En büyük görev * HABERÝ 15 DE. HÝTÝTSEM açýlýyor. AK Parti. Merkez Ýlçe. Baþkaný

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "En büyük görev * HABERÝ 15 DE. HÝTÝTSEM açýlýyor. AK Parti. Merkez Ýlçe. Baþkaný"

Transkript

1 Aile olmadan NikahihalSarayý En büyük görev esi huzur olmaz' 21 Aralýk ta annelere düþüyor' Çaðrý Vakfý nýn düzenlediði Etkili Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri' konulu konferansta konuþan Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Öðretim Üyesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ertuðrul Prof. Dr. Ertuðrul Yaman Yaman, ailenin olmadýðý yerde huzurun da olamayacaðýný söyledi. * HABERÝ 12 DE 13 ARALIK 2012 PERÞEMBE Çorum Belediyesi nce Yunus Emre Parký içindeki eski Askeri Gazino yerine yapýlacak nikâh sarayý için ihaleye çýkýlýyor. * HABERÝ 8 DE Velilere 'Çocuk istismarý ve Ýhmalini Önleme' konulu seminer veren Emniyet Çocuk Þube Müdürü Mustafa Uluhan Baysal, çocuk istismarýnýn önlenmesi hususunda en büyük görevin annelere düþtüðünü söyledi. Mustafa Uluhan Baysal Günlük Siyasi Gazete * HABERÝ 15 DE Fiyatý : 40 Kuruþ Gözde yaþ dilde dua Gazze ve Suriye Kardeþlik Programý, yaþanan zulme dur diyen ve kardeþliklerini dünya aleme ilan edenlerin yoðun katýlýmýyla gerçekleþtirildi. Gazze ve Suriye'de zulüm gören kardeþleri için kýyama (ayaða) kalkan Çorumlular, gözlerde yaþ, dillerde dua ile andýklarý Müslümanlar için Allah'tan kurtuluþ ve zafer niyaz ettiler. * HABERÝ 11 DE HÝTÝTSEM açýlýyor Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝTÝTSEM), 15 Ocak 2013 tarihinde Bahabey Caddesi nde hizmete girecek. Dün gazetemizi ziyaret eden Prof. Dr. Reha Metin Alkan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, tadilat çalýþmalarý tamamlanan HÝTÝTSEM in açýlýþ hazýrlýklarýnda sona gelindiðini söyledi. * HABERÝ 10 DA TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, bütçe görüþmelerini deðerlendirdi. 9 yýlda sigortalý oraný %137 arttý AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, dün TBMM Bütçe görüþmelerinde Çorum Sosyal Güvenlik verilerini kaydetti. Uslu, 2003 yýlýndan 2012 Ekim ayýna kadar Çorum da sigortalý sayýsýnýn % 137 artýþ saðlandýðýný belirtti. Baðcý, demiryolu talebini tekrarlayacak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Çorum'un demiryolu talebini dile getirecek. * HABERÝ 6 DA * HABERÝ 6 DA Hacý Bektaþ Veli Uygulama ve Araþtýrma Merkezi de HÝTÝTSEM le ayný çatý altýnda faaliyet gösterecek. Bize þehitlerin emanetisiniz' AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve Yönetim Kurulu Üyeleri Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'ne hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Cahit Baðcý Ekrem Erdem uðrayacak AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Dil ve Edebiyat Derneði Genel Baþkaný Ekrem Erdem, yarýn Çorum a uðrayacak. * HABERÝ 2 DE AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Mustafa Köse, maddi ve manevi her türlü desteðe hazýr olduklarý mesajý Çorum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, su kullaným bedellerinin aylýk faturalandýrýlmasý konusunda fizibilite yaptýklarýný açýkladý. * HABERÝ 10 DA * HABERÝ 14 DE Süs havuzlarý görsel þölene hazýrlanýyor Emeklilerin taleplerini dinledi Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Belediye Baþkaný Külcü den bazý taleplerde bulundu. Ekrem Erdem Köse, Bu bütçeye hayýr diyoruz CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse, görüþmelerine geçtiðimiz Pazartesi günü baþlanan Bütçe Görüþemleri ile ilgili TBMM Genel Kurulu nda konuþtu. * HABERÝ 6 DA Su faturasý da aylýk gelecek Tufan Köse Belediye tarafýndan Saat Kulesi çevresine yapýlan süs havuzlarýnýn çalýþmalarý tamamlanarak, su verilmeye baþlandý. Belediye önünde bulunan parkla birlikte, Gazi ve Ýnönü Caddeleri nin refüjlerinde yapýlan havuzlarýn fýskiyeleri deneme püskürtmelerini yaptý. * HABERÝ 14 DE Türkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi yönetimi dün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü makamýnda ziyaret etti. * HABERÝ 10 DA Halka açýk tasavvuf korosu Çorum Belediyesi Tasavvuf Musikisi Korosu, Çorumlular a ilahi öðretecek. Üç yýl önce kurulan Tasavvuf Musikisi Korosu bu yýl farklý bir konsept uygulayarak vatandaþlara ilahi meþk edecek. Süs havuzlarý vatandaþlar tarafýndan ilgiyle takip edildi. * HABERÝ 8 DE

2 2 PERÞEMBE 13 ARALIK 2012 Kurtulmuþ'a Çorum daveti Numan Kurtulmuþ vermek üzere Genel Baþkan Yardýmcýsý Kurtulmuþ'u memlekete davet etmeyi planlýyorlarmuþ. Hava þartlarý müsaade etmesi halinde, ay sonunda programýn gerçekleþtirilmesi düþünülüyormuþ. Bu arada Numan Kurtulmuþ, daha önce Çorum'da katýldýðý programda gösterilen ilgiden memnun kaldýðýndan, ikinci kez yapýlan davete tereddüt etmeden katýlmayý arzu eder diye düþünülüyor. Kültür Sitesi fareli köye dönmüþ ültür Sitesi K içinde bulunan iþyerleri tahliye edildi, Çorum Belediyesi'ne teslim edildi. Koca bina boþalýnca yeni bir sorun ortaya çýkývermiþ. Çevre esnafý aradý. Sabah iþyerlerine geldiklerinde aç kalan farelerin gün yüzüne çýkýp kapýlarý zorlamaya baþladýklarýna þahit olmuþlar. Ortalýkta cirit atan fareleri gören esnaf þaþýrmýþ... Fuzuli masraf diye mi yapýlmýyor? Çorum Valiliði'nin giriþ katýndaki asansörün tamiratý henüz yapýlamamýþ... Ç Kültür Sitesi tahliye edilince fareler cirit atmaya baþlamýþ. Ekrem Erdem uðrayacak AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý Dil ve Edebiyat Derneði Genel Baþkaný Ekrem Erdem, yarýn Çorum a uðrayacak. Edinilen bilgiler göre, Ekrem Erdem, DED in düzenleyeceði konferansa katýlmak üzere Tokat a giderken Çorum a uðrayacak. Cuma Namazý ný Çorum da kýlacak olan Erdem,öðle yemeðinden sonra Tokat a hareket orum Valiliði'nin giriþ katýndaki asansörler birisi için 'bu nasýl arýza' demiþtik ya, yaklaþýk 6 aydýr devam eden asansör arýzasý hâlâ giderilememiþ. Ancak bu kez arýzayla ilgili 'devletin parasý olmadýðý' þeklinde yeni gerekçe gösterilmiþ. Çalýþtýrýlmayan asansör yüzünden bilhassa öðle vakitlerinde 8 katlý binanýn personeli ile Tapu Sicil 'nün ara kapýsý kapatýldýðýnda vatandaþlar da sorun yaþayabiliyormuþ. Valilik personeli asansörün tamir edilip Hayýrlý olsun ziyaretleri B edecek. Erdem in Tokat programýna DED in bu ildeki yapýlanmasýnda aktif görev alan DED Çorum Þube Baþkaný Belediye Baþkan Yardýmcýsý Turhan Candan da katýlacak. Ekrem Erdem Aralýk ayý boyunca Honda Meroto daki benzersiz CR-V ve Civic indirimleriyle hep istediðiniz Honda sonunda sizin oluyor! TL den baþlayan fiyatlarla! ilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu Bölge Müdürü L. Namýk Aþýla, ÇORUMSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Onur Þanlý, Erka Kýrtasiye Bölge Toptancýsý Tahir Üstünel, Olmuksa Fabrikasý Genel Müdürü Ö. Ýleri Özdemir, Çorum Patates Üreticileri Birliði Baþkaný Davut Subaþý, Çiftçi Mallarýný Koruma Baþkanlýðý Baþkaný Vecdi Burhan, Aþçý ve Lokantacýlar Esnaf Odasý Baþkaný Yusuf Turan, Güleryüz Tesisleri sahibi Hasan Güleryüz, Amatör Sporlar Kulüpleri Federasyon Baþkanlarý ve diðer yönetim kurulu üyelerinden oluþan heyetler, Vali Baþköy ü ziyaret etti. Makamda gerçekleþen ziyaretlerde baþarý dileklerinde bulunan heyetler, Vali Baþköy e kurumlarý ve faaliyetleri hakkýnda bilgi verdiler. Ziyaretlerden duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Baþköy; her kurumun kendine özgü Çorum a katkýsý olduðunu belirterek, nazik ziyaretlerinden dolayý kendilerine ayrý ayrý teþekkür etti. Süt Sýðýrcýlýðýnda Döl Verimi T TL den baþlayan fiyatlarla! Honda Meroto Plaza Ankara Yolu 3. Km. ÇORUM Tel: hizmete gireceði günü beklemeye devam ederken, konuya dair yeni bir okur yorumu var. Ýþte o yorum: "Güzel bir konuya temas etmiþsiniz de (ATM'lerin önü) ancak, ondan öncesinde 4 aydýr çalýþmayan 9 katlý binanýn asansör olayý var... Yaklaþýk 600 kiþinin yemek yediði 9'ncu kata tek asansör çalýþýyor o da bakýmsýz ve katlar arasýnda tekliyor. Sorduðumuzda Defterdarlýk fuzuli masraf diyor, oradaki yetkili memurlar... Oranýn bakýmýnýn yapýlmasý için illa ki bir kiþinin ölmesi mi lazým? LÜTFEN bu konuyu da bir araþtýrýp yazar mýsýnýz?" ürkiye nin önde gelen yem þirketlerinden Matlý A.Þ. ve bünyesindeki Ömer Matlý Akademi, Süt Sýðýrcýlýðýnda Döl Verimi konulu bir sempozyum düzenleyecek. Sempozyum, bugün saat 10:15 te Çorum Anitta Otel de baþlayacak.. Vali Sabri Baþköy, hayýrlý olsun ziyaretlerini kabul etti. AÇILIÞA ÖZEL FÝYATLAR FÝÞEKLER KÝÞÝ BAÞI 5 KUTU ÝLE SINIRLIDIR... BORAVÝNG (5 YIL GARANTÝLÝ) MOZBERK (5 YIL GARANTÝLÝ) ÇORUM SÝLAH DÜNYASI Tabanca, Tüfek Satýþý ve Tamiri Mehmet ÖZÇELÝK Cep: Merkez 1 Gülabibey Mah. Baðcýlar Cad Milönü Þube 1 Cengiz Topel Cad. Yüzüncü Yýl Çarþýsý Yazýçarþý Þube 2 Üçdutlar Mh.Fatih Cd. Emek Lokantasý Yaný (Ç.HAK:3634) AK Parti Ekonomik Ýþler Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ'un Çorum'a davet edileceðini duydum. Öðrendiðime göre, Çorum Belediyesi yönetimi bir kaç temel atma programý ile ülke gündemine dair aktüel meselelerde konferans

3 PERÞEMBE 13 ARALIK KUTLAMA Deðerli aðabeyim Faruk Av. ÖZKADER in AK Parti Genel Merkez Ekonomik Ýþler Baþkaný Sayýn Prof. Dr. Numan KURTULMUÞ Beyin yardýmcýlýðýna Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip ERDOÐAN ýn onayýyla atanmasýný gönülden tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. (Ç.HAK:3667) Balaban Tekn. Bil. Teks. Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti. Ömer BALABAN

4 4 PERÞEMBE 13 ARALIK 2012 Çiftler nikah salonuna koþtu Ç orum'da çiftler, dar iyi olur diye konuþtu. uðurlu olduðuna inandýklarý ' ' Bugün nikah masasýna oturan çiftlerden tarihinde nikah masasýna oturmak için nikah salonuna akýn etti. Seyhun Kaykýsýz, nikah tarihinin özel bir gün olmasý için bugüne seçtik- Sabah erken saatlerde Çorum Belediyesi lerini söyledi. Evlendirme Nikah Salonu'na gelen çiftler, aylar öncesinden aldýklarý ve uðurlu saydýklarý günde evlenmek için kuyrukta bekledi. Sayýlarýn uðuruna inanan çiftler nikah salonuna Bu tarihin akýlda kalacaðýný dile getiren Kaykýsýz, Bir ay öncesinden aldýk bu tarihi. Bu tarih unutulacak bir tarihte deðil ifadelerini kullandý. akýn edince kentte BEBEnikah rekoru kýrýldý. Nikah salonunda bugün her Çorum'da bazý çiftler, uðurlu olduðuna inandýklarý tarihinde nikah kýydýrdý. ÐÝ ÝSE SABAHA KAR- 15 dakikada bir nikah kýyýlýrken, ÞI DÜNYAYA GELDÝ salonda yakýn- larýyla sýra bekleyen çiftlerin heyecanlý olduklarý gözlendi tarihinde 21 çiftin nikah kýydýrdýðý Ç o r u m ' d a nin ilk bebeði ise, sabaha karþý dünyaya gelen Yýldýz ailesinin dünyaya gelen erkek bebekleri oldu. Çorum'da, Anne Selma Yýldýrým, çocuklarýnýn tarihinde nikah kýydýrmak için 10'un üzerinde çift, tarihinde tarihinde ise 28, dünyaya gelmesinin sevinçlerini çiftin baþvuru yaptýðý bildirildi. 12 Aralýk 2012 tarihini çiftlerin özel bir bir kat daha ar- týrdýðýný söyledi. Çocuðunun doðum tarihinin artýk unutulmayacaðýný gün olarak addettiðini dile getiren Belediye Ev tarihinin ilk bebeði sabaha karþý dünyaya geldi. dile getiren Yýldýrým, Çok sevinçliyiz. Bu lendirme Memuru Erdem Sakýnmaz, Bugünmize bir ömür boyu mutkýnmaz, Çiftlerimizin si ve saymasý ile alakalýni alanlar oldu. Çiftleri- nasihatlerde bulunan Sa- çiftlerin birbirini sevme- üçüncü bebeðimiz. Ýsmini Fahri Emir koymayý de çiftlerimizin büyük luluklar diliyoruz dedi. önceden bir aileleri vardý. Þimdi iki aileleri var. ni ne kadar sevip sayarsa dýr. Çiftlerimiz birbirleri- planlýyoruz dedi.(ýha) bir yoðunluðu var. Bir ay Evlenen çiftlere öncesinden nikah tarihi- Bir ailenin mutluluðu aile mutluluklarý da o ka- Kargý da nikahý orum un Kargý Çilçesinde nikah tarihlerini unutulmayacak bir tarihe denk getirmesini isteyen çiftler de nikah kýydýrdý de evlenmek isteyen Erhan ve Þerife Akgül çifti de nikah tarihi olarak gününü seçtiler. Erhan ve Þerife Akgül çiftinin nikahý Kargý Belediyesi nikah salonunda kýyýldý. Nikah memuru Süleyman Biçer in saat 12:12 de kýydýðý nikah ile genç çift evliliðe ilk adýmý attýlar. Erhan Akgül, Aslýnda bir gün önce evlenmek için müracaat edecektik son anda tarihin olduðunu fark ettik ve bir gün daha bekleyerek de nikah kýymaya karar verdik dedi. Þerife Akgül ise çok özel bir tarihte evlendikleri için mutlu olduðunu belirtti. Nikahýn kýyýlmasýnýn ardýndan sýra evlilik cüzdanýnýn verilmesine geldi. avunma Sanayii Müsteþarlýðý'na S(SSM) 8 uzman yardýmcýsý alýnacak. SSM'nin internet sitesinden yapýlan duyuruda, endüstri mühendisliði mezunlarý arasýndan 5, kimya mühendisliði mezunlarý arasýndan 1 ve fizik mühendisliði mezunlarý arasýndan 2 Nikah memuru Süleyman Biçer, kiþi olmak üzere 8 uzman yardýmcýsý alýnacaðý bildirildi. Duyuruya göre, Savunma Sanayii Uzman Yardýmcýlýðý giriþ sýnavý için baþvurular bugün baþlayacak ve 24 Aralýk 2012 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar yapýlabilecek. Baþvurular, Müsteþarlýðýn Kargý da çiftler de nikah kýydýrdý. yuvayý diþi kuþ yapar, diyerek evlilik cüzdanýný Þerife Akgül e verdi.(ýha) internet sayfasý üzerinden (www.ssm.gov.tr) veya Savunma Sanayii Müsteþarlýðý Personel ve Eðitim Daire Baþkanlýðý Ýnönü Bulvarý, Kirazlýdere Mevkii, Süleyman Emin Caddesi 6/7 Bahçelievler Ankara adresine þahsen yapýlacak nin ilk ikizleri ikâhlar, doðumlar tarihine Nayarlandý. Ýnsanlar kendileri için özel olan olaylarýn tarihlerini de unutulmayacak, özel bir güne ayarladýlar. Mehmet-Sema Gevþek çiftinin de 10 yýllýk çocuk özlemi de dün sona erdi.. Ýkizler Zeynep Naz ve Zülal Su dün saat da dünyaya merhaba dediler. Böyle bir güne rastlayan doðum, ayný zamanda Gevþek Ýskilip te tek nikah Ç orum da tarihinde genç çiftler nikah kýydýrmak için evlendirme memurluðuna akýn ederken Ýskilip ilçesinde tam tersi olay yaþandý tarihinde evlenmek için sadece bir çift baþvuruda bulundu. Ali Demir Kapý ve Zübeyde Tüysüz çiftçi bu özel günde nikah kýyan tek çift olurken, bugün için önceden hiçbir hazýrlýk yapmadýklarýný belirttiler. Nikah için Ýskilip Belediyesi ne gelen genç nikah memuru Arif Temiz KUTLAMA Deðerli kardeþim Mehmet-Sema Gevþek çiftinin de 10 yýllýk çocuk özlemi de dün sona erdi. jest yaparak, çiftin nikahýný saat: 12:12 de kýydý. Kapý ve Tüysüz çifti, Þans eseri nikah tarihimiz bu güne geldi. Nikah tarihimizi bu güne çiftinin bebek özleminin son bulduðu gün oldu. Ýkizlerden biri bugün kuvözden çýkarýlarak ailesine kavuþacak. Hakimiyet olarak Mehmet-Sema Gevþek çiftine gözaydýnlýðý dilerken, miniklere de maþaallah temennileri ile birlikte dünyaya hoþgeldiniz diyoruz. Ýskilip te tarihinde Ýskilip te tek nikah oldu. getirmek için önceden hazýrlýk yapmakta aklýmýza gelmemiþti. Birde Nikah memuru Arif Temiz beyefendi yarým saat önce gelmemize raðmen nikahýmýzý saat 12:12 de kýyarak yaptýðý jeste ayrýca teþekkür ederiz. Bu jest bize çok büyük sürpriz oldu. Biz iþin bu ince ayrýntýsý düþünememiþtik dediler.(ýha) Tapu da SMS dönemi 8 uzman yardýmcýsý alýnacak Tapu iþlemlerinde SMS ile uyarý yapýlacak. apu ve Kadastro Ge-, do- Tnel landýrýcýlara fýrsat vermemek için tapu üzerinde yapýlacak iþlemlerde vatandaþý SMS ile uyaracak. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'na baðlý Tapu ve Kadastro Genel, e-devlet kapsamýnda sürdürdüðü yeniliklere devam ediyor. 'SMS Uyarý ve Bilgilendirme' sistemini hayata geçirecek olan Genel Müdürlük, taþýnmazlar üzerinde Tapu Müdürlüklerinde mülk sahiplerinin, isteðiyle ya da isteði dýþý gerçekleþecek alým, satým, ipotek ve haciz gibi iþlemlerde anýnda cep telefonlarýna uyarý mesajý gönderecek. Yeni sistemle maliklerin cep telefonlarýna, 'Adýnýzda kayýtlý taþýnmaz üzerinde... Tapu nde...sýra no ile iþlem yapýlmaktadýr' þeklinde SMS gönderilecek. Bu yeni uygulamayla vatandaþlarýn üzerine kayýtlý taþýnmazlar, sahtecilere karþý korunacak. Vatandaþlar uygulama ile taþýnmazlarý üzerinde gerçekleþecek her türlü tapu iþlemlerinden haberdar olacak. 'e-devlet' þifresi, mobil imza veya elektronik imzaya sahip tüm vatandaþlar adresinden cep telefonu bilgisini girmeleri halinde TAK- BÝS sistemi üzerinden T.C numarasý ile eþleþen taþýnmaz hakkýnda SMS hizmetinden yaralanabilecek. Vatandaþlar, SMS hizmetinden ücretsiz olarak yararlanabilecek.vatandaþlar ayrýca, e- devlet uygulamasý ile tapu kayýtlarýndaki kimlik ve adres bilgilerini de güncelleyebilecek. Faruk Av. Özkader in (Ç.HAK:3698) AK Parti Genel Merkez Ekonomik Ýþler Baþkan Yardýmcýsý olarak Prof. Dr. Numan KURTULMUÞ Beyin yardýmcýlýðýna Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip ERDOÐAN tarafýndan atanmasýný gönülden tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Ahmet Özler

5 PERÞEMBE 13 ARALIK 2012 KUTLAMA AK Parti Ekonomik Ýþlerden Sorumlu Genel Baþkan Yardýmcýsý Sayýn Prof. Dr. Av. Numan KURTULMUÞ un yardýmcýlýðýna atanan, deðerli kardeþim Sayýn Faruk ÖZKADER i en kalbi duygularýmla tebrik eder, üstün baþarýlarýnýn devamýna olan inancýmla hizmetlerinin ülkemize ve milletimize hayýrlara vesile olmasýný Yüce Allah tan dilerim. (Ç.HAK:3667) M. Numan SEZER Ýskilip Belediye Baþkaný 5

