MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu"

Transkript

1

2 MTA Genel Müdürlüğü, ülkemizin jeolojik yapısını incelemek, bu jeolojik yapıya bağlı olarak oluşan maden ve enerji kaynaklarını araştırıp bulmak, ekonomiye kazandırmak, muhtemel doğal afet potansiyelini belirlemek, araştırma konuları ile ilgili teknolojik çalışmalar yapmak ve madenciliğe yönelik her türlü bilimsel alt yapı hizmetlerini sunmak ve sektöre eleman yetiştirmek amacıyla tarihinde 2804 sayılı Kanunla kurulmuştur. Madencilik sektörü büyük risk taşıyan bir sektördür. Bu riskin ana nedeni arama sonucunda ortaya çıkarılacak varlığın nitelik ve neticelerinin tahmin edilmesindeki zorluklardır. Yatırım tutarının yüksek, geri dönme süresinin uzun olması madencilik sektörü riskinin diğer bir yönüdür. Arama aşamasında da geçerli olan riskin azaltılması ve kabul edilebilir düzeylere düşürülebilmesinin yolu bilimsel temele dayanan arama yöntemleri kullanmaktır. MTA kuruluşundan bu yana geçen 73 yıllık sürede bilimsellikten ayrılmadan ülkemizin karmaşık jeolojik yapısının belirlenmesi, buna dayalı olarak maden potansiyelinin açığa çıkarılması ve ortaya çıkan rezervlerin ekonomik anlamda değer kazanabilmesi doğrultusunda teknolojik araştırmalar yürütülmesi bağlamında büyük hizmetler yapmıştır. Bilinen tüm maden yataklarımızın hemen hepsinin bulunuşlarında, rezervlerinin arttırılmasında ya da teknolojik açıdan değerlendirilmelerinde MTA nın önemli katkıları sektörün içindeki herkesin malumudur. Ülkemizde demir-çelik, ferrokrom, bakır, alüminyum, bor ürünleri, seramik, cam ve çimento gibi madenlere dayalı sanayilerin kurulması ve gelişmesi, MTA nın birikimlerini sektörün hizmetine sunması sayesinde mümkün olmuştur. Bugün yerbilimleri camiasında görev yapan yerbilimcilerin hemen hepsinin MTA kökenli olması, MTA nın çalışma konuları ile ilgili faaliyet sürdüren özel sektör kuruluşlarının kurulmaları ve işletmelerini sürdürmelerinde MTA kökenli teknik elemanların mevcudiyeti, bilimsel aktivitelerin MTA nın öncülüğünde yaygınlaşması ve halen MTA nın desteği ile yürütülüyor olması, MTA nın ülkemiz ekonomisi ve bilimsel çalışmalarındaki yerini gözler önüne sermektedir. Her bilimsel faaliyet ve araştırmada olduğu gibi, yerbilimleri faaliyetlerinde bilimsel altyapının seviyesi, hedeflere ulaşmada belirleyici temel unsurdur. MTA daki araştırma disiplinlerinin ürettiği bilgiler bugüne kadar yapılan çalışmaların ürünleri olarak sağlam bir bilimsel alt yapıyı oluşturmaya devam edecektir. Dünyada artan maden fiyatlarına bağlı olarak daha önceden ekonomik olmayan madenler ekonomik hale gelmiş ve arz talep dengesinin karşılanabilmesi için tüm dünyada aramalara yoğunluk verilmiştir. Ülkemiz de de bu bağlamda kamu ve özel sektörün aramalarında önemli artışlar gözlenmektedir. Yer altı kaynaklarının yüksek katma değer sağlayacak şekilde ekonomiye kazandırılması, enerji ve sanayi hammadde talebinin güvenli ve ekonomik olarak karşılanması, arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, üretilen hammaddelerin yurt içerisinde işlenerek nihai ürünlere dönüştürülmesini içeren hedeflerimiz madencilik politikasının temellerini oluşturmaktadır. MTA, ülkemiz jeolojisinin sunduğu imkânlar ile ekonomimiz ve dünya madenciliğindeki gelişmeleri göz önünde bulundurarak belirlediği öncelikler çerçevesinde maden arama projeleri oluşturmakta ve uygulamaktadır. Madencilik tarihinin çok eskilere gittiği ülkemizde, mostra madenciliğinden ziyade bugün artık sadece bulunması daha zor gömülü olan maden yataklarını bulma şansı kalmıştır. Bu durumun sonucu olarak yeni yatakların bulunması, daha fazla bilgi ve teknoloji gerektirmektedir. MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu

3 Bu kapsamda son yıllarda MTA Genel Müdürlüğünün yatırım bütçesi artmış, yeni teknik eleman alımı sağlanmış, teknik donanımın geliştirilmesi için yeni sondaj makinaları, jeofizik cihazları, laboratuvar cihaz ve ekipman alımları gerçekleşmiş olup mevcut bilgi birikiminin yanı sıra Bakanlığımıza bağlı diğer kurumlar (TKİ, TPAO, EÜAŞ, TTK, DSİ vb.) arasında bilgi akışı hızlandırılmış ve oluşturulan yeni projelerin uygulanmasına hızla başlanmıştır. Yapılan bu çalışmalar sonucu, ülkemizin 20 yıldır değişmeyen maden ve hammadde kaynak rezervleri değişmeye başlamış ve çok kısa sürelerde büyük artışlar sağlanmıştır. 70 yılda tespit edilmiş linyit rezervlerimiz son 3 yılda yapılan çalışmalarla yüzde 27, jeotermal kaynaklarımız yüzde 30, bor rezervlerimiz yüzde 50 arttırılarak ülke kaynaklarına çok kısa sürede büyük katkılar sağlanmıştır. MTA Genel Müdürlüğü, Ulu Önder ATATÜRK ün 22 Haziran 1935 de MTA yı kurarken mesut sürprizler beklediğini unutmadan, 2804 sayılı Kuruluş Kanunu ile belirlenmiş görevlerini yerine getirirken, Merkezi Yönetim Bütçesinde kendisine tahsis edilen kaynakları etkin, ekonomik ve verimli kullanarak, uzun vadeli hedeflerle çalışmaya devam edecektir. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi hükmünde hazırlanan MTA Genel Müdürlüğü 2007 yılı Faaliyet Raporunun Genel Müdürlüğümüz teşkilatına, bakanlığımıza ve ilgili tüm kuruluşlara faydalı olmasını dilerim. Mehmet ÜZER Genel Müdür 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu MTA

4 I. Genel Bilgiler 1 A- Misyon-Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1-Fiziksel Yapı 10 2-Örgüt Yapısı 11 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 13 4-İnsan Kaynakları 31 5-Sunulan Hizmetler 35 6-Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 36 II. Amaç ve Hedefler 37 A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirme 52 A- Mali Bilgiler 52 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3-Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Jeoloji Etütleri 2- Jeofizik Etütleri 3- Maden Etüt ve Arama 4- Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri 5- Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı Faaliyetleri 6- Fizibilite Etütleri 7- Sondaj 8- Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma 9- Tabiat Tarihi Müzesi Faaliyetleri 10- Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Faaliyetleri 11- İdari ve Mali İşler 12- Teftiş Kurulu 13- Hukuk Müşavirliği Faaliyetleri 14- Encümen Şube Müdürlüğü Faaliyetleri 15- Sivil Savunma Uzmanlığı Faaliyetleri 2-Performans Sonuçları Tablosu 152 IV. Kurumsal Kabiliyet ve Kapasitenin Değerlendirilmesi 155 A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme 155 V. Öneri ve Tedbirler MTA 2007 Yılı Faaliyet Raporu

5 Genel Bilgiler I- Genel Bilgiler MTA Genel Müdürlüğü, 22 Haziran 1935 tarihinde 2804 sayılı Kanunla, o günkü adıyla Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü olarak kurulmuştur. 19 Şubat 1985 tarih ve 3154 sayılı Kanunla değiştirilerek kabul edilmiş olan 31 Aralık 1983 tarih ve 186 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 5 inci maddesi ile adı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir. 27 Kasım 2002 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesi İle İlgili Tezkere kapsamında anılan tarih itibarı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı kuruluş olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Kuruluş Kanununun 7. maddesine göre; MTA, kendi hesabına maden arama yapacağı yerler için maden arama ruhsatı almaya mecbur tutulmamıştır. Maddenin 2. fıkrasında, herhangi bir ilin bütününde veya bir kısmında, MTA tarafından belli bir maden aranılacağı beyanla vilayete başvurulduğu takdirde aksi beyan olunana kadar bildirilen saha ve maden cinsleri için kimseye ruhsat verilemez hükmü vardır. Bu maddeye göre, MTA'nın çalışmalarını alan ve süre kısaltması olmadan yapabilmesi öngörülmüştür. Ancak, 3 Mart 1954 tarihinde kabul edilen 6309 sayılı Maden Kanunu ile devlet kuruluşları ile özel girişim, kanun karşısında eşit duruma getirilmiş ve 2804 sayılı MTA Kanununun 7. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır sayılı Maden Kanununun MTA'ya getirdiği değişiklik, eşitlik ilkesinin yanında, çalışabilmek için arama ruhsatı alma zorunluluğudur. Alınacak ruhsatların 2000 hektarlık bir alan ve 2 yıl gibi bir süre ile sınırlı olması nedeniyle, MTA, bu dönemde provens bazında arama çalışmalarına girememiş ve çalışma alanı kısıtlanmıştır. Ancak, 8 Şubat 1960 tarihinde kabul edilen 6309 Sayılı Kanuna Ek 7426 Sayılı Kanun ile MTA'ya daha geniş alanlarda çalışma imkânı sağlanmıştır sayılı MTA Kuruluş Kanununda tarihinde 4309 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle, MTA Genel Müdürlüğüne, görev kapsamına giren jeolojik etütler ve maden arama faaliyetleri ile ilgili iş ve hizmet konularında, bağlı bulunduğu Bakanlık onayıyla yurt dışında işin gereği olarak yerli ve yabancı, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklık kurmak suretiyle veya tek başına ücret karşılığı arama ve araştırma yapabilmesi imkânı sağlanmıştır. MTA, çalışmalarını 1985 yılına kadar 6309 ve 7426 sayılı kanunlara göre yürütmüştür tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüz arama çalışmalarını 3213 sayılı Maden Kanununa göre yapmaktadır. Bu Kanuna göre MTA çalışmalarını ruhsat alarak veya 18. ve 47. Maddelere göre yapmaktadır. Alacağı ruhsatlar Kanun hükümlerine tabidir yılında mevzuatı olmayan doğal kaynağımız olan jeotermal kaynakların kullanılması ilgili olarak 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu çıkarılmıştır. MTA jeotermal ve doğal mineralli su kaynak aramalarını bu kanun kapsamında ruhsat harcından ve teminatından muaf olarak yapmaktadır. Genel Müdürlüğümüzün kendi adına yürüttüğü arama ve araştırma projeleri neticesinde ekonomik değerleri olan sahalar, ülkemiz ekonomisine kazandırılması için Maden İşleri Genel Müdürlüğüne devredilmektedir. Bunların dışında, Genel Müdürlüğümüz tip mukaveleli ve ücretli etütler ile tüm madencilik sektörüne de destek vermektedir. Madencilik, taşın ilk kullanıldığı tarihten itibaren insanoğlu için, yaşamının vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş, bugün ve gelecekte de aynı niteliğini sürdüreceği görülen temel sektörlerden biridir. Çağlara adını veren, savaşların öncelikli sebebi ve Sanayi Devriminin başlıca itici gücü olan madenler, günümüzün gelişmiş ülkelerinin geçmişinde hayati rol oynamıştır. Neticede, geçtiğimiz yüzyılda, Dünya Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) yaklaşık 18 kat artmış ve küresel kaynak tüketim miktarı da buna paralel büyümüştür. Dünya ham petrol tüketimi milyon ton dan 3,5 milyar tona yükselerek 177 kat, çelik tüketimi milyon ton dan 847 milyon ton a yükselerek 30 kat artış göstermiştir. Alüminyum tüketimindeki artış ise çok daha fazladır. Alüminyum tüketimi 6800 ton dan milyon tona yükselerek yaklaşık 3600 kat, bakır tüketimi ise 495 bin tondan 14 milyon ton a yükselerek 28 kat artmıştır. Günümüzde, Dünya da yıllık 1,5 trilyon ABD Doları değerinde 10 milyar tonun üzerinde maden üretilmektedir. Bu rakamın % 75 i enerji hammaddeleri, % 10 u metalik madenler ve % 15 i endüstriyel hammadde üretimine aittir. Verilen değerler madencilik endüstrisinin dünya ekonomisi için ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bir Önceki Yıla Göre Bazı madenlerde Yıllık Ortalama Fiyat Artışları: Bakır (%85), Nikel (%60), Çinko (%138), Uranyum (%106), Kobalt (%84) Ve Alüminyum (%34) Olmuştur. Ülkemizin karmaşık jeolojik yapısı çok çeşitli madenlerin ülkemizde bulunmasına olanak sağlamıştır. Ancak Türkiye nin karmaşık jeolojik yapısı maden aramayı zorlaştırmaktadır. MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu 1

6 Genel Bilgiler Ülkemiz yer altı kaynakları yönünden dünya madenciliğinde adı geçen 132 ülke arasında toplam üretim değeri itibariyle 28 inci, maden çeşitliliği itibariyle 10 uncu sırada yer almaktadır. Başta endüstriyel hammaddeler olmak üzere, metalik madenler, enerji hammaddeleri ve jeotermal kaynaklar açısından ülkemiz zengindir. Türkiye maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir. Günümüzde dünyada ticareti yapılan 90 çeşit madenden 77 sinin varlığı ülkemizde saptanmıştır. Ülkemizde halen 60 civarında farklı maden ve mineral üretimi yapılmaktadır. Dünya metal maden rezervlerinin %0.4 ü, endüstriyel hammadde rezervlerinin %2.5 i, kömür rezervlerinin %1 i ve jeotermal potansiyelinin %0.8 i ülkemizdedir. Zengin olduğumuz madenler arasında ilk sırayı, dünya rezervlerinin %72 ünü oluşturan, bor mineralleri almaktadır. Madencilik politikalarına verilen önemle birlikte, 2004 yılı maden ihracatımız 1,3 milyar dolar olmuş, 2005 yılında ise maden ihracatımız 2004 yılına göre % 15 lik artışla 1,5 milyar dolara çıkmıştır yılında ise maden ihracatımız %35' lik artışla 2 milyar dolara ulaşmıştır yılının ilk üç ayında ise 2006 yılının aynı dönemine göre %53,3 lük bir artış sağlanarak 412 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Maden ihracatında Doğal taşlar 1,03 milyar $ ile ilk sırada yer almaktadır. Doğal taşlar ürün grubunu 544,3 milyon $ ile Metalik Madenler, 430,7 milyon $ ile Endüstriyel Hammaddeler takip etmektedir. Sektörel bazda İhracatta en önemli artış madencilikte olmaktadır. Cari Fiyatlarla Gayri Safi Milli Hasıla içindeki Madencilik sektörünün payı da sürekli olarak artış göstererek 2002 yılında 1,93 milyar $ iken 2006 yılında da 5,89 milyar $ olarak gerçeklemiştir. Madencilik sektörünün GSMH içerisindeki payı da 2002 yılında %1,06 iken 2006 yılında % 1,40 olarak gerçekleşmiştir. Türkiye de yılda 150 milyon ton seviyelerinde üretilen maden ürünleri, inşaat sektöründe ve sanayide hammadde olarak tüketilmekte olup yılda ülkemize 5-6 milyar dolar katma değer kazandırmaktadır. Bor, krom, selestit, manyezit, barit, mermer, pomza, feldspat gibi madenler büyük oranda ihraç edilmekte, yılda yaklaşık 60 milyon ton mertebesinde üretilen kömür ise, büyük çoğunluğu termik santrallerde olmak üzere, yurt içinde tüketilmektedir. Ülkemizin teorik Altın potansiyeli 6500 ton olduğu tahmin edilmektedir. Bu potansiyelle dünyada 2. potansiyel durumundadır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarla 600 ton altın varlığı görünür hale getirilmiştir. Yani mevcut potansiyelin % 10 bulunmuştur. Ülkemizde bulunan bu altın yataklarından şu ana kadar 50 ton civarında altın üretilmiştir. Ayrıca ülkemiz yılda 300 milyon ton altın ithal etmektedir. İthal edilen altının tonu ülkemizde işlendikten sonra ihraç edilmekte kalanı ise ülkemizde tüketilmektedir. Ülkemiz, yılda 5 milyar dolar altın ithal etmekteyiz. Ülkemiz endüstriyel hammadde potansiyeli açısından dünya rezervinin % 2,5 e sahiptir. Bazı endüstriyel hammadde mineralleri açısından ise çok daha fazla oranlarda rezerve sahibiz; örneğin borda dünya rezervinin %72, doğaltaşta ve mermerde %32, feldispatta %14, bentonitte %13 ü ülkemizde bulunmaktadır. Maden ihracatımızın en büyük kısmını (%70-80 nini) endüstriyel hammaddeler oluşturmaktadır. Özelliklede 1 milyar doları aşan ihracatla mermer, 400 milyon dolar ihracatla bor önemli yer tutmaktadır. Madencilik politikalarına verilen önemle birlikte, 2004 yılı maden ihracatımız 1,3 milyar dolar olmuş, 2005 yılında ise maden ihracatımız 2004 yılına göre % 15 lik artışla 1,5 milyar dolara çıkmıştır yılında ise maden ihracatımız %35' lik artışla 2 milyar dolara ulaşmıştır yılından bu yana ülkemizde yerbilimlerinin gelişmesine ve buna bağlı olarak da yer altı kaynaklarımızın değerlendirilmesine öncülük etmiş bir araştırma kuruluşu olan MTA Genel Müdürlüğünün misyonu Ülkemizin jeolojik yapısını araştırmak, bu jeolojik yapıya bağlı olarak oluşan maden ve enerji kaynaklarını araştırıp ülke ekonomisine kazandırmak, ülkemizin muhtemel doğal afet potansiyelini belirlemek, araştırma konuları ile ilgili teknolojik çalışmalar yapmak ve madenciliğe yönelik her türlü bilimsel alt yapı hizmetlerini sunmaktır. MTA Genel Müdürlüğünün vizyonu ürettiği projelerle öncülük eden ve hizmet verdiği sektörlerin önünü görmesini sağlayan, sürekli kendini geliştiren, uluslararası arenada söz sahibi, bilimsel bir araştırma kuruluşu olarak var olmaya devam etmektir. MTA sadece maden araması yapmaz. İnsanlığın yaşamında büyük kolaylıklar sağlayan sanayi, mağara, şehirleşme, turizm, çevre ve doğal afet konularına temel oluşturan jeoloji haritalarını yapan ülkemizdeki tek kurumdur. Maden arama ve doğal afetlerde yardımcı olarak kullanılan en son tekniklerden olan uzaktan algılama tekniği ülkemizde yine ilk olarak MTA tarafından kullanılmaya başlamış, yeni gelişmeler izlenmiş, bu konuda eğitim verecek düzeye gelmiştir. Tüm bunların yanı sıra Genel müdürlüğümüz geçmişten gelen enstitü vasfıyla bilimsel kongre ve toplantıları; düzenleyerek ve gerekse bu toplantılara katılarak uluslararası kuruluşlarla bilgi ve teknoloji alışverişi sağlamaktadır Yılı Faaliyet Raporu MTA

7 Genel Bilgiler Bilimsel kimliği ve tecrübesi ışığında; ilki 1992 yılında gerçekleştirilen Uluslararası Karadeniz Bölgesi Jeoloji Sempozyumu nun ikincisi yine aynı kapsamda; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın M. Hilmi Güler in Onursal Başkanlığı nda 5-9 Ekim 2009 tarihleri arasında Ankara da; Genel Müdürlüğümüz Kongre merkezinde gerçekleştirilecektir. Karadeniz e komşu veya yakın ülkelerde yapılan Bilimsel Araştırmaların tartışılacağı bu sempozyumun hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Sempozyum; Karadeniz Bölgesi ve yakın çevresinde bilimsel araştırma yapmış tüm yerli ve yabancı bilim insanını bir araya getirmeyi planlamaktadır. MTA nın yıllardır başarıyla yürüttüğü ulusal ve uluslararası organizasyonlar, uluslar arası işbirliği etkinlikleri ve ortak projelerin sadece MTA yı değil; ülkemizi de yurtdışında başarıyla tanıtmış olduğunun bilinci ve mutluluğuyla yeni projeleri üstlenmiş bulunmaktayız. Gelecek faaliyetlerin de MTA nın yıllardır edindiği haklı başarıyı perçinleyeceğine eminiz. Gerçekleştirdiğimiz; başta Kıta Sahanlığı gibi ülke çıkarları açısından stratejik öneme sahip olan çalışmaların yanı sıra, Enerji, Maden ve Endüstriyel Hammadde Kaynaklarının Araştırılması ve Marmara ve Ege Denizlerinde depremselliğe yönelik çalışmaların ulusal ve uluslararası literatürde kaynak teşkil etmesi ülkemizin siyasal ve bilimsel alanlardaki etkinlikleri açısından büyük önem taşımaktadır. MTA Sismik-1 ile Marmara Denizi nde yapmış olduğumuz çalışmalarımızın, deprem araştırmaları yapmak üzere ülkemize gelen yabancı gemilerin faaliyetlerine alt yapı oluşturulması bunun somut bir örneği olarak ele alınabilir. Bu zamana kadar gerçekleştirilen çalışmalarda kullanılan MTA Sismik-1 Gemimizin ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle Deniz Araştırmalarımızın daha etkin yapılabilmesi için tam donanımlı modern ulusal yeni bir Sismik Araştırma Gemisi nin tedarik edilmesi zaruriyet haline gelmiş bulunmaktadır. Böyle bir geminin ise; MTA gibi gemi işletmeciliğinin yanında personel istihdamı konularında gerekli deneyim ve olanaklara sahip bir kurum tarafından işletilmesi; Türkiye deki tüm Araştırma Kurumlarının ihtiyacına cevap vererek, çok pahalı ve zahmetli olan gemi işletme gider ve zaman kaybından diğer Araştırma Kurumlarını da kurtaracaktır. Bu amaçla Kurumumuzca hazırlanan Fizibilite Raporu hali hazırda incelenmek üzere DPT Müsteşarlığı na sunulmuştur. Bunun yanı sıra, MTA Genel Müdürlüğü nün Deniz Araştırma faaliyetlerinde kullanılmak üzere, Denizcilik Müsteşarlığı nın öncülüğünde yapımı devam eden ve 2008 yılı içerisinde hizmete girmesi planlanan 21 metre uzunluğunda modern jeofizik ekipmanlı Araştırma Botu ile de; kıyı ve körfezlerde de detaylı bilimsel ve ekonomik amaçlı etütler gerçekleştirilebilecektir. MTA Genel Müdürlüğü Kuruluşundan bugüne kadar ki çalışmalarıyla ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunmuş, özellikle madencilik sektöründe birçok kurumun oluşumuna da neden olmuştur. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda elde edilen değerler tüm madenciler, üniversiteler, belediyeler gibi özel ve kamuda çok geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Ülkemizde ilk Petrol Raman da MTA tarafından bulunmuştur. İlk petrol rafinerisi de yine MTA tarafından kurulmuştur. Ülkemizde kömür, demir, bakır gibi madenlerimizi ilk bulan ve bunlara bağlı TPAO-TKİ-TTK gibi kurumların oluşumuna sebep olan kurum yine MTA dır. Zonguldak taşkömürü havzasında, bugün bilinen ve TTK tarafından işletilen rezervlerin büyük bir kısmı MTA tarafından bulunmuştur. Keban daki simli kurşun; Murgul-Çakmakkaya, Çayeli-Madenköy deki bakır; Guleman daki krom; Seydişehir deki alüminyum; Bursa- Uludağ daki volfram; Mardin-Mazıdağı ndaki fosfat rezervleri MTA tarafından bulunmuştur. Kütahya- Tavşanlı-Tunçbilek-Seyitömer, Manisa-Soma, Çanakkale- Çan, K.Maraş-Elbistan, Muğla-Yatağan, Hüssamlar, Ankara-Beypazarı Linyit yatakları MTA tarafından bulunmuştur. Divriği, Hekimhan, Hasançelebi, Attepe demir rezervleri yine MTA tarafından bulunmuştur. Beypazarı trona yatağı ve Sivrihisar-Kızılcaören baritfluorit- nadir toprak (Bastnazit) ve toryumdan oluşan kompleks MTA tarafından bulunmuştur. Ülkemizin madencilik sektöründe önemli yeri olan madencilik ihracatımızdaki parasal payı % 50 ye ulaşan bor rezervinin yarısından fazlası Balıkesir-Bigadiç, Bursa- Kestelek, Kütahya-Emet, Eskişehir-Kırka da bulunmuş olup Eti Holding tarafından işletilmektedir. Dünyadaki diğer jeolojik araştırma kuruluşlarına karşılık gelen ve Türkiye nin ilk Jeolojik Araştırma Kurumu olan MTA Genel Müdürlüğü, bu misyonla: 1935 den beri edindiği bilgi ve tecrübeyi; uluslararası platformda da paylaşmayı hedeflemektedir. Maden kaynaklarımızın akılcı kullanımıyla dışa bağımlılığı azaltmak için bir yandan teknoloji transferi sağlarken diğer yandan ülkemizin ihtiyacı olan doğal kaynakları kendi topraklarımız dışında da aramak için başta komşu ülkeler ve Orta Asya ve Türk Cumhuriyetleri olmak üzere petrol, doğal gaz ve maden arama-araştırma projeleri oluşturmak ve Türk Madenciliğini ülke sınırları dışına taşımak hedeflerimiz arasındadır.. MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu 3

8 Genel Bilgiler Bu kapsamda da özellikle son yıllarda yakın bölgedeki ülkelerle petrol, doğal gaz ve maden aramacılığı konusunda işbirliği ve projeler gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Bu amaçla; Genel müdürlüğümüz Gelişmekte Olan Ülkeler, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ne yönelik teknik ve bilimsel anlamda işbirliği yapmak; bilgi, deneyim ve teknolojisini paylaşmak amacıyla TIKA (Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı) ile görüşmeler yapmış ve bir işbirliği protokolü imzalamıştır. Bu protokole konu olan Gelişmekte Olan Ülkeler, Kafkasya ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri Jeoloji Araştırmaları ve Maden Kaynaklarının Değerlendirilerek İşbirliğinin Oluşturulması Projesi 2008 Yılı İş Programına alınarak hızlandırılmıştır. Yer altı kaynaklarının en yüksek çevresel standartlarla ve yüksek katma değer sağlayacak şekilde ekonomiye kazandırılması, enerji ve sanayi hammadde talebinin güvenli ve ekonomik olarak karşılanması, arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve geliştirilmesi, üretilen hammaddelerin yurt içerisinde işlenerek nihai ürünlere dönüştürülmesini içeren hedeflerimiz madencilik politikasının temellerini oluşturmaktadır. Son 20 yılın ( ) ortalaması bin m/yıl olan ve neredeyse durma noktasına gelmiş sondaj faaliyetleri son yıllarda aynı bütçe, makine parkı ve elemanlarla 140 bin m/yıla çıkarılmış ve bu sondaj faaliyetleri maden aramalarına yönlendirilmiştir lı yıllara ait sondaj makineleri kullanılarak sondajlar yapılmıştır Yıl YILLARI SONDAJ MİKTARLARI VE 2008 YILI HEDEFİ Enerji ihtiyacımızın yerli kaynaklardan karşılanması politikası kapsamında son 3 yılda yaptığımız kömür arama projeleri kapsamında (özellikle derin sondajlar yaparak) yıldır değişmeyen 8.3 milyar ton kömür rezervi, yaptığımız 270 bin metre sondajla 2.3 milyar ton yeni kömür rezervi bulunarak %27 artmıştır. Ülkemizin toplam linyit rezervi 10.6 milyar tona yükseltilmiştir yılından 2005 yılına kadar hemen hemen hiç yeni rezerv keşfi olamamıştır yılından itibaren yapılan kurumlar arası işbirliği ve arama seferberliği den dolayı 2005 yılında Trakya da 10 milyon ton, Afşin Elbistan da 300 milyon ton, 2006 yılında ise Soma da 100 milyon ton, Afşin Elbistan da 430 milyon ton olmak üzere toplam 840 milyon ton ilave rezerv artışı sağlanmıştır yılında ise Elbistan MTA ruhsatı, Konya-Karapınar (MTA ruhsatı), Trakya Havzası, Manisa Soma(TKİ sahası) ve Kütahya Simav (MTA ruhsatı) sahalarında sondajlı kömür arama ve rezerv geliştirme çalışmaları devam etmiştir Yılı Faaliyet Raporu MTA

9 Genel Bilgiler AFŞİN-ELBİSTAN REZERV GELİŞTİRME PROJESİ: Afşin-Elbistan sahasında 2005 yılında başlayarak 2007 yılında tamamlanan proje kapsamında toplam; ,36 m sondaj yapılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda; bu zamana kadar 740 milyon ton rezerv artışı sağlanmış olup, rezerv hesaplama ve analiz çalışmaları devam etmektedir. SİVAS-KANGAL KÖMÜR ARAMA ÇALIŞMALARI: Sahada işletmenin sorunlarına yönelik olarak 2005 yılında toplam 827,30 m sondaj yapılmıştır. ANKARA-BEYPAZARI REZERV GELİŞTİRME PROJESİ: Sahada rezerv geliştirme ve kömür yayılım sınırın belirlenmesi amacıyla 2007 yılında sondaj çalışmaları başlatılmış olup, 2007 yılı sonu itibariyle 1.850,47 m sondaj yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. SOMA HAVZASI KÖMÜR ARAMA PROJESİ: Sahada rezerv geliştirme ve kömür yayılım sınırın belirlenmesi amacıyla 2005 yılında başlayan arama çalışmalarında 2007 yılı sonu itibariyle ,50 m sondaj yapılmıştır. Sahada MTA Genel Müdürlüğü yetkilileri tarafından gösterilen alanlarda yapılan kömür arama sondajları sonucunda mevcut kömür yayılım sınırı genişletilmiş olup, 100 milyon ton ilave rezerv artışı sağlanmıştır. TRAKYA HAVZASI KÖMÜR ARAMALARI PROJESİ: Trakya Havzası genelinde MTA Genel Müdürlüğü ne ait toplam 46 adet Ruhsat Sahası bulunmakta olup, bu Ruhsat Sahalarının 6 adet inde yılları arasında sondajlı arama çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Sahada MTA tarafından 2005 yılında 3.397,05 m, ihale yolu ile 2006 yılında 3.073,05 m ve yine ihale yolu ile 2007 yılında ,20 m olmak üzere toplam ,30 m sondaj yapılmıştır. Yapılan sondajlarda kesilen kömürlü zon kalınlığı 1,20 15,25 m arasında olup; kömür 254 m ile 703 m ler arasında bulunmaktadır. Sondajlardan alınan numunelerin şu ana kadar yapılan analizleri neticesinde sahada bulunan kömürün ortalama kalorisi kcal/kg olarak tespit edilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda ton görünür+muhtemel+mümkün rezerv belirlenmiştir. Sahadaki çalışmalar devam etmektedir. KONYA-KARAPINAR KÖMÜR ARAMALARI PROJESİ: Konya-Karapınar havzasında MTA Genel Müdürlüğü ne ait toplam 14 adet Ruhsat sahası bulunmakta olup; bu ruhsat sahalarının 10 adet inde 2007 yılında ihale yolu ile toplam 4.861,10 m sondaj yapılmıştır. Yapılan bu sondajlarda kalınlıkları 1,30 m ile 69,65 m arasında değişen kömürlü zon kesilmiştir. MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu 5

10 Genel Bilgiler Kömürün ortalama derinliği 135 m dir. Sondajlardan alınan numunelerin analiz incelemeleri neticesinde sahadaki kömürün ortalama kalorisi kcal/kg olarak tespit edilmiştir. Çalışmalar sonucunda yapılan ön değerlendirme de ton muhtemel rezerv belirlenmiştir. Çalışmalar devam etmektedir. AFŞİN-ELBİSTAN KÖMÜR ARAMALARI PROJESİ: Afşin-Elbistan kömür havzasında buluna MTA Genel Müdürlüğü ne ait 3 adet Ruhsat sahasında 2007 yılında ihale yolu ile toplam 2.279,20 m sondaj yaptırılmış olup, bu sondajlarda kalınlıkları 13,55 m ile 32,95 m arasında değişen kömür damarları kesilmiştir. Sahada ton muhtemel+mümkün rezerv belirlenmiştir. Havzadaki çalışmalar devam etmektedir. KÜTAHYA-SİMAV-GEDİZ KÖMÜR ARAMALARI PROJESİ: Sahada MTA tarafından 2006 yılında 480 m, ihale yolu ile de 2007 yılında m olmak üzere toplam m sondaj gerçekleştirilmiştir. MANİSA-SOMA KÖMÜR ARAMALARI PROJESİ: Sahada MTA tarafından 205,20 m olan 1 adet sondaj yapılmıştır. BEYPAZARI-ANKARA KÖMÜR ARAMALARI PROJESİ: Sahada 2006 yılında 1.201,85 m sondaj yapılmıştır yılları arasında MTA Genel Müdürlüğü ne ait Ruhsat Sahalarında MTA ve İhale Yolu ile Özel Şirket tarafından olmak üzere toplam m sondajlı kömür arama çalışması gerçekleştirilmiştir yılında ise İş Birliği Kapsamında Ankara- Beypazarı, Manisa-Soma ve Zonguldak da olmak üzere toplam m ve MTA Ruhsat Sahalarında (Trakya, Konya-Karapınar, Eskişehir, Afşin-Elbistan, Afyon-Dinar ve Isparta-Gelendost ta) ise ihale yolu ile toplam m olmak üzere toplam m sondajlı kömür arama çalışması yapılacaktır. JEOTERMAL ENERJİ Yenilenebilir enerji kaynakları, fosil yakıtların rezervlerinin hızla azalması ve çevresel kaygılar nedeniyle her geçen gün artan bir önem taşımaktadır. Türkiye jeotermal kaynak potansiyeli yüksek bir ülkedir. Bu kaynağın yenilenebilir nitelikte olması, çevre dostu kabul edilmesi büyük avantaj olarak değerlendirilmektedir. Ancak, arama çalışmalarımız yönüyle alınması gereken mesafeler olduğu gibi, üretim yatırımlarını hızlandırmak ve etkin kullanımı sağlamak bizi bekleyen görevler arasındadır. Türkiye nin teorik jeotermal enerji potansiyeli mwt olarak kabul edilmektedir. Ülkemiz bu potansiyeli ile dünya da 7. Avrupa da ise 1. konumdadır. Türkiye nin bugün jeotermal enerjiyi doğrudan kullanım kapasitesi mwt dir. Doğrudan kullanım açısından ise dünyada 5. durumdadır. Bu kapsamda ülkemizin jeotermal potansiyelinin bilgilerini en güncel olarak içeren jeotermal envanteri basılarak sektörün hizmetine sunulmuştur. Envanterde lokasyonlar, debiler, sondaj derinlikleri, jeolojik yapı bilgileri detaylı olarak yer almaktadır. Jeotermal enerji aramalarında 1989 dan beri nerdeyse durma noktasına gelen ve yılda ortalama 2000 m jeotermal arama sondajı 2005 yılında yapılan arama seferberliği ile m ye çıkartılmıştır öncesinde ortalama 5 mw termal olan açığa çıkarılan ısı enerjisi miktarı 200 mw termale çıkartılmıştır. (1 mwt Ankara şartlarında 100 m 2 lik 100 konutu ısıtabilecektir) yılından bu yana 3 adet elektrik üretimine uygun saha daha keşfedilerek 50 mw elektrik potansiyeli ülkemize kazandırılmıştır yılından bu yana 23 değişik ilimizde toplam derinliği m olan 55 adet jeotermal arama kuyusu açılarak 600 mwt (termal) ısı enerjisi ortaya çıkarılmıştır. Böylece 2004 yılı sonunda 2700 mwt olan görünür ısı kapasitemiz (doğal çıkışlar hariç) yaklaşık %22 arttırılarak 3328 mwt e çıkartılmıştır. Açılan bu kuyuların 10 adedi elektrik üretimine uygun kuyular olup 45 adeti ise termal turizm ve sera uygulamaları için uygundur. İzmir-Torbalı, Nevşehir-Kozaklı, Aydın-Umurlu-Serçeköy, Aydın- Pamukören, Aydın-Çiftlik, Aydın-Umurlu, Balıkesir Dursunbey de sondajlı arama çalışmaları devam etmektedir. MTA nın 2008 hedefi metre jeotermal sondajlı arama olarak belirlenmiştir. Benzer bir sonuç; bor arama master projesinden elde edilmiştir. Yaptığımız çalışmalar sonucunda bilinen bor rezervlerinin üzerine 1 milyar ton yeni bor rezervi daha ekleyerek dünya bor rezervindeki ülkemizin sahip olduğu payı %63 ten %72 ye çıkartılmıştır. Ayrıca son dönemde yapılan çalışmalarla ilave 500 milyon ton bor rezervini daha kesinleşmek üzeredir. MTA hedefleri kapsamında ikinci etap madenciliğe geçmiştir. Yani, maden aramalarında, geçmişte birinci etap madencilik diyebileceğimiz mostra madenciliği büyük oranda yer tutarken, bugün artık ikinci etap madencilik diyebileceğimiz örtülü ve gömülü maden yataklarının aranması söz konusudur. Maden arama çalışmaları Karadeniz - Doğu, Orta, Batı Anadolu Bölgelerinde bu kapsamda hızla sürdürülmektedir. Metalik maden açısından dünyadaki benzerlerine göre oldukça önemli bir yere sahip olan Doğu Karadeniz Bölgemizde Gümüşhane, Trabzon ve Orduda metalik maden aramalarına yönelik 3 adet proje başlatılarak sondajlı aramalara geçilmiştir. Ordu, Gölköy ve Çetilli ruhsat sahamızda yapılan etütlerde 1-8 gr/ton altın ve ortalama % 4-5 tenörde bakır-kurşun-çinko değerleri elde edilmiştir Yılı Faaliyet Raporu MTA

11 Genel Bilgiler Bu bölgede sondajlı aramalara devam edilmektedir. Ayrıca yine metalik maden aramaları açısından Çanakkale, Gümüşhane, Sivas da önemli altın yatakları belirlenerek Migem e devredilmiştir. Erzurum, Adıyaman, Erzincan, Balıkesir ve Malatya da önemli bakır, kurşun, çinko, molibden ve altın açısından önemli potansiyel alanlar belirlenmiş ve sahalar ruhsatlandırılarak sondajlı aramalara geçilmiştir. Kayseri, Adana arasındaki demir açısından önemli olabilecek potansiyel alanlarda detay maden jeolojisi etütleri ve ruhsatlı sahalarda sondajlı aramalar sürdürülmektedir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda ( ), toplam 20 ruhsat sahasında çalışmalar tamamlanarak maden rezervleri belirlenerek Migem e devredilmiştir. Metal bakır rezervlerimiz ton, metal altın rezervlerimiz ise 45 ton arttırılmıştır. Bütün bu çalışmalar haricinde Genel Müdürlüğümüz mevcut bilgi birikimlerinden yararlanarak 2010 yılına kadar, Kömür, Jeotermal Enerji, Metalik Maden ve Endüstriyel Hammadde aramalarına yönelik projeler oluşturarak ülkemizin değişik bölgelerinde, değişik amaçlı ruhsat başvurularında bulunmuş böylelikle sahip olduğumuz ruhsat sayısı on kat artarak 270 e ulaşmıştır. Metalik Maden Arama Projeleri MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu 7

12 Yıl Yıl Genel Bilgiler JEOLOJİK HARİTALAR Madencilik sektörünün ihtiyaç duyduğu en önemli alt yapı bilgisi jeolojik haritalardır. Ülkemizin tamamı 5547 adet 1/ ölçekli haritadan oluşmuştur. Bu haritaların tamamındaki jeoloji çalışmaları MTA tarafından adım adım çalışılarak tamamlanmıştır. 1/ lik haritaların jeoloji biliminde meydana gelen gelişmelerin ışığında güncellenme çalışmalarına 2005 yılında başlanmıştır ve bugüne kadar 510 adedi tamamlanmıştır. Jeolojik Harita Yapımı Çalışmaları kapsamında, 2006 da km 2 (104 adet) 1/ ölçekli pafta, 2007 de km 2 (108 adet) jeoloji haritasının yapımı ve güncelleştirilmesi gerçekleştirilmiştir. Bu haritaların büyük bölümü gelişen teknolojinin artan imkânlarıyla sayısal ortama aktarılarak eksiksiz bir Türkiye jeoloji veri bankası oluşturulmaktadır. Toplam 5547 adet 1/ ölçekli paftadan, 2006 yılında 262 adedi, 2007 yılında ise 70 adedi sayısallaşarak toplamda 5197 adet 1/ ölçekli jeoloji haritasının sayısallaştırılması tamamlanmıştır. Bu güne kadar 1/ ölçekli 154 adet, 1/ ölçekli 22 Adet jeoloji haritası yayımlanmıştır. Türkiye 1/ lik jeolojik haritası basımı tamamlanmıştır Sayısallaşan 1/ Ölçekli Jeoloji Haritaları 1/ Ölç.Hrt 2007 Güncellenen 1 / Ölçekli Jeoloji Haritaları 108 1/ ölç. Hrt Adet Adet Yayımlanan Haritalar A d e t Yıl 1/ Ölç. 1/ Ölç. Genel Müdürlüğümüzün Stratejik Planını Hazırlama çalışması sürmektedir. Bu nedenle Kurumumuzun Misyon, Vizyon, Üstünlükler ve Zayıflıkları raporda yer almamıştır Yılı Faaliyet Raporu MTA

13 Yetki, Görev ve Sorumluluklar B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Genel Müdürlüğümüzün temel görevi Kuruluş Kanunun 2. maddesinde; "Memleketimizde işletilmeye elverişli maden ve taş ocağı sahalarının bulunup bulunmadığını, işletilen maden ve taş ocaklarının daha faydalı surette işletilmelerinin şartlarını araştırmak ve buna yönelik olarak da arama işlemleri, bilimsel, jeolojik ve teknolojik tetkikleri yapmak, harita, plan ve kesitleri hazırlamak ve rantabilite hesapları yapmak ve memleketin madenlerinde ve maden sanayinde çalışacak teknik personel ve kalifiye işçi yetiştirmek" olarak belirlenmiştir. MTA Genel Müdürlüğü; Yerkabuğunun jeolojik yapısını ve özelliklerini araştırmak, başta Türkiye nin ulusal topraklarına ait jeolojik bilgileri üretmek, genel jeolojik haritalar oluşturmak, sistematik jeolojik referans tabanını geliştirmek. Doğal kaynakları aramak, araştırmak, bulmak, bulunmasına ait altyapı bilgilerini üretmek, Ülkenin ekonomik, bilimsel ve teknik kalkınmasında doğal kaynaklardan yararlanmasını mümkün kılacak her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve çalışmayı yapmak ve yaptırmak, Ülkemizde kıta sahanlığına ait bilgiler de dahil olmak üzere bu tür bilgileri üreten kuruluşlardan bilgileri toplayarak arşivlemek, değerlendirmek ve uygun şekilde kullanıcıların erişimine sunmak ve Karot Bilgi Bankası oluşturmak, Çevre jeolojisi, jeoteknik, arazi kullanım potansiyeli ve madenlerden kaynaklanan çevre kirliliği ile maden sahalarının kapatılması ve terkinden meydana gelen risklerin önlenmesine yönelik gerekli denetim ve incelemeleri yapmak, bu konuda uzman görüşü oluşturmak, planlar ve haritalar hazırlamak ve altyapı bilgileri üretmek, Görev alanı ile ilgili görev alacak personeli yetiştirmek veya gerektiğinde yetiştirilmesine yardım etmek, ve bu amaçla çalışan kuruluşlar ve yüksek öğretim kumları ile işbirliği yapmak, Görev alanı ile ilgili uzman kuruluşlarla uluslararası düzeyde faaliyetler yürütmek, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişileri ile bilimsel ve teknik işbirliği yapmak, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinlikler düzenlemek ve desteklemek, Yerbilimleriyle ilgili araştırma ve geliştirme faaliyetleri ile analiz, deney, ürün ve süreç geliştirme çalışmaları yapmak, Doğal afetler hakkında araştırmalar yapmak ve altyapı bilgileri oluşturmak, Kurumun görevleri ile ilgili her türlü yayın faaliyetinde bulunmak, fizibilite raporları hazırlamak, dokümantasyon, enformasyon ve bilgi bankası sistemi oluşturmak kütüphane, müze ve arşiv gibi destek birimleri kurmak,. Konularında hizmet ve faaliyetlerini sürdürmektedir. MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu 9

14 İdareye İlişkin Bilgiler C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Ülkemizin doğal kaynak potansiyelinin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi, ekonomik koşullara uygun olarak arama ve araştırma çalışmalarını yapmak üzere kurulan Genel Müdürlüğümüz 1967 yılından beri bu günkü Merkez Kampüsünde yaklaşık 400 dönüm arazi üzerinde 67 bin m2 kapalı alanda bulunan binaların ve kampüs alanının gerekli her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak görev yapmaktadır. Merkez kampüsümüzde 32 hizmet binası ve yeterince atölye mevcut olup bunlara ait 28 eşanjör dairesi, 4-5 km civarında galeri mevcuttur. Genel Müdürlüğümüz Merkez kampüsünde 19 oda, 32 yatak kapasiteli 1 adet konukevi; salon kapasitesi 270 kişi, bahçe kapasitesi de 450 kişilik olan 1 adet lokal bulunmaktadır. Kuruluşumuz merkez teşkilatında görev ve sıra tahsisli olarak dağıtımı yapılan 11 adet lojman olup, bunlardan 10 tanesi dolu, 1 tanesi ise boştur. Ayrıca Taşra Teşkilatımız içinde 3 ilimizde lojman bulunmaktadır. Kuruluşumuzun Eğitim ve Dinlenme Tesisi olarak; Akçakoca Eğitim ve Dinlenme Tesisimiz, 35 oda ve yemekhane, lokal ve personel için gerekli tesisler, Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesisimiz 10 oda ve yemekhane, lokal ve personel için gerekli tesisler, Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisimizde baraka ve karavan olmak üzere 59 tesis ve yemekhane, lokal ve personel için gerekli tesisler mevcuttur. BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ YERİ LOJMAN M² Orta Anadolu I. Bölge Müdürlüğü Sivas Orta Anadolu II. Bölge Müdürlüğü Konya Orta Anadolu III. Bölge Müdürlüğü Kızılcahamam - - Orta Anadolu IV. Bölge Müdürlüğü Malatya Marmara Bölge Müdürlüğü Kocaeli Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü Zonguldak Kuzeybatı Bölge Müdürlüğü Balıkesir Ege Bölge Müdürlüğü İzmir Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü Adana Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü Diyarbakır Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü Van Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü Trabzon Yılı Yıllık Faaliyet Raporu MTA

15 İdareye İlişkin Bilgiler 2- Örgüt Yapısı 7 MTA Genel Müdürlüğü, Organizasyon Şemasında görüldüğü gibi Genel Müdür ve üst yönetim organı Encümen, 4 Genel Müdür Yardımcısı, 7 Ana Hizmet Birimi, 5 Yardımcı Hizmet Birimi, 3 Danışma ve Denetim Birimi ve 12 Bölge Müdürlüğünden oluşmaktadır. GENEL MÜDÜR ENCÜMEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Ana Hizmet Birimleri Danışma ve Denetim Birimleri Yardımcı Hizmet Birimleri Jeoloji Etütleri Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı Maden Analizleri ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Makine İkmal Daire Başkanlığı Fizibilite Etütleri Dairesi Başkanlığı İç Denetim Birim Başkanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Enerji Hammadde Etütleri Dairesi Başkanlığı Savunma Sekreterliği Sondaj Dairesi Başkanlığı Jeofizik Etütleri Dairesi Başkanlığı BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu 11

16 Genel Müdürlüğümüze Tüm Türkiye ye yayılan Bölge Müdürlükleri yıl içinde yapılan projelere lojistik destek sağlamaktadır. İdareye İlişkin Bilgiler Yılı Yıllık Faaliyet Raporu MTA

17 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Etkinlik ve verimliliğin artırılması amacıyla Genel Müdürlüğümüzün hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Uzaktan Algılama Türkiye'deki Uzaktan Algılama çalışmalarının öncüsü olarak 1970'lerde çalışmalara başlayan Genel Müdürlüğümüzde, 1991 yılında gelişmiş ülkelerdeki uzaktan algılama tesislerini de örnek alan modern cihazlardan kurulu bir laboratuvar oluşturuldu. Bu merkez için planlanan etkinlikler yerbilimlerinin birçok disiplininde kullanılabilen, Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarıdır. Merkezimizde bu kapsamda Görüntü Analiz ve Coğrafi Bilgi Sistemleri konularında çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Uzaktan Algılama Merkezinde kullanılan donanım ve yazılımlar aşağıda verilmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri), coğrafi verilerin toplanması, bilgisayar ortamına aktarılması, depolanması, işlenmesi, analiz edilmesi ve sunulması amacıyla bir araya getirilmiş bilgisayar donanımı, yazılım, insan kaynakları ve coğrafi bilgilerden oluşan bir bütündür. Coğrafi Bilgi Sistemlerinde amaç coğrafi bilginin; üretimini, yönetimini, analiz ve network üzerindeki dağınık veri tabanlarından coğrafi verileri tüm insanların paylaşabileceği profesyonel bilgi sistemi teknolojisini sunmaktır. Uzaktan algılama donanımları Workstation Bilgisayar Server Laptop Tarayıcı Ploter Yazıcı Adet Yazılım 9 Adet ERDAS Imagine/Lieca 8.6 / 8.7/9.0 2 Adet RSI ENVI 4.3/4,4 7 Adet PCI Geomatica 9.1/10/ Adet MicroImages TNT Adet EarthView SAR APP 9 Adet ArcGIS Desktop Adet ArcInfo Workstation 8.1 / Adet Arc View 3 Adet Arc Editor 4 Adet 3D Analyst 7 Adet Spatial Analyst 1 Adet Surfer 6.0 MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu 13

18 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma MTA yayınları; *Envanterler * MTA Dergileri * Ekonomi Bültenleri * Eğitim Serileri * Monografi Serileri * Mineraller * Yerbilimleri ve Kültür Serisi * Tersiyer Kömürlerinin Kimyasal ve Teknik Özellikleri * 17 Ağustos İzmit Depremi Yüzey Kırığı KAF Atlası * Çeşitli Ölçeklerde Jeoloji Haritaları * Diri Fay Haritası * Metalojeni Haritası * Türkiye Fiziki Haritası * Türkiye Manyetik Haritası * Palecoğrafya Atlası Internet ortamında sunulan hizmetler; * Basın Taraması, * Satışa Sunulan Yayınlar Listesi *Kütüphanede yaklaşık adet kitap, sempozyumlar, izahnameli haritalar, CD'ler, başlık altında yaklaşık süreli yayın bulunmaktadır. *Derleme Servisinde ise etüt ve prospeksiyon raporu bulunmaktadır. *Derleme Servisinde bulunan raporlar Yer Bilimleri Data Merkezi Projesi kapsamında taranarak, sayısallaştırılması ile veri bankası oluşturulmaktadır. *(www.mta.gov.tr) Web sayfamızda yayınlanması gereken her türlü, kitap, dergi, harita, vb. üretilen kaynaklar kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır. Kütüphane Karot Bilgi Bankası Karot Bilgi Bankası Koordinatörlüğü, sondajlı çalışmalardan alınan karot ve kırıntı örnekleriyle, jeolojik amaçlı yapılan çalışmalardan analize gönderilen numunelerin ve bu numunelere ait tüm analiz bilgilerinin, modern arşiv ve bilgisayar ortamında saklandığı bir merkez konumundadır. Sondaj karot arşivi, çekmece kapasiteli (yaklaşık metre karot numunesi alabilecek) modern bir arşivdir. Jeokimyasal analizleri yapılan numunelerin toz haline getirilmiş şahit numuneleri de jeokimya numune arşivinde saklanmaktadır. Sondaj dökümanları içinde, en değerli ve en zor korunanı, çok zor şartlarda alınmış olan karot numuneleridir. Yoğun emek ve harcama ile yapılan sondajlar sonucu sağlanan bilgilere, daha sonra aynı veya değişik amaçla ihtiyaç duyulması kaçınılmazdır. Özellikle, yer bilimlerindeki hızlı bilgi ve kavram değişiklikleri, sondaj verilerinin yeniden gözden geçirilmesini ve incelenmesini gerektirmektedir. İletişimin son derece hızlı olduğu günümüzde karot bilgilerinin yanı sıra, kırıntı ve her türlü jeolojik örneğe ait tüm verilerin bilgisayar ortamında değerlendirilerek kullanılabilmesi olanağı sağlanmaktadır. Sondaj Karot Arşivi Jeokimya Numune Karot numuneleri Yılı Yıllık Faaliyet Raporu MTA

19 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Laboratuvarlar ve Pilot Tesisler Gravite Laboratuvarı: Gravite laboratuvarında, yoğunluk farkına göre zenginleştirme çalışmaları yapılmaktadır. Bunun için uygulama amacıyla seçilen cihazın gerektirdiği optimum şartlara göre numune hazırlanır. Akabinde deneyler yapılarak sonuçlar değerlendirilir. Ayrıca, bu laboratuvarda ağır sıvı testleri de yapılmaktadır. Manyetik Zenginleştirme Laboratuvarı: Minerallerin manyetik duyarlılıklarındaki farklılıklara göre birbirlerinden ayrımı prensibi doğrultusunda çalışmalar yapılır. Jig Davis Tüpü Sallantılı Masa Permroll Manyetik Ayırıcı Multi Gravite Seperatör (laboratuvar pilot ökçekte) Yaş Manyetik Ayırıcı MTA 2007 Yılı Yıllık Faaliyet Raporu 15

20 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Kömür Laboratuvarı: Kömür laboratuvarında farklı yoğunluklardaki sıvılarla bir tür gravite ile zenginleştirme yöntemi olan kömür yıkama çalışmaları yapılmaktadır. Çalışmaların amacı, kömürün yıkanabileceği en düşük yoğunluğun tespit edilmesidir. Bunun sonucunda kömürün ilgili boyutta sulu sistemlerle mi, ağır sıvı sistemleriyle mi yıkanacağı belirlenir. Gazlaştırma Laboratuvarı: Gazlaştırma Laboratuvarında kömür ve bitümlü şistlerde retortlama deneyleri yapılmaktadır. 13 Fischer Retortlama Ünitesi Kömür Yıkama Tankları Soba Isı Verim Laboratuvarı: Soba Isı Verim Laboratuvarında kömürlerin ve briketlerin yanma esnasında açığa çıkan gaz ve partikül ölçümleri ve ısıl verim değerleri sobada yakılmak suretiyle ölçülmektedir. Flotasyon Laboratuvarı: Flotasyon laboratuvarında, çok ince tane boyutuna öğütülmüş cevher ve kömürün, tanelerin yüzey özelliklerinden faydalanılan ve su ve hava kullanılarak yapılan bir zenginleştirme yöntemi olan flotasyon deney çalışmaları yapılır. Kömürün Sobada Yanma Verimi Tayin Ünitesi Kırıcı Ünitesi: Cevher hazırlamanın ilk aşaması olan boyut küçültmenin yapıldığı ünitedir. Bu amaçla; cevherin türüne, istenilen boyuta göre farklı özellikte kırıcılar bulunmaktadır. Analiz numuneleri hazırlayabilmek için çok ince boyutta öğütme yapan halkalı öğütücü de bu ünitede yer almaktadır. Ayrıca numune azaltma işlemleri için taraklı bölücü de ünitede bulunmaktadır. Flatasyon İşlemleri (Laboratuvar Çapta) Kronik Kırıcı Yılı Yıllık Faaliyet Raporu MTA

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü GENEL GÖRÜNÜM. Selami İNCEDALCI Genel Müdür

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü GENEL GÖRÜNÜM. Selami İNCEDALCI Genel Müdür T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü PETROL ARAMA - ÜRETİM SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM PETROL ARAMA - ÜRETİM SEKTÖRÜ I. İSTİŞARE TOPLANTISI 10 Mart 2012 Selami İNCEDALCI Genel

Detaylı

LİNYİTLERİMİZDEN DAHA FAZLA VE DAHA TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK. LAVVAR ARTIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TESİS UYGULAMALARI

LİNYİTLERİMİZDEN DAHA FAZLA VE DAHA TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK. LAVVAR ARTIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TESİS UYGULAMALARI LİNYİTLERİMİZDEN DAHA FAZLA VE DAHA TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK. LAVVAR ARTIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE TESİS UYGULAMALARI Ayşe ERDEM*,Akan GÜLMEZ*, Oğuz ALTUN*, Selami TOPRAK* *MTA Genel

Detaylı

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V)

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ); 1970 yılında Kurulan Türkiye Elektrik Kurumu nun (TEK), 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye ayrılmasından

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Türkiye de Maden Sektörü

AR& GE BÜLTEN. Türkiye de Maden Sektörü Türkiye de Maden Sektörü Hande UZUNOĞLU Temel sanayi girdilerine ham madde sağlayan bir sektör olan Madencilik, ülkemiz temel sektörleri arasında önemli bir yer teşkil ediyor. Nitekim ülkemiz hem çeşitlilik

Detaylı

MTA DA MADEN ARAMACILIĞI VE YENİ YAKLAŞIMLAR

MTA DA MADEN ARAMACILIĞI VE YENİ YAKLAŞIMLAR MTA DA MADEN ARAMACILIĞI VE YENİ YAKLAŞIMLAR Abdurrahman TABLACI* Doğal kaynakların insan ve toplum yaşamındaki önemi bilinmektedir. Yaşamı fonksiyonel hale getiren araç ve gereçlerin % 99 u doğal kaynaklardan,

Detaylı

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ÇANKIRI İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Çankırı ili, Orta Anadolu'nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana havzaları arasında yer almaktadır. Çankırı-Çorum havzası İç Anadolu nun Tersiyer deki en

Detaylı

ÜLKEMİZDE MADENCİLİĞİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÜLKEMİZDE MADENCİLİĞİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÜLKEMİZDE MADENCİLİĞİN GELİŞİMİNDE MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE SUNULAN JEOLOJİK HİZMETLER Dr. Erol TİMUR MTA Genel Müdürlüğü Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanı SUNUM PLANI MTA NIN KURULUŞU VE

Detaylı

Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor

Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor Kasım 2015 Hazırlayan Önder Algedik 2 İçindekiler Özet... 3 Afşin Elbistan Linyit Rezervi... 4 Elektrik Üretimi... 5 Afşin

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MAYIS-2012 İÇİNDEKİLER KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI... 3 1.

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY

MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY MADEN SEKTÖRÜ/ AKSARAY Ramazan ÖZDEMİR T.C.AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY YATIRIM DESTEK OFİSİ İçindekiler 1. MADENCİLİK... 3 1.1. Aksaray ın Maden Potansiyeli... 3 1.2. Aksaray daki Maden Kaynaklarının

Detaylı

1.1. MET. VE MALZ. MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM 1 GİRİŞ MİSYON VE VİZYON

1.1. MET. VE MALZ. MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM 1 GİRİŞ MİSYON VE VİZYON 1.1.1. MİSYON VE VİZYON MİSYON Ülkenin bir hammadde kaynağını yüksek teknoloji ürünü olan bir malzemeye dönüştürmek VİZYON Kendine bir hedef seçerek, girişimci olmak, üreteceği malzeme için plan kurmak

Detaylı

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI BİTLİS İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Bitlis ili, Doğu Anadolu Bölgesinde yer almakta olup, engebeli bir topoğrafyaya sahiptir. Ahlat Ovasıyla, bir düzlük gibi Bitlis in kuzeydoğusundan Van Gölüne doğru

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( )

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( ) MADEN Madencilik sektörünün ülke üretimindeki payı giderek artmaktadır. TÜİK Ulusal Hesaplar İstatistiklerine göre 1998 fiyatlarıyla iktisadi faaliyet kollarına göre incelendiğinde; Grafik 14 te de görüldüğü

Detaylı

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR.

TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. TAŞOCAKÇILIĞI *BU RAPOR KAYNAKÇADA BELİRTİLEN GÖSTERGELERDEN VE YAYINLARDAN DERLENMİŞTİR. 1 İÇİNDEKİLER TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU SEKTÖR 2023 HEDEFLERİ 2 TAŞOCAKÇILIĞI SEKTÖR RAPORU Türkiye, jeolojik

Detaylı

Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler

Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler ISSN 1309-1670 Fiyat 8 TL 1 Eylül 2014 Yıl 5 Sayı 41 www.madencilik-turkiye.com Atlas Copco dan Madencilik Sektörüne Yönelik Dayanıklı ve Emniyetli Çözümler Maden Atıkları Yönetmeliği Taslağı Madencilerin

Detaylı

TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ

TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ TÜRKİYE DE MADENLER ve ENERJİ KAYNAKLARI AHMET KASA COĞRAFYA ÖĞRETMENİ AH-Nİ ANADOLU LİSESİ Genel Kavramalar Maden: Yerkabuğunun çeşitli derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan minerallere denir.

Detaylı

AFYONKARAHİSAR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

AFYONKARAHİSAR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI AFYONKARAHİSAR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Afyon ili sahip olduğu jeolojik yapı gereği çeşitli maden yatakları oluşumu için uygun bir ortam sunmaktadır. Bu nedenle hem maden rezervleri, hem de maden

Detaylı

NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ

NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ NEFELİNLİ SİYENİT Sodyum & Potasyum Feldspat B & S YATIRIM A.Ş. KIRŞEHİR NEFELİN İŞLETMELERİ B& S YATIRIM A.Ş. Kırşehir Nefelin İşletmeleri w w w. b s ya t i r i m.co m.t r Ankara Merkez Kırşehir Nefelin

Detaylı

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KAYSERİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kayseri ili, Orta Anadolu Bölgesinde gelişmiş sanayisi ile önemli bir yöremizdir. Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda

Detaylı

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler

İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler On5yirmi5.com İl İl Türkiye'de Çıkarılan Madenler İllere göre ülkemizde çıkarılan önemli madenler şöyle... Yayın Tarihi : 2 Mayıs 2013 Perşembe (oluşturma : 6/22/2016) Yerkabuğunun farklı derinliklerinden

Detaylı

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI YOZGAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Yozgat ili Kızılırmak Nehrinin İç Anadolu Bölgesinde çizmiş olduğu yay içerisinde yer alan Bozok yaylası üzerindedir. Coğrafi bakımdan Başkent'e yakın olması ve Doğu

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ DIYARBAKıR ın İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 DIYARBAKıR GENEL BİLGİLER Nüfus Diyarbakır: 1.607.437 Türkiye:76.667.864 KOBİ

Detaylı

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI DENİZLİ İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Denizli ili gerek sanayi (tekstil, iplik, dokuma, tuğla-kiremit ve mermer vb.) ve ekonomi gerek turizm açısından Batı Anadolu Bölgesinin önemli illerinden biridir

Detaylı

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir.

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir. KÖMÜR NEDİR? Kömür, bitki kökenli bir maddedir. Bu nedenle ana elemanı karbondur. Bitkilerin, zamanla ve sıcaklık-basınç altında, değişim geçirmesi sonunda oluşmuştur. Kömür, karbon, hidrojen, oksijen

Detaylı

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com

Potansiyel. Alan Verileri İle. Hammadde Arama. Endüstriyel. Makale www.madencilik-turkiye.com Makale www.madencilik-turkiye.com Seyfullah Tufan Jeofizik Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ seyfullah@madenarama.com.tr Adil Özdemir Jeoloji Yüksek Mühendisi Maden Etüt ve Arama AŞ adil@madenarama.com.tr

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları

Hidroelektrik Enerji. Enerji Kaynakları Hidroelektrik Enerji Enerji Kaynakları Türkiye de kişi başına yıllık elektrik tüketimi 3.060 kwh düzeylerinde olup, bu miktar kalkınmış ve kalkınmakta olan ülkeler ortalamasının çok altındadır. Ülkemizin

Detaylı

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler

Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler. 2- Doğal Kaynaklar. 3- Teknolojik Gelişmeler. 4- İhtiyaç ve İstekler Ekonomiyi Etkileyen Etmenler (Faktörler): 1- Coğrafi Etmenler 2- Doğal Kaynaklar 3- Teknolojik Gelişmeler 4- İhtiyaç ve İstekler 5- Devletin Katkısı ve Desteği Tarımı Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar: 1-Tarım

Detaylı

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ

MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN KANUNU ve BU KAPSAMDA VERİLEN RAPORLAMA SİSTEMLERİ Erdal Kaçmaz 29 Eylül 2011 1 İÇERİK Maden Kanununun Kapsamı Maden Grupları, Alanları ve Süreleri Kimler

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw 1 ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty Petrolden Başka Enerjı Kaynakları Var mıdır? uiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui

Detaylı

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları

MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Bölüm Başkanı Prof. Dr. Vedat ARSLAN Bölüm Başkan Yardımcıları Prof. Dr. Tayfun ÇİÇEK Yrd. Doç. Dr. Alper GÖNEN Yerüstü ve yeraltı zenginliklerimizin teknik, ekonomik ve çevresel

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ CEVHER VE KÖMÜR HAZIRLAMA LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR Çeneli Kırıcı (Büyük)... 3 Çeneli Kırıcı (Küçük)...

Detaylı

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır?

İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? İlin yatırımlar yönünden cazibesi nedir? İlde hangi sektörler yatırımcıları çağırmaktadır? 1. Konum (Taşımacılık ve Lojistik Avantaj) 2. Yetişmiş insan gücü 3. Zengin yer altı kaynakları (Maden, Termal)

Detaylı

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI NEVŞEHİR İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI İç Anadolu Bölgesi nde yer alan Nevşehir ili bulunduğu jeolojik yapısı gereği ülkemiz ve Dünyanın önemli turistik yerlerinden biridir. Bölgenin jeolojik yapısı Erciyes,

Detaylı

MTA Performans Programı 2011

MTA Performans Programı 2011 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2011 PERFORMANS PROGRAMI MTA Performans Programı 2011 i ii MTA Performans Programı 2011 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Performans Programı 2011 MTA Performans

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL MAD-5501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-5601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS SEÇMELİ DERS 20 1 21 12 30

Detaylı

MADENCİLİK ARAMA, MÜHENDİSLİK VE İŞLETME DANIŞMANLIĞI

MADENCİLİK ARAMA, MÜHENDİSLİK VE İŞLETME DANIŞMANLIĞI MADENCİLİK ARAMA, MÜHENDİSLİK VE İŞLETME DANIŞMANLIĞI EKİBİMİZ UĞUR UZUN YÖNETİM KURULU BAŞKANI Çalışma hayatına DHMİ Trabzon Bölge Müdürlüğünde başlamış, Politeknik Metal firmasında Atölye Şefi olarak

Detaylı

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği

TTGV Enerji Verimliliği. Desteği Enerjiye Yönelik Bölgesel Teşvik Uygulamaları Enerji Verimliliği 5. Bölge Teşvikleri Enerjiye Yönelik Genel Teşvik Uygulamaları Yek Destekleme Mekanizması Yerli Ürün Kullanımı Gönüllü Anlaşma Desteği Lisanssız

Detaylı

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ

DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ DÜNYA YI ARAŞTIRMAYA HOŞGELDİNİZ Jeoloji Mühendisliği programının amacı, bu alanda ülkemizin ihtiyaç duyduğu problemlere çözüm konusunda bilimsel ve teknolojik donanımını uygulamayla birleştirebilen, çevreye

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN KENTİ SİVAS ZİRVESİ-2 NİN ARDINDAN M. Emrah AYAZ* Yer altı zenginlikleri bakımından ülkemizin en

Detaylı

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI TOKAT İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Tokat ili, Karadeniz Bölgesinde Orta Karadeniz bölümünün iç kısımlarında yer alır. Tokat ili Devecidağ ile Köroğlu Dağı arasında uzanan tektonik hattın kuzey ve güneyinde

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR ARAMALARI

TÜRKİYE KÖMÜR ARAMALARI Enerji, ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınması için önemli girdilerin başında gelir. Enerji planlamaları ve yatırımları bir ülkenin geleceği, sanayileşmesi ve ilerlemesi için büyük öneme sahiptir, Büyüme

Detaylı

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı.

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı. 2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Madencilik Zirvesi 2012 5 Haziran 2012 Sunum İçeriği - Kömürle ilgili genel bilgiler, dünya kömür rezervleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Bentonit Bilgi Notu

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Bentonit Bilgi Notu Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Bentonit Bilgi Notu Ek 7: EDİRNE YATIRIM DESTEK OFİSİ BENTONİT MADENİ EDİRNE İLİ İÇİN BİR İNCELEME Giriş Bentonit sanayi, tarım, madencilik ve mühendislik jeolojisinde

Detaylı

CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSİ

CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSİ TANIM Üretilen doğal kaynakların değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi, hammadde haline getirilmesini sağlamak amacıyla, gerekli zenginleştirme, zararlı maddelerden arındırma, boyutlandırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İçindekiler... ii. Tablolar Dizini... vi. Şekiller Dizini... vii. Grafikler Dizini... viii I - GENEL BİLGİLER...1

İÇİNDEKİLER. İçindekiler... ii. Tablolar Dizini... vi. Şekiller Dizini... vii. Grafikler Dizini... viii I - GENEL BİLGİLER...1 İÇİNDEKİLER İçindekiler... ii Tablolar Dizini... vi Şekiller Dizini... vii Grafikler Dizini... viii I - GENEL BİLGİLER...1 A - Misyon ve Vizyon...1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MADEN MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL ADI MAD-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 MAD-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL ADI MAD-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0

Detaylı

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ

İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ İLLER BANKASI A.Ş. İLLER BANKASI A.Ş. GENEL TANITIMI VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINA YÖNELİK DESTEKLERİ ASLI HARMANLI OLGUN İLBANK A.Ş. Kasım 2014 İLLER BANKASININ TARİHÇESİ 1933 yılında, Belediyeler

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ

MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ MADEN SEKTÖRÜ GÖRÜNÜMÜ Ülkemizin karmaşık jeolojik ve tektonik yapısı çok çeşitli maden yataklarının bulunmasına olanak sağlamıştır. Günümüzde dünyada yaklaşık 90 çeşit madenin üretimi yapılmaktayken ülkemizde

Detaylı

2014 Yılı Petrol Arama - Üretim Faaliyetleri

2014 Yılı Petrol Arama - Üretim Faaliyetleri $/Varil 2014 Yılı Petrol Arama - Üretim Faaliyetleri? Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Sunum Planı Ruhsatlandırma Faaliyetleri Arama ve Üretim Faaliyetleri Faaliyetlerin Ekonomik Boyutu 2 Ruhsatlandırma Faaliyetleri

Detaylı

KONYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KONYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KONYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Konya ili, toprak, nüfus, ekonomi ve maden kaynakları bakımından Orta Anadolu Bölgesinin önemli illerinden biridir. Türkiye nin tek alüminyum fabrikası Seydişehir de

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Sayı : 27956398-602.07.01-E.449 08/04/2016 Konu : Tadat Edilmeyen Projelere İlişkin

Detaylı

İçerik. Lidya Madencilik. Çöpler Altın Madeni. Çöpler Sulfit Projesi. Lidya-Alacer JV ler. Altın Piyasası

İçerik. Lidya Madencilik. Çöpler Altın Madeni. Çöpler Sulfit Projesi. Lidya-Alacer JV ler. Altın Piyasası Ekim 2012 İçerik Lidya Madencilik Çöpler Altın Madeni Çöpler Sulfit Projesi Lidya-Alacer JV ler Altın Piyasası 2 İçerik Lidya Madencilik Çöpler Altın Madeni Çöpler Sulfit Projesi Lidya-Alacer JV ler Altın

Detaylı

ANKARA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ANKARA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ANKARA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Türkiye Cumhuriyeti nin Başkenti Ankara, Anadolu'nun merkezi bir noktasında kurulmuş olup, Kızılırmak ve Sakarya nehirlerinin kollarının oluşturduğu ovalarla kaplı

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ESKİŞEHİR İN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ESKİŞEHİR GENEL BİLGİLER Nüfus; Eskişehir:799.724 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI. 116. yıl

İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI. 116. yıl İSTANBUL TİCARET ODASI YAYIN NO: 1998-1 MERMER ARAŞTIRMASI 116. yıl IÇINDEKILER ÖNSÖZ "^^-^ttlo Sayfa No: BIRINCI BOLUM 1 GENEL BİLGİLER 3 1.1. MERMERİN TANIMI VE SINIFUNDIRMA 5 1.2. MERMERİN ÖZELLİKLERİ

Detaylı

İçerik. Lidya Madencilik. Çöpler Altın Madeni. Lidya-Alacer JV ler. Altın Piyasası

İçerik. Lidya Madencilik. Çöpler Altın Madeni. Lidya-Alacer JV ler. Altın Piyasası Mayıs 2013 İçerik Lidya Madencilik Çöpler Altın Madeni Lidya-Alacer JV ler Altın Piyasası 2 Lidya Madencilik Merkezi İstanbul da olan Lidya Madencilik, 2006 yılında kurulmuştur. Türkiye ve çevresinde yer

Detaylı

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi

Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi Bursa İl Sınırları İçerisinde Kalan Alanların Zemin Sınıflaması ve Sismik Değerlendirme Projesi 17 Ağustos 1999, Mw=7.4 büyüklüğündeki Kocaeli depremi, Marmara Denizi içine uzanan Kuzey Anadolu Fayı nın

Detaylı

TÜRKİYE NİN DOĞALGAZ POTANSİYELİ

TÜRKİYE NİN DOĞALGAZ POTANSİYELİ TÜRKİYE NİN DOĞALGAZ POTANSİYELİ Murat Sungur BURSA Enerji Grubu Başkanı Zorlu Holding (CEO Zorlu Holding Energy Group) 11 Ocak 2010 ANKARA SUNUM İÇERİĞİ 1. Türkiye nin doğalgaz üretim ve tüketim durumu

Detaylı

MADEN MÜHENDİSİ TANIM

MADEN MÜHENDİSİ TANIM TANIM Yeraltında ve yer üstünde bulunan her tür enerji, maden ve doğalgaz yatağının ekonomik bir biçimde işletilmeye elverişli olup olmadığına karar veren, madenlerin işletilmesi için gerekli tesisleri

Detaylı

ÇANAKKALE İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ÇANAKKALE İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ÇANAKKALE İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Marmara Bölgesi'nin güneybatısında yer alan Çanakkale ili, bulunduğu jeolojik bölge itibariyle çeşitli maden yataklarının oluşumu için uygun bir ortama sahiptir.

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013

GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 GÜNEY EGE BÖLGE PLANI 2010-2013 SUNUM AKIŞI Bölge Planı Hazırlık Süreci Paydaş Analizi Atölye Çalışmalarının Gerçekleştirilmesi Mevcut Durum Analizi Yerleşim Yapısı ve Yerleşmeler Arası İlişki Analizi

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ

YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ T.C. Ekonomi Bakanlığı TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ Dr. Mehmet Yurdal ŞAHİN Genel Müdür Yardımcısı 11 Şubat 2016, ANKARA Sunum Planı 1. Yatırım Teşvik Sistemi

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

ZONGULDAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ZONGULDAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ZONGULDAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ildir. Zonguldak ili, Batı Karadeniz Bölgesi nde, Karadeniz e batı ve kuzeyden kıyısı olan bir Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde gerek metalik madenlere

Detaylı

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007

TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 23.02.2007 TÜRKĐYE DE DÖKÜM SEKTÖRÜ 1 23.02.2007 Demir ve Çelik Döküm Sanayi sektörü; endüksiyon, ark veya kupol ocaklarında, çeşitli pik demiri, çelik hurdaları ve ferro alaşımların ergitilerek, kalıplama tesislerinde

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ

Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak. GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ Değişen Dünyada Güçlü İşletmeler Olmak GİRİŞİM EĞİTİM ve DANIŞMANLIK MERKEZİ ÇORUM UN İÇİNDE BULUNDUĞU EKONOMİK ORTAM 2 ÇORUM GENEL BİLGİLER Nüfus; Çorum: 532.080 Türkiye:76.667.864 Sosyo Ekonomik Gelişmişlik

Detaylı

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi

İGABİS. İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGABİS İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi İGDAŞ * 12 milyonluk bir Mega Kent te * 1,7 milyonu bulan abonesiyle * İstanbul un %55 ine ulaşan * Hızla büyüyen ve gelişen bir DOĞALGAZ DAĞITIM kuruluşudur. İGDAŞ IN

Detaylı

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU

AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU AÇIKLANAN SON EKONOMİK GÖSTERGELERDE AYLIK DEĞERLENDİRME RAPORU BÜYÜME 2012 yılı ikinci çeyreğe ilişkin hesaplanan gayri safi yurtiçi hasıla değeri bir önceki yılın aynı dönemine göre sabit fiyatlarla

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar GİRESUN ÜNİVERSİTE-KENT İŞBİRLİĞİ PLATFORMU YÖNERGESİ (GÜKİP) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversite-Kent İşbirliği Platformu'nun amaçlarına,

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

ERZİNCAN İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

ERZİNCAN İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI ERZİNCAN İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Doğu Anadolu'nun Orta Anadolu'ya açılan kapısı konumundaki Erzincan İli ve yakın çevresinde MTA Genel Müdürlüğü'nün bugüne kadar yaptığı çalışmalarla elde ettiği

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MTA DOĞAL KAYNAKLAR VE EKONOMİ BÜLTENİ YIL : 2012 SAYI : 14 DERLEMEYE YENİ GELEN RAPORLAR Semra CEMEK* 11498 Açık Karkamış-Akçakale-Ceylanpınar (Şanlıurfa) Dolayının

Detaylı

KÜTAHYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

KÜTAHYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI KÜTAHYA İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Kuzeybatı Anadolu da yer alan Kütahya ili yer altı kaynakları bakımından zengin illerimizden biridir. Genel Müdürlüğümüzün il ve yakın çevresinde yaptığı çalışmalar

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015

RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 RUSYA FEDERASYONU ÜLKE RAPORU 14.04.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Rusya Federasyonu na ihracat yapan 623 firma

Detaylı

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden

BALIKESİR de. Yatırım Yapmak İçin 101 Neden BALIKESİR de Yatırım Yapmak İçin 101 Neden Coğrafi Konum 1. Türkiye nin ekonomik hareketliliğinin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi nde yer alması, 2. Marmara ve Ege Denizi ne kıyılarının bulunması, 3.

Detaylı

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015

BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 BULGARİSTAN ÜLKE RAPORU 05.02.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Bulgaristan a ihracat yapan 585 firma bulunmaktadır. 31.12.2013

Detaylı

Program içeriğine yönelik sorularınız için. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü

Program içeriğine yönelik sorularınız için. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü MTA Performans Programı 2011 i ii MTA Performans Programı 2012 Program içeriğine yönelik sorularınız için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Yönetim Koordinatörlüğü Tel: 0312 285 36 21 Faks:

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

T.C. B A Ş B A K A N L I K STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI T.C. B A Ş B A K A N L I K YENİ TEŞVİK K SİSTEMS STEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI MEVCUT TEŞVİK SİSTEMİ Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki KDV

Detaylı

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi

Kodu Ders Adı AKTS D+U+L Z/S Dili Güz Dönemi Dersler AKTS Kredileri Her hangi bir dersin amaç, öğrenme çıktıları, içerik, değerlendirme ve iş yükü AKTS gibi detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız. 1. Yıl 151711133

Detaylı

AKREDİTE DOĞALTAŞ ANALİZ LABORATUVARI (DAL)

AKREDİTE DOĞALTAŞ ANALİZ LABORATUVARI (DAL) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ (Gelir Getirici Faaliyet Türü-I) Düzenlenme Tarihi: 01.06.2015 AKREDİTE DOĞALTAŞ ANALİZ LABORATUVARI

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Madencilik İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Madencilik İşlem Basamakları MADENCİLİK FAALİYETLERİ YAPMAK İÇİN GEREKLİ İŞLEM BASAMAKLARI Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre

Detaylı

Kazakistan ın en büyük ilk 10 şirketi arasında yer alan. SAT&CO Holding. Ülkemizde Büyüyor. Tanıtım

Kazakistan ın en büyük ilk 10 şirketi arasında yer alan. SAT&CO Holding. Ülkemizde Büyüyor. Tanıtım Tanıtım www.madencilik-turkiye.com SAT&CO Holding Ülkemizde Büyüyor Kazakistan ın en büyük ilk 10 şirketi arasında yer alan Sat&Company, madencilik, petrokimya, inşaat, enerji ve ulaşım sektöründe faaliyet

Detaylı

16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28

16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28 16-20 Mart 2015-İstanbul 1/28 2/28 6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 167 Sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanun 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu 1053 sayılı

Detaylı

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi

Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Madencilik Yatırımları İzin ve Ruhsat Rehberi Hazırlayan: Niğde Yatırım Destek Ofisi Koordinatörlüğü Başvuru Mercii: Arama faaliyetinde bulunacağı alanın niteliğine göre ilgili bakanlık ile kamu kurum

Detaylı

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük

KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ YASASI (21/2005 Sayılı Yasa) Madde 18 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası

Detaylı

METAL MADEN İŞLETME VE FABRİKALARI FİRMA ADI TEL FAKS STAJ İMKANI WEB ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. / SEYDİŞEHİR - KONYA

METAL MADEN İŞLETME VE FABRİKALARI FİRMA ADI TEL FAKS STAJ İMKANI WEB ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. / SEYDİŞEHİR - KONYA METAL MADEN İŞLETME VE FABRİKALARI ETİ ALÜMİNYUM A.Ş. / SEYDİŞEHİR - KONYA 02164747160 03325823030 03325823929 ALÜMİNYUM İŞLT. www.etialuminyum.com.tr ETİ GÜMÜŞ A.Ş. / GÜMÜŞKÖY - KÜTAHYA 0 274 246 36 57

Detaylı

UŞAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI

UŞAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI UŞAK İLİ MADEN VE ENERJİ KAYNAKLARI Uşak ili, Ege Bölgesinin İçbatı Anadolu bölümünde Batı ve Orta Anadolu yu birbirine bağlayan bölgede bulunmaktadır. Menderes masifinin kenarında bulunan Uşak ilinde

Detaylı