T.C. 0ND0KU2 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. 0ND0KU2 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı İLGİLİ MAKAMA"

Transkript

1 T.C. 0ND0KU2 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Savı : E Koım : Yaklaşık \ laliyet Fiyatı 01 06/2016 İLGİLİ MAKAMA Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi Komisyon Kararınca desteklenmesi kabul edilen. Tıp Fakültesi Radyoloji Aııa Bılımdalı'na ait pıojede kullanılmak (izere 1 adet (Komple) Genel Amaçlı Biplan Fiat Panel Dedektörlii Dijital Anjiyografi sistemi satınalınmasıııa ihtiyaç vardır Sayılı Kamu İhale Kamımın 3 üncü maddesinin (t) Bendi ile geçici 4 üncü maddesi hükümlerine dayanılarak yapılacak ihalelere ilişkin tarihli 2003/6554 sayılı Kararnamenin Eki Esasların 20'ııci maddesi uyarınca Pazarlık Usulü ile satıııalıııması planlanan sisteme ait (K.D.V.hariç) Döviz (USD- EURO) ve Türk Lirası yaklaşık maliyet fiyatınızı, 20/06/2016 tarihine kadar Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü. Proje Yönetimi Ofisi Başkanlığı Kunıpelit-Atakmıı/SAMSUN adresine faks veya posta yoluyla bildirilmesiniricaederim. HIİ/.lh'İH Yrd.Dov.Dr Sema ARMAN PYU Başkanı Ek: Teknik şartname Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Proje Yönetimi Ofisi Birimi Telefon: / Faks: Kep Adresi: Elektronik Ağ: http: w\w,omu.edu.tr 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu'na uygun olarak Güvenli Elektronik tmza ile üretilmiştir. Evrak teyidi adresinden OEOG- 9IBD 88IO kodu ile yapılabilir. Cemal ŞEN Dahili Tel: 7091

2 T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ GENEL AMAÇLI BİPLAN FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ DİJİTAL ANJİYOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A. TANIM A.l. Bu teknik şartname T.C. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniği Vasküler ve Nonvasküler Girişimsel Radyoloji Üniteleri için alınacak genel amaçlı nonvasküler, periferik vasküler ve nörovasküler tüm tanısal anjiyografılerde ve endovasküler tedavi girişimlerinde kullanacak biplan Fiat Panel detektörlü, rotasyonel dijital anjiyografi cihazını, ünitelerinin dijital kayıt ve arşivleme sistemlerini, network ve diğer gerekli iletişim sistemlerini, montaj ve kullanım alanlarını, bu sistemlerle ilgili diğer teknik ve medikal ekipmanları, tüm bu cihazlarla ilgili eğitim prosedürlerini, garanti şartlarını, teknik servis şartlarını ve diğer konulan kapsamaktadır. A.2. Anjiyografi sisteminin, dijital subtraksiyon ünitelerinin, dijital kayıt ve depolama sistemlerinin ve diğer yardımcı ekipmanların kompozisyonu ve teknik özellikleri, kullanım alanlarının düzenlenmesi, montajı, tıbbi teknik eğitim konulan ve cihazın garanti süresi ile ilgili konular detaylı olarak açıklanacaktır. B. GENEL ŞARTLAR B. 1. Sistem serebral, torasik, abdominal, periferik ve nonvasküler aplikasyonlar için uygun, firmanın geliştirmiş olduğu, yüksek düzeyde teknik özellikleri içeren halen ürettiği şartnameye uyan anjiyografi sistemini teklif edecektir. Hasta hareket etmeksizin lateral, oblik, kranio-kaudal, kaudo-kranial vb. gibi bütün projeksiyon açılarında dijital radyoskopi ve radyografi; kolay, en hızlı ve en etkin şekilde yapılacaktır. Sistem gerekli olabilecek her türlü projeksiyon açısında çalışabilmeli ve her projeksiyon durumunda hastaya anında birden fazla yönden müdahale imkanı sağlayabilmelidir. Sistemde yüksek rezolüsyonlu, en az 1024x1024 matriks dijital görüntüleme sistemi mevcut olacak ve morfolojik ve kantitatif incelemeler yapma imkanı bulunacaktır. Şartnamede tanımlanan tüm özellikler teklif edilen cihazda çalışır şekilde bulunacaktır. B.2. Sistem, dijital anjiyografi cihazı yanında tanım kısmında belirtilen tüm ekipmanları (dijital kayıt ve arşivleme sistemleri, network ve diğer iletişim sistemleri, invazif monitörler ve diğer teknik ekipmanı) içermektedir. Bu şartnamede sistem denildiği zaman tüm bu bileşenler anlaşılacaktır. B.3. Teklif edilecek cihazın marka ve modeli açıkça belirtilecek ve katalog üzerinde işaretlenecektir. B.4. Teklif edilecek ürünlere ilişkin tanıtıcı orijinal Türkçe katalog veya broşür teklifle birlikte verilecektir. Türkçe orijinal katolog yoksa orijinal katolog veya broşürle birlikte Türkçe çevirisi de verilecektir. Katalog veya broşürde teklif edilecek ürünlerin özellikleri teknik şartnamedeki madde numara karşılıkları yazılmak ve işaretlenmek suretiyle belirtilecektir. Teknik data ya da orjinal dokümanlar üzerinde gösterilemeyen özellikler kabul edilmeyecektir.

3 B.5. Teknik şartnameye madde madde cevap verilecektir. Cevaplar "uygun- uygun değil" veya "evet -hayır" şekline olmayıp açıklamalı olarak verilecektir. Teknik şartnameye uygunluk beyanları belgelerle desteklenebilir. B.6. Teklif edilecek cihazların kullanma kılavuzları ve etiket bilgileri Türkçe olarak muayene ve kabul aşamasında teslim edilecektir. B.7. Daha önce kaydedilen referans görüntü ekrana çağrıldığında C-kolun, o projeksiyonun verdiği açıya gitmesini sağlayan otomatik çağırma ve otomatik konumlandırma yazılımları da sisteme dahil edilecektir. Tüm yazılımları ve sistemi virüs ve benzeri casus programlara karşı en az garanti süresince sistemin güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemler firma tarafından alınacaktır. B.8. Sistem hem frontal hem de lateral kol ile masa üzerindeki hastanın, başından ayak ucuna kadar her bölgeyi hasta hareket ettirilmeden görüntüleme imkanını sağlamalıdır. B.9. Sistemle birlikte verilecek tüm teknik ekipman birbiriyle uyumlu olmalı ve yüklenici tarafından tüm özellikleri ile eksiksiz teklif edilmelidir. B.10. Teklif edilen sistem, uluslararası DICOM-3 standartlarında olacaktır. İstekliler konuya ilişkin uyumluluk belgesini (Conformity Statement) teklif dosyasında sunacaktır. (Sistemin DICOM Send, DICOM Prim, DICOM Query/Retrieve özelliği mutlaka olmalıdır.) C. SİSTEMİ MEYDANA GETİREN VAZGEÇİLMEZ ÜNİTE ve CİHAZLAR Sistem aşağıdaki ünitelerden oluşacak ve teknik özellikleri aşağıdaki maddelere göre açıklanacaktır. Bu maddeler ile ilgili bilgiler içeren teknik prospekt ve dokümanlar, üzerlerine ilgili maddeler işaretlenerek teklife ilave edilecektir. 1. Biplan Dijital Anjiyografi ünitesi statifi 2. Anjiyografi masası ve aksesuarları 3. Fiat Panel Dedektör ve TV sistemi 4. Röntgen jeneratörü 5. Röntgen tüpü 6. Dijital görüntüleme ünitesi 7. Kayıt - arşivleme ve rapor ünitesi 8. Otomatik enjektör 9. Soğuk ışık kaynağı 10. Radyasyondan koruyucu aksesuarlar 11. Kesintisiz güç kaynağı D. SİSTEMİN VAZGEÇİLMEZ ÜNİTELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Dİ. BİPLAN DİJİTAL ANJİOGRAFİ ÜNİTESİ VE STATİFİ D Teklif edilen cihaz girişimsel radyoloji ve nöroradyoloji çalışmalarına uygun olacak şekilde iki koldan oluşmalı ve bir kol yere bir kolda tavana monteli şekilde olmalıdır. D Cihazın yere monte (frontal kol) C Kolu en az ± 45 derece cranio-caudal projeksiyonlar ve en az ±105 derece RAO/LAO projeksiyonlar yapabilmelidir. Tavan C

4 veya Q kolu acı değerleri en az +40 / -35 derece CRA/CAU ve 0 derece ile 90 derece LAO veya daha fazla projeksiyonlar yapabilmelidir. D Tetkikten önce gerekli projeksiyon açıları programlanabilecek, seçilen programa göre otomatik olarak ayarlanabilecektir. Programlardan her birisinin seçiminde statif programlanmış açı değerlerine otomatik olarak gelecektir. D İstenilen bir projeksiyon açısının seçiminde, statif programlanmış açı değerlerine göre kolimatörler de otomatik olarak ayarlanabilmelidir. D Cihazın projeksiyon açısı değiştiğinde ekrandaki ilgili referans görüntü de otomatik olarak değişecek olup, daha önce kaydedilen bir referans görüntü seçildiğinde, statifın projeksiyon açısı referans görüntünün kaydedildiği pozisyona otomatik olarak geçebilecektir. D İnceleme sırasında gerekli pozisyon açılan verilirken ve bir pozisyondan diğer bir pozisyona geçiş sırasında hasta tam hareketsiz olacaktır. D Projeksiyon hızları frontal C kolda en az 20 /saniye LAO/RAO ve en az 15 /saniye CRA/CAU, Lateral C kolda ise en az 8 /saniye LAO/RAO ve en az 8 /saniye CRA/CAU olmalıdır. D Sistemde rotasyonel anjiografi özelliği bulunacaktır. Rotasyonel anjiyografıde frame hızı en az 25 frame/saniye olmalıdır. D Cihaz ile işlem yapılırken kontrol odasında başka bir hastanın görüntüsünü açıp incelemek mümkün olmalıdır. D Projeksiyon açılarında monitördeki hasta görüntüsü dönmemelidir. Hastanın baş tarafı monitördeki görüntüde daima yukarı tarafta bulunmalıdır. D.l.ll. Sistemin hem sağ hem de sol tarafından kol veya kasıktan hiçbir engele maruz kalmadan çalışılabilmelidir. D Tetkik için sistemin tüm hareketleri; masa yüksekliği, statifın açılandırılması ve hareketi, flat panel dedektör sistemi taşıyıcı hareketleri motor kumandalı olmalı, kumanda masanın kenarında bulunmalıdır. D Sistemde hasta güvenliği açısından, X-ışın tüpünün ve dedektörün hastaya ve masaya çarpmasına karşı blokaj tertibatı bulunacaktır. Sistemin çalışma özellikleri açıklanacaktır. D Cihaz, hasta-doktor radyasyon dozunu minimum değerde tutacak günümüz şartlarına uygun teknolojik özellikte olacaktır. Teklif edilen sisteme ait hastaya ve kullanıcıya verilen dozun en aza indirilmesini sağlayan tüm yazılımlar hiçbir şekilde opsiyonel olarak teklif edilmeyecek ve hepsi standart olarak verilecektir. D Cihazın hareketlerine ilişkin açı değerleri (RAO/LAO, CRAN/ CAUD), mesafe ve masa yüksekliği sayısal olarak göstergelerde ya da ekranlarda dijital olarak izlenebilmelidir. D Anjiografi sırasında uygulanan doz değeri, tüpün ısı kapasitesi ve oluşan arızalar kontrol odasına gitmeden operasyon odası içinden dijital olarak izlenmelidir.

5 D Frontal C kol derinliği masa ile uyumlu ve en az 89 cm olmalıdır. D Cihazda floroskopi görüntüsünü en az 15 sn yüksek frame rate ile ya da 50 sn düşük frame rate ile kaydetme özelliği olan Floro modu olmalıdır. Bu görüntüler daha sonra saklanabilir, işlenebilir ve arşivlenebilir olmalıdır. D Sistem 220/380 V 50 Hz şebeke geriliminde çalışmalıdır ve %10 luk gerilim değişikliklerinden etkilenmemelidir. D.2. ANJİOGRAFİ MASASI VE AKSESUARLARI D.2.1. Masa yüzer masa (floating table top) özellikli olmalıdır. D.2.2. Masa boylamasına en az 100 cm ve enlemesine en az 20 cm hareket edebilmelidir. Masa sağ-sol eksende en az ±90 derece döndürülebilmelidir. D.2.3. Masa yüksekliği ayarlanabilir ve motor kontrollü olmalıdır. Masanın minimum yüksekliği 79 cm' den fazla ve maksimum yüksekliği 100 cm'den az olmamalıdır. D.2.4. Masa uzunluğu en az 280 cm ve genişliği en az 45 cm olmalıdır. D.2.5. Kateterize edilen hastaya acil müdahale gerektiğinde frontal ve lateraldeki C ve/veya D. kollar tamamen kenara çekilip veya park pozisyonu alarak masa etrafı boş kalabilmelidir. D.2.6. Masa tablası en az 200 kg ağırlığındaki bir hastada kalp masajı yapabilecek sağlamlıkta olmalıdır. D.2.7. Masa tablasının herhangi bir pozisyonunda resusitasyon için ek kuvvet uygulanabilir olacaktır. D.2.8. Masa kenarındaki raylara tutunup ve bu raylar üzerinde hareket edebilen, taşınabilir özellikte, masanın her iki tarafından kullanılabilecek, masanın ve tüpün tüm hareketlerini kontrol edebilen joystick, işlem yapılan hastanın iş istasyonundaki veya ana konsoldaki görüntülerini kontrol odasına gitmeye gerek kalmadan oluşturup yönetebilen, rutinde kullanılan en az 50 pozisyonunu çağırabilen, full- fonksiyonel, postprocessing özellikli bir dokunmatik masa kumandası verilmelidir. Ayrıca acil durumlar için bir "emergency stop" butonu mevcut olmalıdır. D.2.9. Zaman ve dozdan tasarruf sağlamaya yönelik olarak masa kenarındaki masa kumandası ile floro modunun ve puls hızının seçimi mümkün olmalıdır. D Masanın X-ışını absorbsiyon değeri en fazla 1.5 mm alüminyuma eş değer olacaktır. D Anjiografi masasının her iki yanından kol ve kasıktan çalışılabilmesine olanak veren düzenekler bulunmalıdır. Bunu sağlamak üzere C-kol masaya her iki yandan yaklaşabilmelidir. D Masayla birlikte tutucu raylar ve gerekli desteği sağlayacak medikal ve teknik özellikte, hasta konforunu sağlayacak en az 5 cm kalınlıkta, hasta vücudunun şeklini alabilen,

6 üzerindeki basıncı eşit olarak dağıtan, kolay kullanılabilir özellikte 2 adet hasta yatağı ve çıkartılabilen 5 adet kan ve sıvı geçirmeyen yatak kılıfı verilmelidir. D Masaya monte edilebilir hareketli, en az 4 adet serum askısı tutacağı, en az 4 adet hastayı masaya sabitleyecek değişik büyüklüklerde sağlam-esnek bant, en az 2 adet geçirgen kol tahtası, en az 2 adet kol desteği, kolimatörde bacak arası filtre bulunmuyorsa en az 1 adet periferik filtre seti, hasta masası için 1 adet orijinal şilte, infîizyon torbası tutucusu ve en az 2 adet baş sabitleyici yastık verilmelidir. D.3. FLAT PANEL DEDEKTÖR VE TV SİSTEMİ D.3.1. Hem frontal hem de lateral planda flat panel dedektörler en az 4 foküslü ve en az 29x29 cm boyutlarında olmalıdır. D.3.2. Dedektörler en az 4 değişik alan çekimine imkan verecektir. Alanlar teklifte belirtilecektir. D.3.3. Fiat panel dedektörler motorize olarak hareket ettirilebilmelidir. D.3.4. Fiat dedektör kafası dikdörtgen panellerde en az 90 derece dönebilmelidir. D.3.5. Fiat dedektör dikdörtgen panellerde en az 1024x1024 matriks ve en az 12 bit derinlikte olmalıdır. D.3.6. Sistemin DQE (Detective Quantum Efficiency) yüzdesi en az %60 01pm/mm veya 0 cycles/mm olmalıdır. D.3.7. Dedektör akuzisyon hızı 1024 x 1024 matirkste en az 30 frame/saniye'ye kadar çıkabilmelidir. D.3.8. Sistemde tavan rayları üzerinde hareketli, ikisi anjiyografiye ait referans görüntüsünü, ikisi canlı floroskopi görüntüsünü, ikisi substracted roadmap görüntüsünü, biri 3D iş istasyonu uzantısını, biri hemodinami monitöründen (hastane idaresi tarafından temin edilmesi durumunda) gelen görüntüleri ve 1 adedi bölümde mevcut PACS (dijital arşiv) sistemine bağlı eski tetkiklere ulaşmak için kullanılmak üzere en az 8 girişi bulunan, en az 6'ya bölünebilen, en az 7 megapiksel çözünürlükte, en az 55 inch boyutunda çoklu monitör verilecektir. En az 55 inch'lik bölünebilir çoklu monitöre ek olarak ana monitörün arkasına veya üstüne monte en az l(bir) adet en az 19 inç LCD by-pass monitörü (medikal) verilecektir veya çoklu monitörde entegre back-up sistemi bulunmalıdır. En az 55 inch'lik bölünebilir çoklu monitörün 6'e bölünemediği bir sistem teklif edilmesi halinde, en az 55 inch'lik bölünebilir çoklu monitöre ek olarak verilen 19 inç LCD by-pass monitörü (medikal) en az 2(iki) adet olarak verilecektir. Ana monitörde bir problem olması durumunda ise kullanıcılar tarafından bu monitörde veya entegre back-up sisteminde canlı görüntü izlenebilecektir. Çoklu monitörde çözünürlük ve kullanılabilir formatlar açıkça belirtilecektir. Büyük ekran monitör anjiyografi sistemine tam entegre olmalı, anjiyografi sistemine ait masa başındaki kumanda panelinden ekran konfıgurasyonları seçilebilmelidir. D.3.9. Monitör hem sağ koldan hem sol koldan girişim yapılabilmesi için kateter masasının her iki tarafına da işlem esnasında kaydırılabilir olmalıdır.

7 D Monitörler DİCOM standartlarına uyumlu olacaktır. Referans ve canlı görüntü monitörlerinin ekranları ışığı yansıtmayacak özellikte olmalıdır. Konfıgure edilebilen son floroskopi resmi TV monitöründe dondurulabilmelidir. D Sistemin flat panel dedektörleri Csl (Sezyumiodid)-Amorf silikon veya amorf selenyumdan üretilmiş olmalıdır. D Dedektörlerin pixel boyutu en fazla 200x200 mikron olmalıdır. D Frontal dedektörde kaynak görüntü mesafesi - foküs ve dinamik flat dedektör imaj ekranı arasında motorize olarak en az cm arasında ayarlama yapılabilmelidir. D Kontrol odasında hasta kaydı ve postprocess gibi işlemlerin yapılabildiği en az 2(iki) adet canlı, 2(iki ) adet referans olmak üzere 4(dört) adet, en az 18 inch monokrom medikal monitör bulunmalıdır. Hasta kaydı ve postprocess işlemleri bu monitörlerle yapılamıyorsa ilave bir monitör sistemle birlikte verilmelidir. Bu monitörler kateter odasındaki monitörle eş zamanlı ve senkron olarak çalışmalı, kontrol odasından da hem canlı hem referans görüntü izlenebilmelidir. Tüm monitörler TFT LCD veya LED monitör olacaktır. D Sistemde bulunan kolimatör ve filtreler farklı anatomik bölgeler için ayrı filtre ve kolimasyon seçenekleri olmalıdır. D Sistemde kullanılanfiltrelerbakır ya da bakır eşleniği olmalıdır. D Kontrol odası ve anjiografi odası arasında iletişimi sağlayacak intercom sistemi bulunmalıdır. D.4. RÖNTGEN JENERATÖRÜ D.4.1. Dijital Subtraksiyon Biplan Anjiyografı için programlı özel jeneratör en az 100 kw gücünde, mikroişlemci kontrollü, 100 kv'da 1000 ma verebilen yüksek gerilimli ve yüksek frekanslı olmalıdır. D.4.2. Teklif edilen röntgen jeneratörleri tüplerin çok ısınması halinde otomatik olarak durmalıdır. D.4.3. Jeneratörlerin kv ayar aralığı en az kv arasında olacaktır. D.4.4. Akım aralığı ma arasında ayarlanabilmelidir. D.4.5. Işınlama doğru gerilim karakterinde olmalıdır. En kısa radyografi süresi 1 ms (milisaniye) den büyük olmamalıdır. D.4.6. Sistemde dijital pulslu floroskopi olanağı olmalıdır. Floroskopi çalışmasında otomatik doz kontrol ünitesi bulunacaktır. Bu ünite hastanın kalınlığına göre kv, ma değerlerini otomatik olarak ayarlayacaktır. D.4.7. Sistemin puis aralığının en az değeri 7.5 puis /sn üstünde, en fazla değeri 30 puls/sn altında olmamalıdır.

8 D.4.8. Vasküler çalışmalarda DSA modunda akuzisyon hızları en az 6 fr/saniye'ye kadar çıkabilmelidir. D.4.9. Jeneratörün görüntüleme ile ilgili tüm parametreleri sistem tarafından, yapılan inceleme ve hasta tipi dikkate alınarak, otomatik olarak ayarlanabilmelidir. D Jeneratörler, özel olarak dijital ve sine anjiyografi için geliştirilmiş olmalıdır. D Her iki kolda kullanıcı ve hasta dozunu azaltmak için sistemde bakır veya eşdeğer en az 3 filtre olacaktır. Filtre kalınlıkları belirtilecektir. D Sistemde manuel veya otomotik ayarlanabilen wedge filtre bulunmalıdır. D Kullanıcıya direk bilgi vermek için doz oranı gerçek zamanlı olarak operasyon odasında izlenebilmelidir. D Sistemde pediatrik doz programlan bulunmalıdır. D Otomatik sinyal uyarısıyla belli sürelerde ve/veya dozlarda sesli uyarı sistemi bulunmalıdır. D.5. RÖNTGEN TÜPLERİ D.5.1. Tüpler en az 125 kv gücünde ve özellikte dijital anjiyografi için imal edilmiş özelliklerde olmalıdır. D.5.2. Tüplerin en az iki foküsü bulunmalıdır. Büyük foküsü en fazla 1.0 mm, küçük foküsü en fazla 0.6 mm, varsa orta veya mikro foküs en fazla 0.6 mm olmalıdır. D.5.3. Tüplerin büyük ve küçük foküs güçleri sırasıyla 65 kw ve 20 kw'dan küçük olmamalıdır. D.5.4. Tüplerin anodu sürekli döner tipte olmalıdır. Anod çapı, dönme hızı tekliflerde belirtilecektir. D.5.5. Tüplerin güç ve ısı kapasitesi değerleri radyografi çalışmasından Önce çok uzun süreli bir skopide anot ısınmasını göz önünde tutarak verilmedir. Bu nedenle tüpten 1 dakikada atılan ısı değeri HU/dakika olarak gösterilmelidir. Anod soğutma kapasitesi (cooling rate) en az 460 KHU/dakika olmalıdır. D.5.6. Tüplerin anod ısı kapasitesi en az 2400 KHU olmalıdır. D.5.7. Sistem tüpleri dijital pulslu çalışmaya uygun olmalıdır. Puis oranları puls/sn cinsinden belirtilecektir. D.5.8. Tüpler yağ veya yağ-su karışımı soğutmalı olmalıdır. Sadece su ile soğutulan sistemler ve fanlı sistemler kabul edilmeyecektir. Steril ortamı olumsuz etkilememesi ve sessiz çalışma için, röntgen tüpü soğutma sisteminin kateter odası dışında ayrı bir bölümde olmalıdır.

9 D.5.9. Tüplerin aşırı yüklenmesini otomatik olarak önleyen bir düzenek bulunacak, özelliği açıklanacaktır. D Hastanın ve kullanıcının aldığı doz miktarını görüntü kalitesini bozmadan azaltabilmek için kullanılan yöntemler tanımlanacaktır (grid switch, grid kontrol, vb). Firmalar hastaya ve kullanıcıya verilen dozun en aza indirilmesini sağlayan tüm tüm yazılımlarını sistemlerinde opsiyonel bulundursalar da standart olarak vereceklerdir (Dose Wise, Care Watch, Care Position, Care Profile, Carefilter,Auto Ex, Clarity vb). D.6. DİJİTAL GÖRÜNTÜLEME ÜNİTESİ D.6.1. Teklif edilecek dijital sistemde depolama gerçek zamanlı olmalı ve birden fazla sayıda hastanın depolaması, çalışması yapılabilmelidir. D.6.2. Kateter odasında flouroskopi veya radyografi yapılmakta iken kontrol odasında eski hastaların görüntüleri üzerinde çalışılabilmelidir, görüntüleme, CD kaydı, PACS'a bilgi aktarımı yapılabilmelidir. Bu esnada iki tarafın çalışması birbirlerini etkilememeli ve kesmemelidir. Aynı şekilde kontrol odasında hasta görüntüleri üzerinde çalışılırken kateter odasında operatörün çalışması engellenmemelidir. Bu işlem ana konsolda yapılamıyorsa, ilave bir bilgisayar veya iş istasyonuyla yapılabilmelidir. D.6.3. Sistemde DSA (dijital subtraksiyon anjiyografi) özelliği bulunmalıdır. D.6.4. Dijital görüntüleme biriminin tüm fonksiyonları hem inceleme (kateter) hem de kontrol odasından gerçekleştirilebilmelidir. D.6.5. Dijital görüntüleme ünitesi ile dijital sine çalışması yapılabilecektir. Dijital sine çalışmasında 1024x1024 matrikste akuzüsyon, depolama ve görüntüleme yapılabilmelidir. Gri skala derinliği 10 bit veya üstü olacaktır. D.6.6. Dijital ünitede depolama direkt olarak yüksek hızlı disk ortamına yapılacaktır. Sistemde hasta görüntülerini kaydedebilmek için DICOM görüntüleyici ile birlikte kayıt özelliğine sahip CD/DVD yazıcı bulunmalıdır. D.6.7. Dijital görüntüler anında monitörde izlenebilmeli ve real time reproduction yapılabilmelidir. D.6.8. Görüntü oluşturma ve kayıt etme en az 1024x1024 matrixde yapılacaktır. D.6.9. Sistemin kayıt ünitesinin hafıza kapasitesi 1024x1024 matriksde ve sıkıştırılmamış olarak en az görüntü olmalıdır. D Bilgi kaybını önlemek için verilerin mutlaka her kademede dijital olarak, görüntü kaybı olmaksızın ve sıkıştırılmadan depolanması şarttır. D Görüntü karşılaştırılması için referans görüntü, kateter odasında uzaktan el kumandası veya kontrol paneli kullanılarak izlenebilmelidir. D Kateter odasında uzaktan kablosuz el kumandası veya kontrol paneli ile hastaya ait tüm projeksiyonlardaki görüntülerin tamamı ileri-geri oynatılacaktır.

10 D Görüntüler İstendiğine PACS veya diğer arşivleme sunucularından geri çağrılabilmeli (Query/Retrieve) ve başka sunucu ve istasyonlara depolanabilmelidir (Dicom storage). Ayrıca görüntüler Dicom olarak print edilebilmelidir. D Sistemde referans ve canlı floroskopik görüntüleri üst üste koyarak daha etkin yönlendirmeyle roadmapping prosedürünü kolaylaştıran bir yazılım verilmelidir. D Sistemde floroskopi sırasında monitörde son tutulan görüntü üzerinde ek floroskopi yapmadan kolimasyon ve fıltrasyon yapılabilecek ve anjiografi bu da kullanılacaktır. D Dijital imajlarda mesafe ve stenoz ölçümleri yapılabilmelidir. Bu işlemlerin tetkik sırasında hasta başından kolay ve hızlı bir şekilde yapabilmelidir. Bu işlem için sistemde otomatik kalibrasyon özelliği bulunmalıdır. D Dijital görüntüleme ünitesi ile aşağıdaki işlemler yapılabilmelidir Siyah/beyaz dönüşüm Pixel shift (otomatik veya manuel) Yeniden maske seçme Elektronik büyütme ve küçültme Otomatik damar çapı tespiti ve stenotik indeks hesabı Otomatik mesafe ölçümü Otomatik maksimum dolumlu imajın bulunması Görüntülerin toplanması Görüntüler üzerine işaretleme, yazı ve bilgi kaydı Görüntü üzerine anatomik arka plan görüntüsü ilave etme Sürekli/tek tek run gösterme Pencereleme Roadmap Landmarking Kalibrasyon Otomatik damar çapı tespiti ve stenotik indeks hesabı D Dijital görüntüleme ünitesi ile yapılabilen diğer işlemler belirtilecektir. D Klavye ile dijital imaj üzerinde hasta verileri veya tanı yazılabilmeli ve filme veya printere kayıt edilebilmelidir. D Sistemle pulslu floroskopi standart olarak yapılabilmelidir. Seçilebilen puis hızları belirtilmelidir. D Sistemde periferik anjiografi yapılabilmeli, tek bir kontrast enjeksiyonuyla pelvisten ayağa kadar olan bölge otomatik olarak substraksiyonlu görüntülenebilmeli, masanın veya C kolun step hareketi ile yapılabilmelidir. Bolus chasing veya stepping anjiografi veya muadili anjioyografı substraksiyonlu olarak yapılabilmelidir. Çıkartma işlemi yapılmış görüntüler ayrıca ek işleme gerek göstermeden en hızlı ve uygun şekilde izlenebilmelidir. D Sistem ile rotasyonel anjiyografi yapılarak elde edilen imajların iş istasyonunda işlenmesi ile yumuşak doku, tümör ve kanamaların, hasta BT ya da MR cihazına

11 götürülmeden, anjiyo odasında tomografi kalitesine yakın görüntülenebilmesi sağlanmalıdır (Anjiyografık Bilgisayarlı Tomografi özelliği). D Anjiografık BT özelliği sayesinde en az 30 fr/sn hızla en az 350 görüntü alınabilmelidir. Bu işlem ana konsolda yapılamıyorsa, ilave bir bilgisayar veya iş istasyonuyla yapılabilmelidir. D Sistemde rotasyonel anjiyografi sonrasında elde edilen imajların MIP, MPR, VRT gibi rekonstrüksiyonları iş istasyonunda yapılabilmelidir." D Sistemde 3 Boyutlu acquisition run sonrası Otomatik 3 Boyutlu Rekonstrüksiyon özelliği bulunmalıdır. D Sistemde elde edilen hareketli görüntüler JPEG, AVI gibi formatlarda kayıt edilebilmeli sonradan direkt olarak sunum ve değerlendirmelerde kullanılabilmelidir. D Bu birimde, elde edilen görüntülerin CD / DVD gibi ortamlara kaydı yapılabilmelidir. D Sistemle birlikte en az l(bir) adet 3 boyutlu rekonstrüksüyon yapabilen iş istasyonu (workstation) kurulacaktır. İş istasyonunda, en az 1 adet ve en az 19 inçlik monitör bulunacaktır(madde D haricinde). Yüklenici iş istasyonunda kullanılan, anjiyografi ile ilgili 3D uygulamalarının mevcut olan tüm yazılımlarını eksiksiz olarak sistemle birlikte vereceklerdir. (SyngoinSpace 3D, Allura 3D RA vb.) 3D iş istasyonu hasta masasından da kontrol-acquisition işlemlerini yapabilmelidir. Sistemdeki iş istasyonu söz konusu anjiografi sistemi ile uyumlu çalışabilecek en az 4GB RAM ve 240 GB depolama kapasitesinde olmalıdır. D İş istasyonunda, 2D ve 3D görüntüler arasında uyum sağlanabilmesi için 3D görüntü C-kol hareketini gerçek zamanlı takip etmelidir. D Kullanıcı, 3D görüntünün üstünden optimum çalışma pozisyonunu seçtikten sonra C- kolun otomatik olarak o pozisyona geçmesini sağlayan 3D Automatic Position Control (3D- APC) özelliği veya benzeri özellik bulunmalıdır. D D iş istasyonu, hasta masasından da kontrol edilebilmelidir. D Sistemde canlı fioroskopik görüntüler ile 3 boyutlu damar görüntüler ve MR veya CT rekonstrüksiyonlar arasında aynı görüntüde füzyon oluşturabilmelidir. (3D Image Fusion veya muadili bir program ile ). Bu yazılımın ana konsolda ya da iş istasyonunda olması yeterlidir. D Sistemde, hastayı CT odasına göndermeden CT görüntü oluşturan ExperCT, DynaCT vb özelliği bulunmalıdır. Bu özelliğin eksiksiz olarak çalışabilmesi için gerek anjiyografi sisteminde, gerekse work-station'da bulunan opsiyonel ve standart tüm teknik özellikler eksiksiz olarak verilecektir. Elde edilen CT görüntüleri ile MPR, MIP, MinlP, VRT veya benzeri surface rendering gibi rekonstrüksiyonlar yapılabilmelidir. 3 boyutlu rekonstrüksüyon hızlı şekilde yapılabilmesi için en son geliştirilen iş istasyonu sistemde bulunmalıdır. D D görüntüyü 3D görüntünün üstüne bindirerek kateterin damar içinde ilerlemesini 3D görüntü üstünde gösteren 3D roadmapping özelliği bulunmalıdır. 3D roadmapping

12 esnasında C-kol ve masa hareketlerinde 3 boyutlu görüntülerle 2 boyutlu canlı görüntüler birbirini takip edecektir. D Stenoz analiz paketi eksiksiz olarak verilecektir. 3 boyutlu görüntüler üzerinden, lezyonun çap-alan ve boy bilgilerinin belirlenebildiği otomatik damar analiz programlarının (Vessel IQ XPress, Automatic Vessel Analysis-Stenosis 3D measurements vb gibi) sistemde olmalıdır. D Sistemde Dual Fluoroscopy, Roadmap Plus veya muadili bir program vasıtasıyla substracted ve native floroskopi görüntüleri eş zamanlı olarak gösterilebilmelidir. D Hasta görüntülerini canlı olarak gösteren monitör üzerinde herhangi bir görüntüyü referans görüntü olarak kullanarak roadmap yapabilme özelliği olmalıdır (SmartMask veya muadili bir program ile). D7. KAYIT - ARŞİVLEME VE RAPOR ÜNİTESİ D.7.1. Sistem görüntü arşivleme ve iletişim sistemleri "PACS" uyumlu olacak ve DICOM 3.0 (üç nokta sıfır) (Digital Imaging and Communications in Medicine 3.0 (üç nokta sıfır) standardını destekleyecektir. DICOM 3.0 ile ilgili tüm DICOM PRINT, SEND yazılım ve doanımları verilecektir. Görüntüler PACS veya diğer arşivleme sunucularından geri çağrılabilmeli (Query/Retrieve) ve başka sunucu ve istasyonlara depolanabilmelidir (Dicom Storage). D.7.2. İş istasyonuna ilave olarak en az 2 adet DICOM bağlantılı, PACS ile uyumlu ve ana sisteme bağlı PC'ler bulunmalıdır ve bu PC'ler DVD yazıcı (writer)'lara sahip olmalıdır. Sistem piyasadan alınan herhangi bir CD/DVD'ye kayıt yapabilecek özellikte olacaktır. CD ve DVD'ye birden fazla hasta kaydedilebilecektir. PC'ler anjiyografi görüntülerini gösterebilmelidir. Tüm PC'lerde lisanslı Windows programı (Windows XP Pro veya daha yeni yazılım) ve bu programda çalışan DVD ve/veya CD kayıt programları olmalıdır. Bu cihazlarda tüm anjiografi işlemi arşivlenebilmeli ve standart PC'lerde de açılabilmelidir (bu işlev için gerekli yazılım lisanslı olarak verilecektir). AVI veya MPEG ile birlikte JPEG veya BMP veya TIFF formunda kayıt yapılabilmelidir. Ayrıca görüntüler 'substracted' olarak da CD ve/veya DVD'ye yazılabilmelidir. D.7.3. Sistem içinde verilen PC'lerin, Anjio görüntülerinin raporlama amaçlı kullanılabilmesi, A4 kağıdına basılabilmesi, slide ve sunum hazırlama amaçlı kullanılabilmesi gerekmektedir. PC'ler en az çift çekirdekli mikroişlemcili, en az biri 250 GB, diğeri 3TB (sisteme entegre veya harici) harddisk kapasiteli, en az 2.66 GHz işlemci hızında ve en az 2048 MB RAM belleğe sahip olmalıdır. Teklif edilen PC'ler DVD ve/veya CD writer (yazıcı) içermeli ve monitörleri en az 21 inç LCD veya LED olmalıdır. Mevcut PC'ler, hastaya ait anjiyografık görüntülerinin hareketli ve durağan şekillerini, Microsoft Office Power Point programına sunum için aktarabilecek yetenekte olmalıdır. D8. OTOMATİK ENJEKTÖR D.8.1. Cihaz, firmaların ürettiği şartnameye uyan en son model gelişmiş enjektör sistemi olacaktır.

13 D volt, 50 Hz elektrik şebeke sistemiyle çalışacaktır. Pompa enjektörü gerektiğinde masaya monte edilebilir özellikte olmalıdır. Masa yüzeyine sabitlemek için gerekli aksesuar enjektörle birlikte verilecektir. D.8.3. Enjektör röntgen jeneratörü ile senkronize çalışmalıdır. Otomatik enjektör test enjeksiyonu yapabilmelidir D.8.4. Enjektör silindiri şeffaf olacak ve disposable nitelikte olacaktır. Silindirde meydana gelen basınç gösterilecektir. D.8.5. Kontrast maddeyi, otomatik kontrollü bir şekilde vücut ısısına kadar ısıtılabilecek ve vücut ısısında tutacak düzeneğe sahip olacaktır. D.8.6. Enjektör sine film tertibatıyla senkron çalışmalıdır. X-ışını ve kontrast geciktirme fonksiyonu olmalıdır. D.8.7. Kontrol panelindeki tüm parametreler dokunmatik tuşlar ile seçilecektir. Tüm göstergeler dijital olmalı. Saniyede (ml/sn) ve toplamda (ml) verilen kontrast miktarı ayarlanabilmelidir. Enjektör içi basıncı (psi) ayarlanabilir olmalıdır. D.8.8. Enjektör elektronik emniyet tertibatı herhangi bir arızada veya kateterin hasara uğramasında enjeksiyonu otomatik olarak kesebilmelidir. D.8.9. Birlikte en az 50 adet steril pompa enjektörü ve hasta bağlantısı için gerekli devre ve bağlantılardan 50 adet verilecektir. D Enjektör teknisyen tarafından manuel (el ile düğmeye basılarak) ya da doktor tarafından sine pedalına basılmak suretiyle otomatik olarak çalışmalıdır. D.9. SOĞUK IŞIK KAYNAĞI D.9.1. Soğuk ışık kaynağı tavana monte edilecek ve zeminde hiçbir parçası bulunmayacaktır. D.9.2. Soğuk ışık kaynağı anjiografi/girişim sırasındaki tüm aktif kullanım alanını aydınlatabilmeli, en az lux ışık akısında olmalıdır. D.9.3. Soğuk ışık kaynağı firmaların orijinal veya ithal aksesuarı olmalı ve bu belgelendirilmelidir. D.9.4. Soğuk ışık kaynağı el tutucuları ve uç tarafı steril edilebilecektir. D.9.5. Lambanın el tutucuları ve merceğini taşıyan kol üç boyutta hareket edebilecektir. D.10. RADYASYONDAN KORUYUCU AKSESUARLAR D Saçılan radyasyondan korunmak amaçlı; - Masaya bağlı, masa altını perdeleyen tek parça veya parçalı kurşun etek - Bir adet tavana monte kurşun cam kalkan - Bir adet 0,5 mm Pb eşdeğer kurşunlu camı bulunan, zemin üzerinde hareket edebilen, tekerlekli paravan verilecektir.

14 D adet hafif ve yumuşak (soft) tipte, metal askılığı ile beraber kurşun etek- yelek ve tiroid koruma ile 5 adet kurşun gözlük verilmelidir. D Kontrol odası ile anjiyografı odası arasına en az 2 mm kurşun eşdeğerinde koruma sağlayacak, en az 200x100 cm ebatlarında kurşun cam takılacaktır. D Kurşun önlük asmak için özel imal edilmiş, mekana uygun ve elverişli boyutlarda kurşun askılık yüklenici tarafından temin edilecektir. D Anjiyo odası çıkışına ve yakın bölgelerine radyasyon bölgeleri olduğu işaretlerle belirtilmelidir. D.ll. KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI D Tamamen boşalmış aküleri şarj ederken, yükü de besleyebilen, dolu aküleri tampon şarjında tutabilen, anjiyo sistemi ile uyumlu ve en son teknolojili, mikroişlemci kontrollü kesintisiz güç kaynağı olacaktır. Elektrik kesilmesinde anjiyo sisteminin 20 dakika süreyle maksimum yükte floroskopi ve kayıt modunda çalışmasına imkan sağlayacak akü donanımı olacaktır. D Kesintisiz güç kaynağı, anjiyo sisteminin floroskopi ve sine modunda çalışırken çektiği maksimum yükü karşılayacak ve cihazı D maddesinde tarif edildiği şekilde çalıştıracak güçte olmalıdır. Bu değer kva olarak belirtilmelidir. Sistemin çıkış güç faktörü 0,8 olmalıdır. D Yüklenici KGK'nın ortama yaydığı ısı miktarını dikkate alarak teknik odadaki klima seçimini yapacaktır. D Kesintisiz güç kaynağı monoblok bir yapıda olmalıdır. D Teklif edilen sistemin verimi tam yükte %94'ten büyük ve 1 metre mesafeden yaydığı gürültü en fazla 67dB(A) olmalı, kateter odasındaki gürültü Sağlık Bakanlığı standardı olan 35 db(a)'yı aşmamalıdır, aşarsa firma odaya ses izolasyonu uygulayarak bu standartları sağlamakla yükümlüdür. Cihazın koruma sınıfı IP20 standardına uygun olmalıdır. D Standart RS 232 veya RS 422 veya USB çıkışı ile PC'Iere bağlantı kurulabilmelidir. KGK'ndaki tüm bilgiler ekrandan izlenebilmelidir. Seri printer ve modem bağlantı portları bulunmalıdır. MIB standardı kullanılarak SNMP protokolü ile bir TCP/IP netvvork'e bağlanabitmelidir. D KGK, kendi üzerinden çıkabilecek olan frekansın ve yüksek frekanslı çıkışların tamamını bastıran filtre devresine sahip olmalıdır. D Akümülatörler yeni imal edilmiş kuru tipte olacaktır. Akümülatörler teslim tarihi ile imalat tarihi arasında en fazla 120 günlük bir fark olacaktır. Aküler 10 yıl ömür beklentili, tamamen bakımsız ve gaz çıkartmayan tipte ve Eurobat üyesi markalardan kullanılmalı, aside karşı dayanıklı boya ile boyanmış, rengi KGK ile uyumlu dolap içerisinde verilmelidir.

15 D Şebeke girişi 3 faz + nötr, AC 380 V ± %20 gerilim ve 50 Hz ± %10 frekans toleransı sınırları içinde kaldığı müddetçe cihaz kesintisiz on-line çalışmasına devam edebilmelidir. D Şebeke geriliminin dalgalanması cihaza zarar verecek seviyelere yükseldiğinde cihaza zarar gelmesini önlenmelidir. D KGK redresör girişinde % ITHD <5 ve Giriş Güç Faktörü >0.99 olmalıdır. D İnvertör tam yükte devamlı, % 125 yükte asgari 10 dakika, % 150 yükte asgari 1 dakika çalışabilmelidir. İnvertör çıkışı kısa devrelere karşı korunmuş olmalıdır. Ayrıca inverter çıkışında inverterde oluşabilecek herhangi bir arızada oluşabilecek DC gerilimi yalıtmak için standart olarak izolasyon trafosu bulunmalıdır. Trafo cihaz ile aynı kabin içinde bulunmalıdır. E. EĞİTİM VE DOKÜMANTASYON ŞARTLARI E.l. İstekliler, teklif ettiği sistemin teknik özelliklerini, çalışma ortam koşularını, standart ve isteğe bağlı (opsiyonel) aksesuar listelerini ve tüm dış görünümünü açık ve net olarak gösteren tam boy resimleri de İçeren tanıtım broşür veya kitap/kitapçığını teklif dosyasında vermelidir. E.2. Yüklenici, kurumun belirleyeceği elemanları, sistemin tüm fonksiyonlarını kusursuz şekilde kullanabilir ve aynı zamanda bakımını yapabilir profesyonel kullanıcı olarak ücretsiz olarak eğitmekle yükümlüdür. Söz konusu bu eğitimler en az 2 (iki) hafta olup, sistemin satın alma işlemleri tamamlandıktan sonra başlar ve kullanıcılar sistemi hatasız kullanır hale gelip, sistem teslim alındıktan sonra sona erer. Sistemin güncelleştirilmesi ("Up date" edilmesi) durumunda gerekli benzer eğitimler tekrarlanır. Eğitimler sistemin kurulduğu yerde verilecektir. Bahsi geçen iş bu eğitimlerin sonucunda eğitimi alan her elemana operatör ve periyodik bakım dokümanları (Fasikül, manüel, kitapçık vb.) verilecektir. Bu dokümanlar Türkçe ve/veya İngilizce olarak teslim edilecektir. E.3. Yüklenici, sistemin standart çalışma koşulları için hesaplanmış, birbirini izleyen arızalar arasındaki ortalama süre (MTBF: Mean Time Between Failures) ve bu süreyi en çok etkileyen kritik elemanların (kart, entegre devre, aktif ve pasif devre elemanları, mekanik parçalar vb.) listesini ve bunların hangi sıklıkla bozulabilecekleri veya değiştirilmeleri gerektiğini, sistemin periyodik bakım ve kalibrasyon işlemlerinin hangi koşullarda, hangi sıklıkla tekrarlanması gerektiği ve bu işlemler için ne gibi teçhizata (cihaz, alet, kalibrasyon kiti, vb) gerek olduğunu ve bunların temin edilebileceği ve bilgi alınacağı en az bir yüklenici firma görevlisinin adı ve telefon numarasının bulunduğu listeyi, sistemin teslimi sırasında muayene kabul komisyonuna teslim edecektir. F. DİĞER HUSUSLAR F.l. Periferik anjiyo çalışmalarında kullanılacak, bacak arasındaki parlamayı engelleyici aksesuarlar kolimatör üzerinde yoksa verilecektir. F.2. Nöroradyolojik tanı sal ve girişimsel işlemler için kafa sabitleyici aksesuarlar veya baş yastıkları verilecektir.

16 F.3. Cihazın tüm kabloları binanın tesisatında oluşabilecek her türlü su sızıntısına karşı güvenli olmalıdır ve yüklenici sistemdeki tüm kabloları çeşitli zararlı canlılardan korumak için dayanıklı kablo kanallarının içine yerleştirmelidir. G. TESLİMAT VE KURULUM ŞARTLARI G.l. Yüklenici gösterilecek yerin projelendirmesini ve inşasını aşağıdaki gibi yapacaktır. 1. Montaj sırasında gerekli tavan, taban duvarlarındaki kablolama ve kanal işlemleri firma tarafından yapılarak sistem çalışır halde teslim edilecektir. Kurulum (projelendirme ve kurulum ücretleri yüklenici firmaya ait olmak üzere) yüklenici firma tarafından yapılacaktır. 2. Yüklenici, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Yüklenici firma hastane idaresine yazılı olarak cihazı kurmaya başlayacağı tarihi bildirecek, hastane idaresi cihazın kurulacağı oda (kumanda ve cihaz odası) boş olarak bu tarihte teslim edecektir. Yer teslimi yüklenici firmaya belirlenen tarihte yapılmadığında cihaz idareye sandık teslimi yapılacak, bu teslim yüklenici firmanın montaj sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır. Cihazın kurulacağı odanın (kumanda ve cihaz odası) yapılandırılması TAEK kurallarına göre yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Cihazın kurulacağı odanın (kumanda ve cihaz odası) klimatizasyonu ve elektrik ve su tesisatı yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Gereken ana enerji kablosu firmanın göstereceği yere kadar hastane idaresi tarafından çekilecektir. Diğer elektrik altyapısı panolar dahil yüklenici firma tarafından yapılacaktır. 3. Montaj sırasında gerekli tavan, taban duvarlarındaki tüm kablolama ve kanal işlemleri firma tarafından yapılarak sistem çalışır halde teslim edilecektir. Kurulum (projelendirme ve kurulum ücretleri yüklenici firmaya ait olmak üzere) yüklenici firma tarafından yapılacaktır. 4. Yüklenici, cihazları ücretsiz olarak monte edecek ve tüm malzeme ve aksesuarları ile çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafından karşılanacaktır. Yüklenici firma, hastane idaresine yazılı olarak cihazı kurmaya başlayacağı tarihi bildirecek, hastane idaresi cihazın kurulacağı odayı (kumanda, teknik, UPS ve kateter odasını) boş olarak bu tarihte teslim edecektir. Cihazın kurulacağı odanın (kumanda ve cihaz odası) yapılandırılması TAEK kurallarına göre yüklenici firma tarafından yapılacaktır. 5. Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan ruhsat alınması ile ilgili gerekebilecek her türlü belge (taahhütname, uzmanlık belgesi, lisans başvuru formu hastane idaresi tarafından verilecektir), bedel ve lisanslama koşulları yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. 6. Yüklenici, sistemin kurum tarafından istenilen vere ücretsiz monte etmekle, montaj için her türlü düzenlemeyi sağlamakla yükümlüdür. Sistemin nakliye ve montajı sırasında kurum içinde ortaya çıkabilecek her türlü hasardan yüklenici sorumludur ve onarmakla yükümlüdür.

17 7. Yüklenici, sistemi monte ettikten ve kullanıma hazır hale getirdikten sonra son kabul ve fonksiyon testlerini yapmalı, bu testler sırasında alıcı temsilcileri hazır bulunmalı ve testlere ilişkin masraflar yüklenici tarafından karşılanmalıdır. Yüklenici bu testlere ait bir rapor hazırlayıp, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından belirlenen muayene komisyonuna teslim etmekle yükümlüdür. Eğitim ve Dokümantasyon Şartlarında belirtilen koşullar verine getirilmeden ve fonksiyon testlerinde tüm fonksiyonları ile çalışır durumda olmayan sistem, kesinlikle teslim alınmayacaktır. 8. Sistemin tüm parçalan kullanılmamış olmalıdır. Yüklenici genel sorumlu statüsünde olduğundan, sistemde kullanılan ve başka firmalar tarafından üretilen diğer bileşenlerden de sorumlu olacaktır. Aynı zamanda sistem; hiç kullanılmamış olduğunu belirtir özel işaretli orijinal ambalajında teslim edilecektir. Daha önce "demo" amaçlı olarak kullanılmış sistem teslim edilmeyecektir. 9. Sistem kuruma teslim edildikten sonra gerek montaj sırasında ve gerekse montaj sonrası testler, kalibrasyon ve bakım/onarım sırasında, garanti süresi içinde olsun veya olmasın, hiçbir firma elemanı yanlarında o sistemden sorumlu Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından belirlenen teknik elemanı olmadan cihaz odasına giremeyecek ve sisteme müdahalede bulunamayacaktır. H. GARANTİ ŞARTLARI 1. Sistemin tamamı (tüp, dedektör ve çevre elemanları dahil, sarf malzemeler hariç) en az 2 yıl tam garantili olacak ve bu garanti yüklenici firma ve yetkili üretici veya ithalatçı firma tarafından verilecektir. Garanti süresince, sistemin kataloglarında belirtilen sürelerde ve arıza durumlarında her türlü servis, bakım, onarım, kalibrasyon, yedek parça, işçilik, yazılım güncelleme ve ulaşım için hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Kullanılacak olan yedek parçalar garanti kapsamında olacaktır. Garanti içinde cihazın bozuk olduğu süreler garanti süresine eklenecektir. 2. Mevzuata uygun olarak ve idarece uygun görülmesi halinde garanti süresi bitiminden sonraki en az 8 yıl için, yıllık olarak ihale bedelinin en fazla %6'sına kadar sistemin kataloglarında belirtilen sürelerde ve arıza durumlarında her türlü servis, bakım, onarım, yazılım güncelleme, ulaşım, işçilik, kalibrasyon, yan ekipmanların bakım onarımları ve parça dahil (Tüp hariç) sözleşme yapılabilecektir. Kullanılacak olan yedek parçalar sözleşme kapsamında olacaktır. İdarelerin kabulü ve en az 3'er yıllık olması kaydıyla bu maddedeki garanti hükmüne tüp dahil olarak %30 uygulanabilecektir. 3. İstekliler teklif etmiş oldukları cihazlara ait tüm yedek parça fiyat listesini istedikleri para birimi üzerinden hazırlayarak teklif dosyalarında idareye sunmak zorundadır. Bu listede cihazların garanti süresince ve garanti sonrası 5 yıllık sürede cihazın tahsis edildiği idareler tarafından talep edilmesi durumunda belirtilen yedek parça fiyatlarının geçilmeyeceği açıklanacak/ beyan edilecektir. Tek tek veya paket halinde yedek parça fiyat toplamı cihazın birim fiyatının % 200 unu geçemez. İstekliler yedek parça fiyat listesini teklif ettikleri para birimi cinsinden başka bir para biriminden vermeleri halinde bu fiyat listesi ihale tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kuru

18 üzerinden Türk Lirasına çevrilerek %200'lük oran kontrolü yapılacaktır. % 200'lük tutarın altında kalmak kaydıyla yedek parça listesinde belirtilmeyen ve daha sonra cihazın çalışması için ihtiyaç duyulan tüm yedek parçalar firmalar tarafından ücretsiz/ bedelsiz olarak karşılanmak zorundadır. Üzerinde ihale kalan istekli bu yedek parça fiyat listesinin bir suretini cihazların teslim edildiği tüm idarelere sunmak ve garanti süresi sonrası 5 yıllık süre içerisinde hastanelerin yedek parça talep etmesi durumunda bu listede belirtilen parasal tutarlarının güncellenmiş tutarları üst sınır olmak kaydıyla hastanelerin talepleri karşılanacaktır. Yüklenici firma tarafından İstisna veya kapsam dışı adı altında ilave ücret talep edilerek satış teklif edilemez. (Yedek parça fiyat listesi ana cihaz olan anjiyografi cihazı için verilecektir.) Yedek parça fiyat listesi çerçeve anlaşmada teklif edilen bedel ile münferit sözleşmede teklif edilen bedelin oranlanması yüzdesinde güncellenmiş sayılacak olup münferit sözleşme aşamasında sözleşme öncesi yeni oranlar üzerinden ihale üzerinde kalan yüklenici tarafından düzenlenerek idareye tekrar verilecektir. 4. Bu ihalede teklif edilecek bedel üzerinden hesaplanacak garantiden sonraki bakım onarım, tüp fiyatı ve yedek parça fiyat listesi ihale günü T.C. Merkez Bankası döviz alış bedeli üzerinden veya TÜİK fiyat endeksleri üzerinden güncellenecektir. İstekliler bakım anlaşması imzalama aşamasında güncelleme yöntemi ve döviz ile güncelleme tercih edilmesi durumunda hangi dövizin baz alınacağını idareye bildirecektir. Yedek parça fiyat listesi döviz bazlı verilmesi durumunda güncelleme farklı döviz ile yapılması istenemeyecektir. Bildirilen yöntem daha somadan değiştirilemeyecektir. 5. Garanti süresinden sonra cihaza takılan X-ışın tüpü de dahil tüm yedek parçalar en az 2 yıl garantili olmalıdır. 6. Cihazla birlikte alınan yazılımlar sürekli kontrol edilerek güncel halleri (upgrade) yüklenecektir. Cihaz ile birlikte verilen mevcut yazılımlar son sürüm olmalı, garanti süresi ve idarelerce garanti sonrası sözleşme yapılması durumunda bu süre boyunca da, cihaz ile birlikte verilen yazılımların son sürümleri ücretsiz olarak yüklenecektir. 7. Cihaza yapılacak her türlü müdahaleden sonra(periyodik bakımlar da dâhil olmak üzere) firma mühendisi tarafından en az üç nüsha halinde teknik rapor düzenlenerek laboratuvar sorumlusuna bir nüshası teslim edilecektir. Garanti süresi boyunca cihazın arızalarını, yapılan müdahaleleri, periyodik bakım ve onarımlarını, cihazın mevcut durumunu içeren yıllık rapor, cihazın kurulumunu takip eden her yıl yüklenici firma tarafından Hastane idaresine onaylattıktan sonra Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne üst yazı ile teslim edilecektir. 8. Tasarım ve imalat hatası nedeniyle sistemin neden olacağı insan kazaları ve her türlü maddi hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır. 9. Yüklenici, satacağı sisteme dair içeriğinde sistemin blok devre şemalarını, bileşen parça listelerini, bakım/onarım ve kalibrasyonunda kullanılacak belgeleri, arıza tespit ve takip dokümanlarını (kullanıcı kılavuzları ve servis el kitapları), her cihaz için 2 (iki) nüsha olmak üzere Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nce oluşturulan muayene kabul komisyonuna sistemin teslimatı sırasında ücretsiz olarak verecektir. (İngilizce ve/veya Türkçe).

19 10. Yüklenici, ilgili sistemin teknik bakım ve onarımlarının yapılabilmesi için profesyonel düzeyde tecrübesi bulunan teknik eleman/elemanları sürekli olarak bünyesinde bulundurmalıdır. Bulundurduğuna dair sözleşme imzalama aşamasında idareye sunmalıdır. 11. Yukarıda sayılan garanti hükümleri, yedek parça temini ve servis, bakım ve onarım hizmeti ile ilgili sözleşme imzalama aşamasında, yüklenici firma ile üretici veya ithalatçı firmanın taahhütname vermesi zorunludur. Bu taahhütnamede kullanılacak olan yedek parçaların da garanti kapsamında olacağı ayrıca belirtilecektir, (istenilen taahhütname yeterlilik kriteri hükmünde değildir.) I. ÜSTÜN TEKNİK ÖZELLİKLER Üstün teknik özellikler vazgeçilmez teknik özellikler karşılandıktan sonra dikkate alınacaktır. Üretici firmalar, bu bölümde belirttikleri özellikleri karşılayan modeli teklif edeceklerdir. Dokümanlar ile belgelenmemiş üstün teknik özellikler değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru sırasında sunulmamış dokümanlar geçersiz kabul edilecektir. Firmalar teknik şartnameye cevaplarını sırasıyla orijinal dokümanları ya da üretici firmadan alınan yazılı metinler üzerinde işaretleyerek vereceklerdir. Her bir maddede belirtilen üstün özelliklere ait nispi ağırlıklar, değerlendirmede göz önüne alınacaktır. Efektiffiyat = Tekliffiyatıx ( 1-(alınan puan/ 100)) şeklinde hesap edilecektir. 1. Teknik şartnamenin tanımlanan röntgen tüplerinin, X-ışın tüp fokuslarının konvansiyonel filamanlar yerine en yeni flat emitter teknolojisinde olması ve bu teknolojiyle akuzisyonda loooma veya üzerinde, floroskopide de 250mA veya üzerinde maksimum tüp akımı elde edilebilmesi, bu sayede kilolu hastalarda dahi yüksek görüntü kalitesi sağlanması. Nisbi Ağırlık %2. 2. Teknik şartnamede tanımlanan röntgen tüplerinin anot ısı kapasitesinin 5,2 MHU veya üzerinde olması ve anot soğutma hızının 1500 khu/dk veya üzerinde olması. Nisbi ağırlık %2. 3. Teknik şartnamenin tanımlanan Flat Panel dedektörlerin en az 16 bit derinlikte görüntü alabilmesi ve 3D rekonstrüksiyonlarda veya üzeri farklı gri tonu görüntüleme yapılabilmesi. Bu sayede subaraknoid kanamalar gibi çok düşük konstrast farklarının görüntülemede algılanabilmesi. Nisbi ağırlık %2 4. Sistemde her iki planda da 2K (2480x1920 matrixte) imaging yapılabilmesi. Nispi ağırlık %4 5. Roadmap esnasında görüntü alanını real time 8cmx8cm'e kadar küçülterek anevrizma detaylarının tedavi sırasında daha iyi görünmesini sağlayan yazılımın bulunması.(bu özelliği iş istasyonundan yapan sistemler kabul edilmeyecektir). Nisbi ağırlık %2

20 6. Her iki tüpün de 3 fokuslu olması. Nisbi ağırlık %5 7. Karaciğer tümör embolizasyonu tedavisinde tümörü 3D görüntü üzerinde işaretledikten hepatik arter ile tümör arasındaki besleyici arteri otomatik olarak saptayan embolizasyona yardımcı yazılım sistemle birlikte eksiksiz verilmelidir (Syngo Embolisation, Flight Plan for liver, vb). Nispi ağırlık %6 8. Sistemde, DSA ve Roadmap çalışması esnasında, hareket artefaktlarına karşı, damar haritasının canlı görüntü üzerine otomatik gelerek real time pixel - shifting yapmasını sağlayan ve bu sayede yüksek roadmap, DSA görüntü kalitesi sunan yazılımın olması (Clear match vb.) Nisbi ağırlık %2 9. Tüpün uzun ömürlü olabilmesi için küçük nominal anot gücünün en az 15-21kW seviyesine kadar düşebilmesi, orta nominal anot gücünün 55-60kW aralığında olması, büyük nominal anot gücünün ise anjiyografı için programlı özel jeneratör gücünün en az %10 fazlasına kadar çıkabilmesi. Nispi ağırlık %4 10. Sistemde kullanılan dedektörün DQE değerinin, kayıt modunda 0 lp/mm'de %83 ya da üzerinde olması. Nispi ağırlık %4 11. Özellikle nöro girişimsel vakalarında mikrokateter ve y-stent görünürlülüğünü arttıran yüksek kalitede floroskopik görüntü elde edilmesini sağlayan floroskopi modunda DQE değerinin %80 ve üzerinde olması. Nispi ağırlık % D Roadmap esnasında, mekanik olarak c-kolu 180 derece hareket ettirmeden, 3D vasküler ağacın 180 derece karşıdan görüntülenmesine olanak sağlayan backview function özelliğin olması. Özellikle bifurkasyon kaynaklı anevrizmaların, C-kolun fiziki hareketi olmadan tek bir tuş ile hızlı olarak görüntülenmesi. Nispi ağırlık %1 13. Periferik çekim sırasında hasta pozisyonunun ya da masanın pozisyonunun değiştirilmeden hem frontal hem de lateral planda ayak ucuna kadar çekim yapabilmesi ve daha çok steril ortam sağlamak için hasta masasının en az 330 cm veya üzeri uzunlukta olması, ayrıca Periferik anjio sırasında tek kontrast madde enjeksiyonu ile en az 186cm lik floroskopik alanın görüntülenebilmesi, bu sayede masanın yatay hareketi tamamıyla bu beklentiyi karşılayacak kabiliyette olmalıdır. Nispi ağırlık %2 14. Endovasküler tedavilerde, tedavi planlamaya yardımcı, vasküler yapının 4 boyutlu dinamik akım değerlendirilmesini sağlayan özelliğin sistemde olması veya 3 boyutlu görüntü üzerinde farklı kontrast fazlarına, farklı renk kodları atayarak kullanıcıya yardımcı yazılım verilmelidir. (Syngo Dyna4D, Split Phase, vb) Nispi ağırlık %2 15. Yüksek rezolüsyonlu BT görüntüsü elde etmek için en az 50 fr/sn akuzisyonla görüntü toplayan CT HD özelliğin olması. Nispi ağırlık %3 16. Anevrizma tedavisi sırasında işlem odası monitörlerinde sub/nosub, blended roadmap, 3D roadmap, ve backview görüntüleri olmak üzere beş adet farklı roadmap görüntüsünü aynı anda, gantry hareketi olmadan gösterilerek vakaların daha güvenli yapılmasına olanak sağlaması. Nispi ağırlık %3

KONU: GENEL ÖZELLİKLER

KONU: GENEL ÖZELLİKLER Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Röntgen Ünitesine Getirilen Rutin Olguların Dijital Radyografi ile Değerlendirilmesine Ait TEKNİK ŞARTNAMESİ KONU: Kurumumuzun ihtiyacı için alınacak 1 Adet Dijital

Detaylı

MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN

MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN MEDIEN INTERNATIONAL MEDIEN in yeni markası olan Dijital Flat Panel Dedektörlü GALAXY serisi DR sistemleri ;Yenilikçi ve yüksek tenoloji kullanarak, çözünürlüğü artırır, mükemmel görüntü kalitesi elde

Detaylı

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERĐCĐ ĐŞLETMELERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ Sipariş No: VĐD 2010/12 1 SPEKTRUM ANALĐZÖR TEKNĐK ŞARTNAMESĐ 1. GENEL Bu şartnamenin amacı; Đdari Şartname

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Sayı : 59712486-934.01.03-E.24468 Konu : Yaklaşık Maliyet Fiyatı 28/12/2015 İLGİLİ MAKAMA Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi

Detaylı

DİŞ RÖNTGEN CİHAZI ŞARTNAMESİ

DİŞ RÖNTGEN CİHAZI ŞARTNAMESİ Marka : TAKARA BELMONT Geçerlilik Tarih : 20/06/2008 Model : BELRAY RÖNTGEN CIHAZI Toplam Sayfa : 1 1. Cihaz diş hekimliğinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. 2. Mobil veya duvara monte edilebilir

Detaylı

DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME

DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME DC REDRESÖR / AKÜ ŞARJ CİHAZI TEKNİK ŞARTNAME 1. KONU: Bu Teknik Şartname, Mikro İşlemci Kontrollü Akü Şarj Cihazı teknik özelliklerini, kalite kontrole ilişkin muayene metotlarını ve diğer hususları kapsar.

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİYOMEDİKAL KALİBRASYON CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ I. KONU II. TEKNİK ŞARTNAMELER III. YEDEK PARÇA VE AKSESUARLAR IV GARANTİ SÜRESİ BAKIM ONARIM, KALİBRASYON

Detaylı

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ

2. A4 ÇOK FONKSĠYONLU YAZICI GENEL ÖZELLĠKLERĠ 1 KONU: Eğitimde Fırsat EĢitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının OluĢturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını Ġçeren Alım ĠĢidir. KISALTMALAR ĠĢbu Ģartnamede

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ KULLANIM KİTAPÇIĞI ve Deneyler İÇİNDEKİLER Eğitim Seti Özellikleri 3 Hibrid Şarj Regülatörü Modülü Özellikleri 4 DC-AC İnverter Modülü Özellikleri 5 AKÜ Modülü Özellikleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ /04/010 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 0103070 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 9/04/010 TARİHİ, SAAT

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTRİKLİ KAN NAKİL KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.-2. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ 1 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN EVRAKLAR..1 4. GARANTİ

Detaylı

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ:

BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ A. AMAÇ: A. AMAÇ: BTDB7-14-IH-48667 LCD VİDEO MONİTÖR VE LCD TELEVİZYON ALICI CİHAZLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun değişik birimlerinde ihtiyaç duyulan LCD Video Monitörlerin ve LCD Televizyon

Detaylı

Zeyilname Zeyilname No:4

Zeyilname Zeyilname No:4 Zeyilname Zeyilname No:4 Not: Bu Zeyilname bu sayfa dahil olmak üzere toplam 7 sayfadan oluşmaktadır. Zeyilname No:4 1/6 GİRİŞ 4x4 MOBİL HABERLEŞME ARACI ALIMI (GA4.18) ZEYİLNAME NO: 4 Orijinal ihale dökümanları

Detaylı

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI RFID YAZICI, RFID OKUYUCU VE ETİKET ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1.TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR... 4 3. GARANTİ

Detaylı

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

(50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ (50-52)-INÇ (127-132 cm) LCD EKRAN FULL HD TELEVİZYON ALICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuzun çeşitli birimlerinde kullanılacak olan; (50-52)- inç (127-132 cm) Full HD LCD

Detaylı

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ

2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 2 ADET SAN ANAHTARLAYICI (SWITCH) VE 1 ADET VERİ DEPOLAMA ALANI (STORAGE) SİSTEMİ ALIMI VE KURULUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ...3 2. GENEL ŞARTLAR...3 3. SİSTEM STANDARTLARI...4 4. SAN ANAHTARLAMA SİSTEMİ...4

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491

Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Evrak Tarih ve Sayısı: 19/11/2014-491 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır. Evrak sorgulaması http://ebys.gop.edu.tr/envision/validate_doc.aspx?v=bek44ht6

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 23/0/202 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 202493 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 27/0/202 TARİHİ, SAAT

Detaylı

TEKNİK ŞARTNAME FORMU

TEKNİK ŞARTNAME FORMU BİLGİSAYAR VE BİLGİSAYAR BİLEŞENLERİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1 - a) Masaüstü Bilgisayar 36 Adet 1. Intel Core i5-4.nesil ve işlemci hızı 2.6 Ghz veya üzeri olmalıdır. 2. İşlemci Önbelleği en az 3Mb olmalıdır.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/07/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2011092 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 0/08/2011 TARİHİ,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ANKARA İLİ 3. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Dr.Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğt. ve Arşt Hst İHTİYAÇ TALEP FORMU Sayfa No : 1 /1 Birim : OTELCİLİK

Detaylı

Smart-UPS On-Line SRC

Smart-UPS On-Line SRC Smart-UPS On-Line SRC 230V Bilgi Teknolojileri, Telekom ve Endüstriyel kullanımlar için giriş seviyesi çift çevrimli UPS Dünyada en zorlu güç koşullar için geliştirilmiş çok yönlü bir UPS Smart-UPS On-Line

Detaylı

DİŞ RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DİŞ RÖNTGEN CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ Marka : NEW LIFE Geçerlilik Tarih : Model : BEST X AC DUVARA MONTE TIP RÖNTGEN CİHAZI Toplam Sayfa : 1 1. Cihaz diş hekimliğinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. 2. Cihaz bilgisayarlı radyo vizyografi

Detaylı

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI 2014 YILI DERİN DONDURUCU TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ...3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR....4 3. TESLİMAT...4,5

Detaylı

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi Öğrenci Laboratuvarı Benç Sistemleri Teknik Şartnamesi 1 / 7 A. Genel Özellikler: 1. Laboratuvar kurulumunda gerçekleştirilecek tüm yapım işlemleri ihale üzerinde kalan firmaya ait olmalıdır. Laboratuvara yapılacak tezgah, alt dolap, raf sistemi, çekmecelerin

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HAKAN ÇETİNSAYA İYİ KLİNİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Sayı : / 005 Konu : Teklif Mektubu Hakkında Merkezimizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarları belirtilen malzemelere

Detaylı

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI

ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZELLİKLERİN KARŞILAŞTIRILMASI UYGULAMA SERVER TEKNİK ŞARTNAMESİ Genel Hususlar ALICININ ŞARTLARI FİRMANIN CEVABI 1. Teknik şartnamedeki tüm maddeler sırası ve madde numarası ile birlikte teker teker cevaplanmalı,

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI DL-62CM Kola Bağlı Monitör S.K.: 22.1107 DL-6A DL-6D DL-62A DL-62D DL-662A DL-662D

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLPOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLPOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ KOLPOSKOP CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından satın alınacak

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol birimi, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanından meydana gelir.

sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol birimi, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanından meydana gelir. Polymer Electric Kanıtlanmış Güvenlik Safe Bumperler; sensör, kontrol ekipmanı ve çıkış sinyali anahtarlama elemanını içeren koruyucu ürünlerdir. (Emniyet Tamponu) sensör sensör çıkışı kontrol birimi Kontrol

Detaylı

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ)

HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI SATIN ALINACAKTIR DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (DHMİ) HAVA YER TELSİZ CİHAZLARI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ..1 2. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ $ ^.0 3»^- T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ JİNEKOLOJİK ve ÜROLOJİK AMAÇLI MUAYENE MASASI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama

Detaylı

Dräger Polaris 600 Ameliyat Lambaları

Dräger Polaris 600 Ameliyat Lambaları Dräger Polaris 600 Ameliyat Lambaları Ameliyathane lambamız, üstün teknoloji ürünüdür: Dräger Polaris 600, sezgisel kontrolleri ve çok yönlü konfigürasyon seçenekleri ile hayatınızı oldukça kolaylaştırır.

Detaylı

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1:

EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: Yayın Tarihi: 26/12/2012 Rev. :01 EKLER EK 12UY0106-5/A4-1: nin Kazandırılması için Tavsiye Edilen Eğitime İlişkin Bilgiler Bu birimin kazandırılması için aşağıda tanımlanan içeriğe sahip bir eğitim programının

Detaylı

P roje Y önetim O fisi B aşkan lığı

P roje Y önetim O fisi B aşkan lığı T.C. ONDOKUZ M AYIS ÜNİVERSİTESİ P roje Y önetim O fisi B aşkan lığı Sayı : 59712486-934.01.03-E.l 9121 08/08/2017 Konu : Yaklaşık Maliyet Fiyatı İLGİLİ MAKAMA Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri

Detaylı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı

Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı Hızlı, Kolay ve Ekonomik Dijital Panoramik X-ray Cihazı XMIND NOVUS Kolay görüntüleme için iyi bir seçim XMIND NOVUS Hızlı ve kullanımı kolay dijital X-ray sistemidir. Uygun fiyata, birinci sınıf panoramik

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

Tahrik Birimleri RIDGID 300 RIDGID 300 RIDGID 300 El Sayfa 34 / 35 Sayfa 34 / 35 Dahil Sayfa 34 / 35

Tahrik Birimleri RIDGID 300 RIDGID 300 RIDGID 300 El Sayfa 34 / 35 Sayfa 34 / 35 Dahil Sayfa 34 / 35 Yiv Açma Ekipmanları Yiv Açma Ekipmanları Yiv Açma Ekipmanları RIDGID yiv açma ekipmanları, en karmaşık boru tesisatları için tasarlanmıştır. Bu ekipmanların sağlamlığı, uzun ömürlülüğü ve kullanım kolaylığı

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 18/01/2012 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 2012356 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 23/01/2012 TARİHİ,

Detaylı

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi

HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi HERCULES Condensing 32 2 I Yer tipi Paslanmaz Çelik Boylerli Güneþ Enerjisi Baðlanabilen Paslanmaz Çelik Eþanjörlü Premix Sistem Yoðuþmalý Kombi GENEL ÖZELLÝKLER HERCULES Condensing 32 2 I Yer Tipi Boylerli

Detaylı

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva

3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva TRİE UPS LER 3/1 (Trifaze Giriş / Monfaze Çıkış ) 15-30 kva 3/3 (Trifaze Giriş / Trifaze Çıkış ) 20-80 kva 3 faz giriş -1 faz çıkış ve 3 faz giriş -3 faz çıkış kesintisiz güç kaynakları başta sanayi, tıp,

Detaylı

T.C, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

T.C, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ T.C, ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ Proje Yönetim Ofisi Başkanlığı Sayı : 59712486-934.01.03-E.4673 23/02/2016 Konu : Yaklaşık Maliyet Fiyatı İLGİLİ MAKAMA Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi

Detaylı

MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM

MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM MULTIFONKS YONEL, GENEL AMAÇLI, TEK FLAT PANELL, TAM OTOMAT K KONTROLÜ D J TAL RADYOLOJ S STEM Çok amaçlı Radyografi sistemidir. Özellikle modern flat panel detektörleri kullanacak ekilde optimize edilmi

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

HUSQVARNA DUVAR TESTERELERİ 2010

HUSQVARNA DUVAR TESTERELERİ 2010 HUSQVARNA DUVAR TESTERELERİ 2010 Kapı açma. Pencere açma. Havalandırma boşluğu açma. Merdiven kesme. Eğimli kesme. Duvara sıfır kesme. Simetrik yolu sayesinde rayın her iki yönünde kesim yapmak mümkündür.

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ HOTSPOT İNTERNET ERİŞİMİ YAZILIM VE DONANIM ALTYAPISI KURULUMU VE BAKIM HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. ŞARTNAMENİN KONUSU ŞİRKET tarafından, DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarına

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından satın

Detaylı

KONVEYÖRE ENTEGRE FOLYO MAKİNESİ MODEL : HSTEND.50.120

KONVEYÖRE ENTEGRE FOLYO MAKİNESİ MODEL : HSTEND.50.120 KONVEYÖRE ENTEGRE FOLYO MAKİNESİ MODEL : HSTEND.50.120 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BARKOD YAZICI TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ...... 3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR........4 3. TESLİMAT..4 4. MUAYENE.....4

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER

YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER YENİLENEBİLİR ENERJİ EĞİTİM SETİ İLERİ SEVİYE TEKNİK ÖZELLİKLER Yenilenebilir enerji sistemleri eğitim seti temel olarak rüzgar türbini ve güneş panelleri ile elektrik üretimini uygulamalı eğitime taşımak

Detaylı

MEDICAL TECHNOLOGIES LTD

MEDICAL TECHNOLOGIES LTD MEDICAL TECHNOLOGIES LTD Flat Panel Detektörl rlü Dijital Radyografi Sistemi Dijital Radyografi Sistemi Flat Panel Dedektör (FPD) Teknolojisine Dayanır. Yeni veya upgrade edilmiş genel radyografi odaları

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE

Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE Teknik sistem kataloğu Kompakt panolar AE 3 4 1 6 3 4 8 7 5 2 Orjinal Dünya çapında onayları ile stoklarımızda derhal gönderime hazır. Sayısız pratik boyutları ve tüm ortak uygulamalar için fonksiyonel

Detaylı

Bilgi ve iletişim teknolojileri

Bilgi ve iletişim teknolojileri Bilgi ve iletişim teknolojileri 1 Bilgisayar, Hesap makinesi gibi araçlara neden ihtiyaç duyulmuştur? Zaman tasarrufu Bilginin depolanması ihtiyacı Hatasız işlem yapma isteği İletişim ihtiyacı 30\2 Bilişim

Detaylı

ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ

ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ ŞARJLI MATKAP TEKNİK ŞARTNAMESİ birkaçına sahip olmalıdır. Şarjlı Matkap ünitesi taşıma çantalı olacaktır. İlgili tüm kullanım aparatları ürünle birlikte eksiksiz teslim edilecektir. Aküyü aşırı yükten,

Detaylı

STÜDYO TİPİ PROJEKTÖRLER İÇİN TEKNİK ŞARTNAME 1. AMAÇ: Bu şartname, Stüdyo içerisinde ihtiyaç duyulan projektörlerin teknik ve fonksiyonel özelliklerini tanımlamaktadır. 2. TEÇHİZAT: Aşağıda belirtilen

Detaylı

HT 300 SET ODA TERMOSTATI

HT 300 SET ODA TERMOSTATI DİJİTAL ODA TERMOSTATI HT 300 SET ODA TERMOSTATI KULLANIM KILAVUZU GENEL ÖZELLİKLER HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda programlayıp daha konforlu ve

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MASA ÜSTÜ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI MASA ÜSTÜ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI MASA ÜSTÜ SANTRİFÜJ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN SAYISI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ....3 2. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR.... 4 3. TESLİMAT...

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 29/04/2011 00:00:00 Döner Sermaye İşletmesi Teklif No 20112935 İLAN HASTANEMİZİN İHTİYACI OLAN AŞAĞIDA YAZILI MALZEME(LER) TEKLİF ALMA SURETİYLE SATIN ALINACAKTIR. İLGİLENEN FİRMALARIN 05/05/2011 TARİHİ,

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER

TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER TÜRK KIZILAYI KOAGÜLASYON TEST KİTLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK KOAGÜLASYON TEST KİTLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 3 2. KOAGÜLASYON CİHAZININ TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 4 3. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

AKTÜEL DIŞ ÇEKİM IŞIK TEÇHİZATI

AKTÜEL DIŞ ÇEKİM IŞIK TEÇHİZATI AKTÜEL DIŞ ÇEKİM IŞIK TEÇHİZATI A-) 200, 575, 1200,2500,4000 W GÜN IŞIKLARI : 4. Projektörde kullanılan yansıtıcılı yüzeyler (reflektörler) oksitlenmeyen malzemeden yapılacak ve zamanla yansıtma faktörü

Detaylı

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 01-TEM-.2013 16:11 Kimd. Kime:+90 312 4181361 S. 3'8 400 KVA 3 FAZ GİRİŞ VE 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU Bu teknik şartname 400 KVA Kesintisiz Güç Kaynağı (bundan sonra

Detaylı

Operatör panelleri FED

Operatör panelleri FED Operatör panelleri FED 120x32 to 1024x768 piksel çözünürlük Text bazlı monokrom ve renkli dokunmatik ekranlı tipler Entegre web tarayıcılı tipler Kullanıșlı WYSIWYG editörleriyle kolay tasarım Sistemden

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI IP 5 4 < DUO LED CC DUO LED X1 DUO LED X2 DUO LED X3 S.K.: 22.1001 S.K.: 22.1002

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL AMAÇLI FLAT PANEL DEDEKTÖRLÜ ROTASYONEL DİJİTAL ANJİOGRAFİ SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ Konu: Bu teknik şartname, Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi

KAYNAK ve KESME MAKiNELERi KAYNAK ve KESME MAKiNELERi 2016 ÜRÜN KATALOĞU 1 İÇİNDEKİLER SAYFA PoWerPlus+ MMA / TIG / MIG / Plazma Serisi Makineler Inverter MMA DC Kaynak Makineleri 5-8 Tek Fazlı MIG-MAG Sinerjik Gazaltı Kaynak Makineleri

Detaylı

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8

SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 SPSDB7-15-IH-60784 KURGU YAZILIM VE DONANIMI ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 1/8 1. Amaç: Bu şartnamenin amacı, Kurumumuz birimlerinde kullanılmak üzere muhtelif kurgu yazılım ve donanımının teknik özelliklerini

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK ÜROLOJİSİ TIBBİ ÜRÜNLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. KONU: Bu teknik şartname, KSÜ Araştırma Uygulama Hastanesi tarafından

Detaylı

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ SUNUCU, İŞ İSTASYONU VE LTO TEYP KARTUŞU OKUYUCU/YAZICI CİHAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. AMAÇ: Arşiv Dairesi Başkanlığının ihtiyacı olan sunucu, iş istasyonu ve LTO teyp kartuşu okuyucu/yazıcı satın alınması

Detaylı

Teknik Katalog [Osiloskop]

Teknik Katalog [Osiloskop] Teknik Katalog [Osiloskop] [OX 7204] PCE Teknik Cihazlar Paz. Tic. Ltd.Şti. Halkalı Merkez Mah. Pehlivan Sok. No 6/C 34303 Küçükçekmece/ İstanbul Türkiye Mail: info@pce-cihazlari.com.tr Telefon: +90 (0)

Detaylı

TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI 1. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI 1. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR TIBBİ RADYOLOJİ LABORATUVARLARININ TASARIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR VE ZIRHLAMA KOŞULLARI. RADYOLOJİ ODASI SEÇİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR a) Radyoloji cihazı odası tercihen binanın zemin/bodrum

Detaylı

Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu

Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu Dijital Görüntüleme Sistemlerinde Radyasyon Dozunun Optimizasyonu Prof. Dr. Doğan Bor Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü 28 ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ 27 31 Ekim 2007 Antalya Dijital Görüntülemenin

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

Element Analizi Sıvı Kimyası Partikül Sayımı Viskozite. MicroLab YAĞ ANALİZ SİSTEMİ. Metodoloji ASTM D7417

Element Analizi Sıvı Kimyası Partikül Sayımı Viskozite. MicroLab YAĞ ANALİZ SİSTEMİ. Metodoloji ASTM D7417 Element Analizi Sıvı Kimyası Partikül Sayımı Viskozite YAĞ ANALİZ SİSTEMİ Metodoloji ASTM D7417 OTOMATİK YAĞ ANALİZ SİSTEMİ KAPSAMLI ve YERİNDE YAĞ ANALİZİ Yağın ne zaman değişmesi gerektiği Yıpranmanın

Detaylı

Zeyilname. Zeyilname No:2

Zeyilname. Zeyilname No:2 Zeyilname Zeyilname No:2 Zeyilname No:2 1/2 GİRİŞ SUNUCU, YIĞIN DEPOLAMA VE ÇEVRESEL BT EKİPMAN ALIMI (GA2.2) ZEYİLNAME NO: 2 Orijinal ihale dökümanları ile ilgili olarak düzenlenen işbu Zeyilname yukarıda

Detaylı

EK 4 PRİMER FREKANS KONTROLÜ

EK 4 PRİMER FREKANS KONTROLÜ EK 4 PRİMER FREKANS KONTROLÜ E.4.1. Amaç Üretici, primer frekans kontrolü yükümlülüğü kapsamında, Elektrik Enerjisi üretim ve tüketimin birbirine eşit olmaması durumunda sapmaya uğrayan sistem frekansını,

Detaylı

ED12-REGÜLATÖRLER 2013

ED12-REGÜLATÖRLER 2013 ED12-REGÜLATÖRLER 2013 Regülatörler Şebeke gerilimindeki yükselme düşme gibi dengesizlikleri önleyip gerilim regülasyonu yapan elektriksel cihazlara regülatör denir. Regülatörler elektrik enerjisini içerisindeki

Detaylı

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS

Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Kablolu Şebekelerde Şeffaflık Birleştirilmiş Denetleme Sistemi BDS Arızanın tanımlanması, yerinin tespiti ve rapor edilmesi BDS Üniversal kablo şebekesi ve donanımların denetimi Kablo şebekelerinin ve

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5)

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR (5) 1. Dizüstü Bilgisayar en az Intel Core i5 2,3 GHz hızında işlemcisi olmalıdır. 2. Dizüstü bilgisayarın 4 GB DDR3 1333 MHz belleğe sahip olmalıdır. 3. Dizüstü bilgisayar ekran kartının

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPRAK DİRENCİ ÖLÇÜ ALETİ ŞARTNAMESİ 2015-06 1. KONU Bu şartname, Erişim Şebekelerinde Telekomunikasyon kablo, sistem ve binalarının topraklama sistemlerinin direnç ölçüleri yapmak üzere satın alınacak Kazıklı Tip ve Clamp Tipi Toprak Direnci Ölçü

Detaylı

kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ

kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ kva KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI TEKNİK ŞARTNAMESİ ÖZET Bu şartname Kesintisiz Güç Kaynağı (KGK) nın teknik özelliklerini açıklamaktadır. KGK, elektrik kaynağının kesilmesi ya da bozulması sırasında kritik yüke

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY

TÜRK KIZILAYI ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ KIZILAY TÜRK I ORTA ANADOLU (ANKARA) BÖLGE KAN MERKEZİ ELEKTİRİKSİZ BUZ AKÜLÜ KAN NAKİL KUTUSU (PASİF SİSTEM) TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEDARİK EDİLECEK CİHAZLARIN TEKNİK ÖZELİKLERİ..1 2. İHALE AŞAMASINDA

Detaylı

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 445. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5423 06/2000 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 445 Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Önsöz Önemli genel kullanım tavsiyeleri Teknik cihazlar, sadece maksadına uygun olarak ve

Detaylı

YÜKSEK KAPASİTELİ YATAY ÇEKME TEST SİSTEMLERİ

YÜKSEK KAPASİTELİ YATAY ÇEKME TEST SİSTEMLERİ YÜKSEK KAPASİTELİ YATAY ÇEKME TEST SİSTEMLERİ Servo Hidrolik Üniversal Yatay Çekme Test Sistemleri Servo Hidrolik Yatay Çekme Statik Test Sistemleri; çekme testlerinin uygulanmasında kullanılan makinalardan

Detaylı

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ

OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) TEKNİK ŞARTNAMESİ OTOMATİK MİKROPİPET SETİ (BEŞ DEĞİŞİK HACİMLİ PİPET VE STANDIYLA) 1 TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.Mikropipetler sürekli piston vuruşlu ve ayarlanabilir hacimli olmalıdır. 2.Mikropipetler elektronik ve renkli ekrana

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI KAN HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAN IŞINLAMA ETİKETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER MADDE 1 TEDARİK EDİLECEK KAN IŞINLAMA ETİKETLERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ 3 MADDE 2 İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN

Detaylı

Programat CS2. Çabucak ve kolayca mükemmel. IPS e.max CAD-Restorasyonlar. Glazür ve kristalizasyon fırını

Programat CS2. Çabucak ve kolayca mükemmel. IPS e.max CAD-Restorasyonlar. Glazür ve kristalizasyon fırını Programat CS2 Glazür ve kristalizasyon fırını Çabucak ve kolayca mükemmel IPS e.max CAD-Restorasyonlar Klinikte yeni dünyalar açar. Yenilikçi yeni Programat CS2 özellikle IPS e.max CAD ürününün işlenmesi

Detaylı

IŞIK PROJEKTÖRLERĐ ve LED li IŞIK BOYAMA PROJEKTÖRLERĐ ĐÇĐN TEKNĐK ŞARTNAME

IŞIK PROJEKTÖRLERĐ ve LED li IŞIK BOYAMA PROJEKTÖRLERĐ ĐÇĐN TEKNĐK ŞARTNAME BTD.07.(DIŞ).2010/110 IŞIK PROJEKTÖRLERĐ ve LED li IŞIK BOYAMA PROJEKTÖRLERĐ ĐÇĐN 1. AMAÇ: TEKNĐK ŞARTNAME Bu şartnamenin amacı Kurumumuz stüdyolarında kullanılmak üzere satın alınacak ışık projektörleri

Detaylı

MOBİL UYGULAMALAR İÇİN GELİŞMİŞ YİYECEK GÖZETİM SİSTEMİ

MOBİL UYGULAMALAR İÇİN GELİŞMİŞ YİYECEK GÖZETİM SİSTEMİ MOBİL UYGULAMALAR İÇİN GELİŞMİŞ YİYECEK GÖZETİM SİSTEMİ FLIR foodmonitor 2 FLIR foodmonitor 2 yemek örneklerindeki radyoaktif kirlenmeyi ölçen gelişmiş bir gama spektrometresidir. Mobil ve sabit türev

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

Teknik Şartname Standart Formu

Teknik Şartname Standart Formu İLAN NUMARASI: İHALE 1, LOT 2 Teknik Şartname Standart Formu 1. Genel Tanım KKTC Turizm Çevre ve Kültür Bakanlığı nın Turizm Kapasitesinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hibeden yararlanmaya

Detaylı

DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ DOPPLER CİHAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. Cihaz, Lazer-Doppler Akımölçme (Flowmetre) yöntemi ile çalışmalıdır. 2. Cihaz, Mikro vasküler alanda kan akımı saptanması amacına uygun tasarlanmış olmalıdır. 3. Deney

Detaylı

TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI BUTANEDİOL PLAKALI PLASTİK KASA TEKNİK ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER 1. TEKNİK TANIMLAR... 2 2. TEDARİK EDİLECEK MALZEMELERİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ... 2 3. İHALE AŞAMASINDA İSTENİLEN TEKNİK EVRAKLAR...

Detaylı

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ

.. YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA GİDERME KURS PLANI MODÜL SÜRESİ .... YILI BİLGİSAYAR SİSTEM KURULUM BAKIM ONARIM VE ARIZA KURS PLANI KURS MERKEZİNİN ADI ALAN ADI KURSUN ADI. TOPLAM SÜRE BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 352 SAAT.. /.. /... /.. /. BİLGİSAYAR

Detaylı

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ

A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ A4 ÇOK FONKSİYONLU YAZICI ŞARTNAMESİ KONU: Eğitimde Fırsat Eşitliğinin Sağlanması ve Zengin Öğrenme-Öğretme Ortamlarının Oluşturulması Amacıyla Fatih Projesi Kapsamında Ortaöğretim Okullarını İçeren Alım

Detaylı

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME

ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME ÇİFTLİK FAALİYETLERİNİN ÇEŞİTLENDİRİLMESİ VE İŞ GELİŞTİRME 302.6.0 Makine Parkları 302.6.1 Makine Parkları Diğer bentlerde belirtilen harcamaların en fazla %12 sine kadar olmak kaydıyla ve iş planı hazırlamaya

Detaylı