EKZOTİK TÜRLERİN AKUATİK EKOSİSTEMLERE ETKİLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EKZOTİK TÜRLERİN AKUATİK EKOSİSTEMLERE ETKİLERİ"

Transkript

1 Öznur DİLER Behire Işıl DİDİNEN Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Eğirdir-ISPARTA ÖZET: Dünyadaki büyük göllerin pek çoğu, ekzotik türlerin aşılanmasına maruz kalmıştır. Aşılanan türlerin, ekolojik etkileri farklıdır. Aşılamada başarılı olmuş populasyonların, predasyon, habitat değişiklikleri ve rekabet ekosistemdeki olumsuz etkileri oluşturmuştur. Predatörlerin aşılanması, doğal türleri olumsuz etkilemiştir (Victorya Gölü ndeki Nil levreği, Lates niloticus, Eğirdir gölündeki sudak, Sander lucioperca, Gatun Gölündeki levrek, Cichla ocellaris). Besin zincirinin alt basamakları dikkate alınarak yapılan aşılamalar, besin zincirinde değişikliklere neden olmuştur (Kariba ve Kivu göllerindeki sardalya, Limnothrissa miodon, Kanada göllerindeki Osmerus mordax). Dünyadaki büyük göllerde yer alan ekzotik türler, balık türleri ile sınırlı değildir. Bitkiler (Baykal ve Biwa gölleri), omurgasızlar (Ladoga gölü), parazit ve patojenler (Titicaca gölü) de söz konusudur. Ekzotik türlerin sosyo-ekonomik sistemde de olumlu (Viktorya, Titicaca, Kivu, Kariba ve Laurentian Büyük Gölleri) ve olumsuz (Viktorya, Titicaca ve Laurentian Büyük Gölleri) etkileri vardır. Ekzotik türlerin aşılanması ve yayılması global bir sorun olarak devam etmektedir. Anahtar Kelimeler: Ekzotik tür, aşılama, göller ABSTRACT: The Impact of Exotic Species in Aquatic Ecosystems Many of the lakes of the world have been exposed to the introduction of exotic species. The ecological effects of introduced species varied. Successful populations had major impacts upon the ecosytems of these lakes, including predation, disturbance, habitat modification and competition. Introduction of predators negatively impacted native species (Nile perch, Lates niloticus in lake Victoria, pike perch, Sander lucioperca in Eğirdir Lake, peacock bass, Cichla ocellaris in Lake Gatun). The species which introduced to lower trophic levels affected fisheries and altered food structure sardine (Limnothrissa miodon) in Lakes Kariba and Kivu, rainbow smelt (Osmerus mordax) in Canadian Lakes. Exotic species in large lakes of the world were not limited to fish species: plants( Lakes Baikal and Biwa), invertebrates (in Lakes Ladoga), parasites and pathogens (in Lake Victoria, Titicaca, Kivu and Kariba and the Laurentian Great Lakes) and negative (in lake Victoria, Titicaca and the Laurentian Great Lakes). The introduction and spread of exotic species will continue to threaten lakes of the world as a global problem. Keywords: Exotic species, introduction, lakes 95

2 DİLER, DİDİNEN 1. GİRİŞ Dünyadaki göllerin pek çoğu ekzotik balık türlerinin aşılanmasına maruz kalmıştır (1, 2, 3, 4) (Tablo 1). Dünyadaki büyük göllerde ekzotik türlerin yayılmasında insan aktiviteleri, tercihleri ve kararları etkili olmuştur. Laurentian büyük göllerinin durumunda olduğu gibi demiryolu, kanal ve deniz yolu taşımacılığı, ekzotik türlerin yayılmasında en önemli faktördür ve çok sayıda yeni türün göle girmesine neden olmuştur. Laurentian Büyük göllerine istenmeyen organizmaların girişinde, esas taşıyıcı unsur gemi balast sularıdır. Bu nedenle, söz konusu göl sisteminde istenmeyen organizmaları kontrol altına alabilmek için 1993 yılında Amerika ve Kanada da gemilerin balas sularını bırakmayacakları şeklinde kanuni düzenleme getirilmiştir. Bazı ekzotik türler, örneğin; Pasifik salmonu planlı bir şekilde Laurentian büyük göllerine bırakılmıştır. Pasifik salmonu Laurentian büyük göllerine bir başka ekzotik türü elemine etmesi için atılmıştır. Viktorya gölünde ise Nil levreği(lates niloticus) istenmeyen bazı balıkların örneğin; Haplochromine çikletlerin elemine etmek üzere stoklanmıştır. Çünkü Nil levreği, büyük, avcılığı kolay, tercih edilen tür özelliğini taşır (1). Tüm dünyada, akuatik ekosistemlere ekzotik türlerin girişi farklı nedenlerle gerçekleşmiştir. Bunlar: 1. Sularda sportif amaçlı türleri oluşturmak için (örn; salmonidler, levrekgiller). 2. Akuakültür 3. Doğal stokların ekolojik manuplasyonu ve geliştirilmesi için (Balık topluluklarındaki boş alanları (niş) doldurma ya da ticari olarak türlerin yer değiştirmesi). 4. İstenmeyen organizmaların kontrolü (vektör organizmalar). 5. Kazara transferler; farklı su yollarından ya da kanallardan taşımacılık sırasında bırakılan sularla, ekzotik yavru balıkların sulara karışması. Dünyada bir çok ülkedeki akuatik sistemlere ekzotik türler aşılanmıştır. FAO tarafından, bazı crustacealar ve iç su balık türlerinin transferi kayıtlı olarak yapılır. Yapılan bir araştırmaya göre 1960 lardan itibaren ekzotik balıkların ve crustaceaların uluslar arası aşılamalarında azalma olmuştur. Coğrafik olarak bu aşılamalar, çoğunlukla Güney Amerika, Avrupa ve Afrika da gerçekleşirken, daha az sayıda Orta Doğu ve Kuzey Amerika da uygulanmıştır. Ekzotik türlerin sucul ekosistemdeki etkilerini şöyle özetleyebiliriz (Tablo 2, Tablo 3): 1. Balık ve bitkilerin neden olduğu habitat değişiklikleri. 2. Yem ve habitat için rekabet ve predasyon sonucunda türlerin azalması. 3. Hastalık ve patojenleri taşıma riski. 4. Hibridizasyon, gen havuzunun değişmesi (Bölgedeki balıklar ile istenmeyen hibritler oluşturma). Biyolojik ve ekolojik etkilere ilave olarak ekzotik türler sucul ekosistemlerde güçlü bir sosyo-ekonomik etki yaparlar. Bunlar, önleme ve kontrol maliyeti ve balıkların yaşam döngülerindeki kopmalardır. Ekzotik türler sucul ve karasal ekosistemlerin yapısını ve fonksiyonunu sadece direkt olarak değil, indirekt olarak da etkiler. Ekonomik etkilere 96

3 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA sebep olurlar, gıda kaynaklarını ve insan sağlığını etkileyebilirler. Gelişmelerinin önlenmesi ve kontrolü aşırı derecede pahalı olabilir. Ekzotik balık türlerinin ekonomik maliyeti önemlidir. Yapılan bir araştırmada Amerika daki ekzotik balık türlerinin ekonomik maliyetinin yıllık olarak 1 milyon dolardan fazla olduğu belirtilir. Dreissena polimorpha, asya tarağı (Corbicula flumnea) ve Avrupa yeşil yengeci (Littorina littorea) nın kontrolü için yıllık harcanan maliyet 4,4 milyon amerikan doları olmuştur (1). İnsan aktiviteleri yoluyla hem isteyerek hem de kazara Osmerus mordaxi Kanada daki göllere örneğin; Winnipeg, Mannitoba ve Winnipegosis girmiştir. Peru, Bolivia ve ABD de, sportif balıkçılık fikriyle salmonidleri göllere aşılamışlardır. İnsan aktiviteleriyle direk ve indirek yolla Elodea canadensis Baykal gölüne, Gmelinoides fasciatus Laduga gölüne yayılmıştır. Ekzotik türlerin aşılanmasının, ekolojik sonuçları çeşitli durum tespit araştırmalarında incelenmiştir. Örneğin; Titicaca gölünde kahverengi alabalığın balıkçılık amaçlı aşılanması amacına ulaşmamıştır. Çünkü bu tür göle başarılı olarak yerleşememiştir. Viktorya gölündeki Nil levreği (Lates niloticus) ve Gatun gölündeki peacock levrek (Cichla ocellaris) aşılamalarının olumsuz sonuçları görülmüştür (1). Bir tür yerleştiği göl ekosistemine önemli etkiler yapar. Bu etkiler predasyon, dağılım, habitat değişikliği ve türler arası rekabettir. Gatun gölündeki peacock levrekleri besin zincirini etkilemiştir. Geniş ağızlı levrekler (Micropterus nuttalii) ve mavi solungaçlı güneş balığı (Lepomis gibbosus), aşılanmış oldukları Biwa gölündeki littoral balık kommunitesini değiştirmişlerdir. Viktorya gölündeki Nil levreği (Lates niloticus) ekzotik bir balık olarak etkileri çok iyi bilinen bir örnektir. Nil levreği, 200 den fazla çiklet türünü elemine ederek göldeki mevcut balık türünü 3 e indirmiştir. İtalya daki Umbria gölüne, predatör levrek (Micropterus salmonides) aşılanması, göldeki endemik turna populasyonunun azalmasına neden olarak göle uyum sağlamıştır (3). Türlerin aşılanması, büyük göllerin ekosistemlerindeki trofik düzeyi etkileyerek beslenme seviyelerinin azalmasına neden olur. Kiwu ve Kariba göllerinde pelajik zoplankton kommuniteleri, Limnothrissa miodon dan önemli ölçüde etkilenmiştir. Winnipeg gölünde Osmerus mordax, gölde bulunan Coregonus clupeaformis ve Coregonus artedii, hem predatör hem de rekabet etkisi yapmış ve besin zincirini değiştirmiştir. Limnothrissa miodon a benzer bir şekilde Osmerus mordax, Kanada nın büyük ve küçük göllerine bilerek olduğu kadar kazara da yayılmıştır. Nil levreği (Lates niloticus) de Viktorya gölünde ciddi ölçüde limnolojik değişiklikler yaparak besin zincirinin dramatik bir şekilde değişmesine neden olmuştur. Beyaz levrek (Morone americana), Erie kanalıyla Laurentian Büyük Göllerine girerek, hem doğal balıklar, hem de kommunite stabilliği üzerinde değiştirici etkiler yapmıştır. Salmonidlerin aşılanması, ya sportif balıkçılığı geliştirmek amaçlı isteyerek ya da istenmeden yapılmıştır. Fakat pembe salmon (Oncorhynchus gorbusca) nun aşılanmasının çok önemli ekolojik (doğal salmonidleri ve diğer balıklardaki predatör etkisi, parazit ve hastalıkları getirmesi) ve genetik etkileri (doğal balıklarla üreme yapması) olmuştur. Son zamanlarda bu ekosistemler, Avrupa amfipodu (Echinogammarus ishnus) tarafından istilaya uğramıştır. Bu organizma son olarak, Erie Gölünde bulunmuştur. Ekzotik türler balık türleri ile sınırlı değildir. Hem Baykal hem de Biwa gölünde ekzotik bitki türleri dominant makrofitler haline gelmişler ve doğal türlerin ortadan kalkmasına neden olmuşlardır. Elodena nuttallii ve Egeria densa Biwa gölünde littoral zonda bazı limnolojik değişikliklere sebep olmuşlardır. Bir amfipod olan Gmelinoides fasciatus, Ladoga gölüne yerleştirildikten sonra besin zincirini etkilemiş ve doğal amfipod türleri üzerinde etkin olmuştur. Parazit ve patojenler örn; I. multifilis, ekzotik türlerle taşınmıştır ve bu 97

4 DİLER, DİDİNEN parazit Titicaca gölündeki balıklarda kitle halinde ölüme neden olmuştur (1). Güney Amerika orijinli Gambusia affinis, oportunistik bir omnivor olup, algleri, crustacea ları, böcek ve kurbağaların yanı sıra, küçük balıkları (Cyprinidont) tüketmesi suretiyle doğal faunayı elemine eder ya da büyük ölçüde tüketir. Havuzlarda yapılan deneysel bir çalışmada, Gambusia affinis in Kaliforniya karidesi (Linderiella occidentalis) in azalmasına neden olduğu tespit edilmiştir (2). Ekosisteme etkiye ilave olarak ekzotik türler sosyo-ekonomik sistemleri etkilerler. Bu etki pozitif ve negatif anlamda düşünülebilir. Viktorya gölünde Nil levreği (Lates niloticus), sosyo-ekonomik yönden balıkçılık üzerinde pozitif etkiler yaratmıştır. Ayrıca dumanlanmış Nil levreği (Lates niloticus) elde etmek için de ağaçlar tahrip edilerek önemli bir çevre etkisi ortaya çıkmıştır. Titicaca gölünde kısa süreli gökkuşağı alabalığı avcılığı da yararlı olmuştur. Bununla birlikte Kivu ve Kariba göllerine Limnothrissa miodon un aşılanması pelajik balıkçılığı yaratmıştır (1). Tablo 1. Büyük göllerde belirlenen ekzotik ve istilacı türlerin sayıları(1) Zaman dilimi Bal klar Omurgas zlar Patojenler, parazitler Algler Bitkiler Toplam Toplam Yüzde Ekzotik tür Tablo 2. Plansız olarak Göllere Giren Türlerin Büyük Göl Ekosistemlerine Etkileri(1) Köken Yerleflme zaman Da l m a Mekanizma b Habitat modifikasyonu Rekabet Predasyon Hastal k ve Parazitler Lamprey Atlantik 1830 A X XX Mor kam fl Avrasya 1869 A XX XX Chinook salmon Atlantik 1873 A X XX X Gökkufla alabal Pasifik 1876 A X XX X Adi sazan Pasifik 1879 A XX X Kahverengi alabal k Asya 1883 A X XX X Aeromonas salmonicida Avrupa 1902 A XX Osmerus mordax Bilinmiyor 1912 A X X Coho salmon Atlantik 1933 A X XX X Morone americana Pasifik 1950 A XX X Avrasya Atlantik 1952 A XX X civanperçemi Glugea hertwigi Avrasya 1960 A XX Dreissena spp. Avrasya 1988 A X XX X Kaya bal Avrasya 1990 A X? 98

5 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA Tablo 3. Bazı Göllerde Ekzotik Türlerin Aşılanması ve Sonuçları İle İlgili Çalışmaların Özeti Göl, Ülke Afl lanan tür ve afl land y l Afl lanma nedenleri Etkileri E irdir Gölü(Türkiye) Sudak (Sander lucioperca), 1955 Carasius auratus gibelio, 1990 l y llar n bafl M U Baz do al cyprinid türlerinin ortadan kalkmas na neden oldu y llar nda populasyonu art fl gösterdi. Fakat günümüzde ayn yo unlukta bulunmamaktad r. Viktorya gölü (Kenya, Uganda ve Tanzanya) Nil levre i Lates niloticus, 1950 ler ve 1960 lar n bafl Tilapialar Oreochromis nilotica, O. leucosticus ve Tilapia zillii S,M M Do al çiklet türlerinin (400 den fazla) azalmas. Bal kç l kta çöküfl. Besin zincirinde de iflimler: çikletlerin yerine geçmesi. Cyanobacteria patlamalar ve hipolimnionda oksijensiz periyotlar. Lokal orman tahribat O. niloticus do al O. Esculentis ile yer de ifltirdi. O. leucosticus düflük oksijenli bölgelerde art fl gösterdi. T. zilli yumurtlama alanlar için do al O. Variabilis ile rekabete girdi. Kariba Gölü Limnothrissa miodon, M Pelajik bal kç l oluflturdu. Zooplankton communitesini (tür da l m, ortalama büyüklük ve biomas) de ifltirdi. Brycinus lateralis ile muhtemel bir rekabet. Chora Basa gölüne yay ld. Kiwu Gölü (Congo ve Rwanda) Winnipeg, Manitoba ve Winnipegosis Gölleri Titicaca Gölü (Peru, Bolivia) Gatun Gölü(Panama) Baykal Gölü(Rusya) Ladoga Göl (Rusya) Biwa Gölü(Japonya) L. miodon (Stolonthrissa anganicae) Osmerus mordax, 1990 lar n bafl Gökkufla alabal ve kahverengi alabal k, 1935 Basilichthys bonariensis, 1955 den önce Cichla ocellaris N,S Makrofit Elodea canadensis, 1970lerin ortalar, 1980 lerin bafllar Amhipod türü, Gmelinoides fasciatus Makrofit Elodena nuttallii ve Egeria densa, s ras yla 1961 ve 1969 M N S,M U N, N,(M) U Pelajik bal kç l oluflturdu. Zooplankton communitesini (tür da l m, ortalama büyüklük ve biomas) de ifltirdi. Predatörler için av oldu, fakat bal k piscivorlar taraf ndan civa al m n art rd. Do al bal klar n (özellikle Coregonus clupeaformis ve Coregonus artedii) larvalar üzerinde predatör etki gösterdi. Muhtemelen besin zincirini de ifltirdi. H zl yay l m gösterdi ve gökkufla alabal avc l çöktü; konseve endüstrisini gelifltirdi, 1969 da kapand. Pelajik zondaki bal k türlerini azaltt (sadece iki tür, Orestias ispi ve ekzotik tür B. Bonariensis, kald )ve O. Cuveri nin neslinin tükenmesinde rol ald. Protozoan bir parazit olan Ichthyophthirius multifilis salg nlar na yol açarak, bal kç l (özellikle Orestias agassii) etkiledi. Gökkufla alabal fingerlinglerine predatör etki gösterdi ve besin kaynaklar için rekabete girdi. 6 yayg n türü elemine etti. Bir türün de azalmas na neden oldu. Besin zincirini de ifltirdi( zooplankton tüketicilerini, 3. tüketicileri, birincil tüketicileri ve muhtemelen birincil üreticileri etkiledi). Pek çok s nacak yerin taban n ve s koylar kaplad. Muhtemelen do al vejetasyonu etkiledi. Yüksek yo unlu a ulaflarak do la amphipod Gammarus ve izopod Asellus aquaticus u olumsuz olarak etkiledi. Akvaryum bal klar na besin olarak kullan l rken muhtemelen di er göllere de yay ld. Biwa gölünde dominat makrofit oldu. Limnolojik faktörleri etkiledi ( fl zay flatt, nitrojeni fosfor, B grubu vitaminler, klorofil a ve fitoplankton üretimini etkiledi) Genifl a zl levrek (Micropterus salmonides) ve (Lepomis gibbosus) N,S Do al littoral bal klar tüketti. Muhtemelen do al littoral bal klar n communitesini azaltt. S= Sportif yada tekrardan oluştuma, A=Aquakültür, M=Ekolojik manuplasyon ve stokların geliştirilmesi, N=Kazara transferler, C=Control, U; Bilinmiyor. 99

6 DİLER, DİDİNEN 2. Ekzotik Türlerin Aşılandığı Bazı Akuatik Ekosistemler 2.1. Eğirdir Gölü(Türkiye) Eğirdir Gölü ne 1955 yılında ekonomik olmayan balık türlerinin ortadan kalkması amacıyla aşılanan sudak (Sander lucioperca), bazı doğal cyprinid türlerinin ortadan kalkmasına neden olmuş ve gölde hakim balık türü haline gelmiştir (5, 6). Fakat 1990 yılında göldeki sudak verimi düşmüş ve bundan dolayı sudaklar dip canlılarına ve kendi yavrularına yönelmiştir (7) lı yılların başında, Carasius auratus gibelio göle aşılanmış ve yıllarında gölde populasyonunu artırmıştır (8). Fakat günümüzde aynı yoğunlukta yakalanmamaktadır Viktorya Gölü(Afrika) Viktorya Gölü ne aşılanan Nil levreği (Lates niloticus) ve tilapia türleri Viktorya göl ekosisteminde önemli etkiler yapmıştır. Aşılanmış tilapialar (Oerochromis niloticus, Oerochromis leucosticus ve Tilapia zilli), iki endemik tilapia türünün (Oerochromis variabilis ve Oerochromis esculentus) yerine geçmiştir. Tilapia zillii, Oerochromis variabilis ile yumurtlama alanları için rekabete girmiştir. Oerochromis leucosticus, çözünmüş oksijenin düşük olduğu kıyıya yakın bölgelerdeki habitatta tutunmuş ve Oerochromis niloticus, Oerochromis esculentus un bulunduğu kıyıdan uzak bölgelere yerleşerek O. esculentus un yerine geçmiştir (1). Nil levreği (Lates niloticus), incelenen örnekler içinde çok tahrip edici bir örnektir. Bu balığın yoğunluğunun artması ile birlikte 400 den fazla tür yok olmuştur. Tilapia populasyonlarında dikkat çekici bir azalma olmuştur. Çiklet populasyonlarındaki (Haplochromine çikletler) azalmanın asıl sebebini aşırı avcılık oluşturmuştur. Bu söz konusu baskı littoral ve sublittoral zonda lokal olarak ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla avcılık, hiçbir zaman doğal balık türlerinin ortadan kaybolmasına neden olmamıştır. Buna zıt olarak, balıkçılık baskısının olmadığı yerlerde Nil levreği (Lates niloticus) nin artması, tüm kommünitenin ortadan kaybolmasıyla aynı zamanda gerçekleşmiştir. Nil levreğinin predasyonu, doğal balık türlerinin azalmasının asıl nedenidir. Göle, Nil levreğinin girişi ile 200 den fazla tür olumsuz yönde etkilenmiştir (1). Caridina nilotica, Rastrineobola argentea (doğal cyprinid) ve Nil levreği (Lates niloticus) türleri, Haplochromine çikletler ile yer değiştirdi. Bu durum, Viktorya gölünün besin zinciri değiştirdi. Viktorya Gölünün sublittoral bölgelerinde önceleri, detrivorlar, planktivor ve zooplanktivor çikletler, demersal balıklardan daha çok yer alırken, bu durum değişti. Sonuçta gölün bazı bölgelerinde Cyanobacterium patlamaları, Haplochrominlerin eksilmesine eşlik etmiştir. Böylece gölün besin yükü artmıştır. Tüm bu değişiklikler Viktorya gölünün besin zincirini basitleştirmiştir. Türlerin azalması yada kaybı Victorya Gölündeki besin zincirinin kötü bir şekilde etkilenmesi sonucunda ortaya çıktı (1). Ekzotik türlerin Viktorya Gölüne aşılanmasının sosyo-ekonomik ve balıkçılık düzenlemesi bakımından da önemli etkileri olmuştur. Uganda ve Kenya da Nil levreği (Lates niloticus) üzerine endüstriler oluşturulmuştur. Bu balık çok önemli bir tür haline gelmiştir. Tanzanya da da Nil levreği(lates niloticus) sayesinde balıkçılık gelişmiştir. Fakat bu durum beraberinde, yakalanan balıkların dumanlanması amacıyla ağaç kesimi neticesinde bölgesel problemlere neden olmuştur (1). Viktorya Gölündeki ekosistem, pek çok endemik türün kaybolması ve devam eden ötrifikasyondan dolayı habitatların değişmesi nedeniyle restore edilemez. Haplochromine 100

7 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA balıkların gelecekteki durumunu kestirmek zordur. Çünkü, ekosistem halen limnolojik ve ekolojik olarak uygun değildir. Fitoplanktonların, makrofitlerin (Ceratophyllum demersum) ve ekzotik tür olan ve etkileri bilinmeyen Eichornia crassipes in, kabukluların ve chirinomidlerin artışı buna kanıttır. Hipolimnionun oksijensiz kalması ve Cyanobacteria patlamaları ile göldeki büyük balıkların ölümü, dikkat çekici olumsuz değişimlerdir (1) Kariba Gölü (Afrika) Kariba gölü, insan eliyle yapılmış büyük bir göldür. Limnothrissa miodon Tanganika Gölünden Kariba Gölüne aşılanmış ve 1970 de göle girmiş ve kolonize olmuş ve Zambezi nehrine ve Canhora Basa rezarvuarına yayılmıştır Limnothrissa nın ekonomik olarak avcılığı başlanmıştır ve balıkçılık hızla gelişmiştir. Böylece Limnothrissa nın Kariba gölüne aşılanması ekonomik gelişim sağlamıştır (1). Limnothrissa nın Kariba gölündeki ekonomik faydalarına rağmen, aşılanması göl ekosisitemini etkilemiştir. Plankton tüketici Limnothrissa, Kariba gölünün zooplankton communitesini etkilemiştir. Aşılanmasından önce büyük cladoseranlar örn; Ceriodaphnia ve Diaphanosoma ve diaptomid copepodlar zooplankton communitesinde dominanttı. Chaoborus larvaları zooplanktonların ve küçük caladoseraların ve rotiferlerin esas predatörleridir. Chaoborus ların büyük boydaki zooplanktonları seçmesi ile cladoceranlar ve diaptomidler de hızla azaldı daha küçük türler ve copepod nauplileri önemli oranda arttı. Böylece zooplankton bioması gölün pelajik bölgeleri boyunca önemli oranda arttı. Kariba gölünün zooplankton communitesindeki değişiklikler besin düzeyinin düşmesine neden olmuştur. Dolayısıyla Kariba gölündeki 40 kadar balık türü aşılamadan doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmiştir (1) Kivu Gölü (Afrika) 1958 ve 60 larda çok sayıda Limnothrissa miodon Tanganika gölünden Kivu gölüne nakledilmiştir. Zaman içinde Limnothrissa miodon Kivu gölündeki ekolojik sistemi etkilemiştir. Zamanla zooplankton türlerinin sayılarındaki artışa rağmen yıllık biomas azalmıştır. Bu etkiler Limnothrissa tarafından zooplanktonlar üzerinde büyüklük seçici yoğun avcılık sonucu olmuştur da Limnothrissa stoklarının tahrip olduğu bildirilmiştir (1) Tanganyika Gölü (Afrika) Tanganyika gölünde 287 balık türünden 220 si endemik olup, 172 si çiklet türüdür. Bu göle 6 pelajik balık yerleştirilmiştir. Bunlardan ikisi Limnothrissa miodon ve Stolothrissia tanganicae, 4 ü predatör Lates mariae, Lates angustifrons, Lates microlepsis ve Lates stappersi dir. Balık stoklarının endüstriyel ölçekli kullanılmasıyla bu türlerden sadece Stolothrissia tanganicae ve Lates stappersi türleri kalmıştır (1) Winnipeg Gölü ve Diğer Büyük Kanada Gölleri Osmerus mordax, Hudson körfezinin drenaj suları ile Kanada nın büyük göllerine (Winnipeg, Manitoba, ve Winnipegosis) yayılmıştır. Osmerus mordax, ticari ve sportif balıkçılık için bir tehdittir (Tablo 3). Osmerus mordax, oportunistik olup çeşitli ekolojik etkilere neden olmuştur. Özellikle larval göl beyaz balığı (Coregonus clupeaformis) ve Coregonus artedii üzerinde predasyon etkisi muhtemelen önemlidir. Rekabetin varlığı henüz açık değildir. Osmerus mordax ve doğal türler arasında tahminen habitat ve beslenme bölgeleri 101

8 DİLER, DİDİNEN için bir rekabet vardır. Osmerus mordax, göl beyaz balığı (Coregonus clupeaformis) ve Coregonus artedii yi yerlerinden etmiştir. Çünkü benzer habitat ve besinleri tercih etmiştir (1) Titicaca Gölü(Peru-Bolivia) Salvelinus namaycus, Coregonus clupeaformis ve Coregonus spp. un bu göle aşılanması, bu gölün ekolojik durumunun iyi bilinmemesine rağmen önerilmiştir. Salmonidlerin aşılanması çok kısa ömürlü bir ticari balıkçılığı ortaya çıkarmıştır. Kahverengi alabalık ve özellikle gökkuşağı alabalığının aşılanması biyolojik sonuçlar doğurmuştur. Gökkuşağı alabalığın nispeten sığ su predatörüdür ve gölün doğal balıklarıyla rekabete girmiştir. Ayrıca her iki alabalık türünün aşılanmasının doğal Orestias türü üzerindeki etkinin ne olduğu konusunda sürekli bir araştırma olmamakla birlikte, ekzotik balık populasyonları hızlı bir şekilde azalmaya başlamıştır. Alabalığın üremesindeki başarısızlık ve avcılığın önemli ölçüde artması çöküşü hızlandırmıştır (1). Titicaca gölüne ekzotik türlerin girmesi hastalık etkisini de ortaya çıkardı. Örn; I. multifilis, epizootik karakterde bir protozoan salgınına neden oldu. Yakalanmış Orestias agassii lerin %93 ünün parazit içerdiği belirlenmiştir. Balıkçılıkta %6 oranında kayıplara sebep oldu. Pelajik balıklar bu parazitten pek etkilenmedi. Çünkü parazitin yayılması için bentik kistinin oluşması gerekmektedir. Parazit, göle aşılanmış olan balık türleri ile nakledilmiştir (1) Baykal Gölü (Rusya) Büyük göllerdeki ekzotik türler sadece balıklarla sınırlı değildir. Ekzotik bitkiler de göl ekosistemini değiştirir ve etkiler. Elodea canadensis, 1970 lerin ortalarında Baykal gölüne girmiştir. Bu makrofit, Baykal gölünün kıyısal zonundaki makrofit communitesinin (Potamogeton perfoliatus, Potamogeton pectinatus, Ranunculus trichophyllum, Myriophyllum spicatum, Cladophora spp., Spirogyra spp., Oedogonium spp. ve Mougeotia spp.) yapısını değiştirmesi muhtemeldir. Elodea rekabetçi bir türdür ve toksinlere direçlidir. Gölde ötrifikasyon ve kirliliğe neden olabileceği öne sürülmektedir (1) Ladoga Gölü (Rusya) Küçük bir amfipod olan Gmelinoides fasciatus littoral zondaki farklı ortamlara adapte olabilmesi ve yüksek üreme kabiliyeti nedeniyle Ladoga gölüne aşılanmıştır. Yüksek yoğunluklara ulaşarak doğal Gammarus ve izopod Asaellus aquaticus a negatif etkisi olmuştur (1) Biwa Gölü, Japonya Japonya nın en büyük gölüdür. Elodena nuttalli ve Egeria densa türleri Biwa gölünü etkileyen ekzotik makrofit türleridir. Elodena 1961 de gölde bulunmuştur ve 1960 ların sonunda dominant makrofit haline gelmiştir. Egeria ise 1969 da bulunmuş ve hızlı bir şekilde Elode nanın yerini almış ve dominant hale geçmiştir. Özellikle Egeria, doğal türlerin bulunduğu ekosistemin ötrifikasyonunu artırmıştır (1). 3. Ekzotik Türler Yolu İle İnfeksiyöz Hastalıkların Nakli Bir nematod olan Anguillicola crassus, Anguilla japonica nın zararsız bir parazitidir

9 I. BALIKLANDIRMA VE REZERVUAR YÖNETİMİ SEMPOZYUMU 7-9 ŞUBAT 2006, ANTALYA yılında yılan balığı nakli ile Avrupaya girmiştir. Anguilla anguilla populayonlarında hızla yayılmıştır. Günümüzde İtalya, Hollanda, Almanya, Belçika, Danimarka, Fransa ve İngiltere de görülmüştür. Düşük mortalite yapmakla birlikte, sekonder enfeksiyonları artırma riski bulunmaktadır (9). Pasifik istiridyesi (Crassostrea gigas) Japonya dan Fransa kıyılarına yoğun bir şekilde yayılması ile Portekiz istiridyesi Crassostrea angulata populasyonlarında azalmalar ortaya çıkmıştır. Protozoan bir parazit olan Marteilla refrigus ve diğer bir protozoan parazit olan Bonemia ostreae nin neden olduğu epizootiler Avrupa istiridyesi Ostrea edulis populayonlarında ciddi mortaliteya neden olmuştur. Bu eş zamanlı ortaya çıkışta Pasifik istiridyesinin (C. gigas) önemli rol oynadığı düşünülmektedir. Pasifik istiridyesi ile birlikte Sargassum muticum un da geldiği, Fransa ve İngiltere kıyılarında yoğun yataklar oluşturarak kıyı alanlarının kullanılmasına engel olduğu tespit edilmiştir. Undaria pinnatifida istiridyeler yoluyla yayılan bir yosun türüdür (9). Frunkulosis, obligat bir balık patojeni olan Aeromonas salmonicida nın neden olduğu sistemik bir bakteriyel hastalıktır. Bu bakteri İngiltere ye Danimarkadan kahverengi alabalık, Salmo trutta yolu ile taşınmış ve alabalık çiftliklerine yayılmıştır. Aynı hastalık İskoçyadan infekte salmon smoltları yolu ile Norveç e yayılmış ve Norveç salmon yetiştiriciliği endüstrisinde kayıplara neden olmuştur(9). Patojenik organizmaların yayılmasına diğer bir örnek monogenean olan Gyrodactylus salaris in İsveç ten salmon smoltları ile Norveçteki heçerilere yayılmasıdır(9). 4. SONUÇ Dünyadaki tatlı su göl kaynaklarındaki ekzotik türlerin etkisi ve yayılmaları ile ilgili bilgilerimiz sınırlıdır. Bu nedenle göllerdeki araştırma aktiviteleri ile ilgili yayınlar global olarak yayınlanmalı, araştırmalar güncellenmelidir. Ayrıca ekzotik türlerin etkilediği diğer göllerde de araştırmalara ihtiyaç bulunmaktadır. Ekzotik türlerle aşılama öncesinde, ekolojik stabilite, sosyo-ekonomik yararlar ve maliyetler arasındaki dengelerin tartışılması gerekmektedir. Afrika büyük gölleri, Laurentian büyük gölü ve Titicaca büyük gölüne ekzotik türlerin aşılanması doğrudan ya da dolaylı olarak sosyo-ekonomik etkilere sebep olmuştur. Bu etkiler balık avcılığında azalma, Titicaca ve Victorya göllerinde ticari balık ürününün azalması şeklindedir. Özellikle uzun vadede sosyo-ekonomik maliyetleri çok yüksektir (1). Ekzotik türlerin aşılanması insan aktiviteleri ve kararları sonucu gerçekleşir. İnsanlar, türleri kıtalar arasında taşımayı istekli olarak yada kazara gerçekleştirirler. Büyük göller, ülkeler arası geçiş noktaları özelliği taşıdığı için bir ülkenin yaptığı bir aşılama birkaç ülkeyi birden etkileyebilir. Dolayısıyla aşılamalarda bir protokol geliştirilmelidir ve her ülke aynı yolu izlemelidir. Uluslar arası bir sistem oluşturmak amacıyla, Avrupa İçsular Balıkçılığı Tavsiye Komisyonu(EIFAC), İndo-Pasifik Balıkçılık Konseyi(IPFC), Latin Amerika İçsu Balıkçılığı Komisyonu((COPESCAL), Afrika İçsu Balıkçılığı Komitesi(CIFA), Büyük Göller Balıkçılık Komisyonu(GLFC) gibi organizasyonlar kurulmuştur. Büyük göllerde balıkçılığın yönetimi için stratejik plan hazırlanarak nispeten güçlü organizasyonlar ile uluslar arası konsültasyon işlemleri ile muhtemel zararlı istilacıların yaşam döngüleri, ekolojik ihtiyaçları, 103

10 DİLER, DİDİNEN yayılma durumları, kontrol metotları incelenmeli ve bu kaynak dünyadaki alıcı ülkeler için aydınlatıcı bir rehber olarak kullanılmalıdır (1). Sonuç olarak; dünyadaki büyük göllerin bazılarında faunada şiddetli değişimler devam etmektedir. Bu göllerin ekzotik türler ve çevredeki olumsuz etkilerden korunmaya ihtiyacı vardır. Örneğin; Baykal, Tanganika ve Malawi gölleri, bu durumdadır. Dünyadaki büyük göllerin korunması, bu sularla sınırı olan ülkelerce de desteklenmelidir. Dünya mirası alanlar muhafaza altına alınmalıdır. 5. KAYNAKLAR 1. Hall, S.R., Mills, E.L., 2000, Exotic species in large lakes of the world. Aquatic Ecosystem Health and MAnagement, 3, Bionco, P.G. (2000). Conservation and management of native frehwater fish species. The workshop: Chinese Freshwater Fishes: Reseaerch Priorities in Fish Biology and Informatics at the Aquatic Frontier. ACP-EU Fisheries Research Report, 88pp. 3. Lorenzoni, M., Dörr, A.J., Dörr, A.J., Erra, R., Giovinazzo, G., Mearelli, M., Selvi, S., 2002, Growth and reproduction of largemouth bass (Micropterus salmonides Lacepede, 1802) in Lake Transimeno-Fisheries Research, 56, Moyle, P., 1976, Fish Introductions in California: History and Impact on native fish. Biological Conservation, Vol. 9, Akşıray, F., Bazı Türkiye Göllerine aşılanan sudak(lucioperca sandra) Balıkları Hakkında. İ.Ü. Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü, Aliye Sarmaşık Yayınları, Seri A, Sarıhan, E., Eğirdir Gölü ne Sudak balığı (Lucioperca lucioperca L.) ilave olunduktan sonra meydana gelen değişiklikler. İ.Ü. Fen Fak. Hane Yayınları, Seri B, Sayfa Balık, İ., Çubuk,H., Özkök,R., Uysal,R.,2004. Size Composition, Growth Characteristics and Stock Analysis of the Pikeperch, Sander lucioperca(l. 1758), Population in Lake Eğirdir, Turk. J. Vet. Anim. Sci. 28: Kuşat, M., Koca, H. U., Eğirdir Gölü nde Yaşayan Gümüşi Havuz Balığı Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Büyüme Parametreleri, Üreme Dönemi ve Et Veriminin Tespiti. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fak. Derg., Cilt 1, Sayı 11, Diler, Ö., 1998, Balık Hastalıkları Ders Notları. 104

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ - DOKTORA DERS LİSTESİ KOD DERS ADI T U L KREDİ SUR5010 Hg ve Pb Bileşikleri Kimyası 3 0 0 3 SUR5012 Sularda Kimyasal

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992

EĞİTİM BİLGİLERİ. Su Ürünleri Fakültesi 2006. Su Ürünleri Fakültesi 1995. Su Ürünleri Fakültesi 1992 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr.Songül YÜCE Ünvan Su Ürünleri Müh. Telefon 04242411085 E-mail songul.yuce@gthb.gov.tr smyuce@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 1969-Elazığ Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

Osman ÇETİNKAYA. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü 65080 VAN

Osman ÇETİNKAYA. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü 65080 VAN TÜRKİYE SULARINA AŞILANAN VEYA STOKLANAN EGZOTİK VE YERLİ BALIK TÜRLERİ, BUNLARIN YETİŞTİRİCİLİK BALIKÇILIK, DOĞAL POPULASYONLAR VE SUCUL EKOSİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: VERİ TABANI İÇİN BİR ÖN ÇALIŞMA

Detaylı

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail

Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı :Mahmut Yılmaz İletişim Bilgileri Adres Ahi Evran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Bağbaşı Yerleşkesi, 40100, Kırşehir Telefon : +90 386 280 45 46 Mail : myilmaz@ahievran.edu.tr

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ

SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ DERS KODU SM6002 SM6003 SM6006 SM6007 SM6008 SM6010 SM6011 SM6012 SM6013 SM6014 SM6015 SM6016 SM6017 SM6018 SM6019 SM6021 SM6023 SM6024 SM6025 SM6026

Detaylı

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER

EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİ EKOLOJİK BİRİMLER EKOLOJİK BİRİMLER *Ekoloji: Canlıların birbirleriyle ve yaşadıkları ortamla olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır. Ekolojik birimlerin küçükten büyüye doğru sıralaması: Ekoloji

Detaylı

ALMUS-ATAKÖY BARAJ GÖLLERİ NDE (YEŞİLIRMAK HAVZASI, TOKAT) BALIKLANDIRMA SONRASI BALIK FAUNASINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ALMUS-ATAKÖY BARAJ GÖLLERİ NDE (YEŞİLIRMAK HAVZASI, TOKAT) BALIKLANDIRMA SONRASI BALIK FAUNASINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ALMUS-ATAKÖY BARAJ GÖLLERİ NDE (YEŞİLIRMAK HAVZASI, TOKAT) BALIKLANDIRMA SONRASI BALIK FAUNASINDA GÖRÜLEN DEĞİŞİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Mustafa ZENGİN 1, Ekrem BUHAN 2 1.TRABZON SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Prof. Dr. Adı Soyadı : RAMAZAN İKİZ Doğum Tarihi : 02.05.1953 Doğum Yeri : Nif Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Hidrobiyoloji, Limnoloji, Balık sistematiği

Detaylı

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI

IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI IŞIKLI GÖLÜNDE YAPILAN LİMNOLOJİK ÇALIŞMALAR BALIK POPULASYONLARININ TESPİTİ AVLANABİLİR STOK MİKTARI ve BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI Reyhan EREN*, Ersin TENEKECİOĞLU** * DSİ II. Bölge Müdürlüğü, Biyolog,

Detaylı

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLB RLİĞİ EGE İHRACATÇI I BİRLB RLİKLERİ Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, i, Ege İhracatçı Birlikleri bünyesinde yer alan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Ünvanı : Yard. Doç. Dr. Adı Soyadı : Cenkmen R. BEĞBURS Doğum Tarihi : 1967 Doğum Yeri : Yabancı Dil : İngilizce Uzmanlık alanı : Avlama Teknolojisi E-posta : begburs@akdeniz.edu.tr

Detaylı

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK

DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK A. ANAKARALARIN KOLONİ SAYILARI VE BAL ÜRETİMLERİ DÜNYADA VE TÜRKİYE DE ARICILIK H. Vasfi GENÇER Yasin KAHYA A. Ü. Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Sayısı ve Bal Üretimi (2002) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)

Detaylı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı

Eğitim / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı / Danışmanlık Hizmetinin Tanımı 1. Proje Kapsamında Talep Edilmiş ise, in İçeriği Hakkında bilgi veriniz. Sportif Olta Balıkçılığının Yaygınlaştırılması ve Doğal Hayatı Koruma Uygulamaları Projesi, her

Detaylı

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Multiflament Fanyalı Ağların Seçiciliği

Eğirdir Gölü nde Gümüşi Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) Avcılığında Kullanılan Multiflament Fanyalı Ağların Seçiciliği Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 20, Sayı 1, 37-42, 2016 Süleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Sciences Volume 20, Issue 1, 37-42, 2016 DOI: 10.19113/sdufbed.85550

Detaylı

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler)

Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Ekoloji, ekosistemler ile Türkiye deki bitki örtüsü bölgeleri (fitocoğrafik bölgeler) Başak Avcıoğlu Çokçalışkan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği Biraz ekolojik bilgi Tanımlar İlişkiler

Detaylı

Ulusal Su Günleri, ANTALYA 2007 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S.

Ulusal Su Günleri, ANTALYA 2007 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S. Ulusal Su Günleri, ANTALYA 27 Türk Sucul Yaşam Dergisi. (Turkish Journal Of Aquatic Life) YIL: 3-5 SAYI: 5-8 819 S. BEYŞEHİR GÖLÜ NDEKİ TATLISU KEFALİ (Leuciscus lepidus HECKEL, 1843) POPULASYONUNUN BÜYÜME

Detaylı

SU KAYNAKLARINDA BALIKLANDIRMANIN YOL AÇTIĞI BİYOÇEŞİTLİLİK AZALMASI VE BİYOİSTİLA PROBLEMLERİ. Osman ÇETİNKAYA

SU KAYNAKLARINDA BALIKLANDIRMANIN YOL AÇTIĞI BİYOÇEŞİTLİLİK AZALMASI VE BİYOİSTİLA PROBLEMLERİ. Osman ÇETİNKAYA SU KAYNAKLARINDA BALIKLANDIRMANIN YOL AÇTIĞI BİYOÇEŞİTLİLİK AZALMASI VE BİYOİSTİLA PROBLEMLERİ Osman ÇETİNKAYA Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü 65080, VAN ÖZET: Dünyanın bir

Detaylı

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri

Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio (Bloch, 1782) nın Kondisyon Faktörü, Boy-Ağırlık ve Boy-Boy İlişkileri KFBD Karadeniz Fen Bilimleri Dergisi / The Black Sea Journal of Sciences 3(9):72-80, 2013 ISSN: 1309-4726 http://kfbd.giresun.edu.tr Ladik Gölü (Samsun, Türkiye) nde Yaşayan Havuz Balığı, Carassius gibelio

Detaylı

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ

KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ KARADENİZ ALABALIĞININ BİYO EKOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE KÜLTÜRE ALINABİLİRLİĞİ Muharrem AKSUNGUR SÜMAE, Mühendis Bu proje çalışması; Karadeniz alabalığı (Salmo trutta labrax PALLAS, 1811) nın biyoekolojik

Detaylı

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World

Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu. Özet. The Situation of Fishery at Turkiye and The World Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye deki Durumu Mevlüt Murat ÇELİK Erzincan Üniversitesi, Tercan Meslek Yüksekokulu Su Ürünleri Programı, 24800, Erzincan, Türkiye e-mail: birkirim@hotmail.com Özet Bu çalışmada

Detaylı

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya

Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Balıkçılıkta Stok Yönetimi 29 Aralık 2011-28 Eylül 2012 vti Deniz Balıkçılığı Enstitüsü, Hamburg, Almanya Dr. Savaş KILIÇ Balıkçılık Teknolojisi Mühendisi Konyaaltı İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Detaylı

ALABALIK ATIKSU. GRi SU. Yolun Sonu. Suyun Sonu DOSYA : SU VE KENTLEŞME ARITMA SİSTEMLERİ NE KADAR EKOLOJİK ARITMA ÇAMURU SORUNU SUDA GERİKAZANIM:

ALABALIK ATIKSU. GRi SU. Yolun Sonu. Suyun Sonu DOSYA : SU VE KENTLEŞME ARITMA SİSTEMLERİ NE KADAR EKOLOJİK ARITMA ÇAMURU SORUNU SUDA GERİKAZANIM: A DAN Z YE EKOLOJİK ANALİZ YIL : 2015 SAYI : 2 FİYATI : 10 TL ALABALIK EKOSİSTEMİN KAYIP CANLILARI DOSYA : ATIKSU Suyun Sonu Yolun Sonu! SU VE KENTLEŞME ARITMA SİSTEMLERİ NE KADAR EKOLOJİK ARITMA ÇAMURU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL 2. EĞİTİM. Adı Soyadı: Emre TURGAY. Doğum Tarihi/Yeri: İstanbul. Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL 2. EĞİTİM. Adı Soyadı: Emre TURGAY. Doğum Tarihi/Yeri: İstanbul. Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Emre TURGAY Doğum Tarihi/Yeri: Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / Telefon: +90 212 455 57

Detaylı

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ

TKDK DESTEKLERİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ ARALIK 2014 101-1 Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yönelik Destekler Tarımsal işletmelerin sürdürülebilirliklerini ve birincil ürünlerin üretiminde genel performanslarını geliştirmek,

Detaylı

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi

Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi PROJE Türkiye de Kalkan Balığı Yetiştiriciliğinin Gelişimi Cennet ÜSTÜNDAĞ -SUMAE Birinci Dönem Ülkemiz, 6. beş yıllık kalkınma planında (1990-1994) balık üretiminin geliştirilmesi yolu ile iç tüketim

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ

KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ KEMER BARAJ GÖLÜ'NDEKİ Cypr nus carpio L., 1758'NUN BAZI BİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ ÖZET Gülnaz ÖZCAN*, Süleyman BALIK EGE ÜNİVERSİTESİ SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ TEMEL BİLİMLER BÖLÜMÜ *gulnazozcan@yahoo.com Bu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı : Mine Uzbilek KIRKAĞAÇ. 2.Doğum Tarihi: 13 Kasım 1966. 3.Unvanı: Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1.Adı Soyadı : Mine Uzbilek KIRKAĞAÇ. 2.Doğum Tarihi: 13 Kasım 1966. 3.Unvanı: Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : Mine Uzbilek KIRKAĞAÇ 2.Doğum Tarihi: 13 Kasım 1966 3.Unvanı: Prof. Dr. 4.Öğrenim Durumu: 5. Uzmanlık Alanı: ot sazanı yetiştiriciliği, zooplankton, makroomurgasız, Derece Alan

Detaylı

BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ BALIKÇILIK KAYNAKLARININ İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ İngiltere-6 AY Hull Üniversitesi Uluslar arası Balıkçılık Enstitüsü Sunuyu Hazırlayan: Gülten ÇİÇEK Ankara İl Müdürlüğü HULL-MARİNA FİSH&CHİPS ŞEHİR

Detaylı

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI. Prof. Dr. Telat YANIK 1

GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI. Prof. Dr. Telat YANIK 1 GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI VE ALABALIKGİLLERİN MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ARAZİ ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Telat YANIK 1 1 Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği Bölümü 25240-Erzurum. Atlantik

Detaylı

BALIK POPÜLASYONLARI İÇİN GEN BANKALARI

BALIK POPÜLASYONLARI İÇİN GEN BANKALARI MAKALE BALIK POPÜLASYONLARI İÇİN GEN BANKALARI Dr. Yılmaz ÇİFTÇİ, SUMAE Giriş Dünya üzerinde türleri temsil eden balık popülasyonlarının bir çoğu her geçen gün küçülme göstermektedir. Aşırı avcılığın yanı

Detaylı

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL

24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL 24 HAZİRAN 2014 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü «UNCTAD» ın Uluslararası Doğrudan Yatırımlara ilişkin olarak hazırladığı Dünya Yatırım

Detaylı

2002-2006 Su Ürünleri Fakültesi Lisans Programı (Çukurova Üniversitesi) (Fakülte İkincisi)

2002-2006 Su Ürünleri Fakültesi Lisans Programı (Çukurova Üniversitesi) (Fakülte İkincisi) Öz Geçmiş SİNAN MAVRUK Arş. Gör. Eylül, 1983 İstanbul Doğumlu EĞİTİM Çukurova Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, ADANA 2009- Su Ürünleri Temel Bilimleri A.B.D (Çukurova Üniversitesi) Doktora Tez: İskenderun

Detaylı

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi

TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi AKDENİZ GENEL BALIKÇILIK KOMİSYONU TOPLANTISI HOŞ GELDİNİZ TÜRKİYE Su Ürünleri Üretimi Yıllar Avcılık Yetiştiricilik Toplam (Ton) Miktar Oran Miktar Oran Ton % Ton % 2002 566.682 90,3 61.195 9,7 627.847

Detaylı

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1(e): Turkish Survey Template

Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1(e): Turkish Survey Template Innovation Transfer Network for Mediterranean Mariculture - INTRANEMMA Deliverable 1(e): Turkish Survey Template INTRANEMMA, Avrupa Birliği Leonardao Da Vinci Yaşam boyu öğrenme ve bilgi transferi projesi

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Çiğdem CİVANER 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

SU ÜRÜNLERİ. Hazırlayan Çiğdem CİVANER 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SU ÜRÜNLERİ Hazırlayan Çiğdem CİVANER T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi SU ÜRÜNLERI TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizdeki su ürünlerinin üretim alanı milyon hektarın üzerindedir.

Detaylı

TEST 1. Ekosistem Ekolojisi ÜNİTE 3. faktörlerinden biri değildir? DÜNYAMIZ

TEST 1. Ekosistem Ekolojisi ÜNİTE 3. faktörlerinden biri değildir? DÜNYAMIZ Soru Aşağıdakilerden hangisi faktörlerinden biri değildir? B) İklim D) Su 2. abiyotik 5. Çay r l k a l a n O rm a n l k a la n C) Ayrıştırıcılar DÜNYAMIZ A) Sıcaklık ekosistemin ÜNİTE 3 1. TEST 1 E) Işık

Detaylı

TÜRKİYE NİN GÖL, GÖLET VE BARAJ GÖLLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI

TÜRKİYE NİN GÖL, GÖLET VE BARAJ GÖLLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI TÜRKİYE NİN GÖL, GÖLET VE BARAJ GÖLLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI VE SONUÇLARI Süleyman BALIK M.Ruşen USTAOĞLU E.Ü. Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, İçsular

Detaylı

Su ürünleri yetiştiriciliği, su kalitesi ve ekosistem etkileşimi

Su ürünleri yetiştiriciliği, su kalitesi ve ekosistem etkileşimi Su ürünleri yetiştiriciliği, su kalitesi ve ekosistem etkileşimi Meriç Albay İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Surunu!!! Dünyadaki insan nüfusunun hızlı artışına bağlı olarak içsu kaynakları

Detaylı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı

PAGEV - PAGDER. Dünya Toplam PP İthalatı 1 DÜNYA ve TÜRKİYE POLİPROPİLEN ( PP ) DIŞ TİCARET ANALİZİ Barbaros Demirci ( Genel Müdür ) Neslihan Ergün ( Teknik Uzman Kimya Müh. ) PAGEV - PAGDER DÜNYA TOPLAM PP İTHALATI : Dünya toplam PP ithalatı

Detaylı

ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi

ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi ÇALIŞTAY V. OTURUM Oturum başkanı: Prof. Dr. Recep BİRCAN - Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi SİBİRYA MERSİN BALIĞI (Acipenser baeri) YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KULUÇKA VE YAVRU ÜRETİM TEKNİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu Algleri Taksonomisi ve Ekolojisi, Limnoloji, Hidrobotanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Haşim SÖMEK Doğum Tarihi ve Yeri: 14 Şubat 1980 Zonguldak Medeni Durumu: Evli ve bir erkek çocuk babası Öğrenim Durumu: Doktora Uzmanı Olduğu Bilim Dalları: Tatlısu

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

İstilacı Balık Türleri ve Hayat Stratejileri. Nazmi POLAT*, Melek ZENGİN*, Aysun GÜMÜŞ*

İstilacı Balık Türleri ve Hayat Stratejileri. Nazmi POLAT*, Melek ZENGİN*, Aysun GÜMÜŞ* DERLEME İstilacı Balık Türleri ve Hayat Stratejileri Nazmi POLAT*, Melek ZENGİN*, Aysun GÜMÜŞ* * Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kurupelit, Samsun, TÜRKİYE Sorumlu

Detaylı

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL

UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD DÜNYA YATIRIM RAPORU 2015 LANSMANI 24 HAZİRAN 2015 İSTANBUL UNCTAD Dünya Yatırım Raporu Türkiye Lansmanı Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Örgütü nün (UNCTAD) Uluslararası Doğrudan Yatırımlar

Detaylı

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre

Çevre Yüzyılı. Dünyada Çevre Çevre Yüzyılı Çevre; canlıların yaşamı boyunca ilişkilerini sürdürdüğü dış ortamdır. Hava, su ve toprak bu çevrenin fizikî unsurlarını; insan, hayvan, bitki ve diğer mikroorganizmalar ise, biyolojik unsurlarını

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Zeynep DORAK Doğum Tarihi/Yeri: 26.02.1978/ İstanbul Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR

TÜRKİYE BİLİMSEL YAYIN GÖSTERGELERİ (II) 1981-2007 TÜRKİYE, ÜLKELER VE GRUPLAR 3.2.Etki De erine Göre ABD 1981-2007 döneminde üretti i 6.634.586 adet yay na ald 137.391.957 at f say s ile 20,71 lik etki de erine sahip olup 14,17 lik DÜNYA ortalama etki de erinden yakla k % 50 daha

Detaylı

Fish Introduction Studies and Lake Van Basin Example

Fish Introduction Studies and Lake Van Basin Example Mahmut ELP 1 Fazıl ŞEN 1 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümü. VAN ÖZET: Ülkemizde balık aşılama çalışmaları biyolojik mücadele, ortamın balıklandırılması, ekonomik değeri düşük

Detaylı

BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ EKONOMİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Yılmaz EMRE*, Çetin SÜMER*, İbrahim DİLER*, Salih KOCAKAYA*

BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ EKONOMİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ. Yılmaz EMRE*, Çetin SÜMER*, İbrahim DİLER*, Salih KOCAKAYA* BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARININ EKONOMİK YÖNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ Yılmaz EMRE*, Çetin SÜMER*, İbrahim DİLER*, Salih KOCAKAYA* Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretim ve Eğitim Enstitüsü, Demre-ANTALYA ÖZET:

Detaylı

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ

DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ Hazırlayan ve Derleyen: Zehra N.ÖZBİLGİN Ar-Ge Şube Müdürlüğü Kasım 2012 DÜNYA SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİNDE ÜRETİM VE TÜKETİM yılında 9.546 milyon

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SU ÜRÜNLERİ VE KÜLTÜR BALIKÇILIĞI Türkiye kültür balıkçılığı için uygun iç sulara, tatlı sulara ve denizlere sahiptir. Kültür balıkçılığının geleceği tahminlerin ötesinde bir önem arz etmektedir. Dünyanın

Detaylı

A New Predator Species Carassius gibelio (BLOCH, 1782) in Marmara Region: Succesful or Not

A New Predator Species Carassius gibelio (BLOCH, 1782) in Marmara Region: Succesful or Not MARMARA BÖLGESİ NDE YENİ BİR İSTİLACI TÜR Carassius gibelio (BLOCH, 1782): BAŞARILI MI, BAŞARISIZ MI? Ali Serhan TARKAN 1, Özcan GAYGUSUZ 1, Çiğdem GÜRSOY 2, Hasan ACIPINAR 3, Gökçen BİLGE 4 1 İstanbul

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz SU ÜRÜNLERİ SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla kurulmuş bir

Detaylı

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER

EĞİTİM BİLGİLERİ YABANCI DİL BİLGİSİ. Yabancı Dil/Derecesi KPDS ÜDS TOFL IELTS. GÖREV YERLERİ (Tarih/Unvan/Kurum) YAYINLARI MAKALELER/BİLDİRİLER KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nilgün AKSUNGUR Ünvan Mühendis Telefon 0312 3157623/1351 E-mail Doğum Yeri- Tarihi naksungur@tagem.gov.tr Afşin Yüksek Lisans Üniversite Adı EĞİTİM BİLGİLERİ Akademik Birim/

Detaylı

BAFRA BALIK GÖLÜ NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI, Carassius gibelio (BLOCH, 1782) NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ.

BAFRA BALIK GÖLÜ NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI, Carassius gibelio (BLOCH, 1782) NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ. BAFRA BALIK GÖLÜ NDE YAŞAYAN HAVUZ BALIĞI, Carassius gibelio (BLOCH, 1782) NUN KONDİSYON FAKTÖRÜ VE BOY-AĞIRLIK İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ Derya BOSTANCI *, Nazmi POLAT **, Şevket KANDEMİR *** Savaş YILMAZ

Detaylı

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi. İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Doğum Tarihi/Yeri: 10 Ocak 1955 / Kayseri Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İçsular Biyolojisi Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / İstanbul

Detaylı

SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞA GEÇİŞ

SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞA GEÇİŞ SORUMLU AMATÖR BALIKÇILIĞA GEÇİŞ Türkiye'de Sorumlu Amatör Balıkçılığın Geliştirilmesi Kaş Pilot Projesi kapsamında hazırlanan bu yayın GEF-SGP Küçük Ölçekli Projeler, MedPAN fon destekleri, SAD ayni ve

Detaylı

Çıldır Gölü Balıkçılığında Son Yirmi Yılda Meydana Gelen Değişimler. Ankara. Mustafa ZENGİN 1* Sedat V. YERLİ 2 Murat DAĞTEKİN 1 İlkay Ö.

Çıldır Gölü Balıkçılığında Son Yirmi Yılda Meydana Gelen Değişimler. Ankara. Mustafa ZENGİN 1* Sedat V. YERLİ 2 Murat DAĞTEKİN 1 İlkay Ö. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dergisi, 8(2): 10-24 (2012) ISSN: 1300 4891 E-ISSN: 1308 7517 http://edergi.sdu.edu.tr/index.php/esufd/ Çıldır Gölü Balıkçılığında Son Yirmi Yılda Meydana Gelen Değişimler

Detaylı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı

DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı DENİZ BİYOLOJİSİ Prof. Dr. Ahmet ALTINDAĞ Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı OKYANUSLARDA OLUŞAN SEDİMANTASYON OLAYI Okyanus ve denizlerin çok dik olan veya şiddetli

Detaylı

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA

RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA RUS BUĞDAY AFİTLERİNE KARŞI BİYOLOJİK KORUMA HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER 7-F Miray DAĞCI Ömür Mehmet KANDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN NİLÜFER DEMİR İZMİR - 2013 İÇİNDEKİLER 1. Projenin Amacı ve Hedefi.. 2 2. Afit

Detaylı

Çipura - Levrek Yem Kataloğu

Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çipura - Levrek Yem Kataloğu Çamlı, BioAqua markası altında üretilmekte olan balık yemleri ile müşterilerine çok geniş bir ürün segmenti sunmaktadır. Ağırlıklı olarak üretilen Levrek, Çipura ve Alabalık

Detaylı

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül)

İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) İÇİNDEKİLER (*) 1- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcu (2002-2015 Eylül) 2- Özel Sektörün Yurtdışından Sağladığı Uzun Vadeli Kredi Borcunun Borçluya Göre Alacaklı Dağılımı (2002-2015

Detaylı

2 Ders Kodu: VET Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans

2 Ders Kodu: VET Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ ve BİYOTEKNOLOJİSİ 1 Ders Adi: SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ ve BİYOTEKNOLOJİSİ 2 Ders Kodu: VET3512 3 Ders Türü: Seçmeli 4 Ders Seviyesi Lisans 5 Dersin Verildiği Yıl: 3 6 Dersin Verildiği Yarıyıl

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Eğirdir Gölü nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma Ağlarının Av ve Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması

Eğirdir Gölü nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma Ağlarının Av ve Ekonomik Verimliliklerinin Karşılaştırılması Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Suleyman Demirel University Journal of Natural and Applied Science 17(1), 43-48, 2013 Eğirdir Gölü nde Monofilament ve Multifilament Sade Uzatma

Detaylı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı

Ekosistem Ekolojisi Yapısı Ekosistem Ekolojisi, Ekosistemin Yapısı Ekosistem Ekolojisi Yapısı A. Ekoloji Bilimi ve Önemi Ekoloji canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. Günümüzde teknolojinin

Detaylı

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye

Tarım & gıda alanlarında küreselleşme düzeyi. Hareket planları / çözüm önerileri. Uluslararası yatırımlar ve Türkiye Fırsatlar Ülkesi Türkiye Yatırımcılar için Güvenli bir Liman Tarım ve Gıda Sektöründe Uluslararası Yatırımlar Dr Mehmet AKTAŞ Yaşar Holding A.Ş. 11-12 Şubat 2009, İstanbul sunuş planı... I. Küresel gerçekler,

Detaylı

KOP BÖLGESİNDE BALIKÇILIĞIN ÖNEMİ

KOP BÖLGESİNDE BALIKÇILIĞIN ÖNEMİ KOP BÖLGESİNDE BALIKÇILIĞIN ÖNEMİ Gül Ayten İnan Mevlüt Pınarkara * ÖZET Su ürünleri iyi kalitede protein, vitamin, mineral kaynağı olması yanında kalsiyum ve fosfor bakımından da zengindir. Dünya Gıda

Detaylı

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014

FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FİYAT VE TİCARET GÜNCELLEME: KASIM 2014 FAO süt fiyat endeksi 184,3 ile Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 geriledi. Böylece geçen yıl aynı dönemin % 26,6 gerisinde kaldı. Tereyağı,

Detaylı

1972 Dünya Miras Sözleşmesi

1972 Dünya Miras Sözleşmesi 1972 Dünya Miras Sözleşmesi Dünyada kültürel ve çevresel açıdan evrensel üstün değer taşıyan tarihsel alan ve doğal bölgelerin korunması Dünya Miras Listesi 745 Kültürel 188 Doğal 29 Karma (Doğal ve kültürel)

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER. Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER. Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü SU ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE DESTEKLEMELER Fatma Tuğba ÇÖTELİ Ziraat Yük.Mühendisi Elazığ Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Dünyada En Hızlı Büyüyen Gıda Sektörü SU ÜRÜNLERİ Sektörüdür Su Ürünleri Sektöründe;

Detaylı

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta

ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta ORMAN AMENAJMANI Uluslararası Ormancılık 2. Hafta Emin Zeki BAŞKENT KTÜ Orman Fakültesi Konu Başlıkları Uluslararası ormancılık amaçları Uluslar arası süreçler ve anlaşmalar Sürdürülebilir orman işletmeciliği

Detaylı

Önemleri. rk Prof. Dr. İzzet. II. Ulusal Taşkın n Sempozyumu Mart Afyonkarahisar

Önemleri. rk Prof. Dr. İzzet. II. Ulusal Taşkın n Sempozyumu Mart Afyonkarahisar nların Çevresel Yrd. Doç.. Dr. Ali Ertürk rk Prof. Dr. İzzet Öztürk II. Ulusal Taşkın n Sempozyumu 22-24 24 Mart Afyonkarahisar Taşkın n Nedir? Hidrolojik tanım: Suyun yükselerek akarsu kenarlarını aşması

Detaylı

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%)

ÜLKELERİN 2015 YILI BÜYÜME ORANLARI (%) 2016/17 Global İhracat-Büyüme Tahminleri Kaynak : EDC Export Credit Agency - ÜLKE ANALİZLERİ BÜYÜME ORANLARI ÜLKELERİN YILI BÜYÜME ORANLARI (%) Avrupa Bölgesi; 1,5 % Japonya; 0,50 % Kanada ; 1,30 % Amerika;

Detaylı

İklim değişikliğinin gıda güvenliği üzerine muhtemel olası sonuçlarına ilişkin çok fazla belirsizlik mevcuttur.

İklim değişikliğinin gıda güvenliği üzerine muhtemel olası sonuçlarına ilişkin çok fazla belirsizlik mevcuttur. İklim değişikliği yalnızca ortalama global sıcaklığın artmasına değil, aynı zamanda daha kuvvetli rüzgar sistemleri, ağır şiddette yaşanan yağış olaylarının sıklığının artması ve uzun süren kuraklık dönemleri,

Detaylı

BİLDİRİ KİTABI Editörler Ahmet ÖZTOPAL Zekâi ŞEN

BİLDİRİ KİTABI Editörler Ahmet ÖZTOPAL Zekâi ŞEN I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2007, 11-13 Nisan 2007, İTÜ, İstanbul BİLDİRİ KİTABI Editörler Ahmet ÖZTOPAL Zekâi ŞEN 1 I. Türkiye İklim Değişikliği Kongresi TİKDEK 2007, 11-13 Nisan 2007,

Detaylı

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA

BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA BİYOMLAR SUCUL BİYOMLAR SELİN HOCA SUCUL BİYOMLAR Sucul biyomlar, biyosferin en büyük kısmını oluşturur. Fiziksel ve kimyasal özelliklerine göre tuzlu su ve tatlı su biyomları olmak üzere iki kısımda incelenir.

Detaylı

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

1. DOĞAL ÜZERİNDEKİ ETKİLER. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ SULAMANIN ÇEVRESEL ETKİLERİ Doğal Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Biyolojik ve Ekolojik Kaynaklar Üzerindeki Etkiler Sosyoekonomik Etkiler Sağlık Etkileri 1. DOĞAL KAYNAKLAR ÜZERİNDEKİ

Detaylı

KESME ÇİÇEK. Hazırlayan Gülay BABADOĞAN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi

KESME ÇİÇEK. Hazırlayan Gülay BABADOĞAN 2005. T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KESME ÇİÇEK Hazırlayan Gülay BABADOĞAN 2005 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi KESME ÇİÇEK TÜRKİYE'DE ÜRETİM Ülkemizde ticari anlamda çiçek üretiminin başlangıcını

Detaylı

OLTA BALIKÇILIĞI, İLLEGAL AVCILIK VE KORUMA STATÜSÜ Burak KALAÇ 1, *

OLTA BALIKÇILIĞI, İLLEGAL AVCILIK VE KORUMA STATÜSÜ Burak KALAÇ 1, * OLTA BALIKÇILIĞI, İLLEGAL AVCILIK VE KORUMA STATÜSÜ Burak KALAÇ 1, * 1 Rastgele Balıkçı, Amatör Olta Balıkçıları Derneği, Ankara. * Dernek Genel Sekreteri Giriş Alabalık dünyada balık avcılarının en fazla

Detaylı

Damızlık Stok Yönetimi

Damızlık Stok Yönetimi Damızlık Stok Yönetimi Tülin ARSLAN Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Su Ürünleri Yetiştiricilik Bölümü, 48000 Menteşe, MUĞLA-TÜRKİYE Damızlık stok yönetim stratejileri üretim amacına

Detaylı

Dersin Kodu 1200.9133

Dersin Kodu 1200.9133 Çevre Bilimi Dersin Adı Çevre Bilimi Dersin Kodu 1200.9133 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 3,00 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 3 Haftalık Uygulama Saati 0 Haftalık Laboratuar Saati

Detaylı

EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ. Veli&Sümeyra YILMAZ

EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ. Veli&Sümeyra YILMAZ EKOSİSTEMLERİN İŞLEYİŞİ Belli bir bölgede yaşayan ve birbirleriyle sürekli etkileşim içinde bulunan canlılar (biyotik) ile bunların cansız çevrelerinin (abiyotik) oluşturduğu bütüne EKOSİSTEM denir. EKOSİSTEM

Detaylı

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0 BİYOLOJİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANSDERSLERİ (TEZLİ) Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS Dersin Türü FBİ 601 Omurgalıların Karşılaştırmalı Anatomisi 4 0 4 7,5 Seçmeli FBİ 602 Tohumlu Bitkilerde Revizyon Çalışmaları

Detaylı

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton)

Tablo 4- Türkiye`de Yıllara Göre Turunçgil Üretimi (Bin ton) NARENCİYE DOSYASI Kökeni Güneydoğu Asya olan turunçgillerin, çağdaş anlamda üretimi 19. yüzyılda ABD`de başlamış ve hızla yayılmıştır. Turunçgil yetiştiriciliği dünyada 40 derece kuzey enlemi ile 40 derece

Detaylı

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11

HABER BÜLTENİ xx Sayı 11 HABER BÜLTENİ xx.09.2014 Sayı 11 Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, geçen aya göre yükseldi: Konya Hizmetler Sektörü Güven Endeksi, Ağustos 2014 te bir önceki aya göre 6,1 puan yükselerek 7 puan değerini

Detaylı

BATMAN TİCARET BORSASI

BATMAN TİCARET BORSASI BATMAN TİCARET BORSASI 10-14 KASIM 2014 EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI & HANNOVER/ALMANYA İŞ SEYAHATİ RAPORU 1.EURO TIER 2014 TARIM VE HAYVANCILIK FUARI 1.1. FUAR İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER Euro

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU 12.03.2014

SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU 12.03.2014 SU ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMALARI ÇALIŞMA GRUBU 12.03.2014 SUNU PLANI Çalışma Grubu Bağlı Enstitüler/İstasyonlar Dünya ve Türkiye de Büyükbaş Hayvancılık Verileri Devam Eden, Sonuçlanan, Uygulamaya Aktarılan Projeler

Detaylı

Yeni Türlerin Yetiştiriciliği. Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd.

Yeni Türlerin Yetiştiriciliği. Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd. Yeni Türlerin Yetiştiriciliği Dr. C. Güngör MUHTAROĞLU Akvatek Su Ürünleri Ltd. Su Ürünleri Sektörü Günümüze kadar olan deniz balıkları yetiştiriciliğinde birçok türün üzerinde çalışmalar yapılarak kültüre

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye

Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Dünya Mısır Pazarı ve Türkiye Günümüzde çok amaçlı bir kullanım alanına sahip olan Mısır, Amerika Kıtası keşfedilene kadar dünya tarafından bilinmemekteydi. Amerika Kıtasının 15. yüzyıl sonlarında keşfedilmesiyle

Detaylı

KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ MEVCUT DURUMU VE YENİ TÜRLERİN YETİŞTİRİCİLİK AÇISINDAN ÖNEMİ

KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ MEVCUT DURUMU VE YENİ TÜRLERİN YETİŞTİRİCİLİK AÇISINDAN ÖNEMİ KÜLTÜR BALIKÇILIĞININ MEVCUT DURUMU VE YENİ TÜRLERİN YETİŞTİRİCİLİK AÇISINDAN ÖNEMİ Prof. Dr. Ahmet ALP Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Su Ürünleri Bölümü Kahramanmaras aalp46@gmail.com

Detaylı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Su Ürünleri Hastalıkları ile Mücadele Faaliyetleri. Veteriner Hekim İlkay DEMİRHAN-2015

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Su Ürünleri Hastalıkları ile Mücadele Faaliyetleri. Veteriner Hekim İlkay DEMİRHAN-2015 Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Tarafından Yürütülen Su Ürünleri Hastalıkları ile Mücadele Faaliyetleri Veteriner Hekim İlkay DEMİRHAN-2015 Tüm canlılarda olduğu gibi balıklarında enfeksiyöz ve non enfeksiyöz

Detaylı

Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği

Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği Doç. Dr. Ali Serhan Tarkan Email: serhan@mu.edu.tr, serhantarkan@gmail.com http://www.mu.edu.tr/departments/suurunleri/pages/ akademik_per.a.s.tarkan.asp Ders

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU

HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU HİDROLİK PNÖMATİK SEKTÖRÜ NOTU Akışkan gücü, basınçlı akışkanların, ister sıvı ister gaz halinde olsun, enerjilerinden faydalanarak elde edilen güçtür. Sıvı veya gaz, yada somut olarak su veya hava, ancak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. İngilizce KDS 90 ÇOK İYİ 1998 Güz ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI (DR) SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ

ÖZGEÇMİŞ. İngilizce KDS 90 ÇOK İYİ 1998 Güz ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI SU ÜRÜNLERİ ANABİLİM DALI (DR) SU ÜRÜNLERİ FAKÜLTESİ ÖZGEÇMİŞ TC KİMLİK NO: PERSONEL AD: SOYAD: FERİT RAD DOĞUM TARİHİ: SİCİL NO: UYRUK: EHLİYET: TÜRKİYE B DİL ADI SINAV ADI PUAN SEVİYE YIL DÖNEM İngilizce KDS 90 ÇOK İYİ 1998 Güz PROGRAM ADI ÜLKE ÜNİVERSİTE

Detaylı

Limnolojide Gelişmeler

Limnolojide Gelişmeler E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 2008 E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences 2008 Cilt/Volume 25, Sayı/Issue 4: 365 369 Ege University Press ISSN 1300-1590 http://jfas.ege.edu.tr/ Derleme / Review Limnolojide

Detaylı