KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 31 EKÝM 2008 CUMA HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel: KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý Karaca Ahmet Derneði nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Baþkaný Muharrem Ercan KaracaAhmet Sultan` ýn Yaþamý Karacaahmet Sultan hakkýnda bir kýsým yazar ve araþtýrmacý, birbirinden farklý bilgiler vermektedir. Yazar Aysel Okan, Karacaahmet Sultan `ýn Arabistan`dan geldiðini ifade ederken pek çok araþtýrmacý da Horasan`dan geldiðini ve bir Türkmen Bey`inin oðlu olduðunu belirtilmektedir. Doðrusuda budur. Çünkü Karacaahmet Sultan tam bir Türkmen asilzadesi ve Alp Eren `dir. Karacaahmet Sultan, Anadolu Selçuklu Devleti`nde daðýlýþ döneminde Hristiyan misyonerlerin Ege Bölgesi`ndeki propagandalarýna karþý çýkan Hacý Bektaþi Veli ve Alp Erenler ile birlikte Manisa-Akhisar-Aydýn ve Afyon dolaylarýnda baþarýlý çalýþmalarda bulunmuþtur. Bursa`dan Üsküdar`a kadar olan yerlerin alýndýðý yýllarda (M. 1329), önce Merdivenköy `de biraz kaldýktan sonra >>4 DE Vaiz, Ertaþ'ý münafýk ilan etti! Halk ozaný Neþet Ertaþ, konserinde Oynayanlarýn günahý dökülür, melek gibi olurlar deyince Kaman vaizi Müslümanlar dan özür dilemesini istedi Ünlü halk ozaný Neþet Ertaþ, Kaman Vaizi nin hedefi oldu. Vaiz Rýza Korkmazgöz, münafýklýkla suçladýðý Ertaþ tan, Allah a iftira ettiði için Müslümanlar dan özür dilemesini istedi. Korkmazgöz, Ertaþ a 19 Ekim de Kaman da verdiði konserde, >>6 DA KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi Hacýbektaþ da düzenlenen törenle açýldý. Hacýbektaþ dan vatandaþlarýn yanýsýra Ýstanbuldan gelen dernek üyelerinin yoðun katýlýmý ile KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþýna Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa Eldivan, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu ve meclis üyeleri, Ýlçe Milli Eðitm Müdürü Kemal Ersoy, Eðitm-Sen Þube Baþkaný Ali Kaim, Eski belediye baþkaný,nafiz Ünlüyurt ve Mustafa Özcivan, Sulucakarahöyük Gazetesi Sahibi Naci Özçelik katýldýlar. Açýlýþ töreninde Karaca Ahmet Derneði nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Baþkaný Muharrem Ercan yapmýþ olduðu konuþmasýnda Atatürk ün devrimci yolu gösterdiðini, laik Cumhuriyeti kurduðunu belirterek Cumhuriyete sahip çýkmak görevi ile karþý karþýya kaldýklarýný belirtti. Haber: Aydýn Þimþek >>3 DE Dayanýþma için konser Hacýbektaþ Lisesi Felsefe Sýnýfý nýn modernizasyonu doðrultusunda dayanýþmaya örnek þekilde modernize ediliyor. Edinilen bilgilere göre sýnýfýn yenilenmesi doðrultusunda ihtiyaç duyulan bilgisayar ve projeksiyon makinesi yardýmsever vatandaþlar tarafýndan baðýþ yapýlarak karþýlandý. Haber: Aydýn Þimþek >>6 DA Saðlýk Hakký ve hasta hakký için açýklama Saðlýk Hakký ve Hasta Haklari Derneði Baþkaný Fadýl Gezen yapmýþ olduðu basýn açýklasýyla Beþ yýlý aþkýn süredir uygulamaya konulan saðlýkta dönüþüm programý na raðmen bu ülkenin insanýnýn saðlýðý ne durumda, saðlýk kurumlarý ne durumda, saðlýk hizmeti ne durumda olduðuna birlikte bakalým diyerek saðlýkta dönüþüm programý ný eleþtirdi. Saðlýk Hakký ve Hasta Haklari Derneði Baþkaný Fadýl Gezen açýklamsýnda þu görüþlere yer verdi: >>2 DE Bir baþka belediyecilik mümkün mü? Nevþehir'in Ürgüp ilçesine baðlý Mustafapaþa Belde Belediye Baþkaný Mustafa Özer, ev sahibi olmak isteyen ve maddi durumu iyi olmayan yeni evli gençlere ücretsiz arsa tahsisi yaptýklarýný söyledi. Hamsiler sýcak hava yüzünden Türk sularýna gelmeyince fiyatý da yükseliyor. Köþa Yazýsý >>2 DE Kiracýya 2 kötü haber! Elden kira dönemi bitiyor. Bankalarda havale ücreti ödemek zorunda kalacak kiracýya bir kötü haber de Yargýtay'dan geldi. >>7 DE Yeni evlilerin evi belediyeden Hamsi neden ucuzlamýyor? >>7 DE Giresun Balýkçýlar Kooperatifi Baþkaný Yýlmaz Necipoðlu, Karadeniz de avlanan hamsinin geçen yýldan kaldýðýný ve onun avýnýn da bitmek üzere olduðunu söyledi. Kýrþehir'de kuraklýða baðlý olarak yaþanan yem sýkýntýsýnýn, kurbanlýk fiyatlarýnda artýþa neden olacaðý bildirildi. Yüksel Iþýk(*) >>7 DE Kurbanlýklarda fiyat artýþý bekleniyor Kýrþehir Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Habip Soytek, yem maliyetlerinin yükselmesi ile birlikte kurbanlýk hayvan fiyatlarýnda da artýþ gösterebileceðini söyledi. Yaþanan kuraklýk nedeniyle sezonda >>6 DA

2 2 31 EKÝM 2008 CUMA Yüksel Iþýk(*) Bir baþka belediyecilik mümkün mü? Saðlýk Hakký ve hasta hakký için açýklama Türkiye, bir yanýyla Kürt sorununun yakýcýlýðýyla meþgul oluyor; diðer yandan da yerel seçimlere hazýrlanýyor. Baþbakan ýn Aktütün tartýþmalarý dolayýsýyla tarafýný belirlemesinin ardýndan Diyarbakýr a gitmesi, zihninin, memleket meselelerinden çok, 2009 Mart yerel seçimleriyle meþgul olduðunu gösteriyor. Kürtlerin Baþbakan ý karþýlama yöntemleri de gösteriyor ki, herkes, yalnýzca ve sadece yerel seçimleri düþünüyor. Mart 2009 da yapýlacak olan yerel seçimlere kilitlenen Türkiye de, partiler, bir yandan tanýnmýþ simalarý aday yapmak için çalýþýrlarken, öte yandan birer kapitalist iþletmeye dönüþtürülen kentlerde oluþan rantlarý nasýl istenilen noktaya kanalize edeceklerinin hesabýný yaptýklarý anlaþýlýyor. Esasen kent yöneticileri, aralarýndaki nüanslarý görmezden gelirsek, iki grupta toplanabilir. Bunlardan birinci grubu, son 25 yýldýr kentlerimizi bir iþletme gibi yönetenler oluþturuyor. Kenti bir iþletme gibi yönetenler, ayný zamanda, ideolojik hegemonya araçlarýný da kullanarak, kentliyi kentten tecrit etmeyi; kentlerde artan yoksullaþmayý, kentlinin vicdan sorunuyla sýnýrlandýran bir hegemonik dili kullanmayý tercih etmiþ bulunuyorlar. Oysa kentler bir iþletme deðil, bir yaþam alanýdýr ve her kentli, yaþadýðý kentin biraz da sahibidir. Buradan ikinci grup kent yönetici tipolojisine geçebiliriz. Ýkinci grup, kentin sahiplerinin kentli olduðunun bilincinde davranan sýnýrlý sayýda baþkandan oluþuyor. Dikili Belediye Baþkaný Osman Özgüven örneðinde olduðu gibi bu tip baþkanlarýn kentlinin lehine uygulamalarý, tuhaf bir biçimde soruþturmaya konu ediliyor. Egemen ideoloji, kentin kentlinin olduðu gerçeðini unutmayan ve kentin olanaklarýný kentlinin hizmetine sunmakta ýsrar edenleri suçluymuþ gibi göstermekte hiçbir beis görmüyor. Kentsel dönüþüm mü rantsal dönüþüm mü? Son yýllarda belediye denince, akla yolsuzluklar geliyor. Ýster muhafazakar sað politikacýlar isterse de merkez sol baþkanlar tarafýndan yönetilsin, yolsuzluk kavramý, hemen her yerde karþýmýza çýkýyor. Nitekim Baþbakan Erdoðan, partili belediye baþkanlarýna hitaben yaptýðý konuþmada, adý yolsuzluða bulaþan baþkanlarý yeniden aday göstermeyeceðiz diyebiliyor. Güya olumsuzlanan bu durumun bir sonraki dönemde tekrar edilmeyeceðinin hiçbir güvencesinin olmadýðýný biliyoruz. Kentsel dönüþüm projeleri olarak lanse edilen kent alanlarýnýn, Silivri, Gaziantep, Ankara- Dikmen Vadisi gibi örneklerde nasýl parasal gücü elinde bulunduranlar için yeni rant kapýsý haline dönüþtürüldüðü de biliniyor. Hiç kimse, kentsel dönüþüm projelerinin, esasen, söz konusu alanýn iyileþtirilmesine dönük ve hak sahiplerinin ortak rýzasý alýnarak, gerçekleþtirilmesi gerektiði gerçeðini hatýrlamak istemiyor. Bu arada kentsel dönüþüm projeleri, boðazýmýzda düðümlenen çýðlýklarýn yankýsý duyulmadan, fevkalada müsaadeye mazhar þahsiyetler için yeni rant kapýsýna dönüþüyor Kentlerimizi yönetecek adayý belirleme yetkisini elinde bulunduran partilerin, kentlerimizi yok eden bu rantçý politik açýlýmlarý tartýþmaya yanaþmadýðý gibi, hala ünü kendinden menkul parlak isimlerin peþinden gittikleri görülüyor. Parlak isimlerin parlaklýðýnýn, kenti yönetmek için yeterince güvence oluþturduðuna mý inanýyorlar; yoksa demokratik ortak aklýn yaratýlmasýný sahici mi bulmuyorlar; pek bilinmiyor. Bilinen, her parti, halkýn karþýsýna geçip, bize güvenin diyor. Kime niçin güveneceðimiz konusuysa bilinmezliðini koruyor. Bu güvenmenin ölçüsü ne olacak? Kentli yaþadýðý kent yönetimine katýlabilecek mi; katýlacaksa bunun yöntemleri ne olacak? Kenti yönetenler, yönetme süreçlerini þeffaflaþtýrmaktan niçin kaçýnýyorlar? Hesap verebilme, çaðýmýzýn yönetsel süreçlerinin önemli bir aþamasý mý? Bütün bu sorularý tartýþmadan ve bu sorulara cevap vermeden, kent halkýnýn oylarýyla kentin baþýna getirdiðimiz þahsiyetlerin iyi mi, kötü mü olduðuna nasýl karar vereceðiz? Belediyelerin üretip, kendi maliyetinden daha fazla reklam yaparak, tanýtmaya çalýþtýklarý bir hizmetin halkýn ihtiyacý olup olmadýðý nasýl belirlenecek? Bir hizmeti üretmek kadar, o hizmetten yararlanacak olanlarýn o hizmet hakkýndaki düþüncelerinin öðrenilmesi saðlanabilecek mi? Daha da önemlisi, herkesin sýkça kullandýðý demokratik aktif katýlým, þeffaflýk, hesap verebilirlik ve birlikte yönetme kavramlarýnýn içi nasýl doldurulabilecek? Kent yönetimleri, kent yoksullarýna, yaþlýlara, engellilere, gençlere, çocuklara, kadýnlara ve azýnlýklara karþý nasýl bir tutum takýnmasý gerekecek? Katýlýmcý yerel yönetim talebinin realize olmasý mümkün mü? Mümkünse bunun mekanizmalarý nasýl yaratýlabilir? Þeffaflýk ve hesap verebilirlik kavramlarýyla demokratik aktif katýlýmcýlýk ilkesi birlikte düþünülebilir mi? Bu tarz bir modelin gerçekleþtirilebilmesi için nasýl bir mekanizma kurulabilmelidir? Bunun siyasal, toplumsal ve hukuksal zemini var mýdýr? Yaklaþan yerel seçim sürecinin hangi partinin diðerine oranla daha parlak ismi ikna edeceðini konuþarak vakit geçirmek yerine gündelik hayatýmýzý doðrudan etkileyecek olan yukarýdaki sorularýn cevaplarýný aramamýz gerekiyor. Her soru, yeni baþka sorularýn da hazýrlayýcýsýdýr. Bilindiði üzere, saðcý muhafazakar çevreler dahil, herkesin vitrinine koyduðu kavramlarla arka bahçede, gözlerden uzak, büyüyen hýrslar farklýlýklar arzediyor. Kentlerimizi yönetenlerin yakýn çevreleri kýsa sürede zenginleþmelerinde bir tuhaflýk yok mu? Onlar hýzla zenginleþirken, kent yoksullarýnýn sayýsý da giderek artmaktadýr. Bu da bizi ister istemez yoksulluk kavramýyla yolsuzluk arasýnda yakýn bir iliþki olduðu sonucuna götürüyor. Demek ki, ortak akýl ile yönetilecek kent yönetimlerimizin cevaplamasý gereken can alýcý sorulardan birini de, yoksulluðu azaltmak için alýnacak önlemlerin neler olabileceði sorusu oluþturuyor. Ýslamcý baþkanlarýn yönetimlerinde bulunan belediyelerin yoksulluða iliþkin ürettiði çözümlerin tarihi bir arka planý bulunuyor. Açlýk sýnýrýnda yaþayan yurttaþlara daðýtýlan gýda paketleriyle yoksulluk, bir çeþit kader olarak kabul görüyor. Sorun kader kavramýyla açýklanýnca giderilmesi ve ortadan kaldýrýlmasý için mücadele yürütmek de anlamýný yitiriyor. Bu yöntemin prim gördüðünün anlaþýlmasý üzerine, gerçekleþtirdiði metro ve ankaray çalýþmalarýyla, alt yapý tesisleriyle Ankara nýn gündelik hayatýnýn çekilebilir hale gelmesinde büyük pay sahibi olan Karayalçýn da, CHP den adaylýðýnýn söz konusu olduðu bugünlerde benzer yöntemleri kullanabileceðini ifade ediyor. Yoksullarýn bugünden yarýna kent yönetimlerince sahiplenilmesi gerektiði genel kabul görüyor olmakla birlikte, bu durumun ortadan kaldýrýlmasýnýn bir vicdan sorunu olmanýn ötesinde anlamlar taþýdýðýný artýk herkesin farketmesi gerekiyor. Yoksulluk, yalnýzca karýn tokluðu sorunu deðil; ayný zamanda, bütün temel hak ve özgürlükleri kullananama sorunudur. Kent yönetimine aday olan herkesin, her kentlinin kaðýt üzerinde bulunan hak ve özgürlüðünü fiilen de kullanma olanaklarýnýn yaratýlmasý konusunda ikna edici programlarýyla karþýmýza çýkmasý gerekiyor. En çok da, Ankaralýlarýn Gökçek ten kurtulma umudunu yeniden dirilten Karayalçýn ýn buna ihtiyacý bulunuyor. Bir baþka belediyecilik anlayýþý mümkün mü; göreceðiz! (*) gazeteci Saðlýk Hakký ve Hasta Haklari Derneði Baþkaný Fadýl Gezen yapmýþ olduðu basýn açýklasýyla Beþ yýlý aþkýn süredir uygulamaya konulan saðlýkta dönüþüm programý na raðmen bu ülkenin insanýnýn saðlýðý ne durumda, saðlýk kurumlarý ne durumda, saðlýk hizmeti ne durumda olduðuna birlikte bakalým diyerek saðlýkta dönüþüm programý ný eleþtirdi. Saðlýk Hakký ve Hasta Haklari Derneði Baþkaný Fadýl Gezen açýklamsýnda þu görüþlere yer verdi: ONUNCU YILDA SORUNLAR AYNI: HAKLARIMIZ HÂLÂ ÝHLÂL EDÝLÝYOR! Avrupa Birliði hasta haklarý günü nü ilk kez bu yýl gerçekleþtirdi. Oysa bu ülkede Hasta Haklarý Günü bundan tam on yýl önce ilk kez ilan edilmiþ ve tüm topluma duyurulmuþtu. O zaman tek bir sivil örgütlenme vardý. Bugün onlarcasý var! O zaman resmi olarak yalnýz bir yönetmelik vardý, þimdi bakanlýk baþta olmak üzere saðlýk kurumlarýnda hasta haklarý birimleri var. Ama ; Saðlýk hakký ve hasta haklarý gerçek anlamda var ve gözetiliyor mu? HAYIR! Hasta ve yakýnlarý açýsýndan durumda bir deðiþiklik var mý? HAYIR! Beþ yýlý aþkýn süredir uygulamaya konulan saðlýkta dönüþüm programý na raðmen bu ülkenin insanýnýn saðlýðý ne durumda, saðlýk kurumlarý ne durumda, saðlýk hizmeti ne durumda olduðuna birlikte bakalým: Hâlâ nüfusun büyük bölümü etkin ve nitelikli bir saðlýk hizmetine ulaþamýyor. Çünkü tüm unsurlarýyla birinci basamak saðlýk hizmetleri artýk yok! Saðlýk hizmeti yalnýz tedavi edici hekimlik hizmetine indirgenmiþ ve bu da saðlýk ve saðlýklýlýk için deðil hastalýk ve saðlýk piyasa sý için sunuluyor. Dolayýsýyla hâlâ hizmete ulaþabilmek için her gün giderek büyüyen bedeller ödemek gerekiyor. Hâlâ o hizmeti alýrken insan ya da yurttaþ deðil tuhaf bir mahlûk ya da müþteri sayýlýyoruz. Çünkü saðlýða baþka bir yerden kârdan ve kazanç cephesinden yaklaþýlýyor. Kamu ve özel saðlýk kurumlarýnýn hemen hepsi bir çeþit ticarethane ye çevrilmiþ durumda. Cebinde parasý olmayan ve SGK primini ödemeyen hiç kimse hizmete ulaþamýyor. Daha çok kâr ve kazanç uðruna bir anlamda kandýrýlýyor ve dolandýrýlýyoruz. Týbbi uygulama ve iþlemlerde hâlâ bilgilendirilmiyoruz, hâlâ aydýnlatýlmýyoruz, hâlâ aydýnlatýlmýþ onamýmýz alýnmýyor! Saðlýk kurumlarýnýn çoðunda hâlâ mahremiyetimiz ihlâl ediliyor! Saðlýk kurumlarýnýn yöneticileri ve onlarla birlikte davranmayý yeðleyen bazý saðlýk çalýþanlarýyla iliþkilerimizde sorunlar var; hâlâ güler yüz görmüyoruz, hâlâ yanlýþ, yanlý ve haksýz muamelelere maruz kalýyoruz! Sýk sýk basýna yansýyan örneklerde de görüleceði gibi hâlâ týbbi kötü uygulamalarýn maðduruyuz, saðlýðýmýzdan, organlarýmýzdan, bedenimizden ve canýmýzdan oluyoruz. Yanlýþlýklarý görüyoruz, hak ihlâllerini fark ediyoruz, ama hâlâ baþvuru hakkýmýzý çok zor ve büyük çabalar harcayarak, o da kýsmen kullanabiliyoruz, pek çok durumda bizi maðdur edenler haklý çýkýyor, bizler haksýz ve sorumlu oluyoruz... Hükümetler anayasada yazýlý olan sosyal devlet olmanýn gereklerini bir yana koymuþ durumda; saðlýðý bir yük olarak görüyorlar, saðlýk hizmetini ancak ödeyenin ulaþabileceði bir hizmet biçiminde sunuyorlar, böyle sunulmasýna izin veriyorlar. Anne ve çocuk ölümleri hâlâ düþmüyor, geniþ toplum kesimlerini ilgilendiren bulaþýcý hastalýklar hâlâ çok ciddi bir sorun, gelir daðýlýmýndaki adaletsizliðin yarattýðý yoksulluk, açlýk, beslenme yetersizliði, iþsizlik, savaþ ortamý hâlâ bizi hasta eden ve saðlýklýlýðýmýzý elimizden alan durumlar ama bunlarla ilgili hemen hiçbir þey yapýlmýyor. Saðlýksýzlýðýmýzla baþ baþa ve yalnýz durumdayýz. Oysa bizler hâlâ insanýz! Ýnsanlar haklarýyla vardýr. Haklarý olmadýðýnda da, ya da haklarýnýn gereði yerine getirilmediðinde de geliþmiþ, uygar bir toplumdan, insanca bir toplumsal düzenden söz edilemez. Saðlýk hizmetleri bir toplumun geliþmiþlik düzeyini gösterir. Dünyanýn en büyük 17 nci ekonomisine sahip bir ülkenin insanlarý olarak ülkemizdeki saðlýk hizmeti düzeyinin bize yakýþmadýðýný vurguluyor ve baþta hükümet olmak üzere tüm ilgili kesimlere sesleniyoruz: Etkin, nitelikli, parasýz ve ulaþýlabilir bir saðlýk hizmeti hepimizin hakkýdýr. Saðlýk hakkýmýzýn ve hasta haklarýnýn gerekleri yerine getirilmelidir! Tel:

3 31 EKÝM 2008 CUMA KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþý yapýldý belirterek Hacýbektaþ a gelen insanlarýn karþý karþýya kaldýklarý sorunlarý bildiklerini ve bu sorunlarýn çözümüne katký sunmak için KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi ni açtýklarýný ifade etti. Ercan yaptýrdýklarý KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi için Ancak elimizden bu kadarý geldi, gücümüz buna yetti. Hacýbektaþýmýza buna benzer güzel projelerin yapýlmasý gerekiyor. Tüm derneklerin yapabileceði güzel iþler var. Mihman Evi 310 yataklý. Burasý sadece alevilere hizmet vermek için kurulmadý. Buradan Kürt ü, Türk ü, Sunnisi, Alevisi hepsi yararlanacaktýr. Haber: Aydýn Þimþek KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi Hacýbektaþ da düzenlenen törenle açýldý. Hacýbektaþ dan vatandaþlarýn yanýsýra Ýstanbuldan gelen dernek üyelerinin yoðun katýlýmý ile KaracaAhmet Sultan Dergahý Cem ve Mihman Evi nin açýlýþýna Hacýbektaþ Kaymakamý Mustafa Eldivan, Hacýbektaþ Belediye Baþkaný A.Rýza Salmanpakoðlu ve meclis üyeleri, Ýlçe Milli Eðitm Müdürü Kemal Ersoy, Eðitm-Sen Þube Baþkaný Ali Kaim, Eski belediye baþkaný,nafiz Ünlüyurt ve Mustafa Özcivan, Sulucakarahöyük Gazetesi Sahibi Naci Özçelik katýldýlar. Açýlýþ töreninde Karaca Ahmet Derneði nin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Baþkaný Muharrem Ercan yapmýþ olduðu konuþmasýnda Atatürk ün devrimci yolu gösterdiðini, laik Cumhuriyeti kurduðunu belirterek Cumhuriyete sahip çýkmak görevi ile karþý karþýya kaldýklarýný belirtti. Ercan; derneklerinin köklü bir geçmiþe sahip olduðuna dikkat çekerek 1969 da kurulan bir dernek olduklarýna vurgu yaptý dan beri Hacýbekta þa geldiklerini Burasý özellikle Mahsuni Þerif i Anma gününde ve Hacý Bektaþ Veli yi Anma Etkinlikleri nde konuklarýmýza hizmet verecek. Hacýbektaþ da 2 otel var. Kapasitesi 60 yatak. Hünkarýn ve Serçeþme nin herþeye layýk olduðunu bilmeliyiz. Diðer derneklerde Mihman Evi yapmalýdýr. dedi. Lomalarýn daðýtýldýðý ve Semah gösteriminin sunulduðu açýlýþta katýlýmcýlar Mihman Evi ni gezdiler. KARACAAHMET SULTAN KÜLTÜRÜNÜ TANITMA, YAÞATMA, DAYANIÞMA VE TÜRBESÝNÝ ONARMA DERNEÐÝ NÝN AMACI Dernek amacýný þu þekilde açýklýyor; Üsküdar`da bulunan Karacaahmet Sultan Türbesini ve Külliyesini onarým ve restore etmek, çevre düzenlemesini yapmak. Restorasyondan sonra, türbe ve külliyenin bakým ve korunmasýný, tanýtýlmasýný, güzelleþtirilmesini saðlamak. Karacaahmet Sultan`ýn tarihi geçmiþini araþtýrmak, kültürünü, gerek yöre halkýna, gerek yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýtmak, yaþatmak. Yöre halkýnýn kurbanlarýný ve inançlarýný yerine getirmek için gerekli olan bina ve tesisleri yapmak ve yaptýrmak. Karacaahmet Sultan kültürünü tanýtma amacý ile kitap, takvim, dergi, broþür, kartpostal, hazýrlamak, gerekli hallerde radyo ve televizyon programlarý yapmak. Kültürümüzle ilgili kütüphane açmak, kültürel yayýnlarý satmak. Gençlerin eðitimine, gerek kreþ, gerekse yurt düzeyide katkýda bulunmak, gerekli olanlar dahilinde burs daðýtmak. Aþevi ve sosyal yardým kurumlarýný oluþturarak kamu yararýna çalýþmak. Ýlgili makamlardan izin almak suretiyle Karacaahmet Sultan`ýn tanýmý için ulusal ve uluslar arasý düzeyde kamu ve özel kurumlar, kuruluþlarla ortak çalýþmalar yapmak. Not: KaracaAhmet Sultan ýn yaþamý ile ilgili bilgi 4. sayfadadýr. Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Dedebað Fýrýn >MERKEZ Otel Ýnþaatý Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Üniversite Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ Hüseyin Sümen in evi 634m2 638m2 643m2 587m2 626m2 617m2 609m2 610m2 SATILIK ARSALAR Çep: Tel:

4 ARAÞTIRMA 31 EKÝM 2008 CUMA Karacaahmet Sultan hakkýnda bir kýsým yazar ve araþtýrmacý, birbirinden farklý bilgiler vermektedir. Yazar Aysel Okan, Karacaahmet Sultan `ýn Arabistan`dan geldiðini ifade ederken pek çok araþtýrmacý da Horasan`dan geldiðini ve bir Türkmen Bey`inin oðlu olduðunu belirtilmektedir. Doðrusuda budur. Çünkü Karacaahmet Sultan tam bir Türkmen asilzadesi ve Alp Eren `dir. Karacaahmet Sultan, Anadolu Selçuklu Devleti`nde daðýlýþ döneminde Hristiyan misyonerlerin Ege Bölgesi`ndeki propagandalarýna karþý çýkan Hacý Bektaþi Veli ve Alp Erenler ile birlikte Manisa-Akhisar-Aydýn ve Afyon dolaylarýnda baþarýlý çalýþmalarda bulunmuþtur. Bursa`dan Üsküdar`a kadar olan yerlerin alýndýðý yýllarda (M. 1329), önce Merdivenköy `de biraz kaldýktan sonra Üsküdar`a geçerek þimdiki yerde dergahýný kurmuþtur. Karacaahmet Sultan, bir fikir adamýdýr. Zor günlerdeki bunalýmlý insanlarýn kurtarýcýsý, iyi bir psikiyatrist hekim olarak toplumun karþýsýna çýkar. Bu doðrultuda ilden ile, köyden köye giderek halkýn hizmetine koþmuþ, acýlara, merhem, karanlýklara ýþýk olmuþtur. Karacaahmet Sultan, Anadolu`da ilk kez Manisa dolaylarýnda bulunmuþ, o bölgede Saruhan Beyliði`nin hizmetinde bir hekim Alp eren olarak çalýþmýþtýr. Horoz köyünde ilk dergahýný kurmuþtur. Çalýþmalarýný burada yoðunlaþmasý nedeniyle Saruhan Beyi`nin taktirlerini kazanmýþ ve bu nedenle bu köy, Karacaahmet Sultan `a vakfedilmiþtir. Çevredeki insanlar, uzun süre bu dergahta eðitimden geçirilmiþler ve özellikle bunalýmlý insanlar, burada þifa bulmuþlardýr. Manisa- Akhisar - Aydýn yöreleri, birbirine çok yakýn olduðundan Karacaahmet Sultan `ý ayný zamanda Akhisar ve Aydýn`da da görmekteyiz. Buralarda da kendisine vakfedilmiþ köyler ve bu köylerde kurulmuþ dergahlarý olmuþtur. Karacaahmet Sulatan `ýn Ege`deki etkin faaliyetleri karþýsýnda Hrýstiyan misyonerler hiçbir þey yapamaz duruma gelmiþtir, bu ulu kiþinin etkin gücü karþýsýnda atýl duruma düþmüþlerdir. Karacaahmet Sultan bir dava adamýdýr. Bu dava, Ebul Vefa `dan, Kargý Dede `den, Baba Ýlyas `dan, Hacý Bektaþi Veli `den, tüm horasan ve Rum Erenler `ine intikal eden büyük bir davadýr. Bu dava, Anadolu `da 72 milleti alevi kültürü etrafýnda birleþtirme davsýdýr. Davanýn özüne baktýðýmýzda, insan olabilmek, insanca yaþamak, paylaþmak ve gelecek kuþaklara ýþýk olabilmektir. Yetmiþ iki milleti bir gözle görebilmek, barýþý -sevgiyikardeþliði egemen kýlmak,, sevgi baðlarýna dayalý köklü bir ahlak sistemini kurmak, bu davanýn temel felsefesidir. Karacaahmet Sultan gibi tüm erenler, bu doðrultuda emek harcamýþlar, bu tür hizmetlerde insanlýk uðruna tarihin altýn sayfalarýna geçmiþlerdir. Hacý Bektaþi Veli gibi her ulu kiþinin yaþamýna uyarlanmýþ mitolojik öyküler vardýr. Bu tür öyküler, bu ulularýn somut ve gerçek kiþiliklerini manevi dünyalarýyla pekiþtirerek kendilerini yüceltmek için söylenir. Karacaahmet Sultan `ýn bulunduðu erenler, bir arada zikir ederlerken, bu ermiþlerin içinde olan Karacaahmet Sultan `ýn kýz kardeþi Kadýncýk Ana(Fatma Nuriye Bacý), kendisinden geçmiþçesine birden ayaða fýrlayarak `kalkýn, kalkýn ey erenler, memlekete sizden ulu sizden ulu eren geldi.` Toplu halde olan erenler ` Bu memlekete bizden ulu eren mi gelir?` diyerek þaþýrmýþlardýr.onlardan ulu veli, yokmuþ ki memlekette.`öyle þey olumu?` diyecek olmuþlar. Gene aldýklarý cevap `Evet var, çünkü geldi.` Olmuþ. Kimmiþ kendilerinden ulu Veli acaba? Düþünmüþler, taþýnmýþlar nafile. Kimseyi bulamamýþlar. Ýþte o zaman Karacaahmet Sultan gönül gözüyle gözetlemiþ. Sulucakarahöyük de bir karataþýn üstünde ak güvercin görmüþ. Karacaahmet Sultan, o an yanýndaki Hacý Tuðrul `a seslenmiþ. ` Tez elden bir þahin ol, Sulucakarahöyük köyüne var. Orada Karataþ `ýn üzerindeki ak güvercini getir buraya` demiþ. Hacý Tuðrul, istendiðinden de çabuk bir zamanda bir þahin olup uçmuþ Karahöyük `e. Bakmýþ bir ak güvercin orada duruyor. Hemen gitmiþ yanýna, hýrsla boðazýndan yakalamýþ. `Hadi bakalým, düþ önüme ` demiþ. Ak güvercin bir silkinmiþ, `Ne yapýyorsun sen ` diye cevap vermiþ, `Er olan ere hýþýmla gelmez. Ben mazlum donunda geldim Ben barýþ, dostluk ve sevgi için geldim. Erenlere söyle, yanýmda olsunlar.`hacý Tuðrul itiraz etmiþ.`ama sen bir kiþisin kolayca gelirsin bizim memlekete.`demiþ. Hünkar gene olmaz KaracaAhmet Sultan` ýn Yaþamý demiþ. Hacý Tuðrul, dönüp gitmiþ Baþýndan geçenleri anlatmýþ bir bir erenlere. Ak güvercin kendilerinin yanýna gelmeyeceðini söylemiþ. Caný sýkýlmýþ, sýkýlmýþ ama gene `Gönül isterse` demekten kendilerini alamamýþlar. Dizilmiþler yola. Seyyid Mahmut Hayrani bir arslanýn sýrtýna binmiþ elline de yýlandan bir kamçý, varmýþ Sulucakarahöyük `e, Hacý Bektaþ `ýn yanýna. Hacý Bektaþ Veli bakmýþ ki karþýsýnda, altýnda arslan, elinde ejderha, Seyyid Mahmut Hayrani geliyor. O da duvara binmiþ ve yürü demiþ duvara. Duvar yürümeye baþlamýþ.`marifet, cansýzý yürütmektir, canlýyý deðil` deyince, Seyyid Mahmut Hayrani, Hünkarý takdir ederek özür dilemiþ. Bu mitolojik öykü ile bir araya gelen bu ulu ermiþler, yaptýklarý ortak bir toplantýda Anadolu ` nun kurtuluþu için görev bölüþümü yaparlar. Karacaahmet Sultan `a da Ege Bölgesi verilir. Bundan ötürüdür ki, Karacaahmet Sultan `ý o günden beri Manisa, Akhisar, Aydýn dolaylarýnda görmekteyiz. Tarihler böyle yazar Karacaahmet Sultan `ý. Araþtýrmacý Þevket Gürel anlatýyor. Karca Ahmet Sultan Horasan Türk Beylerinden birinin oðludur. Anadolu`ya geliþinde önce Manisa, Horoz köyün yerleþip, Saruhan Beyi`ne yardýmcý olmuþ, onu ordusuna hem tabip hem de akýncý olarak görev yapmýþtýr. Karacaahmet Sultan `ýn babasýnýn adýný, Saruhan Beyi Ýshak Çelebi ` nin vakfiyesinde `Süleyman Horasani olarak göstermektedir. ` Karacaahmet Sultan daha sonralarý, yukarýda belirtildiði þekilde Hacý Bektaþ Veli `nin istemi doðrultusunda Afyon taraflarýna geçmiþ, oranýn kazanýlmasýnda baþarýlý görevler yapmýþtýr. Hacý Bektaþ Veli, Anadolu `ya geldiðinde, mana aleminde Rum Erenleri`ne seslendi. Bu sýrada Anadolu `da elli yedi bin eren görevdeydi. Anadolu`nun gözcüsü de Karacaahmet Sultan idi. Daha sonralarý Karacaahmet Sultan, Hacý Bektaþ Veli ile buluþup, onun yandaþlarý olan Abdal Musa, Abdal Murat, Geyikli Baba, Barak Baba, Karadonllu Can Baba, Seyyid ali Sultan, Koluaçýk Hacým Sultan, Sarý Saltuk Sultan, Taptuk Emre, Ahi Evren gibi pek çok erenle tanýþmýþ, görüþmüþ ve aralarýnda görev bölüþümü yapmýþlardýr. Hacý Bektaþ Veli `nin, Karacaahmet Sultan `a: `Karacam, sen oralarýn Türk topraklarýna katýlmasýna çalýþmakla görevlendirildin.`dediði söylenilmektedir. Hacý Bektaþ Veli yukarýda adlarý sayýlan horasan Erenleri`ni örgütlemiþ ve aralarýnda yaptýðý görev bölüþümünde: Abdal Musa `yý önce Bursa`ya, sonra Antalya yöresine, Karacaahmet Sulatan `ý da Manisa`ya göndermiþtir. Bu kutsal görevi alan Karacaahmet Sultan, daha sonralarý Akhisar, Aydýn ve Afyon `dan Ýstanbul / Anadolu yakasýna geçmiþtir. Karacaahmet Sultan Üsküdar`a geçmeden önce Afyon taraflarýnda iken baþarýlý çalýþmalar gözden kaçmamýþ olacak ki Hacý Bektaþ Veli kendisine ` Karacam, bir yerde mekanýný olsun yedi yerde çera-ðýn yansýn ` demiþtir. Karacaahmet Sultan `ýn yedi yerde türbesi (makamý ) olduðu söylenir. Bu yerler sýrasý ile þöyledir: 1. Manisa`da Horoz köyü 2. Akhisar`da Karaca Köyü 3. Aydýn 4. Afyon / Ýhsaniye ilçesi Karacaahmet Kasabasý 5. Üsküdar`da Karacaahmet Türbesi 6. Bulgaristan 7. Yugoslavya- Ýstip Kenti.. Karacaahmet Sultan `ýn Afyon Ýhsaniye ilçesindeki Karacaahmet köyünde büyükçe bir binanýn içinde türbesi ve etrafýnda yer alan askerlerin lahitleri bulunaktadýr. Bu bina toprak damlý olup, her gün pek çok ziyaretçi tarafýndan ziyaret edilmektedir. Makamýnýn bulunduðu bina içinde kendisinin yeþil örtülerle kaplanmýþ ve sanduka ile etrafýnda otuzu aþkýn lahit bulunmaktadýr. Burada boþ olan yerlerde serili yataklar içinde hastalar yatmaktadýr. Deðiþik yörelerden ve illerden gelen bu insanlar, hastalarýný battaniyelere sardýrarak günlerce þifa beklemektedirler. Ýnsanlara þifa bulmak için gelip, burayý bir tedavi merkezi olarak kullanmalarýnýn, önemli bir geçmiþi vardýr. Anlatýlanlara göre Karacaahmet Sultan, Anadolu`ya geldiðinde yandaþlarýyla bu konaklamýþlar. Konaklamanýn hemen arkasýndan oranýn beyi, bu yerde kurulu çadýrlarý görünce, kahyasýný oraya göndererek :`Git, gör bakalým. Þu karþýda çadýr kuranlar kimlerdir? Ne yapýyorlar orada? Bunlarýn hayvanlarý var mýdýr? Ýyice sor da, öðren, gel.`demiþ. Kahya gidip, soruþturmuþ, öðrendiklerini dönüþünde beyine þöyle anlatmýþtýr: `Aðam gidip bunlarýn her þeylerini öðrendim. Bunlarýn atlarý da,koyunlarý da,kuzularý da var. Büyükleri su kenarýnda, söðüt aðacýna uzanmýþ, elma koparýyor. Söðüt aðacýndan, ilkbahar mevsiminde elma nasýl koparýlýr?diye sorduðumda, Karacaahmet Sultan gülerek, `Elimiz boþ gidecek deðiliz ya beyinizin yanýna. Yanýmýza birkaç hediye alalým` dedi. Þimdi kendileri birazdan yanýnýza gelecekler. Olanlarý kahyasýný aðzýndan dinleyen bey önce korkmuþ, sonra Karacaahmet Sultan adamlarý ile gelip bey ile buluþtuðunda, beyin hasta kýzý Karacaahmet Sultan `ý görünce, birden bire sesini kesmiþ ve kendine gelivermiþ. Bey önce gözlerine inanamamýþ, sonra da Karacaahmet Sultan `ýn ellerine sarýlarak,` Ama Sultaným, sen kimsin, nerelisin?` diye sormuþ. -`Adým karacaahmet.horasan Erenlerindenim.` -` Kýzýma himmet eyle. Hastaydý. Þimdiye kadar derdine bir derman bulamadýk. Seni görünce sustu, kendine geldi. Onu kurtarýnýz.` Bu yalvarýþ karþýsýnda hayýr diyemeyen Karacaahmet Sultan da kendisine baðýþlanan bu yerde bir süre kalýp, akýl hastalarý için bir tedavi merkezini kurmuþtur.` Gün bu gündür, 700 yýldan beri bu yerler ve bu köy, bir þifa beklentisi ile dolup taþmaktadýr. Karacaahmet Sultan bir süre sonra Miladi 1329 yýlýnda Ýstanbul taraflarýna geçer. Artýk Hacý Bektaþ Veli yoktur. Hakka yürümüþtür. Ancak, o ulu kiþi adýna Hacý Bektaþ Dergahý`nýn hizmetlerini Seyit Ali Sultan yapmaktadýr. Anadolu `da yer alan Bektaþi Dergahlarý`na buradan ýþýk saçmaktadýr. Yýl 1329.Bursa 1326 yýlýnda alýnmasýnýn üstünden üç yýl geçmiþtir. Bu üç yýl için Gemlik, Orhangazi, Yalova, Gölcük, Ýzmit alýnmýþ ve Ýstanbul`un Anadolu yakasýna geçilmiþtir. Son olarak 29 Haziran 1329 yýlýnda Pelekanon (Maltepe) denilen yerde Bizanslýlar ile Osmanlýlar arasýnda Pelekanon savaþý olmuþ, Andronikos yenilmiþ ve Merdivenköy de yapýlan antlaþamaya göre Üsküdar`a kadar olan yerler Osmanlýlara býrakýlmýþ ve Merdivenköy `deki av köþkü ve dolaylarý Ahiler `e býrakýlarak baþlarýna ahi Ahmet getirilmiþtir. Böylece 1390 yýlýnda Bektaþi`lere geçen Dergah önceleri Ahi Dergah `ý olarak kullanýlmýþtýr. Kaynaklarda belirtildiðine göre Karacaahmet Sultan bir süre burada kalmýþ, daha sonra Üsküdar` giderek þimdiki türbesinin bulunduðu yerde dergahýný kurmuþtur. Saðlýðý döneminde burada ayný zamanda psikolojik rahatsýzlýklarý olan insanlarý asýklýðýna kavuþturmuþtur. Hacý Bektaþ Veli Felsefesi doðrultusunda kurduðu dergahýnda inançsal ve sosyal hizmetler vermiþ, çoðu zamanda bu dergahýn bir nevi tedavi merkezi olmuþtur. Pek çok ruh hastasý Manisa,.Akhisar, Afyon ve Üsküdar gibi onun bulunduðu yerlerde þifa bulmuþtur. Karacaahmet Sultan, gönlündeki coþkun sevgi ile ömrünün sonuna kadar yýlmadan çalýþmýþ, aþýklarýn, sadýklarýn gönlünü tutuþturmuþ, maddi ve manevi ilimlerde büyük zatlar yetiþtirmiþ, bulunduðu yeri de bir ilim merkezi haline getirmiþtir.` Denilmektedir ki, Karacaahmet Sultan, Üsküdar`daki dergahýnda yetkili bir devlet büyüðünün gözlerindeki hastalýðý giderdiði için bu devlet büyüðünün verdiði bir emir ile Karacaahmet Sultan, atýna binerek dolaþtýðý saha içinde olan yeri kendisine baðýþlamýþtýr. Karacaahmet Sultan `da kendisine verilen bu yerde dergahýný kurmuþ, insanlara hizmet etmiþtir. Bu hizmet, kendisinden sonrada zamanýmýza kadar devam etmiþtir. Kaynak: Pazartesi Günü: Karaca Ahmet Sultan ýn Çocuklarý ve Atý

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor

Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Ayrýlýk Hacýbektaþ Þenlikleri Öncesi Yaþanan Ayrýlýðýn Taraflarý Konuþuyor YIL:3 SAYI:712 35 YKR 14 AÐUSTOS 2008 PERÞEMBE BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR

YÜZDE 5.9 U ÇALIÞIYOR 8 4+4+4 sisteminin ardýndan eðitimlerini sekizinci yýldan sonra býrakan ve herhangi bir liseye kaydolmayan 49 bini aþkýn öðrenci, ilköðretim diplomasý bile alamamakla yüz yüze kaldý. Milli Eðitim Bakanlýðý

Detaylı

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi

Öðretmene tatil yok. Baþrolde Yeþilvadi Öðretmene tatil yok Eðitim öðretim yýlý sona erdi ama öðretmenler için ailecek tatile çýkmak tam bir hayal. Ortalama öðretmen maaþýnýn 0 YTL olduðu ülkemizde dört kiþilik bir ailenin zorunlu giderleri

Detaylı

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE

4 DE 2 DE 7 DE 2 DE 8 DE 8 DE 4 DE Emek ve Dayanýþma Günü olan 1 Mayýs'ý Taksim'de kutlamak isteyen sendika baþkanlarý, Ýstanbul Valisi Muammer Güler ile bir araya geldi. Vali Güler, sendikalarla görüþmesinden sonra yaptýðý açýklamada,

Detaylı

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21

Ýhale yolsuzluðu iddiasýyla baþlatýlan soruþturma sürüyor. Ýhale operasyonunda 21 Kaya: Gelin icat çýkartalým Abdullah Orkun Kaya TTNET Genel Müdürü hemþehrimiz Abdullah Orkun Kaya, Bizlere hep, Baþýmýza icat çýkarma dendi. Biz ise tam tersini söylüyoruz. Buyrun gelin icat çýkartalým

Detaylı

Çorum a yakýþan merkez

Çorum a yakýþan merkez Vali Ahmet Kara nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi ni ziyaret Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor HABERÝ 4 DE Týp Bayramý nda Vali

Detaylı

Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Çevreciler Çevre Ýçin Erdoðan'a Takoz Olmaya Kararlý YIL:3 SAYI:720 35 YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen

Detaylı

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir

Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým. Ülkücüler AKP nin önünü kesmelidir Birikimlerimi Çorum için kullanacaðým AK Parti'den Çorum Milletvekili aday adayý olan TEÜÞ eski Genel Müdürü Nurettin Kulalý, Milletvekilliðini amaç deðil, memleketine hizmet etmek için araç olarak gördüðünü

Detaylı

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay

Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay YIL:4 SAYI:814 35 YKR 14 OCAK 2009 ÇARÞAMBA BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Ekolojik yürüyüþte 7,5 ay Gazetemiz muhabirlarinden Kamil Öntaþ, Dünyan turu için birlikte karar aldýklarý

Detaylı

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý

Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý YIL:3 SAYI:599 35 YKR 10 MART 2008 PAZARTESÝ Yaðýþlý En Yüksek C o En Düþük C o 17 7 Hacýbektaþ ta 8 Mart unutulmadý Hacýbektaþlýlar projesi Radyo internet üzerinden tüm dünyaya sesleniyor Fotoðraflar:

Detaylı

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek..

Sanatlar Üniversitesi nden mezun olduktan sonra Kent Oyuncularý ile çalýþan, sonra gerçek.. 9 Hatay da yakalan ve aranamayan TIR siyasetin gündemini oluþturdu. Baþbakan Erdoðan dün zirve üstüne zirve gerçekleþtirdi. Kýlýçdaroðlu ise aranamayan TIR için AKP ye sert eleþtirilerde bulundu. ZÝRVE

Detaylı

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE

2 DE 3 DE 4 DE 6 DA Eðitim Sen Merkez Yürütme Kurulu nun Bekir Bozdað Çocuk Haklarýný Ýnsan Haklarýndan Saymýyor! baþlýklý açýklama metni 7 DE 8 DE Milli Prodüktivite Merkezi(MPM) 2011 yýlý 1 inci dönem verimlilik gösterge istatistiklerini açýkladý. EFÝS Rev.2 ye(avrupa Topluluðu nda Ekonomik Faaliyetlerin Ýstatistiki Sýnýflamasý) göre hesaplanan

Detaylı

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE

7 DE 6 DA 3 DE 6 DA 3 DE 5 DE 7 DE Cumhurbaþkaný Gül, Baðdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularýný yanýtladý. Uçakta bulunan gazetemiz Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiði bilgiye göre Gül Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan

Detaylı

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ

ÖSO, 'DOSTLARA' LÝSTE VERDÝ 8 28/08/2013 Günlerdir ABD ve Ýngiltere'nin yoðun bir þekilde yürüttüðü Suriye'ye askeri müdahale lobisi amacýna ulaþtý. NBC ye konuþan üst düzey ABD yetkilileri, Suriye ye karþý füze saldýrýsýnýn en erken

Detaylı

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz!

ABF, 15 Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! YIL: SAYI: ABF, Aðustos ta Hünkar ýn huzurundayýz! ABF bu yýlki Hacýbektaþ etkinlikleri ile ilgili bir açýklama yaptý, yapýlan açýklama þöyle : "Alevi Bektaþi Federasyonu (ABF), Avrupa Alevi Birlikleri

Detaylı

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler

'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler YIL:3 SAYI:758 35 YKR 22 EKÝM 2008 ÇARÞAMBA GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 'Eþit yurttaþlýk hakký' için yürüyecekler Zorunlu din derslerinin kaldýrýlmasý, Diyanet in laðvedilmesi,

Detaylı

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz

7 DE ve 8 DE. Kamer Ýnþaat ýn Emek Sinemasýnýn da içinde bulunduðu Serkildoryan binasýnda gazetecilere düzenlediði gezi, sinemalarýn ve binanýn henüz Sulucakarahöyük/ANKARA 5 yýl önce katledilen Agos Gazetesi Yazarý, Ermeni aydýn HRANT DÝNK için dün Ankara da anmalar gerçekleþtirildi. Uzun süredir devam eden katliam davasýnýn örgütten soyutlanarak bireysel

Detaylı

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE

Söyleþi 4 DE 7 DE 2 DE 6 DA 2 DE 3 DE Söyleþi 4 DE 2 DE 7 DE Üniversiteye giren polis ortalýðý savaþ alanýna çevirdi. Müdahalede bilindik görüntüler vardý. ODTÜ'lüler ise hem arkadaþlarýna hem de okullarýna sahip çýktý Bilim ve Teknoloji Yüksek

Detaylı

Ýdam cezasý geri gelmeli

Ýdam cezasý geri gelmeli Yeni caddenin ismi Akþemsettin olacak Farabi Caddesi ile Çevre Yolu arasýnda açýlan yeni caddenin isminin Akþemsettin Caddesi olacaðý öðrenildi. * HABERÝ 10 DA Hitit Üniversitesi Rektör Adayý olduðunu

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu

AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti, aday adaylarýný teþkilatlarla buluþturdu AK Parti den gövde gösterisi AK Parti Milletvekili Aday Adaylarý, gövde gösterisine dönüþen toplantýda teþkilat mensuplarýyla tanýþtý. Temayül öncesi

Detaylı

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi

VÝLAYETNAME DEKÝ SÖYLENCELERE GÖRE HACI BEKTAÞ VELÝ. >5 DE Ürgüp Baðbozumu Festivali Etkinlikleri sona erdi Hacýbektaþ Hacýbektaþ, dört bir yanýnda bulunmaz bir güzelliðin sergilendiði, doðal bir müze olan Kapadokya'nýn önemli merkezlerinden biridir. 666 Km² lik bir alana yerleþmiþ olan Hacýbektaþ Ýlçesi 1250-1300

Detaylı

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi?

Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? YIL:3 SAYI:742 35 YKR 25 EYLÜL 2008 PERÞEMBE Þeriatcýlar onu nasýl hedef gösterdi? GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441 25 02 Vakit Gazetesi o zaman Akit gazetesi diye çýkýyordu ve onlarda bu

Detaylı

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..'

>3 DE. 'Faþist darbeciler halka hesap versin!..' Okullar açýlýrken Haftaya yeni bir eðitim öðretim yýlý daha baþlayacak, kimileri hayatlarýný belirleyecek birkaç saatlik sýnav için on aylýk maratona, kimileri de toplumsal hayata adým atacaklar. Öðrenciler;

Detaylı

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama

Kandil ve Mahmur dan gelen gruplar, yanlarýnda siyasi ve hukuki taleplerini içeren mektuplar da getirdi. Kalabalýk Karþýlama Barýþ gruplarý dün Habur dan giriþ yaptý. PKK, piþmanlýk yasasýndan yararlanmaya karþýyken hükümetin bu konuda yeni çalýþmasý yok. Uzmanlar ise affýn tartýþýlmasýndan yana 4 DE Kandil ve Mahmur dan gelen

Detaylı

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu.

Özcan gibi duayenin efsane oyunculuðu da direniþin oyunu Gezerken de baþka bir ilham oldu. Ýþte bu ikili hayali kahramanlarý Rain Man de buluþtu. 8 Binlerce Alevi, bu sloganý haykýrarak asimilasyon ve yok saymaya karþý eþit, özgür, adil ve demokratik bir Türkiye için Kadýköy de buluþtu. Mitinge Haydarpaþa Numune Hastanesi, Tepe Natilius ve Kadýköy

Detaylı

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ

ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ YIL:3 SAYI:590 35 YKR 26 ÞUBAT 2008 SALI Az Bulutlu En Yüksek C o En Düþük C o -3-10 ABD ÝLE MUTABAKAT ÝÇÝN TÜRKÝYE NE SÖZLER VERDÝ AÇIKLAYIN! Kimi ABD ile yeni bir halayýndan söz ediyor, kimi geniþ bir

Detaylı

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha

Zorunlu Din Dersine karþý yargýdan bir karar daha BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 Hollanda'da THY uçaðý yere çakýldý AMSTERDAM - Türk Hava Yollarý'nýn bu sabah Ýstanbul- Amsterdam seferini yapan ve içinde 127 yolcu 7 mürettebat bulunan

Detaylı

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi.

Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Hacýbektaþ Adliyesinin, Adalet Bakanlýðý tarafýndan kapatýlmasýna Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu tepki gösterdi. Belediye Baþkaný A. Rýza Selmanpakoðlu yaptýðý açýklamada, Hacýbektaþ adliyesinin

Detaylı

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz

Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Biz kadýnlar savaþ istemiyoruz Erdal Eren in aliesine mektubu Sevgili annem, babam ve kardeþlerim; Sizlere bugüne kadar pek saðlýklý mektup yazamadým. Ayrýca konuþma olanaðýmýz ve görüþmemizde olmadý.

Detaylı