D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI"

Transkript

1 ELEKTRiT rnsis.q.rr 6znr TEKNiK $ARTNAMESI A. igin ranrvn Ig Tiirk Krnlay Genel Mtidiirltigtince yaptrnlacak Bulunan Natamam yaziyetteki Binamn Kan nugti Merkezi projelerinde,yaprlacak iqler listesinde, mahal listesindj ve teknik iqlerinin verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, s bigimde tamamlanmasl ve tam gahgrr vaziyette anahtartestimi irjarey istanbul Qekmekciy,de B. KAPSAM Elektrik rizel gartnamesinde bulunan tiim art bciltimrere uy belirler. Bu b<ihim gener idari garlnamenin eki olup uyumsuzluk gartname maddeleri do[rultusunda idare ve kontrolltit tu.unrraan kar C. UYULACAKSTANDARTLAR Projede belirtilen tesisatlarm uygulamasmda ve kulla belirtilen standart ve yonetmelikler gegerlidir. yetersiz kalmasr standaftlara bilgi igin bagvurulacaktrr. Gerekti[inde ilgili sar yoruml anmasr i dare ve kontro I mtihendisli gi tarafin-dan yaprlac aktrr. A ulanacak temel prensipleri lmasr halinde genel idari baflanrlacaktrr. lacak ekipmanda agalrda durumunda uluslar arasl elerin veya standardrn \ Tesisleri Elektrik Da[rtrm Tesisleri Genel Teknik $artnamesi Elektrik Tesisleri Kabul ycinetmeliei Elektrik Tesislerinde Erhniyet yctnetmeliei TSE Paratoner Ycinetmelifii EMO Yiiksek Yaprlar yonetmeliai EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/R Da[rtrm ig Tesisat Ycinetmeli!i Ttirk Telekom A.g Bina igi Telefon Tesisleri Tekn k $ebeke Tesisi yonetmenlikleri $artnamesi ve Telefon B- IEC, VDE, DIN, BS, NEC Standartlarr D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. Gecikmeden dolayr dofacak sorumluluk yriklenici.ye ai gecikmesinden dolayr mriteahhit hipbir hak iddia edemez. olacaktrr. ytiklenicinin imalatrn n Knsitil'i 11i1-3;; []i;'rir;.r Az ibirimi o.-oor t gg

2 edilecektir. Kullamlacak britrin malzemelerin kalite, garanti ve s belgeleri idareye teslim E. Ol,etiVf ve TESTLER Ytiklenici ingaatrn seyri esnasmda binada bulunan yaprlmasr kontrol mtihendisince isienildi[inde ttim atet ea;;;; beraber ve gerekse ilgili kurumlara tiim masrafla' yiiklenici tarafi ettirmek zorundadr. F. KULLANMA VE BAKIM TALIMATI Yriklenici imalatrm ve montajrm yapacapr trim sistemr kullanma, bakrm ve igletme talimatlari ile uagrait, qernalurrr' hazrlayarak idareye verecektir. idarenin iste[i iogrultusunda ci gerekli ve yeterli egitimi idarece belirtilecek p"iror.i. ricretsiz vere ngi bir sistemin test ederek gerek kontrolhikle kargrlanmak rizere test ait Tiirkge varsa ingilizce r asri beg kopya olarak la ve igletme ile ilgili G. GARANTi Ytiklenici igin genel kabuhine kadar malzeme ve tesi!:tt"i tiim sistemleri eksiksi z garryr durumda tesis edecek igin I1T,*T:1" kullanma hatasr anzalan $Srnd{i derhal bilabedet gide gerektiren pargalarrn tamiri bir ay igerisinde giderilmese bu -- igin ^y^^^ D* bu siire iginde tamiri yaprlmayan pargarar piyasadan idarece mri mriteahhidin teminahndan kesilecektir- ytkienici ilgili krsrm t belirtilmemig olsa bile btitrin sistemlere ait garanti bjlgeterini geqi garantisi baglamak kaydryla idareye teslim edecektir. sorumludur. Binada ici kabultimi mriteakip bir e sorumludur. Tarniri nti stiresi bir ay uzatrhr ve it namma yaptrrrlarak ik gartnamelerinde ayrlca i kabui tarihinden itibaren H. ENERJi TEMiNi ve SAHA ELEKTRiT i;rnni ENERJI TEMiNi Enerjinin temini ile ilgili projenin ha'orawnasr, onaylatrlrnasr, yaptrrrlmasr, enerji mrisaadesinin almmasr, enerji kimlik belgesinin tfim masraflann kargrlanmasr yiiklenicinin sorumlulu[u altrndadrr. r. iq ruvvntli AKrM ELEKTRIK TESisATT - Kapsam sistemlerini kapsar. lgili TEDAg'a kabuhimin mmasr ve bu iglerle ilgili 50 V. dan az otan gerilim TABLOLAR: -Yaprmcr fi rmalar IS o 9000,TS -EN \,TSE ,TSE-1 sahip olacaktrr. dikili sistemde, tagryrcr aksamlarr -Tablolar kahnhfirnda dtizgr.in yrizeyli sac levhalardan toz boy a ile boyanrp fi rrnlanacaktrr. en az2mm, diger bohiml imal edilecek; temizlik -Panola'n tagryrcr gergevesi delikli L ve U profillerin, kadmiyurn kap ' birlegtirilmesiyje yaprlacak ve panolar birbirinden sac levhalarla avnlac alflmlnln me1zf,2nu getirecegi kuvvetlere dayanrkh olacaktrr. 17 kalite belgelerine ise en az 7,5 mm r fosfat kaplanrp statik r civatalarla ktrr. Ayrrca krsa devre Dr. I r:h'.*r' tiirlt'

3 n kontrol edilebilir tarudaolacak, kapakta, sigorta, galter,, kontaktcir erekli sinyal lambalarr, b. cihazlar pano iginde -Tablonun arkatarafi civatah kapaklar ile yaprlacaktrr. Ji,?"ij,t"""o,l# sigorta ve salier baptantttari.b"drf= ile yaprlapaktrr. temizlenmig Britiln ek yerleri olacak ;;?:fi3.!#t:y, kaph civatd.rl;i;;;eiiur. ""'"'r trk ver( yalrtkan ":or^:,;;&;;;;i"_,j-ri"j.o. izoresi levhalar ku,,-,,,,...-^,,, isin 'ArAtar "", ^*:-^:;::t:'---.""*'1n"]t BUvLreus rzolcsl l91n j,.",,:?#ffi :*il#;?;:"i""fi1i:::i:-,h::l1:lt,l;"tj#inil:1'l?;."ht*:.t', -Hareketli kapaklar tek tin anahtarla agiacak,tablonun rutubet ve t{zdan korunmasr igin dikili tip panolardalpj} korunla smrflan gegerli olataktrr. - Hareketli kapaklarrn topraklamast, 4mm2 gok ince telli, orgiilti,r" $u.r-y.gil izoleli iletkenle '' bv svri v Y v v ^qp,ecr uybu' urr I:f,',t::*T"Y:i,1ry-Ti1i,i" l,":,h.r iki ucunda "sru"urur., giivdeye ve kapafia gekilde uygun kaynatrlmrg bir civatalarla baalanacaktrr. -Tablonun metal kaps-a1h yaprlmayan sac aksamrmn temizlem. ir,l"l-l"ri rqmq-ro sota epoxi-polyester ^A,L14y1 elektrostatik tozboyaile RAL 7035 renk -cihaz isimleri etiket igerjisine gablon ve daktilo ileyazrlacak ^^v olacaktrr. rs!'evu\ I -Tablo igindeki kablolara dtizgi.in bir form yslilo^ol d^-.,1-1:,.^..'^rd[ plastik kablo kanallarr kullanrlacaktrr. Tablo r.ini!",r"?,,jrendisi bir iljrffiiil*ffij r e'v -Pano girig b'r9 ve vw grkrglarr yr\rrr.rrr kqntrolhiftin,t.(]rrt.ruuugun uygun gri go ;i[cail;;.^- olhcaktrr. - Panolarm uygun bara- bqlmelerinde yanyanasrralanmrg yeterli "-il..":r".6 afaz, notr ve toprak baralan bulunacaktr. Baralar akrm tagrma kapasiteierir;lec+j;'-t ;;""-esine gore boyasrz olarak dizayn edilepeklerdir. I r lehimlendikten soru.a klemense {aglantr yaprlacaktrr. _51:::-yizba!lantila' {ok telli iletkenlerde keiti'" uyg.ru yu;tk"l6ilt'o pabucu ile yaprlacaktrr, ' nnda bulunacak imalata gegilmeden pano yerlegirn plam na sunulacaktrr. 660 krsrm 500 ve IEC 439-l ve IEC 617 'e gcire imal edilecek ve rlmaz tirry Birimi

4 -Elektrik ballantr $emasr -Akrm yolu gemasr -$alt cihazlarr listesi -Etiket listesi -Pano gonintig listesi B:Tali DaErtrm ve Kat Tablolan: -Tablolar, proje ve gartnameye gcire hazrrantptasdik ettiriiecek in olarak 1,5 mm kahnhfrnda drizgrin yi.izeyli sac levhalardan imal edi -99"d_" iginde, teghizal' tagryan $ase veya kciprii, cihazrancirten ve teghizatlan vb. gibi elemanlar igin delik bulunan ig kapak olacaktrr" i takrlabilecektir. -Hareketli kapaklarrn topraklanmasr, gok ince telli, iirgi.ilti ve sarlyaprlacakhr. Bu ballantrda iletken her iki ucundan pabriglanarak, gi gekilde kaynatrlmrg civatalarla baelanacaktrr. Tablonun rutubet ve tozdan koiunmasr - iqin Ip srmfi srzd -Iabloda faz,notr ve toprak barala'bulunacak, fazvenotr baralarr baralar uygun kesitte saf bakrrdan imal edilecektir. Besleme ve lilys tabloya tespit edilecek, klemensler rsrya dayanrkh yanmay un^iri -Tablo kapagr iginde rsrya dayanrkrr pvcmalzemeden proje cebi normundaki proje ve gemayl igine alacak cilgiilerde olacaktrr. -Tali da[rtrm tablolarr mevcut klemens adedinin yo20 fazlas kadar edilecektir smrfi pano ve tablolarda kontrol -rp ve kumanda edilen devrel sinyalizasyon devreleri kapak uzerinde rp 20.7 ilerp 54.7 smrfi pano kumanda ve sinyalizasyon devreleri hareketli kapakla'n igerisirrde ol dr.izgrin form verilerek gerekli yerleide -Kablolara plastik kablo kan teghizarlan ve kendisi bir sistem dahilinde etiketlendlrilecektir. -Trim kumanda ve kontrol kabrolarr numaralandrrrlacak ve kocllan Klemenslere, gok telli fleksibrl iletkenler - ba$lanacak ise, iletkenle takilacak veya uglarr lehimlendikten sorua klemense baplantr yaprlac klemense bir adet iletken baalanacakttr. -Her - ig tesisat resimlerine uygun rinde sigorta kumanda kapak kolayhkla grkarrhp il izoleli iletkenle ve kapasa uygun bir hk sa$anacaktu. vdeden izoleli olacak; Ian ray tipi klemenslerle olacaktrr. rr. $ema gozi A4 emens takrh halde teslim ait buton, galter ile tablolann ttim kontrol. ktn.(iec-439-1) llarr kullanrlacak, tablo n uglanna mutlaka yriksrik r. - Bur:ada zikredilmeyen hususlar igin TSE, EN, benzeri standartlarrn hrikriml eri e sas kabul edilecektir. VDE, USE, EC, CENELLEC veyahur - Srva altrndaki britrin tesisat TS veya uluslararasr standa yaprlacaktrr. yatay - Srva altrndaki inig borularr dik veya olarak dcigen anahtar hizasrrlda bulunmasrna dikkat edilecektir. Dilatasyon yelleri serbestge oynayabilmesi igin manqonlu olacak ve mekanik etkilere muhafaza altrna ai r nacaktrr. ara uygun PVC borularla ktir. Buatlann priz veya boru gegitleri, borulann 9r dayanrkh bir boru ile - Tozlu veya yangrn tehlikesi gosteren yerlerde tesisat, anti galvanizli gaz borusu iginde plastik izoleli iletkenlerle etang olarak yap - Tali tevzi tabrolannrn merkezi zeminden, 169 l*r. luksek kontrol milhendisinin iznil,ls de gi gtiril ebilecektir. cinsi kablolar yerine labilecektir. ikte olacaktrr. Bu mesafe ulacaktri. Bu m olacaktrr. takozlarrn

5 iletkenler, srva altrnda yaprlacak - tesisatrn boru dcige tamamlandrktan ve birinci badana tamamen kuruduktan,o*u l,^"lt:"]:ll R-g1i, S,siv1h, T-kahverengi, ncitr iletkeni ue,t -uui, 1*lt:11 l.-"k. olacaktrr..liittil a:ydrnlatma sortilerinin grk ballantrlanm temine y ar ay an birer ltisti klemens konac aktrr. - Buatlar zeminden en M 220 cm. ytikseklikte olacak bulunan buatlarrn aym seviyede olmalarrna dikkat edilecektir. Tesi drqrna tapmrg veya gukurda kalmrq yahut garprk ko*;;; bir buat ait olmak uzerc drizelttirile.et tir. Ar-a ;;;;;;;ii"#' ;; bulunacaktr. ikmal edilip srva igi ilecektir. Bir binada faz uma iletkeni(toprak) yegil noktalarma, armattirlerle aynr oda veya koridorda tamamlanctrktan soffa slva firse masraf yiiklenicisine lar asma tavarun altrnda - Akrm kapasitesi bakrmrndan bir fazra beslenmesi rrr iin olmayan sisteminde aydrnlatma (avize v.s. gibi) trifaze sortiler kullanrlacaktrr. Lamba sortileri igin en az 1,5 mm2 lik, priz sortile n, priz linyeleri ve lamba linyeleri igin en az - 2,5 mm2 lik kesitte pvc izoleli iletkenler kullanrlacaktrr. -Aydrnlatma tesisatmda kullamlacak olan trim balastla 02.05'2003 I (2000/55rAT) tarih ve sayrh Sanayi ve fi yayrmlanan Floresan Aydrnlatma Balastlarrnrn Enerji verimi ile il uygun olaeaktrr. Elektronik balastlar v arah[rnda sabit rqr stgramalarrna ve gerilim dalgalanmalanna oc kargr korum"ah), cos o, si ortam srcakh[rnda gahgabilen, RFI filtre ve elektronik harm.n metal veya termoplastikten muhafazah. IEC ve TS FN , T.s uygunluk belgeli ve ISo 9001 kalite giivence sistemine uygun olacakt - Sorti anahtarran zeminden I 10 cm, aplikler zeriinden 190 aynr odada birkag anahtar, srindiirme dti[mesi bulundupu takdirde: edilecektir. Prizler normal olarak yerden ytiksekfge konacakt drilmeleri prizlerle bir araya geldikleri takdirde uyn, o"rri "de yanyar anahtar ve gerekse priz ytikseklikleri kontrol - Etanj mtihendisinin izni sortilere konulacak ile de anahtar, armatr.ir, prrz ve bu gibi malzemeler rutubetli yerler igin imal edilmig cinsten etanj olacaktrr. olacaktrr. - TSE standaftlarrna uygun pvc buatlar kullanrlabilecek, bir baglantr yaprlabilecektir. Bu sayr agrldrprnda kare buat veya ek kutu igindeki kablo baglantrlarrnda yarrtkan klemensler kullanrlacaktrr. halinde sag kahnh!1 en az 0,35 mm. olacaktrr. - Britrin armatiirler projelerde gosterilen tip ve grigteki ampul olacaktrr. - Etanj armatiirlerin kaideleri tercihen porselen olacak, bul miihendisinin muvafakatr ile belirlenecektir. Grivenlik hatlannln tes galvanizli veya paslanm az madenden vidalar bulunacaktrr. - Kare buat kapaklarr paslanm az sag veya pvc olacak,, edilecek ve her bir yanr 0,5 cm. kutudan tagacak olqride olacaktrr tesislerinde kullanrlan buatlal yerden en az 220 cm. ytikseklikte olacak - Griveniik hatlan a) Gtivenlik hatlarr ait olduklan tevzi tablolar.rna kadar cle elektronik tip olacaktrr. ret Bakanhlr tarafindan ili Ycinetmelifi esasiarrna veren regiileli (ani qebeke 0.95'den briyiik olan, 0-50 k filtre devreleri bulunan, EN standartlarrna topraklama barasrna baelanacaktrr.. b) Toprak elektrodu ile ana tablo arasrndaki iletken 50 mm2 k tinde som bakrr olacaktrr. c) Ana ve tali tablolar arasrndaki ve tali tablolarda topraklanac: clhazlar alasrndaki bakrr- iletkenlerin kesitler-i aga[rdaki cetvele uygun olacaktr. f. ytikseklifie konacak ve I aynl sevlyeye monte r. Telefon, TV ve galrrma monte edilecektir. Gerek gtirilebilecektir. isatta kullamlacak btitrin izler etanj kapakh cinsten buata en gok dcirt boru ile u konulacaktr. Buatlann Buatlann sagtan -olmasr ihtiva edecek biiyiiklilkte nmadrfir takdirde kontrol iti igin kaideler rizerinde rt vida ile buata tespit Zayf ve kuvvetli akrm f. am edecek ve tablonun I

6 Toprak iletken kesiti 1,5 )5 10 t6 t Tablo giriginde, 3OmA. egik korumah kagak akrm kullamlacalctrr. Ana tabloda ise 300mA. egik korumah kagak akrm koruma igirr) kullanrlacaktrr. Rutubetli, agrk hava veya korozyona sebebiyet veren y - kablosu cinlsi malzeme ile yaprlacaktrr. Etanj hatlarml dciqenmesir kroqeler kulllamlacaktrr. Kroge ve biitiin tespit vidalarr galvanizli olacaktrr. ltutubetli olmayan yerlerde tesisat cizel ealvanizli kr kablolar dulvar gegitlerinde, borular igine ahnacak ve bu borulara aprzhklar takrlacaktrr. Krogeler arasrndaki mesafe 30 cm. yi ge birgok etanj cinsi kablolarrn krogeleri miigterek bir paslanmaz edilecektir. Tesisatta kullanrlacak biitrin kolon, ana hat ve besleme ve yekpare olacaktrr, hig bir surette par}a pargakrsrmlar eklenerek k Mecburi kahnmadrkga lambadan lamba,ga gegig yapr krsrmlara - hig bir surette buat konulmayacaktrr. yalnrz bazr deko tistiinde sorti kullanrlmasr gerektipi hallerde veya binarun mimari stitun,- kirig veya duvar bulunmadr[r hallerde, sorti uglarrna kola klemensler koymak garlryla lambadan lambaya gegig olabilecek, olmasr garlryla bir sigorta devresine dokuzdan fazla rgrk sorti bagl Etanj kablolarrn tali tablolara, armattrlere veya herhar nem girigini - onleyen ozellikteki malzeme ile yalrtrlacaktr" Etanj b tespiti galvunizli veya paslanmaz madenden civatalar ile yaprlacak, trkaglarla kapatrlacak, kablolann diigenmesi srrasmrja kavislerin daha krigiik yangapta bir kavis yaprlmamasrna dikkat edilecektir. devreleri rgtk devrelerinden ayn olacakhr. -I>riz Biiytik tesislerde her tali tablonun tam yiik altrnda - dengelenmesi, ana tabloda mevcut ampermetrelerin yaldrmr ile kon l}hhi tesisatta arrza oldu[unda, elektrik bakrmrndan te]hl duvarlara - miimkiin oldulu kadar linye ve sorli hatlarr ile buat, armat edilecektir. lklemeslerin akrm tagryan krsrmlanrun buzrt kapaklanna buat dahilinde - buat 6lgtisrinde prespant ka[rtlarr konulacaktrr. - \(4n yana bulunan anahtar, scjndiirme diifmesi, prtz, tel kombine kasalar dahilinde yaprlabilecektir. PVC borular, srva altmda olmak izere tig, boruya kada Ugten fazla - borulann dogenrnesinde, borular iiger iiger gruplara a \(anyana diz) arasmda en az 4 cm. lik bir mesafe bulunacaktrr. borular rabitz teliyle kaplanacaktrr. a) Olgii ve Gcistrege Ekipmanr 7 (1) Konu ve Kapsam Bu boliim. yaprda elektrik enerjisinin riretimi, iletimi, lrtrmr ve elektlikle gahgan ekipmanrn kontrohinde kullanrlacak olgii ve gostergt: ipmanrnrn ozellikleri ve montajr iie ilgili boltimleli kapsar-. Bu bohimde yaprlan tanrmlamalar 50 Hz fiekansta trifa veya monofaze alternatif akrmda nominal gelilimi 1000 V'a kadar-olan pr-oiesin belirtilen nominal akrm rre gerilim degerierinde gahgacak 6lgri rze goster.ge ekipmanr r kapsar. (2) Genel DY, A,SErfrJi:i!! fescii ito; rcile si (hay at koruma i gin) ruma rcilesi (yangrna karqr erde tesisat, etanj ve yeraltr duvardan mesafeli bakalit veya paslanmaz madenden erle yaprlabilecek etanj etanj kablolara has lastikli yecektir. Yan yana dizilen I konsol iizerinden tesoit tlan imalelt boyuna uygun lanrlmayacaktrr. mayacaktr. Tavana gelen if diigiincelerle normalin gekli geregi buat konacak ulagabilecek tipte liistr ilim drigtimiiniin uygun miimkr.in olabilecektir. bn cihaza girigler, toz ve arda stivenlik hatlarrnrn lann agrkafrrzlan vidah blo gaprnrrr altr mislinden kti[i akrmrn fazlara gore e olmamasr iqin tavan ve vs, konulmamaslna dikkat nmasrnt onlemek igin ga[rrma butonu vs. y any ana do genebilecektir. rrlacak ve het bir grubun i zorunlu olan hallerde

7 l. Ttim cilgii ve gcisterge ekipmanlan TSE ve 1000, EN 6005I-2 standartlarrna uygun olac 2. Bu gartnamede belirtilmeyen hususlar ig bdliimiinde belirtilen maddeler y azrm srasrna 3. 4 Olgii ekipmanlarr mutlaka uygun bir geki nakliye- montaj vb. nedenlerle olugabilecek tarafindan bedelsiz olarak dtizeltilecektir. Olgti ekipmanlarr iizerinde nominal gerekli bilgiler silinmez bir qekilde yazrimrg yalnl$ anlagrlmaya mahal venneyecek gekilde (3) Akrm Transformatrirleri 1. Akrm transformatdrleri primer anma sekonder anma akrmr 5,{ olacaktrr. 2. Koruma amacryla kullanrlacak transformat<jrl amacryla kullanrlacak olanlann hata srnrfi Akrm transformatorlerinin sekonder brrakrlmayacak, servis vb. igletme kogullarr sekonder uglar krsa devre edilecektir. Aym devrede kesinlikle sigorta, galter vb. ekipman 4. Tiim akrm transformatcirleri tablo iqinde olacaktrr. 5. Akrm transformatorlerinin nominal 15VA olacaktrr. (4) Ampermetreler 1. Ampermetreler, pano tizerinde uyumlu gri 95x95mm v ey a 7 44x7 44mm olgtlerinde 2. Ampermetreler projesinde aksi belirtilmedi transformatcirleri ile beraber kul I anrlac aktrr. 3. Iginetoz, nem ve gaz girmeyecek gekilde i renksiz ve piiriizsriz olacakt:l"" 4. Olgii skalasr kullanrlan gevrim oraruna Skala gizgi ve rakamlarr beyaz zemin qekilde iglenecektir. 5. Darbe akrmlara kargr nominal akrmrnn2katr IEC 61107, IEC 255, IEC r. n "Uyulacak Standartlar" grire gegerli olacaktrr. kalibre edilmig olacak, ibrasyon hatalan ytikl eni ci gevrim oranlarr ve difier. Trim baflantr uglan Ienmig olacaktr. esinde gdsterilen de$erde, in hata srrufi en az 3. olod lacaktrr. resi kesinlikle agrk a gahqtrnlmasr durumunda nedenden dolayr sekonder is edilmeyecektir. lamma uygun ozellikte 1000V, nominal gi.icii 5- iimri de dikkate almarak il. 5,A. sekonder akrmh akrm edilmig olacaktrr. Camlarr n olarak iqaretlenecektir. ne siyah renkte okunakh ma dayanrkh olacaktrr. (5) Voltmetreler ve voltmetre komi.itatcirleri 1. Voltmetreler, pano tizerinde uyumlu gcirii 95x95mm veya 744x744mm olgtilerinde o 2. Voltmetreler 0-500V arasrnda gahgacak ozelli Farklr fazlar ile ncjtr arasr veya fazlar a amacryla amaclna uygun imal edilmiq 7 pozis ile birlikte kullanrlacaktrr. Grivenlik amacrvla edilecektir. Igine toz, nem ve gaz girmeyecek renksiz ve pr.inizsiiz olacaktn. Olgii skalasr kullanrlan nominal Skala Eizgi ve rakamlan beyaz gekilde i glenecektir'. gekilde i de[erine u zemln uze ii- de dikkate ahnarak te olacaktr. r gerilimin cilgrilebilmesi lu voltmetre komritatorii re lizerinde sisorta tesis edilmis olacaktrr. Camlan un olarak igaretlenecektir. e siyah renkte okunakir Qr {eritii p. g1r11ir;r KESK1N LMAZ ilrmi Birlml 'oor t gs

8 (6) Igaret tambalarr (sinyal lambalarr) f. igaret laqbalan nominal 250Y gerilimde i.izerine ankastre monte edilebilir rizellikte o 2. Devrenin gahgmadrfrm belirten lambalar veya arrza belirten lambalar larmzr renkli igin kontrollulun istekleri esas almacaktr. rgacaktrr. Lambalar tabio renkli, de vrenin gahgtr[rnr rr. Di[er lamba renkleri 3. Tiim iqaret lambalarr sigortah devre rize n baplanacaktrr. Tiim lambalam sallamlr[rnr test edebilen bir test resi tesis edilecektir. 4. Panolarda enerji olup olmadrfrm gd,steren (R-S-T fazlan igin farkh renklerde) lambalar her bir panoda kullam r. b) $alterler ve Sigortalar (1) Konu ve Kapsam Bu bciliim, yaprda elektrik enerjisinin tiretimi, iletimi, ekipmarun beslenmesinde ve kontroliinde kullan kumanda ekipmanlannrn dzellikleri ve montajr ile ilgili Bu boltimde yaprlan tarumlamalar 50 Hz frekansta tri akrmda nominal gerilimi 1000 V'a kadar olan projesi deperlerinde gahgacak galter ve sigorta ekipmamnr rtrmr ve elektrikle gahqan algak gerilim koruma ve rimleri kapsar. veya monofaze altematif belirtilen nominal akrm (2) Genel 1 Trim galter ve sigortalar TSE, IEC , , EN 60899, EN , VDE 636 ve DIN uygun olacaktlr. Bu gartnamede belirtilmeyen hususlar ig n "Uyulacak Standartlar" boliimiinde belirtilen maddeler ya m sraslna ore gegerli olacaktrr. J. Tiim qalter ve sigortalar iizerinde etiketleme i in uygun yerler bulunacak, aynca ilgili ekipman tablolar rizerinde de eti enecektir. (3) Termik Manyetik Otomatik galterler (TM$) ve Mo rlu $alterler (M$) L Ttim galterler agm akrm (termik) ve krsa devreyi agabilecek bir anahtarluma elem olugacaktrr. a J $alter ileride iizerine yine modtiler olarak uzaktan kumanda imkamna sahip olabilecekti $alterlere her trir'lii modtil ekleme islemi on Tiim galterlerin tahrik koluna pano kapafr agrlmadan ulagrlabilecektir. $alterlere takrlacak elektromekanik veya vasrtaslyla ayarlanabilir a$m akrm, ayar korumasr sallayabilecektir. Takrlacak kcjruma durumunda aynt zamanda zaman gecikmesi $alteller belirli akrm degerleri igin aynr eb dolayrsryla aynr rolenin farkh galterlerd olacaktrr. Dr. A..S Tescil (manyetik) durumlarrnda 1 ve aema biriminden 2. $alterler aynca ileride i.izerine lnodi.iler takrlabilecek ek role ve kontaklarla kagak akrmlara kargr koruma, ktan agtrrma vb. iqlevlere sahip olabilecektir. Takrlacak yardrmcr kon ar vasrtasr ile agrk-kapah- hata sinyalini iletebilecektir. rlacak motor modrilii ile en yaprlabilecektir. veya tablo ortti kapaklarr elektronik koruma abilir krsa devre rdlesinin elektronik Saplanabilecektir. tlarda imal edilmig kulianrlabilmesi 0zuRnl rolesi akrmr olmasr olacak imkanr

9 8. Tiim galterlerin <in y0zeyinde galterin d unu g<isteren (agrk-kapahhata) ve yalrtrm durumunu gcisteren indi olacaktrr. 9. $alterler 2500A'e kadar kompakt tip, 2500 'den biil'rik akrmlarda agrk tip olacaktrr. 10. Kontrollu[un istegi do[rultusunda uygu sraslnda yriklenici, ana da[rtrm panolarrndaki ve tali tablol i krsa devre akrmlannr hesaplayacak ve buna g<ire galterlerin krsa re kesme kapasitelerini belirleyip onaya sunacaktrr. (4) Anahtarh Otomatik Sigortalar (AOS) 1. Anahtarh otomatik sigortalar, DIN raya edilebilen tipte olacaktrr. 2. Tiim sigortalar termik ve manyetik agma igle sahip olacaktrr. 3. Aynr kutup saylsma sahip tiim sigortalar aym olacaktrr. 4. Projede aksi belirtilmedikge tablo girig ve kolon sigortalarr 1OkA krsa devre kesme kapasitesinde (U veya C egrisi linye sigortalarr 6kA krsa devre kesme kapasitesinde olacaktrr. Ancak 6zel ekipmarun besleme linyelerinde ekipman imalatgrsrmn iste[ine un kesme kapasitesinde (G egrisi) sigortalar kullanrlabilecektir. 5. Sigortalar, ileride yanlanna takrlacak ilave ller ile uzaf<tan agt:.rma, dtigrik gerilimde agm4 durum sinyali (ae k-kapah-hata) iletme gibi imkanlara sahip olacaktrr. ya tablo 6rtri kapaklan 6. Sigortalarrn tahrik koluna pano kapa[r agrimadan ulaqrlabilecektir. 7. Sigortalar, tasanm itibariyle akrm tagryan gekilde imal edilmig olmahdrr. krsrmlara el delmeyecek Kullam herhangi biri olacaktrr. t malzemeleri LEGRAN markalanndan i. ToPRAKLAMA TESISATT 1- Sisternin Genel Tanrmr: Yaprda elektrik ve elektronik sistemlerinin giivenli ig korumak amacryla koruma topraklamasr ve yrldrrrmdan korunma t tesis edilecektir. Yetkili kuruluglardan ahnacak onayh cilgiim son idareye verilecek olup topraklamarun yetersiz olmasr durum i glemleri yapmakla yiiktmltdiir. sa$amak ve personeli slsteml ayn avll Ian ve uygundur belgeleri ytiklenici gerekli biittin 2- Kullanrlacak Ehipman Teknik Ozellikleri: Tesis edilecek ttim ekipman yiirtirliikteki zor.unlu ulusal uygun olacaktrr. uluslar arasr standartlata Df. P."Setri'; lescii Eng $lsteml Sot

10 3 - Topraklama Tesisatr: Yaprda bulunan trim prizler, metal gdvdeli erydrnl karkaslan, kablo raflarr, mekanik tesisat ekipmam ve metal yapl ( Topraklama sistemleri TEDA$ kogullarrna ve en son ya Topraklama Yonetmeligine uygun olarak yaprlacaktrr. Yiiklenici topraklama ile ilgili periyodik olgiimlerin y kaybolmamasr igin gerekli tedbirleri alacaktrr. Yriklenici gegici kabulden once tiim topraklama sistemini kurumlara olgtiirerek ayn aylr tutanak haline getirecektir, Bu yr.ikleniciye aittir. armatiirleri, metal pano topraklanacaktrr. lanan Elektrik Tesislerinde $ebeke ve jeneratorden beslenen ekipmarun ve difer met I ekipmamn baflantrsr igin planlanan genel koruma topraklama sistemi igin ana tablo odasrnda I topraklama barasr tesis edilecektir. Bara dzellikleri Algak Gerilim Tesisatr bcjliimrinde rlan gekilde olacakflr. Projesinde gosterilen gekilde grplak bakrr iletkenler ile genel k topraklama sistemi tesis edilecek ve ana topraklama barasrnda sonlandrrlacaktr. li pargalarrn irtibatr igin fleksible bakrr kablolar kullanrlacaktr. Ana topraklama baralan tum ba[lantrlarr alabilecek bii rikte olacaktrr. Montai srrasrnda krsa devre manyetik etkileri gciz dntinde bulundurulacak bara en az ie noktadan sabitlenecektir. Topraklama iletkenierinin birbirine irtibatr safilam b uygurl klemens veya lehimle yaprlacak, kesintisiz iletkenlifii saflanacaktrr. Topraklama baralannm toprak irtibatr igin projesinde ildigi pekilde topraklama seti tesis edilecektir. Bakrr toprak elektrotlarr som bakrrclan mamu olacak, uglarrnda gakmayr kolaylaghrmak igin rizel sertleqtirilmig konik bigiminde baghk bul rr. Toprak elektrodu iist hizasr 80 cm. derinlikte olacak gekilde gdmrilecektir. Elektrot n topraklama iletkeni ile ballantrsr igin termokaynak (cadweld vb.) kullanrlacaktrr. Top ama iletkeni olarak 2 ad. 50mm2 kesitinde grplak bakrr iletken 80 cm. derinlikte toprak kanal i ine dcigenecektir. rlabilmesi ve elektrotlann ontrollukla beraber yetkili unla ilgili tfim masraflar Onemli Not: Yaprda kagak akrm koruma galterleri/roleleri (diferansiyel trim notr iletkenleri izoleli tip olarak tesis edilecektir. Kesinlikle olarak kullanrlmayacak ve herhangi bir gekilde topraklama sistemine tip) kullanrlrnasr nedeniyle tr iletkeni toprak iletkeni anmayacakur. J. BiNA iqi rnrnfon TESIsATT (ANKASTRII) Kapsam: Bina igi telefon tesisatt (ankastre), bina ana girig terminal kut cihazl alrn te I efon geb eke sine b afl antrsrnr kap samaktadrr. sundan itibalen aboneye ait Tanrmlar:' a) Kat telefon terminali : Kattaki telefon prizlerinden ge tenninalinden gelen hatlann birbirine baflandr[r terminaldir. b) Ara telefon terminali : Katlardaki telefon prizlerinden telr.ninalinden gelen hatlarrn bilbirine baflandrgr termina]dit. en hatlarla bina ana giriq len hatlar'la bina ana girig D6. l\ -q4' Tescil

11 c) Bina ana girig terminali : Kat ve ara telefon terminall n gelen hatlarla T.Telekom gebekesinden gelen hatlarrn birbirine baflandrgr terminaldir. d)telekom girig terminali : Telekom gebekesinin tesisata r[r terminaldir. e)ana hat tesisatr : Kat ara telefon terminalleri ile bina giriq terminali arasrndaki ba$antryr saflayan tesisattrr. f) Ara terminal kutusu : Birden fazlakatahizmet e<len kaoakl terminal kutusudur. T'elekom giriq terminalinin g) Bina ana girig terminal kutusu: Bina ana girig terminali i monte edildigi kapakh kutudur. h) Terminal bloku : Telefon kablolarrmn kat ara ve kutularrnda ba4antrlarrnrn diizenli bir bigimde yaprlabilmesi elemanlandrr. Terminal bloklarr srkrgtrrmah tipte (guick connec. tarafindan kullamlan veya uygun gonilen terminal bloku kul elemanlan kullamlmayacaktrr. Telefon Tesisat Sortisi (Telefon Priz Tesisatr): Tesisat, telefon prizlerinden kat veya ara telefon terminalleri kanal iginden cat5h kablosu gekilmek suretiyle yaprlacaktur. Standartlanna uygun olacaktrr. Telefon prizinden kat veya ara telefon terminaline kadar o olarak gekilecek ve uglan tenninale ba[lanacaktrr. bina ana girig igin kullanrian olacaktrr. Ttirk rulacaktr. Vidah terminal ba[lantr Telekom ba$lantr kadar PVC boru veya ozel lanrlacak malzemeler TSE kablolar yekpare (eksiz) Telefon tesisatr paralel sortisi (telefon paralel priz tesisatr) Tesisat, telefon prizinden paralel prizin konulaca[r yere; kac iginden cat5h kablosu gekilmek suretiyle yaprlacaktrr. Kul standarllanna uygun olacaktn. Paralel priz kablolarr prizlerden itibaren yekpare olarak geki ballanacaktrr. PVC boru veya ozel kanal lacak malzemeler TSE ek ve uglarr telefon prizine Ana hat tesisatr: Tesisatta kat veya ara telefon terminalinden bina ana girig t{rminaline kadar pvc boru veya ozel kanal iginden en az 0,5 mm gaprnda bakrr iletkenl;i, PVd izoleli PVC krhflr" Tablo 1'deki elektriksel cjzelliklere uygun, bina igi telefon kablosu kullamflmak suretiyle yaprlacaktrr. Kullanrlacak malzemeler TS E standarllanna uvsun olacaktrr. Kablolar her kat veya ara telefon terminalinden bina ara girij terminaline kadar yekpare olarak gekilecek ve uglarr terninale bafilanacakttr. Telefon Terminal Kutularr: Kat ve Ara Terminal Kutulan: Kat ve ara terminal kutulan, yeterli kor bir malzemeden yaptlacaktrr. Kablolarr termin uygun telefon ballanttsrnt kargrlayacak termina igine yerlegtililecektir. Kutulal zeminden takribe Kat ve ara terminal kutulari. katlarda gal tesi satrndan uzakla yaprlacaktrr. Kat ve ara terminal kutularr zorunlu srzdumayacak gekilde srva tisl,r.i etanj malzeme k ftr" A 1ie,' Tescil 0r-Hf"i't r.1 rr I

12 Bina Ana Girig Terminal Kutularr: _ Bina ana giriq terminal kutularr, yeterli korurnayr sa[l yaprlacaktrr. $artnamede belirtilen ve projesine uygun karqrlayacak terminal bloku kullamlacak ve bu terminal utotu kutu i Bina ana girig terminal kutularrnda kuilanrlacak terminal blo uygun kapasitede olacaktr. Bina ana girig terminal kutularrna konacak bina ana girig ternfinal sayrsr ile Telekom giriq tetminal sayrsr egit olacak ve terminal mini rum olarak letirte.t{n i.ailro gift.uyrrrn dai az olmayacaktrr. Aynr kutu iginde olmak kaydryla Telekom girig ter]rni*ril.ti'ue bina ana girig terminalleri \ vj ayn LL sj ayn Lr gruplandrrrlacaktrr. 6r uprorr\rrrlr4v4l\lll. Bina ana girig terminal kutulan, gok k nemsiz, aydrnhk, kuvvetli akrm tesisatrndan uz Tiirk Telekom gebekesine Baflantr Tesisatr: Binalarda Telekom girig terminalinin bina ana girig terminal kutusunun bulundufiu kadar olan binalarda 50 mm'lik iki adet boru derinli[e ve teknifiine uygun oiarak dciqen tasdikli projesinde belirtilen sayrda ve gap Bina kablo girigi ve on cephe par girigine ebatlarr en az 60x80 cm olan tali ek oda uygun olarak 100 mm gaph boru dcigenecektir. Bina kablo girigi ile cin cephe parsel srrr girig terminal kutusundan tratuvarakadar iki ade saylsl p00,den fazla olanbinalarda,,oilu.jkt,r. mesaf[ 500 cm den fazla ise hina $r. 4" Iescii

13 K. KABLoLU TELEVizyoN ( IryDU-ANTEN TV ) s Genel olarak kurulacak sistem Uydu Antenler, yayrn M olugmaktadrr. EMi ve Da[rtrm Teklif edilen sistemde yay$ teghiza'n kapsayacak gekilde kaynaklanndan olugacaktr. merkezi uydu uydudan alman sinyal ahcr prosesiirler, mult i igfemek tizere her switchler ve lokal Teklif edilen sistemde dalrtrm projedeki birimlere dafrtrmrnr Amplifi katcirlerden oluqacaktrr. sistemi yaym merkezinde hazt sallayan Ana hat kablo olan TV priz hatlan Uydu antenlerinden multiswitchlere gidecek kablo hatlann gegmeyecek ve 2050 MHz.de max.22db kayrph kablo ( harici mesafe 50 metreyi agtrlr taktirde ara mesafede v ya amplrtikatorleri kullamlacak ve bunlar igin ayrrca bir ricret talep igerisinde degerlendirilecektir. Tiim sistemler DIN 1R vde - vdi standartlarrna uygun ol Tiim sistem geri dcintiglt olarak projelendirilecektir. Kurulacak sistem Kablolu TV sistemine uygun olmahdrr. sistemin sa[hkh gahgabilmesi, montajrn ve servisin kolayca yz ballantrlannda srkmah F - tipi konektcirler ve ba[xantr elemanlan kul agrsrndan kablo Ahcr Sistemler: Sistem dafrtrm merkezi olarak kullanrlacak r0r16 multiswitch ozellikleri saplayacaktrr; munr aga[rdaki -., Klasik QUADRO LNB Giriglerine ilave olarak 1 adet fuil ba. IF-IF Convertor sistemleri ballanabilir. Ba[rmsrz tek polarite girigi olarak kul]anrlabilir. 8 Satellite, 2 Terrestrial Girigi. 16 Abone Qrkrgr. Satellite Frekans: MH2. Maks. Qrkrg Gricti:95 dbuv. Abone Kaybr 1-8 : -3 db Typ : -5 db Typ : -7 db Typ.. Plus Frekans: MH2. Terestrial Flekans: MHz. Maks. Qrkrg Gr.icri: 100 dbuv. Abone Kaybr: 0 db TYR.^ En n VILMAZ Siste I etimi Birimi d Soru D{. P, T

14 . LNB Besleme Akrmr: 1A Koaksiyel kablolar: uygun olarak dtiqtik kayrph ve gok dtiqiik abilir ancak, Ttim kablolarrn dielektrikleri olacaktr. a- Dtigtik kayrph koaksiyel kablo: Sorti (TV prizi) ballantr kabl 50 m'yi agmayan hatlarda ve pano igi ba$lantrlarda kullanrla Kayrplar Ekranlama Empedans :47MHz de 4.5dB / 800MHz :75dB denfazla :75ohm b- Drigrik kayrph koaksiyel kablo : ( RGl1) Ana daprtrm hattr kablosu olarak kuliamracaktrr uygulamasma elverigli olup, ekran ile drg pe krhf arasmda maddesi bulunmahdrr. (Dalrtrm PJ (Petro ph olacak qekilde 4 Injection teknolojisi u(rg6) lir db tip ile ndan ) Toprak atjtr Jelly bileqipi) su izolasyon Kayrplar Ekranlama Empedans :47MHz de 2.5dB / 800MHz :80dB denfazla :75ohm 1 1dB

15 isrannur, qekmexdyln BULUNA KAN ugrg vrnnxnzi or, nr,nrrrir inral,art,arr KUwETr,i axrvr rnsisnrr 1. Katlardaki pano imalatlan DKp sacdan 2. Sdyag tagmmasr srrasrnda eski savac kontrolleri yaprlacak trr. 3. Kablolarrn tagmmasr sag kanallar iizeri 4. Trafeze sayacm akrm trafosu deeerler konulacaktrr. 5. Kompanzasyon panosu binanrn malzemel er(komp anzasyonkontaktcirl er aktif giig kontrol rcilesi)kullanrlacaktrr. 6. Kompanzasyon panosunda kullanrlan kablolar ya panonun grictine gore hesaplanrp kullamlacaktrr. 7. Kompanzasyon panosunda kullanrlacak olan reaktif (trifaze)olacak ve her faz igin ayn ayrr kompanzasyo akrm trafosu konacaktrr. 8. Ana galter olarak kullanrlacak olan termik ma'yetik giicrine gore hesaplanrp qalter sayagtan cince devreye ba 9. Sayag panosu,dallt1m panosu ve kompanzasyon pemo binanrn gticiine uygun kullanrlacaktrr. 10. Dalrtrm panosunun kapalrnda, amper ve voltaj cle[erle kullanrlacakttr.cihaz igin uygun olan akrm trafosu he trafosu kullanrlacaktrr Pano odasrnda bulunan ana da[rtrm panosundel binanr manyetik galter kullanrlacak ve amperleri sisteme uygun 12.KaL dafrtrm panolanndaher prizigin bir adet ka,;ak akr 13' Kofre den ana galtere geren kablo ve jeneratdriin giri kesitleri hesaplanarak (n2xh) tesisara dahil edileoektir". l4' Kofreden ve jeneratcjrden gekilecek ana hat l:alblolarr bilanrn iginde havadan saq kanallar iginde tagrnacaktrr. i5' Jenelatortin tlansfer panosunda kullanrlacak olan kontaktorler, binanrn ve ieneratortin gtcilne gole hesapianrp konulacaktrr. 16' Tesisat dogemesi strastnda kablo gekmek igin kazrlan ve {rnlan yerleri kapandrktah sonra tekrar eski haline geri getirilecektir.(beton,,yer karrru,{rr.r-.r,granit ve kaldrrrm taqr gibi) 17' Ups Ve $ebeke plizlerinin sigorlalan her kata bui:unan dagrtr4r panosunun igine ;;ebeke \/e ups diye ayr.rlara -verlegtir.il ecektir.. \

16 klima hatlarrna lnerji gekilecektir. onayr do!rultusunda tiim altiminyum asma tavan lerde asma tavanauygun latlan yiiklenici tarafindan 22. Floresant erin aynlmast ve montesi esnasmda du hasarlar tamir 23. Klimaiarm el kanallar iginden ilip eski haline getirilecektir. rik tesisatlan ve bakrr borularr bina i ve tavanlara verilen e gdriinen yerlerde plastik i olan elektrik tesisatlarr rp kat dagrtrm panosunun lenip monte edilecektir baglanacaktrr. 28. Kuwetli akrm telisatlarr srva altr olacaktrr. 29.Merkezi uydu yalrn sistemi kurulacaktrr. montailanna katta) lan enerj ilendirilecektir. JJ. relenolo vana ve deprem sensciriine elektrik hattr gekilecekt 34. Topraklama barabr kullanrlarak tiim topraklamalar irtiba rnhp, iyiiegtirilecektir. nedenle asma tavan tipi iven kanahna drizgtin bir ygun led aydrnlatma yolu r r_"^,-^ Jsyrrqwqa\ Lurrr $ vs tlrtrrlutjl\gvl.ak tal p'oj esi. har'glar vb,) yriklenici tarafi ndan gergekle;;t irii ecektir.. hazr duruma ytiklenici t afindan geti'i1ip tesrim edilecektir. Dr. A. 1 T_ n enerjilendirilecektir. aki diger sayaglar iptal kurumun aboneli[inin p, on proje bedeli, tadilat lektrik tesisarr abonelile

17 46. Yeni konulaca$ olan elektrik sayacmm,kompanzasyon pi iptali igin gizilripesi gereken projeler,gerekirse grig arturm ve imzalan,el{ktrik idaresindeki rlosya iglernleri,bu ( idaresindeki taldbi ve dolabilecek trim dosya ve miihr firmaya aittir.ffunlarla ilgili daha sonra grkabilecek her firma iistlenece$tir.bu iglerle ilgili yriklenici firma TUR bir ricret talep edemez. 47. Ytiklenici ige Uaglamadan once iigili elektrik dafirtrm alacaktrr. n ve eski sayagl4rrn iglemleri miihendislik isleri ya iglemieriniln elektrik Jislik masraflan ytiklenici angi bir masrafi yiikle4ici KIZILAYI'ndan herhahsi i ile gcirtigerek cin orlay 48. Kullanrlacak bti,ltin galt l---^^ y*^- malzemeler r (kagak \r\4y4\ akrm qnurl rorereri, IUM\tIl termik manyeti$ [ $alterler)slemens, abb, legrand, schnei :1T1lll 49. onemli not: Trfvaletrerde fotoselli havluluk ve hav Fotoselli havlulfk ve havalandrrmaya gekilecek elektrik h tesisatm gekilmdsi igin sonradan olugacak brittin masraflar 50. Trim pano ve si$orta etiketlemeleri yaprlacaktrr. nnaya enerji verilecekd,ir. r yaprlmadrsr takdirde, pu Ieniciye aittir. Bu nedenle kamera irnalatlann montajlan4a kullanrlarak" telefon ytiklenici tarafindan alanlar a trirn malzemel er yere UPS montajr ahnacaktrr.aksi takdirde nan kabinetin igerisine 2 ve olarak 4 adel RS232 r gekijecektir'.

18 uglarl data prizlerine ne hemde patch panel de izleri 22,5*45 ebatlarrnda *45 eebatlarmda olacaktrr.,gebeke prizleri beyaz 18. Kanal lesisatrndap her grup igin(gebeke,ups,data,telefon)k teslsatrna u)4gun gergeve ve monteleme a$aratr kullanrlacaktrr. t9. Plastik kanal tesisatrnda ddmiglerde uygun aparatr,eklerde eklerne aparatr, s onlarda pa sonlandrm a ap ar ai kull arul ac aktrr. 20. Bina tesisatr yaprlrrken zarar verilen(bova.du ar, al grpan,kapr, aliminyum bcilme,seperatcir ;vb. )yerler tekrar eski hali ne getirilecektir. ev uu rrvvv\l 21'Binada yeni yaprlacak olan ve mevcut bulunan sigorta ik manyetik galterler kumanda ettiklerji riniteleri belirtecek gekilde etiketlenecektj 22.Tn'k telekomdair gelen hat kablolarrnrn santrale baela asr igin gerekli olan tiim ekipman ve sarf fnalzemeleri firmaya aitt;ir.firma gelen drg att santrale baelamaklada sorumludur. 23.Yangrn ihbar sistemi acil durum butonlarr ve alarm larr katda kolay ulagrlabilir.,'e gci.inen noktalaia koyulac ak g eki I de diza.gn edi I ec ektir. 24.Binada kullanrl{cak olan gtivenlik sisternindeki kameral renkli ve gece gciniglti olacaktrr. 25.Bina drgrnda kullanrlacak olan kameralar l<esinlikle dre kamera muhafazasr igine konulacak1rr. 26. Grivenlik kambralarrnda kullanrlacak olan dvr olacak,srkrgtrrmafr sistem k.ayrt yapalbilecek(h254),en oiacak,uzaktan kumandah,internet tizerinden 2l. Ynklenici firma gtivenlik kamera sisternini test edin ihazr,t az2 gortintti TB harddiskli adet ses giriqi aktarabikne 'e kopyalayabilmeli bu kaydedebilmelidir. Irqtrrdrktan sorrra garanti 28. Tv tesisatrnda daert kablosu gekilerek receverlara girigleri yaprlacak. edilecektir. larrndan uygun olan anten sunun,kompanzasyon islik odasr veya oda nuqlan Iara.l:ntza teslim I

19 yukandaki gartnamede iglerin yaprlacagr yeri yada i taktir de yukandaki inde belirtilen metraj ve Poz li stelerinde belirtilen imalatlann ttimti yaprlacaktrr. Proj ede, yaprla{ak igler. listesinde ve teknik gartnamedeki imalatlar yaprla]caktrr. Bu nedenle elektrik igleri ile ilgil inceleyiniz. ttim notlar dikkate ahnarak ttim dcikiimanlarr dikkatle Dr. A.

20 isrexnur, qekme[<ovon BULUNAN NATAMAM va, la-- KAN - naprg MERKEZi or,"q.rar ntiznnr,n nr,nrrnir igr,nni p oz r,isrnsi nrrnri sinanrn 1 xuwerliakim resisrl 2 TELEFoN ANKASTRE & DATA lesisrn 3 YAt'tctN ihenr resisrrt 4 TV & cqrv&ses ve ANoNS resisrn 5 JeruenAron resisrl

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün

yapılacak tüm binalarda olması gereken elektrik tesisatında kullanılan malzeme ve mamulün IV- ELEKTRİK TESİSATI GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ BÖLÜM 1 Genel Esaslar 1.1 Kapsam Bu Genel Teknik Şartname, özel ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşlarına ait mevcut ve yeni yapılacak tüm binalarda olması gereken

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

D Performans testlerinin sonuglartna istinaden l gelik katrn yaprmrnda kullanrlacak tasryrcr slstemin belirlenerek

D Performans testlerinin sonuglartna istinaden l gelik katrn yaprmrnda kullanrlacak tasryrcr slstemin belirlenerek MADDE 1, - SARTNAMENiN KONUSU: PROJE YAPTM TEKNit( SARTNAMEsi Bu Teknik Sartname, \'ijksek ihtisas Hastanesi mevcut binada, deprem performans analizleri sonuglarrna gore tasarlanacak olan l kat gelik kat(eski

Detaylı

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ KUVVETLİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 13 YAPI İŞLERİ KUVVEİ AKIM İÇ TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

kvar 25,000 Oska/010-zy

kvar 25,000 Oska/010-zy Sayfa 1 Poz İmalatın Cinsi Birim Miktarı Birim Fiyatı Tutarı 1 Sac pano-800 mm genişliğinde Adet 1,000 Yapım Şartları: t: "Tip testler" yaptırılarak,buna ait test sonuçları İdareye verilecektir. Yüksekliği

Detaylı

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ E1 ELEKTRİK İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ 1. Resmi kurumlardan alınması gereken (Tedaş,Telekom,Aykome,İzsu,Emniyet Md,Trafik v.s.) izin yazıları (kazı ruhsatı v.s.) yükleniciye aittir. 2. Yapım esnasında

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK TESİSATI İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ -İdarenin vereceği projelerde idarenin yazılı veya sözlü izni alınmadan hiçbir değişiklik yapılmayacaktır. -Proje ve şartnamelerin ekleri olarak verilen

Detaylı

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ

BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TADİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ BOĞAZİÇİ KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ MÜKELLEFLER GRUP BAŞKANLIĞI YENİBOSNA HİZMET BİNASI GENEL TİLAT İŞİ ELEKTRİK TESİSATI TEKNİK ŞARTNAMESİ Tadilat yapılacak Hizmet Binasında genel olarak aşağıda sıralanan

Detaylı

1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r.

1. C AYDINLATMA. Ayd nlatma linyesi kablosunun kesiti en az 2,5 mm 2 izoleli bak r iletken olmahd r. 1.1.Ayd nlatma Linyesi 1.1.1. Tan 1. C AYDINLATMA Dagit m tablosundan son ayd nlatma armatiirüniin baglandigi buata kadar olan hatlard r. Ayd nlatma linyelerinde en az 6 amperlik sigorta kullamhr ve linye

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) EIB-WB4-YAPIM-33 ZEYİLNAME NO: 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ İSTANBUL İL ÖZEL İDARESİ İSTANBUL PROJE KOORDİNASYON BİRİMİ (İPKB) İSTANBUL SİSMİK RİSKİN AZALTILMASI VE ACİL DURUM HAZIRLIK PROJESİ (İSMEP) EĞİTİM

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname

BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ MODERNĠZASYON PROJESĠ TEKNĠK ġartname 2012 MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI T.C. Maliye Bakanlığı Dikmen Kampüsü N Blok 06100 Çankaya, ANKARA ĠÇĠNDEKĠLER 1 GİRİŞ... 5 2 TANIM ve

Detaylı

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRKİYE KIZILAY DERNEĞİ BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN MERKEZİ GEBZE KAN ALMA BİRİMİ İNŞAAT TADİLAT VE ELEKTRİK İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İŞİN TANIMI Madde 1-Derneğimiz BATI KARADENİZ(DÜZCE) BÖLGE KAN

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6

İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6. 1.1 İşin Kapsamı... 6. 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 İÇİNDEKİLER BÖLÜM I... 6 1 GENEL TEKNİK KOŞULLAR... 6 1.1 İşin Kapsamı... 6 1.2 Tasarım ve İşçilik... 6 1.3 Uygulanabilir Standartlar-Yönetmelikler-Mevzuatlar... 7 1.4 Ölçü Birimleri... 7 1.5 Toleranslar...

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ORTA KARADENİZ BÖLGE KAN MERKEZİ ORDU KAN BAĞIŞI MERKEZİ TADİLAT ONARIM İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TANIMLAR Dernek : Türk Kızılayı Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü İstekli : Tadilat

Detaylı

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME ÖZEL TEKNİK ŞARTNAME İşin Adı :A.K.Ü.KAMPUSLERİ ALTYAPI İNŞAATI İŞİ İş Grubu : Elektrik İmalatları ÖZEL-ELK-28 Rezervli Zaman saati Otomat tipi ray montajına uygun TSE belgeli, min.15 dk zaman dilimlerine

Detaylı

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR.

S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. S.S.ANTALYA PALM CİTY KONAKLARI ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ TARAFINDAN YAPTIRILACAK VİLLA VE DAİRELERİN İNŞAAT TEKNİK ŞARTNAMESİDİR. İŞİN KONUSU : Birinci etap olarak DöşemealtI 654 ada 1 parselde yapılması

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YG TESİS PROJE VE ŞEMALARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

1.1. Görevleri ve Çe itleri

1.1. Görevleri ve Çe itleri 1. KES LER 1.1. Görevleri ve Çe itleri Yüksek gerilimli ve büyük ak ml ebeke ve tesislerde, yük ak mlar açmaya ve kapamaya yarayan alt cihazlar na kesici (disjonktör) denir. 1.1.1. Kesici Kullan lma Sebepleri

Detaylı

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI ÖN PROTOKOL (15 yıla kadar bina kiralanması genel ve teknik şartları, değerlendirme kriterleri, ön protokol ve kira sözleşmesi ) 2015 1/22 T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Detaylı

Sayfa 1 / 48. Montajlı Birim Fiyat YTL. Montaj Birim Fiyatı YTL. Birim Fiyat No YAPILACAK N ADI

Sayfa 1 / 48. Montajlı Birim Fiyat YTL. Montaj Birim Fiyatı YTL. Birim Fiyat No YAPILACAK N ADI 801-101 ZAYIF AKIM TESSATI: (*) Çaırma, kapı zili ve kapı açma tesisatı: Iıklı çaırma sortisi: (Ölçü: Ad.;hzarat: % 60) Peel, bergman veya PVC boru içerisinde plastik izoleli en az 0,75 lı ı mm 2 'lik

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

inganr TEKNiK SARTNAMESi

inganr TEKNiK SARTNAMESi PREFABRiK WC BUFE insa, TI YAPIMI inganr TEKNiK SARTNAMESi isix r,triri U$ak ili 29 27 Ab2126 ada 105-118 parsel igerisine in$aatr subasmanr idare tarafindan yaprlacakttr. prefabrik WC Biife ingaatr yaprlacaktrr.

Detaylı

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

POZ TARİFLERİ İşin Adı : TOKAT VALİ KONAĞI DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ 01 İNŞAAT İŞLERİ Poz No 16.003/MK Sıra No: 1 Tanımı 250 DOZLU DEMİRSİZ BETON Birimi: M3 0,500 m³ elenmiş kum (Poz No: 08.003-08.009/1), 0,720 m³ elenmiş çakıl (Poz No: 08.003-08.009/1),0,110 m³ su ve 250

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ EĞİTİMDE FATİH PROJESİ YEREL ALAN AĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1/60 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR VE TANIMLAR STANDARTLAR I. BÖLÜM: GENEL HÜKÜMLER 1. GENEL HÜKÜMLER II. BÖLÜM: PASİF ALTYAPI BİLEŞENLERİ 2. PASİF ALTYAPI

Detaylı

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar...

1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5. 1.1 İşin Kapsamı... 5. 1.2 Genel Şartlar... 5. 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6. 1.4 Uygulanabilir Standartlar... İÇİNDEKİLER 1 GENEL TEKNİK ŞARTLAR... 5 1.1 İşin Kapsamı... 5 1.2 Genel Şartlar... 5 1.3 Tasarım ve İşçilik... 6 1.4 Uygulanabilir Standartlar... 6 1.5 Ölçü Birimleri... 7 1.6 Toleranslar... 7 1.7 Gerilmeler

Detaylı