Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX S80318KG68 http://tr.yourpdfguides.com/dref/810566"

Transkript

1 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız. Detaylı kullanım talimatları kullanım kılavuzunun içindedir. Kullanım kılavuzu Kullanma kılavuzu Kullanma talimati Kullanıcı kılavuzu Kullanıcı el kitabı

2 Manuel özet: Bu, bütün iþlemleri en iyi ve en etkin bir þekilde anlamanýzý saðlayacaktýr. Ýhtiyacýnýz olduðunda bakabilmeniz amacýyla bu kýlavuzu güvenli bir yerde saklamanýzý tavsiye ederiz. Ve lütfen kýlavuzu cihazýn bir sonraki kullanýcýsýna da veriniz. Elden çýkarma..6 Cihazýn ambalaj bilgileri Montaj....8 Montaj yeri Cihazýnýz havaya ihtiyaç duyar...9 Arka aralayýcýlar....9 Kapý Kulplarýnýn Takýlmasý Elektrik baðlantýsý..

3 .10 Ýlk çalýþtýrma öncesi Kontrol paneli.. 11 Isý göstergesi..12 Cihazýn kapatýlmasý Dahili aksesuarlar...21 Muhafaza raflarý Kapý rafý Nem kontrolü Çekmece.

4 ..22 Þiþe rafý Hava devir-daimi Taze yiyeceklerin soðutulmasý. Buz küplerinin hazýrlanmasý Dondurma takvimi...25 Buz paketi Buz çözme Temizlik ve bakým...26 Enerji tasarrufu ipuçlarý...

5 .27 Sorunlar ve çözümleri Lamba ampulünün deðiþtirilmesi Kurallar, standartlar, talimatlar Güvenlik Buzdolaplarýmýzýn/dondurucularýmýzýn güvenlik özellikleri, kabul gören teknik standartlara ve Alman Cihaz Güvenliði Kanununa uygundur. Bununla birlikte, aþaðýdaki güvenlik bilgilerini size vermeyi sorumuluðumuz olarak kabul etmekteyiz: Tasarlanan kullaným Buzdolabý, evde kullaným için tasarlanmýþtýr. Dondurulmuþ yiyeceklerin soðutulmasý, dondurulmasý ve muhafaza edilmesi ve ayrýca buz yapýmý için uygundur. Eðer cihaz tasarlanan amaçlar dýþýnda kullanýlýrsa ya da yanlýþ bir þekilde kullanýlýrsa, oluþabilecek zararlardan üretici hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Güvenlik sebeplerinden ötürü, dondurucuda deðiþiklikler yapýlmasýna izin verilmez. Buzdolabýnýzý ticari amaçlý veya yiyeceklerin soðutulmasý, dondurulmasý ya da donmuþ halde muhafazasý dýþýnda baþka bir amaçla kullanýrsanýz, lütfen kullaným þeklinize uyan ilgili tüm yasal düzenlemelere riayet ediniz. Ýlk çalýþtýrma öncesi Buzdolabýnýzý olasý nakliye hasarlarýna karþý kontrol ediniz. Hasar görmüþ bir cihaz hiçbir þekilde çalýþtýrýlmamalýdýr! Bir hasar tespit etmeniz halinde, lütfen aldýðýnýz satýcýyla temasa geçiniz. Soðutucu gaz Cihazýn soðutucu devresinde, çevreyle oldukça dost doðal bir gaz olan ve bununla birlikte yanýcý özelliði olan soðutucu izobütan (R600a) bulunmaktadýr. Cihazýn nakliyesi ve montajý süresince, soðutucu devre bileþenlerinin hiçbirinin hasar görmediðinden emin olunuz. Eðer soðutucu devresi hasar görmüþse: - çýplak ateþ ve ateþleme kaynaklarýný uzak tutunuz; cihazýn yerleþtirildiði odayý iyice havalandýrýnýz. Çocuk güvenliði Ambalaj (örneðin paket kaðýtlarý, polistiren) çocuklar için tehlikeli olabilir. Boðulma riski söz konusudur! Ambalaj malzemelerini çocuklardan uzak tutunuz! Eski cihazlarýnýzý elden çýkarmadan önce kullanýlamaz hale getiriniz. Elektrik fiþini çekiniz, elektrik kablosunu kesiniz, koparýnýz veya eðer varsa yay veya cývata tutucularýný çýkartýnýz. Bu þekilde, çocuklarýn oyun oynarken kendilerini buzdolabýna kilitlemelerini (boðulma riski söz konusudur!) veya kendilerini daha baþka tehlikeli durumlara sokmalarýný önlemiþ olursunuz. Çocuklar genellikle elektrikli ev aletlerinin içerdiði tehlikelerin farkýna varamaz. Dolayýsýyla, uygun bir gözetim saðlamanýz ve çocuklarýn cihazla oynamalarýna asla izin vermemeniz önemlidir. 4 Günlük Kullaným Ýçinde yanýcý gaz veya sývý bulunan kaplar düþük ýsýlarda sýzýntý yapabilir. Patlama riski söz konusudur! Ýçinde yanýcý maddelerin bulunduðu kaplarý, örneðin sprey kutularýný, yangýn söndürücü doldurma kartuþlarýný v.s. buzdolabýnýza/dondurucunuza koymayýnýz. Þiþe ve konserveler dondurucu bölmesine konulmamalýdýr. Ýçindekiler donduðunda bunlar çatlayabilir, hatta yüksek karbonat içerikli içecekler patlayabilir! Limonata, meyve sularý, bira, þarap, köpüklü þarap v.

6 s. gibi içecekleri asla dondurucu bölmesine koymayýnýz. Ýstisnai durumlar: yüksek alkol içerikli sývýlar dondurucu bölmesinde saklanabilir. Dondurma veya buz küplerini dondurucu bölmesinden çýkarýr çýkarmaz aðzýnýza almayýnýz. Çok soðuk olan buz, dudaklarý veya dili dondurabilir ve yaralanmanýza neden olabilir. Donmuþ yiyeceðe ýslak ellerle dokunmayýnýz. Elleriniz yiyeceðe yapýþýp donabilir. Buzdolabýnda/dondurucuda hiçbir elektrikli cihazý (örneðin elektrikli dondurma makineleri, mikserler v.s.) çalýþtýrmayýnýz. Cihazý temizlemeden önce, her zaman cihazýnýzý kapatýnýz ve fiþini çekiniz veya evin sigortasýný ya da þalterini attýrýnýz. Fiþi prizden çekerken kablosundan tutarak deðil her zaman fiþin kendisini tutarak çekiniz. Arýza durumunda Cihazda arýza meydana gelirse lütfen öncelikle bu talimatlarýn "Sorunlar ve çözümleri" kýsmýna bakýnýz. Bu kýsýmda verilen bilgiler yardýmcý olmazsa, lütfen kendi kendinize tamir etmeye çalýþmayýnýz. Buzdolaplarý/ dondurucular sadece kalifiye servis teknisyenleri tarafýndan tamir edilebilir. Yanlýþ onarýmlar ciddi tehlikelere yol açabilir. Cihazýnýz tamire ihtiyaç duyduðunda, lütfen uzman satýcýnýzla veya Müþteri Hizmetleri bölümümüzle temasa geçiniz. 5 Elden çýkarma Cihazýn Ambalaj Bilgileri Tüm malzemeler çevreyle dosttur! Bir yakma/imha tesisinde tehlike arz etmeksizin imha edilebilir veya yakýlabilir! Malzemeler hakkýnda bilgiler: Plastik aksamlar geri dönüþtürülebilir ve aþaðýdaki þekilde tanýmlanmýþtýr: >PE< polietilen, örneðin dýþ kabý ve iç kýsýmdaki torbalar. >PS< polistiren köpük, örneðin hiçbirisi kloroflorokarbon içermeyen pedler. Karton parçalar geri dönüþümlü kaðýttan yapýlmýþtýr ve bunlar atýk-kaðýt geri dönüþüm toplama yerlerinde imha edilmelidir. Eski cihazlarýn imhasý (elden çýkarma) Çevresel sebeplerden dolayý, soðutma cihazlarý doðru bir þekilde imha edilmelidir. Bu durum, sizin eski cihazýnýz için olduðu kadar kullaným ömrünün sonunda yeni cihazýnýz için de geçerlidir. Uyarý! Eski cihazlarýnýzý elden &ccede;lýk geldiði ortam sýcaklýðý +10 ile +32 C arasý +16 ile +32 C arasý +18 ile +38 C arasý +18 ile +43 C arasý Eðer bir ýsý kaynaðýnýn yakýnýna monte edilmesi kaçýnýlmazsa, aþaðýda belirtilen minimum mesafeler cihazýn yanlarýnda býrakýlmalýdýr: elektrikli fýrýnlar için 3 cm; petrol ve kömür yakýtlý cihazlar için 30 cm. Eðer bu mesafeler saðlanamazsa, fýrýn (ýsý kaynaðý) ile soðutma cihazý arasýnda bir ýsý yalýt&rucu bölümü göstergesi L Dondurucu bölümü için ýsý göstergesi M Dondurucu bölümü için ýsý ayar tuþlarý N Dondurucu bölümü için termometre göstergesi (FROSTMATIC özellikli) Isý ayar tuþlarý Isý,,,+" (SICAK) ve,,-" (SO UK) tuþlarý kullanýlarak ayarlanýr. Bu tuþlar ýsý göstergesine baðlantýlýdýr. Isý göstergesi, GÜNCEL ýsý gösteriminden (Isý göstergesi aydýnlanýr) ÝSTENÝLEN ýsý gösterimine (Isý göstergesi yanýp söner),,+" (SICAK) veya,,-" (SO UK) tuþlarý kullanýlarak geçirilebilir. Bu iki tuþtan birine tekrar her basýldýðýnda, ÝSTENÝLEN ýsý 1 C'lik kademelerle ayarlanýr. Eðer tuþlardan hiçbirisine basýlmazsa, ýsý göstergesi kýsa bir süre sonra (yaklaþýk 4 sn. sonra) GÜNCEL ýsý gösterimine otomatik olarak geri döner. ÝSTENÝLEN ýsýnýn anlamý: 11 Soðutucu veya dondurucu bölümü için seçilen ýsýdýr. ÝSTENÝLEN ýsý, yanýp sönen rakamlarla gösterilir. GÜNCEL ýsýnýn anlamý: Isý göstergesi, soðutucu veya dondurucu bölümünün mevcut ýsýsýný gösterir. GÜNCEL ýsý, yanan rakamlarla gösterilir. Isý Göstergeleri Isý göstergeleri, farklý tipte birçok bilgiyi gösterir. Normal iþletimde, soðutucu bölümündeki ortalama ýsý gösterilir (GÜNCEL ýsý). Soðutucu bölmesinin tamamýndaki ýsý deðiþimleri küçüktür. Dondurucu bölmesinde, en sýcak ýsý gösterilir (GÜNCEL ýsý). Tam dolu olduðunda, en sýcak bölge normalde dondurucu bölmesinin ön kýsmýnýn üst tarafýdýr. Bölümün nasýl doldurulduðuna baðlý olarak, dondurucu bölmesinin diðer bölgelerindeki ýsýlar düþüktür. Isý ayarlanmaktayken, yanýp sönen bir gösterimle soðutucu veya dondurucu bölmesinin o an ayarlý olan ýsýsý görüntülenir (ÝSTENÝLEN ýsý).

7 Ýpucu: Isý ayarýný deðiþtirirken, ýsý göstergesi sabit oluncaya kadar yaklaþýk 24 saat bekleyiniz. Dondurucu bölmesi için bir ýsý uyarýsý olduðunda, eðer RESET tuþuna basýlýrsa ýsý göstergesinde dondurulmuþ yiyeceðin ulaþtýðý en sýcak ýsý 5 saniye boyunca görüntülenir. Eðer cihazda bir arýza varsa, ýsý göstergesinde aþaðýdakiler gösterilir: soðutucu bölümünün ýsý göstergesinde soðutucudaki arýzayý belirten bir kare veya harf, dondurucu bölümünün ýsý göstergesinde dondurucudaki arýzayý belirten bir kare veya harf. MODE (mod) tuþu MOD tuþu kullanýlarak farklý iþletim modlarý ayarlanabilir. Aþaðýdaki iþletim modlarý seçilebilir: SHOPPING (alýþ-veriþ): Soðutucu bölümünün ýsýsý 6 saat için 3 C, dondurucu bölümü için soðutma iþlemi devamlý iþletim halinde 1 saat çalýþýr. FROSTMATIC (buz-matik): COOLMATIC (soðuk-matik): Soðutucu ýsýsý deðeri 6 saat boyunca 3 C. 12 FROSTMATIC ve COOLMATIC: Dondurucu bölümü için soðutma iþlemi devamlý iþletim modunda 52 saat uygulanýr, soðutucu ýsý deðer 6 saat için 3 C olur. HOLIDAY (tatil): Soðutucu ýsý deðeri 14 C. : Ayarlanan ýsý deðerlerine göre normal çalýþma. 1. MODE (MOD) tuþuna bir kez basýnýz. Göstergede SHOPPING (alýþ-veriþ) iþletim modu yanýp sönecektir. 2. Yaklaþýk olarak 4 saniye sonra, gösterge yanýp sönmeyi keser ve böylece SHOPPING (alýþ-veriþ) modu ayarlanmýþ demektir. 3. Eðer baþka bir iþletim modu ayarlanacaksa, 4 saniye geçmeden önce MODE tuþuna, istediðiniz mod göstergede görüntüleninceye kadar devamlý olarak basýnýz. Yaklaþýk olarak 4 saniye geçtikten sonra, gösterge yanýp sönmeyi keser ve iþletim modu ayarlanmýþ olur. Eðer MODE tuþuna tekrar basýlýrsa, bir sonraki iþletim modu gösterge ekranýnda belirir. Normal iþletime dönmek için, göstergede hiçbir yazý görünmeyene kadar (" ") MODE tuþuna devamlý olarak basýnýz. Metin göstergesi MODE tuþu ile seçilebilecek olan çeþitli iþletim modlarýnýn isimleri ve bir alarmý, elektrik kesintisini veya elektrik arýzasýný belirten kelimeler metin göstergesinde görüntülenir. Ýþletim modlarý: SHOPPING (alýþ-veriþ), FROSTMATIC (buz-matik), COOLMATIC (soðuk-matik), FROSTMATIC ve COOLMATIC, HOLIDAY (tatil), normal iþletim anýnda boþ alan. Alarm olduðunda: Bir ýsý uyarýsý için TEMPERATURE (ýsý) kelimesi görüntülenir Bir elektrik kesintisinden sonra: POWER (güç) kelimesi görüntülenir Elektrik arýzasý olduðunda: SERVICE (servis) kelimesi görüntülenir RESET tuþu RESET tuþu ile, sesli uyarý sinyali kapatýlabilir, örneðin soðutulacak veya dondurulacak yiyeceði koyarken veya alýrken "Open Door" (Kapý Açýk) uyarýsý gibi. Dondurucu bölmesi için bir ýsý uyarýsý olduðunda, eðer RESET tuþuna basýlýrsa ýsý göstergesinde dondurulmuþ yiyeceðin ulaþtýðý en sýcak ýsý 5 saniye boyunca görüntülenir. 13 Ýlk Çalýþtýrma Öncesi Cihazý ana elektrik hattýna baðlamadan ve ilk kez çalýþtýrmadan önce, eðer nakliyesi dik konumda gerçekleþtirilmiþse cihazý 30 dakikalýðýna bekletiniz. Eðer yan yatýrýlarak taþýnmýþsa, cihaz çalýþtýrýlmaya baþlamadan önce 2 saat dinlenmeye býrakýlmalýdýr. Bu iþlem, yaðýn kompresöre geri akmasýný saðlamak için gereklidir. Aksi halde, kompresör hasar görebilir. 1. Cihazý ilk kez çalýþtýrmadan önce iç kýsmýný ve tüm aksesuarlarýný temizleyiniz (bkz. "Bakým ve Temizlik"). 2. Cihaz, ilk kez çalýþtýrýlmadan önce "Montaj" bölümündeki talimatlara göre doðru olarak monte edilmelidir. Elektrik tesisatýnýzýn gerilim ve frekans deðerlerinin cihazýn veri etiketinde yazýlý olanlarla ayný olup olmadýðýna özellikle dikkat ediniz. 3. Soðuk toplama bloðunu cihazdan çýkartýnýz. 4. Soðuk toplama bloðunu, sadece -18 C'lik uygun muhafaza sýcaklýðýna ulaþýldýktan sonra bir çekmeceye koyunuz ve donmaya býrakýnýz Saat sonra, soðuk toplama bloðunu üst çekmecenin ön kýsmýna yerleþtiriniz. 6. Erimiþ soðuk toplama bloðunu ayný þekilde dondurunuz, örneðin cihazý temizledikten sonra. Ýlk Kez Çalýþtýrma 1. Fiþi elektrik prizine takýnýz. 2. ON/OFF (açma/kapama) tuþuna basýnýz ve basýlý tutunuz. Isý göstergesi ve arka fon ýþýðý yanar, cihaz çalýþmaya baþlar. Bir alarm sesi iþitilir, TEMPERATURE mesajý göstergede belirir ve arka fon ýþýðý kýrmýzý renkte yanýp söner. 3. RESET tuþuna basarak alarmý ve kýrmýzý yanýp sönen fon ýþýðýný kapatýnýz.

8 Eðer cihazýn ýsýsý uyarý ýsýsýnýn altýna düþerse TEMPERATURE (ýsý) uyarýsý söner. 3 Isý ayarlarý fabrikada yapýlmýþtýr: +Soðutucu bölümü için 5 C, dondurucu bölümü için -18 C. 4. Buzdolabýný istediðiniz ýsýya ayarlayýnýz (bkz. "Isý Ayarlamasý"). Soðutulacak yiyecekler cihazý çalýþtýrdýktan kýsa bir süre sonra buzdolabýna konulabilir, çünkü buzdolabýndaki muhafaza ýsýsýna çabuk ulaþýlýr. 5. Dondurucu bölümünün sýcaklýðýný -18 C'ye veya daha soðuk bir deðere ayarlayýnýz (bkz. "Isý Ayarlamasý"). Isý deðeri -18 C'ye ulaþmadan veya kýrmýzý uyarý göstergesi sönmeden önce dondurucuya yiyecek koymayýnýz. 14 Isý Ayarlamasý Baðýmsýz ýsý ayar tuþlarý ile buzdolabý (soðutucu) ve dondurucu bölümünde için arzu edilen ýsýlar birbirinden baðýmsýz olarak ayarlanabilir. 1. Soðutucu veya dondurucu bölümü ayarý için,,+" (SICAK) veya,,-" (SO UK) tuþlarýndan birine basýnýz. Isý göstergesi deðiþir ve ayarlanmýþ olan ÝSTENÝLEN ýsý deðeri ýsý göstergesinde yanýp söner. 2. Daha sýcak bir ýsý ayarlamak için,,+" (SICAK) tuþuna basýnýz. Daha soðuk bir ýsý ayarlamak için,,,-" (SO UK) tuþuna basýnýz. Deðiþtirilen ayar ýsý göstergesinde hemen gösterilir. Tuþa her basýldýðýnda, ýsý deðeri 1 C'lik kademelerle artar/azalýr. Dondurucu bölümü için ayarlanabilir ýsý deðerleri aralýðý -15 C ile -24 C arasý. Soðutucu bölümü için ayarlanabilir ýsý deðerleri aralýðý +3 C ile +8 C arasý, (HOLIDAY (tatil): +14 C) Not: +Soðutucu bölümü için 5 C ve dondurucu bölümü için -18 C, muhafaza için yeterli soðukluk deðerleri olarak görülmelidir. 3. Bir ayarlama yapýldýktan sonra tuþlara bir daha basýlmazsa, kýsa bir süre sonra (yaklaþýk 5 sn.), ýsý göstergesi deðiþir ve tekrar soðutucu bölümündeki GÜNCEL ýsý deðerini gösterir. Gösterge yanýp sönen formattan yanan rakamlar formatýna geçer. Ayar deðiþtirildiðinde, eðer otomatik buz-çözme iþlemi yapýlmaktaysa kompresör hemen çalýþmaya baþlamaz. Herhangi bir tuþa dokunulduðunda, gösterge aydýnlatmasý kendiliðinden çalýþýr. Eðer hiçbir tuþa basýlmazsa, gösterge aydýnlatmasý yaklaþýk olarak 1 dakika sonra kendiliðinden kapanýr. Önemli! Lütfen uyarý göstergesini ve ýsý göstergesini düzenli olarak kontrol ederek muhafaza ýsýsýnýn korunduðundan emin olunuz. Ýpucu: Cihaz ayarý, cihazýn fiþi prizden çekik olduðunda veya elektrik kesik olduðunda deðiþtirilemez. Elektrik beslemesi geri geldiðinde, cihaz elektrik kesilmeden hemen önceki mevcut ayarlarla çalýþmaya devam eder. Ýþletim modlarý MODE tuþunu kullanarak farklý iþletim modlarý seçilebilir. Tanýmlanmýþ bir sürenin ardýndan iþletim modlarý otomatik olarak devre dýþý kalýr, fakat ayrýca manuel olarak da sonlandýrýlabilir. Bunun için, göstergede görüntülenen bir kelime/mesaj kalmayýncaya kadar MODE tuþuna devamlý basýnýz. Ýþletim modlarý tamamlandýktan sonra, cihaz önceden ayarlamýþ olduðunuz ýsý deðeri ile çalýþmaya devam eder. 15 Ýstenilen ýsý ayarlandýktan sonra ýsý göstergesindeki rakamlar yanýp sönmeye devam ettiði sürece, MODE tuþu kullanýlarak baþka bir iþletim modu seçilemez. SHOPPING (alýþ-veriþ) SHOPPING fonksiyonu, büyük miktardaki soðuk yiyeceklerin soðutucu bölümünde hýzlý soðutulmasý için ve ayrýca küçük miktardaki donmuþ yiyeceklerin dondurucu bölümünde muhafazasý için uygundur, örn. büyük bir alýþ-veriþten sonra. Bu fonksiyon, soðutucu bölümü için 6 saatliðine +3 C ýsýsýný otomatik olarak ayarlar. Dondurucu bölümü için soðutma iþlemi, devamlý iþletim modunda 1 saat devam eder. 1. SHOPPING kelimesi göstergede yanýp sönene kadar MODE tuþuna arka arkaya basýnýz. Yaklaþýk olarak 4 saniye sonra, SHOPPING iþletim modu aktive edilir, SHOPPING gösterimi yanar. Göstergedeki her iki termometre gösterimi de düþen bir ýsý sütunu gösterir. SHOPPING (alýþ-veriþ) fonksiyonu, 6 saat sonra otomatik olarak devre dýþý kalýr. SHOPPING göstergesi de söner. Herhangi bir tuþa dokunulduðunda, gösterge aydýnlatmasý kendiliðinden çalýþýr. Eðer hiçbir tuþa basýlmazsa, gösterge aydýnlatmasý yaklaþýk olarak 1 dakika sonra kendiliðinden kapanýr. FROSTMATIC (buz-matik) FROSTMATIC fonksiyonu, taze gýdalarýn hýzlý bir þekilde dondurulmasý içindir ve ayný zamanda daha önceden konulmuþ olan yiyecekleri dondurucu bölmesinde istenmeyen bir ýsýnmaya karþý korur.

9 Dondurucu bölümünün soðutulmasý devamlý iþletim modunda yaklaþýk 52 saat sürer. 1. Göstergede yanýp sönen FROSTMATIC yazýsý belirene kadar MODE tuþuna arka arkaya basýnýz. Yaklaþýk olarak 4 saniye sonra, FROSTMATIC iþletim modu aktive edilir, FROSTMATIC gösterimi yanar. Dondurucu bölümü için göstergedeki termometre düþen bir ýsý sütunu gösterir. FROSTMATIC iþletim modu, cihazýn doluluk durumuna baðlý olarak belirli bir süre sonra, en geç yaklaþýk 52 saat sonra otomatik olarak devre dýþý kalýr. FROSTMATIC mesajýnýn gösterimi söner. COOLMATIC (soðuk-matik) COOLMATIC iþletim modu, büyük miktardaki soðuk yiyeceklerin soðutucu bölümünde hýzlý soðutulmasý için uygundur, örn. olarak 4 saniye sonra, FROSTMATIC ve COOLMATIC iþletim modu aktive edilir, FROSTMATIC ve COOLMATIC gösterimleri yanar. Göstergedeki her iki termometre gösterimi de düþen bir ýsý sütunu gösterir. FROSTMATIC ve COOLMATIC fonksiyonu otomatik olarak devre dýþý kalacaktýr: COOLMATIC en geç 6 saat sonra, FROSTMATIC ise en geç 52 saat sonra. göstergeleri de söner. bölümü kendiliðinden kapanýr. sayým tamamlanmadan önce, kapama iþlemi "+" ve "-" tuþlarý serbest býrakýlarak iptal edilebilir. Soðutucu bölümü kapatýldýðýnda, dondurucu bölümü çalýþýr haldeyken aktive edilebilecek tek iþletim modu FROSTMATIC'tir. Soðutucu açýk kalýrken dondurucu bölümünün kapatýlmasý: Dondurucu bölümünün "+" ve "-" tuþlarýna ayný anda basýnýz ve basýlý tutunuz. Dondurucunun ýsý göstergesinde "3"ten "1"e doðru bir geri sayým yapýlýr. Daha sonra göstergede "OF" mesajý belirir. Dondurucu bölümü kendiliðinden kapanýr. Dondurucu bölümünü tekrar çalýþtýrmak için, "+" veya "-" tuþuna basýnýz. Soðutucu bölümü kapalýyken dondurucu bölümünün de kapatýlmasý: 1. Dondurucu bölümünün "+" ve "-" tuþlarýna ayný anda basýnýz ve basýlý tutunuz. "3"ten "1"e doðru bir geri sayým yapýlýr ve daha sonra ýsý göstergesinde "OF" mesajý görüntülenir. Dondurucu bölümü veya cihazýn tamamý kendiliðinden kapanýr. Not: Cihazýn fiþi prizden çekik iken veya elektrik beslemesi yokken cihaz açýlýp kapatýlamaz. Elektrik beslemesi geri geldiðinde, cihaz elektrik kesilmeden önceki ayarlarla çalýþmaya devam eder. Eðer cihaz uzunca bir süre kullanýlmayacaksa: 1. ON/OFF (açma/kapama) tuþuna basýp ve basýlý tutarak cihazý kapatýnýz (yukarýdaki paragrafa bakýnýz). 2. Fiþini prizden çekiniz veya kapatýnýz. 3. Dondurucu bölmesinin eritiniz ve iyice temizleyiniz (bkz. "Bakým ve Temizlik"). 4. Kötü kokularýn birikmesini önlemek için buz çözme iþleminden sonra kapýlarý açýk býrakýnýz. Kontrol ve Bilgi Sistemleri Kontrol ve bilgi sistemleri; bir ýsý göstergesi, bir optik uyarý gösterge ýþýðý ve sesli bir uyarýdan oluþmaktadýr. Sistemin uyarý yaptýðý durumlar: bir elektrik kesintisi olduðunda; cihazýn kapýlarý açýk kaldýðýnda; soðutucu veya dondurucu bölümündeki ýsý çok yüksek olduðunda; cihazda fonksiyonel aksaklýklar olduðunda. Elektrik kesintisi uyarýsý Bir elektrik besleme kesintisinden sonra, POWER mesajý göstergede görüntülenir ve mevcut güncel ýsý deðeri tekrar görüntülenir. Cihaz, önceden seçilmiþ ayarlarla çalýþmaya devam eder. Herhangi bir tuþa basýlýr basýlmaz POWER gösterimi söner. 19 Isý uyarýsý Soðutucu bölümü için: Soðutucu bölümündeki ýsý deðeri 12 C'nin üzerine çýktýðý zaman bir alarm iþitilir ve TEMPERATURE gösterimi ile bir kýrmýzý arka fon ýþýðý yanýp söner. Buna ek olarak, soðutucu bölümünün ýsý göstergesi yanýp söner. Eðer soðutucu bölümündeki ýsý 12 C'nin altýna düþerse, alarm otomatik olarak kapanýr. ýsý uyarýsý olduðu müddetçe, TEMPERATURE gösterimi yanýp sönmeye devam eder. Eðer bir alarm esnasýnda bir elektrik kesintisi olursa, cihaza tekrar elektrik geldiði zaman bir uyarý sesi ve görsel alarm vererek çalýþmaya baþlar. Eðer yiyeceklerin kýsmen veya tamamen çözülme olasýlýðý varsa, yiyeceklerin kalitesini kontrol etmelisiniz. Isýdaki bir yükselmenin sebebi aþaðýdakiler olabilir: kapýnýn uzun bir süre için sýkça açýlmasý; fazla miktarda sýcak yiyeceklerin yerleþtirilmesi; yüksek ortam ýsýsý; cihazda oluþan bir hata. 20 Fonksiyon Hatalarý Eðer cihazýn elektronik sistemi Müþteri Servis Departmanýnca tamir edilmesi gereken teknik bir sorun algýlarsa, bir alarm sesi iþitilir ve yanýp sönen bir kýrmýzý fon ýþýðý ile birlikte SERVICE mesajý görüntülenir.

10 Isý göstergesinde þunlar görüntülenir: soðutucu bölümünün ýsý göstergesinde soðutucudaki arýzayý belirten bir kare veya harf, dondurucu bölümünün ýsý göstergesinde dondurucudaki arýzayý belirten bir kare veya harf. 1. RESET tuþuna basarak alarmý ve yanýp sönen kýrmýzý ýþýðý kapatabilirsiniz. Bir elektrik arýzasý olduðu sürece, SERVICE mesajý gösterilmeye devam eder. Dahili Aksesuarlar Muhafaza Raflarý Tam boyutlu þiþe muhafaza raflarýndan birisini daima, meyve ve sebze çekmecesinin hemen üstündeki en alttaki kýlavuz raya yerleþtirmeli ve bu pozisyonda býrakmalýsýnýz. Muhafaza raflarýnýn yüksekliði ayarlanabilir: Bunun için, muhafaza rafýný aþaðý ve yukarý doðru hareket edip yerinden çýkana kadar ileriye doðru çekiniz. Rafý farklý bir yükseklikte tekrar takmak için ayný iþlemi tersten yapýnýz. Üst kapý rafýnýn ayarlanmasý D338 Koyduðunuz yiyeceðe baðlý olarak, üst kapý raflarý diðer tutuculara takýlabilir veya çýkartýlabilir. Buzdolabýndaki yiyecekleri çýkarýn, kapý raflarýna kenarlarýndan çaprazlamasýna bastýrýnýz, konumlarýný yeniden ayarlayýnýz ve tekrar yerlerine oturtunuz. Nem Kontrolü Þiþe rafýnda, sebze çekmecesindeki/çekmecelerindeki sýcaklýðýn ayarlanabilmesini saðlayan delikli (sürgülü bir kolla ayarlanabilen) bir aparat bulunmaktadýr. Daha sýcak bir ýsý ve daha yüksek bir nem elde etmek için yuvalarý birbirine yaklaþtýrýnýz. Daha soðuk bir ýsý ve düþük bir nem elde etmek için yuvalarý açýnýz. PR Çekmece Çekmece, meyve ve sebzeleri koymak için uygundur. Çekmecenin içinde, kiþisel ihtiyaçlarýnýza göre çekmeceyi iki bölmeli hale getirmenizi saðlayan ve farklý konumlarda yerleþtirebileceðiniz bir ayýrýcý bulunmaktadýr. Çekmecenin alt tabanýnda, meyve ve sebzelerin çekmece tabanýnda oluþabilecek neme temas etmesini önlemek için tasarlanmýþ bir ýzgara vardýr. Çekmeceyi çýkartmak için, yan kulplarýný kullanýnýz (þekilde gösterildiði gibi). Çekmecenin içindeki tüm parçalar temizlenmek üzere çýkarýlabilir. Þiþe rafý Þiþeleri rafa, þiþelerin aðzý öne gelecek þekilde yerleþtiriniz. Önemli: Sadece açýlmamýþ þiþeleri yatay konumda koyunuz. Þiþe rafý, aðzý açýk þiþeleri koymak için eðilebilir. Bunu yapmak için, þiþe rafýný yukarýya kalkana kadar öne doðru çekiniz, daha sonra ön desteði bir üst raya geçiriniz. 22 Hava devir-daimi Soðutucu bölmesi, üzerindeki düðmeyi kullanarak çalýþtýrýlabilen özel bir D.A. C. yani Dinamik Hava Soðutmasý fanýyla donatýlmýþtýr. Yeþil ýþýk yanýyorsa, fanýn çalýþtýðý anlamýna gelir. Ortam sýcaklýðý 25 C'nin üzerine çýktýðýnda fanýn (D.A.C.) kullanýlmasý tavsiye edilir. Bu fan, yiyeceklerin daha çabuk soðutulmasýný ve soðutucu bölmesinde sýcaklýðýn daha eþit bir þekilde daðýlmasýný saðlar. INTERRUPTOR Taze yiyeceklerin soðutulmasý En iyi performansý elde etmek için: ýlýk/sýcak yiyecekleri veya buharlaþan sývýlarý buzdolabýna koymayýnýz yiyecekleri kapatýnýz veya sarýnýz (özellikle de keskin bir kokusu varsa). Yiyecekleri, etrafýnda hava rahatça devir-daim yapabilecek þekilde yerleþtiriniz. Faydalý tavsiyeler: Et (her türlü): naylon torbalara sarýnýz ve sebze çekmecesinin/çekmecelerinin üstündeki bardak rafýna yerleþtiriniz Güvenlik açýsýndan, bu þekilde en fazla bir veya iki gün muhafaza ediniz. Piþmiþ yiyecekler, soðuk yemekler, v.s.: bunlarýn aðzý kapalý olmak suretiyle herhangi bir rafa yerleþtirilebilir. Meyve ve sebzeler: bunlar iyice temizlenmeli ve temin edilmiþ özel çekmecelere yerleþtirilmelidir. Tereyaðý ve peynir: bunlar, içine havanýn mümkün olduðunca girmemesi için özel hava-geçirmez kaplara konulmalý veya alüminyum folyoya sarýlmalý ya da polietilen (naylon) torbalara konulmalýdýr. Süt þiþeleri: bunlarýn aðzý kapaklý olmalý ve kapýdaki þiþe raflarýna yerleþtirilmelidir. Muzlar, patatesler, soðanlar ve sarýmsaklar (paketli deðilse), buzdolabýna konulmamalýdýr. 23 Yiyeceklerin dondurulmasý ve dondurulmuþ yiyeceklerin muhafazasý Dondurucunuzu taze yiyecekleri kendiniz dondurmak için kullanabilirsiniz. Önemli! Dondurucu bölümündeki ýsý, yiyecekleri dondurmadan önce 18 C veya daha soðuk olmalýdýr. Lütfen veri etiketinde yazýlý olan dondurma kapasitelerini dikkate alýnýz. Dondurma kapasitesi, 24 saatlik süre içerisinde dondurulabilecek maksimum yiyecek miktarýdýr. Eðer yiyecekleri bir rafta bir iki günden fazla donmuþ halde muhafaza etmek istiyorsanýz, veri etiketinde yazýlý kapasitenin maksimum 2/3 ile 3/4 oranýnda yiyecek koymaya dikkat ediniz.

