MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI"

Transkript

1 T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÖROLOJİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Nilda TURGUT MOTOR NÖRON HASTALARINDA TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE VE HOMOSİSTEİN DÜZEYLERİ İLE KOGNİTİF TESTLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI (Uzmanlık Tezi) Dr. Selahattin KAT EDİRNE-2010

2 TEŞEKKÜR Uzmanlık eğitimim süresince mesleki bilgi ve deneyimimi arttırmada büyük destek ve yardımını gördüğüm değerli hocam Prof.Dr. Ufuk UTKU başta olmak üzere tezimin planlanması ve yürütülmesi sırasında olduğu kadar uzmanlık eğitimimde de bilgi, ilgi ve yardımlarını esirgemeyen tez yürütücüm değerli hocam Doç.Dr. Nilda TURGUT a; yetişmemde büyük emekleri olan değerli hocalarım Prof. Dr.Yahya ÇELİK, Doç.Dr. Talip ASİL, Doç.Dr. Kemal BALCI, Doç.Dr. Babürhan GÜLDİKEN e; ayrıca tezimin oluşmasında emekleri olan Prof.Dr. Muzaffer DEMİR, Doç.Dr. Burhan TURGUT, Doç.Dr. Hakan ERBAŞ a ve birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğum Dr. Remziye HÜNKAR, Dr. İlkay TEKİNARSLAN, hemşire Hayriye YORULMAZ a ve Nöroloji Anabilim Dalı tüm çalışanlarına teşekkür ederim.

3 İÇİNDEKİLER GİRİŞ VE AMAÇ... 1 GENEL BİLGİLER... 3 MOTOR NÖRON HASTALIĞI... 3 HOMOSİSTEİN ANTİOKSİDANLAR KOGNİTİF FONKSİYONLAR KOGNİTİF TESTLER GEREÇ VE YÖNTEMLER BULGULAR TARTIŞMA SONUÇLAR ÖZET SUMMARY KAYNAKLAR EKLER

4 SİMGE VE KISALTMALAR ALS : Amiyotrofik Lateral Skleroz AMN : Alt Motor Nöron BOBKT : Blessed Oryantasyon Bellek Konsantrasyon Testi BYTT : Benton Yüz Tanıma Testi EMG : Elektromiyografi FTD : Fronto Temporal Demans KDDÖ : Klinik Demans Derecelendirme Ölçeği MTHFR : Metilen Tetra Hidro Folat Redüktaz RAS : Retiküler Aktivatör Sistem ROÜ : Reaktif Oksijen Ürünleri SBS : Sistatyon Beta Sentaz SÇT : Saat Çizme Testi SMA : Spinal Muskuler Atrofi SMMT : Standardize Mini Mental Test SOD1 : Süper Oksit Dismutaz 1 TAK : Total Antioksidan Kapasite ÜMN : Üst Motor Nöron

5 GİRİŞ VE AMAÇ Motor nöron hastalığı (MNH), diğer adıyla Amiyotrofik Lateral Skleroz (ALS), motor işlev kaybı ile karekterize ve ölümle sonuçlanan ilerleyici, erişkin başlangıçlı bir hastalıktır. Bu olgularda hastalığın ileri aşamalarında kogntitif problemler gelişebilmektedir. Eskiden motor nöron hastalığının bilişsel fonksiyonları etkilemedeği düşünülürdü; ancak, yapılan çalışmalar motor nöron hastalarının yaklaşık %35 inde hafif derecede bilişsel defisit olduğunu ve hastaların %3-5 inde frontotemporal demans (FTD) geliştiğini göstermiştir (1). Bazı çalışmalarda motor nöron hastalarında ubikutin pozitif, tau negatif inklüzyon cisimcikleri tespit edilmiştir (2). Demans gelişen kişilerde (ALS-FTD), bilişsel ve davranış bozuklukları motor belirtilerin gelişiminden 6-12 ay önce ortaya çıkabilmektedir (3). ALS-FTD hastalarında hastalık seyri hızlıdır ve belirtilerin başlangıcından sonraki üç yıl içinde hastaların çoğu solunum yetmezliği ve diğer sebeplerden dolayı kaybedilirler. Kişilik, karakter, sosyal iletişim ve yürütücü işlev değişiklikleri ALS-FTD için tipiktir ve anterior serebral korteksteki işlev bozukluğunu yansıtır (4). Literatürde MNH gelişimi ile homosistein düzeyleri ve total antioksidan kapasite (TAK) arasındaki ilişki gösterilmiştir. Ayrıca kognitif bozukluk gelişimi ile homosistein düzeyleri ve TAK arasındaki ilişki bilinmektedir. Çalışmamızda MNH tanısı alan hastalarda kognitif fonksiyonların değerlendirilmesi, bu hastalarda homosistein ve TAK düzeyleri saptanarak kognitif disfonksiyon ile homosistein ve TAK arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Böylelikle kognitif fonksiyon bozukluğu saptanacak ve mekanizma ortaya konulacaktır. Yapılan çalışmalarda kognitif disfonksiyonu göstermede kullanılan testler sınırlı olup, tezimizde Standardize Mini Mental Test (SMMT), Saat Çizme Testi (SÇT), Blessed Oryantasyon Bellek Konsantrasyon Testi 1

6 (BOBKT), Benton Yüz Tanıma Testi (BYTT), Klinik Demans Derecelendirme Ölçeği (KDDÖ), Hamilton Depresyon Değerlendirme Ölçeği (HDDÖ) gibi detaylı testler kullanılarak kognitif bozukluğun niteliğinin saptanması planlandı. 2

7 GENEL BİLGİLER MOTOR NÖRON HASTALIĞI Motor korteksi, beyin sapını ve spinal korttaki motor nöron hücrelerini etkileyen, etyolojisi belirsiz nörodejeneratif ve ilerleyici bir hastalıktır. Sonunda hastalarda solunum yetmezliğine bağlı ölüm meydana gelir. Jean Martin Charcot tarafından ilk ayrıntılı tanımlama yapılmıştır. Hem üst motor nöronları (ÜMN), hem de alt motor nöronları (AMN) etkileyen bir bozukluktur (5). MNH ilerleyici dinamik bir bozukluktur. Bazı hastalar ÜMN ve AMN bulgularının klasik kombinasyonu şeklinde başlarken, bazı hastalar da ÜMN başlangıçlı, AMN başlangıçlı, bulber başlangıçlı, ya da dispne şeklinde başlayıp motor sistemin diğer bölümlerine ait tutulum bulguları daha sonra ortaya çıkabilmektedir. MNH sporadik olarak görülen bir hastalık olup, %10 oranında ailesel geçişlidir. En sık kalıtım paterni otozomal dominanttır. İnsidansı / tir. Bulber başlangıçlı tipte hafif bir kadın hakimiyeti vardır. Hastalık yaşları arasında pik yapmaktadır (6). Semptomların başlamasından ölüme kadar geçen ortalama hastalık süresi üç yıldır. Hastaların yaklaşık beşte biri 5 yıla kadar ve onda biri 10 yıla dek yaşamını sürdürmektedir (7). Hiçbir spesifik, çevresel, mesleki ya da fiziksel etmen motor nöron hastalığında risk artışı ile kesin bir bağlantıya sahip değildir. Kronik manyetik alana maruz kalma, yüksek düzeyde fiziksel aktivite, yüksek miktarda glutamat alımı, çevresel toksinler, sigara içimi araştırılan nedenlerdir. Selenyum, alimünyum, demir, manganez, bakır, çinko, kadmiyum ve kurşun gibi çevresel eser elementlerin çokluğu motor nöron hastalığının potansiyel nedenleri olarak değerlendirilmiştir. Ancak bunlardan herhangi birinin motor nöron hastalığı patogenezinde önemli bir rol oynadığına dair inandırıcı bir kanıt yoktur (8). 3

8 Motor Nöron Hastalığında Etyoloji Etyolojide viral infeksiyon, immün sistemin aktivasyonu, hormonal bozukluklar gibi birçok hipotez ileri sürülmüştür. Motor nöron hastalığının nedeninin anlaşılması konusunda en önemli olay 1993 te Rosen ve ark.nın familyal motor nöron hastalarında bakır/çinko süperoksit dismutaz 1 i (SOD1) kodlayan gendeki mutasyonların saptamasıdır. SOD1 mutasyonları tüm familiyal motor nöron hastalıklı olguların %20 kadarında görülmektedir. Ayrıca senataksin adlı proteini kodlayan gendeki mutasyon sonucu gelişen, resesif kalıtılan, jüvenil başlangıçlı motor nöron hastalığı formu tanımlanmıştır (9). Temel ve klinik çalışmaların önemli bir bölümü, MNH patogenezinde eksitotoksinler, oksidatif stres, nörofilaman disfonksiyonu, değişmiş MNH kalsiyum hemostazı, mitokondriyal disfonksiyon, artmış motor nöron apopitozu ve proinflamatuar sitokinler gibi kompleks olaylar zincirinden kaynaklandığını savunmaktadır (10). Motor Nöron Hastalığında Patogenez Glutamat eksitotoksisitesi ve serbest radikal hasarı: Santral sinir sisteminde bulunan en önemli eksitatör nöromediyatör glutamattır. Glutamat nöronal eksitasyon yaratır. Nöronal plastisite gibi birçok nöronal fonksiyona katılır. Glutamat normalde, sinaptik aralık içine presinaptik akson terminallerinden salınır. Sinyal iletiminden sonra çevredeki astrositik glial hücreler tarafından geri emilir. Bu emilim süreci glutamat transporter ya da eksitatör aminoasit transporter proteini olarak bilinen spesifik taşıyıcı proteinler ile sağlanır. Bu glutamat taşıyıcıları motor nöron hastalarında motor korteks ve ön boynuz hücrelerinde belirgin olarak düşüktür (11). Glutamat transportunda bozulma sonucu sinaptik aralıktan glutamatın temizlenmesi azalır ve buna bağlı olarak ortamda aşırı miktarda kalan serbest eksitatör nörotransmitterlerin glutamat reseptörünü sürekli uyarması neticesinde nöron içine sürekli kalsiyum iyonlarının girmesine neden olur. Hücre içine giren aşırı kalsiyum iyonları parvalbumin ya da kalbindin gibi kalsiyum tamponlayıcı proteinlerin yanı sıra mitokondriler tarafından tamponlanır. MNH modellerinde parvalbumin ve kalbindin düzeylerinde düşüklük ve ek olarak mitokondriyal fonksiyonlarda bozukluk saptanmıştır (12). Kalsiyum düzeyi bu azalmış tamponlama kapasitesini aştığı zaman ksantin oksidaz, fosfolipaz ve nitrik oksit sentetaz gibi normalde aktif olmayan destruktif enzimlerin aktiveleri katalizlenir. Bu enzimler, nöronal proteinlerdeki tirozin rezidülerinin zararlı nitrasyonuna ve sonuçta apopitozise neden olan reaktif oksijen ve nitrojen türleri gibi serbest radikallerin oluşmasına yol açar. 4

9 Otoimmün bozukluk: Motor nöron hastalarının serumlarında çeşitli antikorların varlığı, motor nöron hastalığında otoimmünite bozukluğunu akla getirmektedir. Bu antikorlar, glikolipid, gangliozid veya nörofilamanlara karşı oluşmaktadır (13,14). Bunun gibi motor nöron hastalarında distal motor sinir terminallerindeki voltaja bağlı kalsiyum kanallarına karşı antikorlar gösterilmiştir. MNH oluşumunda otoimmünitenin rolü, hastalığın tedavisinde plazmaferez ve immünsüpresif ajanlara yanıt alınmaması nedeni ile tartışmalıdır. Buna rağmen motor nöron hastalarının spinal kordunda lenfositozun varlığı, astrogliozis ve mikrogliozis bulunması, siklooksijenaz 2, interlökin 1 beta, prostoglandin E2 nin artışı immün mekanizmaların etyolojide rol aldığını desteklemektedir (15). Viral enfeksiyon: Poliovirüsün motor nöronları tutması nedeni ile motor nöron hastalığının etyolojisinde viral nedenler olabileceği yıllardır iddia edilmektedir (16). Ancak epidemiyolojik çalışmalar polio geçirenlerin normal popülasyona göre MNH gelişim riski bakımından farklı olmadığını göstermiştir. Elektronmikroskopi çalışmalarında motor nöron hastalarında retroviral virüs aktivasyonunu gösteren transkriptaz seviyelerinin yüksek olması motor nöron hasarı oluşumunda viral etyolojinin rol oynayabileceğini düşündürmektedir (17). Mitokondriyal bozukluk: Yapılan çalışmalarda, motor nöron hastalarının kas biyopsilerinde kompleks-1 aktivitesinin azalması, sitokrom C oksidaz negatif liflerin fazlalığı ayrıca karaciğer hücrelerinde mitokondrilerdeki kalsiyum artması nedeniyle bu hastalarda mitokondriyal bozukluğun rol oynadığı düşünülmektedir. Mitokondrilerde enerji üretimindeki azalma, nöronların glutamata karşı hassasiyetini arttırmakta ve glutamat eksitotoksik etki yaratmaya başlamaktadır. N Methyl D Aspartik asit (NMDA) resptörlerinin aşırı aktivasyonu sonucunda hücre içine kalsiyum girişinde artma, bunun sonucunda da hücre ölümü meydana gelmektedir (18). Motor nöron hastalarında mitokondri hasarı erken bir hedeftir ve hastalığın ilerlemesine katkı sağladığı düşünülmektedir. Motor nöron hastalarında akson ve nöromuskuler kavşak için mitokondriler kritik öneme sahiptir. Sonuç olarak motor nöron hastalığı patogenezi ve ilerlemesinde mitokondriyal disfonksiyon önemli yer almaktadır (19). Nörofilamen bozukluğu: En önemli görevi aksonal kalibrasyonu düzenlemektir. Motor nöron hasta otopsilerinde nörofilamenlerin anormal olduğu, agregasyon gösterdiği, hiperfosforile olduğu gösterilmiştir (20,21). 5

10 Süperoksit dismutaz 1: Motor nöron hastaların %10 kadarında ailevi geçiş vardır. SOD1 gen mutasyonunun nörotoksisiteyi arttırdığı, glutamat toksisitesine hassasiyet yarattığı, aksonal transportu yavaşlattığı, endoplazmik retikulumun fonksiyonunu bozduğu, kalsiyum metabolizmasını bozarak intrasellüler kalsiyumu arttırdığı ve sonuç olarak da mitokondriyal enerjiyi azaltarak oksidatif stresin artmasına ve apopitozuna neden olduğu bilinmektedir (22-24). Motor Nöron Hastalarında Klinik Motor nöron hastalığında kas güçsüzlüğü genellikle fokal bir alanda başlar ve başka bir bölgeyi etkilemeden önce ilk olarak aynı bölgedeki komşu kaslara yayılır. Kas güçsüzlüğü daha sık olarak üst ekstremitelerde başlar. Ancak %25 inde bulber kaslardan başlar (25). Nadiren hastaların %1-2 sinde solunum kaslarından başlayabilir. Üst ekstremitelerde başlayan kas güçsüzlüğü olan hastalarda; anahtar çevirme, düğme ilikleme, kapı kolu çevirme gibi işlemleri yapmakta zorlanırlar. Alt ekstremitelerde başladığında ise; yürürken çabuk yorulma, düşük ayak görülebilir. Bulber kaslar etkilendiğinde ilk semptom; konuşmada zorlanma, ses kısıklığı ya da yüksek sesle konuşamama, aşırı ağız sulanması şeklinde olabilir. Motor nöron hastalığıda uygunsuz ya da zorlu ağlama ve gülme şeklinde psödobulber bulgular görülebilir. Fasikülasyonlar genellikle motor nöron hastalığının başlangıç bulgusu değildir. Ancak başlangıçtan hemen sonra tüm hastalarda görülmektedir (25,26). Kas krampları motor nöron hastalığında en sık görülen belirtilerden biridir ve sıklıkla semptomların başlamasından birkaç ay önce ortaya çıkar. Kas krampları; uyluk, karın, sırt ya da dil gibi alışılmadık kaslarda ortaya çıkar. Sıklıkla hızlı kilo kaybı vardır. Kilo kaybı, gerçekte sadece düşük kalori alımından değil, aynı zamanda MNH kaşeksisine de bağlı olabilmektedir. Kas kütlesindeki ağır kayıp, eklemler ve komşu bağ dokusunu anormal mekanik streslere maruz bırakarak eklem deformitelerine, eklem kontraktürlerine, ağrılı omuza ve bursitine neden olabilir. Motor nöron hastalığında yaygın olarak hipoksi ve hipopneye bağlı olarak uyku bozuklukları da görülebilir, bu durum gündüz uyuklamalarına, sabah baş ağrılarına ve yorgunlukta artışa neden olur. Hastalık ilerledikçe motor fonksiyonda ileri derecede bozulma olur. Gün içinde yorgunluk, uyku kalitesinde bozulma, affekt labilitesi gelişir ve bu durumu depresyondan ayırt etmek son derece güç bir hal alır. Ancak depresyonun farkına varılması yaşamsal açıdan oldukça önemlidir. Motor nöron hastalığında depresyon sadece yaşam kalitesini etkilemekle kalmayıp aynı zamanda yaşam süresini de kısaltan, sık görülen ama az tanınan ve ihmal edilen bir sorundur (27,28). 6

11 Bir zamanlar motor nöron hastalığında nadir olduğu düşünülen FTD ve/veya kognitif fonksiyon bozukluğunun birçok vakada olduğuna dair yeterli veriler vardır. Bu gözlemler sonucunda motor nöron hastalığının saf bir motor nöron hastalığından ziyade, motor nöronları primer olarak etkileyen ama non-motor sistemleri de etkileme potansiyeline sahip bir bozukluk olduğu görüşü desteklenmektedir. Mevcut bulgular; kişilik, davranış, praksi, sözel akıcılık, görsel dikkat ve sözel yargılamanın özel değerlendirilmesini gerektirecek kadar silik olabildiği için kognitif açıdan normal olarak görülen hastalar dikkatli değerlendirilmelidir. Lisan bozuklukları dizartri ile maskelenebilir. Motor nöron hastalığında kognisyonla ilgili prospektif bir çalışmada hastaların üçte birinin kognitif defisitlere sahip olduğu görülmüş ve sonraki bir çalışmada ise bulber başlangıçlı motor nöron hastalarının hemen hemen % 50 sinde FTD olduğu bildirilmiştir (29,30). Motor nöron hastalığındaki demans patolojik olarak, frontotemporal lober atrofi, süperfisial lineer spongiozis, kortikospinal traktuslar ve ön boynuz hücrelerinde dejenerasyon, ubikitin pozitif intranöronal inklüzyonlar ile dejenere nöronlarda erimeyen tau pozitif fibriler materyal birikimi ve glial hücrelerde ekstranöronal nöritik iplikler ile karekterizedir. Tüm MNH olgularının %75 inde saptanabilen bu son bulgu tau mutasyonları ile kalıtımsal FTD nin bazı formları arasındaki bilinen bağlantıdan dolayı özel bir öneme sahiptir. Tau hiperfosforilasyonu ve agregasyonu fare modellerinde SOD1 gen mutasyonu olanlarda belirlenmiştir (31,32). Motor nöron hastalarının çoğu, MNH bulguları olmaksızın geç başlangıçlı ilerleyici bir kişilik, davranış ve lisan bozukluğuna sahiptir (33-35). Motor nöron hastalığında her ne kadar duyu sistemi karakteristik olarak korunsa da, bazı hastalar hissizlik ya da ağrı gibi kuşkulu duyusal yakınmalardan bahsederler. Fizik bakıda objektif duyusal kayıp olmamasına karşın assenden afferent yolakların etkilendiğini gösteren elektrofizyolojik bulgular vardır. Göz hareketleri de motor nöron hastalığında tipik olarak normaldir. Motor nöron hastalarının yaklaşık %5 i genellikle yürümeye kalkıştıklarında geriye doğru sıçramalar şeklinde ekstrapriamidal traktus disfonksiyonunun belirtilerini gösterirler. Her ne kadar bazı hastalarda erken dönemlerde anormal terleme ve kardiyak denervasyonun elektrofizyolojik bulguları olsa da, otonomik belitiler motor nöron hastalarında dikkati çekmez (36). Yapılan çalışmalarda ön boynuzdaki motor hücrelerin en az %30 u kayboluncaya kadar kollateral reinnervasyonunun klinik güçsüzlüğü dengeleyebildiği gösterilmiştir. SOD1 mutasyonu olan hastalarda güçsüzlüğün başlamasından yıllar önce, ekstremite ağrısı ve kramplar ortaya çıkabilmektedir (37). SOD1 mutasyon taşıyıcılarında MNH bulgu ve 7

12 belirtilerinin ortaya çıkmasından birkaç ay önce motor ünitelerin kaybolmaya başladığı gösterilmiştir (38). Tüm bu gözlemler motor nöron hastalığında kısa bir preklinik faz olduğunu desteklemektedir. Bununla birlikte klinik faz ortaya çıktığında, zaman içinde motor fonksiyonlarda genel olarak lineer bir azalma olduğu görülür. Hastalık yayılımının karakteristik bir paterni vardır. Hastalık bir ekstremiteye, daha sonra ipsilateral alt ekstremiteye, karşı alt ekstremiteye ve son olarak bulber bölgeye yayılır. Alt ekstremite başlangıçlı tip, sıklıkla yine en son bulber bölgenin etkilendiği benzer bir patern izler. Bulber başlangıçlı motor nöron hastalarında, klinik ilk olarak torasik miyotomlara yayılım ile birlikte üst ekstremite distallerine ve daha sonra alt ekstremitelere yayılım görülür. Bu patern rostralkaudal bir etkilenmenin, kaudal-rostral bir yayılımından daha hızlı olduğunu düşündürür. Hastalık seyri sırasında geçici düzelmeler, platolar ya da ani kötüleşmeler olabilir ama spontan düzelmeler oldukça nadirdir (39). Motor Nöron Hastalığında Prognoz Klinik başlangıcından itibaren %22 lik ortalama 5 yıllık yaşam oranı (kabaca 1/5) ve %9.4 lük 10 yıllık yaşam oranı (kabaca 1/10) ile motor nöron hastalığının ortanca süresi ay ve ortalama süresi ay arasında değişir. Hastalığın 65 yaşından sonra başlaması, başlangıç ile tanı arasındaki sürenin kısa olması, hızlı progresyon, düşük vücut kütle indeksi, ALS-FTD tablosunun varlığı, başlangıçta dispne olması ve pulmoner fonksiyonlarda hızlı bozulma kötü prognoz göstergeleridir (40). Primer Lateral Skleroz (PLS) ve Progresif Musküler Atrofi (PMA) genellikle daha iyi bir prognozu düşündürür. Bulber başlangıçlı motor nöron hastalığına ait veriler değişken olup, ortalama yaşam süresi ay arasındadır (41). Psikolojik destek alan ve 46 aydan daha uzun yaşayanlarda prognoz daha iyidir (42). Sinir iletim çalışmalarında bileşik kas aksiyon potansiyel (BKAP) amplitüdü düşük olan hastalar kötü prognoza sahiptir. Motor Nöron Hastalığında Ayırıcı Tanı Klinik olarak kesin MNH tanısı, bazen sadace öykü ve klinik muayene temelinde konabilir ama hastalığın ciddi olması yüzünden diğer olasılıkları dışlamak için yardımcı incelemelere başvurmak gereklidir. Bu testler, ayrıntılı öykü ve fizik muayenenin bir uzantısıdır ve kan testleri ve nörogörüntülemeyi içerir. Objektif olarak sporadik MNH tanısı koydurabilecek hiçbir kan testi yoktur (43). Motor nöron hastalarında kreatin kinaz, kan sayımı, biyokimya paneli (kalsiyum, fosfat ve magnezyum), Venereal Disease Research 8

13 Laboratory (VDRL), Human Immunodefiency Virus, Gangliozid M1 antikor titrasyonu, sedimantasyon hızı, serum protein immünfiksasyon, immünelektroforezi, tiroid fonksiyon testleri, serum parathormon (kalsiyum yüksekse) ve vitamin B12 düzeyleri çalışılmalıdır. Kreatin kinaz konsantrasyonu özellikle hastalığın erken evrelerinde hafifçe yüksek olabilir. Sigara içenlere ve 50 yaşın üzerindeki hastalara akciğer grafisi çekilmelidir. Bazı hastalarda nöromuskuler bileşke bozukluğunu düşündüren klinik bulgular olabilir ve bu hastalar asetilkolin reseptör ve voltaj kapılı kalsiyum kanallarına yönelik antikorlar açısından incelenmelidir. Erken demans, kramp ve tremor gibi atipik bulguları olan geç başlangıçlı motor nöron hastalarında Lökosit Heksozaminidaz A testi yapılmalıdır. Perioral fasikülasyonlar ve jinekomastisi olan genç başlangıçlı hastada Kennedy hastalığı açısından androjen genindeki trinükleotid tekrar artışını göstermek için genetik inceleme yapılmalıdır (44). Eğer bir hastada tipik bir motor nöron hastalığına ait pozitif bir aile öyküsü varsa SOD1 mutasyon analizlerinin yapılması önemlidir. Kas biyopisisinde, motor nöron hastalığını diğer hastalıklardan ayıracak hiçbir spesifik bulgu yoktur. Kas biyopsisi ancak miyopatiyi düşündüren olgulara yapılmalıdır. Hastada eşlik eden bir mononöropati ya da polinöropati olmadıkça, duysal sinir iletim hızları karakteristik olarak normaldir. Her ne kadar iletim hızları ve BKAP amplitüdleri, motor akson kaybının ilerlemesi ile uyumlu bir şekilde düşebilse de motor sinir ileti çalışmaları normal olabilir (45). İletim yavaşlaması ya da iletim bloğu şeklinde primer bir demiyelinizan bozukluğu düşündürecek herhangi bir bulgu olmamalıdır. Elektromografi (EMG) incelemesi karakteristik olarak hiç bir sinir kökü ya da periferik sinir dağılımına uymayan, yaygın akut (pozitif keskin dalgalar ve fibrilasyon potansiyelleri) ve kronik (büyük amplitüdlü, geniş süreli, düşük nörojenik ateşleme paterni, polifazik motor ünit potansiyeller) değişikliklerin kombinasyonunu yansıtır. Genellikle fasikülasyon potansiyelleri saptanır. Diğer sık görülen bulgular; motor ünite stabilitesindeki bozulmayı gösteren, hareketten harekete değişen amplitüdler ve duble olarak bilinen repetetif boşalımlardır. Nöral aksın dört bölgesinin (bulber, servikal, torasik ve lumbosakral) en az üçünde bulgular olmalıdır (46). Beyin ve spinal kord görüntüleme çalışmaları, AMN bulgularına neden olabilen yapısal, inflamatuar ya da infiltratif bozuklukların dışlanması açısından önemlidir. Ayrıca beynin proton dansite ağırlıklı manyetik rezonans görüntülemesinde; motor korteksten beyin sapına kadar motor traktuslarda anormal sinyal artışları görülür. Bu sinyal değişikliği Wallerian dejenerasyona bağlıdır. Frontal ve pariyetal korteksin nonspesifik atrofisi de 9

14 değerlendirilebilir. Manyetik rezonans spekstroskopi, beyin metabolitlerinin miktarındaki değişiklikler yoluyla beyin dokusu volümünün ölçülmesinde kullanılan bir başka yöntemdir (47,48). Motor Nöron Hastalığında Tanı Mayıs 1999 da, İspanya nın El Escorial kasabasında, Dünya Nöroloji Federasyonu motor nöron hastalığının tanı kriterlerini belirledi ve bu kriterler 1998 yılında Airlie House ta yeniden gözden geçirildi (49). Klinik kriterler: Klinik, elektrodiagnostik ve patolojik komponentlerden oluşur. Klinik kriterler dikkatli bir öykü temelinde, nöronal aksın dört bölgesinin muayenesi ile kesin, muhtemel, laboratuvar destekli ve mümkün şeklinde ayrılır. Eğer üç ya da daha çok bölgede, hem ÜMN hem de AMN bulgularının klinik kanıtları varsa, hastanın kesin motor nöron hastası olduğundan söz edilir. İki bölgede ÜMN ve AMN bulgusu olan hastalara muhtemel MNH tanısı konur. Mümkün MNH bir hastanın sadece bir bölgede ÜMN ve AMN bulgularına sahip olduğunu ya da iki bölgede tek başına ÜMN bulgularının bulunduğunu gösterir. Laboratuvar destekli-muhtemel MNH; mümkün motor nöron hastalığının klinik bulgularına ve aynı zamanda yaygın AMN etkilenme bulgularına sahip olan hastaları tanımlar (50). Motor bulgu ve belirtiler başka nörolojik ve sistemik bozukluklarda da bulunabildiği için, motor nöron hastalığının ayırıcı tanı listesi oldukça kalabalıktır. Motor nöron hastalığında hiçbir spesifik tanısal belirteç olmadığı için, ÜMN, AMN ya da hem ÜMN, hem de AMN bulgu ve belirtilerine neden olabilen tüm diğer hastalıkların dışlanması doğru tanı koymada temeldir. Ayırıcı tanıya anatomik bir tarzda yaklaşılabilir ve motor nöron hastalığının beyin, beyin sapı, spinal kord, ön boynuz, sinir kökü, periferik sinir, nöromuskuler bileşke ve kasın diğer bozukluklarına hangi açıdan benzeyebileceği düşünülebilir (51,52). MNH düşünülen tüm hastalarda Lyme serolojisi, idrar ve serumda ağır metal incelemesi, serum ve immün elektroforez, serum kalsiyum, parathormon, T3, T4, ve TSH, vitamin B12, heksozaminidaz düzeyleri ve antigangliozid M1 antikor düzeylerine bakılmalıdır (52). Alternatif olarak olaya hastalığın kliniği açısından da yaklaşılabilir. Uzun yıllar boyunca yavaş ilerleyen progresif dizartri hastalığın tek belirtisi olabilir (53). ÜMN etkilenmesi ön planda olduğunda PLS, spastik paraparezi düşünülmesi gerekirken, sadece 10

15 AMN etkilenmesi olduğunda PMA, multifokal motor nöropati (MMN), erişkin başlangıçlı spinal muskuler atrofi (SMA), Lambert Eaton myastenik mendrom ya da Kennedy hastalığı akla gelmelidir. İleri servikal spondilozis hem servikal kordu hem de sinir köklerini etkileyerek hem ÜMN hem de AMN bulguları ile birlikte bulunur. Ağrı, spastik mesane ve arka kordon bulguları her zaman bulunmadığından EMG ve nörogörüntüleme ayırıcı tanıda gerekli olabilir. Medülla spinalisin intrensek ve ekstrensek tümörleri, foramen magnum menengiomu, siringobulbi ve siringomiyeli gibi motor nöron hastalığını bazı yönlerden taklit edebilen beyin sapı ve spinal kordun bazı bozukluklarını değerlendirmede nörogörüntüleme çok kıymetlidir. Multiple skleroz genellikle ÜMN bulguları ile seyreder ama nadiren ventral kök çıkışı bölgeleri demiyelinizan plaklar tarafından etkilendiğinde AMN bulguları gelişebilir. Lomber ponksiyon ve nörogörüntüleme çalışmaları iki durumu ayırd ettirir. Kronik inflamatuar demiyelinizan polinöropati AMN bozukluğu şeklinde görülür (54). Myastenia gravis te repetetif uyarım çalışmaları ve asetilkolin reseptörüne yönelik serum antikorları negatif olabildiği için, progresif bulber felci myastenia gravisten ayırmak güç olabilir. Motor nöron hastalığındaki bulber semptomlar beyin sapı inmesi ile karışabilir ama bulber semptomlarının ilerleyici doğası ve negatif beyin sapı manyetik rezonans görüntüleme ile iki tablo ayırt edilebilir. Parkinson hastalığındaki tonus artışı, dizartri ve siyalore MNH ile nadiren karıştırılabilir. Bununla birlikte Parkinson hastalığı karakteristik şekilde L-Dopa ya yanıt verir ve tremor sıklıkla belirgindir. Multisistem atrofi; dizartri ve disfaji, ÜMN ve AMN bulgularının kombinasyonu şeklinde olabilir. Ama genellikle serebellar ataksi, göz hareket anormallikleri, sfinkter bozukluğu ve disotonomi belirgin özelliğidir. Motor nöron hastalığını taklit eden diğer hastalıklar; heksozaminidaz A eksikliği, andrenomiyelonöropati ve bazı paraneoplastik sendromlardır. Hipertiroidizim; hiperrefleksi, kilo kaybı ve fasikülasyonların yanı sıra tremor, sıcak intoleransı ve taşikardi ile birlikte olabilir. Hiperparatiroidizm AMN ya da PMA yı taklit eden seyir gösterebilir. Hem benign fasikülasyon sendromu hem de kramp fasikülasyon sendromu MNH açısından incelenmelidir ancak bu hastalıklarda yaygın ilerleyici bir motor nöron hastalığını düşündürecek bulgu ya da belirtiler yoktur (55,56). Motor nöron hastalığı değerlendirilirken, alt ve üst motor nöron tutulumu ile seyreden diğer motor nöron tutulumu yapan hastalıklar da değerlendirmeye alınmalıdır. Alt motor nöron hastalıkları arasında spinal muskuler atrofi, spinobulber muskuler atrofi (Kennedy hastalığı); üst motor nöron hastalıkları arasında da primer lateral skleroz ve herediter spastik paraparezi göz önünde bulundurulmalıdır (57-63). 11

16 Motor Nöron Hastalığında Tedavi Bu gün için MNH tedavisinde yararlı olduğu gösterilen tek ajan glutamat antagonisti riluzoledir. Riluzole nöronal voltaj kapılı sodyum kanallarını inaktive ederek glutamatın presinaptik salınımını inhibe eder ve nöronal hasarı azaltır (64). Günde 100 mg kullanılan riluzole motor nöron hastalığında yaşam süresini 2 ay kadar uzatmaktadır. Ayrıca bulber ve ekstremite fonksiyonlarında hafif bir düzeltici etkisi olduğu ama kas gücüne etkisi olmadığı bulunmuştur (65,66). Glutamat sentezini azaltan gabapentin, glutamat inhibisyonu yapan lamotrigin ve topiramat etkisiz bulunmuştur (67). Bir diğer glutamat ve protein C kinaz inhibitörü olan tamoksifenin motor nöron hastalığında etkili olduğunu gösteren faz 2 çalışmaları halen devam etmektedir (68). Siklooksijenaz 2 inhibitörlerinin transgenik sıçanlarda motor disfonksiyonun başlangıcını geciktirebildiği ve yaşam süresini %30 artırdığı gösterilmiştir (69). Motor nöron hastalığında otoimmün patoloji düşünülerek yapılan tedavi çalışmalarında prednizon, siklofosfamid, siklosporin ve intratekal intra venöz immünglobulin G etkisiz bulunmuş olup, kemik iliği transplant çalışmaları ise halen devam etmektedir. Mikroglial aktivasyonu inhibe eden, apopitozu azaltan, antiinflamatuar özellikleri de olan minosiklinin hayvan çalışmalarında yaşam süresini %16 oranında arttırıcı etkisi olduğu görülmüştür (70). Ancak bir diğer çalışmada riluzole ile minosiklinin kombine kullanımında faydadan ziyade toksik etkilerinin daha ön planda olduğu bulunmuştur (71). Motor nöron hastalarında tedavisinde semptomatik tedavi mutlaka yapılmalıdır. Hastalarda ortaya çıkan siyalore için aspiratör, trisiklik antidepresan ve skapolamin transdermal kullanılabilir. Bunların yetersizliğinde parotid bez irradyasyonu veya tükürük bezlerine botoks uygulaması yapılabilir. Balgam oluşumunu engellemek için yeterli hidrasyon ve süt alımının kıstlanması önerilebilir (72). Psödobulber bulgular için amitriptilin veya paroksetin verilebilir. Hastalardaki fasikülasyonları önlemek için karbamazepin veya gabapentin kullanılabilir. Egzersiz tedavisi tüm motor nöron hastalarında mutlaka önerilmelidir (73). Sıçanlarda yapılan bir çalışmada egzersiz sonrası yaşam sürelerinde %9 luk bir artış tespit edilmiş ve egzersizin insülin büyüme faktör upregülasyonu yoluyla nöroprotektif etkili olduğu iddia edilmiştir (74,75). Hastalarda en önemli sorunlardan biri olan yutma güçlüğünün ortaya çıkmasından sonra perkütan endoskopik gastrostomi yapılması ve hastanın buradan beslenmesi sağlanmalıdır. Solunum zorluğu yaşayanlara da vital kapasitenin %50 nin altına düşmesi halinde trakeostomi açılması ve sürekli mekanik ventilatör desteği sağlanması önerilmektedir (76). 12

17 Motor Nöron Hastalığı ve Kognitif Fonksiyonlar Motor nöron hastalığı motor işlev kaybı ile karakterize ve ölümle sonuçlanan ilerleyici erişkin başlangıçlı bir hastalıktır (77,78). Eskiden motor nöron hastalığının bilişsel fonksiyonları etkilemediği düşünülürdü; ancak, yapılan çalışmalar motor nöron hastalarının yaklaşık %35 inde hafif bilişsel defisit olduğunu ve hastaların %3-5 inde FTD geliştiğini göstermiştir (79). Motor nöron hastalığında, FTD gelişen kişilerde bilişsel ve davranış bozuklukları motor belirtilerin gelişiminden önce ortaya çıkabilir (80). Amiyotrofik lateral skleroz-ftd hastalarında hipokampal yapılar nispeten korunmakta, bellek bozukluğunun yürütücü işlev defisitlerine bağlı olduğu düşünülmektedir. Günümüzde nöropatoloji, nörogörüntüleme ve elektrofizyolojik çalışmalardan yeterince frontal lob patolojisi bulgusu elde edilmiştir (81-83). ALS-FTD li kişilerde en sık bildirilen dil bozukluğu sözel konuşmada mutizme giden ilerleyici azalmadır. Bildirilen diğer değişiklikler perseverasyon, ekolali ve stereotipik ifadelerin kullanılmasıdır. Agrafinin sadece demans veya afazinin bir sonucu olarak değil aynı zamanda bulber başlangıçlı motor nöron hastalığında görülebilen bir bulgu olabileceği belirtilmiştir (84). Dil işlev bozukluğu her MNH olgusunda motor belirtilerden daha önce gelişmiştir ve hem konuşma hem de anlama bozulmuştur. HOMOSİSTEİN Homosistein, vücuttaki tüm hücrelerde, diyetle alınan metiyoninden demetilasyon sonucunda oluşur. Sülfür içeren ve esansiyel olmayan bir aminoasittir. Homosistein, kofaktör olarak vitamin B12 kullanılırsa remetilasyonla tekrar metiyonine veya vitamin B6 kullanılırsa transsülfürasyonla sisteine metabolize olur (85). İnsan plazmasında, homosisteinin yaklaşık %70-80 i temel olarak albumine olmak üzere proteinlere disülfid bağları ile bağlıdır (86). Geri kalan homosistein oksitlenerek dimerler (homosistin) veya sisteinle birleşerek mikst disülfidler oluşturur. Homosistein, küçük bir oranda (<%1) dolaşımda serbest olarak bulunur. İnsan plazmasında homosistein, indirgenmiş ve/veya yükseltgenmiş formda, serbest veya proteine bağlı olarak bulunur. Homosistein sıvı fazda çok dayanıksızdır. Sıvı fazdaki miktarı artınca oksidasyonla homosistine dönüşür. Sağlıklı kişilerin idrarında tespit edilemeyecek kadar az miktardadır ancak, sistatyon beta sentaz (SBS) eksikliğinde homosisteinin sistatyona dönüşümü azaldığı için idrardaki miktarı artmaktadır. Metilen tetra hidro folat redüktaz (MTHFR) eksikliğinde 13

18 homosistinüri meydana gelir. Bunun nedeni metiyonine geri dönüşümün azalmasıdır (87,88) (Şekil 1). BHMT: Betain homosistein metiltransferaz, DNA: Deoksiribonükleik asit, MS: Metyonin sentaz, MTHFR: Metilen tetrahidrofolat redüktaz, RNA: Ribonükleik asit, SBS: Sistatyon beta sentaz. Şekil 1. Homosistein metabolizması (88) Yapılan çalışmalar sonucu homosisteinle ilgili kimyasal tanımlamalar belirlenmiştir. Bu kimyasal tanımlamalar, sülfidrilli ya da redükte formdaki homosistein ve disülfidli ya da okside formdaki homosistein olarak yapılmıştır. Disülfidli formlar, reaktif sistein kalıntıları içeren proteinlerle ve sisteinle oluşur. Homosisteinin okside formları mikst disülfidler olarak da adlandırılmaktadır. Plazmadaki homosisteinin multipl formlarının isimlendirilmesinde ise; total homosistein, indirgenmiş homosistein, proteine bağlı homosistein, serbest homosistein ve homosistein-sistein kompleksi gibi kavramlar genel olarak kullanılmaktadır. Plazma ve serumdaki tüm homosistein formlarını belirtmek için total homosistein kavramı kullanılmaktadır (87,88) (Tablo 1). 14

19 Tablo 1. Total plazma homosistein bileşenleri (88) İNDİRGENMİŞ YÜKSELTGENMİŞ PROTEİNE BAĞLI SİSTİNLİ HOMOSİSTEİN HOMOSİSTEİN HOMOSİSTEİN HOMOSİSTEİN %1 % 5-10 %80-90 %5-10 Sağlıklı bireylerde total homosistein düzeyi açlıkta 5-15 µmol/l arasındadır (88). Değerler μmol/l arasında ise hafif yükseklik, μmol/l arasında ise orta derecede yükseklik, μmol/l ise ciddi homosistein yüksekliğinden söz edilir (Tablo 2). Tablo 2. Total plazma homosistein dağılımı (88) NORMAL ORAN HİPERHOMOSİSTEİNEMİ HAFİF ORTA AĞIR 5-15 μmol/l μmol/l μmol/l μmol/l Sağlıklı kişilerde günlük homosistein üretimi μmol kadardır. Plazmada total homosisteinin 1200 μmol/gün kadarlık kısmı sürekli bir döngü halindedir. Homosisteinin yaklaşık 3-10 μmol/24 saat kadarlık miktarı idrarla atılır. Bu miktar total homosisteinin yaklaşık %0.l kadarını oluşturur (88-90). MTHFR mutasyonu gibi genetik faktörler, termolabilite, aktivitelerinde azalma ve özellikle düşük folatlı diyet sonunda açlık hiperhomosisteinemisine neden olur. SBS geninde gerçekleşen mutasyonlar genellikle homosistinüriye neden olur (88). Homosistein Metabolizması Homosistein metiyoninin demetilasyonu ile oluşur, remetilasyon yolu ve transsülfürasyon yolu olmak üzere iki farklı metabolik yola girer: a) Remetilasyon yolu: Homosistein, B12 vitaminine bağımlı metiyonin sentaz tarafından 5-metil tetrahidrofolat varlığında metiyonine remetile olur. Daha sonra 5,10- metilen tetrahidrofolat ile 5-metil tetrahidrofolata indirgenir. Böbrek ve karaciğerde homosistein remetilasyonu, betain-homosistein metil transferaz aracılığıyla gerçekleşir ve 15

20 tekrar metiyonine dönüşümü sağlanır. Metiyonin diyetle alındıktan sonra, metiyonin siklusunda, metil transferaz için metil grubu vericisi olarak yardım eden S-adenozil metiyonin (SAM) e dönüşür (88,89). SAM; nörotransmitterler, fosfolipidler, nükleik asidler, hormonlar için metil donörü olarak rol oynamaktadır. Ayrıca homosisteinin gireceği metabolik yolun belirlenmesinde de önemli bir regülatördür. SAM miktarı artarsa MTHFR enzimi inhibe olur ve fazla miktarda homosistein transsülfürasyon yoluna yöneltilir (88,90). S-adenozil homosistein (SAH), SAH hidrolaz tarafından homosistein ve adenozine hidrolizlenir. Bu metabolik yolun substratı 5-metil tetrahidrofolattır. Termolabil MTHFR enziminin katalizlediği bir reaksiyonla metilen tetrahidrofolattan sentezlenir. Folik asit eksikliklerinde remetilasyon yolu için gerekli substrat miktarı da azalmış olur (88,90). b) Transsülfürasyon yolu: Kofaktör olarak B6 vitamini kullanılır. Bu metabolik yoldaki ilk enzim B6 vitaminine bağımlı SBS dir. Vitamin B6 nın kofaktörlüğünde sistatyonin, sistatyoninaz enzimi ile alfa ketobutirat ve sisteine çevrilir, alfa ketobutirat ise 2- metilsitrik asit ve metilmalonik asite parçalanır ve sistein oluşur. Sistein inorganik sülfata dönüşerek idrarla atılır. Transsülfürasyon yolu, sınırlı doku dağılımı (karaciğer, böbrek, pankreas ve beyin) gösterir (87,90). Sistatyonin beta sentaz enzimi transsülfürasyon yolunun en önemli enzimi olup, bu enzime ait homozigot defektler homosistein düzeylerinin (>100 Umol/L) artışına ve homosistinüriye neden olur. Parsiyel SBS eksikliği heterozigot defektlerde olmakta, orta düzeyde hiperhomosisteinemiye neden olmaktadır. Özellikle metiyonin yükleme testinden sonra hiperhomosisteineminin belirgin bir şekilde ortaya çıkması ile tanısı konulabilir. Kofaktör B6 nın eksikliklerinde de parsiyel SBS eksikliğindeki tabloya benzer homosistein yükseklikleri görülebilir (88,90). Hiperhomosisteinemi Nedenleri Plazma homosistein düzeyi standardize edilememiş olmakla birlikte, genellikle 5-15 μmol/l düzeyi normal olarak ve 16 μmol/l üzerindeki değerler hiperhomosisteinemi olarak kabul edilmektedir (91). Total plazma homosistein düzeyi çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Bunlar aşağıda özetlenmektedir: Renal fonksiyon: Total homosistein seviyesinin güçlü bir göstergesidir. Renal metabolizmayla ilgilidir. Böbrek yetmezliğinde yüksek total homosistein seviyeleri 16

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan

T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan T.C Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Klinik Şefi: Uz. Dr. Mecit Çalışkan ALZHEİMER TİPİ DEMANS HASTALARINA BAKIM VERENLERDE TÜKENMİŞLİK VE ANKSİYETE UZMANLIK

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS VE KALP-DAMAR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KLİNİK ŞEFİ DOÇ.DR.ATTİLA SAYGI AKUT KARBON MONOKSİT ZEHİRLENMESİNE MARUZ KALAN SIÇANLARDA NORMOBARİK, HİPERBARİK

Detaylı

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN

Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı. Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Kadir Özden YERDELEN BÜT-2-ENDOİK ASİT BİS-(BENZİL-FENİL-AMİT) TÜREVİ BİLEŞİKLERİN SENTEZİ, ASETİLKOLİNESTERAZ VE BUTİLKOLİNESTERAZ ENZİMLERİNE KARŞI AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI Edip TOSUN Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları

İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları ARŞİV 2010; 19: 85 İskemik İnme ve Akut Faz Reaktanları Uzm.Dr. Mustafa ŞAHAN * Doç.Dr. Salim SATAR ** Doç.Dr. A. Filiz KOÇ *** Doç.Dr. Ahmet SEBE **** İnme olarak tanımlanan serebrovasküler hastalıklar

Detaylı

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ

ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 1.NÖROLOJİ KLİNİĞİ DOÇ. DR. HULKİ FORTA ORTA SEREBRAL ARTER DAL İNFARKTLARINDA İSKEMİK MODİFİYE ALBUMİN DÜZEYİ VE PROGNOZLA İLİŞKİSİ Dr. Emel

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN ARTER KAN GAZI TETKİKİ İLE KORELASYONU VE BU KORELASYONU ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ Şef Dr. MELAHAT KURUTEPE KOAH HASTALARINDAKİ OKSİJEN SATÜRASYONUNUN PULSE OKSİMETRE İLE TESBİTİNİN

Detaylı

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi

Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi T.C Sağlık Bakanlığı Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi II. Dahiliye Kliniği Şef: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Hashimoto Tiroiditinde 25 Hidroksi D Vitamini Ve Paratiroid Hormon Düzeyi DR. SAFĐYE ARIK ( UZMANLIK

Detaylı

Mitokondrial Hastalıklar

Mitokondrial Hastalıklar ARŞİV 2003;12 (Ek Sayı): 32 Mitokondrial Hastalıklar Uzm.Dr.Filiz KOÇ* Prof.Dr.Yakup SARICA* Dr.Deniz YERDELEN* Mitokondrial hastalıklar klinik, histopatolojik ve genetik özellikleri dikkate alınarak farklı

Detaylı

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ

ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM VE ANJİYOTENSİN II TİP 1 RESEPTÖR GEN POLİMORFİZMLERİNİN TÜRK KADINLARINDA GÖRÜLEN PREEKLAMPSİ İLE İLİŞKİSİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESi SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOFİZİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Prof.Dr.Seralp ŞENER II. Tez Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.Tammam SİPAHİ ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ

Detaylı

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Filiz TÜTÜNCÜLER ŞİŞMAN ÇOCUKLARDA D VİTAMİNİ DÜZEYLERİ VE İNSÜLİN DİRENCİ İLE İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ HOSPİTALİZE EDİLEN GERİATRİK HASTALARDA BESLENME BOZUKLUĞUNUN KOGNİTİF FONKSİYONLAR, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ

Detaylı

ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ

ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERİ VE ZÜHREVÎ HASTALIKLAR ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Adnan GÖRGÜLÜ ALOPESİ AREATALI HASTALARDA TİROİD OTOİMMÜNİTESİNİN ROLÜ (Uzmanlık Tezi) Dr. Hatice

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA

T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi:Prof.Dr.Osman Tanık GUİLLAİN-BARRÉ HASTALARINDA İNTRAVENÖZ İMMUNGLOBULİN TEDAVİ SONUÇLARI (Nöroloji Uzmanlık Tezi)

Detaylı

BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/127 Projenin Başlığı: BEHÇET HASTALARINDA BAZI ANTİOKSİDAN ENZİM POLİMORFİZMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU)

TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU) TUBULUS HASTALIKLARI PROKSİMAL TÜBÜLÜSÜN GENEL DİSFONKSİYONU (RENAL FANCONI SENDROMU) Renal Fanconi sendromu primer glomerüler tutulum olmaksızın proksimal tübülüsün disfonksiyonudur. Bu sendromda genellikle

Detaylı

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı 2.Çocuk Kliniği Klinik Şefi : Doç.Dr. Gülnur TOKUÇ ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN

Detaylı

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN

DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN DİŞHEKİMLİĞİ ÖĞRENCİLERİ İÇİN TEMEL PATOLOJİ II HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON VE ÖLÜM PROF. DR. Taha ÜNAL EGE ÜNİVERSİTESİ DİŞHEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ 2012 1 HÜCRE ZEDELENMESİ, ADAPTASYON ve HÜCRE ÖLÜMÜ Prof

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ VE ANTİOKSİDANLAR Yaşam için oksijen (O 2 ) Havasız yerde yaşayamayız. Yaşamımızı sürdürmek için havanın moleküler oksijenini (O 2 ) tükettiğimizi biliyoruz. Total oksijen tüketimimizin

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Sonuç Raporu. Proje No: 2012/81. Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr.

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu. Sonuç Raporu. Proje No: 2012/81. Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. i T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Sonuç Raporu Proje No: 2012/81 Projenin Başlığı FİBROMİYALJİ İ HASTALARINDA PARAOKSONAZ 55 L/M VE 192 Q/R POLİMORFİZMİNİN ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır

Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010 Her hakkı saklıdır MÜHRÜSÜLEYMAN (Polygonatum orientale) BİTKİSİNİN İN VİTRO ANTİOKSİDAN KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ VE BAZI VİTAMİN İÇERİKLERİ Elif AKTÜRK Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Doç. Dr. Mahfuz ELMASTAŞ 2010

Detaylı

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit

HEPATİK KOMA. Ensefalopati tipi Sağkalım yüzdesi Etyolojik faktör Akut (fulminan) karaciğer yetmezliği 20 Viral hepatit HEPATİK KOMA Giriş Hepatik koma, ciddi karaciğer disfonksiyonu (fulminan karaciğer yetmezliği ve kronik parankimal karaciğer hasarının alevlenmesi) sonucu ortaya çıkan, kompleks ve mortalitesi çok yüksek

Detaylı

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ

İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM TİPİ BAŞ AĞRISI PREVALANSI İLE KLİNİK ÖZELLİKLERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şefi: Doç. Dr. Ülkü Türk Börü İSTANBUL İLİNİN MALTEPE İLÇESİNDEKİ OKUL ÇOCUKLARINDA MİGREN VE GERİLİM

Detaylı

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi 3. Nöroloji Kliniği Başhekim: Doç. Dr. Medaim Yanık Klinik Şefi: Doç. Dr. Dursun Kırbaş İNFRATENTORİYAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME

Detaylı

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan TUNA SEREBRAL PALSİ HASTALARININ FONKSİYONEL DURUMUNA ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İRDELENMESİ

Detaylı

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK VE PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ ŞEF: DOÇ. DR. MUSTAFA YENİGÜN BİPOLAR BOZUKLUĞU OLAN VE BİPOLAR BOZUKLUĞU OLMAYAN OLGULARDA METABOLİK SENDROM SIKLIK

Detaylı