Sedirbay Ýsmayýl Ulý*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sedirbay Ýsmayýl Ulý*"

Transkript

1 ABAYLAÑLAR ADAMLAR! /fantastikalýk gürriñ/ Sedirbay Ýsmayýl Ulý* ( ) Hikaye Sedirbay Ýsmayýl Ulý, 1956 yýlýnda Karakalpakistan Cumhuriyeti nin Karaözek bölgesinde doðmuþtur. Kendisi Karakalpak týr. Karakalpakstan Yayýn evi, onun Parahatþýlýk-mengilik (Rahatlýk-Ebedîlik) (hikâyeler, 1986), Jürek galaktikasý (Yürek Galaksisi) (roman ve hikâyeler, 1991) adlý eserlerini yayýmlamýþtýr. O, 1991 yýlýnda yukarýda adý zikredilen eserlerinden dolayý Karakalpakstan Jaslar Avkamý (Karakalpakistan Gençlik Cemiyeti ödülünü de almýþtýr. Halihazýrda Karakalpakistan Yazarlar Birliðinin sorumlu sekreteri olarak görev yapmaktadýr. Sedirbay Ýsmayýl Ulý nýn aþaðýdaki Abaylañlar, adamlar (Dikkat Edin Ýnsanlar) adlý fantastik hikâyesi, Karakalpakstan yayýnlarý arasýndan 1986 yýlýnda çýkmýþ olan Parahatþýlýk-meñgilik adlý eserinden alýnmýþtýr. DÝKKAT EDÝN ÝNSANLAR! /fantastik hikâye/ -Start! Bizler mingen kosmos kemesi uzak güvildep, bir bulkýnýp aldý da zuvlap ketti. Ekranða köz jiberdim. Jer döngelengen top sýyaklý bolýp kem-kemnen kiþireyip, alýs juldýzlar þoðýrýna kirip baratýrðanday köriner edi. -Eh, Jer... Jer, sen de katardaðý kiþkene planetaða aylanýp kettiñ ay, dedi ekranða telmire karap otýrðan Karam. Komandirimiz usý Karam. Özi arýk, uzýn boylý, kýr murýnlý bolðanða ma, doslarý hezillesip kosmostan kelgen adam dep atar edi. Býrak ol aþývlanbaydý, tek, men kosmostan kelsem beriñizden akýllý bolðaným ðoy dep jeñil ðana mýyýðýnan küledi de koyadý. Onýñ aytkanýnýñ da jöni bar. Jerde, Juldýzlý kala da, alýs kosmos keñisligindegi þok juldýzlar jöninde pikir talasý bolýp ötti. Onda tiriþilik bar ma, degen sorav köbinese Ürker þok juldýzýnýñ adresine köbirek aytýldý. Kesip aytýv kýyýn edi. Zal sam-saz, týnýþlýk hükim sürdi. -Kolda bar maðlývmatlarða süyensem, Ürkerde tiriþilik ðana emes. Jokarý ravajlanðan medeniyat bar, dep edim. Delil kerek pe, delillep bere alaman, dep batýl türde þeþimge kelgen usý Karam edi. Hemmemiz jas jigittiñ avzýna tigildik. -Bir ay boyý üzliksiz baklavlar astýnda kuvatlý apparatlar menen kýska-kýska signallardý usladým. Arnavlý priborlardýñ anýklavý boyýnþa þok juldýzlardýñ oraylýk planetasýnan berilgen habar ekenligi anýklandý. Yaðnýy, planeta menen planeta arasýndaða usýnday ravajlanðan radiolýk baylanýslar olardýñ jokarý tsvilizatsiya eli ekenliklerin delillep turðan jok pa? Elbette, men kesip-piþip veliylik etivden avlakpan. Teleskop tüsirgen kartografiyaða üñile karayýkþý, juldýzlar þoðýra bir-birevine sonþama jakýn emes pe? Jok, berimizge belgili, ara kaþýklýðýn hezirgi ilim teoriyasýna jügindirsek bir neþe jarýk jýlý menen ölþenedi. Al, taðý bir merte anýklap nezer salayýk, planetalar þoðýrýnan böleklev bir planetanýñ jarýk þýðarývý kubýlmalý bolývý nelikten? Bunda ya kupýya sýr bar ma? Tabiðýy emes jarýk közi nege bolmas ka? Yaðnýy, ol planetlar þoðýrýnda tiriþilik bar. Ýlimi hem -Start! Bizlerin bindiði uzay gemisi gürültüyle firladý ve hýzla gitti. Ekrana göz attým. Dünya, dönmekte olan bir top gibi gittikçe küçülerek uzak yýldýzlar kümesine girecek gibi göründü. -Eh, Dünya... Dünya. Sen de sýradaki küçücük gezegene dönüp gittin be, dedi ekrana aralýksýz bakmakta olan Karam. Kumandanýmýz, bu Karam dý. Kendisi zayýf, uzun boylu, eðri burunlu olduðundan mýdýr, dostlarý þaka yapýp Uzaydan gelen adam derlerdi. Fakat o kýzmazdý, sadece Ben uzaydan gelmiþ olsam, hepinizden akýllý olurdum deyip, hafifçe býyýk altýndan gülerdi. Onun söylediklerinin doðru tarafý var. Dünyada, Yýldýzlý Þehir de, uçsuz bucaksýz uzay geniþliðindeki yanan yýldýzlar hakkýnda fikir tartýþmalarý oldu. Orada hayat var mý þeklindeki soru, çoðunlukla Ülker yýldýzý için soruldu. Kestirip atmak zordu. Salonda, sessizlik hüküm sürdü. -Eldeki mevcut bilgilere dayanarak söylersem, Ülker de sadece hayat deðil, üstün bir medeniyet de var, demiþtim. Delil mi gerek, delil söyleyemem, deyip bâtýl türde bir karara varan, bu Karam idi. Hepimiz, bu gencin aðzýna baktýk. -Bir ay boyunca, aralýksýz gözlemler altýnda kuvvetli cihazlarla kýsa kýsa sinyaller aldým. Bu sinyallerin, özel cihazlarýn yardýmýyla, yýldýz kümelerinin merkezinden gelen sinyaller olduðu anlaþýldý. Yani, gezegenler arasýndaki bu türlü geliþtirilen radyo irtibatlarý, onlarýn üstün medenî halklar olduðunu isbat etmiyor mu? Elbette, ben kesip biçip velilik etmekten uzaðým. Teleskopun getirdiði haritaya dikkatle bakalým. Yýldýzlar kümesi bir birine çok yakýn deðil mi? Hayýr, hepimize malum, mesafenin uzaklýðýný günümüz ilmî teorilerine göre hesap edersek, birkaç ýþýk yýlý ile ölçülür. Fakat bir kez iyice dikkat ederek bakalým, yýldýzlar kümesinden ayrý bir gezegenin ýþýk yaymasýnýn deðiþken oluþu nedendir? Bunda özel bir sýr mý var? Tabiî ki deðil. Iþýðýn gözü niye olmaz ki? Yani o yýldýzlar kümesinde * S.Ýsmayýlov, Parahatþýlýk- Meñgilik, Karakalpakstan Baspasý, Nökis, 1986.

