KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 31 EKÝM 2008 CUMA HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý Karaca Ahmet Derneði nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Baþkaný Muharrem Ercan KaracaAhmet Sultan` ýn Yaþamý Karacaahmet Sultan hakkýnda bir kýsým yazar ve araþtýrmacý, birbirinden farklý bilgiler vermektedir. Yazar Aysel Okan, Karacaahmet Sultan `ýn Arabistan`dan geldiðini ifade ederken pek çok araþtýrmacý da Horasan`dan geldiðini ve bir Türkmen Bey`inin oðlu olduðunu belirtilmektedir. Doðrusuda budur. Çünkü Karacaahmet Sultan tam bir Türkmen asilzadesi ve Alp Eren `dir. Karacaahmet Sultan, Anadolu Selçuklu Devleti`nde daðýlýþ döneminde Hristiyan misyonerlerin Ege Bölgesi`ndeki propagandalarýna karþý çýkan Hacý Bektaþi Veli ve Alp Erenler ile birlikte Manisa-Akhisar-Aydýn ve Afyon dolaylarýnda baþarýlý çalýþmalarda bulunmuþtur. Bursa`dan Üsküdar`a kadar olan yerlerin alýndýðý yýllarda (M. 1329), önce Merdivenköy `de biraz kaldýktan sonra >>4 DE Vaiz, Ertaþ'ý münafýk ilan etti! Halk ozaný Neþet Ertaþ, konserinde Oynayanlarýn günahý dökülür, melek gibi olurlar deyince Kaman vaizi Müslümanlar dan özür dilemesini istedi Ünlü halk ozaný Neþet Ertaþ, Kaman Vaizi nin hedefi oldu. Vaiz Rýza Korkmazgöz, münafýklýkla suçladýðý Ertaþ tan, Allah a iftira ettiði için Müslümanlar dan özür dilemesini istedi. Korkmazgöz, Ertaþ a 19 Ekim de Kaman da verdiði konserde, >>6 DA KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi Hacýbektaþ da düzenlenen törenle açýldý. Hacýbektaþ dan vatandaþlarýn yanýsýra Ýstanbuldan gelen dernek üyelerinin yoðun katýlýmý ile KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþýna Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa Eldivan, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu ve meclis üyeleri, Ýlçe Milli Eðitm Müdürü Kemal Ersoy, Eðitm-Sen Þube Baþkaný Ali Kaim, Eski belediye baþkaný,nafiz Ünlüyurt ve Mustafa Özcivan, Sulucakarahöyük Gazetesi Sahibi Naci Özçelik katýldýlar. Açýlýþ töreninde Karaca Ahmet Derneði nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Baþkaný Muharrem Ercan yapmýþ olduðu konuþmasýnda Atatürk ün devrimci yolu gösterdiðini, laik Cumhuriyeti kurduðunu belirterek Cumhuriyete sahip çýkmak görevi ile karþý karþýya kaldýklarýný belirtti. Haber: Aydýn Þimþek >>3 DE Dayanýþma için konser Hacýbektaþ Lisesi Felsefe Sýnýfý nýn modernizasyonu doðrultusunda dayanýþmaya örnek þekilde modernize ediliyor. Edinilen bilgilere göre sýnýfýn yenilenmesi doðrultusunda ihtiyaç duyulan bilgisayar ve projeksiyon makinesi yardýmsever vatandaþlar tarafýndan baðýþ yapýlarak karþýlandý. Haber: Aydýn Þimþek >>6 DA Saðlýk Hakký ve hasta hakký için açýklama Saðlýk Hakký ve Hasta Haklari Derneði Baþkaný Fadýl Gezen yapmýþ olduðu basýn açýklasýyla Beþ yýlý aþkýn süredir uygulamaya konulan saðlýkta dönüþüm programý na raðmen bu ülkenin insanýnýn saðlýðý ne durumda, saðlýk kurumlarý ne durumda, saðlýk hizmeti ne durumda olduðuna birlikte bakalým diyerek saðlýkta dönüþüm programý ný eleþtirdi. Saðlýk Hakký ve Hasta Haklari Derneði Baþkaný Fadýl Gezen açýklamsýnda þu görüþlere yer verdi: >>2 DE Bir baþka belediyecilik mümkün mü? Nevþehir'in Ürgüp ilçesine baðlý Mustafapaþa Belde Belediye Baþkaný Mustafa Özer, ev sahibi olmak isteyen ve maddi durumu iyi olmayan yeni evli gençlere ücretsiz arsa tahsisi yaptýklarýný söyledi. Hamsiler sýcak hava yüzünden Türk sularýna gelmeyince fiyatý da yükseliyor. Köþa Yazýsý >>2 DE Kiracýya 2 kötü haber! Elden kira dönemi bitiyor. Bankalarda havale ücreti ödemek zorunda kalacak kiracýya bir kötü haber de Yargýtay'dan geldi. >>7 DE Yeni evlilerin evi belediyeden Hamsi neden ucuzlamýyor? >>7 DE Giresun Balýkçýlar Kooperatifi Baþkaný Yýlmaz Necipoðlu, Karadeniz de avlanan hamsinin geçen yýldan kaldýðýný ve onun avýnýn da bitmek üzere olduðunu söyledi. Kýrþehir'de kuraklýða baðlý olarak yaþanan yem sýkýntýsýnýn, kurbanlýk fiyatlarýnda artýþa neden olacaðý bildirildi. Yüksel Iþýk(*) >>7 DE Kurbanlýklarda fiyat artýþý bekleniyor Kýrþehir Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Habip Soytek, yem maliyetlerinin yükselmesi ile birlikte kurbanlýk hayvan fiyatlarýnda da artýþ gösterebileceðini söyledi. Yaþanan kuraklýk nedeniyle sezonda >>6 DA

2 2 31 EKÝM 2008 CUMA Yüksel Iþýk(*) Bir baþka belediyecilik mümkün mü? Saðlýk Hakký ve hasta hakký için açýklama Türkiye, bir yanýyla Kürt sorununun yakýcýlýðýyla meþgul oluyor; diðer yandan da yerel seçimlere hazýrlanýyor. Baþbakan ýn Aktütün tartýþmalarý dolayýsýyla tarafýný belirlemesinin ardýndan Diyarbakýr a gitmesi, zihninin, memleket meselelerinden çok, 2009 Mart yerel seçimleriyle meþgul olduðunu gösteriyor. Kürtlerin Baþbakan ý karþýlama yöntemleri de gösteriyor ki, herkes, yalnýzca ve sadece yerel seçimleri düþünüyor. Mart 2009 da yapýlacak olan yerel seçimlere kilitlenen Türkiye de, partiler, bir yandan tanýnmýþ simalarý aday yapmak için çalýþýrlarken, öte yandan birer kapitalist iþletmeye dönüþtürülen kentlerde oluþan rantlarý nasýl istenilen noktaya kanalize edeceklerinin hesabýný yaptýklarý anlaþýlýyor. Esasen kent yöneticileri, aralarýndaki nüanslarý görmezden gelirsek, iki grupta toplanabilir. Bunlardan birinci grubu, son 25 yýldýr kentlerimizi bir iþletme gibi yönetenler oluþturuyor. Kenti bir iþletme gibi yönetenler, ayný zamanda, ideolojik hegemonya araçlarýný da kullanarak, kentliyi kentten tecrit etmeyi; kentlerde artan yoksullaþmayý, kentlinin vicdan sorunuyla sýnýrlandýran bir hegemonik dili kullanmayý tercih etmiþ bulunuyorlar. Oysa kentler bir iþletme deðil, bir yaþam alanýdýr ve her kentli, yaþadýðý kentin biraz da sahibidir. Buradan ikinci grup kent yönetici tipolojisine geçebiliriz. Ýkinci grup, kentin sahiplerinin kentli olduðunun bilincinde davranan sýnýrlý sayýda baþkandan oluþuyor. Dikili Belediye Baþkaný Osman Özgüven örneðinde olduðu gibi bu tip baþkanlarýn kentlinin lehine uygulamalarý, tuhaf bir biçimde soruþturmaya konu ediliyor. Egemen ideoloji, kentin kentlinin olduðu gerçeðini unutmayan ve kentin olanaklarýný kentlinin hizmetine sunmakta ýsrar edenleri suçluymuþ gibi göstermekte hiçbir beis görmüyor. Kentsel dönüþüm mü rantsal dönüþüm mü? Son yýllarda belediye denince, akla yolsuzluklar geliyor. Ýster muhafazakar sað politikacýlar isterse de merkez sol baþkanlar tarafýndan yönetilsin, yolsuzluk kavramý, hemen her yerde karþýmýza çýkýyor. Nitekim Baþbakan Erdoðan, partili belediye baþkanlarýna hitaben yaptýðý konuþmada, adý yolsuzluða bulaþan baþkanlarý yeniden aday göstermeyeceðiz diyebiliyor. Güya olumsuzlanan bu durumun bir sonraki dönemde tekrar edilmeyeceðinin hiçbir güvencesinin olmadýðýný biliyoruz. Kentsel dönüþüm projeleri olarak lanse edilen kent alanlarýnýn, Silivri, Gaziantep, Ankara- Dikmen Vadisi gibi örneklerde nasýl parasal gücü elinde bulunduranlar için yeni rant kapýsý haline dönüþtürüldüðü de biliniyor. Hiç kimse, kentsel dönüþüm projelerinin, esasen, söz konusu alanýn iyileþtirilmesine dönük ve hak sahiplerinin ortak rýzasý alýnarak, gerçekleþtirilmesi gerektiði gerçeðini hatýrlamak istemiyor. Bu arada kentsel dönüþüm projeleri, boðazýmýzda düðümlenen çýðlýklarýn yankýsý duyulmadan, fevkalada müsaadeye mazhar þahsiyetler için yeni rant kapýsýna dönüþüyor Kentlerimizi yönetecek adayý belirleme yetkisini elinde bulunduran partilerin, kentlerimizi yok eden bu rantçý politik açýlýmlarý tartýþmaya yanaþmadýðý gibi, hala ünü kendinden menkul parlak isimlerin peþinden gittikleri görülüyor. Parlak isimlerin parlaklýðýnýn, kenti yönetmek için yeterince güvence oluþturduðuna mý inanýyorlar; yoksa demokratik ortak aklýn yaratýlmasýný sahici mi bulmuyorlar; pek bilinmiyor. Bilinen, her parti, halkýn karþýsýna geçip, bize güvenin diyor. Kime niçin güveneceðimiz konusuysa bilinmezliðini koruyor. Bu güvenmenin ölçüsü ne olacak? Kentli yaþadýðý kent yönetimine katýlabilecek mi; katýlacaksa bunun yöntemleri ne olacak? Kenti yönetenler, yönetme süreçlerini þeffaflaþtýrmaktan niçin kaçýnýyorlar? Hesap verebilme, çaðýmýzýn yönetsel süreçlerinin önemli bir aþamasý mý? Bütün bu sorularý tartýþmadan ve bu sorulara cevap vermeden, kent halkýnýn oylarýyla kentin baþýna getirdiðimiz þahsiyetlerin iyi mi, kötü mü olduðuna nasýl karar vereceðiz? Belediyelerin üretip, kendi maliyetinden daha fazla reklam yaparak, tanýtmaya çalýþtýklarý bir hizmetin halkýn ihtiyacý olup olmadýðý nasýl belirlenecek? Bir hizmeti üretmek kadar, o hizmetten yararlanacak olanlarýn o hizmet hakkýndaki düþüncelerinin öðrenilmesi saðlanabilecek mi? Daha da önemlisi, herkesin sýkça kullandýðý demokratik aktif katýlým, þeffaflýk, hesap verebilirlik ve birlikte yönetme kavramlarýnýn içi nasýl doldurulabilecek? Kent yönetimleri, kent yoksullarýna, yaþlýlara, engellilere, gençlere, çocuklara, kadýnlara ve azýnlýklara karþý nasýl bir tutum takýnmasý gerekecek? Katýlýmcý yerel yönetim talebinin realize olmasý mümkün mü? Mümkünse bunun mekanizmalarý nasýl yaratýlabilir? Þeffaflýk ve hesap verebilirlik kavramlarýyla demokratik aktif katýlýmcýlýk ilkesi birlikte düþünülebilir mi? Bu tarz bir modelin gerçekleþtirilebilmesi için nasýl bir mekanizma kurulabilmelidir? Bunun siyasal, toplumsal ve hukuksal zemini var mýdýr? Yaklaþan yerel seçim sürecinin hangi partinin diðerine oranla daha parlak ismi ikna edeceðini konuþarak vakit geçirmek yerine gündelik hayatýmýzý doðrudan etkileyecek olan yukarýdaki sorularýn cevaplarýný aramamýz gerekiyor. Her soru, yeni baþka sorularýn da hazýrlayýcýsýdýr. Bilindiði üzere, saðcý muhafazakar çevreler dahil, herkesin vitrinine koyduðu kavramlarla arka bahçede, gözlerden uzak, büyüyen hýrslar farklýlýklar arzediyor. Kentlerimizi yönetenlerin yakýn çevreleri kýsa sürede zenginleþmelerinde bir tuhaflýk yok mu? Onlar hýzla zenginleþirken, kent yoksullarýnýn sayýsý da giderek artmaktadýr. Bu da bizi ister istemez yoksulluk kavramýyla yolsuzluk arasýnda yakýn bir iliþki olduðu sonucuna götürüyor. Demek ki, ortak akýl ile yönetilecek kent yönetimlerimizin cevaplamasý gereken can alýcý sorulardan birini de, yoksulluðu azaltmak için alýnacak önlemlerin neler olabileceði sorusu oluþturuyor. Ýslamcý baþkanlarýn yönetimlerinde bulunan belediyelerin yoksulluða iliþkin ürettiði çözümlerin tarihi bir arka planý bulunuyor. Açlýk sýnýrýnda yaþayan yurttaþlara daðýtýlan gýda paketleriyle yoksulluk, bir çeþit kader olarak kabul görüyor. Sorun kader kavramýyla açýklanýnca giderilmesi ve ortadan kaldýrýlmasý için mücadele yürütmek de anlamýný yitiriyor. Bu yöntemin prim gördüðünün anlaþýlmasý üzerine, gerçekleþtirdiði metro ve ankaray çalýþmalarýyla, alt yapý tesisleriyle Ankara nýn gündelik hayatýnýn çekilebilir hale gelmesinde büyük pay sahibi olan Karayalçýn da, CHP den adaylýðýnýn söz konusu olduðu bugünlerde benzer yöntemleri kullanabileceðini ifade ediyor. Yoksullarýn bugünden yarýna kent yönetimlerince sahiplenilmesi gerektiði genel kabul görüyor olmakla birlikte, bu durumun ortadan kaldýrýlmasýnýn bir vicdan sorunu olmanýn ötesinde anlamlar taþýdýðýný artýk herkesin farketmesi gerekiyor. Yoksulluk, yalnýzca karýn tokluðu sorunu deðil; ayný zamanda, bütün temel hak ve özgürlükleri kullananama sorunudur. Kent yönetimine aday olan herkesin, her kentlinin kaðýt üzerinde bulunan hak ve özgürlüðünü fiilen de kullanma olanaklarýnýn yaratýlmasý konusunda ikna edici programlarýyla karþýmýza çýkmasý gerekiyor. En çok da, Ankaralýlarýn Gökçek ten kurtulma umudunu yeniden dirilten Karayalçýn ýn buna ihtiyacý bulunuyor. Bir baþka belediyecilik anlayýþý mümkün mü; göreceðiz! (*) gazeteci Saðlýk Hakký ve Hasta Haklari Derneði Baþkaný Fadýl Gezen yapmýþ olduðu basýn açýklasýyla Beþ yýlý aþkýn süredir uygulamaya konulan saðlýkta dönüþüm programý na raðmen bu ülkenin insanýnýn saðlýðý ne durumda, saðlýk kurumlarý ne durumda, saðlýk hizmeti ne durumda olduðuna birlikte bakalým diyerek saðlýkta dönüþüm programý ný eleþtirdi. Saðlýk Hakký ve Hasta Haklari Derneði Baþkaný Fadýl Gezen açýklamsýnda þu görüþlere yer verdi: ONUNCU YILDA SORUNLAR AYNI: HAKLARIMIZ HÂLÂ ÝHLÂL EDÝLÝYOR! Avrupa Birliði hasta haklarý günü nü ilk kez bu yýl gerçekleþtirdi. Oysa bu ülkede Hasta Haklarý Günü bundan tam on yýl önce ilk kez ilan edilmiþ ve tüm topluma duyurulmuþtu. O zaman tek bir sivil örgütlenme vardý. Bugün onlarcasý var! O zaman resmi olarak yalnýz bir yönetmelik vardý, þimdi bakanlýk baþta olmak üzere saðlýk kurumlarýnda hasta haklarý birimleri var. Ama ; Saðlýk hakký ve hasta haklarý gerçek anlamda var ve gözetiliyor mu? HAYIR! Hasta ve yakýnlarý açýsýndan durumda bir deðiþiklik var mý? HAYIR! Beþ yýlý aþkýn süredir uygulamaya konulan saðlýkta dönüþüm programý na raðmen bu ülkenin insanýnýn saðlýðý ne durumda, saðlýk kurumlarý ne durumda, saðlýk hizmeti ne durumda olduðuna birlikte bakalým: Hâlâ nüfusun büyük bölümü etkin ve nitelikli bir saðlýk hizmetine ulaþamýyor. Çünkü tüm unsurlarýyla birinci basamak saðlýk hizmetleri artýk yok! Saðlýk hizmeti yalnýz tedavi edici hekimlik hizmetine indirgenmiþ ve bu da saðlýk ve saðlýklýlýk için deðil hastalýk ve saðlýk piyasa sý için sunuluyor. Dolayýsýyla hâlâ hizmete ulaþabilmek için her gün giderek büyüyen bedeller ödemek gerekiyor. Hâlâ o hizmeti alýrken insan ya da yurttaþ deðil tuhaf bir mahlûk ya da müþteri sayýlýyoruz. Çünkü saðlýða baþka bir yerden kârdan ve kazanç cephesinden yaklaþýlýyor. Kamu ve özel saðlýk kurumlarýnýn hemen hepsi bir çeþit ticarethane ye çevrilmiþ durumda. Cebinde parasý olmayan ve SGK primini ödemeyen hiç kimse hizmete ulaþamýyor. Daha çok kâr ve kazanç uðruna bir anlamda kandýrýlýyor ve dolandýrýlýyoruz. Týbbi uygulama ve iþlemlerde hâlâ bilgilendirilmiyoruz, hâlâ aydýnlatýlmýyoruz, hâlâ aydýnlatýlmýþ onamýmýz alýnmýyor! Saðlýk kurumlarýnýn çoðunda hâlâ mahremiyetimiz ihlâl ediliyor! Saðlýk kurumlarýnýn yöneticileri ve onlarla birlikte davranmayý yeðleyen bazý saðlýk çalýþanlarýyla iliþkilerimizde sorunlar var; hâlâ güler yüz görmüyoruz, hâlâ yanlýþ, yanlý ve haksýz muamelelere maruz kalýyoruz! Sýk sýk basýna yansýyan örneklerde de görüleceði gibi hâlâ týbbi kötü uygulamalarýn maðduruyuz, saðlýðýmýzdan, organlarýmýzdan, bedenimizden ve canýmýzdan oluyoruz. Yanlýþlýklarý görüyoruz, hak ihlâllerini fark ediyoruz, ama hâlâ baþvuru hakkýmýzý çok zor ve büyük çabalar harcayarak, o da kýsmen kullanabiliyoruz, pek çok durumda bizi maðdur edenler haklý çýkýyor, bizler haksýz ve sorumlu oluyoruz... Hükümetler anayasada yazýlý olan sosyal devlet olmanýn gereklerini bir yana koymuþ durumda; saðlýðý bir yük olarak görüyorlar, saðlýk hizmetini ancak ödeyenin ulaþabileceði bir hizmet biçiminde sunuyorlar, böyle sunulmasýna izin veriyorlar. Anne ve çocuk ölümleri hâlâ düþmüyor, geniþ toplum kesimlerini ilgilendiren bulaþýcý hastalýklar hâlâ çok ciddi bir sorun, gelir daðýlýmýndaki adaletsizliðin yarattýðý yoksulluk, açlýk, beslenme yetersizliði, iþsizlik, savaþ ortamý hâlâ bizi hasta eden ve saðlýklýlýðýmýzý elimizden alan durumlar ama bunlarla ilgili hemen hiçbir þey yapýlmýyor. Saðlýksýzlýðýmýzla baþ baþa ve yalnýz durumdayýz. Oysa bizler hâlâ insanýz! Ýnsanlar haklarýyla vardýr. Haklarý olmadýðýnda da, ya da haklarýnýn gereði yerine getirilmediðinde de geliþmiþ, uygar bir toplumdan, insanca bir toplumsal düzenden söz edilemez. Saðlýk hizmetleri bir toplumun geliþmiþlik düzeyini gösterir. Dünyanýn en büyük 17 nci ekonomisine sahip bir ülkenin insanlarý olarak ülkemizdeki saðlýk hizmeti düzeyinin bize yakýþmadýðýný vurguluyor ve baþta hükümet olmak üzere tüm ilgili kesimlere sesleniyoruz: Etkin, nitelikli, parasýz ve ulaþýlabilir bir saðlýk hizmeti hepimizin hakkýdýr. Saðlýk hakkýmýzýn ve hasta haklarýnýn gerekleri yerine getirilmelidir! Tel:

3 31 EKÝM 2008 CUMA KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý belirterek Hacýbektaþ a gelen insanlarýn karþý karþýya kaldýklarý sorunlarý bildiklerini ve bu sorunlarýn çözümüne katký sunmak için KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi ni açtýklarýný ifade etti. Ercan yaptýrdýklarý KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi için Ancak elimizden bu kadarý geldi, gücümüz buna yetti. Hacýbektaþýmýza buna benzer güzel projelerin yapýlmasý gerekiyor. Tüm derneklerin yapabileceði güzel iþler var. Mihman Evi 310 yataklý. Burasý sadece alevilere hizmet vermek için kurulmadý. Buradan Kürt ü, Türk ü, Sunnisi, Alevisi hepsi yararlanacaktýr. Haber: Aydýn Þimþek KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi Hacýbektaþ da düzenlenen törenle açýldý. Hacýbektaþ dan vatandaþlarýn yanýsýra Ýstanbuldan gelen dernek üyelerinin yoðun katýlýmý ile KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþýna Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa Eldivan, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu ve meclis üyeleri, Ýlçe Milli Eðitm Müdürü Kemal Ersoy, Eðitm-Sen Þube Baþkaný Ali Kaim, Eski belediye baþkaný,nafiz Ünlüyurt ve Mustafa Özcivan, Sulucakarahöyük Gazetesi Sahibi Naci Özçelik katýldýlar. Açýlýþ töreninde Karaca Ahmet Derneði nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Baþkaný Muharrem Ercan yapmýþ olduðu konuþmasýnda Atatürk ün devrimci yolu gösterdiðini, laik Cumhuriyeti kurduðunu belirterek Cumhuriyete sahip çýkmak görevi ile karþý karþýya kaldýklarýný belirtti. Ercan; derneklerinin köklü bir geçmiþe sahip olduðuna dikkat çekerek 1969 da kurulan bir dernek olduklarýna vurgu yaptý dan beri Hacýbekta þa geldiklerini Burasý özellikle Mahsuni Þerif i Anma gününde ve Hacý Bektaþ Veli yi Anma Etkinlikleri nde konuklarýmýza hizmet verecek. Hacýbektaþ da 2 otel var. Kapasitesi 60 yatak. Hünkarýn ve Serçeþme nin herþeye layýk olduðunu bilmeliyiz. Diðer derneklerde Mihman Evi yapmalýdýr. dedi. Lomalarýn daðýtýldýðý ve Semah gösteriminin sunulduðu açýlýþta katýlýmcýlar Mihman Evi ni gezdiler. KARACAAHMET SULTAN KÜLTÜRÜNÜ TANITMA, YAÞATMA, DAYANIÞMA VE TÜRBESÝNÝ ONARMA DERNEÐÝ NÝN AMACI Dernek amacýný þu þekilde açýklýyor; Üsküdar`da bulunan Karacaahmet Sultan Türbesini ve Külliyesini onarým ve restore etmek, çevre düzenlemesini yapmak. Restorasyondan sonra, türbe ve külliyenin bakým ve korunmasýný, tanýtýlmasýný, güzelleþtirilmesini saðlamak. Karacaahmet Sultan`ýn tarihi geçmiþini araþtýrmak, kültürünü, gerek yöre halkýna, gerek yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýtmak, yaþatmak. Yöre halkýnýn kurbanlarýný ve inançlarýný yerine getirmek için gerekli olan bina ve tesisleri yapmak ve yaptýrmak. Karacaahmet Sultan kültürünü tanýtma amacý ile kitap, takvim, dergi, broþür, kartpostal, hazýrlamak, gerekli hallerde radyo ve televizyon programlarý yapmak. Kültürümüzle ilgili kütüphane açmak, kültürel yayýnlarý satmak. Gençlerin eðitimine, gerek kreþ, gerekse yurt düzeyide katkýda bulunmak, gerekli olanlar dahilinde burs daðýtmak. Aþevi ve sosyal yardým kurumlarýný oluþturarak kamu yararýna çalýþmak. Ýlgili makamlardan izin almak suretiyle Karacaahmet Sultan`ýn tanýmý için ulusal ve uluslar arasý düzeyde kamu ve özel kurumlar, kuruluþlarla ortak çalýþmalar yapmak. Not: KaracaAhmet Sultan ýn yaþamý ile ilgili bilgi 4. sayfadadýr. Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Dedebað Fýrýn >MERKEZ Otel Ýnþaatý Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Üniversite Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ Hüseyin Sümen in evi 634m2 638m2 643m2 587m2 626m2 617m2 609m2 610m2 SATILIK ARSALAR Çep: Tel:

4 ARAÞTIRMA 31 EKÝM 2008 CUMA Karacaahmet Sultan hakkýnda bir kýsým yazar ve araþtýrmacý, birbirinden farklý bilgiler vermektedir. Yazar Aysel Okan, Karacaahmet Sultan `ýn Arabistan`dan geldiðini ifade ederken pek çok araþtýrmacý da Horasan`dan geldiðini ve bir Türkmen Bey`inin oðlu olduðunu belirtilmektedir. Doðrusuda budur. Çünkü Karacaahmet Sultan tam bir Türkmen asilzadesi ve Alp Eren `dir. Karacaahmet Sultan, Anadolu Selçuklu Devleti`nde daðýlýþ döneminde Hristiyan misyonerlerin Ege Bölgesi`ndeki propagandalarýna karþý çýkan Hacý Bektaþi Veli ve Alp Erenler ile birlikte Manisa-Akhisar-Aydýn ve Afyon dolaylarýnda baþarýlý çalýþmalarda bulunmuþtur. Bursa`dan Üsküdar`a kadar olan yerlerin alýndýðý yýllarda (M. 1329), önce Merdivenköy `de biraz kaldýktan sonra Üsküdar`a geçerek þimdiki yerde dergahýný kurmuþtur. Karacaahmet Sultan, bir fikir adamýdýr. Zor günlerdeki bunalýmlý insanlarýn kurtarýcýsý, iyi bir psikiyatrist hekim olarak toplumun karþýsýna çýkar. Bu doðrultuda ilden ile, köyden köye giderek halkýn hizmetine koþmuþ, acýlara, merhem, karanlýklara ýþýk olmuþtur. Karacaahmet Sultan, Anadolu`da ilk kez Manisa dolaylarýnda bulunmuþ, o bölgede Saruhan Beyliði`nin hizmetinde bir hekim Alp eren olarak çalýþmýþtýr. Horoz köyünde ilk dergahýný kurmuþtur. Çalýþmalarýný burada yoðunlaþmasý nedeniyle Saruhan Beyi`nin taktirlerini kazanmýþ ve bu nedenle bu köy, Karacaahmet Sultan `a vakfedilmiþtir. Çevredeki insanlar, uzun süre bu dergahta eðitimden geçirilmiþler ve özellikle bunalýmlý insanlar, burada þifa bulmuþlardýr. Manisa- Akhisar - Aydýn yöreleri, birbirine çok yakýn olduðundan Karacaahmet Sultan `ý ayný zamanda Akhisar ve Aydýn`da da görmekteyiz. Buralarda da kendisine vakfedilmiþ köyler ve bu köylerde kurulmuþ dergahlarý olmuþtur. Karacaahmet Sulatan `ýn Ege`deki etkin faaliyetleri karþýsýnda Hrýstiyan misyonerler hiçbir þey yapamaz duruma gelmiþtir, bu ulu kiþinin etkin gücü karþýsýnda atýl duruma düþmüþlerdir. Karacaahmet Sultan bir dava adamýdýr. Bu dava, Ebul Vefa `dan, Kargý Dede `den, Baba Ýlyas `dan, Hacý Bektaþi Veli `den, tüm horasan ve Rum Erenler `ine intikal eden büyük bir davadýr. Bu dava, Anadolu `da 72 milleti alevi kültürü etrafýnda birleþtirme davsýdýr. Davanýn özüne baktýðýmýzda, insan olabilmek, insanca yaþamak, paylaþmak ve gelecek kuþaklara ýþýk olabilmektir. Yetmiþ iki milleti bir gözle görebilmek, barýþý -sevgiyikardeþliði egemen kýlmak,, sevgi baðlarýna dayalý köklü bir ahlak sistemini kurmak, bu davanýn temel felsefesidir. Karacaahmet Sultan gibi tüm erenler, bu doðrultuda emek harcamýþlar, bu tür hizmetlerde insanlýk uðruna tarihin altýn sayfalarýna geçmiþlerdir. Hacý Bektaþi Veli gibi her ulu kiþinin yaþamýna uyarlanmýþ mitolojik öyküler vardýr. Bu tür öyküler, bu ulularýn somut ve gerçek kiþiliklerini manevi dünyalarýyla pekiþtirerek kendilerini yüceltmek için söylenir. Karacaahmet Sultan `ýn bulunduðu erenler, bir arada zikir ederlerken, bu ermiþlerin içinde olan Karacaahmet Sultan `ýn kýz kardeþi Kadýncýk Ana(Fatma Nuriye Bacý), kendisinden geçmiþçesine birden ayaða fýrlayarak `kalkýn, kalkýn ey erenler, memlekete sizden ulu sizden ulu eren geldi.` Toplu halde olan erenler ` Bu memlekete bizden ulu eren mi gelir?` diyerek þaþýrmýþlardýr.onlardan ulu veli, yokmuþ ki memlekette.`öyle þey olumu?` diyecek olmuþlar. Gene aldýklarý cevap `Evet var, çünkü geldi.` Olmuþ. Kimmiþ kendilerinden ulu Veli acaba? Düþünmüþler, taþýnmýþlar nafile. Kimseyi bulamamýþlar. Ýþte o zaman Karacaahmet Sultan gönül gözüyle gözetlemiþ. Sulucakarahöyük de bir karataþýn üstünde ak güvercin görmüþ. Karacaahmet Sultan, o an yanýndaki Hacý Tuðrul `a seslenmiþ. ` Tez elden bir þahin ol, Sulucakarahöyük köyüne var. Orada Karataþ `ýn üzerindeki ak güvercini getir buraya` demiþ. Hacý Tuðrul, istendiðinden de çabuk bir zamanda bir þahin olup uçmuþ Karahöyük `e. Bakmýþ bir ak güvercin orada duruyor. Hemen gitmiþ yanýna, hýrsla boðazýndan yakalamýþ. `Hadi bakalým, düþ önüme ` demiþ. Ak güvercin bir silkinmiþ, `Ne yapýyorsun sen ` diye cevap vermiþ, `Er olan ere hýþýmla gelmez. Ben mazlum donunda geldim Ben barýþ, dostluk ve sevgi için geldim. Erenlere söyle, yanýmda olsunlar.`hacý Tuðrul itiraz etmiþ.`ama sen bir kiþisin kolayca gelirsin bizim memlekete.`demiþ. Hünkar gene olmaz KaracaAhmet Sultan` ýn Yaþamý demiþ. Hacý Tuðrul, dönüp gitmiþ Baþýndan geçenleri anlatmýþ bir bir erenlere. Ak güvercin kendilerinin yanýna gelmeyeceðini söylemiþ. Caný sýkýlmýþ, sýkýlmýþ ama gene `Gönül isterse` demekten kendilerini alamamýþlar. Dizilmiþler yola. Seyyid Mahmut Hayrani bir arslanýn sýrtýna binmiþ elline de yýlandan bir kamçý, varmýþ Sulucakarahöyük `e, Hacý Bektaþ `ýn yanýna. Hacý Bektaþ Veli bakmýþ ki karþýsýnda, altýnda arslan, elinde ejderha, Seyyid Mahmut Hayrani geliyor. O da duvara binmiþ ve yürü demiþ duvara. Duvar yürümeye baþlamýþ.`marifet, cansýzý yürütmektir, canlýyý deðil` deyince, Seyyid Mahmut Hayrani, Hünkarý takdir ederek özür dilemiþ. Bu mitolojik öykü ile bir araya gelen bu ulu ermiþler, yaptýklarý ortak bir toplantýda Anadolu ` nun kurtuluþu için görev bölüþümü yaparlar. Karacaahmet Sultan `a da Ege Bölgesi verilir. Bundan ötürüdür ki, Karacaahmet Sultan `ý o günden beri Manisa, Akhisar, Aydýn dolaylarýnda görmekteyiz. Tarihler böyle yazar Karacaahmet Sultan `ý. Araþtýrmacý Þevket Gürel anlatýyor. Karca Ahmet Sultan Horasan Türk Beylerinden birinin oðludur. Anadolu`ya geliþinde önce Manisa, Horoz köyün yerleþip, Saruhan Beyi`ne yardýmcý olmuþ, onu ordusuna hem tabip hem de akýncý olarak görev yapmýþtýr. Karacaahmet Sultan `ýn babasýnýn adýný, Saruhan Beyi Ýshak Çelebi ` nin vakfiyesinde `Süleyman Horasani olarak göstermektedir. ` Karacaahmet Sultan daha sonralarý, yukarýda belirtildiði þekilde Hacý Bektaþ Veli `nin istemi doðrultusunda Afyon taraflarýna geçmiþ, oranýn kazanýlmasýnda baþarýlý görevler yapmýþtýr. Hacý Bektaþ Veli, Anadolu `ya geldiðinde, mana aleminde Rum Erenleri`ne seslendi. Bu sýrada Anadolu `da elli yedi bin eren görevdeydi. Anadolu`nun gözcüsü de Karacaahmet Sultan idi. Daha sonralarý Karacaahmet Sultan, Hacý Bektaþ Veli ile buluþup, onun yandaþlarý olan Abdal Musa, Abdal Murat, Geyikli Baba, Barak Baba, Karadonllu Can Baba, Seyyid ali Sultan, Koluaçýk Hacým Sultan, Sarý Saltuk Sultan, Taptuk Emre, Ahi Evren gibi pek çok erenle tanýþmýþ, görüþmüþ ve aralarýnda görev bölüþümü yapmýþlardýr. Hacý Bektaþ Veli `nin, Karacaahmet Sultan `a: `Karacam, sen oralarýn Türk topraklarýna katýlmasýna çalýþmakla görevlendirildin.`dediði söylenilmektedir. Hacý Bektaþ Veli yukarýda adlarý sayýlan horasan Erenleri`ni örgütlemiþ ve aralarýnda yaptýðý görev bölüþümünde: Abdal Musa `yý önce Bursa`ya, sonra Antalya yöresine, Karacaahmet Sulatan `ý da Manisa`ya göndermiþtir. Bu kutsal görevi alan Karacaahmet Sultan, daha sonralarý Akhisar, Aydýn ve Afyon `dan Ýstanbul / Anadolu yakasýna geçmiþtir. Karacaahmet Sultan Üsküdar`a geçmeden önce Afyon taraflarýnda iken baþarýlý çalýþmalar gözden kaçmamýþ olacak ki Hacý Bektaþ Veli kendisine ` Karacam, bir yerde mekanýný olsun yedi yerde çera-ðýn yansýn ` demiþtir. Karacaahmet Sultan `ýn yedi yerde türbesi (makamý ) olduðu söylenir. Bu yerler sýrasý ile þöyledir: 1. Manisa`da Horoz köyü 2. Akhisar`da Karaca Köyü 3. Aydýn 4. Afyon / Ýhsaniye ilçesi Karacaahmet Kasabasý 5. Üsküdar`da Karacaahmet Türbesi 6. Bulgaristan 7. Yugoslavya- Ýstip Kenti.. Karacaahmet Sultan `ýn Afyon Ýhsaniye ilçesindeki Karacaahmet köyünde büyükçe bir binanýn içinde türbesi ve etrafýnda yer alan askerlerin lahitleri bulunaktadýr. Bu bina toprak damlý olup, her gün pek çok ziyaretçi tarafýndan ziyaret edilmektedir. Makamýnýn bulunduðu bina içinde kendisinin yeþil örtülerle kaplanmýþ ve sanduka ile etrafýnda otuzu aþkýn lahit bulunmaktadýr. Burada boþ olan yerlerde serili yataklar içinde hastalar yatmaktadýr. Deðiþik yörelerden ve illerden gelen bu insanlar, hastalarýný battaniyelere sardýrarak günlerce þifa beklemektedirler. Ýnsanlara þifa bulmak için gelip, burayý bir tedavi merkezi olarak kullanmalarýnýn, önemli bir geçmiþi vardýr. Anlatýlanlara göre Karacaahmet Sultan, Anadolu`ya geldiðinde yandaþlarýyla bu konaklamýþlar. Konaklamanýn hemen arkasýndan oranýn beyi, bu yerde kurulu çadýrlarý görünce, kahyasýný oraya göndererek :`Git, gör bakalým. Þu karþýda çadýr kuranlar kimlerdir? Ne yapýyorlar orada? Bunlarýn hayvanlarý var mýdýr? Ýyice sor da, öðren, gel.`demiþ. Kahya gidip, soruþturmuþ, öðrendiklerini dönüþünde beyine þöyle anlatmýþtýr: `Aðam gidip bunlarýn her þeylerini öðrendim. Bunlarýn atlarý da,koyunlarý da,kuzularý da var. Büyükleri su kenarýnda, söðüt aðacýna uzanmýþ, elma koparýyor. Söðüt aðacýndan, ilkbahar mevsiminde elma nasýl koparýlýr?diye sorduðumda, Karacaahmet Sultan gülerek, `Elimiz boþ gidecek deðiliz ya beyinizin yanýna. Yanýmýza birkaç hediye alalým` dedi. Þimdi kendileri birazdan yanýnýza gelecekler. Olanlarý kahyasýný aðzýndan dinleyen bey önce korkmuþ, sonra Karacaahmet Sultan adamlarý ile gelip bey ile buluþtuðunda, beyin hasta kýzý Karacaahmet Sultan `ý görünce, birden bire sesini kesmiþ ve kendine gelivermiþ. Bey önce gözlerine inanamamýþ, sonra da Karacaahmet Sultan `ýn ellerine sarýlarak,` Ama Sultaným, sen kimsin, nerelisin?` diye sormuþ. -`Adým karacaahmet.horasan Erenlerindenim.` -` Kýzýma himmet eyle. Hastaydý. Þimdiye kadar derdine bir derman bulamadýk. Seni görünce sustu, kendine geldi. Onu kurtarýnýz.` Bu yalvarýþ karþýsýnda hayýr diyemeyen Karacaahmet Sultan da kendisine baðýþlanan bu yerde bir süre kalýp, akýl hastalarý için bir tedavi merkezini kurmuþtur.` Gün bu gündür, 700 yýldan beri bu yerler ve bu köy, bir þifa beklentisi ile dolup taþmaktadýr. Karacaahmet Sultan bir süre sonra Miladi 1329 yýlýnda Ýstanbul taraflarýna geçer. Artýk Hacý Bektaþ Veli yoktur. Hakka yürümüþtür. Ancak, o ulu kiþi adýna Hacý Bektaþ Dergahý`nýn hizmetlerini Seyit Ali Sultan yapmaktadýr. Anadolu `da yer alan Bektaþi Dergahlarý`na buradan ýþýk saçmaktadýr. Yýl 1329.Bursa 1326 yýlýnda alýnmasýnýn üstünden üç yýl geçmiþtir. Bu üç yýl için Gemlik, Orhangazi, Yalova, Gölcük, Ýzmit alýnmýþ ve Ýstanbul`un Anadolu yakasýna geçilmiþtir. Son olarak 29 Haziran 1329 yýlýnda Pelekanon (Maltepe) denilen yerde Bizanslýlar ile Osmanlýlar arasýnda Pelekanon savaþý olmuþ, Andronikos yenilmiþ ve Merdivenköy de yapýlan antlaþamaya göre Üsküdar`a kadar olan yerler Osmanlýlara býrakýlmýþ ve Merdivenköy `deki av köþkü ve dolaylarý Ahiler `e býrakýlarak baþlarýna ahi Ahmet getirilmiþtir. Böylece 1390 yýlýnda Bektaþi`lere geçen Dergah önceleri Ahi Dergah `ý olarak kullanýlmýþtýr. Kaynaklarda belirtildiðine göre Karacaahmet Sultan bir süre burada kalmýþ, daha sonra Üsküdar` giderek þimdiki türbesinin bulunduðu yerde dergahýný kurmuþtur. Saðlýðý döneminde burada ayný zamanda psikolojik rahatsýzlýklarý olan insanlarý asýklýðýna kavuþturmuþtur. Hacý Bektaþ Veli Felsefesi doðrultusunda kurduðu dergahýnda inançsal ve sosyal hizmetler vermiþ, çoðu zamanda bu dergahýn bir nevi tedavi merkezi olmuþtur. Pek çok ruh hastasý Manisa,.Akhisar, Afyon ve Üsküdar gibi onun bulunduðu yerlerde þifa bulmuþtur. Karacaahmet Sultan, gönlündeki coþkun sevgi ile ömrünün sonuna kadar yýlmadan çalýþmýþ, aþýklarýn, sadýklarýn gönlünü tutuþturmuþ, maddi ve manevi ilimlerde büyük zatlar yetiþtirmiþ, bulunduðu yeri de bir ilim merkezi haline getirmiþtir.` Denilmektedir ki, Karacaahmet Sultan, Üsküdar`daki dergahýnda yetkili bir devlet büyüðünün gözlerindeki hastalýðý giderdiði için bu devlet büyüðünün verdiði bir emir ile Karacaahmet Sultan, atýna binerek dolaþtýðý saha içinde olan yeri kendisine baðýþlamýþtýr. Karacaahmet Sultan `da kendisine verilen bu yerde dergahýný kurmuþ, insanlara hizmet etmiþtir. Bu hizmet, kendisinden sonrada zamanýmýza kadar devam etmiþtir. Kaynak: Pazartesi Günü: Karaca Ahmet Sultan ýn Çocuklarý ve Atý

5 31 EKÝM 2008 CUMA ÝNCELEME YAHUDÝLER Yahudileri nasýl bilirsiniz? MEHMET ALÝ GÖKAÇTI Stanford J. Shaw Çeviren: Meriç Sobutay Kapý Yayýnlarý 2008, 553 sayfa 22 YTL. Stanford J. Shaw, Türklerle bir arada yaþayan Yahudilerin durumuna deðinmeden önce bir mukayese yapabilmek amacýyla Yahudilerin diðer toplumlardaki durumlarýný inceliyor. Bu baðlamda Avrupa daki Yahudiler, Roma ve Bizans ý da içerecek þekilde ele alýnýyor Kaderlerini onlarý yöneten Türklerin kaderleriyle birleþtirmiþ bazý sadýk yurttaþlarýmýz vardýr. Bilhassa Yahudiler, bu millete ve vatana sadakatlerini ispat ettiklerinden, bugüne kadar refah ve gönenç içinde yaþamýþlar, bundan sonrada refah ve saadet içinde yaþamaya devam edeceklerdir. Bu sözler, 2 Þubat 1923 tarihinde Ýzmir deki bir toplantýda bizzat Mustafa Kemal tarafýndan söyleniyor. Henüz Cumhuriyetin bile ilan edilmediði günlerde azýnlýk konumundaki bir kitlenin nasýl davranmasý gerektiði o günlerin koþullarý da göz önüne alýnarak bu sözler baðlamýnda somutlaþýyor. Bütün bu deðerlendirmeler sadakat sözcüðüne odaklanýyor. Sadakat varsa azýnlýk durumundakiler için bir sorun söz konusu olmayacaktýr. Üstüne üstlük refah ve gönenç de sadýk olmanýn mükâfatý olarak bu davranýþýn yanýnda yer alacaktýr Dünyanýn neresinde olursa olsun azýnlýk konumundaki insanlarýn benzer birtakým zorluklarla karþý karþýya olduklarý bilinen bir gerçeklik. Azýnlýklarýn bu anlayýþ baðlamýnda çoðunluðun rahatýný kaçýracak, düzenini bozacak davranýþlardan uzak durmasý gerekir. Bu sayede azýnlýklar çoðunluðun hoþgörüsüne mazhar olurlar. Sonucunda da refah ve gönenç içinde olmasa da en azýndan baþlarý fazla derde girmeden bir þekilde yaþarlar. Ancak yine de azýnlýkçoðunluk iliþkisinin pamuk ipliðime baðlý olduðu ve bu ipliðin çok kolay bir þekilde kopabileceðini de unutmamak gerekir. Bu açýdan bakýldýðýnda Yahudilerin durumu dünyadaki diðer tüm azýnlýklardan büyük farklýklar göstermektedir. Hatta bu deðerlendirme kapsamýnda Yahudilere azýnlýk demek onlarýn durumunu tanýmlayabilmek için yeterli olacak mýdýr doðrusu iþin orasý bile þüphe götürür. Binlerce yýl önce yaþadýklarý topraklarý terk etmek durumunda kalan ve dünyanýn deðiþik pek çok yöresine daðýlmýþ durumdaki Yahudilerin durumu açýkçasý azýnlýk kavramýnýn ötesine geçen ve yeni bir tanýmlamayý gerektiren bir konuma sahip bulunuyor. Dünyanýn deðiþik yörelerinde farklý toplumlar arasýnda farklý gelenekler, deðiþik hukuksal ve siyasal düzenlere tabi olarak yaþamak zorunda kalan Yahudilerin durumlarýnýn akýp giden yüzyýllar içinde kendine özgü bir oluþum haline geldiði görülecekti. Stanford J. Shaw, Yahudiler baþlýklý bu çalýþmasýnda söz konusu yaklaþýmdan hareketle Osmanlý ve ardýndan da Türkiye Cumhuriyeti dönemlerindeki durumlarýný mercek altýna alarak Yahudilerin bu topraklardaki tarihine ýþýk tutuyor. Stanford J. Shaw, Türklerle bir arada yaþayan Yahudilerin durumuna deðinmeden önce bir mukayese yapabilmek amacýyla Yahudilerin diðer toplumlardaki durumlarýný inceliyor. Bu baðlamda Avrupa daki Yahudiler, Roma ve Bizans ý da içerecek þekilde ele alýnýyor. Ardýndan da Ýslam dünyasýnýn diðer köþelerindeki Yahudilerin durumu irdelenerek Osmanlý dönemine geçilmeden önce Yahudilere genel anlamda Ýslam ýn bakýþýnýn ne olduðu ortaya konmaya çalýþýyor. Hýristiyanlýk ile Yahudi inancý arasýndaki tarihsel gerilim dolayýsýyla Hýristiyanlarýn arasýnda yaþamak durumunda kalan Yahudiler pek çok sorunla karþý karþýya kalýyorlar. Hatta yaþanan kimi olaylara bakýlýnca iþin sorun boyutunu çoktan aþtýðý da görülüyor. Buna karþýn ehli kitap olarak kabul edilmeleri ve Tanrý kavramý baþta olmak üzere dini pek çok konuda Ýslam a daha yakýn durmalarý nedeniyle Yahudilerin, Ýslam dünyasýnýn genelinde Avrupa dakine göre çok daha rahat yaþadýklarý da görülüyor. Yahudiler için ekonomi belirleyici etken Herhangi bir azýnlýk toplumundan farklý olarak gerektiðinde arkalarýný dayayabilecekleri bir devletten ya da koruyucu konumdaki toplumsal destekten her zaman için yoksun olan Yahudilerin önlerinde yapabilecekleri tek þey kalýyordu. Kendi ayaklarý üzerinde durmak ve imkanlar elverdiðince kendi yaðlarýyla kavrulmak. Bu koþullar altýnda Yahudilerin ekonomiyi var oluþlarýnýn temel parametresi olarak kabul etmeleri son derece doðaldý. Ekonominin tüm süreçlerinde söz sahibi olmak ve bu sayede içinde yaþadýklarý toplumda var olabilmek bir müddet sonra kaçýnýlmaz olarak Yahudilere yönelik kýskançlýðýn ve tepkinin artmasýna yol açacaktý. Ýçinde yaþadýklarý toplumlarý ekonomik anlamda sömürdükleri ve bu yolla söz sahibi olduklarý iddialarý Yahudilerin en fazla karþý karþýya kaldýklarý itham olacaktý. Bu durum bilhassa Hýristiyan topluluklarýn arasýnda yaþayan Yahudiler için daha da belirgin hale gelecekti. Sonuç ise çoðunlukla katliamlar, sürgünler, yaðmalar þeklinde tezahür edecekti. Buna karþýn Ýslam dininin belirli koþullar baðlamýnda Müslüman olmayanlara tanýdýðý daha geniþ hareket alaný Osmanlýlarda ekonomik gerekçelerle birleþince Yahudiler adýna çok daha uygun yaþam koþullarýnýn oluþmasýna imkân saðlayacaktý. Üretim, ticaret ve özellikle de finans gibi konularda uzmanlaþmýþ olan Yahudileri topraklarýna kabul eden Osmanlý yöneticilerinin bu yaklaþýmýnýn ardýnda hiç þüphesiz ki, Türklerin ekonomi ile ilgilenmedeki isteksizlik ve ayný oranda bilgisizliði önemli rol oynamaktaydý. Bu durum bilhassa 17. yüzyýla deðin Osmanlý topraklarýndaki Yahudiler için altýn bir çaðý yaþamalarýný saðlayacaktý. Ardýndan içeride baþlayan ekonomik sorunlar ve isyanlar ile dýþ konjonktürdeki olumsuz geliþmeler bu durumu deðiþtirecek ve Yahudiler için de bir tür gerileme döneminin kapýlarý açýlacaktý. Bu olumsuz geliþmeler Yahudilerin daha fazla içe kapanmasýna yol açacak ve Stanford J. Shaw ýn da altýný çizdiði üzere dini fanatizmin Yahudiler arasýnda da yükselmesine yol açacaktý. Tanzimat la birlikte baþlayan yeni dönemdeyse ortaya çýkan imkanlar dahilinde Yahudilerinde modernleþme ve dünyaya açýlma süreci baþlayacaktý. Bu durum özellikle Yahudiler arasýnda yeni gerilimlerin ve bölünmelerin yaþanmasýna da yol açacaktý. Ancak sonuçta Yahudilerde modern zamanlarýn saðladýðý imkân ve fýrsatlardan yararlanarak geliþme, deðiþme ve belki de en önemlisi Siyonist önderlik eþliðinde uluslaþma sürecine gireceklerdi. Ýþgal ve savaþ yýllarýnda yüzyýllardýr baþka toplumlar içinde yaþamýþ olmanýn kazandýrdýðý bir öngörü ve Türklerle olan olumlu iliþkileri dolayýsýyla diðer azýnlýklardan daha farklý bir tutum takýnan Yahudilerin bu duruþu en baþta da ifade edildiði üzere bizzat Mustafa Kemal tarafýndan da olumlanacaktý. Ancak sonraki yýllarda yükselen milliyetçilik, varlýk vergisi gibi uygulamalar, Ýsrail devletinin kurulmasý ve giderek yükselen Yahudi düþmanlýðý gibi etkenler Türk toplumuyla kaynaþmýþ bir manzara sergileyen Yahudilerin bu ülkedeki sayýsýnýn azalmasýna yol açacaktý. Ama sayýlarý ne olursa olsun Yahudilerin bu ülkedeki sosyal konumlarý ve ekonomik durumlarý fazla bir deðiþikliðe uðramaksýzýn devam edecekti. Evet, kýsaca böyle özetleyebileceðimiz içeriðinden hareketle Stanford J. Shaw ýn Yahudiler baþlýklý kitabý Türk toplumu içinde yüzyýllardýr yaþamakta olan Yahudilerin tarihini ve kültürünü bize kapsamlý bir þekilde anlatýyor. Yahudiler, bu konuda önyargýlardan uzak, soðukkanlý deðerlendirmeler eþliðinde gerçekten de bir þeyler öðrenmek isteyenlerin kaçýrmamasý gereken bir kitap. Radikal Kitap

6 31 EKÝM 2008 CUMA Dayanýþma için konser Vaiz, Ertaþ'ý münafýk ilan etti! Sulucakarahöyük HACIBEKTAÞ Haber: Aydýn Þimþek Hacýbektaþ Lisesi Felsefe Sýnýfý nýn modernizasyonu doðrultusunda dayanýþmaya örnek þekilde modernize ediliyor. Edinilen bilgilere göre sýnýfýn yenilenmesi doðrultusunda ihtiyaç duyulan bilgisayar ve projeksiyon makinesi yardýmsever vatandaþlar tarafýndan baðýþ yapýlarak karþýlandý. Zemini Laminant yapýlan sýnýfa 2 Milyar 300 Milyon masraf yapýdý. Masraflarýn karþýlanmasý ve sýnýfa yapýlacak kitaplýðýn giderini karþýlamak için öðrenciler ve öðretmenleri Tekin Bektaþ ýn çabalarýyla Türk Halk Müziði Konseri gerçekleþtirilecek. Bugün saat 19 da yapýlacak olan konser programýnda Nuray Öz, Gökhan Kýlýç ve Kazým Kenthaber Kalaycý nýn yer aldýðý bildirildi. Hacýbektaþ Kültür Merkezi nde yapýlacak konserin gelirleriyle Felsefe sýnýfýna yapýlan harcamanýn karþýlanaçaðýna dikkat çekilirken vatandaþlarýn etkinliðe katýlarak destek sunmalarýnýn önemli olduðu öðrenildi. Konser geliri ve vatandaþlarýn gönüllü desteðinin Felsefe Sýnýfý nýn yenilenmesinde çok önemli olduðu öðrenilen çalýþmayý gazetemize gelerek deðerlendiren Hacýbektaþ Lisesi 11. Sýnýf bilgi veren Enver Gürgür : Okulumuzda Felsefe Sýnýfý ný yeniliyoruz. Öðretmenimiz Tekin Bektaþ ýn çabalarýyla sýnýfýmýzýn daha modern olarak yenilenmesi için çalýþýyoruz. Þimdiden bilgisayar ve projeksiyon baðýþýnda bulunan insanlarýmýz oldu. Sýnýfýmýza yaptýðýmýz 2 milyar 300 milyon masrafý ve yapaçaðýmýz harçamalarý karþýlamak için Halk Müziði Konseri düzenliyoruz. Konserden gelen gelirle ve yapýlacak desteklerle hem borcumuzu ödemeyi hemde sýnýfýmýzýn ihtiyaçlarýný karþýlayaçaðýz. Sýnýfýmýzýn fiziki yapýsý ve modernizasyonu için güzel iþler yapýldý. Tüm arkadaþlarýmýzla etkinlik için bilet satýyoruz. diyerek vatandaþlarýn bu etkinliðe katýlarak dayanýþma örneði sergileyeceklerine inandýðýný belirtti. Halk ozaný Neþet Ertaþ, konserinde Oynayanlarýn günahý dökülür, melek gibi olurlar deyince Kaman vaizi Müslümanlar dan özür dilemesini istedi Ünlü halk ozaný Neþet Ertaþ, Kaman Vaizi nin hedefi oldu. Vaiz Rýza Korkmazgöz, münafýklýkla suçladýðý Ertaþ tan, Allah a iftira ettiði için Müslümanlar dan özür dilemesini istedi. Korkmazgöz, Ertaþ a 19 Ekim de Kaman da verdiði konserde, Oynayanlarýn günahlarýnýn döküleceðini ve melekler gibi evlerine döneceklerini söylediði gerekçesiyle sert tepki gösterdi. Korkmazgöz, ünlü halk ozanýnýn internet sitesine þu mesajý gönderdi: Bunu söylemek sizin haddinize deðil. Sonra delilsiz konuþarak Allah a iftira ettiniz. Kýrþehir'de kuraklýða baðlý olarak yaþanan yem sýkýntýsýnýn, kurbanlýk fiyatlarýnda artýþa neden olacaðý bildirildi. Kýrþehir Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Habip Soytek, yem maliyetlerinin yükselmesi ile birlikte kurbanlýk hayvan fiyatlarýnda da artýþ gösterebileceðini söyledi. Yaþanan kuraklýk nedeniyle sezonda kilosu 25 YKr'ye saman aldýklarýný belirten Soytek, "Kýrþehir'de hat safhada Siz müslüman olabilirsiniz ama fiiliniz Ebu Cehil e vay çektirir. Acele bütün Müslümanlar için özür bekliyorum. Korkmazgöz, VATAN ýn sorularý üzerine, Neþet Ertaþ la bu konuda yüz yüze görüþmeden açýklama yapmak istemiyorum dedi. Vaiz Korkmazgöz ün tepkisi karþýsýnda þaþýran Ertaþ, her konserinde þu sözleri söylemesiyle biliniyor: Oyun havalarýnda ellerinizi birbirine her vurduðunuzda günahlarýnýz kurumuþ yaprak gibi dökülürmüþ. Hele bir de içinizden gelip, iki oynasanýz günahkar da gelseniz, melekler gibi dönermiþsiniz evinize... Vatan Kurbanlýklarda fiyat artýþý bekleniyor saman sýkýntýsý var. Hayvan yetiþtiricileri saman bulmakta zorlanýyor. Bu nedenle de Adana, Nevþehir, Tokat ve Aksaray illerinden hem saman hem de yonca ihtiyacý karþýlandý. Yoncanýn kilosunu 35 YKr'den aldýk. Arpanýn kilosu YKr arasýnda deðiþiyor. Fenni yemin kilosu da 60 YKr oldu. Bu fiyatlara baðlý olarak maliyetler yükseldi ve bu da büyük ihtimalle kurbanlýk fiyatlarýna yansýyacak" dedi. Yem fiyatlarýnýn artmasýnýn süt fiyatýný artýrmadýðýný da kaydeden Soytek, "Maliyetlerin yükselmesine raðmen süt fiyatlarý deðiþmedi. Türkiye'nin en ucuz sütünü Kýrþehir'de satýyoruz. 50 YKr'den süt satýþý yapýlýyor. Daha önceki yýllarda 1 kilogram süt karþýlýðýnda 2 kilo yem, 5 kilo saman ve 3 kilo arpa alýnýyordu. Maliyet açýsýndan þu anda 1 kilogram süt karþýlýðýnda sadece 2 kilo saman alabiliyoruz" dedi. ÝHA

7 31 EKÝM 2008 CUMA Yeni evlilerin evi belediyeden Nevþehir'in Ürgüp ilçesine baðlý Mustafapaþa Belde Belediye Baþkaný Mustafa Özer, ev sahibi olmak isteyen ve maddi durumu iyi olmayan yeni evli gençlere ücretsiz arsa tahsisi yaptýklarýný söyledi. Açýklamalarda bulunan Mustafapaþa Belediye Baþkaný Mustafa Özer, Kapadokya bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden biri olan beldelerinin büyük bir bölümün sit alaný içerisinde olmasýndan dolayý ciddi bir konut sýkýntýsýnýn yaþandýðýný söyledi. Bu nedenle bir süre önce Koruma Amaçlý Ýmar Planý nýn hazýrlanarak yürürlüðe girdiðini ifade eden Belediye Baþkaný Özer, bu sorunun aþýlmasýnýn ardýndan beldedeki yeni evli gençlerin konut sorununu çözmek amacýyla bir proje hazýrladýklarýný kaydetti. Bu zamana kadar yeni evlenen birçok çiftin hem maddi imkansýzlýklar hem de arsa sorunu nedeniyle konut sýkýntýsý çektiðini bildiklerini belirten Mustafa Özer, bu gençlere kendi konutlarýný yapmalarý için Yukarý Mahalle'de 45 dönümlük bir arsa tahsisi yaptýklarýný açýkladý. Özer, "Koruma Amaçlý Ýmar Planý hazýrlandýktan sonra belediye olarak yeni evli gençlerimize yardýmcý olmak istedik. Yukarý Mahalle'de 45 dönümlük bir arsa üzerine dileyen gençlerimizin ev yapabileceðini belirttik. Ancak bu evleri yaparken bazý þartlar aradýk. Öncelikle yapýlacak evler konusunda gerekli projeleri biz hazýrladýk. Projeler hazýrlanýrken evlerin bölge mimarisine uygun olmasýný saðladýk. Ayrýca bu evler yapýlýrken bölge taþlarý kullanýlmasýný istedik. Bu þartlar ile birlikte beldemizde ikamet eden, kirada oturan veya evlendiði halde anne ve babasýnýn yanýnda yaþamýný sürdürürken ayrý bir eve bugüne kadar taþýnamayan 45 çift bize müracaat etti. Bunlara ücretsiz arsalarýný verdik. Ýnþaat ruhsatlarýný alanlar çalýþmalara baþladý" dedi. Proje tamamlandýðýnda Yukarý Mahalle'de bölge mimarisine uygun 45 evin olacaðýný belirten Mustafapaþa Belediye Baþkaný Mustafa Özer, bu evlerin yapýmýnda da beldedeki gençlerin imece usulü çalýþacaðýný kaydetti. Beldedeki gençlerin büyük bölümünün inþaat sektöründe çalýþtýðýný söyleyen Özer, "Gençlerimiz genellikle inþaat sektöründe çalýþýyor. Bu nedenle konutlarýn yapýmýnda da bu gençler bir birlerine yardýmcý olacak. Örneðin birisi su tesisatçýsý, diðeri boya ve sývacý, bir baþkasý ise kalýpçý. Bunlar imece usulü ile birbirlerine yardým ederek konutlarýný düþük maliyetle tamamlayacaklar" diye konuþtu. Belediye Baþkaný Mustafa Özer, yapýlacak olan 45 konutun 200 metrekare ile 400 metrekare arasýnda deðiþkenlik gösterdiðini ve konutlarýn 2010 yýlýna kadar tamamlanacaðýný sözlerine ekledi. ÝHA Hamsi neden ucuzlamýyor? Hamsiler sýcak hava yüzünden Türk sularýna gelmeyince fiyatý da yükseliyor. Giresun Balýkçýlar Kooperatifi Baþkaný Yýlmaz Necipoðlu, Karadeniz de avlanan hamsinin geçen yýldan kaldýðýný ve onun avýnýn da bitmek üzere olduðunu söyledi. Necipoðlu, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, 1 Eylülde baþlayan balýk avýnda balýkçýlarýn umduðunu bulamadýðýný, av sezonunun ilk günleri itibariyle baþlayan palamut ve istavrit avýnda mazot parasýnýn ancak karþýlandýðýný, iþçi ücretlerinin zor ödendiðini ifade etti. Karadeniz de son 10 gündür küçük çapta hamsi avý yapýldýðýný belirten Necipoðlu, "Karadeniz de þu an avlanan hamsi, geçen yýldan kalandýr. Bunlar löngüz diye tabir ettiðimiz oldukça derin sularda, kuyularda saklanan hamsilerdir. Biz buna kaçak hamsi diyoruz. Onun avý da bitmek üzeredir" dedi. "KÜRESEL ISINMA HAMSÝ AVINI ETKÝLEDÝ" Karadeniz de mevsim þartlarýna göre hamsi avýnýn Ekim ayýnýn ilk haftasýnda baþladýðýný anlatan Necipoðlu, þunlarý söyledi: "Küresel ýsýnmanýn hamsi avýný etkilediðini düþünüyoruz. Havalarýn sýcak gitmesi nedeniyle ana hamsi sürüleri karþý kýyýlardan henüz Türk karasularýna giriþ yapmadý. Normal olarak bu ayda hamsi avýnýn bol þekilde yapýlmasý gerekiyordu. Bu yaz deniz suyu sýcaklýðý 25 derecenin üzerine çýktý. Deniz suyu hala sýcak. Hamsi, soðuk havayý ve sert denizi seviyor. Havalar soðuduðu takdirde, ana hamsi sürüleri her zaman olduðu gibi Sakarya, Ýnebolu, Ereðli ve Sinop açýklarýndan Türk karasularýna girecek ve bol, bereketli hamsi avýna baþlanacaktýr. Tüm umudumuz bu yönde." AA Kiracýya 2 kötü haber! Elden kira dönemi bitiyor. Bankalarda havale ücreti ödemek zorunda kalacak kiracýya bir kötü haber de Yargýtay'dan geldi. Ýþ yeri kiralarý ile konutlarda 500 YTL ve üzerindeki kiralar, yarýndan itibaren zorunlu olarak bankalar veya posta iþletmesi aracýlýðýyla ödenecek. Maliye Bakanlýðýnýn 29 Temmuz da yayýmlanan "Gelir Vergisi Genel Tebliði" çerçevesinde, kira gelirlerinin tahsilinde yarýndan itibaren yeni bir dönem baþlayacak. Yarýn yürürlüðe girecek teblið uyarýnca, konutlarda, her bir konut için aylýk 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin, iþ yerlerinde de iþ yerini kiraya verenler ile kiracýlarýn, kiraya iliþkin tahsilat ve ödemelerinin, banka veya Posta Müdürlüðü (PTT) tarafýndan düzenlenen belgelerle belgelenmesi (tevsik) zorunlu olacak. Banka ya da PTT Genel Müdürlüðü aracý kýlýnmak suretiyle, para yatýrma veya havale, çek veya kredi kartý gibi araçlar kullanýlarak yapýlan tahsilat ve ödemeler karþýlýðýnda dekont ya da hesap bildirim cetveli düzenlendiðinden, bu belgeler de tevsik edici belge kabul edilecek. Bankalarýn internet þubeleri üzerinden yapýlan ödeme ve tahsilatlar da ayný kapsamda olacak. Her bir konut için 500 YTL nin altýnda kalan aylýk kira gelirleri ile mahkeme ve icra yoluyla yapýlan konut ve iþ yeri kira geliri tahsilatlarý bu kapsamda deðerlendirilmeyecek. EN AZ 320 YTL CEZA Kiralarla ilgili getirilen bu zorunluluða uymayan birinci sýnýf tüccar ve serbest meslek erbabýna YTL den, ikinci sýnýf tüccarlara, defter tutan çiftçiler ile kazancý basit usulde tespit edilenlere 680 YTL den ve bunlarýn dýþýnda kalanlara 320 YTL den az olmamak üzere, her bir iþlem için, iþleme konu tutarýn yüzde 5 i oranýnda ceza uygulanacak. Düzenlemede her bir konutun aylýk kira tahsilatýnýn belgelendirilmesinde 500 YTL ve üzerindeki kiralar baz alýnýyor. Bu nedenle, aylýk kirasý 500 YTL olan konut için kiranýn banka ya da PTT ile ödenmesi þartý aranacak. Dolayýsýyla mülkiyeti ayný kiþiye ait olan ve biri 500 YTL, diðeri ise 300 YTL karþýlýðýnda kiraya verilen 2 konuttan ikincisinin kirasý elden tahsil edilebilecek. Kira kontratýnýn 3. bir SATILIK MÜSTAKÝL EV þahýs tarafýndan düzenlenip, imzalanmasý durumunda da, kira, mülk sahibinin hesabýna yatýrýlacak. Vergi Usul Kanunu uyarýnca tarla, bað, bahçe ve çiftlikler de iþ yeri olarak deðerlendirildiði için bu tür yerlerin kira gelirleri de, tutara bakýlmaksýzýn banka ya da posta idarelerince belgelenecek. KÝRACI DA TAZMÝNAT ÖDEYECEK Yargýtay 3. Hukuk Dairesi, kiralanan yeri süresinden önce boþaltan kiracýnýn, kiralananýn yeniden kiraya verileceði süre içerisindeki zarardan sorumlu olacaðýna karar verdi. Bu kararla, kiracýlar, sözleþme süresi dolmadan oturduklarý yeri boþaltýrlarsa, boþalttýklarý yer kiralanana kadar ev sahibinin uðradýðý zararý karþýlayacak. Ev sahibi, kiracýsýnýn eve girdikten 4 ay sonra evi tahliye ettiðini, sözleþmenin bitmesine 8 ay kala evi tahliye ettiði için 8 aylýk kiranýn kendisine ödenmesi talebiyle dava açtý. Mahkeme davayý kýsmen kabul etti. Davanýn temyiz incelemesini yapan Yargýtay 3. Hukuk Dairesi, kiralanan yeri süresinden önce boþaltan kiracýnýn, kiralananýn yeniden kiraya verileceði süre içerisindeki zarardan sorumlu olacaðýna karar verdi. Yargýtay ýn emsal kararýnda þu görüþler dile getirildi: Taraflar arasýndaki sözleþmenin 4. maddesinde aylýk kira parasýnýn ödenmemesi halinde yýllýk kira bedellerinin tamamýnýn muacceliyet kesbedeceði kararlaþtýrýlmýþtýr. Bu hüküm uyarýnca yýllýk kira bedelinin muaccel olabilmesi, öncelikle kira borcunun varlýðýna baðlýdýr. Kira bedeli kiralananýn kullanýlmasýnýn karþýlýðý olup, kiralananýn süresinden önce boþaltýlmasý halinde kira borcu yerine, sözleþmenin ihlali nedeniyle tazminat borcu doðmaktadýr. O bakýmdan kiralananý boþaltan kiracý, muacceliyet þartý nedeni ile bir yýllýk kira parasýndan sorumlu tutulamaz. Kiralananýn yeniden kiraya verilebileceði süre içerisindeki zarardan sorumludur." (Kenthaber) M2 KALORÝFERLÝ, GÜNEÞ ENERJÝLÝ, BAHÇE+SONDAJ KUYULU, 550 M2 ARSALI VE FUL YAPILI, MÜSTAKÝL EV SAHÝBÝNDEN ACÝLEN SATILIKTIR. MÜRACAAT: ÝMDAT ANIL YILMAZ Cep: Ýþ:

8 Silahlarýn gölgesinde Cumhuriyet Bayramý 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý kutlamalarý, yine militarimz þovuna dönüþtü. Ellerinde silah ve üzerinde asker kostümü taþýyan çocuklar kutlamalarýn baþ aktörleri olurken resmi törenlerde kadýnlar yine yoktu Törene ayrýca resmi ziyaret çerçevesinde Ankara"da bulunan Pakistan Ýslam Cumhuriyeti Baþbakaný Mahdum Seyid Yusuf Rýza Gilani de onur konuðu olarak katýldý. Gilani ve Erdoðan töreni birlikte izledi. Cumhuriyetin 85 inci yýldönümü dolayýsýyla ülkenin çeþitli yerlerinde törenler düzenlendi. Ankara daki törenler Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TBMM Baþkaný Köksal Toptan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, CHP Lideri Deniz Baykal, Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, bakanlar ve diðer devlet erkanýnýn Anýtkabir ziyareti ile baþladý. Cumhurbaþkaný Gül, mozoleye çelenk koydu ve Mustafa Kemal Atatürk"ün anýsýna saygý duruþunda bulundu. Ankara"da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önündeki geçit törenine muhalefet liderlerinden CHP lideri Deniz Baykal ve MHP lideri Devlet Bahçeli katýlmazken, þeref tribününde Cumhurbaþkaný Gül, Baþbakan Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð zaman zaman sohbet etti. Cumhurbaþkaný Gül ile Orgeneral Baþbuð geçit töreni boyunca birlikleri ayakta selamladýlar. AKM deki törene, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, TBMM Baþkaný Köksal Toptan, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð, Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Iþýk Koþaner, Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral Metin Ataç, Hava Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Aydoðan Babaoðlu, Jandarma Genel Komutaný Orgeneral Atila Iþýk, Genelkurmay Ýkinci Baþkaný Orgeneral Hasan Iðsýz ile Bakanlar Kurulu üyeleri, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, yabancý misyon þefleri ile subay ve astsubaylar katýldý. ASKERÝ ÞOV Halkýn da izlediði törende, ilk olarak Cumhurbaþkaný Gül ve Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Baþbuð, jandarma motorize ekipleri ve süvari birliklerinin eþliðinde, tören birliklerini ve vatandaþlarý selamladýlar, ardýndan þeref tribünündeki yerlerini aldýlar. Türk Kara Kuvvetleri"ne ait zýrhlý araçlar, füze ve topçu birlikleri ile taarruz ve genel amaçlý helikopterler de geçiþte bulundu. Tören sýrasýnda pistten Leopard-1 ve M-60 tanklarýndan birer bölük geçerken, UH-1, Cobra, Skorsky ve Couger helikopterleri de ayný anda pist üzerinden geçiþlerini gerçekleþtirdiler. Bunu, Hava Kuvvetleri Komutanlýðý"na ait F-16 ve F-4 savaþ uçaklarýnýn kollar halinde uçuþu izledi. AKM Tören Alaný"ndaki resmi geçit, Cumhurbaþkaný Gül, devlet erkaný ve yurttaþlar tarafýndan izlenen, Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi "Türk Yýldýzlarý"nýn gösterisi ile tamamlandý. SÝLAHLI ÇOCUKLAR HER YERDE Geçtiðimiz günlerde çocuklarýn Güneydoðu daki bazý eylemlerde gözükmesi Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan tepkiyle karþýlanmýþtý. Ancak tüm illerdeki resmi törenlerde ellerinde oyuncak silah taþýyan, asker kýyafetli pek çok çocuk yer aldý. Öte yandan devlet erkanýnýn düzenlediði törenlerde erkek egemen görüntüler dikkat çekti. Devlet törenlerinde kadýnlarýn azlýðý dikkat çekerken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý"nýn yine erkek egemen ve militarist bir havada geçtiði görüldü. *** CHP ve DSP"den Gül protestosu CumhurbaÞkanI Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý dolayýsýyla TBMM"de kutlamalarý kabul etti. Törene CHP ve DSP Cumhurbaþkaný Gül"ü protesto etmek amacýyla katýlmadý. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý dolayýsýyla TBMM"de kutlamalarý kabul etti. Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð ve Kuvvet Komutanlarý törenlere kýlýç kuþanarak geldi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Orgeneral Baþbuð tören öncesinde TBMM Baþkaný Köksal Toptan la bir süre sohbet etti. Törene Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Ýlker Baþbuð, Anayasa Mahkemesi Baþkaný Haþim Kýlýç, Yargýtay Baþkaný Hasan Gerçeker, Danýþtay Baþkaný Mustafa Birden, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanlarý, ÖDP Genel Baþkaný Ufuk Uras, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli, BBP Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu, TBMM"de temsil edilen CHP nin dýþýndaki siyasi partilerin grup baþkan vekilleri ve milletvekilleri baþta olmak üzere devlet protokolü katýldý. Törende DTP"yi Ahmet Türk ün dýþýnda TBMM Ýdare Âmiri Sýrýr Sakýk ve DTP li milletvekilleri temsil etti. TBMM Baþkaný Köksal Toptan, CHP lilerin bu yýl tam kadro törene katýlmayýþlarýný ise, CHP lilere sorun. Makul bir yanýtlarý olacaktýr sanýrým. Bu bayram Cumhurbaþkaný"nýn deðil, Cumhuriyet Bayramý diye deðerlendirdi. DTP"li belediye baþkanlarý ise bazý ilçelerdeki törenlere hükümet politikalarýný protesto ettiðini belirterek katýlmadý. Birgün 30 Ekim 2008

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile

ACADEMY FRANCHISE AKADEMÝSÝ FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN. bilgi kaynaðýnýz. iþbirliði ile ACADEMY FRANCHISE ALIRKEN VERÝRKEN ÝÞLETÝRKEN bilgi kaynaðýnýz iþbirliði ile WORLD FRANCHISE COUNCIL ÜYESÝDÝR EUROPEAN FRANCHISE FEDERATION ÜYESÝDÝR ACADEMY Giriþ Giriþ Franchise, perakendecilikte çaðýmýzýn

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin UYGULANACAK CEZANIN TUTARI (*) YÜRÜRLÜK TARİHİ ASGARİ TUTAR UYGULANACAK CEZANIN NEVİ Serbest Meslek

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU

TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU TAHSİLÂT VE ÖDEMELERDE BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARININ KULLANILMA ZORUNLULUĞU 1- Mükellefler İçin Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin, - Avans, depozito, pey

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. 20,16 ile 3,17 ondalýk sayýlarý arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 15 B) 16 C) 17 D) 18 E) 19 2. Aþaðýdaki trafik iþaretlerinden hangisinin simetri ekseni

Detaylı

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý

Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý 2007-17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/17 Çevre Temizlik Vergisi Oranlarý Belediye Gelirleri Kanunu'nun Mükerrer 44 üncü maddesi uyarýnca,

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

BETONSA GÜVENCESÝYLE KENDÝLÝÐÝNDEN YERLEÞEN HAZIR BETON! VÝSKOBETON VÝSKOTEMEL VÝSKOKAT VÝSKOPERDE VÝSKOBETON Viskobeton, BETONSA nýn geleneksel betona göre birçok üstünlüðe sahip olan kendiliðinden yerleþen

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı