yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III Sayı : 7445)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "810 1950 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III. 1950 - Sayı : 7445)"

Transkript

1 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1. III Sayı : 7445) No. Kabul tarihi II BlRlNCl MADDE Devlet Bütçesine giren dairelerin 1950 Bütçe yılı giderleri için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira ödenek verilmiştir İKİNCİ MADDE Devlet Bütçesine giren dairelerin 1950 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ( ) lira tahmin edilmiştir. ÜÇÜNCÜ MADDE Açık olan ( ) liranın ( ) lirası, doğrudan doğruya yardım ve tiraj hakları şeklindeki Marshall Plânı (E. R. P.) yardımından temin olunan malların satışından hâsıl olacak Türk lirasiyle ve ( ) lirası da akdolunacak iç istikrazlarla kapatılır. DÖRDÜNCÜ MADDE 1950 Bütçe yılı içinde Osmanlı Bankası ile olan Hazine hesabından başka, yapılacak bağıtlarla kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtırmıya ve en çok bir yıl süreli Hazine bonoları çıkarmıya ve banka ve ortaklıkların Hazineye 3^atırmak istiyecekleri paraları alarak karşılığında Hazine bonoları vermeye Maliye Bakanı yetkilidir. Şu kadar ki, özel kanunların verdiği yetkiler dışmda çıkarılacak Hazine bonoları ( ) lirayı geçemez. Hazinede bulunan Millî esham ve tahviller karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek krediler veya bunların satış bedelleri ile uzun süreli Devlet tahvilleri satınalmaya veya bu karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan ortaklıklardaki katılma paylarını ödemeye ve Bakanlar Kurulu karariyle bu türlü ortaklıklara ilişkin katılma senetlerini satın almaya Maliye Bakanı yetkilidir. BEŞİNCİ MADDE Dairelerin 30. VI tarihli ve 3656 sayüı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri ile aynı Kanunun geçici 4 ncü maddesinde sözü geçen aylıklı memurları, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, ertesi yıl bütçesiyle ne sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. ALTINCI MADDE 26. V tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu maddesi gereğince : A) Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C) cetveli; B) Kanunla bağlanmış vatani hizmet aylıklarını gösteren (Ç) cetveli; C) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cetveli; Ç) Maliye Bakanlığı Bütçesinin 460 ncı ihtiyat ödeneği bölümünden aktarma yapılabilecek bölümleri gösteren (F) cetveli; Bu kanuna bağlıdır.

2 Üo İ. III YEDİNCİ MADDE Devlet, gelirlerinin, özel hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1950 Bütçe yılında da devam olunur. SEKİZİNCİ MADDE Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yönetilecek okul pansiyonları hakkındaki 6 VII tarihli ve 1838 sayılı Kanunun bâzı maddelerini değiştiren 11. VI tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince öğrencilerden alınacak ücretler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. DOKUZUNCU MADDE 1950 yılı ders dönemi içinde ücret ve giderleri Devletçe verilmek üzere pansiyonu bulunan lise ve ortaokullarda parasız yatılı okutturulacak öğrencilerin sayısı olacaktır. Parasız yatılı öğrenciler 915 sayılı Kanun hükümleri dairesinde yapılacak imtihanlarla aşağıdaki nispet dâhilinde seçilerek alınır : A) Üçte bir, müsabaka imtihanlarında en yüksek başarı gösteren öğrenciler; B) Üçte bir, lisesi olmıyan illerde oturan ortaokul mezunu öğrenciler; (Seçimde her ile isabet edecek şekilde hareket olunacaktır.) C) Üçte bir, türlü şartları ve ihtiyaçları gozönünde bulunrularak Millî Eğitim Bakanlığınca tesbit edilecek illerde çalışmakta olan ve Genel Bütçeden aylık alan Devlet memurlarının çocukları. ONUNCU MADDE 11 VI tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması gereken kadrolar, bağlı (N) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ON BİRİNCİ MADDE 17. IV tarihli ve sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 7 nci maddesi gereğince kullanılacakların kadroları ile ek görev tazminatları ve sağlık memurları kadroları, bağlı (K) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ON İKİNCİ MADDE 30. VI tarihli ve 3656 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1950 Bütçe yılında kullanılamaz. ON ÜÇÜNCÜ MADDE 7. VI tarihli ve 3634 sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 36 nci maddesi gereğince Millî Müdafaa mükellefiyeti yolu ile alınacak hayvanların 1950 Bütçe yılı alım değerleri bağlı (O) işaretli cetvelde ve 38 nci maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların alım değerleri de bağlı (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ON DÖRDÜNCÜ MADDE Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ON BEŞİNCİ MADDE Bütçelerde gecen yıl borçları bölümlerindeki ödenek ler üstünde çıkacak borçlar, ilgili oldukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir Bütçe yıllarına ilişkin olup, Muhasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1950 Bütçesinin gider bölümleri artıklarından eski yıllar borçları bölümlerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. ON ALTINCI MADDE 2-VI tarihli ve 1513 sayılı Kanunla ilgili borçlardan ödenmesi gerekecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen tahvillerin karşılıkları 1950 Bütçe yılında para ile ödenir. ON YEDİNCİ MADDE 3. IV.1340 tarihli ve 459 sayılı (1324 Temmuzun-

3 No. 556İ 81â 1. Üİ. 195Ö dan itibaren 1339 senesi gayesine kadar bilcümle matbuat ve düyunu Hazinenin sureti mahsubuna dair Kanun) ile ilgili borçlar için verilecek tahvillerin, alacaklılarına verilmesinden önce zaman aşımına uğramış kuponlarının karşılıkları ile bunlardan 100 liraya kadar olan borçların tamamı ve bundan üstün olanların 100 liradan aşağı parçları 1950 Bütçe yılında para ile ödenir. ON SEKİZİNCİ MADDE Katma bütçeli idarelerle, Genel Bütçe dışındaki daire ve müesseselerin üniversiteler, her dereceden okullar ve yabancı memleketlerde kendi hesaplarma okutacakları öğrenciler için bütçelerine konulmuş olan ödeneklerden gerekli miktarları, bağlı (B) işaretli cetvelde gelir ve bu öğrencilerin burs ve giderlerine harcanmak üzere, bağlı (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak bölüm ve maddelere ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. ON DOKUZUNCU MADDE Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünce meslek okullarında okutturulacak öğrenci sayısına göre öğrenim, yiyecek ve giyecek giderleriyle, ders ücretleri karşılığı olarak, bağlı (A) işaretli cetvelin mezkûr Genel Müdürlük Bütçesinin 476 ncı bölümünün 1 nci maddesine konulmuş olan ödenekten gerekli miktarları aynı cetvelin ilgili tertiplerine aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. YİRMİNCİ MADDE 26. V tarihli ve 1980 sayılı Muvazene Vergisi Kanununun 10 ncu maddesinde yazılı süre, 1 Mart 1950 tarihinden 28 Şubat 1951 tarihine kadar uzatılmıştır. YİRMİ BİRİNCİ MADDE 1950 Bütçe yılı içinde Millî Savunma Bakanlığı ihtiyacı için yabancı memleketlerden getirilecek, İthalât Umumi Tarifesinin 695. numarasına dâhil akar yakıtlar Gümrük Resmi ve zamları ile Hazineye, katma bütçeli dairelere, özel idare ve belediyelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zamlardan ve ardiye ücretinden bağışıktır. YİRMİ İKİNCİ MADDE Bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmının 724 ncü (Doğu Anadolu ve Edirne İli kalkınma giderleri) bölümüne konulan ödenekten Bakanlar Kurulunca belirtilecek miktarı Karayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde gelir ve (A) işaretli cetvelde aynı ad altında açılacak özel bir bölüme ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE Bu kanun hükümleri 1 Mart 1950 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE Bu kanunu Maliye Bakam yürütür. 26 Şubat 1950

4 No III A CETVELİ Daireler Lira Büyük Millet Meclisi Cumhurbaşkanlığı Sayıştay Başkanlığı Başbakanlık » İktisadi îş Teşkilâtı Danıştay Başkanlığı Basın - Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü İstatistik Genel Müdürlüğü Devlet Meteoroloji îşleri Genel Müdürlüğü Diyanet İşleri Başkanlığı Adalet Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Millî Savunma Bakanlığı (Kara kuvvetleri) »»» (Hava» ) »»» (Deniz» ) »»» (Askerî Fab.G. Mü.) »»» (Harta G. Mü.) İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Jandarma Genel Komutanlığı Dışişleri Bakanlığı Maliye Bakanlığı Devlet borçları Millî Eğitim Bakanlığı Bayındırlık Bakanlığı Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tarım Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığı Çalışma Bakanlığı İşletmeler Bakanlığı

5 No III GİDER BÜTÇELERİ /. Büyük Millet Meclisi B. M. Ödeneğin çeşidi Lira I B. M. Ödeneğin çeşidi Lira 1 2 Millî Saraylar hizmetlileri Birinci hısım - ödenek ve ücreti benzeri özlük haklar Bölüm toplamı Ödenekler 1 Başkan ödeneği Üye ödeneği Geçici hizmetliler ücreti 3 Başkanlık DİA^am tazminatı Meclis geçici hizmetlileri ücreti Bölüm toplamı Millî Saraylar geçici hizmet- : lileri ücreti Geçici tazminat ve denetçi _,..,.., n n n * Bolum toplamı r ücreti 1 Geçici tazminat Denetçi ücreti II - Başka haklar Bölüm toplamı Q5 Geçici tazminat «+,,,, ve 4598 sayılı kanunlar 103 Üyelerin yollukları «.,,, J gereğince yapılacak zamlar ^..., ve yardımlar Birinci kısım toplamı ,,, v T I 1 Meclis memurları çocuk zammı Millî Saraylar memurları ço-.. euk zammı ikinci kısım - Personel o i- o ur T T I - ' J 6 Meclis memurları doğum derlen, n C,, A yardımı ,,.. 4 Millî Saraylar memurları do- I - Aylıklar ve ücretler «-. _, _ rtrt gum yardımı Aylıklar 5 Meclis memurları ölüm yar- 1 Meclis memurları aylığı dimi Millî Saraylar memurları ay- 6 Millî Saraylar memurları lığı Ölüm yardımı Meclis memurları açık aylığı 1-4 Millî Saraylar açık aylığı 1 Bölüm toplamı Bölüm toplamı nn _.,, sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödene- 202 Ücretler cek yabancı dil para mü- 1 Meclis hizmetlileri ücreti j kâfatı 1

6 No III B. M. Ödeneğin çeşidi Lira I B. M. Ödeneğin çeşidi Lira I sayılı Kanunun 3 ncü 3 öteberi giderleri maddesine göre memurlara 4 Aydınlatma verilecek ikramiye karşılığı j 5 Isıtma sayıu Kanunun 14 ncü 6 Şehir suyu giderleri 8 000,, ;. m. / T V -, 7 Hizmetlilerin yiyecek igıdermaddesinin (D) ye (J) fifc- M m raları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı- _..,.., J.,..-- -,-' Bolum toplamı gına yapılacak ödemeler karşılığı «m m -ı A» o nnn Basılı kâğıt ve defterler Temsil odenegı Fazla çalışma hakkı P" T ' T * Ü C r e t V e g İ d e r l e r i -.JUL S d,/ıidi işdllbuld! UdıKKI _.,,.,.. «s/.«_, _T,., 1 Meclis posta, telgraf ücreti P. T. T. 'memurlarına verilen M., [a, _-.._., _. _, 2 Milli Saraylar posta, telgraf cek fazla çalışma hakkı ,. -_ u c r e t l o n ı +ı A A 2 Çalışma saatleri dışında ve, 3 ^ ^ t d e f t m ^ 2 5 ^ gecelen çalışanlara özel ka-, nr-n-.a T _. ı -T w..., 4 Milli Saraylar telefon ıgıdernunu gereğince verilecek yev-,... 0 f t n miyeler ~~~7 Bölüm toplamı Bolum toplamı =========..-,,,. 306 Giyecekler sayıh Kanun gereğince -., T,...,,.,.,,.. 1 Meclis hizmetlileri gıyecekkolluk memurlarına verile-. m- «cek er tayın bedeli ı o»«..* a ^ ı,- _.vı ' j 2 Milli Saraylar hizmetlileri +1.. i giyecekleri ikinci kısım toplamı 1 ' Bölüm toplamı Üçüncü kısım - Yönetim gi- 307 Yolluklar dgrft 1 Meclis memurlarının sürekli görev yolluğu Büro giderleri 2 M e c l f c m r a m r l a r m m l g e ç i c i 1 K l r t a s i ^ g ö r e v y o l h l ğ u Döşeme ve 'demirbaş j 3 M m î S a r a y I a r memurlarının 3 Öteberi giderleri ve düşünüg e ç i d g$ T m y o l h l ğ u lemiyen giderler Aydınlatma ve havalandır- B ö l ü m t o p l a j m? ma j,. 5 Isıtma l 6 Şehir suyu giderleri i S a y Ü 1 K a n u n «a***"» i ödenecek tedavi giderleri ve Bölüm toplamı I yollukları, I 1 Meclis memurları Millî Saraylar memurları Millî Saraylar giderleri 1 Kırtasiye Bölüm toplamı Döşeme ve demirbaş I ı

7 No III B. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M. ödeneğin çeşidi Lira 309 Taşıtlar giderleri 451 Kitaplık giderleri 1 Başkan otomobilleri işletme 1 Gazete ve mecmua abone begiderleri deueri ile cilt karşılığı ve 2 Başkan otomobilleri onarma başka giderler giderleri Satın alınacak kitap bedeli Başkanvekilleri otomobili iş- letme giderleri Bölüm toplamı Başkanvekilleri otomobili o- = r ^, x ^ Q ^ ı o r 453 Milletlerarası kurum ve der- 5 Başka taşıt giderleri S nekler giderleri _..,... - n n n 1 Parlâmentolararası Birliğine Bolum toplamı x. t ^nn katılma payı YV....,, 0«r «2 Parlâmentolararası Birliği Uçuncu kısım toplamı ,,,.,,, toplantısına katılacakların yollukları Avrupa Parlâmentolar Birli- Dördüncü kısım - Daire hiz- ğine katılacakların yollukları metleri 4 Avrupa Birliği îstişari Meclis toplantılarına katılacakların 401 Basımevi işletme giderleri yollukları , n n _,..,,. 5 Yabancı memleketlere göndeö 402 Bahçe giderleri.,...,,.,»-,.;,...,,., rıleceklerm yollukları Meclis bahçesi giderleri n-r.ı- XT ^,.-. «,r.,,a «,,.. -. o Parlâmentolararası Birlisi 2 Milli Saraylar bahçesi gider- m.., ~.,..,. s o T u r k G r n p ı l giderleri lerı _ A A A Bölüm toplamı Bolum toplamı Başkanlık tören ve ağırlama o r t a S İ giderleri Koruyucu asker müfrezesi X M e c l i s 2 Millî Saraylar giderleri B ö l ü m t l a m ı 9? Aylıklar , 2 Geçici tazminat Dördüncü kısım toplamı " Taymat Aydınlatma ve ısıtma Giyecekler B e i n d k m m. B U r 6 Teçhizat Erlerin nakliye ücreti ' j G e 5 e a y 11 borçları Ecza ve sıhhi gereçler gi- 502 Eski yıllar borçları yıllan borçları 500 d e r l e r i 9 Yapı ve onarma yılları borçları Kırtasiye " Öteberi giderleri Bölüm toplamı "ToOO Bölüm toplamı Besinci kısım toplamı s = = = = =

8 Mo. 8M ğlf Î.ÎIİ B. M. ödeneğin çeşidi Lira? B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Yedinci kısım - Yardımlar KISIMLAR TOPLAMI I - Yapı ve imar işleri n. - Birinci kısım toplamı Onarma 1 Meclis İkinci kısım toplamı Millî Saraylar , t Uçuncu kısım toplamı Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı Beşinci kısım toplamı Satın alınacak Başkan otomobili bedeli Yedinci kısım toplamı Yedinci kısım toplamı GENEL TOPLAM Cumhurbaşkanlığı Birinci kısım - Ödenek ve II - Başka haklar benzeri özlük haklar 205 Geçici tazminat Cumhurbaşkanlığı ödenek ve 4598 sayılı kanunve tazminatı! a r gereğince yapılacak zam- 1 Asıl ödenek l a r v e yardımlar 2 Olağanüstü ödenek ç ocu fe z a m m ı Tazminat Doğum yardımı Ölüm yardımı Bölüm toplamı Birinci kısım toplamı ~ Bölüm toplamı : sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fık- Ikinci kısım - Personel gir a l a r ı gereğince Türkiye derleri Cumhuriyeti Emekli Bandığına yapılacak ödemeler I - Aylık ve ücretler karşılığı ,,/ "f Temsil ödeneği Memurlar aylığı Açık aylığı Yaverlik ve başdoktor ödeneği Bölüm toplamı ==: İkinci kısım toplamı Hizmetliler ücreti

9 No âiâ İ. İIİ B. M.- Ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Dördüncü kısım - Daire hiz- metleri 402 Su, bahçe giderleriyle işçi Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 301 Genel giderler ticreti Kırtasiye Döşeme ve demirbaş Dördüncü kısım toplamı Öteberi giderleri Aydınlatma Isıtma Yedinci kısım - Yardımlar 6 Binek hayvanları masrafı i Yapı ve onarma Memur ve hizmetliler yiyecek ===== giderleri Yedinci kısım toplamı Bölüm toplamı " KISIMLAR TOPLAMI 304 Haberleşme Birinci kısım toplamı Giyecek giderleri İkinci kısım toplamı Yolluklar Üçüncü kısım toplamı Taşıt giderleri (İşletme, ta- Dördüncü kısmı toplamı mir, satınalma) Yedinci kısım toplamı Üçüncü kısım toplamı GENEL TOPLAM Sayıştay Başkanlığı İkinci kısım - Personel gi- 3 ölüm yardımı derleri Bölüm toplamı I - Aylıklar ve ücretler - = 201 Aylıklar sayılı Kanunun 5 nci 1 Memurlar aylığı maddesi gereğince ödenecek 2 Açık aylığı 1 yabancı dil para mükâfatı 1 Bölüm toplamı sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin (D) ve (J) fıkraları gereğince Türkiye 202 Hizmetliler ücreti Cumhuriyeti Emekli San- 205 Geçici tazminat dığına yapılacak ödemeler karşılığı ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak 210 Temsil ödeneği zamlar, ve yardımlar 1 Çocuk zammı İkinci kısım toplamı Doğum yardımı =====

10 fto. 55Gİ Öİ 1. îîî. İ95Ö B. M. Ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Dördüncü kısım - Daire hiz- metleri Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 301 Büro giderleri 451 Yayın giderleri 1 Kırtasiye Satın alma «re abone karşı- 2 Döşeme ve demirbaş lığı öteberi ve düşünülemiyen 2 Kararlar Dergisi kâğıt, basgiderler ki ve yayın giderleri ve ka- 4 Aydınlatma rarları sıralama ve toplamı 5 Isıtma ücreti Bölüm toplamı Bölüm toplamı Kurs giderleri Basılı kâğıt ve defterler _. Dördüncü kısım toplamı Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 1 Posta ve telgraf ücreti Beşinci kısım - Borçlar 2 Telefon giderleri Geçen yıl borçları 1 Bölüm toplamı Eski yıllar borçları 1 Besinci kısmı toplamı Giyecekler 7 500,.,. 307 Yolluklar 1 Sürekli görev yolluğu Yedinci kısım - Yatırımlar 2 Geçici görev yolluğu T. Y a p ı v e i m a r i ş j e r i Bölüm toplamı Onarma Yedinci kısım toplamı sayılı Kanun gereğin- ce ödenecek tedavi giderleri ve yollukları KISIMLAR TOPLAMI İkinci kısam toplamı Başkanlık otomobil giderleri +,....,.. ^M o n A ö Uçuncu kısım toplamı İşletme giderleri Onarma giderleri 500 Dördüncü kısım toplamı Beşinci kısım toplamı 2 Bölüm toplamı Yedinci kısım toplamı Üçüncü kısım toplamı GENEL TOPLAM

11 »o. mı m ı îti.im 4. Başbakanlık B. M. ödeneğin çeşidi Lira. B. M. ödenğin çeşidi Lira v ' v 'i " * z sayılı Kanunun 5 nci Birinci kısım - ödenek ve ben- maddeleri gereğince ödenezeri özlük haklar cek yabancı dil para m$kâ- *T-.- - fatı ödenekler n n o KAOn. Q - T>,,.., sayılı Kanunun 3 ncu 1 Başbakan odeneaı 9 272,,..., 0 TY i * -D ı ı -A - m *,n maddesine göre memurlara 2 Devlet Bakanları odenegı ,,.,., ö verilecek ikramiye karşılığı 400 & Bölüm toplamı =; sayılı Kanunun 14 ncü Birinci kısıra toplamı maddesinin (D) ve (J) fık- ====== raları gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler îkinci kısım - Personel gider- karşılığı l e r i 210 Temsil ödeneği I. - Ayıklar ve ücretler îkinci kısım toplamı ' Aylıklar 1 Memurlar aylığı ,., Açık aylığı 1 Üçüncü kısım - Yönetim giderleri Bölüm toplamı i Merkez büro giderleri : 1 Kırtasiye OAO TT- in J.«.n«rtrtrt 2 Döşeme ve demirbaş Hizmetliler ücreti »,...,,. 3 Öteberi giderleri Geçici hizmetliler ücreti Aydınlatma 400 on,» xr v.,. ±1. 5 Isıtma Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücret- _ leri Bolum toplamı { II - Başka haklar 303 Basılı kâğıt ve defterler P o s t a 205 Geçici tazminat ' tel^" af v e t e l e f o n üc " ret ve giderleri ve 4598 sayılı Kanunlar 1 P o s t a v e t e l g r a f ücretleri gereğince yapılacak zamlar 2 Telefon giderleri ve yardımlar 1 Çocuk zammı Bölüm toplamı Doğum yardımı Ölüm yardımı m 306 Giyecekler Bölüm toplamı Yolluklar L,...i.'. ========= 1 Sürekli görev yolluğu 500

12 No III B. M. ödenğin çeşidi Lira. B. M. ödeneğin çeşidi Lira 2 Geçici görev yolluğu Arşivler genel giderleri Yabancı uzman ve hizmetli-..-,,_...., sayılı Kanun ve tuzugu ler tercümanlarının yolluk..., ,. m nnn gereğince verilecek Inonu ve giderleri 10 00ü * -,, ı - n K n n n n Armağanları karşılığı Bölüm toplamı ,..,.,,., 0 A f t A. Dördüncü kısım toplamı sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları Taşıtlar giderleri G e Beşinci kısım - Borçlar 5 e n ^ borçları 1 1 Başbakanlık otomobilleri iş- 502 Eski yıllar borçları letme giderleri y^arı fe orç ı arl 1 2 Başbakanlık otomobilleri ta yılları borçları 1 mir giderleri Devlet Bakanları otomobil- Bölüm toplamı 2 leri işletme giderleri Devlet Bakanları otomobil- Beşinci kısım toplamı 3 leri onarma giderleri Yabancı misafir otomobilleri işletme giderleri 1 Yedinci kısım - Yatırımlar 6 Yabancı misafir otomobilleri onarma giderleri Basımevi demirbaş malzeme 7 Basımevi kamyoneti ve mo- giderleri torsikletler işletme giderleri j Mevcut demirbaş malzeme- 8 Basımevi kamyoneti ve mo- nj n onarılması ve yenilenmesi tosikletler onarma giderleri Mevcutlara ilâveten alınacak demirbaş malzeme karşılığı Bölüm toplamı s= Bölüm toplamı Üçüncü kısım toplamı = = = = : ==: Yedinci kısım toplamı Dördüncü kısım - Daire hizmetleri KISIMLAR TOPLAMI 401 Basımevi giderleri P l a m ı B î r î n c i fasm t o 1 işçi gündelikleri İkinci kısım toplamı Mamul ve iptidai maddeler Ü 3 Diğer işletme ve yönetim gi- ^ ü n c ü k ı s ı m t o P l a m ı derleri Dördüncü kısım toplamı Bölüm toplamı Beşinci kısım toplamı 3 = Yedinci 'kısım toplamı Konuk ağırlama giderleri , TT,T ^-r>t»^ «ZZ «GENEL TOPLAM örtülü ödenek = = = = =

13 No IIÎ Milletlerarası iktisadi işbirliği Teşkilâtı B. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira sayılı Kanunun 3 ncü îkinci kısım - Personel gi- maddesine göre memurlara derleri verilecek ikramiye karşılığı ,,... _ sayılı Kanunun 14 ncü I - Aylıklar ve ücretler....._.,_.. maddesinin (D) ve (J) fık- 201 Aylıklar raları gereğince Türkiye 1 Merkez memurları aylığı Cumhuriyeti Emekli San- 2 Yabancı memleketlerdeki dığına yapılacak ödemeler memurlar aylığı karşılığı Bölüm toplamı îkinci kısım toplamı Hizmetliler ücreti j 1 Merkez hizmetlileri ücreti ü g ü n c ü fcmw. Y ö n e U m gi_ 2 Yabancı memleketlerdeki derleri hizmetliler ücreti Merkez büro giderleri Bölüm toplamı ı Kırtasiye 3 000,.. 2 Döşeme ve demirbaş öteberi II - Başka haklar 4 Aydınlatma Geçici tazminat ve 4598 sayılı kanun- Bölüm toplam? lar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar..,,, ^..,., r,,. 302 Yabancı memleketlerdeki 1 Merkez memurları çocuk,«.«**».... M. teskılatm büro giderleri zammı ' '.. ^ 2 Yabancı memleketlerdeki rt _..,., 0 CAr.., _ nrt 2 Doseme ve demirbaş 6 öou memurların çocuk zammı 500 _ - _. A A A 0 _ T.,, w 3 öteberi Merkez memurları doğum. _. : c A n A, n n n 4 Aydınlatan 000 y a r d i m l Isıtma Yabancı memleketlerdeki memurların doğum yardımı 200 B l ü m ^ " ^ m 5 Merkez memurları ölüm yardımı Yabancı memleketlerdeki 303 Basılı kâğıt ve defterler memurların ölüm yardımı 500 n n. _.,.». «^* 304 Posta, telgraf ve telefon.... TT^I ücret ve giderleri Bolum toplamı , r..,, Merkez posta, telgraf ucretleri r sayılı Kanunun 5 nci 2 Yabancı memleketlerdeki maddesi gereğince ödenecek teşkilâtın posta, telgraf ücyabancı dil para mükâfatı 1 I ret ve giderleri

14 No, İ. III B. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira 3 Merkez telefon giderleri ,.,. -., Dördüncü kısım - Daire hiz- 4 Yabancı memleketlerdeki teş-,,.,.,~ ı,. -i! -.r, AAA metleri kılatın telefon giderleri ,.., TTZ^ 403 Ziyafet giderleri Bölüm toplamı J s ===== 451 Yayın giderleri 1 Satmalma ve abone karşılığı 1 '-V ı -, 2 Başka her çeşit giderler Merkez 1 2 Yabancı memleketler _..,.., _ _ Bolum toplamı Bölüm toplamı _ n n n Dördüncü kısım toplamı Giyecekler Yolluklar KISIMLAR TOPLAMI 1 Sürekli görev yolluğu Geçici görev yolluğu îkinci kısım toplamı Bölüm toplamı ^LöTÖoO Ü ç ü n c ü k ı s ı m t o P l a m ı " ' - Dördüncü kısım toplamı Üçüncü kısım toplamı ====== TOPLAM Danıştay Başkanlığı İkinci kısım - Personel gider- I 3 Ölüm yardımı Uri. I - Aylıklar ve ücretler Bölüm toplamı ~-=^ 201 Aylıklar ^ sayılı Kanunun 5 nci Memurlar aylığı maddesi gereğince ödenecek 2 Açık aylığı 1 yabancı dil para mükafatı 1,., sayılı Kanunun 3 ncü Bolum toplamı ,...., J_ maddesme göre memurlara r verilecek ikramiye karşılığı Hizmetliler ücreti «nn KAOA I V A A sayılı Kanunun 14 ncu maddesinin (D) ve (J) fikil - Başka haklar raları gereğince Türkiye 205 Geçici tazminat Cumhuriyeti EmeMi Bandıgına yapılacak ödemeler ve 4598 sayılı Kanunlar karşılığı gereğince yapılacak zamlar 210 Temsil ödeneği ve yardımlar,.- 1 Çocuk zammı îkinci kısım toplamı Doğum yardımı : _

15 No. 556İ III B. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M.. ödeneğin çeşidi Lira Dördüncü kısım - Daire hiz- metleri Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 301 Merkez büro giderleri 451 Yaym giderleri 1 Kırtasiye ı Satınalma ve abone karşılığı i Döşeme ve demirbaş Başka her çeşit giderler öteberi giderleri J 4 Aydınlatma Bölüm toplamı Bölüm toplamı Dördüncü kısım toplamı Basılı kâğıt ve defterler Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri Beşinci kısım - Borçlar 1 Posta ve telgraf ücretleri Telefon giderleri G e ç e n y l l b o r cı a r ı t Bölüm toplamı Eski yıllar borçları = yılları borçları Giyecekler ,» Yolluklar Bölüm toplamı 2 1 Sürekli görev yolluğu 500 ====== 2 Geçici görev yolluğu 750 Beşinci kısım toplamı 3 Bölüm toplamı sayılı Kanun gereğince KISIMLAR TOPLAMI ödenecek tedavi giderleri ve yollukları ,...,,.. ikinci kısım toplamı Başkanlık otomobili giderleri 1 İşletme Üçüncü kısım toplamı n a r m a 1 0 Q 0 Dördüncü kısım toplamı Bölüm toplamı Beşinci kısım toplamı 3 Üçüncü kısım toplamı TOPLAM

16 No, III Basın - Yayın ve Turizm G. M. B. M. ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira lerdeki teşkilât memurları İkinci kısım - Personel gider- doğran yardımı leri 5 Merkez memurları (ölüm yardımı I. Aylıklar ve ücretler &«* ve yabancı memleketlerdeki teşkilât memurları 201 Aylıklar ölüm yardımı Merkez memurları aylığı îller ve yabancı memleket- Bölüm toplamı lerdeki teşkilât - memurları ===== 0, r.,, sayılı Kanunun 5 nci 3 Merkez memurları açık ay-... r, - c n -. nn maddesi gereğince ödenecek ligi P?..»i-** 1.tu v o, ^ -ı T x yabancı dil para mükafatı 1 J r 4 iller ve yabancı memleketlerdeki teşkilât memurları sayılı Kanunun 3 nen açık aylığı 1 maddesine göre memurlara verilecek ikramiye karşılığı 600 Bölüm toplamı ;^^^^^^ sayılı Kanunun 14 ncu maddesinin (D) ve (J) fık- 202 Hizmetliler ücreti raları gereğince Türkiye 1 Merkez hizmetlileri ücreti Cumhuriyeti Emekli Sandı- 2 îller ve yabancı memleket- gına yapılacak ödemeler karlerdeki teşkilât hizmetlileri şılığı : ücreti " ~ ' îkinci kısım toplamı Bölüm toplamı ======== 204 Yabancı uzman ve hizmetli- +v....,..,.»,...,.. Uçuncu kısım - Yönetim ailene tercümanlarının ücret-,,, ı -«A*v* derlen lerı TT T> T n. d 301 Merkez büro giderleri II - Başka haklar - _ - rt M n 1 Kırtasiye Geçici tazminat Döşeme ve demirbaş g i d e r l e r i ve 4598 sayılı kanun- * **»* \. w.., 4 Aydınlatma lar gereğince yapılacak zam-. J. ı n n n f t... 5 Isıtma lar ve yardımlar 1 Merkez memurları çocuk zam- _,. -, - A A A Bolüm toplamı mı ' 2 îller ve yabancı memleketlerdeki teşkilât memurları 302 îller büro giderleri çocuk zammı Kırtasiye Merkez memurları doğum 2 Döşeme ve demirbaş yardımı Öteberi giderleri îller ve yabancı memleket- 4 Aydınlatma

17 No III.1950 B. M. Ödeneğin çeşidi Lira B. M. Ödeneğin çeşidi Lira 5 Isıtma s İller taşıtları onarma gider- leri Bölüm toplamı ' Bölüm toplamı Basıh kâğıt ve defterler Basın Ataşelikleri ve haber- 304 Posta, telgraf ve telefon 1er bürosu giderleri ücret ve giderleri. 1 Kırtasiye Merkez posta ve telgraf üc- Öteberi giderleri retleri Döşeme ve demirbaş İller posta ve telgraf ücret- 4 Aydınlatma l er j Isıtma Merkez telefon giderleri Posta, telgraf ve telefon gi- 4 İller telefon giderleri derleri Kira karşılığı Bölüm toplamı Sürekli görev yolluğu : 9 Geçici görev yolluğu Propaganda giderleri Kira karşılığı Bölüm toplamı Giyecekler = -s 307 Yolluklar Üçüncü kısım toplamı / 1 Sürekli görev yolluğu Geçici görev yolluğu Yabancı uzman ve hizmet- Dördüncü lasını- Daire hizlilerle tercümanlarının yol- metleri luk ve başka giderleri ~~ 403 Temsil giderleri Bölüm toplamı Radyo istasyonları ile stüdyoları yönetim ve işletme sayılı Kanun gereğince giderleri ödenecek tedavi giderleri ve 1 Müzik yayınları yollukları 2 Söz yayınları Merkez ^ Elektrik ve muharrik kuvvet 2 İller 500 giderleri İşletme ve başka her çeşit Bölüm toplamı giderler Bölüm toplamı Taşıt giderleri 1 Merkez taşıtları işletme gi- 451 Yayın, turizm ve propaganderleri da giderleri 2 Merkez taşıtları onarma gi- 1 Satmalma ve abone karşılığı derleri Başka her çeşit yayın gider- 3 İller taşıtları işletme gider- leri l e r i Foto - film servisi giderleri

18 No III B. M. Ödeneğin çeşidi Lira B. M. ödeneğin çeşidi Lira 4 Propaganda giderleri Badyo dinleme ve bültenleş- Yedinci kısım - Yatırımlar 'tirme giderleri I - Yapı ve imar işleri Bölüm toplamı ; Yeniden radyo istasyonları kurulması ve eldeki istasyo sayılı Kanuna göre Staj n u n ; 8 S a s l l genişletme ve düiçin yabancı memleketlere zenleme her türlü giderleri göndrilecekfcrin yollukları x B i n a y a p ı m ı g i d e r l e r i ile başka her Çeşit giderleri 1 2 Mevcut makina ve araçların 453 MUletlerarası kurum ve der- onarılması ve yenilenmesi nekler giderleri ^ Mevcutlara ilâveten alınacak 1 Katılma payı karşılığı 1 makinalar ve teçhizat karşılığı Kongre ve konferanslara iş- ' tırak edeceklerin yolluk ve toplamı B ö l ü m giderleri ,. Yedinci kısım toplamı Bölüm toplamı =========== Dördüncü kısım toplamı "- KISIMLAR TOPLAMI Beşinci kısım - Borçlar İkinci kısım toplamı Geçen yıl borçları 1.. Uçüncu kısım toplamı Eski yıllar borçları villan borçları 1 Dördüncü kısım toplamı »» 1 «.',., o Beşinci kısım toplamı 3 Bölüm toplam 2 Yedinci kısım toplamı Beşinci kısım toplamı 3 GENEL TOPLAM istatistik G. M. 3 İller memurları açık aylığı İkinci- kısım - Personel gider- &«Bölüm toplamı I - Avbklar ve ücretler 201 Aylıklar 1 Merkez omurları aylığı Hizmetller ücreti S ö e S i c i hkmetlüer ücreti Merkez memurları açık ay- 204 Yabancı uzman vehizmetlilığı 1 lerle tercümanlarının ücreti?80 000

19 No III B. M. Ödeneğin çeşidi Lira I B. M. ödeneğin çeşidi Lira 2 Telefon giderleri II - Başka haklar Geçici tazminat Bölüm toplamı ve 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar 305 Kira karşılığı 1 ve yardımlar 1 Çocuk zammı Giyecekler Doğum yardımı 800 > 397 Yolluklar 3 ölüm yardımı j Sü re kli görev yolluğu 100 " 2 Geçici görev yolluğu Bölüm toplamı Yabanca memleketler yollu- j ğu sayılı Kanunun 5 nci Yabancı uzman ve nizmetlimaddesi gereğince ödenecek l e r l e tercümanlarının yolluk yabancı dil para mükafatı 1 v e fea ka «**"*"* sayılı Kanunun 3 ncü Bölüm toplamı maddesine göre memurlara = = verilecek ikramiye karşılığı sayılı Kanun gereğince sayıh Kanunun 14 ncü ödenecek tedavi giderleri ve maddesinin (D) ve (J) fık- yollukları raları gereğince Türkiye., _ Cumhuriyeti Emeldi Sandı- Üçüncü kısım toplamı gına yapılacak ödemeler kar-.,. şılığı İkinci kısım toplamı _, «Dördüncü kısım - Daire hizmetleri B Üçüncü kısım - Yönetim gi- ^n t t v e d e r l e r i «** ^ d er ı er i I Nüfus sayımı giderleri v ;? tarım sayımı giderleri Merkez büro giderleri ' 3 A i l e ***** a n k e t i ^ i d e r l e r i Kırtasiye Döşeme ve demirbaş 650 Bolüm toplamı öteberi giderleri Aydınlatma Yayın giderleri 5 I s ı t m a Satmalma ve abone karşılığı Bölüm toplamı Başka her çeşit giderler Bölüm toplamı Basılı kâğıt ve defterler " 304 Posta, telgraf ve telefon üc- 453 Milletlerarası kurum ve derret ve giderleri nekler giderleri 1 Posta ve telgraf ücretleri Katılma payı karşılığı 1

20 No III B. M. ödeneğin çeşidi. Lira B. M. ödeneğin çeşidi Lira 2 Kongre ve konferanslara i ş tirak edeceklerin yolluk ve i Yedinci kısım - Yatırımlar d e r l e r i Makina ve aksamı 1 Mevcut makinalarm ona- Bölüm toplamı rılması ve yenilenmesi Mevcutlara ilâveten alma- c a k m a k i n a l a r 459 Makina fişi satınalma gi- * derleri ,., T7Z. Bolüm toplamı Dördüncü kısım toplamı ; ; Yedinci kısım toplamı Beşinci kısım - Borçlar KISIMLAR TOPLAMI 501 Geçen yıl borçlan 1 İkinci kısım toplamı Eski yıllar borçları Üçüncü kısım toplamı yılları borçları 1 Dördüncü kısım toplamı » '» 1 Beşinci kısım toplamı 3 Bölüm toplamı 2 Yedinci kısım toplamı Beşinci kısım toplamı 3 GENEL TOPLAM />. Meteoroloji işleri G. M. ikinci kısım - Personel gider- 2 iller hizmetlileri ücreti leri Bölüm toplamı I - Aylıklar ve ücretler 201 Aylıklar 203 Geçici hizmetliler ücreti 1 Merkez memurları aylığı Merkez geçici hizmetlileri 2 İller memurları aylığı ücreti Merkez memurları açık ay- 2 İller geçici hizmetlileri üclığı 1 reti İller memurları açık aylığı 1 Bölüm toplamı Bölüm toplamı ' r ' - ' ^ n 202 Hizmetliler ücreti - B k a a? h a k l a r 1 Merkez hizmetlileri ücreti Geçici tazminat

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında

yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 72 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 31.XII.1946 - Sayt : 6486) No. _ ' Kabul tarihi 4987 16. XII. 1946 BÎRİNİ"! MADDE 1946

Detaylı

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490)

101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun. (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) 101.946 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına dair kanun (Resmî Gazete ile ilânı : 26. XII. 19d6 - Sayı : 6490) No. Kabul tarihi 4976 23. XII. 1946 BİRİNCİ MADDE 1946 yılı

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020)

a? esıiıî Gazete ile ilânı : 1. VI. 194,) - Soy t : 6020) 9 yılı 7 aylık Bütçe Kanunu a? esıiıî Gazete ile ilânı :. VI. 9,) - Soy t : 600) No. 7 Kabul tarihi 9. V. 9 BİRİNCİ MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 9 yılı 7 aylık giderleri için bağlı (A) işaretli

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun

- 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun - 746 Çalışma Bakanlığı kuruluş ve görevleri hakkında kanun (Resmî Gazele ile Ham ; 27. VI. 194.5 - Sayı : 6042) üfo. Kabul tarihi 4763 22. VI. 1945 BİRİNCİ MADDE Çalışma Bakanlığı, iş hayatiyle ilgili

Detaylı

276 1947 yılı Bütçe Kanunu

276 1947 yılı Bütçe Kanunu 276 947 yılı Bütçe Kanunu No. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. /. 947 - Sayı : 6495) Kabul tarihi 4097 30. Xn. 946 )İKİNCİ MA)I>E Devlet bütçesine giren daireleıiıı 947 yılı giderleri için bağb (A) işaretli

Detaylı

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

407 1955 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 407 9 Malî Yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III.9- Sayı: 894) No. Kabul tarihi 07 8. II. 9 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 9 Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı

Detaylı

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145)

205 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1949 - Sayı; 7145) 5 ' Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 99 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı; 75) No. 58.-' *' r Kabul tarihi ' * 7..99 BÎRÎNCl MADDE Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdülrüğü

Detaylı

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu

Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu 3 950 Bütçe Yılı Hesabı Kat! Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 30.V. 955 - Sayt: 905) No. Kabul tarihi 665 20.V.955 MADDE. 950 Bütçe yılı umumî sarfiyatı, ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

1946 yılı Bütçe Kanunu

1946 yılı Bütçe Kanunu 96 yılı Bütçe Kanunu (Besmî Gazete ile ilâm :. XII. 9 - Sayı: 69) No. Kabul tarihi 87 7. XH. 9 BlRtNCl MADDE Devlet bütçesine giren dairelerin 96 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilen,

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ NİSAN 2014 NİSAN 2015 NİSAN DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 3.581.104.589,27 3.878.570.869,66 8,31 1 1 0 0 Memurlar 3.397.643.492,44

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ HAZİRAN 4 HAZİRAN 5 HAZİRAN DEĞİŞİM % Personel 5.79.8.64,56 5.737.878.33,79 8,69 Memurlar 4.969.736.86, 5.389.58.8,4 8,45 Temel Maaşlar.55.46.99,5.43.59.7,3

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF)

ÖDENEK CETVELİ ( TEKLİF) I II III IV V I II III IV I I II III IV Bütçe Ödeneği Harcama Bütçe Ödeneği Harcama 46 20 23 MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ 100.000.000,00 19.503.478,95 90.000.000,00 28.466.285,23 151.000.000,00 161.167.680,00

Detaylı

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 401 1954 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Besini Gazete ile ilâm : 1.III. 1954 - Sayı : 8646) No. Kabul tarihi 6297 28.11.1954 MADDE 1. Devlet bütçesine giren dairelerin 1954 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ ARALIK 3 ARALIK ARALIK DEĞİŞİM % Personel 8.856.5.3,7.89.3.77,9 5,5 Memurlar 8.85.88.88,6 9.557.569.9,6 6,77 Temel Maaşlar 3.387.6.3,3.9.939.889,6,59

Detaylı

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 1957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.III.1957 - Sayı : 9548) No. Kabul tarihi 6937 28.11.1957 MADDE 1. Devlet Bütçesine giren dairelerin 1957 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL'DAKİ SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ EKİM 2014 EKİM 2015 EKİM DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 8.679.902.494,08 9.588.873.536,32 10,47 1 1 0 0 Memurlar 8.193.250.227,47

Detaylı

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu

63 İstanbul Üniversitesi 1947 yıiı Bütçe Kanunu 6 İstanbul Üniversitesi 947 yıiı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 9. XT. 946 - Sayı : 6484) No. 4966 Kabul taıihı 6. XII. 946 BİRİNCİ MADDE İstanbul Üniversitesi 947 yılı giderleri için işaretli

Detaylı

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu

- 807. frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu - 807 frevlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı:. III. 949 - Sayı: 74) No. - Kabul tarihi 47 8..949 BİRİNCİ MADDE Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 949 yılı giderleri

Detaylı

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

Ankara Üniversitesi 1968 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun _ 3 Ankara Üniversitesi 6 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı : 0,. 6 - Sayı : 30) No. Kabul tarihi 06 4.. 6 HADDE. Ankara Üniversitesi 6

Detaylı

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248)

(Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) Hudut ve Sahiller Sıhhat 345 Umum Müdürlüğü 1956 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2.111.1956 - Say t : 9248) 3So. Kabul tarihi 6681, 27.11.1956 MADDE 1. Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü.

Detaylı

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 YILI BÜTÇE GİDERLERİ ACIPAYAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI KOD AÇIKLAMA 2016 Harcamaların I II III IV % Oranları 01 Personel Giderleri 7,977,997.64 17.62 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 1,476,182.21 3.26 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 13,523,585.11

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2017 YILI BÜTÇESİ GİDER EKONOMİK SINIFLANDIRMASI CETVELİ 01 PERSONEL GİDERLERİ 235.086.904,00 01 1 MEMURLAR 94.035.681,00 01 1 1 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 1 01 Temel Maaşlar 32.795.580,00 01 1 2 Zamlar ve Tazminatlar 33.140.766,00 01 1 2 01 Zamlar ve

Detaylı

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1946 Bütçe yılı Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 1.4. II 195 Fayı : 8034) No. Kabul tarihi 5876. 8.II.195 BİRİNCİ MADDE Devlet Demiryolları

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 6 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 0.00 41,315,953.79 44,609,693.18 630 01 1 MEMURLAR 0.00 5,641,495.95 6,236,655.84 630 01 1 1 Temel Maaşlar 0.00 3,040,891.55 3,271,081.21 630 01 1 1 01 Temel Maaşlar

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ OCAK 2014 OCAK 2015 OCAK DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel Giderleri 1.071.862.867,43 1.167.829.232,66 8,95 1 1 0 0 Memurlar 1.038.286.996,43

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY)

ÖDENEK CETVELİ (EKONOMİK SINIFLANDIRMA IV. DÜZEY) 38 60 RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142 81.440.000 89.064.000 96.898.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 54.161.000 65.977.840 70.246.000 40.394.142

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 273.489.890,83 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 273.489.8,83 GELİRLER HESABI 3.441.885,88 PERSONEL GİDERLERİ 167.1.353, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 24.888.896,80 MEMURLAR 161.981.3,51

Detaylı

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR

BU DÖKÜMANIN KAĞIT ORTAMINDAKİ NUSHALARI KONTROLSÜZ DÖKÜMANDIR Dök. No: AUZEF-FR-3.1-24 Yayın Tarihi:12.09.2014 Rev.No:00 Rev Tarihi: Sayfa 1 / 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM ANALİTİK BÜTÇE KODLARINA GÖRE

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Sayfa No:1 / 5 830 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 830 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 830 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 830 01 1 1 01 Temel Maaşlar 3,040,891.55

Detaylı

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 1.9.467.287,69 Personel Giderleri 65.940.578,57 Memurlar 59.351.642,40 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Temel Maaşlar 29.584.374,33 Zamlar ve Tazminatlar 26.879.830,22 Zamlar ve Tazminatlar

Detaylı

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu

155 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu 55 Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı ; 27.2.964 - Sayı : 642) No. 44 Kabul tarihi 22. 2. 964 MADDE. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün cari harcamaları için

Detaylı

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650)

484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1964 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile yayımı : Sayı : 11650) 484 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 964 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 7.3.964 - Sayı : 650) No. 435 Kabul tarihi 28. 2. 964 MADDE. Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel

Detaylı

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI

ISTANBUL BÜYÜKSEHIR BELEDIYESI Bütçe Giderinin Türü 20 20 2008 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 830 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR TEMEL MAASLAR TEMEL MAASLAR ZAMLAR VE TAZMINATLAR

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,74 Yılı : GİDERLER HESABI 73.793.929,74 GELİRLER HESABI 71.449.874,53 PERSONEL GİDERLERİ 32.449.344,43 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.2.163,95 MEMURLAR 31.347.872,76 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 1.917.218,40

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,18 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 521.528.212,18 GELİRLER HESABI 739.9.743,17 PERSONEL GİDERLERİ 125.744.473,97 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 16.7.459,41 MEMURLAR 120.297.4,92 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.512.227,48

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 8.647.365,72 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 8.647.365,72 GELİRLER HESABI 32.6.980,27 PERSONEL GİDERLERİ 4.0.5,62 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 110.952,54 MEMURLAR 3.935.439,42 Mal ve

Detaylı

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2013 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN ANA BÜTÇE KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000 02 ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 5.336.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 5.336.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 5.336.000

Detaylı

2014 YILI BÜTÇE KARARI

2014 YILI BÜTÇE KARARI 2014 YILI KARARI 1 2014 YILI KARARI 2 2014 YILI KARARI 3 2014 YILI KARARI 4 2014 YILI KARARI 2014 MALİ YILI KARARI Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Caddesi No:6 06520 Balgat / ANKARA Telefon : 0312 207 80

Detaylı

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54

TABLO 1.12 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,29 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR ,54 TABLO 1. BİLANÇO Yıl : AKTİF HESAPLAR N Yılı PASİF HESAPLAR N Yılı 1 DÖNEN VARLIKLAR 47.185.283,29 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 4.657.9,33 10 HAZIR DEĞERLER 8.1.152,54 33 EMANET YABANCI KAYNAKLAR 3.741.727,41

Detaylı

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ

Örnek-79. Sayfa No:1 / 6. 2008-2009 - Cari Yıl Yardımcı Hesap Kodu. 2008-2009 - Cari Yıl. Yardımcı Hesap. Hesap Kodu BÜTÇE GELİRİNİN TÜRÜ 830 BÜTÇE HESABI 303,138,520.47 218,365,887.13 177,218,827.30 830 01 PERSONEL 53,132,315.89 60,869,561.14 65,906,398.20 830 01 1 MEMURLAR 7,044,749.59 7,956,369.31 8,601,011.72 830 01 1 1 Temel Maaşlar

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI

TABLO 1.1 BİLANÇO 2015 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,81 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 25 AKTİF HESAPLAR N Yılı 25 PASİF HESAPLAR N Yılı 25 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.870.8,81 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 393.5, 10 HAZIR DEĞERLER 1.193.622,44 32 FAALİYET BORÇLARI 42.687,25

Detaylı

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70

TABLO 1.1 BİLANÇO 2016 PASİF HESAPLAR 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ,59 32 FAALİYET BORÇLARI , BÜTÇE EMANETLERİ HESABI 236,70 TABLO 1.1 BİLANÇO Yıl : 26 AKTİF HESAPLAR N Yılı 26 PASİF HESAPLAR N Yılı 26 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.758.677,59 3 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 329.357,81 10 HAZIR DEĞERLER 983.1,57 32 FAALİYET BORÇLARI 48.364,75

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,09 Yılı : 24 GİDERLER HESABI 628.326.718, GELİRLER HESABI 671.171.244,77 PERSONEL GİDERLERİ 358.6.615,34 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 81.467.4,53 MEMURLAR 336.8.825, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 21.989.2,83

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,53 Yılı : 25 GİDERLER HESABI 78.0.951,53 GELİRLER HESABI 84.541.851, PERSONEL GİDERLERİ 36.7.656,38 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 3.881.9,36 MEMURLAR 34.869.9,56 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 3.752.0,65

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekod1 Ekod2 Ekod3 Ekod4 Hesap Adı Borç Alacak 102 0 0 0 0 BANKA HESABI 2.015.558,40 1.961.260,39 103 0 0 0 0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 1.961.260,39 1.961.260,39 109 0

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU

BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 830 BÜTÇE GİDERLERİ HESABI 226.989.081,78 312.810.764,20 167.315.597,88 830 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.646,47 31.977.643,70 830 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 830

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2014 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2014 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 903.000.000 01 GENEL SEKRETERLİK 3.031.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.031.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 3.031.000

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,45 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 78.4.6,45 GELİRLER HESABI.454.823, PERSONEL GİDERLERİ 43.623.325,73 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 5.194.839, MEMURLAR 42.1.482,33 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.8.6,69 Temel

Detaylı

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 630 GİDERLER HESABI 179.380.571,37 246.631.591,95 107.250.640,31 630 1 PERSONEL GIDERLERI 49.876.762,78 69.450.540,21 31.982.752,53 630 1 1 MEMURLAR 14.748.996,94 26.851.337,20 13.846.555,23 630 1 1 1

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,88 Kodu : 38. Yılı : GİDERLER HESABI 46.887.791,88 GELİRLER HESABI 1.286.8,76 PERSONEL GİDERLERİ 23.520.988, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.4.3,50 MEMURLAR 23.270.429,63 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 831.596,50

Detaylı

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ

İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ İSTANBUL GENELİNDE SAYMANLIKLARIN BÜTÇE GİDERLERİ E K O D GİDERİN TÜRÜ AĞUSTOS 2014 AĞUSTOS 2015 AĞUSTOS DEĞİŞİM % 1 0 0 0 Personel 6.923.242.369,58 7.610.897.643,07 9,93 1 1 0 0 Memurlar 6.532.460.120,65

Detaylı

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 11691 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 6353 Kabul Tarihi : 4/7/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 12/7/2012 Sayı : 28351 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

"A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU

A CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU "A" CETVELİ ÖDENEKLER (Madde 2) KURUM ADI : TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU KURUMSAL 38 TOPRAK ÜRÜNLERİ KURUMU 95.344.986,70 92.437.851,01 161.230.000,00 68.792.148,99 04 İŞLER VE HİZMETLER 95.344.986,70 92.437.851,01

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,92 Yılı : GİDERLER HESABI 1.198.394,92 GELİRLER HESABI 2.6.198, PERSONEL GİDERLERİ 1.5.9,18 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.2.8,19 MEMURLAR 1.549.6,86 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri.538.785, Temel Maaşlar

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,71 Yılı : 26 GİDERLER HESABI 236.1.384,71 GELİRLER HESABI 326.0.7,87 PERSONEL GİDERLERİ 7.7.4,10 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 10.467.888,64 MEMURLAR 1.646.953,36 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 9.645.886,41

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 213.673.947,88 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 2.673.947,88 GELİRLER HESABI 192.726.482,23 PERSONEL GİDERLERİ 86.447.235,27 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.278.474,82 MEMURLAR 83.368.572,95

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ

ÖDENEK CETVELİ - A BELEDIYE ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GENEL KAMU HİZMETLERİ. Yasama ve yürütme organları hizmetleri MAHALLİ İDARELER PERSONEL GİDERLERİ BELEDYE AÇKLAMA 0 YL 00,000,000.00 KONYA 00,000,000.00 MERAM 00,000,000.00 0 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ,,.00 0 GENEL KAMU HİZMETLERİ,,.00 Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali işler Dışişleri Hizmetleri,,.00

Detaylı

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

YILI FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Giderin Türü Gelirin Türü 630 630 PERSONEL GIDERLERI MEMURLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 TEMEL MAAŞLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ZAMLAR VE TAZMINATLAR 630 ÖDENEKLER 630 ÖDENEKLER 630 SOSYAL HAKLAR 630 SOSYAL

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,82 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 69.642.422,82 GELİRLER HESABI 89.4.344,65 PERSONEL GİDERLERİ 37.838.782,37 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2.229.8,42 MEMURLAR 35.783.928,32

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,68 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 23.554.6,68 GELİRLER HESABI 67.195.4,92 PERSONEL GİDERLERİ.853.4,81 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 97.3,64 MEMURLAR.297.285,92 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,59 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 15.7.572,59 6 GELİRLER HESABI 37.743.358,96 PERSONEL GİDERLERİ 8.550.786,61 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 57.747,26 MEMURLAR 8.219.8,82

Detaylı

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl)

Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) Hesap Hesap Adı Bütce İlaveler Azalmalar Harcama Bütce (Son Hali) Bakiye Toplam Borç Toplam Alacak Bütce (Geçen Yıl) Bütce Son Hali (Geçen Yıl) 1.60.01.01.3.9.00.1.01.1.1.01 Memur Maaşları 1,633,000.00

Detaylı

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Sayfa No:1 / 7 630 01 PERSONEL GİDERLERİ 41,315,953.79 44,609,693.18 53,132,315.89 630 01 1 MEMURLAR 5,641,495.95 6,236,655.84 7,044,749.59 630 01 1 1 Temel Maaşlar 3,040,891.55 3,271,081.21 3,520,342.71

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,06 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 22 GİDERLER HESABI 3.498.279, 6 GELİRLER HESABI 18.2.292, PERSONEL GİDERLERİ 1.732.1,62 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.631,60 MEMURLAR 1.732.1,62 6 Mal ve

Detaylı

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 2016 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2016 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik I II III IV I II III IV Kodu I II III IV Açıklaması 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu

358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu 358 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 5.3. 1963 - Sayı : 11347) No. Kabul taoim 209 20. 2. 1963 MADDE 1. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ

2016 MALİ YILI BÜTÇESİ 2016 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU 4 MECLİS KARARLARI (KOMİSYONA SEVK İLE İLGİLİ) 10 ENCÜMEN KARARI 11 ÖZET

Detaylı

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız.

(1) Bu fıkranın uygulanması ile ilgili olarak 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kanunun 81 inci maddesine maddesine bakınız. 6771 MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI, KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIKLARINA BAĞLI KURUMLAR İLE ASKER HASTANELERİNDE DÖNER SERMAYE TEŞKİLİ VE İŞLETİLMESİNE İLİŞKİN KANUN (1) Kanun Numarası : 3225 Kabul

Detaylı

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94

TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,94 Yılı : GİDERLER HESABI 2.193.217.517,94 6 GELİRLER HESABI 2.547.2.935,59 Personel 3.958.1,82 6 Vergi Gelirleri 224.968.595,68 Memurlar 246,24 6 Harçlar 224.968.595,68 Ek Çalışma Karşılıkları 246,24 6 Diğer

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 5.490.036,44 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 23 GİDERLER HESABI 5.4.6,44 GELİRLER HESABI 24.379.724,42 PERSONEL GİDERLERİ 2.676.786,21 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 33.1,70 MEMURLAR 2.643.2,45 Mal ve Hizmet

Detaylı

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*)

87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) 87 1966 yılı Bütçe Kanunu (*) (Resmî Gazete ile yayımı : 1. 3. 1966 - Sayı : 12239) No. Kabul tarihi 752-28. 2. 1966 MADDE 1. Genel bütçeye giren dairelere cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,55 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 25 GİDERLER HESABI 42.652.357,55 GELİRLER HESABI 59.398.9,97 PERSONEL GİDERLERİ 24.4.577, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 1.848.540,26 MEMURLAR 23.526.7,41 Mal

Detaylı

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU

MAHALLİ İDARE KONTROL RAPORU Hesap Kodu Ekonomik Kod Hesap Adı Borç Alacak Borç Kalan Alacak Kalan 102 0.0.0.0 BANKA HESABI 3.661.647,96 3.661.647,46,50,00 103 0.0.0.0 VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI ( - ) 3.661.647,46

Detaylı

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları:

. Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: Sayı: YMM.03.2011-51 Konu: Vergi Mevzuatında 2011 yılında Uygulanacak Had ve Tutarlar( Rakamlar) III Yurtdışına ve KKTC ne Yapılacak Seyahatlerde Uygulanacak Vergiden İstisna Gündelik Tutarları: İZMİR.

Detaylı

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2013 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (6.9.2013 R.G. 143 EK III A.E. 466 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI ,97 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : GİDERLER HESABI 180.450.778,97 GELİRLER HESABI 219.5.248,42 PERSONEL GİDERLERİ 1.542.1,47 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri.6.4,35 MEMURLAR 1.878.9,43 Mal ve Hizmet

Detaylı

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49

TABLO 1.13 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU 600 GELİRLER HESABI 76.065.871,49 TABLO 1. FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Yılı : 24 GİDERLER HESABI 76.5.871,49 6 GELİRLER HESABI 154.536.871,86 Personel 2.615.963,94 6 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 79.1.823,12 Memurlar 2.539.120, 6 Mal ve

Detaylı

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ

2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ 2015 BAKANLIKLARA BAĞLI DAİRELER TÜZÜĞÜ (27.7.2015 R.G. 118 A.E. 496 Sayılı Tüzük) BAKANLIKLARIN KURULUŞ İLKELERİ YASASI (57/1977, 25/1982, 76/1989, 26/1991, 28/1992, 40/1993, 18/1994, 4/1996, 24/1999,

Detaylı

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36

İstanbul, 05.05.2011 DUYURU NO:2011/36 İstanbul, 05.05.2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündelikler ile Yurtdışı Gündeliklere Dair 2011 / 1439 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı DUYURU NO:2011/36

Detaylı

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013

KARAR NUMARASI: Y(K-I)2-2013 KARAR NUMARAS: Y(K-)2-203 İDARİ KOORDİNASYON YÖNÜNDEN BAKANLKLARA BAĞL VE/VEYA İLGİLİ KURUM VE KURULUŞLAR (Önerge No:2007/203) (KKTCBb.) Bakanlar Kurulu, Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu E-2-2009 sayı

Detaylı

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT

CUMHURBAŞKANLIĞI, BAŞBAKANLIK, TBMM, MİT Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2013 bütçesinde hangi kurumlara ne kadar pay ayrıldığı belli oldu.aslan payı 99 milyar 166 milyon TL ile Maliye Bakanlığı nın olurken, Sağlık Bakanlığı na nerdeyse Diyanet

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ

T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ T.C. SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2012 MALİ YILI BÜTÇESİ ĠÇĠNDEKĠLER 1 2012 MALĠ YILI BÜTÇE KARARNAMESĠ 2 3 4 A CETVELĠ Giderlerin Ekonomik Sınıflandırması B CETVELĠ Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması

Detaylı

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu

Bursa (Uludağ) Üniversitesi 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu 66 Bursa (Uludağ) Üniversitesi 976, 977, 978, 979, 980, 98 ve 982 Malî Yılları Kesinhesap Kanunu (Resmî Gazete ile yayımı : 8.6.984 Sayı : 845) Kamın No. Kabul Tarihi : 04 5 S 6.984 Giderler MADDE. Bursa

Detaylı

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ

T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 2016 MALĐ YILI BÜTÇESĐ T.C. DARICA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DARICA / KOCAELİ 216 MALĐ YILI BÜTÇESĐ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 46 47 48

Detaylı

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu

427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 1946 yılı Bütçe Kanunu 427 Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğünün 946 yılı Bütçe Kanunu (Hami Gazete ile ilâm :.T. 96 - Sayı : 6-96) No. Kabul tarihi 4823 28. XII. 9 BİRİNCİ MADDE Hudut A e Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ;

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği. b) Ön ödemelerde; 1)Avans veya kredi suretiyle yapılacak ön ödemelerde ; Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Harcama talimatı: Kamu ihale mevzuatına tabi olmayan bir giderin idare adına geçici veya kesin olarak ödenebilmesi için giderin konusunu, gerekçesini, yapılacak

Detaylı

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS

ÖDENEK CETVELİ FORM : 8. Sayfa No : 1 / 18 AĞUSTOS 38 60 RİZE ÜNİVERSİTESİ 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000 49.799.000 01 ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 23.134.000 21.168.036 37.172.000 18.403.152 43.562.000 44.914.000

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ'NE YAPILACAK YOLCULUKLARDA VERİLECEK GÜNDELİKLERE DAİR KARAR 17 Mart 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28590 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

Detaylı

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ

BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLERİ CETVELİ Kurum / Birim Adi :MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ / MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLĞ Bütçe ı / Rapor Tarihleri :2013 / - Sonu İtibariyle Sayfa No:1/128 V V V V V V V AÇKLAMA 46 BELEDİYELER 137.854.872,35 515.251.100,00

Detaylı

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

-284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler -284- KATMA BÜTÇELİ İDARELER 1998 MALÎ YILI BÜTÇE KANUNU (Resmi Gazete ile yayımı:31.12.1997 Sayı:23217/Mükerrer) Kanun No Kabul Tarihi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Ödenekler, Öz Gelirler, Hazine Yardımı

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÖDENEK CETVELİ-A KESİNLEŞEN KURUM Fonksiyonel Kod Finans Ekonomik 46 07 01 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2.180.872.025 01 GENEL SEKRETERLİK 1.165.000 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 1.165.000 1 Yasama ve Yürütme Organları,Finansal ve Mali İşler,Dışişleri Hizmetleri 1.165.000

Detaylı