ÇÖZÜM Say : Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi"

Transkript

1 ÇÖZÜM Say : KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi nsan, yaflayan bir organizma olarak içinde bulundu u toplumun temel yap tafl d r. Kültürel birli i olan ve kurumsallaflm fl bir iktidar taraf ndan yönetilen bir insan gurubunun, s n rlarla belirlenmifl bir topra a yerleflmesi sonucunda meydana gelen siyasi toplulu a devlet denilmektedir. Devletler kendi bekalar için kendilerine vatandafll k ba ile ba l olan insanlar n ihtiyaçlar n karfl lamak amac yla çeflitli kurumlar oluflturmufllard r. Devletlerin baflar lar vatandafllar n n ihtiyaçlar n karfl lamada gösterdikleri baflar ile ölçülmektedir. Tarih boyunca kurulan devletlerin devaml l klar ve güçleri vatandafllar na sa lad klar imkânlar ile do ru orant l olmufltur. Devletlerin geleceklerinden emin olmalar için vatandafllar n n geleceklerinden emin olmalar gerekmektedir. Kendilerini güven içinde hisseden insanlar ekonomik faaliyetlerini daha baflar l yürütmüfller ve servet birikimlerini h zland rm fllard r. Zengin vatandafllar n varl güçlü devletlerin varl k sebebi olmufltur. Güven içinde olmayan vatandafllar ekonomik faaliyetlerde * SGK Müfettifli 249

2 ÇÖZÜM Say : baflar l olamam fllar ve vatandafl olduklar devletler ya yaflanan iç isyanlar yada d flardan gelen d fl etmenler nedeniyle tarih sahnesinden silinmifllerdir. Devletler varl klar n n, vatandafllar n n insanca yaflayabilecekleri asgari flartlar n varl na ba l oldu unu kavrad klar nda, vatandafllar na insanca yaflayabilecekleri flartlar sa layacak kurumlar oluflturma aray fl na girmifllerdir. Devletimiz de sosyal devlet ilkesi gere ince vatandafllar na asgari yaflam flartlar n oluflturmak amac yla Sosyal Güvenlik Kurumunu kurmufl ve bu Kurum arac l yla vatandafllar na asgari bir yaflam düzeyini sa layacak hizmetleri sunmaya bafllam flt r. Bu makalemizin konusu gelir düzeyleri alt seviyelerde yer alan k smi süreli veya ça r üzerine çal flanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çal flan sigortal lar n yeflil kart alarak sa l k güvencesinden yararlanma durumlar n n incelenmesidir. II-YASAL DÜZENLEMELER Bilindi i üzere 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu tarihinde yürürlü e girmifltir. Söz konusu Kanun ile sa l k hizmetlerinde standart oluflturulmas hedeflenmifl ve baz vatandafllar m z hariç (Askerlik hizmetlerini er ve erbafl olarak yapmakta olanlar ile yedek subay okulu ö rencileri, Kamu idarelerinin d fl temsilciliklerinde istihdam edilen ve temsilcili in bulundu u ülkede sürekli ikamet izni veya bu devletin vatandafll n da haiz bulunan Türk uyruklu sözleflmeli personelden, bulundu u ülkenin sosyal güvenlik kurumunda sigortal oldu unu belgeleyenler ile kamu idarelerinin d fl temsilciliklerinde istihdam edilen sözleflmeli personelin uluslararas sosyal güvenlik sözleflmeleri çerçevesinde ve temsilcili in bulundu u ülkenin ilgili mevzuat n n zorunlu k ld hallerde, iflverenleri taraf ndan bulunulan ülkede sosyal sigorta kapsam nda sigortal yap lanlar, ceza infaz kurumlar ile tutukevleri bünyesinde bulunan hükümlü ve tutuklular, 30/5/1978 tarihli ve 2147 say l ve 8/5/1985 tarihli ve 3201 say l kanunlara göre borçlanarak ayl k ba lanan kiflilerden ise Türkiye de ikamet etmeyenler, genel sa l k sigortal s ve genel sa l k sig- 250

3 ÇÖZÜM Say : ortal s n n bakmakla yükümlü oldu u kifli say lmazlar) di er tüm vatandafllar m z n sa l k hizmetlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl m zca sa lanmas planlanm flt r. Yine bilindi i üzere, 5754 say l Kanunla de iflik 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun 60 nc maddesinin birinci f kras gere ince Türkiye de ikamet eden kiflilerden; a) Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n n (a), (b) ve (c) bentlerine tabi olanlar, b) ste e ba l sigortal olan kifliler, c) Yukar daki (a) ve (b) bentleri kapsam nda sigortal say lmayanlardan; 1) Harcamalar, tafl n r ve tafl nmazlar ile bunlardan do an haklar da dikkate al narak, Kurumca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullan larak tespit edilecek aile içindeki geliri kifli bafl na düflen ayl k tutar asgari ücretin üçte birinden az olan vatandafllardan her biri, ( tarihinde kadar Yeflil kart uygulamas na tabi olanlar )... genel sa l k sigortal s say lm fllard r. Ayn flekilde 3816 say l Ödeme Gücü Olmayan Vatandafllar n Tedavi Giderlerinin Yeflil Kart Verilerek Devlet Taraf ndan Karfl lanmas Hakk nda Kanunun Kapsam bafll kl 2. maddesinde; Bu Kanun; 5510 say l Kanunun 4 üncü maddesinin birinci f kras n n (a) bendi kapsam nda sigortal olmakla birlikte, 4857 say l Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre k smi süreli veya ça r üzerine çal flanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çal flan sigortal lar hariç hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi alt nda bulunmayan ve bu Kanunun öngördü ü usûl ve esaslar çerçevesinde belirlenecek aile içindeki kifli bafl na düflen gelir pay n n ayl k tutar 4857 say l fl Kanununa göre belirlenen brüt asgari ücretin 1/3 ünden az olan ve Türkiye'de ikamet eden Türk vatandafllar n n; 5510 say l Kanun hükümleri çerçevesinde sa lanacak sa l k yard mlar n kapsar. denilmektedir. 251

4 ÇÖZÜM Say : Yine bilindi i üzere, 5510 say l Kanunun Primlerin Ödenmesi bafll kl 88. maddesinde; 60 nc maddenin birinci f kras n n (b), (c), (d) ve (g) bentleri gere i genel sa l k sigortal s say lanlar için, her ay otuz tam gün genel sa l k sigortas primi ödenmesi zorunludur. fiu kadar ki, 60 nc maddenin birinci f kras n n (b) bendi kapsam nda genel sa l k sigortal s olanlar n ayn ay içinde zorunlu sigorta kapsam nda prim ödeme gün say s bulunmas halinde, ay n kalan günleri için iste e ba l sigorta gün say s kadar genel sa l k sigortas primi ödenir. 4 üncü maddenin birinci f kras n n (a) bendi kapsam nda sigortal olmakla birlikte, 4857 say l Kanunun 13 ve 14 üncü maddelerine göre k smi süreli veya ça r üzerine çal flanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çal flan sigortal lar için eksik günlerine ait genel sa l k sigortas primlerinin 30 güne tamamlanmas zorunludur. Bu durumda olan sigortal lar n eksik günlerine iliflkin genel sa l k sigortas primleri, 60 nc maddenin birinci f kras n n (c) bendinin (1) numaral alt bendi veya (g) bendi kapsam nda ödenir. Kamu idaresine ait iflyerlerinde çal flt r lan sigortal lar n ifl sözleflmesinin ask da kald aylara ait genel sa l k sigortas primi, 82 nci maddeye göre belirlenen prime esas günlük kazanc n alt s n r n n 30 günlük tutar üzerinden ilgili kamu idaresince ödenir. denilmektedir. Dolay s yla k smi süreli veya ça r üzerine çal flanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çal flan sigortal lar n yeflil kart alabilmesi mümkün bulunmaktad r. III - KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLARIN YEfi L KART ALAB LMES Ç N GEREKL KOfiULLAR Bilindi i üzere, 3816 Say l Ödeme Gücü Olmayan Vatandafllar n Tedavi Giderlerinin Yeflilkart Verilerek Devlet Taraf ndan Karfl lanmas Hakk nda Kanun a göre yeflil kart alabilmek için 3 temel flart bulunmaktad r; 252

5 ÇÖZÜM Say : say l Kanunun 13 ve 14. maddelerine göre k smi süreli veya ça r üzerine çal flanlar ile bu Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çal flan sigortal lar hariç hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi alt nda bulunmamak, 2 - Aile içindeki kifli bafl na düflen gelir pay n n ayl k tutar n n 4857 say l fl Kanununa göre belirlenen brüt asgari ücretin 1/3 1 ünden az olmak, 3 Türkiye de ikamet eden Türk vatandafl olmak, flartlar n n üçüne ayn anda sahip bulunmak gerekmektedir. K smi süreli veya ça r üzerine çal flanlar ile 5510 say l Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çal flan vatandafllar m z 5510 say l Kanunun 4/a maddesi gere ince zorunlu sigortal olan vatandafllar m zd r. Yani asl nda Sosyal Güvenlik Kurumunun güvencesi alt nda olan vatandafllar m zd r. Ancak 5510 say l Kanuna göre sa l k yard mlar ndan yararlanmak için son bir y l içerisinde 30 gün prim ödeme flart bulunmaktad r. Part time çal flan kiflilerin 30 gün prim ödeme flart n yerine getirememeleri ve gelirlerinin düflük olmas nedeni ile 3816 Say l Ödeme Gücü Olmayan Vatandafllar n Tedavi Giderlerinin Yeflilkart Verilerek Devlet Taraf ndan Karfl lanmas Hakk nda Kanun kapsam na al nmalar yerinde bir uygulama olmufltur. IV - KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLARIN A LE Ç NDEK K fi BAfiINA DÜfiEN GEL RLER N N HESAPLANMASI K smi süreli veya ça r üzerine çal flanlar ile 5510 say l Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çal flanlar n n gelirlerinin hesaplanmas nda da 3816 Say l Ödeme Gücü Olmayan Vatandafllar n Tedavi tarihleri aras nda geçerli olan brüt asgari ücret 638,70.-YTL oldu undan 212,90.-YTL den az gelire sahip olmak 253

6 ÇÖZÜM Say : Giderlerinin Yeflilkart Verilerek Devlet Taraf ndan Karfl lanmas Hakk nda Kanunun 4. maddesine göre hesaplanacakt r. Söz konusu maddeye göre, ayn hanede part time çal flanla ile birlikte yaflayan, varsa efli, ana, baba ve çocuklar ile üçüncü dereceye kadar h s mlar n n gelirleri esas al narak hesaplan r. Söz konusu kiflilerin her birinin ayr ayr elde ettikleri (hizmet karfl l olarak ücret veya yevmiye gibi nakdi gelirleri, tar m gelirleri, menkul veya gayrimenkul kira, faiz ve temettü gelirleri, nakdi transfer ve hibe gelirleri ve ayni gelirleri dikkate al narak bulunacak) toplam gelirlerinin kifli say s na bölünmesi sonucu bulunan kifli bafl na gelirin asgari ücretin 1/3 ünden az olmas gerekmektedir. Örne in, part time bir iflte ay içerisinde 10 gün çal flan ve 400,00.-YTL gelir elde eden Bay X in efli, 3 ve 6 yafllar nda 2 çocu unun yan s ra, anne ve babas ile birde kardeflinin ayn hanede yaflad n kabul edelim. Ayr ca Bay X in annesinin ayl k 300,00.-YTL kira geliri oldu unu kabul edelim. Bay X in ayn hanede yaflad di er kiflilerin baflka gelirlerinin olmamas durumunda (400,00+300,00=700,00/7=100,00.-YTL) ailenin ortalama 100,00.-YTL geliri oldu u hesaplanacakt r. Ayl k 100,00.-YTL gelirin 212,90.-YTL den az olmas nedeni ile yeflil kart almak için Bay X in baflvurusunun l veya lçe dare Kurulunca kabul edilmesi mümkün bulunmaktad r. V- SONUÇ 5510 say l Kanunun tarihinde yürürlü e girmesi ile tart fl lan konulardan biride k smi süreli veya ça r üzerine çal flanlar ile 5510 say l Kanuna göre ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çal flanlar n sa l k güvencelerinin nas l sa lanaca yd. Özellikle ayda 10 günden az süre ile çal flan part time çal flanlar n sa l k yard mlar ndan yararlanmalar için 30 gün prim ödemeleri gerekece i söylenmekte ve ald klar ücretlerin büyük bölümünün sa l k primine gidece i düflünülmekteydi. Ancak 5754 say l Kanunun ile yap lan de ifliklikle part time çal flanlar n yeflil kart almalar na olanak tan narak 254

7 ÇÖZÜM Say : ma duriyetlerinin önüne geçilmifltir tarihine kadar yeflil kart uygulamas devam edece inden yukar da aç klanan flartlara sahip part time çal flanlar n yaflad klar yerde bulunan il veya ilçe idare kurullar na baflvurarak yeflil kart almalar mümkündür tarihinden sonra part time çal flanlar n sa l k yard mlar ndan yararlanmalar içinse yeni düzenlemeler yap lmas gerekmektedir. KAYNAKÇA Güzel, Ali ve Okur, A.R za (2004). Sosyal Güvenlik Hukuku. stanbul : [yayl.y.] Sosyal Sigorta ifllemleri Yönetmeli i (2008). Ankara : Resmi Gazete fiakar, Müjdat (2004). Sosyal Sigortalar Uygulamas. stanbul: [yayl.y.] T.C. Yasalar (1992) say l Ödeme Gücü Olmayan Vatandafllar n Tedavi Giderlerinin Yeflil Kart Verilerek Devlet Taraf ndan Karfl lanmas Hakk nda Kanun. Ankara : Resmi Gazete (21273 say l ) T.C. Yasalar (2006) say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu. Ankara: Resmi Gazete (26098 say l ) Yazgan, Turan (1992). Sosyal Güvenlik. stanbul : [yayl.y.] 255

8 256

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES :

ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : ALT fiveren N fiç YA DA BAZI fiç LER N GEÇ C fi L fik S LE BAfiKA fiverene DEVRETMES : Selahattin BAYRAM* I- G R fi: As l iflveren-alt iflveren iliflkisi 1936 y l nda 3008 say l ifl yasas ile mevzuat m

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME

SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME Bahar 2007 Say : 7 SOSYAL GÜVENL K YASASI ÜZER NE B R NCELEME HUKUK GÜNDEM Güzin TANYER Emrah ALTUNO LU Anlat lana göre; Condoleezza Rice, Ankara ziyareti s ras nda Abdullah Gül e Fransa n n yapamad sosyal

Detaylı

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin

U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin KIDEM TAZM NATINA DAH L OLAN ÖDEMELER VE KIDEM TAZM NATI TAVAN TUTARI Resul KURT Sigorta Müfettifli I. GENEL B LG LER U ygulama ve ö retide, 1475 say l kanunda gösterilen fesih hallerinden birinin bulunmas

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2646 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1613 ÖZEL VERG HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Nurettin B L C (Ünite 1, 2, 6-8) Doç.Dr. Adnan GERÇEK (Ünite 3-5) Editör Yrd.Doç.Dr. Do

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na

Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na m a l i Ç Ö Z Ü M 133! Ömer KÖSE* I- ÖZEL NfiAAT fi Ö zel inflaat, kiflilerin oturmak veya satmak amac yla kendi nam ve hesaplar na bina infla etmelerini ifade etmektedir. Kendi nam ve hesab na inflaat

Detaylı

YARGITAY 12. HUKUK DA RES

YARGITAY 12. HUKUK DA RES YARGITAY 12. HUKUK DA RES E: 2005/19132 K: 2005/22946 T: 22.11.2005 BORÇLUNUN MESKEN HACZED LMEZL K KURALI HAL NE UYGUN MESKEN KAVRAMI* ( K m. 82/12) Özet: Borçlunun haline münasip evi haczedilemez. Bir

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2654 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1620 GENEL MUHASEBE-I Yazarlar Prof.Dr. Sait Y. KAYGUSUZ (Ünite 1, 2, 3, 4) Yrd.Doç.Dr. Ümmühan ASLAN (Ünite 5, 6) Doç.Dr. Nazl

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI

HUKUK GENEL KURULU KARARLARI HUKUK GENEL KURULU KARARLARI YARGITAY HUKUK GENEL KURULU E: 2005/14-386 K: 2005/419 T: 29.06.2005 TAfiINMAZ HUKUKU KAT KARfiILI I NfiAAT SÖZLEfiMES YÜKLEN C N N HAKLARI* (BK m. 162) Özet: Kural olarak

Detaylı

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0

ÖNSÖZ. Turgay DURAK CEO. Rev: 0.0 Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima uymak ilkemizdir. Vehbi Koç ÖNSÖZ fiirketimiz, Cumhuriyet tarihi

Detaylı

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU

DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU mali ÇÖZÜM 253 DAREN N TARAF OLDU U SÖZLEfiMELERDEN DO AN ALACAKLARIN 6183 SAYILI AATUHK KARfiISINDAK DURUMU Av. Dr. Filiz KESK N I. Girifl darenin taraf oldu u sözleflmelerden do an alacaklar n AATUHK

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES

DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY 10. HUKUK DA RES DANIfiTAY ONUNCU DA RE E: 2005/6392 K: 2007/948 T: 13.03.2007 ADL VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMEL ARAMADA LG L N N RIZASI ÜST ARAMASINDA YÖNTEM (5271 S. CMK, 2559 SK) Özet:Adli

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI

MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI MEDEN YASA DA Z NA NEDEN NE DAYALI BOfiANMA VE SONUÇLARI NC B ÇK N (*) 1.G R fi Aile denilen en küçük sosyal birimlerin bir araya gelmesiyle toplum oluflur. Aile toplumun temelidir sözü, bu yap dan kaynaklan

Detaylı

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI

YA DA MORTGAGE POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI POTE E DAYALI KONUT F NANSMANI YA DA MORTGAGE Av. IfiIL EGEMEN (1) G R fi Son zamanlarda s kça duydu umuz ve baflta inflaat sektörü, sermaye piyasas olmak üzere genel olarak ekonomiye getirece i yararlardan

Detaylı

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar

Toplum çin Çal flanlar. Temel Kaynak 5. Toplum ve Kurumlar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Toplum çin Çal flanlar Toplum ve Kurumlar Bireysel ihtiyaçlar m z n yan s ra toplumsal ihtiyaçlar m z da vard r. Bunlar; e itim, sa l k, güvenlik, adalet, çevre ihtiyaçlar

Detaylı

Av. HAL DE SAVAfi (1)

Av. HAL DE SAVAfi (1) ÖZEL HASTANELER N VE DOKTORLARIN TIBB FAAL YETLERDEN DO AN HUKUK SORUMLULUKLARININ RDELENMES (YARGITAY 13. HUKUK DA RE S N N 8.7.2005 TAR HL KARARI ÇERÇEVES NDE) Av. HAL DE SAVAfi (1) KARAR ÖZET Yarg tay

Detaylı

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas

B u çal flmada, yabanc paral finansal tablolar n dönüfltürülmesi Uluslararas mali ÇÖZÜM 33 F NANSAL TABLOLARIN FARKLI PARA B R ME DÖNÜfiTÜRÜLMES Yrd.Doç Dr. Metin SABAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, flletme Bölümü Arfl. Gör. Murat GENÇ Zonguldak

Detaylı

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5

RAPOR 2012. çindekiler. 1. Girifl 5 Türk Matematik Derne i 2012 y l raporu, dünyada ve ülkemizdeki matematiksel araflt rmalar n genel durumu ile ilgili tespitler ve Türkiye de yürütülmekte olan araflt rmalar n daha gelifltirilmesi için öneriler

Detaylı

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI

TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI TAZM NAT VE ALACAK DAVALARINDA DAVA DE ER N N ARTIRILMASI (YEN B R DAVA DE LD R) Çelik Ahmet ÇEL K SAVUNULAN GÖRÜfiLER (ÖZET) 1- Haks z eylemden zarar görenler için, hukuk ve yarg, özel bir koruma sa lamak

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMASINA İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR 1-1 Ocak 2012 tarihinden itibaren genel sağlık sigortası uygulamasındaki değişiklikler nelerdir? Genel sağlık sigortasından yararlanılmasında

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR

ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR ADL TEBL GATLA LG L SORUNLAR Av. NEZ H SÜTÇÜ Tebligat, adli ifllemlerin yap lmas nda bafllang ç teflkil eden ve bu ifllemlerin hukuki sonuçlar n n do mas n sa layan flekli bir ifllemdir. Tebligat ifllemi

Detaylı