Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaseminlerimizi geri alacaðýz"

Transkript

1 Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3484 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BUL BAKALIM BULABÝLÝRSEN ARKASINDAKÝNÝ l 2. sayfada Kurþun výz gelir Yaseminlerimizi geri alacaðýz Basýn-Sen dün gazetemiz önünde, Sendikal Platform un da desteklediði bir açýk hava basýn toplantýsý düzenledi... Toplantýda Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz ile gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Þener Levent konuþma yaptý... n Kemal Darbaz: Aydýnlara ve gazetecilere baskýlarla tehditler artýyor. Afrika gazetesi ve çalýþanlarý bundan en çok etkilenen kesim oldu... n Þener Levent: Daha önceki saldýrýlarda geri adým atmadýðýmýz gibi, bundan sonra da atmayacaðýz ve yayýnlarýmýzý ayný kararlýlýkla sürdüreceðiz... n 3. sayfada El-Sen borcunu ödemeyenlerin elektriðini kesmekte kararlý Maliyenin elektriði kesiliyor Bugün saat da Maliye Bakanlýðý önünde eylem yapacaklarýný açýklayan El-Sen Baþkaný Tuluy Kalyoncu, bakanlýðýn elektriklerini keseceklerini belirtti... n KIB-TEK in alacaklarýnýn tahsil edilmesi halinde, kurum eski ifadeyle 232 trilyon TL artýya geçecek... n Kalyoncu, kurumun alacaklarýna sahip çýkmadýklarý için Baþbakan, Maliye Bakaný, Ekonomi ve Enerji Bakaný ve Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu ile Müdürü nü suçladý... n Dün Girne Gelir ve Vergi Dairesi, Ýhtiyat Sandýðý ve Sosyal Sigortalar Dairesi nin elektriði kesildi, ancak bakanlýkla yapýlan pazarlýktan sonra yeniden baðlandý... n Kalyoncu: Borcu yokmuþ gibi, 2010 yýlýna ait borcunu inkâr ederek, muhtarlýklar, camiler, BRT ve Karpaz'daki Rumlarýn borçlarýný ödemeyerek 'bütçede tasarruf yaptým' diyen Maliye Bakanlýðý'nýn elektrikleri yarýn kurum çalýþanlarý tarafýndan kesilecektir... n 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Mersin dalý mý serpelim, gül suyu mu dökelim? n2. sayfada

2 LEFKOÞA- GÜNEÞKÖY ENERJÝ NAKÝL HATTI TAMAMLANDI Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb-Tek), yatýrým projesi kapsamýnda yapýlan 30 kilometrelik 132 kv Lefkoþa- Güneþköy enerji nakil hatlarýnýn tamamlandýðýný ve yarýn elektrik enerjisi verileceðini açýkladý. Kurum Teknik Müdür Muavini Gürcan Erdoðan yaptýðý yazýlý açýklamada, vatandaþlarýn can güvenliði açýsýndan direklere çýkmamasý, hatlara zarar vermemesi ve avcýlarýn av sezonunda dikkatli olmasýný istedi. TELEFON BORÇLARI ÝÇÝN SON GÜN 18 TEMMUZ Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 31 Mart 2011 tarihine kadar olan borçlarýný en geç 18 Temmuz'a kadar ödemeleri gerektiðini açýkladý. Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ýrfan Özakalýn yaptýðý yazýlý açýklamada, 31 Mart sonu itibarýyla hesaplarýný kapatmayan ve açýk hesaplarý bulunan abonelerin telefon irtibatlarýnýn bilgisayar aracýlýðýyla kesileceðini kaydetti. Özakalýn, Aralýk 2010 ayý sonu itibarýyla daireye 6 aylýk fatura dönmi ve üzeri borcu olan abonelerin hatlarýnýn ise iptal edilerek aboneliklerinin sonlandýrýlacaðýný belirtti. Abonelerin maðdur olmamalarý için Telekomünikasyon Dairesi muhasebe giþeleri veya anlaþmalý bankalara baþvurarak borçlarýný kapatmalarýný isteyen Özakalýn, eline fatura ulaþmayan abonelerin 163 sesli yanýt servisinden borçlarýný öðrenebileceklerini kaydetti. ERCAN'DA HÝNTKENEVÝRÝ Ercan Devlet Hava Limaný'nda yapýlan kontrolde 32 yaþýndaki S.B'nin üzerinde yaklaþýk 1 gram hintkeneviri ele geçirildi. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Ercan Havaalaný'nda önceki gün saat sýralarýnda narkotik detektör köpeðinin tepki vermesi üzerine S.B (E - 32) üzerinde yapýlan aramada, yaklaþýk bir gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunarak emare olarak alýndý. Sözkonusu þahsý tutuklayan polisin soruþturmasý devam ediyor. SEYYAR VÝNÇ ÇALDI, TUTUKLANDI Gazimaðusa'da Cesur Uçan'a ait iþ yerinin avlusunda muhafaza edilen seyyar vinç ve uzatma kablosunun A.S (E - 44) tarafýndan çalýndýðý tespit edildi. Adý geçen kiþiyi tutuklayan polisin soruþturmasý sürüyor. YANGIN Yedikonuk köyünün güneyinde, Yedikonuk - Mehmetçik anayolunun 4-5 kilometreleri arasýndaki bir arazide, tespit edilemeyen bir sebepten dolayý çýkan yangýn sonucu 2 kiþiye ait 9.5 dönüm biçilmemiþ buðday tamamen yandý. Soruþturma devam ediyor. SAÝDACARI BULUNDU Lefkoþa'da polise kayýp olduðu bildirilen Diana Saidacarý (K - 25) bulundu. Saidacarý, 28 Haziran'da iþ yerinden ayrýlýp, bir daha geri dönmemiþti. Soruþturma devam ediyor. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin 20 Temmuz'da Türkiye'nin Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan Kýbrýs'ýn Kuzeyi'ne gelecek mi? Denenler doðruysa, istihbarat birimlerine, geldiði taktirde bir protesto ile karþýlaþýp karþýlaþmayacaðýný araþtýrmalarý emrini verdi. Bir protesto ile karþýlaþma ihtimali varsa gelmeyecek, yoksa gelecek. Bu ne demektir? Bu þu demektir. Türkiye artýk Kýbrýs'ta istenmediðini bilmektedir. Neden toplum artýk Türkiye'yi Kýbrýs'ta istememektedir? Aslýnda Kýbrýs'ýn Türkçe konuþan, ve/ veya Müslüman toplumu bu þekli ile hiç istemedi Türkiye'yi. 1571'leri býrakalým 'lý 50'li yýllarý da býrakalým. Olay çok çok daha derinlerdedir. Anadolu Selçuk Devleti'ne dayanan bir uzlaþmazlýktýr bu. Oðuz Boylarý ile, kendilerine "Türk", "Türkmen" deyen devþirmelerin eti hiçbir zaman ayný kazanda kaynamadý. Anadolu Selçuk Devleti'nde da, Osmanlý Devleti ve Ýmparatorluðu'nda da idare hep devþirmelerde idi. Ve, her fýrsatta Oðuz Boylarýný katlettiler. 1571'den sonra Kýbrýs'a sürgün edilenler Alevi Oðuzlardý. Hepsi Alevi idi ya Oðuzlarýn. Oðuzlar, kendilerine atýlan bin bir iftira ile sürekli olarak katledildiler, sürgün edildiler devþirmeler tarafýndan. Neyse... Bunlarýn hepsini atladýk. Türkiye'nin toplumu ENOSÝS'in karþýsýnda yapayalnýz býraktýðýný da, Kýbrýs iþine Ýngilizlerin talepleri üzerine girdiklerini da. Ve, gelelim 1959'a 'da, daha önce Ýngiltere ile Amerika kendi aralarýnda baðýmsýz Kýbrýs için anlaþýnca, Türkiye ile Yunanistan'a talimatý verdiler: Oturun, baðýmsýz Kýbrýs anlaþmasýný yapýn! Türkiye ile Yunanistan bu talimet üzerine, Zurih'te yaptýklarý bir toplantý ile uzlaþtýlar. Ve Türkiye ile Yunanistan'ýn Dýþiþleri Bakanlarý anlaþmayý Ýngiltere'nin onayý için Londra'ya götürdüler. Ýngiltere'nin Dýþiþleri Bakaný Zurih MERSÝN DALI MI SERPELÝM, GÜL SUYU MU DÖKELÝM? anlaþmasýný retuþladý ve bu anlaþma Türkiye, Ýngiltere Baþbakanlarý ile Kýbrýslý iki toplum lideri, Makarios ve Dr. Küçük tarafýndan Londra'da imzalandý. Türkiye ile bizi toplum olarak karþý karþýya getiren bu anlaþma oldu. Toplum, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin eþit ortaðý idi. Ve bu Cumhuriyet'te yaþamaktan memnun ve mutluydu. Peki, "ya güvenliði" deyceksiniz? Anlaþmada Garanti ve Ýttifak anlaþmalarý da vardý. Ýttifak Antlaþmasýna göre, Türkiye ile Yunanistan Kýbrýs'ta asker bulunduracak, ve 3 devlet ortak bir savunma yapacaktý. Garanti Antlaþmnasýna göre ise Ýngiltere, Yunanistan ve Türkiye Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýný, toprak bütünlüðünü koruyacak, bozulmasý halinde Anayasal Nizamý'ný yeniden tesis edeceklerdi. Türkiye ile toplum arasý iþte bundan sonra bir kez daha bozulacaktý. Toplum Cumhuriyet'ten sonra hayatýndan memnundu ya, hiç beklemediði bir zamanda kendini Devletin çatýsýnýn dýþýnda buldu. Anlaþmaya göre ne olacaktý? Üç garantör, birlikte, veya bir teki müdahale edip bozulan Anayasal Nizam'ý yeniden tesis edecekti. Toplum Türkiye'yi bekledi. Gelmedi, ya da gelemedi. Kendi baþýna mücadele etti, tutundu. 20 Temmuz 1974 toplumun beklemediði bir durumdu. Gene da umutlandý. Bozulan Anayasal Nizam yeniden tesis edilecek, herkes gasp edilen hakkýný geri alacaktý. Bir de ne görsün? Türkiye'ye esir düþtü. Rum'un kendine yapmadýðý, yapamadýðý her kötülüðü Türkiye yaptý, yapar. Bir da þunu öðrendi: Kýbrýs'ý allemkallem eden, Ýngilizlerle Amerikalýlara baðlý olan Türk ve Yunan Özel Harp Daireleri idi. Türk ordusu da Kýbrýs'ta Ýngiliz üsleri ile Amerikan dinleme istasyonlarýnýn ve NATO'nun bekçisidir. Ve Ýngiltere da, Amerika da Kýbrýs'taki toplumun yok edilmesini çýkarlarý için istemekte. Türkiye da bu iþi üstlenmiþ, bizim, toplum olarak, mezarýmýzý kazmakta, bizi bitirmeðe çalýþmaktadýr. Bu gerçek karþýsýnda toplum Erdoðan'ýn yollarýna, mersin dalý mý serpsin, gül suyu mu döksün? Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BUL BAKALIM BULABÝLÝRSEN ARKASINDAKÝNÝ Birileri ahdetmiþ... Bizi öldürecek... Öldürmekte kararlý... Birinci olmazsa ikinci... Ýkinci olmazsa üçüncü... Kiraladýðý tetikçilerde iþ yok... Birinci gelmiþ... Kapýya kurþun sýkýp gitmiþ... Ýkinci gelmiþ... Kapýya bir kurþun daha... Ne olacak bu kapýnýn hali... Kalbura dönecek bu gidiþle... Bir gün bu memlekette bir basýn müzesi yaparlarsa, bu kapý da bizden onlara hediye... Mermiler bizde deðil... Poliste... Onlarý da polisten alýp koyarlar müzeye... Hakkýný yememeli yine de... Ýkinci tetikçi daha cesur çýkmýþ birincisinden... Ve de daha 'nazik'... Hem namlusunu doðrultmuþ Ali Osman'a... 'Kusura bakma' demiþ hem de... Ne kusuru kardeþ? Kusura bakar mýyýz biz hiç? O kadar nazik olma... Buyur ateþ et... Katillerimize az mý ceviz macunu ikram ettik biz bu memlekette? Az mý alkýþladýk onlarý? Bir sofrada kurbanla celladý az mý yeyip içti? Bir 'vatan haini'ni, bir 'Rumcu'yu temizlemek ne zamandan beri kusur sayýlýyor bu diyarda? Ya senin oralarda? Erzurum'da... Malatya'da... Sivas'ta ya da Ýstanbul'da... Bir Kürdü, bir Ermeni'yi ve de bir Rumu öldürmek sevap deðil mi? Abdi Ýpkeçi'yi vuran Mehmet Ali Aðca kahraman... Hrant Dink'i vuran delikanlý kahraman... Senin onlardan neyin eksik ki? Kafasýna koymuþ birileri... Bizi öldürecek... Öldürmekte kararlý... Kiraladýðý tetikçilerde iþ yok ancak... Oysa ikinci tetikçi bizimle tanýþýp itiraflarda bulunmaya geldiðinde çok övünmüþtü... -Seni vurmak çok kolay, demiþti bana... Ýstese yolda sokakta da vururdu, istese binada da... Haklý deðil mi? O kadar tedbirli birisi deðilim ben... Çýkar yürürüm sokaklarda... Bir cafe'ye otururum.. Çelik yelek giymem... Korumalarým yok Mehmet Ali Talat gibi... Silah taþýmam... Tanýmadýðým kimselerle de durup sohbet ederim... Yanlýþ telefon açan kimseden veya yanlýþlýkla kapýmý çalanlardan þüphelenmem... Mektup getiren postacýnýn postacý olduðundan, sipariþ yemeði getiren kimsenin de servis görevlisi olduðundan kuþku duymam... Yediklerimin ve içtiklerimin zehirli olup olmadýðýna bakmam... Pencerem açýk otururum odamda... Gelen tehdit telefonlarýný da umursamam... Telefonlarýmýzýn dinlenmesine aldýrmam ve söylerim söyleyeceðimi... Birileri kafaya koymuþ... Öldürecek bizi... Polis de bilir bunu, damdaki kediler de... Hatta sokakta oynayan çocuklar bile... Bu memleket, doðruyu söyleyip yazanlarýn öldürülmesine alýþýk... Cesaret deðil, korkaklýk talep ediyorlar bizden... Cesaretli gazetecilere, yazarlara ve politikacýlara tahammülleri yok... Birinin baþý ezildiðinde, geriye kalanlarýn 'kuyruklarýný kýsarak yerlerine oturacak'larýna inanýyorlar... Aynen bu cümleyi kurmuþtu buralardan gelip geçen bir gafil general... Bizi susturmakla tüm toplumu susturacaklarýný zannediyorlar... Bilmezler ki cellat tükeniyor öldürdükçe... Biz çoðalýyoruz öldükçe... Birileri koymuþ bir kere kafasýna... Öldürecek bizi... Ve birincisi, ikincisi gibi acemi deðil, daha hünerli bir tetikçi bulacak eninde sonunda... Parasý bol ya, cömert davranacak öderken tetikçinin hakkýný... Yakalanýrsa, ailesine bakacak... Onu da bir yolunu bulup kurtaracak hapisten... Tetikçi yakalanmýþ... Mesele mi? Bul bakalým bulabilirsen arkasýndakini... Emri kim verdi? O da yüksek yerden mi?

3 AFRÝKA dan mektup... ZULMÜN AÇTIÐI YARA KAPANMAZ RUHUMUZDA KURTULMADIKÇA Gazetemize yapýlan ikinci silahlý saldýrý toplumumuzun tüm kesimlerinde nefretle karþýlandý ve öfke uyandýrdý... Bu tür saldýrýlarýn tüm toplumumuza karþý yapýlan saldýrýlar olduðunu teslim ediyor herkes... Ve aramýzdaki görüþ ayrýlýklarýna bakýlmaksýzýn, bizi tek bir yumruk olarak birleþtiriyor... En olumlu yaný budur herhalde... Bakýn, yýllardýr birbirimizle kavga edip durduðumuz Doðan Harman'ýn bile tepesi atmýþ... O da isyan ediyor bu pervasýzlýða... Geriye kalan diðer basýnýmýzdan da ortak bir ses geliyor... Umarýz, bize karþý bu saldýrýlara giriþenler ve toplumumuzu yok etmek için sinsi planlar yapanlar gerekli dersleri alýrlar bundan... En azýndan bu tür olaylar karþýsýnda herþeyi bir yana býrakýp nasýl tek bir yumruk olduðumuzu görürler... Bize umut ve cesaret veren asýl budur iþte... * Yalnýz Kýbrýslýlardan gelmiyor ayrýca bu tepkiler... TC kökenliler de öfkeli... Onlardan da çok mesaj alýyoruz. Telefonla... Elektronik postayla... Dün Kýbrýs Pir Sultan Abdal Kültür Derneði de yazýlý bir mesaj gönderdi bize... Saldýrýyý kýnadý... Ve bu kurþunu Kýbrýs Türküne sýkýlmýþ bir kurþun olarak deðerlendirdi... Derneðin Yönetim Kurulu adýna açýklama yapan Baþkan Oruç Kaya þöyle dedi: "Kýbrýs Pir Sultan Abdal Kültür Derneði olarak; Afrika gazetesine sýkýlmýþ olan bu kurþun, sadece Afrika gazetesine deðil, basýnýn özgür düþüncesine ve Kýbrýs Türk'üne sýkýlmýþ bir kurþun olarak deðerlendiriyoruz. Geçmiþten günümüze bu tür saldýrýlarýn ortak bir yaný vardýr. Ne vakit; bu karanlýk ve gerici güçlerin, düþünce ve ideoloji sistemine bir direnç, bir tepki ve bir karþýtlýk gösterildiði zaman sindirme ve susturma politikasý uygulanmýþtýr. Uður Mumcu, Hrant Dink ve Kutlu Adalý gibi aydýn ve yazarlar bu tür saldýrýlardan dolayý hayatlarýný kaybetmiþlerdir. Oysa ki; bu ülkede basýnýn susturulmaya çalýþýlmasý, Kýbrýs Türk'ünün düþüncesinin, özgürlüðünün kýsýtlanmasý ve bu ülkenin karanlýða sürüklenmesinden baþka bir anlam ifade etmemektedir. Basýnýmýza yapýlmýþ olan bu saldýrýyý kýnýyor ve basýn çalýþanlarýna geçmiþ olsun dileklerimizi sunuyoruz." * Sevgili okurlar, Bugüne dek hiçbir siyasi cinayet, bomba veya darp olayý aydýnlatýlamadý ülkemizde... Yalnýz 1974'ten sonra deðil... Ondan önce de 'lerden baþlayýn saymaya... Göreceksiniz... Faili meçhul hepsi de... Ama varsayalým ki, yeraltý dönemiydi o zamanlar... Kanun manun yoktu... Kanun, teþkilatýn baþýndaki adamýn ve onun baðlý olduðu Türkiye'deki makamýn aðzýndan çýkan birkaç sözdü... Vur derler vururlardý... Döv derler döverlerdi... Yeraltý dönemini geride býraktýk hesapta... Ama ciddi bir deðiþiklik olmadý sanki... Sadece tetikçiler ve yöntemler deðiþti... * Pir Sultan Abdal der ki: "Kalsýn benim davam, divana kalsýn"... Ozan inanmýþ ve belki haklýdýr da... Ama bizim için divana kalmaz bu dava... Görülecek bir hesabýmýz var bu dünyada... Kapanmaz çünkü zulmün açtýðý bu yara ruhumuzda... Zincirlerimizi kýrmadýkça... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Basýn Emekçileri Sendikasý (Basýn - Sen), Pazar akþamý kurþunlanan gazetemiz Afrika önünde basýn toplantýsý düzenleyerek, son aylarda basýn emekçilerine karþý bilinçli olduðunu düþündükleri bir baský hareketi sergilendiðini savunarak, bu tür þiddet olaylarýný kabul etmelerinin mümkün olmadýðýný söyledi. Sendikal Platform'un da desteklediði basýn toplantýsýnda Basýn - Sen Baþkaný Kemal Darbaz ve Afrika gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Þener Levent birer konuþma yaptý. Basýn - Sen Baþkaný Kemal Darbaz, sendika yönetim kurulu adýna yaptýðý konuþmada, basýn emekçileri ve Kýbrýs Türk halkýnýn bir süreden beridir, kurumlarýna ve insanlarýna sahip çýkma noktasýnda, örgütler düzeyinde verdiði mücadelenin, "ülkede iktidar olduðunu zanneden acenteler tarafýndan engellendiðini" iddia etti. Kýbrýs Türk halkýnýn bir bütün olarak ayaða kalkmasýnýn kaçýnýlmaz olduðu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Darbaz, kurulduðu günden beri, muhalif ve eleþtirel çizgisiyle yayýn yapan Afrika gazetesi ve direktörü gazeteci Ali Osman'a, "kusura bakma ama mecburum" diyerek geçekleþtirilen silahlý saldýrýnýn, çok büyük bir þans eseri ölümle sonuçlanmadýðýný ifade etti. Halka farklý bir ses, farklý bir soluk, farklý düþünceler anlatan, aktaran aydýnlara, gazetecilere baskýlarýn, tehditlerin artarak devam ettiðini vurgulayan Darbaz, "Afrika gazetesinin ve çalýþanlarýnýn tüm bunlardan en fazla etkilenen kesim olduðu" görüþünü kaydetti. Kemal Darbaz, "Geçmiþte matbaalarýnda bombalar patlatýlan, suçsuz yere tutuklanýp hapse atýlan, haklarýnda yüzlerce dava açýlan, yakýn geçmiþte iki kez kurþunlanan, tehdit edilen Afrika "MAÐUSA, MARAÞ VE SALAMÝS" Kýbrýs Türk Rehberler Birliði ( KITREB), bugün üyelerine yönelik "Maðusa, Maraþ ve Salamis" konulu eðitim semineri düzenliyor. Birlik açýklamasýna göre, Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM)'de saat 19.0'da baþlayacak seminer, Maðusa Suriçi Derneði iþbirliðiyle yapýlacak. Basýn-Sen: Baskýlardan en çok etkilenen Afrika gazetesi oldu n LEVENT: "DAHA ÖNCEKÝ SALDIRILARDA GERÝ ADIM ATMADIÐIMIZ GÝBÝ BUNDAN SONRA DA YAYINLARIMIZA AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEÐÝZ" gazetesi çalýþaný meslektaþlarýmýzýn görüþlerine katýlmýyor olsak bile, onlarýn görüþlerini açýklama haklarýný mutlaka ama mutlaka sonuna kadar savunmalýyýz" dedi. Demokrasinin, çoðunluðun yönetimi deðil, ne kadar zýt, farklý ve kabul edilemez gibi görülse de, en farklý azýnlýk düþüncelerinin çoðunluðunun düþüncesi olma rejimi olduðu görüþünü dile getiren Darbaz, "Yayýn kuruluþlarýna seslenerek, aranýzdaki tiraj, izlenme ve dinlenmeyle ilgili rekabetin düzeyi ne olursa olsun, yapýlan bu tür saldýrýlar karþýsýnda ortak ses veriniz. Yapýlan saldýrýlarý, baskýlarý birlikte göðüsleyiniz. Hiçbir gerekçe sizleri, gerçekleri söylemekten alýkoymasýn" dedi. Kemal Darbaz, Basýn Emekçileri Sendikasý'nýn; bu bilinçle, halkýn haber alma hakkýný kullanan gazeteci meslektaþlarýnýn her zaman yanýnda olacaðýný, onlara yönelik baský, þiddet ve saldýrýlarý uluslararasý alana taþýyarak enternasyonalist dayanýþmanýn örneklerin göstermeye, bugüne kadar olduðu gibi bugün ve yarýn da devam edeceðini söyledi. Darbaz konuþmasýný þu ifadelerle bitirdi: "Deðerli basýn emekçileri ve Kýbrýs Türk halký; sizlerin tanýklýðýnda bir kez daha deklare etmek istiyoruz. Güvenlik olgusunun bu kadar zafiyet altýnda olduðu bu günlerde, bir tek insanýmýzýn bile yaþayacaðý her türlü saldýrýdan, güvenlik güçleri olarak deðerlendirdiðimiz kurumlarý sorumlu tutmaya devam edeceðiz". LEVENT Afrika gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Þener Levent de konuþmasýnda, kendilerine destek olmaya gelen baþta gazeteciler olmak üzere herkese teþekkür ederek, "Basýn toplantýmýzý bugün sokakta yapýyoruz, çünkü inanýyoruz ki artýk sokaklar, meydanlar bizim olmalýdýr" dedi.sorunu, sadece bir kurþunlama ve gazetecilere yapýlmýþ bir saldýrý olarak kabul edemediðini söyleyen Levent, "bu sorunun Kýbrýs sorunu olduðunu ve 1974 hatta 1963'den beri devam eden bir mesele olduðunu" savundu. Levent, 1960'ta Kýbrýs'ta iki toplumun bir cumhuriyet kurduðunu, ancak bu cumhuriyetin, kurarken yaþatmak istemeyenler olduðu için kýsa bir sürede yýkýldýðýný anlatarak, 1963'den beri Kýbrýslý Türklerin bu cumhuriyetten dýþlandýðýný belirtti. O günden beri Kýbrýslý Türklerin kimliklerinin tehlikeye girdiðini ifade eden Levent, Kýbrýslý Türklerin 1963 Aralýðýndan beri dünyada herhangi bir devlete sahip olmadýðýný öne sürdü. Levent, Afrika gazetesine yapýlan saldýrýlarýn sona ereceðini sanmadýðýný da ifade ederek, daha önceki saldýrýlarda geri adým atmadýklarý gibi bundan sonra da yayýnlarýna, mücadelelerine, ayný kararlýlýkla devam edeceklerini söyledi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Adam çekmiþ belinden habire sýkýyordu Kapý da kapýymýþ ha kurþun kurþun üstüne O sýktýkça kapý bana mýsýn demiyordu Onbinler katýlýyor bu kavganýn türküsüne Kalay KIBRISLITÜRKLERE MÝLLÝ, DÝNÝ VE CERRAHÝ MÜDAHALE Türkiye, 20 Temmuz 1974'te Kýbrýs'a gerçekleþtirdiði askeri harekâtý da, bu harekâtý gerçekleþtirme hakkýný kendisine veren Garanti Anlaþmalarý'nýn ve garantörlük hakkýnýn da výcýðýný çýkarmýþtýr. Senelerce, Kýbrýslýlarýn, Türklüðüne müdahale ettiði yetmiyormuþ gibi, AKP Hükümeti ile birlikte dinine de müdahale etmeye baþlamýþtýr. Bu cerrahi müdahale ile Kýbrýslýtürkleri kendileri dýþýnda bir kýlýða sokmayý aklýna koyan Türkiye'ye "dur" demediðimiz takdirde, aynalarda da sularda da kendi suretlerimizi tanýyamayacak hale geleceðiz. Yakýndýr Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KÝMBÝLÝR ALTINDAN NELER ÇIKAR? Bize kurþun sýkan Mustafa Yalçýn ülkücülüðü yanýnda Dadaþ olduðunu ve düþünceye kurþun sýkmadýðýný da söylemiþti bize... Oysa ifadesine göre onu Þener Levent'i öldürmek için göndermiþlerdi. Kim göndermiþti? Örgüt... Hangi örgüt? Ülkücü kökenliymiþler, ama "verilen bazý iþleri" yapýyorlarmýþ onlar... Tetikçilik demek istiyordu herhalde... Bayrampaþa'da cinayetten 4 yýl yatmýþ... Ýlk ziyaretinde anlattýklarýydý bunlar... Temmuz ayýnýn birinci günü adaya giriþ yaptýðýný da öðrendik... Girne'den girmiþ adaya bu kez... Polise verdiði ifadede bize kurþun sýktýðý tabancayý da beraberinde getirmiþ... Bizi öldürmeye teþebbüs eden Mustafa Yalçýn, kimsenin inanmayacaðý bir ifade verdi polise... "Ben Dadaþ'ým düþünceye kurþun sýkmam" demiþti bizimle tanýþtýðýnda... Baþka ne demiþti? "Adada kaldýðým 13 gün boyunca sizi sordum soruþturdum ve bana söyledikleri gibi olmadýðýnýzý anladým..." "Neydi sana söyledikleri?" "Türk düþmaný olduðunuz... Ben tecavüzlere, küçük çocuklara tacize ve borcuna sadýk kalmayanlara sýkarým ama düþünceye asla..." "Kimlerdi sana bunu söyleyenler?" "Bana görev veren örgüt... Onlara da Felek'ler söylemiþler..." Bize 15 gün önce bunlarý söyleyen Mustafa Yalçýn bu basit yola baþvurdu içerde... Baþvurdu deðil de, anlaþýlan o ki, yakalanýrsa eðer, söyleyecekleri kendisine ezberletildi. Duruþmalarýn bundan sonrasýnda nelere baþvuracak izleyeceðiz... Ýlk geliþinde, bizi vurmak için kendisine verilen silahý Girne'de birisine teslim ettiðini söyledi... Kimdi bu kiþi? Herkesin bildiði birisi... Þimdilik bizde kalsýn ismi... Belki sorgulamada bunlarý da söyler polise... Ancak polis iþi ortaya çýkarmak isterse önce buradaki perde gerisini öðrenmeli... Silahý beline takýp limandan içeriye sokabilir... Ama riski fazla... Bu riske girer mi, girmez mi? Ancak adaya elini kolunu sallaya sallaya girip, silahý buradan tedarik etse daha kolay deðil mi? Zaten Kýbrýs'ýn kuzeyi silah deposu... Elini sallasa silaha deðen bir yere, belinde silahla gelmek biraz aptal iþi... Hem Mustafa Yalçýn gibiler düþünemezler ki bu söylediklerini... Emri verenler, nasýl vermiþseler emri, öyle uygulamak zorundadýrlar. Erzurumlu Dadaþ, "Düþünceye kurþun sýkmam" demiþti bize gün sonra yazdýðýmýz yazýlara caný sýkýlmýþ da, ta Ýstanbul'dan çýkýp gelmiþ ve canýmýza kastetmiþ! Ýlk defasýnda adam öldürmekten korkmadýðýný... Poliste, siyasiler ve iþadamlarý arasýnda koruyanlarý bulunduðunu söylemiþti... Mahkemeye çýkarýlýrken polisler arasýnda yere deðil, gökyüzüne bakýyordu... Kimlereydi acaba bu iþareti? Polis perdenin gerisini bir aralarsa çok þeyler çýkabilir ortaya... Kimbilir, belki de bir "yavru Ergenekon" çýkar altýndan... TDP "siyah bayraklý eylem" baþlattý n ÇAKICI: "TÜM KESÝMLERÝ EYLEME DESTEK VERMEYE ÇAÐIRIYORUZ HEDEF EYLÜL AYINA KADAR UBP HÜKÜMETÝNE 'DUR' DEMEK" Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), ülkede her alanda sorunlar yaþandýðýný, arkasýnda halk iradesi olmadýðýný savunduðu hükümetin de ülkeyi diðer partilerden yaptýðý transferler ve aldýðý talimatlarla yönetmeye çalýþtýðýný belirterek, hükümete "dur" demek için "Siyah Bayraklý Eylem" baþlattý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, hedeflerinin; yollarda mücadele ederek, gerekirse her hafta yapýlacak eylemlerle Eylül ayýnýn sonuna kadar hükümeti durdurmak olduðunu belirterek, bu yolda tüm kesimleri kendi bayraklarýyla deðil, siyah bayraklarla birlikte hareket etmeye çaðýrdý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, beraberindeki heyetle, eylemleri çerçevesinde Hava-Sen'i ziyaret ederek, Sendika Baþkaný Buran Atakan ve sendika yetkilileriyle görüþtü. Çakýcý, hükümette yaz aylarýna gelindiðinden ve Meclis'in tatile gireceðinden dolayý rahatlama olduðunu, ancak "son dakika golü" olarak Sosyal Sigortalar Yasasý'nýn Pazartesi günü Meclisten geçirileceðini savundu. Hükümetin arkasýnda halk desteði kalmadýðýný, ülkeyi diðer partilerden transferlerle yönettiðini söyleyen Çakýcý, hükümetin KTHY ve DAÜ'yü "peþkeþ çektiðini", sýrada Kooperatif, telefon, elektrik gibi diðer kurum kuruluþlarýn olduðunu öne sürerek, Kýbrýs Türk halkýnýn toplumsal var oluþ kaygýsý içinde olduðunu dile getirdi. Çakýcý, KTHY'deki maðduriyetin halen giderilmediðini, ilgisizliðin kaygý verici olduðunu, DAÜ'de ayný þeylerin yaþandýðýný, sýrada artýk nelerin olacaðýnýn belli olduðunu savunarak, artýk UBP'nin durdurulmasý gerektiði görüþünü dile getirdi. Hükümete eleþtirilerde bulunan Çakýcý, sorun yaþayan kurumlarýn tek baþlarýna sorunlarla mücadele etmesinin yeterli olmadýðýný, birlikteliðe gerek olduðunu ifade ederek, bütün maðdurlarýn toplumsal varoluþ mücadelesine destek vermesini istedi. Siyah bayraklarla dün Meclis önünde eylem yaptýklarýný, hükümetin artýk durdurulmasý gerektiðini söyleyen Çakýcý, eylem çaðrýsýný, ilk olarak "acýyý en çok çeken yerden" yapmak için Hava-Sen'i ziyaret ettiklerini kaydetti. Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan da, TDP'nin her zaman yanlarýnda olduðunu belirterek, eski KTHY çalýþanlarýnýn yaþadýðý sýkýntýlarýn halen sürdüðünü, insanlarýn artýk geçim derdine düþtüðünü, bazýlarýnýn aile desteðiyle ayakta durduðunu anlattý. Atakan, UBP'nin bir an önce durdurulmasý gerektiði görüþüne katýldýklarýný, aksi takdirde bütün kurum kuruluþlarýn "peþkeþ" çekileceðini savunarak, Kýbrýs Türk halkýnýn bütün tutunacaðý dallarýn kýrýldýðýný, kendilerinin de bir yaprak gibi tutunacaðý bir dal olmadan havada uçuþtuðunu ve yok olacaklarýný ifade etti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YARIMYAMALAK "BAÞARI" Yazýnýn sonunda söyleyeceðimi baþýnda söyleyim. Eðer polis, Afrika'ya düzenlenen son silâhlý saldýrýnýn arkasýnda kimlerin bulunduðunu, baðlantýlarýnýn nerelere kadar uzandýðýný saptayýp açýklamazsa... Eðer KKTC Baþbakanlýðý, kendisine baðlý olduðu iddia edilen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðýndan bu bilgileri mutlaka ve ivedilikle talep edip, tüm detaylarýyla birlikte topluma açýklamazsa... Afrika'yý kurþunlayan tetikçinin, saldýrýdan sonraki 1 saat içinde yakalanmasýný, hiç kimse bize polisin büyük baþarýsý olarak sunmaya çalýþmasýn. Çünkü bu sonucu çýkarmak için henüz çok erken. Çünkü polisimizin tarihinde böyle yarýmyamalak "baþarýlar" azýmsanmayacak kadar çoktur. Bu gazetede çok yazdýk bunlarý. Yinelemeye gerek yok. Keþke polisimiz bu kadar göstermelik ve sýnýrlý "baþarýlarla" kalmasa... Baþladýðý iþi sonuna kadar götürecek irade ve otoriteye sahip olsaydý. O zaman biz de onu avuçlarýmýz patlayýncaya kadar alkýþlar, hak ettiði onurlu yüceliðe çýkarýrdýk. Bu görüþ ve özlemimiz dün olduðu gibi bugün de geçerlidir. Bunun, bir özlem ve dilekten öte toplumsal bir hak olduðu inancýndayým. Polisimizden, kim ve nerede olduklarýna bakmaksýzýn, suçlarýn ve suçlularýn üstüne sonuna kadar ve kararlýlýkla gitmesini bekleme hakkýný kimse insanýmýza çok görmesin. Unutulmasýn ki her faili meçhul, her yarýmyamalak "baþarý", gerek bu toplum, gerekse onu yönettiðini iddia edenlerin yüzkarasýdýr. Ve her yarýmyamalak "baþarý" Kýbrýslýtürk toplumunun varoluþuna kasteden yeni bir saldýrý, yeni bir faili meçhuldür. Buna kastedenlere de küstahça bir cesaret vermekten baþka hiçbir iþe de yaramaz. Ýþte bu nedenle diyorum ki, bu menfur saldýrýlarýn perde gerisini ve oradaki karanlýk yüzleri aydýnlatmadýkça, polisimizin baþarýsý hep yarýmyamalak ve sözde baþarý olarak kalmaya mahkûmdur. Bir saldýrýyý yeni saldýrýlara gebe býrakýyorsa, bu baþarýya baþarý demeye benim ne mantýðým, ne vicdaným, ne de gönlüm elvermez. Afrika gazetesi ve çalýþanlarýna son dört ay içinde yapýlan ikinci silâhlý saldýrý, mutlaka öldürmek kastý taþýyan, birincisinden çok daha tehlikeli ve vahim bir týrmanýþý iþaret ediyor. Ve ne yazýk ki, Þubat ayýndaki saldýrýnýn failini eliyle koymuþ gibi yakalayacak ipucu ve delilleri yüzde yüz oranýnda ele geçirdiði halde polis bu þansýný kullanmamýþ ya da kendisine kullandýrýlmamýþtýr! Ýkinci saldýrýda bu iradesizlik ve ihmalin büyük rolü olduðu artýk herkes tarafýndan dile getirilmektedir. Afrika'nýn, son tetikçi Mustafa Yalçýn'la ilgili 15 gün önceki manþet yayýnýný polisin hiç dikkate almamasý ihmalin en büyüðüdür. Afrika'da boy boy resimleri yayýnlanan Mustafa Yalçýn'ýn, Þener Levent'i öldürmek maksadýyla 1 Temmuz'da KKTC'ye giriþ yapmasý ise, asla affedilecek bir ihmal ve kusur deðildir. Bu manzarasýyla güvenlik teþkilâtýmýz, en alttan en üste kadar sýnýfta kalmýþtýr. Gene de bir üst sýnýfa geçmek için tek þansý var. Tetikçi Mustafa Yalçýn'ý bu menfur saldýrýya azmettirenleri bulup ortaya çýkarmak ve tam bir þeffaflýk içinde topluma açýklamak. Böyle bir baþarý, toplumsal varoluþ mücadelemize büyük katký saðlayacaðý gibi, halkýn gerçek sevgi ve takdirini de kazanacaktýr.

5 6 Temmuz 2011 Çarþamba 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Meclis'te "sýrtýný dönenler" lütfen hazýr olsun.. Erdoðan 20 Temmuz'da geliyor. O gün Ercan'dan Lefkoþa'ya kadar tek sýra dizileceðiz haberiniz olsun. * Maðusa pislikten geçilmiyormuþ. - Kusura bakmayýn ama belediyeyi yeteri kadar suçladýk bu konuda Halk oturduðu yere sýçýyorsa, belediye ne yapsýn yani. Ben de olsam, "otur bohun üstüne da akýllan" derim icabýnda! * Arif Albayrak mecliste "takke" giymiþ. - Vallahi çok yakýþtý Bence hiç çýkarmasýn Ve Fatma Ekenoðlu da türbaný denesin Muhtemelen ona da yakýþacaktýr. Protesto bahane, masgaralýk þahane. *TC Elçiliði istediði okullara istediði öðrencileri kaydedebiliyormuþ. - Hadi DAÜ velileri Ne duruyorsunuz Çocuk kaydedecem diye saða sola boþuna koþuþturmayýn. Baþvuracaðýnýz adres belli oldu iþte. * Cemal Bulutoðlularý; "Varlýðýmýzý" 74 Barýþ Haretkatýna borçluyuz demiþ. - Gerçekten de bazýlarýmýz, taþýnýrtaþýnmaz varlýklarýný 74 harekatý ve sonrasýna borçludur. Don giymiþ fellahlar bile oldu! *Çakýcý "Meclisten çekilmeye hazýrýz" demiþ. - Yooo Kaytarmak yok. Oturduðunuz yerde oturun lütfen Bu sine-i millet iþi denendi ama iþe yaramadý ne yazýk! * Devlet Piyangosu gelirlerinden BRT'ye "izaz ikram" parasý verilecekmiþ. - Desenize piyango Kanlý'ya vurdu. *Ercan çevresine park eden arabalar büyük kirlilik yaratýyormuþ. - Yani sizin önceliklerinize akýl sýr erdirmek de mümkün deðil. Köylerde kentlerde yollar kaldýrýmlar araç doldu görmezsiniz de Ercan'a taktýnýz? Ýnsaf..! BÝR SERSERÝ GELSÝN / DAN DAN DESÝN/ HAYAT DURSUN / ADALETÝN NERDE BE DÜNYA..! Kitaplar Masa ve koltuklar Tavandaki avize, duvarlardaki resimler Kapýnýn kilidine sokulmuþ anahtar Üst üste dizilmiþ günlük gazeteler Hiçbiri Hiçbiri kýmýldamýyordu. Yerdeki halýnýn kývrýmý, bir daha hiç düzelmeyecekmiþ gibi duruyordu. Su bardaðýnýn dibinde bir iki yudumluk su kalmýþtý. Su da durgundu Sanki donmuþtu. Kalemler vardý kalemlikte Çok anlamsýz ve gereksiz görünüyorlardý. Daha baþka ne yazýlabilirdi ki bundan sonra? Çakmak, sigara paketinin üstüne konmuþtu. Gözlerini, aðzýný, kulaklarýný kapamýþ ahþap maymun heykelcikleri, masanýn üzerinde, her zamanki yerlerinde duruyorlardý. Yüz defa yemin ettirseniz, yüz defa hiçbir þey duymadýklarýný, görmediklerini ve kimseciklere bir þey söylemediklerini anlatacaklardý size. Bugüne kadar hiç tozlarýnýn alýnmamýþ olmasýný önemsemedikleri belliydi. Bir tanesi masadaki kitaplarýn üstünde Bir tanesi koltuðun kenarýnda Bir tanesi orta masasýnda kahve tepsisinin kenarýnda, 3 cep telefonu vardý. Hiç çalmamýþlardý þimdiye kadar Ve hiç çalmayacak gibi kayýtsýz duruyorlardý. Ha Ola ki bir yerlerde birileri, ne var ne yok diye merak eder, "nasýlsýnýz be arkadaþlar" demek için çaldýrabilirdi Çaldýrsýn. Kime ne! Kimsede alo diyecek, olaný biteni bir daha anlatacak, ne güç vardý ne istek. Aslýnda iyi olurdu telefon çalsa Sessizlik daðýlýr giderdi bir süreliðine Ama kim neden arayacaktý ki? Burada hayatýn durduðu Burada zamanýn donduðu anlar yaþandýðýný herkes duymuþtu Biliyordu BÖYLE BÝR ANDI Ve biz de hareketsizdik Biz de konuþmuyorduk. Cahit Usta ölmüþtü Cahit Ustayý düþünüyorduk. Takýlýp kalmýþtýk "Yarýn gömülecek" dedi oðlu. "Cenazesi bugün Lefkoþa mezarlýðýnda topraða verilecek" diye yazdý Þener, vefat haberinin altýna. Sonrada ekledi. - Þimdi bizim cenazemizden geliyor olacaktýnýz Bomba gibi düþtü bu sözler Bütün o sessizlik, bütün o durgunluk bir anda paramparça oldu Hayat bu kadar pamuk ipliðine baðlý iþte. Çalýþ, çabala, yýllarca yurdun için, insanýn için didin dur, bir serseri gelsin, dan dan desin her þeyi bitirsin. Adaletin nerde be dünya. Adaletin nerde? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS KIB-TEK'e borcu olanlarýn hemen hemen tamamý "Borcumuz borç, kaçmýyoruz, ödeyeceðiz" diyor ama pamuk ellerini de cebe atmýyor! Bu nasýl iþ!

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu Mücadeleye devam (Ýstanbul)- Son günlerde dikkatimi çeken þu oldu televizyon canlý yayýnlarýnda. Masayý sandalyeyi bahçeye yerleþtiren televizyoncular karþýlarýna aldýklarý "önemli " þahsiyetlerle program yapýyorlar. Dün akþam da meclis bahçesindeydiler. Bu hem iyi, hem de düþündürücü. Bir kýsmýný izlediðim o meclis bahçesi programýnda içerik olarak farklý bir þeye rastlamadým. Yine bildik konuþmalar, mesajlar. Birisi, "UBP tumba" derken diðeri, "Bu hükümet yapamaz, gitmeli" diyordu. Sonrakiler de þöyle dile getiriyorlardý düþüncelerini, "Emir alýyorlar, aynen uyguluyorlar". "Bunlara baktýkça toplumsal varoluþ mücadelesinin önemi daha da ortaya çýkýyor". Araba ve motor gürültüleri ile sineklerin eþlik ettiði açýk hava programýný, gecenin ileri bir saatine kadar izleyebildim, baktým farklýlýk olmayacak Üstelik de uykumdan feragat etmeme deyecek bir þey yakalayamayacaðým,"benden bu kadar" deyip yattým. Panjurlarýn arasýndan sýzarak yüzümü okþar gibi odada dolaþan tatlý esinti eþliðinde uykuya dalmaya çalýþýrken, Hataylýlarýn hakimiyetleri altýndaki Lefkoþa'nýn daracýk yollarýný getirdim gözlerimin önüne. Sonra Karpaz'da Karadenizlilerin iþgal ettikleri köyleri düþündüm. Birden Maraþ'ýn her tarafýnda çoðunluðu ellerinde bulunduran diðer Anadolu halkýný. Kabul edilebilir kalabalýðýn çok üzerine çýkmýþ taþýma nüfus ile her an tükenmekte olan kaynaklarýmýz geldi aklýma. Ne suyumuz yeterlidir artýk, ne de ekim için topraðýmýz. Bitirilmiþ yerüstü ve yer altý kaynaklarýndan sonra sýra oyulmuþ daðlarýn içi ile denizlerin üstüne gelmiþti. Bir an caným sýkýlýr gibi olduysa da meclis bahçesindekilerin bir þeyler yapma çabalarýnýn nereye varabileceðinin muhasebesini yaptým. Meðer kendini hükümet sananlar son aldýklarý direktifle beyaz kimlik ve vatandaþlýk meselesini uygulamaya koyup Kýbrýslýtürklerin sayýsý kadar kiþiye kendilerince vatandaþlýk saðlayacaklarmýþ. "Gerçi" diyorum ýsrarla uykuya dalmakta olan gözlerimle kendime, "onlar (yerleþikler ve yeni yapýlacak "vatandaþlar" ) taþ patlasa, ilelebet Kýbrýs vatandaþý olamayacaklar. Geldikleri gibi elleri boþ olmasa da gidecekler. Ama çözüme kadar da týpký çekirge sürülerinin daldýðý bahçeler gibi memleket talan edilecek. Her sabah yaptýðým gibi en geç 23.00'te uykuya dalmam gerekirken nereden çýktý açýk havada ve üstelik meclis bahçesindeki televizyon programýný izlemek. Caným daha da sýkýldý, çünkü sabah erkenden kalkacaðým. Vücut alýþmýþ bir kere ayný saatlerde uyanmaya. Yerde sürünecek de olsa kalkacaðýmdan, kendi kendimle uyumak için kavga etmeye baþladým. Ne ülkeyi kurtarmak vardý o saatten sonra ne de mücadeleyi düþünmek. Varsa da yoksa da uyuyabilmek. Nasýl olduysa birden önce Ankara'dan talimat alýp sonra "çözüm" için görüþmelere gidecek Derviþ takýldý gecenin o saatinde aklýma "Olmayacak, uyku tutmayacak " deyip kalktým. Açtým televizyonu kaldýðým yerden devam için. Ne meclis bahçesindeki televizyon vardý canlý yayýn yapan Ne de banttan bir þarký. Herkes gitmiþ ben kalmýþým gecenin bir yarýsý uykusuz ve asabi. Bir daha gördüm ki Ortada uykusuz kalan ben oldum. Deðer ama ülkemin geleceðini düþünerek uykusuz kalmam... HAMÝTKÖY'DE AÐILLAR YIKILIYOR- Lefkoþa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy'de yerleþim merkezleri ile iç içe olan bir aðýlý önceki gün yýktý. LTB'den yapýlan açýklamaya göre, Atatürk Caddesi'nde Hamitköy'ün ortasýnda yer alan aðýl, vatandaþlarýn þikayeti üzerine aðýl sahibinin de rýzasý alýnarak yýkýldý. Köy içerisinde boþ arsalarýn temizlik çalýþmalarýnýn aralýksýz sürdüðü de belirtilen açýklamada, Anýttepe Caddesi'nde geçtiðimiz hafta baþlatýlan kaldýrým çalýþmalarýnýn sürdüðü, bunun ardýndan caddeye kaldýrým döþeneceði ifade edildi. Açýklamada, inþaatýna baþlanan halý sahanýn da bu yýl tamamlanacaðý belirtildi. TAÞKENT'TE ÞEHÝTLÝK HAZIRLANIYOR Yýllardýr kayýplar listesinde bulunan ve kayýp kazýlarýyla bulunmaya baþlayan Taþkent ve Terazi þehitleri için Taþkent köyünde yapýlacak þehitlik için hazýrlýklar sürüyor. Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði'nden yapýlan açýklamaya göre, 2005 yýlýnda Bakanlar Kurulu'nun aldýðý karar uyarýnca çalýþmalar hýzlandý ve þehitler için Taþkent'te ayrýlan bölge yerinde incelendi. Ýnceleme gezisinde Ýçiþleri Bakanlýðý Þehitler ve Anýtlar Komisyonu Müdürü Nazmiye Çelebi, Þehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneði Baþkaný Ertan Ersan, Dernek Girne Bölge Baþkaný Ersoy Taluð ve diðer yetkililer hazýr bulundu. Çin'den de charter sefer bekleniyor Turizm Çevre ve Kültür Bakaný Ünal Üstel, Çin Halk Cumhuriyeti'nden gelen bir heyeti kabul ederek, iki ülke arasýnda turizm köprüsü kurulmasý konusunda görüþme yaptý. Üstel, hedefin; Çin'den KKTC'ye charter sefer baþlatmak olduðunu söyledi. Bakanlýktan verilen bilgiye göre Üstel, Çin'in Hangzhou bölgesi Ticaret Odasý Baþkaný Huijuan Wu, Çin Uluslararasý Gençlik Birliði yöneticisi Ruby Chen ve turizm acentesi yetkilisi ile görüþtü. River Side Tatil Köyü Direktörü Timuçin Özbirim eþliðinde Bakan Üstel'i ziyaret eden heyet, Kuzey Kýbrýs'ý çok beðendiklerini ve Çin ile KKTC arasýnda turizm köprüsü kurmak istediklerini kaydetti. Üstel'in giriþimleri ile River Side Tatil Köyü Direktörü Timuçin Özbirim'in temas kurduðu sivil toplum örgütü ve turizm acentesi yetkilileri, görüþmede Kuzey Kýbrýs'ýn Çin'de umut vaat edecek bir turizm destinasyonu olduðuna inandýklarýný vurguladý. Üstel'e, Hangzhou bölgesinde Kuzey Kýbrýs'ý tanýtabilmek amacý ile turizm ofisi kurma teklifinde bulunan Ticaret Odasý Baþkaný Huijuan Wu, bu proje için bakanlýktan hiçbir maddi destek beklemediklerini söyledi. ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK KOYDULAR Muharip dernek temsilcileri, Kýbrýs Harekatý'nýn 37. yýldönümü nedeniyle bu yýl da "Þükran Etkinlikleri" gerçekleþtiriyor. Dernek temsilcileri etkinlikler çerçevesinde Atatürk Anýtý, Þehitler Anýtý ve Dr. Fazýl Küçük'ün Anýt Mezarý'na çelenk koydu, saygý duruþunda bulundu. GÜNLÜK "ADALI"YI KATLETTÝLER ADALILARIN CANINA OKUDULAR 6 Temmuz 1996 gecesi Kutlu Adalý'yý Lefkoþa'daki evinin önünde kalleþçe vurdular. Burada yapýlan soruþturma sonuç vermedi. Eþi Ýlkay Adalý AÝHM'de Türkiye aleyhinde dava açtý. 2005'te AÝHM, Türkiye'yi cinayeti yeterince soruþturmadýðý gerekçesiyle mahkûm etti. O gün bugündür soruþturma eksik, ada eksik, adalýlar eksik. Kutlu Adalý'nýn bedeninden çýkarýlan ve incelenmek üzere Türkiye'ye gönderilen kurþunlardan hâlâ haber yok. Cinayetlerin, kurþunlarýn hesabýný soramýyoruz, katillerle iç içe hedefte yaþýyoruz. Eski kurþunlara yeni kurþunlar ekleniyor, kýlpayý kurtuluyoruz. Türkiye'den ipini koparan faþist, bayraðýný açarak "ya sev ya terk et" diye dolanýyor etrafýmýzda. KKTC hükümetleri "Anavatan" diye diye Türkiye ile bu hain iþbirliðini sürdürdükçe, yeni kurþunlarýn akýbeti eski kurþunlarýn akýbetinden farklý olmayacak. Kýbrýs'ta insan gibi yaþayabilmenin yolu Türkiye'nin askeri ve sivil muktedirlerine itaat etmekten geçiyor çünkü. Kutlu Adalý 6 Temmuz 1996'da katledildi. O gün bugündür her gün adalýlarýn da, ada'nýn da canýna okuyorlar GAZETELER VE KURÞUN KIBRIS: Þener Levent'i öldürmeye gidip Ali Osman Tabak'a ateþ eden Mustafa Yalçýn mahkemeye çýkarýldý. Acaba konuþacak mý? HAVADÝS: Kurþuna lanet yaðýyor. Afrika gazetesini kurþunlayan Mustafa Yalçýn dün mahkemeye çýkarýldý. Saldýrýnýn nedenini "Türkiye'ye ve KKTC'ye saldýrýyorlar" diye açýkladý. YENÝDÜZEN: Tetikçi olduðunu itiraf etmesine ve boy boy fotoðraflarý yayýnlanarak bu bilgiler polise de verilmesine raðmen adaya nasýl girdi? HABERDAR: Tetikçi avukat istedi... STAR: Afrika gazetesini kurþunlayan Mustafa Yalçýn mahkemede avukat istedi. Saldýrgana 3 gün tutukluluk... HALKIN SESÝ: Afrika gazetesine yapýlan silahlý saldýrýnýn zanlýsý olarak tutuklanan Mustafa Yalçýn sahte kimlikle adaya giriþ yaptý. KIBRISLI: Zanlýya 3 gün tutukluluk. ORTAM: Afrika'yý kurþunlayana 3 gün tutukluluk. GÜNEÞ: Baþbakan, "Afrika'ya saldýrýdan büyük üzüntü duydum" dedi. BAKIÞ: Afrika gazetesine saldýrý... Zanlý için üç gün tutukluluk kararý alýndý. VATAN: Polis Afrika'ya saldýrýyla ilgili bilgileri açýkladý. VOLKAN: Tetikçinin baðlantýlarý araþtýrýlýyor. Týrnak... "Afrika, düzene muhalif... Ama bu durum düzeni korumakla görevli kurumlarýn dahi Afrika'yý yaþatmakla mükellef olduðu gerçeðini deðiþtirmiyor. Demokrasi, basýn özgürlüðü ve insanlýk deðerleri bu gazeteyi herkesin gözü gibi sakýnmasýný gerektiriyor... Afrika þu saatten sonra devletin namusudur. Kýlýna zarar gelirse kimse bunun hesabýný veremez..." Gürdal HÜDAOÐLU (Haberdar) "Postacý Þener'in kapýsýný ikinci kez çaldý. Ama yarýn bizim kapýya da dayanmayacaðýný kim garanti eder ki? Bugün oh olsun, daha beter olsun diyenlerin baþýna daha beterinin gelmeyeceðini kim öne sürebilir ki? Bugün yalnýz býrakacaðýmýz bir elin sesi çýkmayabilir. Ama birçok elin bir araya gelerek 'Cýbbana' çalmasýnýn çýkaracaðý sesin büyüklüðünün yeri göðü inletmeyeceðini kim garanti edebilir ki? Ýþte bunun için çalacaðýmýz 'Cýbbana' ile gelin yeri göðü inletelim." Taner ULUTAÞ (Star) "Geçen akþam saatlerinde Afrika gazetesi yöneticisi dostum Ali Osman silahlý saldýrýya uðradý. Asýl hedef o olmasa, Þener Levent arkadaþýmýz olsa bile neden? Bu tür iþlerde birileri göz korkusu vermekten öteye geçmiþ kan dökme, can alma peþinde olduðu apaçýk ortada..." Ezcan ÖZSOY (Güneþ) Günün Kahramaný TULUY KALYONCU Bu kez çok kararlý hareket ediyor El-Sen. Elektrik Kurumu'nu battý diye özelleþtirmek isteyenlere karþý adeta savaþ baþlattý. Kurumun Yönetim Kurulu ile Müdürü'nün KIB-TEK'in alacaklarýna sahip çýkmadýðýný görünce, kendisi harekete geçti ve iþe resmi dairelerin elektriklerini kesmekle baþladý. Sendika Baþkaný Tuluy Kalyoncu bugün Maliye Bakanlýðý önünde eylem yapacaklarýný ve Maliye Bakanlýðý'nýn elektriklerini keseceklerini açýkladý. Kalyoncu, kurumun alacaklarý tahsil edildiði takdirde, eski ifadeyle 232 trilyon TL artýda olacaklarýný söyledi... Sendikanýn kararlý davranmasý halinde baþarýya ulaþacaðýndan hiçbir þüphemiz yok.

7 6 Temmuz 2011 Çarþamba 7 Erol Atabek GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ GAZETECÝNÝN TATÝLÝ Yaklaþýk bir aydýr Kýbrýstayým.. Protestolar, eylemler, olaylar, kurþunlamalar! Hepsi ardý ardýna yaþandý bir aydýr.. Yazmak için bir kaç kez bilgisayarýn baþýna oturdum ancak tatildeydim ya! Yazmadým.. Yazdýklarýmý da yarým býraktým.. Ama olmuyor... Her þeyin bir sonu var elbette... Geldiðim günlerde DAK, Doðu Akdeniz Üniversitesi'nin bazý kurumlarýnýn "Doða"ya devrine karþý eylemler vardý.. Günlerce devam etti.. Ýmamýn ordusuna nefer yetiþtirecek olan kuruluþa karþý direniþe geçildi! Sonuç malumun ilaný oldu. Olacaðý da buydu zaten.. Zamanlama çok iyiydi.. Deniz ve tatil döneminin baþladýðý bir zamanda millet denizi, tatili ve onun yorgunluðunu atmak için akþamlarý yakacaðý mangalý düþünürken bir de eyleme mi katýlacaklardý? "Doða" yerleþti yerleþmek istediði yere.. "Doða"ya tepkiliydi ilgilenenler.. DAÜ Rektörüne kýzgýndý halk! Ýyi de bu kurumlarý onlara peþkeþ çeken Bakanlar Kurulu'na bir "yuh" çekmek gerekmez miydi? Ben duymadým. Duyan var mý bilemem ama ben "Yuh" diyorum.. Sen eðer memleketin varlýklarýný satmak istersen alýcýlarý her zaman vardýr.. Hele bu alýcýlardan "Doða" grubu gibi arkasýný Pensilvanya'ya dayamýþsa ne yapsan mümkün deðil... Bakanlar Kurulu da böyle düþünmüþ olsa gerek. Tamamen duygusal! Sýrada baþka kurum ve kuruluþlar da varmýþ peþkeþ çekilecek... Serbest ekonomi, serbest ticaret. Bir de þu Lefkoþa Belediyesi'ni peþkeþ çekseler birilerine ne güzel olur! Musluklardan deniz suyu akmaz, yollarda pislikler olmaz, otlar milleti yemez... Ama tüm bunlara Lefkoþalý sessiz. Musluklardan akan deniz suyunu kullanýyorlar, saçlarý dökülüyor diye söyleniyorlar, akþamlarý evlerinin balkonlarýnda, ya da bahçelerinde küp düþenle uðraþmaktan konuþamýyorlar, zehir saçan ilaçlama arabasý geçerken ellerindeki içki bardaklarýnýn üstünü örtüyorlar ama asýl nedeni olan otlardan ve pislikten söz etmiyorlar. Lefkoþalýlar tatilde her halde... Tatil yapmayanlar da var elbette! Daha bir ay öncesinde geldiði Afrika gazetesine bir kez daha elini kolunu sallayarak gelen tetikçi bu kez kurþunu da sýktý.. Geçtiðimiz günlerde bir masada bir dostum sordu bana.. "Bu Þener Levent yazýlarýný yazarken gerçekten korkusuz mu yoksa bir danýþýklýklýk mý var?" Bilmem dedim.. En iyi cevabý kendisi verir... Ancak, hiç kimse korkusuz deðildir elbette. Ama sen sus ben susayým o sussun... Zaten yok olamaya yüz tutmuþ deðerler bir bir yok olurken herkes sessiz kalýrsa tümüyle yok oluruz tarih sayfalarýnda.. Belki Þener Levent'e sýkýlacak kurþun onu bu dünyadan götürür ama öncesinde niceleri gitti faali meçhullere... O ve onun gibiler oldukça da hesabýný soracak birileri vardýr... O ve onun gibileri de yok ederlerse hesap ortada kalýr. Çünkü bugünkü toplumda onlardan baþka hesap soracak "..öt" yok.. O "..ötsüzler" bu haberleri duyduklarýnda viskilerini yudumlarken "Uðraþmasýn kardeþim o da Türkiyeyle, askerle? Doðrularý yazmakla karný mý doyacak yani?! Sen öyle yaparsan onlar da sana bunu yaparlar! Þimdi tatil zamaný.. Deniz faslý, kebap kokusuyla uðraþmak varken!" diyeceklerdir.. Tatil bitti... USTA YI KALBÝMÝZE GÖMDÜK Afrika (Özel)- Cahit Anýl Usta'yý dün topraða verdik... Lefkoþalýlarýn 'Tabelacý Cahit' diye tanýdýðý Cahit Usta 'Emekçi' gazetesinde yazýlar yazan bir sendikacýydý yýlýndaki Lefke maden grevinin öncülerindendi. Kýbrýs Türk liderliði grevin kýrýlmasý için çok çabaladý ve baþardý da. Cahit Usta bu ihaneti ömrünün sonuna dek unutmadý... Yakýnlarýna bunu sýk sýk söyledi. Avrupa gazetesi yayýn hayatýna atýldýðýnda yeniden yazý yazmaya baþladý yýlýna kadar günlük yazýlarýna devam etti. Bir akþam geçirdiði bir rahatsýzlýktan dolayý yataða mahkum olan Cahit Usta, ömrünün son 10 yýlýný da yatakta geçirdi. 74 öncesi düzene karþý mücadele eden Usta, 74 sonrasý yaratýlan yaðma ve talan düzenine Haziran ayý hayat pahalýlýðý Haziran ayý hayat pahalýlýðý oraný yüzde olarak açýklandý. Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteþarý Ali Korhan'ýn açýklamasýna göre, Tüketici Fiyatlarý Genel Endeksi'nde, bir önceki aya göre yüzde , bir önceki yýlýn Aralýk ayýna göre yüzde 5.95 ve bir önceki yýlýn ayný ayýna göre yüzde 9.08 oranýnda deðiþim gerçekleþti. Bir önceki aya göre, endekste karþý da mücadele verdi... Cahit Usta hayata gözlerini kapadýðýnda 85 yaþýndaydý... Onu son yolculuðuna yakýnlarý ve sevenleri uðurladý... kapsanan 200 maddenin ortalama fiyatlarýnda artýþ, 104 maddenin ortalama fiyatlarýnda ise düþüþ meydana geldi. En yüksek fiyat artýþý, yüzde oranýnda limonda, yüzde oranýndan marulda ve yüzde oranýndan çilekte oldu. En yüksek fiyat düþüþü ise yüzde ile börülce, yüzde ile kavun ve yüzde ile karpuzda meydana geldi. 21 ÇOCUK SÜNNET ETTÝRÝLDÝ- Ýskele bölgesinden 21 çocuk, Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu'nun eþi Meral Eroðlu'nun himayesinde ve Ýskele Kaymakamlýðý organizasyonuyla Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde toplu sünnet ettirildi. Sünnetler, doktorlar Sadrettin Tuðcu, Mehmet Tuzlalý, Hasan Kunter, Salih Kavaz, Suzin Tanay ve Hüseyin Özkoç tarafýndan gerçekleþtirildi. Toplu sünnetlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceði ve Ýskele bölgesinden toplam 56 çocuðun sünnet edileceði bildirildi. SÜNNETLÝ ÇOCUKLARI ZÝYARET ETTÝLER- Baþbakan Ýrsen Küçük'ün eþi Gülin Küçük, Ýskele Kaymakamlýðý organizasyonunda, Ýskele bölgesinden sünnet ettirilen çocuklarý dün Gazimaðusa Devlet Hastanesi'nde ziyaret etti. Gülin Küçük'e ziyaretinde, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Þerife Ünverdi, bakan eþleri, bazý milletvekili eþleri, Lefkoþa ve Gazimaðusa UBP Kadýn Kollarý ve bazý belediye baþkaný eþleri eþlik etti. Ziyaret sýrasýnda Gazimaðusa Kaymakamý Beran Bertuð, Ýskele Kaymakamý Bünyamin Merhametsiz ile Gazimaðusa Devlet Hastanesi Baþhekimi Dr. Erdal Özcenk de hazýr bulundu. Gülin Küçük, ziyarette çocuklara hediye verdi. ORTAKÖY YOLUNDA ENGEL... Ortaköy Türk Alayý bölgesinde yaþayan 250 aileden birisi olduðunu yazan bir vatandaþýmýzýn gönderdiði elektronik mektup þöyle: "Ben Ortaköy'de yaþayan birisiyim. Alayýn olduðu bölgedeyim. Eskiden Lefkoþa'dan geldiðimizde sol yapýp evimize giderdik. Bu bölgede yaklaþýk 250 aile yaþamaktadýr. Bizim yaþadýðýmýz bölgeden yani Alay karargahýnýn olduðu bölgeden çýktýðýmýzda da trafiðe göre hareket eder ve Ortaköy'den Lefkoþa istikametine giden yola girerek Lefkoþa'ya giderdik. 4-5 ay önce burada bir kaza meydana geldi. Bir Türkiyeli subay dikkatli çýkmadýðý için yandan gelen aracýn kendi aracýna çarpmasý sonucunda öldü. Kazadan sonra Alay bölgesinden Lefkoþa'ya gidiþ yoluna çýkacak boþluk zincirlerle kapatýldý. Çare bulundu yani. Bizim Lefkoþa'ya gidebilmemiz için Ortaköy'e gitmemiz, ýþýklardan Ortaköy Lemar, Kermiya bölgesine ve oradan da Dereboyu'nu takip ederek Lefkoþa'ya gitmemiz gerekmektedir. Bu arada askerin taliþmatýyla yolu zincirleyen Lefkoþa Belediyesi Trafik Bölümü bize bu saydýðým güzergahýn uzun olmasý nedeniyle bir güzergah ayarladý. Topraktý... Ama önemli deðildi. Alayýn yanýndan gösterilen toprak yoldan Kermiya anayoluna çýkýp Dereboyunu takip ederek Lefkoþa'ya gidebilirdik. Ancak arabalarýmýzla içinden geçerek yol açtýðýmýz malýn sahibi bu yolu kapadý. Þimdi fare gibi kapana kýsýlmýþ durumdayýz... Ne geriden ne de önden çýkýþ yapabiliriz... Ortaklöy'deki bu yolu telle kapatmak bana göre bu iþten anlamamak demektir. Madem asker öldü kapatýn yolu gitsin anlamý taþýmaktadýr aile burada mahsur kaldýk. Çýkýþ yolumuz tek ve dolambaçlý. Lefkoþa'da, adanýn baþka bölgelerinde trafikten birçok insan öldü. Her ölen insan, her yapýlan kaza için trafik menedilseydi þimdi KKTC'de araç sürecek yol kalmayacaktý. Bu yüzden biz maðdurlar olarak belediyenin baþka bir çare bulmasý arzusu içindeyiz. Görevidir de... Ben burada Türkiye'den gelenlerin bizim trafik kurallarýmýzý bilmediklerini ve bu yüzden sadece bizi öldürdüklerini deðil, kendilerinin de öldüðünü söylemek istemiyorum. Ama bu bir gerçektir..." GEÇMÝÞ OLSUN... Telefonla gazetemizi Londra'dan arayan Cem Davut isimli bir okurumuz, gazetemize yapýlan kurþunlamayla ilgili þunlarý söyledi: "Benim ismim Cem Davut... Son günlerde yaþananlarla ilgili düþüncelerimi aktarmak istiyorum. Türk olmadýðýma þimdi inandým. Bize doðduðumuzda ve yaþamýmýzýn belli devrelerinde öðretilen Türk baþka bir Türktür. Düþünceye karþý kurþun sýkan insan eðer bir Türkse ben Türk deðilim... Dindar deðilim ama kendi çapýmda maneviyatçýyým... Belli inanýþlarým vardýr. Hazýmsýzlýk yaþayanlarýn çareyi silahlý eylemde, öldürmekte, yaralamakta, tehdit etmekte bulduðu din müslümanlýksa, müslüman da deðilim. Sevgili Afrikalý dostlarým, her ne kadar birbizimizi tanýmasak da unutmayýn ki Kýbrýslýlýkta bir bütünüz... Size sýkýlan kurþun bize sýkýlmýþ demektir. Size atýlan bomba biz Kýbrýslýlara atýlmýþ demktir... Geçmiþ olsun..." ALO AFRÝKA HATTI BÝZÝM DUVAR SÝZ UYURKEN FAÞÝSTLER KIBRIS'IN AÐZINA SIÇIYOR Bizim Mandra Afrika'yý kurþunlayan saldýrgan Mustafa Yalçýn'ýn, polise verdiði ifadede "TC-KKTC aleyhinde yazý yazdýklarý için öldürmek istedim" demesi, menfur olayýn gerçek içyüzünü bütün çýplaklýðýyla ortaya seren bir ifade olarak deðerlendirilir. Tarafsýz siyasi gözlemciler, saldýrýnýn tamamen siyasi boyutu olduðu görüþünde birleþirken, sokaktaki adam, "Olayý adi ve sýradan bir saldýrý gibi lanse etmeye çalýþanlarýn gerçek amaçlarý herhalde bu ifade ile ortaya çýkmýþtýr" diye kendi kendine söylenir.

8 8 6 Temmuz 2011 Çarþamba Arada Bir Özgün Kutalmýþ Afrika'ya kurþun, polis ve hükümet Geçtiðimiz Pazar Afrika Gazetesi ikinci defa kurþunlandý. 2. kurþunlamayý yapan Mustafa Yalçýn'ýn ne kadar pervasýz ve korkusuz olduðuna baktýðýmýz zaman, arkasýnda mutlaka rejimi temsil eden güçlerin olduðundan þüpheleniriz. Yoksa bu Erzurumlu delikanlýnýn göðüs kafesinde atan o küçücük yüreðinin cesareti ona yabancý sayýlan bir ülkede tetikçilik yapma cesaretini veremez. Nitekim 2 hafta önce Afrika Gazetesinde ziyaret ettiði Þener Levent'e bazý itiraflarda bulunmuþtu. Adaya Rumcu ve hain olarak tanýtýlan Levent'i öldürmek için gönderildiðini ancak kendi araþtýrmasýna göre Levent'in böyle biri olmadýðý için vazgeçtiðini söyleyerek bazý tavsiyelerde bulunmuþ ve ayrýlmýþtý. Bu arada arkasýnýn çok güçlü olduðunu ve Levent'i vurmasý halinde de korunacaðýný söylemekten de çekinmemiþti. Bu görüþmenin tüm detaylarý resimli olarak Afrika Gazetesinin 19 Haziran tarihli manþetinde yer almasýna karþýn, tetikçi Mustafa Yalçýn bu sözde devletin limanýndan ayni isim ve soyadý ile adaya giriþ yaparak geçen defa yarým býraktýðý iþi tamamlamaya teþebbüs etti. Böyle bir manþet haberinin ardýndan polisin Afrika Gazetesi çalýþanlarý ile Levent'i sorgulamasý ve ellerinde varsa delilleri almasý gerekmez miydi? Mustafa Yalçýn'ýn fotoðraflarýný kimlik bilgileri ile birlikte tüm giriþ kapýlarýna gönderip adaya giriþ yaparken tutuklanmasýný saðlayamaz mýydý? Eðer bu pis katil baþarýlý olsa ve Levent'le birlikte o an gazetede bulunan iki arkaþýný öldürseydi bunun hesabýný kim verecekti? Polisin baðlý olduðu GKK, Emniyet Genel Müdürlüðü yoksa Lefkoþa Polis Müdürlüðü mü hesap verecekti? Afrika'yý kurþunlayan ilk tetikçi Adana'dan telefon açarak konuþmasý karþýlýðýnda Afrika'dan para talep ediyor. Talebi yerine getirilmeyince de bu defa baþka yerel bir gazeteyi arayarak Afrika'ya söylediklerini ona da söyleyerek bu defa ondan para talep ediyor. Konuþma sýrasýnda Þener Levent'e Afrika'yý kurþunladýðý Glock marka suikast tabancasýný ismen kimden aldýðýný söylüyor. Tüm bunlar da Afrika Gazetesinde manþet olurken polisten de baðlý olduðu GKK'dan da týs çýkmýyor. Tabancayý verdiði söylenen ve Maðusa Serbest Limanda çalýþan þahsý da polis ne sorguluyor ne de tutukluyor. Hadi diyelim ki polis GKK'dan bu konunun araþtýrýlmamasý için talimat aldý diyelim. Bir mafya olayýný yazdýðý için daha önce Afrika yöneticilerini telefon ile tehdit eden ve serbest limanda çalýþan þahýs hakkýnda hükümet neden bir idari soruþturma açmadý? Biliyoruz ki bizim gibi geri kalmýþ ülkelerde oluþturulan serbest bölgeler her türlü kaçakçýlýðýn yapýldýðý ve mafyanýn da fink attýðý yerlerdir. Buna raðmen Hükümet Afrika'yý tehdit eden ve tetikçiye silahý saðladýðý söylenen bu kiþiyi neden halâ serbest limanda tutuyor. Yoksa o da mý arkasýný hükümetin etki edemeyeceði saðlam bir duvara mý dayamaktadýr? Þükür ki cana kast eden iki saldýrý da hedefine ulaþamamýþtýr. Üçüncü bir saldýrýnýn da baþarýsýz olacaðýnýn garantisi yoktur. Lefkoþa Polis Müdürü Pervin Gürler'in Mustafa Yalçýn'ýn tutuklanmasýndan dolayý kutlanmasýný deðil, onca delile ve yayýna raðmen katilin adaya elini kolunu sallayarak girebilmesinden dolayý sorgulanmasýný istiyorum. Ayni þekilde Emniyet Genel Müdürü ve GKK da sorgulanmalýdýr. Bir katil Adana'dan numarasý belli bir telefondan arayýp bildiklerini paylaþmak için para istiyor. Ancak ne GKK ne de ona baðlý Emniyet Genel Müdürlüðü TC Polisi ile temas edip katilin yakalanmasýný saðlýyorlar. Ne de 15 gün önce Afrika tarafýndan deþifre edilen bir diðer katilin yakalanmasý için ne GKK ne E. G. Müdürlüðü birþey yapýyor. Bundan sonra olabilecek bir saldýrýnýn vebali baþta GGK'lýðý ve polisin üzerinde olacaktýr. Eðer GKK'nýn bu olaylardan haberi yoksa (ki olmamasý mümkün deðildir), iki olayý da savsaklayan polis müdürlerini derhal görevden almalý ve haklarýnda soruþturma açmalýdýr. Bu arada tutuklanan Mustafa Yalçýn'ýn TC veya KKTC'de tetikçilik yaptýðý diðer olaylar da açýða çýkarýlmalýdýr. GÜL-EROÐLU GÖRÜÞMESÝ- Derviþ Eroðlu, Cenevre Zirvesi öncesinde TC Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile görüþmesinin ardýndan Ankara'daki temaslarýný tamamlayarak Ýstanbul'a gitti. Dün sabah TC Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile çalýþma kahvaltýsýnda biraraya gelerek heyetler arasý görüþme yapan Eroðlu, daha sonra Çankaya Köþkü'ne giderek TC Cumhurbaþkaný Gül ile biraraya geldi. Eroðlu, Köþk'ün Þeref kapýsý önünde Gül tarafýndan karþýlandý. Gazetecilerin görüntü almasýnýn ardýndan iki cumhurbaþkaný basýna kapalý görüþme yaptýlar. Eroðlu, Cenevre Zirvesi'nde ortaya konulacak Türk görüþlerinin deðerlendirildiði Ankara'daki temaslarýný tamamlamasýnýn ardýndan Cenevre'ye gitmek üzere öðle saatlerinde özel uçakla Ankara'dan Ýstanbul'a geçti. EL-SEN BUGÜN EYLEM YAPACAK Maliye Bakanlýðý'nýn elektrikleri kesilecek El - Sen Baþkaný Tuluy Kalyoncu, Baþbakan ve Maliye Bakaný, Ekonomi ve Enerji Bakaný ve Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu ve Müdürü'nü, KIB -TEK'in alacaklarýnýn tahsil edilmesine sahip çýkmamakla suçlayarak, kurumun, alacaklarýndan borçlarýný düþünce, "eski ifadeyle 232 trilyon TL" artýda kalacaðýný savundu. Kalyoncu, bugün saat 10.00'da Maliye Bakanlýðý önünde eylem yapacaklarýný ve "bakanlýðýn elektriklerini keseceklerini" kaydetti. Kamusal alan dâhil tüm borçlularýn 4 Temmuz Pazartesi gününe kadar ödeme vadesi gelmiþ borçlarýný ödememesi durumunda elektrik akýmlarýnýn kesileceði yönünde KIB - TEK'ten açýklama yapýlmýþ olmasýna raðmen, 4 Temmuz günü kamusal alanda elektrik akýmý kesilmesinin engellendiðini savunan Kalyoncu, dün sadece Girne'de ayni binada yer alan; Girne Gelir ve Vergi Dairesi, Girne Ýhtiyat Sandýðý ve Sosyal Sigortalar Daireleri'nin öðlen saatlerinde elektrik akýmlarýnýn kesildiðini ancak, daha sonra KIB - TEK Ýdari ve Mali Müdür Muavini'nin Maliye Bakanlýðý'na çaðrýlmasý ve orada yapýlan görüþmeler neticesinde yeniden elektrik akýmlarýnýn baðlandýðýný öne sürdü. Kalyoncu yazýlý açýklamasýnda, hükümete yönelik eleþtirilere getirerek, Ekonomi ve Enerji Bakaný'na, oldu - bitti yaratarak borcu olan kamu kuruluþlarý dâhil elektriklerin kesilmesi için talimat imzalattýrarak, kurum idaresine verilmesini saðladýklarýný iddia ederek, çalýþanlar olarak bu DÝSÝ, CTP'YÝ ZÝYARET ETTÝ Rum Demokratik Seferberlik Partisi (DÝSÝ), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)'yi ziyaret etti. CTP Genel Merkezi'nde saat 11.00'de baþlayan görüþmeye CTP'den Genel Baþkan Özkan Yorgancýoðlu, Genel Sekreter Asým Akansoy, Dýþ Ýliþkiler Sekreteri Özdil Nami, Örgütlenme Sekreteri Ahmet Barçýn ve Sivil Toplumla Ýliþkilerden Sorumlu MYK Üyesi Fatma Ekenoðlu yazýlý talimat ýþýðýnda bugün kamu kuruluþlarýnýn elektriðini kesmeye devam edeceklerini kaydetti. Kalyoncu, "Borcu yokmuþ gibi, 2010 yýlýna ait borcunu inkâr ederek, muhtarlýklar, camiler, BRT ve Karpaz'daki Rumlarýn borçlarýný ödemeyerek 'bütçede tasarruf yaptým' diyen Maliye Bakanlýðý'nýn elektrikleri yarýn kurum çalýþanlarý tarafýndan kesilecektir" dedi. katýlýrken; DÝSÝ heyeti Genel Baþkan Nikos Anastasiadis, Ýki Toplumlu Ýþbirliði Komitesi Baþkaný Keti Kleridis, Ýki Toplumlu Ýþbirliði Komitesi Baþkan Yardýmcýsý Filipos Nikolaidis, ve Genel Baþkan Danýþmaný Kostas Themistokleus'dan oluþtu. Görüþmede ortak bir metin hazýrlanarak görüþme sonrasý basýna açýklama yapýlmasý bekleniyor. Kalem Yalçýn Okut Kediler... Kediler oldum olasý ilginç yaratýklar olagelmiþlerdir. Kestirmeden þunu söyleyebilirim: biz insanlardan çok daha özgürdürler... Yemekleri kýt olduðu zaman kavga edebilirler; ediyorlardýr da... Bir de -kýzýþma zamanlarýnda- erkek kediler terriortial alanlarý konusunda diðer kedileri ýsýrýp kovalayabilirler. Normaldir... Çocukluk yýllarýmýzda Kaya abimle (Kaya, hiç göstermiyor ama, benden bir yaþ büyüktür) çok kez kedi ve köpek beslemiþtik. Ancak evimiz, Akaça'da, Lefkoþa-Omorfo-Trodos anayolu üzerinde olduðu için, beslemek üzere aldýðýmýz yavru köpekcikleri hiç büyütemedikti; hepsi de anayolda otomobiller tarafýndan çiðnenmiþlerdi... Köpekçilerimiz anayolda arabalar tarafýndan çiðnendikçe Kaya ile ben de aðlardýk O yüzden hiç köpek dürütemedikti. Oysa ikimiz de çok severdik o tatlý keratalarý Kedilere gelince... Çok seviyorduk; hatta ilkokul ve ortaokuldayken yataklarýmýza alýr, öyle uyurduk. Evimiz klasik bir Kýbrýs evi idi. Giriþte geniþ bir salon, saðda solda yatak odalarý. Arkada da çok geniþ bir avlu, mutfak ve diðer müþtemilat. Anamýz-babamýz giriþte soldaki yatak odasýnda yatýyorlardý, biz çocuklar da saðdaki yatak odasýnda. Ortadaki salon, pek kullanýlmadýðýndan, çoðu zaman satýlamayan karpuz gibi, patates gibi zirai ürünlerin deposu olarak kullanýlýrdý. Ya da, bir köþesi her zaman libazma torbalarý yýðýnýyla doluydu. Bubam, yukarýdaki tavan merteklerine çiviler çakmýþ, o çivilere ipler baðlamýþ, 'kýþ kavunu' dediðimiz kavunlarý yine iplerle sarmalayarak o çivilere baðlý iplere asardý. Böylece, kýþ aylarýnda da kavun yeme olanaðýmýz olurdu. (Kavun da, karpuz da, patates de öyle: yere temas etti mi çürümeye baþlarlar ve çok kötü bir koku salardý.) Herhalde, binyýllardan beri süregelen deneyimlerin sonuçlarýydý bu 'buluþlar'; bilmiyorum Ýplerlere sarmalanýp tavan merteklerine asýlan o kavunlar ne çürüyorlardý, ne de kokuyorlardý. Belki de bu nedenle onlara 'kýþ kavunu' deniyordu. Kedilere gelecektik; tamam, kedilere gelelim Anacýðým, kýþ aylarýnda odunlar yakar, kömür yapar, biz çocuklarýn yattýðýmýz odaya koyardý, ýsýnalým diye Oda sýcacýk, yataklarýmýz sýcacýk; tabii ki kedilerimiz de gelir, yataklarýmýzda ayak ucumuzda yatarlardý Bir gece, sabaha doðru, yataðýmda bir ýslaklýk hissettim; ayaklarýmý çevirdim, kendim döndüm, olmuyor; kalktým ýþýðý yaktým, bir de ne göreyim?.. Bizim kedilerden biri yataðýmda yavrulamýþ O ýslaklýk ondanmýþ Anneme çaðýrmaya baþladým: "Anne yetiþ!." Sabahýn köründe Anacýðým kalktý, geldi, çarþaflarý deðiþtirdi ve yavrulayan anne kedi ile yavrularýný alýp arkada, avluda salim bir köþeye yerleþtirdi. Anacýðým o kadar iyi bir insandý ki, beslediði(miz) tavuk ve güvercinlerden (palazlardan) magarýna-bulli piþireceði zaman, kendisi boðazlayamaz, o iþi Bubamýn yapmasýný isterdi. Boðazlama iþi bittikten sonra da, ferik ya da palazlarýn tüylenmesi sýrasýnda kedilerimiz Anacýðýmýn eteklerine týrmanýrlar, bir an önce kokusunu aldýklarý o çið eti yemek isterlerdi Anacýðým, o eteklerine kadar týrmanan kedilere birer tekme vurup uzaklaþtýracaðýna ellerini havaya kaldýrýp palazlarý ya da ferikleri öyle tüylerdi Iþýklar içinde yatsýn Babamý da çok severdim, ama acaba Anacýðýmý daha çok mu severdim; bilmiyorum Yine kedilere dönelim Hayvansever, ama gerçekten hayvansever, bakabilecek, Afrika okurlarýna çaðrý: Beþ-altý tane kedim vardý. Yeniden yavruladýlar, þimdi onbir tane de yavrucuk var. Çok da tatlýlar. Ama artýk hepsini besleyemiyorum. Birer ikiþer alabilecek hayvanseverler arýyorum. Unutmayýn dünya sadece biz insanlara ait deðildir. Onlarýn da yaþam hakký vardýr

9 6 Temmuz 2011 Çarþamba Tünel ALINTI HAYRA ALAMET OLMAYAN DURUMLAR Sünni rejimler, öteden beri Hizbullah'ýn kazandýðý prestijin önünü kesmek üzere, 'Þiileþme tehlikesi' propagandasý yürütmekte idiler. Þimdi, bu söylem daha da öne çýkacak. Bizim eski mücahitler zaten, Sünni dünyanýn politikalarýna ayak uydurma konusunda ne kadar maharetli olduklarýný göstermiþ bulunuyorlar. Bu durum hiç hayra alamet bir durum deðil. Batý dünyasý açýsýndan Ýslam devrimi ile baþlayan ve hiç sakinleþmeyen Ýran merkezli kriz bir kez daha derinleþiyor. Krizin baþlangýcý olan Ýslam devrimi sonrasý, bölgede Irak'ýn vekâlet ettiði savaþ iki taraftan bir milyon insanýn canýna mal olmuþtu. Þimdi umalým ki, krizin son duraðýnda yine vekâleten savaþlar ile bölgede iktidar savaþlarýnýn maliyeti, bir kez daha, bölgede yaþayan insanlarýn caný, malý ve geleceklerinin feda edilmesi olmaz. NURAY MERT (Milliyet) DÝPNOT IMF Baþkanlýðýna seçilen Christine Lagarde'ýn maaþý yýllýk 551 bin 700 dolar olacak. NERDEYDÝN? HÝÇBÝRYERDE NE YAPTIN? HÝÇBÝRÞEY ARÞÝV TARÝH 3 HAZÝRAN 2010 Ýsrail'in yardým gemilerine düzenlediði operasyonla ilgili soruþturmayý yine Ýsrail makamlarýnýn yapmasýna karar verildi. Caniyi yine cani soruþturacak... Gözden kaçmayanlar... "AFRÝKA"YA SIKILAN KURÞUNLAR "Afrika"nýn bir yanýnda KKTC Meclisi, az ötede TC Elçiliði, ilerde de KKTC Cumhurbaþkanlýðý Sarayý var. Buna raðmen ipini koparan tetikçi kapýmýza dayanýyor, kurþunlarýný boþaltýp gidiyorsa, "egemenlik"ten söz edenler düþünsün artýk. "Afrika"nýn bu noktada iken kurþunlanabilmesi KKTC'nin aslýnda ne kadar sanal, ne kadar gerçek dýþý olduðunu gösteriyor. Türkiye'nin faþistleri bizi kurþunladýkça aðzýnýn sularý akan iþbirlikçiler, siz yine de fazla sevinmeyin. Çünkü "Afrika" kurþunlandýkça, yokluðunuz kanýtlanýyor, hiçliðiniz ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Sünnet törenleri gibi törenler yapýlýrken herhangi bir art niyet yoktur. Bu etkinlikler siyasetçi eþleri ve yetkili eþlerinin en önemli görevlerinden biridir." Meral EROÐLU VÝRGÜL... AVRUPA'NIN "ALT YÖNETÝM"E BAKIÞI Avrupa Birliði'nin gazeteci örgütleri son dönemlerde Türkiye'de hapiste bulunan gazetecilerle ve basýna yönelik baský ve tehditleri mercek altýna aldý. Bu elbette iyi bir þey ama neden Kýbrýs'ýn kuzeyini Türkiye'nin "Alt Yönetimi" olarak tanýmlayan ayný Avrupa Birliði, buralarda Türkiye'nin estirdiði terörü görmüyor? Yoksa basýnýmýzda "Türkiye ile arayý bozmama korkusu"nun neden olduðu "otosansür", Avrupa'dan bakýnca basýn özgürlüðü olarak mý görünüyor?anlayan varsa söylesin!!! "Kýbrýs müzakerelerinde beklediðimiz ilerlemeyi maalesef þu ana kadar elde edemedik." Dimitris HRÝSTOFYAS Devletin hedefinde Sebahat Tuncel mi var sorusu oldukça önemli. Hrant için ulusal medyada baþlatýlan kampanyayý hatýrlarsak bu soru daha da can alýcý olur. Hrant'ýn katledilme süreci yargý, bürokrasi ve medya üzerinden þekillendirilmiþti. Siyasi cinayetler için geliþtirilen yöntem, meþrulaþtýrma için geniþ tabanlý bir konsensüs saðlanmasýna dayandýrýlmýþtý. zun dönem yapýlan misyonerlik haber ve programlarý Zirve yayýnevi katliamý ile son bulmuþtu. Her siyasi cinayet öncesi geliþtirilen dil ve bu dilin propagandif 9 Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... sunumu dikkat edilmesi gereken bir nokta. Bence hepimizi tetiklemeli. Sebahat Tuncel'e karþý uzun zamandýr kullanýlan dil ve haberlerin veriliþ biçimi tehdit edici. Polise tokat meselesiyle baþlayýp geliþtirilen süreç hýzýný kesmeden devam ediyor. Devlet, linç etmenin ve ettirmenin fýrsatýni bekler halde davranýyor. Devlete kalkan eller kýrýlýr ciyaklamasý devletin polisine, askerine nasýl el kaldýrýlýr hesabý sorulur babýnda bir þiddet süslemesiyle ortalýða salýnýyor. Sýrrý Süreyya Önder'in tüm yaþananlarýn arka planýný fýrsat bulduðu her alanda KARÝKATÜR / Serhan Gazioðlu Memleketimden manzaralar Sebahat Tuncel devletin hedefinde anlatmasý bile iþe yaramýyor. Zombileþmiþ bir ruh hali gözüne kestirdiði avýný parçalamak için dolanýp duruyor. Tuncel'in her konuþmasý bir olaymýþ gibi her Türk'ün asker doðduðuna dair inanca iliþtirilerek manþete çekiliyor.( ) Her gösteride, her basýn açýklamasýnda gözlerini baðýmsýz milletvekillerine dikip, copunu, gazýný, tekmesini hazýr edenlerin, þiddeti arsýzca gündem dýþý tutumasýnýn baþka bir açýklamasý yok. Tehlike kapýda. Tuncel'e karþý yürütülen milli kampanya tehlikeyi iþaret ediyor. Polise tokat olayýnýn arkasýný bilerek ve isteyerek karartanlar, bugün tekrar bilinçli bir karartma yaparak besiye çekilen katillerin milli hissiyatlarýna sesleniyorlar. Týpký Hrant'a yaptýklarý gibi. ( )Her þey adým adým ve yavaþ yavaþ örülüyor. Devleti muhaliflerine karþý bir törpü gibi kullanan iktidar gittikçe ulusalcýlaþýyor ve þikâyet ettiði derin devletle benzeþerek ortaklaþýyor. Ýþte bu yüzden Tuncel üzerinden yürütülen kampanya daha da korkutucu bir hal alýyor. Hrant cinayeti ve Zirve Yayýnevi katliamýnýn arkasýnda olanlarýn hala korunmasý, delillerin karartýlmasý, tanýklarýn yönlendirilmesi, kayýtlarýn yok edilmesi ileride yaþanabileceklerin habercisi olarak karþýmýzda duruyor. Derin devlette yaþanan baþýbozukluðun yeniden elden geçirildiði, yeniden organize edildiði bir süreci geride býraktýk. Devlet yukarýdan aþaðýya kendisini yeniden örgütlerken, siyasi iktidar bu örgütlenmede söz sahibi olduðunu açýkça ilan ediyor artýk. Tüm yaþananlarý yan yana koyduðumuzda devletin ana meþguliyetinin Kürt siyaseti olduðu gerçeði ortaya çýkýyor. Bu siyasetin nasýl þekillendirileceðine dair bir iç kavga kestirilemeyen bir dizi sonucu beraberinde getirebilir. Komplolar, provokasyonlar, siyasi cinayetlerin bu kavganýn bir parçasý olduðunu düþünürsek, tedirgin olmak için oldukça fazla sebebimizin olduðunu da görürüz. (Bu yazý AKIN OLGUN'un "Birgün"de yayýmlanan yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 6 Temmuz 2011 Çarþamba GÜNEYDEN... Cengiz Topel Hastanesi ve Güzelyurt Saðlýk Merkezi geliþtirilecek Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, hastane ve saðlýk merkezlerinin, halka daha iyi hizmet verebilmesi için geliþtirilmesine devam edileceðini söyledi. Cengiz Topel Hastanesi ve Güzelyurt Saðlýk Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Kaþif'e, bazý bakanlýk yetkilileri eþlik ederken, Cengiz Topel Hastanesi Baþhekimi Dr. Gül Öztoprak ile hastane hekim ve idarecileri de hazýr bulundu. Bakanlýk basýn bürosundan yapýlan açýklamaya göre Kaþif, Yeþilyurt Cengiz Topel Hastanesi'nin Güzelyurt ilçesine hizmet veren tek hastane olduðuna dikkat çekerek, "Güzelyurt ilçemiz, sýnýrlarý dahilinde 2 güzide üniversitemizi de barýndýrmaktadýr. Buna baðlý olarak, bölgede artan saðlýk ihtiyaçlarýný da düþünerek, bu ihtiyaçlara cevap verebilmek için bazý düzenlemeler yapýlmaktadýr" dedi. Cengiz Topel Hastanesi'nin mevcut acil servis TATAR: AB'NÝN BÝZÝ DAHA YAKINDAN ÝZLEMESÝNÝ ÝSTÝYORUZ Maliye Bakaný Ersin Tatar, dün, Avrupa Birliði (AB) Bilgi Merkezi'ni ziyaret ederek, merkez sorumlusu Kudret Akay'dan çalýþmalar hakkýnda ayrýntýlý bilgi aldý. Kudret Akay, 2009 yýlýnda kurulan merkezin, bütçesi 1.3 milyon Euro olan 3 yýllýk bir yardým programý yürüttüðünü anlatarak, amaçlarýnýn; Kýbrýslý Türklere AB'nin genel, hukuki, siyasi DAÜ mezunu, insansýz uçak geliþtirdi Doðu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði Bölümü'nden bu yýl mezun olan Tamer Khaled Qaimari'nin bitirme projesi olarak insansýz uçak geliþtirdiði bildirildi. Qaimari, "çok amaçlý insansýz hava aracý" olarak nitelediði uçaðý, Güvercinlik köyünde düzenlenen basýn toplantýsýnda uçurarak, projesi hakkýnda bilgi verdi. binasýnýn artýk yetersiz kaldýðýný, dolayýsýyla yeni ve çaðýn gerekliliklerine uygun bir acil servis binasýnýn yapýlmaya baþlandýðýný belirten Kaþif, "Yeni acil servis binasýnýn yaný sýra yeni bir ecza deposu ve eczane ile hasta bekleme salonu ve idari birimlerin yeniden yapýlandýrmasý saðlanacaktýr" diye konuþtu. Hastanedeki inþaatýn en geç 3 ay içerisinde sonuçlanmasýný beklediklerini de söyleyen Kaþif, tam teþekküllü hastanede, bugüne kadar 3 olan acil servis yatak kapasitesinin 5'e yükseleceðini; acil servis yanýna hekimler ve hemþireler için odalar ve çaðdaþ bir eczane ve depo yapýlacaðýný anlattý. Ayrýca, þu anda yetersiz kalan idari binalarýn da yeniden yapýlandýrýlacaðýný ifade eden Bakan Kaþif, "Böylelikle Cengiz Topel Hastanesi, yöre halkýna daha kaliteli bir saðlýk hizmeti sunacaktýr" dedi. düzeni, kurumlarýnýn iþleyiþi ve uygulanmakta olan yardým programý hakkýnda bilgi aktarmak olduðunu kaydetti. Merkezin Kýbrýslý Türklerin AB hakkýnda ne düþündüðünü, algýlarýný ölçüp, deðerlendirip AB'ye iletmek gibi bir iþlevi de olduðunu ifade eden Akay, Baþbakanlýk'a baðlý AB Koordinasyon Merkezi'yle iþbirliði içinde çalýþtýklarýný söyledi. DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürlüðü'nden verilen bilgiye göre, basýn toplantýsýna DAÜ Rektör Yardýmcýsý Doç. Dr. Mustafa Uyguroðlu, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Hikmet Aybar, Makine Mühendisliði Bölümü Öðretim Görevlisi Cafer Kýzýlörs ve DAÜ Halkla Ýliþkiler ve Basýn Müdürü Derviþ Ekþici de katýldý. Doç. Dr. Mustafa Uyguroðlu, DAÜ GÜZELYURT SAÐLIK MERKEZÝ Saðlýk Bakaný Ahmet Kaþif, günün ikinci ziyaretini Güzelyurt Saðlýk Merkezi'ne gerçekleþtirdi. Merkezin sorumlu hekimi Dr. Ali Pilli ve diðer saðlýk çalýþanlarýyla görüþen Kaþif, göreve geldiði günden itibaren saðlýk merkezlerinin geliþtirilmesine yönelik çalýþma yürüttüklerini söyledi. Güzelyurt Saðlýk Merkezi'nin üst katýnýn daha verimli hizmet verilebilmesi için çalýþma baþlattýklarýný kaydeden Kaþif, "Güzelyurt Saðlýk Merkezi, çok yoðun hasta potansiyeli olan bir merkezdir. Dolayýsýyla, burasýnýn potansiyelini en iyi þekilde kullanmamýz gerekmektedir" diye konuþtu. Akay, merkezlerinde vatandaþlara istemeleri halinde AB hakkýnda ayrýntýlý bilgi verdiklerini sözlerine ekledi. Maliye Bakaný Ersin Tatar, merkeze ve personeline çalýþmalarýnda baþarýlar dileyerek baþladýðý konuþmasýnda, halkýn; AB'yle olan iliþkiler, kurum ve kuruluþlarý hakkýnda aydýnlatýlabilmesinin önemli olduðunu vurguladý. Mühendislik Fakültesi'nin bölümlerinden mezun olacak her öðrencinin bireysel olarak bir bitirme projesi yapmalarýnýn zorunlu olduðunu ve bu projelerini DAÜ imkanlarýný kullanarak yapabildiklerini belirtti. Dekan Yardýmcýsý Prof. Dr. Hikmet Aybar ve öðretim görevlisi Cafer Kýzýlörs de, projenin tüm imalatýnýn Makine Mühendisliði Bölümü atölyelerinde yapýldýðýný ifade ettiler. AKEL ÝNGÝLTERE'DE ANMA TÖRENÝ DÜZENLEDÝ AKEL'in Ýngiltere þubesinin, darbe ve Barýþ Harekatý'nda ölenler için Pazar günü anma töreni düzenlediði bildirildi. Haravgi gazetesi, bu anma töreniyle AKEL Ýngiltere þubesinin, "çifte suç" diye nitelediði darbe ile Harekatýn 37'nci yýlýný tamamlamasý dolayýsýyla bu yýl düzenleyeceði etkinliklerin açýlýþýný yaptýðýný yazdý. Habere göre etkinlikte konuþan AKEL'in Ýngiltere Þubesi Sekreteri Hristodulos Stilyanu, darbe ve ileri sürdükleri "Ankara'nýn istilasýný" kýnadý. RUM MECLÝS HEYETÝ AGÝT TOPLANTISINA KATILACAK Rum Meclisinden bir heyetin, AGÝT toplantýsýna katýlacaðý belirtildi. Heyetin toplantý için bugün (dün) Belgrad'a gideceðini yazan Alithia, Hristos Stilyanidis ile Sofoklis Fittis isimli Rum milletvekillerinin yer alacaklarý heyete Skevi Kukuma-Kutra'nýn baþkanlýk edeceðini haber verdi. Gazete, toplantýnýn 6-10 Temmuz tarihleri arasýnda gerçekleþtirileceðini kaydetti. RUSYA'DA GÜNEY KIBRIS TANITIMI Rusya'nýn Moskova ve Kazan kentlerinde Güney Kýbrýs'ý tanýtýcý iþadamlarý forumlarý düzenlendiði bildirildi. Haravgi gazetesine göre, Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlýðý, Ticaret ve Sanayi Odasý (KEVE) ve Güney Kýbrýs- Rusya Ýþadamlarý Birliðinin, Güney Kýbrýs'ýn "Uluslararasý Hizmet Merkezi" olarak tanýtýlmasý amacýyla düzenlediði foruma büyük miktarda Rus iþadamý ve diðer faktörler katýldý. Moskova'daki forumda, Rusya'nýn iki ülke arasýndaki ekonomik, siyasi ve toplumsal iliþkilere önem verdiði, ayrýca Güney Kýbrýs ekonomisinde temel bir rol oynadýðý vurgulandý. ÇALINTI ARABALAR GÜNEY KIBRIS'TA Malezya'da, araba çalan bir çetenin yakalanmasýyla diðer ülkelerin yanýnda Güney Kýbrýs'a da çalýntý arabalarýn gittiðinin ortaya çýktýðý bildirildi. Fileleftheros gazetesi "Çalýntý Arabalar Kýbrýs'ta... Malezya'dan Gönderiliyorlardý... Muhtemelen Dubai'ye Gidecekti" baþlýklarý altýnda verdiði haberinde, Güney Kýbrýs'a getirilen çalýntý arabalarýn muhtemelen satýldýðýný ya da araçlarýn Dubai'ye götürülmesinde Güney Kýbrýs'ýn transit ülke olarak kullanýldýðýný kaydetti. Habere göre, çete, çalýntý araçlarý Güney Kýbrýs dýþýnda Hong Kong, Tayland ve Dubai'ye de gönderdi. Gazeteye açýklama yapan Rum polisi, þu ana kadar kendilerine bir yardým talebinde bulunulmadýðýný belirtti. HELLÝM KRÝTERLERÝNE UYMAYANLAR ÝHRACATIN DIÞINDA TUTULACAK Rum Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanlýðý çatýsýnda kurulan Teknik Komite'nin "Kýbrýs Hellimi" konusunda etkili önlemler almaya karara verdiði, bu çerçevede hellim üretim kriterlerine uymayanlarýn ihracatýn dýþýnda tutulacaðý bildirildi. Haravgi gazetesi, Komite'nin, bu kararý, üreticilerin hellim üretiminde yeterli miktarda küçükbaþ havyan sütünü kullanmayý reddetmesinden dolayý aldýðýný belirtti. Habere göre, kriterlere çok az üretici uyuor. ÇÖPLERDEN SEBZE TOPLUYORLAR Güney Lefkoþa'da her çarþamba ve cumartesi günleri kurulan açýk pazarda çöplere giden meyve ve sebzelerin, çoðunluðu yabancý olan kiþilerce toplandýðý, benzer görüntülerin süpermarketlerin kapanýþ saatlerinde de gözlemlendiði bildirildi.

11 6 Temmuz 2011 Çarþamba DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... "Zambak dur, sana da bulaþtý kan" "Onu vurdular, gözümle gördüm onu/ ak bir zambaða binmiþ/gidiyordu/ zambak dur, sana da bulaþtý kan." Böyle yazmýþtý þair ve doktor Behçet Aysan "Kanlý Zambak" adlý þiirde. Sivas katliamýnda yaþamýný yitiren Behçet Aysan'ýn, o sýrada 16 yaþýnda olan kýzý Eren Aysan, "Eðer kimlik devletin resmi belgesiyse babamýn yanmýþ kimliði her gün bana bakýyor" diyor ve o günleri þöyle anlatýyor: 'ORTALIK GERGÝN HEMEN GELECEÐÝM' O kara gün, gündüz babamla telefonda konuþmuþtuk, saat 11 sularýydý. 'Ortalýk gergin, hemen geleceðim' dedi. Akþam saatlerinde televizyonda önce '22 yaralý var' denildi. Gece 37 kiþinin öldüðü ortaya çýktý. Yollara düþtük. Ancak sýkýyönetim ilan edilmiþ, Sivas'a giriþ ve çýkýþlar yasaklanmýþtý. Gece 12 haberlerinde ölenlerden ilk 8 kiþinin adý açýklandý. Behçet Aysan adý 4'üncü isimdi 'O GÜN ÇOCUKLUÐUM GÝTTÝ' 2 Temmuz 1993 günü Madýmak Oteli'nin etrafýnda histeri nöbetleri geçiren güruhtan hiçbir zaman nefret etmedim. 1950'den beri Türkiye'deki dini oluþumlarý güçlendirenlere, imam hatipleri açýp, o okullarda imam ve hatip mezunlarý yerine baþka baþka meslekler yetiþtirmeyi amaçlayanlara, 'siz isterseniz hilafeti bile getirebilirsiniz' diyenlere nefretim arttý. O gün çocukluðum bitti, ergenliðim kýrýldý. Babamýn "zambak dur sana da bulaþtý kan" diye çok sevdiðim bir dizesi var. Bu ülkeyi kanlý bir zambaða çevirmeye çalýþanlar, bu yaptýklarý katliamý gelecek kuþaklara aktarýrken bile kalbimizin daðlanacaðýný göremiyorlar. Ben çocuðuma nasýl 'senin deden þairdi, yazardý, doktordu, bu ülkenin aydýnlýk yüzüydü ama yakýldý' diyeceðim? Eðer kimlik devletin resmi belgesiyse babamýn yanmýþ kimliði her gün bana bakýyor. 'DEVLET YARGILANMALI' Hâlâ Aðýr Ceza Mahkemesi'nde devam eden Sivas davasýyla ilgili þunlarý söylüyor Eren Aysan: "Dönemin Adalet Bakaný Þevket Kazan Sivas'ta otele saldýranlarýn savunmasýný yaptý, duruþmalara girdi. Bu, devletin ölenlere karþý nasýl saldýrgan bir tutum takýndýðýna en büyük kanýttýr. Sivas olayýndan sonra devlet Nürnberg mahkemesinde yargýlanmadýkça, hiçbir þey elde edilemez. Bu nedenle þimdiki devletten özür de beklemiyorum. ÞÝKE SKANDALI ÜSTÜNE Metin Kurt: "Bataklýk kurutulmalý" Þike soruþturmasý kapsamýnda aralarýnda Türkiye futbolunun önemli isimlerinin de bulunduðu 50'nin üstünde kiþinin gözaltýna alýnmasýyla ilgili Türkiye Devrimci Spor Emekçileri Sendikasý Baþkaný Metin Kurt, bataklýk kurutulmadan þahýslarýn üstüne gidilerek hiçbir yere varýlamayacaðý görüþünde. 50 yýldýr spor dünyasýnýn içinde bulunan Metin Kurt, hiç kimsenin bu ortamda spor yapmak amacýyla bulunmadýðýný, büyük bir spor batakhanesi olduðunu, bu batakhanede þike, doping, siyaset ve mafyanýn sporun ayrýlmaz parçalarý haline geldiðine dikkat çekiyor. 1970'lerde Galatasaray'da top koþturan Metin Kurt " Önemli olan bataklýðýn kurutulmasý. Kiþilerle deðil, bataklýkla uðraþýlmasý gerekir" diyor."þike, doping, siyaset, mafya bugün sporun uzantýlarýdýr" diyen Kurt rüþvetin olduðu bir sistemde sporda þikenin olmamasýnýn imkansýz olduðunu söylüyor ve þöyle devam ediyor: "Mafyanýn böyle büyük paralarýn döndüðü bir ortamda olmamasý mümkün deðil. Bunu þahýslara indirgememek lazým. Bataklýk olan sistem kurumadan birkaç ismi sorgulayarak bu sorunlar çözülmez. Günümüzde spor bir oyun deðildir. Futbol oyun olarak temiz ve güzeldir ama spor olarak kirli ve çirkindir. Ben teknik direktörüm ama iþimi yapmýyorum. Yazarým ama spor yazarlýðý yapmýyorum. Oyunun kurallarý belli ve bu kurallar içinde temiz kalmak çok zor. (bianet.org) 11 GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. "Vrahimi" ve "Lordos" davalarý... Türkiye'nin, AHÝM'deki "Vrahimi ve diðer 18 kiþinin" davasýyla ilgili olarak 11 Temmuz Pazartesi gününe kadar 15 milyon Euro tazminat ödemesi gerekeceði; öte yandan Türkiye'nin talebi üzerine "Lordos" davasýnýn 1 Eylül'e ertelendiði öne sürüldü. Alithia gazetesi "Lordos Erteleme Aldý" baþlýklý haberinde, Türkiye'nin "Vrahimi ve diðerleri" davasýyla ilgili olarak yükümlülüklerini yerine getirme ve tazminat ödeme konusunda hiçbir istek göstermediðini ileri sürdü. Türkiye'nin, 11 Temmuz Pazartesi gününe kadar, herhangi bir gecikme olmaksýzýn mahkeme kararý ile ödenmesi kararlaþtýrýlan tazminatlarý yatýrmasý gerekeceðini yineleyen gazete, AÝHM'in, Türkiye'nin bahse konu davanýn AÝHM genel kuruluna havale edilmesi talebini kabul etmediðini anýmsattý. Gazete, "Vrahimi ve diðer 18 kiþinin" davasýyla ilgili olarak AÝHM'in 26 Ekim 2010 tarihinde yaklaþýk olarak 15 milyon Euro Afrika'ya silahlý saldýrýya kýnama "Afrika" gazetesine yönelik silahlý saldýrýya Rum tarafýndan kýnama geldi. Haravgi gazetesinin haberine göre, AKEL ve Rum Gazeteciler Birliði (ESK) Afrika'ya yönelik silahlý saldýrýyý kýnayan açýklamalarda bulundular. AKEL'den yapýlan açýklamada, Afrika gazetesi sahibi Þener Levent'in "iþgal rejimini rahatsýz eden görüþlerinden ötürü" uðradýðý bu saldýrýnýn ilk olmadýðý ifade edildi ve "bölücülüðün, Kýbrýs'ýn yeniden birleþmesi için mücadele eden sesleri susturamamasýný" diledi. Rum Gazeteciler Birliði de saldýrýyý tazminat ödenmesine karar verdiðini de anýmsattý. LORDOS DAVASI Gazete, haberinin devamýnda ise "Lordos ve diðerleri" davasýnýn Türkiye'nin talebi üzerine 1 Eylül'e ertelendiðini belirtti. Lordos davasýnýn AÝHM'de netleþmeyen son dava olduðunu ve bugüne kadar AÝHM'e giden en büyük dava olduðunu yazan gazete, AÝHM'in 11 Temmuz 2011 tarihine kadar; Rumlarýn avukatý ile Türkiye'nin, davayý açanlarýn mallarýyla ilgili olarak istedikleri / verdikleri tazminat miktarlarýný kendisine bildirmelerini istediðini ekledi. "Lordos ve diðer 12 kiþinin" davasýyla ilgili olarak, AÝHM'in ödenecek tazminat miktarýna iliþkin kararýnýn henüz netleþmediðini ifade eden gazete, Türklerin temyiz aracýlýðýyla EVKAF meselesini açmaya çalýþtýklarýný ileri sürdü. Katar yatýrýmý da bürokrasi kurbaný Güney Kýbrýs ile Katar arasýnda imzalanan ve Güney Lefkoþa'da büyük bir sitenin yapýlmasýný içeren anlaþma çerçevesinde, inþaatýn yapýlacaðý alanda Hilton Oteli'nin karþýsýnda bulunan "Stelios Panayidis" isimli RMMO kýþlasýnýn taþýnmasý konusunda geliþmeler yaþanmaya devam ediyor. Fileleftheros gazetesi "Katar Projesi de Bürokrasi Kurbaný... Aylardýr Panayidis Kýþlasýný Taþýmak Ýçin Mücadele Ediyorlar" baþlýklarýyla verdiði haberinde, iki ülkenin ortaklýk projesiyle ilgili prosedürün baþlamasý için boþaltýlmasý gereken Panayidis kýþlasýnýn henüz taþýnmadýðýný ve bunun gerçekleþmesi için uzun bir zaman daha gerektiðinin görüldüðünü yazdý. Bu durumun Rum tarafýný Katarlý ortaklarý karþýsýnda zor duruma soktuðunu kaydeden gazete, konuya þu ana kadar 5 bakanlýk veya birimleri ile iki bakanýn müdahil olduðunu ancak çýkar yol bulunamadýðýný savundu. kýnadý ve Þener Levent ile Ali Osman'a destek belirtti. Diðer yandan Simerini gazetesi, dün akþam üzeri Afrika gazetesinin binasýný ziyaret ederek Levent ve Osman ile gerçekleþtirilen röportajlara yer verdi. Levent röportajýnda, KKTC polisinin kendisini koruyabileceðine güvenmediðini, bu yüzden silah ruhsatý için baþvuruda bulunacaðýný açýkladý. Gazete, AKEL ve Rum Gazeteciler Birliði'nin yaný sýra, Ekologlar ve Çevreciler Hareketi'nin de saldýrýyý kýnadýðýný yazdý. Gazete, elde ettiði bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi Baþkaný Dimitris Hristofyas'ýn da kýþlanýn taþýnmasý prosedürlerinin hýzlandýrýlmasý için yetkililere çaðrýda bulunarak; konuya müdahale ettiðini ekledi. Kýþlanýn ilk önce Mosfiloti ardýndan da Athalassa'ya taþýnmasýnýn söz konusu olduðunu ifade eden gazete, bunun mümkün olabilmesi için bölgenin elektrik aðýnýn güçlendirilmesi gerektiðini belirtti. Rum Savunma Bakanlýðýndan elde ettiði bilgilere dayanarak, Mosfiloti'deki sorununun bir haftada halledileceðini ancak elektrik üretim merkezi inþasý konusunda yetkili birimler tarafýndan AÝK'e (Rum Elektrik Kurumu) kolaylýklar saðlanmasý konusunda gecikmeler yaþandýðýný ifade eden gazete, merkezin inþa edileceði Athalassa ormanýnýn yaklaþýk 30 metrekarelik alanýnýn kiralanmasý sürecinde gecikmeler yaþandýðýný belirtti. ÇALIÞANLARIN ORANI YÜZDE 75,4 Rum tarafýnda, 2010 yýlýnda çalýþanlarýn oranýnýn yüzde 75,4 olduðu ve bu rakamýn 2010 yýlýnda AB ülkelerinde gözlemlenen en yüksek oranlardan olduðu belirtildi yýlýnda Rum tarafýndaki yaþ aralýðýndaki çalýþanlarýn oranýnýn yüzde 75,4 olduðunu yazan Haravgi, Ýstatistik Biriminin dün yayýmladýðý bir rapora dayanarak, bahse konu yýlda, çalýþan insanlarýn sayýsýnýn 385 bin 093'e ulaþtýðýný; yaþ aralýðýndaki insanlarla ilgili çalýþma oranýnýn da 75,4 olduðunu kaydetti.

12 12 6 Temmuz 2011 Çarþamba KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Pýnar baþý serindir Deniz dibi derindir Cebim deligdir ama Benim göynüm zengindir Osmanlý Nüfusu Kemal H. Karpat TÝMAÞ YAYINLARI "Subaylar cezalandýrmayý öðrenirler, yönetmeyi hiç bilmezler" G.B. Shaw Hayal meyal þeylerden ilk aþkýmýz Hatýrasý bile yabancý gelir Hayata beraber baþladýðýmýz Dostlarla da yollar ayrýldý bir bir Gittikçe artýyor yalnýzlýðýmýz C.S. Tarancý "35 Yaþ Þiiri" adlý þiirinden AJANDA 6 Temmuz Çarþamba Hýzlandýrýlmýþ Yoðun Ýngilizce Kursu Sidestreets in yetiþkinlere yönelik düzenlediði kurs, 25 Temmuz-26 Aðustos tarihlerinde, hafta içi her gün 18:00-20:30 saatleri arasý yer bulacak. Daha fazla bilgi için (0392) numaralý telefonu arayabilirsiniz/ Lefkoþa, Sidestreets. Festival 16. Uluslararasý Gönyeli Belediyesi Halk Danslarý ve Kültür-Sanat Festivali kapsamýnda geleneksel yastýk koþusunun yaný sýra (20:00), 4-8 Temmuz tarihleri arasýnda yer bulacak CIOFF ekiplerinin gösterilerini de izleme þansý bulacaksýnýz/ Gönyeli, Yalçýn Parký, 21:00. 8 Temmuz Cuma Deep House Theraphy DJ Atesh K. nýn çalacaðý parçalarý dinleme þansý bulacaðýnýz etkinlik, özellikle house müzik sevenler için oldukça cazip bir haftasonu alternatifi/ Lefkoþa, Atölye Cadý Kazaný Cafe, 22:00-02:00. 9 Temmuz Cumartesi Kaybedenler Kulübü Gecesi Türkiye de bu yýl gösterime giren ve büyük ilgi gören Kaybedenler Kulübü filmine ilham olan hikayenin gerçek kahramanlarlýyla bir söyleþinin gerçekleþeceði etkinlikte daha sonra filmin müziklerini canlý olarak dinleme þansý bulacaksýnýz. Gece, DJ Þenol Erdoðan ýn yer alacaðý after party ile son bulacak. Rezervasyon: / Girne, Mood Bar, 20:30-23:30. Yeni Türkü Konseri Özgün tarzlarý ve birçoðu klasikleþmiþ parçalarýyla Türkiye nin sevilen gruplarýndan olan Yeni Türkü yü canlý olarak dinlemek isteyenler bu etkinliði kaçýrmayacaklardýr. Bilet fiyatlarý TL. Rezervasyon: / Maðusa, The Wall, 23:30-02: Temmuz Cuma Çadýr Festivali Adalý Fun Club ýn organize ettiði Çadýr Festivali, doða yürüyüþlerinden, beach voleybola, dalýþ seanslarýndan partilere kadar 17 Temmuz a üç güne sýðdýrýlan birçok farklý etkinliði içeriyor. Yedikonuk Köyü-Kumluk Plajýnda yer bulacak etkinliðe katýlým ücreti TL. Daha fazla bilgiye numaralý telefondan ulaþabilirsiniz/ 10:00-18: Temmuz Cumartesi Baba Zula Konseri Goodvibes ýn organize ettiði Backyard Concerts baþlýklý etkinlik kapsamýnda Yunanlý sanatçý Periklis Tsoukalas la birlikte sahne alacak olan Baba Zula grubunun konserinin yaný sýra, 22 Temmuz Cuma gecesi de önce Gevende grubunu, ardýndan da elektronik müziðin baþarýlý isimlerinden Rus DJ Artem Rastaveli nin çalacaðý parçalarý dinleme þansý bulacaksýnýz/ Lefkoþa, Narnia Pub, 21:00-03:00. 5 Aðustos Cuma The Midsummer Ball DJ Ramsey & Fen, J Junior, Cutting Edge, Celil ve daha birçok farklý DJ in yer alacaðý yaz ortasý eðlencesi açýk plaj partilerini sevenler için ideal görünüyor/ Girne, Escape Club, 22:00-04:00. Turunçlu Gençlik Merkezi Dans Topluluðu'ndan 2 uluslararasý baþarý Gençlik Dairesi'ne baðlý Turunçlu Gençlik Merkezi Devlet Halk Danslarý Topluluðu, biri 4. Uluslararasý Ýstanbul Halk Danslarý Yarýþmasý, diðer de Uluslararasý 2011 Halk Danslarý Yarýþmasý olmak üzere 2 ikincilik ödülü kazandý. Gençlik Dairesi'nden yapýlan açýklamaya göre, Þiþli Belediyesi'nin düzenlediði 4. Uluslararasý Ýstanbul Halk Danslarý Yarýþmasý'nda Makedonya birinci, KKTC ikinci ve Mýsýr üçüncü; Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi'nin düzenlediði Uluslararasý 2011 Halk Danslarý Yarýþmasý'nda Ukrayna birinci, Kültür Sanat ve Halk Danslarý Festivali baþladý Gönyeli Belediyesi tarafýndan düzenlenen "16. Uluslararasý Kültür Sanat ve Halk Danslarý Festivali" önceki akþam gerçekleþtirilen kortej yürüyüþüyle baþladý. Belediyeden verilen bilgiye göre, kortej, Gönyeli Belediye binasý önünden baþladý ve gösteriler ile yastýk koþusu ardýndan tamamlandý. Ardýndan festival ateþi yakýldý; festival alanýndaki gösteriler yapýldý. Gönyeli Yalçýn Park'ta düzenlenen törenin KKTC ikinci ve Makedonya üçüncü oldu. Gençlik Dairesi Müdürü Gencay Eroðlu konuyla ilgili deðerlendirmesinde, gençlik merkezlerindeki çalýþmalarýn meyvelerini toplamanýn mutluluðunu yaþadýklarýný kaydetti. Baþarýnýn, Turunçlu Gençlik Merkezi ve bunun gibi diðer merkezlerin 2 yýllýk disiplinli çalýþmalarý sonucunda elde edildiðini söyleyen Eroðlu, merkezlere verilen önemin alýnan derecelerle ispatlandýðýný belirtti. Gencay Eroðlu, ekip oyuncularýný, merkez yöneticilerini, eðitmenleri ve müzisyenleri açýlýþ konuþmasýný ise, Gönyeli Belediye Baþkaný Ahmet Benli yaptý. Benli, bu yýl 16'ncýsýný gerçekleþtirdikleri festivalin, her yýl daha iyi geçmesi için çalýþtýklarýný ve amaçlarýnýn hem Gönyeli halkýna hem de ülke insanýna güzel zaman geçirtmek olduðunu vurguladý. Benli, festivale yurtdýþýndan gelen ekiplere Kýbrýs Türk kültürünü tanýttýklarýný, ayrýca onlarýn da kültürlerini izleyerek dünyalaþma yolunda ilerlediklerini ifade etti. kutlayarak, bu baþarýyla gençlerin ülkelerini tanýttýklarýný ve Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin varlýðýný bir kez daha ortaya koyduklarýný söyledi. Eroðlu, Büyükçekmece Festivali'nde yarýþacak olan Gençlik Dairesi'ne baðlý Geçitkale Gençlik Merkezi Devlet Halk Danslarý Topluluðu'na, Denizli Belediyesi PAHOY Festivali'ne katýlan Akdoðan Gençlik Merkezi Devlet Halk Danslarý Topluluðu'na ve FOGEM Ankara Festivali'ne katýlan Vadili Gençlik Merkezi Halk Danslarý Topluluðu'na da baþarý diledi. Sinemalarda Bugün-bu gece Lefkoþa Mýsýrlýzade Galeria Kung Fu Panda ( ) 1. salon Gönül Avcýsý ( Cuma- Cumartesi 23.00) 2. salon Muhtar Yusuf Galleria HOP ( Cuma-Cumartesi 23.00) 1. salon Hýzlý ve Öfkeli ( Cuma-Cumartesi 23.00) 2. salon Girne Girne GAÜ Galeria Sinema KAPALI Maðusa Maðusa Galeria Alfa&Omega ( Cuma- Cumartesi 23.15) 1. salon Karayip Korsanlarý 4 ( Cuma- Cumartesi 23.15) 2. salon

13 6 Temmuz 2011 Çarþamba 13 SÖZ HAKKI Ýlayda GELECEÐE ELÝNÝZÝ SÜRMEYÝN Hayat televizyon gibidir... Televizyonun dýþýnda gerçek hayat, içinde de gerçek hayata oynayan oyuncular vardýr. Bu oyuncular farklý alanlara oynarlar. Gerek bir siyaset programý, gerek bir dram, gerek bir komedi ve gerekse bir aþk filmi. Hayatýmýz benzetmelerle doludur. Hiç düþündünüz mü, dýþarýdan bizi izleyenlere ne kadar da saçma görünüyoruz, diye. Bu kadar komplekslerimize yenik düþmesek, hayatýmýzýn farkýnda olarak yaþasak, bitecek bu çekip gitme isteði insanlarda. Herkes kendi hikayesinin baþrolünde oynamak için çabalar durur. Fakat sadece bir kiþi baþrolde oynamaya hak kazanýr. Ama bunun yanýnda geride durmayý da seçenler vardýr. Farkedilmeden yaþamak isteyenler... Oysa sýradan yaþamayacaksýn yaþýna geldiðinde söyleyebileceðin tek þey "yaþadým ulan dibine kadar" olacak. Ayrýntýlarýn üzerine gideceksin. Hayat ayrýntýlarda saklý.. Umudunu yitirmeyeceksin. Çünkü en güzel þeyler onlarý beklemediðin anda, planlanmadan sana gelmesidir. Hayat senin içinde. Hayatýn toz pembe olup olmamasý önemli deðil, onu toz pembe yapabilecek olan sadece sensin. Unutma ki, sen yoksan hayat da yoktur. Ýnsanlar çýkarlarý için uðraþýrlar. Hayatýn anlamýný anlayamazlar. Ve anlayamadan ölmeye mahkum kalýrlar. Sýradan bir insan sýradan bir hayatla eþittir. Kalýplaþmýþ her düþünce geleceðin üstüne bir çizgi daha koyar ve sonunda tüm resim karalanýr. Bunun olmamasý için mantýðýmýzý çalýþtýrarak, bazý þeyleriiçimizden geçirdikten sonra konuþmalýyýz. Aðzýný her açtýðýnda insanlar senin ne söyleyeceðini merakla dinlemeliler. Yeri geldiðinde hiç olmayý göze alacak kadar yürekli, yeri geldiðinde de hep olmayý düþünecek kadar da egoist olmalýsýn. Ve þimdi bulunduðumuz an bitecek. Gelecek için mantýklý düþünün. Bizim yaþadýðýmýz küçük ülke bizim olmalý. Kendimizi artýk bir okyanusla yarýþtýrmayý býrakýp da nehrimize bakmalýyýz. Biz nehirlerin en iyisi olmalýyýz. Nehirle okyanusu yarýþtýrýrsan eðer nehir okyanusa karýþýr ve içindeki tüm tatlýsu balýklarý da yok olur. Diyeceðim þu ki, geçmiþ geçti... Sizi deðerlendirmeyi saðlýklý bir nesile býrakýnýz. Ülkeyi düzeltmeye uðraþmýyorsunuz zaten, bari geleceðe umut ýþýðý verin. Geçmiþi yok etmiþsiniz zaten, bari þimdi geleceðe pis ellerinizi sürmeyin. Onu bize býrakýn. Çünkü gelecek bizimdir. BEYARMUDU FESTÝVALÝ BAÞLIYOR- Beyarmudu Belediyesi'nin, "patatesin pazarlanmasýna ve yerli sanatçýklara destek" amacýyla düzenlediði "Patates, Kültür ve Sanat Festivali" Cuma günü baþlýyor. 3 gün sürecek Festivalde, ülke sanatçýlarý ve yabancý sanatçýlar sahne alacak, patates yemekleri yarýþmalarý ve sportif karþýlaþmalar düzenlenecek. Festivalin açýlýþýný Baþbakan Ýrsen Küçük yapacak. Beyarmudu Belediye Baþkaný Ýlker Edip, Festivalde yer alan paydaþlarla birlikte Belediyeler Birliði'nde basýn toplantýsý düzenledi. Iraklý ud sanatçýsý Allami konser verecek Iraklý Ud sanatcýsý Khyam Allami, Tarihsel Diyalog ve Araþtýrma Derneði (AHDR) ve Anna Lindh Foundation himayelerinde perþembe akþamý Lefkoþa ara bölgedeki "Dayanýþma Evi"nde konser verecek. Tarihsel Diyalog ve Araþtýrma Derneði'nden (AHDR) yapýlan açýklamaya göre, AHDR'ýn UNDP-ACT tarafýndan finanse edilen ve iki yýllýk araþtýrma ve eðitim projesi olan "Kültürlerarasý Diyalog ve Eðitimde Çoklu Bakýþ Açýlarý" (MIDE) Projesi'nin bir parçasý olan konser saat 21.00'de baþlayacak. Konserin ilk bölümünde Allami, ilk solo albümü olan Resonance/Dissonance'ý sunacak. Konserin ikinci bölümünde ise Allami'ye Kýbrýslý müzisyenlerin yaný sýra Nicoletta Demetriou da þarkýlarýyla eþlik edecek. Konsere giriþ ücretsiz olacak ve etkinlik Anne Lindh Foundation'un sunacaðý resepsiyonla sona erecek. Konser sýrasýnda, yine The Anna Lindh Foundation'un organize ettiði ve 1-7 Temmuz tarihleri arasýnda Dayanýþma Evi'nde fotoðrafseverlerin beðenisine sunulan ortak fotoðraf sergisi "Faces of the Mediterranean" da gezilebilecek. KONUK YAZAR Münür Rahvancýoðlu Baraka Aktivisti UBP ve Ýþbirlikçilik Ülke tam bir yangýn yerine dönmüþ durumda. Neoliberal politikalar ile dinsel gericilik, asimilasyon saldýrýsý ile ekolojik talan el ele gidiyor. Gelen-giden hükümetlerden ve partilerden baðýmsýz ilerleyen bu süreç, yeni bir þey deðil. Ancak yeni olmamasý baþka bir þey, artýk dayanacak gücümüzün kalmamasý bambaþka bir þey... Asimilasyon süreci köklerini 1950'lerden alýyor. Köy isimlerinin deðiþtirilmesi, soy isimler ile ilgili zorlamalar, Kýbrýslý Türklerin konuþtuðu dile, okuduðu tarihe, yaþadýðý coðrafyaya müdahaleler hep bu sürecin parçasý... Ekolojik talan, 1974 sonrasý ganimet ve yaðma çýlgýnlýðý ve son dönemin sermaye yoðunlaþmasý ile tehdit edici noktaya da gelmiþ olsa; çok daha uzun bir sürecin ürünü... Neo-liberal; özelleþtirme, taþeronlaþtýrma ve piyasalaþtýrma saldýrýsý, küresel sermayenin 1990'lardan beridir din katýna yükselttiði bir yaklaþým. IMF, Dünya Bankasý, AB tarafýndan paketleniyor, dünya çapýnda yerel hükümetler tarafýndan servis ediliyor. Dinsel gericilik ise AKP hükümetleri sayesinde yüzleþtiðimiz nispeten yeni bir bela... Her dört saldýrý da UBP'ye özgü veya UBP'nin karakteristik özelliklerinden kaynaklanmýyor. Ama týpký "solcu" CTP tarafýndan uygulandýðý gibi þimdi de "saðcý" UBP tarafýndan büyük bir þevkle uygulanýyorlar. Dördünün de tabiri caizse kökü dýþarda, dördünden de Kýbrýs dýþý özneler faydalanýyor ve dördü de Kýbrýs halklarýnýn nefretini çekiyor. Ama hangi hükümet, hangi parti, hangi baþbakan gelirse gelsin dördünden de vazgeçemiyor. Ve üstelik UBP hiç utanmadan, sýkýlmadan, göstere göstere, övüne övüne, kendi halkýný döve döve, "bu iþi en iyi ben yaparým" dercesine uygulamak konusunda özel bir çaba harcýyor. UBP tabaný özelleþtirmeci, piyasalaþtýrmacý, taþeronlaþtýrmacý mýdýr? Tam aksine UBP seçmeni oldum olasý, kamusal kurumlarýn varlýðýndan memnuniyet duymuþtur. Parti yetkililerinin kendilerini ve çocuklarýný buralara usulsüz bir þekilde istihdam etmesi, haksýz þekilde terfi vermesi ve iþe dahi gelmeden maaþ ödemesi için kamusal mülkiyetin gereðini gayet iyi anlamýþ bir kesimdir UBP tabaný. Öyle neo-liberalizm, esnek çalýþma, arz-talep gibi meselelerden anlamaz; ekonomi bilgisi dayýamca, el-etek, ceket-düðme, yaðlama-yýkama gibi faaliyetlerle sýnýrlýdýr. UBP tabaný kökten dinci midir? Ne münasebet! UBP tabaný kesin ve net bir þekilde Kýbrýslý Türk toplumunun büyük çoðunluðu gibi laik bir anlayýþa sahiptir. Eðer dinsel gericiliðe yakýn bir tabandan illa söz etmek gerekirse DP'nin tabaný ve tabii yenilerde de kesinlikle ÖRP'nin tabanýndan baþkasý bulunamaz. UBP tabaný camilerden, Kur'an kurslarýndan, zorunlu din derslerinden hazzetmez... Refah ve mutluluðu ölümden sonraki yaþamda deðil, tam aksine hükümetteki partisinin yaðma sofrasýndan dökülenlerde arayan gayet dünyevi bir tabandýr UBP tabaný... UBP tabaný ekoloji ve asimilasyon süreçlerine nasýl bakar? Ekoloji meseleleri pek de umrunda deðildir açýkçasý, bu bakýmdan yaþanan talan ve yaðmadan rahatsýz olduðu söylenemez belki ama asimilasyon meselesinde yaþananlar UBP tabanýný bile rahatsýz edecek noktaya varmýþtýr. Evet UBP Türkçü, milliyetçi, anavatancý bir partidir. Ama 1990'larda baba-oðul Denktaþlar ile yollarýný ayýrmasýnýn esas sebebi tamentegrasyon'a itiraz etmesi, Kýbrýs ganimetini anavatandaki "soydaþlarla" paylaþmak istememesidir. Peki nasýl oluyor da kendi karakteristik özelliklerine taban tabana zýt bir politikayý uygulayabiliyor UBP yönetimi ve nasýl oluyor da buna hiç itiraz etmiyor UBP tabaný? Ýþbirlikçilik denilen olgunun sýrrý budur iþte. Bir kez kendiniz dýþýnda bir özneye geçici veya kalýcý niyetlerle biat ettiniz mi, sonrasýnýn kontrolü tamamen sizden çýkar. UBP yönetimi için hükümette kalmak hayati önemde bir ihtiyaçtýr. Hükümetsiz kaldýklarý 5 yýllýk dönemde gazetesini bile çýkaramayacak duruma gelen bir "parti"den söz ediyoruz. Yapýsal olarak "suyun baþýnda" durmadýðý sürece yok olmaya mahkum bir harami çetesinden... Aynýsý UBP tabaný için de söylenebilir. Güç uygulamak ve erk sahibi olmayý tapýnma nesnesi haline getirmiþ, hiçbir yaptýrýma maruz kalmadan haksýzlýk yapan bir gücün parçasý olduðu duygusu ile avunan, köþe dönme, yolunu bulma, baþkasýnýn sýrtýna basma gibi þeyleri alkýþlanacak faaliyetler olarak gören bir insan yapýsý söz konusu. Bu insanlardan ideolojik tutarlýlýk veya ilksel tavýr mý bekleyeceðiz? Ýþte bu yüzden Kýbrýslý Türk toplumunun parçasý olsa da kesinlikle Kýbrýslý Türk halkýnýn parçasý sayýlamayacak olan UBP bir iþbirlikçiler partisidir. Halkýmýz içinde yuvalanmýþ, dýþ güçlerin elçisi ve maþasýdýr. Fikri de, eylemi de dýþardan gelir, dýþarýya çýkar saðlar. Halkýn kendi kaderini kendi ellerine aldýðý gün, ilk hesap soracaðý da bu iþbirlikçilerdir.

14 14 6 Temmuz 2011 Çarþamba BULMACA Soldan Saða: 1-Et ve balýk gibi yiyecekleri dumana tutmak (iki kelime). 2-Elin parmak dipleriyle bilek arasýndaki iç bölümü, avuç içi. Anlam. Radyum'un kýsaltmasý. 3-Çiçekleri güzel kokulu soðanlý bir süs bitkisi. Antlaþma. 4-Güzellik, incelik. 5- Bayýndýrlýk, bayýndýr olma durumu. Eski dilde "Kadýn hükümdar, padiþah karýsý". 6-Kuzu sesi. Ýbadet veya yakarma amacýyla okunan dini deðeri olan metin. Kýþýn yaðar. 7-Bir kimsenin sürekli iliþkide bulunduðu kimseler, yakýnlar, muhit. Baryum'un kýsaltmasý. 8-Raylar üzerinde hareket eden bir yolcu ve yük taþýtý. Þiddetli sürgün ve kusmalarla kendini gösteren, çok bulaþýcý, salgýn ve öldürücü bir hastalýk. 9- Tropikal bir meyve. Ermiþ kimselerin gösterdiklerine inanýlan, doða üstü, þaþkýnlýk uyandýrýcý durum. 10- Tahýlýn tarlaya atýldýðý andan harman oluncaya kadar aldýðý duruma verilen ad. Ýçki toplantýlarýnda içki daðýtan kimse. 11-Anlamý olan ses veya ses birliði, söz, sözcük. Fide veya fidan dikilen yer. Dünün çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Öztekiner Eczanesi: Þht. Ecvet Yusuf Cad. No:33/ C Öztek Apt. Yeniþehir Tel: Oba Eczanesi: Gazeteci Hasan Tahsin Cad. Hacý Ali Apt. B Blok Lemar ve China Bazaar Karþýsý Kermiya Tel: Maðusa Sakarya Eczanesi: Sülün Sok. No:1 Maðusa Týp Merkezi Yaný Tel: Girne Gündal Eczanesi: Ýskenderun Cad. Altýnör Apt. A Blok Zemin Kat No:2 Karakum Tel: Tören Eczanesi: Ziya Rýzký Cad. Yusuf Ziya Apt. No:210/3 Tel: Güzelyurt Erin Eczanesi: Kutlu Adalý Bulvarý No:41 Lemar Dükkanlarý Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Sýralamak, düzenlemek (iki kelime). 2-Aza. Býrakýlmýþ, geriye kalmýþ. 3-Tarýma elveriþli olan, sýnýrlý ve belirli toprak parçasý. Alçak, aþaðýlýk. 4-Vücudun omuzlarla baþ arasýnda kalan bölümü. Nikel'in kýsaltmasý. 5-Ummaktan doðan güven duygusu, umut. Alfabenin 25 ve 7. harfleri. 6-Genel, soyut, objektif ve sürekli nitelikte kurallar koyma. Cepte taþýnan, içine para, tütün gibi þeyler konulan, kumaþtan veya örgüden küçük torba. 7-En kýsa zaman. Demir'in kýsaltmasý. Genellikle arkasýndan yaðmur getiren sert ve geçici yel. 8-Eski dilde "Bir liralýk kâðýt para". Ýlgi. 9-Çabuk davranan, çevik. Buyruk. 10-Ýçinden su akýtmak için topraðý kazarak yapýlan açýk oluk, kanal. Eski dilde "Damla, damlayan þey". 11-Arasýna yað veya kaymak sürülerek katlanmýþ yufka ekmeði. Düþüncesizce her iþe atýlan, cüretkâr. TV'DE BU AKÞAM Vur Emri TV 8 / Saat: 21:00 Oyuncular: Tommy Lee Jones, Samuel L. Jackson,Guy Pearce Yönetmen: William Friedkin Deniz Albay Terry Childers Vietnam, Beyrut ve Çöl Fýrtýnasý harekatlarýna katýlarak üstün savaþ deneyimi edinmiþ 30 yýllýk bir ordu mensubudur. Kahramanlýðý ve vatanseverliðiyle tanýnan Albay Childers ülkesi tarafýndan yolunda gitmeyen bir harekat nedeniyle mahkemeye çýkartýlýr. Duruþma avukatý ise Vietnam'da hayatýný kurtardýðý silah arkadaþý ve ordunun en iyi avukatý olarak bilinen Deniz Albay Hays Hodges'dir. Childers'ýn, ateþ altýndayken ölüm riskiyle karþýlaþmanýn ne demek olduðunu çok iyi bilen, bir kardeþ gibi gördüðü ve sonsuz güvendiði Hodges bu davayý istemeye istemeye kabul eder. Hodges 30 yýl önce Vietnam'da hayatýný kurtaran arkadaþý Childers'tan kuþkulanmaya baþlamýþtýr... Maðara KANALTÜRK / Saat: 22:45 Yönetmen : Bruce Hunt Oyuncular : Cole Hauser, Morris Chestnut, Eddie Cibrian, Rick Ravanello, Marcel Iures Bir gurup bilim adamý, Romanya'daki dipsiz bir ormanda, onüçüncü yüzyýla ait döküntü bir manastýra rastlarlar. Manastýrla yakýndan ilgilenen bilim adamlarý daha ayrýntýlý bilgi toplamak için manastýrýn içine girdiklerinde, muazzam bir maðaranýn giriþini keþfederler. Yerel bilim adamlarý, maðaranýn derinliklerinde keþfedilmemiþ bir eko-sistem olduðunu düþünür ve bunun üzerine, maðara araþtýrmasý yapan Amerikalý bir guruptan gelip bu keþfedilmemiþ maðarayý incelemelerini isterler. Maceraperest Jack ve kardeþi Tyler, kendileri gibi profesyonel dalýþ ekibiyle birlikte, ellerindeki en yeni ekipmanlarý toplayýp Romanya'ya giderler. Ekip üyelerinden Charlie ve Buchanan gider gitmez araþtýrmaya koyulur. Ancak maðaranýn içinde keþfettikleri þey, hem yeni bir eko-sistem hem de tamamen yabancý bir yaratýk türüdür... Arn-Tempelriddaren CNBC-E / Saat: 23:00 Orijinal adý: ARN-TEMPELRIDDAREN Yönetmen: Peter Flýnth Oyuncular: Joakým Nätterqvýst, Sofýa Helýn, Stellan Skarsgård, Sýmon Callow Yapým Yýlý: 2007 Ýsveç'ten görkemli bir savaþ filmi. Ýsveçli yazar Jan Guillou'nun yazdýðý Knight Templar Arn Magnusson üçlemesinden uyarlanan Arn - The Knight Templar, üçlemenin ilk iki bölümüne odaklanýrken, bir yýl sonra çekilen devam filmi üçüncü bölümü kotarýyor. Hikaye, 12. yüzyýlda yaþayan Arn Magnusson adlý kahramanýn tapýnak þövalyesi olma yolunda yaþadýðý maceralara odaklanýyor. Magnusson, bu süreçte ülkesinin yaþadýðý birçok tarihi olaya da tanýklýk ediyor. Arn - The Knight Templar, özellikle epik film meraklýlarýný ekran baþýna toplayacak, görkemli bir yapým. Ölümcül Deney : Kýyamet FOX TV / Saat: 23:00 Orijinal Adý : Valentine Yönetmen : Jamie Blanks Oyuncular : Denise Richards, David Boreanaz, Marley Shelton, Jessica Capshaw, Jessica Cauffiel. Yapým : 2001 Tür: Korku 1988 Sevgililer Günü; okul balosunda, hiç de popüler birisi olmayan Jeremy Melton, birbiri ardýna reddedilmesine raðmen, cesur bir þekilde, okulun 4 popüler kýzýný dansa davet eder. Kendine güveni olmayan ve topluca bir olan beþincisi ise dans davetini kabul eder. Dans sonunda tribünlerde seviþirlerken, okulun birkaç kabadayýsý tarafýndan yakalandýklarýnda, kýz onlara Jeremy'nýn kendisine saldýrdýðýný söyler. Limasol T.K.B. Asbank Universal Bank HOLLANDA'DA BÝR EVDE ÇIKAN YANGINDA 5 KÝÞÝ ÖLDÜ Hollanda'nýn baþkenti Amsterdam yakýnlarýndaki Hoofddorp þehrinde bir evde çýkan yangýnda 5 kiþi öldü. Hollanda yayýn kurumu NOS, görgü tanýklarýna dayandýrarak verdiði haberde, ölenlerin Doðu Avrupa'dan gelen bir ailenin üyeleri olduðunu bildirdi. Yangýnýn saat sýralarýnda meydana geldiði ve itfaiyenin olay yerine ulaþtýðý sýrada tüm evi sardýðý belirtildi. SÝGARAYI BIRAKTIRAN CHAMPIX, KALP KRÝZÝ OLASILIÐINI ARTIRIYOR Sigarayý býraktýrmak için kullanýlan Champix adlý ilacýn, kalp krizi olasýlýðýný artýrdýðý bildirildi. Uluslararasý bir ekibin, 8 binden fazla tiryakinin incelendiði araþtýrmalar üzerinde yaptýðý deðerlendirme, Champix'in, kalp krizi ve diðer kardiyovasküler rahatsýzlar olasýlýðýný artýrdýðý gözlendi. IRAK'TA 35 ÖLÜ Baðdat'ýn kuzeyindeki Taci kentinde düzenlenen bombalý saldýrýlarda ölenlerin sayýsý 35'e yükseldi. Ýçiþleri Bakanlýðý yetkilisi General Kassem Atta, nüfus hüviyet kartý verilen bir resmi büro ve belediye binasýna eþzamanlý olarak yapýlan, biri bomba yüklü araçla, diðeri bombalý saldýrýlarda ölenlerin sayýsýnýn 35'e çýktýðýný belirtti. ÇOK SAYIDA ÇOCUK MÜLTECÝ HAYATINI KAYBETTÝ BM, Somali'deki çatýþmalardan kaçarak komþu Kenya ve Etiyopya'daki kamplara gelen çocuk mültecilerin çoðunun, acil bakým ve beslenmeye raðmen 24 saat içinde hayatýný kaybettiðini bildirdi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliði (BMMYK) sözcüsü Melissa Fleming, þiddetle birlikte kuraklýðýn vurduðu Somali'den kaçan ailelerin beþ yaþýn altýndaki çocuklarýnýn çoðunun açlýk ve yorgunluktan hayatýný kaybettiðini belirtti. ÝSPANYA AB'DEN 80 MÝLYON AVRO TALEP EDECEK Ýspanya Çevre, Ormancýlýk ve Denizcilik Bakaný Rosa Aguilar, Almanya'da ortaya çýkan EHEC bakterisi salgýnýnýn Ýspanya'da sektöre verdiði zarardan dolayý, Avrupa Birliði'nden (AB) 80 milyon avro talep edeceklerini açýkladý. Aguilar, EHEC salgýnýnýn yarattýðý krize karþý önlem paketlerini içeren yasa tasarýsýný bugün sundu. Ýspanyol Bakan, EHEC salgýnýndan etkilenen baþta salatalýk, domates, biber, marul ve kabak gibi ürünlerde, üreticilerin maðdur durumda kaldýðýný belirtti. Bir dizi teþvik paketi açýklayan Bakan Aguilar, ayný zamanda AB'den 80 milyon avroluk tazminat isteneceðini söyledi. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI BANKALAR DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ

15 6 Temmuz 2011 Çarþamba 15

16 16 6 Temmuz 2011 Çarþamba

17 6 Temmuz 2011 Çarþamba 17

18 18 6 Temmuz 2011 Çarþamba

19 6 Temmuz 2011 Çarþamba Daü-Sen'den baþbakan, eðitim bakaný ve müdürlerine açýk mektup... Doðu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikasý (DAÜ-SEN)'in DAÜ'deki üniversite öncesi kurumlarýn devredilmesiyle ilgili olarak Baþbakan Ýrsen Küçük, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakaný Kemal Dürüst ile Bakanlýk Müsteþarý ve Müdürlerine "açýk mektup" gönderdi. Sendika, basýna da daðýttýðý yazýsýnda, yetkililerin haberi olmadan kuruluþlarýn satýldýðýný, ancak buna raðmen yetkililerin hala daha ellerinde bir erk varmýþ iddiasýnda bulunduklarýný öne sürdü. Mektupta 21 Haziran 2011 tarihinde yapýlan Bakanlar Kurulu toplantýsý ardýndan yapýlan basýn açýklamasýna atýfta bulunularak, bu açýklamada tüm yasal süreçler tam anlamýyla Maðusa Taksiciler Birliði sorunlarýna çözüm istedi Gazimaðusa Taksiciler Birliði Baþkaný Abdulkadir Kösedað, hükümete sunduklarý sorunlarýna ve çözüm önerilerine cevap alamadýklarýný belirterek, otobüs þirketlerinin taksi gibi çalýþarak taksicilerin rýzkýna mani olduðunu savundu. Kösedað yaptýðý yazýlý açýklamada, bu uygulamanýn, Anayasa'nýn eþitlik ilkesine aykýrý olduðunu ve taksicilerin sorununun biran önce çözülmesi gerektiðini kaydederek, "CTP - BG Hükümeti döneminde geçen ve taþýmacýlýkta düzenleme yapan yasanýn ayrýmcý ve anayasanýn eþitlik ilkesine aykýrý olduðunu" tamamlandýktan sonra DAÜ Üniversite Öncesi Eðitim Kurumlarý'nýn Doða Koleji'ne devrinin yapýlabileceðine vurgu yapýldýðý hatýrlatýldý. Bakan Dürüst'ün 23 Haziran'da Meclis Genel Kurulunda Sayýþtay ve Baþsavcýlýktan görüþ alacaðýný söylemesine Baþsavcýlýk veya Sayýþtay'dan görüþ istemediði savunulan mektupta, Dürüst "yalan söylemekle" suçladý.mektupta özetle þunlar kaydedildi: "Eðer Hükümet veya Kemal Dürüst Baþsavcýlýktan görüþ isteseydi þunlarý öðrenecekti: DAÜ VYK ve Rektörlüðü Kreþ, DAÝ ve DAK'ýn kapatýlmasýnda yetkili deðildir. Böyle bir teþebbüs yetki aþýmý ve görevi kötüye kullanmadýr. DAÜ Yönetimi 20 Haziran 2011 tarihinde söz kaydetti. Otobüslerin geniþ bir çalýþma sahasýna sahip olmalarýna raðmen taksilerin rýzkýna mani olmasýnýn Gazimaðusa'daki 204 taksiciyi zor durumda býrakmakta olduðunu belirten Kösedað, hükümetten sorunlarýna çare bulmasýný istedi. "Bu haksýzlýðý biz taksicilere yapan baþta KIBHAS denilen þirket, Komtur, Göçmen ve Ýtimat'týr" diyen Kösedað, "izin kurulunda taksicileri temsil eden kiþinin taksicilikle alakasý olmamasý nedeniyle taksicileri desteklemediðini" de ileri sürdü. konusu okullarýmýzý kapattýðýný belirtmiþ ve tüm öðretmenlerimizin de bu tarihten itibaren iþ iliþkilerini sona erdirmiþtir. Sizin de çok iyi bildiðiniz gibi bu kapatma usulsüz ve hukuksuzdur. Sayýn Eðitim bakanýnýn yürüttüðü Milli Eðitim yasasý ve ona baðlý özel okullar dershaneler ve kurs yerleri tüzüðünün 19. maddesi bu kurumlarýn nasýl kapatýlacaðýný düzenlemektedir. Buna göre DAÜ yönetiminin kapatma yetkisi olmuþ olsaydý bile okullarýn kapatýlmasý için en az bir yýl önceden Eðitim Bakanlýðýna baþvuru yapýlmasý, tüm öðrenciler, öðretmenler ve velilerin bilgilendirilmesi gerekmektedir. Ayrýca tüm öðrencilerin dengi bir okula yerleþtirileceðinin belgelenmesi þartý vardý. Açýkça görülmektedir ki zaten yetkisiz olan DAÜ yönetiminin almýþ olduðu kapatma kararý ayný zamanda da usulsüzdür." Yetkililerin, vicdansýzlýða, usulsüzlüðe ve hukuksuzluða alet olduklarý iddia edilen mektupta, þunlar savunuldu: "Baþsavcýlýðýn ve Sayýþtay'ýn görüþü olaksýzýn ve hiçbir yasal süreç tamamlanmamýþ olmasýna raðmen bugün itibarý ile Doða Koleji yetkilileri Üniversite Yönetimi himayesi ve polis korumasý altýnda öðretmenlerimizle mülakatlar yapmakta, veli görüþmeleri düzenlemekte, okullarýmýzýn kilitlerini deðiþtirip sýnýflarýn yeniden düzenlenmesi için ciddi çalýþmalar yapmakta, Rektörlükte ofis iþletmekte, Üniversitenin personelini ve arabalarýný kullanmaktadýr. Baþka bir ülkede izni olmaksýzýn bu denli yoðun ve somut uðraþlar içinde olan bir kiþi tutuklanýr ve hapse gönderilirdi..." 19 PATATES ÜRETÝCÝLERÝ EYLEMÝ KALDIRDI Patates Üreticileri Birliði, üreticilerin zarar ziyanlarýnýn ödenmemesi nedeniyle bugün yapacaðýný açýkladýðý Baþbakanlýk önündeki eylemi, önceki gün, Baþbakan Ýrsen Küçük ve Tarým Bakaný Ali Çetin Amcaoðlu'yla görüþmelerinde vardýklarý uzlaþma nedeniyle þimdilik kaldýrma kararý aldýðýný duyurdu. Patates Üreticileri Birliði Baþkaný Ahmet Yeþilada, yazýlý açýklamasýnda, 21 Haziran'da Baþbakan'a yazdýklarý yazýda, 2010 zararlarýnýn ödenmemesi halinde 6 Temmuz'da Baþbakanlýk önünde tüm üreticilerin katýlýmýyla eylem yapacaklarýný ilettiklerini hatýrlatarak, dünkü görüþmelerinde 2010 zararlarýnýn Cuma günü ödeneceði sözü aldýklarýný bildirdi. BKP'DEN "DÝN BÝLGÝLERÝ KURSU"NA TEPKÝ Birleþik Kýbrýs Partisi (BKP) Örgüt Sekreteri Abdullah Korkmazhan, Din Ýþleri Baþkanlýðý'nýn, Milli Eðitim Gençlik ve Spor Bakanlýðý iþbirliði ile baþlattýðý "Din Bilgileri Kursu"nun, toplumsal ihtiyaç deðil, Ankara'da AKP Hükümeti'nin bir "dayatmasý" olduðunu savundu. Korkmazhan, kurslarýn, "Kuran kursu" olduðunu iddia ederek, "Kýbrýs Türk toplumunun, Sünni Siyasal Ýslam'ýn saldýrýsý" altýnda olduðunu öne sürdü. Korkmazhan, "AKP, dini gericiliði, Sünniliði ve Ýslami yaþam tarzýný Kýbrýs'ýn kuzeyine taþýmaya, laik bir toplum olan ve din konusunda mezhep ayýrýmý yapmayan Kýbrýs Türk toplumunu ise yok etmeye çalýþmaktadýr" iddiasýnda bulundu. ANMA Hüseyin Mustafa KELEÞ Balýkesir Ölümünün 17. yýlýnda sevgi, saygý ve hasretle anýyoruz. Ailesi BAÞSAÐLIÐI Kýbrýslý Türklerin emek mücadelesinin en ön saflarýnda yer almýþ faþist baskýlar altýnda dahi mücadeleden geri durmamýþ efsanevi 1948 Maden Grevi nin örgütleyicilerinden Tabelacý CAHÝT USTA yý kaybettik. Ailesinin ve Kýbrýs Ýþçi Sýnýfýnýn baþý saðolsun. KTÖS Satýlýk Türk malý arazi Sorunsuz, baþaðrýsýz, temiz bir Türk malý arazi mi arýyorsunuz? Ýþte size Ozanköy'de sahibinden 1,5 dönüm. Asfalt yolu, elektriði, suyu, herþeyi var. Bugün al, yarýn inþaata baþla... Tel: KÝRALIK Gönyeli Yenikent'te Güzelyurt anayolu üzerinde metre kare sendeli, iki duvarý ayna döþenmiþ geniþ salon teklif usulü kiralýktýr. Tel: (Ýþ saatlerinde) MÜNHAL Derneðimiz çalýþmalarýnda görev alabilecek, Ýngilizce bilen, araba kullanabilen eleman istihdam edilecektir. Son müracaat: 11 Temmuz, Pazartesi mesai bitimi. Kýbrýs Türk Diyabet Derneði Tel: MELÝ EMLAK Lefkoþa terminal yanýnda Türk malý 2+1 apartman dairesi Stg. Hamitköy'de 0 Türk malý 1+1 veya 2+1 daireler, Stg. Hamitköy'de Türk malý 1 evlek 1600 ayakkare arsa Stg. Boðaz da Türk malý müstakil, 175 metrekare havuzlu villa Stg Lefkoþa Metehan da 3+1 Apt. dairesi Stg SATILIK ARAÇLAR 2004 model Toyota Avensis ve 2004 model Ford Focus Tel: SAHÝBÝNDEN SATILIK ARABA 1999 model Fiat Siera 1.4 Tel: Gazete, dergi, kitap, okul tezleri vs.. DÝZGÝ, DÝZAYN, CÝLT ve YALDIZ BASKI yapýlýr. Tel:

20 KTSYD Genel Kurul hazýrlýklarý sürüyor Kýbrýs Türk Spor Yazarlarý Derneði Olaðan Genel Kuruluna yönelik hazýrlýklar devam ediyor. 23 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'da toplanacak Olaðan Genel Kurul'daki gündem belirlendi. Faaliyet ve Mali raporlarýn okunarak onaya sunulmasýnýn ardýndan baþkanlýk seçimi gerçekleþtirilecek. Baþkanlýk için þimdilik Ogün Genç Kaçmaz ve Raif Özgüren adaylýðýný açýklamýþtý. Maliye Bakaný Tatar, Yenicami'yi yalnýz býrakmadý Kartal sahaya indi n Futbolda sezonu ilk resmi açýlýþý 1. Lige yeni dönen baþkent ekibi Yenicami yaptý... n Bir dönem kulüp baþkanlýðý yaptýðý Yenicami Aðdelen Kulübü'nün Þehit Hüseyin Ruso Stadý'nda gerekleþtirdiði sezon açýlýþý töreninde konuþan Maliye Bakaný Ersin Tatar, "Yenicami 1'inci Lig'de de þampiyon olabilecek bir takýma sahiptir" 3'üncü Ýskele Belediyesi Rallisi sonrasýnda puan durumlarý açýklandý Ahmet Þevketoðlu zirveye týrmanýyor n Son iki rallide yarýþan Ahmet Þevketoðlu, üst üste elde ettiði iki birincilikle Genel Klasman sýralamasýnda üçüncü sýraya yerleþti Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu (KKTOK) tarafýndan düzenlenen 2011 Ralli Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu'nun düzenlediði Futbol Sezonu'nu Küçük Kaymaklý Þehit Hüseyin Ruso Stadý'nda açan Yenicami ilk resmi antrenmanýný yabancý futbolcularýndan yoksun yaptý. Bir dönem kulüp baþkanlýðý yaptýðý Yenicami Aðdelen Kulübü'nün Þehit Hüseyin Ruso Stadý'nda gerekleþtirdiði sezon açýlýþý töreninde konuþan Maliye Bakaný Ersin Tatar, "Yenicami 1'inci Lig'de Sezonu'nun dördüncü yarýþý olan 3'üncü Ýskele Belediyesi Rallisi'ni de birincilikle tamamlayan Ahmet Þevketoðlu, puanlarýný 50'e yükseltti. Bu sezon son iki rallide yarýþan Ahmet Þevketoðlu, üst üste elde ettiði iki birincilikle Genel Klasman sýralamasýnda üçüncü sýraya yerleþti. Þampiyon Ömer Yýldýz'ýn 68 puanla lider de þampiyon olabilecek bir takýma sahiptir" diyerek yönetici, futbolcu ve taraftara baþarý diledi. Saat 18.00'de gerçekleþen Ýltaç Karayel yönetimindeki sezon açýlýþýnda Yenicami "A" takýmý ile birlikte U19 ve U14 takýmlarý da topbaþý yaptý. Yenicami Yönetim Kurulu Futbol Sezonu'nda, her kategoride heyecan yaratacak ve her zaman þampiyonluða kovalayacak takýmlar yaratmayý hedefliyor. durumda bulunduðu Genel Klasman sýralamasýnda, 57 puanlý Güner Þevketoðlu ikinci ve 50 puanlý Ahmet Þevketoðlu üçüncü sýrada yer aldýlar Ralli Sezonu'nun ilk 4 yarýþýný 34,5 puanla geride býrakan iki yarýþmacý Enver Çelebi ile Mustafa Yalkýner, Genel Klasman Puan Cetveli'nin 4 ve 5'inci sýrasýný paylaþtýlar. UEFA Türkiye'den 15 Temmuz'a kadar cevap bekliyor Aydýnlar ve TFF Baþkanvekilleri Lutfi Arýboðan ve Göksel Gümüþdað ile Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Egemenoðlu, Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesine gelerek, savcýlýk katýna çýktý. Aydýnlar'ýn, soruþturmayý yürüten Cumhuriyet savcýsý Mehmet Berk ile görüþtü. Aydýnlar, çýkýþta yaptýðý açýklamada, "UEFA'ya karþý sorumluluðumuzdan dolayý zamanýmýzýn dar olduðunun farkýndayýz. Bu süreyi iyi deðerlendireceðiz" diye konuþtu. Mehmet Ali Aydýnlar, daha sonra Ýstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkýn ile de görüþtü. Görüþmenin sona ermesinin ardýndan Futbol Federasyonu Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar, emniyet müdürlüðünden ayrýldý. "ZAMANIN DARLIÐININ FARKINDAYIZ" Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Baþkaný Mehmet Ali Aydýnlar, soruþturmanýn bitmesinin çok uzun süreceðini belirterek, "Dolayýsýyla biz delillere göre hareket etmek zorundayýz" edi. Aydýnlar ve TFF baþkanvekilleri Lutfi Arýboðan ve Göksel Gümüþdað ile Yönetim Kurulu Üyesi Yunus Egemenoðlu, Beþiktaþ'taki Ýstanbul Adliyesinde soruþturmayý yürüten savcý Mehmet Berk ile yaklaþýk 45 dakika görüþtü. Adliye çýkýþýnda basýn mensuplarýna kýsa bir açýklama yapan Aydýnlar, "Savcý beyle görüþtük. Soruþturma hakkýnda bilgi aldýk. Birlikte takip edeceðiz. Þu anda söyleyeceðimiz baþka bir þey yok" dedi. Basýn mensuplarýnýn, "15 Temmuz'a kadar UEFA'ya Þampiyonlar ligi ön elemelerinde oynayacak takýmýn isminin bildirilmesi gerekiyor. 15 Temmuz'a kadar bir karar verecek misiniz?" þeklindeki sorusuna Aydýnlar, "Zamanýn farkýndayýz. Zaman darlýðý var. Bu süreyi iyi deðerlendireceðiz. Bu takvime uyacaðýz diyebilirim" yanýtýný verdi. Savcýlýktan herhangi bir belge almadýklarýný belirten Aydýnlar, 15 Temmuz'a kadar mümkünse karar çýkacaðýný ifade etti. "TFF'nin tutumu nasýl olacak. Soruþturma bitmeden bir karar verilecek mi?" sorusunu da Aydýnlar, "Soruþturmanýn bitmesi çok uzun sürebilir. Dolayýsýyla biz delillere göre hareket etmek zorundayýz. Ama þu anda bu kadar konuþalým. Daha sonra yine konuþuruz" þeklinde cevapladý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý.

Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Dersler, ödevler, sýnavlar, kurslar... Dinlence günlerinde bile boþ durmak yoktu. Hafta sonu gelmiþti; ama ona sormalýydý. Üstüne, günlerin yorgunluðu çökmüþtü. Bunu ancak oyunla atabilirdi. Caný oyundan

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Temmuz 2011 Salý YIL: 10 SAYI: 3483 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OSMAN'A BÝR Kutlu Adalý öldürüleli 15 yýl oldu. Tetikçinin rengi deðiþti, ama mermisi deðiþmedi... Ne papazlarýn, ne paþalarýn ordusu bizi sindiremedi... Ýmamýn ordusu mu sindirecek þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3355 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SUSMAYACAÐIZ. Elvan Levent. Bu mu?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Þubat 2011 Pazar YIL: 10 SAYI: 3355 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SUSMAYACAÐIZ. Elvan Levent. Bu mu? Biz öldükçe çoðalýyoruz, cellat tükeniyor öldürdükçe diyor þair... Tarih hiçbir celladýn adýný hatýrlamaz bile... Onlarýn adý yalnýz mezar taþlarýna yazýlýr. Kurbanlarýn adý ise tarihe! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή:

ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011 ΣΟ ΔΞΔΣΑΣΙΚΟ ΓΟΚΙΜΙΟ ΑΠΟΣΔΛΔΙΣΑΙ ΑΠΟ 8 (ΟΚΣΩ) ΔΛΙΓΔ. Τπογραφή καθηγητή: ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΑ ΙΝΣΙΣΟΤΣΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΣΔΛΙΚΔ ΔΝΙΑΙΔ ΓΡΑΠΣΔ ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΟΤΡΚΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΟ: Γ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 2 ώρες ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24 Μαΐοσ 2011

Detaylı

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý!

Gazetemiz Afrika ya silahlý saldýrý! Kurþunlandýk ey halkým, unutma bizi! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3354 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý senerlevent@yahoo.com KURÞUN l 2. sayfada Gazetemiz

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Haziran 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3473 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT POLÝSE VURMAK ÝSTEYENLERE Ýfade vermek için karakola çaðrýlan Tahir Gökçebel'den polis hiçbir ifade almadý, ama bir geceliðine onu içeri týktý. Tutuklama emri veren yargýcý polis nasýl yanýlttý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLURSA OLSUN... Rum tarafý Cenevre zirvesinden memnun. BM de memnun, AB de memnun... Solcu memnun, saðcý memnun... Nesreddin Hoca da memnun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 9 Temmuz 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3487 FÝYATI:

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Keçiören Metrosu nun Açılış Töreni nde konuştu Ocak 05, 2017-4:11:00 Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören Belediyesi önünde düzenlenen metro açılış töreninde yaptığı konuşmada, nüfusu

Detaylı

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam.

Rafet El Roman. Amerika. Rafet El Roman. A memo. Burasý New York Amerika. Evler karýþtý bulutlara. Nasýl bir zaman. Nasýl bir yaþam. Onaylayan Administrator Pazartesi, 21 Mayýs 2007 Besteciler.org Amerika A memo Burasý New York Amerika Evler karýþtý bulutlara Nasýl bir zaman Nasýl bir yaþam A memo Ýnsanlar simsiyah, kýzýl, beyaz Sokaklar

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not

Üzülme Tuna, annem yakýnda gelecek, biliyorum ben. Nereden biliyorsun? Mektup mu geldi? Hayýr, ama biliyorum iþte. Postacýya telefon edip not 1. Anne Özlemi Ýlkbaharýn tatlý güneþi, Yeþilbað köyünde bütün çatýlarý, avlularý, tarlalarý, dað yollarýndaki keçileri ýsýtmaya baþlamýþtý yine. Tuna bu köyde yaþayan çocuklardan biriydi. Ablasý Suna

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

Toplumumuzun baþýnýn Türkiye tarafýndan nasýl ezilmek istendiði dün bir kere daha belgelendi...

Toplumumuzun baþýnýn Türkiye tarafýndan nasýl ezilmek istendiði dün bir kere daha belgelendi... Toplumumuzun baþýnýn Türkiye tarafýndan nasýl ezilmek istendiði dün bir kere daha belgelendi... Vur bre ölmem Ýþgal rejiminin tüm güvenlik güçleri dün Erdoðan'ýn geliþini protesto etmek isteyen eylemcilere

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3382 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Mart 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3382 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars "Ülke her geçen gün kötüye gidiyor" diyor Mehmet Çakýcý... Hayýr Mehmedim hayýr. Bir yere gitmiyor bu ülke... Biziz giden... Ve Digomo'ya kadar olan yolumuz geçmez artýk Sarayönü'nden! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

A D H I G B C E F 75 lik servis arabasý 100 lük servis arabasý 120 lik servis arabasý 140 lýk servis arabasý 210 luk servis arabasý Çocuk arabasý 25 lik A B C D E F 730 840 780 900 990 560 640 730 690

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

BURNUNDAN. Elvan Levent. n Kanal 'T' yöneticilerinden Mutlu Esendemir programýndan çýkýp giderken saldýrýya

BURNUNDAN. Elvan Levent. n Kanal 'T' yöneticilerinden Mutlu Esendemir programýndan çýkýp giderken saldýrýya Bu memlekette iki kere maðdur olur insan... Bombalandýðýnda ve bombalandýktan sonra... "Kendi kendini bombaladý" derler. Aman dikkat Mutlu kardeþ! Bu dumanlý havalarý kurtlar çok sever! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti

Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Başbakan Yıldırım, 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası basın çadırını ziyaret etti Ekim 23, 2016-8:39:00 Başbakan Binali Yıldırım, "Peşmerge güçleri Başika kasabasını DEAŞ'tan temizlemek için

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK

BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK BODRUM, RES LERE KARŞI BİRLİK OLDU KOCADON: HALKIN İSTEMEDİĞİ PROJE, BODRUM DA OLMAZ BODRUM BELEDİYE BAŞKANI KOCADON, RES KONUSUNDAKİ TAVRINI KOYDU: MÜCADELEYE DEVAM KOCADON, ŞİRKETİN BELEDİYE BİZİ BAĞLAMAZ

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR

HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR BALIKESİR - 30.09.2014 HALKIN DOKTORLARINDAN KORKUYORLAR Balıkesir Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hüseyin Gündoğdu, Ankara ve Hatay Tabip odaları üyelerinin Gezi Parkı olayları sürecinde hukuka aykırı

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Temmuz 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4941 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Temmuz 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4941 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýlk göz aðrýsý kolay kolay terkedilir mi? Ama yine de CTP'nin DP'den boþanýp UBP ile nikah kýymaya hazýrlandýðýný söyleyenler var. Þahitliðini de Derviþ Eroðlu yapar mutlaka! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Temmuz 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3482 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Temmuz 2011 Pazartesi YIL: 10 SAYI: 3482 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Ýlk tetikçi Malatya dan, ikinci tetikçi ise Erzurum dan geldi. Anadoluya baðladýðýmýz yoldan... Postacý kapýyý iki kere çalar... Ya tetikçi kaç kere çalar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 4 Temmuz

Detaylı

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu

Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Başbakan Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi Açılış Töreni nde konuştu Şubat 03, 2017-5:56:00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Mersin Şehir Hastanesi'nin ve yapımı tamamlanan

Detaylı

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý!

Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! Geçmiþ ile þimdi arasýnda Kýbrýs'ta ne fark var biliyor musunuz? Eskiden Çatoz babutsalarý çok meþhurdu adada, þimdi ise Serdarlý babutsalarý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 7 Aðustos 2011 Pazar YIL: 10

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Kasým 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3603 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) KAN ARANIYOR. Ali Osman Dün mecliste yeni bir konuþma rekoru kýran Çakýcý ya laf atýlýnca, Arif Albayrak Býrakýn adamý konuþsun da aðzýndan bal akýyor dedi. Biz dememiþ miydik size, meclis ballý börekli! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 Kanguru Matematik Türkiye 07 4 puanlýk sorular. Bir dörtgenin köþegenleri, dörtgeni dört üçgene ayýrmaktadýr. Her üçgenin alaný bir asal sayý ile gösterildiðine göre, aþaðýdaki sayýlardan hangisi bu dörtgenin

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

1Osalon tek masa u düzen küme 7 7 9 14 17 19 11 17 19 19 31 33 43 31 12O Centrum Toplantý Hizmetleri KÜÇÜKYALI farklý boyut ve özelliklere sahip 10 adet toplantý salonu, açýk büfe Ýris Restoran ý, sosyal

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 24 Temmuz 2014 Perþembe YIL: 13 SAYI: 4594 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Mehmet Ali Talat Ýsrail'i kýnadý, "bu vahþetten de öte bir þey" dedi... Ancak Amerika'ya laf etmedi. Neden? Çünkü Amerika daha önce dediði gibi "Ortadoðunun feneri" de ondan mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

TARÝH: 25 Aralýk 2012 Salý YIL: 12 SAYI: 4019 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) PARMAK PARMAK BAL... ONLAR ZATEN GÝDECEKLER. Ali Osman.

TARÝH: 25 Aralýk 2012 Salý YIL: 12 SAYI: 4019 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) PARMAK PARMAK BAL... ONLAR ZATEN GÝDECEKLER. Ali Osman. 13. maaþlarý denkleþtirmeye çalýþan Ersin Tatar önümüzdeki hafta ödenebileceðini söyledi. Sabýrlý olun, anlayýþ gösterin siz de... Adam uçtuðuna göre ayaklarýnýn yere basmasýný beklemek lazým! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ Flaþ... Flaþ...Flaþ... Görülmemiþ kampanya Yýlýn Adamý olmak çok ucuz Yýlýn Bürokratý 90.00 Yýlýn Ýþadamý 95.00

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim.

Nejat Yavaþoðullar. Ankara Sokaklarý. Söz - Müzik: Nejat Yavaþoðullarý. Yürüyordum. Yürüyordum ay ýþýðýnda. Adým seslerim. Nejat Yavaþoðullar Onaylayan Administrator Pazar, 27 Mayýs 2007 Besteciler.org Ankara Sokaklarý Yürüyordum Yürüyordum ay ýþýðýnda Adým seslerim Boþ sokaklarda Yankýlanýrken gece ayazýnda Sen yokken anlamsýz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3756 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Nisan 2012 Cuma YIL: 11 SAYI: 3756 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Toplumumuzun ne hale düþürüldüðünün farkýnda deðil hala bazýlarý... Ýþte bu sayfamýzda gördüðünüz fotoðraf son fotoðrafýmýz... Siz hala bundan o lanet ilacý ve medyayý mý sorumlu tutuyorsunuz? ÝCAZETSÝZ

Detaylı