KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) Temmuz (Çanakkale)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) 03-1 1 Temmuz 201 0 (Çanakkale)"

Transkript

1 KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) Temmuz (Çanakkale)

2 TABİİ ADSORBANLAR İLE AĞIR METALLERİN SULU ÇÖZELTİLERDEN SORPSİYONU Prof. Dr. Erol PEHLİVAN KİMYA-1 (Çalıştay 2010) Temmuz (Çanakkale)

3 Çevre kirlenmesi, canlıların sağlığı ve taşıdıkları teknolojik önem göz önüne alındığında, ağır metallerin atık sulardan uzaklaştırılması yada geri kazanılması gerekmektedir. Atık sulardan ağır metallerin uzaklaştırılması tabii maddelerin kullanıldığı birçok yöntemle olabildiği halde bu metotlardan adsorpsiyon metodu en uygun metotlardan birisidir. Çeşitli adsorbanların metal tutumunda kullanılması, son yıllarda önem kazanan analitik ayırma metotlarındandır.

4 Adsorbanlarda aranan özellikler; yüksek kapasite, iyi seçimlilik, hızlı kinetik, kimyasal ve mekanik kararlılıktır. Bu özelliklerin yanında kolay bulunabilen, ucuz olan ve adsorplama yeteneğine sahip olabilmek için fazla ön işlem gerektirmeyen adorbanlarda tercih edilir. Önemli olan, prosesin türüne ve arıtılmak istenen parametreye uygun özellikte malzemenin tercih edilmiş olmasıdır. Ticari sentezlenen birçok sorbentlerin metal tutma kapasitesi yüksek olmasına rağmen metal tutmaları yavaş bir şekildedir, metallere karşı çok seçimli değillerdir ve maliyetleri de oldukça yüksektir. Tabii Zirai Yan Ürünler, Ham kabuklar (ceviz, fındık ve badem kabuğu), bu kabukların, Tartarik asit, okzalik asit veya sitrik asitler gibi fonksiyonel gruplara sahip maddeler ile modifiye edilmesiyle elde edilen modifiye edilmiş maddeler bazı özellikleri ile sulu çözeltilerde ve atık sulardaki ağır metallerin tutulmasında rol oynamaktadır.

5 Örnek Olarak Bıçkı tozu adsorban olarak kullanılmak sureti ile zehirli metaller sulardan uzaklaştırılabilir.

6 Adsorban maddelerin, Cu(II), Zn(II), Co(II), Ni(II), Pb(II), Cr(III) ve Cr(VI) metallerinin sulu çözeltilerinin sorpsiyonunda, kesikli düzende çalışan karıştırmalı kaplara konulmuştur. Öncelikle, her bir metal iyonunun optimum adsorplama şartları belirlenmiştir. Metal-adsorban denge çalışmalarında, - ph nın etkisi, - Temas süresi, - Metal konsantrasyonu, - Sıcaklık, - Adsorban miktarı, faktörlerinin denge üzerine etkileri incelenmiştir.

7 Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Dünya Sağlık Teşkilatı (WHO) ve ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) ya göre toksik maddelerin Atık Sulardaki Sınır Değerleri

8 Suda bulunabilecek her türlü madde belirli bir konsantrasyonun üzerinde sağlık için zararlıdır. Toksik metaller, suda düşük konsantrasyonlarda bulunmaları halinde bile insan sağlığına zarar verecek hastalıklara ve hatta ölüme neden olabilirler. Eser miktarlarda toksik olabilen bu maddeler arasında en önemli grubu ağır metaller olarak adlandırılan Sb, Ag, As, Be, Cd, Cr, Pb, Mn, Ni, Hg, Se, T, U, V, Zn gibi elementler oluşturur.

9 Ağır Metaller İçeren Atık Suların Arıtım Yöntemleri İndirgeme-çökeltme, Yükseltgeme-çökeltme, Nötralizasyon-çökeltme, İyon değişimi, Adsorpsiyon, Katı yada sıvı yüzeylerine değmekte olan gazlar yada çözünen maddelerin bu yüzeylere tutunmalarına adsorpsiyon, Bu maddeleri yüzeyinde tutan faza adsorplayıcı, Adsorpsiyona uğrayan maddeye de adsorplanan denir. Çeşitli maddelerin bir faz yüzeyinde değil de özümlenerek o fazın yapısı içine girmesine ise absorpsiyon denir.

10

11 Adsorban Adsorpsiyon: Yüzeyde tutmadır. Tutulan Madde Tutulacak maddeler Tutulan maddelerin tekrar sökülmesine desorpsiyon denir.

12 iyon değiştirme, yüzey adsorpsiyonu, kimyasal adsorpsiyon, kompleks oluşum.

13 Adsorpsiyon Olayı: Molekül Ağırlığa veya büyüklüğe Çözünen şekline Polarite Electrostatik Yüke bağlıdır. Kimyasal Özellikler Siterik Adsorpsiyonda Alakalı Etkileşimler van der Waals kuvvetleri Elektrostatik Etkleşimler Hydrofobik Etkleşimler Hydrogen bağları Kovalent olmayan etkileşim Kimyasal bağ oluşumu (Kimyasalsorpsiyon)

14 Her iki olay birlikte oluyor ve ayırt edilemiyorsa bu kez sorpsiyon terimi kullanılır. Adsorpsiyonun tersi olan olaya desorpsiyon denir. Çözünen madde katının yüzeyine bağlı kaldığında, çözünen madde ile katı arasında yoğunlaşmaya benzer zayıf bir etkileşme var ise fiziksel adsorpsiyon (fizisorpsiyon yada van der Waals adsorpsiyonu), Kimyasal tepkimeye benzer kuvvetli bir etkileşme var ise bu tip adsorpsiyona da kimyasal adsorpsiyon (Kemisorpsiyon) denir.

15 Fiziksel ve Kimyasal Adsorpsiyon

16 Fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon arasında temel karşılaştırma kriterleri

17 Langmuir izoterm denklemi Langmuir adsorpsiyon izotermi fiziksel ve kimyasal adsorpsiyon için verilen kuramların ilki olup izoterm denklemi her konsantrasyon aralığında kullanılabilir, aşağıdaki gibi deneysel olarak ifade edilir. C e Ce = + 1 q A A K e s s b q e : Dengede, birim adsorplayıcı başına adsorblanan bileşen miktarı (mg adsorplanan bileşen/g adsorbent), C e : Dengede, adsorplanmadan çözeltide kalan adsorplanan bileşen konsantrasyonu (mg adsorplanan bileşen /l çözelti), A s : Yüzeyde tam bir tek tabaka oluşturmak için adsorplayıcının birim ağırlığında adsorplanan bileşen miktarı (mg adsorplanan bileşen /g adsorbent), K b : Adsorpsiyon entalpisi ile ilgili sabittir.

18

19 Freundlich izoterm denklemi Freundlich adsorpsiyon izotermi, sınırlı bir konsantrasyon aralığında adsorplanmış miktar ile konsantrasyon arasındaki ilişkiyi temsil eder ve aşağıdaki gibi ifade edilir. x x 1 1 n = kc / log k e = log + log m m n x: Tutulan metal miktarı (mmol), m: Sorbentin miktarı (g), C e : Adsorplayıcı ile dengede bulunan çözeltinin konsantrasyonu (mmol/l), k: Sıcaklığa, adsorbente ve adsorplanan bileşene bağlı, adsorpsiyon kapasitesinin büyüklüğünü gösteren adsorpsiyon sabiti (adsorplayıcının adsorplama yeteneği), n: Adsorpsiyon şiddetini gösteren adsorpsiyon derecesidir (adsorplananın adsorplama eğilimi). Freundlich izotermine göre düşük konsantrasyonlarda adsorplanmış miktar, konsantrasyonun birinci kuvveti ile orantılı olup (n=1) Henry kanunu ile özdeşleşir. Yüksek konsantrasyonlarda adsorplanmış miktar konsantrasyona bağlı olmayıp (n= ) sabit bir k değerine eşittir. Orta konsantrasyonlarda ise adsorpsiyon konsantrasyon birden küçük sıfırdan büyük bir kuvveti ile orantılıdır ( >n >1). C e

20

21 Dubinin-Radushkevich (D-R) izotermi D-R adsorpsiyon izotermleri Dubinin-Radushkevich ve çalışma arkadaşları tarafından gaz fazından adsorpsiyon için ortaya konan mikro gözenek hacim doldurma teorisine dayanılarak türetilmiştir. lnq e = lnx m - Kε 2 Bu denklemde; ε: Polanyi potansiyeli: RTln(1+1/C) q e : Adsorbanın birim ağırlığınca tutulan metal iyonu miktarı (mol iyon/g adsorban) X m : Adsorbanın maksimum kapasitesi (mol iyon/g adsorban) C: Metal iyonunun denge konsantrasyonu (mol/l) K: D-R izotermi adsorpsiyon enerjisi sabiti (mol 2 kj -1 ) R: Evrensel gaz sabiti (8, kj/(mol. K) T: sıcaklık (K) E: Adsorpsiyon Enerjisi (kj mol -1 ), E = (2K) -1/2

22 Scatchard izotermi Scatchard analizi adsorplanan maddenin karakteristik özelliklerinin ve çeşitli parametrelerinin incelenmesi açısından Langmuir ve Freundlich izotermlerine göre daha güvenilir sonuçlar verebilen doğrusal bir grafiktir. Scatchard grafiğinde gözlenen eğrilerin doğrusallıktan sapmaması, söz konusu adsorpsiyon işleminin Langmuir modeline daha çok uyan bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. Başka bir deyişle, bir adsorpsiyon işlemi için türetilmiş Scatchard eğrisinden, Langmuir ve Freundlich modellerinin uygunluluğu hakkında yorum yapılabilir. q e / C e = Q s K s q e K s q e : Adsorbanın birim ağırlığınca tutulan metal iyonu miktarı (mmol/g adsorban) C e : Adsorplayıcı ile dengede bulunan çözeltinin konsantrasyonu (mmol/l), Q s ; Maksimum adsorpsiyon kapasitesi(mmol/g adsorban) K s : Bağlanma sabiti

23 Adsorpsiyon termodinamiği K c = C A C e G o = RT ln K c log K c = o S 2.303R o H 2.303RT H = G + T S K c : Denge sabiti, C e : Çözeltideki denge konsantrasyonu (mg/l), C Ae : Dengedeki katı faz konsantrasyonu (mg/l) dur. G, H and S : Sırasıyla serbest enerji, entalpi ve entropidir.

24 ADSORBANLAR LİNYİTLER

25 Linyit (Lignite)

26 Kömür Turbo Linyit Bitüm Kömür Antrasit

27 HÜMİK ASİTLER & AKTİF KARBON

28 humik asit

29 UÇUCU KÜL (FLY ASH)

30 Şeker Pancarı Küspesi (Sugarbeet Pulp)

31 Modifiye Etme MODIFIKATÖR Adsorban BIYOSORBENT Filtrasyon Modifiye Sorbent Vakum Kurutucu Yıkama

32 Kullanılacak Cihazlar UV-Visible Spectrometre

33 Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (AAS) AAS, elementlerin temel durumda gaz haldeki atomlarının, üzerlerine gönderilen ışını absorplaması ilkesine dayanmaktadır. Işını absorplayan atomlar temel enerji düzeyinden daha üst enerji düzeyine çıkarlar. Absorpsiyon miktarı temel haldeki serbest atom sayısına bağlı olarak değişmektedir. AAS tekniğinde, incelenen elementin konsantrasyonu, atomların üzerine gönderilen ışın şiddeti ile atomlar tarafından absorplanan ışın şiddetinin mukayese edilmesiyle tespit edilebilir.

