SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER"

Transkript

1 SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞERLER Dr. Zeki Yıldırım Fatih Üniversitesi Göğüs Hastalıkları AD KALP VE DAMAR HASTALIKLARI Konjenital kalp hastalıkları: Atrial septal defekt, ventriküler septal defekt, patent duktus arteriozus, mitral stenoz ve daha nadir görülen çeşitli konjenital kalp hastalıklarında pulmoner hipertansiyon gelişir. Bu hastalıkların bazıları sinsi seyrederek ileri yaşlarda ilk bulgu olarak pulmoner hipertansiyon ile başvurabilirler. Bu yüzden pulmoner hipertansiyon ayırıcı tanısında konjenital kalp hastalıkları akla gelmeli ve bu hastalara ayrıntılı ekokardiyografi çekilmelidir. Kardiyojenik pulmoner ödem: Yaşamı tehdit eden ve sık görülen bir hastalık tablosudur. Akut myokard infaktüsü yada kronik iskemik kalp hastalığının akut alevlenmesi, kalp kapaklarında regürjitasyon veya ventriküler septal defekt gibi nedenlerle oluşan akut sol ventrikül volüm yüklenmesi ve mitral yetmezliği nedeniyle oluşur. Tanı için spesifik bulguları olmasına rağmen, bazı hastalarda peribronşial ödeme bağlı olarak ronküs duyulması nedeniyle astım atakları ile karıştırılabilir. Anamnez alırken eskiden geçirilmiş kalp hastalığı ve kalp yetmezliği için risk oluşturan yukarıdaki nedenlerin sorgulanması gerekir. Özellikle kronik kalp yetmezliği hastaları ile astımlı hastalarda görülen gece semptomları karışır. Astımlı hastalar tipik olarak sabaha karşı öksürükle birlikte göğüste sıkışma hissi şeklinde nefes darlığı tanımlarlar. Kalp hastalarında ise nefes darlığı yattıktan kısa bir süre sonra ortaya çıkar ve hava açlığı ön plandadır. Post myokadiyal iskemi sendromu (Dressler Sendromu): Akut myokart infaktüsü, kalp cerrahisi, koroner anjiyoplasti ya da kalp travmasından birkaç gün ya da hafta sonra plörezi ve pnömonitis gelişmesi olarak tanımlanır. Bu sendromda aynı zamanda perikarditis, göğüs ağrısı, nefes darlığı, myalji, artralji, halsizlik, iştahsızlık ve ateş olabilir. Lökositoz ve sedimantasyon artışı eşlik edebilir. İmmunolojik kökenli bir durumdur. Non steroid anti enflamatuvar ilaçların (indometazin, ibuprofen) faydalı olduğu gösterilmiştir. BÖBREK HASTALIKLARI Akciğer ödemi: Akut ve kronik böbrek yetmezliğinde görülen en ciddi komplikasyondur. Akciğer grafisinde hilus çevresinde daha yoğun olan ödemin görüntüsü kelebek kanadına benzetilmektedir. Üremik akciğer olarak da adlandırılır. Akciğer ödemi kronik böbrek yetmezliğinde üremi olmadan da sodyum retansiyonuna bağlı su tutulması sonucu görülebilir. Akciğer ödeminin nedenleri arasında sıvı fazlalığı, kalp yetmezliği veya üremik toksinlerin neden olduğu permeabilite artışı sayılmaktadır. Plevral efüzyon: Hemodiyaliz, periton diyalizi ve böbrek naklinde sık görülen komplikasyondur. Hemodiyaliz kendisi plevral efüzyona neden olmasına rağmen, sıvı artışına bağlı gelişen efüzyonlarda diyaliz tedavisi sıvının azalmasına neden olur. Sıvı genellikle transudadır. Bazı hastalarda ödem ve kardiyomegali görülebilir. Diğer en önemli transudatif plevra sıvısı nedenlerinden bir de nefrotik sendromdur. Uzun süre diyalize giren hastalarda üremiye bağlı fibrinöz plöritis gelişebilir. Bazen diyaliz sırasındaki heparin kullanımına bağlı kanlı plevral sıvı gelişebilir. Çeşitli nedenlerle üreter tıkanması nedeniyle ürinotoraks gelişebilir. Nefrotik sendromda tromboz riskinin artması nedeniyle bu hastalarda izah edilemeyen plevral sıvı olduğu zaman pulmoner emboli düşünülmelidir. Böbrek hastalıkları ve pulmoner hemoraji: Bu grup hastalıklardan en iyi bilineni Goodpasture sendromudur. Glomerul ve alveol bazal membranına karşı oluşan IgG antikorları kanda dolaşır. Hemoptizi ve alveoler hemoraji görülür. Böbrek tutulumu başlangıçta hafif olup hematürü ve proteinüri olabilir. Daha sonra hızlı ilerleyen glomerülonefrite bağlı akut böbrek yetmezliği gelişebilir. Anti glomerül bazal membran antikoru pozitif olmayan pulmoner-renal sendromlar: Pulmoner hemoraji ve hematuri ile seyrederler. En yaygın nedenleri; anti nötrofilik sitoplazmik antikor (ANCA) pozitifliği ile seyreden Wegener granülomatozisi, mokroskobik polianjitis, Churg- Strauss anjitisi ve ilaca bağlı (penisillamin ve hidralazin) durumlardır. Klinik tablo nötrofillere karşı oluşan antikorlarla nötrofiller arasındaki reaksiyonlardan kaynaklanır. Hemoptizi ve hamaturinin birlikte olduğu durumlarda bu hastalıklardan kuşkulanılmalıdır. 153

