PHITIPS. , Saha GiivenliSi Uyansr FSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PHITIPS. , Saha GiivenliSi Uyansr -1112- FSN88200490"

Transkript

1 , Saha GiivenliSi Uyansr Geligmig Molekiiler Gdriintuleme ACiL - Saha Giivenli$i Uyansr BrightView XGT ve BrightView X- XCT Dtiz Panel Dedekttirii ile yiikseltildi Gantri dtindiiriildtiliinde Diiz Panel Dedektiirii (FPD) beklenmeyen gekilde ige do$ru dtinerek yaralanmaya neden olabilir EYLEM: Uygun saha giivenligi diizeltmesi yaprlana kadar XCT Diiz Panel Dedektiiriiniin KULLANIMINI DURDURUN Sayrn MUSterimiz, Yakrn zamanda sahadan DUz Panel Dedektortinun (FPD) dagrtrlmrg konumda guvenli bir gekilde kilitli kalamadtgt sorunu rapor edilmi$tir. Sorun tekrar edecek olursa FPD'nin yaktnrnda bulunan kigi igin risk olugturabilir saytlt bu Saha Govenligi Uyansr'nrn (FSN) ve Ekinin amacr aga$tdaki hususlarda size bilgi vermektir:. Sorunun ne oldugu ve hangi kogullarda meydana geldigi. Hastalar veya kullantctlara yonelik riskleri Onlemek igin mugteri/kullanrcr tarafrndan yapllmasl gerekenler. Sorunu gozmek igin Philips taraftndan yaptlmast planlanan eylemler. Bu belge ekipmantnetn her zaman giivenli ve do0ru gekilde kullanrlmasr iqin iinemli bilgiler igerir Lutfen bu belgede anlattlan bilgilerden haberdar olmasr gereken tum galrganlartntzla birlikte a9agldaki bilgaleri gozden gegirin. Bu belgede belirtilenlerin ne gekilde uygulamaya gegirilece$inin anlaillmasl biiytlk 0nem taqrr. LUtfen ekipman ile birlikte Kullanlm Talimatlart'ntn bir kopyastnl bulundurun. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi veya destek almak iqin liitfen bolgenizdeki Philips Healthcare temsilcisiyle iletigime gegin. Marmara Bcilgesi Servis M0d0rLl Hasan Sadi Hayat - Ege Bdlgesi Servis Mi.rdirr0 Cem Oma - Kuzey Amerika ve Kanada'da ikamet ediyorsanrz MUgteri Hizmetleri Merkeziyle iletigime geqin (1{ : sesli talimatlan takip edin). Bu uyan ilgili Duzenleyici Kuruluglara bildirilmigtir. Saygrlaflmla, FSN Hazian 2014 Scott Christiansen Kalite ve Y6netmelikler KONINKIUKE PHIUPS ELECIROI{ICS N.V. 2IIO8 Tun h*lan etl'dtr T.lif ha&( s,runin a.c.<l o yarh izrr ohatn.m el ldrqik. m r,lii va da batr. Lir ya.ne'nl6 9o{Bllrlmsr. lamd!6rt v ya krsllm hshdtgr b, UCime ya.la hthllgi I'lr vonlmle d<rnknasl vasaktr cmr{

2 Saha Giivenli$i Uyarrst Geligmig Molek0ler G6rtintiileme FSN Hazian 2014 ACIL - Saha Gtivenli$i Uyarrsr BrightView X- XCT Diiz Panel Dedektiirii ile yiikseltildi Gantri diindiiriildii$iinde Diiz Panel Dedekt6rii (FPD) beklenmeyen gekilde ige do!ru EYLEM: Uygun saha gtivenligi diizeltmesi yaptlana kadar XCT Diiz Panel Dedektciriiniin KULLANIMINI DURDURUN ETK LENEN URUNLER SORUNUN TANIMI Brightview XCT Brightview X- XCT Diiz Panel Dedekttirii (FPD) ile yiikseltildi Philipsi sahadan FPD'nin daortrlmrg konumda guvenli bir gekilde kilitli kalmadr0rna dair bir rapor almtsttr. Giiriintii kalitesi ve Hounsfield Unitesi (HU) dolrusallrgr igin yaprlan gunluk bir XCT Kalite Guvence fantom taramastnda bir operator, FPD'nin kilitleme kolunu da0rtrlmr$ konumda devreye sokarken direngle kargllaqmlgtrr. Kilitleme kolu kilitlenmig konumdayken FPD kilitleme mekanizmasl kilitlenmemig, beklenmeyen gekilde hareket etmig ve sistem hareketi slraslnda goruntuleme dedektoruyle temas etmigtir. Philips'in aragtlrmasl sonucunda dahili baolantl gaftrnrn krrrlarak FPD'nin do0ru da$rtrlmrg konuma kilitlenmesini 6nledi!i belirlenmigtir. I at?',{*. t' Oaqrtrlmri konumdaki XCT D0z Panel Oedekttirn 1 l$ E T < OLASI TEHL KELER Bu sorun tekrar edecek olursa FPD gantri hareketi slraslnda beklenmeyen gekilde iqe dooru savrulabilir ve donen dedektortin yakrnlndaki hastaya, kullanrcrya veya servis personeline do0rudan temas edebilir. O KONINKLUKE PHILIPS ELECIRONICS T{.V. 2OOE Tum hakl6 sak[dr TElf hal]r sanibrnrn Oncsden ya(renrolmatspn eloktroil! m ] nlk va da ba*a br yonlmle tooallrhasr lamam66 veya krsren horhangi bir bqrmd ya da hdharei bn v6nldl. aklallhasr vasatlrr cnt{73105{3

3 Saha G0venli$i Uyansr PHILIPS Geligmis Molekiiler GiiriintUleme ACiL - Saha Giivenli$i Uyarrsr BrightView X- XCT Diiz Panel Dedektiirii ile yilkseltildi Gantri diindiir0ldiigiinde D0z Panel Dedektiirti (FPD) beklenmeyen gekilde ige do$ru dcinerek yaralanmaya neden olabilir EYLEM: Uygun saha giivenligi dlizeltmesi yaprlana kadar XCT Diiz Panel Dedekt<iriiniin KULLANIMINI DURDURUN ETK LENEN URUNLER NASIL BELiRLENiR Briohtview xct sistemi: Gantri kapaornrn arkasrndaki sag alt krsma yaprsttfllan Sistem Etiketine bakln "Aqrklama" kutusu, etkilenen sistem agtklamastnt tantmlar:'bv-xct' Br ghiv e,/"'xct S sien' Et kei Orneg :. i :.,.,..-.:.: 153!t0aut3l BV t Jutt 20i! tsltov- 20A t0.00[ 3 Briqhwiew XCT sistemine viikseltilmis Briqhtview x sistemi: Brightview X sisteminin bir Brightview XCT sistemine ytrkseltilmesi strastnda gantri kapagrnrn sag alt arka krsmlna, sistemin yiikseltme kitini aldtgtnt kabul eden ek bir etiket yerlegtirilmigtir: "Brightview X to Brightview XCT'. Yiikseltme srrasrnda yerlegtirilen ek sistem etiketine baktn. BrightView X sisteminin Brightview XCT sistemine yiikseltilmesi Etiket Ornegi ilole: $IHEJI ftle I-RAY 3UB.A0!EMBLY l3 PAN? Of THE ERICHWIETT UFGRADEABIE 3Y8?EM, t? l3 CO[3DEnSD At A 3TIGHTVIEW XCT 3YSTEM ATD WILL BC OSiIGXAIED At IOLLOW3:. 3/8'crrrtrl: Mod.UPart ilo /{'cryrlalr ModcuPa?t tlo, a535g0?tl9l8l at98000!t2tt KO]{INKLUXE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 2OO8 Tnm hallan sklldr Teiil hakkr sahrbinrn oncsden yezrlr rhi olmsksrzh eloklronrk. rekairk ya da balta br y-tnl6 gooahrhasr. lamamon veya kr.. h rha.lgi tir bigjdde ya da hsl ngr bk ydnlsmle akl4imasr ya$ktr cirl{73r05{3

4 Saha Giivenli$i Uyarrsr Geligmig Molekiiler Gciriinttileme -4t12- FSN '17 Haziran 2014 ACiL - Saha Giivenli$i Uyansr BrightView XGT ve BrightView X- XCT D[iz Panel Dedektcirti ile yiikseltildi Gantri diindiiriildiisiinde Diiz Panel Dedektiirii (FPD) beklenmeyen gekilde ige do$ru EYLEM: Uygun saha giivenligi d0zeltmesi yaprlana kadar XCT Dtiz Panel Dedekttirtn0n KULLANIMINI DURDURUN MU$TER /KULLANICI TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER 1. xct Diiz Panel Dedektiiralniin kullanrmrnr hemen DURDURUN ve uygun saha guvenli$i dozeltmesi bir Saha Sewis Miihendisi (FSE) tarafrndan ger9eklegtirilene ve sistem klinik kullanrma sunulana kadar XCT FPD'yi kapattn. 6lguli: Sisteminiz klinik kullanrma sunulana kadar: Mugterinin/kullanrcrnrn iligikteki Ekte agrklanan.slnlrll KULLANIMA DEVAM ETME TALiMATLARI'nr takip etmesi 0nerilir. Bu Saha Guvenligi Uyaflsr ve Eki okuyup anlayrn. llisikteki Ek, sisteminizin kesintisiz kullanrmr igin gerekli bilgileri saglamaya yoneliktir (Philips FSE tarafrndan Duz Panel Dedektorunun klinik kullanrma sunulmaslndan 0nce). J. Verilen Mijgteri Yanrt Formunu doldurun ve bu Saha Guvenligi Uyarlsl ve Ekini okuyup anladrornrzr onaylayrn. lmzalayrp tarih attlglnlz yanlt formunu ALDlGlNlz GUNDEN ITIBAREN 10 GoN lqlnde numaralr faksa g0nderin veya adresine e-posta yollayrn. Bu Saha Guvenligi Uyanst ve Eki, aksi belirtilmedikge Kullanlcl Belgelerinize eklenmelidir. PHILIPS TARAFINDAN YAPILMASI PLANLANAN EYLEMLER bu alan duzeltmesini gunlarla ba$latmaktadlr:. Bu Saha G0venlioi Uyartstntn (FSN) FSN ve operattirii konu ve gerekli eylemler hakktnda bilgilendiren Ekin dagltlml ve. Bir Saha Servis MUhendisi tarafrndan sisteminizde gergekle$tirilen acil saha duzeltmesi. ilave ailci ve DESTEK Bu konuyla ilgili aynntrh bilgi veya ek desteoe ihtiyactntz varsa lutfen yerel Philips temsilciniz veya ofisiyle iletigime ge9in. Kuzey Amerika ve Kanada'da ikamet ediyorsantz Mugteri Hizmetleri Merkeziyle iletigime gegin ( sesli talimatlarr takip KONII{KLUKE PHILIPS ELECTRONICS N.V Tom haklan s &rdrr Tsl hakkr sh'bnm oned.n yazrlr lznr dmk'.n oleklroik ft kanlk ya.,a batka b. yol6mle goe6hrhasr. tamaren veya krsmd he.hanq br bqmdeya da hsharq bi. yonlml. aktrrlm6i vasaklrr cnti7310s3

5 Saha Giivenli!i Uyartst Geligmig Molekiiler Giiruntiileme -s112- FSN AC L - Saha GUvenli$i Uyansr BrightView X- XCT Diiz Panel Dedekttiri.i ile yiikseltildi 17 Hazian 20'l.4 Gantri d6nd0r0ldiigiinde Diiz Panel Dedektiirii (FPD) beklenmeyen gekilde ige do!ru dtinerek yaralanmaya neden olabilir EYLEM: Uygun saha gtivenligi di.izeltmesi yaprlana kadar XGT DUz Panel Dedektciri.iniin KULLANIMINI DURDURUN HASTANE/MERKEZ ADI: ADRES: $EHiR: EYALET/BOLGE: POSTA KODU: SiSTEM ADI: SISTEM SERi NUMARASI: DEPARTMAN IRTIBAT ADI: DEPARTMAN IRTiBAT TELEFON NUMARASI: S STEM HALEN KULLANIMDA: evet hayrr_ Saha GUvenligi Uyansr (FSN) ve "EK-SlNlRLl KULLANIMA DEVAM ETME T adlr Ekin igerioini aldtm, okudum ve anladlm.. Bir Temsilcisi uygun saha d0zeltmesini gereeklestirene kadar 'in,stnlrll KULLANIMA DEVAM ETME TAL MATLARI" adlt Ekte verdi0i bilgi ve talimatlafl onaylryorum. AD: UNVAN: YAzDIR YAzDIR IMZA: TARIH: * ONEiitLi: Liitfen bu,,saha Giivenlioi Uyarrsr Malgteri Yan Formunu" doldurun ONEMLi: Amerika Birlesik Devletleri igin: imzalayrp tarih attlolne yan fomunu ALDIGIN Z GUNDEN ii-tearen 10 cun icinde f numarah faksa giinderin veya adresine e-posta yollayln. qiietjlleelel igin: laitfen bolgenizdeki ofisin iletigim bilgilerini izleyin. sistemin tesisinizde halen kullantmda olmastndan baatmstz olarak bu fomu doldurun O KONII{XLUXE PHIUPS ELECTRONICS T{.V. AX'8 Tih hatl- 3el(ldr T l haltr satibinin 6nc6(h.r yaznr lzr olmaksern El,Eklrffik rn laik va da bstl6lir yqn b!ooa[ rmsr, tamn6 Eya ksm.n h deagi blr bionde va da h rharbi Er vdilmle akltrlmsr yasklrr cmi{73r0s{3

6 Saha GiivenliSi Uyarrsr Geligmig Molekiiler G<irfint0leme -6t12- FSN Hazian 2014 AciL - Saha Gtivenli$i Uyarrsr BrightView X- XCT Dtiz Panel Dedektiirii ile yi.ikseltildi Gantri diindi.iriildiigi.inde Dtiz Panel Dedektiir0 (FPD) beklenmeyen gekilde ige dolru EYLEM: Uygun saha giivenligi diizeltmesi yaprlana kadar XCT Dtiz Panel Dedekt<iriini.in KULLANIMINI DURDURUN EK SINIRLI KULLANIMA DEVAM ETME TALIMATLARI Qahgma Tiirii Gerekli Eylem 180 & 90 SPECT LOC. Uygun saha guvenli$i duzeltmesi yaptlana kadar HEMEN KULLANIMI DURDURUN. 180 & 90 SPECT AC. Uygun saha guvenli$i duzeltmesi yaptlana kadar HEMEN KULLANIMI DURDURUN. 180 & 90 SPECT NON AC / NON LOC Etkilenmez Tiim Vrlcut Drizlemsel Drlzlemsel Statik ve Dinamik Cardiac 90 ve Relative 90 SPECT Etkilenmez Etkilenmez Etkilenmez 6NeUli: BrightView X (XCT'ye Y0kseltme Sonrasr) sistemlerinin kullanrmrna devam edilmesi igin ahm protokolleri degigtirilerek XCT gahgma adtmlartntn kaldrrrlmasr gerekir.. Agagrdaki talimatlar kullanrcrlann, sistemi fabrika varsaytlan protokolleriyle iligkili tum baghk yaprlandrrmalarrnda kullanarak standart SPECT galtgmalart gergeklegtirmesine izin verir.. LUtfen bu belgede anlattlan bilgilerden haberdar olmast gereken tum gahganlarrnrzla birlikte agagrdaki bilgileri gdzden gegirin. Bu belgede belirtilenlerin ne gekilde uygulamaya gegirilecelinin anlagtlmast biiy0k onem ta9tr.. Hasta ig/zaman orantna toplam etki, departmana gore farkltltk gosterir. Planlama yaprlrrken dikkatlice dug0n0lmeli ve NON AC & NON LOC SPECT ahmlarrnrn srnrrlandrrmalarryla ilgili istenen sonuglaranlagtlmaltdtr. NOT: XCT yalntzca NUkleer Trp SPECT gahgmalart igin kullantlabilir. O XONIT{KLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 2OO8 Tum heklar skldr T6lif hakk shibrnrn oicod n y.zrlr E i ormaksrzrn oleklrnrk mk$rk ya d. balka tir yo.&mle 9ooat'llBr tamamn v6y. ksmn hefiangi br Lrqnd ya da hshangr brr ylrnlemle aklarhasr yaeklrr cmr{73r 05-03

7 Saha Glivenli!i Uyanst Geligmig Molekiiler Gtirfintiileme FSN Haziran 2014 AciL - Saha Gtivenlisi Uyansr BrightView X- XCT Diiz Panel Dedektiirti ile yiikseltildi Gantri diindiiriildiig0nde Diiz Panel Dedektiirt (FPD) beklenmeyen gekilde ige do!ru EYLEM: Uygun saha giivenligi di.izeltmesi yaptlana kadar XCT Dtiz Panel Dedekt<iriin0n KULLANIMINI DURDURUN. BrightView XCT Kullanrm Ktlavuzunda tantmlanan XCT Kalite GUvence (QA) fantom galrgmalarr etkilenmigtir.. BrightView XCT Kullanrm Ktlavuzunda tantmlanan kolimator de!igtirme fonksiyonlarr etkilenmemigtir.. Bu talimatlar gegerli BrightView XCT Kullantm Ktlavuzunun bazr krsrmlarrnrn yerine gegebilir. Protokol segme:. Sisteminizle birlikte verilen Varsaytlan ve ozel Atentiasyon DUzeltmesi ve Lokalizasyon protokollerini gormek igin altm konsolundan Tools - Protocols 60esine trklaytn veya:. Yeni bir gahgma igin gerekli hasta verilerini girin ya da mevcut bir hasta gahgmasr segin.. Proceed 6$esine trklayrn. Patient lnformation sekmesi bu durumda Protocols ve Optional Visit lnformation sekmelerini igerir.. Agagrdakilerden birini yaptn:. lstediginiz protokoliin protokol krsayol dugmesine trklayrn.. All Protocols dugmesine trklayrn ve listeden bir protokol segin. LOC veya AC adlandrrmasr olmadan bir protokol seqin.. Segilen protokol Patient Study panelinde gonin0r.. Hasta gahgmasr panelinde gorunen protokol adrnrn yantnda turuncu bir nokta belirirse bir XCT bilegeninin uygulandrlr anlamtna gelir. Bu durum agaltdaki iglemler yaprlarak gahgma dahilinde de$igtirilebilir:. SPECT alrm sayfasrnrn sag Ust tarafrnda bulunan XCT parametrelerinin agtltr mentsilni.l bulun. Agrlrr meni.lde agagtdaki seqimler yaptlabilir: NONE. AC FAST. ACSLOW. LOCALIZATION FAST. LOCALIZATION KONII{KLUKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 2OO8 Tin h.tl6n s.&rdtr T lif hatkr sahibnin &..d n yazr[ 6i olmkeh 6l6kLn* moksrk ys da b3*a h. yonlmle goo.hrlmsr t m.h vey. krsen h.rhangi tir bgnd6 ya de hdtlarer b, yoineme akttrlmsr yasakltr cnt{

8 Saha GiivenliSi Uyarrst PHILIPS Geligmig Molekiiler Giir0nt0leme FSN Hazian 2014 AC L - Saha Gtivenli$i Uyansr BrightView X- XCT Diiz Panel Dedektiirii ile yukseltildi Gantri diindiir0ldugiinde Diiz Panel Dedehiirti (FPD) beklenmeyen gekilde ige dolru EYLEM: Uygun saha giivenligi d0zeltmesi yaptlana kadar XCT Diiz Panel Dedekt<iriniin KULLANIMINI DURDURUN. NONE dgesini segtiginizde kullanrmdaki mevcut protokolle iligkilendirilen XCT parametreleri, protokol listesindeki varsayrlan veya 6zel protokoller degigtirilmeden "Hemen" kaldrrtltr.. Protokol adrnrn yanrndaki g6rsel gosterge (Turuncu Nokta) kaldrrrhr ve XCT altm parametreleri ayar sayfasr goruntuden kaybolur.. Ahm ayan ve hasta gahgmasrna gegin. OUgmli Ahm ayar formundaki bir parametreyi degigtirdiginizde sistemin yeni degeri kabul etmesi igin Update 6$esine trklamanrz gerekir. UYARI FPD'yi dagrtmadan veya kapatmadan 6nce Deploy Panel PPM veya Stow Panel PPM iglemlerini gergeklegtirmeniz gerekir. Serbest brrakma diilmesine basarak DUz Panel X lgtnt Dedekt6rUnU Stow Panel PPM nihai konumundan (+90 derece) bagka bir konuma KO TNXLUXE PH L PS ELECTRONTCS ir.v Tiim h5tlan sakldtr. Telil hatir lahdnrn a.e<lgn yanr i.,i olmatszrn eleklrnlk ne*grik ya da bat br yanlmle godalirhar lafirarn i veya krsrn n h.rha.g ur tignrde ya da hdite.el br y6.iqnle akl,llrna.r yasaldr cnt{rc104o3

9 , Saha Gi,ivenlifi Uyansr Geligmig Molekiiler Giirtintfl eme FSN Hazian 2014 AC L - Saha GUvenli$i Uyansr BrightView X- XCT Diiz Panel Dedektiirii ile yiikseltildi Gantri dtindiiriildtgiinde Diiz Panel Dedekt6rii (FPD) beklenmeyen gekilde ige do!ru EYLEM: Uygun saha giivenligi diizeltmesi yaptlana kadar XCT Dtiz Panel Dedektciriiniin KULLANIMINI DURDURUN FPD'yi kapatmak igin: 1.) Dokunmatik ekranda Stow Panel PPM dgesine dokunarak sistemi uygun konuma tagtytn. 2.) Kilitleme kolunu ($ekil 1) drgan gekin ve kendinizden 180 derece dtgart itin. ff f OUemli FPD'yi gok uzala d6ndurmemeye dikkat edin; aksi takdirde gantri kapa$ryla 9arpr9rr. 3.) Kolu kullanarak FPD'yi ve onu destekleyen kolu, tum diizenek gantriye paralel olacak gekilde kendinizden 90 derece sala uzattn. 4.) FPD'yi kendinize dogru 180 derece sola uzattn ve $ekil 2'de gosterildili gibi kapah konuma KONINKLUKE PHILIPS ELEGTRONICS N.V. 2OO8 Tum hallan sakdr Telif h.ktr ehibinin me<,en yz(r Enr ohaksl2n 6lskrdr[ meke ya da b.tka bn yonlemle goealtrh.sr. tamamm veya krsmn herhangl bf bgmde ya da hetarel br yonldle akl-rlm.$ yaeklrr cnt{7310s3

10 , Saha Gi,ivenligi Uyarrsr Geligmig Molekiiler Giir0nttileme FSN Haziran 2014 ACIL - Saha Giivenli$i Uyansr BrightView XGT ve BrightView X- XCT Diiz Panel Dedekttirii ile yiikseltildi Gantri diindiiriildiigtinde Diiz Pane! Dedektiirfi (FPD) beklenmeyen gekilde ige do$ru EYLEM: Uygun saha giivenligi diizeltmesi yaprlana kadar XCT Dtiz Panel Dedekt<iriiniin KULLANIMINI DURDURUN ":I $ekil 2 - Kapah DUz Panel dedekttirii (FPD) FPD'yi kilitli konuma ittiginizde bir trklama sesi duyarsantz ve dokunmatik ekrandaki FPD simgesi kapah konumu KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 2OO8 Tlm haklan skldtr T li hakk shibrnin dnceden y z I zn olmaksrzn eloklrmrk hgkan k y. d3 ba*a btr yonremle loaaltilmasl ramams vey. krsmen hgrhang bf bqmde ya da herhangr bd ydntsmle skt rlmasr yasaktr. cnt{

11 . Saha Giivenligi Uyansr Geligmig Molekiiler G6r0ntuleme FSN Hazian 2014 ACIL - Saha Gtivenli$i Uyansr BrightView X- XCT Diiz Panel Dedekt<irii ile yiikseltildi Gantri d6ndiiriildiigiinde Diiz Panel Dedektiirii (FPD) beklenmeyen gekilde ige do$ru d6nerek yaralanmaya neden olabilir EYLEM: Uygun saha giivenligi diizeltmesi yaprlana kadar XCT Diiz Panel Dedekttiri.in0n KULLANIMINI DURDURUN Gerekge Fabrika Protokolleri Etkilenen Qalgmalar 180 & 90 SPECT LOC _KULLANIMI HEMEN DURDURUN Gerekee: SPECT LOC prosedurleri FPD'nin da!tttlmastnt gerektirir. Hrzh (VUcut) Lokalizasyon Yavas Lokalizasyon. Dual lsotope Tc-Ga LOC. Extremity Bone LOC. lndium SPECT LOC. Parathyroid SPECT LOC. TB SPECT LOC. Total Body Bone LOC Talimat Bu FSN # uyarrnca SPECT LOC, Saha De$igiklik Emri (FCO) uvqulanana kadar durdurulacakttr. Gerekge Fabrika Protokolleri Etkilenen Qahgmalar Talimat 180 & 90 SPECT AC _KULLANIMI HEMEN DURDURUN SPECT AC prosed0rleri FPD'nin da$tttlmastnt gerektirir. Kardiyak Atenr.iasyon Dr.izeltmesi Hrzlr (VUcut) Atentlasyon Dtizeltmesi Brain SPECT AC Cardiac One Day AC Cardiac Two Day AC Thallium SPECT AC Gated SPECT AC Cardiac Dual lsotope AC Bu FSN uyannca SPECT LOC, Saha De$igiklik Emri (FCO) uyqulanana kadar durdurulacakttr. O KONINKLIJXE PHILIPS ELECTRONICS N.V. 2OO8 Tilm haklan $kldtr l rii hskkr.ahd6m &Eds yari iri olmaksern eloklrmfi rekan( ya d6 bagka b!. ydlsle goaallrhasr Efianr n voy. krsm n horhangi bn tigmd ya d3 h6rnangr btr y6ntoml6 ak-rlnasr yasktr cnt{73105{3

12 , Saha Gtivenligi Uyansr Geligmig Molek0ler Gcir0ntUleme -12t12- FSN Hazian 2014 ACIL - Saha Giivenlisi Uyarrsr BrightView X- XCT Diiz Panel Dedekttirii ile yiikseltildi Gantri diindiiriildiigiinde Diiz Panel Dedekttirii (FPD) beklenmeyen gekilde ige dogru d<inerek yaralanmaya neden olabilir EYLEM: Uygun saha guvenligi dtizeltmesi yaptlana kadar XCT Diiz Panel Dedektciriin0n KULLANIMINI DURDURUN Cardiac 90 & Relative 90 SPECT NON AC / NON LOC - ETK LENMEYEN Gerekge Cardiac 90 & Relative 90 SPECT NON AC / NON LOC prosedtirleri FPD'nin daqrtrlmasrnr GEREKTIRMEZ. Fabrika Yok Protokolleri Etkilenen HiQBlRi Etkitenmez Cahsmalar Talimat Normal kullanrma devam edin. Gerekge Fabrika Protokolleri Etkilenen Cah$malar Talimat Gerekce Fabrika Protokolleri Etkilenen Cahsmalar Talimat Gerekce Fabrika Protokolleri Etkilenen Cahsmalar Talimat 180 SPECT NON AC / NON LOC - ETKILENMEYEN 180 SPECT NON AC / NON LOC prosedurleri FPD'nin daltttlmastnt GEREKTIRMEZ. Yok HlgBlRl Etkilenmez. Normal kullanrma devam edin. Total Body Planar - ETKILENMEYEN Total Body Planar prosedurleri FPD'nin daotttlmastnt gerektirmez. Yok Higbiri Etkilenmez. Normal kullanrma devam edin. ptan'ar Static & Dynamic - ETK LENMEYEN Planar Static & Dvnamic prosedurleri FPD'nin dagrtrlmasrnt GEREKTiRMEZ. Yok HlQBlRl Etkilenmez. Normal kullanrma devam edin. O KONINXLUKE PHIUPS ELECTRONICS ii.v. 2l'06 Trrn ha&$ s rdrdr T.lll ha*rr lallbn. fi..d.. y&nr 14 olm.*3en 6l ktrdl[ m.*rl'r ya da b.tk b, yd 6rd6 9o65ftrhae lamai'!! v3ya krsn n hdn-lgl b, hg.rb y. d. haig i It yo.rl.ml ald-rlna',8.l(lrr cnt{73105{3

PHI[IPS Philips Healthcare

PHI[IPS Philips Healthcare Saha Giivenlili Uyansr PHI[IPS BIU IXR -114- FSN: MA-FCO72200248 03 Ey1til 2014 xcr603-1400227 AC L - Saha Giiventi$i Uyarrsr Allura Xper Systems Ayak galteri pedallannrn e!ilmesi cani Floroskopi giiriintiilemesi

Detaylı

sayla I I 4 Saha G0venli$i Uyartst FsN MA-Fco795oo337 10 NISAN 2015 Philips ililffi--''if't;"tt?'?$"'l'[]i:lij]:i' Healthcare =iijl'"ot'"tnk Doniieturme Diizeltmesr il',n#,*ilffi ffiffi li bilgiler igerir.,,!ffii::f"?tjf'.ila1"-},!:lf'*""lnt"*t'eet"'ffiil}x&fjj6li:h'j"',l$l,i'ffi:3]i"#.,-

Detaylı

PHILIPS. AC L - Saha GUventi$i Uyarrsr

PHILIPS. AC L - Saha GUventi$i Uyarrsr Philips Healthcare -1t6- FSN86'100'1604 Sayrn MUgterimiz, AC L - Saha GUventi$i Uyarrsr P h i I i ps H ea rtsta rt M Rx M on itii r/defi bri latii r Philips, belirli MRx monitorlerde/defibrilatorlerde

Detaylı

SIEMENS. Acil Saha Giivenlik Uyansr

SIEMENS. Acil Saha Giivenlik Uyansr SIEMENS ADVIA@ Kimya Sistemleri Acil Saha Giivenlik Uyansr 11219826, Rev. A Ocak 2015 ADVIA Kimya Sistemleri ilag KalibratdrU I Lot 3JD0l8, Fenitoin 2 ve Fenobarbital Testleri igin Kalibrator Yeni Deoer

Detaylı

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6.

,:t? KYS : Kalite Yonetim Sistemini, ixttl9i. VER : Olgme ve izleme sonuglarrnr, ifade eder. 4.iLGiLiDOKUMAN 1.AMA9 2.KAPSAM 3.TANIMLAR 6. ,:t? ixttl9i VERI ANALIZ REHBERI 1.AMA9 iyilegtirme veya Diizeltici/ Onleyici faaliyet yapmak iizere olgme ve izleme sonuglanntn analizinde, uygunsuzluklarrn nedenlerini ve goztimlerini saptamada yontem

Detaylı

(i) oepuysynthes. Acil saha Giivenlik Bildirisi (FsNl . JOINT RECONSTRUCTION. Tarih: Temmuz 2014

(i) oepuysynthes. Acil saha Giivenlik Bildirisi (FsNl . JOINT RECONSTRUCTION. Tarih: Temmuz 2014 r- Acil saha Giivenlik Bildirisi (FsNl (i) oepuysynthes. JONT RECONSTRUCTON 'hr.en{o*dn Ur0n adr: DePuv s-r{m Noiles Hareketli, Pimli Femur Tespiti Faaliyet Tiirii: Saha duvenlik Bildirimi Tarih: Temmuz

Detaylı

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA

rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA i**-*; i,:; " "'": l ii"rl -' : ;.*:;".".-"*. j t:':,.,,. I,:i i rtinrive er.ivrir n, iller MEcLiSi BASKANLTGTNA 1910412012 tarih ve 6292 sayrh orman Kdylulerinin Kalkrnmalannrn Desteklenmesi ve Hazine

Detaylı

ncil lahn cuvrrulioi eiloinirui

ncil lahn cuvrrulioi eiloinirui Cemile Biter, SESA ELEKTRONiK SANAYI VE TiC.A,9, lgerenkoy mah. Biiynk Kartal sk. no:1513 Ata$ehir/istanbul Tu*iye 09.09.2014 Referans: F42014-18 ncil lahn cuvrrulioi eiloinirui Dualok Gii$iis Lokalizasyon

Detaylı

(!) Deluysy nlhes {.,i,n w,rt

(!) Deluysy nlhes {.,i,n w,rt (!) Deluysy nlhes {.,i,n w,rt JONT seconsructon is*.+ee Enstriimanl'nrn Belirli Lotlarr Uriin Adr: SGMA@ High Performance (HP) MBT Non-Keel Punch Diz Enstnimanr FSCA-Referansr : 1 0320981 9-QRB Aksivon

Detaylı

ACİL SAHA GÜVENLİK BİLDİRİMİ

ACİL SAHA GÜVENLİK BİLDİRİMİ 13.01.2015 Ürün: Eylem Türü: sini Geri Çağırma Ürün Kodları: 1400, 1401XX Seri Numarası Aralığı: CON000001'den CON005472 Sayın HeartWare Klinik Tedavi Uzmanı, 2013 senesinde, elektrostatik boşaltma (ESD)

Detaylı

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon,

rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, rilvr grrinni, KURGU, SESLENDiRME, sruovo gerinni, nruiunsyon, e nnrir rasartm ve TEKNiT onrurgmanltk niznner ALtMt TEKNiT gnnrnamesi igin Tanrmr Dr Ayhan Kuzu ve gahgma ekibi tarafrndan planlanan proje

Detaylı

Tellcom.net.tr ve Quiknet.com.tr Eposta Servisleri Aktivasyonu

Tellcom.net.tr ve Quiknet.com.tr Eposta Servisleri Aktivasyonu Tellcom.net.tr ve Quiknet.com.tr Eposta Servisleri Aktivasyonu 1) http://webislem.superonline.net adresinden müşteri numarası ve şifresi ile giriş yapılır. Servislerim sekmesi altından Tellcom Posta menüsüne

Detaylı

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i

Sayr : B.23.1.SUE.0.00.00.00-821.051 0i T.C. RMAN V SU i$lri BAKANLTGT Tiirkiye Su nstitiisii Sayr : B.23.1.SU.0.00.00.00-821.051 0i Knu : Tiirkiye Su nstitiisl (SUN) Lg Tasanm Yangmasr c).2 0/./2013 SULYMAN DMIRL UNIVRSiTSI RKTORLUGUN 32260

Detaylı

(!) DePuySynthes. Acil: Alan GUvenlik Bildirimi FSN20149997

(!) DePuySynthes. Acil: Alan GUvenlik Bildirimi FSN20149997 Synthes GmbH Luzemstrasse 21 4528 Zuchwil Swilzerland Tel. +,(1 32 720 40 60 Fa\ +4'l 32 720 40 61 http:/,vww.depuysynthes.com/ (!) DePuySynthes Ameliyathane MudurunUn DIKKATINE: 20 Hazian 2014 Acil: Alan

Detaylı

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım )

WEB E-POSTA AYARLARI. Outlook 2003 Ayarı ( Resimli Anlatım ) WEB E-POSTA AYARLARI Outlook 2003 Ayarı Outlook 2007 Ayarı Outlook 2010 Ayarı Gmail Ayarı Hotmail Ayarı Tüm Ayarlar İçin Gelen posta sunucusu (POP3) ve giden posta sunucusu (SMTP) ye bnposta.bingol.edu.tr

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU AÇIKLAMASI ACİL SAHA GÜVENLİĞİ BİLDİRİMİ. EV1000A Referans No: FCA-77

KULLANICI KILAVUZU AÇIKLAMASI ACİL SAHA GÜVENLİĞİ BİLDİRİMİ. EV1000A Referans No: FCA-77 Tarih: 08 Haziran 2016 İlgili: /////////////// Etkilenen cihazlara ilişkin ayrıntılar: Monitör (takip cihazı) FloTrac sensör (veya Volume View sensör) ile birlikte minimal invaziv izlem kullanımı süresince

Detaylı

Tel. +41 32 720 40 60 Fax+41 32 72010 61 http:/www.depuysynthes.corv. SmallElectricDrive(SED)cihazlnlnfonksiyonlarlnlyerinegetirememe,.sadece.

Tel. +41 32 720 40 60 Fax+41 32 72010 61 http:/www.depuysynthes.corv. SmallElectricDrive(SED)cihazlnlnfonksiyonlarlnlyerinegetirememe,.sadece. Synthes GmbH LuzemstEsse 21 4528 Zuchwil Switzerland Tel. +41 32 720 40 60 Fax+41 32 72010 61 http:/www.depuysynthes.corv (i) DePuysynthes --,,,1&-+r* Ameliyathane Miidi.irUniin DiKKATINE AciL MEDIKAL

Detaylı

AŞI VE ANTİSERUMLARDA KAREKOD UYGULAMASI. ġanliurfa SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAġICI HASTALIKLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ

AŞI VE ANTİSERUMLARDA KAREKOD UYGULAMASI. ġanliurfa SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAġICI HASTALIKLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ AŞI VE ANTİSERUMLARDA KAREKOD UYGULAMASI ġanliurfa SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BULAġICI HASTALIKLAR ġube MÜDÜRLÜĞÜ www.asinet.gov.tr adresinden giriģ ekranına ulaģınız. 1. Kullanıcı Adı: Kullanıcı adını büyük harflerle

Detaylı

2ft':>3L4. .:.'..,.:.:::..ffffi$ffi. EK : Ilgi Yazr Fotokopisi (5 Sayfa). 20-wtutt

2ft':>3L4. .:.'..,.:.:::..ffffi$ffi. EK : Ilgi Yazr Fotokopisi (5 Sayfa). 20-wtutt Sayr Konu T.C. SULEYMAN DEMiREL tinh'ersttesi REKToRL0GU Genel Sekreterlik :70038785-010.99- : Kripteks Yangma Programr, 2ft':>3L4 20-wtutt.:.'..,.:.:::..ffffi$ffi...KOORDINAToRLUGLINE...BA$HEKiMLiGiNE

Detaylı

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname

-ry. Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt. et-ttsl idari gartname Ek-2 ( 3 ) SiizlegmeTasansr Ek-3 (1) Teknik gartname J Dosya Numarast: 151104/- Konu :,1 Kalem fibbi sarf malzeme ahmt Aga$tda cins ve miktarr yazrh genel cerrahi klinigi lgin 1 Kalem Trbbi sarf malzeme almt,4734 Sayth Kamu lhale Kanununun 22. Maddesi (f)

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108

Kullanım kılavuzunuz ESET MOBILE ANTIVIRUS http://tr.yourpdfguides.com/dref/3823108 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya ESET MOBILE ANTIVIRUS için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki ESET MOBILE ANTIVIRUS tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör

MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör MTS Fundamental Pnömatik Çene Kontrolör Manual Title Additional Ürün Information Kılavuzu be certain. 100-238-342 A Telif hakkı bilgisi Ticari marka bilgisi 2011 MTS Systems Corporation. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 TR Kullanım kılavuzu Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips tarafından

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu

Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu Yazdırma Yayınlama Ayarları Kılavuzu İÇİNDEKİLER BU KILAVUZ HAKKINDA............................................................................... 2 YAZDIRMA YAYINLAMA İŞLEVİ.........................................................................

