FLUANXOL 3 mg Kaplanmış Tablet. Bir tablet : Flupentiksol dihidroklorür (3 mg flupentiksol e eşdeğer ) Sarı demir oksid ve şeker içerir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FLUANXOL 3 mg Kaplanmış Tablet. Bir tablet : Flupentiksol dihidroklorür (3 mg flupentiksol e eşdeğer ) Sarı demir oksid ve şeker içerir."

Transkript

1 FLUANXOL 3 mg Kaplanmış Tablet Formülü : Bir tablet : Flupentiksol dihidroklorür (3 mg flupentiksol e eşdeğer ) Sarı demir oksid ve şeker içerir mg Farmakolojik Özellikleri : Flupentiksol belirgin antipsikotik, anksiyolitik ve aktive edici etkilere sahip, tioksanten türevi bir maddedir. Nöroleptiklerin antipsikotik etkileri genelde dopaminerjik reseptörleri bloke edici etkileriyle ilintilidir; bu reseptörlerin blokajı ise diğer nörotransmitter sistemlerinde de zincirleme değişimlere neden olabilmektedir. Düşük ve orta düzeydeki dozlarda (günde 25 mg a kadar) Flupentiksol sedasyon oluşturmaz. Ancak daha yüksek dozlarda özgün olmayan sedatif etkisi ortaya çıkar. Ayrıca Flupentiksol, bütün dozajlarda belirgin anksiyolitik etkiye sahiptir. Flupentiksol ün halüsinasyonlar, paranoid delüzyonlar ve diğer psikotik semptomlar üzerine belirgin etkisinin olabilmesi için, günde 3 mg dan yüksek dozlarda kullanılması gerekir. Antipsikotik etki dozun artırılması ile artmaktadır. Flupentiksol, inhibisyonu kaldırıcı ( antiotistik ve aktive edici ) ve genel ruh halini kalkındırıcı etkileri ile apatik, deprese, kendini geri çekmiş ve zayıf motivasyonlu hastaları daha dikkatli, daha paylaşımcı ve daha aktif bir biçimde sosyal ilişkilere girer duruma getirmektedir. Farmakokinetik : Flupentiksol ün oral alımından sonra biyoyararlılığı yaklaşık % 40 düzeyindedir ve serum pik konsantrasyonlarına 4 saat içinde ulaşır. Flupentiksol, küçük miktarlarda plasenta bariyerini geçer ve yine düşük miktarlarda süt içine salıverilir. Metabolitleri ise nöroleptik aktiviteden yoksundur. Atılım büyük oranda feçesle olmakta, bir miktar da idrar yolu ile atılmaktadır. Biyolojik yarı ömrü 35 saat düzeyindedir. Endikasyonları : Özellikle apati, anerji, depresyon ve geri çekilmenin eşlik ettiği halusinasyonlar, hezeyanlar ve düşünce bozukluğu semptomları ile seyreden şizofreni ve diğer psikozların, akut ve idame tedavisinde endikedir. Kontrendikasyonları : Akut alkol, barbitürat ve opiat zehirlenmelerinde ve komada kontrendikedir. Eksitasyona girebilecek veya aşırı aktif hastalarda, ilacın aktive edici etkisi, bu tür özellikleri şiddetlendirebileceğinden uygulanmamalıdır.

2 Elektrokonvülsif tedavi gerektirebilecek veya hastaneye yatacak ağır depresyon hastalarında kullanılmamalıdır. Uyarılar /Önlemler : Fluanxol, ilerlemiş hepatik, konvulsif veya kardiyovasküler hastalığı ve ayrıca ağır solunum yolu hastalıkları, renal yetmezlik halleri ve Parkinson hastalığı olan vakalarda, dikkatle uygulanmalıdır. Sedatif etkisi belirgin nöroleptiklerle tedavi edilmekte olan vakalarda, Fluanxol tedavisi başladığında bu nöroleptiğin dozu azaltılarak kesilmelidir. Uzun dönemli ve özellikle yüksek dozlarda tedavi edilen hastalar özenle izlenmeli ve idame dozunun yeniden belirlenmesi yönünden periyodik olarak değerlendirilmelidir. Aktive edici etkisi nedeniyle, uyarılabilecek durumdaki veya aşırı aktif hastalarda günde 25 mg a kadar olan dozlar önerilmez. Diğer psikotroplar için geçerli olduğu gibi flupentiksol, insülin ve glükoz seviyelerini değiştirebilir. Bu nedenle, diyabetik hastalarda antidiyabetik tedavinin ayarlaması gerekebilir. Antipsikotikler terapötik sınıfına dahil olan diğer ilaçlar gibi flupentiksol de QT uzamasına neden olabilir. Persistan QT aralığı uzaması malign aritmi riskini artırabilir. Bu nedenle, duyarlı bireylerde (hipokalemi, hipomagnezemi veya genetik yatkınlığı olanlar) ve QT uzaması, belirgin bradikardi (dakikada <50 atım), yakın zamanda geçirilmiş miyokard enfarktüsü, kompanse olmayan kalp yetmezliği veya kardiyak aritmi gibi kardiyovasküler bozukluk hikayesi olan hastalarda flupentiksol dikkatle kullanılmalıdır. Diğer antipsikotiklerle eş zamanlı tedaviden kaçınılmalıdır (bkz. İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler). Antipsikotik ilaçlar ile venöz tromboembolizm (VTE) vakaları bildirilmiştir. Antipsikotikler ile tedavi edilen hastalarda sıklıkla VTE için kazanılmış risk faktörleri bulunduğundan, VTE için tüm olası risk faktörleri flupentiksol ile tedavi öncesi ve sırasında tanımlanmalı ve koruyucu önlemler alınmalıdır. Yaşlı hastalar Yaşlı hastalar en düşük tedavi dozunu almalıdır. Serebrovasküler Randomize plasebo kontrollü klinik çalışmalarda bazı atipik antipsikotikleri kullanan demans popülasyonunda serebrovasküler advers olay riskinin yaklaşık 3 kat artış gösterdiği gözlenmiştir. Bu risk artışının mekanizması bilinmemektedir. Diğer antipsikotikler ve diğer hasta popülasyonlarında da risk artışı göz ardı edilemez. Flupentiksol, inme riski taşıyan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Demansı olan yaşlı kişilerde mortalite artışı İki, geniş kapsamlı gözlemsel çalışmadan sağlanan veriler antipsikotiklerle tedavi edilen demanslı yaşlı kişilerde tedavi edilmeyenler ile karşılaştırıldığında ölüm riskinde ufak bir

3 artış göstermektedir. Riskin tam boyutu ile ilgili kesin tahmin vermek için yeterli veri bulunmamakta ve artan riskin nedeni bilinmemektedir. Flupentiksol, demans ilişkili davranış tedavisinde ruhsatlı değildir. Özel Uyarı : Nöroleptik malign sendrom seyrek görülen ancak nöroleptik kullanımına bağlı olarak fatal potansiyel taşıyabilen bir durumdur. Nöroleptik malign sendromun temel belirtileri hipertermi, kas katılıkları ve dalgalanan bilinç yanısıra otonomik disfonksiyonlardır (labil kan basıncı, taşikardi, diyaforez). Nöroleptik ilacın hemen kesilmesi gerekliliğinin yanısıra, genel destekleyici önlemlerin alınması ve semptomatik tedavi şarttır. Yardımcı maddeler: Tabletler laktoz monohidrat içerir. Nadir kalıtımsal galaktoz intoleransı, Lapp laktaz yetmezliği ya da glikoz-galaktoz malabsorpsiyon problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir. Tabletler ayrıca sukroz içerir. Nadir kalıtımsal fruktoz intoleransı, glikoz-galaktoz malabsorpsiyonu veya sükraz-izomaltaz yetmezliği problemi olan hastaların bu ilacı kullanmamaları gerekir. Gebelik ve laktasyon dönemleri için uyarı: Fluanxol tercihen gebelik ve laktasyon dönemlerinde verilmemelidir. Çocuklar: Çocuklarda kullanılması tavsiye edilmez. Taşıt Kullanma ve Bir Makinanın İşletilmesi Üzerine Etkileri: Tedavi sırasında, otomobil ve diğer motorlu araçların kullanımı etkilenebileceğinden, bireyin tedaviye vereceği cevap belirlenene kadar dikkatli olunmalıdır. Yan Etkiler / Advers Etkiler : Nörolojik : Fluanxol tedavisi sırasında, özellikle tedavinin erken dönemlerinde ekstrapiramidal semptomlar ortaya çıkabilir. Çoğu vakada bu yan etkiler doz azaltılarak ve/veya antiparkinson ilaçlarla tatmin edici bir biçimde kontrol altına alınabilmektedir. Ancak rutin antiparkinson ilaç profilaksisi önerilmemektedir. Tardiv diskineziler, uzun dönemli tedavilerde çok seyrek olarak ortaya çıkabilir. Antiparkinson ilaçlar bu semptomları iyileştirmez. Dozun azaltılması ve eğer mümkünse de tedavinin kesilmesi önerilmektedir. Psişik : Özellikle sedatif nöroleptiklerden Fluanxol e geçildiği durumlarda geçici uykusuzluk görülebilir. Yüksek dozlarda sedatif etki oluşabilir. Otonomik ve kardiyovasküler : Bu tür yan etkiler tedavi edici doz aralığında çok seyrek görülmektedir. Karaciğer : Karaciğer fonksiyon testleri değerlerinde geçici olarak hafif yükselmeler saptanabilir. Sıklıklar literatür ve spontan bildirimlerden alınmıştır. Sıklıklar şu şekilde tanımlanmıştır:

4 Çok yaygın ( 1/10), yaygın ( 1/100 ila <1/10), yaygın olmayan ( 1/1 000 ila <1/100), seyrek ( 1/ ila <1/1 000), çok seyrek (<1/10 000) veya bilinmiyor (mevcut verilerden tahmin edilemiyor). Kardiyak bozukluklar Yaygın Taşikardi, çarpıntı Seyrek Elektrokardiyogramda QT uzaması Kan ve lenf sistemi Seyrek Trombositopeni, nötropeni, lökopeni, agranülositoz Sinir sistemi Çok yaygın Somnolans, akatizi, hiperkinezi, hipokinezi Yaygın Tremor, distoni, sersemlik, baş ağrısı Yaygın değilseyrek Tardif diskinezi, diskinezi, parkinsonizm, konuşma bozukluğu, konvülsiyon Çok seyrek Nöroleptik malign sendrom Göz Yaygın Akomodasyon bozukluğu, görme anomalileri Yaygın değil Okülojirasyon (gözün dairesel hareketi) Solunum, göğüs Yaygın Dispne ve mediastinal bozukluklar Gastrointestinal bozukluklar Çok yaygın Ağız kuruluğu Yaygın Tükürük salgısı artışı, kabızlık, kusma, dispepsi, ishal Yaygın değil Karın ağrısı, mide bulantısı, gaz Böbrek ve idrar sistemi Yaygın İşeme, idrar tutukluğu Deri ve deri altı doku Yaygın Hiperhidroz, kaşıntı Yaygın değil Döküntü, fotosensitivite reaksiyonu, dermatit. Kas-iskelet, bağ Yaygın Miyalji doku ve kemik Yaygın değil Kas rijiditesi Endokrin Seyrek Hiperprolaktinemi Metabolizma ve beslenme Yaygın İştah artışı, kilo artışı Yaygın değil İştah kaybı Seyrek Hiperglisemi, glikoz toleransında bozulma Vasküler bozukluklar Yaygın değil Hipotansiyon, sıcak basması Çok seyrek Venöz tromboembolizm Genel bozukluklar ve Yaygın Asteni, yorgunluk uygulama bölgesine ilişkin bozukluklar Bağışıklık sistemi Seyrek Hipersensitivite, anafilaktik reaksiyon Hepato-biliyer bozukluklar Yaygın değil Karaciğer fonksiyon testi sonucunda anormallik Çok seyrek Sarılık Üreme sistemi ve meme Yaygın değil Boşalma bozukluğu, erektil disfonksiyon Seyrek Jinekomasti, galaktore, amenore Psikiyatrik bozukluklar Yaygın Uykusuzluk, depresyon, sinirlilik, ajitasyon, libido azalması Yaygın değil Konfüzyon durumu Antipsikotikler terapötik grubuna dahil olan diğer ilaçlarda olduğu gibi flupentiksol için de seyrek olarak, QT uzaması, ventriküler aritmi ventriküler fibrilasyon, ventriküler taşikardi, Torsade de Pointes ve açıklanamayan ani ölüm vakaları rapor edilmiştir (bkz. Uyarılar/Önlemler).

5 Flupentiksolün aniden kesilmesi, kesilme semptomlarına neden olabilir. En yaygın belirtiler bulantı, kusma, anoreksi, ishal, rinore, terleme, miyalji, parestezi, uykusuzluk, huzursuzluk, anksiyete ve ajitasyondur. Hastalar ayrıca vertigo, birbirini takip eden sıcaklık ve soğuk hissi ve tremor yaşayabilir. Belirtiler genellikle ilacı bıraktıktan sonra 1. ila 4. günler arasında başlar ve 7 ila 14 gün içinde azalır. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ. İlaç Etkileşmeleri ve Diğer Etkileşmeler : Fluanxol, yüksek dozlarda alkolün sedatif etkisini, barbitüratların ve diğer santral sinir sistemi depresanlarının etkilerini güçlendirebilir. Fluanxol antihipertansif etkilerini bloke edebileceğinden, guanetidin veya benzeri etkileri olan ilaçlarla birlikte uygulanmamalıdır. Fluanxol, levodopa ve adrenerjik ilaçların etkilerini azaltabilir ve metoklopramid ve piperazin ile birlikte eş zamanlı kullanımı, ekstrapiramidal semptomların şiddetlenmesine neden olabilir. Nöroleptiklerin lityum ile beraber kullanımı nörotoksisite riskini arttırır. Trisiklik antidepresanlar ve nöroleptikler karşılıklı olarak birbirlerinin metabolizmasını inhibe ederler. Antipsikotik tedaviye bağlı QT aralığı uzamaları, QT aralığını belirgin şekilde uzattığı bilinen diğer ilaçların eş zamanlı uygulamasıyla daha da şiddetlenebilir. Bu ilaçların eş zamanlı olarak uygulanmasından kaçınılmalıdır. Bununla ilgili sınıflar aşağıdakileri içermektedir: sınıf Ia ve III antiaritmikler (örn. kinidin, amiodaron, sotalol, dofetilid) bazı antipsikotikler (örn. tiyoridazin) bazı makrolidler (örn. eritromisin) bazı antihistaminikler (örn. terfenadin, astemizol) bazı kinolon antibiyotikleri (örn. gatifloksasin, moksifloksasin) Yukarıdaki liste kapsamlı değildir ve QT aralığını önemli derecede uzattığı bilinen diğer ilaçlardan da (örn. sisaprid, lityum) kaçınılmalıdır. Tiyazid diüretikleri gibi elektrolit dengesini bozduğu (hipokalemi) bilinen ilaçlar ile flupentiksol plazma konsantrasyonunu artırdığı bilinen ilaçlar, QT uzaması ve malign aritmi riskini artıracağından dikkatli kullanılmalıdır (bkz. Uyarılar/Önlemler). Kullanım Şekli ve Dozu : Dozaj, hastanın durumuna göre bireysel olarak ayarlanmalıdır. İdame dozu genellikle sabahları tek bir doz olarak verilebilir. Erişkinler : Genel bir kural olarak tedaviye düşük bir dozajla başlanmalı ve optimal etki sağlanıncaya kadar doz artırımı yapılmalıdır.

6 Günlük doz, günde iki kez 3-9 mg (1-3 tablet, sabah ve akşam), günde maksimum 18 mg (6 tablet) dir. Tedavi başlangıcı ve dozaj artırımının yakın gözlem altında yapılması önerilmektedir. Yaşlı hastalara, erişkinlere önerilen dozun yarısı ile başlanmalıdır. Doz Aşımı ve Tedavisi : Semptomlar: Uyuklama hali, koma, ekstrapiramidal semptomlar, konvülsiyonlar, hipotansiyon, şok, hipo veya hipertermi. Kalbi etkilediği bilinen ilaçlarla birlikte aşırı dozda alındığında elektrokardiyografide değişiklikler, QT uzaması, Torsade de Pointes, kardiyak arrest ve ventriküler aritmi rapor edilmiştir. Tedavisi: Semptomatik ve destekleyicidir. Mümkün olduğunca çabuk gastrik lavaj yapılmalı ve aktif kömür uygulanmalıdır. Solunum ve kardiyovasküler sistemlerin desteklenebilmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Kan basıncını daha da düşürebileceğinden, adrenalin kullanılmamalıdır. Ortaya çıkacak konvülsiyonlar diazepam ile, ekstrapiramidal semptomlar ise biperiden ile tedavi edilmelidir. Saklama Koşulları : 25 C nin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Ticari Takdim Şekli ve Ambalaj Muhtevası : 50 tabletlik plastik ambalajlarda. Piyasada mevcut diğer farmasötik dozaj şekilleri : Enjektabl: Fluanxol Depot 20 mg/ml, i.m. enjektabl 1ml lik, 1 ampullük kutularda Ruhsat Tarih ve No : /3 Ruhsat Sahibi : Lundbeck İlaç. Tic. Ltd. Şti. Rüzgarlıbahçe Mah. Cumhuriyet Cad. No:22 Gülsan Plaza Kavacık, İstanbul Üretim yeri: H. Lundbeck A/S, Danimarka REÇETE İLE SATILIR

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Kontrollü salım tableti. Bir tarafına siyah mürekkeple alza 18 yazılmış kapsül biçiminde sarı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CONCERTA 18 mg kontrollü salım tableti 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Metilfenidat hidroklorür 18 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 6,84

Detaylı

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet

Beyaz renkli, bir yüzü çentikli, bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SEVPRAM 10 mg Film Tablet 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 10 mg essitalopram (oksalat olarak) içerir. Yardımcı maddeler: Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. Etkin madde: 1 ml sinde: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DUODOPA 20mg/ml + 5mg/ml İntestinal Jel 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml sinde: Levodopa Karbidopa 100 ml de: Levodopa Karbidopa 20 miligram

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata eşdeğer 23.75 mg metoprolol süksinat içerir. 1.BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI KISA ÜRÜN BİLGİSİ BELOC ZOK 25 mg KONTROLLÜ SALIMLI FİLM TABLET 2.KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde : Her kontrollü salımlı film tablette 25 mg metoprolol tartrata

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. ARMANAKS, beyaz renkte homojen düz tabletlerden oluşan 10 ve 20 tabletlik blister ambalajlarda sunulur. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ARMANAKS 275 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde Naproksen sodyum 275 mg Yardımcı maddeler Laktoz, Alkol (Etanol) Yardımcı maddeler için,

Detaylı

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri

Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri. Farmakokinetik özellikleri Ritalin 10 mg Tablet FORMÜLÜ Bir tablet 10 mg metilfenidat hidroklorür içerir. Yardımcı madde: laktoz. FARMAKOLOJĠK ÖZELLĠKLERĠ Farmakodinamik özellikleri Ritalin bir merkezi sinir sistemi uyarıcısı olup

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MODİODAL 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her tablet içinde etkin madde olarak 100 mg modafinil bulunur. Yardımcı madde(ler): Laktoz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. DULESTER 30 mg kapsül 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DULESTER 30 mg kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir kapsül, etkin madde olarak 30 mg duloksetine eşdeğer 33,65 mg duloksetin hidroklorür

Detaylı

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet FORMÜLÜ Bir bölünebilir tablette: Amiodaron hidroklorür...200 mg. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Anti-aritmik özellikleri : - Kalp kası liflerinde

Detaylı

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616

WYETH ILAÇLARI A.S. Büyükdere cad. No.100-102,Maya Akar Center,Kat 9,80280,Esentepe-Istanbul Tel:(212) 2117612 (4 hat) Fax:(212) 2117616 Wyeth Ativan Expidet 1 mg FORMÜL Her tablet 1 mg lorazepam içerir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER Lorazepam bir benzodiazepindir. Anksiyolitik, sedatif ve hipnotik özelliklere sahiptir. Benzodiazepinler muhtemelen

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Film tablet Turuncu renkli yuvarlak, bir yüzü 'NOLX' yazılı bikonveks film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI NOLAXEN 25 mg/25 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Spironolakton 25 mg Hidroklorotiyazid 25 mg Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Bikonveks, yuvarlak, bir tarafı çentikli ve çentiksiz yüzünde DEVA M10 yazılı, beyaz ila beyazımsı tabletler. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MONOPRIL 10 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Fosinopril sodyum 10 mg Yardımcı maddeler: Laktoz 136 mg Yardımcı maddeler için 6.1 e

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI. QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI QUANDO 8 mg enjektabl toz içeren flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Her bir flakon 8 mg lornoksikam içerir. Çözücü ampul: Her bir çözücü

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş.

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş. FORMÜL Her tablette, Etken madde : 2 mg terazosine eşdeğer 2.374 mg terazosin hidroklorür dihidrat Yardımcı maddeler : Kinolin sarısı (E 104) FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER Farmakodinamik Özellikler: Terazosin

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI DİAMİCRON MR 60 mg değiştirilmiş salımlı bölünebilir tablet. 2. KALİTATİF ve KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Gliklazid...60 mg Yardımcı maddeler: Laktoz Monohidrat...71.36

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Prostat kanseri Önerilen doz, günde bir defa subkütan olarak uygulanan 1 mg'dır (0.2 ml).

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Prostat kanseri Önerilen doz, günde bir defa subkütan olarak uygulanan 1 mg'dır (0.2 ml). 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LUCRIN 5 mg/ml enjektabl çözelti KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Lucrin Enjektabl çözelti, her 0.2 ml de 1 mg leuprolide asetat içerir. Yardımcı

Detaylı

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir.

KIS A ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat içerir. KIS A ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PACTO 1 mg tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet; 0.7 mg pramipeksol baza eşdeğer 1.0 mg pramipeksol dihidroklorür monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASOTİK FORM Film kaplı tablet. Bir tarafı yazısız diğer tarafı 20 baskılı, sarı renkli, badem şeklinde film tablet. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI HARDCİS 20 mg film tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir film kaplı tablet 20 mg tadalafil içerir. Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Aşağıda verilen dozlar kılavuz niteliğindedir. Gereken dozun hesaplanmasında bloğun genişliği ve hastanın genel durumu önemlidir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI MARCAİNE % 0.5 enjeksiyonluk solüsyon içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Bupivakain hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı maddeler: Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI RODĐNAC 75mg/3ml Đ.M. Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Ampul 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Diklofenak sodyum 75 mg (her bir ampul: 3 ml) Yardımcı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde :

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM. 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI SANDİMMUN 50 mg/ml ampul KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM 1 ml lik steril ampulde; Etkin madde : Siklosporin Yardımcı maddeler: Etanol % 94 lük (a/a) Polioksietillenmiş

Detaylı

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5).

KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ. Solüsyonun ph sı sodyum hidroksit/hidroklorik asit ile ayarlanır (ph= 4.0-6.5). KISA ÜRÜN BĐLGĐSĐ 1. BEŞERĐ TIBBĐ ÜRÜNÜN ADI BUSTESĐN %0.5 Enjeksiyonluk Çözelti Đçeren Flakon 2. KALĐTATĐF VE KANTĐTATĐF BĐLEŞĐM Etkin madde: Bupivakain Hidroklorür 5 mg/ml Yardımcı madde(ler): Sodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Mikropellet kapsül Sert jelatin kapsüller içinde beyaz-beyazımsı renkte pelletler içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 3. FARMASÖTİK FORM Mikropellet kapsül Sert jelatin kapsüller içinde beyaz-beyazımsı renkte pelletler içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LAPİLORİ 15 mg Mikropellet Kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF TERKİBİ Etkin madde: Lansoprazol Yardımcı maddeler: Mannitol Sukroz Şeker küreleri (sukroz) Disodyum

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: ELLEACNELLE günde bir kez, bütün olarak alınır. Tabletler çiğnenmeden yutulmalıdır.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Pozoloji/uygulama sıklığı ve süresi: ELLEACNELLE günde bir kez, bütün olarak alınır. Tabletler çiğnenmeden yutulmalıdır. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ELLEACNELLE draje 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Siproteron asetat Etinilestradiol 2 mg 0.035 mg Yardımcı madde(ler): Laktoz monohidrat

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZOLADEX 3.6 mg Depot 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ

KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI. ZOLADEX 3.6 mg Depot 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ZOLADEX 3.6 mg Depot KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİMİ Etkin madde: 3.6 mg gosereline eşdeğer goserelin asetat içerir. Yardımcı maddeler için 6.1 e bakınız.

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Erişkinler Levobupivakain erişkinlerde aşağıdaki durumlar için endikedir:

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Erişkinler Levobupivakain erişkinlerde aşağıdaki durumlar için endikedir: KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI CHIROCAINE 25 mg/10 ml infüzyon için konsantre çözelti içeren ampul 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 1 ml infüzyon için konsantre çözelti, 2.5

Detaylı