MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu"

Transkript

1

2 MTA Genel Müdürlüğü, ülkemizin jeolojik yapısını incelemek, bu jeolojik yapıya bağlı olarak oluşan maden ve enerji kaynaklarını araştırıp bulmak, ekonomiye kazandırmak, muhtemel doğal afet potansiyelini belirlemek, araştırma konuları ile ilgili teknolojik çalışmalar yapmak ve madenciliğe yönelik her türlü bilimsel alt yapı hizmetlerini sunmak ve sektöre eleman yetiştirmek amacıyla tarihinde 2804 sayılı Kanunla kurulmuştur. Madencilik sektörü büyük risk taşıyan bir sektördür. Bu riskin ana nedeni arama sonucunda ortaya çıkarılacak varlığın nitelik ve neticelerinin tahmin edilmesindeki zorluklardır. Yatırım tutarının yüksek, geri dönme süresinin uzun olması madencilik sektörü riskinin diğer bir yönüdür. Arama aşamasında da geçerli olan riskin azaltılması ve kabul edilebilir düzeylere düşürülebilmesinin yolu bilimsel temele dayanan arama yöntemleri kullanmaktır. MTA kuruluşundan bu yana geçen 73 yıllık sürede bilimsellikten ayrılmadan ülkemizin karmaşık jeolojik yapısının belirlenmesi, buna dayalı olarak maden potansiyelinin açığa çıkarılması ve ortaya çıkan rezervlerin ekonomik anlamda değer kazanabilmesi doğrultusunda teknolojik araştırmalar yürütülmesi bağlamında büyük hizmetler yapmıştır. Bilinen tüm maden yataklarımızın hemen hepsinin bulunuşlarında, rezervlerinin arttırılmasında ya da teknolojik açıdan değerlendirilmelerinde MTA nın önemli katkıları sektörün içindeki herkesin malumudur. Ülkemizde demir-çelik, ferrokrom, bakır, alüminyum, bor ürünleri, seramik, cam ve çimento gibi madenlere dayalı sanayilerin kurulması ve gelişmesi, MTA nın birikimlerini sektörün hizmetine sunması sayesinde mümkün olmuştur. Bugün yerbilimleri camiasında görev yapan yerbilimcilerin hemen hepsinin MTA kökenli olması, MTA nın çalışma konuları ile ilgili faaliyet sürdüren özel sektör kuruluşlarının kurulmaları ve işletmelerini sürdürmelerinde MTA kökenli teknik elemanların mevcudiyeti, bilimsel aktivitelerin MTA nın öncülüğünde yaygınlaşması ve halen MTA nın desteği ile yürütülüyor olması, MTA nın ülkemiz ekonomisi ve bilimsel çalışmalarındaki yerini gözler önüne sermektedir. Her bilimsel faaliyet ve araştırmada olduğu gibi, yerbilimleri faaliyetlerinde bilimsel altyapının seviyesi, hedeflere ulaşmada belirleyici temel unsurdur. MTA daki araştırma disiplinlerinin ürettiği bilgiler bugüne kadar yapılan çalışmaların ürünleri olarak sağlam bir bilimsel alt yapıyı oluşturmaya devam edecektir. Dünyada artan maden fiyatlarına bağlı olarak daha önceden ekonomik olmayan madenler ekonomik hale gelmiş ve arz talep dengesinin karşılanabilmesi için tüm dünyada aramalara yoğunluk verilmiştir. Ülkemiz de de bu bağlamda kamu ve özel sektörün aramalarında önemli artışlar gözlenmektedir. Yer altı kaynaklarının yüksek katma değer sağlayacak şekilde ekonomiye kazandırılması, enerji ve sanayi hammadde talebinin güvenli ve ekonomik olarak karşılanması, arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, üretilen hammaddelerin yurt içerisinde işlenerek nihai ürünlere dönüştürülmesini içeren hedeflerimiz madencilik politikasının temellerini oluşturmaktadır. MTA, ülkemiz jeolojisinin sunduğu imkânlar ile ekonomimiz ve dünya madenciliğindeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak belirlediği öncelikler çerçevesinde maden arama projeleri oluşturmakta ve uygulamaktadır. Madencilik tarihinin çok eskilere gittiği ülkemizde, mostra madenciliğinden ziyade bugün artık sadece bulunması daha zor gömülü olan maden yataklarını bulma şansı kalmıştır. Bu durumun sonucu olarak yeni yatakların bulunması, daha fazla bilgi ve teknoloji gerektirmektedir. MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu

3 Bu kapsamda son yıllarda MTA Genel Müdürlüğünün yatırım bütçesi artmış, yeni teknik eleman alımı sağlanmış, teknik donanımın geliştirilmesi için yeni sondaj makinaları, jeofizik cihazları, laboratuvar cihaz ve ekipman alımları gerçekleşmiş olup mevcut bilgi birikiminin yanı sıra Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlar (TKİ, TPAO, EÜAŞ, TTK, DSİ vb.) arasında bilgi akışı hızlandırılmış ve oluşturulan yeni projelerin uygulanmasına hızla başlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucu, ülkemizin 20 yıldır değişmeyen maden ve hammadde kaynak rezervleri değişmeye başlamış ve çok kısa sürelerde büyük artışlar sağlanmıştır. 70 yılda tespit edilmiş linyit rezervlerimiz son 3 yılda yapılan çalışmalarla yüzde 27, jeotermal kaynaklarımız yüzde 30, bor rezervlerimiz yüzde 50 arttırılarak ülke kaynaklarına çok kısa sürede büyük katkılar sağlanmıştır. MTA Genel Müdürlüğü, Ulu Önder ATATÜRK ün 22 Haziran 1935 de MTA yı kurarken mesut sürprizler beklediğini unutmadan, 2804 sayılı Kuruluş Kanunu ile belirlenmiş görevlerini yerine getirirken, Merkezi Yönetim Bütçesinde kendisine tahsis edilen kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanarak, uzun vadeli hedeflerle çalışmaya devam edecektir. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi hükmünde hazırlanan MTA Genel Müdürlüğü 2007 yılı Faaliyet Raporunun Genel Müdürlüğümüz teşkilatına, bakanlığımıza ve ilgili tüm kuruluşlara faydalı olmasını dilerim. Mehmet ÜZER Genel Müdür 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu MTA

4 I. Genel Bilgiler 1 A- Misyon-Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı 10 2-Örgüt Yapısı 11 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 13 4-İnsan Kaynakları 31 5-Sunulan Hizmetler 35 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 36 II. Amaç ve Hedefler 37 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirme 52 A- Mali Bilgiler 52 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3-Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Jeoloji Etütleri 2- Jeofizik Etütleri 3- Maden Etüt ve Arama 4- Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri 5- Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri 6- Fizibilite Etütleri 7- Sondaj 8- Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma 9- Tabiat Tarihi Müzesi Faaliyetleri 10- Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Faaliyetleri 11- İdari ve Mali İşler 12- Teftiş Kurulu 13- Hukuk Müşavirliği Faaliyetleri 14- Encümen Şube Müdürlüğü Faaliyetleri 15- Sivil Savunma Uzmanlığı Faaliyetleri 2-Performans Sonuçları Tablosu 152 IV. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi 155 A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme 155 V. Öneri ve Tedbirler MTA 2007 Yılı Faaliyet Raporu

5 Genel Bilgiler I- Genel Bilgiler MTA Genel Müdürlüğü, 22 Haziran 1935 tarihinde 2804 sayılı Kanunla, o günkü adıyla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü olarak kurulmuştur. 19 Şubat 1985 tarih ve 3154 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmiş olan 31 Aralık 1983 tarih ve 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 5 inci maddesi ile adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 27 Kasım 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi İle İlgili Tezkere kapsamında anılan tarih itibarı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kuruluş Kanununun 7. maddesine göre; MTA, kendi hesabına maden arama yapacağı yerler için maden arama ruhsatı almaya mecbur tutulmamıştır. Maddenin 2. fıkrasında, herhangi bir ilin bütününde veya bir kısmında, MTA tarafından belli bir maden aranılacağı beyanla vilayete başvurulduğu takdirde aksi beyan olunana kadar bildirilen saha ve maden cinsleri için kimseye ruhsat verilemez hükmü vardır. Bu maddeye göre, MTA'nın çalışmalarını alan ve süre kısaltması olmadan yapabilmesi öngörülmüştür. Ancak, 3 Mart 1954 tarihinde kabul edilen 6309 sayılı Maden Kanunu ile devlet kuruluşları ile özel girişim, kanun karşısında eşit duruma getirilmiş ve 2804 sayılı MTA Kanununun 7. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır sayılı Maden Kanununun MTA'ya getirdiği değişiklik, eşitlik ilkesinin yanında, çalışabilmek için arama ruhsatı alma zorunluluğudur. Alınacak ruhsatların 2000 hektarlık bir alan ve 2 yıl gibi bir süre ile sınırlı olması nedeniyle, MTA, bu dönemde provens bazında arama çalışmalarına girememiş ve çalışma alanı kısıtlanmıştır. Ancak, 8 Şubat 1960 tarihinde kabul edilen 6309 Sayılı Kanuna Ek 7426 Sayılı Kanun ile MTA'ya daha geniş alanlarda çalışma imkânı sağlanmıştır sayılı MTA Kuruluş Kanununda tarihinde 4309 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, MTA Genel Müdürlüğüne, görev kapsamına giren jeolojik etütler ve maden arama faaliyetleri ile ilgili iş ve hizmet konularında, bağlı bulunduğu Bakanlık onayıyla yurt dışında işin gereği olarak yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak suretiyle veya tek başına ücret karşılığı arama ve araştırma yapabilmesi imkânı sağlanmıştır. MTA, çalışmalarını 1985 yılına kadar 6309 ve 7426 sayılı kanunlara göre yürütmüştür tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüz arama çalışmalarını 3213 sayılı Maden Kanununa göre yapmaktadır. Bu Kanuna göre MTA çalışmalarını ruhsat alarak veya 18. ve 47. Maddelere göre yapmaktadır. Alacağı ruhsatlar Kanun hükümlerine tabidir yılında mevzuatı olmayan doğal kaynağımız olan jeotermal kaynakların kullanılması ilgili olarak 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu çıkarılmıştır. MTA jeotermal ve doğal mineralli su kaynak aramalarını bu kanun kapsamında ruhsat harcından ve teminatından muaf olarak yapmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün kendi adına yürüttüğü arama ve araştırma projeleri neticesinde ekonomik değerleri olan sahalar, ülkemiz ekonomisine kazandırılması için Maden İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmektedir. Bunların dışında, Genel Müdürlüğümüz tip mukaveleli ve ücretli etütler ile tüm madencilik sektörüne de destek vermektedir. Madencilik, taşın ilk kullanıldığı tarihten itibaren insanoğlu için, yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş, bugün ve gelecekte de aynı niteliğini sürdüreceği görülen temel sektörlerden biridir. Çağlara adını veren, savaşların öncelikli sebebi ve Sanayi Devriminin başlıca itici gücü olan madenler, günümüzün gelişmiş ülkelerinin geçmişinde hayati rol oynamıştır. Neticede, geçtiğimiz yüzyılda, Dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) yaklaşık 18 kat artmış ve küresel kaynak tüketim miktarı da buna paralel büyümüştür. Dünya ham petrol tüketimi milyon ton dan 3,5 milyar tona yükselerek 177 kat, çelik tüketimi milyon ton dan 847 milyon ton a yükselerek 30 kat artış göstermiştir. Alüminyum tüketimindeki artış ise çok daha fazladır. Alüminyum tüketimi 6800 ton dan milyon tona yükselerek yaklaşık 3600 kat, bakır tüketimi ise 495 bin tondan 14 milyon ton a yükselerek 28 kat artmıştır. Günümüzde, Dünya da yıllık 1,5 trilyon ABD Doları değerinde 10 milyar tonun üzerinde maden üretilmektedir. Bu rakamın % 75 i enerji hammaddeleri, % 10 u metalik madenler ve % 15 i endüstriyel hammadde üretimine aittir. Verilen değerler madencilik endüstrisinin dünya ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bir Önceki Yıla Göre Bazı madenlerde Yıllık Ortalama Fiyat Artışları: Bakır (%85), Nikel (%60), Çinko (%138), Uranyum (%106), Kobalt (%84) Ve Alüminyum (%34) Olmuştur. Ülkemizin karmaşık jeolojik yapısı çok çeşitli madenlerin ülkemizde bulunmasına olanak sağlamıştır. Ancak Türkiye nin karmaşık jeolojik yapısı maden aramayı zorlaştırmaktadır. MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu 1

6 Genel Bilgiler Ülkemiz yer altı kaynakları yönünden dünya madenciliğinde adı geçen 132 ülke arasında toplam üretim değeri itibariyle 28 inci, maden çeşitliliği itibariyle 10 uncu sırada yer almaktadır. Başta endüstriyel hammaddeler olmak üzere, metalik madenler, enerji hammaddeleri ve jeotermal kaynaklar açısından ülkemiz zengindir. Türkiye maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir. Günümüzde dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77 sinin varlığı ülkemizde saptanmıştır. Ülkemizde halen 60 civarında farklı maden ve mineral üretimi yapılmaktadır. Dünya metal maden rezervlerinin %0.4 ü, endüstriyel hammadde rezervlerinin %2.5 i, kömür rezervlerinin %1 i ve jeotermal potansiyelinin %0.8 i ülkemizdedir. Zengin olduğumuz madenler arasında ilk sırayı, dünya rezervlerinin %72 ünü oluşturan, bor mineralleri almaktadır. Madencilik politikalarına verilen önemle birlikte, 2004 yılı maden ihracatımız 1,3 milyar dolar olmuş, 2005 yılında ise maden ihracatımız 2004 yılına göre % 15 lik artışla 1,5 milyar dolara çıkmıştır yılında ise maden ihracatımız %35' lik artışla 2 milyar dolara ulaşmıştır yılının ilk üç ayında ise 2006 yılının aynı dönemine göre %53,3 lük bir artış sağlanarak 412 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Maden ihracatında Doğal taşlar 1,03 milyar $ ile ilk sırada yer almaktadır. Doğal taşlar ürün grubunu 544,3 milyon $ ile Metalik Madenler, 430,7 milyon $ ile Endüstriyel Hammaddeler takip etmektedir. Sektörel bazda İhracatta en önemli artış madencilikte olmaktadır. Cari Fiyatlarla Gayri Safi Milli Hasıla içindeki Madencilik sektörünün payı da sürekli olarak artış göstererek 2002 yılında 1,93 milyar $ iken 2006 yılında da 5,89 milyar $ olarak gerçeklemiştir. Madencilik sektörünün GSMH içerisindeki payı da 2002 yılında %1,06 iken 2006 yılında % 1,40 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye de yılda 150 milyon ton seviyelerinde üretilen maden ürünleri, inşaat sektöründe ve sanayide hammadde olarak tüketilmekte olup yılda ülkemize 5-6 milyar dolar katma değer kazandırmaktadır. Bor, krom, selestit, manyezit, barit, mermer, pomza, feldspat gibi madenler büyük oranda ihraç edilmekte, yılda yaklaşık 60 milyon ton mertebesinde üretilen kömür ise, büyük çoğunluğu termik santrallerde olmak üzere, yurt içinde tüketilmektedir. Ülkemizin teorik Altın potansiyeli 6500 ton olduğu tahmin edilmektedir. Bu potansiyelle dünyada 2. potansiyel durumundadır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarla 600 ton altın varlığı görünür hale getirilmiştir. Yani mevcut potansiyelin % 10 bulunmuştur. Ülkemizde bulunan bu altın yataklarından şu ana kadar 50 ton civarında altın üretilmiştir. Ayrıca ülkemiz yılda 300 milyon ton altın ithal etmektedir. İthal edilen altının tonu ülkemizde işlendikten sonra ihraç edilmekte kalanı ise ülkemizde tüketilmektedir. Ülkemiz, yılda 5 milyar dolar altın ithal etmekteyiz. Ülkemiz endüstriyel hammadde potansiyeli açısından dünya rezervinin % 2,5 e sahiptir. Bazı endüstriyel hammadde mineralleri açısından ise çok daha fazla oranlarda rezerve sahibiz; örneğin borda dünya rezervinin %72, doğaltaşta ve mermerde %32, feldispatta %14, bentonitte %13 ü ülkemizde bulunmaktadır. Maden ihracatımızın en büyük kısmını (%70-80 nini) endüstriyel hammaddeler oluşturmaktadır. Özelliklede 1 milyar doları aşan ihracatla mermer, 400 milyon dolar ihracatla bor önemli yer tutmaktadır. Madencilik politikalarına verilen önemle birlikte, 2004 yılı maden ihracatımız 1,3 milyar dolar olmuş, 2005 yılında ise maden ihracatımız 2004 yılına göre % 15 lik artışla 1,5 milyar dolara çıkmıştır yılında ise maden ihracatımız %35' lik artışla 2 milyar dolara ulaşmıştır yılından bu yana ülkemizde yerbilimlerinin gelişmesine ve buna bağlı olarak da yer altı kaynaklarımızın değerlendirilmesine öncülük etmiş bir araştırma kuruluşu olan MTA Genel Müdürlüğünün misyonu Ülkemizin jeolojik yapısını araştırmak, bu jeolojik yapıya bağlı olarak oluşan maden ve enerji kaynaklarını araştırıp ülke ekonomisine kazandırmak, ülkemizin muhtemel doğal afet potansiyelini belirlemek, araştırma konuları ile ilgili teknolojik çalışmalar yapmak ve madenciliğe yönelik her türlü bilimsel alt yapı hizmetlerini sunmaktır. MTA Genel Müdürlüğünün vizyonu ürettiği projelerle öncülük eden ve hizmet verdiği sektörlerin önünü görmesini sağlayan, sürekli kendini geliştiren, uluslararası arenada söz sahibi, bilimsel bir araştırma kuruluşu olarak var olmaya devam etmektir. MTA sadece maden araması yapmaz. İnsanlığın yaşamında büyük kolaylıklar sağlayan sanayi, mağara, şehirleşme, turizm, çevre ve doğal afet konularına temel oluşturan jeoloji haritalarını yapan ülkemizdeki tek kurumdur. Maden arama ve doğal afetlerde yardımcı olarak kullanılan en son tekniklerden olan uzaktan algılama tekniği ülkemizde yine ilk olarak MTA tarafından kullanılmaya başlamış, yeni gelişmeler izlenmiş, bu konuda eğitim verecek düzeye gelmiştir. Tüm bunların yanı sıra Genel müdürlüğümüz geçmişten gelen enstitü vasfıyla bilimsel kongre ve toplantıları; düzenleyerek ve gerekse bu toplantılara katılarak uluslararası kuruluşlarla bilgi ve teknoloji alışverişi sağlamaktadır Yılı Faaliyet Raporu MTA

7 Genel Bilgiler Bilimsel kimliği ve tecrübesi ışığında; ilki 1992 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyumu nun ikincisi yine aynı kapsamda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın M. Hilmi Güler in Onursal Başkanlığı nda 5-9 Ekim 2009 tarihleri arasında Ankara da; Genel Müdürlüğümüz Kongre merkezinde gerçekleştirilecektir. Karadeniz e komşu veya yakın ülkelerde yapılan Bilimsel Araştırmaların tartışılacağı bu sempozyumun hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Sempozyum; Karadeniz Bölgesi ve yakın çevresinde bilimsel araştırma yapmış tüm yerli ve yabancı bilim insanını bir araya getirmeyi planlamaktadır. MTA nın yıllardır başarıyla yürüttüğü ulusal ve uluslararası organizasyonlar, uluslar arası işbirliği etkinlikleri ve ortak projelerin sadece MTA yı değil; ülkemizi de yurtdışında başarıyla tanıtmış olduğunun bilinci ve mutluluğuyla yeni projeleri üstlenmiş bulunmaktayız. Gelecek faaliyetlerin de MTA nın yıllardır edindiği haklı başarıyı perçinleyeceğine eminiz. Gerçekleştirdiğimiz; başta Kıta Sahanlığı gibi ülke çıkarları açısından stratejik öneme sahip olan çalışmaların yanı sıra, Enerji, Maden ve Endüstriyel Hammadde Kaynaklarının Araştırılması ve Marmara ve Ege Denizlerinde depremselliğe yönelik çalışmaların ulusal ve uluslararası literatürde kaynak teşkil etmesi ülkemizin siyasal ve bilimsel alanlardaki etkinlikleri açısından büyük önem taşımaktadır. MTA Sismik-1 ile Marmara Denizi nde yapmış olduğumuz çalışmalarımızın, deprem araştırmaları yapmak üzere ülkemize gelen yabancı gemilerin faaliyetlerine alt yapı oluşturulması bunun somut bir örneği olarak ele alınabilir. Bu zamana kadar gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan MTA Sismik-1 Gemimizin ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle Deniz Araştırmalarımızın daha etkin yapılabilmesi için tam donanımlı modern ulusal yeni bir Sismik Araştırma Gemisi nin tedarik edilmesi zaruriyet haline gelmiş bulunmaktadır. Böyle bir geminin ise; MTA gibi gemi işletmeciliğinin yanında personel istihdamı konularında gerekli deneyim ve olanaklara sahip bir kurum tarafından işletilmesi; Türkiye deki tüm Araştırma Kurumlarının ihtiyacına cevap vererek, çok pahalı ve zahmetli olan gemi işletme gider ve zaman kaybından diğer Araştırma Kurumlarını da kurtaracaktır. Bu amaçla Kurumumuzca hazırlanan Fizibilite Raporu hali hazırda incelenmek üzere DPT Müsteşarlığı na sunulmuştur. Bunun yanı sıra, MTA Genel Müdürlüğü nün Deniz Araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Denizcilik Müsteşarlığı nın öncülüğünde yapımı devam eden ve 2008 yılı içerisinde hizmete girmesi planlanan 21 metre uzunluğunda modern jeofizik ekipmanlı Araştırma Botu ile de; kıyı ve körfezlerde de detaylı bilimsel ve ekonomik amaçlı etütler gerçekleştirilebilecektir. MTA Genel Müdürlüğü Kuruluşundan bugüne kadar ki çalışmalarıyla ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmuş, özellikle madencilik sektöründe birçok kurumun oluşumuna da neden olmuştur. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen değerler tüm madenciler, üniversiteler, belediyeler gibi özel ve kamuda çok geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Ülkemizde ilk Petrol Raman da MTA tarafından bulunmuştur. İlk petrol rafinerisi de yine MTA tarafından kurulmuştur. Ülkemizde kömür, demir, bakır gibi madenlerimizi ilk bulan ve bunlara bağlı TPAO-TKİ-TTK gibi kurumların oluşumuna sebep olan kurum yine MTA dır. Zonguldak taşkömürü havzasında, bugün bilinen ve TTK tarafından işletilen rezervlerin büyük bir kısmı MTA tarafından bulunmuştur. Keban daki simli kurşun; Murgul-Çakmakkaya, Çayeli-Madenköy deki bakır; Guleman daki krom; Seydişehir deki alüminyum; Bursa- Uludağ daki volfram; Mardin-Mazıdağı ndaki fosfat rezervleri MTA tarafından bulunmuştur. Kütahya- Tavşanlı-Tunçbilek-Seyitömer, Manisa-Soma, Çanakkale- Çan, K.Maraş-Elbistan, Muğla-Yatağan, Hüssamlar, Ankara-Beypazarı Linyit yatakları MTA tarafından bulunmuştur. Divriği, Hekimhan, Hasançelebi, Attepe demir rezervleri yine MTA tarafından bulunmuştur. Beypazarı trona yatağı ve Sivrihisar-Kızılcaören baritfluorit- nadir toprak (Bastnazit) ve toryumdan oluşan kompleks MTA tarafından bulunmuştur. Ülkemizin madencilik sektöründe önemli yeri olan madencilik ihracatımızdaki parasal payı % 50 ye ulaşan bor rezervinin yarısından fazlası Balıkesir-Bigadiç, Bursa- Kestelek, Kütahya-Emet, Eskişehir-Kırka da bulunmuş olup Eti Holding tarafından işletilmektedir. Dünyadaki diğer jeolojik araştırma kuruluşlarına karşılık gelen ve Türkiye nin ilk Jeolojik Araştırma Kurumu olan MTA Genel Müdürlüğü, bu misyonla: 1935 den beri edindiği bilgi ve tecrübeyi; uluslararası platformda da paylaşmayı hedeflemektedir. Maden kaynaklarımızın akılcı kullanımıyla dışa bağımlılığı azaltmak için bir yandan teknoloji transferi sağlarken diğer yandan ülkemizin ihtiyacı olan doğal kaynakları kendi topraklarımız dışında da aramak için başta komşu ülkeler ve Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere petrol, doğal gaz ve maden arama-araştırma projeleri oluşturmak ve Türk Madenciliğini ülke sınırları dışına taşımak hedeflerimiz arasındadır.. MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu 3

8 Genel Bilgiler Bu kapsamda da özellikle son yıllarda yakın bölgedeki ülkelerle petrol, doğal gaz ve maden aramacılığı konusunda işbirliği ve projeler gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu amaçla; Genel müdürlüğümüz Gelişmekte Olan Ülkeler, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ne yönelik teknik ve bilimsel anlamda işbirliği yapmak; bilgi, deneyim ve teknolojisini paylaşmak amacıyla TIKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) ile görüşmeler yapmış ve bir işbirliği protokolü imzalamıştır. Bu protokole konu olan Gelişmekte Olan Ülkeler, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Jeoloji Araştırmaları ve Maden Kaynaklarının Değerlendirilerek İşbirliğinin Oluşturulması Projesi 2008 Yılı İş Programına alınarak hızlandırılmıştır. Yer altı kaynaklarının en yüksek çevresel standartlarla ve yüksek katma değer sağlayacak şekilde ekonomiye kazandırılması, enerji ve sanayi hammadde talebinin güvenli ve ekonomik olarak karşılanması, arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, üretilen hammaddelerin yurt içerisinde işlenerek nihai ürünlere dönüştürülmesini içeren hedeflerimiz madencilik politikasının temellerini oluşturmaktadır. Son 20 yılın ( ) ortalaması bin m/yıl olan ve neredeyse durma noktasına gelmiş sondaj faaliyetleri son yıllarda aynı bütçe, makine parkı ve elemanlarla 140 bin m/yıla çıkarılmış ve bu sondaj faaliyetleri maden aramalarına yönlendirilmiştir lı yıllara ait sondaj makineleri kullanılarak sondajlar yapılmıştır Yıl YILLARI SONDAJ MİKTARLARI VE 2008 YILI HEDEFİ Enerji ihtiyacımızın yerli kaynaklardan karşılanması politikası kapsamında son 3 yılda yaptığımız kömür arama projeleri kapsamında (özellikle derin sondajlar yaparak) yıldır değişmeyen 8.3 milyar ton kömür rezervi, yaptığımız 270 bin metre sondajla 2.3 milyar ton yeni kömür rezervi bulunarak %27 artmıştır. Ülkemizin toplam linyit rezervi 10.6 milyar tona yükseltilmiştir yılından 2005 yılına kadar hemen hemen hiç yeni rezerv keşfi olamamıştır yılından itibaren yapılan kurumlar arası işbirliği ve arama seferberliği den dolayı 2005 yılında Trakya da 10 milyon ton, Afşin Elbistan da 300 milyon ton, 2006 yılında ise Soma da 100 milyon ton, Afşin Elbistan da 430 milyon ton olmak üzere toplam 840 milyon ton ilave rezerv artışı sağlanmıştır yılında ise Elbistan MTA ruhsatı, Konya-Karapınar (MTA ruhsatı), Trakya Havzası, Manisa Soma(TKİ sahası) ve Kütahya Simav (MTA ruhsatı) sahalarında sondajlı kömür arama ve rezerv geliştirme çalışmaları devam etmiştir Yılı Faaliyet Raporu MTA

9 Genel Bilgiler AFŞİN-ELBİSTAN REZERV GELİŞTİRME PROJESİ: Afşin-Elbistan sahasında 2005 yılında başlayarak 2007 yılında tamamlanan proje kapsamında toplam; ,36 m sondaj yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda; bu zamana kadar 740 milyon ton rezerv artışı sağlanmış olup, rezerv hesaplama ve analiz çalışmaları devam etmektedir. SİVAS-KANGAL KÖMÜR ARAMA ÇALIŞMALARI: Sahada işletmenin sorunlarına yönelik olarak 2005 yılında toplam 827,30 m sondaj yapılmıştır. ANKARA-BEYPAZARI REZERV GELİŞTİRME PROJESİ: Sahada rezerv geliştirme ve kömür yayılım sınırın belirlenmesi amacıyla 2007 yılında sondaj çalışmaları başlatılmış olup, 2007 yılı sonu itibariyle 1.850,47 m sondaj yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. SOMA HAVZASI KÖMÜR ARAMA PROJESİ: Sahada rezerv geliştirme ve kömür yayılım sınırın belirlenmesi amacıyla 2005 yılında başlayan arama çalışmalarında 2007 yılı sonu itibariyle ,50 m sondaj yapılmıştır. Sahada MTA Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından gösterilen alanlarda yapılan kömür arama sondajları sonucunda mevcut kömür yayılım sınırı genişletilmiş olup, 100 milyon ton ilave rezerv artışı sağlanmıştır. TRAKYA HAVZASI KÖMÜR ARAMALARI PROJESİ: Trakya Havzası genelinde MTA Genel Müdürlüğü ne ait toplam 46 adet Ruhsat Sahası bulunmakta olup, bu Ruhsat Sahalarının 6 adet inde yılları arasında sondajlı arama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sahada MTA tarafından 2005 yılında 3.397,05 m, ihale yolu ile 2006 yılında 3.073,05 m ve yine ihale yolu ile 2007 yılında ,20 m olmak üzere toplam ,30 m sondaj yapılmıştır. Yapılan sondajlarda kesilen kömürlü zon kalınlığı 1,20 15,25 m arasında olup; kömür 254 m ile 703 m ler arasında bulunmaktadır. Sondajlardan alınan numunelerin şu ana kadar yapılan analizleri neticesinde sahada bulunan kömürün ortalama kalorisi kcal/kg olarak tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv belirlenmiştir. Sahadaki çalışmalar devam etmektedir. KONYA-KARAPINAR KÖMÜR ARAMALARI PROJESİ: Konya-Karapınar havzasında MTA Genel Müdürlüğü ne ait toplam 14 adet Ruhsat sahası bulunmakta olup; bu ruhsat sahalarının 10 adet inde 2007 yılında ihale yolu ile toplam 4.861,10 m sondaj yapılmıştır. Yapılan bu sondajlarda kalınlıkları 1,30 m ile 69,65 m arasında değişen kömürlü zon kesilmiştir. MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu 5

10 Genel Bilgiler Kömürün ortalama derinliği 135 m dir. Sondajlardan alınan numunelerin analiz incelemeleri neticesinde sahadaki kömürün ortalama kalorisi kcal/kg olarak tespit edilmiştir. Çalışmalar sonucunda yapılan ön değerlendirme de ton muhtemel rezerv belirlenmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. AFŞİN-ELBİSTAN KÖMÜR ARAMALARI PROJESİ: Afşin-Elbistan kömür havzasında buluna MTA Genel Müdürlüğü ne ait 3 adet Ruhsat sahasında 2007 yılında ihale yolu ile toplam 2.279,20 m sondaj yaptırılmış olup, bu sondajlarda kalınlıkları 13,55 m ile 32,95 m arasında değişen kömür damarları kesilmiştir. Sahada ton muhtemel+mümkün rezerv belirlenmiştir. Havzadaki çalışmalar devam etmektedir. KÜTAHYA-SİMAV-GEDİZ KÖMÜR ARAMALARI PROJESİ: Sahada MTA tarafından 2006 yılında 480 m, ihale yolu ile de 2007 yılında m olmak üzere toplam m sondaj gerçekleştirilmiştir. MANİSA-SOMA KÖMÜR ARAMALARI PROJESİ: Sahada MTA tarafından 205,20 m olan 1 adet sondaj yapılmıştır. BEYPAZARI-ANKARA KÖMÜR ARAMALARI PROJESİ: Sahada 2006 yılında 1.201,85 m sondaj yapılmıştır yılları arasında MTA Genel Müdürlüğü ne ait Ruhsat Sahalarında MTA ve İhale Yolu ile Özel Şirket tarafından olmak üzere toplam m sondajlı kömür arama çalışması gerçekleştirilmiştir yılında ise İş Birliği Kapsamında Ankara- Beypazarı, Manisa-Soma ve Zonguldak da olmak üzere toplam m ve MTA Ruhsat Sahalarında (Trakya, Konya-Karapınar, Eskişehir, Afşin-Elbistan, Afyon-Dinar ve Isparta-Gelendost ta) ise ihale yolu ile toplam m olmak üzere toplam m sondajlı kömür arama çalışması yapılacaktır. JEOTERMAL ENERJİ Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtların rezervlerinin hızla azalması ve çevresel kaygılar nedeniyle her geçen gün artan bir önem taşımaktadır. Türkiye jeotermal kaynak potansiyeli yüksek bir ülkedir. Bu kaynağın yenilenebilir nitelikte olması, çevre dostu kabul edilmesi büyük avantaj olarak değerlendirilmektedir. Ancak, arama çalışmalarımız yönüyle alınması gereken mesafeler olduğu gibi, üretim yatırımlarını hızlandırmak ve etkin kullanımı sağlamak bizi bekleyen görevler arasındadır. Türkiye nin teorik jeotermal enerji potansiyeli mwt olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz bu potansiyeli ile dünya da 7. Avrupa da ise 1. konumdadır. Türkiye nin bugün jeotermal enerjiyi doğrudan kullanım kapasitesi mwt dir. Doğrudan kullanım açısından ise dünyada 5. durumdadır. Bu kapsamda ülkemizin jeotermal potansiyelinin bilgilerini en güncel olarak içeren jeotermal envanteri basılarak sektörün hizmetine sunulmuştur. Envanterde lokasyonlar, debiler, sondaj derinlikleri, jeolojik yapı bilgileri detaylı olarak yer almaktadır. Jeotermal enerji aramalarında 1989 dan beri nerdeyse durma noktasına gelen ve yılda ortalama 2000 m jeotermal arama sondajı 2005 yılında yapılan arama seferberliği ile m ye çıkartılmıştır öncesinde ortalama 5 mw termal olan açığa çıkarılan ısı enerjisi miktarı 200 mw termale çıkartılmıştır. (1 mwt Ankara şartlarında 100 m 2 lik 100 konutu ısıtabilecektir) yılından bu yana 3 adet elektrik üretimine uygun saha daha keşfedilerek 50 mw elektrik potansiyeli ülkemize kazandırılmıştır yılından bu yana 23 değişik ilimizde toplam derinliği m olan 55 adet jeotermal arama kuyusu açılarak 600 mwt (termal) ısı enerjisi ortaya çıkarılmıştır. Böylece 2004 yılı sonunda 2700 mwt olan görünür ısı kapasitemiz (doğal çıkışlar hariç) yaklaşık %22 arttırılarak 3328 mwt e çıkartılmıştır. Açılan bu kuyuların 10 adedi elektrik üretimine uygun kuyular olup 45 adeti ise termal turizm ve sera uygulamaları için uygundur. İzmir-Torbalı, Nevşehir-Kozaklı, Aydın-Umurlu-Serçeköy, Aydın- Pamukören, Aydın-Çiftlik, Aydın-Umurlu, Balıkesir Dursunbey de sondajlı arama çalışmaları devam etmektedir. MTA nın 2008 hedefi metre jeotermal sondajlı arama olarak belirlenmiştir. Benzer bir sonuç; bor arama master projesinden elde edilmiştir. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bilinen bor rezervlerinin üzerine 1 milyar ton yeni bor rezervi daha ekleyerek dünya bor rezervindeki ülkemizin sahip olduğu payı %63 ten %72 ye çıkartılmıştır. Ayrıca son dönemde yapılan çalışmalarla ilave 500 milyon ton bor rezervini daha kesinleşmek üzeredir. MTA hedefleri kapsamında ikinci etap madenciliğe geçmiştir. Yani, maden aramalarında, geçmişte birinci etap madencilik diyebileceğimiz mostra madenciliği büyük oranda yer tutarken, bugün artık ikinci etap madencilik diyebileceğimiz örtülü ve gömülü maden yataklarının aranması söz konusudur. Maden arama çalışmaları Karadeniz - Doğu, Orta, Batı Anadolu Bölgelerinde bu kapsamda hızla sürdürülmektedir. Metalik maden açısından dünyadaki benzerlerine göre oldukça önemli bir yere sahip olan Doğu Karadeniz Bölgemizde Gümüşhane, Trabzon ve Orduda metalik maden aramalarına yönelik 3 adet proje başlatılarak sondajlı aramalara geçilmiştir. Ordu, Gölköy ve Çetilli ruhsat sahamızda yapılan etütlerde 1-8 gr/ton altın ve ortalama % 4-5 tenörde bakır-kurşun-çinko değerleri elde edilmiştir Yılı Faaliyet Raporu MTA

MTA Performans Programı 2011

MTA Performans Programı 2011 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI MTA Performans Programı 2011 i ii MTA Performans Programı 2011 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Programı 2011 MTA Performans

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS PROGRAMI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 PERFORMANS PROGRAMI Program içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü Tel: 0312 285 36 21 Faks:

Detaylı

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU

2013 YILI BÜTÇE SUNUMU 2013 YILI BÜTÇE SUNUMU Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner Yıldız ın, Bakanlığın 2013 Yılı Bütçesini TBMM Plân ve Bütçe Komisyonuna Sunuş Metni 14 Kasım 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI Sayın

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜ RAPORU ( 2002 2010 ) MADENCİLİĞİN ÖNEMİ Madencilik, tarih boyunca uygarlıkları şekillendiren temel sektörlerden biri olmuştur. Özellikle, sanayi devriminden bu yana insanlığın gelişim

Detaylı

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR "

TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU  DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI MADENCİLİK SEKTÖRÜ VE POLİTİKALARI RAPORU " DOĞAL KAYNAKLARIN GERÇEK SAHİBİ HALKTIR " MART 2011 MADENCİLİĞİN ÖNEMİ MADENCİLİĞİ DİĞER SEKTÖRLERDEN AYIRAN ÖZELLİKLER, ULUSAL

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ JEOLOJİ ETÜTLERİ DAİRESİ 26 YILI FAALİYET RAPORU Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı 27 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyonumuz ülkemizin değişik ölçekte

Detaylı

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI

BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI SAYIN TANER YILDIZ IN BAKANLIĞIN 2010 YILI BÜTÇESİNİ TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNA SUNUŞ KONUŞMASI 16 KASIM 2009 Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun Değerli Üyeleri,

Detaylı

MERMER VE DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ. Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl: 51 Sayı: 606 KASIM 2012 ISSN: 1300-8366

MERMER VE DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ. Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl: 51 Sayı: 606 KASIM 2012 ISSN: 1300-8366 MERMER VE DOĞAL TAŞ SEKTÖRÜ Ekonomik ve Teknik Dergi Yıl: 51 Sayı: 606 KASIM 2012 ISSN: 1300-8366 Basyazı, Yıl: 51 Sayı: 606 KASIM 2012 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu

Detaylı

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler

İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER. A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler T.C. BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 1 2 İÇİNDEKİLER BAKAN SUNUŞU GENEL MÜDÜR SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER

Detaylı

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ

1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 1. DÜNYADA DEMİR-ÇELİK SEKTÖRÜ 2004 yılında dünya çelik üretimi 1 milyar ton civarında gerçekleşmiştir. Bu üretimin yaklaşık 1/4 ü Çin tarafından yapılmıştır. Dünyadaki üretimde ikinci sırayı Japonya almıştır.

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Karayolları Genel Müdürlüğü 2010 YILI FAALİYET RAPORU HAZİRAN 2011 Yollarımızı asrın, bugünkü ilerlemelerin icap ettirdiği bir mükemmel duruma eriştirmek lazımdır. Ancak bu suretle

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL ANA YATIRIMCI KURULUŞTUR.

Detaylı

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU

Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU A Giriş TÜRKİYE ÇEVRE DURUM RAPORU 1 Türkiye Çevre Durum Raporu / 2011 Yayın no: 11 ISBN: 978-605-5294-01-4 Hazırlayanlar Dr. A. Çağatay DİKMEN, Daire Başkanı Erdal SARAÇOĞLU, Şube Müdürü Ziya DURUCAN,

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2010 1 2 BAKAN SUNUŞU Yaşanan yüksek ekonomik gelişme ve artan refah seviyesinin sonucu olarak ülkemizde enerji sektörünün her alanında

Detaylı

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır.

Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 1 2 Ticarette en önde gördüğümüz esas muayyen tipler üzerinde işleme ve rasyonel çalışmadır. 3 4 İÇİNDEKİLER 1 Genel Bilgiler... 14 1.1 Yetki, Görev ve Sorumluklar... 14 1.2 İç Çevre Analizi... 16 1.2.1

Detaylı

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları. Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU

Adıyaman Maden ve Enerji Kaynakları. Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU Adıyaman 2013 İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ ADIYAMAN MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI RAPORU İçindekiler İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. ADIYAMAN İLİ MADEN KAYNAKLARI... 2 1.1 Bakır ( Cu

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006 YILI FAALİYET RAPORU NİSAN 2007 2 BAKAN SUNUŞU Giderek hızlanan küresel dinamikler içinde, bireylerin, kurumların

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008 YILI FAALİYET RAPORU DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DSİ), ÜLKEMİZİN TÜM SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDEN MESUL

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2012-2016

STRATEJİK PLAN 2012-2016 STRATEJİK PLAN 2012-2016 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı İçindekiler BAKAN SUNUŞU... 9 GENEL MÜDÜR SUNUŞU...11 MİSYON, VİZYON VE STRATEJİK AMAÇLAR...12 GİRİŞ...14 1. DURUM ANALİZİ...16 1.1. Tarihsel

Detaylı

Sivas - Divriği Demir Yatakları. 21. Yüzyılda Olivin. Anadolu nun İlk Madencileri. Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi

Sivas - Divriği Demir Yatakları. 21. Yüzyılda Olivin. Anadolu nun İlk Madencileri. Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi Madencilik ve Yer Bilimleri Dergisi ISSN 1309-1670 Fiyat 7 TL 01 Haziran 2012 Yıl 3 Sayı 23 www.madencilik-turkiye.com Sivas - Divriği Demir Yatakları 21. Yüzyılda Olivin Anadolu nun İlk Madencileri içindekiler

Detaylı

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ

T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ T.C. YALOVA VALİLİĞİ İL ÖZEL İDARESİ İÇİNDEKİLER TABLOLAR DİZİNİ... iii GRAFİKLER DİZİNİ...iv HARİTALAR DİZİNİ...v AMAÇ KAPSAM ve YÖNTEM... 1 1. MADENCİLİK SEKTÖR VE

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Stratejik Plan T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Stratejik Plan 2010 2014 İÇİNDEKİLER KISALTMALAR... 3 BAKAN SUNUŞU... 4 GENEL MÜDÜR SUNUŞU... 6 GİRİŞ... 8 1) STRATEJİK PLANIN HAZIRLIK

Detaylı

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI

TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI 1 TR 81 BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2010-2013 BATI KARADENİZ BÖLGE PLANI (ZONGULDAK-KARABÜK-BARTIN) İÇSELLEŞTİRDİĞİ GİRİŞİMCİLİKLE SEKTÖREL ÇERÇEVESİNİ GENİŞLETEREK YENİ İSTİHDAM ALANLARI YARATMIŞ VE

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

FAALİYET RAPORU 2011. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı FAALİYET RAPORU 211 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı BAKAN SUNUŞU Binali YILDIRIM Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Karayolları Gelişiyor, Türkiye nin Çehresi Aydınlanıyor Kalkınmanın temel

Detaylı

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ

MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ BALIKESİR İLİ MADEN POTANSİYELİNE BİR BAKIŞ 2011 1 Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2 İçindekiler TERİMLER SÖZLÜĞÜ...1 YÖNETİCİ ÖZETİ...3 1 GİRİŞ...5 1.1 DÜNYADA MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN GENEL DURUMU...6 1.2

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI TEMMUZ 2014 BAKAN SUNUŞU Günümüzde Enerji üretimi ve tüketiminde küresel ekonomik ve jeostratejik dengelerin yeniden tanımlanmasına

Detaylı

Doğal kaynaklar, uygarlığın gelişimi için sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşır ve sürdürülebilir kalkınma, ancak çevre değerleriyle birlikte

Doğal kaynaklar, uygarlığın gelişimi için sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşır ve sürdürülebilir kalkınma, ancak çevre değerleriyle birlikte Doğal kaynaklar, uygarlığın gelişimi için sosyo-ekonomik açıdan büyük önem taşır ve sürdürülebilir kalkınma, ancak çevre değerleriyle birlikte gerçekleşebilir. Bu değerlerin faaliyetlerimiz nedeniyle bozulmasının

Detaylı