Detaylı

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi

T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi. elqz6 rexllp lsrenae FoRMU. MALzEME/Hlzmrr ilsresi T.C. FIRAT Univenslresi xasrauesi o6uen SERMAYE igrcrme einimi elqz6 rexllp lsrenae FoRMU Frrat Universitesi Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet safin alrnacaktrr. Fiyat teklif belirtilen tarih ve saatte

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SYE5600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1032727

Kullanım kılavuzunuz PHILIPS SYE5600 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1032727 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PHILIPS SYE5600 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PHILIPS SYE5600 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite E-Kayıt KULLANIM KILAVUZU

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite E-Kayıt KULLANIM KILAVUZU Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversite E-Kayıt KULLANIM KILAVUZU 1 Başlamadan Önce... Bu hizmetten faydalanarak T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan ÖSYS sonucunda yerleşmiş olduğunuz

Detaylı

Doküman camı seçeneği

Doküman camı seçeneği Xerox WorkCentre 9/9 Çok İşlevli Yazıcı Kopyalama yapma. Dokümanlarınızı doküman besleyici giriş kasetine yüzleri yukarı dönük şekilde yükleyin. Kılavuzu dokümanlara dokunacak. Önceki tüm programlama seçimlerini

Detaylı

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere

2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere 2' Bursun amacrna uygun otarak verirmesini sa$ramak uzere EK-A'da, Ogrenci Burs Bagvuru Formu EK_B,dedir. hazrrlanan burs duyurusu Dernegi ll Bagkanr TURKiYE EMEKLi SUBAYLAR DERNE6i FESUD) izuin xouar

Detaylı

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst

Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi. Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt. Rektor a. Rektor Yardtmctst / Sayr :70335e62-301.ee-.lS. FS I tblzi Konu : Ortak Diploma Ytiksekd[retim Programt Rektor a. Rektor Yardtmctst T.C, ONDOKUZ MAYIS UruIVrNSIrrSi Uluslar Arasr itigtiter Birimi N ot : Ektek i bel gelerin

Detaylı

KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ

KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ NECMETTİN ERBAKAN Ü N İ V E R S İ T E S İ KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ YIL SONU İŞLEMLERİ KILAVUZU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINIR YIL SONU İŞLEMLERİ UYARI: 2013 yıl sonu işlemlerini

Detaylı

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek

. Bu talimatta yazanlara aynen ulunuz. ilag hakktnda size dnerilen dozun drymda yftksek KULLANMA TALiMATI TERKUR krem,30 g Cilt iizerine uygulanrr.. Ethin madde: 1g kem 190 mg aliiminyum hidroksiklorit igerir. o Yardrmcr maddeler: Beyaz yumugak vazelin, setostearil alkol, izopropilmiristat,

Detaylı

TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ HAKEM HEYETİNE, ŞİKAYET FORMU

TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ HAKEM HEYETİNE, ŞİKAYET FORMU TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ MÜŞTERİ ŞİKÂYETLERİ HAKEM HEYETİ ŞİKAYET FORMU Aşağıdaki başvuru formunu doldurmadan önce lütfen açıklamaları dikkatlice okuyunuz. TÜRKİYE KATILIM BANKALARI BİRLİĞİ MÜŞTERİ

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK Yazı İşleri Şube Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK Yazı İşleri Şube Müdürlüğü FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE Ege Ünv. Evrak Tarih ve Sayısı: 09/03/2016-E.18063 T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK Yazı İşleri Şube Müdürlüğü *BE5NBSDT* Sayı : 40253915-710.99 Konu : Ek Ders Bildirim Formu Düzenleme

Detaylı

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin

QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin Xerox QR Code Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03999 QR Kodu Tarayıcısı / Okuyucusuna Uygun Uygulamalarda Kullanım İçin QR (Quick Response) Code Uygulamasını şu uygulamalarla birlikte kullanınız:

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU PCE-DT 66

KULLANIM KILAVUZU PCE-DT 66 KULLANIM KILAVUZU PCE-DT 66 Versiyon 1.1 Oluşturma Tarihi: 01/02/2017 İçindekiler 1 Genel Bilgi... 3 2 Panel Diagramı (Ön görünümü)... 3 3 Aksesuarlar (Teslimat İçeriği)... 4 3.1 Teslimat İçeriği Notu...

Detaylı

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System tr User manual DICENTIS İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Bu kılavuz hakkında 5 2.1 Hedef kitle 5 2.2 Telif hakkı ve feragatname 5 2.3 Belge geçmişi 5 3 Sisteme

Detaylı

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET

ihrivlc LisrEsi 2 i ADET T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni sinligi BATMAN sol.ce DEVLET HnstnNssi Sayr : B. I 0.4.15M.4.72.00.20/ Konu : Teklife Davet Saytn :... Kurumumuzun ihtiyacr olan RADYOLOJI BoLUMU iqin MALZEME

Detaylı

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir.

Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresinden41c6-a13d-31b6-987d-b1f0 kodu ile teyit edilebilir. 101 Kurumsal iliqkiler NUhiARA: l13 trbo YA$AR HOLDING GrDA

Detaylı

Kullanım ve sorumluluk. Uygulama. Hedef grup. Kriterler. Belgelenen kontroller için gereklilikler. Aşağıdaki belgelerde daha fazla bilgi bulunabilir:

Kullanım ve sorumluluk. Uygulama. Hedef grup. Kriterler. Belgelenen kontroller için gereklilikler. Aşağıdaki belgelerde daha fazla bilgi bulunabilir: Hedef grup Scania üstyapı bilgileri öncelikle üstyapı üreticilerini hedeflemekte ve Scania kamyon şasisi ve komple kamyonlar üzerindeki tüm üstyapı imalatı ve dönüştürmeler için geçerlidir. Kriterler Scania

Detaylı

DICENTIS Konferans Sistemi

DICENTIS Konferans Sistemi DICENTIS Konferans Sistemi tr Kullanım Kılavuzu DICENTIS İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Bu kılavuz hakkında 5 2.1 Hedef kitle 5 2.2 Telif hakkı ve feragatname 5 2.3 Belge geçmişi 5 3 Genel

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları

ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ. Ayrım Sahaları Döküman Kodu : NAS003 İlk Yayın Tarihi : Şubat 2017 Revizyon Tarihi : Şubat 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ Tanımı Ayrım Detayları Tanımı EK ĠġLEMLER Cari Hesap Cari Hesap Ayrım Detayları Hizmet

Detaylı

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU

KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU ISITMA/SOĞUTMA OTOMASYON SİSTEMLERİ KURULUM ve KULLANIM KILAVUZU MODEL NO.: TH1149 TH1149SA TH1149SB TH1149RF TH1149MSA TH1149MSB DİKKAT : Cihazı kullanmadan önce bu kılavuzu okuyun ve daha sonra gerekli

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Curler. Register your product and get support at HP4684 HP4683. TR Kullanım kılavuzu

Curler.  Register your product and get support at HP4684 HP4683. TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Curler HP4684 HP4683 TR Kullanım kılavuzu a b c d e i h g f Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual

DICENTIS. Wireless Conference System. User manual DICENTIS Wireless Conference System tr User manual DICENTIS İçindekiler tr 3 İçindekiler 1 Güvenlik 4 2 Bu kılavuz hakkında 5 2.1 Hedef kitle 5 2.2 Telif hakkı ve feragatname 5 2.3 Belge geçmişi 5 3 Sisteme

Detaylı

Kurumsal Başvuru Formu UAE

Kurumsal Başvuru Formu UAE 1. Alım Satım Platformu MetaTrader 4 Vertex 2. Hesap Kaldıracı 100:1 200:1 400:1 Diğer* ACM Plc'nin yazılı onayına tâbidir 3. Alım Satım Hesap Türü Standart Hesap [Yatırılacak minimum tutar 10.000 Amerikan

Detaylı

Maxos LED panel şık, yeşil ve doğrudan LED aydınlatma

Maxos LED panel şık, yeşil ve doğrudan LED aydınlatma Maxos LED panel şık, yeşil ve doğrudan LED aydınlatma Maxos LED panel Maxos LED panel, süpermarketlerin zorlu gereksinimlerini karşılayabilen pazardaki ilk LED ana devre sistemidir. Taşınabilir panel,

Detaylı

MIC 500 Serisi Sağlam, dış mekanda kullanım amaçlı pan-tilt-zoom kamera

MIC 500 Serisi Sağlam, dış mekanda kullanım amaçlı pan-tilt-zoom kamera MIC 500 Serisi Sağlam, dış mekanda kullanım amaçlı pan-tilt-zoom kamera 2 MIC 500 Serisi Gözetim alanında standartları belirler ff Şehir içi kullanıma uyum sağlaması için çekici ve kompakt tasarım ff Sağlam,

Detaylı

: 1_ Turk DermatolojiDernegi. 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik. :Av. Ziynet OZgelirc. : 1_ igigleri Bakanlrgr. : Hukuk MrigaviriAhmet SARAC

: 1_ Turk DermatolojiDernegi. 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik. :Av. Ziynet OZgelirc. : 1_ igigleri Bakanlrgr. : Hukuk MrigaviriAhmet SARAC serizirubi oainp Esas No :201gl2\gg : 1_ Turk DermatolojiDernegi 2- Tiirk ptastik Rekonstrtktif Ve Estetik Vekilleri Cerrahi Derne$i :Av. Ziynet OZgelirc Tunus Cad. No:2113 Davalr hy Vekilleri Kavaklrdere/ANKARA

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u

OKULLARDA. cuvnnri onramrn sagranmasr. KoRUYUCU vn ONrnyici. rnnninrnnin ALTNMAsTNA. iri$rin. igninrici pnororor,u OKULLARDA cuvnnri onramrn sagranmasr KoRUYUCU vn ONrnyici rnnninrnnin ALTNMAsTNA iri$rin igninrici pnororor,u Haziran 2015 AMAC Madde 1. Bu protokoliin amacr; igiqleri Bakanhlr ve Milli Elitim Bakanltlt

Detaylı

Ö Ö Ö ö İ Ö ö Ü ö ö Ö ö İ İ ö öö Ö Ö Ş Ö ö ö Ö Ö» Ö Ö Ö Ş Ö Ö Ö Ö Ö Ö Ö ö Ö ö Ö ö ö ö ö ö ö ö Ğ ö ö ö Ö ö Ö ö» ö Ö Ö ö ö İ ö ö ö Ş ö Ö ö ö ö» Ö Ö ö ö ö ö ö Ö ö ö ö ö ö Ö Ş ö ö ö İ Ö Ş ö Ö ö ö ö ö ö ö İ

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu

Hızlı Kurulum Kılavuzu Hızlı Kurulum Kılavuzu SG-1400 ADSL2+ Router Rev:1.0.0 710903642 1. Modem i bağlama Aygıtı kurmadan önce, lütfen mevcut İnternet Servis Sağlayıcınız aracılığıyla geniş bantlı hizmetinizin sağlandığından

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 EPOSTA SİSTEMİNE BAĞLANMA... 3 ESKİ E-POSTLAR... 5 YENİ KİŞİ VEYA GÖREV OLUŞTURMA... 6 MESAJ YAZMA... 6 KİŞİLER...

Detaylı

MEDICAL TECHNOLOGIES LTD

MEDICAL TECHNOLOGIES LTD MEDICAL TECHNOLOGIES LTD Flat Panel Detektörl rlü Dijital Radyografi Sistemi Dijital Radyografi Sistemi Flat Panel Dedektör (FPD) Teknolojisine Dayanır. Yeni veya upgrade edilmiş genel radyografi odaları

Detaylı

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1

VIESMANN VITOCLIMA-S. Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S. Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 VITOCLIMA-S VIESMANN Kullanma kılavuzu VITOCLIMA 300-S Grup Kontrol VITOCLIMA VIESMANN 1 Fonksiyon bilgisi Aynı dış üniteye bağlı 1-16 iç ünite tek tek veya grup olarak kontrol edilebilir. Grup kontrol

Detaylı

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst

Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst ederim. Bakan. a. Genel luticl:ir Vall Adtna. Vali Yarrj,mctst Dikmsn Caddesi 06100 AI{KrUL{ Telefon: (O312) 415 18 85 e-posta: mileweb@milliemlak.gov.tr {e-*o tuva -r/z'-] - 0 Ayrrntrh bilgi igin irribat:

Detaylı

2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı. KAYS Tanıtım Sunumu

2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı. KAYS Tanıtım Sunumu 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı Mali Destek Programları İlanı KAYS Tanıtım Sunumu Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır? 24.12.2013 www.kuzka.gov.tr 2 Sisteme Nasıl Giriş Yapılır? http://portal.kays.kalkinma.gov.tr

Detaylı

Önemli Tedbirler Değer Müşterimiz, UMA, Casa Bugatti'den elektronik tartıyı seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Her ev tipi cihaz gibi, bu tartıda dikkatli bir şekilde kullanılmalı ve tartının zarar görmesi

Detaylı

İçerik. BT de Temel Prensipler. BT: Tarihçe. İçerik. BT: Tarihçe. BT: Tarihçe. Dr.Gürsel Savcı

İçerik. BT de Temel Prensipler. BT: Tarihçe. İçerik. BT: Tarihçe. BT: Tarihçe. Dr.Gürsel Savcı BT de Temel Prensipler Dr.Gürsel Savcı BT: Tarihçe 1967: çok yönlü projeksiyon ile görüntü oluşturulması konsepti 1971: İlk BT prototipi Atkinson-Morley s Hospital, Londra 1972: İnsanda ilk BT görüntüsü

Detaylı

ANDROID UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI

ANDROID UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI ANDROID UYGULAMA YARDIM DOKÜMANI İçerikler Uygulamaya Giriş... 3 Klasörler... 4 Belge Görüntüleme ve İşlemler... 5 Paraf İşlemi... 5 Red İşlemi... 6 İmza İşlemi... 6 İlgi ve Ek Görüntüleme... 6 Güvenli

Detaylı

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI

ÇAMAŞIR MAKİNASI KULLANIM TALİMATI 1.AMAÇ VE KAPSAM: Bu talimatın amacı çamaşır makinası, güvenli ve etkin çalışmasının yöntemlerini belirlemektir. Bu talimat Yemekhanemiz içerisindeki çamaşır makinasını kapsar. 2.GÖREV VE SORUMLULUK: Temizlik

Detaylı

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu

Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Alienware Grafik Yükseltici Kullanıcı Kılavuzu Resmi Model: Z01G Resmi Tip: Z01G001 Notlar, Dikkat Edilecek Noktalar ve Uyarılar NOT: NOT, bilgisayarınızı daha iyi kullanmanızı sağlayan önemli bilgileri

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Wireless notebook mouse SPM9800 TR Kullanım kılavuzu a c b d e f g TR 1 Önemli Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlar (EMF) 1. Philips

Detaylı

Yeni bir Gmail hesabı açmak(almak) için İnternet Explorer gezgininde www.google.com.tr adresine ya da doğrudan www.gmail.com adresine girilir.

Yeni bir Gmail hesabı açmak(almak) için İnternet Explorer gezgininde www.google.com.tr adresine ya da doğrudan www.gmail.com adresine girilir. Gmail(Google Mail) Yeni bir Gmail hesabı açmak(almak) için İnternet Explorer gezgininde www.google.com.tr adresine ya da doğrudan www.gmail.com adresine girilir. Burada Gmail bağlantısını(linki) tıklayıp

Detaylı

Içerik. 2 easywalker june omuz taşıma kemeri 2 Omuz taşıma kemeri 3 Bakım 3 Garanti Şartları TR - 1

Içerik. 2 easywalker june omuz taşıma kemeri 2 Omuz taşıma kemeri 3 Bakım 3 Garanti Şartları TR - 1 1 2 3 Içerik 2 easywalker june omuz taşıma kemeri 2 Omuz taşıma kemeri 3 Bakım 3 Garanti Şartları TR - 1 easywalker june omuz taşıma kemeri easywalker june omuz taşıma kemeri satın aldığınız için tebrik

Detaylı

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC

Montaj kılavuzu. Isı pompası konvektörü için 2 yollu vana kiti EKVKHPC Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Isı pompası konvektörü için yollu vana kiti Montajdan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bir kenara atmayın. İleride başvurmak üzere arşivinizde saklayın. Ekipmanın

Detaylı

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin

Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulaması Hızlı Başlangıç Kılavuzu 702P03997 Xerox ConnectKey Teknolojisine sahip Çok Fonksiyonlu Yazıcılarla (MFP'ler) Kullanım İçin Xerox App Gallery Uygulamasını, ConnectKey özelliğine

Detaylı

Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun

Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun Bosch 1200 Serisi Yangın Paneli Değer verdiklerinizi koruyun 2 1200 Serisi Yangın Paneli Rahatlık kurmak İhtiyaçlarınıza göre tasarlanmış eksiksiz koruma 1200 Serisi Yangın Paneli, yangın koruma için esnek,

Detaylı

ÖRNEKTÝR 1111111111) Bireysel ve Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu KATILIMCI BÝLGÝLERÝ

ÖRNEKTÝR 1111111111) Bireysel ve Gruba Baðlý Bireysel Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu KATILIMCI BÝLGÝLERÝ Aktarým için Yeni Sözleþme için 1111111111) Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan

Detaylı

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (Android TM )

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (Android TM ) Tr SB6L01(1W) 6MB3791W-01 SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (Android TM ) Fotoğraf makinenizi akıllı cihazınızla eşleştirmek için SnapBridge i kullanma hakkında bilgi için bu kılavuzu okuyun. SnapBridge i Hemen

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6120/10 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV6120 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios)

SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) Tr SnapBridge Bağlantı Kılavuzu (ios) SB6L01(1W) 6MB3801W-01 Fotoğraf makinenizi ios cihazınızla eşleştirmek için SnapBridge i kullanma ve SnapBridge Wi-Fi uyarısı görüntülendiğinde ne yapılacağı hakkında

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SDV6122/10 TR Kullanim talimatlari İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Geri dönüşüm 4 2 SDV6122 ürününüz 5 Genel Bakış 5 3 Başlangıç 6 Kurulum

Detaylı

f.v\ >s/ Ilgi 7."- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

f.v\ >s/ Ilgi 7.- DAiITIM \Ar^Nr':/, Vali a. Vali Yardrmcrsr c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde f.v\ \.csxcuxvrspor Z \Ar^Nr':/, >s/ Sayr Konu Ilgi :e5738460-041 3lT :Yarrgma Duyurusu T.C. QANKTRT vnt-ilici Genglik Hizmetleri ve Spor it Uiidtirtugu c.en q ej.. tht-*r.xl xt.. t,,r-r l.we,l W.e.?dde

Detaylı

Straightener. Register your product and get support at HP4668/22. Kullanım kılavuzu

Straightener.  Register your product and get support at HP4668/22. Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4668/22 TR Kullanım kılavuzu abc h g f e d i j Türkçe Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips e hoş geldiniz! Philips

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180

Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Hızlı başlangıç kılavuzu CD180 Önemli güvenlik talimatları Sadece teknik verilerde listelenen güç kaynağını kullanın. Ürünün sıvılarla temas etmesine izin vermeyin. Yanlış tip pille değiştirilmesi durumunda

Detaylı

MBS100 DONANIM KILAVUZU

MBS100 DONANIM KILAVUZU MBS100 DONANIM KILAVUZU MBS100 MODBUS GATEWAY Serisi 07 / 2017 MIKRODEV_HM_MBS100 İÇİNDEKİLER ŞEKİL LİSTESİ... 2 Önsöz... 3 Mikrodev i Tanıyalım... 4 UYARI!... 5 1 MBS100 GENEL BİLGİLER... 6 1.1 Fiziksel

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3210/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3210/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3210/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin. Bu cihazı

Detaylı

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın SBA3005/00. Kullanım kılavuzu

Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın  SBA3005/00. Kullanım kılavuzu Adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın www.philips.com/welcome SBA3005/00 Kullanım kılavuzu 1 Önemli Güvenlik Önemli Güvenlik Talimatları Tüm uyarıları dikkate alın. Tüm talimatları izleyin.

Detaylı

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım

Hoş geldiniz. Çabuk başlama kılavuzu IMAGE TO FOLLOW. Bağlantı. Kurulum. Kullanım Kablosuz Dijital Telefon SE 240 Telesekreterli Kablosuz Dijital Telefon SE 245 Hoş geldiniz Çabuk başlama kılavuzu 1 2 3 Bağlantı Kurulum Kullanım IMAGE TO FOLLOW Teslimat kapsamı SE240/SE245 El cihazı

Detaylı

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1

KAÇAK AKIM RÖLESİ. www.ulusanelektrik.com.tr. Sayfa 1 DELAB TM-18C KAÇAK AKIM RÖLESİ İÇERİK GENEL / BUTON FONKSİYONLARI.2 PARAMETRE AYARLARI...2 PARAMETRE AÇIKLAMALARI 3 KAÇAK AKIM AYARLARI...3 AÇMA SÜRESİ AYARLARI.3 AŞIRI AKIM AYARLARI...4 ÇALIŞMA SÜRESİ..4

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ GÖRÜNTÜLEME TEKNİKLERİ Staj Tarihleri : Adı ve Soyadı : Okul Numarası : Okuduğu Yarıyıl : Staj Konusu : Staj Yaptığı Kurum : Kurumun Adı

Detaylı

ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ

ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ DOKÜMAN ARŞİV VE ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI TEMEL KULLANICI KILAVUZU ELEKTRONİK BELGE VE ARŞİV YÖNETİM SİSTEMİ EBYS NİN GÜVENİLEN SİTELERE EKLENMESİ Elektronik Belge Yönetim Sistemi web

Detaylı

E-Posta Arşivi Kolay Kurulum ve Kullanım Kılavuz. 3 Adımda Hızlı ve Pratik Kurulum

E-Posta Arşivi Kolay Kurulum ve Kullanım Kılavuz. 3 Adımda Hızlı ve Pratik Kurulum E-Posta Arşivi Kolay Kurulum ve Kullanım Kılavuz 3 Adımda Hızlı ve Pratik Kurulum 1.Adım http://www.natro.com/postaarsivi/ adresine giderek Natro E-posta arşivi hizmetini satın alıyoruz. Satın alma işlemini

Detaylı

g:t;tt,k utd;til" Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast

g:t;tt,k utd;til Tebtiginde yer alan trbbi matzemeler igin sut kodu, Tebli$de yer almayan malzeme olmast lstem No Talep Eden Blrim : 13543: 1413010 : BILGI I$LEM KooRDINATORLUGU T.C. FIRAT urivensiresi xesraruesl DONER SERMAYE lglerue elnlirtl ELAZI6 TEKLIF ISTEME FORMU Frrat Universitesi Hastanesl ihtlyacr

Detaylı

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır

3 İSTEKLİNİN BEYAN(LAR)I: Ekli form, ihaleye teklif veren istekli tarafından doldurularak imzalanacaktır EK 4 - TEKLİF SUNUM FORMU Bu form, teklifi veren firma tarafından kendine ait bilgiler girilerek doldurulacaktır. Satınalma no Satınalma adı : 2014/ :.. alımı < Yer ve tarih > 1 TEKLİF SAHİBİ Tüzel kişiliğin

Detaylı

Hızlı başlangıç kılavuzu

Hızlı başlangıç kılavuzu www.philips.com/welcome adresinden ürününüzü kaydettirebilir ve destek alabilirsiniz CD250 CD255 SE250 SE255 Hızlı başlangıç kılavuzu 1 Bağlantı 2 Kurulum 3 Keyfini cıkarın Kutuda neler var Baz istasyonu

Detaylı

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART,

aberon PICK-BY-LIGHT aberon PICK CART, DEPO OTOMASYONU VELTIONoptimum ilaç ve kozmetik ürünleri dağıtıcılarına çok çeşitli seçenekler sunar. Toplama otomasyonuna ilişkin sunduğumuz çözümler, dağıtıcıların ürün akışlarını ve hizmet seviyelerini

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

. ltrileye kafilan Firma temsilcisi, yetki belgesi, niifus c[izdant (kimlik belgesi) ve Firma. io,tri ganrxaursi

. ltrileye kafilan Firma temsilcisi, yetki belgesi, niifus c[izdant (kimlik belgesi) ve Firma. io,tri ganrxaursi TIIRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERIGZi TrBBi Cftr4ZALrM io,tri ganrxaursi ixer-et.tir KoNUsu ve $exli Madde I - TUrk Krztlayr, Altrntepe Trp Merkezi ihtiyact olan agaltda cins Kapalr zarfla teklif altnmak

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/12 1. AMAÇ Bu talimatın amacı

Detaylı

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi

KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi KALE RF Geçi Kontrol Ünitesi 1. Ünite Çalıma Prensibi. X3 Uzaktan Kumanda devresi entegre edilmi RF kart okuyucu ünitesi aracılııyla, X3 Uzaktan Kumanda Ünitesi fonksiyonlarının yerine getirilmesi için

Detaylı