2 tehnikasý da küþli ravajlanðan aðayinlerimiz be, kim bilipti? Ýzertlevdi ele de davamlay beriv kerek. Hakýykatlýkka köz jetkeriv uþýn ilimiy ekspeditsiya jibersek, belkim, biziñ bilgenlerimiz köbeyer edi, dep tamamlaðan edi sözin Karam. Birak, ol usý boljamý þýnlýkka aylanar, astronomiyaða bahalý jañalýk bolýp kosýlar, dep oyladý ma eken? Ey, oylamaðan þýðar av. Minberden tüsip baratýrýp alem sýrlarýnýñ jene bir kakpasýn aþýp bergenin özi de sezbegen edi. Boljav þýnlýkka aylandý da, ol doslarý arasýnda kosmostan kelgen adam atandý da ketti. Galaktika koyný herkaþan gözzallýkka tolý. Tavýs perindey mýñ kubýlðan etirap, ejeyýp dünya! Ýreñberañ tüske malýnðan kökjasýl tozañlar jeñil kalkýp baradý. Köz kamastýrðan sulývlýkka karaðan sayýn karaðýñ keledi. Kap-karañðý tünekten jýmýñlaskan juldýzlar ðana körinedi. Jer elle kaþan körinbey kaldý. Kün sistemasýnan Kündi ðana zorða zorða ajýratývða boladý. -Karam...Karam? - ekranda Alviranýñ nazik tulðasý körindi. -Týñlap turðan korabl kapitaný Karam, ayta ber. -Süyinþi, Ürker þok juldýzý körine basladý. Esaplavlarða baylanýslý altý planeta körinbekte. Biziñ Kün menen salýstýrðanda altý ese ülken jaktýlýk közi jarýk bölip þýðarmakta. Planetalardýñ üþevinde tiriþilik bar dep aytývða boladý. Künnen sanaðanda üþinþi jene törtinþi planetanýñ jokarðý kabatlarý tiykarýnan vodorodtan kuraladý. Kislorodtýñ da joyýlýp ketpeytuðýnýna nezer avdardýk. Al, kalðan planetalardýñ jarýk þýðarýv kubýlýsýn, tiriþilik nýþanlarýn seze almay turýppýz. Suvýnðan dene me degen oydaman. Konýv uþýn organizmge kolaylý üþinþi planetaný kolaylayman. Hezirgi kelip tüsken esaplavlarða baylanýslý kaþýklýk eki saatlýk jol. Üþinþi planetanýñ aylanýv arbitasýn izlev boyýnþa jumýska kirisip atýrman. Netiyjesin soñýnan öziñizge habarlayman. Tezlikti azaytývða týrýsýñýz. Alviranýñ sözleri bizlerdi tez kýymýldavða mejbur etti. Korabl tezligin barýnþa peseytivge solay etip konatuðýn jer kolaylavða kiristim. Üþinþi planetaða az ðana jer kalðan edi. Aldýmdaðý ekranða köz jiberdim. Ülken Kuyaþ köz karýktýrarlýktay derejede jarkýrýp turðan edi. Hette, onýñ otlý demine temir de emin-erkin balkýp ketetuðýn þýðar dep þamaladým iþimnen. Belkim, biziñ Kuyaþýmýz da deslepki payda bolýv devirinde usýnday ülken hem jaktýlý bolðan þýðar. Jerde millionlaðan jýllar davamýnda tiriþilik ravajlana almaðaný anýk. Sebebi, otlý kuyaþ nurý biotukýmlardý küydirip jiberer edi. Mikrotiriþilik suvda ðana saklanýp kalsa kerek. Olay deytuðýn sebebim, jer betindegi tiriþiliktiñ tiykarý suvdan þýkkan ðoy. Meniñ oyým birden üzildi. Aldýmýzda sopak aslavða usaðan korabl körinip turar edi. Tezlikti þeklemegenimizde sözsiz onýñ menen soklýðýsýv bolar ma edi, kim bilsin? -Aldýmýzda bizdi konak kütip tursa kerek. Miyman bolývða tayarlana beriñ, dedi Alvira, soñýnan öziniñ üyrenþikli hezilin basladý.-ava, dedi ol, -biziñ halkýmýzhayat var. Ýlmi ve tekniði de çok geliþmiþ kardeþlerimiz midir, kim bilir? Araþtýrmalarý devam ettirmek gerek. Gerçeði anlamak için ilmî heyet göndersek, belki bizim bildiklerimiz artardý, diye tamamlamýþtý sözünü Karam. Fakat, onun bu tahmini gerçeðe dönüþür. Astronomide deðerli yenilikler olur, diye düþündü mü acaba? Düþünmemiþtir herhalde. Kürsüden inip âlemin sýrlarýnýn yine bir kapaðýný açtýðýný kendisi de fark etmemiþti. Tahmin, gerçeðe dönüþtü ve o, dostlarý arasýnda Uzaydan gelen adam diye adlandýrýlýr oldu. Galaksinin kucaðý, her zaman güzelliklerle doludur. Tavus kuþunun tüyleri gibi binlerce renkle dolu çevre, çok güzel bir âlem! Rengârenk bir görünüþe gark olmuþ olan gök yeþili tozlar, hafifçe kalkýyor. Göz kamaþtýran güzelliðe baktýkça bakasýn geliyor. Kapkaranlýk boþluktan, sadece göz kýrpan yýldýzlar görünüyor. Dünya, artýk görünmez oldu. Güneþ sisteminin Güneþ i de zor seçilir oldu. -Karam...Karam! Ekranda, Elvira nýn zarif görüntüsü göründü. -Gemi kaptaný Karam dinlemede, konuþun. -Müjde, Ülker takým yýldýzý görünmeye baþladý. Hesaplara göre altý gezegen görünmekte. Bizim Güneþ le karþýlaþtýrýldýðýnda altý kez daha büyük; parlak gözü, ýþýk saçmakta. Gezegenlerin üçünde hayat var, diye söyledi. Güneþ ten sayýldýðýnda üçüncü ve dördüncü gezegenin yukarý katlarý, esasen hidrojenden meydana geliyor. Oksijenin de tamamen yok olup gitmediðine dikkat ettik. Diðer gezegenlerin ýþýk yayýþýný da, hayat belirtilerim de anlayamýyoruz. Soðumuþ kütle olabilir düþüncesindeyim. Konmak (inmek) için organizmaya elveriþli üçüncü gezegeni uygun buluyorum. Yeni yaptýðýmýz hesaplara göre uzaklýk, iki saatlik yol. Üçüncü gezegenin dönüþ yörüngesini incelemek için iþe baþlýyorum. Neticesini daha sonra size bildiririm. Hýzý azaltmaya çalýþýnýz. Elvira nýn sözleri, bizi daha çabuk hareket etmeye mecbur etti. Geminin hýzýný, olabildiðince azaltmaða, böylece inecek yeri hazýrlamaða giriþtim. Üçüncü gezegene kadar az yer kalmýþtý. Önümdeki ekrana göz attým. Kocaman Güneþ, gözleri kör edecek kadar parlýyordu. Hatta onun ateþli nefesiyle demir bile hemencecik erir diye tahmin ettim içimden. Belki bizim Güneþ imiz de ilk meydana geliþ devrinde böyle çok büyük ve parlak idi. Dünya da, milyonlarca yýl boyunca hayatýn olmadýðý açýk. Çünkü, ateþli Güneþ in ýþýklarý, canlý tohumlarý yakmýþtý. Mikro hayat, sadece suda korunmuþ olsa gerek. Böyle dememin sebebi, yeryüzündeki asýl hayatýn suda baþlamýþ olmasýdýr. Benim düþüncem, birdenbire kesildi. Önümüzde uzunca þekilli bir kaba benzer gemi görünüyordu. Hýzýmýzý düþürmezsek, þüphesiz onunla çarpýþma olabilirdi, kim bilir? Önümüzde bizi misafir olarak bekliyor olsalar gerek. Misafir olmaya hazýrlanýn, dedi Elvira. Sonra da her zamanki þakasýna baþladý. -Evet, dedi o, bizim

3 da konaðýn aldýnan yarým mezgillik jolða þýðýp kütip alatuðýn destur bar edi, nesine tañlanamýz. Bizlerdi kütip alývða þýkkan jasý ülkenler bolar. Bunþama kahar þaþývýna karaðanda bizdi kuþak aþýp kütip almaytuðýný belgili boldý. Ane, kara! Ekran jalt-jalt etip, soñýnan aspan keñisligin anýk körsetti. -Alvira, -dedi Karam, -þertli belgilerdi jiber, söylesip köreyik. -Efirge morze alfavitinen baslap, hazirgi söylev tilimizdegi kodlastýrýlðan jazývlar þýðarýldý. Korabl köp vakýtka þekem juvap bermedi. Bir orýnda þýr aylanýp fokus jasadý. Uzak vakýt bir orýnda kýymýlsýz katýp turdý. Aradan biraz ötivi menen hareketsiz kalðan kabýl etiv ekranýmýz birden öz-özinen söylep koya berdi. Morze alfaviti menen jazýlðan sözlerdi okýdýk. Hayran kalarlýðý, olardýñ morze alfavitin tüsinetuðýn bolðaný ma? -Miymanlar, hoþ kelipsizler, dep avdardý dilmaþ apparatlarýmýz,-bir kemisimiz sizler ediñiz, merhamat, konýñýzlar. -Saðýnýp kalýppýz, kuþak aþamýz. Mavkýmýz basýlðanþa, belkim, ömir boyý konak etivge tuvra keler. Adamiyzatlar, sizlerdiñ judýrýktan göre alakandý jaksý köretuðýnýñýzdý jaksý bilemiz. Karsý bolmasañýzlar alakanýmýzða kondýrýp alýp keteyik. -Karamýñ jüzinde mýskýl oynap, mýrs etti: -Kördiñ ðoy, -dep köz kýsýp koydý maðan, -aðayinlerimiz tegin bolmadý. -Joldaslar! -Karam ornýnan salmaklý turýp jýynalýsýp kalðan ekipaj aðzalarýna birme-bir nezer tasladý, -Abaylý bolýñlar. Olardýñ alakanða salýp kütip almaytuðýný belgili bolýp kaldý. Þýdamlý bolayýk, küteyik. -Korablden jalpak jýltýr metal maydanþa sozýlýp þýktý. Aðayinlerimizdiñ alakaný bolar av dep þamaladým. Sýykýr ma, yamasa kýyamet tartýv küþine uþýradýk pa, korablimiz tormozlanýp tursa da kütip alývþý larða karay este jýljýyberdik. Pütkil ekipaj bolýp keme baðýtýn özgertivge umtýlsak ta netiyje þýkpadý. Hayran kalarlýðý, baskarýv pultiniñ bizlerge baðýnbavý edi. Þarþaðan taðdirles doslarým ilajsýz orýnlarýna otýrýp kaldý. Tutkýnða tüstik pe, ol jaðý hezirþe belgisiz edi. Karsý aldýmýzda köringen metall maydanþaða eriksiz kondýk ta, üñireygen karañðý tesikke jýljýp kire basladýk. Korabl iþin konýv karanðýlýk bastý, hette kosýmda otýrðan Karamdý körivden kaldým. Isýldaðan sesler esitildi, masaladay janðan közler bizlerge jakýnlay berip, nayzaðay tüskendey jark-jurk etti. Eriksiz esten ayrýlýp, biyhuþ halða tüstim... -Esimizdi jýyðanda, bir topar kanatlý adamlardýñ korþavýnda otýrðan ekenbiz. Jün baskan kollarýnýñ üstine kanatlar ösip þýðýptý. Uþatuðýn adamlar boldý, av þamasý, dep oyladým. Al. Elvira korýkkanýnan koltýðýma týðýla berdi. Men onýñ kulaðýna korýkpa, öziñdi öziñ bekkem usla dep sýbýrladým. Bizlerdiñ köz aþkanýmýzdý sezdi me, birevi ornýnan turýp ekran menen avdarmaþý apparattý iske kostý. Ekranda morze alfaviti menen jazýlðan mýnaday sözler körindi: halkýmýzda misafirini, önden yarým günlük yola çýkýp karþýlama âdeti vardýr, niçin þaþýrýyoruz. Bizleri karþýlamaya gelen büyükler olur. Bunca kahýr saçmasýna bakýlýrsa, bizi kucaklayarak karþýlamayacaðý belli oldu. Ýþte, bak! Ekran yanýp sönüp, sonra semanýn geniþliðini açýk açýk gösterdi. -Elvira, dedi Karam, anlaþma þartlarýný (belgelerini) gönder, konuþalým. Uzay boþluðuna, mors alfabesiyle, o günkü konuþma dilimizdeki kodlanmýþ yazýlar gönderildi. Gemi, epey müddet cevap vermedi. Olduðu yerde dönüp hünerini gösterdi. Uzun süre ayný yerinde hareketsiz kaldý. Aradan biraz zaman geçince, hareketsiz kalmýþ olan ekranýmýz, birden kendi kendine konuþmaya baþladý. Mors alfabesi ile yazýlan sözleri okuduk. Þaþýlacak þey! Onlar mors alfabesini anlýyorlar mý? -Konuklar, hoþ geldiniz, diye tercüme etti tercüman cihazlarýmýz. Bir eksiðimiz sizler idiniz, lütfen iniþ yapýnýz. Özlemiþiz, kucak açýyoruz. Hasretimiz gidene kadar, belki ömür boyu konuk ederiz. Ýnsanoðullarý, sizlerin, yumruða göre avucu tercih ettiðinizi iyi biliriz, itiraz etmezseniz, avucumuza kondurup alýp gidelim. Karam ýn yüzünde neþe belirdi, güldü: -Gördün ya, diye göz kýrptý bana, kardeþlerimiz boþ çýkmadý. -Yoldaþlar! Karam, yerinden aðýr aðýr kalkýp, toplanmýþ olan ekip üyelerine birer birer nazar saldý, - Dikkatli olun, onlarýn avuca almak istemedikleri belli oldu. Sabýrlý olalým, bekleyelim. Gemiden yassý, parlak metal bir alan uzayýp çýktý. Kardeþlerimizin avuçlarýdýr herhalde diye düþündüm. Düþ mü, yoksa kýyamet gibi çetin bir çekim gücüne mi rastladýk; gemimiz fren yapýp durmuþ olsa da, bizi karþýlayan lara doðru yavaþ yavaþ kaymaya baþladýk. Bütün ekip olarak geminin yönünü deðiþtirmeye gayret ettiysek de bir netice alamadýk. Þaþýlacak olan þey, idare panelinin bizim irademizden çýkmasýydý. Yorulan kader arkadaþlarým, çaresizce yerlerine oturup kaldý. Esir mi olduk, o tarafý henüz belli deðildi. Karþýmýzda görünen metal alana ister istemez indik ve karanlýk deliðe doðru yavaþ yavaþ girmeye baþladýk. Geminin içini koyu bir karanlýk bastý, hatta yanýnda oturan Karam ý da görmez oldum. Fýsýldayan sesler iþitildi, meþ ale gibi yanan gözler, bizlere yakýnlaþýp yýldýrým düþmüþ gibi ses çýkardý. Gayrýihtiyarî aklým baþýmdan gitti, bayýlacak duruma geldim... -Kendimize geldiðimizde bir grup kanatlý insanýn kuþatmasý altýndaydýk. Tüy basmýþ ellerinin üstünde kanatlar çýkmýþtý. Uçan insanlar da varmýþ yahu, diye düþündüm. Elvira ise korkusundan kucaðýma atýldý. Ben onun kulaðýna Korkma, kendini sýký tut diye fýsýldadým. -Bizim göz açtýðýmýzý anlamýþ olmalý ki, onlardan biri yerinden kalkýp, ekranla tercüme cihazýný çalýþtýrdý. Ekranda mors alfabesiyle yazýlmýþ olan þu sözler göründü: -Ey Ýnsanoðullarý, sizler Dünya dan olduðunuz için

4 -Ademiyzatlar, sizler Jer planetasýnan bolðanýñýz uþýn hezirden baslap juvap alývða ötemiz. Jerdegi bir biriñizdi javlap alýv uþýn kýyan-keski urýslarýñýz azday endi planetalardý javlap alývða þýktýñlar ma? Belkim, sizler baska kosmos ellerinen sýr tartývþý, olar arasýna iritki salývþý barlavþýlar bolarsýzlar, solay ma? -Jok, aðayinler, dep tüsindirdi Karam, -bizler uþýn urýs kerek emes, parahatþýlýk penen Ürker þok juldýzýndaðý kupýyaný aþývða kelgenbiz. Bul jerdegi planetalar aralýk baylanýslar, tatýv koñsýlýk kýzýktýradý bizlerdi. Ýzertlevge, jaðdayða jete tüsinivge jaðday jaratýp beriñ tuvýskanlar? -Ülker dediñler me? Oho, karañlar mýnalarða... Sonda bizlerdiñ sizlerden ürketuðýn, korkatuðýn bolðanýmýz ðoy, solay e?-birevi bejirejip murnýn kasýdý, ekinþisi este barýp ekrandý öþirdi. Karamnýñ aytar sözi avzýnda kaldý. -Hezir sizlerdi Birikken Planetalar Jemiyetiniñ ministri Mak kabýllaydý, dep melimledi. Köp uzamay zor deneli, kanatlý adamýñ aldýnda turdýk. -Aradaðý gürriñlesivler juvmaðý menen habarlýman, -dep basladý ol sözin. -Eger doslýk, tuvýskanlýk kevliñiz benen kelgen bolsañýzlar sizlerge jol aþýk. Tereñirek bilim alývlarýñýz uþýn kitaphanalarýmýzða barývða keñes berer edim. Jol körsetip barýv uþýn kasýñýzða joldas kosaman. Barýñ, soñ üniversitetimizge kelip lektsiya týñlavdý umýtpañ. Lektsiyaný özim okýyman. Meselemiz bunday añsat þeþiledi ðoy dep oylamaðanlýktan ba, jüregimizdi ellenetgen kuvanýþ biylep aldý. Sýrtka þýkkanýmýzda salmaksýzlýk jaðdayýna duvþaker boldýk. Denemiz özlerimizge baðýnbay samal esse jokarý köterilemiz, týnsa tömen kuldýraymýz. Misli tolkýndaðý parahodka usar edik. Planetanýñ tartýv massasýnýñ helsizligi sonþelli, jasalmalý kanat penen-ak alem keñisligine erkin uþýp þýðývða bolar edi. Jokarýdan tömenge nezer tasladým. Tüyedey þökken taslar hem alýstan buldýrap biyik tavlar köz tartadý, týrbýyýp jerge tabýsa ösken tikenekli ösimlikler biziñ jantaktý eske tüsiredi. -Aman, Sergey, Karam beri keliñler! - Kaptalýmýzdan jeñil kalkýp Elvira uþýp ötti hem keyni burýlýp katarlastý. -Kane, hemmemiz kolða kol uslasýp tömen umtýlýp köreyik. Katara kol uslasýp barlýk salmaðýmýz benen tömenge taslandýk. Jerge tüsken jeñil üpelek yañlý ayaðýmýzdýñ uþý tiydi de kayta jokarýða köterile basladýk. -Sizlerge bir jumbak aytayýn, þeþip köriñler? -Küni menen ünsiz kiyatýrðan Sergey sözge aralastý. -Al, ayt. -Oñ jakka karañlar! -Kün batýp baratýr. -Þep jakka karañlar. -Hav?! -degen Elviranýñ tañlanðan nezik sesti esitildi. -Kuyaþ þýðýp kiyatýr! Ene jumbak! Þýnýnda da kos kuyaþlý planeta berimizge jumbak bolýp tuyýldý. vakit geçirmeden cevap alalým. Dünyada birbirinizi öldürmek için kýyasýya yaptýðýnýz savaþlar az geldi de, þimdi gezegenleri istilâ etmeye mi çýktýnýz? Belki sizler baþka gezegenlerden sýr öðrenen, onlar arasýna düþmanlýk salan casuslarsýnýz, öyle mi? -Hayýr kardeþler, diye izah etti Karam. -Bizler için savaþ gerek deðil, barýþ maksadýyla Ürker (Ülker) takým yýldýzýndaki sýrlarý öðrenmek için geldik. Buradaki gezegenler arasý münasebetler, iyi komþuluk, bizleri heveslendirdi. Araþtýrmaya, anlamaya fýrsat verin kardeþler! -Ürker (Ülker) mi dediniz? Oho, bakýnýz þunlara... Yani bizler sizden ürken, korkan varlýklarýz öyle mi? Biri, suratýnýn ifadesini deðiþtirerek burnunu kaþýdý, ikincisi yavaþça gidip ekraný kapattý. Karam ýn söyleyeceði sözler aðzýnda kaldý. -Þimdi sizleri Birleþik Gezegenler Cemiyetinin baþkaný Mak kabul edecek, diye bildirdi. Çok geçmeden iri vücutlu, kanatlý adamýn önünde durduk. -Aradaki konuþmalarýn hepsinden haberdarým, diye baþladý sözüne o. Eðer dostluk, kardeþlik gönlünüzle gelmiþ iseniz, sizlere yol açýk. Derin (ayrýntýlý) bilgi almanýz için kütüphanelerimize gitmenizi tavsiye ederim. Yol göstermek için yanýnýza adam vereceðim. Gidin, sonra üniversitemize gelip ders dinlemeyi unutmayýn. Dersi ben vereceðim. Meselemiz bu kadar kolay çözüldü diye düþündüðümden midir nedir, yüreðimizi bir sevinç kapladý. Dýþarý çýktýðýmýzda yerçekimsiz ortamla karþýlaþtýk. Rüzgâr esse, vücudumuza hakim olamayýp uçacak, dursa, aþaðýya düþecektik. Dalgalar arasýndaki vapur gibiydik. Gezegenin çekim gücünün zayýflýðý o derece idi ki, takma kanatla âlemin boþluðunda serbestçe uçmak mümkündü. Yukarýdan aþaðýya doðru baktým. Deve gibi çökmüþ taþlar ve uzaktan belli belirsiz daðlar dikkati çekiyordu. Yere yayýlarak büyüyen dikenli bitkiler, bizim jantak bitkisini hatýrlatýyordu. -Aman, Sergey, Karam beri geliniz! Yanýmdan hafifçe kalkan Elvira, uçtu ve sonra burulup sýraya girdi. -Haydi, hepimiz el ele tutuþup aþaðý doðru gidelim. Dizi halinde el ele tutuþup bütün aðýrlýðýmýzla aþaðýya doðru kendimizi býraktýk. Yere inen hafif kelebek gibi ayaðýmýzýn ucu deðdi ve tekrar yukarý yükselmeye baþladýk. -Sizlere bir bilmece sorayým, çözün bakalým. Bütün gün hiç konuþmayan Sergey, söze karýþtý. -Peki, söyle. -Sað tarafa bakýnýz! -Güneþ batýyor. -Sol tarafa bakýnýz. -Hey! diye, Elvira nýn þaþkýn nazik sesi iþitildi. - Güneþ doðuyor! Ýþte bilmece! Gerçekten de iki Güneþli gezegen, hepimiz için bilmece olmuþtu. Yanýmýzdan, hýþýrdayan kanat sesleri iþitildi. Baktýk

5 Kaptalýmýzdan suvsýldaðan kanat davýslarý esitildi. Karasak, bizlerge jardemge jiberilgen kanatlý mezbanlarýmýz eken. Bizlerdiñ jay uþkanýmýzða kanaatlanbasa kerek, ýmlap ayaklarýn körsetti. Ayaðýmnan usla degeni þýðar dep, törtevimiz tört ayakka yappýþtýk. Köz ilespes tezlik penen zuvlap kelemiz. Belgisiz materialdan salýnðan ülken kitaphanaða kelip kirgenimizde, þep jaktaðý kuyaþ edevir köterilip, oñ jaktaðý kuyaþ elle kaþan batýp ketken edi. Kanatlý joldaslarýmýz bizlerdi mañlayþasýna Pütkil alemlik planetalar teriyhý dep jazýlðan kitaplar polkasýna ertip ekeldi. Bölek-bölek Mars tariyhý, Saturn tariyhý, Yupiter tariyhý, Jer tariyhý, kullasý barlýk planeta atlarý jazýlðan jazývlarða közimiz tüsti. Men barasala Mars tariyhýna jarmastým. Birak aldýmdý kanatlý adamlardýñ biri kes-kesledi. -Sizlerge tek ðana Jer tariyhý menen Birikken planetalar tariyhý n okývða ruhsat etiledi, -dep tüsindirdi adam. Orýnlýklarða otýrýp alýp Birikken planetalar tariyhý n okýp üyrenivge kiristik. Kanþama ýklaslanýp kiriskenimiz benen tüsingenimiz þamalý boldý. Sonlýktan üniversitetine barýp lektsiya týñlayýk degen oyða keldik. Kos ayakka jarmasýn közdi aþýp jumðanþa üniversitetke de kelip jettik. Jumsak kreslolarða jayðasýp bolðanýmýzda, jýljýmalý esik akýrýn aþýldý da Mak kirip keldi. Kulaklarýmýzða avdarmaþý nauçniklerimizdi kiydik. -Biradarlar! Mak ellenetken pribordýñ kulaðýn buradý da sözin davamladý. -Bügin sizlerge Birikken planetalar jöninde hem Jer planetasý jöninde kýskaþa aytýp ötpekþimen. Birikken planeta degen ne? Onýñ alða koyðan makseti kanday? -Bunnan bir neþe trillion jýl burýn, yaðnýy Jer planetasý ele payda bolmastan burýn özleriñizdey jeke-jeke planeta edik, hette bir-birimizden habarsýz edik. Ýlimimiz hem tsivilizatsiyamýz öse kele koñsý planetalarða uþýp bardýk. Olar ösivdiñ her türli baskýþýnda edi. Birak bizler doslýk karým-katnas ornattýk. Deslep tört planetadan kuralðan doslýk jemiyetimizdiñ semyasý köbeyip on eki planetaða jettik. Öz jemiyetimizdi Birikken planetalar jemiyeti dep atadýk. Biziñ maksetimiz de mepimiz de bir,artýkþýlýk degen bolmaydý. Hemme planeta teñdey hukýka iye. Nýzam bir jerden þýðarýladý, teñdey taratýladý. Radio, televidenie hem hava transportýnýñ jetilisken türine iyemiz. Tiykarðý maksetimiz: Alem keñisligindegi planetalar tariyhýn izertlev hem olardý katarýmýzða köplep tartýv jene pütkil alemlik parahatþýlýk ornatýv edi. Bular birimlep iske de asýp kiyatýr. Endi jer tariyhýna toktayýn. Tiriþiliktiñ, jaratýlýstýñ sonþama uzak jolýn basýp ötse de bunday ala avýz planetaný heþ kayda körmedik. Jer kosmoslýk tozañnan birigip planetaða aylandý. Jerde sanalý adam evladý payda boldý. Olar ösip jetilisti, jetilisti de bir-biriniñ jerin basýp alýv uþýn atlanýslar jasay basladý. Urýs uþýn kuvatlý kurallarý oylap taptý. Akýrý kýrýlýp pitti. Tebiyattýñ nýzam digerþigi kayta aylandý. ki, bizlere yardým için gönderilen kanatlý yardýmcýlarýmýzmýþ. Bizim düzgün bir þekilde uçtuðumuza kanaat getirmemiþ olmalýlar ki, iþaretle ayaklarýný gösterdi, ayaðýmdan tut, der gibi. Dördümüz de dört ayaða yapýþtýk. Göz yetiþmez bir hýzla gidiyoruz. Belli olmayan materyalden gönderilen büyük kütüphaneye gelip girdik; sol taraftaki Güneþ, hayli yükselmiþ, sað taraftaki Güneþ de neredeyse batmak üzereydi. Kanatlý yoldaþlarýmýz, bizleri, kapýsýnýn üzerinde Bütün âlemin gezegenler tarihi diye yazýlmýþ olan kitaplarýn raflarýna getirdi. Ayrý ayrý, Mars tarihi, Satürn tarihi, Jüpiter tarihi, Dünya tarihi, kýsacasý bütün gezegen adlarýnýn yazýlý olduðu yazýlara gözümüz düþtü. Ben, hemen Mars tarihi ne atýldým. Fakat önümü, kanatlý adamlardan biri kesti. -Sizlere sadece Dünya tarihi ile Birleþik Gezegenler Tarihi ni okumaya izin verildi, diye açýklama getirdi kanatlý adam. Oturulacak yerlere oturup, Birleþmiþ Gezegenler Tarihi ni okuyup öðrenmeðe giriþtik. Ne kadar gayret ettiysek de, anlamamýz sýnýrlý oldu. Bu yüzden, üniversiteye gidip ders dinleyelim diye karar verdik. Ýki ayaða yapýþýp, göz açýp kapayýncaya kadar üniversiteye geldik. Yumuþak koltuklara yerleþtiðimizde, hareketli (otomatik) kapý yavaþ yavaþ açýldý ve içeriye Mak girdi. Kulaklarýmýza, tercüme edici cihazý taktýk. -Kardeþler! Mak, cihazýn biraz düðmesini çevirdi ve sözüne devam etti. -Bugün sizlere Birleþik Gezegenler hakkýnda ve Dünya gezegeni hakkýnda kýsa bir konuþma yapacaðým. Birleþik gezegen denilen þey, nedir? Onun maksadý nedir? Bundan bir kaç trilyon yýl önce, yani Dünya gezegeni henüz yokken, ayrý ayrý gezegenler idik, hatta birbirimizden habersiz idik. Ýlmimiz ve medeniyetimiz geliþtikçe, komþu gezegenlere uçtuk. Onlar, geliþmiþliðin çeþitli basamaklarýnda idiler. Fakat bizler dostluk münasebetlerini yerleþtirdik. Önce, dört gezegenden kurulu olan dostluk cemiyetimizin ailesi, daha sonra arttý ve on iki gezegene ulaþtýk. Kendi cemiyetimizi Birleþik Gezegenler Cemiyeti diye adlandýrdýk. Bizim maksadýmýz da, menfaatimiz de bir, üstünlük, fazlalýk yok. Herkes, gezegen hukukuna sahiptir. Nizam (kurallar), bir yerden çýkarýlýr ve eþit bir þekilde daðýtýlýr. Radyo, televizyon ve hava taþýmacýlýðýnýn en mükemmel türlerine sahibiz. Asýl maksadýmýz, âlemdeki gezegenler tarihini araþtýrmak ve onlarý yanýmýza çekmek; ayrýca bütün âleme barýþ getirmekti. Bunlar, birer birer gerçekleþtiriliyor da. Þimdi, Dünya gezegeninin tarihi üzerinde durayým. Hayatýn, yaratýlýþýn çok uzak devirlerine gitse de, bu kadar her kafadan bir sesin çýktýðý (kavgalý) bir gezegeni hiçbir yerde görmedik. Dünya, kozmik tozlarýn sýkýþýp bir araya gelmesiyle, gezegene dönüþtü. Dünya da, akýl sahibi insanoðlu peyda oldu. Onlar büyüyüp çoðaldý, çoðaldý da birbirinin topraðýný istila etmek için akýnlar yapmaða baþladý. Savaþ için güçlü silâhlarý düþünüp icat etti. Sonunda kýrýlýp tükendi.

