B R LER N korkutan ses

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "B R LER N korkutan ses"

Transkript

1 ISSN Haziran 2014 Cuma Fiyat 25 Kr Yeni dünya Alanya dan Yenidünya meyvesinin 2013 y l nda Türkiye üretiminin yaklafl k yüzde 50'sini Alanya gerçeklefltirdi. HABER 12. SAYFADA Avrupa y rahatlatan G.Do u enerji üssü oluyor B R LER N korkutan ses HABER 6. SAYFADA adresine ulafl yoruz Hedef 100 B N Son dönemde Türk medyas na örnek olacak bir de iflim ve dönüflüm yaflayan YED GÜN Gazetesi, sadece mesleki baflar s ile de il, meslek eti i bak m ndan da takdir gören yöntem ve uygulamalara imza at yor Her gün; Bayi, Elden, Kurye, Kargo ve Posta ile binlerce okura ulaflan Etik Ödül sahibi YED GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on binlerce okuruyla bulufluyor. Bu yolla ulaflt m z okur say s 85 bin oldu her yerde Size bir gazete bayisi kadar yak n olan gazeteniz YediGün, art k bir tufl uzakl nda On binlerce okuyucu, bilgisayar n her açt nda Türkiye nin YediGün sine ulafl yor Haberiniz, reklam n z, duyurunuz, davetiniz hayalinizdeki yerlere, kiflilere gitsin mi? e-posta adresinizi bize gönderin, sizi her gün hayalinizdeki YediGün ye götürelim Tamer Karahan Aflk- Efsun 3. Sayfada Süleyman Göksu Genifl Aç 4. Sayfada Fehmi Koru Muhalefetin ayak oyunlar 12. Sayfada sa Kayacan S ras Geldikçe 8. Sayfada Prof.Dr.Nurullah Çetin Türkçe Bak fl 9. Sayfada M.Nuri Parmaks z Edebi Sohbet 8. Sayfada Nur Dinçkan Hayat n çinden 14. Sayfada smet Bora Binatl Dikey Bak fl 6. Sayfada Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev, son döneme damgas n vuran Türk cumhuriyetlerinin kontrolündeki enerji koridoru de iflikliklerinden korkanlar n paças n tutuflturdu. www. gazetesi.com.tr gazetemizi bu adresten takip edebilirsiniz dan takip edebilirsiniz TANAP IN ADINI VERD K 21. Hazar Petrol ve Do algaz Fuar n n aç l fl nda konuflan Aliyev, "Azerbaycan do algaz n n Avrupa'ya tafl nmas için çok giriflimler olmufl fakat sonuç ç kmam flt. Biz bu konuda birçok sorumlulu u kendi üzerimize ald k. TANAP' n ad n da biz verdik ve gerçekleflmesi için ne gerekiyorsa yapt k" dedi. AVRUPA YA GÜVENCE Aliyev, "Uluslararas iliflkileri gelifltirmeye ve Avrupa'n n enerji güvenli i için destek olmaya çal fl yoruz" diye konufltu. BÖLGEDE TPAO DA VAR lham Aliyev TPAO stand n da ziyaret ederken, Fuara kat lan TPAO Genel Müdürü Besim fiiflman, bas n mensuplar na yapt aç klamada, Hazar bölgesinin Türkiye ve 29 ülkeden 402 flirket ve kurumun temsil edildi i fuar gezen lham Aliyev TPAO stand n da ziyaret etti. Aliyev, kendisini bilgilendiren TPAO için önemli oldu unu ve buradaki varl klar n güçlü biçimde devam ettirmek istediklerini TPAO yetkilileri ile hat ra foto raf çektirdi. söyledi. HABER 6. SAYFADA Havada rakip yok Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, AK Parti Konya l Koordinasyon toplant s na kat ld. Tar m Fuar 'n ziyaret eden Elvan bindi i traktörde gazetecilere poz verdi. Ulaflt rma, Denizcilik ve Haberleflme Bakan Lütfi Elvan, "Sivil havac l kta dünyay sollad k, havada rakip tan m yoruz" dedi. Elvan, "Havac l k sektöründe son 11 y lda kaydetti imiz geliflmelerle dünyan n parlayan y ld z haline geldik. Türkiye bu alanda y lda ortalama yüzde 16'l k büyüme ile ABD ve Almanya baflta olmak üzere birçok geliflmifl ülkeyi geride b rakt " diye konufltu. HABER 12. SAYFADA Facian n ipuçlar tan k ifadelerinde Soma'da meydana gelen maden facias n n ard ndan bafllat lan adli soruflturmada al nan tan k ifadeleri, faciya yol açan baz nedenleri ortaya koyuyor. Tan k ifadelerinden: "Madende müfettifller gelmeden gün önce haberimiz olurdu. Ayr ca, madende u rayaca ve gidece i güzergah da belli olurdu. Bu güzergahta gerekli tedbirler al n r, ev tipi telefonlar kald r l r, anti grizu telefonlar konulurdu" HABER 12. SAYFADA ü Gazetemiz Gazetemiz ta da https://www.facebook.com/yedigün-gazetesi https://www.twitter/yedigun.gazetesi Azerbaycan Cumhurbaflkan Aliyev, Bakü'de düzenlenen 21. Hazar Petrol ve Do algaz Fuar n n aç l fl na kat ld. TPAO da özellefltirme ve iflten ç karma yok Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO) Genel Müdür Vekili Besim fiiflman, TPAO'nun özellefltirilece i yönündeki iddialara iliflkin, "TPAO'da özellefltirme de yok iflten ç karma da" dedi. HABER 6. SAYFADA ENFLASYON KONTROL ALTINDA Maliye Bakan Mehmet fiimflek, "Enflasyonu yukar ç kartacak flu aflamada fazla bir faktör yok, muhtemelen enflasyon düflüfle geçecek. Yani enflasyon kontrolden ç km yor" dedi. Bakan fiimflek, "Türkiye'nin son dönemde enflasyonu tek haneye indirmesi büyük bir baflar d r ve güçlü bir flekilde dezenflasyon sürecinin devam ettirilmesi gerekiyor. Muhtemelen Cumhurbaflkanl seçimleri rahat bir flekilde, Türkiye bir sorun yaflamadan bu süreci geçecek, tabii ki AK Parti'nin gösterece i aday n kazanma ihtimali son derece yüksek" diye konufltu. 7. SAYFADA Bütçe için yeni sistem Maliye Bakan Mehmet fiimflek, bütçe haz rlamak için flu an kullan lan performans esasl bütçeleme sisteminin art k tüm ihtiyaçlara cevap vermedi ini belirterek, yeni bir sisteme geçmek için çal flma yürüttüklerini bildirdi. 7. SAYFADA 5 Haziran 2014 Resmi Gazete 2014/6427 Türk Akademisinin Kurulufluna Dair Anlaflman n Onaylanmas Hakk nda Karar 2014/6430 Türk Kültür ve Miras Vakf fiart n n Onaylanmas Hakk nda Karar

2

3

4

5

6 6 EKONOMI 6 Haziran 2014 Cuma Avrupa y rahatlatan ses D KEY BAKIfi smet Bora B NATLI Azerbaycan Cumhurbaflkan lham Aliyev, Azerbaycan do algaz n n Avrupa'ya tafl nmas için çok giriflimler oldu unu ancak sonuç ç kmad n, bu konuda birçok sorumlulu u kendi üzerlerine ald klar n ve Trans- Anadolu Do algaz Boru Hatt (TANAP) projesinin gerçekleflmesi için ne gerekiyorsa yapt klar n belirterek, "Uluslararas iliflkileri gelifltirmeye ve Avrupa'n n enerji güvenli i için destek olmaya çal fl yoruz" dedi. TPAO da özellefltirme ve iflten ç karma yok BATMAN - Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl (TPAO) Genel Müdür Vekili Besim fiiflman, TPAO'nun özellefltirilece i yönündeki iddialara iliflkin, "TPAO'da özellefltirme de yok iflten ç karma da" dedi. TPAO Kristal Park'ta düzenlenen bas n toplant s nda konuflan fiiflman, TPAO ile ilgili düflüncelerinin ve hayallerinin çok yüksek oldu unu ifade ederek, TPAO'da küçülmeye gidilece i ve özellefltirme yap laca iddialar n n gerçe i yans tmad n söyledi. "Aksine önümüzdeki günlerde yeni iflçi al mlar olacak. TPAO Batman', Batman da TPAO'yu büyütmüfl. flçi say s nda azalma olmayacak. Emekli olanlar n yerine al m yap yoruz. Devlet bize ne kadar izin verirse o kadar iflçi al yoruz. Önümüzdeki günlerde de al m m z olacak. Herhangi bir küçülmeye gitmiyoruz. TPAO'yu kapatma gibi bir çal flmam z da yok" diyen fiiflman, çal flmalar n yavafllamas na neden olaca ndan bu tür haberlerle ilgili bas n mensuplar ndan hassasiyet beklediklerini kaydetti. fiiflman, kamuoyunun do ru haberlerle bilgilendirilmesi gerekti ini ifade ederek, "TPAO bünyesinde akademi aç yoruz. Akademi kapsam nda bas n mensubu da yetifltirmemiz laz m" diye konufltu. TPAO ile ilgili "Bütünsel Dönüflüm Program "n hayata geçirmeyi planlad klar n vurgulayan fiiflman, flöyle dedi: "Büyümemiz için bütünsel dönüflüm flart. Ama bu kapsamda TPAO'yu yöneten insanlara zarar vermek gibi bir düflüncemiz de yok. Bir dönüflüm yapacaksak, büyük TPAO'yu hayal ediyorsak birlikte çal flaca z. Binlerce insan düflünmeden bir ad m at labilir mi? Onlara zarar verecek bir ad m atmak ancak hainlik olur. Ancak bu yönde baz hatalar olmufl olabilir. nsan z sonuçta. Ama büyük ad mlar atmak için bazen risk almak gerekir." ADIYAMAN- MEHMET FAT H ASLAN - Sincik ilçesinde bir firma taraf ndan kurulan rüzgar enerji santralinde elektrik üretimine baflland. lçe merkezinin kuzeyindeki yüksek tepelerde yaklafl k 2 y l önce kurulum çal flmalar na bafllanan santralde deneme üretimleri tamamland. Bölgede kurulan 11 rüzgar türbininde üretilen enerji, elektrik flebekesine veriliyor. Santralin müdürü Zeynel Palta, AA muhabirine yapt aç klamada, projenin Güneydo u Anadolu Bölgesi'nde Enerji Piyasas Düzenleme Kurulu'ndan (EPDK) al nan ilk lisansl rüzgar enerjisi yat r m oldu unu söyledi. Devletin, yenilenebilir enerji yat r mlar na verdi i deste in artt n ifade eden Palta, "Bu bölge rüzgar enerjisi üretimi için BAKÜ- Cumhurbaflkan Aliyev, Bakü'de düzenlenen 21. Hazar Petrol ve Do algaz Fuar n n aç l fl na kat ld. Burada konuflan Aliyev, Azerbaycan ekonomisinin son 20 y lda geçirdi i tarihi süreç, petrol ve do algaz projeleri ve gelecek planlar konusunda de erlendirmelerde bulundu. Azerbaycan' n 90'l y llar n bafllar nda her anlamda zor günler geçirdi i hat rlatan Aliyev, Haydar Aliyev'in 1993'te iktidara gelmesiyle baflar l kalk nma hamlesine start verildi ini ve ülkenin petrol stratejisinin bu y lda belirlendi ini kaydetti y l nda "Asr n Anlaflmas " diye nitelendirilen ve Azerbaycan petrolünün iflletilmesi ve pazara ç kar lmas n öngören anlaflman n imzaland n belirten Aliyev, o zaman Azerbaycan'a inanan ve kaynak ay ran yat r mc lara teflekkür etti. Azerbaycan' n daha önce petrol ülkesi gibi bilindi ini ve dünyada ilk petrolün burada üretildi ini söyleyen Aliyev, ülkenin art k do algaz üreticisi ANKARA - Uluslararas Enerji Ajans (IEA) raporuna göre, 2035 y l na kadar dünyan n enerji ihtiyac n karfl layabilmek için 40 trilyon dolar yat r m gerekiyor. IEA taraf ndan aç klanan rapora göre, yat r mlar n yar s ndan fazlas, petrol ve do algaz sahalar ndaki kaynaklar n azalmaya bafllamas yla ortaya ç kacak aç kapatmak için yeni sahalar n keflfi amac yla yap lacak. Kuzey Amerika'n n kaya gaz üretimi önümüzdeki 15 y l içerisinde azalmaya bafllayacak. Bu durum, olarak da tan nd n vurgulad. Do algaz n tüm dünyada enerji güvenli i aç s ndan büyük önem tafl d n kaydeden Aliyev, "Enerji güvenli i, neredeyse ulusal güvenlikle eflde er hale geldi. Bu ikisini birbirinden ay rmak mümkün de il" dedi. Azerbaycan' n zengin do algaz yataklar na sahip oldu unu söyleyen Aliyev, fiahdeniz yata n n dünyan n en büyük yataklar ndan biri oldu unu ve Azerbaycan do algaz n n yar s n n buradan üretildi ini kaydetti. Ülkenin en az 2,5 trilyon metreküp do algaz kayna na sahip oldu unu bildiren Aliyev, bu kaynaklar n hem ülkenin hem de Avrupa'n n enerji güvenli i konusunda önemli rol oynayaca n vurgulad y l nda infla edilen Bakü-Tiflis-Erzurum do algaz boru hatt yla bölgesel pazara ç kt klar n ifade eden Aliyev, bölgesel pazarla k s tl kalmayacaklar n ve yeni pazarlara aç lacaklar n söyledi. Enerji arz na 40 trilyon dolar yat r m gerekecek Uluslararas Enerji Ajans raporuna göre, dünyan n enerji ihtiyac n n 2035 y l na kadar karfl lanabilmesi için 40 trilyon dolar yat r m gerekiyor. özellikle Orta Do u ve Petrol hraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) önemini artt racak. Petrol ve do algaz ç karmak için harcanan y ll k yat r m miktar 2035'e kadar yüzde 25 civar nda artarak 850 milyar dolara ulaflacak. Dünyan n enerji ihtiyac n karfl layabilmek için 2035 y l na kadar 40 trilyon dolar yat r m yap lmas gerekecek. Söz konusu yat r m n yüzde 70'i geliflmekte olan ülkeler taraf ndan yap lacak. Öte yandan OPEC ülkelerinden Suudi Arabistan, dünya petrol ihtiyac n n yaklafl k yüzde 40' n tek bafl na karfl l yor. Güneydo u enerji üssü oluyor çok uygun bir alan. Yaklafl k 3 y l süren rüzgar ölçümlerinin ard ndan 11 rüzgar türbininden oluflan yat r m m z hayata geçirdik" dedi. Palta, dünyada kabul gören rüzgar enerjisi santrallerinin Türkiye'de de yayg nlaflmaya bafllad n, art k çevreye duyarl projelerin ön plana ç kmaya bafllad n kaydetti. Santralin, bölgeye örnek olaca na inand n anlatan Palta, flöyle konufltu: "Do u ve Güneydo u'nun ilk rüzgar enerji yat r m n devreye ald m z için mutluyuz. Santralimizde y lda 83 milyon kilovat saat elektrik üretimi hedefliyoruz. Bu tesis hem ilçeye hem de bölge halk na katk sunacak. fiu an rüzgar potansiyeli iyi görünüyor. Bu bölgede baflka firmalar da santral kurmak için ölçümler yap yor. Di er firmalar n da buraya santral kurmas durumunda bölgenin bir enerji üretim merkezi olaca n düflünüyorum." BAHAR GELD Bahar gelince canlan r bütün kainat.öldü sand m z bitkiler yeflillenir, a aç dallar tomurcuklan r toprak öz kokusunu yayma a, göç edenler göre dönme e bafllar. Sular daha bir h zl ça lar daha bir fliirsel duygular uyand r r sabah meltemleri. K fl uykusundan uyan r kimi canl - lar.yürekler k p rdanmaya bafllar, hafifçe dönmeye bafllar genç yüreklerin sahip oldu u kafalar. Yafll gönüllerde nostaljik duygular dudaklara buruk bir k vr lma ile, gözlere derine bakan ve fakat heyecan veren bir gülümseme getirir. Bir bak ma (velbasubadelmevt) olay yaflan rcas na baz fleyleri öldürmüs k fl mevsiminde, baharla yeniden diriltircesine Yaratan n ilahi mucizesi bir daha kafalar m za vurur ikaz tokma n. C v l c v l gençleri gördükçe y llar n gerisine gider düflüncelerim.o coflkuyu tümüyle yaflamaya elvermese de s rt ma çöken senelerin a rl, yüre im aç l r yine de usul usul bahar heyecan na kendili inden. flte böyle uyand yine bu bahar bafllang c nda ve nice sat r, nice m sra döküldü ka tlara köhnemifl kalemimizden.bu duygular bir bafl ma yaflamak a r geldi omuzlar ma ve paylaflmak istedim ka t kalemle.tabii bu coflkuyu Beyaz Gülle de paylaflmadan olmazd.onun için yönlendirdim tüm vericilerimi ona do ru ve bahar mesaj m flöyle hayk rd m ona: Bahar yaflayan yorgun yüre im kanat ç rpmalarda bahar yüzlüm.ama bir bafl na beceremiyor uçmay sanki. fiimdi sen olmal yd n buralarda,böyle bir bafl nal sevmiyor yüre im.sen olmal yd n tüm s cak varl nla ellerimden tutmufl, yeflil gözlerinde kaybolmuflum. Sen olmal yd n nefesi yüzümü yalayan:içimde s cakl k,gözümde ayd nl k, gönlümde sevda.yast mda can, yata- mda heyecan. Ellerim Tanr ya aç k, yüre im engin duygularla lebalep dualarday m ve seni diliyorum.senden de seni istiyorum. Dinmeyen f rt nalar n önünde sürükleniyor gibiyim kuru bir yaprak misali.bütün yelkenlerim sana aç k,forsalar m sana kürek çekmede durmamacas na.bir sana doyamamak telafli titretiyor ellerimi, içim eziliyor telafllarday m. Ey sabahlar m n fl,iç ayd nl - m.ey gündüzüm de heyecan, gecemde huzurum. Dertlerimin derman, gönlümün sultan ey. Aln mdaki gurur, yüre- imdeki sürur. Ey rüyalar m n süsü,hayallerimin büyülü perisi.ferahl m,neflem sevda gülüm..geceleri bir kaça bölüyorum.birini kendime ay rmak istiyorum olmuyor.her bölümünde sen vars n.ald m solukta, içti im suda, fark etti im renkte ve fl kta sen vars n. K fl aylar nda sevgin s t rd beni, yaz s ca nda serinlerdim.bahar geldi içimdeki uyan fla kucak aç.bedenim kendi yorgun a rl alt nda ezik, sen ruhumu flenlendir ne olursun. Ellerim al flk n de il sensizli e, gözlerim al flk n de il.yüre im dersen yaral bir kufl zaten, ince,hassas, k r lgan.kulaklar m sesine özlem çekmemeli diye düflünüyorum.akl m zaten sana ipotekli. Çöl s ca ndaki seher serinli- im.zemheri ay nda l k güneflim.kurumufl çatlak topra ma ya mur bereketi, yapra mda her sabah hissetti im flebnem. Sen yorgun yüre imin zengin rüyas. Her fley seninle güzel, sen varsan her fley güzel.özlemin baflka güzel, vuslat n bir baflka güzel. Ellerini özlüyorum ellerim titriyor.gözlerim kararmalarda gözlerinin hasretinden.yüre inin özlemi eziyor bedenimi.yüre in ki tüm güzelliklerle dolu, her güzelli e aç k. Derin sulardan topluyorum yüre ini, yüre imin içine koyuyorum slanmas n diye.ben s r ls klam m zaten slansam ne gam.yüre- imin atefli eritip kendine kat yor seninkini ve tek oluyorlar. Sonra bitecek bu mevsim de biliyorsun.baharlar hep gelecek belki ama ama bazen geç gelecek,bazen biz anlamayaca z geldi ini. Hadi haz r bahar gelmiflken doldur yeniden rüyalar m. Süsle hayallerimi bir daha.baharlar m z say l, k ymetini bilelim.sevgiyi eksik etmeyelim yüreklerimizden sevelim,sevilelim.. flte böyle yaflad m bu bahar coflkusunu beyaz gülüm.haberdar ol istedim.

7 EKONOMI 6 Haziran 2014 Cuma 7 Enflasyon kontrol alt nda Maliye Bakan Mehmet fiimflek, "Enflasyonu yukar ç kartacak flu aflamada fazla bir faktör yok, muhtemelen enflasyon düflüfle geçecek. Yani enflasyon kontrolden ç km yor" dedi. ran a ambargo HAKSIZLIK ANKARA - Kalk nma Bakan Cevdet Y lmaz, "Türkiye ile ran aras ndaki iyi siyasi iliflkilerin ekonomik olarak da çok daha fazla sahaya yans - mas n bekliyoruz" dedi. Bakan Y lmaz, ran letiflim Teknolojileri, Haberleflme ve Bilgi Teknolojileri Bakan Mahmut Vaizi ve beraberindeki heyetle görüflme öncesinde yapt aç klamada, nisan ay nda yap lan Karma Ekonomik Komisyon Toplant s n n baflar l bir flekilde gerçeklefltirildi ini belirterek, heyetle söz konusu toplant da al nan kararlar n takip edilece ini söyledi. 9 Haziran'da ran Cumhurbaflkan Hasan Ruhani'nin Türkiye'ye ziyaretinin beklendi ini bildiren Y lmaz, Baflbakan Recep Tayyip Erdo an' n Tahran ziyaretinin verimli geçti ini, ran Cumhurbaflkan n n da ziyaretinin verimli geçece ini umdu- unu kaydetti. Soma'da yaflanan elim hadiseden dolay geçmifl olsun dileklerini ileten konuk bakan n, her türlü deste e haz r olduklar n ilettikleri için teflekkür eden Y lmaz, ran'daki kum f rt nas dolay s yla geçmifl olsun dile inde bulundu. "Genifl zamanlarda herkes dost olur, önemli olan zor zamanlarda bir arada olmak" diyen Y lmaz, ran ve Türkiye'nin böyle zamanlarda dostluklar n ortaya koyan iki ülke oldu unu söyledi. 560 kilometre s n r olan Türkiye ile ran' n yüzy llar hiçbir önemli ihtilaf yaflamayan iki oldu unu belirten Y lmaz, iki ülkenin çok iyi dostlu u oldu unu ifade etti. ran Cumhurbaflkan n n ziyaretiyle ilk defa Yüksek Düzeyli Stratejik flbirli i Konseyi'nin toplanaca n ifade eden Y lmaz, "Sahip oldu umuz siyasi iliflkilerin düzeyini de çok güzel sembolize ediyor diye düflünüyorum. Adeta ortak bakanlar kurulu toplant s gerçeklefltirmifl olaca z, çok say da bakan m z n kat l m yla. Bu iyi siyasi iliflkilerin ekonomik olarak da çok daha fazla sahaya yans mas n bekliyoruz. Bu anlamda Baflbakan m - z n son ziyarette imzalanan Tercihli Ticaret Anlaflmas çok önemli bir ilerleme oldu" diye konufltu. ran ile 2012'de 22 milyar dolar bulan ticaret hacminin geçen y l 14.6 milyar dolara düfltü ünü anlatan Y lmaz, "Liderlerimizin bizim için ortaya koydu u hedef oldukça yüksek, 30 milyar dolar 2015 sonu itibariyle. Bütün çal flmalar m z bu hedefini yakalamaya dönük" dedi. Nihai hedefin bölgede serbest ticareti oluflturmak oldu unu dile getiren Y lmaz, gümrüklerle ilgili çok önemli çal flmalar yürütüldü ünü, kap lar iyilefltirme, ortak kullanma, daha fazla kap oluflturma konular n n ilgili otoriteler taraf ndan ele al nd - n anlatt. Y lmaz, "Önümüzdeki dönemde ran'a uygulanan haks z oldu unu düflündü ümüz ambargolar n ortadan kalkmas yla iliflkilerin çok daha sa l kl bir ortamda geliflece ine inan yoruz" dedi. STANBUL - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, Türkiye'nin son dönemde enflasyonu tek haneye indirmesinin büyük bir baflar oldu unu ve güçlü bir flekilde dezenflasyon sürecinin devam ettirilmesi gerekti ini belirterek, "Enflasyonu yukar ç kartacak flu aflamada fazla bir faktör yok, muhtemelen enflasyon düflüfle geçecek. Yani enflasyon kontrolden ç km - yor" dedi. fiimflek, "The Euromoney Eurasia Forum"da yapt konuflmada, her fleyin temelinde siyasi istikrar oldu unu, siyasi istikrar olmadan reformlar n olmad n, reformlar olmadan da kal c refah art fl n n mümkün olmad n belirterek, son y ll k süreçte Türkiye'nin baflar s nda siyasi istikrar n önemine iflaret etti. stikrar n tek bafl na yeterli gelmedi ini, statükoyu koruyacak bir istikrar n anlaml olmad n ifade eden Bakan fiimflek, flunlar söyledi: " stikrar reformla birlikte olursa o zaman istikrar ifle yar yor. Türkiye'de de son 10 y lda böyle bir süreç yaflad k. Türkiye'de ciddi bir de iflim ve dönüflüm yafland. Son seçimler siyasi istikrar n devam na iliflkin güçlü bir sinyaldir. Asl nda sand ktan 3 basit mesaj ç kt. Siyasi istikrar tehlikede de il, son dönemde gündeme gelen yolsuzluk iddialar siyasi motiflerle, gündemle ortaya at lm flt r. Muhtemelen Cumhurbaflkanl seçimleri rahat bir flekilde, Türkiye bir sorun yaflamadan bu süreci geçecek, tabii ki AK Parti'nin gösterece i aday n kazanma ihtimali son derece yüksek. Önümüzde iki seçim var. Tabii ki siyasi istikrar n devam, Türkiye'nin bundan sonraki 4-5 y l n n flekillenmesi ve 2023 y l hedeflerine ulaflma aç s ndan çok önemli." fiimflek, küresel krizden Türkiye'nin çok h zl ç kt n anlatarak, "Gerçekten y l nda ortalama yüzde 9 gibi reel büyüme güçlü bir ç k fl ifade ediyor. Daha sonras nda daha mütevazi, l ml bir büyüme dönemine girdik. Bu da normaldir. Küresel ekonomide de ciddi bir yavafllama var, Türkiye'nin DAP, GAP, KOP ve DOKAP kapsam ndaki illerde dam zl k, koç, bo a ve teke al m nda yüzde 80, yeni kurulacak hayvanc l k iflletmelerinde yüzde 50 hibe deste i verilecek. Hibe destek y llar aras nda uygulanacak. ANKARA- Do u Anadolu Projesi (DAP), Güneydo u Anadolu Projesi (GAP), Konya Ovas Projesi (KOP) ve Do u Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsam ndaki illerde dam zl k, koç, bo a ve teke al m nda yüzde 80, yeni kurulacak hayvanc l k iflletmelerinde yüzde 50 hibe deste i verilecek. Hibe destek y llar aras nda uygulanacak. Bakanlar Kurulu'nun konuya iliflkin karar Resmi Gazete'nin bugünkü say s nda yay mland. Buna göre, DAP kapsam ndaki A r, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzincan, Elaz, Erzurum, Gümüflhane, Hakkari, I d r, Kars, Malatya, Mufl, Tunceli ve Van'da; GAP kapsam ndaki Ad yaman, Batman, Diyarbak r, Gaziantep, Kilis, Mardin, en büyük ticaret orta AB, yak n bir döneme kadar daralma dönemindeydi. Tabii di er faktörler de var ama Türkiye'nin k sa vadede bu l ml büyümesini devam ettirece ine, yapaca m z yap sal reformlarla yüksek büyüme patikas na oturaca na inan yorum" diye konufltu. "TÜRKIYE BATI LE ARAYI EN GÜÇLÜ KAPATAN BIR ÜLKE" Bakan fiimflek, Türkiye'nin geliflmifl ülkelerle aray kapatt n aktararak, Türkiye'nin asl nda bu bölgede Bat ile aray en güçlü flekilde kapatan bir ülke oldu unu söyledi. Geliflmekte olan ülkelerle karfl laflt r ld nda Türkiye'nin performans n n iyi oldu una dikkati çeken fiimflek, flunlar dile getirdi: "Asya'ya göre biz bir miktar gerideyiz ama Latin Amerika ve geliflmekte olan Avrupa ile Türkiye'yi karfl laflt rd n zda Türkiye'nin son y ll k performans oldukça güçlü. K sa vadeli bak ld nda büyümeyi destekleyen güçlü bir talep söz konusu, büyümeyi s n rlayan parasal s k laflt rma ve jeopolitik bir tak m gerginlikler söz konusu. Ben risklerin dengeli bir flekilde da- ld kan s nday m. Bu nedenle Türkiye'nin yüzde 4'lük büyümeyi yakalayaca n düflünüyoruz. Henüz bu tahmini tart flmak için çok erken, ilk çeyrek asl nda fena de ildi, d fl talebin güçlenmesi bu flekilde devam ederse Türkiye muhtemelen büyümesini daha sa l kl ve sürdürülebilir flekilde dengeleyecek hem de büyüme hedeflerini yakalayabilecek bir yap da gidiyor. ç talep biraz daha yumuflak seyrediyor, d fl talep ve imalat sanayinin güçlü. Baz öncü göstergelerde bir zay flama söz konusu ama ben bunun geçici olabilece ini düflünüyorum. Parasal s k laflt rman n bir tak m etkileri var fakat enflasyonun zirveyi bulmas ve bununla birlikte para politikas nda bir miktar gevfletici yaklafl m muhtemelen iç talebi de daha l ml bir flekilde destekleyici olur." Hayvanc l k iflletmelerine yüzde 50 hibe deste i var Siirt, fianl urfa, ve fi rnak'ta; KOP kapsam ndaki Konya, Karaman, Ni de ve Aksaray ile DOKAP kapsam ndaki Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt ve Gümüflhane'de hayvanc l kiflletmelerinin altyap lar n n gelifltirilmesi ve verimlili in art r lmas amac yla yap lacak yat r mlar n desteklenmesine iliflkin usul ve esaslar belirlendi. Söz konusu projeler kapsam ndaki illerde, Veteriner Bilgi Sistemi TÜRKVET'e göre iflletmesi aktif olan yetifltiricilere büyükbafl için en az 10, en çok 49 bafl anaç kapasiteli; küçükbafl için en az 100, en çok 200 bafl anaç kapasiteli yeni ah r ve a l yap m, tadilat ile kapasitelere uygun dam zl k erkek bo a, koç, teke al m na hibe destek uygulanacak. Bütçe için yeni sistem ANKARA - RECEP DEM R - Maliye Bakan Mehmet fiimflek, bütçe haz rlamak için flu an kullan lan performans esasl bütçeleme sisteminin art k tüm ihtiyaçlara cevap vermedi ini belirterek, yeni bir sisteme geçmek için çal flma yürüttüklerini bildirdi. Bakan fiimflek, bu kapsamda haz rlanan program bazl performans bütçe sistemi ile bütçenin art k daha fleffaf, daha anlafl l r, daha etkin, daha hesap verebilir olaca n ve en önemlisi mali disiplinin daha güçlü tutulaca n ifade etti. AK Parti hükümetlerinin ilk icraatlar ndan biri, kamu mali yönetim sistemine yönelik olmufltu. Daha etkin bir yap için uluslararas iyi uygulama örnekleri de incelenerek 2003 y l nda 5018 say l Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu yasalaflm fl ve mali yönetim sistemine yeni bir anlay fl getirilmiflti. Söz konusu yasayla kamu kayna n n etkin, etkili ve ekonomik kullan m n n sa lanmas, mali saydaml n art r lmas ve hesap verebilirli in güçlendirilmesi, merkezi planlama ve kontrol yerine kamu idarelerinin politika gelifltirme, planlama, kontrol ve denetimine dayal bir mali yönetim amaçlanm flt. Bu çerçevede, kaynaklar n daha nitelikli kamu hizmetleri yoluyla yine topluma aktar lmas na imkan sa layacak bir bütçeleme sistemi olan "performans esasl bütçeleme"ye geçilmifl ve 2008 y l ndan itibaren uygulanmaya bafllanm flt. Buna karfl n, zaman içerisinde geliflen ihtiyaçlar neticesinde performans esasl bütçeleme sisteminin, art k tüm ihtiyaçlara cevap veremedi ini görenmaliye Bakanl, yeni bir sistem için yo un bir çal flmaya girdi. Bakanl k, bu kapsamda ABD, ngiltere, Fransa ve Hollanda gibi geliflmifl ülkelerin bütçe modellerini inceledi. Öte yandan, bu konuda çal flmalar yapan kurum ve kurulufllar n strateji gelifltirme birimlerini de bilgilendiren Maliye Bakanl, IMF ile Dünya Bankas 'ndan da ald teknik destekle "Program bazl performans bütçe" sistemini model olarak oluflturdu. Bakanl k yeni bütçe modeliyle bütçe aç klar n minimum seviyeye çekmeyi, hesap verilebilirli i, mali disiplini ve performans art rmay hedefliyor. Yeni modelle özellikle seçim dönemlerinde ortaya ç kabilecek popülist politikalar n önüne geçilmesi de hedefler aras nda. Konuya iliflkin AA muhabirine aç klamalarda bulunan Maliye Bakan Mehmet fiimflek, yeni sistem üzerinde uzun süredir çal flt klar n ve bu çal flmalar n halen devam etti ini bildirdi. ASKON: Büyük düflünme zaman STANBUL - Anadolu Aslanlar fladamlar Derne i (ASKON) Genel Baflkan Mustafa Koca, Türkiye'nin en çarp c özelli- inin, insani ve fiziki kaynaklar n tüketmeden kat edebildi i yol oldu unu belirterek, "Bölgesel güç olarak Türkiye'nin konumu ya da ekonomik hedefleri düflünüldü ünde, zaman, büyük düflünme zaman d r" dedi. "ASKON 2014 Ekonomi Raporu" tan t - m dolay s yla düzenlenen panelde konuflan Koca, Türkiye'nin önemli handikaplar n aflmay ö rendi ini belirterek, dünyada her piyasada kalite-fiyat ekseniyle kendine yer bulabilecek Türk mallar n n Kuzey Amerika'daki al m gücü yüksek kitleye etkin bir flekilde ulaflt r lmas n n ihracat haritas n geniflletece ini söyledi. Koca, büyüyen Türkiye ekonomisinin gelecekteki baflar s n n, enerji taban n Rus do algaz na ba ml l n ötesinde çeflitlendirmesinden geçti ini anlatt. Türkiye ekonomisinin 90'l y llara göre çok daha dirençli ve dinamik oldu una vurgu yapan Koca, 2008'de bafllayan küresel kriz atmosferinde istihdam art rabilen ve ihracat pazarlar n geniflletebilen Türkiye'nin, gelecekte ciddi yat r mlar çeken bir ülke olma özelli ini devam ettirece ini dile getirdi. Koca, Türkiye'nin temel niteliklerinin Avrupa'dan ve hatta ABD'den gelen yat r m için çekici olmaya devam edece ini belirterek, "Türkiye'nin AB'ye ihtiyaç duydu undan daha çok, AB'nin Türkiye'ye ihtiyaç duydu u uzun süreden beri gündemdedir. Bu durum, gelecek y llarda daha da aç a ç kacakt r" diye konufltu. ANKARA - Ankara G da, Tar m ve Hayvanc l k Müdürü Muhsin Temel, bitkisel üretimde bitki zararl lar na karfl biyolojik mücadele uygulayan çiftçilere destek verilece ini bildirdi. Temel, yaz l aç klamas nda, çiftçilerin zararl lara karfl kimyasal ilaç yerine biyolojik mücadele yöntemi (feromon) veya tuzak kullanabilece ini ifade etti. G da, Tar m ve Hayvanc l k Bakanl nca bitki zararl lar na karfl biyolojik mücadele uygulayan çiftçilere destek sa lanaca n belirten Temel, bu flekilde kimyasal ilaç kullan m n ve üretim maliyetlerini düflürmeyi hedeflediklerini kaydetti. Desteklemeden faydalanmak isteyen çiftçilerin üretici kay t defteri tutmas gerekti ini ifade eden Çiftçilere destek Temel, flu bilgileri verdi: "Örtü alt nda yetifltirilen domates, biber, patl can, h yar, kabak gibi sebzeler için biyolojik mücadele deste i dekar bafl na 350 lira, biyoteknik mücadele deste i dekar bafl na 110 lira, aç kta domates, elma, üzüm ve kay s için biyoteknik mücadele deste i dekar bafl na 35 lirad r. Çiftçilerimiz elma iç kurdu, salk m güvesi ve yaprak büken gibi zararl larla mücadelede hem destek alacak hem de kimyasal ilaç masraflar olmayacak." Biyolojik ve biyoteknik mücadelenin, sa l kl tar m ürünlerinin yetifltirilmesindeki önemine iflaret eden Temel, destekten faydalanmak isteyen çiftçilerin elma ve üzüm için 29 A ustos, kay s için 27 Haziran, aç kta domates yetifltiricili i için 26 Eylül, örtü alt için 31 Aral k tarihine kadar ilçe müdürlüklerine baflvurabileceklerini kaydetti.

8 8 KÜLTÜR-SANAT 6 Haziran 2014 Cuma Bu y l yay nlanan kitap say s artt STANBUL - Türkiye'de y l n ilk 5 ay nda yay mlanan kitap say s, 2013'ün ayn dönemine göre yüzde 13 artt. Yay mc lar Meslek Birlikleri Federasyonunun (YAYFED) aç klamas nda yer alan kitap bas m verilerine göre, ülke genelinde y l n ilk befl ay nda 132 milyon kitap yay mland. Yay mlanan kitaplar n yüzde 41'ini e itim amaçl yay nlar olufltururken, yüzde 23'ünü inançlarla ilgili kitaplar, yüzde 22'sini edebiyat, inceleme, araflt rma gibi alanlar kapsayan kitaplar oluflturdu. Çocuk ve ilk gençlik kitaplar, yüzde 12 ile 16 milyona ulafl rken, akademik alanda yay mlanan kitaplar ancak yüzde 2 ile 2 milyona ulaflabildi. Y l n 5. ay nda ise 28 milyon kitap yay mlan rken, bunun yüzde 47'sini e itim, yüzde 20'sini yetiflkin, yüzde 18'ini inanç, yüzde 14'ünü de çocuk ve ilk gençlik kitaplar oluflturdu. Aç klamada, Türkiye'de yay nc l k sektörünün son y llarda yakalad büyüme e risinin sürdü ü, artan verilerin toplumun kitapla daha fazla buluflma, kitab yaflam n n eksenine yaklaflt rma istek ve iradesini kan tlar nitelikte oldu u bildirildi. Almanya'daki televizyonlarda yay nlanan baz dizi ve sinema filmlerinde y llar önce Türkiye'den gelen ailelerin çocuklar n n Almanca seslendirme yapt bildirildi. Alman televizyonlar nda TÜRK SESLER BERL N - 33 yafl ndaki Ünal, AA muhabirine yapt aç klamada, anne ve babas n n stanbul'da Avusturya Lisesi'nde e itim gördükleri için evlerinde çok iyi seviyede Almanca konufluldu unu ve bu yüzden Almanca'y çok iyi ö rendi ini söyledi. Alman televizyonlar nda 10 yafl ndan bu yana seslendirme yapt n anlatan Ünal, "1990 y l ndan bu yana beri dublaj yap yorum. Bu mesle e tesadüfen bafllad m. Okul arkadafllar m yap yordu bir gün ben de onlarla beraber gittim. Asl nda sadece izlemek için gitmifltim ancak yönetmen benim de kat lmam istedi ve mesle e bafllam fl oldum" ifadesini kulland. O tarihten sonra farkl projeler için defalarca ça r ld - n vurgulayan Ünal, 1993 y l nda bir çizgi filmde yapt baflrol seslendirmesinin ilk büyük ifli oldu unu kaydetti. Üniversitede medya ve biliflim alan nda e itim ald n ancak bu alanda hiç çal flmad n belirten Ünal, "Oyunculukla ilgili mesleki e itimim yok. Üniversiteyi bitirdikten sonra dublaj yapman n ne kadar e lenceli oldu unu fark ettim. O dönemde kendi kedime 'Bu meslek bana daha fazla keyif veriyor' diyerek devam etmeye karar ald m" diye konufltu. Almanya'da seslendirme yapan çok az yabanc kökenli oldu unu dile getiren Ünal, "Benden hariç iki Türk'ün daha bu sektörde oldu unu biliyorum. Çok az Frans z ve spanyol var, gerisi Alman. Mesle im için sesim önemli. Sesimiz bizim gücümüz" dedi. Ünal, mesle inin en güzel taraf n n çok yönlülü ü oldu unun alt n çizerek, farkl rolleri seslendirmesinin çok hofluna gitti ini belirtti. "Oyuncular n yapamad n yapabiliyorum. Sabah bir çizgi film kahraman, ö len bir vampir, akflamda çapk n bir adam ve ard ndan bir süper kahraman oluyorum. Hepsi de ayn günde " ifadesini kullanan Ünal, bunun harika bir duygu oldu unu söyledi. Dublaj yapanlar n toplum taraf ndan tan - mad n dile getiren Ünal, sesinin, simas ndan daha fazla tan nmas n n çok ilginç bir duygu oldu unu bildirdi. Türk olmas ndan dolay sektörde herhangi bir s k nt yaflamad klar n anlatan Ünal, sadece bir kez olumsuz bir olay yaflad n belirterek, "Daha önce hiç çal flmad m bir redaktör ile bir sinema filminde çal flt m. Ben baflrol oyuncusunu seslendirecektim. Kad n ismimi okuyunca ön yarg l oldu unu fark ettim. Yönetmen ise benim için mücadele verdi ve bana destek ç kt n söyledi. Sonra s k nt yaflamadan görevimi yerine getirdim" dedi. Türkiye'nin film dublaj konusunda son y llarda geliflme kaydetti ini belirten Ünal, "Eskiden Türkiye'de daha çok orijinal sesin üzerine seslendirme yap l yordu. Ancak Alman dublaj en iyilerinden biri. Bu konuda Türkler o kadar iyi de il. Ancak dili göz önünde bulundurmak gerekiyor. Almanca ve ngilizce bir birine çok benziyor, özellikle a z hareketleri konusunda. Almancay buna uydurmak daha kolay, Türkçe ise daha zor" diye konufltu. SIRASI GELD KÇE Prof. Dr. SA KAYACAN Gsm: ( ) Yaylalar kenti: Rize lkelerimizle ilgili yaz lar m z n say s bir hayli artt. F rsat buldukça illerimizle ilgili de erlendirmelerimizi sürdürüyoruz. Rize Gazeteciler Cmeiyeti Baflkan ve Zümrüt Rize Gazetesi yöneticisi Faik Bako lu dostumun gönderdikleri yay nlar var Rize yle ilgili. Bunlardan biri Rize gezi rehberi, ikincisi Ya murun ülkesi Rize Cd ve üçüncüsü Yaylalar kenti Rize, adlar n n tafl y - c lar. Yaylalar kenti Rize 144 sayfal k bir kitapç k. Kaçkar Turizm Birli i taraf ndan renkli, p r l p r l bir bask ile yay nlanm fl. Ersin Demirel yay na haz rlam fl. Foto raflar da Ersin Demirel in. lyas Karahasan, Ozan Y ld r m, Selçuk Arslan, Serdar Galipo lu, U ur Biryol katk da bulunmufllar. Rize Valisi Nurullah Çak r imzal önsöz dikkat çekiyor. Vali Nurullah Çak r, önsözünün bir yerinde; Yayla denilince akla ilk olarak Karadeniz, özellikle de Rize gelir. Do u Karadeniz Da lar n n eteklerine öbek öbek konumlanan iki yüzden fazla yayla ve mezras yla Rize Valisi Nurullah Çak r imzal önsöz dikkat çekiyor. Vali Nurullah Çak r, önsözünün bir yerinde; Yayla denilince akla ilk olarak Karadeniz, özellikle de Rize gelir. Do u Karadeniz Da lar n n eteklerine öbek öbek konumlanan iki yüzden fazla yayla ve mezras yla Rize do al bir cennet gibidir diyor. çindekiler bölümünde, Bulutlarla dans eden mekanlar, Rize yaylalar, F nd kl, Ardeflen, Çaml hemflin, Çayeli, Güneysu, Merkez ilçe, kizdere gibi bafll k alt nda verilenler yay n n içeri ini oluflturuyor. Do u Karadenizde yaz ve k fl aylar nda yayla flenlikleri geçmiflten günümüze halen sürdürülmektedir. Yayla flenlikleri aras nda tarihselli i ile Vartevor ön plana ç kmaktad r. Bu sözcük Gül Bayram anlam na gelmektedir. Do a, kültür ve turistik bilgileriyle Rize gezi rehberi, Rize l, Kültür ve Turizm Müdürlü ünce 146 sayfayla yay nlanm fl. Her mevsimin kenti Rize için, Çay önemlilik içindedir. Rize ile bütünleflmifl bir görüntüsü vard r çay n. 1.Dünya Savafl n n ard ndan dünya genelinde yaflanan a r ekonomik bunal m, Rizeden de göç dalgas n h zland r r. Bu süreçte kentte, devlet deste iyle çay üretimine bafllanmas kararlaflt r l r y l nda Rize ve Borçka da Narenciye ve Çay Ziraat n n Tatbiki hakk nda bir yasa ç kar l r den itibaren çayl k alanlar kademeli olarak geniflletilir. Bugün Türkiye deki çay yetifltirme alanlar n yüzde 60 Rize ili s n rlar içerisindedir. "Jeosit"ler muhtarlar n deste iyle belirlenecek Eskiden bir dile bir yabanc kelime otuz k rk y lda, hatta bütün o dilde yayg nlaflmas na bakacak olursan z yüz y lda giriyor. fiimdi birkaç günde bile yabanc bir kelime dile giriyor. sterseniz ilk önce Türk Dil Kurumu nun bu y lki çal flmalar ndan bahsedelim ve 2008 in Ekim ay içinde bir Dil Kurultay vard. Kurultay da ne gibi çal flmalar yap ld. Dil gerçekten millet hayat nda büyük önem tafl yor. Ayn zamanda insan hayat nda da çok büyük öneme sahip. Elbette her canl gibi insan da ses ç kar yor ama insano lu bu ses ç karmay bir dile dönüfltürmüfl. Anlaml, bir fleyler ifade eden, duygular, düflünceleri dile getiren, bilimde üretkenli i sa layan, kuflaktan kufla a bilgilerin aktar lmas n sa layan dili; ayn zamanda bir edebiyat n oluflmas nda bir malzeme olarak kullanan insano lu dile, o ses ç karma yetene- ine, dil ifllevini kazand rm fl. Bu yönüyle sadece millet hayat nda de il, insan hayat nda, aile hayat nda, toplum hayat nda ve nihayet millet hayat nda çok büyük öneme sahip. Dili insan hayat ndan ç kard n zda geriye hiçbir fley kalm - yor. E er bir milletin fertleri ortak dille anlaflam yorlarsa ortada milletten de söz edilemez. Bu bak mdan hem insan için hem millet için, aile için dilin çok büyük bir önemi var. flte bu düflünceyle Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti nin kurucusu yüce Atatürk, dile verdi i önemin en aç k bir göstergesi olarak 12 Temmuz 1932 günü Türk Dil Kurumu nun kurulufluna öncülük etmifltir. Kurucu ve koruyucu genel baflkand r ve çal flmalara daima kat lm flt r. Dile verdi i önemin bir baflka göstergesi de vasiyetnamesinde Türk Dil Kurumu na ve Türk Tarih Kurumu na yer vermifl. fiu anda Atatürk ün miras ndan elde edilen gelirlerin neredeyse tamam Türk Dil Kurumu ve Türk S VAS- MUZAFFER AKYÜZ - Sivas'ta yürütülen "Jeomiras Envanteri Atlas Projesi" çerçevesinde köy ve mahalle muhtarlar na sunum yapan Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Edebiyat Fakültesi Co rafya Bölümü Baflkan Doç. Dr. Gülp nar Akbulut, jeositlerin belirlenmesi çal flmalar nda muhtarlardan destek istiyor. Kültür ve Turizm l Müdürlü ü, Cumhuriyet Üniversitesi ve Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlü ünün ifl birli inde yürütülen "Sivas Jeomiras Envanteri Atlas Projesi" kapsam nda muhtarlarla bilgilendirme toplant lar nda bir araya gelen Akbulut, kat l mc lara "jeolojik miras", "jeosit" (belirli bir jeolojik olay veya süreci gösteren do al oluflum) ve "jeopark" gibi kavramlar hakk nda bilgiler veriyor. Jeolojik miras alanlar n n önemini anlatan Akbulut, toplant lar n sonunda, muhtarlara "do al miras tespit formu" da tarak, onlardan yörelerindeki jeositlerin tespiti konusunda destek istiyor. Projenin bilimsel dan flmanl görevini üstlenen?akbulut, AA muhabirine yapt aç klamada, Sivas' n tüm ilçelerini gezerek mahalle ve köy muhtarlar na yönelik bilgilendirme toplant lar düzenlediklerini belirterek, "Bir anlamda do al güzelliklerin keflfini muhtarlar yapacak" dedi. Bilgilendirme toplant lar na 6 May s'ta Zara ilçesinde bafllad klar n ifade eden Akbulut, flunlar söyledi: "Bugüne kadar Ulafl, Kangal, Alt nyayla, fiark flla, Gemerek, Hafik, Gürün, Suflehri ve Divri i ilçelerinde yüzlerce muhtarla bir araya geldik ve projemizden bahsettik. Bu projeyle, görsel de eri olan, do al yollarla veya insan eliyle yok olma tehdidi alt ndaki jeositleri (Herhangi bir jeolojik süreci, olay veya özelli i ifade eden kaya, mineral, fosil, yap, istif, yer flekli veya arazi parças ), Sivas merkez ve ilçelerinde köy muhtarlar arac l yla tespit etmeyi amaçl yoruz....edeb SOHBETLER... MEHMET NUR PARMAKSIZ Prof. Dr. fiükrü Haluk Akal n ile Türk Dil Kurumunun Çal flmalar ve Kaflgarl Mahmud Üzerine Sohbet (1) Tarih Kurumu na b rak lm flt r. Yüce Atatürk ü bir kere daha sayg yla ve rahmetle an yorum. Yanl fl hat rlam yorsam geçen y l Türk Dil Kurumu nun kuruluflunun yetmifl beflinci y l yd. Yani yetmifl alt nc y ldas n z, çok güzel çal flmalar yap l yor ki her zaman yap ld. Bir Türkçe Sözlük ç kt, isterseniz biraz ondan bahsedelim. Bir de baflkan m bu sene ayr ca Kaflgarl Mahmud y l, biraz da Kaflgarl Mahmud meselesini açal m. Türk Dil Kurumu kuruluflundan bu yana bine yak n kitap yay nlad. Bunlar n büyük bir bölümü Türk Dili ile ilgili bilimsel kitaplar, Türkçenin çeflitli dönemlerine yönelik metin yay nlar. Ama Türk Dil Kurumu deyince akla gelen iki önemli kitap var; bunlardan biri sözlük di eri k lavuz, imla k lavuzu veya Türkçesi ile yaz m k lavuzu. Türkçe Sözlük; Türk Dil Kurumu nun daha ilk günlerde gündeminde olan Türkçe Sözlük yay mlanmas düflüncesi, ele al nan bir konuydu. Birinci Kurultay da da zaten bu çok dile getirilmiflti de birinci bask s yay mlanabildi ve ondan sonra on bask s oldu bu sözlü ün. En son 2005 y l nda bu sözlü ün söz varl - yla yay m n gerçeklefltirdik. Bu gerçekten Türkçenin yaz dilinin söz varl n kapsayan, örnekleriyle içerisinde atasözlerinin, deyimlerin de yer ald önemli bir baflvuru kayna yd. Bunu biz tabii 2005 te yay mlad k ama sürekli yeni bask s n yap yoruz. Ayn bask, onuncu bask tekrarlan yor. Ama Türk Dil Kurumu nun en önemli çal flmas, sözlükle ilgili olan ; günümüzde art k yeni iletiflim ortamlar var, radyo ve televizyon var ama ayn zamanda 1993 den bu yana da internet diye söyledi imiz, Türkçede genel a dedi imiz ve a ortam diye adland rd m z önemli bir iletiflim ortam var ki. Bunu biz biliflim uygulamalar diye genel anlamda söyleyecek olursak sadece bilgisayarlar, sadece a ortam de il ayn zamanda cep telefonlar ndan haberleflme, oradan yaz flma, bütün bunlar Türkçe sözlü ün daha do rusu Türkçenin egemen olmas gereken alanlar olarak karfl m za ç k yordu. Bu bak mdan ben 2001 y l nda göreve atand ktan sonra öncelikli olarak sanal ortamda bir sözlü ün bulunmas düflüncesiyle hareket ettim ve 2002 y l nda, Türk Dil Kurumu nun yetmiflinci kurulufl y ldönümünde Türkçe Sözlük ü bilgisayar ortam na aktard k. Tabii bas l bir sözlükte düzenleme yapmak, yeni bir kelime eklemek veya bir de ifliklik yapmak kolay de il, yeniden onu basman z gerekiyor. Ama sanal ortamdaki sözlüklerin bir özelli i var her an de ifltirebiliyorsunuz, güncellefltiriyorsunuz. Yeni sözler, yeni anlamlar eklenebiliyor. flte bu düflünceyle ad n Güncel Türkçe Sözlük koyduk. Yan lm yorsam Türkiye de en çok t klanan sitelerden birisi Türk Dil Kurumu nun sitesi. Evet, flimdi bu say y emin olur art k ben de akl mda tutam yorum. Günde ortalama yüz binin üzerinde ziyaretçi geliyor sayfam za ve sözlü ün kullan c s ; onu belirlemek mümkün olmuyor. Neden? Çünkü bir kifli giriyor sadece bir kelimeye bakm yor. En az on, on befl kelimeye bak yor. 26 Eylül 2008 de bu sözlü ün yeni bir sürümü olan Sesli Türkçe Sözlük kullan ma aç ld. Bakan - m z Say n Mehmet Ayd n kullan - ma açt. Üç gün içerisinde bir buçuk milyon kifli ziyaret etti yani günde neredeyse befl yüz bin kifli ziyaret etti. Burada Türk Dil Kurumu nun amac flu art k: Her ortamda Türkçenin kaynaklar na insanlar m z eriflebilmeli. Çünkü Türkçe dünya dili diyoruz, dünya dili olarak yayg nlaflmal diyoruz ama sizin sanal ortamda bir sözlü ünüz yoksa, yabanc lar n Türkçe ö renmelerine yard mc olacak sanal ortamda malzemeniz yoksa dilin dünya dili olmas mümkün de il. Bu amaçla zaten biz Türkçede kelimeler nas l söylenir, do ru söylenifl flekli nas ld r; bunu öncelikle kendi milletimize göstermek; gençlerimize, çocuklar m za. Ondan sonra yurtd fl nda yaflayan vatandafllar m z var. Avrupa Birli i nde befl milyona yaklaflan, bütün Avrupa da yedi milyona yaklaflan bir nüfus var ve üçüncü kuflak orada, art k dördüncü kuflak gelmek üzere. Onlara Türkçe kelimelerin do ru telaffuzunu gösterecek bir kaynak laz md. Üçüncüsü Türkçeyi ö renmek isteyen yabanc lara ellerinin alt nda her an yaz l fl n gördükleri ve telaffuzunu duyduklar bir kaynak oluflturduk. GÜNÜN DÖRTLÜ Ü Varl m n hamuru aflka âfl k yoktand r, Bilinmeze âfl m haberi var çoktand r. Gözyafllar m kanl d r bunun tek müsebbibi, Mahflere dek kalbimde sapl duran oktand r.

GÖKÇEK erdi murad na!

GÖKÇEK erdi murad na! Ünlü emlak müflaviri Salim Taflç sektör için NE DED? Emlak sektöründeki geliflmeleri duayen uzmanlardan TÜS AV Emlak Kurul Baflkan ünlü emlak müflaviri Salim Taflc ile konufltuk. Dursun ERKILIÇ n haberi

Detaylı

Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak

Türk tar m, nitelikli iflgücüne kavuflacak Bal m z göçmen! TZOB Genel Baflkan Bayraktar, "2013-2014 av sezonunda avc l ktan elde edilen üretimimizin önemli bir bölümünü hamsi, mezgit, çaça ve istavrit gibi göçmen bal klar oluflturdu" dedi. Bayraktar

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n

Fiyat 25 Kr. Mehmet K rk nc Hocaefendi, hükümet ile Gülen cemaati aras nda yaflanan tart flmalara dair aç klamada bulunurken, Bu k rg nl klar n ISSN 1308-7622 BAfiBAKAN ile HOCAEFEND ye seslendi 13 Ocak 2014 Pazartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr MEHMET KIRKINCI Hoca'n n sulh ça r s Daum un ilac namaz ve dua Bursaspor teknik direktörü Christoph

Detaylı

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla

Birbiri ard na dev projelerin ya temelini atan ya da aç l fl n yapan Türkiye yine bir keye hofl geldin demez. Önce kafl kla ISSN 1308-7622 12 Haziran 2014 Perflembe www.yedigüngazetesi.com.tr Fiyat 25 Kr Kandiliniz mübarek olsun Ey Türk, ey Kürt; üzerine hörelenmek için 3 sebep var Petrol, gaz, bar fl Hiçbir ülke bölge ve dünya

Detaylı

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85.

Çözüm Süreci nin. yüz güldüren yan YAZIK! Her y l 800 pilota ihtiyaç var. Do u da tar m ve hayvanc l k patlad. Nerede denen domates iflte bu 85. ISSN 1308-7622 Fiyat 25 Kr Nerede denen domates iflte bu HABER 7. SAYFADA 14 Temmuz 2014 Pazartesi www.yedigüngazetesi.com.tr Çözüm Süreci nin TSK'dan ANKA'ya yeni siparifl Türk Havac l k ve Uzay Sanayii

Detaylı

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622.

Fiyat 10 Kr CAR AÇIK BÜYÜME. Bulut Teknolojisi 6. SAYFADA. Kad nlar n rolü var 6. SAYFADA TÜRK YE N N GAZETES 1308-7622. ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 ISSN 1308-7622 B TÜRK YE N N GAZETES ELDE www.beldegazetesi.com Fiyat 10 Kr 9 Aral k 2013 Pazartesi Fiyat 25 Kr Eti ihraç ediyoruz ama yeteri kadar yemiyoruz

Detaylı

TÜRK YE için utanç oyunlar!

TÜRK YE için utanç oyunlar! ISSN 1308-7622 2014 - K fl Olimpiyat Soçi de dün bafllad 8 fiubat 2014 Cumartesi www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr ONLAR E T LD TÜRK YE için utanç oyunlar! B Z E LEND K! K fl gelince birçok ülke bunu tatil

Detaylı

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN.

Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN. Üzücü bir gerginli i bitiren kelam yazan kalem ve kelam n duyulmas n sa layan aktörler: Alaeddin Kaya, Fehmi Koru RAHATLATAN ISSN 1308-7622 7 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr 85.000 adresine

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI

VATANDAS IHBAR IL GIDA IMHA ETTI Bakkallar Odas Baflkan Aday Zekerya Murat: fiimdi bakkal kazanacak Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odas Baflkan Aday Zekerya Murat, seçildikleri takdirde dürüst, kat l mc ve fleffaf bir yönetim anlay

Detaylı

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke

Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Türkiye, Avrupa da yafll nüfus oran en düflük ülke HABER 18 DE 3 EYLÜL 2013 SALI F YATI:

Detaylı

10 bin kad n, polis korumas alt nda

10 bin kad n, polis korumas alt nda 20 MAYIS 2013 PAZARTES GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 10 bin kad n, polis korumas alt nda Yurt genelinde fliddete u rad

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. F YATI: 25 Kr GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yer çekimine meydan OKUYORLAR 31 TEMMUZ 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Önlerine ç kan engelleri

Detaylı

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM

OY UNA SAH P CIKMA DÖNEM ISSN 1308-7622 2 Nisan 2014 Çarflamba www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr CHP L ÜLKÜCÜLER! Mansur Yavafl n destekçileri, Yüksek Seçim Kurulu binas önünde toplanarak seçimlerde hile yap ld iddias yla protesto

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

YURTTA savas dünyada savas!

YURTTA savas dünyada savas! fl sa l ve güvenli i için 2014 rehber y l Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Faruk Çelik, ifl sa l ve güvenli i bilincini hem ifl yerlerinde hem de iflçilerde oturtmak için 2014 y l n n rehberlik y l olaca

Detaylı

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi.

Fiyat 25 Kr. 2013 y l nda tar msal ihracat m z rekor k rd, 17,7 milyar dolarl k tar m ürünü ihracat gerçeklefltirildi. geride kalan aylar nda ikifler kez flampiyon rtiçi turlar n mücadelesi dikkati çekerken, soflampiyonu olacak ürün belirleyecek. a kuru so an yüzde 55,01 oran ndaki fiyat aryonu olurken, fiubat ta yüzde

Detaylı

Her ö rencinin 1 a ac olacak

Her ö rencinin 1 a ac olacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Trafik polisinin yetkisi hakim ve savc da yok 27 EYLÜL 2013 CUMA F YATI: 25 Kr An tkabir

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Hürkufl'un seri üretimi bafll yor 28 ARALIK 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr K fl n so u u vatandafl

Detaylı

Mühür sende ama Süleyman de ilsin!

Mühür sende ama Süleyman de ilsin! Çehresi de iflen ilçe Hizmetleri ile Alt nda a ça atlatan Veysel Tiryaki nin hizmetleri... 13. SAYFADA Bosna n n UMUDU Türkiye Bosna Bank International (BBI), Bosna Hersek'e verilen 100 milyon avroluk

Detaylı

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM.

Fiyat 25 Kr KAVGA. Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konufltu: Hiçbir partiyle ayn çizgide olmad k HABER 12 DE TRABZON TUR ZM. ISSN 1308-7622 28 Ocak 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Lisansl depolara talep var fiirket profili, esnaf say s Gümrük ve Ticaret Bakan Hayati Yaz c, 2013 y l nda Türkiye'deki faal durumdaki

Detaylı

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR

MHP, Sincan da ÖNDE G D YOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Keçiören de Hocal fiehitler An t aç ld Keçiören de yap lan Hocal fiehitler An t 'n n aç

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ÇANKAYA n n kumbaras doluyor HABER 17 DE 4 fiubat 2014 SALI F YATI: 25 Kr Çankaya Belediyesi

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak

Acil ça r lar n tümü 112 de toplanacak GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz THK, otomobil fiyat na Yerli Uçak satacak 19 EK M 2013 CUMARTES F YATI: 25 Kr Zamda en

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad

Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Sincan Ya l Güreflleri için geri say m bafllad Çocuk E itim Evi ne Hat ra Orman GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 15 HAZ

Detaylı

Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE

Kafa kar flt ran haftadan NETLESME SÜREC NE Resmi olmayan sonuçlara göre oy oran n 22 Temmuz 2007 ye göre yaklafl k 4 puan art ran AK Parti nin milletvekili say s ayn seçime göre düfltü. 2007 de yüzde 46.66 oy alan ve 341 milletvekilli i kazanan

Detaylı

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z

HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Erdo an; CHP, MHP ve BDP ye yüklendi ISSN 1308-7622 10 Aral k 2013 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr HER YER KAR TÜRK YE nin PART S Y Z Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, "CHP Belediyesi, susuzluktur.

Detaylı