Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya. Demans, bilişsel (kognitif) kapasitenin edinsel ve ilerleyici kaybı şeklinde

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya. Demans, bilişsel (kognitif) kapasitenin edinsel ve ilerleyici kaybı şeklinde"

Transkript

1 1 Demans ve Nörodejeneratif süreçler Prof. Dr. Kamil Karaali Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Antalya Demans, bilişsel (kognitif) kapasitenin edinsel ve ilerleyici kaybı şeklinde tanımlanabilir. Demansın, klinik olarak deliriumdaki ani ve geçici bilişsel bozukluklardan ve depresif psödodemanstan ayırt edilmesi gerekir. Demans, primer dejeneratif bir süreç şeklinde başlayabileceği gibi, santral sinir sistemini tutan enfeksiyöz, tümöral ya da otoimmün hastalıkların seyrinde sekonder olarak da ortaya çıkabilir. Hastaların değerlendirilmesinde ilk adım, tedavi edilebilecek sekonder nedenlerin dışlanmasıdır. Bu aşamada, bilgisayarlı tomografi (BT) ya da tercihen manyetik rezonans görüntüleme (MRG) rutin olarak istenmektedir. Örneğin; normal basınçlı hidrosefali, bası bulguları yaratan kitle lezyonları ya da kronik subdural hemoraji gibi patolojiler, özellikle frontal lobdaki posttravmatik ensefalomalaziler (resim 1), serebrovasküler hastalıklar, kronik enfeksiyöz süreçler (HIV, nörosifiliz, kronik menenjit ), vaskülite bağlı tutulumlar MR değerlendirme ile kolaylıkla tanınabilecek sekonder demans nedenlerindendir. Primer nedenler ise şu şekilde özetlenebilir: Alzheimer hastalığı: Primer nörodejeneratif bozukluklardan demansa yol açan en önemli neden Alzheimer hastalığıdır. Demans olgularının yaklaşık yarıya yakınını oluşturur. İnsidans ve prevalansı yaş ile anlamlı şekilde artış gösterir, yaşlar arasında prevalans %30-50 arasına çıkabilir. İlerleyici bilişsel yıkım ve davranış değişiklikleri tipik özelliğidir. Histopatolojik olarak tutulan beyin dokusunda nöritik plak ve nörofibriler yumaklar izlenir. Nörofibriler yumaklar, bellek bozukluğu ve nöropsikiyatrik belirtilere neden olmaktadır. Ayrıca sinaptik yoğunlukta azalma,

2 2 nöronal kayıp ve hipokampal nöronlarda granülovakuoler dejenerasyon da vardır. Görüntülemede, özellikle temporal loblarda belirgin izlenen kortikal atrofi ana bulgudur. Olguların çoğunda lateral ventrikül temporal hornları dilate (genişlik 3 mm den fazla) izlenir. İnterunkal mesafe de temporal atrofi nedeni ile artmıştır. Atrofik değişikliklerin ilerleme hızı normal olgulara göre fazladır. MR spektroskopide N-asetil aspartat seviyeleri azalmış, myoinositol artmış olarak izlenir. Beyinde özellikle posterior temporoparyetal bölgelerde kan akımı azalmıştır, Bu da PET, SPECT, BT ya da MR perfüzyon çalışmaları ile gösterilebilir. Frontotemporal demans: Başlangıç yaşı genellikle 65 in altındadır. Bu hastalıkta, davranış bozuklukları ve kişilik değişiklikleri ön plandadır. Demans, bu bulgulardan yıllarca sonra gelişebilir. Kortikal atrofi özellikle frontal (resim 2) ve temporal bölgelerde belirgindir. Frontal varyant, semantik demans ve ilerleyici tutuk afazi gibi alt tipleri vardır. Semantik demansta atrofi temporal loblarda frontal loblara göre çok daha belirgindir. Lewy cisimcikli demans: Olgularda demans, parkinsonyan belirtiler ve nöropsikiyatrik bulgular vardır. Histopatolojik olarak derin gri cevher oluşumları ve kortekste Lewy cisimcikleri bulunur. Beyin sapı oluşumları ile substansiya nigra atrofisi izlenebilir. Kortikal atrofi genelde eşlik eder. Perfüzyon çalışmalarında, oksipital loblarda kortikal hipoperfüzyon saptanabilir. Parkinson hastalığı: Bradikinezi, istirahat tremoru, rijidite gibi bulgulara çoğunlukla nöropsikiyatrik semptomlar da eşlik eder. Parkinson olgularında demans sıklığı %40 lara yaklaşmaktadır. Histopatolojik olarak, substansiya nigranın pars kompaktasında nöron kaybı ve Lewy cisimcikleri görülür. MR görüntülemede, T2 ağırlıklı kesitlerde pars kompaktada incelme gösterilebilir. Hemsiferlerde atrofik değişiklikler eşlik

3 3 edebilir. Görüntüleme, özellikle diğer parkinsonyen sendromlardan ayrımına yardımcı olabilir. Parkinsonyen sendromlar: - Progresif supranükleer felç, klinik olarak Parkinson hastalığına çok benzeyen, yukarı bakış kısıtlılığı, rijidite, dizartri ve subkortikal demans ile karakterize bir hastalıkır. MR görüntülemede üçüncü ventrikülde ve interpedinküler sisternde genişleme, mezensefalon atrofisi, pars kompaktada incelme izlenir. T2 ağırlıklı görüntülerde putamen, globus palliduslara göre daha hipointens izlenebilir. - Kortikobazal dejenerasyonda, patolojik olarak substansiya nigra, frontoparyetal korteks ve striatumda (kaudat nükleus ve putamen) nöronal kayıp vardır. Parkinsonizm bulguları, distoni, myoklonus ön plandadır. Demans zaman içinde sıklıkla gelişir ve subkortikal tiptedir. MR görüntülemedeki tipik bulgusu pre- ve postsantral girusların incelmesi ve santral sulkusun genişlemesidir. - Multi-sistem atrofi olarak adlandırılan grupta, Shy-Drager, olivopontoserebellar atrofi, striatonigral dejenerasyon gibi sendromlar bulunur. Otonomik disfonksiyon, Parkinsonizm, piramidal bulgular, serebellar bulgular ön plandadır. İlerleme parkinson hastalığına göre daha hızlıdır ve başlangıç yaşı daha düşüktür. Demans genellikle ön planda değildir. MR görüntülemede beyin sapı, serebellum ve putamen atrofisi vardır. Putamen intensiteleri T2 ağırlıklı görüntülerde azalmış olarak izlenebilir. Bu olgularda ponsta T2 ağırlıklı görüntülerde haç şeklinde hiperintensite izlenmesinin spesifik bir bulgu ( hot cross buns işareti) olduğu öne sürülmüştür (Resim 3).

4 4 Vasküler demanslar: Çok sayıda enfarktlara bağlı olarak gelişen, bilişsel ve davranışsal bozukluklara yol açan klinik bir durumdur. Hastalar çoğunlukla uzun süredir hipertansiftir ve ateroskleroz açısından risk faktörlerinin çoğunu taşırlar. MR görüntülemede derin gri cevher oluşumları ve beyaz cevherde çok sayıda enfarktlar ve yaygın iskemik değişiklikler bulunur. Beyin kan akımı genel olarak azalmıştır. Demansı olan hastada subkortikal beyaz cevherdeki yaygın iskemik hasar Binswanger hastalığı olarak adlandırılır (resim 4). CADASIL (cerebral autosomal dominant arteriopathy with subacute infarcts and leukoencephalopathy) ise diğer bir vasküler demans nedeni olup otozomal dominant geçiş gösterir, genelde dördüncü dekadda başlar. Geçici iskemik ataklar, inmeler, demans, depresyon görülür. MR görüntülemede periventriküler beyaz cevherde, beyin sapı ve bazal ganglionlarda T2 intensitesinde artış vardır. Lezyon yoğunluğu yaş ile artar. Huntington hastalığı: Kore, bilişsel fonksiyonlarda azalma ve aile öyküsü ile karakterizedir. Kore, istemsiz, ani, amaçsız ve ritmik olmayan ve vücudun bir tarafından diğerine atlayan hareketlerdir. Hastalık yaşlar arasında başlar. Kişilik değişiklikleri sıktır. Tüm hastalarda demans gelişimi kaçınılmazdır. Görüntülemede, kaudat nükleus atrofisine bağlı olarak lateral ventrikül frontal hornları geniş izlenir (resim 5). Putamen ve globus pallidus intensiteleri T2 ağırlıklı görüntülerde artmış olarak izlenebilir. Kortikal atrofi frontal ve temporalde belirgindir. PKAN (Panthotenate kinase-associated neurodegeneration): Eski adıyla Hallervorden-Spatz hastalığı olarak bilinen, otozomal resesif geçişli bir hastalıktır. İstemsiz hareketler, spastisite ve ilerleyici demans bulguları vardır. Patolojik olarak globus pallidus, nükleus ruber ve substansiya nigrada demir birikimi vardır. Bu da MR görüntülemede bu alanların T2 ağırlıklı görüntülerde hipointens izlenmesine neden olur. Globus pallidusların medial kesimlerinin intensitesi yüksek olabilir, bu durumda

5 5 tipik kaplan gözü işareti ortaya çıkar. Bu göz kısımlarındaki parlaklığın boyutu hastalık ilerledikçe azalma gösterir. Atrofi eşlik edebilir. Kaynaklar 1. Grossman RI, Yousem DM. Neuroradiology. 2nd ed. Philadelphia, PA: Mosby, Campbell WW (ed). Dejong s The Neurological Examination. Güneş Tıp Kitabevleri, 6. baskı, Ankara, Cummings JL. Alzheimer hastalığı ve ilişkili demansların nöropsikiyatrik özellikleri. Sigma Publishing, İstanbul, Friedenberg RM. Dementia: One of the greatest fears of aging. Radiology 2003; 229: Murray AD. Imaging approaches for dementia. AJNR 2012; 33: Resim alt yazıları: Resim 1: Demans etiyolojisi araştırılan olguda FLAIR ağırlıklı transvers görüntüde her iki frontal lobda ensefalomalazi alanları izleniyor. Resim 2: Frontotemporal demans. Sagittal ve transvers T1 ağırlıklı görüntülerde frontal loblarda kortikal atrofi izleniyor. Resim 3: Multisistem atrofi. T2 ağırlıklı transvers görüntüde ponsta haç şeklinde hiperintensite izleniyor ( hot cross buns işareti) Resim 4: Binswanger hastalığı. Demanslı olguda, FLAIR ağırlıklı transvers görüntüde subkortikal lifleri de tutan yaygın beyaz cevher intensite artışı.

6 6 Resim 5: Huntington hastalığı. BT ve MRG kesitlerinde kaudat nükleus atrofisine bağlı olarak lateral ventrikül frontal hornlarında genişleme. Resim 6: PKAN. Gradient eko T2 ağırlıklı görüntüde her iki globus pallidus belirgin hipointens izleniyor.

7 7 Resimler Resim 1: Demans etiyolojisi araştırılan olguda FLAIR ağırlıklı transvers görüntüde her iki frontal lobda ensefalomalazi alanları izleniyor.

8 8 Resim 2: Frontotemporal demans. Sagittal ve transvers T1 ağırlıklı görüntülerde frontal loblarda kortikal atrofi izleniyor Resim 3: Multisistem atrofi. T2 ağırlıklı transvers görüntüde ponsta haç şeklinde hiperintensite izleniyor ( hot cross buns işareti)

9 9 Resim 4: Binswanger hastalığı. Demanslı olguda, FLAIR ağırlıklı transvers görüntüde subkortikal lifleri de tutan yaygın beyaz cevher intensite artışı.

10 10 Resim 5: Huntington hastalığı. BT ve MRG kesitlerinde kaudat nükleus atrofisine bağlı olarak lateral ventrikül frontal hornlarında genişleme. Resim 6: PKAN. Gradient eko T2 ağırlıklı görüntüde her iki globus pallidus belirgin hipointens izleniyor.

27.09.2014 KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA. Nörovasküler Ünite. Nörovasküler Ünite

27.09.2014 KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA KÜÇÜK DAMAR HASTALIĞI ETYOLOJİK SINIFLAMA. Nörovasküler Ünite. Nörovasküler Ünite Hipertansif ve Aterosklerotik Küçük Damar Hastalığı Dr. Gökhan Erkol İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Türk Nöroradyoloji Diploması 1. Dönem 2. Kursu Damarsal Hastalıklar KÜÇÜK DAMAR

Detaylı

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

Mitokondrial Hastalıklar

Mitokondrial Hastalıklar ARŞİV 2003;12 (Ek Sayı): 32 Mitokondrial Hastalıklar Uzm.Dr.Filiz KOÇ* Prof.Dr.Yakup SARICA* Dr.Deniz YERDELEN* Mitokondrial hastalıklar klinik, histopatolojik ve genetik özellikleri dikkate alınarak farklı

Detaylı

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA

TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI. Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA TRİNÜKLEOTİD TEKRAR HASTALIKLARI Yrd. Doç. Dr. Ünal ULUCA Üçlü nükleotid tekrar uzamaları nörolojik hastalıkların bazılarında ortak bir mekanizma oluşturur. Bu hastalıklarda, normalde belli bir sayıda

Detaylı

PRİMER PROGRESSIF AFAZİ Primer progressive aphasia

PRİMER PROGRESSIF AFAZİ Primer progressive aphasia OLGU SUNUMU Primer (Case progressif Reports) afazi PRİMER PROGRESSIF AFAZİ Primer progressive aphasia Yahya KARAMAN 1, Abdullah TALASLIOĞLU 1, Murat AKSU 2 Özet: İki yıl içinde ilerleyici motor disfazi

Detaylı

Van der Knaap ve ark. taraf ndan 1995 y l nda infantil başlang çl

Van der Knaap ve ark. taraf ndan 1995 y l nda infantil başlang çl Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:446-451 NÖRORADYOLOJ ARAfiTIRMA YAZISI Van der Knaap lökoensefalopatisi: T, MRG, MR spektroskopi ve difüzyon MRG bulgular Faz l Gelal, Melda Apayd n, Cem Çall,

Detaylı

Ekstrapiramidal Sistem ve İstemsiz Hareketler. Dr.Eşref AKIL. Nöroloji AD

Ekstrapiramidal Sistem ve İstemsiz Hareketler. Dr.Eşref AKIL. Nöroloji AD Ekstrapiramidal Sistem ve İstemsiz Hareketler Dr.Eşref AKIL Nöroloji AD Hareketin düzenlenmesindeki üç suprasegmental sistem: Piramidal sistem Ekstrapiramidal sistem Serebellar sistem Bunlara ek olarak

Detaylı

Normal Basınçlı Hidrosefali ve Atrofik Ventrikülomegali Ayırıcı Tanısında Beyin Omurilik Sıvısı Akım Çalışmasının Etkinliği

Normal Basınçlı Hidrosefali ve Atrofik Ventrikülomegali Ayırıcı Tanısında Beyin Omurilik Sıvısı Akım Çalışmasının Etkinliği Pamukkale Tıp Dergisi Pamukkale Medical Journal Normal Basınçlı Hidrosefali ve Atrofik Ventrikülomegali Ayırıcı Tanısında Beyin Omurilik Sıvısı Akım Çalışmasının Etkinliği Cerebrospinal Fluid Flow Study

Detaylı

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Dursun Kırbaş İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

Detaylı

Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı

Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Nörolog Olmayanlar İçin Nöroloji Sempozyum Dizisi No: 42 Ocak 2005; s. 255-262 Par kin son Has ta lı ğı nın Ayı rı cı Ta nı sı Prof. Dr. Sibel

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

Normal Basınçlı Hidrosefali: Yeni Kavramlar

Normal Basınçlı Hidrosefali: Yeni Kavramlar Mehmet Murat TAŞKIN * ÖZET Normal basınçlı hidrosefali, idiyopatik veya sekonder nedenlerle olabilen, ileri yaşlarda görülen ve yürüme bozukluğu, demans ve inkontinans şeklinde bir klinik triadı bulunan,

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

Ayrıca bu toplantının gerçekleşmesinde bize iki yıldır sponsörlük yapan Abdi İbrahim firmasına katkılarından dolayı teşekkür ederim.

Ayrıca bu toplantının gerçekleşmesinde bize iki yıldır sponsörlük yapan Abdi İbrahim firmasına katkılarından dolayı teşekkür ederim. Değerli Öğrencilerimiz; İstanbul Üniversitesi Sinirbilim Kulübü olarak, 2. Sinirbilim Günü, 21 Mart 2015 tarihinde İstanbul Tıp Fakültesi 14 Mart amfisinde düzenleyeceğiz. Sinirbilim Günü nün en önemli

Detaylı

Parkinsonizmin Görüntülenmesinde Son Gelişmeler: Nükleer Tıp Yaklaşımı

Parkinsonizmin Görüntülenmesinde Son Gelişmeler: Nükleer Tıp Yaklaşımı Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2014;17(1-2):13-24 13 Derleme / Review doi: 10.5606/phhb.dergisi.2014.04 Parkinsonizmin Görüntülenmesinde Son Gelişmeler: Nükleer Tıp Yaklaşımı Recent

Detaylı

HAREKET SİSTEMİ. Yrd. Doç.Dr. Ertuğrul UZAR. Aktif hareket: Kişinin iradesi dahilinde ve kendi katkısı ile olandır. İstemli hareket.