34 Atomik Absorpsiyon Cihazı (AAS) MERCEK DEDEKTÖ R MONOKROMATÖR OYUK KATOT LAMBASI ALEV

35 Çözeltiler Farklı Konsantrasyonlarda Hazırlanmış Metal Çözeltileri

36 Sorpsiyondaki farklılık, metal iyonlarının yük/kütle oranlarının ve hidratize iyon yarıçaplarının farklı olması, adsorbanın metal iyonlarını çekme ve metal iyonlarının adsorban üzerindeki şelat yapıcı gruplarla kompleksleşme yeteneğinin farklı olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

UiJ ; -A » * SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ. RuhsarGÜRia.LİER

UiJ ; -A » * SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ. RuhsarGÜRia.LİER ' i/, ; -A A '84 *T w 'V it" UiJ s-isi 3'i SULARDA DUŞUK DER1ŞIMLERDE BULUNAN URANYUMUN POLİMERİK ADSORBANLA TUTULMASININ KİNETİK İNCELENMESİ RuhsarGÜRia.LİER Kimya An a hi I im Dalı Sııbal 2004» * ANKARA

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI

POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI POLİANİLİN/AKTİF KARBON KOMPOZİT MADDESİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE İLETKEN FİLM YAPIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları

Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları Derleme/Review Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi Biyosorpsiyon, adsorpsiyon ve fitoremediasyon yöntemleri ve uygulamaları Biosorption, adsorption, phytoremediation methods and applications Rasim

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yük. Müh. Mehmet BEYHAN F.B.E Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre

Detaylı

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN

ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN yy YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ VAN ANORGANİK KİMYADA SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLER Yrd. Doç. Dr. Mehmet GÜLCAN 2012 F e n F a k ü l t e s i K i m y a B ö l ü m ü GİRİŞ Hidrokarbonlu bileşikler ve türevlerinin kimyası

Detaylı

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Nazan Muslu, Özlem Makaracı ve *Mustafa İmamoğlu 1 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Sakarya, Türkiye

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ ENSTRUMENTAL ANALİZ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ -2013- Deneyler 1- ATOMİK ABSORPSİYON SPEKTROFOTOMETRESİ İLE METAL TAYİNİ 2- FT-IR SPEKTROSKOPİSİ İLE YAPI

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BAZI GEÇİŞ METALLERİNİN BİRLİKTE SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİNDE ÇOK BİLEŞENLİ KALİBRASYON TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI Ceren TALYAK BAĞDU KİMYA

Detaylı

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz

Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz ?????? ÜNİVERSİTESİ AÇIK KAYNAK DERS NOTLARI Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental Analiz???? Düzenleme Tarihi December 7, 2010 Basım Yeri Malatya Fen ve Mühendislik Bilimleri İçin Enstrümental

Detaylı

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN

ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN ENSTRUMENTAL ANALİZ DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN İçindekiler Analize Giriş Enstrumental Analize Giriş 1-Spektroskopi Işık-Madde Etkileşimi, Işığın Davranışları Işığın Özellikleri UV Görünür Bölge

Detaylı

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi

3. ENERJİ VE ENTALPİ. (Ref. e_makaleleri) ENERJİ. Termodinamiğin Birinci Kanunu. Joule İşi 1 3. ENERJİ VE ENTALPİ (Ref. e_makaleleri) ENERJİ Termodinamiğin birinci kanunu, mekanik enerjinin korunması ilkesinin genişletilmiş bir halidir. Enerjinin bir sistemden diğerine transfer edilmesi iş ve

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte

arıtma çamuru, çimento ve uçucu kül kullanılarak katılaştırılmıştır. Katılaştırma işleminde çimento, uçucu kül ve çimento ve uçucu kül birlikte I.GİRİŞ Dünyada ve ülkemizde hızla artan sanayileşmeye paralel olarak, oluşan atık miktarı da gün geçtikçe artmaktadır. Oluşan atıkların uzaklaştırılması, atığı oluşturan sanayiciyi olduğu kadar, idarecileri

Detaylı

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması

ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI. 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması ÇEV205 ÇEVRE KĠMYASI I LABORATUVARI DENEY PROGRAMI 1. Hafta: Deney Malzemelerinin Tanıtımı ve Grupların Oluşturulması 2. Hafta: Çözelti Hazırlama 3. Hafta : Asit- Baz Titrasyonu 4. Hafta: Kromatografi

Detaylı

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT

TÜBİTAK-BİDEB KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011. Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini. Proje Ekibi. Karbon (A-Grubu) Beste BALCI Seval ÖZYOL Mehmet KURT TÜBİTAK-BİDEB Kimya Lisans Öğrencileri (Kimyagerlik, Kimya öğretmenliği, Kimya mühendisliği) Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 Kalem Grafit Elektrotla C Vitamini Tayini Proje Ekibi

Detaylı

SPEKTROSKOPİ. Spektroskopi ile İlgili Terimler

SPEKTROSKOPİ. Spektroskopi ile İlgili Terimler SPEKTROSKOPİ Spektroskopi ile İlgili Terimler Bir örnekteki atom, molekül veya iyonlardaki elektronların bir enerji düzeyinden diğerine geçişleri sırasında absorplanan veya yayılan elektromanyetik ışımanın,

Detaylı

PYRONİN Y BİLEŞİĞİNİN BSA VE HSA İLE ETKİLEŞİMİNİN SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ. Abdullah SALCI. Yüksek Lisans Tezi. Kimya Anabilim Dalı

PYRONİN Y BİLEŞİĞİNİN BSA VE HSA İLE ETKİLEŞİMİNİN SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ. Abdullah SALCI. Yüksek Lisans Tezi. Kimya Anabilim Dalı PYRONİN Y BİLEŞİĞİNİN BSA VE HSA İLE ETKİLEŞİMİNİN SPEKTROSKOPİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Abdullah SALCI Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mahmut TOPRAK Ocak 2015 T.C. BİNGÖL

Detaylı

SU KİMYASI DERS NOTLARI

SU KİMYASI DERS NOTLARI SU KİMYASI DERS NOTLARI PROF.DR. MEHMET YAMAN FIRAT ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2005 1 SU KİMYASI İçme suyuna ait özellikler 4 gruba ayrılır. 1 Fiziksel ve duyu organlarına hitap eden özellikler

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2-FENİLBENZİMİDAZOLASİT MOLEKÜLÜNÜN TİTREŞİMSEL SPEKTRUMLARININ TEORİK ve DENEYSEL YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ Tezi Hazırlayan İbrahim GÜMÜŞTÜFEK Tezi Yöneten

Detaylı

BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ *

BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ * BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ * Investigation of the Use of Waste Sludges Generated from Various İndustries As an Adsorbent

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI

T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI T.C NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA ANABĠLĠM DALI BAKIR ÜZERĠNE NĠKEL-TUNGSTEN ALAġIMLARININ ELEKTROKĠMYASAL OLARAK KAPLANMASI VE ELEKTROKATALĠTĠK DAVRANIġLARININ BELĠRLENMESĠ YAVUZ SÜRME

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ

ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ 1. ENSTRÜMENTAL GIDA ANALİZLERİ Yrd. Doç. Dr. Cemalettin BALTACI Doç. Dr. Ali GÜNDOĞDU 2012 GENEL BİLGİLER Bir gıda numunesinde kimyasal bir analizin sonuçlandırılması maddenin bir fiziksel özelliğinin

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ TEKNİK USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 7 Ocak 1991 tarihli ve 20748 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak

Detaylı

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI

POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI ÖZEL EGE LĠSESĠ POLĠ(AKRĠLAMĠT-KO-ALLĠL METAKRĠLAT) SENTEZĠ ve BOYA GĠDERĠMĠNDE KULLANIMI Merve SAĞYATANLAR, Aziz Berkay YILDIRIM DanıĢman Öğretmen: AyĢe TÜRKER 2013 ĠZMĠR ĠÇERĠK LĠSTESi PROJENĠN AMACI...

Detaylı

SUDA ARSENİK: KİMYASI VE UZAKLAŞTIRILMASI

SUDA ARSENİK: KİMYASI VE UZAKLAŞTIRILMASI 259 SUDA ARSENİK: KİMYASI VE UZAKLAŞTIRILMASI Ar. Gör. Dr. Nilay GİZLİ nilay.gizli@ege.edu.tr Prof. Dr. Mustafa DEMİRCİOĞLU mustafa.demircioglu@ege.edu.tr GİRİŞ Son yıllarda, güvenli ve yeterli miktarda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI KİMYA TEKNOLOJİSİ SPEKTROFOTOMETRE Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı