Cecily von Ziegessar. Çik-Lit Çeviren: Zeynep Yefliltuna

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cecily von Ziegessar. Çik-Lit Çeviren: Zeynep Yefliltuna"

Transkript

1

2 ANCA RÜYANDA GÖRÜRSÜN Cecily von Ziegessar Çik-Lit Çeviren: Zeynep Yefliltuna Dedikoducu K z n dünyas nda siz de yer al n -bu öyle bir dünya ki, sizi VIP ve k rm z hal partilerin davetli listesine ancak k skançl k ve ihanet ald rabilir Gerçi bu iki suçu da çoktan iflledi inizi düflünüyorsan z, durum baflka tabii. Ifl klar, kamera ve skandal! Hollywood flehrimizi ele geçirdi ve S ilk sinema filmi için flimdiden haz r. Duydu uma göre rol arkadafl T yle, set d fl nda da ifli pifliriyormufl. Peki bunun Hamptons mahkumu N için anlam ne? Ve flayet N serbestse, B ye n olcak? Hofl, kendisi flu s ralar Londra da soylu sevgilisiyle ilgilenmekle meflgul. Ama benim kitab mda, beyaz atl prens her zaman N olacak ya da dizimde. Neyse, flimdilik arkan za yaslan n, rahatlay n ve gösterinin keyfini ç kart n! 2

3 MAHKUM PRENSES Philippa Gregory Tarihi Roman / 632 syf. / Çeviren: Özlem Malkara Tutku. Kader. Ve tarihi de ifltirecek bir seçim. Aragonlu Katherine nin müthifl hikayesi... Müstakbel kay npederi ülkeye gelifline büyük tepki gösterince, Katherine nin inanc s nan yor. Arthur daha ufac k bir çocuk; yiyecekler bir tuhaf ve adetler de bir o kadar kaba. Katherine zamanla birinci Tudor hükümdarl na al fl yor ve Arthur un kar s olarak sürdürdü ü hayat daha katlan labilir bir hale geliyor. Bu anlaflmal evlilikteyse beklenmedik bir anda narin ve tutkulu bir aflk filizleniyor. Bu çal flkan genç adam öldü ünde ise, Katherine kendi gelece ine yön vermek üzere yaln z bafl na kal yor. Bir kraliçe olarak hanedanl n nas l devam ettirecek? Elbette, Arthur un e lenceli ama fl mar k erkek kardefli Henry yle evlenerek. 3

4 OKS JEN Carol Cassella ROMAN / 456 syf. / Çeviren: Nükhet Amonoel Kendine güven, ifline güven, çok çal fl ve bir anda neyin varsa hepsi, küçük, insani bir hata yüzünden avuçlar n n içinden kay p gitsin. Oksijen de, meslek, iliflkiler ve aileye dair samimi öyküler ciddi bir t p dramas yla çarp fl yor. Carol Cassella n n gerilim dolu roman Oksijen de, kariyerinin doruk noktas nda bir anestezi uzman olan Dr. Marie Heaton, bir ameliyathanenin duvarlar ard nda yaflanan felaketin do urdu u kiflisel ve profesyonel çalkant lara gö üs germek zorunda kal yor. Yanl fl tedavi yüzünden aç lan milyon dolarl k davay kaybetmeye her gün biraz daha yaklaflt n farkeden Marie, kendisini, becerilerini, ifl arkadafllar n ve hayatta yapt seçimleri sorguluyor. 4

5 EVL AfiIKLAR Jackie Collins Çik-lit / 408 syf. / Çeviren: Beril Tüccarbafl o lu U ur Derhal bütün randevular n z iptal edin, telefonu fiflten çekin ve kendinizi fl mart n. -Mirror Milyonlar n tutkusu yazar Jackie Collins, bu yepyeni roman yla, ihtiras ve aflk n evlilik ve güçle çarp flt noktada yaflanan gerçeklere fl k tutuyor. Ve bu çarp flma bir cinayetle son buluyor. 5

6 KANKOL KLER Christopher Moore Çik-lit / 416 syf. / Çeviren:Berna Gülp nar Herkes bir gün ölecek mi dediniz? yok can m! Genç bir Jack Kerouac özentisi olan Tommy Flood, sanat perisini bulmak ve biraz da maceraya at lmak için Indiana daki evini terkeder. Ancak tek bulabildi i, k sa zaman önce bir vampire dönüfltürülen ve bu yeni hayatla bafl etmenin yollar n arayan, seksi k z l kafa Jody dir. kisi birlikte, yollar na ç kan çeflitli cesetler, baz flüphe çekici polisler ve korkunç bir ihtiyar vampirle karfl karfl ya gelerek San Francisco nun alt n üstüne getirirler. Maceradan maceraya kofltuklar s rada ayn zamanda ölüm, aflk ve vampir mekanizmas yla ilgili baz flafl rt c gerçekleri keflfederler. 6

7 DÖRT MEVS M Laurell Corona Tarihi Roman / 440 syf. / Çeviren: Selim Yeniçeri Chiaretta ve Maddalena, birbirlerinden gündüz ve gece kadar farkl d r. ki k zkardefl henüz bebekken, Venedik in, bahçesine b rak lan bebekleriyle nam salm fl hastanesi ve dünyaca ünlü müzik akademisi Ospedale della Pietà n n (Pietà Hastanesi nin) basamaklar nda b rak lm fllard r. Ateflli ruhlu ve asi Chiaretta, Venedik in büyük aristokrat ailelerinden birine gelin girerek zaman içinde flehrin en güçlü kad nlar ndan biri haline gelir. Maddalena ise bir keman virtüözü olur ve Antonio Vivaldi için ilham kayna na dönüflür. Dört Mevsim, Venedik in 18. yüzy ldaki halini ve bu iki s rad fl kad n n yaflamlar n ve aflklar n renkli bir hayal gücüyle zenginlefltirerek anlat yor. 7

8 AfiIK VE GURURLU Melissa Nathan Çik-lit / 384 syf. / Çeviren: Simge Konu Devasa egoya sahip erkeklerin kendilerini paramparça edecek yetene e sahip kad nlar arad dünyaca bilinen bir gerçektir. Dergi yazar Jasmin Fields, hay r amaçl bir Aflk ve Gurur uyarlamas nda Elizabeth Bennet rolüne mahkum kald nda, oyunun yönetmenin, Hollywood da yürekleri yerinden oynatan Harry Noble n, tam da düflündü ü kadar züppe bir adam oldu unu görünce hiç flafl rmaz. Sonuçta karfl s nda duran bu adam, köflesi için muazzam bir malzeme ve provalar için de eflsiz bir e lence kayna d r. Ve derken büyük bir felaket yaflan r. Jazz n en yak n arkadafl, ona bir paket çikolata almay bile çok gören bir adam için genç kad n terkeder, ailesi gözleri önünde parçalanmaya bafllar ve ödüllü köflesi h zla yokufl afla inifle geçer. Ve daha da beteri, Harry Noble n gözleri hala inatla üstündedir. 8

9 UNUTULMAZ Cecily von Ziegesar Çik-lit / 248 syf. / Çeviren: Alev fiimflek B R KIZ, B R it-girl, B R o-k z OLAB LMEK Ç N NE KADAR LER G DEB L R... Waverly ye gelirken Jenny nin tek hayali vard. O da, milletin rüyas n süsleyen, inan lmaz sofistike ve bafldöndürücü bir Jenny yaratmakt. Ve iflte nihayet hayalleri gerçeklefliyor. Hatta okulun en popüler iki k z Callie Vernon ve Brett Messerschmidt le ayn oday paylafl yor ve edepsiz Tinsley Carmicheal n eski yata n art k o kullan yor. Kendini o yatakta uyurken bile öylesine haval hissediyor ki! Ama art k Tinsley geri döndü ve acaba Waverly bu dört k z ayn anda bar nd rabilecek kadar genifl mi? Hepsi birbirinden güzel, zeki ve biraz da çatlak Ama her ne olursa olsun sadece içlerinden biri yeni it-girl tac na kavuflacak. 9

10 DEXTER Jeff Lindsay Polisiye / 312 syf. / Çeviren: Ünver Alibey Dexter Morgan için hayat çok zor. Özellikle de Miami Polis Departman için çal fl rken, dünyadaki vicdan sahibi tek seri katil olmak hiç de kolay de il. fiüphe uyand rmamak için Dexter, büründü ü role baflar yla ayak uydurmak zorunda. Giderek dünyan n bir numaral h mb l seri katiline dönüflerek k z arkadafl ve onun çocuklar yla daha fazla zaman geçirmeli. Ancak tam bu s rada Miami de korkunç bir psikopat iflledi i cinayetlerle ün sal yor. Bu öyle bir katildir ki, öldürürken kulland teknikler Dexter n bile nutkunun tutulmas na neden olur. Demir kadar sert bir polis olan k zkardefli Deborah, davaya atan nca, bir anda Dexter için her fley netlik kazan r. Bir an önce sakland delikten d flar ç kmal ve o canavar geç olmadan avlamal d r. Tabii, bu arada kendi av olmazsa 10

11 LANETL SEVG L Melissa Marr GENÇ / 416 syf. / Çeviren: Zeynep Heyzen Atefl Geçmiflten bugüne, görünmezlere bak p görünmezleri gören herkesin bafl na çok ama çok kötü olaylar gelmiflti. Tek fluçlar vard. S rf bu lanetli yetenek yüzünden, görmemeleri gereken fleyleri görmek... Sak n bakma. Sak n görme. Sak n duyma. Sak n dinleme. Peflinde periler olsa bile. çlerinden birinin yan nda bir kurt olsa bile. Ve bir di eri de yüre ini yerinden oynatacak kadar yak fl kl olsa bile, de il ona yaln zca bakmak, bir ömür onun yan ndan ayr lmamak istesen bile ve günefli ebediyen yüzünde hissedece ini bilsen bile. Bakma. Görme. Duyma. Dinleme. Hay r demek, daha önce hiç bu kadar imkans za yak n olmam flt. 11

12 JÜLYET Suzanne Selfors GENÇ / 304 syf. / Çeviren: Ebru Özdemir Broadway li Wallingford lardan, on yedi yafl ndaki Mimi Wallingford, ço u k z n ancak hayalini kurabilece i türden bir hayata sahip. Tabii, bu rüya hayata sanatç ailesinin haz rlad Romeo ve Jülyet uyarlamas nda pay na düflen baflrol de dahil. Oysa oyunculuk Mimi nin hayallerini süsleyen bir gelecek de il ve elindeki senaryoyu neflterle de ifltirip doktor olabilmek için büyükçe bir mücadelenin içinde. Verona l Capulet lerden, on dört yafl ndaki Jülyet Capulet inse yapayaln z bir hayat var. Ailesini yiyip bitiren bir kan davas n n ve çelik bilekli annesinin zorla bafl na dolamaya çal flt bir evlili in mahkumu. Bu zoraki evlilikten kurtulmak için de gereken her fleyi yapmaya haz r. Kurtuluflu poposunda ç kan ç banla ilgili bir yalana ya da daha da tehlikeli olaylara ba l olsa bile ev-len-me-ye-cek. 12

13 G ZL YED LER AYNEN DEVAM Enid Blyton GENÇ / 176 syf. / Çeviren: Görkem Köymen Peter, Janet, Jack, Barbara, Pam, Colin ve George ile tan fl n. Onlar meflhur Gizli Yediler! Her türlü s rr her an çözmeye haz rlar! Elinizdeki bu macerada kötü gibi görünen bir adam, George un bafl n polisle derde sokunca Gizli Yediler in tepesi at yor. Çetemiz, pefline düfltükleri bu adam n birtak m tuhaf dolaplar çevirdi inin fark nda, ama acaba ne? Bu kez ince yöntemler kullanarak olay dikkatlice soruflturmak ve esrar perdesini ard na kadar aralamak zorundalar. 13

14 AFACAN 5 LER KARAVANLA KAÇIYOR Enid Blyton GENÇ / 320 syf. / Çeviren: Engin Karadeniz flte Afacan Befller! Julian, Dick, Anne, George ve tabii Timothy yi de unutmayal m. Befllimiz tatillerini karavanla seyahat yaparak geçirmeye karar veriyor. Her fley harika olacak! Yolda bir sirk kafilesiyle karfl lafl nca yine maceran n göbe ine düfltüklerini farkediyorlar. Sirkteki herkesin arkadafl canl s oldu u söylenemez. Etrafta palyaçoluk yapmak d fl nda sinsi planlar olan birileri mi var yoksa?.. 14

15 BEfi NC CADDE 1 NUMARA Candace Bushnell Ç K-L T / 584 syf. / ISBN: /... TL Çeviren: B GE TURAN Jane Austen elinde martinisiyle hayal edin; ya da paten kayan bir Jonathan Swift düflünün. -Sunday Telegraph Manhattan n en eski ve en tarihi mahallelerinden birinde kule gibi yükselen Art Deco stili Beflinci Cadde 1 Numara eflsiz bir adres. Öyle ya da böyle, anca hak kazan p girebilece iniz bir bina. Candace Bushnell in yeni romanı, Beflinci Cadde 1 Numara daki kadınlar için bu apartmanda bir daire sahibi olmak, büyük bir özenle kurmayı baflardıkları hayatlarının olmazsa olmazı. Yatırım fonu kralının karısından ihtiyar dedikodu yazarına, özgür ruhlu L.A kaçkını aktriste kadar herkesin zengin bir hayata kavuflmak için baflvurdu u oyun planı, bu meflhur binanın ihtiflamlı çatısı altında bulufluyor. 15

16 GÜNDÜZ ÖLÜSÜ Charlaine Harris ROMAN / 436 syf. / / TL Çeviren: Y T DE ER BENG BiR GÜNEYL VAMP R ROMANI Sookie Stackhouse, Louisina n n ufak bir kasabas nda, kendi halinde bir bar garsonu. Sessiz, sakin, etliye sütlüye kar flmaz ve öyle çok s k d flar ç kmaz. Güzel olmad ndan de il. Güzel bir k z. Sadece, Sookie bir çeflit beceriksizli e sahip. nsanlar n zihnini okuyabiliyor. Bu yüzden de erkekler taraf ndan pek tercih edilmiyor, diyelim. Bir gün Bill ile tan fl yor, uzun boylu, yak fl kl, esmer -üstelik Sookie adam n akl ndan geçen tek kelimeyi bile duymuyor. Bill, Sookie nin hayat boyunca bekledi i erkek... Fakat Bill in de kendine has bir beceriksizli i var. O bir vampir, hem de kötü flöhretlisinden. 16

17 ÖZENT LER N NT KAMI Lisi Harrison GENÇ / 330 syf. / / TL Çeviren: ZÜBEYDE YAYMAN bir FISTIKLAR TAKIMI roman Befl güzel k z, çirkin yüzünü göstermek üzere... F st klar Tak m... Aralar na girmekten daha zor bir fley varsa, o da aralar nda kalabilmek. 17

18 PANDORA NIN KIZI Iris Johansen PS KOLOJ K GER L M / 420 syf / TL Çeviren: EL F SANCAKO LU Iris Johansen n flu ana dek hakk nda en çok tart fl lan ve en ilgi çeken roman nda ölüm kal m mücadelesi verirken bir yandan da zihninin en gizli s rlar n aç a ç karmak zorunda kalan bir kad nla tan fl yoruz. Baflar l doktor Megan her an her fleyini kaybedebilir ama önce hayat n n s rlar n aç a ç karmak zorunda. Üstelik tarif bile edilemeyecek kadar korkunç bir güce sahip. Dahas, bu gücün kontrol alt na al n p yok edilmesi gerekiyor. 18

19 DEFTER Nicholas Sparks ROMANS / 276 syf. / / 13 TL Çeviren: ZEYNEP YEfi LTUNA T TAN K TEK AfiK KADAR KALICI VE ACITICI. ROMANT ZM VE HT RASIN SINIRLARI ZORLADI I, NSANA HER fiey UNUTTURAN B R AfiK. Bir yerlerde, diye düflündü Noah Calhoun, ay fl n n alt nda otururken, tam flu anda, aflkla seviflenler var. Defter, romantik bir ç kmaz n etraf nda geliflen bir aflk kaybedip yeniden kavuflma hikâyesi. Henüz 20 yafl nda bile olmayan iki genç, ki farkl iki dünyan n insan onlar, bir yaz karfl lafl r, ilk bak flta afl k olur ve tüm tatili birlikte geçirir. Fakat trajik hatta travmatik biçimde yollar ayr l r. Y llar sonra biraraya geldiklerinde, aralar ndaki tutkulu aflk yeniden alevlenir. Ancak ikisinden birinin gerçek aflk ve s n f na uygun hareket etmek aras nda seçim yapmas ve bunun sonuçlar na katlanmas gerekecektir. 19

20 VAD DEK ZAMBAK Honoré de Balzac TAR H ROMAN / 370 syf / TL Çeviren: NUR YE Y TLER Balzac, geçen zamanla güçlenen bu ola anüstü romanda dehasını ortaya koyuyor ve ihtiflamlı Loire Vadisi'nde geçen benzersiz bir aflkı betimliyor. Genç ve baflarılı Felix ile kendisinden yaflça büyük, güzeller güzeli Henriette'in yolu imkânsız bir aflkta kesifliyor. Ancak Henriette'in, Felix'in içten sevgisine verdi i beklenmedik yanıt vadideki zambak ve aflkın kadınsı yönüyle ilgili gerçekleri gözler önüne seriyor. Otobiyografik özelli iyle sıradıflı ve romantik bir eser olan Vadideki Zambak, Balzac'ın kendisinin de sayısız romanı arasında en sevdi i yapıtıdır. 20

21 AfiK HAKKINDA B LD M fieyler Kate Le Vann GENÇ / 175 syf. / / TL Çeviren: ALEV fi MfiEK Aflk hakk nda bildi im seyler. 1. nsanlar hislerini kolay kolay aç k etmez. 2. ki insan n aras nda geçenlerin o iki kifli aras nda kalmas garanti de ildir. 3. Aflk ac s atlat labilir bir hal midir, bilmiyorum. Livia n n ilk aflk tecrübesi, hayalk r kl ile son bulmufltu. Yaln z art k her fley de iflmek üzere. Hastal kla geçen onca y ldan sonra Livia, yaz tatilini abisiyle Amerika da geçirmeye haz r. Kaybetti i zaman telafi ederken bir yandan da yaflad klar n özel bloguna not ediyor. Düflledi i her fley Amerika da, üstelik bir de Adam la tan fl yor. Livia geçmiflini arkas nda b rak p yeniden afl k olma riskine girebilecek mi? 21

22 DA DA MACERA Enid Blyton GENÇ /258 syf. / / TL Çeviren: BER L TÜCCARBAfiIO LU U UR Dünyan n en popüler gençlik edebiyat yazarlar ndan Enid Blyton dan heyecan verici bir macera! Bayan Mannering, Galler de, yani da da huzurlu bir tatilin çocuklar bir baflka tehlikeli serüvene daha sürüklemeyece ini düflünüyordu. Ne kadar da yan l yordu! Philip, Dinah, Lucy-Ann ve Jack çok geçmeden bo azlar na kadar maceraya batacakt. Gümbürdeyen bir da, uluyan kurtlar ve dünyaya hakim olmay planlayan manyak bir dahiyle karfl karfl yayd lar. 22

23 HER fiey AfiK Ç N Megan Gressor & Kerry Cook 365 syf. / / TL Çeviren: EL F SUBAfi Seni nas l m seviyorum? zin ver, anlatay m. Elizabeth Barret Browning in ünlü dizesi, elinizdeki kitab nefis biçimde özetliyor. Her fiey Aflk çin, tarihten günümüze kadar uzanan 37 gerçek aflk hikâyesini bizimle paylafl yor. Bonnie ve Clyde n ünlü suç e lenceleri, fiah Cihan n güzel Ercüment e olan aflk n n bir an t olarak gösteriflli Tac Mahal i yapt rmas, Roman Polanski ve Sharon Tate in talihsiz sevdas, Oscar Wilde ve Lord Alfred Douglas n fliirlere konu olan, ad n koymaya cesaret olmayan aflk... Coflku, tutku, macera ve trajedi, bu mükemmel toplamada baflrolde. 23

24 SAVAfiÇI KED LER Erin Hunter GENÇ / 315 syf. / / TL Çeviren: BARBAROS BOSTAN SADECE ATEfi, KAB LEM Z KURTARAB L R... Dört ayr vahfli kedi Kabilesi, güçlü atalar taraf ndan belirlenen kanunlar do rultusunda nesillerdir ayn orman paylaflm flt. Oysa flimdi savaflç kanunlar tehdit alt nda ve fiimflek Kabilesi kedileri ölümcül bir tehlike içinde. Kötü kalpli Gölge Kabilesi her geçen gün daha da büyüyor. Asil savaflç lar bir bir ölüyor -ve baz ölümler di erlerinden çok daha gizemli. Bu kargaflan n tam ortas nda, resme Rusty ad nda bir ev kedisi dahil oluyor... Ki bu s radan ev kedisi, belki de aralar ndaki en cesur savaflç d r, kim bilir. 24

25 ALIfiVER fikol K VE EVL L K Sophie Kinsella Ç K-L T / 20 syf. / / TL Çeviren: B GE TURAN Becky art k bir film kahraman! 2009 fiubat itibariyle Al flveriflkolik de bir Hollywood efsanesi oldu! Dünya tarihinde ilk kez Becky Bloomwood un hayat nda ne varsa süt limand. Bir al flverifl dan flman na dönüflerek hayallerindeki ifle kavuflmufltu. Baflka insanlar n paras n harcay p bir de üstüne maafl al yordu. Erkek arkadafl Luke ile Manhattan da muhteflem bir evde oturuyordu. Hatta ortak bir hesaplar bile vard. Hofl, Miu Miu bir etek ev gideri s n f na girer mi girmez mi konusunda henüz fikirbirli ine varamam fllard, ama olsun. Derken Luke evlenme teklif etti. Ve birdenbire her fleyiyle süt liman olan o hayat keflmekefle dönüfltü. 25

26 TUDOR Elizabeth Massie TAR H ROMAN / 380 syf / TL Çeviren: BER L TÜCCARBAfiIO LU Tudors un ikinci sezonunun zengin ayr nt larla dolu roman, Henry ve Anne aras ndaki aflk n tarihi ve dramatik önemini gözler önüne seriyor. ngiltere Kral VIII. Henry nin kraliyetinde muhalefet yükseliyordu. Kral n, nikâh n n iptali hususunda papal kla süregiden tart flmas, Reformasyon u atefllemek üzereydi. Henry nin bir sonraki ad m, uzun zamand r bekledi i Anne Boleyn le evlili ini gerçeklefltirmek için yeni bir baflpiskopos atamak olacakt. Sarayda bir zamanlar H&K armas tafl yan ne var ne yoksa kald r l p yerine H&A armal olanlar kondu unda, kraliyetteki önemli de iflikliklerin ilk ad m at lm fl oldu. 26

27 KEM KTEN KÜLE Kathy Reichs POL S YE / 476 syf. / / TL Çeviren: BER L U UR TÜCCARBAfiIO LU Dizimax in y ld z Bones a ilham veren maceralar! lk tan? Ayak parmaklar nda deformasyon. Tarak kemi inde hasar. Lokal enfeksiyon mevcut. Tüm vücudu etkileyen bir hastal k? Belki. Ölüm sonras tahribat söz konusu. nsan eliyle mi, do al yolla m dersen, her ikisi de mümkün. Kesin bir bulgu yok. skelet küçük bir k za aitti. On dört yafl nda ya vard ya yoktu ve adli t p antropologu Dr. Temperance Brennan, duygular n kontrol edebilmek için kendisiyle mücadele ediyordu. Ölüm nedeni araflt rma memuru Yves Bradette, kaçamak cevaplarla yetiniyor, kemiklerin y llar öncesinden kalma oldu unu söyleyerek olayla ilgilenmiyordu. Fakat Tempe, Bradette in bir fleyler gizledi inden neredeyse emindi. 27

