ÝLKER BAÞBUÐ'UN AÇIKLAMALARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝLKER BAÞBUÐ'UN AÇIKLAMALARI"

Transkript

1 ÝLKER BAÞBUÐ'UN AÇIKLAMALARI Türk Kardeþlik Merkezi GENELKURMAY BAÞKANI ORGENERAL ÝLKER BAÞBUÐ UN TELEVÝZYON PROGRAMINDA YAPTIKLARI AÇIKLAMALAR(TAM METÝN)( 05 Temmuz 2010 ) Uður DÜNDAR : Sayýn Genelkurmay Baþkaný bölücü terör örgütünün saldýrýlarý bir süredir yoðunlaþtý. Hemen her gün ö Güneydoðu Anadolu Bölgemizden bölücü terör örgütü ile çatýþma haberleri geliyor, þehit haberleri geliyor, ölü olarak ele geçirile haberleri, þehit olan korucu haberleri geliyor. Bu tabi hepimizde þu soruyu zihinlerimizde þu soruyu oluþturuyor. Bölücü terör örg saldýrýlarý bir süredir niçin yoðunlaþtý? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Sayýn Dündar ilk önce Genelkurmay Karargâhý n teþekkür ediyorum. Bu sorduðunuz soru gerçekten çok önemli bir sual. Bir kere herhalde olaya þöyle bakmamýzda yarar var. Aslýnda bölücü terör örgütü kendisine göre 14 Nisan 2009 dan itibaren bir sözde ateþkes ilan ettiðini ifade ediyorlar çeþi vesilelerle. Aslýnda bir kere bu doðru deðil. Yani neticede terör eylemlerinin týrmanmaya baþladýðý 31 Mayýs 2010 veya 1 Hazi 2010 da diyebiliriz terör eylemleri devam ediyor, teröristlerin eylemleri. Ancak özellikle Mayýs ayýnýn sonu Haziran ayýnýn baþýndan itibaren terör eylemlerinin sayýsýnda bir artýþ gördük, bir kere bunu ifade etmek isterim. Þimdi tabi ki terör ey niçin bir arýtýþ göstermiþtir sorusuna cevap verirken bunu tek bir nedene baðlamak doðru deðil. Elbette bunun çok nedenleri var önce unutmamamýz gerekir ki karþýmýzdaki örgüt bir bölücü terör örgütü. Her terör örgütü bir noktada kan akýtmak ister, eylem Bir noktada eylemsizliðe giren bir terör örgütünün, hangi tip terör örgütü olursa olsun, bu kendi var oluþlarý için bir kere gerçekte olan bir þey deðil. Her terör örgütü mutlaka eylem yapmak zorundadýr. Peki, eylem yapmazsa ne olur sorusu sorulabilir doðru b sualdir. Þimdi tabi eylemsizliðe giren bir terör örgütünde iki þey görebilirsiniz. Birincisi ki, bu PKK terör örgütünde de bizim izledi gözlemlediðimiz bir durum, lider kadro arasýnda bölünmeler baþlar, çekiþmeler baþlar. Lider kadronun bir bölümü belki þartlar ge eylemsizliði veya az sayýda eylemi savunurken, diðer bir grup ise buna karþý çýkar. Ýkincisi, uzun süreli bir eylemsizlik özellikle örgütünün alt kademesinde sýkýntýlara neden olur. Alt kademeyi altlardaki teröristleri bir arada tutmakta zorlanýrsýnýz, bu gene husus her þeyden evvel bunu iyi anlamamýz lazým. Her terör örgütü eylem yapmak kan dökmek ve terör yaratmak mecburiyetindedir. Uður DÜNDAR : Peki 31 Mayýs veya 1 Haziran dan önce terör örgütünün dað kadrosunda, yönet kadrosunda bir ayrýþma, bir çözülme mi istihbar ettiniz ve aþaðýdaki terörist gruplarý yönlendirmede zorluk yaþamaya mý baþla doðrultuda istihbarat mý var? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Çok yerinde bir sual sorduðunuz soru, doðru. Özellikle 31 Mayýs tan önceki süreçte terör örgütüne iliþkin olarak bize gelen istihbarat bilgilerine baktýðýmýz zaman örgüt kadronun ayrýldýðýný gördük. Bir grup yine eskisinden olduðu gibi þiddetli ve artan sayýlarda terör eylemlerinin yapýlmasýný gerektirirken grup bu kendilerine göre ilan etmiþ olduklarý sözde ateþkes sürecinin devam etmesi görüþündeydiler. Bu aslýnda örgütün lider arasýnda ciddi bir bölünme yarattý. Ýkincisi neticede teröristler kadro, dað kadrosunu özellikle dikkate alýrsak bunlar bu kadroyu daha daðda uzun süre eylemsiz tutamazsýnýz. O zaman bu teröristler kendi kendilerine sormaya baþlar bizi niçin burada tutuyorlar amacý ne. Bu açýdan eylemsizlik süreçlerinin uzun sürmesi hakikaten terör örgütlerinin hem lider kadrosunda hem de kadrolarda ciddi sorunlara ve bölünmelere neden olur. Biz bu geliþmeleri bu süreçte evet gözledik gördük. Bir kere bunu bir noktada bir tespit olarak ifade etmemiz lazým. Ýkincisi Sayýn Dündar, terör örgütleri her zaman kendisinin güçlü olduðunu göste mecburiyetinde. Eylemsizliðe giren bir terör örgütü bir noktada kamuoyunda ve dünya gözünde bu terör örgütü acaba gücünü ka mu, etkinliðini kaybediyor mu sorusunu yaratýyor. Dolayýsýyla terör eylemleriyle örgüt kendisinin hala güçlü olduðunu ve ayakta olduðunu göstermek mecburiyetinde. Tabi diðer bir neden þu olabilir, gerek terör örgütü, gerekse terör örgütünü destekleyiciler t yaratacaðý eylemler ve bu eylemler sonucunda terör örgütünün ve destekleyicilerinin çeþitli vesilelerle ortaya attýklarý ve savunduklarý fikirlerin, düþüncelerin toplum tarafýndan yoðun þekilde tartýþýlmasýný istiyor, gündeme gelmesini istiyor ve bu da noktada onlarý eyleme yönlendiriyor bu da önemli. Þimdi burada aslýnda dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Eðer siz bu terörle baðlantýlý sorunlarý eylemler sonucunda gündeme yoðun olarak alýrsanýz ve bunlarý tartýþmalarýn içine girerseniz aslý noktada terör örgütünün istediði amaca hizmet ediyorsunuz bu da bir tabi ki önemli bir etken. Uður DÜNDAR : Ve gündemd koruyabilmek için, sürekli gündemde yer tutabilmek için eylemlerini hem sayýsal olarak arttýrýyor, hem de daha deðiþik eylem tü deneyebiliyor. O mu çýkýyor sözünüzden? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Evet. Daha açýk bir ifadeyle þimdi bölücü terör örgütü örgütüyle paralel hareket edenlerin çeþitli bu konulara iliþkin düþünce ve fikirleri var gerçekleþtirmek istedikleri. Tabi bu konular b toplumun gündeminde oluyor, bazen olmuyor. Bir noktada siz bu eylemleri yaparak bu tartýþma konularýný canlý, geniþ ve kapsamlý olarak toplumun gündemine sokuyorsunuz, yaþanan bu, biraz bu, gördük yani þu süreçte. Bu aslýnda ne olmuþ oluyo zaman, bir noktada terör örgütünün yapmýþ olduðu eylemlerden istediði amaçlara toplumu getirmiþ oluyorsunuz bu bir noktada t taviz anlamýna da gelir. Bilmem açýk ifade edebildim mi? Tabi diðer önemli olan noktadan bir tanesi, tabi ki bölücü terör örgütü eylemlerle özellikle kamuoyunda, toplum üzerinde, halk üzerinde bir karamsarlýk yaratmak istiyor, bir bezginlik yaratmak istiyor. Bu zaten günümüzün terör eylemlerinin temel amacý, temel hedefi. Böylece özellikle karar vericiler üzerinde toplumun ba kurmasýný istiyor. Tabi bunlara ilave olarak elbette Irak taki geliþmeleri de bu kapsamda düþünmemiz lazým. Ýþte Irak taki Irak ýn geleceði, özellikle ABD nin Silahlý Kuvvetlerinin önümüzdeki süreçte Irak tan çekilm sürecine girmesi bu da tabi bir etkendir, bu da bir nedendir. Bu sorunuza bir de terör örgütü yöneticileri nasýl bakýyorlar, nasýl cevaplýyorlar, onu ben bir raporda gördüm onu ifade etmek isterim. Þöyle bir düþünceleri var, bu tamamen terör örgütü yönetici konuya iliþkin bakýþ açýlarý. Onlar diyorlar ki devletin zorlanmasýnda, silahlý eylemlerin rolü, önemi büyüktür. Yani bir noktada s eylemleri, terörist eylemleri devletin zorlanmasý için bir araç olarak görüyorlar ve böylece de devletin onlarýn istekleri noktasýna yaklaþmasýný tahayyül ediyorlar. Uður DÜNDAR : Yani bir anlamda nihai çözüm için masaya oturmayý amaçlýyorlar. BAÞBUÐ : Bu bir noktada terör örgütü yöneticilerinin hâlihazýrdaki düþünceleri, tabi bunu burada açýklýkla ifade etmek gerekir bir yanýlgý, bu büyük bir yanýlgý. Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok büyük bir devlet böyle bir noktaya böyle bir oyuna gelebileceð düþünmek terör örgütü tarafýndan bence çok büyük yanýlgýdýr. Uður DÜNDAR : Sayýn Genelkurmay Baþkaný verdiðiniz b elebaþlarýnýn eylemlerinin sayýsýný artýrarak, þehit sayýsýný artýrarak, sivil kayýp sayýsýný artýrarak bir anlamda devleti özell sürecinde zora sokmak ve sorunun çözümünde muhatap olarak kabul edilmelerini saðlamak yatýyor. Böyle bir tablo çýkýyor kar Bundan sonra bu bir süredir artan eylemler, terörist saldýrýlar nasýl bir seyir izleyebilir ve terör örgütünün bundan sonraki süreç amacý ne olabilir? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Teþekkür ediyorum sorunuz için, þunun altýný bir kere daha ifade edelim. Bir

2 evvel ifade ettiðimiz düþünce tamamen terör örgütü yöneticilerinin ve teröristlerin düþüncesidir. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir de zaman bu devlet teröristlerle, kimseyle pazarlýk da yapmaz, herhangi bir þey de yapmaz. Bunun da düþünülmesinin bile ben çok fevkalade yanlýþ olduðunu düþünüyorum. Bundan sonraki süreç nasýl devam eder onu deðil mi sorduðunuz soru o. Þimdi bund sonraki sürecin tabi devam edeceði yönünde farklý görüþler olabilir. Bir noktada önümüzdeki sürecin nasýl cereyan edeceði terö eylemleri olduðu için terör örgütünün büyük boyutta inisiyatifine de baðlý olaylar. Çünkü bunu da bir boyutta kabul etmek mecburiyetindeyiz. Þimdi aslýnda bu konuda da örgütte iki ayrý fikrin olduðunu biz gözlemliyoruz. Bir grup diyor ki, özellikle bütü Türkiye çapýnda, küçük gruplarla veyahut beþ kiþilik gruplarla çok sayýda eylem yapalým. Bu bütün Türkiye bazýnda ancak bu e çok fazla sonuçlarý itibariyle yanký yapacak olmayabilir ama bu eylem sürecini mümkün olduðu kadar uzun süreli tutalým bu bir bir düþünce yine terör örgütü yöneticileri arasýndaki düþünce, bir grubun. Diðer bir grup da diyor ki; daha güçlü gruplarla yani te gruplarýyla daha ses getirici eylemler yapalým ama terör eylemlerinin yapacaðýmýz bu terör eylemlerinin süresi çok uzun olmas bu onlarýn düþüncesi, tabi bu bizi bir noktada fazlada baðlayan bir husus deðil. Tabi burada önemli olan bizim Devlet olarak, Güvenlik Kuvvetleri olarak önümüzdeki sürecin terör tehditleri ve riskleri açýsýndan oldukça önemli bir dönem olduðunu toplumu anlamasý, Güvenlik Kuvvetlerimizin bu konuda özellikle önleyici istihbarat tedbirlerine daha fazla dikkat etmesi ve artýk terör eylemi þurada olur burada olur ayrýmýný da bir noktada býrakarak, bir yere býrakarak, herkesin, her yerde Güvenlik Kuvvetleri, Silahlý Kuvvetler olarak da ifade ediyorum, bir noktada 24 saat 365 gün her yerde, her zaman eylem terörist saldýrýsý olabilir diye hazýrlýklý ve tetikte olmak mecburiyetindeyiz. Bu tabi ki, bizim için fevkalade önemli bir durumdur. Ben son dönemlerde, 2 nci ve 3 üncü Ordu bölgesine gittim, batýdaki birliklerimizi devamlý dolaþýyoruz, þunu açýkça ifade edebilirim ki özellikle iç güvenlik harekâtýnýn yoðun olarak cereyan ettiði bölgelerdeki birliklerimizin olayýn ve durumun ciddiyeti ve riskin büy konusunda hiçbir tereddütleri yok. Bütün personelimiz bütün zorluklara raðmen her zaman ayaktadýr, görevinin baþýndadýr bu b bu düþünceyi biz bölgede tespit ettik. Þimdi bu süreçte Sayýn Dündar önemli olan þudur, önemli olan tabi özellikle Ýskenderun daki terörist saldýrýsýyla terör eylemlerindeki artýþý izlemeye baþladýk ki Ýskenderun daki olay yanýlmýyorsam, 31 Mayýs günü olmuþtu. Ondan sonra Sarýyayla Karakol olayý tahmin ediyorum o takip etti. Onun arkasýndan özellikle yine Þýrnak Bölgesi nde, Uludere Bölgesi nde bir karakola karþý yapýlan bir eylem oldu, sonra Diyarbaký Silvan da bir terör eylemiyle karþýlaþtýk ve geçtiðimiz hafta Siirt in biliyorsunuz Doðanköy yakýnýnda Sarýyaprak Bölgesi nde bir terörist eylemi oldu. Þimdi bu eylemlere bir bakalým aslýnda, bunlar önemli. Þimdi Sarýyayla Karakolu ki, bir jandarma karakolumuzdu Tunceli de. Evet, orada kaybýmýz oldu, tabi oradaki olayda en büyük þansýzlýðýmýz Karak Komutaný nýn daha çatýþmanýn ilk belki dakikasý diyemiyorum, saniyelerinde þehit olmasýdýr. Kayýplarýmýz oldu, þeh oldu ama orada o harekâtta terör eylemi de istediði amaca ulaþamadý. Özellikle Þýrnak Uludere Karaçalý bölgesiydi yanýlmýyor yine bir üst bölgemize terör örgütünün saldýrýsý oldu. Birliklerimiz bunu anýnda fark etti, o olayda bir þehit verdik ancak hem sa anýnda birliklerimiz mukabele etti ve ayrýca kaçan teröristleri de Irak ýn içerisine bir sýcak takip harekâtý icra ederek dör beþ kilometre, geceleyin onlarý biz takip ettik ve o operasyonda rakamlarý belki yanlýþ hatýrlamýyorsam 20 nin üzerinde telsiz dinlemeleri de onu teyit ediyor, teröristler orada zayiat verdiler. Gediktepe olayý, Gediktepe olayýyla ilgili tabi çok þey konuþuldu, çok þey yazýldý, onunla ilgili fazla bir þey söylemek istemiyorum. Tabi orada elbette operasyon esnasýnda ve sonrasýnda 11 kahraman askerimizi þehit verdik ama oradaki gerçekten çatýþmada da karþý tarafa verilen zayiat çok aðýrdýr. Rakamsal olarak tam net bilemiyoruz ancak verdirilen zayiat bizim Genelkurmay Baþkanlýðý nýn açýklamasýnýn üzerindedir. Þimdi en son geçen hafta, Siirt Doðanköy, Sarýyaprak Bölgesi ndeki operasyon veya çatýþma bugüne kadar örgütünün saldýrýp da en büyük darbeyi yediði eylem ki orada biliyorsunuz bir Üsteðmenimiz, bir Uzman Çavuþumuz ve üç tane Köy Korucusunu kaybettik. Ancak orada bizim bizzat arazide görerek tespit ettiðimiz 12 teröristin öldürüldüðünü biliyoruz. Ayrýc akþam biz de bu harekâtý buradan takip ettik. Örgüt gerçekten o akþam büyük bir telaþ ve kaos içerisindeydi ve son dönemlerde örgütüne en büyük darbeyi bizim Sarýyaprak Doðanköy deki kahraman Subayýmýz, Astsubayýmýz, Uzmanýmýz, Erbaþ Erlerimiz verdi ve geçenlerde o bölgeye gittiðimiz zaman Sarýyaprak a orada bizzat operasyona iþtirak eden Komando Bölük Komutaný Yüzbaþý Hakan dan biz olayýn birebir olayýn nasýl cereyan ettiðini dinledik, gerçekten çok hem mutlu o gurur duyduk, hem elbette çok önemli anlarda yaþadýk, özellikle orada Yüzbaþý Hakan ýn bize þu söylediði sözleri ben unutamýyorum. Olaylarý anlattýktan sonra dedi ki komutaným burada Mustafa Üsteðmen i kaybettik ki, Mustafa Üsteðmen de, Yüzbaþý Hakan üç yýl beraberler, üç yýl ayný kaderi paylaþmýþlar, bilin ki Üsteðmen Mustafa nýn olmasýnda en büyük acýyý Yüzbaþý Hakan duydu. Uður DÜNDAR : Gece gündüz beraberler. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ baba, eþ elbette onlarýn acýlarýný hiçbirimiz anlayamayýz, ayný noktada olamayýz bu bir gerçek ama onlardan sonra inanýn en acýyý duyan Yüzbaþý Hakan. Sonra bu sýralý komutanlar ve ta bana kadar geliyor ama Yüzbaþý Hakan ki televizyonlarda herh duydunuz, en sonunda bana þunu söyledi Komutaným Mustafalar ölür Hakanlar gelir, Hakanlar da ölür bize güvenin komutaným dedi. Ýþte benim subayým, astsubayým, uzmaným bu, bizim gücümüz bu. Bunu inanýn dünyanýn hiçbir ord göremezsiniz. Gediktepe deki Eri hatýrlýyorsunuz dediðini. Uður DÜNDAR : Evet, burada taþ olmaya hazýrým arkad þehit olduðu yerde Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : O çocuðun 54 gün askerliði kalmýþ biz dedik ki sen Gediktepe&rsquo olma, gerilerde bir yerlerde belki askerliðini tamamlayalým Hayýr Komutaným, benim arkadaþým orada þehit oldu ben bu askerliði orada tamamlayacaðým, gerekirse orada taþ olurum arkadaþým için tabi bu arada Diyarbakýr Silvan daki olayý da unutmamamýz lazým. Diyarbakýr Silvan daki olayda altý terörist bir araçla oradaki karakola eylem yapmaya geldiler ve orada bir Mardinli kahraman Þehit Erimizin caný pahasýna müdahaleyle o eylem engellendi bir þey yapamadýlar, ayrýca orada altý terörist de etkisiz hale getirildi. Dün akþam Beytüþþebap ta Geçici Köy Korucularýmýz, Askerimiz, Polisimiz ki ayný anda bildiðim kadarýyla üç noktaya da saldýrý var, yaralýlarýmýz var ama orada da yine derslerini aldýlar iki terörist hayatýný kaybetti. Þimdi bunlarý niçin ifade ediyorum, gerçekten saldýrýlar esnasýnda saldýrýlar bazen siz ne tedbir alabilirseniz alýn olabilir ama önemli olan saldýrýlarda bu teröristlere gereken dersi verirseniz ki, veriyor benim Silahlý Kuvvetlerim, inanýn daha bu terör eylemlerinin týrmanýþ süresinin belki daha kýsalmasýna neden olabiliriz. Dolayýsýyla önümü süreç terör eylemleri açýsýndan hassas bir süreçtir, görevliler herkes dikkatli olmak zorundadýr, istihbaratýnýzdan tutun gerekli tedbirlerin alýnmasýna kadar ümit ediyorum ve bunda güven de duyuyorum, tabi ayný hassasiyeti batý bölgelerinde de göstermemiz lazým, batýdaki bölgelerimiz de elbette hassastýr, önemli olan bu terör eylemlerinin arttýðý süreci Türkiye olarak h beraber tek yumruk halinde en az zararla atlatmak durumundayýz. Uður DÜNDAR : Peki Sayýn Baþbuð, terör örgütü ilk eyle

