Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Hitit Üniversitesinde. 4 inþaata onay SAYFA 7 DE. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý"

Transkript

1 Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yeni bölüme YÖK onayý Hitit Üniversitesinin Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesi bünyesinde yeni bölümün açýlmasý ile ilgili talebini YÖK deðerlendirerek olumlu karar verdi. Hitit Üniversitesinden konu hakkýnda yapýlan açýklamada þu ifadeler yer aldý: "Güzel Sanatlar, Tasarým ve Mimarlýk Fakültesinin, çaðýn gerektirdiði sanayi sonrasý üretim paradigmalarý ve sosyo-kültürel hayat tarzýna koþut bir eðitim anlayýþýný... 7 DE "Demokrasilerde çözümün tarafý olacak yetkinliðe sahip olmakta önemlidir" Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Kon TV ekranlarýnda yayýnlanan ve Serdar Arseven'in sunduðu "Bir Fincan Kahve" programýna konuk oldu. Programda, Abdülkadir Molla'nýn idamýndan dershanelerin kapatýlmasýna... TE 0 KURUÞ Hitit Üniversitesinde inþaata onay Polislere 'zihinsel engellilerle' iletiþim anlatýldý Engelli vatandaþlara yönelik toplumsal duyarlýlýðý artýrmak ve yapýlacak çalýþmalarda doðru yaklaþým sergilemek amacýyla Asayiþ, Trafik, Çocuk ve TDP Þube Müdürlükleri Merkezinde çalýþan personele yönelik konferans düzenlendi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan Emniyet Müdürlüðü konferans salonunda düzenlenen "Toplum Ýçerisinde Zihinsel Engelli Bireylerle Ýletiþim" konulu konferansa konuþmacý olarak Kale Eðitim ve Uygulama Merkezi Müdür Yardýmcýsý Mehmet Armutçu katýldý. TE Hitit Üniversitesinin 201 yýlý yatýrým bütçesi ile ilgili son deðerlendirme Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapýldý. Toplantýya Milletvekili Cahit Baðcý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kalkýnma Bakanlýðý Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Yýlmaz Tuna ile Daire Þeker Fabrikasý 9 bin ton pancar iþledi Baþkaný Ahmet Ege katýldý. Rektör Prof. Dr. Alkan, Kalkýnma Bakanlýðý yetkililerine Hitit Üniversitesinin Kuzey ve Güney Kampüslerinde gelinen son aþamalar ve hazýrlanan yatýrýmlar hakkýnda detaylý bilgiler verdi. Bu kapsamýnda projeleri tamamlanan inþaatýn 201 yýlýnda ihale edilmesine karar verildi. TE Ahmet Haluk Karabel Recep Kaymakcan TOKÝ Sungurlu'ya 00 kiþilik yurt yapacak TOKÝ Baþkaný Ahmet Haluk Karabel, yükseköðrenim gören öðrencilerin barýnma sorunlarýna kalýcý çözüm getirilmesi amacýyla, Gençlik ve Spor Bakanlýðý Yüksek Öðrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüðü (YURTKUR) ile Nisan 20 tarihinde imzalanan protokol çerçevesinde, 1 ilde 6 bin 68 yatak kapasiteli 96 yurt inþa edildiðini açýkladý. Yurt yapýlacak iller arasýnda Çorum'da var. 6 DA Niþanlýsý ile tartýþtý intihara teþebbüs etti 6 DA Çorum Þeker Fabrikasýnda pancar iþleme sezonu sona erdi. Sezonda 9 bin ton þeker pancarý iþlendi.çorum Þeker Fabrikasý Müdürü Öner Öztürk, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada tarihinde baþlayan pancar iþleme kampanyasý döneminin tarihinde sona erdiðini ifade ederek, "8 gün süren kampanyada 9 bin ton pancar iþlenerek 89 bin ton kristal þeker üretilmiþtir. 7 DE Gazze'ye acil yardým çaðrýsý! Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Filistin'de meydana gelen sel felaketi hakkýnda TBMM'de basýn toplantýsý düzenledi. "Onlarca yýldýr iþgalci Ýsrail'in insanlýk dýþý ablukasý sebebiyle açýk hava hapishanesine dönüþen Gazze'de yeni bir insanlýk dramý daha yaþanýyor" diyerek sözlerine baþlayan Milletvekili Murat Yýldýrým, Aralýk 201 tarihinden beri Gazze Þeridi'ni etkisi altýna olumsuz hava koþullarýnýn hayatý adeta felç ettiðini, alt yapýda büyük bir hasara neden olan bu olumsuz hava koþullarýnýn, baþta alt yapý olmak üzere birçok kamu ve özel kurumlara ait binalarda büyük hasara neden olduðunu söyledi. Eþi tarafýndan býçaklanan kadýn yaþam mücadelesini kaybetti TE 6 DA YEDAÞ'ýn tasarruf projesi Münih sokaklarýna gidiyor Almanya'nýn Münih Belediyesi, YEDAÞ AR-GE Ofisi'nin hazýrladýðý inovasyon sonuçlu sokak aydýnlatma projesini, kullanmak istedi. Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mali Ýþlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk "Genel Merkezimiz Milli Eðitim Bakanlýðý'na yazýlý müracaatta bulunarak... Ömer Latif Akdað, tekrar aday Çorum Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, oda baþkanlýðýna tekrar aday olduðunu açýkladý. TE TE 2 DE

2 ELEMANLAR ARANIYOR Halkla iliþkiler alanýnda görevlendirilmek üzere Bayan elemanlar alýnacaktýr. Müracatlarýn 1:0-17:00 arasý þahsen yapýlmasý rica olunur. Müracaat: ELEMANLAR ARANIYOR 2 HABER Bahri Ertek Ankara'da anýldý Ýmsâk : 0:0 Güneþ : 06:9 Ýþrak 07: Öðle : :6 Ýkindi : 1:07 Akþam : 16:2 Yatsý : 17:8 2 AJANDA Ay, 1 Gün, 1. Hafta Baþkalarýný her zaman affedin ama, kendinizi asla affetmeyin! Mevlâna Celâleddin-i Rûmî Rahmetullahi Aleyh Günün Þiiri VAY HALÝNE-VAY HALÝNE Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 00 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý 00 m2 si peþin= TL Kredi kartlarýna taksitli.000 TL Müracaat: ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý. Kat da 90 Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Çorum folklorunu ulusal ve uluslar arasý alanlarda en iyi þekilde temsil eden ve geçtiðimiz haftalarda vefat eden Bahri Ertek "Yedi Bölge Tek Yürek" adlý bir programla anýldý. Bahri Ertek tarafýndan yetiþtirilen birçok genç folklorcu bu etkinlikte sahne aldý. Geceye Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, Çorum eski Valisi Mustafa Yýldýrým ve Ankara Cumhuriyet Savcýsý Zafer Ediþ,Tapu Kadastro Genel Müdürü Davut Güney Çorum Vakfý Ankara Temsilcisi Alper Bilan ile çok sayýda davetli katýldý. Etkinliði katýlan Ertek ailesine ve Bahri Ertek'in eþine plaketler verildi. Ertek ailesi de Düzenleme Komitesine ve ekip baþkanlarýna çeþitli hediyeler verdi. Yýlmaz MERT Ömer Latif Akdað, tekrar aday Çorum Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, oda baþkanlýðýna tekrar aday olduðunu açýkladý. Oda Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile birlikte ÇESOB'ta bir basýn açýklamasý yapan Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað, oda üyelerine yeni dönemde de hizmet etmek istediðini söyledi. Oda Baþkanlýðýný yýldýr baþarýlý bir þekilde sürdüren Ömer Latif Akdað, bu süreçte odaya bir büro kazandýrarak tefriþatýný yaptý. Odayý hizmet bürosuna kavuþturan Akdað, odaya kurdurduðu SMS programý ile oda üyelerini her konuda bilgilendirdi. Yine esnafý ilgilendiren 61 Sayýlý Kanun kapsamýnda çýkan Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði eðitimlerini baþarýyla sonuçlandýran Akdað, oda üyelerinin sertifika ve risk deðerlendirme raporu ile acil durum eylem planlarýný almalarýný saðladý. Çorum Özel Elitpark Hastanesi ile sözleþme imzalayan Akdað, oda üyelerine hastane masraflarý için yüzde 2 indirim yapýlmasýný saðlarken, mübarek her Ramazan ayýnda oda üyelerinin birlik, beraberlik ve kardeþliðinin pekiþtirilmesi için iftar yemeði verdi. Yemeklerin tüm masrafýný ise kendisi ve Yönetim Kurulu üyeleri karþýladý. Yine her yýl mesleklerini ilgilendiren yeni makine, alet ve araçlarýn tanýtýmýnýn yapýldýðý tüm fuar organizasyonlarýna oda üyelerinin katýlýmý saðladý. ÇESOB'la her zaman istiþare halinde olduklarýný ifade eden Ömer Latif Akdað, 7 Ocak Salý günü saat.00'de ÇESOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda yapýlacak olan genel kurula tüm oda üyelerini davet ederken, "Her zaman sizlerin yanýnda olan yönetimimiz siz deðerli üyelerimizin yararýna olan her iþte var olmuþ ve olmaya da devam edecektir" Marangozlar Odasý Baþkaný Ömer Latif Akdað'a adaylýk açýklamasýnda ise Yönetim Kurulu üyeleri Halit Bölükbaþ, Resul Yiðitoðlu, Hüseyin Gazi Uysal, Ersan Özdemir, Yücel Þahin ve Hamza Kabakulak, Denetim Kurulu üyeleri Ahmet Memiþ, Ali Ceyhan ve Hüsamettin Yýldýrým eþlik etti. Haber Servisi Nihat Ýnce Emekli Polis Memuru Baba hali sormayanýn Helal malla doymayanýn Anne sözünü saymayanýn Vay haline vay haline Dostuna kötü diyenin Devamlý haram yiyenin Fakirse moda giyenin Vay haline vay haline Doðru gerçek yazmayanýn Kýrkýndan sonra azanýn Ölmeden mezar kazanýn Vay haline vay haline Çalýþmadan çok yiyenin Ýyilere kötü diyenin Doðru þeyleri silenin Vay haline vay haline Allah yolu bilmeyenin Doðru yola girmeyenin Nihat gibi görmeyenin Vay haline vay haline HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,026 2,06 EUR 2,789 2,80 STERLiN,0,20 JPY YENi 0,19 0,197 SAAT: 16.0 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI Müracaat Tel: NÖBETÇÝ ECZANELER KUBATLAR ECZANESÝ TEL: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda 2. Noter üzerinde Kat numara de bulunan 1 odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi 2. Noter Üstü. kat No: 10 TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: Yýl: 9 Sayý: 26 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: 2 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 00 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.0 TL 0.00 TL Baský yapýldýðý yer: 1.00 TL 1.00 TL 0.00 TL TL.00 TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 0 KR BAHABEY CAD. 8/E - KIZ MESLEK LÝSESÝ KARÞISI DAMLA ECZANESÝ TEL: G.BEY MH. 1. MÝLLET SOK. NO:28 -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat...1 Polis...1 Yangýn...0 Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta...1 Alo Jandarma...16 Elektrik Arýza Su Arýza...18 Telefon Arýza...1 Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 HABER KUTLAMA Ak Parti Belediye Baþkan Adayý olarak tekrar aday gösterilen Çorumumuza yeni vizyon kazandýran Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer KÜLCÜ'yü yapmýþ olduðu bu güzel hizmetlerinden dolayý kutlar, baþarýlarýnýn devamýný dileriz. Hitit Üniversitesinde inþaata onay Polislere 'zihinsel engellilerle' iletiþim anlatýldý "Almanca Yollarda Otobüsü" Anadolu Lisesi'ne uðradý Alman Kültür Merkezi Goethe Enstitüsü'nün yürüttüðü Almanca Yollarda Projesi kapsamýnda, Almancayý yaygýnlaþtýrmak, sevdirmek ve Alman Kültürünü tanýtmayý amaçlayan Eðitmen Grubu dün Çorum Anadolu Lisesi'nde öðrencilerle buluþtu. Özel dizayn edilmiþ Eðitim Otobüsü ve Okul Bahçesi'nde gerçekleþtirilen etkinliklerde Hitit Üniversitesinin 201 yýlý yatýrým bütçesi ile ilgili son deðerlendirme Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapýldý. Toplantýya Milletvekili Cahit Baðcý, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Kalkýnma Bakanlýðý Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Yýlmaz Tuna ile Daire Baþkaný Ahmet Ege katýldý. Rektör Prof. Dr. Alkan, Kalkýnma Bakanlýðý yetkililerine Hitit Üniversitesinin Kuzey ve Güney Kampüslerinde gelinen son aþamalar ve hazýrlanan yatýrýmlar hakkýnda detaylý bilgiler verdi. Bu kapsamýnda projeleri tamamlanan inþaatýn 201 yýlýnda ihale edilmesine karar verildi. Çorum Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Dr. Cahit Baðcý konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Bilindiði üzere 201 yýlý bütçe görüþmeleri TBMM'de devam etmektedir. Bu çerçevede 1 Aralýk Cumartesi günü 2. oturumda Kalkýnma Bakanlýðýmýzýn bütçesi görüþülmüþtür. 201 yýlý Yatýrým Bütçesi detaylarýnýn belirlendiði bugünlerde Hitit Üniversitemize tahsis edilen. milyon TL'lik yatýrým ödeneðinin hangi amaçlarla kullanýlacaðý hususunda Kalkýnma Bakanlýðý ile müzakere edilmesi gereði oluþmuþ ve bu çerçevede Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan TBMM'ye davet edilerek, Kalkýnma Bakanlýðý yetkilileri ile buluþturulmuþtur. Kalkýnma Bakanlýðý Sosyal Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürü Yýlmaz Tuna ve Daire Baþkaný Ahmet Ege ile yatýrým detaylarý görüþülmüþ, Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan tarafýndan hazýr olan projeler hakkýnda bilgi verilmiþtir. Yapýlan görüþmede Hitit Üniversitesinin Kuzey ve Güney Kampüslerinde gelinen son aþamalar ve hazýrlanan yatýrýmlar hakkýnda detaylý bilgiler verildi. Bu çerçevede 201 yýlýnda halihazýrda projeleri tamamlanan inþaatýn ihale edilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr. Bunlar, Ýlahiyat Fakültesi, ÝÝBF, Kuzey Kampüsü Altyapýsý ve Sungurlu MYO'dur. Söz konusu projelerin 201 yýlý Yatýrým Programýnda proje kodlarý yayýnlanacaktýr. Üniversitemizin 201 yýlýnda yapýlaþma ve yatýrým açýsýndan sürdüreceði çalýþmalar ile ilimiz ekonomik ve sosyal geliþimine saðlayacaðý her türlü çabanýn yanýnda olmaya devam edeceðiz ve destekçisi olacaðýz. Rektörümüz Prof. Dr. Reha Metin Alkan ve ekibine çalýþmalarýnda üstün baþarýlar dilerim" Haber Servisi oyunlar, yarýþmalar ve müzik dinletileri gerçekleþtirildi.çorum Anadolu Lisesi Almanca Öðretmenleri Leyla Tandað ve Mine Karakaya'nýn ev sahipliðinde gerçekleþen eðitimde Almanca eðitmenleri Jana ve Anjiara çeþitli etkinlikler düzenlediler. Yasin YÜCEL Engelli vatandaþlara yönelik toplumsal duyarlýlýðý artýrmak ve yapýlacak çalýþmalarda doðru yaklaþým sergilemek amacýyla Asayiþ, Trafik, Çocuk ve TDP Þube Müdürlükleri Merkezinde çalýþan personele yönelik konferans düzenlendi. Ýl Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü tarafýndan Emniyet Müdürlüðü konferans salonunda düzenlenen "Toplum Ýçerisinde Zihinsel Engelli Bireylerle Ýletiþim" konulu konferansa konuþmacý olarak Kale Eðitim ve Uygulama Merkezi Müdür Yardýmcýsý Mehmet Armutçu katýldý. Armutçu engelliliðin nedenlerini ve insanýn yetersiz olma gibi durumlarý hakkýndan bilgi verdi. Armutçu, özel eðitime ihtiyacý olan bireyleri ise 'iþitme, görme, ortopedik, dil ve konuþma, üstün zeka, otistik, dikkat eksikliði ve özel öðrenme güçlüðü olan bireyler' þeklinde tanýmladý. Kubilay Kaan YÜCEL Yýldýrým ve ekibi güven tazeledi köyün bir araya gelmesiyle kurulan Dedesli Ovasý Türkmen Köyleri Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneðinde yeni yönetim belirlendi. Yapýlan genel kurul sonrasý mevcut Baþkan Mehmet Ali Yýldýrým ve ekibi yeniden yönetime getirildi. Derneðin genel kurulu Pazar günü Bahabey Caddesi üzerinde bulunan Türkmenler Kahvehanesinde gerçekleþtirildi. Genel kurulda divan heyeti Mehmet Altunkeser, Muharrem Gökay ve Duran Doðan'dan oluþtu. Gündem maddelerinin tek tek görüþülüp karara baðlandýðý genel kurulda, dernek üyeleri ve Bahçeli Evler Mahallesi muhtar adaylarý Arap Filiz ile Mustafa Gökay'da hazýr bulundu. Oy çokluðu ile kabul edilen gündem maddelerinin peþinden seçimlere geçildi. Yapýlan oylamada mevcut baþkan Mehmet Ali Yýldýrým, baþkanlýðýnda derneðin yeni yönetimine Servet Seyfettin Mete, Mehmet Yýldýrým, Haydar Sarý ve Satýlmýþ Ýpek seçildiler. Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Baþkan Mehmet Ali Yýldýrým, seçimde ikinci kez kendisini baþkanlýk görevine getiren tüm üyelere teþekkür etti. köyün bir araya gelmesiyle 1 yýl önce kurulan derneklerinin Çorum'un sosyal yapýsýna büyük katkýlar saðladýðýný kaydeden Yýldýrým, görevde bulunduklarý süre içerisinde Çorum'un sosyal yapýsý baþta olmak üzere üzerlerine düþen tüm görevleri yapmaya gayret edeceklerini söyledi. Her yýl Mayýs ayýnýn son haftasýnda on binlerce kiþinin katýlýmý ile gerçekleþtirdikleri Dedesli Türkmen Festivali'nin önümüzdeki yýl daha geniþ kapsamlý bir etkinlik olacaðýný anlatan Yýldýrým, yýldýr aralýksýz düzenledikleri festivalin, Çorum baþta olmak üzere komþu illere de örnek teþkil ettiðini kaydetti. Haber Servisi

4 HABER YEDAÞ'ýn tasarruf projesi Münih sokaklarýna gidiyor Esnaf Ali Günindi, 0 Mart 201'te yapýlacak Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerinde Bahçelievler Mahallesi Muhtarlýðýna aday oldu. Uzun yýllardýr Bahçelievler Mahallesinde ikamet ettiðini ve mahallenin sorunlarýný çok iyi bildiðini ifade eden Ali Günindi, mahalle sakinlerinin yetki ve destek vermesi halinde Ali Günindi Bahçelievler Muhtarlýðýna aday oldu mahallesinde yaþanan sorunlarýn çözümüne ekibiyle birlikte talip olduðunu bildirdi. Ali Günindi, önümüzdeki günler içerisinde düzenleyeceði basýn toplantýsýyla Bahçelievler Mahallesi Muhtar adaylýðýný ve projelerini Çorum halký ve mahalle sakinleriyle paylaþacaðýný sözlerine ekledi. Haber Servisi Almanya'nýn Münih Belediyesi, YEDAÞ AR-GE Ofisi'nin hazýrladýðý inovasyon sonuçlu sokak aydýnlatma projesini, kullanmak istedi. YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, "Elektrik enerjisini uzaktan yönetme ve kontrol edebilecek bir projenin adýmlarýný attýk. Avrupa'da örnek aldý" dedi Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Sinop Ýl ve Ýlçelerinde müþterilerine kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi hizmeti sunmayý amaçlayan Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. (YEDAÞ), bütçesinden ayýrdýðý pay ile Ankara ODTÜ Teknokent'te AR-GE Ofisi kurdu. Kurulduðu ilk yýlýnda TÜBÝTAK tarafýndan 'Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri' alanýnda ikincilik ödülü alan ve 2. Ýnovasyon Türkiye Fuarý'nýn yýldýzý olan YEDAÞ AR-GE Ofisi, Sokak Aydýnlatma Kontrol Sistemi ve Sekonder Koruma Ýzleme Sistemi Projeleri ile elektrik enerjisini uzaktan yönetme ve kontrol edebilecek bir projenin adýmlarýný attý. YEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, ODTÜ Teknokent AR-GE Ofisi'ni ziyaret ederek, projeleri inceledi, fikir alýþveriþinde bulundu. Genel Müdür Türkoðlu, enerjinin kaynaklarýnýn sýnýrlý olmasý ve tüketilebilir olmasý nedeniyle en önemli kaynaðýmýzýn tasarruf olduðunu belirterek, "AR-GE Ofisimizde tasarruf eksenli projeler üzerinde çalýþýyoruz. YEDAÞ olarak, inovasyon hedefli sektörel projelere destek vermeyi amaçlýyoruz" ODTÜ Teknokent'te AR-GE Ofisi açan ilk elektrik daðýtým þirketi olduklarýnýn altýný çizen Türkoðlu, "AR-GE çalýþmalarýný inovasyona çevirmiþ bir þirketiz. Geçtiðimiz ay Ýstanbul'da düzenlenen Ýnovasyon Fuarý'nda, AR-GE Ofisi'nde geliþtirdiðimiz bir üründen dolayý Münih Belediyesi'nden sipariþ aldýk" diye konuþtu. TEKNOLOJÝ VE ÝNOVASYON HEDEFLÝ PROJERE DESTEK Türkoðlu, YEDAÞ'ýn ODTÜ Teknokent'te kurduðu AR-GE Ofisi'nin 20 yýlýnda faaliyetlerine baþladýðýný belirterek, "Günümüzün rekabetçi koþullarýnda sürdürülebilir baþarýnýn sýrrý, yenilikçi düþünce, deðiþim-geliþim ve yeni teknolojiye sahip olmaktýr. Bu sürecin anahtarý AR-GE çalýþmalarýdýr. Ekonomik ve toplumsal kalkýnmada belirleyici etken, ülkelerin ve þirketlerin AR-GE'ye yaptýklarý yatýrýmlardýr. AR-GE'nin taþýdýðý önemin bilincinde olan ve ciddi bir bütçe ayýran þirketimiz, elektrik daðýtým sektöründe teknolojik ihtiyaçlarýn milli imkanlarla karþýlanabilmesi amacýyla ODTÜ Teknokent'te YEDAÞ AR-GE Ofisi kurdu ve grup faaliyetlerini teknoloji ve Ýnovasyon baþlýðý altýnda yürütmektedir. Hedefimiz kaliteli enerji ve kesintisiz hizmet" Türkoðlu, AR- GE Ofisi'nin hazýrladýðý Sokak Aydýnlatma Kontrol Sistemi ve Sekonder Koruma Ýzleme Sistemi Projeleri'nin önemine deðinerek, "YEDAÞ, teknolojik yatýrýmlarýyla elektrik enerjisini uzaktan yönetme ve kontrol edebilecek bir projenin adýmlarýný attý" diye konuþtu. REKABETÇÝ ORTAMDA EN ÝYÝ TEKNOLOJÝK ALT YAPI YEDAÞ'TA Elektrik daðýtým pazarý giderek daha da rekabetçi bir ortama dönüþtüðünün ve 'abone' mantýðýnýn yerini 'müþteri' mantýðýna býraktýðýný belirten Genel Müdür Türkoðlu, "Bu rekabet ortamýnda teknolojik olarak en iyi durumda olan þirket, rekabet avantajýný da eline geçirecektir. Bu vizyonu önceden görerek harekete geçen ve çok kýsa bir süre içerisinde Avrupa standartlarýnda teknolojik altyapýyý hazýrlayan ve hayata geçiren YEDAÞ, Avrupa'daki elektrik daðýtým þirketleriyle ayný düzeye gelmiþtir. Daðýtým sektörünün 'lider' ve 'rol model' þirketi olma yolunda büyük adýmlar atan þirketimiz, 'mükemmellik yolculuðundaki' performansýný sürekli olarak geliþtirmekte ve kesintisiz, hýzlý ve saygýlý hizmet anlayýþýný müþteri memnuniyeti temelinde sürdürülebilir bir þekilde devam ettirmektedir. Bu yolda bize kesintisiz güç veren Çalýk Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Ahmet Çalýk Bey'in liderliðinde, tüm sosyal paydaþlarýmýzla birlikte oluþan sinerjimizin bizi baþarýya çok daha yakýn zamanda götüreceðine inanýyorum" ifadelerini kullandý. Haber Servisi Ýnönü Anadolu Lisesinde Ýnsan Haklarý Günü etkinlikleri Eczacý Odasý'ndan Happani'ye iade-i ziyaret Çorum Eczacý Odasý yönetimi Kamu Hastaneleri Birliði Ýl Genel Sekreteri Dr. Turgay Happani'ye iade-i ziyarette bulundu.ziyarete Eczacý Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Süleyman Koca ile yönetim kurulu üyeleri Sönmez Çalýþkan, Ýsmail Çaðlý, Gökhan Ünaldý, Funda Çetintürk Kartal katýldý. Haber Servisi Çalyayla Derneði'nden hizmete devam Çorum Merkez Çalyayla Köyü Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, üyelerine etkili bir þekilde hizmet etmeye devam ediyor.dernek Baþkaný Necmettin Uzun, birtakým projeleri hayata geçirerek üyelere faydalý olmanýn çabasý içerisinde olduklarýný belirterek, temel amaçlarýnýn hem köyün sorunlarýný elbirliði ile çözmek, hem de dernek üyelerini rahata ve huzura kavuþturmak olduðunu söyledi.göreve geldiklerinde 98 olan üye sayýsýný 168'e çýkarttýklarýnýn altýný çizen Necmettin Uzun, þimdi de dernek üyelerinin menfaati için bazý kurum ve kuruluþlarla indirim anlaþmalarý yaptýklarýný bildirdi. ÜYE KARTLARI HAZIRLANDI Necmettin Uzun, dernek üyeleri için özel olarak üye tanýtým kartý hazýrladýklarýný, bu kartlarý tüm üyelere ulaþtýracaklarýný belirterek, "Üyelerimize verdiðimiz kartlarla, anlaþma yaptýðýmýz firmalardan indirimli olarak alýþveriþ yapabilecekler. Bu çalýþmalar üyelerimizin hak ve menfaatlerinin korunmasý amacýyla ilerleyen süreçte de devam edecektir" FÝRMALARLA ÝNDÝRÝM ANLAÞMASI Dernek Baþkaný Uzun, Bahçeli Gýda Alýþveriþ Merkezi ile yüzde, Lider Anatolia Otobüs Firmasý ile yüzde 7, Hitit Kasabý (Menderes Çelik) ile yüzde 10, Elitpark Özel Hastanesi ile yüzde 20, Çorum Özel Hastanesi ile yüzde 20, Elmas Petrol ile yüzde oranýnda indirim anlaþmasý imzaladýklarýný, bu tür anlaþmalarýn deðiþik firmalarla devam edeceðini açýkladý. Uzun, dernek üyelerinin kendilerine verilen üye kartlarý ile birlikte adý geçen firmalardan indirimli olarak faydalanabileceklerini, alýþveriþ yapabileceklerini söyledi. YENÝ YIL TAKVÝMLERÝ HAZIR Necmettin Uzun ayrýca yaklaþan yeni yýl nedeniyle takvim bastýrdýklarýný, takvimleri tüm üyelere, esnafa ve halka ulaþtýracaklarýný belirterek, isteyenlerin de dernek merkezinden takvim temin edebileceðini kaydetti. Uzun, dernek hizmetlerinin yürütülmesi için kendilerine destek olan tüm üyelere, esnafa, kurum ve kuruluþlara teþekkür etti. Kubilay Kaan YÜCEL Ýnönü Anadolu Lisesi 10 Aralýk 198'de Birleþmiþ Milletler Genel Kurulunca kabul edilen Ýnsan Haklarý Bildirgesi nedeniyle kutlanan Dünya Ýnsan Haklarý Günü kapsamýnda çeþitli etkinlikler düzenledi. Okulda insan haklarý konusunda çeþitli bilgilerin verildiði görseller ve yazýlarla bir koridor hazýrlandý. Ayrýca her sýnýftaki akýllý tahtalara tüm öðrencilere izletilmek üzere 1 dakikalýk insan haklarý konusunu iþleyen slaytlar yüklendi. Okulun tiyatro salonunda da yine okulun tüm öðrencilerine yönelik sinevizyon gösterisi izletildi. Sinevizyon gösterisinden önce okulun yayýn ve iletiþim kulübü öðrencilerinin hazýrlamýþ olduðu "Haklarýmýzýn Bilince miyiz?" konulu bir video izletildi. Oldukça büyük beðeni toplayan sinevizyon gösterisinin ardýndan konuþan Okul Müdürü Ahmet Güngör, "Her insan bazý temel haklara sahip olarak doðar, insan haklarý kiþinin insan olarak doðmasýndan kaynaklanan temel haklarýdýr. Bu haklar hiç kimse tarafýndan kýsýtlanamaz, baþkasýna devredilemez ve engellenemez. Ýnsan haklarýnýn olmadýðý bir dünyada, kiþilerin insan olarak onurlarýyla yaþamalarý olanaksýzdýr.ýnsan haklarý toplumda özgürlük, adalet ve demokrasinin temelidir.umarým siz gençler sayesinde gelecekte insan haklarý ihlalleri ile ilgili olaylar da ortadan kaldýrýlýr.ayrýca bugün bu programýn hazýrlanmasýnda emeði geçen öðrencilerimize ve yayýn iletiþim kulübü öðretmenlerine teþekkür ediyorum" þeklinde kaydetti. Uður ÇINAR Buharaevler KTML öðrencilerinden yaþlýlara jest! Buharaevler Kýz Teknik ve Meslek Lisesi -C ve 10-C sýnýflarý Ýnsan Haklarý Haftasý dolayýsýyla Kamile Hacý Ahmet Akdað Huzurevine gezi düzenlediler. Gezide, yaþlýlarýn haklarýyla ilgili farkýndalýk oluþturmak onlar ile güzel bir gün geçirmek amaçlandý. Öðrenciler ziyarette yaþlýlara günün anlam ve önemi ile ilgili çeþitli yazýlar okudular ve þiirler seslendirdiler. Ayrýca öðrenciler gitar eþiðinde müzik dinletisi de yaptýlar. Haber Servisi

5 HABER ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 2 Cadde No:78 ÇORUM Gazze'ye acil yardým çaðrýsý! Türkiye Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Filistin'de meydana gelen sel felaketi hakkýnda TBMM'de basýn toplantýsý düzenledi. "Onlarca yýldýr iþgalci Ýsrail'in insanlýk dýþý ablukasý sebebiyle açýk hava hapishanesine dönüþen Gazze'de yeni bir insanlýk dramý daha yaþanýyor" diyerek sözlerine baþlayan Milletvekili Murat Yýldýrým, Aralýk 201 tarihinden beri Gazze Þeridi'ni etkisi altýna olumsuz hava koþullarýnýn hayatý adeta felç ettiðini, alt yapýda büyük bir hasara neden olan bu olumsuz hava koþullarýnýn, baþta alt yapý olmak üzere birçok kamu ve özel kurumlara ait binalarda büyük hasara neden olduðunu söyledi. Þiddetli rüzgar ve alçak hava sýcaklýklarýyla birlikte gelen bu saðanak yaðýþ dalgasýnýn yedi yýldýr ambargo altýnda bulunan Gazze þeridinin böylesine bir felaketle mücadele etme imkanýný sekteye uðrattýðýný kaydeden Yýldýrým, "21 saati bulan elektrik kesintileri ise bölgede yasayan halkýn yasam koþullarýnýn daha da aðýrlaþmasýna neden olmuþtur. Son dört gün içerisinde Gazze'ye düþen yaðýþ miktarý 00 milyon metre küpe baþka bir ifadeyle bir yýlda yaðan yaðmurun yüzde 8'ine ulaþtý. Saatte 70 km'ye ulaþan rüzgar ise ambargo nedeniyle böyle bir felaketle mücadele için gerekli olan malzemelerin yetersiz olmasýndan dolayý bu felaketle mücadele eden iþ makinelerinin çalýþmasýný engelliyor. Öte yandan iþgalci Ýsrail'in Gazze sýnýrýndaki barajlarýn kapaklarýný açmasý felaketin daha da aðýrlaþmasýna ve Gazze Vadisi, Salka Vadisi ve Beyt Hanun vadisinin sular altýnda kalmasýna ve burada yasayan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu Kon TV ekranlarýnda yayýnlanan ve Serdar Arseven'in sunduðu "Bir Fincan Kahve" programýna konuk oldu. Programda, Abdülkadir Molla'nýn idamýndan dershanelerin kapatýlmasýna, emeklilikte yaþ konusundan C'li iþçilerin sýkýntýlarýna kadar birçok konu ayrýntýlarý ile ele alýndý. "Abdulkadir Molla'nýn ölümüyle ilgili neler düþünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren Salim Uslu, "Abdulkadir Molla'nýn idamý dün gündeme gelmiþ ve hemen akabinde de infaz edilmiþ bir durumla izah edilemez o kadar basit deðil. Bu - yýldýr devam eden bir olaydýr. Pakistan'da okumuþ bir arkadaþýmýz Hak- Ýþ Konfederasyonu baþkanýyken gelip durumu anlattý "Pakistan'da 28 Þubat yaþanýyor, sonuçlarý da son derece vahim. Hele Türkiye gibi dünyaya açýk bir ülke olmadýðý içinde baskýlarda orada hem karþýlýðý yok hem de onlarýn kendilerini dünyaya karþý sorumlu hissetmeleri söz konusu deðil. Tam bir keyfiyelik var" Bunun üzerine biz o arkadaþýmýzýn da içinde olduðu Hak- Ýþ'ten bir heyet kurup özellikle Stratejik Düþünce Enstitüsünde yakýndan takip eden uzman arkadaþýn katýlýmýyla oraya göndermek istedik. Sonra ben siyasete geldim seçimler vs. o zaman aslýnda dünyanýn özellikle Ýslam coðrafyasýnda yaþayanlarýn ilgisini oraya çekmek lazým idi. Siyasetin yoðunluðu ile bunu yapamadýk. Abdülkadir Molla burada bir sonuçtur. Onlarca insanda bu davada ömür boyu mahkûmiyet almýþ ve zindana gönderilmiþtir. Yaþlarý uygun olsaydý muhtemelen daha çok idam olacaktý. Bütün darbelerde bir hukuksuzluk vardýr. Bütün darbeler ve darbeciler kendileri açýsýndan en amansýz rakip olarak gördüklerini hukuksuz, kanunsuz bir þekilde halkýn boðulmasýna neden olmuþtur" Milletvekili Yýldýrým, sel felaketi nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan aile sayýsýnýn 7 bine ulaþtýðýný ifade ederek, "Baþka bir deyiþle evlerini terk eden kiþi sayýsý 0 bindir. Gazze'nin bütün illerinde 19 adet geçici barýnaklarýna alýnan aile sayýsý 92 aileye, geri kalan aileler ise eþ dost ve akrabalarýnýn yanýna taþýnmýþtýr. Sular altýnda kalan ev sayýsýnýn bin 00 ev olduðu tahmin edilirken çeþitli hasarlara maruz kalan toplam ev sayýsýnýn yaklaþýk 1000 ev olduðu tahmin edilmektedir. Bu evlerde bulunan eþya, mobilya ve iç dekorasyon zararýnýn 0 milyon dolar olduðu tahmin edilmektedir. Sel felaketi nedeniyle zarar gören yollar, su þebekesi, kanalizasyon, elektrik ve iletiþim hatlarý gibi alt yapý ve yollarla ilgili maddi zarar 10 milyon olarak ölçülmektedir. Sel felaketi nedeniyle hasar gören iþ yeri ve sanayi tesis sayýsýnýn 1000 tesis olduðu tahmin edilmektedir. Bunun da maddi karþýlýðý milyon Amerikan dolarý olarak ölçülmektedir. Piliç çiftlikleri, hayvancýlýk, balýkçýlýk ve bitkisel üretim tesisleri gibi tarým sektörünün maruz olduðu doðrudan zararýn 7 milyon dolar olduðu tahmin edilmektedir. 200 teknenin batmasý ve Sayadin Limaný'ndaki dalgakýranýn hasar görmesi þeklinde gerçekleþen zararlar nedeniyle ulaþtýrma ve nakliye sektörünün uðradýðý zarar 2 milyon olarak ölçülmektedir. Türkiye ve Katar bölgeye yardým ulaþtýrmak için çalýþmalara baþlamýþlardýr. Acil gýda ve iþ makinalarý ile yakýt sevkiyatý için tüm dünya ülkelerini ve uluslararasý kuruluþlarý acil görev çaðýrýyoruz" þeklinde kaydetti. Haber Servisi hatta cinayetlerle yerine göre faili meçhullerle etkisizleþtirip devreden çýkartýrlar. Abdülkadir Molla'nýn þehit edilmesi mücadelenin sonu deðildir. Abdülkadir Molla'nýn ruhu, mücadelesinde zor olanlara bir ýþýk olarak Bangladeþ Müslümanlarýnýn herhâlde rehberi olacaktýr diye düþünüyorum. Nasýl Türkiye'de merhum Menderes, Polatkan ve Zorlu'nun idamý atmýþ yýldýr CHP'nin yakasýný býrakmamýþ ve CHP'ye iktidar olma fýrsatýný hiçbir zaman vermemiþse ayný þekilde orada da bugün iktidarda kudretli olanlar Abdülkadir Molla'nýn izinden gidenlerin daha güçlenmesine daha bilenmesine, hýzlanmasýna katký saðlamýþ olarak zannediyorum bir daha iktidar yüzü göremeyecekler. Bangladeþ daha yolun baþýnda bizim yaþadýklarýmýzý yaþýyorlar. Dünyadan destek görmüyorlar. Ýslam Coðrafyasý kendi derdine düþmüþ. Her yer adeta ateþ topu gibi. Kendi içerilerinde sorunlar yaþýyorlar. Günlük iktidar kavgalarýnýn ötesinde uzun erimli bir yol haritasý oluþturamamýþlar. Hal böyle olunca da her ülkedeki diktatörler rakiplerini idam sehpalarýyla devre dýþý býrakmanýn çarelerini arýyorlar" ifadelerini kullandý. Dershanelerin kapatýlmasý ile ilgili de deðerlendirme de bulunan Uslu, "Bu sistem böyle devam etmez" Uslu, "Sayýn Ecevit'in hizmetin okullarýný savunmasý konusunda hepimiz çok duygulandýk. Duygularýmýzý aklýmýzýn önüne geçirmememiz lazým. Akýlla bilgiyi birlikte kullanýyor olmamýz gerekir. Modern toplum olmanýn gereði budur. Ýmam Hatip gerekli midir? Evet gereklidir. Dershaneler gerekli midir? Evet gereklidir. Ancak liseyi bitirdikten sonra gerekli olabilir. Üniversiteye giriþte ama asýl olan okuldur. Dershaneyi okulun yerine ikame edemezsiniz. Okuldan daha makbul, Merkezi sýnavlardaki görev ücretleri ÖSYM gibi olmalý "Demokrasilerde çözümün tarafý olacak yetkinliðe sahip olmakta önemlidir" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mali Ýþlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Bulanýk "Genel Merkezimiz Milli Eðitim Bakanlýðý'na yazýlý müracaatta bulunarak, Bakanlýk tarafýndan gerçekleþtirilen merkezi sýnavlarda görev alanlara ÖSYM sýnavlarý için öngörülen usul ve esaslara göre sýnav görev ücreti ödenmesini talep etmiþtir" Bulanýk, "201 ve 201 yýllarýný kapsayan 2. dönem toplu sözleþmenin 16. maddesinde, "69 sayýlý Kanunla 6 sayýlý Kanunda yapýlan deðiþiklik çerçevesinde 18/1/20 tarihli ve 20/272 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý kapsamýnda yapýlacak ayný mahiyetteki sýnavlarda görev alanlara farklý idarelerde ayný tutarda sýnav ücreti ödenmesine yönelik anýlan Bakanlar Kurulu Kararýnda düzenleme yapýlacaktýr" hükmüne yer verilmiþtir. Diðer taraftan, 18/1/20 tarihli ve 20/272 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan ve Milli Eðitim Bakanlýðý'nca yapýlan merkezi sýnavlarý da kapsayan Sýnav Ücretlerine Ýliþkin Usul ve Esaslarýn ilgili hükümleri doðrultusunda, bina sýnav sorumlusuna oturum baþýna 2200, bina sýnav sorumlu yardýmcýsýna oturum baþýna 2000, bina yöneticisine oturum baþýna 2000, bina yönetici yardýmcýsýna oturum baþýna 1800, salon baþkanýna oturum baþýna 1800 ve gözetmenlere oturum baþýna 1600 gösterge rakamýnýn memur aylýk katsayýsý ile çarpýmý sonucunda bulunacak miktar üzerinden ücret ödenmesi öngörülüyor" þeklinde kaydetti. Bulanýk, "Milli Eðitim Bakanlýðý Merkezi Sistem Sýnavlarý Yönergesi'nin 8. maddesinin birinci fýkrasýnda ise, "Bu Yönergeye göre yapýlacak sýnavlarda görevlendirilecek personele; ait olduðu yýlýn Bütçe Kanununun 'K' iþaretli cetveline ve ilgili diðer mevzuata göre Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletmesi tarafýndan ödenecek ücret Bakanlýk Onayý ile belirlenir" denilerek, hangi görevliye ne miktarda ek ders ücreti ödeneceði net olarak belirlenmemiþtir" ifadelerini kullandý. Bakanlýk tarafýndan yapýlan merkezi sýnavlar ile ÖSYM'nin yaptýðý sýnavlar ayný kapsamda olmasýna, ayný tür ve nitelikte bulunmasýna, ayný veya benzer iþ yükü gerektirmesine raðmen, Milli Eðitim Bakanlýðý'nca yapýlan merkezi sýnavlarda görev alan yönetici ve öðretmenlere, ÖSYM tarafýndan yapýlan sýnavlarda görev alanlardan daha az miktarda ücret ödendiðini söyleyen Bulanýk, "Söz konusu farklýlýðýn ortadan kaldýrýlarak 'eþit iþe eþit ücret' uygulamasýnýn bu alanda da hayata geçirilmesi bakýmýndan, farklýlýðýn sebebi olan Milli Eðitim Bakanlýðý Merkezi Sistem Sýnavlarý Yönergesi'nin "Sýnavlarda görevlendirilen personele ödenecek ücret" baþlýklý 8. maddesinin birinci fýkrasýnýn, "(1) Bu Yönergeye göre yapýlacak sýnavlarda görevlendirilecek personele, Yenilik ve Eðitim Teknolojileri Genel Müdürlüðü Döner Sermaye Ýþletmesi tarafýndan 18/1/20 tarihli ve 20/272 sayýlý Bakanlar Kurulu Kararý ile yürürlüðe konulan Sýnav Ücretlerine Ýliþkin Usul ve Esaslarda öngörülen ücretler ödenir" þeklinde deðiþtirilmesi talebinde bulunduklarýný, belirtilen toplu sözleþme hükmü çerçevesinde yapýlmasý istenilen bu deðiþiklik, ayný zamanda normlar hiyerarþisinin bir gereði olduðunu söyledi. Bahadýr YÜCEL önemli, öncelikli bir yere koyamazsýnýz. Hizmetler yapýyordur ona sözümüz yok ama bu sistem böyle devam etmez. Eðitim konusunda uzmanlar, eðitim mühendisleri vs. bütün bunlarý bir araya getirip iþin pedagojik, bilimsel yanýný deðerlendirip belki bir çýkýþ yolu bulunabilir. Dershaneler ve okullar hangi koþullarda yerleri, öncelikleri ne olmalýdýr? Milli Eðitimin eðitim sistemi ile dershanenin Üniversiteye giriþte uyguladýðý sistemler birbirinden çok farklý. Birisi öðrenmeye ezberlemeye, diðeri test çözmeye odaklýdýr. Bu dual yapýyý ortadan kaldýrmadan ben seni kapattým demekte mümkün deðil. Zaten hükümetimizde böyle bir þey yapmýyor. Birden çok seçenekler sunuyor. Hükümetimizde bununla ilgili çalýþma teþvik edici çözümler üretiyor" þeklinde konuþtu.çalýþma yaþamýnýn sorunlarýna iliþkin soruya ise Uslu þöyle cevap verdi: "Dün söylenenleri yokmuþ gibi farz edip bugün baþka bir þey söylemek çok doðru çok da haklý deðil. Pirim ödeme günü 9000 çýkarýlýyordu 2008 yýlýnda 7200'le sýnýrlandýrýldý. Hatta o konuda STK'lar ve sendikalar uzlaþtýk. Genç yaþta emekli eder de emekli sayýsýný aktif çalýþanla dengelemezseniz bu sefer SGK açýk vermeye baþlýyor. SGK'nýn verdiði 29-0 milyar civarýndaki bir açýðý kapatmakta zorlanýyorsunuz. O zaman emekli ücreti az diyorsunuz. Genç emekli yaptýðýnýz insan gençtir. Doðal olarak da çalýþmaya ihtiyacý vardýr. Hem emekli maaþýný alacak hem de çalýþacaksa bu sefer emeklilerin çalýþmasýný önlemek için kesinti getiriyorsunuz buna da itiraz yükseliyor. Oysa genç emekli çalýþmak mecburiyetinde. Öbür taraftan da eðitimli genç, iþgücü piyasalarýna katýlmak zorunda. Emekli çalýþýnca zorunlu olarak gençleri iþ gücüne katamýyorsunuz. Ýþ yerlerinde iþçi ya da memur olarak iþgücü piyasasýna katamýyorsunuz. Bir taraftan emeklilerin haklarýný iyileþtireceksiniz, makul bir emeklilik rejimi oluþturacaksýnýz, gençleri iþ gücü piyasasýna katýlýmýný saðlayacaksýnýz. Bütün bunlarý yaparken birilerinin benim iþime gelmiyor deme hakký var. Geçiþ döneminde görülen aksaklýklar zamanla, sistem oturdukça asgariye inecek ve tabi ki dinamik bir alanda yeni sorunlar olacaktýr.". Uslu, sorun alanlarýnýn çeþitliliðini belirterek, "C'liler, geçici iþçiler, üniversiteli iþçiler, usta öðreticiler, emeklilikte yaþa takýlanlar, su ürünleri mühendisleri, yangýn iþçileri vs. her birisi sorun alaný. Herkes bir öncekini ya da bir baþkasýný emsal göstererek sorunu çözmeye çalýþýyor. Bütün bunlarýn örgütlülüðe ihtiyacý var. Örgütlü toplum taleplerini en iyi, ikna edecek þekilde anlatýr. Milletvekili demek icra makamý deðildir. Ben bunu iktidar milletvekili olarak mecliste konuþmuyorum ama ilgili bakan ve kurumlarla konuþuyorum. Geçmiþte 16 bin orman iþçisine kadro aldýk. Örgütlü toplum sayesinde gittik ikna ettik aldýk. Taþeron iþçiliði de ciddi bir sorun. Hiçbir güvenceniz yok. O zaman kimse kimseyi taþeron gibi kullanmasýn, görmesin. Tam tersine bedel ödesin iþin mücadelesini versin. Sadece tenkit ve tepki vermek deðil. Bu kadar çok daðýnýk, farklý, bilgi kirliliðinin olduðu bir yerde sorunu anlamak nerden kaynaklandýðýný anlamak, neden talep edildiðini anlamak, ne kadar haklý olup olmadýðýný tespit etmek ve ilgilisiyle konuþabilmek çok zor. Bunlarý konuþabileceðiniz bir örgüt olacak. Memursa memur örgütleri, iþçi ise iþçi örgütleri deðilse dernekler bu tür örgütler olmasý gerekiyor. Bu konuda spekülatif haberle çok çabuk yayýlýyor. Sosyal medyadaki talepler, tepkiler sendikal örgütlülüðü aþýyor. Bu kolay ama daha çözüm geliþtirici ve sorumlu bir davranýþ deðil. Bütün bunlarýn düþüncelerinin olabilirliðini, sürdürebilirliðini imkânlar dâhilinde olup olmadýðýný ya da ne kadar haklý olup olmadýðýmýzý oturup bir masa etrafýnda tartýþýyor ve bu düþünceyi, seçenekleri olgunlaþtýrýyor olmamýz lazým. Böyle mekanizmalardan geçmiyor. Demokrasilerce þikâyet ve talep kadar çözümün tarafý olacak bilgi ve yetkinliðe sahip olmakta çok önemlidir" diyerek sözlerini tamamladý. Haber Servisi

"Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz" Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. "Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz"

Dün olduðundan daha. fazla çalýþmak zorundayýz Baðcý, TRT Haber'e konuþtu. Tarým ve sanayi entegrasyonunu önemsiyoruz ''Herkes O'nu Okuyor'' yarýþmasýna baþvurular baþladý Peygamber Yolu Derneði Türkiye genelinde ''Herkes O'nu Okuyor'' adlý bir yarýþma baþlattý. Yarýþmanýn Çorum ayaðýný ise ÇESDER yürütüyor.çorum Eðitim

Detaylı

"Türkiye'nin büyümesinden

Türkiye'nin büyümesinden Þehit polis topraða verildi 2013 BÖYLE GEÇTÝ... Yozgat'ta görev yaparken Ankara'nýn Elmadað ilçesindeki Polis Meslek Yüksekokulu'nda komiser yardýmcýlýðý kursuna giden Mustafa Ahýskalý Kýrýkkale'de trafik

Detaylı

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak

Son anket de yüzde 27'de kaldý Hitit, Rus üniversitesi ile iþbirliði yapacak Suriye için yardým seferberliði çaðrýsý ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, açlýk ve sefaletin ölümcül boyutlara ulaþtýðý Suriye'deki mülteciler için yeni bir yardým seferberliði baþlatýlmasý için Türkiye

Detaylı

MYO'da Nevruz coþkusu

MYO'da Nevruz coþkusu Gönüllerince eðlendiler "Dünya Down Sendromlular Günü" sebebiyle Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi ile Hitit Üniversitesi Aktif Yaþam Kulübü, Kale Eðitim Uygulama Okulu ve Ýþ Eðitim Merkezinde

Detaylı

3 gazeteye neden ilan verilmiyor?

3 gazeteye neden ilan verilmiyor? Cazgýr'dan ülke ekonomisine büyük katký Vali Baþköy, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetlerini sürdüren Cazgýr AÞ. nin Fabrikasýnda incelemelerde bulundu. Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný Çetin Baþaranhýnçal'ýnda

Detaylı

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi

Pegasus Hava Yollarý'nda Hititleri tanýtým giriþimi Fethullah Gülen Hocaefendi, BBC'ye konuþtu Fethullah Gülen Hocaefendi, 1 yýl aradan sonra ilk kez bir televizyon kanalýna görüntülü mülakat verdi. Gülen, BBC'ye verdiði mülakatta yolsuzluklardan Kürt meselesine,

Detaylı

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý

Salim Uslu'nun ülkücü' tweeti TBMM'yi karýþtýrdý Hayvan dolandýrýcýlarýna darbe Hayvan dolandýrýcýlýðý yaptýklarý iddia edilen çeteye düzenlenen operasyonda 18 kiþi gözaltýna alýndý. Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü özel harekat polislerinin de destek verdiði

Detaylı

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay

Eski TEKEL binasýnýn devrine onay Havalar ýsýnacak Meteoroloji Genel Müdürlüðü Samsun Bölge Müdürlüðü'nden konu hakkýnda yapýlan açýklamada Ekim Cuma gününe kadar hava sýcaklýklarýn yükseleceði bildirildi. Açýklamada iç ve yüksek kesimlerde

Detaylı

"Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu"

Muhsin Yazýcýoðlu sürekli zor zamanlarýn adamý oldu Mekke'nin Fethi programýna ilgi yüksek oldu Anadolu Gençlik Derneði "Mekke'nin Fethi"ni düzenlediði bir programla kutladý. Afra Kültür Merkezinde önceki akþam düzenlenen programý Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Detaylı

"Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz"

Ticaret Borsasý'ný dünyaya entegre edeceðiz "Mevlâna ancak eserleri okunarak doðru anlaþýlabilir" Çaðrý Eðitim Vakfý'nýn bu hafta düzenlediði konferansa konuþmacý olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Fars Dili ve Edebiyatý

Detaylı

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek

KOBÝ'lere 100 milyon lira destek Ýskilipli Atýf Hoca vefatýnýn 89. yýlýnda anýldý Ýskilipli Atýf Hoca için ölümünün 89. yýl dönümünde Ýskilip Belediyesi ve Atýf-Der tarafýndan anma programý düzenlendi. Programa Çorum Milletvekili ve TBMM

Detaylı

Otomobil çetesi çökertildi

Otomobil çetesi çökertildi AK Partili yöneticinin dükkaný kundaklandý Ýskilip'te meydana gelen olayda AK Parti Ýlçe Yönetim Kurulu üyesinin dükkaný kundaklandý. Olay önceki gece Hamamönü Caddesinde bulunan bir iþyerinde meydana

Detaylı

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz

Bahçeli: Erdoðan'dan Cumhurbaþkaný olmaz "Çorum'un topyekûn her bileþeniyle kalkýnmasýný istiyoruz" Üniversitedeki geliþmelerin ÇESOB'u çok yakýndan ilgilendirdiðini ve bu geliþmelerden büyük bir memnuniyet duyduklarýný kaydeden ÇESOB Yönetim

Detaylı

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý

2013'te yatýrýmlara 207 milyon lira harcandý "Hukukun evrensel prensipleriyle oynamak kimseye yarar getirmez" Çorum Baro Baþkaný Av. Ýbrahim Özyýlmaz yaptýðý yazýlý açýklamada ülke gündeminde yer alan bazý konularý deðerlendirdi. Kuvvetler ayrýlýðý,

Detaylı

"Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz"

Türkiye'nin demiryolu hamlesinden, Çorum'un da istifade etmesine çalýþýyoruz Su faturalarýnýn aylýk olmasýný mahkeme istemiþ Çorum Belediye Meclisinin þubat ayý toplantýsýnda su faturalarýnýn iki ayda bir deðil de her ay kesilmesi için karar alýnmýþtý. Bu kararýn neden aldýðýný

Detaylı

387 bin 560 seçmenimiz var

387 bin 560 seçmenimiz var "Bizim ne kirimiz nede kinimiz vardýr" Saadet Partisi (SP) Ýl Teþkilatý aday tanýtým programýný yaptý. Programa SP Genel Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Kamalak'ta katýldý.sp Mustafa Kamalak kente geliþinde

Detaylı

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik

10 milyon dolar dýþ ticaret fazlasý verdik Yalçýn Kýlýç güven tazeledi Mobilyacýlar Odasý Genel Kurulu dün yapýldý. Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen genel kurulda ilk olarak Divan belirlendi.genel

Detaylı

Projesi nin tamamlanmasý

Projesi nin tamamlanmasý Sýklýk Tabiat Parký'na Türkiye'nin en uzun tüp kaykayý yapýlýyor Sýklýk Tabiat Parký her geçen gün daha cazip hale geliyor. Parka çeþitli etkinliklerin yapýlacaðý alanlarýn yapýlmasýna devam ediliyor.

Detaylı

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not

Bakanlýk Müfettiþlerinden Kimse Yok Mu ya tam not Emniyetten bayram tedbirleri Ýl Emniyet Müdürlüðü vatandaþlarýn Kurban Bayramýný daha huzurlu bir ortamda geçirmesi için tedbirlerini artýrdý. Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, yaptýðý açýklamada

Detaylı

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi

SAYFA 2 DE. Çorum iþ dünyasýnýn temsilcisi Traktör sayýsýnda 14. sýradayýz Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, Ocak, Mart, Nisan, Mayýs, Haziran aylarýnda ve 9 aylýk toplamda, geçen yýlýn ayný aylarý ve dönemine

Detaylı

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek

Þeker Pancarý üreticisine 56 milyon TL ödenecek Þehirlerarasý Otobüs Terminali taleplerini Baþkan Külcü'ye iletti Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Otobüs Ýþletmecileri ve Acenteleri Derneði'nin yeni Þehirlerarasý

Detaylı

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi.

otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin, olumsuz yanýt almasý üzerine evi ateþe verip evden kaçtýðý iddia edildi. Babasý araba almayýnca evi yaktý Gülabibey Mahallesi Yenidoðan. Sokak'ta meydana gelen olayda bir ev yandý. Olay önceki gece meydana geldi. Babasýndan kendisine otomobil almasýný isteyen S. K. isimli gencin,

Detaylı

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki!

CHP'den ruhsatsýz yapýya tepki! Mustafa Toprak Ýzmir' Valisi oluyor KERMAN MOBÝLYA ÝSTÝKBAL ÇORUM BAYÝSÝ Hükümetin onay için Çankaya Köþkü'ne gönderdiði belirtilen Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valisi M. Cahit Kýraç'ýn Diyarbakýr'a,

Detaylı

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti

Tufan Köse 24 Yýllýk. rekoru ekarte etti 30 MART 2015 PAZARTESÝ www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Çetin Kerman vefat etti Çorum'un tanýnmýþ simalarýndan, Köy Hizmetleri eski þeflerinden Çetin Kerman (5) vefat etti. SAYFA DE Tufan Köse 24 Yýllýk rekoru

Detaylı

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir'

'Anadolu Aleviliðini. doðru yaþamak önemlidir' Selim Özkabakçý ÝHH "Dünya Yetimler Günü"nü kutlayacak Çorum ÝHH Dünya Yetimler Gününü bir dizi etkinlikle kutlayacak. ÝHH Ýl Temsilcisi Selim Özkabakçý, konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, ilk olarak 11

Detaylı

Asansörlerde korkutan tablo

Asansörlerde korkutan tablo Ýmam Hatip Kampüsü projeleri hazýrlanýyor Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlacak olan Ýmam Hatip Kampüsünün proje çalýþmalarýnýn devam ettiði belirtildi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Fen Lisesi bölgesine

Detaylı

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor'

Halk Üniversitenin ürettiði. kalitede ekmek istiyor' Ýpek Efendi vefatýnýn 14. Yýlýnda anýldý Pir Hasan Hüsameddin Uþþaki ve programda Eyyüp Fatih Nurullah Þaðban onun kâmil halifesi Ýbrahim Ýpek bir konuþma yaptý. Ýpekefendi derneðinin efendi dün Turhan

Detaylı

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor

TKDK hayvancýlýk için arsa sýkýntýsý çekiyor Oda ve Borsa Baþkanlarýndan Hisarcýklýoðlu'na destek Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Bakaný Erol Karadaþ ve Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý Meclis Baþkaný Mustafa Boyraz

Detaylı

Ýþte 7 Haziran adaylarý

Ýþte 7 Haziran adaylarý Yrd. Doç. Dr. Sinan Zehir Prof. Dr. Nurcan Baykam Havalar ýsýnýyor kenelere dikkat! Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA)'nin, birçok organ ve sistemleri etkileyen, kanamalar ve karaciðer fonksiyon bozukluðu

Detaylı

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor!

Belediye neden. Þartnameye Uymuyor! Nüfusumuz artýþa geçti Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi 2013'te 2 bin 105 kiþi arttý. Ülke genelinde (ADNKS) verilerine göre Türkiye'de ikamet erkek nüfusun oraný yüzde 50,2 (38 milyon 473 bin 360 kiþi),

Detaylı