A'IZ YANMASI SENDROMU. Prof. Dr. O.Murat BLGE*

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A'IZ YANMASI SENDROMU. Prof. Dr. O.Murat BLGE*"

Transkript

1 A'IZ YANMASI SENDROMU Ar(. Gör. Mustafa GÖREGEN* Yrd. Doç. Dr. Saadettin DA'STAN* Prof. Dr. O.Murat BLGE* BURNING MOUTH SYNDROME ÖZET A+$z Yanmas$ Sendromu (AYS), genellikle klinik ve laboratuar bulgular olmaks$z$n dilde veya a+z$n di+er alanlar$nda yanma hissiyle karakterizedir. Baz$ vakalarda oral kandida gibi fiziksel etkenlerle birlikte görülebilmesine ra+men ço+u vakada AYS nin idyopatik oldu+u görülmektedir. Anahtar Kelimeler: A+$z Yanmas$ Sendromu (AYS) GR A+$z Yanmas$ Sendromu (AYS) kronik orofasiyal bir a+r$ olup genel nüfusun %3 ünde görüldü+ü tahmin edilmektedir. 1 Farkl$ yazarlar taraf$ndan farkl$ tan$mlamalar yap$lm$ olmas$na ra+men en yayg$n görü klinik muayenede oral mukozada gözle görülür bir bulgu olmaks$z$n a+r$l$ yanma hissiyle karakterize bir sendrom oldu+udur. 2-4 Klinik bulgular her ne kadar normal olsa da AYS ye zemin haz$rlayabilece+i iddia edilen birçok lokal ve sistemik faktörden de bahsedilmektedir ki bunlar: kandida, oral galvanizm, a+$z kurulu+u, protetik apareyler, kontak alerji, parafonksiyonel al$kanl$klar, SUMMARY Burning mouth syndrome is characterized by a burning sensation in the tongue or other oral sites,usually in the absence of clinical and laboratory findings. Although screening tests may, in some cases, identify a physical cause, such as oral candidiasis, most cases of BMS appear to be idiopathic. Key words: Burning Mouth Syndrome menopoz, diabetes mellitus, ilaç tedavilerinin yan etkileri, paraneoplastik sendrom, gastrointestinal hastal$klar, nörolojik ve psikolojik bozukluklard$r. 5 Epidemiyoloji AYS en s$k olarak postmenopozal kad$nlar$ etkilemektedir, erkeklerde nadirdir ve çocuklarda hiç bildirilmemitir. 5 Popülasyonda görülme s$kl$+$ olarak % , %0.7-18, %2 5-7 gibi farkl$ tahminler yap$lmaktad$r. Ben Aryeh H. ve arkadalar$ da menopozdan dolay$ hormon tedavisi görenlerde %10-40 aras$nda bir oran bulmulard$r. Epidemiyolojik olarak yayg$n olan görü AYS hastalar$n$n %80-90 gibi büyük bir oranda orta ya grubu kad$nlar oldu+udur. 5,7-9 * Atatürk Üniversitesi Dihekimli+i Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji ABD. 65

2 Yine bu hastal$k için $rksal bir tahmin yap$lamamaktad$r ve sosyoekonomik gruplar$n hepsinde görülebilir. 7 A1r2 Karakteristi1i Vakalar$n ço+unda a+r$ bilateral olup periferal sinir anatomisini takip etmez ve tipik olarak en fazla dilde olmak üzere a+z$n birden fazla alan$nda ortaya ç$kar 3. Hastalar s$kl$kla a+$z kurulu+u ve tat alma kayb$ndan da yak$n$rlar. 2,5 Yine hastalar$n yanma hissiyle birlikte kötü tat, ba dönmesi, bulant$ ve ba a+r$s$ndan da ikayet edebilecekleri belirtilmektedir. 2 Yanma hissi en s$k olarak dilin 2/3 ön k$sm$, sert dama+$n ön bölgesi ve alt dudak mukozas$nda ortaya ç$kar. Hastalar$n yar$s$ndan fazlas$nda a+r$n$n ilk ortaya ç$k$$ spontand$r ve yakla$k 1/3 ünde dental ilem veya medikal tedaviye ba+l$ antibiyotik kullan$m$ söz konusudur. 4,7 Hastalar yanma hissinin gün boyunca devam etti+ini, akam saatlerine do+ru maksimal düzeye ulat$+$n$ fakat gece uyku esnas$nda herhangi bir a+r$ olmad$+$n$ belirtmektedirler 2,4,7.Yanmaya ba+l$ oluan a+r$n$n iddetli bir di a+r$s$ kadar olabilece+i ifade edilmitir Topikal anesteziklerin kullan$m$, tat alma bozuklu+unu giderebilmesine kar$l$k a+$z yanmas$n$ art$rabilmektedir 4. Etyolojik Faktörler AYS, etyolojisinde çok say$da faktör öne sürülmü olmas$na ra+men tam olarak aç$klanamam$ bir durumdur. Bunun nedeni 8. AYS nin kompleks bir klinik tablo göstermesidir. Arat$rmac$lar$ zor durumda b$rakan bir di+er konu da hastalar$n ço+unda bu etyolojik faktörlerin hiçbirisinin bulunamam$ olmas$d$r. 3,6 Yine bu hastalar$n %50 den fazlas$nda serum ANA ve RF pozitifli+inin söz konusu oldu+u bildirilmektedir. 7 Bu kadar kompleks bir sendromun kolay anla$labilir olmas$ aç$s$ndan etyolojik s$n$fland$rma lokal ve sistemik olarak 2 ana grup alt$nda toplanabilir; Lokal Faktörler 1.A+$z kurulu+u 2.Parafonksiyonel al$kanl$klar 3.Temporomandibular eklem disfonksiyonu Sistemik Faktörler 1.Vitamin B1, B2, B12, Biotin, Niasin, Demir ve Çinko eksiklikleri 2.Gastrointestinal Sistem hastal$klar$ 3.Hipotroidizm 4.Östrojen eksikli+i 5.Psikosomatik bozukluklar veya depresyon 6.Sigara ve/veya alkol kullan$m$ 7.Diabetes Mellitus 8.ACE inhibitörlerinin kullan$m$ 9.Parkinson Hastal$+$ 10.Periferal Nöropatiler Daha önce de belirtildi+i gibi yukar$da bahsedilen etyolojik faktörlerin birço+u tart$mal$d$r. Bu da hastal$+$n tehisini zorlat$rmakta ve herhangi bir neden bulunamad$+$ zaman idyopatik AYS den söz edilmektedir. 1,4,7,9 66

3 A+$z kurulu+u, bu sendroma s$kça elik eden semptomlardan birisidir. 2,4,5 Bununla birlikte yap$lan çal$malarda stimüle edilmi veya edilmemi tükürük ak$ oran$nda azalma olmad$+$ gösterilmitir. 7,10 Beslenme bozuklu+una ba+l$ faktörler (Vitamin B1, B2, B12, Biotin, Niasin, Demir ve Çinko eksiklikleri) birçok çal$mada A+$z Yanmas$ Sendromu ile ilikilendirilmi olsa da henüz aç$kl$+a kavuturulamam$t$r. 6,10 Etkilenen hastalar$n büyük bir k$sm$n$n postmenopozal kad$nlar olmas$ bu hastal$+$n etyolojisinde östrojen eksikli+inin hala önemli bir faktör oldu+unu düündürmektedir 2,4,6,7. Semptomlar$n ilk olarak ortaya ç$kmas$ menopozun üç y$l öncesiyle 12 y$l sonras$ aras$nda olabilmektedir. 11 Özellikle anksiyete, depresyon ve kanserofobi gibi ruhsal de+iiklikler A+$z Yanmas$ Sendromunda önemli etyolojik faktörler olarak gösterilmitir. Bununla birlikte bahsedilen bu psikolojik disfonksiyonlar hastal$+$n sebebinden ziyade kronik a+r$n$n bir sonucu da olabilir. 4,7,10,12 AYS li hastalarda dikkat çeken bir di+er husus da tespit edilmesi olas$ yüksek kan eker seviyeleridir ve hatta daha önceden saptanmam$ diabetin bir ilk belirtisi olabilece+i belirtilmektedir. Bu nedenle hastalardan Oral Glikoz Tolerans Testi nin istenmesi yararl$ olacakt$r. 13,14 ACE inhibitörlerinin kullan$m$yla A+$z Yanmas$ Semptomlar$ aras$nda iliki oldu+unu gösteren çal$malar da bulunmaktad$r. Bu ilaçlar$n kullan$m$na ara verildi+inde semptomlar$n birkaç hafta içinde geriledi+i gözlenmitir.yine ACE inhibitörlerinin tat alma duyusunu da azaltt$+$ bilinmektedir 15. A+$z Yanmas$ Sendromu yla ilgili son çal$malar oral mukozal kan ak$m$, striatal dopamin D1 ve D2 reseptörleri ve sensorial disfonksiyonla ilgilidir. 3,8 Lu ana kadar AYS hastalar$nda oral mukozal kan ak$m$ ile ilgili çok az ey bilinmektedir. Son zamanlarda S.M.Heckmann ve arkadalar$ taraf$ndan AYS li hastalarla sa+l$kl$ kontrol grubu aras$nda yap$lan bir çal$mada AYS ikayeti olanlarda özellikle sert damakta vazoreaktivitenin ( Kan ak$m$n$n ) artt$+$, dil, dudak ve a+$z vestibül mukozas$nda ise vazo reaktivite art$$nda belirgin bir fark olmad$+$ gözlemlenmitir. Grushka (1987), Paterson ve arkadalar$ (1995) taraf$ndan etyolojik faktör olarak gösterilen clenching, bruksizm ve dil itme gibi parafonksiyonel al$kanl$klar$n da oral mukozan$n kan ak$m$ndaki bu de+iikliklerin bir nedeni olabilece+i belirtilmektedir. 6 Heli Forssel ve arkadalar$ da 52 AYS li hasta üzerinde yapt$klar$ bir çal$mada QST(quantitative sensory test) ve BR(blink reflex) testlerini kullanarak trigeminal sinirdeki subklinik de+iiklikleri incelemilerdir. Hastalar$n %89 unda BR ve QST testleri anormal bulunmutur. Elde edilen bu bulgular $$+$nda AYS nin etyolojisinde nöropatik bir mekanizman$n rol oynad$+$ inanc$ artm$t$r. 3 AYS li hastalarda gözlemlenen anormal blink refleksinin inhibitör dopaminerjik kontrol alt$nda olmas$ Nora Hagelberg ve arkadalar$n$ 67

4 dopamin D1 ve D2 reseptörleri üzerine çal$maya yönlendirmitir. Çal$ma sonuçlar$ bu hastalarda D1/D2 oran$n$n azald$+$n$ ortaya koymutur. Bu da beyindeki endojenik dopamin seviyelerinde bir azalmay$ gösterebilir. Parkinson hastalar$nda AYS nin yayg$n olmas$ da buna ba+lanabilir. 8 Tedavi Hastada mevcut olan a+$z yanmas$ ikayeti ayet lokal veya sistemik bir nedene ba+l$ ise ve bu nedenler elimine edildi+i takdirde semptomlarda düzelme sa+lanam$yorsa o zaman AYS den söz edilir. Böyle bir durumda hastalara bir nörolog veya psikiyatrist konsültasyonu dahilinde düük dozlarda clonazepam (rivotril tb.),chlordiazepoxide (librax drj.), tricyclic antidepresanlar (laroxyl drj.) verilmesi yararl$ olacakt$r. 4,16,17 KAYNAKLAR 1. Nicholson M, Wilkinson G, Field E. Stability of psychiatric diagnoses over 6 months in burning mouth syndrome. Journal of Psychosomatic Research 2000;49: Kandemir S. A+$z yanmas$ sendromu. Ege Dihekimli+i Fakültesi Dergisi 1991;12: Vucicevic-Boras V, Lukinac L.J,Cekic- ArambasinA. Evaluation of tumour markers in patients with burning mouth syndrome.oral Oncology 2003;39: Heckmann S.M, Heckmann J.G, Hilz M.J. Oral mucosal blood flow in patients with burning mouth syndrome. Pain 2001;90: Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Oral&Maxillofacial Pathology. W.B.Saunders Company, 1st ed. Philadelphia. 1995: Hagelberg N, Forssell H, Rinne J. Striatal dopamine D1 and D2 receptors in burning mouth syndrome. Pain 2003;101: Kandemir S. A+$z yanmas$ sendromunun olas$ etiolojik etkenleri. Ege Dihekimli+i Dergisi 1992;13: Ship JA, Grushka M, Lipton JA, Mott AE, Sessle J, Diorne RA. Burning mouth syndrome:an update.j Am Dent Assoc 1995;126: Grushka M. Clinical features of burning mouth syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1987;63: Fergusson JW, Burton JF. Clinical presentation of acoustic nerve neuroma in the oral and maxillofacial region. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1990;69: Forssell H, Jaaskelainen S, Tenovuo O. Sensory dysfunction in burning mouth syndrome.pain 2002;99: Lamb AB, Lamey PJ, Reeve PE. Burning mouth syndrome. Psychological aspects.br Dent J 1988;165: Grushka M, Epstein J, Gorsky M. Burning Mouth Syndrome.American Family Physician 2002;February 15: Brody HA, Predergast JJ, Silverman S. The relationship between oral symptoms, insulin release and glucose intolerance. Oral Surg 1971;31:

5 15. Drucker CR, Johnson TM. Captopril glossopyrosis. Arch Dermatol 1989;125: Gorsky M, Silverman S, Chinn H.Clinical charasteristics and management outcome in the burning mouth syndrome. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1991;72: Sharav Y, Singer E, Schmidt E. The analgesic effect of amitriptyline on chronic facial pain.pain 1987;31: Yaz2(ma Adresi : Dt. Mustafa GÖREGEN Atatürk Üniversitesi Dihekimli+i Fakültesi Oral Diagnoz ve Radyoloji ABD Erzurum Telefon : (0442) Fax :

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI

SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES 3.DAHLYE KLN EF.UZM.DR.FATH BORLU SON DÖNEM BÖBREK YETERSZL HASTALARINDA HEMODYALZ ÖNCES VE SONRASI TROPONN I DÜZEYLERNN KARILATIRILMASI (UZMANLIK TEZ)

Detaylı

Dudak Yar Onar m nda Dörtgen Flep Tekni i

Dudak Yar Onar m nda Dörtgen Flep Tekni i Yeni Tıp Tp Dergisi 2009;26: 230-235 Orijinal makale Dudak Yar Onarmnda Dörtgen Flep Teknii Mehmet Ouz YENDÜNYA 1, Murat GÜREL 1, Seda LMAN 1, Murat UÇAK 1, Ali Özgür KARAKA 1 1 Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA

T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA T.C. SALIK BAKANLII STANBUL L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES Ç HASTALIKLARI KLN ef: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA PREMKS % 25 NSÜLN LSPRO PROTAMN/LSPRO VE PREMKS % 50 NSÜLN LSPRO PROTAMN/LSPRO KARIIM NSÜLN TEDAVLERNN

Detaylı

ÇENELK TEDAVSNDE LNGUAL ARK UYGULAMASININ DENTO-ALVEOLAR YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN NCELENMES

ÇENELK TEDAVSNDE LNGUAL ARK UYGULAMASININ DENTO-ALVEOLAR YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN NCELENMES ÇENELK TEDAVSNDE LNGUAL ARK UYGULAMASININ DENTO-ALVEOLAR YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN NCELENMES EFFECTS OF LINGUAL ARCH APPLICATION ON THE DENTO-ALVEOLAR STRUCTURES IN CHIN-CUP TREATMENT Yrd. Doç. Dr. brahim

Detaylı

Anormal uterin kanama, vajinitlerden sonra jinekoloji polikliniklerine en s k ba vuru nedenidir 1. Süleymaniye E itim ve Ara t rma Hastanesi, stanbul

Anormal uterin kanama, vajinitlerden sonra jinekoloji polikliniklerine en s k ba vuru nedenidir 1. Süleymaniye E itim ve Ara t rma Hastanesi, stanbul Yeni Tp Dergisi 2014;31:53-57 Pipelle ile Alnan Endometrial Örnekleme Sonuçlarmz: 1950 Olgunun Analizi (Results of our endometrial samplings with pipelle: Analysis of 1950 cases) Süleymaniye Eitim ve Aratrma

Detaylı

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU

KÖK HÜCRE TEKNOLOJS. Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU KÖK HÜCRE TEKNOLOJS Alev DATAN, Gürkan GÜNAL, Lamia LDOAN, Gözde SOMUNCU Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca E'itim Fakültesi, Fen Bilgisi Ö'retmenli'i alevdastan2007@hotmail.com, gurkangnl@hotmail.com, lamiaildo'an@hotmail.com,

Detaylı

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi

Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Geriatrik Depresyon ve Tedavisi Dr. Meltem HALİL Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Geriatric Depression and Treatment Anahtar Kelimeler: Geriatri,

Detaylı

HPERTANSYON HASTALARINDA ANTHPERTANSF LAÇ DEMLER, BU DEMLERN NEDENLER VE LAÇ DEMLER LE HEDEF TEDAV DEERLERNE ULAMA ORANLARININ NCELENMES

HPERTANSYON HASTALARINDA ANTHPERTANSF LAÇ DEMLER, BU DEMLERN NEDENLER VE LAÇ DEMLER LE HEDEF TEDAV DEERLERNE ULAMA ORANLARININ NCELENMES T.C SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ Koordinatör: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA HPERTANSYON HASTALARINDA ANTHPERTANSF LAÇ DEMLER, BU DEMLERN NEDENLER VE LAÇ DEMLER LE HEDEF

Detaylı

nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u

nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u Derleme / Review 95 nsomni Yak nmas Ard nda Yatan Uyku Bozukluklar ; Huzursuz Bacak Sendromu ve Uykuda Periyodik Hareket Bozuklu u Sleep Disorders Behind the Complaint of Insomnia; Restless Legs Syndrome

Detaylı

Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar

Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar Yeni Tp Dergisi 2014;31:31-36 Sevofluran-Nitröz Oksit Anestezisi ile Propofol- Remifentanil Anestezisinin Böbrek Fonksiyonlar Üzerine Etkilerinin Karlatrlmas (Comparison of the effects of the sevoflurane-nitrous

Detaylı

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu

Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu içindekiler Nöropatik A r Tan ve Tedavi K lavuzu Nöropatik A r Platformu Editör: Prof. Dr. Ersin Tan 1. Bask, stanbul 2009 ISBN:.. Yay mlayan: Cortex letiflim Hizmetleri

Detaylı

Dr. MEHMET ZEK BEREKET

Dr. MEHMET ZEK BEREKET T.C. SALIK BAKANLII L ETFAL ETM VE ARATIRMA HASTANES ALE HEKML KOORDNATÖRLÜÜ KOORDNATÖR: DOÇ. DR. YÜKSEL ALTUNTA Tez Dan!"man!: Doç. Dr. Yüksel ALTUNTA MR (MENSTRÜEL REGÜLASYON) ÇN BAVURAN KADINLARDA DANIMANLIK

Detaylı

D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY

D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY D&'HEK&ML&*&NDE D&J&TAL GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLER& DIGITAL IMAGING METHODS IN DENTISTRY Dr. Defne YALÇIN YELER* Yrd. Doç. Dr. Sevgi KAMBEK TA'VEREN ** Dr. O8uz KAYNAR *** ÖZET 1895 ylnda X nlarnn kefinden

Detaylı

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR

Derlemeler/Reviews. Uyku Bozukluklar. Başaran DEMİR Derlemeler/Reviews Uyku Bozukluklar Başaran DEMİR Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dal, ANKARA GİRİŞ Amerikan Uyku Bozukluklar Birliği (ASDA) nin resmi tan ve s n fland rma kitapç

Detaylı

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT:

Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir. Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? ABSTRACT: Derleme/Review S. Sofuo lu, H. B. zgi, A. Asdemir Kronik Yorgunluk mmün Disfonksiyon Sendromu Nedir? Seher Sofuo lu 1, Hasan Basri zgi 2, Akif Asdemir 3 ÖZET: Kronik yorgunluk immün disfonksiyon sendromu

Detaylı

Anksiyete Bozukluklarında Gabapentin Tedavisi

Anksiyete Bozukluklarında Gabapentin Tedavisi Araştırmalar/Researches G. Karataş, L. Tamam, N. Özpoyraz Anksiyete Bozukluklarında Gabapentin Tedavisi Gonca Karataş 1, Lut Tamam 2, Nurgül Özpoyraz 3 ÖZET: Anksiyete bozukluklarında gabapentin tedavisi

Detaylı

YAŞLANMANIN GENEL VE AĞIZ SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ

YAŞLANMANIN GENEL VE AĞIZ SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ T.C. Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı YAŞLANMANIN GENEL VE AĞIZ SAĞLIĞINA OLAN ETKİLERİ BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Yunus AKALIN Danışman Öğretim Üyesi: Prof.Dr. Gülnur

Detaylı

KONVANSYONEL VE FAN TP HIZLI ÜST ÇENE GEN(LETMESNN DENTOALVEOLER YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN KAR(ILA(TIRILMASI

KONVANSYONEL VE FAN TP HIZLI ÜST ÇENE GEN(LETMESNN DENTOALVEOLER YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN KAR(ILA(TIRILMASI KONVANSYONEL VE FAN TP HIZLI ÜST ÇENE GEN(LETMESNN DENTOALVEOLER YAPILAR ÜZERNDEK ETKLERNN KAR(ILA(TIRILMASI A COMPARISON OF THE EFFECTS OF RAPID MAXILLARY EXPANSION AND FAN- TYPE RAPID MAXILLARY EXPANSION

Detaylı

Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral. laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar

Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral. laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar Olgu Sunumlar /Case Reports O. Öztürk, E. Kurt, T. Oral laca Ba l Geç Bafllang çl Hareket Bozukluklar Oya Öztürk 1, Erhan Kurt 2, Timuçin Oral 3 ÖZET: laca ba l geç bafllang çl hareket bozukluklar laçlara

Detaylı

Psikiyatrik Hastalarda Ağız Sağlığı Oral Health in Psychiatric Patients

Psikiyatrik Hastalarda Ağız Sağlığı Oral Health in Psychiatric Patients Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar-Current Approaches in Psychiatry 2011; 3(4):628-646 2011, eissn:1309-0674 pissn:1309-0658 Psikiyatrik Hastalarda Ağız Sağlığı Oral Health in Psychiatric Patients Özlem Gürbüz

Detaylı

LARENGOFARENGEAL REFLÜ. Enis Alpin Güneri

LARENGOFARENGEAL REFLÜ. Enis Alpin Güneri TANIM FZYOPATOLOJ Alt özofageal sfinkter Özofageal asit klirensi Özofagus mukozas$n$n epiteliyal direnci Üst özofageal sfinkter Tükrük salg$s$ Gastroduodenal fonksiyonlar$n etkisi LARENGOFARENGEAL REFLÜ

Detaylı

YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR

YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR YAKIN ÇEVREMZDEK ORGANZMALAR Sevcan GÖK, Berrak Karahan, Pnar Kerbetan Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eitim Fakültesi, Fen Bilgisi Öretmenlii sevcancansel@hotmail.com, madam_mao@hotmail.com, aaa_d_aaa@hotmail.com

Detaylı

(Geriatrics and Plastic Surgery)

(Geriatrics and Plastic Surgery) Yeni T p Dergisi 2013;30:214-219 (Geriatrics and Plastic Surgery) Serdar YÜCE, Ahmet I IKDEM R, Bülent TEKEREKO LU Fatih Üniversitesi T p Fakültesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana

Detaylı

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas n n Glikoz Metabolizmas Üzerine Olan Etkisi

Detaylı

Karpal Tünel Sendromunda Düşük Enerjili Lazer ve Kesikli Ultrason Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Plasebo Kontrollü Bir Çalışma

Karpal Tünel Sendromunda Düşük Enerjili Lazer ve Kesikli Ultrason Tedavi Etkinliklerinin Karşılaştırılması: Plasebo Kontrollü Bir Çalışma Orijinal Makale / Original Article DO I: 10.4274/tftr.04764 Türk Fiz T p Re hab Derg 2013;59:201-8 Turk J Phys Med Re hab 2013;59:201-8 Karpal Tünel Sendromunda Düşük Enerjili Lazer ve Kesikli Ultrason

Detaylı

Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar

Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar Dr. Mustafa CANKURTARAN Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Prostate Disorders in the Elderly Men Anahtar Kelimeler:

Detaylı

DENEYSEL SKEMK OPTK NÖROPATDE VAZOPRESN V 1 RESEPTÖR ANTAGONSTNN OPTK SNR KAN AKIMI OTOREGÜLASYONUNA ETKS

DENEYSEL SKEMK OPTK NÖROPATDE VAZOPRESN V 1 RESEPTÖR ANTAGONSTNN OPTK SNR KAN AKIMI OTOREGÜLASYONUNA ETKS T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES TIP FAKÜLTES GÖZ HASTALIKLARI ANABLM DALI DENEYSEL SKEMK OPTK NÖROPATDE VAZOPRESN V 1 RESEPTÖR ANTAGONSTNN OPTK SNR KAN AKIMI OTOREGÜLASYONUNA ETKS Dr. Sevinç GÖKÇE TIPTA UZMANLIK

Detaylı

FONKSİYONEL BAĞIRSAK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tufan KUTLU

FONKSİYONEL BAĞIRSAK HASTALIKLARI. Prof. Dr. Tufan KUTLU FONKSİYONEL BAĞIRSAK HASTALIKLARI Prof. Dr. Tufan KUTLU İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı

Detaylı

Nazofarinks Kanserli Hastalarda Radyoterapi Sonras Kulak Burun Bo az Morbiditesi

Nazofarinks Kanserli Hastalarda Radyoterapi Sonras Kulak Burun Bo az Morbiditesi TV 001 abul tarihi / ccepted: as m / November, 000 Türk Otolarengoloji Turkish rchives of Otolaryngology rflivi Nazofarinks anserli Hastalarda Radyoterapi Sonras ulak urun o az Morbiditesi F. Öktem, Ö.

Detaylı

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik

ÖZELL?KLER? Sosyal etkile?imde yetersizlik. Göz konta??nda s?n?rl?l?k. Ortak ilgide s?n?rl?l?k. Ba?kalar?n?n yapt???na ilgisizlik Otistik birey sosyal etkile?im, sözel ve sözel olmayan ileti?im, ilgi ve etkinliklerdeki s?n?rl?l??? erken çocukluk döneminde ortaya ç?kan ve bu özellikleri nedeniyle özel e?itim ile destek e?itim hizmetine

Detaylı