STICKING FRACTION CALCULATION WITH MODIFIED SUDDEN APPROXIMATION IN MUON-CATALYZED DEUTERIUM- TRİTİUM FUSION

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STICKING FRACTION CALCULATION WITH MODIFIED SUDDEN APPROXIMATION IN MUON-CATALYZED DEUTERIUM- TRİTİUM FUSION"

Transkript

1 TFD 21. Fizik Kongresi H-14Eylül2002Ispana TR YEF_P6 STICKING FRACTION CALCULATION WITH MODIFIED SUDDEN APPROXIMATION IN MUON-CATALYZED DEUTERIUM- TRİTİUM FUSION A.K. CİFTCl Ankara University, Science Faculty, Physics Dept., Tandogan, Ankara, Turkey The sticking coefficient in muon catalyzed dt fusion is an important parameter affecting feasibility for practical applications. The first estimation of the coefficient was done by J.D. Jackson using sudden approximation. Even it was a rough one, this approach had a success in some extend. Still a better calculation of sticking fraction is needed. To compute this parameter, I modify sudden approximation. Results are compared with other such computations on the literature. 255

2 TFD 21. Fizik Kongresi Eylül 2002 İsparta YEF_P7 SPİNLİ PARÇACIKLARIN UYARILMIŞ DURUMLARI S. GÖNEN 1. A. HAVARE 2, Fen Bilimleri Bölümü, Eğitim Fakültesi. Dicle Üniversitesi, Diyarbakır, Türkiye : Fizik Bölümü, Fen-Edebiyat Fakültesi, Mersin Üniversitesi, Mersin, Türkiye Daha önceki çalışmalarda, Schrödinger kuantumlama yöntemiyle ortaya konulan dalga denklemini daha iyi anlayabilmek için dalga fonksiyonunun, iç koordinatlar cinsinden seriye açılarak, her bir terimin spin işlemcisine bağlı S 'nin h/2 'nin tam katlan olan özdeğerli özdurumlan olduğu ve bu dalga fonksiyonu içinde hem tüm fermiyon durumları hem de tüm bozon durumları bulunduğu gösterilmiştir. Bu çalışmada ise dalga fonksiyonunun spin özdeğerleri ve özdurumlan cinsinden açılım özellikleri göz önüne alınarak spin-1 ve spin-3/2 parçacıklannın, ayn ayrı, özdeğer ve özdurumlan incelendi ve bu spin özdeğerleri için enerji durumlan dikkate alınarak spin-1 ve spin-3/2 parçacıklan betimleyen dalga fonksiyonlannın her birinin kaç bileşene sahip olması gerektiği, simetrik ve antisimetrik durumlan göz önüne alınarak tartışıldı. 256

3 TFD 21. Fizik Kongresi Eylül 2002 hparia YEF_P8 BAKIR BUHARLARINDA TERMİYONİK VAKUM ARK (TVA) DEŞARJININ BREAKDOWN VOLTAJININ İNCELENMESİ T. AKAN 1. N. EKEM 1, G. MUSA 2, * 'Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Eskişehir/TÜRKİYE 2 National Institute For Laser, Plasma and Radiation Physics, Bucharest/ROMANIA OZET Termiyonik Vakum Ark (TVA), vakum odası içine yerleştirilmiş iki elektrot (katot ve anot) arasında, saf metal buhan deşarjı üreten yeni bir plazma kaynağıdır. Katot olarak kullanılan dışarıdan ısıtılan flamentten yayınlanan elektronlar, anot olarak kullanılan tungsten pota içindeki materyal üzerine bombardıman edilir. Elektrotlar arasına uygulanan yüksek voltaj bu elektronları anot materyali üzerine odaklar ve hızlandırır. Elektron bombardımanı nedeniyle anot materyali ilk önce erir, daha sonra kaynamaya başlar ve sonra buharlaşır. Uygulanan voltajın uygun değerinde, katottan elektron emisyonunun devam etmesi sebebiyle, metal buharlarında aniden parlak bir deşarj gözlenir ve elektrotlar arasındaki akım birden yükselir, voltaj ise azalır. Bu sırada oluşan metal buhan plazması, anot üzerinden sürekli bir şekilde vakum çeperlerine doğru yayılır. Bu parlak deşarjın gözlendiği anda elektrotlar arasına uygulanan voltaj breakdown (ateşlenme) voltajı olarak adlandırılır. TVA durumunda breakdown voltajı, gazlarda meydana gelen elektriksel deşarjlardan farklıdır. TVA, deşarjın meydana geldiği gazı kendisi üretmektedir. Bu nedenle arkı ateşlemek için uygulanan voltaj, elektrotlar arası uzayda vakum koşullarında hem yeterli sayıda metal buharlarını üretmek, hem de yeterli sayıda iyon oluşturmak zorundadır. Bu çalışmada TVA'da, breakdown (ateşlenme) voltajının flament ısıtma akımı ile değişimi incelenerek, teorik bir model ile uygunluğu tartışılmıştır.

4 TFD21. Fizik Kongresi Eylül 2002 İsparta YEF_P9 TERMİYONİK VAKUM ARK (TVA) İLE CAM TABAN ÜZERİNE OLUŞTURULAN BAKIR FİLMLERİN METALURJİK MİKROSKOP İLE İNCELENMESİ T. AKAN 1. N. EKEM 1, G. MUSA 2, S. PAT 1 'Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Eskişehir/TÜRKİYE 2 National Institute For Laser, Plasma and Radiation Physics, Bucharest/ROMANIA Termiyonik Vakum Ark (TVA) saf metal buharları deşarjı üreten yeni bir tekniktir ve kaplama teknikleri bakımından önemli avantajlara sahiptir. TVA'da tampon gazı kullanılmamaktadır, deşarj vakum koşullarında elde edilmektedir ve yalnızca anot metali buharlarında meydana gelmektedir. Bu nedenle elde edilen kaplamalar oldukça saf ve katot materyali safsızhğı içermemektedir. Hemen hemen her metalin, hatta erimeyen metallerin yüksek buharlaşma oranlarında deşarjları oluşturulabilmektedir. Kaplanan tabaka üzerine çok düşük termal enerji transfer edilmesi nedeni ile plastikler üzerine dahi kaplamalar yapılabilmektedir. Kullanılan teknoloji basit olduğu için, düşük maliyet ile yüksek depolanma oranına sahip, yüksek kalitede filmler elde edilir. Bu çalışmada, TVA'nın kaplama teknikleri bakımından kullanımı açıklanmış ve TVA ile cam tabanlar üzerine elde edilen bakır filmlerin yüzeyleri, metalurjik mikroskopta incelenmiştir.

5 U-14 Eylül 2002 SDÜ, Ispana YMF J! K ARALIĞINDA KATKILANMIŞ POLİPİROL FİLMLERİNİN ELEKTRİKSEL İLETKENLİĞİ A. G. SEDEF 1, N. SÜNEL 1, M. PARLAK 2,0. UZUN 1, L. TOPPARE 3 'Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fizik Bölümü, Taşlıçiftlik, TOKAT. 2 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü, ANKARA. 'Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, ANKARA. En basit yapıdaki iletken polimer poliasetilendir. Katkılanmamış bir poliasetilenin oda sıcaklığındaki iletkenlik değeri " 5 (Q cm)" 1 dir. Bu güne kadar yapılan çalışmalarda, en yüksek iletkenlik değeri, Naarmann metoduyla elde edilen iyot katkılanmış poliasetilende, (Q cm)" 1 olarak ölçülmüştür. 1 ' 1. Bu değer, bakırın iletkenliği ile aynıdır. Ancak, poliasetilenin hava ortamında çabuk oksitlenmesinden dolayı uygulamalarda kullanılması zordur. Bu nedenle, yapılan çalışmalar oksitlenmeye karşı daha kararlı olan halkalı yapıya sahip iletken polimerler üzerinde yoğunlaşmıştır. İletken polmerlerin anyon veya katyonla katkılanması sonucunda, yüklü yerleşik kusurlar (polaron ve bipolaron) meydana gelir. Polipirol (PPy) % 33 mol perklorat anyonları ile katkılandığında, optik soğurma spektrumunun yardımıyla, elektronik band yapısında polaron bandının bipolaron bandına dönüştüğü gözlemlenmiştir 121. İletken polimerler için özel bir iletkenlik modeli olmadığından, kristal yapıya sahip malzemeler için geliştirilmiş olan band modeli ile kristal yapıya sahip olmayan malzemeler için hoplama iletkenlik modeli birlikte kullanılır. Polimerler, kısmen kristallenmiş malzemelerdir. Bu nedenle ilk olarak amorf yan iletkenlerde Mott tarafından ortaya atılan değişken erimli hoplama (VRH) iletkenlik modeli, polimerlerin iletkenliğini açıklamada kullanılmaktadır. Katkılanmış PPy filmlerinde VRH modelinin kullanıldığı ilk çalışma, Singh et al tarafından yapılmıştır 131. Literatürde iletken polimerlerin iletkenlik mekanizmasının anlaşılması için yapılan çalışmaların çoğu VRH modeline göre açıklanmaktadır 14 ' 5 '. Bu çalışmada, ilk olarak, sulu ortamda paratoluen sülfonik asit (PTSA) anyonları ile daha sonra da asetonitrilli ortamda tetrabütil amonyum tetrafloraborat (TBAPB) destek elektrotunun BF 4 anyonları ile katkılanmış PPy filmleri elde edildi. İki farklı türde katkılanmış filmler için K sıcaklık aralığında yüzey iletkenliği ölçüldü ve taramalı elektrn mikroskobu (SEM) ile mikro yapı analizleri yapıldı. Ino -T"' /4 eğrisinden değişken erimli hoplama (VRH) iletimi modelinde verilen Mott parametreleri elde edildi. Böylece iletkenlik mekanizması anlaşılmaya çalışıldı. 257

6 11-14 Eylül 2002 SDÜ, işporta YMF_S2 ALÜMlNA SERAMİKLERİNDE TANECİK BOYUTLARININ BELİRLENMESİ İ.H. SARPÜN 1. C.B. EMRULLAHOĞLU 2, S.B. EMRULLAHOĞLU 2 ve M. DOĞAN 1 'Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü., Afyon 2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fak., Seramik Müh. BL, Afyon Endüstriyel sahalarda kullanılan ileri teknoloji malzemelerinin kalitesine etki eden faktörler temel olarak tanecik boyutu, pişirilme sıcaklığı ve bileşimini oluşturan elementlerdir. Bu faktörlerin belirlenebilmesi elde edilecek numunenin kalitesini belirtir. Bu faktörlerin belirlenmesine yönelik temel teknikler 1950'lı yıllardan sonra uygulanmaya başlanmıştır. Bu teknikjerden birisi olan Ultrases, numune ile doğrudan fiziksel bir etkileşime girmeden numunenin fiziksel özellikleri ve yapısı hakkında bilgi alabildiğimiz bir tahribatsız muayene yöntemidir. Bu çalışmada, farklı mesh boyutlu eleklerde elenen alumina seramik tozu kullanılarak hazırlanan seramik numuneleri (i) aynı sıcaklıkta pişirilerek farklı tanecik boyutlu ve (ü) sabit bir elekten alınan alumina ile farklı sıcaklıklarda pişirilerek oluşturulmuştur. İlk önce bir ultrases transducer'ı ve tarama sistemi içeren Taramalı Akustik Mikroskop (SAM) kullanılarak Buffer-Rod yöntemi ile numunelerin attenuation katsayıları belirlenmiştir. Daha sonra yine SAM yardımıyla bulunan attenuation katsayıları kullanılarak backscatter tekniği ile tanecik boyutları ölçülmüştür. Bu çalışmada, numunelerin Elektron Mikroskobu yardımıyla bulunan tanecik boyutları, SAM ile elde edilen tanecik boyutları ile karşılaştmlmıştır. Ayrıca farklı sıcaklıklarda pişirilen aynı tanecik boyutlu numunelerde sıcaklık ile tanecik yapılarındaki değişim de bu bildiride sunulacaktır 258

7 11-14 Eylül 2002 SDÜ, İsparta YMF_S3 BİR BOYUTLU NONLİNEER ve SONLU ÖRGÜLERDE ISI İLETİMİNİN İNCELENMESİ H.YARENERl, S.KAPLAN. T.KUTLU, A.ŞEN Metsin Üniversitesi,Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü.Mersin Nonlineer örgülerde enerji iletiminde, frekansın genliğe bağlı hale gelmesi nedeniyle resonans koşulunun sağlanamaması sonucu değişik özellikler ortaya çıkmaktadır. Problem nonlineer örgünün iki ucuna farklı sabit sıcaklıkta ısı deposu bağlanarak enerjinin örgü boyunca ilerlemesi. her bir örgü noktasının hareket denklemi sınır koşullan altında çözülerek incelenmiştir. Isı iletimini için örgünün değişik noktalarındaki ve değişik zamanlardaki enerji akısı hesaplanmış ve bunların korrelasyonundan ısı iletim katsayıları hesaplanarak bazı nonlineer örgülerin neden ısı iletimi Fourier yasasına uymadıkları tartışılmıştır. 259

8 11-14 Eylül 2002 SDÜ, İsparta YMF_S4 BİR BOYUTLU YARIİLETKEN YAPILARDA ELEKTRON ETKİLEŞMELERİ M. TAS ve M. TOKMAK ODTÜ, Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Ankara Günümüzde yarıiletken yapı teknolojisindeki gelişmeler, düşük boyutlu elektron sistemlerinin üretilmesini deneysel olarak mümkün hale getirmiştir. Bu sistemlerden olan bir boyutlu yarıiletken yapılar (kuvantum telleri) ise hızlı transistörler, yüksek verimli fotodedektörler ve lazerler gibi teknolojik uygulamalarından dolayı hızla artan bir merak ve araştırma konusudur. Kuvantum telleri, elektronların sadece bir boyutta (yönde) serbest hareket edebildikleri yapılardır. Bu çalışmada Permi sıvı modelinde bir boyutlu elektron gazında yoğunluk ve spin etkileşmeleri, STLS ve SSTL gibi öz-tutarlı hesap yaklaşımları ile rasgele-faz (RPA) ve Hubbard yaklaşımları kullanılarak incelendi. Coulomb potensiyeli ile etkileşen elektronların parabolik sınırlandırılmış kuvantum telinde hapsedildikleri varsayıldı. Sistemin dielektrik fonksiyonu, statik yapı faktörü, çift-korelasyon fonksiyonu, yerel-alan düzeltmesi, taban enerji seviyesi, sıkıştınlabilme, plazmon ve paramagnon enerji dağılımları, manyetik statik yapı fonksiyonu gibi fiziksel özellikleri farklı elektron yoğunlukları ve tel yarıçaplarında hesaplandı. Sistemin, 3x10 cm' elektron yoğunluğunda paramanyetik kararsızlık gösterdiği görüldü. STLS yaklaşımının benzerlerine göre çok daha fiziksel sonuçlar verdiği gözlendi. 260

9 11-14 Eylül 2002 SDÜ, İsparta YMFJ5 BLUME-EMERY-GRIFFITHS MODELİNİN ÇİFT YAKLAŞIM METODUYLA DENGE VE YARIKARARLI FAZ DİYAGRAMLARI A. ERDtNC ve M. KESKİN Erciyes Üniversitesi, Fizik Böl KAYSERİ Bilineer (J), biquadratik (K) ve kristal alan etkileşmeli (D) BIume-Emery-Griffiths (BEG) modeli [1] kümesel değişim metodunun çift yaklaşımıyla [2] incelendi. Bu incelemede, önce modelin düzen parametrelerinin sıcaklığa göre değişimleri kapsamlıca verildi. Daha sonra modelin denge faz diyagramının yanı sıra yankararlı faz diyagramı (T/K, J/K) ve (T/K, D/K) düzlemlerinde elde edildi ve bu diyagramlar kümesel değişim metoduyla [3] elde edilen denge ve yankararlı faz diyagramlanyla karşılaştırıldı. Bunlara ilaveten, düzen parametrelerinin kararsız çözümlerinin faz geçiş sıcaklıkları da tespit edildi ve kararsız çözümlerin birinci - ve ikinci - derece faz çizgileri elde edildi ve bunlar aynı zamanda denge ve yankararb faz diyagramlarında verildi. 261

10 11-14 Eylül 2002 SDÜ, İsparta YMF_S6 MONOKRİSTALlNDE 293 K İLE 383 K ARALIĞINDA ÇEKME DENEYİ SONUCUNDA OLUŞAN KAYMA BANTLARI ve DİSLOKASYONLARIN ELASTİK ENERJİLERİ A. E. EKiNCi 1. N. UÇAR J, B. DÜZGÜN 3 'Atatürk Üniversitesi Erzincan Meslek Yüksekokulu 24100, ERZİNCAN 2 Süleyman Demirci Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, İSPARTA Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi, 25240, ERZURUM 3 [110] yönelimine sahip p-sn monokristalleri, parlatma solüsyonu içerisinde parlatıldıktan sonra dağlama solüsyonu içerisinde 293 ile 393 K sıcaklık aralığında büyüme doğrultulan boyunca çekme işlemine tabi tutulmuşlardır. Çekme işlemi sonucunda kristal yüzeylerinde oluşan kayma bantları vasıtasıyla kristallerin operatif kayma sistemleri ve sıcaklığa bağlı olarak dislokasyonlann elastik enerjileri hesaplandı. Hesaplanan bu enerjiler, atom düzlemi başına 3.2 ile 8.4 ev arasında değişmektedir. 262

11 11-14 Eylül 2002 SDÜ. İsparta YMFJ7 CdTe YARIİLETKEN BİLEŞİĞİNİN TAŞINIM ÖZELLİKLERİNİN MONTE CARLO YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ M. AKARSU. Ö. ÖZBAŞ Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Eskişehir. CdTe yarıiletken bileşiğinde elektron taşınımı Monte Carlo yöntemiyle incelendi. 77 K ve 300 K için F ve L vadileri dikkate alınarak; saçılma hızlan, elektron mobilitesi, sürüklenme hızı ve ortalama elektron enerjisi elektrik alanın bir fonksiyonu olarak hesaplandı. Sonuçlar literatürde sunulan deneysel ve teorik verilerle karşılaştırıldı. 263

12 11-14 Eylül 2002 SOU, İsparta YMF_S8 Cuı. x Mn x ve Cu 95. x Mn 5 Pd x ALAŞIMLARININ ELEKTRİKSEL DİRENCİ A. GÜLER 1. M. ÖZDEMlR 2 Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü 81040, Göztepe İstanbul 'Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Eğitim ve Öğretimi Teknolojileri Eğitimi Bölümü 81040, Göztepe İstanbul Bu çalışmada, laboratuarımızda geliştirilen ark-melting sisteminde argon atmosferi altında hazırlanan Cu,. x Mn x ( x=5, 10, 20, 30, 40, 50, 60) ve Cu 95 -xmn 5 Pd x (x=0.5, l, 3, 5 ve 7) alaşımlarının elektriksel özellikleri incelendi. Elektriksel iletkenlik ölçümleri K sıcaklık aralığında ve sıfır magnetik alanda bilinen dört nokta tekniği kullanılarak gerçekleştirildi. Yapılan ölçümler sonucu, alaşımların elektriksel dirençlerinin sıcaklık davranışında direnç minimumu gözlendi. Örneklerde gözlenen direnç minimumlarının konsantrasyona bağımlılığı incelendi. Direnç minimumunun orijini yapılan analizler sonucu ortaya konmaya çalışıldı. Sıcaklığa bağlı direnç ölçümleri, yerleşikleşme (lokalizasyon) modeli kullanılarak sıcaklığın ve konsantrasyonun fonksiyonu olarak analiz edildi. Saçılma durulma zamanlan (Tİ ve x so vb gibi) Pd ve Mn konsantrasyonuna bağlı olarak belirlendi. Pd konsantrasyonunun taşıyıcı yüklerinin ortalama serbest yollarının değişimine bağlı olarak spin-orbit etkileşme parametresinin ne tür bir değişime uğradığı incelendi. Bu çalışma Marmara Üniversitesi, Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir. 264

13 11-14 Eylül 2002 SDÜ, Ispana YMF_S9 ŞEKİL HATIRLAMALI CuAl.NL, (x=13,0 ve 13,5) ALAŞIMLARINDA HİDROSTATİK BASINCIN DÖNÜŞÜM KİNETİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ R. ZENGiN. S. ÖZGEN, M. CEYLAN, S. KAZANÇ Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, ELAZIĞ Şekil hatırlamalı bakır bazlı alaşımlar, dönüşüm öncesi ve sonrası uygulanan zor işlemlerine çok duyarlı olup, bu etkiler alaşımların kristaloğrafık, morfolojik ve mekanik özelliklerinde veya diğer dönüşüm parametrelerinde önemli değişimlere sebep olabilir. Bu çalışmada, CuAl x Ni 4 (x=13,0 ve 13,5) alasından, 930 C de fi-faz bölgesinde 30 dakika bekletildikten sonra -3 C deki suya atılarak soğutulmuşlardır. Oda sıcaklığında martensit halde bulunan alaşımlara; x=13,0 için 48, 97, 181, 240 MPa ve x=13,5 için 80, 210, 290, 600 MPa değerlerinde zorlar uygulanarak, martensit <=> ausîenit dönüşüm sıcaklıklarının (A s, Af, M s ve Mf) değişimi Shimadzu DSC-50 termal analizörü ile incelendi. Aynca, alaşımların dönüşüm sıcaklığı bölgesindeki elektriksel direnç değişimi, dört uç (Kelvin köprüsu) metodu ile belirlendi. Dört uç biriminden elde edilen analog değerler, Keithley dijital multimetre ile bilgisayara aktarılarak değerlendirildi. Isıl işleme tabi tutulan alaşımlardaki martensit yapının incelenmesinde Jeol JSM-5600 taramalı elektron mikroskobu kullanıldı. Sonuçta, alaşımların dönüşüm sıcaklıklarının uygulanan zor ile birlikte arttığı, ileri ve geri dönüşüm tamamlanma sıcaklıkları arasındaki histerisizin arttığı tespit edildi. 265

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI ŞEKİL HATIRLAMALI Cu-Al-Ni VE Cu-Zn-Al ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ VE ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ ALİ KEMAL SOĞUKSU YÜKSEK

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Yüksek-sıcaklık süperiletkenlerinde ve Hubbard modelinde d(x 2 y 2 ) simetrili süperiletkenlik

Yüksek-sıcaklık süperiletkenlerinde ve Hubbard modelinde d(x 2 y 2 ) simetrili süperiletkenlik Yüksek-sıcaklık süperiletkenlerinde ve Hubbard modelinde d(x 2 y 2 ) simetrili süperiletkenlik Nejat Bulut İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Urla, 35430 İzmir Ç01 1987 yılındaki keşiflerinden buyana yüksek-sıcaklık

Detaylı

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Demet TATAR Doktora Tezi Fizik

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI HIZLI KATILAŞTIRILMIŞ Al-%12Si-%XSb (X=0.5, 1.0) ALAŞIMLARININ MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK MİKROSERTLİK TEKNİĞİ İLE İNCELENMESİ

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Savaş SÖNMEZOĞLU Doktora Tezi Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Güven ÇANKAYA 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 4 -(OKTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL VE 4 -(PENTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL SIVI KRİSTAL KARIŞIMLARIN ABSORPSİYON VE FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-FENİLBENZİMİDAZOLASİT MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK ve DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan İbrahim GÜMÜŞTÜFEK Tezi Yöneten

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN DANIŞMAN: DOÇ. DR. ŞÜKRÜ ÇAKMAKTEPE YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DİSKLERDE TERMAL GERİLME ANALİZİ Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Çiğdem ERSAN Danışman: Prof. Dr. Muzaffer

Detaylı

FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ. etler İSPARTA

FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ. etler İSPARTA FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ etler İSPARTA TURKISH PHYSICAL SOCIETY 21 th PHYSICS CONFERENCE TR0200042 ABSTRACTS TÜRK FİZİK DERNEĞİ 21. FİZİK KONGRESİ ÖZETLER 11-14 Eylül 2002 Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz ?????? ÜNİVERSİTESİ AÇIK KAYNAK DERS NOTLARI Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz???? Düzenleme Tarihi December 7, 2010 Basım Yeri Malatya Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ŞEKİL HATIRLAMALI Co-Ni-Al-Si ALAŞIMINDA YAŞLANDIRMA OLAYININ MARTENSİTİK FAZ DÖNÜŞÜMÜ ÜZERİNE ETKİLERİ AHMET ÇETİN AKİS DANIŞMAN: YRD. DOÇ. DR.

Detaylı

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI BAKIR ÜZERĠNE NĠKEL-TUNGSTEN ALAġIMLARININ ELEKTROKĠMYASAL OLARAK KAPLANMASI VE ELEKTROKATALĠTĠK DAVRANIġLARININ BELĠRLENMESĠ YAVUZ SÜRME

Detaylı

ELEKTROTEKNİK MALZEMELERİ VE ELEMANLARI

ELEKTROTEKNİK MALZEMELERİ VE ELEMANLARI JANETA SERVİNİ VLADİMİR ROME Y ANİ SERVİNİ ELEKTROTEKNİK MALZEMELERİ VE ELEMANLARI I (birinci) SINIF ELEKTROTEKNİK MESLEĞİ tüm eğitim profilleri için Üsküp, 2014 yılı. Yazarlar: Mr. Janeta Servini, Elek.

Detaylı

Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak Ömrüne Etkilerinin Araştırılması

Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak Ömrüne Etkilerinin Araştırılması Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ramazan KÖSE Yardımcı Danışman: Prof. Dr. Serdar SALMAN Doktora Öğrencisi: Barkın MİNEZ Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak

Detaylı

ANKAA ÜNİVESİTESİ FEN BİLİMLEİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ OSİLATÖ SEL SİSTEMİNDE OPTİK KAVİTE YAPILAI VE LAZE KAZANÇ MEKANİZMALAI Sezen TEKİN FİZİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ANKAA 008 Her hakkı saklıdır

Detaylı

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.

ÖZET. ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. ÖZET ANİLİN, Cu-TETRAAMİNOFİTALOSİYANİN KOPOLİMERİNİN ÇÖZELTİ ORTAMINDA ELDE EDİLMESİ VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Şerife AKYÜZ Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim

Detaylı

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... İÇİNDEKİLER Sayfa ŞEKİL LİSTESİ... iv TABLO LİSTESİ...vii SEMBOL LİSTESİ... viii KISALTMA LİSTESİ... x ÖZET... 1 GİRİŞ... 2 BÖLÜM 1 1 GÜNEŞ... 4 1.1 Güneş Enerjisi... 4 1.2 Türkiye de Güneş Enerjisi Potansiyeli...

Detaylı

Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi.

Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi. Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi Proje No: 109T734 Doç. Dr. Alper KİRAZ Yasin KARADAĞ HAZİRAN 2012 İSTANBUL

Detaylı

'Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi İstanbul Yolu, 06105, Saray-ANKARA alacakir@saray.anaem.gov.tr

'Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi İstanbul Yolu, 06105, Saray-ANKARA alacakir@saray.anaem.gov.tr /. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3-5 TR0000012 LASER ile U 23S ZENGİNLEŞTİRME SİSTEMİNİN TASARIMI ve YAPIMI A. ALAÇAKIR'. T. ARI 2, O. PERVAN 1, Ö. KUŞDEMİR 1, E. TAN 1, T. İNCESU 2, R.

Detaylı

BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi

BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ. Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi BİR TERMAL BARİYER KAPLAMA SİSTEMİNİN YORULMA DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Serdar DALKILIÇ Doktora Tezi Fen Bilimleri Enstitüsü Sivil Havacılık Anabilim Dalı Mart - 2007 JÜRİ VE ENSTİTÜ ONAYI Serdar Dalkılıç

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ

T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ T.C. ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Pr-Tl-Se ÜÇLÜ SİSTEMİNDE Pr 2 Se 3 -TI 2 Se İÇ KESİĞİNİN İNCELENMESİ Ayten ÇOBAN KİMYA ANABİLİM DALI ADIYAMAN 2011 Her hakkı saklıdır

Detaylı

ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU

ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU ÇĐFT FAZLI BĐR ÇELĐĞĐN FREZEDE ĐŞLENEBĐLĐRLĐĞĐNĐN ARAŞTIRILMASI VE YAPAY SĐNĐR AĞLARI ĐLE KESTĐRĐMĐ OKAN TOPÇU YÜKSEK LĐSANS TEZĐ MAKĐNE MÜHENDĐSLĐĞĐ ANABĐLĐM DALI TOBB EKONOMĐ VE TEKNOLOJĐ ÜNĐVERSĐTESĐ

Detaylı