NIKITA FICTION NOIRE. Nikita n n karanl k maceralar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NIKITA FICTION NOIRE. Nikita n n karanl k maceralar"

Transkript

1 NIKITA FICTION NOIRE Nikita n n karanl k maceralar

2 WANTED NIKITA TUVAL ÜZER NE YA LIBOYA

3 NIKITA FICTION NOIRE Nikita'n n karanl k maceralar 25 Nisan - 12 May s 2014

4 COUTION! TUVAL ÜZER NE YA LIBOYA 90X70 cm

5 Merhaba! Ben Nikita de L'Amour. Ben bir Baby Buny'im. Tavflanlar kadar masum ve saf...bunlar benim yeralt dünyas resimlerim. Yeralt dünyas ndaki fahifleler, cinayetler, sahtekarl klar hepsini resimlerimde görebilirsiniz. Ben hiç bir zaman görünen yaflamda olmad m. Görünen yaflamda güzel kad nlar, h zl arabalar, ve tatl erkekler var. Ama ben hep onlar n arkas nda ki yeralt dünyas ndayd m. Yani sahtekarl klar n, kimlik de iflimlerinin, korkutucu ölümlerin döndü ü yeralt dünyas nda. Ve bu yeralt dünyas nda bende yafl yordum. Nikita oldu um zamanlarda, karanl k maceralara at l yordum. Sergimin ad bu nedenler, NIKITA FICTION NOIRE... Yani Nikita'n n karanl k maceralar. 5 y l Primaballerinayd m. Dans Etmeyi seviyorum. Küçük bir k zken hep balerin olma hayalleri kurard m. Di erlerinden hep farkl yd m. Ben Ekspresyonist ve Dada tarz resimler yapyorum. Marcel Duchamp'dan etkilendim. O gerçek bir sanatç. Baz resimlerimin, nsanda dehflet uyand rd n görmek isterim. Criminal yaz lar yazmak ve Criminal resimler yapmak benim için bir tutku. Baz resimlerimden ve yaz lar mdan insan ürkmeli. Geceleri tedirgin olup,uyuyamamal lar. Hahaha! Baz resimlerimde genellikle tüketim toplumunu ifade ettim. Amerika'n n Capitalist düflünce yap s ndan etkilendim. Para harcamay bende severim. Bazen Tüketim nesnesi haline geldim. Ben hep liman flehirlerinde yaflad m. Resmimdeki palmiyeler, yaflad m yerlerdeki palmiye ayr nt lar. Denizi günefli ve kumu seviyorum. S cak tafllar n üzerinde günefllenmek en büyük zevklerim aras nda. Tabi tavflanc l k oynamakta öyle. Evet karanl k günler geçirdi im do ru. Bazen yaflad m bir günü ertesi sabah hiç hat rlamad m oldu. Dissossiyasyonlar yaflad m. Nikita de L'Amour! Tutkunun Nikita's. Tutkular ve Fantaziler le doluyum. Le fetisisme dans L'Amour. Ben tutkulu bir kad n m, sanat benim için bir tutku. Ben I am a Baby Bun. I am Baby Nikita. Sergimi izlerken, zevkin doruklar na ç k n. Haz Al n. Nikita de L'Amour. Haz Peflindeyim. 3

6 4 Mücadeleci ve savasç K z m yaflad klar n zaman zaman afla da anlataca m flekilde Ifade ediyor. Kimse beni farketmiyor. Duyars z insanlar n aras nda görünmez gibiyim sanki. Yapayaln z m. Küçük karanl k toplant odas, birbirinden z t hepside kontrol edilemez, bafla ç k lamaz karakterler. Sanatç, sosyolog, bilgin, filozof, fahifle, pislik, gözükara, kavgac, ayn anda tart fl yor ve ba r p kavga ediyorlar. Hiç birini tan m yorum, çok korkuyorum. Kafam kar fl yor, köfleye p sm fl olup biteni korkuyla seyrediyorum. Beni yok saym fllar, hepsi, gerçek benim diyerek hayk r p bask n gelmeye çal fl yorlar. Hangisi benim, gerçe i ay rt edemiyece im kadar hepsi gerçek. K zg n, korkak, nefret duyan, flefkatli sevgili, sab rs z, sinirli ruh hallerinin hepsi ayn anda kontrolsüz ve bafl edilemez. flte tam bugün ç ld raca m herhalde diyorum hergün. Ama Ç ld rm yorum akl m n oyunlar beni s k flt r p çaresiz b rak yor. Hap m içip yat yorum, ölece imi san p uyuya kal yorum. Bir dahaki krize uyanmak için. Karanl k beni ça r yor. Karanl a kar fl p gitmekten korkuyorum. Çünkü bazen ne yapt m hat rlam yorum. Resim yaparken tan mad m benliklere girdi imde en belirgin konu karars zl k oluyor. Bu durumda resim yapmam imkans zlafl yor. Ayr nt lara tak l p benli imden ayr l yorum. Her kafadan ses ç karken nas l bir resim ortaya ç karabilirsiniz ki. çimdekini kusuyorum. D fla vurup o duygulardan resim yaparak kurtuluyorum. Korkularla yüzelefliyorum. K z m ; ngilizce, Frans zca ve italyanca orta derecede biliyor. Çok gezip çok kitap okuyor. Tatl hastal k,k rm z ayakkab lar, Lolita, Bir Delinin Güncesi, Teo ya Mektuplar gibi Baz okudu u kitaplar. stanbul ve Paris En sevdi i flehirler. Yanflüt ve Piyano çal yor, güzel dans ediyor, ingilizce jazz flark lar söylüyor. Daha yapacak ne çok iflim var. Dünya ne kadar güzel flu gökyüzü flu deniz. Can m K z m Anlatmak ve Anlamak Çok Zor. Abisi de sanatç için bir yaz yazd. Canim kardeflim, Hayat senin için hep kocaman bir tuval. Att n her ad msa birer f rça darbesi...hayal gücünle ve soyutu resme dökebilme yetene inle inan lmaz bir yetene e sahipsin. Öznesi oldu un her yüklemle insanlar flafl rt p kendine hayran b rakabiliyorsun. fiimdi hayal gücünle Hayat verdin Nikita ya "fiction noire"serginle sahne al p kendini ifade Temel zorlu u çeken herkese ilham perisi oluyorsun. Baflar lar dilerim. Bilki yüzün güldügünde hepimiz senden Daha mutluyuz. Gözlerindeki fl g n yolunu hep ayd nlatmas n dilerim.

7 NIKITA FICTION NOIRE... Cinayet gece saat 3:00'te ifllenmifl gorünüyor. Polis olay yerine sabaha karfl 5:30'da geldi. Kesik baca n bir fahifleye ait oldu u tespit edildi. Küvetin içinde kana kar flm fl süt vard. Büyük olas l kla katil, fahifleyle banyoda süt banyosu yaparken kad n kesti. Etraftakiler gürültü duymad klar n söylüyorlar. Olan biten fahifle uyurken gerçekleflmifl olabilir. Fahiflenin iç çamafl rlar kay p... Evde çalan yüksek sesli jazz müzik, evin ac k kap s ndan d flar s zm fl, ve etraftakilerin polisi aramas na neden olmufl. Katil bulunamad... Son geliflmelere göre fahiflenin çantas, da n k bir flekilde tuvalette bulundu. çinde k rm z renkte bir ruj, metro biletleri, az miktarda demir para, uyku haplar ve bu foto rafa rastland. Görünüse göre foto raf birisi taraf ndan çekilmifl. Fahifleyi gözetleyen bir erkek taraf ndan çekilmifl olabilir. Foto rafta fahiflenin elinde bir zarf var. 5

8 Ayn tarzda ifllenmifl bir cinayet daha! Ve Dedektif Nikita'ya gönderilen bacak resimleri... Kad n n iç çamafl rlar yine kay p, bundan yola ç karak katilin bir kad n iç çamafl r fetifli oldu unu söyleyebiliriz. Nikita'ya gönderilen foto raflar ise Putain caddesindeki fahiflelerin habersiz, gözetlenme s ras nda çekilmifl fetiflizm foto raflar. Araflt rmalara göre katil bacak ve kad n iç çamafl r fetifli. Dedektif Nikita, kimligini telefon kulübesinde b rak p, bir fahifle olarak özüne dönerek ç karken... Bacak ve kad n çamafl r fetifli katilin makinesinden Nikita'nin bacaklar. Nikita gözetlenirken... Carmen k rm z s ayakkab lar yla. 6

9 Nikita telefon kulübesinden ç kt nda katil onu gözetlemektedir. Katil Nikita'ya yaklaflir: Hey bebek! Nikita: flte gecenin adam! Nereye gidiyoruz? Katil: Seni biran önce halletmek istiyorum. Seni arka sokakta becermeye götürüyorum. Nikita: Yaa ben daha Lüx istiyorum dedi a z ndaki çilekli sak z patlat rken. Hay r tatl m uslu dur ve benim dedi im olacak der katil adam. New York City'nin arka soka nda karanl k, bir çöp tenekesinin yan nda katil adam Nikita'yi becerir. Ben daha fazlas n istiyorum der Nikita. Süt dolu, bir küvet istiyorum der. O'nu 100'lerce kez becerir adam. Nikita n n hareket edecek gücü kalmayana 7

10 kadar onunla sex yapar. Nikita'ya Ba r! Ba r! nle! Diye ba r r katil. Sonra Nikita'y keser. Nikita'nin kan beyaz teninden, giydi i yeflil tüllü k sa k yafetinden s zarak yere akar. Putain Mahallesi nin ara sokaklar ndan geçen kimli i belirsiz bir fahifle kad n Nikita'y yerde görünce "bu benim kimligim" der. Bu kadin "Nikita" benim kimli imi çald der ve Nikita'n n kanlar içindeki elbisesini giyer. Elbise kan içindedir ama O bundan hofllan r. O'nun stilettolar n giyer. O'nun korsesini giyer. Üstünden ç kan k yafetleri uzaktaki çöp tenekesine atar. Tam bir fahifle olur ve dudaklar n Dedektif Fahifle'nin kan yla boyar. Bundan çok hofllan r. Trençkotunun içinde küçük bir fliflede parfüm bulur. Chanel numero 5 birkaç damla boynuna damlat r. Kimlik karmasafl yaflayan fahifle kad n böylece Dedektif Nikita olur. Dedektif Nikita New York City'nin arka sokaklar nda bir cop tenekesinin yan nda becerilip, becerildikten sonra kesilmifltir. Dedektif Nikita'nin istedigi katili bulmak ve katilin öldürme tarz n be endi i için biraz onunla e lenmek istemiflti. Ama arka sokakta sex yapt ktan sonra kesilmifltir. Karanl kta dolunayda Nikita'n n bedeni süt beyaz Carmen k rm z s na kar flm fl, taslar n üstünde yat yordu. Sokak lambas Nikita'n n yüzüne ve bedenine vuruyordu. Sütbeyaz, sar fl n, ç r lç plak kanlar içinde bir kad n... Nikita'n n k yafetlerini giyen ve O'nun parfümünü süren sahte Nikita, Dedektif Nikita'n n kanl k yafetlerini giyer. Kandan hofllan r. Kan bacaklar ndan akarken ana caddeye ç kar. Dudaklar n boyarken yan na siyah bir araba gelir, yavafllar, ve durur. Siyah camlar aç l r. çerideki adam: Pst! Pst! Baby Nikita! Sahte Nikita siyah caml arabaya atlar, ve sorar: Beni nereye 8

11 götüreceksiniz bay m? Otele. Deli gibi sex yaptiktan sonra erkek, sahte Niki'ye "süt sever misin?" diye sordu. Sahte Niki: "süte bay l r m" diye cevaplad. Art k çok geçti. Katil bulundu ama sahte Niki, katilin tarz yla öldürüldü. Grande Grande otelinde olay yerinde, Moet Chandon bofl flifleleri, sütle kar flm fl kanla dolu bir küvet, kesilmifl bir kad n. Görünüfle göre zevkli dakikalar geçirmifller ve yine katilin herzamanki öldürme tarz. Katil ayn tarzda bir cinayet daha ifllemiflti. Katilin yaflad evdeki yata n üstü kad n iç çamafl r ve stilettolarla doluydu. Banyosunda kutu kutu süt bulundu. Yata n n demirine aflt fahifle ayak ve bacak foto raflar da görülmeliydi. Foto raflar, Dedektif Nikita'ya gönderilen foto raflarla birlefltirilip flehrin sergi salonunda sergilenecek. Katil Me Gregor, yeflil ayakkab lar, yeflil bir korse, siyah file corap giymifl bir flekilde, düzensiz sürülmüfl k rm z ruju ile New York City caddelerinde koflarken polisler taraf ndan yakaland. Gazetelere yans yansa, sahte Nikita'dan habersiz bir flekilde Dedektif Nikita'nin Grande Grande otelinde öldürüldü üydü. Katile ne oldugunu merak ediyorsan z: fiehrin akil ve ruh sa l hastanesine yat r ld. Me Gregor girdi i hastanede odas ndaki küveti sütle doldurmaya cal fl yor ama bunu baflaram yor. Yata nda, yatt ve öldürdü ü fahiflelerin iç çamafl r ve stilettolariyla sex yapmaya cal fl yor, zevk al yor. Ald ilaçlar n etkisiyle sessiz ve sakin koridorda yürüyor. Le fetisisme dans I'amour. Me Gregor'da Antisosyal(psikopat), Disassiyotif, Fetiflizm kiflilik patolojileri saptand. 9

12 ÇO UL K fi L KL KAT L TUVAL ÜZER NE YA LIBOYA 70X100 cm 10

13 TAVfiANLARLA UYKU TUVAL ÜZER NE YA LIBOYA 80X80 cm 11

14 OTEL TUVAL ÜZER NE YA LIBOYA 50X70 cm 12

15 PAS DE DEUX KA IT ÜZER NE KREMA VE KARIfiIK TEKN K 69X49.5 cm 13

16 MC GREGOR UN BACAKLARI KA IT ÜZER NE KARIfiIK TEKN K 30X41 cm NHIQUITA! CHIQUITA! 70X22 cm 14

17 MORE MILK KA IT ÜZER NE OJE VE KREMA 37 X 28 cm 15

18 TABANCA KA IT ÜZER NE KARIfiIK TEKN K 30 X 41 cm 16

19 ANDY WARHOL BANANA AND GREEN STILETTO KA IT ÜZER NE KARIfiIK TEKN K 35.5X28 cm 17

20 PARÇALANMA OYUNU VE S NEKLER N DANSI KA IT ÜZER NE RUJ VE KURfiUNKALEM 41.5X59 cm 18

21 STUPID 1. KARE TEKERLEKLER KA IT ÜZER NE KURfiUNKALEM 35.5X28 cm 19

22 MAV B S KLET GAZETE ÜZER NE GUVAJ VE KALEM 35.5X28 cm 20

23 ÖRDEKLER VE B S KLET Ç ZG ROMAN ÜZER NE KOLAJ 35.5X28 cm 21

24 HAVAL MANI CIP LOUNGE KA IT ÜZER NE KARIfiIK TEKN K 35.5X28 cm KAMYONET VE MUZLAR KA IT ÜZER NE KALEM BOYA 35.5X28 cm 22

25 CHRISTMAS ELMALARI KA IT ÜZER NE KAHVE VE KALEM 35.5X28 cm 23

26 KOfiAN AT KOLAJ 22 x 14 cm CHRISTMAS KED S KA IT ÜZER NE KOLAJ 35.5X28 cm 24

27 FAH fieler N BACAKLARI KA IT ÜZER NE SULUBOYA VE KALEM 27.5X22 cm 1MARILYN S SMILE KA IT ÜZER NE KALEM 10.5X11 cm 25

28 26 KADIN TORS GAZETE ÜZER NE KOLAJ 22X14 cm

29 BANYODA ÖLÜM KA IT ÜZER NE SULUBOYA VE KALEM 27

30 ODADA C NAYET KA IT ÜZER NE KALEM VE KIRMIZI MÜREKKEP 22X14 cm GÖZETLENME KA IT ÜZER NE KIRMIZI MÜREKKEP VE KALEM 22X14 cm CIRCUS ELEPHANT TRANSFER KA IDI KOLAJ 17X17 cm 28

31 STARBUCKS TA KA IT ÜZER NE KARIfiIK TEKN K 28X21.5 cm BABY BUN MONA LISA KA IT ÜZER NE S M. GUVAJ BOYA. KALEM 22X14 cm 29

32 MARILYN KA IT ÜZER NE KOLAJ 14X11 cm 30

33 I AM BABY NIKITA KA IT ÜZER NE KALEM 22X14 cm DEDEKT F NIKITA NIN BACAKLARI KA IT ÜZER NE KIRMIZI MÜREKKEP VE KALEM 22X14 cm 31

34 PS KOZ 13X18 cm C NAYET KA IT ÜZER NE KARIfiIK TEKN K 22 x 14 cm 32

35 PINA COLADA KA IT ÜZER NE SULUBOYA VE KALEM 22 x 14 cm PALM YELER KA IT ÜZER NE SULUBOYA VE KALEM 22X14 cm PRONTO! PRONTO! KA IT ÜZER NE KALEM VE SULUBOYA 22X14 cm BABY BUNS! KA IT ÜZER NE KOLAJ 21.5X14 cm 33

36 OTURAN FAH fie KA IT ÜZER NE KALEM 22X14 cm UYKUSUZLUK KA IT ÜZER NE KALEM 21X14 cm NIKITA FICTION NOIRE... KA IT ÜZER NE KALEM 22X14 cm 34

37 TEDDY BEAR KA IT ÜZER NE KALEM 21X14 cm LAVABO TASARIMLARI NIKITA NIN ATI DEM R TEL NIKITA NIN ATI KA IT ÜZER NE fiarap VE KALEM 21X14 cm 35

38 NIKITA NIN ÖRÜMCE DEM R TEL LAVABO TASARIMLARI ANGELO KARIfiIK ALET VE KUfiTÜYÜ 36

39 SÜT fi fieler VE MARSHMALLOWS NIKITA NIN S NE KARIfiIK ALET VE KIRMIZI TEL SANDALYE DEM R TEL BABY NIKITA CANVAS ÜZER NE YA LIBOYA 24X18CM

40 NIKITA FICTION NOIRE DANCE CLASS AT THE OPERA DEGAS REPRODUCTION TUVAL ÜZER NE YA LIBOYA 52 X 56 cm DEV PORTAKAL KA IT ÜZER NE SULUBOYA ODADAK AYI CANVAS ÜZER NE YA LIBOYA 29.5X29 cm stiklal Caddesi Deva Ç kmaz No: 7 Beyo lu / STANBUL Tel: (0212)

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du.

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. Sandman serisi, Y ld z Tozu, Amerikan Tanr lar, Bir K yamet Komedisi,

Detaylı

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU Sözcüklerin yarg bildirmek üzere yap, anlam, görev ilgisiyle oluflturduklar diziye "cümle" denir. Cümle yarg birimidir. Cümlenin anlam sözcük ya da sözcük öbe i, sözcü

Detaylı

UÇAN YATAK ODASIYLA NEW YORK A GECE UÇUfiU

UÇAN YATAK ODASIYLA NEW YORK A GECE UÇUfiU nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver UÇAN YATAK ODASIYLA NEW YORK A GECE UÇUfiU Kar ya fl n n beklenenden saatler önce stanbul u esir ald gün evdeydim. Rüzgârla savrulan kar tanelerinin a açlar n dallar nda

Detaylı

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber?

BENiM OKULUM. KONU: Merhaba, Ad n z ne? konulu diyalog MERHABA. Hakan: Ooo!! Merhaba. Sevgili dostum Erdem. Naber? BENiM OKULUM Benim ad m Mahmut. Almanya'den geliyorum. Her gün Türkçe ö reniyorum. Türkçe çok kolay. Okula bazen geç kal yorum. O zaman dolmu a biniyorum. S n fta on bir ö renci var. Be ö renci Avrupa'dan,

Detaylı

fl ve Yönetim Serisi 2

fl ve Yönetim Serisi 2 bofl sayfa fl ve Yönetim Serisi 2 D KKAT VÜCUDUNUZ KONUfiUYOR fl ve Yönetim Serisi 2 ELMA YAYINEV Genel Yay n Yönetmeni : Gaye Dinçel Editör : Demet Uyar Düzelti : Hayriye Gül, Reyhan Tutumlu, Tu ba Y

Detaylı

içindekiler lkbahar 2010 02 Crystal

içindekiler lkbahar 2010 02 Crystal içindekiler lkbahar 2010 26 02 Crystal 12 20 64 78 06 / Tur Bu say daki Tur sayfalar nda sizin için seçti imiz lüks spalar, Paris'te gastronomi turlar, bahar destinasyonlar, ilginç al flverifl vahalar,

Detaylı

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr.

Dr. Faruk Görgülü. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü. Dr. Diyanet flleri Baflkanl Ad na Sahibi ve Genel Yay n Yönetmeni Dr. Yüksel Salman Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Faruk Görgülü Mali fller ve Da t m Sorumlusu Mustafa Bayraktar (Döner Sermaye flletme Müdürü)

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba yerel süreli yay n Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi:

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r Ç NDEK LER BAfiKANIN MESAJI Hizmetlerimiz NART Plus Sanat Sigortas 04 Seminerler ve Forumlar 08 Röportaj 24 Levent Nart: "25 y ll k deneyimi geride

Detaylı

2. SINIF CEVAP KÂ IDI

2. SINIF CEVAP KÂ IDI HYT LG S 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- TÜRKÇE 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20- MTEMT K 1-2- 3-4- 5-6- 7-8- 9-10- 11-12- 13-14- 15-16- 17-18- 19-20-

Detaylı

Yeflil saçl adam. Kurflunla tekzip

Yeflil saçl adam. Kurflunla tekzip 201008 SAYI 8 KASIM-ARALIK 2010 7 TL KIBRIS 8.5 TL KEITH RICHARDS IN OTOB YOGRAF S : LIFE Halk kahraman olmak MUHTEfiEM B R TARAFTAR: MELKON TAfiÇIO LU Yeflil saçl adam PRESS N YÖNETMEN SEDAT YILMAZ Kurflunla

Detaylı

O kadar uzak... haziran 2008

O kadar uzak... haziran 2008 16 O kadar uzak.... HAZIRAN 2008 Foto raf: Sebahattin CAN KL G L fiak R CAN KL G L ARfi V haziran 2008 GER YE NE KALDI! binalar da insanlar gibi göçüp gidiyor... yerinde de il hiçbir fley... bu foto rafa

Detaylı

2006 32 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com

2006 32 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com 2006 32 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com mitler ve simgeler mitolojik yarat klar mitolojinin çekirde i guatamala bebekleri juist bulutlar nouvelle vague new mexico antonin artaud st. petersburg norveç

Detaylı

kültür sanat yaflam nda aral k 2009

kültür sanat yaflam nda aral k 2009 kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2009/12 say 92 2.25 TL(KDV li) aral k 2009. 9 y l sonra 19 aral k ve kalemimizden dökülenler. absürd tiyatronun ustas : harold pinter. filipinler de devrimci mücadele

Detaylı

GÜNLÜK YAZMA. Gün içinde yaflad klar m z tarih belirterek yazmaya günlük yazma denir.

GÜNLÜK YAZMA. Gün içinde yaflad klar m z tarih belirterek yazmaya günlük yazma denir. GÜNLÜK YAZMA 19 Temmuz 2006 Sevgili Günlü üm, Bugün çok mutluyum. Çünkü babam hafta sonu tatile gidece imizi söyledi. Her y l oldu u gibi bu y l da yazl m za gidece iz. Oradaki arkadafllar m çok özledim.

Detaylı

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun.

HECE. Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Temel Kaynak 3 HECE Ö - ret - men - ler Gü - nü nüz kut - lu - ol - sun. Ece, Ö retmenler Günü nde ö retmenine bir sürpriz yapmak istedi. Tahtaya Ö retmenler Günü nüz kutlu olsun. cümlesini heceleyerek

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

L g rdadz [Sürtük] Dzov [Deniz] Angudi Siraharner [Meteliksiz Âfl klar] M rçünneru Verçaluys [Kar ncalar n Günbat m ]

L g rdadz [Sürtük] Dzov [Deniz] Angudi Siraharner [Meteliksiz Âfl klar] M rçünneru Verçaluys [Kar ncalar n Günbat m ] Zaven Biberyan n Eserleri L g rdadz [Sürtük] Roman, Ermenice, 1959, stanbul Türkçe çevirisi: Yaln zlar Öncü Kitabevi, Nisan 1966, stanbul Payel Yay nlar, Nisan 1966, stanbul Aras Yay nc l k, fiubat 2014

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r

eli Kuzlu Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Herkes iflinde en iyisini yapmak için u raflmal Dünya Döndükçe Sabriye Afl r V eli Kuzlu S inema perdesinin önüne geçti inizde kendi yaflam n zdan s yr ld n z hisseder, tüm düflüncelerden ar n p, perdedeki

Detaylı

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER

ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER ETK N YÖNET M SÖYLEfi LER Nisan 2009 - Haziran 2010 Sunum Melih Bulu lhami F nd kç Medaim Yan k Ömer Bolat. Zeyd Gerçik Yakup Bilgin Koçal Haz rlayan Melih Torlak Redaksiyon Z. Tuba Kor Seyyid Hüseyin

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen

IKITEKER. Haz rlayanlar Ceyda Vatan - Sinan Özgen. Katk da Bulunanlar Atilla Karasu Turgay Avc Volkan Olgun. Kapak Foto raf Sinan Özgen IKITEKER i k i t e k e r. o r g motosiklet e-zine para ile satilmaz ayda BIR YaYInLaNIr ozel sayi Yunan Adalar Samos - Pisagor un Adas Mikonos u kaç r rsan z nereye gidece iniz belli olmaz (Siros) Mikonos

Detaylı

PEYGAMBER M Ö REN YORUM

PEYGAMBER M Ö REN YORUM PEYGAMBER M Ö REN YORUM Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar : 639 Çocuk Kitaplar : 160 Peygamberimi Ö reniyorum (Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi ö retmenlerinden oluflan bir komisyon taraf ndan haz rlanm flt

Detaylı