D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. 6znr TEKNiK $ARTNAMESI"

Transkript

1 ELEKTRiT rnsis.q.rr 6znr TEKNiK $ARTNAMESI A. igin ranrvn Ig Tiirk Krnlay Genel Mtidiirltigtince yaptrnlacak Bulunan Natamam yaziyetteki Binamn Kan nugti Merkezi projelerinde,yaprlacak iqler listesinde, mahal listesindj ve teknik iqlerinin verilen standartlara uygun olarak kusursuz, eksiksiz, s bigimde tamamlanmasl ve tam gahgrr vaziyette anahtartestimi irjarey istanbul Qekmekciy,de B. KAPSAM Elektrik rizel gartnamesinde bulunan tiim art bciltimrere uy belirler. Bu b<ihim gener idari garlnamenin eki olup uyumsuzluk gartname maddeleri do[rultusunda idare ve kontrolltit tu.unrraan kar C. UYULACAKSTANDARTLAR Projede belirtilen tesisatlarm uygulamasmda ve kulla belirtilen standart ve yonetmelikler gegerlidir. yetersiz kalmasr standaftlara bilgi igin bagvurulacaktrr. Gerekti[inde ilgili sar yoruml anmasr i dare ve kontro I mtihendisli gi tarafin-dan yaprlac aktrr. A ulanacak temel prensipleri lmasr halinde genel idari baflanrlacaktrr. lacak ekipmanda agalrda durumunda uluslar arasl elerin veya standardrn \ Tesisleri Elektrik Da[rtrm Tesisleri Genel Teknik $artnamesi Elektrik Tesisleri Kabul ycinetmeliei Elektrik Tesislerinde Erhniyet yctnetmeliei TSE Paratoner Ycinetmelifii EMO Yiiksek Yaprlar yonetmeliai EMO Ortak Anten TV/R ve Kablo TV/R Da[rtrm ig Tesisat Ycinetmeli!i Ttirk Telekom A.g Bina igi Telefon Tesisleri Tekn k $ebeke Tesisi yonetmenlikleri $artnamesi ve Telefon B- IEC, VDE, DIN, BS, NEC Standartlarr D. MALZEME OLURLARI VE KABULU Malzemelerin yeterri miktarda ve zamanrnda sipar sorumluluiundadrr. Gecikmeden dolayr dofacak sorumluluk yriklenici.ye ai gecikmesinden dolayr mriteahhit hipbir hak iddia edemez. olacaktrr. ytiklenicinin imalatrn n Knsitil'i 11i1-3;; []i;'rir;.r Az ibirimi o.-oor t gg

2 edilecektir. Kullamlacak britrin malzemelerin kalite, garanti ve s belgeleri idareye teslim E. Ol,etiVf ve TESTLER Ytiklenici ingaatrn seyri esnasmda binada bulunan yaprlmasr kontrol mtihendisince isienildi[inde ttim atet ea;;;; beraber ve gerekse ilgili kurumlara tiim masrafla' yiiklenici tarafi ettirmek zorundadr. F. KULLANMA VE BAKIM TALIMATI Yriklenici imalatrm ve montajrm yapacapr trim sistemr kullanma, bakrm ve igletme talimatlari ile uagrait, qernalurrr' hazrlayarak idareye verecektir. idarenin iste[i iogrultusunda ci gerekli ve yeterli egitimi idarece belirtilecek p"iror.i. ricretsiz vere ngi bir sistemin test ederek gerek kontrolhikle kargrlanmak rizere test ait Tiirkge varsa ingilizce r asri beg kopya olarak la ve igletme ile ilgili G. GARANTi Ytiklenici igin genel kabuhine kadar malzeme ve tesi!:tt"i tiim sistemleri eksiksi z garryr durumda tesis edecek igin I1T,*T:1" kullanma hatasr anzalan $Srnd{i derhal bilabedet gide gerektiren pargalarrn tamiri bir ay igerisinde giderilmese bu -- igin ^y^^^ D* bu siire iginde tamiri yaprlmayan pargarar piyasadan idarece mri mriteahhidin teminahndan kesilecektir- ytkienici ilgili krsrm t belirtilmemig olsa bile btitrin sistemlere ait garanti bjlgeterini geqi garantisi baglamak kaydryla idareye teslim edecektir. sorumludur. Binada ici kabultimi mriteakip bir e sorumludur. Tarniri nti stiresi bir ay uzatrhr ve it namma yaptrrrlarak ik gartnamelerinde ayrlca i kabui tarihinden itibaren H. ENERJi TEMiNi ve SAHA ELEKTRiT i;rnni ENERJI TEMiNi Enerjinin temini ile ilgili projenin ha'orawnasr, onaylatrlrnasr, yaptrrrlmasr, enerji mrisaadesinin almmasr, enerji kimlik belgesinin tfim masraflann kargrlanmasr yiiklenicinin sorumlulu[u altrndadrr. r. iq ruvvntli AKrM ELEKTRIK TESisATT - Kapsam sistemlerini kapsar. lgili TEDAg'a kabuhimin mmasr ve bu iglerle ilgili 50 V. dan az otan gerilim TABLOLAR: -Yaprmcr fi rmalar IS o 9000,TS -EN \,TSE ,TSE-1 sahip olacaktrr. dikili sistemde, tagryrcr aksamlarr -Tablolar kahnhfirnda dtizgr.in yrizeyli sac levhalardan toz boy a ile boyanrp fi rrnlanacaktrr. en az2mm, diger bohiml imal edilecek; temizlik -Panola'n tagryrcr gergevesi delikli L ve U profillerin, kadmiyurn kap ' birlegtirilmesiyje yaprlacak ve panolar birbirinden sac levhalarla avnlac alflmlnln me1zf,2nu getirecegi kuvvetlere dayanrkh olacaktrr. 17 kalite belgelerine ise en az 7,5 mm r fosfat kaplanrp statik r civatalarla ktrr. Ayrrca krsa devre Dr. I r:h'.*r' tiirlt'

3 n kontrol edilebilir tarudaolacak, kapakta, sigorta, galter,, kontaktcir erekli sinyal lambalarr, b. cihazlar pano iginde -Tablonun arkatarafi civatah kapaklar ile yaprlacaktrr. Ji,?"ij,t"""o,l# sigorta ve salier baptantttari.b"drf= ile yaprlapaktrr. temizlenmig Britiln ek yerleri olacak ;;?:fi3.!#t:y, kaph civatd.rl;i;;;eiiur. ""'"'r trk ver( yalrtkan ":or^:,;;&;;;;i"_,j-ri"j.o. izoresi levhalar ku,,-,,,,...-^,,, isin 'ArAtar "", ^*:-^:;::t:'---.""*'1n"]t BUvLreus rzolcsl l91n j,.",,:?#ffi :*il#;?;:"i""fi1i:::i:-,h::l1:lt,l;"tj#inil:1'l?;."ht*:.t', -Hareketli kapaklar tek tin anahtarla agiacak,tablonun rutubet ve t{zdan korunmasr igin dikili tip panolardalpj} korunla smrflan gegerli olataktrr. - Hareketli kapaklarrn topraklamast, 4mm2 gok ince telli, orgiilti,r" $u.r-y.gil izoleli iletkenle '' bv svri v Y v v ^qp,ecr uybu' urr I:f,',t::*T"Y:i,1ry-Ti1i,i" l,":,h.r iki ucunda "sru"urur., giivdeye ve kapafia gekilde uygun kaynatrlmrg bir civatalarla baalanacaktrr. -Tablonun metal kaps-a1h yaprlmayan sac aksamrmn temizlem. ir,l"l-l"ri rqmq-ro sota epoxi-polyester ^A,L14y1 elektrostatik tozboyaile RAL 7035 renk -cihaz isimleri etiket igerjisine gablon ve daktilo ileyazrlacak ^^v olacaktrr. rs!'evu\ I -Tablo igindeki kablolara dtizgi.in bir form yslilo^ol d^-.,1-1:,.^..'^rd[ plastik kablo kanallarr kullanrlacaktrr. Tablo r.ini!",r"?,,jrendisi bir iljrffiiil*ffij r e'v -Pano girig b'r9 ve vw grkrglarr yr\rrr.rrr kqntrolhiftin,t.(]rrt.ruuugun uygun gri go ;i[cail;;.^- olhcaktrr. - Panolarm uygun bara- bqlmelerinde yanyanasrralanmrg yeterli "-il..":r".6 afaz, notr ve toprak baralan bulunacaktr. Baralar akrm tagrma kapasiteierir;lec+j;'-t ;;""-esine gore boyasrz olarak dizayn edilepeklerdir. I r lehimlendikten soru.a klemense {aglantr yaprlacaktrr. _51:::-yizba!lantila' {ok telli iletkenlerde keiti'" uyg.ru yu;tk"l6ilt'o pabucu ile yaprlacaktrr, ' nnda bulunacak imalata gegilmeden pano yerlegirn plam na sunulacaktrr. 660 krsrm 500 ve IEC 439-l ve IEC 617 'e gcire imal edilecek ve rlmaz tirry Birimi

4 -Elektrik ballantr $emasr -Akrm yolu gemasr -$alt cihazlarr listesi -Etiket listesi -Pano gonintig listesi B:Tali DaErtrm ve Kat Tablolan: -Tablolar, proje ve gartnameye gcire hazrrantptasdik ettiriiecek in olarak 1,5 mm kahnhfrnda drizgrin yi.izeyli sac levhalardan imal edi -99"d_" iginde, teghizal' tagryan $ase veya kciprii, cihazrancirten ve teghizatlan vb. gibi elemanlar igin delik bulunan ig kapak olacaktrr" i takrlabilecektir. -Hareketli kapaklarrn topraklanmasr, gok ince telli, iirgi.ilti ve sarlyaprlacakhr. Bu ballantrda iletken her iki ucundan pabriglanarak, gi gekilde kaynatrlmrg civatalarla baelanacaktrr. Tablonun rutubet ve tozdan koiunmasr - iqin Ip srmfi srzd -Iabloda faz,notr ve toprak barala'bulunacak, fazvenotr baralarr baralar uygun kesitte saf bakrrdan imal edilecektir. Besleme ve lilys tabloya tespit edilecek, klemensler rsrya dayanrkh yanmay un^iri -Tablo kapagr iginde rsrya dayanrkrr pvcmalzemeden proje cebi normundaki proje ve gemayl igine alacak cilgiilerde olacaktrr. -Tali da[rtrm tablolarr mevcut klemens adedinin yo20 fazlas kadar edilecektir smrfi pano ve tablolarda kontrol -rp ve kumanda edilen devrel sinyalizasyon devreleri kapak uzerinde rp 20.7 ilerp 54.7 smrfi pano kumanda ve sinyalizasyon devreleri hareketli kapakla'n igerisirrde ol dr.izgrin form verilerek gerekli yerleide -Kablolara plastik kablo kan teghizarlan ve kendisi bir sistem dahilinde etiketlendlrilecektir. -Trim kumanda ve kontrol kabrolarr numaralandrrrlacak ve kocllan Klemenslere, gok telli fleksibrl iletkenler - ba$lanacak ise, iletkenle takilacak veya uglarr lehimlendikten sorua klemense baplantr yaprlac klemense bir adet iletken baalanacakttr. -Her - ig tesisat resimlerine uygun rinde sigorta kumanda kapak kolayhkla grkarrhp il izoleli iletkenle ve kapasa uygun bir hk sa$anacaktu. vdeden izoleli olacak; Ian ray tipi klemenslerle olacaktrr. rr. $ema gozi A4 emens takrh halde teslim ait buton, galter ile tablolann ttim kontrol. ktn.(iec-439-1) llarr kullanrlacak, tablo n uglanna mutlaka yriksrik r. - Bur:ada zikredilmeyen hususlar igin TSE, EN, benzeri standartlarrn hrikriml eri e sas kabul edilecektir. VDE, USE, EC, CENELLEC veyahur - Srva altrndaki britrin tesisat TS veya uluslararasr standa yaprlacaktrr. yatay - Srva altrndaki inig borularr dik veya olarak dcigen anahtar hizasrrlda bulunmasrna dikkat edilecektir. Dilatasyon yelleri serbestge oynayabilmesi igin manqonlu olacak ve mekanik etkilere muhafaza altrna ai r nacaktrr. ara uygun PVC borularla ktir. Buatlann priz veya boru gegitleri, borulann 9r dayanrkh bir boru ile - Tozlu veya yangrn tehlikesi gosteren yerlerde tesisat, anti galvanizli gaz borusu iginde plastik izoleli iletkenlerle etang olarak yap - Tali tevzi tabrolannrn merkezi zeminden, 169 l*r. luksek kontrol milhendisinin iznil,ls de gi gtiril ebilecektir. cinsi kablolar yerine labilecektir. ikte olacaktrr. Bu mesafe ulacaktri. Bu m olacaktrr. takozlarrn

5 iletkenler, srva altrnda yaprlacak - tesisatrn boru dcige tamamlandrktan ve birinci badana tamamen kuruduktan,o*u l,^"lt:"]:ll R-g1i, S,siv1h, T-kahverengi, ncitr iletkeni ue,t -uui, 1*lt:11 l.-"k. olacaktrr..liittil a:ydrnlatma sortilerinin grk ballantrlanm temine y ar ay an birer ltisti klemens konac aktrr. - Buatlar zeminden en M 220 cm. ytikseklikte olacak bulunan buatlarrn aym seviyede olmalarrna dikkat edilecektir. Tesi drqrna tapmrg veya gukurda kalmrq yahut garprk ko*;;; bir buat ait olmak uzerc drizelttirile.et tir. Ar-a ;;;;;;;ii"#' ;; bulunacaktr. ikmal edilip srva igi ilecektir. Bir binada faz uma iletkeni(toprak) yegil noktalarma, armattirlerle aynr oda veya koridorda tamamlanctrktan soffa slva firse masraf yiiklenicisine lar asma tavarun altrnda - Akrm kapasitesi bakrmrndan bir fazra beslenmesi rrr iin olmayan sisteminde aydrnlatma (avize v.s. gibi) trifaze sortiler kullanrlacaktrr. Lamba sortileri igin en az 1,5 mm2 lik, priz sortile n, priz linyeleri ve lamba linyeleri igin en az - 2,5 mm2 lik kesitte pvc izoleli iletkenler kullanrlacaktrr. -Aydrnlatma tesisatmda kullamlacak olan trim balastla 02.05'2003 I (2000/55rAT) tarih ve sayrh Sanayi ve fi yayrmlanan Floresan Aydrnlatma Balastlarrnrn Enerji verimi ile il uygun olaeaktrr. Elektronik balastlar v arah[rnda sabit rqr stgramalarrna ve gerilim dalgalanmalanna oc kargr korum"ah), cos o, si ortam srcakh[rnda gahgabilen, RFI filtre ve elektronik harm.n metal veya termoplastikten muhafazah. IEC ve TS FN , T.s uygunluk belgeli ve ISo 9001 kalite giivence sistemine uygun olacakt - Sorti anahtarran zeminden I 10 cm, aplikler zeriinden 190 aynr odada birkag anahtar, srindiirme dti[mesi bulundupu takdirde: edilecektir. Prizler normal olarak yerden ytiksekfge konacakt drilmeleri prizlerle bir araya geldikleri takdirde uyn, o"rri "de yanyar anahtar ve gerekse priz ytikseklikleri kontrol - Etanj mtihendisinin izni sortilere konulacak ile de anahtar, armatr.ir, prrz ve bu gibi malzemeler rutubetli yerler igin imal edilmig cinsten etanj olacaktrr. olacaktrr. - TSE standaftlarrna uygun pvc buatlar kullanrlabilecek, bir baglantr yaprlabilecektir. Bu sayr agrldrprnda kare buat veya ek kutu igindeki kablo baglantrlarrnda yarrtkan klemensler kullanrlacaktrr. halinde sag kahnh!1 en az 0,35 mm. olacaktrr. - Britrin armatiirler projelerde gosterilen tip ve grigteki ampul olacaktrr. - Etanj armatiirlerin kaideleri tercihen porselen olacak, bul miihendisinin muvafakatr ile belirlenecektir. Grivenlik hatlannln tes galvanizli veya paslanm az madenden vidalar bulunacaktrr. - Kare buat kapaklarr paslanm az sag veya pvc olacak,, edilecek ve her bir yanr 0,5 cm. kutudan tagacak olqride olacaktrr tesislerinde kullanrlan buatlal yerden en az 220 cm. ytikseklikte olacak - Griveniik hatlan a) Gtivenlik hatlarr ait olduklan tevzi tablolar.rna kadar cle elektronik tip olacaktrr. ret Bakanhlr tarafindan ili Ycinetmelifi esasiarrna veren regiileli (ani qebeke 0.95'den briyiik olan, 0-50 k filtre devreleri bulunan, EN standartlarrna topraklama barasrna baelanacaktrr.. b) Toprak elektrodu ile ana tablo arasrndaki iletken 50 mm2 k tinde som bakrr olacaktrr. c) Ana ve tali tablolar arasrndaki ve tali tablolarda topraklanac: clhazlar alasrndaki bakrr- iletkenlerin kesitler-i aga[rdaki cetvele uygun olacaktr. f. ytikseklifie konacak ve I aynl sevlyeye monte r. Telefon, TV ve galrrma monte edilecektir. Gerek gtirilebilecektir. isatta kullamlacak btitrin izler etanj kapakh cinsten buata en gok dcirt boru ile u konulacaktr. Buatlann Buatlann sagtan -olmasr ihtiva edecek biiyiiklilkte nmadrfir takdirde kontrol iti igin kaideler rizerinde rt vida ile buata tespit Zayf ve kuvvetli akrm f. am edecek ve tablonun I

6 Toprak iletken kesiti 1,5 )5 10 t6 t Tablo giriginde, 3OmA. egik korumah kagak akrm kullamlacalctrr. Ana tabloda ise 300mA. egik korumah kagak akrm koruma igirr) kullanrlacaktrr. Rutubetli, agrk hava veya korozyona sebebiyet veren y - kablosu cinlsi malzeme ile yaprlacaktrr. Etanj hatlarml dciqenmesir kroqeler kulllamlacaktrr. Kroge ve biitiin tespit vidalarr galvanizli olacaktrr. ltutubetli olmayan yerlerde tesisat cizel ealvanizli kr kablolar dulvar gegitlerinde, borular igine ahnacak ve bu borulara aprzhklar takrlacaktrr. Krogeler arasrndaki mesafe 30 cm. yi ge birgok etanj cinsi kablolarrn krogeleri miigterek bir paslanmaz edilecektir. Tesisatta kullanrlacak biitrin kolon, ana hat ve besleme ve yekpare olacaktrr, hig bir surette par}a pargakrsrmlar eklenerek k Mecburi kahnmadrkga lambadan lamba,ga gegig yapr krsrmlara - hig bir surette buat konulmayacaktrr. yalnrz bazr deko tistiinde sorti kullanrlmasr gerektipi hallerde veya binarun mimari stitun,- kirig veya duvar bulunmadr[r hallerde, sorti uglarrna kola klemensler koymak garlryla lambadan lambaya gegig olabilecek, olmasr garlryla bir sigorta devresine dokuzdan fazla rgrk sorti bagl Etanj kablolarrn tali tablolara, armattrlere veya herhar nem girigini - onleyen ozellikteki malzeme ile yalrtrlacaktr" Etanj b tespiti galvunizli veya paslanmaz madenden civatalar ile yaprlacak, trkaglarla kapatrlacak, kablolann diigenmesi srrasmrja kavislerin daha krigiik yangapta bir kavis yaprlmamasrna dikkat edilecektir. devreleri rgtk devrelerinden ayn olacakhr. -I>riz Biiytik tesislerde her tali tablonun tam yiik altrnda - dengelenmesi, ana tabloda mevcut ampermetrelerin yaldrmr ile kon l}hhi tesisatta arrza oldu[unda, elektrik bakrmrndan te]hl duvarlara - miimkiin oldulu kadar linye ve sorli hatlarr ile buat, armat edilecektir. lklemeslerin akrm tagryan krsrmlanrun buzrt kapaklanna buat dahilinde - buat 6lgtisrinde prespant ka[rtlarr konulacaktrr. - \(4n yana bulunan anahtar, scjndiirme diifmesi, prtz, tel kombine kasalar dahilinde yaprlabilecektir. PVC borular, srva altmda olmak izere tig, boruya kada Ugten fazla - borulann dogenrnesinde, borular iiger iiger gruplara a \(anyana diz) arasmda en az 4 cm. lik bir mesafe bulunacaktrr. borular rabitz teliyle kaplanacaktrr. a) Olgii ve Gcistrege Ekipmanr 7 (1) Konu ve Kapsam Bu boliim. yaprda elektrik enerjisinin riretimi, iletimi, lrtrmr ve elektlikle gahgan ekipmanrn kontrohinde kullanrlacak olgii ve gostergt: ipmanrnrn ozellikleri ve montajr iie ilgili boltimleli kapsar-. Bu bohimde yaprlan tanrmlamalar 50 Hz fiekansta trifa veya monofaze alternatif akrmda nominal gelilimi 1000 V'a kadar-olan pr-oiesin belirtilen nominal akrm rre gerilim degerierinde gahgacak 6lgri rze goster.ge ekipmanr r kapsar. (2) Genel DY, A,SErfrJi:i!! fescii ito; rcile si (hay at koruma i gin) ruma rcilesi (yangrna karqr erde tesisat, etanj ve yeraltr duvardan mesafeli bakalit veya paslanmaz madenden erle yaprlabilecek etanj etanj kablolara has lastikli yecektir. Yan yana dizilen I konsol iizerinden tesoit tlan imalelt boyuna uygun lanrlmayacaktrr. mayacaktr. Tavana gelen if diigiincelerle normalin gekli geregi buat konacak ulagabilecek tipte liistr ilim drigtimiiniin uygun miimkr.in olabilecektir. bn cihaza girigler, toz ve arda stivenlik hatlarrnrn lann agrkafrrzlan vidah blo gaprnrrr altr mislinden kti[i akrmrn fazlara gore e olmamasr iqin tavan ve vs, konulmamaslna dikkat nmasrnt onlemek igin ga[rrma butonu vs. y any ana do genebilecektir. rrlacak ve het bir grubun i zorunlu olan hallerde

7 l. Ttim cilgii ve gcisterge ekipmanlan TSE ve 1000, EN 6005I-2 standartlarrna uygun olac 2. Bu gartnamede belirtilmeyen hususlar ig bdliimiinde belirtilen maddeler y azrm srasrna 3. 4 Olgii ekipmanlarr mutlaka uygun bir geki nakliye- montaj vb. nedenlerle olugabilecek tarafindan bedelsiz olarak dtizeltilecektir. Olgti ekipmanlarr iizerinde nominal gerekli bilgiler silinmez bir qekilde yazrimrg yalnl$ anlagrlmaya mahal venneyecek gekilde (3) Akrm Transformatrirleri 1. Akrm transformatdrleri primer anma sekonder anma akrmr 5,{ olacaktrr. 2. Koruma amacryla kullanrlacak transformat<jrl amacryla kullanrlacak olanlann hata srnrfi Akrm transformatorlerinin sekonder brrakrlmayacak, servis vb. igletme kogullarr sekonder uglar krsa devre edilecektir. Aym devrede kesinlikle sigorta, galter vb. ekipman 4. Tiim akrm transformatcirleri tablo iqinde olacaktrr. 5. Akrm transformatorlerinin nominal 15VA olacaktrr. (4) Ampermetreler 1. Ampermetreler, pano tizerinde uyumlu gri 95x95mm v ey a 7 44x7 44mm olgtlerinde 2. Ampermetreler projesinde aksi belirtilmedi transformatcirleri ile beraber kul I anrlac aktrr. 3. Iginetoz, nem ve gaz girmeyecek gekilde i renksiz ve piiriizsriz olacakt:l"" 4. Olgii skalasr kullanrlan gevrim oraruna Skala gizgi ve rakamlarr beyaz zemin qekilde iglenecektir. 5. Darbe akrmlara kargr nominal akrmrnn2katr IEC 61107, IEC 255, IEC r. n "Uyulacak Standartlar" grire gegerli olacaktrr. kalibre edilmig olacak, ibrasyon hatalan ytikl eni ci gevrim oranlarr ve difier. Trim baflantr uglan Ienmig olacaktr. esinde gdsterilen de$erde, in hata srrufi en az 3. olod lacaktrr. resi kesinlikle agrk a gahqtrnlmasr durumunda nedenden dolayr sekonder is edilmeyecektir. lamma uygun ozellikte 1000V, nominal gi.icii 5- iimri de dikkate almarak il. 5,A. sekonder akrmh akrm edilmig olacaktrr. Camlarr n olarak iqaretlenecektir. ne siyah renkte okunakh ma dayanrkh olacaktrr. (5) Voltmetreler ve voltmetre komi.itatcirleri 1. Voltmetreler, pano tizerinde uyumlu gcirii 95x95mm veya 744x744mm olgtilerinde o 2. Voltmetreler 0-500V arasrnda gahgacak ozelli Farklr fazlar ile ncjtr arasr veya fazlar a amacryla amaclna uygun imal edilmiq 7 pozis ile birlikte kullanrlacaktrr. Grivenlik amacrvla edilecektir. Igine toz, nem ve gaz girmeyecek renksiz ve pr.inizsiiz olacaktn. Olgii skalasr kullanrlan nominal Skala Eizgi ve rakamlan beyaz gekilde i glenecektir'. gekilde i de[erine u zemln uze ii- de dikkate ahnarak te olacaktr. r gerilimin cilgrilebilmesi lu voltmetre komritatorii re lizerinde sisorta tesis edilmis olacaktrr. Camlan un olarak igaretlenecektir. e siyah renkte okunakir Qr {eritii p. g1r11ir;r KESK1N LMAZ ilrmi Birlml 'oor t gs

8 (6) Igaret tambalarr (sinyal lambalarr) f. igaret laqbalan nominal 250Y gerilimde i.izerine ankastre monte edilebilir rizellikte o 2. Devrenin gahgmadrfrm belirten lambalar veya arrza belirten lambalar larmzr renkli igin kontrollulun istekleri esas almacaktr. rgacaktrr. Lambalar tabio renkli, de vrenin gahgtr[rnr rr. Di[er lamba renkleri 3. Tiim iqaret lambalarr sigortah devre rize n baplanacaktrr. Tiim lambalam sallamlr[rnr test edebilen bir test resi tesis edilecektir. 4. Panolarda enerji olup olmadrfrm gd,steren (R-S-T fazlan igin farkh renklerde) lambalar her bir panoda kullam r. b) $alterler ve Sigortalar (1) Konu ve Kapsam Bu bciliim, yaprda elektrik enerjisinin tiretimi, iletimi, ekipmarun beslenmesinde ve kontroliinde kullan kumanda ekipmanlannrn dzellikleri ve montajr ile ilgili Bu boltimde yaprlan tarumlamalar 50 Hz frekansta tri akrmda nominal gerilimi 1000 V'a kadar olan projesi deperlerinde gahgacak galter ve sigorta ekipmamnr rtrmr ve elektrikle gahqan algak gerilim koruma ve rimleri kapsar. veya monofaze altematif belirtilen nominal akrm (2) Genel 1 Trim galter ve sigortalar TSE, IEC , , EN 60899, EN , VDE 636 ve DIN uygun olacaktlr. Bu gartnamede belirtilmeyen hususlar ig n "Uyulacak Standartlar" boliimiinde belirtilen maddeler ya m sraslna ore gegerli olacaktrr. J. Tiim qalter ve sigortalar iizerinde etiketleme i in uygun yerler bulunacak, aynca ilgili ekipman tablolar rizerinde de eti enecektir. (3) Termik Manyetik Otomatik galterler (TM$) ve Mo rlu $alterler (M$) L Ttim galterler agm akrm (termik) ve krsa devreyi agabilecek bir anahtarluma elem olugacaktrr. a J $alter ileride iizerine yine modtiler olarak uzaktan kumanda imkamna sahip olabilecekti $alterlere her trir'lii modtil ekleme islemi on Tiim galterlerin tahrik koluna pano kapafr agrlmadan ulagrlabilecektir. $alterlere takrlacak elektromekanik veya vasrtaslyla ayarlanabilir a$m akrm, ayar korumasr sallayabilecektir. Takrlacak kcjruma durumunda aynt zamanda zaman gecikmesi $alteller belirli akrm degerleri igin aynr eb dolayrsryla aynr rolenin farkh galterlerd olacaktrr. Dr. A..S Tescil (manyetik) durumlarrnda 1 ve aema biriminden 2. $alterler aynca ileride i.izerine lnodi.iler takrlabilecek ek role ve kontaklarla kagak akrmlara kargr koruma, ktan agtrrma vb. iqlevlere sahip olabilecektir. Takrlacak yardrmcr kon ar vasrtasr ile agrk-kapah- hata sinyalini iletebilecektir. rlacak motor modrilii ile en yaprlabilecektir. veya tablo ortti kapaklarr elektronik koruma abilir krsa devre rdlesinin elektronik Saplanabilecektir. tlarda imal edilmig kulianrlabilmesi 0zuRnl rolesi akrmr olmasr olacak imkanr

9 8. Tiim galterlerin <in y0zeyinde galterin d unu g<isteren (agrk-kapahhata) ve yalrtrm durumunu gcisteren indi olacaktrr. 9. $alterler 2500A'e kadar kompakt tip, 2500 'den biil'rik akrmlarda agrk tip olacaktrr. 10. Kontrollu[un istegi do[rultusunda uygu sraslnda yriklenici, ana da[rtrm panolarrndaki ve tali tablol i krsa devre akrmlannr hesaplayacak ve buna g<ire galterlerin krsa re kesme kapasitelerini belirleyip onaya sunacaktrr. (4) Anahtarh Otomatik Sigortalar (AOS) 1. Anahtarh otomatik sigortalar, DIN raya edilebilen tipte olacaktrr. 2. Tiim sigortalar termik ve manyetik agma igle sahip olacaktrr. 3. Aynr kutup saylsma sahip tiim sigortalar aym olacaktrr. 4. Projede aksi belirtilmedikge tablo girig ve kolon sigortalarr 1OkA krsa devre kesme kapasitesinde (U veya C egrisi linye sigortalarr 6kA krsa devre kesme kapasitesinde olacaktrr. Ancak 6zel ekipmarun besleme linyelerinde ekipman imalatgrsrmn iste[ine un kesme kapasitesinde (G egrisi) sigortalar kullanrlabilecektir. 5. Sigortalar, ileride yanlanna takrlacak ilave ller ile uzaf<tan agt:.rma, dtigrik gerilimde agm4 durum sinyali (ae k-kapah-hata) iletme gibi imkanlara sahip olacaktrr. ya tablo 6rtri kapaklan 6. Sigortalarrn tahrik koluna pano kapa[r agrimadan ulaqrlabilecektir. 7. Sigortalar, tasanm itibariyle akrm tagryan gekilde imal edilmig olmahdrr. krsrmlara el delmeyecek Kullam herhangi biri olacaktrr. t malzemeleri LEGRAN markalanndan i. ToPRAKLAMA TESISATT 1- Sisternin Genel Tanrmr: Yaprda elektrik ve elektronik sistemlerinin giivenli ig korumak amacryla koruma topraklamasr ve yrldrrrmdan korunma t tesis edilecektir. Yetkili kuruluglardan ahnacak onayh cilgiim son idareye verilecek olup topraklamarun yetersiz olmasr durum i glemleri yapmakla yiiktmltdiir. sa$amak ve personeli slsteml ayn avll Ian ve uygundur belgeleri ytiklenici gerekli biittin 2- Kullanrlacak Ehipman Teknik Ozellikleri: Tesis edilecek ttim ekipman yiirtirliikteki zor.unlu ulusal uygun olacaktrr. uluslar arasr standartlata Df. P."Setri'; lescii Eng $lsteml Sot

10 3 - Topraklama Tesisatr: Yaprda bulunan trim prizler, metal gdvdeli erydrnl karkaslan, kablo raflarr, mekanik tesisat ekipmam ve metal yapl ( Topraklama sistemleri TEDA$ kogullarrna ve en son ya Topraklama Yonetmeligine uygun olarak yaprlacaktrr. Yiiklenici topraklama ile ilgili periyodik olgiimlerin y kaybolmamasr igin gerekli tedbirleri alacaktrr. Yriklenici gegici kabulden once tiim topraklama sistemini kurumlara olgtiirerek ayn aylr tutanak haline getirecektir, Bu yr.ikleniciye aittir. armatiirleri, metal pano topraklanacaktrr. lanan Elektrik Tesislerinde $ebeke ve jeneratorden beslenen ekipmarun ve difer met I ekipmamn baflantrsr igin planlanan genel koruma topraklama sistemi igin ana tablo odasrnda I topraklama barasr tesis edilecektir. Bara dzellikleri Algak Gerilim Tesisatr bcjliimrinde rlan gekilde olacakflr. Projesinde gosterilen gekilde grplak bakrr iletkenler ile genel k topraklama sistemi tesis edilecek ve ana topraklama barasrnda sonlandrrlacaktr. li pargalarrn irtibatr igin fleksible bakrr kablolar kullanrlacaktr. Ana topraklama baralan tum ba[lantrlarr alabilecek bii rikte olacaktrr. Montai srrasrnda krsa devre manyetik etkileri gciz dntinde bulundurulacak bara en az ie noktadan sabitlenecektir. Topraklama iletkenierinin birbirine irtibatr safilam b uygurl klemens veya lehimle yaprlacak, kesintisiz iletkenlifii saflanacaktrr. Topraklama baralannm toprak irtibatr igin projesinde ildigi pekilde topraklama seti tesis edilecektir. Bakrr toprak elektrotlarr som bakrrclan mamu olacak, uglarrnda gakmayr kolaylaghrmak igin rizel sertleqtirilmig konik bigiminde baghk bul rr. Toprak elektrodu iist hizasr 80 cm. derinlikte olacak gekilde gdmrilecektir. Elektrot n topraklama iletkeni ile ballantrsr igin termokaynak (cadweld vb.) kullanrlacaktrr. Top ama iletkeni olarak 2 ad. 50mm2 kesitinde grplak bakrr iletken 80 cm. derinlikte toprak kanal i ine dcigenecektir. rlabilmesi ve elektrotlann ontrollukla beraber yetkili unla ilgili tfim masraflar Onemli Not: Yaprda kagak akrm koruma galterleri/roleleri (diferansiyel trim notr iletkenleri izoleli tip olarak tesis edilecektir. Kesinlikle olarak kullanrlmayacak ve herhangi bir gekilde topraklama sistemine tip) kullanrlrnasr nedeniyle tr iletkeni toprak iletkeni anmayacakur. J. BiNA iqi rnrnfon TESIsATT (ANKASTRII) Kapsam: Bina igi telefon tesisatt (ankastre), bina ana girig terminal kut cihazl alrn te I efon geb eke sine b afl antrsrnr kap samaktadrr. sundan itibalen aboneye ait Tanrmlar:' a) Kat telefon terminali : Kattaki telefon prizlerinden ge tenninalinden gelen hatlann birbirine baflandr[r terminaldir. b) Ara telefon terminali : Katlardaki telefon prizlerinden telr.ninalinden gelen hatlarrn bilbirine baflandrgr termina]dit. en hatlarla bina ana giriq len hatlar'la bina ana girig D6. l\ -q4' Tescil

11 c) Bina ana girig terminali : Kat ve ara telefon terminall n gelen hatlarla T.Telekom gebekesinden gelen hatlarrn birbirine baflandrgr terminaldir. d)telekom girig terminali : Telekom gebekesinin tesisata r[r terminaldir. e)ana hat tesisatr : Kat ara telefon terminalleri ile bina giriq terminali arasrndaki ba$antryr saflayan tesisattrr. f) Ara terminal kutusu : Birden fazlakatahizmet e<len kaoakl terminal kutusudur. T'elekom giriq terminalinin g) Bina ana girig terminal kutusu: Bina ana girig terminali i monte edildigi kapakh kutudur. h) Terminal bloku : Telefon kablolarrmn kat ara ve kutularrnda ba4antrlarrnrn diizenli bir bigimde yaprlabilmesi elemanlandrr. Terminal bloklarr srkrgtrrmah tipte (guick connec. tarafindan kullamlan veya uygun gonilen terminal bloku kul elemanlan kullamlmayacaktrr. Telefon Tesisat Sortisi (Telefon Priz Tesisatr): Tesisat, telefon prizlerinden kat veya ara telefon terminalleri kanal iginden cat5h kablosu gekilmek suretiyle yaprlacaktur. Standartlanna uygun olacaktrr. Telefon prizinden kat veya ara telefon terminaline kadar o olarak gekilecek ve uglan tenninale ba[lanacaktrr. bina ana girig igin kullanrian olacaktrr. Ttirk rulacaktr. Vidah terminal ba[lantr Telekom ba$lantr kadar PVC boru veya ozel lanrlacak malzemeler TSE kablolar yekpare (eksiz) Telefon tesisatr paralel sortisi (telefon paralel priz tesisatr) Tesisat, telefon prizinden paralel prizin konulaca[r yere; kac iginden cat5h kablosu gekilmek suretiyle yaprlacaktrr. Kul standarllanna uygun olacaktn. Paralel priz kablolarr prizlerden itibaren yekpare olarak geki ballanacaktrr. PVC boru veya ozel kanal lacak malzemeler TSE ek ve uglarr telefon prizine Ana hat tesisatr: Tesisatta kat veya ara telefon terminalinden bina ana girig t{rminaline kadar pvc boru veya ozel kanal iginden en az 0,5 mm gaprnda bakrr iletkenl;i, PVd izoleli PVC krhflr" Tablo 1'deki elektriksel cjzelliklere uygun, bina igi telefon kablosu kullamflmak suretiyle yaprlacaktrr. Kullanrlacak malzemeler TS E standarllanna uvsun olacaktrr. Kablolar her kat veya ara telefon terminalinden bina ara girij terminaline kadar yekpare olarak gekilecek ve uglarr terninale bafilanacakttr. Telefon Terminal Kutularr: Kat ve Ara Terminal Kutulan: Kat ve ara terminal kutulan, yeterli kor bir malzemeden yaptlacaktrr. Kablolarr termin uygun telefon ballanttsrnt kargrlayacak termina igine yerlegtililecektir. Kutulal zeminden takribe Kat ve ara terminal kutulari. katlarda gal tesi satrndan uzakla yaprlacaktrr. Kat ve ara terminal kutularr zorunlu srzdumayacak gekilde srva tisl,r.i etanj malzeme k ftr" A 1ie,' Tescil 0r-Hf"i't r.1 rr I

12 Bina Ana Girig Terminal Kutularr: _ Bina ana giriq terminal kutularr, yeterli korurnayr sa[l yaprlacaktrr. $artnamede belirtilen ve projesine uygun karqrlayacak terminal bloku kullamlacak ve bu terminal utotu kutu i Bina ana girig terminal kutularrnda kuilanrlacak terminal blo uygun kapasitede olacaktr. Bina ana girig terminal kutularrna konacak bina ana girig ternfinal sayrsr ile Telekom giriq tetminal sayrsr egit olacak ve terminal mini rum olarak letirte.t{n i.ailro gift.uyrrrn dai az olmayacaktrr. Aynr kutu iginde olmak kaydryla Telekom girig ter]rni*ril.ti'ue bina ana girig terminalleri \ vj ayn LL sj ayn Lr gruplandrrrlacaktrr. 6r uprorr\rrrlr4v4l\lll. Bina ana girig terminal kutulan, gok k nemsiz, aydrnhk, kuvvetli akrm tesisatrndan uz Tiirk Telekom gebekesine Baflantr Tesisatr: Binalarda Telekom girig terminalinin bina ana girig terminal kutusunun bulundufiu kadar olan binalarda 50 mm'lik iki adet boru derinli[e ve teknifiine uygun oiarak dciqen tasdikli projesinde belirtilen sayrda ve gap Bina kablo girigi ve on cephe par girigine ebatlarr en az 60x80 cm olan tali ek oda uygun olarak 100 mm gaph boru dcigenecektir. Bina kablo girigi ile cin cephe parsel srrr girig terminal kutusundan tratuvarakadar iki ade saylsl p00,den fazla olanbinalarda,,oilu.jkt,r. mesaf[ 500 cm den fazla ise hina $r. 4" Iescii

13 K. KABLoLU TELEVizyoN ( IryDU-ANTEN TV ) s Genel olarak kurulacak sistem Uydu Antenler, yayrn M olugmaktadrr. EMi ve Da[rtrm Teklif edilen sistemde yay$ teghiza'n kapsayacak gekilde kaynaklanndan olugacaktr. merkezi uydu uydudan alman sinyal ahcr prosesiirler, mult i igfemek tizere her switchler ve lokal Teklif edilen sistemde dalrtrm projedeki birimlere dafrtrmrnr Amplifi katcirlerden oluqacaktrr. sistemi yaym merkezinde hazt sallayan Ana hat kablo olan TV priz hatlan Uydu antenlerinden multiswitchlere gidecek kablo hatlann gegmeyecek ve 2050 MHz.de max.22db kayrph kablo ( harici mesafe 50 metreyi agtrlr taktirde ara mesafede v ya amplrtikatorleri kullamlacak ve bunlar igin ayrrca bir ricret talep igerisinde degerlendirilecektir. Tiim sistemler DIN 1R vde - vdi standartlarrna uygun ol Tiim sistem geri dcintiglt olarak projelendirilecektir. Kurulacak sistem Kablolu TV sistemine uygun olmahdrr. sistemin sa[hkh gahgabilmesi, montajrn ve servisin kolayca yz ballantrlannda srkmah F - tipi konektcirler ve ba[xantr elemanlan kul agrsrndan kablo Ahcr Sistemler: Sistem dafrtrm merkezi olarak kullanrlacak r0r16 multiswitch ozellikleri saplayacaktrr; munr aga[rdaki -., Klasik QUADRO LNB Giriglerine ilave olarak 1 adet fuil ba. IF-IF Convertor sistemleri ballanabilir. Ba[rmsrz tek polarite girigi olarak kul]anrlabilir. 8 Satellite, 2 Terrestrial Girigi. 16 Abone Qrkrgr. Satellite Frekans: MH2. Maks. Qrkrg Gricti:95 dbuv. Abone Kaybr 1-8 : -3 db Typ : -5 db Typ : -7 db Typ.. Plus Frekans: MH2. Terestrial Flekans: MHz. Maks. Qrkrg Gr.icri: 100 dbuv. Abone Kaybr: 0 db TYR.^ En n VILMAZ Siste I etimi Birimi d Soru D{. P, T

14 . LNB Besleme Akrmr: 1A Koaksiyel kablolar: uygun olarak dtiqtik kayrph ve gok dtiqiik abilir ancak, Ttim kablolarrn dielektrikleri olacaktr. a- Dtigtik kayrph koaksiyel kablo: Sorti (TV prizi) ballantr kabl 50 m'yi agmayan hatlarda ve pano igi ba$lantrlarda kullanrla Kayrplar Ekranlama Empedans :47MHz de 4.5dB / 800MHz :75dB denfazla :75ohm b- Drigrik kayrph koaksiyel kablo : ( RGl1) Ana daprtrm hattr kablosu olarak kuliamracaktrr uygulamasma elverigli olup, ekran ile drg pe krhf arasmda maddesi bulunmahdrr. (Dalrtrm PJ (Petro ph olacak qekilde 4 Injection teknolojisi u(rg6) lir db tip ile ndan ) Toprak atjtr Jelly bileqipi) su izolasyon Kayrplar Ekranlama Empedans :47MHz de 2.5dB / 800MHz :80dB denfazla :75ohm 1 1dB

15 isrannur, qekmexdyln BULUNA KAN ugrg vrnnxnzi or, nr,nrrrir inral,art,arr KUwETr,i axrvr rnsisnrr 1. Katlardaki pano imalatlan DKp sacdan 2. Sdyag tagmmasr srrasrnda eski savac kontrolleri yaprlacak trr. 3. Kablolarrn tagmmasr sag kanallar iizeri 4. Trafeze sayacm akrm trafosu deeerler konulacaktrr. 5. Kompanzasyon panosu binanrn malzemel er(komp anzasyonkontaktcirl er aktif giig kontrol rcilesi)kullanrlacaktrr. 6. Kompanzasyon panosunda kullanrlan kablolar ya panonun grictine gore hesaplanrp kullamlacaktrr. 7. Kompanzasyon panosunda kullanrlacak olan reaktif (trifaze)olacak ve her faz igin ayn ayrr kompanzasyo akrm trafosu konacaktrr. 8. Ana galter olarak kullanrlacak olan termik ma'yetik giicrine gore hesaplanrp qalter sayagtan cince devreye ba 9. Sayag panosu,dallt1m panosu ve kompanzasyon pemo binanrn gticiine uygun kullanrlacaktrr. 10. Dalrtrm panosunun kapalrnda, amper ve voltaj cle[erle kullanrlacakttr.cihaz igin uygun olan akrm trafosu he trafosu kullanrlacaktrr Pano odasrnda bulunan ana da[rtrm panosundel binanr manyetik galter kullanrlacak ve amperleri sisteme uygun 12.KaL dafrtrm panolanndaher prizigin bir adet ka,;ak akr 13' Kofre den ana galtere geren kablo ve jeneratdriin giri kesitleri hesaplanarak (n2xh) tesisara dahil edileoektir". l4' Kofreden ve jeneratcjrden gekilecek ana hat l:alblolarr bilanrn iginde havadan saq kanallar iginde tagrnacaktrr. i5' Jenelatortin tlansfer panosunda kullanrlacak olan kontaktorler, binanrn ve ieneratortin gtcilne gole hesapianrp konulacaktrr. 16' Tesisat dogemesi strastnda kablo gekmek igin kazrlan ve {rnlan yerleri kapandrktah sonra tekrar eski haline geri getirilecektir.(beton,,yer karrru,{rr.r-.r,granit ve kaldrrrm taqr gibi) 17' Ups Ve $ebeke plizlerinin sigorlalan her kata bui:unan dagrtr4r panosunun igine ;;ebeke \/e ups diye ayr.rlara -verlegtir.il ecektir.. \

16 klima hatlarrna lnerji gekilecektir. onayr do!rultusunda tiim altiminyum asma tavan lerde asma tavanauygun latlan yiiklenici tarafindan 22. Floresant erin aynlmast ve montesi esnasmda du hasarlar tamir 23. Klimaiarm el kanallar iginden ilip eski haline getirilecektir. rik tesisatlan ve bakrr borularr bina i ve tavanlara verilen e gdriinen yerlerde plastik i olan elektrik tesisatlarr rp kat dagrtrm panosunun lenip monte edilecektir baglanacaktrr. 28. Kuwetli akrm telisatlarr srva altr olacaktrr. 29.Merkezi uydu yalrn sistemi kurulacaktrr. montailanna katta) lan enerj ilendirilecektir. JJ. relenolo vana ve deprem sensciriine elektrik hattr gekilecekt 34. Topraklama barabr kullanrlarak tiim topraklamalar irtiba rnhp, iyiiegtirilecektir. nedenle asma tavan tipi iven kanahna drizgtin bir ygun led aydrnlatma yolu r r_"^,-^ Jsyrrqwqa\ Lurrr $ vs tlrtrrlutjl\gvl.ak tal p'oj esi. har'glar vb,) yriklenici tarafi ndan gergekle;;t irii ecektir.. hazr duruma ytiklenici t afindan geti'i1ip tesrim edilecektir. Dr. A. 1 T_ n enerjilendirilecektir. aki diger sayaglar iptal kurumun aboneli[inin p, on proje bedeli, tadilat lektrik tesisarr abonelile

17 46. Yeni konulaca$ olan elektrik sayacmm,kompanzasyon pi iptali igin gizilripesi gereken projeler,gerekirse grig arturm ve imzalan,el{ktrik idaresindeki rlosya iglernleri,bu ( idaresindeki taldbi ve dolabilecek trim dosya ve miihr firmaya aittir.ffunlarla ilgili daha sonra grkabilecek her firma iistlenece$tir.bu iglerle ilgili yriklenici firma TUR bir ricret talep edemez. 47. Ytiklenici ige Uaglamadan once iigili elektrik dafirtrm alacaktrr. n ve eski sayagl4rrn iglemleri miihendislik isleri ya iglemieriniln elektrik Jislik masraflan ytiklenici angi bir masrafi yiikle4ici KIZILAYI'ndan herhahsi i ile gcirtigerek cin orlay 48. Kullanrlacak bti,ltin galt l---^^ y*^- malzemeler r (kagak \r\4y4\ akrm qnurl rorereri, IUM\tIl termik manyeti$ [ $alterler)slemens, abb, legrand, schnei :1T1lll 49. onemli not: Trfvaletrerde fotoselli havluluk ve hav Fotoselli havlulfk ve havalandrrmaya gekilecek elektrik h tesisatm gekilmdsi igin sonradan olugacak brittin masraflar 50. Trim pano ve si$orta etiketlemeleri yaprlacaktrr. nnaya enerji verilecekd,ir. r yaprlmadrsr takdirde, pu Ieniciye aittir. Bu nedenle kamera irnalatlann montajlan4a kullanrlarak" telefon ytiklenici tarafindan alanlar a trirn malzemel er yere UPS montajr ahnacaktrr.aksi takdirde nan kabinetin igerisine 2 ve olarak 4 adel RS232 r gekijecektir'.

18 uglarl data prizlerine ne hemde patch panel de izleri 22,5*45 ebatlarrnda *45 eebatlarmda olacaktrr.,gebeke prizleri beyaz 18. Kanal lesisatrndap her grup igin(gebeke,ups,data,telefon)k teslsatrna u)4gun gergeve ve monteleme a$aratr kullanrlacaktrr. t9. Plastik kanal tesisatrnda ddmiglerde uygun aparatr,eklerde eklerne aparatr, s onlarda pa sonlandrm a ap ar ai kull arul ac aktrr. 20. Bina tesisatr yaprlrrken zarar verilen(bova.du ar, al grpan,kapr, aliminyum bcilme,seperatcir ;vb. )yerler tekrar eski hali ne getirilecektir. ev uu rrvvv\l 21'Binada yeni yaprlacak olan ve mevcut bulunan sigorta ik manyetik galterler kumanda ettiklerji riniteleri belirtecek gekilde etiketlenecektj 22.Tn'k telekomdair gelen hat kablolarrnrn santrale baela asr igin gerekli olan tiim ekipman ve sarf fnalzemeleri firmaya aitt;ir.firma gelen drg att santrale baelamaklada sorumludur. 23.Yangrn ihbar sistemi acil durum butonlarr ve alarm larr katda kolay ulagrlabilir.,'e gci.inen noktalaia koyulac ak g eki I de diza.gn edi I ec ektir. 24.Binada kullanrl{cak olan gtivenlik sisternindeki kameral renkli ve gece gciniglti olacaktrr. 25.Bina drgrnda kullanrlacak olan kameralar l<esinlikle dre kamera muhafazasr igine konulacak1rr. 26. Grivenlik kambralarrnda kullanrlacak olan dvr olacak,srkrgtrrmafr sistem k.ayrt yapalbilecek(h254),en oiacak,uzaktan kumandah,internet tizerinden 2l. Ynklenici firma gtivenlik kamera sisternini test edin ihazr,t az2 gortintti TB harddiskli adet ses giriqi aktarabikne 'e kopyalayabilmeli bu kaydedebilmelidir. Irqtrrdrktan sorrra garanti 28. Tv tesisatrnda daert kablosu gekilerek receverlara girigleri yaprlacak. edilecektir. larrndan uygun olan anten sunun,kompanzasyon islik odasr veya oda nuqlan Iara.l:ntza teslim I

19 yukandaki gartnamede iglerin yaprlacagr yeri yada i taktir de yukandaki inde belirtilen metraj ve Poz li stelerinde belirtilen imalatlann ttimti yaprlacaktrr. Proj ede, yaprla{ak igler. listesinde ve teknik gartnamedeki imalatlar yaprla]caktrr. Bu nedenle elektrik igleri ile ilgil inceleyiniz. ttim notlar dikkate ahnarak ttim dcikiimanlarr dikkatle Dr. A.

20 isrexnur, qekme[<ovon BULUNAN NATAMAM va, la-- KAN - naprg MERKEZi or,"q.rar ntiznnr,n nr,nrrnir igr,nni p oz r,isrnsi nrrnri sinanrn 1 xuwerliakim resisrl 2 TELEFoN ANKASTRE & DATA lesisrn 3 YAt'tctN ihenr resisrrt 4 TV & cqrv&ses ve ANoNS resisrn 5 JeruenAron resisrl

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ Sayfa: 1 1 30.1.1 Topraklama şeridi (0.8kg/m) ve gömülmesi m + - - 2 30.4 2 m, 65x65x7'lik galv.köşebent ve 5m galv.örgülü çelik tel ve gömülmesi 3 701-101 Sac pano-800 mm genişliğinde 4 704-102 Sıva üstü

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : antrenman salonu 2012 Sayfa: 1 İş Grubu: Elektrik Tesisat ı 1 30.4.2 2 m, 65x65x7'lik galv.toprak elektrot ve gömülmesi 2 32.16.5-003 1kV, 3x35sc/16 mm2 Alvinal-D Kablo (aynı 3 32.16.5-004 1kV,

Detaylı

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ

Y-0056 PANO MONTÖRLÜĞÜ EĞİTİM SETİ Pano Montörlüğü Eğitim Seti, elektrik - elektronik alanında, bina iç - dış elektrik tesisatları, zayıf akım, kuvvetli akım, aydınlatma vb. panolarının tasarımı, malzemelerin yerleştirilmesi, bara ve kabloların

Detaylı

5 sayfadan olugmaktadr.

5 sayfadan olugmaktadr. ANKARATINiVERSITESI ELEI(TRON HIZLAI\DIRICISI VE LAZER TESISI (IARLA) " HAFIF YUK TA$IMA ijnitesi" TEKNIK $ARTNAMESI Proje No: 2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA-2O1sTSDNOII Bu teknik dzellik

Detaylı

ELEKTRİK TESİSATI BİRİM FİYAT LİSTESİ. Malzeme B. Fiyat $

ELEKTRİK TESİSATI BİRİM FİYAT LİSTESİ. Malzeme B. Fiyat $ 1 ANAHTARLAR / METESAN KÖŞK 1,1 S.A. TOPRAKLI PRİZ Ad 3,85 1,86 5,71 1,60 7,30 1,2 S.A. TOPRAKLI KAPAKLI PRİZ Ad 4,20 1,77 5,97 1,67 7,64 1,3 S.A. KOMÜTATÖR Ad 3,92 1,86 5,775 1,62 7,39 1,4 S.A. ANAHTAR

Detaylı

FİYAT TEKLİF FORMU DEFTERDARLIK HİZMET BİNASI, ZEMİN KAT ANA PANO ODASI KESİNTİSİZ GÜÇ KAĞNAKLARI BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ İŞİ

FİYAT TEKLİF FORMU DEFTERDARLIK HİZMET BİNASI, ZEMİN KAT ANA PANO ODASI KESİNTİSİZ GÜÇ KAĞNAKLARI BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ İŞİ FİYAT TEKLİF FORMU DEFTERDARLIK HİZMET BİNASI, ZEMİN KAT ANA PANO ODASI KESİNTİSİZ GÜÇ KAĞNAKLARI BAĞLANTILARININ DÜZENLENMESİ İŞİ 03.02 - Zayıf Akım Sıra No Poz No Tanımı Birimi Miktarı Birim Fiyatı 1

Detaylı

biz kimiz. Simtes / Ostim

biz kimiz. Simtes / Ostim biz kimiz. Simtes Elektrik olarak bizler; enerji iletimi, dağıtımı ve kontrolu konularında şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere hizmet vermekteyiz. 1975 yılından günümüze kadar Simtes,

Detaylı

rnxxir ganrxnvrnsi "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA)

rnxxir ganrxnvrnsi HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri  ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) ANKARAI]NiVERSITESI ELEKTRON HIZLAIIDIRICISI VE LAZER TESiSi (TARTA) "HELyuM sogurma sisrnui BoRULAMA niznrnri " rnxxir ganrxnvrnsi Proje No: DPT2006K-120470 Teknik $artname Numarasr: TARLA.2O14TSHZ;OOT

Detaylı

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir.

Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler sonucu ekteki Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu düzenlenmiştir. United Industrial Management and Engineering Services 0216 452 89 56-0262 751 45 25 Tarih : Sayı : Konu : Elektrik İç Tesisat Muayene Raporu FİRMA: Sayın, Tesisinizde yapılan ölçüm ve değerlendirmeler

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü T.C BARTIN il ÖZEL idaresi Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKliF MEKTUBU TARiH 14.03.2016 SAYı TEKLIF SAHIBININ... Ad i Soyad ı/tıcaret Unvan i... Tebligat Adresi Bağlı Olduğu Vergi Dairesi Vergi

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ

AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ AG DAĞITIM PANO VE MALZEMELERİ Ana dağıtım panosu ile tesisin enerjisi tek bir panodan kontrol edilebilir. Fabrika, atölye ve iş yerlerinde elektrik enerjisinin ana dağıtımının yapıldığı panolardır. Trafosuz

Detaylı

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI

BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI BÜYÜKADA ÇARŞI CAMİİ MİMARİ FİKİR PROJESİ YARIŞMASI ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ PROJELERİ ÖN RAPORU ÖNSÖZ Bu rapor, Büyükada Çarşı Camii Mimari Fikir Projesi Yarışması, projesi elektrik tasarım kriterlerini

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı

İhale Makamı. Poz No İmalatın Cinsi Birim Miktarı İş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı Sayfa: 1 1 32.12.1-030 1kV, 3x2.5 mm2 NYY Kablo (beton kanala, direğe, duvara) m 1.500,000 AG Kablolar: İlgili T.E. standardına uygun Y kablolar ve ilgili T.E. standardına

Detaylı

TESİSAT MAHAL LİSTESİ

TESİSAT MAHAL LİSTESİ İşin Adı : A.K.Ü KAMPÜSLERİ ALTYAPI İNŞAATI Sayfa 1 Poz 1 03.1.1-008 40x5mm2 Bakır Bara (1.78 kg/m) kg - - - + - - 2 03.1.1-009 40x10mm2 Bakır Bara (3.56 kg/m) kg - - - + - - 3 03.1.1-013 60x10mm2 Bakır

Detaylı

E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ İşin Adı: İzmir Konak Belediyesi Barbaros Hayrettin İlköğretim Okulu Yapılması İşi A) YAPILACAK İŞİN TARİFİ E1 ELEKTRİK TESİSATI YAPILMASI İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ a) İzmir Konak Belediyesi Barbaros

Detaylı

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4.

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4. ZİL GRUBU U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4.80 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 6.00 3002 Üç Ses Kanarya Zil 110 6.60 3007 Ding Dong Zil 50 9.00 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 17.00 3004 Ayarlı Telefon

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2

ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 ÖĞRENME FAALİYETİ 2 ÖĞRENME FAALİYETİ-2 AMAÇ Bu faaliyette verilecek bilgiler doğrultusunda, uygun atölye ortamında, standartlara ve elektrik iç tesisleri yönetmeliğine uygun olarak, kablo döşeme malzemelerini

Detaylı

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ ĐSTANBUL A ve B STÜDYOLARI TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK ve MEKANĐK ALT YAPISI TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1:TELESKOPĐK ve HOĐST IŞIK ASKI SĐSTEMĐ ĐLE DĐMMER SĐSTEMĐ ELEKTRĐK

Detaylı

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ

OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ OSMAN AĞA KÜLTÜR EVİ TEKLİF KABUL EDİLİR İLAN NUMARASI: KKTC-12-TCKB-01/004 Osman Ağa Kültür Evi Projesi 1.Genel Tanım: Osman Ağa Kültür Evi Restorantı, Bahçesi, Mutfağı, Büfe ve havuzu için döşenecek

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi

Ortam sırrı, incelikli detaylarda Fiyat Listesi Ortam sırrı, incelikli detaylarda... 2017-1 Fiyat Listesi GENİŞ ÜRÜN YELPAZEMİZLE 2017 de SİZİNLEYİZ... www.tasbasielektrik.com ZİL GRUBU ZİL GRUBU 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 9.00 3002 Üç Ses Kanarya

Detaylı

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ

ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ ZAYIF AKIM TESİSLERİ VE ELEKTRİK TESİSAT PROJELERİ Dersin Modülleri İç Tesisat Döşeme Teknikleri Çağırma Tesisatları Güvenlik Tesisatları Haberleşme ve Bildirim Tesisatları Zayıf Akım Tesisatı Arıza Tespiti

Detaylı

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) Kod Açıklama Adet Fiyat ( )

ZİL GRUBU KAPI OTOMATİKLERİ MERDİVEN OTOMATİKLERİ ZİL TRANSFORMATÖRLERİ. Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) Kod Açıklama Adet Fiyat ( ) ZİL GRUBU U.001 Uygun Tek Ses Kanarya Zil 100 4.50 3001 Tek Ses Kanarya Zil 100 5.60 3002 Üç Ses Kanarya Zil 50 6.20 3007 Ding Dong Zil 50 8.80 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 16.50 3004 Ayarlı Telefon

Detaylı

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi

Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi 20171 Şalt ve Endüstriyel Ürünler Fiyat Listesi ŞALT GRUBU Otomatik Sigorta Parafudur Darbe Akım Anahtarı Kaçak Akım Koruma Şalteri Kompakt Şalter Kaçak Akım Korumalı Kompakt Şalter Modüler Kontaktör 3

Detaylı

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER. Anma Ak m (A) Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 2 Ekim 205 Fiyat Listesi 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER Yeni Boy Anma Ak m (A) Soldan Tahrikli. Ortadan Tahrikli 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (T.T.K.) 54 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (T.T.K.) 54 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU (T.T.K.) 54 KALEM ELEKTRİK MALZEMELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ Kurumumuz Genel Müdürlük Birimleri ile Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü nün ihtiyaçları olarak

Detaylı

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri

Yangın Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Hırsız Algılama Sistemleri Uygulama Setleri Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri Güvenlik ve Bina Otomasyon Sistemleri Uygulama Setleri, Güvenlik - Otomasyon sistemlerinin öenilmesi, kullanılması, devre elemanlarının tanınması, projelendirilmesi ve uygulamalı eğitime yardımcı olması

Detaylı

8- Makine Motor Şasesi : 100 lük NPU ile imal edilecek (NPU ların beton zemine bakan

8- Makine Motor Şasesi : 100 lük NPU ile imal edilecek (NPU ların beton zemine bakan Frekans Kontrolüü Engelli Asansör Şartnamesi 95/16/AT Asansör Yönetmeliği ile TSE 863 ve 8237 (Nisan 1995) Standartlarına uygun Yürüme Özürlü İnsan Asansörü İmal ve Montajı için aşağıdaki özellikler sağlanacaktır.

Detaylı

-izou HALl,kauguk esaslt

-izou HALl,kauguk esaslt TEKN K SARTNA -izou HALl,kauguk esaslt kahnlrklarda 50.000 volta lzeme olmialrdrr.elektrik 100 koruma sa[layrcr,gegitli koruma

Detaylı

US AYDINLATMA ÜRÜN KATALOĞU. www.usaydinlatma.com

US AYDINLATMA ÜRÜN KATALOĞU. www.usaydinlatma.com US AYDINLATMA ÜRÜN KATALOĞU www.usaydinlatma.com www.usaydinlatma.com US AYDINLATMA Toplamda 10 yılı aşkın sektörel deneyimi, en güncel çözümleri üretebilme esnekliği ve müşteri odaklı projelendirme anlayışıyla,yenilenen

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL

TEKNİK ŞARTNAME. Sayfa 1 / 5 YAPI GENEL TEKNİK ŞARTNAME YAPI GENEL Binada uygulanacak standartlar ve tasarım bileşenleri İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Master Plan El Kitabı nda belirlenen standartlara göre oluşturulacaktır. Ayrıca aşağıdaki

Detaylı

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU

Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLANMA KILAVUZU Türkiye'den Dünya'ya PARAFUDR KULLAMA KILAVUZU Yıl içerisinde yıldırım düşme olasılığı sıklığına, yıldırımın nasıl meydana geldiğine, binanızın bulunduğu yere ve korunmasını istediğiniz teçhizatınızın

Detaylı

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI ELEKTRİK TESİSATI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI ELEKTRİK TESİSATI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ TRT TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜK B BLOK 1.BODRUM KAT SPOR MERKEZİ İNŞAATI ELEKTRİK TESİSATI ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL ESASLAR : KAPSAM Elektrik tesisatı ile ilgili

Detaylı

DataLine. DataLine. Kabinet Aksesuarları. HES Cabling Systems. Connecting Networks. Açıklama

DataLine. DataLine. Kabinet Aksesuarları. HES Cabling Systems.  Connecting Networks. Açıklama Kabinet Aksesuarları Açıklama HCS serisi, gerek aktif cihaz gerekse bakır ve fiber optik kablolama sistemlerinin muhafaza edildiği gerek dikili tip gerekse duvar tipi kabinler ile; fanlar, raflar, kablo

Detaylı

www.ugurelektrik.com.tr

www.ugurelektrik.com.tr Eko Serisi Tse li Kapalı Tip Kablo Kanalları (Kutulu) 001 014 010008 20 00 10X08 Mm Kablo Kanalı-Eko 0,431 001 014 012012 20 00 12X12 Mm Kablo Kanalı-Eko 0,530 001 014 015010 20 00 15X10 Mm Kablo Kanalı-Eko

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

12. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI DAĞITIM TABLOSU VE SAYAÇ

12. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI DAĞITIM TABLOSU VE SAYAÇ 12. ÜNİTE ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI DAĞITIM TABLOSU VE SAYAÇ KONULAR 1. ELEKTRİK TESİSLERİNDE BAĞLANTI HATLARI (ANA KOLON, LİNYE, SORTİ) 2. DAĞITIM TABLOSU (AYDINLATMA) VE BAĞLANTISI 3. DAĞITIM

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü DAĞITIM Evrak Tarih ve Sayısı: 22/06/2016-10786 *BD2677397112* T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Sayı : 87807600-934.01.03- Konu : Yaklaşık Maliyet DAĞITIM Dicle Üniversitesi Hastaneleri

Detaylı

Proje Konusu: 50 Tezgah Halı Dokumacılığı Aydınlatma Tesisatı (36 Tezgah atölye 14 tezgahı evde ) Hazırlayan Elk.Müh.Ahmet Z.ÖNDER Keşif:2013 Sayfa:1

Proje Konusu: 50 Tezgah Halı Dokumacılığı Aydınlatma Tesisatı (36 Tezgah atölye 14 tezgahı evde ) Hazırlayan Elk.Müh.Ahmet Z.ÖNDER Keşif:2013 Sayfa:1 Proje Konusu: 50 Tezgah Halı Dokumacılığı Aydınlatma Tesisatı (36 Tezgah atölye 14 tezgahı evde ) Hazırlayan Elk.Müh.Ahmet Z.ÖNDER Keşif:2013 Sayfa:1 S.N Poz No Yapılan İşin Cinsi Br Mik Br Fiatı TL Tutarı

Detaylı

Fiyat Listesi

Fiyat Listesi 2016-1 Fiyat Listesi ZİL GRUBU 1453 FSM Tek Ses Kanarya Zil 50 5.20 3001 Tek Ses Kanarya Zil 110 6.30 3002 Üç Ses Kanarya Zil 110 6.90 3007 Ding Dong Zil 50 9.50 3020 Konuşan Zil 30 Melodili 50 18.00

Detaylı

EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME

EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME EK : 3 TEKNĐK ŞARTNAME 1. AMAÇ VE KAPSAM 1.1- Bu şartname, TRT Ankara Radyosu, S1 stüdyosu dimmer sistemi ile truss ışık askı sistemi teçhizatının, elektrik ve mekanik, sistemleri ile beraber temini, yerine

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI(ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI(ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI Erişim Şebekeleri İşletme Müdürlüğü BİNA İÇİ TELEFON TESİSATI(ANKASTRE) TEKNİK ŞARTNAMESİ ANKARA 2003 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TANIMLAR 3. TELEFON TESİSAT

Detaylı

KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02

KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02 F YAT L STES 2012-1 KOAKS YEL KABLOLAR 75 Ohm - PVC Kablolar...02 75 Ohm - Halojensiz Kablolar...02 50 Ohm - Koaksiyel Kablolar...02 CCTV KAMERA KABLOLARI CCTV - PVC Kablolar...03 CCTV - Halojensiz Kablolar...03

Detaylı

KAFES METODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAFES METODU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 KAFES METODU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Bir yapıyı yıldırımın birincil etkilerinden korumak için alınabilecek dış yıldırımlık önlemlerinden birisi de Kafes Metodudur. Kafes metodu ile korunması planlanan yapının

Detaylı

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi

Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi. 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi Alçak Gerilim Ürünleri 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi 1 Ocak 2012 Fiyat Listesi İçindekiler Başlık Syf.No. Otomatik Sigortalar 2-7 Kaçak Akım Röleleri 8 Aydınlatma Kontaktörü 8 Zaman Rölesi 8 Kombine Çözüm

Detaylı

ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI

ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI 1 ELEKTRİK TESİSAT PROJE UYGULAMASI Elektrik projesinin çizimine başlamadan önce daire girişine Işık Tali Tablosu yerleştirilir. Daha sonra tefriş planı ve mekanik tesisat (sıhhi, kalorifer tesisatı vb.)

Detaylı

Kale Porselen Ürünleri. Nisan 2013 Fiyat Listesi

Kale Porselen Ürünleri. Nisan 2013 Fiyat Listesi Kale Porselen Ürünleri Nisan 2013 Fiyat Listesi 02 D - Sigortalar Sigorta Buşonları gg 500 V E27-E33-R1 1/4 281.12.0002.20 2 A D II 500 2,45 281.12.0004.20 4 A 500 2,45 281.12.0006.20 6 A 500 2,45 281.12.0010.20

Detaylı

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1

SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER Fiyat Listesi / 2014-1 İÇİNDEKİLER SANAYİ GRUBU ÜRÜNLER KAUÇUK FİŞ ve PRİZLER 3-5 CEE NORM FİŞ ve PRİZLER 6-31 YÜKSEK AKIM FİŞ ve PRİZ GRUPLARI 32-39 ALÜMİNYUM BUATLAR 40-41 PLASTİK

Detaylı

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME

MALL OF ISTANBUL OFIS TEKNİK ŞARTNAME Bu dokümanda Mall Of İstanbul projesinin ofis bloğunun teknik şartnamesi tanımlanmaktadır. Teknik Şartname genel tasarım ve uygulama prensiplerini, kullanılacak sistem ve malzemelerin genel hatlarını tariflemektedir.

Detaylı

... 1/50 PROJE RAPORU. Düzenleyen :

... 1/50 PROJE RAPORU. Düzenleyen : ... 1/50 PROJE RAPORU Düzenleyen : GENEL İÇİNDEKİLER 1.0 KUVVETLİ AKIM SİSTEMLERİ 1.1. MERKEZİ GÜÇ KAYNAKLARI 1.1.1. O.G. Güç Merkezi Planlaması 1.1.2. O.G. Güç Merkezi Yerleşimi 1.2. A.G. DAĞITIM SİSTEMİ

Detaylı

elektrik san. ve tic. ltd. şti. enerji dağıtımı aydınlatma ev otomasyonu

elektrik san. ve tic. ltd. şti. enerji dağıtımı aydınlatma ev otomasyonu elektrik san. ve tic. ltd. şti. enerji dağıtımı aydınlatma ev otomasyonu fiyat listesi 14 14 FİYAT LİSTESİ Nikel Kaplama 5 1,40 1,90 2,60 3, 4,00 Nikel Kaplama 5 1,90 2, 3, 3, 5,00 YD 22X No.2 Zeytin Klemens

Detaylı

Kalite Asla Bir Tesadüf Değil, Daima Akıllı Bir Gayretin Sonucudur. John Ruskin. www.kastap.com.tr

Kalite Asla Bir Tesadüf Değil, Daima Akıllı Bir Gayretin Sonucudur. John Ruskin. www.kastap.com.tr Kalite Asla Bir Tesadüf Değil, Daima Akıllı Bir Gayretin Sonucudur. John Ruskin KAS METAL 2008 Yılında Eskişehir de kurulan KAS Metal Elektronik Ltd.Şti. kurulduğu tarihten günümüze kadar geçen süre zarfında

Detaylı

ULS RACK KABİNETLER

ULS RACK KABİNETLER ULS RACK KABİNETLER info@ulusalkablo.com SOHO TİPİ RACK KABİNETLER Özellikler Tekerlekli ve duvar tipi olarak kullanılabilir. 19 standartlarında her türlü cihaz bağlanabilir. 1 li ve 2 li fan takılabilir.

Detaylı

İNŞAAT TAM OTOMATİK ASANSÖR TEKLİFİ

İNŞAAT TAM OTOMATİK ASANSÖR TEKLİFİ İNŞAAT TAM OTOMATİK ASANSÖR TEKLİFİ Asansörün Cinsi : İNSAN ASANSÖRÜ Asansörün Âdeti :...Adet Asansörün Kapasitesi :...kg (...kişi) Asansörün Hızı : 1,00 m/s kademesiz hız ayarlı (Frekans Kontrollü-VVVF)+

Detaylı

AĞ ALTYAPISI KURULUMUNDA OKUL YÖNETİMLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKLİ KONULAR

AĞ ALTYAPISI KURULUMUNDA OKUL YÖNETİMLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKLİ KONULAR Eğitimde Fatih Projesi Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü AĞ ALTYAPISI KURULUMUNDA OKUL YÖNETİMLERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKLİ KONULAR 15.03.2012 Sununun Amacı Bu sunu ; Eğitimde F@TİH Projesi

Detaylı

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ ÇTSO KONGRE MERKEZİ VE HİZMET BİNASI ELEKTRİK TESİSATI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yaptırılmakta olan Odamıza tahsisli OSB ndeki arsa üzerinde Kaba ĠnĢaatı

Detaylı

TEKNİK BİLGİLER. www.korkmazmuhendislik.com.tr

TEKNİK BİLGİLER. www.korkmazmuhendislik.com.tr TEKNİK BİLGİLER www.korkmazmuhendislik.com.tr Firmamız, üstün nitelikli ileri teknoloji kullanan, etik değerlere saygılı, çağdaş dünyada multidisipliner çalışmanın önemini bilen, üretici bireylerin bilgi

Detaylı

ARMATÜRLER KUMRU MİNİ GLOB ARMATÜR AR 02 LED ARMATÜR AR 01. Ø 215 mm KOLİ - 40 Adet 6,40 KRİSTAL MİNİ GLOB ARMATÜR AR 13. Ø 215 mm.

ARMATÜRLER KUMRU MİNİ GLOB ARMATÜR AR 02 LED ARMATÜR AR 01. Ø 215 mm KOLİ - 40 Adet 6,40 KRİSTAL MİNİ GLOB ARMATÜR AR 13. Ø 215 mm. ARMATÜRLER KUMRU MİNİ GLOB ARMATÜR AR 02 KUMRU GLOB ARMATÜR PUSULA LED ARMATÜR AR 0 Ø 25 mm KOLİ 40 Adet 6,40 AR 3L Ø 235 mm KOLİ 32 Adet 8,50 Ø 25 mm KOLİ 40 Adet 2,00 KRİSTAL GLOB ARMATÜR AR 4 PUSULA

Detaylı

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0 ÜRÜN RESİMLERİ MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI DC-808T 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği AHM merkezi Ademco 4+2 ve contact

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVRE KESİCİ ÜNİTESİ VE RÖLE KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVRE KESİCİ ÜNİTESİ VE RÖLE KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVRE KESİCİ ÜNİTESİ VE RÖLE KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 1. AMAÇ TTK ya bağlı Taşkömürü işletme müesseselerinin ihtiyacı olarak GRUP-1 (metan gazı) ihtiva eden yer

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi

HAcETTEPE u ru ivrnsiresi HAcETTEPE u ru ivrnsiresi airiust ARA$TtRMA pno.lerrni roonoirunsyon einin/ l 06800 Beytr:pe-Ankara (0312)297 61 116 Faks: (0312)297 65 42 :(0312)297 61 33 (0312)297 61 36 E-a$ :www. rcsearch,hacettepe,edu,tr

Detaylı

Kale Porselen Ürünleri. Ocak 2014 Fiyat Listesi. Sigortalar Nisan 2013 Fiyat Listesi

Kale Porselen Ürünleri. Ocak 2014 Fiyat Listesi. Sigortalar Nisan 2013 Fiyat Listesi Kale Porselen Ürünleri Ocak 2014 Fiyat Listesi Sigortalar Nisan 2013 Fiyat Listesi 02 D-Sigortalar D - Sigortalar Sigorta Buşonları gg 500 V E27-E33-R1 1/4 281.12.0002.20 2 A D II 500 3,00 281.12.0004.20

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A)

MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) MANUEL - İLLER BANKASI TİPİ TRAFO/REDRESÖR ÜNİTESİ (0-60 V / 50 A) Üniteye ait devre şaması ekte verilmiştir. Devre elemanları şöyledir: a1 Otomat, G tipi; 16 A a2 Otomat, L tipi ;2*40 A SP1/SP2 Surge

Detaylı

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC

Siparifl No. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli. Anma. Boy. 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC , IEC 4 Kas m 206 / Fiyat Listesi Boy Anma. Ak m (A) Soldan Tahrikli Ortadan Tahrikli 3KD T P S GORTASIZ YÜK KES C LER YEN 3KD Yük kesici (Sigortasız) 3 kutuplu tahrik kolu hariç : IEC 60947-, IEC 60947-3 3KD5230-0RE20-0

Detaylı

ELEKTRK, ELEKTRONK VE BLGSAYAR PROJELER UYGULAMA STANDARTLARI

ELEKTRK, ELEKTRONK VE BLGSAYAR PROJELER UYGULAMA STANDARTLARI ELEKTRK, ELEKTRONK VE BLGSAYAR PROJELER UYGULAMA STANDARTLARI 1. Elektrik, elektronik ve bilgisayar uygulama projeleri, yürürlükte bulunan kanun, yönetmelik ve EMO proje standartlarına uygun olarak hazırlanacaktır.

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

lil ,ol lj I tl J:J ,r"i *_l "r;$-".il"qt " " l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax

lil ,ol lj I tl J:J ,ri *_l r;$-.ilqt   l*j l ..l,'l Fax :04144113016 i*---j -:l -t Fax T.C. SAGLIKBAKANLIGI runrivn KAMU IrAsrANELnnl rununnu AKQAKALD DEVLET nasrennsi ihale Kodu : 00133 28.10.2015 SAYI : KONU : Yaklagrk MaliYet TesPiti SAYIN Hastanemizin ihtiyaglalndan agasrda cinsi ve

Detaylı

tanıtım Vizyonumuz Misyonumuz Degerlerimiz

tanıtım Vizyonumuz Misyonumuz Degerlerimiz KATALOG tanıtım Vizyonumuz Müşterilerine herzaman en iyiyi, en hızlı bir şekilde ve makul fiyatlarlar ulaştırmak, yenilik ve gelişimde her zaman bir adım önde hizmet etmektir. Ülkemiz ticari ve sosyal

Detaylı

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK

AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL LİSTESİ MAHAL LİSTESİ. Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları yapılacaktır. BLOK GENELİNDE YAPILACAK AYSE YAPI VOGUE KURTKÖY TEKNİK ŞARTNAME MAHAL ADI 1 Sitenin bitkisel ve yapısal peyzajları Projenin içerisinde dinlenme alanları, çocuk oyun grupları bulunacaktır. Projeye uygun Fitness Salonu Site içi

Detaylı

Ecras Elektronik Multimetre

Ecras Elektronik Multimetre Ecras Elektronik Multimetre Modüler tasarım Soket kablosu gerektirmez Tespit vidası gerektirmez En yeni teknoloji Kolay panel montajı sistem bağlantısı Anlık Her fazda VL-N ve ortalama değerleri. Her fazda

Detaylı

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış

Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış A-100 Teknik Özellikler Yük taşıma kapasitesi A100 : Tek kanat - 110 kg., çift kanat 140 kg. Tekerlek sistemi Takviyeli naylon taşıyıcılar üzerinde anti statik sentetik malzeme ve dişli kayış vasıtasıyla.

Detaylı

Ri4Power ISV dağıtım panosu

Ri4Power ISV dağıtım panosu Ri4Power ISV dağıtım panosu Dikili tip dağıtım panosu Modüler pano sistemi TS 8, bkz. sayfa 75 Sistem panosu SE 8, bkz. sayfa 81 Montaj setleri, bkz. sayfa 298 Duvar tipi dağıtım panosu Temel kompakt kumanda

Detaylı

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim.

ffi@otq iizere; Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. 6 idari v YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM T.c. Birim fi yatlarrnrn bildirilmesini rica ederim. Sayr t\+l I(onu : Yaklaqrk Maliyet. T.c. ADANA var,ir,idi Halk Sa$t$r Miidiirtiigi YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM ADANA ffi@otq... MUESSESES. Mtidiirliiltimiiztin ihtiyacr olan aqagrda cinsi, miktarlr I ve

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri.

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir seri... Yeni Easy9 serisi, bir elektrikçi

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

9-*"1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm.

9-*1. '{.rd.\r.^.\l' d' (N;lnlLfr1. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. DiJiTAt KUMPAS TEKNIK 9ARTNAMESi 1. 0-150 mm arahgrnr 6lgebilmelidir. 2. Hassasiyet : 0,01 mm. 3. Dijital giistergeye sahip olmahdrr. 4. Derinlik 6lgebilme dzellili olmahdrr 5. Pilleri beraberinde olmaldrr

Detaylı

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr.

l. Fiyatlar KDV Harig Olacakhr. T.C. 5A6LIK BAKANLI6I BURSA SAdLIK MUDURLUGI, Sayrn Teklif istenmesi Salhk Miidiirliifii Acil Salhk Hizmetleri istasyonlarrna 5 Adet Giig Kaynalr Ahmr igine ait agaptda cinsi, dzellikleri ve miktan belirtilen

Detaylı

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM

Easy9. Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Alçak gerilim tesisatı için güvenilir koruma ürünleri. 00205 Easy 9 katalog.indd 1 1/17/14 2:33 PM Easy9 un kalitesi ve güvenilirliği daha üretken olmamı sağladı. Güvendiğiniz markadan yeni ve sağlam bir

Detaylı

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ İÇİNDEKİLER Otomatik Akü Şarj Redresörü A. MONTAJ... 3 B. EMNİYET ÖNLEMLERİ... 4 C. KULLANMA TALİMATI... 5 D. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI... 6 E. CİHAZIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI... 7 F. GARANTİ ŞARTLARI...

Detaylı

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2

BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 BUHAR ÏÇÏN BASINÇ DÜŠÜRÜCÜ VANA TÏP 39-2 Šekil 1 Tip 39-2 1. Yapïsï ve çalïšma prensibi Basïnç düšürücü tek oturtmalï bir vana gövdesi, klape mili ve klape, dengeleme körüÿü ve diyaframlï bir tahrik ünitesinden

Detaylı

{sj. :*'1:o"*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti

{sj. :*'1:o*l::::tr#,l?H** 46. / J.* t2or2. 2 Kamera 2 Adet. T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti {sj + $rx*r'erlt {* ii}k s$rl*s$ T.C. ADAN,A. VALiLiGi il saghk Mtidiirtii[ti Sayr : B.10.4.iSM.001.0800/:satrnalma -tof?- Konu : Yaklagft Maliyet 46. / J.* t2or2 :*'1:o"*l::::tr#,l?H** Miidtirlii[rimiizi.in

Detaylı

Alçak Gerilim Darbe Koruyucu www.trimbox.com.tr TÜRKÇE TANITIM,MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. Modeller: , YM-380SX

Alçak Gerilim Darbe Koruyucu www.trimbox.com.tr TÜRKÇE TANITIM,MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU. Modeller: , YM-380SX Alçak Gerilim Darbe Koruyucu www.trimbox.com.tr TÜRKÇE TANITIM,MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU Modeller: YM-220SX, YM-380SX UYARI! Montaj işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu

Detaylı

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER

REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER REAKTİF GÜÇ KOMPANZASYONU VE HARMONİKLER AliRıza ÇETİNKAYA Proje & Satış Müdürü Erhan EYOL Kalite Güvence Müdürü REAKTİF GÜÇ NEDİR? Elektrodinamik prensibine göre çalışan generatör, trafo, bobin, motor

Detaylı

İÇİNDEKİLER/INDEX. College. College Rec. Electron. Electron Large Electron Water. College Class. Octagonal. Radon. Ecology.

İÇİNDEKİLER/INDEX. College. College Rec. Electron. Electron Large Electron Water. College Class. Octagonal. Radon. Ecology. ÜRÜN KATALOĞU 2015 İÇİNDEKİLER/INDEX Ecology Çekerocak Kimyasal Malzeme Dolabı Malzeme Dolabı Radon College College Rec 03 11 College Electron 15 Electron & Water Electron Large 17 Electron Large Electron

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

ENKAD. Hayallerinizin İnşasına. Yardım Ediyoruz... » ELEKTRİK KATALOĞU « www.enkadinsaat.com.tr. İNŞ. METAL ve YAPI ENDS. MAML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ENKAD. Hayallerinizin İnşasına. Yardım Ediyoruz... » ELEKTRİK KATALOĞU « www.enkadinsaat.com.tr. İNŞ. METAL ve YAPI ENDS. MAML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ENKAD İNŞ. METAL ve YAPI ENDS. MAML. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Hayallerinizin İnşasına Yardım Ediyoruz... Sektöründe öncü markaları ayağınıza getiriyoruz.» ELEKTRİK KATALOĞU «www.enkadinsaat.com.tr Hakkımızda

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME

TEKNİK ŞARTNAME 1- BETONARME 1- BETONARME 1.1- Binada kullanılacak malzemeler Bayındırlık Bakanlığı teknik şartnamesine uygun olacaktır. Yapılacak her türlü imalat Bayındırlık Bakanlığı Genel Şartnamesinde tarif edilen şartlara uygun

Detaylı

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız

Bu fiyat listesi 10 Mart 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız 205 fiyat listesi Bu fiyat listesi 0 Mart 205 tarihinden itibaren geçerlidir. Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek duymaksızın değişiklik yapmak hakkımız saklıdır. Faturalamada teslim tarihindeki liste

Detaylı

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not:

Acrk teblieat adresi. Telefon ve Faks numarasl. Not: Acrk teblieat adresi Telefon ve Faks numarasl Not: Srra No Mal Kaleminin Adr ve Krsa Agrklamasr Miktarr Tutarr (Para birirni,t belirtilerek) Toplam Tutar (K.D.V Haric) *Tabloya gerektiti kadar satrr eklenecektir.

Detaylı

YAPI İŞLERİ YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ

YAPI İŞLERİ YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı Sayı: 18 YAPI İŞLERİ YILDIRIMDAN KORUNMA TESİSATI BİRİM FİYAT VE TARİFLERİ 2014 GENEL HÜKÜMLER VE AÇIKLAMALAR 1- fiyatlar Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Ekonomi, Güven, Teknoloji

Ekonomi, Güven, Teknoloji ESEM Otomatik Sigortalar ESEM Kaçak Akım Röleleri ESEM Termik Manyetik Şalterler ESEM Motor Koruma Şalterleri ESEM Kontaktörler ESEM Termik Röleler ESEM Enerji Tasarruflu Ampüller ESEM LED Aydınlatma Ürünleri

Detaylı

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip,

Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, www.astasaries.com Bursa nın konut ihtiyaçlarını doğru belirleyip, beklenen konfor, güven ve rahatlığı sağlamayı ilke edinen ASTAŞARİES Yapı ortakları gerek yurtiçi gerek yurtdışı birçok önemli projede

Detaylı

BÖLÜM -II- TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI

BÖLÜM -II- TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI BÖLÜM -II- TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI TİP ÖLÇÜM ve MUAYENE RAPORLARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 46 Elektrik, Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal Mühendisliği Hizmetleri TOPRAK ÖZGÜL DİRENCİ

Detaylı

& KABİNET ÇEŞİTLERİ OLIShd CCTV SERİSİ OLIShd 2+1 CCTV * Kırmızı : 6x0.15 * Siyah : 6x0.15 * Coax : 6x0.18 OLIShd 4+1 (1x Coax + 2x0.22 + 2x0.50) CCTV * Kırmızı : 10x0.15 * Sarı : 5x0.15 * Siyah : 10x0.15

Detaylı

IP66 SAHA PANOLARI 98

IP66 SAHA PANOLARI 98 98 IP66 SAHA PANOLARI IP 66 SAHA PANOLARI ÇİFT CİDARLI HARİCİ TİP SAHA PANOLARI Harici tip saha panoları; data transferi,otomasyon, tren kontrol, liman kontrol, otoyol trafik sinyalizasyon ve kontrol sistemi,

Detaylı