28 HUZURSUZ William Boyd TAR H ROMAN / 440 syf / TL Çeviren: ÜNVER AL BEY William Boyd, neslinin en baflar l romanc s. -Independent Sene Eva Delectorskaya, Paris te yaflayan, güzeller güzeli, 28 yafl nda bir genç kad n. Savafl patlak verdi inde gizemli bir ngiliz centilmeni olan Lucas Romer onu ngiliz Gizli Servisi ne al yor ve Lucas n e itmenli iyle Eva, kusursuz casus olman n yollar n ö reniyor. Duygular n gizlemeye ve kimseye güvenmemeye odaklan yor -en çok da sevdiklerine. Savafl sona erdikten sonra Eva, baflar l bir flekilde tipik bir ngiliz ev kad n na dönüflüyor ve bir anne olarak kendine yeni bir hayat kuruyor. Fakat casus, her zaman casustur! Tarihler 1976 y gösterdi inde Eva son bir görevi tamamlamak zorunda ve bu kez tek bafl na üstesinden gelemeyece i bir senaryo söz konusu. K z n n yard m na ihtiyac var. 28

29 ÖLÜMSÜZ VE ADES Z Mary-Janice Davidson Ç K-L T / 240 syf. / / TL Çeviren: ZEYNEP YEfi LTUNA Betsy, bir yandan yarine kavuflma derdi içinde, bir yandan bodrum kattakilerle çarp fl yor, bir yandan da ayakkab çantas ndan geri kalmaman n peflinde! Kraliçesi Betsy Taylor, nefes kesici yak fl kl l yla göz dolduran niflanl s, vampir Eric Sinclair ile dü ün haz rl klar n n tam ortas ndayd. Ölüm ya da kan içme zorunlulu u gibi ufak tefek mevzular n yolunu t kamas na kesinlikle izin vermeyecekti. Fakat tüm olay buket buket çiçekler ve hediyelerden ibaret de ildi çünkü Betsy, geçmiflteki hatalar n düzeltmesini isteyen hayaletler taraf ndan kovalan yordu. Art, seri katilin teki ortal kta ipini koparm fl vaziyette dolanmaktayd! Tüm kurbanlar ise uzun boylu sar fl n kad nlard, tam Betsy tipi yani! 29

30 NANA Émile Zola TAR H ROMAN / 595 syf / TL Çeviren: NUR YE Y TLER Nana n n ele avuca s d r lamaz hedonizminin, lüks ve dekadan hayat sevdas n n s n r yoktu. Fakat hayat n n büyük bir bedeli olacakt. Paris gecekondular ndan sokaklara, sokaklardan sahneye, sahnelerden üst s n f fahifleli e... Bu roman meflhur kokot Nana n n hikâyesi. Öyle bir güzellik ki Nana, zengin erkekler, kontlar ve markiler ayaklar na kapan r, asil han mefendiler Nana n n varl n gölgede b rakabilmek için ç rp n r durur, hatta âfl klar u runda kendini öldürür. Paris 1880 de, ilk yay nlad gün 55 bin kopya satan olay roman, Paris in elit Parizyen atmosferinin ard ndaki çürümüfllü ü nefis, etkili ve arzulanan bir kad n n hikâyesi üzerinden ifade eden, unutulmaz bir klasik... 30

31 GUCCI KIZLARI Jasmine Oliver GENÇ / 230 syf. / / TL Çeviren: SEÇ L ERSEK Moda okulu, Sinead, Marina ve Frankie nin hayalini kurdu u gibiydi: Müthifl tasar mlar, harika kumafllar, vintage stiller... Üstüne üstlük erkekler! En flahanelerinden birinin soka n tam karfl s nda oturdu unu da belirtmek isteriz. Frankie foto rafç Travis le arkadafl oluyor ancak Gucci k z Sinead in de kendi planlar var! Böylece Frankie kendini arkadafl n n yeni sevgilisiyle sarmafl dolafl bulunca ortam az c k gerilecek. Sinead in hayat düflüfle geçmiflken, Marina olaya müdahale edip sorunu çözebilecek mi? K zlar moda okulunda hem fleytan n baca- n k r p hem de arkadafl kalmay becerebilecekler mi acaba? 31

32 KAYIP KOLON Eoin Colfer GENÇ /372 syf. / / TL Çeviren: BARBAROS BOSTAN Genç suç dehas Artemis Fowl u rakibiyle karfl karfl ya getirmek için baya uzun süre bekledim. Ve nihayet, o gün geldi. kinci bir çocuk dahi, perilerin gerçekten var oldu unu keflfetti ve bilimsel bir araflt rma için onlardan birini yakalamay kafaya koydu. Ve bu öyle s radan bir peri de de il. Yeni kahraman m z bir fleytan, yani insano lu taraf ndan bilinen en nefret dolu yarat tuza na düflürmeye niyetli. nsano lu, antik zamandan kalma basit bir büyü sayesinde fleytanlardan korunuyor ve Artemis de bu büyünün bozulmas n engellemek zorunda. E er baflaramazsa, bu kana susam fl kabile, yeryüzünde yaflayan insanlar n her birini yok etmek için bir kez daha harekete geçecek. Çünkü fleytanlar n hayattaki yegâne amac insan soyunu ortadan kald rmak. 32

33 G ZL YED LER Z PEfi NDE Enid Blyton GENÇ / 164 syf. / / 7.00 TL Çeviren: GÖRKEM KÖYMEN Peter, Janet, Jack, Barbara, Pam, Colin ve George ile tan fl n! Onlar Gizli Yediler -her türlü s rr her an çözmeye haz rlar! Tigger n Ah r nda birtak m dolaplar dönüyordu ve Gizli Yediler i hemen bir merak sard. Peter yaln zca bir dedikodu oldu unu savunsa da, Jack kulak misafiri oldu u garip konuflman n söylentiden ibaret oldu unu hiç sanm yordu. Anlafl lan, Yediler yine heyecan dolu, yeni bir maceran n efli indeydi... 33

34 BIRDY William Wharton GENÇ / 452 syf. / / TL Çeviren: EVR M fiolpan lk kez Türkçe ye çevrilen kufladam Birdy nin hikâyesi, henüz do mam fl okurlar için bile klasik olacak. Askeri bir hastanenin dört duvar aras nda kapanm fl oturuyor Birdy. Ç t ç karmadan. Ama onun deli oldu unu söylemek kimin haddine! Vasat n alt bir tip olan ordu psikiyatr, hastas n n kendini kufl olarak kabul etti ini hâlâ kavrayamad için, belki bu kopmufl vakayla iletiflim kurabilir diye hesap ederek Birdy nin çocukluk arkadafl n devreye sokuyor. Genç bir adam n önlenemez kaçma ihtiyac, kufllara ve uçmak merak na odaklanan Birdy, espri, zekâ, gerilim, trajedi ve hasret dolu bir öykü anlat yor. 34

35 U URSUZ Meg Cabot GENÇ /312 syf. / / TL Çeviren: DA ARAKLIO LU LAKABININ HAKKINI VEREN B R KIZILKAFANIN NEW YORK MACERALARI JEAN HONEYCHURCH ün s k c ismi d fl nda nefret etti i tek fley, lakab yd : U ursuz. fianss zl k, gitti i hiçbir yerde yakas n b - rakm yordu -zaten Jean de s rf bu yüzden New York a, teyzesi ve enifltesinin yan na tafl nd na seviniyordu ya. Belki de ülkenin di- er ucundayken talih bir gün U ursuz a gülerdi. Ya da en az ndan U ursuz, kendi yaflad kasabada yol açt kargafladan ve kötü ününden kurtulmufl olurdu. Fakat anlafl lan, dertler ve belalar New York a kadar onu takip etmiflti. Ve bu belalar da, ailenin günah keçisini evinde görmekten memnun olmayan kuzeni Tory ye büyük s k nt yaratm flt. Güzeller güzeli, göz al c Tory nin tehlikeli bir s rr vard -U ursuz yüzünden ortaya ç kacak olan bir s rd bu. 35

36 AFACAN 5 LER KAÇAKÇILAR TEPES NDE Enid Blyton GENÇ / 300 syf. / / TL Çeviren: ENG N KARADEN Z Afacan Befller grubu -Julian, Dick, Anne, George ve Timmy- bu defa hep birlikte bir arkadafllar n ziyaret için Kaçakç lar Tepesi ne gidiyor. Bizim ekibi bu evde büyük bir macera bekliyor. Kaçakç lar Tepesi, alt ndan say s z gizli tünel geçen, çok eski bir malikâne. Fakat bu müthifl gizemin fark nda olan sadece befllimiz de il Tünelleri kullanan birileri daha var! Kim bu insanlar ve neden oralarda dolafl yorlar? Cevab bulmak befl kafadara kal yor! 36

37 LEYD MACBETH Susan Fraser King TAR H ROMAN / 488 syf / TL Çeviren: MEHMET KARAOSMANO LU Bir kral n torunuyum ve bir prensin k z y m, iki kez evlenmifl bir kad n m, ayn zamanda bir kraliçeyim. Okla ve k l çla dövüfltüm, çocuklar m dünyaya getirmek için diflimi t rna ma tak p savaflt m. Aflk ve nefretin en derinini tatt m... Leydi Macbeth, okuyucular 11. yüzy l skoçyas n n kalbine götürüyor ve ülkenin en soylu ailesinin son varisi Leydi Gruadh n canl bir portresini çiziyor. Evlenip hamile kalan ve sonra k sa süre içinde kocas öldürülen Gruadh, eflinin katili, savaflç Macbeth ile evlenmeye mecbur ediliyor. Kendisinin ve o lunun ç karlar n korumaya kararl Guradh, yani Leydi Macbeth, ailesinin miras na -her ne pahas na olursa olsunsahip ç kmaya ant içiyor. 37

38 DEN ZDE MACERA Enid Blyton GENÇ /304 syf. / / TL Çeviren: BANU AKfiEH RL O LU Dünyan n en popüler gençlik edebiyat yazarlar ndan Enid Blyton dan heyecanla dolu, hepimizi ele geçirecek muhteflem bir seri! Iss z Kuzey Adalar na do ru yap lan gizemli yolculuk çok geçmeden dehflet dolu bir maceraya dönüflüyor. Neden mi? Çünkü Bill kaç r l yor! Anakaradan çok uzaktaki, terkedilmifl bir adaya tatile gelen Philip, Dunah, Lucy-Ann ve Jack, hiç tan mad klar bir düflmanla son derece tehlikeli bir oyun oynamaya bafll yor. Acaba Bill i düflman n elinden kurtarabilecekler mi? Eski yaflamlar na geri dönebilecekler mi? 38

39 BAfiKANLIK YARIfiI Richard North Patterson POL T K-GER L M / 592 syf / TL Çeviren: MUSTAFA KIRCA COREY GRACE - OHIO LU, YAKIfiIKLI VE KAR ZMAT K bir cumhuriyetçi senatör. K ran k rana geçecek olan bir baflkanl k yar fl n n en diflli kahraman. Dobral yla tan nan, Körfez Savafl Hava Kuvvetleri pilotu Grace, parti çizgisine göre de il, kendi vicdan n n gösterdi i yönde oy kullanmas yla ünlüydü. Film y ld - z Lexie Hart ile olan romantik iliflkisi de Grace i s rad fl bir politikac ikonuna dönüfltürüyordu.fakat Grace gerçekte, geçmifline gömdü ü feci hatas n n hayaletinden bir türlü kurtulamayan biriydi. çine sürüklendi i ürkütücü ve zalim politik yar fl n içinde son h zda ilerlerken kiflili i de s nanacakt. En güçlü siyasi soru iflaretlerinden beslenen Baflkanl k Yar fl, Amerikan kültürünün en k flk rt c konular n irdeliyor: Irkç l k, terör, köktendincilik, eflcinsel haklar, medya tekelinin yükselifli ve güç tutkusu. 39

40 K RL ZEVKLER Tasmina Perry Ç K-L T / 832 syf. / / TL Çeviren: EL F SUBAfi Zenginlerin dünyas nda, ölümcül tehlikeler kol geziyor! ngiltere nin en köklü, en prestijli, en lüks haz r giyim markas n n sahibi Saul Milford hayat n kaybetti. Miras n paylaflma ve dünyan n en süslü, en göz al c milyon dolarl k endüstrisinden minik bir dilim alma yar fl böylece bafllad. Saul ün ye eni Cassandra, en görkemli moda dergisi Rive n bafl editörüydü ve müthifl servetin kendisine kalaca n zannediyordu. Fakat büyük ödül için s raya dizilen baflkalar da vard. Cassandra n n ye eni Emma Bailey, aflkta kaybetmiflti ve uzun zaman önce uzak kal p yabanc laflt ailesiyle tekrar bir araya gelmek üzere Boston dan ngiltere ye ça r lm flt. 40

41 AFACAN 5 LER KAÇIYOR Enid Blyton GENÇ / 296 syf. / / TL Çeviren: ENG N KARADEN Z Kirrin Adas nda kim var? Befllimiz, adada gizemli, kilitli bir sand k bulunca flüpheleniyor - içinde ne var acaba? Tam kaçakç lar suçlayacaklar s rada, hepsinin kan n donduran bir ç l k, fikirlerini tamamen de ifltiriyor. O dakikadan sonra, ifller çok daha ürkütücü bir hal alacak gibi görünüyor 41

42 AFER N G ZL YED LER Enid Blyton GENÇ / 176 syf. / / 7.00 TL Çeviren: GÖRKEM KÖYMEN Peter, Janet, Jack, Barbara, Pam, Colin ve George ile tan fl n! Onlar Gizli Yediler -her türlü s rr her an çözmeye haz rlar! Gizli Yediler in yeni bir toplant yerleri var -bir a aç evi! Ama bu evi kullanan baflka biri daha var. Korkusuz çetemiz bu defa k zg n ama sonradan anlayacaklar ki, davetsiz misafirlerinin bafl dertte ve yard mlar na ihtiyac var. Bakal m bizim Yediler misafirlerini kurtarmay baflarabilecek mi?.. 42

43 SON PAPA Luis Miguel Rocha POL S YE-GER L M / 352 syf / TL Çeviren: BARBAROS BOSTAN Papa I. John Paul ün ölümünün arkas nda yatan suikast anlatan, dehflet dolu, h zl tempolu bir gerilim. 2006, Londra: Gazeteci Sarah Monteiro, bir tatil dönüflü, posta kutusunda gizemli bir zarf buldu. Zarf n içi tan mad isimler ve flifreli mesajlarla doluydu. Sarah bu garip postay görünce çok flafl rd. Ancak maskeli bir h rs z evine girdi inde eline geçen listenin, kendisini tehlikeye soktu unu anlad. Kesiflen yollarla ve dehfletle dolu bir anaforun içine sürüklenen Sarah, zarf n içindekilerin, flu ana kadar araflt rd her fleyin arkas nda yatan kokuflmufllu un anahtar oldu- unu keflfedecekti. flin asl, zarf n ortaya ç k fl, uzun zamand r cevaplanmay bekleyen bir dizi soruyu akla getiriyordu: Papa I. John Paul ün k sa yönetimi s ras nda neler yaflanm flt? 43

içindekiler lkbahar 2010 02 Crystal

içindekiler lkbahar 2010 02 Crystal içindekiler lkbahar 2010 26 02 Crystal 12 20 64 78 06 / Tur Bu say daki Tur sayfalar nda sizin için seçti imiz lüks spalar, Paris'te gastronomi turlar, bahar destinasyonlar, ilginç al flverifl vahalar,

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du.

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. Sandman serisi, Y ld z Tozu, Amerikan Tanr lar, Bir K yamet Komedisi,

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

Yeflil saçl adam. Kurflunla tekzip

Yeflil saçl adam. Kurflunla tekzip 201008 SAYI 8 KASIM-ARALIK 2010 7 TL KIBRIS 8.5 TL KEITH RICHARDS IN OTOB YOGRAF S : LIFE Halk kahraman olmak MUHTEfiEM B R TARAFTAR: MELKON TAfiÇIO LU Yeflil saçl adam PRESS N YÖNETMEN SEDAT YILMAZ Kurflunla

Detaylı

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r.

Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. portre Bir toplumda de ifliklik yapaca n z zaman, toplumsal dinamiklere yön veren neden-sonuç iliflkileri hakk nda fikriniz olmal d r. Üniversitemizin ktisadi, dari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan ve

Detaylı

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor

SAYI BAHAR 2008 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Kale Kilit yılını kutluyor KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 05 BAHAR 2008 Kale Kilit yılını kutluyor SADIK ÖZGÜR\ SUNUfi 55. kurulufl y l m z... Yar m as rdan daha önce bafllad m giriflimin bugün 55. y l n kutluyor

Detaylı

2006 32 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com

2006 32 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com 2006 32 issn: 1301-7683 3 YTL www.mavi.com mitler ve simgeler mitolojik yarat klar mitolojinin çekirde i guatamala bebekleri juist bulutlar nouvelle vague new mexico antonin artaud st. petersburg norveç

Detaylı

O kadar uzak... haziran 2008

O kadar uzak... haziran 2008 16 O kadar uzak.... HAZIRAN 2008 Foto raf: Sebahattin CAN KL G L fiak R CAN KL G L ARfi V haziran 2008 GER YE NE KALDI! binalar da insanlar gibi göçüp gidiyor... yerinde de il hiçbir fley... bu foto rafa

Detaylı

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk.

finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. finans nsanlar n zar zor kazand klar paray sizin sözlerinizle yönlendirmesi büyük bir sorumluluk. Bankac l k ve Finans Bölümü 1996 mezunlar ndan Yi it Bulut, finans piyasalar n n nabz n tutan bir gazeteci

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor.

Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. portre Profesyonellerin günlük hayatta karfl laflt klar problemler akademisyenler için ilginç araflt rma konular na dönüflebiliyor. flletme Fakültesi Dekan Yard mc s Doç. Dr. Asl han Altay Salih, akademik

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

kültür sanat yaflam nda aral k 2009

kültür sanat yaflam nda aral k 2009 kültür sanat yaflam nda ssn 1303-9113 2009/12 say 92 2.25 TL(KDV li) aral k 2009. 9 y l sonra 19 aral k ve kalemimizden dökülenler. absürd tiyatronun ustas : harold pinter. filipinler de devrimci mücadele

Detaylı

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA.

Fiyat 25 Kr. Birbirini bitirdi! Oylar yeniden say lacak yerler. stanbul, zmir, Kars, Bart n, Bitlis, yeniden say lacak. 12. SAYFADA. ISSN 1308-7622 Dört dörtlük bir istek 1 Nisan 2014 Sal www.beldegazetesi.com Fiyat 25 Kr Türkiye'deki yerel seçim sonuçlar n n aç klanmaya bafllamas n n ard ndan S rbistan'da, Müslüman Boflnak nüfusun

Detaylı

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır

BA DAT TA 68 GÜN. BA DAT ta 68 GÜN. Canl Kalkanlar. Anlat yor. Tavır. Cihan Keflkek - Eylül flcan. Tavır ACIMAK YOK! Havaland ölüm makineleri Bir gece ans z n uykunun En kör saatinde gelerek çald lar hayatlar yaflamdan Bombalar, bombalar, bombalar... Gece ile gündüz içiçe yaflan yor fiimdi buradaki zamanda

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba yerel süreli yay n Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi:

Detaylı

fl ve Yönetim Serisi 2

fl ve Yönetim Serisi 2 bofl sayfa fl ve Yönetim Serisi 2 D KKAT VÜCUDUNUZ KONUfiUYOR fl ve Yönetim Serisi 2 ELMA YAYINEV Genel Yay n Yönetmeni : Gaye Dinçel Editör : Demet Uyar Düzelti : Hayriye Gül, Reyhan Tutumlu, Tu ba Y

Detaylı

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir.

Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Tiyatro her ne kadar dile ba l bir sanat olsa da konular evrenseldir ve hep insan merkezlidir. Oyuncu, yazar ve yönetmen Ege Maltepe (Tiyatro 2006), sanat hayat n ABD de sürdürüyor. 14 Yaz p yönetti iniz

Detaylı

ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de

ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK. Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de ATA DEM RER GÜLMEK YASAK LA LONDRA DA GÜLDÜRECEK Ata Demirer, 8 May s ta Londra da sevenleri ile bulufluyor sayfa 2 de 4 Nisan / Nisan 2010 Sal /Séflem Say /Hejmar: 208 Tel: 020 8341 2021 www.telgraf.co.uk

Detaylı

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R

Des gn. Schneider. Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R Des gn Schneider Temmuz - A ustos Y l: 1 Say : 4 ÜCRETS ZD R FARUK MALHAN MZASIYLA NARDAN / ZAHA HADID N NG LTERE ÇIKARTMASI TESADÜFEN TASARIMCI LISA CORTI / GERÇEK B R USTA CENG Z BEKTAfi / MERAKINI MESLE

Detaylı

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r

NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r NART Sigorta ve Reasürans Brokerli i A.fi. yay n d r Ç NDEK LER BAfiKANIN MESAJI Hizmetlerimiz NART Plus Sanat Sigortas 04 Seminerler ve Forumlar 08 Röportaj 24 Levent Nart: "25 y ll k deneyimi geride

Detaylı

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS

YEN K TAPLAR / NEW BOOKS YEN K TAPLAR / NEW BOOKS TEMMUZ-ARALIK 2011 ARASI TÜRK YE DE YAYINLANAN YEN K TAPLARDAN SEÇMELER TEOMAN AL L, Küresel Irkç l n Kurbanlar ( stanbul: Kaynak Yay nlar, 2011), 112 ss. ISBN 978-975- 343-620-5

Detaylı

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI

OTELLER CAZ P KENTLER SEVER. HAVRA SOKA I eski günlerini ar yor Sanata adanm fl bir ömür NEJAT ECZACIBAfiI Kapak.rh 6/3/10 12:18 Page 3 KENT KONAK L K B A H A R 2 0 1 0 / 2 Katipzadelerle bafllayan dönüflüm, kamusal alan KONAK MEYDANI O yang n hep konuflulacak ZM R YANGINI fiimdi sevgili flehrinden çok uzaklarda

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8.

bizden Vehbi Koç 100, Eseri 75 Yafl nda ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Sektörel Vizyon... 1.. 2.. Kültürel Vizyon... 2... 8. ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon....4 Bir As rl k Ömürden Kalan ve As rlara Yay lan Düflünce Miras Sektörel Vizyon.... 1.. 2.. Türk nsan n n Beklentisinin Karfl l Hangi Sektörde se, Vehbi Koç, Oradad

Detaylı

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI...

LKÖ RET M HAYAT B LG S. DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI. 1. Kitap. Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI... LKÖ RET M HAYAT B LG S 2 DERS K TABI VE Ö RENC ÇALIfiMA K TABI 1. Kitap Yazarlar Aziz ÖZDEM R Fatma ÇINAR DEVLET K TAPLARI ÜÇÜNCÜ BASKI..., 2012 M LLÎ E T M BAKANLI I YAYINLARI...: 4875 DERS K TAPLARI

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı