yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III Sayı : 7445)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445)"

Transkript

1 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III Sayı : 7445) No. Kabul tarihi II BlRlNCl MADDE Devlet Bütçesine giren dairelerin 1950 Bütçe yılı giderleri için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira ödenek verilmiştir İKİNCİ MADDE Devlet Bütçesine giren dairelerin 1950 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahmin edilmiştir. ÜÇÜNCÜ MADDE Açık olan ( ) liranın ( ) lirası, doğrudan doğruya yardım ve tiraj hakları şeklindeki Marshall Plânı (E. R. P.) yardımından temin olunan malların satışından hâsıl olacak Türk lirasiyle ve ( ) lirası da akdolunacak iç istikrazlarla kapatılır. DÖRDÜNCÜ MADDE 1950 Bütçe yılı içinde Osmanlı Bankası ile olan Hazine hesabından başka, yapılacak bağıtlarla kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtırmıya ve en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmıya ve banka ve ortaklıkların Hazineye 3^atırmak istiyecekleri paraları alarak karşılığında Hazine bonoları vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. Şu kadar ki, özel kanunların verdiği yetkiler dışmda çıkarılacak Hazine bonoları ( ) lirayı geçemez. Hazinede bulunan Millî esham ve tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek krediler veya bunların satış bedelleri ile uzun süreli Devlet tahvilleri satınalmaya veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki katılma paylarını ödemeye ve Bakanlar Kurulu karariyle bu türlü ortaklıklara ilişkin katılma senetlerini satın almaya Maliye Bakanı yetkilidir. BEŞİNCİ MADDE Dairelerin 30. VI tarihli ve 3656 sayüı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri ile aynı Kanunun geçici 4 ncü maddesinde sözü geçen aylıklı memurları, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçesiyle ne sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. ALTINCI MADDE 26. V tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu maddesi gereğince : A) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveli; B) Kanunla bağlanmış vatani hizmet aylıklarını gösteren (Ç) cetveli; C) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cetveli; Ç) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 460 ncı ihtiyat ödeneği bölümünden aktarma yapılabilecek bölümleri gösteren (F) cetveli; Bu kanuna bağlıdır.

2 Üo İ. III YEDİNCİ MADDE Devlet, gelirlerinin, özel hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1950 Bütçe yılında da devam olunur. SEKİZİNCİ MADDE Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilecek okul pansiyonları hakkındaki 6 VII tarihli ve 1838 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 11. VI tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince öğrencilerden alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. DOKUZUNCU MADDE 1950 yılı ders dönemi içinde ücret ve giderleri Devletçe verilmek üzere pansiyonu bulunan lise ve ortaokullarda parasız yatılı okutturulacak öğrencilerin sayısı olacaktır. Parasız yatılı öğrenciler 915 sayılı Kanun hükümleri dairesinde yapılacak imtihanlarla aşağıdaki nispet dâhilinde seçilerek alınır : A) Üçte bir, müsabaka imtihanlarında en yüksek başarı gösteren öğrenciler; B) Üçte bir, lisesi olmıyan illerde oturan ortaokul mezunu öğrenciler; (Seçimde her ile isabet edecek şekilde hareket olunacaktır.) C) Üçte bir, türlü şartları ve ihtiyaçları gozönünde bulunrularak Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit edilecek illerde çalışmakta olan ve Genel Bütçeden aylık alan Devlet memurlarının çocukları. ONUNCU MADDE 11 VI tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ON BİRİNCİ MADDE 17. IV tarihli ve sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 7 nci maddesi gereğince kullanılacakların kadroları ile ek görev tazminatları ve sağlık memurları kadroları, bağlı (K) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ON İKİNCİ MADDE 30. VI tarihli ve 3656 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1950 Bütçe yılında kullanılamaz. ON ÜÇÜNCÜ MADDE 7. VI tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 36 nci maddesi gereğince Millî Müdafaa mükellefiyeti yolu ile alınacak hayvanların 1950 Bütçe yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli cetvelde ve 38 nci maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ON DÖRDÜNCÜ MADDE Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ON BEŞİNCİ MADDE Bütçelerde gecen yıl borçları bölümlerindeki ödenek ler üstünde çıkacak borçlar, ilgili oldukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir Bütçe yıllarına ilişkin olup, Muhasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1950 Bütçesinin gider bölümleri artıklarından eski yıllar borçları bölümlerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. ON ALTINCI MADDE 2-VI tarihli ve 1513 sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen tahvillerin karşılıkları 1950 Bütçe yılında para ile ödenir. ON YEDİNCİ MADDE 3. IV.1340 tarihli ve 459 sayılı (1324 Temmuzun-

3 No. 556İ 81â 1. Üİ. 195Ö dan itibaren 1339 senesi gayesine kadar bilcümle matbuat ve düyunu Hazinenin sureti mahsubuna dair Kanun) ile ilgili borçlar için verilecek tahvillerin, alacaklılarına verilmesinden önce zaman aşımına uğramış kuponlarının karşılıkları ile bunlardan 100 liraya kadar olan borçların tamamı ve bundan üstün olanların 100 liradan aşağı parçları 1950 Bütçe yılında para ile ödenir. ON SEKİZİNCİ MADDE Katma bütçeli idarelerle, Genel Bütçe dışındaki daire ve müesseselerin üniversiteler, her dereceden okullar ve yabancı memleketlerde kendi hesaplarma okutacakları öğrenciler için bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli cetvelde gelir ve bu öğrencilerin burs ve giderlerine harcanmak üzere, bağlı (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak bölüm ve maddelere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. ON DOKUZUNCU MADDE Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce meslek okullarında okutturulacak öğrenci sayısına göre öğrenim, yiyecek ve giyecek giderleriyle, ders ücretleri karşılığı olarak, bağlı (A) işaretli cetvelin mezkûr Genel Müdürlük Bütçesinin 476 ncı bölümünün 1 nci maddesine konulmuş olan ödenekten gerekli miktarları aynı cetvelin ilgili tertiplerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. YİRMİNCİ MADDE 26. V tarihli ve 1980 sayılı Muvazene Vergisi Kanununun 10 ncu maddesinde yazılı süre, 1 Mart 1950 tarihinden 28 Şubat 1951 tarihine kadar uzatılmıştır. YİRMİ BİRİNCİ MADDE 1950 Bütçe yılı içinde Millî Savunma Bakanlığı ihtiyacı için yabancı memleketlerden getirilecek, İthalât Umumi Tarifesinin 695. numarasına dâhil akar yakıtlar Gümrük Resmi ve zamları ile Hazineye, katma bütçeli dairelere, özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zamlardan ve ardiye ücretinden bağışıktır. YİRMİ İKİNCİ MADDE Bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının 724 ncü (Doğu Anadolu ve Edirne İli kalkınma giderleri) bölümüne konulan ödenekten Bakanlar Kurulunca belirtilecek miktarı Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde gelir ve (A) işaretli cetvelde aynı ad altında açılacak özel bir bölüme ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE Bu kanun hükümleri 1 Mart 1950 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE Bu kanunu Maliye Bakam yürütür. 26 Şubat 1950

4 No III A CETVELİ Daireler Lira Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı Sayıştay Başkanlığı Başbakanlık » İktisadi îş Teşkilâtı Danıştay Başkanlığı Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü İstatistik Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji îşleri Genel Müdürlüğü Diyanet İşleri Başkanlığı Adalet Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Millî Savunma Bakanlığı (Kara kuvvetleri) »»» (Hava» ) »»» (Deniz» ) »»» (Askerî Fab.G. Mü.) »»» (Harta G. Mü.) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı Dışişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Devlet borçları Millî Eğitim Bakanlığı Bayındırlık Bakanlığı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tarım Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Çalışma Bakanlığı İşletmeler Bakanlığı

5 No III GİDER BÜTÇELERİ /. Büyük Millet Meclisi B. M. Ödeneğin çeşidi Lira I B. M. Ödeneğin çeşidi Lira 1 2 Millî Saraylar hizmetlileri Birinci hısım - ödenek ve ücreti benzeri özlük haklar Bölüm toplamı Ödenekler 1 Başkan ödeneği Üye ödeneği Geçici hizmetliler ücreti 3 Başkanlık DİA^am tazminatı Meclis geçici hizmetlileri ücreti Bölüm toplamı Millî Saraylar geçici hizmet- : lileri ücreti Geçici tazminat ve denetçi _,..,.., n n n * Bolum toplamı r ücreti 1 Geçici tazminat Denetçi ücreti II - Başka haklar Bölüm toplamı Q5 Geçici tazminat «+,,,, ve 4598 sayılı kanunlar 103 Üyelerin yollukları «.,,, J gereğince yapılacak zamlar ^..., ve yardımlar Birinci kısım toplamı ,,, v T I 1 Meclis memurları çocuk zammı Millî Saraylar memurları ço-.. euk zammı ikinci kısım - Personel o i- o ur T T I - ' J 6 Meclis memurları doğum derlen, n C,, A yardımı ,,.. 4 Millî Saraylar memurları do- I - Aylıklar ve ücretler «-. _, _ rtrt gum yardımı Aylıklar 5 Meclis memurları ölüm yar- 1 Meclis memurları aylığı dimi Millî Saraylar memurları ay- 6 Millî Saraylar memurları lığı Ölüm yardımı Meclis memurları açık aylığı 1-4 Millî Saraylar açık aylığı 1 Bölüm toplamı Bölüm toplamı nn _.,, sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödene- 202 Ücretler cek yabancı dil para mü- 1 Meclis hizmetlileri ücreti j kâfatı 1

6 No III B. M. Ödeneğin çeşidi Lira I B. M. Ödeneğin çeşidi Lira I sayılı Kanunun 3 ncü 3 öteberi giderleri maddesine göre memurlara 4 Aydınlatma verilecek ikramiye karşılığı j 5 Isıtma sayıu Kanunun 14 ncü 6 Şehir suyu giderleri 8 000,, ;. m. / T V -, 7 Hizmetlilerin yiyecek igıdermaddesinin (D) ye (J) fifc- M m raları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı- _..,.., J.,..-- -,-' Bolum toplamı gına yapılacak ödemeler karşılığı «m m -ı A» o nnn Basılı kâğıt ve defterler Temsil odenegı Fazla çalışma hakkı P" T ' T * Ü C r e t V e g İ d e r l e r i -.JUL S d,/ıidi işdllbuld! UdıKKI _.,,.,.. «s/.«_, _T,., 1 Meclis posta, telgraf ücreti P. T. T. 'memurlarına verilen M., [a, _-.._., _. _, 2 Milli Saraylar posta, telgraf cek fazla çalışma hakkı ,. -_ u c r e t l o n ı +ı A A 2 Çalışma saatleri dışında ve, 3 ^ ^ t d e f t m ^ 2 5 ^ gecelen çalışanlara özel ka-, nr-n-.a T _. ı -T w..., 4 Milli Saraylar telefon ıgıdernunu gereğince verilecek yev-,... 0 f t n miyeler ~~~7 Bölüm toplamı Bolum toplamı =========..-,,,. 306 Giyecekler sayıh Kanun gereğince -., T,...,,.,.,,.. 1 Meclis hizmetlileri gıyecekkolluk memurlarına verile-. m- «cek er tayın bedeli ı o»«..* a ^ ı,- _.vı ' j 2 Milli Saraylar hizmetlileri +1.. i giyecekleri ikinci kısım toplamı 1 ' Bölüm toplamı Üçüncü kısım - Yönetim gi- 307 Yolluklar dgrft 1 Meclis memurlarının sürekli görev yolluğu Büro giderleri 2 M e c l f c m r a m r l a r m m l g e ç i c i 1 K l r t a s i ^ g ö r e v y o l h l ğ u Döşeme ve 'demirbaş j 3 M m î S a r a y I a r memurlarının 3 Öteberi giderleri ve düşünüg e ç i d g$ T m y o l h l ğ u lemiyen giderler Aydınlatma ve havalandır- B ö l ü m t o p l a j m? ma j,. 5 Isıtma l 6 Şehir suyu giderleri i S a y Ü 1 K a n u n «a***"» i ödenecek tedavi giderleri ve Bölüm toplamı I yollukları, I 1 Meclis memurları Millî Saraylar memurları Millî Saraylar giderleri 1 Kırtasiye Bölüm toplamı Döşeme ve demirbaş I ı

7 No III B. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M. ödeneğin çeşidi Lira 309 Taşıtlar giderleri 451 Kitaplık giderleri 1 Başkan otomobilleri işletme 1 Gazete ve mecmua abone begiderleri deueri ile cilt karşılığı ve 2 Başkan otomobilleri onarma başka giderler giderleri Satın alınacak kitap bedeli Başkanvekilleri otomobili iş- letme giderleri Bölüm toplamı Başkanvekilleri otomobili o- = r ^, x ^ Q ^ ı o r 453 Milletlerarası kurum ve der- 5 Başka taşıt giderleri S nekler giderleri _..,... - n n n 1 Parlâmentolararası Birliğine Bolum toplamı x. t ^nn katılma payı YV....,, 0«r «2 Parlâmentolararası Birliği Uçuncu kısım toplamı ,,,.,,, toplantısına katılacakların yollukları Avrupa Parlâmentolar Birli- Dördüncü kısım - Daire hiz- ğine katılacakların yollukları metleri 4 Avrupa Birliği îstişari Meclis toplantılarına katılacakların 401 Basımevi işletme giderleri yollukları , n n _,..,,. 5 Yabancı memleketlere göndeö 402 Bahçe giderleri.,...,,.,»-,.;,...,,., rıleceklerm yollukları Meclis bahçesi giderleri n-r.ı- XT ^,.-. «,r.,,a «,,.. -. o Parlâmentolararası Birlisi 2 Milli Saraylar bahçesi gider- m.., ~.,..,. s o T u r k G r n p ı l giderleri lerı _ A A A Bölüm toplamı Bolum toplamı Başkanlık tören ve ağırlama o r t a S İ giderleri Koruyucu asker müfrezesi X M e c l i s 2 Millî Saraylar giderleri B ö l ü m t l a m ı 9? Aylıklar , 2 Geçici tazminat Dördüncü kısım toplamı " Taymat Aydınlatma ve ısıtma Giyecekler B e i n d k m m. B U r 6 Teçhizat Erlerin nakliye ücreti ' j G e 5 e a y 11 borçları Ecza ve sıhhi gereçler gi- 502 Eski yıllar borçları yıllan borçları 500 d e r l e r i 9 Yapı ve onarma yılları borçları Kırtasiye " Öteberi giderleri Bölüm toplamı "ToOO Bölüm toplamı Besinci kısım toplamı s = = = = =

8 Mo. 8M ğlf Î.ÎIİ B. M. ödeneğin çeşidi Lira? B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Yedinci kısım - Yardımlar KISIMLAR TOPLAMI I - Yapı ve imar işleri n. - Birinci kısım toplamı Onarma 1 Meclis İkinci kısım toplamı Millî Saraylar , t Uçuncu kısım toplamı Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı Beşinci kısım toplamı Satın alınacak Başkan otomobili bedeli Yedinci kısım toplamı Yedinci kısım toplamı GENEL TOPLAM Cumhurbaşkanlığı Birinci kısım - Ödenek ve II - Başka haklar benzeri özlük haklar 205 Geçici tazminat Cumhurbaşkanlığı ödenek ve 4598 sayılı kanunve tazminatı! a r gereğince yapılacak zam- 1 Asıl ödenek l a r v e yardımlar 2 Olağanüstü ödenek ç ocu fe z a m m ı Tazminat Doğum yardımı Ölüm yardımı Bölüm toplamı Birinci kısım toplamı ~ Bölüm toplamı : sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fık- Ikinci kısım - Personel gir a l a r ı gereğince Türkiye derleri Cumhuriyeti Emekli Bandığına yapılacak ödemeler I - Aylık ve ücretler karşılığı ,,/ "f Temsil ödeneği Memurlar aylığı Açık aylığı Yaverlik ve başdoktor ödeneği Bölüm toplamı ==: İkinci kısım toplamı Hizmetliler ücreti

9 No âiâ İ. İIİ B. M.- Ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Dördüncü kısım - Daire hiz- metleri 402 Su, bahçe giderleriyle işçi Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 301 Genel giderler ticreti Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Dördüncü kısım toplamı Öteberi giderleri Aydınlatma Isıtma Yedinci kısım - Yardımlar 6 Binek hayvanları masrafı i Yapı ve onarma Memur ve hizmetliler yiyecek ===== giderleri Yedinci kısım toplamı Bölüm toplamı " KISIMLAR TOPLAMI 304 Haberleşme Birinci kısım toplamı Giyecek giderleri İkinci kısım toplamı Yolluklar Üçüncü kısım toplamı Taşıt giderleri (İşletme, ta- Dördüncü kısmı toplamı mir, satınalma) Yedinci kısım toplamı Üçüncü kısım toplamı GENEL TOPLAM Sayıştay Başkanlığı İkinci kısım - Personel gi- 3 ölüm yardımı derleri Bölüm toplamı I - Aylıklar ve ücretler - = 201 Aylıklar sayılı Kanunun 5 nci 1 Memurlar aylığı maddesi gereğince ödenecek 2 Açık aylığı 1 yabancı dil para mükâfatı 1 Bölüm toplamı sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye 202 Hizmetliler ücreti Cumhuriyeti Emekli San- 205 Geçici tazminat dığına yapılacak ödemeler karşılığı ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 210 Temsil ödeneği zamlar, ve yardımlar 1 Çocuk zammı İkinci kısım toplamı Doğum yardımı =====

10 fto. 55Gİ Öİ 1. îîî. İ95Ö B. M. Ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Dördüncü kısım - Daire hiz- metleri Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 301 Büro giderleri 451 Yayın giderleri 1 Kırtasiye Satın alma «re abone karşı- 2 Döşeme ve demirbaş lığı öteberi ve düşünülemiyen 2 Kararlar Dergisi kâğıt, basgiderler ki ve yayın giderleri ve ka- 4 Aydınlatma rarları sıralama ve toplamı 5 Isıtma ücreti Bölüm toplamı Bölüm toplamı Kurs giderleri Basılı kâğıt ve defterler _. Dördüncü kısım toplamı Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 1 Posta ve telgraf ücreti Beşinci kısım - Borçlar 2 Telefon giderleri Geçen yıl borçları 1 Bölüm toplamı Eski yıllar borçları 1 Besinci kısmı toplamı Giyecekler 7 500,.,. 307 Yolluklar 1 Sürekli görev yolluğu Yedinci kısım - Yatırımlar 2 Geçici görev yolluğu T. Y a p ı v e i m a r i ş j e r i Bölüm toplamı Onarma Yedinci kısım toplamı sayılı Kanun gereğin- ce ödenecek tedavi giderleri ve yollukları KISIMLAR TOPLAMI İkinci kısam toplamı Başkanlık otomobil giderleri +,....,.. ^M o n A ö Uçuncu kısım toplamı İşletme giderleri Onarma giderleri 500 Dördüncü kısım toplamı Beşinci kısım toplamı 2 Bölüm toplamı Yedinci kısım toplamı Üçüncü kısım toplamı GENEL TOPLAM

11 »o. mı m ı îti.im 4. Başbakanlık B. M. ödeneğin çeşidi Lira. B. M. ödenğin çeşidi Lira v ' v 'i " * z sayılı Kanunun 5 nci Birinci kısım - ödenek ve ben- maddeleri gereğince ödenezeri özlük haklar cek yabancı dil para m$kâ- *T-.- - fatı ödenekler n n o KAOn. Q - T>,,.., sayılı Kanunun 3 ncu 1 Başbakan odeneaı 9 272,,..., 0 TY i * -D ı ı -A - m *,n maddesine göre memurlara 2 Devlet Bakanları odenegı ,,.,., ö verilecek ikramiye karşılığı 400 & Bölüm toplamı =; sayılı Kanunun 14 ncü Birinci kısıra toplamı maddesinin (D) ve (J) fık- ====== raları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler îkinci kısım - Personel gider- karşılığı l e r i 210 Temsil ödeneği I. - Ayıklar ve ücretler îkinci kısım toplamı ' Aylıklar 1 Memurlar aylığı ,., Açık aylığı 1 Üçüncü kısım - Yönetim giderleri Bölüm toplamı i Merkez büro giderleri : 1 Kırtasiye OAO TT- in J.«.n«rtrtrt 2 Döşeme ve demirbaş Hizmetliler ücreti »,...,,. 3 Öteberi giderleri Geçici hizmetliler ücreti Aydınlatma 400 on,» xr v.,. ±1. 5 Isıtma Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücret- _ leri Bolum toplamı { II - Başka haklar 303 Basılı kâğıt ve defterler P o s t a 205 Geçici tazminat ' tel^" af v e t e l e f o n üc " ret ve giderleri ve 4598 sayılı Kanunlar 1 P o s t a v e t e l g r a f ücretleri gereğince yapılacak zamlar 2 Telefon giderleri ve yardımlar 1 Çocuk zammı Bölüm toplamı Doğum yardımı Ölüm yardımı m 306 Giyecekler Bölüm toplamı Yolluklar L,...i.'. ========= 1 Sürekli görev yolluğu 500

12 No III B. M. ödenğin çeşidi Lira. B. M. ödeneğin çeşidi Lira 2 Geçici görev yolluğu Arşivler genel giderleri Yabancı uzman ve hizmetli-..-,,_...., sayılı Kanun ve tuzugu ler tercümanlarının yolluk..., ,. m nnn gereğince verilecek Inonu ve giderleri 10 00ü * -,, ı - n K n n n n Armağanları karşılığı Bölüm toplamı ,..,.,,., 0 A f t A. Dördüncü kısım toplamı sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Taşıtlar giderleri G e Beşinci kısım - Borçlar 5 e n ^ borçları 1 1 Başbakanlık otomobilleri iş- 502 Eski yıllar borçları letme giderleri y^arı fe orç ı arl 1 2 Başbakanlık otomobilleri ta yılları borçları 1 mir giderleri Devlet Bakanları otomobil- Bölüm toplamı 2 leri işletme giderleri Devlet Bakanları otomobil- Beşinci kısım toplamı 3 leri onarma giderleri Yabancı misafir otomobilleri işletme giderleri 1 Yedinci kısım - Yatırımlar 6 Yabancı misafir otomobilleri onarma giderleri Basımevi demirbaş malzeme 7 Basımevi kamyoneti ve mo- giderleri torsikletler işletme giderleri j Mevcut demirbaş malzeme- 8 Basımevi kamyoneti ve mo- nj n onarılması ve yenilenmesi tosikletler onarma giderleri Mevcutlara ilâveten alınacak demirbaş malzeme karşılığı Bölüm toplamı s= Bölüm toplamı Üçüncü kısım toplamı = = = = : ==: Yedinci kısım toplamı Dördüncü kısım - Daire hizmetleri KISIMLAR TOPLAMI 401 Basımevi giderleri P l a m ı B î r î n c i fasm t o 1 işçi gündelikleri İkinci kısım toplamı Mamul ve iptidai maddeler Ü 3 Diğer işletme ve yönetim gi- ^ ü n c ü k ı s ı m t o P l a m ı derleri Dördüncü kısım toplamı Bölüm toplamı Beşinci kısım toplamı 3 = Yedinci 'kısım toplamı Konuk ağırlama giderleri , TT,T ^-r>t»^ «ZZ «GENEL TOPLAM örtülü ödenek = = = = =

13 No IIÎ Milletlerarası iktisadi işbirliği Teşkilâtı B. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira sayılı Kanunun 3 ncü îkinci kısım - Personel gi- maddesine göre memurlara derleri verilecek ikramiye karşılığı ,,... _ sayılı Kanunun 14 ncü I - Aylıklar ve ücretler....._.,_.. maddesinin (D) ve (J) fık- 201 Aylıklar raları gereğince Türkiye 1 Merkez memurları aylığı Cumhuriyeti Emekli San- 2 Yabancı memleketlerdeki dığına yapılacak ödemeler memurlar aylığı karşılığı Bölüm toplamı îkinci kısım toplamı Hizmetliler ücreti j 1 Merkez hizmetlileri ücreti ü g ü n c ü fcmw. Y ö n e U m gi_ 2 Yabancı memleketlerdeki derleri hizmetliler ücreti Merkez büro giderleri Bölüm toplamı ı Kırtasiye 3 000,.. 2 Döşeme ve demirbaş öteberi II - Başka haklar 4 Aydınlatma Geçici tazminat ve 4598 sayılı kanun- Bölüm toplam? lar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar..,,, ^..,., r,,. 302 Yabancı memleketlerdeki 1 Merkez memurları çocuk,«.«**».... M. teskılatm büro giderleri zammı ' '.. ^ 2 Yabancı memleketlerdeki rt _..,., 0 CAr.., _ nrt 2 Doseme ve demirbaş 6 öou memurların çocuk zammı 500 _ - _. A A A 0 _ T.,, w 3 öteberi Merkez memurları doğum. _. : c A n A, n n n 4 Aydınlatan 000 y a r d i m l Isıtma Yabancı memleketlerdeki memurların doğum yardımı 200 B l ü m ^ " ^ m 5 Merkez memurları ölüm yardımı Yabancı memleketlerdeki 303 Basılı kâğıt ve defterler memurların ölüm yardımı 500 n n. _.,.». «^* 304 Posta, telgraf ve telefon.... TT^I ücret ve giderleri Bolum toplamı , r..,, Merkez posta, telgraf ucretleri r sayılı Kanunun 5 nci 2 Yabancı memleketlerdeki maddesi gereğince ödenecek teşkilâtın posta, telgraf ücyabancı dil para mükâfatı 1 I ret ve giderleri

14 No, İ. III B. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira 3 Merkez telefon giderleri ,.,. -., Dördüncü kısım - Daire hiz- 4 Yabancı memleketlerdeki teş-,,.,.,~ ı,. -i! -.r, AAA metleri kılatın telefon giderleri ,.., TTZ^ 403 Ziyafet giderleri Bölüm toplamı J s ===== 451 Yayın giderleri 1 Satmalma ve abone karşılığı 1 '-V ı -, 2 Başka her çeşit giderler Merkez 1 2 Yabancı memleketler _..,.., _ _ Bolum toplamı Bölüm toplamı _ n n n Dördüncü kısım toplamı Giyecekler Yolluklar KISIMLAR TOPLAMI 1 Sürekli görev yolluğu Geçici görev yolluğu îkinci kısım toplamı Bölüm toplamı ^LöTÖoO Ü ç ü n c ü k ı s ı m t o P l a m ı " ' - Dördüncü kısım toplamı Üçüncü kısım toplamı ====== TOPLAM Danıştay Başkanlığı İkinci kısım - Personel gider- I 3 Ölüm yardımı Uri. I - Aylıklar ve ücretler Bölüm toplamı ~-=^ 201 Aylıklar ^ sayılı Kanunun 5 nci Memurlar aylığı maddesi gereğince ödenecek 2 Açık aylığı 1 yabancı dil para mükafatı 1,., sayılı Kanunun 3 ncü Bolum toplamı ,...., J_ maddesme göre memurlara r verilecek ikramiye karşılığı Hizmetliler ücreti «nn KAOA I V A A sayılı Kanunun 14 ncu maddesinin (D) ve (J) fikil - Başka haklar raları gereğince Türkiye 205 Geçici tazminat Cumhuriyeti EmeMi Bandıgına yapılacak ödemeler ve 4598 sayılı Kanunlar karşılığı gereğince yapılacak zamlar 210 Temsil ödeneği ve yardımlar,.- 1 Çocuk zammı îkinci kısım toplamı Doğum yardımı : _

15 No. 556İ III B. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M.. ödeneğin çeşidi Lira Dördüncü kısım - Daire hiz- metleri Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 301 Merkez büro giderleri 451 Yaym giderleri 1 Kırtasiye ı Satınalma ve abone karşılığı i Döşeme ve demirbaş Başka her çeşit giderler öteberi giderleri J 4 Aydınlatma Bölüm toplamı Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Beşinci kısım - Borçlar 1 Posta ve telgraf ücretleri Telefon giderleri G e ç e n y l l b o r cı a r ı t Bölüm toplamı Eski yıllar borçları = yılları borçları Giyecekler ,» Yolluklar Bölüm toplamı 2 1 Sürekli görev yolluğu 500 ====== 2 Geçici görev yolluğu 750 Beşinci kısım toplamı 3 Bölüm toplamı sayılı Kanun gereğince KISIMLAR TOPLAMI ödenecek tedavi giderleri ve yollukları ,...,,.. ikinci kısım toplamı Başkanlık otomobili giderleri 1 İşletme Üçüncü kısım toplamı n a r m a 1 0 Q 0 Dördüncü kısım toplamı Bölüm toplamı Beşinci kısım toplamı 3 Üçüncü kısım toplamı TOPLAM

16 No, III Basın - Yayın ve Turizm G. M. B. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira lerdeki teşkilât memurları İkinci kısım - Personel gider- doğran yardımı leri 5 Merkez memurları (ölüm yardımı I. Aylıklar ve ücretler &«* ve yabancı memleketlerdeki teşkilât memurları 201 Aylıklar ölüm yardımı Merkez memurları aylığı îller ve yabancı memleket- Bölüm toplamı lerdeki teşkilât - memurları ===== 0, r.,, sayılı Kanunun 5 nci 3 Merkez memurları açık ay-... r, - c n -. nn maddesi gereğince ödenecek ligi P?..»i-** 1.tu v o, ^ -ı T x yabancı dil para mükafatı 1 J r 4 iller ve yabancı memleketlerdeki teşkilât memurları sayılı Kanunun 3 nen açık aylığı 1 maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı 600 Bölüm toplamı ;^^^^^^ sayılı Kanunun 14 ncu maddesinin (D) ve (J) fık- 202 Hizmetliler ücreti raları gereğince Türkiye 1 Merkez hizmetlileri ücreti Cumhuriyeti Emekli Sandı- 2 îller ve yabancı memleket- gına yapılacak ödemeler karlerdeki teşkilât hizmetlileri şılığı : ücreti " ~ ' îkinci kısım toplamı Bölüm toplamı ======== 204 Yabancı uzman ve hizmetli- +v....,..,.»,...,.. Uçuncu kısım - Yönetim ailene tercümanlarının ücret-,,, ı -«A*v* derlen lerı TT T> T n. d 301 Merkez büro giderleri II - Başka haklar - _ - rt M n 1 Kırtasiye Geçici tazminat Döşeme ve demirbaş g i d e r l e r i ve 4598 sayılı kanun- * **»* \. w.., 4 Aydınlatma lar gereğince yapılacak zam-. J. ı n n n f t... 5 Isıtma lar ve yardımlar 1 Merkez memurları çocuk zam- _,. -, - A A A Bolüm toplamı mı ' 2 îller ve yabancı memleketlerdeki teşkilât memurları 302 îller büro giderleri çocuk zammı Kırtasiye Merkez memurları doğum 2 Döşeme ve demirbaş yardımı Öteberi giderleri îller ve yabancı memleket- 4 Aydınlatma

17 No III.1950 B. M. Ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira 5 Isıtma s İller taşıtları onarma gider- leri Bölüm toplamı ' Bölüm toplamı Basıh kâğıt ve defterler Basın Ataşelikleri ve haber- 304 Posta, telgraf ve telefon 1er bürosu giderleri ücret ve giderleri. 1 Kırtasiye Merkez posta ve telgraf üc- Öteberi giderleri retleri Döşeme ve demirbaş İller posta ve telgraf ücret- 4 Aydınlatma l er j Isıtma Merkez telefon giderleri Posta, telgraf ve telefon gi- 4 İller telefon giderleri derleri Kira karşılığı Bölüm toplamı Sürekli görev yolluğu : 9 Geçici görev yolluğu Propaganda giderleri Kira karşılığı Bölüm toplamı Giyecekler = -s 307 Yolluklar Üçüncü kısım toplamı / 1 Sürekli görev yolluğu Geçici görev yolluğu Yabancı uzman ve hizmet- Dördüncü lasını- Daire hizlilerle tercümanlarının yol- metleri luk ve başka giderleri ~~ 403 Temsil giderleri Bölüm toplamı Radyo istasyonları ile stüdyoları yönetim ve işletme sayılı Kanun gereğince giderleri ödenecek tedavi giderleri ve 1 Müzik yayınları yollukları 2 Söz yayınları Merkez ^ Elektrik ve muharrik kuvvet 2 İller 500 giderleri İşletme ve başka her çeşit Bölüm toplamı giderler Bölüm toplamı Taşıt giderleri 1 Merkez taşıtları işletme gi- 451 Yayın, turizm ve propaganderleri da giderleri 2 Merkez taşıtları onarma gi- 1 Satmalma ve abone karşılığı derleri Başka her çeşit yayın gider- 3 İller taşıtları işletme gider- leri l e r i Foto - film servisi giderleri

18 No III B. M. Ödeneğin çeşidi Lira B. M. ödeneğin çeşidi Lira 4 Propaganda giderleri Badyo dinleme ve bültenleş- Yedinci kısım - Yatırımlar 'tirme giderleri I - Yapı ve imar işleri Bölüm toplamı ; Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyo sayılı Kanuna göre Staj n u n ; 8 S a s l l genişletme ve düiçin yabancı memleketlere zenleme her türlü giderleri göndrilecekfcrin yollukları x B i n a y a p ı m ı g i d e r l e r i ile başka her Çeşit giderleri 1 2 Mevcut makina ve araçların 453 MUletlerarası kurum ve der- onarılması ve yenilenmesi nekler giderleri ^ Mevcutlara ilâveten alınacak 1 Katılma payı karşılığı 1 makinalar ve teçhizat karşılığı Kongre ve konferanslara iş- ' tırak edeceklerin yolluk ve toplamı B ö l ü m giderleri ,. Yedinci kısım toplamı Bölüm toplamı =========== Dördüncü kısım toplamı "- KISIMLAR TOPLAMI Beşinci kısım - Borçlar İkinci kısım toplamı Geçen yıl borçları 1.. Uçüncu kısım toplamı Eski yıllar borçları villan borçları 1 Dördüncü kısım toplamı »» 1 «.',., o Beşinci kısım toplamı 3 Bölüm toplam 2 Yedinci kısım toplamı Beşinci kısım toplamı 3 GENEL TOPLAM istatistik G. M. 3 İller memurları açık aylığı İkinci- kısım - Personel gider- &«Bölüm toplamı I - Avbklar ve ücretler 201 Aylıklar 1 Merkez omurları aylığı Hizmetller ücreti S ö e S i c i hkmetlüer ücreti Merkez memurları açık ay- 204 Yabancı uzman vehizmetlilığı 1 lerle tercümanlarının ücreti?80 000

19 No III B. M. Ödeneğin çeşidi Lira I B. M. ödeneğin çeşidi Lira 2 Telefon giderleri II - Başka haklar Geçici tazminat Bölüm toplamı ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar 305 Kira karşılığı 1 ve yardımlar 1 Çocuk zammı Giyecekler Doğum yardımı 800 > 397 Yolluklar 3 ölüm yardımı j Sü re kli görev yolluğu 100 " 2 Geçici görev yolluğu Bölüm toplamı Yabanca memleketler yollu- j ğu sayılı Kanunun 5 nci Yabancı uzman ve nizmetlimaddesi gereğince ödenecek l e r l e tercümanlarının yolluk yabancı dil para mükafatı 1 v e fea ka «**"*"* sayılı Kanunun 3 ncü Bölüm toplamı maddesine göre memurlara = = verilecek ikramiye karşılığı sayılı Kanun gereğince sayıh Kanunun 14 ncü ödenecek tedavi giderleri ve maddesinin (D) ve (J) fık- yollukları raları gereğince Türkiye., _ Cumhuriyeti Emeldi Sandı- Üçüncü kısım toplamı gına yapılacak ödemeler kar-.,. şılığı İkinci kısım toplamı _, «Dördüncü kısım - Daire hizmetleri B Üçüncü kısım - Yönetim gi- ^n t t v e d e r l e r i «** ^ d er ı er i I Nüfus sayımı giderleri v ;? tarım sayımı giderleri Merkez büro giderleri ' 3 A i l e ***** a n k e t i ^ i d e r l e r i Kırtasiye Döşeme ve demirbaş 650 Bolüm toplamı öteberi giderleri Aydınlatma Yayın giderleri 5 I s ı t m a Satmalma ve abone karşılığı Bölüm toplamı Başka her çeşit giderler Bölüm toplamı Basılı kâğıt ve defterler " 304 Posta, telgraf ve telefon üc- 453 Milletlerarası kurum ve derret ve giderleri nekler giderleri 1 Posta ve telgraf ücretleri Katılma payı karşılığı 1

20 No III B. M. ödeneğin çeşidi. Lira B. M. ödeneğin çeşidi Lira 2 Kongre ve konferanslara i ş tirak edeceklerin yolluk ve i Yedinci kısım - Yatırımlar d e r l e r i Makina ve aksamı 1 Mevcut makinalarm ona- Bölüm toplamı rılması ve yenilenmesi Mevcutlara ilâveten alma- c a k m a k i n a l a r 459 Makina fişi satınalma gi- * derleri ,., T7Z. Bolüm toplamı Dördüncü kısım toplamı ; ; Yedinci kısım toplamı Beşinci kısım - Borçlar KISIMLAR TOPLAMI 501 Geçen yıl borçlan 1 İkinci kısım toplamı Eski yıllar borçları Üçüncü kısım toplamı yılları borçları 1 Dördüncü kısım toplamı » '» 1 Beşinci kısım toplamı 3 Bölüm toplamı 2 Yedinci kısım toplamı Beşinci kısım toplamı 3 GENEL TOPLAM />. Meteoroloji işleri G. M. ikinci kısım - Personel gider- 2 iller hizmetlileri ücreti leri Bölüm toplamı I - Aylıklar ve ücretler 201 Aylıklar 203 Geçici hizmetliler ücreti 1 Merkez memurları aylığı Merkez geçici hizmetlileri 2 İller memurları aylığı ücreti Merkez memurları açık ay- 2 İller geçici hizmetlileri üclığı 1 reti İller memurları açık aylığı 1 Bölüm toplamı Bölüm toplamı ' r ' - ' ^ n 202 Hizmetliler ücreti - B k a a? h a k l a r 1 Merkez hizmetlileri ücreti Geçici tazminat

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi

Dönem : 1 AA Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ. 1967 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi Dönem : AA Toplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖÜ 9 YILI İstanbul Teknik Üniversites Bütçesi İstanbul Teknik Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı v Karma Komisyonu raporu (/8) T. C. Başbakanlık

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe

Dönem : 1 jjonem : ı O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD. 1967 YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe Dönem : jjnem : ı O Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : OD YILI İstanbul Üniversitesi Bütçe İstanbul Üniversitesi yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Kmisynu rapru (/8) T. e. Başbakanlık.. Kanunlar

Detaylı

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449)

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449) 336 Orman Umum Müdürlüğü 60 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 60 -, Sayı: 044) No. Kabul tarihi 7456 7. II. 60 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 60 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge _ 416 1989 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmî Gazete ile yayımı : 28.12.1988 Sayı : 20033 Mükerrer) Kanun No. Kabul Tarihi 3512 23. 12.1988 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler ı BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir ve Denge

Detaylı

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes

1966 YILI. e Üniversitesi Bütçes Dönem : Tplantı : CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 9 YILI E e Üniversitesi Bütçes Ege Üniversitesi 9 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karm Kmisynu rapru (/) T. C. Başbakanlık 0. Kanunlar ve Kararlar Tetkik

Detaylı

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap

MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ. 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap MİLLÎ GÜVENLİK KONSEYİ 1983 Malî Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bağlı Cetveller (A-B-C-Ç-G-H-İ-M ile - [ Bütçe Plan Komisyonu Rap TC Millî Güvenlik Konseyi Bütçe - Plan Komisyonu Esas No. : 411 Karar No.

Detaylı

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 2015 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 2015 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2015 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji

Detaylı

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008

KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU. Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 31 Aralık 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (Mükerrer) KANUN 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No. 5828 Kabul Tarihi: 27/12/2008 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir,

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi

Dönem : 1 O Toplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 1967 YILI. Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi Dönem : O Tplantı : 6 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : ÖO 967 YILI Devlet Hava Meydanları İşletmesi G. Md. Bütçesi İ Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 967 yılı kanunu tasarısı ve Bütçe Karma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge

BİRİNCİ BÖLÜM Gider, Gelir, Finansman ve Denge (31.12.2009 tarihli ve 27449 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) 2010 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU Kanun No: 5944 Kabul Tarihi: 25.12.2009 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Gider,

Detaylı

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927

Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Maliye ve Gümrük Bakanlığından: DEVLET HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Dayandığı Kanun Numarası ve Tarihi: Khk/178-14.12.1983 / 1050-9.6.1927 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 14 Ekim 1991 - Sayı: 21021 BİRİNCİ

Detaylı

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR

6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR 6512 SAYILI 2014 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÇERÇEVESİNDE HARCAMA BİRİMLERİNCE DİKKATE ALINMASI GEREKEN HUSUSLAR A. 6512 Sayılı 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu İlgili Hükümler; 1. 6512 sayılı

Detaylı

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER

2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 6583 SAYILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU VE EKLİ CETVELLER Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı http://strateji.dsi.gov.tr

Detaylı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı 2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ÖDENEK CETVELLERİ 2013 YILI PROGRAMININ UYGULANMASI, KOORDİNASYONU VE İZLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARI 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları.

03.2.1.90 Diğer Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları : Yukarıda sayılanlar dışında kalan kırtasiye ve büro malzemesi alımları. 03.2 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI Üretim sürecinde kullanılmadan doğrudan tüketime yönelik olarak kullanılan nihai mal ve hizmetler üçüncü ve dördüncü düzeyde özelliklerine göre sınıflandırmaya

Detaylı

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri )

2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) T.C. BAYINDIRLIK VE ĠSKÂN BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2011 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU ( E, H, İ, K, P ve T Cetvelleri ) ÖDENEK CETVELLERİ ( 2. ve 4. Düzey ) 2011 yılı Merkezi Yönetim

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ 27 Haziran 2007 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26565 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği

Yönetmelik. Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Maliye Bakanlığından: Yönetmelik Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, merkezî

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 538 SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Yayım Tarihi: 27.06.2007 Sayı: 26565 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 (1)

Detaylı

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR

E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR E CETVELİ BAZI ÖDENEKLERİN KULLANIMINA VE HARCAMALARA İLİŞKİN ESASLAR Sıra No AÇIKLAMA 1. a) 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanun ile 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanun kapsamında verilen görevler

Detaylı

VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ

VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ VI-5 MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği R.G. Tarihi : 31/12/2005 R.G. Sayısı : 26040 (3. Mükerrer) BİRİNCİ KISIM Genel

Detaylı

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu

1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu 1940 malî yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete fi e neşir ve ilâm: 25. XI. 1944 - Sayı: 5866) No. 4676 Kabul tarihi 15. XI. 1944 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 19-10 malî yılı umumî masarifi

Detaylı

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar

E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar E CETVELİ Bazı Ödeneklerin Kullanımına ve Harcamalara İlişkin Esaslar Sıra No AÇIKLAMA 1. İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Genel Yatırım ve Finansman Programına dahil olmayan kuruluşlara

Detaylı

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu S. Sayısı: 26 Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici İşletme İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devrine ve Tekel Genel Müdür. lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 4036 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine

Detaylı