Yaseminlerimizi geri alacaðýz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yaseminlerimizi geri alacaðýz"

Transkript

1 Temmuz'un adý deliye çýktý. 20 Temmuz 74'te Türk askeri adaya çýktý. 6 Temmuz 1996'da Kutlu Adalý öldürüldü. 7 Temmuz'da biz tutuklandýk. Ve 3 Temmuz 2011'de gazetemiz kurþunlandý. Deli dedilerse boþuna mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 6 Temmuz 2011 Çarþamba YIL: 10 SAYI: 3484 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý BUL BAKALIM BULABÝLÝRSEN ARKASINDAKÝNÝ l 2. sayfada Kurþun výz gelir Yaseminlerimizi geri alacaðýz Basýn-Sen dün gazetemiz önünde, Sendikal Platform un da desteklediði bir açýk hava basýn toplantýsý düzenledi... Toplantýda Basýn-Sen Baþkaný Kemal Darbaz ile gazetemiz Genel Yayýn Yönetmeni Þener Levent konuþma yaptý... n Kemal Darbaz: Aydýnlara ve gazetecilere baskýlarla tehditler artýyor. Afrika gazetesi ve çalýþanlarý bundan en çok etkilenen kesim oldu... n Þener Levent: Daha önceki saldýrýlarda geri adým atmadýðýmýz gibi, bundan sonra da atmayacaðýz ve yayýnlarýmýzý ayný kararlýlýkla sürdüreceðiz... n 3. sayfada El-Sen borcunu ödemeyenlerin elektriðini kesmekte kararlý Maliyenin elektriði kesiliyor Bugün saat da Maliye Bakanlýðý önünde eylem yapacaklarýný açýklayan El-Sen Baþkaný Tuluy Kalyoncu, bakanlýðýn elektriklerini keseceklerini belirtti... n KIB-TEK in alacaklarýnýn tahsil edilmesi halinde, kurum eski ifadeyle 232 trilyon TL artýya geçecek... n Kalyoncu, kurumun alacaklarýna sahip çýkmadýklarý için Baþbakan, Maliye Bakaný, Ekonomi ve Enerji Bakaný ve Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu ile Müdürü nü suçladý... n Dün Girne Gelir ve Vergi Dairesi, Ýhtiyat Sandýðý ve Sosyal Sigortalar Dairesi nin elektriði kesildi, ancak bakanlýkla yapýlan pazarlýktan sonra yeniden baðlandý... n Kalyoncu: Borcu yokmuþ gibi, 2010 yýlýna ait borcunu inkâr ederek, muhtarlýklar, camiler, BRT ve Karpaz'daki Rumlarýn borçlarýný ödemeyerek 'bütçede tasarruf yaptým' diyen Maliye Bakanlýðý'nýn elektrikleri yarýn kurum çalýþanlarý tarafýndan kesilecektir... n 8. sayfada Arif H.Tahsin yazýyor: Mersin dalý mý serpelim, gül suyu mu dökelim? n2. sayfada

2 LEFKOÞA- GÜNEÞKÖY ENERJÝ NAKÝL HATTI TAMAMLANDI Kýbrýs Türk Elektrik Kurumu (Kýb-Tek), yatýrým projesi kapsamýnda yapýlan 30 kilometrelik 132 kv Lefkoþa- Güneþköy enerji nakil hatlarýnýn tamamlandýðýný ve yarýn elektrik enerjisi verileceðini açýkladý. Kurum Teknik Müdür Muavini Gürcan Erdoðan yaptýðý yazýlý açýklamada, vatandaþlarýn can güvenliði açýsýndan direklere çýkmamasý, hatlara zarar vermemesi ve avcýlarýn av sezonunda dikkatli olmasýný istedi. TELEFON BORÇLARI ÝÇÝN SON GÜN 18 TEMMUZ Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 31 Mart 2011 tarihine kadar olan borçlarýný en geç 18 Temmuz'a kadar ödemeleri gerektiðini açýkladý. Telekomünikasyon Dairesi Müdürü Ýrfan Özakalýn yaptýðý yazýlý açýklamada, 31 Mart sonu itibarýyla hesaplarýný kapatmayan ve açýk hesaplarý bulunan abonelerin telefon irtibatlarýnýn bilgisayar aracýlýðýyla kesileceðini kaydetti. Özakalýn, Aralýk 2010 ayý sonu itibarýyla daireye 6 aylýk fatura dönmi ve üzeri borcu olan abonelerin hatlarýnýn ise iptal edilerek aboneliklerinin sonlandýrýlacaðýný belirtti. Abonelerin maðdur olmamalarý için Telekomünikasyon Dairesi muhasebe giþeleri veya anlaþmalý bankalara baþvurarak borçlarýný kapatmalarýný isteyen Özakalýn, eline fatura ulaþmayan abonelerin 163 sesli yanýt servisinden borçlarýný öðrenebileceklerini kaydetti. ERCAN'DA HÝNTKENEVÝRÝ Ercan Devlet Hava Limaný'nda yapýlan kontrolde 32 yaþýndaki S.B'nin üzerinde yaklaþýk 1 gram hintkeneviri ele geçirildi. Polisten yapýlan açýklamaya göre, Ercan Havaalaný'nda önceki gün saat sýralarýnda narkotik detektör köpeðinin tepki vermesi üzerine S.B (E - 32) üzerinde yapýlan aramada, yaklaþýk bir gram aðýrlýðýnda hintkeneviri türü uyuþturucu olduðuna inanýlan madde bulunarak emare olarak alýndý. Sözkonusu þahsý tutuklayan polisin soruþturmasý devam ediyor. SEYYAR VÝNÇ ÇALDI, TUTUKLANDI Gazimaðusa'da Cesur Uçan'a ait iþ yerinin avlusunda muhafaza edilen seyyar vinç ve uzatma kablosunun A.S (E - 44) tarafýndan çalýndýðý tespit edildi. Adý geçen kiþiyi tutuklayan polisin soruþturmasý sürüyor. YANGIN Yedikonuk köyünün güneyinde, Yedikonuk - Mehmetçik anayolunun 4-5 kilometreleri arasýndaki bir arazide, tespit edilemeyen bir sebepten dolayý çýkan yangýn sonucu 2 kiþiye ait 9.5 dönüm biçilmemiþ buðday tamamen yandý. Soruþturma devam ediyor. SAÝDACARI BULUNDU Lefkoþa'da polise kayýp olduðu bildirilen Diana Saidacarý (K - 25) bulundu. Saidacarý, 28 Haziran'da iþ yerinden ayrýlýp, bir daha geri dönmemiþti. Soruþturma devam ediyor. Olaylar ve Gerçekler Arif Hasan Tahsin 20 Temmuz'da Türkiye'nin Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan Kýbrýs'ýn Kuzeyi'ne gelecek mi? Denenler doðruysa, istihbarat birimlerine, geldiði taktirde bir protesto ile karþýlaþýp karþýlaþmayacaðýný araþtýrmalarý emrini verdi. Bir protesto ile karþýlaþma ihtimali varsa gelmeyecek, yoksa gelecek. Bu ne demektir? Bu þu demektir. Türkiye artýk Kýbrýs'ta istenmediðini bilmektedir. Neden toplum artýk Türkiye'yi Kýbrýs'ta istememektedir? Aslýnda Kýbrýs'ýn Türkçe konuþan, ve/ veya Müslüman toplumu bu þekli ile hiç istemedi Türkiye'yi. 1571'leri býrakalým 'lý 50'li yýllarý da býrakalým. Olay çok çok daha derinlerdedir. Anadolu Selçuk Devleti'ne dayanan bir uzlaþmazlýktýr bu. Oðuz Boylarý ile, kendilerine "Türk", "Türkmen" deyen devþirmelerin eti hiçbir zaman ayný kazanda kaynamadý. Anadolu Selçuk Devleti'nde da, Osmanlý Devleti ve Ýmparatorluðu'nda da idare hep devþirmelerde idi. Ve, her fýrsatta Oðuz Boylarýný katlettiler. 1571'den sonra Kýbrýs'a sürgün edilenler Alevi Oðuzlardý. Hepsi Alevi idi ya Oðuzlarýn. Oðuzlar, kendilerine atýlan bin bir iftira ile sürekli olarak katledildiler, sürgün edildiler devþirmeler tarafýndan. Neyse... Bunlarýn hepsini atladýk. Türkiye'nin toplumu ENOSÝS'in karþýsýnda yapayalnýz býraktýðýný da, Kýbrýs iþine Ýngilizlerin talepleri üzerine girdiklerini da. Ve, gelelim 1959'a 'da, daha önce Ýngiltere ile Amerika kendi aralarýnda baðýmsýz Kýbrýs için anlaþýnca, Türkiye ile Yunanistan'a talimatý verdiler: Oturun, baðýmsýz Kýbrýs anlaþmasýný yapýn! Türkiye ile Yunanistan bu talimet üzerine, Zurih'te yaptýklarý bir toplantý ile uzlaþtýlar. Ve Türkiye ile Yunanistan'ýn Dýþiþleri Bakanlarý anlaþmayý Ýngiltere'nin onayý için Londra'ya götürdüler. Ýngiltere'nin Dýþiþleri Bakaný Zurih MERSÝN DALI MI SERPELÝM, GÜL SUYU MU DÖKELÝM? anlaþmasýný retuþladý ve bu anlaþma Türkiye, Ýngiltere Baþbakanlarý ile Kýbrýslý iki toplum lideri, Makarios ve Dr. Küçük tarafýndan Londra'da imzalandý. Türkiye ile bizi toplum olarak karþý karþýya getiren bu anlaþma oldu. Toplum, Kýbrýs Cumhuriyeti'nin eþit ortaðý idi. Ve bu Cumhuriyet'te yaþamaktan memnun ve mutluydu. Peki, "ya güvenliði" deyceksiniz? Anlaþmada Garanti ve Ýttifak anlaþmalarý da vardý. Ýttifak Antlaþmasýna göre, Türkiye ile Yunanistan Kýbrýs'ta asker bulunduracak, ve 3 devlet ortak bir savunma yapacaktý. Garanti Antlaþmnasýna göre ise Ýngiltere, Yunanistan ve Türkiye Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðýný, toprak bütünlüðünü koruyacak, bozulmasý halinde Anayasal Nizamý'ný yeniden tesis edeceklerdi. Türkiye ile toplum arasý iþte bundan sonra bir kez daha bozulacaktý. Toplum Cumhuriyet'ten sonra hayatýndan memnundu ya, hiç beklemediði bir zamanda kendini Devletin çatýsýnýn dýþýnda buldu. Anlaþmaya göre ne olacaktý? Üç garantör, birlikte, veya bir teki müdahale edip bozulan Anayasal Nizam'ý yeniden tesis edecekti. Toplum Türkiye'yi bekledi. Gelmedi, ya da gelemedi. Kendi baþýna mücadele etti, tutundu. 20 Temmuz 1974 toplumun beklemediði bir durumdu. Gene da umutlandý. Bozulan Anayasal Nizam yeniden tesis edilecek, herkes gasp edilen hakkýný geri alacaktý. Bir de ne görsün? Türkiye'ye esir düþtü. Rum'un kendine yapmadýðý, yapamadýðý her kötülüðü Türkiye yaptý, yapar. Bir da þunu öðrendi: Kýbrýs'ý allemkallem eden, Ýngilizlerle Amerikalýlara baðlý olan Türk ve Yunan Özel Harp Daireleri idi. Türk ordusu da Kýbrýs'ta Ýngiliz üsleri ile Amerikan dinleme istasyonlarýnýn ve NATO'nun bekçisidir. Ve Ýngiltere da, Amerika da Kýbrýs'taki toplumun yok edilmesini çýkarlarý için istemekte. Türkiye da bu iþi üstlenmiþ, bizim, toplum olarak, mezarýmýzý kazmakta, bizi bitirmeðe çalýþmaktadýr. Bu gerçek karþýsýnda toplum Erdoðan'ýn yollarýna, mersin dalý mý serpsin, gül suyu mu döksün? Çiziktirdi Þener LEVENT Açý BUL BAKALIM BULABÝLÝRSEN ARKASINDAKÝNÝ Birileri ahdetmiþ... Bizi öldürecek... Öldürmekte kararlý... Birinci olmazsa ikinci... Ýkinci olmazsa üçüncü... Kiraladýðý tetikçilerde iþ yok... Birinci gelmiþ... Kapýya kurþun sýkýp gitmiþ... Ýkinci gelmiþ... Kapýya bir kurþun daha... Ne olacak bu kapýnýn hali... Kalbura dönecek bu gidiþle... Bir gün bu memlekette bir basýn müzesi yaparlarsa, bu kapý da bizden onlara hediye... Mermiler bizde deðil... Poliste... Onlarý da polisten alýp koyarlar müzeye... Hakkýný yememeli yine de... Ýkinci tetikçi daha cesur çýkmýþ birincisinden... Ve de daha 'nazik'... Hem namlusunu doðrultmuþ Ali Osman'a... 'Kusura bakma' demiþ hem de... Ne kusuru kardeþ? Kusura bakar mýyýz biz hiç? O kadar nazik olma... Buyur ateþ et... Katillerimize az mý ceviz macunu ikram ettik biz bu memlekette? Az mý alkýþladýk onlarý? Bir sofrada kurbanla celladý az mý yeyip içti? Bir 'vatan haini'ni, bir 'Rumcu'yu temizlemek ne zamandan beri kusur sayýlýyor bu diyarda? Ya senin oralarda? Erzurum'da... Malatya'da... Sivas'ta ya da Ýstanbul'da... Bir Kürdü, bir Ermeni'yi ve de bir Rumu öldürmek sevap deðil mi? Abdi Ýpkeçi'yi vuran Mehmet Ali Aðca kahraman... Hrant Dink'i vuran delikanlý kahraman... Senin onlardan neyin eksik ki? Kafasýna koymuþ birileri... Bizi öldürecek... Öldürmekte kararlý... Kiraladýðý tetikçilerde iþ yok ancak... Oysa ikinci tetikçi bizimle tanýþýp itiraflarda bulunmaya geldiðinde çok övünmüþtü... -Seni vurmak çok kolay, demiþti bana... Ýstese yolda sokakta da vururdu, istese binada da... Haklý deðil mi? O kadar tedbirli birisi deðilim ben... Çýkar yürürüm sokaklarda... Bir cafe'ye otururum.. Çelik yelek giymem... Korumalarým yok Mehmet Ali Talat gibi... Silah taþýmam... Tanýmadýðým kimselerle de durup sohbet ederim... Yanlýþ telefon açan kimseden veya yanlýþlýkla kapýmý çalanlardan þüphelenmem... Mektup getiren postacýnýn postacý olduðundan, sipariþ yemeði getiren kimsenin de servis görevlisi olduðundan kuþku duymam... Yediklerimin ve içtiklerimin zehirli olup olmadýðýna bakmam... Pencerem açýk otururum odamda... Gelen tehdit telefonlarýný da umursamam... Telefonlarýmýzýn dinlenmesine aldýrmam ve söylerim söyleyeceðimi... Birileri kafaya koymuþ... Öldürecek bizi... Polis de bilir bunu, damdaki kediler de... Hatta sokakta oynayan çocuklar bile... Bu memleket, doðruyu söyleyip yazanlarýn öldürülmesine alýþýk... Cesaret deðil, korkaklýk talep ediyorlar bizden... Cesaretli gazetecilere, yazarlara ve politikacýlara tahammülleri yok... Birinin baþý ezildiðinde, geriye kalanlarýn 'kuyruklarýný kýsarak yerlerine oturacak'larýna inanýyorlar... Aynen bu cümleyi kurmuþtu buralardan gelip geçen bir gafil general... Bizi susturmakla tüm toplumu susturacaklarýný zannediyorlar... Bilmezler ki cellat tükeniyor öldürdükçe... Biz çoðalýyoruz öldükçe... Birileri koymuþ bir kere kafasýna... Öldürecek bizi... Ve birincisi, ikincisi gibi acemi deðil, daha hünerli bir tetikçi bulacak eninde sonunda... Parasý bol ya, cömert davranacak öderken tetikçinin hakkýný... Yakalanýrsa, ailesine bakacak... Onu da bir yolunu bulup kurtaracak hapisten... Tetikçi yakalanmýþ... Mesele mi? Bul bakalým bulabilirsen arkasýndakini... Emri kim verdi? O da yüksek yerden mi?

3 AFRÝKA dan mektup... ZULMÜN AÇTIÐI YARA KAPANMAZ RUHUMUZDA KURTULMADIKÇA Gazetemize yapýlan ikinci silahlý saldýrý toplumumuzun tüm kesimlerinde nefretle karþýlandý ve öfke uyandýrdý... Bu tür saldýrýlarýn tüm toplumumuza karþý yapýlan saldýrýlar olduðunu teslim ediyor herkes... Ve aramýzdaki görüþ ayrýlýklarýna bakýlmaksýzýn, bizi tek bir yumruk olarak birleþtiriyor... En olumlu yaný budur herhalde... Bakýn, yýllardýr birbirimizle kavga edip durduðumuz Doðan Harman'ýn bile tepesi atmýþ... O da isyan ediyor bu pervasýzlýða... Geriye kalan diðer basýnýmýzdan da ortak bir ses geliyor... Umarýz, bize karþý bu saldýrýlara giriþenler ve toplumumuzu yok etmek için sinsi planlar yapanlar gerekli dersleri alýrlar bundan... En azýndan bu tür olaylar karþýsýnda herþeyi bir yana býrakýp nasýl tek bir yumruk olduðumuzu görürler... Bize umut ve cesaret veren asýl budur iþte... * Yalnýz Kýbrýslýlardan gelmiyor ayrýca bu tepkiler... TC kökenliler de öfkeli... Onlardan da çok mesaj alýyoruz. Telefonla... Elektronik postayla... Dün Kýbrýs Pir Sultan Abdal Kültür Derneði de yazýlý bir mesaj gönderdi bize... Saldýrýyý kýnadý... Ve bu kurþunu Kýbrýs Türküne sýkýlmýþ bir kurþun olarak deðerlendirdi... Derneðin Yönetim Kurulu adýna açýklama yapan Baþkan Oruç Kaya þöyle dedi: "Kýbrýs Pir Sultan Abdal Kültür Derneði olarak; Afrika gazetesine sýkýlmýþ olan bu kurþun, sadece Afrika gazetesine deðil, basýnýn özgür düþüncesine ve Kýbrýs Türk'üne sýkýlmýþ bir kurþun olarak deðerlendiriyoruz. Geçmiþten günümüze bu tür saldýrýlarýn ortak bir yaný vardýr. Ne vakit; bu karanlýk ve gerici güçlerin, düþünce ve ideoloji sistemine bir direnç, bir tepki ve bir karþýtlýk gösterildiði zaman sindirme ve susturma politikasý uygulanmýþtýr. Uður Mumcu, Hrant Dink ve Kutlu Adalý gibi aydýn ve yazarlar bu tür saldýrýlardan dolayý hayatlarýný kaybetmiþlerdir. Oysa ki; bu ülkede basýnýn susturulmaya çalýþýlmasý, Kýbrýs Türk'ünün düþüncesinin, özgürlüðünün kýsýtlanmasý ve bu ülkenin karanlýða sürüklenmesinden baþka bir anlam ifade etmemektedir. Basýnýmýza yapýlmýþ olan bu saldýrýyý kýnýyor ve basýn çalýþanlarýna geçmiþ olsun dileklerimizi sunuyoruz." * Sevgili okurlar, Bugüne dek hiçbir siyasi cinayet, bomba veya darp olayý aydýnlatýlamadý ülkemizde... Yalnýz 1974'ten sonra deðil... Ondan önce de 'lerden baþlayýn saymaya... Göreceksiniz... Faili meçhul hepsi de... Ama varsayalým ki, yeraltý dönemiydi o zamanlar... Kanun manun yoktu... Kanun, teþkilatýn baþýndaki adamýn ve onun baðlý olduðu Türkiye'deki makamýn aðzýndan çýkan birkaç sözdü... Vur derler vururlardý... Döv derler döverlerdi... Yeraltý dönemini geride býraktýk hesapta... Ama ciddi bir deðiþiklik olmadý sanki... Sadece tetikçiler ve yöntemler deðiþti... * Pir Sultan Abdal der ki: "Kalsýn benim davam, divana kalsýn"... Ozan inanmýþ ve belki haklýdýr da... Ama bizim için divana kalmaz bu dava... Görülecek bir hesabýmýz var bu dünyada... Kapanmaz çünkü zulmün açtýðý bu yara ruhumuzda... Zincirlerimizi kýrmadýkça... ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Basýn Emekçileri Sendikasý (Basýn - Sen), Pazar akþamý kurþunlanan gazetemiz Afrika önünde basýn toplantýsý düzenleyerek, son aylarda basýn emekçilerine karþý bilinçli olduðunu düþündükleri bir baský hareketi sergilendiðini savunarak, bu tür þiddet olaylarýný kabul etmelerinin mümkün olmadýðýný söyledi. Sendikal Platform'un da desteklediði basýn toplantýsýnda Basýn - Sen Baþkaný Kemal Darbaz ve Afrika gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Þener Levent birer konuþma yaptý. Basýn - Sen Baþkaný Kemal Darbaz, sendika yönetim kurulu adýna yaptýðý konuþmada, basýn emekçileri ve Kýbrýs Türk halkýnýn bir süreden beridir, kurumlarýna ve insanlarýna sahip çýkma noktasýnda, örgütler düzeyinde verdiði mücadelenin, "ülkede iktidar olduðunu zanneden acenteler tarafýndan engellendiðini" iddia etti. Kýbrýs Türk halkýnýn bir bütün olarak ayaða kalkmasýnýn kaçýnýlmaz olduðu bilinciyle hareket ettiklerini belirten Darbaz, kurulduðu günden beri, muhalif ve eleþtirel çizgisiyle yayýn yapan Afrika gazetesi ve direktörü gazeteci Ali Osman'a, "kusura bakma ama mecburum" diyerek geçekleþtirilen silahlý saldýrýnýn, çok büyük bir þans eseri ölümle sonuçlanmadýðýný ifade etti. Halka farklý bir ses, farklý bir soluk, farklý düþünceler anlatan, aktaran aydýnlara, gazetecilere baskýlarýn, tehditlerin artarak devam ettiðini vurgulayan Darbaz, "Afrika gazetesinin ve çalýþanlarýnýn tüm bunlardan en fazla etkilenen kesim olduðu" görüþünü kaydetti. Kemal Darbaz, "Geçmiþte matbaalarýnda bombalar patlatýlan, suçsuz yere tutuklanýp hapse atýlan, haklarýnda yüzlerce dava açýlan, yakýn geçmiþte iki kez kurþunlanan, tehdit edilen Afrika "MAÐUSA, MARAÞ VE SALAMÝS" Kýbrýs Türk Rehberler Birliði ( KITREB), bugün üyelerine yönelik "Maðusa, Maraþ ve Salamis" konulu eðitim semineri düzenliyor. Birlik açýklamasýna göre, Maðusa Gençlik Merkezi (MAGEM)'de saat 19.0'da baþlayacak seminer, Maðusa Suriçi Derneði iþbirliðiyle yapýlacak. Basýn-Sen: Baskýlardan en çok etkilenen Afrika gazetesi oldu n LEVENT: "DAHA ÖNCEKÝ SALDIRILARDA GERÝ ADIM ATMADIÐIMIZ GÝBÝ BUNDAN SONRA DA YAYINLARIMIZA AYNI KARARLILIKLA DEVAM EDECEÐÝZ" gazetesi çalýþaný meslektaþlarýmýzýn görüþlerine katýlmýyor olsak bile, onlarýn görüþlerini açýklama haklarýný mutlaka ama mutlaka sonuna kadar savunmalýyýz" dedi. Demokrasinin, çoðunluðun yönetimi deðil, ne kadar zýt, farklý ve kabul edilemez gibi görülse de, en farklý azýnlýk düþüncelerinin çoðunluðunun düþüncesi olma rejimi olduðu görüþünü dile getiren Darbaz, "Yayýn kuruluþlarýna seslenerek, aranýzdaki tiraj, izlenme ve dinlenmeyle ilgili rekabetin düzeyi ne olursa olsun, yapýlan bu tür saldýrýlar karþýsýnda ortak ses veriniz. Yapýlan saldýrýlarý, baskýlarý birlikte göðüsleyiniz. Hiçbir gerekçe sizleri, gerçekleri söylemekten alýkoymasýn" dedi. Kemal Darbaz, Basýn Emekçileri Sendikasý'nýn; bu bilinçle, halkýn haber alma hakkýný kullanan gazeteci meslektaþlarýnýn her zaman yanýnda olacaðýný, onlara yönelik baský, þiddet ve saldýrýlarý uluslararasý alana taþýyarak enternasyonalist dayanýþmanýn örneklerin göstermeye, bugüne kadar olduðu gibi bugün ve yarýn da devam edeceðini söyledi. Darbaz konuþmasýný þu ifadelerle bitirdi: "Deðerli basýn emekçileri ve Kýbrýs Türk halký; sizlerin tanýklýðýnda bir kez daha deklare etmek istiyoruz. Güvenlik olgusunun bu kadar zafiyet altýnda olduðu bu günlerde, bir tek insanýmýzýn bile yaþayacaðý her türlü saldýrýdan, güvenlik güçleri olarak deðerlendirdiðimiz kurumlarý sorumlu tutmaya devam edeceðiz". LEVENT Afrika gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Þener Levent de konuþmasýnda, kendilerine destek olmaya gelen baþta gazeteciler olmak üzere herkese teþekkür ederek, "Basýn toplantýmýzý bugün sokakta yapýyoruz, çünkü inanýyoruz ki artýk sokaklar, meydanlar bizim olmalýdýr" dedi.sorunu, sadece bir kurþunlama ve gazetecilere yapýlmýþ bir saldýrý olarak kabul edemediðini söyleyen Levent, "bu sorunun Kýbrýs sorunu olduðunu ve 1974 hatta 1963'den beri devam eden bir mesele olduðunu" savundu. Levent, 1960'ta Kýbrýs'ta iki toplumun bir cumhuriyet kurduðunu, ancak bu cumhuriyetin, kurarken yaþatmak istemeyenler olduðu için kýsa bir sürede yýkýldýðýný anlatarak, 1963'den beri Kýbrýslý Türklerin bu cumhuriyetten dýþlandýðýný belirtti. O günden beri Kýbrýslý Türklerin kimliklerinin tehlikeye girdiðini ifade eden Levent, Kýbrýslý Türklerin 1963 Aralýðýndan beri dünyada herhangi bir devlete sahip olmadýðýný öne sürdü. Levent, Afrika gazetesine yapýlan saldýrýlarýn sona ereceðini sanmadýðýný da ifade ederek, daha önceki saldýrýlarda geri adým atmadýklarý gibi bundan sonra da yayýnlarýna, mücadelelerine, ayný kararlýlýkla devam edeceklerini söyledi.

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL Adam çekmiþ belinden habire sýkýyordu Kapý da kapýymýþ ha kurþun kurþun üstüne O sýktýkça kapý bana mýsýn demiyordu Onbinler katýlýyor bu kavganýn türküsüne Kalay KIBRISLITÜRKLERE MÝLLÝ, DÝNÝ VE CERRAHÝ MÜDAHALE Türkiye, 20 Temmuz 1974'te Kýbrýs'a gerçekleþtirdiði askeri harekâtý da, bu harekâtý gerçekleþtirme hakkýný kendisine veren Garanti Anlaþmalarý'nýn ve garantörlük hakkýnýn da výcýðýný çýkarmýþtýr. Senelerce, Kýbrýslýlarýn, Türklüðüne müdahale ettiði yetmiyormuþ gibi, AKP Hükümeti ile birlikte dinine de müdahale etmeye baþlamýþtýr. Bu cerrahi müdahale ile Kýbrýslýtürkleri kendileri dýþýnda bir kýlýða sokmayý aklýna koyan Türkiye'ye "dur" demediðimiz takdirde, aynalarda da sularda da kendi suretlerimizi tanýyamayacak hale geleceðiz. Yakýndýr Kalaycý Ali OSMAN Periyodik KÝMBÝLÝR ALTINDAN NELER ÇIKAR? Bize kurþun sýkan Mustafa Yalçýn ülkücülüðü yanýnda Dadaþ olduðunu ve düþünceye kurþun sýkmadýðýný da söylemiþti bize... Oysa ifadesine göre onu Þener Levent'i öldürmek için göndermiþlerdi. Kim göndermiþti? Örgüt... Hangi örgüt? Ülkücü kökenliymiþler, ama "verilen bazý iþleri" yapýyorlarmýþ onlar... Tetikçilik demek istiyordu herhalde... Bayrampaþa'da cinayetten 4 yýl yatmýþ... Ýlk ziyaretinde anlattýklarýydý bunlar... Temmuz ayýnýn birinci günü adaya giriþ yaptýðýný da öðrendik... Girne'den girmiþ adaya bu kez... Polise verdiði ifadede bize kurþun sýktýðý tabancayý da beraberinde getirmiþ... Bizi öldürmeye teþebbüs eden Mustafa Yalçýn, kimsenin inanmayacaðý bir ifade verdi polise... "Ben Dadaþ'ým düþünceye kurþun sýkmam" demiþti bizimle tanýþtýðýnda... Baþka ne demiþti? "Adada kaldýðým 13 gün boyunca sizi sordum soruþturdum ve bana söyledikleri gibi olmadýðýnýzý anladým..." "Neydi sana söyledikleri?" "Türk düþmaný olduðunuz... Ben tecavüzlere, küçük çocuklara tacize ve borcuna sadýk kalmayanlara sýkarým ama düþünceye asla..." "Kimlerdi sana bunu söyleyenler?" "Bana görev veren örgüt... Onlara da Felek'ler söylemiþler..." Bize 15 gün önce bunlarý söyleyen Mustafa Yalçýn bu basit yola baþvurdu içerde... Baþvurdu deðil de, anlaþýlan o ki, yakalanýrsa eðer, söyleyecekleri kendisine ezberletildi. Duruþmalarýn bundan sonrasýnda nelere baþvuracak izleyeceðiz... Ýlk geliþinde, bizi vurmak için kendisine verilen silahý Girne'de birisine teslim ettiðini söyledi... Kimdi bu kiþi? Herkesin bildiði birisi... Þimdilik bizde kalsýn ismi... Belki sorgulamada bunlarý da söyler polise... Ancak polis iþi ortaya çýkarmak isterse önce buradaki perde gerisini öðrenmeli... Silahý beline takýp limandan içeriye sokabilir... Ama riski fazla... Bu riske girer mi, girmez mi? Ancak adaya elini kolunu sallaya sallaya girip, silahý buradan tedarik etse daha kolay deðil mi? Zaten Kýbrýs'ýn kuzeyi silah deposu... Elini sallasa silaha deðen bir yere, belinde silahla gelmek biraz aptal iþi... Hem Mustafa Yalçýn gibiler düþünemezler ki bu söylediklerini... Emri verenler, nasýl vermiþseler emri, öyle uygulamak zorundadýrlar. Erzurumlu Dadaþ, "Düþünceye kurþun sýkmam" demiþti bize gün sonra yazdýðýmýz yazýlara caný sýkýlmýþ da, ta Ýstanbul'dan çýkýp gelmiþ ve canýmýza kastetmiþ! Ýlk defasýnda adam öldürmekten korkmadýðýný... Poliste, siyasiler ve iþadamlarý arasýnda koruyanlarý bulunduðunu söylemiþti... Mahkemeye çýkarýlýrken polisler arasýnda yere deðil, gökyüzüne bakýyordu... Kimlereydi acaba bu iþareti? Polis perdenin gerisini bir aralarsa çok þeyler çýkabilir ortaya... Kimbilir, belki de bir "yavru Ergenekon" çýkar altýndan... TDP "siyah bayraklý eylem" baþlattý n ÇAKICI: "TÜM KESÝMLERÝ EYLEME DESTEK VERMEYE ÇAÐIRIYORUZ HEDEF EYLÜL AYINA KADAR UBP HÜKÜMETÝNE 'DUR' DEMEK" Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), ülkede her alanda sorunlar yaþandýðýný, arkasýnda halk iradesi olmadýðýný savunduðu hükümetin de ülkeyi diðer partilerden yaptýðý transferler ve aldýðý talimatlarla yönetmeye çalýþtýðýný belirterek, hükümete "dur" demek için "Siyah Bayraklý Eylem" baþlattý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, hedeflerinin; yollarda mücadele ederek, gerekirse her hafta yapýlacak eylemlerle Eylül ayýnýn sonuna kadar hükümeti durdurmak olduðunu belirterek, bu yolda tüm kesimleri kendi bayraklarýyla deðil, siyah bayraklarla birlikte hareket etmeye çaðýrdý. TDP Genel Baþkaný Mehmet Çakýcý, beraberindeki heyetle, eylemleri çerçevesinde Hava-Sen'i ziyaret ederek, Sendika Baþkaný Buran Atakan ve sendika yetkilileriyle görüþtü. Çakýcý, hükümette yaz aylarýna gelindiðinden ve Meclis'in tatile gireceðinden dolayý rahatlama olduðunu, ancak "son dakika golü" olarak Sosyal Sigortalar Yasasý'nýn Pazartesi günü Meclisten geçirileceðini savundu. Hükümetin arkasýnda halk desteði kalmadýðýný, ülkeyi diðer partilerden transferlerle yönettiðini söyleyen Çakýcý, hükümetin KTHY ve DAÜ'yü "peþkeþ çektiðini", sýrada Kooperatif, telefon, elektrik gibi diðer kurum kuruluþlarýn olduðunu öne sürerek, Kýbrýs Türk halkýnýn toplumsal var oluþ kaygýsý içinde olduðunu dile getirdi. Çakýcý, KTHY'deki maðduriyetin halen giderilmediðini, ilgisizliðin kaygý verici olduðunu, DAÜ'de ayný þeylerin yaþandýðýný, sýrada artýk nelerin olacaðýnýn belli olduðunu savunarak, artýk UBP'nin durdurulmasý gerektiði görüþünü dile getirdi. Hükümete eleþtirilerde bulunan Çakýcý, sorun yaþayan kurumlarýn tek baþlarýna sorunlarla mücadele etmesinin yeterli olmadýðýný, birlikteliðe gerek olduðunu ifade ederek, bütün maðdurlarýn toplumsal varoluþ mücadelesine destek vermesini istedi. Siyah bayraklarla dün Meclis önünde eylem yaptýklarýný, hükümetin artýk durdurulmasý gerektiðini söyleyen Çakýcý, eylem çaðrýsýný, ilk olarak "acýyý en çok çeken yerden" yapmak için Hava-Sen'i ziyaret ettiklerini kaydetti. Hava-Sen Baþkaný Buran Atakan da, TDP'nin her zaman yanlarýnda olduðunu belirterek, eski KTHY çalýþanlarýnýn yaþadýðý sýkýntýlarýn halen sürdüðünü, insanlarýn artýk geçim derdine düþtüðünü, bazýlarýnýn aile desteðiyle ayakta durduðunu anlattý. Atakan, UBP'nin bir an önce durdurulmasý gerektiði görüþüne katýldýklarýný, aksi takdirde bütün kurum kuruluþlarýn "peþkeþ" çekileceðini savunarak, Kýbrýs Türk halkýnýn bütün tutunacaðý dallarýn kýrýldýðýný, kendilerinin de bir yaprak gibi tutunacaðý bir dal olmadan havada uçuþtuðunu ve yok olacaklarýný ifade etti. Sessizliðin Sesi Mehmet Levent YARIMYAMALAK "BAÞARI" Yazýnýn sonunda söyleyeceðimi baþýnda söyleyim. Eðer polis, Afrika'ya düzenlenen son silâhlý saldýrýnýn arkasýnda kimlerin bulunduðunu, baðlantýlarýnýn nerelere kadar uzandýðýný saptayýp açýklamazsa... Eðer KKTC Baþbakanlýðý, kendisine baðlý olduðu iddia edilen Güvenlik Kuvvetleri Komutanlýðýndan bu bilgileri mutlaka ve ivedilikle talep edip, tüm detaylarýyla birlikte topluma açýklamazsa... Afrika'yý kurþunlayan tetikçinin, saldýrýdan sonraki 1 saat içinde yakalanmasýný, hiç kimse bize polisin büyük baþarýsý olarak sunmaya çalýþmasýn. Çünkü bu sonucu çýkarmak için henüz çok erken. Çünkü polisimizin tarihinde böyle yarýmyamalak "baþarýlar" azýmsanmayacak kadar çoktur. Bu gazetede çok yazdýk bunlarý. Yinelemeye gerek yok. Keþke polisimiz bu kadar göstermelik ve sýnýrlý "baþarýlarla" kalmasa... Baþladýðý iþi sonuna kadar götürecek irade ve otoriteye sahip olsaydý. O zaman biz de onu avuçlarýmýz patlayýncaya kadar alkýþlar, hak ettiði onurlu yüceliðe çýkarýrdýk. Bu görüþ ve özlemimiz dün olduðu gibi bugün de geçerlidir. Bunun, bir özlem ve dilekten öte toplumsal bir hak olduðu inancýndayým. Polisimizden, kim ve nerede olduklarýna bakmaksýzýn, suçlarýn ve suçlularýn üstüne sonuna kadar ve kararlýlýkla gitmesini bekleme hakkýný kimse insanýmýza çok görmesin. Unutulmasýn ki her faili meçhul, her yarýmyamalak "baþarý", gerek bu toplum, gerekse onu yönettiðini iddia edenlerin yüzkarasýdýr. Ve her yarýmyamalak "baþarý" Kýbrýslýtürk toplumunun varoluþuna kasteden yeni bir saldýrý, yeni bir faili meçhuldür. Buna kastedenlere de küstahça bir cesaret vermekten baþka hiçbir iþe de yaramaz. Ýþte bu nedenle diyorum ki, bu menfur saldýrýlarýn perde gerisini ve oradaki karanlýk yüzleri aydýnlatmadýkça, polisimizin baþarýsý hep yarýmyamalak ve sözde baþarý olarak kalmaya mahkûmdur. Bir saldýrýyý yeni saldýrýlara gebe býrakýyorsa, bu baþarýya baþarý demeye benim ne mantýðým, ne vicdaným, ne de gönlüm elvermez. Afrika gazetesi ve çalýþanlarýna son dört ay içinde yapýlan ikinci silâhlý saldýrý, mutlaka öldürmek kastý taþýyan, birincisinden çok daha tehlikeli ve vahim bir týrmanýþý iþaret ediyor. Ve ne yazýk ki, Þubat ayýndaki saldýrýnýn failini eliyle koymuþ gibi yakalayacak ipucu ve delilleri yüzde yüz oranýnda ele geçirdiði halde polis bu þansýný kullanmamýþ ya da kendisine kullandýrýlmamýþtýr! Ýkinci saldýrýda bu iradesizlik ve ihmalin büyük rolü olduðu artýk herkes tarafýndan dile getirilmektedir. Afrika'nýn, son tetikçi Mustafa Yalçýn'la ilgili 15 gün önceki manþet yayýnýný polisin hiç dikkate almamasý ihmalin en büyüðüdür. Afrika'da boy boy resimleri yayýnlanan Mustafa Yalçýn'ýn, Þener Levent'i öldürmek maksadýyla 1 Temmuz'da KKTC'ye giriþ yapmasý ise, asla affedilecek bir ihmal ve kusur deðildir. Bu manzarasýyla güvenlik teþkilâtýmýz, en alttan en üste kadar sýnýfta kalmýþtýr. Gene de bir üst sýnýfa geçmek için tek þansý var. Tetikçi Mustafa Yalçýn'ý bu menfur saldýrýya azmettirenleri bulup ortaya çýkarmak ve tam bir þeffaflýk içinde topluma açýklamak. Böyle bir baþarý, toplumsal varoluþ mücadelemize büyük katký saðlayacaðý gibi, halkýn gerçek sevgi ve takdirini de kazanacaktýr.

5 6 Temmuz 2011 Çarþamba 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: Meclis'te "sýrtýný dönenler" lütfen hazýr olsun.. Erdoðan 20 Temmuz'da geliyor. O gün Ercan'dan Lefkoþa'ya kadar tek sýra dizileceðiz haberiniz olsun. * Maðusa pislikten geçilmiyormuþ. - Kusura bakmayýn ama belediyeyi yeteri kadar suçladýk bu konuda Halk oturduðu yere sýçýyorsa, belediye ne yapsýn yani. Ben de olsam, "otur bohun üstüne da akýllan" derim icabýnda! * Arif Albayrak mecliste "takke" giymiþ. - Vallahi çok yakýþtý Bence hiç çýkarmasýn Ve Fatma Ekenoðlu da türbaný denesin Muhtemelen ona da yakýþacaktýr. Protesto bahane, masgaralýk þahane. *TC Elçiliði istediði okullara istediði öðrencileri kaydedebiliyormuþ. - Hadi DAÜ velileri Ne duruyorsunuz Çocuk kaydedecem diye saða sola boþuna koþuþturmayýn. Baþvuracaðýnýz adres belli oldu iþte. * Cemal Bulutoðlularý; "Varlýðýmýzý" 74 Barýþ Haretkatýna borçluyuz demiþ. - Gerçekten de bazýlarýmýz, taþýnýrtaþýnmaz varlýklarýný 74 harekatý ve sonrasýna borçludur. Don giymiþ fellahlar bile oldu! *Çakýcý "Meclisten çekilmeye hazýrýz" demiþ. - Yooo Kaytarmak yok. Oturduðunuz yerde oturun lütfen Bu sine-i millet iþi denendi ama iþe yaramadý ne yazýk! * Devlet Piyangosu gelirlerinden BRT'ye "izaz ikram" parasý verilecekmiþ. - Desenize piyango Kanlý'ya vurdu. *Ercan çevresine park eden arabalar büyük kirlilik yaratýyormuþ. - Yani sizin önceliklerinize akýl sýr erdirmek de mümkün deðil. Köylerde kentlerde yollar kaldýrýmlar araç doldu görmezsiniz de Ercan'a taktýnýz? Ýnsaf..! BÝR SERSERÝ GELSÝN / DAN DAN DESÝN/ HAYAT DURSUN / ADALETÝN NERDE BE DÜNYA..! Kitaplar Masa ve koltuklar Tavandaki avize, duvarlardaki resimler Kapýnýn kilidine sokulmuþ anahtar Üst üste dizilmiþ günlük gazeteler Hiçbiri Hiçbiri kýmýldamýyordu. Yerdeki halýnýn kývrýmý, bir daha hiç düzelmeyecekmiþ gibi duruyordu. Su bardaðýnýn dibinde bir iki yudumluk su kalmýþtý. Su da durgundu Sanki donmuþtu. Kalemler vardý kalemlikte Çok anlamsýz ve gereksiz görünüyorlardý. Daha baþka ne yazýlabilirdi ki bundan sonra? Çakmak, sigara paketinin üstüne konmuþtu. Gözlerini, aðzýný, kulaklarýný kapamýþ ahþap maymun heykelcikleri, masanýn üzerinde, her zamanki yerlerinde duruyorlardý. Yüz defa yemin ettirseniz, yüz defa hiçbir þey duymadýklarýný, görmediklerini ve kimseciklere bir þey söylemediklerini anlatacaklardý size. Bugüne kadar hiç tozlarýnýn alýnmamýþ olmasýný önemsemedikleri belliydi. Bir tanesi masadaki kitaplarýn üstünde Bir tanesi koltuðun kenarýnda Bir tanesi orta masasýnda kahve tepsisinin kenarýnda, 3 cep telefonu vardý. Hiç çalmamýþlardý þimdiye kadar Ve hiç çalmayacak gibi kayýtsýz duruyorlardý. Ha Ola ki bir yerlerde birileri, ne var ne yok diye merak eder, "nasýlsýnýz be arkadaþlar" demek için çaldýrabilirdi Çaldýrsýn. Kime ne! Kimsede alo diyecek, olaný biteni bir daha anlatacak, ne güç vardý ne istek. Aslýnda iyi olurdu telefon çalsa Sessizlik daðýlýr giderdi bir süreliðine Ama kim neden arayacaktý ki? Burada hayatýn durduðu Burada zamanýn donduðu anlar yaþandýðýný herkes duymuþtu Biliyordu BÖYLE BÝR ANDI Ve biz de hareketsizdik Biz de konuþmuyorduk. Cahit Usta ölmüþtü Cahit Ustayý düþünüyorduk. Takýlýp kalmýþtýk "Yarýn gömülecek" dedi oðlu. "Cenazesi bugün Lefkoþa mezarlýðýnda topraða verilecek" diye yazdý Þener, vefat haberinin altýna. Sonrada ekledi. - Þimdi bizim cenazemizden geliyor olacaktýnýz Bomba gibi düþtü bu sözler Bütün o sessizlik, bütün o durgunluk bir anda paramparça oldu Hayat bu kadar pamuk ipliðine baðlý iþte. Çalýþ, çabala, yýllarca yurdun için, insanýn için didin dur, bir serseri gelsin, dan dan desin her þeyi bitirsin. Adaletin nerde be dünya. Adaletin nerde? Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS KIB-TEK'e borcu olanlarýn hemen hemen tamamý "Borcumuz borç, kaçmýyoruz, ödeyeceðiz" diyor ama pamuk ellerini de cebe atmýyor! Bu nasýl iþ!

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Aralýk 2012 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4013 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GEL... 21 Aralýk'ta dünyanýn gerçekten batacaðýna ciddi ciddi inananlar var. Herkes bir tek Þirince'nin batmayacaðýný sanýyor, ama yanýlýyor... Batmayacak bir yer varsa, o da KKTC! Güney için garanti veremeyiz!

Detaylı

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com

Polise ceza yok. Toplumumuzdaki polis terörüne dur demek için geç kalýndý... Açý senerlevent@yahoo.com Tören alanýndaki tutuklama ve polis þiddeti sýrasýnda þeref tribününde oturan Mustafa Akýncý olsa müdahale eder ve töreni de terkederdi mutlaka. Generale yaptýðýný yapardý! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi

Cratos sorumlulukluk üstlenmedi Cratos açýklama yaptý ve kendini sorumluluktan sýyýrdý. Tüm kabahati otel görevlilerinin üstüne yýktý. Hoþ ya, o tutuklananlara da sorsak, onlar da kimseden talimat almadýklarýný söyleyecek deðiller mi?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT "DAVA DANIÞILARAK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3410 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DAVA DANIÞILARAK Maþallah, dün herkes çocuklara devretmiþ koltucuðunu... Çocuklar o koltuklara çok yakýþtý doðrusu... Ýnternetteki oyunlardan çok daha neþeli hükümetçilik oyunu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Nisan

Detaylı

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti

TARÝH: 22 Þubat 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4442 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Dolgun Dalgýçoðlu. Þükran Sadrazam cinayeti Avrupa Parlamentosu seçimlerinde Kýbrýslý Türk seçmenlerin otomatik kayda baðlanmasýyla ilgili yasa tasarýsý güneyde meclise takýlmýþ. 95 bin Kýbrýslý Türk seçmenin oy kullanacaðýndan mý korktular acaba?

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11 Aðustos 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3520 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT OLSA... Bakanlar Kurulu Þener Levent'e "tabanca ithal, tasarruf ve taþýma" izni verilmesini onayladý... Umarýz kullanmak gerekmez! Dostlardan gelen dilek ve temenni iþte buydu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 11

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 19 Temmuz 2014 Cumartesi YIL: 13 SAYI: 4589 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT 1974 ÖNCESÝ GÝBÝ TÜKETME PLANI... 20 Temmuz'un 40. yýlýnda Ýsrail'in Gazze saldýrýsýný öne çýkaranlar Türkiye'ye þükraný ikiye katladýlar... Filistin'in bir Türkiye'si olsaymýþ bu hale düþmezmiþ! Ya bizim karþýmýzda Rumlar deðil de Ýsrail

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Haziran 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3813 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Haberiniz var mý? Türkiye'de mahkeme baz istasyonlarýnýn þehir dýþýna taþýnmasýný onayladý... Uzun vadede insan saðlýðýna zarar verdiði kabul edildi... Bizdekileri ne yapalým þimdi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý

2. Orams. Eylemciler yargýç huzurunda 19 kiþi mahkemeye sýðmadý Çakýcý'ya göre, TDP'nin %7'lik oyu adaylar arasýndaki %5'lik farký kapatacakmýþ... Gördünüz mü, kiminin kýsmetine koltuk kapmak, kiminin kýsmetine de köprü olmak düþer bu dünyada! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ekim 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3953 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT DÜNYAYI DÜRBÜNDEN SEYREDERLER Ahmet Kaptan'a bakýlýrsa, ülke bir ateþ topu içindeymiþ... Top yuvarlak... Yuvarlanýyor da yuvarlanýyor... Alevlenmeyen ocak yok! En iyisi topu taca atýn siz de! Bu topla oynayamaz Messi bile! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi

TARÝH: 3 Nisan 2015 Cuma YIL: 14 SAYI: 4846 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ýþte Gezici Araþtýrma Þirketi'nin son anketi Türkiye'deki savcý operasyonundan sonra Tayyip Erdoðan "Çok baþarýlý bir operasyon" dedi. Baþarý ne? Rehin alýnan savcýnýn diðerleriyle birlikte polis tarafýndan öldürülmesi mi? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz 2012 Cumartesi YIL: 11 SAYI: 3869 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KAPSAMA ALANI DIÞINDA... Ramazan uðurlu geldi galiba... Hele þükür, daðlarýmýzda þimdilik yangýn yok! Oruç tutanlar da þahittir... Henüz bir yangýn helikopteri almadýðýmýzý Allah da bilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Temmuz

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Mart 2015 Salý YIL: 14 SAYI: 4829 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Para babalarýna teslim olan basýnýmýz reklamsýz ayakta duramayacak hale geldi... Ayakta durabilmek için bir gazete kahve, bir gazete ütü, bir gazete bisiklet veriyor... Afrika ise yalnýz gazete verir!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Eylül 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3570 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Penaltý yasaklansýn MAYMUNLARIN EMPATÝ Nazým Çavuþoðlu'nun açýklamalarýna göre, þu anda 7 bin 500 kiþinin vatandaþlýk hakký varmýþ. Bundan sonra her iki yýlda bir 2 bin 500, 2014'ten sonra da 5'er bin kiþinin hakký olacak. Gerisini siz hesaplayýn!

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 16 Eylül 2010 Perþembe YIL: 9 SAYI: 3192 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝSTERSE KURSUN. CTP kesimleri TDP'nin UBP ile koalisyona gitmesine þiddetle karþý çýkýyorlar. Öyleyse kendileri yönetimdeyken neden DP ve ÖRP'yi tercih edip de Akýncý'yý dýþladýlar acaba? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart 2015 Cumartesi YIL: 14 SAYI: 4840 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Duydunuz deðil mi? Meclis heyetimiz Uzak Doðu'da Vietnam'a gitti... Parlamentolar arasý toplantýya... Dua edin, Vietkong'un ve Ho Þi Min'in ruhuyla dönsünler adaya! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 28 Mart

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL: 11 SAYI: 3662 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT AZ KALDI... Ercan. Unutmayýn... Her gün dünya yeniden kurulur, her sabah taze bir baþlangýçtýr. 'Afrika' ile sabah kahvenizi yudumlarken sizin için de öyle olsun! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 2 Ocak 2012 Pazartesi YIL:

Detaylı

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars

BÝR BAÞBAKAN KONUÞACAKSA. Erdoðan Baybars Cinayet, intihar ve feribotta ölümle uyandýk. Bu memlekette yaþayanlarýn rasgele yaþadýklarýný anladýnýz mý? Bunlar geminin su üstündeki bacalarý... Bir de su altýný görseniz þaþarsýnýz!.. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3597 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Maliye Bakaný Ersin Tatar'a göre, bu ayki maaþ ödemelerinde bir sýkýntý yokmuþ, ama yine de durum birkaç günde belli olacakmýþ! Nostradamus tam tarih vermedi galiba! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 27 Ekim

Detaylı

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu!

Kapalý Maraþ ýn etrafýnda tur attýlar. raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! Kuzey Kýbrýs uyuþturucu kaçakçýlýðýnda Avrupa'da 2. sýradaymýþ. TC Emniyet Genel Müdürlüðü raporunda yer almýþ bu. Girne'den Anadolu'ya baðladýðýmýz yol çok bereketli olmuþ yahu! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut

DAVALAR ADAMINA GÖRE... Kavazoðlu Miþauli. Ali Osman. Yalçýn Okut Hayatýmýza MÝT ve bit, Pile'ye de pireler musallat olmuþ... MÝT'i deterjanla yýkayýn, biti ilaçlayýn, Pile'nin pirelerini de sürgüne gönderin... Birþeyciðiniz kalmaz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 8 Nisan

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül 2010 Çarþamba YIL: 9 SAYI: 3198 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BABALAR VARSA VARDIR... Bakýn ne diyor Çangar: "Hiçbir bankada kendi adýma tek kuruþluk bir hesabým yok. Ailemin adýna dahi hesabýmýz yok." Gördünüz mü, nasýl günahýna girdiniz Çangar'ýn? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Eylül

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011 Perþembe YIL: 10 SAYI: 3317 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ÝNSANA. Elvan Levent TC Büyükelçisi Kaya Türkmen Türkiye'de Galatasaray'ý, Kýbrýs'ta ise Lefke Türk Spor Kulübü'nü tutuyormuþ... Yine bir haksýzlýk var bu iþin içinde... Oyna GG! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 20 Ocak 2011

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3284 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BARDAK TAÞMA NOKTASINA. Kimsenin tam olarak bilmediði nüfusumuz hakkýnda bir rakam daha ortaya atýldý. Hem de Baþbakan Ýrsen Küçük tarafýndan... 600 bin!.. Yok mu artýran? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 17 Aralýk 2010 Cuma YIL:

Detaylı

da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar

da biz bulduk Geçtiðimiz yýlýn Þubat ayýnda Þener Levent ile Andreas Paraskos un Kazafana da (Ozanköy) ortaya çýkardýðý toplu mezar Ýngiliz ipiyle kuyuya en son inenimiz Asil Nadir oldu... Kimse o kuyudan çýkmayý baþaramamýþ þimdiye dek... Bakalým bunu baþarmak Asil Nadir'e nasip olacak mý? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Eylül 2010

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Aralýk 2012 Pazar YIL: 12 SAYI: 4024 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Güney Kýbrýs'a "Allah kurtarsýn" deyip duran Egemen Baðýþ'ýn, bizim belediye iþçilerinin yeni yýla aç girdiklerinden haberi yok galiba! Rumlarý Allah kurtarsýn da, bizimkileri kim kurtarsýn? ÝCAZETSÝZ

Detaylı

ÝSYAN ETMESÝNLER DE NE YAPSINLAR? ÇALINAN YARINLAR. Yalçýn Okut. Ali Osman

ÝSYAN ETMESÝNLER DE NE YAPSINLAR? ÇALINAN YARINLAR. Yalçýn Okut. Ali Osman Mahkeme kararýndan hemen sonra Ýrsen Küçük kollarý sývadý. Bütçedeki 300 münhali 2. tura kadar dolduracak! Ýstinafla iþi neden uzattýðýný þimdi anladýnýz mý? Yapacak iþi çok! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Býçakladýðý adamdan af diledi

Býçakladýðý adamdan af diledi Ýz Býrakmýþ Kýbrýslý Türkler anýlýyor. En çok iz býrakanlar kim? Karanfilli, Aynalý, Becerikli, Nadide, Altýparmak ve Ahmet Mehmet Dubara deðil mi? Abbas'ýn Þerif var bir de. Unutmayýn! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK

Detaylı