ÖZET. GiR İŞ lann diğer hastalara göre şiddet ögesi yoğun olan violent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZET. GiR İŞ lann diğer hastalara göre şiddet ögesi yoğun olan violent"

Transkript

1 PS İKİYATRİK HASTALIKLAR VE SUÇ * Dr. F. MANER'** Dr. Z. E.KAYATEKİN ** Dr. E. ABAY ** Dr. S. SAYGILI ** Dr. A. İ. Ş ENER ** ÖZET Suç işleyen psikiyatrik hastalar ı incelemek amacıyla yapılan bu çahşmada Bakırköy Ruh ve Sini Hastalıkları Hastanesine yılları arasında adli lıanalla gelen 898 hasta (58 kad ın, 84 tir. Demografik, klinik özellikler belirienmil erkek) yatır} dosyaları retrospektif olarak değeriendirilmiş suçların niteliği, suç ile klinik tanı, önceki suçlar, arasmdald ilişki, aile öyküsü incelen ıniştir. SUMMARY In order to investigate psychlatric patients who committed erime, 898 patienstfemale 58,male 84 ı who had been hospitallzed in Bak ırköy Neuropsychlatry Hospital In the years have be< evalvated retrospectively. Demographical and clinical features have been presented, the patterns erime and clinical diagposis, previous crimes and family history have been evaluated. GiR İŞ lann diğer hastalara göre şiddet ögesi yoğun olan violent Psikiyatride güncel sorunlardan biri de hastalar ın suçları olduğunu görmüşlerdir. çevresine zarar vercbilmesidir. Son y ıllarda özellikle Rappoport ve Lasscn (8) Maryland'da 1947 ve 1957 yurtdışında deinstitusinalizasyon sonucu toplum içinde y ıllar ında psikiyatri hastanclerinden ç ıkarılaln erkek hastalarda genel populasyona göre h ırs ızl ığın en yüksek yaşamaya başlayan psikiyatrik hastalar ın say ıs ı giderek artm ıştır (12). Birçok ara ş t ırmada bu hastaların suç oranda olup, bunu öldürme vc cinsel suçun takip işleyebileceği bildirilmi ştir.(3,6,9). Yirminci yüzy ıl ın ettiğini, şizofrenik hastalar ın en fazla suç i şlediğini ilk yarısında yapılan araşt ırmalarda ruh hastalar ı arasında (1947'de %30,1957'dc %20), kad ın hastalarda ise yaralama oran ın ın genel populasyona göre en yüksek tutuklanma oran ı genel populasyona e şit yada daha düşük oranda bulunmuşken (12), daha sonraki y ıllarda olduğunu bildirmiştir. yapılan araştırmalar ın çoğunda tutaklanma oran ı daha Hapishanelerde yap ılan çal ışmalarda mahkumlar aras ında psikoz oran ının düşük, nörotik bozukluk y üksektir(z 7,8.12). Zitrin ve arkadaşlan (11,12) y ıllarında oranın ın ise yüksek olduğu, bunun hapishanede bulunmaya bağl ı olduğu gösterilmiştir(1), Guzc (4) 223 erkek hastaneden ç ıkar ılan 867 hastay ı 2 y ıl süresince takip ederek %22,3'ünün suç i şlediğini, bunların %13,5'inin mahkum %78 oranında psikopati saptam ış, bunlardan şiddet ögesi olm ıyan-nonviolent suçlar (uyuşturucu bulundurma, h ırs ızl ık, tehdit), %9.8'inin şiddet ögesi te ve konversiyon semptomlan oldu ğunu bildirmiştir. özellikle alkol ve madde bağıml ıl ığı olanlar ında anksiye- yoğun olan violent suçlar (öldürme, yaralama, cinsel Madde kullan ım ının suç oranına arttırıcı etkisi olup saldırı) olduğunu,20-29 yaş grubunda suç oran ının en olmad ığın ı araşt ıran çal ışmalar aras ında USA'da opiat yüksek (% 29.8) olup, tan ı olarak hastalar ın yaklaşık kullananlarda, alkol, amfetamin ve barbiturat kullananlara göre öldürme, yaralama, cinsel sald ırı daha düşük bu- yarısının şizofrenik olduğunu, bunun madde ve alkol kullan ım bozukluğu takip ettiğini bildirmiştir. lunmuştur (5). Anslinger ve Tompkins (5) uyuşturucu Giovannoni ve Gurel (2) 4 y ıl takip ettikleri 1142 madde bulunduran 1268 suçlunun %67'sinin ba ğıml ı olmadan önce de kriminal kay ıtlan olduğunu bildirmiştir. psikotik hastada yaralama, öldürme ve h ırs ızl ık suçlare ını genel populasyona göre daha yüksek oranda Bu araşt ırman ın amacı, suç işleyen psikiyatrik bozukluğu olan hastaları suç, klinik, demografik, multipl bularak, hastalann % 95'inin şizofrenik olup, bunların çoğunda alkol kötü kullan ım öyküsü bildirilmi ştir. suç özellikleri yönünden incelemektedir. Hafner ve Büker (5) Almanya'da şizofrenik hasta ( ) XXIV.Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresinde sm ıdmııjtar (19-23 Eylül 1988, Ankara) (* ) Bakırköy Rnh Hastanesi ve Sinir Hastabl ıalan

2 YÖNTEM Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıklar ı Hastahanesinde y ılları aras ında herhangi bir suç nedeniyle Adli Serviste yat ınlarak müşahade, tedavi yada muhafaza alt ına al ınan 1160 hastan ın dosyaları retrospektif olarak incelenmi ş, 262'sinde ruhsal hastal ık yada zay ıfl ık tespit edilmediğinden değerlendirmeye alnunam ış,898 hasta (Kadın:58, :840) ara ştırma kapsam ına al ınm ıştır. Baz ı hastalar aynı anda birden çok suç işleyerek geldiklerinden 898 hastada toplam olarak 999 suç saptanm ış ve suçla ilgili de ğerlendirmeler harbir suç içii ıı ayn ayr ı yap ılm ıştır. Tanılar yat ış dosyalar ındaki son tatlılar olup DSM III kriterlerine göre konmu ştur. Araşt ırma retropektif dosya taramas ı şeklinde olduğu için baz ı bilgiler dosyalarda bulunmam ış, değerlendirmeler bulunabilen verilere göre yap ılm ıştır. Bu nedenle baz ı sonuçlar toplam olgu say ıs ından daha düşüktür. BULGULAR Araşt ırmaya ili şkin sonuçlar tablolar halinde verilmiştir. TABLO 1: CINSIYETE GÖRE TANI DAĞILIMI Tan ı Cinsiyet% Kadın Şizofreni Paranoid Boz Mental retard Alkol mad. kulan ım boz Duygulam ın boz Organik akıl boz Kişilik boz Atipik psikoz Diğer BAZ TABLO :2 ŞIZOFRENI TIPLERI Paranoid Rezidüel Katatonik Ayrışmam ış Tablo l'de cinsiyete göre tan ı dağılım ı görülmektedir. lerde şizofreni %25.0, ki şilik bozukluğu 9/217.1, alkol ve madde kullan ım bozukluğu 11.1, paranoid bozukluk %97, mental retardasyon %9.6, kad ınlarda şizofreni %28.2, atipik psikoz %20.8, mental ratardasyon %15.9, cluygulan ım bozukluğu %11.3 şeklindeki oranlarla s ıralanmaktad ır Şizofreni tipleri aras ında paranoid şizofreni en yüksek orandad ır (Bkz Tablo 2). Diğer başl ığı alt ında hapishaneda ortaya ç ıkan yada fark edilen nöratik bozukluklar yeralmaktad ır. Tablo 3'de cinsiyete göre suç da ğı l ı m ı gösterilmi ştir. lerde öldürme %27, öldürmeye te şebbüs ve yaralama %18.9, h ırs ızl ık %14.1, uyuşturucu madde bulundurma %8.4, kad ınlarda ise öldürme %65, öldürmeye te şebbüs ve yaralama %9.5 şaklinde oranlarla s ıralanmaktad ır. Diğer başl ığı sahtekarl ık, emniyeti suistimal, zimmet, görevli memura silahla mukavemet, kaçakç ıl ık cezaevinden firar, ehliyetsiz araba kullanmak gibi çok seyrek rastlanan suçlar ı kapsam ına almaktadır. Tabla 4 ve 5'de kad ın ve erkek hastalarda klinik tan ı ve suç aras ındaki ili şki gösterilmi ştir. Tablolarda her kare içinde iki rakam vard ır. Üsteki rakam psikiyatrik hastalara göre suç da ğıl ımı, alttaki rakam ise suçlara göre psikiyatrik hastal ık dağıl ım ın ın oranland ır. lerde şizofranidc öldürme %35, öldürmeya te şebbüs ve yaralama %23.5, paranoid bozuklukta öldürme %44, öldürmeye te şebbüs ve yaralama % 31. 9; mental retardasyonda cinsel suç % 24. 4, h ırs ızl ık %20.1;. alkol ve madde kullan ım bozukluğunda uyuşturucu bulundurma % 58. 6, askerden firar ve üste kar şı gelme % 16.3; duy gulanım bozukluğunda öldürme %24.7, hırsızl ık %19.2 TABLO 3: CINSIYETE GÖRE SUÇ DAGIIIMI SUÇ Cinsiyet % Kadın Oldürme Öldürmeye teşebbüs H ırs ızl ık Cinsel suç 6.8 Doland ı r ıcı l ık 1.0 Siyasi suç Uyuşturucu bulundurma Yang ın, yağma Firar, üste karşı gelme SKM Hakaret, tehdit Diğer Dezorganize Düşünen Adam Cilt 4 Say ı ı Ocak 1991

3 TADID 4: ERKEK HASTALARDA TANI VE SOÇ ARASINDAK1 11AŞK İ TANI SOtun R Sat ı r % Siyasi suç Ş izofreni Paranoid Mental re- Alkol mad. Duyaulan ım organik Ki ş ilik Atipik Diler SAZ bozukluk tardasyon kul. boz. hozuklugu ak ı l boz. boz.,, psikoz öldürme OldOrmeye teşebbüs H ırs ızl ık Cinsel suç Doland ıric ı l ık Siyasi suç Uyuşturucu bulundurma Yang ın, yagma Firar, liste karşı gelme SKM Hakaret, tehdit Diler R SAZ SUÇ TABLO 5: KADİN HASTALARDA TANI VE SUÇ ARASİNDAKI İLI ŞKi SOtun % TANI Sat ır Şizofreni Paranoid Mental re- Alkol mad. nuyqulan ım Organik Ki ş ilik Atipik Diger BAZ bozukluk tardasyon kul. boz. bozuklugu Ak ıl boz. hoz. psikoz oldikıne Oldlirreye teşebbes Hırsızl ık Uyuşturucu bulundurma Yangın, yagma SKM Hakaret,tehdit Diğer BAZ inee Adem Oh 4 Say ı 1 Ocak 1991

4 organik akıl bozulduğunda öldürme %26.1, öldürmeye teşebbüs ve yaralama %24.2; atiptik psikozda öldürme %30.9, öldümeye te şebbüs ve yaralama %25, en s ık rastlanan suçlard ır. Kadın hastalarda şizofrenide öldürme % 83.3, atipik psikozda öldürme %69.2, öldürmeye teşebbüs ve yaralama %23.1 mental retardasyonda öldürmeye te şebbüs ve yaralama % 50, yang ın çıkartma ve yağma % 20, 6136 SKM % 20 en s ık görülen suçlardır. Suçlar ın en çok hangi psikiyatrik bozukluklarda görüldüğü araştınldiğında erkek hastalarda öldürme için şizofreni (%32.4), paranoid bozukluk (%15.8); öldürmeye te şebbüs ve yaralama için şizofreni (%31) paranoid bozukluk (%16.4); h ırs ızl ık için kişilik bozukluğu (%34.8), şizofreni (%18.2), cinsel suç için mental retardasyon(%34.4), şizofreni (%15.6); doland ınc ıl ık için alkol ve madde kullan ım bozukluğu(%33.3); kişilik bozukluğu (%22.3); siyasi suç için şizofreni (%33.3), paranoid bozukluk (%20); uyuşturucu bulunmak için alkol ve madde kullan ım bozukluğu (%77.2); yangın ç ıkarma ve yağma için şizofreni (%46.4), mental retardasyon (%14.3); askerden firar ve üste kar şı gelme için alkol ve madde kullanım bozukluğu (%46) kişilik bozukluğu (%32.4); 6136 SKM için şizofreni (%48.5), paranoid bozukluk (%17.2); hakaret ve tehdit için şizofreni (% 48.), ki şilik bozukluğu (%18.1) şeklindeki oranlarla s ıralanmaktadır. Kadın hastalarda ise öldürme için şizofreni (%36.6), atipik psikoz (%22); öldürmeye teşebbüs ve yaralama için atipik psikoz (%50) oranlar ı ile sıralanmaldadır (Bkz. Tablo 4 ve 5)..Tablo 6'da cinsiyete göre suçun i şlendiği yaş dağılımı göstermektedir. Her iki cinsiyet için en s ık suç işlenen yaş grubudur. İkinci sırada yaş grubu gelmektedir. Tablo 7'de cinsiyete göre medeni durumun da ğıl ım ı gödrülmektedir. lerin %37.3'ü evli, %54.4'ü bekar, kad ınların %61.4'ü evli, %22.8'i bekard ır. Tablo 8'de cinsiyete göre eğitim düzeyinin dağılımı gösterilmiştir. Tablo 9'da görüldüğü gibi cinsiyete göre meslek dağıl ımında erkeklerde işi olmıyan çoğunluktadır. Bunu serbest meslek ve i şçi grubu takip etmektedir. Kadınların ise çoğunluğu ev kadm ıchr. Diğer başl ığı alt ında er,rehber, gitarist, seyyar sat ıcı olanlar toplanmıştır. Tablo 10'da suç öncesi hastal ık süreci görülmektedir. Hastalann ancak %12.3'ünde hastal ık suçla birlikte ortaya ç ıkmışt ır. Çoğunluğunda hastal ık süreci 2 y ıldan fazladır. Kişilik bozukluğu, mental retardasyon, kronik seyirli, diğer grubu suçtan sonra ortaya ç ıktığı için değerlendirme dışı tutulmuştur. Suç öncesi hasta olduğu hastalar ın % 73.3'ünde bilinmekle, %26.7'sinde bilinmemektedir. Tablo 11'de cinsiyete göre önceki suç say ıs ı görülmektedir. lerin %32.81, kad ınların %84.6's ı daha önce bir kez, %26.2'si üç yada fazla suç işlemiştir. TABLO 6: Cinsiyete göre suçun i şlendiği yaş Suçun işkndiği Yaş Cinsiyeti Kadın < > BAZ Medeni Durum TABLO 7: Cinsiyete Göre Medeni Durum Cinsiyet % Kız Evli Bekar Boşanm ış Dul BAZ Eğitim Düzeyi TABLO 8: Cinsiyete Göre Eğitim Düzeyi Cinsiyeti Kadın Eğitimi yok ilkokul Orta Lise Yüksekokul BAZ Kad ınların ise %15.4'ü bir kez suç i şlemiştir. Önceki suçların dağıl ım ında h ırs ızl ık :20.4' öldürmeye te şebbüs ve yaralama %19.6' askerden firar ve üste karşı gelme %15.1 şeklindeki oranlarla s ıralanmaldadır. Tablo 13'de suça göre önceki suç say ıs ı gösterilmiştir. Cinsel suçlarda %42.1, öldürmeye %41.8 oranlar ında daha önceden suç işlenmemiştir. Önceden bir kez olan Ditıatiatia Adam Cilt 4 Sayı 1 Ocak 1991

