ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TALAT'A"

Transkript

1 Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2010 Cuma YIL: 9 SAYI: 3018 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý KELLE GULUMBRA l 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... DÜÞLERDEN GERÇEÐE Elvan Levent BÝR ADA SULARA GÖMÜLDÜ... Dolgun Dalgýçoðlu TALAT'A ATILAN BÜYÜK ÝFTÝRA Erdoðan Baybars ANKARA'NIN SEPETLERÝ Mehmet Levent NE DERSÝNÝZ? Ülker Fahri Afrika nýn Kýbrýslý Türklere armaðanýdýr Seçim 2010 hatýrasý 1976 dan beri Kuzey Kýbrýs ta oynanan demokrasicilik oyununa bir yenisini daha ekliyoruz... Bu süreç içinde Kuzey Kýbrýs ýn fiili denetimini elinde bulunduran Ankara kimi istediyse, onu getirdi baþýmýza... Zaten bu eski bir gelenekti... Önce Necati Özkan, daha sonra Faiz Kaymak alaþaðý edildi... Hakim Zeka Bey ile Ahmet Mithat Berberoðlu nun Denktaþ a karþý adaylýklarý tehditle engellendi. Sonra Benim etim kart, düdüklüde bile kaynamaz diye efelenen Dr. Küçük götürüldü de Derviþ Eroðlu yine tehditle 2. turda çekildi te milli þef Rauf Denktaþ a kýydýlar ve yerine Mehmet Ali Talat ý oturttular a böyle dayandýk iþte... Davul bizim boynumuzda, tokmak Ankara nýn elinde diye diye... Ama pek çoklarý demokratik bir seçim yapýyoruz sanýr hala... Tarihi ve geçmiþimizi unutarak... Çerçeveleyin ve duvara asýn! Ýyi bakýn bakalým, yumurta mý tavuktan çýkar, tavuk mu yumurtadan yoksa? Oy sizden tercih bizden n Ankara dan mühür alma yarýþýdýr bu yarýþ... Bir sepettekiler de anavatancý, diðer sepettekiler de... Biri Ankara bizden yana diyor... Diðeri ise Ankara nýn kendinden yana olduðuna emin... Seçimin kaderini belirleyecek olan TC li nüfusun oylarýný almak için yarýþýyorlar... Kimsenin umurunda deðil bu bahiste, Çaðlayan Parký nýn Ankara Parký olmasý... n Ey Bu memleket bizim diyenler... Kurtarýcý nýn yavrularý deðil mi þu sepettekiler? 37 yýldýr kandýnýz, þimdi bir daha mý kanacaksýnýz? Arif H.Tahsin yazýyor: Varlýðýný korumak, boyunduruðu kýrmak için n 2. sayfada

2 ÝLERÝ SAAT UYGULAMASI PAZAR GÜNÜ BAÞLIYOR Gün ýþýðýndan daha fazla yararlanmak amaçlý ileri saat uygulamasý Pazar günü baþlýyor. KKTC de, Avrupa ülkeleriyle eþ zamanlý olarak, saatler pazar günü saat 03.00'ten itibaren 1 saat ileri alýnacak. Ýleri saat uygulamasý 31 Ekim 2010 Pazar günü sona erecek. Yaz saati uygulamasý, çalýþma saatlerinin günün güneþli bölümüne alýnmasý suretiyle, gün ýþýðýndan daha fazla yararlanýlmasý, elektrik enerjisinin aydýnlatmada kullanýlan bölümünden tasarruf saðlanmasý amacýný taþýyor. Ayrýca, yaz saati uygulamasýyla, akþam saatlerinde en yüksek deðerine ulaþan enerji talebininazaltýlmasý hedefleniyor. Yaz saati uygulamasýyla, her yýl, ''orta ölçekli'' bir hidroelektrik santralinin yýllýk üretimi kadar tasarruf saðlanýyor. EVRAK SAHTELEME Polis, ödeme makbuzu üzerinde deðiþiklik yaparak bin 500 TL nakit para temin eden "Cyprus Life Hospital" çalýþaný 38 yaþýndaki B.Y isimli kadýnýn tutuklandýðýný bildirdi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, olay yýllarý içinde meydana geldi. Olayla ilgili polis soruþturmasýnýn sürdüðü bildirildi. GÝRNE'DE PARK HALÝNDEKÝ SALON ARAÇTA YANGIN ÇIKTI Girne'de Yusuf Alýcý'ya ait park edilmiþ aracýn motor bölümünde çýkan yangýn hasara neden oldu. Polis bültenine göre, belirlenemeyen bir nedenle saat 03.30'da meydana gelen yangýn itfaiye tarafýndan söndürüldü. Olayla ilgili polis soruþturmasýnýn devam ettiði kaydedildi. ÝKÝ ÇEKÝ BOZDURUP NAKÝT PARAYI ÇALAN BÝR KÝÞÝ TUTUKLANDI Lefkoþa'da, bozdurularak geri getirilmek üzere "Kelebek Muhasebe Bürosu" yetkilisi tarafýndan kendisine verilen toplam 3 bin 200 TL deðerindeki iki çeki bozdurarak parayý çalan 35 yaþýndaki N.A'nýn (E-35) tutuklandýðý bildirildi. Polis basýn bülteninden alýnan bilgiye göre, olay 17 Mart'ta meydana geldi. Olayla ilgili polis soruþturmanýn devam ettiði kaydedildi. GÝRNE'NÝN DOÐUSUNDA ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Çatalköy Trafo Merkezi'nde yapýlacak bakým çalýþmalarý nedeniyle Çatalköy, Ozanköy, Beylerbeyi ve Girne'nin doðusunda bugün 3 saat elektrik kesintisi olacak. Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Girne Bölge Amirliði'nden yapýlan açýklamaya göre, kesinti saatleri arasýnda uygulanacak. HASTANE YARARINA BALO Baþkent Lefkoþa Lions Kulübü'nün Dr. Burhan Nalbantoðlu Hastanesi Fizyoterapi Merkezi Pediatri Bölümü donanýmý için önceki gece Lefkoþa Golden Tulip Otel'de balo düzenlediði bildirildi. Kulüp'ten yapýlan açýklamaya göre, baloya Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif de onur konuðu olarak katýldý. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin Bu seçim 1981 seçimlerinden sonra yapýlan tüm seçimler gibi, hukuken bir geçerliliði olmayan bir seçimdir. Yani adý "seçim", ama kendi seçim olmayan seçimlerdendir bu da... Neden? Bakýn, yýlýnda biz, ev sahipleri olarak iki toplum, Türkiye, Ýngiltere ve Yunanistan ile bir anlaþma imzaladýk Kýbrýs'ta... Buna göre biz "garantör" olarak adlandýrýlan bu üç ülkeye bazý askeri kolaylýklar saðlayacaktýk. Buna karþýlýk olarak bu üç ülke da Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýný, toprak bütünlüðünü koruyacak ve bozulmasý halinde anayasal nizamý yeniden 3'ü beraber veya tek baþýna birisi müdahale edip yeniden tesis edecekti. Yani Yunanistan ile Ýngiltere'yi bir kenara koysak da, Türkiye ile aramýzdaki kapu kadar anlaþmayý görmezlikten gelemeyiz, yok sayamayýz. 21 Aralýk 1963'te iki toplum arasýnda silahlý çatýþma çýkýnca garantörler ortadan kayboldu. Ýngiliz'in Kýbrýs'ta yeterli gücü vardý. Bilemediniz iki-üç günde rahatlýkla herþeyi zapturap altýna alýrdý. Ýlk þoku atlatýnca bir de baktýk ki iki toplum arasýndaki silahlý çatýþmalarý, bu üç garantör, Ýngiltere, Yunanistan ve Türkiye kýþkýrtmaktadýr. Türkiye ile Yunanistan'da hükümetler bu olaylara karþý iken, Özel Harp Dairelerinin peþine takýldýlar. Faggayý ýsgarta silahlarýnan kendini savunmaya çalýþan toplum olarak biz yedik. Bir hayli can ve mal kaybýndan sonra dar alanlara sýkýþmasýna raðmen toplum, tutunmayý baþardý. Uzatmayalým. Türkiye nihayet 20 Temmuz 1974'te bozulan anayasal nizamý yeniden tesis etmek üzere silahlý müdahalede bulundu. Anlaþmalara göre bozulan anayasal nizamý yeniden tesis edecek, herkes evine, malýna-mülküne, devletteki iþine dönecekti. Meclis ve hükümetteki yerini toplum alacak ve çark oradan, yeniden dönmeye baþlayacaktý. Ne oldu? VARLIÐINI KORUMAK, BOYUNDURUÐU KIRMAK ÝÇÝN Türkiye bizimle imza attýðý kuntrete uydu mu? Ýþte her þey ortada! Uymadý. Ne yaptý? Adanýn %37'sini iþgal etti ve bizi toplum olarak esareti altýna aldý. Ne kanun, ne anlaþma, ne insan haklarý, ne uluslararasý hukuku dinlemedi. Ýþleri alakeyfa götürdü. Cenevre Konvansiyonu'na raðmen, anlaþmayý çiðneyerek Türkiye'den nüfus taþýdý, bizi azýnlýða düþürdü, hukuka aykýrý olarak bu nüfusa oy hakký tanýdý, egemenliðini pekiþtirdi, toplumu yok oluþ sürecine soktu. Ortalýðý hacý-hoca, cami doldurdu ve kendi din anlayýþýný bize empoze etme çabasýna giriþti. Ýdareye kimin geleceðine dair kararlarý kendi alýr. "1981'den önce farklý mýydý?" dersanýz deðildi. 1930'dan beri böyledir. Bizim yönetimi Türkiye tespit eder. Ama 1974 Aðustos'undan sonra karþýmýza, bize özgürlük getirdiði iddiasý ile çýktý. Bunun foyasý da 1981 seçimlerinden sonra meydana çýktý. Kazananlara hükümet verilmedi. Þimdi her þey meydandadýr. Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi Türkiye'ye, aldýðý yazýlý kararla, "Sen Kýbrýs'ta iþgalcisin" dedi. "Kuzey Kýbrýs'ý idare eden sensin, KKTC-MAKATECE yoktur" dedi. Ne yaptý Türkiye? "Haklýsýnýz doðrudur efendim" dedi ve bizim esiri olduðumuzu kabul etti. Bu rezalete raðmen siyasal partilerimiz, Türkiye'nin atadýðý 3 adayý aldý kabul etti. Ve bu kepazeliðe katýldý. Ortada bir de toplum adýna "biz iþgali boyunduruðu, irademizin gasp edilmesini, kendi kendimizi idare etme hakkýmýzýn elimizden alýnmasýný reddederiz" diyerek isyan bayraðýný çekip yola düþen bir Zeki Beþiktepeli vardýr. "Ýstediðinizi tercih edin" demem. Çünkü, hiçbir toplumun esareti kabul etme gibi bir hakký yoktur. Hiçbir ferdi de iþgale "evet" diyemez. Ey Kýbrýslý, "Ýþgale hayýr" de ve oyunu Yaseminlerin adayý Zeki Beþiktepeli'yer ver... Varlýðýný korumak için, boyunduruðu kýrmak için ver... Çiziktirdi Þener LEVENT Açý KELLE GULUMBRA Bandabuliyamýzýn kýrk yýllýk esnafý... Ali Dayý... Doðuþtan gözleri görmüyor... Hep bir elinde baston... Kaktýrýr durur manav arabacýðýný... Arabacýðýnda domates de olur, enginar da... Kýbrýs bu... Arasta... Lokmacý... Ve bir sokak manavý... Turistik bir kartpostal için bundan alasý mý var? Malýný sokak sokak gezerek satmak bir karakteri adanýn... Eskiden kalaycýlar da vardý... Ev ev dolaþýrlar, bakýr tencereleri ve kazanlarý kalaylardý... Bir de sinema çýðýrtkanlarý vardý eskiden... En meþhuru da Avraimi idi... Sevimli bir Ermeni... Lefkoþalýlarýn sevgilisi idi... Sonralarý casus olduðu söylendi... Ama kimse iþin aslýný hiçbir zaman öðrenemedi... Bandabuliyamýzýn kýrk yýllýk esnafý Ali Dayý seçim derdinde deðil, geçim derdinde... "Size dünyayý vadediyorum" diye baðýrmaz o... "Portokal var, gulumbra var" diye baðýrýr. Alan alýr... Seçer de alýr... Manav arabacýðý seçim sandýðýna benzemez... Saðlamlarý ve çürükleri ayýrdetmek çok kolay... Seçim derdi beþ yýlda bir... Geçim derdi her gün... Bir elinde baston, arabacýðýný kaktýrýrken, Ali Dayý toslamýþ seçim konvoyuna... Gözleri görmez, nerden bilsin... Mehmet Ali Talat konuþuyor... "Dünyayý Kýbrýs Türküne hazýrlýyorum" diyor... Ali Dayý da baðýrýyor: -Portokal var, gulumbra var... Gulumbranýn hasýný da bir eliyle tutup havaya kaldýrýyor... Bak þu güzelliðe... Gulumbraya gel gulumbraya! Zeytin, ekmek, domates... Yanýna da gulumbra... Ne sofra... Limonu da sýktýn mý, doyum olur mu tadýna? Ali Dayý'nýn sesi Talat'ýn sesini mi bastýrmýþ ne... Talat'ýn korumalarý yaklaþmýþ yanýna... -Sessiz ol, Talat konuþuyor, demiþler... Sessiz olursa nasýl satacak gulumbralarýný? Aralarýnda daha baþka nasýl bir konuþma geçmiþ bilemem... Ali Dayý sormadý mý acaba: "Dünyayý Kýbrýs Türküne hazýrlamak ne demek?" Ýngiltere'yi Amerika'yý mesela... Trafalgar'da ve Manhattan'da yürüyüþ parkuru mu yapýyorlar bizim için?.. Bundan sonra Londra'ya gittiðimizde Kýbrýslý bir Türk olarak büyük itibar mý göreceðiz? Vatandaþýmýzla politikacýmýz ayrý dünyalarda yaþar mutlaka... Vatandaþa Kýbrýs sorunu ile ilgili fikrini sorarlar... O da der ki: -Aha gider gelirik Londra'ya... Politikacýmýz ise Londra'ya deðil, Ankara'ya gider gelir daha çok... Sorun söylesin o da ne düþündüðünü Kýbrýs sorunu hakkýnda. Doðruyu söylesin: -Aha gider gelirik Ankara'ya... Bakýn mesela, Turgay Avcý da Ankara'ya gide gele vermiþ son kararýný... Her derde devadýr Ankara... Kararsýzlýðýn ilacý... Turgay Avcý "Kimi destekleyim" diye sormuþ Ankara'ya... -Talat'ý destekle, demiþler... -Baþüstüne efendim, demiþ o da... Herkes gibi Avcý'da da akýl yok mu? Var, var ama Ankara'nýn aklý baþka... Akýl akýldan üstün demezler mi? En üstün akýl tabii ki Ankara'da... Ali Dayý'nýn elinde tuttuðu gulumbraya bayýldým doðrusu... Bandabuliya'ya uðrayýp ben de alacaðým bu gulumbralardan... Yaz gelmiþ... Balkonda zivaniyalý bir gulumbra sefasý fena mý? Vatan saðlam ellere emanet... Adaylarýmýzýn kafasý yerinde... Ne demiþler: -Kelle gulumbra!

3 AFRÝKA dan mektup... SERHAT ÝNCÝRLÝ, MUSTAFA AKINCI VE TALAT Mehmet Ali Talat bir ekrandaki söyleþisinde sevgili arkadaþýmýz Serhat Ýncirli için "Kalemini satan adam" demiþ... Çok yazýk... Herkesi kucaklayacaðýný söyleyen bir lidere yakýþýr mý? Kendinden olmayanlarý Talat hep "satýlmýþ" zannederse vay halimize... Yazýnýn ileriki bölümünde bu konuya döneceðiz yine.. Ama önce küçük bir not... Ve hatýrlatma... * 2005 seçimleri Ankara'nýn sayesinde tam bir zaferdi CTP için milletvekili... Estirilen CTP fýrtýnasý ile BDH adeta eritilmiþti. Tek milletvekili çýkarabilmiþti ancak... Mustafa Akýncý... Yine de CTP'nin Akýncý ile koalisyon þansý vardý... Ve aralarýna hiçbir Denktaþçýyý almadan hükümet kurabilirlerdi sayýsý tamamlanýrdý... Üstelik Akýncý buna karþýlýk CTP'den hiçbir þey talep etmiyordu... Ne bakanlýk... Ne müsteþarlýk ve ne de müdürlük... Hatta Akýncý bu iyiniyetinde daha da ileri giderek, CTP'ye istediði desteði dýþtan da vermeye hazýrdý... CTP hiçbirine yanaþmadý bunlarýn... Kendi dýþýndaki tüm ilerici ve demokratik kesimleri dýþladý... Ve gidip Serdar Denktaþ'la nikah kýydý... Þimdi Eroðlu'nu destekliyor diye ateþ püskürdüðü Serdar'la... Daha sonra Serdar'ý da býraktý ve Turgay Avcý'yý aldý yanýna... Kendisine koþulsuz destek veren Mustafa Akýncý'nýn yüzüne bile bakmadý... * Neden yazdýk bunlarý? Bizim toplumumuz unutma özürlü ya, unutanlara hatýrlatmak için bir kere daha... Kapaðý saraya attýktan sonra Mehmet Ali Talat da hiç görüþmedi Akýncý'yla... Onun engin deneyimlerinden yararlanmadý... Görüþmeci heyetine alabilirdi onu, almadý... Rauf Denktaþ'la sýk sýk istiþare edip durdu, ama Akýncý'yla bir kere bile konuþmadý... Vaktiyle "General çizmeyi aþtý" diyen, daha sonra da Ýspanya'da Erdoðan'la nüfus konusunda tartýþan Akýncý Ankara tarafýndan aforoz edildiði için, ne CTP, ne de Talat ona yanaþmadý... Son milletvekilliði döneminde toplumsal muhalefetini daha da ileriye taþýmýþ olan Akýncý'nýn artýk çözüme de hiçbir inancý kalmamýþtý... Þimdi eðer partisinin baþýnda olsaydý, kesinlikle Mahmet Çakýcý gibi davranmazdý. Çünkü burada Talat'ýn da, Eroðlu'nun da iplerinin Ankara'nýn elinde olduðunu çok iyi bilir Akýncý. * Serhat Ýncirli'ye dönelim yine... Yýllarca elinizde tuttuðunuz bu gazetede yazdý... Ta Londra'dan... Ve hiçbir karþýlýk talep etmedi bundan... Londra'da çalýþtýðý "Toplum Postasý"ndan onu attýrmak için Talat da, CTP de çok uðraþtý. Bu memlekette kalemini satmayacak birkaç gazeteci varsa, Serhat da bunlardan biridir iþte... Üstelik þimdi "Kýbrýs" gazetesinde yazdýklarýný Serhat Avrupa ve Afrika gazetelerinde çoktan yazdý... Onun "Kýbrýs" gazetesine girdikten sonra deðiþtiðini zannedenler, alsýnlar o yazýlarý ve bir daha okusunlar... * Serhat'a "kalemini satan adam" diyene bak... Utan Mehmet Ali Talat... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Akademi öðrencilerinden bir eylem daha Atatürk Öðretmen Akademisi (AÖA) Öðrenci Konseyi, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý önünde eylem yaparak, bakanlýðýn YDÜ Okul Öncesi Öðretmenliði lisans programý açma baþvurusuna onay veren iznini geri almasýný istedi. Bu iznin AÖA'yý kapatmaya kadar götürebileceðini savunan Akademi öðrenciler, bakanlýk imzayý geri alana kadar eylemleri sürdüreceklerini bildirdiler. Bu konuda toplumdan ve tüm sendika ile örgütlerden destek beklediklerini belirten öðrenciler, YDÜ'de okuyan öðrencilere de seslenerek, bu konuda öðrencilerin karþý karþýya getirilmeye çalýþýldýðýný belirttiler ve onlardan da destek istediler. Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý önündeki eyleme KTÖS, KTAMS, Dev-Ýþ, Türk-Sen, Baraka, Týp-Ýþ ve bazý milletvekilleri de destek verdi. "ÝMZANI GERÝ ÇEK" Son 3 günden beri eylemlerini kesintisiz sürdüren ve derslere girmeyen öðrenciler, bugün de siyah elbiseleriyle Lefkoþa Otobüs Terminali'nden yürüyerek bakanlýk önüne gittiler. "AÖA'yý kapattýrmayýz", "Ýmzaný Geri Al, AÖA Direniþe Devam Edecek", "Göç Ön Ýzni Onaylandý", "AÖA Halkýndýr", "Daha Fazla Öðretmen Ýþsiz Kalmasýn" yazýlý pankartlar taþýyan öðrenciler, "Parasýz eðitim, demokratik eðitim", "imzaný geri çek" ve "Dürüstçe satýldýk" sloganlarý attýlar. Öðrenciler, alkýþlarla, düdük ve trompet çalarak seslerini duyurmaya çalýþtýlar. KORTMAZ Bakanlýk önünde sendika baþkanlarý ve milletvekilleriyle "oturma ve sessizlik eylemi" de yapan öðrenciler, basýna açýklamada bulundu. Talim ve Terbiye Dairesi Müdürü Mehmet Kortmaz'ýn bakanlýk önüne çýkarak açýklama yapmak istemesini ise gürültü yaparak engellemeye çalýþan öðrenciler, bakan Kemal Dürüst'ün açýklamada bulunmasýný talep ettiler. Bakan Dürüst'ün bakanlýkta bulunmadýðýný belirterek, basýn açýklamasýný gürültü nedeniyle Fotoðraflar: Mustafa Erkan bakanlýk içerisinde yapan Kortmaz, öðrencilerin eylem yapmasýnýn doðal haklarý olduðunu söyledi, ancak KTÖS'ün öðrenciler adýna herhangi bir giriþimde bulunmasýnýn yasal olmadýðýný savundu. Kortmaz, öðrencilerin þu anda okulda öðrenim gördüklerini ve henüz mezun olup atamalarýnýn yapýlmadýðýný, dolayýsýyla sendika üyesi olmadýklarýný belirterek, sendikanýn bu konudaki giriþimlerinin doðru olmadýðýný kaydetti. AÖA'nýn hiçbir surette kapatýlmayacaðýný, yýllardýr hizmet veren köklü bir devlet kurumunun kapatýlmasýnýn söz konusu bile olmayacaðýný vurgulayan Kortmaz, "öðrencilerin bu bilinçle baþkalarýnýn güdümüne girmeden derslerine girmelerini, eðitimlerini almalarýný ve devamsýzlýk yapmamalarýný" istedi. Devamsýzlýk yapýlmasý halinde baþka sorunlarla karþýlaþýlabileceðini anlatan Kortmaz, bakanlýk olarak AÖA'yý kapatmak veya haklarýný azaltmak için deðil aksine geliþmesi ve YÖK aracýlýðýyla dünyaya açýlmasý için çalýþtýklarýný vurguladý. Kortmaz, YDÜ'nün YÖK tarafýndan tanýndýðýný, kendilerinin söz konusu ön izni vermemesi halinde de kaybolmadýðýný söyledi. AÖA ÖÐRENCÝ KONSEYÝ BASIN AÇIKLAMASI AÖA Öðrenci Konseyi adýna basýn açýklamasýný yapan Ýsmail Özuçar ise, konuþmasýný sembolik olarak duvara yaptý. Özuçar, eðitimin temel bir hak olduðunu ve satýlamayacaðýný belirterek, devletin tek öðretmen yetiþtiren kurumu özelleþtirmeye veya kapatmaya sebep olacak giriþimlerde bulunmasýnýn acý verici olduðunu söyledi. Özuçar, YDÜ'ye verilen iznin AÖA'yý kapatmaya kadar götürebileceðini belirterek, bakanlýk söz konusu imzayý geri alana kadar tüm AÖA öðrencileri olarak eylemleri sürdüreceklerini bildirdi. Söz konusu imzayla AÖA'ya derin bir darbe vurulduðunu söyleyen Özuçar, bakanlýðý imzasýný geri almasý için herkesten destek istedi. ex istence Elvan Levent DÜÞLERDEN GERÇEÐE Dünyada neredeyse görmediði ülke kalmayan bir arkadaþýma, onu en çok hangi ülkenin etkilediðini sorduðumda, hiç düþünmeden 'Japonya', demiþti. Japonya'ya farklý zamanlarda birkaç kez gitmiþ ve her gittiðinde Japonlara karþý duyduðu hayranlýk daha da artmýþtý. Neden, diye sorduðumda, liste þeklinde baþlamýþtý sýralamaya: Japonya'da insanlar birbirlerine karþý çok saygýlý, deðil kavga etmek, kimse kimseye sesinin tonunu bile yükseltmiyor... Trafik ne kadar sýkýþýk olursa olsun, korna sesi duymak neredeyse imkansýz... Akýl almaz bir sabýrlarý ve iradeleri var... Kültürlerine ve geleneklerine çok baðlý olmalarýna raðmen, teknolojinin bütün nimetlerinden sonuna kadar faydalanýyorlar... Üstelik, Japon mutfaðý, dünyanýn en saðlýklý mutfaðý... Bir de çok çalýþýyorlar, tembel bir millet deðiller yani... Ben Japonya'yý, Kurosawa'nýn filmlerinden ve biliyordum sadece. Roþomon, Yedi Samuray ve Düþler... Kurosawa'nýn çok hayran olduðu ve insan doðasýný en iyi kavrayabilen yazar olarak gördüðü Dostoyevski'nin Budala'sýnýn uyarlamasýný görme þansým olmamýþtý ancak, yýllar önece izlemiþ olmama raðmen Düþler, beni halâ en çok etkileyen filmlerden biriydi. Sekiz kýsa novelladan oluþan filmin her karesi bir sanat þaheseri gibiydi. Özellikle Þeftali Bahçesi, Tünel ve Kargalar... Her birinin konusunun acýmasýzlýðý, derin hüznü ve trajik içeriðine raðmen, o garip, belki de baþka hiçbir yönetmenin sinemasýnda bulamayacaðýnýz akýl almaz sukûnet, film boyunca peþinizi býrakmaz ve hatta filmin karakterlerinden biriymiþsiniz gibi onlarla birlikte bir keþif yolculuðuna sürüklerdi sizi. Bir de Yukio Mishima'nýn 'Maskenin Ýtiraflarý' kitabý vardý. Henüz kýrk beþ yaþýndayken, bir grup arkadaþýyla birlikte, yönetime karþý baþkaldýrýp, oldukça teatral bir þekilde gerçekleþtirmeye kalktýðý darbe giriþimi baþarýsýzlýkla sonuçlanýnca, geleneksel Japon intiharýný seçen Japon yazar... Her türlü durum karþýsýnda, insanýn kendini fiziksel ve ruhsal olarak savunabilmesi gerektiði fikrine takýntýlý bir þekilde hayatýnýn sonuna dek baðlý kalmýþtý. 'Bir Maskenin Ýtiraflarý' kitabýnda ortaya koyduðu, insanýn herþeyini kaybetse de, esas olanýn 'yüz'ünü koruyabilmesi gerektiði düþüncesini, bir anlamda kendi intiharýyla ölümsüzleþtirmiþti bana kalýrsa... Japonya'ya ve Japonlarla ilgili bildiklerimi hatýrlamam neden olan þey, gazetede okuduðum bir haberdi. Her yýl on bin Japonun çok çalýþmaktan öldüðü haberi... Fazla çalýþmaktan gelen ölüme 'karosi' diyorlardý Joaponlar... Japonya'da iþkolizm milli bir felakete dönüþünce, Japon hükümeti, iþkolizmle mücadele programý geliþtirmek için kollarý sývamýþ... Bir tür 'fazla mesaiye gerek yok' programý yani... Daha önce, hiçbir milletin gönüllü bir þekilde aþýrý çalýþmaktan ölüp gittiðini duymamýþtým. Psikologlar, bunun da bir tür intihar yöntemi olduðunu söylüyorlar. Benim tanýdýðým insanlar depresyona girdiklerinde, iþi aksatýyorlardý genellikle. Sonu gelmeyen bir uyku haline býrakýyorlardý kendilerini... Kendini iþe verenler de vardý mutlaka ama, ölecek kadar deðil... Ýþin ilginç yaný, bu durumun ortaya çýkardýðý çeliþkiydi bana kalýrsa. Vatandaþýn iþkolikliðinden ötürü, ülke bir yandan günden güne daha da kalkýnýyor... Bir yandan da ayný nedenden kaynaklanan nüfus kaybý nedeniyle, zorda kalýyordu... Biz burada, bu türden sorunlara kafa yormasý gereken en son yerlerden biriydik. Kimse rahatýna bizden daha fazla düþkün deðildi bana kalýrsa. Üstelik nüfusumuz da günden güne artýyordu maþallah...

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Saðcýmýz solcumuz hep bir kazanda kaynýyor Otur arap kalk arap iþte bütün mesele Ne söylerse "anamýz" baþüstüne konuyor Tek çýkar yolumuz var yaseminle elele Kalay KUZEY KIBRIS "TÜRKÝYE" CUMHURÝYETÝ BDP Diyarbakýr Milletvekili Akýn Birdal, Türk Mühendis ve Mimar Odalarý, Türk Tabipler Birliði ve Türk Diþhekimleri Birliði'ndeki "Türk" ifadesinin çýkarýlmasý için kanun teklifi verdi. Birdal, teklifinde "Türk" sözcüðü yerine "Türkiye" sözcüðü kullanýlmasýný önerirken, sadece 'Türk Silahlý Kuvvetleri'ndeki 'Türk' ifadesini muaf tutuyor. Ýster misiniz þimdi, Akýn Birdal'a inat olsun diye, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin "Türkü"nü de kaldýrýp yerine "Türkiye"yi koysunlar... Çok uygun deðil mi aslýnda? Kalaycý Ali OSMAN Periyodik BARUTU NEMLÝ GUBUR! KKTC Cumhurbaþkanlýðý seçimi için saflar yavaþ yavaþ belirginleþti... Bir yanda Eroðlu ve yanýndakiler... Diðer yanda Talat ve destekçileri... Bunlar anavatancý... Ertuðruloðlu, Kaymak ve Kýrdað'ýn da ayný gruptan olduðunu söylersek yanýlmayýz... Bunlarýn dýþýnda kalan Yasemin Hareketi adayý Beþiktepeli ise düþüncede ve söylemde tümünden de farklý bir çizgide bulunuyor... Tek baþýna yani... Onunla birlikte deðil yürümeye, görünmeye bile korkanlarýn gidecekleri yerler belli... Sonuçta anavatancý iki adaydan birisini destekleyecekler... ÖRP'nin Talat'ý destekleyeceðini açýklamasýndan sonra belli kesimlerde bir heyecan yaratýldý... Neredeyse göbek atacaklar bu karar karþýsýnda... Biz de Afrika olarak onlarý iki sepet içerisine yerleþtirdik... Birinci sepette Eroðlu, Serdar, Ata Tepe ve Yönlüer... Ýkinci sepette Talat, Çakýcý, Ýzcan ve Avcý var... Bu sepettekilerin kavgasý topluma çözümcü ve çözümsüzlükçülerin kavgasý olarak dayatýlmaya çalýþýlýyor... Þimdi siz dün o sepetlere baktýnýz... Memleketin geldiði, daha doðrusu getirildiði noktayý gördünüz sanýrým... Avcý'nýn Talat'ý destekleme kararý aldýðý zaman yaptýðý açýklamayý MAP Baþkaný Ata Tepe ve HÝS Partisi Baþkaný Yönlüer bile yapmadý... Yapmýþ olsalardý bile normal karþýlanýrdý... Çünkü destekledikleri aday da kendileri gibi o yolun yolcusudur!.. Talat'ýn sepetindekilere baktýðýmýzda tam bir çorba görürüz... Sosyalist olduðunu iddia eden, ama "Ankara otur dediðinde otururum, kalk dediðinde kalkarým" diyen Talat... Yanýnda Çakýcý ve Ýzzet... Partilerini büyültmekten çok, baþta kalma pahasýna tekke yapmaya meraklý iki siyasetçi! Ve de en mühimi... Çarþamba günü bu gruba iltihak eden ÖRP Baþkaný Avcý... Ýki milletvekilinin nasýl ve ne þartlarda kazandýðýný ve barajý geçtiklerini, bize anlatan AKP görevlilerinin gizli kamerayla çekilmiþ filmleri bilgisayarlarýmýzda... Tabansýz ÖRP'nin Talat'a taþýyacaðý bir þey yok... Kuru gürültü sadece... Barutu nemli gubur!.. Çözümcülük yönüne bakalým mý? Annan Planý sýrasýnda yaptýklarý, söyledikleriyle bugün ayný sepette olduklarýyla kanlý býçaklýydý... Kýsa süre içinde saf deðiþtirdi ve yanýna aldýklarýyla bir parti kurup, koalisyona girdi... CTP-ÖRP döneminde dönen tüm dolaplardan, kötülüklerden onlar da sorumludur... Ve en önemlisi, "Anavatan hükümeti, Milli Güvenlik Konseyi ve tüm kurumlarý tarafýndan benisenmiþ olan çizgiden asla taviz vermedik" diyerek Talat'ýn yanýnda yer aldý Avcý da... "Talat'ýn KKTC'yi yücelteceðine inandýklarýný" da bilhassa vurguladý... Bu nasýl bir çorbadýr? Federasyon isteyenler ve KKTC'ciler birleþimi... Ve Zeki Hoca'yla Yasemin Hareketi... Onurdur, gururdur... Hele bunlarýn bütünleþmelerini gördükten sonra... Yasemin Hareketi Tabipler Birliði'nde Yasemin Hareketi baðýmsýz aday Zeki Beþiktepeli seçim çalýþmalarý çerçevesinde çalýþmalarýný köy gezileri ev ziyaretler ve ilerici kitle örgütlerimine baþlattýðý ziyaretleri sürdürüyor. Beþiktepeli beraberindeki Yasemin Hareketi ekibi ile Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði'ne bir ziyaret gerçekleþtirerek Birlik Baþkaný Dr. Alper Baydar ile ülke sorunlarý ve saðlýkta yaþanan olumsuzluklar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulundu. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði Baþkaný Dr Alper Baydar, Beþiktepeli ve Yasemin Hareketi heyetini kendi örgütlerinde gördüklerinden duyduklarý heyecaný dile getirdi ve onur duyduklarýný belirtti. Baydar, "zaten ayni aileden sayýlýrýz, sizlerin ortaya koyduðu politik duruþ ve düþünceleleri aynen biz de paylaþýyoruz ve verdiðiniz cesaretli mücadeleden dolayý sizleri kutlarýz" diyerek ülkemizde var olan onca sorun yanýnda tam bir çevre ve saðlýk faciasý da yaþanmakta olduðunu, ancak diðer meseleler gibi bu sorunlara da yöneticilerin ilgisiz davrandýðýný artaya koydu. Yönetenlerin ülke sorunlarýný seçimden seçime deðil sürekli olarak hatýrlayýp çözümü yönünde ortaya irade konmasý gerektiðini söyleyen Baydar, doðru dürüst mücadeleler verilmemesi halinde Kýbrýs Türk toplumunu ve ülkemizin geleceðinde endiþeli olduklarýný açýkladý. Tecavüz zanlýsýný sperm ele verdi Geçtiðimiz yýl aðustos ayýnda tatil için geldiði ülkede Alsancak'taki turistik tesiste gece bir kiþinin saldýrýsýna uðrayan Sarah Pugh (14) adlý Ýngiliz kýzýn faili yakalandý. Dün çýkarýldýðý Girne Kaza Mahkesi'nde tutuklanan zanlý 27 yaþýndaki A.A. aleyhinde 1 gün tutukluk alýndý. Meselenin tahkikat sorumlusu Polis memuru Þükrü Baz mahkemede verdiði yeminli ifadede, A.A'nýn sperm örneklerinin incelenmesiyle yakalandýðýný anlattý. Zanlýnýn ýrza geçmeye teþebbüs yanýnda ev açma, ciddi ve müstehcen darp suçlarýndan da metalder olduðunu belirten polis memuru, ayný tatil köyünde 6 Aralýk'ta hýrsýzlýk yaparken suçüstü yakalanan zanlýnýn olay yerinde býraktýðý bazý emarelerin incelenmesiyle aðustos ayýndaki tecavüz giriþiminin de aydýnlandýðýný anlattý. Polis Foto: Mustafa Erkan Beþiktepeli de yaptýðý cevabi konuþmasýnda toplum olarak nasýl tüketilmekte olduðumuzu belgeleriyle ve statistik çalýþmalardan edindiði bilgilerle anlattý. Ülkeye giriþ ve çýkýþlardan, su elektrik sarfiyatýndan, kayýtlý araç ev ve cep telefonu sayýsýndan, okullarda öðrenim gören öðrenci sayýsýndan, kaçak iþ gücü ve askeri personel sayýsý ile saðlýk servislerinden alýnan hizmetlerden rakamlar ortaya koyarak ülkemiz nüfusunun bir milyonu aþtýðýný ve hala daha bu artýþlarýn devam etmekte olduðunu ortaya koyarak bu konularý kendisinden baþka hiçbir adayýn dile getirmediðini anlattý. Ýþte biz Yasemin Hareketi'ni bu yakýcý sorunlarýn çözülmesi için mücadele çýtasýný yükseltmek için kurduk, kendimiz için hiçbir talebimiz yoktur. Tek gailemiz halkýmýzýn içine düþürüldüðü durumu ortaya koyup hem halkýmýzý, hem de Kýbrýs'ýn kuzeyinde egemen olan TC hükümetlerini yani Çankaya'yý uyarmaktýr, dedi. Sözlerinin sonunda da iradenin Dikilitaþ'ta olmasý için halkýn oyunu kullanýrken ona göre davranmasýný ve bunca yýldýr halkýmýz yanlýþ adaylara oy vererek kendi kendilerini yaktýðýný bu seçimde oyunu yakmamasýný ve Yasemin Hareketi adayý olarak kendisine destek olunmasýný diledi. memuru, Ankara'da Adli Týp Kurumu'na gönderilen emarelere yapýlan testlerde, ýrza teþebbüs olayýndaki sperm örnekleriyle uyuþma görülmesi üzerine zanlýnýn yeniden tutuklandýðýný kaydetti. Polis Memuru Baz, Girne, Alsancak ve Lapta'daki turistik tesislerde farklý zamanlarda benzer olaylar meydana geldiðini, zanlýnýn bu meselelerle de baðlantýsýnýn araþtýrýlacaðýný ekledi. Daha sonra avukat ve savcýyý dinleyen Girne Kaza Mahkemesi Yargýcý Melek Esendaðlý, zanlýnýn metalder olduðu suçlarýn çok ciddi olduðunu, tahkikat sorumlusunun ifadesi ve sunduðu emareler ýþýðýnda zanlýnýn suçla baðlatýsý olabileceðini, bu nedenle soruþturmanýn selameti açýsýndan zanlý aleyhinde bir gün tutukluluk kararý alýndýðýný açýkladý. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent ANKARA'NIN SEPETLERÝ BKP... Ve onun genel baþkaný Ýzzet Ýzcan... TDP... Ve onun genel baþkaný Mehmet Çakýcý... Elinizi vicdanýnýza koyarak, doðrularý, ama yalnýz doðrularý söyleyeceðinize bir namus ve þeref sözü verin... Ve itiraf edin. Herþey, ama herþey aklýnýza gelirdi de, ÖRP Genel Baþkaný Turgay Avcý ile ayný sepete girip orada kucaklaþacaðýnýz hiç aklýnýza gelmezdi deðil mi? Kimsenin aklýna gelmezdi böyle bir þey. Þövenizmde tavana vurmuþ, en fanatik þövenistleri bile bin kere sollamýþ bir parti ile, el ele, omuz omuza verip, parametreleriniz taban tabana zýt olduðu halde, sözümona "çözüm" için ortak mücadele yürüteceðiniz, size inanan, güvenen partililerinizin hiç ama hiç aklýna gelmezdi. Rüyalarýnda görselerdi hayra yormazlar, yüz yýl düþünseler hikmetini anlayamazlardý böyle bir ittifakýn... O Turgay Avcý ki, siyaset sahnesine atýldýðý günden beri tek yaptýðý Rum tarafýna cevap yetiþtirmektir. O Turgay Avcý ki, Rum yetkililer ne zaman Kýbrýs sorunu ile ilgili birþey söyleseler, aðýzlarýndan girip burunlarýndan çýkmayý görev bilmiþtir. O Turgay Avcý ki bugüne kadar hep iki ayrý devlet, iki ayrý halk, iki ayrý egemenlik diyerek ayrýlýkçýlýðý körüklemekten dilinde tüy bitmiþtir. O Turgay Avcý ki, KKTC'yi sonsuza dek yaþatmanýn birinci görevi olduðunu söylemiþtir. Ýþte yukarýda sýraladýðým görüþlerin bir numaralý savunucusu olan bu Avcý, þimdi kendilerine "çözüm güçleri" diyenlerin safýnda yer almýþ, kendini "çözümcü" olarak yutturmak için sözümona çözümcülerin sepetine girmiþtir! Ve bizim anlý þanlý "çözümcülerimiz" Talat, Ýzcan ve Çakýcý, fanatik þövenizmin doruklarýnda gezinen bu kiþiye, "Senin bu sepette iþin ne?" diye sormamýþlar, "Kim olursan ol, aldýk kabul ettik" dercesine, onu ittifaka dahil edip baðýrlarýna basmýþlardýr! Dün iki sepet vardý Afrika'nýn manþetinde. Ýkisi de Türkiye'nin... Bir tanesinde Eroðlu, Serdar, Yönlüer ve Ata Tepe... Diðerinde ise Talat, Ýzcan, Çakýcý ve Avcý! Eroðlu'nun sepetindekiler çok yakýþmýþlardý birbirlerine! Hepsi de ayný cepheden gelmiþ, ayrý devlet, ayrý halk, ayrý egemenlik türküsünün koro elemanlarý gibi... Hepsi de anavatancý! Et ve týrnakçý... Vatan millet sakaryacý. Aralarýnda detone olan yok! Ýþgalden þikâyetçi olan yok. Siyasi irademizin gaspýndan... Asimilasyondan þikâyeti olan da yok. Türkiye olmadan hiçiz diyor hepsi de... Ama Türkiye'nin Talat sepetinin durumu öyle deðil. Asimilasyondan, siyasi irademizin iþgalinden, talimatla yönetilmekten þikâyetçi olan Ýzcan ve Çakýcý, "Türkiye bana otur derse oturur, kalk derse kalkarým" diyen Talat'ýn sepetine kurulmuþ. Bu da yetmezmiþ gibi aralarýna fanatik ýrkçýlýðýn Allahýný sergileyen, taksimden baþka bir çözüme yanaþmayan Turgay Avcý'yý da almýþlar! Dördü de ayný türküyü söylüyor þimdi... "Türkiye bize otur derse oturur kalk derse kalkarýz!" "Çözümcü" sepetiymiþ bu sepet! Talat "çözümcü", Ýzcan "çözümcü", Çakýcý "çözümcü". Ama taksimci Turgay Avcý ne zamandan beri "çözümcü" oldu bilen var mý? Ankara'nýn bu sepetlerini gördükçe, yasemin ve Beþiktepeli'den baþka hiçbir þey gelmiyor akla...

5 26 Mart 2010 Cuma 5 Þaziye nin Görüþü: Ben de oyumu Eroðlu'na vereceðim Saraya kapansýn da ondan kurtulalým diye. * Bakana göre saðlýkta "yan gelip yatma" devri sona ermiþ. - Sýrt üstüne geçildi. * Ejder Aslanbababa (milletvekili) transfer teklifi almadým demiþ. - Duyuru mu? *Hrisostomos 37 yýl sonra Kuzey'e geçerek Saner ile kahve içmiþ. - Her halde 40 yýl hatýrýný sayar artýk. * CTP milletvekilleri, "Tahsin CTP'nin adayýdýr" diyen Hasipoðlu'na küsmüþ. - Hasipoðlu biraz aþýrý gitti doðrusu. "Adayýdýr" diyecek yerde "umududur" dese daha kibar olurdu. * Çakýcý "Barýþa omuz verdik, çözüme kanat gerdik" demiþ. - O "Masaya omuz vurup, çözüme çarþaf serenler" utansýn. Neler oluyor Neden gözümüz bu kadar döndü Saðýmýz solumuz belli olmuyor artýk. Kafamýzý kýzdýrdýlar mý, kelle alabilecek duruma geldik. Ýþte bir cinayet daha Bu da vahþice Tez zamanda önlem almak gerek. Trafik Kazalarýný Önleme Derneði gibi, bir Cinayetleri Önleme Derneði kursak faydasý olur mu acaba? Erdoðan Baybars Palavranýn, yalanýn, iftiranýn, çamur atmanýn bini bir para Seçimler geldi, böyle oldu. Aðzý olan konuþuyor, atýyor ortaya karýþýk biþeyler. Son haberleri duyduðumda, kantarýn topuzunu iyice kaçýrdýklarýný anladým. Bu kadarý da olmaz be gâvvole. Belki sizin de kulaðýnýza gelmiþtir. Anlatýlanlara göre; Talat, Hristofyas ile görüþmeye giderken beraberinde bir havan ve bir þiþe de su götürüyormuþ. Eroðlu'nun adamlarý yayýyor bu haberleri. Ýlk duyan, bir anlam veremiyor ve soruyor: - Havan ile suyu niye götürür ki? Yanýt hazýr: - Niyesi var mý Havanda su dövmek için! Güya Talat ile Hristofyas havanda su dövmek için buluþuyormuþ. Ýnsaf be! Bari inanýlýr bir þeyler uydurun. ANLAYAMADIÐIM ÞEY "Vatandaþýn, ülkenin geleceði ile ilgili olarak, siyasete ve siyasetçiye olan güveni sýfýrlanmýþtýr." Bu sözler, son günlerin popüler bir TALAT'A ATILAN BÜYÜK ÝFTÝRA BÖYLE BÝR ANDI siyasetçisine ait. Hade adýný da söyleyim. Tahsin Ertuðruloðlu. Dünkü bugünkü çocuk deðil. Yýllarýn siyasetçisi. Bir gün çýkýyor ve böyle bir konuþma yapýyor. Teþhisinde tam isabet var. Siyasete ve siyasetçiye olan güvenin sýfýrlandýðý doðru. Benim anlayamadýðým þu. Kendini niye dýþarýda tutuyor ki. Hiç mi katkýsý yok bu yargýnýn yerleþmesinde? Ve Çakýcý da aðzýndaki baklayý çýkardý: - Talat! Evet TDP bu seçimlerde Talat'ýn arkasýndan yürüyecek. Neden? Çünkü çözümün yolunu sadece Talat biliyor da ondan. Talat ile Çakýcý arasýnda düzenlenen protokole döneminde çözüme ulaþýlacaðý kaydedildi. Þimdi bu tarihe bakýp "e o zamana olur artýk" diye düþünebilirsiniz. Týpký döneminde olacaðýný düþündüðünüz gibi. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Kim kazanýrsa kazansýn kilo yine 1000 gram olarak iþlem görecektir. Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu BÝR ADA SULARA GÖMÜLDÜ... (Ýstanbul)- "-Derken Arif yaþadýðý o kötü günlere bodoslama dalarak yaþadýklarýný anlattý bana Ýþte yaþadýklarý;-" Buraya yazdýðým, tek baþýna hiçbir þey ifade etmeyen bir cümleydi sadece Ama eksikliði nelere yol açtý? Bazý gazetelerde çýkan bir haberi okudum dün sabah Önce, "þakadýr bu " dedim. Sonra Arif Hoca'ya nazire mi yapýyorlar, diye sordum En sonunda da haberin gerçek olduðunu anladým. -Haber þöyle; Hindistan ile Bangladeþ arasýnda, Bengal Körfezi'ndeki küçük bir kayalýk ada yüzünden 30 yýla yakýndýr devam eden sorun, adanýn sulara gömülmesiyle son buldu. Kalküta'daki Jadavpur Üniversitesi'nden Okyanus Bilimci Sugata Hazra, küresel ýsýnma yüzünden yükselen su seviyesinin "sorunu çözdüðünü", New Moore Adasý'nýn tamamen suya gömüldüðünü belirtti. Kaç nesildir ki memlekette rahat deðil. Kaç yýldýr kargaþa sürüyor burada Yýllanmýþ meselelerin bir hamle ile bitmeyeceðini kafamýza vura vura öðrettiler. Ve bir býkkýnlýk yarattýlar hepimizde. Batmayan uçak gemisi yakýþtýrmasý yaptýlar ki doðrudur. Uçak gemisi, içinde askerlerin, uçaklarýn ve her an ateþe hazýr silahlarýn bolca bulunduðu gemi demektir. Kýbrýs'ý batmayan uçak gemisine benzettiler ve bizi buna inandýrdýlar. Ortadoðu petrollerini tam karþýdan gören, en yüksek tepelerine dinleme istasyonlarý kurulan bundan güzel bir gemi olur mu? Olmazdý elbette. Üstelik hem askeri tatbikatlar yapýlýr bir kuruþ vermeden, hem de tatbikatlarýn yaydýðý kanserojen etkiler geri kalmýþ insanlarýn yaþadýðý yerde olur kendi vatandaþlarýna dokunmaz.. Nasýl olmasa onlarýn (bizim) pek bir önemi olamazdý askerlerin sahibi ülkelerin gözünde. Kanser olup ölseler ne olur, ülkelerinde mutsuz yaþasalar ne olur. Mühim olan adayý son damlasýna kadar kullanmaktý, kullanýyorlar. Diyelim ki Arif Hoca'nýn her zaman dediði olsa ve adamýz o küçük ada gibi sulara ufak ufak gömülse... Ýngiltere, Yunanistan, Türkiye, ABD ve diðer güçler ne yaparlar hiç düþündük mü? Çeker giderler. Bizim gideceðimiz yer yoktur o zaman. Ya rica minnet dünyanýn deðiþik yerlerine daðýlýr yaþarýz, ya da ada ile birlikte batarýz. Boþuna demiyorlar, "iyi günde kötü günde" diye. Bazen tek bir söz kitap kadar etki yapabilir. Bazen kitap dolusu yazý tek bir söz bile etmez. Dikkat edin etrafýnýza ve etrafýnýzda dönen tezgahlara Neyse Mart 2010 günlerinde çýkan yazým, Baf'ta yaþanan dramlardan bir kesit içindi. Orada yaþanan sýkýntýlardý anlatmaktý istediðim. Ve konu kahramaný Mavrali'de ölümü yakýndan görmüþ ve öldü sanýlan Arif Albayrak'tý Sanýrým o yazýyý gönderirken aradaki "Derken Arif yaþadýðý o kötü günlere bodoslama dalarak, yaþadýklarýný anlattý iþte yaþadýklarý;"cümlesini farkýnda olmadan silmiþtim. Yazýyý okuyan ve olayý bilen arkadaþlarým arayarak, orada kýrmýzý t-shirt giyen ve vuruldu sanýlanýn ben olduðum anlaþýldýðýný söyleyerek beni uyardýlar... Tek baþýna hiçbir þey ifade etmeyen bir cümle, tüm yazýnýn canýna okumuþtu yani Bundan dolay özür dilerim

6 Cuma dan Cuma ya Ülker Fahri NE DERSÝNÝZ GÜNLÜK Lafa bakýnýz ve hizaya geliniz... Seçimleri kim kazanýrsa kazansýn, görüþmeler devam edecek Tc Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu nun bu sözlerinden sonra, siz hala daha, bizim siyasi parti yetkililerinin ne dediklerine kulak veriyor, söylediklerini ciddiye alýyor musunuz? Adam, açýk açýk ben ne dersem o olur ve ben neyi konuþ dersem masada o konuþulur diyor, ama bizim siyasi partilerimiz, söz sahibi kendileri olacakmýþ gibi Talat ý mý Eroðlu nu mu destekleyeceklerinin yarýþýna girmiþler. Saflaþmaya bakýnýz... Neymiþ... Kýbrýs sorununun çözümü çok önemliymiþ ve çözüm yanlýsý adayý destekleyeceklermiþ... Neymiþ... Kýbrýs sorunu ulusal bir davaymýþ o nedenle ulusal davayý savunan adayý destekleyeceklermiþ. Anlaþýlan... AÝHM in son kararýndan sonra, Kýbrýs ýn kuzeyinde kimin hükümran olduðu ve buradaký yönetimin Türkiye nin alt yönetimi olduðunun gizlenecek ve saklanacak yaný kalmadý ve açýkca ifade edilmesinde de artýk sakýnca görülmüyor. Söz hakký Türkiye de olduktan sonra... Size dün deðil dünya yý vadedenle, fark var diyen arasýnda neyin tercihini yapacaksýnýz? Çözüm ve Avrupa Birliði vaadiyle, kesintisiz, kendi bir buçuk yýlý Baþbakanlýk ve beþ yýlý Cumhurbaþkanlýðý makamýnda, toplamda altý buçuk yýllýk icraatýn baþý nda geçen ve hiçbir hedefe vardýramadýðý dününü hiç yaþanmamýþ gibi inkar ederek, bir beþ yýl daha görev talep edip dünya yý vadeden adayla... Ulusal dava hedefi iddiasý ile yola çýkan ve fark vadeden aday arasýnda ne fark görüyorsunuz? Hatýrlamakta yarar var... Çözmek için görüþmek ile görüþme olsun diye görüþmek bambaþka iki tavýrdýr. Bir düþünün bakalým... Türkiye de R.T.Erdoðan ve Kýbrýs ta M.A.Talat ikilisi yönetime geleli beri slogan haline gelen bir adým önde olma ve çözüm ister görünme durumlarýnda neler yaþanmýþtýr nisan 2004 tarihinde, Referandum a gidilen süreçte, Burgentosh ta yapýlan son görüþmede, adeta, Rum tarafýna hayýr dedirtmek için, Türk tarafýnýn bütün istekleri Annan Planý na dahil edilip, M.A.Talat kahraman yapýlarak adaya geri dönmüþtü dönmesine de Rum tarafý %76 hayýr demiþti. Ýlerleyen aylarda ortaya neler çýkmýþtý, ne itiraflara yapýlmýþtý hatýrlayýnýz... Kýbrýslý Rumlar ýn, planý halka anlatmalarý için, referandumu 3 ay erteleme taleplerinin BM Güvenlik Konseyi nde reddedilmesi için Türkiye Dýþiþleri Bakaný Abdullah Gül ün, Rusya dan rica bulunduðu; Ömer Kalyoncu nun, gizlice Güney e geçerek Papadopulos ile Ýki Toplumlu Barýþ Ýnisiyatifi'nden "Çözüm ve Barýþ" paneli Birleþik Kýbrýs Ýki Toplumlu Barýþ Ýnsiyatifi "Çözüm ve Barýþ" konulu iki toplumlu bir panel düzenledi. Fatma Azgýn ve Dr. Sibel Siber katýldý. Birleþik Kýbrýs Ýki Toplumlu Barýþ Ýnsiyatifi'nden yapýlan açýklamaya göre, Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli'nin yaptýðý açýlýþ konuþmasýnýn ardýndan panelde ilk konuþmayý Keti Klerides yaptý. iki toplum arasýndaki diyaloða büyük önem verdiðini ve yaklaþýk 20 yýldýr 2 toplum arasýndaki iliþkilerde aktif olarak çalýþtýðýný söyleyen Klerides, görüþmelerin çözümle sonuçlanmasýný çok arzu ettiðini ancak her iki halkýn da liderlerine bu konuda baský yapmadýðýný savundu. Dr. Sibel Siber de görüþmelerin baþarýyla sonuçlanmasýný umut ettiðini ancak çözüm ve barýþýn iki ayrý unsur olduklarýný söyledi. Siber, "Görüþmeler sonucunda çözümü yakalayabiliriz, bunun olasý olduðuna da inanýyorum ve bu momenti de kaçýrmamalýyýz. Ancak barýþý yakalamak daha uzun bir zaman alacaktýr" dedi. Temos Dimitriu ise konuþmasýna böyle bir etkinliðe çaðrýlmaktan onur duyduðunu, katýlýmcýlar arasýnda kadýnlarýn çoðunlukta olmasýný ise çözüm çabalarý açýsýndan çok ümit verici olduðunu söyledi. Dimitriu "Barikatlarý yýkmak çok güzel; ýrksal barikatlarý, cinsel, dinsel her türlü barikatý yýkmak çok güzel" dedi. Annan Planý'nýn kaçýrýlan çok büyük bir fýrsat olduðunu kaydeden Dimitriu, Güney Kýbrýs'ta "Hayýr" çýkmasýnýn en büyük nedeninin ise milliyetçi Rum Lider Papadopulos ve söylemleri olduðunu kaydetti. Son 3 senenin barýþ süreci için tamamen bir kayýp olduðunu söyleyen Dimitiru, görüþmelerin baþarýyla sonuçlanmasý için çaba sarf etmek gerektiðini belirtti. Fatma Azgýn da konuþmasýnda Annan Planý öncesi koþullarýn bulunmadýðýna iþaret ederek, önceden düþünülen çözüm modellerini, Rum kesiminin AB'a girmesi sonrasýnda beklemenin hayal olduðunu söyledi. Azgýn, "AB öyle veya böyle bir çözümü empoze edecektir. Görüyorsunuz mülk sorunlarýný artýk mahkemelerin çözmesi gündeme gelmiþtir. Güvensizlik konusu da artýk AB'nin aðýrlýðýyla çözülmüþtür" dedi. Azgýn, devam eden sürece ve liderlere destek verilmesi gerektiðini kaydetti. görüþtüðü ve referandumu erteleme talebini reddettiði; R.T.Erdoðan ýn, Rum tarafýndan hayýr çýkacaðýný bildikleri için, Türk tarafýnda evet çýkmasýný saðladýklarý; Ve... Kýbrýslý Türkler evet dedilerdi de ne kazaným elde etmiþlerdi? Sadece bir hiç... Ancak... O günden beridir... Türkiye li AKP yetkilileri ile KKTC li CTP yetkililerinden... Býkmaz ve usanmaz bir kararlýlýkla, biz evet dediydik o nedenle çözüm isteyen tarafýz, Rum tarafý hayýr dediydi o nedenle onlar çözüm istemeyen taraftýr hikayesini dinleye dinleye 2010 yýlýna geldik. Afrika yazarlarý sürekli yazdýk durduk, sýrtýmýzda Çözüm adýnda bir çözümsüzlük oyunu oynanmaktadýr diye... Biz yazdýk yazmasýna da bize kulak asan olmadý, asanlar da kafa salladý ve susup kaldý... Þimdi... Karar gün yine geldi... Kýbrýs ve Kýbrýslý Türkler üzerinde oynanan GERÇEKLER i bir kere daha hatýrlatmak görevimiz... Ýnanýyoruz ki... Gerçeðin ne olduðunu, en azýndan, Afrika okurlarý bilmektedir. Bilmektedir de görmezden gelmektedirler. Unutmayýnýz... Gerçeði görmezden gelmek, gerçeði ortadan kaldýrmýyor Gerçek þu ki... M.A.Talat ve D.Hristofyas arasýnda sürdürülmekte olan Kýbrýs görüþmelerinde, ne Türk tarafýnýn ne de Rum tarafýnýn çözüm diye bir hedefleri yoktur. Taraflar, mevcut durumdan gayet mutludurlar, çünkü çözümün sonuçlarýnýn acý verici olacaðýný bildiklerinden, kendi siyasi gelecek hesaplarý nedeniyle, halklarýna acý reçete sunacak cesaretleri yoktur. O nedenle zamana oynamaktadýrlar. Rum tarafý açýsýndan... BM kendilerine Kýbrýs Cumhuriyeti nin mutlak hakimiyetini bahþetmiþtir. AB kendilerini üye yapmýþtýr. Dünyanýn bütün olanaklarý ellerinin altýndadýr. Sahip olduklarýna niye Kýbrýslý Türkler i ortak yaparak paylaþsýnlar? Türkiye açýsýndan den beri Ýstirdat Planý ülküsü kapsamýnda, Kýbrýs ýn kuzeyinin siyasi ve askeri olarak mutlak hakimidir. Adaya istediði kadar nüfus aktarmaya devam etmektedir. Oluþturduðu alt yönetim i halkýn çoðunluðu demokrasi var kabul etmektedir. Girmeye hiç niyetli olmadýðý Avrupa Birliði üyeliði için, Kýbrýs ýn engel gösterilmesi zaten iþine gelmektedir. Kýbrýslý Türkler açýsýndan... Ne yazýk ki, Kýbrýslý Türkler hiç hesapta yoktur. Hal böyle iken... Oynanan oyun þu Görüþme masasýndan kalkmadan; 2. Görüþür gibi yaparak; 3.Dünyaya, Kýbrýslý larýn uzlaþamadýðýný kanýtlayarak; 4. Görüþmeler sonrasýnýn zeminini oluþturmak. O zemin ne diye sorarsanýz... Kýbrýslý larýn uzlaþamadýðý bir çözümün mümkün olmadýðý kanýtlanýnca... Türkiye, limanlarýný açacak, KKTC ye uygulanan izolasyonlar kaldýrýlacak, Mal Tazmin Komisyonu mülk meselelerini çözmeye devam edecek, bölünmüþlük sürecek ve KKTC nin tanýnmasý talep edilmeden, dünya ile iliþkiler geliþtirilecek... M.A.Talat ýn size vadettiði dünya iþte böyle bir dünya... Bu dünyaya, sizi, ha M.A.Talat götürmüþ, ha D.Eroðlu... fark eder mi? Oynanan oyun bu, oyunu bozacak mýsýnýz, oynayacak mýsýnýz? Ne dersiniz? "KÜRT AÇILIMI" BU SEFER DE ROJDA'YI VURDU AKP Hükümeti bir yandan Ermeni açýlýmý yapar, diðer yandan Tayyip Erdoðan Türkiye'de kaçak çalýþan Ermenileri sýnýrdýþý edeceðini söyler. Bir yandan Kürtçe televizyon kanallarý açar, diðer yandan Kürtçe þarký söyleyeni hapse gönderir. Kürt açýlýmý bir yandan Kürt siyasetçileri, diðer yandan da Kürt þarkýcýlarý vurmaya devam ediyor. Son kurban Rojda Þenses'e, Diyarbakýr'da katýldýðý festivalde söylediði Kürtçe þarký ile 'Terör örgütünün propagandasýný yapmak' suçundan 1 yýl 8 ay hapis cezasý verildi. Diyarbakýr Aðýr Ceza Mahkemesinde görülen duruþmaya tutuksuz yargýlanan sanýk Rojda katýlmadý. Meðer Rojda'nýn, Mayýs 2009'da Diyarbakýr'da gerçekleþtirilen "Kültür Sanat Festivali"nde seslendirdiði Kürtçe þarkýnýn sözlerinde, "terör örgütü PKK'nýn propagandasý" yapýlýyormuþ ve Rojda da sözkonusu þarkýyý festivalde iki kere seslendirdiði için propaganda yapmýþ sayýlýrmýþ. Rojda, 11 Þubat 2010'da Ýstanbul'da gözaltýna alýnmýþ, Ýstanbul Adliyesi'nde söz konusu dava nedeniyle ifade verdikten sonra serbest býrakýlmýþtý. ÇAMURCU USTASI CTP'ye bakarsanýz, Serhat Ýncirli satýlmýþ, SOS müzik grubu hain, Mehmet Hasgüler dönek, "Afrika" provokatör... Parti mi bu, yoksa çamurcu ustasý mý? AKP KURMAYLARI Son genel seçimlerde Turgay Avcý'ya seçim kazandýrmak için adaya gelen AKP kurmaylarý yine fink atýyorlar buralarda. Avcý'ya zar-zor barajý atlattýlar... Þimdi de Talat'a hendeði atlatýrlar mý acaba? ÝNFAZ Deðiþim yaþadýk diyenler haklý çýkmýþ... Gerçekten büyük bir fark var eski ile yeni arasýnda... Eskiden 42 MÝT ajaný dolaþýrdý Eroðlu'nun arkasýnda, þimdi ise iðneyle infaz yapýlýyor! COLONY ASLANLARI Mehmet Ali Talat seçim için halktan maddi katký bekliyor. Gazetelere ilan da vermiþ. Banka ve hesap numaralarý... Colony aslanlarý bu kez ellerini cebe atmadýlar mý? BEÞÝKTEPELÝ Anketlerde Yasemin Hareketi baðýmsýz adayý Zeki Beþiktepeli halen 3. sýrada... Eroðlu ile 2. tura kalsa, CTP kimi destekler acaba? Týrnak... "Hiç kimse; CTP'lidir diye; Sayýn Mehmet Ali Talat'a oy vermek zorunda deðildir. 'Dönek', 'deðiþti', 'satýldý' meselesine de gelelim... Kimse kusura bakmasýn ama benim inancýma göre, gerçek CTP'li olan biri, þu andaki Talat'a oy vermemeli! Verirse, CTP'nin Kýbrýs'ta barýþ adýna uzun yýllar vermiþ olduklarý onurlu mücadeleye ihanet etmiþ olur..." Serhat ÝNCÝRLÝ (Kýbrýs) "Geçen seçimlerde 'Çözümle AB' diyordu. Bu seçimlerde herhalde bunlarý halletti, þimdi Kýbrýs Türk halkýna 'dünyayý' vaat ediyor! Kendinin deðil ya, verir de satar da! Eroðlu'na gelince: O da aradý taradý ve herhalde 'Talat'a karþý bir farkým olmalýdýr' dedi, sonra sevinçle ilan etti: 'Gelin birlikte fark yaratalým!..' Oysa yok birbirlerinden farklarý. Hepsi de Ankaralý." Eþref ÇETÝNEL (Halkýn Sesi) "Olup biten herþeyi olaðan karþýlamaya baþladýðýnýzda, hýrsýzlýk, talan, hortumculuk ve benzerleri ile bir 'aldýrmazlýk paktý' imzaladýðýnýzda ve gözünüzü sadece sizi reel gerçeklikten koparan ucuz yaþantý modüllerine çevirip, gününüzü 'gün' etme tavrýný benimsediðinizde, sizin insanlýk deðerleri ile baðlarýnýz çatýrdýyor demektir..." Hasan BÝLGEHAN (Ortam) Günün Kahramaný MEHMET ALÝ TALAT CTP'li baðýmsýz aday Mehmet Ali Talat katýldýðý radyo ve ekran programlarýnda þaþýrtýcý þeyler söylüyor. Dün Radyo Mayýs'ta Hasan Kahvecioðlu'nun konuðuydu... Ne diyor? 2003'teki saflara dönülmüþ yine.. Öyle mi? Yakýn bir geçmiþi hatýrlamak bu kadar mý zor? 2003'te DP kimin yanýndaydý? CTP'nin deðil mi? Bugün kimin yanýnda? UBP'nin ve Eroðlu'nun... Nasýl unutmuþ bunu Talat? Yoksa kastettiði Annan Planý referandumu mu? Eðer o zamanki saflarý kastediyorsa, onda da büyük bir yanlýþlýk var... Turgay Avcý "evet" saflarýnda mýydý? Ne münasebet! Peki þimdi kimlerle? Evetçilerle! 2003'teki saflar nasýl yeniden oluþmuþ o halde?

7 26 Mart 2010 Cuma TALAT'IN KABULÜ Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Genç Liderler ve Giriþimciler Federasyonu'nun yeni yönetim kurulunu kabul etti. Cumhurbaþkaný Talat'ýn Þahap Tokatlý baþkanlýðýndaki federasyon heyetini kabulünde açýklama yapýlmadý. WAPC TOPLANTISINA 35 DELEGE KATILACAK Dünya Basýn Konseyleri Birliði (WAPC) Yürütme Kurulu toplantýsý KKTC'de yapýlacak. Kýbrýs Türk Basýn Konseyi'nin ev sahipliði yapacaðý yürütme kurulu toplantýsý, Mart tarihleri arasýnda Golden Tulip Otel'de yer alacak. Kýbrýs Türk Basýn Konseyi'nden verilen bilgiye göre, 35 delegenin katýlmasý beklenen toplantý öncesinde bu akþam Golden Tulip Otel'de saat 19.00'da konsey tarafýndan konuklara yönelik resepsiyon düzenlenecek. TALAT ÝLE HRÝSTOFYAS YEÞÝLIRMAK'TA BULUÞACAK KKTC ile Güney Kýbrýs arasýndaki 6. kara geçiþ noktasý Yeþilýrmak Kapýsý'nýn açýlmasýyla ilgili önemli bir adým pazartesi atýlýyor. Yeþilýrmak Kapýsý'nýn açýlabilmesi için gereken yol inþaatýnýn ilk etabý pazartesi baþlýyor. Ýnþaatýn baþlamasý nedeniyle saat 11.30'da bölgede düzenlenecek törene Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas da katýlacak. Cumhurbaþkanlýðý'ndan elde edilen bilgiye göre, törene, liderlerin yaný sýra projeye katký koyan AB ve ABD yetkilileri de katýlacak. Törende liderlerin temsilcileri Özdil Nami ile Yorgo Yakovu da hazýr bulunacak. Ýhalesi dün Lefkoþa Eski Havaalaný'nda UNDP ve Türk- Rum ortaklýk þirketi tarafýndan imzalanan yaklaþýk 6 kilometrelik yolun inþaatýnýn 4 ay içerisinde tamamlanmasý öngörülüyor. GÜÇ-SEN: OCAK VE ÞUBAT MESAÝLERÝ ÖDENMEDÝ Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý (GÜÇ-SEN), hükümetin gümrük çalýþanlarý ve diðer bazý kamu görevlilerini Ocak ve Þubat aylarýnda çalýþtýrarak, hak ettikleri ödenekleri Kamu Görevlileri Yasasýnda belirtilen sürede ödemediðini belirterek, bunu "yönetim ciddiyetsizliði" olarak deðerlendirdi. GÜÇ-SEN Baþkaný Memduh Çeto yaptýðý açýklamada, seçim döneminde ekonomik, sosyal sorunlarý ileriye ötelememek gerektiðini kaydederek, "Hem insanlarý yasal sürede ödemeyeceksiniz, hem de devlete karþý yükümlülüðünü yerine getirmedi diye gecikme zamlarýyla cezalandýracaksýnýz. Bu, hükümet yönetme ciddiyetiyle baðdaþmamaktadýr" dedi. Çeto, haziran ayýnda yerel yönetim seçimleriyle birlikte milletvekilliði seçimlerinin yapýlmasý ve halkýn desteðinin mecliste yeniden tescilinin saðlanmasý yönünde görüþ açýkladý. DAÜ-SEN: Hükümetin eðitim politikasý iflas etti n AÖA OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM PROGRAMININ YDÜ'DE AÇILMASINA ÖN ÝZÝN VERÝLMESÝNÝ ELEÞTÝREN DAÜ- SEN, BRT'NÝN SEÇÝM PROGRAMLARI BÝLÝÞSEL ALTYAPISINI KURAN DAÜ'NÜN ÝÞLEVÝNÝN ÖZEL BÝR KURULUÞA VERÝLMESÝNÝ DE ELEÞTÝRDÝ Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ-SEN), Atatürk Öðretmen Akademisi'ndeki (AÖA) uygulamalarý nedeniyle hükümeti eleþtirerek, eðitim politikasýnýn iflas ettiðini savundu. DAÜ-SEN'den yapýlan yazýlý açýklamada, AÖA bünyesindeki okul öncesi eðitim programýnýn Yakýn Doðu Üniversitesi'nde açýlmasýna ön izin veren Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn yüksek öðrenimi ilgilendiren, derinlemesine anlam ifade eden konularda vizyon sahibi olmadýðýný bir kez daha kanýtladýðý öne sürülerek "Hükümet attýðý bu adýmla bu topraklarýn köklü eðitim kuruluþlarýna yaþam hakký tanýmayacaðýný bir kez daha ilan etmiþtir" denildi. Denktaþ'a Siyaset Onur ödülü TATAR A DA ÖZEL BAÞARI ÖDÜLÜ VERÝLDÝ Rauf Raif Denktaþ, Siyaset Dergisi'nin, Siyaset Onur Ödülüne layýk görüldü. Merkezi Ankara'da bulunan Siyaset Dergisinin her yýl geleneksel olarak düzenlediði yýlýn Siyaset Ödülleri töreni önceki gece Sheraton Otel'de gerçekleþtirildi. Sunuculuðunu Seray Sever ve Osman Tan Erkýr'ýn yaptýðý gece'de KKTC'nden Siyaset alanýndan iþ dünyasýna kadar bir çok kiþi ödül aldý. Siyaset dalýnda, Dýþiþleri Bakaný Hüseyin Özgürgün, YÖDAK akademik yükselme kriterlerini belirledi Yükseköðretim Denetleme ve Akreditasyon Kurulu (YÖDAK) Baþkanlýðýnca KKTC Üniversiteler Arasý Koordinasyon Kurulu'nun seçtiði Akademik Yükselme Kriterlerini Belirleme Komitesi, KKTC Üniversitelerinde Yrd. Doçentlik, Doçentlik ve Profesörlük ünvanlarýnýn kazanýlmasý için gerekli kriterleri belirledi. YÖDAK Medya Direktörü Fevzi Tanpýnar'ýn yaptýðý açýklamaya göre, önceki gün yapýlan toplantýda, Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Öðretim Kurulu (YÖK) Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri asgari ölçü olarak kabul edilerek, her üniversitenin kaliteyi artýrmak amacýyla bu asgari kriterlere ek yapabilmeleri Hükümetin bu uygulamasýnýn ilk olmadýðý kaydedilen açýklamada, "seçim programlarýnýn biliþsel altyapýsýný kuran ve BRT'yle iþbirliði içinde halka en doðru bilgilerin verilmesini saðlayan DAÜ'nün elinden bu iþlevin ilkesiz þekilde alýnarak özel bir kuruluþa verildiði" belirtildi. DAÜ-SEN açýklamasýnda, DAÜ'nün kalitesine raðmen bir kenara itilmesi eleþtirilerek, þimdi de sýranýn AÖA'ya geldiði; hükümetin aldýðý kararla bu eðitim kuruluþuna "saldýrý baþlattýðý", ayrýca öðretmen sendikalarýný ve örgütlü mücadelelerini yok etmek üzere adýmlar atmaya baþladýðý iddia edildi. DAÜ-SEN açýklamasýnda, "yapýlan ilkesiz uygulamalardan derhal geri dönülmesi" talep edildi. Uluslararasý Ýliþkiler Baþarý Ödülü, Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný Nazým Çavuþoðlu, Yýlýn Bakaný ödülü, Maliye Bakaný Ersin Tatar Özel Baþarý ödülünü alýrken, Ýþ dünyasýndan Mustafa Hacýalioðlu, Ýþ Dünyasý Onur Ödülü, Hasan Tosunoðlu Yýlýn Ýþ adamý ödülü aldý. Kýbrýslý Sanatçý Ziynet Sali de, "Rüya" adlý singleyla, yýlýn Single albümü ödülüne layýk görüldü. Ödül alan sanatçýlardan Funda Arar da Kýbrýs halkýna sevgi ve selamlarýný gönderdi. konusunda anlaþmaya varýldý. Toplantýya, YÖDAK adýna Üye Prof.Dr. Umay Günay, Üye Prof.Dr. Aysel Karafistan ve Akademik Yükseltilme Kriterleri Komite üyeleri DAÜ'den Prof.Dr. Mesut Özdeniz, GAÜ'den Prof.Dr. Tanju Gürkan, LAÜ'den Prof.Dr. Hüseyin Oðuz, ODTÜ'den Prof.Dr. Türker Gürkan UKÜ'den Prof.Dr. Mete Tayanç, YDÜ'den Prof.Dr. Ýlkay Salihoðlu katýldý. Açýklamaya göre, komite, çalýþmasýný Akademik Koordinasyon Kuruluna sunacak ve Akademik Yükseltilme Kriterleri Kurulun konuyu deðerlendirip onaylamasýndan sonra yürlüðe girecek. YAÞLILARA YEMEK- Ýskele Kadýnlar Birliði, Yaþýlar Haftasý dolayýsýyla Ýskele bölgesinde bulunan Vakýflar Yaþlýlar Evi'nde bulunan yaþlýlara, eðlenceli müzikli yemek düzenledi. Ýskele Kadýnlar Birliði'nden verilen bilgiye göre, Ýskele Belediye Baþkaný Halil Orun ve Ýskele milletvekilleri ile birlik yetkililerinin de katýldýðý yemekte, yaþlýlar eðlenceli bir vakit geçirdi. 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR YASEMÝN ÇÝÇEK DEÐÝL ÇÝCHEK'TÝR Bizim Mandra BELEDÝYEYE BÝR DE SÝZ SÖYLEYÝN... Telefonla bize þikayette bulunan Huriye Haným'ýn þikayetini belediye su birimine bildirdik. Ýlgileneceklerini söylediler. En kýsa sürede de yeni hattan sularýnýn verileceðini belirttiler. Huriye Haným'ýn telefonla bize aktardýklarý özetle þöyle: "Ben Küçük Kaymaklý bölgesinden arýyorum. Adým Huriye Hasan... Geçen gün depomdaki suyum bitti. Geleceði umuduyla bekledim. Çünkü haftanýn belli günlerinde su gelmektedir bulunduðumuz bölgeye... Ne su geldi, ne de bir þey. Komþuma sordum. Meðer bir haftadan fazlaymýþ ki su gelmiyor. Depomun dayanmasý da evde pek fazla olmadýðýmdandýr. Belediyenin su birimini aradým. Susuzluðun nedenini sordum. Bir çalýþma yapýlýyormuþ da her zaman su aldýðýmýz kanalý deðiþtirip baþka bir yerden su getireceklerinden çalýþmalar yapýlmaktaymýþ. Bu nedenle þimdilik suyu bize tankerle getireceklermiþ dediler. Ve adresimizi istediler. Ben de verdim. Ben geleceðine emin deðilim ancak umut ediyorum. Ancak þikayetim o deðil. Þikayetim böyle bir olay yapýlacaksa, sularýn kesileceði daha önceden orada olanlara bildirilir. Vatandaþlar da önlemini alýrlar. Ancak nerde... Sularýn kesildiðini ancak depolarýmýz boþaldýðý zaman anlýyoruz. 'Aman siz de canýnýzý fazla sýkmayýn' diyeceðinizi tahmin ediyorum. Olmaz ama, ben uzun süre Ýngiltere'de yaþadým. Orada böyle bir olay meydana gelse önce bilgilendiriliriz. Önlemimizi alýrýz. Hatta belediye veya þirket taleplerimizi bedava karþýlarlar. Ýnsana verilen deðerdir bu... Kurumlarla birlikte devletler de insanlar içindir. Öyle de olmasý gerekmektedir. Kendi ülkemizde böyle deðil maalesef... Üzülmemek de elde deðil... Çalýþtýk çabaladýk ve kazandýklarýmýzý getirip ülkemize attýk. Son zamanlarýmýzda belki rahat ederiz düþüncesindeydik. Önce büyük bir hayal kýrýklýðýna uðradýk. Eski adetler, dostluklar bitmiþ, yerini çýkar iliþkileri almýþ... Yabancýlýk haddinden fazla... Bazan dost toplantýlarýnda bunlarý açtýðýmýzda, 'Siz Ýngiltere'deydiniz, burada çok þey deðiþti' diyorlar. Anlýyoruz ne demek istediklerini... Bu ülkeden kaçanlarýn sebepleri belki de farklý farklýdýr, bilemem. Benim eþim 1972 yýlýnda kaçtý. 9 yýllýk mücahitliði vardý. Yeni evliydik. Sivile geçip çalýþmak istedi. Çünkü paraya ihtiyacýmýz vardý. Reddedildi. O da kaçýp Ýngiltere'ye gitti. Daha sonra beni de yanýna aldýrdý. Yetmiþe merdiven dayadýk þimdi... Kaçtýðýmýz için de suçlu sayýlýyoruz buralarda gibime geliyor. Neyse baþýnýzý aðrýttým. Acaba siz de belediyeyi arayýp bu su konusunu erken halletmesini saðlayabilir misiniz? Gazete olduðunda biraz çekinirler. Biz yaþlý insanlar pek umurlarýnda olmuyoruz kimsenin..." M.A. Talat, Ýzzet Ýzcan ve Mehmet Çakýcý'yý Turgay Avcý ile ayný sepette gören vatandaþlar, gülmekle aðlamak arasýnda bocalarken, taksimcilerle birleþik Kýbrýs'çýlarýn ne zamandan beri böyle bir ittifaka girdiklerine hayret etmektedirler. BKP ve TDP'nin tabanýnda bu inanýlmaz ittifaka karþý þiddetli tepki oluþurken, sokaktaki adam "Siyasi irademizi geri istiyoruz" diyen bir Beþiktepeli varken, Ankara'nýn adaylarýna yönelmek akýl ve mantýk iþi olamaz" diye kendi kendine söylenir.

8 Arada Bir Özgün Kutalmýþ Talat'ý dinlerken Dün Radyo Mayýs'ta Hasan Kahvecioðlu'nun programýna konuk olan CB Sayýn Talat'ý hayretten adeta aðzým açýk dinledim. Ýlk seçildiði zaman kendisi ve partisine kuþku ile bakýlýyormuþ. Kýbrýs'ý satabilirlermiþ diye. Ancak þimdi Türkiye'nin kendileri hakkýnda hiçbir kuþkusu yokmuþ. O konuda emin olsun Kýbrýs Türklerinin de hiçbir kuþkusu yoktur. Çünkü 2000 yýlýnda Þinasi Baþaran'ýn yazdýðý gibi Türkiye'nin sivil ve asker bürokrasisi ile Gelik Restorantta buluþup uzlaþdýklarýný öðrendik. Sayýn Talat diyor ki Hristofyas'la sürdürdüðü müzakerelerde herþeyi kendisi ve ekibi hazýrlýyormuþ! Çünkü Türkiye'dekiler kendileri kadar ayrýntýlarý bilmezlermiþ. Bazý bilmediðimiz teknik konularda sadece TC Dýþiþleri Bakanlýðýna sorarýz. Onlar genellikle takdir cumhurbaþkanýndýr derlermiþ. Kýbrýs sorunu Sayýn Talat'ýn yaþýndan büyüktür. Ama Londra ve Zürih Anlaþmalarýný yapan Türkiye hariciyesi buna raðmen ayrýntýlarý Sayýn Talat kadar bilmezmiþ. Eroðlu seçildiði taktirde Ankara'nýn müzakerelerle ilgili önerilerine hayýr diyemezmiþ. O cesareti yokmuþ, ama masada kendisi ile Hristofyas arasýnda uzlaþýlan konulara hayýr diyebilirmiþ. O zaman sormak lâzým deðil mi? Ankara'ya hayýr diyecek cesareti olmayan Eroðlu, uzlaþýlan konulara hayýr diyecek cesareti nereden bulacaktýr? Sloganým ya dün ya dünyadýr. Ya düne döneceðiz, o büyük eylemlerin olduðu günlere döneceðiz. Döneceðiz de. Kahvecioðlu'nun yani "Eroðlu kazanacak mý ki o günlere döneceðiz?" sorusu üzerine "Hayýr kazanamayacak ama kazanýrsa o günlere döneriz." diyen Sayýn Talat, kendisinin politikalarýnýn ve dünyaya açýlma politikasýnýn neticesi olarak 2005, 2006 hatta 2007 yýllarýnda ekonomide çok baþarýlý dönemler geçirdik dedi. Bu baþarýnýn kendi politikalarýnýn baþarýsý olduðuna vurgu yapan Sayýn Talat "Bu hükümetin baþarýsý deðildi" dedi. Ne diyelim, Ferdi Beyin kulaklarý çýnlasýn. Çünkü Ferdi Bey 2004 sonrasý ekonomide yaþanan olumlu geliþmeleri ki ekonomi 2007'de duvara toslamýþtý hep CTP Hükümetlerinin baþarýlý ekonomik politikalarý neticesinde olduðunu iddia ediyordu, ki halâ o iddiadadýr. Sayýn Talat'ýn sloganýndaki düne baktýðýmýzda, dünkü son 7 yýlýmýzda hep Sayýn Talat vardý. Ancak Hristofyas seçilene kadar hep Papadopulos'un hayýrýnýn arkasýna saklanarak elimiz havada bekliyoruz diyen de Sayýn Talat'tý. Buna mukabil proaktif politika önerenlere de Sayýn Talat gülüyordu. Çözüm politikalarýný 2004 referandumundan sonra evet çýkartarak baþlattýklarýný, o tarihten sonra da dünyanýn bize baþka türlü bakmaya baþladýðýný anlattý Sayýn Talat. Çözümcü politikamýzý bugüne kadar da sürdürdüðümüz için Türkiye'nin AB süreci devam ediyor. Aksi halde TC için AB hayal olacaktý. Sayýn Talat TC'nin AB sürecinde 18 baþlýðýn askýda olduðunu, yýl sonuna kadar TC'nin limanlarýný Kýbrýs gemilerine açmasýnýn istendiðini, AB Parlementosu Dýþ Ýliþkiler Komiteisi'nin son raporunu unutmuþ görünüyor. Referandumda Kuzeyde evet çýkmasýný biz saðladýk diyen Sayýn Gül'ün açýklamalarýný ile AB'den vazgeçeriz ama Kýbrýs'tan vazgeçmeyiz diyen Egemen Baðýþ'ýn açýklamalarýný da unutmuþ görünüyor. DP Eroðlu'na destek vermekle 2003 yýlýna geri dönmedik mi diye soruyor Sayýn Talat. Döndükse ne bunda ne var diye sormak lâzým yýlýnda kendisinin baþkanlýðýnda CTP-DP koalisyon hükümeti yok muydu? Hayýr cephesi yeniden bir araya gelmiþ diyor Sayýn Talat. Çözüm ve Barýþ cephesine ne oldu? Bu Memleket Bizim Plâtformu nerede? 2003 ve 2004 yýllarýnda kendisi baþbakan iken BMBP'nu oluþturan çözümcü sendikalar kendisini ziyaret ettiklerinde "Sokaktan artýk çekilin. Sizin göreviniz bizi buraya getirene kadardý" diyen Sayýn Talat deðil miydi? Radyo Mayýs'ta Sayýn Talat'ý dinledikten sonra bir kere daha emin oldum ki, Ha Sayýn Talat olmuþ ha Sayýn Eroðlu, hiçbir þey fark etmez. Ýkisi de Ankara'nýn politikalarýnýn ve çýkarlarýnýn savunucusudurlar. Onun için yok olma sürecine sokulan Kýbrýs Türklerinin çýkarlarýný öne çýkaracak olan ve Ankara'da çizilen çerçevenin dýþýna çýkabilecek tek aday olan Yasemin Hareketi'nin desteklediði Sayýn Zeki Beþiktepeli'ye var gücümüzle destek olalým Mart 2010 Cuma Kirli dere ve gölet sularý ülkeye yayýldý n DÖRT SÝVÝL TOPLUM ÖRGÜTÜ ÝLGÝLÝ BAKANLIK, BELEDÝYE VE BÝRÝMLERÝ GÖREVE DAVET ETTÝ Bazý dere ve gölet sularýnýn kirli olduðu; kirlenmenin dere sularý aracýlýðýyla ülke geneline yayýldýðý savunuldu. Lefkoþa Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesinin kuzeyinde akan dere, Lefkoþa- Maðusa yolunun güneyindeki Turunçlu köyünün yanýndan geçen dere ve Köprü göletinden alýnan su numunelerinin 100 gramýnda 2 bin 400 desilitrenin üstünde E.Coli (dýþký atýðý kirlenmesi) tespit edildiði kaydedildi. Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTTB), Kýbrýs Türk Hekimler Sendikasý (Týp-Ýþ), Biyologlar Derneði ile Yeþil Barýþ Hareketi'nin çalýþmasý sonucu Lefkoþa'nýn derelerinin ana arteri olarak kabul edilen bu üç noktadaki durumun, çevre kirliliði ve buna baðlý insan saðlýðý açýsýndan kabul edilemez olduðu ifade edildi. Dört örgüt, dün, KTTB Genel Merkezi'nde düzenlediði ortak basýn toplantýsýnda, dere sularýnda sadece E.Coli'nin bulunmasýnýn deðil Dr. Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi'nin týbbi materyallerinin de akan suya karýþmasýnýn da dehþet verici olduðunu savundu. KTTB, Týp-Ýþ, Biyologlar Derneði ile Yeþil Barýþ Hareketi imzasýný taþýyan "Çevre, Doðal Yaþam, Yer Sütü-Yer Altý Su Kaynarlarý ve Halk saðlýðý Tehdit Altýnda" baþlýklý ortak basýn açýklamasý KTTB Çevre Birimi Baþkaný Dr. Suphi Hüdaoðlu tarafýndan okundu. Ortak basýn açýklamasýnda, Saðlýk Bakanlýðý'nýn Köprü göletinde yaptýðý ilaçlamanýn sadece sivrisineklere yönelik olduðu iddia ederek, ilaçlamanýn suyun içindeki binlerce mikroba karþý hiçbir etkisi olmadýðý ileri sürüldü. "Laðým suyu ilaçlanarak zararsýz hale getirilemez. Laðým suyu, arýtým ünitelerinde arýtýlýp zararlarý arýtýlýp bertaraf edilmelidir" denilen açýklamada, laðým sularýnýn þu anda yapýldýðý gibi akarsu ve ovalara rasgele býrakýlmamasý gerektiði belirtildi. Kanalizasyon atýklarýnýn yýllardýr kuru dere ve ovalara kontrolsüz bir þekilde döküldüðü (boþaltýldýðý) anlatýlan açýklamada, son yaðýþlar sonrasýnda yaþanan su baskýnlarý ve derelerin gelmesiyle dýþkýdan kaynaklanan mikrop (E.Coli) sular aracýlýðýyla ülke geneline yayýlarak çevre kirliðini yaratarak insan saðlýðýný tehdit ettiði ifade edildi. BAYDAR Ortak açýklama yapýlmadan önce konuþan KTTB Baþkaný Alper Baydar, yaðmur sularýyla fosseptik sularýn çevreyi kirletmesinin kabul edilmeyeceðini ifade ederek, bu konuda yapýlan bilimsel çalýþmayý insanlarla paylaþtýklarýný söyledi. KOFALI Biyologlar Derneði Baþkaný Mustafa Kofalý ise, yaþanan kirlenme ve insan saðlýðý tehdidinin temel nedeninin plansýz yapýlaþma, artan nüfus ve kentleþmeye baðlý sorunlar olduðunu dile getirdi. Kofalý, ülkeyi bugüne kadar yönetenlerin özellikle sivil toplum örgütlerinin uyarýlarýna kulak týkadýðýný ileri sürerek, insan saðlýðýnýn þakaya gelir yaný olmadýðýný belirtti. Mustafa Kofalý, bir öðretmen olarak sýnýflarda öðrencilere sadece "derelerden uzak durun" diyebildiklerini anlatarak, çevre kirliliðinin süratle geri dönülemez bir noktaya gittiðini savundu. GÜR Týp-Ýþ Yönetim Kurlu üyesi Ömer Gür, basýn toplantýsýndaki kýsa konuþmasýnda, saðlýklý çevreye sahip olunmadan koruyucu hekimlik yapýlmasýnýn mümkün olmadýðýna dikkat çekerek, açýklanan numunelerin bir hafta önceki tarihleri taþýdýðýný söyledi. Gür, bir tek bunun bile yaþanan çevre kirliðini ve buna baðlý saðlýk sorununun boyutunu göstermesi açýsýndan önemli olduðunu kaydetti. SAHÝR Yeþil Barýþ Hareketi Baþkaný Doðan Sahir de, ülkede insan saðlýðýna verilen deðerin her geçen gün azýldýðýný ileri sürdü. Sahir, insanlarýn yaþam kalitesinin her geçen gün düþtüðünü anlatarak, "Mikrobiyolojik kirlenmeyi geriye çevirecek bir teknoloji dünyada bugün için yok" ifadesini kullandý. Haspolat'a çocuk koruluðu n LTB'NÝN AB DESTEKLÝ "ÖNCE ÇOCUKLAR VE GENÇLER" PROJESÝ KAPSAMINDA HASPOLAT ÝLKOKULU BAHÇESÝNDE KORULUK OLUÞTURULDU Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB) tarafýndan Haspolat ve Hamitköy'de yaþayan çocuk ve gençlere yönelik "Önce Çocuklar ve Gençler" adlý proje kapsamýnda dün Haspolat'ta Çocuk Koruluðu'na ilk fidanlar dikildi. Avrupa Birliði Kýrsal Kalkýnma Sektör Programý, Toplum Kalkýnmasý Hibe Programý desteði ile hayata geçirilen Çocuk Koruluðu açýlýþýna LTB Baþkaný Cemal Bulutoðlularý, Avrupa Birliði Destek Ofisi Program Yöneticisi Alessandra Vieezzer, LTB As Baþkaný Celal Cin, AB Proje Yönetim Birimi Kýrsal Kalkýndýrma Sektör Programý Yönetim Birimi Ekip Lideri Anne Raine, AB Temsilcisi Magdalena Zelazny, Haspolat Ýlkokulu Müdürü Ahmet Þafakoðlularý ile bazý belediye meclis üyeleri katýldý. Çocuklara doða ve bitki sevgisini aþýlamak ve çevrelerindeki bitkileri tanýmalarýný saðlamak amacý ile Haspolat Ýlkokulu bahçesinde kurulan Çocuk Koruluðu açýlýþýnda konuþmalar yapýldý. Konuþmalarýn ardýndan Haspolat Ýlkokulu öðrencileri tarafýndan þiirler okunup, þarkýlar söylendi. Açýlýþ sonunda LTB Baþkaný Bulutoðlularý ile Avrupa Birliði Destek Ofisi Program Yöneticisi Alessandra Vieezzer Haspolat Ýlkokulu öðrencileri ile birlikte "Çocuk Koruluðu'na" aðaç dikti. Nurhak Kubilay Özkýraç TOPLUMA NASIL ÝZAH EDECEKLER? Kýbrýs'ta siyaset yapanlar veya siyasetin içinde olanlarda bir Tayyip Erdoðan hayranlýðý vardýr... Kuzey Kýbrýs'ta hemen hemen tüm siyasetçilerde bu durum mevcuttur.. Birkaçý hariç... Milliyetçiler, sosyalist geçinenler, demokratlar AKP Genel Baþkaný Erdoðan'a yaranmak ve gözüne girmek için olmadýk þeyler yapýyorlar... Ýlkelerini altüst ediyorlar... Bu hayranlýk sadece kuzeyde deðil, güneyde Rum siyasiler arasýnda da mevcuttur. Tayyip Erdoðan Türkiye'de iktidara geldikten sonra kendisine en büyük destek bir zamanlar solculukta mangalda kül býrakmayanlardan geldi. Övgü düzme yarýþýnda rekor kýrýlan dönem oldu Tayyip dönemi... Türkiye'dekilerden pek farklý deðildir Kýbrýs'ýn tatlýsu solcularý da... Baþkalarý deðil, kendileri söylüyorlar içine düþtükleri durumu... "Otur derse oturur, kalk derse kalkarým" diyorlar... Bundan utanç duyacaklarýna, övünüyorlar Þubat'ta Tekel iþçilerinin grevine destek vermek için okul bahçesine toplanan 100 öðrenci teneffüste oturma eylemi yapmýþ... Dersleri boþ olduðu için eyleme boþ derste de devam etmiþler. Eylem sessizmiþ, slogan yokmuþ... Ancak bu öðrenciler akabinde okuldan atýlmýþ. Bu Tayyip dönemidir Eylül döneminden farký nedir söyleyebilir misiniz? Nazým Hikmet'ten þiirler okuyan, Yýlmaz Güney'e övgüler düzen Tayyip, Tekel iþçilerine destek amaçlý teneffüste oturma eylemi yapan öðrenciler okuldan atýlýyorlar... Tayyip Erdoðan'ýn çift kiþiliði bu Nisan seçimleri öncesi Talat, Ertuðruloðlu, Eroðlu defalarca Ankara'ya gidip geldiler... Karþýsýnda hizaya geçtiler... Aday olayým mý, olmayayým mý? Saflar netleþti... Yedi aday var yarýþta... Talat, Ýzcan, Çakýcý ve Avcý bir yanda... Eroðlu, Serdar, Yönlüer ve Ata Tepe diðer tarafta... Sað cenahdaki ittifaký anlýyorum... Sað örgütler bir araya geldiler... Solda bir acayiplik var... Sosyalist Ýzcan, sosyal demokrat Çakýcý ve azýlý milliyetçi Avcý Talat'la kolkola... Avcý UBP'nin Genel Sekreteri olduðu dönemde TC'den gelen bir talimatla parti kurup CTP'nin hükümet ortaðý oldu... O Avcý ki Annan Planý referandumu döneminde gerek radyolarda, gerekse TV'lerde ve de bilumum gazetelerde yayýnlanan konuþmalarýnda ortaðý olduðu cepheye savaþ ilan etmiþti. CTP-ÖRP koalisyonunun son günlerinde de kumarhane izinleri nedeniyle CTP'li bakanlarla kavgalarý olmamýþ mýydý? Avcý Talat'a desteðini açýklarken çok önemli sözler sarfetti... "Talat'ýn KKTC'yi yücelteceðine inancým olduðu için Talat'ý destekleme kararý aldýk" dedi. Talat KKTC'yi bu durumda tek baþýna yüceltemeyecek... Ýzzet Ýzcan'ý ve Mehmet Çakýcý'yý da yanýna alýp bu görevi hep birlikte yerine getirmeye çalýþacaklar... KKTC'yi yüceltmekle federasyon veya birleþik Kýbrýs konusunda bir farklýlýk yok mudur? Yoksa biz bunu anlamýyor muyuz? KKTC'yi yüceltmek, federasyon veya birleþik Kýbrýs ayný þey midir? Bu sepete girdiniz iþte... Ey Çakýcý, ey Ýzzet Ýzcan, bu topluma bunu nasýl izah edeceksiniz? Ankara'nýn talimatlarýyla hareket ettiðinizi etrafýnýzdakilere nasýl açýklayacaksýnýz? Bu seçimler geçecek ve herkes birbirine gene belki bir köþede rastlayacak... Güveni kalacak mý teslim olanlara geriye kalanlarýn? Neyi anlatacaksýnýz insanlara?

9 26 Mart 2010 Cuma 9 Tünel ALINTI ONE MINUTE DEDÝKLERÝ AKP'nin Kýbrýs'taki "çözümcülüðü" týpký Tayyip Erdoðan'ýn "ONE MINUTE" çýkýþýna benziyor iþte. de hýk demiþ Ýsrail savaþ uçaklarýna izin verdik. Onlar da Macaristan'da iki Suriyeli iþadamýna operasyon yaptý. Ýþte "one minute" dediðin, böyle "one point"e dönüþüyor. Cumhuriyetçilik, ulusalcýlýk filan takke düþürüyor, kel görünüyor. Tank kankasý olanlarýn "kan kardeþliði" kökten bitmiyor. Ýktidara gelmeden, "Filistin'e saldýrýrken Ýsrail'e verdiðiniz tank ihalesi vicdanlarý yaraladý, hemen iptal edin" diyen Gül, Erdoðan, Arýnç olarak, Filistin yine Filistin'ken, tank teslim törenini, operasyona açýk havanýzý kucaðýnýzda buluyorsunuz. Genelkurmay olarak hava ve düþünce sahanýzý "alttaki" personelinizin insani, askeri, kamusal haklarýna dahi açmazken, böyle "nokta nokta" açýlýyorsunuz. Sonra hepiniz bize masal anlatýyorsunuz! Umur TALU (Haberturk.com) DÝPNOT Arif H. Tahsin, Turgut Afþaroðlu ve Þener Levent'in Radyo Mayýs'taki programý 2 Nisan'dan itibaren devam edecek. KÝM KÝMÝN YANINDA YER ALDI? ARÞÝV TARÝH 12 ÞUBAT, 2009 Oylarýnda büyük bir düþüþ gözlemlenen CTP, þimdi de bu seçimlerde kendisini desteklemeyen Asil Nadir'e mi savaþ açtý? Asil Nadir'in Ýnterpol'a teslimini istiyorlar. Gözden kaçmayanlar... HEPSÝ DE "ANA"SININ ÖREPE'SÝ CTP, TDP, BKP ve CTP... hepsi birden "Ana"sýnýn ÖREPE'si. Raðbette olan, muteber olan þey "Ana"sýnýn ÖREPE'si olmak. Öyle olunca daha bir karizmatik oluyor talimli olmak da. Haydi hayýrlýsý olsun. Yine de "ANA"sýnýn ÖREPE'si olmak yerine, "Ada"sýnýn YASEMÝNÝ olarak kalmak en güzeli. Selam olsun Zeki Beþiktepeli'ye... ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Türkiye'nin etkin ve fiili garantisini içeren, egemen eþitlik temelinde yeni bir ortaklýk ve bu ortaklýðýn AB'nin birincil hukuku haline getirilmesi gerekmektedir. Bu unsurlarý içermeyen herhangi bir plana karþý çýkmaya da devam edeceðim" Tahsin Ertuðruloðlu Aklýnýzda bulunsun Trans yað tüketimine dikkat! Trans yaðlar ihtiva eden yiyecekleri çok tüketen kadýnlarda endometriozis hastalýðý riskinin daha fazla olduðu bildirildi. Tedavisi olmayan ve kýsýrlýða sebep olabilen endometriozisten korunmak için Omega-3 yaðlarý açýsýndan zengin ton, somon ve ceviz gibi gýdalarý tüketmenin ise faydalý olduðu belirtildi. Trans yaðlarýn kalp-damar hastalýklarý riskini de artýrdýðý biliniyor. Trans yaðlar en çok margarinlerde, kraker gibi hazýr gýdalarda ve özellikle fastfood lokantalarýndaki kýzartýlmýþ gýdalarda bulunuyor. "ÖRP, anavatan Türkiye Büyükelçiliði önünde protesto gösterileri yapan bazý sendikalarla ayný safta yer aldý. Bu nedenle ÖRP kurucusu olduðum için halktan özür diliyorum." Dr. Ali Fuat ATALAY Memleketimden manzaralar Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... RUMCULAR "AVCI" MI OLDU ÞÝMDÝ? Daha düne kadar Mehmet Çakýcý'yý Rumcu'lukla suçlayan Turgay Avcý, "Rumcu"larýn safýna mý geçti, yoksa Rumcu'lar mý Turgay Avcý'nýn safýna geçti? Zamanla belli olur. Biz iki sepetin arasýnda bir Yasemin olarak durup, memlekete iyi kokmaya bakacaðýz sadece. Memleketin en çok da iy ve güzel ve temiz kokulara ihtiyacý var... Ece Temelkuran a göre sadece dizilerde deðil, siyasette de Ramiz Dayý aðýrlýðýnda adamlar lazým þöyle demesi için: Yoðurtlu ýspanakla Anayasa yapýlmaz yeðen! Hava ve saha koþullarý yeni bir Anayasa için ideal deðil. Bir reklamda dendiði gibi Saha, yoðurtlu ýspanaða benziyor sayýn seyirciler! Ama ne zaman ideal þartlar oldu ki? Ýdeal havayý beklemek zaman kaybettirebilir. Üstelik darbe anayasasýný deðiþtirmek ne zaman olsa epey toz kaldýracak bir hadise. Öte yandan Anayasa yý deðiþtirirken Ýstediklerinizi almak için istediklerimize evet diyeceksiniz tonu taþýyan bir yöntem de kabul edilemez. Deðiþiklik paketini toptan referanduma sunmanýn bundan baþka bir anlamý yok. Yazýp çizen, düþünen insanlarýn bu konuda söyleyecek bir þeyi var: Bir bildiri hazýrladýk. 200 Afrika nýn sizin için týk ladýklarý... kiþi. Deðiþikliðin en geniþ mutabakatý hedefleyen demokratik bir süreçle oluþmasý gerektiðini söyledik. Ve olmasý gerekenleri þöyle saydýk: Seçim barajý kalksýn. Seçim harcamalarý þeffaflaþtýrýlsýn, bunu denetleyecek baðýmsýz bir kurum oluþturulsun. Parti kapatýlmasý zorlaþtýrýlsýn. Dokunulmazlýk kürsü ile sýnýrlandýrýlsýn. Ordu, güvenlik ve yargý mensuplarý dýþýndaki kamu görevlilerinin üzerindeki siyaset yasaðý kaldýrýlsýn. Kadýnlara siyasette pozitif ayrýmcýlýk yapýlsýn. Bunlardan en önemlisi seçim harcamalarýnýn þeffaflýðý ve kürsü dokunulmazlýðý. Çünkü her iki madde de siyaset-para iliþkisi ile ilgili. Bunlar yapýlmadýðý takdirde parasý olan iktidar olacak. Kýroyum ama para bende anlayýþýnýn Türkiye siyasetine hâkim olmamasý için bu önerilerin hükümet ve siyasi partiler tarafýndan ciddiye alýnmasý gerekiyor. Aydýnlarýn Anayasa ya dair metni hazýrlanýrken Prof. Turgut Tarhanlý nýn önemli bir notu oldu. Darbecilerin yargýlanmasýný engelleyen geçici 15. maddeye iliþkin bir not. Tarhanlý hükümetin bu maddeyi kaldýrmaya yönelik niyetinin yeterli ciddiyeti taþýmadýðýný düþünüyor. Sorun þu: 15. maddeyi kaldýrýp darbecilerin yargýlanmasýna yol verirken darbe maðduriyetlerinin nasýl giderileceðine dair bir çalýþma yapýlmasý gerekiyor. Yoksa iþ Kaldýrdýk maddeyi gitti anlayýþý içinde hallolacak gibi deðil. Ýþlerini, çocuklarýný, eþlerini, hayatlarýný, organlarýný kaybetmiþ insanlara ne denecek? 12 Eylül ün yargýlanmasý bu demek çünkü. Sadece adli bir mesele deðil, siyasi bir dönüþüm. Hükümetin paketinden niyetin bu ciddiyette olduðu belli olmuyor. Bildirinin imzacýlarýndan bir grup yarýn Meclis e gidip bu meselelere dikkat çekecek.siyasette pazarlýðýn deðil, fikir tartýþmasýnýn baskýn üslup olmasý gereken bir dönem bu. Fikri olan insanlarýn, bütün insanlarýn dinlenmesi gereken bir süreç. Baþka þeye benzemez, anayasa deðiþtiriliyor. Hükümetin ve Meclis in akil adamlarý dinlemesi gerekiyor. Sadece dizilerde deðil, siyasette de akil adamlara ihtiyaç var. Ramiz Dayý aðýrlýðýnda adamlar lazým þöyle demesi için: Yoðurtlu ýspanakla Anayasa yapýlmaz yeðen!

10 DENÝZCÝLÝK VERGÝLENDÝRME SÝSTEMÝNE AB'DEN ONAY Rum Denizcilik Odasý'nýn Ocak ayýnýn sonlarýnda sunduðu, "Kýbrýs Denizcilik Vergilendirme Sistemi"nin Avrupa Birliði (AB) tarafýndan onaylandýðý bildirildi. Alithia gazetesinin haberine göre, Güney Kýbrýs'ýn "Kýbrýs Denizcilik Vergilendirme Sistemi" adý verilen yeni sistemi, dünya denizciliðinde sunulan 3 temel faaliyeti, yani armatörlüðü, gemi idaresini ve gemilerin kiralanmasýný kapsayacak ve bu, Güney Kýbrýs'ý "denizcilik metropoliti" haline getirecek. Sistem ile, hem Avrupa içindeki, hem de Avrupa dýþýndaki denizcilik þirketlerinin Güney Kýbrýs'ta büro açarak bu sistemden yararlanmasý bekleniyor. ÝDAMINA BÝR SAAT KALA ÝNFAZ ASKIYA ALINDI ABD'de masum olduðunu söyleyen ve bunu kanýtlamak için DNA testi isteyen Hank Skinner'ýn idamý infaza bir saat kala Yüksek Mahkeme tarafýndan durduruldu. Bir Fransýzla evli olan ve 1993'teki 3 cinayetten sorumlu tutulan 47 yaþýndaki Hans Skinner'ýn Teksas'taki Huntsville'de bulunan cezaevinde TSÝ sularýnda zehirli iðneyle idam edilmesi bekleniyordu. Skinner, masumiyetini kanýtlamak için cinayet mahallinde bulunan DNA örnekleriyle kendi DNA örneklerinin karþýlaþtýrýlmasýný istiyordu. 1995'te Skinner'ý suçlu bulan jüri, DNA testinin yapýlmasýna karþý çýkýyordu. Yüksek Mahkemenin þimdi Skinner'ýn talebini kabul etmek ya da bir baþka infaz tarihi belirlemek gibi 2 seçeneði bulunuyor. ÝSRAÝL TAZMÝNAT ÖDEMELÝ BM Ýnsan Haklarý Konseyi, Ýsrail'in geçen yýl Gazze Þeridi'ne düzenlendiði saldýrýlardaki kayýplar ve maddi hasar için Filistinlilere tazminat ödemesi gerektiðini bildirdi. Merkezi Cenevre'de bulunan, 47 ülkeden temsilcilerin katýldýðý Ýnsan Haklarý Konseyinde, Ýsrail'in tazminat ödemesi çaðrýsýyla ilgili Pakistan tarafýndan sunulan öneri, üyelerin çoðunluðu tarafýndan 6'ya karþý 29 oyla kabul edildi. Oylamada 11 üye çekimser kaldý. RUSYA'DA GEÇEN YIL RÜÞVET ÝKÝ KATTAN FAZLA ARTTI Rusya'da bürokraside rüþvet konusu en büyük sorunlardan birini oluþtururken, Ýçiþleri Bakanlýðý 2008 yýlýnda vaka baþýna 9 bin ruble (450 TL) olan rüþvet ortalamasýnýn geçen yýl 23 bin rubleye yükseldiðini açýkladý. Bakanlýðýn Güvenlik Bölümünden RÝA Novosti ajansýna yapýlan açýklamada, 2009 yýlýnda rüþvetle ilgili 4 bin 300 davada alýnan rüþvet miktarý ortalamasýnýn 23 bin ruble olarak tespit edildiði belirtildi. MERKEL ERDOÐAN ÝLE KIBRIS'I DA GÖRÜÞECEK Almanya Baþbakaný Angela Merkel, iki günlük resmi ziyaret için 29 Mart Pazartesi günü Türkiye'ye gidecek. Alman hükümet yetkilileri, Merkel'in 2006 yýlýndan sonra ikinci kez baþbakan olarak yapacaðý Türkiye ziyaretine Ankara'dan baþlayacaðýný ve önce Anýtkabir'i ziyaret ederek, Atatürk'ün kabrine çelenk koyacaðýný belirtti Mart 2010 Cuma Güney Kýbrýs'ta 70 bin yabancý uyruklu yaþýyor Rum Ýçiþleri Bakaný Neoklis Siliotis ve Ombudsman Ýliana Nikolau, Güney Kýbrýs'ta yabancý uyruklulara karþý korku ve ýrkçý davranýþlar olduðunu belirttiler. Politis gazetesine göre, Silikiotis ve Nikolau dün konuyla ilgili basýn toplantýsý düzenledi. Silikiotis, Rumlarýn Güney Kýbrýs'ta bulunan yabancý uyruklular nedeniyle iþini kaybettiði iddialarýnýn doðru olmadýðýný belirtti. Güney Kýbrýs'ta bugün üçüncü ülkelerden gelen 70 bin yabancý uyruklunun bulunduðunu, bunlardan 57 bininin çalýþtýðýný, geriye kalanýn da Rumlarýn eþi v.b olduðunu belirten Silikiotis, 57 binden 37 bininin hizmetçilik yaptýðýný, geriye kalanýn da tarým ya da hayvancýlýk sektörlerinde çalýþtýðýný, dolayýsýyla yabancý uyruklularýn varlýðýnýn Rumlarýn çalýþma yaþamýný etkilemediðini ifade etti. Siyasi iltica taleplerinin de azaldýðýný, bugün yaklaþýk bin siyasi iltica talebinin beklemede bulunduðunu söyleyen Silikiotis, bunlarýn büyük kýsmýnýn ülkelerindeki sorunlardan dolayý göçmen olmak zorunda kalan Filistinli, Iraklý ve Kürtlerden oluþtuðunu belirtti. Silikiotis, 1974'ten sonra zorluk yaþayan birçok Rum'un yabancý ülkeler tarafýndan kabul edilerek iþ verildiðini de hatýrlattý. Ombudsman Nikoau da, 2009 yýlýnda yabancý uyruklulara ýrkçýlýk yapýldýðýna iliþkin 300 kadar þikayet aldýðýný belirtti. Ekonomik kriz Rum polisini de etkiledi Güney Kýbrýs'taki ekonomik krizin Rum polis teþkilatýný da etkilediði ve bir süre önce alýnan kararla teþkilat giderlerinde kýsýtlamaya gidildiði haber verildi. Mahi, Rum Polis Teþkilatý'nýn giderlerde kýsýntý yapma kararýnýn ardýndan sahalarda görevlendirilen polis memurlarýna ödeneklerinin yarýsýnýn izin olarak kullandýrýlmaya baþlandýðýný, bu durumun da hoþnutsuzluk ve sahalarda güvenlik açýðý yarattýðýný yazdý. Tatil günlerinde gece devriyesine çýkan polis sayýsýnda da azaltma yapýldýðýný haber veren gazete, Eðlence bölgesindeki Çevik Kuvvet kýþlasý içerisine inþa edilen yeni silah ve mühimmat yeraltý depolarýndaki çaðdaþ yangýn söndürme sistemi tesislerinin çýkarýlmasý kararýnýn alýndýðýný kaydetti. Çaðdaþ yangýn söndürme sistemi yerine etkinliði kuþkulu eski sistemin getirildiði yönünde bilgiler olduðunu kaydeden gazete, yeni yeraltý mühimmat depolarýnýn Eðlence bölgesindeki okul ve evlerin çok yakýnýnda bulunduðuna dikkat çekti. Haberde, "tasarruf çabalarýnýn güvenlik tedbirlerini zayýflattýðýna" iþaret edildi. Kiprianu: Talat'ýn seçimleri kaybetmesi çözüm sürecini daha karmaþýk hale getirecek Rum Yönetimi Dýþiþleri Bakaný Markos Kiprianu, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'ýn gelecek ay yapýlacak seçimleri kaybetmesinin Kýbrýs sorununun çözüm sürecini ''daha karmaþýk hale getireceðini'' savundu. ABD'deki düþünce kuruluþu Dýþ Ýliþkiler Konseyi'nde ''Kýbrýs: Çözüme Doðru mu?'' baþlýklý konferans veren Kiprianu, müzakere sürecinin Kýbrýslýlarýn sahiplendiði bir giriþim olduðunu ifade ederek, süreçte bazý alanlarda ilerlemeler saðlandýðýný kaydetti. Kiprianu, Kýbrýs sorununda varýlacak bir çözümün, uygulanabilir ve kalýcý olmasý, varolan sorunlara yenilerini eklememesi, adadaki iki tarafa ve AB'ye yarar saðlamasý ve AB'nin kurallarýyla da uyum göstermesi gerektiðini vurguladý. Kýbrýs'ta çözüme ulaþýlmasý durumunda yabancý garantöre ihtiyaçlarýnýn olmadýðýný, AB üyesi olmanýn zaten yeterli garantiyi saðladýðýný savunan Kiprianu, müzakere sürecinde Türkiye'nin rolünün çok önemli olduðunu da belirtti. ''ACELECÝ OLUNMAMALI'' Kýbrýs Rum tarafý olarak çözüme olan baðlýlýklarýnýn tam olduðunu vurgulayan Kiprianu, "Statükoyu kabul edilebilir bulmuyoruz. Çözüm için gerekli iyi niyete sahibiz. Karþý taraftan da ayný yaklaþýmý bekliyoruz" diye konuþtu. Kiprianu, müzakerelerin KKTC seçimlerinden sonra nasýl þekilleneceðine dair soru üzerine, "Eðer Talat kaybederse, çözüm çabalarý ve süreç daha karmaþýk hale gelecektir. Bu durum, soruna çözüm bulmaya yönelik umutlarý da daha iyi þekle getirmeyecektir" ifadesini kullandý. Adada kapýlarýn açýlmasýnýn sembolik açýdan önemli olduðunu, ancak bu önemin abartýlmamasý gerektiðini kaydeden Kiprianu, Kýbrýs sorununun çözümü konusunda zaman unsurunun öneminin farkýnda olduklarýný, ancak çözüm için aceleci tavýr içine de girmemek gerektiðini, bunun yeni sorunlar doðurabileceðini kaydetti. EGEMEN BAÐIÞ'IN REUTERS'A DEMECÝ: AB KKTC'ye yönelik izolasyonu kaldýrmalý n "KKTC'DEKÝ SEÇÝMLERDEN SONRA BARIÞ GÖRÜÞMELERÝNÝN DEVAM EDECEÐÝNDEN ÜMÝTLÝYÝM" TC Devlet Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ, Türkiye'nin AB'ye üyelik için gerekli reformlarý 2013'e kadar tamamlayacaðýný belirterek, Türkiye'nin üyeliðinin AB'ye kazanç saðlayacaðýný kaydetti. Baðýþ, Brüksel'de Reuters ajansýna verdiði demeçte, AB ile Türkiye arasýndaki kültürel farklar olduðu yorumlarýyla ilgili, Türkiye'nin üyeliðinden AB'nin kazanç saðlayacaðýný ve "bunun Birlik için gerçekten bir seçkinler, bir Hristiyan kulübü mü, yoksa deðerler birliði mi olduðunu kanýtlamasý için bir fýrsat olduðunu" belirtti. "AB'nin geniþleme olmadan devam edemeyeceðini, bu konuda gerçekçi olmak gerektiðini" ifade eden Baðýþ, bazý ülkelerin bahsettiði "imtiyazlý ortaklýk"ý da hakaret içeren ve dehþet verici bir deyim olarak niteledi. Baþmüzakereci Baðýþ, Türkiye'nin Ankara protokolü uyarýnca Kýbrýs Rum kesimine limanlarýný ve havaalanlarýný açmasý talepleriyle ilgili anlaþmazlýk konusunda bir geliþme bekleyip beklemediðinin sorulmasý üzerine de Türkiye'nin önce AB'nin KKTC'ye yönelik uluslararasý izolasyonu kaldýrmasýný beklediðini belirtti. Baðýþ, "Evet, eðer AB kararýný (izolasyonun sona erdirilmesi) uygulamaya karar verirse, biz de açabiliriz (limanlarý, havaalanlarýný)" dedi. KKTC'de 18 Nisanda yapýlacak cumhurbaþkaný seçimini, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'tan sonra, Kýbrýs'ta iki devletli çözümden yana olan adaylardan Derviþ Eroðlu'nun kazanmasý durumunda adadaki barýþ görüþmelerinin durabileceði yorumlarýyla ilgili olarak da Baðýþ, seçimlerden sonra görüþmelerin devam edeceðinden ümitli olduðunu söyledi. Kamuoyu yoklamalarýnda Derviþ Eroðlu'nun Talat'ýn önünde görüldüðünden bahseden Reuters'ýn duyurduðuna göre Baðýþ, "Kapsamlý bir çözüm için Eroðlu, Talat kadar istekli olacak mý bunu hepimizin görmesi gerekiyor. En azýndan ben öyle ümit ediyorum" dedi. DÜNYADAN... DÜNYADAN... Bu yazý 12,5 milyon dolarla kurtulacak ABD'nin Los Angeles kentinin tarihi sinema mahallesi Hollywood'un simgesi haline gelen dev HOLLY- WOOD yazýsýný kurtarmak için 3 milyon dolara daha ihtiyaç var. Dev yazýyý korumak için çabalayan Trust for public Land, yazýlý bir açýklamada bulunarak, dev yazýnýn bulunduðu yerin aslýnda kente ait, ancak civarýnýn mülkiyetinin lüks evler inþa etmek isteyen gayrimenkul konsorsiyumunda bulunduðu belirtildi. Açýklamada, "Melekler Þehri"nin kuzeyindeki bir tepeye 1923'te yazýlan HOLLYWOOD yazýsýnýn kurtulmasý için konsorsiyuma ait arsanýn satýn alýnmasý gerektiðini ve konsorsiyumun 55 hektarlýk arsanýn bedeli olarak 12,5 milyon dolar belirlediði ve bu paranýn 9,5 milyon dolarýnýn toplandýðý, kalan 3 milyon dolarý toplamak için ise sadece 3 haftalýk bir süre kaldýðý kaydedildi. Bedelin toplanmasý için baðýþta bulunanlar arasýnda, Steven Spielberg ve Tom Hanks gibi isimler bulunuyor. Bu arada yedinci sanatýn simgelerinden biri haline gelen dev yazýnýn restore edilip elden geçmesi gerekiyor. Bugün halkýn ziyaretine kapalý bulunan yazýnýn bulunduðu yerde hassas bir alarm sistemi de bulunuyor. Ýngiliz oyuncu Peg Entwistle, 1932'de yazýnýn H harfinden atlayarak intihar etmiþti. 15 kiloluk Elvis diyete baþladý Almanya'nýn Dortmund kentinde yaþayan 15 kiloluk kedi Elvis, diyete baþladý! Elvis'in yaþadýðý hayvan barýnaðýnýn yetkilileri "Eski sahibi önce aþýrý yemek vererek Elvis'i þiþmanlatmýþ. Sonra da yemek masraflarýný karþýlayamadýðý için sokaða atmýþ. Kedi tüm sevimliliðine raðmen aþýrý kilosu nedeniyle ciddi saðlýk sorunlarý yaþýyor. En büyük sorunu bacaklarýnýn vücudunu taþýyamamasý. Bu yüzden hareketsiz kalýyor ve kilo veremiyor" dedi. Dev kedinin bakým ve ilaç masraflarýnýn karþýlanmasý için bir yardým kampanyasý baþlatýldý. Alev makineli motosiklet Ýngiltere'de Colin Furze adlý motosikletli, otomobillerin kornalý tacizinden bunalýnca intikam için ilginç bir yönteme baþvurdu. 30 yaþýndaki su tesisatçýsý, motosikletinin arkasýna emsalini James Bond filmlerinde gördüðümüz alev makinesinden koydu. Alev makinesi gidondaki bir düðmeye basýlýnca faaliyete geçiyor ve 4 metre mesafeye kadar alev püskürtüyor. Ancak polis yasakladýðý için, Furze motosikletini yalnýzca boþ arazide kullanabiliyor. Tatil parasýyla katil kiraladý Ýtalya'da bir genç kýz, ABD'ye tatile gitmek için babasýndan 5 bin Euro aldý. Tatile gitmek yerine bu parayla iki kiralýk katil tutan genç kýz, þiddet uygulayan babasýný öldürtmeye çalýþtý. Ilenia Moretti adlý genç kýzýn planý katillerden birinin korkuya kapýlýp polise itiraf etmesiyle ortaya çýktý. Luzzara kasabasýnda yaþayan 19 yaþýndaki Moretti, babasý Rodolfo'nun yýllardýr evde sözlü þiddet uyguladýðýný ve son olarak annesini azarlamasýndan sonra onu öldürtmeye karar verdiðini söyledi. Genç kýz babasýndan, ABD tatili için aldýðý 5 bin Euro ile ocak ayýnda kiralýk katil Alex Grantana'yý (22) tuttu. Genç kýzýn bekçilik yapan babasýný 8 Ocak'ta omzundan býçaklayan Grantana baþarýsýz oldu. Baba Rodolfo Moretti katilini etkisiz hale getirdi ve polise teslim etti. Bunun üzerine Ilenia Moretti, Fas göçmeni ikinci bir katil tuttu. Ancak o da piþman olup polisi haberdar etti. Ýlk öldürme giriþimini yeniden inceleyen polis genç kýzý tutukladý, annesini ise soruþturmaya aldý.

11 26 Mart 2010 Cuma Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. Güney Kýbrýs.. PÝRGO-YEÞÝLIRMAK YOL ÝNÞAATIYLA ÝLGÝLÝ SÖZLEÞMELER ÝMZALANDI Aþaðý Pirgo ile Yeþilýrmak'ý birbirine baðlayacak yolun inþasýyla ilgili sözleþmeler dün imzalandý. Fileleftheros, 4 bin 177 milyon Euro'luk ihaleyi "Tarmak" isimli Kýbrýs Türk ve "FAP Constructions" isimli Rum ortaklýk þirketinin kazandýðýný, dün imzalanan sözleþmelerin; yol inþaatýnýn 4 ay içerisinde tamamlanmasýný öngördüðünü yazdý. Gazeteye göre, inþaat çalýþmalarý önümüzdeki hafta (Pazartesi günü) baþlayacak. Çalýþmalarýn ilk gününde Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat ile Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn da hazýr bulunacaðý yolunda bilgiler var. RMMO MEVZÝLERE YENÝDEN ASKER YERLEÞTÝRDÝ Fileleftheros "Mevzilere Yeniden Asker Yerleþtirildi" baþlýklý haberinde, RMMO'nun Pirgo bölgesindeki mevzilerine dün yeniden asker yerleþtirdiðini haber verdi. Bölgede sakin Rumlarýn, Rum Meclisi Savunma Komitesi'ne, bölgedeki mevzilerin boþaltýlmamasý talebiyle mektup gönderdiklerini hatýrlatan gazete, RMMO Komutaný'nýn ve Rum Savunma Bakaný'nýn yakýn geçmiþte Aþaðý Pirgo ve Kambo bölgesini ziyaret ederek durumu yerinde görmelerinden sonra, mevzilerle ilgili kararlarýný deðiþtirdiklerini kaydetti. UZUN YOLDAKÝ RESTORASYON ÇALIÞMALARINA BAÞLANDI Lefkoþa'da Lokmacý Barikatý'nýn Güney Kýbrýs'taki devamý olan ve "Uzun Yol" olarak bilinen Ledra Caddesi'ndeki binalarýn restorasyonuna baþlandý.alithia gazetesinin haberine göre Lefkoþa Rum Belediye Baþkaný Eleni Mavru, "SuperSpor FM" radyo kanalýna yaptýðý açýklamada, Uzun Yol'daki iki barikat (Ledra Barikatý ile Lokmacý Barikatý) arasýnda kalan bölgede bulunan binalarýn restorasyonuna birkaç hafta önce baþlandýðýný ve çalýþmalarýn çok iyi gittiðini söyledi. HRÝSTOFYAS ÝLE KÝLÝSE ÇATIÞTI Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn geçtiðimiz günlerde düzenlediði basýn toplantýsýnda, Kilise'nin vergisini ödemediði yönündeki sözleri üzerine Kilise ve Hristofyas hükümetinin birbirlerine aðýr suçlamalar yöneltmesiyle ilgili haberler, bugünkü Rum basýnýnda da yer buldu. Simerini gazetesi; "Þimdi Kilise'den 170 Milyon Euro Ýstiyorlar Vergilendirme Kavgasý Devam Etti Hükümet Diyalog Ýstiyor, Baþpiskoposluk Kapýyý Kapatýyor" baþlýklarýyla manþetten verdiði haberinde, Hükümet-Kilise kavgasýnýn 170 milyon Euro için yapýldýðýný, bu rakamý telaffuz edenin AKEL ve hükümet olduðunu yazdý. Güney Kýbrýs, Schengen alanýna katýlmaya hazýr deðil Avrupa Birliði Komisyonu Ýçiþleri Komiseri Cecilia Malmstrom, Güney Kýbrýs'ýn Schengen alanýna katýlmaya henüz hazýr olmadýðýný bildirdi. Simerini ve diðer gazeteler, DÝSÝ'nin Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve Avrupa Halk Partisi Milletvekili Yoannis Kasulidis'in, Malmstrom'dan, Schengen alanýna katýlmaya iliþkin kriterlerin yerine getirilmesinde Güney Kýbrýs'ýn durumunu deðerlendirmesini istediðini yazdý. Habere göre Kasulidis; Malmstrom'un yazýlý yanýtýnda, deðerlendirme süreci henüz tamamlanmamýþken, Hristofyas'a kýzan DÝKO hükümetten ayrýlma hazýrlýðýnda Hristofyas hükümetinin ortaklarýndan DÝKO'nun Paskalya tatilinin hemen ardýndan, koalisyon hükümetinden ayrýlma konusunu yeniden deðerlendireceði haber verildi. Alithia "Ayrýlmaya Hazýrlanýyorlar... DÝKO'dan Hristofyas'a 'Rüzgar Ekti, Fýrtýna Biçecek' Mesajý" baþlýklý manþet haberinde Paskalya tatilinden sonra, Hristofyas koalisyon hükümetinde önemli geliþmeler beklenmekte olduðunu yazdý. Gazete Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn; Kýbrýs sorununda ve özellikle dönüþümlü baþkanlýk konusunda kimseye taahhüt vermediðini açýklamasýyla DÝKO yetkililerinin ortada kaldýklarýný, daha önce koalisyon hükümetinde kalma kararý veren parti yetkililerinin þimdi bu kararlarýný yeniden gözden geçirmekte olduðunu kaydetti. DÝKO'dan bir kaynaða göre Hristofyas'ýn, hükümetinin Kýbrýs sorunundaki iki yýllýk icraatlarýný anlattýðý basýn toplantýsýnda, dönüþümlü baþkanlýk önerisini geri çekmeyeceðini kesin bir dille ifade etmesi ve bu konuda kimseye ve hiçbir partiye herhangi bir taahhüt vermediðini söylemesi, DÝKO içerisinde yoðun bir hayal kýrýklýðý yarattý. Ayný kaynak Hristofyas'ýn bu Mülkiyet Kýbrýslý Türklerin mallarýný almasý kolay deðil Nazire Sofi davasýnýn ardýndan Rum Ýçiþleri Bakanlýðý bünyesindeki "Kýbrýs Türk Mallarý Vasiliði Yasasý"nda deðiþiklik yapýlmasýna raðmen; Nüfus Mübadelesi anlaþmasý kapsamýnda 1974'te Kuzey'e geçen Kýbrýslý Türklerle ilgili kýsýtlamalarýn yeni düzenlemede de korunduðu haber verildi. Fileleftheros; "Ýþgal Bölgelerinde Yaþayanlarla Ýlgili Kýsýtlamalar Korunuyor... Vasilikle Ýlgili Deðiþiklikler Yalnýz Yurtdýþýnda Yaþayan Kýbrýslý Türklerle Ýlgili" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde Rum meclisinin, 15 Nisan tarihli toplantýsýnda oylanmasý beklenen "Vasilik Deðiþiklik Yasasý"nýn Nazire Sofi'nin Rum yönetimi aleyhine açtýðý davada kaydedilen, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin (AÝHM) ilgili taleplerini yerine getirmeyi hedeflediðini yazdý. Habere göre Rum yönetimi sözde "Vasilik" yasasýndaki deðiþiklik ile; "10 Kýbrýslý Türkün Vasilik aleyhine AÝHM'e açtýðý pilot davanýn önüne geçmeyi hedefliyor. Rum yönetimi, 1974 öncesinde yurtdýþýna göçen Kýbrýslý Türkleri 1974 sonrasýnda Kuzey'e göçenlerden ayrý tutuyor." Birinci kategoride olan Kýbrýslý Türklerin Rum tarafýnda kalan mallarýný talep etmelerinde hiçbir sorun görmezken; ikinci kategoride olanlar için bazý Papandreu 12 Nisan'da geliyor Yunanistan Baþbakaný Yorgos Papandreu'nun Güney Kýbrýs'a gerçekleþtirmesi beklenen ziyaretinin tarihi belli oldu. Papandreu, 12 Nisan'da adada olacak. Rum gazetelerinden Politis, Yunanistan Baþbakaný Papandreu'nun 12 Nisan'da adaya geleceðini ve ayný gün gerçekleþtirilecek olan Rum Ulusal Konseyi toplantýsýna katýlacaðýný bildirdi. Papandreu'nun adaya gerçekleþtireceði ziyaretin ve Ulusal Konsey toplantýsýna katýlacak olmasýnýn, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas için büyük öneme sahip olduðunu kaydeden gazete, Hristofyas'ýn; Papandreu'nun yapacaðý açýklamalarýn ve Kýbrýs sorunundaki devlet icraatlarýna vereceði desteðin Ulusal Konsey'deki tepkileri etkisiz hale getireceði ve iç cephede daha iyi bir ortamýn takviye edilmesine katkýda bulunacaðýný umduðunu belirtti. Gazete, yukarýdaki ara baþlýkla yayýmladýðý haberinde ise, "Kýbrýs'taki uluslararasý unsurun temsilcilerinin; heyecanlý bir þekilde 18 Nisan'da iþgal altýndaki bölgelerde gerçekleþtirilecek olan Güney Kýbrýs'ýn Schengen alanýna hangi tarihte katýlacaðýna iliþkin ne zaman karar alýnacaðýnýn bilinmediðini belirttiðini aktardý. Kasulidis ayrýca, Malmstrom'un Güney Kýbrýs'ýn dýþ sýnýrlar ve Schengen bilgi sistemi alanlarýnda deðerlendirilmediðini de belirttiðini söyledi. Güney Kýbrýs'ýn Schengen normlarýný ne derece benimsediðinin de bilinmediðini belirten Kasulidis, Güney Kýbrýs'ýn; (Malmstrom'un belirttiði) bu alanlarda deðerlendirilmeye ne derece hazýr olduðuna netlik kazandýrmasý gerektiðini ifade etti. açýklamalarýnýn parti liderliðine yýldýrým gibi düþtüðünü belirtti ve yüz yüze görüþmelerinde DÝKO Baþkaný Marios Karoyan'a farklý konuþtuðunu söyledi. Karoyan'ýn, basýn toplantýsýnýn hemen ardýndan Hristofyas'ý telefonla arayarak, þahsi hoþnutsuzluðunu ilettiði; DÝKO Merkez Komitesi'ne (Hristofyas'la) anlaþmaya vardýklarýný söylemesinin üzerinden daha 15 gün geçmiþken, kendisini (Karoyan) eli böðründe býraktýðýný söylediðine iþaret ediliyor. DÝKO'dan üst düzeyli bir yetkili Hristofyas'ýn basýn toplantýsýnda söylediklerini yorumlarken; "rüzgar ekti fýrtýna biçecek" dedi ve bu sözünün DÝKO'nun Hristofyas'a mesajý olduðunu söylerken, Karoyan'a yakýn bir DÝKO'lu yetkili de; önümüzdeki günlerde partinin koalisyon hükümetinden ayrýlmasý konusunun görüþüleceðini belirterek "Bu sefer ne þaka ne tehdit söz konusu... Kastettiðimiz yapacaðýmýzdýr" dedi. Gazete DÝKO Baþkaný Karoyan'ýn, Paskalya tatili sonrasýnda ilk adým olarak Hristofyas'ýn kendilerini ortada býrakmasýný ve DÝKO'nun koalisyon hükümetinden ayrýlmasýný görüþmek üzere parti Yürütme Bürosu'nu toplamayý planladýðýný yazdý. yasaklamalar getiriyor ve mallarýný iade etmek için; bu mallar içerisinde yaþamaya karar vermelerini þart koþuyor. Buna paralel olarak, Rum yönetiminin hak kýsýtlamalarýnýn; 1974 sonrasýnda Güney'den Kuzey'e göçen Kýbrýslý Türklerin bugün yurtdýþýnda yaþamakta olan mirasçýlarý için de geçerli olduðuna iþaret ediliyor. Yani; aileleri 74 sonrasýnda Güney'den Kuzey'e göç eden Kýbrýslý Türklere, daimi olarak yurtdýþýnda yaþýyor olsalar bile Güney'de kalan mallarýný talep etme hakký tanýnmýyor. Gazete sözde "Vasilik" yasasýnda yapýlan "deðiþikliklerin", 1-3 Haziran'da toplanýp AÝHM'in Sofi davasýndaki kararýnýn icrasý konusunu ele alacak olan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin önüne konulacaðýný belirtti. 10 Kýbrýslý Türk'ün "Vasilik" aleyhine yaptýðý baþvurunun görülme tarihinin henüz AÝHM tarafýndan belirlenmediðini kaydeden gazete, AÝHM'in bu pilot davalarý görme tarihini yakýnda belirleyebileceðini, Rum yönetiminin de; AÝHM'in Türkiye aleyhine açýlan 8 Rum pilot davasýyla ilgili faaliyetlerini dikkate alarak her an geliþme olabileceðine inandýðýný yazdý. 'Cumhurbaþkanlýðý' seçimlerinde Talat'ýn adaylýðýný güçlendirme yöntemleri aradýklarýný" ileri sürdü. Son günlerde, diplomatik perde arkasýnda, Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun Cumhurbaþkanlýðýna seçilmesinden dolayý, doðrudan müzakerelerde olasý bir çökme gerçekleþmesine iliþkin endiþe hüküm sürdüðünü savunan gazete, Kýbrýs Türk tarafýnýn yeni müzakerecisi tam anlamýyla bilgilendirilene, ayný zamanda müzakerelerin bileþkesi ve dinamiðini idrak edene kadar; süreçte gecikme yaþanacaðýndan korkulduðunu ifade etti. Kýbrýs sorunuyla aktif bir þekilde meþgul olan ülkelerin diplomatlarýnýn "Baþbakan Eroðlu'nun Kýbrýs Türk toplumunun dizginlerini eline almasý olasýlýðýný temenni etmediklerini gizlemediklerini" öne süren gazete, söz konusu diplomatlarýn "bu tarz bir olumsuz geliþmeden kaçýnýlmasý amacýyla, liderlerin 30 Mart'ta yayýmlayacaklarý ortak açýklamada; ilerlemenin kayda geçirilmesinin güçlü ve somut olmasý gerektiðini düþündüklerini" belirtti. 11 DÜNYADAN... DÜNYADAN... En güçlü böcek Kýsmen ya da tamamen dýþkýyla beslenen bok böceði "dünyanýn en güçlü böceði" unvanýný kazandý. Londra Üniversitesi'nden bilim adamlarýnýn aylarca süren deneyleri sonrasý bok böceðinin alt türlerinden olan "Onthophagus taurus" kendi vücut aðýrlýðýnýn 1141 kat fazlasýný çekebilmesi nedeniyle bu unvana layýk görüldü. Bu, ortalama aðýrlýkta bir insanýn tamamen dolu çift katlý 6 tane otobüsü çekebilmesine denk bir kuvvet. Araþtýrmacýlara göre, diþi bok böcekleri dýþkýnýn altýna kazdýklarý tünelde erkeklerle çiftleþiyor. Erkek bok böcekleri eðer tünelde bir rakip çýkarsa onunla dövüþüyor. Evren bilinenden çok daha parlak Ýsviçre'deki Cenevre Üniversitesi'nin araþtýrmasý, yýldýz ve galaksilerin sayýsýný, astronomlarýn düþündüðünden çok daha fazla olduðunu ortaya çýkardý. Nature Dergisi'nde yayýnlanan araþtýrmaya göre, evrendeki galaksilerin sayýsý tahmin edilenden yüzde 90 daha fazla. Araþtýrmayý yöneten Matthew Hayes, bu keþfin yýldýz ve galaksilerin oluþtuðu tahmin edilen zamana da uyarlanabileceðini ve evrenin olþumunun da sandýðýmýzdan eski olabileceðini açýkladý. Gorillerin de nesli tükeniyor Birleþmiþ Milletler ve Ýnterpol tarafýndan yayýmlanan rapora göre, Afrika gorilleri 2030'a kadar yüzde 90 oranýnda yok olacak. BM Çevre-Doða Programý Dairesinin (UNEP) yetkilisi Christiann Nellemann, "Tedbirler alýnmazsa, aðaç kesimi, madencilik ve kaçak avlanma yüzünden gorillerin soylarý, yaþadýklarý Afrika ülkelerinin büyük bölümünde tamamen tükenebilecek" dedi. UNEP'in yetkilileinden Achim Steiner de, aðaç kesimi ve Asya'ya Avrupa'ya ihraç edilen tomruk ürünleri tüccarlarýnýn tuttuðu kaçak avcýlarýn, gorillerin yaþadýðý ülkelerdeki mültecilere ve kasabakentlere goril dahil "kaçak av eti" saðladýðýný anlattý. Ýnterpol polis teþkilatýnýn Doða Suçlarý Dairesinin Baþkaný David Higgins, "Goriller, çeþitli meslek ve faaliyet kollarýnda ulusal ve uluslararasý yasalarý çiðneyenlerin kurbaný oluyor" diye konuþtu. Tüm kötü gidiþata raðmen Afrika'da alýnan önlemle alçak ova gorillerinin nüfusu 2007'den beri yüzde 12 artarak 750'ye çýktý. Bu durum "istisnai hal" olarak saptandý. Gorillerin yaþadýðý ülkeler þunlar: Angola, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demoktarik Kongo Cumhuriyeti, Gabon, Ekvator Ginesi, Nijerya, Kamerun, Büyük Göller Bölgesi, Ruanda ve Gabon'un tropikal-subtropikal bölgeleri. Geliþkin primat memeliler takýmýnýn üyesi gorillerin iki türü ve dört alt türü bulunuyor. Sivrisinekler 'uçan aþý' olacak Japon bilim adamlarý, genetik deðiþime uðrattýklarý sivrisinekleri, "uçan aþýlara" çevirdiler. Japonya'nýn baþkenti Tokyo'ya yakýn Jichi týp fakültesi araþtýrmacýlarý, genetik deðiþimle sivrisineklerin tükürüklerinde tatarcýk hummasýna karþý aþý üretmelerini saðladý. Bu sineklerin ýsýrdýðý farelerin ise hastalýða karþý antikor ürettiði tespit edildi. Araþtýrmayý yöneten Prof. Shigeto Yoshida, genetik deðiþime uðratýlmýþ sineklerin ýsýrdýklarý "kurbanlarýnýn" normal bir aþý olmuþ gibi hastalýða karþý korunduðunu, ama bu yöntemin "ücretsiz ve acýsýz" olduðunu belirtti. Yoshida, ileride, sýtma taþýyýcýsý sivrisineklerin sýtmaya ve baþka tropik hastalýklara karþý aþý olarak kullanýlabileceðini kaydetti. "Uçan aþýlarýn" bazý problemlere yol açabileceðini belirten uzmanlar ise genetik olarak deðiþtirilmiþ sivrisineklerin doðaya salýnmasý halinde bunun kontrolsüz aþýlama anlamýna geleceðini, aþýnýn dozunun ayarlanmasýnýn zor olacaðýný ve insanlarýn, rýzasý alýnmadan aþýlanmaya muhtemelen karþý çýkacaklarýný ifade ediyor.

12 12 26 Mart 2010 Cuma KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Buralýyým sar beni Doludizgin sür beni Gel kendimiz olalým Yasemine sor beni Tok Kurda Puslu Hava / Þairin Devriye Nöbeti- 1 Ýsmet Özel ÞULE YAYINLARI "Yalan dinlemek istemiyorsanýz, politikacýya soru sormayýn." Ambrose Bierce Su ve ses kadar beklediðim ne kaldý geride bilmiyorum uzanýp uyumak istiyorum gölgeme ve sarýlmak o kocaman gözlerin uðuldayan rüzgârlarýna Ahmet Telli "Kalbim unut bu þiiri" adlý þiirinden "Papaz Kaçtý" oyunu Maðusa'da sahneleniyor Ýskele Kültür ve Sanat Derneði (ÝSDER) Tiyatro Topluluðu, "Papaz Kaçtý" isimli komedi oyununu bugün ve yarýn Gazimaðusa'da sahneleyecek. ÝSDER'den yapýlan açýklamaya göre Ýngiliz yazar Philip King'in yazdýðý ve Sami Yakar'ýn yönettiði komedi türündeki "Papaz Kaçtý" oyunu, Gazimaðusa Suriçinde bulunan DAÜ Kültür Merkezi'nde saat 20.00'de baþlayacak. 1940'lý yýllarda Ýngiltere'de küçük bir kasabada yaþanan olaylarý komik bir dille anlatan oyun, daha önce de Ýskele, Yýldýrým ve Geçitkale'de sahnelenmiþti. Akademide beðenilmeyen tablolarý açýk artýrmada Viyana Akademisi'ne yaptýðý baþvuru kabul edilmeyen Nazi lideri Hitler'in baþvuruda kullandýðý resimler, açýk artýrmayla satýþa çýkýyor Alman diktatör Adolf Hitler'in, bir dönem Avusturya'nýn Viyana Akademisi'ne kabul edilmeyen tablolarý açýk artýrmaya çýkarýlacak. Uzmanlar tarafýndan incelenen ve "orta dereceli iyi" olarak kabul edilen tablolarýn birçoðunun 1908 yýlýna ait olduklarý kaydedildi. Bristol Üniversitesi Sanat Bilimleri Eski Dekaný Michael Liversidge de "Bu tablolar, sanat okuluna girmek isteyen, umut vaat eden bir gencin eserleridir. Sadece kurþun ve tükenmez kalem ile yapýlan tablolarda çok temel hatalar da mevcut. Ancak bunlar amatör hatalarý. Eðer okulda kalmasýna izin verilseydi amatörden profesyonele doðru ilerler ve sadece onun deðil tüm dünyanýn geleceði bambaþka olabilirdi" ifadelerini kullandý. Tablolarýn birçoðu çýplak insan tasvirlerini ve doðal güzellikleri içeriyor yýlýnda Viyana'ya taþýnan Hitler, uzunca bir süre tablolarýný satarak geçimini saðlamýþtý. Sinemalarda Bugün-bu gece 1.5 milyon lego parçasýyla 30 sanat eseri ABD'de legolarla sanata yepyeni bir soluk getiren Sawaya'nýn eserleri 15 bin dolardan alýcý buluyor Efsane oyuncak legoyla birbirinden ilginç sanat eserleri... ABD'li Nathan Sawaya, New York'taki atölyesinde legodan insan-boyutunda heykeller yapýyor ve sergiler düzenliyor. Aslýnda eski bir avukat olan 36 yaþýndaki Sawaya, 2001'de çocukluðunda bol bol oynadýðý legodan sanat eserleri yaratmaya karar vermiþ. 1.5 milyon lego parçasýndan üretilmiþ 30 eserin yer aldýðý "The Art of the Brick" (Briket Sanatý) adlý bir sergi turu da düzenleyen Sawaya'nýn eserleri, 15 bin dolardan (23 bin TL) alýcý bulabiliyor. Sawaya'nýn sergisinde anahtar rol oynayan kýrmýzý, sarý ve mavi serileri, sanatçýnýn tabiriyle doðum, ölüm ve dönüþüme dair insan duygularýnýn keþfini amaçlýyor. Lego heykellerin her birinin yapýmý son derece zahmetli ve titiz bir çalýþma süreci gerektiriyor. Nathan Sawaya, "Çoðu kez, günde 8-12 saat arasý çalýþýyorum. Bazen bir heykele gerçekten kapýlýyorum. Bir seferde 18 saat aralýksýz çalýþtýðým oluyor" diyor. Lego heykellerin her birinin yapýmýnda son derece zahmetli ve titiz bir çalýþma süreci gerektiðini söyleyen Sawaya, bir seferde 18 saat aralýksýz çalýþtýðýný vurguluyor. "Ah Þu Gençler" yeniden sahnede Yenierenköy Belediyesi Karpaz Esprin Tiyatrosu gençleri, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayýsýyla yeniden sahne diyecek. "Ah Þu Gençler" oyunu ile Yenierenköy Erdoðan Hoþsöz Kültür Sarayý'nda 27 Mart 2010 Cumartesi akþamý saat 20.00'de tiyatro gösterimi gerçekleþecek ve ücretsiz sahnelenecek. Yazar Turgut Özakman'ýn yönetmenliðini ise Cengiz Bayraktaroðlu'nun yaptýðý Ah Þu Gençler oyunu komedi ve 2 perdeden oluþuyor. Oyuncularýmýz; Aysel Teyarecioðlu, Nezaket Teyarecioðlu, Nevgül Teyarecioðlu, Merve Özkýran, Zehra Vurana, Nurþen Mahmutoðlu, Evþen Mahmutoðlu, Nazým Bayraktaroðlu, Atakan Bayraktaroðlu, Anýl Cecer, Çaðrý Cecer, Mehmetemin Yýldýzçoban ve Kaþif Yýkýcý. OYUN DÝPKARPAZ'DA SAHNELENDÝ Geçtiðimiz haftalarda Dipkarpaz izleyicisi ile de buluþan oyun beðeni topladý. Bölgemizde üçüncü kez sahnelenecek oyunda gençlerimiz tiyatro severleri bir araya getirmenin mutluluðunu yaþýyor. Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Çok Film Hareketler Bunlar ( Cuma/Ctesi 23.00) 1. salon Çok Film Hareketler Bunlar ( ) 2. salon Veda (20.45-Cuma/Ctesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria Ölümcül Tuzak ( Cuma- Cumartesi 23.00) 1. salon Alis Harikalar Diyarýnda ( ) Lefkoþa Astro KAPALI Girne Girne Galeria Sinema Club Ýntikam Peþinde ( ) Maðusa Maðusa Galeria Özel Kuvvetler ( Cuma/Ctesi 23.15) 1. salon Eyvah Eyvah ( Cuma/Ctesi 23.15) 2. salon

13 26 Mart 2010 Cuma Kalem Yalçýn Okut BÝAT Arapça bir kelime olan biat : El sýkýþma, anlaþma, kölelik veya itaat anlaþmasý yapma, egemen olarak tanýma gibi anlamlar taþýr. (*) Eski çaðlarda feodal beð e, kral a, padiþah a ya da aðaya-paþaya biat etmeyenler -malum- ya yakýlýrlar, ya da kelleleri uçurulurdu; ya da daraðacýna çekilirlerdi. En kötüsü de kazýða oturtmaktý. Spartaküs ten Bruno ya, ondan Þeyh Bedreddin e kadar onbinlerce/ yüzbinlerce isyancý yiðit ya çarmýha gerilerek, ya yakýlarak, ya da daraðaçlarýna çekilerek can vermiþlerdi. Ýngiliz ve Fransýz burjuva devrimlerinden sonra, çok uzun ve çok çetin mücadeleler sonucunda -çok þükür- kelle uçurma, ya da canlý canlý yakýlma, ya da daraðacýna çekilme, ya da kazýða oturtulma yasaklandý. Ama o vahþet sömürgelerde daha 20.ci yüzyýlýn ortalarýna kadar devam etti. Örneðin, sadece bugünkü Kenya da Ýngiliz sömürgeciliðine karþý baþkaldýran Mau Mau savaþçýlarýndan üç yýl içinde ( ), bin (evet 1000) kiþi idam edildi, ünlü Ýngiliz Demokrasisi tarafýndan On bin kiþi de, Ýngiliz sömürgecilerin isyan diye adlandýrdýðý çatýþmalarda, toplama kamplarýnda ya da tecrit edilen köylerde can verdi. Mau Mau savaþçýlarýnýn yýllarca süren o kurtuluþ mücadelesinde Ýngilizlerin kayýplarý ise sadece 650 kiþi idi Çünkü sömürgeci Ýngilizler ateþli silahlarla donamlýydýlar, garibim Mau Mau gerillalarý ise ok ve mýzrakla Barut icat olmuþ, mertlik bozulmuþtu! 3 yýlý ortalama 1000 gün sayarsak, demek ki her gün bir idam vardý. Hatta, dini bütün Hýristiyan Misyonerler, Hýristiyanlýkta kutsal sayýlan cumartesi ve pazar günleri idam cezasý uygulamadýklarý için (ya da idam suçu iþlemedikleri için), bazý günlerde birden çok idam gerçekleþtiriliyordu; idam suçu iþleniyordu... Biat kelimesinden nerelere geldik Gelmek zorundaydýk. Seçim sath-ý meyiline girildikten beridir ki, egemenlerimiz ikide birde yerli politikacýlarý Ankara ya çaðýrdýlar; ya da yerli politikacýlar can-ý gönülden koþa koþa Ankara ya gidip egemenlerimize Biat ettiler. Yemin billah, hizmette kusur etmeyeceklerinin garantisini verdiler En açýksözlü leri de Turgay Avcý çýktý. Þu sözlere bakýn: Anavatan hükümeti, Milli Güvenlik Kurulu ve tüm kurumlarý tarafýndan benimsenmiþ olan çizgiden asla taviz vermedik. Daha ne desin Aslýnda, Turgay Avcý ve takýmýnýn Talat a destek beyan etmesi hiç de þaþýrtýcý deðildir. O grup daha önce de, kendi partilerinden koparak yine Talat a koltuk deðneði olmamýþ mýydýlar?.. O nedenle, bu tavýrlarýnda þaþýlacak bir þey yok ki Ve o süreçte, kaç milyon dolarýn havada uçuþtuðu ve kimlerin cebine girdiði de o günlerdeki günlük gazetelerde çýkmýþtý. Meraklýsý arþivlere girip okuyabilir Þimdi, bu seçimlerde kimin KKTC Cumhurbaþkaný seçileceðidir sözkonusu olan. KKTC yi sonsuza kadar yaþatmak isteyenler mi?.. Sorunun püf noktasý, ya da zurnanýn zýrt dediði nokta tam da burasýdýr. Yaþamým boyunca kimseye Biat etmedim; etmeyeceðim de Ne Sayýn Eroðlu na, ne de Sayýn Talat a Prensiplerim, ta Ýstanbul daki öðrencilik yýllarýmýzdan beri benimsediðimiz ve bayraklaþtýrdýðýmýz Federatif Birleþik Kýbrýs ülküsünü savunmamý gerektirir - (*) Sevan Niþanyan, Sözlerin Soyaðacý. MÜÞAVÝR SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ ÝÇÝN TALAT'TAN DESTEK ÝSTENDÝ Müþavirler devlete yýlda 11 milyon TL ek külfet getiriyor Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Müþavir sorununun çözümü için kamuda Üçlü Kararname'yle yapýlan atamalarýn kapsamýnýn daraltýlmasý gerektiðini söyledi. Talat, Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi heyetini kabulünde, onay için önüne gelen Serbest Liman Dairesi Yasasý'ný meclise iade ettiðini de açýkladý. Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi Baþkaný Anýl Kaya, müþavir sorununun çözümü için hukuk süreci baþlatacaklarýný belirterek, Cumhurbaþkaný Talat'tan yardým talep etti. Kaya, ülkenin sorunlarýna parmak basarak, çözüm için fikirler üreterek, halkla paylaþarak daha iyiye, daha güzele ilerlemenin yolunu aradýklarýný belirterek, müþavirlik konusunu baþlangýç seçtiklerini söyledi. Ýþsiz gençleri, esnafý, Güney'de çalýþanlarý, yurt dýþýna göç edenleri düþünerek küçük iþler baþarmak için çalýþtýklarýný kaydeden Anýl Kaya, Cumhurbaþkaný Talat'ýn da defalarca altýný çizdiði müþavir sorununun çözümü için, yönetenlerin ve meclisin irade koymasýný talep ettiklerini belirtti. Aydýnlýk Yarýnlar Hareketi Baþkaný Anýl Kaya, hazýrlanan Ombudsman raporuna göre müþavirlerin devlete yýlda 11 milyon TL ek külfet getirdiðini belirterek, çeþitli gayrý yasallýklarýn da yaþandýðýný kaydetti ve bu konuda hukuk süreci baþlatýlmasý için Cumhurbaþkaný Talat'tan yardým istedi. Kaya, Talat'a cumhurbaþkanlýðý adaylýðýnýn hayýrlý olmasýný da diledi. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat da, ilk yýllarda büyük sorun olmayan müþavirlik konusunun hükümetlerin sýk deðiþmesiyle giderek sorun haline geldiðini belirterek, bazý hükümetlerin "biz müþavirleri çalýþtýracaðýz", bazýlarýnýn "müþavirleri azaltacaðýz" dediðini, ama bunlarýn baþarýlamadýðýný söyledi. Cumhurbaþkaný Talat, Üçlü Kararname'yle atananlarýn partiden gelenler olduðu için bir sonraki hükümetlerle çalýþamadýðýný, bunun doðal olduðunu ve kendi deneyimlerinden de bunu bildiðini ifade ederek, bu kiþilerin ya direndiðini ya yanlýþ yönlendirdiðini, ya da çalýþmadýðýný; yeni gelen hükümetin de bu kiþilere "kem gözle baktýðýný" belirtti. YAÞLILAR SÝTESÝ'NÝ ZÝYARET ETTÝLER- Ýnönü Belediyesi, Mart Yaþlýlar Haftasý dolayýsýyla Sýnýrüstü Halk Vakfý Yaþlýlar Sitesi'ni ziyaret etti. Ýnönü Belediye Baþkaný Hasan Basri Beycanlý, belediye kültür koordinatörü Çaðýn Zort, halk danslarý eðitmenleri Gizem Gürselen ve Ümit Bomboz ile halk danslarý elemanlarýndan Orhan Razioðlu ve Dinçer Efendi'den oluþan heyetin ziyaretinde konuþan Ýnönü Belediye Baþkaný Beycanlý, "yaþlýlarýn baþ tacý olduðunu ve vakýfta kutsal bir görev ifa edildiðini" belirterek, vakýf çalýþanlarýný kutladý. 13 Yaþamýn Ýçinden Kâzým Denizci BÝR MAÞRAPA SU DA SEN DÖK Partisinden koparak "Cumhurbaþkanlýðýna" aday olan Tahsin bey adaylýk gerekçelerini açýkladýðý basýn toplantýsýnda, "UBP DEP oldu" diyerek Eroðlu'nun partiyi tek adam partisi haline getirdiðini ve UBP'nin "Derviþ Eroðlu Partisi" haline geldiðini açýklamýþtý. Yýllardýr içinde olduðu partisinin, tek adam partisi haline geldiðini 2000 yýlýnda fark etmiþ ancak parti zarar görmesin diye sessiz kalmýþ. Tahsin Bey bunun böyle olduðunu bunca zamandýr bilmezmiþ gibi davranmakla UBP oylarýný biraz aþaðýya çekmeyi hesaplasa da bunda pek baþarýlý olmasý zayýf bir ihtimal olarak görünüyor. Elbette ben, Tahsin Bey'in bu adaylýk müracaatýný, Talat'ý kurtarma operasyonunun bir parçasý olarak görüyorum. Kendi baþýna karar vermediðini, aldýðý bir görevin sonucunda bu yola çýktýðý kanaatindeyim. Derviþ Bey'in saraya çýkmasý halinde baþbakan olmasý muhtemel bir adam boþu boþuna bu yola çýkmaz. Bu görevi kabul etmesi için ona bazý güvence ve garantiler verilmeseydi siyasi intihar olarak deðerlendirdiðim bu iþe kalkýþmazdý Tahsin Bey... Daha filmin baþýndayýz, siz filmin sonunu seyredin, nasýl bitecek göreceðiz. Kýbrýs adasý denen bu yerde hesaplaþmanýn bir sahnesi yaþanýyor. Bu it dalaþýnda kimin galip geleceðini merak edenler özellikle TC kökenlilerin yoðun olarak yaþadýðý bölgelere baksýnlar... Oy avcýlýðý hane bazýnda yapýlýyor. Talat'ýn cephesinde, Erdoðan'ýn Kýbrýs acentasý ÖRP'nin yanýnda TDP ve BKP gibi destekçiler var. Eroðlu cephesinde ise Denktaþ'ýn DP si ile MAP ve HÝS partileri bulunuyor. Ýki cephede de kýlýçlar çekilerek meydan savaþýna giriþildi. Bu savaþta medya da saflarýný belirlemiþ durumda... Kim daha çok verirse o tarafa yönelecekleri aþikardýr... Bu pislik ve çirkeften uzak duran Afrika ve Yasemin Hareketi çirkefe taþ atmadan kendi temiz, dürüst ve onurlu tabaný ile birlikte Zeki Beþiktepeli ile yürüyerek topluma uyarýsýný yapabildiði oranda yapýyor ve yapacaktýr. Hiç bir tezgah ve hesaplaþma organizasyonlarý bizi ilgilendimez. Kýbrýslýtürklerin içine düþtüðü esaret ve tükeniþi durdurmaktýr gailemiz. Ýcazeti de yalnýz kendi halkýmýzdan alýrýz. Toplumumuza söylediðimiz çok açýk olarak ortadadýr: Önünüzde bir kuyu var dikkat edin içine düþmeyin. Çünkü düþmemek elinizdedir. Gittiðimiz her yerde, görüþtüðümüz, konuþtuðumuz insanlardan, zincirlerin bu kez kýrýlacaðý yönünde sözler duyuyoruz. Ýnsanýmýzýn dediklerine kulak verin, hükümet bozulduydu, yenisi nasýl kurulacak, kimler bakan olacak, kabinede deðiþiklik olacak mý, bizi pek ilgilendirmez.. Bizim derdimiz ve kavgamýz eve ekmek götürme kavgasýdýr, çocuklarýmýzýn eðtimi ve geleceðidir... Koltuklara oturanlar bunca zamandýr bizleri düþünmedi, þimdi kapýmýzý aþýndýrmaya baþladýlar... Hayat devam ediyor, bu seçimler de geçecekgeriye kalacak olan bu süre içinde gördüklerimiz duyduklarýmýz olacak. Sakýn hiç kimse dürüstükten bahsetmesin gýrtlaklarýna kadar çirkefe gömüldüler. Biz örtülmeye çalýþýlan pisliklerin üzerindeki örtüyü kaldýrmaya çalýþýyoruz... Ýnsanýmýz kimin seçilip Ankara'dan talimat almaya hak kazandýðýna bakmýyor... Sessiz olsa da bir baþkaldýrý görmek istiyor artýk... Ýþte biz bu nedenle bir güç oluþturmaya çabalýyoruz. Bu gücü de Yasemin Hareketi'nde yoðunlaþtýrmak istiyoruz. Bir maþrapa su da sen dök!

14 14 26 Mart 2010 Cuma BULMACA Soldan Saða: 1-Bir malýn mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakký baþkasýna geçirme. Ýskambil oyununda "Birli". 2-Ýsyan eden. Bir iþi yerine getirmek için verilen söz. Bir nota. 3-Býrakma, vazgeçme. Bir yaz meyvesi. 4-Bir iþi yapmaya hazýr. Bulmaya çalýþma. 5-Ayný dinin içinde tasavvufa dayanan ve bazý ilkelerle birbirinden ayrýlan, Tanrýya ulaþma arzusuyla tutulan yollardan her biri. 6-Birine, görevi DÜN karþýlýðý olarak veya geçimi için her ay ödenen para, aylýk. Ýçine baþka bir sývý veya içki karýþtýrýlmamýþ içki. 7-Kýrmýzý. Bir gýda maddesi. Doðumdan ölüme kadar geçen süre, ömür. 8-Üstü, dövülmüþ fýstýk ve rendelenmiþ Hindistan cevizi gibi þeylerle bezenmiþ bir çeþit süt tatlýsý. Eski dilde "Giysi, giyecek". 9-Bir nota. Oruç tutulan ay. 10-Tavla oyununda "Bir" sayýsý. Bir kimsenin egemenliðini tanýma. Sodyum'un kýsaltmasý. 11-Diklenmek, kafa tutmak Dünün çözümü Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Ecegül Eczanesi: Þht. Ünal Kemal Sok. No:118 B Taþkýnköy Metropol Yolu Tel: Adahan Eczanesi: Gazeteci Kemal Aþýk Cad. No:17 K. Kaymaklý Otobüs Terminali Yolu-Royal Hotel Yaný Tel: Maðusa Ceren Eczanesi: Papatya Apt. No:2 Larnaka Yolu Anýt Çemberi 100 m ilerisi Tel: Girne Gündal Eczanesi: Ýskenderun Cad. Altýnör Apt. A Blok Zemin Kat No:2 Karakum Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Kendi istediðini yaptýrmakta direnmek. Bir emir. 2-Notada duraklama iþareti. "Üzülerek söylüyorum ki, ne yazýk ki..." anlamýnda kullanýlýr. 3-Bir araba markasý. Maddi veya manevi bir çýkar karþýlýðý anlaþma ile bir maçýn sonucunu deðiþtirme, danýþýk spor karþýlaþmasý yapma. 4-Ters okunuþu "Banka ve her türlü piyango ikramiyeleri için çekme, çekiliþ". 5-Baþa "G" konursa "Aðzýn içinde kolayca parçalanýp daðýlacak biçimde hazýrlanmýþ bir tür çörek" olur. Genellikle ünlü bir kimse için yaptýrýlan ve içinde o kimsenin mezarý bulunan yapý. 6-KKTC'nin resmi haber ajansý. Ýskambil oyununda "Birli". Lanetlenmiþ, melun. 7-Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. Bunama, bunaklýk. Sona "A" konursa "Bebek için hazýrlanan yiyeceklerin genel adý" olur. 8-Hekimlikte kullanýlan, çok uçucu, renksiz ve kendine özgü kokusu olan bir sývý. Ayak ve yumruk vuruþlarý üzerine kurulu Japon kökenli bir dövüþ yöntemi. 9-Üstüne öteberi koymak için bir dolabýn içine birbirine paralel olarak tutturulmuþ uzun tahta veya metal levha. Mecazi anlamda "Soysuz, dejenere". 10-Bilim adamý. Kalçayý örten, paltoya benzeyen üst giysisi. 11-Sýk sýk küçük, önemsiz kazalar yapan kimse. Ters okunuþu "Kuþlarda ve böceklerde uçmayý saðlayan organ". TV'DE BU AKÞAM Limasol T.K.B. Asbank Türk Bankasý Ltd. Universal Bank Þaþkýn Dedektif Türü: Yabancý Sinema KANALTÜRK / 19:45 Yönetmen:LES MAYFIELD Oyuncular: MARTIN LAWRENCE, LUKE WILSON, PETER GREENE, DAVE CHAPPELLE, GRAHAM BECKEL, NICOLE ARI PARKER Mücevher hýrsýzý Miles Logan (Martin Lawrence), 20 milyon deðerindeki mücevherleri çalýp, bir yere gömüyor. Ancak yakalanýyor ve bir süre hapiste yatýyor. Hapisten çýktýktan sonra mücevherlerini çýkarmak için gömdüðü yere gittiðinde oraya bir polis karakolunun inþa edildiðini görüyor. Mücevherleri ne pahasýna olursa olsun almaya kararlý olan Miles, kendini polis olarak tanýtýp, karakolda çalýþmaya baþlar. Yol Arkadaþým Bir Fil Türü: Yabancý Sinema CINE 5 / 21:00 Yönetmen: Howard Franklin Oyuncular: Bill Murray, Jerry Adler, Richard Alan Baker, Matthew McConaughey Jack Corcoran hayatýnýn en büyük sürprizi ile karþý karþýyadýr. Uzun zaman önce öldüðünü bildiði babasýndan çok büyük bir miras kalmýþtýr. Bu miras bir sirk fili olan Vera'dýr. Vera'nýn yaptýðý hasarlar ve Jack'in parasýzlýðý yetmezmiþ gibi kendilerini bir anda Sri Lanka'ya giden uçakta bulurlar. Koþ Türü: Yabancý Sinema CNBC-E / 22:00 Orijinal Adý: RUN Yönetmen: GEOFF BURROWES Oyuncularý: PATRICK DEMPSEY, KELLY PRESTON, KEN POGUE, ALAN C. PETERSON Romantik komedilerin aranýlan ismi haline gelen Patrick Dempsey'in henüz 25 yaþýndayken rol aldýðý Run, üst üste yaþanan yanlýþlýklar ve talihsizlikler sonucu hayatý pahasýna kaçmak zorunda olan bir hukuk öðrencisinin gerilim dolu öyküsünü anlatýyor. Dempsey'nin canlandýrdýðý Charlie, yarý zamanlý olarak çalýþtýðý oto tamircisinin sahibi tarafýndan bir Porsche'yi teslim etmek üzere Atlantic City'ye gönderiliyor. Ne var ki yolda zengin bir genç farz edildiði için baþýna gelmeyen kalmýyor. Gözünün önünde yanlýþlýkla hayatýný kaybeden mafya babasýnýn oðlu ise asýl felaketin fitilini ateþliyor. Sonra da þehrin en nüfuzlu adamýndan canýný kurtarmak için ölesiye bir kaçýþ düþüyor Charlie'nin kaderine. Eylül'de Bir Kaç Gün Türü: Yabancý Sinema TNT / 20:00 Orijinal Adý : A Few Days In September Yönetmen : Santiago Amigorena Oyuncular : Juliette Binoche, John Turturro, Sara Forestier, Tom Riley, Nick Nolte Juliette Binoche'un Fransýz bir gizli ajaný canlandýrdýðý film, Fransýz filmlerinden beklentilerimizi çok deðiþtirecek bir yapým. Aksiyon ve komplo teorileriyle dolu olan film Santiago Amigorena'nýn ilk yönetmenlik denemesi. Fransýz bir gizli ajan olan Irene, on yýla yakýn bir süredir CIA'de çalýþan arkadaþý Eliot'tan haber alamamýþtýr. Derken Eylül 2001'de Eliot'tan bir mektup gelir. Eliot, Irene'den, kýzý Orlando'yla Paris'te buluþabilmek için yardým istemektedir. Uzun zamandýr görmediði arkadaþýnýn bu isteðini reddedemeyen Irene, Orlando'yu yaþadýðý çiftlikten almaya gider ama Orlando babasýný görmeye hiç de hevesli gözükmemektedir, ancak Irene'nin ýsrarlarý sayesinde babasýyla buluþmayý kabul eder. FÝLÝPÝNLER SALLANDI Filipinler'de 6,2 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi. 30 saniye kadar devam eden depremde, can veya mal kaybýnýn olup olmadýðý belirlenemedi. ABD Jeolojik Ýnceleme Merkezi'nden yapýlan açýklamada, denizin 10 kilometre altýnda meydana gelen depremin merkez üssünün Filipinler'in baþkenti Manila'nýn güneyindeki Batangas kentinin 100 kilometre batýsý olduðu belirtildi. Baþkent Manila'da hissedilen, binalarýn 30 saniye kadar sallanmasýna yolaçan deprem nedeniyle can veya mal kaybý meydana gelip gelmediðine iliþkin henüz bir açýklamada bulunulmadý. KABARDÝNO- BALKARYA'DA MÝLÝTAN LÝDERÝ ÖLDÜRDÜ Kuzey Kafkasya'daki Kabardino-Balkarya Cumhuriyeti'nde bir militan liderinin öldürüldüðü bildirildi. Rusya Ýçiþleri Bakanlýðýndan Roman Þçekotin, Anzor Astemirov adlý militan liderinin dün Kabardino- Balkarya'nýn baþkenti Nalçik'te kendisini tutuklamak isteyen polisle girdiði çatýþmada öldüðünü söyledi. Astemirov, 2005 yýlýnda Nalçik'te Ýslamcý militanlarýn polis karakollarý ve devlet binalarýna düzenlediði saldýrýnýn elebaþýsý olarak suçlanýyor. 2005'in ekimindeki saldýrýda 95'i militan olmak üzere yaklaþýk 140 kiþi ölmüþtü PAKÝSTAN'DA 9 TALÝBAN MÝLÝTANI ÖLDÜRÜLDÜ Pakistan'ýn kuzeybatýsýnda Taliban militanlarýna karþý yürütülen operasyonda 9 teröristin öldürdüðü bildirildi. Pakistan ordusundan yapýlan açýklamada, Kuzey Veziristan'ýn Orakzai ve Kurram bölgelerinde teröristlerin ateþine güvenlik güçlerinin havadan ve topçu atýþýyla karþýlýk vermesi sonucu en az 9 Taliban militaný öldürüldü. Taliban militanlarýnýn bölgedeki kaçýþlarýnýn hýzlandýðý belirtilen açýklama, son 2 gün içinde 30'dan fazla teröristin öldüðü kaydedildi. Pakistan ordusu, geçen aralýk ayý ortalarýndan beri Kuzey Veziristan'da Taliban'a güçlerine karþý operasyonlar yürütüyor. 2 ABD ÞÝRKETÝ DAHA ÇÝN'DEN GÝDÝYOR ABD'nin Çin'e karþý savaþýnýn bir parçasý olarak görülen internet devi Google'ýn Çin'den çekilmesinin ardýnda da þimdi de diðer iki ABD'li internet þirketi, internet özgürlüðü sýnýrlamalarý ve sansürden dolayý çekildiðini açýkladý. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 26 Mart 2010 Cuma ENDÜSTRÝ MÜHENDÝSLERÝ ODASI BAÞKANI EKDAL Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (KTMMOB)'ye baðlý Endüstri Mühendisleri Odasý'nýn Baþkanlýðý'na yeniden Arcan Ekdal seçildi. Odadan yapýlan açýklamaya göre, odanýn 4. genel kurulunda Yönetim Kurulu üyeliklerine Nidai Kordal, Muzaffer Ekingen, Mustafa Göze ve Ahmet Yöney; yedek üyeliklerine Ahmet Asoðlu, Nihan Güneþ ve Ýbrahim Kerimel; denetleme kurulu üyeliklerine ise Seda Kuyucu Kordal ve Peren Ulaþ seçildi. Kýbrýs Türk Mühendis ve Mimar Odalarý Birliði (KTMMOB)'ye baðlý Endüstri Mühendisleri Odasý'nýn Baþkanlýðý'na yeniden Arcan Ekdal seçildi. CTP GÜZELYURT VE BOSTANCI'YI ZÝYARET ETTÝ Cumhuriyetçi Türk Partisi/Birleþik Güçler (CTP/BG) Genel Baþkaný Ferdi Sabit Soyer, önceki gün Güzelyurt ve Bostancý'yý ziyaret ederek vatandaþlarla sohbet etti. Parti basýn bürosundan verilen bilgiye göre, Soyer'e ziyaretinde CTP-BG Genel Sekreteri Kutlay Erk, Güzelyurt Ýlçe Baþkaný Vasfi Candan ve CTP-BG Güzelyurt milletvekilleri Fatma Ekenoðlu ile Mehmet Çaðlar eþlik etti. Güzelyurt'ta çarþýyý gezerek esnafla güncel konularda sohbet eden Soyer ve beraberindekiler, Kýbrýs Türk Narenciyeciler Birliði'ni de ziyaret ederek üreticilerin sorunlarýný dinledi. CTP-BG heyeti daha sonra Bostancý'ya giderek selden zarar gören insanlarla görüþerek yapýlan yardýmlar hakkýnda bilgi aldýktan sonra selde yýkýlan köprü ve dere yataklarýný gezerek yaþanan felaketin ardýndan alýnan önlemleri yerinde inceledi. BKP VE AKEL'ÝN DAYANIÞMA GECESÝ Birleþik Kýbrýs Partisi ve AKEL bugün Lefkoþa Hidden Garden'da "Barýþ ve Dayanýþma gecesi" düzenleyecek. BKP Basýn Bürosu'ndan verilen bilgiye göre, "iki toplumu yeniden yakýnlaþtýrma ve çözüm sürecine katký" amacýyla düzenlenecek geceye BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan ve AKEL Genel Sekreteri Andru Kipriyanu da katýlacak. Saat 19.00'da baþlayacak yemeðe, Kýbrýslý Türk ve Rum sendika ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile sanatçýlarýn da katýlacaðý kaydedildi. OSMAN ÖREK GÝRNE'DE DE ANILDI Eski Meclis Baþkaný ve baþbakanlardan Osman Örek, ölümünün 11'inci yýlýnda çeþitli etkinliklerle anýlýyor Merhum Örek, önceki gün Lefkoþa Mezarlýðý'nda düzenlenen törenin ardýndan gece de Girne Rocks Otel'de düzenlenen geceyle anýldý. Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat, Kurucu Cumhurbaþkaný Rauf Denktaþ, ve Baþbakan Derviþ Eroðlu'nu da bir araya getiren gecede Osman Örek'in kýzý Yeþim Örek Gümüþdað, babasýnýn kiþisel arþivinden derlediði yýllarý arasýndaki tarihi görüþmeleri içeren "Belgelerle KKTC'nin Tarihi Gerçekleri" adlý kitabý tanýttý. GAÜ'DE 3 FARKLI SAÐLIK KONFERANSI Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 25. yýlý etkinlikleri çerçevesinde bugün 3 farklý konferansa ev sahipliði yapacak. GAÜ'den yapýlan açýklamaya göre, Girne Amerikan Koleji (GAC) öðrencilerine yönelik düzenlenen "Aðýz ve Diþ Saðlýðý" konulu konferans saat 'da Karmi Kampüs Uluslararasý Kongre Salonu Spectrum Hall'da, "Cinsel Yolla Bulaþan Hastalýklar" konulu konferans ise 11.00'de Millenium Kompleks Senato Hall'da gerçekleþecek. GAÜ Dövüþ Kulübü'nün düzenlediði konferansta ise Psikolog Bihter Özbudak "Baðýmlýlýkla Mücadele" konusunda üniversite öðrencileriyle bilgi ve deneyimlerini paylaþacak. GAÜ Dövüþ Kulübü'nün sosyal sorumluluk projesi kapsamýnda düzenlediði konferans, saat 11.00'de GAÜ Karmi Kampüsü Uluslararasý Kongre Merkezi Spectrum Hall'da halka açýk olarak gerçekleþtirilecek. CTP: KKTC maliyesi zorda Cumhuriyetçi Türk Partisi Birleþik Güçler (CTP-BG), "Derviþ Eroðlu baþkanlýðýndaki hükümetin, mali yükümlülüklerini yerine getirmediði için ülke maliyesinin zor bir dönemden geçtiðini" ileri sürdü. CTP-BG Merkez Yönetim Kurulu'ndan yapýlan açýklamada, hükümetin her söylediðinin tersini yaparak piyasalarda güvensizlik oluþturduðu iddia edildi. Maliye Bakanýnýn sürekli "her þey yolundadýr, gelirler artmaktadýr" demesine raðmen gerçeklerin bunun tam tersini iþaret ettiði savunulan açýklamada, "hesap dýþý ödemelerle seçim ekonomisi uygulayan hükümetin, maliyeyi taahhütlerini yerine getiremez hale getirdiði" öne sürüldü. "Türkiye'nin bu yýl daha çok yaptýðý yardýma, krize raðmen, maaþlarýn ödenebilmesi için daha eli açýk davranmasýna karþýn, maliye zor durumdadýr" iddiasýnda bulunulan açýklamada, KKTC Göçmenler Derneði Eroðlu'na destek belirtti Baþbakan Derviþ Eroðlu, Gönül Uygun baþkanlýðýndaki KKTC Göçmenler Derneði heyetini kabul etti. Görüþmede KKTC Göçmenler Derneði Eroðlu'na Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için destek belirtti. Dernek Baþkaný Gönül Uygun, 1992 yýlýnda kurulan derneðin, "esas göçmenler derneði" olduðunu kaydetti. Eroðlu'nun "saðda oluþturulan milli ittifakýn Eroðlu'na bir destek de Malatyalýlardan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaþkaný Adayý, UBP Genel Baþkaný Baþbakan Derviþ Eroðlu'nu dün ayrý ayrý ziyaret eden Malatyalýlar Kültür Derneði ile Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkarlar Birliði, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için Eroðlu'na destek belirtti. Baþbakan, bdün ilk olarak Malatyalýlar Kültür Derneði'ni kabul etti. KKTC Malatyalýlar Kültür Derneði Baþkaný Bayram Özel, Eroðlu'na destek için geldiklerini belirterek, dik duruþunu ve milli konulardaki devamlýlýðýný övdü. Özel'in Baþbakana sunduðu "Organik Malatya Kayýsýsý", görüþmenin sonunda Eroðlu tarafýndan basýna daðýttýrýldý. hükümetin, devlet gelirlerini artýrmaya, ekonomiyi geliþtirmeye kafa yoracaðýna baþka iþlerin peþine düþtüðü savunuldu. CTP-BG MYK açýklamasýnda, "Maliye'nin S.O.S. verdiði gerçeði, maaþlarýn geç ödenmesi, belediye katkýlarýný yapýlmasýnda yaþanan güçlükler ýþýðýnda, herkes tarafýndan görülmüþtür. Maliye Bakaný ve Sayýn Eroðlu, kendi þovlarý için kendi kendilerini yýlýn devlet adamý -yýlýn bakaný ilan ettirmenin peþinde hesapsýz harcamalar yapmýþtýr. Hükümetin seçim yasaklarý öncesi bazý kurum kuruluþlara ve yüzlerce kiþiye yaptýðý açýktan ödeme bugünkü durumu yaratmýþtýr" görüþleri ileri sürüldü. "Hükümetin baský, tehdit ve korkutmacalarýnýn ekonomik kurallar üzerinde etkili olamadýðý, beceriksizliklerini örtmediði" savunulan açýklamada, hükümetin hiçbir ekonomik öngörü, program ve projesi olmadýðý ve ekonominin de, maliyenin de zordan çýkmayacaðý öne sürüldü. yani halkýn adayý olduðunu" belirterek destek verdiklerini söyleyen, bir buket çiçek takdim eden Uygun, "Kýbrýs Türklerinin geleceðinin temini bayraða ve topraða sahip çýkmasý" talebiyle Eroðlu'na toprak ve bayrak da armaðan etti. Uygun, müzakere masasýnda göçmenler için "yerleþikler" þeklinde ifadelerin kullanýlmamasý gerektiðini de kaydetti. GÜZELYURT ESNAFI Baþbakan'ýn dünkü ikinci kabulü ise Güzelyurt Esnaf ve Zanaatkarlar Birliði yetkilileri oldu. Birlik baþkaný Ulus Ese, Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için Eroðlu'na desteðini belirterek, geçmiþ dönemdeki iktidarýn Güzelyurt'u "Kýbrýs müzakereleri masasýna meze yaptýðýný savundu. Güzelyurt'un tekrar göç yaþamak istemediðini vurgulayan Ese, Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'a yönelik eleþtirilerde bulundu. Güzelyurt esnafýnýn geçmiþ iktidar döneminin "enkazýyla" yaþadýðýný öne süren Ese, "Baþbakan Derviþ Eroðlu'nun deðerini o dönemde çok daha iyi anladýklarýný" kaydetti. Ese, görüþmenin sonunda Baþbakan'a çiçek sunarak Güzelyurt çarþýsýnýn arkasýnda olduðunu savundu. 15 TEKZÝP Afrika Gazetesi Sn. Þener Levent Genel Yayýn Yönetmeni Fasýl 79 Basýn Yasasý'nýn 24/1 gereði cevap ve düzeltme hakkýmýn yayýnlanmasýný talep ederim. Afrika Gazetesi'nde 25 Mart 2010 tarihinde 10. sayfasýnda "Cumhurbaþkanlýðý'nda ad çekimi yapýldý" baþlýklý haberi için düzeltme... Ýlgili haberde yayýnlanan ben Canan Onurer'in fotoðrafý altýnda yazýlan yazýnýn yanlýþlýðý üzerine: Ýlgili ad çekme iþleminde çalýþmakta olduðum Kýbrýs Genç TV'nin bir muhabiri olarak ilgili haberi takip için gönderildiðim sýrada cumhurbaþkanlýðý adaylarý için yapýlan "Oy Pusulalarýndaki Yeri" belirleyecek olan sayýlarýn çekiminde Baðýmsýz Aday Zeki Beþiktepeli'nin bu ad çekme iþleminde orda olamamasý üzerine Yüksek Seçim Kurulu Baþkaný Nevvar Nolan'ýn ricasý üzerine kura çektim. Baðýmsýz Aday Zeki Beþiktepeli Ýle herhangi bir baðým olmamasýna raðmen Afrika Gazetesi'nin 25 Mart 2010 tarihindeki 10. sayfasýndaki haberinde fotoðrafým yayýnlanarak altýna "Zeki Beþiktepeli için çekimi Canan Onurer yaptý" denmesi yanlýþtýr.. Benim bu ad çekimi ile ilgili tek baðým orada baðlý olduðum kurum olan Genç TV muhabiri olarak haber takibi yapýyor oluþumdur. Afrika Gazetesi'nden yanlýþ anlaþýlmaya sebebiyet verecek olan bu haberin yasal haklarým saklý kalmak koþulu ile düzeltilmesini talep ediyorum. Saygýlarýmla Canan Onurer KGP, SEÇÝMLERDE TALAT'I DESTEKLEYECEK Kýbrýslý Gençlik Platformu (KGP), Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde "çözüm vizyonunun devamý için" baðýmsýz aday Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat'a açýk ve aktif destek verme kararý aldýklarýný açýkladý. Kýbrýslý Gençlik Platformu Baþkaný Emrah Gunen yaptýðý yazýlý açýklamada, "Kýbrýslýlarýn kendi kendini yönetebileceði tek yönetim þekli olan iki toplumlu, iki bölgeli federal çözüm ve sol güçlerin birlikteliði" için çalýþmalarýný sürdürdüklerini belirterek, "18 Nisan tarihinde yapýlacak KKTC Cumhurbaþkanlýðý seçim sürecinde gelinen noktanýn öneminin farkýndayýz" dedi. Gunen, Kýbrýs'ta çözüm vizyonunun sürekliliðinin 23 Mayýs - 1 Temmuz antlaþmalarýna baðlý kalarak devam etmesinin önemli olduðunu da belirtti. 80 BÝN TL'LÝK YARDIM KANLI'YA VERÝLDÝ Ülkede yaþanan iki ayrý sel felaketinin yaralarýný sarabilmek amacýyla baþlatýlan kampanyalardan biri daha sonuçlandý. KKTC Türk Kýzýlay Derneði ve BRTK iþbirliðinde KKTC Turkcell ile Telsim katkýlarýyla sel felaket zedeleri için SMS yoluyla baþlatýlan kampanya sonucunda toplam 80 bin 686 Türk Lirasý 38 Kuruþ toplandý. KKTC Türk Kýzýlay Derneði Baþkaný Iþýlay Arkan, yardým çekini dün Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Özer Kanlý'ya takdim etti. KEMA'NIN KOMPOZÝSYON YARIÞMASI ÖDÜL TÖRENÝ YAPILDI Kýbrýs Erozyonla Mücadele Vakfý (KEMA) tarafýndan düzenlenen "Küresel Isýnmanýn Önlenmesi için Ne yapýlmalýdýr" konulu kompozisyon yarýþmasýnda dereceye girenlere törenle ödülleri verildi. Öðrencileri çevre konularýnda bilinçlendirmek amacýyla geleneksel hale getirilen ve bu yýl 5'incisi yapýlan yarýþmanýn ödül töreni, Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst ile Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu'nun da katýlýmýyla Atleks Sanverler Ortaokulu'nda yapýldý. Yayýncý Belgin Demirel, Orman Mühendisi Ali Arensavaþ, Tarým Mühendisi Emine Solyalý, Bahçe Mimarý Gülizar Eroðlu, Ýlkokul Öðretmeni-Sair Þirin Zaferyýldýz ve Edebiyat Öðretmeni Pýnar Say'dan oluþan jürinin ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde ödül almaya layýk görüldüðü toplam 9 öðrenciye ödüllerinin verildiði törende küresel ýsýnmayla ilgili video gösterisi de yapýldý.

16

17

18 18 26 Mart 2010 Cuma

19 26 Mart 2010 Cuma 19 Triatlon Federasyonu Baþkaný Pembe Abohorlu memnunluk ifade etti Triatlonda deneyim kazanýldý Limasol'da düzenlenen Audi Sporting Club "Cytanet" Turnuvasý'nda final oynayan Suzan Pakan ikinci oldu Suzan finalde kaybetti n 14 yaþ kýzlar kategorisinde mücadele eden Suzan Pakan finalde Martina Tsioupota ile yaptýðý karþýlaþmayý 2-0 kaybetti Güney Kýbrýs Tenis Federasyonu tarafýndan düzenlenen ve 8-28 Mart tarihleri arasýnda Limasol'da yer alan Audi Sporting Club "Cytanet" Turnuvasý'nda 14 yaþ kýzlar kategorisinde final karþýlaþmasýna çýkan baþarýlý raketlerimizden Suzan Pakan karþýlaþmayý kaybederek ikinci oldu. Yaklaþýk bir haftadan beridir hasta olan ve final maçýnda da yüksek ateþle oynayan Suzan rakibi Martina Tsioupota karþýsýnda ilk seti zorlu bir mücadele sonunda 7-5 kaybettikten sonra ikinci sette oldukça halsiz düþtü ve ikinci seti de 6-0 kaybederek turnuvada ikinciliði elde etti. MELÝ EMLAK SATILIK 1- Hamitköy de Türk koçanlý 2+1 apt. dairesi 35 bin Stg 2- Lefkoþa hastane yanýnda Türk koçanlý apt. dairesi 65 bin Stg. 3- Ortaköy de Türk koçanlý apt. dairesi 70 bin Stg. 4- Kaymaklý þehit arsasýnda 3+1 zemin üzeri apt. dairesi 50 bin Stg. 5- Girne de 2 yatak odalý Türk koçanlý sýfýr apt. daireleri 45 bin Stg. 6- Hamitköy anayol üzerinde Türk koçanlý 1 evl ayakkare arsa, 60 bin Stg Kýbrýs Türk Triatlon Federasyonu'nun, Lapta Belediyesi'nin katkýlarýyla Roots Holiday Direktörü Ýsmail Çetin'in giriþimleri ile düzenlediði triatlon yarýþýnýn yankýlarý devam ediyor. KKTC Triatlon Federasyonu Baþkaný Pembe Abohorlu, "Sporcularýmýz için deneyim oldu" dedi. Hazýrlýk kampý için ülkemizde bulunan Alman Milli Triatletlerinin de katýldýðý yarýþ, Lapta Ýncirli Plajý'ndan baþladý. 500 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koþudan oluþan yarýþta ilk üç dereceyi, hazýrlýk kampý için ülkemizde kamp yapmakta olan Alman triatletlerin elde etmesi sürpriz olmadý. 6'sý Alman, 18 sporcunun mücadele ettiði yarýþma, yüzme-bisiklet-koþu veya Yüzmebisiklet-yüzme þeklinde gerçekleþti. 3 sporcu yarýþmada sadece bisiklet-koþu þeklinde yarýþtý. Deneyim Oldu Her alanda olduðu gibi sporda da ambargolarla karþý karþýya olduðumuzu anýmsatan KKTC Triatlon Federasyonu Baþkaný Pembe Abohorlu, "Ferdi olarak katýlýyor olsalar da, sporcularýmýz uluslar arasý yarýþmalara hasretler. Bu nedenle, Alman triatletlerin katýlýmlarýyla gerçekleþen bu yarýþma, sporcularýmýz için büyük bir deneyim oldu" þeklinde konuþtu. Elektrikçi'ye Kutlama Abohorlu, Almanya Triatlon Milli Takýmý sporcularýn da katýldýðý yarýþmada, 4'ncü gelerek en iyi dereceyi elde eden genç sporcumuz Kemal Elektrikçi'yi de kutladý. TÜRKMENÝSTANLI BAKICI ARANIYOR Ev iþlerinden ve çocuk bakýcýlýðýndan anlayan Türkmenistanlý bir bayana full time ihtiyaç vardýr. (Yatýlý) Tel: Ödül Töreni Yarýþ sonrasý düzenlenen törende, yarýþý tamamlayan tüm Katýlýmcýlara katýlým madalyasý hatýra madalyalarýný Triatlon federasyonu Baþkaný Pembe Abohorlu ve Lapta Belediyesi Tensilcisi Ahmet Tayarreci Kiralýk ev aranýyor Yeniboðaziçi nde müstakil ev aranýyor. Öðretmen için... Tel: verirken; 12 kez Demir Adam olan Alman sporcu Jurgen Hilberath de sporcularýmýza hatýra hediyeleri verdi. KAYIP KÝMLÝK Askeri kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Mu. Er Emre Kayar TC kimlik No: TERCÜME YAPILIR Türkçe'den Ýngilizce ve Almanca'ya... Almanca ve Ýngilizce'den Türkçe'ye tercüme yapýlýr. Tel:

20 Emre derbiye yetiþtirilmeye çalýþýlýyor Manisaspor maçýnda sakatlanan Fenerbahçe futbolcusu Emre, dünkü antrenmana katýlmayýp, tesislerde tedavi oldu. Sol arka adalesinde birinci derece yýrtýk olan Emre'nin Galatasaray maçýna kadar yetiþtirilmeye çalýþýlacaðý ifade edildi. Türkmenköy Mertdin ile hiç yenilmedi (Necati Özsoy) Fly Oil Birinci Futbol Ligi'nde play out hattýndan kurtulmaya çalýþan Türkmenköy Muharrem Mertdin yönetiminde yakaladýðý istikrarlý çýkýþa devam ediyor. 20. hafta karþýlaþmalarýnda Türkmenköy play-out sýnýrýnda ayni puanlý rakibi Ozanköy'ü konuk edecek. Ligin baþlarýnda zirve mücadelesi veren ancak ilerleyen süreçte kötü sonuçlar alarak alt sýralara düþen Ozanköy'de þimdi puan arayýþlarý baþladý. Play-out hattýna düþmemek için mücadele eden Ozanköy Pazar günü karþýlaþacaðý Türkmenköy karþýsýnda puan kaybederse bu kategorinin içerisinde yer alacak. Ozanköy ile ayni puanlý Türkmenköy de son 4 hafta hiç maðlup olmadan tehlikeli bölgeden kurtulmaya çalýþýyor. Türkmenköy Mertdin ile çýkýþ yakaladý Mesarya bölgesi takýmý Türkmenköy'de bu sezon yaþanan sýk sýk antrenör deðiþiklikleri takýmým alt sýralara düþürdü. Son olarak Muharrem Mertdin'in göreve gelmesi ile takýmda bir çýkýþ baþladý. Federasyon Kupasýn'da da son 4 e kalmayý baþaran Türkmenköy Muharrem Mertdin yönetiminde çeyrek finalde Cihangir'i de elemeyi baþarmýþtý. Hem kupada hem ligde yola devam Türkmenköy'de Muharrem Mertdin'in göreve gelmesi ile takým hiç puan kaybetmedi. Önce Gençlik Gücü karþýsýnda alýnan 4-0'lýk galibiyeti ardýndan bölge takýmý Cihangir'i 2-0 maðlup etmek Türkmenköy'de moralleri yükseltti. Son olarak zorlu Esentepe deplasmanýnda 1-1'lik eþitlik de takýmýn maðlup olmamasý ile baþarýlý bir sonuç olarak deðerlendirildi. Filenin sultanlarý Yakýn Doðu n Yakýn Doðu Üniversitesi play-off serisinin ikinci ayaðýnda rakibi DAÜ'yü 3-0 yenerek seride durumu 3-0 yaptý ve þampiyonluðunu ilan etti Maðusa'da oynanan büyük bayanlar play-off final serisi ikinci maçýnda rakibi Doðu Akdeniz Üniversitesi'ni 3-0 maðlup eden Yakýn Doðu Üniversitesi bayanlarý seride durumu 3-0 yaparak sezonu büyük bayanlar lig þampiyonluðuna ulaþtý. Karþýlaþmanýn genelinde rakibine oranla daha üstün olan YDÜ elde ettiði bu þampiyonlukla geçen yýl elde ettiði þampiyon ünvanýný bu yýl da korumuþ oldu. Müsabakadan sonra düzenlenen ödül töreninde Þampiyon YDÜ'ye ödüllerini Voleybol Federasyonu Baþkaný Enver Kaya takdim verirken, ikinci olan DAÜ'ye ödüllerini Voleybol Federasyonu Asbaþkaný Hasan Zabitoðlu verdi. YDÜ: 3 - DAÜ: 0 YER: Lala Mustafa Paþa Spor Sarayý HAKEMLER: Zafer Cahit, Sedat Kýlýç YDÜ: Melis, Ýnci, Þebnem, Çiðdem, Þengül, Ceylan, Çise DAÜ: Melis, Aslý, Bahar, Ýsmet, Rebecca, Elif Ozanköy zirveden düþtü Ligde kötü sonuçlar alan Ozanköy her geçen hafta alt sýralara doðru düþüþe geçti. Ýlk olarak zorlu Gönyeli maçýný 3-0 kaybeden Ozanköy bir hafta sonra Tatlýsu karþýsýnda atýlan tek golle 3 puan aldý ve moral buldu. Ancak daha sonra önce Bostancý Baðcýl'dan 1-0 daha sonra da Türk Ocaðý karþýsýnda 4-0 gibi alýnan farklý maðlubiyet moralleri bozdu. Türkmenköy saha avantajýný kullanacak Pazar günü Türkmenköy kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceði Ozanköy karþýsýnda yine galibiyet hedefliyor. Ancak rakip Ozanköy de bu maçý kaybetmesi durumunda play-out hattýna girecek. Dolayýsý ile iki takým için de maçýn önemi çok büyük. Masa tenisinde Ýstanbul þampiyon LAÜ Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Masa Tenisi Süper Lig finalinde final karþýlaþmalarýnýn ardýndan Fenerbahçe'yi 4-2 yenen Ýstanbul Büyük Þehir Belediye Spor seride durumu 3-1 yaparak sezonu erkekler þampiyonluðuna ulaþtý. Önceki akþam oynanan finalin ilk ayaðýnda Fenerbahçe'yi 4-3 yenerek seride durumu 2-1'e getiren Ýstanbul Büyük Þehir Belediyesi dün oynanan karþýlaþmalarda 2-1 geriye düþmesine raðmen karþýlaþmayý 4-2 kazanmasýný bildi. Bayanlar Türkiye Masa Tenisi Süper Lig finalinde önceki akþam oynanan karþýlaþmada rakibi Kaðýtspor'ý 4-1 yenen Fenerbahçe bayanlarý seride durumu 2-0 yaparak sezonu Bayanlar Türkiye Masa Tenisi Süper Lig þampiyonluðunu ilan etmiþti. Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi sezonunda bayanlarda þampiyon olan Fenerbahçe'ye ve erkeklerde þampiyon olan Ýstanbul Büyük Þehir Belediye Spor'a kupalarýný KKTC Cumhurbaþkaný Mehmet Ali Talat verdi. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör Ali Osman TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: Þener LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Nisan 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3408 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DARKOT ÝLE BÝGE ALTIOK'UN Basýna belge sýzdýran Ýhtiyat Sandýðý çalýþanlarýna çok öfkelenen Özay Andýç, "Çalýþanlarýn da yedi garnýný" demiþ... Çalýþanlarý hemen korumaya alýn' 'Garýnlar' saðlam kalsýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, "Bugüne kadar çok rüþvet verdim" dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet

gazetemizi ziyaret eden müteahhit Ayhan Arýklý, Bugüne kadar çok rüþvet verdim dedi ve kimsenin rüþvet vermeden iþ 100 bin TL rüþvet Türkiye doðalgaz ve petrol konusunda atýp tuttu, ama savurduðu tehditlerin dozu giderek düþtü... Lafla peynir gemisi yürümez... Savaþ gemisi hiç yürümez... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Eylül 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Eylül 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3930 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÇOCUKLARIN EMÝRERLÝÐÝ... 'Sahte belge' olayýný kýsa sürede aydýnlattýðý için Ýrsen Küçük polise teþekkür etti. Biz teþekkür heveslisi falan deðiliz... Ama herþeyden önce 'Afrika'ya teþekkür etmesi gerekmez miydi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4474 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KENDÝLERÝ DE ÝNANMADILAR Dün nefesini tutup Tayyip Erdoðan'ý çýplak görmeyi bekleyen Türkiye halký, KKTC'deki tavuk tecavüzcüsünün videosunu karþýsýnda buldu!.. Hocanýn bedduasý Erdoðan'ý deðil, lokantayý tuttu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Bir usulsüz ihale daha

Bir usulsüz ihale daha Ýrsen Küçük dünkü UBP Parti Meclisi nde çok hassas bir noktaya parmak bastý... Makamlar babamýzdan kalmadý dedi. Haklý... Bu miras her zaman babadan kalmaz, amcadan da kalýr! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4083 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT TAVUK VE YUMURTA MESELESÝ Diþe diþ, göze göz, kana kan, kulaða kulak... Parmaða parmak, ayaða ayak, kola kol... Þeriat derler buna, þeriat... Söyle be Egemen efendi onlara... Limana liman!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4853 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Tam da seçimlerin arifesinde Halil Ýbrahim Akça'nýn yerine Baðdat Büyükelçisi Derya Kanbay atandý... Derya Bey bilir herhalde... Yanlýþ hesap her zaman Baðdat'a varmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý!

kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! Önce maaþlar kýsaldý, sonra günler kýsaldý, aðaçlar kýsaldý, akýllar kýsaldý, saçlar kýsaldý, istihdamlar kýsaldý... Galiba kýsalmayan yalnýz yediðimiz kazýklar kaldý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 18 Aðustos 2013 Pazar YIL: 12 SAYI: 4255 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Yangýn Türkiye öksürse biz sadece nezle oluruz, ama güney yanarsa biz de yanarýz... Kuzey yanarsa güney de yanar... Aslolan da iþte budur. Kader mahkumlarý gibi biz birbirimize baðlýyýz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Ocak 2015 Çarþamba YIL: 14 SAYI: 4781 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Müteahhitlere de Alman Nazilerinin 1943'te Yunanistan'ý iþgal ettikleri zaman, Yunan Bankasý'ndan bugünün parasýyla 11 milyar Euro çaldýklarý saptandý. Syriza sayesinde Yunanistan þimdi alacaklý da çýktý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı