Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXXF 106 S ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ"

Transkript

1 Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin tanýmý ve programlarýn çalýþtýrýlmasý, 4-5 Kontrol paneli Iþýklý göstergeler Bir programýn baþlatýlmasý Programlar, 6 Program tablosu ARXXF 106 S Kiþisel ayarlar, 7 Sýcaklýk ayarý Sýkma hýzý ayarý Fonksiyonlar Deterjan ve çamaþýr, 8 Deterjan haznesi Beyazlatma iþlevi Çamaºýrýn hazýrlanmasý Özel çamaþýrlar Yük dengeleme sistemi Önlemler ve öneriler, 9 Genel güvenlik uyarýlarý Atýklarýn tasfiye edilmesi Cam kapaðýn açýlmasý Bakým ve özen, 10 Su ve elektrik kesilmesi Çamaþýr makinesin temizlenmesi Deterjan haznesinin temizlenmesi Kapak ve hazne bakýmý Pompanýn temizlenmesi Su besleme hortumunun kontrol edilmesi Arýzalar ve onarýmlar, 11 Teknik Servis, 12 1

2 Montaj! Bu kitapçýðý gerektiði her an danýþabilmeniz için özenle saklayýnýz. Çamaþýr makinesinin satýlmasý, devri veya nakli durumlarýnda da, yeni sahibinin faydalanabilmesi için bu kýlavuz makineyle beraber saklanmalýdýr.! Talimatlarý dikkatlice okuyunuz; montaj, kullaným ve güvenliðe iliþkin önemli bilgiler içermektedir. Ambalajýn çýkartýlmasý ve ayný seviyeye getirilmesi Ambalajdan çýkartýlmasý 1. Çamaþýr makinesinin ambalajdan çýkartýlmasý. 2. Çamaþýr makinesinin taþýma esnasýnda hasar görmemiþ olduðunu kontrol ediniz. Hasar görmüþ ise monte etmeyiniz. Satýcýya baþvurunuz. 3. Taþýma sýrasýnda arka tarafta bulunan 4 adet koruyucu vidayý ve ara parçasýyla birlikte buradaki lastiði de çýkartýnýz (bakýnýz þekil). 4. Delikleri ambalajda bulacaðýnýz plastik kapaklarla kapayýnýz. 5. Tüm parçalarý muhafaza ediniz: çamaþýr makinesinin nakli gerektiði takdirde takýlmalarý gerekmektedir.! Ambalajlar çocuk oyuncaðý deðildir. Cihazýn ayný seviyeye getirilmesi 1. çamaþýr makinesini düz ve sert bir zemine yerleþtiriniz, duvar veya mobilyalara dayamayýnýz. 2. Yerleþtirilecek zemin tam düz deðilse çamaþýr makinesinin vidalý ön ayaklarýný sýkarak veya gevþeterek dengeyi saðlayýnýz (bkz. þekil); eðim açýsý, makinenin üst tezgahýna göre 2 den fazla olmamalýdýr. Saðlýklý bir dengeleme, çamaþýr makinesine saðlam bir duruþ kazandýracaðý gibi, çalýþmasý esnasýndaki sarsýntý, gürültü ve hareketlilikleri de önleyecektir. Zeminde moket veya halý olmasý halinde, ayarý makinenin altýnda havalandýrma olabilecek þekilde yapýnýz. Su ve elektrik baðlantýlarý Su besleme hortumunun takýlmasý 1. Hortumu, 3/4 ölçülerinde vidalý bir gaz baþlýðý kullanmak suretiyle, makinenin ambalajýnda bulunan filtre ve contayý da ilave ederek, hortumun musluða sabit bir þekilde tesbit edildiðinden emin olarak takýnýz. C harfiyle iþaretlenmiþ olan su hortumunun soðuk su musluðuna, H harfiyle iþaretlenmiþ olanýn da sýcak su musluðuna takýlmasý gerekmektedir. Her iki hortum da, makineyle beraber teslim edilen Y þeklindeki öok baþlý ara ünite kullanýlmak suretiyle soðuk su musluðuna takýlabilir (bkz. þekil). Baðlantýyý yapmadan önce, suyu berraklaþana kadar akýtýnýz. Uyarý: Filtreleri düzenli olarak, suyun altýna tutarak temizleyiniz. 2. Su besleme hortumunu arka kýsýmýnýn üst sað köþesinde bulunan su giriþine vidalayarak makineye baðlayýnýz (bkz. þekil). 3. Hortumda katlanma ve ezilme olmamasýna dikkat ediniz.! Musluðun su basýncýnýn Teknik Veriler tabelasýnda belirtildiði gibi olmasý gerekir (bkz. yan sayfa).! Besleme hortumunun boyu yetersizse yetkili bir satýcý maðaza veya teknisyene baþvurunuz.! Kesinlikle daha önceden kullanýlmýþ hortum kullanmayýnýz.! Makine ile birlikte verilen hortumlarý kullanýnýz. 2

3 Tahliye hortumunun takýlmasý cm Tahliye hortumunu, katlanmasýný önleyerek, zemindeki veya yerden 65 ile 100 cm yükseklik arasýndaki bir duvar tahliyesine takýnýz! Uzatma kablosu ile çoklu prizler kullanmayýnýz.! Kablonun ezilmemesi ve katlanmamasý gerekir.! Beslenme kablosunun yalnýzca yetkili teknisyenler tarafýndan deðiþtirilmelidir. Dikkat! Bu kurallara uyulmamasý halinde firma hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. veya mevcut olan kýlavuzu çeþmeye baðlayarak lavabo ya da küvet kenarýna yaslayýnýz (bkz. þekil). Tahliye hortumunun serbest ucunun suya girmemesi gerekir. Ýlk yýkama Montajdan sonra, çamaþýr koymaksýzýn deterjanla 1. programý ayarlayarak yýkama yapýnýz.! Tahliye hortumu için ilave uzatma kullanýlmamasý tavsiye olunur; aksi mümkün deðilse, uzatma hortumunun çapýnýn da ayný olmasý ve 150 cm. den uzun olmamasý gerekir. Elektrik baðlantýsý Fiþi prize takmadan evvel aþaðýdaki hususlara dikkat ediniz: prizin topraklamasýnýn yürürlükteki normlara uygun olmasýna; prizin, makinenin Teknik Veriler tabelasýnda belirtilen, azami gücünü taþýyabilecek olmasýna (bkz. yan taraf); þebeke geriliminin, Teknik Veriler tabelasýnda belirtilen deðerlere uygun olmasýna (bkz. yan taraf); prizin çamaþýr makinesinin fiþiyle uyumlu olmasýna. Aksi takdirde fiþi veya prizi deðiþtiriniz.! Çamaþýr makinesi, muhafazalý olsa bile açýk alanda monte edilemez, çünkü rüzgara ve yaðmura maruz kalmasý çok tehlikelidir.! Monte edilen çamaþýr makinesinin fiþinin kolaylýkla eriþilebilir olmasý gerekir. Teknik bilgiler Model Ölçüler Kapasite Elektrik baðlantýlarý Su baðlantýlarý Sýkma hýzý EN standartlarý uyarýnca kontrol programlarý ARXXF 106 S geniþlik 59,5 cm yükseklik 85 cm derinlik 53,5 cm 1-7 kg makine üstünde takýlý olan teknik veriler plakasýna bakýnýz. max. su basýncý 1 MPa (10 bar) min. su basýncý 0,05 MPa (0,5 bar) tambur kapasitesi 52 litre maksimum dakikada 1000 devire kadar program 6; 60 C sýcaklýkta; 7 kg çamaþýrla. Bu makina aþaðýda belirtilen AB normlarýna uygundur: - 03/05/89 tarihli 89/336/CEE (Elektromanyetik Uyum) ve daha sonra yapýlan düzenlemeler /96/CE /95/CE (Alçak gerilim) TS 2004 EN

4 Çamaþýr makinesinin tanýmý ve programlarýn çalýþtýrýlmasý Kontrol paneli EKRAN PROGRAM TAKÝP uyarý lambasý AÇMA/KAPAMA uyarý lambalý tuþ SÝKMA HÝZÝ AYARÝ tuþu KAPAK KÝLÝTLÝ göstergesi Deterjan Bölmesi PROGRAMLAR düðmesi SÝCAKLÝK AYARÝ tuþu TUÞLAR KÝLÝTLÝ uyarý lambalý tuþlarý FONKSÝYON uyarý lambalý tuþlarý BAÞLAT/DURDUR uyarý lambalý tuþ Deterjan Bölmesi: ve diðer katkýlarý koyunuz ( Deterjanlar bölümüne bakýnýz). AÇMA/KAPAMA tuþu ve uyarý lambasý. makineyi çalýþtýrmak ve kapatmak için. Yanan uyarý lambasý makinenin açýk olduðunu gösterir. PROGRAMLAR uyarý lambalý tuþlarý: programlarý ayarlamak. Program esnasýnda düðme sabit kalýr. SÝKMA HÝZÝ AYARÝ tuþu: sýkma çalýþtýrmak veya durdurmak için (bkz. Kiþisel ayarlar bölümü). SÝCAKLÝK AYARÝ tuþu: istenen sýcaklýðý veya soðuk suyla yýkamayý ayarlamak için (bkz. Kiþisel ayarlar bölümü). EKRAN: Yýkamanýn bitmesine ne kadar süre kaldýðýný ve gecikmeli baþlatma ayarlandýysa yýkamanýn baþlamasýna ne kadar süre kaldýðýný gösterir. FONKSÝYON düðmeleri: iþlev seçimi için. Seçilen iþlev düðmesinde ýþýklý gösterge yanýk kalýr. PROGRAM TAKÝP uyarý lambasý: yýkama programýnýn aþamalarýný görmek için. Uyarý lambasý makinenin açýk olduðunu gösterir. KAPAK KÝLÝTLÝ göstergesi: çamaþýr makinesinin kapaðýnýn açýlabilirliðini görmek için (bkz. yan sayfa). BAÞLAT/DURDUR uyarý lambalý tuþ: programlarý baþlatmak yada geçici olarak durdurmak için. Not: devrede olan bir programýn beklemeye alýnmasý için bu düðmeye basýnýz; turuncu renkli uyarý lambasý yanýp sönecektir. MAKÝNE KAPAÐI KÝLÝTLÝ uyarý lambasý kapalý ise, kapak açýlabilir. Yýkama programýnýn kaldýðý yerden devam etmesi için bu düðmeye tekrar basýnýz. TUSLAR KILITLI tusu ve uyari lambasi kontrol paneli açmak ya da kapatmak için. 4

5 Iþýklý göstergeler Iþýklý göstergeler önemli bilgiler verir. Ýþte verdikleri bilgiler: Program Takip uyarý lambasi PROGRAMLAR düðmesini döndürdüðünüzde seçtiðiniz programa göre uyarý lambalarý makinenin hangi devrede olduðunu gösterecek þekilde yanacaktýr. Ýstenilen yýkama devresini seçtikten sonra çalýþma esnasýnda ýþýklý göstergeler sürekli yanarak yürütülmekte olan iþlemi gösterecektir. Yýkama Durulama Sýkma Su boþaltma Yýkama sonu Son FONKSÝYON tuþlarý ve ilgili uyarý lambalarý Herhangi bir iþlem seçildiðinde ilgili gösterge yanacaktýr. Seçilen iþlem yürütülen programla uyumlu olmadýðý takdirde, ilgili uyarý lambasý yanýp sönecek, sesli sinyal duyulacak ve iþlem baþlamayacaktýr. Daha önceden ayarlanmýþ olanla uyumsuz bir iþlem seçildiði takdirde son seçilen iþlem geçerli olacaktýr. Sýcaklýk uyarý lambasý Herhangi bir sýcaklýk deðeri seçildiðinde ilgili uyarý lambasý yanacaktýr. Sýkma hýzý ayarý uyarý lambasý Herhangi bir santrifüj deðeri seçildiðinde ilgili uyarý lambasý yanacaktýr. Tuþ kilidi uyarý lambasý kontrol paneli aktif hale getirmek için tuþu yaklaþýk 2 saniye basýlý tutmanýz gerekir. Uyarý lambasý açýk ise; kontrol panelinin kilitli olduðunu gösterir. Böylece özellikle çocuklara sahip iseniz programýn yanlýþlýkla deðiþtirilmesi engellenir. kontrol paneli etkisiz hale getirmek için tuþu yaklaþýk 2 saniye basýlý tutmanýz gerekir. KAPAK KÝLÝTLÝ göstergesi Iþýklý gösterge devamlý yanýyorsa, kapak istenmeyen açýlmalara karþý kapalý demektir, açmak için göstergenin sönmesini bekleyiniz. Not: Zaman Ayarý iþlevi seçili ise makinenin kapaðýný açmak mümkün deðildir. Kapaðý açabilmek için BAÞLAT/DURDUR tuþuna basarak makineyi beklemeye alýnýz.! KAPAK KÝLÝTLÝ göstergesinin (turuncu olarak) iþlev göstergesi ile ayný anda hýzlý þekilde yanýp sönmesi, bir arýza göstergesidir ( Arýzalar ve onarýmlar ). Bir programýn baþlatýlmasý 1. AÇMA/KAPAMA tuþuna basarak çamaºýr makinasýný çalýþtýrýnýz. Tüm göstergeler bir an için yanacak sonra söneceklerdir. 2. Çamaþýrý yerleþtirip kapaðý kapatýnýz. 3. PROGRAMLAR düðmesiyle istenen programý seçiniz. 4. Yýkama suyu sýcaklýðýný seçiniz (bkz. Kiþisel ayarlar ). 5. Sýkma hýz ayarýný seçiniz (bkz. Kiþisel ayarlar ). 6. Deterjan ve diðer katkýlarý koyunuz (Bkz. Deterjanlar ve çamaþýrlar bölümü). 7. Ýstenilen iþlevleri seçin. 8. BAÞLAT/DURDUR düðmesine basmak suretiyle programý çalýþtýrýnýz ve ilgili gösterge yeþil renkte yanýk kalacaktýr. Seçilen programý iptal etmek için makineyi beklemeye aldýktan sonra BAÞLAT/DURDUR tuþunu basýlý tutarak yeni bir program seçiniz. 9. Program bitiminde Son göstergesi yanmaya baþlayacaktýr. KAPAK KÝLÝTLÝ göstergesinin yanýp sönmesi sona erecek, kapaðýn açýlabilir olduðunu gösterecektir. Çamaþýrý çýkarýnýz ve içerisinin kurumasý için kapaðý hafif aralýk býrakýnýz. AÇMA/KAPAMA tuþuna basarak çamaþýr makinasýný kapatýnýz. 5

6 Programlar Program tablosu Programlar Program açýklamasý Maks. Isý derecesi ( C) Maks Hýz (Dakikada devir) Çamaþýr suyu Deterjanlar Yýkama Yumuþatýcý Özel programlar 6 Hijyenik Yýkama: aþýrý kirli beyazlar l l l 7 6 Hijyenik Yýkama (1): çok kirli dayanýklý beyaz ve renkliler l l 7 7 IYý Geceler: az kirli hassas renkli çamaþýrlar l l 4 8 Bebek programý: çok kirli hassas renkli çamaþýrlar l l 2 9 Gömlek programý l l 2 10 Ýpekliler/Perdeler: ýpekli, viskoz ve iç çamaþýrlar için kullanýlýr l l 1 11 Yünlüler: yün ve kaþmir için kullanýlýr l l 1,5 Günlük programlar 1 Pamuklular: çok kirli dayanýklý beyaz ve renkliler l l l 7 1 Pamuklular (2): çok kirli hassas renkli ve beyazlar l l l 7 2 Renklý Pamuklular (3): az kirli beyazlar ve nazik renkliler l l l 7 3 Sentetikler: çok kirli dayanýklý renkli çamaþýrlar l l 3 3 Sentetikler: az kirli dayanýklý renkli çamaþýrlar l l 3 Çeþitli 30 dak: az kirli çamaþýrlarý kýsa sürede yýkamak üzere 4 kullanýlýr (yünlü, ipekli, ve elde yýkanacak çamaþýrlara uygun deðildir) l l 3 Çeþitli 15 dak: az kirli çamaþýrlarý kýsa sürede yýkamak üzere 5 kullanýlýr (yünlü, ipekli, ve elde yýkanacak çamaþýrlara uygun deðildir) l l 1,5 Ek Programlar A Durulama l 7 B Hassas Durulama l 3 C Sýkma D Hassas Sýkma E Su Boþaltma Maks yük (Kg) Devir süresi Yýkama programalarýnýn süresi ekrandan kontrol edilebilir. Tüm Test Enstitüleri için: 1) EN60456 standartlarý uyarýnca kontrol programlarý 60 C ye ve 6. programa ayarlayýnýz 2) Pamuklu uzun programý; 1 programda 40 C ye ayarlayýnýz. 3) Pamuklu kýsa programý; 2 programda 40 C ye ayarlayýnýz. Çizelgede belirtilen veriler takribidir. Özel programlar Hijyenik Yýkama (6. program). Yüksek sýcaklýklarda çalýþan, 60 C üstünde çamaþýr suyunu kullanan bir programdýr. Aðartma iþlemini yapmak için mevcut olan ilgili haznelere çamaþýr suyu, deterjan ve katký maddeleri dökünüz (bkz. Deterjan haznesi paraðrafý). Ýyi geceler (7. program). Bu sessiz program elektrik enerjisi tarifesinin daha ucuz olduðu gece saatlerinde de çalýþabilir. Program sentetik ve pamuklu ürünler için özel olarak tasarlanmýþtýr. Yýkama programý sonunda makina haznesinde su mevcutken durur; santrifüj ve su tahliyesi yapmak için BAÞLAT/DURDUR tuþuna basýnýz, aksi halde 8 saat sonra makina santrifüj ve su taliye iþlemini otomatik olarak gerçekleþtirecektir. Bebek programý (8. program). Bu program çocuklara ve bebeklere ait tipik kirleri yok ettiði gibi, bezlerde deterjan kalmamasýný saðlar ve böylece bebeklerin hassas ciltlerine zarar vermez. Bu program, daha fazla miktarda su kullanarak ve deterjana ilave edilen özel hijyen saðlayýcý katký maddelerinin etkisini optimize ederek bakteri oranýný azaltmak amacýna yönelik tasarlanmýþtýr. Yýkama sonunda makina kýrýþýklýklarýn oluþmasýný önlemek için sepeti yavaþça döndürecektir; programý sonlandýrmak için BAÞLAT/DURDUR tuþuna basýnýz. Çeþitli 30 dak (program 4) az kirli çamaþýrlarý kýsa sürede yýkamak üzere hazýrlanmýþtýr: sadece 30 dakika sürer ve böylece zaman ve enerji tasarrufu saðlar. 4. programýn 30 C ye ayarlanmasýyla, azami 3 kg. olmak üzere muhtelif kumaþlardaki (yün ve ipek hariç) çamaþýrlarý yýkamak mümkündür. Çeþitli 15 dak (program 5) az kirli çamaþýrlarý kýsa sürede yýkamak üzere hazýrlanmýþtýr: sadece 15 dakika sürer ve böylece zaman ve enerji tasarrufu saðlar. 5. programýn 30 C ye ayarlanmasýyla, azami 1,5 kg. olmak üzere muhtelif kumaþlardaki (yün ve ipek hariç) çamaþýrlarý yýkamak mümkündür. 6

7 Kiþisel ayarlar Sýcaklýk ayarý Yýkama suyu ýsýsýný SÝCAKLÝK AYARI tuþu çevirerek seçiniz (bkz. Program tablosu). sýcaklýk ayarý soðuk suyla yýkanacak seviyeye kadar düþürülebilir ( ). Makine, seçilen program için öngörülenin üzerinde bir yýkama ýsýsýný otomatik olarak uygulamayacaktýr. Sýkma hýzý ayarý Seçilen programýn SIKMA HIZI ayarý bu tuþu çevrilmesiyle yapýlýr. Programlar için öngörülen azami süratler þöyledir: Programlar Azami Sýkma hýzý Pamuklular Dakikada 1000 devir Sentetik kumaþlar Dakikada 800 devir Yünlüler Dakikada 600 devir Ýpekli sadece boþaltma Sýkma sürati azaltýlabilir veya iþareti seçilerek devre dýþý býrakýlabilir. Makine, her bir program için öngörülenin üzerinde bir sýkma hýzýný kabul etmez. Fonksiyonlar Çamaþýr makinesince öngörülen muhtelif iþlemler arzu edilen temizlik ve beyazlýktaki yýkamalara olanak saðlar. Ýþlevleri çalýþtýrmak için: 1. istediðiniz iþlev düðmesine basýnýz; 2. ilgili göstergenin yanmasý iþlevin baþladýðýný belirtir. Not: göstergenin hýzlý bir þekilde yanýp sönmesi seçilen iþlevin yürütülmekte olan programa uygun olmadýðýnýn iþaretidir. Zaman Ayarý Secilmiþ olan programýn gecikmeli baþlamasýný ayarlamak için istenilen gecikme süresi (1 24 saat arasýndadýr) görüntüleninceye kadar bir kaç kere tuþa basýnýz. Ýþlevi devre dýþý býrakmak için ekranda yazýsý görüntüleninceye kadar tuþa basýnýz. Not: BAÞLAT/DURDUR tuþuna bastýktan sonra süre ayarý ancak aþaðýya doðru ayarlanabilir.! Tüm programlarla uygulanabilir. Süper Beyaz Devir baþlangýç fazýnda daha yüksek bir su miktarý ve daha uzun bir süre kullanýldýðý için bu iþlev yýkamada yüksek performanslarý saðlar.! Bu programlarda uygulanamaz: 4, 5, 6, 10, 11, A, B, C, D, E. Ýlave Durulama Bu iþlev seçildiðinde durulamanýn verimliliði daha yüksek olur ve deterjandan tamamen temizlenmesi saðlanýr. Hassasbir cilt tipine sahip kiþiler için önerilir.! Bu programlarda uygulanamaz: 4, 5, C, D, E. Kolay Ütü Bu iþlev seçildiðinde kýrýþýklarý önleyecek þekilde yýkama ve sýkma devrinin özellikleri deðiþtirilecektir. Program bitiminde çamaþýr makinesi iç sepetini yavaþça döndürecektir, KOLAY ÜTÜ ve BAÞLAT/DURDUR uyarý lambalarý turuncu renkte yanýp sönecek ve Son safhasýnýn lambasý yanýk kalacaktýr. Programý bitirmek için BAÞLAT/DURDUR veya KOLAY ÜTÜ düðmesine basýnýz. Ýpekli programda makine çamaþýrlarý durulama suyu içinde durduracaktýr ve KOLAY ÜTÜ ve BAÞLAT/DURDUR uyarý lambalarý turuncu renkte yanýp sönecek ve DURULAMA safhasýnýn lambasý yanýk kalacaktýr. Su boþaltmak için BAÞLAT/DURDUR ya da KOLAY ÜTÜ düðmesine basmanýz gerekir. ªimdi çamaþýrlarýnýzý alabilirsiniz.! Bu programlarda uygulanamaz: 4, 5, 6, 7, 8, 11, C, D, E. 7

8 MAX Deterjanlar ve çamaþýr Deterjan haznesi Yýkamanýn iyi sonuç vermesi doðru dozda deterjan kullanýlmasýna da baðlýdýr: aþýrý deterjan kullanmak suretiyle daha temiz çamaþýrlar elde edilemeyeceði gibi makinenin aksamýna zarar verilerek, çevre kirliliðine sebebiyet verilir.! Elde yýkama deterjanlarý kullanmayýnýz, çünkü aþýrý köpük yaparlar. Deterjan haznesini açýnýz ve deterjan ile 3 katký maddelerini aþaðýdaki þekilde koyunuz. 1 2 hazne 1: Yýkama için deterjan (toz veya likit) Sývý deterjan, yalnýzca, makine çalýþtýrýlmadan konulabilir. hazne 2: Katký maddeleri (yumuþatýcý, vs.) Yumuþatýcý ýzgara seviyesini aþmamalýdýr. ilave hazne 3: Çamaþýr suyu Beyazlatma iþlevi Ayrýca, beyazlatma iþlevi 1., 2. ve 6.numaralý programlarla birlikte uygulanabilir. Çamaþýr suyunu 3 no lu ek kaba, deterjan ve yumuþatýcýyý da kendilerine ait kaplara boþaltýnýz, ve yukarýda belirtilen programlardan birini ayarlayýnýz. Sadece çok kirli pamuklular içindir. Çamaþýr hazýrlanmasý Çamaþýrlarý aþaðýdaki gibi ayýrýnýz: - kumaþ tipi / etiketteki iþaret. - renkler: renkli çamaþýrlarý beyazlardan ayýrýnýz. Ceplerini boþaltýnýz ve düðmeleri kontrol ediniz. Çamaþýrýn kuru aðýrlýðýný esas alan deðerlerin dýþýna çýkmayýnýz: Dayanýklý kumaþlar: max 7 kg Sentetik kumaþlar: max 3 kg Hassas kumaþlar: max 2 kg Yünlüler: max 1,5 kg Çamaþýrlarýn aðýrlýðý nedir? 1 çarþaf gr. 1 yastýk kýlýfý gr. 1 masa örtüsü gr. 1 bornoz gr. 1 havlu gr. Özel çamaþýrlar Gömlek: farklý dokumalý ve renkli gömlekler için tasarlanmýþ olan 9. programýn kullanýlmasý tavsiye edilir. Kýrýþýklarýn oluþmasýný önleyerek en yüksek performanslarý saðlar. Ýpekliler: ipekli tüm dokumalar için tasarlanmýþ olan 10. programýn kullanýlmasý tavsiye edilir. Hassas dokumalar için özel bir deterjan kullanýlmasý önerilir. Perdeler: katlayarak bir yastýk kýlýfý veya file içerisine yerleþtiriniz. 10. programýn kullanýlmasý önerilir. Yünlüler: Hotpoint/Ariston The Woolmark Company tarafýndan Woolmark Platinum Care ünlü lisansýný alan tek çamaþýr makinesi üreticisidir. Woolmark Platinum Care lisansý elde yýkama etiketi taþýyan giysiler de dahil tüm yün giysilerin çamaþýr makinesinde yýkanabileceðini belgeler. 11. programýn kullanýlmasý çamaþýr makinesinde yünlü çamaþýrlarýn yýkamasýnda en yüksek performanslarýn elde edilmesini saðlar. 1,5 kg). Yük dengeleme sistemi Aþýrý titremenin engellenmesi ve yükün düzenli daðýlmasý için her sýkma devrinden önce iç sepet normal yýkama hýzýndan biraz daha hýzlý döner. Farklý þekillerde çamaþýrlarý makineye doldurduktan sonra yük dengeli hale gelmediyse makine daha yavaþ bir sýkma devrini uygular. Yük çok dengesiz ise çamaþýr makinesi sýkma devrini gerçekleþtirmeden çamaþýrlarý daðýtýr. Yükün daha iyi yerleþtirilmesi ve dengeli olmasý için küçük giysilerle büyük giysileri karýþtýrýnýz. 8

9 Önlemler ve öneriler! Çamaþýr makinesi uluslararasý güvenlik standartlarýna uygun olarak projelendirilmiþ ve üretilmiþtir. Bu uyarýlar güvenlik amaçlý olup dikkatlice okunmalýdýr. Cam kapaðýn açýlmasý Elektrik kesildiðinde makine kapaðýný açamadýðýnýz zaman çamaþýrlarý çýkarýp asmak istediðinizde aþaðýdaki gibi yapýnýz: Genel güvenlik uyarýlarý Makine meskenlerde kullanýlmak üzere tasarlanmýþ olup profesyonel kullaným amaçlý deðildir. Çamaþýr makinesi yalnýzca yetiþkin kiþiler tarafýndan ve kullanma talimatýna uygun olarak kullanýlmalýdýr. Cihaza ayaklarýnýz çýplakken yada elleriniz veya ayaklarýnýz ýslak yada nemliyken dokunmayýnýz. Fiþi prizden çekerken kablosundan deðil fiþin kendisinden tutarak çekiniz. Makine çalýþýrken deterjan haznesini açmayýnýz. Tahliye suyuna el sürmeyiniz, yüksek ýsýda olabilir. Kapaðý, hiçbir þekilde zorlamayýnýz: istenmedik açýlmalara karþý olan güvenlik mekanizmasý arýza yapabilir. Arýza halinde onarmak amacýyla iç mekanizmalarý kurcalamayýnýz. Çocuklarýn çalýþýr vaziyetteki makineye yaklaþmalarýna mani olunuz. Çalýþma esnasýnda kapak ýsýnabilir. Taþýnmasý gerektiðinde, bu iþlemin, iki veya üç kiþi tarafýndan, azami dikkatle yapýlmasý gerekir. Kesinlikle tek baþýnýza yapmayýnýz, çünkü makine çok aðýrdýr. Çamaþýrlarý yerleþtirmeden evvel, sepetin boþ olduðundan emin olunuz. Atýklarýn tasfiye edilmesi fiþi prizden çekiniz. 2. makinenin içindeki su seviyesinin makine kapaðýndan daha alçak olmasýný saðlayýnýz, aksi takdirde A þeklinde gösterildiði gibi bir kapta toplanacak þekilde boþaltma hortumu vasýtasýyla içindeki suyu gideriniz. 3. çamaþýr makinesinin ön panelini, bir tornavida vasýtasýyla, çýkartýnýz (bkz. þekil). Ambalaj malzemelerinin tasfiye edilmesi: yerel yasalara uyunuz, bu þekilde ambalajlarýn geri dönüþümü mümkün olur. Elektrik ve elektronik cihazlarýn atýklarýný deðerlendirme 2002/96/CE sayýlý Avrupa Konseyi direktifinde; beyaz eþyalarýn kentsel katý atýk genel yöntemi ile tasfiye edilmemesi öngörülmüþtür. Kullanýlmayan cihazlarýn, madde geri kazaným ve geri dönüþüm oranýný en yüksek seviyeye yükseltmek, çevre ve insan saðlýðýna olasý zararlarý engellemek için ayrý ayrý toplanmasý gerekir. Tüm ürünlerin üzerinde; ayrý toplama hükümlerini hatýrlatmak amacýyla üstünde çarpý iþareti olan sepet sembolü verilmiþtir. Cihazlarýn tasfiye edilmesi konusunda daha geniþ bilgi almak için cihaz sahiplerinin mevcut müþteri hizmetine veya satýþ noktalarýna baþvurulmasý gerekir. 4. þekilde gösterilen dilciðinden tutarak blokajýndan çýkýncaya kadar dýþarýya doðru çekiniz; ayný anda aºaðý doðru çekerek kapýyý açýnýz. 5. paneli takarken, tam yerleþtirmeden evvel, kancalarýn yuvalara gelip gelmediðini kontrol ediniz. 9

10 Bakým ve özen Su ve elektrik kesilmesi Su musluðunu her yýkamadan sonra kapatýnýz. Böylece çamaþýr makinesinin su tesisatýnýn eskimesi engellenir, su kaçaðý tehlikesi ortadan kalkar. Bakým ve temizlik iþlemleri esnasýnda çamaþýr makinesinin fiþini çekiniz. Çamaþýr makinesinin temizlenmesi Dýþ gövde ve plastik aksam ýlýk su ve sabunla ýslatýlmýþ bir bez vasýtasýyla temizlenebilir. Çözücü ve aþýndýrýcý maddeler kullanmayýnýz. Deterjan haznesinin temizlenmesi Pompanýn temizlenmesi Çamaþýr makinesinin pompasý kendini temizleyen bir özelliðe sahip olup, ayrýca temizlik gerektirmez. Ancak, bazý küçük cisimler (madeni para, düðme) pompanýn alt kýsmýndaki koruyucu bölmeye düþebilirler.! Yýkama devresinin bitmiþ olup olmadýðýný kontrol ediniz ve fiþini çekiniz. Pompa koruyucu bölgesine eriþebilmek için: 1. çamaþýr makinesinin ön kapama panelini, bir tornavida vasýtasýyla çýkartýnýz (bkz. þekil); 1 2 Hazneyi kaldýrarak, dýþarýya doðru çekmek suretiyle çýkartýnýz (bkz. þekil). Akar su altýnda yýkayýnýz, bu çekmecenin temizliði sýk sýk yapýlmalýdýr. 2. makine kapaðýný saatin ters yönünde çevirerek sökünüz (bkz. þekil). bir miktar su gelmesi normaldir; Kapak ve hazne bakýmý Kötü kokularýn oluþmasýný engellemek için kapaðý daima aralýk býrakýnýz. 3. içini dikkatlice temizleyiniz; 4. kapaðý vidalayýnýz; 5. paneli takarken, tam yerleþtirmeden evvel, kancalarýn yuvalara gelip gelmediðini kontrol ediniz. Su besleme hortumunun kontrol edilmesi Su besleme hortumunu, en azýndan senede bir defa kontrol ediniz. Yarýk veya çatlaklar varsa deðiþtiriniz: yýkama esnasýndaki yüksek basýnçlar ani patlamalara yol açabilirler.! Kesinlikle daha önceden kullanýlmýþ hortum kullanmayýnýz. 10

11 Arýzalar ve onarýmlar Çamaþýr makinesi çalýþmýyor olabilir. Teknik Servise baþvurmadan önce (Teknik Servis bölümüne bakýnýz) aþaðýdaki liste yardýmýyla kolay çözülebilecek bir problem olup olmadýðýný kontrol ediniz. Arýzalar: Çamaþýr makinesi çalýþmýyor. Yýkama iþlemi baþlamýyor. Çamaþýr makinesi su almýyor (ilk yýkama safhasýnýn gösterge lambasý hýzlýca yanýp sönüyor). Çamaþýr makinesi devamlý su alýp veriyor. Çamaþýr makinesi su boþaltmýyor veya santrifüj yapmýyor. Çamaþýr makinesi santrifüj esnasýnda aþýrý sarsýlýyor. Çamaþýr makinesi su kaçýrýyor. BAÞLAT/DURDUR uyarý lambasý yanýp sönerse deviri bitirmek için düðmeye basýnýz. Aþýrý köpük oluþuyor. Olasý nedenler / Çözümler: Fiþ prize takýlý deðil veya tam temas etmiyor. Evde elektrik yok. Makinanýn kapaðý tam kapanmamýþ. AÇMA/KAPAMA düðmesine basýlmamýþ. BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýlmamýþ. Su musluðu açýk deðil. Gecikmeli baþlatmada bir gecikme süresi ayarlanmýþ (bkz. Kiþisel ayarlar). Su besleme hortumu musluða takýlý deðil. Hortum bükülmüþ. Su musluðu açýk deðil. Evde su kesik. Basýnç yetersiz. BAÞLAT/DURDUR düðmesine basýlmamýþ. Tahliye hortumu yerden 65 ile 100 cm arasýnda yerleþtirilmemiþ (bkz. Montaj ). Tahliye hortumunun baþý suya girmiþ (bkz. Montaj ). Duvardaki tahliyenin hava boþluðu yok. Bu kontrollerden sonra olumlu sonuç alýnamazsa, musluðu ve kapatýp, çamaþýr makinesini durdurarak Servise haber veriniz. Daire, binanýn üst katlarýndaysa, sifon olayý meydana gelerek çamaþýr makinesi devamlý su alýp, veriyor olabilir. Bu sorunun çözümü için piyasada sifon önleyici valflar satýlmaktadýr. Program su boþaltmayý öngörmüyor: bazý programlarda su boþaltma iþlemini elle müdahale ederek baþlatmak gerekir. Kolay Ütü iþlevi devrede: programý tamamlamak için BAÞLAT/ DURDUR düðmesine basýnýz ( Kiþisel ayarlar ). Tahliye hortumu bükülmüþ (bkz. Montaj ). Tahliye kanalý týkalý. Hazne, çamaþýr makinesinin montajý esnasýnda düzgün çözülmemiþ (bkz. Montaj ). Çamaþýr makinesinin bulunduðu zemin düz deðil (bkz. Montaj ). Çamaþýr makinesi mobilyalarla duvar arasýnda sýkýþmýþ (bkz. Montaj ). Su giriþ hortumu tam sýkýlmamýþ (bkz. Montaj ). Deterjan haznesi týkanmýþ (temizlemek için bkz. Bakým ve özen ). Tahliye hortumu düzgün takýlmamýº (bkz. Montaj ). Makineyi kapatýnýz, prizden fiþi çekiniz ve 1 dakika sonra tekrar açýnýz. Arýza çözülmüyorsa Teknik Servisine baþvurunuz. Deterjan çamaþýr makinesi için uygun deðil ( çamaþýr makinesi için, elde yýkama ve çamaþýr makinesi için veya benzer ibareler olmalýdýr). Aþýrý doz kullanýldý. 11

12 Teknik Servis Servise baþvurmadan önce: Servise baþvurmadan çözülebilecek bir ariza olup olmadýðýný kontrol ediniz ( Arýzalar ve onarýmlar bölümüne bakýnýz); Programý tekrar baþlatarak, sorunun çözülüp çözülmediðini görünüz; Aksi takdirde, garanti belgesinde belirtilen telefon numaralarýndan teknik servisi arayýnýz.! Kesinlikle, yetkili olmayan tamircilere müracaat etmeyiniz. Þunlarý bildiriniz: arýza tipini; cihazýn modeli (Mod.); seri numarasý (S/N). Bu bilgiler, çamaþýr makinesinin arkasýndaki plakada bulunurlar. Cihazýn ömrü 10 yýldýr. 12

13 Instructions for use WASHING MACHINE English ARXXF 106 S Contents Installation, Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description of the washing machine and starting a wash cycle, Control panel Indicator lights Starting a wash cycle Wash cycles, 18 Table of wash cycles Personalisation, 19 Setting the temperature Setting the spin speed Functions Detergents and laundry, 20 Detergent dispenser drawer Bleach cycle Preparing the laundry Garments requiring special care Load balancing system Precautions and tips, 21 General safety Disposal Opening the porthole door manually Care and maintenance, 22 Cutting off the water or electricity supply Cleaning the washing machine Cleaning the detergent dispenser drawer Caring for the door and drum of your appliance Cleaning the pump Checking the water inlet hose Troubleshooting, 23 Service, 24 13

14 Installation! This instruction manual should be kept in a safe place for future reference. If the washing machine is sold, transferred or moved, make sure that the instruction manual remains with the machine so that the new owner is able to familiarise himself/herself with its operation and features.! Read these instructions carefully: they contain vital information relating to the safe installation and operation of the appliance. Unpacking and levelling Unpacking 1. Remove the washing machine from its packaging. 2. Make sure that the washing machine has not been damaged during the transportation process. If it has been damaged, contact the retailer and do not proceed any further with the installation process. 3. Remove the 4 protective screws (used during transportation) and the rubber washer with the corresponding spacer, located on the rear part of the appliance (see figure). 4. Close off the holes using the plastic plugs provided. 5. Keep all the parts in a safe place: you will need them again if the washing machine needs to be moved to another location.! Packaging materials should not be used as toys for children. Levelling 1. Install the washing machine on a flat sturdy floor, without resting it up against walls, furniture cabinets or anything else. 2. If the floor is not perfectly level, compensate for any unevenness by tightening or loosening the adjustable front feet (see figure); the angle of inclination, measured in relation to the worktop, must not exceed 2. Levelling the machine correctly will provide it with stability, help to avoid vibrations and excessive noise and prevent it from shifting while it is operating. If it is placed on carpet or a rug, adjust the feet in such a way as to allow a sufficient ventilation space underneath the washing machine. Connecting the electricity and water supplies Connecting the water inlet hose 1. Connect the supply pipe to the water mains using a gas 3/4 attachment, fitting the rubber gasket and the filter supplied with the appliance and ensuring that they are fimly tightened to the taps. The water supply marked C must be connected to the cold water tap; the pipe marked H must be connected to the hot water tap. Both pipes may be connected to the cold water tap using the special Y connection with multiple attachments, supplied with the appliance (see figure). Before making the connection, allow the water to run freely until it is perfectly clear. Warning: clean the filters regularly by rinsing it under running water. 2. Connect the other end of the water inlet hose to the washing machine, screwing it onto the appliance's cold water inlet, situated on the top right-hand side on the rear of the appliance (see figure). 3. Make sure that the hose is not folded over or bent.! The water pressure at the tap must fall within the values indicated in the Technical details table (see next page).! If the inlet hose is not long enough, contact a specialised shop or an authorised technician.! Never use second-hand hoses.! Use the ones supplied with the machine. 14

15 Connecting the drain hose cm Connect the drain hose, without bending it, to a drainage duct or a wall drain located at a height between 65 and 100 cm from the floor;! Do not use extension cords or multiple sockets.! The cable should not be bent or compressed.! The power supply cable must only be replaced by authorised technicians. Warning! The company shall not be held responsible in the event that these regulations are not respected. alternatively, rest it on the side of a washbasin or bathtub, fastening the duct supplied to the tap (see figure). The free end of the hose should not be underwater. The first wash cycle Once the appliance has been installed, and before you use it for the first time, run a wash cycle with detergent and no laundry, using the wash cycle 1.! We advise against the use of hose extensions; if it is absolutely necessary, the extension must have the same diameter as the original hose and must not exceed 150 cm in length. Technical data Electrical connections Before plugging the appliance into the electricity socket, make sure that: the socket is earthed and complies with all applicable laws; the socket is able to withstand the maximum power load of the appliance as indicated in the Technical data table (see opposite); the power supply voltage falls within the values indicated in the Technical data table (see opposite); the socket is compatible with the plug of the washing machine. If this is not the case, replace the socket or the plug.! The washing machine must not be installed outdoors, even in covered areas. It is extremely dangerous to leave the appliance exposed to rain, storms and other weather conditions.! When the washing machine has been installed, the electricity socket must be within easy reach. Model Dimensions Capacity Electrical connections Water connections Spin speed Energy rated programmes according to regulation EN ARXXF 106 S width 59.5 cm height 85 cm depth 53,5 cm from 1 to 7 kg please refer to the technical data plate fixed to the machine maximum pressure 1 MPa (10 bar) minimum pressure 0.05 MPa (0.5 bar) drum capacity 52 litres up to 1000 rotations per minute programme 6; temperature 60 C; using a load of 7 kg. This appliance conforms to the following EC Directives: - 89/336/EEC dated 03/05/89 (Electromagnetic Compatibility) and subsequent modifications /96/EC /95/EC (Low Voltage) 15

16 Description of the washing machine and starting a wash cycle Control panel ON/OFF button with indicator light TEMPERATURE button WASH CYCLE PROGRESS indicator lights DISPLAY DOOR LOCKED indicator light Detergent dispenser drawer WASH CYCLE knob SPIN SPEED button FUNCTION buttons with indicator lights CONOL PANEL LOCK button with indicator light START/PAUSE button with indicator light Detergent dispenser drawer: used to dispense detergents and washing additives (see Detergents and laundry ). ON/OFF button with indicator light: switches the machine on and off. If the indicator light is illuminated, this indicates that the machine is switched on. WASH CYCLE knob: programmes the wash cycles. During the wash cycle, the knob does not move. SPIN SPEED button: sets the spin speed or exclude the spin cycle completely (see Personalisation ). TEMPERATURE button: sets the temperature or the cold wash cycle (see Personalisation ). DISPLAY: indicates the time remaining for the selected wash cycle and, if a delayed start has been programmed, the time remaining until the start of the wash cycle. FUNCTION buttons with indicator light: used to select the available functions. The indicator light corresponding to the selected function will remain lit. WASH CYCLE PROGRESS indicator lights: used to monitor the progress of the wash cycle. The illuminated indicator light shows which phase is in progress. DOOR LOCKED indicator light: indicates whether the door may be opened or not (see next page). START/PAUSE button with indicator light: starts or temporarily interrupts the wash cycles. N.B. To pause the wash cycle in progress, press this button; the corresponding indicator light will flash orange, while the indicator light for the current wash cycle phase will remain lit in a fixed manner. If the DOOR LOCKED indicator light is switched off, the door may be opened. To start the wash cycle from the point at which it was interrupted, press this button again. CONOL PANEL LOCK button with indicator light: activates or deactivates the control panel lock. 16

17 Indicator lights The indicator lights provide important information. This is what they can tell you: Wash cycle phase indicator lights As the WASH CYCLE knob is rotated, the indicator lights illuminate, indicating the stages which will be performed by the machine in accordance with the selected wash cycle. Once the desired wash cycle has been selected and has begun, the indicator lights switch on one by one to indicate which phase of the cycle is currently in progress. Temperature indicator light When a temperature value is selected, the corresponding indicator light will illuminate. Spin indicator light When a spin value is selected, the corresponding indicator light will illuminate. Wash Rinse Spin Drain End of wash cycle Son Function buttons and corresponding indicator lights When a function is selected, the corresponding indicator light will illuminate. If the selected function is not compatible with the programmed wash cycle, the corresponding indicator light will flash, a sound signal will be emitted and the function will not be activated. If a function which is incompatible with another function selected previously, only the most recent selection will remain active. Starting a wash cycle Control panel lock indicator light To activate the control panel lock, press and hold the button for approximately 2 seconds. When the indicator light is illuminated, the control panel is locked. This means it is possible to prevent wash cycles from being modified accidentally, especially where there are children in the home. To deactivate the control panel lock, press and hold the button for approximately 2 seconds. Door locked indicator light If this indicator light is on, the appliance door is locked to prevent it from being opened accidentally; to avoid any damage, wait for the indicator light to switch off before you open the appliance door. N.B. If the DELAY TIMER function is activated, the door cannot be opened; pause the machine by pressing the START/PAUSE button if you wish to open it.! If the START/PAUSE indicator light (orange) flashes rapidly at the same time as the function indicator light, this indicates a problem has occurred (see Troubleshooting ). 1. Switch the washing machine on by pressing the ON/OFF button. All indicator lights will switch on for a few seconds, then they will switch off and the START/PAUSE indicator light will pulse. 2. Load the laundry and close the door. 3. Set the WASH CYCLE knob to the desired programme. 4. Set the washing temperature (see Personalisation ). 5. Set the spin speed (see Personalisation ). 6. Measure out the detergent and washing additives (see Detergents and laundry ). 7. Select the desired functions. 8. Start the wash cycle by pressing the START/PAUSE button and the corresponding indicator light will remain lit in a fixed manner, in green. To cancel the set wash cycle, pause the machine by pressing the START/PAUSE button and select a new cycle. 9. At the end of the wash cycle the Son ( ) indicator light will switch on. The DOOR LOCKED indicator light will switch off, indicating that the door may be opened. Take out your laundry and leave the appliance door ajar to make sure the drum dries completely. Switch the washing machine off by pressing the ON/OFF button. 17

18 Wash cycles Table of wash cycles Wash cycles Description of the wash cycle Max. temp. ( C) Max. speed (rpm) Detergents Bleach Wash Fabric softener Special cycles 6 Sanitizing cycle: Extremely soiled whites l l l 7 6 Sanitizing cycle (1): Heavily soiled whites and resistant colours l l 7 7 Goodnigt cycle: Lightly soiled delicate colours l l 4 8 Baby cycle: Heavily soiled delicate colours l l 2 9 Shirts l l 2 10 Silk/Curtains: For garments in silk and viscose, lingerie l l 1 11 Wool: For wool, cashmere, etc l l 1,5 Everyday wash cycles (Daily) 1 Cotton: Heavily soiled whites and resistant colours l l l 7 1 Cotton (2): Heavily soiled whites and delicate colours l l l 7 2 Coloured Cottons (3): Lightly soiled whites and delicate colours l l l 7 3 Synthetics resistents: Heavily soiled resistant colours l l 3 3 Synthetics delicates: Lightly soiled resistant colours l l 3 Mix 30': To refresh lightly soiled garments quickly (not suitable for wool, 4 silk and clothes which require washing by hand) l l 3 Mix 15': To refresh lightly soiled garments quickly (not suitable for wool, 5 silk and clothes which require washing by hand) l l 1,5 Partials wash cycles A Rinse l 7 B Light Rinse l 3 C Spin D Light spin E Drain no spin Max. load (kg) Cycle duration The duration of the wash cycles can be checked on the display. The information contained in the table is intended as a guide only. For all Test Institutes: 1) Test wash cycle in compliance with regulation EN 60456: set wash cycle 6 with a temperature of 60 C. 2) Long wash cycle for cottons: set wash cycle 1 with a temperature of 40 C. 3) Short wash cycle for cottons: set wash cycle 2 with a temperature of 40 C. Special wash cycles Sanitizing cycle (wash cycle 6). A high-temperature hygienic wash cycle (over 60 C) which requires the use of bleach. Pour the bleach, the detergent and the additives into the relevant compartments (see paragraph entitled Detergent dispenser drawer ). Goodnight cycle (wash cycle 7). This is a silent cycle which can be run at night, when the electricity prices are lower. The wash cycle is designed for cottons and synthetics. At the end of the cycle the machine stops while there is still water in the drum; to spin and drain the laundry press the START/PAUSE button; alternatively the machine will perform the spin cycle and drain the water automatically after 8 hours. Baby cycle (wash cycle 8). This wash cycle can be used to remove the soiling typically caused by babies, while ensuring that all detergent is removed from nappies in order to prevent the delicate skin of babies from suffering allergies. The cycle has been designed to reduce the amount of bacteria by using a greater quantity of water and optimising the effect of special disinfecting additives added to the detergent. At the end of the wash cycle, the machine will slowly rotate the drum to prevent the formation of creases; to end the cycle press the START/PAUSE button. Mix 30 (wash cycle 4) this wash cycle was designed to wash lightly soiled garments quickly: it lasts just 30 minutes and therefore saves both energy and time. By selecting this wash cycle (4 at 30 C), it is possible to wash different fabrics together (except for wool and silk items), with a maximum load of 3 kg. Mix 15 (wash cycle 5) this wash cycle was designed to wash lightly soiled garments quickly: it lasts just 15 minutes and therefore saves both energy and time. By selecting this wash cycle (5 at 30 C), it is possible to wash different fabrics together (except for wool and silk items), with a maximum load of 1.5 kg. 18

19 Personalisation Setting the temperature By pressing the TEMPERATURE button to set the wash temperature (see Table of wash cycles). The temperature may be lowered, or even set to a cold wash ( ). The washing machine will automatically prevent you from selecting a temperature which is higher than the maximum value set for each wash cycle. Setting the spin speed By pressing the SPIN SPEED button to set the spin speed for the selected wash cycle. The maximum spin speeds available for each wash cycle are as follows: Wash cycles Maximum spin speed Cottons 1000 rpm Synthetics 800 rpm Wool 600 rpm Silk drain only The spin speed may be lowered, or the spin cycle can be excluded altogether by selecting the symbol. The washing machine will automatically prevent you from selecting a spin speed which is higher than the maximum speed set for each wash cycle. Functions The various wash functions available with this washing machine will help to achieve the desired results, every time. To activate the functions: 1. Press the button corresponding to the desired function; 2. the function is enabled when the corresponding indicator light is illuminated. Note: If the indicator light flashes rapidly, this signals that this particular function may not be selected in conjunction with the selected wash cycle. Delay timer To set a delayed start for the selected wash cycle, press the button repeatedly until the desired delay time is displayed (this may be between 1 hour and 24 hours). To disable the function press the button until the text is displayed. N.B. Once you have pressed the START/PAUSE button, the delay time may only be decreased if you wish to modify it.! This option is enabled with all programmes. Super Wash Because a greater quantity of water is used in the initial phase of the cycle, and because of the increased cycle duration, this function offers a high-performance wash.! This function may not be used in conjunction with wash cycles 4, 5, 6, 10, 11, A, B, C, D, E. Extra rinse By selecting this function, the efficiency of the rinse is increased and optimal detergent removal is guaranteed. It is particularly useful for sensitive skin.! This function may not be used in conjunction with wash cycles 4, 5, C, D, E. Easy iron By selecting this function, the wash and spin cycles will be modified in order to reduce the formation of creases. At the end of the cycle the washing machine will perform slow rotations of the drum; the EASY IRON and START/ PAUSE indicator lights will flash (orange) and the Son ( ) phase will remain lit in a fixed manner. To end the cycle, press the START/PAUSE button or the EASY IRON button. For the Silk wash cycle, the machine will end the cycle while the laundry is soaking, the EASY IRON and START/ PAUSE indicator lights will flash (orange) and the RINSE phase will remain lit in a fixed manner. To drain the water so that the laundry may be removed, press the START/PAUSE button or the EASY IRON button.! This function may not be used in conjunction with wash cycles 4, 5, 6, 7, 8, 11, C, D, E. 19

20 MAX Detergents and laundry Detergent dispenser drawer Good washing results also depend on the correct dose of detergent: adding too much detergent will not necessarily result in a more efficient wash, and may in fact cause build up on the inside of your appliance and contribute to environmental pollution.! Do not use hand washing detergents because these create too much foam. Open the detergent dispenser drawer and 3 pour in the detergent or washing additive, as follows. 1 2 compartment 1: Detergent for the wash cycle (powder or liquid) Liquid detergent should only be poured in immediately prior to the start of the wash cycle. compartment 2: Additives (fabric softeners, etc.) The fabric softener should not overflow the grid. extra compartment 3: Bleach Bleach cycle Bleaching may only be performed in conjunction with wash cycles 1, 2, 6. Pour the bleach into extra compartment 3; pour the detergent and softener into the corresponding compartments, then select one of the abovementioned wash cycles. This option is recommended only for very soiled cotton garments. Preparing the laundry Divide the laundry according to: - the type of fabric/the symbol on the label. - the colours: separate coloured garments from whites Empty all garment pockets and check the buttons. Do not exceed the listed values, which refer to the weight of the laundry when dry: Durable fabrics: max. 7 kg Synthetic fabrics: max. 3 kg Delicate fabrics: max. 2 kg Wool: max. 1,5 kg How much does your laundry weigh? 1 sheet g 1 pillow case g 1 tablecloth g 1 bathrobe g 1 towel g Garments requiring special care Shirts: use special wash cycle 9 to wash shirts in various fabrics and colours. It guarantees maximum care is taken of the garments and minimises the formation of creases. Silk: use special wash cycle 10 to wash all silk garments. We recommend the use of special detergent which has been designed to wash delicate clothes. Curtains: fold curtains and place them in a pillow case or mesh bag. Use wash cycle 10. Wool: Hotpoint/Ariston is the only washing machine manufacturer to have been awarded the prestigious Woolmark Platinum Care endorsement (M.0508) by the Woolmark Company, which means that all woollen garments may be washed in the washing machine, even those which state hand wash only on the label. Wash cycle 11 therefore offers complete peace of mind when washing woollen garments in the washing machine (max. load 1,5 kg) and guarantees optimal performance. Load balancing system Before every spin cycle, to avoid excessive vibrations and to distribute the load in a uniform manner, the drum rotates continuously at a speed which is slightly greater than the washing rotation speed. If, after several attempts, the load is not balanced correctly, the machine spins at a reduced spin speed. If the load is excessively unbalanced, the washing machine performs the distribution process instead of spinning. To encourage improved load distribution and balance, we recommend small and large garments are mixed in the load. 20

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWB 5085 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 IWB 5085 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIA 60 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 WIA 60 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIN 80 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 WIN 80 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi Su ve elektrik baðlantýsý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Çamaþýr makinesini tanýyalým, 4-5

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler ARXL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AVXD 10 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761841

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT AVXD 10 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761841 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT ARXL 85

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT ARXL 85 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler XWA 81052 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler XWA 81052 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik bilgiler Bakým ve özen, 4

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu WIL 81 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWE 91272 S

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWE 91272 S Instructions for use WASHING MACHINE English, 1 Türkçe, 13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu AVL 85 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 English,13 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkartma ve yerleþtirilmesi, 2 Su ve elektrik baðlantýsý, 2-3 Ýlk yýkama, 3 Teknik bilgiler, 3 Çamaþýr makinesini

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents PWC 71040 W Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 7081 Instructions for use WASHING MACHINE Contents English,1 Türkçe,13 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Care and maintenance,

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 923

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 923 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 TR Türkçe,13 PT Português,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents WMF 802 Instructions for use WASHING MACHINE Contents GB GB English,1 TR Türkçe,13 PT Português,25 Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7108 S

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7108 S Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7108 S

Instructions for use WASHING MACHINE. Contents IWE 7108 S Instructions for use WASHING MACHINE English,1 Türkçe,13 Contents Installation, 2-3 Unpacking and levelling Connecting the electricity and water supplies The first wash cycle Technical data Description

Detaylı

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE

GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE GENİŞLEYEN GÜVENLİK KAPISI EXPANDING SAFETY GATE www.odabu.com.tr UYARI MONTAJ VE KULLANIM ÖNCESİ KILAVUZ İÇİNDEKİ TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ KILAVUZU İHTİYAÇ DURUMUNDA KULLANMAK ÜZERE SAKLAYINIZ Güvenlik

Detaylı

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler FMG 823

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler FMG 823 Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ İçindekiler Türkçe,1 FMG 823 English,13 Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve aynı seviyeye getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik bilgiler Bakım

Detaylı

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide

Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Türk Patent Enstitüsü Tasarım Tescilli 5 Dakikada Kurulum Alman TÜV Rheinland Tarafından Güvenlik Onaylı Bebek Hamağı Kullanım Kılavuzu Baby Hammock User Guide Ürünün kurulum ve kullanımından önce kılavuzu

Detaylı

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler XWE 91283

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler XWE 91283 Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ İçindekiler TR TR Türkçe,1 GB English,15 Montaj, 2-3 Ambalajdan çıkarma ve yerin tesviye Elektrik ve su baglantılarının yapılması İlk yıkama Teknik veriler Bakım ve

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AV 102 X user guide

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AV 102 X user guide You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AV 102 X. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AV 102 X in the user

Detaylı

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler XWE 81283

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler XWE 81283 Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ İçindekiler TR TR Türkçe,1 GB English,15 Montaj, 2-3 Ambalajdan çıkarma ve yerin tesviye Elektrik ve su baglantılarının yapılması İlk yıkama Teknik veriler Bakım ve

Detaylı

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler XWE 91483

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler XWE 91483 Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ İçindekiler TR TR Türkçe,1 GB English,15 Montaj, 2-3 Ambalajdan çıkarma ve yerin tesviye Elektrik ve su baglantılarının yapılması İlk yıkama Teknik veriler Bakım ve

Detaylı

Montaj ve kullaným talimatlarý

Montaj ve kullaným talimatlarý Montaj ve kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 AQUALTIS AQ8L 09 U Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajdan çýkarma ve tesviye Elektrik ve su baðlantýlarýnýn yapýlmasý Teknik bilgiler Makinenin tanýtýmý,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWC 7105 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ

Kullanma Kýlavuzu. Ýçindekiler IWC 7105 ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe, 1 IWC 7105 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn çýkartýlmasý ve seviye ayarý getirilmesi Su ve elektrik baðlantýlarý Ýlk yýkama Teknik veriler Çamaþýr makinesinin

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 61051 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 61051 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWC 61051 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code:

KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: MOTORLU ÇOKLU ASTAR KESME MAKİNESİ MOTOR DRIVEN LINING CUTTING MACHINE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8461.90.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk

Detaylı

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AML 119 user guide

You're reading an excerpt. Click here to read official HOTPOINT AML 119 user guide You can read the recommendations in the user guide, the technical guide or the installation guide for HOTPOINT AML 119. You'll find the answers to all your questions on the HOTPOINT AML 119 in the user

Detaylı

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129

24kV,630A Outdoor Switch Disconnector with Arc Quenching Chamber (ELBI) IEC IEC IEC 60129 24kV,630 Outdoor Switch Disconnector with rc Quenching Chamber (ELBI) IEC265-1 IEC 694 IEC 129 Type ELBI-HN (24kV,630,normal) Closed view Open view Type ELBI-HS (24kV,630,with fuse base) Closed view Open

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 71052 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 71052 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWC 71052 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Bakım ve özen, 4 Su

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 61050 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 61050 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWC 61050 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 7108 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 7108 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWC 7108 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı

EWF 1404BR. EN Washing Machine User Manual 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 24

EWF 1404BR. EN Washing Machine User Manual 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 24 EWF 1404BR EN Washing Machine User Manual 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 24 2 www.electrolux.com CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION...3 2. SAFETY INSTRUCTIONS...4 3. PRODUCT DESCRIPTION... 6 4. CONTROL

Detaylı

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS

VHR ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI VHR ER ENERGY RECOVERY UNITS ER ENERJİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI ER ENERGY RECOVERY UNITS AKSESUARLAR ACCESSORIES Sayfa/Page 9~ VENCO ER enerji geri kazanım cihazları, rotorlu tip eşanjörü sayesinde, yüksek enerji tasarrufu sağlamak

Detaylı

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1

H48.33b FILTER DRIER SHELLS KARTUŞ KOVANLARI. H48.33b.54.1 H48.33b H48.33b.54.1 Introduction Filter drier shells are important equipments for refrigeration and air conditioning systems. They are designed to be used in the suction line and liquid line. Filter drier

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L14840 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2630929 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler RPG 846 D

Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ. İçindekiler RPG 846 D Kullanma talimatları ÇAMAŞIR MAKİNESİ İçindekiler Türkçe,1 English,13 Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve aynı seviyeye getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik bilgiler Bakım ve onarım,

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler RPD 1066 D ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler RPD 1066 D ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ İçindekiler Türkçe,1 English,13 Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Bakım ve özen, 4

Detaylı

Arýza Giderme. Troubleshooting

Arýza Giderme. Troubleshooting Arýza Giderme Sorun Olasý Nedenler Giriþ Gerilimi düþük hata mesajý Þebeke giriþ gerilimi alt seviyenin altýnda geliyor Þebeke giriþ gerilimi tehlikeli derecede Yüksek geliyor Regülatör kontrol kartý hatasý

Detaylı

EWG W... EN WASHING MACHINE USER MANUAL 2 29 INSTRUCCIONES TR ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 57

EWG W... EN WASHING MACHINE USER MANUAL 2 29 INSTRUCCIONES TR ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 57 EWG 147540 W...... EN WASHING MACHINE USER MANUAL 2 ES LAVADORA MANUAL DE 29 INSTRUCCIONES TR ÇAMAŞIR MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU 57 2 electrolux CONTENTS Electrolux. Thinking of you. Share more of our

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 61052 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWC 61052 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWC 61052 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Bakım ve özen, 4 Su

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

EWF 1476 GDW. EN Washing Machine User Manual 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 27

EWF 1476 GDW. EN Washing Machine User Manual 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 27 EWF 1476 GDW EN Washing Machine User Manual 2 TR Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu 27 2 CONTENTS 1. SAFETY INFORMATION...3 2. SAFETY INSTRUCTIONS...4 3. PRODUCT DESCRIPTION... 5 4. CONTROL PANEL... 6

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L74850 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811584 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2

Nokia Holder Easy Mount HH-12 9249387/2 Nokia Holder Easy Mount HH-12 1 4 2 3 9249387/2 5 7 6 TÜRKÇE 2006 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia i Nokia Connecting People su ¾igovi ili za¹tiæeni ¾igovi firme Nokia Corporation. Giriþ Bu montaj cihazý,

Detaylı

Kullanma klavuzu DONDURUCU

Kullanma klavuzu DONDURUCU TZAA 1.1 Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý,1 Teknik Servis,2 Cihazýn tanýmý 3 Kapı yönü değişikliği, 4 Montaj,5 Aksesuarlar, 6 Çalýþtýrma ve kullaným, 6 Bakým ve özen, 7 Önlemler ve

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ PÝLLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212) 371

Detaylı

4Life by NOA Design Silence

4Life by NOA Design Silence 4Life by NOA Design Silence Description / Tanım Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / Ağ rl k (cm) Front Panel Weight / Ön Panel Ağ rl ğ (kg) Side Panel Weight / Yan Panel Ağ rl ğ (kg) Volume

Detaylı

TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. S-Line Mesh modelini daha iyi tanımanız ve fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu

TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. S-Line Mesh modelini daha iyi tanımanız ve fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu TCC-The Chair Company ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. S-Line Mesh modelini daha iyi tanımanız ve fonksiyonlarını öğrenmeniz için bu kılavuzu hazırladık. english 1. Kinematic Pull up the

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWE 91282 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWE 91282 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWE 91282 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY

VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY VRE SERS ELEKTRONK TERMK RÖLELER VRE SERIES ELECTRONIC THERMAL OVERLOAD RELAY Teknik Özellikler 1.Standartlar : IEC 60947-4-1, TS EN 60947-4-1 2.Depolama Sıcaklıı : - 40 0 C +70 0 C 3.Çalıma Sıcaklıı :

Detaylı

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches

Seviye Kontrol Flatörleri Level Control Float Switches Seviye Kontrol Flatörleri Seviye Kontrol Flatörleri Serisi Seviye Kontrol Flatörleri Genel Özellikler ve Teknik Bilgiler 03 Boyutlar 05 Series Level Control Float Switches General Specifications and Technical

Detaylı

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors

63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS. connectors 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors 38 63A - 125A CEE NORM FİŞ & PRİZLER 63A - 125A CEE NORM PLUGS & SOCKETS connectors Mermer ocakları ve maden ocakları, limanlar

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWD ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWD ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWD 71051 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Çamaşır makinesinin

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK

HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIGH SPEED PVC DOOR INSTALLATION BOOK HIZLI PVC KAPI MONTAJ KLAVUZU MODEL FUD 2015.01 MONTAJ KLAVUZU/INSTALLATION BOOK INTRODUCTION The information contained in this manual will allow you to install your

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWE 91282 ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWE 91282 ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWE 91282 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Bakım ve özen, 4 Su

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWN10470W http://tr.yourpdfguides.com/dref/631710 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi

Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Otomatik Deterjan Dozaj Ünitesi Kullanma Kýlavuzu AWD 10 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazý gelebilecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı

Operating instructions

Operating instructions Operating instructions DISHWASHER EN English,1 DFG 03 TR Türkçe, 12 Contents Installation, 2-3 Positioning and levelling Connecting the water and electricity supplies Advice regarding the first wash cycle

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler RPD 1066 D ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler RPD 1066 D ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ İçindekiler Türkçe,1 English,13 Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Bakım ve özen, 4

Detaylı

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

7210 5300-10/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu. Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB122-11/19/24/24K. Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz U22 K 720 5300-0/2002 TR (TR) Kullanma kýlavuzu Yoðuþmalý kazan Logamax plus GB22-/9/24/24K Lütfen kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Ýçindekiler Emniyetle ilgili uyarýlar................... 5 2 Kalorifer

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler EWD ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler EWD ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 EWD 61052 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Bakım ve özen, 4 Su

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EWF8070W http://tr.yourpdfguides.com/dref/628733 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX L72650 http://tr.yourpdfguides.com/dref/811531 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWG6105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/654133 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern

Suyun Kalite ile Dansı. Gömme Rezervuar Concealed Cistern Suyun Kalite ile Dansı Gömme Rezervuar Concealed Cistern Banyonuzdaki Şıklık Ar-Ge çalışmalarımız sonucunda oluşturduğumuz yüksek kalite ve estetiğe sahip çevre dostu GREZ gömme rezervuarlarımızı 8 farklı

Detaylı

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi

Thunderbird Saç Kurutma Makinesi Model No: K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi / Hair Dryer Kullanma Kılavuzu / Instruction Manual K 054 Thunderbird Saç Kurutma Makinesi MAIN PARTS 1 3 4 2 5 6 7 1. Brush 2. Brush Rotary on/off switch

Detaylı

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu

CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C. Kullaným Kýlavuzu CARRIER Salon Tipi Split Klima 53QD6C Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 09 11 12 13 13 14 14 16 19 20 Giriþ Garanti ve Servis Güvenli Kullaným Ýçin Ekonomik Kullaným Ýçin Sistem Þemasý ve Ana Parçalar

Detaylı

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille

Lif Tutucu Menfez. Fiber Filter Grille Lif Tutucu Menfez Fiber Filter Grille LÝF TUTUCU MENFEZ (BFFG) FIBER FILTER GRILLE Model: * BFFG : Lif tutucu menfez. Malzeme: Kullaným: Montaj: Sipariþ Kodu: Ürün kasasý ve 0,5 x Ø 0,3 mm gözenekli filtre

Detaylı

1150 W TRIPPER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG T U T M A S A P I

1150 W TRIPPER KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG T U T M A S A P I TRIPPER AR 690 SEYAHAT ÜTÜSÜ AR 690 TRAVEL IRON AR 690 REİSE BÜGELEİSEN KULLANMA KILAVUZU INSTRUCTION MANUAL GEBRAUCHSANWEISUNG 1150 W KATLANABİLİR T U T M A S A P I SEYAHATLER İÇİN EN 1- Ceramıc coated

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

Operating Instructions FREEZER

Operating Instructions FREEZER UIAA 1x (TK).1 English Operating Instructions FREEZER Operating Instructions, 1 Assistance, 2 Description of the appliance, 3 Reversible doors, 4 Installation, 5 Start-up and use, 5 Maintenance and care,

Detaylı

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu

LFT 116/HA. Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu LFT 116/HA Bulaþýk Makinasý Kullaným ve Bakým Kýlavuzu Kullaným kýlavuzu BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 1 LFT 116/HA Ýçindekiler Montaj, 2-3 Yerleþtirme ve seviye ayarlama Elektrik ve su baðlantýlarý Ýlk kullaným

Detaylı

Kullanma klavuzu. Operating Instructions. UPS 17xx(TK) UPS 15xx(TK) DONDURUCU. Ýçindekiler FREEZER. Contents. Türkçe. English

Kullanma klavuzu. Operating Instructions. UPS 17xx(TK) UPS 15xx(TK) DONDURUCU. Ýçindekiler FREEZER. Contents. Türkçe. English UPS 17xx(TK) UPS 15xx(TK) Türkçe Kullanma klavuzu DONDURUCU Kullaným talimatlarý, 1 Teknik Servis 2 Cihazýn tanýmý 3 Montaj, 4 Aksesuarlar, 4 Çalýþtýrma ve kullaným, 5 Bakým ve özen, 6 Önlemler ve öneriler,

Detaylı

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE

TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE TAV FIRINI/ANNEALING FURNACE KULLANMA KLAVUZU / USER'S GUIDE GTİP/HS Code: 8454.10.00.00.00 Çelik Kuyumculuk Kalıp Makine San. Ve Tic. Ltd. Şti. Adres: Atatürk Mahallesi Marmara Sanayi Sitesi R Blok No:

Detaylı

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX

www.tpelectric.com.tr MINIBOX MINIBOX MINIBOX MINIBOX Minibox Kulplu Minibox with Handle Minibox with Hanger - Fuse Module Minibox Askılı - Sigorta Modüllü 27 MINIBOX 215x215 ölçüsüne sahip MINIBOX serisi ürünler özellikle fabrika, tekstil,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce

Kullanma Kýlavuzu. Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzu Çamaþýr Makinesi W 5872 Edition 111 Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce tr-tr Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz.

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Yarım Ayaklı Lavabo Montajı Installation of Basin with Semi Pedestal

Yarım Ayaklı Lavabo Montajı Installation of Basin with Semi Pedestal Yarım Ayaklı Lavabo Montajı Installation of Basin with Semi Pedestal Lavabo ilgili teknik resimde belirtilen yüksekliğe kaldırlır ve duvara yaslanır. Bir yardımcı vasıtası ile terazisi kontrol edilir.

Detaylı

4Life by NOA Design Silence

4Life by NOA Design Silence 4Life by NOA Design Silence Description / Tanım Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / Ağ rl k (cm) Volume / Su Hacmi (lt) Available Massage Systems / Uygulanan Masaj Sistemleri : Oval : 170x90

Detaylı

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWE ÇAMAŞIR MAKİNESİ

Kullanma Kılavuzu. İçindekiler IWE ÇAMAŞIR MAKİNESİ Kullanma Kılavuzu ÇAMAŞIR MAKİNESİ Türkçe,1 IWE 91283 İçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajın çıkartılması ve seviye ayarı getirilmesi Su ve elektrik bağlantıları İlk yıkama Teknik veriler Bakım ve özen, 4 Su

Detaylı

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS

IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS 1/11 Sürüm Numarası Değişiklik Tarihi Değişikliği Yapan Erman Ulusoy Açıklama İlk Sürüm IDENTITY MANAGEMENT FOR EXTERNAL USERS You can connect EXTERNAL Identity Management System (IDM) with https://selfservice.tai.com.tr/

Detaylı

CNC MACH breakout board user manual V8 type

CNC MACH breakout board user manual V8 type CNC MACH breakout board user manual V8 type 1 Catalogue CNC Router breakout board V8 type user manual... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 1) Brief introduction:...3 2) Breakout board drawing:...4 3) Wiring:...5

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZWGH7105 http://tr.yourpdfguides.com/dref/956008 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width

AHS. Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme. Motor Power. Weight Ağırlık. Lenght. Height. Width 08 Working Lenght Maks. Kalınlık Ön Bükme mm mm mm mm mm mm kw mm mm mm kg AHS 20/04 2100 6 4 160 140 120 2.2 4142 1037 1140 2320 AHS 20/06 2100 8 6 190 170 150 3 4042 1254 1380 3290 AHS 20/08 2100 10

Detaylı

Sirkülasyon Pompaları

Sirkülasyon Pompaları Sirkülasyon Pompaları Circulation Pumps Dünyayı koruyan teknolojilerle daha konforlu bir hayat için çalışıyoruz.. Dünyanın önde gelen markaları, uzmanları, bilim insanları ve profesyonel kadroları, gelişen

Detaylı

Neon. Description Tan m. : Offset (left) Ofset (sol) Size / Ebat (cm) : 170x75/50. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 18

Neon. Description Tan m. : Offset (left) Ofset (sol) Size / Ebat (cm) : 170x75/50. Height / Yükseklik (cm) : 56. Weight / A rl k (kg) : 18 Neon Description Tan m Size / Ebat (cm) Height / Yükseklik (cm) Weight / A rl k (kg) Front Panel Weight / Ön panel a rl (kg) Side Panel Weight / Yan panel a rl (kg) Volume / Su hacmi (lt) Available massage

Detaylı

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu

Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA. Davlumbaz. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Hotpoint Ariston HR 60 IX/HA Davlumbaz Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu TR Ön sayfalarda bulunan alfabetik sýrayla verilmiþ þekilleri referans olarak kullanýnýz. Bu kýlavuzdaki talimatlarý dikkatli

Detaylı