3 1984 te Þemdinli Eruh ta gerçekleþtirdi, hatta dönemin Baþbakaný o sýrada tatildeydi Merhum Turgut Özal, tatilin kesip Ankara ya dönecek misiniz diye bir soru soruldu, üç beþ çapulcunun yaptýðý bir eylem nedeniyle ben tatilimi kesme istemem, kesmeye deðmez demiþti. Ancak aradan geçen 26 yýlda Türkiye bu bölücü terör örgütünü ortadan kaldýrmayý baþara Silahlý Kuvvetleri, Emniyet Teþkilatý, Köy Korucularý binlerce þehit verdi. Bu arada 40 bin civarýnda terörist öldürüldü, çok sayý masum vatandaþ hayatýný kaybetti, hatta bebekler dahi birkaç aylýk bebekler dahi hayatlarýný kaybetti. Biraz önce Silahlý Kuvvetler in mensuplarýnýn kahramanca bölücü örgütün eylemlerine nasýl karþý koyduklarýný anlattýnýz, ama demek ki terör örgütü sona erdirilemiyor. Niçin Türkiye 26 yýldýr terör örgütünü yok edemedi? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Tabi bu da karþýlaþtýðýmýz bir sual. Eðer sorulan bu sual samimi bir sualse, samimi bir amaçla soruluyorsa doðru bir sual ve bunun gerçe buna cevap verilmesi lazým, ama bazen bu kasýtlý olarak da bazýlarý tarafýndan soruluyor. Sanki özellikle Türk Silahlý Kuvvetle bu 26 yýllýk süreçte bölücü terör örgütüne karþý yürüttüðü mücadelede baþarýsýz mý anlamýný vermek, tabi sizin kesinlikle sor olduðuna cani gönülden inanýyorum, ama bazen o anlamda da bunu soranlar var ve yerinde bir sual samimi þekilde sorulduðu zaman gerçekten insanýmýz bunu anlamak istiyor, doðru bir sualdir. Bunu da tabi sorduðunuz için ayrýca teþekkür ederim. Þimd Sayýn Dündar birkaç defa ifade ettik ama belki kavramlarý bir kere daha söylememizde yarar var. Çünkü o zaman meramýmýzý durumumuzu net olarak anlatamýyoruz. Þimdi bir terörle mücadele var bir de bölücü bu durumda, bölücü terör örgütüyle mücade ikisi aslýnda birbirinden tam ayýramazsýnýz, birbiriyle elbette baðlantýlý ama farklý þeyler. Þimdi terörle mücadele dediðimiz zam olaya biz kapsamlý olarak bakmak zorundayýz, yani terörle mücadelenin içinde güvenlik boyutu var ki güvenlik görevi güvenlik kuvvetlerine ait olan bir görev direk olarak. Terörle mücadelenin içinde ekonomik boyut var, terörle mücadelenin içinde sosyokültürel boyutlar var, bunu eðitimden tutun da saðlýk boyutlarýna kadar, terörle mücadelenin içinde efendim psikolojik hare bazýlarý bunu sevmiyor o zaman daha sempatik söyleyelim propaganda faaliyeti var, terörle mücadelenin içinde uluslararasý boyutu var, þimdi terörle mücadele bu. Güvenlik Kuvvetleri olarak biz terörle mücadelenin içinde hangi bölümde görev yapýyoruz veya direkt bizim sorumluluðumuz nedir? Güvenlik alanýnda. Silahlý Kuvvetler olarak, Polis olarak bizim terörle mücadeledeki sorumluluðumuz güvenlik alanýdýr ve güvenlik alaný da nedir sorumluluðumuz çok açýk, teröristler neredeyse arayýp, bulup, et hale getirmek bizim görevimiz bu. Diðer görevler kime düþüyor, diðer görevler Devlete, Devletin Kurumlarýna, topluma ve hatta günümüzde Sivil Toplum Örgütlerinin de burada çok önemli görevleri var. Þimdi güvenlik alanýnda 84 ten 2010 a k olan süreçte, 26 yýl geçti, deðil mi? 26 yýl. Ne oldu, bir kere olaya þöyle bakmamýz lazým, bölücü terör örgütüyle veya herhang örgütüyle mücadeleyi rakamsal veya istatistikî deðerlendirmelerle yapmak pek doðru deðil buna katýlýyorum, ama bazen de rakamlara, istatistikî bilgilere de ihtiyacýnýz var. Þimdi siz de ifade ettiniz dediniz ki, bu 26 yýllýk süreçte neredeyse 40 bine yaký terörist etkisiz hale getirildi. Doðrudur, bu rakamý da biz verdik. Yani o rakamý þöyle biraz daha açarsak aslýnda 30 bine yakýn teröristin öldürüldüðü gerçeði var. Biz hatta öldürüldü terimini bile pek kullanmak istemiyoruz. Biliyorsunuz etkisiz hale getirildi d da bazen kritize bile oluyoruz ama doðrudur. Biz olaya çünkü insan odaklý bakýyoruz, bir noktada terörle mücadeleye insan oda bakýyoruz, þimdi bu öldürülenlerin bir kýsmý bizim vatandaþýmýz o da bir gerçek. Þimdi siz 26 yýlda 30 bine yakýn teröristi etkis getiriyorsunuz, 10 bin de sað, yaralý, teslim olanlar var toplam 40 bin. Peki terör örgütünün dað kadrosu ne kadar? Deðiþiyor tab yýllara göre, ama ortalama olarak, altý bin diyebiliriz. Yani bazen yedi bin oluyor, en fazla on bine çýktý larda þu anda dört binler civarýnda. Buna biz ortalama altý bin dersek otuz bini altýya bölün beþ çýkar deðil mi? Uður DÜNDAR: Eve Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : O zaman ne oluyor. Yani matematiksel olarak baktýðýnýz zaman bu 26 yýllýk süreçte, Güvenlik Kuvvetleri, Türk Silahlý Kuvvetleri beþ defa bu PKK terör örgütünü bitirmiþ matematiksel olarak, bu bir tespittir. Ýkinci önemli ola nokta, o zaman sorun nerede? Niçin bu olay günümüze kadar devam ediyor sorusu var. Uður DÜNDAR : Bataklýðýn kurutulmamasýnda mý? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Evet sorun orada düðümleniyor. Þimdi tabi burada önemli olan þu, birin 1984 ten 2010 a yaþadýðýmýz olaylarý þöyle bir hatýrlamaya çalýþalým. Ýþte 1 inci Irak Savaþý, 2 Savaþý ondan evvel ki Halepçe olaylarý vesaire. PKK terör örgütü aslýnda konjonktür olarak þanslý bir örgüt. Tam böyle çökme çözülme noktasýna geliyor fakat maalesef konjonktürel durumlar hep lehine ceyran ediyor, birinci önemli nokta bence bu. Ýkinci önemli nokta, tabi bazen kendimize de öz eleþtiri yapmamýz lazým, doðrularý da söylememiz lazým. Belki üzülecek bazýlarý, ü biz de özeleþtiriden de kaçýnmamamýz lazým, doðrularý söylememiz lazým. Þimdi nedir ikinci önemli tespit þu bence, Türkiye& ne zaman terör eylemleri azaldý veya hiç olmadý. Biz bunu yanlýþ algýladýk. Sanki terör örgütü bitti daðýldý, aslýnda terör örgüt duruyor idi ama eylem sayýlarý düþmüþtü. Örnek mi, 1999 dan iþte terör eylemlerinin tekrar baþladýðý 2004 yýlý buna kl örnektir yani. Evet, eylem yok, ancak örgüt bitmedi. Örgütün dað kadrosu yine duruyordu, burada bir algýlama yanlýþlýðýmýz ol o zaman bu olayý biraz daha doðru algýlasaydýk o dönemlerde daha saðlýklý alýnabilecek tedbirleri alabilirdik bu da tabi çok ön bir nokta. Tabi diðer önemli nokta terör örgütü bakýn üç þeye hayati derecede ihtiyacý var. Bu üç þeyi siz eðer kesemezseniz bu maalesef uzuyor. Nedir, Terör örgütünün ihtiyaç duyduðu üç þey; bir insan kaynaðý, insan kaynaðýný yani bir noktada terör örg kontrol altýna almanýz lazým, engellememiz lazým. Ýnsan kaynaðýný. Çünkü bir taraftan siz terör örgütüne zayiat verdirir daðd küçültürken, eðer örgüte katýlýmlar devam ediyorsa iþte bu fasit daire devam ediyor. Bunu belki de ilk defa açýk olarak da kamuoyuyla ben paylaþmýþtým. Hatýrlýyorsunuz örgüte katýlýmlar çok önemli, mutlaka ve mutlaka bu olayý kontrol altýna alma yani insan kaynaðý çok önemli. Ýkincisine bakýyoruz tabi finans kaynaðý, para yani bir örgütün ayakta durabilmesi için paraya i var, finans kaynaðýna ihtiyacý var. Þunu sorabilirsiniz, bu örgüt finans kaynaðýný nereden saðlýyor. Bakýn ben size onu söyley olarak üç yerden saðlýyor. Finans kaynaðýný birincisi nedir? Birincisi narkotik trafiðinden kazandýðý kaynak ki hemen hemen en finans kaynaðý geçenlerde bir rapor okudum. Avrupa da yakalanan narkotiklerin yüzde 80 i PKK yla iliþkili, yani PKK bu iþin korumasýný saðlýyor, giriþ noktalarýnda vergi alýyor. Avrupa daki yakalanan narkotiðin yüzde 80 i PKK yla iliþkili. Narkotik çok önemli bir olay. Ýkincisi insan kaçakçýlýðý bu pek bilinmiyor, aslýnda insan kaça finans konusunda çok önemli bir husus. Üçüncüsü de insanlardan, özellikle Avrupa daki insanlarýmýzdan toplanan haraç burada özellikle finans kaynaklarýnýn kesilmesi konusunda iþte Avrupalý dostlarýmýzýn çok büyük sorumluluðu var. Belki bazen þekillerde anlatýlmak istenen olay da bu. Çünkü gerçekten örgütün asli finans kaynaðý Avrupa, Avrupa Ülkeleri. Onun için biz b NATO içinde müttefik olduklarýmýz var, elbette NATO içinde deðil, Avrupa Birliði içinde beraber olduðumuz ülkeler var. Dolayýs biz bu ülkelerden özellikle örgüte yönelik finans kaynaðýnýn kontrol edilmesi ve kesilmesi üzerinde ciddi çalýþmalarýný, sonuç a beklemek bunu istemek bizim hakkýmýz deðil mi, ikincisi finans kaynaðý demiþtim örgüt için. Üçüncüsü ise hayati bir konu örgü güvenli bölgeler bulmasý lazým. Güvenli bölgeler PKK açýsýndan baktýðýmýz zaman, yurt içi var bir de coðrafyanýn ona verdið

4 dýþýnda daha doðrusu bizimle komþu olan ülkelerdeki güvenli sahalarýn olmasý en büyük sorunlarýmýzdan birisi budur. Bugün maalesef ve maalesef 84 ten beri olaya bakalým, geldik 2010, 26 yýl peki ben size soruyorum, Irak'ýn kuzeyinde bu 26 yýldýr bir otorite devlet gücü var mý? yok mu? Boþluk var tabi burada bir boþluðun olmasý bir. Ýkincisi en azýndan özellikle s dönemlere geldiðimiz zaman Irak'ta bir Merkezi Hükümet var. Bu Merkezi Hükümetin sorumluluðu var nedir kendi topraklarý üzerinde herhangi bir terör örgütleri ne yapmamasý lazým barýndýrmamasý lazým belki diyebilirsiniz ki, Merkezi Hükümetin ora defakto olarak gücü yok, bu boyutu ile doðrudur. Peki, orada güçlü unsurlar var, Irak'ýn kuzeyindeki unsurlar var, bunlar ne yapýyorlar? Bunlar ne için arzu edilen etkili sonuçlarý almýyorlar ve dolayýsýyla þimdi Uður DÜNDAR : Peki size gör almýyorlar Sayýn Genelkurmay Baþkaný, Þimdi Barzani geliyor buraya bir devlet töreniyle karþýlanýyor ve çeþitli açýklamalar, m bildiriler ve terörle mücadele konusunda daha sýký iþ birliði sözleri veriliyor, ama Barzani döndükten sonra görüyoruz ki, eski tas hamam yine Kuzey Irak topraklarý PKK terör örgütüne yataklýk etmeye devam ediyor ve belki de lojistik destek saðlamaya devam ediyor. Zaten bir örgüt lojistik desteðini saðlayamazsa ilânihaye devam edemez orada yaþamaya. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Kesinlikle haklýsýnýz, Þimdi özellikle Irak'ýn Kuzeyi bu örgüt için güvenli saha, hatta ilginçtir Çukurca dan geç Suyu nu þöyle bir hatýrlayalým Çukurca dan geçer, Zap Suyu nun doðusunda örgüt tamamen hakim arazi bölgeye tamamen hakim. Zap Suyu nun batýsý biraz daha farklý ve þimdi ikincisi, sizin deðindiðiniz lojistik destek nereden alýyor bu insanlar yiyeceðini, giyeceðini, malzemesini o bölgeden alýyor. Bunlarla ilgili olarak özellikle tabi ki Dýþiþleri Bakanlýðýmýzýn konusudur bu, Dýþiþleri Bakanlýðýmýzýn koordinatörlüðünde bu konu yürütülüyor, bu konular çok açýk onlara sözün bittiði yerdeyiz. Yani Türkiye bakýn son bir, iki ayda ne kadar þehit verdik. Bu hepimizin yüreðimizi yakýyor ve dolayýsýyla bu konuda sorumluluklarý olan kiþiler, kuruluþlar, devletler, yapýlanmalar iþte Irak'ýn kuzeyindeki, üzerlerine düþmelerini yapma zamaný geldi geçiyor. Burada ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kararlý olduðunu düþünüyorum. Bunlar elbette görüþü ifade ediliyor artýk bizim de istediðimiz bu konularda somut ve etkin sonuçlarýn alýnmasý. Uður DÜNDAR : Ben konuya sizi kadar hiçbir þekilde vakýf deðilim ama dýþarýdan gözlemleyen ve þehitlerimiz karþýsýnda yüreði yanan bir vatansever olarak þu görüyorum ki Kuzey Irak ý, Irak'tan çekildikten sonra bir üs olarak kullanmaya devem edeceði anlaþýlan, Kuzey Irak'ta kalacaðý anlaþýlan Amerika Birleþik Devletleri nin de, ortaklýk sürdürdüðümüz Amerika Birleþik Devletleri nin de Merkezi Hükümeti ve Kuzey Irak'taki özerk yönetim üzerindeki gücünü etkinliðini kullanarak ben þunu düþünüyorum verin þu dað elebaþlarýný demiþ olsa, bunu ben orada herhangi bir gücün direnebileceðini zannetmiyorum. Niçin bu sonuç saðlanamýyor? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Þimdi Sayýn Dündar olaya doðrudur sorduklarýnýz doðru suallerdir, bunlar görüþülüyor, bunlar ü elbette Devletimizin yetkili makamlarý duruyor, ilgililerle tartýþýlýyor, ama burada benim ifade etmek istediðim konu artýk biz buralarda somut adýmlar görmek istiyoruz birincisi onu ifade etmek isterim. Ýkincisi bu Irak'ýn kuzeyindeki PKK varlýðý bugün elbette Türkiye için en büyük tehdit, en büyük risk bu tartýþmasýz. Ancak Amerikalýlara biz açýkça þunu da ifade ediyoruz baký yani Amerikan Silahlý Kuvvetleri açýklandýðý gibi ki bu Aðustos ta baþlayacak yavaþ yavaþ çekilmeleri ve önümüzdeki y tamamlanacak. Tabi Amerikan Silahlý Kuvvetlerinin bir kýsmý Irak'ta kalacak, tümü deðil ama büyük bölümü çekilecek nerede kalacaklar bilmiyoruz o konuda bir yorum yapmamýzda yanlýþ olur ama bizim onlara söylediðimiz þudur, isteðimiz de budur. Siz Irak'tan asýl büyük kuvvetlerinizle çekildikten sonra eðer arkanýzda problem býrakýrsanýz bu bölge için ciddi bir sorun olur. Ned problem? Amerikan Silahlý Kuvvetlerinin asli unsurlarýnýn çekildiðini düþünün önümüzdeki yýl 2011 den bahsediyoruz am Irak'ýn kuzeyinde o PKK varlýðý olduðu gibi duracak, bu sorundur ve bir gün, bugün deðil belki ama yarýn Irak'ýn kuzeyindeki b PKK varlýðý Irak'ýn bütünlüðüne de bir tehdit teþkil edebilir ve o bölgedeki çatýþmalara neden olabilir, güveni bozar. Tabi en ön Irak'ýn kuzeyindeki bu PKK varlýðýnýn önümüzdeki süreçte devam etmesi bir noktada Türkiye-Irak iliþkilerini olumsuz etkiler ve boyutuyla Türkiye - Amerika iliþkilerini de etkiler olumsuz olarak. Onun için bizim son yýllarda özellikle Amerikalý dostlarýmýzda her zaman istediðimiz, her zaman dikkatlerine sunduðumuz konu, artýk zaman geldiðimiz an Irak ýn kuzeyindeki PKK varlýðýnýn mutlaka ortadan kaldýrýlmasýnýn hem Türkiye için hayati olduðu kadar en azýndan Irak ýn geleceði ve güven önemli olduðu ve Türk - Amerikan iliþkileri açýsýndan da önemli olduðu noktasýndadýr. Uður DÜNDAR : Peki yakýn bir gele taleplerinizin deðerlendirileceði ve bir cevap verileceði konusunda umutlu musunuz? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Þimdi tabi Önemli olan þu; haklý olduðunuz konularda devamlý ýsrarlý olacaksýnýz ta ki, sonucu alýncaya kadar. Kararlýlýk önemli, haklýy konuda. Yani Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi kararlarýný açýn, bütün kararlarýný açýn yani ülkenin kendi topraklarý üzerind ülkeye tehdit teþkil eden bir terör örgütünü barýndýrmasý mümkün deðil, onlara sorumluluk var, bu konuda yüzde yüz haklý oldu konudur, ayrýca canýmýz yanýyor. Yani insanlarýmýzýn hayatýna mal oluyor. Dolayýsýyla bu konu hayatidir, artýk bu konuda, b noktada söz, konuþma döneminin ben sona geldiði yaklaþtýðý kanaatindeyim. Dostlarýn, yani müttefiklerimizin baþta Amerika ol üzere bu konuyu ben anladýðýnýn da kanaatindeyim. Ama biz devlet olarak kararlýlýkla, ýsrarla bu haklý isteklerimizin yerine getirilmesini saniye, saat takip etmek mecburiyetindeyiz ve bunu yapýyoruz, bunu devletimizin bütün kurumlarý yapýyor. Belki bu soruyla ilgili iki hususu daha ifade edeyim, niye 26 yýldýr bu iþ zor. Coðrafya, þimdi gerçekten terörün yoðun olduðu bölgeleri coðrafyasýna bakarsak ki, siz de bölgeyi biliyorsunuz mutlaka çok kez gördünüz. Dünya coðrafyasýnda baktýðýmýz zaman belk için, terör eylemleri için özellikle kýrsal anlamda ideal arazilerden birisi. Coðrafyada maalesef terör örgütünün çok lehine bir orta yarattýðýný da göz önünde tutmamýz lazým. Bu da önemli bir faktör. Tabi Sayýn Dündar, bir husus da söyleyerek bu soruyu tamamlayayým. Bu dikkatten kaçýyor. Biz Silahlý Kuvvetler olarak, güvenlik kuvvetleri olarak, polisimiz dâhil, bakýn 84 ten beri biz bu mücadeleyi bize verilen yetkiler, kanunla verilen yetkiler içerisinde yürütüyoruz ve buna belki baþka bir orduyu da yeni diðer alanlarda örnek göstermek zor. Þimdi, Silahlý Kuvvetler hep tabi güvenlik kuvvetleri polisimiz de her zaman beraberiz, müþterekiz. Bu mücadeleyi elbette kanun çerçevesinde yürüteceksiniz, kanuni yetkiler içerisinde yürüteceksini ama bu zorluk da yaratýyor ama bu da bir gerçek, bunu deðiþtiremezsiniz. Karþý taraf teröristse nasýl bakýyor olaya, þimdi terö eylemlerinde bir sýnýrlama mý var, herhangi bir þey mi var. Terörist karþýsýndaki Güvenlik Kuvvetlerini, askeri düþman görüyor burada çok önemli bir fark var. Uður DÜNDAR : Býrakýn askeri, bebeði Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Bebeði evet biz yine bu mücadelede hem mücadelemizi kanun çerçevesinde götürmek mecburiyetinizdeyiz, çünkü aksi teröre yardým eder. altýný çizelim. Ama bir noktada biz her olayda karþýmýzdakini bir suçlu olabilir, suçlu þeyiyle bakýyoruz. Düþman olarak göreme yani. Þimdi bu da, elbette terörle mücadelenin zor noktalarýndan birisidir ama, bugün ayrýca biz terörle mücadelenin büyük bölü kendi topraklarýmýzda yapýyoruz. Bu da ayrý bir farklýlýktýr, baþka yerlerdeki mücadelelerle mukayese edemezsiniz ve bizim b mücadelede en çok dikkat ettiðimiz hususlardan bir tanesi ki, hayatidir. Bunu kesinlikle affedemeyiz, masum halka zarar

5 vermememiz lazým, çok dikkatli olmamýz lazým bu bize bazen kýsýtlamalar da getiriyor. Þimdi bu vesileyle geçenlerde, geçen hafta Hatay da Avanoslar da talihsiz bir olay yaþadýk. Gerçekten talihsiz bir olay çok üzüldük tabi burada hayatýný kaybedenlerin yakýnlarýna ben bu vesileyle tekrar baþsaðlýðý diliyorum, ailelerin acýlarýný paylaþýyorum. Bu olay elbette yargý intikal etmiþtir, yargý elbette en doðru kararý verecektir. Ancak olayýn oluþ þekline baktýðýmýz zaman gerçekten oradaki tecrüb birliðimiz ki, Jandarma Özel Harekât ki bu mücadelede belki, en tecrübeli birliðimiz pusudadýr, karþýdan bir grubu görüyor, þüph dur diye, efendim baðýrýyorlar. Gerekli ikazý veriyorlar ama maalesef grubun kaçma durumu oluyor. Orada bir bu üzüntü verici talihsiz olay oluyor, çok üzüldük. Tabi bu tip olaylar terörle mücadelede olmamalý ama bu bizim terörle mücadeledeki en özellikl benim Astsubayýmýn, Uzmanýmýn, Teðmenimin karþýlaþtýðý en büyük ciddi sorun. Bunu da insanlarýmýzýn anlamasý lazým, deðil. Þimdi bakýn gece yarýsý saat bu olay sabah olmuþ ayrý bir olay, diðerleriyle ilgili ifade ediyorum, geceleyin saat de yaðmur yaðýyor sis, kötü hava þartlarý bir daðýn tepesindesiniz, Üsteðmensiniz, Astsubaysýnýz oranýn komuta Uzman Çavuþsunuz orada kararý siz vereceksiniz soracaðýnýz ikinci bir kiþi yok. Tabi bu personelimiz hakikaten iyi deðerlendiri doðru karar vermek zorunda. Biz orada sivil vatandaþýmýzýn ölümüne neden olduðumuz zaman tabi ki ortaya çýkan sonuç hoþ olmuyor. Aksi de olabilir, teröristtir farklý þey yaparsýnýz ama oradaki bu talihsiz olayda diðer önemli bir nokta o olaydan sað kurtulanlar var, onlarla ilgililerin yaptýðý konuþmalarda þu gerçeði biz öðrendik, niye kaçtýnýz ki yani cevap þu, biz onlarýn terör olduðunu zannettik. Yani bizim Jandarma Özel Harekât ýn orada pusuda olan Jandarma Özel Harekât maalesef o vatandaþlarýmýz onlar da terörist zannetmiþler. Yani olay gerçekten Uður DÜNDAR : Böyle trajik durumlarda ortaya çýkabiliyor. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Karmaþýk olay, zor olay. Ben tekrar baþsaðlýðý diliyorum, acýlarýný paylaþýyorum. müessif üzücü olaylarýn olmamasý için de bizlere düþen ne görev varsa tabi bunlarý da yapmak mecburiyetindeyiz. Uður DÜ Sayýn Genelkurmay Baþkaný, biraz önce terör örgütünün insan kaynaklarýna deðinirken uyuþturucu kaçakçýlýðýndan, özellikle Avrupa daki uyuþturucu trafiðinin yüzde 80 inden terör örgütünün pay aldýðýný, insan kaçakçýlýðýndan büyük ge da haraç yoluyla da beslendiðini söylediniz. Bütün bu bilgiler bende son günlerde baþ gösteren taþeron tartýþmasýný hatýrlatan yaptý. Þimdi özellikle Sayýn Baþbakan þöyle bir deðerlendirme yaptý. Türkiye ne zaman ekonomisini güçlendirse, ne zaman bir kalksa, ne zaman bölgesinde ve coðrafyasýnda etkin hamleler yapmaya baþlasa birileri düðmeye basýyor ve bu taþeronlarý harekete geçiriyor diyerek bölücü terör örgütünün bir taþeron örgüt olduðunu söyledi. Daha sonra bunu açýklamasý istendiðinde örgütünün hangi çetelerle hangi örgütlerle baðlantýlý olduðu Ergenekon iddianamesinde yer alýyor þeklin de bir açýklýk getirdi a arada yurt dýþý finans kaynaklarýnýn çok önemli olduðunu vurguladý. Baþka deðerlendirmeler de oldu hatta bu arada bir gazetemizde 2002 yýlýnda Türk Silahlý Kuvvetleri den ayrýlan 50 genç subayýn PKK terör örgütünde hakim kadrolar oluþturduklarý, hakim olduklarý ve açýlým süreci baþlayýnca da kaos yaratabilmek amacýyla bu eylemlerin týrmanýþa geçirildiði iddiasýnda bulundu. Siz terör örgütünün taþeronluðu konusunda ne düþünüyorsunuz. Kimin taþeronudur eðer taþeronsa? O BAÞBUÐ : Sayýn Dündar, tabi Sayýn Baþbakan ýn bu sözlerine benim direk olarak yorum yapmam doðru deðil, söz kon da deðil. Ancak konuyla ilgili belki bir iki þey söyleyebilirim. Tabi taþeron kimin taþeronu efendim tabi böyle bir iddiada bulunaný elinizde belge, bilgi olmasý lazým. O açýdan bu konuya Sayýn Baþbakan ýn ifadelerine direkt yorum yapmak istemem ama eðer þunu sorarsanýz bana PKK terör örgütü bazý dönemlerde taþeronluk yapmýþ mýdýr? Evet. Uður DÜNDAR : Kim Ýlker BAÞBUÐ : Mesela ben bu konuyu biraz daha anlamak için 93 lere gidilmesini bir araþtýrýlmasýný öneririm, 1993 yýllarýnýn bakýn 93 yýllarýnda, Nisan ayýnda, Bingöl de 33 erimizin þehit edilmesi, katledilmesi olayý var. Bu olayla ilgili benim de araþtýrmalarým incelemelerim oldu. O yýllarda o günlerdeki Bingöl coðrafya olarak Erzurum, Erzincan, Bingöl hattýnda konuþuyoruz. Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattý söz konusu, þimdi Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattýnýn geçeceði güzergâhýn emniy olduðunu gösterirseniz. Bir noktada Bakü, Tiflis, Ceyhan boru hattýnýn realize edilmesini önleyebilirsiniz. Uður DÜNDAR : Gündem dýþýnda býrakabilirsiniz. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Dolayýsýyla örneðin 93 te bu olayla terörün tekrar yine da biliyorsunuz arasýnda bir eylemsizlik süreci var. Eylemlerin düþtüðü bir süreç var. O Bingöl deki 33 erimizin þehit edilmesine kadar. Fakat ben yanlýþ hatýrlamýyorsam, o dönemlerde Bakü Tiflis Ceyhan boru hattý da ciddi þekilde tartýþma konusu proje bazýnda. Þimdi burada bir taþeronluk söz konusu olabilir mi? Olabilir, incelenmeye deðer bir konu olarak görüyorum. Narkotik olayý, þimdi narkotik olayý dediðimiz zaman bu bir zincir. Biliyorsunuz zincir bu eroin veya afyon her neyse üretildiði yerden baþlýyor, ta ki daðýtýmýna kadar olan bir zincir teþkil ediyor ve burada tabi bu da çok büy para kaynaðý bu da bir gerçek. Dünyanýn en berbat ve ciddi sorunu. Ha burada PKK bazýlarýnýn taþeronu mu? Tabi ki. Çünkü burada esasýnda belirli bir bölgede bu narkotik trafiðini korumasý görevini yükleniyor. Burada birilerinin taþeronu, kimin bilemem ama ciddi þekilde tartýþýlabilir bir nokta olarak görüyorum. Onun dýþýnda elbette konu biraz tartýþmaya açýk bir konu. Ama kes yapabilmek için elimizde veriler bilgiler olmasý lazým. Uður DÜNDAR : Peki 50 Subayýn Türk Silahlý Kuvvetleri nden ayrýldýðý ve PKK terör örgütünde yönetim kadrosunu ele geçirdiði, açýlým süreci baþladýktan sonra kaos yaratabilmek amacýy hýz verdikleri, saldýrýlarý artýrdýklarý þeklindeki iddia sizde nasýl bir etki yaratýyor bir, ikincisi, bazý terör örgütü eylemlerinden sanki o bölgede sorumlu bulunan Türk Silahlý Kuvvetleri mensuplarýnýn komutanlarýnýn duyarsýz kaldýklarý veya özellikle eyle gerçekleþmesi için görevlerini savsakladýklarý, yani açýkçasý bir anlamda PKK terör örgütüyle bir organik baðlantý içinde oldukl sýkça dile getiriliyor. Bu daha çok iktidara yandaþ basýn tarafýndan seslendiriliyor. Bunlar Türk Silahlý Kuvvetleri nde na etki yapýyor ve böyle bir taþeronluk mümkün mü? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Tabi böyle bir iddiayý ciddiye alýnacak bir idd görmüyorum birincisi. Ýkincisi gerçekten böyle bir iddiada bulunmak bulunabilmenin ben Türkiye Cumhuriyeti nde yaþayan bir Türk vatandaþýnýn yani bu kaný, Türk kanýný taþýyorsa böyle bir þey düþünmesini bile hayal edemiyorum. Böyle b edemiyorum. Þimdi daha üç gün evvel Üsteðmen Mustafa yý kaybettik. Üsteðmen Mustafa nýn kaybedilmesinden komutanýnýn duyduðu acý ve onun bizler üzerine hepimizin üzerine sorumlu komutanlar üzerine yarattýðý acýyý kim tarif edebi Yani ben bunu çok çirkin buluyorum. Bu benzetmeler de çirkin, yani kusura bakmayýn bu tabiri kullanacaðým, böyle þeyleri düþünenlerin ben Türk kaný taþýdýðýný düþünmüyorum. Böyle Türk askerine böyle yakýþtýrmalar yapmak böyle deðerlendirme Ordusu nu tanýmak ne de bu kaný Türk kanýný taþýyan kimselerin böyle bir þeyleri düþünmesi, ortaya atmasý inanýn ya konuþmak bile istemiyor üzerine. Böyle bir þey söz konusu olamaz. Her zaman söylüyorum biz bütün mücadelemiz bütün gayret inanýn her zaman özellikle ben son iki yýl iþte Genelkurmay Baþkaný olarak mesaimin yüzde 90 ýný neredeyse bu iþe verdim, keþke yüzde 200 ünü verebilsem. Amacýmýz ne? Amacýmýz bu bölücü terör örgütü belasýndan Türkiye y kurtarabiliriz? Bu terör tehdidini nasýl aþaðýlara çekebiliriz? Bütün gücümüz, hedefimiz bu. Ta benden en alt kademedeki bölük

6 komutanýna kadar böyle düþünüyor. Böyle hareket ediyor. Þimdi siz bütün bunlarý býrakýp bizlere emanet edilen Mehmetçikleri akýtýlacak bu konuda bundan menfaat ben bunu hayal edemiyorum ve çok inanýn ben Türk kaný taþýyan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olan insanlarýn böyle bir þey düþüneceðine düþünmelerini bile düþünemiyorum. Ha Silahlý Kuvvetler içinde bir iki tan çýkabilir mi? Onu da tabi ifade edelim. Silahlý Kuvvetler içinden bir iki tane çeþitli rütbelerde yanlýþ kiþiler çýkabilir mi? Çýkabilir, böyle Türk Silahlý Kuvvetleri içinden çýkan bir iki kiþiyi, yanlýþý Türk Silahlý Kuvvetlerinin tümüne efendim þamil etmek bu þekild etmek çok büyük haksýzlýk, vicdansýzlýk yani baþka söyleyeceðim bir þey yok. Uður DÜNDAR : Sayýn Genelkurmay Baþk tartýþma konularýndan biri de kýsa süreli eðitimler gören erlerin ve erbaþlarýn sýnýr boylarýnda özellikle kritik bölgelerde terörle mücadelede kullanýlmalarýnýn olumlu sonuç vermediði, bunlarýn þehit sayýsýný arttýrdýðý ve üç ayda bir deðiþen birliklerle bu saðlýklý bir þekilde yürütülemeyeceði, dolayýsýyla terörle mücadeleyi profesyonel askerlerin üslenmesi gerektiði konusunda bir t sürüyor. Siz de geçenlerde yaptýðýnýz bir açýklamada bir gazeteciye yaptýðýnýz sohbette biz galiba profesyonel ordu konusun düþüncelerimizi ya tam olarak anlatamýyoruz ya da bazýlarý anlamak istemiyor demiþsiniz. Nedir tam anlamýyla anlaþýlmak durumunda olan gerçek? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Bu sorunuz için de teþekkür ediyorum Sayýn Dündar. Çünkü hakikaten bizim de belki anlatýmda eksikliðimiz olabilir. Þöyle ifade edeyim bir kere yani þimdi Türk Silahlý Kuvvetleri nde profesyonelleþme deyince ne anlayacaðýz. Herhalde bu noktadan hareket etmemiz doðru. Þimdi Türk Silahlý Kuvvetleri nde profesyonelleþme deyince zaten subay profesyonel astsubayýnýz bir meslek ama biz meslek olarak kabul etmiyoruz. Onu da düzelttim. Çünkü biz hakikaten askerliði bir yaþam tarzý olarak kabul ediyoruz. O da ayrý bir konu ama elbette profesyonel bir meslektir, yani ne demek profesyonel meslek? Yani neticede yaptýðýnýz iþ için bir maddi Uður DÜND Karþýlýk alýyorsunuz. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Karþýlýk alýyorsunuz. Yeri gelmiþken onu da ifade edeyim. Bu meslekte tarzýnda her þeyi siz maddiyatla ölçerseniz bu meslek niteliðini özellikle Türk Ordusu niteliðini kaybeder ben ona da karþýyým. DÜNDAR : Yani Gediktepe de verilen o kahramanca mücadelenin karþýlýðýný hiçbir parayla izah edemezsiniz. Orge Ýlker BAÞBUÐ : Hayýr ölçemeyiz, þimdi peki nedir bu profesyonel, ne anlayacaðýz? Þimdi bu profesyonellik deyince anlaþýlma gereken konu þu. Türk Silahlý Kuvvetleri nde erbaþ ve er olarak askerlik hizmetini yapan Mehmetçiklerimiz var. Mecburi askerlik var ve elbette bir kýsmý ne yapýyor bu görevlerini erbaþ ve er olarak yapýyor. Yani kýta çavuþu, kýta onbaþýsý dediðimiz grup. Ne kadar bunlar Türk Silahlý Kuvvetleri nde, yanýlmýyorsam 430 bin civarýnda toplam. Þimdi biz yani Silahlý Kuvvetleri 1980 lerin ortasýndan itibaren ben öyle hatýrlýyorum bu kýta çavuþu, onbaþýsý özellikle bunlarýn bir ký uzmanlaþtýrma uzman personele çevirmek için 1980 lerin yanýlmýyorsam 80 lerin ortasýnda baþladýk. Özellikle t þoförleri gibi kritik görevde olanlarý. Bu proje yani bir noktada profesyonelleþme demek ki 80 li yýllarýn ortasýnda baþlam Bu profesyonelleþme adý altýnda almýþ olduðumuz kiþilere ise biz ne diyoruz? Uzman Çavuþ. Þu anda ne kadar uzman çavuþu var diye sorarsanýz Silahlý Kuvvetlerde, 60 bine yakýn Uzman Çavuþ var. Bunlarýn bir kýsmý Güneydoðu da bir kýsmý Batý daki birliklerde. Þimdi özellikle iki yýl evvel dedik ki terörle mücadelede teröristlerle en yakýn temasta bulunacak birlikler nelerdir? Komando Tugaylarýmýz. Kara Kuvvetlerinin beþ tugayý var, Jandarma Genel Komutanlýðý nýn bir tuga var. Dedik ki bu beþ tugayý artý jandarmayla altý, tamamen bunlarý Uzman Erbaþlarla teçhiz edelim orada kýta çavuþu yani mecburi askerlik kapsamýnda askere gelen personel bulunmaz. Ne zaman baþladýk, 2008 de baþladýk ve bu noktaya getirebilmemiz için bu beþ tugayý bizim yaklaþýk beþ bin civarýnda hatta altý bin civarýnda komando uzman çavuþa ihtiyacýmýz Tabi Komando Uzman Çavuþu da hemen bulamazsýnýz yani her önünüze geleni efendim alýn Komando Uzman yapýn mümkün Fiziki yetenek, saðlýk vesaire. Þimdi biz bu projeyi bitirdik. Bunu bir kere herkes doðru anlasýn. Aðustos iþte önümüzdeki bir ay Aðustos ayýnýn sonunda altý komando tugayýmýz da muharip unsurlar olarak esas teröristle mücadele edecek artýk kýta erbaþ onbaþýsý falan kalmayacak hepsi uzman. Bu bitiyor, birinci konu bu. Bunu belki net anlatamýyoruz. Ondan sonra bu projeyi tamamladýk bitiyor dedik ki acaba özellikle iç güvenlik harekâtýnda bu uzmanlaþma konusuna devam edelim. Önceliði nereye verelim? Baktýk, deðerlendirdik son geliþmeler dedik ki sýnýr birliklerimiz var. O halde ikinci ana proje olarak sýnýr birlikleri ile baþlayalým uzmanlaþtýrmaya. Onunda hesabýný yaptýk. Tabi yalnýz Irak hududuna öncelik verdik. Irak hududundaki sýnýr birliklerinin uzmanlaþmasý için yani tam uzman personelle teçhiz edilmesi, donatýlmasý için ise yaklaþýk 10 bin üzerinde uzman ihtiyacýmýz var. Þimdi bununla ilgili bir kanun çýkacak onlarýn hazýrlýðýna girdik ve bu tabi bir temin programý çerçevesinde bu hemen bir yýlda belki olabilecek bir süreç alacak ama mümkün olduðu kadar kýsa süreçte bunu tamamlamaya çalýþýyoruz. Dol bu proje de tamamlandýktan sonra özellikle komando tugaylarýmýz artý sýnýr birliklerimiz profesyonelleþmiþ olacak o anlamda. Yani orada artýk mecburi askerlik olarak askerliðini çavuþ, onbaþý er olarak yapacak personelimiz orada görev almayacak. Bizim þimdi profesyonelleþmeden kastettiðimiz bu. Ama þimdi yeri gelmiþken bir noktayý daha ifade etmemiz lazým. Bakýn ben bir rakam verdim. Dedim ki, Türk Silahlý Kuvvetleri ndeki toplam erbaþ ve er mevcudu 430 binler civarýnda. Þimdi bir bazen bazýlarý bunu yanlýþ deðerlendiriyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti kalksýn Türk Silahlý Kuvvetlerinin tümünü yani bu 430 bin ve eri profesyonel uzman haline getirsin. Hem doðru deðil bakýn bunu iyi anlayalým doðru deðil. Artý mümkün de deðil. Niye do deðil? Türkiye de askerlik mesleði askerlik bir vatan borcu. Türk Ordusu nun esas bel kemiðini Mehmetçik oluþturuyor. Biz Mehmetçik in yerini hiçbir þeyle dolduramayýz. Bugün dünyada yabancý kime sorsanýz Türk Ordusu deyince size kimi söyleyecek? Uður DÜNDAR : Mehmetçik. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Mehmetçik. Bizim en büyük güc Ordusu nu Türk Ordusu yapan, artý ordu ile milleti birleþtiren entegre eden askerlik. Dünyanýn neresinde var askere davul ve zurna ile gönderilen nerede var? Þimdi siz eðer bu sistemle oynamaya kalkarsanýz bu fevkalade yanlýþ ve kesinlikle katýlmýyorum. Doðru olmaz. Bu bizim tarihi devlet asker millet ananemizi kökten sarsar ve samimi olarak söylüyorum Ordu ile Millet arasýndaki baðý da kopartýr. Ben böyle bir þeyin bir kere prensip olarak doðru olduðunu kesinlikle düþünmüyorum. Ýki, b maddeten de bütçeyle de karþýlamanýz hayali olur. Ama bu demek deðil ki Türk Silahlý Kuvvetlerinin bu 400 bin içinde gerçekte uzman personelle doldurulmasý gereken görevlerin ki öncelikle terörle mücadele alanýna bakmamýz lazým. Çünkü orada önem konu, onlar üzerine elbette çalýþmalýyýz. Ýþte önümüzdeki sýnýr güvenliði hudut birliklerini bitirdikten sonra diðer birliklere atlay bir bölümüne atlayalým elbette bu doðru ama Silahlý Kuvvetlerin, Türk Silahlý Kuvvetlerinin tümünün profesyonel yani Mehmetçi ortadan kaldýrýlmasýný kimsenin ne yüreði ne vicdaný kabul eder. Ben buna kesinlikle katýlmýyorum. Komando birliklerindeki uzmanlaþma doðrudur. Baþta bizim burada bazý tereddütler oldu ama en son Sarýyaprak ta Komando Bölük Komutaný nýn Yüzbaþý Hakan ýn söylediði çok önemli belki o da basýnda çýktý mý bilmiyorum dedi ki Ko dedi uzmanlaþmanýn faydasýný ben burada gördüm. dedi. Görüyoruz dedi. O birlikler için elzemdir, hudu

7 birliklerimiz için elzemdir, bazý kritik görevler için elzemdir. Örneðin, efendim bir milyon dolarlýk veya rakamý yanlýþ söylemeye çok deðerli bir aracý, tanký býrakýyorsunuz tank þoförüne. Tank þoförünün belirli eðitim süreci yani çok ciddi, onlarý tabi ki profesyonelleþtirelim. Ama Mehmetçik bizim her þeyimiz. Uður DÜNDAR : Sayýn Genelkurmay Baþkaný yine son günlerin b tartýþmasýna sözü getirmek istiyorum. Sayýn Baþbakan Gediktepe de 11 þehit verdiðimiz sipere sizinle birlikte gitti. Oradaki askerlere moral verdiniz. Ancak oradaki fotoðraf kamuoyuna yansýyan fotoðraf daha sonra yine karargâhýn açýklamasý doðrultusunda askeri gereklilik gereði çömelerek verildi. Fakat daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Sayýn Kema Kýlýçdaroðlu da ayný mevziye gitmek istediðini ve orada ayakta fotoðraf çektirebileceðini söyledi. Siz Sayýn Kýlýçdaroðlu&rsquo talebini uygun karþýladýnýz ve kendisi ile birlikte yine sýnýr bölgesine gittiniz. Ancak bu kez Þýrnak ta yine bir siperde fotoðraf çektirildi. Fakat bu fotoðraflar ayakta çektirildi. Bu da kamuoyunda çeþitli deðerlendirmelere neden oldu. Sizin bu konudaki deðerlendirmenizi merak ediyorum. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Aslýnda bu soruyu sormasaydýnýz daha iyi olurdu ama çünkü gerçekten ben bu konudaki tartýþmalarý anlamsýz buluyorum. Hayretle de karþýlýyorum ve bazen de üzülüyorum. A sorduðunuz için tabi ki cevap vermeye çalýþacaðým. Þimdi birincisi Gediktepe. Gediktepe deki olay yanýlmýyorsam 19 Haziran ý 20 Haziran a baðlayan gece oldu. 20 Haziran da biz bölgeye gitmenin yararlý olacaðýný düþünd Sayýn Baþbakan ile de görüþtük o da uygun olacaðýný ifade ettiler. Ýlk önce programý ben tabi bölgedeki komutanlarla görüþtü ama bizde bir usul vardýr bu da aslýnda terörle mücadelenin en önemli noktalarýndan birisidir. Bazen gideceðimiz yeri uçakta söyleriz. Helikoptere bindiðimiz zaman söyleriz. Çünkü bir noktada güvenlik de önemli. Cesaret elbette cesaret, cesaretin olduðu yerde cesareti de gösterir herkes ama güvenlik tedbiri almanýz gereken yerde tedbir almamak cesaret deðil hatadýr. Programý görüþtük arkadaþlarla, ilk baþta Cumartesiydi olay Cuma yý Cumartesi ye baðlayan gece oldu. Cumartesi yanýlmýyorsam bu konularý konuþtuk Pazar günüydü. Belki tarihleri karýþtýrabilirim ama ben öyle hatýrlýyorum. Bölgedeki komu görüþtüðümüzde Gediktepe ye gidip gidemeyeceðimiz konusunda bir bölgedeki komutanlarý yokladým. Bakýn çok açýk s Pek olumlu olmayacaðý, güvenlik nedeniyle ifade edildi. Ben de fazla üzerinde durmadým. Dolayýsýyla biz o günkü program uygulamasýnda Van da ilk önce þehitlerimizin cenaze törenine katýldýk. Sonra, Gediktepe deki birliðin baðlý olduð Tekeli bölgesindeki Tabur Karargahýna gittik ve bu ana kadar Sayýn Baþbakanýn da Gediktepe ye gidileceði yönünde hiçbir bilgisi yoktu. Ama ben o bölgeye indikten sonra özellikle bizzat Gediktepe de o geceyi geçiren Tümen Komutaný da Tekeli ye geldi bizi karþýlamaya. Ona sordum dedim ki Gediktepe ye gidebilir miyiz? Çünkü önemli olan þu, Gediktepe nin tam çok yakýnýna gelmiþsiniz. Ýnsan psikolojik olarak Gediktepe ye gidip oradaki o kahraman Mehmetçiklerle bir beraber olmak istiyor, gönlümden geçiyor, istiyorum ama tabi ki güvenlik de çok önemli. Tümen Komutanýna sordum. Tümen Komutaný dedi ki komutaným gidebiliriz. Ben Sayýn Baþbakana orada söyledim. Efendim tamam Gediktepe ye de gidebiliriz. Çok iyi olur dedi, memnun olurum dedi ve hatta biz Gediktepe ye tek helikopterle gittik. Çünkü baþka Bakanlar var, diðer þeyler var. Ben vardým, Sayýn Baþbakan vardý yanýlmýyorsam Kara Kuvve Komutanýný aldýk bir de yanýmýza bir de. Uður DÜNDAR : Hürriyet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Enis Berberoðlu. Ýlker BAÞBUÐ : Ha bir de o da iyi bir gazetecilik örneði yaptý o da ayrý bir þey. Onu da bu vesile ile ifade edeyim. Ýnanýn bizim hiç baðlantýsý yok. Hiçbir baðlantýsý yok. Uður DÜNDAR : Ben çok büyük gazetecilik baþarýsý ve gayreti olarak deðerlend Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Kendisi Þemdinli ye gelmiþ oradan bizim haberimiz oldu. Þemdinli ye geldi, karako gitmek istiyorum. O zaman Sayýn Berberoðlu na gel dedik Tekeli ye. Uður DÜNDAR : Ben bir kez daha kutluyorum meslektaþýmý Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Gediktepe ye gittik. Gediktepe neresi? Gediktepe bir üs bölges Sýnýr hattýnda sýfýr sýnýr hattý. Mezar Gediði diye bir yer var. Þimdi coðrafya çok önemli. Gediktepe ile aradan bir çay dere ak hemen akabinde sýrtlar var yani Irak ve bizim bulunduðumuz yerle karþý sýrtlar arasýndaki yüksekliðe irtifaya baktýðýnýz zama sýrtlar hakim rakýmlý diye tepe var biz onu çok eskiden beri biliriz, oraya en hakim tepe ve mesafede de keskin niþancýlarýn atýþ menzilinde. Þimdi biliyorsunuz bu tip olaylarda keskin niþancý en büyük riskli silahtýr metrede risk var. Bazen biz o yüzden þehit veriyoruz. Bir keskin niþancý tehdidi var. Ýki, Gediktepe iki senedir iþgal ettiðimiz ve birlik bulundurduðumuz bir yer. Yani fazla tahkim edilmiþ vesaire deðil. Artý oraya biz ani bir gidiþ olduðu için önceden de açýk ve sam söylüyorum önceden tedbir alacaðýmýz önlem alacaðýmýz bir þeyde yoktu, ama biz özellikle ben öyle düþündüm. Sayýn Baþba düþüncede. Önemli olan bizim oraya gidip belirli bir risk alýp oradaki Mehmetçiklerle beraber olmamýz önemli ve oradaki þartlar elbette hedef, boy hedefi olmanýz çok yanlýþ olur doðru deðildir. Orada gereklilik o idi. Þimdi ayrýca bir de Gediktepe de olay olmuþ tabi olayla baðlantýlý bir yere gidilmesi önem arz ediyor. Bakýn dün Sayýn Dündar, burada da önemli bir nokta var. Acaba komutanlar her olay yerine gitmeli mi? Faydasý da var mahsuru da var. Biz bunlarý yaþayan bilen insanlarýz. Siz þimdi bir olay yerine gittiðiniz zaman bir noktada tabi bir de medya kamuoyu varsa, o terör örgütünün bir noktada þeyini þey yapýp propagandasýna alet oluyorsunuz. Bu mahsurdur, doðru. Ama bunun yanýnda orada gerçekten kahramanca mücadele eden þehit olan personelle beraber olmak da çok önemli. Moral, bir de tabi üçüncü olarak konu bir noktada olayýn nasýl olduðunu bira daha birinci aðýzlardan duymak. Þimdi bunu bir kere böyle noktalayalým olayý. Ondan sonra Sayýn Baþbakan ýn aslýnd keþke diðer parti baþkanlarýmýz da bölgeye gitse diye, biliyorsunuz kendileri söylediler. Sonra bir vesileyle Sayýn Kýlýçdaroðlu yerde karþýlaþtýk. Böyle bir þey olduðunu eðer arzu ederlerse kendilerini de bölgeye götürebileceðimizi söyledik. Kendileri çok m olurum dedi memnun olurum dedi ve tabi bir noktada bölge yine hassasiyetini koruyor. Güvenlik noktalarýný bir noktada unutmamamýz lazým. Doðrudur Sayýn Kýlýçdaroðlu na nereye gideceðini havaalanýnda söyledik. Uður DÜNDAR : O bölgede güvenlik açýsýndan ayný riskleri taþýyan bölge midir? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Ýfade edeceðim. Þimdi aslýnda bilmiyordu. Çok kimse de bilmiyordu Ordu Komutaný, ben iþte Kuvvet Komutaný dýþýndaki yapacaðýmýz programý da kimse bilmiyordu. Bunlarýn böyle olmasý lazým. Tabi bir gün evvel bu efendim Doðanköy Sarýyaprak olayý olmuþ. Bizim için çok önem olay. Bizim için çok önemli bir olay. Evet þehit vermiþiz ama bir tarafta da orada gerçekten çok önemli bir baþarý da var. O zama ben bu gezinin Doðanköy den baþlamasý ve Sarýyaprak bölgesindeki üs bölgesinin ziyaret edilmesinin günün þartlarý aç en doðru hareket olduðunu düþündüm ve elbette yani þimdi bir yerde bir olay olmuþ, siz oraya gidip öbürü bir baþka yere gitmen aslýnda bir anlamý var mý? Yok, çünkü orada olmamýz lazým. Gittik, Doðanköy e gittik. Doðanköy Eruh a baðlý b ve Siirt in o bölgede güneydeki en son yerleþim yeri. Doðanköy çok önemli bir köy. Doðanköy ün insaný çok kahra Ben eskiden de tanýdýðým, devletine baðlý, inanýn devletine sonuna kadar baðlý bir köy. Bugüne kadar 23 tane geçici köy koru þehidi vermiþler. Bakýn bir köyden, 23 tane þehit vermiþler, iki tane de asker. Þimdi askerin bazen talih, þans deðil mi? Þimdi

8 Doðanköylü bir asker galiba Batý da askerliðini yapýyor. Bu da acý ama enteresan bir olay. Ýzine geliyor Doðanköy&rsqu Ýzinli çocuk ve izine geldiði an Doðanköy civarýnda bir çatýþma oluyor oraya gidiyor ve orada þehit oluyor. Bazen de kadere inanmak lazým. Denir ki yani iþte bakýn iki de asker þehidi var. Doðanköy e gittik Doðanköy de vatandaþlarýmýzla beraber olduk. Onlara baþsaðlýðý diledik. Geçici köy korucularý bu terörle mücadelede çok önemli. Elimiz kolumuz herþeyimiz. geçici köy koruculuðu sistemi bizim için hayati. Efendim geçici köy korucularý içinde hata yapanlar olabilir mi? Caným olabilir ele ama üç beþ on kiþi hata yaptý diye, geçici köy korucularýnýn tümünü suçlamak fevkalade yanlýþ. Çok yanlýþ. Ayrýca tabi geçic bu terörle mücadelede çok önemli bir sembolik anlamý da var. Bu geçici köy korucularýmýz kim? Uður DÜNDAR : Kürt vat Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Evet, kime karþý mücadele ediyor? Uður DÜNDAR : Terör örgütü. Orgeneral Ýlker BAÞ mücadele ediyor? Bu, neyi gösteriyor? Uður DÜNDAR : Demek ki aidiyet bütün Kürt vatandaþlarýmýz için söz konusu deðil Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Aynen. Ayrýca PKK terör örgütünün bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olup Kürt kökenlilerin temsil etmediðini biliyoruz. Ama bu nokta bu da çok önemli, þimdi PKK ya sorsanýz en birinci hedefiniz nedir? Arzu ettiðiniz belki þöyle bir soru sorsanýz bir þey isteyin benden ne isterseniz dense ne diyecektir size biliyor musunuz? Geçici köy korucu sistemini kaldýrýn. Bu kadar önemli. Orada beraber olduk, sonra Sarýyaprak üs bölgesine gittik. Sarýyaprak üs bölgesi s hattýnda deðil. Bir kere bazen basýnda da yanlýþ deðerlendiriyorlar. Sarýyaprak üs bölgesi Doðan Köyüne bir buçuk, iki kilometr mesafede bir arazi parçasý. Uður DÜNDAR : Ama sýzmalarýn olabileceði bir yer. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Olabilir am yapýsý orada farklý, yani terör her yerde olabilir ama oradaki arazi yapýsý çok farklý. Ondüleli bir arazi vesaire de, ayrýca olduk da güvenlik tedbirleri de alýnmýþ bir yerdir orasý. Orada bu çatýþmaya giren personelle beraber olduk. Onlarla görüþtük. Tabi ço oldu. Niye iyi oldu? Bir, elbette de oradaki personelimize moral verdik ama onlar bize en büyük morali verdi. En büyük morali onlar verdi. Bana Yüzbaþý Hakan dedi ki, komutaným bize güvenin dedi, bize inanýn dedi. Benim için her þey o, benim için her þ Sayýn Kýlýçdaroðlu özellikle Sarýyaprak daki bulunduðumuz sürede Türk Ordusu nun bu mücadeleyi nasýl yürütt gözleriyle tanýk oldu. Ayrýca, ben de takip ettim. Bir iki yerde de buna açýk ifade etti. Türk askerinin subayý, astsubayýnýn, uzmanýnýn, erbaþ ve erin ne kadar üstün moralli olduðunu gözleriyle gördüler. Sayýn Önder Sav da vardý bizimle beraber. Bu b çok önemli. Oradan Gürvil noktasýna gittik. Gürvil neresidir? Gürvil, Þýrnak bölgesidir, siz gittiniz mi Gürvil e? Uður D Hayýr, gitmedim. Gürvil e gitmedim. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Orasý çünkü çok oldukça eski bir hudut üzerindeki üs Türkiye Irak sýnýrý üzerinde Þýrnak bölgesinde Gürvil tabi eski bir üssümüzdür. Oradan bütün Irak ý görüyorsu Irak ý görüyorsunuz ve coðrafya olarak Gürvil hâkim bir arazi parçasýdýr. Yani karþý taraf Irak daha bize rakým olarak da genel anlamýyla Gürvil de her yerde olabilir tabi bunu yanlýþ ifade etmek istemiyorum ama, Gürvil de bir keskin niþancý tehdidi, riski bir Gediktepe yle mukayese edilmez. Gürvil de de askeri gereklilik öyle davranmayý icap etttirseydi elbette biz onu teklif ederdik ve Sayýn Kýlýçdaroðlu nun onu ben farklý düþüneceðini de zannetmiyorum. Çünkü güvenlik önemli. Gürvil böyle bir yer, oraya gittik sonra kendisini Çukurca ya götürdük. Çukurca dan da Zap Vadisi üzerind Van a dönerek o günkü ziyaretimizi tamamladýk. Bence bu ziyaret çok yararlý ve faydalý olmuþtur ve Kýlýçdaroðlu da ay þeyleri bize de ifade etti, ayrýlýþýnda. Elbette coðrafyayý gördüler bölgeyi gördüler, Türk askerini gördüler, Türk askerinin bu mü kadar kararlýlýkla ve moral üstünlüðüyle yerine getirdiðini gördüler. Bu bizim için önemli. Çünkü bu mücadele de bizim en büyük halký. Türk Halký nýn bize güvenmesi, bize destek vermesi, bize inanmasý çok önemli. Bir ana muhalefet partisi baþkaný Sayýn Kýlýçdaroðlu ve Türkiye de önemli bir makamý, önemli görev ve sorumluluklarý olan bir kiþi. Kendisinin o bölgede bizlerle beraber olmasý inanýn bizleri çok mutlu etti, memnun etti, kendisinin de ayný düþüncelerde olduðunu biliyorum. Bu vesileyle tabi bir mesaj da vermem gerekirse artýk bu tartýþmaya son verilsin lütfen yeter. Uður DÜNDAR : Peki, Sayýn Genelkurmay Baþkaný siz göreve baþladýðýnýz yani Genelkurmay Baþkaný olduðunuz tarihten bu tarafa hep darbelere karþý olduðunuzu vurguladýnýz ve Türk Silahlý Kuvvetlerinin darbe yapmayacaðýnýn altýný çizerek kamuoyuna bu mesajlarý verdiniz Fakat sizin yine Genelkurmay Baþkanlýðý döneminiz sürekli olarak darbe iddialarýnýn, Ergenekon iddianameleriyle gündemde tutulduðu, pek çok Silahlý Kuvvetler mensubunun tutuklandýðý bazý emekli Silahlý Kuvvetler mensuplarýnýn generallerinin yine tutuklandýðý bir süreç olarak geliþti. Þimdi bir araþtýrma yaptým ve þöyle bir arþivde yazý karþýma çýktý. Bir gazeteci þöyle diy tarihinde darbe planý için neden 2009 seçildi? Þimdi 2009 sizin Genelkurmay Baþkanlýðý döneminizin birinci yýlýnýn ikinci yarý bir tarihe denk geliyor ve bakýyorum bu iddia edilen süreçte de sürekli olarak Türk Silahlý Kuvvetleri darbe planlarýyla ve darbe giriþimleriyle itam edilmiþ, çeþitli soruþturmalar yapýlmýþ, operasyonlar yapýlmýþ, iddianameler gündeme getirilmiþ ve az önce tutuklamalar gerçekleþmiþ. Siz, sizin döneminizle ilgili böyle bir spekülasyonun ne için yaratýldýðýný herhalde uzun uzun düþün bu soruya en saðlýklý cevabý herhalde siz verebilirsiniz, onun için size soruyorum, sizin döneminiz bir darbe dönemi olarak mý planlandý? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Bu bir kere bana büyük bir iftira yani bu ne biçim bir iþtir yani benim diyor ki 2009 yý ben Genelkurmay Baþkaný oluyorum olacaðým veya 2009 yýlýnýn efendim ikinci döneminden itibaren planlar benim üzerimeym ve benim dönemimde darbe olacakmýþ. Çok ciddi bir iftira. Yani bu bir kere bunu kesinlikle reddediyorum. Peki, o zaman bu yazýyý bir analiz etmek lazým. Biraz da þimdi bazýlarý diyebilir ki, ya gülüp geç bu ciddi alýnacak bir þey deðil. Olabilir saygý gösteriyorum ama bu eðer bu sorunun üzerinde bu yazýnýn üzerinde bir buçuk yýl sonra ne olacak? Yazan tahmin eden bir yazý üzerine biraz düþünürsek bence iki þýk var veya iki hareket tarzý var. Yani bir hakikaten birilerinin elinde bilmiyorum ki kimseyi d itham etmiyorum. Birilerinin elinde 2009 yýlýnýn ikinci döneminden itibaren darbe darbeye hazýrlýk yönünde bazý faaliyetler olacaðýna yönelik bilgiler var. Ne zaman 2008 Ocak olabilir mi? Bu faraziye durumu varsayýmý kabul edelim ki, evet. O zaman herhalde bir ciddi devlette yapýlmasý gereken nedir. Bu bilgilerin Türk Silahlý Kuvvetlerinin komuta kademesi tabi dönemin Genelkurmay Baþkaný yla ne yapýlmasý lazým paylaþýlmasý lazým. Efendim bizde bakýn böyle böyle bilgiler v Buyurun hep beraber hukuku da çalýþtýralým sistemi de çalýþtýrýlalým. Elbette böyle yanlýþ sapýk düþüncelerde olanlar varsa gerekli iþlemi yapalým denilmesi lazým birincisi. Peki, ikinci ne olabilir? O zaman ikinci þýkta insanýn aklýna þu geliyor. Birilerini elinde kimseyi itham etmiyorum tekrar. Çünkü bilmiyorum hakikaten Türk Silahlý Kuvvetlerine karþý bizim tabirimiz asimetrik psikolojik harekât artýk anlamýnda kullanýlabilecek. Bazý bilgiler bir þeyler var. Uður DÜNDAR : Yani bir hazýrlýk mý yapýl Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Alýnmýþ bir þeyler yapýlmýþ çizilmiþ vesaire evet bu bilgileri herhalde onlar iþte 2009 un çeyreðinden sonra uygulamaya kamuoyuna duyurmaya veya hukuki süreçlerinin açýlýmýnda kullanmayý düþünüyorlar. Yani ben bir hareket, baþka bir þey düþünemiyorum bu olayýn içinde. Dediðim gibi gülüp geçebilirsiniz. Bu söylediklerime komplo teorisi d diyebilirsiniz. Hepsine saygý gösteriyorum. Peki 2009 Nisan ýndan sonra biz neler yaþadýk þimdi bir de ona bakalým.

9 Bakýn, 2009 Nisan ayýnýn baþýndaki gazetelere bir bakýn neler çýktý? Siz araþtýrmacý gazetecisiniz bulursunuz, söylememe g yok. Neler çýktý? Benim 14 Nisan 2009 Harp Akademilerinde yaptýðým bir konuþma var. Bazýlarýný rahatsýz etmiþ olabilir. DÜNDAR : Bazýlarý derken? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Bazýlarýný rahatsýz etmiþ olabilir. Onu da tahmin edeceðinizi, bild zannediyorum. 12 Haziran a geldik. Uður DÜNDAR : Orada cemaatlerle ilgili vurgularda da bulundunuz. Orgener Ýlker BAÞBUÐ : Evet konuþtuk, hemen hemen her þeyi konuþtuk. Uður DÜNDAR : Terör konusunu deðerlendirmiþsiniz. Ýlker BAÞBUÐ : Ben þunu da bu vesileyle ifade edeyim. Ben bakýn, 2010 bugün 4 Temmuz Genelkurmay Baþkanlýðý dönemim konuþuyorum. Ýlk görevi aldýðým gün 27 Aðustos mudur, 25 midir hatýrlamýyorum. O günden bu güne kadar ne söylediy ne yaptýysam arkasýndayým, kelimesi, virgülü. Veremeyeceðim hiçbir hesap da yok. Kimse beni baþkalarýyla karýþtýrmasýn. D söylüyor, bugün bunu söylüyor kesinlikle, dün ne söylediysem bugün aynen arkasýndayým. Bazen üzülüyorum, efendim biz bir geçen sene kullandýk. 30 Aðustos Güçlü Ordu Güçlü Türkiye. Bunu benim deðiþtirebileceðimi düþünenler, düþü edebilenler ne beni tanýyor, ne Silahlý Kuvvetleri tanýyor. Öyle bir þey söz konusu deðil. Onu da söylemiþ olayým. Ha ben tekra þunu diyorum, ben bu görevde ne söylediysem ne yaptýysam hepsinin arkasýndayým. Uður DÜNDAR : 2009 u deðerlendiriyorsunuz. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Geleceðim oraya geleceðim, arkasýndayým. Daha geriye gidebilirim. Mes hayatýmýn subay olarak 48 inci yýlýndayým, yarým asýr 62 de mezun oldum. Bir genç Asteðmen olarak piyade Asteðmen olarak, sizde piyadeydiniz deðil mi? Uður DÜNDAR : Evet. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Piyade Asteðmen ola Ordusu na katýldýk 63 te. Uður DÜNDAR : Ben yedek subaylýðýmý yaparken, yani ben Asteðmen veya Teðm siz de muvazzaf Teðmen veya Üsteðmendiniz. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Siz ne zamandý? Uður DÜNDAR : Ben arasýnda yaptým. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Þimdi birde orada bir çeliþki yaþadýk biz 63 te kýtaya gittik Asteðme zaman Asteðmenlik bir yýldý galiba yanlýþ hatýrlamýyorsam. Þimdi yedek subaylar Teðmen olmuþ. Biz sanki bir öyle, biz Asteðmenken böyle efendim yedek subaylara teðmen olanlarý da vardý. Her neyse, 62, yýl, 48 yýlda ne yapmýþsam daha geniþleteyim, yaptýðýmýn, söylediðimin, her attýðým adýmýn arkasýndayým. Veremeyeceðim hiçbir hesap yok. Bizim için görevimizi, þerefimizle, onurumuzla tamamlayýp gönül huzuruyla ayrýlmak, bunu da parantez içinde ifade ettikten sonra þimdi gelelim yine olaya dönelim. 12 Haziran 2010, 2009 ne oldu? Bir gazetede, malum gazetede bu irtica ile eylem planý çýktý. 12 Haziran 2009 orada tabi ilginç bir nokta var. Bu planýn gazeteye polis tarafýndan servis edildiði açýk, soruþturma açýldý çünkü. DÜNDAR : Belgeli. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Bu soruþturma açýldý. Soruþturmanýn da ben ne olduðunu merakla da bekl bakýn açýk. Ayrýca bunun böyle. Uður DÜNDAR : Manþet olarak Adalet ve Kalkýnma Partisiyle Fethullah Gülen i biti planý dediði baþlangýçta. Sonra da irtica ile eylem planýna dönüþtü. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Doðrudur. Ondan sonra bir o süreçlerde onlara geri dönmek istemiyorum a geldik bir ihbar mektubu çýktý. Bir subay yazmýþ. Olabilir bizden d yanlýþ adamlar çýkabilir. Ben onu da yani þunu da söyleyeyim. Türk Silahlý Kuvvetleri büyük bir kurum. 700 bin kiþi Türk Silahlý Kuvvetlerinin içinde hiç yanlýþ yapan adam çýkmaz. Hayýr, efendim bizden de çýkabilir. Önemli olan, önemli olan, çýkaný bulup yerine getirmek. Bir ihbar mektubu ortalýðý, hatýrlýyorsunuz yýkýldý ortalýklar. Hani ihbar mektubu yazan, çizen araþtýrýlýyor b bulamadýlar. Bulunmasýný istiyorum. Benim þeyim de deðil yani bu tamamen adli makamlara düþen bir konu. Arkasýndan Aralý yanýlmýyorsam evet Aralýk falandý bu Cizre de 90 lý yýllarda meydana gelen olaylar Albay Cemal Temizöz olayý çýktý. Arkasýndan Poyrazköy olayý çýktý, biraz arkasýndan Deniz Teðmenlerini ilgilendiren olay çýktý, komutanlara suikast. Þey ithamda Deniz Kuvvetleri ni çok rencide etti bu ve bu konuyla ilgili iddianameye bakarsanýz evet iddianame içinde bu cümle var. Fakat önemli olan iddianamenin en sonunda suçlanan kiþilere, yüklenen kiþilere yüklenen suçlara bakmamýz lazý Evet, içeride geçiyor böyle cümleler ama þeye baktýðýnýz zaman iddianamenin sonucunda savcýnýn iþte efendim Türk Ceza Kanununa göre; þu, þu, þu suçtan dolayý þunun mahkemeye sevk edilmesini istiyorum. Suikast olayý yok orada, suikasttan dola veya suikast planlamasýndan dolayý bu genç Teðmenlerin ceza kanununa girer, Türk ceza kanununa girer. O kanuna göre þu maddeden cezalandýrýlsýn veya mahkemesi ibare de yok yani bu da tabi ayrý bir konu. Kafes eylem planý, günlerce, aylarca meþgul etti. Kovuþturma safhasýnda devam ediyor. Geçenlerde, üç kiþi Kafes Eylem Planýndan üç muvazzaf personelim tutuklu Savcý bunlarýn tutuksuz yargýlanmasýný istedi ama nedense mahkeme heyeti reddetti. Bunun arkasýndan, Aralýk yine geliyoruz, bir Erzincan Erzurum olayý çok konuþtuk.o konuda biz de düþüncelerimizi ifade ettik. Onun için detayýna, þeyine girmek istemiyorum. Uður DÜNDAR : Balyoz Darbe Planý. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Ona gelmeden bir olay d var, bir olay daha var. Uður DÜNDAR : O kadar çok oldu ki bende karýþtýrýyorum. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Evet, bi var. Çukurambarlar olayý diye kamuoyuna geçen kozmik oda Çukurambarlar. Uður DÜNDAR : Suikast iddiasý. Orgener BAÞBUÐ : Evet, Aralýk ta çýktý. Uður DÜNDAR : Sayýn Bülent Arýnç a suikast iddiasý. Orgeneral Ýlker Evet, Aralýk ayýnda çýktý bu iddialar. Hatta yýlbaþý günü hatýrlýyorsunuz alýþ veriþe giden aþçýlarýn olduðu bir araçta terörist o konuldu vesaire. Þubat a geldik, 2010 Þubat 22 Þubat týr. Bu Birinci Ordu Plan Semineri kapsamýnda karþýlaþtýð durum. Þimdi yani þimdi biraz tuhaf geliyor bana bu iþler. Yani bunlarýn hepsi bir tesadüf mü? Bu kadar olay böyle peþ peþe gelmesi, hakikaten bir tesadüf mü? Yoksa bilemiyorum ki yani bir yerde planlanýyor da böyle efendim arka arkaya kamuoyuna sunulan, yargý sürecine sunulan olaylar mý? Uður DÜNDAR : Nerede planlandýðýna iliþkin bir bilginiz var mý? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Hayýr, o konularda þimdi elimizde somut þeyler olmadan tabi bunlarý suçlama ama yani neticed birisi 2008 Ocak ta diyor ki, 2009 un ikinci yarýsýndan sonra bir yýðýn faaliyetler baþlayacak, eylemler baþlayacak, bu eylemlerde bir yani bu kelimeyi söylemek istemiyorum ama ne yapayým baþka darbe hazýrlamak, ortam hazýrlamak diyor, olacak diyor ve bunlar oluyor, yaþýyoruz. Þimdi gerçekten ilginç bir durum, birileri de bunu bana izah etsin yani. Nedir bu yani? Bunlara biz bir komplomu diyeceðiz, bir planlý bir merkezden yönetilen faaliyetler mi diyeceðiz, ne diyeceðiz yani buna? Þimdi Sayýn Dündar bu kapsamda tabi bir de elbette Ýstanbul 13 ncü Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan yürütülen dava var ben o ismi kullanmýyorum, anlýyorsunuz ne olduðunu zaten. Uður DÜNDAR : Evet, siz kullanmýyorsunuz ama bütün kamuoyu kullanýyor. Mahkeme yasaklamýþ olmasýna raðmen Ergenekon davasý. Orgeneral BAÞBUÐ : Bir de o var. Þimdi bugüne kadar benim 71 muvazzaf subayým tutuklandý. Bugün itibariyle 53 ü tahliye oldu. Þu anda 18 muvazzaf personelim tutuklu. Tabi bir de emekli personelimiz var. 43 tane emekli personel tutuklandý, 29 u tahliye edildi, 14 ü hala tutuklu. Þimdi tabi burada biraz vicdani hareket etmemiz veya biraz objektif olmak. Efendim, Genelkurmay Baþkaný olarak sadece siz muvazzaf ve emekli personeli mi düþünüyorsunuz, bir de sivillerden var. Þimdi açýk söylüyorum kimse ne anlarsa anlasýn, vallahi o da þey deðil. Þimdi ben Profesör Haberal a da ayný þekil

10 denizci yarbayýmýz intihar etti. Þimdi ben Haberal a da ayný þeyi duyuyorum, sonra bu Balbay a da ayný üzüntüy duyuyorum. Burada yanlýþ anlaþýlmayalým. Burada önemli üzerinde durduðumuz konu þu; yargýya elbette saygýlý olacaðýz. B edecektir ve Türk adaleti doðru kararý verecektir, bunda kimsenin tereddüdü yok ve güvenmemiz lazým. Yargý hepimiz için lazý ama bizi gerçekten burada esas düþündüren tutukluluk hallerinin çok uzun süreler almasý, uzun sürmesi gerçekten bizi hepimiz doðru da deðil. Bir de suç o ayrý bir konu. Benim daha evvel basýnla yaptýðým bir iki konuþmada da ifade ettiðim, tutukluluk ha niye bir ceza þeyi olarak düþünülsün. Tabi ilgili mahkemelerin, savcýlarýn yetkisidir. Bütün üzerinde durduðumuz konu budur. Ya konu bu, bunun üzerinde sadece ben durmuyorum, bunun üzerinde Anayasa Mahkemesi Baþkanýmýz da çok açýk durdu, bütün hukukçularýmýz da çok açýk duruyor. Dolayýsýyla en önemli konu, tutukluluk hallerinin gerçekten çok uzun süreler sürmesi hepi mahkeme verecektir, o konuda hiçbir yorum yapamam, bir þey de söyleyemem. Ama Tuðgeneral Levent Ersöz ün saðlýk duymalýyýz. Siz bahsettiðiniz için biraz açmak istiyorum. Baþbakan Yardýmcýsý Sayýn Bülent Arýnç a suikast yapýlacað iddiasýndan sonra Seferberlik Bölge Tetkik Baþkanlýðý nda yani baþka deyimle kozmik odada baþlatýlan aramalar, günl hatta haftalar sürmüþtü. Kamuoyuna daha sonra bunun neticesi yansýmadý. Bir iddianame de hazýrlanmadý. Ne durumda, bir þ önce sorsalar idi. Þimdi bu Çukurambar diye geçtiði için kamuoyuna Ankara Seferberlik Bölge Baþkanlýðý yla ilgili bir ko Ankara Seferberlik Bölge Baþkanlýðýysa Özel Kuvvetler Komutanlýðý nýn bir parçasý, Genelkurmay a baðlý. Olay zaman çýktý? Aralýk 2009 da çýktý. Olay basýnda o kadar çok yer aldý ki hatýrlayýn o günleri. Günler demiyorum, hafta büyük bir endiþe yarattý. Çünkü bir iddia þey suikast iddiasý ciddi bir iddia. Þimdi bu kamuoyunda gerçekten çok büyük bir endiþ Basýna maksatlý yönlendirici, maalesef o süreçte de haberler sýzdýrýldý. Þimdi biz bu özellikle bu Çukurambarlar ismiyle anýlan Ankara Seferberlik Bölge Baþkanlýðý ndaki hâkim kararýyla yapýlan, hâkim tarafýndan yapýlan araþtýrmanýn da bitmes Özellikle arama tutanaðýnda nerede ki arama tutanaðýnda neredeki arama tutanaðý, Ankara Seferberlik Bölge Baþkanlýðý&rsq tutulan tutanaktaki bilgiler doðrultusunda baktýðýmýz zaman Ankara Seferberlik Bölge Baþkanlýðý nýn görev ve yetkileri Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Altý aydan fazla süre geçti. Þimdi gerçekten bu olay Türkiye'nin gündemini neredeyse aylarca m vesaire. Altý ay geçti, þimdi gerçekten bu kadar iddialarýn ileri sürüldüðü ve çok kapsamlý bir konu olduðunu da zannetmiyorum. hýzla sonuçlandýrýlmasýný ilgili Cumhuriyet Savcýlýðý ndan beklemek, istemek bizim bir hakkýmýz deðil mi? Bu elbette hakkýmýz olduðunu deðerlendiriyorum. Bakýn bu kadar süreç geçti, bu kadar yazýldý, çizildi vesaire edildi ama hala bu konunun þunu ben size ifade edebilirim, yani bu kozmik odada görevlendirilen hâkim tarafýndan yapýlan araþtýrma ki o yaptý araþtýrmas Baþkaný, Genelkurmay Baþkanlýðý döneminizde karargâha ulaþan her þehit haberinin sizi derinden üzdüðünü, hatta uykularýný biliyoruz. Bunu geçenlerde bir gazeteciyle sohbetinizde bir kez daha ifade etmiþsiniz. Üzüntümden uyuyamýyorum, uyuyamadýð geceler oluyor demiþsiniz. Biz bu kutsal topraklar için hayatýný kaybeden bütün þehitlerin aziz hatýralarý önünde bir kez daha e þunu ifade etmek istiyorum. Tabi ki en büyük üzüntünüz bu, þehitler ama bunun dýþýnda görev sürenizde sizi en fazla üzen ola Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Sayýn Dündar, þimdi biz askeriz bir kere onu düzeltmemiz lazým. Askerin üzülmeye hakký yok. üzüntüsünü yüreðine gömer ama görev baþýndaki asker ne üzüntüsünü yüzüne aksettirir, ne de yanýndaki personele aksettirir. zaman söylüyoruz, acýlý çok anlar yaþadýk, doðrudur. Acýnýzý yüreðinize gömeceksiniz, taþ basacaksýnýz, dik ve metin olaca astlarýnýza üzüldüðünüzü göstermek kesinlikle doðru bir hareket tarzý deðil. Nedir? Olaylarý takip etmek durumundasýnýz, o a Þimdi terörle mücadelede gerçekten olaðanüstü bir durum içerisindeyiz. Daha önceki, sorularýnýza verdiðim cevaplarda ifade e görev var mý Genelkurmay olarak, ne yapmamýz lazým? Tabi ki, burada aslýnda Genelkurmay ý çok ilgilendiren konular elbette olaylarý yakýn takip etmemiz lazým, izlememiz lazým. Gerekirse gerekli komutanlarla görüþerek, þey yapmamýz lazým. görevimizin baþýndayýz. Böyle olmamýz lazým ve benim en uçtaki Teðmenimin yanýnda olmam lazým. Nasýl? Ruhen, bedenen duyuyorum. Uður DÜNDAR : Bu arada intihar eden subaylar oldu. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : O yarbayýmýz var. Evet burada esas üzerinde durduðumuz konu bu tutukluluk hallerinin uzun süre devam etmesi. Yoksa elbette yargý süreci devam rahatsýz ediyor. Uður DÜNDAR : Sayýn Genelkurmay Baþkaný ben sözünüzü kesmek istemiyorum ama Orgene BAÞBUÐ : Bilmem net ifade edebildim mi, yargýlama süreçlerine müdahale etme gibi ne hakkýmýz var, ne yetkimiz var. Bu elbette tutuksuz olarak da soruþturma safhasý da devam edebilir, kovuþturma safhasý devam edebilir. Üstünde durduðumuz rahatsýz ediyor. Artý bir de hasta olanlar var. Bakýn Tuðgeneral Levent Ersöz. Elbette mahkeme sonuçta onunla ilgili kararý durumu hakikaten bizi de rahatsýz ediyor. Hastanelerden hastanelere gidiyor, peki bu niye tutuksuz olamaz mý? Bilmiyorum yani ben olaya biraz açýkçasý insani boyutlardan bakýyorum. Belki de denilebilir ki, efendim baþka þeylerde söylenebilir ayrý bir konu ama tutukluk hallerinin gerçekten gereksiz ve hukuki þeylerin saðlam gerekçeleri olmadan uzun süre sürmesi bizi rahatsýz ediyor, hepimizi rahatsýz ediyor. Herhalde ayný düþünceleri siz de paylaþýyorsunuz. Uður DÜNDAR : anlamda tabi. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Evet, elbette ama yargý elbette yargýlama sürecinde suç iþleyen varsa boynumuz Uður DÜNDAR : Suç iþleyen varsa ona yargý karar verecektir ve hepimiz Türk yargýsýnýn vereceði karar çýktý mý oradan Sayýn Genelkurmay Baþkaný? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Doðru, yani yerinde bir sual. Keþke bunu bazý demiyorum, aylarca. Uður DÜNDAR : Hep canlý yayýnlar yaptýk. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Bu süreçte gerçekten kam kabul ediyorum. Burada bu iddia kapsamýnda Özel Kuvvetler ve Türk Silahlý Kuvvetleri ciddi bir ithamla karþý karþýya kaldý. bekledik. O süreçte çok þeyler konuþuldu, onlara tekrar ifade, geri dönmek istemiyorum. Ondan sonra bakýn Genelkurmay Baþkanlýðý nýn 22 Ocak 2010 tarihinde bir basýn toplantýsýnda bu konuya iliþkin bir açýklamasý oldu, haftalýk basýn toplantýsýnda. Orada biz dedik ki, bu olayý Askeri Yargýnýn görev alaný bakarsak tabi ki adli yargýnýn da alaný var doðrudur. bir iþ yaptýðýný düþünmüyoruz veya o noktada deðiliz. Bunu söyledim. Kaç ay geçti? Uður DÜNDAR : Altý aydan fazla bir etti. Türk Silahlý Kuvvetleri ni ciddi boyutta rahatsýz etti. Yok, efendim kozmik odaya girilirdi, girilmezdi vesaire 250 dir yine orada da özel yetkili savcýlar tarafýndan bu konunun sonuçlandýrýlmamasýný biz hakikaten biran önce sonuçlandýrýlmasýný bekliyoruz, istiyoruz. Uður DÜNDAR : O kozmik bilgilerin akýbeti ne oldu efendim? Size tekrar iade e mi ya da nerede o bilgiler þu anda? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Þimdi kozmik bilgilerle ilgili gerekli tedbirler alýndý. Sadece Yani güvenlik boyutundan bir sorun deðildir, gerekli düzeltmeler, gerekli tedbirler alýnmýþtýr. Uður DÜNDAR : Sayýn Genelk Ya da þöyle diyelim üzülürüz ama belli etmeyiz. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Hayýr, kesinlikle asker hele komutan, onun için gibi her yerde eylem olma riski ve ihtimali var. Tabi ki acaba orada ne oluyor, bir þey olduðu zaman bu olayda bize düþen deðil. Bize gelinceye kadar Tümen Komutaný, Kolordu Komutaný, efendim Ordu Komutaný, Kara Kuvvetleri Komutaný var ama bizim sorumluluðumuz, elbette sorumluluðumuz. Onun için bu süreçte tabi ki gecenin belirli saatlerine kadar ayaktayýz,

11 imkân kabiliyetlerimle. Bir kere bunu bu þekilde sorduðunuz için onu ifade etmek isterim. Efendim üzen, en çok üzen olay. Tabi þehit olaylarý elbette üzülüyoruz ama yüreðimize basýyoruz. Þimdi Teðmeninizin eþi Pýnar ýn acýsýný ben unutabilir miy 10 gün evvel Ýstanbul da kaybettiðimiz Buse ydi herhalde deðil mi? Uður DÜNDAR : Evet. Orgeneral Ýlk BAÞBUÐ : Bir Uzman Çavuþumuzun genç bir kýzý ki, o yüreðimden yaktý beni ama bir özelliði de var. Þimdi bu kýzýmýz bir Uz Çavuþumuzun kýzý ama ben o Uzman Çavuþumuzu ve eþini kutluyorum. Kendilerine de ifade ettim, bu kadar ülke sorunlarýna duyarlý, kýzlarý Cumhuriyet e, Cumhuriyetin niteliklerine bu kadar baðlý. 17 yaþýndaydý yanýlmýyorsam, Buse yd deðil mi? Uður DÜNDAR : Evet, evet Atatürk e Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Atatürk e bu kadar aþý yetiþtirdikleri için bir kere ben gerçekten o uzmanýmýzý ve eþini yani tebrik ediyorum yani ifadeler kelimelerle ifade edilemiyor. Çünkü bazen bunu da kimse yanlýþ anlamasýn. Bazý kimleri görüyoruz ne makamlara, nerelere gelmiþler, ne rütbelere eriþmiþl asker sivil ayrýmý yapmýyorum ama onlarýn yetiþtirdikleri çocuklara bakýnca bazen ayný þeyi de göremiyoruz yani bu çok önem açýlmýþken bir de yine orada bir Ýstanbul daki olayda bir personelimizi kaybettik, eþi Elif, Kardelen Elif. Onunda bu vesileyle sizin aracýlýðýnýzla onu da ifade etmek isterim. Elif öðretmen Türkçe ve sosyoloji hocasý. Bana geçenlerde bir isteðini Elif ne olmak istiyor biliyor musunuz? Askeri okullarda öðretmen olmak istiyor. Benden tek talebi diyor ki, Komutaným bana bir askeri okulda öðretmenlik görevi verin. Benim acýmý bu dindirir. ve Elif in elbette bu isteðini karþýlayacaðýz, bunu da bu vesileyle sizin aracýlýðýnýzla ifade edelim. Beni en çok üzen olaylar tabi çok olaylar olm þehitlerimiz ayrý ama diðer boyutlarýyla, diðer boyutuyla olaya bakarsak beni en çok üzen olaylarýn baþýnda þu geliyor. Bakýn mücadelede görev yapmýþ, canýný feda etmekten kaçýnmamýþ, her türlü fedakârlýkta bulunmuþ subayým, generalim, astsubay farký olmadan bunlarýn bazýlarýnýn veya hepsinin bilemiyorum tabi. Yargý süreci elbette haksýz yere suçlanmalarý beni çok rahatsýz ediyor. Yüreðimi Uður DÜNDAR : Teröristlikle suçlanýyor bir bölümü. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Evet, olmakla suçlanýyorlar. Yargý süreçlerini bir tarafa koyalým tamam devam ediyor vesaire ama bu beni çok rahatsýz ediyor. Yani rahatsýz eden konularýn en baþýnda. Þimdi Albay Cemal Temizöz buna bir örnek. Albay Cemal Temizöz Cizre de ilçe Uður DÜNDAR : Alay komutaný. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Yok, olay 90 lý yýllarda. Ýlçe efendim Cizre de Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný. 90 lý yýllar ki terörün en þiddetli olduðu yýllar. Bende biliyorsunuz 93 & 95 yýllarýnda ayný dönemlerde görev yaptým, biliyorum oradaki þartlarý. Þimdi bu Albay Cemal Temizöz, bir ciddi bir suçlama a ve uzun süredir de tutuklu tarihi tam hatýrlamýyorum ama 1 yýlý geçti. Peki, Albay Cemal Temizöz, nasýl suçlandý veya olay na Þimdi mahkeme devam ediyor, mahkemenin elbette iþine karýþmak vesaire böyle bir þey söz konusu deðil ama bazý sualleri ki, kamuoyuna da basýnda da çýktý böyle bir sormakta düþünmekte bunlarý ifade etmekte benim görevim. Çünkü Albay Cemal Tem benim subayým. Uður DÜNDAR : Tutuklandýðýnda alay komutanýydý. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Alay komutanýydý þ görevden baþka bir yere gitti. Bakýn nasýl baþladý bir olay? Bir Nuri Binzet diye birisi var, Nuri Binzet bu ceza almýþ, hüküm giy ve Midyat Hapishanesinde hükümlü ve Midyat Cumhuriyet Savcýsýna baþvuruyor. Benim bazý konularda bilgim var diyor ve ifadesi alýnýyor ve bu ifadesi neticesinde çünkü Albay Cemal Temizöz olayý tetikleyen benim bilgilerim içerisinde budur ve Alba Cemal Temizöz 25 Mart 2009 da tutuklandý. 1 yýlý geçti. Þimdi iþin enteresan yönü bu Binzet bu olaylarýn geçtiði zaman yaþýnda biliyor musunuz? yaþýnda, þimdi yaþýndaki çocuk bir çocuk yani olaylarýn bu kadar derinliðine çocuk, bir çocuk. Yani olaylarýn bu kadar derinliðine vakýf olabilir mi? Çok þüpheli duruþma devam ediyor 9 Temmuz da yine olayýn duruþmasý var, 14 Haziran daki duruþmada bu Binzet diyor ki daha evvel benim Albay Temizöz e iliþkin verdiðim ifadeler doðru deðildir. Doðrusu, bu raporlarda var. Tutanaklarda var, ayrýca yine bu olayda Albay Temizöz ü suçlayan iki tanede gizli tanýk var, bu gizli tanýklarda diyorlar ki, Bizim daha önce vermiþ olduðumuz ifadeleri biz geri çekiyoruz, doðru deðil. diyorlar. Þimdi bu bizim kafamýzý karýþtýrýyor, ayrýca bunlarýn verm olduklarý ifadelere göre de bir yýðýn yerde kazýlar yapýldý, hatýrlayýn. Uður DÜNDAR : Albay Temizöz ün faili meç iþlediði, yargýsýz infazlarda bulunduðu gibi bir suçlamayla yargýlandýðýný belirtti. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Kazýlar yapýl televizyonlar eþliðinde yapýyoruz öyle ya, saatlerce de televizyonlar veriliyor, çiziliyor vesaire o da iþin ayrý bir boyutu. Peki, bu güne kadar bir iki tanesi hala duruyor da adli týptan gelen sonuçlarý biliyorum, hiçbir þey çýkmadý kazýlarda galiba bir tanesinin sonucu bekleniyor. Þimdi Sayýn Dündar yani tekrar ifade ediyorum burada bazý konular üzerinde hep beraber düþünmemiz laz Þimdi Albay Temizöz bir suç iþlemiþ midir? iþlememiþ midir? Elbette mahkeme yargý sonucunda ortaya çýkacaktýr. Buna güve tamam ve yargýnýn kararýna elbette saygýlýyýz, bunun aksini söyleyemem. Ama þimdi buna bakalým diðer olaylara bakalým ge bir ortak noktalar var, nedir bu ortak noktalar? Gizli tanýk, çok konu gizli tanýk ifadelerine dayanýyor, bu gizli tanýklarýn güvenilirliði nedir? Bunu biraz sormamýz lazým, sorgulanmasý lazým veya ihbar mektuplarýna dayanýyor, ihbar mektuplarýnda sonra kim yazdý, nasýl yazdý bu da maalesef bulunamýyor öyle bir çýkmaz durumumuz var, ayrýca benim bu þahsi düþüncem, Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olarak bunun söylemekte benimde hakkým her halde. Ben Ceza Muhakemeleri Kanununa göre teþkil edilen 250 nci Madde var Ceza Muhakeme Kanunu 250, nedir bu? Özel Yetkili Mahkemeler, bu özel yetkili mahkemelerin yetki ve sorumluluklarýnýn gözden geçirilmesinin gerçekten bir ihtiyaç olduðunu düþünüyorum. Uður DÜNDA Genelkurmay Baþkaný, Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Burada pardon bir noktayý daha ilave edeyim bu konuyla ilgili görüþlerim de tutuklanma süreleri, yani elbette yargý sürecinde sorgulama safhasý var, kovuþturma safhasý var. Tutuklanma elbette de kanuni bir gerekçedir, doðrudur ama yaþadýðýmýz olaylar çok olaylara baktýðýmýz zaman bu tutuklanma süreleri üzerinde ilgili makamlarýn, savcýlarýmýzýn, mahkemelerimizin mutlaka deðerlendiriyorlardýr, saygý gösteriyorum ama gerçekten bu konu bira daha üzerinde hassas ve titizlikle durulmasý gereken bir konu olarak görüyorum. Þimdi soruþturma safhasýnda olanlar için düþü soruþturma safhasýnýn sonucunda savcý kovuþturmaya yer olmadýðý kararýna da ulaþabilir veya mahkeme süreci sonucunda mahkeme bu kiþileri beraat de ettirebilir, mahkûm da edebilir. Yani o zaman eðer siz bunlarý uzun süre tutuklu tutarsanýz bu tutuklu olduklarý sürelerin bedeli nasýl karþýlanacak? Bizim üzerinde hassasiyetle durmak istediðimiz nokta bu, þu da yanlýþ anlaþýlmasýn efendim tutuksuz olduðu zaman bu suçu iþlememiþtir, iþlemiþtir anlamýna gelmez. Tutukluluk bir statüyü gösteriy bazýlarý bunu yanlýþ deðerlendiriyorlar, efendim tutuksuz olduðu zaman beraat etti hayýr, daha hukuki süreç devam ediyor. Oda olabilir, bu da olabilir ona da elbette saygý göstereceðiz ancak yalnýz bizim üzüldüðümüz veya deðerlendirdiðimiz nokta maales kamuoyuna da medyaya da öyle yansýyor bir kimsenin tutuklanmasý veya tutuklu olarak bulundurulmasý o kimsenin suç iþlediðinin kanýtý olarak veya suç iþlediðini öyle gösteriliyor yani Uður DÜNDAR : Öyle bir hükme baðlýlýðýný gerektirmez. BAÞBUÐ : Ýnsanlar öyle düþünüyor, diyor ki bu tutuklanmýþ ha tamam bu kesin bu suçu iþlemiþtir ama burada medya bunu ya

12 yalnýz bu kanaati de kamuoyunun gözünde biraz medya oluþturuyor. Dolayýsýyla, bu konunun da ben önemli olduðunu düþünüyorum. Uður DÜNDAR : Kamuoyuna Balyoz Darbe Planý olarak yansýyan 1 inci Ordu semineriyle ilgili olarak Kuvvetleri Komutanlýðý bünyesinde 1 inci Ordu kapsamýnda bir soruþturma yapýldýðýný açýklamýþtýnýz daha önce. So basýna dönemin Kara Kuvvetleri Komutaný emekli Orgeneral Aytaç Yalman ýn da ifadesine baþvurulacaðý þeklinde bir haber yansýdý, Sayýn Yalman da; Ben evet, o dönemde Kara Kuvvetleri Komutanýydým. O konuda birinci derecede sorumlu benim. Kurmay Baþkaným da o dönemde... Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Bendim evet, Uður DÜNDAR : söylüyor, Ýlker Baþbuð du diyor ve ben Kara Kuvvetlerinin 1 inci Orduda yaptýrdýðý bu soruþturmanýn neticelenm bekliyorum ona göre konuþacaðým þeklinde bir açýklama da bulunmuþ. O soruþturma niçin sonuçlanmadý? Devam ediyor mu? durum? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Þimdi Sayýn Dündar, bu o kelimeyi de ben kullanmýyorum 1 inci Ordu Plan Semineri, bununla ilgili iki yerde soruþturma devam ediyor. Bir tanesi Ýstanbul daki 250 yle yetkili CMK 250 yle Yetkili Savcýlýk tarafýndan yürütülen soruþturma var, bir de 1 inci Ordu Asker Savcýlýðý tarafýndan yürütü soruþturma var, iki kanallý devam ediyor. Birisi Askeri Ceza Kanunu çerçevesine giren konulardan, öbürü de Türk Ceza Kanunu giren konulardan. Tabi burada önemli olan þu, bizim özellikle askeri yargý sisteminde savcýlarýmýzýn durumu farklýdýr. Zaten savcýlarýmýz çok az sayýda bir Ordu Karargâhýnda yanýlmýyorsam belki iki savcý var. Bizim askeri savcýlarýn soruþturma safh daha uzun sürer, niye çünkü askeri savcýlar soruþturmayý bizzat kendileri yapýyorlar bütün faaliyetlerini. Ama adli yargýdaki savcýlara baktýðýmýz zaman onlarýn adli polisleri var, yani adli polisler vasýtasýyla, dolayýsýyla, bizde sürecin biraz daha fazla almasý doðal. Bir kere bunu da bu vesileyle ifade etmek isterim. Ýki, konu 2003 de cereyan eden bir olay üzerinde araþtýrma yapýlýyor, araþtýrma da ya da soruþturma da ismi geçenler veya kapsam çok geniþ, kapsamlý ve geniþ bir konu plan semineri. Þimdi bir plan semineri dediðimiz zaman bu plan seminerini bizim asker, hakimler bile doðru anlamakta zorlanýyorlar nedir, nasýldýr? Hele adli yargýdaki savcýlarýn bunu, bazý þeyleri anlamamasý hakikaten plan seminerinde söyle bir cümleyi farklý anlamlara götürüyor. Çok zor bir olay, dolayýsýyla bu da zaten askeri konularla ilgili ihtisasýn ne kadar önem a ettiðini gösteriyor, yani askeri konular farklý bir þeylerdir. O zaman bilirkiþi heyetleriyle destek arýyorsunuz. Benim bildiðim 1 inci Orduda bir bilirkiþi raporu yapýldý, sonra onunla ilgili düzeltmeler açýklamalar oldu. Onu tekrar ifade etmek istemiyorum. Sonradan 1 inci Ordu Askeri Savcýsý tekrar iki tane teknik bilirkiþi raporu istedi onlar hazýrlandý. Ondan sonra tekrar 1 inci Ordu Askeri Savcýsý bu plan semineriyle ilgili olarak özellikle taktik ve genel konularda ona ýþýk tutacak bir bilirkiþi raporu daha istedi. Þimdi bu son bilirkiþi raporu ki yanýlmýyorsam onu da Kara Kuvvetleri Komutanlýðý yapýy Bilirkiþi raporunu. Uður DÜNDAR : Daha hazýrlanmadý. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Bitti. Bu günlerde bildiðim kadarýyla bitti ya bitmek üzere. Bitince tabi 1 inci Ordu Askeri Savcýlýðý na da gidecek, ayrýca Ýstanbul daki Cumhuriyet. Uður DÜNDAR : Sizin kiþisel kanaatiniz nedir efendim bu güne kadar yapýlan soruþturmalar ýþýðýnda bir darb þeklinde bir izlenim aldýnýz mý siz? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Þimdi bu konuyla ilgili olarak ilk gündeme çýktýðý zaman G Baþkanlýðý olarak bir açýklama yaptýk. Orada ne dediysek biz þu anda o noktadayýz, ama elbette þimdi önemli olan þu. Ýstanb Cumhuriyet Baþsavcýlýðý da ilk baþta TÜBÝTAK tan bir teknik rapor istedi, zaten bu soruþturma bir nokta da teknik rapo dayandý, fakat sonradan 1 inci Ordu Askeri Savcýlýðýnýn hazýrlatmýþ olduðu iki teknik rapor onlara da gidince onlarda tekrar bir teknik rapor yapýlma ihtiyacýný duydular. Bildiðim kadarýyla TÜBÝTAK tan onlar da ikinci bir teknik raporu aldýlar. Þimdi bu konuda belki en son bilirkiþi raporlarý kapsamýnda Kara Kuvvetlerinin hazýrladýðý rapor bugünlerde ya bitti ya bitecek o da gidecek, o olaya tahmin ediyorum daha bazý konulara açýklýk getirecek bu konuyla ilgili olarak söyleyeceðim tekrar þudur sorduðunuz için biz bu olay medyaya yansýdýðý zaman Genelkurmay Baþkanlýðý olarak ayný günde yanýlmýyors açýklama yaptýk. O açýklamanýn, hâlâ o noktadayýz. Tahmin ediyorum bu Kara Kuvvetleri Komutanlýðý tarafýndan teþkil edilen tarafýndan yapýlan bilirkiþi raporu da bu olayýn aydýnlanmasý daha doðru noktaya gitmesi açýsýndan yararlý olacak onu bekleyeceðiz. Uður DÜNDAR : Peki, son soru. 30 Aðustos ta emekliye ayrýlacaksýnýz. Emeklilik hayatýnýz için bir p yaptýnýz mý þimdiden? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Ben yarýný þu saati düþünüyorum. Kaç olmuþ dört buçuk mu beþe geliy buçuktayýz. Þu aný düþünüyorum. Bir saat sonrayý, yarýný düþünüyorum. Uzun vadeli yani ileri dönük þu an. Uður DÜNDA olmayacakmýþ gibi son güne kadar görevinizin gerektirdiði tüm özeni ve öz veriyi göstermeye kararlýsýnýz devam edeceksiniz. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Evet, bunu bir vesileyle de ben açýk söyledim. Daha evvelde söyledim. Dedim ki ben görevimin günü deðil son dakikasýna kadar, görevi mi benden sonra gelecek arkadaþýma onurla þerefle gönül huzuruyla teslim edeceðim dakikaya kadar, sanki daha önümde sene varmýþ gibi heves veya kararlýlýkla inanýn görevime devam ederim benim prensibim budur. Tabi 48 yýl birazda rekorlara yakýn bir yýl çok uzun bir süreç. Uður DÜNDAR : Üniforma artýk sizin adeta cildiniz gibi olmuþtur. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Evet, öyle ama þöyle ifade edeyim bir gün elbette herkes emekli olac Yani buda gayet þerefli bir þey onurlu bir þey. Her zamanda þunu da ifade etmekte yarar var. Birde saðlýklý mutlu emeklilik yaþamakta çok önemli ama önemli olan görevde bulunduðunuz son an, dakika, saniyeye kadar sizden beklenen ne görev ve sorumluluklarýnýz yetkileriniz ne istiyor, siz de bütün gücünüzle, bütün gayretinizle bunu yapýyorsanýz, yapabiliyorsanýz mutlulu budur. Ben olaya böyle bakýyorum. Uður DÜNDAR : Sayýn Genelkurmay Baþkaný karargâhta bizi kabul ettiniz. Ýki saati be aþkýn bir süredir sorularýmýzý içtenlikle yanýtladýnýz. Size çok teþekkür ediyoruz. Türk Silahlý Kuvvetleri ne de terörle mücadelesinde baþarýlar diliyoruz. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Ben çok teþekkür ederim. Öncelikle bugün buraya geldiniz v konularda düþüncelerimi fikirlerimi kamuoyuyla paylaþma þansýný bana tanýdýðýnýz için teþekkür ediyorum. Belki siz kapatýyo kapatmadan evvel ben bir konuya da deðinmeyi tahmin edemezsiniz neye deðineceðimi tahmin edeceðinizi zannetmiyorum. O konuya da deðinmek istiyorum. Onu da bir görev atfediyorum. Borç atfediyorum, olabilir mi zamanýmýz var mý? Uður DÜN : Rica ederim tabi. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Þimdi yýllarý arasýnda 93 te, ben Tümgeneral oldum Uður DÜNDAR : Diyarbakýr da Jandarma Asayiþ Kolordu Komutanlýðý nda görevliydiniz. Orgeneral Ýlke : Ýþte 93 yýlýnda Tümgeneral oldum ve Jandarma Asayiþ Kolordu Komutan Yardýmcýsý olarak tayin oldum. Kara Kuvvetleri nden ilk karacý Tümgeneralim Jandarmadan bir Tümgeneralimiz yardýmcý olur komutan yardýmcýsý. Þimdi be görevi iki sene yaptýðým süre zarfýnda Jandarma Asayiþ Kolordu Komutaný Emekli Korgeneral Hasan Kundakçýydý. Þimdi dönemi terörle mücadelede çok önemli bir dönem. Onun için bu döneme bir iki kelime söylemek istiyorum. Uður : Tabi tabi o Kolordunun efsaneleþtiði bir dönem. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Olabilir, görevimizi yaptýk efsane deðiliz. U DÜNDAR : Yok ben hakikaten çok büyük baþarýlarýn saðlandýðý bir dönem olarak gazeteci geçmiþimden hatýrlýyorum. O

13 BAÞBUÐ : Kusura bakmayýn þu komutan efsane komutan lafýna da kýzýyorum. Herkes komutan, herkes görevini zaten biraz da onun için bu konuyu açýyorum. Uður DÜNDAR : Siz kýzabilirsiniz ama biz izin verirseniz onu gazeteci olarak söyleyelim Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Efsane deðiliz. Komutan. Þimdi yýlý 93 Aðustos unda biz göreve gittik. 93 nasýl bir yýldý zor bir yýldý. Terörle mücadeledeki en zor yýllar. Uður DÜNDAR : Bingöl de 33 þehit verdiðimiz. O BAÞBUÐ : 93 Nisan ýnda o olay oldu. Þöyle bazý o döneme ait notlarýmda var. Þimdi bu dönemin iyi anlaþýlmasý lazým 93 yýlýnda altý bin, bir yýlda, altý bin iç güvenlik olayý olmuþ. Biz Aðustos ta göreve geldik 93 yýlýnda. Kolordu Komutan Korgeneral Kundakçý, biz görevi aldýðýmýz zaman tabi komutanýn emirleri direktifleri o zaman da Genelkurmay Baþkanýmýz S Orgeneral Doðan Güreþ, 93 yýlýnda gerçekten her zaman yanýmýzda oldu. Her zaman ve komutan yardýmcýlýklarý zordur. Pr oldu mu komutan yardýmcýsýna sorun. Ýyi þey oldu mu komutanlar aranýr. Komutan yardýmcýlarýnýn bir de bu zorluðu vardýr. zaman tabi biz kendi dönemimizle ilgili deðerlendirme yapabilirim. Terörle mücadele kapsamýnda 84 ten 2010 a kadar bölgede görev yapan bütün komutanlarýmýz hepsi þerefle görev yapmýþlardýr, kahramanca görev yapmýþlardýr. Hepsine þükranlarýmýz var. Bunu da ifade edelim ama yýlýna döndüðümüz zaman ilk baþta alan kontrolünü saðlayalým Karakollar kapalýydý bir karakollarýnýn büyük bir kýsmýný açalým. Örgüte mümkün olduðu kadar darbe vuralým ve örgütün elin almaya çalýþalým. Þimdi Sayýn Dündar terörle mücadele bir ekip iþi bu bir kiþi iki kiþiyle olmaz. Terörle mücadele ekip iþi 93 &n gerçekten kendi içinde terörle mücadelede çok önemli bir yýldýr. Ekip iþi olduðunu söyledim ve elbette bir baþarý varsa ekibin b Þimdi bakýn o dönemde biz kimlerle çalýþtýk. O açýdan þanslýyýz yani bu komuta kademesi hakikaten þanslý þimdi þöyle bir is bakalým. Asayiþ Kolordu Komutaný Korgeneral Kundakçý kimdir Emekli Korgeneral Hasan Kundakçý bütün samimiyetimle söylüyorum. Türk Silahlý Kuvvetleri nden mevcut bizler de dâhil, þu anda görev baþýnda olanlar da dâhil terörle mücade gerek pratik gerekse arazi bölümünü en iyi bilen komutandýr. Çok þey öðrendim, yani onu bir kere ifade etmek isterim. Ben onu bir yardýmcýsýyým. Harekâttan sorumlu Fevzi Türker i Tümgeneral Özel Kuvvetler Komutaný görüyorsunuz. Uður D Daha sonra Jandarma Genel Komutaný oldu. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Tümgeneral Fethi Tuncel o zaman Þýrnak t Tümen Komutaný benim sýnýf arkadaþýmdý. Tuðgeneral Doðan Temel Korgenerallikten emekli oldu. Tuðgeneral Iþýk Koþaner Tugay Komutaný, Tuðgeneral Erdal Sipahi Þýrnak taki Jandarma Sýnýr Tugay Komutaný þimdi milletvekili Tuðgeneral Osman Pamukoðlu Hakkâri de bizim Dað ve Komando Tugay Komutaný beraber görev yaptýk Tuðgeneral Peker O da galiba Tümgenerallikten emekli oldu. Tuðgeneral Selahattin Uðurlu, ömrü terörle mücadeleyle geçen Albaylýðýndan Alay Komut Tugay Komutaný ve son Jandarma Asayiþ Kolordu Komutanlýðý yaptý. Tuðgeneral Hüseyin Erim. Uður DÜNDAR : Ben efs Kolordu derken hiç abartmamýþým. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Yok efsane deðil. Bu resimde bir kiþi eksik oda emekli Tümg Yavuz Ertürk. O da Bolu Komando Tugay Komutaný. Þimdi bu biz þanslýydýk komutanlar olarak. Çünkü gerçekten þurada görd arkadaþlarým kahraman cesur vazifesini göz kýrpmadan ölüm pahasýna yapan hepsi birbirinden ayýrt etmemiz çok zor. Peki, n oldu? Bakýn 94 yýlýnda biz bir yýlda kaç þehit verdik Sayýn Dündar biliyor musunuz? 867 yanýlmýyorsam bir yýlda. 867 ne oldu örgüte ölü olarak ele geçirdiðimiz terörist sayýsý 2500 lerin üzerindedir. 94 yýlýnda bir noktada, Türkiye, O, 867 þehit kan hakikaten mümtaz komutanlar sayesinde terörle mücadelede bir kýrýlma noktasýna geldik. 867 þehit verdik ama bakýn 2500 terörist etkisiz hale getirmiþiz. Ama ayný yýl 94 te meydana gelen terör sayýsý terör eylem sayýsý 6500 civarýnda çok yü Þimdi burada önemli olan þu, bu meydana gelen terörist eylemlerinin ne kadarý güvenlik kuvvetlerinin inisiyatifinde ne kadarý teröristlerin inisiyatifinde, 94 te bu denge bozuldu. Hemen hemen yüzde 50 ye geldi. Bu çok önemli esasýnda terörle mücadelenin baþarýsýný eylem sayýlarýyla biraz mukayese etmek lazým. Eylem sayýlarýný da mukayese ederken önem güvenlik kuvvetlerinin inisiyatifinde ne kadar, öbürü ne kadar? 94 te yüzde ye geldik. Peki, 95 te ne oldu? 95 te bakýn eylem sayýsý 4000 e düþtü den 4000 e bunlar çok önemli veriler. Peki, 4000 in ne kadarý terörist inisiyatifinde ne kadarý güvenlik Kuvvetlerinin inisiyatifinde? 94 te ne dedim? Yüzde 50, yüzde 50. Bakýn 95 e geldiðimiz zaman 1500 e 2500 e yani 4000 eylemin 1500 ü terörist inisiyatifinde, 2500 ü güvenlik kuvvetlerinin. Bu bir noktada 95 yýlý terör örgütünden inisiyatifin alýndýðý yýl. Bu çok önem baþarý, Silahlý Kuvvetlerin bu baþarýsý. Elbette ve 98 yýllarýnda da ayný þekilde devam etti. 98 e geldiðin zaman bir bakýyorsunuz olay sayýsý 2500 e düþüyor. Bakýn nerelerden 6500 den, 2500 e düþüyoruz. DÜNDAR : Yani bunlarý anlatýrken Türk Silahlý Kuvvetlerinin üzerine düþen terörle mücadele görevini baþarýyla yürüttüðünü vu Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Rakamlar bunu söylüyor ayný zamanda 98 de 2500 e düþüyor eylem sayýsý ve b 1800 ü silahlý kuvvetlerin inisiyatifinde yani operasyona çýkýyorsunuz orada çatýþma çýkýyor. Bu þimdi çok önemli dolay gerçekten özellikle, 94 yýlý 867 þehit verdik. Doðru çok büyük bir rakam. Ama 94 yýlýndan geçtiðimiz zaman Abdullah Öcalan þ Biz de bakýn terörle mücadelede 26 yýldýr devam ediyor, ama acý bir þey de söyleyeceðim kimse de darýlmasýn askerde dahil, sivilde dahil. Bizim Türkiye'de kaç tane uluslar arasý boyutta terörizm konusunda uzman adamýmýz var. Uður DÜNDAR : Ç her gün ekranlarda çok var her akþam ekranlarda çok var. Bazýlarý hele nöbetçi Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Ben onu kastetmiyorum. Uluslararasý boyutta yani bir yerde uluslararasý sempozyum yapýlýyor. Ha bu konu hakikaten bu iþin uzmaný sizi çaðýrýp orada bir kitap mý yazdýnýz. Gördük bu da bir acý yani maalesef yok. Her neyse 94 te kýrýlma noktasýdýr. zaman Öcalan þunu düþündü. Abdullah Öcalan dedi ki, 94 e kadar Abdullah Öcalan ne düþünüyordu biliyor musunuz? Kurtarýlmýþ bölge kopartacaðým bir bölgeyi ve oraya hâkim olacaðým. Evet, bunlarý unutmayalým. Ama 94&rsq bu gelinen noktada baktý ki, ben ne bir kurtarýlmýþ bölge yapabilirim. Ne de terörle dað kadrosuyla baþarý saðlayabilirim. Darbe vururum can yakarým terörde bu var. Bunu kabul etmek zorundayýz. O zaman bakýn 94 ayný zamanda PKK terör örgütünün strateji ve konsept düþünce yapýsýný deðiþtirdiði yýldýr ayný zamanda þunu anladýlar. Anladý. Dedi ki, silahlý ey evet silahlý eylem her zaman durur. Silahlý eylem terörün aracý, amaç bir kurtarýlmýþ bölge yemin ederim. Oradan tamamen güvenlik kuvvetlerini dýþarýya atmak amaç buydu. Bunu yapamam dedi. Evet, terör eylemlerine devam edeceðim ama aðýrlýklý olarak artýk faaliyetlerimizi siyasal alana aktaracaðýz. Ýþte terörle mücadelenin bir noktada yapý karakter deðiþtirdiði yýldýr 94 y Uður DÜNDAR : Oradan bugüne baðladýðýmýzda? Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Bugün maalesef tabi olayýn siyasal boy derecede endiþe edici boyutlara gelmiþtir. Bu bir gerçek. Burada herkese düþen sorumluluk var. Þunu tamamladýktan sonra on da bitireyim uygun görürseniz. Dolayýsýyla terörle mücadele bir ekip iþidir. Tabi bu mücadelede baþarý ve baþarýsýzlýk varsa e komutandýr. Ýlk önce her þey ona baðlý ve hepimize baðlý yani bir bölgede siz çok baþarýlý olabilirsiniz. Ama bu bütün çok öne sonucu bir bütün saðlamýþtýr. Þimdi bu komutanlardan bazýlarý kamuoyu tarafýndan çok iyi biliniyor. Bazýlarý bilinmiyor. Þimd

14 bunu borç hissettim bunlara karþý arkadaþlarýma karþý bir borç hissettim. Uður DÜNDAR : Bilinmeyenler demeyelim kamuo adý sýk sýk gündeme gelmeyen adýna bir borç hissettiniz. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ : Gelemeyenler bu arkadaþlarýmýn he kahramandýr hepsi çok baþarýlý görevler yapmýþtýr. Bizim dönemimizde bizim dönemimizden öncekiler de ayný, bizden sonrak ayný ayrým yapamam kesinlikle ama bende þunu yadýrgýyorum. Þimdi siz bir bölgede Tugay Komutanýsýnýz. Çok baþarýlý bir komutanýsýnýz itirazým yok muazzam gayret gösteriyorsunuz, muazzam bir mücadele veriyorsunuz. Ama sizin bir komutanýnýz var. Yani siz Tugay Komutaný baðýmsýz Genelkurmay a filan baðlý deðilsiniz yani sizin komutanlarýnýz var. Bazen bunla unutuluyor hâlbuki burada bu kadro bütünüyle baþarýyý da paylaþtýk sevinci de paylaþtýk acýyý da paylaþtýk, üzüntüleri de pay unutulmamalý. Bu önemli bence belki þunu söyleyerek ben de sözlerime son vereyim. Terörle mücadele her zaman ifade ettiðim gibi halkýmýza doðrularý söylemek durumundayýz. Terörle mücadele zor acýlý sancýlý her þeyin bir bedeli var maalesef bedels olmuyor ama bu bedel bu ülkenin topraðýyla milletiyle bütünlüðünün korunmasý için veriliyor ve hiçbir zaman kim olursa olsun b örgütü bilmem ne kesinlikle bu ülkenin ne toprak bütünlüðünü ne millet bütünlüðünü bozabilir mümkün deðil. Gerekiyorsa burad akýtýrýz. Bu uðurda benim Teðmen, Üsteðmenimin kaný nasýl akýyorsa en yüksek rütbeli fedakârlýk gerekirse biz bunu da yapa bu mücadele zordur, acýlýdýr, metanet ister, sabýr ister, kararlýlýk ister. Son 15 günde özellikle polisimiz de dâhil Türk Silahlý Kuvvetleri polisimizi hiçbir zaman ayýrmayacaðýz bunu beraber yapýyoruz. Bazý yerlerde þehirlerde benim askerim jandarma ve polisim yan yana mücadele ediyorlar. Uður DÜNDAR : Onlar da çok sayýda þehit verdiler. Orgeneral Ýlker BAÞBUÐ elbette hep beraber yapýyoruz. Bu mücadeleyi kararlýlýkla sürdüreceðiz. Metanetle sürdüreceðiz. Sabýrla sürdüreceðiz ve özell dönemde konuþmamýzýn baþýnda da ifade ettim, hakikaten çok baþarýlý sonuçlarda elde edildi ve bu baþarýlý sonuçlarýn ben üzerinde ciddi etkiler yaratacaðýna inanýyorum deðerlendiriyorum. Ama bir terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Bu demek deðil yarýn bir yerde birden fazla yerde yine ciddi terör eylemleriyle karþýlaþmayacaðýz, anlamýna da gelmez. Bu süreçte dikkatli ola Uyanýk olacaðýz. Olaðanüstü þartlar altýnda nasýl hareket edilmesi ediliyorsa öyle hareket edeceðiz ve bu süreci en az zayiatla gönlümüz arzu eder ki hiç zayiatýmýz olmasýn, hiç olmasýn kim ister ama en az zayiatlý bu süreci geçirmek durumundayýz mecburiyetindeyiz. Bunu da baþarabileceðim inancýndayým. Bunda hiç en ufak bir tereddüdüm yoktur. Bu süreçte belki en çok dikkat edilecek hususlardan birisi de þudur. Bakýn Türkiye bugüne kadar özellikle etnik farklýlýklar nedeniyle toplumsal çatýþma yaþamadý. Bu bizim en güçlü olduðumuz nokta. Bazýlarý bunu provoke ederek kýþkýrtarak kaþýyarak etnik nedenli toplumsal ç yaratmak isteyebilir. Bunlara karþý herkesin çok dikkatli olmasý lazým, çok tedbirli olmasý lazým, çok hazýrlýklý olmasý lazým ve kesinlikle toplumumuzu bir etnik bazda çatýþmaya götürecek davranýþlardan ve hareketlerden kaçýnmamýz lazým. Bu fevkalad önemlidir. Buna herkesin dikkat etmesi lazým. Herkesin burada sorumluluðu var. Þimdi siz Türkiye Büyük Millet Meclisi nde milletvekili olarak yemin ediyorsunuz Anayasa üzerinde evet, ondan sonrada bir yerde gidiyorsunuz terörist cenazesine katýlýyorsunuz, terörist cenazesinde bir pankart var dikkatinizi çekti mi Urfa da intikam ve o pankart açýlmýþ orada intikam, kimden intikam alacaksýnýz. Ne demek o intikam yani. O intikam demek Mehmetçiði öldüreceðiz demek Þimdi ben burada bunu haksýz mýyým Sayýn Dündar ya milletvekilliðinden ayrýl git daða mý nereye gideceksen git veya Anayasada verdiðin yeminin gereklerini yerine getir. Böyle þey olur mu bu toplumu kýrar, toplumu çatýþmaya götürür amaçlarý o Nasýl siz orada bir cenazeye katýlýyorsunuz terörist cenazesine terörist cenazesinde, orada açýlan pankartta ne yazýyor intikam yazýyor, bu nedir yani bunu kabul edebilir miyiz? Böyle þey olur mu? Bu, amaçlarý toplumsal çatýþmayý mý tetiklemek. Bu ihane insanlýða ihanet, Vatana ihanet, Millete ihanet. Þimdi ben yine Türk halký hakikaten sabýrlý olmasý lazým. Her þeyi tolere etmes lazým. Belki kýþkýrtmak için yapýyorlar bu kýþkýrtmalara gelmeyelim. Ama siz bir terörist cenazesinde de intikam pankartý açar orada o pankartýn altýnda boy gösteriyorsanýz ve bir de, Mecliste Anayasaya yemin ediyorsanýz burada bir çeliþki var. Biz Türkiye'de bu terör konusunun gerçekten gündeminin en alt maddelerine düþmesini en çok arzulayan biziz elbette, ama bunun için kararlýlýkla, elbette daðdaki kadro durduðu müddetçe güvenlik kuvvetleri kararlýlýkla mücadelesini yürütmek zorundadýr. B baþka hiçbir þekli yoktur. Bu yürütülecektir. Ben tekrar þunu ifade ediyorum. Bütün halkýmýza, milletimize þunu ifade etmek istiy Önümüzdeki dönemde toplumu kýþkýrtmak isteyenler olabilir, provoke etmek isteyenler olabilir. Böyle toplumsal çatýþmalara ne olmak isteyenler olabilir, halkýmýz bizim halkýmýz aðýr baþlý, akýllý bu tip kýþkýrtmalara gelmesin bu tip provokasyonlara gelm elbette, sorumlu güvenlik makamlarý da üzerine düþen tedbirleri zamanýnda alsýnlar. Ben çok teþekkür ediyorum. Uður DÜ Biz teþekkür ediyoruz.

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar

1-Zihinsel kazanýmlar 2-Duyuþsal kazanýmlar 3-Bedensel kazanýmlar ÖÐRENME Öðrenme, bireyin çevresi ile etkileþimi sonucu kalýcý olan davranýþ kazanmasýdýr. Öðrenme planlý ve düzenli etkileþim sonucu olur. Eðitimde hedef, toplumun geliþimine katký saðlayacak bireyi geliþtirmektir.

Detaylı

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri.

Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. C i h a n D e m i r c i Damdaki Mizahçý 90 Yaþýnda Eskimeyen Bir Usta: Haldun Taner Bazen tam da yeni keþfettiðiniz, yeni tanýdýðýnýz zamanda yitirirsiniz güzellikleri. 1986'da yitirdiðimiz Haldun Taner

Detaylı

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam

SÖZCÜKTE ANLAM. Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam SÖZCÜKTE ANLAM 1 Gerçek Anlam Yan Anlam Mecaz Anlam Terim Anlam Sözcükler Arasý Anlam Ýliþkileri Anlam Olaylarý Söz Öbeklerinde Anlam BADEM AÐACI Ýlkbahar gelmiþti. Hava bazen çok güzel oluyordu. Güneþ

Detaylı

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým.

þimdi sana iþim düþtü. Uzat bana elini de birlikte çocuklara güzel öyküler yazalým. Kaybolan Çocuk Çocuklar için öyküler yazmak istiyordum. Yazmayý çok çok sevdiðim için sevinçle oturdum masanýn baþýna. Yazdým, yazdým... Sonra da okudum yazdýklarýmý. Bana göre güzel öykülerdi doðrusu.

Detaylı

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine

Olmak ya da Olmamak. Cumhuriyetin temel niteliklerine 2007y ý l ý ü l k e - m i z için bir ol-mak ya da olmamak savaþýna sahne olacaða benziyor. AKP, çeþitli kesimlerden gelen uya-rýlara raðmen ülkemizi bir is-lâm devletine dönüþtürme tutkusundan vazgeçmedi,

Detaylı

============================================================================

============================================================================ 1973 Caprice Gönderen : alparslanbirinci - 14/11/2010 21:19 Yeni aldýðým 1973 Caprice'in fotolarýný sizinle paylaþmaktan mutluluk duyuyorum http://img602.imageshack.us/img602/720/21854026.jpg http://img202.imageshack.us/img202/3420/dsc02025rx.jpg

Detaylı

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI

ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 1 2 ali hikmet ÞEYTAN UÇURTMASI 3 ÞÝÝR DÝZÝSÝ Dizi Editörü HÝLMÝ YAVUZ Yayýn Yönetmeni : Ýlknur Özdemir Dizgi : Serap Kýlýç Düzelti : Fulya Tükel Montaj : Mine Sarýkaya Kapak Düzeni : Semih Özcan Ýç Baský

Detaylı

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil.

Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95. Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz için kolay bir durum deðil. Bettina Knab Tel: 08204 / 29 89 95 Marktstraße 13 e-mail: bettina.knab@gmx.de 86866 Mickhausen - Münster Sayýn annebaba, Þu anda çocuðunuzla tedavi için hastanede bulunuyorsunuz. Bu elbette sizin ve aileniz

Detaylı

Endi eli yimserlik Kamuoyu Beklentilerinde Pozitif Trend Devam Ediyor Genel Seçim Sürecine AKP Önde Giriyor, CHP Takipte de Bahar Havasý Türkiye nin LoveMarklarý Arçelik-Adidas-Nokia-LCWaikiki-Beko Türkiye

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 11. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Bir sözcüðü, A seçeneðinde eþit, ayný anlamýnda kullanýlmýþtýr: Nasýl isterseniz, benim için hepsi ayný (eþit). 5. A,

Detaylı

Liderlik Üzerine Bir Analiz

Liderlik Üzerine Bir Analiz Liderlik Üzerine Bir Analiz Liderlik Üzerine Bir Analiz Gerçekte lider ve liderlik kavramlarý iþletme yönetimi ve örgütsel davranýþ literatüründe her zaman önem taþýmýþtýr. Liderlik ile bilimsel çalýþmalar

Detaylı

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý.

Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Eze meze Yýllar geçti geze geze. Neler gördüm neler! Daðlar gördüm yerden biter, gökte yiter. Daðlar gördüm kayalý, kayalarý oyalý. Aðaçlar gördüm yeryüzü yaþýnda; Gölgesinde yaz uyur, kýþ uðuldar baþýnda.

Detaylı

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR :

TAKIM KURMA. 4) Üyeler arasýnda yüksek derecede güven duygusu geliþmiþtir. 2. TAKIM ÝLE ÇALIÞMA GRUBU ARASINDAKÝ FARKLILIKLAR : NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Yaz l Bas n n Gelece i

Yaz l Bas n n Gelece i Emre Aköz Yeni Okur-Yazarlar ve Gazetelerin Geleceği ABD li serbest gazeteci Christopher Allbritton õn yaşadõklarõ bize yazõlõ medyanõn (ki bu tabirle esas olarak gazeteleri kastediyorum) geleceği hakkõnda

Detaylı

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi

Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Yeni bir dönem açılıyor: Mali çöküş, depresyon, sınıf mücadelesi Devrimci Marksizm Yayın Kurulu Uzun vadede bu felâket konusunda suçun nasýl daðýtýlacaðý çok þeyi belirleyecektir. Ýþte bu, önemli bir entelektüel

Detaylı

MÝMARLIK EÐÝTÝMÝNÝN DÖNÜÞÜMÜ

MÝMARLIK EÐÝTÝMÝNÝN DÖNÜÞÜMÜ 7 MÝMARLIK EÐÝTÝMÝNÝN DÖNÜÞÜMÜ Dosya Editörü Nurcihan Doðmuþ Kadýoðlu H. Ali Ulusoy TMMOB Mimarlar Odasý Ankara Þubesi Ekim ayý bülteninin dosya konusu Avrupa Birliði Sürecinde Mimarlýk Eðitiminin Dönüþümü

Detaylı

Ýmece Evi. Ziyaret-2016

Ýmece Evi. Ziyaret-2016 Ziyaret-2016 Ýmece Evi Merhaba, Ýmece Evi ni öðrenme merkezi olmasýna neden olan öðrenme odaklý ziyaretçiler bizi daha çok araþtýrmaya yönlendirip sorumluluklarýmýzý hatýrlamamýza neden oluyor. Yaþamýný

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

EKONOMÝDE GELÝÞMELER

EKONOMÝDE GELÝÞMELER 03 Þubat 2011 Perþembe Kemal AKAR Ýl Baþkan Yard. Ekonomi Ýþleri EKONOMÝDE GELÝÞMELER Kiþi Baþýna Milli Gelir 10 Bin Dolarý Aþtý Teþkilatýmýzýn Deðerli Mensuplarý, Kýymetli Yol Arkadaþlarým, Ak Parti bayraðýnýn

Detaylı

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit

www.tukcev.org.tr www.tupadem.hacettepe.edu.tr Editörler: Prof. Dr. Müberra Babaoðul Araþ. Gör. Uzm. E. Betül Sürgit Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý nýn katkýlarý ile Tüketici ve Çevre Eðitim Vakfý (TÜKÇEV) ve Hacettepe Üniversitesi, Tüketici - Pazar - Araþtýrma - Danýþma - Test ve Eðitim Merkezi (TÜPADEM) ortak çalýþmasý

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM)

LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçýðý 5 (MF-TM) Permütasyon Kombinasyon Binom Açýlýmý Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

HAK ARAMA SÜRECÝNDE YASAL UYGULAMALAR HAKKINDA TUTUMLARI ARAÞTIRMASI. Giriþ. Örneklem ve Yöntem

HAK ARAMA SÜRECÝNDE YASAL UYGULAMALAR HAKKINDA TUTUMLARI ARAÞTIRMASI. Giriþ. Örneklem ve Yöntem Giriþ Bu yazýda TODAÝE KYUP (Türkiye ve Ortadoðu Amme Ýdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Lisans Üstü Uzmanlýk Programý) gereðince hazýrlanan Bireysel Ýþ Uyuþmazlýklarýnda Hak Arama baþlýklý tez de yer alan

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

KANUNSUZ TALÝMATLARI YERÝNE GETÝRMEK ZORUNDA DEÐÝLSÝNÝZ. Çünkü Anayasa ve yasalar bizden yana: 2 Nisan 2007 Onlarca film ve dizi, 3 yýllýðýna kiraya verildi. TRT ye 40 milyon dolar gelir getirmesi gerekirken,

Detaylı

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri

Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri 1 Kızla İlk Buluşmada Nasıl Sohbet Edilir? Hızlı Bağ Kurma Teknikleri Bugün kızla tanışma anında değil de, flört süreci içinde olduğumuz bir kızla nasıl konuşmamız gerektiğini dilim döndüğünce anlatmaya

Detaylı

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart!

Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! On5yirmi5.com Öğrencilerin çektiği fotokopiye yasal formül şart! Üniversitelerin açılmasıyla birlikte geçen hafta İstanbul Polisi, Beyazıt ve Beşiktaş'ta bir dizi korsan fotokopi baskını gerçekleştirildi.

Detaylı

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ*

ABD'DE ÝÞ SAÐLIÐININ YÜKSELÝÞ VE DÜÞÜÞÜ* Yazan: Josep Ladou Çeviren: Mustafa N. ÝLHAN Giriþ 1970 yýlýnda Amerikan Kongresi, ABD'de çalýþan her erkek ve her kadýn için güvenli ve saðlýklý çalýþma koþullarýnýn saðlanacaðýný garanti eden Ýþ Güvenliði

Detaylı

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN

TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR. Prof. Dr. Ýlter TURAN TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR Prof. Dr. Ýlter TURAN 63 TÜRK-RUS ÝLÝÞKÝLERÝ: SORUNLAR VE FIRSATLAR GÝRÝÞ Prof. Dr. Ýlter TURAN Türk-Rus iliþkileri tarih boyunca rekabetçi bir zeminde geliþmiþ,

Detaylı

Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli?

Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? Kafkaslarda Barýþa Giden Yol Savaþtan mý Geçmeli? Dr. Ali Asker (*) AGÝT Minsk Grubu = AGÝT Turizmi Son birkaç aydan beri Azerbaycan siyasi terminolojisine yeni bir terim dahil edilmiþtir: AGÝT Turizmi.

Detaylı

1. BÖLÜM. 2. Aþaðýdaki þekillerden hangisinin d doðrusuna göre simetriði çizildiðinde, bir düzgün çokgen elde edilir? DD

1. BÖLÜM. 2. Aþaðýdaki þekillerden hangisinin d doðrusuna göre simetriði çizildiðinde, bir düzgün çokgen elde edilir? DD 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. 1 birim 1 birim Van Gölü nün haritasý yukarýda verilmiþtir. Haritada 1 birim uzunluk 19

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15

ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1. Anlam Bilgisi. Yazým Bilgisi. Dil Bilgisi. SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 ÝÇÝNDEKÝLER TEMA 1 Anlam Bilgisi SÖZCÜK ANLAMI...15 Gerçek, Yan ve Mecaz Anlam...15 Deyim...15 CÜMLE ANLAMI...16 Öznel ve Nesnel Anlatým...16 Neden - Sonuç Ýliþkisi...16 Amaç - Sonuç Ýliþkisi...16 Koþula

Detaylı

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp.

Sezen Aksu 2. Çok Ayýp. Söz - Müzik: Sezen Aksu. Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun aleyhimde. Çok ayýp, çok ayýp. Sezen Aksu 2 Onaylayan Administrator Pazar, 20 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org Çok Ayýp Söz - Müzik: Sezen Aksu Kulaðýma geliyor, atýp tutuyorsun, ileri geri konuþuyorsun

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Dosya larýn Satýþ Noktalarýnda Marka Tanýtýmýndaki Yeri Hazýrlayan: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný Kaynak: Pro Carton, 8 Aþaðýdaki yazýmýzda Pro Carton - Avrupa Karton ve Üreticileri Derneði tarafýndan

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ

FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ FOTOÐRAFLAR VE TAZÝYE DEFTERÝ Elde edilebilen ilk fotoðrafý. Yazý, kendi el yazýsýdýr. (1950 li yýllar) TAZÝYE DEFTERÝ Baþkaldýrýnýn ve haksýzlýða direniþin, yobazlýða karþý çýkýþýn kalesinin bir burcunu

Detaylı

Beyaz Saray'daki Trump-Erdoğan Zirvesinden Ne Çıktı?

Beyaz Saray'daki Trump-Erdoğan Zirvesinden Ne Çıktı? Beyaz Saray'daki Trump-Erdoğan Zirvesinden Ne Çıktı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Başkanı Donald Trump ilk kez Beyaz Saray'da biraraya geldi. 22.05.2017 / 10:49 Washington Türk-Amerikan

Detaylı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi nde düzenlenen basın toplantısında konuştu Ağustos 21, 2017-1:53:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde

Detaylı

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELE. Hazýrlayan: M. Sadi Bilgiç RAPOR NO: 17

TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELE. Hazýrlayan: M. Sadi Bilgiç RAPOR NO: 17 TERÖR VE TERÖRLE MÜCADELE Hazýrlayan: M. Sadi Bilgiç RAPOR NO: 17 RAPOR NO: 17 Terör ve terörle mücadele NOT: BÝLGESAM farklý disiplin ve görüþlere sahip bilim adamlarýný sinerji saðlayacak þekilde biraraya

Detaylı

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış;

Asker hemen komutanı süzerek cevap vermiş; 1,78! Komutan şaşırmış; Yemek Temel, Almanya'dan gelen arkadaşı Dursun'u lokantaya götürür. Garsona: - Baa bi kuru fasulye, pilav, üstüne de et! der. Dursun: - Baa da aynısından... Ama üstüne etme!.. Ölçüm Bir asker herkesin

Detaylı

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR

Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 1 2 Ferit Edgü YARALI ZAMAN BÝR DOÐU YOLCULUÐUNDAN NOTLAR 3 Can Yayýnlarý: 1658 Türk Edebiyatý: 475 Ferit Edgü, 2007 Can Sanat Yayýnlarý Ltd. Þti., 2007 1. basým: Eylül 2007 2. basým: Kasým 2007 Kapak

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25

ÝÇÝNDEKÝLER. Diyalog Tamamlama...24 2. Haftanýn Testi...25 ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ TEMA: BÝREY VE TOPLUM Küçük Cemil...11 Bilgi Hazinemiz (Hikâye Yazmaya Ýlk Adým)...14 Güzel Dilimiz (Çaðrýþtýran Kelimeler - Karþýlaþtýrma - Þekil, Sembol ve Ýþaretler - Eþ Anlamlý

Detaylı

ELEKTRÝK ENERJÝSÝNDE ÖZELLEÞTÝRME

ELEKTRÝK ENERJÝSÝNDE ÖZELLEÞTÝRME Bülent YILMAZ Elektrik Mühendisleri Odasý Ýst. Þb. YK Üyesi ELEKTRÝK ENERJÝSÝNDE ÖZELLEÞTÝRME Anadolu Yakasý elektrik daðýtýmý konusunda AKTAÞ, 1995 yýlýnda dönemin iktidarý yeni bir görevlendirme yaparak

Detaylı

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ

BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ BURDURLU HOCA DAN YURT SÖYLENCELERÝ Her yönüyle edip (edebiyatçý) ve öðretmen Ýbrahim Zeki Burdurlu nun ölümsüz bir yapýtý elinizi öpüyor. Burdurlu bu çalýþmasýnda, cennet Anadolu nun deðiþik yörelerinden

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 6. SINIF DENEME SINAVI / 16. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ 1. Silkelemek sözcüðü; 1. cümlede üstündeki þeyleri düþürmek, 2. cümlede kuvvetle sarsmak, 3. cümlede etkilemek ve 4. cümlede

Detaylı

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220

Emekli Assubaylar-ArsivSite1. Kayýt Tarihi: Mar 2004Nerede: istanbul, kadiköy, Türkiye.Ýletiler: 6.220 HUKUKÝ NET Onaylayan Ökkeþ Kadri BAÇKIR Pazar, 04 Mayýs 2008 Son Güncelleme Cumartesi, 04 Ekim 2008 öncelikle vakit ayýrýp bu konuyla ilgilendiðiniz için çok teþekkür ederim. eðer mümkünse o kararýn tamamýný

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ

FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ FEN BÝLÝMLERÝ DERSHANESÝ 7. SINIF DENEME SINAVI / 20. SAYI ÇÖZÜMLER TÜRKÇE TESTÝ. Tutmak sözcüðü,. cümleye denetimi ve yetkisi altýna almak, 2. cümleye gereðini yapmak, yerine getirmek, 3. cümleye bir

Detaylı

4. 4,25 ondalýk sayýsý aþaðýdakilerden hangisine

4. 4,25 ondalýk sayýsý aþaðýdakilerden hangisine 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. üst 1. Yukarýdaki þeklin üstten görünüþü nasýldýr? ) B) Ön tekerleðinin yarýçapý arka tekerleðinin

Detaylı

ACENTE BÝLGÝ TEKNOLOJÝLERÝ ile ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! + + + MYAGENT ARACILIK ÇÖZÜMLERÝ www.sfs.com.tr ACENTE MALÝYETLERÝNÝZÝ DÜÞÜRÜN, HÝZMET KALÝTENÝZÝ ARTIRIN. Acente Bilgi Teknolojileri ÝÞÝNÝZÝ BÜYÜTÜN! Günümüz

Detaylı

PazaR. Sorular cevaplar ve geçmeyen dudak izleri... Aziz Nesin lik. kanun taksimi hicaz oldu n Aziz Þah. Eski bir okul. n Aydýn Adamoðlu.

PazaR. Sorular cevaplar ve geçmeyen dudak izleri... Aziz Nesin lik. kanun taksimi hicaz oldu n Aziz Þah. Eski bir okul. n Aydýn Adamoðlu. PazaR Tarih: 12 Aralýk 2010 YIL: (5) SAYI: (297) AFRÝKA NIN ÜCRETSÝZ HAFTALIK EKÝ KARÞIKÝ MEVZÝ n Aydýn Adamoðlu Çam sakýzý n Halil Aða Aziz Nesin lik yaþanmýþlýklarýmýz... n Fatma Ergün Sorular cevaplar

Detaylı

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý

Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Ö m e r A y h a n Sami Paþazade Sezai Kedi Öykülerinin En Güzelini Yazdý Tanzimat edebiyatýnýn düzyazý yazarlarý, öyküden çok romana eðilmiþ, öykü türündeki verimleri, neredeyse romana yaklaþan oylumlarýyla

Detaylı

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne

Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne N i k o l a y S e m y o n o v i ç L e s k o v Aptalcýk1 Çeviren: Birsen Karaca Kimler aptal olarak kabul edilir? Sanki bunu herkes biliyormuþ gibi ama bundan ne anladýklarýný kontrol edersek, hiçbirinin

Detaylı

OKA akar, Çorum bakar Baþkanlardan gazetemize ziyaret

OKA akar, Çorum bakar Baþkanlardan gazetemize ziyaret Ceylan, Cumhurbaþkaný'yla Amerika'ya gidiyor umhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan bir Chaftalýk yurtdýþý gezisine çýkýyor. Güney Amerika ülkelerinden Þili, Peru ve Ekvator'u kapsayan ziyarette Cumhurbaþkaný'na

Detaylı

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ

19 ARALIK 2011 PAZARTESİ DUYGU UYSAL 0852051 19 ARALIK 2011 PAZARTESİ Bugün sabah 9 dan akşam 10 a kadar dışarıda kalacaktım. Bu yüzden evden çıkmadan çok fazla parfüm sıkmıştım. Evden çıkarken ablam bütün evin benim parfümüm

Detaylı

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ

ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ SOSYAL BÝLGÝLER - DÝN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BÝLGÝSÝ TESTÝ 1 [ 9 ] A kitapçýðý soru numarasý B kitapçýðý soru numarasý 1[9] Anadolu uygarlýklarýndan Ýyonyalýlar denizcilik ve deniz ticaretiyle uðraþmýþlardýr.

Detaylı

AKIL OYUNLARI ŞAMPİYONASI DENİZLİ İLKÖĞRETİM OKULLAR ARASI. Yarı Final 13 Nisan 2010 Final 21 Mayıs 2010

AKIL OYUNLARI ŞAMPİYONASI DENİZLİ İLKÖĞRETİM OKULLAR ARASI. Yarı Final 13 Nisan 2010 Final 21 Mayıs 2010 DENİZLİ İLKÖĞRETİM OKULLAR ARASI AKIL OYUNLARI ŞAMPİYONASI Yarı Final 13 Nisan 2010 Final 21 Mayıs 2010 ÖDÜLLER Yarıfinal ve finale katılan tüm öğrencilere,guru E.Y.D. tarafından, eğitimine katkı yardımı

Detaylı

Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi

Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi Ýlaç Dr. Ercan YAVUZ Türk Tabipleri Birliði SSK Kolu Çalýþaný Ýþyeri Hekimi SSK ilaç üreticisi konumundadýr, SSK Türkiye'de en fazla ilacý alýcý konumunda olan kamu kurumudur, SSK'nýn saðlýk sigortacýlýðý

Detaylı

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol

17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Tuna ve Coþkun un yaþlarý toplamý 23, Coþkun ve Ali nin yaþlarý toplamý 24 ve Tuna ve Ali nin yaþlarý toplamý 25 tir. En büyük olanýn yaþý kaçtýr? A) 10 B)

Detaylı

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu

ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu ESAM [Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi] I. Dünya Savaşı nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu -KAPANIŞ KONUŞMASI- M. Recai KUTAN 7 Kasım 2014 I. DÜNYA SAVAŞININ 100. YILDÖNÜMÜ ULUSLARARASI

Detaylı

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir.

Örgüt Kültürü. da öðrenmek isteyecektir. NOT : Bu bölüm önümüzdeki günlerde Prof.Dr. Hüner Þencan ýn incelemesinden sonra daha da geliþtirilerek son halini alacaktýr. Zaman kaybý olmamasý için büyük ölçüde- tamamlanmýþ olan bu bölüm web e konmuþtur.

Detaylı

A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N

A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N Kýbrýs A R A Þ. G Ö R. B A H A D I R B U M Ý N Ö Z A R S L A N Katýlým Ortaklýðý Belgelerinde ve Ulusal Programlarda Kýbrýs Sorunu Araþ. Gör. Bahadýr Bumin Özarslan (*) Giriþ Türkiye-Avrupa Birliði(AB)

Detaylı

Toktamış Ateş'i kaybettik

Toktamış Ateş'i kaybettik Toktamış Ateş'i kaybettik Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi ve Atatürk üzerine çalışmaları olan Prof. Dr. Toktamış Ateş yaşamını yitirdi. Ateş, İstanbul Üniversitesi ve değişik kurumlarda ders

Detaylı

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik

> > ADAM - Yalnız... Şeyi anlamadım : ADAMIN ismi Ahmet değil ama biz şimdilik KISKANÇLIK KRİZİ > > ADAM - Kiminle konuşuyordun? > > KADIN - Tanımazsın. > > ADAM - Tanısam sormam zaten. > > KADIN - Tanımadığın birini neden soruyorsun? > > ADAM - Tanımak için. > > KADIN - Peki...

Detaylı

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009

sayý 94 yýl : 17 MART - NÝSAN 2009 sayý yýl : 7 MART - NÝSAN 200 TEKNÝK GEZÝLERÝMÝZ DEVAM EDÝYOR eskisehir.mmo.org.tr No lu telefonu çevirin en yakýn Makina Mühendisleri Odasý Þubesi karþýnýzda olacaktýr. Cep telefonu ile arayan üyelerimiz

Detaylı

Theo Nichols Nadir Suður Önsöz Bu araþtýrma Sivil Toplum Diyaloðu: Ortak Çalýþma Kültürü Aracýlýðýyla AB ve Türkiye den Ýþçilerin Bir Araya Getirilmesi projesinin bir parçasý olarak gerçekleþtirilmiþtir.

Detaylı

CAN ATAKLI SAAT SAAT AÇIKLADI...

CAN ATAKLI SAAT SAAT AÇIKLADI... CAN ATAKLI SAAT SAAT AÇIKLADI... Gazeteci Can Ataklı darbe gecesini aydınlatmaya kararlı. Ataklı yine flaş değerlendirmelerde bulundu. Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu 'Türkiye'nin Nabzı'

Detaylı

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz

135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz Cihan Demirci Damdaki Mizahçý Mizah Dergilerimizde Yazýnýn Serüveni 135 yýlý geride býrakan köklü bir mizah dergisi geleneðine sahibiz, ama mizah dergilerimiz epeyce bir süredir dergilerinde mizah öyküsü

Detaylı

4. I. Komþulardan yardým istedi.

4. I. Komþulardan yardým istedi. Bu bölümde Türkçe ile ilgili toplam 20 soru vardýr. Cevaplarýnýzý cevap kaðýdýnýn matematik kýsmýna iþaretleyiniz. 1. Rüzgâr eþliðinde dans eden yapraklar yemyeþildi. Baðýrarak þarkýlar söylerken, bir

Detaylı

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ m e s l e k i s a ð l ý k v e g ü v e n l i k Dr. Hamdi AYTEKÝN, Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD., Baþkaný Dr. Necla AYTEKÝN Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Sað. AD Öðr. Üyesi Dr. Emel ÝRGÝL Doç.,

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201

5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 201 CEVAPLAR VE PARALEL OTURUM I SORULAR 201 4/28/11 12:14 PM Page 201 PARALEL OTURUM I SORULAR VE CEVAPLAR 5 soru-cevap:layout 1 201 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 202 202 5 soru-cevap:layout 1 4/28/11 12:14 PM Page 203 IX. türkiye

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAÐLIK AYÇÝÇEÐÝ, SOYA FASULYESÝ, KANOLA DANE MISIR, ASPÝR VE ZEYTÝNYAÐ Perþembe, 30 Ekim 2008

2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAÐLIK AYÇÝÇEÐÝ, SOYA FASULYESÝ, KANOLA DANE MISIR, ASPÝR VE ZEYTÝNYAÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 2008 YILI ÜRÜNÜ KÜTLÜ PAMUK, YAÐLIK AYÇÝÇEÐÝ, SOYA FASULYESÝ, KANOLA DANE MISIR, ASPÝR VE ZEYTÝNYAÐ Perþembe, 30 Ekim 2008 25 Ekim 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27035 TEBLÝÐ Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðýndan:

Detaylı

Copyright Sürat Basým Reklamcýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Tic. A.Þ.

Copyright Sürat Basým Reklamcýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Tic. A.Þ. Ýstanbul 2007 Copyright Sürat Basým Reklamcýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Tic. A.Þ. Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik, mekanik, fotokopi

Detaylı

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE ÝNSAN GÜCÜ: Eþitsiz Daðýlým, Ucuz Emek Gücü

TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE ÝNSAN GÜCÜ: Eþitsiz Daðýlým, Ucuz Emek Gücü TÜRKÝYE SAÐLIK SEKTÖRÜNDE ÝNSAN GÜCÜ: Eþitsiz Daðýlým, Ucuz Emek Gücü Saðlýk alanýnda planlama ve gereksinimi karþýlayacak istihdam politikalarý bulunmamaktadýr.! 2000 yýlý Türkiye'sinde saðlýk ocaklarýnýn

Detaylı

A t t i l â Þ e n k o n

A t t i l â Þ e n k o n Atölyesi A t t i l â Þ e n k o n Ýmge Öyküler Atölyesi'ne gönderilen öyküleri bu sayýdan itibaren ben deðerlendireceðim. Ayný denizlerde, ayný beklentilerle seyretmiþ biri olarak, öykünün sularýna yelken

Detaylı

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK

T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) TUTANAK T.C. İSTANBUL 13. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI (T.M.K. 10. MADDE İLE YETKİLİ) ESAS N0:2009/191 03.08.2012 TUTANAK 27.07.2012 tarihli oturumda saat 19.27 sıralarında Mahkeme Başkanı tarafından duruşmanın

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Putzmeister Beton Pompalarý - Müþteri Postasý 6 Çerkezköy den Amerika ya beton pompasý Boya kalitesi nelerin göstergesidir Teknolojiye hazýr mýyýz Ýki seçenekli uygulama ile parça satýþlarý arttý Ýçindekiler

Detaylı

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar

Yýldýz Tilbe 1 ADAM OLSAYDIN. Söz-Müzik: Yýldýz Tilbe. Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar. Kendini arattý, beni bulmadý yar Yýldýz Tilbe 1 Onaylayan Administrator Pazar, 06 Mayýs 2007 Son Güncelleme Perþembe, 14 Haziran 2007 Besteciler.org ADAM OLSAYDIN Sevdim olmadý yar, küstüm olmadý yar Kendini arattý, beni bulmadý yar Düþtüm

Detaylı

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1)

SOSYAL BÝLÝMLER 1 TESTÝ (Sos 1) Dershanede doðru þýkkýnýz SOSYAL BÝLÝMLER1 TESTÝ (Sos1) Bu testte sýrasýyla, Tarih (113) Coðrafya (1423) Felsefe (2430) ile ilgili 30 soru vardýr. 1. Tarih öncesinde yaþayan insanlar, araç gereç yapýmýnda

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

Bölüm 1. Teorinin Baþlangýcý

Bölüm 1. Teorinin Baþlangýcý Bölüm 1 Teorinin Baþlangýcý Teorinin Baþlangýcý Alt Bölüm 1 Ýmkansýz Hayatýmda ilk kez II. Dünya Savaþý'ndan önce bir mucit gördüm. Bakü'de oturuyorduk ve dördüncü sýnýfa gidiyordum. Bir gün okuldan dönerken

Detaylı

THE APPLICABLITY TO COMPANY LEVEL OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN THE TURKISH ARMY

THE APPLICABLITY TO COMPANY LEVEL OF TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN THE TURKISH ARMY Toplam Kalite Yönetiminin TSK de Bölük Seviyesinde Uygulanabilirliði 289!"# "! $$ % & ' ' (*)+,+ -./,. 0 1 2 34 5 37698: : ;! "# "! $ $% TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝNÝN TSK'DE BÖLÜK SEVÝYESÝNDE UYGULANABÝLÝRLÝÐÝ

Detaylı

Alo Paket 213 32 42 GÜCÜNÜZ YETMEZ! Ankara da yaþanan törer saldýrýsý, ülkeyi derin bir üzüntüye sürükledi.

Alo Paket 213 32 42 GÜCÜNÜZ YETMEZ! Ankara da yaþanan törer saldýrýsý, ülkeyi derin bir üzüntüye sürükledi. Kaleli Kýz Yurdu yeni sezonu açtý Vali den üniversite gençliðine tavsiyeler Özel Kaleli Yükseköðrenim Kýz Yurdu tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Akademik Yýl Etkinlikleri baþladý. 20152016 Akademik

Detaylı

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ

TOPLANTI BİLGİLERİ MUTLU GÜNLERİMİZ KONUKLARIMIZ K.R. RAVINDRAN U.R. Başkanı 2015 16 Canan ERSÖZ U.R. 2430. Bölge Guvernörü 2015 16 Firuz Harbiyeli 3. Grup Guvernör Yardımcısı Hüseyin MURSAL (Başkan) Süleyman ÇOLAKOĞLU (Asbaşkan) Okşan HALEFOĞLU (Kulüp

Detaylı

KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR

KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR KAYMAKAMA ve GAZETECİLERE SALDIRDILAR Bodrum Gümüşlükte olaysız ve şenlik gibi yapılan sembolik tabela dikimini yapan Bodrum Kaymakamı Dr.Mehmet Gödekmerdan ikinci durağı Kadıkalesi Ormancılar Sitesinde

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 09 Eylül 2009 12:41 - Son Güncelleme Çarşamba, 09 Eylül 2009 13:10

Yönetici tarafından yazıldı Çarşamba, 09 Eylül 2009 12:41 - Son Güncelleme Çarşamba, 09 Eylül 2009 13:10 Bir Gencin Eroin Kullandığı Nasıl Anlaşılır? Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Anatolia Klinikleri nde Şef Yardımcısı Doç. Dr. Özkan Pektaş a bu soruyu sorduğumda söze şöyle başladı: Daha kırık kırık, çatallı,

Detaylı

Havayolu Pilotlarının Sırları

Havayolu Pilotlarının Sırları Havayolu Pilotlarının Sırları Ercan Caner, Elektrik ve Elektronik Mühendisliğinin yanı sıra, uçak ve helikopter lisanslarına sahip olan Caner, BİTES Savunma, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Firmasında

Detaylı