GROUP INVARİANCE OF JAHN-TELLER SYSTEMS AND DETERMINATION OF JAHN-TELLER INTERACTION MATRICES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GROUP INVARİANCE OF JAHN-TELLER SYSTEMS AND DETERMINATION OF JAHN-TELLER INTERACTION MATRICES"

Transkript

1 TFD21. Fı-ik Kontesi Eylül 2002 SDÜ. lıparta TR AMF_S2.1 GROUP INVARİANCE OF JAHN-TELLER SYSTEMS AND DETERMINATION OF JAHN-TELLER INTERACTION MATRICES H. TÜTÜNCÜLER 1. R. KOÇ Gaziantep University. Faculty of Engineering. Department of Physics Gaziantep. Turkey We provide a group Theoretical treatment of a Jahn-Teller distortion. We show Jahn-Teller interaction matrices can be obtained by breaking symmetries of the parent group into its maximal little groups. Our method is demonstrated on some physical systems. 34

2 TFD2I. Fi-ik Kongresi Eylül 2002 SDÜ, lapana AMF_S24 HOFMANN-DAON-TİPİ KONAK-KONUK BİLEŞİKLERİ :M( 1,8- DİAMİNOOKTAN)Ni(CN) 4.xG (M=Co, Ni veya Cd;G=l,3- DİKLOROBENZEN) İÇİN FTIR SPEKTROSKOPİK ÇALIŞMALARI G.S. KÜRKCÜOĞLU. A. KANAT Osmanguzi Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi. Fizik Bölümü. Eskişehir. Bu çalışmada M(l,8-diaminooktan)Ni(CN) 4.xG(M=Co,Ni veya Cd: G=l,3- diklorohenzen) kimyasal yollardan elde edilerek. FTIR spektrumları incelendi. Spektral veriler, hu bileşiklerin M metaline doğrudan bağlı 1,8-diaminooktan molekülleri ile ardarda M-Ni(CN) 4 polimerik tabakalardan oluşan üç boyutlu Hofmann-tipi konakkonuk yapısında olduklarını gösterdi. Yapıda oluşan boşluklara serbest 1.3-dıklorobenzen molekülü konuk olarak girdi. Ayrıca elementel analiz sonuçlarıyla gravimetrik hesapların molekül yapısını destekledikleri görüldü. 35

3 TFD21. Fizik Kongresi Eylül 2002 SDÜ. hparıa AMF_S25 İKİ BOYUTTA SÜPERİNTEGRALLENEBİLİR VE EŞSPEKTRUMLU POTANSİYELLER AİLESİ B. DEMİRCİOĞLU'. Ş. KURU'', M. ÖNDER 2, A. VERÇİN' 'Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi. Ankara "Hacettepe Üniversitesi. Fen Fakültesi. Fizik Mühendisliği Bölümü. Ankara ' Ankara Üniversitesi. Fen Fakültesi. Fizik Bölümü. Ankara Bu çalışmada süpersimetrik kuantum mekaniği ( SUSYQM) yöntemlerinden biri olan bağlaştınm (intertwining) metodu genelleştirilerek SUSYQM ile kuantum (süper)integrallenebilirlik arasında ilişki kurulmaya çalışıldı. Böylece iki boyutta süpenntegrallenebilir ve eşspektrumlu potansiyellerin iki sonsuz ailesi üretildi. Bu ailenin herbir elemanı üçlü potansiyelden oluşur. Bunlardan biri Smorodinsky-Wintemitz potansiyellerinden bin olup her iki ailenin spektrumunu belirler. Burada uyguladığımı/ metod sayesinde eşspektrumluluğun yanışını süperintegrallenebilirlik özelliğini de koruyacak şekilde potansiyellere ve bunların simetri üreticilerine Darboux dönüşümü yapmak mümkündür. Bu potansiyellerin açık ifadeleri, bunlann dinamik simetri üreticileri ve sağladıkları cebir bulundu. 36

4 TFD21. Fizik Kongresi Eylül 2002 SDÜ. İsparta AMF_S26 TYONLAŞTIRILAN HELYUM ATOMUNUN ENERJİ SPEKTRUMLARINDA REZONANS ETKİSİNİN İNCELENMESİ M. DOĞAN Afyon Kocütepe Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi. Fizik Bölümü. Afyon Spektroskopik çalışmalarda atomların enerji seviyelerinin tespiti yapılabildiği gibi tesir kesitlerinin ölçümü de yapılabilir. Elektron atom çarpışması sonucunda saçılan elektronlar ve fotonlar farklı doğrultulara giderler. Saçılan bu parçacıkların hangi atomdan geldiğini ve saçılma doğrultularına göre tesir kesitlerini belirleyebilmek için elektron analizörleri kullanılır. Dedekt edilecek elektronların enerjisi belirlendikten sonra elektron analizörlerindeki elektrostatik lensler yardımıyla enerji seçimi yapılır. Bu seçim hangi enerji uralığındaki enerji seviyeleri incelenecekse ona göre yapılır. Saçılan elektronlar dedekt edildiğinde bu elektronların enerji kaybettikleri, bu kaybedilen enerjinin ise helyum atomuna aktarılan enerjiye karşılık geldiği görülür. Enerji kayıp spektrumu da denilen bu metod ile atomların enerji seviyeleri deneysel olarak tespit edilebilir. İncelenecek enerji aralığındaki enerji seviyelerinin tam olarak tespit edilebilmesi için elektron analizörünün enerji seçiciliği (resolution) önemlidir. Bu enerji seçiciliği elektron analizörü ve elektrostatik lens sisteminin dizaynı ile ilgilidir. Bununla ilgili ayrıntı bu konferansta ayrı bir bildiri olarak sunulacaktır. Bu teknik genelde atomların uyarılmalarında kullanılırken, daha sonra atomların iyonlaştınlmaları durumunda da kullanılmaya başlanmıştır. İyonlaşma olayında ikiden fa/la yüklü parçacığın birbirleriyle etkileşimi (many-body problem) söz konusu olduğu için kuantum mekaniksel olarak olayın incelenmesi önemli olmaktadır. İyonlaşma enerji aralığında enerji kayıp spektrumkınna bakıldığında normal iyonlaşmada olmaması gereken pikler gözlenmiştir. Tespit edilen bu pikler ayrıntılı olarak incelendiğinde, kendiliğinden iyonlaşma (autoionization) enerji seviyelerine ait olduğu anlaşılmıştır. İki kere uyarma (double excitation) olarak ta bilinen bu iyonlaşma türünde, temel enerji seviyesinde bulunan elektronların her ikisinin de aynı anda üst enerji seviyelerine uyarılması durumunda bu olay meydana gelir. Gönderilen elektronun atoma aktarmış olduğu toplam enerji birinci iyonlaşma enerjisinden daha büyük olduğundan kısa bir süre sonra elektronlardan birisi iyonlasın Kendiliğinden iyonlaşma olayı normal iyonlaşma enerji seviyesi üzerinde bir rezonans etkisi olarak gözlenir. Bu çalışmada rezonans etkisi tek parçacık dedekt edilmesi (elektron veya foton) ve coincidence yöntemi denilen iki parçacığın eş zamanlı olarak dedekt edilmesi metotları ile tespit edilmiştir. Kendiliğinden iyonlaşma durumu için n=2, 3 ve 4 enerji seviyelerinin etkisi deneysel sonuçlar ve teorik karşılaştırmalar sonucunda konferansta sunulacaktır. 37

5 TFD2I. Fizik Knnt>rc!>ı Eylül 2002 SDÜ. lapıma AMF_S27 Li n (n=3, 4) MİCROKLASTIRLARININ SICAKLIĞA BAĞLI ENERJİ VE YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİN İNCELENMESİ i. KARA' N. KOLSUZ' s. BAHÇELi 2 'Pamukkale Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi. Fizik Bölümü Denizli "Süleyman Demirel Üniversitesi. Fen-Edebiyal Fakültesi. Fizik Bölümü İsparta Lityum microklastırlarının sıcaklığa bağlı olarak enerji ve yapısal değişimleri Moleküler- Dinamik Simülasyon Metodu ile incelendi. Etkileşmeleri karakterize eden iki ve üç-cisim etkileşimli yan-ampirik potansiyel enerji fonksiyonu kullanıldı. Klastırlardaki atomların L ayrılması: Lı 4 'de 1350 K, Li.-, de 1435 K den sonra gerçekleştiği hesaplandı. Belirlenen sıcaklıktaki kopmalar, lityum metalinin beklenen değerlerine çok yakındır. Ayrıca, Lİ4 microklastın, 1000 K 'nin üzerinde, Liı klastında 700 K 'nin üzennde ki sıcaklıklarda iki farklı enerji değerlerinde kararlı yapıya sahip olduğu görüldü. 38

6 TFD21. Fizik Kongresi Eylül 2002 SDÜ, hpana AMF_S2S MANYETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEMEDE MANYETİK ALAN GRADYENTLERİ A. PEKSÖZ, A. YALÇ1NER Uludaö Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü. Bursa Manyetik Rezonans Görüntülemede, sagital, koronal ve aksial kesitlerde görüntü elde etmek için ihtiyaç duyulan x-, y- ve z-gradyentleri ile ilgili teorik ve deneysel çalışmalar yapıldı. Model bobin sistemi, bir silindir ü/erine karşılıklı olarak yerleştirilmiş 8 tane semer tipi bobinden oluşturuldu. Bu sekiz bobinin her birine aynı akım uygulandı. Akım bir DAC'ın çıkışından alınır ve her biri 10 jis'lik 100 adımdan oluşur; yani l ms'de O'dan maksimum değerine çıkan bir gradyent rampası oluşturur. Semer tipi bobinler iki farklı geometride kurgulandı ve x- ve y-gradyenl alanları deneysel olarak ölçüldü. Model bobin sisteminde yaklaşık ImT/m 'lik bir alan gradyenti elde edildi. X- ve y- manyetik alan gradyentleri için teorik olarak elde edilen sonuçlar ile kurgulanan deney düzeneği üzerinde yapılan çalışma sonunda ortaya çıkan sonuçlar arasında bir paralellik görüldü. 39

7 TFD21. Fizik Kongmi Eylül 2002 SDÜ. lapana AMF_S2<-> MD STUDY OF Pd, 4 AND Pd 2() CLUSTERS: ANALYSIS OF PRE- MELTİNG DYNAMICS M. BÖYÜKAT.V, Z. B. GÜVENÇ 2 'Depart, of Physics. Erciyes University. 6610(1 Yozgat. Turkey "Deparı, of Elect. And Conım. Eng.. Çankaya University Ankara. Turkey Molecular dynamics (MD) simulations have been carried out to study structures, binding energies, melting behavior and phase changes of Pd u and Pd^o clusters by using the Voter and Chen version of the embedded-atom potential! 1 ]. The melting-like transition is described in terms of relative root-mean-square bond-length fluctuations. In the transition region from solid-like to liquid-like phases abrupt changes take place in the rms values. Computed melting temperatures of the most stable structures of Pd u and Pd :(, clusters are about 1550 K and 1150 K, respectively. About 250 K for Pd 4 and 200 K for Pd;o. pre-melting were determined. Different isomers of Pd:o cluster with similar structure also have this pre-melting behavior. Results are compared with other similar studies [2-5]. 11] A.F. Voter and S.P. Chen. Mater. Res. Soc. Symp. 82 (1987ı M.S. Slave. A.F,. DePnsto. J. Chem. Phys. 97 (1992) Z.B. Güveni,-. J. Jellinek. A.H. Voter, in: Physics and Chemistry of Finite Systems: From Clusters In Crystals. Vol. 1. edited by P. Jena. S. N. Khanna and B. K. Rao. (Kluwer Academic Publishers. Dordrecht. 1992) p ] B.Chen. M.A. Gomez. M. Sehl. J.D. Doll. D.L Freeman. J. Chem. Phys. 105(1996)9686. I5 E. Curotto. A. Matro. D.L. Freeman. J.D Doll. J. Chem. Ph>>. 108 (1998)

FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ. etler İSPARTA

FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ. etler İSPARTA FİZİK DERNEĞİ FİZİK KONGRESİ etler İSPARTA TURKISH PHYSICAL SOCIETY 21 th PHYSICS CONFERENCE TR0200042 ABSTRACTS TÜRK FİZİK DERNEĞİ 21. FİZİK KONGRESİ ÖZETLER 11-14 Eylül 2002 Süleyman Demirel Üniversitesi,

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-FENİLBENZİMİDAZOLASİT MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK ve DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan İbrahim GÜMÜŞTÜFEK Tezi Yöneten

Detaylı

'Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi İstanbul Yolu, 06105, Saray-ANKARA alacakir@saray.anaem.gov.tr

'Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi İstanbul Yolu, 06105, Saray-ANKARA alacakir@saray.anaem.gov.tr /. Ulusal Nükleer Yakıt Teknolojisi Sempozyumu, 3-5 TR0000012 LASER ile U 23S ZENGİNLEŞTİRME SİSTEMİNİN TASARIMI ve YAPIMI A. ALAÇAKIR'. T. ARI 2, O. PERVAN 1, Ö. KUŞDEMİR 1, E. TAN 1, T. İNCESU 2, R.

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ (PAUBAP) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ SONUÇ RAPORU PROJE NO : 2011 BSP 003 PROJE TİPİ * : Başlangıç Seviyesi Projesi İLGİLİ BİRİM

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

Sıvı Kristaller ve Faz Geçişleri

Sıvı Kristaller ve Faz Geçişleri KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi 6() 3 KSU J. Science and Engineering 6() 3 Sıvı Kristaller ve Faz Geçişleri Şükrü ÖZGAN Mustafa YAZICI KSÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Kahramanmaraş ÖZET Katı fazdan

Detaylı

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ

ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ T.C. BOZOK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ELEKTRİK ALAN, SICAKLIK ve BASINCIN KÜRESEL KUANTUM NOKTANIN ELEKTRONİK ve OPTİK ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİ Yasemin

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ. Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Co 90 Fe 10 İNCE FİLMLERİN MANYETİK VE YAPISAL ÖZELLİKLERİNE ALTIN ALT TABAKA ETKİSİ SİNAN DİKEN DANIŞMAN: DOÇ. DR. ŞÜKRÜ ÇAKMAKTEPE YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ

SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ SPRAY PYROLYSIS YÖNTEMİ İLE FARKLI ALTLIK SICAKLIĞINDA ELDE EDİLEN SnO 2 ve SnO 2 : F İNCE FİLMLERİN BAZI FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNE, ALTLIK SICAKLIĞININ ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Demet TATAR Doktora Tezi Fizik

Detaylı

SENSÖR YOĞUNLUĞU VE GÜRÜLTÜ FAKTÖRLERİNİN MODEL BİR KÖPRÜNÜN DİNAMİK PARAMETRELERİNİN TAHMİNİNE ETKİSİ

SENSÖR YOĞUNLUĞU VE GÜRÜLTÜ FAKTÖRLERİNİN MODEL BİR KÖPRÜNÜN DİNAMİK PARAMETRELERİNİN TAHMİNİNE ETKİSİ SENSÖR YOĞUNLUĞU VE GÜRÜLTÜ FAKTÖRLERİNİN MODEL BİR KÖPRÜNÜN DİNAMİK PARAMETRELERİNİN TAHMİNİNE ETKİSİ Mohammad Salavati, Özgür Özçelik 2, İ. Serkan Mısır 3, Serap Kahraman 4 Yüksek Lisans Öğrencisi (Inş.

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ IAEA NIN TRS 277 VE TRS 398 PROTOKOLLERİNE GÖRE FARKLI ENERJİLER İÇİN SOĞRULAN DOZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hale AKKOR YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim

Detaylı

KÜMELEME ANALİZİ İLE SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ İLLERİN SINIFLANDIRILMASI

KÜMELEME ANALİZİ İLE SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ İLLERİN SINIFLANDIRILMASI Doğuş Üniversitesi Dergisi, 14 (2) 2013, 175-194 KÜMELEME ANALİZİ İLE SAĞLIK GÖSTERGELERİNE GÖRE TÜRKİYE DEKİ İLLERİN SINIFLANDIRILMASI CLASSIFICATION OF PROVINCES IN TURKEY ACCORDING TO HEALTH INDICATORS

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 4 -(OKTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL VE 4 -(PENTOLOKSİ)- 4- BİFENİLKARBONİTRİL SIVI KRİSTAL KARIŞIMLARIN ABSORPSİYON VE FLORESANS ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

Detaylı

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI BAKIR ÜZERĠNE NĠKEL-TUNGSTEN ALAġIMLARININ ELEKTROKĠMYASAL OLARAK KAPLANMASI VE ELEKTROKATALĠTĠK DAVRANIġLARININ BELĠRLENMESĠ YAVUZ SÜRME

Detaylı

ÖZET Yüksek Lisans Tezi SOL-GEL YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN BAKIR OKSİT İNCE FİLMLERİN ELEKTRİKSEL, YAPISAL VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Özge HASANÇEBİ Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik

Detaylı

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz ?????? ÜNİVERSİTESİ AÇIK KAYNAK DERS NOTLARI Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz???? Düzenleme Tarihi December 7, 2010 Basım Yeri Malatya Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental

Detaylı

Doğrusal parametrik ve doğrusal olmayan gerçek sistemlerin yapay arı kolonisi algoritması kullanılarak modellenmesi

Doğrusal parametrik ve doğrusal olmayan gerçek sistemlerin yapay arı kolonisi algoritması kullanılarak modellenmesi mühendislikdergisi Dicle Üniversitesi Mühendislik Mühendislik Fakültesi Fakültesi mühendislik Cilt: 5, 2, dergisi 39 111118 Aralık 2014 Doğrusal parametrik ve doğrusal olmayan gerçek sistemlerin yapay

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DC MANYETİK ALAN SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE ÜRETİLEN Co 90 Fe 10 NANO FİLMLERİN YAPISAL VE MANYETİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ M. İbrahim COŞKUN DANIŞMAN:

Detaylı

YERBİLİMLERİNDE ISI TRANSFERİ MODELLEMESİ: KARARLI-HAL KONDÜKTİF ISI İLETİMİ

YERBİLİMLERİNDE ISI TRANSFERİ MODELLEMESİ: KARARLI-HAL KONDÜKTİF ISI İLETİMİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 3 sh. 67-80 Ekim 2002 YERBİLİMLERİNDE ISI TRANSFERİ MODELLEMESİ: KARARLI-HAL KONDÜKTİF ISI İLETİMİ (HEAT TRANSFER MODELING IN EARTH SCIENCES:

Detaylı

Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi.

Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi. Süperhidrofobik Yüzey Üzerinde Duran Sıvı Mikrodamlaların İnceltilmiş Optik Fiber ile Ultrayüksek Çözünürlükte Optik Spektroskopisi Proje No: 109T734 Doç. Dr. Alper KİRAZ Yasin KARADAĞ HAZİRAN 2012 İSTANBUL

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTROKİMYASAL OLARAK BÜYÜTÜLEN ZnSe İNCE FİLMLERİNİN YAPISAL, OPTİKSEL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN VE HETEROEKLEM UYGULAMALARININ ARAŞTIRILMASI

Detaylı

Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı

Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı İYTE Yoğun Madde Fiziği İzmir Toplantısı 11 Nisan 2014 Program ve Özet Kitapçığı Sizleri Yoğun Madde Fiziği (YMF)-İzmir Toplantısında aramızda görmekten büyük mutluluk duymaktayız. Bu yıl üçüncüsü düzenlenmekte

Detaylı

Doğrusal hareketli sürekli mıknatıslı senkron motorlarda hpm parametresinin motorun denetim başarımına etkisi

Doğrusal hareketli sürekli mıknatıslı senkron motorlarda hpm parametresinin motorun denetim başarımına etkisi 1 Doğrusal hareketli sürekli mıknatıslı senkron motorlarda hpm parametresinin motorun denetim başarımına etkisi *Özcan OTKUN 1 ve A. Sefa AKPINAR 2 1 Gümüşhane Üniversitesi, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Detaylı

Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1

Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3267-3282, Yazı 219 Askı Madde Konsantrasyonu ve Miktarının Yapay Sinir Ağları ile Belirlenmesi 1 Mahmut FIRAT * Mahmud GÜNGÖR ** ÖZET Son yıllarda, inşaat mühendisliğindeki bilgisayarlı

Detaylı

Fatih Üniversitesi, İstanbul, Türkiye E-posta: kfidan@fatih.edu.tr, hseckin@fatih.edu.tr, onur@fatih.edu.tr, enisesen50@yahoo.com. 2.

Fatih Üniversitesi, İstanbul, Türkiye E-posta: kfidan@fatih.edu.tr, hseckin@fatih.edu.tr, onur@fatih.edu.tr, enisesen50@yahoo.com. 2. 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BETONARME VE TARİHİ YAPILARDAKİ YIPRANMALARIN FİBER OPTİK SENSÖRLE TESPİTİ DETECTION OF CRACKS AND DAMAGES IN

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ Orhan KARAMUSTAFAOĞLU orseka@yahoo.com Yrd.Doç. Dr., OMÜ, Amasya Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

Farklı Zaman Noktaları için (1973-2006) Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi

Farklı Zaman Noktaları için (1973-2006) Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi Farklı Zaman Noktaları için (1973-2006) Boğaziçi Köprüsü Davranışlarının Belirlenmesi Hediye ERDOĞAN 1, Engin GÜLAL 2, Burak AKPINAR 3, Ercenk ATA 3 Özet Bu çalışmada, Boğaziçi Köprüsü tabliyesinin trafik,

Detaylı