Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Belediye'den su kesintisi uyarýsý SAYFA 10 DA"

Transkript

1 Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur 9 DA Belediye'den su kesintisi uyarýsý Prof. Okur Din Ýþleri Yüksek Kurulu na atandý Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan Bahabey Caddesi'nde depolar arasý besleyici hatta meydana gelen arýza nedeniyle mecburi su kesintisine gidileceðini açýklandý. 10 DA Tüm gümüþ taký saat tesbih bileklik ürünlerinde %50 ye varan indirimler 29 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ 40 KURUÞ Adres:Karakeçili Mah.Karakeçili 8.Sok Çorum Park Yaný (Eski Kültür Sitesi Yaný) Tel: Atlamaz'dan Belediye'ye ziyaret Turizm Fakültesine Bakanlar Kurulu onayý Hitit Üniversitesi tarafýndan talep edilen Turizm Fakültesi, Bakanlar Kurulu tarafýndan kabul edildi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, "Giriþimlerimiz ve takibimiz sonucu Hitit Üniversitemizin talep ettiði Turizm Fakültesi Bakanlar Kurulu tarafýndan kabul edilerek 27 Aðustos 2015 Tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede yayýnlandý. Zafer Bayramý etkinliklerle kutlanacak Çorum eski Belediye Baþkaný ve Samsun Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu'nu makamýnda ziyaret etti. 5 TE Vali Kara'dan 30 Aðustos mesajý 3 TE 30 Aðustos Zafer Bayramý Çorum'da çeþitli etkiliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamýnda ilk tören saat 10.00'da Atatürk Anýtýnda yapýlacak. 2 DE Vali Ahmet Kara Çorum Valisi Ahmet Kara, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Türk Ýstiklal Harbi'nin önemli dönüm noktalarýndan birisi olan 30 Aðustos Zaferi, yok edilmek ve vatanýndan kovulmak istenen bir milletin baðýmsýz yaþama isteðinin tezahürüdür. 3 TE "Aðustos, Türk milleti için baþarýnýn ve zaferin adýdýr" Av. Bekir Çetin Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliðindeki Türk milletinin gerçekleþtirdiði kurtuluþ mücadelesi 30 Aðustos Baþkomutanlýk Meydan Muharebesiyle zirveye ulaþmýþ ve... 7 DE Hemþerimiz Türkol, Askeri Yargýtay üyesi oldu "Mutluluk dünyada deðil, mutluluk insanlardadýr" Gül-Der ve Derinöz Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Kültür Derneði birlikte "Günümüzde birey ve aileler niçin mutlu olamýyor?" konulu konferans düzenledi. Askeri Hakimi Yarbay Cengiz Türkol Askeri Yargýtay üyeliðine seçildi. Hakim Yarbay Cengiz Türkol, Van Jandarma Asayiþ Kolordu Komutanlýðý Askeri Savcýsý olarak görevli iken, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan Askeri Yargýtay üyeliðine seçildi. Karar Resmi Gazetede yayýmlandý. Konferansa konuþmacý olarak Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Tahsin Kula katýldý. Saðlýk çalýþanýnýn 3 TE öldürülmesine tepki 3 TE Melikgazi Camii'nde Çorap Kutusu uygulamasý Melikgazi Camii'nde baþlatýlan yeni bir uygulama ile, Camiye namaz kýlmaya çorapsýz ve ýslak ayakla gelenlere, cami derneði tarafýndan ücretsiz çorap veriliyor. 3 TE TOKÝ Osmancýk'a 178 konut daha yapacak Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, TOKÝ 2. Etap Projesi kapsamýnda 118'i dar gelirliler için olmak üzere 178 dairelik toplu konut inþa edileceðini bildirdi. YEDAÞ'tan il merkezinde elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle... Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý þehit olan saðlýk çalýþanýyla ilgili yayýnladýðý mesajýnda, "Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde PKK'lý teröristlerin Garnizon Komutanlýðý ve Tank Taburu'na roket ve uzun namlulu silahlarla saldýrýsý sonucu çatýþmanýn ortasýnda kalan saðlýk çalýþaný Eyüp Ergün ile 1'i çocuk toplam 3 kiþi hayatýný kaybetti" 2 DE 9 DA 9 DA Hacý Nuri Lafcý

2 Ýmsâk : Güneþ : Öðle : Ýkindi : Akþam : Yatsý : TEK HABER 2 AJANDA Seçim takvimi 31 04: :57 12:48 Türkiye'de ilk telgraf 16:28 Aðustos'ta baþlýyor haberleþmesi (1855) 19:27 Belgrad'ýn fethi (1521) 20:52 Mohaç Zaferi (1526) Ýnsanlar uykudadýr, ölünce uyanýrlar. Hadis-i Þerif Günün Þiiri HAYIR ÖÐÜT TUTANA Sular bile akar gider engine Güzelleri vermiyorlar dengine Þimdi raðbet güzel ile zengine Ne desem de bir acayip hal olur Yüksek yere inen çýkan yol olur Her sineðin bir alýcý kurt olur Çok varýp gelirsen olmaz her yere Ya muhabbet kalkar ya bir hal olur Bilen olmaz insanlarýn fendini Ben tutuyom sel yýkýyor bendimi Bulamadým akýl fikir dengimi Ne desem de bir acayip hal olur Sararmýþ yapraðý döker aðaçlar Soðuyu soðuyu geliyor kýþlar Aðardý saçýmda döküldü diþleri Ne desem de bir acayip hal olur Dünya bir gelindir kimse alamaz Dünyaya gelenler geri kalamaz Elde güzel çoktur sana yaramaz Ne deyimde bir acayip hal olur Nuhun gemisine binip yarýþma Hakkýna razý ol yalan alýþma Eyi geçin kimselerle dalaþma Ne deyim de bir acayip hal olur Rýza Koçak öðüt verir tutana Hizmet eyle malýn mülkün vatana Razý olmam haksýz olan adama Ne deyimde bir acayip hal olur Rýza Koçak Ali Fatih Göktuð Zafer Bayramý etkinliklerle kutlanacak Milliyetçi Hareket Partisi Seçim Koordinasyonundan Sorumlu Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ali Fatih Göktuð yaptýðý açýklamada Seçim Takvimi hakkýnda bilgi verdi. Yüksek Seçim Kurulunca, 1 Kasým'da yapýlacak 26. dönem milletvekili genel seçimi için hazýrlanan takvim kapsamýnda seçimin baþlangýcýnýn 31 Aðustos olacaðýný belirten Fatih Göktuð, "1 Kasým'da yapýlacak milletvekili genel seçimi için hazýrlanan seçim takvimi YSK'nýn internet sitesinde yayýmlandý. Buna göre, siyasi partiler aday listelerini 18 Eylül'de YSK'ya verecek, kesin aday listeleri 28 Eylül'de ilan edilecek. Yurtdýþýnda ve gümrük kapýlarýnda oy verme iþlemi ise 8 Ekim'de baþlayacak. Bu kapsamda, üniversite öðrencilerimizden ricamýz; 1 Kasým 2015 Genel Seçimlerinde okullarýmýz açýk olacak. Birçoðunuz oy kullanmak için memleketlerinize gitmekte zorlanacaksýnýz. Eðer memleketinize gidemeyecekseniz, kayýtlarýnýzý hemen okullarýnýzýn bulunduðu þehirlere taþýyýnýz. Oyunuzu okuduðunuz þehirlerde veriniz. Hazýr tatildeyken þu an kaydýnýz bulunduðu muhtarlýða gidip nakil iþlemleri için bilgi alýnýz. Planýnýzý þimdiden iyi yapýnýz" Seçim takviminin bazý önemli aþamalarý þöyle: 2 Eylül: Muhtarlýk bölgesi aský listeleri saat 08.00'de askýya çýkarýlacak. Tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü aský listeleri de güncelleþtirilmek üzere askýya çýkarýlacak. Yurtdýþý seçmen kütüðü "www.ysk.gov.tr" adresinde ilan edilecek ve itirazlar baþlayacak. "www.ysk.gov.tr" adresinden bina bazýnda seçmen kayýtlarýnýn sorgulanmasýna baþlanacak. 10 Eylül: Muhtarlýk bölgesi aský listeleriyle tutuklular ve taksirli suçlardan hükümlülere iliþkin aský listelerinin askýdan indirilmesi ve yapýlacak itirazlarýn son günü. Yurt Dýþý Seçmen Kütüðünün, adresinden yapýlan ilanýnýn sonlandýrýlarak bu durumun tutanak altýna alýnmasý ve Yurt Dýþý Seçmen Kütüðüne yapýlacak itirazlarýn son günü. 13 Eylül: Siyasi partilerin birleþik oy pusulasýndaki yerlerinin belirlenmesiyle ilgili kura çekimi. 18 Eylül: Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katýlacaklarý seçim çevrelerine ait aday listelerini YSK Baþkanlýðýna alýndý belgesi karþýlýðýnda DVD ve kaðýt ortamýnda en geç saat 17.00'ye kadar vermelerinin son günü. 20 Eylül: Yurtiçi ve yurtdýþý seçmen kütükleri kesinleþtirilecek. Yurtiçi seçmenlerin oy vereceði yer ve sandýklar belirlenecek. Yurtdýþý seçmenlerin oy kullanacaklarý temsilcilik, tarih aralýðý ve yer bilgileri adresinden ilan edilecek. 22 Eylül: Siyasi partilerin aday listeleri ile baðýmsýz adaylarýn baþvuru evrakýndaki eksiklikleri tamamlamalarýnýn ve baðýmsýz adaylarýn adaylýktan vazgeçmelerinin son günü. 28 Eylül: Siyasi partilerin seçim çevreleri itibarýyla milletvekili kesin aday listeleri ile baðýmsýz adaylar radyo, televizyon, Resmi Gazete ve illerde ilan edilecek. 8 Ekim: Yurtdýþý temsilciliklerde ve gümrük kapýlarýnda oy verme iþlemine baþlanacak. 13 Ekim: Baþvuran siyasi partilerin radyo ve televizyonda yapacaklarý propaganda konuþmalarýnýn yayýn ve zaman sýralarýnýn belirlenmesi için kura çekilecek. 22 Ekim: Propaganda serbestliði ve bir kýsým seçim yasaklarý baþlayacak. 25 Ekim: Yurtdýþý temsilciliklerde oy verme iþlemi sona erecek. Radyo ve televizyon propaganda konuþmalarý baþlayacak. 31 Ekim: Seçim propagandasý saat 18.00'de sona erecek. 1 Kasým: Oy verme günü. Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,9266 2,9281 EUR 3,2904 3,2918 STERLiN 4,4942 4,4965 2,4214 2, JPY YENi HAVA DURUMU SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER ERAY ECZANESÝ TEL: DEVA ECZANESÝ TEL: BOSTANCI ECZANESÝ TEL: ÖZTÜRK ECZANESÝ TEL: Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi Afad Aðustos Zafer Bayramý Çorum'da çeþitli etkiliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamýnda ilk tören saat 10.00'da Atatürk Anýtýnda yapýlacak. Anýtta gerçekleþtirilecek olan çelenk sunma töreninin ardýndan Vali Ahmet Kara makamýnda tebrikleri kabul edecek. Hürriyet Meydanýnda saat 10.30'da yapýlacak olan kutlama ve geçit töreni ile etkinlikler sona erecek. Saðlýk çalýþanýnýn öldürülmesine tepki Hacý Nuri Lafcý Saðlýk-Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþimden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý þehit olan saðlýk çalýþanýyla ilgili yayýnladýðý mesajýnda, "Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde PKK'lý teröristlerin Garnizon Komutanlýðý ve Tank Taburu'na roket ve uzun namlulu silahlarla saldýrýsý sonucu çatýþmanýn ortasýnda kalan saðlýk çalýþaný Eyüp Ergün ile 1'i çocuk toplam 3 kiþi hayatýný kaybetti" Saldýrý olayýyla ilgili açýklamalarda bulunan Lafcý, "Hastanede nöbetinin bitmesinin ardýndan evine gitmek üzere yola çýkan saðlýk çalýþaný Eyüp Ergün PKK'lý teröristlerle güvenlik güçleri arasýnda çýkan çatýþmanýn ortasýnda kaldý. Çatýþma nedeniyle ambulanslarýn olay yerine ulaþmasý saatler sürdü. Burada yaralanan Ergün, hastanede yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Ülkemizin içinde bulunduðu terör tehdidi hepimizin canýný yakmaktadýr. Bugün yaþanan bu olay bölgede görev yapmakta olan saðlýk çalýþanlarýmýzýn, askerlerimizin, öðretmenlerimizin ve tüm vatandaþlarýmýzýn hayatýnýn tehlike altýnda olduðunu bir kez daha gözler önüne sermiþtir. Görevi yalnýzca insanlara þifa vermek olan saðlýk çalýþanlarýmýzýn görevlerini yapamamalarý, üstüne üstlük yaþamlarýný yitirmeleri bölgedeki içler acýsý durumu bizlere anlatmaktadýr. Saðlýk Sen Çorum Þubesi olarak terör örgütlerine ve her türlü terör eylemine karþý tavizsiz bir mücadelenin sürdürülmesine olan desteðimizi buradan bir kez daha ifade ediyor, baþta görev þehidimiz Eyüp Ergün'e ve yaþamýný yitiren vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet diliyoruz" diye kaydetti. Satýlýk Komple Vücut Geliþtirme Aletleri Ýþ yoðunluðu nedeniyle salon tipi vücut geliþtirme ve fitness aletleri satýlýktýr. Dolaplar, masalar ve sauna aletide verilecektir. Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Kubilay Kaan YÜCEL Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro TEL: Yýl: 11 Sayý: AÐUSTOS CUMARTESÝ 2015 Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Yasin Þevket YÜCEL Tasarým Fethi SÜMÜÞ Baský Yapýldýðý Yer: Gümüþ Basýn- Yayýn- Promosyon -Matbaacýlýk Çöplü Mah.Osmancýk.Cad.No:27/22 Çorum Özel Ýlan Reklam (cmxsütun): : 1.50 TL Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : TL Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : TL Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : TL Kongre Ýlanlarý : TL Tüzük Ýlanlarý (maktu) : TL Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : TL Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Ücretsiz Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : 50 KR e-posta :

3 HABER 3 Turizm Fakültesine Ahmet Kara Bakanlar Kurulu onayý Hitit Üniversitesi tarafýndan talep edilen Turizm Fakültesi, Bakanlar Kurulu tarafýndan kabul edildi. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, konuya iliþkin yaptýðý açýklamada, "Giriþimlerimiz ve takibimiz sonucu Hitit Üniversitemizin talep ettiði Turizm Fakültesi Bakanlar Kurulu tarafýndan kabul edilerek 27 Aðustos 2015 Tarih ve Sayýlý Resmi Gazetede yayýnlandý. Böylece üniversitemiz yeni açýlan Turizm Fakültemizle birlikte 8 Fakülte, 3 Enstitü, 2 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 11 Araþtýrma ve Uygulama Merkezi ile hýzla büyümeye devam ediyor" Hitit Üniversitesi'nin, her geçen yýl bölüm ve öðrenci sayýsýndaki artýþýn Çorum için önemli olduðunu belirten Uslu, "Bundan önce olduðu gibi bundan sonrada Üniversitemize her türlü katkýyý vermeye hazýrýz. Önümüzdeki eðitim öðretim yýlýnda yurt kapasitemiz 5 bine yaklaþmýþ olacaktýr.bu bir eþ güdümün ve istikrarýn sonucudur. Yeni fakültemiz hayýrlý uðurlu olsun" þeklinde kaydetti. Vali Kara'dan 30 Aðustos mesajý Çorum Valisi Ahmet Kara, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Türk Ýstiklal Harbi'nin önemli dönüm noktalarýndan birisi olan 30 Aðustos Zaferi, yok edilmek ve vatanýndan kovulmak istenen bir milletin baðýmsýz yaþama isteðinin tezahürüdür.bu zafer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim dediði Cumhuriyetimizin kurulmasýnda, muasýr medeniyetler seviyesine ulaþýlmasýnda, halkýmýzýn baðýmsýzlýk, milli birlik ve beraberlik anlayýþýyla ortak deðerler etrafýnda kenetlenmesinde çok büyük önem taþýmaktadýr" diyerek baþlayan Vali Ahmet Kara, "Hiç þüphesiz bu zafer, Türk Milletinin birlik ve bütünlüðüne yönelik her türlü tehdit ve saldýrý karþýsýnda kenetlenerek hiçbir gücün; birliðini bozmasýna,baðýmsýzlýðýný elinden almasýna fýrsat vermeyeceðinin simgesi olmuþtur. Bizler bu þuurla 30 Aðustos Zafer Bayramýný bir kez daha ruhuna ve þanýna uygun olarak birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanýn mutluluðu içerisindeyiz. Bu düþüncelerle, Türk Silahlý Kuvvetlerimizin kahraman mensuplarý ve bütün vatandaþlarýmýzýn 30 Aðustos Zafer Bayramýný kutluyor, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armaðan eden Ýstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarýný,vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðü için þehit olan kahraman Mehmetçiklerimizi rahmet ve minnetle anýyor, gazilerimize þükranlarýmý sunuyorum" ifadelerini kullandý. "Mutluluk dünyada deðil, mutluluk insanlardadýr" Gül-Der ve Derinöz Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Kültür Derneði birlikte "Günümüzde birey ve aileler niçin mutlu olamýyor?" konulu konferans düzenledi. Konferansa konuþmacý olarak Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden Yrd. Doç. Dr. Tahsin Kula katýldý. "Peygamber efendimiz; 'insan iki þeyin kýymetini bilmez. Birincisi ömür, ikincisi zaman.' Nasýl gelip geçtiðinin farkýna varmaz. Ama insandan kýyamet günü ikisinin de hesabý sorulacak. Bende sizin zamanýnýzý fazla harcamadan önünüzdeki günlerde hayatýnýzda kullanabileceðiniz bilgiler vermek istiyorum" diyerek sözlerine baþlayan Yrd. Doç. Dr. Tahsin Kula, "Herkesin sorduðu bir soru var: "Evimiz arabamýz var, modern dünyada yaþýyoruz. Ýletiþimin en geliþmiþini kullanýyoruz. Televizyonumuz var. Cep telefonumuz var. Bilgisayarýmýz var. Ýnternetimiz de var. Ama bir türlü mutlu olamýyoruz neden? Bu sorusunun cevabýný verebilsek problem çözülür" Tahsin Kula konuþmasýna þöyle devam etti: "Denir ki; fakir insan, fakirliðinden dolayý mutlu deðildir. Zengin olduktan sonra insanlar mutlu olur. Her þeyi parayla elde edebilir, kazanabilir mutlu olabilir. Ama yirmi birinci yüzyýlýn sonuna geldiðimiz bu çaðda gerek Ýslam dünyasý, gerek batý dünyasý, bireysel hayatta da aile hayatýnda da mutlu deðil. Ýntiharlar artmýþ. Her gün bir yerlerde savaþ varken, her gün bir yerlerde insanlarýn kaný dökülürken, aileler, evliliði sürdüremeyip boþanmaya doðru gidiyorsa burada mutluluktan bahsedilemez. Neden? Çünkü arkadaþlar, zenginlik, huzur, refah mutluluk getirmez. Bugün bunun bireysel sebepleri neler, toplumsal sebepleri neler deðinmeye çalýþacaðým. Kime sorsanýz herkesin söyleyeceði söz þu; "Dünya bozulmuþ." Hep geçmiþin özlemini duyuyoruz. Geçmiþte þöyleydi, geçmiþte böyleydi. Ýnsanlar deðiþti Bu çokta doðru bir þey deðil. Neden? Hz. Adem dönemindeki dünya ile günümüzdeki dünya hiç deðiþmedi. Hz. Adem dönemindeki insanlarla, günümüzdeki insanlar hiç deðiþmedi. Ayný. Yeni doðan bir bebekle, yirmi yýl sonraki, kýrk yýl sonraki hali ne kadar deðiþirse toplumda o kadar deðiþir. Toplumlarda doðup büyüyecek sonra bir þekilde yok olup gideceklerdir. Bu nedenle kendi kendimize bir þeyler vehmetmeyelim. Keþke insanlar mutlu olmak için sebepler aramasa Dünya bozulduðuna göre, insanlar huzursuz olduðuna göre, bizlerde mutlu bir dünyaya doðru koþmaya çalýþýyoruz. Bunun sebebi þu; büyük savaþlar geçirmiþ toplumlarýn hepsinde, Ýslam dünyasýnda deðil batý dünyasýnda da bu böyledir. Bireyler yaþamaz, hayata tutunurlar. Köylerden þehirlere göç eden insanlar da böyledir. Hayatý yaþayamazlar, hayata tutunurlar. Ýþte bundan dolayý insanlar mutlu olamazlar. Parayý biriktirmek için deðil, harcamak için kazanýn. Geçmiþin birikimleri, þuanýn kaygýsý ve gelecek korkusu bizleri kuþatmaktadýr. Ýnsanlarýn zihin dünyasý iþkâl edilmiþse, bu insanlarýn huzur bulmalarý imkânsýzdýr. Korkularýmýz, kaygýlarýmýz, endiþelerimiz, büyüklerimizin ve çevrenin yükledikleri ön veriler zihin dünyamýzý iþgâl ediyor. Kendimiz olamýyoruz. Riyakârlýk zihin dünyamýzda mutluluðumuzun önündeki en büyük engeldir. Birilerine karþý, toplumun biçtiði rolü oynamak, kendi hayatýmýzý yaþayamamak, kendimiz olamamak mutsuzluðumuzun önündeki en büyük engeldir. Bu sorumluluðunuzu, görevimizi býrakalým yapmayalým anlamýna gelmez. Bu ukala, bencil, þýmarýk olmamýz anlamýna da gelmez. Mutluluk dünyada deðil, mutluluk insanlardadýr. Mutluluðu dýþarýlarda aramamalý. Mutluluðu iç dünyamýzda yaþamalýyýz.ýnsan kutsal deðildir, kutsala inanýr. Ýnsan melek deðil, melekleþir. Ýnsan þeytan da deðildir, þeytanlaþýr. Fýtratýmýza dönmeliyiz. Kendimiz olmalýyýz. Geçmiþle yüzleþin. Mutlu olmak istiyorsak, yaþadýðýmýz sürece hakkýmýzý ve haddimizi iyi bilmeliyiz." Örneklerle aile mutluluðuna da deðinen Kula, ailede ise önceliði eþe ayrýlmasý gerekliliðinden bahsetti ve "Çocuklar, iþimiz, gelecek korkusu eþimizin önüne geçmemeli" Haber Servisi Melikgazi Camii'nde Çorap Kutusu uygulamasý Melikgazi Camii'nde baþlatýlan yeni bir uygulama ile, Camiye namaz kýlmaya çorapsýz ve ýslak ayakla gelenlere, cami derneði tarafýndan ücretsiz çorap veriliyor. Böylece camiye çorapsýz girilmesinin, mantar türü hastalýklarýn bulaþmasýnýn önüne geçerek hijyenik, daha temiz bir ortam saðlanmasý hedefleniyor. Melikgazi Cami Dernek Baþkaný Mustafa Aþan yeni uygulama ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Melikgazi Camisi'nde, özellikle yaz aylarýnda cemaatten bazý kiþilerin çorapsýz camiye geldiðini ve abdest alýp ýslak ayakla içeriye girdiðini gözlemledik. Islak ayakla ve çorapsýz olunca hem halýlarýmýz kirleniyor, halýlar nemleniyor haliyle pis bir koku oluyor, hem de sýhhat açýsýndan sýkýntýlar doðuyor. Ayaðýnda hastalýk olan, mantar olan kardeþlerimiz olabiliyor. Çýplak ve ýslak ayakla basýlan yere bir baþka namaz kýlan kardeþimiz secdede baþýný koyuyor. Bizde cami derneði olarak bu soruna bir çözüm üretmek amacý ile caminin giriþine bir çorap kutusu yerleþtirdik. Kutunu içinde sürekli çorap bulundurarak bu uygulamayý baþlattýk. Öncelikle cami giriþine çorapsýz ve ýslak ayak ile camiye girilmemesi konusunda uyarý yazýlarý yazýp astýk. Camiye çorapsýz gelen kiþiler içinde, cami giriþine bir çorap kutusu yerleþtirdik. Kutu içerisinde Cami derneðimizin ve hayýrseverlerin katkýlarýyla sürekli çorap bulunduruyoruz. Böylelikle camiye çorapsýz gelen veya çorabý kirli olan kardeþlerimiz camiye girmeden çorabýný buradan alýp giyerek camiye giriyor ve ibadetini yapýyor. Çorap da kendisinin oluyor. Camiye gelen insanlardan maddi imkanlarýndan dolayý çorap alamayacak kadar zor durumda olan kardeþlerimizde çorap ihtiyacýný da buradan çorap alarak karþýlayabiliyor. Ýhtiyacý olan herkes camimizde bulunan çorap kutusundan bir çift çorap alýp ihtiyacýný karþýlayabiliyor. Böylelikle camimizi daha temiz ve hijyenik tutmaya çalýþmaktayýz. Camimizde baþlattýðýmýz çorap kutusu uygulamasýyla ilgili cemaatten çok olumlu tepkiler alýyoruz. Camiye gelenlerden bazýlarý, çorap alýp hayýr iþlemek istediklerini söylüyorlar. Müslüman ihtiyacýndan fazlasýný almaz. Melikgazi Cami Derneði olarak yeniliklere imza atmaya devam ediyoruz" Hemþerimiz Türkol, Askeri Yargýtay üyesi oldu Askeri Hakimi Yarbay Cengiz Türkol Askeri Yargýtay üyeliðine seçildi. Hakim Yarbay Cengiz Türkol, Van Jandarma Asayiþ Kolordu Komutanlýðý Askeri Savcýsý olarak görevli iken, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan Askeri Yargýtay üyeliðine seçildi. Karar Resmi Gazetede yayýmlandý. Cengiz Türkol kimdir? Cengiz Türkol 1972 yýlýnda Çorum'un Osmancýk ilçesinde doðdu yýlýnda Iþýklar Askeri Lisesi'nden, 1995 yýlýnda ise Türk Silahlý Kuvvetleri adýna öðrenim gördüðü Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Askeri stajýný baþarý ile bitiren Türkol, yýllarý arasýnda sýrasýyla; Van Jandarma Asayiþ Kolordu Komutanlýðý Askeri Savcý Yardýmcýlýðý, Milli Savunma Bakanlýðý Askeri Adalet Ýþleri Baþkanlýðý Karar ve Ýddianame Tetkik Þube Müdür Yardýmcýlýðý, Gelibolu 2. Kolordu Komutanlýðý Askeri Mahkemesi Kýdemli Hakimliði, Afganistan Kabil Bölge Komutanlýðý Adli Müþavirliði görevlerinde bulundu. Van Jandarma Asayiþ Kolordu Komutanlýðý Askeri Savcýsý olarak görevli iken Cumhurbaþkaný tarafýndan Askeri Yargýtay üyeliðine seçildi. "Anayasa Yargýsýnda Yürütmenin Durdurulmasý" konulu Kamu Hukuku Alanýnda Yüksek Lisans tezi bulunan, Askeri Hakim Yarbay Cengiz Türkol, Sezin Mihriban Türkol' la evli olup 2 çocuk babasýdýr. Ýngilizce ve Almanca bilmektedir.

4 Türk Tarým Orman-Sen Ýl Baþkaný Necati Gül, yaklaþýk 3 milyon kamu görevlisi, 2 milyon emekli ve aileleri ile birlikte toplam 20 milyon vatandaþýn beklediði toplu sözleþme sürecinin bittiðini belirterek yetkili sendikalarýn vatandaþlarý matematik hileleri ile kandýracaðýný sandýklarýný belirtti. "Yetkili konfederasyon 2016 yýlý için yüzde 6+5, 2017 yýlý için ise yüzde 3+4'e evet dedi veya dedirtildi. Gerek Genel Merkez gerekse Ýl ve Þube Baþkanlarýnýn açýklamalarýna bakýlýrsa geçmiþte olduðu gibi, bu anlaþmayý da tarihi baþar olarak nitelemektedirler" diyen Necati Gül, "Memur-Sen masaya oturmadan önce seyyanen 150 TL brüt zam istedi, 2016 yýlý Ocak ve Temmuz aylarý için yüzde 8+8 zam; yan ödeme, kýdem aylýðý ve büyümeden istediklerini alta alta koyduðunuz da en düþük devlet memuru için yüzde 33,2 zam istemekteydi. Sonuç %33,2 talebine karþýlýk; %11'e imza atýldý. Yani Memur-Sene göre 11? 33,2 dir. %11'in Memur-Sen' e göre %33,2'den büyük göstermesi ayný bu matematik hilesine benziyor. Bunlar matematiði deðil ama hilesini öðrenmiþler. Bu attýklarý imza ile memuru emeklisi ile yaklaþýk 20 milyon vatandaþýmýzý matematik hileleri ile kandýracaðýný sanýyorlar" ifadelerini kullandý. HABER "Vatandaþý matematik hileleri ile kandýracaklarýný sanýyorlar" Necati Gül açýklamasýna þöyle devam etti: "Ayrýca attýðý imzanýn arkasýnda durup birde takip edebilse, onu bile yapamýyor. Sadece bir örnek vereceðim yýlýnda Tarým ve Ormancýlýk hizmet kolu için sayýn Günay Kaya'nýn altýna imza koyduðu mutabakat metninde "Madde 5- (1) Bu hizmet kolu kapsamýnda bulunan kurum ve kuruluþlarda zehirli, gazlý ve radyasyonlu ortamlarda ve zirai mücadelede bilfiil çalýþan personele, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Saðlýk Bakanlýðý ve yetkili sendikanýn görüþleri dikkate alýnarak kurum ve kuruluþlarca tespit edilen koruyucu gýda maddeleri, iþ yerlerinde tüketilmesi kaydýyla gýda yardýmý olarak verilir. Gýda yardýmýnýn cinsi, miktarý ve hangi görevleri yürütenlere verileceðine iliþkin usul ve esaslar ilgili kurum ve kuruluþlar ile yetkili sendika tarafýndan birlikte belirlenir" denilmektedir. Çorum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðünde altýna imza koyduðunuz bu maddeye göre 2014 ve 2015 yýlý için her hangi bir iþlem yapýldý mý? Yapýlmadý mý? Uygulanmasýný takip etmeyecek iseniz neden mutabakat metnine koydunuz. Peki takip etmediðiniz ayný metni 2015 yýlýndaki mutabakat metnine tekrar yine niye koydunuz? Siz 2013 yýlýndaki imzanýzýn arkasýnda deðil misinizde tekrar 2015 yýlýnda ayný metni yeni kazaným gibi sunuyorsunuz." "30 Aðustos baðýmsýzlýk mücadelesinde dönüm noktasýdýr" Memur-Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk-Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý 30 Aðustos Zafer Bayramý'yla ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Baðýmsýzlýk mücadelemizin en önemli adýmlarýndan biri olan 30 Aðustos Zafer Bayramý'nýn 93. yýldönümünü büyük bir gurur ve coþkuyla kutluyoruz. Bir milletin geleceðine ipotek koymak isteyenlere karþý baþlattýðý baðýmsýzlýk mücadelesinde dönüm noktasýný temsil eden 30 Aðustos Büyük Taarruz ve Baþkomutanlýk Meydan Savaþý, baðýmsýzlýða atýlan en önemli adým niteliðindedir" "Aðustos ayý; milletimiz için bir zafer ayýdýr" diyen Saatcý, "Aziz milletimiz; Malazgirt, Kosova ve Mohaç zaferlerini de hep bu ayda kazanmýþtýr. Bu ayda kazanýlan ve bugün kutladýðýmýz 30 Aðustos zaferi ise; milletimizin yeniden diriliþidir. Þehit kanlarýyla sulanmýþ bin yýllýk vatanýmýza göz dikenlere verilmiþ onurlu bir cevaptýr. Milletimizi esir etmek isteyen emperyalist güçlere karþý; kadýnýyla, çocuðuyla, top yekûn verdiði bir savaþ sonucunda kazanýlan zaferin destanýnýn yazýldýðý gündür. Bu zafer, millet-ordu bütünleþmesiyle verilen varoluþ mücadelesini nihai baþarýya ulaþtýrýrken, Ýstiklal Savaþý'nýn temel hedefi olan, millet egemenliðine dayalý yeni bir devlete kavuþmamýzýn yolunu da açmýþtýr. Kahraman vatan evlatlarý, ülke topraklarýnýn dört bir tarafýný iþgal eden 'düveli muazzama' denilen iþgal güçlerine karþý destansý bir var oluþ mücadelesi vermiþtir" þeklinde kaydetti. Acý, yokluk ve sýkýntý içerisinde yürütülen bu baðýmsýzlýk mücadelesinin en dikkat çekici boyutu kuskusuz Birinci Meclis'in þahsýnda oluþan milli iradeye olan inanç ve baðlýlýk olduðunu belirten Saatcý, "Bugün de içinde bulunduðumuz zorluklarý aþmak için yapýlmasý gereken, birlik ve beraberliðimize giden yollarda kilit taþlarýný saðlamlaþtýrmak, bunu bozmaya çalýþanlara karþý güç birliði yapmaktýr. Baðýmsýzlýðýmýzý ve özgürlüðümüzü dünyaya haykýran bu zaferin mimari atalarýmýz gibi farklýlýklarýmýzý çatýþma ve gerginliklerin nedeni olarak deðil milletimizi zenginleþtiren, bizi birbirimize kenetleyen, birlik beraberliðimizi güçlendiren unsurlar olarak görmeliyiz. Tüm enerjimizi daha özgür, daha müreffeh, daha demokratik, daha kalkýnmýþ bir Türkiye için harcamalýyýz. El ele vererek dünyanýn en saygýn ve güçlü ülkeleri arasýna girmeliyiz. Bu düþüncelerle 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný kutluyor, büyük zaferi bizlere hediye eden tüm þehitlere Cenab-ý Allah'tan rahmet diliyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm kahraman gazilerimizi minnet ve þükranla anýyoruz" ifadelerini kullandý. "30 Aðustos, dünün iman ve iradesinin sembolüdür" Bir yanda küresel ýsýnma / Bir yanda soðuk savaþ / Hayat her þeye raðmen güzel ama / Umutlarda tükeniyor yavaþ yavaþ (H.Ertem) Dað baþýna kýþ gelir / Ýnsan baþýna iþ gelir / Sivil savunmacýlarýn verdiði sýkýcý bilgiler (!) / Ýhtiyaç halinde hoþ gelir (M. Odabaþý) 4 BÝR OKU ÜÇ DÜÞÜN Mahir Odabaþý Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Kanlara boðdular daha süt tatmadan / Topraða düþtü kucakta yatmadan / Haliký henüz tamam yaratmadan / Vurdu kýzýmý dehþetli bir ýslýk (?) O bir umuttu benim için / Gözlerine baktýðýmda güven duyduðum /Uzaktan gördüðümde sevindiðim / Yaklaþtýðýnda sýmsýký sarýldýðým / Ya þimdi, öyle mi? Bir depremle beraber ansýzýn çekip gitti / Vedalaþmak bile nasip olmadý / Eþiyle, dostuyla, arkadaþlarýyla ve biricik kýzýyla (?) Bin bir derde uðradým, ben bile bile / Neler çektim neler, ben bu kafa ile (?) Gitme hep yanýmda kal / Mermiler gelirken koynuna al / Seninle bombalar vermez zarar / Seni kaybetmekten korkuyorum babam (M.Odabaþý) Geçmiþe müdahale edemezsin / Geleceðini bilemezsin / Bilebildiðin andýr / Yaþadýðýn anýn kýymetini bil (?) 'da söyledi, su tesisatçýsý Suat / Hocam kooperatif daireni hemen sat / malzemeyi çalýyorlar, yapýyorlar kabahat / Deprem olsa % 70 yýkýlýr, söner çok hayat (Sakarya izci lideri-1999) Deprem illeri Erzincan, Dinar, Adana / Binadan, malzemeden çaldý dýþýný güzel yaptý badana / Kulak asmadý kimse, düþenin feryadýna / Çalarak, çýrparak erdi muradýna (Sakarya izci lideri -1999) Zemini saðlam, çatýsý bizim / Güzelim memleketin; kuzeyi de, güneyi de, doðusu da, batýsý da bizim / Afetlere hazýrlýklý olalým / Hiçbir zaman olmasýn hüzün (M.odabaþý) Aðaç büyür arkasýndan koþamam / Kervan yürür peþi sýra düþemem / Yýldýz akar uçsam da yetiþemem / Hüzün geldi baþköþeye kuruldu / Yoruldu yüreðim yoruldu ( B.R.Eyüpoðlu) Analar aðýt yakar / Babalar mahzun mahzun bakar / Çocuklar yerde cansýz yatar / savaþlarda, savaþlarda (M.odabaþý) Ne öldü, ne dirildi, yaþayýp gitti naçar / Yarý us, yarý deli, sürünüp gitti naçar /Çaresiz eli mahkum kaldý gurbet yurdunda / Hasret acýsýyla, inleyip gitti naçar (N.N.Türk) Ýnsandýr bu fani dünyanýn süsü / Biter mi insanýn sevinci, yasý / Bir elin nesi var, iki elin sesi / Harman yelsiz, düðün elsiz olmaz (Kurtoðlu) Mum gibi yandý ciðer, çünkü vatan türküsünü / Hep geçen kapkara günlerde terennüm etti / Çýktý kýrklar, bir aðýzdan dediler tarihin / Ýçimizden vatanýn þairi Akif gitti (F.Gökmen) Hükmün yoksa kimse yoluna çýkmaz / Paran yoksa, kimse yüzüne bakmaz / Meþhur sözdür, bunu bir kenara yaz / ''Meyvesiz aðaca, hiçbir taþ atýlmaz'' (Türkmenoðlu) Çok gezenin paçasýna toz gelir / Çok salýnan dilbere söz gelir / Anlayana sivrisinek saz gelir / Anlamayana davul zurna az gelir (Kemal) Müstakil Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði (MÜSÝAD) Çorum Þube Baþkaný M. Ahmed Köksal, 30 Aðustos Zafer Bayramý dolayýsýyla mesaj yayýnladý. MÜSÝAD Baþkaný M. Ahmed Köksal, Türk tarihinin dönüm noktalarýndan biri olan 30 Aðustos'un dünün iman ve iradesinin sembolü, bugünün esin, yarýnlarýn ise güvenç kaynaðý olduðunu söyledi. 30 Aðustos Zaferi'nin, sadece Türk milletinin deðil, hürriyet ve baðýmsýzlýðý için mücadele veren nice millete yol gösterici olmasý açýsýndan da önemli olduðunu dile getiren Köksal, "30 Aðustos, her türlü yoksulluða ve olumsuz koþullara raðmen, milletimizin ordusuyla birlikte, adýný insanlýk tarihine bir kez daha þerefle yazdýrdýðý bir kahramanlýk destanýdýr. Bu destan, vatan sevgisi ve üstün cesaretiyle milletini ve vatan topraklarýný kanýnýn son damlasýna kadar koruyan Türk askerinin kudret ve kahramanlýðýnýn göstergesi; ayný zamanda milletimizin birlik ve bütünlüðünün de kutsal bir niþanesidir. Kurtuluþ Destanýnýn zaferle taçlandýrýldýðý 30 Aðustos Zaferi Bayramýmýzý kutluyor, baþta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm gazi ve þehitlerimizi rahmet, minnet ve þükranla yad ediyorum" Çorum Eczacý Odasý Baþkaný Süleyman Koca 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama açýklamasý yayýmladý. Açýklamasýnda "Bu cennet vataný bize miras olarak Koca'dan Zafer Bayramý kutlamasý býrakan þanlý ecdadýn torunlarý olarak, Atatürk ve silah arkadaþlarýnýn 30 Aðustos'ta yakmýþ olduðu özgürlük ve baðýmsýzlýk meþalesini canýmýz pahasýna da olsa söndürmeden ilelebet taþýyacaðýmýza söz veriyoruz" ifadelerini kullanan Süleyman Koca, "Tarihin þeref levhalarýna adýný altýn harflerle yazdýran, mazisi kahramanlýklarla dolu, þehadeti esarete her zaman tercih etmiþ bu aziz milletin cesareti, azmi ve inancý ile vatanýmýzý top yekûn düþmandan top yekûn kurtarýldýðý gün olarak kabul edilen 30 Aðustos Zafer Bayramýný kutluyor, aziz þehitlerimizi ve ahirete göç etmiþ gazilerimizi rahmet, minnet ve þükranla anýyorum"

5 HABER 5 MHP'li kadýnlardan þehitler için Yasin-i Þerif Atlamaz'dan Belediye'ye ziyaret Çorum eski Belediye Baþkaný ve Samsun Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu'nu makamýnda ziyaret etti. Çorum eski Belediye Baþkaný ve Samsun Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz ziyarette yaptýðý konuþmada, "Belediye gelerek dostlarýmýzý ziyaret etmek istedim. Çorum'a her geldiðimde daha bir geliþtiðini ve güzelleþtiðini görüyorum. Sizlere çalýþmalarýnýzda baþarýlar diliyorum" Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu'da ziyaretten duyduðu memnuniyeti ifade ederek, "Samsun Ýlkadým Kaymakamý Turan Atlamaz'la Belediyemizde Hesap Ýþleri Müdürü iken beraber çalýþma imkaný bulmuþtum. Samsun Ýlkadým Kaymakamlýðý görevinde yaptýðý çalýþmalarý yakýndan takip ediyorum. Samsun Ýlk Adým Ýlçesi'nde Güzel hizmetlere vesile oluyor. Hemþehrilerimizlede Samsun'da yakýndan ilgileniyor" Atlamaz daha sonra yerel ve ulusal basýn mensuplarý ile Belediye Basýn Biriminde bir araya gelerek sohbet etti. "30 Aðustos, Türk milletinin birlik ve beraberliðinin kanýtýdýr" AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, 30 Aðustos'un baðýmsýzlýk ve yurt aþkýyla þahlanan Türk milletinin Kurtuluþ Savaþý'ný kazandýðý ve cumhuriyetin temeline ilk harcý koyduðu gün olduðunu söyledi. 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle bir mesaj yayýnlayan AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu, 30 Aðustos Zaferinin Türk milletinin baðýmsýzlýðýndan asla vazgeçmeyeceðinin, ilelebet hür yaþayacaðýnýn, birlik ve beraberliðinin kanýtý olduðunu belirtti. 30 Aðustos zaferinin ayrýca Türk milletinin bu anlamda dünyaya verdiði en büyük mesaj olduðunu dile getiren Bekiroðlu, açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi: "Türk milleti kazanmýþ olduðu bu zaferle zalimlere, iþgalcilere boyun eðmeyeceðimizi göstermiþtir.yurtta ve dünyada daima barýþtan yana olan yüce milletimiz, 30 Aðustos da ülkemiz için yazýlan senaryolarý çöpe atýp ve millet olarak kudret, kabiliyet ve birlik imtihanýný baþarýyla verdiði son tarihtir.30 Aðustos millet olarak biz hür yaþama irademize sahip çýktýk,köküne kökenine bakýlmaksýzýn milyonlar olarak düþman karþýsýnda yek vücut olabilme kabiliyetimizi ispatladýk.30 Aðustos da biz millet olarak kendi geleceðimize sahip çýkma kudretini gösterdik. Anadolu'yu acý, kavga ve kaosun merkezi yapmaya çalýþanlara inat, kardeþliðin zenginliðin ve þefkatin coðrafyasý yaptýk. Bu zaferle Türk milleti bir iddia ortaya koymuþ ve o iddiasýna tarihi bir imtihandan geçerek sahip çýkmýþtýr. Bu iddia ebediyen hür ve baðýmsýz yaþama kararlýðýdýr.bu iddia tüm millet evlatlarýnýn ortak gelecek hayali ve birlikte yaþam iradesini asla terk etmeyecekleri iddiasýdýr. Bu günde geçen zamana raðmen o iddia ve irade ile o kudret ve kabiliyet milletimizin genlerinde mevcuttur. Aziz bir milletin evlatlarý olarak o ruh halinin de ve düþünce ikliminin mirasçýlarýyýz ve her tarihi imtihaný baþarýyla verecek, her tarihi randevumuza zamanýnda ulaþacak kabiliyet ve kudrete sahibiz. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal baþta olmak üzere Ýstiklal Savaþýmýzýn tüm kahramanlarýný, tüm þehitlerimizi saygý ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve þükranla anýyor; Türk Silahlý kuvvetlerimiz ve Çorum halkýnýn bayramýný kutluyorum" Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kadýn Kollarý üyeleri tarafýndan, þehitler için okunan Yasin-i Þeriflerin hatim duasý yapýldý. MHP Ýl Baþkanlýðýnda dün gerçekleþtirilen dua öncesinde basýn açýklamasý yapan MHP Kadýn Kollarý Baþkaný Ülkü Kýr, "Bu dünyada bizim için en kýymetli varlýklardan biri de vatanýmýzdýr" "Vatan bir toprak parçasýndan ibaret deðildir. Vataný iyi anlamak ve bilmek gerek" diyen Kýr, "Vatan bir kimsenin doðup büyüdüðü, bir milletin hakim olarak üzerinde yaþadýðý, barýndýðý, gerekirse de uðrunda canýný verdiði topraktýr. Vataný olmayan bir millet düþünülemez. Baðýmsýz olmayan, tehditler altýnda olan bir vatan yaþayanlar için bir zindandan farký yoktur. Vatan sevgisi kuru bir laftan ibaret deðildir. Bu sevgiyi bizler gönlümüzün ta derinliklerinde hissederiz ve yaþarýz. Biz Türk milleti vatanýný seven bir milletiz. Tarih Türk milletinin nasýl caný pahasýna koruyup kolladýðýný çok iyi bilir. Bu cennet vatanýmýzý canýmýzla kanýmýzla koruyarak nice destanlar yazan bir milletin evlatlarýyýz" þeklinde kaydetti. Kýr açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý: "Vataný korumak hem milli hem de dini görevimizdir. Vatanýmýzý, bayraðýmýzý, ezanimizi, canýmýzý, namusumuzu koruyan Mehmetçiklerimiz bu uðurda þehit olmaktadýrlar. Ýslam da en büyük mertebedir þehitlik mertebesi. Þehitlerin Allah katýnda kadir ve kýymetleri pek yücedir. Ahrette en büyük rütbenin peygamberlikten sonra þehitlik olduðu belirtilmiþtir. Bunun içindir ki bütün þehitlerin günah ve kusurlarý Allah tarafýndan affedilmektedir. Þehitlerimiz için okumuþ olduðumuz hatmi þerifleri, Yasin-i Þerifleri ve dualarýmýzý kabul eyle yarabbi, Allah'ým milletimizi, ordumuzu, yurdumuzu, Mehmetçiklerimizi ebediyen payidar eyle, izzetimizi, þerefimizi, namusumuzu, onurumuzu koru ve kolla yarabbim. Tanrý Türkü korusun ve yüceltsin. Ne mutlu Türküm diyene." "Milletimiz 30 Aðustos'ta, baðýmsýzlýk ve hürriyetinden ödün vermeyeceðini gösterdi" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan "30 Aðustos Zafer Bayramý" nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliðinde, 26 Aðustos'ta baþlayýp 30 Aðustos 1922'de zaferle sonuçlanan Baþkomutanlýk Meydan Savaþý ile vatan topraklarýmýz düþman iþgalinden kurtarýlmýþ, aziz milletimiz hürriyet ve baðýmsýzlýk içinde yaþama onuruna kavuþmuþtur" ifadeleriyle baþlayan Rektör Alkan, "Birlik ve beraberlik anlayýþý içerisinde kendisini tarih sahnesinden silmek isteyenlere, 30 Aðustos Zaferi ile tüm mazlum halklara da örnek teþkil edecek biçimde unutulmayacak bir ders vermiþ olan milletimiz, hiçbir þekilde baðýmsýzlýk ve hürriyetinden ödün vermeyeceðini ve sonsuza kadar var olacaðýný tüm dünyaya kabul ettirmiþtir. Ülkemizin ve milletimizin birliðine, beraberliðine; huzuruna, barýþýna gölge düþürmek isteyen, bizi ayýrma giriþimlerinde bulunan, beraberliðimizi bozmaya yönelik son zamanlarda artan hain terör olaylarý milletimizi derin üzüntüye boðmuþtur. Þüphesiz ki terör saldýrýlarýyla bütünlüðümüzü bozmaya çalýþanlar, asla emellerine ulaþamayacaklardýr. Gerçekleþtirilen saldýrýlarý büyük bir üzüntü ile karþýlýyor ve terörün her türlüsünü kýnýyorum. Bu topraklarý kanlarýyla sulayan aziz þehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi saygý ve minnetle anýyor, milletimizin 30 Aðustos Zafer Bayramý'ný en içten dileklerimle kutluyorum" Alaca ÝHL Kampüs arazisi tapu Alacalý hayýrseverler Selahattin, Secaattin ve Mehmet Coþkun kardeþler, Alaca ilçesinde Ýmam Hatip Lisesi yapýlmak üzere Milli Eðitim Bakanlýðýna 13 bin metrekare arsa baðýþlamýþtý. Baðýþlanan arsanýn tapu devri gerçekleþti. Tapu devri Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ, Milli Eðitim Müdürü Hürrem Dursun, Ýlçe Tapu Müdürü Özdemir Kýlýç, Mal Müdürü Fahriye Bolatlý, hayýrseverler Mehmet Coþkun, Secaattin Coþkun ve Metin Coþkun'un katýlýmý ile gerçekleþti. 13 bin metrekare alana yapýlacak olan yeni Ýmam Hatip Lisesi kampüsü, 24 derslikten oluþacak. Mehmet, Secaattin ve Metin Coþkun kardeþler, baðýþladýklarý arsada kurulacak olan Ýmam Hatip kampüsünde vatana millete hayýrlý evlatlarýn yetiþecek olmasýndan dolayý duyduklarý memnuniyeti ifade ettiler. Bilindiði üzere daha önce Vali Ahmet Kara'nýn makamýnda arsanýn baðýþý gerçekleþtirilmiþti. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Büküþ ise, Alaca Belediyesi olarak Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Kampüsü çalýþmalarýnýn takipçisi ve destekçisi olacaklarýn kaydederek, geliþmekte olan ilçenin bu tür hayýrlý iþlerle eðitim açýsýndan daha da zengin bir yapýya kavuþacaðýný söyledi. Baþkan Yardýmcýsý Büküþ, arsa baðýþýnda bulunan Alacalý hayýrseverler Selahattin, Secaattin ve Mehmet Coþkun'a teþekkür etti. devri gerçekleþti

6 HABER 6 "Vatan, millet ve bayrak sevgisinin, sayýsal güçten daha üstün olduðunu kanýtladýk" Necati Gül Ziraat Odasý Ýl Temsilcisi Necati Gül 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada 30 Aðustos Zaferi'nin; ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altýna almak isteyen devletlere karþý, yokluk içinde, en zor koþullarda ve her þeyin bittiði sanýlan bir dönemde, yüce milletimizin sarsýlmaz azmi, yüksek iradesi, vatanseverliði ve kahramanlýðý ile kazanýlmýþ onurlu bir zafer olduðunu belirtti. Türk Milletinin, haklý ve onurlu direniþiyle, savaþýn kazanýlmasýnda vatan, millet ve bayrak sevgisinin, sayýsal güçten daha üstün olduðunu tüm dünyaya kanýtladýðýný ve baðýmsýz yaþamak isteyen birçok ulusa da yol gösterdiðini belirten Gül, "Vatan sevgisi ve üstün cesaretiyle kanýnýn son damlasýna kadar vatanýný savunan ordumuzun kazandýðý bu þanlý zafer, Türk Milletinin birlik ve bütünlüðüne yönelik her türlü tehdit ve saldýrý karþýsýnda kenetlenerek hiçbir gücün, hangi amaçla ve ne þekilde olursa olsun birliðinin ve baðýmsýzlýðýnýn elinden alýnmasýna fýrsat vermeyeceðinin simgesi olmuþtur. Bu düþüncelerle, mukaddes vatanýmýzýn birliði ve bütünlüðünü perçinlediði ve dünyaya kabul ettirdiði bu çok anlamlý Zaferin yýldönümünde, vatanýn bütünlüðü ve Yüce Türk Milleti'nin baðýmsýzlýðý uðruna hayatlarýný feda eden, kanlarýyla bu topraklarý vatan yapan þehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz minnet, þükran ve rahmetle anýyor, mensubu olmaktan gurur duyduðum aziz Türk Milletinin 30 Aðustos Zafer Bayramýný en içten dileklerimle kutluyorum" Köytaþ, Beypiliç'in Çorum bayisi oldu Uður Demirel Atatürkçü Düþünce Derneði Ýl Baþkaný Uður Demirel, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Mustafa Kemal önderliðinde 19 Mayýs 1919'da Emperyalizme karþý baþlatýlan Ulusal Baðýmsýzlýk ve Kurtuluþ Savaþýmýz; 30 Aðustos 1922 de kazanýlan Baþkumandanlýk Meydan Muharebesi'yle ve zaferle sona ermiþti. Ulusal Bayramýn doksan üçüncü yýl dönümündeyiz" Emperyalist devletlerin ordularýnýn Birinci Dünya Savaþý'ndan yenilgiyle çýkan Osmanlý Devleti'nin 10 Aðustos 1920'de imzaladýðý Sevr Antlaþmasý'na dayanarak Anadolu'yu iþgale baþladýklarýný, ancak Mustafa Kemal önderliðinde örgütlenmiþ bir ulusal direniþle karþýlaþtýklarýný ifade eden Demirer, "1921 yazýnda Sakarya'nýn doðusuna çekilen Türk Ordusuyla Yunan Ordusu'nun yaptýðý ve yirmi bir gün aralýksýz süren Sakarya Savaþý Yunan Ordusu'nun yenilmesiyle sonuçlanmýþtý. Bundan sonra kesin zafer için Türk Ordusu bir yýl boyunca hazýrlýk yapmýþtý. Sakarya Savaþýnda Yunan tarafý galibiyetten o kadar emindi ki Ankara'da Yunan askerlerinin resmi geçidinde Yunan Kralýnýn bineceði beyaz at bile hazýrlanmýþtý. 26 Aðustos 1922'de Türk Ulusu'nun varýný ve yoðunu, canýný ortaya koyduðu bir ölüm kalým savaþý baþlamýþtý. 30 Aðustosta Dumlupýnar'da yapýlan Baþkumandanlýk Meydan Muharebesi ile Yunan Ordusu'nun ana kuvvetleri yok edilmiþ ve esir alýnmýþtý. Esirler arasýnda düþman onlusunun baþkomutanlýðýný yapan General Trikopis de bulunuyordu. Bundan sonra Yunan ordusunun kaçan kuvvetleri takip edilmiþ 9 Eylülde Türk ordusu Ýzmir'e girmiþ ve Baþkomutanýn verdiði ilk hedefe Akdeniz'e ulaþmýþtý. 17 Eylül'de son Yunan askerleri de Bandýrma'dan gemilere binerek Anadolu'dan ADD'den 30 Aðustos açýklamasý 'geldikleri gibi gitmiþlerdi. Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'ta söylediði gibi: Ýleri evresi ile düþünülmüþ, hazýrlanmýþ yönetilmiþ olan bu savaþlar, Türk Ordusu'nun Türk subaylarýnýn ve komutanlarýnýn yüksek güçlerini ve yiðitliklerini tarihte bir daha saptayan ulu bir yapýttýr. Bu yapýt Türk ulusunun özgürlük ve baðýmsýzlýk düþüncesinin ölümsüz anýtýdýr" þeklinde kaydetti. 30 Aðustos zaferinin vatanýmýz olan Anadolu'da baðýmsýz, halk egemenliðine dayalý, demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulmasýný saðladýðýný söyleyen Demirer, "Mustafa Kemal'in söylediði gibi: Türk vatanýný fethetmek fikrini. Türkü esir etmek hayalini genel, ortaklaþa bir fikir haline koymaya çalýþanlar layýk okluklarý akýbetten kurtulamamýþlardýr. Ulusal Baðýmsýzlýk Savaþýmýz emperyalizme karþý verilen ve dünyadaki tüm mazlum, sömürülen halklara örnek olan. Kutsal bir direniþtir. Zafer sonrasýnda baþlatýlan Anadolulun aydýnlanmasý ve yeni bilim, ekonomi zaferleri ile çaðdaþ bir devlet ve toplum yapýsýnýn oluþturulmasýna çalýþýlmýþtýr. Ne yazýk ki yaþadýðýmýz günde emperyalizm ve iþbirlikçileri, "kanla, irfanla kurulmuþ" Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bölmek ve yýkmak heveslerinden vazgeçmemiþlerdir. On üç yýl kesintisiz süren. 7 Haziran genel seçiminde son bulan siyasal iktidar döneminde, emperyalizmin hiç bir zaman vazgeçmediði 'Sevr' yeniden Türk ulusunun önüne getirilmiþti! Siyaset ve devlet içindeki cemaatle kirlenmiþ bu "deðiþim ve dönüþüm' döneminde. Türk ordusu da yýllarca süren hukuksuz Silivri davalarýyla gözden düþürülmüþ, etkisiz, hale getirilmiþtir. Bu dönemde siyasal iktidar bölücü terör örgütüyle içeride ve dýþarýda mücadele yerine müzakere yürütmüþ, kahraman Türk Ordusu ise kýþlasýnda bekletilmiþtir" ifadelerini kullandý. Sungurlu'da faaliyet gösteren Köytaþ Et Mamulleri firmasý, sektörünün öncü markalarýndan Beypiliç'in Çorum bayisi oldu. Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 3 bin m2'lik tesiste sucuk, salam, sosis, pastýrma, çemen ve kavurma alanýnda üretim yapan Köytaþ Et Mamulleri, piliç sektörünün en çok bilinen markalarýndan biri olan Beypiliç'in Çorum geneli bayiliðini üstlendi. Köytaþ Genel Müdür Yardýmcýsý Ercan Keyvan yaptýðý açýklamada, kaliteyi ve hijyeni ön planda tutan Beypiliç markasýyla birlikte güçlerine güç kattýklarýný söyledi. Beypiliç ürünlerinin de tüketicilere saðlýklý olarak ulaþmasýnýn kendileri için önemli olduðunu ifade eden Keyvan, "Özel olarak ambalajlanmýþ Beypiliç ürünlerini de soðuk zincir bozulmadan, frigorifik araçlarýmýzla, en uygun koþullarda satýþ noktalarýna ulaþtýrýyoruz. Kaliteli ve güvenilir gýdalarý halkýmýza en uygun þekilde ulaþtýrmak bizim görevimiz." Köytaþ ürünlerinin kalitesini herkesin bildiðini vurgulayan Keyvan, "Bu kalitenin yanýnda yine kaliteli bir piliç firmasý olsun istedik. Bu yüzden Beypiliç firmasýnýn bayiliðini aldýk." diye konuþtu. Çorum ili için yatýrýmlarýnýn artarak süreceðinin altýný çizen Ercan Keyvan, "Duraðan bir ekonominin yaþandýðý süreç içerisinde yatýrýmlarýmýza ara vermeden devam ettik. Çalýþmaya, üretmeye, emek harcayarak kazanmaya ve kazandýrmaya inanan Köytaþ gelecekteki baþarýsýnýn anahtarý da yine çalýþmak, üretmek ve emek vererek haklý kazanç olacaktýr." þeklinde konuþtu. Köytaþ Genel Müdür Yardýmcýsý Ercan Keyvan, Beypiliç'in Bolu Göynük'teki fabrikasýnda Türkiye Satýþ Müdürü Bülent Yüksel ile görüþerek bayiliði aldý. "30 Aðustosla Türkiye Cumhuriyeti þeref tacýný giydi" Ak Ocaklar Derneði Çorum Þubesi Gençlik Kollarý Baþkaný Rýza Koç, 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle basýn açýklamasý yayýmladý. Rýza Koç Açýklamasýna, "Bu topraklarda ay yýldýzlý bayraðýmýz altýnda özgürce yaþamamýzý kanlarý ve canlarý pahasýna saðlayan baþta cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere kahraman gazilerimizi ve þehitlerimizi hürmet, minnet ve þükranla anýyorum" diyerek baþlayan Koç, "Bu zaferle Türkiye Cumhuriyetinin temeli saðlamlaþtýrýlmýþ ve ebedi hayatý bu zaferle þeref tacýný giymiþtir. Yine çok iyi bilinmelidir ki, dünya var oldukça Türk milleti varlýðýndan, birliðinden, dirliðinden ve baðýmsýzlýðýndan asla taviz vermeyecektir, þanlý ay yýldýzlý bayraðýmýz baðýmsýzlýðýmýzýn timsali olarak göklerde dalgalanacaktýr. Tanrý Daðý'ndan, Nur Daðý'na uzanan bu kutsal yolda mübarek kanlarýyla Bedir'den Çanakkale'ye kadar iman ve hürriyet aþkýyla yaþayan milletimin Zafer Bayramý Kutlu olsun" ifadelerini kullandý. Mehmetçik Parkýnda 'Saðlýklý Yaþam' yürüyüþü Halk Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar, Programlar Kanser Þube Müdürlüðü / Obezite Birimi'nin koordinasyonunda, Mehmetçik Parký'nda "Saðlýklý Yaþam" yürüyüþü gerçekleþtirildi. Halk Saðlýðý Müdür Yardýmcýsý Dr. Sevil Dirlik Zaman ve saðlýk personelinin katýlýmýyla gerçekleþen yürüyüþ öncesi stant açýlarak, parkta yürüyüþ yapan halka broþür, þapka ve su daðýtýldý. Halk Saðlýðý Müdürlüðü'nün organizasyonunda gerçekleþen yürüyüþler ile farkýndalýk çalýþmalarý devam edecek.

7 HABER 7 ÜRÜNLERÝMÝZ -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25. Cadde No:78 ÇORUM Her türlü bað, bahçe, tarla, arazi kenarlarýna beton direk ve kafes tel montajýmýz mevcuttur. Apartman, fabrika, villa kenarlarýna panel çit çeþitlerimiz mevcuttur. Ayrýca her türlü bahçe kapýlarý, yaya kapýsý ve raylý kapý sistemleri deneyimli kadromuz usta montaj ekibimizle 24 saat hizmetinizdeyiz. "Kararlý mücadele güçlü kazanýmlara dönüþtü" Av. Bekir Çetin Eðitim Bir Sen Çorum Þube Baþkaný Tahir Eþkil, yaptýðý yazýlý açýklamada "Toplu sözleþmede kararlý mücadelemiz güçlü kazanýmlara dönüþtü. Eðitim çalýþanlarý için Toplu sözleþmenin ilk gününde 2005 yýlýndan sonra kamuda göreve baþlayan çalýþanlara bir derece verilmesi bunun ilk adýmýydý. Bu elde ettiðimiz kazanýmdan göreve yeni baþlayacak 37 bin öðretmen adayý da faydalanabilecek" Tahir Eþkil, açýklamasýnda Tahir Eþkil yýllarýný kapsayacak eðitim, öðretim ve bilim hizmet kolu toplu sözleþme kazanýmlarý hakkýnda bilgiler verdi. Eþkil, 2016 yýlýnda ilk altý ayýnda %6, ikinci altý ayýnda da %5 olmak üzere toplamda %11, 2017 yýlý içinde 3+4 olmak üzere toplamda %7 zam ve her yýl için enflasyon farký elde ettiklerini ayrýca çalýþanlarýn Cuma günleri, Cuma Namazýna gidebilmeleri için çalýþma yapýlmasýnýn saðlandýðýný belirtti. Kamu görevlilerinin yýllarýndaki mali ve sosyal haklarýnýn belirlendiði üçüncü dönem toplu sözleþme görüþmeleri, 22 Aðustos 2015 tarihinde imzalandýðýný hatýrlatan Eþkil açýklamasýna þu ifadelerle devam etti: "Hükümet ile yetkili konfederasyon ve sendikalar arasýnda toplu sözleþme sürecinin üçüncüsü tamamlanmýþ oldu. Geçmiþ yýllardaki toplu görüþme süreçlerinde masaya yetkili sendika sýfatýyla oturan iki sendika eðitim çalýþanlarýna münhasýr mali ve sosyal hak kapsamlý tek bir kazaným bile elde edememiþken, Eðitim Bir Sen yetkili olduðu son beþ yýlda gerçekleþen üç toplu sözleþmede eðitim çalýþanlarý için önemli kazanýmlar elde etmiþtir. Ýmzaladýðýmýz son toplu sözleþme rakamlarýyla birlikte en düþük öðretmen maaþý Ocak 2016 tarihi itibariyle 2.515,27.- TL; en yüksek öðretmen maaþý 3.503,29.-TL olmuþtur. Ýmzaladýðýmýz bu toplu sözleþme sadece öðretmenleri deðil memur, hizmetli ve tüm eðitim çalýþanlarý için ciddi kazanýmlar getirmiþtir." yýllarýný kapsayacak toplu sözleþme kazanýmlarýmýz, þu þekildedir: Öðretmenlerin eðitim ve öðretim tazminatlarý, 2016 ve 2017 yýllarýnda da artýrýmlý olarak ödenmeye devam edecek. 2. Dönem Toplu Sözleþme görüþmelerinde kazandýðýmýz, öðretmenlere eðitim-öðretim tazminatýnýn %20,56 oranýnda artýrýmlý olarak ödenmesi kazanýmýmýz, 2016 ve 2017 yýllarý için de uygulanmaya devam edecektir. NÖBET GÖREVÝNE ÜCRET ÖDENECEK Eðitim Bir Sen'in uzun uðraþlarý neticesinde, nöbete ücret ödenmesi talebimiz kabul edildi. Buna göre, mesleki eðitim merkezleri de dâhil olmak üzere örgün eðitim kurumlarýnda ilgili mevzuatýna göre fiilen nöbet görevini yerine getiren müdür yardýmcýlarý ile öðretmenlere, 2016 yýlý için haftada 2 saat, 2017 yýlý için ise haftada 3 saat ek ders ücreti ödenecektir. SINAV ÜCRETLERÝNDEKÝ ADALETSÝZLÝÐÝ GÝDERDÝK; SINAV ÜCRETLERÝ ARTIRIMLI ÖDENECEK Milli Eðitim Bakanlýðýnca hafta sonu yapýlan merkezi sýnavlarda görev alan eðitim çalýþanlarýna, ek ders ücreti yerine tarihli ve 2012/2723 sayýlý Bakanlar Kurulu kararý ile yürürlüðe konulan Sýnav Ücretlerine Ýliþkin Usul ve Esaslara göre (sýnav gözetmeni için 1600 gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsýyla çarpýmý tutarýnda) sýnav görev ücreti ödenecektir. Kurs merkezlerinde görevli memur ve hizmetlilere fazla çalýþma ücreti ödenecek Hafta içi mesai saatleri sonrasýnda ve hafta sonlarýnda düzenlenen kurslarda görev alan memur ve hizmetlilere, bu fazla çalýþmalarýna karþýlýk olarak yýlý merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalýþma ücretinin iki katý tutarýnda fazla çalýþma ücreti ödenecektir. KREDÝ VE YURTLAR KURUMUNDA FAZLA ÇALIÞMA ÜCRETLERÝ BÝR KAT ARTIRIMLI ÖDENECEK Kredi ve Yurtlar Kurumu ile üniversitelere baðlý yurtlarda görev yapan personele, (Kredi ve Yurtlar Kurumunda özel ve gece hizmetleri talimatnamesi çerçevesinde) yaptýklarý fazla çalýþmanýn karþýlýðý ödenecektir. ÝLKSAN ÜYELÝÐÝ ÝSTEÐE BAÐLI HALE GETÝRÝLDÝ 4357 sayýlý Kanuna göre zorunlu olarak ÝLK- SAN'a üye olan personelin, ÝLKSAN üyeliðinin isteðe baðlý hale geldi. Buna göre isteyen üyeler ÝLKSAN üyeliðinden ayrýlarak aidat ödemekten kurtulabileceklerdir. ÖÐRETÝM YILINA HAZIRLIK ÖDENEÐÝ ARTIRILDI Öðretim Yýlýna Hazýrlýk Ödeneði, 2016 yýlý için TL, 2017 yýlý için ise TL olarak ödenecektir. YABANCI DÝL SINAVLARINDA HER BÝR KOMÝSYON ÜYELÝÐÝNE ÜCRET ÖDENECEK Millî Eðitim Bakanlýðý Yönetici ve Öðretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine Ýliþkin Kararýn 12 nci maddesinin birinci fýkrasý çerçevesinde yapýlan yabancý dil sýnavlarýnda yazýlý ve sözlü sýnav komisyonlarýnda görev alan komisyon üyelerine, her bir komisyon üyeliði için ayrý ayrý ücret ödenecektir. SÖZLEÞMELÝ PERSONELE FAZLA ÇALIÞMA ÜCRETÝ ÖDENECEK Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðüne baðlý yurtlarda 4/B statüsünde çalýþan personele de (özel ve gece hizmetleri talimatnamesi çerçevesinde) yaptýklarý fazla çalýþmanýn karþýlýðý olarak, bir kat artýrýmlý fazla çalýþma ücreti ödenecektir. Geliþtirme ödeneðinin ödenmesine 2016 ve 2017 yýllarýnda da devam edilecek Üniversitelerin fiilen eðitim-öðretim faaliyetine baþlanýldýðý tarihi takip eden aybaþýndan itibaren onbeþinci yýlýn sonunda ( tarihinde) sona erecek olan geliþtirme ödeneði, 2016 ve 2017 yýllarýnda da ödenmeye devam edecektir. Üniversitelerinde ikinci öðretimdeki fazla çalýþma ücretine iliþkin sýnýrlamalar daraltýlacak Ýkinci öðretim yapýlan birimlerde fazla çalýþma ücreti ödenebilecek personel sayýsýnýn, ikinci öðretim yapýlan birimlerin kadrolarýnda bulunanlar için birim kadrolarýnda bulunan idari personel sayýsýnýn %30'u, diðer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarýnda bulunan idari personel sayýsýnýn %10'u ile sýnýrlandýrýlmasý daraltýldý. Buna göre fazla çalýþma ücreti ödenebilecek personel sayýsý, ikinci öðretim yapýlan birimlerin kadrolarýnda bulunanlar için birim kadrolarýnda bulunan idari personel sayýsýnýn %40'ýna, diðer birimlerden görevlendirilenler için ise üniversite kadrolarýnda bulunan idari personel sayýsýnýn %15'ine çýkartýlmýþtýr. Bu sayede daha fazla sayýda idari personel ikinci öðretim kapsamýnda fazla çalýþma ücreti alabilecektir. Geçmiþ dönemlerde elde edilen ve yýllarýnda da devam edecek olan kazanýmlar ise þu þekilde: Ýkili öðretim yapan örgün eðitim kurumlarý yöneticilerine haftada 2 saat artýrýmlý ilave ek ders ücreti ödenmesine devam edilecek, Müdür ve Müdür baþyardýmcýlarýnýn 6 saat ders yükümlülüðünün 2 saat olarak uygulanmasýna devam edilecek. Ek ders ücretinin yüksek lisans yapmýþ olanlara yüzde 5, doktora yapmýþ olanlara %15 artýrýmlý ödenmesine devam edilecek, Genel idari izinli olma durumu ile öðrencilerin sýnýf veya okul bütünlüðünde izinli sayýlmalarý nedeniyle ders/eðitim öðretim görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öðretmenlerin bu sürelerde belirtilen görevleri yapmýþ sayýlmasý uygulamasý devam edecek. Ders dýþý eðitim çalýþmalarý kapsamýnda öðretmenlerin alabileceði ek ders saati sayýsý sýnýrýna iliþkin yüzde 20 artýrým uygulanmasý devam edecek. Sýnav komisyon üyeliði ve sýnav gözcülüðü kapsamýnda ek ders ücreti ödenmesine iliþkin görev sayýsý sýnýrlamasýnýn uygulanmamasýna devam edilecek. Milli Eðitim Bakanlýðý merkez ve taþra teþkilatý ile diðer kurumlarda geçici görevlendirilen yöneticilerin daha fazla tutarda olan ek ders ücretinden yararlandýrýlmaya devam edilecek. Öðretmenlere ilgili mevzuatýna göre öðretim yýlý baþýnda ve sonunda yaptýklarý meslekle ilgili çalýþma sürelerinde haftada 15 saat olarak ödenmekte olan ek ders ücretinin bundan faydalanamayan rehber öðretmenlere de ödenmesine devam edilecek. Kadrolarý yatýlý ve pansiyonlu okullarda olmayan öðretmenlerden belleticilik görevi verilerek gece nöbeti tutanlara nöbet baþýna ilave 2 saat daha ek ders ücreti verilmesine devam edilecek. Ýl eðitim denetmenleri ve denetmen yardýmcýlarýna avans ödenmesine devam edilecek. Doçentlik sýnavlarýnda jüri üyesi olarak görevlendirilen öðretim üyelerine her bir jüri üyeliði için 4500 gösterge rakamý (2016 Ocak itibariyle 396,31.-TL), yardýmcý doçent, doçent ve profesör atama jürilerinde görev alan öðretim üyelerine ise 3000 gösterge rakamý (2016 Ocak itibariyle 264,20.-TL) üzerinden jüri üyeliði ödenmesine devam edilecek. Üniversite genel sekreter yardýmcýlarýnýn ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi için düzenleme çalýþmasý yapýlacak." "Aðustos, Türk milleti için baþarýnýn ve zaferin adýdýr" Milliyetçi Hareket Partisi Ýl Baþkaný Av. Bekir Çetin 30 Aðustos Zafer Bayramý nedeniyle kutlama mesajý yayýmladý. Mesajýna, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliðindeki Türk milletinin gerçekleþtirdiði kurtuluþ mücadelesi 30 Aðustos Baþkomutanlýk Meydan Muharebesiyle zirveye ulaþmýþ ve bu zafer Türk milletinin ezeli yurdu Anadolu'nun ebediyen Türk topraðý olduðunu bütün dünyaya bir kez daha hatýrlatmýþtýr" ifadeleriyle baþlayan MHP Ýl Baþkaný Bekir Çetin, "26 Aðustos 1922 sabahý baþlayan Büyük Taarruzumuz vatan topraðýmýz Anadolumuz'un ne pahasýna olursa olsun düþmana teslim edilmeyeceðinin düþmana bir kez daha ilanýdýr. Zaferle sonuçlanan bu asil mücadele nasýl Anadolu'nun Türk topraðý olduðunun ilaný ise, yine Aðustos ayýnda kazanýlan 1071 Malazgirt Zaferi de Anadolu'nun Türk vataný olarak bizlere atalarýmýzdan miras býrakan büyük bir zaferdir. Biri Anadolu'yu Türk topraðý haline getiren, diðeri ise bunu bir kez ve son kez daha tescil eden her iki zaferin Aðustos ayýnda gerçekleþmesi Aðustos ayýný Türk milleti için bir zafer ayý haline getirmiþtir" "Aðustos ayý Türk milleti için baþarýnýn, kazanmanýn ve zaferin adýdýr" þeklinde kaydeden Çetin, "Mensubu ve hizmetkarý olmaktan gurur duyduðumuz Türk milleti her zaman için vatan topraðýný ne denli aziz bildiðini ispatlamýþ, Anadolu coðrafyasýnda yabancý postallara müsaade etmeyeceðini her zaman göstermiþtir ve bundan sonra da göstermeye kararlýdýr. Bu kutlu zaferlerimiz münasebetiyle millet ve devlet bekasý için vatan topraðýna düþen bütün þehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize ise minnet ve þükranlarýmýzý sunuyoruz. Ay yýldýzlý þanlý bayraðýmýzýn vatan topraklarýmýzda dalgalandýðý nice bayramlarý huzur içinde kutlamayý Yüce Allah'tan niyaz ediyor, bütün Türk milletinin Zafer Bayramýný kutluyorum" ifadelerini kullandý.

8 YAÞAM 8 Tamtam Çalmak Afrika gezisinde bir turist devamlý tamtam çalan yamyamýn yanýna giderek sordu: - Niçin durmadan çalý yorsunuz? Yamyam cevap verdi: Kelime Avý - Suyumuz hiç yokta... Turist baþýný salladý: - Anladým. Allah'tan yaðmur yaðdýrmasýný istiyorsunuz... Yamyam: - Yok caným, muslukçuyu çaðýrýyorum. Günün Sudoku Bulmacasý Zayýflamak isterken kalp hastasý olmayýn! Kolay yoldan zayýflamak isteyenlerin sýklýkla kullandýðý zayýflama hapý ve zayýflama çaylarý konusunda uzmanlar uyardý.aritmi Saðlýk Grubu uzmanlarýndan Diyetisyen Gizem Atabaðsoy, kontrolsüzce satýlan ve bilinçsizce kullanýlan bu ürünlerin karaciðer ve böbreklere zarar verebildiði gibi kalp rahatsýzlýklarýna da yol açabileceðini söyledi. Ýnsanlarýn zayýflama umutlarýný kullanarak 'tamamen bitkisel', 'Yüzde 100 doðal' gibi ifadelerle masum gösterilen hap ve çaylarýn etkin bir þekilde pazarlandýðýný belirten Atabaðsoy, bu ürünlerin içerikleri bilinmediði gibi üretiminde yüksek oranda zararlý kimyasal maddeler kullanýlmasý nedeniyle insan saðlýðýna zarar vereceðini vurguladý. Atabaðsoy'a göre, kontrolsüzce satýþý yapýlan ve kullanýlan bu haplar ve çaylar olumsuz etkisini hemen göstermese de uzun vadede karaciðer ve böbrek hasarýna, su ve elektrolit dengesizliklerine, kalp ritim bozukluklarýna, sinir sisteminin harap olmasýna neden olabiliyor. OBEZÝTE BÝR HASTALIKTIR Kilo almanýn sadece fazla besin tüketmekten kaynaklanmayacaðý dikkat çeken Atabaðsoy, þunlarý dile getirdi: "Kilolar bir nevi hastalýklar için alarm mekanizmasý durumunda. Fazla kilonun altýnda birçok hastalýk yatýyor olabilir. Hormonal bozukluklar, metabolik rahatsýzlýklar, beslenme alýþkanlýðýný etkileyen psikolojik sorunlar gibi birçok neden kilo alýmýnda etkili olabiliyor. Bu nedenle zayýflama sürecinin diyetisyenler ve doktorlarýn takým çalýþmasý ile birlikte yürütülmesi hem hastalýklarýn tedavisinde hem de istenilen kiloya inilmesinde tek güvenilir ve doðru yoldur. Obezitenin bir hastalýk olduðu unutulmamalý ve beslenme uzmanlarýndan yardým alýnmalýdýr. Kolay ve hýzlý yöntem olarak görülen zayýflama hapý ve çaylarýndan itibar edilmemelidir." ÖLÜMLERDEN DERS ALINMALI Vatandaþlarý bu ürünlere karþý uyaran Atabaðsoy, "Yakýn zamanda da zayýflama haplarýndan gerçekleþen ölümler ve organ hasarlarýndan ders alýnmalý. Her sene baþka bir hap moda oluyor. Yosun hapý, elma hapý, kýrmýzýbiber hapý, altýn çilek hapý ve daha niceleri. Özellikle internet siteleri üzerinden satýþý yapýlan bu ürünler ünlülerin isimleri kullanýlarak daha güvenilir olarak gösterilmeye çalýþýlýyor. Maalesef ölümlerden sonra haplar ve çaylar yasaklanýyor. Daha fazla kötü sonuçla karþýlaþmamak için bireysel olarak bilinçlenmeli ve bu tarz ürünlerden uzak durulmalý." ifadelerini kullandý. MUCÝZE ARAMAYA GEREK YOK Zayýflamak için bu tür mucize iddiasýndaki ürünlere itibar etmeye gerek olmadýðýný belirten Atabaðsoy, "Zayýflamada tek bir doðru yol vardýr; doðru beslenme alýþkanlýðý ve egzersiz. Tek bir besini, hapý ya da çayý tüketerek zayýflamak mümkün deðildir. Saðlýklý ve kalýcý zayýflama ancak yaþam tarzýmýzda gerçekleþtireceðimiz deðiþliklerle mümkündür. Saðlýklý beslenme ve egzersiz yaþam biçimi olarak benimsenmeli böylece istenilen kiloya saðlýklý olarak inilmekte ve inilen kilonun korunmasý saðlanabilmektedir." Zayýflama çaylarý ile bitki çayýnýn ayný olmadýðýný vurgulayan Atabaðsoy, ýhlamur, rezene, melisa, papatya, adaçayý gibi çaylarýn zararsýz olduðunu ifade etti.(cýhan) 20:00 Son Çýkýþ Zeynep, Müjgan ýn hastane masraflarýyla nasýl baþa çýkacaðýný düþünürken Kenan ve Cesur varlýðýný hissettirir. Jülide, Engin in ölümünden sonra yalnýzca yasýný tutmaz ve kýzlarýn götürüldüðü eve baskýn düzenler. Evin güvenliðinden sorumlu olan Cesur, Jülide ye yardým eder. Bu kurtarma operasyonundan sonra Lostra ve Çiçekçinin gündeminde kýzlarý kimin kaçýrdýðý vardýr. Lostra iþlerine burnunu sokan kiþiyi araþtýrmaya baþlayýnca Jülide ve Cesur için de tehlike çanlarý çalmaya baþlar. 20:00 Ýliþki Durumu: Karýþýk Murat, Can ve Ayþegül ün evliliðinin sahte olduðunu öðrenmiþtir. Can ve Ayþegül bu bilgiyi inkar eder ve Murat ýn þüphelerini gidermek için onu akþam yemeðine çaðýrýrlar. Ayþegül bu özel davette yapacaðý yemekler için Mediha dan yardým alýr. Gelin-kayýnvalide ilk kez birlikte mutfaða girerler. Ortaya çýkan sonuç en çok Ýsmail i þaþýrtacaktýr. Murat ý davet ettikleri akþam yemeði boyunca Can ve Ayþegül, Murat a birbirlerine olan sevgilerini ispat etmeye çalýþýr ve istem dýþý komik anlar yaþarlar. Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Sudoku bulmacasýnýn çözümü 20:45 Sinema Keskin Niþancý Afrika ülkelerinden Kongo'da isyancýlara karþý Kongo askerlerini BM çatýsý altýnda eðiten bir grup deniz piyadesi vardýr. Bu piyade grubundan, Jean Van Brunt adýnda Belçikalý çiftlik sahibini sýnýrýn olaylý tarafýndan çýkarýp getirmeleri istenir. Bu denizcilerden biri, Thomas Beckett'in oðlu, Çavuþ Beckett tir. Görev sýrasýnda keskin niþancý saldýrýsýna uðrayan ekipten yalnýzca Çavuþ Beckett kurtulur. Beckett, arkadaþlarýnýn intikamýný almak için harekete geçer. Barýþ Akarsu Barýþ Akarsu, (29 Haziran 1979, Bartýn 4 Temmuz 2007, Bodrum), rock müzik þarkýcýsý, TV oyuncusu.amasra'da anýsýna dikilen heykeli Ýlk, orta ve lise öðrenimini Amasra'da tamamladý. Lise öðrenimini sürdürürken Amasra Yelken Kulübü'nde profesyonel olarak yelken sporu ile ilgilenmeye baþladý. Müziðe ilgisi küçük yaþlarda baþladý. Ýlkokuldayken elinde blok flüt sokaklarda dolaþtýðýný söyler. Ama müzikle asýl tanýþmasý Amasra'ya gelen müzisyenlerden etkilenerek çalmayý öðrendiði klavye, gitar ve mýzýka ile olmuþtur. Barýþ Akarsu, o dönemlerde dinlemeye baþladýðý 1970 ve 1980'lerin rock, hard rock ve heavy metal grup ve sanatçýlarýndan etkilendi. Antalya'da animatör ve müzisyen olarak çalýþtý. Ankara'da garsonluk, barmenlik ve müzisyenlik yaptý. Daha sonra Karadeniz Ereðlisi'ne gelerek dört yýl boyunca çeþitli barlarda, yerel televizyon ve radyolarda programlar yaptý. Bu dönemde ATV kanalýnda yayýnlanan Akademi Türkiye yarýþmasýna katýldý ve 2004 Temmuz ayýnda yarýþmayý birinci olarak tamamladý. Yarýþmadan hemen sonra Ýstanbul'a yerleþti ve müzik çalýþmalarýna burada devam etti. Yarýþmanýn sonuçlanmasýndan ilk albümünü çýkarmasýna kadar geçen sürede Türkiye'nin deðiþik yerlerinde sayýsý 200'ü geçen konserler verdi.31 Aralýk 2004'te Seyhan Müzik'ten Serdar Öztop'un yapýmcýlýðý ile ilk albümü Islak Islaký piyasaya çýkardý. Bu albümden ayný yýl içerisinde "Islak Islak", "Kimdir O","Amasra" ve "Mavi" parçalarýna klip çekti. 3 Aðustos 2006'da ikinci albümü olan Düþmeden Bulutlarda Koþmam Gereki piyasaya çýkardý.10 yeni ve 1 coverden oluþan albümde söz ve bestesi Akarsu'ya ait "Yeter Be" ve "Ben" adlý iki eser de bulunmaktadýr. KARÝDESLÝ MAKARNA Malzemeler 1 Paket Burgu Makarna 500 gr Ayýklanmýþ Karides 1 Su Bardaðý Domates Ezmesi 1 Taze Soðan 1 Dilim Limon 2 Çorba Kaþýðý Zeytinyaðý 2 Çorba Kaþýðý Kaþar Rendesi 1 Çorba Kaþýðý Galeta Unu 2-3 Dal Kýyýlmýþ Maydanoz Tuz, Birkaç Karabiber Tanesi Yemeðin Tarifi Karabiber taneleri, 1 tutam tuz ve limonu 1 su bardaðý suda 1 0 dakika kaynatýp süzün. 1 bardak su ekleyip tekrar kaynatýn. Karidesleri ilave edip 2 dakika haþlayýn ve kevgirle haþlama suyundan alýn.taze soðaný kýyýp 2 kaþýk yað kaþýk haþlama suyunda piþirin. Domates ve 1 tutam maydanoz ilave edip 5 dakika daha piþirin. Haþlama suyunu ekleyip 10 dakika sonra ateþten alýn. Karidesleri ilave edin. Makarnayý diri kývamda haþlayýn. Süzüp peynir ve karidesli karýþýmý ilave edin. Yaðlanmýþ fýrýn kalýbýna döküp galeta unu serpin ve fýrýnda üzeri kýzarana kadar piþirin. Aþk þeriatý, bütün dinlerden ayrýdýr. Aþýklarýn þeriatý da Allah'týr, mezhebi de. Hz.Mevlana 08:45 2. Sayfa 10:40 Dudaktan Kalbe 12:30 Öðle Haberleri 12:50 Derya nýn Dünyasý 15:00 Dudaktan Kalbe 16:40 Dolu Dolu Anadolu 17:40 Gagguk 18:00 Ana Haber 18:30 Spor Bülteni 19:45 Masters Of Illusion 20:45 Keskin Niþancý 22:30 Best Of Boks 08:00 Yasemince Þehit in Annesi Aliye Telgrafýn Telleri Ebru Yaþar la Her Gün Kumarbazýn Karýsý 18:00 Ana Haber 19:00 Tv Filmi 20:45 Þaban Pabucu Yarým Yerli Sinema 22:30 Koruyucu 07:00 Pis Yedili 08:00 Ayý Kardeþler 08:30 Pepee 09:00 Show Dünyasý 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Nursel in Mutfaðý 13:00 Bu Tarz Benim 16:30 Asla Vazgeçme 19:00 Ana Haber 20:00 Ýliþki Durumu Karýþýk 23:15 Ne Münasebet 04:45 Denize Hançer Düþtü Geniþ Aile Acemi Cadý Akasya Duraðý Çok Güzel Hareketler Bunlar Evim Þahane Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Ben Bilmem Eþim Bilir 23:15 Çakallarla Dans Böyle Bitmesin Beni Böyle Sev Haber Küçük Hanýmefendi Hayat Yokuþu Zengin Kýz Fakir Oðlan Gönül Köprülerimiz 18:55 Spor 19:00 Ana Haber 20:00 Son Çýkýþ 23:00 Pelikan Dosyasý 09:10 Maceracý 10:40 Ayna Tv Filmi Ritmini Arayan Kalpler 14:45 Yetim Gönüller 15:30 Beþinci Boyut 16:40 Ötesiz Ýnsanlar Ana Haber Bülteni 19:00 Tv Filmi 20:00 Sungurlar 23:00 Ayna

9 2 AÐUS- 29 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ CUMA 9 Sütte bahane kalmadý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý hayvancýlýk destekleri kapsamýnda, süttozuna verilen destek kapsamýnýn geniþletildiðini, süttozu ihracatýnýn da kapsama dahil edildiðini belirterek, "Bakanlýðýn aldýðý bu tedbirle sanayicinin,bütün girdi artýþlarýna raðmen, sütü 1 yýldan fazla süredir ayný fiyattan satan üreticilerimiz karþýsýnda artýk bir bahanesi kalmamýþtýr" Bayraktar, yaptýðý açýklamada,hayvancýlýk destekleri kapsamýnda, 2009 yýlýndan bu yana, arz fazlasý çið sütü, kota tahsis etmek suretiyle piyasadan çektirterek süt tozuna dönüþtürüldüðünü ve Dahilde Ýþleme Rejimi kapsamýnda ihracatçý firmalara dünya fiyatlarý eþdeðerinde kullandýrýldýðýný vurguladý. Ýhracatçýlarýn, süttozunu, ihraç ettikleri mamul ürünlerde kullandýklarýný belgelemeleri halinde bu destekten faydalandýðýný hatýrlatan Bayraktar, þöyle devam etti: "Dolayýsýyla ihracatçýlarýmýz rekabet edebilecek fiyatlardan süttozunu ülke içinden temin edebilmektedirler. Böylece hem iç piyasadaki fazla süt deðerlendirilmekte hem de ihracatçýya rekabet edebilecekleri fiyattan hammadde saðlanmaktadýr. -Mevzuat deðiþikliði yürürlükte- Bakanlýk; uygulamýþ olduðu bu regülasyon programýnýn daha etkin devam etmesi ve üretici fiyatlarýnýn korunmasý amacýyla program dahilinde üretilen süttozu stok durumunu dikkate alarak, ihtiyaç fazlasý miktarýn ihracatýna destek vereceðini belirtmiþ ve konuyla ilgili mevzuat deðiþikliði 21 Aðustos 2015 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir. Yapýlan açýklamada, alýnan bu tedbirle 10 bin ton süttozunun ihracatýnýn hedeflendiði belirtilmektedir. Bu miktar yaklaþýk 100 bin ton çið süte tekabül etmektedir. Destek ödemesi, dünya fiyatlarý dikkate alýnarak belirlenecek ve ayrýca kota tahsis edilmiþ, Bakanlýk'tan ön izin almýþ, analiz raporlarý uygun olan, regülasyon kapsamýnda üretim yapan firmalara yapýlacaktýr." -Zararýna üretim yapýlmaz- Bayraktar, kamuoyunun da yakýndan bildiði gibi, çið süt fiyatlarýnýn 2014 Temmuz ayýndan bu yana 1 lira 15 kuruþ olduðunu ve fiyatýn þimdiye kadar deðiþmediðine dikkati çekerek, "Bir yýllýk sürede perakende süt, peynir, yoðurt gibi ürünler, fabrika yemi, yonca gibi girdi fiyatlarý artarken üstelik tüketici enflasyonu yüzde 6,81 iken, çið süt fiyatlarýnýn deðiþmeden ayný kalmasý üreticilerimizi çok zor durumda býrakmaktadýr" Çið süt fiyatýnýn artmamasý durumunda üretimi sürdürmenin mümkün olmadýðýna iþaret eden TZOB Genel Baþkaný, þunlarý belirtti: "Ulusal Süt Konseyi'nde belirlenen çið süt tavsiye fiyatý, Temmuz 2014 tarihinden bu yana litrede 1 lira 15 kuruþtur. Üstelik birçok ilimizde fiyat 1 lira 15 kuruþun da altýnda satýlmaktadýr. Her þeyin fiyatý artmýþ, ancak çið sütün fiyatý yerinde saymýþtýr.üreticilerimizin maliyetleri sürekli yükselmektedir. Bugünkü þartlardasüt üreticimizin kar marjý kalmamýþtýr. Üretici gelir saðlayamazsa, emeðinin karþýlýðýný alamazsa, zararýna üretim yapamaz. En son 24 Haziran 2015'te yapýlan toplantýda, 20 kuruþluk zam talebimiz kabul edilmedi. Süt sanayicileri, önümüzdeki süreç için de fiyatýn ayný kalmasý gerektiðini ifade ettiler. Sanayiciler, 'stoklarýmýz dolu, ihracat yapamýyoruz, ürün satamýyoruz' Taraflar anlaþamadan masadan kalktý. Daha sonra 29 Temmuz'daki toplantýda, Eylül ayýna kadar fiyatýn 1 lira 15 kuruþtan devam etmesi kararý alýndý ve ilan edildi." -Tek sorun stoklarsa o bahane de kalmadý- Üretici, ürününü bir yýlý aþkýn bir süredir ayný fiyata satýyor. Sanayici, 'stoklarým dolu, ihracat yapamýyorum, ürün satamýyorum' diyor ve çið süt fiyatýnýn artmasýna karþý çýkýyor. Madem tek sorun stoklardý, bu destekle birlikte bu gerekçeleri de ortadan kalkmýþ durumdadýr. Sanayicilerden bu desteklemeyi de dikkate alarak en kýsa zamanda üretici fiyatlarýný gözden geçirmelerini ve fiyatlara iyileþtirme yapmalarýný istiyor ve bekliyoruz." Milyarlarca dolar harcanarak oluþturulan damýzlýklarýn kasaba, üretimi artýrmak için devlet tarafýndan verilen milyarlarca liralýk desteðin çöpe gitmemesi, 2010 yýlýnda yaþanan et krizinin tekrar yaþanmamasý için çið süt fiyatlarýnýn acilen artýrýlmasý gerektiðinin altýný çizen Bayraktar, þunlarý kaydetti: -Ucuz etin reçetesi de sütten geçiyor- "Süt fiyatlarý artmazsa, sütte istikrar saðlanmazsa, tüketicimiz ucuz et yiyemez. Eðer fiyatlar artmazsa, ne yazýk ki, hayvanlar kasaba gidecek; yeni bir kriz kaçýnýlmaz olacaktýr yýlýnda ithal edecek hayvan bulabildik. Artýk dünyada yeterli ve uygun fiyata hayvan bulmak da zor görünmektedir. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan da süttozuna verilen ihracat desteðinden sonra gerekli adýmlarý atmasýný, sanayici ile üretici arasýnda sürdürülebilir bir fiyat belirleme noktasýnda uzlaþtýrýcý bir rol almasýný bekliyoruz. Aksi takdirde hayvancýlýðýmýzý çok zor günler bekliyor." TOKÝ Osmancýk'a 178 konut daha yapacak Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, TOKÝ 2. Etap Projesi kapsamýnda 118'i dar gelirliler için olmak üzere 178 dairelik toplu konut inþa edileceðini bildirdi. Osmancýk Belediyesi ve TOKÝ iþbirliði ile ilçeye inþa edilecek 178 daire için baþvurular 3 Eylül 2015 Perþembe günü baþlayacak. Çay Mahallesinde inþa edilecek konutlarýn 118'i dar gelirliler grubu için B1 tipinde olacak. C2 tipinde ise 60 konut inþa edilecek. EV SAHÝBÝ OLMAK ÝSTEYENLER ÝÇÝN FIRSAT Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, TOKÝ 2. etap projesinin ev sahibi olmak isteyenler için bir fýrsat olduðunu söyledi. Dar gelirli vatandaþlarýn 240 ay vadeyle ev sahibi olabileceðini kaydeden Karataþ "Dar gelirli vatandaþlarýmýzýn sosyal konut talebi vardý. Biz de seçim vaatlerimizde TOKÝ 2. Etap projesi için söz vermiþtik. Ýlk olarak bir anket çalýþmasý yaptýk. Vatandaþlarýmýzýn yoðun talebini görünce projenin uygulanmasý için harekete geçtik. TOKÝ ve belediyemiz iþ birliði ile Çay Mahallesinde 178 konut inþa edilecek. Konutlarýn 118'i alt gelir grubu vatandaþlarýmýz için ayrýldý." BAÞVURULAR 3 EYLÜL'DE BAÞLIYOR Alt gelir grubuna ayrýlan konutlara; aylýk hane halký geliri net 3 bin 200 TL'yi geçmeyenler baþvurabilecek. Baþvurular 3 Eylül - 16 Ekim 2015 tarihleri arasýnda yapýlabilecek. Detaylý bilgiye; Osmancýk Belediyesi Beyaz Masa Biriminden ya da osmancik.bel.tr internet sitesinden ulaþýlabilmekte. "Eþsiz zaferin tek kaynaðý birbirine kenetlenmiþ bir millettir" AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu yaptýðý yazýlý açýklama ile 30 Aðustos Zafer Bayramýný kutladý. Uslu açýklamasýnda, "Tarihimizde çok önemli bir dönüm noktasý olan 30 Aðustos Zaferinin 93. yýldönümünü kutlamanýn gururunu yaþýyoruz. Bu eþsiz zaferin tek kaynaðý, birbirine kenetlenmiþ bir millettir. Bin yýldýr hoþgörüyü, saygýyý, sevgiyi, birlikte barýþ içinde yaþama kültürünü en iyi biçimde gösteren bir milletiz. Bu duygular, milletimizi hep güçlü ve dimdik ayakta tutmuþ, kurduðumuz devletlerin dünya tarihine yön vermesine imkân saðlamýþtýr. 30 Aðustos Zafer Bayramý'nda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah ve dava arkadaþlarýný, Kurtuluþ Savaþý'nýn tüm kahramanlarýný, aziz þehitlerimizi saygý ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anýyor, Büyük Zafer'in 93. yýlýný, milletimizin Zafer Bayramýný en içten duygularla kutluyor, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum" CHP'li vekiller esnafýn sorunlarýný dinledi YEDAÞ'tan il merkezinde elektrik kesintisi Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle elektrik kesintisi yapacak. YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler ve etkilenecek yerler þöyle: " tarihinde saatleri arasýnda: Adnan Özejder Caddesi Birkýsmý,Ýkbal Kent Sitesi Tamamý,Gülþehir Sitesi Tamamý,Uhut Sitesi Tamamý, Çiftlik Çayýrý Sokaklar bir kýsmý, Çiftlik Çayýrý Caddesi bir kýsmý, Söðütlüevler Sokaðý bir kýsmýna ve Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'ne, tarihinde saatleri arasýnda: Mandýraevler Sokaklarýnýn Tamamý,Çiflik Pýnarý Sokaklarýnýn Tamamý, Manýraevler Caddesi tamamýna ve Mehmetçik Anadolu Lisesi'ne tarihinde saatleri arasýnda: Selçuk 32 Sokak tamamýna tarihinde saatleri arasýnda: Kargý Ýlçesinde Gölet Köyü, Karagöl Mahallesi, Cihadiye köyü, Mehdioðlu Mahallesi, Özköy Mahallesi ve Erkeç Yaylasýna." Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Manisa Milletvekili Tur Yýldýz Biçer, CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ve Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ile birlikte ÇESOB'u ziyaret etti. CHP'li vekilleri ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Baþkan Vekili Recep Gür, Yönetim Prof. Okur, Din Ýþleri Yüksek Kurulu'na atandý Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Kaþif Hamdi Okur, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý Din Ýþleri Yüksek Kurulu Üyeliðine getirildi. Kurulu üyeleri Ömer Latif Akdað ve Necmettin Uzun ile Dikiciler ve Kunduracýlar Odasý Baþkaný Hasan Coþgun karþýladý. Ziyarette Çorum esnaf ve sanatkarýnýn sorunlarý hakkýnda bilgi alan ve sorunlarýn çözümü konusunda fikir alýþveriþinde bulunan CHP'li vekillere Birlik Baþkaný Yalçýn Kýlýç tarafýndan çeþitli hediyeler takdim edildi

10 "Kamu görevinin üzerinden herhangi bir þekilde rant elde edenlere bu kapý kapalý" HABER 10 AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Ahmet Davutoðlu Geniþletilmiþ Ýl Baþkanlarý toplantýsýnda çarpýcý deðerlendirmelerde bulundu. Baþbakan Davutoðlu, "Eþini, dostunu, akrabasýný oralara dolduranlarýn bizim aramýzda yeri olmayacak. Sahip olduðu kamu görevinin üzerinden herhangi bir þekilde rant elde edenlere bu kapý kapalý oldu, olacak." Her siyasi harekette güçten kaynaklanan hatalarýn olabileceðine dikkat çeken Davutoðlu, 7 Haziran'da seçmenin 'Kurucu ilkelerinize geri dönün.' uyarýsýnda bulunduðunu vurguladý. Davutoðlu, bugün öðleden sonra Geçici Seçim Hükümeti kabinesini Saray'a sunacaðýný söyledi. Ýþte Davutoðlu'nun açýklamalarýndan satýrbaþlarý: "KURUCU DEÐERLERÝMÝZDE LÜKS ÞATAFAT YOK" Kurucu ilkelerinize geri dönün dedi bizim halkýmýz. O deðerleri yaþatmak hepimizin görevidir. Halka kibirle bakan hiç kimse bu kadro içinde yer alamaz. Bizim kurucu deðerlerimizde lüks þatafat yoktur. Hayat standartýný siyasete girerek deðiþtirmiþ olanlar bizde yoktur. Tek bir hýrka ile dolaþmaya niyet edenlerin bu davada yeri vardýr. "EÞÝNÝ, DOSTUNU, AKRABASINI ORALARA DOLDURANLARIN BÝZÝM ARAMIZDA YERÝ OLMAYACAK" Eþini, dostunu, akrabasýný oralara dolduranlarýn bizim aramýzda yeri olmadý olmayacak. Sahip olduðu kamu görevinin üzerinden herhangi bir þekilde rant elde edenlere bu kapý kapalý oldu, olacak. Erdemliler hareketi olarak 2001'de hangi deðerleri öne çýkardýysak onu savunacaðýz. Bu hareket bir ortak akýl hareketidir demiþti cumhurbaþkanýmýz partiyi kurarken. Hiç kimseyi küçük görmeden, tepeden bakmadan, herkesin beynindeki en küçük fikri dahi ciddiye alarak halkýmýzla bütünleþerek yürüyecek bir harekettir. "HER SÝYASÝ HAREKETTE ZAMANLA GÜÇTEN KAYNAKLANAN HATALAR OLABÝLÝR" Her siyasi harekette zamanla güçten kaynaklanan hatalar olabilir. Ýmtihan dünyasý. Bir lüks dünyasý, þatafat dünyasý haline getirenlere karþý nefsimizle cihat demeye devam edeceðiz. Birbirimize gýybeti dedikoduyu deðil, fitne hesaplarýnýn partimize nüfuz etmesine yol açacak yanlýþ söylemleri deðil. "BU TERÖR OPERASYONLARINI SEÇÝM ÝÇÝN YAPTILAR DÝYEN VÝCDANSIZLAR VAR YA, ARÞÝVLERE BAKSINLAR" Üçüncü mesajý þuydu halkýmýzýn. Partilerle buluþun konuþun, birlikte hükümet etmenin yollarýna bakýn. Bakýnýz sayýn Cumhurbaþkanýmýz erken seçim kararý alana kadar, benim aðzýmdan erken seçim istiyoruz diye bir söz çýkmadý. Çünkü biz halka görev veremeyiz. Halka sen yanlýþ yaptýn, hataný düzelt, benim kadrimi kýymetimi bilemedin, tekrar sandýða gel demedik. Bizi tek baþýna iktidar yapan halk nasýl doðru yapmýþsa, 2015'te tek parti olamamamýzla ilgili milli irade doðru yapmýþtýr. En baþýndan itibaren AK Parti aslýnda seçime oynuyordu da, hatta bu terör operasyonlarýný seçim için yaptýlar diyen vicdansýzlar var ya, arþivlere baksýnlar. "7 HAZÝRAN'DAN SONRA ORTAYA ÇIKAN TABLO KARÞISINDA BURADAN TALÝMAT VERÝYORUM" Ayaklanma çaðrýlarýna karþý kamu düzeni diyoruz. Þehit cenazelerine karþý kardeþlik ve barýþ diyoruz. Ýþte buradan tekrar kongremize ve seçimlere giderken hep beraber, hep birlikte yeni bir siyasi çaðrýnýn sözcüsü olmak durumundayýz. Bütün teþkilatlarýmýza, 7 Haziran'dan sonra ortaya çýkan tablo karþýsýnda, tekrar ayaða kalkma çaðrýsýnda bulunuyorum. Gençlik kollarýmýza talimat veriyorum, Türkiye'nin her yerinde gençleri barýþ için kardeþlik için ayaða kaldýracaksýnýz. Madem ki birileri bizi bölmek, ayrýþtýrmak, þu gençleri þu gençlerle karþý karþýya getirmek istiyor, gençlik kollarýmýzýn birinci görevi Anadolu Mezopotamya çocuklarýný kardeþ kýlmaktýr. Kadýn kollarýmýza sesleniyorum. Kadýnlar barýþýn da geleceðimizin de en önemli mimarlarýdýr. Kadýn kollarýmýzýn mensuplarý tam da gün bugündür. Türkiye'nin her yerine ana yüreði muhabbetini nakþetmekle sorumludurlar. Kongremize giderken, seçime giderken en büyük güç kaynaðýmýz kadýnlarýmýzdýr. Belediye baþkanlarýmýza sesleniyorum. Þehirler, bizim kültürümüzün en önemli mayasýdýr. Þehirlerimizde, þu mahalle Kürtlerin, þu mahalle muhacirlerindir diye þehirlerimizi bölmek isteyenler çýkabilir. Size tek bir oy çýkmamýþ olsa dahi, her mahalleye gidecek, herkese hizmet edeceksiniz. Tam da bugünlerde hepiniz bütün þehit cenazelerinde bulunacaksýnýz." "NE ÝSTÝYORSUN MÜBAREK" MHP lideri Devlet Bahçeli'nin koalisyon görüþmeleri sýrasýnda takýndýðý hayýrcý tavrý eleþtiren Davutoðlu "Sizinle koalisyon kurmayýz, sizinle seçim hükümeti kurmayýz, azýnlýk hükümetinize destek vermeyiz. Erken seçim kararý alýrsanýz oy vermeyiz" E ne istiyorsun mübarek? Ne istiyorsun Allah aþkýna." diyerek tepki gösterdi. "Bugün Sayýn Türkeþ'e saldýranlar, iftira edenler, hakaret edenler, onun devlet adamlýðý, ahlaký karþýsýnda onu neredeyse manevi bir lince maruz býrakanlar, Sayýn Bahçeli'nin görüþmemizde geri kalan 4 opsiyona, oraya giderken 5 opsiyonumuz var demiþtim, 4 opsiyona da birer birer 'hayýr' dediðini unutmasýnlar. "Sizinle koalisyon kurmayýz, sizinle seçim hükümeti kurmayýz, azýnlýk hükümetinize destek vermeyiz. Erken seçim kararý alýrsanýz oy vermeyiz" E ne istiyorsun mübarek? Ne istiyorsun Allah aþkýna. Mehmetçik daðda bayýrda mücadele verirken, sen Ankara'da hayýr hayýr hayýr diyorsun." Belediye'den su kesintisi uyarýsý Çorum Belediyesi Su Ýþleri Müdürlüðü'ne baðlý Su Teknisyenliði Amirliði tarafýndan Bahabey Caddesi'nde depolar arasý besleyici hatta meydana gelen arýza nedeniyle mecburi su kesintisine gidileceðini açýklandý. 31 Aðustos 2015 Pazartesi günü saat 08.00'da baþlayacak olan su kesintisinin akþam saat 20.00'a kadar devam edebileceðini belirtilirken su kesintisinden Çoraklýk Cadde ve Sokaklarla Ýpeklievler Cadde ve Sokaklar etkilenecek. Öðretmenlerin yer deðiþtirme sonuçlarý açýklandý Öðretmenlerin özre baðlý yer deðiþtirme taleplerinin sonuçlarý açýklandý. Milli Eðitim Bakanlýðý Müsteþarý Yusuf Tekin, Twitter hesabýndan yaptýðý açýklamada "Ýller arasý toplam baþvurunun iradeleri doðrultusunda tamamýna yakýnýnýn taleplerini yerine getirdik. Herkese hayýrlý olsun" demiþti. Bu açýklamadan saatler sonra Milli Eðitim Bakanlýðý özre baðlý yer deðiþtirme taleplerinin sonuçlarýný açýkladýðýný duyurdu. Tuðrul Türkeþ: Beni MHP'den atamazlar Üniversite ek yerleþtirme sonuçlarý açýklandý 2015-ÖSYS Ek Yerleþtirme sonuçlarý açýklandý. Adaylar, sonuçlarýný ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden görebilecekler. ÖSYM'nin internet sitesinden yapýlan duyuruya göre, adaylar ek yerleþtirme sonuçlarýný ÖSYM'nin internet adresinden TC Kimlik Numaralarý ve þifreleri ile öðrenebilecek. Duyuruda, Ek Yerleþtirme Sonuç Belgesinin basýlmayacaðý ve adaylarýn adreslerine gönderilmeyeceði bildirildi. Bir yükseköðretim programýna kayýt hakký kazanan adaylarýn kayýt iþlemlerinin ilgili üniversite tarafýndan 31 Aðustos-4 Eylül 2015 tarihleri arasýnda yapýlacaðý duyuruldu.adaylarýn kayýt olmak için, yerleþtirildikleri yükseköðretim programýnýn baðlý bulunduðu üniversiteye kayýt için gerekli belgeler ile baþvurmalarý gerektiði kaydedildi. Baþbakan Ahmet Davutoðlu'nun bakanlýk' teklifini kabul eden MHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Tuðrul Türkeþ'e, özellikle parti içinden çok sert tepkiler yükselirken, Türkeþ, suskunluðunu bozdu. Ben MHP'deyim. Ýstifa etmedim. Etmem. Anayasal bir görev üstleneceðim. diyen Türkeþ, kendisinin partiden atýlamayacaðýný söyledi. Türkeþ, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmiþti.vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik'e konuþan Tuðrul Türkeþ, atama öncesi bir açýklama yapmayacaðýný söyledi. Çelik, geçtiðimiz Pazar günü konuþtuðu Türkeþ'ten Seçilene hain diyecekler ama bir de þu var ki, devlet de sahipsiz iki buçuk aydýr. cevabýný aldý. Partisinin hemen bütün seçeneklere kapýyý kapatma tavrýný da eleþtiren Türkeþ, Biz (bakan) vermiyoruz diyor Devlet Bey. (...) Onu yapmayalým, bunu yapmayalým; tamam da, ondan sonra da þu anda, iki buçuk aydýr Türkiye'de bir siyasi iktidar yok. BENÝ ATAMAZLAR Tuðrul Türkeþ, partiden ihraç edilip, 1 Kasým'daki seçime AKP saflarýnda gireceði yönündeki iddialara ise, Beni atamazlar diye cevap verdi. MHP'de olduðunun altýný çizen Türkeþ, Ýstifa etmedim. Etmem. Anayasal bir görev üstleneceðim. Onlar da beni atamaz.

11 2 AÐUS- 29 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ HABER 11 Nouriel Roubini: Ekonomi günden güne çöküyor Piyasalarda Kriz Kahini olarak bilinen Nouriel Roubini'nin Roubini Global ekibinin içindeki Türkiye analisti Mert Yýldýz Türkiye'yi yorumladý. Piyasalarda Kriz Kahini olarak bilinen, popüler ekonomist Nouriel Roubini'nin Roubini Global ekibinin içindeki Türkiye analisti Mert Yýldýz, Radikal Genel Yayýn Yönetmeni Ezgi Baþaran ile konuþtu. Ýþte Ezgi Baþaran'ýn röportajý: "Bir dönem IMF'ye danýþmanlýk yapan Harvardlý Prof. Nouriel Roubini ülkemizde kahin ekonomist olarak tanýnýr çünkü ABD'deki 2007 krizini ilk dile getirenlerden biri olmuþtur. Roubini'nin Global Economics adlý analizcilerden oluþan merkezinde Türkiye ve Geliþmekte olan Pazarlardan sorumlu ekonomist olarak görev yapan Mert Yýldýz'ý buldum. Neden derseniz, bir süredir, son derece endiþe verici bir ekonomik kriz söylentisi var. Ufukta bir 2001 krizi görünüyor mu, neyle karþý karþýyayýz, iç siyasetteki çalkantýlarýn ekonomiye yansýmasý ne olur türünden sorularý en iyi o cevaplayabilirdi. Yýldýz uzun vadede sorun yaratacak yapýsal arýzalardan söz etse de içime su serpti. Yani su serpti de denebilir. Buyrun dinleyin. ÇÝN PARA BÝRÝMÝ YUAN'DAKÝ ÇÖKÜÞ, TÜM DÜNYAYI SARSIYOR... Dünya piyasalarý niye çöktü, bize en basit haliyle anlatabilir misiniz? Dünya piyasalarýnýn çökmesi tamamen göreli bir kavram. Evet bu hafta özellikle Amerika ve Çin kaynaklý düþüþler gördük. Fakat piyasalar tarihi yüksek seviyelerden düþtü. Kaldý ki küresel piyasalar çöktükten sonra bile hala sene baþýndaki seviyelerde. Son beþ seneyle karþýlaþtýrýrsak en yüksek seviyelerden biri hala. Her ne kadar piyasa oyuncularý son dönemdeki sert düþüþleri Çin'deki ekonomik durgunluk veya Amerikan Merkez Bankasýnýn faiz artýrýmý beklentisi gibi olgulara baðlasa da aslýnda düþüþün arkasýndaki en önemli sebep piyasalardaki son beþ senedir duraksýz artýþ. Piyasa oyuncularý her artýþýn eninde sonunda bir düþüþü olduðunun farkýndadýr. Herkes þu anda bu düþüþün ne zaman baþlayacaðýný kestirmeye çalýþýyor. Ýlk kötü haberde de ciddi bir satýþ geliyor. Bu sefer kötü haber Çin'den geldi. Çin Merkez Bankasý kuru ve faiz oranýn kendi belirler. Bizdeki gibi piyasadaki arz ve talebe baðlý deðildir. Tabii ki Çin Merkez Bankasý arz ve talep dengelerini gözetir ama bunlarla kendini sýnýrlamaz. Son dönemde Çin'in para birimi olan Yuan'ýn uluslararasý ticarette daha fazla kabul görmesi için IMF'nin Çin'e kur ve faiz politikalarýný liberalize etme yönünde baskýsý oldu. Bir baþka deyiþle IMF kurun ve faizin deðerini kapalý kapýlar ardýnda deðil, piyasanýn dinamiklerine göre daha þeffaf bir þekilde deðerlendirilmesi gerektiðini söyledi. Çin Merkez Bankasý da bu yönde bazý adýmlar attý. Fakat bu adýmlar piyasada Çin ekonomisinde bir durgunluk olduðu ve otoritelerin ekonomiyi canlandýrma çabasý olarak algýlandý. Çin ekonomisi dünyanýn en büyük ikinci ekonomisi olduðu için piyasalar küresel bir durgunluktan çekinerek satýþa geçtiler. Asýl soru þu tabii: Çin Yuan'ý bizim lirayý ne kadar baðlar? Etkilenir miyiz? Dünyaya açýk bir ekonomi olarak etkilenmemiz mümkün deðil. Kaldý ki biz herhangi bir ekonomi de deðiliz. Dýþarýdan gelen finansmana çok baðlý bir ekonomiyiz. Türkiye her yýl borcunu geri ödemesi veya çevirmesi için toplam gelirinin yaklaþýk yüzde 25'i kadar dýþ finansman bulmak zorunda ve piyasalar çökerken bu finansmaný bulmak zorlaþýyor krizinin simgesi, dönemin Baþbakaný Bülent Ecevit'e yazar kasa atan bu esnaf olmuþtu. Yine kriz söylentileri var. Hepimizi çok tedirgin ediyor, karþýmýza 2001'deki gibi bir tablo çýkma ihtimali var mý? Aslýnda sorunun cevabý ne evet ne de hayýr. Evet biz zaten bir krizin ortasýndayýz. Ama hayýr bu ve bundan sonraki krizler 2001'e benzemeyecekler. Çünkü Türkiye ekonomisinin yapýsý ve bu yeni yapýyla insanlarýn kriz algýsý deðiþti. Eskiden kriz dediðimiz hep dolarýn bir gecede devalüasyonuyla baþlar, büyümenin düþmesi ve iþsizliðin artmasýyla devam ederdi. Herþey aniden oluverir, baþbakanýn IMF'yi davetiyle sona ererdi. Artýk böyle bir durum yok. Türk Lirasýnýn deðerini Merkez Bankasý deðil, piyasalar belirliyor. Faizleri bile artýk büyük ölçüde piyasalar belirliyor krizi gibi bir þey yaþamayacaðýmýzý söyleyip rahatlattýnýz fakat bir de zaten krizdeyiz' diyorsunuz. O ne demek? -Bugünkü krizlerde dolar her gün biraz daha yükseliyor, faizler her gün biraz daha artýyor, büyüme her yýl biraz daha düþüyor, iþsizlik her yýl biraz daha yükseliyor fakat yavaþ yavaþ olduðu için çoðumuz durumun farkýna bile varmýyoruz. Bu olay kilo almaya benziyor. Saðlýklý beslenmiyorsanýz her gün aynaya baksanýz da kilo aldýðýnýzý farketmeyebilirsiniz çünkü günden güne deðiþiklik çok ufaktýr. Fakat sizi uzun zamandýr görmemiþ bir arkadaþýnýza rastlarsanýz size acý gerçeði söyleyebilir. Ekonomimiz günden güne çöküyor fakat farkýna varmýyoruz. Niye, sizin deyiminizle, saðlýklý beslenmiyoruz? 1990'larda Türkiye'nin büyüme gücü kamuydu. Kamu borçlanýrdý, yatýrým yapardý. Bu yüzden kamunun ciddi bir açýðý vardý. 2000'in baþýnda kamunun yüksek bütçe açýðý ve borcu bizi krize sokmuþtu aslýnda. Artýk Türkiye'nin büyüme gücü özel sektör. Özel sektör yatýrým yapýyor. Özel sektörün açýðý var (cari açýk) ve özel sektör borçlanýyor. Kamu dediðiniz zaman tek bir dev kurumdan bahsediyorsunuz. Özel sektör dediðinizde pek çok þirket var. Tek bir dev kurum (kamu) sorun yaþadýðý zaman bütün ülke krize girebiliyor. Özel sektörde pek çok oyuncu olduðu için bütün ülkenin etkilenmesi için hepsinin krize girmesi gerekiyor. Bu da kýsa vadede çok zor. Uzun vadedeki tablo ne? Daha uzun vadede belli baþlý sektörlerin ülke ekonomisinde yüksek paya sahip olmasý kýrýlganlýklarý arttýrýyor. Nasýl kamu gibi tek bir dev kurumun ekonomide aðýrlýðýnýn yüksek olmasý riskleri arttýrýyorsa, inþaat gibi tek bir sektörün öne çýkmasý da benzer bir etki yaratýyor. Ýnþaat diyorum çünkü Türkiye'deki en büyük kýrýlganlýk bu sektörde. Borcu döviz geliri Türk lirasý olan bir sektör. Son dönemde dolarýn yükseliþi bu sektörü olumsuz etkiliyor çünkü borçlarý durduk yerde artarken gelirlerinde benzer bir artýþ olmuyor. Ayrýca kendi içinde TOKÝ ve Aðaoðlu gibi devlerin aðýrlýðýnýn çok yüksek olduðu bir sektör. Bir firmanýn çökmesi bütün sektörü ve hatta bütün ülkenin ekonomisini riske atabilir. Bir þeyleri deðiþtirmezsek bu tür inþaat-emlak kaynaklý bir kriz çok uzak olmayabilir. Döviz borcu olan þirketler bir tür davranýþ deðiþikliðe gitmeli o zaman öyle mi? Döviz borcunuz varsa fakat geliriniz de döviz cinsindense -örneðin ihracat yapan firmalar- kurun deðer kaybetmesinden çok etkilenmezsiniz. Açýk pozisyonunuz yoktur. Önemli olan döviz borcu olup, yerel kur cinsinde para kazanan firmalar. Bu sektörlerde uzun vadeli kredilere ihtiyaç var ve ülkemizde tasarruf oranýnýn düþük olmasý sebebiyle uzun vadelerde kredi bulmak zor. Bu yüzden bu firmalar yurtdýþýndan borçlanýyorlar. Aralarýnda büyük olanlar aslýnda göründükleri kadar riskli deðiller. Çünkü bu firmalarýn sahipleri dýþardan borçlanmak için yurtdýþýndaki mevduatlarýný ipotek olarak gösteriyorlar. Yani þirketin döviz borcu var ama þirket sahibinin de döviz mevduatý var. Dolarýn yükselmesi nette sahibi pek etkilemiyor sadece firmayý etkiliyor. Bu tür varlýklý sahibi olan büyük þirketlerin iþleyiþinde çok büyük bir deðiþiklik olmaz. Fakat dövizdeki hareketten olumsuz etkilenen KOBÝ'lerde bir deðiþiklik görebiliriz. Bankalar tüm müþterilerine dövizdeki hareketten korunmalarý için belli finansal ürünler sunarlar. Örneðin dolarý belli fiyatta sabitleyen ürünler vardýr. Ülkemizdeki KOBÝ'lerde bu finansal ürünler pek kullanýlmaz. Çünkü KOBÝ sahipleri ya finansal olarak okur yazar deðildirler ve bu ürünlerin deðerini takdir etmezler ya da bu ürünleri pahalý bulurlar. Ýlerleyen dönemde daha çok KOBÝ yöneticisi bu tür ürünlere yönelebilir. Bu olumlu bir geliþme olur çünkü ülkemizde finansal piyasalarýn geliþmesine yardýmcý olur. Ýç siyasetteki geliþmeler, seçim, çözüm sürecinin son bulmasý vs. önümüzdeki aylar için Türkiye ekonomisine ne kadar etki eder? Sandýðýmýzdan daha mý az? Bu geliþmelerin kýsa vadede etkisi çok fazla deðil. Biz her ne kadar ülkemizdeki geliþmeleri yakýndan takip edip olaylarý bu geliþmelere baðlasak da Türkiye gibi dünyaya açýk fakat küçük bir ekonomide -evet küresel standartlarda Türkiye küçük bir ekonomi- kýsa vadede ekonomideki geliþmeleri içerisi deðil, dýþarýsý belirliyor. Çin'deki yavaþlamanýn Türkiye ekonomisine kýsa vadede doðrudan ve dolaylý etkisi Çözüm Sürecinin sona ermesinden çok daha büyük. Yine de belli baþlý sektörlerde kýsa vadede olumsuz etkisi görülebilir. Örneðin turizm genelde terörden çok ciddi bir þekilde etkilenen bir sektör. Uzun vadede olay çok daha farklý. Ne gibi farklý? Bu olaylarýn hepsini istikrarsýzlýk olarak deðerlendirebiliriz. Ve istikrarsýzlýðýn uzun vadede en önemli etkisi insana oluyor. Uzun süreli istikrarsýzlýk yaþayan ülkelerin halklarý istikrar uðruna özgürlüklerinden vazgeçmeye razý oluyorlar. Diðer bir deyiþle bu ülkelerde otoriter bir rejim kurmak çok daha kolay oluyor. Ýstikrarsýzlýk tehdidi insanlarý otoriter rejime muhtaç býrakýyor. Örneðin Rusya'da bugün Putin tek baþýna bütün ülkeyi yönetebiliyor. Putin'in otoriter rejimi Rus halkýný çok da rahatsýz etmiyor çünkü Sovyetlerin yýkýlmasýndan sonraki istikrarsýz dönemlerini hatýrlýyorlar. Gülü seven dikene katlanýr diyorlar. Ýstikrarý seven diktaya katlanýr demek gibi birþey bu. Ekonomi dediðiniz þey aslýnda kaynaklarýn etkin bir þekilde kullanýmýndan ibarettir. Çözüm sürecinin son bulmasý kamunun kaynaklarýnýn eðitime ve saðlýða deðil, silaha ve savaþa ayrýlmasýna sebep olur. Eðitim ileride size büyüme olarak döner, savaþsa daha fazla savaþ olarak. Moody's'in Türkiye kredi notuyla ilgili bir öngörünüz var mý? Kredi derecelendirme kurumlarý bir ülkenin kredi notunun deðiþtirmeden önce genelde görünümü pozitif veya negatif yapýyor. Bu deðiþimi yaptýktan 24 ay içinde kredi notunda bir deðiþime gitmek zorunda. Moody's Türkiye'nin görünümünü 16 ay önce negatif yaptý. Yani 8 ay içinde karar vermek zorundalar. Son dönemdeki uluslararasý ve yerel görünüme bakarsak notu arttýrmak için ortada bir sebep olmadýðý bir gerçek. Bu yüzden Kasým'daki seçimlerden sonra Moody's in notumuzu kýracaðýný düþünüyorum." Dikkat! Evinizde 9000 mikrop türü' ile yaþýyorsunuz ABD'de yapýlan bir araþtýrmaya göre evlerimizde biriken toz, ortalama 9000 farklý mikrop türü barýndýrýyor. Colorado Üniversitesi'nin ABD genelinde 1200 evde yaptýðý incelemeler sonunda, bakteri ve mantar oluþumu evin konumu, evde yaþayan bireyler ve evde evcil hayvan beslenip beslenmediðine göre de deðiþiklik gösteriyor. Araþtýrmayý yürüten çevrebilim ve evrimsel biyoloji uzmaný Doçent Doktor Noah Fierer, Bizim burada soruþturduðumuz gerçekten basit bir doða tarihi araþtýrmasý. Mikroplarýn evlerimizde yaþadýðýný uzun bir zamandýr biliyorduk. Bizim þimdi yaptýðýmýz, alana göre nasýl deðiþiklik gösterdiklerini anlama amaçlý modasý geçmiþ bir bilim Evin dýþýndan geliyor BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Dr Fierer, Evlerde gördüðümüz mantarýn çoðu evin dýþýndan geliyor diyor ve ekliyor: Kýyafetlerimiz veya açýk pencere ve kapýlardan giriyorlar. Dolayýsýyla evimizde ne tür mantarlarýn olduðunun en iyi göstergesi, evin konumu. Araþtýrmacýlar, her bir hanede ortalama 7000 farklý tür bakteri keþfetti. Dr. Fierer þöyle konuþuyor: Ýnsanlar evlerindeki mikroplardan endiþe duymamalý. Her tarafýmýzdalar, derimizde, evimizin her bir köþesinde ve bunlarýn çoðu tamamen zararsýz. Mikroplarla çevrili olmamýz hayatýn bir gerçeði. Boþanma kararý vermeden önce ABD'de yapýlan bir araþtýrmaya göre evlerimizde biriken toz, ortalama 9000 farklý mikrop türü barýndýrýyor. Colorado Üniversitesi'nin ABD genelinde 1200 evde yaptýðý incelemeler sonunda, bakteri ve mantar oluþumu evin konumu, evde yaþayan bireyler ve evde evcil hayvan beslenip beslenmediðine göre de deðiþiklik gösteriyor. Araþtýrmayý yürüten çevrebilim ve evrimsel biyoloji uzmaný Doçent Doktor Noah Fierer, Bizim burada soruþturduðumuz gerçekten basit bir doða tarihi araþtýrmasý. Yeþilay Adana Þube Baþkaný Mehmet Aslanbaba, bir çocuðun karakterinin þekillenmesinde çevresel faktörlerin çok önemli olduðunu belirtti. Aslanbaba, öfke ve þiddet görerek büyüyen çocuklarýn ilerleyen yaþlarda baðýmlý hale gelme ihtimallerinin yüksek olduðunu söyledi.yeþilay Adana Þube Baþkaný Mehmet Aslanbaba, çocuklarýn geliþiminde aile ortamýnýn ve çevresel faktörlerin çok etkili olduðunu kaydetti. Özellikle 2 yaþýndan itibaren anne, baba ve çocuk arasýnda zorlayýcý iliþkilerin yaþanacaðý bir dönemin baþlayabileceðini belirten Baþkan Aslanbaba, "Bu dönemde Mikroplarýn evlerimizde yaþadýðýný uzun bir zamandýr biliyorduk. Bizim þimdi yaptýðýmýz, alana göre nasýl deðiþiklik gösterdiklerini anlama amaçlý modasý geçmiþ bir bilim Evin dýþýndan geliyor BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Dr Fierer, Evlerde gördüðümüz mantarýn çoðu evin dýþýndan geliyor diyor ve ekliyor: Kýyafetlerimiz veya açýk pencere ve kapýlardan giriyorlar. Dolayýsýyla evimizde ne tür mantarlarýn olduðunun en iyi göstergesi, evin konumu. Araþtýrmacýlar, her bir hanede ortalama 7000 farklý tür bakteri keþfetti. Dr. Fierer þöyle konuþuyor: Ýnsanlar evlerindeki mikroplardan endiþe duymamalý. Her tarafýmýzdalar, derimizde, evimizin her bir köþesinde ve bunlarýn çoðu tamamen zararsýz. Mikroplarla çevrili olmamýz hayatýn bir gerçeði. Aile içi þiddet, çocuðu baðýmlý yapýyor anne ve babalarýn çok dikkatli olmasý gerekiyor. Kontrollerini kaybedip þiddet eðilimde olan anne ve babalar unutmasýn ki; çocuklarý onlarý kendilerine örnek alacaktýr. Bu da çocuðun þiddete, þiddet yoluyla kendini kanýtlamaya ve dolaylý olarak baðýmlýlýklara eðilimli bir birey olmasýna neden oluyor." ÇOCUK, ÞÝDDETÝ AÝLESÝNDEN ÖÐRENÝR Aileden þiddet gören çocuklarýn, büyüdükten sonra ayný þiddeti kendilerinin gösterdiðini vurgulayan Baþkan Aslanbaba, aile ortamýnýn yaný sýra çevresel faktörlerinde çok önemli olduðuna aktardý.

12 29 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Gölcükspor kafayý Beylerbeyi'ne taktý Ýyi oynadýðý Darýca Gençlerbirliði karþýlaþmasýný kaybederek sezona kötü bir baþlangýç yapan Gölcükspor, hafta sonu oynayacaðý Beylerbeyi karþýlaþmasýný kazanarak bu maðlubiyeti unutmak istiyor. Sezona çok iyi bir þekilde hazýrlanan Gölcükspor ligin ilk haftasýnda Darýca Gençlerbirliði'ne karþý maçýn ilk yarýsýnda çok iyi oynasa da maðlup olmaktan kurtulamamýþtý. Bu hafta Beylerbeyispor ile karþýlaþacak olan kýrmýzý siyahlý ekip hazýrlýklarýný aralýksýz sürdürüyor. Beylerbeyispor maçýnda 3 puana kenetlenen takým bu maçý kazanarak bir galibiyet serisi baþlatmak istiyor. Hedefimiz galibiyet Belediye 3 puan arýyor Çorum Belediyespor, ilk maçta aldýðý yenilginin ardýndan yarýn oynayacaðý maçta 3 puan arayacak. Sezona seyircisi önünde aldýðý yenilgi ile baþlayan ve beklentiler karþýsýnda þaþkýnlýk oluþturan Çorum Belediyespor yarýn Manavgatspor'a karþý mücadele edecek ve galibiyet arayacak. Tunceli temsilcisi Dersimspor'a karþý beklenmedik yenilgi alan Çorum Belediyespor yarýn 17.30'da baþlayacak olan maçta galibiyet arayacak ve deplasmandan mutlu dönmenin hesaplarýný yapacak. Morallerin oldukça bozuk olduðu Çorum Belediyespor'da yarýn oynanacak maçta sakatlýðý bulunan Buðra'nýn forma giyemeyeceði belirtildi. Çorum Belediyespor'da Buðra dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Dün gece geç saatlerde Antalya'ya hareket eden Çorum Belediyespor'da ilk hafta kadroya giremeyen Oðuzhan'ýn kadroya dahil edileceði belirtilirken, yine ilk hafta kadroya alýnmayan Hakan'ýn da kadroda yer alacaðý öðrenildi. Yasin Yücel Hamit Iþýk Dersimspor maçýnda aldýklarý maðlubiyeti unutmalarý gerektiðini söyleyen Genel Kaptan Hamit Iþýk, Manavgatspor maçýyla çýkýþ yakalamak istediklerini söyledi.ligin ilk haftasýnda hiç beklemedikleri ve ummadýklarý bir maðlubiyete maruz kaldýklarýný belirten Iþýk amaçlarýnýn Manavgat'tan 3 puanla dönmek ve moral depolamak olduðunu söyledi. Genel Kaptan Hamit Iþýk "Lig öncesi iyi bir hazýrlýk dönemi geçirdik. Yaptýðýmýz transferle gücümüze güç kattýk. Ancak kendi sahamýzda oynadýðýmýz ligin ilk maçýndan hiç beklemediðimiz bir maðlubiyetle ayrýldýk. Bunun için çok üzgünüz. Ancak lig daha yeni baþladý ve telafi edeceðimize inanýyoruz. Bunu da baþaracak kadro yapýmýz var. Artýk Dersim maçý bizim için geride kaldý. Önümüze bakmak zorundayýz. O nedenle yarýn oynayacaðýmýz maç bizim için önemli. Bu maçý kazanmak ve bu sezon ilk 3 puanýmýzý hanemize yazdýrmak istiyoruz" Kýzýlcabölük provasý yapýldý Spor-Toto üçüncü lig birinci grupta mücadele eden Zonguldaksppor, sezonun ilk maçýnda deplasmanda Düzcespor'u yenerek güzel bir baþlangýç yapmýþtý. Ligin ikinci haftasýnda kendi sahasýnda Kýzýlcabölükspor'u konuk edecek olan Kýrmýzý-Lacivertli ekip bu maçýn son provasýný dün yaptý. Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda yapýlan çift kalede oldukça hýrslý görünen futbolcular, formayý kapabilmek için mücadele ettiler. Oyuncularýnýn gösterdiði performanstan memnun olduðunu belirten teknik direktör Cahit Terzi, Düzce galibiyeti ile lige güzel bir baþlangýç yaptýklarýný, hafta sonu oynayacaklarý maçta Kýzýlcabölük'ü yenerek çýkýþlarýna devam etmek istediklerini belirtti. FERDÝ'YE 3 MAÇ CEZA Zonguldakspor, sezonun ilk maçýný geçen hafta deplasmanda Düzcespor ile oynadý. Maçýn 60'ýncý dakikasýnda Zonguldakspor'un attýðý ikinci gol sonrasýnda kale arkasýnda bulunan top toplayýcý kaleci Ferdi'ye saldýrmýþtý. Çýkan arbede sonucunda kendini korumaya çalýþan Ferdi kýrmýzý kart görerek oyun dýþý kalmýþtý. Hakem ve gözlemci raporlarý sonrasýnda disiplin kuruluna sevk edilen Ferdi'nin cezasý beldi oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Ferdi Yalçýn'a 3 maç ceza verdi. PFDK'nýn Ferdi ile ilgili verdiði karar þöyle; Zonguldak Kömür Spor Kulübü sporcusu Ferdi Yalçýn'ýn, top toplayýcýya yönelik saldýrýsý nedeniyle takdiren 3 resmi müsabakadan men ve TL para cezasý ile cezalandýrýlmasýna karar verildi. Ferdi'ye saldýran kiþi ise 45 gün hak mahrumiyeti cezasý aldý. Hakan Doðru, Çorum Belediyespor'da Çorum Belediyespor pazartesi günü bitecek olan transfer dönemi öncesinde savunmasýna takviye yaptý. Ahmet Buðra Erdoðan'ýn sakatlanmasý ve tedavisinin devam etmesi nedeni ile sað kanatta sýkýntý yaþamak istemeyen Çorum Belediyespor yönetimi savunmasýnýn saðýna takviye yaptý. Genel Kaptan Hamit Iþýk savunmanýn sað kanadýna Sivas 4 Eylül Belediyespor formasý giyen hakan Doðru'yu transfer ettiklerini açýkladý. Hakan Doðru ile Çorum Belediyespor yönetiminin 2 yýllýk sözleþme imzaladýðý belirtildi. KSK'dan saðlam prova Kastamonuspor 1966, TKÝ Tavþanlý Linyitspor Pazar günü deplasmanda oynayacaðý karþýlaþmanýn provasýný dün Gazi Stadý'nda gerçekleþtirdi. Kastamonuspor 1966, TKÝ Tavþanlý Linyitspor Pazar günü deplasmanda oynayacaðý karþýlaþmanýn provasýný dün Gazi Stadý'nda gerçekleþtirdi. Gazi Stadý'nda oynadýðý ligin ilk maçýnda Manvgatspor'u 2-0'lýk sonuçla geçen kýrmýzýsiyahlýlarýn, TKÝ Tavþanlý Linyit provasý da teknik ekibin yüzünü güldürdü. Çift kalede kýrmýzý-siyahlý futbolcularýn sergilediði performans galibiyet için umut verdi. Gazi Stadý'nda gerçekleþtirilen çift kale maçý Kastamonu Belediyesi Spor Ýþleri Müdürü MetahanBabaþ tribünden takip etti. BATUHAN VE HAÞÝM ANTRENMANA ÇIKTI Kýrmýzý-siyahlýlarýn önceki gün kadrosuna kattýðý genç forvet Batuhan Er ile Muhammed Haþim Çoban, dünkü antrenmanda yer aldý. Ýkilinin çift kaledeki performansý geçer not aldý.

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Cengiz Türkol. Turan Atlamaz, yerel ve yaygýn basýn temsilcileri ile hasret giderdi. Alaca ÝHL de tapu devri

Cengiz Türkol. Turan Atlamaz, yerel ve yaygýn basýn temsilcileri ile hasret giderdi. Alaca ÝHL de tapu devri Gururla kutlayacaðýz 30 Aðustos Zafer Bayramý- 'nýn 93. yýldönümü, yurt genelinde olduðu gibi Çorum'da da törenlerle kutlanacak. * HABERÝ 10 DA ÇORUM 29 AÐUSTOS 2015 CUMARTESÝ Günlük Siyasi Gazete Fiyatý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI

BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI AĞUSTOS 2017 Bülten 4 AĞUSTOS 2017 BURDUR VE ISPARTA OSB LERİ İÇİN ATIKSU ARITMA TESİSİ YAPIMI İLK ADIM ATILDI Burdur 1 inci, 2 inci Organize Sanayi Bölgesi ve Isparta Süleyman Demirel Organize Sanayi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı

Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Bir Kadın 3 Sanat Sergisi açıldı Muğla Valisi Amir Çiçek in katılımı ile Menteşe Belediyesi nin katkıları ile Konakaltı Kültür Merkezi nde gerçekleştirilen törenle sanatçı Eda Özdemir in Bir Kadın Üç Sanat

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

"Çorum'a 11 yýlda 647 milyon

Çorum'a 11 yýlda 647 milyon Vali Baþköy'den "Þehitler Günü" mesajý Vali Sabri Baþköy, "18 Mart Þehitler Günü" nedeniyle mesaj yayýnladý. Türk ve dünya tarihinin önemli dönüm noktalarýndan biri olan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin, tarihte

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi

Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Türkiye'de 3 Ay OHAL İlan Edildi Erdoğan, "OHAL uygulaması kesinlikle demokrasiye, hukuka ve özgürlüklere karşı değildir" dedi. 21.07.2016 / 09:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI

TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI TED İN AYDINLIK MEŞALESİNİ 50 YILDIR BÜYÜK BİR GURURLA TAŞIYAN OKULLARIMIZDA 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAŞLADI Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ün 1928 yılında Ankara

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler

Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra ettiler 30 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ TÜRKAV yeni yerinde SAYFA 11 DE SP Çorum 1. Sýra Milletvekili adayý Adnan Cýdýk: Yasak, yolsuzluk ve yoksulluk ile mücadele edeceðiz dediler tersini icra

Detaylı

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý

Gururla kutluyoruz. Cumhuriyet 92 yaþýnda. Aþure aþý, birlik ve beraberliðin simgesi. Çorum Çölyak Derneði açýldý Cumhuriyet 92 yaþýnda ÇORUM 29 EKÝM 2015 PERÞEMBE Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ AK Parti ye STK desteði Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Milli Ýrade Platformu üyeleriyle bir araya geldi. Platform

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü T.C ÇANKIRI VALİLİĞİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü KARAR TARİHİ : 31.10.2013 KARAR NO : 03 İL MAHALLİ ÇEVRE KURULU KARARI 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevresel Gürültünün

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Temmuzda ihracat azaldý ithalat arttý

Temmuzda ihracat azaldý ithalat arttý THK ve Hitit Üniversiteleri ortak projelerde çalýþmalý THK Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ünsal Ban, Uslu'yu ziyaret etti Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ünsal Ban, Çorum Milletvekili ve

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Ders zili çalýyor "1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir"

Ders zili çalýyor 1 Kasým Türkiye'nin varlýk, yokluk seçimidir "Birik ve beraberliðimiz daim olsun" Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB)'ta her yýl olduðu gibi bu yýlda düzenlenen bayramlaþma törenine katýlým yoðun oldu. SAYFA TE 8 EYLÜL PAZARTESÝ www.yildizhaber.com

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı

Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Başbakan Yıldırım, Piri Reis Ortaokulu nda karne dağıtım törenine katıldı Haziran 17, 2016-1:22:00 Başbakan Yıldırım, "Terör örgütünün telkinlerine gençlerimiz asla ve asla itibar etmesinler. Onlar bizim

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Otobüs devrildi: 1 ölü

Otobüs devrildi: 1 ölü Tufan Köse Uslu ve Köse'nin TBMM TEK GAZETESÝ nöbet tarihleri belli oldu Salim Uslu Türkiye Büyük Millet Meclisi RTÜK üyelerinin seçilmesiyle birlikte kabul edilen öneriye göre Genel Kurul 1 Ekim Perþembe

Detaylı

Kampüste bisiklet rüzgarý

Kampüste bisiklet rüzgarý Mimarlar Odasýnda Ulaþ Tokgöz dönemi Mimarlar Odasý Çorum Temsilcilik seçimleri geçtiðimiz pazar günü yapýldý. Seçimde ilk olarak divan belirledi. Divan baþkanlýðýna Adnan Türkoðlu, katip üyeliðe Oðuzhan

Detaylı

Van'da 5 Ekim'de kaçakçýlarýn kullandýðý kamyonetin çarpmasý sonucu þehit olan polis memuru Yaþar Uysal anýsýna Çorum'un merkez Güney

Van'da 5 Ekim'de kaçakçýlarýn kullandýðý kamyonetin çarpmasý sonucu þehit olan polis memuru Yaþar Uysal anýsýna Çorum'un merkez Güney Sakarya ve Çorum basýný buluþtu Sakarya'da yayýmlanan yerel gazetelerin temsilcilerinden oluþan bir heyet dün Çorum'a geldi. Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) tarafýndan düzenlenen 'Bilgi, Birikim ve Tecrübe Paylaþým

Detaylı

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði

Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði 2009-17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/17 Kýsa Çalýþma ve Kýsa Çalýþma Ödeneði Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) tarafýndan 9 Þubat

Detaylı

Pazartesi İzmir Basın Gündemi

Pazartesi İzmir Basın Gündemi 12.12.2016 Pazartesi İzmir Basın Gündemi İKÇÜ'DEN Teröre Lanet! Hafta sonunda İstanbul'da gerçekleştirilen hain terör saldırısında hayatını kaybedenlerin anısına, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi çalışanları

Detaylı

Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler

Avrupa'da engellilere yönelik mesleki eðitimi inceleyecekler GAZETESÝ Hayrettin Karaman Çorum'a geliyor Ýslam Hukuku Profesörü hemþehrimiz Hayrettin Karaman, konferans vermek üzere Çorum'a gelecek. Prof. Dr. Hayrettin Karaman Hitit Üniversitesi ile Ensar Vakfý Çorum

Detaylı

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ

Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Ýlk 1 Mayýs Þiiri Ve Nezihe MERÝÇ Nezihe MERÝÇ BÜKÜLMEZ, Amele Cemiyeti'ne üye olmuþ, düzyazýlarýnda da toplumcu görüþlerini açýklamýþtýr. Yaþar Nezihe'nin, 'yoksullarýn' ve 'acýlarýn' þairi olarak tanýtýlmasý,

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti

Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Başbakan Yıldırım, Ankara Sincan da halka hitap etti Nisan 14, 2017-7:12:00 AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Sincan ilçesi Lale Meydanı'nda mitinge katılarak vatandaşlara hitap

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

Ýçindekiler Kayseri Ýli Yardým Derneði Ýstanbul Þubesi Adýna Sahibi, Dernek Baþkaný Yayýn Yönetmeni Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü M. Orhan CEBECÝ Dergi Komisyonu Gamze POSTAAÐASI Rýfat DEDEMAN Danýþma Kurulu

Detaylı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı

CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı CHP Yalıkavak Temsilciliğinin düzenlediği Kahvaltıda Birlik ve Beraberlik Mesajı Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Yalıkavak Mahalle Temsilciliği tarafından geniş katılımlı birlik ve dayanışma

Detaylı

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Eylül 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Eylül 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Yenişehir İlçesi CHP Belediye Başkanı aday

Detaylı

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz

Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı. Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz Y.Selçuk TÜRKOĞLU Bursa Milletvekili Aday Adayı Biz Bir Ekibiz Ekibimiz Milletimiz MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Bursa Milletvekili Aday Adayı Türk Milleti karar arifesindedir. Ya İkinci Endülüs, ya da yeniden

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri

4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri 4. Habib-i Neccar Hz. Anma Etkinlikleri Habib-i Neccar Hz. Çeşit li Et kinliklerle Anıldı Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Üniversitemiz tarafından 26-28 Mayıs tarihleri arasında

Detaylı

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge

Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Platformdan Yeni ve Ýleri Bir Adým: Saðlýk ve Sosyal Güvence için Bir Bildirge Onaylayan Administrator Thursday, 05 August 2010 Son Güncelleme Thursday, 05 August 2010 HSGG GÜVENLÝ GELECEK ÝÇÝN SAÐLIK

Detaylı

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720)

MEVZUAT ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) MEVZUAT 1. Giriþ ASGARÝ GEÇÝM ÝNDÝRÝMÝ GELÝR VERGÝSÝ GENEL TEBLÝÐÝ (SERÝ NO: 265) (R.Gazete: 14 Aralýk 2007-26720) 5615 sayýlý Kanunla 193 sayýlý Gelir Vergisi Kanununda yapýlan deðiþiklikler sonucu vergi

Detaylı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ın, Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eşi Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur

Detaylı

Avukat Þahin, Mezhep gerilimini yorumluyor

Avukat Þahin, Mezhep gerilimini yorumluyor Avukat Þahin, Mezhep gerilimini yorumluyor "Ayhan Aykanat Ýle Günün Ýçinden" programýnda bu gün saat 09.30 da Ehlibeyt Vakfý Kurucu Avukatý Teoman Þahin canlý yayýn konuðu olacak. ran ve Suudi Arabistan

Detaylı

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde)

KAMU MALÝYESÝ. Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. KONSOLÝDE BÜTÇE ÝLE ÝLGÝLÝ ORANLAR (Yüzde) V KAMU MALÝYESÝ 71 72 KAMU MALÝYESÝ Konsolide bütçenin uygulama sonuçlarýna iliþkin bilgiler aþaðýdaki bölümlerde yer almýþtýr. A. KONSOLÝDE BÜTÇE UYGULAMALARI 1. Genel Durum 1996 yýlýnda yüzde 26.4 olan

Detaylı