Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu"

Transkript

1 Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve 6zellikleri belirtilen 2 (ik 4734 Sayrlr Kamu ihale Kanunun g.maddesi geregi yaklasrk maliyete esas olmak ijzere; Birim fi vatlarrn rn bildirilmesini rica ederim. kalem mal Srra Nc Birim Fivata Esas is Kaleminin Adr Miktarr Birimi ida _\_) Birim Fiyatr(TL) Toplam Fiyatt(TL) I Dijital Rontgen Cihazl 3 Adet 2 Monitdrlii Bifazik Defi brilator Cihazt 1 Adet IOPLAM(Kdv Harig) Ek: Teknik $atlname Onemf i Notlar: En son yaktasrk fiyat bildirim kabul tarihi... I... I 2014 tarihi mesai saati bitimine kadardrr : Birim fiyatlar iizerinden bildirdiliniz toplam bedel K.D.v harig belirtilecektir. : Ttirk Lirasr olarak verilecektir. irtibat Adresi: Aclana Halk Salhfir Miidiirliiflii Reqatbey Mh.5 Ocak Cd. No: 53 Seyhan / ADANA irtibat Tel: l9ll i rtibat Faks: l9ll

2 RONTGEN CIHAZI rnrnir glnrnmnnsi l. ) 2.t KONU: Bu teknik gartname, kurumumuz ihtiyau igin satrn ahnacak olan U-Kollu Tek Dedektdrlti Ust Diizey Dijital Radyografik Grirtintrileme sisteminin teknik <izelliklerini, yardtmct ekipman ve aksesuarlan ile kontrol ve muayene ydntemlerini ve ilgili diler hususlan kapsamaktadrr. sisrnvrin GENEL rarifi : Dijital Radyografrk Gdrtintrileme Sistemi ile direkt olarak kaset ihtiyacr olmadan gok amagh radyografi tetkikleri yaprlabilmeli, dijital ortamda alman gciriintiiler iizerinde manipiilasyon yaprlabilmelidir. Sistemle; herhangi bir film kaseti, fosfor tabaka, grkarabilen cihaz veya malzeme gereksinimi olmakszrn, dofrudan, U-Kollu statife monte dijital dedektdr aracrlrlryla dijital gdninti.ileme yaprlacak, hastarun yatarak, oturarak, ayakta, yan ve oblik pozisyonlarda Rdntgen gekimlerini yapmak miimkiin olacaktrr. Teklif edilen sistemin hastanede mevcut bulunan ya da ileride kurulacak PACS sistemi ile uyrrmlu gahgabilmesi igin uluslar arasr giincel ve lisansh DICOM 3.0 gdr0ntri transfer sistemi standartlanna uygun olmahdrr ve PACS sistemleri ile yiiksek performansta iletigim sallayabilmesi igin en az aga$rda listelenen rizellikler bulunmahdrr. o Store (PACS veya ig istasyonunaya dadicom Storage Server'a gcinderme) o Storage Commitment (Depolama iglemi yapffi DICOM Store SCP ile gdnderen DICOM Store SCU arasmda imajrn sorunsuz depolandrlrm teyit eden onaylama) o Query/Retrieve (Sorgulama/Erigim) o Modality Worklist Management (MWM) (HIS/RIS server'dan hasta listesi 'worklist' alabilme) o Modality Performed Procedure Step (MPPS) (Ttim gahgma parametrelerini bir HIS/RIS server' a transfer etme) o Print ($ebekeye balh tiim cihazlardan DICOM uyumlu printer ile do[rudan resim basabilme). Off-line Media (DICOM Files) Sisrnui OLU$TURAN UNifnLER: Sistem a;a[rda belirtilen iinitelerden olugacaktrr: o Flat Panel Dedekt<ir o U-kollu Statif. Mobil Hasta Masasr o Rcintgen Tiipi.i o Kolimatdr o Rdntgen Jenerat<irii o Kumanda Konsolu, Dijital Unite ve Monitcir Sistemi o Aksesuarlar - 1-

3 3.1. FLAT PANEL DEDEKTOR: 3,1.1. Dijital dedektdr, solid state flat panel tipinde olacak ve detektdr materyali Amorfus Silikon;Sezyum Iyodid veya Gadolinium Oxysulfide' den yaprlmrg olacaktrr.fosfor Plaka veya CCD tabanh dedektdrler kabul edilmeyecektir Dedektor gdriintiileme alant en az 4I cm x 41 cm olmahdu Dedekt<lriin DQE de[eri (Olp/mm) enazo/o40 olacaktrr Dedektdr gori.inti.ileme matriks degeri en az 2000x2000 piksel olacaktrr. Detektcir sisteminde, A/D gevrim iglemi en az 14 bit derinlilinde olmahdrr Her bir pikselin boyutu 200 mikrondan biiytik olmayacaktrr Detektor sistemi, minimum doz kullammr ile yiiksek kalitede gortintii elde edilmesine olanak tamyacak gekilde tasarlanmrq olmahdrr. Bu dofirultuda, detektd,r sisteminin doz kullanrmr ihtiyacr, doz alam dlgtim sistemiyle uygun olmahdrr ve ileride ihtiyag olmast durumunda doz dlgtim cihazt (DAP METRE -Dose Area Product Meter) eklenebilmelidir. Hastarun almrq oldugu doz deferi monitcirize edilebilecektir Ardrgrk iki ekspojur arasrndaki si.ire enfazlag saniye olacaktrr. imajrn ekrana gelme siiresi 12 saniyeyi gegmeyecektir Dedektcir uzaysal gdztiniirltifti (spatial resolution) en az 2,5 lp/m:m olmaltdrr. 3.2, U KOLLU STATIF: Flat panel dedektdr ve Rontgen ttipti, motorizebir U-kollu statife monteli olacaktrr U-kolun rotasyonu en az -30 derecel+i20 derece olmah ve vertikal hareketi enaz 115 cm olacaktrr. Bu hareketler motorize olmahdrr U-kola monte Flat Panel en azt45 derece agrlanabilecektir Sistemde cinceden programlanmrg U-kol pozisyonlarr segilebilmeli veya pozisyonlar pro gramlanabilmelidir Foktis- dedektdr (SID) mesafesi en az cm arastnda ayarlanabilmelidir Grid yolunlulu (cm'de igerdigi kurgun gubuk sayrsr) enaz36 gizgilcm, grid oranr ise enaz 8:1 olmahdrr MOBiL HASTA MASASI: Masa mobil tipte, 4 adet tekerle[e sahip olup elektromanyetik fren mekanizmast ile sabitlenebilmelidir , Masa Ost tablasrmn geniglili en az 65 cm, boyu ise en az 200 cm olacaktrr Masa tablasr yizer hareketli ve elektromanyetik frenli olacaktrr. Masa tist tablasr; uzunlamasma toplamda en az 40 cm ve enine ise toplamda en az 15 cm hareket edecektir Hasta masasl, en a2200 kg alrrhgr hareketleri etkilenmeden tagryabilmelidir Hasta masaslnln filtrasyon de[eri 100 kv'da 1,2 mmal egdelerinden fazla olmayacaktrr. ^F - 2-

4 3,4. RONTGEN TttpU: 3.4,1. Rcintgen ti.ipii anod rsr kapasitesi en az HU olacaktrr' Rdntgen tiipti haube rsr kapasitesi en az HU olacakttr Ttiptin ktigiik foktisti en fazla 0.6 mm, biiytik foktisti en fazla 1.2 mm olmahdrr Ttipiin kiigiik fokiis gticti en az25 kw, biiyiik foktis giicii en az 50 kw olmahdr Rdntgen tiiptinde a$rr rsmmaya kargr elektronik koruyucu devre bulunmah ve detaylan agrklanmahdrr. 3.s. oromatir rolivtaton: Sistemde goriintiileme alanmr smrlayan kolimattir bulunacaktrr Kolimatrirde 0,1-0,2 mm bakrr veya ali.iminyum filtreleme olacaktrr. Filtre seqimi manuel veya kullamlan anatomi programr sayesinde otomatik olarak yaprlabilecektir Sistemde merkezleme dtizene[i olacaktrr Kolimatdrd e zaman ay arh alan aydrnlatrcr bulunacaktrr RONTGENJENERATONU: R6ntgen jeneratdrii 380/400 V +%10 ve 50 Hz+o/o3 trifaze gebeke gerilimiyle gahqmahdrr' Jeneratdr, gebeke gerilimindeki de[igmeleri otomatik kompanse edici diizenefe sahip olmahdrr Rdntgen jeneratdrt ytiksek frekans teknili ile en az 100 khz frekansla galtqan, mikro iglemci kontrollii bir sistem olmahdrr. 3.6,4. Rdntgen jenerator0niin gticii en az 50 kw olmahdrr Radyografi delerlerinin ayar arahklarr agalrda belirtildigi gibi olmahdrr: okv oma o mas de[eri : kv : ma, : 0,5-500 mas, Grafi gahgmalan srasmda kilovolt, miliamper ve miliampersaniye delerleri ayfl ayrr kumanda masasr iizerinden segilebilmeli ve dijital gdstergelerden izlenebilir olmahdrr. 3,6,7. Sistemde otomatik kullarum hatasr ve aflzatespit programlan olmahdrr KUMANDA KONSOLU, DiJiTAl UNirn VE MONirOn Sisrnvri: Bu iinite en az 15 inch ve 1,3 megapiksel LCD monitdrden olugan bilgisayar tabanh olacaktrr. Sistemin kontrolii klavye mouse velveya dokunmatik LCD ekran ile yaprlacaktrr Kumanda tinitesinde hasta demografik bilgileri girigi otomatik olarak mevcut HIS (Hastane Bilgi Sistemi) / RIS (Radiology Bilgi Sistemi) sisteminden temin edilebilecepi gibi bu istasyonlardan manuel olarak kullamcr tarafindan da girilebilmelidir. Exposure dan sonra, hastaya ait klasdr ig istasyonuna otomatik olarak aktarrlacaktrr" Olugan gtiriintti hastamn ait oldugu klasore sistem tarafindan otomatik aktanlacaktrr. 3.7,3, Sistemde hazr ve programlanabilen gekim protokolleri/programlan bulunmahdrr. Sistemde - 3-

5 programlanml$ X-ray protokol prosed[rleri olmahdrr. Bu programlara gore sistem otomatik olak ky ma, mas gibi exposure parametrelerini otomatik olarak gostermelidir. 3,7.4. Kumanda konsolunda bulunan yazrhm, detektorden gelen gdriinttileri otomatik olarak iglemelidir Detektdrden gelen veriler bu Kumanda konsolundaki bilgisayarlarc aktarrldrktan sonra film ve/veya monitdr aracrhlr ile gdrtintiilenmeye haz:r hale gelmelidir. 3.7,6. Hasta tarumlama esnasrnda yanhg segilen gekim parametreleri iq istasyonu konsolunda dtizeltilebilmelidir Kumanda konsolunda ekspojur parametreleri gdriilebilmelidir Dijital ijnite yazirm paketinde parlakhk ayan, kontrast ayafl, flip/rotate ve manuel shutter ozellikleri ile reset fonksiyonu ve post processing iglemleri yaprlabilecektir Sistem agalrdaki imaj igleme fonksiyonlanm igermelidir: o Multi-Image Display (Ekranda goklu imaj gosterimi) o ZoomlPan (Gdri.intti btiyi.itme ve kaydrrma). Magnifying glass (Gdriinti.iniin herhangi bir yerini belli bir pencere boyutunda gegici olarak biiyi.itebilme ve bu pencerenin yerini gergek zamanh olarak deligtirebilme) o Black and white inversion (Siyah/Beyaz dontigtimri). Up and down, right and left rotation (Yukarr/Agalr, Sa!/Sol doniigtimti) o Windodlevel (Otomatik ve manuel pencereleme). Edge enhacement (Kenar belirginlegtirme) igin filtreleme segimi o Annotasyon kaydr (Gdrtintrintin herhangi bir yerine boyutlan ve karakterleri ayarlanabilen ya veya gekil yerlegtirebilme) o SaE/sol igaretleme o Multitasking (Qokl Sistemde imaj izasyonunu arttran ve tek gdriinttide dtigtik ve ytiksek dansiteli olugumlann gdri.ilebil ini saglayan programlar bulunmahdrr Gortinttilerdeki netlie n sa[lanabilmesi igin kenar kontrastr artrrrlabilmeli ve lnce kontrast detaylarrm, detayrn bti iiltine bakrlmaksrzrn, gdriilebilir hale getirebilmelidir Sistem goriintiiyii net grani.iler etkiyi azaltabil Sistemde tek edrii doku egitleme yazltm ve kemik dokuyu aym otomatik olarak da cal hale getirmek igin iizerinde olugan dijital gtiriiltti etkisini (noise) ve lidir. diigtik ve ytiksek dansiteli olugumlarrn gdriilebilmesini sallayan bulunacak, windodlevel ayarlamasr drgrnda, yumugak doku anda gdsterebilecek ayarlamalarc sahip olmahdrr. Bu algoritmalar ahdrr. 3,7.14, iqlenen gdrtintiilerin ve hentiz gor0nttisi.i olugturulmamrg ancak di[er bilgileri olan hastalarm listelenebil frlm basma iglemleri bi 3,7,15. Kumanda konsol i, goriintiisii olan hastalann gortintiilerinin ekrana getirilebilece[i ve yar ve monit<ir vasrtasryla yaprlabilmelidir. da kayrth ttim hastalar bir liste halinde gdriinti.ilenebilmeli ve listede - 4-

6 hasta adr, numarasr, dogum tarihi, tetkik, modalite gibi veriler gdriilebilmelidir. Liste ayrtca tetkikleri de seriler baznda gruplayarak gcisterebilmelidir. 3,7,16, Sistemin RAM kapasitesi en az 2 GB olacaktr. Hard disk kapasitesi en az 500 GB veya en az hasta gdriintiisii saklayabilmelidir. 3,7,17, Dijital iinitede depolama veya yedekleme; sisteme entegre CD/DVD yazrcryla yapriabilmelidir. DICOM formatrndaki viewer ile birlikte CD/DVD' lere kaydedilmig gorunttil.. herhangi bir PC'de (MS Windows ortamrnda) 6zel bir programa gerek duymadan CD/DVD okuyucusunda agrhp incelenebilmeli ve dansite, kontrast gibi proses iglemleri yaprlabilmelidir Birden fazla gdriintti ayru monitcirde gdsterilebildili gibi ayru CD/DVD ye de kaydedilebilmelidir. 3.7,19, Sistem online olarak servis merkezi ile iletigim kurabilmeli ve sistem yazrhmr ile ilgili artzalan online servis desteli ile giderebilmelidir AKSESUARLAR: 3.g.1. Sistemle birlikte bilgisayar sistemi ve sistemin dijital hafizasmr, voltaj oynamalanna ve elektrik kesintilerine kargr korumak ve yapmakta oldufu iglemi bitirmesi arnacryla, en az l0 dakika gafugtrracak uygun gtigte on-line ozellikli, elektrik gebekesinden kaynaklanan gtiriiltiiyii giderecek elektronik filtre sistemli kesintisiz gtig kaynagr (UPS) verilecektir Sistemle birlikte enaz2 adet ultra-light dzellikte tek parga kurgun onliik (askrhk dahil), 2 adet tiroid koruyucu ve 2 adet gonad koruyucu verilecektir' 4. KURULUM: 4.1. Sistemin kurulacalr yer Hastane idaresi tarafindan, sdzlegme yaprldrktan en geq 30 takvim gtinii iginde yiikleniciye teslim edilecektir. Cihazlann kurulaca[r mekana ait proje haznhlr bedelsiz olarak yiiklenici firma tarafindan yaprlacaktrr Cihazlar hig kullanrlmamrg ambalajrnda teslim edilecektir. Daha 6nce demo amagh olarak kesinlikle kullanrlmamr g olmahdrr Hastane idaresi cihaznpanosuna kadar olan elektrik sistemini sa[layacak, cihaza ait pano ve panodan sonraki sistem ytiklenici firma tarafindan saflanrp kurulacaktrr. 4.4, Montaj srrasrnda gerekli tavan, taban duvarlartndaki kablolama ve kanal iglemleri, cihaz odasr ve kumanda odasrnrn aydrnlatmasr ve diger dekorasyon igleri ytiklenici firma tarafindan yaprlacaktrr. 5. istnniinn DOKUMANLAR

7 6. TEKNIK servis, caranti vn ynnek IARCA 6.1. Cihann tilmpargalan (Rontgen ttipii ve Flat Panel Dedekt<ir dahil) kati kabulden baglamak iizere en az 2 (iki) yrl siirey paryadan higbir ticret talep garanti bitiminden soma en acaktu. Garanti siiresince bakrm-onanlm ve yedek ir. Uretici, temsilci velveya satrcr firma ticretsiz siireyle iicreti kargrhfrnda yedek parya ve teknik servis sallayacaktrr. 6'2. Anza bildiriminden son-ra mesai saatleri dahilinde 24 (yirmid6rt) saat iginde cihazamiidahale edilecek ve parqa gerektirmeyen hallerde btittin fonksiyonlair ile gahgtrrrlacaktr. parga gerektiren hallerde bu si.ire 10 (on) ig gtinti ile srmrh olacaktrr. Arrzah g.g.n siire garanti siiresinden sayrlmayacak ve garanti stiresine eklenecektir Teklif veren firmalar teknik servis imkdnlarrnr ve alt yaplsml belgeleyecektir.(teknik personel sayrsr, elitim durumlan, bakrm onanm imkdnlarr vb.). 7. KABULVE MUAYENE 7.1. Clhazlarn kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafindan yaprlacaktrr. Kontrol ve muayenede, gartnamede istenilen ve teklifte belirtilen ttim cizelliklerin uygunlu[u aragtrrrlacaktrr. Ayrrca yedek pargave aksesuarlann kontrol ve sayrmr yaprlacaktrr Kabul ve muayene srasmda firmalardan bazr testlerin yaprlmasr istenebilir. Bu durumda gerekli personel, ekipman ve kurum drizenelini firmalar sallayacaktrr Kabul ve muayenede olugabilecek kazavehasarlardan yukgnici firma sorumludur. 8. ngifiu : Montaj bittikten soffa cihaz bagrnda ytiklenici firma tarafindan yeterli stireyle aplikasyon elitimi verilecektir. 9. TEKLiFLERINHAZIRLANMASIVEDEGERLENDiRiLMESi 9'l' Teklif veren firmalar gartname maddelerine ayfl ayrr ve Tiirkge olarak gartnamedeki srraya g<ire cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "...Marka...Mode1Dijital Radyografik Gtiriinttileme Sisteminin $artnameye Uygunluk Belgesi" bagllr altnd,ateklif veren firmanrn baghkh kalrdrna yazrlmrg ve yetkili kigi tarafindanimzalanmrg olmahdrr. Bu cevaplar orijinal dokiimanlan ile kargrlagtrrrldrprnda her hangi bir farkhhk bulunmamahdrr. Dokiimanlar g.2. $ teknik dzellikleri t. k 9'3' Teklif edilen cihann teknik gartnameye uygunlu[unu aragtrmak igin demonstrayon istenebilir. Demonstrasyon igin tiim masraflar ftmalar tarafindan kargrlanacaktrr. Demonstrasyonda teklif edile n cihazn ayrusr g6sterilmelidir. KAYA - 6-

8 MoNiTonr,U girnzix onninntr,aron cinazr rnxxir ganrn,tnnnsi 1. KONU: Genel amaglt, ameliyathane yogun bakrm ve hastane acil merkezlerinde kullamlabilecek dzellikleri olan monofazik monit<irlii defibrilatrir cihazr teknik gartnamesidir. 2. TEKNiK 6ZNILLI<LER: 2.1. Cihaz gahgma dili tercihen Tiirkge olmahdrr Cihaz ventriktiler fibrilasyon srasmda hrzh ve emin olarak hastayr defibrile edebilmelidir Cihazbifazik dalga formu ile defibrilasyon yapmahdrr. Cihaz hastamn gd[iis empedanstm dlgerek etkin bir defibrilasyon gergeklegtirebilmelidir Cihaz kagrklardan, pedlerden ve cihazlabirlikte verilecek olan 3 derivasyonlu EKG kablosu vasttast ile EKG monit<irizasyonu yapabilmelidir. DI,DII,DIII derivasyonlan ekrandan izlenebilmelidir. Cihaz hastadan alman EKG sinyallerini analiz edebilen ve defibrilasyon gerekip gerekmedipine karar veren bir sisteme sahip olmahdrr Ventrikiiler fibrilasyon drgrndaki di[er kardiyak aritmilerde kullamlabilmek tizere cihaz R dalgasr ile senkronize grkrg ( kardiyoversiyon ) vermelidir Cihazda senkronize gahqmayr gristeren bir igaret olmah ve monitcire senkronizasyon konumunu belirten bir sinyal gcindermelidir Monitcjr tizerinde Tarih-saat, Batarya seviyesi-qrs sembolti-ekg sinyali-derivasyon tantml, Filtre tipi, kullanrm igin uyancl mesajlar ve hata-uva uyarrlarr izlenebilmelidir. 2.6, Hastaya gok kagrklar veya yaprgtilrlan disposable pedler iizerinden verilebilmelidir. 2.7, Cihann bataryasr takrh durumda iken en az2}}joule'ltik enerji seviyesine enfazlat saniyede ulagabilmelidir. Defibrilasyon enerjisi en az joule arasrnda en az kademede ay arlanabilme I i dir. ClhazdaManuel, AED ve Senkronize modlarr bulunmahdrr. Clhann geri dtintig zamanr enfazla 3 saniye olmah ve bu sayede defibrilasyon iglemi neticesi ekranda gdriilmelidir. 2.11, Bataryarun garj seviyesi alet iizerinde gdzle izlenebilmelidir. Cihann test devreleri olmahdrr ( batarya, kaydedici igin mutlaka bulunmahdrr) ve bu prosesler ekrandan izlenebilmelidir. 2.12, Batarya harici bir garj ediciye ihtiyag duymamah, garj kapasitesinin tarrramrnaenfazla 3-4 saat iginde garj olabilmelidir. 2.13, Manuel moda enerji seviyeleri elle ayarlanabilmelidir. Crhaz tizerindeki bir tugla veya kagrklar tizerindeki dtigmelerle hastaya gok uygulanabilmelidir. 2.14, Cihazbatarya tam dolu iken en az 120 dakika boyunca monitcirizasyon veya en az 60 kere en tist enerji seviyesinde defibrilasyon yapabilmelidir Cihaz dahili bir test yiiktne sahip olmah ve kapatrldrfrnda, bogalt (disarm) pozisyonuna ahndrsrnda, harici kagrklar cihazdan scikrildiiltinde depolanan enerji bu ytik iizerinden bogalmahdrr Cihann EKG kartr ve hasta girig devresi ytiksek genlikli defibrilatdr ve elektrocerrahi sinyallerine kargr korumah olmahdrr. 2.17, Cihazda uzun siireli hasta nakli igin ambulans akiistinden direk besleme girigi olmahdrr Cihaz EKG R dalgasrm algrlayabilmeli ve eg zamanh, krsa si.ireli ses verebilmelidir. Clhazrn 6n panelinden EKG genli[i en az X712, XI, X2, X4 ve otomatik ayar olarak se gilebilmeli ve kalp attm hrzr limitleri ayarlanabilmelidir.

9 2.18. Monitdrdeki sinyaller en az atrm/dakika arasmdaki nabnlar izlenebilmelidir. Bu deferler daha da genig olabilir Defibrilat<iriin kagrklan rizerinde charge ve discharge dtigmeleri bulunmaldrr. Kablo ve kagrklar hastaya temas etmiyorsa cihaz kullanictyr uyarmahdrr. Harici kagrklar tizerinde rgrkh temas indikatdni bulunmahdrr Cihazda elektriksel gtivenlik konusunda IEC-601 standardrnda belirtilen agagrdaki delerlerin uygunlu[u belirtilmeli ve belgeledirilmelidir. ( Dokiiman, orijinal kitalog v.b.) Cihaz en az 5 inch renkli ekrana sahip olmahdrr.?.??. EKG kartr girigi igin CMRR (Common Mode Rejection Ratio) enaz 100 db olmaldrr Kaydedicide ve ekranda EKG hrzr25 mm/sn mutlaka bulunmahdrr.?.24. Kalp atrm hrzr (nabrz) monitdrde veya displayde dijital olarak okunmahdrr. 2.25, lmv'luk EKG kalibrasyon sinyali bulunmah ve kaydedici kalibrasyon sinyalini gizebilmelidir Monitdrde izlenen sinyal istenildipin de y azdriabilmelidir Cihann kaydedicisi defibrilasyon raporlarmda kayrt iglemi srasmda EKG kagrdrna EKG trasesi,tarih, zaman, o anki gahgma modu ve segilen enerji miktalnr da yazmahdr Cihaz gerekti$inde pediatrik amagh kullanrlabilmelidir. Cihann yetigkin kagrklannrn, iginde pediatrik kagrklar olmahdrr ve de[igimi kolay olmahdrr Tekliflerde firmalar kaydedicininyazrcr u9 tipi ( rsrh, miirekkepli v.s. ) ve kullanrlan kafrdrn boyutlarr hakkrnda bilgi vermelidir EKG igin filtre segim anahtarr olup olmadrgr varsa hakkrnda bilgi verilmelidir Monitdr TFT-LCD teknolojisi tiriinii olmahdrr Cihaza SpO2 ve CO2 iinitesi eklenebilmelidir Cihaz Tiirkiye genelinde gebeke gerilimine 220 V - 50 Hz uygun olacak ve gebeke gerilimindeki deligmelerin en i n % 10 kompanse edebilecek diizenefe sahip olmahdrr. 2,34. Bu gartnamede belirtilmeyen htikiimler konusunda idari gartname htiktimleri gegerlidir. 3. YEDEK PARQA VE AKSESUARLAR: Clhaz ile birlikte aqalrda belirtilen cihaza verilecektir. I set yetigkin/pediatrik pedal I adetjel 1 adet 3'lti EKG hasta kablosu 5 adet Kaydedici Kagrdr 1 adet Ttirkge Kullanma Krlar,uzu uygun yedek parga ve aksesuarlar 4. TEKNiK SERViS, GARANTi Vn yntek parqa Cihann trim pargalan kati kabulden baglamak izere en az 2 (iki) yrl siireyle garantili olacaktrr. Garanti siiresince bakrm-onarrm ve yedek pargadan.higbir ticret talep edilmeyecektir. Uretici, temsilci velveya satrcr firmi ticretiiz'garanti bitiminden soffa en az 5 (beg) yrl stireyle ticreti kargrhgrnda yedek parga ve teknik servis sa!layacaktrr. Arza bildiriminden soffa mesai saatleri dahilinde 24 (yirmi ddrt) saat iginde cihaza mtidahale edilecek ve parga gerektirmeyen hallerde btittitr fonksiyonlan ile gahgtrrrlacaktr. Parga gerektiren hallerde bu siire 10 (on) i9 giinti ile srnrrli olacaktrr. Atvah geqen siire garanti siiresinden sayrlmayacak ve garanti siiresine eklenecektir. Teklif veren firmalar teknik servis imkdnlarrm ve alt yaplsml belgeleyecektir.(teknik personel sayrsr, efitim durumlan, bakrm onanm imkdnlarr vb.).

10 J. KABULVE MUAYENE 6. n Cihazlann kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafindan yaprlacaktrr. Kontrol ve muayenede, gartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tiim dzelliklerin uygunlulu aragtrnlacaktr. Aynca yedek parga ve aksesuarlann kontrol ve saylml yaprlacaktrr. Kabul ve muayene srastnda firmalardan bazr testlerin yaprlmasr istenebilir. Bu durumda gerekli personel, ekipman ve kurum diizene[ini firmalar sallayacaktrr. Sabyl ve muayenede olugabilecek kazave hasarlardan yiiklenici firma sorumludur. EGITIM : Montaj bittikten soffa cihaz bagrnda yiiklenici firma tarafindan yeterli stireyle aplikasyon epitimi verilecektir. TEKLiFLERiN HAZIRLANMAsI ve DEGERLENDiRiLMESi Teklif veren firmalar gartname maddelerine ayfl ayrr ve Ttirkge olarak gartnamedeki sraya gdre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "...Marka..Model Defibilatdrtin $artnameye Uygunluk Belgesi" bagh[r altrnda teklif veren firmarun baqhkh kalrdrna yazrlmrg ve yetkili kigi tarafindan imzalanmlg olmahdrr. Bu cevaplar orijinal doktimanlarr ile kargrlagtrrrldr$rnda her hangi bir farkhhk bulunmamahdrr. Doktimanlar tizerinde igaretlenmemig maddeler uygun olarak de[erlendirilmeyecektir. $artnameye uygunluk belgesi hanrlanayan ve gartnamede istenilen teknik dzellikleri saglamayan firmarun teklifleri uygun olmadr[r geklinde degerlendirilecektir. Teklif edilen cihann teknik gartnameye uygunlulunu aragtrrmak igin demonstrayon istenebilir. Demonstrasyon igin ttim masraflar firmalar tarafindan kargrlanacaktr. Demonstrasyonda teklif edilen cihazrnaynlsl gdsterilmelidir. Tunca AKDAG Neslihan KAYA Miihendisi

KONU: GENEL ÖZELLİKLER

KONU: GENEL ÖZELLİKLER Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Röntgen Ünitesine Getirilen Rutin Olguların Dijital Radyografi ile Değerlendirilmesine Ait TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU: Kurumumuzun ihtiyacı için alınacak 1 Adet Dijital

Detaylı

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve

Detaylı

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi

ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi Sayr Konu Yaklagrk Maliyet. ADANfi:r.ir.iGi Hatk Satl{r Mtrdiirtiigi YAKLA$TK MALIYETE ESAS F,ORM ADANA... L... t2013 nntinssnsnsinn Mtidtirliiprimiiztin ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktan ve rjzellikleri

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

Verem Savaşı Dispanserleri için dijital röntgen cihazı alımı ve montajı

Verem Savaşı Dispanserleri için dijital röntgen cihazı alımı ve montajı r. _ : j ı u:,j" z ı l SIR A NO 1 2 3 T A ŞIN IR K A Y IT K O D U * TALEP M İK T A R I BİRİM İ Verem Savaşı Dispanserleri için dijital röntgen cihazı alımı ve montajı 27 Adet 4 / 5 ~ ı 6 i 7 8 9 10 11

Detaylı

MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN

MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN in yeni markası olan Dijital Flat Panel Dedektörlü GALAXY serisi DR sistemleri ;Yenilikçi ve yüksek tenoloji kullanarak, çözünürlüğü artırır, mükemmel görüntü kalitesi elde

Detaylı

BİLGİSAYARLI RADYOLOJİ (CR) SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BİLGİSAYARLI RADYOLOJİ (CR) SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BİLGİSAYARLI RADYOLOJİ (CR) SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU: Bu teknik şartname, Bilgisayarlı Radyoloji (CR) sistemine geçiş ve hastanede çekilen radyolojik görüntülerin bilgisayar ortamına aktarılması,

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI " --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I

ji:l :_l , 4ptt I Genel I Toplaqi I TARTI  --. LARENGESKOPSETI _l oi l' l I Fax :04144113016 I Firma Yetkilisi 4_. I T.C. SAGLKBAKANLd Tt]RKiYE KAMU HASTANELER KURUMU AKQAKALE DEVLET H.tsrnNnsi ihale Kodu : 00139 SAY : KONU : Yaklagrk Maliyet Tespiti 28.t0.2015! i r l' l SAYN Hastanemizin ihtiyaglarrndan agaprda cinsi

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat

ALl. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihtiyac LiSTESi. Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet. Fivat T.C. SAcLIK BAKANLIEI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayf : B.10.4.1SM.4.'72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr otan HEMOGRAM REAKTiFI icin TEST

Detaylı

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi

^;*r*ffif,;:: 2.2. SisteminQahgtrrrlmasr. KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi KALI AKCiGER MAKiNES cintzt rnrnix g.lnrn.luosi 1. GEIIEL $ARTLAR 1.1 Teklif edilen cihaz, teknik qartname maddelerine uygun en son model olacaktrr. Teklif veren firma cihazrn marka ve modelini belirtecektir.

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet

Srra. : Tiim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur. ihriyac LisTESi. Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet T.C. SAELIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayl ; B. 10.4.tSM.4.72.00.20t Konu : Teklife Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan BiYOKiMYA igin MALZ.ALIMI isi

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi

T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi :f't T.C. SAdLIK BAKANLIEI TiJRKiYE KAMU HASTANELERi BiR[idi BATMAN 86LCE DEVLET HASTANESi Sayr : B. 10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : ]'eklif'e llavet Sa] In : Kufunlunruzun ihtiyacr olan AMELiYATHANE( Ilgilendiginiz

Detaylı

T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr";;;i;;"4.i,". ( inrivlq LisrESi. Miktan i

T.C. SAGLIK BAKANLIGI. g.ndermenizi, teklifinizde teslimat siiresinin a. ildiilr;;;i;;4.i,. ( inrivlq LisrESi. Miktan i T.C. SAGLIK BAKANLIGI TURKiyE KAMU HASTANELnni ninr,igi BATMAN s6i,cn DEvLET rr.isr,innsi Sayr : B. 10.4.ISM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saym: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RONTGEN each sisremi iqin

Detaylı

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jll"l j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu

Yiirtrgrr.'Adala lcl: f.l.jlll j4.l l9 l: - ti.l2l j;,4 0-1 {l:t. l:j+il irar:0.tll 144 1r) 12. ll )agllk tvluou ugu T.C. ADANA VALILICi i! ^ -!!. ll )agllk tvluou ugu Sayr:77090304.Satrnalma / I 5 I Konu: Teklif Formu 20 I 05 /20ts TEKLIF FORMU Miidiirltigiimiize bagh Saglk Bilgi Sistemleri $ube Miidiirliifii'niin ihtiyacr

Detaylı

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi

T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi. inrivlq LisrDSi T.C. SACLIKBAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELERI BiRLiGi BATMAN BOLGE DEvLET Ha.sTaJ,{Tsi Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 03.11.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Nehiyet HASAN

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur

: fiim Kalemlcre fgklifverilmesi Zorunludur T.C. sadlik BAKANL16I T.IRKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLCE DEVLET HASTANf,Si Sayr : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu ; Tcklifc Davet Sayrn :... Kurumumuzun ihti)'acr olan GULNAZ AKKOYLN icin KvC MALZ

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10)

,667. YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM AI)ANA. Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen (10) Sayl Konu,667 : Yaklagrk Maliyet. T.C. ADANA VALiLidi Halk Safl{r Mtidiirtiilii AI)ANA YAKLA$IK MALiYETE ESAS F,ORM MUESSESESiNE Miidiirltiptimiiziin ihtiyacr olan agagda cinsi, miktan ve dzellikleri ilen

Detaylı

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik

13. rl.o- I zors. Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi Baghekimligi'ne ball ASH istasyonlannrn ve Depo ve ikmal ve Teknik ( + T.C. ADANA VALiLiGi il saelk MndiirliiE[ Sayr : Konu : 77090304.Satrnalma / flo Yakla$rk Maliyet 13. rl.o- I zors YAK LASIK MALiYETE FSAS FORM MUESSESESINE Midiirliiliimiize bagh Il Ambulans Servisi

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

T.C. SAGLIKBAKANLIGI TURKiYE KAMU HASTANELNNi SiNLiGi BATMAN nolcn DEvLET uesrn'nssi. ihrivlq LisrESi. Fivat i Fivat VVIRICDNO:I i I ADET ADET

T.C. SAGLIKBAKANLIGI TURKiYE KAMU HASTANELNNi SiNLiGi BATMAN nolcn DEvLET uesrn'nssi. ihrivlq LisrESi. Fivat i Fivat VVIRICDNO:I i I ADET ADET T.C. SAGLIKBAKANLIGI TURKiYE KAMU HASTANELNNi SiNLiGi BATMAN nolcn DEvLET uesrn'nssi Sayr : B.l0.4.ISM.4 '72.00.201 Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan MUSTAFA AKSOY iqn KARDiYOLOJi MALZ

Detaylı

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

ONpUfi NOTLAR : En son teklif kabul tarihi 03 / 05 / l6 tarih saat 17 : 00'a kadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. j,:. 1-l:,4.1I i. tlrr..irt.,t;.i, Say: 161 82509.Sahnalma / Konu: Teklif Fomu ADANA V Il Saghk M r6dt152619 I 140 28 I 04 12016 TEKLIF FO Miidi.irhigiimrize bagl birimlerin ihtiyacr ol belirtilen 2 (

Detaylı

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet.

Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. Sayr : Konu : Yaklagrk Maliyet. I.C. ADANA VALiLiGi Hatk Sagtrfr Miidtirtiigi YAKLA$IK MALiYETE ESAS FORtr,I ADANA... t... t20t3 MUESSESESiNE Mtidiirltiliimiiziin ihtiyacr olan aga$rda cinsi, miktan ve

Detaylı

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00

I' I. Tanrmlayrcr Firma ve UBB. AMELiYATHANE - MALZEME ALIMI. Teklif Tarihi: SAAT 12:00 T.C. Harran Universitesi Araqtlrma ve Uygulama Hastanesi AMELiYATHANE - MALZEME ALM fiyatrnr agan telilifler de[erlendirme dlgr brrakrlacaktrr. 0demeler muayene kabul sonrast l-3 Ay arasrndadrr- Tarafindan

Detaylı

9-*"1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm.

9-*1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi 1. 0-150 mm arahgrnr 6lgebilmelidir. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. 3. Dijital giistergeye sahip olmahdrr. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr 5. Pilleri beraberinde olmaldrr

Detaylı

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+

T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi. o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl. euzg rexulr lsreme FoRMU. TUTAT.ZETUTE/HIZTUTEI+iSTES+ lstem No Talep Eden Blrim :BlLGl I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FrRAT Uulvensiresl xasranesi o6xen SERMAYE lglernlte alnlirl euzg rexulr lsreme FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet satrn

Detaylı

iil ****1",'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[";i.::::"" li'"',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:11"1"'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve

iil ****1,'ffiiuv]#ri,*ri?;H#:i*[;i.:::: li'',ffi trlm::f','l:,1i#i',tl;iil:l'it:111'i'ji,l;;;' *;'elerrendirmeve T.C. SACLIK BAKANLIeI TURKIYE KAMU HASTANELERi BiRLiEi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B. f 0.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan TROPONiN I, BETA HCC/HCG Ilgilerdiginiz

Detaylı

rexlir isreue FoRMU euzg

rexlir isreue FoRMU euzg lstem No :18073: 15/1501 Talep Eden Blrim :FTR TEDAVI Urulresi T.C. FTRAT Uuivensiresl xnsrenesi o6xen SERMAYE i$uerntte einiml euzg rexlir isreue FoRMU 17.03.2015 Frrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr

Detaylı

MEDICAL TECHNOLOGIES LTD

MEDICAL TECHNOLOGIES LTD MEDICAL TECHNOLOGIES LTD Flat Panel Detektörl rlü Dijital Radyografi Sistemi Dijital Radyografi Sistemi Flat Panel Dedektör (FPD) Teknolojisine Dayanır. Yeni veya upgrade edilmiş genel radyografi odaları

Detaylı

Sayr t (?? Konu :Teklif. """""""""'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr.

Sayr t (?? Konu :Teklif. 'Tl'dir' : erinden tekl toplam bedel K.D.V harig belirtilecektir. : lmayan tekl endirme drgr blrakrlacaktrr. Sayr t (?? Konu :Teklif T.C. ADANA VALiLiGi Halk Saghfir Miidrirliigii ADANA...t...t2014 TEKLiF FORMU Miidtirli.igiimiizi.in ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktarr ve

Detaylı

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur

rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Fiyat i : Ttim Kalemlere Teklif verilmesi Zorunludur T.C. sagltk nlxlnr,rgr rt-rnriyn KAMU HASTANELEni ninligi BATMAN s0lct DEVLET ulsunnsi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet 22.09.2014 Sayrn :................. Kurumumuzun ihtiyacr olan

Detaylı

MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM

MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM Çok amaçlı Radyografi sistemidir. Özellikle modern flat panel detektörleri kullanacak ekilde optimize edilmi

Detaylı

T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO

T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO T.C. ADANA VALiLiGi Halk Sagllgl MOdOrlOgO SaYI Konu : L\60 : Teklif ADANA 26.106/2013 TEKLiF FORMU MOdOrlOgOmOzOn ihtiyaci olan a!iaglda cinsi, miktan ve Qzellikleri belirtilen 10 Kalem Mal Allml l!ii

Detaylı

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi

HAcETTEPE ru ruivrnsiresi HAcETTEPE ru ruivrnsiresi BTLIMSEL ARA$TTRMA protelrni roor0ittrsyon ainiml Telefon: (0312)297 61 Proje l$lem 06800 Beytepe-Ankara 33 (031 2)297 61 36 Faks: (0312)297 65 42 Telefon :( 0312) 297 61 33 (031

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 18/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012356 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 22/06/2016-10786 *BD2677397112* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml HAcETTEPE u ru ivrnsiresi ailiwsel ARA$TIRMA pnolrleri roonoirunsyon einiml 06800 Bcytcr,c.., r Telefon : (0312)297 61 33 (0312)297 61 36 Faks: Q312)):,t Proje lglem Telefon :( 0312)297 61 33 (0312)2!r,,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/04/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20112935 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/05/2011 TARİHİ,

Detaylı

$w:^. 9:9!q i9 piyasadan sallanabilen 2 adet AA pil ile galqabilmelidir. l0.cihazrn garanti siiresi pil harig 2 yrl olacahri.

$w:^. 9:9!q i9 piyasadan sallanabilen 2 adet AA pil ile galqabilmelidir. l0.cihazrn garanti siiresi pil harig 2 yrl olacahri. !: gal\rkrrr KARATETix 0rvlvnnsirnsi Yaprakh Meslek Yiikokulu-Milkiyet Koruma ve Gtvenlik B6lllmii Sivil Savunma ve itfaiyecilik programr Ki$isEL HAREKErsizLk cfirazr TEKNiK $ARTNAMESI I. Sallam ve su

Detaylı

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam:

l' t, (rr) Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM GenelToplam: + l' t, J r:r \'.tr& Rrn.!.i, Sayr: 770903M.Satrnatrna I!SS Konu: Yaklattk Maliyet T.C. ADANA VALILIGi ll sagl* Miidtuliigi OSrl9rzors YAKLASIK MALIYETE ESAS FORM MUESSESEsTNE - Miidnrhignmiize bagd ydnetim

Detaylı

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi

T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI. inrivlq LisrESi T.C. SACLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELERi BiRLidi BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESI Sayr : B.10.4.1SM4.72.00.20/... Konu : Teklife Davet 20,10.2014 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Yusuf GOK igin

Detaylı

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine

ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine T.C, ADANA VALILIdI ll Slgl. M[dtrl0g0 YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM. -.)ADANA ly-. nenot4 MUESsESESINE I ADETTEKMX $ARTNEME (lo sayfa, j ff,';x,,#f}#:i#i'itrj, ;lsl,,*?.rg1i,ffi Ttr11,,#tlfnine k.d.rd,r

Detaylı

Tanrmlayrct Firma ve UBB. Toplam Fivat. SonTektif Tarihi:!rf.O +.LOl+ S.No Mal / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim Fivat

Tanrmlayrct Firma ve UBB. Toplam Fivat. SonTektif Tarihi:!rf.O +.LOl+ S.No Mal / Hizmet Adt Miktarr Birimi Birim Fivat T.C. Harran Universitesi Aragtrrma ve Uygulama Hastanesi Srra No: 02725 Konu: Teklif Mektubu igin Adr: TEKNIK servis-sratik TRANSFER ANAHTARI Fip Kodu : : Fiyalar KDV Harig olarak verilmelidir. Malzemelerin

Detaylı

] i VF,NTR KULER LEED : I ADET

] i VF,NTR KULER LEED : I ADET T.C. SAdLIK BAKANLIEI TURKiYE KAMU HASTANELsni sinl,igi BATMAN solcb DEVLET unsrnxnsi Sayr : ll.l0.4.lsm.4.72.00.201 Konu : Teklife Davet Sayrn : Kurumumuzun ihtiyacr olan SITO LICE iqin KARDIYOLOJI IVIALZ.ALIMI

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi.

TEI : O 312 218 34 97 FAKS :0 3l22lE 34 9E E-mail : coskun.sa in@titck.gov.tr. il.cili Ki$i : Cogkun SARGIN. SATINAIMABiNMi. KURUM BiRiM ISIN ADI TARiH ALIM TURU T.C. SAdLIK BAKANLI6I TURKiYE ilaq VE TIBBI cihaz KURUMU MALZEME IHIZMET ALIMI 06/03t2015 MALZEME ALIMI T,c Sag* BakanlEr KURUMUMUZ TIBBi CiHAZ LABORATUVARLARI IHTiYACI

Detaylı

Konu. HAcETTEPE U ru ivensiresi sir-iftrsrl ARA$Tt RMA pno,l r unl roono i rursvon BiRiM i. Sayr :

Konu. HAcETTEPE U ru ivensiresi sir-iftrsrl ARA$Tt RMA pno,l r unl roono i rursvon BiRiM i. Sayr : HAcETTEPE U ru ivensiresi sir-iftrsrl ARA$Tt RMA pno,l r unl roono i rursvon BiRiM i 06800 Beytepe-Ankara Telefon : (0312)297 61 33 (0312)297 61 36 Faks: (0312)297 65 42 Proje lglem Telefon :( 03121297

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No: VĐD 2010/12 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr

iurivlq LisrESi Slra- Mal / Hizmet Adr i Miktarr T.C. SAGLIK BAKANLICI runxiyn KAMU HASTANELERI BIRLIGI -gainiin n6lcn DEvLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4 '72'00'201 Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan KEMoTERApi servisi iqin uelz ALIMI

Detaylı

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr

ffi : Teklif Birim Fiyar-igin Tamamr ihriyac LisrESi Op.Dr.Ciineyit c0neg Bashekim Yardrmcrsr ffi T.C. sae LrK BAKANL GI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANEsi SATTNALMA KoMisyoN BA$KANLtdr -j 05.08.2011 Sayrn:. Kurumumuzun ihtiyacr olan On iki Ayhk Qevre Yonetimi Ve Danrgmanhk Hizmeti Ahmr igi satrn altnacaktlr.

Detaylı

Faks Numaramız: 0-466-212 56 09

Faks Numaramız: 0-466-212 56 09 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARTVİN DEVLET HASTANESİ BAŞTABİPLİĞİ SAYI : KONU : Fiyat Araştırması 10.01.2013 Hastanemizin Fizik Tedavi Servisinde görülen lüzum üzerine aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemelerin

Detaylı

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM

LdJ. 2L r l3tzott. ADANAVALILIGI it sagtrt utaiirttigti YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM t LdJ saot& Sagirnt.St Sayr : Konu : 77090304.Satmalna i t\08\ Yaklagrk Maliyet.L. ADANAVALLG it sagtrt utaiirttigti 2L r l3tzott YAKLA$K MALYETE ESAS FORM MUESSESESNE Miidiirliiliimiiz ve Miidiirliiliimiize

Detaylı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı XMIND NOVUS Kolay görüntüleme için iyi bir seçim XMIND NOVUS Hızlı ve kullanımı kolay dijital X-ray sistemidir. Uygun fiyata, birinci sınıf panoramik

Detaylı

8t\ 2.Krsrm: YAZICI CIHAZLARI BAKIM ONARIM ISI. 4.Krsrm: olivetti MARKA ForoKopi MAKiNELERi BAKrM onartm isi

8t\ 2.Krsrm: YAZICI CIHAZLARI BAKIM ONARIM ISI. 4.Krsrm: olivetti MARKA ForoKopi MAKiNELERi BAKrM onartm isi Sayr Konu 8t\ 'leklif T.C. Adana Valilifii Halk Sa[hgr M iidiirliigii TEKLiT FORMT ADANA Q\*t/fu-rzor+ MUdurlugumiiziin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, rniktarr ve ozellikleri belirtilen l0 krs Kamu lhale

Detaylı

TC. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TEK DEDEKTÖRLÜ YERDEN MONTELİ DİJİTAL RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TC. Sağlık Bakanlığı. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TEK DEDEKTÖRLÜ YERDEN MONTELİ DİJİTAL RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TC. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TEK DEDEKTÖRLÜ YERDEN MONTELİ DİJİTAL RADYOGRAFİK GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA-2016 1 TEK DEDEKTÖRLÜ YERDEN MONTELİ DİJİTAL RADYOGRAFİK

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR

DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR DOĞRUDAN TEMİN TEKLİF MEKTUBU TCDD 3.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ MAL VE HİZMET ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Alsancak/İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı : Açık Tebligat Adresi : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesi

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr,

L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan. 5'Krimpler, dokuya zarar vermeyecek gekirde yumugak hatrara sahip ormarr, ISTERNUM KAPAMA KABLOSU{4'LU PAKET-LERDE) L' inrplant multifleman gekirdek damar r.izerine, multifleman G-g adet yan d:rmarrn sarrlmasrndan orugan gok framanrr yaprda clrmarrdrr 2.-En az t,lmm karrnrrkta

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

ddrelement TM Serisi Ödün vermeksizin Değer ve performans

ddrelement TM Serisi Ödün vermeksizin Değer ve performans ddrelement TM Serisi Ödün vermeksizin Değer ve performans Swissray'den Dijital Radyografi Basitçe çünkü biz daha fazla özen gösteriyoruz Swissray, yirmi yıldan fazla süre öncesinde Dijital Radyografi

Detaylı

BÜLENT ECEVİT.ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAM ALAN DİJİTAL MAMOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜLENT ECEVİT.ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAM ALAN DİJİTAL MAMOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜLENT ECEVİT.ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TAM ALAN DİJİTAL MAMOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Konu: Bu şartname MEME SAĞLIĞI MERKEZİMİZDE kullanılmak üzere alınacak

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

T.C. SAdLIK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLICI. ihriyac LisrEsi. Fiyat 6/0 Polyprolen keskin l3 rnm l/2 100 ADDT

T.C. SAdLIK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLICI. ihriyac LisrEsi. Fiyat 6/0 Polyprolen keskin l3 rnm l/2 100 ADDT T.C. SAdLIK BAKANLIEI BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi SATINALMA KOMiSYON BASKANLICI Sayr :8.r0-4.lSM.4.72.00.20t dfq\ Konu : Teklife Davet 08.08.2011 Sayrn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan Ameliyathaneye 6

Detaylı

Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu

Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu Prof. Dr. Doğan Bor Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 28 ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 27 31 Ekim 2007 Antalya Dijital Görüntülemenin

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

05 - Er"l)t K"r"*t (TL.) onemlinotlar:ensonteklifkabultarihi l.k..t.es:..t zot5tarihsaat 16:00,ekadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V.

05 - Erl)t Kr*t (TL.) onemlinotlar:ensonteklifkabultarihi l.k..t.es:..t zot5tarihsaat 16:00,ekadardrr. TOPLAM TUTAR ( K.D.V. i.:. r:illiil,i].1i1.,,i,t:i!l T.C, ADANA VALiLiGi Il Saghk MiidUrliigii Sayr : 77090304. S attnalma / 1 43 Konu: Teklif Formu 12 /05 /2015 _ TEKLIF FORMU Mtdiirliigiimiize bafh Ydnetim Hizmetleri $ube

Detaylı

Parsel No./Srra No. : 3

Parsel No./Srra No. : 3 Parsel No./Srra No. : 3 c) Ihale (son teklif verme) tarihi d) Ihale (son teklif verme) saati e) ihale komisyonunun toplantr yeri ilan olunur. rina ganrxaurnsi I. GENEL $ARTLAR MADDE I - Kiraya verilecek

Detaylı

'ALiLiGi MiidiirliiIii. ADANA Halk SaEhi TEKLI FORMU. :ellikleri belirtilen (l) kalem malzeme 4734 sayrh :temin edilecektir. \ Adet.

'ALiLiGi MiidiirliiIii. ADANA Halk SaEhi TEKLI FORMU. :ellikleri belirtilen (l) kalem malzeme 4734 sayrh :temin edilecektir. \ Adet. Sayl Konu, q1) : Teklif ADANA Halk SaEhi TEKLI 'ALiLiGi MiidiirliiIii FORMU ADANA,/.9 A Miidiirliigiimiiziin ihtiyacr olan a5alrda cinsi, miktan ve Kamu ihale Kanunun 22/dmaddesi gereli dosrudan temin

Detaylı

., ril yefl : Batman Bctlge Devlet Hastanesi

., ril yefl : Batman Bctlge Devlet Hastanesi T.C. SACLIK BAI(ANLIEI TIJRKIYE KAMU HASTANILERi BiRLiEi BATMAN BOLGE Df,VLf,T HASTANESi!.r\r : 8.10.4.1SM.4.72.00.20/ L., rr Lr l'eklife Davet Kurumumu/un rhlilacr olan SALIH A 1,.r,. ll\,ar teklifinizi

Detaylı

7*s6r7r3 U?t Birim fiyat Tespiti

7*s6r7r3 U?t Birim fiyat Tespiti G*. 7*s6r7r3 U?t Birim fiyat Tespiti TUNCELI V Halk Sa$hlt tt 4.4./04 /20rs 1 Miidiirltigiimtiz Sa$Ift Kurum ve TIBBI CIHAZ ahmr iqi igin, yaklagrk mali Yaklaqrk maliyete esas olmak iizere, aga$rda cir

Detaylı

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012

ctinuru: ANADoLU trxivnnsirnsi T.C. SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 T.C. ANADoLU trxivnnsirnsi SENATO Karar Tarihi z 31,01,2012 Karar No : I ctinuru: 14- Anadolu ljniversitesi (Eskigehir/Tiirkiye) Miihendislik Mimarhk Faktiltesi Elektrik- Elektronik Mtihendislili Bdltimti

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

12 KANALLI EKG CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

12 KANALLI EKG CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 12 KANALLI EKG CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Cihaz hem EKG cihazı olarak hem de şayet ileride istenirse opsiyonel spirometre başlığı ile birlikte kardiyopulmoner testlerde kullanıma uygun bir cihaz olmalıdır.

Detaylı

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I

ll ) Soz konusu ili. L (rakamla),... Trirk Lirasr llyazryla) yapmayl kabul ve taahhrit ederim/ederiz. I DOGRUDAN TEMN TEKLF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruouru-ugu uar ve rrtzvret ALrM routsvonu BA$KANrtctNe Alsancak/iZMiR Tekl if Sahibinin Adr Soyadr lt icaret Unvanr AErk Tebligat Adresi Baflr Bulundufiu Vergi

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

TTURKKIZIIAII. runr KtztLAYl PENDIK. r 868

TTURKKIZIIAII. runr KtztLAYl PENDIK. r 868 TTURKKIZIIAII r 868 runr KtztLAYl PENDIK I. TANIML.dR: llu madde tarif edil.en sozlesme ve ekleri 1.1.!' Tt'nk Krzrlayf',JKuzey MarunarcBcilge K 1.2." Fjrmal', sdzlegmede istenilen iglerin yaprl sciz konusu

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir

yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir SAGLIK BAKANLIEI runxiyn KAMU HASTANELe ni rurunnu Bursa Kamu Hastaneleri Birlifi Genel Sekreterlili yangin ihbar SiSTEnni vn GAZsONnURME Sisrpui rnxxir $ARTNAMESi 1. Ronrsli romeinr oeorrrdr - Dedektor

Detaylı

,63L : Yaklagrk Maliyet

,63L : Yaklagrk Maliyet Sayr Konu,63L : Yaklagrk Maliyet T.C. ADANA VAL LiGi Hatk SaStrgr Miidiirt0gii YAKLA$IK MAL YETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miid'lrluoumuz'in ihtiyacr olan agagrda cinsi, miktan.ve dzellikleri belirtilen (.1)

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN

MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN MALİ HİZMETLER BAŞKANLIĞI SATINALMA VE İHALE UYGULAMA BİRİMİ Uzman Ramazan TÜRKEŞ Uzman Barış ERDUVAN 1 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamında Fiyat Dışı Unsurlar 2 Fiyat Dışı Unsurlar İhalenin karara

Detaylı

VARIODYN D1 Sistem Tan ı ı t m ı ı

VARIODYN D1 Sistem Tan ı ı t m ı ı VARIODYN D1 Sistem Tanıtımı PA Anons-Sistemi Genel lanons Sistemi i EN 60849, VDE 0828 (Sistem normu) EN 54-16 (Ürün normu) VDE 0833 Bölüm 4 (Uygulama normu Almanya) TRVB 158 (Uygulama normu Avusturya)

Detaylı

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat

r.ffii inrivlc LisrEsi i.iii.j iti*tinin de bildirilmesini arlrica ederim' i Fiyat i ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI i Birim i ToPlam FiYat T.C. SACLIK BAKANLIdI. TURKiYE KAMU HASTANELERi Bllll9l ^saimln sol-cn DEVLET HASTANESI Sayr : B.l0.4.ISM.4'72'00'20l Konu: Teklife Davet Saytn : Kurumumuzun ihtiyacr olan AMELiyATHANE GENEL cer.uroloji

Detaylı

Konu. HAcETTEpE U ruivensirrsi aillrrlsel ARA$Tt RMA pnot eleni roono i runsyon ehi[4i. Sayr ;17388665. DIKKAT EDILEcEK HUSUsLAR

Konu. HAcETTEpE U ruivensirrsi aillrrlsel ARA$Tt RMA pnot eleni roono i runsyon ehi[4i. Sayr ;17388665. DIKKAT EDILEcEK HUSUsLAR HAcETTEpE U ruivensirrsi aillrrlsel ARA$Tt RMA pnot eleni roono i runsyon ehi[4i 06800 Beytepe-Ankara Telefon : (0312)297 61 33 (031 2)297 61 36 Faks: (0312)297 65 42 Proje lglem Telefon :( 0312)297 61

Detaylı

4. Dozallama grrrngasr (1 adet)

4. Dozallama grrrngasr (1 adet) 3'LU MEMBRAN FlLrRAsyoN slsteml TEKNIK 9ARTNAMESI (100 Ml Huni Hacimli) ' Membran filtrasyon sistemi a9a!rdaki malzemelerden olugmahdrr, 1. Ugki Paslanmaz Qelik Manifold (1 adet) 2. Vakum Pompasr (1 adet)

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

-izou HALl,kauguk esaslt

-izou HALl,kauguk esaslt TEKN K SARTNA -izou HALl,kauguk esaslt kahnlrklarda 50.000 volta lzeme olmialrdrr.elektrik 100 koruma sa[layrcr,gegitli koruma

Detaylı