11 Yiyeceðin kalitesi, en iç kýsmýna kadar mümkün olduðunca kýsa süre içinde dondurulduðu zaman en iyi þekilde korunur. Ilýk/sýcak yiyecekleri dondurmadan önce soðumalarýný bekleyiniz. Sýcaklýk yüksek buz oluþumuna neden olur ve enerji tüketimini artýrýr. Üretici tarafýndan belirtilen maksimum muhafaza sürelerine lütfen riayet ediniz. Artýk baþka iþlemden geçirilemeyecek olan çözülmüþ yiyecekler (piþmiþ) asla ikinci bir kez dondurulmamalýdýr. Ýçinde yanýcý gaz veya sývý bulunan kaplar düþük ýsýlarda sýzýntý yapabilir. Patlama riski söz konusudur! Ýçinde yanýcý maddelerin bulunduðu kaplarý, örneðin sprey kutularýný, yangýn söndürücü doldurma kartuþlarýný v. s. buzdolabýnýza/dondurucunuza koymayýnýz. Þiþe ve konserveler dondurucuya konulmamalýdýr. Ýçindekiler donduðunda bunlar çatlayabilir, hatta yüksek karbonat içerikli içecekler patlayabilir! Limonata, meyve sularý, bira, þarap, köpüklü þarap v.s. gibi içecekleri asla dondurucuya koymayýnýz. Ýstisnai durumlar: yüksek alkol içerikli sývýlar dondurucuda saklanabilir. Dondurulmadan önce tüm yiyecekler hava geçirmez bir þekilde paketlenmelidir, böylece kurumaz veya tatlarýný kaybetmezler ve ayrýca diðer donmuþ yiyeceklere tatlarý ve aromalarý karýþmaz. Dikkat! Donmuþ yiyeceðe ýslak ellerle dokunmayýnýz. Elleriniz yiyeceðe yapýþýp donabilir. Daha hýzlý dondurabilmek veya izin verilen maksimum miktarda yiyeceði dondurmak için, termostat ayarý ile oynamadan, yiyeceði koymadan 12 saat önce ortam düðmesine basýnýz. Dondurulacak yiyeceði en üstteki çekmeceye koyunuz. Cihazýn kapýsýný sýkça açmayýnýz veya kesinlikle gerekmedikçe açýk býrakmayýnýz Buz Küplerinin Hazýrlanmasý Buz küpü kabýna 3/4 doluluk oranýnda soðuk su doldurunuz, dondurucu bölmesine koyunuz ve donmaya býrakýnýz. Donmuþ küpleri gevþetmek için, buz küpü kabýný kývýrýnýz veya birkaç saniyeliðine akan suyun altýna tutunuz. Önemli! Dondurucu bölmesine yapýþmýþ olan bir buz küpü kabýný asla sivri uçlu veya keskin kenarlý bir nesneyle çýkarmaya çalýþmayýnýz. Ürünle birlikte verilen kazýyýcýyý kullanýnýz. Dondurma takvimi Çekmeceler üzerindeki semboller, farklý tipten donmuþ yiyecekleri göstermektedir. Sayýlar, uygun tipte donmuþ yiyecekler için ay cinsinden muhafaza sürelerini belirtmektedir. Belirtilen muhafaza süresinin hem üst hem de alt sýnýr deðerin geçerliliði, yiyeceðin miktarýna ve dondurma iþleminden önceki ön-iþlemin yapýlýp yapýlmadýðýna baðlýdýr. Düþük deðer, yað içeriði yüksek olan yiyecekler için geçerlidir. Buz paketi Dondurucunun bir çekmecesinde iki tane buz paketi bulunmaktadýr. Bir elektrik kesintisi veya arýzasý durumunda buz paketleri, donmuþ yiyeceklerin ýlýma süresini saatlerce geciktirir. Buz paketleri sadece, ön kýsýmda ve donmuþ yiyeceklerin üstünde bulunan en üstteki çekmeceye yerleþtirildiklerinde bu görevi yerine getirebilirler. Buz paketlerini soðuk torbalarý soðuk tutmak için kullanabilirsiniz. Buz çözme Soðutucu Soðutucu bölmesinin buharlaþtýrýcý devresindeki buzlar, normal çalýþma esnasýnda motor kompresörü her durduðunda otomatik olarak giderilir. Buz çözme suyu bir kanal vasýtasýyla motor kompresörü üzerinden geçerek buharlaþtýrýldýðý yer olan cihazýn arka tarafýndaki özel bir kaba boþaltýlýr. Dondurucu Bununla birlikte dondurucu bölmesi, devamlý þekilde karla (buzla) kaplanacaktýr. Bu karlanma, kalýnlýðý 4 mm'yi geçtiðinde özel plastik raspa (kazýyýcý) ile temizlenmelidir. Bu iþlemi yaparken, cihazýn fiþini prizden çekmek veya yiyecekleri çýkartmak gerekmez. Ancak, iç kaplama üzerindeki buz kalýnlýðý çok aþýrýysa aþaðýda anlatýldýðý gibi bir buz çözme iþlemi uygulayýnýz: Dondurucunun içindeki yiyecekleri çýkarýnýz, birkaç kat gazete kaðýdýna sarýnýz ve çok serin bir yere koyunuz. Cihazý kapatýnýz ve fiþini çekiniz veya güvenlik sigortalarýný çýkartýnýz ya da gevþetiniz. Dondurucu bölümünün kapýsýný açýk býrakýnýz. Plastik raspayý buz-çözme suyu kanalýnýn altýndaki bölmeye sokunuz ve altýna bir toplama kabý yerleþtiriniz D Buz çözme iþlemi tamamlandýðýnda, ileride kullanmak üzere raspayý saklayýnýz; Termostat düðmesini tekrar istediðiniz ayara getiriniz veya cihazýn fiþini prize takýnýz. Uyarý! Buz/kar oluþumlarýný asla metal nesnelerle kazýmayýnýz Eritme sürecini hýzlandýrmak için üretici tarafýndan önerilenin dýþýnda mekanik bir alet veya baþka suni bir yöntem kullanmayýnýz.

12 Buz çözme esnasýnda donmuþ yiyecek paketlerinin sýcaklýðýnýn artmasý, bunlarýn güvenli muhafaza ömrünü kýsaltabilir. Temizlik ve Bakým Hijyenik nedenlerden ötürü, dahili aksesuarlar da dahil olmak üzere cihazýn iç kýsmý düzenli olarak temizlenmelidir. Uyarý! Temizlik iþlemi esnasýnda cihazýn fiþi prize takýlmamalýdýr. Elektrik çarpma tehlikesi! Temizlik iþleminden önce, cihazý kapatýnýz ve fiþini prizden çekiniz veya þalteri ya da sigortayý attýrýnýz veya çýkartýnýz. Cihazý asla bir buharlý temizleyici ile temizlemeyiniz. Elektrikli aksamlarda nem birikebilir ve elektrik çarpma tehlikesine yol açabilir! Sýcak buharlar plastik parçalarýn hasar görmesine neden olabilir. Cihaz tekrar çalýþtýrýlmadan önce kurulanmalýdýr. Dikkat! Uçucu petrol ürünleri ve organik çözücüler plastik parçalara zarar verebilir, örneðin limon suyu veya portakal kabuðu sularý; butirik asit; asetik asit içeren temizlik ürünleri Bu tür maddelerin cihazýn parçalarýna temas etmesine izin vermeyiniz. Herhangi bir aþýndýrýcý temizlik ürünü kullanmayýnýz. Donmuþ yiyeceði ve soðutucudaki yiyecekleri çýkartýnýz. Donmuþ yiyecekleri birkaç kat gazete kaðýdýna sarýnýz. Kapalý bir halde soðuk bir yerde muhafaza ediniz. Temizlik iþleminden önce dondurucu bölümünün buzunu çözünüz (bkz. "Buz çözme" bölümü). Cihazý kapatýnýz ve fiþini prizden çekiniz veya þalteri ya da sigortayý attýrýnýz veya çýkartýnýz. Cihazý ve dahili aksesuarlarýný bir bez ve ýlýk suyla temizleyiniz. Piyasada bulabileceðiniz bulaþýk deterjanlarýný da kullanabilirsiniz. Temizlik iþlemini tamamladýktan sonra, su ile siliniz ve iyice kurulayýnýz. Kondansatörde biriken tozlar enerji tüketimini artýrýr. Bu sebeple, cihazýn arkasýndaki kondansatör ünitesini yýlda bir defa yumuþak bir fýrça veya bir elektrik süpürgesi ile dikkatlice temizleyiniz. Soðutucunun arka panelindeki su tahliye deliðini kontrol ediniz. Tahliye deliði týkanmýþsa, cihazla birlikte verilen aksesuar paketinde yer alan yeþil mandalla temizleyiniz. Her þeyi kuruladýktan sonra, cihazý tekrar çalýþtýrýnýz. D037 Enerji Tasarrufu Ýpuçlarý Cihazý, fýrýnlarýn, kalorifer peteklerinin veya diðer ýsý kaynaklarýnýn yakýnýna monte etmeyiniz. Yüksek ortam ýsýlarý, kompresörün daha uzun süre ve daha sýk çalýþmasýna neden olur. Cihazýn tabaný ile arka panelinde yeterli hava devir-daimi ve hava çýkýþýnýn gerçekleþebilmesini saðlayýnýz. Havalandýrma menfezlerini asla kapatmayýnýz. Sýcak/ýlýk yiyecekleri cihaza koymayýnýz. Ilýk yiyeceklerin öncelikle soðumasýný bekleyiniz. Kapýyý sadece gerekli olduðunda açýnýz. Isýyý gerektiðinden daha soðuk bir deðere ayarlamayýnýz. Donmuþ yiyeceði, buzunun çözülmesi için soðutucu bölümüne koyunuz. Böylece, donmuþ yiyeceðin soðukluðu soðutucu bölümünü de soðutmaya yardýmcý olacaktýr. Isý yayýcý kondansatörü, cihazýn arka panelindeki metal ýzgarayý daima temiz tutunuz. 27 Sorunlar ve Çözümleri Arýzalarýn Giderilmesi Bir arýza, aþaðýdaki talimatlarý uygulayarak çözebileceðiniz ufak bir hatadan kaynaklanýyor olabilir. gevþektir. Sigortayý kontrol ediniz, Sigorta yanmýþtýr/atmýþtýr gerekirse deðiþtiriniz. veya arýzalýdýr. Priz arýzalýdýr. Elektrik tesisatýyla ilgili arýzalar bir elektrikçi tarafýndan düzeltilmelidir. Isý ayarýný geçici olarak daha sýcak bir ayara getirin. Lütfen "Ýlk Kez Çalýþtýrma" bölümüne bakýnýz. doðru olarak ayarlanmamýþtýr. Kapý uzunca bir süre açýk kalmýþtýr. Cihaza, son 24 saat içinde çok fazla miktarda ýlýk/sýcak yiyecek yerleþtirilmiþtir. Cihaz bir ýsý kaynaðýna yakýndýr. Yiyecekler çok ýlýk. Dahili aydýnlatma çalýþmýyor. Lamba ampulü bozuktur. Kapý contasýnýn kaçak yapan yerlerini bir saç kurutma makinesi Kapý contasý hava sýzdýrmaz ile dikkatlice temizleyiniz (yaklaþýk Aþýrý miktarda buz oluþumu, özelliðini kaybetmiþtir 50 C'yi geçmemeye dikkat muhtemelen kapý contasýnda (muhtemelen menteþelerin ediniz). Ayný zamanda, kapý da var. yerini deðiþtirdikten sonra). contasýnýn doðru bir þekilde yerine oturmasý için ýsýnan kýsýmlarýný elinizle düzeltiniz. Isý ayarýný deðiþtirdikten hemen sonra kompresör çalýþmýyor. 28 Bu normaldir, bir sorun anlamýna gelmez. Kompresör belirli bir süre sonra çalýþmaya baþlar. Sorun Olasý Sebep Cihaz düzlemsel deðildir.

13 Powered by TCPDF ( Çözüm Ayaklarý tekrar ayarlayýnýz. Cihaz duvara veya baþka bir Cihazý yavaþça çekiniz. nesneye temas ediyordur. Olaðandýþý sesler. Cihazýn arkasýndaki bir bileþeni (örneðin bir boru) cihazýn baþka bir kýsmýna veya duvara deðiyordur. Zeminde veya muhafaza raflarýnda su var. Su tahliye deliði týkalýdýr. Gerekirse, bileþeni biraz eðerek normal doðrultusundan saptýrýnýz. "Temizlik ve Bakým" bölümüne bakýnýz. Lamba Ampulünün Deðiþtirilmesi Uyarý! Elektrik çarpma riski söz konusudur! Lamba ampulünü deðiþtirmeden önce, cihazý kapatýnýz ve fiþini çekiniz ya da sigortasýný veya þalterini attýrýnýz. Lamba ampulü verileri: V Cihazý kapatmak için ON/OFF tuþuna basýnýz. Fiþini prizden çekiniz. Lamba ampulünü deðiþtirmek için, arka kancaya bastýrýnýz ve ayný anda kapaðý ok ile belirtilen yönde kaydýrýnýz. Arýzalý lamba ampulünü, ayný güçteki bir yenisi ile deðiþtiriniz (maksimum güç lamba difüzörü üzerinde gösterilmektedir). Lamba ampulünün kapaðýný geri takýnýz. Buzdolabýný tekrar çalýþtýrýnýz Kurallar, Standartlar, Talimatlar Bu cihaz, sadece evde kullaným için tasarlanmýþtýr ve ilgili standartlara uygun olarak üretilmiþtir. Cihaz güvenliði yasal tüzükleri (GSG), soðutucu cihazlar için kaza önleme tüzükleri (VBG 20) ve Alman Elektrik Mühendisleri Birliði tüzükleri (VDE) uyarýnca alýnmasý gereken önlemler bu cihazýn üretimi esnasýnda uygulanmýþtýr. Soðutucu devresi kaçaklara karþý kontrolden geçirilmiþtir. Bu cihaz, aþaðýdaki AB direktiflerine uygundur: 19 Þubat 1973 tarihli 73/23/EWG alçak gerilim direktifi. 3 Mayýs 1989 tarihli 89/336/EWG (direktif deðiþiklik bildirimi 92/31/EWG de dahil) - EMV direktifi 29 AEG Hausgeräte GmbH Postfach 1036 D Nürnberg hausgeraete.de Copyright by AEG /07 Önceden uyarýda bulunmaksýzýn deðiþtirilebilir..

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EHG7835X http://tr.yourpdfguides.com/dref/629098 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT E4DG AA X MTZ http://tr.yourpdfguides.com/dref/5437392 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz.böylece kendinizi ve cihazý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB31000X EU ENV0 http://tr.yourpdfguides.com/dref/622830 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868

Kullanım kılavuzunuz LIEBHERR CTSL 2441 http://tr.yourpdfguides.com/dref/4280868 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/623003 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki AEG-ELECTROLUX EOB3612X EU R05 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834

Kullanım kılavuzunuz SAMSUNG CT-R364N016 http://tr.yourpdfguides.com/dref/2610834 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Soðutucu-Derin Dondurucu-Kombinasyonu PerfectFresh-Bölmeli, Buz Küpü Hazýrlama Ünitesi, ve NoFrost-Sistemi KFN 14827 SDE ed/cs (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX B5901-5-M http://tr.yourpdfguides.com/dref/2625374 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS ET13051 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3564122 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý NoFrost- ve DynaCool Sistemli Soðutucu-Derin Dondurucu Kombinasyonu KFN 14943 SD KFN 14943 SD ed/cs KFN 14842 SD ed/cs tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka

Detaylı

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler

Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK. Ýçindekiler Kullaným talimatlarý SETÜSTÜ OCAK Türkçe, 1 Ýçindekiler Montaj, 13-16 Yerleþim Elektrik baðlantýsý Gaz baðlantýsý Veri tablosu Gaz beki ve hortum baþý özellikleri Cihazýn tanýtýmý, 17 Genel görünüm Çalýþtýrma

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670

Kullanım kılavuzunuz BEKO LG-BKE 5600 D http://tr.yourpdfguides.com/dref/3578670 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya BEKO LG-BKE 5600 D için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki BEKO LG-BKE 5600 D tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý MasterFresh-Bölmeli Buzdolabý K 1801 Vi, K 1811 Vi K 1901 Vi, K 1911 Vi tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullaným Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullaným Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan korumuþ olursunuz. tr-tr M.-Nr. 09 876

Detaylı

Titreþim denetim cihazý

Titreþim denetim cihazý Titreþim denetim cihazý Tip 675 Titreþim hýzý (mm/s, rms) 2 Transistör þalter çýkýþý (Ön ayarlamasý sabit olarak yapýlmýþtýr) Analog elektrik çýkýþý: 4...20 ma Frekans aralýðý: 10 Hz...1000 Hz 1 Hz...1000

Detaylı

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X

RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X RAF 704 B RAF 400 X RAF 704 X Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6630X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624574 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU

DAVLUMBAZ (ADA) KULLANMA KILAVUZU GARANTÝ BELGESÝ Bu garanti belgesinin kullanýmýna; 4077 sayýlý kanun ile bu kanuna dayanýlarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayýlý tebliði uyarýnca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý, Tüketici ve Rekabetin

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý PerfectFresh-Bölmeli ve Dynacool Sistemli Soðutucu K 9457 id (-1) K 9557 id (-1) K 9757 id (-1) tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 249-4, DA 249-4 EXT, DA 249-4 Alu, DA 249-4 Alu EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu- ve Montaj Talimatý Ankastre-Kahve Makinesi CVA 3660 tr-tr Cihazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý oluþabilecek zararlardan

Detaylı

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý

1 - Vitroseramik yüzey 2- Sýcak yüzey ikaz lambasý 3 - Kontrol düðmeleri 4 - Alt muhafaza 5 - Vitroseramik tek bölgeli ýsýtýcý OCAK AOB-6005 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436

Kullanım kılavuzunuz MTD PETROL LAWN MOWER http://tr.yourpdfguides.com/dref/3402436 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697

Kullanım kılavuzunuz NOKIA SU-2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/828697 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA SU-2 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA SU-2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 5960 W, DA 5990 W, DA 5990 W EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli

Kullaným Talimatlarý FIRIN. Ýçindekiler. Montaj, 2-3 Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý. Cihazýn tanýtýmý, 4 Genel görünüm Kontrol paneli Kullaným Talimatlarý FIRIN Türkçe, FZ 96 C. FZ 96 C. IX FZ 96 C. FZ 96 C. IX Ýçindekiler Montaj, Yerleþtirme Elektrik baðlantýlarý Veri plakasý Cihazýn tanýtýmý, Genel görünüm Kontrol paneli Baþlangýç

Detaylı

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir.

sebep olabilir. 4. Haznesinden gaz sızıntısı olursa elektrik fişini takmayın veya çekmeyin. Kıvılcım ve yangın çıkmasına sebep olabilir. Genel Bu tip buzdolabı genelde otel, ofis, öğrenci yurdu ve ev gibi yerlerde kullanılır. Çoğunlukla meyve ve sebze gibi yiyecekleri soğutmak ve saklamak için uygundur. Küçük boyutunun, hafifliğinin, düşük

Detaylı

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK

OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK OCAK AOW-6007 OCAK AOX-6007 OCAK Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza

Detaylı

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý

1- Cam Ocak Kapaðý 2- Ocak Tablasý 3- Kontrol Paneli 4- Fýrýn Kapak Kulbu 5- Fýrýn Çekmecesi 6- Ayarlý Ayak 7- Fýrýn Kapaðý GOURMET 9040 FIRIN Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611

Kullanım kılavuzunuz ZANUSSI ZOB562XL http://tr.yourpdfguides.com/dref/954611 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint

Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. Aksesuar Batarya Paketi powerpackpoint Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ Aksesuar Batarya Paketi >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu MHJ HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 160905 Kitap Baský Tarihi: 160905 Revizyon No: 3 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 13 14 15 16 17 18 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel

Detaylı

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN

WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN WBO 1003 - WBO 1005 - WBO 1105 ANKASTRE FIRIN KULLANMA KILAVUZU Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926

Kullanım kılavuzunuz NOKIA HS-3W http://tr.yourpdfguides.com/dref/824926 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya NOKIA HS-3W için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki NOKIA HS-3W tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için. Kullanma Kõlavuzu. Logano GE434 Logano plus GB434. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6302 5475 02/2003 TR Kullanõcõ için Kullanma Kõlavuzu Gaz Yakõtlõ Kazan Logano GE434 Logano plus GB434 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Bu kõlavuz hakkõnda Bu cihaz ilgili Norm ve Yönetmelikler

Detaylı

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir

Solar Controller. Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir Solar Controller SC - 1600 Solar Controller 3 sýcaklýk algýlama sensörü Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü Return sýcaklýk algýlama sensörü Tank sýcaklýk algýlama sensörü Fark sýcaklýðý, kollektör veya

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Dinamik Soðutmalý (DynaCool) Buzdolabý K 9552 id (-1) K 9752 id (-1) tr-tr Soðutucuyu kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Böylece kendinizin

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674

Kullanım kılavuzunuz AEG-ELECTROLUX EOB6640X EU R05 http://tr.yourpdfguides.com/dref/624674 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu

Doðalgazlý / LPG li Kombi Serena. Kullaným Kýlavuzu Doðalgazlý / LG li Kombi Serena Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 06 07 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 26 26 30 31 32 32 Giriþ Garanti ve Servis Güvenlik Kurallarý Cihaz Tanýmý Uyarýlar

Detaylı

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu Nokia Telefon Hoparlörü HF-300 Kullaným Kýlavuzu 9203868 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HF-34W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer ilgili hükümleri

Detaylı

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240

Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 Temizlik Fýrçasý Kullanma Kýlavuzu TF 24-240 www.koltukfircasi.com Lütfen önce bu kýlavuzu okuyunuz! Deðerli müþterimiz, bu kýlavuzun tamamýný, ürününüzü kullanmadan önce dikkatle okumanýzý ve bir baþvuru

Detaylı

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85

Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler AQXL 85 Kullaným talimatlarý ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe,1 AQXL 85 Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalaj malzemesinin kaldýrýlmasý ve makinenin seviye ayarýnýn yapýlmasý Elektrik ve su baðlantýlarý Teknik bilgiler Çamaþýr

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 2250, DA 2250 EXT DA 2270, DA 2270 EXT DA 2210 tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece

Detaylı

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!..

Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE okuyun!!.. TOU 01 KULLANMA KLAVUZU EPC (Teknolojik deðiþiklikler nedeniyle deðiþiklik hakký saklýdýr. Üretici Firma deðiþiklikleri önceden haber verilmeksizin yapabilir.) Cihazýnýzý kullanmadan önce lütfen DÝKKATLE

Detaylı

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó

MTD OHV Series FORM NO. 769-08890B. jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó MTD OHV Series J15 FORM NO. 769-08890B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó 4 11 19 27 35 43 51 58 65 72 79 87 96 104 112 119 126 134 141 148 155 162 171 179 188 197 206 213 221

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý

Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Kullanma Kýlavuzu ve Montaj Talimatý Davlumbaz Modelleri DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT tr-tr Davlumbazý kurmadan ve çalýþtýrmadan önce mutlaka Kullanma Kýlavuzunu okuyunuz. Böylece hem kendinizi

Detaylı

Kameralý Aydýnlatma Sistemi

Kameralý Aydýnlatma Sistemi Us e r M an ual Smartguard M otion Li ght wit h Video Ca mera Kameralý Aydýnlatma Sistemi AEC-939AD Paket Ýçeriði Kameralý Aydýnlatma Sistemi Kullanma kýlavuzu 1 Adet alyan anahtar 1 Adet 300w halojen

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte

ÝÇÝNDEKÝLER AÇIKLAMALAR ÖZELLÝKLER. MODELLER - 4 ve 6 Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - 24VAC Transformatörle birlikte ÝÇÝNDEKÝLER MINI IRRIGATION CONTROLLER MODELLER - ve Ýstasyonlu Model Seçenekleri ÝÇ MEKAN MODEL - VAC Transformatörle birlikte ÖZELLÝKLER... AÇIKLAMALAR... TALÝMATLARI Giriþ... Diðer Fonksiyonlar... Programlama

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU LUBMATIC - DC Standart ELEKTRÝKLÝ SIVI YAÐ VE SIVI GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma

Detaylı

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý

3. DONANIM. Yarý otomatik ve otomatik kaynaktaki temel elemanlar Þekil-2 ve Þekil-16'da gösterilmiþtir.. Þekil-16. Otomatik Kaynak Makinasý 3. DONANIM Daha öncede belirtildiði gibi gazaltý kaynak yöntemi yarý otomatik veya otomatik olarak kullanýlabilir. Her iki halde de yöntemin temel elemanlarý aþaðýdaki gibidir : a) Kaynak torcu (hava veya

Detaylı

HUP 200 DERİN DONDURUCU

HUP 200 DERİN DONDURUCU Kullanım Kılavuzu HUP 200 DERİN DONDURUCU ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Bu uyarılar güvenliğiniz açısından önemlidir. Cihazı kurmadan veya kullanmadan önce bu uyarıları anladığınızdan emin olun. Güvenliğiniz

Detaylı

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA

Hotpoint Ariston. Fırın. Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu FZ 102 P.1 IX/HA Hotpoint Ariston FZ 102 P.1 IX/HA Fırın Türkçe Kullanma ve Tanıtma Kılavuzu Montaj! Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen aþaðýdaki kullaným talimatlarýný dikkatlice okuyunuz. Bu talimatlar cihazýn

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590035

Kullanım kılavuzunuz KONICA MINOLTA DI200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/590035 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya KONICA MINOLTA DI200 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki KONICA MINOLTA DI200 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR

Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu. 9207483 1. Baský TR Nokia Bluetooth Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-703 Kullaným Kýlavuzu 9207483 1. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-106W ürününün Directive 1999/5/EC kararýnýn esas þartlarý ve diðer

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT CX640SZ5 http://tr.yourpdfguides.com/dref/5005972 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547

Kullanım kılavuzunuz GAGGENAU RC472200 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3565547 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu

APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu APH HÝDROFOR Kullaným Kýlavuzu Kitap Revizyon Tarihi: 070706 Kitap Baský Tarihi: 070706 Revizyon No: 4 ÝÇÝNDEKÝLER 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 Giriþ Genel Uyarýlar Garanti ve Servis Genel Özellikler

Detaylı

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08

Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 212 484 48 00 Faks : 0 212 481 40 08 334. Istanbul Merkez Orta Mah. Topkapi-Maltepe Cad. Silkar Plaza No.: 6 Kat : 3 Bayrampasa. / ISTANBUL Tel : 0 22 484 48 00 Faks : 0 22 48 40 08 ) Ýç baca 4 2) Sac baca 3) Kumanda paneli 4) Cam 5) Kenardan

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride yararlanmak üzere saklayın. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı çalıştırmadan önce tüm talimatları okuyun. Bu talimatları ileride yararlanmak

Detaylı

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ

FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ FRİTÖZ KULLANMA KILAVUZU FRİTÖZÜ ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUNUZ AEF 490 AEF 890 İÇİNDEKİLER I Fritözün Tanımı ve Kullanım Alanları 3 4 II Genel Uyarılar ve Güvenlik Önlemleri 5 III Teknik

Detaylı

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ

PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSELLÝ ELEKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTEMÝ PÝSUVARLAR ÝÇÝN FOTOSLLÝ LKTRÝKLÝ YIKAMA SÝSTMÝ www.vitra.com.tr czacýbaþý Yapý Gereçleri San. ve Tic. A.Þ. P.K. 6 34860 Kartal, Ýstanbul INTMA Büyükdere Cad. No: 185 34394 Levent, Ýstanbul Tel: (212)

Detaylı

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý

Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Fark Sýcaklýk Kontol Cihazý DC-1000 Güneþ Ýle Su Isýtma Sistemleri için Fark Sýcaklýk Kontrol Cihazý Kollektör, return ve tank sýcaklýðý için 3 sýcaklýk sensör giriþi Fark sýcaklýðý, kollektör, return

Detaylı

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU ELEKTRİKLİ MATKAP MODEL RTM154 TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU 6 1 2 4 5 3 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. HAVALANDIRMA ARALIKLARI 3. GERİ/İLERİ DÖNÜŞ ŞALTERİ 4. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ 5. AÇMA / KAPAMA ŞALTERİ

Detaylı

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu

Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu Nokia Bluetooth Stereo Kulaklýklý Mikrofon Seti BH-604 Kullaným Kýlavuzu 9203663 2. Baský TR UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION þirketi, bu HS-96W ürününün 1999/5/EC sayýlý Direktif kararýnýn esas þartlarý

Detaylı

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111

Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 Kullanma Kýlavuzu Isý Pompalý Kurutma Makinesi T 8860 WP Edition 111 tr-tr Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan önce Kullanma Kýlavuzunu mutlaka okuyunuz. Böylece kendinizi ve cihazýnýzý gelecek zararlardan

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU

VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU VZO ve VZOA SERÝSÝ YAKIT SAYAÇLARI TANITIM VE KULLANIM KILAVUZU LÜTFEN KILAVUZU OKUYUNUZ... Kahraman Ýthalat, Ýhraca t, Taahhüt ve Ticaret Lt d. Þ ti. Kazým Karabekir Caddes i No :95/36 Ýskitle r - ANKARA

Detaylı

TR Mika ısıtıcı 03 02

TR Mika ısıtıcı 03 02 Mika ısıtıcı TR Mika ısıtıcı 03 02 03 Ref : 2000014460 (beyaz) 2000014463 (siyah) TR Haydi başlayalım... Bu talimatlar güvenliğiniz içindir. Lütfen kullanımdan önce bunları iyice okuyunuz ve ileride başvurmak

Detaylı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur. duvar tipi mono split klima kullanma kýlavuzu 70004 90004 12004 18014 24014 Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi

Detaylı

Gaz Dedektörü GSP1. Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu. SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH

Gaz Dedektörü GSP1. Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu. SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH SYSTRONIK Elektronik u. Systemtechnik GmbH Grafik LED-göstergeli Gaz Dedektörü için Kullanıcı Kılavuzu Gaz Dedektörü GSP1 Kullanmadan önce kılavuzu okuyun! Tüm güvenlik talimatlarına uyun! Daha sonrası

Detaylı

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL

V-Brunc serisi.pdf :03 VESTEL V-BRUNCH SERİSİ 1000 M BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI KULLANIM KILAVUZU CMY GARANTİ 2 YIL V-Brunc serisi.pdf 2 15.02.2011 10:03 VESTEL C V-BRUNCH SERİSİ 1000 M Y CM MY BEYAZ NARENCİYE SIKACAĞI CY CMY K KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI Cihazınızın elektrik bağlantısını

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan

Kullanma Kýlavuzu. Bulaþýk Makinesi. tr-tr. Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan Kullanma Kýlavuzu Bulaþýk Makinesi Makineyi kurmadan ve çalýþtýrmadan tr-tr önce mutlaka kullanma kýlavuzunu ve montaj planýný okuyunuz. Böylece kendinizin ve cihazýnýzýn zarar görmesini önlemiþ olursunuz.

Detaylı

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma talimatlarý LDF 12314 BULAÞIK MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma talimatlarý BULAÞIK MAKÝNESÝ Türkçe, 13 Ýçindekiler Montaj, 14-15 Yerine yerleþtirilmesi ve dengelenmesi Su ve elektrik baðlantýlarýnýn baðlanmasý Ýlk yýkama çevrimiyle ilgili öneri Teknik bilgiler

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.#

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# A. Mikrodalganızı Tanıyın Ankastre Mikrodalga Kullanma Kılavuzu Mod. MW7880 Digital Gösterge Mikrodalga/ Izgara/Kombo Defrost / Çözme Timer / Saat Durdurma Başlatma Yuvarlak

Detaylı

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 445 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadına uygun olarak ve

Detaylı

1 Maksadına uygun kullanım, garanti. 2 Güvenlik uyarılar. türkçe. Sınıflandırma

1 Maksadına uygun kullanım, garanti. 2 Güvenlik uyarılar. türkçe. Sınıflandırma 1 Maksadına uygun kullanım, garanti Cihazın arka yüzündeki tip etiketine bakarak, evrak imha makinenizin hangi kesme genişliğine ve şebeke gerilimine uygun olduğunu tespit edin ve işletme kılavuzundaki

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR

Kullanım kılavuzu MWE 22 EGL MWE 22 EGR Kullanım kılavuzu TR MWE 22 EGL MWE 22 EGR Fırınınızın açıklaması 6 1 2 3 4 5 1. Kilit mangalları 4. Seramik taban 2. Kapı pencere camı 5. Kontrol paneli 3. Açılır ızgara 6. Raf 1. Start/Stop düğmesi 5.

Detaylı

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00

EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 EK - 9 Zaman Sayýcý ELEKTRONÝK KONTROL KARTI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 2.00 GÝRÝÞ Tüm makineler, ekipmanlar ve araçlar yýpratýcý çalýþma koþullarý altýnda uzun süre çalýþtýklarý için, hareketli

Detaylı

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.

MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60. MONTAJ TALÝMATI, KULLANIM VE BAKIM TAVSÝYELERÝ OCAKLAR E/60.2 4G AI E/60.2 4G AI AL E/60.2 4P E/60.2 3G 1P AI E/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 4G AI ES/60.2 4G AI AL ES/60.2 3G 1P AI AL ES/60.2 3G 1P AI ES/60.2

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS GIGASET DA410 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya SIEMENS GIGASET DA410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki SIEMENS GIGASET DA410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ

ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ ELEKTRİKLİ EL MİKSERİ MODEL RTM394 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 6 3 6 2 1 5 4 2 CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. AÇMA/KAPAMA ŞALTERİ 2. AÇMA /KAPAMA ŞALTER KİLİTLEYİCİ 3. HIZ AYAR DÜĞMESİ 4. VİTES AYAR DÜĞMESİ 5.

Detaylı

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

STORMY DC 4100. Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș STORMY DC 4100 Yatık Toz Torbalı Elektrikli

Detaylı

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ

ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ ÖNEMLİ TALİMATLAR CİHAZI KULLANIRKEN LÜTFEN AŞAĞIDAKİ TALİMATLARA UYUNUZ 1. BÜTÜN NOTLARI DİKKATLE OKUYUN. 2. SICAK METAL YÜZEYE DOKUNMAYIN. SAPINDAN TUTMALISINIZ. 3. ELEKTRİK ÇARPMASINI ÖNLEMEK İÇİN,

Detaylı

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI Cihazınızı kullanmaya başlamadan önce, cihazın kurulumu, kullanımı ve bakımı sırasındaki açıklamaları ve güvenliğiniz ile ilgili bilgileri içeren bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Bu kılavuzu ileride yararlanmak

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI SOS BAİN MARİE (ELEKTRİKLİ) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK ALARM SÝSTEMÝ PIR DEDEKTÖR MARKA: MODEL: BG-GUARD EYE PRO 1A TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALARM SÝSTEMLERÝ VE ELEKTRONÝK TÝC LTD. ÞTÝ. TAÞBASAMAK SOK. ABAY APT. NO:6 D:5 ORTAKÖY 34347 ISTANBUL

Detaylı

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU

KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU AGRİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MAKİNE SAN.TİC.LTD.ŞTİ. KULUÇKA PRG. VERSION 14.04 KULLANMA KLAVUZU EKİM 2014 AKHİSAR 1 ) Kuluçka Makinesi Sürüm 14.04 ın Temel Özellikleri 1. Gelişim makineleri 115200,57600,38400,19200,9600

Detaylı

KULLANMA VE BAKIM KİTABI

KULLANMA VE BAKIM KİTABI KULLANMA VE BAKIM KİTABI FRİTÖZ (GAZLI) G Ü R Ç E L İ K Profesyonellere Profesyonelce AÇIKLAMA Bu kılavuzdaki talimatlar cihazın emniyetli montajı, kullanımı, temizliği ve bakımı hakkında önemli bilgiler

Detaylı

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS

DC VOLTMETRE DCV-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DC OLTMETRE DC-10 / 10A / 10C / 10S / 10CS / 11 / 11A / 11C / 11S / 11CS DÝKKAT -Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. -Cihaz þebekeye baðlandýðýnda ön paneli çýkartmayýnýz. -Cihazý solvent yada benzeri

Detaylı

Üniversal Giriþli Proses indikatörü

Üniversal Giriþli Proses indikatörü Üniversal Giriþli Proses Ýndikatörü UPI4-2100 UPI4-2100 L1 L2 L3 Out1 Out2 Universal Process Indicator Üniversal Giriþli Proses indikatörü mv, V, ma, termocuple ve RTD giriþi seçilebilir ( 16 bit çözünürlük

Detaylı

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU DARBELİ MATKAP MODEL RTM151 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. MANDREN 2. ÇALIŞTIRMA ANAHTARI 3. DEVİR AYARI 4. SAĞ SOL MANDALI 5. ANAHTAR KİLİTLEME BUTONU 6. HAVALANDIRMA ARALIKLARI TEKNİK

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941

Kullanım kılavuzunuz HOTPOINT LKF 710 EU/HA.R http://tr.yourpdfguides.com/dref/5761941 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000

Kullanım Talimatı. Ozonizatör S 500 / S 1000 Kullanım Talimatı Ozonizatör S 500 / S 1000 Giriş Sander'in bu üstün kaliteli ürününü satın aldığınız için sizi kutlarız ve bu cihazdan memnun kalacağınızdan eminiz. Akvaryum teknolojisine ilişkin ürünlerin

Detaylı

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü

Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü Pozisyon Ýndikatörü TCS37-200.PSI TCS37-200 Timer&Counter&Speed Ýki Setli, Ýki Çýkýþlý, Çok Fonksiyonlu Pozisyon Ýndikatörü 6 dijit LED Display (Yeþil veya Kýrmýzý), 8mm dijit boyu Mekanik reset deðeri

Detaylı

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com

LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI. www.loobex.com LBX-0612 EV&ARABA İÇİN BİBERON ISITICISI Lütfen biberon ve mama ısıtıcısını kullanmadan önce bu kullanma talimatlarını dikkatlice okuyun. www.loobex.com Bu ısıtıcı ile her çeşit bebek maması ve içeceğini

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı