YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR YRD DOÇ DR SEVSEN CEBECİ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR YRD DOÇ DR SEVSEN CEBECİ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI"

Transkript

1 YAŞLI ERKEKTE ÜROLOJİK SEMPTOMLAR YRD DOÇ DR SEVSEN CEBECİ FATĠH ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ AĠLE HEKĠMLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI

2 SUNUM AKIŞI Alt Üriner Sistem Semptomları OVERAKTĠF MESANE BPH ÜRĠNER RETANSĠYON NOKTURĠ 2

3 Üriner semptomlar yaģlı erkekte gençlerden daha sıktır. Dünyada yaģlı nüfus artıkça üriner sistem sorunları birinci basamakta en sık rastlanan baģvurulardan olmaktadır. ĠĢemeyle ilgili semptomlar erkeklerde yaģ arasında artar. 55 yaģ üzerindeki erkeklerin yarısı üriner semptom bildirmekte, %25 i hekime baģvurmaktadır. 3

4 Alt Üriner Sistem Semptomları (low urinary tract symptoms= LUTS) frequency, urgency, azalmıģ idrar akımı, nokturi 4

5 ALT ÜRİNER SİSTEM SEMPTOMLARI depolama semptomları irritatif, iģeme semptomları tıkayıcı nedenler ile oluģur. Depolama semptomları Sık idrara çıkma Nokturi Urgency Stres inkontinens Urge inkontinens İşeme semptomları YavaĢ akım ÇatallaĢma Hesitancy Zorlanma İşeme sonrası Tamamen boģaltamadığı hissi ĠĢeme sonrası damla damla idrar gelmesi 5

6 Nokturi, yaģlıda sık görülen ve urgency den sonra yaģam kalitesini en çok azaltan, rahatsız edici semptomdur. Nokturi, yaģlıda sıklıkla uyku bozukluğu ile birliktedir. Tekrarlayan uyanmalar ve iģemeler sonrası uykuya dalmada sorunlar yaģarlar. Bu durum günlük yaģam aktivitelerinde azalmıģ konsantrasyon ve/ veya depresyona neden olabilmektedir. 6

7 Diğer nokturi nedenleri: BPH OBS SLEEP APNE KALP YETMEZLĠĞĠ HĠPERTANSĠYON BÖBREK/MESANE HASTALIKLARI DM/ĠNSĠPĠTUS PARKĠNSON HASTALIĞI 7

8 Nokturı insidansı yaģla artmaktadır. Hipertansiyon hastalarında nokturi prevelansı %68. BPH lı erkeklerde tıkayıcı sorun düzeltilse bile nokturinin düzelmeme olasılığı vardır. 8

9 YaĢla beraber iģeme volumu belirgin Ģekilde azalır: Mesane kapasitesinde azalma mesane morfolojisinde değiģim progresif denervasyon BPH ya da overaktif mesane nedeniyle mesane duvarında hipertrofi 9

10 YaĢlı erkeklerde alt üriner sistem semptomları ve seksüel disfonksiyon sıktır. MSAM-7 (The Multimational Survey of the Aging Male-2003): 6 Avrupa ülkesi ve Amerika da yaģ, erkek ile yapılan en büyük populasyon prevelans çalıģması. Alt üriner sistem semptomları olması, seksüel disfonksiyon için bağımsız bir risk faktörü: %49 erektil disfonksiyon, %40 ejekülasyon problemleri. Öykü önemli. 10

11 52 yaģında biri kadın, diğeri erkek iki hasta, SIK ĠDRARA ÇIKMA, NOKTURI ve URGENCY yakınmaları ile baģvurdu. Herhangi bir fizik ve laboratuvar anomalisi yok. BaĢka bir hastalık öyküleri yok. 11

12 Kadın olan OVERAKTĠF MESANE düģünülerek antimuskarinik tedavi, erkek ise BENĠGN PROSTATĠK HĠPERPLAZĠ düģünülerek alfa bloker seçilir. 12

13 OVERAKTİF MESANE Üriner urgency Üriner frequency Nokturi Bu yakınmalara neden olabilecek patolojik ya da metabolik bozukluk yok birinci basamak hekimine alt üriner sistem semptomları ile baģvuran erkeklerde BPH ve overaktif mesane önemli sebeplerdir. 13

14 BPH SIKLIK: yaģ arası erkeklerde % yaģ arası erkeklerde % yaģ arası erkeklerde %90 Kanada da yılları arasında BPH baģvuruları %50 artmıģ. Can Urol Assoc 2009;3(3supp2):s

15 BPH yaģlı hastada en sık obstruksiyon nedenidir. BPH ya bağlı dizüri, obstrüksiyon ve stazdan oluģur, üretral mukozanın distansiyonu da buna neden olabilir. 15

16 BPH ile iliģkili alt üriner sistem semptomları: prostatik üretraya ekstrinsik baskı azalmıģ iģemeye 16

17 Alt üriner sistem semptomlarına yol açan diğer nedenler Mesane kanseri Prostat kanseri Prostatit Ġnterstisiyel sistit Radyasyon sistititi Üriner sistem enfeksiyonu Diyabet mellitus Parkinson hastalığı Primer mesane boynu hipertrofisi Konjestif kalp yetmezliği Lumbosakral disk hernisi Multipl skleroz Nokturnal poliüri 17

18 Semptomların Ģiddeti ile prostat boyutları arasında bir korelasyon yoktur. BPH ya üriner enfeksiyon, makroskopik hematüri ya da mesane taģı eģlik ediyor olabilir. BPH progresiftir, zaman içinde akut üriner retansiyon ile sonuçlanabilir. Nadir görülen obstruktif üropati, progresif BPH nın en ağır komplikasyonudur. 18

19 BPH tedavisinin iki hedefi vardır. Alt üriner sistem semptomları ile iliģkili semptomları düzeltmek Progresyon riskini azaltmak semptomların ağırlığı, komplikasyonlar ve PSA düzeyleri üroloğa gönderme kararını etkiler. 19

20 Ürologlar ile birinci basamak hekimlerinin BPH ya yaklaģımları farklı Birinci basamak hekimleri: watchful waiting Ürologlar aktif tedavi Ürologlar 5alfa reduktaz/ alfa bloker+ 5alfa reduktaz/ antikolinerjik tedaviler Birinci basamak hekimler alfa blokerları daha çok tercih ediyorlar. Birinci basamak hekimleri alt üriner sistem semptomlarına yaģam kalitesi sorunu olarak yaklaģıyorlar. 20

21 YaĢam kalitesini azaltmasına, anksiyete ve depresyon ile birlikte olmasına rağmen, erkekler genellikle BPH ile iliģkili alt üriner sistem semptomlarını dile getirmezler. Birinci basamak hekimi 50 yaģtan sonraki erkeklerde üriner fonksiyonları sorgulamalıdır. 21

22 Erkeklerin çoğu üriner semptomların prostat kanseri iģareti olmasından endiģe duyarlar. Birinci basamak hekimi, prostat kanseri olasılığını dıģlamalı ve BPH nedeniyle oluģan yersiz kanser endiģesini yatıģtırmalı. 22

23 Etkili BPH yönetiminde zamanında tanı önemli. Orta derecede BPH semptomları ağır kronik obstruktif akciğer hastalığı kadar yaģam kalitesini etkilemektedir. 23

24 TANI Ġyi öykü Ayırıcı tanı (prostatit vb) dikkatli yapılmalı YaĢam kalitesini azaltan bir olgu, semptomları ağırlığını değerlendirmek ve tedavi takibinde objektif olabilmek için: International Prostate Symptom Score 0-7 hafif 8-19 orta 20 ve üstü ağır Son soru yaģam kalitesi hakkında bilgi verir: eğer yaģamınızın bundan sonraki döneminde bu üriner yakınmalar aynen devam edecek olsa nasıl hissedersiniz? 24

25 International prostate symptom score (IPSS) Incomplete emptying Over the past month, how often have you had a sensation of not emptying your bladder completely after you finish urinating? Frequency Over the past month, how often have you had to urinate again less than two hours after you finished urinating? Intermittency Over the past month, how often have you found you stopped and started again several times when you urinated? Urgency Over the last month, how difficult have you found it to postpone urination? Weak stream Over the past month, how often have you had a weak urinary stream? Straining Over the past month, how often have you had to push or strain to begin urination? Nocturia Over the past month, many times did you most typically get up to urinate from the time you went to bed until the time you got up in the morning? Not at all Less than 1 time in 5 Less than half the time About half the time More than half the time Almos t alway s 25 Your scor e

26 Quality of life due to urinary symptoms Delighted Please d Mostly satisfied Mix ed Mostly dissatisfi ed Unh app y Ter ribl e If you were to spend the rest of your life with your urinary condition the way it is now, how would you feel about that? Total score: 0 7 Mildly symptomatic; 8 19 moderately symptomatic; severely symptomatic. 26

27 ULUSLARARASI PROSTAT SEMPTOM SKORU Hiç 5 defada 1 den az Yarısından az (arasıra) Yarısı Yarısından fazla(sıklıkla) Hemen hepsinde İşemeden sonra mesanenizde idrar kalma hissi oluyor mu? 2 saatten daha az bir sürede tekrar işeme isteğiniz oluyor mu? Kesik kesik işemeniz var mı? İdrar kaçırmanız var mı? İşeme tazyikinde azalma var mı? İşemeyi başlatmakta zorlanır mısınız? Yattıktan sonra idrar yapmak üzere kaç kez kalkarsınız? Bundan sonra idrar şikayetleriniz aynen devam ederse kendinizi nasıl hissedersiniz? Hiç 1 kez 2 kez 3 kez 4 kez 5 kez Mutlu Memnun İyi Orta Kötü Mutsuz Çok kötü OBSTRÜKTİF SKOR İRRİTATİF SKOR TOPLAM SKOR 27

28 BPH Semptom Ġndeksi Anketi (KULLANILMIYOR) 28

29 Hastanın BPH semptomları zaman içinde progresyon gösterebilir ve akut üriner retansiyon oluģma riski ya da cerrahi ihtiyacı olabileceği unutulmamalıdır. Öyküde idrar yolları yakınmalarına odaklanmalı, alt üriner sistem semptomları iliģki olabilecek önceki cerrahi iģlemler, genel sağlık ve yaģam tarzı özellikleri sorgulanmalıdır. Yakınmaları alevlendirebilecek ilaç kullanımı öyküsü alınmalıdır. 29

30 medikasyon Antihistaminikler Dekonjestanlar Diüretikler Opiyatlar TCA mekanizma Parasempatik tonusu azaltır Alfa adrenerjik res stim ile sfinkter tonusunu arttırır Ġdrar yapımını arttırır Mesane kasılmasını azaltır Antikolinerjik etki 30

31 Fizik Muayene Suprapubik palpasyon ve perküsyon Ekstragenital ve testis muayenesi Ġdrar analizi Ġdrar kültürü, serum kreatinin, glukoz düzeyi Dijital rektal muayene en önemli fizik muayene Prostatın büyüklüğü, Ģekli, simetrisi, nodularitesi, sertliği Gerçek prostat büyüklüğü hakkında fikir vermez Hassasiyet-prostatit Nodul malignite düģündürür (ürologa yönlendir) PSA+ DRM 31

32 32

33 Tekrarlayan hematüri, pelvik ağrı, ve üriner retansiyon durumunda ürologa yönlendir. Yüksek PSA, anormal rektal dijital muayene durumunda ürologa yönlendir. Biyopsi kararı ürolog tarafından verilmelidir. 33

34 PSA testi 50 yaģ üzeri her erkeğe yapılmalı. Birinci derece akrabalarda prostat kanseri öyküsü, Afrika- Amerika/ Kanadalı erkekler için 40 yaģtan itibaren önerilmelidir. 34

35 1.5 ng/ml üzeri PSA değeri (en az 30 cc prostat volumunu düģündürür), prostat kanseri olmayan erkeklerde progresyon riskini gösterir. Prostat kanserinin saptanmasında PSA, DRM ye göre daha duyarlı 4.0 ng/dl lik PSA kesim değeri prostat Ca ların çoğunu tespit eder 35

36 Erken vakalar %10-%20 kadar atlanabilir EĢik değeri daha düģük alınırsa yalancı pozitifler ve biyopsiler artar Mortalitenin azaltılması açısından 2 yılda bir yapılan test yıllık yapılan kadar faydalıdır 36

37 Tedavi YaĢam tarzı değiģiklikleri: sıvı kısıtlanması, kafein ve alkol gibi irritatif içeceklerden kaçınmak, bazı ilaçlardan kaçınmak, mesane eğitimi ve zamanlı iģeme, pelvik taban egzersizi, kabızlık tedavisi Watchful waiting, peryodik tekrar değerlendirme, IPSS: 7 ve altı Farmakolojik tedavi: IPSS: 8 ve üstü olanlar. 2. ve 3. kuģak Alfa adrenerjik bloker, 5alfa reduktaz inhibitörleri Non-cerrahi yöntemler Cerrahi 37

38 (BPH statik bileģen, dinamik bileģen ya da her ikisi nedeniyle olabilir.) Statik bileģen hiperplastik büyüme nedeniyle oluģur, prostatik üretra oklüzyonu olur, 5-alfa redüktaz inhibitörü (5-ARI) kullanılıp testosteronun dihidrotestosterona dönüģümü engellenirse bez küçülebilir. Alfa1-adrenoseptörler tarafından düzenlenen artmıģ tonüs alfa blokör kullanılarak azaltılabilir. 38

39 5-ARI, PSA düzeylerini %50 düģürür ay tedavi sonrasında yetersi PSA düģüģleri ürologa yönlendirmeyi gerektirir. Alfa blokerlara göre daha geç etkir ancak ancak progresyonu azaltır. Alfa blokerların progresyona etkisi yoktur. 5-ARI ve tamsulosin ejekülasyon volumunu azaltabilir. Ejekülasyonun azalması iģe yaradığının da iģaretidir. Ancak haz almayı etkilemediği hastaya söylenmelidir. 39

40 Kombinasyon tedavisine yanıt verenlerde alfa bloker tedavi kesilebilir. 5-ARI yaģam boyu kullanılacaktır. 40

41 Üriner retansiyon Ġstemli iģeyememe olarak tanımlanır Akut ve kronik olabilir yaģ erkeklerde insidansı yılda 1000 erkekte Ġnsidans 70 yaģında %10, 80 yaģında %30. 41

42 42

43 Üriner retansiyon Farmakolojik Trisiklik antidepresanlar (antikolinerjik) mesanenin detrusor kas kasılmasını azaltarak, oral dekonjestanlar da prostat ve mesane boynunda alfa-adrenerjik tonüsü arttırarak üriner retansiyona neden olabilir Yapılan bir çalıģmada NSAĠĠ kullanan erkeklerde üriner retansiyon iki katı görülmüģ, bunun da prostaglandin aracılı detrusor kas kasılmasının inhibisyonu olduğu düģünülmüģtür 43

44 Öykü, fizik muayene ve tanı testleri ile birinci basamak hekimi ilk giriģimi yapabilmelidir. BPH da üriner kateterizasyonla beraber alfa-blokör baģlanması normal iģemeye dönme Ģansını artırır. 44

45 TEġEKKÜR EDERĠM 45

Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar

Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar Yaşl Erkekte Prostat Sorunlar Dr. Mustafa CANKURTARAN Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, İç Hastal klar Anabilim Dal, Geriatri Ünitesi, ANKARA Prostate Disorders in the Elderly Men Anahtar Kelimeler:

Detaylı

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. H. Nezih DAĞDEVİREN EDİRNE İL MERKEZİNDEKİ 40 59 YAŞ ARASI KADINLARIN SAĞLIKLA İLİŞKİLİ YAŞAM KALİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ

ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ; DAVRANIŞ TEDAVİSİNE YANITSIZ VAKALARDA İMİPRAMİN VE OKSİBUTİNİN TEDAVİSİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr.Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı 2.Çocuk Kliniği Klinik Şefi : Doç.Dr. Gülnur TOKUÇ ENÜREZİS NOKTURNA TEDAVİSİNDE DAVRANIŞ TEDAVİSİNİN

Detaylı

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol)

Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ. The New Journal of Urology (New J Urol) Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology (New J Urol) Cilt / Volume 7 Sayı / Number 2 Haziran / June 2012 Y E N İ ÜROLOJİ D E R G İ S İ The New Journal of Urology / New J Urol ISSN 1305-2489

Detaylı

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI

SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DR. SADİ KONUK EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ Şef: Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI KATEGORİ IIIB KRONİK PELVİK AĞRI SENDROMLU HASTALARDA ÜRODİNAMİ BULGULARI UZMANLIK

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Film kaplı tabletler. Mavi renkli, bir yüzünde MSD 72, diğer yüzünde PROSCAR yazan elma şekilli film kaplı tablet.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Film kaplı tabletler. Mavi renkli, bir yüzünde MSD 72, diğer yüzünde PROSCAR yazan elma şekilli film kaplı tablet. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSCAR 5 mg film tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Finasterid Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 5 mg 106.4 mg Yardımcı maddeler için

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON ANABİLİMDALI DOĞURGAN ÇAĞDA KADINLARDA GÖRÜLEN ÜRİNER İNKONTİNANSIN SAĞLIK, SOSYAL, SEKSÜEL VE YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Erkan AYDENİZ KEAH Acil Tıp Eylül 2011 1 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik FM Tanı Tedavi 2 TANIM Akut böbrek yetmezliği (ABY) toksik atıkların birikmesi ve

Detaylı

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ. Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI MULTİPL SKLEROZLU HASTALARDA YORGUNLUĞUN DENGE ÜZERİNE ETKİSİ Fizyoterapist Harun ALĞANTEKİN

Detaylı

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş.

TERANAR 2 mg TABLET PROSPEKTÜS DR. F. FRİK İLAÇ SAN. A.Ş. FORMÜL Her tablette, Etken madde : 2 mg terazosine eşdeğer 2.374 mg terazosin hidroklorür dihidrat Yardımcı maddeler : Kinolin sarısı (E 104) FARMAKOLOJiK ÖZELLiKLER Farmakodinamik Özellikler: Terazosin

Detaylı

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI

STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI TC. SAĞLIK BAKANLIĞI İSTANBUL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÜROLOJİ KLİNİĞİ STRES ÜRİNER İNKONTİNANS TEDAVİSİNDE TENSİON-FREE VAGİNAL TAPE OPERASYONU VE UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI ( UZMANLIK TEZİ ) DR.

Detaylı

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü

TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1. Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ 1 www.turkgeriatri.org Kuruluşunun 10. Yıl Etkinlikleri Kapsamında 1 Ekim Uluslararası Yaşlılar Günü İstediğimiz/beklediğimiz Gelecek Yaşlıların Anlattıklarında Saklıdır! GENİŞLETİLMİŞ

Detaylı

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TİP 2 DİABETES MELLİTUSLU HASTALARIN TEDAVİYE UYUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER DR. EVRİM ARSLAN TIPTA UZMANLIK TEZİ DİYARBAKIR 2011 I II T.C.

Detaylı

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA ŞİDDETİNİN POST-OPERATİF NÜKSÜ ÖNGÖREBİLME GÜCÜ

LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA ŞİDDETİNİN POST-OPERATİF NÜKSÜ ÖNGÖREBİLME GÜCÜ T.C SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ II. ÜROLOJİ KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: PROF. DR. M. İHSAN KARAMAN LOKALİZE PROSTAT KANSERİ OLAN HASTALARDA PROSTAT BİYOPSİSİNDEKİ AMACR BOYANMA

Detaylı

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk:

Prostat nedir? Prostat kanseri kimlerde görülür? Prostat kanserinin nedenleri nelerdir? Yaş: 2. Genetik yatkınlık: 3. Irk: Prostat nedir? Prostat erkeklerde mesanenin (idrar torbası) altında rektumun önünde yer alan ve yardımcı üreme organı olarak görev yapan, normalde ceviz büyüklüğünde bir salgı bezidir. Mesaneden idrarı

Detaylı

Şekil 1. Prostat ve komşu organları izlenmektedir.

Şekil 1. Prostat ve komşu organları izlenmektedir. PROSTAT KANSERİ Prostat kanseri en sık rastlanan kanser tiplerinden biridir (cilt kanserinden sonra). Amerika Birleşik Devletleri nde yapılan çalışmalarda prostat kanserinin en fazla 50 yaş üzeri erkeklerde

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI SEROTONĠN TRANSPORTER GEN POLĠMORFĠZLERĠNĠN SĠGARA BAĞIMLILIĞI VE

T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI SEROTONĠN TRANSPORTER GEN POLĠMORFĠZLERĠNĠN SĠGARA BAĞIMLILIĞI VE T.C. PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ RUH SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI SEROTONĠN TRANSPORTER GEN POLĠMORFĠZLERĠNĠN SĠGARA BAĞIMLILIĞI VE ERĠġKĠN DĠKKAT EKSĠKLĠĞĠ HĠPERAKTĠVĠTE BOZUKLUĞU ĠLE

Detaylı

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL

Bülent ÇETİNEL İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, İSTANBUL DERLEME/Review: KADIN ÜROLOJİSİ/Female Urology İDRAR KAÇIRMA(ÜRİNER İNKONTİNANS): TANIMLAMA, SINIFLANDIRMA, DEĞERLENDİRME VE TİPLERİ URINARY INCONTINENCE: DEFINITION, CLASSIFICATION, EVALUATION AND TYPES

Detaylı

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ

Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği. Bilgilendirme Dosyası - 2. Erkeklerde. Üreme Sağlığı CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Bilgilendirme Dosyası - 2 Erkeklerde Cinsel Sağı l k ve Üreme Sağlığı Açısından Sağlıklı Yaşlanma CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ "Cinsel Sağlık ve Üreme

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI PROSALĠD 5 mg/ml subkütan enjeksiyon için çözelti içeren flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: PROSALĠD subkütan enjeksiyon için çözelti, her

Detaylı

her hakki saklidir onderyaman.com

her hakki saklidir onderyaman.com İNFERTİLİTE: İnfertilite, son 12 aylık zaman diliminde korunmadan cinsel birleşme olduğu halde spontan konsepsiyonun olmaması olarak tanımlanır. İnfertilite geçici veya çoğu azoospermide olduğu gibi kalıcı

Detaylı

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ

PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ PEDİATRİK RADYOTERAPİDE GEÇ YAN ETKİLER: İZLEM ve DESTEK TEDAVİ PROTOKOLLERİ Dr Vuslat Yürüt Çaloğlu Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı vuslatyurut@yahoo.com Kanser tedavisinde

Detaylı

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ T. C. ĠSTANBUL BĠLĠM ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ HEMġĠRELĠK YÜKSEK LĠSANS PROGRAMI EPĠDURAL SEZARYENDE STANDART VE PLANLANMIġ AMELĠYAT ÖNCESĠ HASTA EĞĠTĠMĠNĠN ANKSĠYETE DÜZEYĠNE ETKĠSĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ

Detaylı

JĠNEKOLOJĠK KANSERLER

JĠNEKOLOJĠK KANSERLER JĠNEKOLOJĠK KANSERLER B u yazı sizlere, jinekolojik (kadın üreme organları) kanserden korunma ve tanı konan hastalarda tanı ve tedavi aşamasında hastalık ve tedaviye bağlı gelişebilecek sorunlarla baş

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni

SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni SAĞLIKLI YAŞAM Özel Yaşam Hastaneleri Sağlık Bülteni Ağustos - Eylül 2013 / Sayı: 1 / Ücretsizdir. 17 yıldır sağlığınız için yanınızdayız. Alanya da Yeni Bir Yaşam Başhekim Op. Dr. Cafer ARSLAN Meslek

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı