Duysal Motor Otonom Refleks I N. olfactorius II N. opticus III N. oculomotorius IV N. trochlearis V N. trigeminus VI N. abducens VII N.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Duysal Motor Otonom Refleks I N. olfactorius II N. opticus III N. oculomotorius IV N. trochlearis V N. trigeminus VI N. abducens VII N."

Transkript

1 Duysal Motor Otonom Refleks I N. olfactorius II N. opticus III N. oculomotorius IV N. trochlearis V N. trigeminus VI N. abducens VII N. facialis VIII N. statoacusticus IX N. glossopharyngeus X N. vagus XI N. accessorius XII N. hypoglossus

2 N. olfactorius disfonksiyonu belirtileri: Negatif: Hiposmi, Anosmi, Tad kaybı Pozitif: Hiperosmi, Disosmi, Hasar yerleşimi Yandaş belirti - bulgu Etyolojik neden Duysal reseptörler ve primer nöron Nadiren nazal BOS akıntısı Travma Üst solunum yolu infeksiyonu Burun veya sinüs hastalığı Toksinler

3 Hasar yerleşimi Yandaş belirti - bulgu Etyolojik neden Sekonder nöronlar: B. olfactorius N. olfactorius ant. Medial ve lateral strialar Foster-Kennedy sendromu Kişilik değişimi; disinhibisyon Yürüyüş apraksisi Meningiom Frontal tm Dejeneratif hastalıklar Hipofiz tm Anevrizma

4 Hasar yerleşimi Yandaş belirti - bulgu Etyolojik neden Primer ve sekonder olfaktor korteks Nöbet sırasında otomatizm Hemipleji, afazi, vs. Tremor, Bradikinezi Demans Kore, Demans Epilepsi Tümör ve infarkt Parkinson hastalığı Alzheimer hastalığı Huntington hastalığı

5 N. opticus İşlev bozukluğu; Belirtileri: -Bulanık görme -Görme kaybı Bulguları: -Görme keskinliği -Işık refleksi veya Ø -Kırmızı rengin ayrımının -Görme alanı defekti -Papilla ödemi -Sekonder optik atrofi -Primer optik atrofi

6

7

8

9

10

11

12 Lezyon yerleşimi Retina Optik disk ve sinir Etyolojik neden Vasküler: Emboli, Dev hücreli arterit, İnfeksiyon: Sitamegalovirüs, Toksoplazma Toksik-metabolik-avitaminozlar: Tütün, alkol, Etambutol, INH, iodoquinol, kloramfenikol, amiadoron Dejeneratif: Retinitis pigmentosa Glokom Papilla ödemi: İntrakraniyal basınç artışı Papillitis ve Retrobulber Nöritis: İnflamatuvar, infeksiyöz, inflamatuvar-demiyelinizan lezyonlar Vasküler: İskemik (nonarteritik, arteritik), anevrizma basısı Toksik-metabolik: Tütün, alkol, B1 ve B12 hipovitaminozları, INH, etambutol Travma Tümör: Gliomlar, meningiomlar, kraniyofaringeoma, hipofiz tümörleri, karsinomatöz menenjit, lösemi, lenfoma

13 Optik kiazma Tractus opticus ve c. geniculatum laterale Radiatio optici Oksipital lob Tümör: Kiazmal-hipotalamik gliomlar, kraniyofaringeomalar, hipofiz adenomları, meningeomalar Vasküler: Hipofiz apopleksisi, internal karotid arter anevrizması Hidrosefali Tümör Demiyelizan hastalıklar Vasküler Tümör Demiyelizan hastalıklar Vasküler Primer veya metastatik tümörler

14 III. N. OCULOMOTORIUS IV. N. TROCHLEARIS VI. N. ABDUCENS III) İnferior oblik III) Superior rektus III) Medial rektus VI) Lateral rektus IV) Superior oblik III) İnferior rektus III) Motor: Gözküresi hareketleri, üst göz kapağının elevasyonu, III) Parasempatik; Pupillanın konstriksiyonu, III) Refleks; Işık ve uyum refleksleri. IV ve VI) Motor: Gözküresi hareketi

15 N. ruber KL tremor, kore Pedunculus cerebellaris sup Piramidal yol Dorsal mezensefalon İnen sempatik lifler MLF IL dismetri KL hemiparezi Vertikal bakış paralizisi Horner sendromu KL konjuge bakış bozukluğu

16 Konjuge bakış merkezi Fasiyal sinir demeti Kortikospinal yol IL konjuge bakış paralizisi IL periferik fasiyal paralizi KL hemiparezi BEYİNSAPI YERLEŞİMLİ LEZYON SPEKTRUMU MEZENSEFALON (M) PONS BULBUS Vasküler, tümör, infeksiyon, travma, Multipl Skleroz, Sarkoidoz (M) + Siringobulbi + Wernicke-Korsakoff sendromu (M) + Siringobulbi + Motor Nöron Hastalığı

17 + P. cerebellaris superior + Pedunculus cerebri IL dismetri KL hemiparezi SUBARAKNOİD MESAFEDE YERLEŞİK LEZYON SPEKTRUMU Vasküler Anevrizma, ektazik damarlar, Ateroskleroz, Diyabet, Dev Hücreli Arterit, SLE Travma ± Transtentoriyel unkal herniasyon Tümör Meningiom, metastaz, parasellar, serebellopontin köşe, ve klivus tümörleri Meninkslerin inflamatuvar hastalıkları Akut İnflamatuvar Demiyelizan Poliradikülonöropati (Guillain-Barre sendromu)

18 SUBARAKNOİD MESAFEDE YERLEŞİK LEZYONLARDA ETKİLENEN DİĞER YAPILAR V VII IX, X, XI BEYİNSAPI PEDUNCULUS CEREBRİ SEREBELLAR PEDÜNKÜLLER VE HEMİSFER

19 + VIII İşitme kaybı + V Retroorbital ağrı + Sempatik Pleksus Horner sendromu PETROZ KEMİK APEKSİNDE YERLEŞİK LEZYON SPEKTRUMU İnfeksiyon Travma Tümör Petrozit - komplike otitis media, Mastoidit Kafa kaidesi fraktürü Kolesteatoma, Schwannoma, Nazofaringeal karsinoma

20 KAVERNÖZ SİNÜS İÇİ + V-oftalmik dal + Sempatik pleksus + Oftalmik ven + Sistemik belirtiler ± V-maksiller dal Retroorbital ağrı, Alında his kaybı Miyozis + ptozis Proptozis + kemozis Ateş Yanakta his kusuru SUPERİOR ORBİTAL FİSSÜR Kavernöz sinüs içinde etkilenen yapılar - V-maksiller dal KAVERNÖZ SİNÜS İÇİNDE YERLEŞİK LEZYON SPEKTRUMU Vasküler Tümör İnfeksiyözinflamatuvar Karotid arter disseksiyonu-anevrizması, tromboz, fistül, iskemi Hipofiz adenomu, nazofaringeal karsinom, lenfoma, meningiom, sfenoid sinüs tümörleri, meme-prostat Ca metastazı Herpes zoster, Aktinomikoz, Tolosa-Hunt sendromu

21 ORBİTA İÇİNDE YERLEŞİK LEZYON SPEKTRUMU Travma Orbita kaidesi kırıkları Tümör İnfeksiyöz-inflamatuvar + II + Vizyon kaybı + Proptozis + Kemozis + Kapak ödemi Sinir-Kas bileşeği Miyastenia Gravis Sinirin seyri boyunca herhangi bir seviye Diyabet, hipertansiyon, ateroskleroz, kollagen vasküler hastalıklar, para- veya postinfeksiyöz vaskülopatiler, migren, Lenfoma

22 YATAY KONJUGE BAKIŞ MEKANİZMASI Sag supratentoriyel lezyon= Gözkürelerinin saga deviasyonu Sag MLF lezyonu= Sag internükleer oftalmopleji Sag pons lezyonu= Gözkürelerinin sola deviasyonu

23 V. NERVUS TRİGEMİNUS Duysal Motor Refleks Yüz Oral-nazal kavite Dilin 2/3 ön kısmı: Ağrı-ısı-dokunma Meninksler: Ağrı Çiğneme kasları, tensor veli palatini Kornea-Göz kırpma, çene SUPRANÜKLEER LEZYONLAR: Vasküler, demiyelinizan, tümör Bilateral-yaygın premotor nöron lezyonları Talamik lezyonlar Parietal lezyonlar Çiğneme kasları paralizisi Çene refleksi Bilateral premotor nöron bulguları Affekt kontrol bozukluğu, demans Karşı yüz yarımında his kusuru Karşı taraf kornea refleksi kaybı ± hemifasiyal his kusuru

24 Piramidal yol KL hemiparezi Spinotalamik demet KL gövde ve ekstremitelerde his kusuru Orta serebellar pedünkül İL tremor Medial Longitudinal fasikül İnternükleer oftalmopleji İnen sempatik lifler İL Horner sendromu

25 Preganglionik sinir kökleri: Subaraknoid alan TRİGEMİNAL NEVRALJİ? GASSER GANGLİONUNDA YERLEŞİK LEZYONLAR Vasküler Anevrizma, kollagen doku hastalıkları Tümör İnfeksiyon H. Zoster, abse, petrozitis + Sempatik pleksus Okülosempatik paralizi + IV - VI Diplopi + VIII İşitme kaybı

26 KAVERNÖZ SİNÜSTE YERLEŞİK LEZYONLAR SUPERİOR ORBİTAL FİSSÜRDE YERLEŞİK LEZYONLAR PERİFERİK DALLARI ETKİLEYEN LEZYONLAR İnfeksiyon Travma İnflamasyon; Bakteriyel-tbc-karsinomatözgranülomatöz menenjit Kafa kaidesi fraktürü Tümör Paget hastalığı Vasküler Anevrizma, infarkt (DM) Guillain-Barre sendromu

27 V. NERVUS FACİALİS Motor Parasempatik Refleks Duysal Mimik kaslarının innervasyonu Gözyaşı, Nazal-palatal mukoza ve Tükrük glandlarının innervasyonu Göz kırpma-kornea, stapedius refleksleri Farinks (+IX) Burun ve damak mukozası (+V) Dışkulak yolu (+IX), Kulak ve mastoid üzeri derinin Dilin 2/3 ön kısmı: Tad duyusu SUPRANÜKLEER LEZYONLAR: Vasküler, demiyelinizan, tümör Karşı-alt yüz yarımında belirli felç + Emosyonel tepkiler sonucu oluşanlar ile istemli mimik hareketlerin kontrolü korunmuş olabilir + Parasempatik-tad duyusu-refleks işlevler korunmuş

28 ÇEKİRDEK VE ÇEKİRDEK SONRASI LEZYONLAR Fasiyal paralizi + Stapedius refl. kaybı + Gözyaşı sekr. kaybı + Tad duyusu kaybı (-) Gözyaşı sekr. kaybı (-) Stapedius refl. kaybı (-) Tad duyusu (-) Tükrük sekresyonu kaybı

29 -Çekirdek ve lif demeti; + VI ± PPRF ± kortikospinal tr ± V spinal çekirdek ± Spinotalamik tr. -Posterior fossa; + VIII + V + VI + PONS + Serebellar pedünkül ve hemisfer -Temporal-Petroz kemik içindeki segmentler; Travma, tümör +VIII -Stilomastoid foramenin distali; Lenfadenopati, parotis tm veya inflamasyonu, Sarkoidoz, İnfeksiyöz mononükleoz, Travma

30 BELL PARALİZİSİ; Viral-Herpes simplex (?), Kulak-kulak ardında ağrı 2-3 gün içinde yerleşen yüz felci ± Tad duyusu bozl ± Hiperakuzi % olguda 3 ay içinde spontan iyileşme (ancak DM, AHT ile olasılık, Tedavi; Korneanın korunması, ilk hafta içinde başlanan PREDNİZOLON 60 mg/gün: 5 gün, sonra 10 mg/ gün eksiltme, ASİKLOVİR 5 X 800 mg/gün (10 gün).

31 VIII. N. STATOAKUSTİKUS Motor Duysal Refleks Dengenin sağlanması İşitme Stapedius refleksi İşlev bozukluğu halinde; (-) Ataksi, Hipo/anakuzi (+) Vertigo, Nistagmus, Bulantıkusma-terleme, Tinnitus, İşitme kaybı çeşitleri; İletim Nörosensoriyel Merkezi İşitme Muayenesi; Fısıltı veya hışırtı algılanması Weber testi Rinne testi Schwabach testi

32 Koklea lezyonları: Düşük frekanslarda kayıp VIII. sinir lezyonu: Kayıp; Hz Ön planda konuşmanın algılanması Saf ton odiometrisi Retrokoklear işitme itme kaybı örneği Koklea lezyonu: Meniere hastalığı Retrokoklear lezyonlar: Beyinsapı-İnternal akustik kanal girişi arasındaki subaraknoid mesafede yerleşik yapısal lezyonlar Travma: Kafa kaidesi fraktürü Toksin ve ilaçlar: Aminoglikozidler vs.

33 IX. N. GLOSSOFARİNGEUS Motor Duysal Otonom Stilofaringeus kası ile yutma sırasında larinksin yukarı hareketi, farinksin elevasyonu ve genişlemesi Dilin 1/3 arka kısmının tad ve somatik duyusu Farinks, tonsiller, larinks Dışkulak yolu, timpan membranın iç yüzeyi Karotid cisim ve sinüsteki kemo- ve baro reseptörler ile PO2 ve AKB kontrolü, parotis bezesinin innervasyonu İŞLEV BOZUKLUĞU HALİNDE Disfaji (+X) Glossofaringeal nevralji AKB refleks kontrolünde bozulma Solunum ritmi ve derinliğinin refleks kontrolünde bozulma Yumuşak damak ve farinks refleksi kaybı Refleks Yumuşak damak, farinks, solunum ve AKB regülasyonu ile ilgili refleksler SUPRANÜKLEER LEZYONLAR: Bilateral-yaygın premotor nöron lezyonları Retiküler formasyon N. ambiguus (IX, X, XI) Psödobulber paralizi!

34 Wallenberg sendromu + X (ses boğukluğu ve disfaji) + VIII (bulantı, kusma, vertigo) + V (IL yüz yarımında ağrı, ısı-ağrı duyusu ) + spinotalamik yol (KL gövde ve ekstremitelerde ısı-ağrı ) + serebellar lifler (ataksi) + inen sempatik yol (Horner sendromu)

35 Serebellopontin köşe Juguler foramen, retrofaringeal alan Orofaringeal bölge, boyun Travma (kaide kırığı), Tümör (primer, metastatik), Vasküler (AVM), İnfeksiyon Karsinom, Guillain-Barre send. Glossofaringeal nevralji +X +XI +XII Glossofaringeal nevralji

36 X. N. VAGUS Motor Duysal Otonom Refleks Palatoglossus kası, Stilofaringeus ve tensor veli palatini dışındaki farinks ve palatal kaslar, larinks kasları, Arka kafa çukurunun durası Kulak ardı, dışkulak yolu, timpan membranındış yüzeyi Farinks ve larinksin somatik duyusu Gastrointestinal ve solunum sistemleri Farinks, larinks, ösefagus-kolon, solunum yolları, kalp, pankreas, karaciğer Yumuşak damak, farinks, öksürme, kalbin otonom kontrolü İŞLEV BOZUKLUĞU HALİNDE Disfaji Ses kısılması-boğukluğu Kalp ritmi ve AKB kontrol bozukluğu Vazovagal senkop, Barsak hareketlerinin kontrol bozukluğu Yumuşak damak ve farinks refleksi kaybı ASPİRASYON SUPRANÜKLEER LEZYONLAR BEYİNSAPI SEREBELLOPONTİN KÖŞE-SUBARAKNOİD MESAFE JUGULER FORAMEN, RETROFARİNGEAL ALAN OROFARİNGEAL BÖLGE, BOYUN

37 PERİFERİK DALLARI FARİNGEAL SUPERİOR LARİNGEAL REKÜRRAN LARİNGEAL LEZYON SPEKTRUMU Aort anevrizması Mediyastende LAP Akciğer tm Boyun cerrahisi DM Sifiliz Nöritis SEMPTOM Ses kısıklığı Disfaji Akut ise solunum yolu obs.

38 XI. N. ACCESSORIUS Motor Sternokleidomastoid ve trapezius kasları BEYİNSAPI: + Poliyomiyelit + Motor Nöron Hastalığı SEREBELLOPONTİN KÖŞE- SUBARAKNOİD MESAFE JUGULER FORAMEN RETROFARİNGEAL BÖLGE BOYUN Cerrahi Yerel infeksiyonlar Radyoterapi + XII

39 XII. N. HYPOGLOSSUS Motor İntrensek dil kasları Duysal Dilin proprioseptif duyusu BEYİNSAPI JUGULER FORAMEN HİPOGLOSSAL KANAL: Tümör: - Glomus jugulare - Meningiom -Kordoma - Kolesteatoma İnflamasyon Kafa travması İnternal karotid arter Disseksiyonu Motor Nöron Lezyonu - Dilin lezyon tarafına deviasyonu -Atrofi± Fasikülasyon RETROFARİNGEAL BÖLGE BOYUN Cerrahi Yerel infeksiyonlar Radyoterapi Tm [primer, metastatik (bronş, lenfoma, lösemi)] + XI

Bu sayede kasların tonusları düzenlenir ve gerekirse dengenin sağlanması için organizmaya gereken hareketler yaptırılır.

Bu sayede kasların tonusları düzenlenir ve gerekirse dengenin sağlanması için organizmaya gereken hareketler yaptırılır. VERTİGO VERTİGO: Kişinin etrafının kendi çevresinde veya kendinin etrafında bulunanlar çevresinde dönmesi olarak tarif ederler. DİZZİNES: Sendeleme, sallanma, dengede güçlük, sarhoşluk hissi, yerin yükselip

Detaylı

Medulla spinalis lezyon ve hastalıkları

Medulla spinalis lezyon ve hastalıkları Medulla spinalis lezyon ve hastalıkları Burhane6n Uludağ Ege Üniversitesi Tıp Fak. Nöroloji Total spinal kord lezyonları (Transvers myelopadler) Lezyon düzeyinde tüm inen ve çıkan yollar kesindye uğrar

Detaylı

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com

BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER. 193: Yüzün duyusu. www.tusdata.com BAZI ÖNEMLİ BİLGİLER 11 Hiatus aorticus, diafragma krusları arasında olup T 12 düzeyindedir. Önden lig.arcuatum medianum ile sarılır. İçinden aorta, duc.thoracicus ile bazen v.azygos geçer. 194. PLEXUS

Detaylı

Hastaya Tanısal Yaklaşı. şım. Doç.. Dr. Sibel Ertan

Hastaya Tanısal Yaklaşı. şım. Doç.. Dr. Sibel Ertan Bilinç Bozukluğu u Olan Hastaya Tanısal Yaklaşı şım Doç.. Dr. Sibel Ertan Bilinç kişinin inin kendinden ve etrafından haberdar olma halidir Bilinç Uyanıkl klık k Bilinç içeriği Bilinç Düzeyi Değişiklikleri

Detaylı

Çene Yüz Yaralanmaları

Çene Yüz Yaralanmaları ÇENE-YÜZ TRAVMALARI Çene Yüz Yaralanmaları Tedavi aşamaları İlk yardım ve acil tedavi Erken tedavi Kesin Tedavi Kontrol Basit Bridle Bağlama! Geçici redüksiyon ve sabitleme 0.5 mm çaplı tel ile lokal

Detaylı

9-10-11-12. KRANİAL SİNİRLER. Dr.Sefer VAROL

9-10-11-12. KRANİAL SİNİRLER. Dr.Sefer VAROL 9-10-11-12. KRANİAL SİNİRLER Dr.Sefer VAROL N.GLOSSOPHARYNGEUS VE N.VAGUS Bu iki sinir fonksiyonları, çekirdekleri ve hastalıkları ortak olduğu için birlikte muayene edilir. 9-10-11.sinirler birlikte foromen

Detaylı

COUNT (DİSTİN MEDISYS.GET_ICD_NAME(T.ICD) CT(T.K ŀicd HASTA KABUL)) M2505 Eklemde ağrı 34.57 I2501 Aterosklerotik kalp hastalığı 27.07 I10 Esansiyel (primer) hipertansiyon 23.32 J00 Akut nazofarenjit [nezle]

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

Dr. Yavuz YÜCEL Nöroloji A.D.

Dr. Yavuz YÜCEL Nöroloji A.D. Dr. Yavuz YÜCEL Nöroloji A.D. 1 Amaç Serebral korteksin temel yapısı ve fonksiyonel lokalizasyonunu tanımlamak. Klinik semptom ve belirtilerde esas teşkil eden hemisferik lokalizasyonları öğrenmek, nörolojik

Detaylı

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ

GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ GÖZÜN ANATOMİSİ VE FİZYOLOJiSİ YAZAR Doç. Dr. Hikmet BAŞMAK Eskişehir Osmangazi Üniversitesi EDİTÖR - REDAKSİYON KURULU Prof. Dr. Naci EKEM Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Prof. Dr. Sumru YURDAKUL Eskişehir

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK SĠNĠR SĠSTEMĠ 720S00030

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK SĠNĠR SĠSTEMĠ 720S00030 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK SĠNĠR SĠSTEMĠ 720S00030 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru:

GÖZ ACiLLERi. Sunum Planı GÖZ ANATOMİSİ OPTİK SİNİR GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ. Göz üç tabakadan meydana gelmiştir: Sırasıyla içten dışa doğru: GÖZ ACiLLERi DR. OĞUZ KÜÇÜKYILMAZ AKDENİZ ÜTF ACİL TIP AD Göz Anatomisi Göz muayenesi Travmatik olmayan aciller Akut Görme Azalması/Görme Kaybı Travmatik aciller Sunum Planı 2 GÖZ ANATOMİSİ GÖZ ANATOMİSİ

Detaylı

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir.

Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. AKUT GÖRME KAYBI Patofizyoloji Vizyon kaybı bilateral veya unilateral;ani veya tedrici;ağrısız veya ağrılı,travmatik veya nontravmatik olabilir. Lezyon retina,orbita,optik sinir veya kiazma,optik radyasyon,oksipital

Detaylı

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T. C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DÖNEM V PROGRAMI DEKAN Prof. Dr.

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

BİLİNÇ BOZUKLUKLARI ve KOMA. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD

BİLİNÇ BOZUKLUKLARI ve KOMA. Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD BİLİNÇ BOZUKLUKLARI ve KOMA Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD Bilinç Bilinç; kişinin uyanık olması, kendisinin ve çevresinin farkında olması halidir. Bilincin Düzeyi

Detaylı

BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI

BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI BİLATERAL ABDÜKTÖR VOKAL KORD PARALİZİLİ HASTALARDA ENDOSKOPİK POSTERİOR KORDOTOMİ SONUÇLARI Dr. SALİH BAKIR UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI

Detaylı

Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları. Prof. Dr. Haluk Çokuğraş

Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları. Prof. Dr. Haluk Çokuğraş Üst Solunum Yolu İnfeksiyonları Prof. Dr. Haluk Çokuğraş 1 Üst solunum yolları Larinksin üzerinde kalan solunum yolları Burun, tonsiller, adenoid, farinks, larinks, paranasal sinüsler, kulaklar. 2 Üst

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD

Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD Yrd. Doç. Dr. Aysel MİLANLIOĞLU Yüzüncü Yıl Üniversitesi Nöroloji ABD 1. Migren 2. Gerilim tipi baş ağrısı 3. Küme baş ağrısı ve diğer trigeminal otonomik sefaljiler 4. Yapısal lezyonlarla ilişkili olmayan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK KULAK BURUN BOĞAZ VE GÖZ CERRAHİSİNDE BAKIM Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

A15 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmı

A15 Solunum yolları tüberkülozu, bakteriyolojik ve histolojik olarak onaylanmı ICD 10 kodu uygulaması açısından 6.12.2011 tarihinde yürürlüe girecek olan ICD 10 kodlarını içeren Hasta Katılım Payından Muaf laçlar Listesi (Ek-2) ektedir. HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF LAÇLAR LSTES EK-2

Detaylı

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI

2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI 2015 HAZİRAN TUS 43. DENEME SINAVI TEMEL BİLİMLER TESTİ SORULARI Bu testte sırasıyla Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Farmakoloji soruları bulunmaktadır.

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ

HİZMET BAŞI İŞLEM PUAN LİSTESİ 1 1. YATAK PUANLARI 2 510.010 Standart yatak tarifesi Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar 50,59 3 510.070 Kuvöz Yemek, yatak, hasta vizit hizmetlerini kapsar.510.080 ile birlikte Günde en fazla

Detaylı

S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. FATİH BORA

S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. FATİH BORA S.B. İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KULAK BURUN BOĞAZ KLİNİĞİ ŞEF: DOÇ. DR. FATİH BORA AÇIK VE KAPALI TEKNİK SEPTORİNOPLASTİ AMELİYATLARI SONRASI OLUŞABİLECEK NAZAL KAS HASARININ KARŞILAŞTIRMALI

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

ARIZA/HASTALIK LİSTESİ

ARIZA/HASTALIK LİSTESİ ARIZA/HASTALIK LİSTESİ Ek-1 A. BAŞ ARIZALARI (Nöroloji, nöroşirurji, psikiyatri) 1- HEMİPLEJİ veya AĞIR HEMİPAREZİLER: Vasküler, enfeksiyöz, travmatik, tümöral veya benzeri nedenlerle intrakraniyal bir

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı