PHITIPS. , Saha GiivenliSi Uyansr FSN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PHITIPS. , Saha GiivenliSi Uyansr -1112- FSN88200490"

Transkript

1 , Saha GiivenliSi Uyansr Geligmig Molekiiler Gdriintuleme ACiL - Saha Giivenli$i Uyansr BrightView XGT ve BrightView X- XCT Dtiz Panel Dedekttirii ile yiikseltildi Gantri dtindiiriildtiliinde Diiz Panel Dedektiirii (FPD) beklenmeyen gekilde ige do$ru dtinerek yaralanmaya neden olabilir EYLEM: Uygun saha giivenligi diizeltmesi yaprlana kadar XCT Diiz Panel Dedektiiriiniin KULLANIMINI DURDURUN Sayrn MUSterimiz, Yakrn zamanda sahadan DUz Panel Dedektortinun (FPD) dagrtrlmrg konumda guvenli bir gekilde kilitli kalamadtgt sorunu rapor edilmi$tir. Sorun tekrar edecek olursa FPD'nin yaktnrnda bulunan kigi igin risk olugturabilir saytlt bu Saha Govenligi Uyansr'nrn (FSN) ve Ekinin amacr aga$tdaki hususlarda size bilgi vermektir:. Sorunun ne oldugu ve hangi kogullarda meydana geldigi. Hastalar veya kullantctlara yonelik riskleri Onlemek igin mugteri/kullanrcr tarafrndan yapllmasl gerekenler. Sorunu gozmek igin Philips taraftndan yaptlmast planlanan eylemler. Bu belge ekipmantnetn her zaman giivenli ve do0ru gekilde kullanrlmasr iqin iinemli bilgiler igerir Lutfen bu belgede anlattlan bilgilerden haberdar olmasr gereken tum galrganlartntzla birlikte a9agldaki bilgaleri gozden gegirin. Bu belgede belirtilenlerin ne gekilde uygulamaya gegirilece$inin anlaillmasl biiytlk 0nem taqrr. LUtfen ekipman ile birlikte Kullanlm Talimatlart'ntn bir kopyastnl bulundurun. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi veya destek almak iqin liitfen bolgenizdeki Philips Healthcare temsilcisiyle iletigime gegin. Marmara Bcilgesi Servis M0d0rLl Hasan Sadi Hayat - Ege Bdlgesi Servis Mi.rdirr0 Cem Oma - Kuzey Amerika ve Kanada'da ikamet ediyorsanrz MUgteri Hizmetleri Merkeziyle iletigime geqin (1{ : sesli talimatlan takip edin). Bu uyan ilgili Duzenleyici Kuruluglara bildirilmigtir. Saygrlaflmla, FSN Hazian 2014 Scott Christiansen Kalite ve Y6netmelikler KONINKIUKE PHIUPS ELECIROI{ICS N.V. 2IIO8 Tun h*lan etl'dtr T.lif ha&( s,runin a.c.<l o yarh izrr ohatn.m el ldrqik. m r,lii va da batr. Lir ya.ne'nl6 9o{Bllrlmsr. lamd!6rt v ya krsllm hshdtgr b, UCime ya.la hthllgi I'lr vonlmle d<rnknasl vasaktr cmr{

2 Saha Giivenli$i Uyarrst Geligmig Molek0ler G6rtintiileme FSN Hazian 2014 ACIL - Saha Gtivenli$i Uyarrsr BrightView X- XCT Diiz Panel Dedektiirii ile yiikseltildi Gantri diindiiriildii$iinde Diiz Panel Dedekt6rii (FPD) beklenmeyen gekilde ige do!ru EYLEM: Uygun saha gtivenligi diizeltmesi yaptlana kadar XCT Diiz Panel Dedektciriiniin KULLANIMINI DURDURUN ETK LENEN URUNLER SORUNUN TANIMI Brightview XCT Brightview X- XCT Diiz Panel Dedekttirii (FPD) ile yiikseltildi Philipsi sahadan FPD'nin daortrlmrg konumda guvenli bir gekilde kilitli kalmadr0rna dair bir rapor almtsttr. Giiriintii kalitesi ve Hounsfield Unitesi (HU) dolrusallrgr igin yaprlan gunluk bir XCT Kalite Guvence fantom taramastnda bir operator, FPD'nin kilitleme kolunu da0rtrlmr$ konumda devreye sokarken direngle kargllaqmlgtrr. Kilitleme kolu kilitlenmig konumdayken FPD kilitleme mekanizmasl kilitlenmemig, beklenmeyen gekilde hareket etmig ve sistem hareketi slraslnda goruntuleme dedektoruyle temas etmigtir. Philips'in aragtlrmasl sonucunda dahili baolantl gaftrnrn krrrlarak FPD'nin do0ru da$rtrlmrg konuma kilitlenmesini 6nledi!i belirlenmigtir. I at?',{*. t' Oaqrtrlmri konumdaki XCT D0z Panel Oedekttirn 1 l$ E T < OLASI TEHL KELER Bu sorun tekrar edecek olursa FPD gantri hareketi slraslnda beklenmeyen gekilde iqe dooru savrulabilir ve donen dedektortin yakrnlndaki hastaya, kullanrcrya veya servis personeline do0rudan temas edebilir. O KONINKLUKE PHILIPS ELECIRONICS T{.V. 2OOE Tum hakl6 sak[dr TElf hal]r sanibrnrn Oncsden ya(renrolmatspn eloktroil! m ] nlk va da ba*a br yonlmle tooallrhasr lamam66 veya krsren horhangi bir bqrmd ya da hdharei bn v6nldl. aklallhasr vasatlrr cnt{73105{3

3 Saha G0venli$i Uyansr PHILIPS Geligmis Molekiiler GiiriintUleme ACiL - Saha Giivenli$i Uyarrsr BrightView X- XCT Diiz Panel Dedektiirii ile yilkseltildi Gantri diindiir0ldiigiinde D0z Panel Dedektiirti (FPD) beklenmeyen gekilde ige do$ru dcinerek yaralanmaya neden olabilir EYLEM: Uygun saha giivenligi dlizeltmesi yaprlana kadar XCT Diiz Panel Dedekt<iriiniin KULLANIMINI DURDURUN ETK LENEN URUNLER NASIL BELiRLENiR Briohtview xct sistemi: Gantri kapaornrn arkasrndaki sag alt krsma yaprsttfllan Sistem Etiketine bakln "Aqrklama" kutusu, etkilenen sistem agtklamastnt tantmlar:'bv-xct' Br ghiv e,/"'xct S sien' Et kei Orneg :. i :.,.,..-.:.: 153!t0aut3l BV t Jutt 20i! tsltov- 20A t0.00[ 3 Briqhwiew XCT sistemine viikseltilmis Briqhtview x sistemi: Brightview X sisteminin bir Brightview XCT sistemine ytrkseltilmesi strastnda gantri kapagrnrn sag alt arka krsmlna, sistemin yiikseltme kitini aldtgtnt kabul eden ek bir etiket yerlegtirilmigtir: "Brightview X to Brightview XCT'. Yiikseltme srrasrnda yerlegtirilen ek sistem etiketine baktn. BrightView X sisteminin Brightview XCT sistemine yiikseltilmesi Etiket Ornegi ilole: $IHEJI ftle I-RAY 3UB.A0!EMBLY l3 PAN? Of THE ERICHWIETT UFGRADEABIE 3Y8?EM, t? l3 CO[3DEnSD At A 3TIGHTVIEW XCT 3YSTEM ATD WILL BC OSiIGXAIED At IOLLOW3:. 3/8'crrrtrl: Mod.UPart ilo /{'cryrlalr ModcuPa?t tlo, a535g0?tl9l8l at98000!t2tt KO]{INKLUXE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 2OO8 Tnm hallan sklldr Teiil hakkr sahrbinrn oncsden yezrlr rhi olmsksrzh eloklronrk. rekairk ya da balta br y-tnl6 gooahrhasr. lamamon veya kr.. h rha.lgi tir bigjdde ya da hsl ngr bk ydnlsmle akl4imasr ya$ktr cirl{73r05{3

4 Saha Giivenli$i Uyarrsr Geligmig Molekiiler Gciriinttileme -4t12- FSN '17 Haziran 2014 ACiL - Saha Giivenli$i Uyansr BrightView XGT ve BrightView X- XCT D[iz Panel Dedektcirti ile yiikseltildi Gantri diindiiriildiisiinde Diiz Panel Dedektiirii (FPD) beklenmeyen gekilde ige do$ru EYLEM: Uygun saha giivenligi d0zeltmesi yaprlana kadar XCT Dtiz Panel Dedekttirtn0n KULLANIMINI DURDURUN MU$TER /KULLANICI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER 1. xct Diiz Panel Dedektiiralniin kullanrmrnr hemen DURDURUN ve uygun saha guvenli$i dozeltmesi bir Saha Sewis Miihendisi (FSE) tarafrndan ger9eklegtirilene ve sistem klinik kullanrma sunulana kadar XCT FPD'yi kapattn. 6lguli: Sisteminiz klinik kullanrma sunulana kadar: Mugterinin/kullanrcrnrn iligikteki Ekte agrklanan.slnlrll KULLANIMA DEVAM ETME TALiMATLARI'nr takip etmesi 0nerilir. Bu Saha Guvenligi Uyaflsr ve Eki okuyup anlayrn. llisikteki Ek, sisteminizin kesintisiz kullanrmr igin gerekli bilgileri saglamaya yoneliktir (Philips FSE tarafrndan Duz Panel Dedektorunun klinik kullanrma sunulmaslndan 0nce). J. Verilen Mijgteri Yanrt Formunu doldurun ve bu Saha Guvenligi Uyarlsl ve Ekini okuyup anladrornrzr onaylayrn. lmzalayrp tarih attlglnlz yanlt formunu ALDlGlNlz GUNDEN ITIBAREN 10 GoN lqlnde numaralr faksa g0nderin veya adresine e-posta yollayrn. Bu Saha Guvenligi Uyanst ve Eki, aksi belirtilmedikge Kullanlcl Belgelerinize eklenmelidir. PHILIPS TARAFINDAN YAPILMASI PLANLANAN EYLEMLER bu alan duzeltmesini gunlarla ba$latmaktadlr:. Bu Saha G0venlioi Uyartstntn (FSN) FSN ve operattirii konu ve gerekli eylemler hakktnda bilgilendiren Ekin dagltlml ve. Bir Saha Servis MUhendisi tarafrndan sisteminizde gergekle$tirilen acil saha duzeltmesi. ilave ailci ve DESTEK Bu konuyla ilgili aynntrh bilgi veya ek desteoe ihtiyactntz varsa lutfen yerel Philips temsilciniz veya ofisiyle iletigime ge9in. Kuzey Amerika ve Kanada'da ikamet ediyorsantz Mugteri Hizmetleri Merkeziyle iletigime gegin ( sesli talimatlarr takip KONII{KLUKE PHILIPS ELECTRONICS N.V Tom haklan s &rdrr Tsl hakkr sh'bnm oned.n yazrlr lznr dmk'.n oleklroik ft kanlk ya.,a batka b. yol6mle goe6hrhasr. tamaren veya krsmd he.hanq br bqmdeya da hsharq bi. yonlml. aktrrlm6i vasaklrr cnti7310s3

5 Saha Giivenli!i Uyartst Geligmig Molekiiler Giiruntiileme -s112- FSN AC L - Saha GUvenli$i Uyansr BrightView X- XCT Diiz Panel Dedekttiri.i ile yiikseltildi 17 Hazian 20'l.4 Gantri d6nd0r0ldiigiinde Diiz Panel Dedektiirii (FPD) beklenmeyen gekilde ige do!ru dtinerek yaralanmaya neden olabilir EYLEM: Uygun saha gtivenligi di.izeltmesi yaprlana kadar XGT DUz Panel Dedektciri.iniin KULLANIMINI DURDURUN HASTANE/MERKEZ ADI: ADRES: $EHiR: EYALET/BOLGE: POSTA KODU: SiSTEM ADI: SISTEM SERi NUMARASI: DEPARTMAN IRTIBAT ADI: DEPARTMAN IRTiBAT TELEFON NUMARASI: S STEM HALEN KULLANIMDA: evet hayrr_ Saha GUvenligi Uyansr (FSN) ve "EK-SlNlRLl KULLANIMA DEVAM ETME T adlr Ekin igerioini aldtm, okudum ve anladlm.. Bir Temsilcisi uygun saha d0zeltmesini gereeklestirene kadar 'in,stnlrll KULLANIMA DEVAM ETME TAL MATLARI" adlt Ekte verdi0i bilgi ve talimatlafl onaylryorum. AD: UNVAN: YAzDIR YAzDIR IMZA: TARIH: * ONEiitLi: Liitfen bu,,saha Giivenlioi Uyarrsr Malgteri Yan Formunu" doldurun ONEMLi: Amerika Birlesik Devletleri igin: imzalayrp tarih attlolne yan fomunu ALDIGIN Z GUNDEN ii-tearen 10 cun icinde f numarah faksa giinderin veya adresine e-posta yollayln. qiietjlleelel igin: laitfen bolgenizdeki ofisin iletigim bilgilerini izleyin. sistemin tesisinizde halen kullantmda olmastndan baatmstz olarak bu fomu doldurun O KONII{XLUXE PHIUPS ELECTRONICS T{.V. AX'8 Tih hatl- 3el(ldr T l haltr satibinin 6nc6(h.r yaznr lzr olmaksern El,Eklrffik rn laik va da bstl6lir yqn b!ooa[ rmsr, tamn6 Eya ksm.n h deagi blr bionde va da h rharbi Er vdilmle akltrlmsr yasklrr cmi{73r0s{3

6 Saha GiivenliSi Uyarrsr Geligmig Molekiiler G<irfint0leme -6t12- FSN Hazian 2014 AciL - Saha Gtivenli$i Uyarrsr BrightView X- XCT Dtiz Panel Dedektiirii ile yi.ikseltildi Gantri diindi.iriildiigi.inde Dtiz Panel Dedektiir0 (FPD) beklenmeyen gekilde ige dolru EYLEM: Uygun saha giivenligi diizeltmesi yaprlana kadar XCT Dtiz Panel Dedekt<iriini.in KULLANIMINI DURDURUN EK SINIRLI KULLANIMA DEVAM ETME TALIMATLARI Qahgma Tiirii Gerekli Eylem 180 & 90 SPECT LOC. Uygun saha guvenli$i duzeltmesi yaptlana kadar HEMEN KULLANIMI DURDURUN. 180 & 90 SPECT AC. Uygun saha guvenli$i duzeltmesi yaptlana kadar HEMEN KULLANIMI DURDURUN. 180 & 90 SPECT NON AC / NON LOC Etkilenmez Tiim Vrlcut Drizlemsel Drlzlemsel Statik ve Dinamik Cardiac 90 ve Relative 90 SPECT Etkilenmez Etkilenmez Etkilenmez 6NeUli: BrightView X (XCT'ye Y0kseltme Sonrasr) sistemlerinin kullanrmrna devam edilmesi igin ahm protokolleri degigtirilerek XCT gahgma adtmlartntn kaldrrrlmasr gerekir.. Agagrdaki talimatlar kullanrcrlann, sistemi fabrika varsaytlan protokolleriyle iligkili tum baghk yaprlandrrmalarrnda kullanarak standart SPECT galtgmalart gergeklegtirmesine izin verir.. LUtfen bu belgede anlattlan bilgilerden haberdar olmast gereken tum gahganlarrnrzla birlikte agagrdaki bilgileri gdzden gegirin. Bu belgede belirtilenlerin ne gekilde uygulamaya gegirilecelinin anlagtlmast biiy0k onem ta9tr.. Hasta ig/zaman orantna toplam etki, departmana gore farkltltk gosterir. Planlama yaprlrrken dikkatlice dug0n0lmeli ve NON AC & NON LOC SPECT ahmlarrnrn srnrrlandrrmalarryla ilgili istenen sonuglaranlagtlmaltdtr. NOT: XCT yalntzca NUkleer Trp SPECT gahgmalart igin kullantlabilir. O XONIT{KLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 2OO8 Tum heklar skldr T6lif hakk shibrnrn oicod n y.zrlr E i ormaksrzrn oleklrnrk mk$rk ya d. balka tir yo.&mle 9ooat'llBr tamamn v6y. ksmn hefiangi br Lrqnd ya da hshangr brr ylrnlemle aklarhasr yaeklrr cmr{73r 05-03

7 Saha Glivenli!i Uyanst Geligmig Molekiiler Gtirfintiileme FSN Haziran 2014 AciL - Saha Gtivenlisi Uyansr BrightView X- XCT Diiz Panel Dedektiirti ile yiikseltildi Gantri diindiiriildiig0nde Diiz Panel Dedektiirt (FPD) beklenmeyen gekilde ige do!ru EYLEM: Uygun saha giivenligi di.izeltmesi yaptlana kadar XCT Dtiz Panel Dedekt<iriin0n KULLANIMINI DURDURUN. BrightView XCT Kullanrm Ktlavuzunda tantmlanan XCT Kalite GUvence (QA) fantom galrgmalarr etkilenmigtir.. BrightView XCT Kullanrm Ktlavuzunda tantmlanan kolimator de!igtirme fonksiyonlarr etkilenmemigtir.. Bu talimatlar gegerli BrightView XCT Kullantm Ktlavuzunun bazr krsrmlarrnrn yerine gegebilir. Protokol segme:. Sisteminizle birlikte verilen Varsaytlan ve ozel Atentiasyon DUzeltmesi ve Lokalizasyon protokollerini gormek igin altm konsolundan Tools - Protocols 60esine trklaytn veya:. Yeni bir gahgma igin gerekli hasta verilerini girin ya da mevcut bir hasta gahgmasr segin.. Proceed 6$esine trklayrn. Patient lnformation sekmesi bu durumda Protocols ve Optional Visit lnformation sekmelerini igerir.. Agagrdakilerden birini yaptn:. lstediginiz protokoliin protokol krsayol dugmesine trklayrn.. All Protocols dugmesine trklayrn ve listeden bir protokol segin. LOC veya AC adlandrrmasr olmadan bir protokol seqin.. Segilen protokol Patient Study panelinde gonin0r.. Hasta gahgmasr panelinde gorunen protokol adrnrn yantnda turuncu bir nokta belirirse bir XCT bilegeninin uygulandrlr anlamtna gelir. Bu durum agaltdaki iglemler yaprlarak gahgma dahilinde de$igtirilebilir:. SPECT alrm sayfasrnrn sag Ust tarafrnda bulunan XCT parametrelerinin agtltr mentsilni.l bulun. Agrlrr meni.lde agagtdaki seqimler yaptlabilir: NONE. AC FAST. ACSLOW. LOCALIZATION FAST. LOCALIZATION KONII{KLUKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 2OO8 Tin h.tl6n s.&rdtr T lif hatkr sahibnin &..d n yazr[ 6i olmkeh 6l6kLn* moksrk ys da b3*a h. yonlmle goo.hrlmsr t m.h vey. krsen h.rhangi tir bgnd6 ya de hdtlarer b, yoineme akttrlmsr yasakltr cnt{

8 Saha GiivenliSi Uyarrst PHILIPS Geligmig Molekiiler Giir0nt0leme FSN Hazian 2014 AC L - Saha Gtivenli$i Uyansr BrightView X- XCT Diiz Panel Dedektiirii ile yukseltildi Gantri diindiir0ldugiinde Diiz Panel Dedehiirti (FPD) beklenmeyen gekilde ige dolru EYLEM: Uygun saha giivenligi d0zeltmesi yaptlana kadar XCT Diiz Panel Dedekt<iriniin KULLANIMINI DURDURUN. NONE dgesini segtiginizde kullanrmdaki mevcut protokolle iligkilendirilen XCT parametreleri, protokol listesindeki varsayrlan veya 6zel protokoller degigtirilmeden "Hemen" kaldrrtltr.. Protokol adrnrn yanrndaki g6rsel gosterge (Turuncu Nokta) kaldrrrhr ve XCT altm parametreleri ayar sayfasr goruntuden kaybolur.. Ahm ayan ve hasta gahgmasrna gegin. OUgmli Ahm ayar formundaki bir parametreyi degigtirdiginizde sistemin yeni degeri kabul etmesi igin Update 6$esine trklamanrz gerekir. UYARI FPD'yi dagrtmadan veya kapatmadan 6nce Deploy Panel PPM veya Stow Panel PPM iglemlerini gergeklegtirmeniz gerekir. Serbest brrakma diilmesine basarak DUz Panel X lgtnt Dedekt6rUnU Stow Panel PPM nihai konumundan (+90 derece) bagka bir konuma KO TNXLUXE PH L PS ELECTRONTCS ir.v Tiim h5tlan sakldtr. Telil hatir lahdnrn a.e<lgn yanr i.,i olmatszrn eleklrnlk ne*grik ya da bat br yanlmle godalirhar lafirarn i veya krsrn n h.rha.g ur tignrde ya da hdite.el br y6.iqnle akl,llrna.r yasaldr cnt{rc104o3

9 , Saha Gi,ivenlifi Uyansr Geligmig Molekiiler Giirtintfl eme FSN Hazian 2014 AC L - Saha GUvenli$i Uyansr BrightView X- XCT Diiz Panel Dedektiirii ile yiikseltildi Gantri dtindiiriildtgiinde Diiz Panel Dedekt6rii (FPD) beklenmeyen gekilde ige do!ru EYLEM: Uygun saha giivenligi diizeltmesi yaptlana kadar XCT Dtiz Panel Dedektciriiniin KULLANIMINI DURDURUN FPD'yi kapatmak igin: 1.) Dokunmatik ekranda Stow Panel PPM dgesine dokunarak sistemi uygun konuma tagtytn. 2.) Kilitleme kolunu ($ekil 1) drgan gekin ve kendinizden 180 derece dtgart itin. ff f OUemli FPD'yi gok uzala d6ndurmemeye dikkat edin; aksi takdirde gantri kapa$ryla 9arpr9rr. 3.) Kolu kullanarak FPD'yi ve onu destekleyen kolu, tum diizenek gantriye paralel olacak gekilde kendinizden 90 derece sala uzattn. 4.) FPD'yi kendinize dogru 180 derece sola uzattn ve $ekil 2'de gosterildili gibi kapah konuma KONINKLUKE PHILIPS ELEGTRONICS N.V. 2OO8 Tum hallan sakdr Telif h.ktr ehibinin me<,en yz(r Enr ohaksl2n 6lskrdr[ meke ya da b.tka bn yonlemle goealtrh.sr. tamamm veya krsmn herhangl bf bgmde ya da hetarel br yonldle akl-rlm.$ yaeklrr cnt{7310s3

10 , Saha Gi,ivenligi Uyarrsr Geligmig Molekiiler Giir0nttileme FSN Haziran 2014 ACIL - Saha Giivenli$i Uyansr BrightView XGT ve BrightView X- XCT Diiz Panel Dedekttirii ile yiikseltildi Gantri diindiiriildiigtinde Diiz Pane! Dedektiirfi (FPD) beklenmeyen gekilde ige do$ru EYLEM: Uygun saha giivenligi diizeltmesi yaprlana kadar XCT Dtiz Panel Dedekt<iriiniin KULLANIMINI DURDURUN ":I $ekil 2 - Kapah DUz Panel dedekttirii (FPD) FPD'yi kilitli konuma ittiginizde bir trklama sesi duyarsantz ve dokunmatik ekrandaki FPD simgesi kapah konumu KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 2OO8 Tlm haklan skldtr T li hakk shibrnin dnceden y z I zn olmaksrzn eloklrmrk hgkan k y. d3 ba*a btr yonremle loaaltilmasl ramams vey. krsmen hgrhang bf bqmde ya da herhangr bd ydntsmle skt rlmasr yasaktr. cnt{

11 . Saha Giivenligi Uyansr Geligmig Molekiiler G6r0ntuleme FSN Hazian 2014 ACIL - Saha Gtivenli$i Uyansr BrightView X- XCT Diiz Panel Dedekt<irii ile yiikseltildi Gantri d6ndiiriildiigiinde Diiz Panel Dedektiirii (FPD) beklenmeyen gekilde ige do$ru d6nerek yaralanmaya neden olabilir EYLEM: Uygun saha giivenligi diizeltmesi yaprlana kadar XCT Diiz Panel Dedekttiri.in0n KULLANIMINI DURDURUN Gerekge Fabrika Protokolleri Etkilenen Qalgmalar 180 & 90 SPECT LOC _KULLANIMI HEMEN DURDURUN Gerekee: SPECT LOC prosedurleri FPD'nin da!tttlmastnt gerektirir. Hrzh (VUcut) Lokalizasyon Yavas Lokalizasyon. Dual lsotope Tc-Ga LOC. Extremity Bone LOC. lndium SPECT LOC. Parathyroid SPECT LOC. TB SPECT LOC. Total Body Bone LOC Talimat Bu FSN # uyarrnca SPECT LOC, Saha De$igiklik Emri (FCO) uvqulanana kadar durdurulacakttr. Gerekge Fabrika Protokolleri Etkilenen Qahgmalar Talimat 180 & 90 SPECT AC _KULLANIMI HEMEN DURDURUN SPECT AC prosed0rleri FPD'nin da$tttlmastnt gerektirir. Kardiyak Atenr.iasyon Dr.izeltmesi Hrzlr (VUcut) Atentlasyon Dtizeltmesi Brain SPECT AC Cardiac One Day AC Cardiac Two Day AC Thallium SPECT AC Gated SPECT AC Cardiac Dual lsotope AC Bu FSN uyannca SPECT LOC, Saha De$igiklik Emri (FCO) uyqulanana kadar durdurulacakttr. O KONINKLIJXE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 2OO8 Tilm haklan $kldtr l rii hskkr.ahd6m &Eds yari iri olmaksern eloklrmfi rekan( ya d6 bagka b!. ydlsle goaallrhasr Efianr n voy. krsm n horhangi bn tigmd ya d3 h6rnangr btr y6ntoml6 ak-rlnasr yasktr cnt{73105{3

12 , Saha Gtivenligi Uyansr Geligmig Molek0ler Gcir0ntUleme -12t12- FSN Hazian 2014 ACIL - Saha Giivenlisi Uyarrsr BrightView X- XCT Diiz Panel Dedekttirii ile yiikseltildi Gantri diindiiriildiigiinde Diiz Panel Dedekttirii (FPD) beklenmeyen gekilde ige dogru d<inerek yaralanmaya neden olabilir EYLEM: Uygun saha guvenligi dtizeltmesi yaptlana kadar XCT Diiz Panel Dedektciriin0n KULLANIMINI DURDURUN Cardiac 90 & Relative 90 SPECT NON AC / NON LOC - ETK LENMEYEN Gerekge Cardiac 90 & Relative 90 SPECT NON AC / NON LOC prosedtirleri FPD'nin daqrtrlmasrnr GEREKTIRMEZ. Fabrika Yok Protokolleri Etkilenen HiQBlRi Etkitenmez Cahsmalar Talimat Normal kullanrma devam edin. Gerekge Fabrika Protokolleri Etkilenen Cah$malar Talimat Gerekce Fabrika Protokolleri Etkilenen Cahsmalar Talimat Gerekce Fabrika Protokolleri Etkilenen Cahsmalar Talimat 180 SPECT NON AC / NON LOC - ETKILENMEYEN 180 SPECT NON AC / NON LOC prosedurleri FPD'nin daltttlmastnt GEREKTIRMEZ. Yok HlgBlRl Etkilenmez. Normal kullanrma devam edin. Total Body Planar - ETKILENMEYEN Total Body Planar prosedurleri FPD'nin daotttlmastnt gerektirmez. Yok Higbiri Etkilenmez. Normal kullanrma devam edin. ptan'ar Static & Dynamic - ETK LENMEYEN Planar Static & Dvnamic prosedurleri FPD'nin dagrtrlmasrnt GEREKTiRMEZ. Yok HlQBlRl Etkilenmez. Normal kullanrma devam edin. O KONINXLUKE PHIUPS ELECTRONICS ii.v. 2l'06 Trrn ha&$ s rdrdr T.lll ha*rr lallbn. fi..d.. y&nr 14 olm.*3en 6l ktrdl[ m.*rl'r ya da b.tk b, yd 6rd6 9o65ftrhae lamai'!! v3ya krsn n hdn-lgl b, hg.rb y. d. haig i It yo.rl.ml ald-rlna',8.l(lrr cnt{73105{3

PHI[IPS Philips Healthcare

PHI[IPS Philips Healthcare Saha Giivenlili Uyansr PHI[IPS BIU IXR -114- FSN: MA-FCO72200248 03 Ey1til 2014 xcr603-1400227 AC L - Saha Giiventi$i Uyarrsr Allura Xper Systems Ayak galteri pedallannrn e!ilmesi cani Floroskopi giiriintiilemesi

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu igo primo

Kullanıcı Kılavuzu igo primo Kullanıcı Kılavuzu igo primo Navigation Device için navigasyon yazılımı Türkçe Mayıs 2012, Sürüm 2.0 Araç yol bilgisayarı olarak Navigation Device'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Önce Hızlı Başlangıç

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. GE 3.0T MRI Sistemleri için 18ch T/R Diz Koili. Model Numarası: 5561409-2 Q7000074

Kullanım Kılavuzu. GE 3.0T MRI Sistemleri için 18ch T/R Diz Koili. Model Numarası: 5561409-2 Q7000074 Kullanım Kılavuzu GE 3.0T MRI Sistemleri için 18ch T/R Diz Koili Model Numarası: GE QED 5561409-2 Q7000074 Garanti ve Sorumluluk Teslimatın ardından ürünün bakım ve yönetim sorumluluğu, ürünü satın alan

Detaylı

NVE-M300P Navigasyon Modülü Kullanım Kılavuzu

NVE-M300P Navigasyon Modülü Kullanım Kılavuzu NVE-M300P Navigasyon Modülü Kullanım Kılavuzu 1 1 Önemli Bilgiler Bu Ürünü Kullanmadan Önce Lütfen Dikkatli Bir Şekilde Okuyunuz Bu ürün sizi arzu edilen varış yerine ulaştırmak için sırasıyla tüm talimatları

Detaylı

ET1620I Serisi. Kullanıcı Kılavuzu

ET1620I Serisi. Kullanıcı Kılavuzu ET1620I Serisi Kullanıcı Kılavuzu TR8823 Birinci Sürüm Ocak 2014 TELIF HAKKI BILGILERI İçinde açıklanan ürünler ve yazılım da dahil olmak üzere bu kılavuzun hiçbir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC. in ( ASUS

Detaylı

Pro900 Series Kullanıcı Kılavuzu

Pro900 Series Kullanıcı Kılavuzu Pro900 Series Kullanıcı Kılavuzu Kasım 2009 www.lexmark.com Makine türleri: 4444 Model(ler): 301, 30E İçindekiler Güvenlik bilgileri...6 Yazıcınız hakkında...7 Bu yazıcıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz!...7

Detaylı

Kullanıcı Kılavuzu. Alpine Navigation System. Alpine Navigation System için navigasyon yazılımı. Türkçe Mart 2015, sürüm 1.0

Kullanıcı Kılavuzu. Alpine Navigation System. Alpine Navigation System için navigasyon yazılımı. Türkçe Mart 2015, sürüm 1.0 Kullanıcı Kılavuzu Alpine Navigation System Alpine Navigation System için navigasyon yazılımı Türkçe Mart 2015, sürüm 1.0 İçindekiler 1 Uyarılar ve güvenlik bilgileri... 5 2 Başlarken... 6 2.1 İlk kurulum...6

Detaylı

Önemli: Çalışma veya bu birim bakımı önce bu kılavuzunu okuyun ve özel güvenlik uyarı ve önlemler dikkat.

Önemli: Çalışma veya bu birim bakımı önce bu kılavuzunu okuyun ve özel güvenlik uyarı ve önlemler dikkat. Ticari markalar AUTEL MaxiSysTM, MaxiDAS, MaxiScan, MaxiTPMS, MaxiVideoTM, MaxiRecorder ve MaxiCheckTM AUTEL akıllı technology Co, Ltd, Çin, ABD ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır. Diğer markalar

Detaylı

Phaser 6125. color laser printer. User Guide

Phaser 6125. color laser printer. User Guide Phaser 6125 color laser printer User Guide Guide d utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Guia do Usuário Gebruikershandleiding Användarhandbok Betjeningsvejledning www.xerox.com/support

Detaylı

Welch Allyn Spot Görsel Ayırıcısı Modeli VS100. Kullanım talimatları

Welch Allyn Spot Görsel Ayırıcısı Modeli VS100. Kullanım talimatları Welch Allyn Spot Görsel Ayırıcısı Modeli VS100 Kullanım talimatları ii Welch Allyn Spot Görsel Ayırıcısı VS100 2015 Welch Allyn. Tüm hakları saklıdır. Bu yayında tanımlandığı şekilde kullanılmasını desteklemek

Detaylı

Sony Ericsson txt Genişletilmiş Kullanım kılavuzu

Sony Ericsson txt Genişletilmiş Kullanım kılavuzu Sony Ericsson txt Genişletilmiş Kullanım kılavuzu İçindekiler Önemli bilgiler...4 Daha fazla deneyim edinin. Nasıl oluyor keşfedin...5 Başlarken...6 Bekleme modu...7 Telefonunuzu ilk kez açma...7 Telefonunuzu

Detaylı

GT-S5360 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

GT-S5360 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu GT-S5360 Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu Bu kılavuzu kullanma Samsung cep telefonu aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihaz size, Samsung'un üstün teknolojisini ve yüksek standartlarını esas alan yüksek

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri yasası, bu cihazın satışını ancak bir hekim tarafından veya bir hekimin siparişi üzerine yapılacak şekilde sınırlar.

Amerika Birleşik Devletleri yasası, bu cihazın satışını ancak bir hekim tarafından veya bir hekimin siparişi üzerine yapılacak şekilde sınırlar. KULLANICI KILAVUZU Üretici FUJIFILM SonoSite, Inc. 21919 30th Drive SE Bothell, WA 98021 ABD Tel: 1-888-482-9449 veya 1-425-951-1200 Faks: 1-425-951-1201 AB Yetkili Temsilcisi Emergo Europe Molenstraat

Detaylı

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu 9215279 Baskı 2 2 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-561 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan

Detaylı

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Başlarken Aralık 2006 www.lexmark.com Lexmark ve elmas tasarımlı Lexmark, Lexmark International, Inc.'in ticari markalarıdır ve ABD ve/veya diğer ülkelerde kayıtlıdır. Diğer tüm

Detaylı

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET. 220/230/240 Vac Tower. su0835a

Montaj ve Çalıştırma. Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET. 220/230/240 Vac Tower. su0835a Montaj ve Çalıştırma Smart-UPS SR1 Kesintisiz Güç Kaynağı SR13KDXIET SR15KDXIET 220/230/240 Vac Tower su0835a Smart-UPS TM SR1 3000/5000 VA 220/230/240 Vac Tower Kesintisiz Güç Kaynağı Türkçe 990-5162A

Detaylı

REVEAL LINQ LNQ11. Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı. Klinisyen el kitabı

REVEAL LINQ LNQ11. Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı. Klinisyen el kitabı Takılabilir Kardiyak İzleme Cihazı Klinisyen el kitabı 0123 2013 Aşağıdaki liste Medtronic şirketinin Amerika Birleşik Devletleri'nde ve muhtemelen diğer ülkelerdeki ticari markalarını veya tescilli ticari

Detaylı

i5000 Serisi Tarayıcılar

i5000 Serisi Tarayıcılar i5000 Serisi Tarayıcılar Kullanım Kılavuzu A-61670_tr 5K3557 Güvenlik Kullanıcı Önlemleri Masaüstü tarayıcıyı sağlam, düzgün, 57,6 kg (127 lbs) ağırlığı destekleyebilecek bir çalışma zeminine yerleştirin

Detaylı

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu Baskı 1.1 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION, bu RM-561 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Detaylı

WorkCentre 7755 / 7765 / 7775. Xerox

WorkCentre 7755 / 7765 / 7775. Xerox Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 Multifunction Printer Xerox WorkCentre 7755 / 7765 / 7775 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario

Detaylı

SM-T2105. Kullanma Kılavuzu. Mobil İnternet Cihazı. www.samsung.com

SM-T2105. Kullanma Kılavuzu. Mobil İnternet Cihazı. www.samsung.com SM-T2105 Kullanma Kılavuzu Mobil İnternet Cihazı www.samsung.com Bu kılavuz hakkında Bu cihaz, Samsung'un yüksek standartlarını ve teknik uzmanlığını kullanarak yüksek kalitede mobil iletişim ve eğlence

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger 1730 Energy Logger Kullanım Kılavuzu September 2013 (Turkish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Detaylı

Nokia 5130 XpressMusic Kullanım Kılavuzu

Nokia 5130 XpressMusic Kullanım Kılavuzu Nokia 5130 XpressMusic Kullanım Kılavuzu Baskı 2.1 UYGUNLUK BİLDİRİMİ NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-495 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu

Detaylı

Lexmark X264dn, X363dn, X364dn, ve X364dw

Lexmark X264dn, X363dn, X364dn, ve X364dw Lexmark X264dn, X363dn, X364dn, ve X364dw Kullanıcı Kılavuzu Eylül 2009 www.lexmark.com Makine türleri: 7013 Model(ler): 231, 235, 432, 436, 43W, d01, d02, gd1, gd2, dn1, dn2, gd1, gd2 İçindekiler Güvenlik

Detaylı

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu

G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu G11 Jeneratör (GEN11) Kullanım Kılavuzu 2013_1 Yazılım Versiyonu ile kullanım içindir Bu sayfa boş bırakılmalıdır. İçindekiler Genel Bilgiler 1 Kullanılan Standart Açıklamalar 1 Bölüm 1 - Genel Bilgiler

Detaylı

Referans Kılavuzu Sürümü 3

Referans Kılavuzu Sürümü 3 Referans Kılavuzu Sürümü 3 2 İçindekiler İçindekiler Güvenlik...6 Giriş...7 Genel bakış...7 Yardım ve destek...7 Telefonunuzun bakımı...8 Tuşlar ve parçalar...9 Başlarken... 12 Paket içeriği...12 SIM kartı

Detaylı

Scan Station 500 ve Scan Station 520EX

Scan Station 500 ve Scan Station 520EX Scan Station 500 ve Scan Station 520EX Yönetici Kılavuzu A-61628_tr 5K0566 Güvenlik Kodak Scan Station 500 aygıtını 13,6 kg (30 lb) ağırlığı kaldırabilecek bir çalışma yüzeyine yerleştirin. Scan Station'ı

Detaylı

Connex Spot Monitor. Kullanım talimatları

Connex Spot Monitor. Kullanım talimatları Connex Spot Monitor Kullanım talimatları 2015 Welch Allyn. Tüm hakları saklıdır. Bu yayında tanımlandığı şekilde kullanılmasını desteklemek için ürünü satın alan kişiye, sadece dahili dağıtım amaçlı olarak

Detaylı

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync)

Kies uygulamasını yükleme (PC Sync) * Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir. * Cihazın kullanım ömrü 5 yıl, garanti süresi 2 yıldır. Kies uygulamasını yükleme (PC Sync)

Detaylı

Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu. TR8778 Şubat 2014

Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu. TR8778 Şubat 2014 Dizüstü Bilgisayar Kullanma Kılavuzu TR8778 Şubat 2014 İçindekiler İçindekiler... 2 Bölüm 1: Dizüstü PC ye Giriş Kullanıcının El Kitabı Hakkında... 6 Bu Kılavuzla İlgili Notlar... 6 Güvenlik Tedbirleri...

Detaylı