Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA"

Transkript

1 Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur 9 DA Belediye'den su kesintisi uyarýsý Prof. Okur Din Ýþleri Yüksek Kurulu na atandý Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan Bahabey Caddesi'nde depolar arasý besleyici hatta meydana gelen arýza nedeniyle mecburi su kesintisine gidileceðini açýklandý. 10 DA Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 29 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: Atlamaz'dan Belediye'ye ziyaret Turizm Fakültesine Bakanlar Kurulu onayý Hitit Üniversitesi tarafýndan talep edilen Turizm Fakültesi, Bakanlar Kurulu tarafýndan kabul edildi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, "Giriþimlerimiz ve takibimiz sonucu Hitit Üniversitemizin talep ettiði Turizm Fakültesi Bakanlar Kurulu tarafýndan kabul edilerek 27 Aðustos 2015 Tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede yayýnlandý. Zafer Bayramý etkinliklerle kutlanacak Çorum eski Belediye Baþkaný ve Samsun Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu'nu makamýnda ziyaret etti. 5 TE Vali Kara'dan 30 Aðustos mesajý 3 TE 30 Aðustos Zafer Bayramý Çorum'da çeþitli etkiliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamýnda ilk tören saat 10.00'da Atatürk Anýtýnda yapýlacak. 2 DE Vali Ahmet Kara Çorum Valisi Ahmet Kara, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Türk Ýstiklal Harbi'nin önemli dönüm noktalarýndan birisi olan 30 Aðustos Zaferi, yok edilmek ve vatanýndan kovulmak istenen bir milletin baðýmsýz yaþama isteðinin tezahürüdür. 3 TE "Aðustos, Türk milleti için baþarýnýn ve zaferin adýdýr" Av. Bekir Çetin Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliðindeki Türk milletinin gerçekleþtirdiði kurtuluþ mücadelesi 30 Aðustos Baþkomutanlýk Meydan Muharebesiyle zirveye ulaþmýþ ve... 7 DE Hemþerimiz Türkol, Askeri Yargýtay üyesi oldu "Mutluluk dünyada deðil, mutluluk insanlardadýr" Gül-Der ve Derinöz Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Kültür Derneði birlikte "Günümüzde birey ve aileler niçin mutlu olamýyor?" konulu konferans düzenledi. Askeri Hakimi Yarbay Cengiz Türkol Askeri Yargýtay üyeliðine seçildi. Hakim Yarbay Cengiz Türkol, Van Jandarma Asayiþ Kolordu Komutanlýðý Askeri Savcýsý olarak görevli iken, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan Askeri Yargýtay üyeliðine seçildi. Karar Resmi Gazetede yayýmlandý. Konferansa konuþmacý olarak Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Tahsin Kula katýldý. Saðlýk çalýþanýnýn 3 TE öldürülmesine tepki 3 TE Melikgazi Camii'nde Çorap Kutusu uygulamasý Melikgazi Camii'nde baþlatýlan yeni bir uygulama ile, Camiye namaz kýlmaya çorapsýz ve ýslak ayakla gelenlere, cami derneði tarafýndan ücretsiz çorap veriliyor. 3 TE TOKÝ Osmancýk'a 178 konut daha yapacak Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, TOKÝ 2. Etap Projesi kapsamýnda 118'i dar gelirliler için olmak üzere 178 dairelik toplu konut inþa edileceðini bildirdi. YEDAÞ'tan il merkezinde elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle... Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý þehit olan saðlýk çalýþanýyla ilgili yayýnladýðý mesajýnda, "Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde PKK'lý teröristlerin Garnizon Komutanlýðý ve Tank Taburu'na roket ve uzun namlulu silahlarla saldýrýsý sonucu çatýþmanýn ortasýnda kalan saðlýk çalýþaný Eyüp Ergün ile 1'i çocuk toplam 3 kiþi hayatýný kaybetti" 2 DE 9 DA 9 DA Hacý Nuri Lafcý

