A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "A$ro+rzors. Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti. T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i. KDV ErARiq BiRiM IIiYATI"

Transkript

1 Sa{r :7856r7t3 Wg Ktnu:Birim fiyat Tespiti T.C. nincbri val,il,ici Halk Saphfr Miidiirliipi.i A$ro+rzors Miidiirltigtim-iiziin ihtiyacrna binaen ahnmasr planl U-Kollu Tek Dedektcirlii Dijital Cihazr ve Rdntgen Cihazrmn Tek Mobil Flat panel yaklagrk maliyetirrin tespitine gerek duyulmuqtur. i1s ftijitalize Edilmesi isi Yaklagrk maliyete esas olmak izere, agalrda cinsi, ve <izellikleribelirtilen malzemelerin V harig birim fiyatlanmn en geg tarihine kadar ashn posta yolu ift: gdnderilmesi qadryla rlii[i.imiize ait nolu faksa gdnderilmesini rica MALZEMENN CNSI U-Kollu Tek Dedekt<irlii Dijital Rrintgen Cihazr Rcintgen Cihazrrun Tek Mobil Flat Panel Detektrir ile Diiiitalize Edilmesi isi KDV ErARiq BiRiM IIiYATI : Teknik $artname (10 Sayfa) Mah.Cengiz TOPEL Cad.No: Tunceli Tlf: (0428)21 : Elektronik a! :

2 U.KOLLU TEK DEDEKTORLU nirirnr nonrcbn cinnzr rnrnir gnnrnavrnsi 1, KONU: Kurumumuzun ihtiyacr igin almacak Dijital Radyografik gonintuleme sist,eminin teknik ozellikleri, kontrol ve muayene metotlarr ve ilgili di$er hususlarrn belirlenmesidir. 2. isrnx ve OZELLIKLER Teklif edilen sistemler en son teknolojik yenilikleri igermeli, DICOM 3.0 standardrna (print, send, storage, query / retrieve, worklist) uygun olmahdrr. Sistem ile direkt olarak kaset ihtiyacr olmadan gok amagh radyografi tetkikleri yaprlabilmeli, dijital ortamda alman gonintuler uzerinde iglemler yaprlabilmelidir" Dedektor mobil tipte olmal'rp ytiksekli[i ayarlanan, +l-120 I - 20 derece donebilen ve tup ile dedektor karqrhkh merkezlenmig olan U-Kollu statifine monteli olmahdrr; bu sayede hastarun hem ayakta filmi ahnatrilmeli hem de dedektorun hareketli masanln altrna gelmesiyle yatarak gortinttilenmesi sa$lanm,ahdrr. Sistem aga[rda belirtilen pargalardan olugacaktrr: l. Flat panel dedektor 2. Rontgen jeneratdru 3. Rontgen ttipu 4. Rontgen tupdnu ve dedektoru taqryan u-kol: 5. Kolimator 6. Portable Masa 7. Kontrol rinitesi 3. FLAT PANEL DEDEKTOR 1. Flat panel dedektor sistemi amorf silikon olacaktrr. Selenyum ve CCD t;ip dedektorler kabul edilmeyecektir. 2. Flat panel dedektor Sezyum iyodid (CsI) tipinde olacaktrr 3. DedektorunDQE deperi enazyo6t olmahdr. 4. Dedektorun aktif gdnilntuleme alanr en az43 x43 cm olacaktrr. 5. Dedektor matriks de$eri en az 3000 x 3000 piksel ve en az 14 bit derinlisinde olacaktr. 6. Bir pikselin boyutu enfazla 140 mikrondan buyuk olmayacaktrr. 7. Qekilen gorunttiler 2 saniyede ekrana gelecek ve final goruntti elde ertme suresi en fazlas saniye olacaktrr. Ardrgrk iki qutlamarasmdaki sure en fazlal0 saniye olacaktrr. 8. Tagrnabilir tipte dedektor olmayacaktrr. Dedektorlerde otomatik x-ray allgrlayrcr sistem olmahdrr. Bu sayede mevcut rontgen jeneratonine herhangi bir de[igiklik ve kablo baglantrsr olmadan kullanrlabilmel idir. 9. Dedektor sistemi ile 5 x 5 cm'den 43 x 43 cm formatrna kadar de[iqik boyutlarda gekim yaprlabilmeli, gekilen resimler l'.1, 2:I, 4'.7oranlarmda filme bastrnlabilnnelidir 10. Dedektor veyazirm aynr firma tarafindanuretilmeli ve aynl marka olmalhdrr. I L Dedektcinin mengei belirtilecektir. t c,1.p,nt4 R*1{1 a G "!/'

3 4. RONTGBNJENERATonu I ' Sistemden az 32 kw gucunde jenerator bulunacak ve 3 fazh gebeke gerilimi ile gahgacaktrr. 2. Sistemde hazt ve programlanabilen en az 1200 adet gekim protokolleri / programlal bulunacaktrr. Jenerator konsolu dijital kumanda paneli ile senkronize galipmaldrr yani bilgisayardan segilen APR'ye gore dozlar jeneratctr otomatik olarak ytiklenmelidir, aylca bir jenerator kumanda paneli olmamahdrr. 3. kv arahgr kv arasrnda olacaktrr. 4. ma arahpr l0-500ma arasmdayarlanacaktr. 5. mas arah$r mas arasmdaayarlanacaktrr. 6. Zaman arahpr sn arasrndaayarlanacaktu. 7. X-Ray JeneratdrU ytiksek frekansh teknolojisinde olmah ve en az30 kllz olmahdrr. DC converter veya daha duguk frekansa sahip cihazlar kabul edilmeyecektir. Jenerator kumanda paneli sistem yaziltmna entegre olmah ve aynca bir konsola ihtiyaq duyulmadan segilen APR'ye gdre dozlar otomatik olarak jeneratore yuklenmelidir. 8. Jenaratonin menqei belirtilecektir. 5. RONTGEiI rupu X-Igm tupleri doner anodlu ve gift fokiislu olmahdrr. Ve aqasrdaki ozellikleri taprmahdrr. - Uygulanacak maksimum kv : 150 kv Anod disk gapr belirtilmelidir. - Kugrik fokus boyutu enfazla 0,6 mm. - Kilgrik foktis gucri belirtilmelidir - Briyrik fokus boyutu enfazla 1,5 mm - BuyUk fokus gticti : belirtilmelidir. - Anot rsr kapasitesi '. enaz 140 khu - Haube rsr kapasitesi 1250 khu - " enaz Anot yapr maddesi : RTM - Anot rotasyon hzr '. enaz rpm Haubenin limiti agacak qekilde rsmmasr halinde trip koruyucu bir emniyet sistemi olmahdrr. Haube omine monte edilen kolimatdr el ile kumandah ve zamanayarh rqrk tertibertrna sahip olmahdrr. Rontgen tripunun mengei belirtilmelidir. 6. RoNTGEN TUpuNu ve DEDEKTORU ragryan U-KOL: 1. Rdntgen tupti ve dedektoru U-Kollu statif 0zerine montajh ve otomatik merkezlenmig olmaltdrr. Dedektortin btitun hareketleri (tup harig) motorize ve otomatik olmahdrr. 2. U-Kol dikey ve yatay motorize hareketli olacaktrr. 3. U-Kol kendi ekseninde toplamda enaz+120 I - 20 derece motorize donecektir. 4. U-kol tzerindeki dedektor enaz+l-45 derece agrlanacaktrr.

4 5. Dedektor ile ttip arasmdaki mesafe (SID) en az (yriz tire ytizseksen) cm arah$rnda motorize olarak olarak ayarlanabilecektir. 6. U-Kol dikey konumda iken hareketli masayr enine ortalayacak ve yatay gekimlerde gonintti alarunda kayba neden olmayacaktrr. Bunun igin dedektor ttipe dofru teleskopik bir hareket sistemine sahip olmahdrr" 7. U-Kolun (ttip ve dedektor konumu yere paralel iken) statif iizerinde dikery duzlemdeki toplam hareketi enaz cm arasmda motorize olarak hareket edecektir 8. Sistem segilen pozisyona gore sistem otomatik olarak ayarlananpozisyona gelmelidir. Ttip onunde LCD ekranh kontrol paneli olmahdr, bu panel tzerinden sistem hareketleri, pozisyonlan, agl ve mesafeler izlenebilmeli ve kontrol edilebilmelidir. 9. Grid oranr en az l2:1 (on:bir) ve santimetredeki gizgi sayrsr en az 40 (krrk) olacaktrr. 10. U-Kollu sistemden az 4 adethafvatertibatrna sahip olmahdrr. Segile nliafva programma gore sistem otomatik olarak pozisyonlanmahdr. 11. U-Kol hareketi esnasmda, hasta ve sistemi koruyacak; garpma, srkrqma esnasrnda durdurma, aksi yone hareket etme gibi ve kolun hareket alanr igerisinde, gekim arlanr drgrnda bulunan, cisim ve gahrslarr algrlayacak emniyet sistemleri ve du$mesi bulunacaklrr. 7. MOBIL HASTA MASASI l. Masa mobil yaprda ve dedektdr asamblesine uygun olacaktrr. 2. Masanrn hasta tagrma kapasites i en az 150 kg olacaktr. 3. Masa yuzeyinin eni - boyu belirtilecektir. 4. Masanrn gegirgenli[i enfazla 0.9 mm/al egleni[inde olacaktr. 5. Masaruntekerleklerikilitlenebilecektir. 8, KONTROI, UNiTNSi 1. Kontrol Unitesinde kumanda konsolu, bilgisayar (akuzisyon ig istasyonu), klavye, mouse (veya trackball), gutlama butonu ve en az 19 ing LCD monitor bulunacaktrr. Sistemin y azilrmrj enerator entegre olmahdr. 2. Qekim sonrasl pencereleme, yatay-dikey gevirme, anotasyon ve olgumler yaprlabilecektir. 3. Sistem lazer kameraya ba$anrrsa 1: 1,2:I (yatay ve duqey), 4:1 formatlermda gortintti gonderilebilecektir. 3. Sistemin imaj kapasitesi en az imaj olmahdrr. 4. Bu ig istasyonu DICOM 3.0 ozellikle olacak, DICOM send, print ve worklist dzelli[ine sahip olmahdrr. 5. ig istasyonun da kayrth trim hastalar bir liste halinde gortinttilenebilmeli ve listede Hasta adr, Numarasr, Dofum Tarihi gibi veriler gorulebilmelidir. 6. Drlital Konsolden agagrdaki post processing iglemleri yaprlabilmelidir. a. Multi-Image Display (Ekranda goklu imaj gosterimi) b. ZoomlPan (Goruntti buytitme ve kaydrrma) c. Black and white inversion (Siyah/Beyaz donugumu) d. Up and down, right and left rotation(yukarr/agafr, SaflSol donurgumu) e. Windodlevel (Otomatik ve manuel pencereleme) f. Edge enhacement (Kenar belirginlegtirme) igin filtreleme segin.r'\ 1

5 g. Annotasyon kaydr (GdrtiurtUnun herhangi bir yerine boyutlan ve karakterleri ayarlanabilenya veya gekil yerlegtirebilme) h Sag/sol ve AP/PA iqaretleme i. Multitasking (Qoklu iplem) j Cihazlarn kumanda panellerinden direkt olarak DICOM uyumlu printerlara gortlnti.i gonderilebilmelidir k. Yazrhmd agl ve mesafe olgtimri yaprlabilmelidir. l. Yazrhmda birden fazla imal butun imaj haline getirebilen ozellik olmahdrr. (Skolyoz gekim fonksiyonu) 7. Software'de APR bolgesine gore gekilen filmlerin istenilmeyen bolgel,orini otomatik olarak ayarlayan ve gerekti$inde manuel olarak ta ayarlanabilen ozellik olmalrr1rr. Bu ozellik gerekti$inde gekim sonrasmda manuel olarak ayarlanabilmelidir. 8. ig istasyonu tetkike ait goruntuleri her bir ekranda en az l:1, 1.2,2!..I'.2'.2 resim formatlarmda goriintuleyebilmel idir. 9. Herhangi bir uyumsuzluk olmamasr amacryla dedektor ile yazrhm aynr firma tarafindan riretilmelive aynl marka olmahdrr. Farkr markalarm OEM olarak ahn,rp birleqtirilerek teklif edilen sistemler kabul edilmeyecektir. Firmalai teklif ettikleri panel ve yazrhmm aynr firma tarafindan riretildiklerine dair panel ureticisi olan firmarun,ce belgesini ve iiretici firmadan alacaklarr teyid yazrsr ihale dosyasrnda belgeleyeceklerdir. 9. KEsiNrisiz ciiq KAYNAGT 1.Her bir flat panel kumanda konsolu ve bilgisayar sistemi ile sistemin dryital halfizasmr, voltaj oynamalanna ve elektrik kesintilerine karqr korumak ve yapmakta oldufu iqilemi bitirmesi amacryla, en az 10 dakika gahqtrracak uygun giigte ve en az 3 kva'hk, 1 adet gug kaynafr (UPS) verilecektir. ro.cihazla BiRLiKTE verirncnr AKSESUAR ve yedek PARqA l. Clhaz ile birliktel Set Ttirkge ve Orijinal Kullanma Krlavuzu 11. TEKNiK servis GARANTi- YEDEK parea vb isrenir,nn BELGELER 1. Cihazlar (sistem) en az2 yrl garantili olacak ve bu garanti Uretici ve Tiirkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satrcr firma tarafindan verilecektir. Garanti sriresince bakim onarlm ve yedek pargadan hig bir iicret talep edilmeyecektir. Arrza bildiriminden sonra 24 saat iginde arvaya mtidahaledilecek ve en gok 10 gun iginde btitrin fonksiyonlarryla gahgtrnlacaktu, 2. Uretici ve temsilci ile varsa yetkili satrcr firma, ticretsiz garanti suresirnin bitiminden sonra, en az 8 yrl stireyle ticreti kargrhfrnda yedek parga saglamayt taahhtit eder:ek ve ocretsiz garanti suresinin bitiminden sonra, en az 10 yrl srireyle ucreti kargrhlrnder yedek parga sa$anmahdr, Ucretsiz garanti bitiminden sonraki bakrm ve arrza durumlarmda,lgedek parga ve mohendislik hizmetleri igin aynca iicret verilecektir. 3. Teklif veren frma 2 yrl ricretsiz garanti sonrasmda, yrlhk bakm ucretini yedek parga harig ve yedek parga dahil olmak izere, clhazrn bakrm periyotlannr da belirterek doviz cinsinden taahhtit edeceklerdir.

6 12 MONTAJ ve KURULUM 1. Firma cihazlan ticretsiz olarak monte edecek ve trim malzeme ve aksesuarlarr ile gahqrr durumda teslim edecektir. Montaj igin gerekli trim malzeme ve masraflar firma tarafindan karqrlanacaktr. 2. Kurulan clhazlarn Atom Enerii Kurumundan ruhsat ve izinleri firma tarafindan almacaktrr. 13 BCiriU f. ihaleyi alan frma, cihazlarn kullanrmr, bakrmr ve olasr arrzalarrn giderilmesi ile kalibrasyonuna iliqkin kendi eiitilmiq personeli tarafindan idarenin belirle'yecesi sayrda elemana, idarece belirlenen srirede ocretsiz eaitim verecektir. 14. TEKLIFLERIN HAZIRLANMASI VE DEGERLENOiNiIVTESI: l.teklif veren firmalar gartname maddelerine ayn ayn ve T0rkge olarak gartnarmedeki srraya gdre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar... marka model clhazr tekliflmizin $artnameye Uygunluk Belgesi " baghpr altrnda teklif veren firmann baghkh ka[rdrna yazrlmrq ve yetkili kiqi tarafrndan imzalanmrq olmahdrr.teknik $artnamede istenilen dzelliklerin hangi dokrimanda gortilebilecesi belirtilecek ve dokuman iizerinde teknik $artname maddesi iqaretlenmig olacaktrr. Bu cevaplar renkli ya da siyah beyaz fotokopi olmayan orijinal doktimanlan ile kargrlaqtrrrldr[rnda her hangi bir farkhhk bulunursa firma deserlendirme drgr brrakrlacaktrr Teklifleri de$erlendirme komisyonu gerekli gordufu hallerde demonstras.'ron isteyebilir. Firmalar demonstrasyonu nasil ve hangi gartlarda saflayacaklarrnr bildireceklerdir Teklif edilen sistemin UBB kaydr sunulacaktr Bu qartnamede belirtilmeyen hrikumler konusunda idari qartname hrikumleri gegerlidir.

7 nonrcnn cinq,zlnrn iln nirir trizn nuir,vmsigi rnxnix gnnrruavrnsi KONU: Bu teknik gartname Radyoloji BolUmU envanterinde bulunan ve halen kullanmakta. oldu[u rontgen crhannnlcihazlarrnrn Portable Flat Panel Dedektorti lle dljitalize edilmesi igin satrn alnacak olan Dijital Dedektorlu Radyografik Gortinttileme Up Grade Sistemlerinin teknik ozellitrclerini, yardrmcr ekipman ve aksesuarlan ile kontrol ve muayene ydntemlerini ve ilgili di$er irususlag kapsamaktadrr. 1. Portable Flat Panel Dedektorlerle Dijitalize Edilecek Cihazlar Ve Birimler : I marka..."model marka... model marka... model 2. Drjital DedektorlU Radyografik Goriintuleme Sistemile direkt olarak kaset ihtiyacr olmadan gok amagh radyografi tetkikleri yaprlabilmeli, drlital ortamda alman gortrntriler rizerinde manipulasyon yaprlabilmelidir. Sistem ile hastarunyatarak, oturarak, ayakta rontgen gekimlerini yapmak mtirnk0n olacaktrr. 3. Sistem Dicom 3.0 standardrnda drjital gortintuolugturmah ve PACS ortamma ba$anabilir ozellikte olmahdrr. 4. Her bir clhazda en M 1 adet portable flat dedektdr ve 1 adet kumanda paneli ihtiva etmelidir Dedektor ile hem masada hem de akciger statifinde film gekilebilmelidir. Deilektorler mevcut bukilerde herhangi bir de$iqikli[e ihtiyag duyulmadan do[rudan kullanrlabilecek qekilde kaset ebadrnda olmahdrr. 5. Sistem, gelecekte yaprlacak geniglemeye ve cihaz eklemelerine agrk ve modiiler bir yaprda olmahdrr. 6. Sistem, ileride yaprlacak donarum ve yazitm gtincellemelerine agrk yaprda olmahdrr. Mevcut yazilrmlarait geniglemeler beq yrl sure ile ricretsiz olarak gtrncellenmelidir. 7, Firma, teklif etti$i tum rinite - cihazlardan ve donuqum sonrasl cihazdan tamamen sorumlu olacak, garanti suresi iginde ucretsiz, garanti sonrasl ucreti mukabili bakrm ve servisini sa[layacaktrr. Herhangi bir uyumsuzluk olmamasr amacryla dedektor ile yazrhm aynr firmantn tiretimi olmaltdrr. Farkh panel ve farkh yazfimlartn birleqtirilerek teklif edilen sistemler kabul edilmeyecektir. Firmalar teklif ettikleri pargalarn aynr firma tarafindan Uretildiklerine dair flat panel dedektorunrin ve yazfimrn da isminin gegtifi CE belgesini ve riretici firmadan alacaklan teyid yazrsr ile belgeleyeceklerdir. 8. Teklif edilen sistem uluslar arasr gtincel ve lisansh DICOM 3.0 goruntti transfer sistemi standartlanna uygun olmahdrr ve en az aqaprda listelenen ozellikler bulunmahdrr. r Store (PACS veya iq istasyonunaya dadicom Storage Seryer'a gondermelt o Storage Commitment (Depolama iglemi yapan DICOM Store SCP ile gonderen DICOM Store SCU arastnda imajrn sorunsuz depolandrfrnr teyit eden onaylama) o Query/Retrieve (Bagka modalitelerden imaj alma ve gosterme)

8 Modality Worklist Management (MWM) (HIS/RIS server'dan hasta listesi "worklist" alabilme). Modality Performed Procedure Step (MPPS)( Tum gahgma parametreler ini bir HIS/RIS server' a transfer etme) r Print ($ebekeye ba$h ttim clhazlardan DICOM uyumlu printer ile do$rudan resim basabilme) Aga[rda pargalar bir sistem igin belirtilmigtir. Aynr pargalar donugttirulecek olan cihaz adetince hesaplanacaktrr. Bir cihazda donriqum igin gerekli olan pargalar t 1 adet Wi-Fi Portable Dijital Flat Panel Dedektor t I adet Rontgen JeneratorU Ara YUzri 0 1 adet ig istasyonu ve Lisanslamasr t 1 adet Bilgisayarlar igin Kesintisiz Gtig Kayna[t FLAT PANEL DEDEKTOR 1. Flat panel dedektor sistemi amorf silikon olacaktr. Selenyum ve CCD tip cledekt6rler kabul edilmeyecektir. Portable dedektor masada ve akciper statifinde bulunan mevcut buki tertibatrna herhangi bir degiqiklik yaprlmadan do[rudan kasetepsisi ile kullanrlabilmelidir" Dedektor kablolu tip olmah ve a$rrhf,r enfazla3,t kgafirrh[rnda olmahdrr. 2. Flat panel dedektor yaprsr Sezyum iyodid (CsI) olmahdrr. 3. Dedektorun DQE de[erienazyo6t olmal:d,v. 4. Dedektor0n aktif gdrtinttileme alant en az35 x43 cm olacaktr. 5. Dedektor matriks deferi 2500 x 3000'den az olmayacak ve en az 14 bit derinlisinde olacaktr. 6. Bir pikselin boyutu enfazla 140 mikondan buyuk olmayacaktr. 7. Final goruntu elde etme suresi en fazla 3 saniye; ardrgrk iki gutlam arasrnclaki stire en fazla 10 saniye olacaktr. 8. Dedektor sistemi ile 5 x 5 cm'den 35 x 43 cm formatrna kadar de$igik boyutlarda gekim yaprlabilmeli, gekilen resimler I',1,2'.1, 4:1 oranlannda filme bastrrrlabilmelidir. 9. Herhangi bir uyumsuzluk olmamast amacryla dedektor tle yazfim ayru firma tarafindan tiretilmeli ve aynl marka olmahdrr' Farkr markalann oem olarak alrrup birle$tiril'erek teklif edilen sistemler kabul edilmeyecektir. Firmalar teklif ettikleri panel ve yazfimrn aynr firma tarafindan rilretildiklerine dair panel ureticisi olan firmanrn CE belgesini ve Uretici firmadan alacaklan teyid y a^$ ile belgeleyeceklerdir. 10. Dedektorunmenqeibelirtilecektir.

9 KoNTRot Uxirnsi 1. Kontrol tinitesinde kumanda konsolu, bilgisayar (akuzisyon iq istasyonu), klavye, mouse (veya trackball), qutlama butonu ve en az 19 ing LCD monitor bulunacaktrr. 2. Qekim soffasl pencereleme, yatay-dikey gevirme, anotasyon ve dlgrimler yaprlabilecektir. 3. Sistem lazer kameraya ba$arursa l:1,2:1 (yatay ve dugey), 4:1 formatlannda gdnintri gonderilebilecektir. 2. Sistemin imaj kapasitesi en az imaj olmahdrr. 3. Bu ig istasyonu DICOM 3.0 ozellikle olacak, DICOM send, print ve worklist ozellifiine sahip olmahdrr. 4. ig istasyonun da kayrth ti.im hastalar bir liste halinde gdnintrilenebilmeli ve listede Hasta adr Numarasr, Do[um Tarihi gibi veriler gorulebilmelidir. 5. Dijital Konsolden agalrdaki post processing iqlemleri yaprlabilmelidir. a. Multi-Image Display (Ekranda goklu imaj gosterimi) b. ZoomlPan (GorUntu btiyutme ve kaydrrma) c. Black and white inversion (Siyat/Beyaz dontigrimu) d. Up and down, right and left rotation(yukar/aqa$r, Sa[/Sol donuqumti) e. Windodlevel (Otomatik ve manuel pencereleme) f. Edge enhacement (Kenar belirginlegtirme) igin filtreleme segimi g. Annotasyon kaydr (Gdriintriniin herhangi bir yerine boyutlarr ve karakterleri ayarlanabilenya veya qekil yerleqtirebilme) h. Sa[/sol ve AP/PA igaretleme i. Multitasking (Qoklu iglem) j Clhazlarn kumanda panellerinden direk olarak DICOM uyumlu printerlara gonintu gdnderilebilmelidir. k. Yazrhmd agr ve mesafe olgumu yaprlabilmelidir. L Yazrhmda birden fazla imajr butun imaj haline getirebilen o:zellik olmaltdrr. (Skolyoz gekim fonksiyonu) 6. Software'de APR bolgesine gore gekilen filmlerin istenilmeyen bdlgelerini otomatik olarak ayarlayan ve gerekti[inde manuel olarak ta ayarlanabilen ozellik olmahdrr. Bu ozellik gerektifinde gekim sonrasmda manuel olarak ayarlanabilmelidir. 7. iq istasyonu tetkike ait gorunttileri her bir ekranda en az 1:1, l'.2,2:i'.2'.2 resim formatlannda gonintrileyebilmelidir. 8. Teklif edilen sistem uluslar arasr giincel ve lisansh DICOM 3.0 gorirntu transfer sistemi standartlanna uygun olmahdrr ve en az aqa$rda listelenen dzellikler bulunmahdtr. Firmalar Dicom Conformance Statement belgesi verilecektir. Yazrhm ve panel arasmda meyclana gelebilecek uyumsuzluklann ortadan kaldrnlmasr igin yanhm ve panel aynr firmanrn Uretimi,olmaltdtr. Bunun igin sadece panelin tireticisinden almacak CE belgesi ihale ve muayene kornisyonuna ibraz edilecektir.

10 e. KEsiNTisiz ctiq x.ryxacr I.Her bir flat panel kumanda konsolu ve bilgisayar sistemi ile sistemin dijital hafrzasmr, voltaj oynamalanna ve elektrik kesintilerine karqr korumak ve yapmakta oldu[u iqlemi bitirmesi amacryla, en az l0 dakika gahgtrracak uygun gugte ve en az 3 kva'hk, 1 adet gtig kayna$r (UllS) verilecektir. IO.CIHAZLA BiRLIKTE YERiINCNTT AKSESUAR VE YEDEK PARCA I Set Ti.irkge ve Orijinal Kullanma Krlavuzu 11 TEKNIK servis caranti- vnnnr< parqa ve isrenir,nlt BELGELER 1. Clhazlar (sistem) en az 2 yi garantili olacak ve bu garanti tiretici ve TtirkrLye temsilcisi ve varsa yetki verilen sattct firma tarafindan verilecektir. Garanti sriresince bakim onanm ve yedek pargadan hig bir Ucret talep edilmeyecektir. Arva bildiriminden sonra 24 saatt iginde arrzaya mtidahaledilecek ve en gok 10 grin iginde butun fonksiyonlarrylagahgtnlacaktrr, 2, Uretici ve temsilci ile varsa yetkili satrcr firma, ticretsiz garanti suresinin bitiminden sonra, en az 8 yrl sureyle iicreti kargrh$rnda yedek parga sa$lamayr taahhtit edecek ve licretsiz garanti suresinin bitiminden sonra, en az 10 yrl srireyle Ucreti kargrhgrnda yedek pargit sa$anmahdrr, Ucretsiz garanti bitiminden sonraki bakrm ve arrza durumlarrnda, yedek parga ve muhendislik hizmetleri igin aynca ticret verilecektir. 3. Teklif veren firma 2 yrl Ucretsiz garunti sonrasrnda, yrlhk bakrm ricretini yedek parga harig ve yedek parga dahil olmak iizere, cihazrn bakrm periyotlarrnr da belirterek doviz c;insinden taahhut edeceklerdir. 12 MONTAJ ve KURULUM 1. Firma cihazlan Ucretsiz olarak monte edecek ve tum malzeme ve aksesuarlarr ile gahqrr durumda teslim edecektir. Montaj igin gerekli tum malzeme ve masraflar firma tarafindan karqrlanacaktrr. 13 ngirivr f. ihaleyi alan firma, cihazlann kullarumr, bakrmr ve olasr artzalarrn giderilmesi ile kalibrasyonuna iligkin kendi e$itilmig personeli tarafrndan idarenin belirleyecefii sayrda elemana, idarece belirlenen srirede ticretsiz esitim verecektir. t4. TEKLIFLERIN HAZIRLANMASI VE DEGERLENDIRILMESI : l.teklif veren firmalar qartname maddelerine ayrl ayrl ve Turkge olarak gartnamedeki srraya gore cevap vereceklerdir. Bu cevaplar... marka model clhazt

11 hangi igaretlen ile karqrl r teknik gartname maddesi,lmayan orij inal doktlnanlan irme drgr brakrlacaktrr. 2. Tekli Firmalar demonstrasyon isteyebilir. receklerdir T Bu htiki.ilrnleri ge gerl idir. \*",-,\ BehiALIlllSOY

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots

:Wry** or,qu. :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti. T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Sayt Konu :78561713 lvlb :Birim fiyat Tespiti T.C. TLTNCELi VALiLiGi Halk Sa[h[r Mtidtirliifii q'9.toztzots Miidtirltigiimtiztin ihtiyacrna binaen ahnmasr planlanan tek ti.ip tek masa r

Detaylı

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00

ihrivlg LisrESi runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr ALIMI igi saat 10:00 T.C. SACLIK BAKANLIGI runxivn KAMU IrASrANELnni niruigi BATMAN nor,cn DEvLET HASTAI\ESr Sayt : B.10.4.ISM.4;72.00.201.'. Konu : Teklife Davet Sayn: Kurumumuzun ihtiyacr olan ACiL RADYOLOJI SERVISi iqin

Detaylı

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008

r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 r.c. girlis nren trnivnnsirnsi ioari MAr,i i$lnn sa.rrnar,nrl xondisyonu sa$kanr,rcr Sayr : 8.30.2.BTE.0.73.00.00 12008 Konu : Fiyat Tekli{iniz Saym, AqaSrda cinsi,

Detaylı

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU

(4) 2$r 0grzotz. Miktan. ONBuri NOTLAR : En son teklif kabul tarihiz.9..p...t2013 tarih saat l7:00'e kadardrr. Birimi TEKLIF FORMU + (4) T.C. ADANA VALiLiGi it sagtrt Miidiirlugri fl{:. $,;'$*ri{ ll$;i}k?}$*s*r -7 Sayr: Say: 77090304.Satmalma / - 3E I Konu: Personel Devam Kontrol Sisterni Ahmr Teklif Formu 2$r 0grzotz TEKLIF FORMU

Detaylı

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik

i1 r- n -/a -(.o''qg:do* 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi Yiik kapasitesi Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik 770 LT Plastik Trbbi Atrk Konteyneri Teknik gartnamesi 770 LT Plastik Ttbbi Attk Kontevneri Tekni* Ozellikleri Hacim Maksimum uzunluk Maksimum geniqlik Maksimum yiikseklik Maksimum kapala kadar yi.ikseklik

Detaylı

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu.

iivn 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5 cm olmahdu. GENEL AMACLI SEDYE TEKNiK $ARTNAMESi 1. KONU : Genel Amagh Sedye teknik gartnamesidil. 2. TIBB VE TEKNiK oznuiru,bn 2-1- Sedye, 205 cm boyunda, 70 cm eninde, 85 cm y{iksekl Minderlerin 0lgiilerii 183x55x5

Detaylı

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU

T.C. T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U. Bergama Dr.Faruk İlker Devlet Hastanesi 12 KANALLI BİLGİSAYARLI- DICOM UYUMLU T.C. S A Ğ L IK B A K A N L IĞ I T Ü R K İY E KAM U H A S T A N E LE R İ KU RU M U İZM İR K U Z E Y KA M U H A S T A N E LER İ B İR L İĞ İ G E N E L S E K R E T E R L İĞ İ Bergama Dr.Faruk İlker Devlet

Detaylı

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi

nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi nil ci sisrnvrr,nni rinar,ama rnxnir gnnrlvannnsi I.TANIM: Kurumumuzdaki ttim birimlerin verimlihatastz gahgabilmesi, ga[dag bir sa$hk hizmeti sunulmasro hasta kayrt sisteminin kurulmasr, mali ve idari

Detaylı

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i

BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU TEL :0 312 218 38 80 FAKS :0 312 218 34 98. KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI. EMAiL. No MALZEMENIN ADI OZELLiG i KURUM :T.C. SAGLIK BAKANLIdI BiRiM :TURKiYE ilac VE TIBBI CiHAZ KURUMU i$in ADI :KARL F SCHER NEM TAYiN CiHAZI ALIMI TARiH :.03.2015 ALIM TURU : MALZEME ALIMI TC Saglrk Bakanlqr KURUMUMUZ ANALiZ VE KONTROL

Detaylı

:78561713 :Birim fiyat Tespiti

:78561713 :Birim fiyat Tespiti Halk Sa$ VALiLici Mi.idiirlii$i Sayr Konu :78561713 :Birim fiyat Tespiti Miidiirlti[iimiize ba[h Halk. Sa[hlt Laboratuar malzemeleri igin, yaklarirk mali Yaklagrk maliyete esas olm:tk izere, KDV harig

Detaylı

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet

Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet (9+.i_ j:;1;. lr.ii..ii,r,.i. T.C. ADANA VALiLiCi it sagtrt< vtidiirtrigti Sayr: 77090304.Satrnalma i l\( Konu ; Yaklagrk Maliyet t.-\. u gsz zors YAKLA$IK MALIYETE ESAS FORM MUESSESESiNE Miidiirliigiimijze

Detaylı

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU

Sayr tl;gl. Konu : Teklif. TEKLiFFORMU T.C. ADANA VALiLiGi lalk Sa[hlr Miidii rlii$i Sayr tl;gl Konu : Teklif ADANA a6. tp.f tzotq TEKLiFFORMU Miidiirliig0miiz0n ihtiyacr olan agalrda cinsi, miktan ve

Detaylı

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU

runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU T.C SAGLIK BAKANLIGI runrivb KAMU HASTANET-,nni KURUMU KoNyA ir.,i xl,nnu HASTANELnni ninr,igi cnnnr- srxnnrnnr,igi KoNyA ngirinn ve ARA$TrRMa uasr.lxnsi vrnuiral BASTNqLI HAVA rbsisln rrrnix g.trrna.vrnsi

Detaylı

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet

iuriv,rq LisrEsi Fiyat ; Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet T.C. SAGLIK BAKANLIdI TURKiYE KAMU HASTANELEni ninlici BATMAN BOLGE DEVLET HASTANESi Sayr : B.10.4.1SM.4.72.00.20/ Konu : Teklif-e Davet Saytn :... Kurumumuzun ihliyacr olan KURULtJMI.J i$ i;i satrn ahnacakitr.

Detaylı

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni

IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni IP SAYISAL TELEFON SANTFTALI TEKNiK ozeuirueni 1. KONU Bu d6kuman ile ip sayrsal telefon santrahnda bulunmast gerekli asgari teknik ozellikler, kalite standartlarr, gar-anti ve servis kogullarr, sistem

Detaylı

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu * T C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR, PROGRAMLAR VE KANSER BAŞKAN YARDIMCILIĞI KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI GEZİCİ MAMOGRAFİ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NÜKLEER TIP ANABİLİM DALI ONALTI DEDEKTÖRLÜ SPECT GAMA KAMERA/BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ HİBRİD GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname Çukurova

Detaylı

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct

l. Sozlcgme Yaprlacak mr : FIayrr 2. $artnarnc Varnrr : Uvct Konu : Tcklif Istenmesi T.C. sa6lik BAKANLI6I BURSA HALK SA6LI6I MUDURLUGU idaremizcc llursa Halk Salhgr Miid0rliiliimiiz Bakteri Su Laboratuvarr odasr koridor giriq tarafrna qifrcli fotoselli kapr takrlmasr

Detaylı

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri

{/.. t oa /2ors. Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti. T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri 4 @ SaSl*ic *i:k**i+$r runcsd rnlr sa6u6r T.C. TIJNCELI VALiLiGi Halk Sagh$r Miidtirhifri Sayr : 785617t3 fua Zl Konu: Birim Fiyat Ter;piti {/.. t oa /2ors Miidiirliigi.imiize ba$h Toplum SaShSr Merkepleri

Detaylı

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I

TURKKIZI. eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna. runx KztLA. nxezi. aininl t=rl IB6B KUZEY MARMARA BOICE N I ',I TURKKIZI IB6B runx KztLA KUZEY MARMARA BOICE eilcisnvnn ve ge:vr TEKN T gnnrna N I ',I nxezi aininl t=rl \ 1. TANIMLAR : taqrr. Bu madde tarif edilen sozlegme ve eklerinde kull " Tiirk Krztlayt", Kuzey

Detaylı

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ

Hazırlayanlar: Dan. Ahmet ÖZÇAM Dr. M. Mahir ÜLGÜ GÖRÜNTÜ ARŞİVLEME VE İLETİŞİM SİSTEMİ (PACS) ALIMI ÇERÇEVE İLKELERİ Özet: T.C. Sağlık Bakanlığı Devlet Hastanelerinin Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi (PACS) ile Radyoloji Bilgi Sistemi (RBS) alımları

Detaylı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemize ait ihtiyaçlar için aşağıda verilen Mal alım ile ilgili 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili maddesi ile satın

Detaylı

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri

Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Mikrobiyoloji Laboratuvarı için Teknik Şartname Hazırlama İlkeleri Doç. Dr. Cüneyt ÖZAKIN Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD 1. İhtiyacın ortaya çıkması 2. Satın alma bilgisinin oluşturulması

Detaylı

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir.

sayr Konu : Tektif NOT: Teklifler toplam bedel iizerinden deferlendirilecektir. T,C VALiLidi sayr Konu : Tektif e Halk Sa$rlr MUdurluEii 014 TEKLIF FORMU Mudurlugumuzun ihtiyacr olan agaprda cinsi, miktarr ve ozellikleri belirtilen ( 2 iqi ; 4?34 sayrlr Kamu ihale Kanunun 22 rnaddesi

Detaylı

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz.

l) SOz konusu ili.. L (rakamla),... Ttirk Lirasr (yanyla\ yapmayr kabul ve taahhut ederim/ederiz. DOGRUDAN TEMIN TEKLIF MEKTUBU TCDD 3 BOLGE vruounr-ugu uer ve ruzvmr ALrM rovusyonu BA$KANr-rcrNe Alsancak/ZMIR Teklif Sahibinin Adr Soyadr lticaret Unvanr Agrk Tebligat Adresi Baglr Bulundugu Vergi Dairesi

Detaylı

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191

HARPUT KURS VE OKUL ÖĞRENCİLERİNE YARDIM DERNEĞİ. Ali Rıza Septioğlu Bulvarı No:113 23-297-191 DOĞRUDAN TEMİN İLANI Elazığ ili SODES Başarıya Koşuyorum Projesi kapsamında Güvenlik Sistemleri alımına ilişkin SODES 2011 Uygulama Esas ve Usullerinin Madde 13/9 maddesine göre Doğrudan temin usulü ile

Detaylı

6{-l. sayr ' Konu : Teklif

6{-l. sayr ' Konu : Teklif T.C. ADANA VAL LiGi Halk Sagltgt MiidUrlii!ii sayr ' 6{-l Konu : Teklif ADANA t5logtzorg TEKLIF FORMU Mtidi.ilijoUmtiztin ihtiyact olan agaorda cinsi, miktan ve ozellikleri belirtilen 2 Kalem Mal Alrmr

Detaylı

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TOPLU ULAŞIM ARAÇ TAKİP VE KAMERA PROJESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Proje kapsamında kurulacak araç takip ve kamera altyapısına ait detaylar aşağıdadır. 2. Kurulacak sisteme ilişkin Merkez Donanım ve yazılımı

Detaylı

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ MÜESESESİ KAMERA KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ TEKNİK ÖZELLİKLER

2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ MÜESESESİ KAMERA KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ TEKNİK ÖZELLİKLER 2014 YILI TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU ÜZÜLMEZ MÜESESESİ KAMERA KONTROL SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ AMAÇ Kurumumuz Üzülmez Taşkömürü İşletme Müessesesi sahasında belirlenen noktalara kamera yerleştirilmesi,

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa 1 / 6

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ. Sayfa 1 / 6 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA TESİSLERİ CCTV KAPALI DEVRE KAMERA SİSTEMİ KURULUM İŞİ GENEL TEKNİK ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 1. GENEL ÖZELLİKLER 1.1. Satın alınacak olan tüm cihazlar 365 gün 24 saat çalışabilirlik

Detaylı