BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk 2008"

Transkript

1 BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Çarþamba, 17 Aralýk SERÝ NOLU 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MÝLLÝ EKONOMÝYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA ÝLÝÞKÝN GENEL TEBLÝÐ Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 06/12/2008 Kapsam 5811 sayýlý Bazý Varlýklarýn Milli Ekonomiye Kazandýrýlmasý Hakkýnda Kanuna Ýliþkin Genel Teblið (Seri No: 1) 1. Kapsam 5811 sayýlý Bazý Varlýklarýn Milli Ekonomiye Kazandýrýlmasý Hakkýnda Kanun[1] kapsamýna, gerçek veya tüzel kiþiler tarafýndan; Yurt dýþýnda sahip olunan para, döviz, altýn, menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý araçlarý ile varlýðý kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taþýnmazlar, Yurt içinde sahip olunan ancak iþletmelerin özkaynaklarý içinde yer almayan bu türden varlýklar ile Yurt dýþý iþtiraklerden ve þubelerden elde edilen kazançlar, yurt dýþý iþtirak hisselerinin satýþýndan ya da yurt dýþýnda bulunan kurumlarýn tasfiyesinden doðan kazançlar girmektedir. Buna göre, 1/10/2008 tarihi itibarýyla gerçek veya tüzel kiþilerce sahip olunan ve yurt dýþýnda bulunan para, döviz, altýn, menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý araçlarýnýn yurda getirilerek ekonomiye kazandýrýlmasý ile taþýnmazlarýn kaydedilmesine, Yurt içinde bulunan ancak 1/10/2008 tarihi itibarýyla iþletmelerin özkaynaklarý içinde yer almayan bu türden varlýklarýn banka veya aracý kurumlardaki hesaba yatýrýlarak iþletmelere sermaye olarak konulmasýna, Bazý yurt dýþý kazançlarýn gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmesine yönelik usul ve esaslara iliþkin açýklamalar bu Tebliðin konusunu oluþturmaktadýr. 2. Tanýmlar 2.1. Banka ve aracý kurumlar 5811 sayýlý Kanunda geçen banka kavramý; 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayýlý Bankacýlýk Kanununun 3 üncü maddesinde tanýmlanan bankalarý ifade etmektedir. Aracý kurumlar ise 28/7/1981 tarihli ve 2499 sayýlý Sermaye Piyasasý Kanununa göre kurulan aracý kurumlarý ifade etmektedir.

2 2.2. Gerçek veya tüzel kiþilerce 1/10/2008 tarihi itibarýyla yurt dýþýnda sahip olunan varlýklarýn ispatýnda kullanýlacak kanaat verici belgeler Kanunun 2 nci maddesinde, kanaat verici belge tabirinin, devlet tarafýndan veya devlet güvencesinde tutulan kayýt ve sicilleri; banka, banker, aracý kurumlar ve benzeri mali kurumlar, posta idaresi, noter gibi kurum ve kuruluþlarýn kayýt ve belgelerini, 213 sayýlý Vergi Usul Kanununun ikinci kitabýnýn üçüncü kýsmýnda yer alan belgeler ve muadili belgeler ile bilgi deðiþiminde bulunulan yabancý ülkelerde yetkili makamlardan alýnarak mahallindeki Türk elçilik ya da konsolosluklarý, yoksa mahallindeki Türk menfaatini koruyan ülkenin ayný nitelikteki temsilcileri tarafýndan tasdik olunan belgeleri ifade ettiði belirtilmiþtir Devlet tarafýndan veya devlet güvencesinde tutulan kayýt ve siciller Kanun kapsamýnda bildirilen veya beyan edilen varlýklara iliþkin olarak, devlet tarafýndan veya devlet güvencesinde tutulan kayýt ve siciller; tapu kayýtlarý ile diðer sicilleri, yasal yükümlülükler nedeniyle verilen beyannameleri ifade etmektedir. Örneðin, bulunduðu ülkenin tapu siciline veya tapu sicili niteliðindeki diðer sicillere 1/10/2008 tarihi itibarýyla gerçek veya tüzel kiþiler adýna kayýtlý taþýnmazlarýn, baþka herhangi bir iþleme gerek olmaksýzýn bu tarih itibarýyla gerçek ve tüzel kiþilerce sahip olunduðu kabul edilecektir Diðer kanaat verici belgeler Kanunda geçen kanaat verici belge tabirinden ayrýca; Bankalar ile bankerlerin yaptýklarý iþlemlerle ilgili kayýtlar ve düzenledikleri belgeler, Aracý kurumlar, portföy yönetim þirketleri, sigorta þirketleri ve benzeri mali kurumlarýn kayýtlarý ve düzenledikleri belgeler, Posta idaresi nezdindeki çek hesabý ve düzenlenen diðer belgeler, Noter gibi kurum ve kuruluþlarýn düzenledikleri senetler ve sözleþmeler ile diðer kayýt ve belgeler, Defter tutan mükelleflerin kayýtlarý ile bu kayýtlarda yer alan ve Vergi Usul Kanununun ikinci kitabýnýn üçüncü kýsmýnda belirtilen belgeler ile muadili belgeler, Þirketlerin ortaklýk ve kooperatiflerin üyelik kayýtlarý anlaþýlacaktýr. Yukarýda sayýlan belgeler ile ilgili olarak ayrýca tasdik zorunluluðu bulunmamaktadýr. Bu belgelerin dýþýnda, bilgi deðiþiminde bulunulan yabancý ülkelerde yetkili makamlardan alýnarak mahallindeki Türk elçilik ya da konsolosluklarý, yoksa mahallindeki Türk menfaatini koruyan ülkenin ayný nitelikteki temsilcileri tarafýndan tasdik olunan belgeler de kanaat verici belge olarak kabul edilebilecektir. Dolayýsýyla, yukarýda belirtilen kayýt ve belgelerle gerçek veya tüzel kiþilerce sahip olunan varlýklar arasýnda illiyet baðýnýn kurulmasý ve 1/10/2008 tarihi itibarýyla,

3 Taþýnmazlarýn yurt dýþýndaki varlýðýnýn, Diðer varlýklarýn ise yurt dýþýnda bulunduðunun ispatý zorunludur. Diðer taraftan, gerçek veya tüzel kiþilerce Kanun kapsamýnda beyan edilen varlýklara iliþkin kanaat verici belgelerin gerektiðinde vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmek üzere zamanaþýmý süresince saklanmasý gerekmektedir Taþýnmazlar Kanun uygulamasýnda taþýnmazlar, Türk Medeni Kanununda "Taþýnmaz" olarak tanýmlanan ve esas niteliði bakýmýndan bir yerden baþka bir yere taþýnmasý mümkün olmayan, dolayýsýyla yerinde sabit olan mallardýr. Bunlar, Türk Medeni Kanununun 704 üncü maddesinde; Arazi, Tapu siciline ayrý sayfaya kaydedilen baðýmsýz ve sürekli haklar, Kat mülkiyeti kütüðüne kayýtlý baðýmsýz bölümler olarak sayýlmýþtýr. 3. Uygulama Esaslarý 3.1. Yurt dýþýnda sahip olunan varlýklara iliþkin bildirim, beyan ve verginin ödenmesi Yurt dýþýnda sahip olunan varlýklara iliþkin bildirim ve beyan Gerçek veya tüzel kiþilerce 1/10/2008 tarihi itibarýyla yurt dýþýnda sahip olunan ve kapsama giren varlýklar, Kanunun yürürlüðe girdiði 22/11/2008 tarihinden itibaren izleyen üçüncü ayýn sonuna (2 Mart 2009 Pazartesi akþamýna) kadar Yeni Türk Lirasý deðerleriyle; Ek1'de yer alan dilekçe ile bankalara bildirebilecek veya Ek2'de yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden baðlý olunan vergi dairelerine beyan edilebileceði gibi bu varlýklara iliþkin beyanname, 340 sýra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliðinde belirtilen usul ve esaslar doðrultusunda elektronik ortamda da verilebilecek olup yýllýk gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ek2'de yer alan beyannamelerini de 340 ve 346 sýra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliðlerinde belirtilen usul ve esaslar doðrultusunda elektronik ortamda vermek zorundadýrlar. Bu kapsamdaki menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý araçlarýnýn Ek3'de yer alan dilekçeyle aracý kurumlara da bildirilmesi mümkündür. Gerçek veya tüzel kiþilerin, yurt dýþýnda sahip olduklarý bu türden varlýklarýný Teblið ekinde yer alan formlar ile banka veya aracý kurumlara bildirmeleri halinde, bu bildirimlere ilave olarak vergi dairelerine de beyanda bulunmalarýna gerek bulunmamaktadýr Yurt dýþýnda sahip olunan varlýklarýn bildirimi üzerine banka veya aracý kurumlarca yapýlacak iþlemler

4 Gerçek veya tüzel kiþiler yurt dýþýnda sahip olduklarý varlýklarý, iki örnek olarak hazýrlayacaklarý Ek1'de yer alan form ile bankalara bildirebileceklerdir. Formun bir nüshasý, ilgili banka tarafýndan varsa bildirim nedeniyle açýlan hesaba iliþkin bilgiler yazýlýp tasdik edildikten sonra düzenlenen banka dekontlarýyla birlikte ilgilisine geri verilecektir. Ayrýca, bankalar, bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde Türkiye'ye getirilen veya bu sürede Türkiye'de bulunan bankalardaki bir hesaba transfer edilen para, altýn, döviz ve menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý araçlarýný ilgili müþterileri adýna açacaklarý hesaplara kaydedeceklerdir. Gerçek veya tüzel kiþilerce yurt dýþýnda sahip olunan menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý araçlarýyla ilgili bildirim, Ek3'te yer alan formdan iki örnek olarak hazýrlanarak aracý kurumlara da yapýlabilecektir. Formun bir nüshasý, ilgili aracý kurum yetkilisi tarafýndan açýlan hesaba iliþkin bilgiler yazýlýp tasdik edildikten sonra düzenlenen iþlem sonuç formlarý ile birlikte ilgili kiþiye geri verilecektir. Bildirilen menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý araçlarý bu kurumlarda açýlacak hesaplara kaydedilecek ve müþterilerin portföylerine dahil edilecektir. Gerçek veya tüzel kiþilerce yapýlacak bu bildirimlerin yetkili kýlýnmýþ vekilleri veya kanuni temsilcileri tarafýndan yapýlabilmesi mümkün bulunmaktadýr. Bildirimin gerçek veya tüzel kiþinin vekili ya da kanuni temsilcisi tarafýndan yapýlmasý halinde, bankalar veya aracý kurumlarca söz konusu vekil veya kanuni temsilcinin yetkili olup olmadýðý hususunun kontrol edileceði tabiidir. Kanun kapsamýnda bildirilen varlýklara iliþkin olarak banka veya aracý kurumlar tarafýndan herhangi bir belge istenmeyecek, sadece taþýnmazlara iliþkin bilgilerin doðruluðunun kontrol edilmesi amacýyla, söz konusu taþýnmazlara yurt dýþýnda sahip olunduðuna iliþkin belgenin ibraz edilmesi yeterli olacaktýr Yurt dýþýnda sahip olunan varlýklara iliþkin verginin vergi dairelerine ödenmesi 1/10/2008 tarihi itibarýyla sahip olunan ve yurt dýþýnda bulunan varlýklar, Yeni Türk Lirasý deðerleriyle Ek2'de yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden baðlý olunan vergi dairelerine beyan edilebilecektir. Türkiye'de ikametgâhý bulunmayanlarla ilgili olarak söz konusu beyannamelerin alýnmasý hususunda Ankara Vergi Dairesi Baþkanlýðý Baþkent Vergi Dairesi Müdürlüðü, Ýstanbul Vergi Dairesi Baþkanlýðý Beyoðlu Vergi Dairesi Müdürlüðü ve Ýzmir Vergi Dairesi Baþkanlýðý Konak Vergi Dairesi Müdürlüðü yetkili kýlýnmýþtýr. Türkiye'de ikametgâhý bulunmayanlarýn yurt dýþýnda bulunan varlýklarýna iliþkin olarak bu vergi dairelerine beyanda bulunmalarý ve tahakkuk eden vergileri ödemeleri mümkün olabilecektir. Kanun kapsamýnda vergi dairelerine beyan edilen varlýklara iliþkin olarak herhangi bir belge istenmeyecek, sadece taþýnmazlara iliþkin bilgilerin doðruluðunun kontrol edilmesi amacýyla, söz konusu taþýnmazlara yurt dýþýnda sahip olunduðuna iliþkin belgenin ibraz edilmesi yeterli olacaktýr. Vergi dairelerine beyan edilen varlýklarýn deðerleri üzerinden, vergi dairelerince % 2 oranýnda vergi tarh edilecektir. Bu þekilde hesaplanan vergi, tarhiyatýn yapýldýðý ayý izleyen ayýn sonuna kadar ödenecektir. Banka veya aracý kurumlarýn, kendilerine bildirilen varlýklara iliþkin olarak Kanunun 3 üncü maddesinin dördüncü fýkra hükmü çerçevesinde, varlýklarýn bildirim deðerleri üzerinden % 2 oranýnda hesapladýklarý vergiyi, Ek4'te yer alan beyanname ile aylýk olarak vergi sorumlusu sýfatýyla bildirimi izleyen ayýn onbeþinci günü akþamýna kadar kurumlar vergisi yönünden baðlý olduklarý vergi dairelerine, 340 ve 346 sýra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliðlerinde belirtilen usul ve esaslar doðrultusunda elektronik ortamda vermeleri gerekmektedir. Tahakkuk eden vergiler ise ayný sürede ödenecektir Türkiye'de sahip olunan varlýklara iliþkin beyan ve verginin ödenmesi Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip

5 olunan ve Türkiye'de bulunan ancak 1/10/2008 tarihi itibarýyla yasal defter kayýtlarýnda iþletmelerin özkaynaklarý arasýnda yer almayan; Para, altýn, döviz, Menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý araçlarý, Taþýnmazlar, Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren izleyen üçüncü ayýn sonuna (2 Mart 2009 Pazartesi akþamýna) kadar Yeni Türk Lirasý deðeriyle, Ek5'te yer alan beyanname ile gelir veya kurumlar vergisi yönünden baðlý olunan vergi dairelerine beyan edilebileceði gibi 340 sýra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliðinde belirtilen usul ve esaslar doðrultusunda elektronik ortamda da beyan edilebilecektir. Ancak, yýllýk gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerini elektronik ortamda vermek zorunda olan mükellefler, Ek5'te yer alan beyannamelerini de 340 ve 346 sýra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliðlerinde belirtilen usul ve esaslar doðrultusunda elektronik ortamda vermek zorundadýrlar. Vergi dairelerine beyan edilen varlýklarýn deðerleri üzerinden vergi dairelerince % 5 oranýnda vergi tarh edilecektir. Bu þekilde hesaplanan vergi, tarhiyatýn yapýldýðý ayý izleyen ayýn sonuna kadar ödenecektir Þirketlerin kanuni temsilcileri, ortaklarý veya vekilleri adýna görünen varlýklarýn durumu Þirketlerin kanuni temsilcileri, ortaklarý ya da þirket veya þirketin ortaklarý adýna Kanun kapsamýna giren varlýklarý 1/10/2008 tarihinden önce yetkili kuruluþlarca düzenlenen bir vekalet veya temsil sözleþmesine istinaden deðerlendirmeye yetkili olanlarýn, bu tarih itibarýyla sahip olduklarý ve yurt dýþýnda bulunan varlýklarýnýn, Tebliðde yapýlan açýklamalar çerçevesinde þirket adýna bildirim ve beyana konu edilerek Türkiye'ye getirilmesi veya Türkiye'deki banka veya aracý kurumlarda açýlacak bir hesaba transfer edilmesi ya da Türkiye'de bulunan ancak 1/10/2008 tarihi itibarýyla yasal defter kayýtlarýnda iþletmenin özkaynaklarý arasýnda yer almayan varlýklarýnýn Tebliðde yapýlan açýklamalar çerçevesinde þirket adýna beyan edilerek süresi içinde sermaye artýrýmýnda kullanýlmasý halinde, bu varlýklara iliþkin olarak þirketin Kanun hükümlerinden yararlanabilmesi mümkün olacaktýr. Þirket veya þirket ortaklarýna ait olduðu halde yukarýda belirtilenler dýþýndaki kiþilerce tasarruf edilen varlýklarýn Kanun hükümleri çerçevesinde þirket adýna bildirim veya beyana konu edilebilmesi ve Kanunun 3 üncü maddesinin beþinci fýkra hükmünden yararlanýlabilmesi için bildirim veya beyan dýþýndaki nedenlerle yapýlacak inceleme esnasýnda söz konusu varlýklarýn þirket veya þirket ortaklarýna ait olduðunun ispat edilmesi gerekmektedir Varlýklarýn bildirim ve beyan deðeri Gerek yurt dýþýnda gerekse Türkiye'de bulunan varlýklarýn, vergi dairelerine beyan edilmesi ile banka veya aracý kurumlara bildirilmesinde ya da yasal defterlere kaydedilmesinde, bu varlýklarýn rayiç bedelinin Yeni Türk Lirasý karþýlýðý esas alýnacaktýr. Rayiç bedel, söz konusu varlýklarýn sahiplerince bildirim veya beyan tarihi itibarýyla belirlenen alýmsatým bedeli olup bu bedelin gerçek durumu yansýtmasý gerekmektedir. Döviz ve döviz cinsinden varlýklarda T.C. Merkez Bankasý döviz alýþ kuru dikkate alýnarak Yeni Türk Lirasý karþýlýðý beyana ve bildirime konu edilecektir Bildirilen veya beyan edilen varlýklarýn yasal defter kayýtlarýna intikal ettirilmesi

6 1/10/2008 tarihi itibarýyla yurt dýþýnda sahip olunan varlýklardan bildirilen veya beyan edilen varlýklar, Vergi Usul Kanunu uyarýnca defter tutan mükelleflerce, istenilmesi halinde, yasal defterlere kaydedilebilecektir. Türkiye'de bulunan; ancak, 1/10/2008 tarihi itibarýyla gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince yasal defter kayýtlarýnda iþletmelerin özkaynaklarý arasýnda yer almayan varlýklarda ise Vergi Usul Kanunu uyarýnca defter tutma yükümlülüðü bulunan mükelleflerin söz konusu varlýklarý yasal defterlere kaydetmeleri zorunludur Yurt dýþýnda sahip olunan varlýklarýn kayýtlara intikali Bilanço esasýna göre defter tutan mükellefler, bu Kanun hükümleri uyarýnca yasal defterlerine kaydettikleri kýymetleri için pasifte özel fon hesabý açacaklardýr. Söz konusu hesap sermayenin cüz'ü addolunacak ve sermayeye ilave dýþýnda baþka bir amaçla kullanýlamayacaktýr. Fon hesabýnda tutulan bu tutarlar, iþletmenin tasfiye edilmesi halinde vergilendirilmeyeceði gibi Gelir Vergisi Kanununun 81 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 19 ve 20 nci maddeleri uyarýnca gerçekleþecek devir ve bölünme hallerinde de vergilendirilmeyecektir. Serbest meslek kazanç defteri ile iþletme hesabý esasýna göre defter tutan mükellefler, söz konusu kýymetleri defterlerinde ayrýca göstereceklerdir. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince yukarýda yapýlan açýklamalara göre yasal defterlere kaydedilen bu varlýklar, dönem kazancýnýn tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alýnmayacaktýr. Söz konusu varlýklar, banka veya aracý kurumlara bildirilen ya da vergi dairelerine beyan edilen ve beyan tarihi itibarýyla belirlenen Yeni Türk Lirasý karþýlýðý deðerleriyle kaydedilebilecektir Türkiye'de sahip olunan varlýklarýn kayýtlara intikali Bilanço esasýna göre defter tutan mükelleflerce yapýlacak iþlemler Bilanço esasýna göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak, 1/10/2008 tarihi itibarýyla yasal defter kayýtlarýnda iþletmelerin özkaynaklarý arasýnda yer almayan para, altýn, döviz, menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý araçlarý ile taþýnmazlarýn, yasal defterlere kaydedilmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, bilanço esasýna göre defter tutan mükelleflerin taþýnmazlar dýþýndaki varlýklarýný, öncelikle banka veya aracý kurumlardaki hesaplara yatýrmalarý gerekmektedir. Bu þekilde banka veya aracý kurumlara yatýrýlarak varlýðý ispatlanan varlýklarýn, bu tutarlar üzerinden yasal defterlere kaydedilmesi mümkün olacaktýr. Vergi dairelerine beyan edilen taþýnmazlar ise yasal defterlere, vergi dairelerine beyan edilen deðeriyle kayýt edilecektir. Bilanço esasýna göre defter tutan mükellefler, Kanun hükümlerine göre yasal defterlerine kaydettikleri varlýklar için pasifte özel bir fon hesabý açacaklardýr. Bu fon hesabý, sermayenin cüz'ü addolunacak ve beyan tarihinden itibaren altý ay içinde sermayeye ilave edilecektir. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince yukarýda yapýlan açýklamalara göre yasal defterlere kaydedilen bu varlýklar dönem kazancýnýn tespitinde gelir unsuru olarak dikkate alýnmayacaktýr Serbest meslek kazanç defteri ile iþletme hesabý esasýna göre defter tutan mükelleflerce yapýlacak iþlemler Serbest meslek kazanç defteri ile iþletme hesabý esasýna göre defter tutan mükelleflerin, taþýnmazlar dýþýndaki varlýklarýný öncelikle banka veya aracý kurumlardaki hesaplara yatýrmalarý gerekmektedir. Bu þekilde banka veya aracý kurumlara yatýrýlarak varlýðý ispatlanan varlýklar ile taþýnmazlarýn, beyan edilen deðerleri üzerinden serbest meslek kazanç defteri ile iþletme hesabý defterine kayýt edilmesi gerekmektedir. Bu varlýklar dönem kazancýnýn tespitinde gelir

7 unsuru olarak dikkate alýnmayacaktýr Defter tutma yükümlülüðü bulunmayanlar tarafýndan yapýlacak iþlemler Defter tutma yükümlülüðü bulunmayanlarýn, beyan ettikleri taþýnmazlar dýþýndaki varlýklarýný, banka veya aracý kurumlardaki hesaplara yatýrmalarý gerekmektedir. Anýlan mükellefler için baþka bir þart aranmayacaktýr Gider ve amortisman uygulamasý Tebliðin, "3.1" ve "3.2" bölümlerinde yapýlan açýklamalar çerçevesinde ödenen vergilerin, hiçbir suretle gelir veya kurumlar vergisi matrahýnýn tespitinde gider olarak dikkate alýnmasý ya da baþka bir vergiden mahsup edilmesi mümkün deðildir. Bildirilerek veya beyan edilerek yasal defter kayýtlarýna intikal ettirilen taþýnmazlar hakkýnda 213 sayýlý Kanunda yer alan amortismanlara iliþkin hükümler uygulanmayacaktýr. Ýþletmeye kaydedilen bu varlýklarýn daha sonra elden çýkarýlmasýndan doðan zararlar, gelir veya kurumlar vergisi uygulamasý bakýmýndan gelirin veya kurum kazancýnýn tespitinde gider veya indirim olarak kabul edilmeyecektir. 4. Yurt Dýþýnda Sahip Olunan Varlýklarýn Türkiye'ye Getirilmesi Kanun kapsamýnda beyan edilen veya bildirilen söz konusu varlýklarýn; 1/10/2008 tarihi itibarýyla yurt dýþýnda bulunduðunun, Gerçek veya tüzel kiþilerce sahip olunduðunun tevsik edilmesi kaydýyla taþýnmazlar dýþýndaki varlýklarýn beyan veya bildirim tarihinden itibaren bir ay içinde Türkiye'ye getirilmesi ya da Türkiye'deki banka veya aracý kurumlarda açýlacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir. Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten sonra bildirim veya beyandan önce Türkiye'ye getirilen ya da Türkiye'deki banka veya aracý kurumlarda açýlan bir hesaba transfer edilen varlýklara iliþkin olarak Kanunda öngörülen sürede bildirim veya beyanda bulunulmasý ve diðer þartlarýn da yerine getirilmesi kaydýyla Kanun hükümlerinden yararlanýlabilecektir. Bu koþullarýn gerçekleþmemesi halinde, Kanunun 3 üncü maddesinin beþinci fýkra hükmünden yararlanýlmasý mümkün deðildir. Bu nedenle, söz konusu varlýklarýn 1/10/2008 tarihi itibarýyla yurt dýþýnda bulunduðunun, bu varlýklara yurt dýþýnda sahip olunduðunun ve ilgili (kambiyo, gümrük, yabancý sermaye gibi) mevzuat çerçevesinde Türkiye'ye getirildiðinin kanaat verici belgelerle ispat yükümlülüðü mükelleflere ait olacaktýr. 5. Bildirim ve Beyanýn Vergi Ýncelemesi Karþýsýndaki Durumu 5.1. Ýnceleme ve tarhiyat yapýlmayacak haller Kanunun 3 üncü maddesinin beþinci fýkrasý uyarýnca, Gerçek veya tüzel kiþilerce, 1/10/2008 tarihi itibarýyla yurt dýþýnda sahip olunan varlýklardan Kanun kapsamýnda bildirilen veya beyan edilen varlýklar, Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince Türkiye'de sahip olunan ve beyan edilerek yasal defter kayýtlarýna intikal ettirilen varlýklar nedeniyle 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere iliþkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatý yapýlamayacaktýr.

8 Buna göre, yurt içinde ve yurt dýþýnda sahip olunan varlýklardan bildirime ve beyana konu edilenler ile ilgili olarak 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere iliþkin, bu bildirim ve beyanlardan hareketle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatý yapýlmasý söz konusu olmayacaktýr Kapsama girmeyen inceleme ve tarhiyatlar 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlerle ilgili olarak Kanunun yürürlük tarihinden önce baþlayan vergi incelemeleri ile 1/1/2008 tarihinden sonraki dönemlere iliþkin yapýlacak vergi incelemeleri Kanunun 3 üncü maddesinin beþinci fýkrasý hükmü kapsamýnda deðerlendirilmeyecektir. Vergi incelemeleri ile ilgili olarak mükellefler nezdinde; iþe baþlama tutanaðýnýn düzenlenmesi, vergi incelemesi yapýlmak üzere mükellefin davet edilmesi, yasal defter ve belgeleri isteme yazýsýnýn teblið edilmiþ olmasý veya matrah tesisine yönelik tutanak düzenlenmesi ya da yasal defter ve belgelerin incelenmek üzere vergi incelemesine yetkili olanlara ibraz edilmiþ olmasý durumunda, vergi incelemesine baþlanýldýðý kabul edilecektir. Bu çerçevede, 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlerle ilgili olarak Kanunun yürürlük tarihinden önce baþlayan vergi incelemeleri sonucu bulunan matrah farklarý üzerinden gerekli tarhiyatlar yapýlacak ve bulunan matrah farklarýndan, bu Kanun kapsamýnda bildirilen veya beyan edilen varlýklara iliþkin tutarlarýn mahsup edilmesi söz konusu olmayacaktýr Bildirim ve beyan dýþýndaki nedenlerle yapýlacak incelemelere iliþkin tarhiyatlar ve mahsup Kanun kapsamýnda bildirim veya beyan dýþýndaki herhangi bir nedenle, Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten sonra 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere iliþkin olarak vergi incelemesi yapýlmasý halinde, bu incelemeler sonucu gelir, kurumlar ve katma deðer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarýndan, Kanun kapsamýnda bildirilen veya beyan edilen tutarlarýn mahsup edilmesi gerekmektedir. Dolayýsýyla, inceleme esnasýnda vergi incelemesine yetkili olanlar, bu Kanun kapsamýnda bildirilen veya beyan edilen tutarlarý mahsup etmek suretiyle vergi inceleme raporlarýný tanzim edeceklerdir. Vergi incelemesine yetkili olanlar, bildirilen veya beyan edilen tutarlara iliþkin olarak Kanunda öngörülen koþullarýn gerçekleþip gerçekleþmediðini ayrýca kontrol edeceklerdir Bildirim ve beyan dýþýndaki nedenlerle yapýlacak incelemelerde ayný fiilden kaynaklanan tarhiyatlar ve mahsup Diðer nedenlerle yapýlacak vergi incelemelerinde ayný fiilden kaynaklanan matrah farký bulunmasý halinde, Kanun kapsamýnda bildirilen veya beyan edilen tutarlar bu matrah farkýndan mahsup edileceðinden, mahsup tutarý kadar gelir, kurumlar veya katma deðer vergisi tarhiyatý önerilemeyecektir. Diðer taraftan, geçici vergiler yýllýk gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilmek üzere alýnmakta olup mahsup dönemi geçtikten sonra önerilen geçici vergi tarhiyatlarýnda geçici verginin aslý aranmamakta, ceza ve faizleri aranmaktadýr. Dolayýsýyla, yýllýk gelir veya kurumlar vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarýndan bildirilen veya beyan edilen tutarlarýn mahsup edilmesi halinde, bu vergilere yönelik olarak önerilen geçici vergi matrah farkýndan da mükerrer indirime yol açmayacak þekilde mahsup yapýlacaðýndan, anýlan matrah farklarýna yönelik olarak ayrýca geçici vergi hesaplanmasý söz konusu olmayacaktýr. Örnek 1: Giyim imalatý ve satýþý ile uðraþan (X) A.Þ. yurt dýþýnda sahip olduðu YTL karþýlýðý dövizi bu Kanun kapsamýnda 15/12/2008 tarihinde (Y) Bankasýna bildirerek, söz konusu tutarý açýlan mevduat hesabýna yatýrmýþtýr. Anýlan kurum hakkýnda bildirim veya beyan dýþýndaki nedenlerle 2007 yýlýna iliþkin olarak yapýlan vergi incelemesi sonucu belgesiz mal satýþý nedeniyle kurumlar vergisi, geçici vergi ve katma deðer vergisine konu YTL matrah farký bulunmuþtur. Bu durumda, inceleme esnasýnda öncelikle bulunan YTL'lik matrah farkýndan bu Kanun kapsamýnda bildirilerek yurda getirilen YTL mahsup edilecek ve kalan tutar olan

9 YTL üzerinden kurumlar vergisi, geçici vergi ve katma deðer vergisi tarhiyatý önerilecektir Bildirim ve beyan dýþýndaki nedenlerle yapýlacak incelemelerde ayrý fiillerden kaynaklanan tarhiyatlar ve mahsup Diðer nedenlerle yapýlacak vergi incelemelerinde ayrý fiillerden kaynaklanan matrah farklarýnýn bulunmasý halinde ise Kanun kapsamýnda bildirilen veya beyan edilen tutarlar gelir, kurumlar veya katma deðer vergisi yönünden bulunan her bir matrah farkýndan ayrý ayrý mahsup edilecektir. Bu mahsup esnasýnda, bildirilen veya beyan edilen tutarlarýn bulunan matrah farklarý toplamýndan küçük olmasý halinde, bu tutarýn vergi türüne isabet eden matrah farký ile oranlanmasý suretiyle mahsup iþlemi gerçekleþtirilecektir. Örnek 2: (K) Ltd. Þti. Türkiye'de sahip olduðu YTL deðerindeki taþýnmazýný 18/12/2008 tarihinde beyan ederek yasal defter kayýtlarýna intikal ettirmiþ ve fon hesabýna aldýðý söz konusu tutarý da süresinde sermayeye ilave etmiþtir. Anýlan kurum ile ilgili olarak bildirim veya beyan dýþýndaki nedenlerle 2007 dönemi için 2011 yýlýnda yapýlan inceleme sonucu þirketin satýþlarýnýn bir kýsmýný düþük bedelli fatura düzenlemek suretiyle kayýt dýþý býraktýðý tespit edilmiþ, kayýt dýþý býrakýlan hasýlat nedeniyle YTL kurumlar vergisi ve katma deðer vergisi matrah farký tespit edilmiþtir. Ayrýca þirketin verdiði borçla ilgili tahsil ettiði faiz geliri üzerinden hesaplanan katma deðer vergisi tutarlarýný da kayýtlarýna intikal ettirmediði için YTL katma deðer vergisi matrah farký bulunmuþtur. Bu durumda, inceleme sonucunda bulunan kurumlar vergisi ve katma deðer vergisi matrah farklarýndan, bu Kanun kapsamýnda beyan edilen YTL orantýlý bir þekilde mahsup edilecektir. Dolayýsýyla, YTL'nin {[ /( )] x =} YTL'si kayýt dýþý býrakýlan hasýlat nedeniyle bulunan (ayný fiilden kaynaklanan) kurumlar vergisi ve katma deðer vergisi matrah farkýndan, {[ /( )] x =} YTL'si ise diðer nedenle bulunan (ayrý fiilden kaynaklanan) katma deðer vergisi matrah farkýndan mahsup edilecektir. Bunun sonucunda, YTL matrah farký üzerinden kurumlar ve katma deðer vergisi, YTL matrah farký üzerinden de katma deðer vergisi tarhiyatý önerilecektir. Öte yandan, Kanun kapsamýnda beyana konu edilen tutarýn YTL olmasý halinde, inceleme esnasýnda bulunan matrah farklarýndan bu Kanun kapsamýnda bildirilen YTL'nin ( =) YTL'si doðrudan mahsup edilecektir. Dolayýsýyla, matrah farký oluþmadýðýndan herhangi bir tarhiyat önerilmeyecektir. Bildirilen tutardan arta kalan YTL ise daha sonra herhangi bir nedenle yapýlacak vergi incelemelerinde bulunacak matrah farklarýndan mahsup edilebilecektir Ortaklar cari hesabýnda yer alan borçlarýn durumu Ýþletmelerin bilançolarýnda, ortaklar cari hesabýnda yer alan ortaklara borç tutarlarýnýn Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fýkrasý kapsamýnda bankalara iþletme adýna yatýrýlmak suretiyle beyan edilmesi halinde, bahse konu borç tutarlarý bilanço pasifinde açýlacak özel fon hesabýna kaydedilebilecek ve süresinde sermayeye ilave edilebilecektir. Bu durumda, beyan edilen tutarlar da Kanunun 3 üncü maddesinin beþinci fýkrasý çerçevesinde deðerlendirilecektir Vergi farklarý ve diðer vergiler Kanun kapsamýnda bildirim veya beyan dýþýndaki herhangi bir nedenle, Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten sonra 1/1/2008 tarihinden önceki dönemlere iliþkin olarak vergi incelemesi yapýlmasý halinde matrah farkýndan mahsup uygulamasý, gelir, kurumlar ve katma deðer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarýyla sýnýrlýdýr. Dolayýsýyla, mükelleflerin gelir, kurumlar ve katma

10 deðer vergisine iliþkin vergi farklarý ve haksýz iadeden kaynaklanan tarhiyatlar ile bu vergiler dýþýndaki diðer vergilere yönelik yapýlacak inceleme ve tarhiyatlar bu kapsamda deðerlendirilmeyecektir Kanunun 3 üncü maddesinin beþinci fýkra hükmünden yararlanýlabilmesi için öngörülen þartlar Yurt dýþýnda sahip olunan varlýklara iliþkin þartlar Yurt dýþýnda sahip olduðu varlýklarý banka veya aracý kurumlara bildiren veya vergi dairelerine beyan eden gerçek veya tüzel kiþilerce, söz konusu varlýklarýn 1/10/2008 tarihi itibarýyla yurt dýþýnda bulunduðunun ve sahibi olunduðunun kanaat verici vesikalarla tevsik edilmesi gerekmektedir. Ayrýca, yurt dýþýnda bulunduðu ve sahip olunduðu bildirilen varlýklarýn, bildirim veya beyan tarihinden itibaren bir ay içerisinde Türkiye'ye getirilmesi veya bu sürede Türkiye'deki banka ya da aracý kurumlarda açýlacak bir hesaba transfer edilmesi gerekmektedir. Dolayýsýyla, Banka veya aracý kurumlara bildirildiði veya vergi dairelerine beyan edildiði halde, 1/10/2008 tarihi itibarýyla yurt dýþýnda bulunduðu ve sahibi olunduðuna iliþkin kanaat verici belge ile tevsik edilemeyen varlýklar nedeniyle, Yurt dýþýnda bulunduðu ve sahip olunduðu bildirilen veya beyan edilen para, döviz, altýn, menkul kýymet ve diðer sermaye piyasasý araçlarýnýn, beyan veya bildirim tarihinden itibaren bir ay içerisinde Türkiye'ye getirilmemesi veya bu sürede Türkiye'deki banka ya da aracý kurumlarda açýlacak bir hesaba transfer edilmemesi nedeniyle Kanunun 3 üncü maddesinin beþinci fýkra hükmünden yararlanýlamayacaktýr Türkiye'de sahip olunan varlýklara iliþkin þartlar Bilanço esasýna göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri Bilanço esasýna göre defter tutan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince Türkiye'de sahip olunan ve beyan edilen taþýnmazlar dýþýndaki varlýklara iliþkin tutarlarýn banka veya aracý kurumlarda açýlacak hesaplara yatýrýlmak suretiyle yasal defter kayýtlarýna intikal ettirilmesi ve beyan tarihinden itibaren altý ay içerisinde sermayeye ilave edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle, belirlenen süre içerisinde söz konusu varlýklara iliþkin tutarlarýn sermayeye ilave edilmemesi halinde, Kanunun 3 üncü maddesinin beþinci fýkra hükmünden yararlanýlamayacaktýr Serbest meslek kazanç defteri ile iþletme hesabý esasýna göre defter tutan mükellefler Serbest meslek kazanç defteri ile iþletme hesabý esasýna göre defter tutan mükelleflerce Türkiye'de sahip olunan ve beyan edilen taþýnmazlar dýþýndaki varlýklara iliþkin tutarlarýn banka ve aracý kurumlardaki hesaplara yatýrýlmasý ve yasal defter kayýtlarýna intikal ettirilmesi gerekmektedir. Dolayýsýyla, söz konusu varlýklara iliþkin tutarlarýn banka ve aracý kurumlara yatýrýlmamasý ve yasal defter kayýtlarýna intikal ettirilmemesi halinde, Kanunun 3 üncü maddesinin beþinci fýkra hükmünden yararlanýlamayacaktýr Defter tutma yükümlülüðü bulunmayan mükellefler Defter tutma yükümlülüðü bulunmayan mükelleflerce Türkiye'de sahip olunan ve beyan edilen taþýnmazlar dýþýndaki varlýklara iliþkin tutarlarýn banka ve aracý kurumlardaki hesaplara yatýrýlmasý gerekli olup, bu Kanun hükümlerinden faydalanýlabilmesi

11 için baþkaca bir þart aranmayacaktýr. Dolayýsýyla, söz konusu varlýklara iliþkin tutarlarýn banka ve aracý kurumlara yatýrýlmamasý halinde, Kanunun 3 üncü maddesinin beþinci fýkra hükmünden yararlanýlamayacaktýr. 6. Kanun Kapsamýnda Yapýlacak Taleplerin Yerine Getirilme Zorunluluðu Ýlgili kurum ve kuruluþlar, gerçek veya tüzel kiþilerin Kanunun 3 üncü maddesi uyarýnca yapýlacak iþlemlere iliþkin taleplerini yerine getirmek zorundadýrlar. Ancak, banka veya aracý kurumlara bildirimi yapýlan varlýklara iliþkin bildirim deðeri üzerinden %2 oranýnda hesaplanan tutarýn ödenmemesi durumunda, banka veya aracý kurumlarýn söz konusu bildirimi alma zorunluluðu bulunmamaktadýr. 7. Yurt Dýþýndan Elde Edilen Kazançlara Ýliþkin Ýstisna Uygulamasý Kanunun geçici 1 inci maddesi ile yurt dýþýnda elde edilen bazý kazançlar, gelir veya kurumlar vergisinden istisna edilmektedir Ýstisna uygulamasýndan yararlanacak olanlar Ýstisna uygulamasýndan Türkiye'de tam mükellef olarak vergilendirilen gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri (Serbest bölgelerde faaliyet gösteren mükellefler dahil), bu kazançlarýný Türkiye'ye transfer etmeleri þartýyla yararlanabileceklerdir Ýstisna kapsamýnda bulunan yurt dýþý kazançlarý Ýstisna kapsamýna; Kanuni ve iþ merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlara iliþkin iþtirak hisselerinin satýþýndan doðan kazançlar, Kanuni ve iþ merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlardan elde edilen iþtirak kazançlarý, Yurt dýþýnda bulunan iþyeri veya daimi temsilci aracýlýðýyla elde edilen ticari kazançlar, girmektedir. 30/4/2009 (bu tarih dahil) tarihine kadar elde edilen bu kazançlar ile kanuni ve iþ merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlarýn tasfiyesinden doðan ve 31/10/2009 (bu tarih dahil) tarihine kadar elde edilen kazançlar da bu istisna kapsamýndadýr Ýstisna uygulamasýnýn þartlarý Madde kapsamýna giren ve yurt dýþýndan elde edilen kazançlara iliþkin istisna uygulamasýndan yararlanýlabilmesi için; Yurt dýþý iþtirak kazancý ile yurt dýþý iþtirak hissesi satýþ kazancýnýn ya da yurt dýþý þube 31/5/2009 tarihine kadar, Kanuni ve iþ merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlarýn tasfiyesinden doðan kazancýn ise 31/10/2009 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmiþ olmasý gerekmektedir. Bu kazançlarýn ilgili mevzuat çerçevesinde Türkiye'ye getirildiði, mükelleflerce kanaat verici belgelerle ispat edilecektir Ýstisna uygulamasýna konu yurt dýþý kazançlarýn beyaný Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten itibaren 31/12/2008 tarihine kadar elde edilen ve 31/5/2009 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilen yurt dýþý iþtirak kazançlarý ve yurt dýþý iþtirak hisselerinin elden çýkarýlmasýndan saðlanan kazançlar 2008 yýlýna iliþkin verilecek yýllýk gelir veya kurumlar vergisi

12 beyannamelerinde gelire veya kurum kazancýna dahil edilmek ve beyannamelerin ilgili satýrýnda gösterilmek suretiyle vergiden istisna edilebilecektir. 1/1/2009 tarihinden itibaren, 30/4/2009 (bu tarih dahil) tarihine kadar elde edilen ve 31/5/2009 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilen yurt dýþý iþtirak kazançlarý ve yurt dýþý iþtirak hissesi satýþ kaza 2009 yýlý için verilecek yýllýk gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde beyan edilerek istisnaya konu edilebilecektir. Yurt dýþýnda bulunan iþyeri veya daimi temsilci aracýlýðýyla elde edilen þube kazançlarý takvim yýlýnýn son günü itibarýyla kesin olarak tespit edileceðinden, sadece 2008 yýlýna iliþkin olarak elde edilen bu türden kazançlar 2008 yýlýnda geçici vergi dönemleri itibarýyla geçici vergi beyanýna konu edilmiþ olsa dahi, 31/5/2009 tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilmek þartýyla, 2008 yýlýna iliþkin verilecek yýllýk gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancýna dahil edilmek ve beyannamelerin ilgili satýrýnda gösterilmek suretiyle istisnaya konu edilecektir. Ayný þekilde kanuni ve iþ merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlarýn, Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten sonra gerçekleþen tasfiyelerinden doðan ve 31/10/2009 (bu tarih dahil) tarihine kadar Türkiye'ye transfer edilen kazançlarý da ilgili olduðu dönemler itibarýyla yýllýk gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinde gelire veya kurum kazancýna dahil edilmek ve beyannamelerin ilgili satýrýnda gösterilmek suretiyle istisnaya konu edilecektir. Kanunun yürürlüðe girdiði 22/11/2008 tarihinden önce elde edildiði halde kayýtlara intikal ettirilmeyen ve beyan dýþý býrakýlan iþtirak kazançlarý, iþtirak hisselerinin elden çýkarýlmasýndan saðlanan kazançlar, yurt dýþý þube kazançlarý ile Kanunun yürürlüðe girdiði tarihten önce elde edilen yurt dýþý tasfiye kazançlarý ile ilgili olarak bu istisna hükmünden yararlanýlmasý mümkün bulunmamaktadýr. Ancak, söz konusu kazançlarýn Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fýkrasýnda belirtilen hükümden yararlanarak Türkiye'ye getirilme imkaný bulunmaktadýr. Teblið olunur.

TEBLİĞ 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

TEBLİĞ 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) 6 Aralık 2008 CUMARTESİ Sayı : 27076 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) 1. Kapsam 5811 sayılı Bazı

Detaylı

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (Seri No: 1) (R.G

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (Seri No: 1) (R.G Duyuru Tarihi : 06.12.2008 Duyuru No : DUYURU/2008-145 Denet Duyuru 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (Seri No: 1) (R.G. 06.12.2008 27076)

Detaylı

SİRKÜLER 2013/26. :Varlık Barışından Faydalanmak İçin Son Başvuru Tarihi 31.07.2013

SİRKÜLER 2013/26. :Varlık Barışından Faydalanmak İçin Son Başvuru Tarihi 31.07.2013 SİRKÜLER 2013/26 SİRKÜLERİN Tarihi : 21.06.2013 Konusu Mevzuat :Varlık Barışından Faydalanmak İçin Son Başvuru Tarihi 31.07.2013 : 6486 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı

Detaylı

VARLIK BARIŞI VE UYGULAMASI

VARLIK BARIŞI VE UYGULAMASI VARLIK BARIŞI VE UYGULAMASI Dünyada yaşanan ekonomik krize bağlı olarak ülkemizde de yaşanmakta olan krize karşı alınmakta olan tedbirlerden bir diğeri; kamuoyuna Varlık Barışı adı altında sunulan Bazı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/49 TARİH : 15/12/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/49 TARİH : 15/12/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/49 TARİH : 15/12/2008 KONU

Detaylı

Alfa YMM Ltd. Şti. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2008 / 49

Alfa YMM Ltd. Şti. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul ALFA GENELGE 2008 / 49 alfa ymm Alfa YMM Ltd. Şti. Kıymaz Giyim ve İhtiyaç Maddeleri Halaskargazi Ticaret Cad. ve Çankaya Sanayi Apt. A.Ş. No.266 Kat. 5 Şişli - İstanbul Ofis : (0212) 343 65 65 (Pbx) Fax : (0212) 343 31 41 İstanbul,

Detaylı

SİRKÜLER 2008/ 40 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDAKİ 5811 SAYILI KANUN A İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR

SİRKÜLER 2008/ 40 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDAKİ 5811 SAYILI KANUN A İLİŞKİN SORU VE CEVAPLAR SİRKÜLERİN SİRKÜLER 2008/ 40 Tarihi : 26.12.2008 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : İstanbul Vergi dairesi Başkanlığı nca Hazırlanan Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkındaki 5811 Sayılı Kanun

Detaylı

İstanbul, 15 Aralık 2008 2008/2258. Konu : 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ hk.

İstanbul, 15 Aralık 2008 2008/2258. Konu : 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ hk. TSPAKB TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ Büyükdere Cad.No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 1. Levent - İstanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr İstanbul,

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler

5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda 5917 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler * 5811 Sayılı Kanun 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanmıştır

Detaylı

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi?

Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? Gayrimenkul satışlarından doğan zarar, kurum kazancından indirilebilir mi? 1. Varlık barışı yasası neyi amaçlıyor? Cevap) Varlık barışı yasası şirketler açısından 01/01/2008 tarihi önceki dönemler için

Detaylı

SORU 1) 22 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun un amacı nedir?

SORU 1) 22 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun un amacı nedir? SORU VE CEVAPLAR SORU 1) 22 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe giren 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun un amacı nedir? CEVAP 1) - Gerçek veya tüzel kişilere ait olup:

Detaylı

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan&Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 27.11.2008 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Yayımlandı DUYURU NO:2008/125 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 1) 1. Kapsam 15/4/2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan

Detaylı

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Varlık Barışı Sunumu Sirküler

6736 Sayılı Kanun Kapsamında Varlık Barışı Sunumu Sirküler 6736 Sayılı Kanun Kapsamında Varlık Barışı Sunumu Sirküler 2016-041 02.09.2016 PRECISE. PROVEN. PERFORMANCE. 6736 Sayılı Kanun Sirküleri (Varlık Barışı) 6736 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca, yurt

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında. Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 1)

Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında. Genel Tebliğ Taslağı. (Seri No: 1) Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ Taslağı (Seri No: 1) 1. Kapsam 15/4/2013 tarihi itibarıyla gerçek veya tüzel kişilerce sahip olunan ve yurt dışında bulunan

Detaylı

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Sözkonusu Maddede; yurtdışındaki kıymetlerin beyanına imkan sağlanmış, yurtiçindeki varlıklarla ilgili bir düzenlemeye yer verilmemiştir. SĠRKÜLER SAYI : 2013 / 38 İstanbul, 29.05.2013 KONU : Yurtdışındaki bazı varlıklarla ve yurtdışında elde edilen bazı kazançlarla ilgili vergi avantajları sağlayan Kanun yayımlandı 29 Mayıs 2013 tarihli

Detaylı

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ

5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ 5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) (*) (*) Daha önce 2 seri numaralı tebliğ ile de değiştirilmiş olan 1 seri numaralı tebliğin,

Detaylı

Varlık Barışı. 70 Soru. Cevap

Varlık Barışı. 70 Soru. Cevap Varlık Barışı 70 Soru Cevap Sunuş Varlık Barışı olarak adlandırılan düzenleme 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Gelir

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER Sirküler No: 2013/122 Tarih: 03.06.2013 YENİ VARLIK BARIŞI HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER 1) Kanundan kimler faydalanabilir? Kanundan Gerçek ve Tüzel Kişiler Faydalanabilir. (Esnaf, Serbest Meslek Erbabı,

Detaylı

VARLIK BARIŞI. kların n Milli Ekonomiye. M. Yavuz Öner KPMG Vergi Bölüm Direktörü

VARLIK BARIŞI. kların n Milli Ekonomiye. M. Yavuz Öner KPMG Vergi Bölüm Direktörü VARLIK BARIŞI 5811 Sayılı Bazı Varlıklar kların n Milli Ekonomiye Kazandırılmas lması Hakkında Kanun M. Yavuz Öner KPMG Vergi Bölüm Direktörü Vergi 1 AMAÇ KAPSAM (1) Taşınmazların kaydedilmesi, diğerlerinin

Detaylı

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (VARLIK BARIŞI KANUNU) RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (VARLIK BARIŞI KANUNU) RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN (VARLIK BARIŞI KANUNU) RESMİ GAZETE DE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Değerli üyemiz, 24/11/2008 13.11.2008 tarihli ve 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

SİRKÜLER 2009/18. : 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun

SİRKÜLER 2009/18. : 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun SİRKÜLER 2009/18 SİRKÜLERİN Tarihi : 14.08.2009 Konusu Mevzuat Yasal Dayanak : Varlık Barışında Süre Uzatıldı. Kapsam Genişletildi. Matrah Farklarının Yanı Sıra Vergi Farkı da (KDV İndirimi Reddi) Kapsama

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/24 TARİH: 10.02.2009 KONU Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin 2 Seri Numaralı Genel Tebliğ Maliye Bakanlığı 20 Şubat 2009 tarih 27147 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/45 TARİH : 24/11/2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/45 TARİH : 24/11/2008 Abide-i Hürriyet Cad Bolkan Center No 285 C Blok, Kat 2 34381 Şişli İstanbul T +90 (0) 212 373 00 00 F +90 (0) 212 291 77 97 E infoist@gtturkey.com VERGİ SİRKÜLERİ NO : 2008/45 TARİH : 24/11/2008 KONU

Detaylı

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR

VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ HATIRLATMALAR Sirküler Tarihi : 17.08.2009 Sirküler No : 2009/099 Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL

Detaylı

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ Erol ALTUNOĞLU 48 * * 1. GİRİŞ Bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması amaçlarıyla hazırlanan ve 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI

GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI GELİR VERGİSİ KANUNUNUN GEÇİCİ 85 İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YURT DIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI 2013 Bu rehber sadece pdf formatında hazırlanmıştır. 1 Ayrıntılı bilgi için Vergi İletişim Merkezinin (VİMER)

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ FAX: 0212/

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ FAX: 0212/ Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2008/112 İstanbul, 15 Aralık 2008 KONU : 5811 Sayılı Kanun Uyarınca

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MĐLLĐ EKONOMĐYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI

BAZI VARLIKLARIN MĐLLĐ EKONOMĐYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI 24.11.2008/213 BAZI VARLIKLARIN MĐLLĐ EKONOMĐYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN YAYIMLANDI ÖZET : Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır. Yükümlüler, 28.02.2009 tarihine

Detaylı

6736 SAYILI KANUN İLE BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER

6736 SAYILI KANUN İLE BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER Serkan ADALIOĞLU, PhD.c SMMM 6736 SAYILI KANUN İLE BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER 3 Ağustos 2016 tarihinde TBMM Genel Kurul unda kabul edilen 6736 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER

YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER YENİ VARLIK BARIŞI KANUNU ÖZET BİLGİLER Varlık Barışına ilişkin düzenlemeleri de içeren 21.05.2013 tarih ve 6486 sayılı Kanun 29.05.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun un

Detaylı

Yazar ALİ KARAKUŞ Perşembe, 30 Mayıs 2013 08:20 - Son Güncelleme Perşembe, 30 Mayıs 2013 08:22

Yazar ALİ KARAKUŞ Perşembe, 30 Mayıs 2013 08:20 - Son Güncelleme Perşembe, 30 Mayıs 2013 08:22 VARLIK BARIŞI YASALAŞTI 29 Mayıs 2013 Kısa bir süre önce, ilk olarak devlet bakanı Ali Babacan tarafından basın yoluyla dile getirilen ve içinde Varlık Barışının da yer aldığı 6486 sayılı kanun 29 Mayıs

Detaylı

Sirküler no: 073 İstanbul, 3 Temmuz 2009

Sirküler no: 073 İstanbul, 3 Temmuz 2009 Sirküler no: 073 İstanbul, 3 Temmuz 2009 Konu: Varlık Barışı Kanunu olarak adlandırılan 5811 Sayılı Kanunun uygulama süresi uzatılıyor. Özet: TBMM Genel Kurulu nun 25 Haziran 2009 tarihli oturumunda kabul

Detaylı

DEĞERLENDİRME YURTDIŞINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN TÜRKİYE DEKİ VERGİLENDİRME DURUMU VE VARLIK BARIŞI. Engin AYAN

DEĞERLENDİRME YURTDIŞINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN TÜRKİYE DEKİ VERGİLENDİRME DURUMU VE VARLIK BARIŞI. Engin AYAN DEĞERLENDİRME TÜRK AKADEMİSİ SİYASİ SOSYAL STRATEJİK ARAŞTIRMALAR VAKFI YURTDIŞINDA ELDE EDİLEN GELİRLERİN TÜRKİYE DEKİ VERGİLENDİRME DURUMU VE VARLIK BARIŞI Engin AYAN www.turkakademisi.org.tr TÜRK AKADEMİSİ

Detaylı

6486 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YENİ YURTDIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI

6486 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YENİ YURTDIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI ÇİMENTO ENDÜSTRİSİ İŞVERENLERİ SENDİKASI cilt: 27 sayı: 5 EYLÜL 2013 6486 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN YENİ YURTDIŞI VARLIK BARIŞI UYGULAMASI İmdat TÜRKAY Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir İdaresi

Detaylı

Soru ve Cevaplarla Yeni Vergi Barışı Rehberi

Soru ve Cevaplarla Yeni Vergi Barışı Rehberi Soru ve Cevaplarla Yeni Vergi Barışı Rehberi Mayıs 2013 kpmg.com.tr kpmgvergi.com Önsöz Değerli Okuyucular, Türkiye de ilk defa uygulaması 2008 yılında tanıtılan ve kamuoyunda Varlık Barışı olarak bilinen

Detaylı

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI

SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI I. Giriş SON DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE SİGORTA VE KAMBİYO İŞLEMLERİNDE BSMV UYGULAMASI 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun

Detaylı

denetim güç katar No: 2010/25 Tarih: 15.08.2010

denetim güç katar No: 2010/25 Tarih: 15.08.2010 Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık denetim güç katar Acıbadem Cd. Camlıca Apt. No.77/13 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax:0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com No: 2010/25

Detaylı

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun;

5766 sayılı Kanunun 25 inci maddesi ile 6802 sayılı Kanunun 30, 31 ve 47 nci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. Buna göre 6802 sayılı Kanunun; Resmi Gazete Tarih: 26 Temmuz 2008 Sayı: 26948 Maliye Bakanlığından: GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 86 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

STOK AFFI İLE İLGİLİ ÖRNEK - I (A) Ltd. Şti., stoklarında bulunan ancak kayıtlarında yer almayan (X) malına ilişkin envanter listesini hazırlamıştır. Genel oranda katma değer vergisine tabi olan bu malın

Detaylı

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61. Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61. Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 13.07.2016/Çarşamba ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş./61 Konu: TORBA KANUN TASARISINDAKİ VARLIK BARIŞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda

Detaylı

6736 SAYILI KANUN UN BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI NA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ

6736 SAYILI KANUN UN BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI NA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ 6736 SAYILI KANUN UN BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI NA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ Erdal Aslan BDO DENET 27 Eylül 2016 Sayfa 1/20 Düzenleme & Kapsam Kanun un 7 nci Maddesinde, kamuoyunda Varlık

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI

SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI 30.07.2008/120 SİGORTA İŞLEMLERİ İLE KAMBİYO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 86 seri No lu Gider Vergileri Genel Tebliğinde, 5766 sayılı Yasa ile 6802 sayılı Gider Vergileri

Detaylı

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014

SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 SİRKÜLER SAYI : 2014 / 26 İstanbul,21.04.2014 KONU : Özel Tüketim Vergisi 34 Seri Nolu Genel Tebliğ yayımlandı. 19 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği Seri

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

Varlık Barışı TBMM'de

Varlık Barışı TBMM'de Varlık Barışı TBMM'de Gerçek veya tüzel kişilerce 22 Nisan 2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan; para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı

Detaylı

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009

Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin Ne Þekilde Vergilendirileceðine Ýliþk Cuma, 20 Þubat 2009 Taþpýnar Muhasebe Saðlýk Kuruluþlarýnda Çalýþan Hekimler ile Ýþyeri Hekimlerinin

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 20.09.2016 Sirküler No : 2016/24 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR İŞLETMEDE MEVCUT OLDUĞU HALDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN VERGİ AFFI KAPSAMINDA KAYITLARA

Detaylı

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI

6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.04.2011/ 46-1 6111 SAYILI YASA İLE 5811 SAYILI YASADA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : 6111 sayılı Yasanın geçici 3 üncü maddesiyle 5811 sayılı Bazı Varlıkların

Detaylı

2000 Yılına kadar ülke ekonomimizde yaşanan ve birikerek kronik hale gelen krizler ve bu krizlerin vermiş olduğu tahribat iki unsuru doğurmuştur;

2000 Yılına kadar ülke ekonomimizde yaşanan ve birikerek kronik hale gelen krizler ve bu krizlerin vermiş olduğu tahribat iki unsuru doğurmuştur; Varlık Barışı Yasası (5811 Sayılı Yasanın) ve Getirdikleri 1 SMMM Adem Utku ÇAKIL 2000 Yılına kadar ülke ekonomimizde yaşanan ve birikerek kronik hale gelen krizler ve bu krizlerin vermiş olduğu tahribat

Detaylı

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları

2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları 2016 Yılı Mali Takvim Uygulamaları Duyuru No: 2016/52 İstanbul, 01.07.2016 1. Mali tatilin uygulanacağı tarihler 5604 sayılı Kanunun 1. maddesinin (1) numaralı fıkrasında, Her yıl temmuz ayının birinden

Detaylı

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun

2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun 2008-14 Ýþverenlerin SSK Yüklerini Azaltan Kanun Ýstanbul, 22 Mayýs 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/14 Ýþverenlerin SSK Yükleri Azaltýldý 1) Genel Bilgi: Bilindiði üzere, istihdam maliyetlerinin

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk.

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2011/24 : Stok Beyanları, Kasa Mevcudu ve Ortaklardan Alacaklar Hk. AKKOR SİRKÜLER Akkor YMM LTD.ŞTİ. Tel: (216) 467 10 73 Bağdat Cad. No.353 D:8 Fax: (216) 467 01 73 34728 Caddebostan E-mail:info@akkorymm.com Kadıköy / İstanbul web:www.akkorymm.com.tr Sirküler Tarihi

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca;

Bu niteliğe sahip antrepoların yukarıda belirtilen izin yazısını alabilmeleri için ayrıca; Başlık 104 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (Taslağı) Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi Kapsam A. TÜRKİYE DE İKAMET ETMEYENLERE DÖVİZ KARŞILIĞI YAPILAN TESLİMLERDE İHRACAT İSTİSNASI UYGULANMASI

Detaylı

1. Yurt dışında sahip olunan varlıkları süresi içinde Türkiye'ye getirmeyenlerin durumu

1. Yurt dışında sahip olunan varlıkları süresi içinde Türkiye'ye getirmeyenlerin durumu No: 2011/18 Tarih: 11.04.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20

Ö z e t B ü l t e n Tarih : Sayı : 2016/20 Ö z e t B ü l t e n Tarih : 29.08.2016 Sayı : 2016/20 Değerli Müşterimiz, BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUNUN İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLERİ 19.08.2016

Detaylı

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI

Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği TASLAĞI (Yeni Türk Lirasõ kullanõmõnda özel kesim muhasebe sistemine ilişkin olarak işletmeler tarafõndan uyulacak esaslar hakkõnda) Sõra No:13 I. YENİ TÜRK LİRASI

Detaylı

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir.

ALFA GENELGE 2010/30. Konunun önemine binaen, bu yazımızda, yasa tasarısının Stok Affı ve Kasa Affı hükümleri değerlendirilecektir. İstanbul, 08/12/2010 ALFA GENELGE 2010/30 Konu : Stok Affı Ve Kasa Affı Bilindiği üzere, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması

Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması 2016 yılına ilişkin tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksiti Kanun kapsamı dışında tutulmuştur. Esasen bu verginin ödenme vadesi 31.07.2016 tarihidir.

Detaylı

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI

İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI İŞLETMEDE BULUNDUĞU HÂLDE KAYITLARDA YER ALMAYAN EMTİA, MAKİNE, TEÇHİZAT VE DEMİRBAŞLARIN KAYIT ALTINA ALINMASI 6736 sayılı Kanunun 6/1 Maddesinin ile bazı mükelleflere; işletmelerinde mevcut olduğu hâlde

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/66

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2016/66 DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Deloitte Values House Maslak No1 34398 İstanbul Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net VERGİ SİRKÜLERİ

Detaylı

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş

265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 265 SERİ NO'LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI Resmi Gazete No Resmi Gazete Tarihi 0/0/0 Kapsam 1. Giriş 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemine

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008

SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 SERBEST MUHASEBECÝ MALÎ MÜÞAVÝRLER ÝLE YEMÝNLÝ MALÎ MÜÞAVÝRLERCE ÝÞY KAYITLARININ Cumartesi, 27 Eylül 2008 27 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 27010 YÖNETMELÝK Sosyal Güvenlik Kurumundan: SERBEST

Detaylı

Mali Tatil. I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler

Mali Tatil. I- Mali Tatil Kapsamında Olmayan Süreler Mali Tatil Bilindiği üzere 28.03.2007 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 5064 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun un 1 inci maddesi ile mali tatil uygulanmaya başlamıştır. 2009 yılında mali

Detaylı

VARLIK BARIŞI 6736 SAYILI KANUN UN BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ

VARLIK BARIŞI 6736 SAYILI KANUN UN BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ 6736 SAYILI KANUN UN BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİ Cemalettin TURAN BDO DENET 19 Ocak 2017 Sayfa1/16 Düzenleme & Kapsam Kanun un 7 nci Maddesinde, kamuoyunda Varlık

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI

MERSİN MALİ MÜŞAVİRLER ODASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUNLA KAMU ALACAKLARININ YAPILANDIRILMASI 6552 SAYILI TORBA KANUN KAPSAMINDAKİ ALACAKLAR -213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki alacaklar 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen

Detaylı

MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SATIŞLARININ 2005 YILI VE İZLEYEN YILLARDA BİLDİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SATIŞLARININ 2005 YILI VE İZLEYEN YILLARDA BİLDİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR 17.08.2006 / 154 MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE SATIŞLARININ 2005 YILI VE İZLEYEN YILLARDA BİLDİRİLMESİNDE UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Maliye Bakanlığınca, 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 148, 149 ve mükerrer

Detaylı

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi

6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması. S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi 6552 Sayılı Kanun Kamu Alacaklarının Yapılandırılması S.M.MALİ MÜŞAVİR GÜNAYDIN TOPÇU Adli Muhasebe ve Hile Uzmanı KGK Bağımsız Denetçi Kanun Kapsamındaki Alacaklar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu kapsamındaki

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Vergide Son Gelişmeler 2010 da Neler Oldu? 7 Aralık 2010

Vergide Son Gelişmeler 2010 da Neler Oldu? 7 Aralık 2010 www.pwc.com/tr IX. Çözüm OrtaklığıPlatformu Vergide Son Gelişmeler 2010 da Neler Oldu? 7 Aralık 2010 Gündem 2010 da neler oldu? Bir bakışta 2010 6009 SayılıYasa Yeniden Yapılandırma Kanunu Tasarısı( Vergi

Detaylı

Gerçek Dýþý Kasa Mevcutlarýnýn Torba Yasa Kapsamýnda Deðerlendirilme Cuma, 11 Mart 2011

Gerçek Dýþý Kasa Mevcutlarýnýn Torba Yasa Kapsamýnda Deðerlendirilme Cuma, 11 Mart 2011 Gerçek Dýþý Kasa Mevcutlarýnýn Torba Yasa Kapsamýnda Deðerlendirilme Cuma, 11 Mart 2011 Dursun Ali YAZ Serbest Muhasebeci Mali Müþavir Yeditepe Üniversitesi, MBA ÖZET Cumhuriyet tarihinin en kapsamlý Mali

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali Müşavirli 41 Nolu SM - Serbest Muhasebecilik, SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve YMM - Yeminli Mali

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 6736 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 4) Resmi Gazete No: 29906 Resmi Gazete Tarihi: 02/12/2016 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) 3/8/2016 tarihli ve 6736

Detaylı

BİLGİ NOTU /

BİLGİ NOTU / BİLGİ NOTU 18.05.2016/2016-08 MALİ TATİL UYGULAMASI 5604 Sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun ile mali mevzuatta belirtilen sürelerden mali tatil içinde işlemeyenler ile ilgili yeni düzenlemeler

Detaylı

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU 2012 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ ÜZERİNDEN HE- SAPLANAN VERGİDEN DÖNEM İÇİNDE ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU Murat ALTUNSABAK * 1.GİRİŞ: Kurumlar Vergisi Kanunu nun 3. maddesinde; tam ve dar mükellefiyet kavramları

Detaylı

KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ

KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ BAKIŞ MEVZUAT KONU TECİL TERKİN UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ Sayı 2012/ 39 ÖZET 19.3.2012 tarihli ve 17 No lu Özel Tüketim Vergisi Kanunu sirkülerinde ÖTV Kanununda yer alan

Detaylı

DUYURU ( 2011-12 / EK-5 ) : Stok, Kasa, Ortaklardan Alacaklarla İlgili Beyan Ve Düzeltmeler Hakkında,

DUYURU ( 2011-12 / EK-5 ) : Stok, Kasa, Ortaklardan Alacaklarla İlgili Beyan Ve Düzeltmeler Hakkında, 03.03.2011 DUYURU ( 2011-12 / EK-5 ) Konu : Stok, Kasa, Ortaklardan Alacaklarla İlgili Beyan Ve Düzeltmeler Hakkında, 25.02.2011 tarihinde yayınlanan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/151 Ref: 4/151. Konu: BAZI VARLIKLARININ MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI (VARLIK BARIŞI)

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/151 Ref: 4/151. Konu: BAZI VARLIKLARININ MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI (VARLIK BARIŞI) SİRKÜLER İstanbul, 19.08.2016 Sayı: 2016/151 Ref: 4/151 Konu: BAZI VARLIKLARININ MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI (VARLIK BARIŞI) 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 22/9/2008 No : 2008/14174

Detaylı

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI.

YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI. YURT DIŞINDAN TÜRKİYE YE GETİRİLEN VARLIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ YAYIMLANDI. tarihli ve 29906 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6736 Sayılı Kanuna ilişkin 4 Seri No lu Genel Tebliğ ile Yurt Dışından Türkiye

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI

KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI KATILIMCILARA TAHSİSLİ VE TAPUSU VERİLMİŞ ARSALARIN DEVİR VE SATIŞINDA KURUMLAR VERGİSİ İSTİSNASI TAHSİSLİ GAYRİMENKULLERİN SATIŞINDA GAYRİMENKUL SATIŞ İSTİSNASI 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun

Detaylı

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Değerli Üyemiz, 2017 YILI MALİ TATİL UYGULAMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA Bilindiği üzere mali tatili düzenleyen 5604 sayılı kanun 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı tarih itibariyle

Detaylı

30.05.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/90

30.05.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/90 30.05.2013 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2013/90 KONU: Yeni bir Varlık Barışı düzenlemesini de içeren 6486 sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu

Tarih : Sayı : Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu Tarih : 18.12.2017 Sayı : 2017-71 Konu : Defter Beyan Sistemini Kullanma Zorunluluğu 01.01.2018 Tarihinden İtibaren Basit Usule Tabi Olan İle Serbest Meslek Kazancı Elde Eden, 01.01.2019 Tarihinden İtibaren

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

367 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 367 Sayılı Tebliğ. 1 Şubat 2007 PERŞEMBE. Sayı : 26421 TEBLİĞ

367 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 367 Sayılı Tebliğ. 1 Şubat 2007 PERŞEMBE. Sayı : 26421 TEBLİĞ 367 Nolu, VUK Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 367 Sayılı Tebliğ 1 Şubat 2007 PERŞEMBE Resmi Gazete Sayı : 26421 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne

Muhasebe Müdürlüğü ne Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 16.09.1998 SİRKÜ -1998 /13 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanunun 54. maddesi ile G.V.K.

Detaylı

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008

5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ MADDESÝNÝN UYGULANMASI HAKKINDA TEBLÝÐ Pazartesi, 29 Eylül 2008 28 Eylül 2008 PAZAR Resmî Gazete Sayý : 27011 TEBLÝÐ Sosyal Güvenlik Kurumundan: 5510 SAYILI KANUNUN 100 ÜNCÜ

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır.

Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. Vezin Sirküler 2017 016 Sirkülerimizin konusunu 6824 Sayılı Vergi Kanunlarında Gerçekleştirilen Düzenlemeler oluşturmaktadır. KAPSAM : 8/3/2017 tarihli ve 30001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe

Detaylı