Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1 T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011

2 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken verdiðimiz karar, bizim gelecekte iþ bulup bulamayacaðýmýzý ya da iþ yaþamýnda mutlu ve baþarýlý olup olamayacaðýmýzý belirler. Hayatýmýzda verdiðimiz en önemli kararlardan birisi olan meslek seçimi, bir anda verilebilecek, yada þansa ve tesadüflere býrakýlacak bir karar deðildir.

3 KENDÝNÝZE GÜVENÝN! Ve AMAÇLARINIZI BELÝRLEYÝN! Amaçlarýnýzý Belirlerken Kendinize Þu Sorularý Sorun Gelecekte Nasýl Bir Yaþam Ýstiyorum? Nasýl Bir Ýþ Ýstiyorum? Nasýl Bir Ýþ Ortamýnda Çalýþmak Ýstiyorum? Nasýl Bir Ev Ýstiyorum? Nasýl Bir Aile Ýstiyorum? SEVDÝÐÝNÝZ Nasýl Arkadaþlar Ýstiyorum? BÝR ÝÞÝ Nasýl Bir Sosyal Yaþam Ýstiyorum? Hangi Mesleði MESLEK Yapmak Ýstiyorum? EDÝNÝRSENÝZ, HAYATTA BÝR GÜN BU SORULARA VERDÝÐÝNÝZ DAHÝ CEVAPLAR OLSA ÇOK ÇALIÞMIÞ ÖNEMLÝDÝR. ÇÜNKÜ MESLEK; OLMAZSINIZ. Size toplum içinde belli bir yer ve kariyer saðlar. Bir statü sembolüdür. Size bir sorumluluk yükler. Gerçekleþtirebileceklerinizi ortaya koyar. Olgunlaþmanýzý saðlar, yaratýcý olmanýza olanak tanýr. Ekonomik özgürlük saðlar. Kendinizi gerçekleþtirmenizi saðlar.

4 Meslek sadece para kazanmak için mi yapýlýr? Para kazanmaya ihtiyacý olmayanlarýn mesleði olmamalý mý? Az kazanç getiren meslekleri çok kazanç getiren mesleklere tercih edenler yok mu? Mesleði sýrf para kazanmak için yapýlan faaliyet olarak tanýmlamak, amacýný fazla sýnýrlamak olur. Çünkü para kazanmaya ihtiyacý olmayan kimselerin de bir meslek edindikleri ya da bazý insanlarýn az kazanç getiren meslekleri çok kazanç getiren mesleklere tercih ettikleri gözlenmektedir. Bu yüzden, meslek para kazanma ve geçim saðlamanýn yanýsýra, yetenekleri kullanma ve kendini ifade etmenin de bir yoludur. Meslek seçiminde yapýlan iþin kazancý kadar, çalýþma saatleri, çalýþma ortamlarý, kiþinin ilgi, yetenek ve mesleki deðerlerine uygunluðuda önemlidir. ÝÞ NEDÝR? Bir kiþi mesleði olabilir ama iþi olmayabilir. Yani iþ, mesleki bilgi ve becerilerin uygulamaya konmasýdýr. KARÝYER NEDÝR? Kariyer, bir ömür boyu yaþanan olaylar dizisi, mesleklerin ve diðer yaþam rollerinin birbirini izlemesi sonucu oluþan genel örüntü ve geliþim çizgisinde, özellikle meslek rollerinde ilerleme, duraklama ve gerileme ifade eden bir kavramdýr.

5 SEÇMEK ÝSTEDÝÐÝNÝZ MESLEÐÝN ÖZELLÝKLERÝNÝ BÝLÝYOR MUSUNUZ? Mesleðin adý nedir? Mesleðin tanýmý nedir? Hangi ilgi, yetenek ve deðerleri gerektirir? Nasýl ve kaç yýllýk bir öðrenim gerektirmektedir? Öðrenim süresinde hangi dersler okutulmaktadýr? Bu iþ kolunda eleman talebi var mýdýr? Meslekte iþ bulma olanaklarý nelerdir? Bu iþte ne gibi faaliyetlerde bulunulmaktadýr? Kullanýlan malzeme ve makineler nelerdir? Çalýþma koþullarý nelerdir? Nasýl bir çalýþma ortamý vardýr? (Büro, açýk alan vs.) Ýþ tehlikeleri var mýdýr? (Radyasyon, zehirlenme, patlama, yanma, elektriðe kapýlma, mikrop kapma vs.) Bireysel olarak mý grupla mý çalýþmayý gerektirmektedir? Tercih edilen bedensel ve kiþisel özelliklere sahip misiniz? (Boy, aðýrlýk, cinsiyet, özel yetenekler, kiþilik) Yabancý dil bilme tercih nedeni midir? Kazanç durumu (en az, en çok) nedir? Mesleðin gelecekteki durumu ne olabilir? Mesleðin toplumdaki yeri nedir?

6 KENDÝ ÖZELLÝKLERÝNÝZLE MESLEKLERÝN ÖZELLÝKLERÝ ARASINDAKÝ ORTAK NOKTALARI BULMALIYIZ Kendi özellikleriniz ile mesleklerin özellikleri ne derece uyuþuyor. Kendi özelliklerimizi tanýmalýyýz Yukarýdaki kutuya kendi özelliklerinizi yazýn. Kendi özelliklerinizle, seçtiðiniz mesleðin özelliklerini karþýlaþtýrýn. Size uygun bir meslek olup olmadýðýný daha iyi görün.

7 KENDÝ ÖZELLÝKLERÝNÝZLE MESLEKLERÝN ÖZELLÝKLERÝ ARASINDAKÝ ORTAK NOKTALARI BULMALIYIZ Kendi özellikleriniz ile mesleklerin özellikleri ne derece uyuþuyor. Ýstekleriniz doðrultusunda bir meslek tercihi yapmadýðýnýzda, ne içinde bulunduðunuz meslekte yeteneklerinizi kullanýp baþarýlý olabilirsiniz ne de mutlu bir birey olarak mesleðinizi sürdürebilirsiniz. Mesleklerin özelliklerini tanýmalýyýz Yukarýdaki kutuya seçtiðiniz mesleðin özelliklerini yazýn. Kendi özelliklerinizle seçtiðiniz mesleðin özelliklerini karþýlaþtýrýn. Size uygun bir meslek olup olmadýðýný daha iyi görün.

8 Seçeceðim meslekten beklentilerim Yeteneklerime uygun iþler yaparak yeteneklerimi geliþtirme imkaný bulabilmeliyim. Özgün fikirler ortaya koyabilmeli ve bunlarý uygulayabilmeliyim. Ýþyerinde yaptýðým iþler çeþitli ve deðiþikliðe açýk olabilmeli. Çok para kazanabilmeliyim. Çalýþma saatlerim ve elde ettiðim gelir düzenli olmalý. Bilgi ve deneyimimi geliþtirerek meslekte ilerleyebilmeliyim. Yönetici konumuna gelebilmeliyim. Kendi iþimi kurarak baðýmsýz çalýþabilmeliyim. Toplumda saygýn bir yer edinerek mevki sahibi olabilmeliyim. Adýmý duyurabilmeli, tanýnan bir kimse olabilmeliyim.

9 GELECEKTEKÝ MESLEÐÝNÝZ ÝLE ÝLGÝLÝ DAHA BÝLÝNÇLÝ BÝR SEÇÝM YAPABÝLMEK ÝÇÝN; Öðretmenlerinize, Okullarýnýzýn rehberlik ve psikolojik danýþma servisine, Kendinize en yakýn rehberlik ve araþtýrma merkezine, Özel Eðitim Rehberlik ve Danýþma Hizmetleri Müdürlüðüne, EARGED Mesleðe Yöneltme Rehberlik ve Bilgilendirme Þubesine, ÝÞKUR bünyesinde bulunan meslek danýþma merkezlerine, Meslek Odalarýna baþvurarak yardým alabilirsiniz. Ulusal Meslek Bilgi Sistemini adreslerini ziyaret edebilir. Mesleki Eðitimi Güçlendirme Projesi /mte_program_modül/ adresindeki Tanýtým modüllerini inceleyebilirsiniz.

10 UNUTMAYIN!!! Mesleki yönelim aþamasýnda kendi ilgi, yetenek ve gereksinimlerinizi iyi tanýmak ve ne olabileceðinize, ne olmak istediðinize karar vermek durumundasýnýz. Bilinçli meslek seçimi yapabilmeniz; kendinizi (ilgi ve yeteneklerinizi) iyi tanýmanýza, meslekleri ve mesleklerin gerektirdiði ilgi ve yeteneklerin neler olduðunu iyi bilmenize baðlýdýr.

11 MESLEK SEÇÝMÝ HAYATIMIZIN DÖNÜM NOKTALARINDAN BÝRÝDÝR. GEÇMÝÞTE, ÞU ANDA VE GELECEKTEKÝ EN ÝYÝ MESLEK Sizin özellik ve koþullarýnýza en uygun olan, sizi en çok tatmin edecek ve tüm yeteneklerinizi kullanarak kendinizi geliþtirebileceðiniz meslektir.

12 SEVGÝLÝ ÖÐRENCÝLER, Sizler HAYATINIZA YÖN VERME SÜRECÝNÝN ÝLK BASAMAÐINDASINIZ Atacaðýnýz doðru adýmlar sonunda mutlu olacaðýnýz bir mesleðe sahip olabilmek için kendi kiþisel özelliklerinizi ve meslekleri tanýmanýz gerekir. Unutmayýn ki; ÇALIÞARAK GEÇÝRDÝÐÝNÝZ ZAMAN YAPACAÐINIZ DOÐRU TERCÝHLE BÝRLEÞTÝÐÝNDE EN BÜYÜK KAZANCINIZ MUTLU BÝR YAÞAM OLACAKTIR. EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI GMK Bulvarý NO:109 PK Maltepe ANKARA Tel : Faks : e-posta:

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK

ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK ÝÞ KURMAK VE YÖNETMEK Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, giriþimciye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek

Detaylı

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji.

Sosyal Bilgiler. Ýlkokul. 4.-5. Sýnýf. Yönetim. Hep Birlikte. Uzaktaki Arkadaþým. Nüfus ve Yerleþme. Ben Kimim. Bilim ve Teknoloji. rafya ve Çevremiz Yönetim Hep Birlikte Uzaktaki Arkadaþým Ýht Nüfus ve Yerleþme Ben Kimim Bilim ve Teknoloji Aile Yakýn Çevremiz Temel Ýhtiyaçlar Ýlkokul Sosyal Bilgiler 4.-5. Sýnýf KKTC Milli Eðitim ve

Detaylı

Vatan an imar istiyor, zenginlik ve refah istiyor, bilim ve ustalýk, yüksek uygarlýk, hür düþünce ve hür yaþayýþ istiyor. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet ve Tanýtým Dergisi Temmuz 2010 Yýl:13

Detaylı

Akran Eðitimi. Eðitimci Eðitimi. Rehberi

Akran Eðitimi. Eðitimci Eðitimi. Rehberi Akran Eðitimi Eðitimci Eðitimi BM-Avrupa ve Orta Asya Bölgesi "Genç Ýnsanlarýn Saðlýðýnýn Geliþtirilmesi ve Korunmasý" Kuruluþlar Arasý Grubu Akran Eðitimi Alt Komitesi Rehberi Akran Eðitimi Eðitimci Eðitimi

Detaylı

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý

Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Halkla Ýliþkiler Profesyonelleri, Ýletiþim Fakülteleri Mezunlarýnda Neler Arýyorlar: Ajans Yöneticilerinin Bakýþ Açýlarý Öðr. Gör. Tuðçe GÜREL Ýstanbul Üniversitesi Sanat ve Tasarým Fakültesi ÖZET Türkiye'de

Detaylı

GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM

GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM GÝRÝÞÝMCÝ OLABÝLÝR MÝYÝM Bu yayýn LEDU GÝRÝÞÝMCÝLÝK Yayýn Dizisi kapsamýnda üretilmiþtir. Bu dizi, kiþiye iþ yönetimi konusunda kendi yeteneklerini deðerlendirmede yardýmcý olmak ve cesaretlendirmek için

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13

ÝÇÝNDEKÝLER. YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6. Unuttuklarýmýz & Hatýrladýklarýmýz sayfa 12-13 ÝÇÝNDEKÝLER Kazanan - Kaybeden sayfa Giriþ sayfa 3 YGS ve LYS Sýnavlarýný Tanýyalým sayfa 4-6 Baþarmak Ýstiyorsanýz sayfa 7 Farklý Sýnýf Düzeylerindeki Öðrenciler Nasýl Hazýrlanmalý? sayfa 8- Unuttuklarýmýz

Detaylı

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji

Son Öðretmen atamalarýnda Arkeoloji Sunuþ Deðerli meslektaþlarýmýz, Hep beraber yeni bir yüzyýla girdik. Yeni yüzyýlýn tüm meslektaþlarýmýza ve mesleðimize yeni kazanýmlar getirmesini dileriz. Arkeoloji ve Arkeologlar Derneði olarak 2000

Detaylı

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ

ÖÐRETÝM YÖNTEM VE TEKNÝKLERÝ (EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ) Sevgili KPSS Adaylarý, FEM Akademi de eðitim görmenin en büyük avantajlarýndan biri de dokümandýr. Türkiye ye yayýlmýþ þubelerimizde, her branþtan yüzlerce öðretmenin, özgün bakýþ açýlarýyla

Detaylı

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011

ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 2011 1997 ÖZÝDA KAHRAMANMARAÞ ÝL SOSYAL HÝZMETLER MÜDÜRLÜÐÜ KAHRAMANMARAÞ ÖZÜRLÜ ENVANTERÝ PROJESÝ MAYIS - 211 ÝÇÝNDEKÝLER A. TAKDÝM B. ÖNSÖZ C. GÝRÝÞ D. TANIMLAR E. YÖNTEM 1 - Araþtýrmanýn Modeli 2 - Araþtýrmanýn

Detaylı

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta

Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta Giriþ: Erzurum Büyükþehir Belediyesi ve Baðlý Kuruluþu ESKÝ Genel Müdürlüðü Erzurum Büyükþehir Belediyesi nin Stratejik Yaklaþýmý Bilgi Çaðý yada Sanayi Ötesi Çað olarak adlandýrýlan içinde yaþamakta olduðumuz

Detaylı

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK

DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK DÝYABETLE BÜYÜMEK DÝYABETLE YAÞAMAK Yazýlar Sorular ve Cevaplar Mesajlar Prof. Dr. Þükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Týp Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Endokrinoloji ve Diyabet Bilim

Detaylı

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý

Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Zihin Özürlü Çocuklarýn Okuma Yazma Öðrenmeleri ve Özel Eðitim Öðretmenleri: Yarý Yapýlandýrýlmýþ Görüþme Araþtýrmasý Aysun ÇOLAK *, Yýldýz UZUNER ** Özet Bu araþtýrmanýn amacý, Eskiþehir ilindeki eðitilebilir

Detaylı

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI

ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI ISBN 978-9944-100-42-7 ÝSTANBUL BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ SANAT VE MESLEK EÐÝTÝMÝ KURSLARI (ÝSMEK) YAYINLARI Branþ Kitaplarý Serisi Editör: Muhammet ALTINTAÞ Yayýna Hazýrlýk: ÝSMEK Yayýn Editörlüðü Mizanpaj:

Detaylı

STRATEJi Ücretsizdir // 3 Aylýk Dergi // Sayý 2 // Temmuz 2008 "16 sigorta þirketi, 7 banka, Avrupa'nýn en büyük turizm þirketi ve Türkiye'nin en büyük özel havayolu þirketi inet'le tam entegre" SFS ekibi

Detaylı

Çankaya Üniversitesi Sayý: 18 Temmuz 2004 ISSN 1304-9836 www.cankaya.edu.tr Ýçindekiler Erasmus ve Çankaya Üniversitesi 3 AB ve Demokrasinin Birleþtirici Gücü 7 Avrupa Anayasasý 11 Prof. Dr. Ahmet Yalnýz

Detaylı

Anket Nasýl Hazýrlanýr?

Anket Nasýl Hazýrlanýr? Anket Nasýl Hazýrlanýr? Dr. Recai Oður*, Dr. Ömer Faruk Tekbaþ** Bilimsel araþtýrmalarda kiþilerden bilgi toplamak için çeþitli yöntemler kullanýlmaktadýr. Bunlar arasýnda en sýk olarak kullanýlanlardan

Detaylı

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI

BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI 12 BAÐCILAR BELEDÝYESÝ KÜLTÜR YAYINLARI DÝZÝSÝ NO:75 5.ÇOCUK ÞÛRASI Yayýn Sorumlusu Lokman ÇAÐIRICI Yayýna Hazýrlayan Yalçýn LÝMON Kültür

Detaylı

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var

çalýþma gruplarýndan ulusal kalite ödülü süreci dünden bugüne tasarým öyküleri isim(siz) baþkent burs üyelerden etkinlik izlencesi hocam inecek var içindekiler içindekiler odtülüler bülteni ODTÜ Mezunlarý Derneði aylýk yayýn organýdýr. Dernek üyelerine ücretsiz gönderilir. Sayý: 147 Aralýk 2005 Dernek Adýna Sahibi A. Metin GER (CE 67) Yazý Ýþleri

Detaylı

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý.

Saðlýkçýlar tek ses. Saðlýk ortamýndaki sorunlar giderek aðýrlaþýyor. Saðlýk meslek örgütleri bu süreçte birlikte hareket etme kararý aldý. dýþarýdan göz... 1 Ocak 2009 Sayý:158 Sabah yürüyüþü gibi Keklik Pýnarý ndan Kýzýlay a doðru yürüyordum. Yokuþ aþaðý. Gazý biten o- tomobil nasýl durur, öyle duruverdim. Birden. Kalbimde duyumsadým. Yavaþla

Detaylı

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk..

Editörden. 1Biliþim ve Hukuk. Hoþ geldin Biliþim ve Hukuk.. Editörden Hoþ geldin.. Biliþim kelimesi artýk hayatýn hemen hemen her alanýnda karþýmýza çýkýyor. Kolay kolay deðiþmeyen disiplinlerden biri olan hukuk da epeyce bir süredir bu kavramý tartýþa duruyor.

Detaylı

Siyasi, askeri zaferler ne kadar büyük olurlarsa olsunlar, ekonomik zaferlerle taçlandýrýlmazlarsa meydana gelen zaferler devamlý olamaz, az zamanda söner. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasý Aylýk Faaliyet

Detaylı

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006

gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 eğitim ve gençlik AVRUPA BÝRLÝÐÝ EÐÝTÝM VE GENÇLÝK PROGRAMLARI MERKEZÝ BAÞKANLIÐI YAYINIDIR. YIL: 1 SAYI: 1 MAYIS 2006 2006-1 Avrupa Gönüllü Hizmeti / Eylem 2 Gönüllü olun... Avrupa yý Keþfedin... Avrupa

Detaylı

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur:

Ýþ fikri bulabilmenizin birkaç yolu mevcuttur: BÝR ÝÞ FÝKRÝ BULMAK Bu kitapçýk, kendinize uygun olabilecek bir iþ fikri bulmanýza yardýmcý olmak üzere tasarlanmýþtýr. Elbette, kitabý kullanarak bir iþ fikrine ulaþacaðýnýza dair hiç bir garanti yoktur.

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak YAPI DENETÝM KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ ÝZMÝR ÞUBESÝ DEPREM ÖLDÜRMEZ, DENETÝMSÝZ BÝNA ÖLDÜRÜR... YIL: 1 SAYI: 1 AYLIK HABER BÜLTENÝ TEMMUZ 2010 Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak Yapý denetimi

Detaylı

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR!

OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! BABA BANA KÝTAP OKU! OKULDA BAÞARININ TEMELLERÝ BEBEKLÝKTEN BAÞLAYARAK ATILIYOR. IGLU ve PISA ARAÞTIRMALARINDAN HANGÝ SONUÇLAR ÇIKARILABÝLÝR? PAPA LIES MIR BÜCHER VOR! Die Grundlagen des Schulerfolgs werden

Detaylı

Vedat Baþaran: Süt, tarçýn, damla sakýzý: Damaklarýn Decoder i VÝVÝDENT Full Fresh ECR, verimliliði artýrýyor: Soydan Cengiz Þekerlemede PVM damgasý Nureddin Ergür: Üretimin can damarý tedarik zinciri

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Hastalarýn Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla Ýliþkiler Faaliyetleri

Hastalarýn Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla Ýliþkiler Faaliyetleri Hastalarýn Hastane Tercihinde Etkili Olan Halkla Ýliþkiler Faaliyetleri Arþ. Gör. Dr. Bünyamin AYHAN, Arþ. Gör. Kadir CANÖZ Selçuk Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Özet Hastaneler, hizmet açýsýndan sadece

Detaylı