6 6 PERÞEMBE 13 ARALIK yýlda sigortalý oraný %137 arttý BMM Ýdare Amiri TAK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, dün TBMM Bütçe görüþmelerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý nýn bütçesini de görüþtüklerini belirtti. Uslu, Çorum'da afet yatýrýmlarýný þöyle sýraladý; Kargý - Saraycýk 86 Konut, 41 Ahýr ve Altyapý inþaatý (Yangýn); Ýskilip-Karaaðaç Köyü 48 Adet Afet Konut inþaatý (Yangýn); Bayat-Ahacýk Köyü 28 Adet Konut 29 Adet Ahýr inþaatý (Yangýn); Çorum Merkez Eskiköy Elektrik Yapým Ýþi; Sungurlu Karakocalý Altyapý iþi (Heyelan); Ýskilip Karaaðaç Altyapý iþi (Yangýn); Kargý - Baðözü Kaya Islahý; Osmancýk Avlaðý 33 Adet Afet Konutu inþaatý; Çorum Merkez Eskiköy Altyapý inþaatý iþi (Heyelan); Altyapý iþleri ve Afet Önleyici Tedbirler; Ýskilip ikikise Köyü Köse, Bu bütçeye hayýr diyoruz HP Çorum Milletvekili Tufan Köse, görüþmelerine Cgeçtiðimiz Pazartesi günü baþlanan Bütçe Görüþemleri ile ilgili TBMM Genel Kurulu nda konuþtu. Bütçeyi birçok yönden eleþtirmenin mümkün olduðunu belirterek konuþmasýna baþlayan Köse, Bugün bir þey daha ortaya çýktý. Alman mahkemelerinin Yüz yýlýn yolsuzluðu, yüz yýlýn hýrsýzlýðý olarak saptadýðý bir davanýn sanýklarýna köstebeklik yapan bir bakanýn bu bütçeyi savunmasý da bu bütçenin güvenilirliðini sarsmýþtýr, baþtan sakat hâle getirmiþtir. Bir AKP'li grup baþkan vekili bir Cumhuriyet Halk Partili milletvekilinin üzerinden "Cumhuriyet Halk Partili bu milletvekilinde Allah korkusu yoktur, utanma duygusu yoktur, kuldan utanma yoktur" diye bir söz söyledi, talihsiz bir laf etti. Cumhuriyet Halk Partililerde Allah korkusu da vardýr, kuldan utanma da vardýr, hata yaparsa hatadan dönme de vardýr ama Cumhuriyet Halk Partisi nde kul hakký yemek yoktur, yetim hakký yemek hiç yoktur, köstebeklik yapmak hiç yoktur. Baský, zulüm ve haksýzlýða isyan etmek vardýr ama güçlülerin karþýsýnda kuyruk sallamak yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi, esir düþtüðünde bile asla teslim olmayanlarýn, gerektiðinde kýrýlanlarýn ama asla eðilmeyenlerin partisidir. Son on yýlda Türkiye'de bir korku imparatorluðu yarattýnýz. Yargýyý, üniversiteleri, basýn, yayýn organlarýný hatta Parlamentoyu baský altýna aldýnýz ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz, bu korku imparatorluðunuzu tarihe gömmeye kararlýyýz. Emin olun, yaþayanlar o güzel günleri çok yakýnda göreceklerdir. Bu bütçe, milletin bütçesi olmadýðý için, yoksul halkýmýzýn deðil, etrafýnýzdaki üç beþ rantiyecinin bütçesi olduðu için, yoksullukla da yolsuzlukla da mücadele etmediði için, bu bütçe gelir daðýlýmýný düzeltmediði için, dünyanýn 16'ýncý büyük ekonomisi olmasýna karþýn dünyada gelir daðýlýmý bozuk en kötü 6. ülke olduðu için, zengini daha zengin, fakiri de yoksulu da daha yoksul yaptýðý için, bu bütçe köylüye, iþçiye, emekliye, esnafý, hayvancýyý yani gerçek üreticiyi dolaylý vergiler ile harçlar ile cezalar ile ezdiði için, askeri ücrete vergiyi (Yangýn). Acil ihtiyaç ödeneðinin 2010 yýlýndan bugüne kadar Belediyelere Altyapý hasarlarý için Acil Yardým Ödeneðinden saðlandýðýný kaydeden Uslu, Kendi Evini TBMM Ýdare Amiri AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu, bütçe görüþmelerini deðerlendirdi. Tufan Köse Dev kabak ilgi çekiyor orum un Ýskilip Çilçesinde üretilen 64 kilo aðýrlýðýndaki dev bal kapaðý görenleri þaþýrtýyor. Ýskilip ilçesinde manavlýk yapan Kadir Þýracý, kendisine ait bahçede yetiþtirdiði 64 kilo 850 gram aðýrlýðýndaki dev bal kabaðýný iþyerinin önünde sergiledi. Büyüklüðü ile dikkat çeken kabak ilçe halkýnýn da ilgi odaðý oldu. Þýracý, bu büyüklükte çok nadir kabak yetiþtiðini belirterek, bu durumunda insanlarýn dikkatini çektiðini söyledi. Kabaðý satýn almak için insanlarýn talip olduðunu dile getiren Þýracý, kabaðý satmak yerine ilçe halkýna ikram edeceklerini sözlerine ekledi.(ýha) Yapana Yardým (KEYY) ve Evini Yapana Yardým (EYY) kapsamýnda yardým yapýlmýþtýr. dedi. Uslu, ayrýca Bütçe görüþmelerinde Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Bütçesini de görüþtüklerini belirterek Çorum Sosyal Güvenlik verilerini kaydetti yýlýndan 2012 Ekim ayýna kadar Çorum da sigortalý sayýsýnýn % 137 artýþ saðlandýðýný belirten Uslu, þu sonuçlarý verdi; Ekim ayý itibariyle ilimizde teþvikten iþyerinde kiþi faydalanmaktadýr Sayýlý Torba Yasa ile ilimizde þirket ve þahýs faydalanmýþ, TL'lik borç yapýlandýrýlmýþtýr yýlý Ekim ayý itibariyle ilimizde Hazine tarafýndan karþýlanan prim tutarý TL dir yýlýndan 2012 Ekim ayýna kadar Hazine tarafýndan karþýlanan prim tutarý TL dir. kaldýrmadýðý için, soðandan, sarýmsaktan, patatesten, çeltikten, gübreden yüzde 18 Katma Deðer Vergisi alýrken pýrlantadan, zümrütten, elmastan vergi almadýðý için, bu bütçe dünyanýn en pahalý elektriðini, mazotunu, doðal gazýný, telefonunu, otomobilini bu yoksul halka dayattýðý için, kepenk kapatan esnaf sayýsýný, tarlasýný ekemeyen çiftçi sayýsýný, hayvanýný besleyemeyen üretici sayýsýný katladýðý için, mezarda emekliliði kabul ettiði için, iþçinin alýn terini taþeron þirketlere peþkeþ çektiði için, Cumhuriyet Halk Partili Ýzmir Belediyesinin 3 katý maliyet ile metro yapan AKP'li belediyeleri koruduðu için, yoksula daðýttýðý kömürde bile yolsuzluk yaptýðý için. Ekonomide pembe tablolar çizmesine, rakamlara takla attýrmasýna karþýn yalnýzca ekonomik çöküþ yýllarýnda sayýlarý anormal artan hayat kadýný sayýsýný son on yýlda 25 binden 110 bine çýkardýðý için, çocuðuna süt alamadýðýndan annelerin intihar etmesine olan bir ekonomiyi bu halka reva gördüðü için, "one minute" diyerek "Mavi Marmara'nýn hesabýný soracaðým" diyerek halkýmýzýn duygularýný sömürüp Ýsrail ile anlaþamýyoruz görüntüsü verip, Ýsrail'i korumak için komþularýmýz Ýran, Irak, Suriye ile kötü olmak pahasýna Kürecik Radar Ýstasyonu'nun kurduðu Patriot füzelerini de bu topraklara yerleþtireceði için, Myanmar'a, Suriyeli muhaliflere, Libyalý, Mýsýrlý muhaliflere verdiði desteði yoksul halkýmýzdan, bilimsel çalýþmalardan, emeklilerden, emekçilerden, çiftçiden, köylülerden esirgediði için, dýþ politikayý sýfýr sorun ile alýp ülkemizi etrafý düþmanlarla çevrili bir coðrafyaya dönüþtürdüðü için, sýfýr terörle aldýðý Anadolu'yu aðlayan analar dolu bir coðrafyaya çevirdiði için, birkaç orduya komuta edecek kadar yurtsever subay, astsubay ve generali, birkaç gazete, televizyon çýkartacak kadar gazeteciyi, birkaç üniversiteye hayat verecek kadar bilim adamýný cezaevlerine doldurduðu için, Deniz Feneri sanýklarýný yargýlamadan Deniz Feneri nin savcýlarýný yargýlayarak hukuksuzluðu ve keyfîliði Türk adalet sistemine yaygýn bir hastalýk gibi, salgýn bir hastalýk gibi soktuðu için, Amerika'dan, Ýsrail'den korkanlarýn hazýrladýðý bir bütçe olduðu için bu bütçeye Hayýr diyoruz. 64 kilo aðýrlýðýndaki dev bal kapaðý görenleri þaþýrtýyor. Cahit Baðcý, 2013 yýlý bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüþmelerinde söz alacak. Baðcý, demiryolu talebini tekrarlayacak BMM Plan ve TBütçe Komisyonu Üyesi AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý nýn, 2013 Mali Yýlý Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun bugün Ç orum un Ýskilip Kaymakam ý Mehmet Yýlmaz, ilçede bulunan bir kömür ocaðýný ziyaret etti. Kömür ocaðýnda 700 metre yerin altýna inen Kaymakam Mehmet Yýlmaz, burada çalýþan iþçilerle sohbet ederken Yýlmaz Madencilik Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yýlmaz, þirket mühendislerinden Hasan Hüseyin Kaya, Reyhan Çelik te maden ocaðý hakkýnda bilgiler aldý. Maden Ocaðýný gezen Yýlmaz daha sonra maden alanýnda pasalarýn içinden kömür çýkararak geçimlerini saðlayan vatandaþlarý ziyaret etti. Burada da vatandaþlarla uzun süre sohbet eden Yýlmaz maddi durumu iyi olmayan bu vatandaþlar için gerekli TBMM Genel Kurulunda yapýlacak olan 6. turunda Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý nýn Bütçesi hakkýnda AK Parti Grubu KUTLAMA Deðerli kardeþim TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý, Çorum nu demiryolu talebini dile getirecek. adýna konuþma yapmak üzere görevlendirildiði belirtildi yýlý bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu yardýmýn yapýlmasý konusunda Ýskilip Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý yetkililerine talimat verdi. Çomu köyünde 30 yýldýr faaliyet gösteren Yýlmaz Madencilik görüþmelerinde Çorum'un demiryolu talebini dile getiren Baðcý nýn ayný talebi TBMM Genel Kurulu nda da tekrar dile getireceði belirtildi. Maden iþçilerine yardým sözü iþletmesi ilçenin ekonomisine de ciddi anlamda katký saðlýyor.(ýha) Ýskilip Kaymakam ý Mehmet Yýlmaz, ilçede bulunan bir kömür ocaðýný ziyaret etti. Kaymakam Yýlmaz, vatandaþlarla uzun süre sohbet etti. Faruk Av. Özkader in (Ç.HAK:3699) AK Parti Genel Merkez Ekonomik Ýþler Baþkan Yardýmcýsý olarak Prof. Dr. Numan KURTULMUÞ Beyin yardýmcýlýðýna Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip ERDOÐAN tarafýndan atanmasýný gönülden tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Abdulaziz Layýk

7 PERÞEMBE 13 ARALIK KUTLAMA Deðerli kardeþim Faruk Av. ÖZKADER in AK Parti Genel Merkez Ekonomik Ýþler Baþkaný Sayýn Prof. Dr. Numan KURTULMUÞ Beyin yardýmcýlýðýna Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip ERDOÐAN ýn onayýyla (Ç.HAK:3667) atanmasýný gönülden tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Ali Rýza Soysat Boðazkale Belediye Baþkaný

8 8 PERÞEMBE 13 ARALIK 2012 Halka açýk tasavvuf korosu orum Belediyesi Tasavvuf uygulama ile Çorumlu ÇMusikisi Korosu, Çorumlular a musikiþinaslarýn da koroya dahil ilahi öðretecek. Üç yýl önce kurulan edileceðini dile getiren Baþkan Tasavvuf Musikisi Korosu bu yýl Külcü, Kültürümüzde çok önemli farklý bir konsept uygulayarak bir yere sahip olan tasavvuf vatandaþlara ilahi meþk edecek. musikimizi sadece belli bir kesimin Yapýlan açýklamaya göre, Çorum tekeline hapsetmek yerine Çorum Belediyesi Tasavvuf Musikisi halkýnýn da bundan istifade etmesi Korosunun Çorum'da önemli kültürel için Çorum Belediyesi olarak böyle faaliyetler gerçekleþtirdiðinin altýný bir uygulama içerisine girdik. dedi. çizen Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, koro çalýþmalarýnýn Ýstanbul Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ubeydullah Sezikli yönetiminde yürütüldüðünü dile getirdi. Tasavvuf Musikisi korosunun 2013 yýlý itibariyle farklý bir Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü Baþkan Külcü, Cuma akþamlarý saat 20.00'de Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilecek olan çalýþmalara isteyen tüm vatandaþlarýn katýlabileceðinin altýný çizerek ilk çalýþmanýn yarýn baþlayacaðýný sözlerine ekledi. Medine Müdafaasý sahnelenecek Ç orum Belediyesi nin organizasyonu ile Medine Müdafaasý- Çöl Kaplaný Fahreddin Paþa isimli oyun 17 Aralýk Pazartesi günü saat da Devlev Tiyatro Salonu nda sahnelenecek. 2 bölümlük oyuna tüm Çorumlular davet edildi. Oyun, Osmanlý Devleti nin 1. Dünya Savaþý nda hemen her cephede mücadele vermekte olduðu 1916 yýlýnda geçiyor. Ýngiliz hükümeti, Osmanlý hâkimiyeti altýndaki Arap topraklarýnda baðýmsýzlýk adý altýnda sömürge devletleri kurmak için casus Lawrence ý, Hicaz a gönderir. Osmanlý Devleti ise Ortadoðu da düzeni saðlamak ve bu arada kutsal þehir Medine yi korumak için Ömer Fahreddin Paþa yý görevlendirir. Ýsyancýlarla çýkan çatýþmalar, firarlar, açlýk, susuzluk, hastalýk ve çölün aþýrý sýcaðýna raðmen Fahreddin Paþa, Medine yi müdafaa etmeye çalýþmaktadýr. Gerçek olaylardan hareketle kurgulanan Medine Müdafaasý- Çöl Kaplaný Fahreddin Paþa isimli oyun sahnelenecek. oyun; siyasî otoritebirey iliþkilerini, alt-üst kimlik sorunlarýný ve büyük güçlerin bölparçala-yönet ilkesini aþk, ihanet, vatan sevgisi üçgeninde anlatýyor. Þah Ýsmail Çöphüseyinoðlu vefat etti orum'un tanýnmýþ Ýsmail, Yalçýn, Mustafa ve Dr. Çailelerinden Cengiz Keleþ'in eniþtesi, Þah Ýsmail Çöphüseyinoðlu Çöphüseyinoðlu ailesinden Þah Ýsmail Çöphüseyinoðlu, dün tedavi gördüðü Ankara'da vefat etti. Hasan Çöphüseyinoðlu ve Hakan Çöphüseyinoðlu'nun babasý, Hüseyin Saðlýk ve Mehmet Özdemir'in kayýnbiraderi olan Þah Ýsmail Çöphüseyinoðlu tedavi gördüðü Ankara'da yaþamýný yitirdi. Merhumun cenazesi bugün saat 10.00'da Hacý Saatçi ye hayýrlý olsun ziyareti em Bir-Sen Genel BBaþkaný Mürsel Turbay, Memur-Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaretten dolayý memnuniyetini belirten Saatçi, Sendikal hayatý baþarýlý çalýþmalar ve kazanýmlarla dolu olan Genel Baþkan ýn baþarý ve kazanýmlarý takdire þayandýr. Genel Baþkan olduktan sonra birkaç belediyede sosyal denge tazminatý sözleþmesi adýyla baþlattýðý kazanýmlar yeni belediyelerle, özel idarelerle artarak devam etmiþ, toplu sözleþme yasasýyla da kanuni hak haline gelmiþtir. Ýlk defa imzalanan toplu sözleþme yasasýnýn en kazanýmlý sendikasý sosyal denge tazminatýnýn kanunda yer almasýný saðlayan Bem Bir-Sen olmuþtur. Belediyelerde, özel idarelerde ve en son il afet müdürlüðünde olmak üzere Bem Bir-Sen'e baðlý kurumlar ekonomik anlamda ayrýcalýklý hale gelmiþtir. Bu iþin mimarý hemþehrimiz Sayýn Mürsel Turbay dýr. Çorum Memur-Sen olarak kendilerini sendikasýna baðlý kurumlarda grev yapan kamu çalýþanlarýný maddi anlamda ayrýcalýklý kurum haline getirdiði için kendilerini kutluyoruz. diye konuþtu. Memur Sen Ýl Temsilciliði ne seçilen Saðlýk-Sen Þube Baþkaný Ahmet Saatçi yi tebrik ederek, baþarý dileklerinde bulunan Bem Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay da, Hiçbir baþarý tesadüfî deðildir. Aktif sendikacýlýk hayatýna baþladýðý günden bugüne kadar istikrarlý bir þekilde sendikasýnýn çýtasýný yükseltmesi, çalýþkanlýðý, dürüstlüðü ve baþarýsý diðer iþkollarýnýn takdirini kazanmasýný alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk ÇÇelik, liseyi bitirenlerin saðlýk hizmetlerinden yararlanmasýna iliþkin düzenlemeden, yaklaþýk 500 bin gencin yararlanacaðýný belirterek, primlere iliþkin borçlarýn yapýlandýrýlmasý uygulamasýndan ise 600 bin kiþinin yararlanacaðýný söyledi. MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, gazeteciler, denizde çalýþanlar, fabrika, atölye, Bektaþ Veli Vakfý'ndan alýnarak Ulu Cami'ye götürülecek, öðle namazýndan sonra Ulu Mezar da topraða verilecek. HAKÝMÝYET, merhuma Allah tan rahmet, sevenleri ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. saðlamýþ, neticesinde Memur-Sen Ýl Temsilcisi olmuþtur. Memur-Sen Ýl Temsilciliði olarak çok güzel çalýþmalara ve baþarýlara imza atacaklarýndan eminim. dedi. Çorum'da Memur- Sen adýna dünden bugüne olmasýný arzu ettiðinin Memur-Sen'in iþkollarýyla birlikte ayný binada yer almalarý olduðunu belirten Turbay, þöyle devam etti; Türkiye nin en büyük sivil toplum örgütü olarak Bem Bir-Sen Genel Baþkaný Mürsel Turbay, Memur-Sen Ýl Temsilcisi Ahmet Saatçi ye hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. sürekli büyüyen ve geliþen sendikalara bu yakýþýr. Bugüne kadar gelen arkadaþlarýmýzýn bu konuda gereken gayreti gösterdiklerini ancak istenilen, arzu edilen, fiziki olarak tüm iþ kollarýna yetecek ölçekte uygun bir yer bulunamadýðý için bir türlü son noktanýn konulamadýðýný biliyorum. Ancak arkadaþlarýmýzýn verdiði bilgiye göre istenilen fiziki büyüklüðe sahip uygun bir yerin bulunduðunu ifade ettiler. Þunu iddia ediyorum ki, Memur-Sen'i iþkollarýyla birlikte ayný binada bir araya gelmesini saðlayacak, bu konuda destek olacak, katký saðlayacak herkesin adý sendikal anlamda altýn harflerle yazýlacaktýr. Burada arkadaþlarýmýzdan talebimiz bizim dönemimizde olsun deðil, bizim katkýmýzla olsun yaklaþýmýnda olmalarýdýr. Ben bu güzide arkadaþlarýmýzdan kalben ve gönül olarak taþýdýklarý bu birliktelikleri mekanende saðlayarak bunu taçlandýrmalarýný bekliyorum. Biz de bu konuda Bem Bir-Sen olarak üzerimize düþen her türlü desteði vermeye, katký saðlamaya hazýrýz. Arkadaþlarýmýzýn birlik ve beraberlik içinde her türlü engeli aþacaklarýndan eminiz. Arkadaþlarýmýza sendikal çalýþmalarýnda ve hayatlarýnda kolaylýklar ve mutluluklar diliyorum. Yýpranma hakký ile ilgili çalýþmalarýmýz sürüyor havuz, depo ve trafoda çalýþanlar, devlet tiyatrosu sanatkarlarý, zirai mücadele ve karantina ile veterinerlik çalýþanlarý ve öðretmenlere yýpranma hakký verilmesine iliþkin önerge verdi. Ancak önerge kabul edilmedi. Bakan Çelik, önergeyle ilgili yaptýðý açýklamada, ''Bakanlýk olarak bu konudaki çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz'' dedi. Faruk Çelik Ulaþým Fuarý na katýlým V. Transist 2012 Ulaþým Sempozyumu ve Fuarý na Çorum dan katýlým oldu. Ý stanbul Büyükþehir Belediyesi ve ÝETT nin, III. Toplu Ulaþým Haftasý etkinlikleri kapsamýnda düzenlediði V. Transist 2012 Ulaþým Sempozyumu ve Fuarý Kasým 2012 tarihleri arasýnda Ýstanbul Kongre Merkezi nde gerçekleþtirildi. Çorum u temsilen Zabýta personeli Celalettin Bayrak, Toplu Taþýma Amiri Kerim Yýlmaz, Ulaþ A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Ýsmail Hakký Melendiz ve Finas Müdürü Hayrettin Almacý nýn katýldýðý sempozyuma Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ulaþýmdan Sorumlu Genel Sekreter Yardýmcýsý Muzaffer Hacýmustafaoðlu, ÝETT Ýþletmeleri Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlý ve Toplu taþýmacýlýk alanýnda hizmet veren tüm kurum ve otoritelerin yaný sýra ülke çapýnda büyükþehir ve il belediyeleri, üniversiteler, akademisyenler, deniz, kara, demiryolu ve raylý sistem ulaþýmýnda ürün tedarik eden ve hizmet veren tüm firmalar ile sivil toplum kuruluþlarý katýldý. Yapýlan açýklamaya göre, sempozyumun açýlýþýnda konuþan Ýstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Ýstanbul'un hýzla geliþtiðini ve beraberinde nüfusun da hýzla arttýðýna dikkat çekerek, toplu ulaþýmýn nüfusu artan kentlerde çok önemli olduðunu ifade etti. Toplu ulaþým kültürünün küçük yaþlardan itibaren yaygýnlaþtýrýlmasý gerektiðini söyledi. Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi Ulaþýmdan Sorumlu Genel Sekreter Yardýmcýsý Muzaffer Hacýmustafaoðlu ise toplu taþýmayý yaygýnlaþtýrmaya çalýþtýklarýný ifade ederek, "Ulaþýma yaptýðýmýz yatýrým miktarý 24 milyar TL'yi geçmiþtir. Ýstanbul'da toplu taþýmayý güçlendirecek, daha konforlu ve hýzlý yapacak, cazip hale getirecek her türlü yatýrýmý yapmaya çalýþýyoruz" diye konuþtu. Açýlýþ töreninde konuþan ÝETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlý da Türkiye'nin 2023 vizyonuna hazýrlandýðýna iþaret ederek, ÝETT'nin de bu vizyona katký sunmak istediðini ve bu amaçla yerli sanayinin geliþmesi için Türk Motor Platformu'nu kurduklarýný söyledi. Türkiye'de otomotiv sanayinin oldukça geliþmiþ olduðunu, buna karþýn yerli motor üretiminde istenilen noktanýn yakalanamadýðýný belirten Baraçlý, "ÝETT olarak yerli motor üretiminin yapýlmasýna önderlik edecek bir projeyi, üretici firmalarla hayata geçiriyoruz. Kurulan Türk Motor Platformu ile kendi motorumuzu üretmek istiyoruz Ülkemizde bu konuda çalýþmalar yapan üretici firmalar, yan sanayi kuruluþlarý ve bu ortaklýða destek veren Yýldýz Teknik Üniversitesi`nin iþbirliðiyle oluþturulan Türk Motor Platformu`nun kurulmasýyla geliþen teknolojiye uyumlu, serbest piyasayla rekabet edebilecek bir motor, hatta þanzýman, aks da dahil olmak üzere güç ünitelerinin geliþtirilmesi ve üretilmesini de hedefliyoruz." þeklinde konuþtu. Programýn sonunda ÝETT Genel Müdürü Dr. Hayri Baraçlý, BMC, Güleryüz, Karsan, Otokar, Temsa ve Tezeller firmalarýnýn temsilcileri ile Yýldýz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýsmail Yüksek Türk Motor Platformu nun Kuruluþ Bildirgesine imza attýlar. Üç gün boyunca Nikah Sarayý ihalesi 21 Aralýk ta orum Belediyesi nce Yunus Emre Parký Çiçindeki eski Askeri Gazino yerine Fuar ve sempozyum Ýstanbul Kongre Merkezi nde gerçekleþtirildi. ÝETT yetkilerince büyükþehir ve il belediyeleri temsilcilerinde katýldýðý teknik gezi düzenlendi. toplu taþýmacýlýk alanýnda gündemdeki son geliþmelerin konuþulduðu Transist Ulaþým Sempozyumu ve Fuarý toplu ulaþým sektörünün ortak bir çatý altýnda birleþip hedeflerini ve deneyimlerini birbirleriyle paylaþýp, problemlere ortakla çözüm aranmýþ ve toplu taþýmacýlýk için geleceðe dair ortak bir vizyonun belirledi. Toplu Ulaþým Haftasý'nýn bu yýlki temasýný olan '4E' yani Ekonomi, Ekoloji, Enerji ve Etkinlik' olarak belirlendi. Ve bu konu baþlýðý Büyükþehir Belediyesi ve Ýl Belediyesi Delegeleri, akademisyenler ve sektör profesyonellerinin katýlýyla gerçekleþen sempozyumda "4E" temasý irdelendi. Toplu Ulaþým Haftasý etkinlikleri içerisinde yanýnda ÝETT'nin köklü tarihinin gözler önüne serildiði bir defilede kuruluþundan bugüne kadar ÝETT çalýþanlarýnýn (vatman, soför, biletçi) giydikleri üniformalardan örnekler mankenlerce sergilendi. Ayrýca Geçmiþten Günümüze ÝETT Fotoðraf Sergisi adý altýnda ziyaretçilerin beðenisine sunuldu. Ýstanbul Kongre Merkezi'nde farklý salonlarda yürütülen etkinlikler kapsamýnda sahne alan Ferhat Göçer, eserlerini salonda bulunan katýlýmcý ve dinleyicilerle birlikte, coþkulu alkýþlar eþliðinde söyledi. Toplu Ulaþým Haftasý boyunca sempozyum ve fuarýn yanýnda, her yaþtan bireye toplu ulaþým bilincini aþýlamak ve bu bilinci geliþtirmek, bununla birlikte toplu ulaþýma dikkat çekmek amacýyla Toplu Ulaþým temalý kompozisyon, karikatür, þiir, resim, fotoðraf ve toplu ulaþým araçlarý tasarýmý yarýþmalarý düzenlenerek etkinlikler düzenlendi. Sempozyuma katkýda bulunan konuþmacýlar ve yarýþmalarda dereceye girenlerin ve sempozyum katýlmacýlarýna Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým tarafýndan verilen plaket ve ödül töreniyle sona erdi. ÝETT yetkilerince büyükþehir ve il belediyeleri temsilcilerinde katýldýðý teknik gezi düzenlendi. Bu teknik gezide Kaðýthane Garajý Metrobüs Kontrol Merkezi, Esenler-Olimpiyat Kartal-Kadýköy Raylý Sistem Hattý Metrobüs Beylikdüzü-Çevizlibað Hattý/Kadýköy-Karaköy þehir hatlarý iskelesi Miniatürk Proje çadýrý hakkýnda temsilcilere bilgi verildi. yapýlacak nikâh sarayý için ihaleye çýkýlýyor. Ýhale 21 Aralýk Cuma günü saat te

9 PERÞEMBE 13 ARALIK 2012 KUTLAMA Deðerli kardeþim Av. Faruk ÖZKADER in Numan KURTULMUÞ Beyin yardýmcýlýðýna Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip ERDOÐAN ýn onayýyla AK Parti Genel Merkez Ekonomik Ýþler Baþkaný Sayýn Prof. Dr. atanmasýný gönülden tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. (Ç.HAK:3667) Mesut Ocaklý AK Parti Boðazkale Ýl Genel Meclis Üyesi 9

10 10 PERÞEMBE 13 ARALIK 2012 Citroen de yýlýn son fýrsatlarý C itroen yetkili satýcýsý Þahin Otomotiv, binek ve ticari modellerinde yeni kampanyalar baþlattý. Düzenlenen kampanyalar hakkýnda bilgi veren Þahin Otomotiv Satýþ Danýþmaný Suzan Gözübüyük, Aralýk ayý sonuna kadar plazalarýna gelerek binek ya da ticari araç alan müþterilerine özel avantajlar sunacaklarýný açýkladý. CAZÝP KREDÝ DESTEÐÝ Citroen de Kýrmýzý Halý Günleri adlý kampanyadan bahseden Suzan Gözübüyük, tüm müþterilerine 24 ay vade ve sýfýr faizli kredi imkaný saðladýklarýný kaydetti. Citroen yetkili satýcýsý Þahin Otomotiv de Aralýk ayý kampanyalarý sürüyor. Kampanyanýn Citroen C1, C3, C4, C5 ile C3 ve C4 Piasso, Nemo, Berlingo modellerinde geçerli olduðunu anlatan Gözübüyük, C-Elysee modelinin de büyük ilgi gördüðünü söyledi yýlýný baþarýlý bir þekilde kapatacaðýmýza inanýyoruz diyen Gözübüyük, gýda, elektrik, elektronik, beyazeþya ve mobilya bayilerine yeni Berlingo Panelvan da %12 ye varan indirimler uyguladýklarýný ifade etti. Þahin Otomotiv, müþterilerine 24 ay vade ve sýfýr faizli kredi imkaný sunuyor. Nakit alýmlarda cazip indirimler uyguladýklarýný vurgulayan Gözübüyük, Ticari ve binek modellerimizden almak isteyen müþterilerimiz, sýfýr faizli kredi kampanyamýzdan yararlanabilecek. Aralýk ayý sonuna kadar sürmesi planlanan kampanyalarýmýz hakkýnda detaylý bilgi almak ve Citroen in yeni modellerini yakýndan görmek, test etmek isteyen herkesi Ankara Yolu 1. kilometrede hizmet veren Þahin Otomotiv e bekliyoruz. diye konuþtu. SERVÝSTE KAMPANYA Servis kampanyalarý hakkýnda bilgi veren Þahin Otomotiv Yönetici Asistaný Ayten Yýldýrým ise 3 yaþ ve üzeri tüm Citroen araçlara mekanik, bakým ve onarým iþlerinde %20 indirim yaptýklarýný kaydetti. Ayten Yýldýrým, 3 yaþ ve üzeri tüm Citroen araçlara serviste %20 indirim yaptýklarýný kaydetti. Yýldýrým, ayrýca Goodyear ve Michelin marka kýþ lastiklerinde uygun fiyat ve ödeme seçenekleri sunduklarýný dile getirdi. Ersað dan tanýtým semineri Citroen in yeni modellerini yakýndan görmek ve test etmek isteyenler, Ankara Yolu 1. kilometrede hizmet veren Þahin Otomotiv e davet edildi. E rsað Temizlik ve Kozmetik Ürünleri tarafýndan düzenlenen tanýtým semineri dün Çorum da gerçekleþti. Aslýhan Erat ýn evsahipliðindeki seminere Ersað Bolu Büro Müdürü Gülcan Kýlýç konuþmacý olarak katýldý. Sultanahmet Köftecisi nde gerçekleþen seminerde konuþan Gülcan Kýlýç, Ersað Temizlik ve Kozmetik Ürünleri ni Aslýhan Erat ýn evsahipliðindeki seminere Gülcan Kýlýç konuþmacý olarak katýldý. tanýttý. Çorumlu evhanýmlarýnýn katýlýmýyla düzenlenen seminerde firmanýn çalýþma politikasýný da anlatan Kýlýç, dileyen herkesin Ersað satýþ temsilcisi olabileceðini söyledi. Ersað ürünlerinin %97 oranýnda bitkisel, %3 oranýnda organik kimyasal malzemelerden hazýrlandýðýný belirten Kýlýç, Ürünlerimiz ve satýþ temsilciliði koþullarý hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenler adlý internet sitemizi Hacý Bektaþ Veli Uygulama ve Araþtýrma Merkezi de HÝTÝTSEM le ayný çatý altýnda faaliyet gösterecek. HÝTÝTSEM 15 Ocak ta Bahabey de açýlýyor H itit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝTÝTSEM), 15 Ocak 2013 tarihinde Bahabey Caddesi nde hizmete girecek. Dün gazetemizi ziyaret eden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, tadilat çalýþmalarý tamamlanan HÝTÝTSEM in açýlýþ hazýrlýklarýnda sona gelindiðini söyledi. Konuyla ilgili bilgi veren Rektör Alkan, Sürekli Eðitim Merkezi nde Ýngilizce den bilgisayara, kiþisel geliþimden el sanatlarýna kadar pek çok alanda kurslar düzenleyeceðiz dedi. BAHABEY E HACI BEKTAÞ T Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, gazetemizi ziyaret etti. ARAÞTIRMA MERKEZÝ HÝTÝTSEM de Çorum halkýnýn ihtiyaç duyacaðý her alanda kurslar düzenlemeyi planladýklarýný anlatan Reha Metin Alkan, Hacý Bektaþ Veli Uy- gulama ve Araþtýrma Merkezi nin de ayný binada hizmet vereceðini açýkladý. Prof. Dr. Alkan, ayrýca geçtiðimiz günlerde manevi annesini kaybeden Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný ve Genel Yayýn Yönetmenimiz Þevket Erzen e baþsaðlýðý diledi. Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Þevket Erzen ise Rektör Alkan a teþekkür etti. tek istedi. Emeklilerin taleplerini dikkatle dinleyen Belediye Baþkaný Külcü, Emekliler Gecesi konseri ile Çanakkale ve Urfa gezileri organizasyonu konusunda Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Mustafa Ercan a talimat verdi. Külcü ayrýca, su faturalarýnýn son öde- me tarihinin ay sonuna alýnmasý ve otopark zemin düzenlemesi hususunda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir e talimatta bulundu. Emeklilerin, toplumun saygýn bireyleri olduðunu vurgulayan Külcü, kendisine iletilen diðer taleplerin de takipçisi olacaðýný sözlerine ekledi. Külcü, emeklilerin taleplerini dinledi ürkiye Emekliler Derneði Çorum Þubesi yönetimi dün Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yü makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Emekliler Derneði Þube Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Yönetim Kurulu Üyeleri Ýrfan Delibaþ, Ýsmet Özüdoðru ve Rafet Kaymazlý katýldý. Emeklilerin Belediye den beklentilerini dile getiren Hýdýr Kýnýklý, üyelerine halk otobüslerinde indirim uygulanmasýný ve su faturalarýnýn son ödeme tarihlerinin emeklilere göre düzenlenmesini istedi. Ýlçelerde yürütecekleri faaliyetler noktasýnda Baþkan Külcü den destek beklediklerini anlatan Kýnýklý, Emekliler Gecesi ile Çanakkale ve Urfa gezisi organizas- yonlarý için de Belediye den yardým talebinde bulundu. Tarým Kredi Kooperatifi ne ait arsayý otopark olarak kullandýklarýný ve kýþ aylarýnda oluþan çamur nedeniyle sýkýntý yaþadýklarýný belirten Kýnýklý, Hatap Barajý yanýndaki köy okulu binasýnýn Emekliler Derneði ne tahsisi noktasýnda Külcü den des- Emekliler Derneði Baþkaný Hýdýr Kýnýklý, Belediye Baþkaný Külcü den bazý taleplerde bulundu. Su faturasý da aylýk gelecek Ç orum Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, su kullaným bedellerinin aylýk faturalandýrýlmasý konusunda fizibilite yaptýklarýný açýkladý. Devam eden hazýrlýk çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Muzaffer Külcü, su faturalarýnýn da doðalgaz ve elektrikte olduðu gibi aylýk periyodlar halinde abonelere ulaþtýrmayý planladýklarýný kaydetti. Aylýk faturalandýrmanýn tüketici ve Belediye açýsýndan getireceði faydalarýn deðerlendirildiðini anlatan Külcü, fizibilite çalýþmalarýnýn sonucunu ilerleyen günlerde kamuoyuna duyuracaklarýný ifade etti. Külcü, 2 aylýk periyodlardaki su faturalarýnýn aylýða dönüþtürüleceðini açýkladý.

11 PERÞEMBE 13 ARALIK GÖZDEGönüller YAÞ DÝLDE DUA Gazze ve Suriyeli G Gazze den canlý baðlantý K endisi de Mavi Marmara gönüllüsü olarak Gazze'ye giden Gazeteci Yazar Ahmet Varol, canlý telefon baðlantýsý ile ÝHH Gazze Temsilcisi Mehmet Kaya ile görüþtü. Kaya, Gazze'de yaþananlarý aktardýðý konuþmasýnda, Filistin için yapýlacak en büyük desteðin, maddi manevi olarak Filistin Halký'nýn yanýnda yer almak ve kamuoyu oluþturmak olduðunu söyledi. Filistinli Müslümanlar'ýn, "Ya kurtuluþ ya þehadet" inancýyla hareket ederek, zalimin zulmüne karþý durduðunu söyleyen ÝHH Gazze Temsilcisi Mehmet Kaya, Gazze'den katýldýðý canlý telefon görüþmesinde, Çorum'a ve salonda bulunan herkese selamlaýrný iletti. Verilecek en önemli desteklerin baþýnda, Filistin'e siyasi olarak destek verip, Filistin'in haklýlýðýný ve davasý uðruna verdiði sýnavlarý, kamuoyuna doðru onlatmak geldiðinin altýný çizen Mehmet Kaya,!Filistinli kardeþlerimizin, gücünü daha diri ve saðlam tutmasý için herþeyden evvela onlara verilecek manevi desteði ihtiyaçlarý var. Elbetteki maddi yardýmlar da önemli, ancak Filistin'in dünyadaki konumunun desteklendiðinin gündem haline dönüþmesi de önemli katkýlarda saðlayacak." dedi. "Kin elinden ne geliyorsa onu yapabilmeli" sözleriyle Gazze'den canlý baðlantý ile DTS'de düzenlenen programa katýlan ve davetlilere hitabeden ÝHH Gazze Temsilcisi Mehmet Kaya, Filistin'in yaþadýðý zulümde, çok sayýda kadýn ve çocuðun þehit edildiðini, ancak tüm baskýlara raðmen, Filistinliler'in hayatlarýný tüm zorluk ve imkansýzlýklara raðmen doðal olarak sürdürdüklerini söyledi. kardeþleri için kýyama durdu azze ve Suriye Kardeþlik Kulüp Danýþman HoDünya devlerinin göz Programý, yaþanan zulme casý Prof. Dr. Yakup Ciyumduðu zulme karþý durmak dur diyen ve kardeþliklerini velek, gecenin öneadýna, barýþ adýna, insanlýk dünya aleme ilan edenlerin mine binaen bir koadýna, yola çýkan kahrayoðun katýlýmýyla gerçekleþnuþma yaparak, manlarýn hikayesinin anlatirildi. Gazze ve Suriye'de bu geceyi neden týldýðý sinevizyon sunuzulüm gören kardeþleri için tertip ettiklerini munda, þehit edilen 9 kahkýyama (ayaða) kalkan Çove Gazzeli-Suriraman baþta olmak üzere rumlular, gözlerde yaþ, dilyeli Müslümantüm yaþananlar, salonda lerde dua ile andýklarý Müslar'la olark karbulunan herkesi aðlattý. lümanlar için Allah'tan kurdeþlik hukukunun tuluþ ve zafer niyaz ettiler. temellerini ifade etyanan kalplerini gözti. yaþlarýyla söndürmeye çalýhitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Arap Dili Kulübü taragurup Çaðrý'nýn birþan izleyiciler, dualarýyla Gazze fýndan organize edilen ve çok sabirinden güzel ezgileprof. Dr. Yakup ve Suriye için kurtuluþ diyrd. Doç. Dr. yýda sivil toplum kuruluþu tarariyle renk kattýðý gecelerken, zalimlere ise lanet Civelek Selahattin Öz fýndan desteklenen kardeþlik gede, Suriye ve Gazze'nin etti. cesi, önceki akþam Devlet Tiyatro anlatýldýðý sinevizyon Gazeteci-Yazar Ahmet Varol, Gazze Salonu'nda gerçekleþtirildi. gösterisi dikkatle izlendi. ve Suriye'nin durumu hakkýnda yaptýðý Oldukça duygusal bir atmosferde Dünyaya ve ölüme meydan okurcadeðerlendirme ve tespitleri paylaþtýðý gerçekleþtirilen gece, Kur'an-ý Kerim tilasýna yola çýkan kahraman gönüllüleri taþýkonferansýnda, Suriye ve Gazze'nin buveti ile baþladý. Ýlahiyat Fakültesi Öðretim yan MAvi Marmara'nýn yaþadýklarýnýn günki durumuna ýþýk tutarak, gelinen noküyesi Yrd. Doç. Dr. Selahattin Öz, muaztüm ayrýntýsýyla beyaz perdeye uyarlandýtanýn ve ulaþýlmasý gereken hedefin altýný zam ses ve sedasýyla okuduðu Kur'an'la ðý sinevizyon sunumu, gecenin gözyaþýna çizdi. geceye anlamýna adeta taç giydirdi. boðulmasýna neden oldu. Salonda yer kalmadý D evlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Gazze-Suriye Kardeþlik Programý, çok sayýda davetlinin gösterdiði ilgi altýnda gerçekleþtirildi. Salonun tamamen dolduðu programda, Suriye ve Filistin için gözyaþý döken, Ýsrail ve emperyalist güçler için de beddua eden katýlýmcýlar, yaþanan zulme karþý duruþlarýný sergilediði Kardeþlik Gecesi'nde, kardeþliðin gereðini yerine getirdiler. Çok sayýda sivil toplum kuruluþunun destek verdiði gecede, en büyük teþekkürü Hitit Üniversiteli gençler aldý. Baþarýlý bir faaliyetle kulüplerinin varlýðý bir kez daha ortaya seren gençler, tüm katýlýmcýlardan tam not aldý. Vefa ve duygu dolu dakikalarýyla, hafýzalarda derin izler býrakan gecede, özellikle Mavi Marmara gösteriminde gözyaþlarý sel oldu. Suriye ve Gazze nin onurlu direniþine sahip çýkmalýyýz G azeteci Yazar Ahmet Varol, Suriye ve Filistin de yaþananlarý aktardýðý konferansýnda, tüm Müslümanlar'ýn Gazze ve Suriye'de yaþanan Müslümanlara sahip çýkmasý gerektiðini söyledi. Müslümanlar'ýn büyük ve ciddi bir sýnavdan geçtiðini dile getiren Gazeteci Yazar Ahmet Varol, Suriye'de ve Gazze'de bulunan Müslümanlar'ýn verdiði direniþ mücadelesinin, Müslümanlar'ýn onurunu kurtaran yiðit bir mücadele olduðna iþaret etti. Suriyeli direniþçilerin, herhangi bir ADB müdahalesini kabul etmeyecek bir kararlýlýkta olduðunu, Baas rejiminin nefes olma noktalarýnýn birer birer, direniþciler tarafýndan ele geçirildiðini, en önemli noktanýn ise Þam Havaalaný olduðunu, Esad'ýn dýþ dünya ile baðlantýsýnýn ve askeri yardýmlarýn buralardan geldiðini anlattý. Dünya Müslümanlarý'nýn tümünün bu direniþe sahip çýkmasý gerektiðini vurgulayan Ahmet Varol, Suriye zaferinin Filistin'e güç vereceði gibi tüm dünya ülkeleri açýsýndan da önem taþýdýðýný dile getirdi. Suriye veya Filistin'in birbirlerine tercih edilmemesi gereken iki ayrý diðer olduðunu hatýrlatan Varol, Filistin'de Ýsrail'in iþgal ettiði topraklarýn & 98'inin halen Filistinliler adýna tapulu olduðunu, Filistinliler'in asla toprak satmak gibi bir yaklaþýmlarýnýn olmadýðýný aktaran Varol, "Ne topa ne tüfeðe gerek var, sadece uluslararasý hukukun iþletilmesi bile bu zulmü durdurmaya yeter. Ýsrail, orada hukuki olarak iþgal yapmakta ev insanlarýn mallarýný elinden almaktadýr." dedi. Ýsrail'in 8 günlük son saldýrýsýnda büyük zayiat verdiðini ifade eden Varol, 1967'de yaþanan 6 günlük savaþtan daha büyük kayýp veren Ýsrail'in, saðlanan ateþkeste, Filistin'in tüm istek ve þartlarýný kabul etmek zorunda kalan taraf olduðunu bildirdi. Mýsýr'da yaþanan son geliþmelere de deðinen Varol, burada milletin ayaklandý gibi gösterilmesinin ya da tepkinin gerçeði yansýtmadýðýný, emperyalist güçlerin bir oyunu ile Ýsrail'in hesaplarý için çalýþýldýðýný, Mýsýr yönetiminin Ýsrail için þu an tehdit oluþturduðunu, uluslurarasý güçlerin bu dengeyi Filistin aleyhine çevirmek için çaba sarf ettiðini dile getirdi. Varol'un konferansýnýn ardýndan Din Görevlisi Ömer Fatih Saðdýç ve Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Dr. Abdulkerim el-ubeydi'nin tarafýndan Gazze ve Suriye için dualar edildi. Hitit Üniversitesi Arap Dili Kulübü Danýþmaný Prof. Dr. Yakup Civelek'in Ahmet Varol ve Grup Çaðrý'ya Plaket takdim etmesi ardýndan program sona erdi.

12 12 PERÞEMBE 13 ARALIK 2012 Aile olmadan huzur olmaz' aðrý Eðitim Vakfý tarafýndan düzenlenen 'Etkili Ýle- ve Ýnsan Ýliþkileri' konulu konferans önceki Çtiþim akþamturgut Özal Ýþ Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleþtirildi. Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Öðretim Üyesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ertuðrul Yaman'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansa ilgi yoðun oldu. 'Etkili Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri'nde aile içi iletiþime dikkat çeken Prof. Dr. Ertuðrul Yaman, toplum hayatýnda ailenin öneminin büyük olduðunu söyledi. Ailenin olmadýðý yerde huzurun da olamayacaðýný belirten Yaman, "Evde bir büyük varsa o ev güvenlidir. Rahat uyuyabilirsiniz. Evdeki büyük aileyi dengeler." Diye konuþtu. 'Etkili iletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri' konulu konferans yaklaþýk bir saat sürdü. Çaðrý Eðitim Vakfý tarafýndan konferans düzenlendi. Programa konuþmacý olarak Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Öðretim Üyesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Ertuðrul Yaman katýldý. ONKO-SAV dan yardým amaçlý kurs orum Onkoloji Has- Yardýmlaþma Çtalarý ve Dayanýþma Derneði (ONKO-SAV) üyelerine yardým etmek amacý kurslar düzenlemeye baþladý. ONKO-SAV Dernek Baþkaný Þaban Onar, Derneðimize kayýtlý hastalarýmýza maddi ve manevi her türlü yardýmý imkanlarýmýz ölçüsünde yapmaya çalýþýyoruz. Öncelikle hastalarýmýzýn moral motivasyonlarýný yüksek tutmak istiyoruz. Bunun için de derneðimizde Salý, Çarþamba, Perþembe ve Cuma olmak üzere haftanýn dört günü el sanatlarý kurslarý açtýk. Kurslarýmýz Mimar Sinan HEM den görevli öðretmen Gülay Manuþ tarafýndan yürütülmekte. Dönem sonunda yapýlan iþlerden gelir elde etmek amacýyla bir kermes açmayý planlýyoruz. dedi. Kurs öðretmeni Gülay Manuþ, Dernek olarak hem hastalara yönelik hem de kurucu üyelere yönelik ayrý ayrý kurslarýmýz devam etmekte. Bu kurslarda gördüðüm bir gerçek þu ki, hastalarýmýz kurs saatini iple çekmektedirler. Çünkü burada bir el becerisi öðrenmeleri yanýnda moralleri de en üst seviyeye çýkmakta. Kurs süresince dertlerini, sýkýntýlarýný ve üzüntülerini unutup yeni dostluklar, yeni arkadaþlýklar kurarak hayata baðlanmaktalar diye konuþtu. Yardýma ortak olan kursiyerler, Bizler buraya koþa koþa geliyoruz. Burasý bizim ikinci evimiz. Burada tüm dertlerimizi unutuyor, evlerimize mutlu olarak gidiyoruz. Bizlere büyük bir emeði geçen kurs öðretmenimiz Gülay Manuþ'un bizlere sabrý, hoþgörüsü, sevecen tavýrlarýnýn etkisi büyük. Kendisine teþekkür ediyoruz diyerek yapýlan iþlerden örnekler gösterdiler. Hastalara moral destek için açýlan kurslara çok yoðun ilgi olduðunu belirten ONKO- SAV Dernek Baþkan Yardýmcýsý Birgül Harzadýn ise, Burasýný evleri kabullendiler. Bu da bizleri çok mutlu ediyor. Bizler biliyoruz ki bu hastalarýmýz her þeyden önce moral desteðe ihtiyaçlarý var. Kurslarýmýz hem hastalarýmýz ve Çorum Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði yardým amaçlý kurslar düzenliyor. Kursiyerler kurslara katýlmaktan memnun. hem de kurucu üyelerimiz için ayrý günlerde devam etmekte. Üyelerimizle daha çok yýl sonunda açmayý düþündüðümüz kermes için çalýþmalar yapmaktayýz. dedi. Eczacý Odasý Baþkaný Þefkat Güler ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Sabri Baþköy ü ziyaret etti. Eczacý Odasý ndan hayýrlý olsun ziyareti czacý Odasý Baþkaný Þefkat Güler ve Eyönetim kurulu üyeleri, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret ederek, hayýrlý olsun dileðinde bulundu. Çorum Eczacýlar Odasý Genel Sekreteri Meral Öztürk, Sayman Sönmez Çalýþkan ve Yönetim Kurulu Arif Sami Bozdoðan'ýn da hazýr TÜTEV bilgi verdi ürkiye Teknik TElemanlar Vakfý (TÜTEV) Çorum Þube Baþkaný Yavuz Tokdemir, Vali Sabri Baþköy'ü makamýnda ziyaret etti. TÜTEV Yönetim Kurulu üyelerinden Osman Altýkardeþ ve Þükrü Altaþ'ýn da hazýr bulunduðu ziyarette, Vali Sabri Baþköy'e, görevi nedeniyle baþarý dileklerini aktaran Tokdemir, vakýf çalýþmalarý ile ilgili bilgi verdi. Vali Sabri Baþköy, ziyaret nedeniyle duyduðu memnuniyeti KUTLAMA Deðerli kardeþim bulunduðu ziyarette, ayrýca oda üyesi Sosyal Güvenlik Kurumu Eczacýsý Salih Erdoðan da yer aldý. Ordulu Eczacý Salih Erdoðan'ýn hemþehri ziyareti nedeniyle bulunduðu ziyarette, saðlýk ve mesleki çalýþmalar hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. aktardýðý sohbette, TÜTEV'in çalýþma alaný ile ilgili görüþ ve önerilerini paylaþtý. Türkiye Teknik Elemanlar Vakfý (TÜTEV) Çorum Þubesi yöneticileri Vali Baþköy ü ziyaret etti. Sungurlu da istihdam garantili kurs açýlacak orum Çalýþma ve ÇÝþ Kurumu Ýl, Sungurlu Mesleki Eðitim Merkezi ve Sungurlu Giyim Sanayi iþbirliðinde uygulanacak olan Konfeksiyon Ýþçisi mesleðinde 1 grup halinde toplam 25 kiþilik istihdamgarantili iþgücü yetiþtirme kursu açýlacak. Kurs sonunda baþarýlý olan kursiyerlerin en az % 50 si Sungurlu Giyim Sanayi'nde istihdam edilecek. Kurs süresince kursiyerlere günlük 20 TLcep harçlýðý ödenecek, Genel Saðlýk Sigortasý kapsamýnda saðlýk sigortasý primleri ÝÞKUR'ca karþýlanacak. 18 Aralýk Nisan 2013 tarihleri arasýnda verilecek eðitimler haftada 5 gün 08:00-17:00 saatleri arasýnda Yeni Hayat Mah. Çorum Yolu 2. km Sungurlu Çorum da verilecek. Kursa katýlým þartlarý; ÝÞKUR'a kayýtlý iþsiz olmak, son 24 ay içinde ÝÞKUR'un meslek edindirme kurslarýna katýlmýþ olanlar katýldýðý kursun bitiþ tarihinden itibaren en az 3 ay geçtiði taktirde bu kurstan faydalanabilirler, farklý programlara (Giriþimcilik, TYÇP, Staj) katýlanlar ise katýldýðý programýn bitiþ tarihinden itibaren en az 6 ay geçmeden baþvuru yapamazlar, en az ilkokul mezunu olmak, yaþ arasýnda (baybayan) olmak, açýk veya ikinci öðretim hariç öðrenci konumunda olmamak. Durumu þartlara uyanlarýn 17 Aralýk 2012 Pazartesi günü 10:00 da Sungurlu Giyim Sanayi de yapýlacak milakata katýlmalarý gerekecek. Faruk Av. Özkader in (Ç.HAK:3700) baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip ERDOÐAN tarafýndan AK Parti Genel Merkez Ekonomik Ýþler Baþkaný Prof. Dr. Numan KURTULMUÞ Beyin yardýmcýlýðýna atanmasýný gönülden kutluyorum. Sayýn Özkader in daha yüce makamlarda olmasý dileðiyle, baþarýlarýnýn artarak devamýný temenni ediyorum. Mustafa Barkoç Emlakçý

13 PERÞEMBE 13 ARALIK Takvim Yapraðý Hicri Kamerî: 29 - Muharrem: 1434 Hicri Þemsi:1391 Rûmi:30 Teþrin-i Sâni 1428 Kasým: ARALIK HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL Safer ayýnýn hilâli, bugün Türkiye saati ile 23.17'de ilk defa Afrika'nýn batýsýndan itibâren görülmeye baþlanacaktýr. DERSÝMÝZ MASAL Ýlimizde namaz vakitleri ÝMSAK GÜNEÞ ÖÐLE ÝKÝNDÝ AKÞAM YATSI Münihli Profesör Ulrich Biekmeyer diyor ki: Televizyonun önünden kalkmasalar da, yaþý küçük olsalar da, çocuklara masal anlatmak, hayal gücünün geliþmesi açýsýndan çok önemlidir. Masallar toplumun kültürel bir parçasýdýr. Her çocuða anlatýlmasý gerekir. Çocuklar masallardan, çok ders alýr ve zekâlarý da geliþir. Küçük çocuklar, ateþin canlý olduðuna, oyuncak ayýsýnýn gece konuþabildiðine inanýrlar. Masaldaki prensesin yüzyýl uyuduðuna, yahut çirkin kurbaðanýn prens oluþuna þaþmazlar. Bazý masallarda korkunç ve sadist sahneler olabilir. Bunun için, Kafasýný uçurdu, gözlerini oydu, karnýný yardý... gibi bölümlerin atlanarak veya yumuþatýlarak aktarýlmasý gerekir. Masallar, çocuðun yaþýna ve seviyesine göre de anlatýlmalýdýr. MASAL Çocuk, ýslýk çaldý Ay a, Aydede çocuða güldü. Iþýðýný yaya yaya, Gökten odaya süzüldü; Gelip masaya oturdu... Çocuk, göz kýrptý yýldýza, Bir ýþýk þavkýdý daða... Iþýk tülden sýza sýza, Doldu bir altýn tabaða; Gelip masaya oturdu... Çocuk, el etti rüzgâra, Bir bulut takýldý dala... Sular doldu yapraklara, Ay ekmeði yýldýz bala, Çocuk iþtahla batýrdý... Çocuk, esnedi geceye, Düþ eridi duygusunda. Masal bindi bilmeceye; Bütün gece uykusunda, Samanyolu ndaydý artýk. ÖNEMLÝ TELEFONLAR ACÝL TELEFONLAR Alo Zabýta 153 Acil Yardým 112 Yangýn 110 Polis Ýmdat 155 Alo Trafik 154 Jandarma Ýmdat 156 Elektrik Arýza 186 Su Arýza 185 Telefon Arýza 121 ÇorumGaz Arýza 187 Tüketici Hattý 175 Bilinmeyen Numaralar Alo Orman 177 HASTANELER Çorum Devlet Hastanesi Çorum Devlet Hastanesi semt Plk Göðüs Hastanesi Verem Savaþ Dispanseri Çorum Özel Hastanesi Özel Elitpark Hastanesi SAÐLIK OCAKLARI AÇSAB Bahçelievler Saðlýk Ocaðý Binevler Saðlýk Ocaðý Gazi Saðlýk Ocaðý VEFAT EDENLER 1- Mecitözü Kuyucak Köyü'nden, Yüksel, Engin ve Üzeyir AKSOY' un babalarý, Servet ÖZCENÝK'in kayýnpederi; Ýsmet AKSOY. 2- Sarýþeyh Köyü'nden gelme, Metin ve Ahmet EREN' in babalarý, Mehmet GEVHER ve Veysel UY- SAL'ýn kayýnpederi; Ýsmail EREN. 3- Mecitözü Elmapýnar Köyü' nden gelme, Ömer DOÐAN' ýn eþi, Belediye Su Ýþleri çalýþaný Halil DOÐAN ve Su Tesisatçýsý Osman DOÐAN' ýn anneleri; Kamile DO- ÐAN. 4- Beydili Köyü' nden gelme, Aynur, Sadice, Fatma ve Kemal KABASAKAL' ýn anneleri; Emine KABASA- KAL. 5- Eski Buðdüz Köyü Muhtarý Cemal YANDIM' ýn eþi; Menþure YANDIM. Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Herkes mesleðinde ve hayatýnda birçok karanlýk yoldan geçmek mecburiyetindedir. Bu yol- çakmamak ve en kýsa yoldan satmak istiyorum, de endiþe duyuyorum. Bu durumda eve bir çivi larý elinde bir ýþýk olmadan geçmeye çalýþmaktansa, baþkalarýnýn tecrübe meþalelerinden istifade yor. Daha da önemlisi bu sorunu çözmeden satar- borcum olduðu için buda þimdilik mümkün olmu- ederek yürümek, daha kolay ve karlý olup, hem de sam, alacak vatandaþýn ayný sýkýntýlarý çekmesini zaman kaybý yaþanmaz. Bu nedenle özellikle de istenmiyorum. Sonuç, iki sene sonra baþka bir gençlerin kazandýklarý tecrübeler kendilerinin en komþunun da baþýna gelince o vatandaþla diðer iyi yardýmcýlarýdýr. Yeter ki bu tecrübelerden ders komþularý ikna edip hepsini söktürüyoruz. (Tabi almayý becerebilsinler. Mahir ODABAÞI arada küsenlerde olsa da hiç önemli deðil) ve derin bir oh! Çekiyorum. Keþke millet olarak 'Benim Milli Eðitim EV ALIRKEN DOÐRU ÝSTÝÞARE: Sivil Savunma Uzmaný üç kuruþluk menfaatim bir baþkasýna zarar veriyorsa, ben ondan derhal feragat edebilmeliyim' di- 'Dünyada baþýný sokacak mekân, ahrette cennete götürecek iman lazým' sýrrýnca, zamaný evvelde borç harç bir daire aldým. Zannýmca istiþare de hatalar yapyecek düþünceye sahip olabilsek. Böyle düþünceye sahip millet olabilsek, eften püften þeylerden dolayý küsmek, kavga etmek veya apartman hayatýndan þikâyet etmek olur mu? Elbettým. Mermerciye soracaðýný, memura sorarsan hata yapma ihtimali daha yüksek olur veya Hoca Nasrettin'e atfedilen 'Eþekten düþen akýl vermeye gelsin' sözünde ifadesini bulduðu gite olmaz. bi, her mesleðin kendine has ayrýntýlarý vardýr. Bunu tükenmez kalemle aklýmýzýn bir köþesine yazmalýyýz. olan ufak tefek tadilatlarý gönül rahatlýðýyla yapmaya baþlýyo- Sýkýntý telafi edilince, aile boyu eve ýsýnmaya ve ihtiyaç rum. Bu yaþanýlanlardan da tecrübe defterine karalanacak Dýþarýda þubat ayýnýn ayazý var. Sabah beþ civarýnda uyanýp, ayaðýmý halýya bastýðýmda, halýnýn sýrýlsýklam yaþ oldu- epey maddeler çýkýyor. Bir kaçýný paylaþmak gerekirse; yeni ev alýrken altta üstte kimlerin durduðuna, boþ, dolu olup olmadýðýna, sýðýnaklarýn rutubetine, aidatlarýn genel ödenme ðunu görünce panikledim. Lambayý yakýnca birde gördüm ki, salon, çocuk odasý, mutfak, hol dâhil olmak üzere tavan ýslak durumuna ve eve yerleþmeden önce binanýn ortak alanlarýný ve avizelerden su damlýyor. Leðen tencere ne varsa avizelerin ana su vanasý, doðalgaz vanasý, genel sigorta, sýðýnak anahtarý, çatý anahtarý veya çatýda enerji varsa kimlere ait olduðu gi- altýna koydum. Anladým ki, güneþ enerjisi patlamýþ. Allahtan çocuklar gece kalkýp ta prizlere falan dokunmamýþlar. Hatta bi Öðrenirim. En önemlisi kurban alýrken kasapla, ev alýrken birkaç emlakçiyle istiþare ederim. iki kat aþaðýdaki dairenin prizlerinden bile su sýzýntýsýnýn olduðunu sonradan öðrendim. Yoksa rabbim korusun elektrikten zarar görebilirlerdi. Çünkü oralardan da su sýzýyordu. Yeni taþýndýðým için, çatýnýn ve sýðýnaðýn anahtarý bende yok. mayýnca alýþveriþ akabinde fiþ almak veya daha doðrusu fiþi FÝÞÝ HEMENCÝK ATMANIN BEDELÝ: Vergi iadesi ol- Hemen koþtum komþularýn ziline bastým ama tabiri caizse saklamak gibi alýþkanlýðýmýz yok. Hatta fiþleri marketi çýkmadan atmaya baþladýk. Bazen bunun maddi ve manevi bedelini ikinci bir þok daha yaþadým desem yanlýþ olmaz. Çünkü benim deðil diyen, kapýyý kapattý. Demek ki apartman hayatý ödüyoruz. Geçmiþte Hacettepe Üniversitesi hastanesinde yapýlacak bir tetkik için, gelirken x marka pil getirmem istendi. böyle bir þey Biraz zaman geçince sýðýnaðýn anahtarýný buldum ama bu sefer ana vananýn hangisi olduðunu bilmiyorum. Bende marketten pili alýp hastanede ilgili personele verdim. O Tek tek tüm vanalarý kapatmaya çalýþýyorum. Bazý komþular da ne? Personel biraz sonra geri gelip, pilin cihazý çalýþtýrmadýðýný söyleyerek, niye eski pil getirdin dedi? Bende pili yeni sular akmýyor diye kýzýyor aldýðýmý ve ambalajýnýn çantada olduðunu söyleyince, tekrar Çatýya çýktýðýmda hortumun dondan patladýðýný ve çatýdaki tüm izocamlarýn sular altýnda kaldýðýný görüyorum. Ýzo- ölçüm yaptý ve hocam bu pil boþalmýþ dedi. Parasýndan vazgeçtik ama birde insanlarýn sýra için kavga yaptýðý hastane ortamýnda tekrar pil aramak çok zor. Çorum'a geldiðimde pili camlarý kaldýrýp atmak aklýma gelmiyor. Kimse de akýl vermiyor. Havalandýrarak çözmeye çalýþýyorum ama boþuna. Maddi zararýný geçiyorum (boya badana kirlenmesi, rutubet nede- aldýðým markete götürdüm. Kabul etmedi. Ben olan bitenleri anlatmaya çalýþsam da haklý olarak fiþini istedi. Bende parasýný ödeyince fiþini çöpe atmýþýmdýr dedim. Netice de hem paniyle camlardan þapýr þapýr su akmasý ve akabinde toptan yenilenmesi) ama manevi olarak (enerjisi patlayan vatandaþ tarafýndan geçmiþ olsun, keþke olmasaydý, yapabileceðimiz bir ra boþa gitti, hem de hastanede zamaným boþa gitti. þey var mý? diye denmemesi) abartýsýz iki sene rüyalarýma giriyor. Çatýlardaki 8+5 = 13 adet olan enerjileri kaldýrttýrmak marketten yarým kilo peynir veya bir çikolata alsak fiþini o Mutfaða bir fiþ-fatura saklama kutusu koyduk. Artýk için, doðalgazýnda gelmesiyle ekonomik açýdan çok cazip olmadýðýný ifade ederek tüm komþulara duygusal bir mektup sýný yaþadýk. Çünkü zehirlenme olsa, hukuk karþýsýnda muha- kutuya koyup en az 6 ay saklýyoruz. Bununda çok defa fayda- yazýp, kapýlarýna býrakýyorum ama nafile. Toplantýlarda gündeme taþýyorum, belki hemhal olanlar çýkar niyetiyle ama ara- 'TECRÜBE, BÝR ÝNSANIN BAÞINDAN GEÇENLER tap bulamayýz. da 'alýrken bize mi sordun? türü moral bozucu kaba cevaplar. DEÐÝL, BAÞINDAN GEÇENLERÝN BIRAKTIÐI ÝZLER- Diðer taraftan 'Öfke gelir göz karartýr, öfke gider yüz kýzartýr' DÝR' (h.huxley) sýrrýnca telafisi mümkün olmayan sýkýntý yaþayabilirim diye Bugün, özel bir gündü! Aslýnda ayný rakamlarýn sýralanmasýndan geliyor, günün bütün özelliði. Nasýlsa yan yana altý tane ONÝKÝ rakamý dizilmiþ, Ve zamanýn anlamýnýn farkýnda olaný, zamana deðer vereni selamlar gibi... Ve tarih Saatse 12'yi 12 dakika 12 salise geçiyor, yada geçmek üzere... hatta geçti! ve 13'' Ve salise nedir? derken. otuz kadar salise geçti bile, Ve fotoðrafýn saatini biyolojik saatimiz yapsak, kimbilir? ne deðerli yaþantýlar ne deðerli fotoðraflar çýkardý... Evet! Salise saniyenin yüzde biri, bir gün beþ milyon seksenaltýbindörtyüz salise her salise her dakika kadar farkedilerek yaþansa Tecrübe bir gün on yýl gibi! ve fotoðraf saatine göre insan ömrü oldu; asýrlar, binlerce yýl kadar... Fotoðraf zamaný bu Uymak, anlamak zor, anlamak için biraz daha yavaþlatalým, zamaný bugüne yaklaþtýralým O halde, her dakika bir saat olsa! Orhan ÖZÇATAL- BAÞ bir gün bindörtyüzkýrk dakika, yada her dakika bir saat kadar Farkedilerek, farkýnda olarak yaþansa! Bir gün dört gün kadar, insan ömrü 280 yýl kadar... Sonuçta; Yaþanan süre deðil yaþadýðýn deðerli an, býraktýðýn onurlu iz, özlettiðin insan, önemli... Ve böyle olunca; kýsaca ;12:12:12'nin mesajý; "Mesele yaþarken yaþamýn farkýnda olmak!", olmalý Kadir Yüktaþýr ALAKASIZLAR 24 ayar METEOROLOJÝ Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn Yýl:22 Sayý: ARALIK 2012 PERÞEMBE ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ) Adýna Sahibi Yön. Kur. Bþk. Kemal MESCÝ Genel Yayýn Yönetmeni Þevket ERZEN Yazý Ýþleri Müdürü Mustafa DEMÝRER Haber Yönetmeni Gülesin DEMÝRER Muhabirler Sayfa Editörü Barýþ SOL Sayfa Editörü Ali PAKKAN Spor Yönetmeni Halil ÖZTÜRK Foto Muhabirleri Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR Ýdare Müdürü Atila ÇÝÐDEM Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ) : Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ) : Kongre (Özel) Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ) : Yeþil Kart ilanlarý : Kentiçi Yurtiçi Son Piþmanlýklar 2 Tevile sapmadan, Tefekkür Çizgiden çýkmadan, Dünyamýz Vesilelere alet ve tabi olmadan, Kör hislere, Þuursuz evhamlara, Þahýslarýn zikzaklý hallerine, Tehlikeli evhamlara, Raþit Yücel Zamanýn seyrine takýlmadan hizmetlere sadakat ile corumhakimiyet. net devam etmek "Risale-i Nur harice bakmaz, gideni daha içine geri almaz." Diyen bir üstadýn talebeleriyiz. Üstad Van da iken medresesine alacaðý talebelerine bu þartý koþarmýþ: "Benimle beraber olacaksýnýz, geri dönüþü olmayacak, sadakatli davranacaksýnýz" Bu taahhütlerden sonra belirli bir süre verirmiþ. Ondan sonra kabul edenleri talebeliðe kabul edermiþ. Bu gün bu þartlar aynen geçerlidir. Zamana göre, Þartlara göre, siyasi iktidarlara göre þekillenen hizmet halleri bizi bir takým piþmanlýklara sürükler. (Sürecek) NÖBETÇÝ ECZANELER ELÝF GAZÝ CAD. 11/B ( BELEDÝ- YE KARÞISI ) Erol TAÞKAN Recep MEBET Emre KUT ABONE ÞARTLARI : 100 TL. : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro ALIÞ 97,00 Kentiçi Yurtiçi Yurtdýþý ABONE (6 AYLIK) : 55 TL. : 160 TL. : 100 Euro ::. T E L E F O N L A R I M I Z. :: (pbx) (pbx) (pbx) (Fax) GÜNAYDIN CEMÝLBEY CAD. 16/E (GÖ- ÐÜS HASTALIKLARI HAST. YANI) SATIÞ 97,88 Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai bitimine kadar alýnan fiyatlardýr. 1, 50 TL. 50, 00 TL. 15, 00 TL. 50, 00 TL. 250, 00 TL. 125, 00 TL. Baský Tel+Fax: Cep: Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM com Ücretsiz Çorum Hakimiyet Gazetesi Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No: 3/109 (Posta Kodu )

14 14 PERÞEMBE 13 ARALIK 2012 Bize þehitlerin emanetisiniz' AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Mustafa Köse, maddi ve manevi her türlü desteðe hazýr olduklarý mesajý verdi. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve Yönetim Kurulu Üyeleri Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'ne hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Mustafa Köse, derneðin yeni yönetimine hayýrlý olsun temennisinde bulunarak, daha önce görev yapanlara teþekkür etti. Köse, milletin þehit aileleri ve gazilere AK Parti Merkez Ýlçe yöneticileri Þehit Aileleri ve Gaziler Derneði'ne hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu. vefa borcu bulunduðunu belirterek, þöyle dedi; " Ýktidarýmýzda þehit ailelerine ve gazilerimizin sosyal ve yaþam þartlarýnda deðiþikler yapýldýðýný görüyoruz. Onlara vefa borcumuzu iþ ve sosyal imkânlar saðlanarak hayat þartlarýný düzelterek ödeyemeyiz. Vatan için, millet için canýný veren insanlara sahip çýkmalýyýz. Ýktidar partisi olarak derneðin daha canlý hale getirilmesi için maddi ve manevi üzerimize düþeni yapmaya hazýrýz. Kanýmýz aksa da canýmýz çýksa da terörle mücadele edeceðiz. Sizler bizlere þehitlerin emanetisiniz." dedi. Þehit Aileleri ve Gazinler Derneði Baþkaný Cafer Eker ise ziyaretten dolayý memnuniyetini dile getirerek AK Parti Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse ve yönetim kurulu üyelerine teþekkür etti. AKP nin hesabýnda büyük yanlýþ var S aadet Partisi Çorum Ýl Baþkaný Yakup Taþ, geçtiðiduðu düþünülürse korkunç tablo daha iyi anlaþýlacaktýr. Bimiz Pazartesi günü baþlayan ve 11 gün sürecek olan ten borcun 53 katrilyon faizi olabilir mi? AKP sözünde dubütçe Görüþmeleri ile ilgili yazýlý basýn açýklamasý yapruyorsa o zaman daðýtýn bu 53 katrilyonu da millete. Sizin tý. hesapta çok büyük bir yanlýþ var. ÝMF ye 5 milyar borç verme yanýltmacasý ise ayrý bir yalandýr. Bize verilen borçlarýn Ýktidarýn ve muhalefetin tek dikkate aldýðý para kobir kýsmý Merkez Bankamýzda durmak þartý ile verilir ve biz nusu görüþmelerinin büyük yanýltmalar ve hedef saptýrasla bu parayý kullanamayýz. Bu þartlar altýnda Merkezde pamalar þeklinde devam ettiðini iddia eden SP Ýl Baþkaný ra artarsa biliniz ki borcunuz yükseliyordur. Merkezde þu kayakup Taþ, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý kaydetdar paramýz var dedikleri para bu paradýr. ÝMF de zaten borç ti; ABD nin borcu 16 trilyon dolar, Ýngiltere'nin toplam diyerek istediði paranýn bu Merkezdeki paradan olacaðýný ve dýþ borcu 2 trilyon 66 milyar dolar, Fransa'nýn toplam dýþ kendi notlarýna Türk Merkez Bankasý ndan bu 5 milyar doborcu 2 trilyon 483 milyar dolardýr. Bu ülkeler Yahudi ailarýn eksilmemiþ olarak gösterileceðini taahhüt etmiþtir, eklelerin baþýný çektiði þirket ve bankalara borçludur. silme olsa eli kolu baðlý olan AKP bu parayý bir yerlerden Yahudilerin para üzerindeki hakimiyeti derecelenbulup koymak zorunda kalacaktý. dirme kuruluþlarýnýnda kendi ellerinde bulunmasý gerçeyakup Taþ Bütçe görüþmeleri iflasý örtme görüþmeleri haline gelðini göstermektedir. AKP nin Ýsrail le ters görünmesine di raðmen derecesinin yükselmesi, tüm iþe yarar fabrika ve kurumlarý satmalarýna raðmen % 80 i yabancý elinde olan borsanýn devamlý yukarý Ýþte böyle karþýlýklý danýþýklý dövüþlerle kamuoyundan iflas gizseyri derin þüpheler oluþturmaktadýr. lenmektedir. AKP nin eli rahatlatýlmakta ama kuþatma tüm hýzýyla devam etmektedir. Merkez Bankasýnda 100 milyar dolar paramýz birikti Yabancýlara toprak satýþýnýn þahýs baþýna 2,5 hektardan 30 hektara ve artmaktadýr diyen hükümete, O zaman niye memura yaptýðýn % çýkarýlmasý ve karþýlýk þartýnýn kaldýrýlmasý madem çok iyisiniz neden 3 lük zam bizi Yunanistan a çevirir diyorsunuz, verin 100 milyar dolarkutsal deðerlerimiz arasýnda olan vatan topraðýný pazarlýk konusu halidan bir milyar dolar hem sizin hem memurun yüzü gülsün diye haklý ne getiriyorsunuz? sorusunu sormamýzý gerektirmektedir. olarak yol gösteriyoruz. Asgari ücretliye verin verdiðinizin üstüne 1 Dünyadaki bakýþ açýsý dýþýnda ülkemizdeki bazý önemli noktalara milyar dolar onlar da gülsün siz de üzüntüden kurtulmuþ olursunuz dida dikkat edilmek zorundadýr. Baþbakan toplam borç konusuna asla giryoruz Ama biliyoruz ki yapamazlar. Saydýðýmýz gerçekler yapmalarýmemektedir. Girdiði konu ÝMF ye olan borçtur. ÝMF aracý bir kurumna imkan vermez. Bütçe görüþmeleri iflasý örtme görüþmeleri haline dur, çok az borç vermiþ ve çok borç bulmuþtur. ÝMF nin kendisine olan gelmiþtir. Zaten devamlý þekilde bütçe üzerinde deðil de baþka konular borç 22 milyar dolarý geçmemiþtir, iç borçla birlikte bu borç þu an itibaüzerinde kavga çýkarýlmaya çalýþýlmakta ve hedef saptýrýlmaktadýr. rý ile 500 milyar dolarýn üzerindedir yýlýnda bütçede faize ayrýlan Milletimiz bilinçli bir kumpasa alýnmaktadýr. Buna Ýktidar da mupara 50 katrilyon, yeni bütçede ise 3 katrilyon artarak 53 katrilyon olhalefet de bilinçli bir þekilde ortaktýr. Halkýmýzý yapýlan bütçe görüþmemuþtur. Bu para AKP nin açýkladýðý bütçede açýklanan paradýr. lerini yaptýðýmýz uyarýlar ýþýðýnda takip etmesini rica ediyor, rýzkýný ça2013 bütçesinde tüm yatýrýmlara ayrýlan paranýn 33 katrilyon ollanlar konusunda uyanýk olmasýný temenni ediyorum. Osmancýk Kent Konseyi Genel Sekreteri oldu U Seminere konuþmacý olarak Rehber Öðretmeni Nalan Yardýmcý katýlacak. Belediye nin Anne Eðitimi projesi baþlýyor Ç orum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi tarafýndan okullarda yapýlacak olan Anne Eðitimi projesi bugün Ertuðrul Gazi Ýlköðretim Okulu nda baþlýyor. Saat 13.00'de baþlayacak olan seminere konuþmacý olarak Rehber Öðretmeni Nalan Yardýmcý katýlacak. Mutlu aile, mutlu çocuk, mutlu toplumun oluþturulmasý için 'Anne Eðitimi' semineri düzenleyen Belediye, eðitim seminerlerin ilkini Ertuðrul Gazi Ýlköðretim Okulu 1. sýnýf öðrenci annelerine verecek. 2 yýl çalýþmasýnýn zun süredir boþ kalan Osmancýk ardýndan bu görevinden Kent Konseyi Genel ayrýlarak Ýhlas Haber Sekreterliði'ne yürütme Ajansý Osmancýk kurulu kararý ile Ýsmail Muhabiri olarak Kabakdere seçildi. çalýþmaya baþladý. Engin Türkol'un Halen ÝHA Osmancýk istifasý ile boþalan ve muhabirliðini sürdüren Osmancýk Belediye Kabakdere, gazeteciliði Baþkanlýðý tarafýndan yaný sýra Osmancýk ile Kent Konseyleri ilgili tanýtým Yönetmeliði gereðince çalýþmalarýný da önerilen isimler Ýsmail Kabakdere kendine görev bilerek arasýndan, Mustafa bu yönde faaliyetlerde Boyacý Baþkanlýðýnda toplanan bulundu yýlýnda bir grup Osmancýk Kent Konseyi Yürütme fotoðraf gönüllüsü ve sanatsal Kurulu üyelerinin kararý ve çalýþmalarda görev alanlarý bir oybirliðiyle Ýsmail Kabakdere araya getirerek Osmancýk Fotoðraf seçildi. Sinema Amatörleri ve Kültür Sanat ÝSMAÝL KABAKDERE Turizm Araþtýrma Derneði'nin KÝMDÝR kurulmasýna öncülük etti. Halen Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde Osmancýk Net Haber internet 1969 yýlýnda doðan Ýsmail gazetesi editörlüðünü'de yürüten Kabakdere, Çorum'daki çeþitli yerel Ýsmail Kabakdere, Anadolu gazetelerde uzun süre çalýþtýktan Üniversitesi Fotoðrafçýlýk ve sonra 2004 yýlýnda Osmancýk Kameramanlýk bölümünde Belediyesi Basýn Yayýn Servisinde öðrenimini sürdürüyor.(ýha) Süs havuzlarý görsel þölene hazýrlanýyor Belediye tarafýndan Saat Kulesi çevresine yapýlan süs havuzlarýnýn çalýþmalarý tamamlandý. B elediye tarafýndan Saat Kulesi çevresine yapýlan süs havuzlarýnýn çalýþmalarý tamamlanarak, su verilmeye baþlandý. Belediye önünde bulunan parkla birlikte, Gazi ve Ýnönü Caddeleri nin refüjlerinde yapýlan havuzlarýn fýskiyeleri deneme püskürtmelerini yaptý. Vatandaþlar tarafýndan da ilgiyle takip edilen ilk denemelerde, teknik ekipler bilgisayar sisteminden fýskiyelerin seviye ve senkronizesini ayarladý. Led ýþýklarla görsel bir þölene dönüþmesi beklenen fýskiyeler, akþam saatinde renkten renge dönüþen þu gösterisiyle, Çorum a farklý bir görünüm kazandýrdý. Süs havuzlarý vatandaþlar tarafýndan ilgiyle takip edildi. Eyüboðlu ndan Sezer e ziyaret B edri Rahmi Eyüboðlu'nun Kanadalý gelini Hughette Eyüboðlu, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'i makamýnda ziyaret etti. Hughette Eyüboðlu'nu Belediyeye giriþinde kapýda karþýlayan Belediye Baþkaný Numan Sezer ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Yapýlan açýklamaya göre, Eyüboðlu ve Baþkan Sezer uzun süre sohbet ettikten sonra, Baþkan misafirine el sanatý ürünü olan sedef kakma mücevher kutusu hediye ederek Hughette Eyüboðlu ile her zaman irtibatta olacaklarýný, sanatsal ve kültürel faaliyetlerin kaldýðý S duyduðu memnuniyeti dile getiren Baþkan yerden devam edeceðini belirtti. Eyüboðlu, nezaketinden ve kendine gösterdiði ilgiden dolayý Belediye Baþkaný Numan Sezer'e teþekkür etti. Bedri Rahmi Eyüboðlu'nun Kanadalý gelini Hughette Eyüboðlu, Numan Sezer i ziyaret etti. SGK Ýl Müdürü nden ziyaret osyal Güvenlik Ýl Müdürü Duran Cesur, Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti. Osmancýk Belediyesi nden yapýlan açýklamaya göre, Cesur, Osmancýk ta gerçekleþtirdiði incelemeler kapsamýnda Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti. Cesur, Osmancýk'ta yapýlan çalýþmalar hakkýnda Baþkan Yazýcý'dan bilgi aldý. Gerçekleþtirilen ziyaretten dolayý Yazýcý, Sosyal Güvenlik Ýl görevine atanan Cesur'a yeni görevinde baþarýlar diledi. Duran Cesur, Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý'yý ziyaret etti.

15 PERÞEMBE 13 ARALIK En büyük görev annelere düþüyor' M 19 Mayýs Ýlkokulu'nda velilere yönelik seminer düzenlendi. illi Eðitim ve Mimar Sinan Halk Merkezi'nin ortaklaþa düzenlediði 'Ýl Hayat Boyu Öðrenme Projesi' kapsamýnda 'Çocuk istismarý ve Ýhmalini Önleme' adlý konferans, 19 Mayýs Ýlkokulu'nda gerçekleþtirildi. Okul salonunda velilere yönelik Konferansý Emniyet Çocuk Þube Müdürü Mustafa Uluhan Baysal verdi. Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi Müdürü M. Oðuz Ýyibil, Sakarya Ýlkokulu Müdürü Muhsin Þeremet ve çok sayýda öðrenci velisinin katýldýðý konferansta konuþan Emniyet Çocuk Þube Müdürü Mustafa Uluhan Baysal, çocuk istismarýnýn önlenmesi hususunda en büyük görevin annelere düþtüðünü söyledi. Baysal, özellikle kýz çocuklarla iletiþimin kuvvetli olmasýnýn hayata daha saðlam hazýrlanýlmasýný saðladýðýný belirterek, "Eðer iletiþim yollarý kapalýysa çocuk napýyor, kendilerine yönelik bir tehlikeyi haber edemiyor. Annenin ve ailenin rolü bence yüzde 80, okulun ve diðer kurumlarýn yüzde 20 etkisi oluyor." Risk altýnda bulunan çocuklarýn 183 ya da 155 telefonlarýndan bildirilmesini isteyen söyleyen 24 saat hizmet verdiklerini, hiç çekince duymadan her zaman aranabileceklerini kaydetti. Emniyet Çocuk Þube Müdürü Mustafa Uluhan Baysal, velilere yönelik seminer verdi. Yandaþlara makam açma gayreti 'Çocuk istismarý ve Ýhmalini Önleme' adlý konferansta önemli uyarýlarda bulunuldu. M illi Eðitim Bakanlýðý nda Teþkilat Yasasý nýn çýkmasýyla beraber merkez teþkilatýnda çalýþan 350 ye yakýn þube müdürünün havuza yollandýðýný belirten Kamu Sen Çorum Ýl Baþkaný Mahmut Alparslan, bunlarýn yerine Milli Eðitim dýþýndan yüksek maaþlarla yeni personeller alýnarak yeni ünvanlar altýnda ayný iþleri yapmak için kadrolar tahsis edildiðini iddia etti. Alparslan, konuyla ilgili açýklamasýnda þunlarý dile getirdi; Bunlarýn büyük bir kýsmý bankamatik memurluðu yaparken MEB 950 þube müdürü kadrosu aldý. Birçok il ve ilçe de yakýn zamanda þube müdürlüðü görevlendirmesine çýkacak. Devleti babalarýnýn çiftliði analarýnýn böreði gibi gören bu zihniyet, vatandaþý tasarufa yiterken yandaþlarýna kadro daðýtýyor. Daha Mahmut Alparslan önce diðer kurumlarda tarýmda, saðlýkta, Çevre ve Orman Bakanlýðý gibi bir çok bakanlýkta yaptýklarýný þimdi de Milli Eðitim Bakanlýðý nda yapýyorlar. Yalnýzca ilimizden görevden alýnarak uzman veya araþtýrmacý müþavir adý altýnda Ankara ya atanarak kýzaða çekilenlerin sayýsýnýn onlarla ifade edildiðini dikkate alýrsak nasýl bir israf ve yaðmanýn oluþtuðu görülür. Türkiye genelinde on binleri bulan bu tür kadrolar devletin nasýl yönetildiðinin delilidir. Sonuç olarak, Bakanlýk merkez teþkilatýnda 350 ye yakýn müstafi þube müdürü dururken, Ankara baþta olmak üzere birçok ilimize yeniden þube müdürü kadro tahsisi ve görevlendirmesi salt kadrolaþma, yandaþlara makam açma gayretidir. Devlet kaynaklarýný bu þekilde israf ederek yapýlan bu uygulamalar bir an önce kaldýrýlarak devleti zarara uðratan israflara son verilmelidir. Bedensel Engellilere Esnek Çalýþma Ortamýnýn Saðlanmasý Projesi nin Ýstanbul EYAF Fuarý nda tanýtýmý gerçekleþtirildi. MEM, EYAF ta projelerini tanýttý Çorum Milli Eðitim nün Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Mali Destek Programý kapsamýnda uyguladýðý Bedensel Engellilere Esnek Çalýþma Ortamýnýn Saðlanmasý Projesi nin Ýstanbul EYAF Fuarý nda tanýtýmý gerçekleþtirildi. Yapýlan açýklamaya göre, çok sayýda yerli ve yabancý firma, dernek ve belediyenin katýldýðý 11. Engelsiz Yaþam Fuarý nda Çorum Milli Eðitim nün uyguladýðý projeler açtýðý stant ile tanýtýldý. Fuarýn kamu kurumu olarak tek katýlýmcýsý olan Ýl, baþta Bedensel Engellilere Esnek Çalýþma Ortamýnýn Saðlanmasý Projesi olmak üzere hazýrladýðý diðer projeler fuarda ilgiyle incelendi. Ayrýca projede engellilerin hazýrladýðý zemin çalýþmalar ile marka çalýþmalarý da tanýtýldý. Fuara Çorum Milli Eðitim nü ARGE birimi personellerinden proje koordinatörü A. Mesut Ürünoðlu ve proje mali sorumlusu A. Osman Önder ile birlikte grafik tasarým eðitimi alan öðrenciler Ýsa Aksoy ve Ömer Arslan temsil etti. MEM 11. Engelsiz Yaþam Fuarý nda stant açtý. Projede engellilerin hazýrladýðý zemin çalýþmalar ile marka çalýþmalarý da tanýtýldý. Sýnav odaklý eðitim 2013 te anlayýþýndan vazgeçilmeli KOBÝ lere E daha fazla Her gün Pazar olunca destek H te KOBÝ'lerin maliyetlerini aþaðýya çekecek destekler verilecek. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, düþen faiz oranlarýyla birlikte vatandaþlarýn alým gücüne destek verecek yeni adýmlar düþünülebileceðini Nihat Ergün belirterek, ''2013 yýlýnda gerekirse daha kapsamlý bir uygulamayla, çok daha fazla KOBÝ'yi hareketlendirebilecek yeni yatýrým yapmaya, yeni iþler yapmaya yöneltecek, onlarýn birtakým maliyetlerini aþaðýya çekecek destekler verebiliriz'' dedi yýlýnda bir taraftan ihracatý artýrmaya devam ederken, biraz da iç piyasayý canlandýrmak gerektiðine iþaret eden Ergün, faiz oranlarýnýn düþtüðünü, kredi limitlerinin de belki bir miktar artmasý ya da KOBÝ'lere yönelik yeni destek mekanizmalarý harekete geçirildiðinde iç piyasanýn bir miktar daha canlandýrýlmýþ olacaðýný söyledi. ðitim Sen Çorum Þubesi Hukuk Sekreteri Sezgin Kundukan, Milli Eðitim Bakanlýðý nýn 4. sýnýftan 12. sýnýfa kadar her yýl öðrencilerin sýnava gireceðini ve bu sýnavlarla baþarýlarýnýn ölçüleceðini açýklamasý üzerine yazýlý basýn açýklamasý yaparak Türkiye de uygulanan eðitim sistemini eleþtirdi. Kundukan, Öðrencilerin bilgi ve becerilerini ölçmekten çok aralarýnda rekabet yaratmaya yönelik, her türlü eleme sýnavý gibi önümüzdeki yýldan itibaren yapýlmasý planlanan Baþarý Deðerlendirme Sýnavý (BDS), bir taraftan eðitim sistemi içinde yeni eþitsizlikler yaratýrken, diðer taraftan farklý sosyo-ekonomik yapýlarda olan öðrencilerin eðitim hakkýndan eþit koþullarda yararlanmasýný zorlaþtýran engellerden birisi olmaya þimdiden adaydýr. Bir ülkede yapýlan her bir sýnavýn ardýndan merakla beklenen "sonuç", sýnava girenleri ve ailelerini tarifi zor bir strese sokan, pek çok kiþinin geleceðine yön veren duruma gelmiþ ise burada ciddi bir sorun var demektir. Sýnav türleri ve sayýsal çokluðuyla bilinen Türkiye`de toplumun önemli bir bölümü doðrudan ya da dolaylý olarak herhangi bir sýnavla bir þekilde ilgilenir hale gelmiþtir. Bu nedenle sorun sadece sýnavlara girenleri deðil, onlarýn ailesini ve çevresini de yakýndan ilgilendirmektedir. dedi. Sýnavlar yoluyla yapýlan eleme ve yönlendirmelerin, zaten eþit olmayan bir eðitim sistemi içinde yeni eþitsizlikler ve adaletsizlikler yaratacaðýný iddia eden Kundukan, açýklamasýný þöyle sürdürdü; Sýnavda yüksek puan almayý baþarý gibi sunan ve eðitim hizmetinin niteliði ile farklýlaþan deðerlendirme ölçütleri, aslýnda toplumdaki birçok grubun, çeþitli dezavantajlarý olan gruplarýn, kýz çocuklarýnýn, kadýnlarýn, bedensel ve zihinsel engellilerin, kýrsal kesimde eðitim görenlerin, kent merkezlerinin çevresinde bulunan özel bir statüsü olmayan okullara kayýtlý öðrencilerin, meslek liselerine kayýtlý öðrencilerin, gelir ve eðitim düzeyi düþük ailelerin çocuklarý açýsýndan ciddi olumsuzluklar taþýmaktadýr. Türkiye`de sýnavlarýn eðitimde uygulanan yanlýþ politikalar nedeniyle sýnavlarýn 4. sýnýfa kadar inmesi eðitim sisteminin içine itildiði durumu görmek açýsýndan önemlidir. Her yýl sýnav yapmak, sýnava hazýrlanmak zorunda olan öðrencilerin küçük yaþlardan itibaren dershanelere, özel kurslara gitmesi okullardaki eðitimin zaten sorunlu olan niteliðini daha da geriye götürecektir. Ayrýca öðrencilerin sýnavlara hazýrlanýrken yaþadýklarý stres ve diðer sorunlar pek çok öðrenci ve öðrenci velisinin psikolojik baskýlanma yaþamasýna neden olmaktadýr. Türkiye`de eðitim sisteminden baþlayarak düzeyler arasý geçiþler, okul türlerini tarif ve eðitim programlarý baþta olmak üzere, eðitimin tüm tür ve düzeylerinin kamu tarafýndan ve kamusal kaynaklarla sunulmasý ve adil daðýtýmýnýn saðlanmasý, insancýl ve demokratik bir okul iklimi oluþturma gibi pek çok sorun varlýðýný sürdürmektedir. Bunu saðlamanýn ilk adýmý, çocuklarýmýzý sýnavlarýn esiri haline getirmek deðil, eðitimi sýnav odaklý olmaktan kurtarmak olmalýdýr. avalarýn soðumasýyla birlikte sebze-meyve fiyatlarý yavaþ yavaþ yükseliyor. Geçen haftalara göre fiyatlarýnda artýþ görülen sebzemeyveye talebin az olmasý pazarcýlarý sýkýntýya sokuyor. Haftalardýr pazarda durgunluk olduðunu söyleyen pazarcýlar kýþ bitene kadar bunun böyle devam edeceðini belirtti. Pazar yerinde yaþanan sýkýntýlarýn da alým gücünü etkilediðini söyleyen pazarcýlar, 'Her gün bir semtte pazar kuruluyor, bu da bizi olumsuz etkiliyor.' diyor. Pazar yerinin alýþ veriþ için uygun olmadýðýný dile getirin pazarcýlar pazarlarýn kapalý Fuara Çorum Milli Eðitim nü AR-GE birimi personelleri katýldý. alan olmasýný istiyor. Öte yandan pazarcýlar, 'Marketlerin çokluðu da bizim satýþlarýmýzý etkiliyor.' Deðerlendirmesini yapýyor. Bu hafta Çarþamba Pazarý'nda bazý ürünlerin fiyatlarý þöyle: Salatalýk: 1 TL Fasulye: 2 TL Biber: 1 TL Marul: 1 TL TL TL Domates: 1,25 Havuç: 1 TL Pýrasa: 1,5 TL Ispanak: 1,50 Patlýcan: 2 TL Havalarýn soðumasýyla birlikte sebze-meyve fiyatlarý yavaþ yavaþ yükseliyor.

16 16 PERÞEMBE 13 ARALIK 2012 Çamlýca METEM den üniversite gezisi Çamlýca Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Kayseri ye gezi düzenledi. Öðrenciler Erciyes te kar keyfi yaþadý. Kayseri nin tarihi ve turistik mekanlarý görüldü. amlýca Mesleki ve ÇTeknik Eðitim Merkezi son sýnýf öðrencilerine yönelik Kayseri Melikþah Üniversitesi ne gezi düzenlendi. Okul yöneticileri ve öðretmenlerin de katýldýðý gezi ile ilgili Okul Müdürü Ahmet Gökhan Eriþ, öðrencilerin üniversite ortamýný tanýmalarý, sýnavlara hazýrlanmada motivasyonlarýný arttýrmak ve stres atmalarýna yardýmcý ÝHALE ÝLANI ORMAN VE SU ÝÞLERÝ BAKANLIÐI XI. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ ÇORUM ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ 1-Ýdarenin a) adres : Orman Su Ýþleri Çorum Þube -Valilik Ek Binasý Kat: 9 ÇORUM b) telefon ve faks numarasý : Ýhale konusu hizmetin 3- Ýhale Yeri : Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube Valilik Ek Binasý Kat: 9 ÇORUM 4-Ýhale Usulü : 2886 Sayýlý D.Ý.K 'nun 5l/g Maddesine göre PAZARLIK USULÜ ile yapýlacaktýr. 5- Ýhaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 5.1. Ýsteklinin gerçek kiþi olmasý halinde T.C. vatandaþý olmak, tüzel kiþi olmasý halinde ise T.C. kanunlarýna göre Türkiye'de kurulmuþ tüzel kiþiliðe haiz olmak Kanuni ikametgâh sahibi olmak Türkiye'de tebligat için adres göstermek Ticaret ve Sanayi Odasýna kayýtlý olduðuna dair belge vermek: a) Gerçek kiþi olmasý halinde ilgisine göre. ticaret ve sanayi odasý veya esnaf sanatkar siciline kayýtlý olduðunu gösterir belge getirmek. b) Tüzel kiþi olmasý halinde: ticaret ve sanayi odasýndan ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge ile Ticaret Sicil Gazetesinin suretini getirmek. c) Ortak giriþim olmasý halinde, ortak giriþimi oluþturan gerçek veya tüzel kiþilerin her birinin (a) ve (b)'deki kanýtlayýcý belgelerden (Ticaret Sicil Gazetesi. Ticaret Sicil Memurluðundan alýnmýþ belge. Þirket Ana Sözleþme esaslara göre temin edecekleri belgeyi, istekli þirket ise: Þirket ortaklarýnýn hisse durumlarýný ve görevlerini belirleþmesi) herhangi birini vermek. d) Ýhaleye katýlmak isteyen anonim þirketler için Türk Ticaret Kanunu"nun 271. maddesi, limited þirketler için 503. maddesi aranýr. e) Ýhaleye katýlacak þirketlerin iþtigal ettiði faaliyetler içerisinde: turizm, otel ve benzeri iþletmecilik konularýnýn yer almasý þartý aranacaktýr Ýmza sirküleri vermek: a) Gerçek kiþi olmasý halinde noter tasdikli imza sirküleri vermek. b) Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliði temsilen ihaleye katýlan yetkilinin noter tasdikli imza sirkülerini vermek. c) Ortak giriþim olmasý halinde ortak giriþimi oluþturan gerçek kiþi veya tüzel kiþilerin her birinin (a) ve (b) fýkralarýndaki esaslara göre temin edecekleri belgeleri getirmek Ýstekliler adýna vekaleten ihaleye iþtirak ediliyorsa: istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iþtirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini vermek Ýsteklilerin ortak giriþim olmasý halinde bu þartnameye ekli örneðe uygun ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalý ortaklýk sözleþmesini vermesi 5.8.Vergi dairesinden vergi mükellefi olduðuna dair belge getirmek. 5.9.Ýhale tarihinden en fazla bir ay önceki tarih esas alýnarak Adli Sicilden veya nüfusa kayýtlý olduðu yerdeki Cumhuriyet Savcýlýðýndan sabýka (trafik ve benzeri türde yüz kýzartýcý olmayan hafif suçlar hariç) kaydý olmadýðýna dair belge getirmek ihaleye ait þartname ve eklerini satýn almak ÝDARE adýna alýnmýþ geçici teminata ait alýndý makbuzu veya en az 90 gün süreli banka teminat mektubu Þekli ve içeriði ihale þartnamesinde belirlenen teklif mektubu (Teklif mektubu iç zarf içine konularak kapatýlacaktýr.) 6-Ýhale dokümanlarý Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Çorum Þube -Vilayet Binasý 9.Kat- Çorum adresinde görülebilir TL(elli) karþýlýðý ayný adresten temin edilebilir. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümaným satýn almalarý zorunludur. 7-Teklifler, saat kadar Orman ve Su Ýþleri Çorum Þube -Valilik Binasý 9.Kat-Çorum adresine verilebileceði gibi. iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 8-Ýlanda bulunmayan hükümlerde ihale þartnamesi hükümleri geçerlidir. Ýsteklilere ilanen duyurulur. (Basýn: 968) olmak amacýyla bu geziyi düzenlediklerini belirtti. Üniversite ziyaretinin ardýndan Kayseri nin tarihi ve turistik yerlerini de gezme fýrsatý bulan öðrenciler, Erciyes Kayak Merkezi nde doyasýya eðlendiler. Gezi sonrasý öðrencilerin öðretmenleriyle birlikte hem eðitici hem de hoþça vakit geçirmekten dolayý memnun olduklarý belirtildi. Kayýplar aranýyor vden ayrýlan ve bir Edaha dönmeyen iki genç aranýyor. Çoraklýk Baðlarý nda oturan H.K.(12) gencin babasý M.K. oðlunun okula gitmek için evden ayrýldýðýný ancak bir daha geri gelmediðini bildirdi. Kayýpla ilgili ikinci bildirim Karþýyaka 5. Sokak tan geldi. B.P. isimli anne kýzý P.P. nin eve gittiðini söylediðini ancak eve geldiðinde kýzýnýn evde olmadýðýn söyledi. Kiremit Kili Ocaðý na ÇED istenmedi Ç orum merkez ilçe Kýnýk köyü civarýnda Çorum Birlik Toprak San. ve Tic. Ltd. Þti. tarafýndan iþletilmesi planlanan Kiremit Kili Ocaðý projesine ait Valiliðe sunulan Proje Tanýtým Dosyasý incelenip deðerlendirildi. Kiremit Kili Ocaðý projesine Valilik tarafýndan Çevresel Etki Deðerlendirmesi (ÇED) gerekli görülmedi. Emlakçýlýk kurslarý baþlayacak Ç orum Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý nýn, Ýl Milli Eðitim Mimar Sinan Halk Eðitim Merkezi ile yaptýðý protokol kapsamýnda önceki yýllarda yapýlan emlakçýlýk kurslarýnýn devamý olan yeni dönem emlakçýlýk kurslarý baþlayacak. Kursa katýlacaklar için kurs kayýtlarý Yorgancýlar ve Döþemeciler Odasý Merkezi 1. Kubbeli Sokak No:6 adresinde alýnacak. Kayýt için kursiyerlerin nüfus cüzdaný fotokopileri ile müracaat etmeleri yeterli olacak. Çorum Aktif Çalýþanlar Derneði Adýyaman-Urfa gezisi düzenledi. Adýyaman ve Urfa yý gezdiler orum Aktif Çalýþanlar Derneði (AKÇADER) ÇAdýyaman-Urfa gezisi düzenledi. AKÇADER Yönetim Kurulu Baþkaný Üzeyir Yazýcý, gezi hakkýnda bilgi verdi. Dernek üyelerinin bir kýsmýnýn katýlýmýyla gerçekleþen gezi kapsamýnda Adýyaman da ilk olarak Atatürk Barajý ný gezdiklerini belirten Yazýcý, ardýndan Hz. Safvan b. Muattal (r.a.) nýn türbesini ziyaret ettiklerini belirtti. Dernek üyeleri, Adýyaman dan sonra, tarihi 5000 yýl öncesine dayanan Peygamberler þehri Urfa yý gezdi. Urfa da Balýklý Göl (Halilurrahman Gölü), Halilurrahman Camii, Selahaddin Medresesini ziyaret eden katýlýmcýlar Eyyüb mahallesinde bulunan külliyede Hz. Eyüp Maðarasý ile Þifalý Kuyu ya uðradýlar. Geleneksel Urfa Evleri ni gezen, Þeyh Hayat bin Kays El Harrani Türbesi ni ve camisini ziyaret eden katýlýmcýlar Hz. Ýbrahim (a.s.) in teslimiyeti, Hz. Eyyüp (a.s.) ün çilesi ve sabrýna daha yakýndan þahit olarak Çorum a döndüler. T.C. ÇORUM 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ DOSYA NO : 2012/5212 Es. Örnek No: 27 ÇORUM 1.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜN'DEN TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen gayrimenkullerin cinsi, kýymeti, adedi,evsafý:tapu KAYDI TAÞINMAZ Çorum Ýli Gülabibey mah. Tapunun 1064 ada 12 parsel'de kayýtlý üçüncü kat 8 nolu Baðýmsýz bölüm Mesken nitelikli taþýnmaz Gülabibey mah. Küçük Abdullah Cad. No: 102/8 Çorum imar adresindedir. TAÞINIMAZIN HALÝ HAZIR DURUMU. Taþýnmaz ayrýk nizam betonarme karkas inþaat tarzýnda 2011 yýlýnda yapýldýðý beyan edildiði beyan edilen taþýnmaz asansörlü ve kaloriferli bina üzerinde bulunmaktadýr. giriþ kapýsý ferforje demir doðrama,manýolama yapýlý dýþ cepheleri silikon esaslý akrilik boyalý ahþap çatýlý üzeri m.t. Kiremit örtülü binanýn giriþ zemini merdiven sahanlýklarý seramik basamaklarý mermer kaplama demir doðramadan yapýlmýþ merdiven korkuluðunun üzeri yaðlý boya ile boyalý merdiven hattý yan duvarlarý üzeri sývalý ve plastik badana ile boyalýdýr.elektirik,su doðalgaz ve telefon gibi alt yapýsý mevcuttur. Satýþa konu daire takriben 120,00 m2 olup 3 ada,salon mutfak,kiler banyo,duþ,tuvalet,iavabo hol antre ve 2 adet balkon gibi mahallerden oluþmuþtur.ýsýnma kalorifer ile(doðalðaz-kombi) dairenin kuzey,doðu ve batý yönlerine cephelidir.salon ve odalarýn zemini üzeri ahþap laminant parke döþeme kaplama,duvarlarý saten alçý sývalý,kartonpiyerli tavanlarýnýn yüzeyi kireç,çimento ve kum karýþýmý üzeri plastik badana ile boyalýdýr. Mutfak,antre ve hol zemini seramik döþeme kaplama,duvarlarý saten alçý sývalý,kartonpiyerli tavanlarýnýn yüzeyi kireç çimento ve kum karýþýmý sýva üzeri plastik badana ile boyalýdýr.mutfak mermer tabliyeli tezgah altýna ve üstüne suntalem yapýlý dolaplarý mevcuttur.banyo lavabo ve tuvaletin zemini seramik kaplý tavanlarýn yüzeyi kireç çimento kum karýþýmý sýva üzeri beyaz plastik badanalý tavanlarýn yüzeyleri seramiktir.dýþ kapýsý çelikjç kapýlarý amerikan panel,pencereleri p.v.c doðramadýr. Taþýnmazýn Muhammen Bedeli : ,00 TL 'dir Ýmar Durumu : Çorum Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik nün 18/09/2012 tarih ve 9386 sayýlý imar durumu yazýsýnda ayrýk nizam 4 katlý konut alanýndadýr denilmiþtir Taþýnmazýn Satýlarak paraya çevrilecektir Satýþ Þartlarý : Taþýnmazýn 1. Açýk artýrmasý 15/01/2013 günü saat 15,00-15,10 arasý Taþýnmaz Çorum Adalet Sarayý müzayede salonu Çorum adresinde açýk artýrma suretiyle ihale yapýlacaktýr.bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60 'ýný ve rüçhanlý alacaklar varsa alacaklarý mecmuunu ve satýþ masraflarýný geçmek þartý ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa en çok artýranýn taahhüdü baki kalmak þartýyla taþýnmazlar 25/01/2013 günü ayný yer ve saatte ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da bu miktar elde edilememiþse gayrimenkul en çok artýranýn taahhüdü saklý kalmak üzere artýrma ilanýnda gösterilen müddet sonunda en çok artýrana ihale edilecektir. Þu kadar ki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen kýymetinin % 40' ýný bulmasý ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasý ve bundan baþka, paraya çevirme ve paylaþtýrma masraflarýný geçmesi lazýmdýr.böyle bir bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetlerin % 20'si nispetinde nakdi "TL."sý veya bu miktar kadar Milli bir Banka'nýn Kesin, süresiz teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir. Alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi satýþ bedelinden ödenir ihale pulu alýcýya aittir, tapu satým harcý ½'si satýþ bedelinden ödenir. Tapu harcý 1/2 ' ve k.d.v. (%1) alýcýya aittir. Birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. tahliye ve teslim masraflarý ihale alýcýsýna aittir. 3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgililerin (*) bu gayrimenkullar üzerindeki haklarýný hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarým dayanaðý belgeler ile on beþ gün içinde Dairemize bildirmeleri lazýmdýr; Aksi takdirde haklarý tapu sicili ile sabit olmadýkça paylaþmada hariç býrakýlacaklardýr. 4-Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn Dairemizce tahsil olunacak bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Dairede açýk olup, masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6-Satýþa iþtirak edenlerin, þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/5212 Es., sayýlý dosya numarasý ile müze baþvurmalarý ilan unur. 04/12/2012 (Ýc. Ýf. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. (Basýn: 980)

17 PERÞEMBE 13 ARALIK Yýldýzlar Hentbol da kupalar sahiplerini buldu Toprak Sanayi hükmen Yýldýz erkekler hentbolda son maçýnda Zafer Ortaokulu nu 18-7 yenen 19 Mayýs Ýlkokulu namaðlup þampiyonluðu kazandý. Beþ okulun mücadele ettiði il birinciliðinde Mustafa Kemal ikinci, Toprak Sanayi ortaokulu ise üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. O kullu Yýldýz erkekler hentbol il birinciliðinde dün oynanmasý gereken Toprak Sanayi ile Oðuzlar Aðaççamý Ortaokulu arasýndaki maça Oðuzlar temsilcisi gelmediði için oynanmadý. Maçtan hükmen galip ayrýlan Toprak Sanayi Ortaokulu bu galibiyetiyle üçüncülük kupasýnýn sahibi oldu. kullu Yýldýz erkekler hentbol il O birinciliði dün oyna- Yýldýz erkeklerde ikinci olan Mustafa Kemal in kupasýný 19 Mayýs Ýlkokulu Müdürü Yunus Gayretli verdi Yýldýz erkeklerde üçüncü olan Toprak Sanayi Ýlköðretim un kupasýný Hentbol Ýl Temsilcisi Turgay Görkem verdi Yýldýz erkeklerde þampiyon olan 19 Mayýs ýn kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi nan maçlarla sona erdi. Son maçlar öncesinde þampiyonluðunu ilan eden 19 Mayýs Ýlkokulu son maçýnda Zafer Ortaokulu nu 18-7 yenerek þampiyonluk kupasýný namaðlup kazandý. Rakibi önünde baþtan sona üstün oynadýðý maçýn ilk yarýsýný 133 karþýlaþmayýda 18-7 kazanan 19 Mayýs erkek takýmý þampiyonluk kupasýna namaðlup ulaþmayý baþardý. 19 Mayýs dört maçýnýda kazanarak 8 puanla þampiyonluðu kazanýrken bir maðlubiyeti bulunan Mustafa Kemal Ortaokulu ikinciliði son maçýnda hükmen galip ge- len Toprak Sanayi Ortaokulu ise üçüncülüðü kazandý. Zafer Ýlkokulu ise dördüncülük ise teselli buldu. 19 Mayýs: 18 - Zafer Ortaokulu: 7 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Taner Adýkdý, Yasin Keskin 19 MAYIS ÝLKOKULU: Ýsmet, Ali, Mehmet Can Sesli, Onur, Samet, Fatih, Mehmet Can Yalçýn, Doðukan, Mithat, Neþet, Emre, Satýlmýþ. ZAFER ORTAOKULU: Alperen, Cihat, Serhat, Cemil, Enes, Emrehan, Emre, Burak, Serkan, Mert, Cesur, Engincan, Samet. ÝLK YARI: 13-3 (19 Mayýs). Yýldýz erkeklerde þampiyonluðu kazanan 19 Mayýs Ýlkokulu takýmý kupa töreni sonrasýnda idareci ve öðretmenleriyle Karþýyaka kupasýný aldý Yýldýz kýzlar hentbol da þampiyonluðu dana önce garantileyen Karþýyaka kupasýný dün aldý. Dün oynanan maçta Yukurta Ýlkokumu nu 16-7 yenen 19 Mayýs ikincilik kupasýnýn sahibi oldu. Özbað ýn yerine gelen Kaan Dobra imzayý attý Ç orumspor eski Teknik Direktörlerinden Sedat Özbað ýn çalýþtýrdýðý Orhangazispor da hafta baþýnda görevinden ayrýlmasýnýn ardýndan anlaþmaya varýlan Kaan Dobra sözleþmeyi imzalayarak göreve baþladý. Orhangazispor un sezon sonuna kadar anlaþmaya vardýðý Kaan Dobra, imzayý atarak görevine baþladý. Futbolculuk döneminde Beþiktaþ ve Kocaelispor'da oynayan Kaan Dobra için Orhangazi Belediyesi nde imza töreni düzenlendi. Orhangazispor Kulüp Baþkaný Deniz Kum ve yönetim kurulu üyelerinin de hazýr bulunduðu törene yardýmcýsý Aykut Okan ile birlikte katýlan Kaan Dobra, baþarýlý olmaya geldiðini ifade etti. Baþkan Deniz Kum ise Kaan Dobra gibi geçmiþ kariyeri baþarýlarla dolu, Türk futbolunu yakýndan bilen önemli bir isimle anlaþtýklarý için mutlu olduklarýný ifade etti. Yýldýz kýzlarda üçüncü olan Yumurta köðretim kupasýný alýrken görülüyor Ýl- 19 Mayýs: 16 -Yumurta: 7 SALON : Tevfik Kýþ HAKEMLER: Taner Adýkdý, Yasin Keskin 19 MAYIS ÝLKOKULU: Kýymet, Zehra, Sümey- Uyku Apnesi, 7 farklý hastalýðý tetikliyor Þiddetli horlama, nefes durmasý ve gündüz aþýrý uyku hali gibi belirtilerle ortaya çýkan ''uyku apnesi sendromu'' tedavi edilmediði takdirde kalp krizinden inmeye, diyabetten obeziteye 7 farklý hastalýðý tetikliyor. Konuya iliþkin Acýbadem Hastanesi'nden yapýlan açýklamaya göre, geceleri uyku sýrasýnda üst hava yollarýnýn daralmasý ya da tam týkanmasý nedeniyle, nefes alýp vermenin bozulmasý sonucunda akciðerlere yeterince hava girememesine baðlý olarak dokulara yeterli oksijen iletilememesiyle karakterize olan hastalýk her 100 kiþiden 5'inde görülüyor. Tedavi edilmediði takdirde yaþam kalitesini düþüren sendromda, uyku sýrasýnda apne denilen nefes durmalarý kanda oksijen miktarýný düþürüyor. Oksidatif stres denilen, vücuttaki bütün Yýldýz kýzlarda þampiyon olan Karþýyaka nýn kupasýný Gençlik Hizmetleri ve Spor Þube Müdürü Satý Yücel verdi Okullu Yýldýz Kýzlar Hentbol da mücadele dün sona erdi. Dün oynanan maçlar sonunda þampiyonluðu daha önceden garantileyen Karþýyaka Ortaokulu þampiyonluk kupasýný aldý. Beþ okulun mücadele ettiði il birinciliðinde Karþýyaka Ýlköðretim maçlarýnýn tamamýný kazanarak þampiyonluðu daha önce garantilemiþti. Son günde 19 Mayýs ile Yumurta Ýlköðretim arasýndaki karþýlaþma ikinciyi belirleyecekti. 19 Mayýs rakibi önünde ilk yarýsýný 9-2 önde tamamladýðý maçtan 16-7 lik skorla galip ayrýlarak ikincilik kupasýnýn sahibi olurken Yumurta Ýlkokulu ise üçüncülük kupasýyla teselli buldu. Bu maçýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupa ve sporcularýna madalyalarý verildi. Yýldýz kýzlarda ikinci olan 19 Mayýs ýn kupasýný Karþýyaka Ýlkokulu müdürü Olgun Çakýr verdi. ye, Aslýhan, Ýrem, Busenur, Gamze, Yaðmur, Þaziye. YUMURTA ÝLKOKULU: Sema, Elif Karaçoban, Mediha, Sena, Ayþegül, Ayþenur, Selma, Ayþenur Özer, Elif Bilan, Sedanur, Burcu, Ýrem. ÝLK YARI: 9-2 (19 Mayýs) damarlarda damar sertliði yapacak bir dizi olayýn baþlamasýna neden oluyor. Hastalýk, gündüz ve gece aþýrý uyku eðilimi yaparak kiþinin direksiyon baþýnda veya iþ yerinde uyuklamasýna ve dikkat daðýnýklýðýna yol açarak sýk sýk trafik ile iþ kazalarý olmasýna neden oluyor. ''Tedavi edilmezse yaþamsal öneme sahip'' Acýbadem Ankara Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Sadýk Ardýç, Uyku Apne Sendromu'nun tedavi edilmediðinde yaþamý tehdit eden pek çok hastalýðý da tetiklediðine dikkat çekerek, kalp krizinden inmeye, diyabetten obeziteye kadar birçok hastalýða davetiye çýkarabildiðini, tedavi edilmediði takdirde yaþamsal öneme sahip olduðunu kaydetti. Yýldýz kýzlarda dördüncü olan Toprak Sanayi nin kupasýný Hentbol Klasman hakemi Sami Öncel verdi Toprak Sanayi Dr. Sadýk Ahmet i 4-2 yendi dördüncülük kupasýný aldý Okullu yýldýz kýzlar hentbol il birinciliðinde dün oynanan ilk maçta Toprak Sanayi Ortaokulu, Dr. Sadýk Ahmet Ortaokulu nu 4-2 yenerek dördüncülük kupasýnýn sahibi oldu. Ýlk üç maçlarýný kaybeden iki takýmýn maçýndan 42 galip ayrýlan Toprak Sanayi, Dr. Sadýk Ahmet i 4-2 yenerek dördüncü olurken rakibide beþinci sýrada yer aldý. Toprak Sanayi: 4-Dr. Sadýk Ahmet: 2 SALON: Tevfik Kýþ HAKEMLER: Yasin Keskin, Yasin Tabak. TOPRAK SANAYÝ ORTAOKULU: Azize, Gül- Yýldýz kýzlarda þampiyon olan Karþýyaka Ortaokulu kupa ve madalyalarý ile birlikte toplu halde görülüyor cihan, Melike, Nurgül, Ceren, Tuðba, Kübra, Feyza. DR. SADIK AHMET ORTAOKULU: Selinay, Dilek, Simay, Ece, Ceyda, Sümeyra, Güleycan, Ece Durkaya, Özge, Gülümser. ÝLK YARI: 3-1 (T.Sanayi).

18 18 PERÞEMBE 13 ARALIK 2012 ÝBD voleybolda da iddialý Kral Kazanmak istiyoruz Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor bayan voleybol takýmý bölgesel ligde temsil etmeye hazýrlanýyor Ýskilip Belediyespor un pazar günü karþýlaþacaðý Geredespor Teknik Direktörü Deniz Kral, Adliyespor deplasmanýnda galibiyeti kaçýrdýklarý için üzgün olduklarýný pazar günü sahalarýnda oynayacaklarý Ýskilip Belediyespor maçýný kazanarak kaybýmýzý telafi etmek istediklerini söyledi. ölgesel Amatör Lig 6. grupta temsilcimiz Ýskilip Belediyes- pazar günü deplasmanda karþýlaþacaðý Geredespor tüm Bpor un hesaplarýný galibiyet üzerine yapýyor. Teknik Direktör Deniz Kral, Ýskilip maçýný kazanmaktan baþka düþüncelerinin olmadýðýný söyledi. Geçtiðimiz hafta sonu grup lideri Adliyespor önünde galibiyetini kaçýran taraf olduklarýný ve bu nedenle üzgün olduklarýný belirterek Maçýn geneline bakýldýðýnda galibiyet Geredespor un hakký idi. Ancak takým olarak 50 ve 70. dakikalar arasýnda çok pas hatasý yapýyoruz ve oyundan düþüyoruz. Karþýlaþmanýn belli bölümlerinde hücumdaki arkadaþlarýmýzýn top kayýplarý ve geri dönüþlerin zayýf olmasý defans güvenliðimizi bozdu. 70. dakikada yediðimiz golle oyun konsantrasyonumuz bozulmadý, buda bizim açýmýzdan sevindirici bir olay. Bu golden sonra geri dönmeyi baþardýk ve sekiz dakika sonra beraberlik golünü bulduk. Takým olarak bazý eksiklerimiz ve bunlarý gidermek için çalýþmalarda bunlara aðýrlýk veriyoruz. Bu yýl ligde bütün takýmlar puan kaybediyor. Ankara da iki puan býraktýk. Hafta sonu sahamýzda konuk edeceðimiz Ýskilip Belediyespor maçýný kazanarak bu kaybý telafi etmek istiyoruz. Son iki haftada Zonguldak Kömürspor ve son haftada Akyurt maçlarýndan puanla ayrýlarak ikinci yarýya çok daha iyi yerde baþlamak amacýndayýz Geredespor Teknik Direktörü Deniz Kral dedi. Gerede de BAL daki tek yabancý Frank Makula skilip Belediyespor un bu hafta sonu Ýdeplasmanda karþýlaþacaðý Geredespor BAL da oynayan tek yabancýyý kadrosunda bulunduruyor. Sezon baþý iddialý bir kadro girerek þampiyonluk hedefi ile sezona baþlayan Geredespor kadrosunda 3 PTT 1. ligde, beþ futbolcusu ise ikinci ve üçüncü liglerde forma giymiþ yedi futbolcusu ise geçtiðimiz sezon Derince Belediyespor da forma giyen isimlerden oluþuyor. Geredespor kadrosuna sezon baþýnda Gençlerbirliði takýmýndan Nijerya lý Frank Makula yý kattý. 20 yaþýndaki Makula Nijerya milli takýmý ile yaþ grubunda 22 kez forma giymiþ bir isim. U 14 liginde iki maç oynandý Çimentospor: 7-Ulukavakspor: 2 Çorum Belediyespor: 3 - Çorumspor: 2 SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Emre Alagöz. ÇORUM BELEDÝYESPOR : Akýn, Eren, Deniz, Oðuzhan, Onur, Hüseyin, Özgür, Mert, Selim, Fatih, Emre Karaman, Caner, Eray, Emre Abatay, Alaattin, Utku, Baran. ÇORUMSPOR : Kerem, Deniz, SAHA : 2 Nolu. HAKEM : Doðan Akbaþ. ÇÝMENTOSPOR : Ebubekir, Eren, Mert, Osman, Ertuðrul, Furkan, Ýsmet, Emin, Arda, Nurullah, Berkay. ULUKAVAKSPOR : Fatih, Yasin, Kazým, Kaan, Tuncay, Enes, Ömer Satýlmýþ, Furkan, Satýlmýþ. Ýbrahim, Kerim. GOLLER : ve 19. dakikalarda Arda, ve 70. dakikalarda Ýsmet, 63. dak. Nurullah (Çimentospor), 10. ve 12. dakikalarda Ömer Satýlmýþ (Ulukavakspor). Cengizhan, Berkant, Furkan, Zafer, Samet Yýldýz, Esat, Barýþ, Oðuzhan, Umut, Emirhan, Samet Altuntaþ, Hüseyin, Ahmet, Anýl, Mert. GOLLER : 26. dak. Özgür, 38. dak. Mert, 50. dak. Selim (Çorum Belediyespor), 45. dak. Zafer, 67. dak. Oðuzhan (Çorumspor). Frank Makula Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor badmintonun ardýndan Voleybol da da ilimizi iddialý þekilde temsil etme amaçýnda. Bayanlar bölgesel voleybol liginde ilimizi temsil edecek olan ÝBD voleybol takýmý antrenörü Ümit Gökgöz güçlü bir alt yapýyas sahip olduklarýný belirterek hereflerinin bu yýl final grubunda mücadele etmek önümüzdeki yýllarda ise 3. lige yükselmek olduðunu söyledi. O smancýk Ýsmail Buak Derindere Gençlikspor Badminton un ardýndan voleybol da da Çorum u temsil etmeye hazýrlanýyor. ÝBD bayanlar deplasmanla voleybol liginde ilimizi temsil edecek. Ýki yýl önce kurulmasýna raðmen Badminton branþýnda elde ettiði baþarýlarla isminden sýkca söz ettiren Ýsmail Burak Derinderespor Voleybol branþýnda da ayný baþarýlarý yakalamak istiyor. Voleybol Antrenörü Ümit Gökgöz yönetiminde Haziran ayýndan buyana bölgesel lige hazýrlanan ÝBD takýmýn büyük bölümü Osmancýk lý sporculardan oluþuyor. Antrenör Ümit Gökgöz takýma dýþardan sadece iki takviye yaptýklarýný ve çalýþmalarýný aralýksýz sürdürdüklerini belirterek Grubumuzda Amasya Atatürk Lisesi, Tokat Gençlikspor, Turhal Cumhuriyet Lisesi, Samsun Gülizar H. Yýlmaz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi bulunuyor. Ýlk kez bu yýl katýlacaðýmýz bölgesel ligdeki hedefimiz grupta ilk iki içinde yer alarak 3. lige terfi müsabakalarýna katýlmak. Önümüzdaki sezonlarda ise kazacaðýmýz tecrübelerle 3. lige yükselmek. Geçtiðimiz haftalarda sona eren Yýldýzlar il birinciliðinde takým olarak rakiplere set vermeden þampiyonluðu kazandýk. Baþarýnýn sýrrý alt yapýdan geçiyor ve bizde bu doðrultuda çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Osmancýk ta çok iyi bir sporcu potansiyeli bulunuyor. Ailelerinde destek vermesi halinde ilçe gençliðimizi spora yönlendirmek için çalýþmalarýmýz aralýksýz devam edecek. Bu noktada bizlere sahip çýkan ve destek veren kulüp baþkanýmýz Ýsmail Burak Derinderespor a spora ve sporcuya verdiði destekten dolayý çok teþekkür ediyoruz. Onun verdiði bu destekle bizlerde hem ilçemizi hemde Çorum u ulusal müsabakalarda en güzel þekilde temsil edeceðimize inanýyoruz. Maçlarýmýzý Osmancýk Spor Salonu nda oynayacaðýz. Tüm Osmancýklýlarý bu maçlara gelerek takýmlarýna destek vermelerini istiyor ve bekliyoruz dedi. ÝBD nin ilk maçý Samsun da ölgesel Voleybol Bayanlar liginde mücadele 13 BOcak ta oynanacak maçlarla baþlayacak. Ligdeki temsilcimiz ilk maçýnda Samsun deplasmanýna gidecek. Voleybol Federasyonu tarafýnda henüz açýklanmamakla birlikte hazýrlanan fikstüre göre Bölgesel liglerinde mücadelenin 13 Ocak pazar günü baþlayacaðý öðrenildi. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor gruptaki ilk maçýnda 13 Ocak pazar günü Samsun Gülizar H. Yýlmaz Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi ile yapacak. Temsilcimizin grubundaki diðer rakipleri Amasya Atatürk Lisesi, Tokat Gençlikspor, Turhal Cumhuriyet Lisesi. P Erzurumspor a büyük destek azar günü Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile Altýnordu arasýnda oynanan karþýlaþmada büyük bir taraftar desteði vardý. Pazar günü karla kaplý bir zeminde oynanan karþýlaþma 1-1 sona erdi. Maçtan çok konuþulan ise Erzurum taraftarýydý. Karþýlaþmaya -15 derece gibi bir soðuk olmasýna raðmen yaklaþýk 10 bin kiþi ilgi göstermiþti. Maçtan önce Dadaþlar Grubu tarafýndan açýlan 20'e 80 metrelik dev bayrak, Altýnordulu futbolcular da dahil herkesin hayranlýðýyla izlendi. Maçýn ardýndan puan kaybýna raðmen takýmý tribüne çaðýran Dadaþlar, 'Vallahi olacak Billahi olacak, Erzurum bu sene þampiyon olacak' tezahüratýyla stadyumu inletti. Çorum Belediyespor taraftarlarý bu sezon ilk deplasman maçýna Bursa ya gidiyor Belediyespor taraftarý Bursa ya gidiyor Ç Yýldýz erkekler voleybolda tek maç oynandý Mecitözü Atatürk: 2 - Merkez YÝBO: 0 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Çiðdem Menteþe, Tülay Coþkuner. MECÝTÖZÜ ATATÜRK ORTA- OKULU : Þükrü, Alican, Abdulsamet, Ahmet, Murat, Okan, Altan, Berkay, Metin, Hidayet, Osman, Naci. MERKEZ YATILI ÝLKÖÐRE- TÝM BÖLGE OKULU : Tayfun, Ozan, Recep, Alper, Abdulkadir, Eren, Salih, Furkan, Cihat. SETLER : 1. Set: 25-7, 2. Set: (Mecitözü Atatürk). Alaca Atatürk ilk maçýna çýkmadý Genç erkekler voleybolda tek maç oynandý Kargý Anadolu Öðretmen kurala uymadýðý için maça çýkamadý iseli Genç erkekler voleybolda dün Loynanmasý gereken Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi - Ticaret Meslek Lisesi maçý Kargý Anadolu nun sporcularýnýn lisanslarýnýn kurala uymadýðý için oynanamadý. Okul sporlarýnda futbol branþýnda lisansý çýkan bir sporcu diðer branþlarda Mukadder Akaydýn: 3- Mecitözü: 0 SALON : Atatürk. HAKEMLER : Ayþegül Yýldýrým, Hasan Öztürk. MUKADDER AKAYDIN ANA- DOLU LÝSESÝ : Yasin, Sefa, Ensar, Berkant, Ebrar, Furkan Sadal, Onur, Furkan Turp, Alperen, Berat. orum Belediyespor taraftarlarý bu sezon ilk kez deplasmanda takýmlarýna destek verecekler. Pazar günü OyakRenault deplasmanýnda puan mücadelesi verecek olan Çorum Belediyespor amigolarý Erdoðan Zembil ve Fatih Ahýska, öncelikli olarak geçtiðimiz hafta sonu oynanan Keçiörengücü maçýnda takýma destek veren tüm taraftarlara teþekkür ettiler. Amigolar Zembil ve Ahýska, bu sezon ilk kez deplasman maçýnda takýmlarýna destek vermek için cumartesi gecesi saat de Belediye önünden aracýn hareket edeceðini belirttiler. Önceki hafta Sancaktepe maçýnda Ýstanbul daki Çorumlular derneklerine ulaþarak taraftar desteði saðladýklarýný belirten amigolar, Bursa daki Çorumlular derneði ilede temasa geçerek organize yapýlmasýný saðladýklarýný ve Çorum dan gidecek kafileyle birlikte takýmlarýna bu maçta destek vereceklerini belirttiler. Amigolar Erdoðan Zembil ve Fatih Ahýska yolculuk için kesinlikle araç ücreti alýnmayacaðýnýda sözlerine eklediler. ýldýz erkekler voleybol il birincili- dün oynanmasý gereken ilk Yðinde maça Alaca Atatürk çýkmadýðý için oynanamadý. Baþöðretmen Atatürk Ýlköðretim ile Alaca Atatürk arasýndaki maça Alaca temsilcisi çýkmadýðý için oynanamadý. Baþöðretmen Atatürk bu maçta hükmen galip sayýldý. forma giyemiyor. Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi voleybol takýmýnda bu þekilde beþ oyuncu bulunduðu tesbit edildi. Beþ oyuncu dýþýndaki isimlerle maça çýkabileceði bildirildi. Ancak Kargý Anadolu Öðretmen Lisesi maça çýkmadý ve Ticaret Meslek Lisesi ilk maçýndan hükmen galip ayrýldý. MECÝTÖZÜ ÞEHÝT MAHMUT DAÞTAN LÝSESÝ : Bünyamin, Engin, Hüseyin, Onur, Uður, Yýldýray, Atakan, Hakan, Necmi, Eren, Salim. SETLER : 1. Set: 25-17, 2. Set: 25-9, 3. Set: (Mukadder Akaydýn Anadolu). Yýldýzlar futbolda final günü Türkiyem yarý finalde yaþadýðý bu mutluluðu bugün Sakarya önünde de yaþamak istiyor kullu Yýldýzlar futbolda kupalar Obugün sahiplerini buluyor. Grup ve çeyrek final grup maçlarýnýn ardýndan önceki gün oynanan yarý final maçlarýný kazanan iki takým Sakarya Ortaokulu ile Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu takýmlarý bugün saat de þampiyonluk için karþý karþýya gelecekler. Bu maçtan önce ise yarý final maçlarýný kaybeden 23 Nisan Ortaokulu ile Sungurlu Dr. Sedat Melahat Baran ortaokullarý üçüncülük dördüncülük maçýnda karþýlaþacaklar. Bugün oynanacak maçlarýn ardýndan düzenlenecek törenle dereceye giren takýmlara kupa ve madalyalarý verilecek.

19 PERÞEMBE 13 ARALIK ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE 13 ARALIK Çorum L Tipi Kapalý ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu 33 kalem kuru gýda alýmý iþi. Yer: Çorum LTipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu Toplantý Salonu 14 ARALIK Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý 2 kalem akaryakýt alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi 2013 yýlý Transfüzyon Merkezi 4 kalem sarf malzeme alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýhale Salonu T.C. Çorum 1. Ýcra Çorum ili Ortaköy ilçesi Cumhuriyet Mah. cilt 13, sayfa 1199, ada 56, parsel 51 de kayýtlý 190,00 m2 yüzölçümlü bir fýrýn üç katlý kargir bina nitelikli taþýnmazýn tamamýnýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 Ýl Saðlýk 2013 yýlý Çorum Saðlýk ve baðlý birimlerinin akaryakýt alýmý iþi. Yer: Ýl Saðlýk Yönetim Hizmetleri Þube 17 ARALIK Karayollarý 7. Bölge Karayollarý 7. (Samsun) Bölge 73. (Çorum) Þube Þefliði yollarýnda rutin yol bakým onarýmý YÝTÝK nolu fatura, nolu fatura, nolu Y. Taþýma Biletimi kaybettim. Hükümsüzdür. Halil GEDÝK 1975 Abdalata Köyü Doðumlu V.D.No: T.C.No: (Ç.HAK:3703) YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Sultan BÜÐRÜOÐLU Osman kýzý 1952 Çorum Doðumlu (Ç.HAK:3693) YÝTÝK Çorum Nüfus nden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür. Gülbeyaz BAÞCEYHAN Lütfi kýzý Ortaköy Doðumlu (Ç.HAK:3693) yapýlmasý iþi. Yer: Karayollarý 7. Bölge Esenevler Mah. Atatürk Bulv. No: 380 Atakum Samsun Saat: 16:00 Çorum Halk Saðlýðý 2013 yýlý genel temizlik ve kalorifer yakma iþi hizmet alýmý. Yer: Çorum Halk Saðlýðý Konferans Salonu Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Çorum ili ilköðretim okullarý kýrtasiye malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah. NO: 179 Çorum Saat: 09:30 Çorum Özel Ýdaresi Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Çorum ili ilköðretim okullarý temizlik malzemesi alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Mimar Sinan Mah. NO: 179 Çorum Saat: 15:00 18 ARALIK Çorum Orman Ýþletme Çorum Orman Ýþletme, Osmancýk Ýþletme Þefliði ve Sungurlu Orman Ýþletme Þefliði ne akaryakýt alýmý ihalesi. Yer: Ýnönü Cad. No 72 Çorum Saat: 14:00 T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi Ulukavak Mah. eski Bayat yolu mevkii, cilt 29, sayfa 2783, ada 1696, parsel 9, C blok, 1. kat 9 nolu baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 Çorum Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Antrenör ve Gençlik Lideri hizmet alýmý iþi. Yer: Karakeçili Mah., Gazi Cad., No 97 Çorum 19 ARALIK Çorum Çalýþma ve Ýþ Kurumu Ýl Özel güvenlik hizmet alýmý iþi. Yer: G.Bey Mah., Cengiz Topel Cad., No: 122 Çorum 20 ARALIK T.C. Merkez Çorum 3. Ýcra Dairesi 55 UE 674 plakalý, 2010 model, panelvan cinsi siyah renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 14:00-14:10 Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi 2013 yýlý gýda alýmý iþi. Yer: Çorum Göðüs Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu Çorum Ýl Kültür ve Turizm Çorum Müze ve Örenyerlerine 5 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Ýl Kültür ve Turizm Saat: 10:30 21 ARALIK T.C. Çorum 2. Ýcra (Dosya No: 2012/5559) Çorum merkez ilçe, Gülabibey Mah., cilt no 60, sayfa 5868, ada 2561, parsel 1 adresinde kayýtlý bulunan, 4.366,60 m2 alanýndaki, ana gayrimenkulu arsa vasfýnda olan, kat irtifaký yapýlý, 46060/ arsa paylý Ablok zemin kat 8 nolu dükkan vasýflý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adalet Sarayý Müzayede Salonu Saat: 15:10-15:20 24 ARALIK Çorum Adliyesi Çorum Adliyesi 12 ay süreli 9 kiþilik temizlik hizmet alýmý iþi. Yer: Çorum Adalet Sarayý Saat: 14:00 27 ARALIK DSÝ 5. Bölge Çorum merkez Konaklý beldesi taþkýn koruma inþaatý yapým iþi. SATILIK BÝNA 230 m2 alaný yapýlý 4 katlý bina, kaba iþçiliði bitmiþ binanýn altýnda bulunan dükkan, faal durumda bina komple sahibinden satýlýktýr. Not: Öðrenci yurduna (Ç.HAK:3664) dönüþtürmeye müsait. Mür. Tel: ESKÝ KOMBÝLERÝNÝZÝ ATMAYIN GETÝRÝN BÝZ ALALIM CANDEMÝR TÝCARET Osmancýk Cad. 1. Osmancýk Çýkmazý No: 4 (Ç.HAK:3662) Tel: Yer: DSÝ 5. Bölge Ýhale Salonu zemin kat G-8 nolu oda M. Kemal Mah. 2151/1 Ablok no: 24 Çankaya / Ankara 28 ARALIK T.C. Çorum 4. Ýcra 19 UB 181 plakalý, 2011 model, Renault marka Kango Multix cinsinde, beyaz renkli aracýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:10-10:15 2 OCAK 2013 Hitit Üniversitesi Ýdari ve Mali Ýþler Daire Baþkanlýðý Güvenlik hizmeti alýmý iþi. Yer: Hitit Üniversitesi Rektörlüðü Yeni Rektörlük Binasý Ýhale Salonu 3 OCAK T.C. Çorum Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri lt motorin (euro dizel) ile lt kurþunsuz benzin (95 oktan) satýn alýmý iþi. Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Destek Hizmetleri Ýhale Odasý Saat: 14:00 Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl Çorum Çevre ve Þehircilik Ýl araç kiralama hizmeti 6 adet (4 adet þoförlü yakýtlý, 2 adet þoförsüz yakýtsýz) hizmet alýmý iþi. Yer: Valilik ek binasý 5. kat Ýl Kriz Merkezi Toplantý Salonu Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Çorum Ýl Özel Ýdaresi ne 10 kiþi silahsýz özel güvenlik hizmet alýmý iþi. (Ç.HAK:3666) Yer: Çorum Ýl Özel Ýdaresi Konferans Salonu Mimar Sinan Mah. Ýnönü Cad. no: 167 Çorum 8 OCAK 2013 Çorum 4. Ýcra (Dosya No: 2011/705) Çorum Tapu nün Pýnarçay köyü Kýr mevkii cilt sayfa 7/613 te kayýtlý 629 parsel de bulunan ,00 m2 yüzölçümlü fabrika binasý ve arsasý vasfýnda taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,20 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu -10:10 Çorum 4. Ýcra (Dosya No: 2010/5424) Çorum merkez Tapu nün Yavruturna Mah., Sülüklü Mevkii 1818 ada, 17 parselde 802,50 m2 arsa üzerinde bulunan 2 kat 11 numaralý baðýmsýz bölümün satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 10:40-10:50 T.C. Merkez Çorum 1. Ýcra Dairesi (Dosya No: 2012/899 TLMT.) Ana gayrimenkulu tek katlý kargir ev ve arsasý vasfýnda kayýtlý taþýnmaz üzerinde, halihazýrda kullanýlmakta olan dubleks mesken ve tek katlý garaj þeklinde yapýlar mevcut cins tahsisi yapýlý taþýnmazýn satýþý iþi. Muhammen bedel: ,00 Yer: Çorum Adliyesi Müzayede Salonu Saat: 15:00-15:10 TOKÝ de 3+1 Satýlýk Daire Ýktisat Fakültesi yaný, her tarafý açýk, Çorum manzaralý, 3+1, çelik kapý, laminant parkeli ve kombili daire KÝRALIK SOBALI DAÝRE (Ç.HAK:3649) sahibinden satýlýktýr. Mür. Tel: Stad 4. Sokak ta Devren Satýlýk Market Yurt dýþýna çýkacak olmam sebebiyle halen faal durumda müþteri potansiyeli mevcut market devren satýlýktýr. Buhara Merket Buharaevler 2. Sok. No: 2 Mür. Tel: (Ç.HAK:3688) (Ç.HAK:3429) (Ç.HAK:3544) ÇÝÐDEM MODA GELÝNLÝK EVÝ * Gelinlik * Niþanlýk * Abiye Kýyafetleri * Kiraya Verilir * Özel Kýyafet Dikilir Tel: (Ç.HAK:4138) ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ LAHMACUN ve PÝDE SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný) Ekmekçioðullarý Metal ve Kimya San.Tic.A.Þ. bünyesinde görevlendirmek üzere Makine Mühendisi aranmaktadýr. Genel Bilgiler; Üniversitelerin Makine Mühendisliði bölümlerinden mezun, Alanýnda en az 2 yýl deneyimli, Autocad ve en az bir 3 boyutlu tasarým programlarýndan birini kullanabilen, MS Office ve Logo Bordro programlarýný iyi derecede kullanabilen, Tercihen mekanik tasarým konusunda tecrübeli, Ýyi derecede Ýngilizce bilen, Analitik düþünme yeteneðine sahip, Liderlik vasýflarýna sahip, yöneticilik becerileri geliþmiþ, Ekip çalýþmasýna yatkýn ve kiþilerarasý iletiþimi güçlü, Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamýþ olmak Ekmekçioðullarý Metal ve Kimya San.Tic.A.Þ. bünyesinde görevlendirmek üzere Ýnsan Kaynaklarý Yöneticisi aranmaktadýr. Genel Bilgiler; Üniversitelerin Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültelerinden Mezun, Alanýnda en az 2 yýl deneyimli, Ýþ Kanunu ve SGK mevzuatý konularýna vakýf, MS Office ve Logo Bordro programlarýný iyi derecede kullanabilen, Takým Çalýþmasýna yatkýn ve kiþilerarasý iletiþimi güçlü, Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamýþ olmak. EKMEKÇÝOÐULLARI METAL VE KÝMYA SAN. TÝC. A.Þ ADRES : ORGANÝZE SAN. BÖL. 6. CAD. NO:20 ÇORUM TEL: FAX: (Ç.HAK:3682) Yeniyol Mah. Eskisaray Sk. Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D BAYAN ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere çay ve temizlik iþlerine bakacak (Ç.HAK:3695) ELEMAN ARANIYOR Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön muhasebeden anlayan bilgisayar bilgisine sahip olan muhasebe elemaný alýnacaktýr. Nasip Unlu Mamüller Eþref Hoca Cad. No:25 /B Çorum (23 Nisan Ýlkögretim okulu çaprazý) (Ç.HAK:3694) yaþlarýnda bayan eleman alýnacaktýr. Mür. Tel: (Ç.HAK:3692) EKÝP ARKADAÞLARI ARIYORUZ Hýzla büyüyen firmamýzda geliþen iþ hacmine baðlý olarak istihdam edilmek üzere KONSTRÜKTÖR RESSAM(REF-KNS/01) - Meslek Lisesi Makine Bölümü mezunu ya da MYO Makine, Resim Konstrüksiyon, Makine Ressamlýðý, Teknik Ressamlýk v.b. bölümlerden mezun, - Tercihen makine üretim sektöründe tecrübeli, - SOLIDWORKS Cad ve Autocad etkin olarak kullanabilen, (CAM bilmek tercih sebebidir.) - MS Office programlarýný aktif kullanabilen - Ýyi seviyede teknik resim ve asgari düzeyde makine elemanlarý bilgisine sahip, - Malzeme becerisine ve temel matematik bilgisine sahip, - Erkek adaylarýn askerlik görevini yerine getirmiþ olmalarý, Müracatlarýn aþaðýda belirtilen adrese þahsen yapýlmasý veya fotoðraflý Özgeçmiþlerini göndermeleri gerekmektedir. (Ç.HAK:3650) (Ç.HAK:3676) (Ç.HAK:3678) (Ç.HAK:3623) Ýletiþim: Organize Sanayi Bölgesi 6.Cad.No:5 ÇORUM Yunus Emre Ýþ merkezi No:4/21 ÇORUM Tel:(0364) (pbx) Fax:(0364) Sahibinden Satýlýk Lüks Daire Ýlim Yayma arkasýnda tam dubleks güney, doðu, kuzey cephe çift mutfaklý, çift banyolu, çift çelik kapýlý, kombili lüks daire sahibinden (Ç.HAK:3682) KOÇTÜRK FORM OFSET * SÜREKLÝ FORM OFSET * FATURA * SEVK ÝRSALÝYESÝ * ANTETLÝ KAÐIT * ZARF 24 SAATTE ÝÞ TESLÝMÝ * KARTVÝZÝT * EL ÝLANI * TAKVÝM TÜM MATBU EVRAK ÝÞLERÝ YENÝ MODEL OFSET MAKÝNELERÝMÝZ ÝLE HÝZMETÝNÝZDEYÝZ. ELEMAN ARANIYOR: Grafik - Tasarým konusunda deneyimli Corel Draw - Photoshop kullanabilen bay-bayan eleman alýnacaktýr. Sancaktar iþ merkezi giriþ katý (Sancaktar camii civarý) Tel: Faks: satýlýktýr. Mür. Tel: SATILIK OTO LASTÝÐÝ Dört bijonlu, az kullanýlmýþ, kar tipi lastik cantý ile birlikte (doblo araçlar) için uygun fiyatla satýlýktýr. Mür. Tel: ELEMANLAR ARANIYOR Þirketler grubumuzda çalýþtýrýlmak üzere yaþ arasý, diksiyonu düzgün, prezentabl, en az lise mezunu Bay-Bayan elemanlar alýnacaktýr. Maaþ+SSK+Prim+Yemek Müracaatlar Randevu usulü Gazi Caddesi Yýlmaz Atlamaz Ýþ Merkezi 19/12 Merkez Çorum Tel: Paketçi Eleman Aranýyor A2 Ehliyeti olan paket servisi yapacak eleman aranýyor. Müracaat Tel:

20 Ý PERÞEMBE 13 ARALIK 2012 Çorumspor Avluca da çalýþtý lk yarýda kendi sahasýnda oynayacaðý son maçta Gölcükspor ile karþýlaþacak olan Çorumspor dün yaptýðý çalýþma ile bu zorlu karþýlaþmanýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu zeminin bozulmamasý için Teknik Heyet çalýþmayý Nazmi Avluca sahasýna aldý. Ýzinli olan Ahmet dýþýnda tüm futbolcularýn katýldýðý çalýþma ýsýnma hareketleri ve dar alanda pas çalýþmasý ile devam etti. Daha sonra dayanýklýlýk ve Ç orum Belediyespor da devre arasýnda gönderilecek isimler Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað tarafýndan belirlendi. Gümüþdað ýn ikinci yarý için kadroya takviye yapmalarý gerektiðini bu amaçla gidecek ve kalacak isimler olacaðýný bu konuda hazýrladýðý raporu yönetime hafta sonunda sunacaðýný söyledi. Kalan iki haftadaki maçlarda deðiþiklik olmayacaðýný çünki uzun ilk yarý sonunda futbolcularýn kuvvet hareketleri yaptýran Teknik Heyet son bölümde ise taktiksel oyun oynattý. Bu çalýþma sýrasýnda Teknik Heyet sýk sýk oyunu durdurarak futbolculara yapmalarý gereken hareketler konusunda uyardý. Çorumspor bugün Gölcükspor maçýnýn provasýný yapacak. Belediyespor, Oyak a üç puan parolasýyla hazýrlanýyor orum Belediyespor pazar günü deplasmanda oyna- Oyak Renault maçýnýn hazýrlýklarýný dün Mi- Çyacaðý mar Sinan sahasýnda yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað yönetiminde yapýlan çalýþmaya izinli olan Arif ve Volkan dýþýnda tüm futbolcular katýldýlar. Maçýn oynanacaðý sahanýn sentetik çim olmasý nedeniyle hafta baþýndan buyana hazýrlýklarýný Mimar Sinan sahasýnda yapan Belediyespor dühki çalýþmada topla oyun ve taktik çalýþma yaptýlar. Çalýþma sýrasýnda Teknik Direktör Gümüþdað futbolculara taktiksel uyarýlarda bulundu. Özellikle saha þartlarýna kendilerine hazýrlamalarý isteyen Gümüþdað savunma oyuncularýndan topla çýkarken dikkatli olmalarýný istedi. Mavi beyazlýlar bugün saat da yapacaklarý taktik aðýrlýklý çift kale ile Oyak Renault maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürecek. Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað performansýna göre kanaatlerinin oluþtuðunu ve hazýrladýðý raporu yönetime sunacaðýný belirten Gümüþdað Takým olarak eksik bölgelerimiz var. Gerekli tüm bilgileri raporumda yazdým takýma takviye yapmamýz lazým. ehlivan yataðý Ço- artýk bayan Prum un güreþçileride var. Gençlikspor kulübünden Ceren Ýlayda Sönmez ve Kübra Daðlamaz Ankara da devam eden Büyükler Türkiye Güreþ Þampiyonasý nda mindere çýkan ilk Çorumlu bayan güreþçiler olacaklar. Gençlikspor Baþkaný Zekeriya Atak, ilimizdeki her gencin spor yaparak saðlýklý toplum oluþturmayý amaçladýklarýný belirterek bu doðrultuda ilimizden ilk bayan güreþçilerin bugün Ankara da baþlayacak olan Bayanlar Türkiye Güreþ Þampiyonasý nda ilimizi temsil edeceðini söyledi. Geçtiðimiz yýllarda Yönetim Kurulumuzun vereceði karar doðrultusunda da en kýsa sürede bu transferler için çalýþmalara baþlayacaðýz. Amacýmýz ikinci yarýda çok daha iyi bir Belediyespor oluþturmak dedi. Belediyespor kamp programý belli oldu orum Belediyespor un devre arasý Çkamp programý belli oldu. 23 Aralýk ta Isparta Emrespor ile oynayacaðý maçla ilk yarýyý kapatacak olan Belediyespor da Teknik Direktör Hayrettin Gümüþdað futbolculara 27 Aralýk perþembe gününe kadar izin verecek. Ayný gün akþam saatlerinde Çorum da toplanarak ikinci yarý hazýrlýklarýna baþlayacak olan Çorum Belediyespor beþ gün süreyle Çorum un ilk bayan güreþçileri Ankara da Ceren Ýlayda Sönmez ve Kübra Daðlamaz bugün Ankara Atatürk Spor Salonu nda yapýlacak olan Bayanlar Türkiye Güreþ Þampiyonasýnda mindere çýkan ilk Çorumlu sporcular olacaklar. Belediyespor Holiday Ýn de kalacak azar günü Oyak Renaultspor ile deplasmanda karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor bu karþýlaþma için Holiday Ýn Otel de kalacak. Cuma günü yapacaðý çalýþma ile Oyak Renault maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacak olan Çorum Belediyespor cumartesi sabahý saat da yola çýkacak. Mavi beyazlý takým Uludað Üniversitesi kampüsü içindeki Holiday Ýn Otel de kampa girecek. Belediyespor akþam saatlerinde otel sahasýnda yapacaðý ter idmaný ile maçýn hazýrlýklarýný tamamlayacak. Gümüþdað gidecekleri belirledi Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hayrettin Gümüþdað yönetime ikinci yarý için raporunu yarýn verecek. Gümüþdað ýn ikinci yarý için takýmdan gidecek isimler ile takýma yapýlmasý gereken transferler konusunda ayrýntýlý raporu yarýn yönetime sunacaðý ve yönetimin kararýna görede transfer çalýþmalarýna baþlayacaðý öðrenildi. P hazýrlýklarýný Çorum da sürdürecek. Yýl baþýnda Çorum da olacak olan Belediyespor 1 Ocak salý günü devre arasý kampý için Side Emirhan Xanne Otel e yerleþecek. 2-9 Ocak tarihleri arasýnda kampta kalacak olan Belediyespor bu süre içinde 4-5 hazýrlýk maçý yapmayý planlýyor. Belediyespor un kamp yapacaðý otelde Belediye Bingöl, Kýrýkhanspor, Akhisar Belediyespor ile birlikte yurt dýþýndan çok sayýda takýmýn bulunacaðý belirtildi. * ÝBD voleybolda da iddialý. * Gerede evinde ilk kez kazanmak istiyor. * U 14 liginde iki maç oynandý. * Yýldýz ve genç erkekler voleybolda ikiþer maç oynandý * Yýldýzlar futbolda final günü. * Yýldýzlar Hentbol da kupalar sahiplerini buldu Haberlerini 17. ve 18. sayfalarda bulabilirsiniz Judo branþýnda bir çok Türkiye Þampiyonasý nda dereceye imza atan Ceren Ýlayda Sönmez 51, Kübra Daðlamaz ise 48 Kg da Çorum Gençlikspor adýna mindere çýkacaklar. Bugün akþam de yapýlacak tartýnýn ardýndan bayanlar müsabakalarý yarýn saat da baþlayacak. Gençlikspor Baþkaný Zekeriya Atak ilk kez Çorum u bayanlar güreþte temsil edecek olan iki sporcuyada baþarýlar diledi. Çorum un ilk bayan güreþçileri Ceren Ýlayda Sönmez (solda) vekübra Daðlamaz (saðda) Judo Milli Takýmý nda üç Çorumlu Büyük Bayanlar judo milli takýmýnýn 16 Aralýk 7 Ocak tarihlerinde Edirne de yapacaðý kampa Çorumlu üç sporcu çaðrýldý. udo Federasyonu tarafýndan Jaçýklanan büyük bayanlar judo milli takýmýna üç Çorumlu sporcu çaðrýldý. 16 Aralýk 7 Ocak tarihleri arasýnda Edirne de apýlacak olan Büyükler Judo milli takýmýnda ilimizden yetiþen ve spor ile eðitim yaþamýný Ýzmir de sürdüren Derya Cýbýr ile Kocaeli nde sürdüren Bahar Büker ile birlikte ilimizden Eda Dilekçi çaðrýldý. Yaz döneminde yapýlacak Avrupa ve Dünya Þampiyonalarý hazýrlýk kampýnda sporcular göstereceði performansa göre milli takýmlarda görev almaya hak kazanacaklar. Eda Dilekçi Derya Cýbýr Bahar Büker ASKF Yönetimi nden Vali Baþköy e ziyaret Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer ile ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Sabri Baþköy e hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. matör Spor Kulüpleri Federasyonu Vali Sabri Baþ- makamýnda ziyaret etti. Ziyarete Gençlik Meclisi bütçesinden her yýl gelenek haline gelen ama- ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran, Ýl Genel Aköy ü Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran ile yönetim kurulu üyeleri önem taþýdýðýný belirterek Vali Baþköy e bu yýlda destetör kulüplere malzeme desteðinin kulüpler için büyük Hayrettin Karaca, Mehmet Arduç ve Yusuf Bendez katýldýlar. Uzun süren ziyaret sýrasýnda il merkezi ve ilçelerðin artarak devam edeceðine olan inancýný dile getirdi. Vali Baþköy ziyaret sýrasýnda Çorum amatör sporu ve diðer konularda ASKF Baþkan ve Yönetim Kurumeler yapýldýðý ve Vali Baþköy ün bu çalýþmalarý yakýnde yapýlan ve yapýlacak olan sahalar konusunda görüþlu üyelerinden bilgiler aldý. Ziyarette ilimiz sporuna geliþimi için yapýlmasý gereken konular hakkýnda da göcak sportif önemli müsabakalara bilgi verilmesi halinde dan takip ettiði öðrenildi. Vali Baþköy ün ilde oynanarüþ alýþ veriþinde bunuldu. izlemek isteyeceðini belirtti. ASKF Genel Baþkaný Sefer Kurtaran ve Yönetim Kurulu üyeleri Vali Sabri Baþköy ü ziyaretinde bir arada

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ

ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ 210 ÖRNEK RESTORASYONLAR SERGÝSÝ Örnek Restorasyonlar Sergisi Vakýf eseri için restorasyon, adeta ikinci bahar demektir. Zor, çetin ve ince bir iþtir. Bu nedenle, tarihi ve kültürel deðerlerimizin baþarýlý

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 2013-2014-2015 BÜTÇE TEKLİFLERİ TBMM 2011 MALİ YILI KESİN HESABI, 2012 YILI BÜTÇE UYGULAMALARI VE 2013-2015 DÖNEMİ BÜTÇE TEKLİFLERİ Saygıdeğer Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun

Detaylı

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8

15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 15 NİSAN 2010 PERŞEMBE ESNAF PAKETİ SAYI 8 Türkiye Esnaf ve Sanatkarlarý Konfederasyonu (TESK) Baþkaný Bendevi Palandöken: Bu plan 1 yýl içinde sýkýntýlarýmýza çare olur TESK Baþkaný Bendevi Palandöken,

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI

08 11 ARALIK 2011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI 08 11 ARALIK 011 ALTINPARK EXPO CENTER SPONSORLUK DOSYASI Firma ana sponsorluk sözleþmesini imzaladýktan sonra; Logosu Ana Sponsor olarak tanýtým çalýþmalarý ve fuar süresince belirlenmiþ her türlü yazýlý,

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor

VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor VIP araçlar Çorumlular ýn ellerinde þekilleniyor Yürüyen ofis, ev ya da karavan formatýna bürünen VIP araçlar, Çorumlu firmalarýn imzasý ile yollara çýkýyor. Almanya, Fransa ve Ýsviçre gibi ülkelerde yaþayan

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU

BASIN BİRİMİ GÜNLÜK YAYIN RAPORU Sayfası :15. Syf Sayfası :9. Syf Sayfası :5. Syf. SON DAKİKA GAZETESİ Sayfası :5. Syf. Sportmen ilavesi Sayfası :2. Syf Sayfası :31. Syf Sayfası :3. Syf Sayfası :İnternet Sitesi İZTO dan Selvitopu ve ekibine

Detaylı

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI.

SENDÝKAMIZIN 27. OLAÐAN GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILDI. TÜRK AÐIR SANAYÝÝ VE HÝZMET SEKTÖRÜ KAMU ÝÞVERENLERÝ SENDÝKASI Kuruluþ 25 Kasým 1968 4 3. YIL Kasým 2011 Kuzgun Sokak No 103 06540 A.Ayrancý / ANKARA Tel (312) 440 02 07 Faks (312) 440 02 08 SENDÝKAMIZIN

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU

ASKÝ 2015 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU T.C. AYDIN BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SU VE KANALÝZASYON ÝDARESÝ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ TEMMUZ 215-1 215 YILI KURUMSAL DURUM VE MALÝ BEKLENTÝLER RAPORU KURUMSAL MALÝ DURUM VE BEKLENTÝLER RAPORU SUNUÞ 518 Sayýlý Kamu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası. Ocak Ayı Bülteni REKTÖR SABRİ GÖKMEN DEN KTSO BAŞKANI MUSTAFA TOKTAY A VEDA ZİYARETİ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Sabri Gökmen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toktay'a veda ziyaretinde bulundu. Görev süresi

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði

Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 2007-50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/50 108 Seri Numaralý Kdv Genel Tebliði 108 seri numaralý KDV Genel Tebliði ile, katma deðer vergisi uygulamalarý konusunda

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR?

3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? 3. KENT VE SAÐLIK SEMPOZYUMU EÞÝTSÝZLÝKLER KAÇINILMAZ MIDIR? DAVET MEKTUBU Deðerli Katýlýmcýlar, Kentlerimizi daha saðlýklý bir geleceðe taþýmanýn yollarýný aradýðýmýz Kent ve Saðlýk Sempozyumlarýnýn ilkinde

Detaylı

Uslu dan iyi haber. Saðlýk Bakanlýðý ndan iki önemli yatýrým için ilk etapta 7 milyon lira ödeneðin gönderildiði öðrenildi.

Uslu dan iyi haber. Saðlýk Bakanlýðý ndan iki önemli yatýrým için ilk etapta 7 milyon lira ödeneðin gönderildiði öðrenildi. SGK nýn hýzý örnek oldu SGK, BaðKur Tarým sigortalýsýnýn verdiði yaþlýlýk aylýðý talebine istinaden ayný gün aylýk baðladý. Ölüm aylýklarý ise, 3 gün içinde elden teslim edildi. * HABERÝ 15 DE Elvan Ünal,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý

Tablo 6A Ortaöðretimdeki Alanlar Ýle Ayný Alanlardaki Lisans Programlarý Tablo 6A Lise, Sosyal Bilimler Lisesi, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise, Askeri Lise, Polis Koleji, Akþam Lisesi, Özel Akþam Lisesi, Açýköðretim

Detaylı

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI

ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI ÝÞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARI 2010 YILI GENEL SONUÇLARI Ankete Cevap Veren MESS Üyesi Ýþyeri Sayýsý 154 Toplam Çalýþan Sayýsý Erkek Çalýþan Sayýsý Kadýn Çalýþan Sayýsý Mavi Yakalý Çalýþan Sayýsý Beyaz

Detaylı