Cecily von Ziegessar. Çik-Lit Çeviren: Zeynep Yefliltuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Cecily von Ziegessar. Çik-Lit Çeviren: Zeynep Yefliltuna"

Transkript

1

2 ANCA RÜYANDA GÖRÜRSÜN Cecily von Ziegessar Çik-Lit Çeviren: Zeynep Yefliltuna Dedikoducu K z n dünyas nda siz de yer al n -bu öyle bir dünya ki, sizi VIP ve k rm z hal partilerin davetli listesine ancak k skançl k ve ihanet ald rabilir Gerçi bu iki suçu da çoktan iflledi inizi düflünüyorsan z, durum baflka tabii. Ifl klar, kamera ve skandal! Hollywood flehrimizi ele geçirdi ve S ilk sinema filmi için flimdiden haz r. Duydu uma göre rol arkadafl T yle, set d fl nda da ifli pifliriyormufl. Peki bunun Hamptons mahkumu N için anlam ne? Ve flayet N serbestse, B ye n olcak? Hofl, kendisi flu s ralar Londra da soylu sevgilisiyle ilgilenmekle meflgul. Ama benim kitab mda, beyaz atl prens her zaman N olacak ya da dizimde. Neyse, flimdilik arkan za yaslan n, rahatlay n ve gösterinin keyfini ç kart n! 2

3 MAHKUM PRENSES Philippa Gregory Tarihi Roman / 632 syf. / Çeviren: Özlem Malkara Tutku. Kader. Ve tarihi de ifltirecek bir seçim. Aragonlu Katherine nin müthifl hikayesi... Müstakbel kay npederi ülkeye gelifline büyük tepki gösterince, Katherine nin inanc s nan yor. Arthur daha ufac k bir çocuk; yiyecekler bir tuhaf ve adetler de bir o kadar kaba. Katherine zamanla birinci Tudor hükümdarl na al fl yor ve Arthur un kar s olarak sürdürdü ü hayat daha katlan labilir bir hale geliyor. Bu anlaflmal evlilikteyse beklenmedik bir anda narin ve tutkulu bir aflk filizleniyor. Bu çal flkan genç adam öldü ünde ise, Katherine kendi gelece ine yön vermek üzere yaln z bafl na kal yor. Bir kraliçe olarak hanedanl n nas l devam ettirecek? Elbette, Arthur un e lenceli ama fl mar k erkek kardefli Henry yle evlenerek. 3

4 OKS JEN Carol Cassella ROMAN / 456 syf. / Çeviren: Nükhet Amonoel Kendine güven, ifline güven, çok çal fl ve bir anda neyin varsa hepsi, küçük, insani bir hata yüzünden avuçlar n n içinden kay p gitsin. Oksijen de, meslek, iliflkiler ve aileye dair samimi öyküler ciddi bir t p dramas yla çarp fl yor. Carol Cassella n n gerilim dolu roman Oksijen de, kariyerinin doruk noktas nda bir anestezi uzman olan Dr. Marie Heaton, bir ameliyathanenin duvarlar ard nda yaflanan felaketin do urdu u kiflisel ve profesyonel çalkant lara gö üs germek zorunda kal yor. Yanl fl tedavi yüzünden aç lan milyon dolarl k davay kaybetmeye her gün biraz daha yaklaflt n farkeden Marie, kendisini, becerilerini, ifl arkadafllar n ve hayatta yapt seçimleri sorguluyor. 4

5 EVL AfiIKLAR Jackie Collins Çik-lit / 408 syf. / Çeviren: Beril Tüccarbafl o lu U ur Derhal bütün randevular n z iptal edin, telefonu fiflten çekin ve kendinizi fl mart n. -Mirror Milyonlar n tutkusu yazar Jackie Collins, bu yepyeni roman yla, ihtiras ve aflk n evlilik ve güçle çarp flt noktada yaflanan gerçeklere fl k tutuyor. Ve bu çarp flma bir cinayetle son buluyor. 5

6 KANKOL KLER Christopher Moore Çik-lit / 416 syf. / Çeviren:Berna Gülp nar Herkes bir gün ölecek mi dediniz? yok can m! Genç bir Jack Kerouac özentisi olan Tommy Flood, sanat perisini bulmak ve biraz da maceraya at lmak için Indiana daki evini terkeder. Ancak tek bulabildi i, k sa zaman önce bir vampire dönüfltürülen ve bu yeni hayatla bafl etmenin yollar n arayan, seksi k z l kafa Jody dir. kisi birlikte, yollar na ç kan çeflitli cesetler, baz flüphe çekici polisler ve korkunç bir ihtiyar vampirle karfl karfl ya gelerek San Francisco nun alt n üstüne getirirler. Maceradan maceraya kofltuklar s rada ayn zamanda ölüm, aflk ve vampir mekanizmas yla ilgili baz flafl rt c gerçekleri keflfederler. 6

7 DÖRT MEVS M Laurell Corona Tarihi Roman / 440 syf. / Çeviren: Selim Yeniçeri Chiaretta ve Maddalena, birbirlerinden gündüz ve gece kadar farkl d r. ki k zkardefl henüz bebekken, Venedik in, bahçesine b rak lan bebekleriyle nam salm fl hastanesi ve dünyaca ünlü müzik akademisi Ospedale della Pietà n n (Pietà Hastanesi nin) basamaklar nda b rak lm fllard r. Ateflli ruhlu ve asi Chiaretta, Venedik in büyük aristokrat ailelerinden birine gelin girerek zaman içinde flehrin en güçlü kad nlar ndan biri haline gelir. Maddalena ise bir keman virtüözü olur ve Antonio Vivaldi için ilham kayna na dönüflür. Dört Mevsim, Venedik in 18. yüzy ldaki halini ve bu iki s rad fl kad n n yaflamlar n ve aflklar n renkli bir hayal gücüyle zenginlefltirerek anlat yor. 7

8 AfiIK VE GURURLU Melissa Nathan Çik-lit / 384 syf. / Çeviren: Simge Konu Devasa egoya sahip erkeklerin kendilerini paramparça edecek yetene e sahip kad nlar arad dünyaca bilinen bir gerçektir. Dergi yazar Jasmin Fields, hay r amaçl bir Aflk ve Gurur uyarlamas nda Elizabeth Bennet rolüne mahkum kald nda, oyunun yönetmenin, Hollywood da yürekleri yerinden oynatan Harry Noble n, tam da düflündü ü kadar züppe bir adam oldu unu görünce hiç flafl rmaz. Sonuçta karfl s nda duran bu adam, köflesi için muazzam bir malzeme ve provalar için de eflsiz bir e lence kayna d r. Ve derken büyük bir felaket yaflan r. Jazz n en yak n arkadafl, ona bir paket çikolata almay bile çok gören bir adam için genç kad n terkeder, ailesi gözleri önünde parçalanmaya bafllar ve ödüllü köflesi h zla yokufl afla inifle geçer. Ve daha da beteri, Harry Noble n gözleri hala inatla üstündedir. 8

9 UNUTULMAZ Cecily von Ziegesar Çik-lit / 248 syf. / Çeviren: Alev fiimflek B R KIZ, B R it-girl, B R o-k z OLAB LMEK Ç N NE KADAR LER G DEB L R... Waverly ye gelirken Jenny nin tek hayali vard. O da, milletin rüyas n süsleyen, inan lmaz sofistike ve bafldöndürücü bir Jenny yaratmakt. Ve iflte nihayet hayalleri gerçeklefliyor. Hatta okulun en popüler iki k z Callie Vernon ve Brett Messerschmidt le ayn oday paylafl yor ve edepsiz Tinsley Carmicheal n eski yata n art k o kullan yor. Kendini o yatakta uyurken bile öylesine haval hissediyor ki! Ama art k Tinsley geri döndü ve acaba Waverly bu dört k z ayn anda bar nd rabilecek kadar genifl mi? Hepsi birbirinden güzel, zeki ve biraz da çatlak Ama her ne olursa olsun sadece içlerinden biri yeni it-girl tac na kavuflacak. 9

10 DEXTER Jeff Lindsay Polisiye / 312 syf. / Çeviren: Ünver Alibey Dexter Morgan için hayat çok zor. Özellikle de Miami Polis Departman için çal fl rken, dünyadaki vicdan sahibi tek seri katil olmak hiç de kolay de il. fiüphe uyand rmamak için Dexter, büründü ü role baflar yla ayak uydurmak zorunda. Giderek dünyan n bir numaral h mb l seri katiline dönüflerek k z arkadafl ve onun çocuklar yla daha fazla zaman geçirmeli. Ancak tam bu s rada Miami de korkunç bir psikopat iflledi i cinayetlerle ün sal yor. Bu öyle bir katildir ki, öldürürken kulland teknikler Dexter n bile nutkunun tutulmas na neden olur. Demir kadar sert bir polis olan k zkardefli Deborah, davaya atan nca, bir anda Dexter için her fley netlik kazan r. Bir an önce sakland delikten d flar ç kmal ve o canavar geç olmadan avlamal d r. Tabii, bu arada kendi av olmazsa 10

11 LANETL SEVG L Melissa Marr GENÇ / 416 syf. / Çeviren: Zeynep Heyzen Atefl Geçmiflten bugüne, görünmezlere bak p görünmezleri gören herkesin bafl na çok ama çok kötü olaylar gelmiflti. Tek fluçlar vard. S rf bu lanetli yetenek yüzünden, görmemeleri gereken fleyleri görmek... Sak n bakma. Sak n görme. Sak n duyma. Sak n dinleme. Peflinde periler olsa bile. çlerinden birinin yan nda bir kurt olsa bile. Ve bir di eri de yüre ini yerinden oynatacak kadar yak fl kl olsa bile, de il ona yaln zca bakmak, bir ömür onun yan ndan ayr lmamak istesen bile ve günefli ebediyen yüzünde hissedece ini bilsen bile. Bakma. Görme. Duyma. Dinleme. Hay r demek, daha önce hiç bu kadar imkans za yak n olmam flt. 11

12 JÜLYET Suzanne Selfors GENÇ / 304 syf. / Çeviren: Ebru Özdemir Broadway li Wallingford lardan, on yedi yafl ndaki Mimi Wallingford, ço u k z n ancak hayalini kurabilece i türden bir hayata sahip. Tabii, bu rüya hayata sanatç ailesinin haz rlad Romeo ve Jülyet uyarlamas nda pay na düflen baflrol de dahil. Oysa oyunculuk Mimi nin hayallerini süsleyen bir gelecek de il ve elindeki senaryoyu neflterle de ifltirip doktor olabilmek için büyükçe bir mücadelenin içinde. Verona l Capulet lerden, on dört yafl ndaki Jülyet Capulet inse yapayaln z bir hayat var. Ailesini yiyip bitiren bir kan davas n n ve çelik bilekli annesinin zorla bafl na dolamaya çal flt bir evlili in mahkumu. Bu zoraki evlilikten kurtulmak için de gereken her fleyi yapmaya haz r. Kurtuluflu poposunda ç kan ç banla ilgili bir yalana ya da daha da tehlikeli olaylara ba l olsa bile ev-len-me-ye-cek. 12

13 G ZL YED LER AYNEN DEVAM Enid Blyton GENÇ / 176 syf. / Çeviren: Görkem Köymen Peter, Janet, Jack, Barbara, Pam, Colin ve George ile tan fl n. Onlar meflhur Gizli Yediler! Her türlü s rr her an çözmeye haz rlar! Elinizdeki bu macerada kötü gibi görünen bir adam, George un bafl n polisle derde sokunca Gizli Yediler in tepesi at yor. Çetemiz, pefline düfltükleri bu adam n birtak m tuhaf dolaplar çevirdi inin fark nda, ama acaba ne? Bu kez ince yöntemler kullanarak olay dikkatlice soruflturmak ve esrar perdesini ard na kadar aralamak zorundalar. 13

14 AFACAN 5 LER KARAVANLA KAÇIYOR Enid Blyton GENÇ / 320 syf. / Çeviren: Engin Karadeniz flte Afacan Befller! Julian, Dick, Anne, George ve tabii Timothy yi de unutmayal m. Befllimiz tatillerini karavanla seyahat yaparak geçirmeye karar veriyor. Her fley harika olacak! Yolda bir sirk kafilesiyle karfl lafl nca yine maceran n göbe ine düfltüklerini farkediyorlar. Sirkteki herkesin arkadafl canl s oldu u söylenemez. Etrafta palyaçoluk yapmak d fl nda sinsi planlar olan birileri mi var yoksa?.. 14

15 BEfi NC CADDE 1 NUMARA Candace Bushnell Ç K-L T / 584 syf. / ISBN: /... TL Çeviren: B GE TURAN Jane Austen elinde martinisiyle hayal edin; ya da paten kayan bir Jonathan Swift düflünün. -Sunday Telegraph Manhattan n en eski ve en tarihi mahallelerinden birinde kule gibi yükselen Art Deco stili Beflinci Cadde 1 Numara eflsiz bir adres. Öyle ya da böyle, anca hak kazan p girebilece iniz bir bina. Candace Bushnell in yeni romanı, Beflinci Cadde 1 Numara daki kadınlar için bu apartmanda bir daire sahibi olmak, büyük bir özenle kurmayı baflardıkları hayatlarının olmazsa olmazı. Yatırım fonu kralının karısından ihtiyar dedikodu yazarına, özgür ruhlu L.A kaçkını aktriste kadar herkesin zengin bir hayata kavuflmak için baflvurdu u oyun planı, bu meflhur binanın ihtiflamlı çatısı altında bulufluyor. 15

16 GÜNDÜZ ÖLÜSÜ Charlaine Harris ROMAN / 436 syf. / / TL Çeviren: Y T DE ER BENG BiR GÜNEYL VAMP R ROMANI Sookie Stackhouse, Louisina n n ufak bir kasabas nda, kendi halinde bir bar garsonu. Sessiz, sakin, etliye sütlüye kar flmaz ve öyle çok s k d flar ç kmaz. Güzel olmad ndan de il. Güzel bir k z. Sadece, Sookie bir çeflit beceriksizli e sahip. nsanlar n zihnini okuyabiliyor. Bu yüzden de erkekler taraf ndan pek tercih edilmiyor, diyelim. Bir gün Bill ile tan fl yor, uzun boylu, yak fl kl, esmer -üstelik Sookie adam n akl ndan geçen tek kelimeyi bile duymuyor. Bill, Sookie nin hayat boyunca bekledi i erkek... Fakat Bill in de kendine has bir beceriksizli i var. O bir vampir, hem de kötü flöhretlisinden. 16

17 ÖZENT LER N NT KAMI Lisi Harrison GENÇ / 330 syf. / / TL Çeviren: ZÜBEYDE YAYMAN bir FISTIKLAR TAKIMI roman Befl güzel k z, çirkin yüzünü göstermek üzere... F st klar Tak m... Aralar na girmekten daha zor bir fley varsa, o da aralar nda kalabilmek. 17

18 PANDORA NIN KIZI Iris Johansen PS KOLOJ K GER L M / 420 syf / TL Çeviren: EL F SANCAKO LU Iris Johansen n flu ana dek hakk nda en çok tart fl lan ve en ilgi çeken roman nda ölüm kal m mücadelesi verirken bir yandan da zihninin en gizli s rlar n aç a ç karmak zorunda kalan bir kad nla tan fl yoruz. Baflar l doktor Megan her an her fleyini kaybedebilir ama önce hayat n n s rlar n aç a ç karmak zorunda. Üstelik tarif bile edilemeyecek kadar korkunç bir güce sahip. Dahas, bu gücün kontrol alt na al n p yok edilmesi gerekiyor. 18

19 DEFTER Nicholas Sparks ROMANS / 276 syf. / / 13 TL Çeviren: ZEYNEP YEfi LTUNA T TAN K TEK AfiK KADAR KALICI VE ACITICI. ROMANT ZM VE HT RASIN SINIRLARI ZORLADI I, NSANA HER fiey UNUTTURAN B R AfiK. Bir yerlerde, diye düflündü Noah Calhoun, ay fl n n alt nda otururken, tam flu anda, aflkla seviflenler var. Defter, romantik bir ç kmaz n etraf nda geliflen bir aflk kaybedip yeniden kavuflma hikâyesi. Henüz 20 yafl nda bile olmayan iki genç, ki farkl iki dünyan n insan onlar, bir yaz karfl lafl r, ilk bak flta afl k olur ve tüm tatili birlikte geçirir. Fakat trajik hatta travmatik biçimde yollar ayr l r. Y llar sonra biraraya geldiklerinde, aralar ndaki tutkulu aflk yeniden alevlenir. Ancak ikisinden birinin gerçek aflk ve s n f na uygun hareket etmek aras nda seçim yapmas ve bunun sonuçlar na katlanmas gerekecektir. 19

20 VAD DEK ZAMBAK Honoré de Balzac TAR H ROMAN / 370 syf / TL Çeviren: NUR YE Y TLER Balzac, geçen zamanla güçlenen bu ola anüstü romanda dehasını ortaya koyuyor ve ihtiflamlı Loire Vadisi'nde geçen benzersiz bir aflkı betimliyor. Genç ve baflarılı Felix ile kendisinden yaflça büyük, güzeller güzeli Henriette'in yolu imkânsız bir aflkta kesifliyor. Ancak Henriette'in, Felix'in içten sevgisine verdi i beklenmedik yanıt vadideki zambak ve aflkın kadınsı yönüyle ilgili gerçekleri gözler önüne seriyor. Otobiyografik özelli iyle sıradıflı ve romantik bir eser olan Vadideki Zambak, Balzac'ın kendisinin de sayısız romanı arasında en sevdi i yapıtıdır. 20

21 AfiK HAKKINDA B LD M fieyler Kate Le Vann GENÇ / 175 syf. / / TL Çeviren: ALEV fi MfiEK Aflk hakk nda bildi im seyler. 1. nsanlar hislerini kolay kolay aç k etmez. 2. ki insan n aras nda geçenlerin o iki kifli aras nda kalmas garanti de ildir. 3. Aflk ac s atlat labilir bir hal midir, bilmiyorum. Livia n n ilk aflk tecrübesi, hayalk r kl ile son bulmufltu. Yaln z art k her fley de iflmek üzere. Hastal kla geçen onca y ldan sonra Livia, yaz tatilini abisiyle Amerika da geçirmeye haz r. Kaybetti i zaman telafi ederken bir yandan da yaflad klar n özel bloguna not ediyor. Düflledi i her fley Amerika da, üstelik bir de Adam la tan fl yor. Livia geçmiflini arkas nda b rak p yeniden afl k olma riskine girebilecek mi? 21

22 DA DA MACERA Enid Blyton GENÇ /258 syf. / / TL Çeviren: BER L TÜCCARBAfiIO LU U UR Dünyan n en popüler gençlik edebiyat yazarlar ndan Enid Blyton dan heyecan verici bir macera! Bayan Mannering, Galler de, yani da da huzurlu bir tatilin çocuklar bir baflka tehlikeli serüvene daha sürüklemeyece ini düflünüyordu. Ne kadar da yan l yordu! Philip, Dinah, Lucy-Ann ve Jack çok geçmeden bo azlar na kadar maceraya batacakt. Gümbürdeyen bir da, uluyan kurtlar ve dünyaya hakim olmay planlayan manyak bir dahiyle karfl karfl yayd lar. 22

23 HER fiey AfiK Ç N Megan Gressor & Kerry Cook 365 syf. / / TL Çeviren: EL F SUBAfi Seni nas l m seviyorum? zin ver, anlatay m. Elizabeth Barret Browning in ünlü dizesi, elinizdeki kitab nefis biçimde özetliyor. Her fiey Aflk çin, tarihten günümüze kadar uzanan 37 gerçek aflk hikâyesini bizimle paylafl yor. Bonnie ve Clyde n ünlü suç e lenceleri, fiah Cihan n güzel Ercüment e olan aflk n n bir an t olarak gösteriflli Tac Mahal i yapt rmas, Roman Polanski ve Sharon Tate in talihsiz sevdas, Oscar Wilde ve Lord Alfred Douglas n fliirlere konu olan, ad n koymaya cesaret olmayan aflk... Coflku, tutku, macera ve trajedi, bu mükemmel toplamada baflrolde. 23

24 SAVAfiÇI KED LER Erin Hunter GENÇ / 315 syf. / / TL Çeviren: BARBAROS BOSTAN SADECE ATEfi, KAB LEM Z KURTARAB L R... Dört ayr vahfli kedi Kabilesi, güçlü atalar taraf ndan belirlenen kanunlar do rultusunda nesillerdir ayn orman paylaflm flt. Oysa flimdi savaflç kanunlar tehdit alt nda ve fiimflek Kabilesi kedileri ölümcül bir tehlike içinde. Kötü kalpli Gölge Kabilesi her geçen gün daha da büyüyor. Asil savaflç lar bir bir ölüyor -ve baz ölümler di erlerinden çok daha gizemli. Bu kargaflan n tam ortas nda, resme Rusty ad nda bir ev kedisi dahil oluyor... Ki bu s radan ev kedisi, belki de aralar ndaki en cesur savaflç d r, kim bilir. 24

25 ALIfiVER fikol K VE EVL L K Sophie Kinsella Ç K-L T / 20 syf. / / TL Çeviren: B GE TURAN Becky art k bir film kahraman! 2009 fiubat itibariyle Al flveriflkolik de bir Hollywood efsanesi oldu! Dünya tarihinde ilk kez Becky Bloomwood un hayat nda ne varsa süt limand. Bir al flverifl dan flman na dönüflerek hayallerindeki ifle kavuflmufltu. Baflka insanlar n paras n harcay p bir de üstüne maafl al yordu. Erkek arkadafl Luke ile Manhattan da muhteflem bir evde oturuyordu. Hatta ortak bir hesaplar bile vard. Hofl, Miu Miu bir etek ev gideri s n f na girer mi girmez mi konusunda henüz fikirbirli ine varamam fllard, ama olsun. Derken Luke evlenme teklif etti. Ve birdenbire her fleyiyle süt liman olan o hayat keflmekefle dönüfltü. 25

26 TUDOR Elizabeth Massie TAR H ROMAN / 380 syf / TL Çeviren: BER L TÜCCARBAfiIO LU Tudors un ikinci sezonunun zengin ayr nt larla dolu roman, Henry ve Anne aras ndaki aflk n tarihi ve dramatik önemini gözler önüne seriyor. ngiltere Kral VIII. Henry nin kraliyetinde muhalefet yükseliyordu. Kral n, nikâh n n iptali hususunda papal kla süregiden tart flmas, Reformasyon u atefllemek üzereydi. Henry nin bir sonraki ad m, uzun zamand r bekledi i Anne Boleyn le evlili ini gerçeklefltirmek için yeni bir baflpiskopos atamak olacakt. Sarayda bir zamanlar H&K armas tafl yan ne var ne yoksa kald r l p yerine H&A armal olanlar kondu unda, kraliyetteki önemli de iflikliklerin ilk ad m at lm fl oldu. 26

27 KEM KTEN KÜLE Kathy Reichs POL S YE / 476 syf. / / TL Çeviren: BER L U UR TÜCCARBAfiIO LU Dizimax in y ld z Bones a ilham veren maceralar! lk tan? Ayak parmaklar nda deformasyon. Tarak kemi inde hasar. Lokal enfeksiyon mevcut. Tüm vücudu etkileyen bir hastal k? Belki. Ölüm sonras tahribat söz konusu. nsan eliyle mi, do al yolla m dersen, her ikisi de mümkün. Kesin bir bulgu yok. skelet küçük bir k za aitti. On dört yafl nda ya vard ya yoktu ve adli t p antropologu Dr. Temperance Brennan, duygular n kontrol edebilmek için kendisiyle mücadele ediyordu. Ölüm nedeni araflt rma memuru Yves Bradette, kaçamak cevaplarla yetiniyor, kemiklerin y llar öncesinden kalma oldu unu söyleyerek olayla ilgilenmiyordu. Fakat Tempe, Bradette in bir fleyler gizledi inden neredeyse emindi. 27

28 HUZURSUZ William Boyd TAR H ROMAN / 440 syf / TL Çeviren: ÜNVER AL BEY William Boyd, neslinin en baflar l romanc s. -Independent Sene Eva Delectorskaya, Paris te yaflayan, güzeller güzeli, 28 yafl nda bir genç kad n. Savafl patlak verdi inde gizemli bir ngiliz centilmeni olan Lucas Romer onu ngiliz Gizli Servisi ne al yor ve Lucas n e itmenli iyle Eva, kusursuz casus olman n yollar n ö reniyor. Duygular n gizlemeye ve kimseye güvenmemeye odaklan yor -en çok da sevdiklerine. Savafl sona erdikten sonra Eva, baflar l bir flekilde tipik bir ngiliz ev kad n na dönüflüyor ve bir anne olarak kendine yeni bir hayat kuruyor. Fakat casus, her zaman casustur! Tarihler 1976 y gösterdi inde Eva son bir görevi tamamlamak zorunda ve bu kez tek bafl na üstesinden gelemeyece i bir senaryo söz konusu. K z n n yard m na ihtiyac var. 28

29 ÖLÜMSÜZ VE ADES Z Mary-Janice Davidson Ç K-L T / 240 syf. / / TL Çeviren: ZEYNEP YEfi LTUNA Betsy, bir yandan yarine kavuflma derdi içinde, bir yandan bodrum kattakilerle çarp fl yor, bir yandan da ayakkab çantas ndan geri kalmaman n peflinde! Kraliçesi Betsy Taylor, nefes kesici yak fl kl l yla göz dolduran niflanl s, vampir Eric Sinclair ile dü ün haz rl klar n n tam ortas ndayd. Ölüm ya da kan içme zorunlulu u gibi ufak tefek mevzular n yolunu t kamas na kesinlikle izin vermeyecekti. Fakat tüm olay buket buket çiçekler ve hediyelerden ibaret de ildi çünkü Betsy, geçmiflteki hatalar n düzeltmesini isteyen hayaletler taraf ndan kovalan yordu. Art, seri katilin teki ortal kta ipini koparm fl vaziyette dolanmaktayd! Tüm kurbanlar ise uzun boylu sar fl n kad nlard, tam Betsy tipi yani! 29

30 NANA Émile Zola TAR H ROMAN / 595 syf / TL Çeviren: NUR YE Y TLER Nana n n ele avuca s d r lamaz hedonizminin, lüks ve dekadan hayat sevdas n n s n r yoktu. Fakat hayat n n büyük bir bedeli olacakt. Paris gecekondular ndan sokaklara, sokaklardan sahneye, sahnelerden üst s n f fahifleli e... Bu roman meflhur kokot Nana n n hikâyesi. Öyle bir güzellik ki Nana, zengin erkekler, kontlar ve markiler ayaklar na kapan r, asil han mefendiler Nana n n varl n gölgede b rakabilmek için ç rp n r durur, hatta âfl klar u runda kendini öldürür. Paris 1880 de, ilk yay nlad gün 55 bin kopya satan olay roman, Paris in elit Parizyen atmosferinin ard ndaki çürümüfllü ü nefis, etkili ve arzulanan bir kad n n hikâyesi üzerinden ifade eden, unutulmaz bir klasik... 30

31 GUCCI KIZLARI Jasmine Oliver GENÇ / 230 syf. / / TL Çeviren: SEÇ L ERSEK Moda okulu, Sinead, Marina ve Frankie nin hayalini kurdu u gibiydi: Müthifl tasar mlar, harika kumafllar, vintage stiller... Üstüne üstlük erkekler! En flahanelerinden birinin soka n tam karfl s nda oturdu unu da belirtmek isteriz. Frankie foto rafç Travis le arkadafl oluyor ancak Gucci k z Sinead in de kendi planlar var! Böylece Frankie kendini arkadafl n n yeni sevgilisiyle sarmafl dolafl bulunca ortam az c k gerilecek. Sinead in hayat düflüfle geçmiflken, Marina olaya müdahale edip sorunu çözebilecek mi? K zlar moda okulunda hem fleytan n baca- n k r p hem de arkadafl kalmay becerebilecekler mi acaba? 31

32 KAYIP KOLON Eoin Colfer GENÇ /372 syf. / / TL Çeviren: BARBAROS BOSTAN Genç suç dehas Artemis Fowl u rakibiyle karfl karfl ya getirmek için baya uzun süre bekledim. Ve nihayet, o gün geldi. kinci bir çocuk dahi, perilerin gerçekten var oldu unu keflfetti ve bilimsel bir araflt rma için onlardan birini yakalamay kafaya koydu. Ve bu öyle s radan bir peri de de il. Yeni kahraman m z bir fleytan, yani insano lu taraf ndan bilinen en nefret dolu yarat tuza na düflürmeye niyetli. nsano lu, antik zamandan kalma basit bir büyü sayesinde fleytanlardan korunuyor ve Artemis de bu büyünün bozulmas n engellemek zorunda. E er baflaramazsa, bu kana susam fl kabile, yeryüzünde yaflayan insanlar n her birini yok etmek için bir kez daha harekete geçecek. Çünkü fleytanlar n hayattaki yegâne amac insan soyunu ortadan kald rmak. 32

33 G ZL YED LER Z PEfi NDE Enid Blyton GENÇ / 164 syf. / / 7.00 TL Çeviren: GÖRKEM KÖYMEN Peter, Janet, Jack, Barbara, Pam, Colin ve George ile tan fl n! Onlar Gizli Yediler -her türlü s rr her an çözmeye haz rlar! Tigger n Ah r nda birtak m dolaplar dönüyordu ve Gizli Yediler i hemen bir merak sard. Peter yaln zca bir dedikodu oldu unu savunsa da, Jack kulak misafiri oldu u garip konuflman n söylentiden ibaret oldu unu hiç sanm yordu. Anlafl lan, Yediler yine heyecan dolu, yeni bir maceran n efli indeydi... 33

34 BIRDY William Wharton GENÇ / 452 syf. / / TL Çeviren: EVR M fiolpan lk kez Türkçe ye çevrilen kufladam Birdy nin hikâyesi, henüz do mam fl okurlar için bile klasik olacak. Askeri bir hastanenin dört duvar aras nda kapanm fl oturuyor Birdy. Ç t ç karmadan. Ama onun deli oldu unu söylemek kimin haddine! Vasat n alt bir tip olan ordu psikiyatr, hastas n n kendini kufl olarak kabul etti ini hâlâ kavrayamad için, belki bu kopmufl vakayla iletiflim kurabilir diye hesap ederek Birdy nin çocukluk arkadafl n devreye sokuyor. Genç bir adam n önlenemez kaçma ihtiyac, kufllara ve uçmak merak na odaklanan Birdy, espri, zekâ, gerilim, trajedi ve hasret dolu bir öykü anlat yor. 34

35 U URSUZ Meg Cabot GENÇ /312 syf. / / TL Çeviren: DA ARAKLIO LU LAKABININ HAKKINI VEREN B R KIZILKAFANIN NEW YORK MACERALARI JEAN HONEYCHURCH ün s k c ismi d fl nda nefret etti i tek fley, lakab yd : U ursuz. fianss zl k, gitti i hiçbir yerde yakas n b - rakm yordu -zaten Jean de s rf bu yüzden New York a, teyzesi ve enifltesinin yan na tafl nd na seviniyordu ya. Belki de ülkenin di- er ucundayken talih bir gün U ursuz a gülerdi. Ya da en az ndan U ursuz, kendi yaflad kasabada yol açt kargafladan ve kötü ününden kurtulmufl olurdu. Fakat anlafl lan, dertler ve belalar New York a kadar onu takip etmiflti. Ve bu belalar da, ailenin günah keçisini evinde görmekten memnun olmayan kuzeni Tory ye büyük s k nt yaratm flt. Güzeller güzeli, göz al c Tory nin tehlikeli bir s rr vard -U ursuz yüzünden ortaya ç kacak olan bir s rd bu. 35

36 AFACAN 5 LER KAÇAKÇILAR TEPES NDE Enid Blyton GENÇ / 300 syf. / / TL Çeviren: ENG N KARADEN Z Afacan Befller grubu -Julian, Dick, Anne, George ve Timmy- bu defa hep birlikte bir arkadafllar n ziyaret için Kaçakç lar Tepesi ne gidiyor. Bizim ekibi bu evde büyük bir macera bekliyor. Kaçakç lar Tepesi, alt ndan say s z gizli tünel geçen, çok eski bir malikâne. Fakat bu müthifl gizemin fark nda olan sadece befllimiz de il Tünelleri kullanan birileri daha var! Kim bu insanlar ve neden oralarda dolafl yorlar? Cevab bulmak befl kafadara kal yor! 36

37 LEYD MACBETH Susan Fraser King TAR H ROMAN / 488 syf / TL Çeviren: MEHMET KARAOSMANO LU Bir kral n torunuyum ve bir prensin k z y m, iki kez evlenmifl bir kad n m, ayn zamanda bir kraliçeyim. Okla ve k l çla dövüfltüm, çocuklar m dünyaya getirmek için diflimi t rna ma tak p savaflt m. Aflk ve nefretin en derinini tatt m... Leydi Macbeth, okuyucular 11. yüzy l skoçyas n n kalbine götürüyor ve ülkenin en soylu ailesinin son varisi Leydi Gruadh n canl bir portresini çiziyor. Evlenip hamile kalan ve sonra k sa süre içinde kocas öldürülen Gruadh, eflinin katili, savaflç Macbeth ile evlenmeye mecbur ediliyor. Kendisinin ve o lunun ç karlar n korumaya kararl Guradh, yani Leydi Macbeth, ailesinin miras na -her ne pahas na olursa olsunsahip ç kmaya ant içiyor. 37

38 DEN ZDE MACERA Enid Blyton GENÇ /304 syf. / / TL Çeviren: BANU AKfiEH RL O LU Dünyan n en popüler gençlik edebiyat yazarlar ndan Enid Blyton dan heyecanla dolu, hepimizi ele geçirecek muhteflem bir seri! Iss z Kuzey Adalar na do ru yap lan gizemli yolculuk çok geçmeden dehflet dolu bir maceraya dönüflüyor. Neden mi? Çünkü Bill kaç r l yor! Anakaradan çok uzaktaki, terkedilmifl bir adaya tatile gelen Philip, Dunah, Lucy-Ann ve Jack, hiç tan mad klar bir düflmanla son derece tehlikeli bir oyun oynamaya bafll yor. Acaba Bill i düflman n elinden kurtarabilecekler mi? Eski yaflamlar na geri dönebilecekler mi? 38

39 BAfiKANLIK YARIfiI Richard North Patterson POL T K-GER L M / 592 syf / TL Çeviren: MUSTAFA KIRCA COREY GRACE - OHIO LU, YAKIfiIKLI VE KAR ZMAT K bir cumhuriyetçi senatör. K ran k rana geçecek olan bir baflkanl k yar fl n n en diflli kahraman. Dobral yla tan nan, Körfez Savafl Hava Kuvvetleri pilotu Grace, parti çizgisine göre de il, kendi vicdan n n gösterdi i yönde oy kullanmas yla ünlüydü. Film y ld - z Lexie Hart ile olan romantik iliflkisi de Grace i s rad fl bir politikac ikonuna dönüfltürüyordu.fakat Grace gerçekte, geçmifline gömdü ü feci hatas n n hayaletinden bir türlü kurtulamayan biriydi. çine sürüklendi i ürkütücü ve zalim politik yar fl n içinde son h zda ilerlerken kiflili i de s nanacakt. En güçlü siyasi soru iflaretlerinden beslenen Baflkanl k Yar fl, Amerikan kültürünün en k flk rt c konular n irdeliyor: Irkç l k, terör, köktendincilik, eflcinsel haklar, medya tekelinin yükselifli ve güç tutkusu. 39

40 K RL ZEVKLER Tasmina Perry Ç K-L T / 832 syf. / / TL Çeviren: EL F SUBAfi Zenginlerin dünyas nda, ölümcül tehlikeler kol geziyor! ngiltere nin en köklü, en prestijli, en lüks haz r giyim markas n n sahibi Saul Milford hayat n kaybetti. Miras n paylaflma ve dünyan n en süslü, en göz al c milyon dolarl k endüstrisinden minik bir dilim alma yar fl böylece bafllad. Saul ün ye eni Cassandra, en görkemli moda dergisi Rive n bafl editörüydü ve müthifl servetin kendisine kalaca n zannediyordu. Fakat büyük ödül için s raya dizilen baflkalar da vard. Cassandra n n ye eni Emma Bailey, aflkta kaybetmiflti ve uzun zaman önce uzak kal p yabanc laflt ailesiyle tekrar bir araya gelmek üzere Boston dan ngiltere ye ça r lm flt. 40

41 AFACAN 5 LER KAÇIYOR Enid Blyton GENÇ / 296 syf. / / TL Çeviren: ENG N KARADEN Z Kirrin Adas nda kim var? Befllimiz, adada gizemli, kilitli bir sand k bulunca flüpheleniyor - içinde ne var acaba? Tam kaçakç lar suçlayacaklar s rada, hepsinin kan n donduran bir ç l k, fikirlerini tamamen de ifltiriyor. O dakikadan sonra, ifller çok daha ürkütücü bir hal alacak gibi görünüyor 41

42 AFER N G ZL YED LER Enid Blyton GENÇ / 176 syf. / / 7.00 TL Çeviren: GÖRKEM KÖYMEN Peter, Janet, Jack, Barbara, Pam, Colin ve George ile tan fl n! Onlar Gizli Yediler -her türlü s rr her an çözmeye haz rlar! Gizli Yediler in yeni bir toplant yerleri var -bir a aç evi! Ama bu evi kullanan baflka biri daha var. Korkusuz çetemiz bu defa k zg n ama sonradan anlayacaklar ki, davetsiz misafirlerinin bafl dertte ve yard mlar na ihtiyac var. Bakal m bizim Yediler misafirlerini kurtarmay baflarabilecek mi?.. 42

43 SON PAPA Luis Miguel Rocha POL S YE-GER L M / 352 syf / TL Çeviren: BARBAROS BOSTAN Papa I. John Paul ün ölümünün arkas nda yatan suikast anlatan, dehflet dolu, h zl tempolu bir gerilim. 2006, Londra: Gazeteci Sarah Monteiro, bir tatil dönüflü, posta kutusunda gizemli bir zarf buldu. Zarf n içi tan mad isimler ve flifreli mesajlarla doluydu. Sarah bu garip postay görünce çok flafl rd. Ancak maskeli bir h rs z evine girdi inde eline geçen listenin, kendisini tehlikeye soktu unu anlad. Kesiflen yollarla ve dehfletle dolu bir anaforun içine sürüklenen Sarah, zarf n içindekilerin, flu ana kadar araflt rd her fleyin arkas nda yatan kokuflmufllu un anahtar oldu- unu keflfedecekti. flin asl, zarf n ortaya ç k fl, uzun zamand r cevaplanmay bekleyen bir dizi soruyu akla getiriyordu: Papa I. John Paul ün k sa yönetimi s ras nda neler yaflanm flt? 43

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları.

alternatif cevabı olabilir fakat anlatmak veya vurgulamak istediğim konu insanların alışveriş merkezlerine ihtiyacı olsun olmasın gitme durumları. HASTA İŞİ İnsanların içlerinde barındırdıkları ve çoğunlukla kaçmaya çalıştıkları bir benlikleri vardır. O benliklerin içinde yaşadıkları olaylar ve onlardan arta kalan üzüntüler barınır, zaten bu yüzdendir

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle

Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Aziz Nesin in Darüflflafaka ya Girifli Yaz ma Aziz Nesin in özyaflamöyküsü Böyle Gelmifl Böyle Gitmez den bir al nt yla bafllayaca m. Ailesi Heybeliada ya tafl nm flt r. Y l 1926. Babam n nerde oldu unu

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER

Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER Beynimizi Nas l De ifltiriyor? Çeviri: DEN Z BENER nternet, her fleyi de ifltirdi Hat rlamak ve zihnimizi kullanmak konusunda, geleneksel yöntemlerimizden h zla uzaklafl yoruz. Be endi imiz bir yeme in tarifini,

Detaylı

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE

Tema Sonu De erlendirme. erlendirme. A.3.1, B.3.13, B.3.31, C.3.5 kazan mlar. Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, 11 ders saati EL ELE, HEP B RL KTE Ü N T E L E N D R L M fi Y I L L I K P L A N ARAÇ GEREÇLER, YÖNTEM VE Temiz yaz lmam fl yaz l belgeler, proje ve performans formlar, resim kâ - d, boya, sözlük, yaz m k lavuzu Gözlem ve inceleme, tart

Detaylı

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7

kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 Dünya Döndükçe Sabriye Afl r kiz Kuleler aras nda yürüyen adam: Philippe Petit 7 A ustos 1974 günü, dünyan n en yüksek binalar olan kiz Kuleler in, beklenmedik bir konu u vard. New Yorklular n en taze gururu

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin

Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin Dünyan n En Zeki nsan Matematikçilere Karfl Amerika Birleflik Devletleri nde dikkatimi ilk çeken her fleyin büyüklü ü oldu. Arabalar, binalar, Coca Cola lar, al flverifl merkezleri, insanlar... Her fley

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor.

Etkili letiflim. Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Etkili letiflim Mesaj n bafll takip eden metine göre çok daha fazla okunuyor. Resim ve bafll n iki görevi vard r: Okuyucuyu durdurmak ve mesaj n gerisini okutmak. Reklam n z n amac ürünü satmak de il vermek

Detaylı

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki

Uyumayan Şehir. Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben. de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki Yağmur Beril Dikmeci Uyumayan Şehir Uyumayan Şehir New York için artık bir slogan. Çoğu kişi gibi ben de New York u izlediğim filmlerden tanıdım ve gerçekte filmlerdeki kadar etkileyici mi diye kendi kendime

Detaylı

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir.

OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. OYUNCA IN ADI Akl nda Tut YAfi GRUBU 4-6 yafl OYUNCU SAYISI Oyun bir çocuk taraf ndan oynanabilece i gibi, farkl yafl gruplar nda 2-6 çocuk ile de oynanabilir. GENEL KURALLAR Çocuklar n görsel belle inin

Detaylı

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman

Ertesi gün hastaneden taburcu olma vakti gelmi ti. Annesi odaya gelerek Can haz rlarken, babas hastane lemlerini yap yordu. Vitaboy hastaneden ç kman TABOY HASTA Vitaboy çok kötü bir rüya görüyordu. Rüyas nda karanl k bir yerdeydi. Kimse onun sesini duymuyordu. Yata nda k vran yordu. Birden uyand. Bütün bunlar bir rüyayd. Fakat kendini çok yorgun hissediyordu.

Detaylı

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek!

Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! Yalanc n n Hakk ndan Gelmek! A c d r söylemesi, bunca ülke gördüm, bunca insan tan d m, ülkemde gördü üm kadar çok yalanc y hiçbir yerde görmedim. Do u ya az gittim, ama Bat da gitmedi im yer kalmad desem

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr)

Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) Pelitcik ve Sarıkavak Köyleri-Çamlıdere (04 Ekim 2009) Yazı ve fotoğraflar: Hüseyin Sarı (huseyinsari.net.tr) 04 Ekim 2009 Pazar günü, Ahmet Bozkurt un öncülüğünde Fotoğraf Sanatı Kurumu tarafından organize

Detaylı

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + =

ZARLARLA OYNAYALIM. Önden = = + = Arkadan = = + + = = + + = ZARLARLA OYNAYALIM Zar kullanarak toplama ve ç karma ifllemleri yapabiliriz. Zarda karfl l kl iki yüzdeki say lar n toplam daima 7 dir. Zarda 2 gözüküyorsa karfl s ndaki yüzeyin 7 2 = 5 oldu unu bulabilirsiniz.

Detaylı

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz.

2. 1. SAYILARIN GÜCÜ. ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 2. 1. SAYILARIN GÜCÜ ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 1. Afla da onluk taban bloklar yla modellenen say lar yaz n z ve okuyunuz. 100 10 1 25 2. Yüzlük kartlar boyayarak afla daki say lar gösteriniz. Örnek 176

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar

Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Dünya Döndükçe Sabriye Afl r Plastik çöpleri yiyecek zannederek yutan Albatroslar n dram Çöplerimizle yere serdi imiz Albatroslar Saatlerce insan ve do a aras ndaki tats z iliflkiden söz ederek, sebep

Detaylı

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK

GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK GÖRÜfiLER ÇOCUK ATATÜRK Atatürk çocuktu: Yenili in, dönüflümün y lmadan ard nda koflabilen, düfl dünyas genifl, merakl, araflt ran. Atatürk çocuktu ve cumhuriyetin çocuk kalmas n istedi hep: Her dem taze,

Detaylı

L A SA A M. Ahmet Mercan

L A SA A M. Ahmet Mercan MAS L A SA A T L A N N A M LA Ahmet Mercan A L B A R A K A T Ü R K Ç O C U K YAY I N L A R I ALBARAKA TÜRK YAYINLARI: 29 ÇOCUK K TAPLARI: 15 Derleyen : Ahmet Mercan Resimleyen : smail Özen Editör : Ekrem

Detaylı

Benzersiz ördekler. sanat

Benzersiz ördekler. sanat sanat Benzersiz ördekler F. Esin ÖZALP esin.ozalp@trt.net.tr Picasso'ya sormufllar: Sanat nedir? Cevaplam fl: Sanat, ne de ildir ki! fiimdi sizlere tan taca m z ressam n sanat anlay fl, iflte tam olarak

Detaylı

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu.

Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Cimcime yemek masasına kurulmuş, ödev yapıyordu. Önündeki deftere, son yazdıklarına baktı ve sayfayı delmeye kararlıymış gibi, bastıra bastıra sildi. Az ötede duran kitabı önüne çekti ve elindeki kurşunkalemi

Detaylı

PALANDÖKEN'E KATKILARIM

PALANDÖKEN'E KATKILARIM nsanlar Yaflad kça Mehmet Ünver PALANDÖKEN'E K fi SEL KATKILARIM lk kez seksenli y llar n ortas nda gitmifltim Palandöken Kayak Merkezi'ne. Da da özel sektöre ait küçük bir otel vard o zamanlar. Telesiyej

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Yanlış Anlaşılan Faizci

Yanlış Anlaşılan Faizci Yanlış Anlaşılan Faizci Aslam Effendi Başka bir gün Tota 1, faizci Sherzad ile karşılaştım. Bu herif hasta olmalı. Düşünsene, para ödünç vererek faiz temin ediyor. Din bu işi yasaklıyor ama yine de aramızda

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi

Vaziyet Plan Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Vaziyet Plan AKSÜT NfiAAT VE M MARLIK Aksüt nflaat Mimarl k Ticaret Limited fiirketi Konaklar Mahallesi Ç nar Sokak Emlak Bankas Apt. Kat 1 Daire 2 4. Levent / stanbul Tel: 0212 325 90 62-63 Faks: 0212

Detaylı

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan

ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA. M. Esad Coflan ÇOCUKLARLA BAfiBAfiA M. Esad Coflan çindekiler Sunufl... 7 Dünyan n En Güçlü nsanlar... 11 En Büyük Amaç... 15 Cennetin Anahtarları... 19 Süslü Köflkler ve Bahçeler... 23 Vefalı Bir Kızın Hikâyesi... 25

Detaylı

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler

A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET. nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler A LEM Z N AFACAN ÇOCU U: NTERNET nternetin Güvenli Kullan m için Anne-babalara Öneriler KEND N Z E T N, NTERNET Ö

Detaylı

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar

OKUL ÖNCES YAYINLARI. KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi. TL S PAR fi. KDV siz KDV li Adet Tutar KARACA E itim Yay nlar Tic. ve San. Ltd. fi OKUL ÖNCES YAYINLARI Etkinlik Kitab m 1-10 (10 etkinlik kitab ) (5-6 yafl) 46,30 50,00 Aile Kat l ml Etkinlik Kitab 1 (5-6 yafl) Aile Kat l ml Etkinlik Kitab

Detaylı

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim.

Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Barbut Oyunlar mdan s k lan okurlardan -e er varsa- özür dilerim. Ne yapal m ki ben oyun oynamay çok severim. Birinci Oyun. ki oyuncu s rayla zar at yorlar. fiefl (6) atan ilk oyuncu oyunu kazan yor. Ve

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK

HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Μάθηµα : ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΙV ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ (70013 Γ) HER ŞEYİN BAŞI SAĞLIK DİNLEYELİM

Detaylı

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları

M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları M i m e d 2 0 1 0 ö ğ r e n c i p r o j e l e r i y a r ı ş m a s ı soru ve cevapları S1: Erasmus kapsamında yapılan projelerle yarışamaya katılınabilir mi? C1: Erasmus kapsamında gidilen yurtdışı üniversitelerdeki

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9

Puslu Manzaralar. Yazar Volkan DURMAZ Cuma, 16 Ağustos 2013 09:35 - Son Güncelleme Cuma, 16 Ağustos 2013 09:44 1 / 9 1 / 9 2 / 9 "Ağır ağır hiçliğe giden bir salyangozum." Yazar: Volkan Durmaz Yunan Yönetmen Theo Angelopoulos un 1988 yapımı filmi Landscape in the Mist-Puslu Manzaralar [1], belirsizlik içerisinde beliren

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve

Uzay Keflfediyoruz. Günefl Sistemi Nerede? Her Yer Gökada Dolu! n yaln zca biri! evrendeki sonsuz Dünya bizim evimiz ve uzayi kesfet 13/2/6 19:35 Page 34 Uzay Keflfediyoruz n yaln zca biri! de in is kc gö da y sa evrendeki sonsuz Dünya bizi eviiz ve ister isiniz? ak n ta z r la flu renek, ko Evrendeki adresiizi ö Her Yer

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 4-sinema.qxd 3/22/07 10:03 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Monet Kültür ve Sanat Küçük nsanlar n Büyük Filmi: DO N D U R M A M GA Y M A K Yerel bir masal Y l 1995, Ege nin küçük

Detaylı

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün...

1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi... flehrimizdedir. 5. Atatürk'ün... Ad : Soyad : S n f : 2. SINIF Nu. : Atatürk TEST 6 Uygulamal Etkinlik 1. Atatürk'ün hayat hakk nda neler biliyorsunuz? Yaz n z. Afla daki boflluklar uygun ifadelerle tamamlay n z. 4. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir:

Bu dedi im yaln zca 0,9 say s için de il, 0 la 1 aras ndaki herhangi bir say için geçerlidir: Yak nsamak B u yaz da, ilerde s k s k kullanaca m z bir olguyu tan mlayaca z ve matemati in en önemli kavramlar ndan birine (limit kavram na) de inece iz. Asl nda okur anlataca m kavram sezgisel olarak

Detaylı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı

İstek Özel Kemal Atatürk Anaokulu. Kanaryalar Sınıfı Okyanus, Yaşam İçin Gereklidir Ve Doğal Dengesinin Korunması İçin İnsanların Çaba Göstermesi Gereklidir Neler Biliyoruz? İpek A.: Okyanusun mavi ve yeşil su olduğunu biliyorum. Deniz Can K: Yunuslar karaya

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi.

KES RLER. Bunlar biliyor musunuz? Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. KES RLER Bunlar biliyor musunuz? Bütün: Tam, bölünmemifl fley. Bütün elma gibi. Yar m: Bütün bir fleyin bölündü ü iki eflit parçadan her biri. Kesir: Bir bütünün bölündü ü eflit parçalar n birini veya

Detaylı

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz:

Ekip Yönetimi çin Araçlar 85. Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Yorumlar: Ekip olarak karfl laflt m z en büyük meydan okuma: Ekip olarak en büyük gücümüz: Ekibin yapt n görmekten en çok hoflland m fley: Ekip Yönetimi çin Araçlar 85 EK P K ML DE ERLEND RMES Ekibinizin

Detaylı

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun.

Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. DEĞERLİ VELİLER Öncelikle mübarek KURBAN BAYRAMINIZ kutlu olsun. Bayram tatilinde verilen bu ödevlerin günlük olarak(üzerindeki tarihe göre) yaptırılmasını rica ediyorum. Ödevleri öğrendiğimiz konuların

Detaylı

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z

Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z Yoksulun fians Bu yaz girifle gereksinmiyor. Do rudan, kan tlayaca m z sonuca geçelim: Teorem. Yoksulun zengine karfl flans yoktur. Bu çok bilinen teorem i kan tlayabilmek için her fleyden önce önermeyi

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER

OR ON DA YEN SEZONDA V TR NLER Ramazan e lenceleri Orion Al flverifl Merkezi nde Her y l oldu u gibi bu y l da Ramazan, Orion da dolu dolu e lencelerle geçecek. Çocuklar bu y l da Karagöz ile Hacivat, Orion da ücretsiz olarak izleyecekler.

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.

Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar Sok. No: 8 Çankaya-Ankara 0.312 444 0 989 www.trendcankaya.com www.gogusholding.com.tr Kral Dairesinde Yaflamakt r. Sat fl ve Tan t m Ofisi: Arjantin Cad. Attar

Detaylı

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek

Degisimi_Yonetmek 4/19/10 5:12 PM Page 1 De iflimi Yönetmek De iflimi Yönetmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER

ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER 4.. BÖLME filem ALIfiTIRMALAR VE PROBLEMLER U E F S 5 5 0 7 5 5 K M Ü T 99 9 7 8 0 A 84 L 9 7 R 88 Yukar daki ifllemleri yaparak sonuçlar na karfl l k gelen harfleri kutulara yerlefltiriniz. Hiç unutmamam

Detaylı

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL

ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL ÜRÜNÜN ADI : FOLLOWER ÜRÜN: AKÜLÜ BAVUL Ürün Nedir? FOLLOWER, Akülü tekerlekli bir bavuldur. Ürünün mini boyu, orta boyu, büyük boyu vardır. Ürünün içine konulan küçük bir akü ile bavul güç kullanmadan

Detaylı

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa

içinde seçilen noktan n birinci koordinat birincinin geldi i saati, ikinci koordinat ysa Tuhaf Bir Buluflma O las l k kuram ilkokullarda bile okutulabilecek kerte basit ve zevklidir. ABD de kimi okullarda 9 yafl ndaki çocuklara bile okutuluyor olas l k kuram. Basit olas l k kuram n anlamak

Detaylı

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C

mayan, kimileyin aç klay c, kimileyin biraz daha ileri seviyede ve daha ilgili ve merakl ö renci için yaz lm fl olan di er bölümlerin bafl na 3A, 4C Önsöz Bu ders notlar, 1995 ten beri stanbul Bilgi Üniversitesi nde birinci s n f matematik ö rencilerine verdi im derslerden ortaya ç kt ve matemati i derinli i ve felsefesiyle ö renmek isteyen, çal flmaktan

Detaylı

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl

Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl Zü ürt Tesellisi Bir önceki yaz da, yaz -tura oyununda yoksulun zengine karfl flans n n çok az oldu unu kan tlam flt k. Öyle ki, zengin sonsuz zengin oldu unda oyunu 1 olas l kla (yani yüzde yüz) kazanacakt

Detaylı

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun.

Birkaç Oyun Daha Birinci Oyun. Birkaç Oyun Daha B irinci Oyun. ki oyuncu flu oyunu oynuyorlar: Her ikisi de, birbirinden habersiz, toplam 9 olan üç do al say seçiyor. En büyük say lar, ortanca say lar ve en küçük say lar karfl laflt

Detaylı

ÇİÇEK GRUBU 2013-2014 EĞİTİM DÖNEMİ EKİM AYI BÜLTENİ 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DÜNYA HAYVANLAR GÜNÜ DÜNYA ÇOCUK GÜNÜ DÜNYA EL YIKAMA GÜNÜ KULELER Atatürk ün hayatını öğrenme Atatürk ün ülkemize kazandırdıkları

Detaylı

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS

KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS Doç. Dr. Haydar Karabey MSGSÜ Mimarl k Fakültesi fiehir ve Bölge Planlama Bölümü KIRK YIL ÖNCEDEN BUGÜNE ÇA DAfi B R STRÜKTÜR DERS 1972 de (yani k rk y l önce ) Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarl k

Detaylı

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber

Hasta Rehberi Say 6. KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Hasta Rehberi Say 6 KONJEN TAL ADRENAL H PERPLAZ Kolay okunabilir rehber Konjenital Adrenal Hiperplazi - Say 6 (A ustos 2006 da güncellenmifltir) Bu rehber Reading Üniversitesi, Sa l k Bilimleri Enstitüsü,

Detaylı

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar

Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar 2013 / 2014 SAYI: 04 Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları ve Çözümleri Tartıştılar Haftanın Bazı Başlıkları Sağ ve Sol Beynin Şifreleri Öğrencilerimiz TED Kayseri Kolejinde Ulusal Sorunları

Detaylı

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır.

Topoloji değişik ağ teknolojilerinin yapısını ve çalışma şekillerini anlamada başlangıç noktasıdır. Yazıyı PDF Yapan : Seyhan Tekelioğlu seyhan@hotmail.com http://www.seyhan.biz Topolojiler Her bilgisayar ağı verinin sistemler arasında gelip gitmesini sağlayacak bir yola ihtiyaç duyar. Aradaki bu yol

Detaylı

kültür - sanat - güncel yaflam

kültür - sanat - güncel yaflam 2:54 PM Page I ISSN 0378-8628 kültür - sanat - güncel yaflam Page II Kültür ve Sanat Bir yönetmen, bir uluslararas gurur FERZAN ÖZPETEK 1959 y l nda stanbul da do du. 1976 y l nda, Roma daki La Sapienza

Detaylı

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber

Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Tam yağlı süt ürünleri tüketen erkeklere kötü haber Sağlıklı, güçlü kuvvetli bir erkeksiniz ama çocuğunuz olmuyorsa bu önemli sorunun sebebi yediklerinizle ilgili olabilir. Erkekler üzerinde yapılan bilimsel

Detaylı

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k

MATEMAT K. Sütun Grafi i. Olas l k MATEMAT K Sütun Grafi i Olas l k Temel Kaynak 4 Sütun Grafi i SÜTUN GRAF Talya, arkadafllar na en çok sevdikleri sporu sordu. Ald cevaplara göre afla daki s kl k ve çetele tablolar n haz rlad. En Çok Sevilen

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Walt Whitman. - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004. Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Walt Whitman - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır.

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad!

Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Okul Öncesinde Yeni Dönem Bafllad! Yay nc l kta ilklere imza atmay bir gelenek hâline getirmifl olan Morpa flimdi de okul öncesi yay nc l nda gelmifl oldu u son noktay büyük bir gurur ve heyecanla sizlerle

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM

TEKNOLOJİ VE TASARIM TEKNOLOJİ VE TASARIM YAPIM KUŞAĞI SINIFLAR ODAK NOKTALARI 7. SINIF Üretiyoruz 8. SINIF Üretelim Tanıtalım Öğrencinin: Adı Soyadı: Aslı KARTAL Sınıf, No: 7/C, 2729 Yahya KARAKURT Teknoloji ve Tasarım Öğretmeni

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

Cemal Amca n n Zarlar

Cemal Amca n n Zarlar Cemal Amca n n Zarlar B aflkomiserlikten emekli alt kat komflumuz Cemal Amca tavlaya çok düflkündü. Emekli olmazdan önce haftasonlar n bahçede tavla oynayarak geçirirdi. Hafta içindeyse haftasonunu iple

Detaylı

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler

ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m. Basit Kesirler . ÜN TE KES RLERDEN ALANLARA. Kesirleri Tan yal m Basit Kesirler. Afla daki flekillerde boyal k s mlar gösteren kesirleri örnekteki gibi yaz n z. tane............. Afla daki flekillerin belirtilen kesir

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA

ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA ÖZEL VEGA OKULLARI OYUN SANDIĞIM SORGULAMA ÜNİTESİ BÜLTENİ DİSİPLİNLERÜSTÜ TEMA KENDİMİZİ İFADE ETME BİÇİMİMİZ: Düşünceleri duyguları, doğayı, kültürü, inançları, değerleri keşfetme ve ifade etme yollarını

Detaylı

BEH Ç. Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar. Yaflamdan Kesitler

BEH Ç. Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar. Yaflamdan Kesitler Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Çocuklar n Dünyas na S nan Yazar BEH Ç AK B ehiç Ak, yaz n dünyas na çocuklar için yazd kitaplarla ad m atan bir isim. Cumhuriyet Gazetesi nde bant karikatürler çizdi, karikatürleri

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek

performansi_olcmek 8/25/10 4:36 PM Page 1 Performans Ölçmek Performans Ölçmek Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta, güçlü

Detaylı

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ;

BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ. Erkek Öğrenci. Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; 1 BİR ÖMRÜN HİKÂYESİ Yıl 1881 Ilık rüzgarlar esiyordu Selanik ovalarında ; Dağ başka, sokaklar başka başka ; O gece en güzel yıldızlar kaydı, Nereden geliyordu bu aydınlık? Neydi insanları bu denli mutlu

Detaylı

Türk nflaat sektörünün deneyimli ve yenilikçi firmalar ndan Reskon nflaat olarak, iki y ld r üzerinde çal flt m z Maritza Evleri projesiyle gelece i infla etmeye devam ediyoruz. Geçmiflten günümüze, hayata

Detaylı