ÖLÜMCÜL NEKROTÝZAN YUMUÞAK DOKU ENFEKSÝYONU: DERLEME VE ÝKÝ OLGU SUNUMU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖLÜMCÜL NEKROTÝZAN YUMUÞAK DOKU ENFEKSÝYONU: DERLEME VE ÝKÝ OLGU SUNUMU"

Transkript

1 ÖLÜMCÜL NEKROTÝZAN YUMUÞAK DOKU ENFEKSÝYONU: DERLEME VE ÝKÝ OLGU SUNUMU Sühan AYHAN, Yener DEMÝRTAÞ, Aydan BÝRÝ, Yavuz BAÞTERZÝ, Özlem BAYRAMOÐLU, Osman LATÝFOÐLU, Haldun GÜNER, Seyhan ÇENETOÐLU Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalý, Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý, Ankara ÖZET Nekrotizan yumuþak doku enfeksiyonlarý özellikle bazý yüksek riskli hastalarda ortaya çýktýðýnda yüksek mortaliteyle seyretmektedir. Bu tür enfeksiyonlar sýk görülmediðinden tanýda gecikmeler olmakta ve hastalarýn tedavileri için çok önemli olan erken ve agresif debridman her zaman mümkün olmamaktadýr. Bu yazýda, kliniðimizde yakýn dönemde takip ettiðimiz ölümcül seyreden iki adet nekrotizan fasiitli olguyu sunmayý ve literatürü gözden geçirerek risk faktörleri, etiyoloji, sýnýflama, teþhis ve tedaviyi tartýþmayý amaçladýk. Anahtar Kelimeler: Nekrotizan yumuþak doku enfeksiyonu, nekrotizan fasiit SUMMARY Fatal Necrotizing Soft Tissue Infections: A Review and Report of Two Cases Necrotizing soft tissue infections have high mortality, especially for some high risk patients. Rare occurence of these infections make diagnosis difficult and delay the necessary urgent debridement causing the mortality to increase further. In this article, we aimed to present two cases of necrotizing fasciitis whom we have followed recently and to discuss risk factors, etiology, classification, diagnosis and management of necrotizing soft tissue infections. Key Words: Necrotizing soft tissue infection, necrotizing fasciitis GÝRÝÞ Nekrotizan yumuþak doku enfeksiyonlarý nadir görülen, fakat agresif seyirli, erken taný ve tedaviyi zorunlu kýlan, bir uçta basit piyodermalar, diðer uçta yüksek mortaliteye sahip enfeksiyonlarý içeren çeþitli hastalýk durumlarý olarak cerrahlar için ürkütücü olmaya devam etmektedirler. Tarihsel süreçte kullanýlagelmiþ hastane gangreni, Fournier gangreni, Meleney gangreni, nekrotizan fasiit ve gazlý gangren gibi birbirleriyle yakýndan iliþkili ve karýþýklýða yol açan tanýmlamalarýn yerine, doðru terminoloji olarak bunlarýn tümünü kapsayan nekrotizan yumuþak doku enfeksiyonlarý (NYDE) tanýmýnýn tercih edilmesi önerilmektedir. 1-5 Baþta diabetes mellitus ve obesite olmak üzere periferik vasküler hastalýklar, alkolizm, malnütrisyon ve AIDS gibi kronik hastalýklar, nekrotizan enfeksiyona yatkýnlýðý artýrmakla kalmayýp hem taný, hem de tedavi aþamalarýný hekim için daha komplike hale getirmektedirler. 1-8 Vulva veya perineden köken alan enfeksiyona sahip diyabetik ve obes hastalar, mortalitesi en yüksek gruplardan birini oluþturmaktadýrlar. 3-6 Bu yazýda vulvadan baþlayýp karýn ön duvarýna yayýlan nekrotizan yumuþak doku enfeksiyonuna sahip 2 adet obes ve diyabetik olgu sunumuyla birlikte literatürü gözden geçirerek, risk faktörleri, etiyoloji, sýnýflama, teþhis ve tedaviyi tartýþmayý amaçladýk. OLGU SUNUMU Olgu 1: 15 yýldýr Tip 2 diyabeti olan, 65 yaþýndaki evli ve 6 çocuklu bayan hasta, 6 gün önce vulvada þiþlik ve kýzarýklýk þikayetleriyle baþka bir merkeze gitmiþ. Diyabetik ketoasidoz ve vulvar selülit tanýlarýyla hastaneye yatýrýlan hastaya, intravenöz seftriakson ve trimetoprim-sulfametoksazol tedavisi baþlanmýþ. Tedaviye yanýt alýnamamasý ve kan þekeri deðerlerinin düzenlenememesi üzerine hasta, önce hastanemizin Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalýna, oradan da kliniðimize yönlendirilmiþ. 120 kg aðýrlýðýndaki morbid obes hastanýn tarafýmýzca ilk deðerlendirilmesinde, nabzýnýn 100/dk olmasý dýþýnda, vital bulgularý stabildi. Göbek etrafýndan baþlayýp tüm alt karýn duvarýný, vulvayý, perineyi, bilateral uyluk iç yüzlerini ve inferior gluteal bölgeleri içeren yaygýn ýsý artýþý, ödem ve eriteme yer yer büllöz lezyonlar ve sol labium majusta 2x2 cm lik cilt nekrozu eþlik ediyordu. Yara yeri kültürleri alýndýktan sonra i.v. meropenem ve trimetoprim-sulfametoksazol ile subkutan düþük moleküler aðýrlýklý heparin tedavisi baþlandý. Hastanýn Geliþ Tarihi : Kabul Tarihi :

2 YUMUÞAK DOKU ENFEKSÝYONU kliniðimize baþvurduðu andaki laboratuar deðerleri þöyleydi: Hgb: 12.3 gr/dl, Htc: % 35, Trombosit: /ml, BK: /ml, AST: 25 IU/ml, ALT: 22 IU/ml, BUN: 29 mg/dl, Kreatinin: 0.9 mg/dl. Hastanýn kliniðimizde takip edildiði dönemde deðiþik zamanlarda alýnan ondan fazla yara yeri kültürlerinde bakteri üremesi olmadý. On gün süreyle preoperatif destek tedavisi verilen ve kan þekeri düzenlenen hastanýn takibi sýrasýnda, ARDS ve multi-organ yetmezliði geliþti, hasta mekanik ventilasyon desteðine alýndý. Bu dönemde iki kez kardiyak arrest olan hasta resusitasyonla geri döndürüldü. Klinik tablonun yoðun antibiyotik tedavisine raðmen yatýþmamasý üzerine hastaya yatak-baþý eksplorasyon uygulandý (Þekil 1). Eksplorasyon bulgularýnýn nekrotizan bir yumuþak doku enfeksiyonunu desteklemesi ve tanýnýn patolojik olarak doðrulanmasýnýn ardýndan operasyon kararý verildi ve tüm nekrotik ciltcilt altý dokular derin fasyal plana kadar debride edildi. Bu giriþimden sonraki 1 hafta boyunca hastanýn kan tablosunda belirgin düzelme olmasýna raðmen, geliþmiþ olan ARDS tablosu, hastanýn solunum fonksiyonlarýnýn düzelmesine izin vermedi. Hastada postoperatif 7. günde tekrar kardiyak arrest durumu geliþti ve 1 saatlik resusitasyona cevap vermeyen hasta eksitus olarak kabul edildi. Olgu 2: 10 yýldýr Tip 2 diyabete sahip olan 53 yaþýndaki evli ve 4 çocuklu bayan hasta, kliniðimize baþvurmadan 6 gün önce vulvada aðrý ve kýzarýklýk þikayetleriyle gittiði baþka bir merkezde diyabetik ketoasidoz ve vulvar selülit tanýlarýyla hastaneye yatýrýlarak tedavi altýna alýnmýþ. Ýntravenöz seftriakson ve metronidazol tedavisine yanýt vermeyen lezyonun hýzla ilerleyerek fluktuasyon veren nekrotik kitle haline dönüþmesi üzerine hasta hastanemizin Kadýn Hastalýklarý ve Doðum kliniðine yönlendirilmiþ. Vücut aðýrlýðý 150 kg olan ve ilk muayenesinde vital bulgularý stabil olan morbid obes hastanýn vulva ve perinesinde fluktuasyon veren geniþ doku nekrozu ve karýn duvarý, gluteal bölgeler ve uyluk iç yüzlerini kaplayan yaygýn ýsý artýþý, ödem ve eritem mevcuttu (Þekil 2). Yara yeri kültürleri alýndýktan sonra piperasilin, itrakonazol ve metronidazolden oluþan i.v. antimikrobik tedavi ve düþük moleküler aðýrlýklý subkütan heparin uygulamasý baþlandý. Hastanýn ilk laboratuar deðerleri þöyleydi: Hgb: 13.6 gr/dl, Htc: % 40, Trombosit: /ml, BK: /ml, AST: 23 IU/ml, ALT: 9 IU/ml, BUN: 8 mg/ dl, Kreatinin: 0.9 mg/dl. Yara yeri kültüründe S. aureus üremesi tesbit edildi. Kýsa sürede kan þekeri regülasyonu saðlanan hasta, kliniðimizden konsültasyon istenerek hastanemize baþvurduktan sonra 24 saat içinde ameliyata alýndý ve nekrotik bölgeler derin fasya düzeyine kadar debride edildi. Oluþan defekt pansumanla kapatýlarak ameliyat tamamlandý. Postoperatif 8. saatte þiddetli göðüs aðrýsý baþlayan hastanýn durumu hýzla kötüleþti. Oksijen satürasyonunun düþmesi ve asidoz geliþmesi üzerine pulmoner tromboemboli ve sepsis öntanýlarýyla mekanik ventilasyon desteðine alýnan hastanýn karaciðer enzimlerinde belirgin artýþ saptandý (AST: 428 IU/ml, ALT: 312 IU/ml). Dopamin-dobutamin desteði ve uygun sývý replasmanýna raðmen hipotansiyon geliþen hastada sol ventrikül yetmezliði tespit edildi ve postoperatif 23. saatte kardiak arrest oluþtu. Bir saatlik resusitasyona yanýt vermeyen hasta eksitus kabul edildi. TARTIÞMA Tarihçe: Bugün nekrotizan fasiit olarak tanýmlanan Þekil 1: Göbek etrafýndan baþlayýp tüm alt karýn duvarýný, vulvayý, perineyi, bilateral uyluk iç yüzlerini ve inferior gluteal bölgeleri içeren yaygýn ýsý artýþý, ödem ve eriteme eþlik eden yer yer büllöz lezyonlar ve sol labium majusta 2x2 cm lik cilt nekrozu ile seyreden birinci olgunun yatak baþýnda yapýlan taný amaçlý ilk debridman sonrasý görünümü. Þekil 2: Vulva ve perinesinde fluktuasyon veren geniþ doku nekrozu ve karýn duvarý, gluteal bölgeler ve uyluk iç yüzlerini kaplayan yaygýn ýsý artýþý, ödem ve eritem ile seyreden ikinci olgunun debridman öncesi görünümü. 70

3 durumun ilk tarifi ünlü Fransýz cerrah Ambrose Pare ( ) tarafýndan yapýlmýþtýr ve 19. yüzyýlda Pouteau, Jones, Fournier gibi hekimler benzer hastalýklarý deðiþik isimlerle anlatmýþlar, 1924 te Meleney, hastalýðý akut hemolitik streptokokkal gangren olarak isimlendirerek streptokokkal enfeksiyonlarla iliþkisini ortaya koymuþtur. Bundan 30 yýl sonra Wilson nekrotizan fasiit tanýmýný týp literatürüne kazandýrmýþtýr. 2,4,5,9-18 Bugün, sinerjistik etkileþim gösteren aerobik ve anaerobik çok sayýda bakterinin sebep olduðu bilinen nekrotizan fasiit, patoloji ve seyir açýsýndan benzerlikler gösteren bir çok farklý hastalýkla beraber nekrotizan yumuþak doku enfeksiyonlarý olarak tanýmlanmaktadýr. 1-5,10,13 Epidemiyoloji: Ülkemizde NYDE nýn insidansýyla ilgili yeterli istatistik bulunmamakla birlikte, dünyada da bu konuda yeterli çalýþmalar mevcut deðildir. Ancak sýnýrlý sayýdaki bir kaç adet yayýnda NYDE insidansý hastane baþvurusunda 5 ile 27 arasýnda deðiþmektedir. 2,19 Predispozan Faktörler ve Etiyoloji: NYDE na yatkýnlýk oluþturan faktörlerden diyabet, obesite, ileri yaþ, sigara, alkol, kanser, periferik damar hastalýðý, immün yetmezlik, iv ilaç baðýmlýlýðý ve steroid kullanýmý baþý çekmektedirler. 1-5,7-9,12,13,17,18 Hastalýðý tetikleyen durumlar arasýnda iv enjeksiyonlar ve cerrahi insizyonlar ilk sýrada yer almaktadýrlar. 2,7,8,14,17 Ancak þunu vurgulamak isteriz ki, NYDE nýn % 20 kadarý tetikleyici travma olmadan, hiçbir risk faktörü bulunmayan tamamen saðlýklý bireylerde görülebilmektedir. 2,7,18 Unutulmamasý gereken diðer önemli bir nokta ise bu hastalýðýn liposuction gibi estetik amaçlý giriþimlerden sonra da ortaya çýkabildiðidir. 11 Fizyopatoloji: Teorik olarak NYDE na sebep olan bakteriler yüzeyel cilt dokusunu invaze etmekte ve bir takým sitokinlerin salýnmasýna yol açmaktadýrlar. Ciddi NYDE nda görülen klinik þok durumlarý ve organ yetmezliklerinden sorumlu tutulan bu sitokinler bakteriyel toksinlerle (streptokinaz, hemolizin gibi) birleþerek dermal tabakada, baþlangýçta epidermisin korunduðu belirgin patolojik deðiþikliklere neden olmaktadýrlar. Bu evrede, papiller ve retiküler dermiste plazma hücrelerinin yoðun infiltrasyonu dikkat çekmektedir. Yað dokuda ortaya çýkan lobüler ve septal pannikülit ödeme sebep olmaktadýr. Vasküler deðiþiklikler NYDE nýn en önemli özellikleridir. Olaya iþtirak eden tüm dokularda kendini gösteren noninflamatuar intravasküler koagülasyon ciltte ve yüzeyel fasyada iskemik gangrene yol açmaktadýr. Ardýndan sinerjistik bakteriler fasyayla cilt arasýnda horizontal düzlemde hýzla yayýlmaktadýrlar. Kalýn kas fasyasý bakteri infiltrasyonuna karþý fiziksel bir bariyer oluþturduðundan ayný hýzlý yayýlým yüzeyel fasyanýn altýnda gerçekleþmemektedir. Daha sonra bakteri proliferasyonu epidermal düzeyde fazla bulgu vermeden vertikal düzlemde hýzla yayýlmaya devam ederek yüzeyel fasyayý tamamen harap etmektedir. Bu dönemde kas dokusu genellikle saðlam olmakla birlikte, erken cerrahi giriþim yapýlmayan NYDE olgularýnda myonekroz kaçýnýlmaz olmaktadýr. 2,8,14,16,18,19 Mikrobiyoloji: NYDE na tek bir mikroorganizma da sebep olabilir, hastalýk polimikrobiyal de olabilir. Klasik fulminan NYDE streptokok veya stafilokoklarýn sebep olduðu monomikrobiyal bir enfeksiyon olarak bilinse de; NYDE nýn çoðu polimikrobiyaldir ve son yayýnlarda yara yeri kültürlerinde ortalama 4 patojen ürediði bildirilmektedir. 2,3 Bu ajanlar arasýnda ilk sýralarý bakteroidler, streptokoklar ve enterokoklar almaktadýrlar. Ekstremitelerde ortaya çýkan NYDE nýn % 31 inde sorumlu ajan izole edilememekle birlikte, perineyi içeren ve Bartholin veya diðer vulvovajinal apselerden köken alan enfeksiyonlar hemen daima multibakteriyeldir. 3,4,7,10,12,14,18,19 Ýlginç olarak, ilk olgumuzda enfeksiyon vulvadan köken aldýðý ve perineyi içerdiði halde hiçbir ajan izole edilememiþtir. Taný: Nekrotizan fasiit baþlangýcýndan saat sonra farkedilmektedir. Bunun sebebi olayýn ilk aþamada ciddi aðrý veya sistemik enfeksiyon bulgularýna sebep olmayýp, % 84 oranýnda yüzeyel bir selülit gibi kendini göstermesidir. 4,7 Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi gibi 3. basamak referans hastanelerinde bile, yýlda sadece birkaç nekrotizan fasiit vakasýyla karþýlaþýldýðý için tanýda gecikmeye sebep olan deneyim eksikliði kaçýnýlmaz olmaktadýr. 5 Kaldý ki sunduðumuz olgular ilk baþvurduklarý merkezlerde doðru taný konulamadýðý için tedavileri zaten gecikmiþ olarak hastanemize yönlendirilmiþlerdir. Ne yazýk ki tanýda, dolayýsýyla da tedavide gecikme nekrotizan fasiitin mortalitesindeki en önemli faktördür. 2,4,5,7,8,10,12,13,19 NYDE nda deðiþmeyen en önemli bulgu, antibiyotik tedavisi baþlanmýþ olsa da, selülitin takip eden saatte gerilememesi ve ödemin eritemli bölgeden çok daha geniþ bir alaný tutmasýdýr. 2,7 Nekrotizan fasiit tanýsý koyduracak invazif olmayan bir taný yöntemi yoktur. Nekrotizan fasiitten þüphelenildiði anda yatak baþýnda, lokal anestezi altýnda parmak testi ve insizyonel frozen biyopsi yapýlmasý þiddetle önerilmektedir. Nekrotik bölge lokal anestetikle infiltre edildikten sonra derin fasyaya kadar uzanan 2 cm lik kesi yapýldýðýnda kanamanýn olmamasý ve bulanýk, bulaþýk suyu kývamýnda sývý boþalmasý NYDE için çok tipik bulgulardýr. Ardýndan cerrah parmaðýný derin fasyanýn hemen üzerinden nazikçe ilerlettiðinde, ciltaltý dokusu çok az bir dirençle fasyadan diseke oluyorsa parmak testi pozitif olarak kabul edilir ve bu da nekrotizan fasiit tanýsýnda çok deðerlidir. 2,7,10,19 Biyopsi ile alýnan doku örneði frozen kesitlerle incelenmek üzere patolojiye gönderilmelidir. Taný için gerekli olmamakla birlikte nekrotizan sürecin etiyolojisini aydýnlatabilmesi, ciltaltý ve fasyadaki ödemi ortaya koyabilmesi ve hastalýðýn ileri 71

4 YUMUÞAK DOKU ENFEKSÝYONU evrelerinde oluþan gaz ve sývý birikimlerini düz grafilerden daha erken gösterebilmesi açýsýndan en faydalý radyolojik görüntüleme yöntemi bilgisayarlý tomografidir. 2,13 Parmak testi, biyopsi sonucu veya hastanýn kliniðinin kötüye gitmesi gibi NYDE nu destekleyen bulgularýn varlýðý, acil cerrahi debridman endikasyonunu doðurur. Çünkü NYDE nýn sebep olduðu yaygýn doku nekrozu hastalarda hýzla sistemik sepsis, toksik þok benzeri sendromlar ve multi-organ yetmezlikleri gibi tablolarýn ortaya çýkmasýna yol açar. 8,14,19,20 Bizim olgularýmýzda da multi-organ yetmezlikleri ve sistemik sepsis hastalýðýn fatal seyrine sebep olmuþtur. Ayrýca santral sinir sistemi toksisitesine baðlý mental durum bozukluklarý da NYDE nda sýk karþýlaþýlan durumlardandýr. 8,14 Tedavi: NYDEnýn baþarýyla tedavi edilebilmesi için anahtar nokta erken tanýnýn ardýndan uygulanacak acil ve agresif cerrahi debridmandýr. NYDE ciddi sistemik toksisiteye sebep olduðundan hastalar kýsa sürede þoka girebilirler ve hemodinamik dengelerini tekrar kurmak oldukça güç olabilir. Bu hastalarýn ameliyat öncesi ve sonrasý bakýmlarýnýn yoðun bakým ünitelerinde yapýlmasý zorunluluðu vardýr. Ancak NYDE olan bir hastanýn hayatýný kurtaracak tek ve en önemli giriþim en kýsa zamanda yapýlacak agresif cerrahi debridmandýr ve imkan varsa bu debridmanýn bir plastik cerrah tarafýndan yapýlmasý önerilmektedir. Ýlk giriþim kritik öneme sahiptir ve insizyonla drenajýn bu giriþimde yeri yoktur. NYDE nun tedavisinde yapýlan en sýk ve en büyük hatanýn yetersiz debridman olduðu hatýrlanmalý, sadece viabilitesi kesin olan dokular býrakýlmalý, þüpheli bölgeler de dahil olmak üzere tüm nekrotik dokular debride edilmelidir. Oluþan defektin büyüklüðü gözardý edilerek gerekli agresif giriþim yapýlmalýdýr. Çünkü ilk debridman yetersiz kaldýðýnda, gangren yaklaþýk 2.5 cm 2 / saat hýzýnda ilerleyerek hastalara ikinci bir þans tanýmamaktadýr. Cerrahi giriþim ne kadar geniþ olsa da, bazý durumlarda hastalýk ilerlemeye devam ettiðinden ilk müdahaleden saat sonra ikinci, hatta gerekirse üçüncü ve dördüncü ameliyatlar planlanmalýdýr. Yaþayan hastalarda ortalama 2-4 debridman gerekli olmaktadýr. 2,4,5,7,10-12,18,19 Antibiyotikler, NYDE nun tedavisinde gereklidirler ve çok önemli rol oynarlar. Ancak NYDE cerrahi bir hastalýktýr ve antibiyotikler asla uygun cerrahi debridmanýn yerini tutamazlar. Antimikrobik tedavi ampirik olarak baþlanýr ve kültür sonuçlarýna göre modifiye edilebilir. Polimikrobiyal enfeksiyonlarýn sýklýðý göz önünde bulundurularak, ampirik tedavide tüm olasý ajanlarý kapsayacak üçlü antibiyotik rejimleri baþlanmasý uygun olacaktýr. Bugün için en fazla önerilen rejimler: ampisilin, gentamisin, klindamisin veya vankomisin, seftriakson, metronidazol kombinasyonlarýdýr. 2,3,10-12,16 72 NYDE nda yara bakýmý, akut dönemde günde 2-4 kez antimikrobik etkili solüsyonlarla pansuman deðiþimi, ve enfeksiyon kontrol altýna alýndýktan sonra granülasyon dokusunu geliþtirecek pansuman yöntemlerinin kullanýlmasý þeklindedir. Hemodinamik stabilitesi saðlanmýþ hastada hiberbarik oksijen tedavisinden faydalanýlabilir. 1-3,7,17,18 Son rekonstrüksiyon için enfeksiyonun tamamen ortadan kalkmasý ve sepsisin sistemik bulgularýnýn kaybolmasý beklenmelidir. Rekonstrüksiyon için cilt greftlerinin yaný sýra fasyokütan ve kas flepleri kullanýlabilmektedir. 7,10,12,16,17 NYDE, hastalarýn beslenmelerini son derece kötü etkilediðinden bu hastalar nütrisyonel desteðe ihtiyaç duymaktadýrlar ve takipleri süresince yüksek kalori ve protein içerikli enteral beslenmenin yanýnda A ve C vitaminleri ile çinko takviyesi önerilmektedir. 2,7 NYDE nun tedavisindeki son geliþme intravenöz immünglobülin (ÝVÝG) uygulamalarýdýr. Bu yeni yöntemin etkinliðinin kanýtlanabilmesi için daha fazla klinik çalýþmaya gerek duyulmasýyla birlikte mevcut literatür NYDE olan hastalarda cerrahi debridmana ek olarak ÝVÝG kullanýmýný desteklemektedir. 2 Tüm çabalara raðmen nekrotizan fasiit, mortalitesi hala çok yüksek olan (% 6-100, ortalama % 38) ve perineyi içeren enfeksiyona sahip obes ve diyabetik hastalarda % 100 e varan mortaliteyle seyreden bir enfeksiyondur. 2,4-6,9,11-15,18-20 Ýleri yaþ ve hastalarýn ventilatör desteðine ihtiyaç duyduklarý sürenin uzamasý da saðkalýmý azaltmaktadýr. 4 SONUÇ Sonuç olarak nekrotizan fasiit dünyanýn tüm bölgelerinde olduðu gibi ülkemizde de artan sýklýkla görülmeye devam etmektedir. Mortalitesi en yüksek enfeksiyonlardan biri olan bu hastalýðýn tanýsýnda þüpheci davranarak, gerektiðinde invazif giriþimlerden kaçýnmamak ve en kýsa zamanda agresif cerrahi debridmaný yapmak özellikle obes ve diyabetik hastalarda hayat kurtarýcý olmaktadýr. Dr. Sühan AYHAN Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi A.D Beþevler, ANKARA KAYNAKLAR 1. Sutherland ME, Meyer AA. Necrotizing soft-tissue infections. Surg Clin North Am. 1994; 74: Caruso DM, Foster KN, Chellappan A. Burn center treatment of necrotizing fasciitis, fournier gangrene, and purpura fulminans. Prob Gen Surg. 2003; 20(1): Elliott D, Kufera JA, Myers RAM. The microbiology of necrotizing soft tissue infections. Am J Surg. 2000; 179: Brandt MM, Corpron CA, Wahl WL. Necrotizing soft tissue infections: a surgical disease. Am Surg. 2000;

5 66(10): ; Discussion Nolan TE, King LA, Smith RP, Gallup DC. Necrotizing surgical infection and necrotizing fasciitis in obstetric and gynecologic patients. South Med J. 1993; 86(12): Addison WA, Livergood CH III, Hill GB et al. Necrotizing fasciitis of vulvar origin in diabetic patients. Obstet Gynecol. 1984; 63: Andreasen TJ, Green SD, Childers BJ. Massive infectious soft-tissue injury: Diagnosis and management of necrotizing fasciitis and purpura fulminans. Plast Reconstr Surg. 2001; 107(4): Çelik Ç, Bala A, Çiçek MN ve ark. Bir olgu sunumu: Nekrotizan fasitis. Klinik Bilimler & Doktor. 2001; 7(6): Baþoðlu M, Gül O, Yýldýrgan Ý et al. Fournier s gangrene: Review of fifteen cases. Am Surg. 1997; 63(9): Majeski J, Majeski E. Necrotizing fasciitis: improved survival with early recognition by tissue biopsy and aggressive surgical treatment. South Med J. 1997; 90(11): Heitmann C, Czermak C, Germann G. Rapidly fatal necrotizing fasciitis after aesthetic liposuction. Aesth Plast Surg. 2000; 24(5): Bilton BD, Zibari GB, McMillan RW, Aultman DF, Dunn G, McDonald JC. Aggressive surgical management of necrotizing fasciitis serves to decrease mortality: A retrospective study. Am Surg. 1998; 64(5): ; discussion Gallup DG, Freedman MA, Meguiar RV, Freedman SN, Nolan TE. Necrotizing fasciitis in gynecologic and obstetric patients: A surgical emergency. Am J Obstet Gynecol. 2002; 187(2): ; discussion Vicdan K, Var T, Oðuz S, Turan C, Dayan H, Gökmen O. Sezaryen sonrasý geliþen bir nekrotizan fasiitis olgusu. Jinekoloji ve Obstetrik Bülteni. 1995; 4(2): Norton KS, Johnson LW, Perry T, Perry KH, Sehon JK, Zibari GB. Management of Fournier s gangrene: An eleven year retrospective analysis of early recognition, diagnosis, and treatment. Am Surg. 2002; 68(8): Kilic A, Aksoy Y, Kilic L. Fournier s gangrene: Etiology, treatment, and complications. Ann Plast Surg. 2001; 47(5): El-Khatib HA. V-Y Fasciocutaneous pudendal thigh flap for repair of perineum and genital region after necrotizing fasciitis: Modification and new indication. Ann Plast Surg. 2002; 48(4): Villanueva-Saenz E, Martinez Hernandez-Magro P, Valdes Ovalle M, Montes Vega J, Alvarez-Tostado F JF. Experience in management of Fournier s gangrene. Tech Coloproctol. 2002; 6(1): 5-10; Discussion Rangaswamy M. Necrotizing Fasciitis: A 10-year retrospective study of cases in a single University Hospital in Oman. Acta Trop. 2001; 80(2): Arýbaþ ET, Tekin B. Streptokok etkenli toksik þok sendromu: Bir olgu sunumu. Ýnfeksiyon Dergisi. 2002, 16(3):

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA

Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA Dr.Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KONYA 49 yaşında, erkek hasta Sol ayakta şişlik, kızarıklık Sol ayak altında siyah renkte yara

Detaylı

Nekrotizan Fasiit: Gecikmiş Cerrahi Müdahale Mortaliteyi Artırır

Nekrotizan Fasiit: Gecikmiş Cerrahi Müdahale Mortaliteyi Artırır OLGU SUNUMU / CASE REPORT Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi / DÜ Sağlık Bil Enst Derg Journal of Duzce University Health Sciences Institute / J DU Health Sci Inst ISSN: 2146-443X sbedergi@duzce.edu.tr

Detaylı

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2012: 10 (2): Torakoabdominal duvarı tutan nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu: olgu sunumu

Tıp Araştırmaları Dergisi: 2012: 10 (2): Torakoabdominal duvarı tutan nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu: olgu sunumu Tıp Araştırmaları Dergisi: 2012: 10 (2): 63-67 63 T A D OLGU SUNUMU Torakoabdominal duvarı tutan nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu: olgu sunumu Mehmet Erikoğlu, Gürcan Şimşek, Bayram Çolak, Şakir Tavlı

Detaylı

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013

KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 KLİMİK İZMİR TOPLANTISI 21.11.2013 OLGULAR EŞLİĞİNDE GÜNDEMDEKİ İNFEKSİYON HASTALIKLARI Dr. A. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Olgu E.A 57 yaşında,

Detaylı

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi

Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Eklem Protez Enfeksiyonlarında Antimikrobiyal Tedavi Dr. Çağrı Büke Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 26.12.15 KLİMİK - İZMİR 1 Eklem protezleri

Detaylı

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONUNDA AYAKTAN TEDAVİ EDİLECEK HASTALAR VE İZLEMİ Dr. Neşe DEMİRTÜRK Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Afyonkarahisar, 2014.

Detaylı

ve oluşan defektlerin erkenden kapatılmasından

ve oluşan defektlerin erkenden kapatılmasından İst. Tıp Fak. Mecmuası 64:3, 2001 NEKROTİZAN FASİİT Selma SÖNMEZ ERGÜN*, Mithat ULAY**, Deniz GÜZEY***, Fatih ÇELEBİ***, Ulviye ATILG ANO ĞLU* * * * ÖZET Nekrotizan fasiit, yüzeyel fasyal tabakayı ve deri-derialtı

Detaylı

Nekrotizan fasiit: Tanı, tedavi ve literatürün gözden geçirilmesi

Nekrotizan fasiit: Tanı, tedavi ve literatürün gözden geçirilmesi Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Original Article Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 2012;18 (6):507-513 Klinik Çalışma doi: 10.5505/tjtes.2012.97523 Nekrotizan fasiit: Tanı, tedavi ve literatürün

Detaylı

Geniş Tutulumlu Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonları: Literatürün Gözden Geçirilmesi Ve İki Olgu Sunumu

Geniş Tutulumlu Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonları: Literatürün Gözden Geçirilmesi Ve İki Olgu Sunumu Geniş Tutulumlu Nekrotizan Yumuşak Doku Enfeksiyonları: Literatürün Gözden Geçirilmesi Ve İki Olgu Sunumu Rüştü KÖSE 1, Özgür SÖĞÜT 2, Atilla KAMAZ 3, Mustafa Burak SAYHAN 4 1 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI. Yrd. Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı

YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI. Yrd. Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI Yrd. Doç. Dr. Mücahit GÜNAYDIN Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Stratum korneum Epidermis Dermis Subkutan doku; yüzeyel ve derin fasya Kas dokusu FDA

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

Diyabetik Ayak Enfeksiyonları Olgu Sunumu. Dr. Oral ÖNCÜL GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enf. Hst. ve Kl. Mik. Srv - Istanbul

Diyabetik Ayak Enfeksiyonları Olgu Sunumu. Dr. Oral ÖNCÜL GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enf. Hst. ve Kl. Mik. Srv - Istanbul Diyabetik Ayak Enfeksiyonları Olgu Sunumu Dr. Oral ÖNCÜL GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enf. Hst. ve Kl. Mik. Srv - Istanbul Olgu I 78 yaşında erkek hasta Emekli öğretmen Sağ ayak 1.parmakta kötü kokulu

Detaylı

FOURNÝER GANGRENLÝ OLGULARDA TEDAVÝ YAKLAÞIMINDA HÝPERBARÝK OKSÝJEN TEDAVÝSÝNÝN YERÝ *

FOURNÝER GANGRENLÝ OLGULARDA TEDAVÝ YAKLAÞIMINDA HÝPERBARÝK OKSÝJEN TEDAVÝSÝNÝN YERÝ * FOURNÝER GANGRENLÝ OLGULARDA TEDAVÝ YAKLAÞIMINDA HÝPERBARÝK OKSÝJEN TEDAVÝSÝNÝN YERÝ * Dr. Gökhan YAÐCI (*), Dr. Nazif ZEYBEK (*), Dr. Semih GÖRGÜLÜ (*), Dr. Ramazan YILDIZ (*), Dr. Kadir Dündar (**),

Detaylı

Olgularla Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarını Tartışalım

Olgularla Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarını Tartışalım Olgularla Diyabetik Ayak İnfeksiyonlarını Tartışalım Uzm. Dr. Derya Öztürk Engin Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Diyabetik ayak infeksiyonu,

Detaylı

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar

Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Başlık: Yanık Olgularında Enfeksiyon Gelişim Nedenleri ve Enfeksiyonların Önlenmesi Üzerine Yapılan Çalışmalar Amaç : Bu derlemenin amacı, yanıklı olguların tedavisi surecinde gelişen enfeksiyonların tanımı,

Detaylı

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER***

Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Mustafa Kemal YILDIRIM*, Tülay TUNÇER PEKER*, Dilek KARAASLAN*, Betül MERMİ CEYHAN**, Oktay PEKER*** Süleyman Demirel Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji AD*, Biyokimya AD**, Kalp Damar Cerrahi

Detaylı

CANDIDA ALBICANS A BAĞLI FOURNİER GANGRENİ

CANDIDA ALBICANS A BAĞLI FOURNİER GANGRENİ Olgu Sunumu/Case Report Mikrobiyol Bul 2008; 42: 707-711 CANDIDA ALBICANS A BAĞLI FOURNİER GANGRENİ FOURNIER S GANGRENE CAUSED BY CANDIDA ALBICANS Muhyittin TEMİZ 1, Meryem ÇETİN 2, Ahmet ASLAN 1 1 Mustafa

Detaylı

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN

KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN KAN DOLAŞIMI İNFEKSİYONLARI VE DAPTOMİSİN Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Kan dolaşımı enfeksiyonlarının tanımı Primer (hemokültür

Detaylı

Diyabetik Ayakta Sınıflama Önerileri

Diyabetik Ayakta Sınıflama Önerileri Diyabetik Ayakta Sınıflama Önerileri Dr. Nur YAPAR DEÜ Tıp Fak. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. 23 Ocak 2013, İZMİR Sunum Planı Giriş Sınıflama sistemleri Eski sınıflama sistemleri

Detaylı

PROFİLAKSI. Doç. Dr. Gönül Şengöz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9 Mart 2014

PROFİLAKSI. Doç. Dr. Gönül Şengöz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9 Mart 2014 PROFİLAKSI Doç. Dr. Gönül Şengöz Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 9 Mart 2014 Sunum planı Tanım Amaç Cerrahi alan infeksiyonları CAİ ile ilişkili riskler CAİ için alınması gereken önlemler Profilaksi

Detaylı

1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011 - ANTALYA. Doç.Dr.Hrisi BAHAR. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011 - ANTALYA. Doç.Dr.Hrisi BAHAR. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1.ULUSAL KLİNİK MİKROBİYOLOJİ KONGRESİ 12-16 KASIM 2011 - ANTALYA DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI VE ANAEROPLAR Doç.Dr.Hrisi BAHAR İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Detaylı

SEROMA, ENFEKSİYON, FLEP NEKROZU

SEROMA, ENFEKSİYON, FLEP NEKROZU SEROMA, ENFEKSİYON, FLEP NEKROZU Dr. Kerim Bora YILMAZ MEME KANSERİ TEDAVİSİ KOMPLİKASYONLARI KURSU 2 Nisan 2016, Ankara 1 Seroma Meme cerrahisi sonrası en sık komplikasyon Mastektomi / MKC sonrası cilt

Detaylı

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur.

Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. TYBD SEPSİS ÇALIŞMASI ENFEKSİYON TANIMLARI Derin Cerrahi Alan Enfeksiyonu(DCAE) Aşağıdaki 3 kriterin birlikte olması durumunda derin cerrahi alan enfeksiyonu tanısı konulur. 1.Cerrahi girişimden sonraki

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE GÖREV YAPAN SAĞLIK PERSONELİNİN EĞİTİMİNE VE SERTİFİKALANDIRILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Yönergenin amacı; Sağlık

Detaylı

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ

İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ İnvazif Mantar Enfeksiyonlarının Takibinde Takım Çalışması DR. AHMET ÇAĞKAN İNKAYA HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TİP FAKÜLTESİ Son 20 yılda IFH sıklığı arttı Hematolojik maligniteler Kompleks hastalar ve hastalıklar

Detaylı

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI

DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DİYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARININ KLİNİK SINIFLANDIRMASI DR. GÜLİZ UYAR GÜLEÇ ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TıP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON H. VE KLİNİK MİK. AD- AYDIN UDAİS 2014 Giriş Diyabetin en sık ve ciddi

Detaylı

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu

Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyabetik Ayak Yarası ve İnfeksiyonunun Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı Raporu Diyb. Hemş. Dr. Selda ÇELİK İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.0.THG.012.00.03-216/99/ Konu : Yoğun Bakım Hemşireliği 13.05.2008/ 17438 Eğitim Programı Uygulama Yönergesi BAKANLIK MAKAMINA

Detaylı

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu

Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı. Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Dr. ALĠ MURAT SEDEF Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu BAġKENT ÜNĠVERSĠTESĠ MEDĠKAL ONKOLOJĠ

Detaylı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı

Meme Kanseri ve Ateş. Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı Meme Kanseri ve Ateş Dr. Ömer Fatih Ölmez Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilimdalı VAKA-1 52 yaş, kadın hasta Meme kanseri nedeni ile 1 hafta önce aldığı adjuvan kemoterapi sonrası ateş

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Onkoloji Bilim Dalı Olgu Sunumu 6 Aralık 2016 Salı Ar. Gör. Dr. Abdullah Heybeci Yandal Ar. Gör. Uzm. Dr. Saime Tuncer Prof.

Detaylı

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi

Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Kesici Delici Alet Yaralanmaları ve Takibi Dr. Şükran KÖSE Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Sunum Planı Kesici-delici alet yaralanmalarında

Detaylı

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI

KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KARDİYOLOJİ ANABİLİM DALI KARDİYOJENİK ŞOK-TANIM Ø Kardiyojenik şok (KŞ), kardiyak yetersizliğe bağlı uç-organ hipoperfüzyonudur. Ø KŞ taki hemodinamik

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ Dr. Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enf. Hast. ve Klin. Mikr. AD 17 Mayıs 2016 Prostetik eklem ameliyatları yaşlı popülasyonun artışına

Detaylı

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım

Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Olgu Eşliğinde Sepsise Yaklaşım Prof. Dr. Çağrı BÜKE E.Ü.T.F. Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 07.02.2015 (2) Çağrı BÜKE 1 Olgu 70 yaşında erkek hasta. Üşüme-titreme ile yükselen ateş, öksürük,

Detaylı

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti?

İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? İnfektif Endokardit 2015 Rehberi nde neler değişti? Dr. Özlem Kurt Azap Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD KLİMİK 2016, 30. YIL KURULTAYI 1 Sunum planı

Detaylı

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Prof. Dr. Özlem Tünger Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yoğun bakım hastası Klinik durumu ciddidir birden fazla tanı multi organ yetmezliği immunsupresyon sepsis travma Klinik durumu ilerleyicidir

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

Önkolda Nekrotizan Fasiit: Olgu Sunumu ve Literatür Taramas

Önkolda Nekrotizan Fasiit: Olgu Sunumu ve Literatür Taramas Cerrahpa a Tıp Dergisi 2006; 37: 17-19 ISSN:1300-5227 Önkolda Nekrotizan Fasiit: Olgu Sunumu ve Literatür Taramas Mehmet BOZKURT 1, Fatih ZOR 2, Yalçın KÜLAHÇI 3, Erol BENL ER 4 1 Dicle Üniversitesi Tıp

Detaylı

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60

GİRİŞ. Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi. ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Dr. Tolga BAŞKESEN GİRİŞ Kan dolaşımı enfeksiyonları (KDE) önemli morbidite ve mortalite sebebi ABD de yılda 200.000 KDE, mortalite % 35-60 Erken ve doğru tedavi ile mortaliteyi azaltmak mümkün GİRİŞ Kan

Detaylı

DİYABETİK AYAKTA VAKUM UYGULAMASI

DİYABETİK AYAKTA VAKUM UYGULAMASI DİYABETİK AYAKTA VAKUM UYGULAMASI Dr. Fatih YANAR İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Periferik Damar Cerrahisi 2.Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Sempozyumu

Detaylı

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ

FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ FEBRİL NÖTROPENİ TANI VE TEDAVİ Dr. Kaya Süer Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Tanımlar / Ateş Oral / Aksiller tek seferde 38.3 C veya üstü Bir

Detaylı

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri

Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Yoğun Bakım Ünitesinde Gelişen Kandida Enfeksiyonları ve Mortaliteyi Etkileyen Risk Faktörleri Emel AZAK, Esra Ulukaya, Ayşe WILLKE Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik

Detaylı

DİYABETİK AYAKTA YARA BAKIMI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI

DİYABETİK AYAKTA YARA BAKIMI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI DİYABETİK AYAKTA YARA BAKIMI VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI Diyb. Hem. Dr. Emine KIR-BİÇER İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Endokrinoloji Metabolizma ve Diyabet Bilim Dalı Diyabetik ayak yaraları, diyabetik hastaların

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi

Göğüs Cerrahisi Alkın Yazıcıoğlu. Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Künt Toraks Travmaları Ülkemizde künt toraks travmaları trafik kazalarına ve yüksekten düşmelere bağlı daha sıklıkla ortaya çıkmaktadır. Travmaya

Detaylı

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Nocardia Enfeksiyonları. Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Dr. H.Kaya SÜER Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nocardia Enfeksiyonları Nocardia insanlarda ve hayvanlarda lokalize veya dissemine enfeksiyonlardan sorumlu olabilen

Detaylı

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015. Liberty Hotels Lykia - Ölüdeniz / Fethiye - Muğla AMAÇ

ULUSAL KONGRESİ. Türk Veteriner Jinekoloji Derneği. 15-18 Ekim 2015. Liberty Hotels Lykia - Ölüdeniz / Fethiye - Muğla AMAÇ KÖPEK MEME TÜMÖRLERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ AMAÇ Yaşam kalitesini ve süresini uzatmak Nüks veya yeni tümör oluşumlarını engellemek Yrd.Doç.Dr. Nilgün GÜLTİKEN Metastaz oluşumunu engellemek Tümör dokusunda

Detaylı

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011

Trakea Rüptürü. Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu. Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 Trakea Rüptürü Nadir Bir Entübasyon Komplikasyonu Doç. Dr. Aydın KARAKUZU Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Lefkoşe, KKTC Nisan 2011 1 Klinik Öykü Ş.Ş., 75 yaş, erkek, Asenden Aort Anevrizması

Detaylı

Diyabetik Ayak Yönetimi

Diyabetik Ayak Yönetimi Diyabetik Ayak Yönetimi Etkenler & Sınıflandırma Doç. Dr. Özge Turhan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. Diyabetik Ayak Toplumun %7 si diyabetik %15-25

Detaylı

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi

Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Pnömonide Etkene Yönelik Antimikrobiyal Tedavi Prof. Dr. Necla TÜLEK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Streptococcus pneumoniae H. influenzae M.catarrhalis

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta yatan nedenlerin izlem, tanı ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta

Detaylı

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU

PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU PEG-IFN ALFA 2B /RİBAVİRİN /BOSEPREVİR KOMBİNASYONU İLE TEDAVİ EDİLEN KHC OLGUSU Doç Dr Neşe Demirtürk Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Endodonti Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Endodonti Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011 Ankara 1 TUK Endodonti

Detaylı

NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi HAZİRAN 2010

NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi HAZİRAN 2010 NADİR Mİ, YOKSA?! Doç. Dr.Hülya KAŞIKÇIOĞLU Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 11-12 HAZİRAN 2010 1.Olgu 55 yaşında erkek hasta Akut inferior miyokard infarktüsü nedeniyle

Detaylı

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi

Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Kardiyopulmoner bypass uygulanacak olgularda insülin infüzyonunun inflamatuvar mediatörler üzerine etkisi Zeliha Özer*, Davud Yapıcı*, Gülçin Eskandari**, Arzu Kanık***, Kerem Karaca****, Aslı Sagün* Mersin

Detaylı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı

PULMONER HİPERTANSİYONUN. Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı PULMONER HİPERTANSİYONUN YBÜ de TEDAVİSİ Prof Dr Sait Karakurt Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı YBÜ-pulmoner hipertansiyon PULMONER VENÖZ HİPERTANSİYON

Detaylı

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri

Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Doripenem: Klinik Uygulamadaki Yeri Prof. Dr. Haluk ERAKSOY İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Yeni Antimikrobik Sayısı Azalmaktadır

Detaylı

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri

İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri İnfeksiyonlu Hastada Antidiyabetik Tedavi İlkeleri Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH, İç Hastalıkları Kliniği Sunum akışı Kılavuzlar ışığında; Glisemik tanımlamalar ve

Detaylı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı

Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri. Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Koryoamniyonitin Neonatal Sonuçlara Etkileri Prof.Dr.Esin Koç Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji Bilim Dalı Tanım Amniyotik sıvı, plasenta ve/veya decidua nın infeksiyonu -Klinik koryoamniyonit

Detaylı

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D.

MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ. Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. MULTİPL MYELOM VE BÖBREK YETMEZLİĞİ Dr. Mehmet Gündüz Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji B.D. Multipl Myeloma Nedir? Vücuda bakteri veya virusler girdiğinde bazı B-lenfositler plazma hücrelerine

Detaylı

Baş ve Boyun Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: 33 Serbest Flebin Analizi

Baş ve Boyun Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: 33 Serbest Flebin Analizi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 40 (2) 63-67, 2014 ÖZGÜN ARAŞTIRMA Baş ve Boyun Doku Defektlerinin Rekonstrüksiyonu: 33 Serbest Flebin Analizi Burak ERSEN, Mehmet Can ŞAKI, Orhan TUNALI, İsmail

Detaylı

KOMPLİKE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI DR. SELMA BEZİRGAN

KOMPLİKE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI DR. SELMA BEZİRGAN KOMPLİKE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARI DR. SELMA BEZİRGAN KDYDE Deri ve yumuşak doku infeksiyonları sık karşılaşılan infeksiyonlardır. "Centers for Disease Control and Prevention (CDC)"ın 2004..562.000 2006..

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 teki Konsültasyon Formu yerine CureMed te 01 ilgili haneye kayıt edilmesi gerektiği, madde 5.16 daki Hasta Tedavi Takip ve İzlem

Detaylı

Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır

Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır Doç. Dr. Onur POLAT Bu Ünitede; Şokun Tanımı Fizyopatoloji Şokta sınıflandırma Klinik Özellikler Tedavi anlatılacaktır Öğrenim Hedefleri; Şokun genel tanımını Şoktaki genel fizyopatoloji ve kompanzasyon

Detaylı

Yara Bakımı. Yoğun Bakım Dergisi 2007;7(3):347-356. Ali KONAN*

Yara Bakımı. Yoğun Bakım Dergisi 2007;7(3):347-356. Ali KONAN* Yara Bakımı Ali KONAN* * Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, ANKARA Yara, dokunun normal yapı ve işlevinin bozulmasıdır. Yara iyileşmesi ise travma ile başlayan ileri derecede

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D.

Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Yrd. Doç. Dr. Ali DUMAN Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp A. D. Sunu Planı Tanım ve Epidemiyoloji Adrenal bez anatomi ve fizyolojisi Etiyoloji Klinik Tanı Tedavi Tanım ve Epidemiyoloji

Detaylı

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ

BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ BIR GRİP SEZONUNUN BAŞıNDA İLK OLGULARıN İRDELENMESİ NECLA TÜLEK, METİN ÖZSOY, SAMİ KıNıKLı Ankara Eğitim Ve Araştırma HASTANESİ İnfeksiyon Hastalıkları Ve Klinik Mikrobiyoloji GİRİŞ Mevsimsel influenza

Detaylı

Dr. Mustafa Hasbahçeci

Dr. Mustafa Hasbahçeci Dr. Mustafa Hasbahçeci Kaynaklar Tokyo Guidelines for acute cholangitis-2007 *Background: Tokyo Guidelines for the management of acute cholangitis and cholecystitis. J Hepatobiliary Pancreat Surg. 2007;14(1):1-10.

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

LUCILIA SERİCATA LARVALARI VE SALGILARININ YARALARDAKİ BAKTERİLERE ETKİSİNİN İN-VİVO VE İN-VİTRO OLARAK ARAŞTIRILMASI

LUCILIA SERİCATA LARVALARI VE SALGILARININ YARALARDAKİ BAKTERİLERE ETKİSİNİN İN-VİVO VE İN-VİTRO OLARAK ARAŞTIRILMASI LUCILIA SERİCATA LARVALARI VE SALGILARININ YARALARDAKİ BAKTERİLERE ETKİSİNİN İN-VİVO VE İN-VİTRO OLARAK ARAŞTIRILMASI Erdal POLAT a, Hüseyin ÇAKAN b, Dilek BOLABAN a, Turgut İPEK c a İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Parenteral Nutrisyon Ne Zaman?

Parenteral Nutrisyon Ne Zaman? Parenteral Nutrisyon Ne Zaman? Dr. Levent Döşemeci Kemerburgaz Üni. Tıp Fak. Medicalpark Hastanesi Anestezi ve Yoğun Bakım AD Ortak Görüş Enteral yol tercih edilmeli Barsak bariyer fonk.nın korunması -

Detaylı

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler

Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Onkoplastik meme cerrahisi ve yenilikler Dr. Lütfi Eroğlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik cerrahi Anabilim Dalı Mastektomi ile ilgili ameliyatların tarihsel süreci

Detaylı

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL

Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL Neden MGB Tercih Ediyorum? DR. HALİL COŞKUN İSTANBUL İdeal Bariatrik Cerrahi Kriterleri Ne Olmalıdır? 1. Düşük komplikasyon riski olmalı 2. Etkili kilo kaybı olmalı 3. Teknik olarak kolay uygulanabilmeli

Detaylı

Diyabetik Ayak Yaralarını Önleme Birinci Basamakta Ne Zaman Tedavi, Ne Zaman Sevk? Dr.Demet Dinç

Diyabetik Ayak Yaralarını Önleme Birinci Basamakta Ne Zaman Tedavi, Ne Zaman Sevk? Dr.Demet Dinç Diyabetik Ayak Yaralarını Önleme Birinci Basamakta Ne Zaman Tedavi, Ne Zaman Sevk? Dr.Demet Dinç Diyabet Dünyada en hızlı artan kronik hastalık. Tüm dünyada diyabet prevalansı 2003 yılında 194 milyon 2030

Detaylı

FOURNIER GANGRENİ: 26 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ FOURNIER S GANGRENE: EVALUATION OF 26 CASES

FOURNIER GANGRENİ: 26 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ FOURNIER S GANGRENE: EVALUATION OF 26 CASES FOURNIER GANGRENİ: 26 OLGUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ FOURNIER S GANGRENE: EVALUATION OF 26 CASES GÜRDAL M., YÜCEBAŞ E., TEKİN A., BEYSEL M., ASLAN R., ŞENGÖR F. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma

Detaylı

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI

CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI CİDDİ KOMORBİDİTESİ OLAN SEMPTOMATİK PRİMER HİPERPARATİROİDİLİ HASTALARDA RADYOFREKANS ABLASYON SONUÇLARI Firuz Gachayev 1, İsmail Cem Sormaz 1, Yalın İşcan 1, Arzu Poyanlı 2, Fatih Tunca 1, Yasemin Giles

Detaylı

Metastatik Renal Kanserlerinde Birinci Basamak Tedavi Seçenekleri

Metastatik Renal Kanserlerinde Birinci Basamak Tedavi Seçenekleri Metastatik Renal Kanserlerinde Birinci Basamak Tedavi Seçenekleri Dr. Deniz Tural Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Tıbbi Onkoloji İnsidans ve Epidemiyoloji İnsidans ve Epidemiyoloji

Detaylı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı

International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: Dr. Merve Gü eş Öza dı International Guidelines for Management of Severe Sepsis and Septic Shock: 2012 Dr. Merve Gü eş Öza dı 03.11.2015 Ta ı Sepsis; keli e olarak Yu a lıları kulla dığı putrid kokuş a de türetil iştir. The

Detaylı

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ

OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK FEMORAL BLOK YÖNTEMİ OFF-PUMP KORONER ARTER BYPASS GREFT CERRAHİSİ İÇİN YÜKSEK TORAKAL EPİDURAL ANESTEZİ VE FEMORAL BLOK YÖNTEMİ A.DOSTBİL*, H.BAŞEL**, Ö.TEKİN***, M.ÇELİK*, A.AHISKALIOĞLU*, AF.ERDEM* *ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Karın Germe Ameliyatı Kontrendikasyonlarının Gözden Geçirilmesi ve Komplike Olmuş Olgu Sunumu

Karın Germe Ameliyatı Kontrendikasyonlarının Gözden Geçirilmesi ve Komplike Olmuş Olgu Sunumu Olgu sunumu / Case report Temel ve ark. 45 Karın Germe Ameliyatı Kontrendikasyonlarının Gözden Geçirilmesi ve Komplike Olmuş Olgu Sunumu A Review of Contraındications of the Abdominoplasty Procedure and

Detaylı

İnfektif Endokardit (Yeni Rehberler)

İnfektif Endokardit (Yeni Rehberler) İnfektif Endokardit (Yeni Rehberler) Dr. Ayşe Albayrak Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hast. ve Klinik Mikrobiyoloji AD 1/53 İnfektif Endokardit (İE) Yıllık insidans: 3-9/100.000 Yaşamı tehdit

Detaylı

DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD

DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD DİYABETİK AYAK YARA BAKIMI ve HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI SEMA İNCE DİYABETİK AYAK YARA BAKIM HEMŞİRESİ Ç.Ü.T.F. ENDOKRİN VE METABOLİZMA BD SUNUM İÇERİĞİ Diyabetik ayak Diyabetik ayak yara nedenleri Etiyopatogenezi

Detaylı

İnfeksiyonu Nasıl Tedavi Edelim, Tedavi Prensipleri ve Tedavi Süresine Uyum

İnfeksiyonu Nasıl Tedavi Edelim, Tedavi Prensipleri ve Tedavi Süresine Uyum İnfeksiyonu Nasıl Tedavi Edelim, Tedavi Prensipleri ve Tedavi Süresine Uyum Dr. Oral ÖNCÜL GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Enf. Hst. ve Kl. Mik. Srv Istanbul oraloncul@yahoo.com DM Hastaları Yeterince

Detaylı

POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Firdevs Aktaş

POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Firdevs Aktaş POSTOPERATİF ATEŞ TANI VE TEDAVİ YAKLAŞIMI Firdevs Aktaş SORUN Postoperatif ateş nedeniyle konsültasyon istenen hasta İNFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANI YAKLAŞIMI Tanı Antimikrobiyal tedavi (ne zaman?) Postoperatif

Detaylı

ASEMPTOMATİK BİLATERAL PNOMOTORAKS

ASEMPTOMATİK BİLATERAL PNOMOTORAKS Olgu sunumu / Case report ASEMPTOMATİK BİLATERAL PNOMOTORAKS Sami Doğan*, Hakan Ateş**, Mesut Erbaş**, Ömür Öztürk**, Suat Gezer***, Sami Karapolat***, * Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi

Detaylı

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D

SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI. Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D SSS ENFEKSİYONLARI OLGU SUNUMLARI Dr. Hande Aydemir Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları A.D Olgu 1-30 yaş - Erkek - Çaycuma, Zonguldak ŞİKAYET -Bulantı -Kusma -Baş ağrısı ÖYKÜ Burun

Detaylı

NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI

NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIBBİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ZİGOMİKOZ : 19. YY. SONU ALMAN PATOLOG OLGU: Absidia corymbifera enfeksiyonu BULAŞ: SPORLARIN SOLUNMASI KONTAMİNE

Detaylı

ANTİBİYOTİK KULLANIM KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ

ANTİBİYOTİK KULLANIM KONTROLÜ VE ANTİBİYOTİK PROFİLAKSİ REHBERİ ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI 1.AMAÇ:Antibiyotik Kontrol Ekibi nin amacı; hastanemizde antibiyotik kullanımının kontrolünü sağlayarak dirençli mikroorganizmaların yayılımını önlemek

Detaylı

Fournier gangreni: 18 olgudaki prognoza etki eden risk faktörlerinin ve tedavi maliyetinin değerlendirilmesi

Fournier gangreni: 18 olgudaki prognoza etki eden risk faktörlerinin ve tedavi maliyetinin değerlendirilmesi Turkish Journal of Trauma & Emergency Surgery Original Article Ulus Travma Acil Cerrahi Derg 010;16 (1):71-76 Klinik Çalışma Fournier gangreni: 18 olgudaki prognoza etki eden risk faktörlerinin ve tedavi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003

ÖZGEÇMİŞ. Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi 1997-2003 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Esin ÇEVİK Doğum Tarihi: 16/10/1979 Unvanı: Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni

Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dev Karaciğer Metastazlı Gastrointestinal Stromal Tümör Olgusu ve Cerrahi Tedavi Serüveni Dr. Koray TOPGÜL Medical Park Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü/ SAMSUN 35 yaşında erkek hasta, İlk kez 2007

Detaylı

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ

Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ Emilebilir, Mikro gözenekli Doğal Epitelyum Eşdeğeri Sentetik Yanık ve Yara Tedavi Ürünü UYGULAMA VİDEOSU LİTERATÜR GEÇİCİ DERİ EŞDEĞERİ SUPRATHEL Geçici Deri Eşdeğeri İle Yenilikçi Yanık ve Yara Tedavisi

Detaylı

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi

Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Yatan hastalarda güncel diyabet tedavisi Doç. Dr. Mehmet Uzunlulu Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH İç Hastalıkları Kliniği Diyabet hastası neden yatar? Kontrolsüz diyabet HbA1c: %16 Metformin DPP-4 inhibitörü

Detaylı

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D.

KOLONİZASYON. DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON DR. EMİNE ALP Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji A.D. KOLONİZASYON Mikroorganizmanın bir vücut bölgesinde, herhangi bir klinik oluşturmadan

Detaylı

REKONSTRÜKSİYON FOURNİER GANGRENİ NDE REKONSTRÜKTİF YAKLAŞIMLARIMIZ: 27 HASTADA RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA

REKONSTRÜKSİYON FOURNİER GANGRENİ NDE REKONSTRÜKTİF YAKLAŞIMLARIMIZ: 27 HASTADA RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA REKONSTRÜKSİYON TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ Cilt / Sayı FOURNİER GANGRENİ NDE REKONSTRÜKTİF YAKLAŞIMLARIMIZ: HASTADA RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA Önder TAN*, Bekir ATİK**, Duygu ERGEN*

Detaylı

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor?

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Diyabetik Ayağa Nasıl Bakıyor? Diyabet Koordinatörü Görüşü Doç. Dr. Mustafa Altay Keçiören EAH Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları IV. Ulusal Diyabetik

Detaylı