Sedirbay Ýsmayýl Ulý*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sedirbay Ýsmayýl Ulý*"

Transkript

1 ABAYLAÑLAR ADAMLAR! /fantastikalýk gürriñ/ Sedirbay Ýsmayýl Ulý* ( ) Hikaye Sedirbay Ýsmayýl Ulý, 1956 yýlýnda Karakalpakistan Cumhuriyeti nin Karaözek bölgesinde doðmuþtur. Kendisi Karakalpak týr. Karakalpakstan Yayýn evi, onun Parahatþýlýk-mengilik (Rahatlýk-Ebedîlik) (hikâyeler, 1986), Jürek galaktikasý (Yürek Galaksisi) (roman ve hikâyeler, 1991) adlý eserlerini yayýmlamýþtýr. O, 1991 yýlýnda yukarýda adý zikredilen eserlerinden dolayý Karakalpakstan Jaslar Avkamý (Karakalpakistan Gençlik Cemiyeti ödülünü de almýþtýr. Halihazýrda Karakalpakistan Yazarlar Birliðinin sorumlu sekreteri olarak görev yapmaktadýr. Sedirbay Ýsmayýl Ulý nýn aþaðýdaki Abaylañlar, adamlar (Dikkat Edin Ýnsanlar) adlý fantastik hikâyesi, Karakalpakstan yayýnlarý arasýndan 1986 yýlýnda çýkmýþ olan Parahatþýlýk-meñgilik adlý eserinden alýnmýþtýr. DÝKKAT EDÝN ÝNSANLAR! /fantastik hikâye/ -Start! Bizler mingen kosmos kemesi uzak güvildep, bir bulkýnýp aldý da zuvlap ketti. Ekranða köz jiberdim. Jer döngelengen top sýyaklý bolýp kem-kemnen kiþireyip, alýs juldýzlar þoðýrýna kirip baratýrðanday köriner edi. -Eh, Jer... Jer, sen de katardaðý kiþkene planetaða aylanýp kettiñ ay, dedi ekranða telmire karap otýrðan Karam. Komandirimiz usý Karam. Özi arýk, uzýn boylý, kýr murýnlý bolðanða ma, doslarý hezillesip kosmostan kelgen adam dep atar edi. Býrak ol aþývlanbaydý, tek, men kosmostan kelsem beriñizden akýllý bolðaným ðoy dep jeñil ðana mýyýðýnan küledi de koyadý. Onýñ aytkanýnýñ da jöni bar. Jerde, Juldýzlý kala da, alýs kosmos keñisligindegi þok juldýzlar jöninde pikir talasý bolýp ötti. Onda tiriþilik bar ma, degen sorav köbinese Ürker þok juldýzýnýñ adresine köbirek aytýldý. Kesip aytýv kýyýn edi. Zal sam-saz, týnýþlýk hükim sürdi. -Kolda bar maðlývmatlarða süyensem, Ürkerde tiriþilik ðana emes. Jokarý ravajlanðan medeniyat bar, dep edim. Delil kerek pe, delillep bere alaman, dep batýl türde þeþimge kelgen usý Karam edi. Hemmemiz jas jigittiñ avzýna tigildik. -Bir ay boyý üzliksiz baklavlar astýnda kuvatlý apparatlar menen kýska-kýska signallardý usladým. Arnavlý priborlardýñ anýklavý boyýnþa þok juldýzlardýñ oraylýk planetasýnan berilgen habar ekenligi anýklandý. Yaðnýy, planeta menen planeta arasýndaða usýnday ravajlanðan radiolýk baylanýslar olardýñ jokarý tsvilizatsiya eli ekenliklerin delillep turðan jok pa? Elbette, men kesip-piþip veliylik etivden avlakpan. Teleskop tüsirgen kartografiyaða üñile karayýkþý, juldýzlar þoðýra bir-birevine sonþama jakýn emes pe? Jok, berimizge belgili, ara kaþýklýðýn hezirgi ilim teoriyasýna jügindirsek bir neþe jarýk jýlý menen ölþenedi. Al, taðý bir merte anýklap nezer salayýk, planetalar þoðýrýnan böleklev bir planetanýñ jarýk þýðarývý kubýlmalý bolývý nelikten? Bunda ya kupýya sýr bar ma? Tabiðýy emes jarýk közi nege bolmas ka? Yaðnýy, ol planetlar þoðýrýnda tiriþilik bar. Ýlimi hem -Start! Bizlerin bindiði uzay gemisi gürültüyle firladý ve hýzla gitti. Ekrana göz attým. Dünya, dönmekte olan bir top gibi gittikçe küçülerek uzak yýldýzlar kümesine girecek gibi göründü. -Eh, Dünya... Dünya. Sen de sýradaki küçücük gezegene dönüp gittin be, dedi ekrana aralýksýz bakmakta olan Karam. Kumandanýmýz, bu Karam dý. Kendisi zayýf, uzun boylu, eðri burunlu olduðundan mýdýr, dostlarý þaka yapýp Uzaydan gelen adam derlerdi. Fakat o kýzmazdý, sadece Ben uzaydan gelmiþ olsam, hepinizden akýllý olurdum deyip, hafifçe býyýk altýndan gülerdi. Onun söylediklerinin doðru tarafý var. Dünyada, Yýldýzlý Þehir de, uçsuz bucaksýz uzay geniþliðindeki yanan yýldýzlar hakkýnda fikir tartýþmalarý oldu. Orada hayat var mý þeklindeki soru, çoðunlukla Ülker yýldýzý için soruldu. Kestirip atmak zordu. Salonda, sessizlik hüküm sürdü. -Eldeki mevcut bilgilere dayanarak söylersem, Ülker de sadece hayat deðil, üstün bir medeniyet de var, demiþtim. Delil mi gerek, delil söyleyemem, deyip bâtýl türde bir karara varan, bu Karam idi. Hepimiz, bu gencin aðzýna baktýk. -Bir ay boyunca, aralýksýz gözlemler altýnda kuvvetli cihazlarla kýsa kýsa sinyaller aldým. Bu sinyallerin, özel cihazlarýn yardýmýyla, yýldýz kümelerinin merkezinden gelen sinyaller olduðu anlaþýldý. Yani, gezegenler arasýndaki bu türlü geliþtirilen radyo irtibatlarý, onlarýn üstün medenî halklar olduðunu isbat etmiyor mu? Elbette, ben kesip biçip velilik etmekten uzaðým. Teleskopun getirdiði haritaya dikkatle bakalým. Yýldýzlar kümesi bir birine çok yakýn deðil mi? Hayýr, hepimize malum, mesafenin uzaklýðýný günümüz ilmî teorilerine göre hesap edersek, birkaç ýþýk yýlý ile ölçülür. Fakat bir kez iyice dikkat ederek bakalým, yýldýzlar kümesinden ayrý bir gezegenin ýþýk yaymasýnýn deðiþken oluþu nedendir? Bunda özel bir sýr mý var? Tabiî ki deðil. Iþýðýn gözü niye olmaz ki? Yani o yýldýzlar kümesinde * S.Ýsmayýlov, Parahatþýlýk- Meñgilik, Karakalpakstan Baspasý, Nökis, 1986.

2 tehnikasý da küþli ravajlanðan aðayinlerimiz be, kim bilipti? Ýzertlevdi ele de davamlay beriv kerek. Hakýykatlýkka köz jetkeriv uþýn ilimiy ekspeditsiya jibersek, belkim, biziñ bilgenlerimiz köbeyer edi, dep tamamlaðan edi sözin Karam. Birak, ol usý boljamý þýnlýkka aylanar, astronomiyaða bahalý jañalýk bolýp kosýlar, dep oyladý ma eken? Ey, oylamaðan þýðar av. Minberden tüsip baratýrýp alem sýrlarýnýñ jene bir kakpasýn aþýp bergenin özi de sezbegen edi. Boljav þýnlýkka aylandý da, ol doslarý arasýnda kosmostan kelgen adam atandý da ketti. Galaktika koyný herkaþan gözzallýkka tolý. Tavýs perindey mýñ kubýlðan etirap, ejeyýp dünya! Ýreñberañ tüske malýnðan kökjasýl tozañlar jeñil kalkýp baradý. Köz kamastýrðan sulývlýkka karaðan sayýn karaðýñ keledi. Kap-karañðý tünekten jýmýñlaskan juldýzlar ðana körinedi. Jer elle kaþan körinbey kaldý. Kün sistemasýnan Kündi ðana zorða zorða ajýratývða boladý. -Karam...Karam? - ekranda Alviranýñ nazik tulðasý körindi. -Týñlap turðan korabl kapitaný Karam, ayta ber. -Süyinþi, Ürker þok juldýzý körine basladý. Esaplavlarða baylanýslý altý planeta körinbekte. Biziñ Kün menen salýstýrðanda altý ese ülken jaktýlýk közi jarýk bölip þýðarmakta. Planetalardýñ üþevinde tiriþilik bar dep aytývða boladý. Künnen sanaðanda üþinþi jene törtinþi planetanýñ jokarðý kabatlarý tiykarýnan vodorodtan kuraladý. Kislorodtýñ da joyýlýp ketpeytuðýnýna nezer avdardýk. Al, kalðan planetalardýñ jarýk þýðarýv kubýlýsýn, tiriþilik nýþanlarýn seze almay turýppýz. Suvýnðan dene me degen oydaman. Konýv uþýn organizmge kolaylý üþinþi planetaný kolaylayman. Hezirgi kelip tüsken esaplavlarða baylanýslý kaþýklýk eki saatlýk jol. Üþinþi planetanýñ aylanýv arbitasýn izlev boyýnþa jumýska kirisip atýrman. Netiyjesin soñýnan öziñizge habarlayman. Tezlikti azaytývða týrýsýñýz. Alviranýñ sözleri bizlerdi tez kýymýldavða mejbur etti. Korabl tezligin barýnþa peseytivge solay etip konatuðýn jer kolaylavða kiristim. Üþinþi planetaða az ðana jer kalðan edi. Aldýmdaðý ekranða köz jiberdim. Ülken Kuyaþ köz karýktýrarlýktay derejede jarkýrýp turðan edi. Hette, onýñ otlý demine temir de emin-erkin balkýp ketetuðýn þýðar dep þamaladým iþimnen. Belkim, biziñ Kuyaþýmýz da deslepki payda bolýv devirinde usýnday ülken hem jaktýlý bolðan þýðar. Jerde millionlaðan jýllar davamýnda tiriþilik ravajlana almaðaný anýk. Sebebi, otlý kuyaþ nurý biotukýmlardý küydirip jiberer edi. Mikrotiriþilik suvda ðana saklanýp kalsa kerek. Olay deytuðýn sebebim, jer betindegi tiriþiliktiñ tiykarý suvdan þýkkan ðoy. Meniñ oyým birden üzildi. Aldýmýzda sopak aslavða usaðan korabl körinip turar edi. Tezlikti þeklemegenimizde sözsiz onýñ menen soklýðýsýv bolar ma edi, kim bilsin? -Aldýmýzda bizdi konak kütip tursa kerek. Miyman bolývða tayarlana beriñ, dedi Alvira, soñýnan öziniñ üyrenþikli hezilin basladý.-ava, dedi ol, -biziñ halkýmýzhayat var. Ýlmi ve tekniði de çok geliþmiþ kardeþlerimiz midir, kim bilir? Araþtýrmalarý devam ettirmek gerek. Gerçeði anlamak için ilmî heyet göndersek, belki bizim bildiklerimiz artardý, diye tamamlamýþtý sözünü Karam. Fakat, onun bu tahmini gerçeðe dönüþür. Astronomide deðerli yenilikler olur, diye düþündü mü acaba? Düþünmemiþtir herhalde. Kürsüden inip âlemin sýrlarýnýn yine bir kapaðýný açtýðýný kendisi de fark etmemiþti. Tahmin, gerçeðe dönüþtü ve o, dostlarý arasýnda Uzaydan gelen adam diye adlandýrýlýr oldu. Galaksinin kucaðý, her zaman güzelliklerle doludur. Tavus kuþunun tüyleri gibi binlerce renkle dolu çevre, çok güzel bir âlem! Rengârenk bir görünüþe gark olmuþ olan gök yeþili tozlar, hafifçe kalkýyor. Göz kamaþtýran güzelliðe baktýkça bakasýn geliyor. Kapkaranlýk boþluktan, sadece göz kýrpan yýldýzlar görünüyor. Dünya, artýk görünmez oldu. Güneþ sisteminin Güneþ i de zor seçilir oldu. -Karam...Karam! Ekranda, Elvira nýn zarif görüntüsü göründü. -Gemi kaptaný Karam dinlemede, konuþun. -Müjde, Ülker takým yýldýzý görünmeye baþladý. Hesaplara göre altý gezegen görünmekte. Bizim Güneþ le karþýlaþtýrýldýðýnda altý kez daha büyük; parlak gözü, ýþýk saçmakta. Gezegenlerin üçünde hayat var, diye söyledi. Güneþ ten sayýldýðýnda üçüncü ve dördüncü gezegenin yukarý katlarý, esasen hidrojenden meydana geliyor. Oksijenin de tamamen yok olup gitmediðine dikkat ettik. Diðer gezegenlerin ýþýk yayýþýný da, hayat belirtilerim de anlayamýyoruz. Soðumuþ kütle olabilir düþüncesindeyim. Konmak (inmek) için organizmaya elveriþli üçüncü gezegeni uygun buluyorum. Yeni yaptýðýmýz hesaplara göre uzaklýk, iki saatlik yol. Üçüncü gezegenin dönüþ yörüngesini incelemek için iþe baþlýyorum. Neticesini daha sonra size bildiririm. Hýzý azaltmaya çalýþýnýz. Elvira nýn sözleri, bizi daha çabuk hareket etmeye mecbur etti. Geminin hýzýný, olabildiðince azaltmaða, böylece inecek yeri hazýrlamaða giriþtim. Üçüncü gezegene kadar az yer kalmýþtý. Önümdeki ekrana göz attým. Kocaman Güneþ, gözleri kör edecek kadar parlýyordu. Hatta onun ateþli nefesiyle demir bile hemencecik erir diye tahmin ettim içimden. Belki bizim Güneþ imiz de ilk meydana geliþ devrinde böyle çok büyük ve parlak idi. Dünya da, milyonlarca yýl boyunca hayatýn olmadýðý açýk. Çünkü, ateþli Güneþ in ýþýklarý, canlý tohumlarý yakmýþtý. Mikro hayat, sadece suda korunmuþ olsa gerek. Böyle dememin sebebi, yeryüzündeki asýl hayatýn suda baþlamýþ olmasýdýr. Benim düþüncem, birdenbire kesildi. Önümüzde uzunca þekilli bir kaba benzer gemi görünüyordu. Hýzýmýzý düþürmezsek, þüphesiz onunla çarpýþma olabilirdi, kim bilir? Önümüzde bizi misafir olarak bekliyor olsalar gerek. Misafir olmaya hazýrlanýn, dedi Elvira. Sonra da her zamanki þakasýna baþladý. -Evet, dedi o, bizim

3 da konaðýn aldýnan yarým mezgillik jolða þýðýp kütip alatuðýn destur bar edi, nesine tañlanamýz. Bizlerdi kütip alývða þýkkan jasý ülkenler bolar. Bunþama kahar þaþývýna karaðanda bizdi kuþak aþýp kütip almaytuðýný belgili boldý. Ane, kara! Ekran jalt-jalt etip, soñýnan aspan keñisligin anýk körsetti. -Alvira, -dedi Karam, -þertli belgilerdi jiber, söylesip köreyik. -Efirge morze alfavitinen baslap, hazirgi söylev tilimizdegi kodlastýrýlðan jazývlar þýðarýldý. Korabl köp vakýtka þekem juvap bermedi. Bir orýnda þýr aylanýp fokus jasadý. Uzak vakýt bir orýnda kýymýlsýz katýp turdý. Aradan biraz ötivi menen hareketsiz kalðan kabýl etiv ekranýmýz birden öz-özinen söylep koya berdi. Morze alfaviti menen jazýlðan sözlerdi okýdýk. Hayran kalarlýðý, olardýñ morze alfavitin tüsinetuðýn bolðaný ma? -Miymanlar, hoþ kelipsizler, dep avdardý dilmaþ apparatlarýmýz,-bir kemisimiz sizler ediñiz, merhamat, konýñýzlar. -Saðýnýp kalýppýz, kuþak aþamýz. Mavkýmýz basýlðanþa, belkim, ömir boyý konak etivge tuvra keler. Adamiyzatlar, sizlerdiñ judýrýktan göre alakandý jaksý köretuðýnýñýzdý jaksý bilemiz. Karsý bolmasañýzlar alakanýmýzða kondýrýp alýp keteyik. -Karamýñ jüzinde mýskýl oynap, mýrs etti: -Kördiñ ðoy, -dep köz kýsýp koydý maðan, -aðayinlerimiz tegin bolmadý. -Joldaslar! -Karam ornýnan salmaklý turýp jýynalýsýp kalðan ekipaj aðzalarýna birme-bir nezer tasladý, -Abaylý bolýñlar. Olardýñ alakanða salýp kütip almaytuðýný belgili bolýp kaldý. Þýdamlý bolayýk, küteyik. -Korablden jalpak jýltýr metal maydanþa sozýlýp þýktý. Aðayinlerimizdiñ alakaný bolar av dep þamaladým. Sýykýr ma, yamasa kýyamet tartýv küþine uþýradýk pa, korablimiz tormozlanýp tursa da kütip alývþý larða karay este jýljýyberdik. Pütkil ekipaj bolýp keme baðýtýn özgertivge umtýlsak ta netiyje þýkpadý. Hayran kalarlýðý, baskarýv pultiniñ bizlerge baðýnbavý edi. Þarþaðan taðdirles doslarým ilajsýz orýnlarýna otýrýp kaldý. Tutkýnða tüstik pe, ol jaðý hezirþe belgisiz edi. Karsý aldýmýzda köringen metall maydanþaða eriksiz kondýk ta, üñireygen karañðý tesikke jýljýp kire basladýk. Korabl iþin konýv karanðýlýk bastý, hette kosýmda otýrðan Karamdý körivden kaldým. Isýldaðan sesler esitildi, masaladay janðan közler bizlerge jakýnlay berip, nayzaðay tüskendey jark-jurk etti. Eriksiz esten ayrýlýp, biyhuþ halða tüstim... -Esimizdi jýyðanda, bir topar kanatlý adamlardýñ korþavýnda otýrðan ekenbiz. Jün baskan kollarýnýñ üstine kanatlar ösip þýðýptý. Uþatuðýn adamlar boldý, av þamasý, dep oyladým. Al. Elvira korýkkanýnan koltýðýma týðýla berdi. Men onýñ kulaðýna korýkpa, öziñdi öziñ bekkem usla dep sýbýrladým. Bizlerdiñ köz aþkanýmýzdý sezdi me, birevi ornýnan turýp ekran menen avdarmaþý apparattý iske kostý. Ekranda morze alfaviti menen jazýlðan mýnaday sözler körindi: halkýmýzda misafirini, önden yarým günlük yola çýkýp karþýlama âdeti vardýr, niçin þaþýrýyoruz. Bizleri karþýlamaya gelen büyükler olur. Bunca kahýr saçmasýna bakýlýrsa, bizi kucaklayarak karþýlamayacaðý belli oldu. Ýþte, bak! Ekran yanýp sönüp, sonra semanýn geniþliðini açýk açýk gösterdi. -Elvira, dedi Karam, anlaþma þartlarýný (belgelerini) gönder, konuþalým. Uzay boþluðuna, mors alfabesiyle, o günkü konuþma dilimizdeki kodlanmýþ yazýlar gönderildi. Gemi, epey müddet cevap vermedi. Olduðu yerde dönüp hünerini gösterdi. Uzun süre ayný yerinde hareketsiz kaldý. Aradan biraz zaman geçince, hareketsiz kalmýþ olan ekranýmýz, birden kendi kendine konuþmaya baþladý. Mors alfabesi ile yazýlan sözleri okuduk. Þaþýlacak þey! Onlar mors alfabesini anlýyorlar mý? -Konuklar, hoþ geldiniz, diye tercüme etti tercüman cihazlarýmýz. Bir eksiðimiz sizler idiniz, lütfen iniþ yapýnýz. Özlemiþiz, kucak açýyoruz. Hasretimiz gidene kadar, belki ömür boyu konuk ederiz. Ýnsanoðullarý, sizlerin, yumruða göre avucu tercih ettiðinizi iyi biliriz, itiraz etmezseniz, avucumuza kondurup alýp gidelim. Karam ýn yüzünde neþe belirdi, güldü: -Gördün ya, diye göz kýrptý bana, kardeþlerimiz boþ çýkmadý. -Yoldaþlar! Karam, yerinden aðýr aðýr kalkýp, toplanmýþ olan ekip üyelerine birer birer nazar saldý, - Dikkatli olun, onlarýn avuca almak istemedikleri belli oldu. Sabýrlý olalým, bekleyelim. Gemiden yassý, parlak metal bir alan uzayýp çýktý. Kardeþlerimizin avuçlarýdýr herhalde diye düþündüm. Düþ mü, yoksa kýyamet gibi çetin bir çekim gücüne mi rastladýk; gemimiz fren yapýp durmuþ olsa da, bizi karþýlayan lara doðru yavaþ yavaþ kaymaya baþladýk. Bütün ekip olarak geminin yönünü deðiþtirmeye gayret ettiysek de bir netice alamadýk. Þaþýlacak olan þey, idare panelinin bizim irademizden çýkmasýydý. Yorulan kader arkadaþlarým, çaresizce yerlerine oturup kaldý. Esir mi olduk, o tarafý henüz belli deðildi. Karþýmýzda görünen metal alana ister istemez indik ve karanlýk deliðe doðru yavaþ yavaþ girmeye baþladýk. Geminin içini koyu bir karanlýk bastý, hatta yanýnda oturan Karam ý da görmez oldum. Fýsýldayan sesler iþitildi, meþ ale gibi yanan gözler, bizlere yakýnlaþýp yýldýrým düþmüþ gibi ses çýkardý. Gayrýihtiyarî aklým baþýmdan gitti, bayýlacak duruma geldim... -Kendimize geldiðimizde bir grup kanatlý insanýn kuþatmasý altýndaydýk. Tüy basmýþ ellerinin üstünde kanatlar çýkmýþtý. Uçan insanlar da varmýþ yahu, diye düþündüm. Elvira ise korkusundan kucaðýma atýldý. Ben onun kulaðýna Korkma, kendini sýký tut diye fýsýldadým. -Bizim göz açtýðýmýzý anlamýþ olmalý ki, onlardan biri yerinden kalkýp, ekranla tercüme cihazýný çalýþtýrdý. Ekranda mors alfabesiyle yazýlmýþ olan þu sözler göründü: -Ey Ýnsanoðullarý, sizler Dünya dan olduðunuz için

4 -Ademiyzatlar, sizler Jer planetasýnan bolðanýñýz uþýn hezirden baslap juvap alývða ötemiz. Jerdegi bir biriñizdi javlap alýv uþýn kýyan-keski urýslarýñýz azday endi planetalardý javlap alývða þýktýñlar ma? Belkim, sizler baska kosmos ellerinen sýr tartývþý, olar arasýna iritki salývþý barlavþýlar bolarsýzlar, solay ma? -Jok, aðayinler, dep tüsindirdi Karam, -bizler uþýn urýs kerek emes, parahatþýlýk penen Ürker þok juldýzýndaðý kupýyaný aþývða kelgenbiz. Bul jerdegi planetalar aralýk baylanýslar, tatýv koñsýlýk kýzýktýradý bizlerdi. Ýzertlevge, jaðdayða jete tüsinivge jaðday jaratýp beriñ tuvýskanlar? -Ülker dediñler me? Oho, karañlar mýnalarða... Sonda bizlerdiñ sizlerden ürketuðýn, korkatuðýn bolðanýmýz ðoy, solay e?-birevi bejirejip murnýn kasýdý, ekinþisi este barýp ekrandý öþirdi. Karamnýñ aytar sözi avzýnda kaldý. -Hezir sizlerdi Birikken Planetalar Jemiyetiniñ ministri Mak kabýllaydý, dep melimledi. Köp uzamay zor deneli, kanatlý adamýñ aldýnda turdýk. -Aradaðý gürriñlesivler juvmaðý menen habarlýman, -dep basladý ol sözin. -Eger doslýk, tuvýskanlýk kevliñiz benen kelgen bolsañýzlar sizlerge jol aþýk. Tereñirek bilim alývlarýñýz uþýn kitaphanalarýmýzða barývða keñes berer edim. Jol körsetip barýv uþýn kasýñýzða joldas kosaman. Barýñ, soñ üniversitetimizge kelip lektsiya týñlavdý umýtpañ. Lektsiyaný özim okýyman. Meselemiz bunday añsat þeþiledi ðoy dep oylamaðanlýktan ba, jüregimizdi ellenetgen kuvanýþ biylep aldý. Sýrtka þýkkanýmýzda salmaksýzlýk jaðdayýna duvþaker boldýk. Denemiz özlerimizge baðýnbay samal esse jokarý köterilemiz, týnsa tömen kuldýraymýz. Misli tolkýndaðý parahodka usar edik. Planetanýñ tartýv massasýnýñ helsizligi sonþelli, jasalmalý kanat penen-ak alem keñisligine erkin uþýp þýðývða bolar edi. Jokarýdan tömenge nezer tasladým. Tüyedey þökken taslar hem alýstan buldýrap biyik tavlar köz tartadý, týrbýyýp jerge tabýsa ösken tikenekli ösimlikler biziñ jantaktý eske tüsiredi. -Aman, Sergey, Karam beri keliñler! - Kaptalýmýzdan jeñil kalkýp Elvira uþýp ötti hem keyni burýlýp katarlastý. -Kane, hemmemiz kolða kol uslasýp tömen umtýlýp köreyik. Katara kol uslasýp barlýk salmaðýmýz benen tömenge taslandýk. Jerge tüsken jeñil üpelek yañlý ayaðýmýzdýñ uþý tiydi de kayta jokarýða köterile basladýk. -Sizlerge bir jumbak aytayýn, þeþip köriñler? -Küni menen ünsiz kiyatýrðan Sergey sözge aralastý. -Al, ayt. -Oñ jakka karañlar! -Kün batýp baratýr. -Þep jakka karañlar. -Hav?! -degen Elviranýñ tañlanðan nezik sesti esitildi. -Kuyaþ þýðýp kiyatýr! Ene jumbak! Þýnýnda da kos kuyaþlý planeta berimizge jumbak bolýp tuyýldý. vakit geçirmeden cevap alalým. Dünyada birbirinizi öldürmek için kýyasýya yaptýðýnýz savaþlar az geldi de, þimdi gezegenleri istilâ etmeye mi çýktýnýz? Belki sizler baþka gezegenlerden sýr öðrenen, onlar arasýna düþmanlýk salan casuslarsýnýz, öyle mi? -Hayýr kardeþler, diye izah etti Karam. -Bizler için savaþ gerek deðil, barýþ maksadýyla Ürker (Ülker) takým yýldýzýndaki sýrlarý öðrenmek için geldik. Buradaki gezegenler arasý münasebetler, iyi komþuluk, bizleri heveslendirdi. Araþtýrmaya, anlamaya fýrsat verin kardeþler! -Ürker (Ülker) mi dediniz? Oho, bakýnýz þunlara... Yani bizler sizden ürken, korkan varlýklarýz öyle mi? Biri, suratýnýn ifadesini deðiþtirerek burnunu kaþýdý, ikincisi yavaþça gidip ekraný kapattý. Karam ýn söyleyeceði sözler aðzýnda kaldý. -Þimdi sizleri Birleþik Gezegenler Cemiyetinin baþkaný Mak kabul edecek, diye bildirdi. Çok geçmeden iri vücutlu, kanatlý adamýn önünde durduk. -Aradaki konuþmalarýn hepsinden haberdarým, diye baþladý sözüne o. Eðer dostluk, kardeþlik gönlünüzle gelmiþ iseniz, sizlere yol açýk. Derin (ayrýntýlý) bilgi almanýz için kütüphanelerimize gitmenizi tavsiye ederim. Yol göstermek için yanýnýza adam vereceðim. Gidin, sonra üniversitemize gelip ders dinlemeyi unutmayýn. Dersi ben vereceðim. Meselemiz bu kadar kolay çözüldü diye düþündüðümden midir nedir, yüreðimizi bir sevinç kapladý. Dýþarý çýktýðýmýzda yerçekimsiz ortamla karþýlaþtýk. Rüzgâr esse, vücudumuza hakim olamayýp uçacak, dursa, aþaðýya düþecektik. Dalgalar arasýndaki vapur gibiydik. Gezegenin çekim gücünün zayýflýðý o derece idi ki, takma kanatla âlemin boþluðunda serbestçe uçmak mümkündü. Yukarýdan aþaðýya doðru baktým. Deve gibi çökmüþ taþlar ve uzaktan belli belirsiz daðlar dikkati çekiyordu. Yere yayýlarak büyüyen dikenli bitkiler, bizim jantak bitkisini hatýrlatýyordu. -Aman, Sergey, Karam beri geliniz! Yanýmdan hafifçe kalkan Elvira, uçtu ve sonra burulup sýraya girdi. -Haydi, hepimiz el ele tutuþup aþaðý doðru gidelim. Dizi halinde el ele tutuþup bütün aðýrlýðýmýzla aþaðýya doðru kendimizi býraktýk. Yere inen hafif kelebek gibi ayaðýmýzýn ucu deðdi ve tekrar yukarý yükselmeye baþladýk. -Sizlere bir bilmece sorayým, çözün bakalým. Bütün gün hiç konuþmayan Sergey, söze karýþtý. -Peki, söyle. -Sað tarafa bakýnýz! -Güneþ batýyor. -Sol tarafa bakýnýz. -Hey! diye, Elvira nýn þaþkýn nazik sesi iþitildi. - Güneþ doðuyor! Ýþte bilmece! Gerçekten de iki Güneþli gezegen, hepimiz için bilmece olmuþtu. Yanýmýzdan, hýþýrdayan kanat sesleri iþitildi. Baktýk

5 Kaptalýmýzdan suvsýldaðan kanat davýslarý esitildi. Karasak, bizlerge jardemge jiberilgen kanatlý mezbanlarýmýz eken. Bizlerdiñ jay uþkanýmýzða kanaatlanbasa kerek, ýmlap ayaklarýn körsetti. Ayaðýmnan usla degeni þýðar dep, törtevimiz tört ayakka yappýþtýk. Köz ilespes tezlik penen zuvlap kelemiz. Belgisiz materialdan salýnðan ülken kitaphanaða kelip kirgenimizde, þep jaktaðý kuyaþ edevir köterilip, oñ jaktaðý kuyaþ elle kaþan batýp ketken edi. Kanatlý joldaslarýmýz bizlerdi mañlayþasýna Pütkil alemlik planetalar teriyhý dep jazýlðan kitaplar polkasýna ertip ekeldi. Bölek-bölek Mars tariyhý, Saturn tariyhý, Yupiter tariyhý, Jer tariyhý, kullasý barlýk planeta atlarý jazýlðan jazývlarða közimiz tüsti. Men barasala Mars tariyhýna jarmastým. Birak aldýmdý kanatlý adamlardýñ biri kes-kesledi. -Sizlerge tek ðana Jer tariyhý menen Birikken planetalar tariyhý n okývða ruhsat etiledi, -dep tüsindirdi adam. Orýnlýklarða otýrýp alýp Birikken planetalar tariyhý n okýp üyrenivge kiristik. Kanþama ýklaslanýp kiriskenimiz benen tüsingenimiz þamalý boldý. Sonlýktan üniversitetine barýp lektsiya týñlayýk degen oyða keldik. Kos ayakka jarmasýn közdi aþýp jumðanþa üniversitetke de kelip jettik. Jumsak kreslolarða jayðasýp bolðanýmýzda, jýljýmalý esik akýrýn aþýldý da Mak kirip keldi. Kulaklarýmýzða avdarmaþý nauçniklerimizdi kiydik. -Biradarlar! Mak ellenetken pribordýñ kulaðýn buradý da sözin davamladý. -Bügin sizlerge Birikken planetalar jöninde hem Jer planetasý jöninde kýskaþa aytýp ötpekþimen. Birikken planeta degen ne? Onýñ alða koyðan makseti kanday? -Bunnan bir neþe trillion jýl burýn, yaðnýy Jer planetasý ele payda bolmastan burýn özleriñizdey jeke-jeke planeta edik, hette bir-birimizden habarsýz edik. Ýlimimiz hem tsivilizatsiyamýz öse kele koñsý planetalarða uþýp bardýk. Olar ösivdiñ her türli baskýþýnda edi. Birak bizler doslýk karým-katnas ornattýk. Deslep tört planetadan kuralðan doslýk jemiyetimizdiñ semyasý köbeyip on eki planetaða jettik. Öz jemiyetimizdi Birikken planetalar jemiyeti dep atadýk. Biziñ maksetimiz de mepimiz de bir,artýkþýlýk degen bolmaydý. Hemme planeta teñdey hukýka iye. Nýzam bir jerden þýðarýladý, teñdey taratýladý. Radio, televidenie hem hava transportýnýñ jetilisken türine iyemiz. Tiykarðý maksetimiz: Alem keñisligindegi planetalar tariyhýn izertlev hem olardý katarýmýzða köplep tartýv jene pütkil alemlik parahatþýlýk ornatýv edi. Bular birimlep iske de asýp kiyatýr. Endi jer tariyhýna toktayýn. Tiriþiliktiñ, jaratýlýstýñ sonþama uzak jolýn basýp ötse de bunday ala avýz planetaný heþ kayda körmedik. Jer kosmoslýk tozañnan birigip planetaða aylandý. Jerde sanalý adam evladý payda boldý. Olar ösip jetilisti, jetilisti de bir-biriniñ jerin basýp alýv uþýn atlanýslar jasay basladý. Urýs uþýn kuvatlý kurallarý oylap taptý. Akýrý kýrýlýp pitti. Tebiyattýñ nýzam digerþigi kayta aylandý. ki, bizlere yardým için gönderilen kanatlý yardýmcýlarýmýzmýþ. Bizim düzgün bir þekilde uçtuðumuza kanaat getirmemiþ olmalýlar ki, iþaretle ayaklarýný gösterdi, ayaðýmdan tut, der gibi. Dördümüz de dört ayaða yapýþtýk. Göz yetiþmez bir hýzla gidiyoruz. Belli olmayan materyalden gönderilen büyük kütüphaneye gelip girdik; sol taraftaki Güneþ, hayli yükselmiþ, sað taraftaki Güneþ de neredeyse batmak üzereydi. Kanatlý yoldaþlarýmýz, bizleri, kapýsýnýn üzerinde Bütün âlemin gezegenler tarihi diye yazýlmýþ olan kitaplarýn raflarýna getirdi. Ayrý ayrý, Mars tarihi, Satürn tarihi, Jüpiter tarihi, Dünya tarihi, kýsacasý bütün gezegen adlarýnýn yazýlý olduðu yazýlara gözümüz düþtü. Ben, hemen Mars tarihi ne atýldým. Fakat önümü, kanatlý adamlardan biri kesti. -Sizlere sadece Dünya tarihi ile Birleþik Gezegenler Tarihi ni okumaya izin verildi, diye açýklama getirdi kanatlý adam. Oturulacak yerlere oturup, Birleþmiþ Gezegenler Tarihi ni okuyup öðrenmeðe giriþtik. Ne kadar gayret ettiysek de, anlamamýz sýnýrlý oldu. Bu yüzden, üniversiteye gidip ders dinleyelim diye karar verdik. Ýki ayaða yapýþýp, göz açýp kapayýncaya kadar üniversiteye geldik. Yumuþak koltuklara yerleþtiðimizde, hareketli (otomatik) kapý yavaþ yavaþ açýldý ve içeriye Mak girdi. Kulaklarýmýza, tercüme edici cihazý taktýk. -Kardeþler! Mak, cihazýn biraz düðmesini çevirdi ve sözüne devam etti. -Bugün sizlere Birleþik Gezegenler hakkýnda ve Dünya gezegeni hakkýnda kýsa bir konuþma yapacaðým. Birleþik gezegen denilen þey, nedir? Onun maksadý nedir? Bundan bir kaç trilyon yýl önce, yani Dünya gezegeni henüz yokken, ayrý ayrý gezegenler idik, hatta birbirimizden habersiz idik. Ýlmimiz ve medeniyetimiz geliþtikçe, komþu gezegenlere uçtuk. Onlar, geliþmiþliðin çeþitli basamaklarýnda idiler. Fakat bizler dostluk münasebetlerini yerleþtirdik. Önce, dört gezegenden kurulu olan dostluk cemiyetimizin ailesi, daha sonra arttý ve on iki gezegene ulaþtýk. Kendi cemiyetimizi Birleþik Gezegenler Cemiyeti diye adlandýrdýk. Bizim maksadýmýz da, menfaatimiz de bir, üstünlük, fazlalýk yok. Herkes, gezegen hukukuna sahiptir. Nizam (kurallar), bir yerden çýkarýlýr ve eþit bir þekilde daðýtýlýr. Radyo, televizyon ve hava taþýmacýlýðýnýn en mükemmel türlerine sahibiz. Asýl maksadýmýz, âlemdeki gezegenler tarihini araþtýrmak ve onlarý yanýmýza çekmek; ayrýca bütün âleme barýþ getirmekti. Bunlar, birer birer gerçekleþtiriliyor da. Þimdi, Dünya gezegeninin tarihi üzerinde durayým. Hayatýn, yaratýlýþýn çok uzak devirlerine gitse de, bu kadar her kafadan bir sesin çýktýðý (kavgalý) bir gezegeni hiçbir yerde görmedik. Dünya, kozmik tozlarýn sýkýþýp bir araya gelmesiyle, gezegene dönüþtü. Dünya da, akýl sahibi insanoðlu peyda oldu. Onlar büyüyüp çoðaldý, çoðaldý da birbirinin topraðýný istila etmek için akýnlar yapmaða baþladý. Savaþ için güçlü silâhlarý düþünüp icat etti. Sonunda kýrýlýp tükendi.

6 Kaytadan eyyemgi jemiyet- tas deviri baslandý. Tsivilizatsiya belentlep östi. Birak adamýyzat ösipörkenlep alðannan keyin her türli koñsýlarýna atlanýslar jasap dünya uþýn, alakanday jer uþýn birin-biri ayavsýz kýra basladý. Eger maðan isenbeseñiz tariyhýñýzða bir nezer salýñ. Olar urýs uþýn kurallardý köplep þýðara basladý. Jer þarý misli kural-jarak skladýna aylanýp ketkendey edi. Akýrý tiriþilik nabýt boldý. Jene kaytadan tas deviri baslandý... Mine, kördiñler me, sizler hezir de tehnikalýk jetiskenliktiñ, tsivilizatsiyanýñ þýnýnda tursýzlar. Añlavsýz basýlðan kadem apatka alýp keleri sözsiz. Jerdegi kýrýlýsývlarða janýmýz tözbey, adam urpaðýn saklap kalýv uþýn Jerge talay uþýp ta bardýk. Birak tüsinise almay-ak koydýk. Sizler bir ðana tas deviri bilesiz, al ol talay talay bolðan ðoy. Jer, kosmoslýk tozañnan birigip, planeta derejesine jetkennen keyin oný eki jasalma joldasý aylanýp jürdi. Ol vakýtlarý aspanda Ay barma edi? Jok edi. Jer bir neþe ret muz devirin basýnan keþirgeni belgili. Ol Kuyaþka birese jakýnlap, birese alýslap turdý. Usý mehelleri aspan keñisligine Mars penen Yupiderdiñ arasýnda aylanatuðýn Faeton planetasý orbitasýnan þýðýp, ýlaðýp ketti. Faetonnýñ öz orbitasýnan tayývý pütkil Kün galaktikasýna apat alýp keldi. Tartýlýs küþine uþýraðan Jerde muzlar erip köterile basladý, hem pütkil Jer þarýn suv basýp ketti. Jerdiñ eki joldasýnýñ biri jarýlýska uþýrap tozañða aylandý da, ekinþisi Jerden alýsladý. Burýn belgisiz bolðan Ay, Jerge jakýnlap turaklý jer joldasýna aylanýp ketti. Kavipli topan suv apatýnan keyin aspanda Ay payda boldý desek katelespeymiz. Hürmetli doslar! Usýnýñ menen kýskaþa lektsiyamdý juvmaklayman. Kitaphanamýzda: Birikken planetalar tariyhý n hem Jer tariyhý n okýp üyrenemen deseñler keñ mümkinþilik tuvdýramýz. Okýñ, üyreniñ, sonýñ menen birge mýnaný este saklañlar: jer betinde parahatþýlýk meñgi hükim sürsin deseñler bir mepke, bir maksetke birlesiñler! Adam balasý dos, tuvýskan, tatýv bolmay heþ kaþan edillik ornavý mümkin emes. Jer betinde bir ðana jemiyet- edillik jemiyeti düzilsin, ömir sürsin! Tsivilatsiyanýñ eñ jokarðý baskýþýnda, þarýklav þeginde turðan jemiyettiñ ala avýz bolývý adam urpaðýnýñ kýrýlýp ketivi menen teñdey. Sizler jokarý baskýþta tursýzlar, jokarýdan kulav añsat emes, abaylañlar adamlar!!! Ministr Mak hoþlaskanday eki kolýn jokarý köterdi de este adýmlap þýðýp ketti. Bul aytýlðan tereñ menili sözler berimizge ayrýkþa tesir etti. Kitaphanalarda planetalar tariyhýn üyrenip otýrðanda da, keñislik boylap sayahat jasap jürgende de, kaytýv uþýn korabl kabinasýna mingende de bul sözler kayta-kayta yadýmýzða tüse berdi:...abaylañlar, adamlar! (1977-jýl) Tabiatýn nizam çarký, tekrar dönmeye baþladý. Tekrar eski taþ devri baþladý. Medeniyet zayýfladý. Fakat insanoðlu, çoðaldýktan sonra çeþitli komþularýna akýnlar yapýp, mal mülk için, bir avuç toprak için birbirini acýmadan öldürmeðe baþladý. Eðer bana inanmýyorsanýz, tarihinize bir nazar edin. Onlar, savaþ için bir sürü silâhlar icat ettiler. Yer küresi, âdeta silâh deposuna döndü. Nihayet canlýlýk yok oldu, tekrar taþ devri baþladý... Ýþte, gördünüz mü, sizler þimdi de teknik mükemmelliðin, medeniyetin gerçeðindesiniz. Düþünülmeden atýlan adýmýn, âfete götüreceði de þüphesiz. Dünya daki ölümlere dayanamayýp, insan neslini korumak için Dünya ya kaç kez uçup vardýk. Fakat anlayamadýk; sizler, tek bir taþ devri biliyorsunuz, hâlbuki o, kaç kez oldu. Dünya, kozmik tozlardan bir araya gelip gezegen olma derecesine ulaþtýktan sonra, on iki yapma (sun î) uydusu dönmeye baþladý. O vakitler, gökte Ay mý vardý? Yoktu. Dünya, birkaç kez buz devrini baþýndan geçirdi. O, Güneþe bazen yaklaþtý, bazen ondan uzaklaþtý. O zamanlar, feza boþluðunda Mars ile Jüpiter in arasýnda dönen Fayton (Fayton) gezegeni, yörüngesinden çýkýp firladý. Fayton un, kendi yörüngesinden çýkýp gidiþi, bütün Güneþ sistemine âfet getirdi. Çekim gücüne maruz kalan Dünya da, buzlar eriyip sular yükselmeðe baþladý ve bütün Dünya yý su bastý. Dünya nýn iki uydusundan biri, yarýlýp parçalanýp toz olurken, ikincisi Dünya dan uzaklaþtý. Önceleri görünmeyen Ay, Dünya ya yakýnlaþýp sabit uydu haline geldi. Korkunç tufan afetinden sonra gökyüzünde Ay peyda oldu dersek, hata etmiþ olmayýz. Hürmetli dostlar! Anlattýklarýmý kýsaca toparlayayým. Kütüphanemizdeki Birleþik Gezegenler Tarihi ve Dünya Tarihi ni okuyup öðreneceðim derseniz, buna geniþ imkânlar saðlarýz. Okuyun, öðrenin ve onlarý unutmayýn. Dünya üzerinde barýþ, ebedî hüküm sürsün diyorsanýz, ayný menfaat, ayný maksat için birleþin! Ýnsanoðlu dost, kardeþ olmadan hiçbir zaman adalet olmaz. Yer yüzünde tek cemiyet, adalet cemiyeti kurulsun ve yaþasýn! Medeniyetin en üstün basamaðýnda, geliþme ve yükselmenin son noktasýnda duran cemiyetin birbirine düþmesi, insan neslinin kýrýlýp gitmesiyle aynýdýr. Sizler, üst basamakta duruyorsunuz, yukarýdan devrilmek kolay (hoþ görülecek þey) deðil, dikkat edin insanlar! Baþkan Mak, veda eder gibi iki kolunu yukarý kaldýrdý ve yavaþ adýmlarla çýkýp gitti. Bu denilen derin manalý sözler, hepimize çok tesir etti. Kütüphanelerde, gezegenler tarihini okuyup öðrenirken, uzayda seyahat ederken de dönmek için gemi kabinine binerken de bu sözler tekrar tekrar aklýmýza düþtü:...dikkat edin insanlar! (1977)

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Sarýgül Bahadýrova* (1944 - )

Sarýgül Bahadýrova* (1944 - ) Sarýgül Bahadýrova* (1944 - ) Sarýgül Bahadýrova, ünlü nesir yazarý, edebiyat araþtýrmacýsý ve tenkitçidir. O, 1944 yýlýnda Karaözek bölgesinde doðmuþtur. Orta mektebi tamamlayýp 1962 yýlýnda Karakalpak

Detaylı

Emet Þamurat Ulý* (1912-1953) Gürriñler - Hikâyeler

Emet Þamurat Ulý* (1912-1953) Gürriñler - Hikâyeler Emet Þamurat Ulý* (1912-1953) Þair, nesir yazarý ve toplumcu iþçi Emet Þamuratov 1912 yýlýnda Hojeli bölgesinde doðmuþtur. O, Hojeli deki yatýlý okulda yetiþmiþtir (1924-25), sonra, Þýmbay daki Komün mektebinde

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Elen Elimcan. Hikâye Ayt Küni / Bayram Günü

Elen Elimcan. Hikâye Ayt Küni / Bayram Günü Elen Elimcan (1945) 1945 yýlýnda, Cambýl vilayetinin Giyalas nehri civarlarýnda dünyaya geldi. Cambýl vilayetinin Ak Yol gazetesinde bölüm müdürü. Bir çok nesir külliyatýnýn ve Cumhuriyetin deðiþik tiyatrolarýnda

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Þerhan Murtaza. Hikâye Zayýf Bir Iþýk. Bir Nezik Sevle /

Þerhan Murtaza. Hikâye Zayýf Bir Iþýk. Bir Nezik Sevle / Bir Nezik Sevle / Keltesay raz yezine joýlavþý poezý bir-ak minut ayaldaydý. Al, ekspress toktamak turmak, ekpinip beseñdetpey, juldýzþa aðýp ötedi. Hadiyþa uzatýlðan kýzýnýñ üyinde kýstay jatýp, endi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Kabdeþ Jumadilulý (1936) Roman SOÑGI KÖÞ / SON GÖÇ (Birinci Bölüm)

Kabdeþ Jumadilulý (1936) Roman SOÑGI KÖÞ / SON GÖÇ (Birinci Bölüm) Kabdeþ Jumadilulý (1936) Çin Halk Cumhuriyeti Þincan bölgesine baðlý Tarboðatay ilçesi Maldýbay köyünde 25.04.1936 yýlýnda doðan Kazak yazarýdýr. Kazak Millî Üniversitesi'ni 1965 yýlýnda bitirdi, yayýnevlerinde

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

Berdibek Sokpakbayulý

Berdibek Sokpakbayulý Berdibek Sokpakbayulý (1924-1992) Almatý vilayeti, Narýnkol ilçesi Kostöbe köyünde 13.10.1924 yýlýnda doðdu. Almatý'da 1992 yýlýnda ölen yazar, Abay Kazak Pedagoji Enstitüsü Filoloji Fakültesi'ni bitirdi.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

MEZGÝL EVENDERÝ / MEVSÝMLER

MEZGÝL EVENDERÝ / MEVSÝMLER Oralhan Bökeyulý (1943-1993) Doðu Kazakistan eyaleti, Kotan Karagay ilçesi, Þýngýstay kasabasýnda 28.09.1943 tarihinde doðup, 1993 yýlýnda Almatý'da vefat etmiþtir. 1969 yýlýnda El-Farabi Kazak Millî Üniversitesinden

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

Maðcan Cumabayulý. Þiirler (1893-1938)

Maðcan Cumabayulý. Þiirler (1893-1938) Maðcan Cumabayulý (1893-1938) Bugünkü Kuzey Kazakistan ili Buylayev ilçesine baðlý Sasýkköl'de doðdu. Almatý'da halk düþmaný olarak tanýndý, hayatý hasretler içinde sona erdi. Kýzýlcar ve ünlü "Ðaliya"

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

Dükenbay Dosjanulý (1942)

Dükenbay Dosjanulý (1942) Dükenbay Dosjanulý (1942) Kýzýlorda vilayeti Janakorgan ilçesindeki Birlik köyünde 09.09.1942'de doðan yazar. Almatý'daki Al- Farabi Milli Üniversitesi'ni 1964'te bitirdi. Ülke basýn organlarýnda önemli

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ.

COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. COPYRIGHT EBD YAYINCILIK LTD. ŞTİ. Bu kitabın her hakkı saklıdır. (Noter huzurunda ve Patent Merkezinde). Hangi amaçla olursa olsun, kitabın tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğrafının çekilmesi,

Detaylı

Toy Jýrý / Düðün Þiirleri

Toy Jýrý / Düðün Þiirleri Toy Jýrý / Düðün Þiirleri TOY BASTAR I. Baðýlan serke mar kaska, koy bastaydý, Koy aldýnda januvar oykastaydý. Kuttý toyða kez bolðan joldý jigit, Burýnðýnýñ jolýmen toy bastaydý. Kunan koyýn þaylatýp

Detaylı

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri

Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri Genel Yetenek Testi Örnek Soru Çözümleri 1 2 1 1 2 Çok Sýcak Soðuk Sýcak Çok Soðuk D B C Çorba Kutuplar Yanardað Sonbahar Yukarýda yer alan 1. ve 2. kutudakiler

Detaylı

"Satmam" demiş ihtiyar köylü, "bu, benim için bir at değil, bir dost."

Satmam demiş ihtiyar köylü, bu, benim için bir at değil, bir dost. Günün Öyküsü: Talih mi Talihsizlik mi? Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir adam yaşıyormuş. Çok fakirmiş. Ama çok güzel beyaz bir atı varmış. Kral bu ata göz koymuş. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı bir

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

Prof. Dr. Zeki EKER. TÜBÝTAK Ulusal Gözlemevi. 23 Ekim 2009, Yalova

Prof. Dr. Zeki EKER. TÜBÝTAK Ulusal Gözlemevi. 23 Ekim 2009, Yalova EVRENDEKi YERÝMÝZ Prof. Dr. Zeki EKER TÜBÝTAK Ulusal Gözlemevi 23 Ekim 2009, Yalova Ay, Venüs, Jüpiter yakýnlaºmasý (Antalya) 1 Aralýk 2008 Astronomi nedir? ASTRONOMÝ ÝNSANLIÐIN DOÐUªUYLA ORTAYA ÇIKMIª

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası.

Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Azıcık şundan, azıcık bundan, Azıcık yumurta kabuğundan; Bir çanak yaptım a dostlar Ne bulgur kazanı ne hamsi tavası, Görenler sanır bülbül yuvası. Kulplar taktım sicimden, Boyadım bakır gibi; Doldurdum

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Öteþ Alþýnbay Ulý* Þiirler (1828-1902)

Öteþ Alþýnbay Ulý* Þiirler (1828-1902) Öteþ Alþýnbay Ulý* (1828-1902) Þair Öteþ, Karakalpaklarýn XIX. asýrda yaþayýp eser veren ünlü þairlerinden biridir. Öteþ in dedesi meþhur ozan Jiyen Jýrav dýr. Jiyen, XVIII. asrýn kýrklý yýllarýnda Türkistan

Detaylı

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor

Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Topluluk Zorlukla Kar ıla ıyor Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Janie Forest Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Ruth Klassen Türkçe 60. Hikayenin 56.si www.m1914.org

Detaylı

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna;

Bekir Sýtký Erdoðan ELLÝNCÝ YIL MARÞI. Þiir : Bekir Sýtký Erdoðan. Müzik : Necil Kâzým Akses. Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Onaylayan Administrator Cumartesi, 09 Haziran 2007 Besteciler.org ELLÝNCÝ YIL MARÞI Þiir : Müzik : Necil Kâzým Akses Müjdeler var yurdumun topraðýna, taþýna; Erdi Cumhuriyetim elli þeref yaþýna! Bu rüzgârla

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet

FEN BÝLÝMLERÝ. TEOG-2 DE % 100 isabet TEOG-2 DE % 1 isabet 1. Geyik Aslan Ot Fare ýlan Atmaca Doðal bir ekosistemde enerji aktarýmý þekildeki gibi gösterilmiþtir. Buna göre, aþaðýdaki açýklamalardan hangisi yanlýþtýr? Aslan ile yýlan 2. dereceden

Detaylı

ünite SÖZCÜK ANLAM 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük gerçek anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr?

ünite SÖZCÜK ANLAM 3. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde altý çizili sözcük gerçek anlamý dýþýnda kullanýlmýþtýr? ünite 1 SÖZCÜK ANLAM TEST 1 1. Bir sözcüðü yalýn olarak düþündüðümüzde aklýmýza ilk gelen anlama temel anlam denir. Aþaðýdakilerden hangisinde altý çizili sözcük temel anlamýyla kullanýlmamýþtýr? Herkes

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte

Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Gelin Bir Yolculuða Çýkalým Birlikte Bir trenin düdük çala çala geçtiðini duyunca ne yaparsýnýz? Tekerlerin demiryoluna çarpa çarpa çýkardýðý sesi dinlemek için, elinizdeki iþi býrakýp kulak kesilmez misiniz?

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir.

Yüksek kapasiteli Bigbag boþaltma proseslerimiz, opsiyon olarak birden fazla istasyonile yanyanabaðlanabilirözelliðesahiptir. Firmamýzmühendisliðindeimalatýnýyaptýðýmýzendüstriyel tipbigbag dolum,bigbag boþaltma prosesleri kimya,maden,gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle TürkSanayicisininhizmetindeyiz...

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT

KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI. Ahmet YOZGAT KARA DELÝK ÇOCUK ROMANI Ahmet YOZGAT KARA DELÝK GAZETECÝ EZGÝ ÝÞ PEÞÝNDE Ülkenin büyük gazetesinin yazý iþleri müdürü yanýnda çalýþanlara: -Bana Ezgi yi çaðýrýn dedi. Bir süre sonra muhabir Ezgi, müdürünün

Detaylı

Dua ile baþlar Elifbamýz...

Dua ile baþlar Elifbamýz... Bismillah arkadaþým 13 HAZÝRAN 2003 CUMA SAYI: 2 Feza Gazetecilik AÞ Adýna Ýmtiyaz Sahibi Ali Akbulut Genel Yayýn Müdürü Ekrem Dumanlý Yayýn Danýþmaný Hamdullah Öztürk Editörler Yayýn: Yusuf Çaðlar Din-Kültür:

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim

Ebru Yiðit x. Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN. Tek aþkýn bendim senin. Senin en çok sevenim Ebru Yiðit x Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 07 Eylül 2007 Besteciler.org Hala üye olmamýþsýnýz..! Üye olun yolumuza devam edelim...! SEN BÝR GÜNAH ÝÞLEDÝN Tek aþkýn

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin.

Uður Tok ÇOK SEVMÝÞSÝN. Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var olup,) Onunla güleceksin. (Onunla öleceksin. Uður Tok Onaylayan Administrator Çarþamba, 20 Haziran 2007 Son Güncelleme Cuma, 06 Haziran 2008 Besteciler.org ÇOK SEVMÝÞSÝN Sen onu çok sevmiþsin, Daha da seveceksin, Sen onunla aðlayýp, (sen onunla var

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde.

Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Mine Haným sevinçliydi, mutluydu. Ýçinden gülmek, türkü söylemek, oynamak geliyordu. Bilmediði, ayrýmýnda olmadýðý bir coþku vardý içinde. Güleç bir yüzle, Kýzým Özlem! Neredesin? diye seslendi. Sesi yumuþak,

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Bakın astronomi size nasıl yardım edecek şimdi, göreceksiniz!

Bakın astronomi size nasıl yardım edecek şimdi, göreceksiniz! Kendinizi içine hapsettiğiniz kutunun dışına çıkmayı, nesnelere başka bir açıdan bakmayı hiç denediniz mi? Bakın astronomi size nasıl yardım edecek şimdi, göreceksiniz! Hubble Hubble teleskopu atmosferimizin

Detaylı

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr?

ünite doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? ünite1 TEST 1 Doðal Sayýlar Matematik 4. 10 491 375 doðal sayýsýndaki 1 rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý kaçtýr? 1. Ýki milyon yüz üç bin beþ yüz bir biçiminde okunan doðal sayý aþaðýdakilerden A.

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇVRMÝZDÝ GOMTRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!..

Ayakkabýlarýný çýkardýktan sonra sevindirici bir yüz anlatýmýyla bir elindeki pakete baktý, bir içeriye. Sonra oðluna seslendi: Murat, Murat!.. BEKLEYÝÞ Murat okuldan dönmüþ, odasýna çekilmiþti. Derin düþünceler içinde kitaplarýný, defterlerini karýþtýrýyordu. Bir gün önce üzdüðü annesinin aðlamaklý yüzü gözünün önünden gitmiyordu. Þunu da isterim,

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim

İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri İletişim ve İnsan İlişkileri Kitle İletişim Araçları Atatürk ve İletişim 9 Ýletiþim Benimle Baþlar a. Bugüne kadar baþardýðým en zor iþ nedir? b. En çok gurur duyduðum

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO

Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO Arkamdan yürüme, ben öncün olmayabilirim. Önümde yürüme, takipçin olmayabilirim. Yanýmda yürü, böylece ikimiz eþit oluruz. (Ute Kabilesi Atasözü) BÜRO EMEKÇÝLERÝ Birþeyleri deðiþtirmek isteyen insan önce

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen.

Samet Kalkan GÝZEMLÝ MAVÝ. Deniz mavisi gözlerin. Dünya tatlýsý gülüþün. Can alýcý sözlerin. Sana ne kadar yakýþýyor bir bilsen. Samet Kalkan Onaylayan Administrator Pazartesi, 17 Aralýk 2007 Son Güncelleme Pazartesi, 02 Haziran 2008 Besteciler.org GÝZEMLÝ MAVÝ Deniz mavisi gözlerin Dünya tatlýsý gülüþün Can alýcý sözlerin Sana

Detaylı

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu.

ünite1 3. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda kullanýlmamýþtýr? A. Terazinin dili yaklaþýk 300 kg gösteriyordu. ünite1 Sözcükte Anlam Türkçe 1. TEST 1 k e l e b e k o v a ç i ç e y d a l g a a u m ü z i k e n a k a ð ý t Bulmacada aþaðýda ý verilen sözcüklerden hangisi kullanýlmamýþtýr? 3. Aþaðýdaki altý çizili

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 26.si.

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. 60. Hikayenin 26.si. Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yunus ve Büyük Balık Yazari: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Tercüme eden: Nurcan Duran Uyarlayan: Mary-Anne S. Türkçe 60. Hikayenin 26.si www.m1914.org Bible for

Detaylı

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3

Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 Nokia Müzik Hoparlörü MD-3 TÜRKÇE MD-3 stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazýnýzda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3,5 mm'lik stereo ses fiþi vardýr

Detaylı

SÖZLÜKTEN NASIL YARARLANIRIZ?

SÖZLÜKTEN NASIL YARARLANIRIZ? bilgi SÖZLÜKTEN NASIL YARARLANIRIZ? Bir dilin veya dillerin sözcük hazinesini söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, sözcüğün kökünü esas alarak, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını,

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Bölüm 6. Güneş Sisteminin

Bölüm 6. Güneş Sisteminin Bölüm 6 Güneş Sisteminin Oluşumu Gezegenbilim (Planetology) Gezegenler, uydular, asteroidler ve kuyrukluyıldızlar arasındaki benzerlikleri ve farkları araştırarak, güneş sistemimizi bir bütün olarak anlamamızı

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský

Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu. 9232493 1. Baský Nokia Kamera Flaþý PD-2 Kullaným Kýlavuzu 9232493 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere PD-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Nuh ve

Çocuklar için Kutsal Kitap. sunar. Nuh ve Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Nuh ve Büyük Tufan Yazarõ: E. Duncan Hughes Resimleyen: Byron Unger ve Lazarus Uyarlayan: M. Maillot ve Tammy S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org

Detaylı

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Yunus ve Büyük Balık

Çocuklar için Kutsal Kitap sunar. Yunus ve Büyük Balık Çocuklar için Kutsal Kitap sunar Yunus ve Büyük Balık Yazarı: Edward Hughes Resimleyen: Jonathan Hay Uyarlayan: Mary-Anne S. Tercüme eden: Nurcan Duran Üreten: Bible for Children www.m1914.org 2011 Bible

Detaylı

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde

yeni kelimeler otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktiniz kış mevsiminde otuzsekizinci ders oluyor gezi genellikle hoş geldin mevsim hoş bulduk ilkbahar gecikti ilkbahar mevsiminde geciktin soğuk geciktim kış geciktiniz kış mevsiminde uç, sınır, son, limit bulunuyor/bulunur

Detaylı

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy

KLASİK DÜNYA EDEBİYATI. Lev Tolstoy. Öykü ERİK ÇEKİRDEĞİ. Çeviren: Kezban Akcalı. 24. basım. Resimleyen: An-Su Aksoy Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ KLASİK DÜNYA EDEBİYATI Öykü Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy 24. basım Lev Tolstoy ERİK ÇEKİRDEĞİ Çeviren: Kezban Akcalı Resimleyen: An-Su Aksoy Yayın Koordinatörü:

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI

YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Hafta Sonu Ev Çalışması YIL DEDE'NİN DÖRT KIZI Zaman adlı ölümsüz bir dev vardı. Bir gün Zaman, Yıl Dede'yi dört kızıyla birlikte yeryüzüne indirdi. Kızlar, yeryüzünü çok sevdiler. Hepsi bir yana dağılıp

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 puanlýk sorular. Saat 7:00 den 7 saat sonra saat kaçtýr? A) 8.00 B) 0.00 C).00 D).00 E).00. Bir grup kýz daire þeklinde duruyorlar. Alev Mina nýn solunda dördüncü sýrada, saðýnda

Detaylı

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok

EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok EK: Mucize Avcısı nı yayına hazırlarken, çok uzun yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırladım. Onaltı yaşında, lisede iken yazdığım bir yazıyı. Cesaret edip, bir gazetenin araştırma merkezine göndermiştim.

Detaylı