6 Kaytadan eyyemgi jemiyet- tas deviri baslandý. Tsivilizatsiya belentlep östi. Birak adamýyzat ösipörkenlep alðannan keyin her türli koñsýlarýna atlanýslar jasap dünya uþýn, alakanday jer uþýn birin-biri ayavsýz kýra basladý. Eger maðan isenbeseñiz tariyhýñýzða bir nezer salýñ. Olar urýs uþýn kurallardý köplep þýðara basladý. Jer þarý misli kural-jarak skladýna aylanýp ketkendey edi. Akýrý tiriþilik nabýt boldý. Jene kaytadan tas deviri baslandý... Mine, kördiñler me, sizler hezir de tehnikalýk jetiskenliktiñ, tsivilizatsiyanýñ þýnýnda tursýzlar. Añlavsýz basýlðan kadem apatka alýp keleri sözsiz. Jerdegi kýrýlýsývlarða janýmýz tözbey, adam urpaðýn saklap kalýv uþýn Jerge talay uþýp ta bardýk. Birak tüsinise almay-ak koydýk. Sizler bir ðana tas deviri bilesiz, al ol talay talay bolðan ðoy. Jer, kosmoslýk tozañnan birigip, planeta derejesine jetkennen keyin oný eki jasalma joldasý aylanýp jürdi. Ol vakýtlarý aspanda Ay barma edi? Jok edi. Jer bir neþe ret muz devirin basýnan keþirgeni belgili. Ol Kuyaþka birese jakýnlap, birese alýslap turdý. Usý mehelleri aspan keñisligine Mars penen Yupiderdiñ arasýnda aylanatuðýn Faeton planetasý orbitasýnan þýðýp, ýlaðýp ketti. Faetonnýñ öz orbitasýnan tayývý pütkil Kün galaktikasýna apat alýp keldi. Tartýlýs küþine uþýraðan Jerde muzlar erip köterile basladý, hem pütkil Jer þarýn suv basýp ketti. Jerdiñ eki joldasýnýñ biri jarýlýska uþýrap tozañða aylandý da, ekinþisi Jerden alýsladý. Burýn belgisiz bolðan Ay, Jerge jakýnlap turaklý jer joldasýna aylanýp ketti. Kavipli topan suv apatýnan keyin aspanda Ay payda boldý desek katelespeymiz. Hürmetli doslar! Usýnýñ menen kýskaþa lektsiyamdý juvmaklayman. Kitaphanamýzda: Birikken planetalar tariyhý n hem Jer tariyhý n okýp üyrenemen deseñler keñ mümkinþilik tuvdýramýz. Okýñ, üyreniñ, sonýñ menen birge mýnaný este saklañlar: jer betinde parahatþýlýk meñgi hükim sürsin deseñler bir mepke, bir maksetke birlesiñler! Adam balasý dos, tuvýskan, tatýv bolmay heþ kaþan edillik ornavý mümkin emes. Jer betinde bir ðana jemiyet- edillik jemiyeti düzilsin, ömir sürsin! Tsivilatsiyanýñ eñ jokarðý baskýþýnda, þarýklav þeginde turðan jemiyettiñ ala avýz bolývý adam urpaðýnýñ kýrýlýp ketivi menen teñdey. Sizler jokarý baskýþta tursýzlar, jokarýdan kulav añsat emes, abaylañlar adamlar!!! Ministr Mak hoþlaskanday eki kolýn jokarý köterdi de este adýmlap þýðýp ketti. Bul aytýlðan tereñ menili sözler berimizge ayrýkþa tesir etti. Kitaphanalarda planetalar tariyhýn üyrenip otýrðanda da, keñislik boylap sayahat jasap jürgende de, kaytýv uþýn korabl kabinasýna mingende de bul sözler kayta-kayta yadýmýzða tüse berdi:...abaylañlar, adamlar! (1977-jýl) Tabiatýn nizam çarký, tekrar dönmeye baþladý. Tekrar eski taþ devri baþladý. Medeniyet zayýfladý. Fakat insanoðlu, çoðaldýktan sonra çeþitli komþularýna akýnlar yapýp, mal mülk için, bir avuç toprak için birbirini acýmadan öldürmeðe baþladý. Eðer bana inanmýyorsanýz, tarihinize bir nazar edin. Onlar, savaþ için bir sürü silâhlar icat ettiler. Yer küresi, âdeta silâh deposuna döndü. Nihayet canlýlýk yok oldu, tekrar taþ devri baþladý... Ýþte, gördünüz mü, sizler þimdi de teknik mükemmelliðin, medeniyetin gerçeðindesiniz. Düþünülmeden atýlan adýmýn, âfete götüreceði de þüphesiz. Dünya daki ölümlere dayanamayýp, insan neslini korumak için Dünya ya kaç kez uçup vardýk. Fakat anlayamadýk; sizler, tek bir taþ devri biliyorsunuz, hâlbuki o, kaç kez oldu. Dünya, kozmik tozlardan bir araya gelip gezegen olma derecesine ulaþtýktan sonra, on iki yapma (sun î) uydusu dönmeye baþladý. O vakitler, gökte Ay mý vardý? Yoktu. Dünya, birkaç kez buz devrini baþýndan geçirdi. O, Güneþe bazen yaklaþtý, bazen ondan uzaklaþtý. O zamanlar, feza boþluðunda Mars ile Jüpiter in arasýnda dönen Fayton (Fayton) gezegeni, yörüngesinden çýkýp firladý. Fayton un, kendi yörüngesinden çýkýp gidiþi, bütün Güneþ sistemine âfet getirdi. Çekim gücüne maruz kalan Dünya da, buzlar eriyip sular yükselmeðe baþladý ve bütün Dünya yý su bastý. Dünya nýn iki uydusundan biri, yarýlýp parçalanýp toz olurken, ikincisi Dünya dan uzaklaþtý. Önceleri görünmeyen Ay, Dünya ya yakýnlaþýp sabit uydu haline geldi. Korkunç tufan afetinden sonra gökyüzünde Ay peyda oldu dersek, hata etmiþ olmayýz. Hürmetli dostlar! Anlattýklarýmý kýsaca toparlayayým. Kütüphanemizdeki Birleþik Gezegenler Tarihi ve Dünya Tarihi ni okuyup öðreneceðim derseniz, buna geniþ imkânlar saðlarýz. Okuyun, öðrenin ve onlarý unutmayýn. Dünya üzerinde barýþ, ebedî hüküm sürsün diyorsanýz, ayný menfaat, ayný maksat için birleþin! Ýnsanoðlu dost, kardeþ olmadan hiçbir zaman adalet olmaz. Yer yüzünde tek cemiyet, adalet cemiyeti kurulsun ve yaþasýn! Medeniyetin en üstün basamaðýnda, geliþme ve yükselmenin son noktasýnda duran cemiyetin birbirine düþmesi, insan neslinin kýrýlýp gitmesiyle aynýdýr. Sizler, üst basamakta duruyorsunuz, yukarýdan devrilmek kolay (hoþ görülecek þey) deðil, dikkat edin insanlar! Baþkan Mak, veda eder gibi iki kolunu yukarý kaldýrdý ve yavaþ adýmlarla çýkýp gitti. Bu denilen derin manalý sözler, hepimize çok tesir etti. Kütüphanelerde, gezegenler tarihini okuyup öðrenirken, uzayda seyahat ederken de dönmek için gemi kabinine binerken de bu sözler tekrar tekrar aklýmýza düþtü:...dikkat edin insanlar! (1977)

Köroðlu Anlatmalarý. Ravþanbek / Ravþan Bey. (Birinci Bölüm)

Köroðlu Anlatmalarý. Ravþanbek / Ravþan Bey. (Birinci Bölüm) Köroðlu Anlatmalarý Ravþanbek / Ravþan Bey (Birinci Bölüm) Bastayýn Köruðlýnýñ hýykayatýn, Türikmen Tekejevmit deydi zatýn, Ekesi Köruðlýnýñ Ravþanbek, Tolýbay arðý ekesi atalatýn. Ravþanbek tarýyhýnan

Detaylı

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar*

GÝRÝÞ BELGARIAD 5. Baþlangýcýn ve sonun hikâyesi. Torak Kitabý'ndan parçalar* TEÞEKKÜR Öncelikle tarama iþini gerçekleþtiren Kender'e çok teþekkürler. Sadece bu ekitap deðil taramýþ olduðu tüm eserler için sonsuz teþekkürler. Kender'in diðer kitaplarýna www.kitap.perisi.com adresinden

Detaylı

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT ÇATAL MACERA MONZU KABÝLESÝ SAVAÞTAN KAÇIYOR Bunlar, Kýzýlderili kabilesi Monzulara mensup bir gruptu. Baþlarýnda Uçan Mýzrak adlý þefleri vardý. Günlerden beri yoldaydýlar.

Detaylı

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir

Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir OCAK 2009 Sayý: 481 Fiyat: 3.5 YTL Eski Günýþýðýnýn Son Saatleri Ruhi Bilgilerin Faydasý Nedir 144.000 GÖNÜLERÝ Hayvanlarla Konuþmak ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:481 Ocak 2009

Detaylı

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü

Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan öykü www.altkitap.com öykü Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan altkitap - öykü 8 Daha Önce Tanýþmýþ mýydýk? Yekta Kopan Eylül 2003 Yayýna Hazýrlayan: Ayfer Tunç

Detaylı

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE

7 DE 3 DE Mustafa Sütlaþ 8 DE 25 Kasým Dünya Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü Kadýnlar alanlarý mora boyamýþ ellerinde öldürülen kadýn arkadaþlarýnýn resimleri, dillerinde erkeklerden alacaklýyýz, kadýna þiddete son, erkek egemenliðine

Detaylı

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler

TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL. .Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler TEMMUZ 2009 Sayý: 487 Fiyat: 3.5 TL.Evrende Etken Olan Görevliler.O Vardýr, O Birdir, O nun Þaný Yücedir.Ýstanbul daki Paranormal Etkinlikler ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 41 Sayý:487

Detaylı

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI

TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL. KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI TEMMUZ 2012 Sayý: 523 Fiyat: 7 TL O, ANLAMA SIÐMAZ; ANLAM O NDA VARDIR KARANLIÐIN ve AYDINLIÐIN YENÝDEN AYARLANMASI ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 44 Sayý: 523 Temmuz 2012 Onur Baþkaný:

Detaylı

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel

ANLAM BÝLGÝSÝ YAZIM BÝLGÝSÝ DÝL BÝLGÝSÝ. Sözcükte Anlam: Çok anlamlýlýk, Gerçek. Cümlede Anlam: Öznel yargý, Nesnel ............ Ön Söz TEMA 01 Sevgili Öðrenciler; Deðer Yayýnlarý, temelde okul derslerinize yardýmcý olmak, bu paralelde sizleri sýnavlara da hazýrlamak amacýyla Öðrenci Takipli Eðitim Seti ni hazýrladý.

Detaylı

SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU

SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU HAZÝRAN 2013 Sayý: 534 Fiyat: 7 TL SANATIN BÜYÜLÜ SOLUÐU ÝNSAN SEVGÝSÝ ve MUTLULUÐUN YOLLARI ÝÇGÜDÜ MUCÝZESÝ ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 45 Sayý: 534 Haziran 2013 Onur Baþkaný: Dr.

Detaylı

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý

Konumlandýrmalar. Ahmet Önel. anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel anlatý www.altkitap.com anlatý Konumlandýrmalar Ahmet Önel altkitap - anlatý 6 Konumlandýrmalar Ahmet Önel Kasým 2002 Yayýna Hazýrlayan: Yekta Kopan Düzelti: Yekta Kopan Tasarým:

Detaylı

Onurlu Bir Direniþin Destaný

Onurlu Bir Direniþin Destaný PazaR Tarih: 6 Ekim 2013 YIL:(8) SAYI: 440 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Üstün Akmen in kaleminden Ada : Onurlu Bir Direniþin Destaný HAFIZALI DOKU YA BÝR DOKUNDUM KÝ, ÝÇÝM CIZ ETTÝ... Fatma Akilhoca

Detaylı

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA

MECLÝSÝN ÝLK ÝÞÝ YENÝ ANAYASA Kâbe nin inþasý belgesel oluyor 16 MUKADDES YOLCULUK BAÞLADI Ýlk hacý kafilesi dün Esenboða dan yola çýktý. 90 bin hacý adayýnýn kutsal topraklara giriþleri 31 Ekim e kadar sürecek. Dönüþler 11 Kasým da

Detaylı

kardelenseckisi@gmail.com

kardelenseckisi@gmail.com Allah ým bana çukulata, sakýz, mama ve bol bol bez ver emi Allah ým... 13-14-15-16. SAYILAR ÞUBAT MART NÝSAN MAYIS kardelenseckisi@gmail.com ! 2006 # Aydýn 3 Çok amaçlý program cd si, www.aydin.gov.tr

Detaylı

Ve sonra o faili meþhur yara

Ve sonra o faili meþhur yara PazaR Tarih: 16 Kasým 2014 YIL:(8) SAYI: 492 AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ Mengenede ruhum/ Hayata dair dikkatimin orta yerinde bayram kutluyorsunuz tören ve saire/yollar da kapalý ya ada yarým bitiyor

Detaylı

SAYI: 112944 2003/05 FÝYATI: 2.500.000 DÜNYADA NÝÇÝN YAÞIYORUZ, NASIL YAÞAMALIYIZ? Dr. Refet Kayserilioðlu TÝBET YOGA Güngör Özyiðit BENÝM CÝCÝ SÝLAHIM ve ÝKÝNCÝ KÖRFEZ SAVAÞI Nelda Bayraktar MUSÝKÝ -

Detaylı

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK

HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK. TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) YARATMAK FARKINDALIK HAZÝRAN 2011 Sayý: 510 Fiyat: 5 TL ETRAFIMIZDAKÝ AYDINLIK TANRI NIN ÖYKÜSÜ (Bir Kitap) FARKINDALIK YARATMAK ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:510 Haziran 2011 Etrafýmýzdaki Aydýnlýk...

Detaylı

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar

Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar Acýlar Ýçinde Baþarýyý Yakalayanlar AKÝS KÝTAP AKÝS KÝTAP Tüm yayýn haklarý yayýnevine aittir. Kaynak gösterilerek tanýtým ve iktibas yapýlabilir. Çoðaltýlamaz, basýlmaz, senaryolaþtýrýlamaz ve faklý biçimlerde

Detaylı

AB süreci demokratikleþme için önemli

AB süreci demokratikleþme için önemli HADÝSLERDEN HAYAT PRENSÝPLERÝ Herhangi bir idareci, bir topluluðu idare eder de, onlara karþý yumuþak davranýp þefkat gösterirse, Allah da Kýyamet Günü ona þefkatle muamele eder. Hadis-i Þerif Meâli B

Detaylı

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ.

Deðer katanlar. Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com. Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Fikri Türkel Fikri Türkel Deðer katanlar Editör: Fikri Türkel fikritürkel@gmail.com Tasarým ve Dizgi Comart Kurumsal Ýletiþim Hizmetleri LTD. ÞTÝ. Yayýn haklarý 2011 TÜGÝS e aittir. ISBN: Tanýtým nüshasýdýr,

Detaylı

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ

Sevgili okuyucu; Ali Akbaþ Sevgili okuyucu; Ýkinci sayýmýza sizlere teþekkürle baþlýyoruz. Uzak-yakýn diyarlardan bizleri sevindiren, yüreklendiren mesajlar aldýk. Bu da Kardeþ Kalemler in ne kadar beðenildiðini ve beklendiðini

Detaylı

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net

Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Kasým 2011 Sayý: 85 e-mail: hale@corumhakimiyet.net Çorum da sonbahar / Kemal Ceylan 2 Þahin ERTÜRK Dilli Defter den (Kasým 2006) 03 KASIM "Yoktur haramýn binasý, saðdýr oðlaðýn anasý." Rahmetli babamýn

Detaylı

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti.

Fiyatý son dönemde adeta muzla yarýþan ve tezgahta kilosu 3.5 TL ye satýlmaya baþlanan patates için bakanlýk harekete geçti. 9 Eskiþehir de 2 Haziran da Gezi Parký direniþi sýrasýnda sivil giyimli polisler tarafýndan aðýr yaralanan ve 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz ýn ailesi Antakya da talimatla

Detaylı

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU

EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ. Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU EKÝM 2011 Sayý: 514 Fiyat: 5 TL BÝZÝ SEVGÝSÝNDEN VARETMÝÞ OLAN VE GÖREVLÝLERÝ Evrensel Yaþam Enerjisi ve Sezgi AHLÂKIN TOPLUMSAL KAYNAKLI OLUÞU ÝÇÝNDEKÝLER Aylýk Kültürel ve Siyasi Dergi Cilt: 43 Sayý:514

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:81 3. ÝZCÝLÝK ÞÛRÂSI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn

Detaylı

MANTIK AKIL OYUNLARI

MANTIK AKIL OYUNLARI D Ý K K A T Ç O K Ö N E M L Ý N O T : Bu e-kitap Beyin Gücü dergisinin Eylül ayý hediyesidir. Kitap her dergi için sadece bir kez indirilebilinir. Hiç bir þekilde baþkalarýna daðýtýlamaz ve hiç bir ortamda

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 1992 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO: 77 Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Yayýn Kurulu Kerim AYTEKÝN

Detaylı

TAHSÝN TE KOÐ LU SA NAYÝCÝ - ÝÞA DA MI

TAHSÝN TE KOÐ LU SA NAYÝCÝ - ÝÞA DA MI TAHSÝN TE KOÐ LU SA NAYÝCÝ - ÝÞA DA MI 1937 Giresun Alucra doðumlu. Ýstanbul Yüksek Ýktisat ve Ticaret Okulundan mezun oldu. İþ ha yatýna 1955 yýlýnda ku maþ üre ti mi ve ti ca re ti ile baþ la yan Te

Detaylı

Ý S T A N B U L G A Z Ý A N T E P L Ý L E R D E R N E Ð Ý Y A Y I N O R G A N I SAYI 25 MAYIS 2008 HOÞGELDÝNÝZ GAZÝANTEP ÝN KURTULUÞU BALOSU ÇAÐDAÞ KÝBELE PROF.DR. OSMAN BARLAS KADIKÖY GAZÝANTEPLÝLER DERNEÐÝ

Detaylı

M. Suat GÜLÞEN. Vurgun. (Marmarisli süngercilerin öyküsü)

M. Suat GÜLÞEN. Vurgun. (Marmarisli süngercilerin öyküsü) M. Suat GÜLÞEN Vurgun (Marmarisli süngercilerin öyküsü) Denizin derinliklerinde vurgun yiyerek, Sakat kalan, yaþamlarýný kaybeden Marmarisli süngercilere ve Kayýn pederim Dalgýç Hüsein Tekin'e ithaf ediyorum.

Detaylı