KULLANMA KILAVUZU GKG 160 K GKG 250 K GKG 350 K MIG/MAG KAYNAK MAKÝNESÝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KULLANMA KILAVUZU GKG 160 K GKG 250 K GKG 350 K MIG/MAG KAYNAK MAKÝNESÝ"

Transkript

1 KULLANMA KILAVUZU GKG 160 K GKG 50 K GKG 350 K MIG/MAG KAYNAK MAKÝNESÝ

2 ÝÇÝNDEKÝLER GÜVENLÝK KURALLARI...3 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI Kýlavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanýmlanmasýnda kullanýlýr. Bu kýlavuzda herhangi bir güvenlik sembolü görüldüðünde, bir yaralanma riski olduðu anlaþýlmalý ve takip eden açýklamalar dikkatlice okunarak olasý tehlikeler engellenmelidir. Kaynak iþlemi sýrasýnda operatörler dýþýndaki kiþileri, özellikle de çocuklarý çalýþma sahasýndan uzak tutunuz. GÜVENLÝK UYARILARININ KAVRANMASI Kullaným kýlavuzunu, makine üzerindeki etiket ve güvenlik uyarýlarýný dikkatli bir þekilde okuyunuz Makine üzerindeki uyarý etiketlerinin iyi durumda olduðundan emin olunuz. Eksik ve hasarlý etiketleri deðiþtiriniz. Makinenin nasýl çalýþtýrýldýðýný, kontrollerinin doðru bir þekilde nasýl yapýlacaðýný öðreniniz. Makinenizi uygun çalýþma ortamlarýnda kullanýnýz. Uygunsuz modifikasyonlar makinenizin güvenli çalýþmasýna ve kullaným ömrüne olumsuz etki eder. ELEKTROMANYETÝK UYUM TEKNÝK BÝLGÝLER GENEL AÇIKLAMALAR KULLANIM ALANLARI ÜRÜN ETÝKETÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLER AKSESUARLAR KÝT ÝÇERÝKLERÝ...9. KURULUM BÝLGÝLERÝ TESLÝM ALIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR MAKÝNENÝN ÇALIÞMA ORTAMI MAKÝNE BÝLEÞENLERÝ MAKÝNENÝN MONTAJI Makineyi Güç Kaynaðýna Baðlayýn Torcu Baðlayýn Toprak Pensesi Kablosunu Baðlayýn Toprak Pensesi Baðlayýn Gaz Tüpünü Baðlayýn Kaynak Telini Takýn KULLANIM BÝLGÝLERÝ KORUYUCU GAZ MÝKTARININ AYARLANMASI TEL SÜRME FLANÞININ ÝSTENÝLEN TEL ÇAPINA GÖRE AYARLANMASI SERBEST TEL BOYUNUN AYARLANMASI TETÝK MODU ANAHTARI ALÜMÝNYUM KAYNAÐI AYARLARI...15 GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K 1

3 ÝÇÝNDEKÝLER 4. BAKIM VE ARIZA BÝLGÝLERÝ PERÝYODÝK BAKIMLAR PERÝYODÝK OLMAYAN BAKIMLAR BASÝT ARIZA VE SORUNLARIN GÝDERÝLMESÝ...17 EKLER: EK 1: GKG 160 K YEDEK PARÇA LÝSTESÝ...18 EK : GKG 50 K YEDEK PARÇA LÝSTESÝ...0 EK 3: GKG 350 K YEDEK PARÇA LÝSTESÝ... EK 4: GKG 160 K DEVRE ÞEMASI...4 EK 5: GKG 50 K DEVRE ÞEMASI...5 EK 6: GKG 350 K DEVRE ÞEMASI...6 GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K

4 GÜVENLÝK KURALLARI ELEKTRÝK ÇARPMALARI ÖLDÜREBÝLÝR Kurulum prosedürlerinin ulusal elektrik standartlarýna ve diðer ilgili yönetmeliklere uygun olduðundan emin olun ve makinenin yetkili kiþiler tarafýndan kurulmasýný saðlayýn. Kuru ve saðlam izolasyonlu eldiven ve iþ önlüðü giyin. Elektroda çýplak elle dokunmayýn. Islak ya da hasar görmüþ eldiven ve iþ önlüklerini kesinlikle kullanmayýn. Elektrik taþýyan parçalara kesinlikle dokunmayýn. Eðer çalýþma yüzeyine, zemine ya da baþka bir makineye baðlý elektrodla temas halindeyseniz kesinlikle elektroda dokunmayýn. Çalýþma yüzeyinden ve zeminden kendinizi izole ederek olasý muhtemel elektrik þoklarýndan korunabilirsiniz. Çalýþma yüzeyiyle operatörün temasýný kesecek kadar büyük, yanmaz, elektriksel açýdan yalýtkan, kuru ve hasarsýz izolasyon malzemesi kullanýn. Tek bir kaynak makinesine birden fazla elektrod ya da çalýþma kablosu kesinlikle baðlamayýn. Makineyi kullanmadýðýnýz durumlarda kapalý tutun. Makine üzerinde çalýþmaya baþlamadan önce tüm güç baðlantýlarýný ve/veya baðlantý fiþlerini çýkartýn. Güç kablolarýný olasý hasarlara karþý sýk sýk kontrol edin. Herhangi bir hasar tespit edildiðinde ya da izolasyonsuz bir kablo görüldüðünde derhal tamir edin veya deðiþtirin. Elektrik hattýnýn topraklamasýnýn doðru yapýldýðýndan emin olun. DUMAN VE GAZLAR SAÐLIÐINIZ ÝÇÝN ZARARLI OLABÝLÝR Kaynak ve kesme iþlemi yapýlýrken çýkan duman ve gazýn uzun süre solunmasý çok tehlikelidir. Gözlerde, burunda ve boðazda meydana gelen yanma hissi ve tahriþler, yetersiz havalandýrmanýn belirtileridir. Böyle bir durumla karþýlaþýldýðý zaman derhal havalandýrmayý arttýrýn, sorunun devam etmesi halinde kaynak iþlemini durdurun. Çalýþma alanýnda doðal ya da suni bir havalandýrma sistemi oluþturun. Kaynak ve kesme iþlemi yapýlan yerlerde yeterli bir duman emme sistemi kullanýn. Gerekiyorsa tüm atölyede biriken duman ve gazlarý dýþarýya atabilecek bir sistem kurun. Deþarj esnasýnda çevreyi kirletmemek için uygun bir filtrasyon sistemi kullanýn. Dar ve kapalý alanlarda çalýþýyorsanýz veya kurþun, berilyum, kadmiyum, çinko, çinko kaplý ya da boyalý malzemelerin kaynaðýný yapýyorsanýz, yukarýdaki önlemlere ilave olarak temiz hava saðlayan maskeler kullanýn. Küçük hacimli kapalý alanlarda mutlaka baþka bir kiþinin eþliðinde kaynak yapýn. Bu tarz kapalý yerlerde mümkün olduðu kadar kaynak yapmaktan kaçýnýn. Gaz tüpleri ayrý bir bölgede gruplandýrýlmýþsa buralarýn iyi havalanmasýný saðlayýn, gaz tüpleri kullanýmda deðilken ana vanalarýný kapalý tutun, gaz kaçaklarýna dikkat edin. Argon gibi koruyucu gazlar havadan daha yoðundur ve kapalý alanlarda kullanýldýklarý takdirde havanýn yerine solunabilirler. Bu da saðlýðýnýz için tehlikelidir. Kaynak iþlemlerini yaðlama veya boyama iþlemlerinde açýða çýkan klorlu hidrokarbon buharlarýnýn olduðu ortamlarda yapmayýn. GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K 3

5 GÜVENLÝK KURALLARI ARK IÞIÐI GÖZLERÝNÝZE VE CÝLDÝNÝZE ZARAR VEREBÝLÝR Gözlerinizi ve yüzünüzü korumak için uygun koruyucu maske ile ona uygun (TS EN 379 a göre 4 ila13) cam filtre kullanýn. Vücudunuzun diðer çýplak kalan yerlerini (kollar, boyun, kulaklar, vb) uygun koruyucu giysilerle bu ýþýnlardan koruyun. Çevrenizdeki kiþilerin ark ýþýnlarýndan ve sýcak metallerden zarar görmemeleri için çalýþma alanýnýzý göz hizasýndan yüksek, aleve dayanýklý paravanlarla çevirin ve uyarý levhalarý asýn. SIÇRAYAN METAL PARÇALARI GÖZLERÝNÝZÝ YARALAYABÝLÝR Kaynak yapmak, yüzey taþlamak, fýrçalamak gibi iþlemler kývýlcýmlara ve metal parçacýklarýnýn sýçramasýna neden olur. Oluþabilecek yaralanmalarý önlemek için kaynak maskesinin altýna, kenar korumalýklarý olan onaylanmýþ koruyucu iþ gözlükleri takýn. GÜRÜLTÜ, DUYMA YETENEÐÝNÝZE ZARAR VEREBÝLÝR Bazý ekipman ve iþlemlerin oluþturacaðý gürültü, duyma yeteneðinize zarar verebilir. Eðer gürültü seviyesi yüksek ise onaylanmýþ kulak koruyucularýný takýn. SICAK PARÇALAR AÐIR YANIKLARA NEDEN OLABÝLÝR Sýcak parçalara çýplak el ile dokunmayýn. Makinenin parçalarý üzerinde çalýþmadan önce soðumalarý için gerekli sürenin geçmesini bekleyin. Sýcak parçalarý tutmanýz gerektiðinde, uygun alet, izolasyonu yüksek kaynak eldiveni ve yanmaz giyisiler kullanýn. HAREKETLÝ PARÇALAR YARALANMALARA YOL AÇABÝLÝR Hareket halinde olan nesnelerden uzak durun. Makine ve cihazlara ait tüm kapak, panel, kapý, vb. koruyucularý kapalý ve kilitli tutun. Aðýr cisimlerin düþme olasýlýðýna karþý metal burunlu ayakkabý giyin. KÜÇÜK HACÝMLÝ VE KAPALI ALANLARDA KAYNAK Küçük hacimli ve kapalý alanlarda mutlaka bir baþka kiþi eþliðinde kaynak ve kesme iþlemlerini yapýn. Mümkün olduðu kadar bu tarz kapalý yerlerde kaynak ve kesme iþlemleri yapmaktan kaçýnýn. 4 GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K

6 GÜVENLÝK KURALLARI KAYNAK TELÝ YARALANMALARA YOL AÇABÝLÝR Kaynak teli sargýsýný boþaltýrken torcu vücudun herhangi bir bölümüne, diðer kiþilere ya da herhangi bir metale doðru tutmayýn. Kaynak telini makaradan elle açarken - özellikle ince çaplarda- tel, bir yay gibi elinizden fýrlayabilir, size veya çevrenizdeki diðer kiþilere zarar verebilir, bu iþlemi yaparken özellikle gözlerinizi ve yüzünüzü koruyun. Yakýn çevrenizde baþkalarýnýn bulunmamasýna dikkat edin. KAYNAK ÝÞLEMÝ YANGINLARA VE PATLAMALARA YOL AÇABÝLÝR Yanýcý maddelere yakýn yerlerde kesinlikle kaynak yapmayýn. Yangýn çýkabilir veya patlamalar olabilir. Kaynak iþlemine baþlamadan önce bu maddeleri ortamdan uzaklaþtýrýn veya yanmalarýný ve harlamalarýný önlemek için koruyucu örtülerle üstlerini örtün. Tamamen kapalý tüplere ya da borulara kaynak ve kesme iþlemi uygulamayýn. Tüp ve kapalý konteynerlere kaynak iþlemi uygulamadan önce bunlarý açýn, tamamýyla boþaltýp temizleyin. Bu tip yerlerde yapacaðýnýz kaynak iþlemlerinde mümkün olan en büyük dikkati gösterin. Ýçinde daha önce, patlama, yangýn ya da diðer tepkimelere neden olabilecek maddeler bulunan tüp ve borulara boþ dahi olsalar kaynak iþlemi uygulamayýn. Kaynak ekipmanlarý ýsýnýrlar. Bu nedenle kesinlikle kolay yanabilecek veya hasar görebilecek yüzeylerin üzerine yerleþtirmeyin! Kaynak kývýlcýmlarý yangýna sebep olabilir. Bu nedenle yangýn söndürücü tüp, su, kum gibi malzemeleri kolay ulaþabileceðiniz yerlerde bulundurun. Kaynak ve kesme iþlemlerinde kullanýlan ve özellikle yanýcý, patlayýcý ve basýnçlý gaz devreleri üzerinde geri tepme ventilleri, gaz regülatörleri ve vanalarýnýn bulundurulmasýna ve bunlarýn periyodik kontrollerinin yapýlýp saðlýklý çalýþmasýna özen gösterin. DÜÞEN PARÇALAR YARALANMALARA NEDEN OLABÝLÝR Güç kaynaðýnýn ya da diðer ekipmanlarýn doðru konuþlandýrýlmamasý, kiþilerde ciddi yaralanmalara ve diðer nesnelerde de maddi hasara neden olabilir. Güç kaynaðýnýn yerini deðiþtirirken her zaman tutamaklarý veya taþýma halkalarýný kullanýn. Asla torç, kablo veya hortumlardan çekmeyin. Gaz tüplerini mutlaka ayrý taþýyýn. Kaynak ve kesme ekipmanlarýný taþýmadan önce tüm ara baðlantýlarýný sökün, ayrý ayrý olmak üzere, küçük olanlarý saplarýndan, büyükleri ise taþýma halkalarýndan ya da forklift gibi uygun kaldýrma ekipmanlarý kullanarak kaldýrýn ve taþýyýn. Makinenizi düþmeyecek ve devrilmeyecek þekilde, maksimum 10 eðime sahip zemin ve platformlara yerleþtiriniz. Malzeme akýþýna engel olmayacak, kablo ve hortumlara takýlma riskinin oluþmayacaðý, hareketsiz, ancak basýk ve kapalý olmayan, rahat havalandýrýlabilecek, tozsuz alanlarý tercih edin. Gaz tüplerinin devrilmemesi için seyyar makinelerde makinenin arkasýna, sabit yerlerde ise duvara zincirle baðlayýn. Operatörlerin makine üzerindeki ayarlara ve baðlantýlara kolayca ulaþmasýný saðlayýn. GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K 5

7 GÜVENLÝK KURALLARI MAKÝNE ve APARATLARA YETKÝSÝZ KÝÞÝLER TARAFINDAN BAKIM YAPILMASI YARALANMALARA NEDEN OLABÝLÝR Elektrikli cihazlar yetkisiz kiþilere tamir ettirilmemelidir. Burada yapýlabilecek hatalar kullanýmda ciddi yaralanmalara veya ölümlere neden olabilir. Gaz devresi elemanlarý basýnç altýnda çalýþmaktadýr; yetkisiz kiþiler tarafýndan verilen servisler sonucunda patlamalar olabilir, kullanýcýlar ciddi þekilde yaralanabilir. AÞIRI KULLANIM MAKÝNENÝN AÞIRI ISINMASINA NEDEN OLUR Devrede kalma oranlarýna göre makinenin soðumasýna müsaade edin. Akýmý veya devrede kalma oranýný tekrar kaynaða baþlamadan önce düþürün. Havalandýrma giriþlerinin önünü kapamayýn. Havalandýrma giriþlerine, üretici onayý olmadan filtre koymayýn. ARK KAYNAÐI ELEKTROMANYETÝK PARAZÝTE NEDEN OLABÝLÝR Kaynak ve kesme iþleminden oluþabilecek elektromanyetik enerji hassas elektronik cihazlarýnýzda (bilgisayar ve bilgisayar kontrollü cihazlar) parazite neden olabilir. Kaynak bölgesinin elektromanyetik uyumluluða (EMC) uygun olduðundan emin olun. Olasý parazitlenmeleri, etkilenmeleri azaltmak için; kaynak kablolarýnýn mümkün olduðunca kýsa, birbirine yakýn ve aþaðýda tutulmasýna (zemin gibi) dikkat edin. Olasý EMC hasarlarýný engellemek için kaynak iþlemlerinizi hassas elektronik cihazlarýnýzdan mümkün olduðunca uzakta (100m) gerçekleþtirin. Kaynak kesme makinenizin kýlavuza uygun þekilde kurulup yerleþtirildiðinden emin olun. Eðer herhangi bir parazit, oluþuyorsa; kullanýcý korumalý (zýrhlý) kablo kullanýmý, kaynak makinesinin baþka bir yere taþýnmasý, filtre kullanýmý veya çalýþma alanýnýn EMC açýsýndan korunmaya alýnmasý gibi ekstra önlemler almalýdýr. STATÝK ELEKTRÝK ELEKTRONÝK KARTLARA HASAR VEREBÝLÝR Kart ve benzeri parçalara dokunmadan önce topraklama bantlarýný bileðinize takýn. Kartlarýn depolanmasýnda, yollanmasýnda, kutulanmasýnda veya taþýnmasýnda uygun anti-statik poþetler kullanýn. KORUMA Makineyi yaðmura maruz býrakmayýn, üzerine su sýçramasýný veya buhar tazyikini engelleyin. KULLANIM ÖMRÜ Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýnca belirlenen ömrü 10 yýldýr. KILAVUZDA YER ALAN TÜM GÜVENLÝK KURALLARINA UYUN 6 GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K

8 ELEKTROMANYETÝK UYUM ELEKTROMANYETÝK EMÝSYON Elektrikli tüm ekipmanlar kablolarýndan geçen akýmdan dolayý az da olsa elektromanyetik emisyona sebep olurlar. Emisyon güç kanallarý ile iletilebilir ya da bir radyo vericisi gibi boþlukta yayýlabilir. Bu þekilde emisyona sebeb olan ekipman haricinde bir cihaz emisyona maruz kalýrsa elektrisel parazit oluþur. Emisyon sadece kaynak makinelerini deðil, TV alýcýlarý, CNC tezgahlarý, telefon sistemleri, bilgisayarlar vb. gibi birçok ekipmaný da etkiler. Kaynak ve kesme makineleri profesyonel ve endüstriyel koþullarda çalýþmak için tasarlanmýþtýr, diðer kullaným alanlarý için üretici firmaya baþvurunuz. Kullanýcý, makinenin montajýný ve kullanýmýný, kullanma kýlavuzuna uygun þekilde yapmaktan sorumludur. Eðer elektromanyetik bir arýza gözlenirse, sorunu imalatçýdan teknik yardým alarak çözmek kullanýcýnýn sorumluluðu altýndadýr. Bazý durumlarda bu sorun kaynak devresini topraklamak kadar basit olabileceði gibi, bazý durumlarda da güç kaynaðýna ve giriþ filtrelerine elektromanyetik perdeleme gerektirir. Her durumda elektromanyetik bozulmalar herhangi bir sorun yaratmayacak seviyeye ulaþýncaya kadar azaltýlmalýdýr. Güvenlik nedenlerine baðlý olarak kaynak devresinin topraklanýp topraklanmamasý kararý yetkili kiþilerce verilmelidir. Sakatlanma riskini arttýrmayacak þekilde uygulanmalýdýr. Örneðin paralel kaynak akýmý dönüþ yollarýna izin verilmesi diðer cihazlarýn topraklamalarýna zarar verebilir. Kaynak makineleri, evler gibi yaþam mahallerinde kullanýldýklarý takdirde ekstra güvenlik önlemleri alýnmalýdýr. Kaynak makineleri ile uyumlu bir ortamda çalýþmak için özel ölçümler yapýlmalý, ark baþlangýcý ve stabilizasyonu için yüksek frekans ölçümü yapýlmalý ve bu ölçümler için zýrhlý kablo kullanýlmalýdýr. Robot, bilgisayar ve diðer elektrikli ve elektronik ekipmanlarýn kaynak makineleri ile baðlantý için üretici firmadan teknik yardým alýnmalýdýr. MAKÝNE ÇEVRESÝNDEKÝ ELEKTROMANYETÝK ALANIN DEÐERLENDÝRÝLMESÝNDE DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR Kaynak ve kesme makinelerini yerleþtirmeden önce çevredeki potansiyel elektromanyetik problemlere dikkat ediniz. Bunun için aþaðýdaki oluþumlarý gözden geçirip, gerekli hallerde çalýþma saatlerinizi bunlarla çakýþmayacak þekilde ayarlayýnýz. Kaynak makinelerinin altýnda, üstünde ve yakýnýnda olan diðer güç kablolarý, kumanda kablolarý, sinyalizasyon ve telefon kablolarý. Radyo, televizyon verici ve alýcýlarý. Bilgisayar ve diðer kontrol cihazlarý. Kritik emniyet cihazlarý. Ýnsan saðlýðý ile ilgili, örneðin kalp atýþlarýný düzenleyen cihazlar, kalp pilleri, iþitmeye yardýmcý cihazlar, vb. cihaz ve aparatlarýn bulunabilirliði. Kalibrasyon ve ölçüm yapýlan cihazlar. Ekipmanlarýn çevresiyle olan baðlantýlarý. Kullanýcýnýn kaynak makinesinin diðer ekipmanlara uyumlu olduðundan emin olmasý gerekmektedir. Böyle durumlarda ekstra güvenlik ölçümleri gerekebilir. EMÝSYON AZALTMAYA YÖNELÝK TAVSÝYELER Þebeke baðlantýsý kýlavuzda anlatýldýðý gibi yapýlmalýdýr. Kaynak makinelerimiz emisyona karþý standartlar dahilinde filtrelenmiþtir. Buna raðmen parazit oluþuyorsa ana þebeke giriþi filtrelenmelidir. Kaynak makinesinin üreticinin talimatlarýna uygun þekilde periyodik olarak bakýmý yapýlmalýdýr. Üreticinin onayý dýþýnda makine üzerinde kesinlikle modifikasyon yapýlmamalýdýr. Kaynak makinesinin kablolarý olabildiðince kýsa olmalý, bir arada tutulmalý ve operatörden uzak durmalýdýr. Kablolar ya zeminde ya da zemine yakýn olmalýdýr. Kaynak bölgesinde güç kablolarý ile sinyal kablolarý ayrý tutulmalýdýr. Kablolarýn -8- þeklinde toplanmasý ve ortasýndan batlanmasý da emisyonu azaltýr. Topraklama pensesi mümkünse iþ parçasýna hatta kaynak bölgesine en yakýn yere takýlabilir. Ancak kullanýcýnýn bu durumun personele ve ekipmana zarar verip vermeyeceðini kontrol etmesi gerekmektedir. GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K 7

9 TEKNÝK BÝLGÝLER 1. TEKNÝK BÝLGÝLER 1.1 GENEL AÇIKLAMALAR GKG 160 K / GKG 50 K / GKG 350 K kaynak makineleri sabit gerilim üreten, üç faz beslemeli, fan soðutmalý, kompakt tip MIG/MAG makineleridir. Güç kaynaðý aþýrý ýsýnmalara karþý termik korumalýdýr. Makine aþýrý ýsýndýðý zaman termostat güç devresini kapatýr, fakat soðutucu fan çalýþmaya devam eder ve yeterli soðuma saðlandýðý an güç devresi tekrar çalýþýr hale gelir. Tüm kontrol ve ayar düðmeleri makinenin ön paneline yerleþtirilmiþtir. Fabrika ayarý en uygun tel yapýþmama ve son gaz sürelerine göre ayarlanmýþtýr. Rutubet ve toza karþý özel korumalýdýr. Makine üzerinde CO ýsýtýcýsý için 0VAC prizi bulunmaktadýr. 1. KULLANIM ALANLARI GKG 160 K: Endüstriyel bir ortamda ince saçlarla yapýlan imalatlar, yoðun çalýþan otomotiv, kaporta karoseri, çekyat-baza imalatý ve tamir bakým atölyeleri için idealdir. 0.6mm-0.8mm tellerle sürekli kaynak yapabilme imkaný saðlar. GKG160K endüstriyel makineler ailemizin en küçüðü olmasýna karþýlýk, teknolojisinin büyükleri ile ayný oluþu sayesinde piyasadaki birçok 160 A (%60 verimde) gazaltý kaynak makinesine göre verimi, dayanýklýlýðý ve ömrü çok üstündür. GKG 50 K: Endüstriyel bir ortamda ince ve orta kalýnlýktaki saçlarla yapýlan imalatlar veya yoðun çalýþan otomotiv, kaporta karoseri ve tamir-bakým atölyeleri için idealdir. 0.8mm-1.0mm tellerle sürekli kaynak yapabilme imkaný saðlar. Çýkýþ gerilimi GKG 160 K da 17-36V arasýnda 10 kademede, GKG 50 K'da 17-38V arasýnda 14 kademede, GKG 350 K'da 17-44V arasýnda 1 kademede hassas olarak ayarlanabilir. Makine üzerine avadanlýk kutusu ve torç aský aparatý yerleþtirilmiþtir. Makine kolay taþýnabilmesi için 4 teker üzerine monte edilmiþtir ve kilitlenebilir tekerleði vardýr. Gaz silindiri taþýma düzeneðine sahiptir. GKG 50 K, endüstriyel makineler ailemizin küçüklerinden olmasýna karþýlýk, teknolojisinin büyükleri ile ayný oluþu sayesinde piyasadaki birçok 50 amper gazaltýna göre verimi, dayanýklýlýðý ve ömrü çok üstündür. GKG 350 K: Endüstriyel bir ortamda ince ve orta kalýnlýktaki saçlarla yapýlan imalatlar veya yoðun çalýþan otomotiv, kaporta karoseri ve tamir-bakým atölyeleri için idealdir. 0.8mm-1.mm tellerle sürekli kaynak yapabilme imkaný saðlar. Tel sürme ünitesi a n a m a k i n e n i n i ç i n d e o l u þ u, h a v a l e l i konstrüksiyonlarda, makinenin kullanýmýný kýsýtlar. Ancak tezgah üstü imalatlarda ve kaynak hücrelerinde yüksek kapasitesi ve mükemmel kaynak karakteristiðiyle çok baþarýlýdýr. 1.3 ÜRÜN ETÝKETÝ * Ürün etiketindeki deðerler modele göre deðiþkenlik gösterir. **Bu ürün etiketi GKG 50 K modeline aittir. ***Devrede kalma oraný ile ilgili ayrýntýlý bilgi için Sayfa 11 e bakýnýz. GKG 50 K 3R Seri No : 3R Tek fazlý transformatör doðrultucu Yatay karakteristik MIG/MAG kaynaðý U V I 40 A / 16 V - 50 A / 7 V X % 60 % 100 % U 50 A 00 A 7 V 4 V S Doðru akým Tehlikeli Ortamlarda Çalýþmaya Uygun CL.I. 3R X U U U 0 1 H U Hz V IP 1 T 16 A S1 I 1 A I1 A I1 A 15 :Devrede Kalma Oraný*** :Boþta Çalýþma Gerilimi :Besleme Gerilimi ve Frekansý :Konvansiyonel Yük Gerilimi 1 9,9 kva 7,9 kva S 3R Þebeke giriþi-tek fazlý alternatif akým Sigorta I 1 :Beyan Besleme Akýmý I :Beyan Kaynak Akýmý IP 1 :Koruma Sýnýfý S 1 :Þebekeden Çekilen Güç CL.I. H :Ýzolasyon Sýnýfý 8 GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K

10 TEKNÝK BÝLGÝLER 1.4 TEKNÝK ÖZELLÝKLER TEKNÝK ÖZELLÝKLER BÝRÝM GKG 160 K GKG 50 K GKG 350 K GÜÇ KAYNAÐI Þebeke Gerilimi (3 faz) V 380V / 50Hz 380V / 50Hz 380V / 50Hz Þebekeden Çekilen Güç kva 7.9(%3) 9.9(%60) 16.5(%60) Þebekeden Çekilen Ak ým A 1(%3) 15(%60) 5(%60) Tavsiye Edilen Þebeke Sigortasý A 3x16 3x16 3x3 Boþta Çalýþma Gerilimi V DC Kaynak Ak ým Ayar Sahasý A DC Anma Kaynak Ak ýmý A DC 160(%60) 50(%60) 350(%60) Gerilim Ayar ý Kademe Say ýsý 10 x7 3x7 Boyutlar (UxGxY) mm 890x460x x510x x510x950 Aðýrl ýk kg Koruma Sýnýfý IP1 IP1 IP1 TEL SÜRME S ÝSTEMÝ Tel Sürme Makarasý Ebadý mm V oluklu 0.6/0.8mm V oluklu 0.8/1.0mm V oluklu 0.8/1.0mm Tel Sürme Hýzý m/dk Tetikleme Kontrolü /4 /4 /4 1.5 AKSESUARLAR STANDART AKSESUARLAR Topraklama Pensesi ve Kablosu (16mm -3m) Topraklama Pensesi ve Kablosu (5mm -3m) Topraklama Pensesi ve Kablosu (35mm -3m) Tüp Hortumu OPSÝYONEL AKSESUARLAR KIT-B50-3 (Torç ve Aksesuar Seti) KIT-B50-4 (Torç ve Aksesuar Seti) KIT-B350-3 (Torç ve Aksesuar Seti) KIT-B350-4 (Torç ve Aksesuar Seti) GKG 160 K GKG 50 K GKG 350 K KM KM KM9603 D4000 D4000 D KÝT ÝÇERÝKLERÝ KIT-B50-3 ÝÇERÝÐÝ Torç MBG 5 AK-3-30A (%60 CO ) KOD 7005 KIT-B350-3 ÝÇERÝÐÝ Torç MTB 35-3 (MA 7403)-350A (%60 CO ) KOD CO /Ar Basýnç Regülatörü CO Isýtýcýsý CO /Ar Basýnç Regülatörü CO Isýtýcýsý KIT-B50-4 ÝÇERÝÐÝ Torç MBG 5 AK-4-30A (%60 CO ) KOD 7006 KIT-B350-4 ÝÇERÝÐÝ Torç MBG 36 KD-4-30A (%60 CO ) KOD CO /Ar Basýnç Regülatörü CO Isýtýcýsý CO /Ar Basýnç Regülatörü CO Isýtýcýsý GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K 9

11 KURULUM BÝLGÝLERÝ. KURULUM BÝLGÝLERÝ.1 TESLÝM ALIRKEN DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR Sipariþ ettiðiniz tüm malzemelerin gelmiþ olduðundan emin olun. Herhangi bir malzemenin eksik veya hasarlý olmasý halinde derhal aldýðýnýz yer ile temasa geçin. Hasarlý veya eksik teslimat halinde; Tutanak tutun, hasarýn resmini çekin ve irsaliyenin fotokopisi ile birlikte nakliyeci firmaya ve OERLIKON a rapor edin. (OERLIKON Faks: ). MAKÝNENÝN ÇALIÞMA ORTAMI Verimli bir çalýþma için, kaynak makinesinin çevresinde, diðer cisimlerle arasýnda en az 30 cm mesafe olmalýdýr. Soðutma havasýnýn emildiði ön tarafta, örneðin fýrýn gibi herhangi bir sýcak hava kaynaðýnýn bulunmamasýna özen gösterilmelidir. Kaynak makinesi direkt ýsýya maruz kalmamalýdýr. Böylelikle makinenin soðutma performansý üst düzeyde tutulmuþ olacaktýr. Makineyi kapalý ve basýk alanlara yerleþtirmeyiniz. Aþýrý tozlu ve kirli ortamlardan kaçýnýnýz, toz ve diðer maddeler sistemin çalýþmasýný olumsuz yönde etkileyebilir. Makinenizi kesinlikle ýslak ve nemli yerlerden uzak tutunuz. Direkt güneþ ýþýnlarý, yaðmur ve rüzgar altýnda makineyi çalýþtýrmayýn. Ortam sýcaklýðý 40 C yi aþmasý halinde makineyi daha düþük kapasitede kullanýn. Açýk havada yada hava sirkülasyonunun yoðun olduðu yerlerde kaynak yapmaktan kaçýnýn. Çünkü böyle ortamlarda çalýþýrken koruyucu gaz k a y n a k b ö l g e s i n d e g e r e k l i k o r u m a y ý yapamayacaktýr ve kaynak kalitesiz olacaktýr. Bu nedenle böyle ortamlarda çalýþmanýz gerektiðinde, kaynak bölgesini bir tenteyle veya seyyar perdeyle izole etmek gibi ek önlemler almayý ihmal etmeyin. Makinenin ambalajý içinde aþaðýdaki dört (5) kalem parçanýn eksiksiz olarak çýktýðýndan emin olun. Ana makine ve ona baðlý þebeke kablosu Topraklama pensesi ve kablosu Tüp hortumu Garanti belgesi Kullanma kýlavuzu Güç kaynaðýný düþmeyecek ve devrilmeyecek þekilde maksimum 10 eðime sahip bir zemine yerleþtirin. Yüksek noktalara yerleþtirilen e k i p m a n l a r ý n d ü þ m e r i s k i n i n o l d u ð u unutulmamalýdýr. Gaz kaynaðýnýn (tüpün) dik olarak saðlam bir yere sabitlendiðinden emin olun. Eðer tüpü makinenin arkasýnda taþýyorsanýz mutlaka zincirleri kullanarak sabitleyiniz. Makine aþýrý elektrik yüklenmesine karþý korunmalýdýr. Makinenin ürün etiketinde bildirilen sigorta deðerinden daha yüksek amperli sigorta kullanýlmamalýdýr. Ýþ parçasý mutlaka toprak pensesiyle makineye baðlanmalýdýr. O p e r a t ö r ü n m a k i n e k o n t r o l l e r i n e v e ekipmanlarýnýn baðlantýlarýna kolay bir þekilde ulaþabilmesi saðlanmalýdýr. Makinenin kaldýrýlmasý gerektiðinde makinenin üstünde yer alan kaldýrma halkalarý kullanýlmalýdýr. Fork-lift ya da benzer baþka bir araçla kaldýrýlmamalý ve/veya taþýnmamalýdýr. Makinenin arkasýnda bulunan priz sadece CO ýsýtýcýsý içindir. Kesinlikle baþka bir amaç için kullanmayýnýz. Devrede Kalma Oraný Sýcaklýk ( C) Isýl güvenlik için izin verilen sýcaklýk 1 Zaman (dk) 6 dakika 4 dakika 6 dakika 4 dakika 6 dakika 4 dakika TS 7031 EN standardýnda da tanýmlandýðý üzere devrede kalma oraný (çalýþma çevrimi) 10 dakikalýk bir zaman periyodunu içerir. Örnek olarak %60 da 50A olarak belirtilen bir makinede 50A de çalýþýlmak isteniyorsa, makine 10 dakikalýk zaman periyodunun ilk 6 dakikasýnda hiç durmadan kaynak yapabilir (1 bölgesi). Ancak bunu takip eden 4 dakika makine soðumasý için boþta bekletilmelidir ( bölgesi). 10 GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K

12 KURULUM BÝLGÝLERÝ.3 MAKÝNE BÝLEÞENLERÝ Þekil 1: Ön Yüz Þekil : Arka Yüz Kaba Ayar (Gerilim) Þalteri Ýnce Ayar (Gerilim) Þalteri Tel Hýzý Ayar Düðmesi Tetik Modu Anahtarý Þebeke Lambasý Termik Lambasý Toprak Pensesi Kablosu Giriþi Torç Konnektörü Kaynak Parametreleri Tablosu Þebeke Kablosu CO Isýtýcý Prizi Gaz Giriþi Sigortalar Dram Beslemesi Tutamak Kaldýrma Halkasý Döner Tekerlek Sabit Tekerlek * Makine bileþenleri þekilde GKG 50 K referans alýnarak gösterilmiþtir. Diðer modeller için küçük farklýlýklar söz konusu olabilir. GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K 11

13 KURULUM BÝLGÝLERÝ.4 MAKÝNENÝN MONTAJI.4.1 Makineyi Güç Kaynaðýna Baðlayýn Makinenizin þebeke kablosunun makine içi baðlantýlarý 3 faz, nötr ve toprak hattý olan þebekeler için hazýrlanmýþtýr. 380V Hz Þebeke kablosunun makine baðlantýsý fabrikada yapýlmaktadýr. Makinenin þebekeye baðlantýsý kullanýcý tarafýndan yapýlýr. Bu iþlemi yapan kiþiler bu konuda eðitilmiþ olmalýdýrlar veya ehliyetli elektrikçiler tarafýndan yapýlmasý gereklidir. GKG 160K/50K/350K da 4x4mm², 5m uzunluðunda yüksek izolasyonlu þebeke kablosu kullanýlmýþtýr. TOPRAK iþaret ve etiket ile belirtilmiþtir (Þekil 3)..4.3 Toprak Pensesi Kablosunu Baðlayýn 7 Þekil 4: Toprak Pensesi Kablosunun Vaðlanmasý Topraklama fiþini topraklama kablosu giriþine (7) takýn..4.4 Toprak Pensesini Baðlayýn Toprak kablosu (Sarý/Yeþil) Þekil 3: Besleme Kablosu Makinenin fiþini prize takarken ayar þalterinin KAPALI 0 konumunda olmasýna dikkat edilmelidir. Þebeke baðlantýsýnda yapýlabilecek bir hatadan dolayý makinede istenmeyen sonuçlar oluþabilir..4. Torcu Baðlayýn Torcu makinenin ön yüzündeki torç konnektörüne (8) iyice sýkarak yerleþtiriniz. Torçta kullanýlan spiral ve kontakmemenin çaplarýnýn ayný olmasýna dikkat edin. Farklý çaplarda spiral ve kontakmeme kullanýlmasý torca ve/veya makineye ciddi hasar verebilir. Kaynak telini spirale yerleþtirmeden önce ucunun çapaksýz ve yuvarlatýlmýþ olduðundan emin olunuz. Þekil 5: Toprak kablosunun baðlanmasý Toprak pensesini, kaynak bölgesinin olabildiðince yakýnýna baðlayýn (Þekil 5). Bu þekilde akýmýn makine parçalarýnýn veya kontrol ünitelerinin üzerinden geçmesi önlenir. Ýþ parçasý ile toprak pensesinin baðlantýsýnýn sabit olmasýna dikkat edin. Toprak pensesini kaynak makinesine veya gaz tüpüne temas ettirmeyin (Þekil 6), aksi takdirde kaynak akýmý makinenin üzerinden geçerek arýzalara sebep olur! Deliði aþýnmýþ yada geniþlemiþ kontakmemeleri deðiþtirin. Her zaman kaynak teliyle ayný çapta kontakmeme kullanýn. Spiralin düzgün, kýrýlmamýþ, eksiz olduðundan; spiral aðzýnýn pürüzsüz olduðundan emin olun. Aksi durumlarda spirali deðiþtirin. Þekil 6: Toprak Pensesinin Yanlýþ Baðlanmasý 1 GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K

14 KURULUM BÝLGÝLERÝ.4.5 Gaz Tüpünü Baðlayýn 1 Þekil 7: Gaz Tüpünün Makineye Baðlanmasý Gaz hortumunu (4) makinenin gaz giriþine (1) sýkýca baðlayýn (Þekil 7)..4.6 Kaynak Telini Takýn Kaynak iþleminizin sorunsuz bir þekilde gerçekleþebilmesi için bu basamakta anlatýlanlar çok önemlidir. Yanlýþ ve eksik yapýlan ayarlar k a y n a k k a l i t e s i n i o l u m s u z etkileyebileceði gibi makinede de istenmeyen sonuçlara yol açar. Hatalý ve yanlýþ kullanýmdan doðabilecek hasarlar cihazýnýzý garanti kapsamý dýþýnda býrakacaktýr. Tel sürme makaralarýnýn doðru çapta olduðunu kontrol edin. Tel sürme flanþýnýn baský kollarýný kaldýrýn(þekil 9). 1 Torç Torç konnektörü Þekil 9: Tel Sürme Flanþý-Açýk Teli, tel giriþ kýlavuzundan geçirerek torca sokun. Baský kollarýný kapatýn ve baský ayarýný yapýn. 19 Basýnç regülatörü 0 Gaz tüpü 1 Gaz tüpü vanasý Zincir Þekil 8: Gaz Tüpünün Baðlanmasý 3 Basýnç ayar vanasý 4 Gaz hortumu 5 Debimetre 6 Manometre Gaz tüpünü (0) makinenin arkasýnda bulunan özel bölmeye yerleþtirin. Düþmesini önlemek için zincir () ile kilitleyin. Tüpün vanasýný (1) bir süre açýk tutun. Böylece olasý tortu ve partiküller dýþarý atýlmýþ olacaktýr. Basýnç regülatörünü (19) gaz tüpüne (0), gaz hortumunu da (4) regülatöre (19) baðlayýn ve gaz vanasýný (1) açýn. Olasý arýzalarý engellemek için onaylanmýþ gaz regülatörü kullanýnýz. Regülatörün basýnç ayar vanasý (3) yardýmýyla gaz akýþýný ayarlayýn. Ayrýntýlý gaz ayarý için Bölüm 3.1 e bakýn. Tel giriþ kýlavuzu Þekil 10: Tel Sürme Flanþý-Kapalý Ayar þalterini (1) 1 konumuna getirerek makineyi açýn. Torcun tetiðine basarak tel sürme makarasýna yerleþtirdiðiniz telin torcun aðzýna kadar gelmesini saðlayýnýz. (Bu iþlem esnasýnda torç aðzýnýn boþluða baktýðýndan emin olunuz.) Baský kolunun gereðinden fazla sýkýlmasý veya makaranýn kanal boyunun tel için küçük olmasý durumunda makarada ve telde hasar meydana gelebilir. Baský kolunun gevþek býrakýlmasý veya makaranýn kanal boyunun tel için büyük olmasý durumda ise tel kaynak bölgesine sevk edilmez. GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K 13

15 KULLANIM BÝLGÝLERÝ 3. KULLANIM BÝLGÝLERÝ 3.1 KORUYUCU GAZ MÝKTARININ AYARLANMASI BU AYAR TEL SÜRME ESNASINDA YAPILMAMALIDIR. Gaz tüpüne baðlanan basýnç regülatöründe manometre (6) tüpteki gaz basýncýný bar, debimetre (5) ise makineye giden gazýn debisini lt/dk cinsinden bize gösterir. Ýdeal gaz debisi kullanýlan tel çapýnýn 8 ila 1 katý arasýnda olmalýdýr. Genel kullanýmda bu oran 10 kat olarak hesaplanýr. ÖRNEK: Kullanýlan Tel Kalýnlýðý : 1, mm Gaz Debisi : 10 x 1, = 1 lt/dk Bar lt/dk Þekil 11: Basýnç Regülatörü 5 Debimetre 6 Manometre Bu iþlemi gerçekleþtirdikten ve gereken gaz debisini regülatörden ayarladýktan sonra bunu doðrulamasýný torç üzerinde de yapmalýsýnýz. Çünkü tüpten torca gelene kadar olan ara baðlantýlarda bir kaçak yada týkanýklýk olabilir. Bu kontrolü yapmadan önce tel s ü r m e ü n i t e s i n d e k i m a k a r a sisteminin boþa alýndýðýndan emin olunuz. 3. TEL SÜRME FLANÞININ ÝSTENÝLEN TEL ÇAPINA GÖRE AYARLANMASI 1,0 Kullanmak istediðiniz tel çapýna göre flanþ üzerindeki makaralarý mutlaka kontrol ediniz. Aksi taktirde doðacak problemlerden dolayý makineniz garanti kapsamý dýþýnda kalacaktýr. 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 Makaranýn her iki yüzü de uygun tel çapýna göre Þekil 1 de görüldüðü gibi etiketlenmiþtir. Dikkat edilmesi gereken nokta makaranýn kullanýlmak istenen tel çapýna göre uygun sayýsal deðerinin size bakacak þekilde flanþa monte edilmesi gerekmektedir. Makarayý yerleþtirdikten sonra sökülen vidalar tekrar takýlarak sýkýþtýrýlmalýdýr. Þekil 1: Tel Sürme Makarasý 3.3 SERBEST TEL BOYUNUN AYARLANMASI 0-3 mm 10d -5 mm d d d 5-8 mm Kýsa ark Uzun ark Sprey ark Þekil 13: Boylarýna Göre Ark Çeþitleri 3.4 TETÝK MODU ANAHTARI 8-1d Kontak meme Nozul Konumu : konumu manuel konumdur. Manuel kaynakta kullanýcý torç tetiðine bastýðý sürece kaynak akýmý devam eder, tetik býrakýldýðý anda kaynak akýmý durur. 15d ÖRNEK: STB: Serbest Tel Boyu Kýsa Ark için d=1mm STB=10x1=10mm Uzun Ark için d=1,mm STB=10x1,=1mm Sprey Ark için d=0,8mm STB=15x0,8=1mm Þekil 13 ten de anlaþýlacaðý üzere farklý kaynak karakteristiklerinde verimli ve kaliteli bir kaynak elde edebilmek için torç ucundaki serbest tel boyunun da kurallara uygun þekilde ayarlanmasý gerekmektedir. Burada önemli olan faktör kullanýlan telin çapý (Þekil 13 te d ile simgelenmekte) ve nozul ile kontak meme arasýndaki mesafedir. 4 Konumu : 4 konumu otomatik konumdur. Otomatik konumda kullanýcý torç tetiðine bir kere basýp býraktýðýnda kaynak akýmý baþlar. Kaynak akýmýnýn devamý için tetiðin basýlý tutulmasýna gerek yoktur. Ýkinci kez tetiðe basýlýp býrakýldýðýnda kaynak akýmý durur. 14 GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K

16 KULLANIM BÝLGÝLERÝ 3.5 ALÜMÝNYUM KAYNAÐI AYARLARI Gaz Altý Kaynak Makinesinde alüminyum kaynaðý yapmak için dikkat edilecek hususlar þunlardýr: Koruyucu gaz olarak ARGON GAZI kullanýlmalýdýr. Tel sürme makaralarý alüminyum makaralarla deðiþtirin. Torcu alüminyum kaynaða uygun bir torçla deðiþtirin ya da torcun içindeki çelik spiralin yerine TEFLON SPÝRAL takýn. GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K 15

17 4. BAKIM VE ARIZA BÝLGÝLERÝ BAKIM VE ARIZA BÝLGÝLERÝ Geçerli güvenlik kurallarýna bakým onarým iþlemleri sýrasýnda mutlaka uyunuz. Herhangi bir bakým veya tamir iþleminden önce güç kaynaðý mutlaka þebekeden ayrýlmalýdýr. Bakým esnasýnda makine üzerinde bulunan hareketli parçalara dikkat ediniz. Makinenin üzerindeki hareketli parçalar güç kaynaðýnda FAN dýr. 4.1 PERÝYODÝK BAKIMLAR 3 AYDA BÝR Cihaz üzerindeki etiketleri temizleyiniz. Yýpranmýþ, yýrtýlmýþ etiketleri onarýnýz ve/veya deðiþtiriniz. Kýrýlan, kopan, yýpranan kablo ve kordonlarýn bakýmýný yapýnýz; gerekiyorsa yenisiyle deðiþtiriniz. Hareketli parçalarý temizleyiniz ve sýkýþtýrýnýz. Torç, elektrod ve toprak kablolarýný kontrol ediniz 6 AYDA BÝR Makinenin servis kapaklarýný açarak kuru havayla temizleyin. NOT: Yukarýda belirtilen süreler, cihazýnýzda hiçbir sorunla karþýlaþýlmamasý durumunda uygulanmasý gereken maksimum periyotlardýr. Çalýþma ortamýnýzýn yoðunluðuna ve kirliliðine göre yukarda belirtilen iþlemleri daha sýk aralýklarla tekrarlayabilirsiniz. Asla kaynak makinesinin kapaklarý açýkken kaynak yapmayýnýz. 4. PERÝYODÝK OLMAYAN BAKIMLAR Tel Sürme Mekanizmasý temiz tutulmalý ve makara yüzeyleri kesinlikle yaðlanmamalý. Her kaynak teli deðiþiminde mutlaka mekanizma üzerinde biriken kalýntýlarý kuru hava yardýmýyla temizleyiniz. Torç üzerindeki sarf malzemeler düzenli olarak temizlenmeli. Eðer gerekiyorsa deðiþtirilmeli. Bu malzemelerin uzun süreli kullanýlmasý için orjinal ürünler olmasýna dikkat edin. 16 GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K

18 BAKIM VE ARIZA BÝLGÝLERÝ 4.3 BASÝT ARIZA VE SORUNLARIN GÝDERÝLMESÝ Makine çalýþmýyor. ARIZA ARIZA NEDENÝ YAPILMASI GEREKEN ÝÞLEM Tel sürme motoru çalýþmýyor. Torç tetikleme yapmýyor. Tel sürme motoru çalýþýyor, fakat tel ilerlemiyor. Kontaktör arýzalý. Elektronik kart arýzalý. Sigorta atýk F3. Elektronik kart arýzalý. Tel sürme makaralarý tel çapýna uygun seçilmemiþ. Tel sürme makaralarýndaki baský çok az. Yetkili servise danýþýnýz. Sigortayý deðiþtiriniz. Yetkili servise danýþýnýz. Uygun tel sürme makarasý seçiniz. Bölüm.4.6 de anlatýldýðý biçimde baský makarasýný ayarlayýnýz. Ýyi kaynak yapýlmýyor. Fan çalýþmýyor. Makine gürültülü çalýþýyor. Kaynak akýmý kararlý deðil ve/veya ayarlanmýyor. Isýtýcý priz çalýþmýyor. Kontakmeme ebadý hatalý seçilmiþ veya tahribat görmüþ. Baský makaralarýnýn baskýsý az. Isýtýcý sigortasý atýk F. Koruyucu gaz çok fazla veya çok az geliyor. Sigorta atýk F1. Fan motoru arýzalý. Kontaktör arýzalý. Diyot grubu arýzalý. Sigorta atýk F. Kontakmemeyi deðiþtiriniz. Bölüm.4.6 de anlatýldýðý biçimde baský makarasýný ayarlayýnýz. Sigortayý deðiþtiriniz. Kullanýlan gazý ve ayarýný kontrol ediniz. Gaz ayarý yapýlamýyor ise yetkili servise danýþýnýz. Sigortayý deðiþtiriniz. Yetkili servise danýþýnýz. Yetkili servise danýþýnýz. Yetkili servise danýþýnýz. Sigortayý deðiþtiriniz. GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K 17

19 } EK 1 GKG 160 K YEDEK PARÇA LÝSTESÝ } GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K

20 EK 1 GKG 160 K YEDEK PARÇA LÝSTESÝ NO MALZEME KODU TANIM KM3110 A A KM A A A KM41139 KM38350 A C KM70703 KM3300 KM101 KM97438 KM4010 KM97534 KM97916 KM3008 A A A KM11 KM408 KM016 KM0103 KM410 A5010 A5011 A5000 Pako Þalter (0-10) - 16A Potans Düðmesi - Büyük Potansiyometre - 10K Kaynak Prizi Mandal Buton Sinyal Ampülü - 0VAC Sinyal Ampülü - 4VAC Elektronik Kart - Es1 EMC Filtre Kontaktör - 4VAC/16A Kumanda Trafosu - 500VA Tel Sürme Sistemi Tel Sürme Motoru Tel Taþýma Makara Sistemi - SG Þok Bobini Diyot Köprüsü (3 faz) - 160A (PTS160) Ana Transformatör Primer - Sekonder Bobin Soðutucu Fan SF Özel Cam Sigorta Yuvasý - 0 x 5mm Monofaze Makine Prizi - 16A/40V Gaz Ventili-4 VDC Avadanlýk Kutusu Menteþe U6 Kapak Kilidi U114 U Bakalit Kol Aybolt-M10 Plastik Döner Tekerlek 100 x 35 Plastik Döner Tekerlek - Frenli 100 x 35 Plastik Tekerlek 50 x 50 x 0 GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K 19

21 } EK GKG 50 K YEDEK PARÇA LÝSTESÝ } GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K

22 EK GKG 50 K YEDEK PARÇA LÝSTESÝ NO MALZEME KODU TANIM KM3113 KM3115 A A KM A A A KM41139 KM38350 A C KM70703 KM3300 KM101 KM97440 KM401 KM97536 KM97917 KM3008 A A A KM11 KM408 KM016 KM0103 KM410 A5010 A5011 A5000 Pako Þalter (1-0-) - C3 Pako Þalter (1-7) Potans Düðmesi - Büyük Potansiyometre - 10K Kaynak Prizi Mandal Buton Sinyal Ampülü - 0VAC Sinyal Ampülü - 4VAC Elektronik Kart - ES 1 EMC Filtre Kontaktör - 4VAC/16A Kumanda Trafosu - 500VA Tel Sürme Sistemi Tel Sürme Motoru Tel Taþýma Makara Sistemi - Sg Þok Bobini Diyot Köprüsü (3 faz) - 40A Ana Transformatör Primer Sekonder Bobin Soðutucu Fan SF Özel Cam Sigorta Yuvasý - 0 x 5mm Monofaze Makine Prizi - 16A/40V Gaz Ventili-4 VDC Avadanlýk Kutusu Menteþe U6 Kapak Kilidi U114 U Bakalit Kol Aybolt-M10 Plastik Döner Tekerlek 100 x 35 Plastik Döner Tekerlek - Frenli 100 x 35 Plastik Tekerlek 50 x 50 x 0 GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K 1

23 } EK 3 GKG 350 K YEDEK PARÇA LÝSTESÝ } GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K

24 EK 3 GKG 350 K YEDEK PARÇA LÝSTESÝ NO MALZEME KODU TANIM KM31137 KM3115 A A KM A A A KM41139 KM38350 A C KM70703 KM3300 KM101 KM97455 KM4016 KM9754 KM9693 KM3008 A A A KM11 KM408 KM016 KM0103 KM410 A5010 A5011 A5000 Pako Þalter (0-3) - C3 Pako Þalter (1-7) Potans Düðmesi - Büyük Potansiyometre - 10K Kaynak Prizi Mandal Buton Sinyal Ampülü - 0VAC Sinyal Ampülü - 4VAC Elektronik Kart - ES 1 EMC Filtre Kontaktör - 4VAC/5A Kumanda Trafosu Tel Sürme Sistemi Tel Sürme Motoru Tel Taþýma Makara Sistemi - Sg Þok Bobini Diyot Köprüsü (3 faz) - 350A Ana Transformatör Primer Sekonder Bobin Soðutucu Fan SF Özel Cam Sigorta Yuvasý - 0 x 5mm Monofaze Makine Prizi - 16A/40V Gaz Ventili-4 VDC Avadanlýk Kutusu Menteþe U6 Kapak Kilidi U114 U Bakalit Kol Aybolt-M10 Plastik Döner Tekerlek 100 x 35 Plastik Döner Tekerlek - Frenli 100 x 35 Plastik Tekerlek 50 x 50 x 0 GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K 3

25 EK 4 GKG 160 K DEVRE ÞEMASI 4 GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K

26 EK 5 GKG 50 K DEVRE ÞEMASI GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K 5

27 EK 6 GKG 350 K DEVRE ÞEMASI 6 GKG 160 K/GKG 50 K/GKG 350 K

28 NOTLAR

29 NOTLAR

30 YETKÝLÝ SERVÝSLER MERKEZ SERVÝS ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 5. KISIM MANÝSA ÝSTANBUL /AVRUPA ENMAK KAYNAK KAYA BAÞI MAH. PAPATYA SOK: NO:10/ K.ÇEKMECE / ÝSTANBUL TEL: (036) FAX: (036) TEL: (01) FAX: (01) ADANA TEK-SER MAKÝNA SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. YENÝ SANAYÝ SÝTESÝ 45.SOK. 4 NOLU ÇARÞI NO:1 SEYHAN / ADANA TEL: (03) CEP: (053) FAX: (03) ÝSTANBUL /AVRUPA TEKSER KAYNAK ORGANÝZE SAN. BÖLGESÝ DOLAPDERE SAN.SÝT BLOK 7 NO:9 ÝKÝTELLÝ / ÝSTANBUL TEL: (01) FAX: (01) AFYON KOCAÞABAN SANAÝ VE TIBBÝ GAZLAR HIRD. TÝC. SAN. LTD. ÞTÝ. SANAYÝ ÇARÞISI NO:3 AFYON TEL: (07) / (07) FAX: (07) ÝZMÝR BERESÝT MAK. VE SAN. ÜRÜN TEMS. VE TÝC.A.Þ 17. SOKAK NO:/-3 IÞIKLAR SÝTESÝ IÞIKKENT / ÝZMÝR TEL: (03) FAX: (03) ANKARA AKTEZ ELEKTRÝK SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. 4/A SOKAK NO:38 OSTÝM / ANKARA ÝZMÝR NURETTÝN ZAÝM MAK. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ SOK. NO:58/A YEÞÝLOVA BORNOVA / ÝZMÝR TEL: (031) CEP: (0533) FAX: (031) TEL: (03) CEP: (053) FAX: (03) ANTALYA GÖKLER MAKÝNE ESKÝ SANAYÝ SÝTESÝ 676. SOK. NO:93 ANTALYA TEL: (04) CEP: (053) FAX: (04) CEP: (0533) KAYSERÝ YILDIZ MAKÝNE OSMAN KAVUNCU SANAYÝ SÝTESÝ 5. CAD. NO:47 AÐAÇ ÝÞLERÝ KAYSERÝ TEL: (035) CEP: (0536) FAX: (035) BURSA BÝLMER KAYNAK MAKÝNE BEÞEVLER MAH. ALÝM SOK. NO:10 BURSA KOCAELÝ BETA ELEKTRÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. KÖRFEZ SANAYÝ SÝTESÝ 0 BLOK NO:30 KOCAELÝ TEL: (04) CEP: (053) FAX: (04) TEL: (06) CEP: (053) FAX: (06) CEP: (0543) DENÝZLÝ NURETTÝN ZAÝM MAK. SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ. GÜNEÞLER MAH. SAKARYA CAD. NO:17 DENÝZLÝ TEL: (058) CEP: (0535) FAX: (058) KONYA MUSTAFA BAÞAK KAYNAK ELEKTRODLARI HIRD. TEKS. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. BUSAN ORG. SAN. BÖL. KÖSGEP CAD. NO: KONYA TEL: (033) FAX: (033) ELAZIÐ BULUT ELEKTRÝK BOBÝNAJ SANAYÝ SÝTESÝ 10. SOK. NO:1 ELAZIÐ SAMSUN ARK TEKNÝK TÝCARET ÝSTASYON MAH. TAHSÝLDAR SOK. NO:1/A SAMSUN TEL: (044) FAX: (044) TEL: (036) CEP: (0535) FAX: (036) ESKÝÞEHÝR TEMEK MÜHENDÝSLÝK. ARABACILAR CAD. MAMUCA YOLU NO:11 ESKÝÞEHÝR SÝVAS YALÇIN TÝCARET MEHMET AKÝF ERSOY MH. 35 SOK. NO:1 SÝVAS TEL: (0) CEP: (053) FAX: (0) TEL: (0346) CEP: (054) FAX: (0346) GAZÝANTEP ÖZDEMÝR BOBÝNAJ ÝSMET PAÞA MAH. ÝLK BELEDÝYE BAÞKANI CAD. NO:/B (SAHÝNBEY BLD. ARKASI) GAZÝANTEP TEL: (034) FAX: (034) 3 81 TRAKYA KNT ELEKTROMEKANÝK SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ. YENÝ SANAYÝ SÝTESÝ M-3 A BLOK NO:0 ÇORLU / TEKÝRDAÐ TEL: (08) CEP: (0533) FAX: (08) ÝSTANBUL /ANADOLU ORTEK KAYNAK NATO YOLU CAD. ALEV SOK. NO:13 Y.DUDULLU / ÝSTANBUL TRABZON DÝNÇ BOBÝNAJ K. SANAYÝ SÝTESÝ SOSYAL HÝZMETLER BÝNASI DEÐÝRMENDERE / TRABZON TEL: (016) FAX: (016) TEL: (046) 35 0 CEP: (053) FAX: (046) ÝSTANBUL /TERSANE PROTEM KAYNAK GÜZELYALI MAH. TÜRBE SOK. NO:15 GÜZELYALI-PENDÝK / ÝSTANBUL KARADENÝZ EREÐLÝ TÜMEN BOBÝNAJ KIÞLA SANAYÝÝ SÝTESÝ D BLOK NO:17 KARADENÝZ / EREÐLÝ TEL: (016) / (016) FAX: (016) TEL: (037) CEP: (0506) FAX: (037) CEP: (0506)

31 FABRÝKA Organize Sanayi Bölgesi 5.Kýsým MANÝSA Made in Turkey

ÝÇÝNDEKÝLER GÜVENLÝK KURALLARI...3 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI GÜVENLÝK UYARILARININ KAVRANMASI

ÝÇÝNDEKÝLER GÜVENLÝK KURALLARI...3 GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TANIMLANMASI GÜVENLÝK UYARILARININ KAVRANMASI GÜVENLÝK KURLLRI...3 ÝÇÝNDEKÝLER GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝNÝN TNIMLNMSI Kýlavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanýmlanmasýnda kullanýlýr. Bu kýlavuzda herhangi bir güvenlik sembolü görüldüðünde,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MONOMAG 180 MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU MONOMAG 180 MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU MONOMAG 180 MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...2 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU GL 451 GL 600 KAYNAK REDRESÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU GL 451 GL 600 KAYNAK REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU GL 451 GL 600 KAYNAK REDRESÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...2 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU TD 355 KAYNAK REDRESÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU TD 355 KAYNAK REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU KAYNAK REDRESÖRÜ Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik yapabilir. İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI... 2 1. TEKNİK BİLGİLER......6

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU TD 355 KAYNAK REDRESÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU TD 355 KAYNAK REDRESÖRÜ KULLANMA KILAVUZU KAYNAK REDRESÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...2 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır. Bu kılavuzda

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU TD 355 KAYNAK REDRESÖRÜ. www.oerlikon.com.tr

KULLANMA KILAVUZU TD 355 KAYNAK REDRESÖRÜ. www.oerlikon.com.tr KULLANMA KILAVUZU KAYNAK REDRESÖRÜ www.oerlikon.com.tr Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik yapabilir. İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...

Detaylı

KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ

KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ KAYNAK VE KESME MAKİNELERİ 06/2013 www.oerlikon.com.tr ÖRTÜLÜ ELEKTROD KAYNAĞI İNVERTÖR SERİSİ DC kaynak invertörü, 5 mm elektroda kadar tüm elektrod tiplerinde kaynak kabiliyeti, Potansiyometre ile hassas

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU GL 451 GL 600 KAYNAK REDRESÖRÜ. www.oerlikon.com.tr

KULLANMA KILAVUZU GL 451 GL 600 KAYNAK REDRESÖRÜ. www.oerlikon.com.tr KULLANMA KILAVUZU GL 451 GL 600 KAYNAK REDRESÖRÜ www.oerlikon.com.tr Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik yapabilir. İÇİNDEKİLER GÜVENLİK

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

G-1 ATEÞLEME BOBÝNÝ KONTROLU... G-5 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI DÝSTRÝBÜTÖR DAÐITILMASI/TOPLANMASI... G-8 DÝSTRÝBÜTÖR KONTROLÜ (F2 CARB)...

G-1 ATEÞLEME BOBÝNÝ KONTROLU... G-5 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI DÝSTRÝBÜTÖR DAÐITILMASI/TOPLANMASI... G-8 DÝSTRÝBÜTÖR KONTROLÜ (F2 CARB)... MOTOR ELEKTRÝÐÝ SÝSTEMÝ ÞARJ SÝSTEMÝ... G-1 AKÜ SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... G-1 AKÜ KONTROLÜ... G-1 AKÜ ÞARJI... G-2 ALTERNATÖR SÖKÜLMESÝ/TAKILMASI... G-2 ALTERNATÖR KONTROLÜ... G-3 ATEÞLEME SÝSTEMÝ... G-5

Detaylı

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu

Sirkülasyon Pompasý. Kullaným Kýlavuzu Sirkülasyon Pompasý Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 080306 Kitap Baský Tarihi: 080306 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 10 10 11 11 11 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

DMF SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

DMF SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU DMF SERÝSÝ DFM 8 - DFM 20 - DFM 25 YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýth alat, Ýhracat, Taahh üt ve Tic aret Ltd. Þt i. HilalMa h. 704. Sok. No:1 5/ 1 ÇANKAYA-

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi KAYNAK ve KESME MAKiNELERi 2016 ÜRÜN KATALOĞU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA PoWerPlus+ MMA / TIG / MIG / Plazma Serisi Makineler Inverter MMA DC Kaynak Makineleri 5-8 Tek Fazlı MIG-MAG Sinerjik Gazaltı Kaynak Makineleri

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU RS 300 M RS 400 M - RS 400 MW RS 500 M - RS 500 MW MIG/MAG KAYNAK MAKİNESİ GÜVENLİK KURALLARI...3 İÇİNDEKİLER GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri

Detaylı

7. KAYNAKTA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER ve KAYNAK HATALARI

7. KAYNAKTA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER ve KAYNAK HATALARI 7. KAYNAKTA ORTAYA ÇIKAN PROBLEMLER ve KAYNAK HATALARI Gaz kaynaðýnda ortaya çýkan problemler ve kaynak hatalarý diðer kaynak yöntemlerindekilere oldukça benzer olup konuyla ilgili açýklamalar aþaðýda

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MONOSTICK 160İ KAYNAK İNVERTÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MONOSTICK 160İ KAYNAK İNVERTÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MONOSTICK 60İ KAYNAK İNVERTÖRÜ Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik yapabilir. İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI.... TEKNİK

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MONOSTICK 160İ KAYNAK İNVERTÖRÜ

KULLANMA KILAVUZU MONOSTICK 160İ KAYNAK İNVERTÖRÜ KULLANMA KILAVUZU MONOSTICK 60İ KAYNAK İNVERTÖRÜ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI... GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.

Detaylı

SMART- Oda Termostatý

SMART- Oda Termostatý SMART- Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu . Kitap Rev. Tarihi: 070104 Kitap Baský Tarihi: 080104 Kitap Rev. No: 00 Oda Termostatý Montaj ve Kullaným Kýlavuzu Ýçindekiler GÝRÝÞ 3 - Özelklikleri

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU RD 400 TW DC PULSE TIG KAYNAK MAKİNESİ. www.oerlikon.com.tr

KULLANMA KILAVUZU RD 400 TW DC PULSE TIG KAYNAK MAKİNESİ. www.oerlikon.com.tr KULLANMA KILAVUZU RD 400 TW DC PULSE TIG KAYNAK MAKİNESİ www.oerlikon.com.tr Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik yapabilir. İÇİNDEKİLER

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU RD 250 TW DC RD 400 TW DC TIG KAYNAK MAKİNESİ

KULLANMA KILAVUZU RD 250 TW DC RD 400 TW DC TIG KAYNAK MAKİNESİ KULLANMA KILAVUZU RD 250 TW DC RD 400 TW DC TIG KAYNAK MAKİNESİ İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI...3 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Kılavuzda yer alan güvenlik sembolleri potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL-5 AC - Basýnç þalterli tip ALL-5 AC - By-Pass tipi ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ

AKSİYEL FAN HIZ KONTROL ÜNİTESİ AKSİYEL FAN & HIZ KONTROL ÜNİTESİ SFW0S 300 BROŞÜR TEKNİK ÖZELLİKLER SALİKS SFW0S 300 Fan yaygın olarak pano ve server odaları, elekrik panoları gibi endüstriyel makine soğutmalarında, aynı zamanda yaşamsal

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

OERLIKON KAYNAK elektrodlari ve sanayi a.s. -! Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu INV 150 C

OERLIKON KAYNAK elektrodlari ve sanayi a.s. -! Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu INV 150 C /! OERLIKON KAYNAK elektrodlari ve sanayi a.s. -! Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI. 2 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1700 DC

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1700 DC OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1700 DC İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI... GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1. Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı

Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1. Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı Satın Alma için Zeyilname Duyurusu 1 Yayın Numarası: TR0702.13-03/27-01 Ankara Sanayi Odası Mesleki Test ve Sertifikalandırma Merkezi Kurulması Projesi Sözleşme Başlığı: Makine, Ekipman ve Malzeme Alımı

Detaylı

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT

EAOM-3-HM-ALT EAOM-3-STP-ALT EAOM-3-HM-STP-ALT , 7x7 DIN Boyut EAOM-3 Manuel Start ve Motor Korumalý Kontrol cihazlarý Kontak Anahtarlý, EAOM-3-ALT Kontak Anahtarlý ve Jeneratör Voltajýndan Aþýrý Hýz Algýlama, EAOM-3-MAG Kontak Anahtarlý ve Manyetik

Detaylı

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1

001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 001-008 Fiat 16 TR.qxd 25.07.2006 17:52 Page 1 Sevgili Müþterimiz, FIAT ý tercih edip, Fiat SEDICI yi seçtiðiniz için tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat SEDICI nizin tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 70004 90004 12004 18014 24014 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU

TSEK. ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 1. CİHAZ TİP ve MODEL TANITIMI ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANMA ve BAKIM KILAVUZU 2 3 3 1 2 1 VRE Modeli Elektrikli Isıtıcı VCE Modeli Elektrikli Isıtıcı 1. Isıtıcı Gövdesi; isteğe ve kullanım yerine bağlı

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU

SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU SOLAR JENERATÖR KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1. Güvenlik ve Uyarılar a. Uyarılar b. Güvenlik Önlemleri 2. Cihaz Tanımı a. Solar Jeneratör 600W/1000W/2000W b. Tasarım

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

OERLIKON KAYNAK elektrodlari ve sanayi a.s. -! Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu TURBO 370

OERLIKON KAYNAK elektrodlari ve sanayi a.s. -! Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu TURBO 370 /! OERLIKON KAYNAK elektrodlari ve sanayi a.s. -! Kaynak Makinesi Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI. 2 GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında

Detaylı

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

ALL-1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 ALL1 AÐIR HÝZMET TÝPÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý

Detaylı

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU PROFİL KESME MAKİNASI 5 MODEL -RTM695- TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 8 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 2. KORUYUCU KAPAK 3. TUTMA KOLU 4. KESME DİSKİ 5. MAKİNA TABANI 6. AKTİF KORUMA 7. TAŞ KİLİTLEME

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MONOSTICK 200İ KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr

KULLANMA KILAVUZU MONOSTICK 200İ KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr KULLANMA KILAVUZU MONOSTICK 200İ PFC KAYNAK İNVERTÖRÜ www.oerlikon.com.tr Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik yapabilir. İÇİNDEKİLER GÜVENLİK

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1-

DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM ÖZELLİKLER. DKG-190 Kullanım Kılavuzu V-1.1 (24.03.2015) -1- DKG-190 AKÜ ŞARJ KONTROL CİHAZI TANITIM DKG-190 telekom sistemlerinde kullanılan jeneratörlerin çalışma saatlerini azaltmak amacıyla tasarlanmış ileri teknoloji ürünü bir cihazdır. Cihaz kullanıldığı yerlerde

Detaylı

YIL TAM GARANTİ. TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler

YIL TAM GARANTİ. TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler 2 YIL TAM GARANTİ TEKSAN mini... Gücünü hafife almayın! Benzinli Jeneratörler B E N Z İ N L İ T E K S A N M İ N İ J E N E R AT Ö R S E R İ S İ TJ 3200 TJ 2700 TJ 15000 TS OTM / MS OTM TJ 12000 TS Üstün

Detaylı

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR

Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu. 9239254 2. Baský TR Nokia Kablosuz Kulaklýklý Mikrofon Seti (HS-36W) Kullaným Kýlavuzu 9239254 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere HS-36W ürününün aþaðýdaki

Detaylı

Centronic SensorControl SC431-II

Centronic SensorControl SC431-II Centronic SensorControl SC431-II tr Montaj ve İşletme Talimatı Işık Sensörlü Kablosuz Aşağıdaki kişilere yönelik önemli bilgiler: Montaj elemanı / Elektrik teknisyeni / Kullanıcı Lütfen ilgili kişilere

Detaylı

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC

OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC OERLIKON KAYNAK ELEKTRODLARI VE SANAY A.. Kullanma Kılavuzu CITIG 1500 AC/DC İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI... GÜVENLİK BİLGİLERİNİN TANIMLANMASI Bu semboller potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında kullanılır.

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LG li Kombi Serena Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 30 31 32 32 Giriþ Garanti ve Servis Güvenlik Kurallarý Cihaz Tanýmý Uyarýlar

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU HP - 1 Gres için HP - 2 Sývý yað için EL KUMANDALI POMPALAR TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu,

Detaylı

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI

DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI - 1 - DEPOLAMA VE SEVKİYAT TALİMATLARI *Cihazlar taşınma esnasında kesinlikle sürüklenmemeli ve takla attırılmamalıdır *Kamyon ve taşıma araçları üzerine dengeli bir şekilde koyulmalıdır. Aksi taktir de

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU TSE-HYB. Avrupa Standartlarýna Uygunluk Belgesi. T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Satýþ Sonrasý Yeterlilik ve Garanti Belgesi

KULLANIM KILAVUZU TSE-HYB. Avrupa Standartlarýna Uygunluk Belgesi. T. C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Satýþ Sonrasý Yeterlilik ve Garanti Belgesi Diþli Transfer Pompalarý www.kuparpompa.com KULLANIM KILAVUZU Helis Diþli Transfer Pompalar KHP½" KHP¾" KHP1" KHP1½" KHP2" KHP2½" KÇP2½" KHP3" KHP6" Helis Diþli Paslanmaz Çelik Pompalar KHP1"-C KHP1"-B

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC DC zaman ayarlý ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

ZRP 505 MONTAJ VE YEDEK PARÇA KATALOÐU 2015 @ V1.0

ZRP 505 MONTAJ VE YEDEK PARÇA KATALOÐU 2015 @ V1.0 MONTAJ VE YEDEK PARÇA KATALOÐU 2015 @ V1.0 Çeyrek asýrlýk deneyimi ile sektörün lider firmasý ZOREL ailesine hoþgeldiniz. Firmamýz tarafýndan üretilen ürünler tamamen yerli üretim olup iþinizde baþarýyý

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MONOSTICK 200İ KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr

KULLANMA KILAVUZU MONOSTICK 200İ KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr KULLANMA KILAVUZU MONOSTICK 200İ PFC KAYNAK İNVERTÖRÜ www.oerlikon.com.tr Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik yapabilir. İÇİNDEKİLER GÜVENLİK

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

IV 100/40 M B1. Manüel filtre temizleme. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Güvenli elektrikli süpürge sistemleri. Güvenlik

IV 100/40 M B1. Manüel filtre temizleme. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Güvenli elektrikli süpürge sistemleri. Güvenlik IV 100/40 M B1, farklı hedef grupların ihtiyaçlarını karşılayan çok dayanıklı bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Bu elektrikli süpürge, özellikle Bölge 2 ST 1, ST 2 ve ST 3 toz patlama sınıflarında

Detaylı

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU

T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU T150 MOTORLU SWG BAKIM VE KULLANIM KILAVUZU 1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ TURNİKE GÜVENLİK TALİMATI TURNİKE KULLANIM TALİMATI T150 MOTORLU SWG TURNİKE TEKNİK ÖZELLİLERİ T150 MOTORLU SWG TURNİKE SİSTEM ÖZELLİKLERİ

Detaylı

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU

TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU TURBO 250 ARK KAYNAK MAKİNASI KULLANMA KILAVUZU ÜRETİCİ : DEMİRİZ ELEKTRİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. ADRES : Ortaköy Sanayi Bölgesi Kumru Sk. No:3 Selimpaşa Silivri / İstanbul TEL : 0 212 610 10 13 GSM : 0 532

Detaylı

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri

IV 100/75. Bakım gerektirmeyen doğrudan tahrik. Düşük işletme maliyeti için manüel filtre çırpma. Çökertme mekanizmasına sahip atık konteyneri IV 100/75, çok sağlam bir endüstriyel elektrikli süpürgedir. Çeşitli hedef gruplarda çok yönlü kullanılabilir. Son derece uzun ömürlü bir yan kanal üfleyici ile sürülmektedir. Güçlü motoru nedeniyle sürekli

Detaylı

CS 12000 KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNASI

CS 12000 KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNASI KULLANMA KLAVUZU CS 12000 KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNASI 1. KAPORTA ÇEKTİRME MAKİNASI KULLANMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR VE GÜVENLİK UYARILARI - Koruyucu ekipmanlarınızı tedarik ediniz. - Punta

Detaylı

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR

DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR DSSY-T SERİSİ ENDÜSTRİYEL TİP TERMOSTAT KONTROLLÜ ELEKTRİKLİ TERMOSİFONLAR GENEL ÖZELLİKLER ÜRÜN TANITIMI KULLANIM ALANLARI ISITMA SÜRESİ BOYUTLAR TEKNİK TABLO ÖRNEK TESİSAT ŞEMASI MODEL & SİPARİŞ NOTASYON

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU ID 250 E KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr

KULLANMA KILAVUZU ID 250 E KAYNAK İNVERTÖRÜ. www.oerlikon.com.tr KULLANMA KILAVUZU ID 50 E KAYNAK İNVERTÖRÜ www.oerlikon.com.tr Magma Mekatronik önceden haber vermeksizin kullanma kılavuzundaki bilgilerde ve resimlerde değişiklik yapabilir. İÇİNDEKİLER GÜVENLİK KURALLARI....

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

PW1100. Kullanım ve Bakım Kılavuzu

PW1100. Kullanım ve Bakım Kılavuzu PW1100 Kullanım ve Bakım Kılavuzu 0 1 Değerli müşterimiz; Büyük titizlikle hazırladığımız ve en kaliteli malzemeler kullanarak ürettiğimiz cihazımızı, uzun süre ve en iyi verimlilikle kullanmanızı istiyoruz.

Detaylı

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30

Basınç Transmitteri JUMO dtrans p30 JUMO GmbH & Co. KG JUMO Ölçü Sistemleri ve Otomasyon San. ve Tic. Ltd. Şti. Gönderi adresi: Mackenrodtstraße 14, Adres: Yenişehir Mah. Ataşehir TEM Yanyol, JUMO GmbH & Co. KG JUMO Instrument Co. Ltd. JUMO

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ ÜRÜN TANIMI KULLANIM ALANLARI TESİSAT BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ BOYUTLAR - ÇİZİM BOYUTLAR - TABLO

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu. 9253980 1. Baský Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-801 Kullaným Kýlavuzu 9253980 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-64W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ LKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212)

Detaylı

PLUG FANLI ASPİRATÖRLER

PLUG FANLI ASPİRATÖRLER Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

RTX12-BX UZAKTAN KUMANDA

RTX12-BX UZAKTAN KUMANDA RTX12-BX UZAKTAN KUMANDA delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel-Fax:0216-348 65 21 Yüksek performanslı 12 kanal Uzaktan kontrol seti. Çalışma frekansı UHF 433.9 MHz. Açık alanda mesafe 500 mt.-1km Uygulama

Detaylı

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ

B. EMNİYET ÖNLEMLERİ A. MONTAJ İÇİNDEKİLER Otomatik Akü Şarj Redresörü A. MONTAJ... 3 B. EMNİYET ÖNLEMLERİ... 4 C. KULLANMA TALİMATI... 5 D. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI... 6 E. CİHAZIN TAŞINMASI VE DEPOLANMASI... 7 F. GARANTİ ŞARTLARI...

Detaylı

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak

PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak PERFORMANS ALANI n= 2900 1/dak 700 600 500 400 300 200 100 50 40 30 20 10 5 1 1 5 10 20 30 50 100 200 300 500 Debi Q AÇIKLAMA Kuyu genişliği inç Seri Maksimum debisi m 3 /s Monofaze motor Kademe sayısı

Detaylı