Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu"

Transkript

1 Sayr,tt} Konu : Yaklagrk Maliyet Formu T.C. ADANA VALiLiGi Halk Safl rgr N'l iid ti rliilii YAKLA$IK MALiYBTE ESAS FORM ADANA t4 MUESSESESiNE MiidiirltigUmiiziin ihtiyacr olan a5aprda cinsi, miktarr ve 6zellikleri belirtilen 2 (ik 4734 Sayrlr Kamu ihale Kanunun g.maddesi geregi yaklasrk maliyete esas olmak ijzere; Birim fi vatlarrn rn bildirilmesini rica ederim. kalem mal Srra Nc Birim Fivata Esas is Kaleminin Adr Miktarr Birimi ida _\_) Birim Fiyatr(TL) Toplam Fiyatt(TL) I Dijital Rontgen Cihazl 3 Adet 2 Monitdrlii Bifazik Defi brilator Cihazt 1 Adet IOPLAM(Kdv Harig) Ek: Teknik $atlname Onemf i Notlar: En son yaktasrk fiyat bildirim kabul tarihi... I... I 2014 tarihi mesai saati bitimine kadardrr : Birim fiyatlar iizerinden bildirdiliniz toplam bedel K.D.v harig belirtilecektir. : Ttirk Lirasr olarak verilecektir. irtibat Adresi: Aclana Halk Salhfir Miidiirliiflii Reqatbey Mh.5 Ocak Cd. No: 53 Seyhan / ADANA irtibat Tel: l9ll i rtibat Faks: l9ll

2 RONTGEN CIHAZI rnrnir glnrnmnnsi l. ) 2.t KONU: Bu teknik gartname, kurumumuz ihtiyau igin satrn ahnacak olan U-Kollu Tek Dedektdrlti Ust Diizey Dijital Radyografik Grirtintrileme sisteminin teknik <izelliklerini, yardtmct ekipman ve aksesuarlan ile kontrol ve muayene ydntemlerini ve ilgili diler hususlan kapsamaktadrr. sisrnvrin GENEL rarifi : Dijital Radyografrk Gdrtintrileme Sistemi ile direkt olarak kaset ihtiyacr olmadan gok amagh radyografi tetkikleri yaprlabilmeli, dijital ortamda alman gciriintiiler iizerinde manipiilasyon yaprlabilmelidir. Sistemle; herhangi bir film kaseti, fosfor tabaka, grkarabilen cihaz veya malzeme gereksinimi olmakszrn, dofrudan, U-Kollu statife monte dijital dedektdr aracrlrlryla dijital gdninti.ileme yaprlacak, hastarun yatarak, oturarak, ayakta, yan ve oblik pozisyonlarda Rdntgen gekimlerini yapmak miimkiin olacaktrr. Teklif edilen sistemin hastanede mevcut bulunan ya da ileride kurulacak PACS sistemi ile uyrrmlu gahgabilmesi igin uluslar arasr giincel ve lisansh DICOM 3.0 gdr0ntri transfer sistemi standartlanna uygun olmahdrr ve PACS sistemleri ile yiiksek performansta iletigim sallayabilmesi igin en az aga$rda listelenen rizellikler bulunmahdrr. o Store (PACS veya ig istasyonunaya dadicom Storage Server'a gcinderme) o Storage Commitment (Depolama iglemi yapffi DICOM Store SCP ile gdnderen DICOM Store SCU arasmda imajrn sorunsuz depolandrlrm teyit eden onaylama) o Query/Retrieve (Sorgulama/Erigim) o Modality Worklist Management (MWM) (HIS/RIS server'dan hasta listesi 'worklist' alabilme) o Modality Performed Procedure Step (MPPS) (Ttim gahgma parametrelerini bir HIS/RIS server' a transfer etme) o Print ($ebekeye balh tiim cihazlardan DICOM uyumlu printer ile do[rudan resim basabilme). Off-line Media (DICOM Files) Sisrnui OLU$TURAN UNifnLER: Sistem a;a[rda belirtilen iinitelerden olugacaktrr: o Flat Panel Dedekt<ir o U-kollu Statif. Mobil Hasta Masasr o Rcintgen Tiipi.i o Kolimatdr o Rdntgen Jenerat<irii o Kumanda Konsolu, Dijital Unite ve Monitcir Sistemi o Aksesuarlar - 1-

3 3.1. FLAT PANEL DEDEKTOR: 3,1.1. Dijital dedektdr, solid state flat panel tipinde olacak ve detektdr materyali Amorfus Silikon;Sezyum Iyodid veya Gadolinium Oxysulfide' den yaprlmrg olacaktrr.fosfor Plaka veya CCD tabanh dedektdrler kabul edilmeyecektir Dedektor gdriintiileme alant en az 4I cm x 41 cm olmahdu Dedekt<lriin DQE de[eri (Olp/mm) enazo/o40 olacaktrr Dedektdr gori.inti.ileme matriks degeri en az 2000x2000 piksel olacaktrr. Detektcir sisteminde, A/D gevrim iglemi en az 14 bit derinlilinde olmahdrr Her bir pikselin boyutu 200 mikrondan biiytik olmayacaktrr Detektor sistemi, minimum doz kullammr ile yiiksek kalitede gortintii elde edilmesine olanak tamyacak gekilde tasarlanmrq olmahdrr. Bu dofirultuda, detektd,r sisteminin doz kullanrmr ihtiyacr, doz alam dlgtim sistemiyle uygun olmahdrr ve ileride ihtiyag olmast durumunda doz dlgtim cihazt (DAP METRE -Dose Area Product Meter) eklenebilmelidir. Hastarun almrq oldugu doz deferi monitcirize edilebilecektir Ardrgrk iki ekspojur arasrndaki si.ire enfazlag saniye olacaktrr. imajrn ekrana gelme siiresi 12 saniyeyi gegmeyecektir Dedektcir uzaysal gdztiniirltifti (spatial resolution) en az 2,5 lp/m:m olmaltdrr. 3.2, U KOLLU STATIF: Flat panel dedektdr ve Rontgen ttipti, motorizebir U-kollu statife monteli olacaktrr U-kolun rotasyonu en az -30 derecel+i20 derece olmah ve vertikal hareketi enaz 115 cm olacaktrr. Bu hareketler motorize olmahdrr U-kola monte Flat Panel en azt45 derece agrlanabilecektir Sistemde cinceden programlanmrg U-kol pozisyonlarr segilebilmeli veya pozisyonlar pro gramlanabilmelidir Foktis- dedektdr (SID) mesafesi en az cm arastnda ayarlanabilmelidir Grid yolunlulu (cm'de igerdigi kurgun gubuk sayrsr) enaz36 gizgilcm, grid oranr ise enaz 8:1 olmahdrr MOBiL HASTA MASASI: Masa mobil tipte, 4 adet tekerle[e sahip olup elektromanyetik fren mekanizmast ile sabitlenebilmelidir , Masa Ost tablasrmn geniglili en az 65 cm, boyu ise en az 200 cm olacaktrr Masa tablasr yizer hareketli ve elektromanyetik frenli olacaktrr. Masa tist tablasr; uzunlamasma toplamda en az 40 cm ve enine ise toplamda en az 15 cm hareket edecektir Hasta masasl, en a2200 kg alrrhgr hareketleri etkilenmeden tagryabilmelidir Hasta masaslnln filtrasyon de[eri 100 kv'da 1,2 mmal egdelerinden fazla olmayacaktrr. ^F - 2-

4 3,4. RONTGEN TttpU: 3.4,1. Rcintgen ti.ipii anod rsr kapasitesi en az HU olacaktrr' Rdntgen tiipti haube rsr kapasitesi en az HU olacakttr Ttiptin ktigiik foktisti en fazla 0.6 mm, biiytik foktisti en fazla 1.2 mm olmahdrr Ttipiin kiigiik fokiis gticti en az25 kw, biiyiik foktis giicii en az 50 kw olmahdr Rdntgen tiiptinde a$rr rsmmaya kargr elektronik koruyucu devre bulunmah ve detaylan agrklanmahdrr. 3.s. oromatir rolivtaton: Sistemde goriintiileme alanmr smrlayan kolimattir bulunacaktrr Kolimatrirde 0,1-0,2 mm bakrr veya ali.iminyum filtreleme olacaktrr. Filtre seqimi manuel veya kullamlan anatomi programr sayesinde otomatik olarak yaprlabilecektir Sistemde merkezleme dtizene[i olacaktrr Kolimatdrd e zaman ay arh alan aydrnlatrcr bulunacaktrr RONTGENJENERATONU: R6ntgen jeneratdrii 380/400 V +%10 ve 50 Hz+o/o3 trifaze gebeke gerilimiyle gahqmahdrr' Jeneratdr, gebeke gerilimindeki de[igmeleri otomatik kompanse edici diizenefe sahip olmahdrr Rdntgen jeneratdrt ytiksek frekans teknili ile en az 100 khz frekansla galtqan, mikro iglemci kontrollii bir sistem olmahdrr. 3.6,4. Rdntgen jenerator0niin gticii en az 50 kw olmahdrr Radyografi delerlerinin ayar arahklarr agalrda belirtildigi gibi olmahdrr: okv oma o mas de[eri : kv : ma, : 0,5-500 mas, Grafi gahgmalan srasmda kilovolt, miliamper ve miliampersaniye delerleri ayfl ayrr kumanda masasr iizerinden segilebilmeli ve dijital gdstergelerden izlenebilir olmahdrr. 3,6,7. Sistemde otomatik kullarum hatasr ve aflzatespit programlan olmahdrr KUMANDA KONSOLU, DiJiTAl UNirn VE MONirOn Sisrnvri: Bu iinite en az 15 inch ve 1,3 megapiksel LCD monitdrden olugan bilgisayar tabanh olacaktrr. Sistemin kontrolii klavye mouse velveya dokunmatik LCD ekran ile yaprlacaktrr Kumanda tinitesinde hasta demografik bilgileri girigi otomatik olarak mevcut HIS (Hastane Bilgi Sistemi) / RIS (Radiology Bilgi Sistemi) sisteminden temin edilebilecepi gibi bu istasyonlardan manuel olarak kullamcr tarafindan da girilebilmelidir. Exposure dan sonra, hastaya ait klasdr ig istasyonuna otomatik olarak aktarrlacaktrr" Olugan gtiriintti hastamn ait oldugu klasore sistem tarafindan otomatik aktanlacaktrr. 3.7,3, Sistemde hazr ve programlanabilen gekim protokolleri/programlan bulunmahdrr. Sistemde - 3-

5 programlanml$ X-ray protokol prosed[rleri olmahdrr. Bu programlara gore sistem otomatik olak ky ma, mas gibi exposure parametrelerini otomatik olarak gostermelidir. 3,7.4. Kumanda konsolunda bulunan yazrhm, detektorden gelen gdriinttileri otomatik olarak iglemelidir Detektdrden gelen veriler bu Kumanda konsolundaki bilgisayarlarc aktarrldrktan sonra film ve/veya monitdr aracrhlr ile gdrtintiilenmeye haz:r hale gelmelidir. 3.7,6. Hasta tarumlama esnasrnda yanhg segilen gekim parametreleri iq istasyonu konsolunda dtizeltilebilmelidir Kumanda konsolunda ekspojur parametreleri gdriilebilmelidir Dijital ijnite yazirm paketinde parlakhk ayan, kontrast ayafl, flip/rotate ve manuel shutter ozellikleri ile reset fonksiyonu ve post processing iglemleri yaprlabilecektir Sistem agalrdaki imaj igleme fonksiyonlanm igermelidir: o Multi-Image Display (Ekranda goklu imaj gosterimi) o ZoomlPan (Gdri.intti btiyi.itme ve kaydrrma). Magnifying glass (Gdriinti.iniin herhangi bir yerini belli bir pencere boyutunda gegici olarak biiyi.itebilme ve bu pencerenin yerini gergek zamanh olarak deligtirebilme) o Black and white inversion (Siyah/Beyaz dontigtimri). Up and down, right and left rotation (Yukarr/Agalr, Sa!/Sol doniigtimti) o Windodlevel (Otomatik ve manuel pencereleme). Edge enhacement (Kenar belirginlegtirme) igin filtreleme segimi o Annotasyon kaydr (Gdrtintrintin herhangi bir yerine boyutlan ve karakterleri ayarlanabilen ya veya gekil yerlegtirebilme) o SaE/sol igaretleme o Multitasking (Qokl Sistemde imaj izasyonunu arttran ve tek gdriinttide dtigtik ve ytiksek dansiteli olugumlann gdri.ilebil ini saglayan programlar bulunmahdrr Gortinttilerdeki netlie n sa[lanabilmesi igin kenar kontrastr artrrrlabilmeli ve lnce kontrast detaylarrm, detayrn bti iiltine bakrlmaksrzrn, gdriilebilir hale getirebilmelidir Sistem goriintiiyii net grani.iler etkiyi azaltabil Sistemde tek edrii doku egitleme yazltm ve kemik dokuyu aym otomatik olarak da cal hale getirmek igin iizerinde olugan dijital gtiriiltti etkisini (noise) ve lidir. diigtik ve ytiksek dansiteli olugumlarrn gdriilebilmesini sallayan bulunacak, windodlevel ayarlamasr drgrnda, yumugak doku anda gdsterebilecek ayarlamalarc sahip olmahdrr. Bu algoritmalar ahdrr. 3,7.14, iqlenen gdrtintiilerin ve hentiz gor0nttisi.i olugturulmamrg ancak di[er bilgileri olan hastalarm listelenebil frlm basma iglemleri bi 3,7,15. Kumanda konsol i, goriintiisii olan hastalann gortintiilerinin ekrana getirilebilece[i ve yar ve monit<ir vasrtasryla yaprlabilmelidir. da kayrth ttim hastalar bir liste halinde gdriinti.ilenebilmeli ve listede - 4-

6 hasta adr, numarasr, dogum tarihi, tetkik, modalite gibi veriler gdriilebilmelidir. Liste ayrtca tetkikleri de seriler baznda gruplayarak gcisterebilmelidir. 3,7,16, Sistemin RAM kapasitesi en az 2 GB olacaktr. Hard disk kapasitesi en az 500 GB veya en az hasta gdriintiisii saklayabilmelidir. 3,7,17, Dijital iinitede depolama veya yedekleme; sisteme entegre CD/DVD yazrcryla yapriabilmelidir. DICOM formatrndaki viewer ile birlikte CD/DVD' lere kaydedilmig gorunttil.. herhangi bir PC'de (MS Windows ortamrnda) 6zel bir programa gerek duymadan CD/DVD okuyucusunda agrhp incelenebilmeli ve dansite, kontrast gibi proses iglemleri yaprlabilmelidir Birden fazla gdriintti ayru monitcirde gdsterilebildili gibi ayru CD/DVD ye de kaydedilebilmelidir. 3.7,19, Sistem online olarak servis merkezi ile iletigim kurabilmeli ve sistem yazrhmr ile ilgili artzalan online servis desteli ile giderebilmelidir AKSESUARLAR: 3.g.1. Sistemle birlikte bilgisayar sistemi ve sistemin dijital hafizasmr, voltaj oynamalanna ve elektrik kesintilerine kargr korumak ve yapmakta oldufu iglemi bitirmesi arnacryla, en az l0 dakika gafugtrracak uygun gtigte on-line ozellikli, elektrik gebekesinden kaynaklanan gtiriiltiiyii giderecek elektronik filtre sistemli kesintisiz gtig kaynagr (UPS) verilecektir Sistemle birlikte enaz2 adet ultra-light dzellikte tek parga kurgun onliik (askrhk dahil), 2 adet tiroid koruyucu ve 2 adet gonad koruyucu verilecektir' 4. KURULUM: 4.1. Sistemin kurulacalr yer Hastane idaresi tarafindan, sdzlegme yaprldrktan en geq 30 takvim gtinii iginde yiikleniciye teslim edilecektir. Cihazlann kurulaca[r mekana ait proje haznhlr bedelsiz olarak yiiklenici firma tarafindan yaprlacaktrr Cihazlar hig kullanrlmamrg ambalajrnda teslim edilecektir. Daha 6nce demo amagh olarak kesinlikle kullanrlmamr g olmahdrr Hastane idaresi cihaznpanosuna kadar olan elektrik sistemini sa[layacak, cihaza ait pano ve panodan sonraki sistem ytiklenici firma tarafindan saflanrp kurulacaktrr. 4.4, Montaj srrasrnda gerekli tavan, taban duvarlartndaki kablolama ve kanal iglemleri, cihaz odasr ve kumanda odasrnrn aydrnlatmasr ve diger dekorasyon igleri ytiklenici firma tarafindan yaprlacaktrr. 5. istnniinn DOKUMANLAR

7 6. TEKNIK servis, caranti vn ynnek IARCA 6.1. Cihann tilmpargalan (Rontgen ttipii ve Flat Panel Dedekt<ir dahil) kati kabulden baglamak iizere en az 2 (iki) yrl siirey paryadan higbir ticret talep garanti bitiminden soma en acaktu. Garanti siiresince bakrm-onanlm ve yedek ir. Uretici, temsilci velveya satrcr firma ticretsiz siireyle iicreti kargrhfrnda yedek parya ve teknik servis sallayacaktrr. 6'2. Anza bildiriminden son-ra mesai saatleri dahilinde 24 (yirmid6rt) saat iginde cihazamiidahale edilecek ve parqa gerektirmeyen hallerde btittin fonksiyonlair ile gahgtrrrlacaktr. parga gerektiren hallerde bu si.ire 10 (on) ig gtinti ile srmrh olacaktrr. Arrzah g.g.n siire garanti siiresinden sayrlmayacak ve garanti stiresine eklenecektir Teklif veren firmalar teknik servis imkdnlarrnr ve alt yaplsml belgeleyecektir.(teknik personel sayrsr, elitim durumlan, bakrm onanm imkdnlarr vb.). 7. KABULVE MUAYENE 7.1. Clhazlarn kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafindan yaprlacaktrr. Kontrol ve muayenede, gartnamede istenilen ve teklifte belirtilen ttim cizelliklerin uygunlu[u aragtrrrlacaktrr. Ayrrca yedek pargave aksesuarlann kontrol ve sayrmr yaprlacaktrr Kabul ve muayene srasmda firmalardan bazr testlerin yaprlmasr istenebilir. Bu durumda gerekli personel, ekipman ve kurum drizenelini firmalar sallayacaktrr Kabul ve muayenede olugabilecek kazavehasarlardan yukgnici firma sorumludur. 8. ngifiu : Montaj bittikten soffa cihaz bagrnda ytiklenici firma tarafindan yeterli stireyle aplikasyon elitimi verilecektir. 9. TEKLiFLERINHAZIRLANMASIVEDEGERLENDiRiLMESi 9'l' Teklif veren firmalar gartname maddelerine ayfl ayrr ve Tiirkge olarak gartnamedeki srraya g<ire cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "...Marka...Mode1Dijital Radyografik Gtiriinttileme Sisteminin $artnameye Uygunluk Belgesi" bagllr altnd,ateklif veren firmanrn baghkh kalrdrna yazrlmrg ve yetkili kigi tarafindanimzalanmrg olmahdrr. Bu cevaplar orijinal dokiimanlan ile kargrlagtrrrldrprnda her hangi bir farkhhk bulunmamahdrr. Dokiimanlar g.2. $ teknik dzellikleri t. k 9'3' Teklif edilen cihann teknik gartnameye uygunlu[unu aragtrmak igin demonstrayon istenebilir. Demonstrasyon igin tiim masraflar ftmalar tarafindan kargrlanacaktrr. Demonstrasyonda teklif edile n cihazn ayrusr g6sterilmelidir. KAYA - 6-

8 MoNiTonr,U girnzix onninntr,aron cinazr rnxxir ganrn,tnnnsi 1. KONU: Genel amaglt, ameliyathane yogun bakrm ve hastane acil merkezlerinde kullamlabilecek dzellikleri olan monofazik monit<irlii defibrilatrir cihazr teknik gartnamesidir. 2. TEKNiK 6ZNILLI<LER: 2.1. Cihaz gahgma dili tercihen Tiirkge olmahdrr Cihaz ventriktiler fibrilasyon srasmda hrzh ve emin olarak hastayr defibrile edebilmelidir Cihazbifazik dalga formu ile defibrilasyon yapmahdrr. Cihaz hastamn gd[iis empedanstm dlgerek etkin bir defibrilasyon gergeklegtirebilmelidir Cihaz kagrklardan, pedlerden ve cihazlabirlikte verilecek olan 3 derivasyonlu EKG kablosu vasttast ile EKG monit<irizasyonu yapabilmelidir. DI,DII,DIII derivasyonlan ekrandan izlenebilmelidir. Cihaz hastadan alman EKG sinyallerini analiz edebilen ve defibrilasyon gerekip gerekmedipine karar veren bir sisteme sahip olmahdrr Ventrikiiler fibrilasyon drgrndaki di[er kardiyak aritmilerde kullamlabilmek tizere cihaz R dalgasr ile senkronize grkrg ( kardiyoversiyon ) vermelidir Cihazda senkronize gahqmayr gristeren bir igaret olmah ve monitcire senkronizasyon konumunu belirten bir sinyal gcindermelidir Monitcjr tizerinde Tarih-saat, Batarya seviyesi-qrs sembolti-ekg sinyali-derivasyon tantml, Filtre tipi, kullanrm igin uyancl mesajlar ve hata-uva uyarrlarr izlenebilmelidir. 2.6, Hastaya gok kagrklar veya yaprgtilrlan disposable pedler iizerinden verilebilmelidir. 2.7, Cihann bataryasr takrh durumda iken en az2}}joule'ltik enerji seviyesine enfazlat saniyede ulagabilmelidir. Defibrilasyon enerjisi en az joule arasrnda en az kademede ay arlanabilme I i dir. ClhazdaManuel, AED ve Senkronize modlarr bulunmahdrr. Clhann geri dtintig zamanr enfazla 3 saniye olmah ve bu sayede defibrilasyon iglemi neticesi ekranda gdriilmelidir. 2.11, Bataryarun garj seviyesi alet iizerinde gdzle izlenebilmelidir. Cihann test devreleri olmahdrr ( batarya, kaydedici igin mutlaka bulunmahdrr) ve bu prosesler ekrandan izlenebilmelidir. 2.12, Batarya harici bir garj ediciye ihtiyag duymamah, garj kapasitesinin tarrramrnaenfazla 3-4 saat iginde garj olabilmelidir. 2.13, Manuel moda enerji seviyeleri elle ayarlanabilmelidir. Crhaz tizerindeki bir tugla veya kagrklar tizerindeki dtigmelerle hastaya gok uygulanabilmelidir. 2.14, Cihazbatarya tam dolu iken en az 120 dakika boyunca monitcirizasyon veya en az 60 kere en tist enerji seviyesinde defibrilasyon yapabilmelidir Cihaz dahili bir test yiiktne sahip olmah ve kapatrldrfrnda, bogalt (disarm) pozisyonuna ahndrsrnda, harici kagrklar cihazdan scikrildiiltinde depolanan enerji bu ytik iizerinden bogalmahdrr Cihann EKG kartr ve hasta girig devresi ytiksek genlikli defibrilatdr ve elektrocerrahi sinyallerine kargr korumah olmahdrr. 2.17, Cihazda uzun siireli hasta nakli igin ambulans akiistinden direk besleme girigi olmahdrr Cihaz EKG R dalgasrm algrlayabilmeli ve eg zamanh, krsa si.ireli ses verebilmelidir. Clhazrn 6n panelinden EKG genli[i en az X712, XI, X2, X4 ve otomatik ayar olarak se gilebilmeli ve kalp attm hrzr limitleri ayarlanabilmelidir.

9 2.18. Monitdrdeki sinyaller en az atrm/dakika arasmdaki nabnlar izlenebilmelidir. Bu deferler daha da genig olabilir Defibrilat<iriin kagrklan rizerinde charge ve discharge dtigmeleri bulunmaldrr. Kablo ve kagrklar hastaya temas etmiyorsa cihaz kullanictyr uyarmahdrr. Harici kagrklar tizerinde rgrkh temas indikatdni bulunmahdrr Cihazda elektriksel gtivenlik konusunda IEC-601 standardrnda belirtilen agagrdaki delerlerin uygunlu[u belirtilmeli ve belgeledirilmelidir. ( Dokiiman, orijinal kitalog v.b.) Cihaz en az 5 inch renkli ekrana sahip olmahdrr.?.??. EKG kartr girigi igin CMRR (Common Mode Rejection Ratio) enaz 100 db olmaldrr Kaydedicide ve ekranda EKG hrzr25 mm/sn mutlaka bulunmahdrr.?.24. Kalp atrm hrzr (nabrz) monitdrde veya displayde dijital olarak okunmahdrr. 2.25, lmv'luk EKG kalibrasyon sinyali bulunmah ve kaydedici kalibrasyon sinyalini gizebilmelidir Monitdrde izlenen sinyal istenildipin de y azdriabilmelidir Cihann kaydedicisi defibrilasyon raporlarmda kayrt iglemi srasmda EKG kagrdrna EKG trasesi,tarih, zaman, o anki gahgma modu ve segilen enerji miktalnr da yazmahdr Cihaz gerekti$inde pediatrik amagh kullanrlabilmelidir. Cihann yetigkin kagrklannrn, iginde pediatrik kagrklar olmahdrr ve de[igimi kolay olmahdrr Tekliflerde firmalar kaydedicininyazrcr u9 tipi ( rsrh, miirekkepli v.s. ) ve kullanrlan kafrdrn boyutlarr hakkrnda bilgi vermelidir EKG igin filtre segim anahtarr olup olmadrgr varsa hakkrnda bilgi verilmelidir Monitdr TFT-LCD teknolojisi tiriinii olmahdrr Cihaza SpO2 ve CO2 iinitesi eklenebilmelidir Cihaz Tiirkiye genelinde gebeke gerilimine 220 V - 50 Hz uygun olacak ve gebeke gerilimindeki deligmelerin en i n % 10 kompanse edebilecek diizenefe sahip olmahdrr. 2,34. Bu gartnamede belirtilmeyen htikiimler konusunda idari gartname htiktimleri gegerlidir. 3. YEDEK PARQA VE AKSESUARLAR: Clhaz ile birlikte aqalrda belirtilen cihaza verilecektir. I set yetigkin/pediatrik pedal I adetjel 1 adet 3'lti EKG hasta kablosu 5 adet Kaydedici Kagrdr 1 adet Ttirkge Kullanma Krlar,uzu uygun yedek parga ve aksesuarlar 4. TEKNiK SERViS, GARANTi Vn yntek parqa Cihann trim pargalan kati kabulden baglamak izere en az 2 (iki) yrl siireyle garantili olacaktrr. Garanti siiresince bakrm-onarrm ve yedek pargadan.higbir ticret talep edilmeyecektir. Uretici, temsilci velveya satrcr firmi ticretiiz'garanti bitiminden soffa en az 5 (beg) yrl stireyle ticreti kargrhgrnda yedek parga ve teknik servis sa!layacaktrr. Arza bildiriminden soffa mesai saatleri dahilinde 24 (yirmi ddrt) saat iginde cihaza mtidahale edilecek ve parga gerektirmeyen hallerde btittitr fonksiyonlan ile gahgtrrrlacaktr. Parga gerektiren hallerde bu siire 10 (on) i9 giinti ile srnrrli olacaktrr. Atvah geqen siire garanti siiresinden sayrlmayacak ve garanti siiresine eklenecektir. Teklif veren firmalar teknik servis imkdnlarrm ve alt yaplsml belgeleyecektir.(teknik personel sayrsr, efitim durumlan, bakrm onanm imkdnlarr vb.).

10 J. KABULVE MUAYENE 6. n Cihazlann kabul ve muayeneleri idarece belirlenecek komisyon tarafindan yaprlacaktrr. Kontrol ve muayenede, gartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tiim dzelliklerin uygunlulu aragtrnlacaktr. Aynca yedek parga ve aksesuarlann kontrol ve saylml yaprlacaktrr. Kabul ve muayene srastnda firmalardan bazr testlerin yaprlmasr istenebilir. Bu durumda gerekli personel, ekipman ve kurum diizene[ini firmalar sallayacaktrr. Sabyl ve muayenede olugabilecek kazave hasarlardan yiiklenici firma sorumludur. EGITIM : Montaj bittikten soffa cihaz bagrnda yiiklenici firma tarafindan yeterli stireyle aplikasyon epitimi verilecektir. TEKLiFLERiN HAZIRLANMAsI ve DEGERLENDiRiLMESi Teklif veren firmalar gartname maddelerine ayfl ayrr ve Ttirkge olarak gartnamedeki sraya gdre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar "...Marka..Model Defibilatdrtin $artnameye Uygunluk Belgesi" bagh[r altrnda teklif veren firmarun baqhkh kalrdrna yazrlmrg ve yetkili kigi tarafindan imzalanmlg olmahdrr. Bu cevaplar orijinal doktimanlarr ile kargrlagtrrrldr$rnda her hangi bir farkhhk bulunmamahdrr. Doktimanlar tizerinde igaretlenmemig maddeler uygun olarak de[erlendirilmeyecektir. $artnameye uygunluk belgesi hanrlanayan ve gartnamede istenilen teknik dzellikleri saglamayan firmarun teklifleri uygun olmadr[r geklinde degerlendirilecektir. Teklif edilen cihann teknik gartnameye uygunlulunu aragtrrmak igin demonstrayon istenebilir. Demonstrasyon igin ttim masraflar firmalar tarafindan kargrlanacaktr. Demonstrasyonda teklif edilen cihazrnaynlsl gdsterilmelidir. Tunca AKDAG Neslihan KAYA Miihendisi

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ONALTI DEDEKTÖRLÜ SPECT GAMA KAMERA/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ HİBRİD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname Çukurova

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu * T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI GEZİCİ MAMOGRAFİ

Detaylı

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I TURKKIZI IB6B runx KztLA KUZEY MARMARA BOICE eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna N I ',I nxezi aininl t=rl \ 1. TANIMLAR : taqrr. Bu madde tarif edilen sozlegme ve eklerinde kull " Tiirk Krztlayt", Kuzey

Detaylı

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS) ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ile Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) alımları

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri 4 @ SaSl*ic *i:k**i+$r runcsd rnlr sa6u6r T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti {/.. t oa /2ors Miidiirliigi.imiize ba$h Toplum SaShSr Merkepleri

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ MÜESESESİ KAMERA KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ TEKNİK ÖZELLİKLER

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ MÜESESESİ KAMERA KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ TEKNİK ÖZELLİKLER 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ MÜESESESİ KAMERA KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ Kurumumuz Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi sahasında belirlenen noktalara kamera yerleştirilmesi,

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ KARTLI GEÇİŞ KONTROL SİSTEMİ VE IP TABANLI KAPALI DEVRE KAMERA GÜVENLİK SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 KONU Bu doküman İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü nde bina içi

Detaylı

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ

SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ SIVI KROMATOGRAFI/TRIPLE QUADRUPOLE KÜTLE SPEKTROMETRESI (LC/MS/MS) TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığına bağlı İstanbul 3 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarında kullanılmak üzere

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ TURNİKE GEÇİŞ VE GÜVENLİK TUR KONTROL SİSTEMİ İHALESİ TEKNİK ŞARTNAME BEÜ - 2015 1 AMAÇ: Bu teknik şartname, Bitlis Eren Üniversitesi kurum binalarında kampüs güvenlik ve kontrollü

Detaylı

ANKARA UNIVERSiTESi TOMER ANTALYA UBESI HIZMET BINASINDA KULLANILACAK OLAN GUVENLIK KAMERASI SISTEMI TEKNJKSARTNAMESI

ANKARA UNIVERSiTESi TOMER ANTALYA UBESI HIZMET BINASINDA KULLANILACAK OLAN GUVENLIK KAMERASI SISTEMI TEKNJKSARTNAMESI ANKARA UNIVERSiTESi TOMER ANTALYA UBESI HIZMET BINASINDA KULLANILACAK OLAN GUVENLIK KAMERASI SISTEMI TEKNJKSARTNAMESI 1 ADET 8 KANAL NVR (NETWORK VIDEO RECORDER) CIHAZI TEKNIK OZELLIKLERi 1. Network kayit

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ SAĞLIK BAKANLIĞI ISDN SAYISAL TELEFON SANTRALI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. KONU : Bu Teknik Şartname ITU ve Türk Telekomünikasyon A.Ş. standartlarına uygun, tamamen solid state yarı iletken devre elemanlarından

Detaylı