2 Pulmoner kalsifikasyonlar: Böbrek hastalıklarında özellikle uzun süre diyalize giren hastalarda akciğerler en sık kalsifikasyon oluşan yumuşak dokulardır. Genellikle asemptomatik olurlar fakat bazı hastalarda nefes darlığı ve solunum fonksiyonlarında bozulmaya neden olabilirler. Üst loplarda daha fazla olur. Bilgisayarlı tomografide akciğer grafisinde görülemeyen kalsifikasyonlar görülebilir. Böbrek hastasında izah edilemeyen nefes darlığı olduğu zaman bu durum akılda tutularak gerekli araştırmalar yapılmalıdır. Akciğer enfeksiyonları: Böbrek yetmezliği olan hastalarda akciğer enfeksiyonu riski artar. Özellikle de tüberküloz riski normal topluma göre kat daha fazladır. Diyalizin solunum fonksiyonlarına etkisi: Hemodiyaliz ve periton diyalizinin kendisi yukarıdaki nedenler dışında solunum fonksiyonlarını etkileyebilir. GASTOİNTESTİNAL SİSTEM Özofagus hastalıkları: Özofagusta bası ya da motilite bozukluğu gibi hastalıklara bağlı veya nazogastrik sonda takma vs gibi çeşitli girişimler sırasında akciğerlere aspirasyon olabilir. Aspire edilen mide içeriği bronkopulmoner inflamasyona neden olarak bir dizi semptomlara yol açabilir. Özofago pulmoner refleks öksürüğe yol açar ve bronşial hiperreaktiviteye neden olur. Özofagus kitleleri öksürük ve nefes darlığına neden olur. Kontrol edilemeyen astımlı hastalarda altta yatan nedenlerden biri gastro özofagial reflü olabilir. Son zamanlarda kronik mikro aspirasyonların akciğerde diffüz interstisyel fibrozise yol açabileceği belirtilmektedir. Mide içeriğinin aspirasyonu: Mide içeriği aspire edilmesi sonucu gelişen klinik tablo, aspire edilen mide içeriğinin miktarı, şekli ve ph sına bağlı olarak bronşial inflamasyondan ARDS ye kadar değişir. Mide içeriğinin akut olarak aspire edilmesi sonucu solunum yetmezliği gelişirse bu klinik tabloya Menselson sendromu denir. Çöliyak hastalığı: Bu hastalıkta diyetle alınan gluten ve onun fraksiyonlarına karşı antikorlar gelişmektedir. Başlıca ince barsakları etkileyen bu hastalıkta solunum fonksiyon bozuklukları, alveolitis, idiopatik pulmoner hemosiderozis gibi çeşitli bozukluklar görülebilir. İnflamatuvar barsak hastalıkları: Ülseratif kolit ve Crohn hastalıklarında lokalize trakeobronşial stenoz, kronik bronşit, kronik bronşial süpürasyon, bronşektazi, bronşiolitis, organize pnömoni, pulmoner eozinofili, fibrozan alveolitis, vaskülit, nekrobiotik nodüller, perikarditis, plörezi, apikal fibröz büller, tromboemboli ve hipoproteinemik ödem gibi çeşitli bozukluklar görülebilir. Bu komplikasyonlar genellikle nadir olup hastalığın geç dönemlerinde ortaya çıkar. Karaciğer sirozu (Hepatopulmoner sendrom): Hipoksik vazokonstriksiyon cevabının kaybolması, ventilasyon perfüzyon dengesinin bozulması, intapulmoner şantlar ve oksihemoglobin dissosiasyon eğrisinin sola kayması gibi nedenlerle hipoksi görülmektedir. Hipokseminin ayakta artması tipiktir. Bunu yanı sıra nadiren pulmoner hipertansiyon görülmektedir. Hastaların %25 inde plevral efüzyon görülür ve genellikle sağdadır enfekte olmadıkça transuda özelliğindedir. Efüzyon çoğu zaman asit sıvısının diafragmatik kanallardan ya da trans diafragmatik lenfatiklerden toraksa geçmesi sonucunda oluşur. Pankreatit: Akut pankreatit nisbeten yaygın bir durumdur ve mortalite oranı %5-10 dur. Pankreas enzimleri ve çeşitli vazoaktif maddelerin akciğerlere etkileri sonucu ARDS gelişebilir. Pankreatite bağlı olarak ölen hastaların %50-70 inde solunumsal komplikasyonlar görülmektedir. Kronik pankreatitde ise pankreasta oluşan kistlerin diyafragmadan plevra boşluğuna geçmesi sonucunda genellikle solda plevral efüzyon gelişmektedir. Bazen bilateral de olabilir. Sıvıda amilaz düzeyinin kandan yüksek olması tanı için önemlidir. HEMATOLOJİK HASTALIKLAR Anemi: Akciğer ve kalp fonksiyonları normal olduğu halde kan hemoglobin konsantrasyonu düştüğü ya da yapısının bozulduğu çeşitli anemilerde dokulara oksijen taşınması bozulur ve nefes darlığı ortaya çıkar. Difüzyon kapasitesi düşer. Orak hücreli anemi: Hemoglobinin yapısının bozulması nedeniyle eritrositler rijit hale gelir ve hemoliz olur. Hemoliz atakları özellikle ateş infeksiyon dehidratasyon durumunda ve daha çok oksijenin düşük olduğu venöz dolaşım sahasında görülür. Bu durumda kronik anemi ile beraber venlerde tıkanmaya bağlı infaktlar sonucunda etkilenen organlarda ağrılı krizler ortaya çıkar. Akciğerler tutulumu olduğu zaman ateş, plörezi, nefes darlığı ve hemoptizi semptomları görülür. Bu semptomlar genellikle infeksiyon ya da infaktüsten ileri gelir. Kemik iliğinde infaktüse bağlı yağ embolileri gelişebilir. Otosplenektomi oluşursa enfeksiyona yatkınlık daha da artar. Pulmoner emboli 154

3 bazen ölümle sonuçlanabilir. Tekrarlayan emboliler pumoner hipertansiyon ve kor pulmonaleye neden olabilir. Kanama pıhtılaşma bozuklukları: Kanama bozukluklarında hemoptizi neredeyse hiçbir zaman tek ve ilk semptom olmaz hatta trombositopenik purupura, hemofili ve aşırı antikoagülan tedavi verilmesi gibi ciddi kanama olan durumlarda bile nadirdir. Eğer böyle bir durum varsa altta yatan başka akciğer hastalığı olup olmadığı ayrıntılı olarak araştırılmalıdır. Kanama diatezi olan bir hastada balgamla bulaşık kanama varsa akciğer enfeksiyonu ya da burun ve diş eti kanaması düşünülmelidir. Hiperglobülinemik sendromlar: Multipl myelom B-lenfositlerin neoplastik hastalığıdır. Hifif ya da ağır zincir paraproteinler aşırı miktarda üretilir. Myelom depozitleri tipik olarak plazma hücrelerinin aşırı görüldüğü kemik iliğinde birikir. Tek ya da çok sayıda akciğerlerde de birikebilir. Plevrayı tutabilir. Alveoler hemorajiye neden olabilir. Hipervizkoziteye bağlı derin ven trombozu ve akciğer embolisi olabilir. İnfeksiyonlara duyarlılık arttığı için akciğer enfeksiyonu sık görülür. Waldenstrom makroglobülinemisi ve cryoglobülinemide de çeşitli akciğer tutulumları olabilir. Kemik iliği transplantasyonu: Bu durumda verilen immun süpresif tedaviye bağlı olarak erken ve geç dönemde çeşitli fırsatçı ve diğer akciğer enfeksiyonları meydana gelmektedir. Özellikle interstisyel pnömoni şeklinde gelişen infeksiyonlar görülür. Tipik olarak kuru öksürük, ateş ve hipoksemi görülür. Tanı için bronkoskopi transbronşial biyopsi ve bronkoalveoler lavaj gibi invazif işlemler gereklidir. Ayırıcı tanıda emboli, pulmoner ödem, diğer bakteriyel ve fungal enfeksiyonlar ve pulmoner hemoraji düşünülmelidir. Bu enfeksiyonları erken ya da geç dönemde gelişen graft-versushost reaksiyonlarından ayırmak güçtür. Kronik graft-versus-host reaksiyonlarında restriktif ventilasyon defekti, obliteratif bronşiolitis, tekrarlayan akciğer enfeksiyonları ve spontan pnömotoraks gibi bulgular vardır. Lökozlar: Akciğer tutulumu beklendiğinden daha sıktır. Tedavi için verilen ilaçlara bağlı nötropeni nedeniyle her türlü enfeksiyon sık görülür. Bazen akciğer grafisinde görülen infiltrasyonların lösemik infiltrasyon mu yoksa enfeksiyon mu olduğunu ayırt etmek oldukça güç olmaktadır. Bunun yanı sıra mediastinal lenf nodu tutulumu ihtimali de ayırıcı tanıda düşünülmelidir. NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR Santral ve periferik sinir sistemi solunum sisteminin normal olarak çalışmasında önemli görevleri vardır. Merkezi sinir sistemi hastalıkları solunum merkezini etkileyerek periferik sinir sistemi hastalıkları ise solunum kaslarını etkileyerek solunum yetmezliğine neden olurlar. Nörojenik solunum paternleri: İntrakranial bozukluklarda görülen en yaygın solunum bozukluğu nefes alma şeklinin değişmesidir. Bu olaydan sorumlu olan temel mekanizma intrakranial basınç artmasıdır. Beyin hasarının yerine göre hastalarda hipoventilasyon, hiperventilasyon ya da hastalığın seyrine göre ikisi birden görülebilir. Nörojenik pulmoner ödem: Servikal düzeyde medulla spinalis kesilerinde, ciddi cerebral hipoksi ve kafa travmalarından sonra oluşan nadir bir durumdur. Mekanizması kesin olarak bilinmemekle beraber kafa içi basıncının ani olarak artması hipotalamik merkezi uyarır bu ise alfa adrenerjik sistemi aşırı olarak uyarır. Bu uyarılma sonucu pulmoner ve sistemik vazokonstriksiyon oluşur. Buna bağlı olarak plumoner kapiller basınç artar akciğer ödemi gelişir. Tedavisi destek tedavisi ve altta yatan nedene yönelik olarak yapılır. Şuur kaybı ve koma: Aspirasyon pnömonisi, hastane pnömonisi, hipoventilasyon ve pulmoner emboli bu hastalarda sık görülür. Nörojenik pulmoner ödem bu hastalarda da gelişebilir. Epilepsi: Nöbet sırasında aspirasyon pnömonisi görülebilir. Temporal lop epilepsilerinde ilk belirti olarak larinks spazmı bildirilmiştir. Epilepsi tedavisinde kullanılan fenitoinin IgA eksikliğine neden olarak immun sistemi baskıladığı ve bu yolla akciğer enfeksiyonu gelişimine zemin hazırladığı bildirilmektedir. Ayrıca fenitoin kullanan hastalarda hafif derecede lenfadenopati görülebilir. Spinal kort hastalıkları: Spinal servikal kordun yüksek düzeyde kesilmesi solunum kaslarını devre dışı bırakır ve solunum durur. Beşinci servikal vertebranın altındaki kesilerde ise interkostal kaslar çalışamaz bu durumda diyafragma çalışıyorsa solunum çok ciddi etkilenmez. Bu durum yaralıların taşınması sırasında oldukça dikkat edilmesi gereken bir konudur. Myonöronal ve musküler hastalıklar: Bu grupta çeşitli nöromyopatiler, demiyelinizan hastalıklar, motor nöron hastalıkları ve distrofik musküler bozukluklar vardır. Etiyoloji, patogenez ve bulguları çeşitli olan bu hastalıkların solunum sistemine başlıca etkileri solunum kas güçsüzlüğü, aspirasyon pnömonisi, restriktif solunum fonksiyon bozukluğu, tekrarlayan enfeksiyonlar, pulmoner emboli ve hipoventilasyondur. Gerçekte solunum yetmezliği ilk bulgu olarak karşımıza çıkabilir. Hastalığın ileri dönemlerinde ise solunum yetmezliği daha yaygın olarak görülür ve sıklıkla ölüm 155

4 nedenidir. Çok ciddi ve uzun süreli solunum kas zayıflığı olan hastalarda alveoler kollaps gelişir ve akciğer kompliyansı azalır. Periferik sinir hastalıkları: Poliomyelitis, tipik olarak ön boynuz hücrelerini etkiler ve solunum yetmezliğine yol açar. Guillen-Barre sendromu en yaygın solunum yetmezliğine neden olan nöro musküler hastalıktır. Akut olarak paralizi gelişir ve sollunum yetmezliği görülür. Amiyotrofik lateral sklerozda diğer bir sık görülen motor nöron hastalığıdır. Spinal kordun ön boynuz hücrelerinde atrofi ve kas zayıflığı oluşur. Solunum kası tutulumu semptomlar başlamadan önce tespit edilebilir. Bazılarında ise solunum yetmezliği ilk bulgu olarak ortaya çıkabilir. Bu hastalarda görülen ikinci önemli problem de aspirasyon pnömonileridir. Parkinson hastalığı: Bu hastalarda bazal gangliyonlarda bozukluğa bağlı kaslarda rijidite görülmektedir. Solunum problemleri sık olmasına rağmen nadiren tanı konmaktadır. Başlıca solunum sistemi bozukluğu pnömoni ve pulmoner embolidir. Bu hastalarda üst solunum yolu obstrüksiyonu da yaygın problemlerden biridir. ENDOKRİN SİSTEM HASTALIKLARI Obezite ve malnütrisyon: Morbid obezitenin restriktif tipte solunum fonksiyon bozukluğuna neden olduğu öteden beri bilinmektedir. Bununla birlikte hastaların çoğunda şişmanlığın vital kapasite ve total akciğer kapasitesi üzerine etkisi çok hafiftir. Fonksiyonel rezidüel kapasitede azalma daha belirgindir. Bu durum karın içindeki yağ dokusunun diafragmayı yukarı doğru itmesi ve göğüs duvarındaki yağ dokusunun göğüs kafesinin yeterince genişlemesini sınırlamasına bağlıdır. Şişman hastaların az bir kısmında obezite-hipoventialsyon sendromu ve obstriktif sleep apne sendromu gelişir. Malnütrisyonun solunum fonksiyonları üzerine etkisi fazla çalışılmamıştır bununla birlikte özellikle kanser hastalarında solunum kaslarında zayıflık görülmektedir. Pitiuter bozukluklar: Akromegalide akciğer hacimleri beklenenden fazla hipopitiutarizmde ise beklenenden azdır. Akromegalide büyüme hormonunun etkisiyle alveol büyüklükleri fazladır fakat sayısı fazla değildir. Akromegali hastalarında dilin fazla büyümesi, larinks duvarının kalınlaşması ve vokal kord myopatisi gelişir, bu ise üst hava yolu tıkanması stridor ve uyku-apne sendromuna yol açar. Tiroid hastalıkları: Hipertiroidi de astımın kötüleştiği tiroid replasman tedavisi ile düzeldiği, hipotirioidi de ise astımın düzeldiği tiroksin verilmesi ile kötüleştiği bilinmektedir. Hipotiroidi ve hipertiroidi kalp fonksiyonlarını bozarak pulmoner venöz basıncı artırır ve akciğer ödemine yol açar. Her iki durumda da solunum kas fonksiyonları bozulur ve tedaviyle bu fonksiyonlar geri döner. Guatr olduğu zaman özellikle de retrosternal yerleştiğinde trakeaya bası yaparak inspiratuvar dispneye neden olur. Hipotiroidi komasında ölüm solunum yetmezliğinden olur ayrıca hipotirodili hastalarda obstrükrtif sleep apne sendromu gelişir. Miksödemde plevra ve perikartta transudatif sıvı bikrimi oluşur. Adrenal bozuklukları: Cushing sendromunda obezite ve hipokalemiye bağlı kas zayıflığı nedeniyle nefes darlığı ortaya çıkar. Mediastinal yağlanma görülür ve tüberküloz riski artar. Obstrüktif sleep-apne sıktır. Diabetes mellitus: Özellikle otonomik nöropati gelişen hastalarda solunum kontrol merkezinin hem hipoksemiye hem hiperkapniye karşı duyarlılığı azalır. Makrofajların fagositik fonksiyonları bozulduğu için diyabetli hastalarda akciğer enfeksiyonu riski oldukça artar. Bunun yanı sıra sigara içmeyenlerde kronik bronşit, bronşektazi, ampiyem ve akciğer apsesi riski artar. Tüberküloz riski belirgin şekilde artar ve klasik şeklinin dışında alt lopları tutar. Fırsatçı kandida enfeksiyonları ve diğer mantar enfeksiyonları riski de artar. Bu organizmalarla oluşan enfeksiyonlar Adison hastalığı ve hipoparatiroidide de artar. Hiperparatiroidide metastatik akciğer kalsifikasyonları görülebilir. GEBELİK VE JİNEKOLOJİK DURUMLAR Gebelik: İlk trimestirde hiperventilasyona bağlı nefes darlığı ve alkaloz görülür. Üçüncü trimestirde ise uterusun diafragmayı mekanik olarak itmesine bağlı nefes darlığı ortaya çıkar. Astım sarkoidoz, bronşektazi, kistik fibrozis, kifoskolyoz, fibrozan alveolitis, kronik hava yolu daralmaları, pnömonektomi, alveoler proteinozis ve hatta akciğer transplantasyonundan sonra bile gebeliğin başarıyla tamamlanabileceği bildirilmiştir. Bazen doğum sırasında ve lohusalık döneminde pnömomediastinum görülebilir. Pulmoner hipertansiyon gebelik sırasında kötüleşir. Gebelikte major tüberküloz ilaçlarından izoniazid, rifampisin, etambutol ve pirazinamidin teratojenik olduğuna dair kanıt yoktur. Gebelik ve doğum sırasında amniotik sıvı embolisi, hava embolisi ve preeklamsiye bağlı pulmoner ödem, pulmoner trombo emboli, gebelik kardiyomyopatisi, ilaca bağlı pulmoner ödem gibi nedenlerle ARDS görülebilir. 156

5 Over hiperstimulasyon sendromu: Ovulasyon induksiyonu nu takiben hastaların %1 inde yaşamı tehdit eden çoklu organ yetmezliği görülür. Hormon tedavisinden iki hafta sonra overlerin aşırı büyümesi sonucunda asit, hemokonsantrasyon, hiperkoagülabilite, oliguri ve karaciğer fonksiyonlarında bozulma görülür. Plevral efüzyon ve ARDS gelişebilir. En etkili tedavi asitin ve over kistinin boşaltılmasıdır. Diüretik tedavisi bazen işe yarayabilir. Patogenezi kesin olarak bilinmemektedir fakat overlerden aşırı sitokin ve vazoaktif madde salgılanmasına bağlı olabileceği düşünülmektedir. Meigs sendromu: Benign over tümörü asit ve plevral efüzyon olarak tanımlanmıştır. Bazıları plevral efüzyon, asit ve pelvis tümörü olarak tanımlamaktadır. Plevra sıvısının, asit sıvısının diafragmatik defektten ya da transdiafragmaitk lenfatik kanallardan plevra boşluğuna geçmesi ile oluştuğu düşünülmektedir. Yüzde 70 oranında sağda %20 bilateral ve %10 oranında iki taraflı olarak görülmektedir. Primer hastalığın tedavi edilmesinden sonra 3 hafta içinde plevra sıvısı kendiliğinden düzelir. KOLLAJEN DOKU HASTALIKLARI Kollajen doku hastalıkları hava yollarını, alveolleri, akciğer damarlarını, plevra ve göğüs duvarını etkileyebilir. Akciğer tutulumu nadiren ilk bulgu olarak karşımıza çıkar. Otopsi, yüksek rezolusyonlu bilgisayarlı tomografi ve detaylı solunum fonksiyon testleri ve histolojik çalışmalar yapıldığı zaman klinik olarak şüphe edilenden daha çok akciğer tutulumu ortaya çıkarılabilmektedir. Bu hastalarda interstisyel fibrozis olduğu zaman oluşan görüntüyü idiopatik pulmoner fibrozisten (IPF) ayrıt etmek zordur. Bununla birlikte IPF de sistemik tutulum görülmektedir. Kollajen doku hastalığının diğer bulgularının olması durumunda akciğer tutulumu bu hastalığa bağlı olarak yorumlanır. Romatoid artrit: Hava yollarında bronşitis, bronşektazi ve obliteratif bronşiololitis yapar. Alveollerde pnömonitis, fibrozis, kriptojenik organize pnömoni ve nodüllere neden olur. Pulmoner hipertansiyon ve plevral efüzyon da görülebilir. Hastalık kadınlarda daha sık görülür fakat akciğer tutulumu erkeklerde daha sıktır. Genellikle hastalığı bilinen hastalarda ileri dönemlerde akciğer tutulumu ortaya çıkar bazen akciğer bulguları eklem bulgularından önce çıkar. Bu durumda tanı serum romatoit faktör düzeyinin çok yüksek olması ile konabilir. Bu hastalarda plevra efüzyonu görüldüğü zaman tipik olarak sıvıda glukoz düzeyi çok düşüktür. Parankimal tutulum idiopatik interstisyel fibrozisden kolay ayrılamaz ancak romatoid artritin diğer bulgularının olması ile tanı konabilir. Bazı hastalarda başka nedenle açıklanamayan üst loplarda kavitasyon ve fibrozis görülebilir. Pulmoner nodüller genellikle akciğer grafisinde tesadüfen çıkar. Kaviteleşebilir ve hemoptiziye yol açabilir. Sistemik lupus eritematozis: Sistemik lupus eritematozisde (SLE) konnektif dokularda, kan damarlarında, serozal yüzeylerde yaygın inflamatuvar değişiklikler görülmektedir. Plevra ve pulmoer tutulum diğer konnektif doku hastalıklarına göre daha sıktır. Spontan ve ilaca bağlı SLE de otopside %70 oranında akciğer tutulumu görülmektedir. Akciğer tutulumu direk tutulum şeklinde olabileceği gibi diğer dokuların tutulumuna sekonder değişiklikler şeklinde de görülebilir. Örneğin trombositopeni olduğunda hemoptizi, kalp tutulumunda akciğer ödemi gibi. SLE, ilaçlar ya da nötropeni nedeniyle akciğer enfeksiyonu, ilaç toksisitesi gibi indirekt akciğerleri etkileyen durumlar da vardır. Plevral efüzyon SLE nin en yaygın solunum sistemi tutulumu şeklidir. Sıvı genellikle az miktardadır fakat masif de olabilir. Diğer bir nadir tutulum şekli de akut lupus pnömontisidir. Enfeksiyöz pnomoni, emboli ve infaktüsten ayırımı yapılması gerekir. Hemoptizi alveoler hemorajinin habercisidir. Alveoler hemoraji % 70 oranında ölümle seyreden bir durumdur ve acil müdahale gerektireceği için iyi tanınmalıdır. Skleroderma: Deri tutulumu ön planda olmasına rağmen prognoz böbrek, kalp ve akciğer tutulumuna bağlıdır. Genellikle akciğer tutulumu anti Scl-70 antikoru pozitif olan hastalarda görülür. Antisentromer antikoru pozitif olanlar ise akciğer tutulumu daha sınırlıdır ve bunlar normal solunum fonksiyonlarına sahiptirler. Sklerodermadan ölen hemen hemen bütün hastalarda otopside interstisyel fibrozis görülür. Bazen göğüs kafesini saran derinini tutulumuna bağlı restriktif bozukluklar görülebilir. Bazen akciğer damarlarını tutarak pulmoner hipertansiyona neden olur. Polimyozit dermatomyozit: Polimyozitte simetrik olarak kol çevresi, boyun ve farinks kaslarında atrofi ve zayıflık vardır. Farinks tutulumuna bağlı aspirasyon pnömonisi hastalığın ileri dönemde görülen bir durumdur. Diğerlerinde olduğu gibi interstisyel pnömoni sık görülmektedir. Ankilozan spondilit: Hastaların %1 inden daha azında üst loplarda fibrozis ve kaviteleşme görülür. Tüberküloz ile karışabilir. İnterstisyel fibrozise yol açabilir. Bundan başka, akciğerler kosta 157

6 vertebral eklemin inflamasyon ve füzyonu nedeniyle yeterince genişleyemez ve restriktif tipte solunum fonksiyon bozukluğu ortaya çıkabilir. Behçet sendromu: Bu hastalarda hava yolu obstriksiyonu, pulmoner fibrozis ve pnömonitis görülmesine rağmen en ciddi akciğer tutulumu pulmoner arterde anevrizmadır. Be anevrizma yaşamı tehdit eden masif hemoptiziye yol açar. Masif hemoptizi görülen bu hastalara yoğun immun süpresif tedavi acilen başlanmalıdır. Pulmoner arterde tromboz ve infaktüs de görülebilir. Daha nadir tutulumlar ise plevral efüzyon ve şilotorakstır. KAYNAKLAR 1. Seaton A: Pulmonary manifestation of systemic diseases. In: Seaoton A, Seaton d Leittch AG eds. Crofton and Dougls s Respiratory Diseases. Vol 2. Fifth ed. London: Blackwell Sciences; 2000: Evans CC: Rheumatic and connective tissue dieases. In: Gibson GJ, Geddes DM, Costobel U, Sterk PJ, Corrin B eds. Respiratory medicine. Vol 2. Third ed. Philadelphia: WB Sounders; 2002; Burghuber OC: Cardiovascular diseases. In: Gibson GJ, Geddes DM, Costobel U, Sterk PJ, Corrin B eds. Respiratory medicine. Vol 2. Third ed. Philadelphia: WB Sounders; 2002; Evans CC: Metabolic, endocrin, obstetic and gynaecological conditions. In: Gibson GJ, Geddes DM, Costobel U, Sterk PJ, Corrin B eds. Respiratory medicine. Vol 2. Third ed. Philadelphia: WB Sounders; 2002; Evans CC. Blood disorders. In: Gibson GJ, Geddes DM, Costobel U, Sterk PJ, Corrin B eds. Respiratory medicine. Vol 2. Third ed. Philadelphia: WB Sounders; 2002; Polkey MI. Neuromuscular disease. In: Gibson GJ, Geddes DM, Costobel U, Sterk PJ, Corrin B eds. Respiratory medicine. Vol 2. Third ed. Philadelphia: WB Sounders; 2002; De Backer W and Wermiere P. Renal disease. In: Gibson GJ, Geddes DM, Costobel U, Sterk PJ, Corrin B eds. Respiratory medicine. Vol 2. Third ed. Philadelphia: WB Sounders; 2002; King Jr TE, Prakash U: Neurologic disease. In: Crapo JD, Glassroth JL MD; Karlinsky JB, King Jr TE eds. Baum s Textbook of pulmonary diseases. Vol 2. Seventh ed. Philadelphia: Lippincott William and Wilkins: 2003; Paraksh U, King Jr TE. Skeletal disease. In: Crapo JD, Glassroth JL MD; Karlinsky JB, King Jr TE eds. Baum s Textbook of pulmonary diseases. Vol 2. Seventh ed. Philadelphia: Lippincott William and Wilkins: 2003; Paraksh U, King Jr TE. Obstetic, gynecology and reproductive organs. In: Crapo JD, Glassroth JL MD; Karlinsky JB, King Jr TE eds. Baum s Textbook of pulmonary diseases. Vol 2. Seventh ed. Philadelphia: Lippincott William and Wilkins: 2003; Paraksh U, King Jr TE. Renal disease. In: Crapo JD, Glassroth JL MD; Karlinsky JB, King Jr TE eds. Baum s Textbook of pulmonary diseases. Vol 2. Seventh ed. Philadelphia: Lippincott William and Wilkins: 2003; Ahya VN, Kotloff RM. Pulmonary complications in organ and bone morrow transplant recipients. In: Crapo JD, Glassroth JL MD; Karlinsky JB, King Jr TE eds. Baum s Textbook of pulmonary diseases. Vol 2. Seventh ed. Philadelphia: Lippincott William and Wilkins: 2003; Paraksh U, King Jr TE. Endocrine and metabolic diseases. In: Crapo JD, Glassroth JL MD; Karlinsky JB, King Jr TE eds. Baum s Textbook of pulmonary diseases. Vol 2. Seventh ed. Philadelphia: Lippincott William and Wilkins: 2003; Paraksh U, King Jr TE. Hematologicic diseases. In: Crapo JD, Glassroth JL MD; Karlinsky JB, King Jr TE eds. Baum s Textbook of pulmonary diseases. Vol 2. Seventh ed. Philadelphia: Lippincott William and Wilkins: 2003; Cheema GS, Quismorio FP Jr.Interstitial lung disease in systemic lupus erythematosus. Curr Opin Pulm Med. 2000;6: Murin S, Wiedemann HP, Matthay RA.Pulmonary manifestations of systemic lupus erythematosus. Clin Chest Med. 1998;19: , 17. Leslie KO.Historical perspective: a pathologic approach to the classification of idiopathic interstitial pneumonias. Chest. 2005;128:513S-519S. 158

7 18. Siddiqui AK, Ahmed S. Pulmonary manifestations of sickle cell disease. Postgrad Med J. 2003; 79: Lohrmann C, Uhl M, Kotter E, Burger D, Ghanem N, Langer M.Pulmonary manifestations of wegener granulomatosis: CT findings in 57 patients and a review of the literature. Eur J Radiol. 2005;53: Skerrett SJ, Niederman MS, Fein AM. Respiratory infections and acute lung injury in systemic illness. Clin Chest Med. 1989;10: Laghi F, Tobin MJ. Disorders of the respiratory muscles. Am J Respir Crit Care Med. 2003;168: Munro N. Pulmonary challenges in neurotrauma. Crit Care Nurs Clin North Am. 2000;12:

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

Sistemik Hastal klarda Akci erler

Sistemik Hastal klarda Akci erler Türk Toraks Derne i Okulu Sistemik Hastal klarda Akci erler Prof. Dr. Zeki YILDIRIM Fatih Üniversitesi T p Fakültesi, Gö üs Hastal klar Anabilim Dal, ANKARA e-mail: zekiy@hotmail.com KALP ve DAMAR HASTALIKLARI

Detaylı

İĞER HASTALIKLARI ESKİŞ TIP FAKÜLTES

İĞER HASTALIKLARI ESKİŞ TIP FAKÜLTES İLACA BAĞLI AKCİĞ İĞER HASTALIKLARI Dr. Ragıp Özkan ESKİŞ İŞEHİR R OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTES LTESİ RADYOLOJİ ABD Hastaneye yatırılmak zorunda kalınan hastaların % 5 i5 Hastane ölümlerinin % 0,3

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire ÜST SOLUNUM YOLU Farenjit :Farenks mukozasının iltihabi bir hastalığıdır. Akut ve kronik olarak seyreder. Larenjit :Üst solunum yolunun bir parçası

Detaylı

İnterstisyel hastalıklar. klarında klinik değerlendirme. erlendirme

İnterstisyel hastalıklar. klarında klinik değerlendirme. erlendirme İnterstisyel akciğer hastalıklar klarında klinik değerlendirme erlendirme Doç.Dr.Dr.Benan.Benan MüsellimM Solunumsal semptomlar Dispne Öksürük Balgam Göğüs s ağrısıa Hemoptizi Alveoler hemoraji sendromları

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar

Patogenez Bronşektazi gelişiminde iki temel mekanizma rol oynar Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Bronşektazi Giriş Subsegmental solunum yollarının anormal ve kalıcı dilatasyonu şeklinde tanımlanır Hastalık olmaktan çok çeşitli patolojik süreçlerin

Detaylı

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire

Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler. Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum Sistemine Ait Tıbbi Terimler Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Solunum sistemi kan ile atmosfer havası arasında gaz değişimini oluşturabilecek şekilde özelleşmiş bir sistemdir. Solunum sistemindeki

Detaylı

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler:

LÖKOSİT. WBC; White Blood Cell,; Akyuvar. Lökosit için normal değer : Lökosit sayısını arttıran sebepler: Lökosit sayısını azaltan sebepler: LÖKOSİT WBC; White Blood Cell,; Akyuvar Lökositler kanın beyaz hücreleridir ve vücudun savunmasında görev alırlar. Lökositler kemik iliğinde yapılır ve kan yoluyla bütün dokulara ulaşır vücudumuzu mikrop

Detaylı

Romatizma BR.HLİ.066

Romatizma BR.HLİ.066 Nedir? başta eklemler olmak üzere, birçok organ ve dokunun doğrudan ya da dolaylı olarak zarar görmesine yol açabilen hastalıklar grubudur. Kanda iltihap düzeyinde yükselmeye neden olup olmamasına göre

Detaylı

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count

Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count TAM KAN SAYIMI Tam Kan; Hemogram; CBC; Complete blood count Tam kan sayımı kanı oluşturan hücrelerin sayılmasıdır, bir çok hastalık için çok değerli bilgiler sunar. Test venöz kandan yapılır. Günümüzde

Detaylı

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç

Romatolojik Aciller. Sistemik Lupus Eritemtozus. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Romatolojik Aciller Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Dr. M. Murat Özgenç Sistemik lupus eritematozus (SLE) vücut boşluklarında poliserozite yol açan deri, renal, hematolojik, nörolojik bulgularla

Detaylı

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr.

4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR, Doç. Dr. Selman ÜNVERDİ, Yrd. Doç. Dr. 4.SINIF İÇ HASTALIKLARI STAJ PROGRAMI Öğretim Üyeleri: Prof. Dr. Mehmet BAŞTEMİR,, GRUP 1 Stajyer Öğrenciler için Haftalık Çalışma Programı* 1. Hafta (16-20 Ekim 2017) Saat 16 Ekim 2017 Pazartesi 17 Ekim

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK

ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM «GINA» Dr. Bengü MUTLU SARIÇİÇEK ASTIM Dünya genelinde 300 milyon kişiyi etkilediği düşünülmekte Gelişmiş ülkelerde artan prevalansa sahip Hasta veya toplum açısından yüksek maliyetli bir hastalık

Detaylı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı

Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Yüksekte Çalışması İçin Onay Verilecek Çalışanın İç Hastalıkları Açısından Değerlendirilmesi Dr.Emel Bayrak İç Hastalıkları Uzmanı Çalışan açısından, yüksekte güvenle çalışabilirliği belirleyen etkenler:

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

YAYGIN DANSİTE ININ BT İLE AYIRICI TANISI. Dr. Çetin Atasoy

YAYGIN DANSİTE ININ BT İLE AYIRICI TANISI. Dr. Çetin Atasoy YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ ININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Buzlu cam yoğunlu unluğu: u: Damar işaretlerinin seçilebildi ilebildiği i minimal yoğunluk artışı

Detaylı

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu

Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu Bölüm 21 Astımla Karışan Hastalıklar Dr. Alpaslan TANOĞLU ve Dr. Mustafa DİNÇ Astım hastalığı, kronik yani süreklilik gösteren ve ataklar halinde seyir gösteren bir hava yolu hastalığıdır. Hastalığın en

Detaylı

PLEVRAL EFFÜZYON VE AMPİYEM

PLEVRAL EFFÜZYON VE AMPİYEM PLEVRAL EFFÜZYON VE AMPİYEM Plevra boşluğu Seröz zarla kaplı kavite Mezotel hücreleri ile döşeli Parietal ve viseral plevra arasında Subatmosferik basınç Plevra sıvısı Parietal plevradan salınım (cephalad)

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal.

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal. 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği

ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON. Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği ADRENAL YETMEZLİK VE ADDİSON Doç. Dr. Mehtap BULUT Bursa Şevket Yılmaz EAH Acil Tıp Kliniği SUNU PLANI Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi Etiyoloji Tanı Klinik Tedavi TANIM-EPİDEMİYOLOJİ Adrenal

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYON. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYON Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Pulmoner Hipertansiyon (PH) Tanımı Dinlenme halinde sağ kalp kateterizasyonu (SKK) ile değerlendirilen ortalama pulmoner

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİNDE HİKAYE

SOLUNUM SİSTEMİNDE HİKAYE SOLUNUM SİSTEMİNDE HİKAYE Int. Dr. Gamze Ünlüer Nisan 2014 Tıbbın her dalında olduğu gibi göğüs hastalıklarında da klinik değerlendirmenin doğru yapılabilmesi için şu üç koşulun bir arada bulunması gerekir;

Detaylı

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri:

Dönem 3 Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Konu: Amaç: Öğrenim Hedefleri: Dönem 3 Konu: Solunum sistemi hastalıklarında semptomlar Amaç: Dönem 3 öğrencileri bu dersin sonunda solunum sistemi hastalıklarında öksürük,balgam çıkarma,nefes darlığı,gögüs ağrısı,hemoptizi gibi semtomları

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Kuramsal Ders Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal 1. HAFTA Volüm dengesi bozuklukları Böbrek hastalıklarında tanısal yöntemler Diabetes mellitus: Tanı, sınıflama ve klinik bulgular Nilgün Başkal Diabetes mellitus komplikasyonları Sevim Güllü Artritlere

Detaylı

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri

ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ. Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı. Su- sodyum Dengesizlikleri ÜNİTE ll- SIVI - ELEKTROLİT VE ASİT - BAZ DENGESİZLİĞİ Sıvı ve elektrolit dengesizlikleri ve Hemşirelik Bakımı Su- sodyum Dengesizlikleri Potasyum Dengesizlikleri Kalsiyum Dengesizlikleri Magnezyum Dengesizlikleri

Detaylı

ININ BT İLE AYIRICI TANISI

ININ BT İLE AYIRICI TANISI YAYGIN DANSİTE ARTIŞININ ININ BT İLE AYIRICI TANISI Dr. Çetin Atasoy Ankara Üniversitesi Tıp T p Fakültesi Buzlu cam yoğunlu unluğu: u: Damar işaretlerinin i seçilebildi ilebildiği i minimal yoğunluk artışı

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI

GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI GEBELİK ve BÖBREK HASTALIKLARI Gebelikte ortaya çıkan fizyolojik değişiklikler Sodyum ve su retansiyonu Sistemik kan basıncında azalma Böbrek boyutunda artma ve toplayıcı sistemde dilatasyon Böbrek kan

Detaylı

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ

DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ DÖNEM 2- I. DERS KURULU AMAÇ VE HEDEFLERİ Kan, kalp, dolaşım ve solunum sistemine ait normal yapı ve fonksiyonların öğrenilmesi 1. Kanın bileşenlerini, fiziksel ve fonksiyonel özelliklerini sayar, plazmanın

Detaylı

İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İÇ HASTALIKLARI KLİNİK ROTASYON HEDEFLERİ 1. İç Hastalıkları Kliniği

İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İÇ HASTALIKLARI KLİNİK ROTASYON HEDEFLERİ 1. İç Hastalıkları Kliniği İNFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK İÇ HASTALIKLARI KLİNİK ROTASYON HEDEFLERİ 1. İç Hastalıkları Kliniği rotasyonu süresince İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi K. TÜRKMEN 11.15-12.00 Kardiyovasküler

Detaylı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı

Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Mehmet İnan Genel Cerrahi Uzmanı 1 Ameliyat Yapılmadan İlgilendiği Konular: Sıvı ve Elektrolit tedavisi Şok Yanık tedavisi 2 Travma Hastaları Kesici karın travmaları: Karın bölgesini içine alan kurşunlanma,

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D.

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Sunu Planı Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi ve fizyolojisi Etiyoloji Klinik Tanı Tedavi Tanım ve Epidemiyoloji

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM

Gastrointestinal Sistem Hastalıkları. Dr. Nazan ÇALBAYRAM Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Dr. Nazan ÇALBAYRAM ÇÖLYAK HASTALIĞI Çölyak hastalığı bir malabsorbsiyon sendromudur. Hastalık; gluten içeren unlu gıdalara karşı genetik bazda immünojik bir intolerans

Detaylı

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin;

KRİYOGLOBÜLİN. Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; KRİYOGLOBÜLİN Cryoglobulins; Soğuk aglutinin; Kriyoglobülin kanda bulunan anormal proteinlerdir ve 37 derecede kristalleşirler. Birçok hastalık sırasında ortaya çıkabilirler ancak vakaların %90ı Hepatit

Detaylı

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı.

Gerçek şilöz asit: yüksek trigliserid oranlarına sahip sıvı. GİRİŞ Süt rengi Şilus un peritoneal kaviyete ekstravazasyonudur. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Asit sıvısındaki trigliserid seviyesi 110 mg/dl nin üzerindedir. Lenfatik sistemin devamlılığında sorun

Detaylı

SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞER

SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞER SİSTEMİK HASTALIKLARDA AKCİĞER Dr. Levent Tabak NÖROLOJİK SİSTEM HASTALIKLARI Epilepsi;Epilepsi atakları sırasında aspirasyon pnömonisi gelişebilir,solunum ritmi bozulup ani ölümler görülebilir.epilepsi

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK Pratik-Uygulama Anamnez alma semiyoloji 2.GÜN 08.15-09.00 Kardiyovasküler sistem

Detaylı

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV

Sunu planı. Solunum yetmezliği NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON NIMV Sunu planı NON-İNVAZİV MEKANİK VENTİLASYON DOÇ. DR. HAKAN TOPAÇOĞLU İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Neden Endikasyonlar Kontrendikasyonlar Hasta seçilmesi Komplikasyonlar Solunum yetmezliği IMV

Detaylı

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014

KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ. İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERİNDE TANI VE EPİDEMİYOLOJİ İNT. DR. BURCU TURAN Nisan 2014 EPİDEMİYOLOJİ Akciğer kanseri, günümüzde, kadınlarda ve erkeklerde en sık görülen ve en fazla ölüme yol açan

Detaylı

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ

(ANEVRİZMA) Dr. Dağıstan ALTUĞ ANEURYSM (ANEVRİZMA) Arteriyel sistemindeki lokalize bir bölgeye kan birikmesi sonucu şişmesine Anevrizma denir Gerçek Anevrizma : Anevrizma kesesinde Arteriyel duvarların üç katmanını kapsayan Anevrizma

Detaylı

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili;

Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; KORONER RİSK TESTİ Koroner Check Up; Coronary risk profile; Koroner kalp hastalıkları risk testi; Lipid profili; Koroner kalp hastalıklarına yol açan kolesterol ve lipit testleridir. Koroner risk testleri

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen

ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu. Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS Akut Sıkıntıılı Solunum Sendromu Prof. Dr. Yalım Dikmen ARDS nin Önceki İsimleri Şok akciğeri Islak akciğer Da Nang akciğeri Pompa akciğeri Hyalen membran hastalığı Artmış permeabilite akciğer ödemi

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı

Kronik Öksürük. Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Kronik Öksürük Dr. Kürşat Uzun N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD ve Yoğun Bakım Bilim Dalı Epidemiyoloji Polikliniklerde en sık 5. şikayet %88-100 neden saptanıyor Spesifik tedavi

Detaylı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Sıklık: 1 / 2500 4000 NIHF Tanı Kriterleri: Ascit Plevral efüzyon

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test:

Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: KALSİYUM Ca; Ca+2; Serum calcium; Ca++; Calcium blood test: Kalsiyum vücudumuzun önemli yapı taşlarından birisidir. Tüm hücreler kalsiyuma ihtiyaç duyar. Kemik ve dişlerimiz kalsiyumdan oluşur. Kalbimizin

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit

NEFRİT. Prof. Dr. Tekin AKPOLAT. Genel Bilgiler. Nefrit NEFRİT Prof. Dr. Tekin AKPOLAT Genel Bilgiler Böbreğin temel fonksiyonlarından birisi idrar üretmektir. Her 2 böbrekte idrar üretimine yol açan yaklaşık 2 milyon küçük ünite (nefron) vardır. Bir nefron

Detaylı

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik:

Karsinoid Tümörler Giriş Sınıflandırma: Göğüs Cer rahisi rahisi Göğüs Cer Klinik: Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Karsinoid Tümörler Giriş Ender görülen akciğer tümörleridirler Rezeksiyon uygulanan akciğer tümörlerinin %0,4- %3 ünü oluştururlar Benign-malign

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

Konu 1: Yaşlının Solunum Sistemine Ait Sorunlar ve Uygulamalar. 1. Solunum Sistemi

Konu 1: Yaşlının Solunum Sistemine Ait Sorunlar ve Uygulamalar. 1. Solunum Sistemi Konu 1: Yaşlının Solunum Sistemine Ait Sorunlar ve Uygulamalar 1. Solunum Sistemi Vücut dokularının ihtiyacı olan oksijenin dış ortamdan alınıp kana verilmesine ve vücut dokularında oluşan karbondioksitin

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Hasan Çaylak Göğüs Cerrahisi Plevral Sıvı Fizyolojisi Giriş: Plevral sıvının tespitinde; - Direk akciğer grafisi (Yan yatar pozisyonda) - Ultrasonografi

Detaylı

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein;

Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; MYELİN BASİC PROTEİN Beyin Omurilik Sıvısında Myelin Basic Protein Testi; CSF myelin basic protein; BOS da myelin basic protein; Beyin Omurilik Sıvısı içinde Myelin Basic Protein miktarının araştırılmasıdır.

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU

OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU OBEZİTE-HİPOVENTİLASYON SENDROMU Dr. Gökhan Kırbaş Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Bozuklukları Merkezi TORAKS DERNEĞİ UYKU BOZUKLUKLARI ÇALIŞMA GRUBU MERKEZİ KURSLAR

Detaylı

PLEVRAL EFFÜZYON VE AMPİYEM

PLEVRAL EFFÜZYON VE AMPİYEM PLEVRAL EFFÜZYON VE AMPİYEM Plevra boşluğu Seröz zarla kaplı kavite Mezotel hücreleri ile döşeli Parietal ve viseral plevra arasında Subatmosferik basınç Plevra sıvısı Parietal plevradan salınım (cephalad)

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ

Kronik Pankreatit. Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Kronik Pankreatit Prof. Dr.Ömer ŞENTÜRK KOÜ Gastroenteroloji, KOCAELİ Tanım Pankreasın endokrin ve ekzokrin yapılarının hasarı, fibröz doku gelişimi ile karakterize inflamatuvar bir olay Olay histolojik

Detaylı

HEMOPTİZİ. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT

HEMOPTİZİ. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT HEMOPTİZİ Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT Hemoptizi 1. Genel: pulmoner parankim veya trakeobronşial ağaçtan gelen kan veya kanlı balgam öksürme 2. Massive (şiddetli): miktar: 100-600ml/24st; < 5% hastada massive

Detaylı

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ

LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ LOKOMOTOR SİSTEM SEMİYOLOJİSİ Prof.Dr.Ayşe Kılıç draysekilic@gmeil.com AMAÇ Lokomotor sistemin temel yapılarını ve çocuklarda görülen yakınmalarını, öykü, fizik muayene ve basit tanı yöntemlerini öğrenmek

Detaylı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı

TÜMÖR MARKIRLARI. Dr. Ömer DİZDAR. Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Dr. Ömer DİZDAR Hacettepe Üniversitesi Kanser Enstitüsü, Prevantif Onkoloji Anabilim Dalı TÜMÖR MARKIRLARI Tümör markırları kanserli hastaların dokularında, serumda, idrarda ya da diğer

Detaylı

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08

TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 TİROİD (GUATR) CERRAHİSİ HAKKINDA SIK SORULAN SORULAR FR-HYE-04-301-08 Tiroid bezi boyun ön tarafında yerleşmiş olup, nefes, yemek borusu ve ana damarlarla yakın komşuluk gösterir. Kelebek şeklinde olup

Detaylı

Bruselloz: Klinik Özellikler

Bruselloz: Klinik Özellikler Bruselloz: Klinik Özellikler Uzm. Dr. Mustafa Aydın ÇEVİK Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Bruselloz - Etkenler B. melitensis B. abortus

Detaylı

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 19/11/2015 SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI

SOLUNUM SİSTEMİ FİZYOLOJİSİ 19/11/2015 SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI SOLUNUM SİSTEMİ MEKANİZMASI VE FİZYOLOJİSİ FİZYOLOJİSİ Müge BULAKBAŞI Yüksek Hemşire Canlılığın sürdürülebilmesi için vücuda oksijen alınması gerekir. Solunumla alınan oksijen, kullanılarak metabolizma sonucunda karbondioksit açığa

Detaylı

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012

GIS Perforasyonları. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 GIS Perforasyonları Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK-2012 Sunum Planı Özefagus perforasyonu Ülser perforasyonları Tanım Epidemiyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Özefagus Perforasyonu

Detaylı

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK

SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK SINIF 5 Saat Ders Düzey Öğretim Üyesi Anabilimdalı 3.GRUP / SOLUNUM - DOLAŞIM BLOK 31.8.2015 08:30 Gögüs ağrısı ATsp Ömer GÖKTEKİN Angina pektoris T A K Ömer GÖKTEKİN 09:30 Koroner arter hastalığı ÖnT

Detaylı

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna

Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyat Riskinin Değerlendirilmesinde Akciğer Kapasitesi Akif Turna Ameliyatın Riski Ameliyatın Riski Major akciğer ameliyatı yapılacak hastalarda risk birden fazla faktöre bağlıdır. Ameliyatın Riski

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U (Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Algoloji,, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Nükleer Tıp) H E M A T O L O J İ - O N K O L O J İ, D O L A Ş I M V E S O L U

Detaylı

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER

OTOİMMUN HASTALIKLAR. Prof.Dr.Zeynep SÜMER OTOİMMUN HASTALIKLAR Prof.Dr.Zeynep SÜMER İmmun tolerans Organizmanın kendinden olan antijeni tanıyarak bunlara karşı reaksiyon vermemesi durumuna İMMUN TOLERANS denir Otoimmunitenin oluşum mekanizmaları

Detaylı

HEMOPTİZİ. Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ. Hemoptizi

HEMOPTİZİ. Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ. Hemoptizi HEMOPTİZİ Yrd.Doç.Dr. Süreyya YILMAZ Hemoptizi 1. Genel: pulmoner parankim veya trakeobronşial ağaçtan gelen kan veya kanlı balgam öksürme 2. Massive (şiddetli): miktar: 100-600ml/24st; < 5% hastada massive

Detaylı

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir

Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması. Dr. Ahmet U. Demir Solunum Fizyolojisi ve PAP Uygulaması Dr. Ahmet U. Demir Solunum fizyolojisi Bronş Ağacı Bronş sistemi İleti havayolları: trakea (1) bronşlar (2-7) non respiratuar bronşioller (8-19) Gaz değişimi: respiratuar

Detaylı

DEĞİŞİK KOŞULLARDA SOLUNUM (İRTİFA VE SUALTI)

DEĞİŞİK KOŞULLARDA SOLUNUM (İRTİFA VE SUALTI) DEĞİŞİK KOŞULLARDA SOLUNUM (İRTİFA VE SUALTI) Prof. Dr. Fadıl ÖZYENER Fizyoloji Anabilim Dalı Yüksek irtifa fizyolojisi İrtifa (metre) Atm.P (mmhg) At.PO 2 (mmhg) P A CO 2 (mmhg) P A O 2 (mmhg) Art.O 2

Detaylı

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065

Ankilozan Spondilit BR.HLİ.065 Gençlerde Bel Ağrısına Dikkat! Bel ağrısı tüm dünyada oldukça yaygın bir problem olup zaman içinde daha sık görülmektedir. Erişkin toplumun en az %10'unda çeşitli nedenlerle gelişen kronik bel ağrıları

Detaylı

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever

HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ. Dr. Lale Sever HEMODİYALİZDE SIK KARŞILAŞILAN KOMPLİKASYONLAR ve YÖNETİMİ Dr. Lale Sever Intradiyalitik Komplikasyonlar Sık Kalıcı morbidite Mortalite Hemodiyaliz Komplike bir işlem! Venöz basınç monitörü Hava detektörü

Detaylı

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ

ERKEN MOBİLİZASYON 27/04/16 YATAK İSTİRAHATİ/HAREKETSİZLİK EPİDEMİYOLOJİ ERKEN MOBİLİZASYON Prof.Dr. Necati GÖKMEN DOKUZ EYLÜL ÜÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON AD YOĞUN BAKIM BİLİM DALI İZMİR Dinlenme Doğal tedavi mekanizması Yatak istirahati Uyku ile

Detaylı

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta

Kan Gazı. Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi. II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Kan Gazı Dr.Kenan Ahmet TÜRKDOĞAN Isparta Devlet Hastanesi II. Isparta Acil Günleri Solunum Acilleri, 19 Ocak 2013 Isparta Normal Değerler ph 7.35-7.45 (ort. 7.40) ph 7.35 ise Asidoz 7.45 ise Alkaloz ph

Detaylı

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli

PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR. Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALIKLARINDA SEMPTOMLAR Dr. İhsan Alur Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi AD, Denizli PERİFERİK ARTER HASTALARINA YAKLAŞIM NASIL OLMALIDIR? A) ANAMNEZ (ÖYKÜ,

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Böbrek Yetmezliği; ABY; Acute Renal Failure; ARF; Böbrek fonksiyonlarının aniden durmasıdır. Böbrekler vücudumuzdaki atık maddeleri kandan süzerek atan ve sıvı dengesini sağlayan

Detaylı

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ

DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ DEKSAMETAZON SÜPRESYON TESTİ Kortizol süpresyon testi; ACTH süpresyon testi; Deksametazon süpresyon testi Hipotalamus ve hipofiz bezinin kortizole cevabını ölçen laboratuar testidir. Kortizol Hipotalamus

Detaylı

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011

IX. BÖLÜM KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 ULUSAL TEDAVİ KILAVUZU 2011 KRONİK HASTALIK ANEMİSİ IX. BÖLÜM TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU KRONİK HASTALIK ANEMİSİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU GİRİŞ VE TANIM Kronik

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım

Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Karaciğer Fonksiyon Bozukluklarına Yaklaşım Dr. Sıtkı Sarper SAĞLAM DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU 04.10.2011 1 Netter in Yeri: DR.SITKI SARPER SAĞLAM - KEAH ACİL TIP KLİNİK SUNUMU

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

Ses Kısıklığı Nedenleri:

Ses Kısıklığı Nedenleri: Sesin oluşumunda temel olarak üç sistem rol oynamaktadır. Bu sistemlerden birincisi jeneratör sistemdir. Jeneratör sistem basınçlı hava çıkışını sağlayan akciğerler tarafından oluşturulur. İkincisi vibratuar

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı