-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "-Zh- t, i) Alrg hattt bastng sensdru. ii) Alrg halttr damlacrk haznesi"

Transkript

1 1, Urun ozellikle inflamatuar barsak hastalrklarr (lbh) ulseratif kolit (UK) vb hastalrklarrn tedavisi ig;in uretilmig olmalrdrr. Bu iddia uretici prospektrisu ve brogurlerinde agrkga belirtilmig olmalrdrr, 2. Urun; kanclan inflamasyona nden olan aktiflegmig l6kosiflerin (lenfosit, granulosit, monosit) segici adsorbsiyon yontemi ile uzaklagtrrrlmasrnda kullanrlacakttr. 3. lglemi gergeklegtiren taktm 2 modul/setten olugacaktrr. Setlerden ilki ekstrakorporeal devrerde l'rasta kan aktgtnt gevirecek, kanrn kolona girig ve grkrgrnr sa$layacak ve kanr Antikrragqlan (heparin) ile karrgtrracaktrr. ikincisi ise kandan aktiflegmig lokosifleri adsorbe eden lokosit adsorbsiyon kolonu olacaktrr. 4. Bu setlerin kullanrlaca$r bu ig igin ozel uretilmig/tasarlanmrg cihazlardan en az Bin tane, betktmt ve kalibrasyonu teklif veren firmaya ait olmak uzere teslim edilen sefler tuketi li ncerye kadar ucretsiz kullanr ma su nulacaktrr. 5. Tklif edilett iki setin ve cihaztn birbirleriyle trbbi cihaz yonetmeli$ine uygun crlarak gal r gabi leoe$i ne dair ureticiden dokuman sunulacaktr r. 6. lstenilen toplam takrm saytsl kadar takrmr olugturan her pargadan (2 modul/set) egit miktarda verilecektir. 7, Kurum teklif edilen sistemlere ydnelik teknik dzelliklere uymlulugu kontrol igln urun numunesi ve uygulamalt demonstrasyon isteyebilir. Demonstrasyon yapamayan veya teknik 6zellikleri uyumlu olmayan numuneler veya sistemler degerlendirmeye alrnmazlar. ALS DONU$lirArTl TUP SET 1. Tup seti surekli tam kan aktmt prensibi ve gift damar teknigi ile galrgmak igin uretilmig olmalrdrr. 2. -fup se,'ti kullanrcrya kolaylrk sa$layacak gekilde cihaza kolayhkla takrlrp grkartrlabilir gekilde olrnalrdrr. 3. Tup selti cihaz uzerinde tek bir peristaltik pompa ile altg-donug hattlnr olugturacak gekilde uetilmig olmalrdrr. 4, Tup seti apti-koagulan olarak heparin kullanacak gekilde heparin gtlngasl takrlabilecek gekilde dizayn edilmig olmalrdrr. 5. Tup setinirl aga$rdaki bastng ve di$er dedektoderle ba$lantrlanntn olmasr gerekrnektedir. i) Alrg hattt bastng sensdru ii) Alrg halttr damlacrk haznesi iii) Adsorber 6ncesi basrng sensdru iv) Adsorber sonrasl ba -Zh- t,

2 v) Adsorber oncesi damlacrk haznesi vi) Adsorber sonrast damlacrk haznesi vii) DonUg hattr basrng ve kan-kabarcrk dedektdru 6. sistem kertetere gerek kalmadan damar yoluyla galrgabilmelidir. 7. Set steril olmalrdrr 8. Setin tumu CE belgeli olmalr ve UBB kaydr olmalrdrr. L Setin toplam ekstrakorporeal hacmi toplamda 60 ml,yi gegmemelidir. 10. set ile gengeklegtirilen iglemler tamamen otolog olmalrdrr. 1. Kolon tarnkan ile galrgmalrdrr. 2. Tek kullarrrmlrk ve steril olmalrdrr 3, Kolon tslak tip olmalr ve stvt ile dolu olmalrdrr 4. Bir tedavi seansrnda yeterli adsorbsiyon kapasitesine sahip olmalrdrr. 5. Kolon tamkandan 6zellikle inflamasyona neden olan aktiflegmig l6kosifleri (lenfosit,granillosit, monosit) selektif olarak adsorbe etmelidir. 6. Adsorban materyal olarak poliakrilat tanecikleri kullanmahdrr. 7. Kolonun kgllantlaca$r hastalrklar prospektusunde agrkga yaztyor olmalr ve bu hastalrklar;da kullanrmr endike olmalrdrr. 8. Sistenrin ekstrakorporet hacmi 139 Ml olmalrdrr (priming)+go Vtt 9. sistenr gamma irridiye sistemi ile sterilize edilmig olmalrdrr 10.lglem esnastnda herhangi bir kan veya kan benzeri replasma gerek kalmadian tedavi tamamlanmalr ve iglem tamamen otolog olmalrdrr. 11' Kolorrla gergeklegtirilen iglemlerde herhangi bir kan kaynakl bulagma riski olmamahdrr, 12. Kolon CE llelgeli olmahdrr ve UBB kaydr olmalrdrr. )'n- ilr"//h

3 1. 2. Cihaz tanl kan akrm prensibi ile galrgacak gekilde uretilmig olmalrdrr. Cihazda yaprlacak olan tedaviler aga$rdaki paramatreler do!rultusunda yallrlabilir olmalrdrr ml/dak f 3ml 10-60ml/dak aralr$rnda Hava Dedekt6ri.i -375 l+600 mmhg ruluk t 2 mmhg -375 / +600 mmhg ruluk r 2 mmhg Ultrasonik Do$ruluk 0,02 ml hacmindekihava kabarcrklan 10to 120 ml/dak kan akrg hrzr arah$rnda 0,01 mln hacmindeki mikrokabarclklar 10 to 120 ml/dak kan akrg hrzr aralrgrnda 3. Cihazrn teknik dzellikleri aga[rdaki gibi olmalrdrr. i) Boyutlar:yakl. 260 (geniglik) x 347 (yrikseklik) x 300 (derinlik) mnr ii) A$rrhk: yakl. '10 kg iii) Tabalr alanr yakl.: 240 x 260 mm iv) Zemin alanr gerekli yakl. :380 x 300 mm v) Gerilim : 230 V (Alternatif gerilim)% 10, 50 H2,115 V (Alternatif gerilimlo/o 10, 60 Hz vi) Akrm ttiketimi : 230 V ile 0.27 A, 1 15 V ile 0"54 A vii)uygulamal krsrm srnrflandrrma (lec 60601) Tip B viii) Elpktrik garpmastna kargr koruma : Koruma Slnrfr l, ngress koruma srnrfl, lp Xil ix) Grig Triketimi : maks. yakl. 80 VA x) Sigortalar: 230V: 630 ma T (ytiksek kesme kapasiteti) 1 1SV: 630 ma T (yriksek kesme kapasiteli) xi) Alarm ses yuksekligi : 1 m mesafede 65 db (A) xii) lfemel performans cizellikleri r\l-\ Dn- l"mu?psa

4 xiii) 60 Kan akrmr: (galgma arah!r: 10 ira 120 ml/ dak, akre hrzr dogrulugu: 10 ila ml / dak 'lrk bir dizi t 3 ml, 60, bir dizi iginde% 5'lik 120 ml / dak' 4- Gihazr rmrateryalleri agalrdaki glbi olmalldrr. Agalldaki malzemeler LpM-01 cihazl icin kullanllmletlr: i) madenler o Paslanmaz gelik c Ah,imihyr.rm Baklr c o ii) c a o Dernir Piring plastik maddeler Polikafbonat (PC) Mononrer-Gast Naylon (UMC) Polyanricl (PA) o Polioksimetilen (POM) o Polivinil Klortir (PVC) c Polir.iretan (PUR) o Akrilonritri l-stiren-akrilat (ASA) r Akrilonritril-BUtadien-Stiren (ABS) iii) YaplEtlncrlar o Silikonlar (E41, WACKER) iv) Diger malzeme ve bilegenler o LCD ve PCB gibi Elektronik bitegenler o Elektrikli aletleri o Seramifi< o Cam r Laklar r Paketleme 5. Cihaz aga$tdaki dedektdrlerle tedavinin sorunsuz bir gekilde tamamlanmasrnl sa$layacak gekilde Uretilmig olmahdrr Alrg hattr basrng siensoru Alrg hattr damlacrk haznesi

5 Adsorber oncesi Sasrng sensdru Adsorber sonrast basrng sensdru Adsorber oncesi damlacrk haznesi Adsorber sonrast damlacrk haznesi D6nug hattr basrng ve kan-kabarctk dedekt 6. Cihazrn kolayca tagrnabilmesi igin a ayrrlarak dlr tagrnabilmelidir. 7. Cihaz ve kullanrlacak setler CE belgeli ftmatr ve UBB kayrflr olmalrdrr. 8. cihaz standart 220v,50H2 gebeke akimr ile galrgabirmelidir.

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik

KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik KApALt ToRAKS DRENAJ sisreui zooo cc'lik l.kapalt toraks drenaj sisteminin biriktirme kavanozu 2000 cc hacimli ve 100 cc' lik olgumleri igaretlenrnig olmalldlr. 2.Biriktirme kavanozu merkezi vakum sistemine

Detaylı

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri 4 @ SaSl*ic *i:k**i+$r runcsd rnlr sa6u6r T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti {/.. t oa /2ors Miidiirliigi.imiize ba$h Toplum SaShSr Merkepleri

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi ŞRT.04 29.04.2015 Ultra Derin Dondurucu Teknik Şartnamesi /01 1. Cihaz -86 C sıcaklıkta çalışabilmelidir. 2. Cihazın kabinin yan duvarları en az 1 inç kalınlığında vakum panel ve köpük dolgu ile izole

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ YER TİPİ, SOĞUTMALI ve YÜKSEK DEVİRLİ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Santrifüj soğutmalı ve yer tipi olmalıdır. 2. Cihaz mikroprosesör kontrollü, dijital kontrol panelli ve araştırma laboratuvarlarında

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 198 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE 1 2 3 4 5 6 110012 PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ BEYAZ 1) Bu malzeme teker teker steril paketlerde en az 16 Gauge ve ya daha kalın (14, 12 G gibi) iğnesiyle birlikte olacaktır. 2) Paket üzerinde son kullanma tarihi

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI SAYIN FİRMA YETKİLİSİ Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü laboratuarında kullanılmak üzere aşağıda belirtilen malzemelerin alımlarının yapılması

Detaylı

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N

Itrfustafolrman. at.ve Uygulama 2130Tescil N Itrfustafolrman at.ve Uygulama 2130Tescil N KUR;UN ONlUr AsKI ARABASI rnxnir ga.nrnavtnsi I,tor- t1 t- tsl' l3g-t3\ PEzzER sonda TEKNIK 9ARTNAMES 1 Teker teker steril paketlerde bulunacakttr. 2. Paketlerin

Detaylı

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000

ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu Kan Gazı Kiti 13.000 TOPLAM 73.000 T.C. CELAL BAYAR ÜNİvERSİTESİ HAFSA SULTAN HASTANESİ TIBBİ BİyoKİMYA A.D. KAN GAZLARı TEKNİK ŞARTNAMESİ SIRA BUTKODU MALZEMEADI TALEP EDİLEN TEST SAYıSı ı 901.920 Kan Gazı Kiti 60.000 2 901.920 Kartu lu

Detaylı

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI GAZ/YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI GAZ/YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU -1-903-GENEL-3665-002-000-0 İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI GAZ/YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu teknik şartname Türk Silahlı Kuvvetleri ihtiyacı için satın alınacak Gaz/Yangın

Detaylı

YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ YENİDOGAN DİsPOSABLE RESPİRA TÖR DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ı. Parçalar Hamilton marka respiratörlerde kullanıma uygun olmalıdır. 2. Teklif edilen ürün disposable yapıda olmalıdır. 3. Teklif edilen ürün

Detaylı

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İşin Konusu FM-200 GAZLI OTOMATİK YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ projesinin odalarına yangına karşı otomatik FM-200 gazlı söndürme sistemleri ve otomasyonu sağlayacak olan yangın algılama

Detaylı

irenaj kanr kendiliiinden ve serbest gravitasyon yotu ile

irenaj kanr kendiliiinden ve serbest gravitasyon yotu ile oksijenator (TUP SETi ile) 1) cenel ozrrlixlrn z1 rerruir ozntirlrn a) Genel ol

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 195 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE

ŞARTNAME 2014 YILI ANESTEZİ KLİNİĞİ, MERKEZİ STERİLİZASYON, GÖĞÜS CE 195 KALEM TIBBİ SARF MALZEME İHALE LİSTE 1 2 3 4 5 6 110012 PERFÜZÖR ENJEKTÖRÜ BEYAZ 1) Bu malzeme teker teker steril paketlerde en az 16 Gauge ve ya daha kalın (14, 12 G gibi) iğnesiyle birlikte olacaktır. 2) Paket üzerinde son kullanma tarihi

Detaylı

İşletim talimatı Panel üzerine monte edilmiş dozlama sistemi DULCODOS Panel, Tip DSWa

İşletim talimatı Panel üzerine monte edilmiş dozlama sistemi DULCODOS Panel, Tip DSWa İşletim talimatı Panel üzerine monte edilmiş dozlama sistemi DULCODOS Panel, Tip DSWa A1837 Buraya lütfen cihazınızın tanım kodunu girin: DSWa Lütfen önce işletme talimatının tamamını okuyun! Atmayın!

Detaylı

D Performans testlerinin sonuglartna istinaden l gelik katrn yaprmrnda kullanrlacak tasryrcr slstemin belirlenerek

D Performans testlerinin sonuglartna istinaden l gelik katrn yaprmrnda kullanrlacak tasryrcr slstemin belirlenerek MADDE 1, - SARTNAMENiN KONUSU: PROJE YAPTM TEKNit( SARTNAMEsi Bu Teknik Sartname, \'ijksek ihtisas Hastanesi mevcut binada, deprem performans analizleri sonuglarrna gore tasarlanacak olan l kat gelik kat(eski

Detaylı