B R LER N korkutan ses

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B R LER N korkutan ses"

Transkript

1 ISSN Haziran 2014 Cuma Fiyat 25 Kr Yeni dünya Alanya dan Yenidünya meyvesinin 2013 y l nda Türkiye üretiminin yaklafl k yüzde 50'sini Alanya gerçeklefltirdi. HABER 12. SAYFADA Avrupa y rahatlatan G.Do u enerji üssü oluyor B R LER N korkutan ses HABER 6. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Tamer Karahan Aflk- Efsun 3. Sayfada Süleyman Göksu Genifl Aç 4. Sayfada Fehmi Koru Muhalefetin ayak oyunlar 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 8. Sayfada Nur Dinçkan Hayat n çinden 14. Sayfada smet Bora Binatl Dikey Bak fl 6. Sayfada Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev, son döneme damgas n vuran Türk cumhuriyetlerinin kontrolündeki enerji koridoru de iflikliklerinden korkanlar n paças n tutuflturdu. www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz TANAP IN ADINI VERD K 21. Hazar Petrol ve Do algaz Fuar n n aç l fl nda konuflan Aliyev, "Azerbaycan do algaz n n Avrupa'ya tafl nmas için çok giriflimler olmufl fakat sonuç ç kmam flt. Biz bu konuda birçok sorumlulu u kendi üzerimize ald k. TANAP' n ad n da biz verdik ve gerçekleflmesi için ne gerekiyorsa yapt k" dedi. AVRUPA YA GÜVENCE Aliyev, "Uluslararas iliflkileri gelifltirmeye ve Avrupa'n n enerji güvenli i için destek olmaya çal fl yoruz" diye konufltu. BÖLGEDE TPAO DA VAR lham Aliyev TPAO stand n da ziyaret ederken, Fuara kat lan TPAO Genel Müdürü Besim fiiflman, bas n mensuplar na yapt aç klamada, Hazar bölgesinin Türkiye ve 29 ülkeden 402 flirket ve kurumun temsil edildi i fuar gezen lham Aliyev TPAO stand n da ziyaret etti. Aliyev, kendisini bilgilendiren TPAO için önemli oldu unu ve buradaki varl klar n güçlü biçimde devam ettirmek istediklerini TPAO yetkilileri ile hat ra foto raf çektirdi. söyledi. HABER 6. SAYFADA Havada rakip yok Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, AK Parti Konya l Koordinasyon toplant s na kat ld. Tar m Fuar 'n ziyaret eden Elvan bindi i traktörde gazetecilere poz verdi. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, "Sivil havac l kta dünyay sollad k, havada rakip tan m yoruz" dedi. Elvan, "Havac l k sektöründe son 11 y lda kaydetti imiz geliflmelerle dünyan n parlayan y ld z haline geldik. Türkiye bu alanda y lda ortalama yüzde 16'l k büyüme ile ABD ve Almanya baflta olmak üzere birçok geliflmifl ülkeyi geride b rakt " diye konufltu. HABER 12. SAYFADA Facian n ipuçlar tan k ifadelerinde Soma'da meydana gelen maden facias n n ard ndan bafllat lan adli soruflturmada al nan tan k ifadeleri, faciya yol açan baz nedenleri ortaya koyuyor. Tan k ifadelerinden: "Madende müfettifller gelmeden gün önce haberimiz olurdu. Ayr ca, madende u rayaca ve gidece i güzergah da belli olurdu. Bu güzergahta gerekli tedbirler al n r, ev tipi telefonlar kald r l r, anti grizu telefonlar konulurdu" HABER 12. SAYFADA ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi Azerbaycan Cumhurbaflkan Aliyev, Bakü'de düzenlenen 21. Hazar Petrol ve Do algaz Fuar n n aç l fl na kat ld. TPAO da özellefltirme ve iflten ç karma yok Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO) Genel Müdür Vekili Besim fiiflman, TPAO'nun özellefltirilece i yönündeki iddialara iliflkin, "TPAO'da özellefltirme de yok iflten ç karma da" dedi. HABER 6. SAYFADA ENFLASYON KONTROL ALTINDA Maliye Bakan Mehmet fiimflek, "Enflasyonu yukar ç kartacak flu aflamada fazla bir faktör yok, muhtemelen enflasyon düflüfle geçecek. Yani enflasyon kontrolden ç km yor" dedi. Bakan fiimflek, "Türkiye'nin son dönemde enflasyonu tek haneye indirmesi büyük bir baflar d r ve güçlü bir flekilde dezenflasyon sürecinin devam ettirilmesi gerekiyor. Muhtemelen Cumhurbaflkanl seçimleri rahat bir flekilde, Türkiye bir sorun yaflamadan bu süreci geçecek, tabii ki AK Parti'nin gösterece i aday n kazanma ihtimali son derece yüksek" diye konufltu. 7. SAYFADA Bütçe için yeni sistem Maliye Bakan Mehmet fiimflek, bütçe haz rlamak için flu an kullan lan performans esasl bütçeleme sisteminin art k tüm ihtiyaçlara cevap vermedi ini belirterek, yeni bir sisteme geçmek için çal flma yürüttüklerini bildirdi. 7. SAYFADA 5 Haziran 2014 Resmi Gazete 2014/6427 Türk Akademisinin Kurulufluna Dair Anlaflman n Onaylanmas Hakk nda Karar 2014/6430 Türk Kültür ve Miras Vakf fiart n n Onaylanmas Hakk nda Karar

2

3

4

5

6 6 EKONOMI 6 Haziran 2014 Cuma Avrupa y rahatlatan ses D KEY BAKIfi smet Bora B NATLI Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev, Azerbaycan do algaz n n Avrupa'ya tafl nmas için çok giriflimler oldu unu ancak sonuç ç kmad n, bu konuda birçok sorumlulu u kendi üzerlerine ald klar n ve Trans- Anadolu Do algaz Boru Hatt (TANAP) projesinin gerçekleflmesi için ne gerekiyorsa yapt klar n belirterek, "Uluslararas iliflkileri gelifltirmeye ve Avrupa'n n enerji güvenli i için destek olmaya çal fl yoruz" dedi. TPAO da özellefltirme ve iflten ç karma yok BATMAN - Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO) Genel Müdür Vekili Besim fiiflman, TPAO'nun özellefltirilece i yönündeki iddialara iliflkin, "TPAO'da özellefltirme de yok iflten ç karma da" dedi. TPAO Kristal Park'ta düzenlenen bas n toplant s nda konuflan fiiflman, TPAO ile ilgili düflüncelerinin ve hayallerinin çok yüksek oldu unu ifade ederek, TPAO'da küçülmeye gidilece i ve özellefltirme yap laca iddialar n n gerçe i yans tmad n söyledi. "Aksine önümüzdeki günlerde yeni iflçi al mlar olacak. TPAO Batman', Batman da TPAO'yu büyütmüfl. flçi say s nda azalma olmayacak. Emekli olanlar n yerine al m yap yoruz. Devlet bize ne kadar izin verirse o kadar iflçi al yoruz. Önümüzdeki günlerde de al m m z olacak. Herhangi bir küçülmeye gitmiyoruz. TPAO'yu kapatma gibi bir çal flmam z da yok" diyen fiiflman, çal flmalar n yavafllamas na neden olaca ndan bu tür haberlerle ilgili bas n mensuplar ndan hassasiyet beklediklerini kaydetti. fiiflman, kamuoyunun do ru haberlerle bilgilendirilmesi gerekti ini ifade ederek, "TPAO bünyesinde akademi aç yoruz. Akademi kapsam nda bas n mensubu da yetifltirmemiz laz m" diye konufltu. TPAO ile ilgili "Bütünsel Dönüflüm Program "n hayata geçirmeyi planlad klar n vurgulayan fiiflman, flöyle dedi: "Büyümemiz için bütünsel dönüflüm flart. Ama bu kapsamda TPAO'yu yöneten insanlara zarar vermek gibi bir düflüncemiz de yok. Bir dönüflüm yapacaksak, büyük TPAO'yu hayal ediyorsak birlikte çal flaca z. Binlerce insan düflünmeden bir ad m at labilir mi? Onlara zarar verecek bir ad m atmak ancak hainlik olur. Ancak bu yönde baz hatalar olmufl olabilir. nsan z sonuçta. Ama büyük ad mlar atmak için bazen risk almak gerekir." ADIYAMAN- MEHMET FAT H ASLAN - Sincik ilçesinde bir firma taraf ndan kurulan rüzgar enerji santralinde elektrik üretimine baflland. lçe merkezinin kuzeyindeki yüksek tepelerde yaklafl k 2 y l önce kurulum çal flmalar na bafllanan santralde deneme üretimleri tamamland. Bölgede kurulan 11 rüzgar türbininde üretilen enerji, elektrik flebekesine veriliyor. Santralin müdürü Zeynel Palta, AA muhabirine yapt aç klamada, projenin Güneydo u Anadolu Bölgesi'nde Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) al nan ilk lisansl rüzgar enerjisi yat r m oldu unu söyledi. Devletin, yenilenebilir enerji yat r mlar na verdi i deste in artt n ifade eden Palta, "Bu bölge rüzgar enerjisi üretimi için BAKÜ- Cumhurbaflkan Aliyev, Bakü'de düzenlenen 21. Hazar Petrol ve Do algaz Fuar n n aç l fl na kat ld. Burada konuflan Aliyev, Azerbaycan ekonomisinin son 20 y lda geçirdi i tarihi süreç, petrol ve do algaz projeleri ve gelecek planlar konusunda de erlendirmelerde bulundu. Azerbaycan' n 90'l y llar n bafllar nda her anlamda zor günler geçirdi i hat rlatan Aliyev, Haydar Aliyev'in 1993'te iktidara gelmesiyle baflar l kalk nma hamlesine start verildi ini ve ülkenin petrol stratejisinin bu y lda belirlendi ini kaydetti y l nda "Asr n Anlaflmas " diye nitelendirilen ve Azerbaycan petrolünün iflletilmesi ve pazara ç kar lmas n öngören anlaflman n imzaland n belirten Aliyev, o zaman Azerbaycan'a inanan ve kaynak ay ran yat r mc lara teflekkür etti. Azerbaycan' n daha önce petrol ülkesi gibi bilindi ini ve dünyada ilk petrolün burada üretildi ini söyleyen Aliyev, ülkenin art k do algaz üreticisi ANKARA - Uluslararas Enerji Ajans (IEA) raporuna göre, 2035 y l na kadar dünyan n enerji ihtiyac n karfl layabilmek için 40 trilyon dolar yat r m gerekiyor. IEA taraf ndan aç klanan rapora göre, yat r mlar n yar s ndan fazlas, petrol ve do algaz sahalar ndaki kaynaklar n azalmaya bafllamas yla ortaya ç kacak aç kapatmak için yeni sahalar n keflfi amac yla yap lacak. Kuzey Amerika'n n kaya gaz üretimi önümüzdeki 15 y l içerisinde azalmaya bafllayacak. Bu durum, olarak da tan nd n vurgulad. Do algaz n tüm dünyada enerji güvenli i aç s ndan büyük önem tafl d n kaydeden Aliyev, "Enerji güvenli i, neredeyse ulusal güvenlikle eflde er hale geldi. Bu ikisini birbirinden ay rmak mümkün de il" dedi. Azerbaycan' n zengin do algaz yataklar na sahip oldu unu söyleyen Aliyev, fiahdeniz yata n n dünyan n en büyük yataklar ndan biri oldu unu ve Azerbaycan do algaz n n yar s n n buradan üretildi ini kaydetti. Ülkenin en az 2,5 trilyon metreküp do algaz kayna na sahip oldu unu bildiren Aliyev, bu kaynaklar n hem ülkenin hem de Avrupa'n n enerji güvenli i konusunda önemli rol oynayaca n vurgulad y l nda infla edilen Bakü-Tiflis-Erzurum do algaz boru hatt yla bölgesel pazara ç kt klar n ifade eden Aliyev, bölgesel pazarla k s tl kalmayacaklar n ve yeni pazarlara aç lacaklar n söyledi. Enerji arz na 40 trilyon dolar yat r m gerekecek Uluslararas Enerji Ajans raporuna göre, dünyan n enerji ihtiyac n n 2035 y l na kadar karfl lanabilmesi için 40 trilyon dolar yat r m gerekiyor. özellikle Orta Do u ve Petrol hraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) önemini artt racak. Petrol ve do algaz ç karmak için harcanan y ll k yat r m miktar 2035'e kadar yüzde 25 civar nda artarak 850 milyar dolara ulaflacak. Dünyan n enerji ihtiyac n karfl layabilmek için 2035 y l na kadar 40 trilyon dolar yat r m yap lmas gerekecek. Söz konusu yat r m n yüzde 70'i geliflmekte olan ülkeler taraf ndan yap lacak. Öte yandan OPEC ülkelerinden Suudi Arabistan, dünya petrol ihtiyac n n yaklafl k yüzde 40' n tek bafl na karfl l yor. Güneydo u enerji üssü oluyor çok uygun bir alan. Yaklafl k 3 y l süren rüzgar ölçümlerinin ard ndan 11 rüzgar türbininden oluflan yat r m m z hayata geçirdik" dedi. Palta, dünyada kabul gören rüzgar enerjisi santrallerinin Türkiye'de de yayg nlaflmaya bafllad n, art k çevreye duyarl projelerin ön plana ç kmaya bafllad n kaydetti. Santralin, bölgeye örnek olaca na inand n anlatan Palta, flöyle konufltu: "Do u ve Güneydo u'nun ilk rüzgar enerji yat r m n devreye ald m z için mutluyuz. Santralimizde y lda 83 milyon kilovat saat elektrik üretimi hedefliyoruz. Bu tesis hem ilçeye hem de bölge halk na katk sunacak. fiu an rüzgar potansiyeli iyi görünüyor. Bu bölgede baflka firmalar da santral kurmak için ölçümler yap yor. Di er firmalar n da buraya santral kurmas durumunda bölgenin bir enerji üretim merkezi olaca n düflünüyorum." BAHAR GELD Bahar gelince canlan r bütün kainat.öldü sand m z bitkiler yeflillenir, a aç dallar tomurcuklan r toprak öz kokusunu yayma a, göç edenler göre dönme e bafllar. Sular daha bir h zl ça lar daha bir fliirsel duygular uyand r r sabah meltemleri. K fl uykusundan uyan r kimi canl - lar.yürekler k p rdanmaya bafllar, hafifçe dönmeye bafllar genç yüreklerin sahip oldu u kafalar. Yafll gönüllerde nostaljik duygular dudaklara buruk bir k vr lma ile, gözlere derine bakan ve fakat heyecan veren bir gülümseme getirir. Bir bak ma (velbasubadelmevt) olay yaflan rcas na baz fleyleri öldürmüs k fl mevsiminde, baharla yeniden diriltircesine Yaratan n ilahi mucizesi bir daha kafalar m za vurur ikaz tokma n. C v l c v l gençleri gördükçe y llar n gerisine gider düflüncelerim.o coflkuyu tümüyle yaflamaya elvermese de s rt ma çöken senelerin a rl, yüre im aç l r yine de usul usul bahar heyecan na kendili inden. flte böyle uyand yine bu bahar bafllang c nda ve nice sat r, nice m sra döküldü ka tlara köhnemifl kalemimizden.bu duygular bir bafl ma yaflamak a r geldi omuzlar ma ve paylaflmak istedim ka t kalemle.tabii bu coflkuyu Beyaz Gülle de paylaflmadan olmazd.onun için yönlendirdim tüm vericilerimi ona do ru ve bahar mesaj m flöyle hayk rd m ona: Bahar yaflayan yorgun yüre im kanat ç rpmalarda bahar yüzlüm.ama bir bafl na beceremiyor uçmay sanki. fiimdi sen olmal yd n buralarda,böyle bir bafl nal sevmiyor yüre im.sen olmal yd n tüm s cak varl nla ellerimden tutmufl, yeflil gözlerinde kaybolmuflum. Sen olmal yd n nefesi yüzümü yalayan:içimde s cakl k,gözümde ayd nl k, gönlümde sevda.yast mda can, yata- mda heyecan. Ellerim Tanr ya aç k, yüre im engin duygularla lebalep dualarday m ve seni diliyorum.senden de seni istiyorum. Dinmeyen f rt nalar n önünde sürükleniyor gibiyim kuru bir yaprak misali.bütün yelkenlerim sana aç k,forsalar m sana kürek çekmede durmamacas na.bir sana doyamamak telafli titretiyor ellerimi, içim eziliyor telafllarday m. Ey sabahlar m n fl,iç ayd nl - m.ey gündüzüm de heyecan, gecemde huzurum. Dertlerimin derman, gönlümün sultan ey. Aln mdaki gurur, yüre- imdeki sürur. Ey rüyalar m n süsü,hayallerimin büyülü perisi.ferahl m,neflem sevda gülüm..geceleri bir kaça bölüyorum.birini kendime ay rmak istiyorum olmuyor.her bölümünde sen vars n.ald m solukta, içti im suda, fark etti im renkte ve fl kta sen vars n. K fl aylar nda sevgin s t rd beni, yaz s ca nda serinlerdim.bahar geldi içimdeki uyan fla kucak aç.bedenim kendi yorgun a rl alt nda ezik, sen ruhumu flenlendir ne olursun. Ellerim al flk n de il sensizli e, gözlerim al flk n de il.yüre im dersen yaral bir kufl zaten, ince,hassas, k r lgan.kulaklar m sesine özlem çekmemeli diye düflünüyorum.akl m zaten sana ipotekli. Çöl s ca ndaki seher serinli- im.zemheri ay nda l k güneflim.kurumufl çatlak topra ma ya mur bereketi, yapra mda her sabah hissetti im flebnem. Sen yorgun yüre imin zengin rüyas. Her fley seninle güzel, sen varsan her fley güzel.özlemin baflka güzel, vuslat n bir baflka güzel. Ellerini özlüyorum ellerim titriyor.gözlerim kararmalarda gözlerinin hasretinden.yüre inin özlemi eziyor bedenimi.yüre in ki tüm güzelliklerle dolu, her güzelli e aç k. Derin sulardan topluyorum yüre ini, yüre imin içine koyuyorum slanmas n diye.ben s r ls klam m zaten slansam ne gam.yüre- imin atefli eritip kendine kat yor seninkini ve tek oluyorlar. Sonra bitecek bu mevsim de biliyorsun.baharlar hep gelecek belki ama ama bazen geç gelecek,bazen biz anlamayaca z geldi ini. Hadi haz r bahar gelmiflken doldur yeniden rüyalar m. Süsle hayallerimi bir daha.baharlar m z say l, k ymetini bilelim.sevgiyi eksik etmeyelim yüreklerimizden sevelim,sevilelim.. flte böyle yaflad m bu bahar coflkusunu beyaz gülüm.haberdar ol istedim.

7 EKONOMI 6 Haziran 2014 Cuma 7 Enflasyon kontrol alt nda Maliye Bakan Mehmet fiimflek, "Enflasyonu yukar ç kartacak flu aflamada fazla bir faktör yok, muhtemelen enflasyon düflüfle geçecek. Yani enflasyon kontrolden ç km yor" dedi. ran a ambargo HAKSIZLIK ANKARA - Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, "Türkiye ile ran aras ndaki iyi siyasi iliflkilerin ekonomik olarak da çok daha fazla sahaya yans - mas n bekliyoruz" dedi. Bakan Y lmaz, ran letiflim Teknolojileri, Haberleflme ve Bilgi Teknolojileri Bakan Mahmut Vaizi ve beraberindeki heyetle görüflme öncesinde yapt aç klamada, nisan ay nda yap lan Karma Ekonomik Komisyon Toplant s n n baflar l bir flekilde gerçeklefltirildi ini belirterek, heyetle söz konusu toplant da al nan kararlar n takip edilece ini söyledi. 9 Haziran'da ran Cumhurbaflkan Hasan Ruhani'nin Türkiye'ye ziyaretinin beklendi ini bildiren Y lmaz, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n Tahran ziyaretinin verimli geçti ini, ran Cumhurbaflkan n n da ziyaretinin verimli geçece ini umdu- unu kaydetti. Soma'da yaflanan elim hadiseden dolay geçmifl olsun dileklerini ileten konuk bakan n, her türlü deste e haz r olduklar n ilettikleri için teflekkür eden Y lmaz, ran'daki kum f rt nas dolay s yla geçmifl olsun dile inde bulundu. "Genifl zamanlarda herkes dost olur, önemli olan zor zamanlarda bir arada olmak" diyen Y lmaz, ran ve Türkiye'nin böyle zamanlarda dostluklar n ortaya koyan iki ülke oldu unu söyledi. 560 kilometre s n r olan Türkiye ile ran' n yüzy llar hiçbir önemli ihtilaf yaflamayan iki oldu unu belirten Y lmaz, iki ülkenin çok iyi dostlu u oldu unu ifade etti. ran Cumhurbaflkan n n ziyaretiyle ilk defa Yüksek Düzeyli Stratejik flbirli i Konseyi'nin toplanaca n ifade eden Y lmaz, "Sahip oldu umuz siyasi iliflkilerin düzeyini de çok güzel sembolize ediyor diye düflünüyorum. Adeta ortak bakanlar kurulu toplant s gerçeklefltirmifl olaca z, çok say da bakan m z n kat l m yla. Bu iyi siyasi iliflkilerin ekonomik olarak da çok daha fazla sahaya yans mas n bekliyoruz. Bu anlamda Baflbakan m - z n son ziyarette imzalanan Tercihli Ticaret Anlaflmas çok önemli bir ilerleme oldu" diye konufltu. ran ile 2012'de 22 milyar dolar bulan ticaret hacminin geçen y l 14.6 milyar dolara düfltü ünü anlatan Y lmaz, "Liderlerimizin bizim için ortaya koydu u hedef oldukça yüksek, 30 milyar dolar 2015 sonu itibariyle. Bütün çal flmalar m z bu hedefini yakalamaya dönük" dedi. Nihai hedefin bölgede serbest ticareti oluflturmak oldu unu dile getiren Y lmaz, gümrüklerle ilgili çok önemli çal flmalar yürütüldü ünü, kap lar iyilefltirme, ortak kullanma, daha fazla kap oluflturma konular n n ilgili otoriteler taraf ndan ele al nd - n anlatt. Y lmaz, "Önümüzdeki dönemde ran'a uygulanan haks z oldu unu düflündü ümüz ambargolar n ortadan kalkmas yla iliflkilerin çok daha sa l kl bir ortamda geliflece ine inan yoruz" dedi. STANBUL - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, Türkiye'nin son dönemde enflasyonu tek haneye indirmesinin büyük bir baflar oldu unu ve güçlü bir flekilde dezenflasyon sürecinin devam ettirilmesi gerekti ini belirterek, "Enflasyonu yukar ç kartacak flu aflamada fazla bir faktör yok, muhtemelen enflasyon düflüfle geçecek. Yani enflasyon kontrolden ç km - yor" dedi. fiimflek, "The Euromoney Eurasia Forum"da yapt konuflmada, her fleyin temelinde siyasi istikrar oldu unu, siyasi istikrar olmadan reformlar n olmad n, reformlar olmadan da kal c refah art fl n n mümkün olmad n belirterek, son y ll k süreçte Türkiye'nin baflar s nda siyasi istikrar n önemine iflaret etti. stikrar n tek bafl na yeterli gelmedi ini, statükoyu koruyacak bir istikrar n anlaml olmad n ifade eden Bakan fiimflek, flunlar söyledi: " stikrar reformla birlikte olursa o zaman istikrar ifle yar yor. Türkiye'de de son 10 y lda böyle bir süreç yaflad k. Türkiye'de ciddi bir de iflim ve dönüflüm yafland. Son seçimler siyasi istikrar n devam na iliflkin güçlü bir sinyaldir. Asl nda sand ktan 3 basit mesaj ç kt. Siyasi istikrar tehlikede de il, son dönemde gündeme gelen yolsuzluk iddialar siyasi motiflerle, gündemle ortaya at lm flt r. Muhtemelen Cumhurbaflkanl seçimleri rahat bir flekilde, Türkiye bir sorun yaflamadan bu süreci geçecek, tabii ki AK Parti'nin gösterece i aday n kazanma ihtimali son derece yüksek. Önümüzde iki seçim var. Tabii ki siyasi istikrar n devam, Türkiye'nin bundan sonraki 4-5 y l n n flekillenmesi ve 2023 y l hedeflerine ulaflma aç s ndan çok önemli." fiimflek, küresel krizden Türkiye'nin çok h zl ç kt n anlatarak, "Gerçekten y l nda ortalama yüzde 9 gibi reel büyüme güçlü bir ç k fl ifade ediyor. Daha sonras nda daha mütevazi, l ml bir büyüme dönemine girdik. Bu da normaldir. Küresel ekonomide de ciddi bir yavafllama var, Türkiye'nin DAP, GAP, KOP ve DOKAP kapsam ndaki illerde dam zl k, koç, bo a ve teke al m nda yüzde 80, yeni kurulacak hayvanc l k iflletmelerinde yüzde 50 hibe deste i verilecek. Hibe destek y llar aras nda uygulanacak. ANKARA- Do u Anadolu Projesi (DAP), Güneydo u Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovas Projesi (KOP) ve Do u Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsam ndaki illerde dam zl k, koç, bo a ve teke al m nda yüzde 80, yeni kurulacak hayvanc l k iflletmelerinde yüzde 50 hibe deste i verilecek. Hibe destek y llar aras nda uygulanacak. Bakanlar Kurulu'nun konuya iliflkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü say s nda yay mland. Buna göre, DAP kapsam ndaki A r, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elaz, Erzurum, Gümüflhane, Hakkari, I d r, Kars, Malatya, Mufl, Tunceli ve Van'da; GAP kapsam ndaki Ad yaman, Batman, Diyarbak r, Gaziantep, Kilis, Mardin, en büyük ticaret orta AB, yak n bir döneme kadar daralma dönemindeydi. Tabii di er faktörler de var ama Türkiye'nin k sa vadede bu l ml büyümesini devam ettirece ine, yapaca m z yap sal reformlarla yüksek büyüme patikas na oturaca na inan yorum" diye konufltu. "TÜRKIYE BATI LE ARAYI EN GÜÇLÜ KAPATAN BIR ÜLKE" Bakan fiimflek, Türkiye'nin geliflmifl ülkelerle aray kapatt n aktararak, Türkiye'nin asl nda bu bölgede Bat ile aray en güçlü flekilde kapatan bir ülke oldu unu söyledi. Geliflmekte olan ülkelerle karfl laflt r ld nda Türkiye'nin performans n n iyi oldu una dikkati çeken fiimflek, flunlar dile getirdi: "Asya'ya göre biz bir miktar gerideyiz ama Latin Amerika ve geliflmekte olan Avrupa ile Türkiye'yi karfl laflt rd n zda Türkiye'nin son y ll k performans oldukça güçlü. K sa vadeli bak ld nda büyümeyi destekleyen güçlü bir talep söz konusu, büyümeyi s n rlayan parasal s k laflt rma ve jeopolitik bir tak m gerginlikler söz konusu. Ben risklerin dengeli bir flekilde da- ld kan s nday m. Bu nedenle Türkiye'nin yüzde 4'lük büyümeyi yakalayaca n düflünüyoruz. Henüz bu tahmini tart flmak için çok erken, ilk çeyrek asl nda fena de ildi, d fl talebin güçlenmesi bu flekilde devam ederse Türkiye muhtemelen büyümesini daha sa l kl ve sürdürülebilir flekilde dengeleyecek hem de büyüme hedeflerini yakalayabilecek bir yap da gidiyor. ç talep biraz daha yumuflak seyrediyor, d fl talep ve imalat sanayinin güçlü. Baz öncü göstergelerde bir zay flama söz konusu ama ben bunun geçici olabilece ini düflünüyorum. Parasal s k laflt rman n bir tak m etkileri var fakat enflasyonun zirveyi bulmas ve bununla birlikte para politikas nda bir miktar gevfletici yaklafl m muhtemelen iç talebi de daha l ml bir flekilde destekleyici olur." Hayvanc l k iflletmelerine yüzde 50 hibe deste i var Siirt, fianl urfa, ve fi rnak'ta; KOP kapsam ndaki Konya, Karaman, Ni de ve Aksaray ile DOKAP kapsam ndaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüflhane'de hayvanc l kiflletmelerinin altyap lar n n gelifltirilmesi ve verimlili in art r lmas amac yla yap lacak yat r mlar n desteklenmesine iliflkin usul ve esaslar belirlendi. Söz konusu projeler kapsam ndaki illerde, Veteriner Bilgi Sistemi TÜRKVET'e göre iflletmesi aktif olan yetifltiricilere büyükbafl için en az 10, en çok 49 bafl anaç kapasiteli; küçükbafl için en az 100, en çok 200 bafl anaç kapasiteli yeni ah r ve a l yap m, tadilat ile kapasitelere uygun dam zl k erkek bo a, koç, teke al m na hibe destek uygulanacak. Bütçe için yeni sistem ANKARA - RECEP DEM R - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, bütçe haz rlamak için flu an kullan lan performans esasl bütçeleme sisteminin art k tüm ihtiyaçlara cevap vermedi ini belirterek, yeni bir sisteme geçmek için çal flma yürüttüklerini bildirdi. Bakan fiimflek, bu kapsamda haz rlanan program bazl performans bütçe sistemi ile bütçenin art k daha fleffaf, daha anlafl l r, daha etkin, daha hesap verebilir olaca n ve en önemlisi mali disiplinin daha güçlü tutulaca n ifade etti. AK Parti hükümetlerinin ilk icraatlar ndan biri, kamu mali yönetim sistemine yönelik olmufltu. Daha etkin bir yap için uluslararas iyi uygulama örnekleri de incelenerek 2003 y l nda 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yasalaflm fl ve mali yönetim sistemine yeni bir anlay fl getirilmiflti. Söz konusu yasayla kamu kayna n n etkin, etkili ve ekonomik kullan m n n sa lanmas, mali saydaml n art r lmas ve hesap verebilirli in güçlendirilmesi, merkezi planlama ve kontrol yerine kamu idarelerinin politika gelifltirme, planlama, kontrol ve denetimine dayal bir mali yönetim amaçlanm flt. Bu çerçevede, kaynaklar n daha nitelikli kamu hizmetleri yoluyla yine topluma aktar lmas na imkan sa layacak bir bütçeleme sistemi olan "performans esasl bütçeleme"ye geçilmifl ve 2008 y l ndan itibaren uygulanmaya bafllanm flt. Buna karfl n, zaman içerisinde geliflen ihtiyaçlar neticesinde performans esasl bütçeleme sisteminin, art k tüm ihtiyaçlara cevap veremedi ini görenmaliye Bakanl, yeni bir sistem için yo un bir çal flmaya girdi. Bakanl k, bu kapsamda ABD, ngiltere, Fransa ve Hollanda gibi geliflmifl ülkelerin bütçe modellerini inceledi. Öte yandan, bu konuda çal flmalar yapan kurum ve kurulufllar n strateji gelifltirme birimlerini de bilgilendiren Maliye Bakanl, IMF ile Dünya Bankas 'ndan da ald teknik destekle "Program bazl performans bütçe" sistemini model olarak oluflturdu. Bakanl k yeni bütçe modeliyle bütçe aç klar n minimum seviyeye çekmeyi, hesap verilebilirli i, mali disiplini ve performans art rmay hedefliyor. Yeni modelle özellikle seçim dönemlerinde ortaya ç kabilecek popülist politikalar n önüne geçilmesi de hedefler aras nda. Konuya iliflkin AA muhabirine aç klamalarda bulunan Maliye Bakan Mehmet fiimflek, yeni sistem üzerinde uzun süredir çal flt klar n ve bu çal flmalar n halen devam etti ini bildirdi. ASKON: Büyük düflünme zaman STANBUL - Anadolu Aslanlar fladamlar Derne i (ASKON) Genel Baflkan Mustafa Koca, Türkiye'nin en çarp c özelli- inin, insani ve fiziki kaynaklar n tüketmeden kat edebildi i yol oldu unu belirterek, "Bölgesel güç olarak Türkiye'nin konumu ya da ekonomik hedefleri düflünüldü ünde, zaman, büyük düflünme zaman d r" dedi. "ASKON 2014 Ekonomi Raporu" tan t - m dolay s yla düzenlenen panelde konuflan Koca, Türkiye'nin önemli handikaplar n aflmay ö rendi ini belirterek, dünyada her piyasada kalite-fiyat ekseniyle kendine yer bulabilecek Türk mallar n n Kuzey Amerika'daki al m gücü yüksek kitleye etkin bir flekilde ulaflt r lmas n n ihracat haritas n geniflletece ini söyledi. Koca, büyüyen Türkiye ekonomisinin gelecekteki baflar s n n, enerji taban n Rus do algaz na ba ml l n ötesinde çeflitlendirmesinden geçti ini anlatt. Türkiye ekonomisinin 90'l y llara göre çok daha dirençli ve dinamik oldu una vurgu yapan Koca, 2008'de bafllayan küresel kriz atmosferinde istihdam art rabilen ve ihracat pazarlar n geniflletebilen Türkiye'nin, gelecekte ciddi yat r mlar çeken bir ülke olma özelli ini devam ettirece ini dile getirdi. Koca, Türkiye'nin temel niteliklerinin Avrupa'dan ve hatta ABD'den gelen yat r m için çekici olmaya devam edece ini belirterek, "Türkiye'nin AB'ye ihtiyaç duydu undan daha çok, AB'nin Türkiye'ye ihtiyaç duydu u uzun süreden beri gündemdedir. Bu durum, gelecek y llarda daha da aç a ç kacakt r" diye konufltu. ANKARA - Ankara G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, bitkisel üretimde bitki zararl lar na karfl biyolojik mücadele uygulayan çiftçilere destek verilece ini bildirdi. Temel, yaz l aç klamas nda, çiftçilerin zararl lara karfl kimyasal ilaç yerine biyolojik mücadele yöntemi (feromon) veya tuzak kullanabilece ini ifade etti. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl nca bitki zararl lar na karfl biyolojik mücadele uygulayan çiftçilere destek sa lanaca n belirten Temel, bu flekilde kimyasal ilaç kullan m n ve üretim maliyetlerini düflürmeyi hedeflediklerini kaydetti. Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin üretici kay t defteri tutmas gerekti ini ifade eden Çiftçilere destek Temel, flu bilgileri verdi: "Örtü alt nda yetifltirilen domates, biber, patl can, h yar, kabak gibi sebzeler için biyolojik mücadele deste i dekar bafl na 350 lira, biyoteknik mücadele deste i dekar bafl na 110 lira, aç kta domates, elma, üzüm ve kay s için biyoteknik mücadele deste i dekar bafl na 35 lirad r. Çiftçilerimiz elma iç kurdu, salk m güvesi ve yaprak büken gibi zararl larla mücadelede hem destek alacak hem de kimyasal ilaç masraflar olmayacak." Biyolojik ve biyoteknik mücadelenin, sa l kl tar m ürünlerinin yetifltirilmesindeki önemine iflaret eden Temel, destekten faydalanmak isteyen çiftçilerin elma ve üzüm için 29 A ustos, kay s için 27 Haziran, aç kta domates yetifltiricili i için 26 Eylül, örtü alt için 31 Aral k tarihine kadar ilçe müdürlüklerine baflvurabileceklerini kaydetti.

8 8 KÜLTÜR-SANAT 6 Haziran 2014 Cuma Bu y l yay nlanan kitap say s artt STANBUL - Türkiye'de y l n ilk 5 ay nda yay mlanan kitap say s, 2013'ün ayn dönemine göre yüzde 13 artt. Yay mc lar Meslek Birlikleri Federasyonunun (YAYFED) aç klamas nda yer alan kitap bas m verilerine göre, ülke genelinde y l n ilk befl ay nda 132 milyon kitap yay mland. Yay mlanan kitaplar n yüzde 41'ini e itim amaçl yay nlar olufltururken, yüzde 23'ünü inançlarla ilgili kitaplar, yüzde 22'sini edebiyat, inceleme, araflt rma gibi alanlar kapsayan kitaplar oluflturdu. Çocuk ve ilk gençlik kitaplar, yüzde 12 ile 16 milyona ulafl rken, akademik alanda yay mlanan kitaplar ancak yüzde 2 ile 2 milyona ulaflabildi. Y l n 5. ay nda ise 28 milyon kitap yay mlan rken, bunun yüzde 47'sini e itim, yüzde 20'sini yetiflkin, yüzde 18'ini inanç, yüzde 14'ünü de çocuk ve ilk gençlik kitaplar oluflturdu. Aç klamada, Türkiye'de yay nc l k sektörünün son y llarda yakalad büyüme e risinin sürdü ü, artan verilerin toplumun kitapla daha fazla buluflma, kitab yaflam n n eksenine yaklaflt rma istek ve iradesini kan tlar nitelikte oldu u bildirildi. Almanya'daki televizyonlarda yay nlanan baz dizi ve sinema filmlerinde y llar önce Türkiye'den gelen ailelerin çocuklar n n Almanca seslendirme yapt bildirildi. Alman televizyonlar nda TÜRK SESLER BERL N - 33 yafl ndaki Ünal, AA muhabirine yapt aç klamada, anne ve babas n n stanbul'da Avusturya Lisesi'nde e itim gördükleri için evlerinde çok iyi seviyede Almanca konufluldu unu ve bu yüzden Almanca'y çok iyi ö rendi ini söyledi. Alman televizyonlar nda 10 yafl ndan bu yana seslendirme yapt n anlatan Ünal, "1990 y l ndan bu yana beri dublaj yap yorum. Bu mesle e tesadüfen bafllad m. Okul arkadafllar m yap yordu bir gün ben de onlarla beraber gittim. Asl nda sadece izlemek için gitmifltim ancak yönetmen benim de kat lmam istedi ve mesle e bafllam fl oldum" ifadesini kulland. O tarihten sonra farkl projeler için defalarca ça r ld - n vurgulayan Ünal, 1993 y l nda bir çizgi filmde yapt baflrol seslendirmesinin ilk büyük ifli oldu unu kaydetti. Üniversitede medya ve biliflim alan nda e itim ald n ancak bu alanda hiç çal flmad n belirten Ünal, "Oyunculukla ilgili mesleki e itimim yok. Üniversiteyi bitirdikten sonra dublaj yapman n ne kadar e lenceli oldu unu fark ettim. O dönemde kendi kedime 'Bu meslek bana daha fazla keyif veriyor' diyerek devam etmeye karar ald m" diye konufltu. Almanya'da seslendirme yapan çok az yabanc kökenli oldu unu dile getiren Ünal, "Benden hariç iki Türk'ün daha bu sektörde oldu unu biliyorum. Çok az Frans z ve spanyol var, gerisi Alman. Mesle im için sesim önemli. Sesimiz bizim gücümüz" dedi. Ünal, mesle inin en güzel taraf n n çok yönlülü ü oldu unun alt n çizerek, farkl rolleri seslendirmesinin çok hofluna gitti ini belirtti. "Oyuncular n yapamad n yapabiliyorum. Sabah bir çizgi film kahraman, ö len bir vampir, akflamda çapk n bir adam ve ard ndan bir süper kahraman oluyorum. Hepsi de ayn günde " ifadesini kullanan Ünal, bunun harika bir duygu oldu unu söyledi. Dublaj yapanlar n toplum taraf ndan tan - mad n dile getiren Ünal, sesinin, simas ndan daha fazla tan nmas n n çok ilginç bir duygu oldu unu bildirdi. Türk olmas ndan dolay sektörde herhangi bir s k nt yaflamad klar n anlatan Ünal, sadece bir kez olumsuz bir olay yaflad n belirterek, "Daha önce hiç çal flmad m bir redaktör ile bir sinema filminde çal flt m. Ben baflrol oyuncusunu seslendirecektim. Kad n ismimi okuyunca ön yarg l oldu unu fark ettim. Yönetmen ise benim için mücadele verdi ve bana destek ç kt n söyledi. Sonra s k nt yaflamadan görevimi yerine getirdim" dedi. Türkiye'nin film dublaj konusunda son y llarda geliflme kaydetti ini belirten Ünal, "Eskiden Türkiye'de daha çok orijinal sesin üzerine seslendirme yap l yordu. Ancak Alman dublaj en iyilerinden biri. Bu konuda Türkler o kadar iyi de il. Ancak dili göz önünde bulundurmak gerekiyor. Almanca ve ngilizce bir birine çok benziyor, özellikle a z hareketleri konusunda. Almancay buna uydurmak daha kolay, Türkçe ise daha zor" diye konufltu. SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Yaylalar kenti: Rize lkelerimizle ilgili yaz lar m z n say s bir hayli artt. F rsat buldukça illerimizle ilgili de erlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Rize Gazeteciler Cmeiyeti Baflkan ve Zümrüt Rize Gazetesi yöneticisi Faik Bako lu dostumun gönderdikleri yay nlar var Rize yle ilgili. Bunlardan biri Rize gezi rehberi, ikincisi Ya murun ülkesi Rize Cd ve üçüncüsü Yaylalar kenti Rize, adlar n n tafl y - c lar. Yaylalar kenti Rize 144 sayfal k bir kitapç k. Kaçkar Turizm Birli i taraf ndan renkli, p r l p r l bir bask ile yay nlanm fl. Ersin Demirel yay na haz rlam fl. Foto raflar da Ersin Demirel in. lyas Karahasan, Ozan Y ld r m, Selçuk Arslan, Serdar Galipo lu, U ur Biryol katk da bulunmufllar. Rize Valisi Nurullah Çak r imzal önsöz dikkat çekiyor. Vali Nurullah Çak r, önsözünün bir yerinde; Yayla denilince akla ilk olarak Karadeniz, özellikle de Rize gelir. Do u Karadeniz Da lar n n eteklerine öbek öbek konumlanan iki yüzden fazla yayla ve mezras yla Rize Valisi Nurullah Çak r imzal önsöz dikkat çekiyor. Vali Nurullah Çak r, önsözünün bir yerinde; Yayla denilince akla ilk olarak Karadeniz, özellikle de Rize gelir. Do u Karadeniz Da lar n n eteklerine öbek öbek konumlanan iki yüzden fazla yayla ve mezras yla Rize do al bir cennet gibidir diyor. çindekiler bölümünde, Bulutlarla dans eden mekanlar, Rize yaylalar, F nd kl, Ardeflen, Çaml hemflin, Çayeli, Güneysu, Merkez ilçe, kizdere gibi bafll k alt nda verilenler yay n n içeri ini oluflturuyor. Do u Karadenizde yaz ve k fl aylar nda yayla flenlikleri geçmiflten günümüze halen sürdürülmektedir. Yayla flenlikleri aras nda tarihselli i ile Vartevor ön plana ç kmaktad r. Bu sözcük Gül Bayram anlam na gelmektedir. Do a, kültür ve turistik bilgileriyle Rize gezi rehberi, Rize l, Kültür ve Turizm Müdürlü ünce 146 sayfayla yay nlanm fl. Her mevsimin kenti Rize için, Çay önemlilik içindedir. Rize ile bütünleflmifl bir görüntüsü vard r çay n. 1.Dünya Savafl n n ard ndan dünya genelinde yaflanan a r ekonomik bunal m, Rizeden de göç dalgas n h zland r r. Bu süreçte kentte, devlet deste iyle çay üretimine bafllanmas kararlaflt r l r y l nda Rize ve Borçka da Narenciye ve Çay Ziraat n n Tatbiki hakk nda bir yasa ç kar l r den itibaren çayl k alanlar kademeli olarak geniflletilir. Bugün Türkiye deki çay yetifltirme alanlar n yüzde 60 Rize ili s n rlar içerisindedir. "Jeosit"ler muhtarlar n deste iyle belirlenecek Eskiden bir dile bir yabanc kelime otuz k rk y lda, hatta bütün o dilde yayg nlaflmas na bakacak olursan z yüz y lda giriyor. fiimdi birkaç günde bile yabanc bir kelime dile giriyor. sterseniz ilk önce Türk Dil Kurumu nun bu y lki çal flmalar ndan bahsedelim ve 2008 in Ekim ay içinde bir Dil Kurultay vard. Kurultay da ne gibi çal flmalar yap ld. Dil gerçekten millet hayat nda büyük önem tafl yor. Ayn zamanda insan hayat nda da çok büyük öneme sahip. Elbette her canl gibi insan da ses ç kar yor ama insano lu bu ses ç karmay bir dile dönüfltürmüfl. Anlaml, bir fleyler ifade eden, duygular, düflünceleri dile getiren, bilimde üretkenli i sa layan, kuflaktan kufla a bilgilerin aktar lmas n sa layan dili; ayn zamanda bir edebiyat n oluflmas nda bir malzeme olarak kullanan insano lu dile, o ses ç karma yetene- ine, dil ifllevini kazand rm fl. Bu yönüyle sadece millet hayat nda de il, insan hayat nda, aile hayat nda, toplum hayat nda ve nihayet millet hayat nda çok büyük öneme sahip. Dili insan hayat ndan ç kard n zda geriye hiçbir fley kalm - yor. E er bir milletin fertleri ortak dille anlaflam yorlarsa ortada milletten de söz edilemez. Bu bak mdan hem insan için hem millet için, aile için dilin çok büyük bir önemi var. flte bu düflünceyle Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu yüce Atatürk, dile verdi i önemin en aç k bir göstergesi olarak 12 Temmuz 1932 günü Türk Dil Kurumu nun kurulufluna öncülük etmifltir. Kurucu ve koruyucu genel baflkand r ve çal flmalara daima kat lm flt r. Dile verdi i önemin bir baflka göstergesi de vasiyetnamesinde Türk Dil Kurumu na ve Türk Tarih Kurumu na yer vermifl. fiu anda Atatürk ün miras ndan elde edilen gelirlerin neredeyse tamam Türk Dil Kurumu ve Türk S VAS- MUZAFFER AKYÜZ - Sivas'ta yürütülen "Jeomiras Envanteri Atlas Projesi" çerçevesinde köy ve mahalle muhtarlar na sunum yapan Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Edebiyat Fakültesi Co rafya Bölümü Baflkan Doç. Dr. Gülp nar Akbulut, jeositlerin belirlenmesi çal flmalar nda muhtarlardan destek istiyor. Kültür ve Turizm l Müdürlü ü, Cumhuriyet Üniversitesi ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü ünün ifl birli inde yürütülen "Sivas Jeomiras Envanteri Atlas Projesi" kapsam nda muhtarlarla bilgilendirme toplant lar nda bir araya gelen Akbulut, kat l mc lara "jeolojik miras", "jeosit" (belirli bir jeolojik olay veya süreci gösteren do al oluflum) ve "jeopark" gibi kavramlar hakk nda bilgiler veriyor. Jeolojik miras alanlar n n önemini anlatan Akbulut, toplant lar n sonunda, muhtarlara "do al miras tespit formu" da tarak, onlardan yörelerindeki jeositlerin tespiti konusunda destek istiyor. Projenin bilimsel dan flmanl görevini üstlenen?akbulut, AA muhabirine yapt aç klamada, Sivas' n tüm ilçelerini gezerek mahalle ve köy muhtarlar na yönelik bilgilendirme toplant lar düzenlediklerini belirterek, "Bir anlamda do al güzelliklerin keflfini muhtarlar yapacak" dedi. Bilgilendirme toplant lar na 6 May s'ta Zara ilçesinde bafllad klar n ifade eden Akbulut, flunlar söyledi: "Bugüne kadar Ulafl, Kangal, Alt nyayla, fiark flla, Gemerek, Hafik, Gürün, Suflehri ve Divri i ilçelerinde yüzlerce muhtarla bir araya geldik ve projemizden bahsettik. Bu projeyle, görsel de eri olan, do al yollarla veya insan eliyle yok olma tehdidi alt ndaki jeositleri (Herhangi bir jeolojik süreci, olay veya özelli i ifade eden kaya, mineral, fosil, yap, istif, yer flekli veya arazi parças ), Sivas merkez ve ilçelerinde köy muhtarlar arac l yla tespit etmeyi amaçl yoruz....edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Prof. Dr. fiükrü Haluk Akal n ile Türk Dil Kurumunun Çal flmalar ve Kaflgarl Mahmud Üzerine Sohbet (1) Tarih Kurumu na b rak lm flt r. Yüce Atatürk ü bir kere daha sayg yla ve rahmetle an yorum. Yanl fl hat rlam yorsam geçen y l Türk Dil Kurumu nun kuruluflunun yetmifl beflinci y l yd. Yani yetmifl alt nc y ldas n z, çok güzel çal flmalar yap l yor ki her zaman yap ld. Bir Türkçe Sözlük ç kt, isterseniz biraz ondan bahsedelim. Bir de baflkan m bu sene ayr ca Kaflgarl Mahmud y l, biraz da Kaflgarl Mahmud meselesini açal m. Türk Dil Kurumu kuruluflundan bu yana bine yak n kitap yay nlad. Bunlar n büyük bir bölümü Türk Dili ile ilgili bilimsel kitaplar, Türkçenin çeflitli dönemlerine yönelik metin yay nlar. Ama Türk Dil Kurumu deyince akla gelen iki önemli kitap var; bunlardan biri sözlük di eri k lavuz, imla k lavuzu veya Türkçesi ile yaz m k lavuzu. Türkçe Sözlük; Türk Dil Kurumu nun daha ilk günlerde gündeminde olan Türkçe Sözlük yay mlanmas düflüncesi, ele al nan bir konuydu. Birinci Kurultay da da zaten bu çok dile getirilmiflti de birinci bask s yay mlanabildi ve ondan sonra on bask s oldu bu sözlü ün. En son 2005 y l nda bu sözlü ün söz varl - yla yay m n gerçeklefltirdik. Bu gerçekten Türkçenin yaz dilinin söz varl n kapsayan, örnekleriyle içerisinde atasözlerinin, deyimlerin de yer ald önemli bir baflvuru kayna yd. Bunu biz tabii 2005 te yay mlad k ama sürekli yeni bask s n yap yoruz. Ayn bask, onuncu bask tekrarlan yor. Ama Türk Dil Kurumu nun en önemli çal flmas, sözlükle ilgili olan ; günümüzde art k yeni iletiflim ortamlar var, radyo ve televizyon var ama ayn zamanda 1993 den bu yana da internet diye söyledi imiz, Türkçede genel a dedi imiz ve a ortam diye adland rd m z önemli bir iletiflim ortam var ki. Bunu biz biliflim uygulamalar diye genel anlamda söyleyecek olursak sadece bilgisayarlar, sadece a ortam de il ayn zamanda cep telefonlar ndan haberleflme, oradan yaz flma, bütün bunlar Türkçe sözlü ün daha do rusu Türkçenin egemen olmas gereken alanlar olarak karfl m za ç k yordu. Bu bak mdan ben 2001 y l nda göreve atand ktan sonra öncelikli olarak sanal ortamda bir sözlü ün bulunmas düflüncesiyle hareket ettim ve 2002 y l nda, Türk Dil Kurumu nun yetmiflinci kurulufl y ldönümünde Türkçe Sözlük ü bilgisayar ortam na aktard k. Tabii bas l bir sözlükte düzenleme yapmak, yeni bir kelime eklemek veya bir de ifliklik yapmak kolay de il, yeniden onu basman z gerekiyor. Ama sanal ortamdaki sözlüklerin bir özelli i var her an de ifltirebiliyorsunuz, güncellefltiriyorsunuz. Yeni sözler, yeni anlamlar eklenebiliyor. flte bu düflünceyle ad n Güncel Türkçe Sözlük koyduk. Yan lm yorsam Türkiye de en çok t klanan sitelerden birisi Türk Dil Kurumu nun sitesi. Evet, flimdi bu say y emin olur art k ben de akl mda tutam yorum. Günde ortalama yüz binin üzerinde ziyaretçi geliyor sayfam za ve sözlü ün kullan c s ; onu belirlemek mümkün olmuyor. Neden? Çünkü bir kifli giriyor sadece bir kelimeye bakm yor. En az on, on befl kelimeye bak yor. 26 Eylül 2008 de bu sözlü ün yeni bir sürümü olan Sesli Türkçe Sözlük kullan ma aç ld. Bakan - m z Say n Mehmet Ayd n kullan - ma açt. Üç gün içerisinde bir buçuk milyon kifli ziyaret etti yani günde neredeyse befl yüz bin kifli ziyaret etti. Burada Türk Dil Kurumu nun amac flu art k: Her ortamda Türkçenin kaynaklar na insanlar m z eriflebilmeli. Çünkü Türkçe dünya dili diyoruz, dünya dili olarak yayg nlaflmal diyoruz ama sizin sanal ortamda bir sözlü ünüz yoksa, yabanc lar n Türkçe ö renmelerine yard mc olacak sanal ortamda malzemeniz yoksa dilin dünya dili olmas mümkün de il. Bu amaçla zaten biz Türkçede kelimeler nas l söylenir, do ru söylenifl flekli nas ld r; bunu öncelikle kendi milletimize göstermek; gençlerimize, çocuklar m za. Ondan sonra yurtd fl nda yaflayan vatandafllar m z var. Avrupa Birli i nde befl milyona yaklaflan, bütün Avrupa da yedi milyona yaklaflan bir nüfus var ve üçüncü kuflak orada, art k dördüncü kuflak gelmek üzere. Onlara Türkçe kelimelerin do ru telaffuzunu gösterecek bir kaynak laz md. Üçüncüsü Türkçeyi ö renmek isteyen yabanc lara ellerinin alt nda her an yaz l fl n gördükleri ve telaffuzunu duyduklar bir kaynak oluflturduk. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Varl m n hamuru aflka âfl k yoktand r, Bilinmeze âfl m haberi var çoktand r. Gözyafllar m kanl d r bunun tek müsebbibi, Mahflere dek kalbimde sapl duran oktand r.

9 KÜLTÜR-SANAT BULMACA 6 Haziran 2014 Cuma 9 Dünya sinemas ndan örnekler baflkentte misafir olacak ANKARA - Ankara Uluslararas Film Festivali yle dünya sinemas ndan örnekler sinemaseverlerle buluflacak. Festival yönetiminden yap lan yaz l aç klamaya göre, 5-15 Haziran tarihlerinde gerçeklefltirilecek gösterimlerde, Polonyal yönetmen Andrzej Wajda n n yeni filmi Walesa ve Cannes Film Festivali nden ödüllerle dönen Kanadal yönetmen Xavier Dolan n çekti i Tom at the Farm seyirciyle bir araya gelecek. ngiliz yönetmen David Mackenzie nin yönetti i Starred Up la; Terry Gilliam n fantastik türdeki eseri Brazil ile görücüye ç kacak. Romanya yap m animasyon belgesel Crulic The Path to Beyond, bu y l n konuk ülkesi seçkisinde gösterilecek. Festival kapsam nda gösterilecek bir di er yap m, spanyol sinemas ndan Paolo Berger in siyah beyaz ve diyalogsuz çekti i, Pamuk Prenses öyküsüne cesur bir yorum olarak nitelenen ve 1920 lerde kad n bir bo a güreflçisinin anlatt ld Blancanieves olacak. Frans z yönetmen Jean-Pierre Jeunet in, 12 yafl nda bir çocu un Montana dan Washington a yapt tren yolculu unu anlatt filmi The Young and Prodigious T.S. Spivet de festivalde sinemaseverlerin karfl s na ç kacak. Suudi bir kad n taraf ndan gizlice çekilen, ülkenin uzun metrajl ilk filmi olan Wadjda festivalde görülebilecek. Feminist yönetmen Margarethe von Trotta n n yönetti i Hannah Arendt ; Frans z Yeni Dalga yönetmenlerinden Jean Luc Godard, onun ça dafl ngiliz yönetmen Peter Greenaway ve Portekiz sinemas ndan Edgar Pera n n birer bölümünü çekti i 3x3D ; bat Avustralya da dört deve ve sad k köpe iyle çölü geçmeye çal flan Robyn nin öyküsünü anlatan Tracks ile Orson Welles in, beyaz perdeye tafl d Othello nun Trajedisi: Venedik Batakl festivalde gösterilecek. Kitaplar Çanakkale ile Osnabrück aras nda dolafl yor ÇANAKKALE - Çanakkale Halk Kütüphanesi ile Osnabrück Kent Kütüphanesi aras ndaki Kitaplar Dünyay Dolafl yor isimli projenin bu y l dokuzuncusu düzenlendi. Kitap de iflimi projesi, kardefl flehirler aras ndaki kültür ve bilgi al flveriflini sa lamak amac yla yap l yor. Çanakkale ve kardefl flehir olan Almanya Osnabrück, dokuz y ld r birbirlerine kendilerini tan tan kitaplar gönderiyor. Kitaplardan, bu flehirlerde yaflayan herkes faydalanabiliyor. Çanakkale Halk Kütüphanesi nin katk lar yla gönderilen kitaplar, Osnabrück te 9 18 May s 2014 aras nda düzenlenen May s Haftas nda Çanakkale Belediye Baflkan Ülgür Gökhan taraf ndan, Osnabrück Belediye Baflkan Wolgang Griesert ile birlikte Osnabrück Kent Kütüphanesi ne teslim edilmiflti. Oradan Çanakkale ye gönderilen kitaplar ise Kardefl Kent Elçisi Meltem Erden taraf ndan, Mehmet Akif Ersoy Halk Kütüphanesi ne teslim edildi. (CHA) Bu yaz da Türk siyaset ve edebiyat gündemini çok fazla meflgul etmifl olan Frans z yazar Pierre Loti hakk nda k sa bir bilgi verilecek, Loti nin yayg n biçimde zannedildi i gibi gerçek bir Türk dostu olup olmad ya da hangi anlamda Türksever bir adam oldu u ortaya konacakt r. Pierre Loti: Frans z deniz subay olan ve daha çok Do u dünyas na iliflkin olarak yazd roman ve di er türlerdeki eserleriyle tan nan Pierre Loti nin as l ad Julien Marie Viaud ( ) dur. Fransa n n Rochefort kentinde Protestan bir çevrede do du. 16 yafl nda Brest flehrindeki Deniz Harp Okuluna girdi. Babas belediye kâtibi idi. Zimmetine para geçirdi i için 15 y l hapse mahkûm oldu. Üçüncü roman ndan sonra eserlerinde Pierre Loti takma ad n kullanm flt r. Hint denizlerinde bulundu u s ralarda o bölgeye, tropik iklimlere özgü ve kendisini gizleyen bir çiçe in ad olan Loti ismi, çekingen bir kiflili e sahip oldu u için kendisine Pomare Kraliçesinin nedimeleri taraf ndan verilmifltir. 21 yafl ndan itibaren deniz subay olarak Uzak ve Yak n Do u deniz ve ülkelerinde seyahat etmifl olan Loti, eserlerinde maceralar ndan ve edindi i izlenimlerden yola ç karak özellikle Do u gizemini yans tmaya çal flm flt r. Bu ba lamda o dönem Osmanl dünyas na da girmifl, stanbul'a , 1887, 1890, 1894, , 1910, 1913 y llar nda 7 kez gelmifl, Türkçe ö renmifl, Türk sosyal hayat na kat lm fl, bizzat Türk yaflama biçimini biçimsel de olsa uygulamaya çal flm flt r. Birinci Dünya Savafl öncesinde TÜRKÇE BAKIfi Prof.Dr. Nurullah Çetin T P K B R ORYANTAL ST OLAN P ERRE LOT N N GERÇEK K ML -1 emekliye ayr l p tamamen edebiyatla u raflmaya bafllad. Frans z Akademisi üyeli inde de bulundu. 10 Haziran 1923 te do du u kentte öldü. Bafll ca eserleri flunlard r: Aziyadé (1879), Le Roman d un Spahi (Bir Sipahi nin Roman, Bunu Pierre Loti imzas yla yüzbafl oldu u y l yazd. Olaylar Senegal de geçer ve Afrika y anlat r.), Pecheur d Islande ( zlanda Bal kç s : Kuzey bal kç lar n n hayat n anlat r.), Madame Chrysanthéme (Madam Krizantem Eski Çin ve Japonya n n medeniyet büyüsünü konu edinir.), Au Maroc (Fas ta, Fas seyahatini anlat r.), Fantomes d Orient (fiark Hayalleri, Aziyade nin devam ve sonu, 1891), Les Derniers jours de Pekin (1902. Çin i konu edinir.), Vers Ispahan ( sfahan a Do ru. ran a özellikle, sfahan ve fiiraz a gezi notlar, 1904), Les Désenchanteés (Mutsuz Kad nlar-1906), La Turquie Agonisante (Can Çekiflen Türkiye, 1914), Suprémes Visions d Orient ( y llar nda stanbul da geçirdi i günleri yans tan bir hat ra kitab, 1921). Pierre Loti nin bizim için Türkiye ve Türkleri için iki boyutu var: Siyasî ve kültürel kiflili i. Bunlar üzerinde k saca dural m. (Devam Edecek) Türküler hikayeleri ile hayat buldu Kültür Afi, Anadolu nun farkl yörelerinden türküleri hikayeleriyle bir araya getirerek, müzikseverlerin be enisine sundu STANBUL - Anadolu türküleri, hikayeleriyle bir araya getirilerek müzikseverlerin be enisine sunuldu. stanbul Büyükflehir Belediyesi Kültür Afi den yap lan aç klamaya göre, Türk halk müzi inin12 ölümsüz eseri, bir albümde topland. Sözlü edebiyat n örneklerinin yer ald albümde, Kastamonu, Yozgat, Tokat, Erzurum, Kayseri, Ankara, ANKARA HAVA RAPORU Edirne, Ordu, Kars ve fianl urfa yörelerine ait türküler bulunuyor. Müzikseverler, Hikayesi Olan Türküler adl albümde, ac, hasret, sevda, vuslat ve s la temal türküleri, Kent Orkestras sanatç lar n n sesinden gerçek hikayeleriyle dinleme imkan bulacak. Anadolu ya ait kültürel birikimi günümüze tafl yan albümde, Çanakklae çinde Aynal Çarfl, Hey Onbeflli Onbeflli, Hekimo lu, Erzurum Çarfl Pazar, ncecikten Bir Kar Ya ar, Köro lu, Yüksek Yüksek Tepelere Ev Kurmas nlar, Güvercin Uçuverdi, Yarim stanbul u Mesken mi Tuttun?, Kiziro lu, Hastane Önünde ncir A ac, K fllalar Doldu Bugün gibi sevilen türküler yer al yor. GEREKL TELEFONLAR ALO AC L Acil Servis...: 112 Acil Ambulans...: Alo Doktor...: 113 Alo tfaiye...: 110 Alo Valilik...: 179 Alo Polis...: 155 Alo Jandarma...: 156 Alo Trafik...: 154 Ala Zab ta...: 153 Alo Cenaze...: 188 Alo Tüketici...: 175 Alo Gürültü...: 176 Orman Yang n...: 177 Ruhsal Bunal m...: 182 Alo zci Kan Merkezi...: 173 Belediye Kan Anons...: ALO ARIZA/B LG Data Ar za...: 124 Do algaz Ar za...: 187 Elektrik Ar za...: 186 Kablo TV Ar za...: 126 Su Ar za...: 185 Telefon Ar za...: 121 Telefon Dan flma...: 118 Telefon Uyand rma...: 135 Vergi Dan flma...: 189 Tüketiciyi Koruma Derne i...: Kad n ve Sosyal Hizmet...: 183 Çevre Bilgi...: 181 Uyuflturucu Bilgi...: 171 Sa l k Dan flma...: 184 flve flçi Bulma...: 180 Posta Kodu...: 119 HASTANELER Acil Yard m Travmatoloji...: Ankara Hastanesi...: Ankara Onkoloji Hastanesi...: Atatürk Gö üs Hastal klar Hastanesi...: AÜ. T p Fakültesi Hast...: Baflkent Üniversitesi Hast...: Bay nd r T p Merkezi...: Belediye Hastanesi...: City Hospitat...: Ça Hastanesi...: BULMACA Soldan sa a: 1. Bir akarsuyun herhangi bir kesiminden geçen suyun hacmi. Kesilmifl a aç kökü. 2. Alt n kökü. Genifllik. 3. Denizlerin çekilmesiyle oluflmufl yurtlanmaya elveriflli bölge. Bir nota. 4. Ba nt l l k, görelilik. 5. Tanr. ki sert cismi birbirine ba lamaya yarayan, iki ucu sivri ve k vr k metal parça. 6. Cennet. Mu la ilinin bir ilçesi. 7. Yer f st. Nikelin simgesi. 8. Kutsal inanç. Evcil bir geyik türü. 9. Demirin simgesi. Yap lan ifl, edim, fiil. Bir cetvel türü. 10. Bir pamuk türü. Köpek. 11. K z evlat. Gözleri görmeyen. 12. Japonya da, atom bombas at lan kentlerden biri. 13. Bofla gitme, ziyan olma. Güzel sanatlar n dokuz perisinden biri. 14. Yapma, etme. Cüsseli. Kal n sicim. 15. Taneli bir meyve. A torba. 16. skambilde birli. Tutukevi, hapishane. 17. Kad nlar n bafllar na ba lad klar bir tür tülbent. Etraf suyla çevrili kara parças. 18. Taht. 19. Ödünç al nan veya verilen fley. Bir s nav türü. 20. Çocuk sahibi olmufl kad n. S cak ülkelerde yetiflen hofl kokulu bir meyve. Yukar dan afla ya: 1. skambil kâ tlar nda bir gruba verilen ad, karo. Ufuklar. Koruma, gözetme. 2. Eskrimde bir k l ç türü. ri gövdeli bir papa an türü. Her y l düzenli olarak ekilen tarla. Tavlada bir say. Lahza. 3. Genellikle Uzakdo u ülkelerinde B vitamini eksikli inden ileri gelen hastal k. Türk müzi inde bir makam. Otlak. 4. Bir do umda dünyaya gelen iki kardefl. Kaynar suda hafllan p üzerine ya gezdirilen m s r unu yeme i. Öküz yemli i. 5. Cüretkâr. Güzel kokulu küçük bir kavun türü. Edebiyatta etkiyi artt rmak içim bir fleyin tersini söyleyerek alay etme. 6. Kad ns davran fllar olan erkek. Yap t. Gülde bulunur. 7. Asl pikrik asit olan patlay c bir madde. Lityumun simgesi. Ön gün. Bir göz rengi. 8. ki tarla aras ndaki s n r. Rüzgâr. Karadeniz yelkenlisi. Bir peygamber. Hayvanlara vurulan damga. 9. Metin olma, dayan kl l k. ki yüzü beyaz kaps z yorgan. On alt taflla oynanan bir zekâ oyunu. 10. Ham z. Güzel sanatlar n bir dal. Sözlerinin bütünü veya ço u flark l olarak söylenen müzikli tiyatro eseri. Notada durak iflareti. Haz rlayan: Ercan BOSTANCIO LU ÇÖZÜMÜ BUGÜN 11. SAYFADA

10 10 6 Haziran 2014 Cuma - SAGLIK Abdominal aort anevrizmas için TEDB R N Z al n T p dilinde 'Abdominal aort anevrizmas (aort)' diye tabir edilen ana atar damar n kar n k sm ndaki bolümünde damar duvar ndaki zay flam fl bölümden geliflen genifllemesiyle sürpriz ölümler yaflan yor. Uzmanlara göre; elinizi karn n za att n zda e er kalbiniz orada at yor gibi güçlü bir nab z at m al yorsan z ünlü bilim adam Alfried Einstein gibi 'Abdominal aort anevrizmas ' oldunuz demektir. BURSA -Bursa Özel Anadolu Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzman Op. Dr. Ali Fuat Paker, ünlü bilim adam Alfried Einstein n da ayn sebepten hayat n kalbetti i abdominal aort anevrizmas y rt klar n n erken teflhis edilmedi i taktirde yüzde 60 ölümle sonuçland n belirtti. Abdominal aort anevrizmas y rt klar n n kalp ve damar cerrahlar n n sevmedi i süprizlerin bafl nda geldi ini dile getiren Op. Dr. Ali Fuat Paker, hastal n herhangi bir belirti vermedi i için ço u insan n karfl s na sürpriz olarak ç kt n, kar n bölgesinde geniflleyen aort damar n n belli bir süre sonra kan bas nc na dayanamay p y rt lmas yla oluflan vakalar n yüzde 60 n n hayat n kaybetti ini söyledi. Aort anevrizmas n n yüzde 95 inin abdominal olarak kar n bölgesinde meydana geldi ini belirten Dr. Paker, kalpten kan al p vücuda da tan aort ana damar n n baz kiflilerde farkl nedenlere ba l olarak genifllemeye bafllad n vurgulad. Damar n ölçüsünün 2 ile 4 santimetre oldu unu belirten Paker flunlar kaydetti: "Bu ölçü 4 santimetrenin üzerine ç karsa bu duruma 'aort anevrizmas ' denir. 5 santimetre üzerine ç kt nda ise cerrahi müdahale gerektirir. Ünlü bilim adam Einstein n ölüm sebebi de abdominal aort anevrizmas d r. D flar dan bak l nca fark edilmesi zor olan abdominal aort anevrizmas kiflinin kendi kendini muayene etmesiyle de anlaflabilir. Abdominal aort anevrizmas olan ve fazla kilolu olmayan bir hasta elini karn na koydu u zaman orada kalbinin att n hisseder. Güçlü bir nab z al r. Farkl nedenlerle ba dokusu zay flad için aort genifllemeye bafllar. Ailesinde bu hastal k olanlar n kendisinde de bu hastal n olma ihtimali oldukça yüksektir. Genetik nedenlerin d fl ndaki en büyük neden sigarad r. Aort anevrizmas olan hastalar n yüzde 90 n n hayat n n bir döneminde sigara Her bel a r s f t k de il, her f t k ameliyatl k de il içti i tespit edilmifltir. Hipertansiyon, kolesterol yüksekli i, ba dokusu hastal klar ve geçirilmifl kazalarda nedenler aras ndad r. Abdominal aort anevrizmas baz kiflilerde 30 yafl nda da görülebilir. Ancak en yo un karfl lafl lan yafl 65 yafl ve üzeridir. Bu nedenle 65 yafl ve üstü kiflilerin mutlaka aort anevrizmas tetkiklerinden geçmesi gerekir. Bu yafl grubunda her 100 kiflinin 8 inde abdominal aort anevrizmas tespit edildi i bilimsel çal flmalarda gösterilmifltir." Hastal n teflhis edilmesi halinde 2 flekilde tedavi edilebildi ini anlatan op. Dr. Ali Fuat Paker, birinci seçene in aç k cerrahi yöntemi oldu unu söyledi. Paker flöyle devam etti: "Hastan n kar n bölgesi aç larak genifllemifl olan aort damar na ulafl l r ve genifllemifl olan k s m yapay bir damarla de ifltirilir. Her tedavi yönteminde oldu u gibi bu yöntemin de avantaj ve dezavantaj vard r. En önemli avantaj tedavinin kesin ve kal c olmas d r. Dezavantaj ise hastan n uyutularak kar n bölgesinin aç lmas, büyük bir cerrahi kesiye ba l geliflebilecek geç dönem problemleridir. kinci seçenek ise kapal endovasküler yöntemdir. Bu yöntemle hastan n kar n bölgesi aç lmadan kas k damarlar ndan gönderilen kateterler arac l yla damar n genifllemifl olan k sm n n içerisine çelik kafesle desteklenmifl suni damar yerlefltirilir. Genel anestezi alma riski olan hastalarda lokal anastezi ile yap labilmesi kar n bölgesinin aç lmas na ihtiyaç duyulmamas bu yöntemin en önemli avantaj d r. Dezavantaj ise hastan n tedavi sonras belirli aral klarla kontrol amaçl olarak hastaneye gitmek zorunda olmas d r. Bu yöntem uygulanan hastalar yo un bak ma gerek kalmadan 2-3 gün içerisinde taburcu edilebilirler." Turgut Özal Üniversitesi T p Fakültesi Ö retim Üyesi Prof. Dr. Bülent Erdo an, teknolojinin geliflmesiyle bel f t teflhisinin art k rahatl kla konulabildi ini belirtti. Prof. Erdo an, "Yine san ld gibi her bel f t ameliyatla tedavi edilmiyor. Bel f t teflhisi konulan hastalar n sadece yüzde 5 ila yüzde 10 luk dilimi ameliyat ile tedavi ediliyor. Kalan yüzde 90 da cerrahi müdahale d fl nda, de iflik tedavi yöntemleri uygulan yor. dedi. ANKARA - Turgut Özal Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dal Ö retim Üyesi Prof. Dr. Bülent Erdo an, bel a r s n n, toplumda en s k görülen a r lardan biri oldu una iflaret ederek, S k görülmesinin nedeni birçok hastal n belirtisi olarak ortaya ç kmas d r. Bel f t, bel a r s na neden olan hastal klardan sadece bir tanesidir. Halk aras nda bel tutulmas olarak nitelendirilen kas-iskelet kökenli a r lar, en s k görülen bel a r s nedenidir. Bunun d fl nda, omurga ve omurilik tümörleri, enfeksiyonlar, iltihabi romatizmal hastal klar, halk aras nda kireçlenme, kemik erimesi denilen rahats zl klar da bel a r s na neden olabilir. Ayr ca, omurga d fl nedenler; örne in böbrek rahats zl klar, kad n hastal klar, hatta mide-barsak ve pankreas hastal klar da ciddi bel a r lar na neden olmaktad r. diye ifade etti. Prof. Erdo an, bel a r s n n sebepleri, bel f t tan ve tedavi yöntemlerine iliflkin aç klamalarda bulundu. Toplumda her bel a r s n n, bel f t ndan kaynakland yönünde yanl fl bir alg oldu unu an msatt. Prof. Erdo an, flunlar ifade etti: Her bel a r s bel f t demek de ildir. Bel f t tipik olarak bel a r s, bacak a r s, bacaklarda kuvvet ve his kayb, daha a r vakalarda idrargaita kaç rma gibi fonksiyon bozukluklar na yol açabilir. Teknolojinin geliflmesiyle bel f t teflhisi art k rahatl kla konulabiliyor. Yine san ld gibi her bel f t ameliyatla tedavi edilmiyor. Bel f t teflhisi konulan hastalar n sadece yüzde 5 ila yüzde 10 luk dilimi ameliyat ile tedavi ediliyor. Kalan yüzde 90 da cerrahi müdahale d fl nda, de iflik tedavi yöntemleri uygulan yor. Prof. Bülent Erdo an, bel f t n n tedavisinde, mikrocerrahi tedavi, fizik tedavi, elle tedavi, akupunktur gibi de iflik yöntemlerin bulundu una da dikkat çekti. Erdo an, flöyle devam etti: Burada önemli olan husus flu; bel f t d fl nda bel a r s na sebep olan çok ciddi bir çok hastal k vard r. E er bel a r s n n nedeni tümör ya da enfeksiyon gibi bel f t d fl nda baflka bir hastal k ise tan ve tedavide gecikme veya yanl fl tedavi yöntemleri, hastalarda ileride belki de telafisi mümkün olmayan s k nt lara yol açabilir. Bu nedenle bel a r s olan hastalar mutlaka iflin uzmanlar na görünsünler ve bel çektirme gibi ilkel yöntemlere baflvurmas nlar. Aksi takdirde tedavisi basit olan bir hastal k içinden ç k lamaz bir hale gelebilir. (CHA) Her 5 kifliden birinde omuz s k flmas var STANBUL - Medical Park Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzman Doç. Dr. Onat Üzümcügil, toplumun yaklafl k yüzde 20 sini etkileyen omuz s k flma sendromunun, en fazla kad nlarda görüldü ünü belirtti. Üzümcügil, yapt yaz l aç klamada, omuz s k fl kl rahats zl hakk nda bilgi verdi. Toplumun yaklafl k yüzde 20 sini etkileyen omuz s k flma sendromunun daha çok çal flan kad nlarda görüldü ünü anlatan Üzümcügil, cam ve hal silmek, perde asmak, yüksek bir dolaptan a r bir tencere almak gibi omuz seviyesi üstündeki ev ifllerinin omuz s k flmas n n en büyük nedenleri aras nda yer ald n, son y llarda kad nlar aras nda moda olan büyük çantalar n da s k flmay art rd n vurgulad. Obeziteyle mücadele silahlar : Yo urt, badem ve yeflil çay ANKARA- Obeziteye karfl en etkili silahlar n yo urt, badem ve yeflil çay oldu u belirlendi. Sonuçlar, Sofya da düzenlenen Avrupa Obezite Kongresi nde sunulan 3 araflt rma, obeziteyle mücadelenin en etkili, kolay ve ucuz yollar n ortaya koydu. spanya da yap lan araflt rma günde 1-2 kase yo urt yiyenlerde obezite riskinin daha az oldu unu gösterirken, Amerikal bilim adamlar bademin (günde en fazla 43 gram) açl bast rmaya yard m etti ini belirtti. Hollandal bilim adamlar n n araflt rmas da her gün birkaç fincan yeflil çay n formun korunmas n sa lad n, kalpdamar hastal klar n önledi ini gösterdi.

11 DIS DÜNYA Blair: AP seçim sonuçlar görmezden gelinemez ngiltere nin eski Baflbakan Tony Blair, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde AB ve göçmen karfl t politikalar yla bilinen Birleflik Krall k Ba ms zl k Partisi (UKIP) gibi partilerin yüksek oy almas n n görmezden gelinmemesi ve Avrupa destekçilerinin AB nin de iflmesi gerekti ini kabul etmeleri gerekti ini söyledi. LONDRA - Britanya Endüstri Konfederasyonu nun (CBI) ngiltere nin baflkenti Londra da düzenledi i toplant da konuflan Blair, geçen ay yap lan AP seçim sonuçlar ve ülkede uzun zamand r tart flmalara neden olan ngiltere-ab iliflkilerine de indi. Avrupa destekçilerine AB nin de iflmesi gerekti ini kabul etmeleri için seslenen Blair, ngiltere de UKIP in ve Fransa da Ulusal Cephe nin zaferleri, k ta genelinde Avrupa daki anti-statüko platformlar ndaki partilerin seçilmesi birfleyi ifade ediyor. Bu görmezlikten gelinemez. Seçim sonuçlar önem tafl yor. Sonuçlar, Avrupa ya ve ngiltere ye art k uyan n mesaj veriyor diye konufltu. Avrupa n n reformlaflamad zaman, tehlike oluflturmaya bafllayaca konusunda uyar da bulunan Blair, Baz Avrupal liderler, afl r sa n yükselmesine karfl n Avrupa yanl s ço unlu a halen yer oldu unu söylüyorlar, evet bu do ru ancak ayn zamanda bu duruma kay ts z kalmak demektin ve tehlikelidir ifadelerini kulland. AB ve göçmen karfl t politikalar yürüten UKIP in ngiltere deki AP seçimlerinden zaferle ç kmas, vatandafllar n ngiliz hükümetine AB konusunda vermek istedi i bir mesaj olarak yorumlanm flt. ngiltere Baflbakan David Cameron, gelecek y l yap lacak genel seçimde partisinin iktidar olmas halinde, önce AB ile ilgili reform taleplerini ortaya koymak ve ard ndan 2017 y l nda ülkesinin AB üyeli ini referanduma götürmek istiyor. Birli i iyilefltirmek ve gelifltirmek için de ifliklikler yap labilece ini savunan ngiltere Baflbakan, bu arzusunu sürekli dile getiriyor. Cameron n AB referandum plan n da elefltiren Blair, birli e yönelik yeni bir yaklafl m n asgari düzeyde anlaflma de iflikli i içermesi gerekti ini ifade etti. Birleflik Krall k n kendi AB üyeli ini yeniden müzakere etmek yerine, Avrupa n n gelece inin flekillenmesine odaklanmas gerekti ini ifade eden Blair, Cameron n Avrupa da bir de iflimi iyi bir flekilde savunaca n düflünüyorum dedi. Almanya daki göçmenlerin sorunlar hala çözülemedi BERL N - Nüfus ve Geliflme için Berlin Enstitüsü'nce yap lan ''Yeni perspektifler-almanya'daki entegrasyonun durumu'' bafll kl raporda, geçmiflte göçmenlerin yaflad klar sorunlar n n hala çözülemedi ine dikkat çekildi. Uzmanlar, Almanya'da uygulanan entegrasyon politikas nda hala eksikliler oldu una iflaret ediyor. Almanya'da 7 milyon yabanc ve 8,6 milyon Alman pasaportu sahibinin yaflad ifade edilen raporda, Almanya'da yaflayan her 5 kifliden birinin göçmen oldu u belirtildi. Göçmenlerin daha genç oldu u ancak birçok konuda Almanlara benzediklerine iflaret edilen raporda, göçmenlerin, zaman içinde daha az çocuk yapt, daha az evlenirken daha çok bofland ve ekonomisi güçlü olan bölgelerde yaflad klar n n görüldü ü kaydedildi. Türkiye, eski Yugoslavya'n n da lmas ndan sonra ortaya ç kan ülkeler ve Ortado u'dan gelen göçmen kad nlar n do um oranlar n n yüksek oldu u, 2012 y l nda bu ülkelerden gelen kad nlar n ortalama 1,6 ila 1,8 çocuk sahibi oldu una iflaret edildi. Göçmenlerin, ekonomisi güçlü olan ve çal flma olanaklar n n bulundu u bölgelerde daha kolay topluma uyum sa lad belirtildi. Göçmenlerdeki e itim seviyesinin, son dönemde Almanya'ya gelenlerde iyileflme göstermesine ra men son 40 y lda göçmenlerin uyumu konusunda kaç r lan f rsatlar n ancak bugün aç k bir flekilde görüldü ü ifade edildi. Geçmiflte uyum politikas nda kaç r lan f rsatlar n yol açt sorunlar n bugün gözden kaç r lmamas uyar s nda bulunulan raporda, ''Misafir flçi Al m Anlaflmas kapsam nda gelen göçmenler uzun bir zaman kendi bafl na b rak ld. Bunun sonuçlar n bugün çocuklar ve torunlar hissediyor'' denildi. Enstitüsü Baflkan Reiner Klingholz, yap lan araflt rmada farkl göçmen gruplar n n de erlendirmeye al nd n belirterek en büyük uyum sorunu çekenlerin Türk kökenliler oldu unu belirtti. Bunun, misafir iflçi olarak gelen di er göçmen gruplar nda oldu u gibi büyük oranla e itim seviyesinin düflük olmas ndan kaynakland n ifade eden Klingholz, Türkiye'den göçmen olarak Almanya'ya gelen her 5 erkek ve her 3 kad n n okul diplomas n n bulunmad n, bundan dolay Türk göçmenlerin çal flma yaflam nda daha az baflar l oldu unu kaydetti. Türk çocuklar n n da e itim sisteminde ebeveynlerinin eksikliklerini telafi edemedi ine iflaret eden Klinholz, k z ö rencilerinin e itimde baflar l oldu unu vurgulad. talya, spanya, Yunanistan ve Portekiz'den y llar önce misafir iflçi olarak gelenlerin çocuklar n n da ayn sorunlarla mücadele etti ini belirten Klinholz, ancak avro krizinde bu ülkelerden gelen göçmenlerin e itim durumunun, di er AB ülkelerinden gelen göçmenler gibi yüksek seviyede oldu unu ve ifl piyasas na iyi bir 6 Haziran 2014 Cuma11 flekilde uyum sa lad klar n kaydetti. Almanya'n n yavafl yavafl di er ülkelerden gelen insanlara aç ld n ve modern bir göç ülkesi olma yolunda geliflme gösterdi ini belirten Klingholz, özellikle Avrupa'n n güneyinde avro krizinden etkilenen ülkeler ve Avrupa'n n do usundan gelen insanlar n Almanya'daki kalifiye eleman eksikli ini giderdi ini ve ekonominin istikrarl olmas na katk sa lad n ifade etti. ''Yeni göçmenler ülkelerindeki ekonomik durum düzeldi inde gidebilirler'' uyar s nda bulunan Klingholz, Almanya'n n cazip göçmen ülkesi olmas için hedefe odakl bir uyum politikas uygulamas gerekti ini vurgulad. Almanya'n n AB ülkeleri d fl ndan da kalifiye elemanlar n gelmesi için çaba sarf etmesi gerekti ini belirten Klingholz, kalifiye iflçilerin Avrupa Birli i ülkelerine gelmesini kolaylaflt ran ''Mavi Kart'' uygulamas n n ve yabanc ülkelerde elde edilen diplomalar n kabul edilmesi yönünde ç kar lan yasan n do ru ad mlar oldu unu ifade etti. Gürcistan AB üyeli i sürecinde ilerliyor BERL N - Almanya Baflbakan Angela Merkel, Gürcistan n AB ile yak nlaflma sürecinde ilerlemesinden memnuniyet duyuyoruz. Gürcistan n Rusya ile iliflkilerini ad m ad m gelifltirmesini de memnuniyetle karfl l yoruz dedi. Merkel, Gürcistan Baflbakan Irakli Garibaflvili ile Baflbakanl ktaki görüflmesinin ard ndan düzenlenen ortak bas n toplant s nda, ikili iliflkiler ve bölgesel geliflmeler hakk nda aç klamalarda bulundu. Gürcistan n son dönemde siyasi istikrar ve ekonomik reform alanlar nda att ad mlar öven Merkel, Almanya n n ekonomik alanda Gürcistan ile daha yak n iflbirli i arzu etti ini kaydetti. Merkel, Ekonomi alan nda iliflkileri gelifltirmek için daha fazlas n yapmam z gerekiyor. Gürcistan yat r m aç s ndan çok çok iyi koflullara sahip. E itim, kültür alanlar nda da iflbirli ini gelifltirmek istiyoruz fleklinde konufltu. Merkel, flunlar kaydetti: Ülkelerimiz aras nda çok iyi dostane iliflkiler var. Gürcistan n AB ile yak nlaflma sürecinde ilerlemesinden memnuniyet duyuyoruz. Gürcistan n Rusya ile iliflkilerini de ad m ad m gelifltirmesini de memnuniyetle LONDRA - ngiltere Baflbakan David Cameron n bugün Fransa da, Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin le görüflece i belirtildi. ngiltere Baflbakanl ndan yap lan aç klamada, Normandiya ç karmas n n 70. y ldönümü kutlamalar dolay s yla Fransa y ziyaret edecek ngiltere Baflbakan Cameron n, ayn etkinli e kat lacak Rusya Devlet Baflkan Putin le Ukrayna da devam eden krizi görüflece i bildirildi. Aç klamada, Ukrayna daki durumun hafifletilmesi için Cameron n görüflmede Putin e karfl l yoruz. Bu örnek de bizlere gösteriyor ki birini di erine tercih etme durumu yok. Gürcistan hükümeti iki alan da göz önünde tutuyor. Almanya Baflbakan Angela Merkel, Gürcistan n NATO ya tam üyeli i konusunda ise temkinli konufltu. Bir gazetecinin, NATO nun bu y l sonunda yap lacak liderler zirvesinde Gürcistan a tam üyelik eylem plan verip vermeyece i yönündeki sorusu üzerine Merkel, Benim görebildi im kadar yla bir tam üyelik eylem plan önümüzdeki zirvenin gündeminde gözükmüyor karfl l n verdi. Merkel, bununla birlikte NATO nun Gürcistan iflbirli inin gelifltirilmesi konular n gelecek NATO zirvesinde ele alacaklar n ifade etti. Gürcistan n sa lad ilerlemeleri gördüklerini belirten Merkel, Afganistan gibi uluslararas istikrar için üstlenilen zor görevlere Gürcistan n sa lad katk ya da teflekkür etti. Merkel, bir gazetecinin Ukrayna konusundaki sorusu üzerine de, kinci Dünya Savafl n n sonunu getiren Normandiya ç karmas n n 70. y l dönümü etkinlikleri için gelecek günlerde gidece i Fransa da, Rusya Devlet Baflkan Vladimir Putin ile k sa bir görüflme yapabilece ini söyledi. Cameron bugün Putin le Ukrayna krizini görüflecek çok aç k ve güçlü bir mesaj verece i vurgulan rken, Ukrayna daki hükümetle Rusya aras ndaki iliflkilerin geliflmesinin önemine dikkat çekece i kaydedildi. Görüflmede ayr ca, Suriye deki son durumun ele al nmas öngörülüyor. Baflbakan Cameron, geçen hafta Ukrayna Devlet Baflkanl na seçilen Petro Poroflenko yu telefonla arayarak seçim zaferi dolay s yla kutlam fl ve Fransa daki Normandiya ç karmas n n y ldönümü kutlamalar nda bir araya gelmek için sab rs zland n bildirmiflti. ngiltere ile Rusya aras ndaki iliflkiler son olarak, Prens Charles n Putin i Hitler e benzetmesinin ard ndan gerilmiflti. Rusya konuyla ilgili ngiltere D fliflleri Bakanl ndan görüflme ve aç klama talep etmiflti. nsan haklar örgütü, Rusya da gösteri hakk n n k s tlanmas ndan endifleli ANKARA - Uluslararas Af Örgütü, son aylarda hükümeti elefltirenlere ve muhaliflere karfl uygulanan k s tlamalar n artt Rusya da, gösteri hakk n n kaybolma tehlikesiyle karfl karfl ya oldu u uyar s nda bulundu. Merkezi Londra da bulunan örgüt taraf ndan yay mlanan Suç De il Hak: Rusya da Gösteri Özgürlü ü Hakk n n hlali adl raporda, Devlet Baflkan Vladimir Putin in iki y l önce tekrar seçilmesinden bu yana yap lan siyasi de ifliklikleri mercek alt na ald. Örgütün Avrupa ve Orta Asya dan Sorumlu Müdür Yard mc s Denis Krivosheev, Rus parlamentosunun, toplumsal gösterilerle ilgili k s tlay c düzenlemelerin ihlal edilmesini suç sayan bir tasar y onaylamak üzere oldu una dikkati çekti. Hükümetin baflkent Moskova da flubat ve mart aylar nda düzenlenen gösterilerde sergiledi i uzlaflmaz tutumun, Rusya da gösteri düzenlemenin ve gösterilere kat lman n ne kadar zor ve tehlikeli hale geldi ini gösterdi ini belirten Krivosheev, Rusya da gösteri hakk zaten uzun süredir k s tlanm flt. fiimdiyse tamamen kaybolma tehlikesi ile karfl karfl ya dedi. Tasar ya göre, tüm gösteriler için önceden izin al nmas gerekiyor. zin almayanlara a r para cezas getiren tasar, polise direnenlerin 15 gün gözalt nda tutulmas na da olanak sa l yor. Gösterilerin keyfi biçimde yasakland na, göstericilerin güç kullan larak gözalt na al nd na ve mahkemelerin gösteri hakk n koruyamad na iflaret edilen raporda, Moskova da flubat ve mart aylar nda düzenlenen 10 gösteriden yedisinde binden fazla kiflinin gözalt na al nd, yüzlerce kifliye de para cezas verildi i belirtildi BULMACANIN ÇÖZÜMÜ D E B O M A C A P E K A E N S N E R T E L M E Z A F Y E T R A B K E N E T R E M M L A S A R A T N A M A N R E N F E A M E L T E A K A L A T M K E R M E A M A N A G A S A K H E B A E R A T O K A R P M N A R F L E A S K O D E S R Y E M E N A D A E E R K E A A R E E L E M E A N A A N A N A S

12 12 6 Haziran 2014 Cuma HABER Havada rakip yok Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, "Sivil havac l kta dünyay sollad k, havada rakip tan m yoruz" dedi. Elvan, "Havac l k sektöründe son 11 y lda kaydetti imiz geliflmelerle dünyan n parlayan y ld z haline geldik. Türkiye bu alanda y lda ortalama yüzde 16'l k büyüme ile ABD ve Almanya baflta olmak üzere birçok geliflmifl ülkeyi geride b rakt " diye konufltu. Yenidünya meyvesinin 2013 y l nda Türkiye üretiminin yaklafl k yüzde 50'sini Alanya gerçeklefltirdi. ANTALYA - MUSTAFA KURT - Yenidünya meyvesinin 2013 y l nda Türkiye üretiminin yaklafl k yüzde 50'sini Alanya gerçeklefltirdi. Türkiye'de Akdeniz k y kufla- nda yetifltirilen üç isme sahip meyvesi Malta eri i (Yenidünya, Muflmula) üretiminin yar ya yak n Alanya'da gerçeklefltiriliyor. lçe G da Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Mehmet Rüzgar, AA muhabirine yapt aç klamada, yenidünya meyvesinin Alanya'n n önemli meyvelerden biri oldu unu söyledi. Nisan ay nda bafllayan hasad n haziran ay na kadar sürdü ünü dile getiren Rüzgar, "Meyvenin anavatan Çin ve Japonya olarak biliniyor. Japonya'da bin y ldan fazlad r yetifltiriliyor. Yenidünya 1700'lü y llarda Avrupa'ya, 1800'lü y llarda ise Cezayir ve Lübnan üzerinden Türkiye'ye gelmifl. lçemizde özellikle her evin bahçesinde bir yeni dünya a ac bulunuyor" dedi.türkiye'de yenidünya meyvesinin en çok Akdeniz bölgesinde yetifltirildi ini ifade eden Rüzgar, az miktarda da Ege ve Do- u Karadeniz'de üretimin gerçekleflti ini belirtti. Türkiye'de 2013 y l nda yaklafl k 13 bin ton yenidünya üretiminin yap ld n kaydeden Rüzgar, "Akdeniz bölgesindeki üretim yaklafl k 12 bin ton. Üretimin yaklafl k yüzde 90' n Akdeniz yöresi karfl l yor" diye konufltu. Akdeniz bölgesinde en çok üretimin Antalya'n n Alanya ilçesinde gerçekleflti ini söyleyen Rüzgar, 2013 y l nda Alanya ilçesinde yaklafl k 6 bin ton yenidünya üretiminin sa land n belirtti y l için bir rakam vermenin erken oldu unu vurgulayan Rüzgar, "Türkiye'de muflmula üretiminin yar ya yak n n Alanya tek bafl na karfl l yor. Hale girmeyen yenidünya üretimini de sayd m zda bu oran yüzde 60' bulabilir" ifadelerini kulland. Yenidünya üretimini art rmak ve daralan üretim alanlar n yeniden geniflletmek istediklerini de kaydeden Rüzgar, lçe Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, AK Parti Konya l Koordinasyon toplant s na kat ld. Tar m Fuar 'n ziyaret eden Elvan bindi i traktörde gazetecilere poz verdi. ANKARA - TAMER TO A- NAfi - Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, Türkiye'nin havac l k sektöründe son 11 y lda kaydetti i yolla dünyan n parlayan y ld z haline geldi- ini söyledi. Türkiye'nin y lda ortalama yüzde 16'l k büyüme ile ABD ve Almanya baflta olmak üzere birçok geliflmifl ülkeyi geride b rakt - n vurgulayan Bakan Elvan, "Dünyay sollad k, havada rakip tan m yoruz" dedi. Bakan Elvan, AA muhabirine yapt aç klamada, Türkiye'de havac l k faaliyetlerinin, ulusal ve uluslararas mevzuatlara uygun olarak sürdürüldü ünü belirterek, "Türk sivil havac l k sektörü giderek büyüyor. Özellikle 2003 y l nda iç hatlar n özel havayollar n n da rekabetine aç lmas ; tafl nan yolcu say s nda, uçak filosunda, destinasyon noktas nda ve havayolu firmalar n n say s nda patlama yaflatt " diye konufltu. Bakanl k, ilgili kamu kurum ve kurulufllar ile özel sektörün uyumlu hareket etmesiyle Türkiye'de hava tafl mac l n n büyük ivme kaydetti ini ifade eden Bakan Elvan, özellikle son y llarda bu alanda ulafl lan rekor rakamlara dikkati çekti. Dünya'da sivil havac l ktaki y ll k ortalama büyümenin yüzde 9.6 oldu unu belirten Bakan Elvan, son 11 y lda Türkiye'de sivil havac l n ortalama büyümesinin yüzde 16'lar buldu unu kaydetti. UÇAK SAYISI 10 YILDA YÜZDE 130 ARTTI Türkiye'de 2003 y l nda 162 olan uçak say s n n 2013 y l nda Alanya, yeni dünya üretiminin merkezi Müdürlü ü olarak üreticilerle sürekli diyalog içerisinde olduklar - n vurgulad.alanya Hal Komisyoncular Baflkan Mustafa Yüksekkaya ise Alanya'n n yenidünya üretiminde Türkiye'de bir numara oldu unu söyledi. Yüksekkaya, yenidünyan n yaza geçifl meyvesi oldu unu dile getirerek, "Yenidünya, k sa sürede tüketilmesi gereken meyvelerden. Bu nedenle pazarlanmas da dezavantaj oluflturuyor" dedi. Yeni dünya üretiminde bu y l çiftçilerin ma dur oldu unu kaydeden Yüksekkaya, "Bu y l muflmula 1.5 liray bulan fiyatlara sat ld. Üretici daha iyi fiyat hak ediyor" diye konufltu. Facian n ipuçlar tan k ifadelerinde yüzde 130 artarak 374'e ç kt n dile getiren Elvan, ayn dönemde toplam hava arac say s nda da yüzde 74'lük bir art fl görüldü ünü belirtti. ç ve d fl hat uçufl trafi inde de önemli oranda art fl yafland n vurgulayan Bakan Elvan, flunlar söyledi: "Geçmiflte stanbul ve Ankara olmak üzere iki merkezden 25 noktaya 8,5 milyon yolcu tafl yorduk. Büyük geliflme sa lad k ve bugün 6 havayolu ve 7 merkezden 52 noktaya 58 milyon yolculuk bir potansiyele ulaflt k. Ayr ca yurtd fl uçufllarda da büyük bir ivme kaydettik y l yurt d fl uçufl haritas na bakt m zda dünya üzerinde 60 noktaya sefer gerçeklefltiriliyordu. fiimdi Türkiye'den yurt d fl ndaki 234 noktaya ulafl yoruz." 2014'TE BEKLENT 167 M LYON YOLCU Bakan Elvan, Uluslararas Sivil Havac l k Teflkilat (ICAO)'n n verilerine göre, 2013 y l nda dünyada 6,2 milyar yolcu tafl nd n belirterek, '"Bu alanda da Türkiye dünya ortalamas n n üzerine ç kt y l nda yolcu tafl ma oran yüzde 14,5 artt. ç ve d fl hatlar toplam nda 150 milyon yolcuya ulafl ld y lsonu hedefi ise 167 milyon yolcu" dedi. Yüksekova havaalan çok fleyi de ifltirecek HAKKA- R - MESUT VAROL - Yüksekova ilçesinde 3 y l önce yap m na bafllanan havaalan inflaat nda çal flmalar aral ks z sürüyor. Önceki y llarda yaflanan olaylar nedeniyle çal flmalar n zaman zaman durduruldu u havaalan inflaat nda, bu sene çözüm süreciyle çal flmalar erken bafllad. Yüksekova'ya 5 kilometre mesafedeki havaalan inflaat nda birçok koldan bafllat - lan çal flmalar n, bu sene tamamlanmas planlan - yor. Yüksekova Havaalan Altyap Projesi Koordinatörü fiükrü Ergezer, AA muhabirine yapt aç klamada, Yüksekova'daki havaalan inflaat çal flmalar n n tamamlamas yla bölgede ekonomi, e itim ve sosyal konularda büyük kalk nma yaflanaca n söyledi. Havaalan pist inflaat nda beton kaplama için tüm haz rl klar n tamamland - n belirten Ergezer, havaalan altyap flantiyesinde 10 teknik ve 30 idari personelle çal flmalara devam ettiklerini belirtti. Ergezer, flöyle konufltu: "Pist üzerinde s f rlama dedi imiz ifllem için 1 greyder, 1 silindir ve malzeme temini için kulland m z 20 kamyon çal fl yor. Yine sahada beton üretme tesisimiz mevcut. Çal flmalara aral ks z devam ediyoruz. Yine çevre emniyeti için tel örgüyle kanal çal flmalar m z devam ediyor. Nöbetçi kulübeleri ve regülatör binas inflaat m za da bafllad k. Pistin en zor k sm n atlatt k. D flar dan malzeme temininde hemen hemen final noktaday z. Pist inflaat m z n yüzde 70'i tamamland. Bundan sonras beton kaplama ifli yap lacak." Ulaflt rma Bakanl n n 2014 sonunda havaalan n iflletmeye almak için kendilerime talimat verdi ini belirten Ergezer, Yüksekova'n n olumsuz mevsim flartlar na ra men, ufak tefek aksakl klar yaflamakla birlikte, 2014 sonu itibariyle havaalan inflaat n bitirmek için gerekli organizasyonu yapt klar n ifade etti. MAN SA- TURGAY DUYAR / UFUK KI- RABALI - Soma'da, 301 iflçinin yaflam n yitirmesiyle sonuçlanan maden facias na iliflkin yürütülen adli soruflturmada, savc l kça al nan tan k ifadeleri, facian n ipuçlar n da ortaya koyuyor. Soma'n n Eynez mevkisindeki kömür madeni oca nda 13 May s'ta meydana gelen faciayla ilgili Akhisar Cumhuriyet Baflsavc l nca yürütülen adli soruflturmada, kazadan sa olarak kurtulan 486 iflçinin ifadeleri al nmaya devam ediliyor. AA'n n elde etti i bilgilere göre, faciayla ilgili ifadesine baflvurulan iflçilerden, madende elektrik ustas olarak çal flan A.B, savc l n yöneltti i sorular do rultusunda kazan n ard ndan yaflananlar ile madende kazalara yol açabilecek nedenleri anlatt. fadesinde, kazan n, kendisinin bulundu u bölgenin yaklafl k 100 metre afla kesiminde meydana geldi ini belirten A.B, olay an na iliflkin flunlar anlatt : "Saat 15.03'te enerji kesildi. O s rada yo un bir duman n üzerime do ru geldi ini gördüm. Bu duman gri renkliydi. Ifl tuttu umda duman n rengi yeflile dönüyordu. Ben bu duman görünce hemen 140 bölgesine giderek vardiya amiri Vedat Bey'e haber verdim. Olay ilk görüp haber verenlerden biri benim." A.B, ifadesinde, madende "s cak kömüre" rastlamad n ancak 3'üncü bant boyuna gitti inde buradaki "A" ve "S" panolar nda s cakl k art fl hissetti ini dile getirerek, "Oraya gitti imizde ceketimizi h rkam z ç kar rd k, daha ifle bafllamadan Fehmi KORU Muhalefetin ayak oyunlar ki taraf n aday ilân etmede birbirini bekledikleri belli de, düz bir ak lla, Ak Parti nin CHP ve MHP nin çat aday diye karfl s na ç karaca ismi bekledi ini san yordum. Me- er muhalefet partileri Ak Parti nin aday n aç klamas n bekliyormufl... Kayna m, CHP lideri Kemal K l çdaro lu nun Ortak aday ç karal m teklifi ile, ona önce olumsuz cevap vermifl MHP lideri Devlet Bahçeli nin piramitli grafiklerle anlatt çat aday karfl teklifini sütununda okudu umuz Hürriyet yazar fiükrü Küçükflahin... Dünkü yaz s n n bafll aç klay c : Muhalefet AKP aday n bekleyecek... Aday Abdullah Gül olursa baflka, Tayyip Erdo an olursa baflka isim (veya taktik) uygulayacaklarm fl... Muhalefet için diyor, Gül ün adayl ile Erdo an n adayl aras nda uçurum var. Oysa ikisi de Ak Parti kurucusu olan isimler... Eskiden, cumhurbaflkan n Meclis in seçti i dönemlerde, Çankaya seçimleri siyaseti çok zorlam flt. Bir parti aday nda srar etti diye askeri müdahale (12 Eylül 1980) yafland n da biliyoruz, askerin dayatt bir orgenerali seçtirmeyip bir oramiralin Çankaya ya gönderildi ini (1973) de y l nda da, partiler kendi aralar nda anlaflamay nca, Meclis d fl ndan biri (Ahmet Necdet Sezer) son dakika aday olarak önlerine konulmufltu. fiimdi cumhurbaflkan n halk seçecek, ama muhalefetin konuya yaklafl m yine de- iflmiyor: Çankaya ya en fazla yak flaca n düflündükleri birini de il de, iktidar n aday - n zora düflürecek bir ismi seçmen önüne sürecekler... Bunun ad da siyaset oluyor... Gerçekten ay p ediyorlar... Ak Parti nin Tayyip Erdo an aday göstermesi durumunda boykot takti ine baflvuraca n da Fuat Keyman dan ö reniyoruz. Belli bir çevre ile irtibatl bildi im taktik CHP için ciddi bir seçenekmifl... lk turda seçimlerin az kat l ml olmas n ve Erdo- an n cumhurbaflkanl n n meflruiyetinin sorgulanmas n sa lamak diye aç kl yor takti in ilk boyutunu Radikal yazar ; ikinci boyut için de E er Erdo an ilk turda seçilemezse, ikinci turda seçimlerden çekilerek Erdo an yaln z b rakmak, Erdo an a verilecek hay r oylar n n evet oylar ndan fazla olmas n sa lamak diyor... Cumhurbaflkanl seçimini geçersiz k lmak imifl amaçlar... Ne diyelim, Allah iz an versin demekten baflka... Yap c de il y k c olan, istikrar de il kaos peflinde, devleti temsil eden kurumlar n haysiyet ve itibar n gözetmek diye bir derdi bulunmayan muhalefetimizin cumhurbaflkan seçimine yaklafl m iflte bu... Etrafa yay lan Sürpriz bekleyin söylentisi, büyük ihtimalle, Kristof Kolomb un Yumurtay düz zemine nas l dik oturtabilirsiniz? sorusuna cevap olarak yumurtay bir taraf ndan çatlatarak masaya yerlefltirmesi gibi bir fley... Kolay bir çözüm, ama marifet yumurtay çatlat p k rmadan düz oturtabilmekte... Seçimde de marifet, Ak Parti aday karfl - s na halk n ondan daha fazla teveccüh gösterip oyunu verece i birini ç kartabilmektir. Seçimi bofla ç kartmak için boykot etmekle, seçmenin, geçmiflin ülkeyi kaosa sürükleyen darbe davetçisi nafile turlar yla kendilerini özdefllefltirece ini bile düflünemiyorlar. Kargafla ve kaosa dayal taktik aray fllar ndan bir fleyi ö reniyoruz: Muhalefetin halka be endirebilece i bir aday bulmakta zorland n... Ç k fl yolu olarak, geçmiflte de kulland klar siyaseten hofl olmayan taktikleri denemeyi düflünmeleri bundan... Halk n bunu idrak edemeyece ini san - yorlar demek ki... Halk tan mam fllar... Soma'da meydana gelen maden facias n n ard ndan bafllat lan adli soruflturmada al nan tan k ifadeleri, faciya yol açan baz nedenleri ortaya koyuyor. kan ter içinde kal rd k. Oras çok fazla s cakt " beyan nda bulundu. Madende "S" panosu olarak adland r lan üretim bölgesinin ayn zamanda çok kirli havaya sahip oldu unu ifade eden A.B, flunlar kaydetti: "S panosu hava ç k fl üzerinde yer ald için Do u 7 panosu, H panosu, 140 panosu ve A panosundan ç kan pis hava direkt S panosu üzerinden hava ç k fl na gider. Bunun S panosundaki hava çok pistir, oksijen de eri düflüktür. Bu flekilde bir havaland rma sistemi yeterli olmad gibi özellikle S panosunda çal flanlar için uzun vadede öldürücü nitelikte sonuçlar do urabilir."

13 TURIZM 6 Haziran 2014 Cuma 13 Gaziantep Oyuncak Müzesi restorasyonu s ras nda tesadüfen keflfedilen ma ara, turizme kazand r ld. Büyükflehir Belediyesi, Bey Mahallesi'nde yaklafl k 400 y ll k oldu u belirtilen 2 katl binay restore ederek geçen y l "Oyuncak Müzesi" olarak hizmete açt. Uluda n yeni teleferik hatt nda seferler yar n bafll yor BURSA - Kayak ve k fl turizminin önemli merkezlerinden Uluda ile Bursa aras nda ulafl m sa layan ve 50 y ll k direklerle telleri sökülerek yeniden yap lan teleferik hatt nda seferlerin, yar n bafllayaca bildirildi. Büyükflehir Belediyesinden yap lan aç klamaya göre, Teferrüç stasyonu'ndaki çal flmalar yerinde inceleyen Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe, teleferi in çal flmalar n n tamamlanma aflamas na geldi ini ifade etti. Altepe, 29 Ekim 1963'te aç lan ve yaklafl k 50 y ld r Bursa turizmine hizmet veren teleferi in yar m as r boyunca Bursal lar ve Bursa'ya gelen misafirleri Uluda 'a tafl d n belirterek, son dönemde o teleferikle pek çok s k nt yla hizmet verdiklerini, 2013 y l nda söküp yerine modern sistemiyle yeni Ma ara müze GAZ ANTEP - YUSUF ATLIHAN - Restorasyon çal flmalar s ras nda ise binan n alt nda ma ara oldu u ortaya ç kt. Müzedeki çal flmalar n tamamlanmas n n ard ndan ma- aradaki kal nt lar temizlendi. Daha sonra müzeye dahil edilen ma ara ise "dünya çocuklar bölümü" olarak tasarland. Kültür ve Sosyal fller Daire Baflkan Hülya Y ld z, AA muhabirine yapt aç klamada, müzeye ba l 9 galeriden biri olan ma aran n 400 metrekareden olufltu unu söyledi. Ma aran n restorasyon s ras nda tesadüfen keflfedildi ini anlatan Y ld z, flöyle konufltu: "Buras n 'dünya çocuklar bölümü' fleklinde planlayarak müzeye ekledik. Ma arada dünya çocuklar n simgeleyen maketler yer al yor. Bunun yan nda çeflitli ülkelerin sembol yap lar buraya konuldu. Müzeye dönüfltürülen ma aran n gelecekte kent turizmine katk sa layaca na inan yoruz." Ma aran n 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram 'nda hizmete aç ld n an msatan Y ld z, yeni aç lan bölümün fl kland rma ve görselleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti ini söyledi. Gaziantep'teki tarihi yap lar n korunmas na yönelik çal flmalar n devam etti ini ifade eden Y ld z, daha önce restorasyonu yap larak müzeye dönüfltürülen eserlerin turistlerden ilgi gördü ünü kaydetti. Bursa da ücretsiz Mavi Tur seferleri bafllad Bursa Büyükflehir Belediyesince denize gitme imkan bulamayan vatandafllara yönelik düzenlenen Mudanya-Armutlu aras ücretsiz ''Mavi Tur'' seferleri bafllad. teleferi i kazand rd klar n söyledi. Bursa merkezinden Sar alan'a kadar giden 2 istasyonlu mevcut hatt n tamamen yenilendi ini anlatan Altepe, "Mevcut hatta tüm istasyon direkleri de iflti ve hat yepyeni ve modern bir hat haline geldi. Yeni sistemle birlikte eskiden zor ve s k nt l olan seyahat flartlar yerini ça dafl flartlara b rakt. Yeni sistemle birlikte aerodinamik olan ve özellikle rüzgardan da en az etkilenen araçlar sisteme dahil edildi. Daha önceki araçlar 40 kilometre rüzgar h z nda sefere ç kam yorlar, devre d fl kal yorlard. fiimdi ise teleferik 80 kilometre rüzgara kadar çal flabilecek" diye konufltu. Altepe, bundan sonra seferlerde s k nt yaflanmayaca n vurgulayarak, "Her 19 saniyede 8'er kiflilik kabinlerimiz yola ç kacak. Daha önceki sisteme göre kapasitemiz tam 12 kat artm fl oluyor. Eskiden vatandafllar saatlerce s ra bekleyip teleferi e binemiyor veya 35 kilometrelik karayoluyla bu yolu kat ediyorlard. fiimdi art k s ra beklemek zorunda kalmayacaklar. Bu modern teleferik istasyonundaki yeni kabinlerle Bursa'n n güzelliklerini seyrederek yaklafl k 13 dakikada Uluda 'a varm fl olacaklar. Vatandafllar m z panoramik manzaral yolculukla, seyir zevkiyle Uluda 'a varacaklar" ifadesini kulland. "Yeni teleferik, çok daha rahat koflullarla ve konforlu bir yolculukla, yükseklik korkusu olanlar n da rahatl kla yararlanabilece i yeni bir sistem oluyor'' diyen Altepe, "Art k herkes güven ve huzurla yolculuk yapabilecek. Fiyatlara da zam yap lmad. En uygun flartlarda halk m z Uluda 'a tafl yal m, dünyan n en güzel da olan Uluda 'da bu güzellikleri herkes yaflas n istiyoruz. Yar n Bursa'n n yeni teleferi i hizmete girecek. Bursa'ya da bir renk katacak, Bursa turizmine de büyük de er katacak" aç klamas n yapt. BURSA - Büyükflehir Belediye Baflkan Recep Altepe, seferlerin bafllamas nedeniyle Mudanya skelesi'nde gerçeklefltirilen törendeki konuflmas nda, maddi imkans zl klar nedeniyle denize gitme f rsat bulamayan vatandafllar n, bu de erleri en iyi flekilde yaflamas amac yla bu y l 6'nc s n düzenledikleri seferler sayesinde, bugüne kadar 80 bin vatandafl n denizle bulufltu unu söyledi. Bursa'n n ovas ndan da na, tarihi ve kültürel miras ndan denizine kadar tüm de erlerinin vatandafllar taraf ndan hissedilmesi için çaba harcad klar n belirten Altepe, flunlar kaydetti: ''Bursa'n n güzelliklerinden biri de sahiller. Körfez art k Büyükflehir'in s n rlar nda. Bunu hissettirmek için sahil düzenlemelerinden iskelelerin onar m na kadar gerekli çal flmalar sürdürüyoruz. Ayn zamanda körfezde de sirkülasyonun sa lanmas ve bu güzelli in herkese yaflat lmas için düzenlendi imiz ücretsiz körfez seferlerini bafllat yoruz. Denizi görme ve bu güzellikleri yaflama flans n yakalayamayan halk m z oturduklar bölgelerden belediye otobüsleriyle al p, buraya getiriyoruz. Onlar n da denizin keyfini ç karmas n sa l yoruz. Sadece kent merkezi de il tüm ilçelerimizden al nan vatandafllar m z sahillerin keyfini ç karma f rsat buluyor." Konuflmalar n ard ndan Gemlik Körfezi'nde Mudanya-Armutlu aras nda yap lacak sefer öncesi pasta kesen protokol üyeleri, daha sonra gemideki 450 vatandafl el sallayarak u urlad.

14 14 6 Haziran 2014 Cuma YASAM-ÇEVRE Orman ve Su flleri Bakanl nca Do al Yaflam Sülünle Destekleme Program kapsam nda kenelerle mücadele etmek amac yla üretilen 12 bin sülünden 2 bin 800'ü yumurtadan ç kt. HAYATIN Ç NDEN Nur D NÇKAN AfiK Üzerine (2) Bugün mü minlere karfl kibirli, fliddetli, kafirlere karfl alçak gönüllü ve merhametli olan, bat l din ve ideolojilerle hoflgörü ve dialog ad alt nda beraber olarak veya sentez ve analizlerle yeniden modern slam yorumlar yla oluflmufl din tasavvurunu, Allah yolunda cihad etmek zanneden müslümanlar n, Allah sevgisini muhabbetullah de il de, aflk olarak ifade etmeleride, aflk kavram n n, Hududullah n d fl nda infla edildi inin aç k bir göstergesidir. ISSN Suriyelileri bekleyen yeni tehlike; susuzluk HATAY - HH Suriye Çal flmalar Hatay Ofisi Bas n Dan flman Burak Karacao lu, iç savafl n devam etti i Suriye'de art k suyun yok denecek kadar az oldu unu ve temiz su bulman n adeta imkans z hale geldi ini belirtti. Karacao lu, AA muhabirine yapt aç klamada, Suriye'deki savafl n 4'üncü y l nda, resmi rakamlara göre 170 bin insan n hayat n kaybetti ini söyledi. Suriye'deki halk n ço unun rejim taraf ndan gerçeklefltirilen hava ve kara sald r lar sonucu hayat n kaybetti ini ifade eden Karacao lu, son zamanlarda ise açl k ve susuzluktan dolay ölümlerin artt - n, yaz ay n n gelmesiyle de su sorununun ciddi bir krize dönüfltü ünü kaydetti. Son dönemde Suriye'nin en önemli sorunlar ndan birinin susuzluk oldu unu vurgulayan Karacao lu, "Suriye'de su yok denecek kadar az. Temiz su bulmak ise imkans z. Zaten su kayna s k nt s yaflanan ülkede rejim, muhaliflerin bulundu u bölgelerde suyu kesiyor. nsanlar temiz sulara ulaflmakta ciddi s k nt çekiyor. Bu da salg n hastal klara neden oluyor. Hem insanlar temizlenemiyor, hem de var olan suyun mikroplu olmas nedeniyle temiz su içemiyorlar" diye konufltu. Karacao lu, Reyhanl s n r yak nlar ndaki Atme kamp nda da su sorunu nedeniyle salg n hastal klar n artt na dikkati çekerek, 30 binin üzerinde insan n yaflad kampta, içecek temiz suyun olmad n, var olan suyun banyo ve lavabo ihtiyaçlar na dahi yetmedi ini dile getirdi. Y l: 44 6 Haziran 2014 Cuma Say : Genel Yay n Yönetmeni Ahmet TEKEfi GÜNLÜK S YAS GAZETE Yay n Sahibi maj ç ve D fl Tic. A.fi. Sorumlu Yaz flleri Müdürü Abdülmecit KOYUNSA AN Spor Muhabiri U ur OK stihbarat fiefleri fienol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN Sayfa Editörleri Yasemin AYDO DU - fiebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN Kültür-Sanat Semiha ARKLAN Haber Koordinatörü Dursun ERKILIÇ Yaz flleri Müdürü Ayflegül BALDEM R Yay n Sahibi Temsilcisi: Yi it Y T dari Merkez Macun Mah Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA Yaz flleri Tel: Tel: (PBX) Fax: Ankara Temsilcili i stanbul Temsilcili i Rüzgarl Cd. Plevne Sk. No: 14 Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko lu Cad. Ulus/ANKARA No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/ STANBUL Tel: (0312) Tel: (0212) Da t m: TURKUAZ DA ITIM SAN. VE T C. A.fi. nternet Editörü Ali hsan YILMAZ Polis - Adliye: Serkan SER N, Magazin: YAS N DUR Ekonomi: Hakk Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL Yaflam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan O UZ Sa l k: Burcu KER M, Çevre: Sinem GÜRDO AN D fl Haberler: Murat PARLAK Yay n Türü: Yayg n Süreli (Pazar hariç) Bas ld Yer Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma. Enerji ve nfl. A.fi. - stanbul Yolu 6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: Resmi ilanlar m z internet sitemizden de görebilirsiniz. Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez YediGün Bas n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir Kene savaflç s sülünler yumurtadan ç kt SAMSUN - LYAS GÜN - Do aya sal nacak sülünler, Do a Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlü üne ba l Samsun'daki Gelemen Sülün Üretme stasyonunda yetifltiriliyor. Bu y l üretilecek yaklafl k 12 bin sülünden 2 bin 800'ü yumurtadan ç karak yetifltirilmeye baflland. Orman ve Su flleri Bakanl 11. Bölge Müdürü Emin Karaman, AA muhabirine yapt aç klamada, sülünlerin do adaki ekolojik yaflama büyük katk sa lad - n söyledi. "Sülün diyar " olarak bilinen Samsun'da kurulu ve kendi alan nda Türkiye'deki en önemli iflletme konumundaki sülün üretme istasyonunda yetifltirilen sülünlerin her y l yurdun çeflitli bölgelerinde do aya sal nd n belirten Karaman, flöyle devam etti: "Bu y l bakanl m z 12 bin sülün üretmemizi istedi. Üretti imiz sülünleri do al ortamlar na al flt rd ktan sonra çeflitli bölgelerde do aya sal yoruz. Bu sülünler insanlar n gelece i için çal fl yor. Bu hayvanlar, do al hayatta zararl larla mücadele için savafl yor. Sülünler, kene gibi hayvanlarla besleniyor ve insanlara zarar veren canl larla mücadele ediyor. Özellikle kene varl n n azalmas nda büyük katk sa l yor.'' Karaman, bu y lki ilk sülün yavrular n n yumurtadan ç kt n belirterek, üretme istasyonunda yaklafl k 2 ay boyunca sürekli üretim yap laca n söyledi. Sülün neslini ço altmak için yürütülen çal flmalarda Samsun'un en yüksek kapasiteli üretim istasyonuna sahip oldu unu ifade eden Karaman, üretimin her geçen y l daha verimli hale geldi ini kaydetti. Ana vatan Bat Anadolu olan sülünler, Türkiye, ran, Orta Asya ülkeleri, Mo olistan, Çin, Kore ve Japonya'da do al yaflamlar n sürdürebiliyor. Türkiye'de ise özellikle Samsun'un Çarflamba ilçesinden bafllayan k y fleridini takiben K z l rmak Deltas ve Sinop dolaylar ile Ünye ilçesinin Akçay ve Çürükceviz Deresi yöresini yaflama bölgesi olarak seçen sülünlerin, geçmifl dönemlerde padiflah sofralar n n vazgeçilmezleri aras nda yer ald belirtiliyor. Baz yaz l kaynaklarda "sülün diyar " olarak nitelendirilen Samsun'da sülün simgesi, geçmifl dönemlerde baflta belediye olmak üzere birçok kuruluflun ambleminde yer alm flt. Bir tablet bilgisayar için 5 ton ka t toplad lar KIRIKKALE - AHMET KA- VAKLI - Merkez fiehitler lkokulu taraf ndan düzenlenen "Ödüllü At k Ka t Toplama Projesi" kapsam nda ö renci ve veliler taraf ndan okula getirilen eski kitaplar ve at k ka tlar burada tart l yor. Kampanya kapsam nda, fiehitler lkokulu idaresi taraf ndan en fazla at k ka t getiren ö renciye tablet bilgisayar, di er ilk 10 ö renciye ise müzik çalar, saat, top ve çeflitli hediyeler verilecek. Okul Müdürü Mehmet Korkmaz, AA muhabirine yapt aç klamada, geçen hafta bafllat lan kampanya kapsam nda 5 ton at k ka t topland - n belirterek, kampanyan n yo un ilgi gördü ünü ve bu sayede ö rencilere temiz bir çevre oluflturma bilincinin afl land n söyledi. Okul genelinde düzenledikleri bu etkinli in amac n n, çevrede bulunan at k ka tlar n toplanarak geri dönüflüm sayesinde tekrar ülke ekonomisine kazand rmak oldu unu dile getiren Korkmaz, flöyle konufltu: "Kampanyaya destek veren velilerimiz ve ö rencilerimiz, kullan lmayan kitaplar, karton ka tlar ve ka t özelli i olan her fleyi okulumuzun giriflinde oluflturdu umuz kitap toplama merkezine getirerek kilo ile teslim ediyorlar. 6 Haziran'a kadar devam edecek olan kampanyada en çok ka t getiren ö rencimize tablet, di er ilk 10 ö rencimize ise müzik çalar, saat, top ve daha birçok hediyeler verece iz. Etkinli e, veliler, ö renciler, ö retmenler baflta olmak üzere herkes destek verdi. fiu ana kadar 5 ton at k ka t toplad k. Hedefimiz 15 ton at k ka t toplayarak geri dönüflüme büyük oranda katk sa lamak." Etkinlik kapsam nda toplad klar K r kkale'de bir ilkokulun düzenledi i "Ödüllü At k Ka t Toplama Projesi" kapsam nda, ö renciler ile veliler, tablet bilgisayar alabilmek için 5 ton at k ka t toplad. at k ka tlar çuval ve pofletlerle okula getiren veliler, uygulamadan memnun olduklar n, evlerinde y llard r beklettikleri kitaplar n kampanya sayesinde geri dönüflüme kazand r lmas ndan memnuniyet duyduklar n ifade etti Ö renciler de ne kadar çok ka t toplan rsa o kadar az a ac n kesilece ini ve bu sayede havas temiz ve yeflili daha çok olan bir çevreye sahip olacaklar n kaydetti. Kur an ve Sünnet, Allah n hangi mü min kullar n sevmifl oldu unun örnekleriyle doludur. Bunlardan baz - lar ; Allah sabredenleri sever Al-i mran /146, Allah iyilik edenleri sever. Al-i mran /134,148 Allah hem çok tövbe edenleri sever,hem çok temizlenenleri sever. Bakara/222 fiüphesiz ki Allah kendi yolunda birbirine kenetlenmifl bir bina gibi saf ba layarak çarp flanlar sever. Saf/4 Allah n kimleri sevmedi ide ayetlerde ifade edilir. Allah fesad sevmez. Bakara/205 Allah kibir taslayan, kendini be enip, övüneni sevmez. Lokman/18. Allah zalimleri sevmez. Al-i mran/57,140 Allah kendini be enen ve daima böbürlenen kimseyi sevmez. Nisa/36 Sünnet de ise; Allah a amellerin en sevimlisi flöyle flöyledir,allah Teala flöyle flöyle olanlar sever gibi nice Hadis ler vard r. Dolay s yla Allah sevgisinin sabit olmas, ancak kulun amellerinde, sözlerinde ve ahlak nda Resulullah a tabi olmas yla mümkündür. Mesele; kulun Allah sevmesinden öncelikli olarak Allah n kulu sevmesidir.allah ise kulunu, zahiren ve batinen Resulü ne tabi oldu unda onun Allah tan getirdiklerine inand - nda, emrine uyup, davetine icabet etti inde, O nun hükmü ile baflkas n n hükmünden, O nun sevgisiyle,baflkas - n n sevgisinden vazgeçip, O na itaat ederek, O ndan baflkas na itaat etmekten uzaklaflt nda sever. E er bunlar olmazsa muhabbetullahtan bahsederek kendini hiç yorma. Çünkü sen hak üzere de ilsin. Bol bol aflk edebiyat yapabilirsin. Aflk vahiyle terbiye edilmedi inden akl na hakim olmufl, hevan n emrine girmifl, Zeliha n n kalbinin zar n çatlatt gibi kalbini çatlatm fl ve seni Allah tan uzaklaflt rm flt r. Böyle bir aflktan Allah a s n - r z.tövbe suresi 24.ayetde Allah(c.c.) flöyle buyurmaktad r: De ki ; E er babalar n z,o ullar n z, kardeflleriniz, eflleriniz, h s m-akraban z, kazand n z mallar, kesada u ramas ndan korktu- unuz ticaret, hoflland n z evleriniz size Allah tan, Resul ünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha SEVG - L ise; art k Allah emrini getirinceye kadar bekleyin. Allah fas klar toplulu- unu hidayete erdirmez. Mü minlerin Allah sevgilerinin samimi olup olmad n n ölçüsü, bu ayet de aç kça ifade edilmifltir. Konusu flekil ve suret olan tasavvufta mecazi aflk olarak ifade edilen aflk ise büyük bir bela, korkunç bir afetdir. Kalbi tahrif eder.çünkü kalp Allah sevmek için yarat lm flt r. Allah ihlasla sevdi i için Hz.Yusuf Züleyha ya afl k olmazken, Züleyha müflrik oldu u için Hz.Yusuf a afl k olmufltur. Aflk ruhu Allah tan baflkas n kulu ve kölesi haline getirir, esarete düflürür, aflk n ve maflukunu ilahlaflt r r. Bu aflk bize Casiye suresi 23.ayeti hat rlatmaktad r. Hevas n (aflk n ) ilahlaflt ran kifliyi görmedinmi? Kur an ve Sünnet temelli muhabbetullah idrak etme, kavrama yerine, aflk söyleminin yayg nl k kazanarak öne ç kmas ; kapitalist kültürü içsellefltirmifl, seküler yaflam tarz n düflünce ve davran fl olarak kabullenmifl müslümanlar n kendilerini ifade etti i bir zemin olmufltur. Art k AfiK, müslümanlar modern hayata mistik bir anlay flla entegre etmenin ad d r.

15

16 Kurtulufl mücadelesinde görev alan Albay smail Hakk Alpan' n kat ld savafllardaki geliflmeleri not etti i günlü ü, stanbul'da düzenlenecek müzayede ile sat fla sunulacak. 6 Haziran 2014 Cuma Araç yang nlar na battaniyeli çözüm Albay Alpan n günlü ü müzayedede sat lacak ANTALYA - HÜSEY N KANBER - Levant Antika sahibi Kemal Can Süleymaniye, AA muhabirine yapt aç klamada, Albay Alpan' n günlü ünün 7 Haziran'da Rixos Pera Hotel'de düzenleyecekleri bu y l n son müzayedesinde sat fla ç kar laca n söyledi. Dersim olaylar s ras nda Atatürk taraf ndan olaylar n bast r lmas için görevlendirilen Alpan' n 100 sayfal k günlü ünde bu döneme ait tespitlerinin de bulundu unu anlatan Süleymaniye, " smail Hakk Alpan, günlü ünde, kat ld savafllardaki baz önemli meseleleri ve diyaloglar defterine kaydetmifl. Özellikle stiklal Savafl dönemindeki geliflmeleri günü gününe kay t alt na alm fl" dedi. Günlü e çok say da belge, foto raf ve doküman n eklendi ini bildiren Süleymaniye, Alpan' n Afyon'da savafl rken Mustafa Kemal Pafla ile aralar nda geçen muhabereyi flu flekilde aktard n söyledi: "Muharebelerin en buhranl devresinde düflman metre yak nlara sokuldu. Bir süngü muharebesi ihtimaline karfl cephe k sm n n gerilerine iki bölük kadar sevk ettim. Askerimiz düflman n patlayan top mermilerinin ç kard duman ve bulutlar aras nda gö sü kabartan bir kahramanl kla ilerledikleri s rada yüce Atatürk beni telefon bafl na istemifl. Aram zda flu muhabere cereyan etti: Atatürk: Ne oldu smail, mevziyi b rakt n z m? smail Hakk : Hay r Paflam. Bütün mevzi sebat ve inatla müdafaa ediliyor. Atatürk: Mevzideki bu hareketler ne? smail Hakk : Düflman n en çok mevzimizin yak nlar na yanaflt k sm n n gerisine bir süngü muharebesi ihtimaline karfl gönderdi im iki bölük takviyedir. Atatürk: Deminki o topçu atefli alt nda ilerleyen Türk askeridir, öyle mi? smail Hakk : Evet Paflam Atatürk: O halde sizi tebrik ederim. Onlara gözlerinden öptü ümü tebli ediniz. (Bir fleye ihtiyac m olup olmad m sorduktan ve 'hay r' cevab n ald ktan sonra) Düflman sizi sökemez ise ak bet çekilmektir. Diflinizi s k n z ve mevzilerini kan n z n son damlas na kadar düflmana kapt rmamaya çal fl n z. Atatürk ile yapt m muhabere bana bir alay kadar takviye vermiflti. Bunun üzerine gece grubun takdirlerini bildirmiflti." Hat ratta Dersim olaylar ve bölgeye yap lan askeri harekatla ilgili 22 Temmuz 1938 tarihli notlara de inen Süleymaniye, günlükte flu bilgilerin yer ald n anlatt : "1-15 Temmuz'dan beri Kalan'dan kaçan haydutlarla takviye edilen ve adlar na Menanl denilen, Dersim'in en flerlilerinden haydutlarla kuvvetli çarp flma oldu. Bunlar k m ldayamayacak surette en dar çerçeve içinde abluka ederek imha, k smen Munzur'a atarak en büyük flerefi iftihara söylemeye mecburum. Son iki üç gün zarf nda mahsur olan haydutlarla mensuplar ndan imha edilenler 500'den çoktur. Neticede yüce Atatürk'ün iradelerine, kurdu u devlete ve ordusuna silah çeken haydutlar mukadder olan ak betlerine ermifl, Dersim'deki haydutluk tarihe kar flm flt r." Milletvekilleri ile lordlar aras nda halat çekme yar flmas renkli görüntülere sahne oldu LONDRA - Londra'da milletvekilleri ile lordlar, halat çekme oyununda birbirleriyle mücadele etti. Tarihi parlamento binas n n yan ndaki Westminster Katedrali'nin bahçesinde bu y l 27'ncisi yap lan yar flma, renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel olarak her y l Parlamentonun üst kanad ndaki lordlar ile alt kanad Avam Kamaras ndaki milletvekilleri aras nda yap lan halat çekme yar flmas n, birçok milletvekili ve lord izledi. K yas ya geçen yar flmay milletvekilleri kazand. Hem milletvekilleri hem de lordlar birbirlerine karfl mücadeleyi kazanmak için zorlu bir antrenman döneminden geçti. Yar flmaya Lordlar Kamaras ndan Lord Addington, Lord Bilimoria, Lord Faulks, Lord Kennedy, Lord Mitchell ve Lord St. John, Avam Kamaras ndan ise milletvekilleri Iain Stewart, Robert Smith, Alec Shelbrooke, Neil Parish, Tobias Ellwood, John Hemming, Kris Hopkins ve Graham Evans kat ld. Yar flmadan elde edilen gelir, "Macmillan" isimli kanser vakf na ba flland. ngiltere'de milletvekilleri ve lordlar kimi zaman yard m kurulufllar na para toplamak için "krep yapma yar flmas ", "evcil hayvan yar flmas " gibi çeflitli yar flmalar düzenliyor ve bu yar flmalara kendileri de kat l yor. KAYSER - MUSA ÖZYÜREK - Tekstil mühendisi Bilgehan Ülger taraf ndan Erciyes Teknoloji Transferi Ofisi'nde (ETTO) gelifltirilen, yanmama, antibakteriyel ve s yal t m özelli ine sahip battaniye, araçlarda ç kacak yang n n daha kolay ve çabuk söndürülmesine imkan verecek. Ülger, AA muhabirine yapt aç klamada, "multifonksiyonel özellikli yang n battaniyesi" ad n verdikleri ürünü ETTO laboratuvarlar nda her aflamas n test ederek iki y ll k bir çal flma sonucu gelifltirdiklerini söyledi. Kulland klar özel bir malzemeyle önce keçe ürettiklerini, daha sonra ürünü battaniyeye dönüfltürdüklerini ifade eden Ülger, flunlar kaydetti: "Battaniyemizde yanmamazl k, antibakteriyellik ve s yal t m özelliklerini bir arada toplad k. Özellikle araçlarda yang n tüplerinin yerine kullan labilmesi için tasarlad k. Türkiye'de araçlar n büyük ço unlu unda yang n tüpü yok. Yang n tüpü olan araçlar n genelinde de tüplerin ya son kullan m tarihi geçmifl oluyor ya da araç sürücüsü tüpü kullanmay bilmiyor. Araçta ç kan küçük bir yang n bile erken müdahale edilemedi i için büyük hasarlara neden olabiliyor. 1,5 metre eninde 2 metre uzunlu unda üretti imiz battaniye, yang n ç kan yere serildi inde alevlerin sönmesini sa l yor." Battaniyenin hafif olmas ve fazla yer kaplamamas nedeniyle kolay tafl nabildi ini, bunun da kullan c lar için büyük bir avantaj oldu unu vurgulayan Ülger, ayr ca yang n tüpleri gibi boflalma ve kullan m tarihinin geçmesi gibi bir sorun olmayan battaniyenin uzun y llar bakteriye maruz kalmas na ra men antibakteriyel özelli i sayesinde çürümedi ini belirtti. ngiliz akademisyen gerçek vampirlerin peflinde! 15 bin VAMP R N yaflad n iddia etti LONDRA - nci Günda - Birleflik Krall k ta Glyndwr Üniversitesi ö retim üyesi Dr. Emyr Williams, kitap, film ve dizilerdeki kurgular n n aksine günümüzde birçok gerçek vampirin yaflad n iddia ederek, onlar n dünyas n ö renmeye çal flt bir akademik araflt rma yürütüyor. ngiltere de gizli bir iletiflim a ile belli aral klarla bir araya gelen 15 bin vampirin yaflad n ileri süren Williams, s rad fl çal flmas yla ilgili AA ya konufltu. Galler in kuzeyindeki Glyndwr Üniversitesi Psikoloji bölümü ö retim üyesi olan Emyr Williams, vampirlerin efsane olmad n, toplumlar n bu insanlar n varl n kabul etmesi gerekti ini kaydetti. Williams, Bu insanlar deli, kötü ya da tehlikeli olarak tan mlamak istemiyorum. lginç insanlar ama bence ruhsal bozukluklar yok. Bu kifliler sadece psikolojik olarak kan tüketmeye ihtiyaç duyan kifliler dedi. Dr. Williams vampir toplumuna ulaflman n zor oldu unu ancak araflt rmas yla birço uyla irtibat içerisinde olmay ve dikkatlerini çekmeyi umdu unu dile getirerek, Vampirler tehlikeli de iller. Birleflik Krall k ta kendilerini vampir diye tan mlayan yaklafl k 15 bin kifli var, yaklafl k 30 bin de kan ba flç s var diye konufltu. Williams bu say lara internet üzerinden yap lan bir anket sonucunda ulaflt n söyledi. Bu kiflilerin kendi aralar nda kurduklar topluluklarla, s kl kla bir araya geldiklerini ve belli kurallara ba l yaflad klar n anlatan Dr. Williams, Bu, her ülkede ama özellikle de Bat da olan bir alt kültür. Kurallar aras nda örne in, fazla miktarlarda kan içilmesinin yasak olmas ya da sadece donörlerin kanlar n n tüketilmesine izin verilmesi gibi fleyler bulunuyor ifadelerini kulland. Çin'de Ejderha Kay Bayram kutlan yor fianghay - Çin'de, geleneksel bayramlardan "Duanvu" (Ejderha Kay ), coflkuyla kutlan yor. Ülke genelinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde insanlar yüzlerindeki maskelerle yöresel danslar n sergiliyor. Bayrama has yiyecek olarak ''Zongz '' ad verilen, kam fl yapraklar na sar lan pirinçli bir çeflit çörek yeniyor. Çin'de geleneksel bayramlar "Yüenfliao" (Ay Çöre i), "Çuncie" (Bahar) ve "Çingming"de (Ölüler) oldu u gibi ''Duanvu''da da bir gün tatil yap l yor. DUANVU NUN ÖYKÜSÜ Ülkedeki birçok flehirde ejderha fleklindeki kay klar n yar flt r ld bayram n kökleri milattan önceye dayan yor. Duanvu Bayram 'n n vatansever bir flairin intihar ndan sonra bafllad anlat l yor. Rivayete göre, Çin'in Savaflan Devletler döneminde (M.Ö ) Çu Devleti'nde yaflayan ve asil bir aileden gelen dönemin ünlü flairi Çü Yüen'e birçok önemli vazife verilmifl. Ancak imparatora tavsiyelerde de bulunmaya bafllayan Çü, daha sonra baflkentten sürülmüfl. Sürgün s ras nda geçti i birçok bölgede duygular n yans tan fliirler yazan flair, sürgündeyken ba l oldu u Çu Beyli i'nin dönemin Çin Beyli i taraf ndan y k ld n duyunca üzüntüden boynuna bir tafl ba lay p Miluo Nehri'ne atlayarak intihar etmifl. Sürgündeki flairin kendini nehre att n duyan halk, onu kurtarmak için kay klara atlayarak nehre aç lm fl. O günden bu yana ülkenin güneyinde ejderha fleklindeki kay klar nehirlerde yar flt r l yor ve birçok eyalette etnik unsurlar bayram kendilerine özgü k yafetlerle kutluyor. Ünlü flairin ölümünden sonra halk, bu nehre kam fl yapra na sar lm fl hafllanm fl pirinç atarak onu anmaya bafllam fl.

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir.

CO RAFYA KONUM. ÖRNEK 2 : Afla daki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yak n ndan geçen boylam gösterilmifltir. CO RAFYA KONUM ÖRNEK 1 : Aralar nda 1 lik fark bulunan iki paralel aras ndaki uzakl k de iflmezken, aralar nda 1 lik fark, bulunan iki meridyen aras ndaki uzakl k Ekvator dan kutuplara gidildikçe azalmaktad

Detaylı

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011

Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Karar No : 405 Karar Tarihi : 18/04/2011 Yurt Partisi Genel Başkanlığınca Kurulumuza verilen aday listeleri 11/4/2011 tarihi itibariyle incelemeye alınmış olup, yapılan inceleme sonucu ilgili siyasi partinin

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir

Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Devleti Yönetecek Güç Sandıktan Çıkan İradedir Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Karaküçük: Devleti Yönetecek Güç

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan

12. Cumhurbaşkanı Erdoğan 12. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ağustos 10, 2014-10:48:00 Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez halk tarafından yapılan seçimde, geçici sonuçlara göre, Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. YSK, cumhurbaşkanı seçiminin

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2

20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 20 EKİM 2009 SALI IMF DÜNYA BANKASI TOPLANTILARI SAYI 2 Devlet Bakan ve Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan, IMF ye güvenmedik demedim IMF ye güvenmedi imiz için anlaflma imzalamad k fleklinde baz bas

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri,

MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi. Kapanış Konuşması. 27 Mayıs 2016. İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, MÜSİAD Kadın Girişimciler Zirvesi Kapanış Konuşması 27 Mayıs 2016 Saygıdeğer (Emine Erdoğan) Hanımefendi, Sayın Bakanım, (Fatma Ramazanoğlu), İş Dünyamızın, STK'ların Değerli Bşk ve Temsilcileri, Değerli

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı

Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı Türkiye İlaç Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı Toplantısı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKAN YARDIMCISI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -GELİŞMEKTE OLAN SAĞLIK SEKTÖRÜ VE SAĞLIĞA ERİŞİMDEKİ ARTIŞ, KAMU HARCAMALARINI

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti

Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Cumhurbaflkan Roh Moo-hyun un Türkiye Resmi Ziyareti Kore Yurtd fl Bilgi Servisi http://www.korea.net Mart 2005 Ziyaret Tasla 14~17 Nisan tarihleri aras nda Türkiye yi resmi ziyaret. Cumhurbaflkan

Detaylı

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli...

TEST 10. Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... TEST 10 Tamamlama Afla daki noktal yerlere uygun sözcükleri bularak cümleyi tamamlay n z. 1. Dünya n n flekli... 2.... Dünya ya s ve fl k verir. 3. Uzayda insan n yaflad bilinen tek gök cismi... d r. 4.

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2011, sfa 157-202 ek: eğitim izleme göstergeleri Eğitim İzleme Raporu nun eki olarak üçüncü kez kamuoyuna sunduğumuz Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

8 9 proje haberi BÜYÜKERfiEN N TÜRK YE YE ARMA ANI BALMUMU HEYKELLER MÜZES AÇILDI Tarihimizin ürünüyüz ve yetifltirdi imiz insanlar kadar z. Gurur duyulacak bir tarihimiz var. Gurur duyulacak insanlar

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

BÜYÜME HORMONU EKS KL

BÜYÜME HORMONU EKS KL Hasta Rehberi Say 2 BÜYÜME HORMONU EKS KL Kolay okunabilir rehber Büyüme Hormonu Eksikli i - Say 2 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü, Reading,

Detaylı