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA Seçim takvimi 31 04: :57 12:48 Türkiye'de ilk telgraf 16:28 Aðustos'ta baþlýyor haberleþmesi (1855) 19:27 Belgrad'ýn fethi (1521) 20:52 Mohaç Zaferi (1526) Ýnsanlar uykudadýr, ölünce uyanýrlar. Hadis-i Þerif Günün Þiiri HAYIR ÖÐÜT TUTANA Sular bile akar gider engine Güzelleri vermiyorlar dengine Þimdi raðbet güzel ile zengine Ne desem de bir acayip hal olur Yüksek yere inen çýkan yol olur Her sineðin bir alýcý kurt olur Çok varýp gelirsen olmaz her yere Ya muhabbet kalkar ya bir hal olur Bilen olmaz insanlarýn fendini Ben tutuyom sel yýkýyor bendimi Bulamadým akýl fikir dengimi Ne desem de bir acayip hal olur Sararmýþ yapraðý döker aðaçlar Soðuyu soðuyu geliyor kýþlar Aðardý saçýmda döküldü diþleri Ne desem de bir acayip hal olur Dünya bir gelindir kimse alamaz Dünyaya gelenler geri kalamaz Elde güzel çoktur sana yaramaz Ne deyimde bir acayip hal olur Nuhun gemisine binip yarýþma Hakkýna razý ol yalan alýþma Eyi geçin kimselerle dalaþma Ne deyim de bir acayip hal olur Rýza Koçak öðüt verir tutana Hizmet eyle malýn mülkün vatana Razý olmam haksýz olan adama Ne deyimde bir acayip hal olur Rýza Koçak Ali Fatih Göktuð Zafer Bayramý etkinliklerle kutlanacak Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Koordinasyonundan Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð yaptýðý açýklamada Seçim Takvimi hakkýnda bilgi verdi. Yüksek Seçim Kurulunca, 1 Kasým'da yapýlacak 26. dönem milletvekili genel seçimi için hazýrlanan takvim kapsamýnda seçimin baþlangýcýnýn 31 Aðustos olacaðýný belirten Fatih Göktuð, "1 Kasým'da yapýlacak milletvekili genel seçimi için hazýrlanan seçim takvimi YSK'nýn internet sitesinde yayýmlandý. Buna göre, siyasi partiler aday listelerini 18 Eylül'de YSK'ya verecek, kesin aday listeleri 28 Eylül'de ilan edilecek. Yurtdýþýnda ve gümrük kapýlarýnda oy verme iþlemi ise 8 Ekim'de baþlayacak. Bu kapsamda, üniversite öðrencilerimizden ricamýz; 1 Kasým 2015 Genel Seçimlerinde okullarýmýz açýk olacak. Birçoðunuz oy kullanmak için memleketlerinize gitmekte zorlanacaksýnýz. Eðer memleketinize gidemeyecekseniz, kayýtlarýnýzý hemen okullarýnýzýn bulunduðu þehirlere taþýyýnýz. Oyunuzu okuduðunuz þehirlerde veriniz. Hazýr tatildeyken þu an kaydýnýz bulunduðu muhtarlýða gidip nakil iþlemleri için bilgi alýnýz. Planýnýzý þimdiden iyi yapýnýz" Seçim takviminin bazý önemli aþamalarý þöyle: 2 Eylül: Muhtarlýk bölgesi aský listeleri saat 08.00'de askýya çýkarýlacak. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü aský listeleri de güncelleþtirilmek üzere askýya çýkarýlacak. Yurtdýþý seçmen kütüðü "www.ysk.gov.tr" adresinde ilan edilecek ve itirazlar baþlayacak. "www.ysk.gov.tr" adresinden bina bazýnda seçmen kayýtlarýnýn sorgulanmasýna baþlanacak. 10 Eylül: Muhtarlýk bölgesi aský listeleriyle tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere iliþkin aský listelerinin askýdan indirilmesi ve yapýlacak itirazlarýn son günü. Yurt Dýþý Seçmen Kütüðünün, adresinden yapýlan ilanýnýn sonlandýrýlarak bu durumun tutanak altýna alýnmasý ve Yurt Dýþý Seçmen Kütüðüne yapýlacak itirazlarýn son günü. 13 Eylül: Siyasi partilerin birleþik oy pusulasýndaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili kura çekimi. 18 Eylül: Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katýlacaklarý seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK Baþkanlýðýna alýndý belgesi karþýlýðýnda DVD ve kaðýt ortamýnda en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü. 20 Eylül: Yurtiçi ve yurtdýþý seçmen kütükleri kesinleþtirilecek. Yurtiçi seçmenlerin oy vereceði yer ve sandýklar belirlenecek. Yurtdýþý seçmenlerin oy kullanacaklarý temsilcilik, tarih aralýðý ve yer bilgileri adresinden ilan edilecek. 22 Eylül: Siyasi partilerin aday listeleri ile baðýmsýz adaylarýn baþvuru evrakýndaki eksiklikleri tamamlamalarýnýn ve baðýmsýz adaylarýn adaylýktan vazgeçmelerinin son günü. 28 Eylül: Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarýyla milletvekili kesin aday listeleri ile baðýmsýz adaylar radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek. 8 Ekim: Yurtdýþý temsilciliklerde ve gümrük kapýlarýnda oy verme iþlemine baþlanacak. 13 Ekim: Baþvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacaklarý propaganda konuþmalarýnýn yayýn ve zaman sýralarýnýn belirlenmesi için kura çekilecek. 22 Ekim: Propaganda serbestliði ve bir kýsým seçim yasaklarý baþlayacak. 25 Ekim: Yurtdýþý temsilciliklerde oy verme iþlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuþmalarý baþlayacak. 31 Ekim: Seçim propagandasý saat 18.00'de sona erecek. 1 Kasým: Oy verme günü. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9266 2,9281 EUR 3,2904 3,2918 STERLiN 4,4942 4,4965 2,4214 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ERAY ECZANESÝ TEL: DEVA ECZANESÝ TEL: BOSTANCI ECZANESÝ TEL: ÖZTÜRK ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Aðustos Zafer Bayramý Çorum'da çeþitli etkiliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamýnda ilk tören saat 10.00'da Atatürk Anýtýnda yapýlacak. Anýtta gerçekleþtirilecek olan çelenk sunma töreninin ardýndan Vali Ahmet Kara makamýnda tebrikleri kabul edecek. Hürriyet Meydanýnda saat 10.30'da yapýlacak olan kutlama ve geçit töreni ile etkinlikler sona erecek. Saðlýk çalýþanýnýn öldürülmesine tepki Hacý Nuri Lafcý Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý þehit olan saðlýk çalýþanýyla ilgili yayýnladýðý mesajýnda, "Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde PKK'lý teröristlerin Garnizon Komutanlýðý ve Tank Taburu'na roket ve uzun namlulu silahlarla saldýrýsý sonucu çatýþmanýn ortasýnda kalan saðlýk çalýþaný Eyüp Ergün ile 1'i çocuk toplam 3 kiþi hayatýný kaybetti" Saldýrý olayýyla ilgili açýklamalarda bulunan Lafcý, "Hastanede nöbetinin bitmesinin ardýndan evine gitmek üzere yola çýkan saðlýk çalýþaný Eyüp Ergün PKK'lý teröristlerle güvenlik güçleri arasýnda çýkan çatýþmanýn ortasýnda kaldý. Çatýþma nedeniyle ambulanslarýn olay yerine ulaþmasý saatler sürdü. Burada yaralanan Ergün, hastanede yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Ülkemizin içinde bulunduðu terör tehdidi hepimizin canýný yakmaktadýr. Bugün yaþanan bu olay bölgede görev yapmakta olan saðlýk çalýþanlarýmýzýn, askerlerimizin, öðretmenlerimizin ve tüm vatandaþlarýmýzýn hayatýnýn tehlike altýnda olduðunu bir kez daha gözler önüne sermiþtir. Görevi yalnýzca insanlara þifa vermek olan saðlýk çalýþanlarýmýzýn görevlerini yapamamalarý, üstüne üstlük yaþamlarýný yitirmeleri bölgedeki içler acýsý durumu bizlere anlatmaktadýr. Saðlýk Sen Çorum Þubesi olarak terör örgütlerine ve her türlü terör eylemine karþý tavizsiz bir mücadelenin sürdürülmesine olan desteðimizi buradan bir kez daha ifade ediyor, baþta görev þehidimiz Eyüp Ergün'e ve yaþamýný yitiren vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet diliyoruz" diye kaydetti. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 Turizm Fakültesine Ahmet Kara Bakanlar Kurulu onayý Hitit Üniversitesi tarafýndan talep edilen Turizm Fakültesi, Bakanlar Kurulu tarafýndan kabul edildi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, "Giriþimlerimiz ve takibimiz sonucu Hitit Üniversitemizin talep ettiði Turizm Fakültesi Bakanlar Kurulu tarafýndan kabul edilerek 27 Aðustos 2015 Tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede yayýnlandý. Böylece üniversitemiz yeni açýlan Turizm Fakültemizle birlikte 8 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 11 Araþtýrma ve Uygulama Merkezi ile hýzla büyümeye devam ediyor" Hitit Üniversitesi'nin, her geçen yýl bölüm ve öðrenci sayýsýndaki artýþýn Çorum için önemli olduðunu belirten Uslu, "Bundan önce olduðu gibi bundan sonrada Üniversitemize her türlü katkýyý vermeye hazýrýz. Önümüzdeki eðitim öðretim yýlýnda yurt kapasitemiz 5 bine yaklaþmýþ olacaktýr.bu bir eþ güdümün ve istikrarýn sonucudur. Yeni fakültemiz hayýrlý uðurlu olsun" þeklinde kaydetti. Vali Kara'dan 30 Aðustos mesajý Çorum Valisi Ahmet Kara, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Türk Ýstiklal Harbi'nin önemli dönüm noktalarýndan birisi olan 30 Aðustos Zaferi, yok edilmek ve vatanýndan kovulmak istenen bir milletin baðýmsýz yaþama isteðinin tezahürüdür.bu zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediði Cumhuriyetimizin kurulmasýnda, muasýr medeniyetler seviyesine ulaþýlmasýnda, halkýmýzýn baðýmsýzlýk, milli birlik ve beraberlik anlayýþýyla ortak deðerler etrafýnda kenetlenmesinde çok büyük önem taþýmaktadýr" diyerek baþlayan Vali Ahmet Kara, "Hiç þüphesiz bu zafer, Türk Milletinin birlik ve bütünlüðüne yönelik her türlü tehdit ve saldýrý karþýsýnda kenetlenerek hiçbir gücün; birliðini bozmasýna,baðýmsýzlýðýný elinden almasýna fýrsat vermeyeceðinin simgesi olmuþtur. Bizler bu þuurla 30 Aðustos Zafer Bayramýný bir kez daha ruhuna ve þanýna uygun olarak birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanýn mutluluðu içerisindeyiz. Bu düþüncelerle, Türk Silahlý Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarý ve bütün vatandaþlarýmýzýn 30 Aðustos Zafer Bayramýný kutluyor, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armaðan eden Ýstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarýný,vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðü için þehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnetle anýyor, gazilerimize þükranlarýmý sunuyorum" ifadelerini kullandý. "Mutluluk dünyada deðil, mutluluk insanlardadýr" Gül-Der ve Derinöz Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Kültür Derneði birlikte "Günümüzde birey ve aileler niçin mutlu olamýyor?" konulu konferans düzenledi. Konferansa konuþmacý olarak Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Tahsin Kula katýldý. "Peygamber efendimiz; 'insan iki þeyin kýymetini bilmez. Birincisi ömür, ikincisi zaman.' Nasýl gelip geçtiðinin farkýna varmaz. Ama insandan kýyamet günü ikisinin de hesabý sorulacak. Bende sizin zamanýnýzý fazla harcamadan önünüzdeki günlerde hayatýnýzda kullanabileceðiniz bilgiler vermek istiyorum" diyerek sözlerine baþlayan Yrd. Doç. Dr. Tahsin Kula, "Herkesin sorduðu bir soru var: "Evimiz arabamýz var, modern dünyada yaþýyoruz. Ýletiþimin en geliþmiþini kullanýyoruz. Televizyonumuz var. Cep telefonumuz var. Bilgisayarýmýz var. Ýnternetimiz de var. Ama bir türlü mutlu olamýyoruz neden? Bu sorusunun cevabýný verebilsek problem çözülür" Tahsin Kula konuþmasýna þöyle devam etti: "Denir ki; fakir insan, fakirliðinden dolayý mutlu deðildir. Zengin olduktan sonra insanlar mutlu olur. Her þeyi parayla elde edebilir, kazanabilir mutlu olabilir. Ama yirmi birinci yüzyýlýn sonuna geldiðimiz bu çaðda gerek Ýslam dünyasý, gerek batý dünyasý, bireysel hayatta da aile hayatýnda da mutlu deðil. Ýntiharlar artmýþ. Her gün bir yerlerde savaþ varken, her gün bir yerlerde insanlarýn kaný dökülürken, aileler, evliliði sürdüremeyip boþanmaya doðru gidiyorsa burada mutluluktan bahsedilemez. Neden? Çünkü arkadaþlar, zenginlik, huzur, refah mutluluk getirmez. Bugün bunun bireysel sebepleri neler, toplumsal sebepleri neler deðinmeye çalýþacaðým. Kime sorsanýz herkesin söyleyeceði söz þu; "Dünya bozulmuþ." Hep geçmiþin özlemini duyuyoruz. Geçmiþte þöyleydi, geçmiþte böyleydi. Ýnsanlar deðiþti Bu çokta doðru bir þey deðil. Neden? Hz. Adem dönemindeki dünya ile günümüzdeki dünya hiç deðiþmedi. Hz. Adem dönemindeki insanlarla, günümüzdeki insanlar hiç deðiþmedi. Ayný. Yeni doðan bir bebekle, yirmi yýl sonraki, kýrk yýl sonraki hali ne kadar deðiþirse toplumda o kadar deðiþir. Toplumlarda doðup büyüyecek sonra bir þekilde yok olup gideceklerdir. Bu nedenle kendi kendimize bir þeyler vehmetmeyelim. Keþke insanlar mutlu olmak için sebepler aramasa Dünya bozulduðuna göre, insanlar huzursuz olduðuna göre, bizlerde mutlu bir dünyaya doðru koþmaya çalýþýyoruz. Bunun sebebi þu; büyük savaþlar geçirmiþ toplumlarýn hepsinde, Ýslam dünyasýnda deðil batý dünyasýnda da bu böyledir. Bireyler yaþamaz, hayata tutunurlar. Köylerden þehirlere göç eden insanlar da böyledir. Hayatý yaþayamazlar, hayata tutunurlar. Ýþte bundan dolayý insanlar mutlu olamazlar. Parayý biriktirmek için deðil, harcamak için kazanýn. Geçmiþin birikimleri, þuanýn kaygýsý ve gelecek korkusu bizleri kuþatmaktadýr. Ýnsanlarýn zihin dünyasý iþkâl edilmiþse, bu insanlarýn huzur bulmalarý imkânsýzdýr. Korkularýmýz, kaygýlarýmýz, endiþelerimiz, büyüklerimizin ve çevrenin yükledikleri ön veriler zihin dünyamýzý iþgâl ediyor. Kendimiz olamýyoruz. Riyakârlýk zihin dünyamýzda mutluluðumuzun önündeki en büyük engeldir. Birilerine karþý, toplumun biçtiði rolü oynamak, kendi hayatýmýzý yaþayamamak, kendimiz olamamak mutsuzluðumuzun önündeki en büyük engeldir. Bu sorumluluðunuzu, görevimizi býrakalým yapmayalým anlamýna gelmez. Bu ukala, bencil, þýmarýk olmamýz anlamýna da gelmez. Mutluluk dünyada deðil, mutluluk insanlardadýr. Mutluluðu dýþarýlarda aramamalý. Mutluluðu iç dünyamýzda yaþamalýyýz.ýnsan kutsal deðildir, kutsala inanýr. Ýnsan melek deðil, melekleþir. Ýnsan þeytan da deðildir, þeytanlaþýr. Fýtratýmýza dönmeliyiz. Kendimiz olmalýyýz. Geçmiþle yüzleþin. Mutlu olmak istiyorsak, yaþadýðýmýz sürece hakkýmýzý ve haddimizi iyi bilmeliyiz." Örneklerle aile mutluluðuna da deðinen Kula, ailede ise önceliði eþe ayrýlmasý gerekliliðinden bahsetti ve "Çocuklar, iþimiz, gelecek korkusu eþimizin önüne geçmemeli" Haber Servisi Melikgazi Camii'nde Çorap Kutusu uygulamasý Melikgazi Camii'nde baþlatýlan yeni bir uygulama ile, Camiye namaz kýlmaya çorapsýz ve ýslak ayakla gelenlere, cami derneði tarafýndan ücretsiz çorap veriliyor. Böylece camiye çorapsýz girilmesinin, mantar türü hastalýklarýn bulaþmasýnýn önüne geçerek hijyenik, daha temiz bir ortam saðlanmasý hedefleniyor. Melikgazi Cami Dernek Baþkaný Mustafa Aþan yeni uygulama ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Melikgazi Camisi'nde, özellikle yaz aylarýnda cemaatten bazý kiþilerin çorapsýz camiye geldiðini ve abdest alýp ýslak ayakla içeriye girdiðini gözlemledik. Islak ayakla ve çorapsýz olunca hem halýlarýmýz kirleniyor, halýlar nemleniyor haliyle pis bir koku oluyor, hem de sýhhat açýsýndan sýkýntýlar doðuyor. Ayaðýnda hastalýk olan, mantar olan kardeþlerimiz olabiliyor. Çýplak ve ýslak ayakla basýlan yere bir baþka namaz kýlan kardeþimiz secdede baþýný koyuyor. Bizde cami derneði olarak bu soruna bir çözüm üretmek amacý ile caminin giriþine bir çorap kutusu yerleþtirdik. Kutunu içinde sürekli çorap bulundurarak bu uygulamayý baþlattýk. Öncelikle cami giriþine çorapsýz ve ýslak ayak ile camiye girilmemesi konusunda uyarý yazýlarý yazýp astýk. Camiye çorapsýz gelen kiþiler içinde, cami giriþine bir çorap kutusu yerleþtirdik. Kutu içerisinde Cami derneðimizin ve hayýrseverlerin katkýlarýyla sürekli çorap bulunduruyoruz. Böylelikle camiye çorapsýz gelen veya çorabý kirli olan kardeþlerimiz camiye girmeden çorabýný buradan alýp giyerek camiye giriyor ve ibadetini yapýyor. Çorap da kendisinin oluyor. Camiye gelen insanlardan maddi imkanlarýndan dolayý çorap alamayacak kadar zor durumda olan kardeþlerimizde çorap ihtiyacýný da buradan çorap alarak karþýlayabiliyor. Ýhtiyacý olan herkes camimizde bulunan çorap kutusundan bir çift çorap alýp ihtiyacýný karþýlayabiliyor. Böylelikle camimizi daha temiz ve hijyenik tutmaya çalýþmaktayýz. Camimizde baþlattýðýmýz çorap kutusu uygulamasýyla ilgili cemaatten çok olumlu tepkiler alýyoruz. Camiye gelenlerden bazýlarý, çorap alýp hayýr iþlemek istediklerini söylüyorlar. Müslüman ihtiyacýndan fazlasýný almaz. Melikgazi Cami Derneði olarak yeniliklere imza atmaya devam ediyoruz" Hemþerimiz Türkol, Askeri Yargýtay üyesi oldu Askeri Hakimi Yarbay Cengiz Türkol Askeri Yargýtay üyeliðine seçildi. Hakim Yarbay Cengiz Türkol, Van Jandarma Asayiþ Kolordu Komutanlýðý Askeri Savcýsý olarak görevli iken, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan Askeri Yargýtay üyeliðine seçildi. Karar Resmi Gazetede yayýmlandý. Cengiz Türkol kimdir? Cengiz Türkol 1972 yýlýnda Çorum'un Osmancýk ilçesinde doðdu yýlýnda Iþýklar Askeri Lisesi'nden, 1995 yýlýnda ise Türk Silahlý Kuvvetleri adýna öðrenim gördüðü Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askeri stajýný baþarý ile bitiren Türkol, yýllarý arasýnda sýrasýyla; Van Jandarma Asayiþ Kolordu Komutanlýðý Askeri Savcý Yardýmcýlýðý, Milli Savunma Bakanlýðý Askeri Adalet Ýþleri Baþkanlýðý Karar ve Ýddianame Tetkik Þube Müdür Yardýmcýlýðý, Gelibolu 2. Kolordu Komutanlýðý Askeri Mahkemesi Kýdemli Hakimliði, Afganistan Kabil Bölge Komutanlýðý Adli Müþavirliði görevlerinde bulundu. Van Jandarma Asayiþ Kolordu Komutanlýðý Askeri Savcýsý olarak görevli iken Cumhurbaþkaný tarafýndan Askeri Yargýtay üyeliðine seçildi. "Anayasa Yargýsýnda Yürütmenin Durdurulmasý" konulu Kamu Hukuku Alanýnda Yüksek Lisans tezi bulunan, Askeri Hakim Yarbay Cengiz Türkol, Sezin Mihriban Türkol' la evli olup 2 çocuk babasýdýr. Ýngilizce ve Almanca bilmektedir.

4 Türk Tarým Orman-Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, yaklaþýk 3 milyon kamu görevlisi, 2 milyon emekli ve aileleri ile birlikte toplam 20 milyon vatandaþýn beklediði toplu sözleþme sürecinin bittiðini belirterek yetkili sendikalarýn vatandaþlarý matematik hileleri ile kandýracaðýný sandýklarýný belirtti. "Yetkili konfederasyon 2016 yýlý için yüzde 6+5, 2017 yýlý için ise yüzde 3+4'e evet dedi veya dedirtildi. Gerek Genel Merkez gerekse Ýl ve Þube Baþkanlarýnýn açýklamalarýna bakýlýrsa geçmiþte olduðu gibi, bu anlaþmayý da tarihi baþar olarak nitelemektedirler" diyen Necati Gül, "Memur-Sen masaya oturmadan önce seyyanen 150 TL brüt zam istedi, 2016 yýlý Ocak ve Temmuz aylarý için yüzde 8+8 zam; yan ödeme, kýdem aylýðý ve büyümeden istediklerini alta alta koyduðunuz da en düþük devlet memuru için yüzde 33,2 zam istemekteydi. Sonuç %33,2 talebine karþýlýk; %11'e imza atýldý. Yani Memur-Sene göre 11? 33,2 dir. %11'in Memur-Sen' e göre %33,2'den büyük göstermesi ayný bu matematik hilesine benziyor. Bunlar matematiði deðil ama hilesini öðrenmiþler. Bu attýklarý imza ile memuru emeklisi ile yaklaþýk 20 milyon vatandaþýmýzý matematik hileleri ile kandýracaðýný sanýyorlar" ifadelerini kullandý. HABER "Vatandaþý matematik hileleri ile kandýracaklarýný sanýyorlar" Necati Gül açýklamasýna þöyle devam etti: "Ayrýca attýðý imzanýn arkasýnda durup birde takip edebilse, onu bile yapamýyor. Sadece bir örnek vereceðim yýlýnda Tarým ve Ormancýlýk hizmet kolu için sayýn Günay Kaya'nýn altýna imza koyduðu mutabakat metninde "Madde 5- (1) Bu hizmet kolu kapsamýnda bulunan kurum ve kuruluþlarda zehirli, gazlý ve radyasyonlu ortamlarda ve zirai mücadelede bilfiil çalýþan personele, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý ve yetkili sendikanýn görüþleri dikkate alýnarak kurum ve kuruluþlarca tespit edilen koruyucu gýda maddeleri, iþ yerlerinde tüketilmesi kaydýyla gýda yardýmý olarak verilir. Gýda yardýmýnýn cinsi, miktarý ve hangi görevleri yürütenlere verileceðine iliþkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluþlar ile yetkili sendika tarafýndan birlikte belirlenir" denilmektedir. Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünde altýna imza koyduðunuz bu maddeye göre 2014 ve 2015 yýlý için her hangi bir iþlem yapýldý mý? Yapýlmadý mý? Uygulanmasýný takip etmeyecek iseniz neden mutabakat metnine koydunuz. Peki takip etmediðiniz ayný metni 2015 yýlýndaki mutabakat metnine tekrar yine niye koydunuz? Siz 2013 yýlýndaki imzanýzýn arkasýnda deðil misinizde tekrar 2015 yýlýnda ayný metni yeni kazaným gibi sunuyorsunuz." "30 Aðustos baðýmsýzlýk mücadelesinde dönüm noktasýdýr" Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý 30 Aðustos Zafer Bayramý'yla ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Baðýmsýzlýk mücadelemizin en önemli adýmlarýndan biri olan 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 93. yýldönümünü büyük bir gurur ve coþkuyla kutluyoruz. Bir milletin geleceðine ipotek koymak isteyenlere karþý baþlattýðý baðýmsýzlýk mücadelesinde dönüm noktasýný temsil eden 30 Aðustos Büyük Taarruz ve Baþkomutanlýk Meydan Savaþý, baðýmsýzlýða atýlan en önemli adým niteliðindedir" "Aðustos ayý; milletimiz için bir zafer ayýdýr" diyen Saatcý, "Aziz milletimiz; Malazgirt, Kosova ve Mohaç zaferlerini de hep bu ayda kazanmýþtýr. Bu ayda kazanýlan ve bugün kutladýðýmýz 30 Aðustos zaferi ise; milletimizin yeniden diriliþidir. Þehit kanlarýyla sulanmýþ bin yýllýk vatanýmýza göz dikenlere verilmiþ onurlu bir cevaptýr. Milletimizi esir etmek isteyen emperyalist güçlere karþý; kadýnýyla, çocuðuyla, top yekûn verdiði bir savaþ sonucunda kazanýlan zaferin destanýnýn yazýldýðý gündür. Bu zafer, millet-ordu bütünleþmesiyle verilen varoluþ mücadelesini nihai baþarýya ulaþtýrýrken, Ýstiklal Savaþý'nýn temel hedefi olan, millet egemenliðine dayalý yeni bir devlete kavuþmamýzýn yolunu da açmýþtýr. Kahraman vatan evlatlarý, ülke topraklarýnýn dört bir tarafýný iþgal eden 'düveli muazzama' denilen iþgal güçlerine karþý destansý bir var oluþ mücadelesi vermiþtir" þeklinde kaydetti. Acý, yokluk ve sýkýntý içerisinde yürütülen bu baðýmsýzlýk mücadelesinin en dikkat çekici boyutu kuskusuz Birinci Meclis'in þahsýnda oluþan milli iradeye olan inanç ve baðlýlýk olduðunu belirten Saatcý, "Bugün de içinde bulunduðumuz zorluklarý aþmak için yapýlmasý gereken, birlik ve beraberliðimize giden yollarda kilit taþlarýný saðlamlaþtýrmak, bunu bozmaya çalýþanlara karþý güç birliði yapmaktýr. Baðýmsýzlýðýmýzý ve özgürlüðümüzü dünyaya haykýran bu zaferin mimari atalarýmýz gibi farklýlýklarýmýzý çatýþma ve gerginliklerin nedeni olarak deðil milletimizi zenginleþtiren, bizi birbirimize kenetleyen, birlik beraberliðimizi güçlendiren unsurlar olarak görmeliyiz. Tüm enerjimizi daha özgür, daha müreffeh, daha demokratik, daha kalkýnmýþ bir Türkiye için harcamalýyýz. El ele vererek dünyanýn en saygýn ve güçlü ülkeleri arasýna girmeliyiz. Bu düþüncelerle 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný kutluyor, büyük zaferi bizlere hediye eden tüm þehitlere Cenab-ý Allah'tan rahmet diliyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm kahraman gazilerimizi minnet ve þükranla anýyoruz" ifadelerini kullandý. "30 Aðustos, dünün iman ve iradesinin sembolüdür" Bir yanda küresel ýsýnma / Bir yanda soðuk savaþ / Hayat her þeye raðmen güzel ama / Umutlarda tükeniyor yavaþ yavaþ (H.Ertem) Dað baþýna kýþ gelir / Ýnsan baþýna iþ gelir / Sivil savunmacýlarýn verdiði sýkýcý bilgiler (!) / Ýhtiyaç halinde hoþ gelir (M. Odabaþý) 4 BÝR OKU ÜÇ DÜÞÜN Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Kanlara boðdular daha süt tatmadan / Topraða düþtü kucakta yatmadan / Haliký henüz tamam yaratmadan / Vurdu kýzýmý dehþetli bir ýslýk (?) O bir umuttu benim için / Gözlerine baktýðýmda güven duyduðum /Uzaktan gördüðümde sevindiðim / Yaklaþtýðýnda sýmsýký sarýldýðým / Ya þimdi, öyle mi? Bir depremle beraber ansýzýn çekip gitti / Vedalaþmak bile nasip olmadý / Eþiyle, dostuyla, arkadaþlarýyla ve biricik kýzýyla (?) Bin bir derde uðradým, ben bile bile / Neler çektim neler, ben bu kafa ile (?) Gitme hep yanýmda kal / Mermiler gelirken koynuna al / Seninle bombalar vermez zarar / Seni kaybetmekten korkuyorum babam (M.Odabaþý) Geçmiþe müdahale edemezsin / Geleceðini bilemezsin / Bilebildiðin andýr / Yaþadýðýn anýn kýymetini bil (?) 'da söyledi, su tesisatçýsý Suat / Hocam kooperatif daireni hemen sat / malzemeyi çalýyorlar, yapýyorlar kabahat / Deprem olsa % 70 yýkýlýr, söner çok hayat (Sakarya izci lideri-1999) Deprem illeri Erzincan, Dinar, Adana / Binadan, malzemeden çaldý dýþýný güzel yaptý badana / Kulak asmadý kimse, düþenin feryadýna / Çalarak, çýrparak erdi muradýna (Sakarya izci lideri -1999) Zemini saðlam, çatýsý bizim / Güzelim memleketin; kuzeyi de, güneyi de, doðusu da, batýsý da bizim / Afetlere hazýrlýklý olalým / Hiçbir zaman olmasýn hüzün (M.odabaþý) Aðaç büyür arkasýndan koþamam / Kervan yürür peþi sýra düþemem / Yýldýz akar uçsam da yetiþemem / Hüzün geldi baþköþeye kuruldu / Yoruldu yüreðim yoruldu ( B.R.Eyüpoðlu) Analar aðýt yakar / Babalar mahzun mahzun bakar / Çocuklar yerde cansýz yatar / savaþlarda, savaþlarda (M.odabaþý) Ne öldü, ne dirildi, yaþayýp gitti naçar / Yarý us, yarý deli, sürünüp gitti naçar /Çaresiz eli mahkum kaldý gurbet yurdunda / Hasret acýsýyla, inleyip gitti naçar (N.N.Türk) Ýnsandýr bu fani dünyanýn süsü / Biter mi insanýn sevinci, yasý / Bir elin nesi var, iki elin sesi / Harman yelsiz, düðün elsiz olmaz (Kurtoðlu) Mum gibi yandý ciðer, çünkü vatan türküsünü / Hep geçen kapkara günlerde terennüm etti / Çýktý kýrklar, bir aðýzdan dediler tarihin / Ýçimizden vatanýn þairi Akif gitti (F.Gökmen) Hükmün yoksa kimse yoluna çýkmaz / Paran yoksa, kimse yüzüne bakmaz / Meþhur sözdür, bunu bir kenara yaz / ''Meyvesiz aðaca, hiçbir taþ atýlmaz'' (Türkmenoðlu) Çok gezenin paçasýna toz gelir / Çok salýnan dilbere söz gelir / Anlayana sivrisinek saz gelir / Anlamayana davul zurna az gelir (Kemal) Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þube Baþkaný M. Ahmed Köksal, 30 Aðustos Zafer Bayramý dolayýsýyla mesaj yayýnladý. MÜSÝAD Baþkaný M. Ahmed Köksal, Türk tarihinin dönüm noktalarýndan biri olan 30 Aðustos'un dünün iman ve iradesinin sembolü, bugünün esin, yarýnlarýn ise güvenç kaynaðý olduðunu söyledi. 30 Aðustos Zaferi'nin, sadece Türk milletinin deðil, hürriyet ve baðýmsýzlýðý için mücadele veren nice millete yol gösterici olmasý açýsýndan da önemli olduðunu dile getiren Köksal, "30 Aðustos, her türlü yoksulluða ve olumsuz koþullara raðmen, milletimizin ordusuyla birlikte, adýný insanlýk tarihine bir kez daha þerefle yazdýrdýðý bir kahramanlýk destanýdýr. Bu destan, vatan sevgisi ve üstün cesaretiyle milletini ve vatan topraklarýný kanýnýn son damlasýna kadar koruyan Türk askerinin kudret ve kahramanlýðýnýn göstergesi; ayný zamanda milletimizin birlik ve bütünlüðünün de kutsal bir niþanesidir. Kurtuluþ Destanýnýn zaferle taçlandýrýldýðý 30 Aðustos Zaferi Bayramýmýzý kutluyor, baþta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm gazi ve þehitlerimizi rahmet, minnet ve þükranla yad ediyorum" Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama açýklamasý yayýmladý. Açýklamasýnda "Bu cennet vataný bize miras olarak Koca'dan Zafer Bayramý kutlamasý býrakan þanlý ecdadýn torunlarý olarak, Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn 30 Aðustos'ta yakmýþ olduðu özgürlük ve baðýmsýzlýk meþalesini canýmýz pahasýna da olsa söndürmeden ilelebet taþýyacaðýmýza söz veriyoruz" ifadelerini kullanan Süleyman Koca, "Tarihin þeref levhalarýna adýný altýn harflerle yazdýran, mazisi kahramanlýklarla dolu, þehadeti esarete her zaman tercih etmiþ bu aziz milletin cesareti, azmi ve inancý ile vatanýmýzý top yekûn düþmandan top yekûn kurtarýldýðý gün olarak kabul edilen 30 Aðustos Zafer Bayramýný kutluyor, aziz þehitlerimizi ve ahirete göç etmiþ gazilerimizi rahmet, minnet ve þükranla anýyorum"

30 Aðustos coþkusu alanlarda

30 Aðustos coþkusu alanlarda Çiftçiler pahalý mazottan dertli Limagrain tohum firmasý ürün tanýtýmý gerçekleþtirdi. Dün ayçiçeði tohumu hakkýnda Köprüalan Köyü'nde bilgilendirme toplantýsý düzenlendi. Toplantýya Vali Yardýmcýsý Hacý

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor

salona sýðmadý 23 Nisan coþkusu Akýl Defteri HGYD'den Yücel'e, geçmiþ olsun Çocuklar gönüllerince eðlendi. Osmancýk'a Oto Pazarý açýlýyor CHP'den Vali'ye tepki! CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým Bayramý nedeniyle Atatürk Anýtýn da düzenlenen törende bir açýklamada bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Vali Ahmet Kara'nýn

Detaylı

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý

buðday üretiyoruz Tükettiðimizden fazla Baðcý'dan son günde mesaj Bediüzzaman Said Nursi anýldý Týp Fakültemiz hergün büyüyor Gökhan Bilgili atandý Baðcý'dan son günde mesaj SAYFA 3 TE Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Gökhan Bilgili atandý Çorum Özel Hastanesi Baþhekimliðine Uzm.Dr.Gökhan Bilgili atandý. Çorum Özel Hastanesi Baþhekimlik kadrosuna

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Meydan projesinde büyük adým

Meydan projesinde büyük adým "Yeni hastanenin malzemeleri Çorum'dan karþýlanmalý" Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve 25. Dönem Milletvekili adayý Tufan Köse, Çorum TSO'ya nezaket ziyaretinde bulundu. CHP Ýl Baþkaný

Detaylı

Okullar ticarethane deðildir!

Okullar ticarethane deðildir! Týmarlý Sulama Projesinde çalýþmalar baþladý Ýskilip'in 55 yýllýk hayali olan, 77 bin dekar tarým arazisini sulayacak Çorum'un ikinci büyük sulama projesinde çalýþmalara baþlandý. 160 milyon TL bedelli

Detaylı

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi

Bu düþünce. ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Koçlar sahiplerini buldu. Uslu Polis Okulu için destek istedi ''Ýpliklerini pazara çýkaracaðýz'' Selim Aydýn Türkiye Kamu-Sen Çorum Ýl Temsilcisi ve Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Selim Aydýn, yetkili sendikanýn toplu sözleþme masasýndaki tavýrlarýný eleþtirerek, memurun

Detaylı

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek

Çaðrý Merkezi 2 Mayýs'a yetiþecek TOBB EML inþaatýnda inceleme Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) tarafýndan Organize Sanayi Bölgesinde yaptýrýlan 24 derslikli TOBB Endüstri Meslek Lisesi inþaatý hýzla devam ediyor. Vali Sabri Baþköy

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

otellerde israf etmeyelim

otellerde israf etmeyelim Salih Osman Fýndýk Osmancýk'tan aday adayý Ýþadamý Salih Osman Fýndýk Osmancýk Belediye Baþkanlýðý için AK Parti'den aday adayý oldu. Konuyla ilgili basýn açýklamasýna Salih Osman Fýndýk, AK Parti Osmancýk

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr

MHP dersini çalýþmýþ ve göreve hazýrdýr BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. MHP, Osmancýk'ýn taleplerini dinledi asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT

Detaylı

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý

Ülkü Ocaklarýnýn örnek hizmet binasý dualarla açýldý Kutlu Doðum Haftasý'na mehterli açýlýþ Çorum Ýl Müftülüðü, bu "Hz. Peygamber ve Birlikte Yaþama Ahlaký" temasýyla kutlanacak olan Kutlu Doðum Haftasý etkinliklerini düzenlenen programla baþlattý.kutlu

Detaylı

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý Hayvan dolandýrýcýlarýna darbe Hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý iddia edilen çeteye düzenlenen operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü özel harekat polislerinin de destek verdiði

Detaylı

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!'

Valilik bahçesine çadýr mý kurayým!' Kazamý? Cinayetmi? Ýntihar mý! Dün sabah saat 8.00 sularýnda Ortakapaklý Baðlarý 11. Sk. üzerinde yapýmý devam eden bir inþaatýn altýnda ölü bir erkek cesedi bulundu. Bulunan cesetin 75 yaþýndaki Hüseyin

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor

Üniversite ve Belediye güç birliði yapýyor "Ýhsanoðlu Ýç Anadolu'nun yýllardýr süren yalnýzlýðýna son verecek isimdir" CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas ve il yönetimi, 14 partinin ortak cumhurbaþkaný adayý Prof. Dr. Ekmeleddin Ýhsanoðlu'na destek turlarýna

Detaylı

"Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr"

Eðitimin amacý, öðrencileri birbirine benzetmek deðil farklýlaþtýrmaktýr Ses dalgalarý teknolojisi cerrahi müdaheleyi azalttý Saðlýk Bakanlýðý Hitit Üniversitesi yaygýnlaþmasýyla açýk Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesinde cerrahi yönteminin üreter taþlarýnýn tedavisinde ses

Detaylı

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan.

Mursi'nin idam. kararýna büyük tepki! Sulamasý'nda imzalar atýldý. Anadolu'da Hacivat-Karagöz'ü yaþatýyor. Vali Kara'dan. Týmarlý 2. Kýsým Sulamasý'nda imzalar atýldý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdürlüðü tarafýndan Çorum'- da inþa edilen ve sulama alaný itibariyle yörenin en büyük ikinci sulamasý

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi

Saðlýk Bakanlýðý Aile. Hekimliði'ni bitirmesin. MHP'de þok istifa. SMMMO'dan. Luca eðitim semineri. Sürpriz evlenme teklifi Havalar soðudu hastalýklara dikkat! Kýþ mevsiminin gelmesi ve havalarýn soðumasýyla birlikte hastalýklarda artýþlar meydana geldi. Vatandaþlarýn hastalýklardan doðal yollardan kurtulma ve önlem almasý

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

"65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük"

65 senedir insanoðlunun görmediði zulümleri gördük Bekir Koç defnedildi Çorumun sevilen simalarýndan ve ayný zamanda Hitit Üniversitesi Eðitim ve araþtýrma hastanesi Ortopedi ameliyat bölümü çalýþanlarýndan Bekir Koç ( 49 ) gün önceki gün geçirdiði kalp

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

"Ýnsan onur ve haysiyetine

Ýnsan onur ve haysiyetine Meclis Baþkaný Hacý Nuri Lafcý Ýsmet Yýlmaz seçildi TBMM Baþkaný seçiminde 4. tur oylama yapýldý. Yeni Meclis Baþkaný Ýsmet Yýlmaz oldu. TBMM Baþkanlýðý seçiminin üçüncü turunda, adaylardan hiçbiri seçilebilmek

Detaylı

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem

güzergah darbesi! Geciken trene birde Çorum Ramazan'a hazýr Sait Börekçi Forbes'e konuþtu Kimse Yok Mu Ramazan'a hazýr Hitit Akademi'de yeni dönem Yiðit Cevher erkekliðe ilk adýmýný SAYFA 3 TE attý www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Geciken trene birde güzergah darbesi! Muzaffer Külcü Sabri Baþköy Hitit Akademi'de yeni dönem Hitit Akademi Derneði, 4. Olaðan

Detaylı