Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý"

Transkript

1 Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar verdi. Hitit Üniversitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesinin, çaðýn gerektirdiði sanayi sonrasý üretim paradigmalarý ve sosyo-kültürel hayat tarzýna koþut bir eðitim anlayýþýný... 7 DE "Demokrasilerde çözümün tarafý olacak yetkinliðe sahip olmakta önemlidir" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Kon TV ekranlarýnda yayýnlanan ve Serdar Arseven'in sunduðu "Bir Fincan Kahve" programýna konuk oldu. Programda, Abdülkadir Molla'nýn idamýndan dershanelerin kapatýlmasýna... TE 0 KURUÞ Hitit Üniversitesinde inþaata onay Polislere 'zihinsel engellilerle' iletiþim anlatýldý Engelli vatandaþlara yönelik toplumsal duyarlýlýðý artýrmak ve yapýlacak çalýþmalarda doðru yaklaþým sergilemek amacýyla Asayiþ, Trafik, Çocuk ve TDP Þube Müdürlükleri Merkezinde çalýþan personele yönelik konferans düzenlendi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan Emniyet Müdürlüðü konferans salonunda düzenlenen "Toplum Ýçerisinde Zihinsel Engelli Bireylerle Ýletiþim" konulu konferansa konuþmacý olarak Kale Eðitim ve Uygulama Merkezi Müdür Yardýmcýsý Mehmet Armutçu katýldý. TE Hitit Üniversitesinin 201 yýlý yatýrým bütçesi ile ilgili son deðerlendirme Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapýldý. Toplantýya Milletvekili Cahit Baðcý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kalkýnma Bakanlýðý Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Yýlmaz Tuna ile Daire Þeker Fabrikasý 9 bin ton pancar iþledi Baþkaný Ahmet Ege katýldý. Rektör Prof. Dr. Alkan, Kalkýnma Bakanlýðý yetkililerine Hitit Üniversitesinin Kuzey ve Güney Kampüslerinde gelinen son aþamalar ve hazýrlanan yatýrýmlar hakkýnda detaylý bilgiler verdi. Bu kapsamýnda projeleri tamamlanan inþaatýn 201 yýlýnda ihale edilmesine karar verildi. TE Ahmet Haluk Karabel Recep Kaymakcan TOKÝ Sungurlu'ya 00 kiþilik yurt yapacak TOKÝ Baþkaný Ahmet Haluk Karabel, yükseköðrenim gören öðrencilerin barýnma sorunlarýna kalýcý çözüm getirilmesi amacýyla, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü (YURTKUR) ile Nisan 20 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, 1 ilde 6 bin 68 yatak kapasiteli 96 yurt inþa edildiðini açýkladý. Yurt yapýlacak iller arasýnda Çorum'da var. 6 DA Niþanlýsý ile tartýþtý intihara teþebbüs etti 6 DA Çorum Þeker Fabrikasýnda pancar iþleme sezonu sona erdi. Sezonda 9 bin ton þeker pancarý iþlendi.çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada tarihinde baþlayan pancar iþleme kampanyasý döneminin tarihinde sona erdiðini ifade ederek, "8 gün süren kampanyada 9 bin ton pancar iþlenerek 89 bin ton kristal þeker üretilmiþtir. 7 DE Gazze'ye acil yardým çaðrýsý! Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Filistin'de meydana gelen sel felaketi hakkýnda TBMM'de basýn toplantýsý düzenledi. "Onlarca yýldýr iþgalci Ýsrail'in insanlýk dýþý ablukasý sebebiyle açýk hava hapishanesine dönüþen Gazze'de yeni bir insanlýk dramý daha yaþanýyor" diyerek sözlerine baþlayan Milletvekili Murat Yýldýrým, Aralýk 201 tarihinden beri Gazze Þeridi'ni etkisi altýna olumsuz hava koþullarýnýn hayatý adeta felç ettiðini, alt yapýda büyük bir hasara neden olan bu olumsuz hava koþullarýnýn, baþta alt yapý olmak üzere birçok kamu ve özel kurumlara ait binalarda büyük hasara neden olduðunu söyledi. Eþi tarafýndan býçaklanan kadýn yaþam mücadelesini kaybetti TE 6 DA YEDAÞ'ýn tasarruf projesi Münih sokaklarýna gidiyor Almanya'nýn Münih Belediyesi, YEDAÞ AR-GE Ofisi'nin hazýrladýðý inovasyon sonuçlu sokak aydýnlatma projesini, kullanmak istedi. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mali Ýþlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk "Genel Merkezimiz Milli Eðitim Bakanlýðý'na yazýlý müracaatta bulunarak... Ömer Latif Akdað, tekrar aday Çorum Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, oda baþkanlýðýna tekrar aday olduðunu açýkladý. TE TE 2 DE

2 ELEMANLAR ARANIYOR Halkla iliþkiler alanýnda görevlendirilmek üzere Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn 1:0-17:00 arasý þahsen yapýlmasý rica olunur. Müracaat: ELEMANLAR ARANIYOR 2 HABER Bahri Ertek Ankara'da anýldý Ýmsâk : 0:0 Güneþ : 06:9 Ýþrak 07: Öðle : :6 Ýkindi : 1:07 Akþam : 16:2 Yatsý : 17:8 2 AJANDA Ay, 1 Gün, 1. Hafta Baþkalarýný her zaman affedin ama, kendinizi asla affetmeyin! Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri VAY HALÝNE-VAY HALÝNE Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 00 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 00 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli.000 TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Çorum folklorunu ulusal ve uluslar arasý alanlarda en iyi þekilde temsil eden ve geçtiðimiz haftalarda vefat eden Bahri Ertek "Yedi Bölge Tek Yürek" adlý bir programla anýldý. Bahri Ertek tarafýndan yetiþtirilen birçok genç folklorcu bu etkinlikte sahne aldý. Geceye Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Çorum eski Valisi Mustafa Yýldýrým ve Ankara Cumhuriyet Savcýsý Zafer Ediþ,Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut Güney Çorum Vakfý Ankara Temsilcisi Alper Bilan ile çok sayýda davetli katýldý. Etkinliði katýlan Ertek ailesine ve Bahri Ertek'in eþine plaketler verildi. Ertek ailesi de Düzenleme Komitesine ve ekip baþkanlarýna çeþitli hediyeler verdi. Yýlmaz MERT Ömer Latif Akdað, tekrar aday Çorum Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, oda baþkanlýðýna tekrar aday olduðunu açýkladý. Oda Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte ÇESOB'ta bir basýn açýklamasý yapan Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, oda üyelerine yeni dönemde de hizmet etmek istediðini söyledi. Oda Baþkanlýðýný yýldýr baþarýlý bir þekilde sürdüren Ömer Latif Akdað, bu süreçte odaya bir büro kazandýrarak tefriþatýný yaptý. Odayý hizmet bürosuna kavuþturan Akdað, odaya kurdurduðu SMS programý ile oda üyelerini her konuda bilgilendirdi. Yine esnafý ilgilendiren 61 Sayýlý Kanun kapsamýnda çýkan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði eðitimlerini baþarýyla sonuçlandýran Akdað, oda üyelerinin sertifika ve risk deðerlendirme raporu ile acil durum eylem planlarýný almalarýný saðladý. Çorum Özel Elitpark Hastanesi ile sözleþme imzalayan Akdað, oda üyelerine hastane masraflarý için yüzde 2 indirim yapýlmasýný saðlarken, mübarek her Ramazan ayýnda oda üyelerinin birlik, beraberlik ve kardeþliðinin pekiþtirilmesi için iftar yemeði verdi. Yemeklerin tüm masrafýný ise kendisi ve Yönetim Kurulu üyeleri karþýladý. Yine her yýl mesleklerini ilgilendiren yeni makine, alet ve araçlarýn tanýtýmýnýn yapýldýðý tüm fuar organizasyonlarýna oda üyelerinin katýlýmý saðladý. ÇESOB'la her zaman istiþare halinde olduklarýný ifade eden Ömer Latif Akdað, 7 Ocak Salý günü saat.00'de ÇESOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda yapýlacak olan genel kurula tüm oda üyelerini davet ederken, "Her zaman sizlerin yanýnda olan yönetimimiz siz deðerli üyelerimizin yararýna olan her iþte var olmuþ ve olmaya da devam edecektir" Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað'a adaylýk açýklamasýnda ise Yönetim Kurulu üyeleri Halit Bölükbaþ, Resul Yiðitoðlu, Hüseyin Gazi Uysal, Ersan Özdemir, Yücel Þahin ve Hamza Kabakulak, Denetim Kurulu üyeleri Ahmet Memiþ, Ali Ceyhan ve Hüsamettin Yýldýrým eþlik etti. Haber Servisi Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Baba hali sormayanýn Helal malla doymayanýn Anne sözünü saymayanýn Vay haline vay haline Dostuna kötü diyenin Devamlý haram yiyenin Fakirse moda giyenin Vay haline vay haline Doðru gerçek yazmayanýn Kýrkýndan sonra azanýn Ölmeden mezar kazanýn Vay haline vay haline Çalýþmadan çok yiyenin Ýyilere kötü diyenin Doðru þeyleri silenin Vay haline vay haline Allah yolu bilmeyenin Doðru yola girmeyenin Nihat gibi görmeyenin Vay haline vay haline HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,026 2,06 EUR 2,789 2,80 STERLiN,0,20 JPY YENi 0,19 0,197 SAAT: 16.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Müracaat Tel: NÖBETÇÝ ECZANELER KUBATLAR ECZANESÝ TEL: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat numara de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü. kat No: 10 TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 26 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: 2 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL TL.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR BAHABEY CAD. 8/E - KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI DAMLA ECZANESÝ TEL: G.BEY MH. 1. MÝLLET SOK. NO:28 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...1 Polis...1 Yangýn...0 Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta...1 Alo Jandarma...16 Elektrik Arýza Su Arýza...18 Telefon Arýza...1 Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER KUTLAMA Ak Parti Belediye Baþkan Adayý olarak tekrar aday gösterilen Çorumumuza yeni vizyon kazandýran Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ'yü yapmýþ olduðu bu güzel hizmetlerinden dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Hitit Üniversitesinde inþaata onay Polislere 'zihinsel engellilerle' iletiþim anlatýldý "Almanca Yollarda Otobüsü" Anadolu Lisesi'ne uðradý Alman Kültür Merkezi Goethe Enstitüsü'nün yürüttüðü Almanca Yollarda Projesi kapsamýnda, Almancayý yaygýnlaþtýrmak, sevdirmek ve Alman Kültürünü tanýtmayý amaçlayan Eðitmen Grubu dün Çorum Anadolu Lisesi'nde öðrencilerle buluþtu. Özel dizayn edilmiþ Eðitim Otobüsü ve Okul Bahçesi'nde gerçekleþtirilen etkinliklerde Hitit Üniversitesinin 201 yýlý yatýrým bütçesi ile ilgili son deðerlendirme Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapýldý. Toplantýya Milletvekili Cahit Baðcý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kalkýnma Bakanlýðý Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Yýlmaz Tuna ile Daire Baþkaný Ahmet Ege katýldý. Rektör Prof. Dr. Alkan, Kalkýnma Bakanlýðý yetkililerine Hitit Üniversitesinin Kuzey ve Güney Kampüslerinde gelinen son aþamalar ve hazýrlanan yatýrýmlar hakkýnda detaylý bilgiler verdi. Bu kapsamýnda projeleri tamamlanan inþaatýn 201 yýlýnda ihale edilmesine karar verildi. Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Bilindiði üzere 201 yýlý bütçe görüþmeleri TBMM'de devam etmektedir. Bu çerçevede 1 Aralýk Cumartesi günü 2. oturumda Kalkýnma Bakanlýðýmýzýn bütçesi görüþülmüþtür. 201 yýlý Yatýrým Bütçesi detaylarýnýn belirlendiði bugünlerde Hitit Üniversitemize tahsis edilen. milyon TL'lik yatýrým ödeneðinin hangi amaçlarla kullanýlacaðý hususunda Kalkýnma Bakanlýðý ile müzakere edilmesi gereði oluþmuþ ve bu çerçevede Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan TBMM'ye davet edilerek, Kalkýnma Bakanlýðý yetkilileri ile buluþturulmuþtur. Kalkýnma Bakanlýðý Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Yýlmaz Tuna ve Daire Baþkaný Ahmet Ege ile yatýrým detaylarý görüþülmüþ, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan hazýr olan projeler hakkýnda bilgi verilmiþtir. Yapýlan görüþmede Hitit Üniversitesinin Kuzey ve Güney Kampüslerinde gelinen son aþamalar ve hazýrlanan yatýrýmlar hakkýnda detaylý bilgiler verildi. Bu çerçevede 201 yýlýnda halihazýrda projeleri tamamlanan inþaatýn ihale edilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Bunlar, Ýlahiyat Fakültesi, ÝÝBF, Kuzey Kampüsü Altyapýsý ve Sungurlu MYO'dur. Söz konusu projelerin 201 yýlý Yatýrým Programýnda proje kodlarý yayýnlanacaktýr. Üniversitemizin 201 yýlýnda yapýlaþma ve yatýrým açýsýndan sürdüreceði çalýþmalar ile ilimiz ekonomik ve sosyal geliþimine saðlayacaðý her türlü çabanýn yanýnda olmaya devam edeceðiz ve destekçisi olacaðýz. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve ekibine çalýþmalarýnda üstün baþarýlar dilerim" Haber Servisi oyunlar, yarýþmalar ve müzik dinletileri gerçekleþtirildi.çorum Anadolu Lisesi Almanca Öðretmenleri Leyla Tandað ve Mine Karakaya'nýn ev sahipliðinde gerçekleþen eðitimde Almanca eðitmenleri Jana ve Anjiara çeþitli etkinlikler düzenlediler. Yasin YÜCEL Engelli vatandaþlara yönelik toplumsal duyarlýlýðý artýrmak ve yapýlacak çalýþmalarda doðru yaklaþým sergilemek amacýyla Asayiþ, Trafik, Çocuk ve TDP Þube Müdürlükleri Merkezinde çalýþan personele yönelik konferans düzenlendi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan Emniyet Müdürlüðü konferans salonunda düzenlenen "Toplum Ýçerisinde Zihinsel Engelli Bireylerle Ýletiþim" konulu konferansa konuþmacý olarak Kale Eðitim ve Uygulama Merkezi Müdür Yardýmcýsý Mehmet Armutçu katýldý. Armutçu engelliliðin nedenlerini ve insanýn yetersiz olma gibi durumlarý hakkýndan bilgi verdi. Armutçu, özel eðitime ihtiyacý olan bireyleri ise 'iþitme, görme, ortopedik, dil ve konuþma, üstün zeka, otistik, dikkat eksikliði ve özel öðrenme güçlüðü olan bireyler' þeklinde tanýmladý. Kubilay Kaan YÜCEL Yýldýrým ve ekibi güven tazeledi köyün bir araya gelmesiyle kurulan Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinde yeni yönetim belirlendi. Yapýlan genel kurul sonrasý mevcut Baþkan Mehmet Ali Yýldýrým ve ekibi yeniden yönetime getirildi. Derneðin genel kurulu Pazar günü Bahabey Caddesi üzerinde bulunan Türkmenler Kahvehanesinde gerçekleþtirildi. Genel kurulda divan heyeti Mehmet Altunkeser, Muharrem Gökay ve Duran Doðan'dan oluþtu. Gündem maddelerinin tek tek görüþülüp karara baðlandýðý genel kurulda, dernek üyeleri ve Bahçeli Evler Mahallesi muhtar adaylarý Arap Filiz ile Mustafa Gökay'da hazýr bulundu. Oy çokluðu ile kabul edilen gündem maddelerinin peþinden seçimlere geçildi. Yapýlan oylamada mevcut baþkan Mehmet Ali Yýldýrým, baþkanlýðýnda derneðin yeni yönetimine Servet Seyfettin Mete, Mehmet Yýldýrým, Haydar Sarý ve Satýlmýþ Ýpek seçildiler. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Baþkan Mehmet Ali Yýldýrým, seçimde ikinci kez kendisini baþkanlýk görevine getiren tüm üyelere teþekkür etti. köyün bir araya gelmesiyle 1 yýl önce kurulan derneklerinin Çorum'un sosyal yapýsýna büyük katkýlar saðladýðýný kaydeden Yýldýrým, görevde bulunduklarý süre içerisinde Çorum'un sosyal yapýsý baþta olmak üzere üzerlerine düþen tüm görevleri yapmaya gayret edeceklerini söyledi. Her yýl Mayýs ayýnýn son haftasýnda on binlerce kiþinin katýlýmý ile gerçekleþtirdikleri Dedesli Türkmen Festivali'nin önümüzdeki yýl daha geniþ kapsamlý bir etkinlik olacaðýný anlatan Yýldýrým, yýldýr aralýksýz düzenledikleri festivalin, Çorum baþta olmak üzere komþu illere de örnek teþkil ettiðini kaydetti. Haber Servisi

4 HABER YEDAÞ'ýn tasarruf projesi Münih sokaklarýna gidiyor Esnaf Ali Günindi, 0 Mart 201'te yapýlacak Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinde Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðýna aday oldu. Uzun yýllardýr Bahçelievler Mahallesinde ikamet ettiðini ve mahallenin sorunlarýný çok iyi bildiðini ifade eden Ali Günindi, mahalle sakinlerinin yetki ve destek vermesi halinde Ali Günindi Bahçelievler Muhtarlýðýna aday oldu mahallesinde yaþanan sorunlarýn çözümüne ekibiyle birlikte talip olduðunu bildirdi. Ali Günindi, önümüzdeki günler içerisinde düzenleyeceði basýn toplantýsýyla Bahçelievler Mahallesi Muhtar adaylýðýný ve projelerini Çorum halký ve mahalle sakinleriyle paylaþacaðýný sözlerine ekledi. Haber Servisi Almanya'nýn Münih Belediyesi, YEDAÞ AR-GE Ofisi'nin hazýrladýðý inovasyon sonuçlu sokak aydýnlatma projesini, kullanmak istedi. YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Elektrik enerjisini uzaktan yönetme ve kontrol edebilecek bir projenin adýmlarýný attýk. Avrupa'da örnek aldý" dedi Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop Ýl ve Ýlçelerinde müþterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi hizmeti sunmayý amaçlayan Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ), bütçesinden ayýrdýðý pay ile Ankara ODTÜ Teknokent'te AR-GE Ofisi kurdu. Kurulduðu ilk yýlýnda TÜBÝTAK tarafýndan 'Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri' alanýnda ikincilik ödülü alan ve 2. Ýnovasyon Türkiye Fuarý'nýn yýldýzý olan YEDAÞ AR-GE Ofisi, Sokak Aydýnlatma Kontrol Sistemi ve Sekonder Koruma Ýzleme Sistemi Projeleri ile elektrik enerjisini uzaktan yönetme ve kontrol edebilecek bir projenin adýmlarýný attý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, ODTÜ Teknokent AR-GE Ofisi'ni ziyaret ederek, projeleri inceledi, fikir alýþveriþinde bulundu. Genel Müdür Türkoðlu, enerjinin kaynaklarýnýn sýnýrlý olmasý ve tüketilebilir olmasý nedeniyle en önemli kaynaðýmýzýn tasarruf olduðunu belirterek, "AR-GE Ofisimizde tasarruf eksenli projeler üzerinde çalýþýyoruz. YEDAÞ olarak, inovasyon hedefli sektörel projelere destek vermeyi amaçlýyoruz" ODTÜ Teknokent'te AR-GE Ofisi açan ilk elektrik daðýtým þirketi olduklarýnýn altýný çizen Türkoðlu, "AR-GE çalýþmalarýný inovasyona çevirmiþ bir þirketiz. Geçtiðimiz ay Ýstanbul'da düzenlenen Ýnovasyon Fuarý'nda, AR-GE Ofisi'nde geliþtirdiðimiz bir üründen dolayý Münih Belediyesi'nden sipariþ aldýk" diye konuþtu. TEKNOLOJÝ VE ÝNOVASYON HEDEFLÝ PROJERE DESTEK Türkoðlu, YEDAÞ'ýn ODTÜ Teknokent'te kurduðu AR-GE Ofisi'nin 20 yýlýnda faaliyetlerine baþladýðýný belirterek, "Günümüzün rekabetçi koþullarýnda sürdürülebilir baþarýnýn sýrrý, yenilikçi düþünce, deðiþim-geliþim ve yeni teknolojiye sahip olmaktýr. Bu sürecin anahtarý AR-GE çalýþmalarýdýr. Ekonomik ve toplumsal kalkýnmada belirleyici etken, ülkelerin ve þirketlerin AR-GE'ye yaptýklarý yatýrýmlardýr. AR-GE'nin taþýdýðý önemin bilincinde olan ve ciddi bir bütçe ayýran þirketimiz, elektrik daðýtým sektöründe teknolojik ihtiyaçlarýn milli imkanlarla karþýlanabilmesi amacýyla ODTÜ Teknokent'te YEDAÞ AR-GE Ofisi kurdu ve grup faaliyetlerini teknoloji ve Ýnovasyon baþlýðý altýnda yürütmektedir. Hedefimiz kaliteli enerji ve kesintisiz hizmet" Türkoðlu, AR- GE Ofisi'nin hazýrladýðý Sokak Aydýnlatma Kontrol Sistemi ve Sekonder Koruma Ýzleme Sistemi Projeleri'nin önemine deðinerek, "YEDAÞ, teknolojik yatýrýmlarýyla elektrik enerjisini uzaktan yönetme ve kontrol edebilecek bir projenin adýmlarýný attý" diye konuþtu. REKABETÇÝ ORTAMDA EN ÝYÝ TEKNOLOJÝK ALT YAPI YEDAÞ'TA Elektrik daðýtým pazarý giderek daha da rekabetçi bir ortama dönüþtüðünün ve 'abone' mantýðýnýn yerini 'müþteri' mantýðýna býraktýðýný belirten Genel Müdür Türkoðlu, "Bu rekabet ortamýnda teknolojik olarak en iyi durumda olan þirket, rekabet avantajýný da eline geçirecektir. Bu vizyonu önceden görerek harekete geçen ve çok kýsa bir süre içerisinde Avrupa standartlarýnda teknolojik altyapýyý hazýrlayan ve hayata geçiren YEDAÞ, Avrupa'daki elektrik daðýtým þirketleriyle ayný düzeye gelmiþtir. Daðýtým sektörünün 'lider' ve 'rol model' þirketi olma yolunda büyük adýmlar atan þirketimiz, 'mükemmellik yolculuðundaki' performansýný sürekli olarak geliþtirmekte ve kesintisiz, hýzlý ve saygýlý hizmet anlayýþýný müþteri memnuniyeti temelinde sürdürülebilir bir þekilde devam ettirmektedir. Bu yolda bize kesintisiz güç veren Çalýk Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Ahmet Çalýk Bey'in liderliðinde, tüm sosyal paydaþlarýmýzla birlikte oluþan sinerjimizin bizi baþarýya çok daha yakýn zamanda götüreceðine inanýyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Ýnönü Anadolu Lisesinde Ýnsan Haklarý Günü etkinlikleri Eczacý Odasý'ndan Happani'ye iade-i ziyaret Çorum Eczacý Odasý yönetimi Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani'ye iade-i ziyarette bulundu.ziyarete Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Süleyman Koca ile yönetim kurulu üyeleri Sönmez Çalýþkan, Ýsmail Çaðlý, Gökhan Ünaldý, Funda Çetintürk Kartal katýldý. Haber Servisi Çalyayla Derneði'nden hizmete devam Çorum Merkez Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, üyelerine etkili bir þekilde hizmet etmeye devam ediyor.dernek Baþkaný Necmettin Uzun, birtakým projeleri hayata geçirerek üyelere faydalý olmanýn çabasý içerisinde olduklarýný belirterek, temel amaçlarýnýn hem köyün sorunlarýný elbirliði ile çözmek, hem de dernek üyelerini rahata ve huzura kavuþturmak olduðunu söyledi.göreve geldiklerinde 98 olan üye sayýsýný 168'e çýkarttýklarýnýn altýný çizen Necmettin Uzun, þimdi de dernek üyelerinin menfaati için bazý kurum ve kuruluþlarla indirim anlaþmalarý yaptýklarýný bildirdi. ÜYE KARTLARI HAZIRLANDI Necmettin Uzun, dernek üyeleri için özel olarak üye tanýtým kartý hazýrladýklarýný, bu kartlarý tüm üyelere ulaþtýracaklarýný belirterek, "Üyelerimize verdiðimiz kartlarla, anlaþma yaptýðýmýz firmalardan indirimli olarak alýþveriþ yapabilecekler. Bu çalýþmalar üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunmasý amacýyla ilerleyen süreçte de devam edecektir" FÝRMALARLA ÝNDÝRÝM ANLAÞMASI Dernek Baþkaný Uzun, Bahçeli Gýda Alýþveriþ Merkezi ile yüzde, Lider Anatolia Otobüs Firmasý ile yüzde 7, Hitit Kasabý (Menderes Çelik) ile yüzde 10, Elitpark Özel Hastanesi ile yüzde 20, Çorum Özel Hastanesi ile yüzde 20, Elmas Petrol ile yüzde oranýnda indirim anlaþmasý imzaladýklarýný, bu tür anlaþmalarýn deðiþik firmalarla devam edeceðini açýkladý. Uzun, dernek üyelerinin kendilerine verilen üye kartlarý ile birlikte adý geçen firmalardan indirimli olarak faydalanabileceklerini, alýþveriþ yapabileceklerini söyledi. YENÝ YIL TAKVÝMLERÝ HAZIR Necmettin Uzun ayrýca yaklaþan yeni yýl nedeniyle takvim bastýrdýklarýný, takvimleri tüm üyelere, esnafa ve halka ulaþtýracaklarýný belirterek, isteyenlerin de dernek merkezinden takvim temin edebileceðini kaydetti. Uzun, dernek hizmetlerinin yürütülmesi için kendilerine destek olan tüm üyelere, esnafa, kurum ve kuruluþlara teþekkür etti. Kubilay Kaan YÜCEL Ýnönü Anadolu Lisesi 10 Aralýk 198'de Birleþmiþ Milletler Genel Kurulunca kabul edilen Ýnsan Haklarý Bildirgesi nedeniyle kutlanan Dünya Ýnsan Haklarý Günü kapsamýnda çeþitli etkinlikler düzenledi. Okulda insan haklarý konusunda çeþitli bilgilerin verildiði görseller ve yazýlarla bir koridor hazýrlandý. Ayrýca her sýnýftaki akýllý tahtalara tüm öðrencilere izletilmek üzere 1 dakikalýk insan haklarý konusunu iþleyen slaytlar yüklendi. Okulun tiyatro salonunda da yine okulun tüm öðrencilerine yönelik sinevizyon gösterisi izletildi. Sinevizyon gösterisinden önce okulun yayýn ve iletiþim kulübü öðrencilerinin hazýrlamýþ olduðu "Haklarýmýzýn Bilince miyiz?" konulu bir video izletildi. Oldukça büyük beðeni toplayan sinevizyon gösterisinin ardýndan konuþan Okul Müdürü Ahmet Güngör, "Her insan bazý temel haklara sahip olarak doðar, insan haklarý kiþinin insan olarak doðmasýndan kaynaklanan temel haklarýdýr. Bu haklar hiç kimse tarafýndan kýsýtlanamaz, baþkasýna devredilemez ve engellenemez. Ýnsan haklarýnýn olmadýðý bir dünyada, kiþilerin insan olarak onurlarýyla yaþamalarý olanaksýzdýr.ýnsan haklarý toplumda özgürlük, adalet ve demokrasinin temelidir.umarým siz gençler sayesinde gelecekte insan haklarý ihlalleri ile ilgili olaylar da ortadan kaldýrýlýr.ayrýca bugün bu programýn hazýrlanmasýnda emeði geçen öðrencilerimize ve yayýn iletiþim kulübü öðretmenlerine teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. Uður ÇINAR Buharaevler KTML öðrencilerinden yaþlýlara jest! Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi -C ve 10-C sýnýflarý Ýnsan Haklarý Haftasý dolayýsýyla Kamile Hacý Ahmet Akdað Huzurevine gezi düzenlediler. Gezide, yaþlýlarýn haklarýyla ilgili farkýndalýk oluþturmak onlar ile güzel bir gün geçirmek amaçlandý. Öðrenciler ziyarette yaþlýlara günün anlam ve önemi ile ilgili çeþitli yazýlar okudular ve þiirler seslendirdiler. Ayrýca öðrenciler gitar eþiðinde müzik dinletisi de yaptýlar. Haber Servisi

5 HABER ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 2 Cadde No:78 ÇORUM Gazze'ye acil yardým çaðrýsý! Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Filistin'de meydana gelen sel felaketi hakkýnda TBMM'de basýn toplantýsý düzenledi. "Onlarca yýldýr iþgalci Ýsrail'in insanlýk dýþý ablukasý sebebiyle açýk hava hapishanesine dönüþen Gazze'de yeni bir insanlýk dramý daha yaþanýyor" diyerek sözlerine baþlayan Milletvekili Murat Yýldýrým, Aralýk 201 tarihinden beri Gazze Þeridi'ni etkisi altýna olumsuz hava koþullarýnýn hayatý adeta felç ettiðini, alt yapýda büyük bir hasara neden olan bu olumsuz hava koþullarýnýn, baþta alt yapý olmak üzere birçok kamu ve özel kurumlara ait binalarda büyük hasara neden olduðunu söyledi. Þiddetli rüzgar ve alçak hava sýcaklýklarýyla birlikte gelen bu saðanak yaðýþ dalgasýnýn yedi yýldýr ambargo altýnda bulunan Gazze þeridinin böylesine bir felaketle mücadele etme imkanýný sekteye uðrattýðýný kaydeden Yýldýrým, "21 saati bulan elektrik kesintileri ise bölgede yasayan halkýn yasam koþullarýnýn daha da aðýrlaþmasýna neden olmuþtur. Son dört gün içerisinde Gazze'ye düþen yaðýþ miktarý 00 milyon metre küpe baþka bir ifadeyle bir yýlda yaðan yaðmurun yüzde 8'ine ulaþtý. Saatte 70 km'ye ulaþan rüzgar ise ambargo nedeniyle böyle bir felaketle mücadele için gerekli olan malzemelerin yetersiz olmasýndan dolayý bu felaketle mücadele eden iþ makinelerinin çalýþmasýný engelliyor. Öte yandan iþgalci Ýsrail'in Gazze sýnýrýndaki barajlarýn kapaklarýný açmasý felaketin daha da aðýrlaþmasýna ve Gazze Vadisi, Salka Vadisi ve Beyt Hanun vadisinin sular altýnda kalmasýna ve burada yasayan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Kon TV ekranlarýnda yayýnlanan ve Serdar Arseven'in sunduðu "Bir Fincan Kahve" programýna konuk oldu. Programda, Abdülkadir Molla'nýn idamýndan dershanelerin kapatýlmasýna, emeklilikte yaþ konusundan C'li iþçilerin sýkýntýlarýna kadar birçok konu ayrýntýlarý ile ele alýndý. "Abdulkadir Molla'nýn ölümüyle ilgili neler düþünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Salim Uslu, "Abdulkadir Molla'nýn idamý dün gündeme gelmiþ ve hemen akabinde de infaz edilmiþ bir durumla izah edilemez o kadar basit deðil. Bu - yýldýr devam eden bir olaydýr. Pakistan'da okumuþ bir arkadaþýmýz Hak- Ýþ Konfederasyonu baþkanýyken gelip durumu anlattý "Pakistan'da 28 Þubat yaþanýyor, sonuçlarý da son derece vahim. Hele Türkiye gibi dünyaya açýk bir ülke olmadýðý içinde baskýlarda orada hem karþýlýðý yok hem de onlarýn kendilerini dünyaya karþý sorumlu hissetmeleri söz konusu deðil. Tam bir keyfiyelik var" Bunun üzerine biz o arkadaþýmýzýn da içinde olduðu Hak- Ýþ'ten bir heyet kurup özellikle Stratejik Düþünce Enstitüsünde yakýndan takip eden uzman arkadaþýn katýlýmýyla oraya göndermek istedik. Sonra ben siyasete geldim seçimler vs. o zaman aslýnda dünyanýn özellikle Ýslam coðrafyasýnda yaþayanlarýn ilgisini oraya çekmek lazým idi. Siyasetin yoðunluðu ile bunu yapamadýk. Abdülkadir Molla burada bir sonuçtur. Onlarca insanda bu davada ömür boyu mahkûmiyet almýþ ve zindana gönderilmiþtir. Yaþlarý uygun olsaydý muhtemelen daha çok idam olacaktý. Bütün darbelerde bir hukuksuzluk vardýr. Bütün darbeler ve darbeciler kendileri açýsýndan en amansýz rakip olarak gördüklerini hukuksuz, kanunsuz bir þekilde halkýn boðulmasýna neden olmuþtur" Milletvekili Yýldýrým, sel felaketi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan aile sayýsýnýn 7 bine ulaþtýðýný ifade ederek, "Baþka bir deyiþle evlerini terk eden kiþi sayýsý 0 bindir. Gazze'nin bütün illerinde 19 adet geçici barýnaklarýna alýnan aile sayýsý 92 aileye, geri kalan aileler ise eþ dost ve akrabalarýnýn yanýna taþýnmýþtýr. Sular altýnda kalan ev sayýsýnýn bin 00 ev olduðu tahmin edilirken çeþitli hasarlara maruz kalan toplam ev sayýsýnýn yaklaþýk 1000 ev olduðu tahmin edilmektedir. Bu evlerde bulunan eþya, mobilya ve iç dekorasyon zararýnýn 0 milyon dolar olduðu tahmin edilmektedir. Sel felaketi nedeniyle zarar gören yollar, su þebekesi, kanalizasyon, elektrik ve iletiþim hatlarý gibi alt yapý ve yollarla ilgili maddi zarar 10 milyon olarak ölçülmektedir. Sel felaketi nedeniyle hasar gören iþ yeri ve sanayi tesis sayýsýnýn 1000 tesis olduðu tahmin edilmektedir. Bunun da maddi karþýlýðý milyon Amerikan dolarý olarak ölçülmektedir. Piliç çiftlikleri, hayvancýlýk, balýkçýlýk ve bitkisel üretim tesisleri gibi tarým sektörünün maruz olduðu doðrudan zararýn 7 milyon dolar olduðu tahmin edilmektedir. 200 teknenin batmasý ve Sayadin Limaný'ndaki dalgakýranýn hasar görmesi þeklinde gerçekleþen zararlar nedeniyle ulaþtýrma ve nakliye sektörünün uðradýðý zarar 2 milyon olarak ölçülmektedir. Türkiye ve Katar bölgeye yardým ulaþtýrmak için çalýþmalara baþlamýþlardýr. Acil gýda ve iþ makinalarý ile yakýt sevkiyatý için tüm dünya ülkelerini ve uluslararasý kuruluþlarý acil görev çaðýrýyoruz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi hatta cinayetlerle yerine göre faili meçhullerle etkisizleþtirip devreden çýkartýrlar. Abdülkadir Molla'nýn þehit edilmesi mücadelenin sonu deðildir. Abdülkadir Molla'nýn ruhu, mücadelesinde zor olanlara bir ýþýk olarak Bangladeþ Müslümanlarýnýn herhâlde rehberi olacaktýr diye düþünüyorum. Nasýl Türkiye'de merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamý atmýþ yýldýr CHP'nin yakasýný býrakmamýþ ve CHP'ye iktidar olma fýrsatýný hiçbir zaman vermemiþse ayný þekilde orada da bugün iktidarda kudretli olanlar Abdülkadir Molla'nýn izinden gidenlerin daha güçlenmesine daha bilenmesine, hýzlanmasýna katký saðlamýþ olarak zannediyorum bir daha iktidar yüzü göremeyecekler. Bangladeþ daha yolun baþýnda bizim yaþadýklarýmýzý yaþýyorlar. Dünyadan destek görmüyorlar. Ýslam Coðrafyasý kendi derdine düþmüþ. Her yer adeta ateþ topu gibi. Kendi içerilerinde sorunlar yaþýyorlar. Günlük iktidar kavgalarýnýn ötesinde uzun erimli bir yol haritasý oluþturamamýþlar. Hal böyle olunca da her ülkedeki diktatörler rakiplerini idam sehpalarýyla devre dýþý býrakmanýn çarelerini arýyorlar" ifadelerini kullandý. Dershanelerin kapatýlmasý ile ilgili de deðerlendirme de bulunan Uslu, "Bu sistem böyle devam etmez" Uslu, "Sayýn Ecevit'in hizmetin okullarýný savunmasý konusunda hepimiz çok duygulandýk. Duygularýmýzý aklýmýzýn önüne geçirmememiz lazým. Akýlla bilgiyi birlikte kullanýyor olmamýz gerekir. Modern toplum olmanýn gereði budur. Ýmam Hatip gerekli midir? Evet gereklidir. Dershaneler gerekli midir? Evet gereklidir. Ancak liseyi bitirdikten sonra gerekli olabilir. Üniversiteye giriþte ama asýl olan okuldur. Dershaneyi okulun yerine ikame edemezsiniz. Okuldan daha makbul, Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý "Demokrasilerde çözümün tarafý olacak yetkinliðe sahip olmakta önemlidir" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mali Ýþlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk "Genel Merkezimiz Milli Eðitim Bakanlýðý'na yazýlý müracaatta bulunarak, Bakanlýk tarafýndan gerçekleþtirilen merkezi sýnavlarda görev alanlara ÖSYM sýnavlarý için öngörülen usul ve esaslara göre sýnav görev ücreti ödenmesini talep etmiþtir" Bulanýk, "201 ve 201 yýllarýný kapsayan 2. dönem toplu sözleþmenin 16. maddesinde, "69 sayýlý Kanunla 6 sayýlý Kanunda yapýlan deðiþiklik çerçevesinde 18/1/20 tarihli ve 20/272 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý kapsamýnda yapýlacak ayný mahiyetteki sýnavlarda görev alanlara farklý idarelerde ayný tutarda sýnav ücreti ödenmesine yönelik anýlan Bakanlar Kurulu Kararýnda düzenleme yapýlacaktýr" hükmüne yer verilmiþtir. Diðer taraftan, 18/1/20 tarihli ve 20/272 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nca yapýlan merkezi sýnavlarý da kapsayan Sýnav Ücretlerine Ýliþkin Usul ve Esaslarýn ilgili hükümleri doðrultusunda, bina sýnav sorumlusuna oturum baþýna 2200, bina sýnav sorumlu yardýmcýsýna oturum baþýna 2000, bina yöneticisine oturum baþýna 2000, bina yönetici yardýmcýsýna oturum baþýna 1800, salon baþkanýna oturum baþýna 1800 ve gözetmenlere oturum baþýna 1600 gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucunda bulunacak miktar üzerinden ücret ödenmesi öngörülüyor" þeklinde kaydetti. Bulanýk, "Milli Eðitim Bakanlýðý Merkezi Sistem Sýnavlarý Yönergesi'nin 8. maddesinin birinci fýkrasýnda ise, "Bu Yönergeye göre yapýlacak sýnavlarda görevlendirilecek personele; ait olduðu yýlýn Bütçe Kanununun 'K' iþaretli cetveline ve ilgili diðer mevzuata göre Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletmesi tarafýndan ödenecek ücret Bakanlýk Onayý ile belirlenir" denilerek, hangi görevliye ne miktarda ek ders ücreti ödeneceði net olarak belirlenmemiþtir" ifadelerini kullandý. Bakanlýk tarafýndan yapýlan merkezi sýnavlar ile ÖSYM'nin yaptýðý sýnavlar ayný kapsamda olmasýna, ayný tür ve nitelikte bulunmasýna, ayný veya benzer iþ yükü gerektirmesine raðmen, Milli Eðitim Bakanlýðý'nca yapýlan merkezi sýnavlarda görev alan yönetici ve öðretmenlere, ÖSYM tarafýndan yapýlan sýnavlarda görev alanlardan daha az miktarda ücret ödendiðini söyleyen Bulanýk, "Söz konusu farklýlýðýn ortadan kaldýrýlarak 'eþit iþe eþit ücret' uygulamasýnýn bu alanda da hayata geçirilmesi bakýmýndan, farklýlýðýn sebebi olan Milli Eðitim Bakanlýðý Merkezi Sistem Sýnavlarý Yönergesi'nin "Sýnavlarda görevlendirilen personele ödenecek ücret" baþlýklý 8. maddesinin birinci fýkrasýnýn, "(1) Bu Yönergeye göre yapýlacak sýnavlarda görevlendirilecek personele, Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletmesi tarafýndan 18/1/20 tarihli ve 20/272 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Sýnav Ücretlerine Ýliþkin Usul ve Esaslarda öngörülen ücretler ödenir" þeklinde deðiþtirilmesi talebinde bulunduklarýný, belirtilen toplu sözleþme hükmü çerçevesinde yapýlmasý istenilen bu deðiþiklik, ayný zamanda normlar hiyerarþisinin bir gereði olduðunu söyledi. Bahadýr YÜCEL önemli, öncelikli bir yere koyamazsýnýz. Hizmetler yapýyordur ona sözümüz yok ama bu sistem böyle devam etmez. Eðitim konusunda uzmanlar, eðitim mühendisleri vs. bütün bunlarý bir araya getirip iþin pedagojik, bilimsel yanýný deðerlendirip belki bir çýkýþ yolu bulunabilir. Dershaneler ve okullar hangi koþullarda yerleri, öncelikleri ne olmalýdýr? Milli Eðitimin eðitim sistemi ile dershanenin Üniversiteye giriþte uyguladýðý sistemler birbirinden çok farklý. Birisi öðrenmeye ezberlemeye, diðeri test çözmeye odaklýdýr. Bu dual yapýyý ortadan kaldýrmadan ben seni kapattým demekte mümkün deðil. Zaten hükümetimizde böyle bir þey yapmýyor. Birden çok seçenekler sunuyor. Hükümetimizde bununla ilgili çalýþma teþvik edici çözümler üretiyor" þeklinde konuþtu.çalýþma yaþamýnýn sorunlarýna iliþkin soruya ise Uslu þöyle cevap verdi: "Dün söylenenleri yokmuþ gibi farz edip bugün baþka bir þey söylemek çok doðru çok da haklý deðil. Pirim ödeme günü 9000 çýkarýlýyordu 2008 yýlýnda 7200'le sýnýrlandýrýldý. Hatta o konuda STK'lar ve sendikalar uzlaþtýk. Genç yaþta emekli eder de emekli sayýsýný aktif çalýþanla dengelemezseniz bu sefer SGK açýk vermeye baþlýyor. SGK'nýn verdiði 29-0 milyar civarýndaki bir açýðý kapatmakta zorlanýyorsunuz. O zaman emekli ücreti az diyorsunuz. Genç emekli yaptýðýnýz insan gençtir. Doðal olarak da çalýþmaya ihtiyacý vardýr. Hem emekli maaþýný alacak hem de çalýþacaksa bu sefer emeklilerin çalýþmasýný önlemek için kesinti getiriyorsunuz buna da itiraz yükseliyor. Oysa genç emekli çalýþmak mecburiyetinde. Öbür taraftan da eðitimli genç, iþgücü piyasalarýna katýlmak zorunda. Emekli çalýþýnca zorunlu olarak gençleri iþ gücüne katamýyorsunuz. Ýþ yerlerinde iþçi ya da memur olarak iþgücü piyasasýna katamýyorsunuz. Bir taraftan emeklilerin haklarýný iyileþtireceksiniz, makul bir emeklilik rejimi oluþturacaksýnýz, gençleri iþ gücü piyasasýna katýlýmýný saðlayacaksýnýz. Bütün bunlarý yaparken birilerinin benim iþime gelmiyor deme hakký var. Geçiþ döneminde görülen aksaklýklar zamanla, sistem oturdukça asgariye inecek ve tabi ki dinamik bir alanda yeni sorunlar olacaktýr.". Uslu, sorun alanlarýnýn çeþitliliðini belirterek, "C'liler, geçici iþçiler, üniversiteli iþçiler, usta öðreticiler, emeklilikte yaþa takýlanlar, su ürünleri mühendisleri, yangýn iþçileri vs. her birisi sorun alaný. Herkes bir öncekini ya da bir baþkasýný emsal göstererek sorunu çözmeye çalýþýyor. Bütün bunlarýn örgütlülüðe ihtiyacý var. Örgütlü toplum taleplerini en iyi, ikna edecek þekilde anlatýr. Milletvekili demek icra makamý deðildir. Ben bunu iktidar milletvekili olarak mecliste konuþmuyorum ama ilgili bakan ve kurumlarla konuþuyorum. Geçmiþte 16 bin orman iþçisine kadro aldýk. Örgütlü toplum sayesinde gittik ikna ettik aldýk. Taþeron iþçiliði de ciddi bir sorun. Hiçbir güvenceniz yok. O zaman kimse kimseyi taþeron gibi kullanmasýn, görmesin. Tam tersine bedel ödesin iþin mücadelesini versin. Sadece tenkit ve tepki vermek deðil. Bu kadar çok daðýnýk, farklý, bilgi kirliliðinin olduðu bir yerde sorunu anlamak nerden kaynaklandýðýný anlamak, neden talep edildiðini anlamak, ne kadar haklý olup olmadýðýný tespit etmek ve ilgilisiyle konuþabilmek çok zor. Bunlarý konuþabileceðiniz bir örgüt olacak. Memursa memur örgütleri, iþçi ise iþçi örgütleri deðilse dernekler bu tür örgütler olmasý gerekiyor. Bu konuda spekülatif haberle çok çabuk yayýlýyor. Sosyal medyadaki talepler, tepkiler sendikal örgütlülüðü aþýyor. Bu kolay ama daha çözüm geliþtirici ve sorumlu bir davranýþ deðil. Bütün bunlarýn düþüncelerinin olabilirliðini, sürdürebilirliðini imkânlar dâhilinde olup olmadýðýný ya da ne kadar haklý olup olmadýðýmýzý oturup bir masa etrafýnda tartýþýyor ve bu düþünceyi, seçenekleri olgunlaþtýrýyor olmamýz lazým. Böyle mekanizmalardan geçmiyor. Demokrasilerce þikâyet ve talep kadar çözümün tarafý olacak bilgi ve yetkinliðe sahip olmakta çok önemlidir" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi

6 HABER 6 TOKÝ Sungurlu'ya 00 kiþilik yurt yapacak Ahmet Haluk Karabel TOKÝ Baþkaný Ahmet Haluk Karabel, yükseköðrenim gören öðrencilerin barýnma sorunlarýna kalýcý çözüm getirilmesi amacýyla, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü (YURTKUR) ile Nisan 20 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, 1 ilde 6 bin 68 yatak kapasiteli 96 yurt inþa edildiðini açýkladý. Yurt yapýlacak iller arasýnda Çorum'da var. TOKÝ Baþkaný Karabel ile YURTKUR Genel Müdürü Prof. Dr. Recep Kaymakcan, Türkiye genelinde yurt ihtiyacýnýn en kýsa bir sürede karþýlanmasý amacýyla yoðun bir çalýþma yürütüyor. TOKÝ'nin 27 ilde 2 bin 218 yatak kapasiteli yurdun inþaat çalýþmalarýný sürdürdüðünü söyleyen Karabel, 9 ilde bin 600 yatak kapasiteli 10 yurdun ihale, 1 ilde 17 bin yatak kapasiteli 21 yurdun proje aþamasýna getirildiðini bildirdi. Karabel, 19 bin 60 yatak kapasiteli 1 yurdun da hazýrlýk aþamasýnda bulunduðunu söyledi.toký, ayrýca orta öðrenimdeki öðrencilerin barýnma sorunlarýnýn çözümü amacýyla da Milli Eðitim Bakanlýðý ile imzalanan protokol çerçevesinde 109 pansiyon uygulamasý baþlattý. Ýdare, proje ve plan aþamasýnda bulunan 1 pansiyon ile birlikte toplamda 2 bin 916 yatak kapasiteli pansiyon inþa edecek. TOKÝ, MEB ve YURTKUR ile yaptýðý protokoller kapsamýnda orta ve yükseköðrenim gören öðrencilerin modern þartlarda barýnabilmeleri amacýyla otel konforunda yurtlar ve pansiyonlar inþa ediyor. kiþilik planlanan ve her birinde internet baðlantýsý bulunacak yurtlardaki odalarda ayrýca buzdolabý ve çamaþýr makinesi de yer alacak. YURT ÝNÞAATÝ SÜRÜYOR TOKÝ'nin uygulama aþamasýnda 27 ilde yurt projesi bulunuyor. Uygulama aþamasýndaki yurtlarýn illere göre daðýlýmý ve yurtlarýn öðrenci kapasiteleri þöyle: "Adýyaman Besni (00), Afyonkarahisar Emirdað (00), Aðrý (76), Ankara Çubuk (68), Ankara Haymana (00), Ardahan (70), Aydýn Nazilli (6), Balýkesir Bandýrma (6), Bitlis (1000), Bolu (77), Burdur (00), Bursa (1008), Bursa Ýnegöl (26), Denizli (1000), Denizli Honas (00), Edine Havza (00), Isparta Keçiborlu (00), Ýzmir Buca (10), Kars Sarýkamýþ (2), Kayseri Pýnarbaþý (20), Kýrýkkale Keskin (22), Kýrþehir Mucur (00), Konya Akören (00), Konya Ilgýn (66), Kütahya Tavþanlý (0), Niðde (10), Sivas Zara (00), Tekirdað (70), Van (76), Van Özalp (0), Van Merkez Melikþah (10), Van Merkez Bardakçý (80), Yalova Termal (0), Yozgat (1000)" Ýnþaatý devam eden yurtlar toplamda 2 bin 218 yatak kapasiteli. 10 YURT ÝHALE AÞAMASINDA TOKÝ, proje çalýþmalarýný tamamladýðý 9 ildeki 10 yurdu da ihale aþamasýna getirdi. Ýhale aþamasýna gelen yurt projeleri þöyle; Adana Kozan (00), Adana Sarýçam (1000), Balýkesir Burhaniye (00), Bilecik (00), Bursa Karacabey (00), Denizli Çivril (00), Hatay Dörtyol (00), Mersin Anamur (00), Osmaniye Kadirli (00), Þýrnak (00). Ýhale aþamasýndaki yurtlar toplamda bin 600 yatak kapasiteli. 1 ÝLDE 21 YURT PROJE AÞAMASINDA Proje aþamasýndaki yurtlar ve yatak kapasiteleri þöyle; Ankara (Merkez 00 - Çubuk 1000), Balýkesir (Ayvalýk 00 - Gönen 0 ), Giresun (1000), Hakkâri (00), Hatay (Kýrýkhan 00 - Reyhanlý 00 - Ýskenderun 70), Ýzmir (Merkez Bergama 00), Kýrýkkale (70), Kocaeli (Derbent 00 - Gölcük 00), Mersin Erdemli (00), Ordu Merkez (00), Rize Ardeþen (00), Sakarya (Akyazý 00 - Karasu 00 - Geyve 0 - Sapanca 00), Þanlýurfa Birecik (00). Proje aþamasýndaki yurtlar toplamda 17 bin yatak kapasiteli. 1 YURT HAZIRLIK AÞAMASINDA Ýdare 1 yurdu da hazýrlýk aþamasýna getirdi. Hazýrlýk aþamasýndaki yurtlarýn da proje ve ihale çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan inþaatlarýna baþlanacak. Recep Kaymakcan Hazýrlýk aþamasýndaki yurtlar þöyle; "Aðrý Patnos (00), Aydýn Söke (00), Bartýn (1000), Bolu (70), Bursa (1000), Çorum Sungurlu (00), Edirne (1000), Hatay Reyhanlý (00), Isparta (1000), Ýskenderun (70), Ýstanbul (00), Karaman (00), Karabük (Merkez Safranbolu 00), Kastamonu (1000), Kýrklareli (Babaeski 00 - Lüleburgaz 00), Kocaeli (1000), Konya (1000), Kütahya Þaphane iki adet ( ), Sakarya (Merkez Geyve 0), Muðla (1000), Samsun (Canik Çarþamba 00), Sinop Boyabat (00), Sivas (Gürün 00 - Þarkýþla 00), Zonguldak 2 adet ( )" Niþanlýsý ile tartýþtý intihara teþebbüs etti Telefonda niþanlýsý ile tartýþan genç kýz evlerinin balkonundan atlayarak intihara teþebbüs etti. Olay Akkent Mahallesinde meydana geldi. Niþanlýsý ile bilinmeyen bir nedenden dolayý tartýþan Þ.A isimli genç kýz evlerinin balkonundan atlayarak intihara teþebbüs etti. Olay sonrasýnda genç kýzýn ailesi durumu polise ve 1 Acil Servis'e bildirdi. 2 ekipleri olay yerinde yaptýklarý ilk müdahalenin ardýndan Þ.A'yý Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrdý. Genç kýzýn durumunun ciddiyetini koruduðu ve yoðun bakým ünitesinde tedavi altýna alýndýðý belirtildi. Eþi tarafýndan býçaklanan kadýn yaþam mücadelesini kaybetti Önceki gün tartýþtýðý eþi tarafýndan býçaklanarak aðýr yaralanan Melek Yalçýn tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Ý.Yalçýn ailevi nedenlerden dolayý eþi Melek Yalçýn'la tartýþtý ve mutfaktan aldýðý ekmek býçaðý ile býçakladý. Olay sonrasýnda Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan Melek Yalçýn yapýlan müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Olaydan kýsa süre sonra yakalanarak gözaltýna alýnan Ý. Yalçýn sorgusunun ardýndan çýkarýldýðý adli makamlardan tarafýndan tutuklanarak cezaevine gönderildi. KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ "201 bütçesinde eðitime yeterli pay ayrýlmalýdýr" Eðitim Sen Ýl Baþkaný Mehmet Öztürk, 201 yýlýna ait kamu gelirleri ve harcamalarýnýn belirlendiði 201 Bütçesinin, TBMM'de görüþülmeye baþlandýðýný hatýrlatarak, "Bugüne kadar AK Parti tarafýndan yapýlan bütün bütçeler "en iyi bütçe", "en sosyal bütçe" ya da "eðitime ve saðlýða en çok pay ayýran bütçe" gibi iddialar eþliðinde kamuoyuna sunulmuþtur. 201 eðitim bütçesi, önceki yýllardaki bütçelerin kopyasý sayýlabilecek bir anlayýþla, eðitim sisteminin ve yükseköðretimin en temel ihtiyaçlarýný bile göz ardý ederek hazýrlanmýþtýr" "Geçtiðimiz yýl içinde halkýn cebinden yaptýðý eðitim harcamalarýnda belirgin bir artýþ yaþanmýþtýr" diyen Öztürk, "2002 yýlýnda bir öðrenci velisi çocuðunun eðitim harcamalarý için cebinden ortalama 720 TL harcama yaparken, 201 yýlýnda cepten yapýlan eðitim harcamasý miktarý kat artarak ortalama bin 602 TL'ye ulaþmýþtýr. MEB bütçesinden eðitim yatýrýmlarýna ayrýlan pay 2002 yýlýnda yüzde 17 iken, 201 yýlý için eðitim yatýrýmlarýna ayrýlan pay yüzde 9 düþürülmüþtür. 201 yýlý için öngörülen eðitim ve yükseköðretim bütçeleri ile eðitim sisteminde yapýsal hale gelen fiziki alt yapý, öðretmen, idari ve akademik personel açýklarý, araç gereç gereksinimi ve benzeri sorunlarýn ve ihtiyaçlarýn karþýlanabilmesi mümkün deðildir yýllarýný kapsayan toplusözleþme süreci, hükümetin teklifinden bile daha azýna razý olan Memur Sen'in imzaladýðý "satýþ sözleþmesi" ile sonuçlanmýþtýr. 201 yýlý için bütün kamu emekçilerine net TL artýþ ve sadece öðretmenlere 7 TL + 7 TL'lik eðitim öðretim tazminatý ödeneceðinin açýklanmasý kamu emekçilerinde büyük hayal kýrýklýðý yaratmýþtýr. Taleplerimizin karþýlanmamasý durumunda 19 Aralýk Perþembe günü greve çýkacaðýmýzý ilan ediyoruz. Siyasi iktidarýn yýllardýr taleplerimizi yok sayan baskýcý ve dayatmacý anlayýþýna karþý bütün eðitim ve bilim emekçilerini ve halkýmýzý bizlerden toplanan vergilerle oluþturulan 201 bütçesinde taleplerimizin yer almasý için birlikte mücadele etmeye çaðýrýyoruz" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL Kýþ lastiði zorunluluðu Çorum'da da var "Mecitözü'nün topyekun kalkýndýrýlmasý gerek" Mecitözü Ýlçesi AK Parti Belediye Baþkan aday adayý Hidayet Bay, ilçede ayaklarý yere basan, çaðdaþ, yerli proje ve programlarla kalkýnmayý saðlayacak yapýyý bir an evvel saðlamak gerektiðini bildirdi. Hidayet Bay, seçim çalýþmalarýný sürdürürken, aday olup da belediye baþkaný seçilmesi halinde uygulamak istediði bazý projeleri de içeren bir "Seçim Bildirgesi" hazýrladý. Hidayet Bay, Mecitözü'nün sahip olduðu potansiyeli harekete geçirerek topyekun bir kalkýnmanýn saðlanmasý gerektiðini vurgulayarak, herkesin kazandýðý, herkesin zengin olduðu bir yapýyý kurmak gerektiðini söyledi. Bay, "Herkes zengin olmadýkça, kimse zengin deðildir" anlayýþýný hayata geçireceklerini kaydetti. Yasin YÜCEL Emniyet Genel Müdürlüðü kente genelge göndererek, sýcaklýðýn 7 derecenin altýna düþtüðü durumlarda tüm araçlara kýþ lastiði kontrolü yapýlmasý emri verdi. Bu kentler arasýndan Çorum'da var. Sürücülerin karlý ve buzlu yollarda güvenli seyahat etmelerini saðlamak için daha önce yasal olarak kamyon, otobüs ve minibüs gibi büyük araçlarda takýlmasý zorunlu olan kýþ lastiði, genelgeyle kýþ þartlarýnýn aðýr geçtiði illerde otomobiller için de zorunlu hale geldi. ile genelge gönderilmesinin ardýndan karayollarýnda kýþ lastiði kontrolleri baþladý. Nisan ayýna kadar sürecek kontrollerde kýþ þartlarý aðýr geçen illerde sürücülere 77 TL ceza kesilecek. Kýþ lastiði kontrolleri yapýlacak kent ise þunlar: Afyonkarahisar, Aðrý, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çankýrý, Çorum, Denizli, Edirne, Elazýð, Erzincan, Erzurum, Eskiþehir, Gümüþhane, Hakkari, Isparta, Ýstanbul, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kýrklareli, Kýrþehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muþ, Nevþehir, Niðde, Samsun, Sakarya, Sivas, Tekirdað, Tokat, Tunceli, Uþak, Van, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Bayburt, Karaman, Kýrýkkale, Batman, Þýrnak, Ardahan, Iðdýr, Karabük, Düzce.

7 HABER 7 Þeker Fabrikasý 9 bin ton pancar iþledi Çorum Þeker Fabrikasýnda pancar iþleme sezonu sona erdi. Sezonda 9 bin ton þeker pancarý iþlendi.çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada tarihinde baþlayan pancar iþleme kampanyasý döneminin tarihinde sona erdiðini ifade ederek, "8 gün süren kampanyada 9 bin ton pancar iþlenerek 89 bin ton kristal þeker üretilmiþtir. Yan ürün olarak 2 bin 800 ton melas 216 bin ton yaþ küspe üretilmiþtir. Kampanya döneminde 72 bin 00 ton Çorum Þeker Fabrikasý üreticilerinden, 20 bin 00 tonu Ankara, Çarþamba, Kýrþehir, Yozgat, Þeker Fabrikalarýndan olmak üzere toplam 6 bin 700 ton pancar alýnmýþtýr" Bu yýl Çorum Þeker Fabrikasý üreticilerine 8 milyon 800 bin TL ürün bedeli ödeneceðini kaydeden Öztürk, "Bugüne kadar 26 milyon 700 bin TL ayni ve nakdi olarak ödenmiþtir. Kalan 2 milyon 100 bin TL ise en geç Nisan 201 tarihinde ödenecektir" ifadelerini kullandý. Fatih AKBAÞ Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar verdi. Hitit Üniversitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesinin, çaðýn gerektirdiði sanayi sonrasý üretim paradigmalarý ve sosyo-kültürel hayat tarzýna koþut bir eðitim anlayýþýný kendisine ilke edinerek, disiplinler arasý bir yaklaþýmla güzel sanatlar ile uygulamalý sanatlarý birleþtirebilen; sanat ve tasarým olgusunun evrensel önemini kavrayan profesyoneller, sanatçýlar, tasarýmcýlar, mimarlar, araþtýrmacýlar ve eðitimciler yetiþtirmeyi hedeflemektedir. Bu hedef doðrultusunda; yerelden ulusala, somut olan veya olmayan her türlü kültürel, sanatsal birikimleri zamanýn ruhuna uygun bir biçimde evrensel anlayýþla bütünleþtirmek, taklitten kaçýnarak, özgün sanatsal üretimler gerçekleþtirmeye olanak saðlayan araþtýrma ve geliþtirme faaliyetlerinde bulunmak; teknoloji ve sanatýn birlikteliðinden doðan çok disiplinli tasarýmlarý ülkemizin ve dünyanýn hizmetine sunabilmek bu fakültenin temel felsefesi olacaktýr. Bu fakülte sayesinde sanatýn estetiði ile teknoloji, enformasyon ve tasarým bir araya gelerek bölgesel ve ulusal alanda gerekli nitelikli üretim ve insan ihtiyacý karþýlýk bulacaktýr. Yerel, ulusal ve küresel bazda, kültür-sanat hareketlerine yeni bir bakýþ açýsý getirmekle birlikte baþta çaðýn gerektirdiði endüstriyel tasarým ve mimarlýk alanlarýnda özgün üretim ve buluþlar gerçekleþtiren akademik bir kurum olmayý amaçlayan fakültemizde, açýlan yeni bölüm ile 2010 yýlýnda 1 olan bölüm sayýmýz yüzde 97'lik bir artýþla bugün itibariyle 61'e ulaþmýþtýr." Haber Servisi HEKTAR ARAZÝ VE ARSA DÜZENLEMESÝ HÝZMET ALIMI ÇORUM BELEDÝYE BAÞKANLIÐI Hektar Arazi Ve Arsa Düzenlemesi Hizmet Alýmý hizmet alýmý 7 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :201/ Ýdarenin a) Adresi : Yeniyol Mahallesi Gazi Caddesi No: Merkez/ÇORUM b) Telefon ve faks numarasý : c) Elektronik Posta Adresi : ç) Ýhale dokümanýnýn : https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ görülebileceði internet adresi 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : HektarArazi Ve Arsa Düzenlemesi HizmetAlýmý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ula þýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Merkez Çöplü ve Kunduzhan Mahallelerinde c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 00(üçyüz) gündür. - Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Belediye Hizmet Binasý Kat: Ýhale Odasý Yeniyol Man.Gazi Cad.No:2 ÇORUM b) Tarihi ve saati : :0. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge,.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,.1.. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu..1.. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat..1.. Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge,.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir... Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:..1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 0 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler... Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: maddeye göre Arsa ve Arazi düzenleme iþi yapmýþ olmak benzer iþ olarak kabul edilecektir.. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1.Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 10 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Çorum Belediye Baþkanlýðý Destek Hizmetleri Müdürlüðü Yeniyol Mah. Gazi Cd. No:2 Çorum adresinden satýn alýnabilir Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Belediye Hizmet Binasý Kat: Ýhale Odasý Yeniyol Mah.Gazi Cad.No:2 ÇORUM adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür.. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn:1 Resmi ilanlar de Erasmus Programý öðrencilerine Ýngilizce eðitimi HÝTÝTSEM'den Erasmus Programý ile yurtdýþýna gidecek öðrencilere Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Merkezi (HÝ- TÝTSEM)'nde Ýngilizce kursu veriliyor. Avrupalý yükseköðretim kurumlarý arasýnda öðrenci ve personel hareketliliklerine olanak saðlayarak kültürlerarasý etkileþimi teþvik eden Erasmus Programý kapsamýnda, Hitit Üniversitesinin yapmýþ olduðu ikili anlaþmalar sonucunda, eðitim öðretim dönemi bahar yarýyýlýnda Avrupa'nýn farklý ülkelerine eðitim almak amacýyla gidecek olan öðrencilere HÝTÝTSEM'de ABD uyruklu eðitmenler tarafýndan Ýngilizce kursu veriliyor eðitim öðretim dönemi bahar yarýyýlýnda 8 farklý Avrupa ülkesine toplam 2 öðrenci Erasmus Programý ile gidecek ve öðrencilerin yurt dýþýnda ihtiyaç duyacaklarý yabancý dil pratik konuþma eðitimleri HÝTÝTSEM tarafýndan ücretsiz olarak 1 ay süreli verilecek. Haber Servisi Müftüoðlu ailesinin acý günü Merhum Halit Mehmet Müftüoðlu' nun eþi, Ýþadamý Osman Müftüoðlu'nun, PTT'den emekli Hicabi Müftüoðlu ve Mustafa Müftüoðlu'nun anneleri, Nurettin Arslan, Sabahattin Arslan ve Bekir Taþkaldýran'ýn kayýnvalidesi Emine Müftüoðlu vefat etti. Merhumenin cenazesi dün Ulu Camide öðle namazý sonrasýnda kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Ulu Mezarda topraða verildi. Tek Yýldýz Gazetesi merhumeye Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine sabýr diler. Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðunun kadrajýna bu sefer Çöplük ve Ayakkabýcýlar Arastasý girdi Çorum Eðitim Sen Fotoðraf Topluluðunun bu seferki uygulamalý fotoðraf çekim yeri Çöplük ve Ayakkabýcýlar Arastasýnda kurs öðretmeni Altan Özeskici'nin öncülüðünde yapýldý. Konu Çöplük ve Ayakkabýcýlar Arastasý olmakla birlikte, kurs içerisinde verilen minimalizm sanat akýmý dahilinde minimalist fotoðraflarda çekildi. Eðitim Sen ve Halk Eðitimin ortak kursu olan çalýþma bir hafta teorik, bir hafta uygulama olarak devam ediyor. Teorik olarak photoshop ile fotoðraf iþleme yöntemleri, fotoðraf makinesi ýþýk ayarlarý - mod kadraný, fotoðraf sanatýnda kullanýlan sanat akýmlarý, görsel estetik konularý iþleniyor.kurs sonunda kurs süresince çekilen fotoðraflardan oluþan fotoðraf sergisi hazýrlanacaðý bildirildi. Haber Servisi

8 YAÞAM Bebeðinizi karný açken yýkayýn 8 Güvenli Ýþ Dört ayda beþinci iþini deðiþtiren adam son girdiði þirkette depo görevlisi olarak iþe baþlar. Ýlk haftanýn sonunda yükleme yapýlýrken adam kullandýðý yükleyicinin kontrolünü yitirerek bazý mallarýn zarar görmesine neden olmur. Bunu gören depo sahibi yanýna gelerek adama, zararýn tazmin Kelime Avý edilmesi için zarar karþýlanana kadar maaþýnýn %10'unun kesileceðini söyler. Adam bunu duyunca gülmeye baþlar. Patron þaþýrýr, adam sorar: "Ne kadar sürer bu zararý karþýlamam sizce?" "Yaklaþýk 8 ay sonunda zararý kapamýþ olursun." "Çok güzel. Nihayet sürekli ve güvenli bir iþ bulabildim!" eni doðan bebeklerin yýkanmasý büyük önem taþýdýðý gibi azami dikkat gerektiriyor. Uzmanlar, bebeklerin kolay üþüdüðünü ve ýsý deðiþikliklerine hemen uyum saðlayamadýðýný belirterek, yýkama iþleminin en fazla -6 dakika sürmesi gerektiðini ifade ediyor. Bursa Zübeydehaným Doðumevi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýðý Uz. Dr. Hasan Karakaya, bebeklerin ciltlerinde yeterince koruyucu yað tabakasý oluþmadýðý için kolay üþüdüklerini ve ýsý deðiþikliklerine hemen uyum saðlayamadýklarýný dile getiriyor. Bebeklerin ciltlerindeki bariyer fonksiyonu geliþmediði için, ciltlerinin çabuk nem kaybettiðini dikkat çeken Dr. Hasan Karakaya, yýkama konusunda önemli uyarýlarda bulunuyor. Dr. Karakaya, "Banyo suyunun sýcaklýðýnýn 6 derece, oda sýcaklýðýnýn ise 22-2 derece olmasý gerektiði unutulmamalýdýr. Bebek cildi yetiþkin cildine göre daha ince olduðu için bebekler çabuk üþür. Bu nedenle banyo süresinin ise -6 dakikadan fazla olmamasý gerekiyor." diye konuþuyor. "BEBEÐÝ KARNI AÇKEN YIKAYIN" Bebeðin karný açken yada beslenmeden en az 1, saat sonra yýkanmasý gerektiðinin altýný çizen Dr. Karakaya, bebeði yýkamadan önce yapýlmasý gerekenleri þöyle sýralýyor: "Bebeði tok karýnla yýkadýðýnýzda midesine basýnç yapýp kusmasýna neden olabilirsiniz. Soðuk suyu, sýcak su katarak ýlýþtýrýn. Suyun sýcaklýðýný dirseðinizle kontrol edin. Suyun yaklaþýk 10 santimetre derinlikte olmasýný saðlayýn. Bebeðin cildine uygun, gözlerini yakmayan bebek ürünlerini hazýrlayýn. Küvetin içine mutlaka bir havlu ya da küvet filesi koyarak bebeðinizin sert zeminle temas etmesini engelleyin. Yýkama iþlemine vücudundan baþlayýn. Baþýný en son yýkayýn. Çünkü bebekler ýsýyý en çabuk baþlarýndan kaybederler. Bebeðin ön kýsmýný yýkarken baþ, omuz ve sýrtýný bir elinizle destekleyerek poposunu küvete oturtun. Sýrtýný yýkarken bebeði çenesinin altýndan sýkmayacak þekilde parmaklarýnýzla kavrarken vücudunu ayný elinizin kol kýsmýyla destekleyin ve yarý dik olacak þekilde tutun. Baþýný yýkarken yüz üstü olmasýna ve kulaklarýna su kaçmamasýna dikkat edin. Göbek kordonu düþene kadar bebeðinizi küvete yatýrmadan, üzerine su dökerek, kordonu düþtükten sonra ise küvete yatýrarak yýkayabilirsiniz. Mümkünse banyo sýrasýnda yanýnýzda bir yardýmcý bulundurun." "BEBEKLER ISINMAK ÝÇÝN ENERJÝ HARCAR, BU DA KÝLO ALIMINI YAVAÞLATIR" Karakaya, yýkandýktan sonra yapýlmasý gerekenleri ise þöyle ifade ediyor: "Kurulamak için mutlaka 2 havlu bulundurun. Ýlk havlu ile bebeðin vücudunu kuruladýktan sonra bebeðinizi giydirene kadar ikinci havlu ile sarýlý tutun. Çünkü vücudundaki suyu emen ýslak havlu bebeðinizin üþümesine ve hýzla ýsý kaybetmesine neden oluyor. Bebekler üþüdüklerinde ýsýlarýný tekrar kazanmak için enerji harcýyorlar ve bu da kilo alýmýný yavaþlatýyor. Giydirmeden önce bebeðinize bebek yaðý yardýmý ile masaj yaparak hem bebeðinizin geliþimine yardýmcý olun hem de aranýzdaki baðý kuvvetlendirin." 19:0 Seksenler Klasik bir Türk ailesinin yaþamýný konu alan eðlenceli bir dönem sit-com'u... Sosyal hayattaki deðiþim, hayatýmýza giren yeniliklerin bizleri nasýl etkilediði gözler önüne seriliyor. Seksenler dizisi bize kaybettiðimiz insani deðerleri yeni nesillere tekrar kazandýrmak amacýyla geçmiþe yapýlmýþ eðlenceli bir yolculuk... Çocuklar; sobayý, merdaneli makineyi, pul yapýþtýrýp yolladýðýmýz mektuplarý, anket defterlerini, siyah önlükleri, kolalý yakalarý, sokaklarda koþturarak sürdüðümüz telli arabalarý, misket dolu torbalarý ilk defa bu dizide görecek. Yönetmen : Müfit Can Saçýntý En etkili öksürük þurubu: Su 20:00 Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Demet Akalýn (d. 2 Nisan 1972; Gölcük, Kocaeli), Türk pop müzik þarkýcýsý, eski manken ve oyuncudur. Annesinin desteði ile mankenlik kursuna baþladý yýllarý sevilen albümler ve hitler çýkardý. 200 yýlýnda çýkardýðý Banane albümünde bulunan "Aþkýn Açamadýðý Kapý" ile Kral TV Video Müzik Ödüllerinden "Yýlýn Þarkýsý" ödülünü aldý.[1] 2006 yýlýnda Kusursuz 19 albümünü çýkardý. Albüm kopya sattý ve MÜ- YAP'tan altýn ödül aldý.[2] Ayný yýl Kral TV Video Müzik Ödüllerinde "Afedersin" ile "En Ýyi Pop Kadýn Sanatçý" ve "Yýlýn Þarkýsý" ödüllerinin sahibi oldu.[] Resmi Türkiye listesinde "Afedersin" ile 7 hafta ve albümün ikinci teklisi "Herkes Hak Ettiði Gibi Yaþýyor" ile de 1 hafta olmak üzere, 2006 yýlýnýn en uzun süre zirvede yer alan sanatçýsý oldu. 201'te Türkiye Müzik Ödülleri'nde Türkan þarkýsýyla "En Ýyi Þarký" ödülünü almýþtýr.demet Akalýn, 2 Nisan 1972 yýlýnda Gölcük, Kocaeli'de doðdu. Ýlk öðretimini Sudoku bulmacasýnýn çözümü Demet Akalýn Gölcükte ve lise eðitimini buradaki Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nde tamamladý. Annesinin desteði ile Yaþar Alptekin'in mankenlik kursuna girdi. Ardýndan Neþe Erberk'te mankenlik yapmaya baþladý. O dönemde ciddi ve iyi bir meslek olan mankenlikte aranan bir isim oldu. O dönemde bazý filmlerde de rol aldý. Bunlar: 1992 yýlýnda "Günlerden Pazar", 199 yýlýnda "Tele Anahtar" ve ayný yýl Hülya rolüyle "Sensiz Olmaz" filmlerinde rol aldý.demet Akalýn, mankenliði devam ederken gazinolarda sahneye çýkmaya baþladý ve kýsa süre sonra ilk albümü "Sebebim"i çýkardý. Ýlk klibini "Sebebim" þarkýsýna çeken Akalýn büyük bir baþarýya ulaþmasa da sevilen bir parça oldu. Þarkýnýn bestesi Niran Ünsal imzalýydý. Ýki yýl sonra bir ilk yaparak bir dizide oynadý yapýmý "Sibel" isimli dizide, "Deniz" karakterini canlandýrdý.2000 yýlýnda çýkarmýþ olduðu "Yalan Sevdan" ile o dönemlerde tutulmayan single'larýn arasýnda ön plana çýkmayý baþardý. Öksürükleri yumuþatmak için ballý süt ya da bal karabiber karýþýmýný tavsiye eden uzmanlar, en etkili öksürük þurubunun gündem 2 2, litre su tüketimi olduðunu belirtiyor. Memorial Þiþli Hastanesi Göðüs Hastalýklarý Bölümü'nden Uz. Dr. Füsun Soysal, farklý öksürük çeþitlerinin farklý hastalýklara iþaret edebileceðini belirterek hastalarý uyardý. Öksürüðün baþta üst solunum yolu rahatsýzlýklarý olmak üzere pek çok hastalýðýn ortak belirtisi olduðunu kaydeden Soysal, "Etkin bir tedavi için öksürüðe eþlik eden belirtilerin doðru deðerlendirilmesi çok önemlidir." Öksürüðün, vücudun bir savunmasý olduðunu ifade eden Soysal, "Öksürük bir hastalýk deðil, boðaz ve solunum yollarýný temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasýdýr. Öksürük, balgamlý-balgamsýz ve kronik-akut olmak üzere iki farklý þekilde sýnýflandýrýlabilir. Balgamsýz öksürük, kurudur ve boðazda bir gýcýk verir. Eðer öksürükle birlikte balgam adý verilen sývý geliyorsa buna 'prodüktif öksürük' denir. Üç hafta ve daha uzun süren öksürükler kronik öksürük olarak kabul edilir. Akut öksürük enfeksiyonlarý ise sinüzit, farenjit, nezle, akciðerlere yabancý cisim kaçmasý gibi nedenlerle oluþur. Kronik öksürükler bazen seneler sürebilir." bilgisini verdi. 'ÖKSÜRÜÐÜN NEDENÝ PSÝKOLOJÝK OLABÝLÝR' Soysal, öksürüðün nedenleri hakkýnda da, "Nezle ve grip, farenjit, astým, geniz akýntýsý, reflü, kalp yetmezliði, tüberküloz, akciðerde sývý toplanmasý kuru öksürüðe neden olan hastalýklar arasýndadýr. Sinüzit, bronþit veya sigara içimi ise balgamlý öksürüðe neden olabilir. Ayrýca; kronik kulak problemleri, uzun süre kullanýlan tansiyon ilaçlarý da öksürük nedenleri arasýndadýr. Zaman zaman öksürüðün nedeni psikolojik de olabilir." ifadelerini kullandý. 'SÝGARA TÜKETÝMÝ, CÝDDÝ HASTALIKLARIN TEÞHÝSÝNÝ GECÝKTÝREBÝLÝR' Öksürük ve sigara konusuna deðinen Soysal, "Sigara içen kiþilerde zaman içinde sigara sayýsýnýn artmasýna baðlý olarak bronþlar balgam üretmeye baþlar. Bu durum sürekli devam ederse, öksürüðün artmasýna ve kronik hale gelmesine neden olabilir. Bu hastalar öksürüklerinin yalnýzca sigaraya baðlý oluþtuðunu düþünerek, ciddiye almazlar. Ancak, balgamlarýnda kan gördüklerinde öksürüðün baþka ETLÝ BOHÇA BÖREÐÝ Malzemeler Su Bardaðý Un 1 Su Bardaðý Su 2 Yumurta, 1 Yumurta Sarýsý 1 Su Bardaðý Yoðurt 1 Çay Bardaðý Sývýyað 1 Paket Kabartma Tozu 20 gr. Erimiþ Margarin Tuz Ýç Malzemesi 0 gr Küçük Doðranmýþ Kuþbaþý Kuzu Eti Çorba Kaþýðý Sývýyað Soðan Tuz, Karabiber Yemeðin Tarifi Çukur bir kaba unu boþaltýn. Ortasýný havuz gibi açýp 2 yumurta, yoðurt, sývýyað, süt, kabartma tozu ve bir neden baðlý olduðundan þüphelenerek doktora baþvururlar. Bu durum da öksürüðün altýnda yatan ciddi bir hastalýðýn teþhisini geciktirebilir." diye konuþtu. 'ÞÝDDETLÝ ÖKSÜRÜK, BAYILMA NEDENÝ OLABÝLÝR' Füsun Soysal, "Þiddetli öksürük krizleri, özellikle de kuru öksürükler kiþilerde krizlere neden olmaktadýr. Bu ataklar; baþ aðrýsý, baþ dönmesi hatta bayýlma ile sonuçlanabilir. Çok þiddetli öksürükler kaslarý yorar, bu da idrar kaçýrýlmasýna neden olabilir. Göðüs kafesinde aðrýlara ve fýtýk oluþturan hastalýklara kadar birçok soruna yol açabilmektedir." þeklinde konuþtu. "Kronik öksürüklerde tedavi þeklini öksürüðe neden olan hastalýk belirler." diyen Soysal, "Örneðin kalp yetmezliðinden kaynaklanan bir öksürük söz konusu ise öksürüðün geçirilmesi kalp yetmezliðinin tedavisi ile mümkün olmaktadýr. Ayný þekilde alerji kaynaklý bir öksürük, alerjinin tedavi edilmesi ile durdurulabilir." ifadelerini kullandý. 'SÜT-BAL-KARABÝBER, ÖKSÜRÜÐE BÝREBÝR' Öksürüðe iyi gelen yiyecek ve içecekler hakkýnda da bilgi veren Soysal, "Öksürükleri yumuþatmak için, sütün içerisine bal karýþtýrmak veya balýn içerisine karabiber atmak yararlý olabilir. Bunun yanýnda, en etkili öksürük þurubunun günde 2-2, litre su tüketimi olduðu unutulmamalýdýr." 'BÝLÝNÇSÝZ KULLANILAN ÖKSÜRÜK ÞURUBU, ÖKSÜRÜÐÜN ÞÝDDETÝNÝ ARTIRABÝLÝR' Bilinçsiz kullanýlan öksürük þuruplarýnýn öksürüðün þiddetini artýrabileceðini kaydeden Soysal, þu bilgileri verdi: "Doktora danýþýlmadan öksürük þurubu kullanýlmamalýdýr. Kuru bir öksürükte, öksürük söktürücü þurup kullanýmý öksürüðün þiddetinin artmasýna neden olabilir. Veya balgam çýkarmasý gereken bir öksürükte, öksürük kesici þuruplar balgam çýkmasýna engel olabilir." Soysal, doktora baþvurulmasý gereken durumlar hakkýnda da þu önerileri sýraladý: "Öksürük tedavilerinde; öksürüðe neden olan hastalýk tanýsýnýn gecikmemesi ve tedavi süresinin daha kýsa sürmesi için ilaç veya þurup kullanýmýnýn mutlaka doktor kontrolünde olmasý gerekmektedir. Öksürük, haftadan uzun sürüyor ve antibiyotik tedavisine cevap vermiyorsa, öksürüðe yüksek ateþ ve ciddi nefes darlýðý eþlik ediyorsa, balgamda kan görüldüyse mutlaka bir doktora baþvurulmasý gerekir." tuz ilave edin. Orta yumuþaklýkta bir hamur yoðurun. Ceviz büyüklüðünde parçalar koparýp unlayarak tabak büyüklüðünde açýn. Hamurlarý erimiþ margarinle yaðlayýn. Dört kenarýný ortada birleþtirerek kare haline getirin. Unlayýp merdane ile kare þeklinde geniþletin. Kuþbaþý etleri kendi suyunda hafifçe kavurun. Soðanlarý piyazlýk doðrayýn. Sývýyað ile birlikte ete ilave edin. Çok az su ekleyip piþirin. Suyunu çekince karabiber ve tuz serpin.ýç malzemesi soðuduktan sonra hazýrladýðýnýz hamurun ortasýna yerleþtirin. Kenarlarýný ortada birleþtirip üzerlerine yumurta sarýsý sürüp sýcak fýrýnda piþirip servis yapýn. Taþ, taþlýktan çýkýp yok olmadýkça, mücevher Olup yüzüðe takýlýr mý hiç? (Hz. Mevlana) 07:00 Haber Saati 08:0Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor 10:00Müge Anlý ile Tatlý Sert 1:00 Kýzlar ve Anneleri 1:00 Alemin Kýralý 16:00 Zahide ile Yetiþ 17:1 Kapanmadan 19:00 Ana Haber 20:00 Kaçak 2:00 Ýkizler Sinema Zeynep Kýz Taþý.0 Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli 1.00 Nil in Dünyasý Gezi 1.10 Ankara da Yedim Taze Meyveyi Kader Baðlayýnca 18:0 Haberler 19:0 Kritik Karar 21:1 Haber Saati 22:20 Þaban Pabucu Yarým Benim Ýçin Üzülme Niyazi'nin mahkeme salonuna son anda giren Harun'a söylecek iki çift sözü vardýr. Harun, bundan sonra Niyazi'nin baþ düþmanýdýr artýk... Bu esnada Resul'ün ölüm haberi Kýlýçoðlu ailesine ulaþýr. Bahattin'i vuran Sinan, Bahar'la beraber kaçmaktadýr. Buke ise boþanmadan sonra kendini odaya kapatmýþtýr. Harun'un Buke'yi dýþarý çýkarma çabalarýnýn hepsi yanýtsýz kalýr. Bütün kasaba Harun'u dýþlarken Harun geleceði için bir plan yapar. Sinan, Niyazi'den kendisine yardým etmesini ister. Sonunda biri Buke'yi odadan çýkmaya ikna etmeyi baþarýr. Oyuncular : Fulya Zenginer, Öykü Çelik, Tansel Öngel, Çaðlar Ertuðrul Yönetmen : Serkan Birinci Hayata Gülümse 09.0 Show Kulüp.0 Doktorlar 1.0 Adýný Feriha Koydum 16.0 Eve Düþen Yýldýrým 1:0 Ateþli Çingene 17:0 Kelime Oyunu 19:00 Ana Haber 20:00 Benim Ýçin Üzülme 2:1 Firuze Kaçak 09:00 Doktorum.00 Umutsuz Ev Kadýnlarý. Bana Her Þey Yakýþýr 1.0 Evim Þahane 16.0 Arka Sokaklar 18:0 Koca Kafalar Ana Haber Bülteni 19:0 Spor 20:00 Çalýkuþu 2:1 Þans Kapýda 20:00 Ýsmet Ali Topçuoðlu nun otelinin otoparkýnda köþeye sýkýþtýrdýðý Serhat ve arkadaþlarý için silahlar çekilmiþtir, tetiðe basmadan önce son cümleler söylenirken bir anda elektrikler kesilir. Fýrsattan faydalanan Serhat, Dadaylý ve Nazmi oradan uzaklaþýrken, kendi planlarý dýþýnda kesilen elektrik kafalarýnda soru iþareti býrakýr. Topçuoðlu cephesinde Serhat ý bir kez daha ellerinden kaçýrmýþ olmanýn siniri hâkimken bunun üstüne bir de onlar için büyük risk oluþturan Kýz Taylan ýn ellerinde kalýþý gerilimi arttýrýr. Esrarengiz þahýs, Serhat, Dadaylý ve Nazmi nin karþýsýna bilgisayar ekranýnda çýkar ve onlara Topçuoðlu ailesine karþý reddedemeyecekleri bir teklif sunar. 09:00 Seksenler :10 Ýyi Fikir :0 1 Dakika 1:20 Hava Durumu 1:0 Avrupa Avrupa 1:0 Aileler Yarýþýyor 16:0 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:0 Hava Durumu 19:0 Seksenler 22: Gurbette Aþk Bir Yastýkta 08.0 Hayatýn Nabzý Türk Sinemasý.00 Kendimize Doðru 1.00 Ýki Dünya Arasýnda 16.0 Sýrlar Dünyasý 1.00 Yeþil Elma 16: Tv filmi 18.0 Ýki Dünya Arasýnda 19: ÝKi Dünya Arasýnda 20:0 Nizama Adanmýþ Ruhlar

9 HABER 'deki yazýyla bugüne gönderme Fethullah Gülen'in internet sitesinde, Gülen'in 28 Þubat süreci ve 2001 ekonomik-siyasi krizine iliþkin görüþlerini içeren 2001 tarihli bir yazýsýna yer verilirken bugüne göndermelerde bulunulmuþ oldu. Yazýda, "Dostdüþman herkes bizi yalnýz býrakabilir; yalnýz býrakmaktan da öte hiç ummadýðýmýz kimselerce arkadan hançerlenebiliriz. Evet, iþte düþmanlarýn böyle esirip köpürdüðü, dostlarýn vefasýzlýk gösterip bizi bütün bütün terk ettiði durumlarda dahi kat'iyen teslim olmamalý, eðilmemeli; iman ve ümitlerimize dayanarak dimdik ayakta durmalý ve bir küheylan gibi hýz kesmeden çatlayýncaya kadar koþmasýný bilmeliyiz" þeklinde satýrlar yer aldý. "Ýnanan Sarsýlsa da Devrilmez" baþlýklý yazý "Mayýs 2001 Sýzýntý dergisinden derlenmiþtir" kaydý düþülerek paylaþýldý. Yýkýcý 2001 ekonomik krizi ve 28 Þubat sürecinin etkilerinin deðerlendirildiði yazýda Gülen, "Hâlihazýrdaki tablo oldukça ürpertici; ancak iman, ümit ve Allah'a teveccüh sayesinde aþýlmayacak gibi de deðil" -"HÝÇ UMMADIÐIMIZ KÝÞÝLERCE ARKADAN HANÇERLENEBÝLÝRÝZ" yýlýndan derlenen yazýda þu satýrlara yer verildi: "-Ülkede iç içe kriz yaþandýðý bir gerçek; ancak, sebepleri bilinip, iman, ümit ve azimle karþý çýkýldýðýnda, bu kabil krizler hemen her zaman aþýlmýþ; aksine problemler vehim ve hayallerle köpürtülüp ya da onlar üzerinde politika yapýldýðýnda þiþmiþ, büyümüþ, olduðunun üstünde bir görünüme ulaþmýþ ve psikolojik tahribatýyla içinden çýkýlmaz hâle gelmiþtir. -Günümüzde, târihî tekerrürler devr-i dâimlerinden biriyle daha karþý karþýya bulunuyoruz; her tarafta deðiþik türden zulümler, istibdatlar, komplolar, vicdanlara baskýlar... ve onca mazlumiyetlere, maðduriyetlere raðmen "belâ-yý dertten' âh etmeyen iradesizler, sessizler... buna karþýlýk insanlara zulüm ve gadirde bulunan, zulmederken de aðlayýp-sýzlayýp mazlumu haksýz göstermeye çalýþan þarlatan zalimler... deðiþik sâiklerden ötürü her zaman öfkeyle oturup-kalkan muvazenesiz yýðýnlar; onlarý her an biraz daha þiddete, hiddete iten farklý çevreler: Mütegallipler, vurdumduymazlar, idare bilmezler ve tahrikçiler... aldatmayý akýllýlýk, hýrsýzlýðý mârifet sayan hortumcular; hortumculardan pay alan fýrsatçýlar... ve daha adý konmamýþ ne mel'ûn organizasyonlar..! -Her yerde ilim Allah'a emanet!. Mârifet Kafdaðý'nýn arkasýnda.. sanat ideolojilere kavaslýk yapýyor.. pek çoðu itibarýyla ilim yuvalarý taklide teslim.. hakikat aþký, ilim tutkusu, araþtýrma þevki iltifat görmeyen gayretler.. iltifat görmeyen bir kýsým gayretler de ihtimal birer hobiden ibaret.. bugünümüzü-yarýnýmýzý emanet edeceðimiz hayatî müesseselerde hayattan eser yok.. propagandalara bakýnca, dünyalara yetecek kadar bir güce sahip gibiyiz; oysaki realiteler bir kasabaya bile yetmediðimizi haykýrýyor. -"Gün bugündür, dem bu demdir.' diyenlerin sayýsý belli deðil.. hayatýný köþe dönmeye veya köþe kapmaya baðlamýþlarýn adedini Allah bilir. Bütün bunlara karþýlýk azýcýk duyan ve düþünen kafalar ise, kaba kuvvetin balyozlarý altýnda inim inim.. -Bugün baþýmýza gelenler, gelecekte de katlanarak karþýmýza çýkabilir.. ülke bir baþtan bir baþa mezaristan hâlini alabilir.. milletin azmi, ümidi týpký bir kefen gibi onun baþýna geçirilebilir.. ýrmaklar Revan Nehri'ne, çöller Kerbelâ'ya, düþmanlar Þimir'e, aylar muharreme dönüþebilir.. kundaklamayý kundaklamalar takip edebilir.. dev yangýnlar olabilir, yangýnlar evlerimizin-barklarýmýzýn yanýnda, beklentilerimizi, plânlarýmýzý da kül edebilir.. dost-düþman herkes bizi yalnýz býrakabilir; yalnýz býrakmaktan da öte hiç ummadýðýmýz kimselerce arkadan hançerlenebiliriz. Evet, iþte düþmanlarýn böyle esirip köpürdüðü, dostlarýn vefasýzlýk gösterip bizi bütün bütün terk ettiði durumlarda dahi kat'iyen teslim olmamalý, eðilmemeli; iman ve ümitlerimize dayanarak dimdik ayakta durmalý ve bir küheylan gibi hýz kesmeden çatlayýncaya kadar koþmasýný bilmeliyiz. -Hatta hâlihazýrdaki fecâyi ve fezâyi þimdikinin kat katýna ulaþsa.. etrafýmýz âh u efgan ile inlese.. çevremizdeki çýðlýklar gidip tâ âsumana dayansa.. yaþanan ýzdýraplar magmalar gibi köpürüp yüreklere vursa ve bütün bir millet çaresizlikle kývranýp dursa.. düþünen baþlar üzerinde kýlýçlar kavisler çizse, beyinler balyozlarla ezilse.. dört bir yanda sadece zalimlerin "hay-hûy'u duyulsa.. en canlý, en temiz vicdanlarý simsiyah bir yeis sarsa.. hanlar devrilip hânümanlar yerle bir olsa.. ay batsa, güneþ sönse, nazarlarla beraber gönüller de karanlýða gömülse.. kuvvet gemi azýya alsa, hak kaba kuvvetin paletleri altýnda kalýp ezilse.. her yerde diþli diþini gösterip gezse, zayýf dilini tutup sessizlik murâkabesine dalsa.. bütün mukavemetsiz ruhlar bir bir yýkýlsa ve kalbzedeler üst üste devrilse... Her þeye raðmen biz duruþumuzu, tavrýmýzý deðiþtirmeden konumumuzun hakkýný vermeli, yerimizde durmalý, herkesin baþvuracaðý bir güç, bir ümit kaynaðý olmalý ve sönmeye yüz tutan bütün meþ'aleleri yeniden tutuþturmaya çalýþmalýyýz." Hangi vakitte hangi namaz kýlýnýr? Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu 'Kýzýlýrmak' oyununu izledi Çorum Fenerbahçe Basketbol Okulu ailesi, geçtiðimiz cuma günü Devlet Tiyatro Salonu'nda sahnelenen 'Kýzýlýrmak' adlý oyunu izlediler. Çorumlu oyun yazarý Tuncer Cücenoðlu'nun yazdýðý ve Ýstanbul Devlet Tiyatro sanatçýlarý tarafýndan sahnelenen oyunu antrenörler Yaþar Yýlmaz, Merve Yýlmaz basketbol okulu sporcularý ve velileri ile birlikte izlendi. Oyunun hemen bitiminde günün anýsýna Fenerbahçeli basketbolcular baþrol oyuncusu Hakan Güneri'ye Çorum Hitit figürlerini içeren bakýr tablo hediye ettiler. Sporculara teþekkür eden Güneri, sporculara hediye edilen tabloyu Ýstanbul tiyatrosunun güzide köþesine asýlacaðýný belirterek sporcularla hatýra fotoðrafý çektirdi. Sanatçý Hakan Güneri ve Serdar Akülker ile hatýra fotoðrafý çektiren sporcular bir sonraki oyunu sabýrsýzlýkla beklediklerini söylediler. Antrenörler de yaptýklarý açýklamada sporcularý daha sosyal olmalarý sanatsal etkinlikleri canlý olarak izlemelerini ve sosyal yönlerini geliþtirmek amacýyla bu tür etkinliklere katýldýklarýný belirttiler. Tavuk üretimi geriledi Tavuk yumurtasý üretimi Ekim ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 9. artýþla 1. milyar adet düzeyinde gerçekleþti. Kesilen tavuk sayýsý Ekim'de yüzde.1 oranýnda azalýþla 70 milyon adet, tavuk eti üretimi yüzde 8. oranýnda azalýþla 7 bin 28 ton oldu. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 201 yýlý Ekim ayý Kümes Hayvancýlýðý Üretimi verilerini açýkladý. Buna göre tavuk yumurtasý üretimi Ekim ayýnda bir önceki aya göre yüzde.6 artarken, geçen yýlýn ayný ayýna göre ise yüzde 9. oranýnda artýþla 1 milyar 0 milyon 697 bin adet oldu. Yumurta üretimi 201 yýlýnýn 10 aylýk döneminde geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde.1 oranýnda artýþla 1 milyar 61 milyon 92 bin adet düzeyinde gerçekleþti. -KESÝLEN TAVUK VE HÝNDÝ SAYISI AZAL- DI- Ekim ayýnda kesilen tavuk sayýsý 70 milyon adet, kesilen hindi sayýsý ise 9 bin adet oldu. Kesilen tavuk sayýsý Ekim ayýnda bir önceki aya göre yüzde 2.7 azalýrken, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde.1 azaldý. Ekim ayýnda kesilen hindi sayýsý ise bir önceki aya göre yüzde azalýrken, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 1.2 azaldý. 201 yýlýnýn 10 aylýk döneminde kesilen tavuk sayýsý geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 1.6 oranýnda artýþla 890 milyon 91 bin, kesilen hindi sayýsý yüzde.9 oranýnda azalýþla milyon 8 bin adet oldu. -TAVUK ETÝ ÜRETÝMÝ AZALDI- Tavuk eti üretimi Ekim'de 7 bin 28 ton, hindi eti üretimi ise bin 2 ton olarak gerçekleþti. Tavuk eti üretimi Ekim ayýnda bir önceki aya göre yüzde 2. azalýrken, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 8. azaldý. Ekim ayýnda hindi eti üretimi ise bir önceki aya göre yüzde 1. artarken, geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 8. arttý. Yýlýn 10 ayýnda tavuk eti üretimi yüzde 1.9 oranýnda artýþla 1 milyon 70 bin 8 ton, hindi eti üretimi yüzde 8 azalýþla 1 bin 2 ton düzeyinde gerçekleþti. Duha (Kuþluk) namazý: Sabahleyin mekruh olan vaktin çýkmasýyla baþlar. Peygamberimiz, Bir kimse kuþluk namazýnýn iki rekatýna devam etse, günahlarý deniz köpüðü kadar çok olsa bile affolunur. müjdesini veriyor. Ýþrak namazý: Güneþ bir iki mýzrak boyu yükseldikten yani doðduktan yaklaþýk -0 dakika sonra kýlýnýr. (Bazý kaynaklarda Duha ve Ýþrak namazýnýn ayný olduðu belirtiliyor.) Evvabin namazý: Akþam namazýndan hemen sonra kýlýnmalýdýr. Kim akþam namazýndan sonra aralarýnda kötü bir þey konuþmaksýzýn altý rekat namaz kýlarsa, (kýldýðý bu altý rekatlýk namaz) onun için on iki senelik ibadete denk kýlýnýr. Teheccüt namazý: Yatsý namazýndan sonra uyumadan veya bir miktar uyuduktan sonra, kýlýnacak nafile namaza gece namazý denir. Bir miktar uyuduktan sonra kalkýlýp kýlýnan namaza ise Teheccüd adý verilir. Mübarek gecelerde namaz kýlmak: Regaib, Mi rac, Berat ve Kadir geceleriyle ilgili özel nâfile namaz yoktur. Fakat bu geceleri vesile ederek nâfile namaz kýlmak, Kur ân-ý Kerîm okumak, üzerinde düþünmek ve tefekkür etmek güzel davranýþlardýr.namaz tesbihatý: Namazdan sonra okunan tesbihler Peygamber Efendimiz in (sas) sünnetidir ve insana manen büyük bir feyz kazandýrýr. Vacip namazlar: Efendimiz buyuruyor: Gecenin sonuna doðru namaza kalkamayacaðýndan endiþe eden kimse, vitir namazýný gecenin baþ tarafýnda kýlsýn. Gecenin sonunda kalkacaðýna güvenen kimse de vitir namazýný gecenin sonunda kýlsýn. Çünkü gecenin sonunda kýlýnan namazda melekler de bulunduðundan vitri bu saatte kýlmak daha sevaptýr. Bayram namazlarý: Bir hadiste þöyle rivayet ediliyor: Bayram namazýný kýldýktan sonra bir münadi (tellal) þöyle seslenir: Dikkat ediniz, müjde size! Rabbiniz sizi baðýþladý, evlerinize doðru yola ermiþ olarak dönünüz. Bayram günü mükâfat günüdür. Bugün semâ âleminde mükâfat günü olarak ilan edilir. Nezir namazý: Kiþinin bir vesileyle Þu kadar namaz kýlmayý adýyorum. diyerek iradî olarak kendi üzerine almýþ olduðu namazdýr. Resûlullah, Ramazan Bayramý sabahý melekler yollara dökülür ve þöyle seslenirler: Ey Müslümanlar topluluðu! Keremi bol olan Rabbiniz in rahmetine koþunuz. O, bol iyilik ve ihsanda bulunur. Sonra onlara bol bol mükâfatlar verilir. Siz gece ibadet etmekle emrolundunuz ve emri yerine getirdiniz. Gündüz oruç tutmakla emrolundunuz, orucu tuttunuz ve Rabbiniz e itaat ediniz, mükâfatýnýzý alýnýz. buyuruyor. Nafile namazlar Tahiyyetü l-mescid: Mescidin selâmlanmasý, saygý gösterilmesi demek ise de esasýnda mescidlerin sahibi olan Allah a saygý ve tâzim anlamýný içerir. Küsûf ve Hüsûf: Allah ýn büyüklüðünü ve kâinatta kurduðu mükemmel sistemi hatýrlamak için ay (hüsûf) ve güneþ tutulmasý (küsûf) sýrasýnda kýlýnan iki rekat namaz. Hacet namazý: Bir ihtiyacýnýn yerine gelmesini isteyen kiþinin kýlýp ardýndan dua ettiði bir namaz. Ýstihare namazý: Nasýl hareket edileceði bilinemeyen mübah iþlerde manevî bir iþarete nail olmak için kýlýnýr. Yolculuk namazý: Kiþinin yolculuða çýkarken Allah ýn iþlerini kolaylaþtýrmasý için, eve geldikten sonra ise sað salim döndüðü için eda ettiði namaz. Tesbih namazý: Peygamberimiz, insanýn ömründe bir kez olsa bu namazý kýlmasýný tavsiye eder. Bu ibadet sayesinde on türlü günahýn baðýþlanacaðýný müjdeler. Abdest ve gusül namazý: Peygamberimiz, Her kim þu benim aldýðým gibi abdest alýr ve aklýndan bir þey geçirmeyerek iki rekat namaz kýlarsa geçmiþ günahlarý affolunur. diyor. Tövbe namazý: Resûlullah, Bir kul günah iþler de sonra kalkýp güzelce abdest alýp temizlenir ve iki rekat namaz kýlarak Allah tan baðýþlanmak dilerse Allah onu mutlaka affeder. buyuruyor. Ýstiska namazý: Cenâb-ý Allah tan bolluk ve berekete vesile olacak yaðmur göndermesini istemek için kýlýnýr. Namazýn cemaatle kýlýnmasý menduptur. Þükür namazý: Allâh Teâlâ nýn ihsân ettiði nimetlere þükretmek insanlarýn eda etmesi gereken bir borçtur. Þükür, nimeti artýrdýðý gibi, þükürsüzlük de onun zevâline ve hatta sâhibinin þiddetli bir azâba mâruz kalmasýna sebep olur. Hz. Peygamber, Kýyamet günü, Müslüman kulun ilk hesaba çekileceði þey, farz namazdýr. Eðer bunu tam kýlmýþsa, mesele yok. Aksi takdirde meleklere, Bakýnýz onun nafile namazlarý var mý? denilir. Eðer nafilesi varsa, farz namazlarý nafilelerinden ikmal edilir. Sonra diðer farz ameller için de bunun gibi yapýlýr. buyuruyor. Revatip sünnetler: Farz namazlarla birlikte kýlýnan namazlardýr. Resûlullah, sabah, öðle, akþam ve Cuma namazýnýn sünnetleri ve yatsýnýn son sünneti ile Teravih namazýný daima kýlmýþtýr. Ýkindi ve Yatsý namazýnýn ilk sünnetini ise bazen kýlmýþ, bazen de terk etmiþtir. Sünen-i regaib: Peygamberimiz in (sas) uygulamalarýna dayanýlarak belirli zamanlarda, bazý vesilelerle ya da kiþinin kendi isteðiyle herhangi bir zamanda Allah a yakýnlaþmak ve sevap kazanmak amacýyla kýldýðý namazlardýr. Duha, Ýþrak, Evvabin ve Teheccüt namazlarý da Sünen-i Regaib dir. Bu namazlar 2 ila 8 rekat kýlýnabilir. Cenaze namazý: Cenaze namazý farz-ý kifaye dir. Farz-ý kifaye, Müslümanlardan lüzumu kadar kimse tarafýndan yapýlýnca, diðerlerinin sorumluluktan kurtulduðu farzlardýr. Cemaatle namaz: Ýki Cihan Serveri (sallallahu aleyhi ve sellem), Kiþinin cemâatle kýldýðý namaz, kendi baþýna kýldýðý namazdan yirmiyedi derece üstündür. diyor. Cemaatin teþekkül etmesi için en az iki kiþi gerekiyor. Yani imamla birlikte bir kiþinin daha olmasý yeterli.

10 HABER 10 Suriye'de bölgede kimyasal silah kullanýlmýþ Han El-Assal, Saraqueb ve Ashrafiah olarak açýklandý. 21 Aðustos'ta Guta'da çocuklara ve sivillere yönelik yüksek miktarda kimyasal silah kullanýldýðýnýn tespit edildiði vurgulandý. Saldýrýnýn nasýl yapýldýðýna yönelik ayrýntý da aktarýldý. Buna göre Guta'daki kimyasal silah saldýrýsýnýn karadan karaya füzelerle gerçekleþtirildiði, olay bölgesinde bulunan füze parçalarýnda sarin gazý tespit edildiði kaydedildi. Guta'daki saldýrýda yoðun þekilde sarin gazý kullanýldýðý belirtilen raporda hastalarýn kan ve idrar tahlillerinde bunlara rastlandýðý ifade edildi. Han El-Assal'da 19 Mart günü gerçekleþtirilen saldýrýda ise, "elde edilen güvenilir delillere" göre askerler ve sivillere karþý kimyasal silah kullanýldýðýnýn tespit edildiði açýklandý. Ancak kullanýlan sistemler ve bölgeye iliþkin bilgiler birinci elden toplanamadý. Buna raðmen, tanýk ifadeleri, saðlýk görevlilerinin verdiði ifadeler ve zehirlenme vakalarýna iliþkin bilgiler bölgedeki kitlesel zehirlenmelerin kimyasal silah etkisiyle olduðunu gösterdiði belirtildi. Bu bölgedeki saldýrý, Suriye'deki taraflarýn tümü tarafýndan kabul edilirken, Ýngiltere, Rusya ve Fransa tarafýndan sunulan bulgular da saldýrýyý belgeledi. Suriye'de kimyasal silah kullanýldýðý iddialarýný araþtýran uluslararasý ekibin hazýrladýðý nihai rapor, Birleþmiþ Milletler 2 Aðustos'ta Saraqueb' ve 2 Aðustos'ta Ashrafiah'ta sivil ve (BM)'ye teslim edildi. Raporda, Suriye'de 7 farklý bölgede askerlere karþý göreceli olarak az miktarda kimyasal silah yapýlan incelemeler sonunda bölgede kimyasal silah kullanýldýðýnýn tespit edildiði belirtildi. saldýrýsý yapýldýðý raporda kaydedildi. Her iki bölgede de ilk elden inceleme yapýlamadýðý, kurbanlarýn otopsisi, tanýk BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'a verilen nihai raporda, ifadeleri ve saðlýk görevlilerinden edinilen bilgi ve bulgularla kimyasal silah kullanýldýðý ileri sürülen 7 bölgeden 'ünde sonuca varýldýðý aktarýldý. bunun kanýtlandýðý kaydedildi. Raporda dikkat çeken hususlardan birisi de kimyasal silahlarýn sivillere ve askerlere karþý kul- Yine 2 Aðustos tarihinde Jobar'da gerçekleþtiði belirtilen saldýrý iddiasýna iliþkin ise kurbanlardan alýnan dört örnekten lanýldýðýnýn altýnýn çizilmesi oldu. Ayný raporda, araþtýrma sadece birinde sarin gazý tespit edilmesi nedeniyle bölgede yapýlan bir bölgede kimyasal silahýn muhtemelen kullanýlmýþ askerlere karþý görece az miktarda sarin gazý kullanýldýðý tahmini yapýldý. olabileceði, diðer ikisinde ise kimyasala dair bir bulguya rastlanmadýðý ifade edildi. Rapora göre 22 Aðustos'ta Bahariye ve 1 Nisan'da Þeyh BM müfettiþlerinin nihai raporu, heyetin lideri Prof. Dr. Ake Maksud'da gerçekleþtirildiði iddia edilen saldýrýlara iliþkinse kan Sellström tarafýndan BM Genel Sekreteri Ban'a sunuldu. ve çevre örnekleri üzerinde yapýlan testlerde kimyasal maddeye Sunumun ardýndan nihai rapor BM'nin resmi internet sitesinde rastlanmadýðý vurgulandý. yayýnlandý. Raporda kimyasal silahlarýn kimler tarafýndan kullanýldýðý açýklanmadý. Ancak 7 bölgede yapýlan araþtýrmada kul- Eylül ayýnda uluslararasý heyetin ön raporunda Guta'da kimyasal silahýn kullanýldýðý vurgulanmýþ ancak bu saldýrýyý lanýlan kimyasal silah miktarý yer aldý. Raporun sonuç Ruslar, muhaliflerin yaptýðýný, Batýlý ülkeler ise Esed rejimini bölümünde Suriye'de kimyasal silah kullanýldýðý sonucuna sorumlu tutmuþtu. BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun rapora varýldýðýna dikkat çekildi. iliþkin bugün BM Genel Kurulu'nda Pazartesi günü BM Raporda kimyasal silah kullanýldýðý belirlenen bölge; Guta, Güvenlik Konseyi'ne bilgi verecek. Yeni nüfus cüzdanlarýnda sona gelindi TÜBÝTAK tarafýndan geliþtirilen ve 'Akýllý Kimlik Kartý' olarak da isimlendirilen yeni nüfus cüzdanlarý, saðlayacaðý kolaylýklarla da adýndan söz ettirecek. Yeni nüfus cüzdanlarýnýn daðýtýma baþlanmasýyla birlikte, 1976 yýlýndan beri hayatýmýzda olan mavi ve pembe nüfus cüzdanlarý geçerliliðini yitirecek. Bugüne kadar kez deðiþen nüfus cüzdanlarýnýn güncel hale getirilmesi amacýyla yapýlan çalýþmalar sonunda 2009 yýlýnda pilot il seçilen Bolu'da uygulamaya konulan yeni nüfus cüzdanlarýnda bulunan çip sayesinde kamu hizmetlerinden yararlanan kiþilerin hak sahipliði denetimi kolay ve güvenli bir þekilde yapýlacak. Yetersiz kiþi doðrulamasýndan kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve malî kayýplar (sosyal güvenlik, saðlýk, sigorta, bankacýlýk vb.) asgariye inecek. Saðlayacaðý güvenli kiþi doðrulamasý nedeniyle e-devlet hizmetlerinin niteliði ve sayýsý artacak. Yenilenmesi çalýþmalarý süren ehliyetlerin de e-kimlik'e dahil edilebilmesi konusu ise henüz araþtýrma aþamasýnda. Bu gerçekleþirse ehliyet taþýmaya da gerek kalmayacak. Ýçiþleri Bakanlýðý Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü'nün sitesinde, yeni nüfus cüzdanlarýyla ilgili þu bilgiler yer alýyor: ''Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartý pilot çalýþmalarý, Temmuz 2007 tarihli ve 2672 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan 2007/16 Nolu Baþbakanlýk Genelgesi uyarýnca yürütülmüþtür. Pilot uygulamasý üç aþamada yürütülen projenin birinci aþamasýnda TUBÝTAK UEKAE tarafýndan geliþtirilen iþletim sistemi uygulamalarý ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartý ve kart okuyucularýnýn test çalýþmalarý yapýlmýþtýr. 2. aþamasý tarihleri arasýnda Sosyal Güvenlik Kurumu ile Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan belirlenen ve Bolu Ýli Merkez Ýlçesinde yerleþik 1 bin vatandaþýmýza kimlik kartý verilerek gerçekleþtirilmiþtir. Bolu Ýlindeki vatandaþlarýmýzýn tamamýný kapsayan pilot uygulamanýn. ve son aþamasý tarihinde baþlatýlmýþ olup 01 Kasým 2010 tarihinde tamamlanmýþtýr. Pilot uygulamada verilen kimlik kartlarý sadece Bolu Ýlindeki saðlýk ve sosyal güvenlik kurumlarýnda kullanýlmaktadýr. 10 yýllýk kullaným ömrüne sahip olan ve ileri baský teknikleri ile kiþiselleþtirilen Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartý'nda TÜBÝTAK-UEKAE tarafýndan geliþtirilen milli iþletim sistemine sahip yonga (chip) bulunmaktadýr. Kimlik kartý ile saðlanan hizmetlerde, hizmetin özelliðine göre görsel ve elektronik olmak üzere farklý güvenlik seviyelerinde kimlik doðrulama yöntemleri kullanýlmýþtýr. Pilot uygulama kapsamýnda, deðiþik kart daðýtým yöntemleri (daðýtýk, yarý-merkezi, gezici) denenmiþtir. Ayrýca, kart daðýtým yöntemlerine baðlý olarak, mektupla davetiye, muhtarlýk aský listesi gibi randevu yöntemleriyle kiþiler bilgilendirilerek kart kiþiselleþtirme merkezlerine davet edilmiþtir yýlý Kasým ayýnda sona eren pilot uygulama sonrasýnda, Bakanlýðýmýz Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri Genel Müdürlüðü (NVÝGM) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu (TÜBÝTAK) tarafýndan, elektronik kimlik kartýnýn ülke çapýnda yaygýnlaþtýrýlmasýna iliþkin fizibilite çalýþmasý yapýlmýþtýr. Hazýrlanan fizibilite raporuna istinaden, elektronik kimlik kartýnýn ülke çapýnda yaygýnlaþtýrýlmasýný amaçlayan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartý Yaygýnlaþtýrma Projesi 20 Yýlý Yatýrým Programýna alýnmýþ ve tarihinde de Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartý Yaygýnlaþtýrma Projesi ihale edilmiþtir. Vatandaþlarýn ihtiyaçlarýný karþýlayacak kolay taþýnabilir, taklit, tahrif ve sahteciliðe imkân vermeyen, biyometrik unsurlar da içeren, kredi kartý boyutlarýnda olmasý tasarlanan Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartýnýn 201 yýlý ilk çeyreðinde vatandaþlarýmýza verilmeye baþlanmasý planlanmaktadýr.'' NÜFUS CÜZDANLARININ TARÝHÝ YOLCULUÐU 1927 yýlýnda ilk nüfus sayýmýnýn yapýlmasýnýn ardýndan 'Herkes kayýt altýna alýnsýn ve tüm Türkiye Cumhuriyeti Vatandaþlarýnýn nüfus cüzdaný olsun' düþüncesiyle 1928 yýlýnda Osmanlýca ve 2 sayfalýk nüfus cüzdanýna geçildi. Latin alfabesine geçilmesinin ardýndan 1929 yýlýnda ise Latin alfabesiyle yazýlan yapraklý nüfus cüzdaný uygulamaya girdi. Yürürlükte en uzun kalan bu nüfus cüzdaný (62 yýl) 1991 yýlýna kadar kullanýlabildi. Bunun içinde erkek vatandaþlarýn askerlik bilgileri dahil her türlü bilgisi yer alýyordu yýlýnda ise ilk kez kadýn ve erkek nüfus cüzdanlarý farklý renklerde (erkeklerde mavi kadýnlarda pembe) düzenlendi. TC kimlik numarasý verilmesinin ardýndan 2000 yýlýndan itibaren de þu anki nüfus cüzdanlarýna geçildi. Mevcut nüfus cüzdanlarýnýn öncekinden farký, TC kimlik numarasý olmasý ve medeni hali ile Dini'nin ön sayfadan arka sayfaya alýnmasý olarak ortaya çýkýyor. TÜRKÝYE CUMHURÝYETÝ KÝMLÝK KARTI'NIN FAYDALAR Kimlik kartý ile vatandaþ farklý belge, kart taþýmak durumunda kalmadan kimlik doðrulamasý yapýlabilecek. T.C. Kimlik No uygulamasýnda olduðu gibi tek kart-tek þifre dönemine geçilecek. Sahtecilikten kaynaklanan vatandaþ maðduriyeti önlenecek. E-Devlet kapsamýnda sunulan hizmetlere, internetin bulunduðu her yerden kimlik kartý ile eriþilebilecek. Uzmanlar, yeni kartýn, kamu kurumlarýnýn vatandaþa yönelik sunacaklarý hizmetlerde elektronik iþ süreçlerini destekleyerek bürokrasiyi en aza indireceðini, kamu hizmetlerinden yararlanan kiþilerin hak sahipliði denetiminin kolay ve güvenli bir þekilde yapýlacaðýný belirtiyorlar. Yetersiz kiþi doðrulamasýndan kaynaklanan usulsüzlük, yolsuzluk ve malî kayýplarýn (sosyal güvenlik, saðlýk, sigorta, bankacýlýk gibi) asgariye ineceðini ifade eden uzmanlar, saðlayacaðý güvenli kiþi doðrulamasý nedeniyle de e-devlet hizmetlerinin niteliðinin ve sayýsýnýn artacaðýný kaydediyorlar. CHP'nin ekonomi raporunda, Türkiye'nin üçüncü çeyrekteki yüzde.'lük büyümesinin, yüzde 'ünün stok birikiminden, yüzde 29'unun da Baþbakan Erdoðan'ýn "faiz lobisi" dediði bankalardan geldiði ifade edildi. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Faik Öztrak'ýn koordinasyonunda hazýrlanan 79. Ekonomik Görünüm Raporu yayýmlandý. Yýlýn üçüncü çeyreðindeki yüzde,'lük büyümenin mercek altýna alýndýðý raporda, stok birikiminden büyümeye gelen katkýnýn 1,9 puan olduðuna dikkat çekilerek "Tabloya böyle bakýnca büyümenin yüzde 'ü stok birikiminden geliyor" denildi. CHP'li Kart: Kasým'da 6 astsubay istifa, 7 astsubay intihar etti CHP Konya Milletvekili Atilla Kart, Genelkurmay Baþkanlýðý'nda Kasým ayý içerisinde 6 astsubayýn tasfiye edildiðini ve 7 astsubayýn intihar ettiðini belirterek, "Türkiye'nin muhtelif illerinde vuku bulan intiharlarýn mobbing, baský, ekonomik yetersizlikler, mesleki tatminsizlik ve yasa dýþý ayrýmcý uygulamalardan kaynaklandýðý görülmektedir" TBMM'de bir basýn toplantýsý yapan Kart, Kasým 201 ayý içinde Çiðli 2. Ana Jet Üssünde 6 astsubay hakkýnda istifa iþlemi gerçekleþtirildiðini iddia ederek, "Daha da vahim ve dramatik olan ise yine Kasým ayý içinde 7 astsubay intihar etmiþtir. Türkiye'nin muhtelif illerinde vuku bulan intiharlarýn mobbing, baský, ekonomik yetersizlikler, mesleki tatminsizlik ve yasa dýþý ayrýmcý uygulamalardan kaynaklandýðý görülmektedir" Konu hakkýnda CHP milletvekilleri tarafýndan yazýlý soru önergesiyle dile getirdiðini ifade eden Kart, "Ýntihar ve istifaya iliþkin bu bilgiler, bize ulaþan ya da kamuoyuna yansýyan bilgilerdir. Bilgimiz dahilinde olmayan gerçek sayýlarýn daha da yüksek olduðundan kaygý duyulmaktadýr" diye konuþtu. Kart, CHP'nin 22. Yasama döneminden bu yana Astsubaylarýn sorunlarý kararlý bir þekilde takip ettiðini belirterek, "TSK bünyesinde aðýrlýklý olarak Astsubay kitlesini hedef alan ayýrýmcý bir tasfiye süreci baþlamýþtýr. Öyle ki, disiplin soruþturmalarý istihbarat birimleri tarafýndan yapýlýr hale gelmiþtir" Kart, þöyle devam etti: "Hangarýn Sesi, Bulutaltý Siteleri adý altýnda yayýn ya- CHP: Büyümenin sebebi faiz lobisi -"BÜYÜMENÝN ÜÇTE BÝRÝ BANKALARDAN"- Raporda, yýlýn üçüncü çeyreðinde ihracatýn büyümeyi 0,6 puan aþaðý çektiði, bunun 2010 yýlýnýn üçüncü çeyreðinden bu yana ilk kez gerçekleþen bir durum olduðu belirtilerek, bu dönemdeki büyümenin neredeyse üçte birinin bankalardan geldiði ifade edildi. Sektörler içinde büyümeye en büyük katkýnýn ise "mali aracý kuruluþlarýn faaliyetlerinden" yani finans ve bankacýlýk kesiminden geldiði vurgulanan Raporda, "Bu sektör yüzde,'lük büyümeye 1, puan yani yüzde 28,7 katký yaptý" denildi. pan bazý internet siteleri, Silahlý Kuvvetler bünyesinde özel hayatlar ve mezhepler üzerinden insanlarý hedef alan karalamalar yapmakta, dijital yollarla delil üretmektedirler. Hava Kuvvetleri bünyesindeki istihbarat birimleri, çoðu zaman bu sitelerdeki yayýnlarý esas alarak soruþturma yapmaktadýr. Hava Kuvvetleri bünyesindeki istihbarat birimlerinin, MÝT ve diðer ilgili birimlerden aldýðý istihbarý bilgileri soruþturmaya esas aldýklarý bilinmektedir. Olayýn salt bu yönü bile baþlý baþýna anayasal ihlal boyutlarýna ulaþmýþ durumdadýr. Durum böylesine açýk olmasýna raðmen; Genelkurmay bu listelere yönelik olarak yasal süreci baþlatmadýðý gibi, disiplin iþlemi adý altýnda kendi personeli hakkýnda ayrýmcý tasfiye sürecini kararlýlýkla sürdürmektedir. Mesleki olarak ciddi sorunlar yaþayan bu insanlar, yasaya aykýrý yaklaþýmlarla ayrýca özel hayatlarý ve mezhepleri üzerinden ayrýmcý yöntemlerle tasfiyeye tabi tutulduklarýndan, intihar boyutlarýna ulaþan insanlýk facialarý yaþanmaya baþlanmýþtýr. Ýnsani olarak da, yasal olarak da kabul ve tasavvur edilemez keyfi ve sorumsuz bir uygulamayla karþý karþýyayýz. Hak ve özgürlüklere yönelik olarak AKP'nin uyguladýðý baskýcý ve antidemokratik anlayýþý, Genelkurmay da aynen sergilemiþtir. Genelkurmay Baþkanlýðýnda disiplin soruþturmalarýný istihbarat birimleri yapar hale gelmiþtir. Kendi mensuplarýnýn hukukunu korumakla sorumlu olan Genelkurmay Baþkaný ve Milli Savunma Bakaný ise bu tabloya seyircidir. Bu tablo hukuk ve demokrasi adýna utanç tablosudur."

11 SPOR Karakuþ: Tecrübe farký ortaya çýkardý Blok Tuðla Yönetiminden Futsal takýmýna yemek Çorum'da ilk kez düzenlenen Futsal(Salon Futbolu) Turnuvasý'na katýlan Blok Tuðla Futsal takýmý grup maçlarýný baþarý ile tamamlayarak eleme grubuna çýkmayý baþardý. Futsal takýmlarýnýn bu baþarýsý karþýsýnda duyarsýz kalmayan Çorum Blok Tuðla Yönetim Kurulu yönetimi, Blok Tuðla takýmý olarak kendilerini salonda baþarý ile temsil eden takýmlarýna yemek vererek baþarýlarýný ödüllendirdi.çorum Blok Tuðla Pazarlama A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýlarý Kenan Güllü ve Abdullah Beyaz futsal takýmý ile geçtiðimiz Pazar akþamý Ýkinci Bahar Restaurant'ta verilen yemekte bir araya geldi. Yemekte kýsa bir konuþma yapan Baþkan Yardýmcýsý Kenan Güllü düzenlenen turnuvada hedeflerini fair play ruhundan uzaklaþmadan þampiyonluk olarak açýklarken turnuvanýn düzenlemesinde katkýsý olan herkese teþekkür etti. Güllü, bu tür aktivitelere bundan sonra da katýlacaklarýný belirterek turnuvada mücadele eden tüm takýmlara baþarýlar diledi. DALYAN: ÝNÞALLAH KUPAYI VERECEÐÝZ Blok Tuðla Futsal takýmýnýn teknik direktörlüðünü üstlenen Murat Dalyan verilen yemekten dolayý Çorum Blok Tuðla Pazarlama A.Þ Yönetim Kurulu'na teþekkür etti. Dalyan " Yönetim kurulumuz turnuvaya katýlmamýzda bize destek verdiði için çok teþekkür ederiz. Yönetim kurulumuzun bu fedakarlýklarýna bizde hediye olarak inþallah turnuva kupasýný vermek istiyoruz. Bunun içinde sahada elimizden gelen tüm mücadeleyi vereceðiz. Ayrýca bu turnuvayý düzenleyen ve katkýsý olan herkese teþekkür ediyorum" Sezonun son teknik toplantýsý yapýldý Çorum Amatör Futbolunda sezonun son teknik toplantýsý yapýldý. ASKF Toplantý Salonu'ndaki Teknik Toplantý Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan'ýn baþkanlýðýnda yapýlan toplantýya bu kategorilerde mücadele eden az sayýda takým temsilcisi katýldý. Toplantýda 2. Amatör Küme Büyükler ve U 19'lar ile U, U 1 ve U 16 kategorilerinde statüler, gruplar belirlendi. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan ara transfer döneminin Ocak ayýnda içinde olmasýndan dolayý kulüplerin kadrolarýný belirlemeleri için Teknik Toplantýyý erken yaptýklarýný söyledi. Katýlacak takýmlarýn taahhütlerini dikkate alarak yaptýklarý çalýþmalarýn sonradan yaþanan vazgeçmeler nedeniyle fikstürde sorunlar yaþattýðýný belirten Engin Ayan bu yüzden tekrar bir çalýþma yaparak katýlacak takým sayýlarýna kesinlik kazandýrdýklarýný söyledi. Ayan, liglerde mücadele edecek ve oynanacak maçlar sonunda ilimizi gruplarda temsil edecek tüm takýmlara baþarýlar diledi. U 'DE 1 TAKIM MÜCADELE EDECEK Geçtiðimiz yýl ilk kez oynanan U kategorisinde bu yýl takým mücadele edecek. Bu yýl doðumlu sporcularýn forma giyebileceði U liginde maçlar - Mayýs tarihlerinde oynanacak maçlarla baþlayacak. Ýki grupta oynanacak maçlar sonunda gruplarýnda ilk iki sýrayý alan dört takým final grubunda mücadele edecek. Çekilen kura sonucunda gruplar þu þekilde oluþtu: A Grubu, Osmancýkgücüspor, Ýl Özel Ýdarespor, Çorum Belediyespor, PTT Gençlikspor, HE Kültürspor ve Alaca Belediyespor. B grubunda ise Mecitözüspor, Gençlerbirliði, Mimar Sinan Gençlikspor, 1907 Gençlikspor, Çimentospor ve Osmancýkspor. U 1'DE HEYECAN 29-0 MART'TA BAÞLAYACAK U 1 Liginde 1 takým iki grupta mücadele edecek. Maçlar 29-0 Mart'a baþlayacak ve bu kategoride 2001 ve daha sonra doðanlar forma giyebilecekler. Gruplarda tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan dört takým final grubuna yükseleckler ve ilk iki sýrayý alan takýmlar gruplarda Çorum'u temsil etmeye hak kazanacaklar. Çekilen kura sonucunda gruplar þu þekilde oluþtu: A Grubu: Osmancýkspor, He Kültürspor, Gençlerbirliði, Ulukavakspor, Çorumspor, 1907 Gençlikspor, Alaca Belediyespor. B Grubu: Ýl Özel Ýdarespor, Osmancýkgücüspor, Çimentospor, Mimar Sinan Gençlikspor, Çorum Belediyespor, PTT Gençlikspor, TedaþÇorumgücü. U 16'DA TAKIM ÝKÝ GRUPTA 1998 ve daha sonra doðan sporcularýn mücadele edeceði U 16 liginde heyecan 22-2 Þubat'ta oynanacak maçlarla baþlayacak. Ýki grupta tek devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar final grubunda mücadele edecekler. Çekilen kura sonucunda A grubunda Osmancýkgücüspor, Alaca Belediyespor, HE Kültürspor, Mimar Sinan, Ýskilip Belediyespor, Çorum Belediyespor, B grubunda ise Gençlerbirliði, Ýl Özel Ýdarespor, Çorumspor, Çimentospor ve Gençlik Çepnispor takýmlarý yer aldýlar. 2. KÜME U 19'DA BEÞ TAKIM KALDI 2. Amatör Küme U 19 Liginde beþ takým mücale edecek. 0 Mart'ta baþlayacak olan 2. Küme U 19 liginde tek grupta oynanacak çift devreli lig statüsünde oynanacak maçlar sonunda ilk iki sýrayý alan takýmlar 1. Küme'ye yükselecekler. Bu kategoride 199 ve daha yukarý doðumlu sporcular forma giyebilecekler. U 19 liginde Ýskilip Belediyespor, Osmancýk Belediyespor, Ulukavakspor, Ýskilipspor ve Alaca Belediyespor takýmlarý mücadele edecek. 2. KÜME BÜYÜKLER'DE ÝKÝ GRUPTA 2. Amatör Küme Büyükler liginde sekiz takým mücadele edecek. Takýmlarýn ekonomik olorak fazla sýkýntý yaþamamasý için dörderli iki grupta oynanmasýna ve final grubu maçlarý oynatýlmasýna karar verildi. Tertip Komitesi Ahmet Emekli, Erdal Karaþahin ve Korkmaz Alben'den oluþtu. Ýki grupta oynanacak çift devreli maçlar sounda ilk iki sýrayý alan dört takým final grubuna yükselecek. Bu kategoride yaþ sýnýrý olmayacak. 2 Mart'ta oynanacak maçlarla baþlayacak olan 2. Küme Büyükler liginde çekilen kura sonucunda gruplar þu þekilde oluþtu: Çorum Belediyespor, Düvenci Belediyespor, Kargýgücüspor ve Uðurludað Belediyespor. B grubunda Gençlerbirliði, HE Kültürspor, Oðuzlar Belediyespor ve Mecitözüspor takýmlarý yer aldýlar. SPOR SERVÝSÝ Çorumspor Yardýmcý Antrenör Gökhan Karakuþ, Gölbaþý Belediyespor karþýlaþmasýnýn ardýndan yaptýðý açýklamada "Amacýmýz 1 puandý bunu baþaracak pozisyonlar yakaladýk. Ancak rakibimizin tecrübesi maçý kazanan tarafý tayin etti" Karakuþ "Sahaya öncelikli hedefimiz olan 1 puan için çýktýk. Bunun içinde oyuna kontrollü önde baský uygulayan bir oyun sistemi ile baþladýk. Ýlk dakikalarda golü de bulduk. Ancak tecrübesizlik ve basit hatalarýmýz sonucu erken yediðimiz iki golle bir anda oyunda motivasyonumuzu yitirdik. Ýkinci yarýya da maalesef yine erken yenilen golle baþladýk. Oysa ikinci yarýda tempoyu yükseltmek isteyen ve yükselten taraf bizdik. Beraberliði yakalayacak pozisyonlar bulduk hatta Arif'in vuruþu direkten döndü. Ýkinci yarýdaki oyunumuzdan mücadelemizden dolayý futbolcularýmý kutluyorum. Maçtan sonra takýmýza hem kendi hem rakip taraftarlardan ve yöneticilerden olumlu tepkiler aldýk. Bu alýnan maðlubiyetin üzüntüsünü azda olsa dindirdi. Artýk önümüzdeki haftaya bakacaðýz. BU oyunumuzla Nevþehir maçýndan puan alacaðýmýzý umuyorum" ADNAN YALÇIN Armutçu: Ýyi oynadýðýmýz maçý kaybettik Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Sincan Belediyespor karþýsýnda 6 dakika iyi oynadýklarý bir maçý kaybetmenin üzüntüsünü yaþadýklarýný söyledi. Armutçu " Karþýlaþmaya iyi baþladýk. 6 dakika iyi oynadýðýmýz bir maçý bireysel hatalarýmýzdan kaynaklanan yediðimiz gollerle kaybettik. Nasip deðilmiþ demekten baþka seçenek göremiyorum. Bu maçta oyun olarak olumlu olduðumuzu ve takým olarakta ilk yarý sonuna gelmemize raðmen oturmaya baþladýðýmýzý gördüm. Sincan maçýnda alýnan maðlubiyeti unutmamýz gerekiyor. Þimdi önümüzdeki ilk yarýnýn son maçý olan Kýrýkkalespor maçýna odaklanmalýyýz. Bu hafta Çorum'da yapacaðýmýz çalýþmalarda Kýrýkkale maçýný kazanmak için hazýrlanacaðýz. Bu maçý kazanarak ikinci yarý tatiline moralli girmek istiyoruz. Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda bizi çok önemli bir Çorumspor maçý bekliyor. Ýki takýmýn kaderini etkileyecek Yine kazanamadýk Bölgesel Amatör Ligi (BAL)'da mücadeleye. Haftada oynanan karþýlaþmalarla devam edildi. Oynanan karþýlaþmada toplam 2 gol atýldý. Evinde Tosya Belediyesporla 2-2 berabere kalan Bartýnspor, deplasmanda Ýskilip Belediyespor'u 2-1 maðlup eden Sincan Belediyespor'a liderliði devretti. Temsilcimiz Çorumspor deplasmandan eli boþ dönerken, kümede kalma mücadelesindeki en önemli rakibi hemþerisi Ýskilip Belediyespor'da evinde kaybedince aradaki puanlýk farký korudu. Bölgesel Amatör Lig (BAL)'da gelecek hafta oynanacak maçlarla ilk yarý sona erecek. Ligin 1. hafta karþýlaþmalarýnda Çorumspor evinde Nevþehirspor'u aðýrlarken, Ýskilip Belediyespor ise deplasmanda MKE Kýrýkkalespor'a konuk olacak. ADNAN YALÇIN maçta gülen taraf biz olmak istiyoruz. Hafta içinde bu düþüncelerle hazýrlýklarýmýzý tamamlayacaðýz" MAAÞLAR DAÐITILDI Ýskilip Belediyespor Teknik Direktörü Nihat Armutçu, Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer ve Baþkan Yardýmcýsý ve Ýskilip Belediyespor Baþkaný Melih Alpsar'a teþekkür etti. Armutçu "Sayýn baþkanýmýz Numan Sezer ve kulüp baþkanýmýz Melih Alpsar bey'in katkýlarý ile soyunma odasýnda futbolcularýmýzýn maaþlarý daðýtýldý. Kendilerine kulübümüz adýna teþekkür ediyorum. Ýnþallah bizlerde bu özverinin karþýlýðýný saha mücadelemiz ve alacaðýmýz puanlarla vereceðiz. " ADNAN YALÇIN Toplu Sonuçlar Gölbaþý Bld - Çorumspor : -2 Ýskilip Bld - Sincan Bld : 1-2 Baðlumspor - Aksaray Bld : -1 Bartýnspor - Tosya Bld : 2-2 Nevþehirspor - Kýrýkkalespor : 6-0 Takýmlar Sincan Bld Bartýnspor Baðlum Bld. Gölbaþý Bld Etimesgut Bld Kýrþehirspor Nevþehirspor Tosya Bld Kýrýkkalespor Kastamonu Aksaray Bld Çorumspor Ýskilip Bld Safranbolu Puan Durumu O G B M A Y P GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI Çorumspor - Nevþehirspor Kýrýkkalespor - Ýskilip Bld Aksaray Bld - Safranboluspor Etimesgut Bld - Bartýnspor Sincan Bld - Kastamonuspor Tosya Bld - Gölbaþý Bld

12 Yakýn, Ankara'da yönetecek Geçtiðimiz hafta Yozgat'ta Üniversite 2.Lig Grup müsabakalarýnda görev alan basketbol hakemimiz Haluk Yakýn bugün saat 1:00 de oynanacak Kýrýkkale de oynanacak olan Kýrýkkale Üniversitesi- Karatekin Üniversitesi arasýndaki müsabakada görev alacak. Müsabakanýn Teknik Komiserliðini Kýrýkkale'den Veysel Pekdoðan yaparken, Baþ Hakemliðini ise Amasya'dan Reha Demir yapacak. Film ayný fakat takým isimleri ve jönler deðiþikti. Eski adýyla 'Bank Asya 1. Lig' olan filmin adý 'PTT 1. Lig' oldu Yine 1. Lig sözü Özbað:Hedefi tutturamadýk Çorum Belediyespor Teknik Direktör Sedat Özbað, hem liderlik þansýný kaçýrdýklarýný hem de ilk yarý hedeflerinin 2 puan gerisinde kaldýklarýný söyledi. Özbað " Karþýlaþmada üstün olan taraf bizdik. Galip gelmek istediðimiz, galip gelmemiz halinde zirveyi takip eden takýmlarla puan farkýný açabileceðimiz bir karþýlaþmaydý. Lider olma þansýmýzda vardý fakat maalesef bu olmadý. Maçýn ilk devresine bakacak olursak hemen hemen rakibe pozisyon vermedik. Rakibin duran toplarla etkili olmak isteyeceðini biliyorduk, hafta boyunca da buna çalýþtýk. Ancak tahmin ettiðimiz gibi golü de öyle yedik. Ýkinci yarýda da pozisyonlar üretmeye çalýþtýk ve buldukta ama deðerlendiremedik. Maçýn geneline baktýðýmýz zaman iyi oynayan taraf bizdik. Rakip özellikle ikinci yarý da kontra ataklarla golü bulmak istedi fakat biz buna izin vermedik. Birçok gol pozisyonlarýna girmemize raðmen bu tür maçlarda pozisyon bulduðunuz zaman gol yapmanýz lazým. Maalesef galibiyet golünü bir türlü bulamadýk ve sahadan 1 puanla ayrýldýk. Maç sonunda 2 puanla ligin ilkyarýsýný bitirmek istiyorduk ancak bu hedefin 2 puan gerisinde ilkyarýyý tamamladýk. Artýk ikinci yarýya hazýrlanacaðýz. Ýkinci yarý daha güçlü girerek sezon sonunda mutlu sona ulaþmak istiyoruz" þeklinde konuþtu. Golü Macit'e hediye etti Çorum Belediyespor'un tecrübeli ismi Oðuzhan Yalçýn, Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýnda attýðý kafa golünü takým arkadaþý Macit'e hediye etti. Karþýlaþmanýn 28. Dakikasýnda soldan Murathan'ýn ortasýný kafayla aðlara gönderen Oðuzhan Yalçýn golden sonra protokol tribününe koþarken tribünde kadroda yer almayan futbolcularla birlikte maçý izleyen takým arkadaþý Macit'e seslenerek golü kendisine hediye ettiði söyledi. Oðuzhan Yalçýn, ligin ilk yarýsýný 2 golle kapatýrken, futbolcunun iki golünü de kafayla atmasý ilginç notlar arasýnda kendisine yer buldu. ADNAN YALÇIN Çorum Belediyespor Yönetimi dün yaptýðý basýn toplantýsý ile ilk yarýyý deðerlendirirken iddialý açýklamalarda bulundular. Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, dün beraberinde Mali As Baþkan Mustafa Özbayram, Ýdari As Baþkan Mustafa Ercan, Genel Kaptan Hamit Iþýk, Alt Yapý Sorumlusu Mustafa Kanat ve Stad Sorumlusu Kerep Kahramantekin'in katýlýmý ile ilk yarýyý deðerlendirdi. Belediyespor yönetimi adýna konuþan Belediyespor Baþkaný Zeki Gül öncelikli hedeflerinin 2. Lig olduðunu ve bu ligde kýsa süreli misafirliklerinin ardýndan Çorum'un layýk olduðu PTT 1. Ligine çýkmayý hedeflediklerini söyledi. Çorum Belediyespor Baþkaný Zeki Gül, basýn toplantýsýnda yaptýðý açýklamada sezona baþlarken takýma olan güvenlerinin tam olduðunu kamuoyunun ise buna inanmadýðý yönde açýklama yaptý. Gül, ilk yarý sonunda ise takýmlarýnýn kendilerini haklý çýkardýðýný belirtti. Baþkan Zeki Gül, doðru adýmlar neticesinde baþarýlý olduklarýna iþaret ederek, ikinci yarýda da planlý programlý ve hesaplý adýmlar atacaklarýný belirtti. Ýkinci yarý için henüz teknik heyetin raporunu almadýðýný ifade eden Gül "Teknik Heyetin vereceði rapor doðrultusunda 1-2 takviye yapacaðýz. Bunu yaparken kesinlikle ilkelerimizden taviz vermeyeceðiz" Kamuoyunun sezon baþýnda takýma inancýnýn olmadýðýný tribündeki az seyirci sayýsýndan anladýklarýný dile getiren Baþkan Gül "Baþarýlý sonuçlardan sonra taraftarýn ve kamuoyunun desteði artmaya baþladý" BÝZ BU FÝLMÝ ÝZLEMÝÞTÝK Belediyespor Baþkaný Zeki Gül'ün hedefleri doðrultusunda yaptýðý açýklamalarý spor camiasýna adeta biz bu filmi izlemiþtik dedirtecek cinsten açýklamalar.baþkan Gül'den güldüren ve düþündüren açýklamalar: Belediyespor Baþkaný Zeki Gül yaptýðý açýklamasý þöyle "Þunu açýk yüreklilikle söylemek istiyorum biz bu sezon 2. lige yükselerek orda misafir olmak ve Çorum'u layýk olduðu PTT 1. ligde mücadele eden takýmlar arasýna almak istiyoruz. Çorum halký bize sahip çýktýðý ve destek verdiði sürece bunu baþaracaðýmýzdan en ufak bir endiþemiz yok" Belediyespor 2 Aralýk'ta toplanacak Ýlk yarýyý lig ikinci olarak tamamlayan Çorum Belediyespor 1 haftalýk tatile çýktý. Ýlk yarýnýn ardýndan ikinci yarý hazýrlýklarýna 1 haftalýk iznin bitiminde baþlayacak olan Çorum Belediyespor 2 Aralýk pazartesi günü Çorum'da toplanacak.ýkinci yarý hazýrlýklarýnýn ilk etap çalýþmalarýný Çorum'da sürdürecek olan kýrmýzý siyahlýlar 1 Aralýk'ta 2 günlük yýlbaþý iznine çýkacaklar. Yýlbaþý izninin ardýndan futbolcularýn 2 Ocak'ta Antalya'da yapýlmasý planlanan kampa katýlacak. Antalya'da 10 günlük kamp hazýrlýðý yapacak olan Belediyespor'un kamp hazýrlýklarý Ocak'ta sona erecek ve Çorum'a dönerek lig hazýrlýklarýný sürdürecek. Çorum Belediyespor, ikinci yarýnýn ilk maçýný 19 Ocak Pazar günü Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda Bursa ekibi Orhangazisporla yapacak. ADNAN YALÇIN Ýlk yarý karnesi. Çorum Belediyespor ilk yarýnýn son maçýnda sahasýn da konuk ettiði Erzurum BÞB spor ile 1-1 berabere kalarak liderlik þansýný ilk yarýnýn son maçýn da tepti. Maça her iki takým da iyi baþladý. Erzurumspor, Çorum Belediyespor'a göre daha süratli ataklar ve gol Sportmence pozisyonlarýný çok adamla kovalarken aksine Çorum Belediyespor ataklarýnda ise, az adamla ceza alanýna girme hastalýðý bu maçta da devam etti. Çorum Belediyespor son üç hafta da yaptýðý maçlardan beraberlik ile ayrýldý. Evinde Çýksalýn maçý ile baþlayan beraberlik serisi deplasman da Darýca Gençlerbirliði ve yine kendi evinde ilk yarýnýn son maçý olan Erzurum BÞB maçý ile devam etti. Ve ilk yarý maçlarýný tamamladý. Çorum Belediyespor, ilk yarýda oynadýðý 17 karþýlaþamadan, 8 galibiyet, 6 beraberlik, maðlubiyet aldý. Puan cetvelinde 2. sýrada 0 puanla ilk yarý maçlarýný tamamladý. Çorum Belediyespor da hala devam eden hastalýk var. Rakip alana yapýlan ataklarda nedense bir türlü çok futbolcu ile organize ataklar yapýlmýyor. Soldan Murathan Buruþ ceza alanýna orta yapýyor, rakip ceza alaný içinde ya Emir yada Buðra oluyor. Bu þekilde Belediyespor ikinci yarýda da gol atamama hastalýðý devam edecektir. Ancak yapýlacak veya transfer ile bu hastalýk tedavi edebilir. Çorum Belediyespor, 17 maçta rakip kalelere 2 gol atarken, kalesinde ise gol gördü. Bu istatistik ise belediyespor'un ilk yarý karnesinde not ortalamasý. olarak yansýdý. Teknik direktör Özbað ise, Erzurum maçýnda yaptýðý Osman Bodur, Kývanç deðiþikliði ise tutmadý. Kývanç'ýn metre top sürmeye gücü kuvveti yoktu. Orta bile yapacak kuvvetini kaybetmiþti. Osman Bodur ise, rakibi karþýsýnda zor anlar yaþadý. Allah'tan kademesinde Ýmam ve Nedim gibi isimler vardý. Savunmada kesici adam rolünde olan Ýmam Almas ise maçýn en önemli ismiydi. Ýmam, rakipden gelen gerek hava gerek ise, yerden atýlan toplarý çok ince alarak rakibe gol þansý vermedi. Kaleci Çaðrý maça iyi konsantre olamadý. Bazý pozisyonlarda tereddütler yaþadý. Golde rakibin ceza alaný içine kullandýðý ortaya ise çok büyük zamanla hatasý yaparak rakibe kafa vurdurma þansýný verdi. Bu vuruþ sonrasýnda kalesinde golü gördü. Yaptýðý birkaç kurtarýþý da vardý. Mehmet Akif ise, çok vasatýn altýnda bir oyun ortaya koydu. Kullandýðý toplarýn büyük bölümünü rakibe pas olarak verdi. Oðuzhan Yalçýn ise, attýðý güzel gol ile takýmýna bir anda liderlik þansýný getirdi ancak beraberlik golü gelince liderlik þansý da kaçmýþ oldu. Genel olarak Erzurum karþýsýnda belediyespor vasat bir futbol ortaya çýkarttý. Ýkinci yarýda yapýlacak olan transferler ile ligin sonunda mutlu sona ulaþmak için hiçbir engel kalmayacaktýr. Soðuk havaya raðmen tribünlere gelen yaklaþýk 2 bin civarýnda taraftar ise, sahadan üzgün ayrýldý. Uzun bir aradan sonra ilk kez maçý izlemeye gelen belediye baþkaný da oynanan futboldan ne kadar mutlu oldu buda kafalardaki soru iþareti olarak kaldý. Þampiyon olmak için þeffaf bir yönetimin yanýnda þeffaf bir kadro da oluþmasý lazým. Çorumlularda bu takýma destek vermek þartýyla. Akýnalp, milli takým antrenörü olarak davet edildi Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü bünyesinde badminton antrenörü olarak görev yapan Ali Akýnalp, milli göreve çaðrýldý. Badminton Federasyon Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan milli çaðrý üzerine Ýstanbul'a gidecek olan Ali Akýnalp, Badminton Federasyon Baþkanlýðýnýn 201 Yýlý Faaliyet Programý gereðince Aralýk 201 tarihleri arasýnda Ýstanbul'da yapýlacak olan Türkiye Ýnternational Olimpiyat Eleme Puan Turnuvasý'n da Badminton Milli Takým Antrenörü olarak görev yapacak. Gazetemiz köþe yazarý Kadir Yücel'i ziyaret ederek milli görevi bildiren genç antrenöre TEK Yýldýz Gazetesi olarak görevinde baþarýlar dileriz. ADNAN YALÇIN

Fayans ve Seramik ý K1 K1 Plus K1 Flex Fayans ve Seramik ý Ürün sý 6,34 TL/torba 6,60 TL/torba K1-1 Bölge Fiyatlarý Çimento esaslý fayans ve seramik K1-2 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 6,73 TL/torba 7,00 TL/torba

Detaylı

Fayans ve Seramik Yapýþtýrýcýlarý K1Fuga Beyaz (1-6 mm) K1 Flex Fuga Beyaz (1-8 mm) (1-6 mm) (1-8 mm) K1 Fuga Beyaz - 1 Bölge Fiyatlarý Ürün sý 9,00 TL/torba 9,36 TL/torba K1 Fuga Beyaz - 2 Bölge Fiyatlarý

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA YURTİÇİ ÖĞRETİM ELEMANI VE ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARININ DESTEKLENMESİ AMACIYLA YÜKSEKÖĞRETİM KURULUNCA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ,

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ

UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 1. CUMHURBAŞKANLIĞI 1.1. Devlet Denetleme Kurulu UYAP VİZYONU SEMİNERİ 04.06.2007 KATILIMCI PROFİLİ 2. BAŞBAKANLIK 2.1. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği(MGK) 2.2. Atatürk Kültür, Dil ve tarih Yüksek

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 )

KPSS 2009/4 MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR ( YERLEŞTİRME TARİHİ : 29 TEMMUZ 2009 ) 3947591 3 0 083.199 085.646 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADANA ) 3947593 5 0 077.619 082.513 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ( ADIYAMAN ) 3947595 3 0 077.768 079.730

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği. Yeni Teşvik Sistemi. 4. Bölge Teşvikleri Yeni Teşvik Sistemi 4. Bölge Teşvikleri Ekim 2013 İçerik Yeni Teşvik Sistemi Amaçları Yeni Teşvik Sistemi Uygulamaları Genel Teşvikler Bölgesel Teşvikler Büyük Ölçekli Ya>rımlar Stratejik Ya>rımlar 4.

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ

SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ SON DÖNEM DEVLET DESTEKLERİ VE TEŞVİKLERİ DEVLET DESTEKLERİ 1- AJANSIN MALİ DESTEKLERİ 2- DEVLETİN YATIRIM TEŞVİKLERİ 3- DEVLETİN HİZMETLER SEKTÖRÜNE VE İHRACAT A YÖNELİK TEŞVİKLERİ İller arası Sosyo Ekonomik

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE

RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE RUH HASTALARININ SEVK VE AYAKTAN TAKİPLERİ HAKKINDA GENELGE Temel Sağlık Hizmetleri G.M.Tarih:27.02.98 Sayı:2195 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI:B100TSH0140005/2195 KONU:Ruh

Detaylı

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ

KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ KONU : YENİ TEŞVİK SİSTEMİ Bilindiği üzere Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeni teşvik sistemi açıklandı. Bu açıklamaya dayanarak aşağıda yeni teşvik sistemi genel hatlarıyla ifade edilecektir.

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88

VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Konu: Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezi 03.06.2005/8148 VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/88 Bilindiği üzere Psiko-Teknik Değerlendirme Merkezlerinin açılış, işleyiş ve denetim işlemleri 18.07.1997

Detaylı

Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri"

Türkiye'nin en rekabetçi illeri yorgun devleri Türkiye'nin en rekabetçi illeri "yorgun devleri" Türkiye nin kalkınmasında önemli rol üstlenen İstanbul, Ankara ve İzmir, iller arasında rekabet sıralamasında da öne çıktı. İSTANBUL - Elif Ferhan Yeşilyurt

Detaylı

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ

ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ ALANYA NIN BAZI EKONOMİK VE SOSYAL VERİLERİNİN MEVCUT İLLER İLE RAKAMLARLA ALANYA YÜZÖLÇÜMÜ 2.751 KM² ORMAN ALANI 178.971 HEKTAR TARIM ARAZİSİ 26.129 HEKTAR AKDENİZ E KIYISI 70 KİLOMETRE BELEDİYE 17 KÖY

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017

KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 MANĠSA SOSYAL GÜVENLĠK ĠL MÜDÜRLÜĞÜ Asıl alt başlık stilini düzenlemek için tıklatın KAYIT DIŞI İSTİHDAM İLE MÜCADELE Ağustos 2017 Kayıt Dışı İstihdamın Türleri Çalışmaların SGK ya hiç bildirilmemesi Gün

Detaylı

ek: eğitim izleme göstergeleri

ek: eğitim izleme göstergeleri ek: eğitim izleme göstergeleri, eğitim izleme raporu 2010, sayfa 107-164 ek: eğitim izleme göstergeleri Geçtiğimiz yılki Eğitim İzleme Raporu nda ilk kez kamuoyuna sunulan Eğitim İzleme Göstergeleri nin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN

KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN KREDİ VE YURTLAR KURUMU YATIRIMDA OLAN YURTLARIN DURUMU GENEL İCMALİ ADET KAPASİTE İNŞAATI TAMAMLANAN İNŞAATI DEVAM EDEN SÖZLEŞME AŞAMASINDA OLAN İHALE AŞAMASINDA OLAN PROJE AŞAMASINDA OLAN ARSA HUKUKİ

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Atık Getirme Merkezi. REW-Getirme Merkez Tebliğii-Nisan Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Getirme Merkezi Hülya ÇAKIR Çevre Mühendisi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sunumun İçeriği Atık Yönetimi Amaç ve Kapsam Sınıflandırma ve Kriterler Döngüsel Ekonomi Sıfır Atık Atık Yönetimi *Evsel,

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı

ÜLKE GENELİ TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ. E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü. Trafik Hizmetleri Başkanlığı E m n i y e t G e n e l M ü d ü r l ü ğ ü TRAFİK İSTATİSTİK BÜLTENİ Trafik Hizmetleri Başkanlığı ÜLKE GENELİ Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı TEMMUZ-2015 AÇIKLAMALAR AYLIK TRAFİK İSTATİSTİK

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE

KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNERGE MADDE 1-20/11/2012 tarihli ve 116 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Kamu

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı:

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini Açıkladı: 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği

1. KDV İstisnası. 4. Faiz desteği YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR Karar Tarihi:14.07.2009 Karar Sayısı:2009/15199 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarih ve Sayısı:16.07.2009/227290 Yürürlükte olan düzenleme üç farklı kategoride

Detaylı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.)

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Şube Başkanlıkları 1 NOLU ANKARA ŞUBESİ Mustafa GÜRAN Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Personel Daire Bşk.) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tel 5366400073 2 NOLU KAHRAMANMARAŞ ŞUBESİ Mustafa Ertan ATALAR

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI

I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR ÖSYM KURUM KODU MB NO KURUM ADI GÖREVLENDİRME YAPILACAK İL/İLÇE KADRO SAYISI I. GENEL BÜTÇELİ İDARELER 1.1 BAKANLIKLAR 901311321 11111 ADALET BAKANLIĞI ANKARA 4 901311551 11112 MALİYE BAKANLIĞI ANKARA 5 901311828 11113 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ANKARA 3 901311436 11114 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü BAKANLIK MAKAMINA (1/419) TC eğl F Bekaıdğ Sayı :22671628 Konu : Atama mevzuat! konulu hizmet içi eğim semineri. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü YÖNETIM HIZMETLERI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HIZMETIÇI EĞITIM

Detaylı

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ

İTİBARİYLA KÖY YOLU ENVANTERİ ADIYAMAN 1. DERECE 0 3 756 2.067 0 2.826 ADIYAMAN 2. DERECE 0 0 350 210 0 560 ADIYAMAN KÖY İÇİ YOL 0 0 636 173 22 0 831 ADIYAMAN TOPLAM 0 3 1.742 2.450 22 0 4.217 AFYONKARAHİSAR 1. DERECE 67 115 216 1.868

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ. Stratejik Yatırımların Teşviki KDV İstisnası ü ü ü ü. Bölgesel Teşvik Uygulamaları UYGULAMALAR YENİ TEŞVİK SİSTEMİ 15.06.2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren yeni teşvik sistemi 4 farklı uygulamadan oluşmaktadır: 1- Genel Teşvik Uygulamaları 2- Bölgesel

Detaylı

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014

Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 30 MART 2014 30 MART 2014 AraştırmaHakkında Araştırma, 30 Mart 2014 günü, Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi (CATI) yöntemi ile mahalli seçimlerde oy kullanan toplam 1383 seçmen ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma

Detaylı

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI

TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI 2017 TURIZM OTEL YÖNETICILERI DERNEĞI TANITIM DOSYASI İcadiye Mahallesi Çifte Çınar Sokak No 26 Kuzguncuk Üsküdar İstanbul Tel : +90 (216) 383 2200 info@turoyd.org TURİZM OTEL YÖNETİCİLERİ DERNEĞİ (TUROYD)

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI P T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI Sayı: 2017/60 11 NİSAN 2017 BASIN AÇIKLAMASI Zorunlu trafik sigortası sisteminin sürdürülebilirliği bakımından sigorta primlerinin sigorta şirketleri için sunulan

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA )

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2014/2 EKPSS/KURA ) / POZİSYON UNVANI 190050001 9521 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADANA MERKEZ Taşra YH 11 1 2001 7225 190050003 9522 ADALET BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN KAHTA Taşra YH 11 1 2001 7225 190050005 9523 ADALET BAKANLIĞI

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ

YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ TÜM BÝRÝMLERÝN DÝKKATÝNE YÖNETÝM EÐÝTÝM KÜLTÜR DERNEÐÝ Sayýn Ýdarecilerimiz; Kurulduðumuz 2005 yýlýndan bu yana uygulamaya ve ihtiyaca yönelik eðitim seminerlerimiz devam etmektedir. Bilindiði üzere ülkemizde

Detaylı