HAREKET SİSTEMİ. Yrd. Doç.Dr. Ertuğrul UZAR. Aktif hareket: Kişinin iradesi dahilinde ve kendi katkısı ile olandır. İstemli hareket. HAREKET SİSTEMİ Yrd. Doç.Dr. Ertuğrul UZAR Aktif hareket: Kişinin iradesi dahilinde ve kendi katkısı ile olandır. İstemli hareket İstemsiz hareket Pasif hareket: Kişinin başkasının yardımıyla yaptığı hareketlerdir.

Detaylı

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ

İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ RADYOLOJİ KLİNİĞİ Şef. Doç. Dr. MUZAFFER BAŞAK İNTRAKRANYAL YER KAPLAYICI LEZYONLARIN AYIRICI TANISINDA MR SPEKTROSKOPİNİN YERİ Radyoloji

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article.

Conflict of interest: The authors reported no conflict of interest related to this article. Araştırma Makalesi / Research Article 9 DOI: 10.4274/npa.y6036 Devinime İlişkin Kortikal Potansiyellerin Hafif Bilişsel Bozukluk ve Orta Evre Alzheimer Hastalığı nı Değerlendirmede Nöropsikolojik Testler

Detaylı

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan TUNA SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

Detaylı

Frontotemporal Demans. Frontotemporal Dementia. Betül Özdilek, Mustafa Ülker, Esma Kobak, Gülay Kenangil

Frontotemporal Demans. Frontotemporal Dementia. Betül Özdilek, Mustafa Ülker, Esma Kobak, Gülay Kenangil OLGU SUNUMU Frontotemporal Demans Frontotemporal Demans T A D Frontotemporal Dementia Betül Özdilek, Mustafa Ülker, Esma Kobak, Gülay Kenangil Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK**

Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK** Yaşlılıkta Nörolojik Temelli İletişim Sorunları ve Dil ve Konuşma Terapisi Neurological Communication Disorders in the Elderly: Speech and Language Therapy Yrd.Doç.Dr. İlknur MAVİŞ* Doç.Dr. Demet ÖZBABALIK**

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir?

PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? PET/BT Nedir, Endikasyonları Nelerdir? Recep SAVAŞ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Özel Sağlık Hastanesi, İzmir PET/ BT; Pozitron Emisyon Tomografi ve Bilgisayarlı Tomografi cihazlarının

Detaylı

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar

Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Yaşlılık ve Psikiyatrik Hastalıklar Işın BARAL KULAKSIZOĞLU İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, İstanbul Türkiye de de beklenen ortalama yaşam süresinin artmasıyla,

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu. Dr.

T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu. Dr. T.C. Sağlık Bakanlığı Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Laboratuarı Şef: Doç. Dr. Fevziye Kabukçuoğlu GRADE IV ASTROSİTİK TÜMÖRLERDE HER2/NEU EKSPRESYONU VE CD105 İLE BOYANAN MİKRODAMAR

Detaylı

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) son y llarda ortaya

Posterior reversibl ensefalopati sendromu (PRES) son y llarda ortaya Tan sal ve Giriflimsel Radyoloji (2001) 7:464-472 NÖRORADYOLOJ RES MLERLE R KONU Posterior reversibl ensefalopati sendromu: patofizyoloji ve ileri MRG teknikleri ile korelasyon Mehmet Tekflam, Sean O.

Detaylı

26.09.2014. İskemik İnme: Penumbra Kavramı: Akut İskemide Kurtarılabilir Doku, Deneysel ve Klinik Modellerle Değerlendirme. Deneysel.

26.09.2014. İskemik İnme: Penumbra Kavramı: Akut İskemide Kurtarılabilir Doku, Deneysel ve Klinik Modellerle Değerlendirme. Deneysel. Penumbra Kavramı: Akut İskemide Kurtarılabilir Doku, Deneysel ve Klinik Modellerle Değerlendirme Prof. Dr. Nazire Afşar Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji AD İskemik İnme: İnme strok SVH SVO:

Detaylı