5 TABLO 9: Cinsiyete Göre Meslek Da ğı l ım ı TABLO 12 MESLEK Cinsiyet % Kad ın Işsiz Serbest meslek I şçi Çiftçi 14.8 Memur 3.5 Emekli 1.4 Öğrenci Diğer ÖNCEKI SUÇLAR Öldürme 9.2 Öldürmeye teşebüs 19.6 H ırs ızl ık 20.4 Cinsel suç 3.2 Doland ırıc ık 1.4 Siyasi suç 1.4 Uyuşturucu bulundurma 11.2 Yang ın, yağma 2.4 Firar, üste karşı gelme SKM 4.8 qo Suçun öncesi Hastal ık Süresi TABLO 10 Suçla birlikte ortaya ç ıkm ış 12.3 Hakaret, tehdit 4.0 Diğer 47.3 < 1 y ı l 3.7 oran ında saptanm ışt ır. Doland ırıc ıl ık,yang ın ve yağma,siyasi suç grubunda 1-2 y ı l 7.8 eldeki sonuçlar çok dü şük olduğu için değerlendirme dışı 76.2 b ırakılm ıştır. > 2 y ıl Tablo 14'de suça göre önceki suçlar ın da ğı l ım ı 38.3 görülmektedir. Öldürme grubunda öldürmeye te şebbüs %31.2, h ırs ızl ık % 15.6, öldürmeye te şebbüs % 29, öldürme %14; h ırs ızl ık grubunda h ırs ızl ık %40.9; cinsel suçlar grubunda h ırsızl ık % 27, öldürmeya te şebbüs %18.9; askerden firar ve üste kar şı gelme % 40; 6136 TABLO 11 SKM grubunda öldürmeye te şebbüs % 28.2; hakaret ve Cinsiyete Göre Önceki Suç Say ıs ı tehdit grubunda hakaret ve tehdit % 22.7, öldürmeye Cinsiyet % teşebbüs %22.7; uyuşturucu bulundurma grubunda Önceki Suç Kadm uyuşturucu bulundurma %38.6 şeklindeki oranlarla en s ık görülen önceki suçlard ır. Bu tabloda da do- Yok land ınc ıl ık, yang ın, yağma, siyasi suçu sonuçlar ı ç ık düşük olduğu için değerlendirme dışında tutulmuştur. 1 kere Tablo 15'de tan ıyan göre önceki suçlar ın say ısı 11.4 gösterilmi ştir. Şizofrenide %45.6, duygulan ım bozuk- 2 kere luğunda %42.9, mental retardasyonda %40.6 oran ında 3 ve >3 kere 26.2 önceden suç yoktur. Atipik psikoz, organik ak ıl bozukluğu, paranoid bozukluk, şizofreni, duygulan ım bozuk-.baz luğu tan ılar ı alan hastalarda bir kez, ki şilik bozukluğu, alkol ve madde kullan ım bozukluğu, mental retardasyon tan ılar ında ise multipl suç daha s ık görülmektedir. suç hakaret ve tehdit grubunda %45, öldürme grubunda Tablo 16'da hastalarda genetik yük oran ı, Tablo 17'de %41.8, üç yada daha fazla suç ise h ırs ızl ık grubunda soyda ruhsal hastal ığın kimde olduğu gösterilmektedir. %42, askerden firar ve üste kar şı gelme grubunda %41.7 Hastaların yaklaşık 1/3'ünde genetik yük vard ır ve bun- BAL w589 Ditşunen Adam Cilt 4 Say ı 1 Ocak

6 ÖNCEKI SUÇ TABLO 13: Suça Göre Önceki Suç Say ısı suç % Öldürme Öldürmeye teşebbüs H ırs ızl ık Cinsel suç llyuşt bul. Firar 6136 SKM Hakaret tehdit Yok Kere 2 Kere 3 ve>3 Kere Diğer BAZ ÖNCEKI SUÇ Öldürme öldürmeye Teşebbüs TABLO 14: Suça Göre Önceki Suçlar SUÇ SUTUN H ırs ızl ık Cinsel suç Firar 6136 SKM I lakaret tehdit Uyuşturucu bulundurma öldürme öldürmeye Te şebbüs H ırs ızl ık 15, Cinsel suç Firar, üste karşı gelme SKM Hakaret, tehdit Uyuşturucu bulundurma Diğer BAZ ÖNCEKI SUÇ Şizofreni Paranoid Mental ret. bozukluk TABLO: 15 Hastalarda Tan ıya Göre Önceki Suçlar TAM % Alkol Mad. Duygulanun Organik kul. boz. bozukluğu ak ıl boz. Kişilik Atipik Psikoz Yok Kere Kere Diğer Diğer 3 ve>3 Kere Düşünen Adam Cilt 4 Sayı 1 Ocak I

7 TABLO :16 TABLO :20 SOYDA RUHSAL HASFALIK SOYDA SUÇ IŞLEYEN VE SOYDA RUI I ı IASIALIĞI OLAN Yok derece akrabada Alkol madde kullan ım ı 9.0 Uzak akrabada Ruhsal hastal ık BAZ 26.4 Yok 553 BAZ SOYDA RUHSAL I IASFALIGIN KIMDE OIDUĞU 1. derecede akraba Uzak akrabada TABLO :17 TABLO: Normal 89.9 Bozuk derece ve uzak akrabada 14.1 BAZ 278 BAZ 192 TABLO :18 SOYDA SUÇ IŞLEME Yok derece akraba var 6.7 Uzak akraba var TABLO :19 SOYDA IŞLENEN SUÇUN NrIELIĞI Öldürme 39.8 Öldürmeye teşebbüs 24.2 H ırs ızl ık 9.6 Doland ır ıc ı l ık 3.6 Uyuşturucu bulundurma 14.4 Cinsel suç 2.4 Diğer 6.0 BAZ 83 IQ TABLO: 22 Ağır derecede MR (25-40) 0.9 Orta derecede MR (40-55) Hafif derecede MR (55-70) S ın ır zeka (71-90) Normal zeka (91-110) Normal üstü zeka (110) ların yandan fazlas ı birinci derece akrabalard ır. Tablo 18'de görüldü ğü gibi % 21.9 oranında soyda suç işlemiştir. Bunlann yaklaşık 2/3'ü birinci derece akrabalardır. Soyda i şlenen suçlar aras ında öldürme, öldürmeye teşebbüs ve yaralanma, uyuşturucu bulundurma en s ık olanlandır (Bkz Tablo 19). Soyda suç i şleyen ve ayn ı zamanda ruh hastas ı akrabaları olanlar %19 oran ındad ır. Bunlar ın 2/3'ünün birinci derece akrabalar oluşturmaktadır (Bkz Tablo 20). EEG sonuçtan Tablo 21'de görülmektedir. Tablo 22'de hastalar ın zeka düzeyi gözterilmektedir.hafif derecede mental retardasyon ve sınır zeka çoğunluğu oluşturmaktad ır. Ceza sorumluluğu saptanmas ı için müşahade edilen 444 hastan ın %40.3'ü ceza sorunlulu ğu tam olarak Düşünen Adam Cilt 4 Say ı 1 Ocak

8 değerlendirilmi ştir. %41.7'si TCK 46., % 14'ü TCK 47., %'4'ü TCK 404. maddeleri kapsam ında kabul edimişlerdir. TARTI Ş MA Bu araşt ırmada erkek ve kad ın psikiyatrik hastalarda en s ık öldürme ye l öldürmeye te şebbüs suçlar ın ı işledikleri, tan ı olarak şizofreninin ilk s ırada geldiği görülmüştür. Bu bulgular Giovanni ve Gurel (2), Mafner ve Büker (5), Rappeport ve Lasles (8) taraf ından yap ılan ara şt ırmalarla paraleldir. Şiddet ögesi yoğun olan suçlar ın (öldürme, öldürmeye te şebbüs, cinsel suçlar, yang ın,ya ğma,6136skm,hakaret, tehdit) oran ı %76.5, şiddet ögesi olm ıyan suçlar ı n (h ırs ızl ık,dolandırıcılık siyasi suç, uyuşturucu bulundurma, askerden firar, üste kar şı gelme) oran ı %23.5'dir. Zitrin ve arkadaşlar ın ın çal ışmalarında şiddet ögesi olmayan suçlar ın oranı fazladır (11). Şizofreni, paranoid bozukluk, organik ak ıl bozukluğ, atipik psikoz tan ılar ı alan erkek hastalar ın öldürme, kişilik bozukluklann ın h ırs ızl ık, mental retardelerin cinsel suç, alkol ve madde kullan ım bozukluğu tan ıs ındakilerin uyuşturucu bulundurmas ı, ikinci olarak da h ı rs ızl ık bildirilmiştir (5). Bu ara ştırmada da benzer bulgular görülmüştür. Zitrin ve ark. (11)n ın çal ışmalarına benzer olarak en fazla ya ş grubunda suç işlendiği görülmüştür. lerin çoğunluğunun işi yoktur. Diğer iş gruplarında da sosyal güvencesi olanlar ın say ıs ı azdır. Hastalar ın çoğunluğunun hastal ık süresi 2 y ıldan fazlad ır. Bu da kronik hastaların suç işlemeye eğilimli olduklannı düşündürebilir. lerin %67'sinin kad ınların %15'inin önceden de suçlar ı olduğu, en s ık hırsızl ık ve öldürmeye teşebbüs suçlar ın ın işlendiği görülmüştür. Dikkati çeken bir başka nokta da hastaların çoğunluğunun önceden de şimdiki suçlar ı n ın ayn ıs ını işlemiş olmalar ıdır. Öldürmeye te şekbüs, hırsızlık, firar, üste karşı gelme, hakaret tehdit, uyuşturucu bulundum suçlar ını yineleyebilecelderini düşündürebilir. Şiddet ögesi ol ın ıyan suçları olanlar multipl suç, şiddet ögesi yoğun olan suçları olan hastalar tek suç, i şlemeye eğilimlidir. Multipl suç kişilik bozukluğu, alkol ve madde kullan ım bozukluğu tatlıları olanlarda en yüksek oranda bulunmuştur. Hastaların %22'sinin akrabaları aras ında suçlu olanlar vardır. Bunların %15'i birinci derece akrabalarchr. Akrabalarda en çok öldürme, öldürmeye te şebbüs görühnekte olup, hastalarda da bu suçlar en yüksek orandad ır. %19'unun suç işleyen ve ayn ı zamnada ruh hastas ı olan akrabalar ı vardır. Bunlardan %12'si birinci derece alcrabadır. Bu koşullar psikiyatrik hastalarda ki suçlarda bozuk yetişme koşulları, öğrenme ve genetik faktörlerin. birlikte etkili olduğu= göstermektedir. hiatry. 145,78-86, Giovannini J..Gurel.L.: Socially, disruptive behavior of ex-mental patient. Arch. Gen. Psychiatry 17: Grunberg,F., Klinger, B.I., Grumet,B.R.:Homicide and the deinstitutuonalization of the mantally ill. Am. J. Psychiatry, 134: , Guze,S.B.: Conversion Syrrıptoms in Crimianls. Am. J. of Psychiatry, 121, , Kaplan, H.I.,Freedman, A.M., Sadock, B.J : Comprehensive Textbook of Psychiatry III. Volume 2. Third Edition. Williams ve Wilkins, Baltimore, London , Lamb, H.R. et al.: psychiatric Needs in Local Jails: Emergency ıssues. Am.J.Psychiatry 141: , Rappeport, J.R., Lassen, G.: The Dangerousness of Female Patients: a Comparison of tha Discharged Fsychiatric Patients and the General Population. Am.J.Psychiatry 123: , Rappeporl,J.R.,Lassen,G.:Dangerousness-arrest Rate Comparisons of Discharged Patients and the General Population. Am.J.Psychiatry, 121: , Sosofsky,L.:Explaining the Increased Arrest Rate among Mental Patients: A Cautionary Rate. Am.J.Psychiatry 137: , Teplin,L.A.: The Criminality of the Mentally III:A Dangerous Misconception. Am.J.Psychiatry 142: , Zitrin,A.,HardestA.S., Burdock, E.I.: Crime and Violence among mental Patients. Am. Journal Psyct ıiatry 133: , Zıtrin,A.,Hardesty,A.S., Burdock,E.I., Drossman,A.K.: Crime and Violence among Female Patients: Am.J.Psychiatry 133:2, ,1976. KAYNAKLAR 1-Coid,J.:How Many Psychiatric Patients in Prison. BOL J. ot Nye- 13 Düşünen Adam Cilt 4 Say ı ı Ocak 1991

S. TÜRKCAN *, C. INCESU *, Ö. CANBEK *, Y. CAN *, M. SERCAN *, N. UYGUR * ÖZET. pecya SUMMARY

S. TÜRKCAN *, C. INCESU *, Ö. CANBEK *, Y. CAN *, M. SERCAN *, N. UYGUR * ÖZET. pecya SUMMARY 1831 Adli Olgunun Tan ı Dağılımı ve Tan ı-suç Bağlant ıs ın ın S. TÜRKCAN *, C. INCESU *, Ö. CANBEK *, Y. CAN *, M. SERCAN *, N. UYGUR * ÖZET AMAÇ: Psikiyatrik hastal ıklar ile suç ilişkisi son y ıllarda

Detaylı

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU

Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek. Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Suç işlemiş bipolar bozukluklu olgularda klinik ve suç özellikleri: BRSHH den bir örnek Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU Kurum ve kuruluşla ilişki bildirimi Bulunmamaktadır. Şiddet ve Suç Saldırganlık Şiddet Bireyin

Detaylı

Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * ÖZET SUMMARY. pecya

Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * ÖZET SUMMARY. pecya Suç işlemiş Şizofrenlerin Demografik Özellikleri ve Suç Profili * Niyazi UYGUR **, Mehmet IŞIKLI **, Kültegin ÖGEL**, Ali R ıza ÇELİKER ** ÖZET Çalışma, şizofreni tan ıs ına varılm ış, suç işlemiş ve işlememi

Detaylı

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi

Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Kadın ve Erkek Psikiyatri Kapalı Servislerinde Fiziksel Tespit Uygulamasının Klinik Özelliklerle İlişkisi Araştırmacılar: As. Dr. Simge Seren KIRLIOĞLU As. Dr. Sinem ACAR Doç. Dr. Pınar ÇETİNAY AYDIN Prof.

Detaylı

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK

YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK YAYGIN ANKSİYETE BOZUKLUĞU OLAN HASTALARDA NÖROTİSİZM VE OLUMSUZ OTOMATİK DÜŞÜNCELER UZM. DR. GÜLNİHAL GÖKÇE ŞİMŞEK GİRİŞ Yaygın anksiyete bozukluğu ( YAB ) birçok konuyla, örneğin parasal, güvenlik, sağlık,

Detaylı

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI

ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI ACİL OLARAK PSİKİYATRİ KLİNİĞİNE YATIRILAN HASTALARDA MADDE KULLANIMI TARAMASI -ÖN ÇALIŞMA- Dr. Nasibe ÜNSALAN*, Dr. Özkan PEKTAŞ**, Dr. Ayhan KALYONCU**, Dr. Devran TAN*, Dr. Hasan MIRSAL**, Dr. Mansur

Detaylı

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım

hükümet tabibi olarak görev yaptıktan sonra, 1988 yılında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi nde başladığım 1961 yılında Malatya da doğdum. İlk-orta ve lise öğrenimimi Malatya da tamamladım.1978 yılında girdiğim Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni 1984 yılında bitirdim. 1984-1987 yılları arasında Çanakkale ve

Detaylı

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Kriz Dergisi 2(1): 235-240 EĞİTİM VEREN BİR DEVLET HASTANESİ PSİKİYATRİ POLİKLİNİĞİNE BAŞVURAN HASTALARIN TANI GRUPLARINA GÖRE SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Erol ÖZMEN, M.Murat DEMET, İlkin İÇELLİ, Gürsel

Detaylı

pecya Zorunlu Klinik Tedavi Sonras ı Yineleyici Suç işleyen Adli Psikiyatri Olgular ının Tan ı ve Suç Niteliği Açısından Değerlendirilmesi

pecya Zorunlu Klinik Tedavi Sonras ı Yineleyici Suç işleyen Adli Psikiyatri Olgular ının Tan ı ve Suç Niteliği Açısından Değerlendirilmesi Zorunlu Klinik Tedavi Sonras ı Yineleyici Suç işleyen Adli Psikiyatri Olgular ının Tan ı ve Suç Niteliği Açısından Fatih ÖNCÜ *, Hüseyin SOYSAL *, Niyazi UYGUR **, Füsun ÖZDEMIR *, Solmaz TÜRKCAN ***,

Detaylı

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL

UMU ETKİLEYEN ETKİLEYEN ETMENLER ETMENL Kurum ve kuruluşlarla ilişki bulunmamaktadır CEZA SORUMLULUĞU KALDIRILAN OLGULARDA ZORUNLU AYAKTAN TEDAVİYE UYUMU ETKİLEYEN ETMENLER Dr.Sena Yenel Özbay CEZA SORUMLULUĞUNUN KALDIRILMASI Suç eyleminin gerçekleştiği

Detaylı

Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin incelenmesi. Ahmet TÜRKCAN ÖZET. pecya SUMMARY

Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin incelenmesi. Ahmet TÜRKCAN ÖZET. pecya SUMMARY Türkiye'de Madde Kullananlar ın Profili: Hastane verilerinin Ahmet TÜRKCAN ÖZET Türkiye'de madde kullananlara ait hastane verileri çoğunlukla 'e lara ili şkindir. Poliklinik başvuruları ve özel kurumlara

Detaylı

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya

Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET. pecya Hastaneye İlk Kez Başvuran ve Yatan Alkol Dışındaki Madde Ahmet TÜRKCAN *, Duran ÇAKMAK ** ÖZET Amaç: Hastane istatistikleri bir psikiyatrik bozuklu ğun epidemiyolojik e ğitimini tahmin etmekte ve uygun

Detaylı

Gaziantep Üniversitesi nde adli psikiyatrik açıdan incelenmiş olan olguların değerlendirilmesi: Yüksek oranda alkol-madde kullanımı

Gaziantep Üniversitesi nde adli psikiyatrik açıdan incelenmiş olan olguların değerlendirilmesi: Yüksek oranda alkol-madde kullanımı 30 Gaziantep Üniversitesi nde adli psikiyatrik açıdan incelenmiş olan olguların değerlendirilmesi Gaziantep Üniversitesi nde adli psikiyatrik açıdan incelenmiş olan olguların değerlendirilmesi: Yüksek

Detaylı

adli psikiyatride epilepsi

adli psikiyatride epilepsi adli psikiyatride epilepsi Mustafa Sercan AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri AD TPD Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi suç hukukun suç saydığı eylem, ya da eylemsizlik (ihmal vb.) 04 Haziran

Detaylı

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ

Dr.ERHAN AKINCI 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Dr.ERHAN AKINCI Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 46.ULUSAL PSİKİYATRİ KONGRESİ Ekim 2010, İZMİR Açıklama 2008 2010 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok GREGOR MENDEL

Detaylı

pecya Adli Psikiyatri ve Kurun ıdışı izleme*

pecya Adli Psikiyatri ve Kurun ıdışı izleme* Adli Psikiyatri ve Kurun ıdışı izleme* Solmaz TÜRKCAN, Doğan YE ŞİLBURSA, Ömer SAATÇ İOĞLU, Latif ALPKAN, Niyazi UYGUR ÖZET Psikotik hastaların kurumların dışında kalarak tedavilerini sürdürememeleri,

Detaylı

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR

Yetişkin Psikopatolojisi. Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin Psikopatolojisi Doç. Dr. Mehmet Akif Ersoy Ege Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Bornova İZMİR Yetişkin psikopatolojisi içerik: Sınıflandırma sistemleri Duygudurum bozuklukları Anksiyete bozuklukları

Detaylı

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ* İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 25 TÜRKİYE DE SIK KARŞILAŞILAN PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Sempozyum Dizisi No:62 Mart 2008 S:25-30 PSİKİYATRİK BOZUKLUKLARIN EPİDEMİYOLOJİSİ*

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M.

Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. DEPRESYON-ANKSİYETE BOZUKLUKLARI İLE ALKOL BAĞIMLILIĞI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Yılmaz S., Serez M., Beyazyürek M. ÖZET Alkol bağımlılığı ve diğer psikiyatrik

Detaylı

Rapor Hataları. Dr.Nihat Alpay. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Klinik Şefi ve Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi Kurul Üyesi

Rapor Hataları. Dr.Nihat Alpay. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Klinik Şefi ve Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi Kurul Üyesi Rapor Hataları Dr.Nihat Alpay Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Klinik Şefi ve Adli Tıp Gözlem İhtisas Dairesi Kurul Üyesi Türk Ceza Kanunu Madde 32(1) Akıl hastalığı nedeniyle,işlediği fiilin

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29

Yönetici tarafından yazıldı Perşembe, 05 Kasım 2009 04:07 - Son Güncelleme Perşembe, 05 Kasım 2009 04:29 Dünyanın Derdi Depresyon Dünyada 120 milyon kişi depresyonda. 185 ülkenin verilerine göre 2020 yılında kalp hastalıklarından sonra ikinci sırada depresyon olacak. İSTANBUL - Türkiye psikiyatri Derneği'nin

Detaylı

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi

Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Majör Depresyon Hastalarında Klinik Değişkenlerin Oküler Koherans Tomografi ile İlişkisi Mesut YILDIZ, Sait ALİM, Sedat BATMAZ, Selim DEMİR, Emrah SONGUR Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı

Detaylı

pecya Şizofrenlerde Suç İşlemeyi Etkilemesi Olas ı Faktörler* Niyazi Uygur**, Mehmet I şıkh**, Kültekin Ögel**, Ali R ıza Çeliker**.

pecya Şizofrenlerde Suç İşlemeyi Etkilemesi Olas ı Faktörler* Niyazi Uygur**, Mehmet I şıkh**, Kültekin Ögel**, Ali R ıza Çeliker**. Şizofrenlerde Suç İşlemeyi Etkilemesi Olas ı Faktörler* iyazi Uygur**, Mehmet I şıkh**, Kültekin Ögel**, Ali R ıza Çeliker**. ÖZET Çalışma, şizofreni tan ısına varılm ış hastalarda suç işlemeyi etkilemesi

Detaylı

pecya Başak ÖZÇEL İK *, Oğuz KARAMUSTAFALİOĞLU *, Neşe ÜSTÜN *, Tamer AKER *, Serhat ÇITAK *

pecya Başak ÖZÇEL İK *, Oğuz KARAMUSTAFALİOĞLU *, Neşe ÜSTÜN *, Tamer AKER *, Serhat ÇITAK * Süregen Psikotik Bozukluğu Olan Hastalar ın Tedavi, Bak ım ve Uyum Sorunlar ı Bağlam ında Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Eğitim ve Ara ştırma Hastanesi'ndeki Uygulamalar ve Ya şanan Başak ÖZÇEL İK

Detaylı

Sosyoekonomik Etmenlerin ve Sosyodemografik Özelliklerin Psiko k Olguların Suç İşlemesinde Etkisi

Sosyoekonomik Etmenlerin ve Sosyodemografik Özelliklerin Psiko k Olguların Suç İşlemesinde Etkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2007; 18(1):4-12 Sosyoekonomik Etmenlerin ve Sosyodemografik Özelliklerin Psiko k Olguların Suç İşlemesinde Etkisi Dr. Fatih ÖNCÜ 1, Dr. Mustafa SERCAN 2, Dr. Can GER 1, Dr. Rabia

Detaylı

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır.

Açıklama 2008 2009. Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Dr. Rabia BİLİCİ 1 Açıklama 2008 2009 Araştırmacı: Olmamıştır. Danışman: Olmamıştır. Konuşmacı: Olmamıştır. Zorunlu tedavi kavramı : Psikiyatriye özgü mü? Psikiyatrinin ihtilaflı konularından biri. Tüm

Detaylı

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ŞİZOFRENİ HASTALARINDA TIBBİ(FİZİKSEL) HASTALIK EŞ TANILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Mehmet Emin Demirkol Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı AMAÇ Bu çalışmada

Detaylı

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun

Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi. Evaluation of psychiatric office studies for six years in Samsun 154 Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Samsun da altı yıllık bir psikiyatri muayenehane çalışmasının değerlendirilmesi Ömer BÖKE, 1 Servet AKER, 2 ÖZET Amaç:

Detaylı

5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ

5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ 5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, 5. S I N I F - 1. G R U P 4. D E R S K U R U L U R U H S A Ğ L I Ğ I, T I P E T İ Ğ İ, T I P H U K U K U, A D L İ T I P, K L İ N İ

Detaylı

BASKIDA. Bipolar I Bozukluğu Olan Erkek Olguların Suç İşlemesinde Sosyodemografik ve Sosyoekonomik Etmenlerin Etkisi

BASKIDA. Bipolar I Bozukluğu Olan Erkek Olguların Suç İşlemesinde Sosyodemografik ve Sosyoekonomik Etmenlerin Etkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2014;25( ): Bipolar I Bozukluğu Olan Erkek Olguların Suç İşlemesinde Sosyodemografik ve Sosyoekonomik Etmenlerin Etkisi BASKIDA Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU 1, Dr. Fatih ÖNCÜ 2, Dr.

Detaylı

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır

Ruhsal Travma Değerlendirme Formu. APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır Ruhsal Travma Değerlendirme Formu APHB protokolü çerçevesinde Türkiye Psikiyatri Derneği (TPD) tarafından hazırlanmıştır A. SOSYODEMOGRAFİK BİLGİLER 1. Adı Soyadı:... 2. Protokol No:... 3. Başvuru Tarihi:...

Detaylı

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017

Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler. Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 Bipolar bozuklukta bilişsel işlevler Deniz Ceylan 22. KES Psikiyatride Güncel Oturumu Nisan 2017 AÇIKLAMA 2012-2017 Araştırmacı: yok Danışman: yok Konuşmacı: yok Olgu 60 yaşında kadın, evli, 2 çocuğu var,

Detaylı

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya

Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya Þizofrenide Prodromal Belirtiler Prof. Dr. Ýsmet KIRPINAR* Þizofreninin klinik özelliklerini anlatan kitap ya da yazýlarýn çoðu; þizofreninin heterojen bir sendrom olduðunu, bu hastalýk için hiçbir patognomonik

Detaylı

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.

Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN DURUMU Ayşe YÜCE Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD. DSÖ Küresel Tüberküloz Kontrolü 2010 Raporu Dünya için 3 büyük tehlikeden

Detaylı

Adlî Tıp Kurumu 4. ihtisas Kurulu ile Gözlem İhtisas Dairesi Raporları Arasında Çelişki Bulunan ve Genel Kurul da Görüşülen Olguların irdelenmesi

Adlî Tıp Kurumu 4. ihtisas Kurulu ile Gözlem İhtisas Dairesi Raporları Arasında Çelişki Bulunan ve Genel Kurul da Görüşülen Olguların irdelenmesi Adlî Tıp Kurumu 4. ihtisas Kurulu ile Gözlem İhtisas Dairesi Raporları Arasında Çelişki Bulunan ve Genel Kurul da Görüşülen Olguların irdelenmesi * Dr. Sadullah GÜZEL*, Dr. M. Sunay YAVUZ*, Dr. Mahmut

Detaylı

Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET. pecya ABSTRACT. Attitudes of Turkish Nurses Towards Schizophrenic Patients

Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET. pecya ABSTRACT. Attitudes of Turkish Nurses Towards Schizophrenic Patients Genel ve Ruh Sa ğlığı Hastanelerinde Çal ışan Hemşirelerin Şizofreniye Bak ış Açılar ın ın Karşılaştırılması Özden ARISOY *, Altan EŞSİZOĞLU * ÖZET Amaç: Ruh sağlığı hastanelerinde çalışan hemşirelerin

Detaylı

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması

Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Şizofreni ve Bipolar Duygudurum Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Verenin Yükünün Karşılaştırılması Suat Yalçın, Sevda Bağ SBÜ Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları EAH, 3.psikiyatri Kliniği,

Detaylı

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory

ÖZET. pecya SUMMARY. Key words: Medical students, depressive symptoms, Beck Depression Inventory T ıp Fakültesi Öğrencilerinde Depresyon Belirtilerinin Da ğıl ımı Bilal BAKİR*, U. Reha YILMAZ**, İsmail YAVAŞ***, Mahir GÜLEÇ* ÖZET Depresyon en s ık görülen ruhsal bozukluktur. Depresif belirtilerin,

Detaylı

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU

EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU EK-2 CUMHURĠYET ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ PSĠKĠYATRĠ ANABĠLĠM DALI DERS BĠLGĠLERĠ FORMU Bölüm Dahili Tıp Yıl/yarıyıl 2010-2011 Dersin adı Ders düzeyi (önlisans, lisans,vb) Dersin türü (Z/S) Dersin dili

Detaylı

pecya İlk Atak Şizofreni: Tekrarlayan Yat ışlarda Servis, Tanı ve Tedavi De ğişiklikleri

pecya İlk Atak Şizofreni: Tekrarlayan Yat ışlarda Servis, Tanı ve Tedavi De ğişiklikleri İlk Atak Şizofreni: Tekrarlayan Yat ışlarda Servis, Tanı ve Tedavi De ğişiklikleri Seher AYAN *, Aytül GÜRSU HAR İRİ **, Gülcan UZUNER ÖZER ***, Osman ÖNAL **, M. Emin CEYLAN ****, Nihal CEYLAN ** ÖZET

Detaylı

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi

Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Obsesif KompulsifBozukluk Hastalığının Yetişkin Ayrılma Anksiyetesiile Olan İlişkisi Dr. SiğnemÖZTEKİN, Psikolog Duygu KUZU, Dr. Güneş CAN, Prof. Dr. AyşenESEN DANACI Giriş: Ayrılma anksiyetesi bozukluğu,

Detaylı

5. SINIF 4.KURUL 2.Döngü

5. SINIF 4.KURUL 2.Döngü 5. SINIF 4.KURUL 2.Döngü DERS PROGRAMI R U H S A Ğ L I Ğ I, T I P E T İ Ğ İ, A D L İ T I P, K L İ N İ K F A R M A K O L O J İ 1 5. S I N I F - 4. D E R S K U R U L U - 2. D Ö N G Ü R U H S A Ğ L I Ğ I,

Detaylı

Bipolar I Bozukluğu Olan Erkek Olguların Suç İşlemesinde Sosyodemografik ve Sosyoekonomik Etmenlerin Etkisi

Bipolar I Bozukluğu Olan Erkek Olguların Suç İşlemesinde Sosyodemografik ve Sosyoekonomik Etmenlerin Etkisi Türk Psikiyatri Dergisi 2014;25(3):163-70 Bipolar I Bozukluğu Olan Erkek Olguların Suç İşlemesinde Sosyodemografik ve Sosyoekonomik Etmenlerin Etkisi Dr. Tuba Hale CAMCIOĞLU 1, Dr. Fatih ÖNCÜ 2, Dr. Seda

Detaylı

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar

Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Psoriazis vulgarisli hastalarda kişilik özellikleri ve yaygın psikiyatrik tablolar Emine Çölgeçen 1, Ali İrfan Gül 2, Kemal Özyurt 3, Murat Borlu 4 1 Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Ana Bilim

Detaylı

Ayşe Devrim Başterzi. Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur.

Ayşe Devrim Başterzi. Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur. Ayşe Devrim Başterzi Son iki senedir ilaç endüstrisi ve STO ile araştırmacı, danışman ya da konuşmacı olarak herhangi bir çıkar çatışmam yoktur. Epidemiyoloji ve eğitim mi? Eğitim ve epidemiyoloji mi?

Detaylı

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok*

Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* Bilge Togay* Handan Noyan** Sercan Karabulut* Rümeysa Durak Taşdelen* Batuhan Ayık* Alp Üçok* *İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri A.B.D. **İstanbul Üniversitesi DETAE Sinirbilim A.B.D. Şizofreni

Detaylı

10:30-12:00 Vizit 13:30-15:00 Psikiyatrik Belirtiler ve Muayene 1- Dr.Cengiz Kılıç 15:30-17:00 Psikiyatrik Belirtiler ve Muayene 2- Dr.

10:30-12:00 Vizit 13:30-15:00 Psikiyatrik Belirtiler ve Muayene 1- Dr.Cengiz Kılıç 15:30-17:00 Psikiyatrik Belirtiler ve Muayene 2- Dr. Psikiyatri Staj Programı 02.03.2015-20.03.2015 Birinci Hafta Konu/Öğretim üyesi Tarih Aralığı Pazartesi 09:00-10:00 Psikiyatriye Giriş- Dr. Sertaç Ak 10:00-10:30 Psikiyatri Servisi Tanıtımı- Hemş. Leyla

Detaylı

Sue slemi fiizofrenlerin

Sue slemi fiizofrenlerin Sue slemi fiizofrenlerin Suç Profili, Sosyodemografik Özellikler ve Mükerrer Sue Açısından Deappleerlendirilmesi Uzm. Dr. Yalçın Büyük Adli Tıp Uzmanı. T.C. Adalet Bakanlıappleı, Adli Tıp Kurumu Ba kanlıappleı,

Detaylı

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen

Lisans ODTÜ Psikoloji 1979. Öğretim Üyesi Ufuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü 2012-halen Yrd. Doç. Dr. G. Zeynep Akabay Gülçat Klinik Psikoloji Tel: (312) 586 74 17 e-posta: zeynep.gulcat@ufuk.edu.tr gulcatz@gmail.com Adres: Kızılcaşar mahallesi İncek Bulvarı 06830 Gölbaşı Ankara / TÜRKİYE

Detaylı

Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet. Keziban Uçar Karabulut

Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet. Keziban Uçar Karabulut Acil Servis Çalışanlarına Karşı Şiddet Keziban Uçar Karabulut Şiddet; aşırı duygu durumunu, bir olgunun yoğunluğunu, sertliğini, kaba ve sert davranışı, beden gücünün kötüye kullanılmasını, bireye ve topluma

Detaylı

TBB Dergisi 2011 (93) Vehbi Kadri Kamer 361

TBB Dergisi 2011 (93) Vehbi Kadri Kamer 361 TBB Dergisi 2011 (93) Vehbi Kadri Kamer 361 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ NDE BULUNAN İKİ YIL VE DAHA KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ YERİNE GETİRİLDİĞİ CEZA İNFAZ KURUMLARINDA ÖLEN HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULAR İLE

Detaylı

ADLİ RAPOR DÜZENLENMESİNDE ADLİ TIP UYGULAMALARI

ADLİ RAPOR DÜZENLENMESİNDE ADLİ TIP UYGULAMALARI ADLİ RAPOR DÜZENLENMESİNDE ADLİ TIP UYGULAMALARI ADLİ PSİKİYATRİ Adli t p ve psikiyatrinin ortak alanlar içine giren olgular kapsayan ve özellikle yarg ya bilirkişilik boyutunda yard mc olan bir bilimdal

Detaylı

GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK

GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK GÖÇMEN/MÜLTECİLERLE ÇALIŞMAK Dr. Ersin UYGUN Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi,Psikiyatri Kliniği AÇIKLAMA (2013-2016) Danışman: Araştırmacı: Konuşmacı: Sunum Akışı Hizmet verilen bölgenin

Detaylı

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI TÜRKİYE DE HASTANEDE YATAN HASTALARIN AKILCI İLAÇ KULLANIMINA YÖNELİK BİLGİ VE DAVRANIŞLARINI DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Sayın İlgili; Bu anket çalışması, akılcı ilaç kullanımı konusunda mevcut durumun değerlendirilmesi

Detaylı

pecya Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** SUMMARY ÖZET

pecya Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** SUMMARY ÖZET Erzurum Yetiştirme Yurdunda Kalan Gençlerde Ruhsal Belirtiler Da ğıl ımı * İsmet KARAPINAR ** ÖZET Bu çal ışmada Erzurum Yeti ştirme Yard ımda ve aileleri ile birlikte lise çağındaki erkek gençler arasında

Detaylı

5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ

5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, KLİNİK FARMAKOLOJİ 5. SINIF 4.GRUP 4. KURUL RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, - 4.GRUP 4.DERS KURULU RUH SAĞLIĞI, TIP ETİĞİ, TIP HUKUKU, ADLİ TIP, (13 EKİM 2014 05 ARALIK 2014) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan

Detaylı

5. SINIF 4.KURUL 3.Döngü

5. SINIF 4.KURUL 3.Döngü 5. SINIF 4.KURUL 3.Döngü DERS PROGRAMI R U H S A Ğ L I Ğ I, T I P E T İ Ğ İ, A D L İ T I P, K L İ N İ K F A R M A K O L O J İ 1 5. S I N I F - 4. D E R S K U R U L U - 1. D Ö N G Ü R U H S A Ğ L I Ğ I,

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V PSİKİYATRİ STAJ DERS PROGRAMI STAJ DÖNEMİNDE EĞİTİM VE ÖĞRETİMDEN SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ:

Detaylı

Prof.Dr. Kamil Nahit Özmenler Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Ankara

Prof.Dr. Kamil Nahit Özmenler Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Ankara Prof.Dr. Kamil Nahit Özmenler Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Tıp Fakültesi Ankara » MEVZUAT TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği TSK-Jandarma-Sahil Güvenlik Personeli Sağlık Muayene Yönergesi» ÖZEL

Detaylı

TPD Yeterlik Sınavı Açık Eğitim Modülleri Tecrübe Aktarımı DR GAMZE GÜRCAN

TPD Yeterlik Sınavı Açık Eğitim Modülleri Tecrübe Aktarımı DR GAMZE GÜRCAN TPD Yeterlik Sınavı Açık Eğitim Modülleri Tecrübe Aktarımı DR GAMZE GÜRCAN Eğitim- Şimdi ne yapıyoruz? Formal Eğitim İnformal Eğitim Non-formal Eğitim* Tıp Eğitimi -1910 (Flexner öncesi dönem): Usta-çırak

Detaylı

Sizofrenide Yasam Kalitesi. Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004)

Sizofrenide Yasam Kalitesi. Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004) Sizofrenide Yasam Kalitesi Prof. Dr. Köksal Alptekin, Dokuz Eylül Univ. Tip Fak. Izmir-TURKEY (SAYKAD 2004) Sizofreni: Temel Belirti Kümeleri Pozitif Sanri Varsani Dezorganize konusma Katatoni Sosyal/Mesleksel

Detaylı

AKIL HASTALARINDA TEHLİKELİLİK Akıl hastalarına ceza verilmemesi hukukun çağdaşlaşma sürecinde önemli bir adımdır. 19. yüzyılın ilk yarısından bu

AKIL HASTALARINDA TEHLİKELİLİK Akıl hastalarına ceza verilmemesi hukukun çağdaşlaşma sürecinde önemli bir adımdır. 19. yüzyılın ilk yarısından bu AKIL HASTALARINDA TEHLİKELİLİK Akıl hastalarına ceza verilmemesi hukukun çağdaşlaşma sürecinde önemli bir adımdır. 19. yüzyılın ilk yarısından bu yana çağdaş hukukun geçerli olduğu ülkelerde, suç işlediği

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

BASKIDA. Adli Psikiyatrik Süreç İçindeki Şizofreni Hastalarının Şiddet Davranışı Değişkenleri: Bir Olgu Kontrol Çalışması

BASKIDA. Adli Psikiyatrik Süreç İçindeki Şizofreni Hastalarının Şiddet Davranışı Değişkenleri: Bir Olgu Kontrol Çalışması Türk Psikiyatri Dergisi 2012;23( ): Adli Psikiyatrik Süreç İçindeki Şizofreni Hastalarının Şiddet Davranışı Değişkenleri: Bir Olgu Kontrol Çalışması BASKIDA Dr. Cenk URAL 1, Dr. Fatih ÖNCÜ 2, Dr. Hasan

Detaylı

HIRSIZLIK FİİLLERİNDE CEZAİ SORUMLULUK

HIRSIZLIK FİİLLERİNDE CEZAİ SORUMLULUK HIRSIZLIK FİİLLERİNDE CEZAİ SORUMLULUK ÖZET Yrd. Doç. Dr. Yaşar BİLGE* Hırsızlık sıklıkla işlenen, yüz kızartıcı suçlardandır. Bu derlemenin amacı hırsızlık fiilinde kişinin çeşitli psikiyatrik hastalıklarının

Detaylı

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır?

Depresyon 1. Depresyon nedir? 2. Depresyon (çökkünlük) sanıldığı kadar sık mı? 3. Depresif belirtiler ile depresyon farklı mıdır? 1. Depresyon nedir? Depresyon ruh halinizi, hislerinizi, davranışlarınızı, ve ruh sağlığınızı etkileyen bir hastalıktır. Depresyonun bir halsizlik kendi kendinize çözebileceğiniz bir sorun olmayıp, biyolojik

Detaylı

pecya Psikiyatri ve Evsizlik Bir gözden geçirme çal ışmas ı

pecya Psikiyatri ve Evsizlik Bir gözden geçirme çal ışmas ı Psikiyatri ve Evsizlik Bir gözden geçirme çal ışmas ı Solmaz TÜRKCAN *, Ahmet TÜRKCAN * ÖZET Evsizlik, günümüzde, Amerika ve Avrupa'da en yayg ın sosyal ve toplum sa ğlığı sorunlarından biridir. Bu yaz

Detaylı

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır.

Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Son 2 yıl içinde ilaç endüstrisiyle kongre sponsorluğu dışında bağlantım olmamıştır. Lohusalık döneminde ruhsal hastalıklar: risk etkenleri ve klinik gidiş Doç.Dr. Leyla Gülseren 25 Eylül 2013 49. Ulusal

Detaylı

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu

GİRİŞ İki uçlu bozukluk: Manik episod Depresif episod Ötimi (iyilik hali) Kronik gidişli Kesin ilaç tedavisi gerektirir (akut episod ve koruyucu ÖTİMİK BİPOLAR HASTALARDA ve AİLELERİNDE YAŞAM KALİTESİ: DİYABETİK HASTALAR ve NORMAL KONTROLERLE KAŞILAŞTIRMALI BİR ÇALIŞMA A. Özerdem a, B. Çakaloz a, Ş.Topkaya a, A. Koçyiğit b, M.Yılmaztürk b, B.B.

Detaylı

İstismar olgularında adli uygulamada yaşanan güçlükler. Doç. Dr. Ayten ERDOĞAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD

İstismar olgularında adli uygulamada yaşanan güçlükler. Doç. Dr. Ayten ERDOĞAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD İstismar olgularında adli uygulamada yaşanan güçlükler Doç. Dr. Ayten ERDOĞAN Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi AD http://video. aol.co.uk/ video-detail/ olacak-o- kadar-adli-

Detaylı

MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU

MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU MedDATA SAĞLIK NET KURULUMU 1-) MedData nın sitesinden MedData SağlıkNet Sistemi exe sini indirin. 2-) Hastane kullanıcısından bölümler kısmına 4050 bölüm numaralı sağlık net bölümü eklenir. 3-) Hastane

Detaylı

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir.

Bu bozukluk madde kullanımına veya genel tıbbi durumdaki bir bozukluğa bağlı değildir. Psikiyatrinin en önemli hastalıklarından biridir. Bu hastalıkta gerçeği değerlendirme yetisinde bozulma, acayip tuhaf davranışlar, hezeyanlar ( mantıksız, saçma, olması mümkün olmayan veya olması mümkün

Detaylı

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler

Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler ARAÞTIRMA Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Polikliniðine Baþvuran Hastalarda Belirtiler, Tanýlar ve Tanýya Yönelik Ýncelemeler Þahbal Aras 1, Gülþen Ünlü 2, Fatma Varol Taþ 3 1 Yrd.Doç.Dr., 3 Uz.Dr., Dokuz

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ

İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ İŞLEVSEL DÜZENLEMELERİN, ENGELLİ HASTA MEMNUNİYETİNE OLAN YANSIMASI ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Kudret DOĞRU Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Yard. Uzm. Murat YENİSU

Detaylı

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi

Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi Erişkin Dikkat Eksikliği Ve Hiperaktivite Bozukluğu nda Prematür Ejakülasyon Sıklığı: 2D:4D Oranı İle İlişkisi *Kenar İ. Ayşe Nur, **Sezai Üstün Aydın, *Alper Zıblak *Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu

Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu Şizofrenide QT ve P Dispersiyonu Sema Baykara*, Mücahit Yılmaz**, Murat Baykara*** *Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi AMATEM Kliniği **Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Kliniği

Detaylı

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr.

Kurbanlar & Failler. Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği. Istanbul, 6 Nisan 2013. www.franz-ruppert.de. 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Kurbanlar & Failler Kurban-Fail Bölünmesinin Psikodinamiği Istanbul, 6 Nisan 2013 www.franz-ruppert.de 02.04.2013 (c) Prof. Dr. Franz Ruppert 1 Kurbanlar ve Failler Tanımlar Hayatta Kalma Stratejileri

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN SUÇ VE TANI DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ: KESİTSEL BİR ARAŞTIRMA

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN SUÇ VE TANI DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ: KESİTSEL BİR ARAŞTIRMA SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN SUÇ VE TANI DAĞILIMLARININ İNCELENMESİ: KESİTSEL BİR ARAŞTIRMA Öznur BİLAÇ*, Birsen ŞENTÜRK PİLAN*, Zahide ORHON**, Alper BAYRAK* ÖZET Amaç: Bu çalışmada adli rapor düzenlenmesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4.

ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: NESLİM GÜVENDEĞER DOKSAT 2. DOĞUM TARİHİ: 15.01.1969 3. UNVANI: ÇOCUK PSİKİYATRİSİ UZMANI 4. ÖĞRENİM DURUMU: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi 9 Eylül Üniversitesi

Detaylı

ŞİZOFRENİDE ENDOFENOTİP ALTERNATİF FENOTİP ARAYIŞI:LİSAN BOZUKLUKLARI

ŞİZOFRENİDE ENDOFENOTİP ALTERNATİF FENOTİP ARAYIŞI:LİSAN BOZUKLUKLARI ŞİZOFRENİDE ENDOFENOTİP ALTERNATİF FENOTİP ARAYIŞI:LİSAN BOZUKLUKLARI Uzm. Dr. Erguvan Tuğba ÖZEL KIZIL Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Nöropsikiyatri Araştırma Birimi Şizofreni, etyolojisinde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar

İÇİNDEKİLER. İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz İçindekiler Grafik Listesi Tablo Listesi Açıklamalar İÇİNDEKİLER III V VII IX XI BÖLÜM I : HANEHALKI ÖZELLİKLERİ I.1 Hane yapısı... 1 I.2 Hanehalkı üyelerinin düzenli olarak bir

Detaylı

pecya Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma

pecya Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma Çocuk Psikiyatrisi Polikliniğine Başvuran Çocuklar ın Demografik Özellikleri İle ilgili Bir Çal ışma Sema Tanr ıöver*, Nihat Kaya**, Ümran Tüzün*, Kay ıhan Aydoğmuş*. ÖZET İstanbul Üniversitesi tıp Fakültesi

Detaylı

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr.

RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ GİRİŞ. Dr. Asuman KARAMANı.. ı Dr. RAHİM TAHLİYESİ UYGULAMALARININ ZEYNEP KAMİL AİLE PLANLAMASI KLİNİGİNDE GÖZLENEN ETKİLERİ Dr. Vahit GEDiKOÔLU 1 ı Dr. Silhendan TÜRKMEN< 01 Dr. M. Tahir DEG1Ş 101 Dr. Ertuğrul BAYIRLI' tııu'*) Dr. Asuman

Detaylı

Türkiye de Somatoform Bozukluklar Epidemiyolojisi Dr Yarkın Özenli Başkent Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı Açıklama 2008 20092009 Araştırmacı: Danışman: Konuşmacı: Somatoform Bozukluklar SOMATOFORM

Detaylı

5. SINIF 4.KURUL 1.Döngü

5. SINIF 4.KURUL 1.Döngü 5. SNF 1.Döngü DERS PROGRAM R U H S A Ğ L Ğ, T P E T İ Ğ İ, A D L İ T P, K L İ N İ K F A R M A K O L O J İ 1 5. S N F - 4. D E R S K U R U L U - 1. D Ö N G Ü R U H S A Ğ L Ğ, T P E T İ Ğ İ, A D L İ T P,

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI BİRİMİNE BAŞVURAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI BİRİMİNE BAŞVURAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ M. Bulut, H. A. Savaş, N. Cansel GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ALKOL VE MADDE KULLANIM BOZUKLUKLARI BİRİMİNE BAŞVURAN HASTALARIN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ Sociodemographic Characteristics of Patients, Applied

Detaylı

Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji

Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Doç. Dr. Şaziye Senem BAŞGÜL Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Şizofreni, çocuklarda ender görülen bir bozukluktur. On sekiz yaşından önce başlayan şizofreni erken başlangıçlı şizofreni (EBŞ), 13 yaşından

Detaylı

SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ? ADLİ SORUNLARA YOL AÇAN BİR DİSSOSİYATİF BOZUKLUK OLGUSU

SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ? ADLİ SORUNLARA YOL AÇAN BİR DİSSOSİYATİF BOZUKLUK OLGUSU SİZ OLSAYDINIZ NE YAPARDINIZ? ADLİ SORUNLARA YOL AÇAN BİR DİSSOSİYATİF BOZUKLUK OLGUSU Uzm. Dr. E. Erdal Erşan Sivas Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği ÖYKÜ-1 Hastamızın ilk şikayeti 2 sene önce bayılma

Detaylı

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı.

BEZMİÂLEM. Horlama ve Uyku. Apne Sendromu VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ. Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı. Horlama ve Uyku Apne Sendromu BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Uyku Polikliniği rtibat : 0212 453 17 00 GH-02 V;01/2010 Horlama ve Uyku Apne Sendromu

Detaylı

pecya Bipolar Affektif Bozuklu ğu Olan Hastalar ın Aile İşlevlerinin De ğerlendirilmesi

pecya Bipolar Affektif Bozuklu ğu Olan Hastalar ın Aile İşlevlerinin De ğerlendirilmesi Bozuklu ğu Olan Hastalar ın Aile İşlevlerinin De ğerlendirilmesi Gülseren ÜNAL * ÖZET Bu çal ışmada bipolar affektif bozuklu ğu olan hasta eşlerinin aile işlevlerinin ne ölçüde sağl ıkl ı olduğunun araşnrılmas

Detaylı

ALKOL BAĞIMLILIĞINDA TEDAVİYE BAŞVURU SÜRECİNDE ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI

ALKOL BAĞIMLILIĞINDA TEDAVİYE BAŞVURU SÜRECİNDE ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI ALKOL BAĞIMLILIĞINDA TEDAVİYE BAŞVURU SÜRECİNDE ALKOL KULLANIM ÖZELLİKLERİ VE KLİNİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ARAŞTIRILMASI Kalyoncu A., Pektaş Ö., Mırsal H., Şatır T., Pektaş A., Mırsal N., Yılmaz

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD

BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD BİRİNCİ BASAMAKDA PSİKİYATRİ NURAY ATASOY ZKÜ TIP FAKÜLTESİ AD Çalışmalarda birinci basamak sağlık kurumlarına başvuran hastalardaki psikiyatrik hastalık sıklığı, gerek değerlendirme ölçekleri kullanılarak

Detaylı

pecya Adli Psikiyatride Çocuk ve Ergen Suçlar ı *

pecya Adli Psikiyatride Çocuk ve Ergen Suçlar ı * Adli Psikiyatride Çocuk ve rgen Suçlar ı * Niyazi UYGUR**, Solmaz TÜRKCAN**, Pakize GYRAN** ÖZT Çalışmada, 1991-1992 y ıllarında Bak ırköy Ruh ve Sinir Hastal ıkları Hastanesi Adli Psikiyatri Birimine

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON. Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD

PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON. Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD PSİKİYATRİDE KÜLTÜREL FORMÜLASYON Prof. Dr. Can Cimilli DEÜTF Psikiyatri AD AÇIKLAMA 2009-2012 Araştırmacı: - Konuşmacı: Lundbeck İlaçları AŞ (2009, 2010) Danışman: - Olgu 1 - Bize ayrımcılık yapılıyor

Detaylı

Madde Kullanımı ve Suç 1

Madde Kullanımı ve Suç 1 Madde Kullanımı ve Suç 1 Kültegin Ögel*, Defne Tamar*, Cüneyt Evren*, Aytekin Sır** *Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi, AMATEM Kliniği **Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri ABD. 1 Bu

Detaylı

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir?

Şeker Hastalığı Nedir? Neden Önemlidir? Aile Hekimliği Sürekli Mesleki Gelişim Programı Hayatınız boyunca öngöremediğiniz ve hayat kalitenizi düşürecek pek çok sorun yaşayabilirsiniz. Şeker hastalığı(kısa olarak Diyabet diyebiliriz) ve obezite

Detaylı