Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 Fotoðraf aþkýný Çorum sevdasýyla buluþturuyor Selçuk Þeker 5 yýldýr profesyonel olarak fotoðraf çekiyor. Fotoðrafçýlýk konusundaki çabasýný, amatör ruhtan profesyonelliðe taþýyarak, fotoðraf sanatçýlýðý ünvanýný hak eden Selçuk Þeker, birbirinden güzel fotoðraflar çekmenin yanýsýra Çorum un tanýtýmý için adeta seferber olmuþ durumda. * HABERÝ 7 DE Karaca büyüdükten sonra Sýklýk Tabiat Parký fauna alanýna býrakýlacak. Yavru karacaya kucak açtýlar * HABERÝ 8 DE ÇORUM 3 HAZÝRAN 2020 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 75 Kuruþ Tedbir kýsýtlamalarý hafiflemeye baþladý Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi de, Bilim Kurulu nun önerileri doðrultusunda getirilen yasaklama/kýsýtlamalarýn bazýlarýnýn kaldýrýlmasýný kararlaþtýrdý. * HABERÝ 6 DA AK Parti nin yapamadýðý demiryolunu biz yapacaðýz Bir dizi ziyaret ve teþkilatlanma çalýþmalarý için Çorum a gelen Gelecek Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Kurucular Kurulu üyesi Feramuz Üstün, parti binasýnda bir basýn toplantýsý Feramuz Üstün düzenleyerek, demiryolu ve havaalaný ile ilgili açýklamalarda bulundu. * HABERÝ 2 DE Ekmeklik buðday üretiminde 10 uncu sýradayýz Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerine göre Çorum 2019 yýlýnda ekmeklik buðday üretiminde 442 bin 933 ton ile ilk 10 da yer aldý. * HABERÝ 4 DE Çorum da 442 bin 933 ton ekmeklik buðday üretildi. Havalar ýsýndý sessiz katile dikkat! Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte kene vakalarýnda da artýþ yaþanmaya baþladý. Kene vakalarý ve ölümlerinin çoðunluðu Sivas, Çorum, Gümüþhane, Karabük ve Yozgat ta görülüyor. * HABERÝ 10 DA Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi nin baþkanlýðýnda toplandý. Kepçe operatörü serbest býrakýldý Çorum da Cumartesi günü Mavral Sokak'ta meydana gelen feci kazada Esra Aktepe isimli kadýnýn ölümüne yol açan kepçe operatörü Adem Ç., çýkarýldýðý mahkemece tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. * HABERÝ 3 DE Necip Dere son yolculuðuna uðurlandý Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý Muhsin Dere nin babasý Necip Dere (78), Sungurlu ilçesinde son yolculuðuna uðurlandý. * HABERÝ 10 DA Üzücü kaza Mavral Sokak ta meydana gelmiþti. Merhum için Sungurlu Ulu Camii nde cenaze namazý kýlýndý. Milletvekili Ceylan, çalýþmalarý yerinde inceledi. 30 bin ton kapasiteli lisanslý depo Çorum da tarýmsal ticareti güçlendirecek, üreticinin emeði ürünlerini daha iyi fiyata pazarlamasýna imkân saðlayacak olan 30 bin ton kapasiteli lisanslý depo projesinin inþaatý devam ediyor. * HABERÝ 5 DE Otomobil köprüden aþaðýya uçtu. Yanan araçta can verdi Pýnarcýk Köyü nde köprü giriþinde yoldan çýkan otomobil alev aldý, sürücü Recep Molozoðlu (56) araçta yanarak can verdi. * HABERÝ 3 DE

2 2 ÇARÞAMBA 3 HAZÝRAN 2020 Ýyot eksikliðiniz varsa... Çorum Özel Hastanesi Ýç Hastalýklarý (Dahiliye) Uzmaný Uzm. Dr. Zühal Gülsüm Þimþek, 1-7 Haziran Ýyot Eksikliði Hastalýklarýnýn Önlenmesi Haftasý nedeni ile iyot ve iyot eksikliði hastalýklarý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Tiroid bezi hastalýklarýna, ülkemizde tüm bölgelerde sýk görülmekle birlikte en çok Doðu Karadeniz, Doðu Anadolu ve Göller Bölgelerinde rastlandýðýný belirten Uzm. Dr. Zuhal Gülsüm Þimþek, Yapýlan araþtýrmalarda ülkemizde böylesine yoðun görülen tiroid hastalýklarýnýn en önemli nedeninin iyot ve selenyum eksikliði olduðu tespit edilmiþtir. diyerek hastalýkla ilgili þu bilgileri verdi: GÜNLÜK ÝYOT ÝHTÝYACI Ýyot, tiroid hormonu üretimi için çok gereklidir ve insan vücudunda bulunmadýðý, depolanmadýðý için mutlaka dýþarýdan gýda ile alýnmasý gerekir. Bu element, anne karnýndaki ceninin beyin - sinir geliþimi için de çok önemlidir. Normal eriþkin insanýn günlük iyot ihtiyacý µg'dýr. Gebelik ve emzirme dönemlerinde ise ihtiyaç artmaktadýr, µg/gün iyot alýmý olmalýdýr. GUATR NEDÝR? Ýyot, su, gýda veya ilaç ile alýndýktan sonra baðýrsaklardan emilerek kana karýþýr, önce tekli - ikili iyot molekülü içeren öncül tiroid hormonlarý, sonra bunlardan 3 ve 4 iyot molekülü içeren T3 ve T4 hormonlarý yapýlýr. Yeterince iyot alamadýðýmýz zaman T3 ve T4 hormonlarý yeterince yapýlamaz ve daha fazla hormon yapýlabilmesi için tiroid bezinde büyüme olur. Tiroid bezinin bu tür büyümelerine guatr denir. ÝYOT EKSÝKLÝÐÝ NELERE YOLAÇAR? Yeterli iyot alýnmamasý, özellikle okul çaðýndaki çocuklarýn öðrenme yeteneðinde azalmaya ve algýlama güçlüðüne neden olmaktadýr. Eðer iyot eksikliði çocukluk döneminde çok belirgin ise, beyin geliþimi de iyi olmayacaðýndan zeka geriliðine dahi neden olabilir. Ýyot eksikliði kadýnlarda düþük yapmaya, gebe kalmada zorluða neden olur. Veganlarda iyot eksikliði etkin olabilir. Laktoz intoleransý olanlarda da iyot eksikliði görülebilir. ÝYOT KAYNAKLARI Baþlýca iyot kaynaðý, deniz ürünleri, mandýra ürünleri ve iyotlu tuzdur. Deniz - okyanustaki iyot, atmosfere karýþýr ve tekrar yaðmurlarla topraða-suya geri döner. Deniz ürünleri çok iyi bir iyot kaynaðýdýr. Deniz yosunu ve bitkileri ile deniz hayvanlarý (balýklar-böcekler) deniz suyundaki iyotu iyi depolarlar. Deniz ürünleri iyotu en yoðun bulunduran ürünlerdir ama mandýra ürünlerine göre daha az tüketilirler. Herhangi bir tiroid rahatsýzlýðý yoksa mutlaka iyotlu tuz kullanýlmalýdýr. Ýyotlu tuz alýrken ve kullanýrken, Zühal Gülsüm Þimþek iyotun buharlaþýp havaya karýþmamasý için þu hususlara dikkat edilmesi gerekir: Poþet ambalajdakilere göre ýþýk-güneþ almayan, içini göstermeyen tuzluk þeklindekiler tercih edilmeli, Bu tuzluklarýn aðýzlarý kapalý tutulmalý, Güneþ, ateþ, fýrýn yaný gibi sýcaða-ýsýya ve ýþýða maruz býrakýlmamalý, karanlýk-serin yerler tercih edilmelidir. Yemek piþirirken tuz baþlangýçta-kaynamadan önce konulmamalý, tencereyi ocaktan indirmeden hemen önce ilave edilmelidir. Böylece iyotun buharlaþmasý önlenmiþ olacaktýr. Ülkemizin suyu ve topraðýnda iyot az miktarda olduðu için Türkiye'nin hemen her yöresi iyot eksikliði bölgesidir. Bu nedenle yeni nesillerde iyot eksikliðine baðlý tiroid hastalýklarý görülmesin diye anne karnýndan itibaren iyotlu tuz, gereken ölçülerde alýnmalýdýr. Ülkemizde gýdayla ilgili tek iyot kaynaðý tuzdur. Bazý yabancý ülkelerde tuzun yaný sýra su, ekmek, yað da iyotlandýrýlmaktadýr. Ýyot eksikliðinin yol açtýðý guatrý önlemek için ülkemizde, 1998 yýlý Temmuz ayýndan itibaren Türk Gýda Kodeksi Yemeklik Tuz Tebliðine göre sofra tuzlarýnýn iyotlanmasý zorunlu olmuþtur. Guatr yoksa mutlaka yukarýda bahsedilen kullaným özelliklerine dikkat edilerek iyotlu tuz kullanýlmalý, özellikle gebelik ve emzirme dönemlerinde iyot alýmýna özel önem gösterilmeli, iyotlu tuzla yeterince iyot alýmý yapýlamýyorsa, doktor tavsiyesiyle yoðun iyot preparatlarý kullanýlmalýdýr. Bu dönemlerde iyodun mutlaka çok iyi alýnmasý, bebeðin fiziksel ve zihinsel geliþimi için çok önemlidir. Artýk ülkemizde de sadece iyot içeren preparatlar bulunmaktadýr. Buna karþýlýk mevcut tiroid hastalýðý varsa, iyotlu tuz yemekten kaçýnmak gerekir, iyot kullanýmý hastalýðý daha da þiddetlendirebilir. Ýyotsuz tuzlar marketlerde bulunabilmektedir, bu tuzlarýn üzerinde "Ýyotsuz Tuz" diye yazmaktadýr. Ýyotsuz tuzlarýn en fazla 250 gramlýk ambalajlarda üretimine izin bulunmaktadýr. Ýyotsuz tuz bulunamýyorsa, kaya tuzu kullanýlabilir. Ailede bir kiþinin iyotsuz yemesi gerekiyorsa, yemekler tuzsuz piþirilmeli, sonrasýnda herkes kendi tuzunu kullanmalýdýr. Ýyotsuz tuz kullanmasý gereken kiþiler, yoðun iyot içerikleri nedeniyle iyot içeren öksürük þuruplarýný, kalpte ciddi ritim bozukluðu tedavisinde kullanýlan "Amiodarone" etken maddeli ilaçlarý, yoðun iyot içeren multivitamin preparatlarýný da kullanmamaya özen göstermelidirler. Ayrýca, koroner anjiografi, tomografi ve bazý böbrek filmi çekimleri sýrasýnda damardan verilen kontrast maddelerin yoðun iyot içerdiði unutulmamalýdýr ve bu gibi durumlarda gereken önlem alýnmalýdýr. (Haber Merkezi) ÝMO dan seçim sistemi deðiþikliðine tepki TMMOB Ýnþaat Mühendisleri Odasý Çorum Temsilci Yardýmcýsý Hakan Duman, Cumhurbaþkaný Erdoðan'ýn meslek odalarýnýn seçim sisteminin deðiþtirilmesi açýklamasýna tepki gösterdi. Meslek disiplinlerimize yönelik tasfiye edici politikalar üretmek yerine daha iyi bir mühendislik hizmetinin nasýl yapýlacaðýný, depremden, su ve sel baskýnlarýndan, çýð düþmesinden nasýl korunacaðýmýzý konuþalým. diyen Duman, meslek odalarý olarak toplum yararýný öne alan çalýþmalarýna devam edeceklerini söyledi. Duman, konuya iliþkin açýklamasýnda þunlarý söyledi: Sayýn Cumhurbaþkanýmýz yaptýðý bir konuþmasýnda, Ankara Barosu, Tabip Odalarý ve Anayasa`nýn 135. maddesi uyarýnca kurulmuþ olan meslek odalarýný gündeme getirerek bunlarýn seçim sistemlerinin ve diðer mevzuatlarýnýn deðiþtirileceðini ifade etmiþtir. Önceki yýllarda da kamu kurumu niteliðindeki meslek kuruluþlarýnýn faaliyetlerinden duyulan rahatsýzlýk birçok kez gündeme getirilmiþ, yasa taslaklarý hazýrlanmýþtýr. Odamýz ve diðer meslek odalarýna üye olmanýn tek koþulu ilgili uzmanlýk alanýnda diploma almýþ olmaktýr. Bu koþulu saðlayan her mühendis, mimar ve þehir plancýlarý odalarýna üye olabilirler. Meslek odalarý anayasal kuruluþlardýr. Mesleki faaliyetlerinin yanýnda, yapýlan tüm yatýrýmlarý izleyerek kamu yararý saðlayýp saðlamadýklarýna bakarak düþüncelerini açýklarlar. Bu nedenle düþüncelerini açýklamýþ olmalarý deðil, açýklamamalarý anayasal ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmedikleri anlamýna gelir, görevlerini hakkýyla yapmamýþ olurlar. Açýklýkla belirtmek isteriz ki meslek odalarýnýn seçimleri en tartýþmasýz ve þaibesiz seçimlerdir. Hakim gözetimi ve denetiminde yapýlýr. Ýsteyen herkes aday olabilir. Adaylar düþüncelerini ve yapacaklarýný açýklarlar. Uygun görülen grup ve adaylar seçilerek iki yýllýk bir süre için þube ve oda merkezini yönetirler. Açýktýr ki bu seçimlerde birçok grup ve kiþi yönetime talip olur ve yarýþýr. Ýnþaat Mühendisleri Odasý da; Ýnþaat Mühendisliði Eðitimi baþta olmak üzere, yapý denetimi, yol, köprü, tünel, baraj, konut binalarý, zemin, kýyý ve su yapýlarý, inþaat yönetimi ve benzeri konularla ilgili olarak çalýþmalar yapar, düþüncelerini açýklar. Öncelikle yapýlan iþlerin kamu yararý saðlayýp saðlamadýðýna, sonrada yapýlanlarýn öncelikli olup olmamasýna bakarlar. Yapýlan iþlerin ihtiyaç temelli mi, yoksa rant temelli mi olup olmadýðý deðerlendirmeleri sosyal sorumluluklarýdýr. Çalýþmalarýmýz yasa ve yönetmeliklerle kamusal, hukuksal hükümlere baðlanmýþtýr. Sürekli olarak gündeme getirilen mevzuat deðiþikliði giriþimleri, meslek odalarýnýn özerk yapýlarýnýn doðasýna aykýrýdýr. Güvenli çalýþma yaþamý olmazsa olmazlarýmýzdýr. Ayrýca sosyal hukuk devleti, planlama, sanayileþme, kalkýnma, kamu yararý, nitelikli yapý denetimi ve güvenli çalýþma yaþamýnýn saðlanmasý takibimizdeki ertelenemez bir görevdir. Gelin, meslek disiplinlerimize yönelik tasfiye edici politikalar üretmek yerine daha iyi bir mühendislik hizmetinin nasýl yapýlacaðýný, depremden, su ve sel baskýnlarýndan, çýð düþmesinden nasýl korunacaðýmýzý konuþalým. Bizler, ülkemizin sýkýntýlý dönemlerinde bile Mesleki-bilimsel-teknik doðrularý ve kamu yararýný dikkate alarak çalýþmalarýmýzý sürdürdük. Ýnþaat Mühendisleri Odasý olarak bundan sonra da, Anayasa ve Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði Yasasý uyarýnca çalýþmalarýmýzý sürdüreceðiz. (Haber Merkezi) Hakan Duman Gelecek Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Kurucular Kurulu üyesi Feramuz Üstün, basýn toplantýsý düzenledi. AK Parti nin yapamadýðý demiryolunu biz yapacaðýz FATÝH BATTAR Bir dizi ziyaret ve teþkilatlanma çalýþmalarý için Çorum a gelen Gelecek Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Kurucular Kurulu üyesi Feramuz Üstün, parti binasýnda bir basýn toplantýsý düzenleyerek, demiryolu ve havaalaný ile ilgili açýklamalarda bulundu. AK Parti nin yapamadýðý demiryolunu Çorum a Feramuz Üstün Gelecek Partisi nin yapacaðýný belirten Üstün, havaalaný konusunda ise þaþýrtýcý bir cevap vererek; Demiryolu daha önemli deðilmi. dedi ÇORUM A DEMÝRYO- LU ÜLKE EKONOMÝ- SÝNE YÜK DEÐÝL, KATMA DEÐERDÝR Çorum a yapýlacak demiryolunun ülke ekonomisine bir yük deðil, katma deðer olduðunu ifade eden Üstün, Çorum Türkiye nin üretim merkezilerinden biridir. Çorum, ekonomiye ve üretime katkýsý ile Türkiye nin sayýlý illerinden biridir. Çorum un ekonomik olarak avantajlarý da dezavantajlarý da var. Dezavantajlarý avantaja çevirecek kapasiteye sahiptir. Çorum un bir demiryolu Gelecek Partisi Ýl Kadýn Kollarý Kurucu Baþkanlýðýna Selma Bayraktar getirildi. beklentisi olduðunu biliyorum. Çorum un gerek Karadeniz e, gerek Akdeniz e demiryolu ile baðlanmasý sadece Çorum için deðil, Ankara ve bölge iller için çok önemli olduðunu biliyoruz. Baþbakanlýðý döneminde verdiði bütün sözleri tutan Ahmet Davutoðlu nun ekibi olarak Çorum a demiryolu Gelecek ile gelecek diyoruz. diye konuþtu BÜYÜK Gelecek Partisi Ýl Gençlik Kollarý Kurucu Baþkanlýðýna Burak Külcü getirildi. KONGRE EYLÜL AYINDA Normalleþme sürecinin baþlamasýyla birlikte Gelecek Partisi olarak sahaya indiklerini ve ilk olarak Çorum dan baþladýklarýný aktaran Üstün, 53 ilde teþkilat çalýþmalarýný tamamladýklarýný ve gün içinde il teþkilat çalýþmalarýný tamamlayýp, Eylül ayýnda yapýlacak büyük kongreye hazýrlandýklarýný kaydetti. Çorum da teþkilat çalýþmalarýnýn devam ettiðini dile getiren Üstün; Teþkilat çalýþmalarýmýzý tamamlamak için sahaya indik. 3 aydýr Koronavirüs nedeniyle çalýþmalarýmýza ara vermiþtik ve bugün normalleþme sürecinin baþlamasýyla birlikte teþkilat çalýþmalarýmýza kaldýðýmýz yerden devam ediyoruz. Çorum da da teþkilat çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ýlçelerde en kýsa sürede teþkilatlanmayý tamamlayacaðýz. 53 ilde teþkilatlanmamýzý tamamladýk gün içinde il teþkilatlanmalarýmýzý tamamlayacaðýz ve Eylül ayý içinde büyük kongremizi gerçekleþtirip ve seçimlere hazýrlanacaðýz. ifadelerini kullandý ERKEN SEÇÝM OLACAÐINI DÜÞÜNMÜYORUZ Gündeme iliþkin açýklamalarda da bulunan Üstün, erken seçim tartýþmalarýna iliþkin yaptýðý açýklamada, þartlarýn seçim atmosferine uygun olmadýðýný ancak seçimlerin de 2023 e kalmayacaðýný ifade etti. Erken seçim olacaðýný düþünmediklerini aktaran Üstün; Erken seçim olacaðýný düþünmüyoruz. En azýndan bu yýl içinde olmayacaðýný düþünüyoruz. Çünkü þartlar buna müsait deðil. Koronavirüs nedeniyle bir belirsizlik var. Turizm sektörü %90 deðer kaybetti, iþsizlik arttý, ihracatýmýz düþtü. O yüzden þartlar uygun olmadýðý için bu yýl olmayacaðýný düþünüyoruz. Þu anda Türkiye de ekonomik ve siyasi bir kriz var e de kalmaz seçim. Þu anda ülkeyi bir koalisyon yönetiyor ülkeyi. Bence seçimlerle ilgili karar direk Tayyip Erdoðan ýn elinde deðil. Devlet Bahçeli seçime gidiyoruz derse seçime gitmek zorundadýr. þeklinde konuþtu Partiyi kurduklarý günden bu yana baskýlar olduðunu ancak milletin Gelecek Partisi ne olan ilgisini teveccühü gördüklerini belirten Üstün; Gelecek Partisi nin en önemli misyonu Doðruya doðru, yanlýþa yanlýþ demesidir. diyerek sözlerini noktaladý. KADIN KOLLARI VE GENÇLÝK KOLLARI BAÞKANI BELLÝ OLDU Konuþmalarýn ardýndan Gelecek Partisi Ýl Kadýn Kollarý Kurucu Baþkaný Selma Bayraktar ve Gençlik Kollarý Kurucu Baþkaný Burak Külcü ye mazbatalarýný Gelecek Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Feramuz Üstün, Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi Rumi Bekiroðlu ve Gelecek Partisi Ýl Baþkaný Gökhan Külcü verdi. Toplantý sonunda Gelecek Partisi Genel Baþkan Yardýmcýsý Feramuz Üstün e Çorum ziyareti anýsýna leblebi hediye edildi.

3 ÇARÞAMBA 3 HAZÝRAN Yanan araçta can verdi Recep Molozoðlu EROL TAÞKAN Pýnarcýk Köyü nde köprü giriþinde yoldan çýkan otomobil alev aldý, sürücü Recep Molozoðlu (56) araçta yanarak can verdi. Dün gece saat sularýnda görgü tanýklarýnýn ihbarý üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve 112 ekipleri sevk edildi. Ýtfaiye ekiplerinin yangýný söndürmesinin ardýndan acý gerçek ortaya çýktý. Ýtfaiye ekiplerinin yangýný söndürmesinden sonra, otomobilin içinde tamamen yanmýþ olarak bir ceset bulundu. Pýnarcýk Köyü nüfusuna kayýtlý Recep Molozoðlu nun köyünde hayvancýlýk yaptýðý ve o saatte Çorum dan döndüðü öðrenilirken, hayatýný kaybeden sürücünün tek gözünün görme engelli olduðu, köye 1 kilometre kala mesafede yaptýðý kazaya, tam olarak görememesinin neden olabileceði ihtimali üzerinde durulurken, olayýn gerçek yüzünün yapýlacak otopsinin ardýndan ortaya çýkmasý bekleniyor. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. Üzücü kaza Mavral Sokak ta meydana gelmiþti. Kepçe operatörü serbest býrakýldý FATÝH BATTAR Çorum da Cumartesi günü Mavral Sokak'ta meydana gelen feci kazada trafiðe kapalý yolda geri geri giderken Esra Aktepe isimli genç kadýnýn ölümüne yol açan kepçe operatörü Adem Ç., çýkarýldýðý mahkemece tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Olayýn ardýndan ifadesi alýnmak üzere emniyete götürülen Adem Ç, emniyetteki iþlemlerinin ardýndan mahkemeye sevk edildi. Adem Ç., çýkarýldýðý nöbetçi mahkemece tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Kazada Esra Aktepe hayatýný kaybetmiþti. Alkollü sürücü refüje çýktý Çorum'da alkollü olduðu belirlenen bir sürücü, aracýnýn direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüje çýktý. Kazada þans eseri ölen ya da yaralanan olmadý. Kaza, dün akþam Bahabey Caddesi'nde meydana geldi. Kaza sonrasý olay yerine gelen polis ekipleri sürücünün alkollü olduðunu tespit etti. Ekipler alkollü sürücüye ceza yazarken, büyük hasar meydana gelen aracý ise otoparka çekti. (Haber Merkezi) Otomobil köprüden aþaðýya uçtu. Kazada otomobilde ve refüjde maddi hasar meydana geldi. Ölmek üzereyken bulunmuþtu artýk bir sahibi var FATÝH BATTAR Çorum'un Bayat ilçesinde, çöplükte yaralý halde bulunan sokak köpeði, Çorum Belediyesi Hayvan Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaklaþýk 3 ay tedavi gördükten sonra sahiplendirilmek üzere Ankara'ya götürülmüþtü. Müjdeli haberi Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn sosyal medya hesabýndan duyurdu. Baþkan Aþgýn, yaralý sokak köpeðinin sahiplenildiðini belirterek; Çok kötü bir halde gelmiþtin ve tanýþmýþtýk seninle. Zaman ve sevgi ile birlikte veterinerlerimizin yoðun Yaralý köpek Çorum Belediyesi Hayvan Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaklaþýk 3 ayda tedavi edildi. Köpek tedavinin ardýndan saðlýðýna kavuþtu. çaba ve hassasiyeti iþe yaramýþ görünüyor. Sapasaðlam bir halde seni sahiplendirmek bizi çok sevindirdi. Kendine iyi bak. dedi Ýlçe çöplüðünde bir bacaðý kopmuþ ve vücudunun çeþitli yerlerinde kesiklerle aðýr yaralý olarak bulunan sokak köpeði, Ýl Doða Koruma ve Milli Parklar Müdürlüðüne baðlý ekiplerce Çorum Belediyesi Hayvan Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirilmiþti. Burada yaklaþýk 3 ay tedavi gören sokak köpeði, saðlýðýna kavuþtuktan sonra Karadeniz Hayvan Haklarý Federasyonu Çorum Temsilcisi Þeyda Çimen, 7 yaþýndaki köpeði Ankara'da sahiplendirmek üzere Hayvan Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi'nden teslim almýþtý. Vehbi Özdemircan Kaza Bahabey Caddesi nde meydana geldi. CHP den istifa edip Saadet Partisi ne geçti Ortaköy ilçesi Belediye Meclisi CHP li üyesi Vehbi Özdemircan ýn partisinden istifa ettiði belirtildi. 31 Mart 2019 yýlýnda Cumhuriyet Halk Partisi nden Belediye Meclis üyesi olan Vehbi Özdemircan, istifa dilekçesini Belediye Baþkaný Taner Ýsbir e sundu. Konu ile ilgili açýklama yapan Baþkan Ýsbir, Belediye Meclisi üyeliði görevi uhdesinde kalmak üzere Vehbi Özdemircan ýn CHP meclis üyeliðinden istifa ettiðini, bundan sonraki parti hayatýna Saadet Partisi nde devam edeceðini ve memleketin yararýna olabilecek bütün kararlarda kendisinin yanýnda olacaðýný ziyareti sýrasýnda dile getirdiðini söyledi. (Haber Merkezi) Bir bacaðý olmayan köpek tedavisinin ardýndan Ankara ya götürülmüþtü.

4 4 ÇARÞAMBA 3 HAZÝRAN 2020 Tanýklarý Mavi Marmara saldýrýsýný unutamýyor Sesimiz dünyaya ulaþtý Mavi Marmara gemisinde Ýsrail saldýrýsýna maruz kalan tanýklar, terörist müdahaleyi unutamýyor. Çorum ÝHH Baþkaný Selim Özkabakçý, 10 yýl önce gönüllü bir grup olarak Gazze'ye yola çýktýklarýný, ancak hiç ummadýklarý bir durumla karþý karþýya kaldýklarýný dile getirdi. Tamamen sivil bir organizasyon içerisinde yer aldýklarýný, amaçlarýnýn Gazze'deki insanlara yardým götürmek olduðunu anlatan Özkabakçý, Ýsrail askerlerinin saldýrýsý sonucu kendisinin de yaralanan 60 kiþiden biri olduðunu belirtti. Özkabakçý, Ýsrail'in uluslararasý arenada yargýlandýðýna dikkati çekerek, "Gazze'deki dramý, gemiye yapýlan saldýrýyla daha iyi þekilde duyurduk. Gemimiz her ne kadar Gazze'ye ulaþamamýþ olsa da sesimiz dünyaya ulaþtý." dedi. BUGÜN GÝBÝ HATIRLIYORUZ Ýnsan Hak ve Hürriyetleri (ÝHH) Ýnsani Yardým Vakfý Antalya Þube Baþkaný Mehmet Yýldýrým, aradan 10 yýl geçmesine raðmen yaþadýklarýný bugün gibi hatýrladýklarýný söyledi. Maruz kaldýklarý psikolojik ve fiziki iþkencelerin izlerinin çok aðýr olduðunu vurgulayan Yýldýrým, büyük bir coþkuyla çýktýklarý yolculuðun, 30 Mayýs akþamý adeta bir kabusa dönüþtüðünü anlattý. Önce tek bir geminin ýþýðýyla tacizin baþladýðýný, ilerleyen saatlerde ýþýklarýn arttýðýný ve fiili bir saldýrýya Türkiye'de 2019 yýlý ekmeklik buðday üretimine iliþkin veriler açýklandý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye de geçtiðimiz yýl içerisinde 15 milyon 850 bin ton ekmeklik buðday üretildi. Sivas; 523 bin 687 ton ile en fazla ekmeklik buðdayýn üretildiði 5 inci olarak kayýtlara geçti. Türkiye de 2019 yýlýnda ekmeklik buðday üretiminin en fazla olduðu il bir milyon 271 bin 728 ton ile Konya oldu. Konya yý 981 bin 611 ton ile Ankara, 857 bin 20 ton ile Tekirdað, 757 bin 671 ton ile Diyarbakýr, 523 bin 687 ton ile Sivas, 502 bin 378 ton ile Adana, 501 bin 362 ton ile Eskiþehir, 497 bin 94 ton ile Edirne, 467 bin 149 ton ile Kýrklareli, 442 bin 933 ton ile de Çorum takip etti. (ÝHA) maruz kaldýklarýný aktaran Yýldýrým, þunlarý kaydetti: "Saldýrý amacýyla yola çýkmadýðýmýz için yanýmýzda bir çaký bile yoktu. Gemide kelepçelenip, sorgulandýðýmýz aný bile hiç unutmadýk. Her aþamada aðýr iþkencelere maruz kaldýk. Ama hiç kimse yolculuða katýlmaktan dolayý piþmanlýk duymadý. Ýsrail'in hava, kara ve denizden abluka altýnda tuttuðu Gazze Þeridi'nde ve Filistin'de yaþanan dram, dünyaya duyuruldu. Mavi Marmara, amacýna fazlasýyla ulaþtý. Ambargoyu dünyaya anlattý." YARDIMLARI ULAÞTIRIMA- Selim Özkabakçý MAKTAN ÜZGÜNÜZ Gemide bulunan Abdülkadir Aðlamaz da esir alýnmalarýnýn ardýndan devletin giriþimleriyle Türkiye'ye döndüklerini bildirdi. Çok aðýr baskýlara, þiddete maruz kaldýklarýný belirten Aðlamaz, "Bizden yardým bekleyen kardeþlerimize ulaþamadýðýmýz ve yanýmýzdaki malzemeleri onlara ulaþtýramadýðýmýz için bugün bile üzüntü yaþýyoruz. Mavi Marmara gemisi, özgürlüðü temsil etti. Mazlumlara ulaþmaya çalýþacaðýz. Bugün bile 'þurada mazlumlar var, oraya bir gemi kalkýyor' desinler, hiç tereddüt etmeden tekrar binerim." diye konuþtu. Alparslan Aslan da o anda neler yaþayabileceklerini hiçbirinin tahmin etmediðini belirterek, "Ancak herkes ölümü bekledi. Kudüs özgürlüðüne kazanýncaya kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandý. (A.A.) Ekmeklik buðday üretiminde 10 uncu sýradayýz Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan korona virüsüyle mücadele sürecinde hazýrlanan üç aþamalý plan çerçevesinde 26 kalkýnma ajansý tarafýndan uygulanan mali destek programýna Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden (TR83 Bölgesi'nden) yapýlan 120 baþvurudan 3 ü destek almaya hak kazandý. Virüsün yayýlýmýnýn önlenmesi ve kontrol altýna alýnmasý, halk saðlýðý için acil hazýrlýk ve müdahale çalýþmalarý, salgýnýn ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltýlmasý öncelikleriyle uygulamaya alýnan Kovid-19 ile Mücadele ve Dayanýklýlýk Mali Destek Programý na yararlanmak için TR83 Bölgesinden 48 i özel sektör, 72 si kamu kurum ve kuruluþlarý, üniversiteler ile sivil toplum kuruluþlarýndan olmak üzere toplam 120 baþvuru yapýldý. 3 proje baþvurusu destek almaya hak kazandý. Çorum da 442 bin 933 ton ekmeklik buðday üretildi. Koronavirüsle mücadelede 3 projeye OKA desteði Yapýlan deðerlendirmeler neticesinde yaklaþýk 1 milyon TL kaynaðýn aktarýlacaðý 3 proje kapsamýnda özel bir þirketin baþvuru sahibi olduðu projede bluetooth destekli, temassýz ýsý ölçer cihaz üretimi için Samsun fabrikasýnda üretim hattý kurulacak ve proje ile yerli üretim, uygun fiyatlý temassýz ýsýölçerlerin ulusal çapta kullanýma sunulacak. Tokat T Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu nun baþvuru sahibi olduðu proje ile koruyucu maske ve giysi üretimi için kurum bünyesinde üretim atölyesi kurulacak ve Tokat ilinde yaþayan halka, kamu kurumlarýna, Türkiye'deki cezaevleri personeline ve risk altýndaki mahkumlara en ekonomik þekilde maske temini saðlanacak. Samsun Büyükþehir Belediyesi nin projesinde ise salgýn gibi olaðanüstü hallerde kullanýlmak üzere yeni teknolojiyle donatýlmýþ cenaze hizmetleri ve morg üniteleri kurularak ilde pandemiyle mücadeleye destek olunacak. (ÝHA) Aydýnlýkevler Sokaklara ton asfalt döküldü. Aydýnlýkevler in asfaltý yenilendi Kale Mahallesi Aydýnlýkevler Sokaklar da devam eden asfalt çalýþmalarýný Belediye Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn, Kale Mahalle Muhtarý Ali Þahin ile birlikte inceledi. Muhtar Þahin, uzun yýllardan beri sokaklarýnýn asfalt beklediðini belirterek çalýþmalar nedeniyle Baþkan Aþgýn'a teþekkür etti. Belediye Basýn Biriminden yapýlan açýklamaya Baþkan Aþgýn, çalýþmalarý yerinde inceledi. göre, Baþkan Yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat ve Zübeyir Tuncel'in de hazýr bulunduðu inceleme gezisinde konuþan Baþkan Aþgýn, toplam uzunluðu 560 metre, geniþliði ise 8 metre olan Aydýnlýkevler Sokaklara ton asfalt döktüklerini vurguladý. Asfalt çalýþmalarýnýn asfalt planý doðrultusunda tüm mahallelerde devam ettiðinin altýný çizen Baþkan Aþgýn, "Bugün, Kale Aydýnlýkevler Sokaklara 560 metre uzunluðunda yola asfalt döküldü. Mahallesi'nde Eti Lisesi civarýndayýz. Kale Mahallesi Muhtarýmýzýn ve mahalle sakinlerimizin bu bölgelerde afalt çalýþmasý yapýlmasýyla ilgili bir talebi vardý. Biz de þehrin bütün sokak ve caddeleri için verdiðimiz sözü tutarak Aydýnlýkevler Sokaklarýn asfaltýný yenilemek için bugün buradayýz." dedi. Çorum halkýnýn mecbur kalmadýkça sokaða çýkmamasýný, evde kalmasý gerektiðini ifade eden Baþkan Aþgýn, "Biz onlar için yollarý, parklarý, caddeleri, sokaklarý alt ve üst yapýsýyla daha güzel noktaya getirmek için gecegündüz aþkla çalýþmaya devam ediyoruz." dedi. Asfalt çalýþmasý inceleme ziyaretinde Baþkan yardýmcýlarý Ýsmail Yaðbat ve Zübeyir Tuncel ile birlikte Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin ve emeði geçen tüm belediye personeline çok teþekkür ediyorum. Bugün buralara geldiniz ve bizleri de hazýr bulundu. Kale Mahallesi Muhtarý Ali Þahin, Baþkan Aþgýn ve belediye çalýþanlarýna, "Öncelikle mutlu ettiniz. Emeklerinize saðlýk. Asfalt bekleyen bu mahalle sakinlerim adýna sizlere çok teþekkür ediyorum. Hakikaten yýllardýr bu bölgede bir asfalt çalýþ- Belediyemizden ve sizlerden çok memnunuz." ifade- sokaðýn asfaltýný yenileyerek güzel bir hale getirdiniz. masý yapýlmamýþtý. Bazý sýkýntýlar yaþýyorduk. Sizlere lerini kullandý. (Haber Merkezi)

5 ÇARÞAMBA 3 HAZÝRAN Milletvekili Ceylan, çalýþmalarý yerinde inceledi. M.BURAK YALÇIN AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, doðal afetlerden dolayý zarar gören Çorum çiftçisinin maðduriyetinin giderileceðini açýkladý. Konuyla ilgili gazetemizde çýkan Çorum çiftçisi destek bekliyor haberiyle ilgili açýklama yapan Milletvekili Ceylan, geçen yýlda ayný Depo 30 bin ton kapasiteye sahip olacak. Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat ve Meclis Baþkaný Yýlmaz Kaya depo hakkýnda bilgi verdiler. Depoda inþaat çalýþmalarý devam ediyor. afetin meydana geldiðini, hasar tespiti sonucunda maðdur olan Çorum çiftçisine 5 milyon TL deðerinde tohum desteði saðladýklarýný ifade etti. Bu yýl da Mayýs ayýnda meydana gelen doðal afetler sonucunda maðdur olan çiftçilerle ilgili hasar tespiti yapýlacaðýný belirten Ceylan, çiftçiyi maðdur etmeyeceklerini, her zaman yanlarýnda olduklarýný söyledi. 30 bin ton kapasiteli lisanslý depo M.BURAK YALÇIN Çorum da tarýmsal ticareti güçlendirecek, üreticinin emeði ürünlerini daha iyi fiyata pazarlamasýna imkân saðlayacak olan lisanslý depo projesinin inþaatý devam ediyor. AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da TMO, TOBB ve Ticaret Borsasý nýn ortaðý olduðu þirket tarafýndan yapýmý devam eden lisanslý depo inþaatýnda incelemelerde bulundu. Lisanslý depo inþaatýný ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan çalýþmalarla ilgili Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat ve Meclis Baþkaný Yýlmaz Kaya dan bilgi aldý. ÖZKUBAT: 30 BÝN TON KAPASÝTEYE SAHÝP OLACAK Deponun 30 bin ton kapasiteye sahip olacaðýný belirten Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat, bölgedeki tarýmsal faaliyetler ve ekonomiye büyük katkýsý olacak lisanslý depoculuk sayesinde çiftçi, tüccar ve sanayici arasýndaki iliþkilerin daha da güçleneceðini söyledi. 18 MÝLYON TL YE MAL OLACAK Yatýrýmýn yaklaþýk 18 milyon liraya mal olacaðýný da aktaran Naki Özkubat, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi: Çorum a kazandýrýlan depomuzun nakliyecimize, çiftçilerimizin hububat sezonunda ürünlerini daha iyi fiyata satmasýna, ayrýca bu ürünü kullanan sanayicimizin ürün sanki kendi deposundaymýþ gibi bir güvenceyle çalýþacak ve stok maliyetinden kurtulacak. HEDEFÝMÝZ DEPO KAPASÝTEMÝZÝ 100 BÝN TONA ÇIKARMAK Temmuz ayýnýn sonuna kadar depomuzu faaliyete geçireceðiz. Hedefimiz bu yýl lisanslý depomuzu kullanmaktýr. Ayrýca bir diðer hedefimiz de lisanslý depo kapasitemizi önümüzdeki yýllarda 100 bin tona çýkarmak. Lisanslý depoculuðun bir sonraki adýmý olan e-elektronik Ürün Senedi (ELÜS) sistemi ile yatýrýmlarýný deðerlendirmek isteyenlerin Ticaret Borsasý na üye olmasý gerekiyor. Üyelik aidatý yoktur. Ýstedikleri an ELÜS sisteminden yaz sezonunda ürün alýp, kýþ sezonunda satabilirler. Faizsiz bir kazançtýr. Vergiden muaftýr. Çorumlularýn ELÜS sistemine üye olmalarýný istiyorum. Herkese katký sunacaðýna inanýyorum. MÝLLETVEKÝLÝ CEYLAN: MEVCUT DEPO ÝHTÝYACA CEVAP VERMÝYORDU Çorum da daha önce 10 bin ton kapasiteli depo bulunduðunu hatýrlatan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan da zamanla bu deponun ihtiyaçlara cevap vermemesi üzerine Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan ýn himayelerinde Çorum da yeni bir depo kazandýrýlmasý için çalýþma baþlatýldýðýný söyledi. MÝLLETÝMÝZ NE DERSE ONU YAPIYORUZ Ýnþaat çalýþmalarýnýn kýsa sürede tamamlanarak depoyu hemen hizmete açmayý planladýklarýný dile getiren Milletvekili Ceylan, yatýrýmýn bölgedeki çiftçi, sanayici ve tüccarlara hayýrlý olmasý temennisinde bulunarak, Milletimiz ne derse biz AK Parti olarak onu yapýyoruz. Yýllardýr bunu söylüyoruz. Milletimiz ne isterse biz onu yapma yolunda çaba sarf ediyoruz. Yine milletimizin desteðiyle de 18 yýldýr yolumuza devam ediyoruz dedi. ÝÞYERLERÝ YANAN ESNAFIMIZI MAÐDUR ETMEYECEÐÝZ Konuþmasýnda Sanayi Sitesinde meydana gelen yangýna da deðinen Ceylan, devlet olarak iþyerleri yanan esnafý maðdur etmeyeceklerini, ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalýþacaklarýný söyledi. AHLATCI: BÜYÜK BÝR HÝZMETÝ KAZANDIRMANIN MUTLULUÐUNU YAÞIYORUZ AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý da Çorum a büyük bir hizmeti kazandýrmýþ olmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek, deponun kazandýrýlmasýnda Cumhurbaþkaný Erdoðan, Milletvekili Ceylan ve emeði geçen herkese teþekkür etti. Ýncelemede Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Orhan Sarý ve Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan da hazýr bulundu. 'Zarar gören çiftçimizin maðduriyeti giderilecek' Ahmet Sami Ceylan Lisanslý depoyu TMO, TOBB ve Ticaret Borsasý nýn ortaðý olduðu þirket yapýyor. Damýzlýk Birliði'ne 3. silaj makinesi 3.mobil slaj makinesi hizmete baþladý. Milletvekili Ceylan, Ýl Tarým ve Orman Müdürlüðü nü ziyaret etti. Müdürlüðün bahçesinde Tarým Müzesi gezildi. Çorum, sütte marka oldu Ziyarette süt ikram edildi. M.BURAK YALÇIN Tarým ve hayvancýlýk sektörüne büyük katkýlar sunacak olan Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði ne 3. silaj makinesi kazandýrýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðünde gerçekleþen silaj makinesi teslim törenine AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat ve Meclis Baþkaný Yýlmaz Kaya, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Orhan Sarý ile Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan katýldý. 750 bin TL ye mal olan mobil silaj makinesinin günlük 750 ton silaj paketleyeceðini ve makinenin en büyük avantajýnýn kendi elektriðini kendi üretmek olduðunu vurgulayan AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Elektrik olmayan yerlerde 140 hp traktör sistemi ile çalýþýyor. Hayvancýlýkla uðraþan çiftçimizin ne kadar girdi maliyetini düþürürsek o kadar üreticimiz o kadar daha rahatlar. Kesesine bir miktar daha para girecek. Tarýmsal sivil toplum kuruluþlarý konusunda Çorum yýldýz olacak. Kahramanmaraþ tan Çorum a süt birliði ile anlaþma yapmak için fabrikacýlar geliyor dedi. Katýlýmcýlar program öncesinde de Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan oluþturulan Tarým Müzesinde sergilenen eserleri de gezdiler. M.BURAK YALÇIN Dünya Süt Günü nedeniyle Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði ni ziyaret eden AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, Çorum un sütte bir marka olduðunu söyledi. AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Ahlatcý, Ticaret Borsasý Baþkaný Naki Özkubat ve Meclis Baþkaný Yýlmaz Kaya, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Orhan Sarý ve Ziraat Odasý Baþkaný Mehmet Sayan ile birlikte dün Çorum Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði ni ziyaret etti. Burada açýklamalarda bulunan Milletvekili Ceylan, hayvancýlýk sektöründe özelliklede kaba yemde büyük bir mesafe kat ettiklerini söyledi. Çorum da birlik aracýlýðýyla günlük ortalama 110 ton süt toplandýðýný da ifade eden Ceylan, Çorum un sütte bir marka olduðunu belirterek, Çorum da birlik aracýlýðýyla ortalama günlük 110 ton süt toplanýyor. Mevsimsel olduðu için kimi zaman artýyor, kimi zaman azalýyor. Son 2 yýlda birliðe 5 milyon TL civarýnda hükümet olarak katkýda bulunduk. Çiftçiye yerinde hizmet verme noktasýnda ne ekipman gerekiyorsa gerek Birlik Baþkanýmýz Yýlmaz Kaya gerek bizler saðlamaya çalýþtýk. Çiftçimiz ne isterse her zaman yanýnda olmaya çalýþýyoruz. Yýlmaz baþkanda son 2 yýlda 10 yýllýk hizmet yaptý. Teþekkür ediyoruz diye konuþtu. Konuþmanýn ardýndan Dünya Süt Günü olmasý nedeniyle süt ikram edildi.

6 6 ÇARÞAMBA 3 HAZÝRAN 2020 Hýfzýssýhha, bazý kýsýtlamalarý kaldýrdý Virüsün yayýlma ve bulaþma hýzýnýn azalmasý, vaka artýþ hýzýnýn düþüþe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu geliþmeler doðrultusunda kontrollü normalleþme sürecine geçildi. Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi de, Bilim Kurulu nun önerileri doðrultusunda getirilen yasaklama/kýsýtlamalarýn bazýlarýnýn kaldýrýlmasýný kararlaþtýrdý. Vali Mustafa Çiftçi baþkanlýðýnda önceki gün iki kez toplanan Meclis, þu kýsýtlamalarý kaldýrdý: MADDE 1- Ýlimizde faaliyetleri geçici süreliðine durdurulan/kýsýtlanan; a) Lokanta, restoran, içkili lokanta, kafe, pastane, kýraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokallerinin (iskambil, okey, tavla oyunlarý ve nargile satýþlarý ile doðrudan temasa neden olacak þekilde kuvvetleri tarafýndan izin belgesi aranmaksýzýn antrenman faaliyetleri ile sýnýrlý olmak üzere sokaða çýkma kýsýtlamasýndan muaf tutulmasýna, MADDE 6- Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisinin almýþ olduðu 11/04/2020 tarih ve 2020/20 sayýlý kararýnýn 11. maddesinde yer alan "Coronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamýnda Ýlimize gelen veya transit geçecek olan araç þoförünün saðlýk kontrolünün ilimiz giriþ ve çýkýþ noktalarýnda saðlýk birimlerince ateþ ölçümü yapýlarak, ateþi 37,5 0C veya üzerinde olanlara, öksürük ile nefes alma güçlüðü bulunanlara ve bahse konu hastalýða iliþkin semptomlarýn görüldüðü kiþi/kiþilere geçiþ izni verilmemesine," hükmünün uygulamasýnýn saðlýk personeli marifetiyle yapýlmasý uygulamasýna 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle son verilmesine, ateþ ölçümü uygulamasýnýn kolluk birimi tarafýndan yapýl- dans ve oyun amacýyla yapýlan canlý müzik faaliyetleri hariç olmak üzere) 1 Haziran 2020 Pazartesi masýna karar verilmiþtir. Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi Vali Mustafa Çiftçi nin baþkanlýðýnda toplandý. günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00'a kadar hizmet vermeye baþlamalarýna, (Kendi müþterilerine hizmet veren turizm tesislerinin bünyesindeki iþletmeler saat sýnýrlamasýna tabi olmayacaktýr.) ayrýca Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisinin almýþ olduðu; a.1) 19/03/2020 tarihli ve 2020/04 sayýlý Kararýnýn 3. maddesinde yer alan "Ýlimiz merkez ve ilçelerinde faaliyet gösteren içkili lokantalarýn, sosyal temasýn önlenebilmesi için kapatýlmasýna,", a.2) 21/03/2020 tarihli ve 2020/07 sayýlý kararýnýn 5. Maddesinde yer alan "Ýlimizde faaliyet gösteren, yol güzergahlarý üzerindeki dinlenme tesisleri de dahil tüm lokanta ve restoranlar ile pastane ve benzeri iþyerlerinin sadece paket servis ile gel-al þeklinde müþterilerin oturmasýna müsaade etmeden SEYAHAT ÝZÝN BELGESÝNE GEREK KALMADI Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisi, 2. toplantýsýnda ise þu kararlarý aldý: MADDE 1- Þehirlerarasý toplu ulaþým araçlarýyla yapýlacak seyahatlerde (otobüs, uçak) seyahat izin belgesi alma zorunluluðunu düzenleyen tarihli ve 6009/6010 sayýlý Ýçiþleri Bakanlýðý Genelgelerinin yürürlükten kaldýrýlmasýna karar verildiðinden, þehirlerarasý toplu ulaþým araçlarý ile yapýlacak seyahatlerde (uçak, tren, otobüs vb.) Hayat Eve Sýðar (HES) uygulamasý üzerinden kod alýndýktan sonra biletlemelerin yapýlmasýna, ayrýca Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisinin almýþ olduðu 28/03/2020 tarih ve 2020/13 sayýlý almýþ olduðu; a) 1. Maddesinde yer alan "Ýlimizde, iller arasý hizmet vermelerine, oturma alanlarýný kaldýrmalarýna, bu alanlara kesinlikle müþteri kabul etmemeleri- 17:00'dan itibaren sadece Valiliðimizce oluþturulan Toplantýda yeni kararlar alýndý. otobüs seferlerinin tarihi itibariyle ne,", a.3) 27/03/2020 tarihli ve 2020/12 sayýlý kararýnýn 2. Maddesinde yer alan "Kamuoyunda "sosyete pazarý" olarak adlandýrýlan pazar yerleri baþta olmak üzere, sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eþyasý, çanta ve benzeri ihtiyaç maddelerinin satýþýnýn yapýldýðý tüm pazarlarýn faaliyetlerinin, tarihi saat itibariyle ikinci bir talimata kadar geçici olarak durdurulmasýna,", þeklinde yer hükümlerinin iptal edilmesine ve uygulamalarýnýn 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle sona erdirilmesine, b) Yüzme havuzu, kaplýca, hamam, sauna, SPA merkezi vb. iþletmelerin 01 Haziran 2020 Pazartesi günü itibariyle belirlenen kurallar dâhilinde saat 22:00'a kadar, spor merkezleri/tesislerinin 24:00'a kadar hizmet vermeye baþlamalarýna, MADDE 2- Ýlimizde halka açýk alan olan park/bahçe, rekreasyon alanlarý, piknik alanlarý, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarýnda (plajlar) piknik, spor, yürüyüþ, gezi, balýk tutma vb. faaliyetlere (yerleþim yeri içi park/bahçelerde mangal yapmak hariç olmak üzere) belirlenen kurallara ve mesafe þartlarýna uyulmak þartýyla 01 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren baþlanmasýna, ayrýca Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisinin almýþ olduðu; a) 23/03/2020 tarihli ve 2020/08 sayýlý Kararýnýn 10. Maddesinde yer alan "Ýlimiz genelinde bulunan tüm mesire ve piknik alanlarý ile ilimiz merkezinde yer alan Çomar Barajý çevresinin piknik yapmak amaçlý kullanýmýnýn yasaklanmasýna,", b) 28/03/2020 tarih ve 2020/13 sayýlý kararýnýn 4. Maddesinde yer alan "Ýlimiz genelinde bulunan tüm mesire ve ören yerlerinde, Çomar Barajý etrafýnda, piknik alanlarýnda; piknik yapmak, balýk tutmak, spor, yürüyüþ yapmak, tarihi ve turistik geziler gerçekleþtirmek vb. gibi tüm faaliyetlerin yapýlmasýnýn Mart 2020 tarihleri baþta olmak üzere virüsle mücadele sonuçlanýncaya kadar hafta sonlarý yasaklanmasýna, hafta içi toplu olarak bir arada bulunulmamasýna,", c) 22/04/2020 tarih ve 2020/23 sayýlý Kararýnýn 4. Maddesinde yer alan "Çorum Tarým ve Orman Ýl Müdürlüðünün 21/04/2020 tarih ve E sayýlý yazýsýnda; su ürünleri kontrol görevlilerince su ürünleri avlak sahalarýnda yapýlan kontrol ve denetimlerde vatandaþlarýn virüsün bir taþýyýcýdan baþka bir insana geçmesini engellemenin en etkili yollarýndan olan sosyal mesafe kuralýna uymadýklarýnýn gözlendiði, amatör balýkçýlýk faaliyetinin tarýmsal üretime herhangi bir katkýsýnýn olmadýðý, ayrýca insanlarýn amatör balýkçýlýk faaliyeti kapsamýnda dýþarý çýkmasýný özendireceði, toplu olarak faaliyette bulunulmasý durumunda sosyal mesafe kuralýna riayet edilemeyeceði yönündeki tespitleri nedeniyle, ilimizde gölet, baraj ve nehirlerde olta balýkçýlýðýnýn ve amatör balýkçýlýðýn ikinci bir talimata kadar yasaklanmasýna," þeklinde yer alan hükümlerinin iptal edilmesine ve uygulamalarýnýn 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle sona erdirilmesine, MADDE 3- Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisinin almýþ olduðu 15/04/2020 tarih ve 2020/21 sayýlý kararýnýn 2. maddesinde yer alan "Ýlimiz merkezinde Çorum Belediye Baþkalýðýna ait park, bahçe ve meydanlarda bulunan banklar dâhil tüm oturma bölümlerinin kaldýrýlmasýna, kaldýrýlmasý mümkün olmayanlarýnýn ise herhangi bir tehlike oluþturmayacak þekilde kullanýmýnýn engellenmesine," hükmünün uygulamasýnýn 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle sona erdirilmesine, MADDE 4- Ýlimizde geçici bir süreliðine faaliyetleri durdurulan kamuoyunda sosyete pazarý olarak adlandýrýlanlar baþta olmak üzere sergi ve tezgâhlarda giyim, oyuncak, süs eþyasý, çanta vb. zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satýþýnýn yapýldýðý tüm pazarlarda belirlenen kurallar ve mesafe þartlarýna uyulmak þartýyla 01 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren faaliyetlere baþlanmasýna, faaliyetlerini 22:00'a kadar sürdürmelerine izin verilmesine, bu saatten sonra faaliyetlerinin sonlandýrýlmasýna, MADDE 5- Spor merkezleri/ tesislerinin faaliyetlerini kendi iç düzenlemeleri çerçevesinde en geç saat 24:00'a kadar sürdürmelerine izin verilmesine, bu saatlerden sonra faaliyetlerinin sonlandýrýlmasýna, sokaða çýkma yasaðýna tabi olan 18 yaþ altý ve faal sporcu lisansýna sahip çocuk ve gençlerin antrenman yapabilmeleri için Ýlimiz merkezinde Valiliðimiz, ilçelerde Kaymakamlýk koordinesinde sporcularýn lisanslarýný göstermesi kaydýyla, kolluk Seyahat Ýzin Kurulu tarafýndan düzenlenecek izin belgesi ile yapýlmasýna,", b) 5. Maddesinde yer alan "Otobüs seferi planlamasýnýn; þehirlerarasý otobüs seyahat izin belgesi verilenler tarafýndan yapýlan baþvurular dikkate alýnarak Seyahat Ýzin Kurulunca yapýlmasýna ve ilgililerine gerekli bilgilerin verilmesine,", þeklinde yer alan ve yukarýda belirtilen hükümlerinin 01 Haziran 2020 tarihi itibariyle uygulamasýnýn sona erdirilmesine, MADDE 2-65 yaþ ve üzeri kiþilerin, Ýçiþleri Bakanlýðýnýn tarihli ve 8206 sayýlý Genelgesinde düzenlenen Seyahat Ýzin Belgesi almalarý ve gidecekleri illerden en az bir ay boyunca dönmemek þartý ile tek yönlü olarak seyahat edebilmeleri uygulamasýna devam edilmesine, MADDE 3- a) Ýl Umumi Hýfzýssýhha Meclisinin almýþ olduðu 03/04/2020 tarih ve 2020/17 sayýlý Kararýnýn 1. Maddesinde yer alan "01/01/2000 tarihinden sonra doðmuþ kiþilerin sokaða çýkmalarýnýn 03/04/2020 tarihi saat 24:00'den itibaren geçici olarak yasaklanmasýna, kolluk birimleri tarafýndan gerekli kontrol ve takiplerin yapýlmasýna," hükmünün 18 yaþ üzeri kiþiler için uygulanmamasýna, b) Sokaða çýkma kýsýtlamasý devam eden 18 yaþ ve altý çocuklar ve gençlerin yanlarýnda veli/vasisinin bulunmasý þartý ile (veli/vasi olan 65 yaþ ve üzeri olan vatandaþlarýmýz hariç) Seyahat Ýzin Belgesi almaksýzýn þehir içi ve þehirlerarasý yolculuk yapabilmelerine karar verilmiþtir. (Haber Merkezi) Kolonya ve dezenfektanýn fazla kullanýmýna dikkat! Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi Deri ve önemli olduðuna dikkati çekti. Zührevi Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Engin Þenel, yeni tip koronavi- daha doðru olacaktýr" "Elimizi ýlýk su ile yýkamak rüs salgýný sürecinde aþýrý kolonya ve dezenfektan kullanýmýna baðlý olarak özellikle el ya kaçmadan nemlendirici takviyesi ile kul- Kolonyanýn günümüz þartlarýnda aþýrý- egzamalý hasta sayýsýnda artýþ gözlemlendiðini belirterek, "El egzamasý problemi yaþa- temizliðinde sabun yerine derinin ph'ýna lanýlabileceðine iþaret eden Þenel, "Ellerin yan vatandaþýmýz saðlýk probleminin ilerlemesini beklemeden uzmana danýþmaya kullanýlmasý daha doðru olabilir." ifadelerini uygun kokusuz ve renksiz bir temizleyici özen göstermedir. Aksi halde hem hastalýðýn kullandý. kliniði aðýrlaþabilir hem de tedavi uzayabilir." dedi. "Elimizi sýk yýkamamýzýn zorunlu hale Þenel, þöyle devam etti: Doç. Dr. Þenel, AAmuhabirine yaptýðý geldiði salgýn döneminde sýcak ve soðuk su açýklamada, sabun, deterjan ve diðer dezenfektan özellikli maddelerle uzun süreli tecaktýr. Ýþ sýrasýnda yüzük ve varsa diðer taký Engin Þenel yerine ýlýk su ile yýkamak daha doðru olamasýn cildin doðal koruyucu tabakasýnýn kaybýna yol açtýðýný, aþýrý suyla tema edildiðinde bu kaybýn daha da arlarýn altýnda birikimini ve deri ile temasýnýn uzamasýný ve aksesuarlarýn çýkarýlmasý, tahriþ edici maddelerin buntabildiðini söyledi. önler. Nemlendirici kullanýmý derinin kaybettiði nemin Kolonya gibi alkol bazlý ürünlerin cildi kuruttuðunu, geri kazanmasý için elzemdir. Bunlar, ayný zamanda bariyer görevi görür ve tahriþ edici etkenlerin deriye kolaylýk- bu nedenle dýþ etkenlere ve tahriþ edici maddelere açýk hale getirdiðini vurgulayan Þenel, þöyle konuþtu: la nüfuz etmesini önler. Temizlik ve bulaþýk iþlerinde "Kontakt dermatit çok yaygýn bir dermatolojik problemdir. Dünyadaki tüm eriþkin nüfusun yaklaþýk beþte bi- Eldiven kullanýmý sürekli temasý önlemek için önemlidir mümkünse çamaþýr ve bulaþýk makinesi kullanýlmalýdýr. rini hayatýnýn bir döneminde etkilemektedir. Günlük dermatoloji pratiðimizde de sýk gördüðümüz dermatolojik malý, kullanýlabilecek vinil ya da nitril eldivenin içine de ancak bunda da pudralý ve lateks eldivenlerden kaçýnýl- hastalýklarýn baþýnda gelmektedir. Koronavirüs salgýný sürecinde aþýrý kolonya ve dezenfektan kullanýmýna baðlý mesi uygun olacaktýr." mümkünse pamuklu astar ya da pamuklu eldiven giyil- olarak özellikle el egzamalý hasta sayýsýnda artýþ gözlemlendi. El egzamasý problemi yaþayan vatandaþýmýz saðlýk mesi olduðunu belirten Þenel, sözlerini þöyle sürdürdü: Tedavide ilk yapýlmasý gereken þeyin temasýn önlen- probleminin ilerlemesini beklemeden uzmana danýþmaya "Ciltte tahriþe neden olacak maddeler ile temasýn özen göstermedir. Aksi halde hem hastalýðýn kliniði aðýrlaþabilir hem de tedavi uzayabilir." antibiyotikli kremler, kaþýntý önleyici antihistaminikler ve kesilmesi sonrasý tedavide nemlendirici, steroidli, bazen El egzamasýnýn ellerde kýzarýklýk, kuruluk, kepeklenme, bazen de sulantý ve kabarýklýk ile ortaya çýkabildi- dünya ülkeleri içinde alanýnda uzmanlaþmýþ doktorlara gerekirse daha ileri tedaviler kullanýlmaktadýr. Ülkemiz, ðine iþaret eden Þenel, sýklýkla aþýrý su temasý, sabun, deterjan ve diðer temizlik malzemeleri ile eldiven temasýylerden biridir. Herhangi bir cilt probleminden þüphelenen ulaþabilme imkanýnýn en yüksek ve en rahat olduðu ülkela oluþabildiðini, bu tür ürünleri aþýrýya kaçmadan gerektiði kadar kullanmak ve elleri sýkça nemlendirmenin sýrasýný alabilmekte ve muayene vatandaþlarýmýz, uzman hekimlerden rahatlýkla randevu olabilmektedir."(aa) Halk otobüsleri ve servisler normale döndü FATÝH BATTAR Çorum Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamada, 1 Haziran itibariyle toplu ulaþým ve servislerde %50 kapasite ile ulaþým zorunluðunun kaldýrýldýðý açýklandý. Koronavirüs tedbirleri kapsamýnda 7 Nisan dan bu yana %50 kapasite ile yolcu taþýyan halk otobüsleri ve servisler, alýnan karar ile yeniden full kapasite ile çalýþacak. Edinilen bilgilere göre koronavirüs tedbirleri kapsamýnda azaltýlan sefer sayýlarýnýn da yeniden eski haline dönmesi bekleniyor. Alýnan karar ile birlikte en son a kadar hizmet veren otobüslerin eskisi gibi saat a kadar hizmet vereceði öðrenildi.

7 ÇARÞAMBA 3 HAZÝRAN Selçuk Þeker, Çorum un farklý noktalarýndan çektiði fotoðraflarla kentin güzellikleri yansýtýyor. Fotoðraf aþkýný Çorum sevdasýyla buluþturuyor Selçuk Þeker 24 yýldýr fotoðraf çekiyor. Selçuk Þeker in kadrajýna esnaflarda sürekli konuk oluyor. HABER/YORUM EROL TAÞKAN Fotoðrafçýlýk konusundaki çabasýný, amatör ruhtan profesyonelliðe taþýyarak, fotoðraf sanatçýlýðý ünvanýný hak eden Selçuk Þeker, birbirinden güzel fotoðraf çekmenin yaný sýra Çorum un tanýtýmý için adeta seferber olmuþ durumda. 24 yýldýr fotoðraf vizöründen hayata bakan Selçuk Þeker, týpký soyadý gibi þeker tadýnda görüntülere imza atýyor. Son 5 yýldýr fotoðraf tutkusunu profesyonel olarak hayata taþýyan Selçuk Þeker, Benim için her þey deðerli bir fotoðraf karesi. Baktýðým her yere, sanki fotoðraf makinamýn vizöründen bakar gibiyim. diyor. Ýmzasýný taþýyan birbirinden deðerli fotoðraflarýný gazetemiz okurlarýyla paylaþan Selçuk Þeker, aktif olarak kullandýðý sosyal mecrada da adeta fenomen durumunda. 25 in üzerinde Çorum sayfasýnda gönüllü olarak görsel editörlük yapan Þeker in her fotoðraf tutkunu gibi rahatsýzlýk duyduðu konu, kimilerinin fotoðraflarýnýn kaynaðýný belirtmeden onca emek verdiði eserleri kullanýyor olmasý. Bizim de gazetecilik mesleðinde baþýmýza gelen hýrsýzlýklardan, Selçuk Þeker de kendi açýsýndan muzdarip. Tek isteði de fotoðrafa emek veren kiþinin isminin ifade edilmesi, ondan öte de bir talebi zaten yok. Biz de kendisine bu anlamda hak veriyoruz ve çekilmiþ hangi fotoðraf olursa olsun, onun sahibi ve emek vereni deklanþöre basandýr. Sosyal medyanýn kapý araladýðý hýrsýzlýklara tenezzül etmemek gerekir. Misafir oluþu ile hanemize muhabbet katan Selçuk Þeker le ettiðimiz sohbet, içtiðimiz bir yudum çayla demlenirken, soyadýnýn hakkýný veren kardeþimiz de çayýmýza lezzet katan þeker gibi tatlandýrdý sohbetimizi. Samimi, gayretli bir insanla oturup muhabbet etmenin lezzeti de bir baþka hakikaten. Bizim de meslek icabý içinde olduðumuz fotoðraf konusuna bakýþý ve çektiði karelerdeki güzellikler, Selçuk Þeker in mütevazi kiþiliði ile bütünleþince doyumsuz bir hal aldý. Köþe bucak demeksizin Çorum un tüm sokaklarýný turluyor. Ardýndan koþtuðu fotoðraf aþkýný, Çorum un renkleriyle ölümsüzleþtirip, tarihe kayýt düþüyor. O gönlüne hem fotoðrafý, hem de Çorum u aþk diye kazýmýþ, ayný potada eritip ruhuna nakþetmiþ. Yeni yeni adým attýðý Youtube sayfasýnda da emeklerini görücüye çýkarýp, insanlarla paylaþýyor. Henüz abone sayýsý az olsa da, buradan tüm okurlarýmýzdan bu kýymetli kardeþimizin Youtube mecrasýnda da desteklemesini rica ediyorum. Her birimiz, birer Çorumlu olarak memleketimize güzellikler katan kardeþlerimize destek olmanýn sorumluluðunu yerine getirmeliyiz. Selçuk Þeker 5 yýldýr profesyonel olarak fotoðraf çekiyor. Çorum un tanýtýmýna fotoðraflarýmla katký saðladýðýmý düþünmek bile beni çok mutlu ediyor, kendimi bu konuda þehrime sorumlu sayýyorum. sözleriyle noktaladýðý sohbet ve bizlerle paylaþtýðý birbirinden güzel fotoðraflar için gönülden teþekkür ediyorum. Flaþýn parlak objektifin net olsun ki daha nice güzelliklere saðlýk sýhhat içinde imza atasýn. Okurlarýmýza son bir not: Birbirinden güzel Çorum fotoðraflarýnýn yer aldýðý youtube sayfasýný ziyaret ederek, abone olup, çok güzel bir müzik eþliðinde izlemenin keyfini sürmeyi ihmal etmeyin. Þimdiden iyi seyirler. Þeker, fotoðraf aþkýný, Çorum un renkleriyle ölümsüzleþtirip, tarihe kayýt düþüyor.

8 8 ÇARÞAMBA 3 HAZÝRAN 2020 Fatih Camii ibadete sunuldu RECEP MEBET Dodurga ilçesi Yüzevler Mahallesi nde yapýmý tamamlanan Fatih Camii, geçtiðimiz günlerde ibadete sunuldu. Ýstanbul un fethinin 567. yýldönümünde kýlýnan ikindi namazýyla birlikte hizmete giren Fatih Camii nin resmi açýlýþýnýn önümüzdeki günlerde yapýlacaðý bildirildi. Dualarla hizmete sunulan camiyi ziyaret eden Dodurga Belediye Baþkaný Mustafa Aydýn, hayýrseverlerin katkýlarýyla ilçeye yeni bir ibadethane daha kazandýrdýklarýný söyledi. Yüzevler deki ibadethane ihtiyacýna cevap verecek olan cami için tüm imkanlarýn seferber Ýnþaasý tamamlanan Fatih Camii, edildiðini anlatan Mustafa Aydýn, Fatih Camii geçtiðimiz günlerde ibadete açýldý. Yaptýrma ve Yaþatma Derneði Baþkaný Bekir Türkoðlu ve Din Görevlisi Yakup Sert e de teþekkür etti. Cami açýlýþýnýn koronavirüs salgýný sonrasýndaki normalleþmeyle birlikte yapýlmasýnýn planlandýðýný dile getiren Baþkan Aydýn, Fatih Camii nin yapýmýnda maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen tüm hayýrsahiplerinden Allah razý olsun diye Cami Ýstanbul un fethinin 567. yýldönümünde ibadete açýldý. konuþtu. Salim Savcý topraða verildi Salim Savcý için cenaze töreni yapýldý. Cenaze köy mezarlýðýnda topraða verildi. Salim Savcý nýn ölmeden önce kendi mezar tasarladýðý baþ levhalarý dikildi. Osmancýk ilçesinde vefat eden eðitimci, yazar Salim Savcý (97), ölmeden önce kendi mezarý için baþ levhasý tasarladý. Tasarladýðý levha mezarýna dikildi. Osmancýk ilçesine baðlý Çampýnar Köyünde vefat eden eðitimci yazar Salim Savcý için cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazý öncesinde imam hatip, cemaate, sosyal mesafeye uymalarý konusunda uyarýda bulunurken, koronavirüs tedbirleri kapsamýnda Salim Savcý için köy camiinde sýnýrlý sayýda cemaatle cenaze namazý kýlýndý. Savcý nýn naaþý daha sonra köy mezarlýðýnda topraða verildi. 'Ölmeden önce mezar baþ levhasýný kendisi tasarlamýþ' Salim Savcý nýn ölmeden önce kendi mezar baþ levhasýný tasarladýðý öðrenildi. Tasarlanan baþ levhasý köy halký tarafýndan hazýrlanarak Salim Savcý nýn mezarýnýn iki baþýna dikildi. Ömrünü gençlerinin eðitim ve öðretimine adayan Salim Savcý nýn kendi tasarladýðý mezar baþ levhalarýnýn anlamý ise duygulandýrdý. Mezar baþ levhalarýnýn birisinin üniversite öðrencilerinin kepini simgelediði, adýnýn yazýldýðý levhanýn ise eðitimcileri ve peþinden gelecek olan yeni nesil gençleri simgelediði öðrenildi. Salim Savcý nýn cenaze törenine CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, Ýlçe Kaymakamý Hakan Alkan, Jandarma Komutaný Teð. Nuri Uyar, Belediye Baþkaný Ahmet Gelgör, Emniyet Müdürü Burak Gülcan, Milli Eðitim Müdürü Ýdris Makineci, CHP Çorum Ýl Baþkaný Mehmet Tahtasýz, Osmancýk Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Bilal Çevrim ve yönetim kurulu üyeleri ile ailesi, köy halký, öðrencileri ve daire müdürleri katýldý. (ÝHA) Yavru karaca Osmancýk Çampýnar ý Köyü arazisinde bulundu. karacaya kucak açtýlar Karaca bulunduðunda 20 günlüktü. Yavru karaca, Çorum Belediyesi Hayvan Barýnaðý nda bakýma alýndý. Karaca büyüdükten sonra Sýklýk Tabiat Parký fauna alanýna býrakýlacak. Yavru karacaya Çorum Belediyesi Hayvan Barýnaðý nda özenle bakýlýyor. EROL TAÞKAN Osmancýk Çampýnar ý Köyü arazisinde köylülerin bulduðu 20 günlük yavru karaca, Çorum Belediyesi Hayvan Barýnaðý nda bakýma alýndý. Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü yetkililerine teslim edilen bebek karaca, Belediye Veteriner Ýþleri Müdürlüðü nün þefkatli veterinerlerine emanet edildi. Baþtan aþaðý saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra, laktozsuz sütle beslenmeye baþlanýlan karaca yavrusu, biberona alýþtýrýlmayý çalýþýlýyor. Veteriner Hekim Mehmet Gültekin, henüz 20 günlük olan yavru karacayý yaklaþýk 3-4 ay besleyip büyüttükten sonra, dað keçisi ve geyiklerin barýndýðý belediyeye ait doðal yabani hayvan alaný olan Sýklýk Tabiat Parký ndaki yaban hayatý fauna alanýna býrakýlacaðýný söyledi. Veteriner Hekim Gültekin, Yavru bize emanet, 24 saat gözetimimiz altýnda. Kendi çocuðumuz gibi, bebek gibi sürekli karný acýktýðý için sýk sýk beslenmesi lazým. dedi.

9 ÇARÞAMBA 3 HAZÝRAN :: Ýlimizde namaz vakitleri :: ÝMSAK GÜNEÞ Takvim Yapraðý ÞEVVÂL 1441 Hicrî Þemsî: 1398 Rûmî: 21 Mayýs 1436 Hýzýr: HAZÝRAN Elem, üzüntü ve musibet, Allahü teâlânýn irâde ve takdîri iledir. O ndan gelen her þeye râzý olmak lâzýmdýr. Ýmâm-ý Rabbânî Rahmetullahi aleyh ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI A. Selçuklu Devleti nde Türkçe nin resmî dil olarak kabûlü (1277) Humeyni (1989) ve Anthony Quinn in (2001) vefâtlarý ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Sosyal Yardým Talebi Ýçin 144 Gýda Yardým Talebi Ýçin 168 Koronavirüs Danýþma Hattý 184 Ýþsizlik Maaþý Baþvurusu 170 Cenaze Hizmeti Talebi Ýçin 188 Evde Saðlýk Hizmetleri Ýçin 153 Ýlaç Talebinde Bulunmak Ýçin 155 Alo Zabýta 153 Acil Yardým (Ambulans) 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 Alo Çevre 181 Cenaze Ýþlemleri Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri Alo Fetva (Müftülük) HASTANELER H.Ü. Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi VEFAT EDENLER 1-Ahmetoðlan Köyü nden, Muhasebeci Hüseyin ÖZ- DEMÝR in eþi, Öcal, Özcan ve Mine ÖZDEMÝR in annesi; Þaziye GÜRBÜZ. 2-Pýnarcýk Köyü nden, Osman MOLOZOÐLU nun babasý; Recep MOLOZOÐLU. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA ECZANESÝ OLCAY ÇORUMLU (TEL: ) G.BEY MH. 1. MÝLLET SOK. ESKÝ SSK POLÝKLÝNÝK YANI NO:28 - YENÝ GÖÐÜS HAST. POL. KARÞISI GÜNEÞ ECZANESÝ DENÝZ ARSLAN (TEL: ) GAZÝ CAD. 77/D - PÝRÝ BABA ÇAMLIÐI KARÞISI Gram ÇORUM HAVA DURUMU En Yüksek En Düþük ALIÞ SATIÞ Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz. METEOROLOJÝ Çarþamba Gök Gür.Sað.Yað. 22 Derece 7 Derece ÝKBAL ECZANESÝ (TEL: ) ULUKAVAK MH ÇÝFTLÝKÇAYIRI CD 44/C ÝKBALKENT KARÞISI- SÖÐÜTEVLER AÝLE SAÐLIK MER. YANI Perþembe Gök Gür.Sað.Yað. 23 Derece 8 Derece Cuma Parçalý Bulutlu 25 Derece 8 Derece Riya, yapýlan iþ, söz, davranýþ, iyilik ve ibadetlerde birinci öncelik olarak Allah'ýn rýzasýný deðilde insanlarýn gözüne girip, beðenisini kazanarak bir menfaat ve çýkar elde etme niyeti ile yapýlanlardýr. Bu tür davranýþlarda bulunanlara riyakâr, davranýþlara ise riyakârlýk denir. Bir takým çýkar veya menfaat elde etmek için bazý deðerlerin alet edilmesi ise riyanýn en kötüsüdür. Riyakâr insanlarýn davranýþlarýn da ki samimiyetsizlikleri, amaç ve niyetlerini hemen ortaya koyar. Hani derler ya kiþinin ainesi iþtir lafa bakýlmaz. Riyakârlýk, aldatma amaçlý olup ayný zamanda ahlaka da mugayir bir davranýþtýr. Peygamberimiz; "Sizin için en çok korktuðum þey küçük þirktir." Küçük þirk nedir sorusuna da "Riyadýr." Buyurdu. (A. Hanbel, Müsnet) A. Geylani ise "Riyakâr'ýn elbisesi temiz fakat kalbi pistir. Dinini satarak geçinir. Hiçbir zaman takva sahibi olamaz. Dýþý mamur, içi haraptýr." Demiþtir. Hayýr, hasenat ve ibadetler eðer bir menfaat ve çýkar elde etmek için yapýlýrsa, Allah'ýn rýzasýný ve karþýlýk olarak kazanacaðý sevaplarý boþa çýkarýr. "Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadýðý halde malýný gösteriþ için harcayan kimse gibi, baþa kakmak ve incitmek suretiyle, yaptýðýnýz hayýrlarýnýzý boþa çýkarmayýn. Böylesinin durumu, üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki, saðanak bir yaðmur isabet etmiþ de onu çýplak pürüzsüz kaya haline getirivermiþtir. Bunlar kazandýklarýndan hiçbir þeye sahip olamazlar. Allah, inkârcýlarý doðru yola iletmez." (Bakara 264) Her þeyimizde 1. Önceliðimiz Allah (c.c) rýzasý olursa yapýlan iþ, eylem ve ibadetlerimiz Rýza-i bari katýnda bir anlam kazanýr. Aksi takdirde ise riyakâr insanlar ahirette hayal kýrýklýðýna uðrarlar. Peygamberimiz "Her kim gösteriþ olsun diye bir iþ yaparsa Allah o yaptýðýný kýymetsizleþtirerek deðersizliðini ortaya çýkarýr." (Müslim züht 38) Mümin olabilmenin ilk þartý riyadan uzak, ihlâs ve samimiyettir. Farz ibadetlerin dýþýnda ki yapýlan nafile ibadetler ne kadar gizli yapýlýrsa Allah indinde o kadar makbuldür. Eðer insanlarý hayra teþvik amacý ile açýktan yapýlýrsa onunda bir mahsuru yoktur. Birinci öncelik olarak Allah rýzasýndan öte insanlara karþý sevimli görünme ve yaranma arzusu samimiyetsizliðin Ölüm ve hastalýklar gibi bireyi irade dýþý teslim alan ilahi yasalar olmasa denilebilir ki insanoðlu kibir ve enaniyette öyle bir hale gelirdi ki her birey kuþkusuz birer azýlý firavuna dönüþürdü. Ýster bey olsun ister paþa -padiþah ölüm karþýsýndaki mutlak acizliði aslýnda hiçliðinin en büyük delilidir insanoðlunun. Kaldý ki küçük-büyük doða olaylarý bireylerin, toplumlarýn ve devletlerin doða karþýsýndaki çaresizlðini ortaya çýkararak ona yaratýlýþ gayesine uygun yaþamasý zorunluluðunu dayatmaktadýr aslýnda. Dünyamýz, yaratýldýðýndan bu güne sayýsýz tehlikeler, belalar ve salgýnlarla karþý karþýya kalmýþtýr. Neticesinde siyasal iktidarlar ve rejimler deðiþmiþ, yurttaþlar devlete baþ kaldýrmýþ, özgürlükler gel gitler yaþamýþ, kamu düzeni yerle bir olmuþtur. 21. yüzyýlýn bu yarýsýnda ismine kononavirüs denen bir salgýn virüs adeta bütün dünyayý kasýp kavurmakta, siyasal iktidarlarý ve rejimleri çaresiz býrakmaktadýr. Virüsün ortaya çýkmasý, yayýlmasý ve dahi sonuçlarý itibariyle toplumlara hayýr mý yoksa þer mi getireceði zamanla anlaþýlacaktýr. Ýlk olarak Çin'de ortaya çýkan ve oradan bütün küreye yayýlan bu virüs salgýný toplumlarý ve devletleri adeta esir almýþtýr. Öncelikle þunu belirtmeliyim ki bu virüsün kaynaðýna iliþkin çeþitli efsaneler uydurulmakta deðiþik senaryolar dillendirilmektedir. Hiçbir bilimsel veriye dayanmadan bu virüsün laboratuvarlarda üretildiði; yeni bir dünya düzeni için kurgulandýðý açýkça ifade edilmeye baþlanmýþtýr. Bu akýl, mantýk ve bilimsel verilerden yoksunluk zamanýmýzýn mitoslarý olarak karþýmýzda durmaktadýr. Yine yaratanýn emirlerine karþý geldikleri için bu þekilde insanlýðýn cezalandýrýldýðýnýn ifade edilmesi de hatta Türk toplumunun bir kesiminin biz Türk'üz, bize bir þey olmaz anlayýþýyla tehlikeyi sulandýrmasý da böyle deðerlendirilebilir. Bütün bu komplo teorileri ve zamanýn mitlerine karþý Dünya Saðlýk Örgütünün, oluþturulan ulusal bilim kurullarýnýn akýl, mantýk ve bilimsel verilere, rakamlara, istatiksel grafiklere dayanarak yaptýklarý açýklamalar ise logoslar olarak karþýmýza çýkar. Meselenin çok önemli bir boyutu da bu virüsün farklý rejim ve siyasal iktidarlarda deðiþik etkilerinin olmasýdýr. Totaliter, otoriter rejimlerin bu virüsle mücadele yöntemleri ve aldýklarý sert önlemlerle demokratik ülke ve rejimlerin virüsle mücadele tedbirleri arasýnda fark var mýdýr? Ya da siyasal iktidarlar ve rejimler bütün bu tedbirleri alýrken özgürlük- saðlýk ve güvenlik dengesini nasýl deðerlendirmektedir.? Totaliter ve otoriter Dünyayý etkisi altýna alan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sivrisinekler aracýlýðýyla bulaþmadýðý bildirildi. Saðlýk Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Týbbi Mikrobiyoloji ve Týbbi Viroloji Uzmaný Doç. Dr. Fatih Þahiner, havalarýn ýsýnmasý ve yaz mevsiminin gelmesiyle yeni tip koronavirüsün sivrisinekler aracýlýðýyla taþýnabileceði endiþesi oluþtuðuna iþaret etti. Her virüsün her canlýyý enfekte edemeyeceðini ve hastalýk oluþturmayacaðýný bildiren Þahiner, kýzamýk ve su çiçeði gibi bazý virüslerin sadece insanlarda enfeksiyonlara neden olduðunu, bazý virüslerin ise hem insanlarda hem de hayvanlarda enfeksiyonlara neden olduðunu belirtti. Doç. Dr. Þahiner, her virüsün her hayvaný enfekte Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:30 Sayý: HAZÝRAN 2020 ÇARÞAMBA Kuruluþ: 01 ÞUBAT 1991 ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn San.Tic.A.Þ) Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Tüzel Kiþi Temsilcisi, Ýmtiyaz Sahibi Þevket ERZEN Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Erol TAÞKAN Veysel Uysal hotmail.com Riya Ümit ÞENGÜN EÐÝTÝMCÝ- YAZAR Ýnsanlýðýn Acizliðine En Son Delil Koronavirüs Ýlleti Gazeteci Yazar Recep MEBET Muhabirler Fatih AKBAÞ M. Burak YALÇIN Fatih BATTAR Enise AÐBAL ÜÞÜMÜÞ Sayfa Editörleri Barýþ SOL Murat ÖZTEN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM VAHYÝN IÞIÐINDA SERBEST KÜRSÜ edemeyeceðini vurgulayarak, "Bazý virüsler sivrisineklerle bulaþabilmektedir. Bunun iyi bilinen bir örneði ülkemizde enfeksiyonlara neden olan Batý Nil virüsüdür. Batý Nil virüsü, sivrisinekle bulaþan bir virüs olduðu halde insandan insana sivrisinek ýsýrýðýyla bulaþmaz." dedi. "Sivrisinekler koronavirüs için biyolojik vektör deðil" Ýnsan kanýnda çok kýsa süre ve düþük miktarda virüs bulunduðunu dile getiren Þahiner, "Sivrisinekler biyolojik vektörü olduklarý Batý Nil virüsünü bile insandan insana bulaþtýrmazlar. Bu nedenle kuþlar virüsün asýl konaðýyken insanlar Batý Nil virüsü için son konak olarak tanýmlanýr." ifadesini kullandý. Doç. Dr. Þahiner, koronavirüsün baþlýca solunum Özel Ýlan Reklam (cm x sütun) KDV Hariç : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x 10 cm.) : Toplantý ilanlarý (Maktu)...: Birinci sayfa (maktu) ilan (3 st. x 6 cm.) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x 5 cm.) : Baský Kadir SOL ve ikiyüzlülüðün en bariz örneðidir. Riyakâr insanlarýn amaçlarý dünyalýk bir þeyler elde etmektir. Bu tür insanlar esas kimlik ve kiþilikleri ile deðilde, yaranmaya çalýþtýklarý kiþilerin hoþuna giden kimlikle görünmeye çalýþarak amaçlarýna ulaþmayý hedeflerler. Riyakâr insanlar, bilmezler ki mülkün sahibi "Bizim bilgimiz dýþýnda bir yaprak bile kýmýldamaz" (Enam 59) buyuran, Yüce Rabbimizdir. Allah için yapmasý gereken bir davranýþý, menfaat ve çýkar elde etmek için taklalar atarak, kullardan beklemesi, Kur'aný Kerim'in deyimi ile münafýklýðýn alametlerindendir. Ýmanda tam kemale erip, islamý gönüllerine sindiremeyen insanlar, Allah'a sýðýnmak, ondan istemek yerine, insanlarýn beðenisini kazanarak, onlardan menfaat elde etmeye çalýþýrlar. Riyakâr insanlar Allah'ýn iradesine tam olarak teslim olamadýklarýndan dolayý dünyalýk menfaat ve çýkarlarý söz konusu olduðu zaman kimliklerinden, kiþiliklerinden ve inanç deðerlerinden çok rahat taviz verebilirler. Kur'an ahlaký ile ahlaklanan, Allah'a ve ahiret gününe inanan bir müminin inanç deðerlerinden taviz vermesi, hele de ikiyüzlülük yapmasý mümkün olamaz. Olmamasý gerekir. Bilir ki sonsuz ilim sahibi olan Allah, yaptýklarýmýzý da kalplerimizde olaný da, niyetlerimizi de bilir. Hayatýnýn her karesinde Allah'ýn rýzasýný kazanma gayreti içerisinde olan, güzel ahlaki meziyetlere sahip, samimi kullarý, Rabbim zaten sevmesi gerekenlere sevdirir. Yeter ki biz ona kul olma gayreti içerisinde olalým. Mümin yaptýðý veya yapacaðý her türlü iþ davranýþ ve amellerinde sadece yaratanýn rýza ve hoþnutluðunu gözetendir. Bazen bazýlarýmýz iþ ve amellere riyanýn karýþtýðýný, yapýlanlarýn gösteriþten öte, Allah katýnda bir anlam ifade etmeyip psikolojik bir hastalýða yakalandýklarýný bile fark edemezler. Kur'an'da bu tür insanlara 'Kalplerinde hastalýk olanlar' diye tabir edilir. Kur'an ve sünnet referans alýnmadýðý zaman, insanlar bilmez ki nefis ve þeytanýn oyuncaðý haline gelirler. Ýnsan ancak kendisini ihlâs ve samimiyet testine tabi tutarak, yapacaðý bir muhasebe ve ilahi vahyin mesajý ile bütünleþerek yanlýþlarýný fark ederek kendisine ve davranýþlarýna yeni bir yön verir. Yoksa sadece heva ve heveslerin peþinde koþmaya devam eder. Ýnsanda ki övülme arzusu veya yerilme korkusu, riyanýn önemli nedenlerindendir. Ýlacý ise nefisle mücadele ve takvadýr. Riyakâr insanlar riyanýn kalbi bozduðunu, Allah'ýn baðýþlamasýndan kendisini uzaklaþtýrdýðýný, ahirette ki azabýný ve kendisine olan gazabýný unutarak, bir þeyler elde edilmeye çalýþýlýrken Allah'ýn rýzasýný kaybetmek pahasýna kullarýn gözüne girmeye çalýþmak bu tür insanlara ne bu dünya da, ne de ahirette bir fayda saðlamaz. Ýnsan, hiçbir zaman kullarýn kalplerinin yaratanýn kudretinde olduðunu, her türlü imkân ve rýzký verenin yalnýz Allah olduðunu, fanilerden bekleyenlerin ise zilletten kurtulamayacaðýný unutmamalýdýr. Yeter ki insanlar samimi olsunlar. Rablerine sýðýnarak, ona yönelip, öncelikleri onun rýzasý olsun. Ondan sonra da onun kapsýný çalarak istek ve taleplerde bulunsunlar. Hiç umulmadýk yerlerden kapýlar açmak ise yegâne güç sahibi olan Rabbimizdendir. Riyadan kurtulup Allah'a yakýnlaþmanýn yegâne yolu her þeyimizle samimi olmak, Rabbimizin rýzasýný öne çýkarmak, her þeyimizle ihlâslý ve takva sahibi olmaktýr. Dünyada da, ahirette de, insanlara menfaat saðlayacak tek güç Yüce Rabbimizdir. Mümin'im diyenler riya gibi bir yanýlgýya düþmez. Bilir ki her þey Allah'ýn bilgisi ve takdiri doðrultusunda tecelli etmektedir. Yüce Rabbimizden; Bizleri riyadan, gösteriþten, ikiyüzlülükten, nifaktan, günahlardan, her türlü yanlýþlýklardan korumasýný ve her konuda birinci öncelik olarak, onun rýzasýný kazanmayý amaçlayan kullardan eylemesini dileriz. devletlerde bu denge güvenlik lehine, demokratik siyasal rejimlerde ise özgürlükten yana mý aðýrlýk kazanmaktadýr? Devletin almýþ olduðu kararlar ve yasaklamalar her þeyden önce meþru mudur? Her iki karþý rejimlerde de bütün bu tedbirlere karþý bireylerin ve toplumlarýn tepkisi ifade özgürlüðü kapsamýnda mý deðerlendirilmelidir, gibi sorular siyaset felsefesinin olduðu kadar her yurttaþýnda ilgi alanýna girmektedir. Totaliter rejimle yönetilen Kuzey Kore'de bu virüsün etkisi tam olarak bilinmemektedir. Ziya devlet baþkanýnýn hayatta olup olmadýðý dahi bir haftada kendi paylaþtýðý fotolardan anlaþýlmýþtýr. Bu ülkenin kapalý kutu oluþu, insan hak ve özgürlüklerinin baský altýnda olmasý virüs konusunda yapýlan açýklamalarýn kuþku doðurmasýný kaçýnýlmaz kýlmýþtýr. Gerçi dünya ile baðlantýsýný kesmiþ olmasý da virüsün yayýlmasýnýn engellenmesinde en büyük avantajý olmuþtur. Virüsün ortaya çýktýðý ülke olan Çin devleti sert tedbirlere baþvurmuþ bu kapsamda zaten yok denecek derecedeki bireysel hak ve özgürlükleri aþýrý derecede kýsýtlamýþtýr. Hatta neredeyse tüm þehirleri karantinaya alarak hayalet þehirler oluþturmuþtur. Yurttaþlar, bireyler ve toplum bu kararlarý sorgulamaksýzýn uygulamýþtýr. Bununla birlikte inanýlmaz kýsa sürelerde hastaneler kurabilmesi ve virüsün yayýlmasýný önlemek için radikal kararlar alabilmesi rejimin otoriterliðinden de kaynaklanmýþtýr. Demokratik ülkeler koronavirüsle mücadelede baþarýsýz mý oldu? Cevabýmýz evet ise bunun sebepleri nelerdir, sorularý bize bu ülkelerin yönetim biçimlerini sorgulama hakký verecektir sanýrým. Demokrasi ile yönetilen devletler tedbiren sokaða çýkma kýsýtlamasý, ardýndan karantina uygulamasý kararýný almakta hem geç kalmýþ hem de bir hayli zorlanmýþlardýr. Ýþte tam da burada bir demokrasi paradoksundan bahsetmek mümkündür. Çünkü demokratik ülkelerde siyasal iktidarýn böylesi önemli kararlar alabilmesi için öncelikle kamuoyunu ikna etmesi gerekmektedir. Aksi halde yurttaþlar bunu özgürlüklerine darbe olarak yorumlayýp ifade özgürlüðü kazanýmýndan hareketle protesto hakkýný kullanacak belki de sivil itaatsizlik eylemlerine baþlayacaktýr. Ýþte bu ve benzere gerekçelerle demokratik ülkelerin siyasal iktidarlarý koronavirüs salgýnýnda bir otoriter rejimler kadar hýzlý karar alamadý ve sert tedbirlere baþvurmada geç kaldý. Bunun sonucunda vaka sayýsý ve ölüm oraný demokratik ülkelerde birinci sýraya yükseldi. Türkiye, bu virüsle mücadelede insaný yaþat ki devlet yaþasýn düsturuyla baþýndan beri ciddi tedbirler almaya çalýþmýþtýr. Özellikle Bilim Kurulunun oluþturulmasý ve kurumun Saðlýk Bakanlýðýyla eþgüdüm halinde çalýþmasý neticesinde virüs kontrol altýna alýþmýþtýr. Devletimiz 31 büyükþehir ve Zonguldak'ta sokaða çýkma yasaðý uygulamýþtýr. Yine bazý köy ve mahalleler karantinaya alýnmýþ ilave tedbirler kapsamýnda 65 yaþ üstü yurttaþlar ile 20 yaþ altý çocuk ve gençlerin sokaða çýkýþý yasaklanmýþtýr. Bütün bu tedbirler yanýnda ücretsiz maske daðýtýmý saðlanmýþ ve sosyal vefa gruplarý sayesinde vatandaþlarýn ihtiyaçlarý karþýlanmýþtýr. Bu süreç Saðlýk Bakanlýðý ve siyasal iktidar tarafýndan eksikliklerine raðmen þeffaf bir þekilde yürütülmektedir. Bütün bu çabalar Avrupa ülkelerine nispetle ülkemizin baþarýlý olmasýný saðlamýþtýr. Yurttaþlarýn devlete olan itimadý, inançlarýmýzýn gereði itaatkar toplum yapýmýz da elbette önem arz etmektedir. Bütün bunlarýn yanýnda bireylerin yasaða raðmen sokaða çýkmakta ýsrarcý olmasý, sosyal mesafe kuralýný zaman zaman ihmal etmesi toplumun tepkisine neden olmuþ dolayýsýyla iktidarýn cezai iþlem kararýna yol açmýþtýr. Kimi düþünür ve yazarlarýn siyasal iktidarý eksiklikleri üzerinden eleþtirisi ifade özgürlüðü baðlamýnda deðerlendirilmelidir. Elbette bu süreç siyasetten ekonomiye, eðitimden sanata hattý zatýnda hayatýn bütün alanlarýnda etkisini göstermiþ ve Türk toplumunu adeta sýnava tabi tutmuþtur. Ýnþallah milletimiz ve devletimiz bu imtihandan bir an önce baþarýyla çýkacaktýr. Buradan hareketle acizliðimizin farkýnda olarak þer bildiklerimizden hayýr çýkmasý duasýyla, bu belanýn sona erip özlenen güzel günlere en çok sevilenin- peygamberimizin- hatrýna kavuþabileceðimizi ümit ediyoruz. Koronavirüs sivrisineklerle bulaþmaz yolu ile bulaþtýðýný hatýrlatarak, þunlarý kaydetti: "Koronavirüs, insanlarýn kanýnda çok kýsa süre ve solunum yolu ile dýþký örneklerine kýyasla, düþük miktarda bulunur. Sivrisinekler, koronavirüs için biyolojik vektör de deðildir. Koronavirüs, sivrisineklerle bulaþmazlar. Sivrisinek mekanik vektör bile olsa bulaþma çok olasý deðil. Bu virüsün sivrisinek ýsýrýðýný býrakalým, kan transfüzyonu (kan baðýþý) ile bulaþmasý ve enfeksiyon oluþturmasý bile beklenen bir durum deðil. ABD Gýda ve Ýlaç Ýdaresine (FDA) göre, Kovid-19'un kan transfüzyonuyla bulaþtýðýnýn bildirildiði bir rapor veya þüphelenilmiþ bir vaka da yoktur. Son yirmi yýlda (SARS ve MERS-CoV) ortaya çýkan diðer iki koronavirüs için de herhangi bir transfüzyon iletim vakasý bildirilmemiþ." (AA) 5,00 75,00 100,00 200, 00 30,00 ABONE ÞARTLARI Kentiçi Yýllýk : 200 Yurtiçi : 400 Yurt Dýþý : 300 Euro ABONE (6 AYLIK) Kentiçi : 115 Yurtiçi : 230 Yurtdýþý : 150 Euro Tel: (pbx) - Faks: Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/ ÝLKADIM BASIMEVÝ Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar Ýþ Mrk. Bodrum Kat No:4 ÇORUM Gsm:

10 10 ÇARÞAMBA 3 HAZÝRAN 2020 Necip Dere son yolculuðuna uðurlandý Merhum için Sungurlu Ulu Camii nde cenaze namazý kýlýndý. Muhsin Dere ve yakýnlarý taziyeleri kabul etti. Cenaze namazýnýn ardýndan Necip Dere için dua edildi. Necip Dere Milli Savunma Bakan Yardýmcýsý Muhsin Dere nin babasý Necip Dere (78), Sungurlu ilçesinde son yolculuðuna uðurlandý. Akçay Mahallesi nde ikamet eden Necip Dere, geçirdiði kalp rahatsýzlýðý sonucu Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde vefat etti. Merhumun cenazesi dün öðle namazýný müteakip Sungurlu Ulucami de kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Baðcýlý (Müdü) köyünde topraða verildi. Cenazeye Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Kýrýkkale Valisi Yunus Sezer, Cumhurbaþkanlýðý Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Emin Baysa, Savunma Sanayi Baþkaný Ýsmail Demir, Çorum Belediye Baþkaný Dr. Halil Ýbrahim Aþgýn, Sungurlu Kaymakam Vekili Yunus Ataman, Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner, Tarým Ýþletmeleri Genel Müdür Yardýmcýsý Ali Osman Kýyak, Büro Memur Sen Genel Baþkaný Yusuf Yazgan, daire müdürleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. (ÝHA) Cenaze törenine çok sayýda vatandaþ katýldý. Cenaze namazýnýn ardýndan merhum Necip Dere Baðcýlý köyünde topraða verildi. Havalar ýsýndý sessiz katile dikkat! Havalarýn ýsýnmasýyla birlikte kene vakalarýnda da artýþ yaþanmaya baþladý. Kene ölümlerinin çoðunluðu Sivas, Çorum, Gümüþhane, Karabük ve Yozgat ta görülüyor. TEDBÝR ALINMAZ ÝSE ÇOK FAZLA OLACAK' Bu yýl vakalarýn normalden daha erken görülmeye baþladýðýný ifade eden Prof. Dr. Çetin, "KKKA vakalarýný nisan sonu veya mayýs baþý gibi görmeye alýþkýnýz. Ancak bu sene maalesef 1.5 ay önce bir sürede KKKA vakalarý gelmeye baþladý. Bizim geçen yýl bu dönemde vaka sayýlarýmýz 7 ila 8 iken þu anda 40'larý bulan vakalarýmýz var. Bunlarýn yaklaþýk 8-9'u çocuk. Bu zamana kadar 1 can kaybýmýz oldu. Mevcut hastalarýmýzýn tedavisi çok iyi bir þekilde devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi de bu noktada dünyadaki en iyi tedaviyi yapan hastane konumundadýr. Þu anda 35 yatan hastamýz var. Geçen yýldan 1,5 ay daha erken bir þekilde kene popülasyonu ve vakalarýmýz çok hýzla arttý. Geçen yýlki rakamlarýmýzýn 6-7 katý daha fazla vakamýz var. Geçen yýl 122 vakamýz vardý ve 5 kiþi hayatýný kaybetmiþti. Bu yýl þu ana kadar vakamýz 40'ý buldu. Eðer tedbir alýnmaz ise bu sene kene vakalarýnýn çok fazla sayýda göreceðimizi ve hasta sayýmýzýn da yine ayný þekilde çok yüksek olacaðýný ön görüyoruz" diye konuþtu. 'AÞI GELÝÞTÝRME OLDUKÇA YAVAÞ ÝLERLÝYOR' Aþý çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Çetin, "Kene popülasyonu çok hýzlý ürüyor. 1 keneden kenenin ürediðini biliyoruz. Bununla mücadele hýzlý yapýlmazsa kene bizim mücadelemizden daha hýzlý bir þekilde çoðalýr ve vaka sayýmýz artar. Bu tip hastalýklara karþý aþý geliþtirme oldukça yavaþ ilerliyor. Çünkü normalde bunlar hayvanlarda hastalýk yapan ancak insanlarda yapmamasý gereken bir süreçken maalesef insanlarda da hastalýk yapmaya baþladýlar. Bundan dolayý da aþýnýn geliþtirilmesi uzun sürüyor" diye konuþtu. 'KORONAVÝRÜS ETKÝLEDÝ' Prof.Dr. Çetin, bu yýl kene popülasyonunun artmasýnda tarýmsal ve hayvansal ilaçlamanýn azalmasýnýn da etkili olduðunu belirterek, "Tarým ve hayvancýlýk faaliyetlerinin azalmasý ve yeterli ilaçlamalarýn yapýlmamasýnýn da kene sayýsýný artýrdýðýný düþünüyoruz" dedi. ÝL SAÐLIK MÜDÜRLÜKLERÝ VATANDAÞLARI UYARIYOR Ýl Saðlýk Müdürlükleri sesiz katile karþý vatandaþlarý uyarýyor. Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýnýn kene ýsýrmalarýna baðlý ortaya çýkan bir hastalýk olduðu belirtilen uyarýda, havalarýn ýsýnmasýyla vaka sayýlarýnda artýþ görüldüðüne dikkati çekilerek, vatandaþlar hastalýktan korunmak için bahçe, tarla, ahýr ve pikniðe giderken uzun kollu ve açýk renkli elbise giymeleri, pantolon paçalarý çorap içine alýnarak, eve dönüþlerde mutlaka vücut ve elbiselerini kontrol etmeleri isteniyor. Kýrým Kongo Kanamalý Ateþinin ölümle sonuçlanabileceði ve hastalýðýn hafif þekilde atlatýlmasýnýn erken teþhis ve tedavi ile mümkün olabileceði hatýrlatýlan il saðlýk müdürlüðü açýklamasýnda, kene ýsýrmasýnda yapýlmasý gerekenler ise þöyle sýralanýyor: "Kenelerin insan vücuduna tutunmalarýnda çýplak elle temas etmeden en kýsa sürede ince uçlu pens veya eldiven, bez ve poþet gibi çýplak elle temasý önleyen malzemeler kullanýlarak çýkarýlmalý, kene tutunan yeri, su ve sabunla temizleyerek, tentürdiyot veya baticon gibi bir antiseptik ile silinmelidir. 10 gün içinde ateþ, halsizlik, baþ aðrýsý, eklem aðrýsý gibi þikayetler görülürse en kýsa zamanda bir saðlýk kuruluþuna müracaat edilmelidir." UYGULAMA VE ARAÞTIRMA MERKEZÝ KURULDU Vakalarda yaþanan artýþlar bilim adamlarýný harekete geçirdi. Hitit Üniversitesi bünyesinde kene kaynaklý hastalýklarla ilgili uygulama ve araþtýrma faaliyetleri yürütmek üzere araþtýrma merkezi kuruldu. Kene Kaynaklý Hastalýk Çalýþmalarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü ne ise Prof. Dr. Ayþegül Taylan Özkan atandý. Hitit Üniversitesi'nden yapýlan açýklama da, Türkiye'de her yýl binlerce insanýn kene tutmasý ve buna baðlý hastalýklardan etkilendiði belirtildi. Ülkemizdeki kene faunasýnýn 47 türden oluþtuðunu bunlarýn 31'nin insanlar üzerinde konaklayabildiðine dikkat çekilen açýklama da, bu nedenle kene kaynaklý hastalýklarýn, hayvan ve insan saðlýðý açýsýndan öneminin giderek arttýðýna vurgu yapýldý. EN UYGUN ÇÖZÜM ARAÞTIRILACAK Uygulama ve araþtýrma merkezinde keneler baþta olmak üzere eklem bacaklý vektörler ve naklettikleri hastalýklarýn neden olduðu sorunlarýn insan ve hayvan saðlýðý bakýmýndan önemini, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yönlerini tüm ayrýntýlarýyla ortaya koymak ve bu sorunlarýn çözümünde en uygun yöntemleri belirlemek amacýyla araþtýrmalar yapýlmasýnýn planladýðýnýn ifade edildiði açýklama da, þu ayrýntýlara yer verildi: "Üniversite bünyesinde, kene enfekstasyonlarý ve kene kaynaklý hastalýklar konusunda gerçekleþtirilen her türlü aktiviteye destek verecek olan araþtýrma merkezinin, üniversite içinde gerekli koordinasyonu saðlamak, yeni teknolojileri izlemek, bunlarý Türkiye ye nakletmek ve uygulamaya sokmak için çalýþmak, ayrýca çalýþma alanýnda ihtiyaç duyulan laboratuvarlarý kurmak, ileri teknolojiye sahip cihazlarla donatmak ve bunlarýn iþlevselliðini saðlamak gibi faaliyetlerde de bulunacak. TEK TIP-TEK SAÐLIK MODELÝ ESAS ALINACAK Tek Týp-Tek Saðlýk olgusunun en önemli uðraþ alanýný hayvanlardan insanlara bulaþan ve halk saðlýðýný yakýndan ilgilendiren hastalýklarla savaþ oluþturduðu düþüncesiyle, Merkez in faaliyetleri, týp, biyoloji, veterinerlik gibi hayvan ve insan saðlýðýyla ilgili bütün bölüm ve programlardaki akademisyen, araþtýrmacý ve öðrencileri kapsayacak. Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi baþta olmak üzere kene ve kene kaynaklý hastalýklarýn endemik olduðu bir bölgede yer alan Çorum için de önemli katkýlar sunmasý beklenen uygulama ve araþtýrma merkezi, gerek taný gerekse tedavi alanýnda oldukça yetkin bir kadroyla, halk saðlýðý, veterinerlik, biyoloji, saðlýk gibi konularda çalýþan lisans, yüksek lisans, doktora mezunlarýmýza çeþitli açýlardan mesleðe hazýrlanmalarý için katký sunma amacýný taþýyor."olu'da ölümlü vakalarýn görüldüðü yerler arasýnda.türkiye'de 2002 ile 2017 yýllarý arasýnda görülen 10 bin 562 Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi hastalýðý (KKKA) vakalarýnda 501 kiþi hayatýný kaybetti. Son olarak geçen hafta sonu Bitlis'in Hizan ilçesinde 12 yaþýndaki bir çocuk kene ýsýrmasý sonucu hayatýný kaybetti. Ülkemizdeki kene faunasýnýn 47 türden oluþtuðunu bunlarýn 31'nin insanlar üzerinde konaklayabildiðine dikkat çekiliyor. Prof.Dr. Ýlhan Çetin, bu yýl kene popülasyonunun artmasýnda koronavirüsle mücadele günlerinde tarýmsal ve hayvansal ilaçlamanýn azalmasýnýn da etkili olduðunu belirtti. Kene kaynaklý hastalýklarýn, hayvan ve insan saðlýðý açýsýndan öneminin giderek artmasý ve vakalardaki artýþ bilim adamlarýný harekete geçirdi. Hitit Üniversitesi bünyesinde kene kaynaklý hastalýklarla ilgili uygulama ve araþtýrma faaliyetleri yürütmek üzere araþtýrma merkezi kuruldu. KENE VAKALARI GEÇEN SENELERE GÖRE 7 KAT ARTTI Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Týp Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ýlhan Çetin, KKKA hastalýðýnýn Türkiye'de ilk olarak Tokat'ta bir hemþirede rastlandýðýný hatýrlatarak, "KKKAbizim bölgemizin çok ciddi bir hastalýðýdýr. Özellikle Tokat, Sivas, Giresun, Gümüþhane, Bayburt, Erzincan ve Yozgat illerini içerisine alan bir bölgelerde çok yoðun bir þekilde kene popülasyonu ve bu keneden kaynaklanan bir hastalýk olarak karþýmýza çýkmaktadýr. Özellikle bu bölgede olmasýnýn sebebi kenenin yaþam alanlarýnýn bu bölgede daha çok olumlu koþullarýn oluþmasýndan kaynaklanmaktadýr" dedi. (Haber Merkezi)

11 ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþacak makina sektöründe deneyimli TEKNÝK RESSAM ve MAKÝNA MÜHENDÝSÝ çalýþma arkadaþlarý aramaktayýz. K1 Mühendislik San. Tic. Ltd. Þti. Adres: Mimar Sinan Mah. Ankara Yolu (Ç.HAK:1038) (Ç.HAK:1046) 1. Cad. No: 3 Tel: Eleman Aranýyor Kaynakçý Usta-Kalfa ve çýraklar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur Ölçerler Tarým Makinalarý KSS 69. Sokak No:6/A Çorum ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... Resmi ilanlar de Çorum Yumurta Ýlkokulu onarým inþaatý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Toplantý Salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Temel Eðitim Kurumlarý 1 Grup onarým inþaatý iþi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Toplantý Salonu Çorum Ýl Özel Ýdaresi Çorum Merkez Ýlçede Bulunan 2 Adet Ortaokul Ýçin Ahþap Metal Atölyesi ile Yazýlým ve Tasarým Atölyesi için Donatým Malzemesi Alýmý Ýþi mal alýmý. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Saat: Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2 adet üretero-fiberskop alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eðitim Araþtýrma Hastanesi- Satýnalma Birimi 4 HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý 15 Temmuz Hürriyet Parký WC Tadilat Yapým Ýþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat: 5 Ýhale Odasý Çorum Belediye Baþkanlýðý Tel örgü yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat: 5 Ýhale Odasý Saat: (Ç.HAK:1030) ÇATI VE MAKÝNE ÝÞÝNDEN ANLAYAN KAYNAKÇI ALINACAKTIR Adres: Küçük Sanayi Sitesi 6. Cadde No:15 Telefon: MOTOR USTASI ARANIYOR Servisimizde görevlendirilmek üzere motor ustasý alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý (Ç.HAK:1041) gerekmektedir. Mür. Tel: HAZÝRAN Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Raf tablasý - ara baðlantý direði - cývata somun alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eðitim Araþtýrma Hastanesi Konferans Salonu Çorum Ýl Özel Ýdaresi Çorum Merkez Cumhuriyet Anadolu Lisesi Onarým Ýnþaatý yapým iþi. Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Toplantý Salonu Osmancýk Belediye Baþkanlýðý Kilitli beton parketaþ, beton bordür taþ döþemesi, baca ve ýzgara yükseltilmesi yapým iþi. Yer: Osmancýk Belediye Baþkanlýðý Meclis Toplantý Salonu Saat: HAZÝRAN Hitit Üniversitesi Yapý Ýþleri ve Teknik Daire Baþkanlýðý Kuzey Kampüs 1 Etap Ýlahiyat Fakültesi ve Kampüs altyapýsý ikmal iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Buhara Toplantý Salonu Saat: ELEMANLAR ALINACAK * Bayan ön muhasebe * Bay-Bayan teknik ressam * Taþlamacý * Kaynakcý * Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Karabekir Döküm Ankara Asfaltý 8. Km. ÇORUM (Ç.HAK:1031) (Volkswagen Ahlatcý Otomotiv Karþýsý) Tel: ÇALIÞMA ARKADAÞI ARIYORUZ * yaþ arasý * Sürücü belgesi olan * Satýþ ve pazarlama deneyimine sahip * Ön muhasebe tecrübesi ve stok alýþ/satýþ bilgisi olan * Vega muhasebe programý kullanabilen * Ýnternet satýþ ve takibi yapabilecek * Elektrik/elektronik iþine yatkýn takým yöneticisi aranýyor. ÖZYILMAZ ELEKTRÝK ELEKTRONÝK (Ç.HAK:1040) Tel: Adres: Akþemseddin Cad. No: 141/E Eleman Aranýyor Deðirmen sektöründe çalýþtýrýlmak üzere deneyimli 35 yaþýný aþmamýþ kaynakçýlar ve yetiþtirilmek üzere çýraklar alýnacaktýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: KSS Sanayi Caddesi No: 160 Mür. Tel: (Ç.HAK:1047) ÇARÞAMBA 3 HAZÝRAN CNC Torna ve Freze Operatörü En az 3 yýl CNC Torna/Freze tezgahlarýnda çalýþýyor olmak. 2 eksen torna, 3,4,5 eksen dik iþleme merkezlerinde operasyonlarý yürütebilecek. Parçalarýn iþlenebilmesi için gereken takým, fikstür ve aparatlarýn kurulumlarýný ve takým ölçümlerini pratik olarak yapabiliyor olmak. Teknik resim okuma bilgisine sahip, ölçüm aletlerini kullanabilen, kesici takým bilgisine sahip olmak. Verilen teknik resimlere göre parçalarýn ölçüsel ve görsel kontrolünü yapabiliyor olmak. Ekip personeli veya ekip yönetiminde çalýþabilecek durumda olmak. Yüksek kalite standartlarýnda ve vardiyalý düzende çalýþabilecek durumda olmak. Öðrenmeye ve öðretmeye istekli olmak. Askerlik görevini yerine getirmiþ. YAÐMAKSAN Makina Sanayi Organize Sanayi Bölgesi 12.Cad No: 6 ÇORUM / TURKEY (Ç.HAK:1037) Daðýtým Elemaný Aranýyor Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek üzere motosikleti olan daðýtým elemaný alýnacaktýr. Ücret tatminkardýr. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir. Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM TORNACI ARANIYOR Firmamýzýn üniversal torna bölümünde çalýþtýrýlmak üzere dolgun maaþla eleman alýnacaktýr. GAZEL DEÐÝRMEN MAKÝNALARI Tel: Adres: Organize Sanayi Bölgesi 8. Cad. No: 4 (Ç.HAK:900) (+90) (+90) Çorum Ýl Özel Ýdaresi Temel Eðitim Okullarý 3,Grup onarým inþaatý iþi yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Toplantý Salonu Çorum Ýl Özel Ýdaresi YÝTÝK TC numaralý Ýsmet UYÐUR a ait Sarsýlmaz marka Kýlýç 2000 Light Çal 9 parabellum T numaralý tabanca ruhsatý kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Ýsmet UYGUR T.C.No: (Ç.HAK:1050) YÝTÝK Çorum Valiliði Göç Ýdaresi Müdürlüðü nden almýþ olduðum geçici kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Nasir UZBEK Seraj oðlu 1993 Doðumlu (Ç.HAK:1051) YÝTÝK Çorum Valiliði Göç Ýdaresi Müdürlüðü nden almýþ olduðum geçici kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Afaf Mohammed ALI OHAB Irak Doðumlu Yabancý Kimlik No: (Ç.HAK:1049) YÝTÝK Ýl Göç Ýdaresi nden aldýðým kimlik belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Ravaa Jadaan Thannon Almahmood Baba Adý: Jadaan 1990 Musul Doðumlu (Ç.HAK:1052) 9 HAZÝRAN Kargý Belediye Baþkanlýðý 8 cm'lik Normal Çimentolu Buhar Kürlü Beton Kilitli parke taþý ve Deðiþik Çaplarda Muflu Contalý SN 8 Koruge Kanalizasyon Borusu alýmý iþi. Yer: Kargý Belediye Baþkanlðý - Mihrihatun Mahallesi Atatürk Caddesi No: 46 Belediye Meclis Salonu Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Özel Ýdaresi Çorum merkez, Laçin, Dodurga, Osmancýk, Kargý, Uðurludað, Ýskilip, Sungurlu, Boðazkale köy yollarý 1 ve 2 kat asfalt yapýlmasý için elekaltý ve mýcýr malzeme temini nakli ve figüre yapýlmasý yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi - Yol ve Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü Saat: HAZÝRAN Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðýna baðlý MEcitözü ve Oðuzlar Ýlçe Jandarma Komutanlýklarýna ait lojman binalarýnýn doðalgaz dönüþüm yapým iþi. Yer: Çorum Ýl Jandarma Komutanlýðý Ýhale Komisyonu Odasý 12 HAZÝRAN Çorum Belediye Baþkanlýðý Fevzi Çakmak 3 Cadde-Cemilbey Caddesi arasý yaðmursuyu kollektörü yapým iþi. Yer: Çorum Belediyesi Hizmet Binasý Kat:5 Ýhale Odasý

12 Spor ÇORUM ÇARÞAMBA 03 HAZÝRAN 2020 Çorum Beþiktaþ Spor Okulu ndan Þehit ve Gazi Ailelerine büyük jest. Siyah Beyazlý kulübün Çorum da açtýðý spor okullarýna kayýt yaptýracak þehit ve gazi çocuklarýndan ücret alýnmayacak. Çorum Beþiktaþlýlar Derneði Baþkaný Ýsmail Ateþ in organizesinde kurulan Çorum Beþiktaþ Spor Okulu nda 25 kiþilik uzman antrenör gözetiminde verilecek ve futbol, basketbol, voleybol, cimnastik, yüzme ve satranç branþlarýnda açýlacak kurslara 5-15 yaþ arasý herkes katýlabilecek. Baþkan Ýsmail Ateþ in hafta baþýnda yaptýðý açýklamada bu kurslarýn þehit ve gazi çocuklarýna ücretsiz olduðunu açýklamasýnýn ardýndan Çorum Þehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneði Baþkaný Galip Deniz, kendisini ziyaret ederek beþ çocuðun Beþiktaþ Spor Okulu na kaytýný yaptýrdý. Ziyaret sýrasýnda konuþan Beþiktaþlýlar Derneði Baþkaný Ýsmail Ateþ, Galip Deniz i yaptýðý görevden dolayý tebrik etti ve kendileri adýna son derece deðerli bir derneðin yöneciliðini yaptýklarýný söyledi. Dernek olarak geçmiþtede bu tür organizelere büyük önem verdiklerini belirten Ateþ Ýyi bir Beþiktaþlý olmak iyi bir insan olmayý gerektiriyor. Bu ülke için canýný feda etmiþ þehitlerimizin emanetlerine sahip çýkmak ve onlara kucak açmak bizim en önemli görevlerimizden biridir. Biz hem dernek hemde spor okulu olarak çocuklarýmýzýn hep yanýndayýz. Bugün beþ çocuðumuz kayýtlarýný yaptýrdý, dileðimiz tüm þehitlerimizin emanetlerinin Beþiktaþ Spor Okulu na kayýt yaptýrmalarý dedi. Çorum Þehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneði Baþkaný Galip Deniz ise Beþiktaþ Spor Okulu na bu jestinden dolayý teþekkür etti. Deniz Bu çocuklarýmýzýn geleceðini görmesi ve kendilerini geliþtirmeleri açýsýndan bu yaklaþým çok önemli. Bu organizeyi Beþiktaþ gibi büyük bir camianýn gerçekleþtirmesinden ayrýca çok mutluyuz. Yapýlanlarýn tabiki hiç bir maddi karþýlýðý olamaz, manevi deðerine ise fiyat biçilemez. Çocuklarýmýz bugünden sonra Babamýz bu millet için þehit oldu ve bu millette bize sahip çýktý diye gururlanacaklardýr. Þehit aileleri adýna tekrar tüm Çorum Beþiktaþlýlar Derneði ne teþekkür ediyorum dedi. (Haber Merkezi) Çorum futbolunun mihenk taþlarýndan MURAT KARASU Çorum futbol tarihinde en fazla ismi Türk futboluna kazandýran kulüp olarak öne çýkan Gençlerbirliði nin ilk kuruluþ yýllarýndan bir foto yýlýnda kurulan Gençlerbirliði futbol kulübü ilk yýldan itibaren Çorum futbolunda söz sahibi olmuþ ve uzun yýllar bu üstünlüðünü sürdürmüþtü. Özellikle genç futbolcularla bu baþarýyý yakalayan Gençlerbirliði nde forma giymiþ çok sayýdaki isim profesyonel imza atarken çok yetenekli olanlar ise o dönemin þartlarý içinde kaybolmuþlardý. Kurulduðu ilk yýllarda amatör Çorum Beþiktaþ Spor Okullarý na Þehit ve Gazi Çocuklarýna ücretsiz olacaðýný açýklayan Baþkan Ýsmail Ateþ in çaðrýsý üzerine Çorum Þehit Aileleri ve Vazife Malülleri Derneði Baþkaný Galip Deniz derneði ziyaret ederek beþ çocuðun kaydýný yaptýrdý. Ýsmail Ateþ iyi bir Beþiktaþlý olmak iyi insan olmayý gerektirdiðini belirterek bu çocuklara sahip çýkmanýn boyunlarýnýn borcu olduðunu söyledi. Dernek Baþkaný Deniz ise Beþiktaþ Derneðini bu anlamlý jestinden dolayý teþekkür etti. Çorum Beþiktaþ Spor Okullarý ndan þehit ve gazi çocuklarýna ücretsiz kurs futbola renk katan Gençlerbirliði nin kadrosunda kimler yokki. Halen öðretmen olarak görev yapan Mustafa Ýdikut hemen yanýnda Mehmet Kip, daha sonra profesyonel olarak forma giyen yeteneði ile izleyenleri mest eden Kenan Yücel, Almanya ya yerleþen ve çocuklarý Türkiye de futbol oynayan Hüseyin Çekirdek kaleci Mustafa Solak yanýnda ise futbolculuðun ardýndan antrenör olarak futbola hizmet veren Þaban Ateþ. Alt sýrada ise Ýlhan Kara hemen yanýnda geçtiðimiz ay içinde kaybettiðimiz o dönemde Gençlerbirliði nde antrenör futbolcu olarak forma giyen Mehmet Hacýismailoðlu yanýnda Nurettin Karaca, yurt dýþýnda bulunan Ünal Güner ve hemen yanýnda da yeteneðinin karþýlýðýný bulamayan isim olarak hep konuþulan Oktay Güner. Çorum futboluna renk katan ve büyük isimler yetiþtiren Gençlerbirliði kulübü sonraki yýllarda gençlerdeki baþarýsý ile söz sahibi olmuþ ve baþarýlý sonuçlara imza atmýþtý. Bu çalýþma sonunda 2000 li yýllarda Gençlerbirliði ile o zamanki ismi Köy Hizmetlerispor kulübü ortak çalýþmasý sonunda Çorum futbol tarihinin alt yapýlardaki en büyük baþarýsý olan U 19 Türkiye Þampiyonluðu kazanýlmýþtý. 45 branþta antrenmanlar baþlýyor Gençlik ve Spor Bakarý Mehmet Muhammet Kasapoðlu pandemi sürecinde kapalý olan spor tesislerinin açýldýðýný ve belirlenen 45 branþta antrenmanlara baþlanacaðýný açýkladý. Çorum Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer de tesislerin yeni düzenlemeye göre hazýrlandýðýný ve Çorum gençliðine hizmet vermeye baþlayacaðýný söyledi. HARUN AKKAYA müzikli form), bisiklet, kürek, bocce, bowling, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Gençlik Merkezleri ve Gençlik Kamplarý ile Bakanlýða baðlý spor teni, motosiklet, cimnastik, muay thai (waikuru), dart, masa tenisi, briç, modern pentatlon, buz pa- tesislerinde uygulanacak önlemleri belirledi. 45 daðcýlýk, okçuluk, dans sporlarý (tekli), oryantiring, eskrim, otomobil sporlarý, geleneksel spor branþtaki çalýþmalara baþlanacak. "Normalleþme sürecinde de enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden çalýþmaya devam çuluðu, satranç, geliþmekte olan spor branþlarý dallarý (atlý sporlar), rafting, geleneksel Türk ok- edeceðiz" (dalga sörfü-paint ball, squash, kuraþ), sualtý sporlarý (tekli), golf, taekwondo (poomse), halter, te- Gençlik ve Spor Bakaný Dr. Mehmet Muharrem Kasapoðlu, yeni normalleþme süreciyle ilgili nis, hava sporlarý, triatlon, herkes için spor (wellness, yoga), vücut geliþtirme, fitness, izcilik, wus- bir deðerlendirme yaptý. Bakan Kasapoðlu, "Bu süreçte, devlet ve millet iþbirliði ile yeni tip korona virüsün olumsuz etkilerini en aza indirgemek Bu genelge doðrultusunda Çorum Gençlik hu (tao), kano, yelken, yüzme dedi. için yoðun bir çalýþma ortaya koyduk" dedi. Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü de tesisleri bu Sürdürülen bu baþarýlý çalýþma sonrasý normalleþme süreci ile beraber, sporcularýn antrenyor. Ýl Müdürü Haþim Eðer, çalýþmaya baþlayacak tedbirler doðrultusunda hizmete hazýr hale getirimanlarýna devam edebilmesi için bakanlýða baðlý branþlarla ilgili olarak gerekli saðlýk þartlarýnýn spor tesislerini, gençleri için de gençlik merkezi hazýr hale getirilerek çocuklara ve gençlere spor ve gençlik kamplarýný 1 Haziran da yeniden hizmete açtýklarýný belirten Bakan Kasapoðlu, "Caledi. Eðer, her yýl açýlan Ýl Spor Merkezleri ile il- yapma imkaný saðlama amacýnda olduklarýný söymia olarak enerji ve motivasyonumuzu kaybetmeden yeni normalleþme sürecinde de çalýþmaya ðýný sözlerine ekledi. gili olarak bakanlýðýn henüz bir çalýþmasý olmadý- devam edeceðiz" diye konuþtu. 18 yaþ altý milli sporcular ile TOHM sporcularýna özel izin Yeni normalleþme sürecinde Gençlik ve Spor Bakanlýðý na baðlý spor tesislerinde 18 yaþ altý milli sporcular ve Türkiye Olimpiyat Hazýrlýk Merkezler (TOHM) sporcularý için bir istisna olacak. Söz konusu 18 yaþ altý sporcular "özel izinle" düzenli antrenmanlara baþlayacaklar. Bu sporcularýn sorun yaþamamalarý için Ýçiþleri Bakanlýðý bu konuda valiliklere bir talimat gönderildiði de aktarýldý. 18 yaþýn altýndaki lisanslý faal sporcular ise sokaða çýkmalarýna izin verilen Çarþamba ve Cuma günleri saat ve saatleri arasýnda tesislerde antrenman yapabilecek. 45 branþta antrenmanlar baþlayacak Tesislerde 45 branþta antrenman yapýlabilecek. Söz konusu 45 branþ ise þöyle: "Atýcýlýk, karate (kata), atletizm, kayak, badminton, kaykay, bilardo, kýzak, binicilik, kickboks (point fighting, Yaþadýðýmýz Pandemi sürecinin olumsuz izlerini yavaþ yavaþ üzerimizden atýyoruz. Tabi ki henüz önümüzde oldukça sýkýntýlý bir süreç var, hocalarýmýzýn deyiþ ile yeni normallerimize alýþmaya ve onlarla yaþamaya çalýþýyoruz. Bu arada üç kurala uyarak bu beladan hep birlikte kurtulacaðýz o yüzden bu kurallara taviz vermeden uyalým. Yaþadýðýmýz bu süreç boyunca ara verdiðimiz spora yeniden kavuþacaðýmýz günler yakýn görülüyor. Gençlik ve Spor Bakanlýðý tesislerde 45 branþýn antrenmaný için gerekli tedbirlerin alýnarak baþlamasýna karar verdi. Çorum da da bunun için gerekli hazýrlýklar yapýlýyor. Takým sporlarýnda henüz böyle bir imkan görünmüyor. Pandemi sonrasý GÖZLEM Halil Öztürk Çorum Beþiktaþlýlar Derneði Baþkaný Ýsmail Ateþ Spor Okullarýna kayýt yaptýran Þehit çocuklarý ile yakýndan ilgilendi ve onlarla sohbet ederek baþarýlar diledi Futbol da ise profesyonel ve amatör camia yavaþtan hazýrlýklarýna baþlayacaklar. Profesyonel Lig temsilcimiz Çorum FK ve BALTemsilcimiz Osmanýk Belediyespor 18 Temmuz da 1. Amatör Küme de mücadele eden takýmlarý ise 26 Temmuz da oynayacaklarý maçlar için önümüzdeki günlerde çalýþmaya baþlayacaklar. Çorum FK için sezonun son altý maçýndan dördü iç sahada oynayacak ve iki deplasmanda grupta zirvedeki iki takým Manisa FK ve Samsunspor ile karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn kalan haftalarda korkulu rüyayý görmeyecek puanlarý en kýsa sürede toplayarak yeni sezon için alternatif isimleri görme fýrsatýný bulacaðý þartlarý oluþturmasý yapýlanma adýna son derece önemli. Futbolun garantisi yok matematiksel olarak önümüzü görecek puanlarý alarak sonra gelecek planlamasý yapmak gerekiyor. Onun içinde Çorum FK nýn kalan altý haftaya iyi hazýrlanarak ilk haftalarda alacaðý puanlarla sýralamadaki yerini garantiye almasý birinci öncelik olmasý gerekiyor. Sonrasý gelecek sezon kadroda yer alacak isimleri görmek için gençlere forma þansý vermek. Yaþanan bu süreçte ekonomik olarak tüm kulüpler gibi Çorum FK da büyük sýkýntý yaþadý. Federasyon ve Ýddaa dan tek kuruþ gelmediði için futbolcularýn ve personelin maaþlarýný ödeyen yönetim bu çarký bir þekilde döndürmeye çalýþýyor. Baþkan Özcan ýn açýklamalarýnda bunun mesajlarýný görmemiz mümkün. Yeni sezon kadro yapýlanmasýnýn yanýnda Çorum FK da yönetim kanadýnda da bir yapýlanma doðru olacak diye düþünüyorum. Sezon içinde yaþanan geliþmelerden dolayý yaþanan yol ayrýlýklarýnýn ardýndan yeni sezona daha güçlü bir yönetim ile girmek için yeni sezon öncesinde bir genel kurul olabilir. Yeni sezona güçlü bir yapýlanma ile sezona daha güçlü girmek adýna çalýþma yapýlabilir. Gazeteciliðin yanýnda ASKF Yönetim Kurulu üyesi olarak bir iki sözde mevcut spor kompleksi ile ilgili olarak görüþlerimi açýklamak istiyorum. Bu ay sonunda bitecek devir iþleminin ardýndan mevcut tesisler yýkýlmaya baþlanacak. Belki bir kaç yýl sürer fakat sonuçta yýkýlacak. Amatör spor camiasýnýn önceliði isteði Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stad ý, Güreþ Eðitim Merkezi ve Tenis Kortlarýnýn bulunduðu alana Kongre Merkezi ve diðer müþtemilatý fazlasý ile sýðar. Atatürk Spor Salonu ile 1 ve 2 Nolu Sentetik sahalarýn modernize edilerek Çorum gençliðine hizmet etmeye devam etmesi yönünde. Millet bahçesi düþüncesi hemen yolun karþýsýnda Çorum un en büyük parký Yunus Emre hemen altýnda Adil Candemir parklarý bulunuyor. Park yerine spor tesisi inanýyorum ki Çorumlularýn ve özellikle de spor camiasýný çok daha mutlu edecektir. Proje çalýþmasýna baþlandýðýný vekilimiz Ahmet Sami Ceylan açýkladý. Belediye den Amatör spor camiasýnýn beklentilerine yakýn bir talepte bulunulduðunu öðrendim. Beklentimiz siyasilerimizin de amatör spor camiasýnýn bu sesine kulak vermesi ve bu tesisleri onlara çok daha saðlýklý ve modern þekilde hizmet verecek halde onararak mutlu etmesi. Beklentimiz çok deðil ve kiþisel deðil tamamen Çorum sporunun geliþimi ve daha saðlýklý ortamlarda spor yapmasý için. Son not olarakda bu konudaki ASKF nin görüþlerini ileten haberi ilimizde habercilik yapan basýn ve yayýn organlarýnýn bir çoðuna göndermeme raðmen duyarsýz kalýnmasý beni son derece üzdü. Yazanlara teþekkürler yazmayanlara ise teessüflerimi bildiriyorum. Bu konun Çorum amatör sporu için bu kadar önemli olduðunu kavrayamadýklarýný görmek beni fazlasý ile üzdü. Ne diyelim...

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI

YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI YAZI ÝÞLERÝ KARARLAR VE TUTANAKLAR DAÝRE BAÞKANLIÐI ENCÜMEN VE KARARLAR ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ 5393 Sayýlý Belediye Kanununun 35. maddesi gereði Baþkanlýk Makamýnca Encümen Gündemine girmek üzere havale edilen

Detaylı

Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar

Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar Laboratuvar Akreditasyon Baþkanlýðý Týbbi Laboratuvarlar Týbbi Laboratuvar Akreditasyonu Akreditasyon, Akreditasyon; Laboratuvarların, Muayene, Belgelendirme kuruluşlarının ve Yeterlilik Deneyi Sağlayıcı

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU.

ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. ERHAN KAMIŞLI H.Ö. SABANCI HOLDİNG ÇİMENTO GRUP BAŞKANI OLDU. Sendikamýz Yönetim Kurulu Üyesi Erhan KAMIÞLI, 28 Mart 2001 tarihi itibariyle H.Ö. Sabancý Holding Çimento Grubu Baþkanlýðý'na atanmýþtýr.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar Öðrencinin Adý ve Soyadý Doðum Yeri ve Yýlý Fakülte Numarasý Bölümü Yaptýðý Staj Dalý Fotoðraf STAJ BÝLGÝLERÝ Ýþyeri Adý Adresi Telefon Numarasý Staj Baþlama Tarihi Staj Bitiþ Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ýnsan hayatýný korur

Ýnsan hayatýný korur Ýnsan hayatýný korur Yangýn güvenliði kablolar ile baþlar Kablolar, bir binanýn toplam maliyetinde yüzde 0.5'den daha az bir miktarý oluþturmaktadýr. Ancak, kamu güvenliðinin saðlanmasýnda, hayati öneme

Detaylı

01 Kasým 2018

01 Kasým 2018 Geri Dönüþüm Markasý... www.adametal.com.tr 01 Kasým 2018 Ada Metal Demir Çelik Geri Dönüþüm San. ve Tic. A.Þ. 1956 yýlýndan bu yana, özellikle metal sektöründe, fabrikalarýn üretim artýklarýný toplayýp

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Doða dan hayata... Doða dan hayata... Doða dan hayata... HAKKINDA HAKKINDA Türkiye'nin en köklü mermer ocaðý iþletmelerinden Özyýlmazlar Mermer, Aydýn Yýlmaz ve Mustafa Bener tarafýndan kurulduðu 1989

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller:

düþürücü kullanmamak c-duruma uygun ilaç kullanmamak Ateþ Durumunda Mutlaka Hekime Götürülmesi Gereken Haller: Ayna-Gazetesi-renksiz-11-06.qxp 26.10.2006 23:39 Seite 2 Çocuklarda Ateþ Deðerli Ayna okuyucularý, bundan böyle bu sayfada sizleri saðlýk konusunda bilgilendireceðim. Atalarýmýz ne demiþti: olmaya devlet

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

PLASTÝK ENJEKSÝYON VE ÝNÞAAT MALZEMELERÝ SAN. TÝC. Hakkýmýzda KAMÝ GRUP 2007 yýlýnda Ýstanbul Topçularda, Sn. Baþak Kami tarafýndan kurulmuþtur. 2007 yýlýndan bu yana geliþimciliði ilke edinen firmamýz,

Detaylı

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA

TÜRKÝYE / Fabrika SWITZERLAND. Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA TÜRKÝYE / Fabrika Tel : ( 0090 ) 246 281 29 29 - ( 0090 ) 246 281 29 30 Fax : ( 0090 ) 246 281 29 31 Gönen / ISPARTA SWITZERLAND Tel : ( 0041 ) 56 610 48 43 Cep Natel : ( 0041 ) 79 605 72 93 E-mail : tuerkel@dplanet.ch

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ

Çevreyi Benim Ýçin. Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Çevreyi Benim Ýçin Güvenli Hale Getirebilir misin? MUTLU ÇOCUKLAR DERNEÐÝ Mebusevleri Mah. Þerefli Sok. 27/3 Tandoðan/ANKARA Tel : 0 312 222 03 55 Fax: 0 312 222 03 09 MUTLU ÇOCUKLAR

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

SAYFA 15 11 EYLÜL 2018 Milli raketler Çorum'da Masa Tenisi Milli Takýmý 18-23 Eylül tarihleri arasýnda Ýspanya'da düzenlenecek olan Büyükler Avrupa Þampiyonasý öncesi Çorum'da kampa girdi. Metin Bekar

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009

ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 ASGARÝ ÝÞÇÝLÝK ORANLARI genelgesi Çarþamba, 22 Temmuz 2009 SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU BAÞKANLIÐI Taþpýnar Muhasebe Sosyal Sigortalar Kurumu Baþkanlýðý (Devredilen) Sigorta Ýþleri Genel Müdürlüðü Sigorta Primleri

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

KRÝSTAL KÝMYASAL ÜRÜNLER ÝMALATI SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 1996 yýlýnda GALERÝ KRÝSTAL A.Þ. bünyesinde kurulmuþtur. 4.000m2 lik kapalý alanda otel buklet malzemesi olarak adlandýrýlan sarf malzemelerinin imalatý

Detaylı

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER HASAR ANINDA YAPILMASI GEREKENLER Kasko Branþý - Ekspertiz yapýlacak tamirhane adresi ve telefonu - Trafik kazasý bilirkiþi tutanaðý, aslý veya sureti - Alkol raporu, aslý veya sureti - Kaza zabtýnýn tutturulmadýðý

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

EPDM Membrane www.lineflex.com ÝÇERÝK Sayfa Hakkýmýzda 02 Üstün Teknik Özellikler 03 EPDM ve Butil Bantlar 04 Yapýþtýrýcý ve Mastik, Baðlantý ve Yardýmcý Elemanlar 05 Kullaným Alanlarý Çatýlar 06 Yeþil

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ

BAKAN YAZICI BORSAMIZI ZÝYARET ETTÝ Bakan Yýlmaz STK Platformu toplantýsýna katýldý UYMAZ: TÝCARET SAÐLAM YAPILMALIDIR Bu ayki röportaj köþemizde Kalkýnma Bakaný Elazýð Ticaret Borsasý Baþkan Cevdet Yýlmaz, Elazýð yardýmcýsý Mustafa Uymaz'a

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar

STAJ BÝLGÝLERÝ. Önemli Açýklamalar 2017 Öðrencinin Adý ve Soyadý Doðum Yeri ve Yýlý Fakülte Numarasý Bölümü Yaptýðý Staj Dalý Fotoðraf STAJ BÝLGÝLERÝ Ýþyeri Adý Adresi Telefon Numarasý Staj Baþlama Tarihi Staj Bitiþ Tarihi Staj Süresi (gün)

Detaylı