Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan"

Transkript

1 48 Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2007;35(1):48-56 Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan A new inotropic agent in the treatment of decompensated heart failure: levosimendan Dr. Dursun Aras, Dr. Serkan Topalo lu, Dr. fiule Korkmaz Türkiye Yüksek htisas E itim ve Araflt rma Hastanesi Kardiyoloji Klini i, Ankara Akut dekompanse kalp yetersizli inde beta-adrenerjik agonistler ve fosfodiesteraz III inhibitörleri gibi pozitif inotropik ajanlar k sa dönemde önemli hemodinamik yararlar sa lamas na ra men, uzun dönemde sa kal m olumsuz etkilemektedir. Kalsiyum duyarl laflt r c ajanlar, camp ve hücre içi kalsiyum konsantrasyonunu art rmaks z n kalbin kontraksiyonunu art ran, yeni ve farkl bir inotrop grubu olarak sunulmufltur. Bunlar aras nda levosimendan inotropik ve vazodilatör etkileri olan en güçlü ilaçt r. lk çal flmalar levosimendan n hem kronik kalp yetersizli inin akut dekompansasyonunda hem de miyokard infarktüsü sonras geliflen akut kalp yetersizli- inde semptomlar iyilefltirdi ini, mortaliteyi azaltt n ve iyi tolere edildi ini göstermifltir. Yak n zamanda sonuçlar aç klanan daha genifl çapl çal flmalarda, levosimendan ile semptomlar iyilefltirmede plasebodan daha iyi, mortalite aç s ndan ise hem plasebo hem de dobutamine benzer sonuçlara ulafl lm fl; ancak, levosimendana ba l aritmi s kl nda art fl bildirilmifltir. Bu sonuçlar levosimendan ile ilgili daha fazla çal flmaya ihtiyaç oldu unu düflündürmektedir. Anahtar sözcükler: Kalsiyum/metabolizma; kardiyotonik ajanlar;konjestif kalp yetersizli i. Positive inotropic agents such as beta-adrenergic agonists or phosphodiesterase III inhibitors provide significant hemodynamic benefits in the short-term treatment of decompensated heart failure, but they have unfavorable effects on survival in the long-term. Calcium sensitizer agents represent a new and different class of inotropic agents that increase cardiac contractility without increasing camp and intracellular calcium concentrations. Among them, levosimendan is the most potent drug with inotropic and vasodilatory effects. Preliminary studies showed that levosimendan was associated with symptomatic improvement, decreased mortality, and better tolerance in the treatment of both acute decompansation of chronic heart failure and acute heart failure following myocardial infarction. However, the results of larger studies recently published show that levosimendan is superior to placebo only in symptomatic improvement and is not favored over placebo or dobutamine with regard to its effect on mortality. Moreover, an increased incidence of arrhythmias have been reported. These data suggest that further studies are needed regarding the use of levosimendan. Key words: Calcium/metabolism; cardiotonic agents; heart failure, congestive. Kalp yetersizli inin (KY) toplumdaki s kl Avrupa ve Kuzey Amerika y da içeren birçok ülkede yaklafl k %2 dir ve bu oran ileri yafllarda daha da artmaktad r. Bir y lda yeni tan konan kifli say s bir milyon kiflide 3-5 bin aras nda de iflmektedir ve bütün t bbi baflvurular n %20 sini KY oluflturmaktad r. [1] Kalp yetersizli inin ilerlemesi, yaflam kalitesinin azalmas na, tekrar hastaneye yat fllar n artmas na, morbidite ve mortalitenin yükselmesine yol açmaktad r. Hastalar n %40 bir y l içinde akut dekompansasyona ba l olarak hastaneye yatmaktad r. Tedavideki geliflmelere ra men befl y ll k mortalite %60 a yak nd r ve bu oran ço u malignitenin mortalitesinden daha yüksektir. [2] Kalp yetersizli inin akut dekompansasyonunda diüretik, nitrat ve pozitif inotroplar içeren yo un intravenöz tedavi uygulan r. Bugüne kadar s kl kla kullan lan ve semptomlar ve morbiditeyi azaltan inotropik ajanlar n (beta-agonistler ve fosfodiesteraz III inhibitörleri -PDE III) baflta mortaliteyi art rmak olmak Gelifl tarihi: Kabul tarihi: Yaz flma adresi: Dr. Dursun Aras. Ball baba Sok., 52/3, Küçükesat, Ankara. Tel: Faks: e-posta:

2 Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan 49 üzere önemli dezavantajlar vard r. [3-5] Son zamanlarda, kalsiyum duyarl laflt r c ajanlar olarak bilinen ve tolere edilebilirli i ve etkinli i klasik inotroplara eflit ya da daha üstün oldu u ileri sürülen yeni bir grup inotrop kullan ma girmifltir. Bu derlemede, klasik inotropik ajanlar n ve kalsiyum duyarl laflt r c bir ajan olan levosimendan n akut KY de kullan m na ait bilgilerin gözden geçirilmesi amaçland. Klasik inotropik ajanlar Akut dekompanse KY de kullan lan klasik inotroplar beta-agonistler (dobutamin, dopamin) ve PDE III inhibitörleridir (amrinon, milrinon). Bu ilaçlar at m volümünü art rarak kardiyak debiyi iyilefltirirler. Bu etkilerini kardiyak miyositlerdeki camp düzeyini art rarak sa larlar. Bu art fl hücre içi iyonize Ca + düzeyini art r r; böylece, daha fazla troponin-c iyonize Ca + ile ba lan r ve sonuçta troponin-tropomiyozin kompleksinde yap sal de ifliklikler meydana gelir. Aktin ve miyozin aras ndaki ba lant kolaylafl r ve kontraktilite artar. Ancak, kontraktilitedeki bu art fl daha fazla enerji ve oksijen tüketimi demektir. [6,7] Ayr ca, artm fl hücre içi kalsiyum kardiyotoksik ve aritmojenik etki gösterir. [8] K sa dönemde hemodinamik ve semptomatik yarar sa lamalar na karfl n, uzun dönemde mortaliteyi art rmalar bu ajanlar n kullan m n k s tlamaktad r. Yirmi bir randomize çal flman n meta-analizinde hem beta-agonistlerin hem de PDE III inhibitörlerinin mortaliteyi art rd gösterilmifltir. [9] PROMISE çal flmas nda (Prospective Randomized Milrinone Survival Evaluation) milrinon plaseboya göre bütün nedenlere ba l mortaliteyi %28, kardiyovasküler mortaliteyi %34, ani ölüm riskini %69 oran nda art rm flt r. [3] Oral PDE III inhibitörleri (enoksimon ve vesnarinon) ile ilgili çal flmalar da mortalitede art fl ile sonuçlanm flt r. [5,10] Klasik inotroplar n en önemli dezavantajlar ndan biri de proaritmik etkileridir. Yak n zamanda, Burger ve ark. [11] dobutamin verilen dekompanse KY li hastalarda ciddi ventriküler aritmilerin belirgin olarak artt n bildirmifllerdir. OPTIME-CHF çal flmas nda (Outcomes of a Prospective Trial of Intravenous Milrinone for Exacerbations of Chronic Heart Failure), milrinon ile tedavi edilen iskemik olmayan hastalarda iskemik hastalara göre sürekli ventriküler taflikardi ve ventriküler fibrilasyonun daha fazla oldu u gösterilmifltir. [12] Ayr ca, özellikle adrenerjik agonistler olmak üzere pozitif inotroplar, miyokard n oksijen ihtiyac n art rarak miyokard iskemisine veya malign aritmilere zemin haz rlayabilmektedir. Betaagonistlerle adrenerjik reseptörlerin uzun süre uyar lmas sonucunda geliflen beta-reseptör down-regülasyonu da bu ilaçlar n baflka bir dezavantaj n oluflturmaktad r. [13] Levosimendan Akut dekompanse KY tedavisinde yeni bir grup olan kalsiyum duyarl laflt r c ajanlar, levosimendan, pimobendan, MCI-154, EMD ve EMD ten oluflur. Bunlardan son üçü halen deneysel aflamada olan ilaçlard r. [14,15] Günümüzde klinik kullan m en yayg n olan ilaç levosimendand r. Pimobendan n klinik kullan m na yaln zca Japonya da izin verilmifltir. Etki mekanizmas. Levosimendan n miyokardiyal kontraktiliteyi art rmadaki as l etki mekanizmas sitoplazmik kalsiyuma kardiyak troponin-c nin duyarl - l n art rmas na dayan r. [16-19] Bu etkileflim tropomiyozinde kalsiyumun tetikledi i yap sal de ifliklikleri stabilize ederek aktin-miyozin çapraz köprülerini güçlendirir. Bu inotropik etki s ras nda hücre içi kalsiyum düzeyinin artmamas en önemli özelliktir; bu sayede adrenerjik inotroplar n neden oldu u hücre içi kalsiyum art fl na ba l kardiyak miyosit disfonksiyonu ve aritmi gibi önemli yan etkiler önlenmifl olur. Levosimendan ile olan duyarl laflma kalsiyum konsantrasyonuna ba- ml d r ve bu nedenle kontraktil elemanlar sistolde inotropik etki sa larken, diyastolde kalsiyum konsantrasyonu az olaca için diyastolik gevfleme bozulmaz. [17,18] Oysa, pimobendan ve di er ilaçlarla sa lanan troponin-c nin kalsiyuma duyarl laflmas hem sistolde hem de diyastolde olmaktad r; bu nedenle, bir yandan kontraktilite artarken di er yandan diyastolik gevfleme bozulabilmektedir. [16] Levosimendan vasküler düz kas hücrelerindeki ATP duyarl potasyum kanallar n n aç lmas n sa layarak arteriolar ve venöz dilatasyona neden olur. [20,21] Bu etki mekanizmas koroner, pulmoner ve sistemik vazodilatasyondan sorumludur. Ayr ca, levosimendan PDE III ü selektif olarak inhibe eder. Di er kalsiyum duyarl laflt r c lar n PDE inhibisyonu terapötik dozlarda izlenirken, levosimendan n bu etkisi yaln zca terapötik düzeyin üzerindeki dozlarda izlenmifltir. [22] Levosimendan ile oluflan kontraktil performanstaki iyileflme ve vasodilatasyon, kalbin hem önyükünü hem de ardyükünü azalt r. Bu süreç miyokard n oksijen tüketimini art rmadan meydana gelir. Ayr ca, koroner arterlerde dilatasyon yap c etkisi nedeniyle levosimendan n anti-iskemik etkisi söz konusudur. [23] Levosimendan ve pimobendan n, dekompanse kronik KY li hastalarda proaritmik etki veya oksijen ihtiyac nda art fla yol açmaks z n, egzersiz kapasite-

3 50 Türk Kardiyol Dern Arfl sini düzeltti i gösterilmifl olmas na ra men, bu iki ajan n klinik profili önemli farkl l klar gösterir. PICO çal flmas n n (Pimobendan in Congestive Heart Failure) bulgular pimobendan n hemodinamik aç dan yararl etkilerine ra men güvenilirli ini flüpheye düflürmüfltür. [24] Bu çal flmada, plasebo ile karfl laflt r ld - nda aritmik olmayan ölümlerin s kl nda anlaml art fl izlenmifltir. Bu sonuç, pimobendan n terapötik dozlarda PDE III ü inhibe etmesi ile iliflkilendirilmifltir. Farmakokinetik özellikler ve eliminasyon. Levosimendan h zl ve do rusal bir da l m gösterir. [25] Sürekli sabit dozda infüzyon yap ld nda kararl duruma 4. saatte ulafl r; ancak, daha h zl etki istendi inde yükleme dozu infüzyonu ile plazma doruk konsantrasyonuna 12 dakika sonra ulafl l r. Levosimendan %95-98 oran nda plazma proteinlerine ba lan r. Eliminasyonu konjugasyon ve ekskresyon yoluyla karaci er ve böbreklerde gerçekleflir. Eliminasyon yar ömrü bir saattir. Levosimendan dozunun yaklafl k %5 i önce aktif bir metabolit olan OR-1855 e, daha sonra da daha aktif olan OR-1896 ya asetile edilir. OR-1896 n n oluflumu yavaflt r ve doruk konsantrasyona infüzyonun kesilmesinden 1-2 gün sonra ulafl l r; %40 plazma proteinlerine ba lan r ve yar lanma ömrü yaklafl k 80 saattir. Buna paralel olarak, levosimendan n farmakolojik etkileri ilac n kesiminden sonra bir haftaya kadar devam eder. [25] Levosimendan n metabolizmas ndan sorumlu enzim henüz tan mlanmam flt r; ancak, sitokrom P450 nin rol oynamad düflünülmektedir. Bu nedenle, itrakonazol, warfarin ve etanol gibi ajanlarla önemli bir farmakokinetik etkileflim izlenmemifltir. [26,27] Yine levosimendan n pozitif inotropik etkisi karvedilol ve felodipin gibi beta-bloker veya kalsiyum kanal blokerlerinden etkilenmemifltir. [28] Klinik çal flmalar 1. Doz saptama çal flmas. skemik kaynakl KY olan 151 hastada (NYHA s n f II-IV) levosimendan n terapötik dozunu tan mlamak amac yla tasarlanan randomize, çokmerkezli bir çal flmada dobutamin, plasebo ve etanol (levosimendan çözücüsü) infüzyonuna k yasla 24 saatlik levosimendan infüzyonunun etkinlik ve güvenilirli i de erlendirilmifltir. [29] Levosimendan verilen 95 hasta befl doz grubuna ayr lm flt r: 3, 6, 12, 24, 36 μg/kg yükleme dozu ard ndan 24 saat süreyle s ras yla 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.6 μg/kg/dk idame infüzyonu. Tedaviye olumlu yan t, kalp debisinde %40 veya daha fazla art fl ve pulmoner kapiller kama bas nc nda %25 veya daha fazla düflüfl olarak kabul edilmifltir. Plaseboya %14, dobutamine %70 oran nda olumlu yan t al n rken, levosimendana yan t doza ba ml flekilde en düflük dozda %50, en yüksek dozda %86 bulunmufltur. En s k yan etkiler bafl a r s (%9), hipotansiyon (%5) ve bulant (%4) olarak saptanm flt r. Sonuçta, uygulanan bütün doz kombinasyonlar nda levosimendan olumlu hemodinamik etki göstermifl ve iyi tolere edilmifltir. [29] 2. Doz titrasyon çal flmas. Kalp yetersizli i olan 146 hastada (NYHA s n f III-IV) yürütülen randomize, plasebo kontrollü bir çal flmada birincil amaç, 6 saatlik levosimendan infüzyonunun hemodinamik ve semptomatik etkilerini plasebo ile karfl laflt rmak, ikincil amaç ise 24 saatlik levosimendan infüzyonunun süregelen etkilerini de erlendirmek olarak belirlenmifltir. [30] Levosimendan uygulamas üç bölümde incelenmifltir. Birinci bölüm alt saatlik zaman dilimini içerir: 10 dakikada 6 μg/kg yüklemeyi takiben bir saatte 0.1 μg/kg/dk infüzyon sonras nda, e er iyi tolere edilmiflse, her saatin sonunda ayn dozda yüklemeyi takiben 0.2, 0.3 ve 0.4 μg/kg/dk infüzyonlar birer saatlik süreyle uygulanm flt r. kinci bölümde plasebo verilmemifl ve birinci bölümün sonunda tolere edilen en yüksek dozun yar s dozda infüzyon 24 saate tamamlanm flt r. Üçüncü bölümde ise, çift kör yöntemle, levosimendan hastalar n n yar s 24 saat daha infüzyon almaya devam etmifltir. Sonuçta, levosimendan n en düflük dozunda bile at m volümünde yaklafl k 12 ml, kardiyak indekste 0.7 l/dk/m 2 lik bir art fl sa lanm flt r. Plasebo ile karfl laflt r ld nda, 6. saatte levosimendan anlaml derecede daha yüksek oranda olumlu hemodinamik yan ta neden olmufltur (plasebo ile %17, levosimendan ile %80). Hastalardaki semptomatik iyileflme hemodinamik iyileflmeye paralel bulunmufltur. nfüzyon kesildikten sonra olumlu hemodinamik yan tlar n 24 saat sonra da devam etti i gösterilmifltir. [30] 3. LIDO çal flmas (Levosimendan Infusion versus Dobutamine in severe low Output heart failure). Ejeksiyon fraksiyonu <%35, kardiyak indeksi <2.5 l/dk/m 2, pulmoner kapiller kama bas nc >15 mmhg olan, dekompanse KY li 203 hastan n (NYHA s n f III-IV) al nd uluslararas, çokmerkezli randomize bir çal flmad r. [31] Levosimendan (103 hasta) 10 dakikada 24 μg/kg yüklemeyi takiben 0.1 μg/kg/dk infüzyon dozunda uygulanm fl ve ikinci saatte hedeflenen hemodinamik yan t al namayan hastalarda (69 hasta) infüzyon dozu iki kat na ç kar lm flt r. Karfl laflt rma grubu olarak 100 hastaya dobutamin (5-10 μg/kg/dk, 24 saat) uygulanm flt r. Birincil sonlanma noktas 24. saatteki hemodinamik yan t (kalp debisinde >%30 art fl ve pulmoner kapiller kama bas nc nda >%25 azalma), ikincil sonlanma noktalar ise KY belirti ve

4 Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan 51 semptomlar ndaki de ifliklikler, tedavinin kesiminden alt saat sonraki hemodinamik etkilerin takibi ve 30 günlük mortalite olarak belirlenmifltir. Sonuçta, 24 saatlik tedavi sonras nda olumlu hemodinamik yan t al nan hasta say s levosimendan grubunda anlaml derecede daha fazla bulunmufltur (%28 ve %15, p= 0.022). Tedavinin kesilmesinden alt saat sonra da kalp debisi ve pulmoner kapiller kama bas nc ndaki de ifliklikler levosimendan lehine anlaml derecede farkl l k göstermifltir. Semptomatik aç dan levosimendan grubunda daha fazla iyileflme görülmesine karfl n, aradaki fark anlaml bulunmam flt r. Dikkat çekici sonuçlardan biri de, dobutaminin olumlu hemodinamik etkilerinin beta-blokerler ile belirgin derecede azalmas na karfl n, levosimendan grubunda bu olumsuz etkinin görülmemesidir. [31] LIDO çal flmas n n en önemli sonucu, levosimendan n mortaliteyi azaltt n n gösterilmesidir. Otuz gün sonundaki ölüm oran, levosimendan grubunda dobutamin grubuna göre anlaml derecede daha düflüktür (%7.8 ve %17, p=0.045). Geriye dönük analizlerde, levosimendan lehine olan mortalite azalmas n n 180 gün sonunda da devam etti i bildirilmifltir (%26 ve %38, p=0.029). Bu sonuçlar, özellikle KY için dobutaminin kullan ld en büyük randomize çal flmada al nm fl olmas nedeniyle çok say da elefltiriye neden olmufltur. [32] Dobutamin ile güçlü adrenerjik uyar lara maruz kalmak, hücre içi kalsiyumda, aritmi s kl nda ve kardiyak miyositlerde programl hücre ölümünde art fla neden olarak hem k sa hem de uzun dönemde olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Ayr ca, daha önceki çal flmalarda bildirilen dobutaminin sa kal m üzerine olumsuz etkileri de göz önüne al narak, levosimendan n sa kal m üzerine olumlu etkisinin dobutamin ile karfl laflt r lmas na veya tesadüfe ba l olabilece i ileri sürülmüfltür. [32] 4. RUSSLAN çal flmas (Randomized Study on Safety and Effectiveness of Levosimendan in Patients with Left Ventricular Failure due to an Acute Myocardial Infarct). Akut miyokard infarktüsü sonras ndaki befl gün içinde dekompanse KY geliflen 504 hastan n al nd çokmerkezli, randomize, plasebo kontrollü bir çal flmad r. [33] Levosimendan dört farkl rejimde, alt saatlik infüzyonla uygulanm flt r: 10 dakikada 6, 12 veya 24 μg/kg yüklemeyi takiben 0.2 μg/kg/dk infüzyon veya 24 μg/kg yüklemeyi takiben 0.4 μg/kg/dk infüzyon. Birincil sonlanma noktas önemli hipotansiyon ve iskemi oranlar, ikincil sonlanma noktalar ise 14 gün içinde dispne ve bitkinlik semptomlar ndaki de ifliklikler ve plasebo ile karfl laflt r lan ölüm oran idi. Sonuçta, hipotansiyon ve iskemi, en yüksek dozda levosimendan alan grupta daha fazla olmas na ra men, plaseboya göre anlaml farkl l k göstermemifltir. Levosimendan grubunda dispne anlaml derecede daha az kötüleflmifl; ancak, bitkinlik durumunda anlaml fark saptanmam flt r. Yirmi dört saat sonunda, ölüm ve KY de kötüleflme levosimendan grubunda belirgin olarak daha az (%4 ve %8.8, p=0.04); 14. günde bütün nedenlere ba l ölüm s kl daha düflük bulunmufltur (%11.7 ve %19.9, p=0.03). Geriye dönük analizlerde, alt ay sonunda ölüm s kl levosimendan grubunda plaseboya göre, anlaml derecede olmasa da, daha düflük izlenmifltir (%22.6 ve %31.4, p=0.05). [33] RUSSLAN çal flmas, pozitif inotrop tedavisi sonucu akut miyokard infarktüsü sonras mortalitenin artmad ilk çal flmad r. 5. CASINO Çal flmas (Calcium Sensitizer or Inotrope or None in Low-Output Heart Failure). Sol ventrikül ejeksiyon fraksiyonu <%35 olan, dekompanse KY li 299 hastan n al nd bu çal flmada levosimendan dobutamin ve plasebo ile karfl laflt r lm flt r. [34] Birincil sonlanma noktalar KY nin kötüleflmesine ba l ölüm ve tekrar hastaneye yat fl olan çal flmaya 600 hastan n al nmas planlanm fl; ancak, levosimendan kolunda sa kal mda belirgin üstünlük görülmesi üzerine çal flma 299 hasta ile erken sonland r lm flt r. Alt ayl k ölüm oran, levosimendan grubunda hem dobutamin (%18 ve %42, p=0.0001) hem de plaseboya göre (%18 ve %28.3, p=0.03) belirgin derecede düflük bulunmufltur. Yukar da bildirilen çal flmalar d fl nda, 2005 y l - n n Kas m ay nda yap lan ACC/AHA toplant s nda, levosimendan ile ilgili ileriye dönük iki büyük randomize çal flman n ilk sonuçlar sunulmufltur. Bu çal flmalar ve sonuçlar afla da özetlenmifltir: REVIVE Çal flmas (Randomized Multicenter Evaluation of Intravenous Levosimendan Efficacy). REVIVE çal flmas, standart tedaviye eklenen levosimendan n akut dekompanse KY nin klinik seyri üzerine etkisini standart tedaviyle karfl laflt rmal olarak de erlendiren ilk büyük, randomize, çift kör, plasebo kontrollü çal flmad r. [35] Pilot çal flma olarak önce 100 hastan n al nd REVIVE-1 çal flmas ndan sonra, REVIVE-2 çal flmas 600 hasta ile Amerika Birleflik Devletleri, Avustralya ve srail de yürütülmüfltür. Çal flman n birincil sonlan m noktas olarak, befl günlük sürede levosimendan tedavisinin KY nin semptomlar ve klinik bulgular üzerindeki etkileri incelenmifltir. Levosimendan infüzyonu 6-12 μg/kg yükleme sonras, 0.1 μg/kg/dk dozunda uygulanm fl ve bir saat sonunda iyi tolere edilmifl ise 0.2 μg/kg/dk doza ç - k larak tedavi 24 saate tamamlanm flt r. Hastalar 6.

5 52 Türk Kardiyol Dern Arfl saat, 24. saat ve 5. günde genel klinik de erlendirme sonucunda iyileflme olanlar, de ifliklik olmayanlar ve kötüleflenler olarak üç gruba ayr lm flt r. Befl gün sonunda, levosimendan grubunda daha fazla iyileflme (%19.4 ve %14.6, p=0.015) ve daha az kötüleflme (%19.4 ve %27.2) izlenmifltir. kincil sonlam n noktalar ndan biri olan serum BNP düzeyleri aç s ndan, levosimendan grubunda plaseboya göre 24. saat ve 5. günde anlaml düflüfller izlenmifltir. Baflka bir ikincil sonlan m noktas olan 90 günlük mortalite aç s ndan ise, levosimendan kolunda say sal olarak daha fazla, ancak anlaml farkl l a ulaflmayan ölüm görülmüfltür (45 ve 35 hasta). Tedaviye ba l yan etkiler levosimendan kolunda plaseboya göre daha s k izlenmifltir (hipotansiyon, %50 ve %35; ventriküler taflikardi, %25 ve %17; atriyal fibrilasyon, %8 ve %2). [35] SURVIVE Çal flmas (Survival of Patients with Acute Heart Failure in Need of Intravenous Inotropic Support). SURVIVE çal flmas, levosimendan ile dobutamin aras nda mortaliteyi karfl laflt ran, 1327 hastan n kat ld, genifl çapl, randomize, çift kör bir çal flmad r. [36] Standart tedaviye ek olarak levosimendan 12 μg/kg yükleme dozu sonras nda μg/kg/dk dozda 24 saat, dobutamin ise minimum 5 μg/kg/dk infüzyon ile 24 saatten daha uzun süre verilmifltir. Birincil sonlan m noktas olan 180 günlük mortalite aç s ndan iki grup aras nda anlaml fark izlenmemifltir (p=0.401). Ancak, levosimendan kolunda, 180. günden geriye do ru, tedavinin uyguland 24 saatlik süreye yaklaflt kça mortalitenin daha iyi oldu u dikkat çekmifltir. Dobutamine göre 31. günde %14, 5. günde %28 mortalite azalmas, levosimendan n mortalite üzerine en büyük etkisinin ilac n uygulanmas ndan sonraki ilk günlerde oldu unu düflündürmüfltür. kincil sonlan mlardan biri olan BNP düzeyleri levosimendan kolunda dobutamine göre anlaml derecede düflük bulunmufltur. Di er ikincil sonlan m noktalar ndan olan 180 günlük sürede hastane d fl nda yaflam süresi ve 24 saat sonunda dispne durumunda de ifliklik yönünden iki grup aras nda farkl l k saptanmam flt r. Otuz bir gün içinde izlenen kardiyovasküler yan etkilerden hipotansiyon (levosimendan ile %15.5, dobutamin ile %13.9) ve ventriküler taflikardi (levosimendan ile %7.9, dobutamin ile %7.3) iki grupta benzer bulunurken, levosimendan kolunda atriyal fibrilasyon (%9.1 ve %6.1) ve kalp yetersizli inde kötüleflme (%17 ve %12.3) daha s k izlenmifltir. [36] Yak n zamanda, klini imizde levosimendan tedavisi uygulad m z 49 hastada, bu tedavinin semptomlar ve hastane içi klinik seyir üzerine etkisini inceleyen deneyimlerimizi bildirdik. [37] Hastalara μg/kg/10 dakika yükleme dozunu takiben μg/kg/dk dozda 24 saatlik levosimendan infüzyonu verildi. Tedavi bitiminde KY semptomlar nda de ifliklik, tedaviye ba l yan etkiler ve taburculuk öncesindeki fonksiyonel s n f de erlendirildi. Tedavi sonras nda %71 oran nda semptomatik iyileflme, %2 oran nda kötüleflme saptan rken, hastalar n %27 sinde de ifliklik izlenmedi. Taburculuk öncesi fonksiyonel kapasitenin tedavi öncesine göre anlaml derecede düzeldi i görüldü (NYHA s n f 2.6 ve s n f 3.3, p<0.001). Tedavi s ras nda en s k görülen yan etkiler hipotansiyon (%14), devaml olmayan ventriküler taflikardi (%12) ve bafl a r s (%8) idi. ki hastada önemli yan etki nedeniyle tedavi 24 saate tamamlanamad. nfüzyon boyunca ölüm izlenmedi; ancak, tedavi bitiminden iki gün ve iki hafta sonra olmak üzere iki hasta hastanede yat fl s ras nda kaybedildi. [37] Klinik Kullan m: Endikasyonlar, Kontrendikasyonlar, Doz ve Uygulama, Yan Etkiler Avrupa Kardiyoloji Derne i taraf ndan 2005 y - l nda yay nlanan akut KY tan ve tedavi k lavuzuna göre, beraberinde konjesyon olsun veya olmas n, periferal perfüzyon bozuklu u (hipotansiyon, böbrek fonksiyonlar nda bozulma) geliflti inde ya da uygun dozdaki diüretik ve vazodilatör tedaviye dirençli pulmoner ödem varl nda intravenöz pozitif inotropik ajanlar n kullan lma endikasyonu vard r. [38] Akut dekompanse KY tedavisinde inotroplar n klinik endikasyonlar fiekil 1 de, önerilen dozlar ise Tablo 1 de verilmifltir. Bu k lavuzda, kardiyak sistolik disfonksiyon sonucu düflük debili KY olan ve hipotansiyonu olmayan ciddi semptomatik hastalarda levosimendan tedavi önerisi s n f IIa ve kan t düzeyi B olarak yer alm flt r. Ayn k lavuzda, dobutamin tedavisi s n f IIa, kan t düzeyi C; dopamin tedavisi ise s n f IIb, kan t düzeyi C olarak bildirilmifltir. Büyük çal flmalara bak ld nda, NYHA s n f III-IV, ejeksiyon fraksiyonu %30-35 in alt nda, intravenöz diüretik ve nitratlar da içeren yeterli medikal tedaviye ra men ciddi semptomatik akut dekompanse KY olan hastalara levosimendan verildi i görülmektedir. [29-31,33-36] Ayr ca, levosimendan n kardiyovasküler cerrahi sonras geliflen KY tedavisinde de kullan ld bildirilmifltir. [39] Levosimendan, ventrikül doluflu ve ç k fl n etkileyen önemli mekanik t kan kl klar, ciddi hipotansiyon (sistolik kan bas nc <85 mmhg) ve taflikardi, ciddi böbrek bozuklu u (kreatinin klirensi <30 ml/dk), ileri derecede karaci er bozuklu u ve torsade de pointes öyküsü olan hastalarda kontrendikedir. Hafif ve orta derecede böbrek ve karaci er hastal, aneminin

6 Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan 53 Tablo 1. Akut kalp yetersizli inde kullan lan inotroplar ve önerilen dozlar [38] notroplar Bolus dozu nfüzyon h z Dobutamin Yok 2-20 μg/kg/dk ( +) Dopamin Yok <3 μg/kg/dak: renal etki ( +) 3-5 μg/kg/dak: inotropik ( +) >5 μg/kg/dak: ( +), vazopressör ( +) Milrinon μg/kg, dakikada μg/kg/dk Enoksimon mg/kg μg/kg/dk Levosimendan μg/kg,* 10 dakikada 0.1 μg/kg/dk bafllan r, 0.05 μg/kg/dk doza azalt labilir veya 0.2 μg/kg/dk doza art r labilir. Norepinefrin Yok μg/kg/dk Epinefrin Resüsitasyon s ras nda 1 mg iv μg/kg/dk yap labilir, 3-5 dakika sonra tekrarlanabilir. *Levosimendan n önerilen dozudur, hipotansiyon varl nda yükleme dozu yap lmadan tedaviye bafllanmal d r. efllik etti i iskemik kalp hastal, taflikardi veya yüksek ventrikül h zl atriyal fibrilasyon, devam eden koroner iskemi, etyolojisine bak lmaks z n uzam fl QTc varl nda levosimendan dikkatle ve yak n monitörizasyon eflli inde uygulanmal d r. On sekiz yafl ndan küçük hastalarda kullan m na iliflkin herhangi bir deneyim henüz yoktur. [40] Önerilen tedavi dozu 10 dakikada 6-24 μg/kg yüklemeyi takiben 24 saat boyunca μg/kg/dk sürekli infüzyon fleklindedir. [38,40,41] Tart fl lan nokta, levosimendan tedavisine bafllarken yükleme dozu yap l p yap lmamas d r. Sürekli infüzyonla tam terapötik etkinli e yaklafl k dört saat sonra ulafl labildi i için, yaln zca ilk iki saat içinde h zl etkinli in Sistolik disfonksiyona ba l akut kalp yetersizli i Oksijen / CPAP Furosemid ± Vazodilatör Klinik de erlendirme (mekanizmaya yönelik tedavi) Sistolik kan bas nc >100 mmhg Sistolik kan bas nc mmhg Sistolik kan bas nc <85 mmhg Vazodilatör (NTG, nitroprussid, BNP) Vazodilatör ve/veya inotropik (dobutamin, PDE I veya levosimendan) Volüm yükleme? notrop ve/veya dopamin >5 μg/kg/dk ve/veya norepinefrin yi yan t: Oral tedavi Furosemid, ACE inhibitörü Yan t yok: Mekanizmaya yönelik tedavi için tekrar de erlendirilir. notropik ajanlar fiekil 1. Sistolik disfonksiyona ba l akut kalp yetersizli inde inotropik tedavi flemas. [38]

7 54 Türk Kardiyol Dern Arfl istendi i hastalarda yükleme dozu önerilmektedir. Ayr ca, sistolik kan bas nc <90 mmhg olan hastalarda yükleme dozundan kaç n lmal d r. [38,41] Tedavi dozu ve süresi hastan n klinik durumuna ve tedaviye verdi i yan ta göre planlanmal d r. Hipotansiyon ve taflikardi oluflmas halinde doz 0.05 μg/kg/dk ya düflülür ya da tedavi sonland r labilir. E er bafllang ç dozu tolere edilmifl ve daha fazla hemodinamik yan - ta ihtiyaç duyuluyorsa infüzyon 0.2 μg/kg/dk ya ç - kar labilir. Tedavi boyunca kan bas nc, kalp h z, EKG ve idrar ç k fl yak ndan takip edilmelidir. Levosimendan n hemodinamik etkileri aktif metabolitlerine ba l olarak infüzyondan sonra da devam etmektedir. Tüm hemodinamik etkilerin süresi tam olarak belirlenememifl olsa da, kan bas nc üzerine etkileri 3-4 gün, kalp h z na etkileri 7-9 gün devam eder. Bu nedenle, infüzyon bitiminden sonra en az üç gün veya hasta klinik aç dan stabil olana kadar invaziv olmayan monitörizasyon önerilir. Hafif-orta derecede böbrek ve karaci er bozuklu u olanlarda bu sürenin befl güne uzat lmas önerilmektedir. [40] Akut dekompanse KY ile ilgili klinik çal flmalarda levosimendan hastalar taraf ndan genellikle iyi tolere edilmifltir.[29-31,33] lk klinik çal flmalardan birinde, levosimendan ile tedavi edilen 972 hastada en s k bildirilen yan etkiler bafl a r s (%8.7) ve hipotansiyon (%6.5) olmufltur. [42] Ancak, sonuçlar yak n zamanda aç klanan REVIVE-2 çal flmas nda %50, SURVIVE çal flmas nda %15.5 oran nda hipotansiyon bildirilmifltir. [35,36] Kendi klinik deneyimimizde hipotansiyon oran %14 idi. [37] LIDO çal flmas nda, angina pektoris, miyokard iskemisi ve h z/ritim bozukluklar dobutamin alanlarda levosimendan alanlara göre anlaml derecede daha fazla izlenmifltir. Kalp yetersizli inde kötüleflme levosimendan ile tedavi edilen hastalar n %3.2 sinde gözlenirken, bu oran dobutamin ile tedavi edilenlerde %13.1 bulunmufltur. [31] Üç yüz seksen alt hastan n incelendi i 10 klinik çal flmada levosimendan veya plasebo verilen hastalar aras nda devaml olmayan ventriküler taflikardi aç s ndan anlaml fark saptanmam flt r. [43] Ancak, yine son çal flmalarda levosimendana ba l aritmik yan etki s kl nda art fl dikkat çekmektedir. [35,36] REVIVE çal flmas nda ventriküler taflikardi (%25 ve %17) ve atriyal fibrilasyon (%8 ve %2) plaseboya göre daha fazla, SURVIVE çal flmas nda da atriyal fibrilasyon dobutamine göre daha s k (%9.1 ve %6.1) izlenmifltir. Sonuç LIDO ve CASINO çal flmalar nda, akut dekompanse KY de intravenöz levosimendan tedavisinin hemodinamik, semptomatik ve sa kal m yararlar n n hem dobutamin hem de plaseboya göre daha üstün oldu u ve genel olarak iyi tolere edildi i bildirilmifltir. Sonuçlar yak n zamanda aç klanan daha genifl çapl REVIVE-2 ve SURVIVE çal flmalar göz önünde bulunduruldu unda ise, levosimendan semptomlar iyilefltirmede plasebodan daha iyi, BNP düzeylerini azaltmada hem plasebo hem de dobutaminden daha iyi bulunmufl; mortalite aç s ndan ise hem plasebo hem de dobutamin ile benzer sonuçlara ulafl lm flt r. Ayr ca, bu çal flmalarda atriyal fibrilasyon hem plasebo hem de dobutamine göre, ventriküler taflikardi de plaseboya göre daha fazla s kl kta izlenmifltir. Bu sonuçlar, levosimendan ile ilgili daha fazla çal flma ve verilere ihtiyaç oldu unu düflündürmektedir. Ülkemizin de içinde bulundu u Avrupa ülkelerinde yürütülen levosimendan n güvenli i ve hastane içi tedavi sonlan mlar n de erlendirmek üzere planlanm fl LEVICAR çal flmas halen devam etmektedir. Genel olarak de erlendirildi inde, levosimendan akut dekompanse KY tedavisi için günümüzdeki intravenöz inotroplar içinde en uygun tedavi seçeneklerinden birini oluflturmaktad r. KAYNAKLAR 1. Cleland JG, Khand A, Clark A. The heart failure epidemic: exactly how big is it? Eur Heart J 2001;22: Stewart S. Prognosis of patients with heart failure compared with common types of cancer. Heart Fail Monit 2003;3: Packer M, Carver JR, Rodeheffer RJ, Ivanhoe RJ, DiBianco R, Zeldis SM, et al. Effect of oral milrinone on mortality in severe chronic heart failure. The PROMISE Study Research Group. N Engl J Med 1991;325: O Connor CM, Gattis WA, Uretsky BF, Adams KF Jr, McNulty SE, Grossman SH, et al. Continuous intravenous dobutamine is associated with an increased risk of death in patients with advanced heart failure: insights from the Flolan International Randomized Survival Trial (FIRST). Am Heart J 1999;138(1 Pt 1): Cohn JN, Goldstein SO, Greenberg BH, Lorell BH, Bourge RC, Jaski BE, et al. A dose-dependent increase in mortality with vesnarinone among patients with severe heart failure. Vesnarinone Trial Investigators. N Engl J Med 1998;339: Packer M, Leier CV. Survival in congestive heart failure during treatment with drugs with positive inotropic actions. Circulation 1987;75(5 Pt 2):IV Holroyde MJ, Robertson SP, Johnson JD, Solaro RJ, Potter JD. The calcium and magnesium binding sites on cardiac troponin and their role in the regulation of myofibrillar adenosine triphosphatase. J Biol Chem 1980;255:

8 Dekompanse kalp yetersizli i tedavisinde yeni bir inotropik ajan: Levosimendan Podzuweit T, Lubbe WF, Opie LH. Cyclic adenosine monophosphate, ventricular fibrillation, and antiarrhythmic drugs. Lancet 1976;1: Yusuf S, Teo KK. Inotropic agents increase mortality in patients with congestive heart failure [Abstract]. Circulation 1990;82(Suppl. III): Uretsky BF, Jessup M, Konstam MA, Dec GW, Leier CV, Benotti J, et al. Multicenter trial of oral enoximone in patients with moderate to moderately severe congestive heart failure. Lack of benefit compared with placebo. Enoximone Multicenter Trial Group. Circulation 1990;82: Burger AJ, Horton DP, LeJemtel T, Ghali JK, Torre G, Dennish G, et al. Effect of nesiritide (B-type natriuretic peptide) and dobutamine on ventricular arrhythmias in the treatment of patients with acutely decompensated congestive heart failure: the PRECEDENT study. Am Heart J 2002;144: Felker GM, Benza RL, Chandler AB, Leimberger JD, Cuffe MS, Califf RM, et al. Heart failure etiology and response to milrinone in decompensated heart failure: results from the OPTIME-CHF study. J Am Coll Cardiol 2003;41: Unverferth DA, Blanford M, Kates RE, Leier CV. Tolerance to dobutamine after a 72 hour continuous infusion. Am J Med 1980;69: Holubarsch C. New inotropic concepts: rationale for and differences between calcium sensitizers and phosphodiesterase inhibitors. Cardiology 1997;88 Suppl 2: Holubarsch C, Ludemann J, Wiessner S, Ruf T, Schulte-Baukloh H, Schmidt-Schweda S, et al. Shortening versus isometric contractions in isolated human failing and non-failing left ventricular myocardium: dependency of external work and force on muscle length, heart rate and inotropic stimulation. Cardiovasc Res 1998;37: Haikala H, Linden IB. Mechanisms of action of calcium-sensitizing drugs. J Cardiovasc Pharmacol 1995;26 Suppl 1:S Haikala H, Kaivola J, Nissinen E, Wall P, Levijoki J, Linden IB. Cardiac troponin C as a target protein for a novel calcium sensitizing drug, levosimendan. J Mol Cell Cardiol 1995;27: Sorsa T, Heikkinen S, Abbott MB, Abusamhadneh E, Laakso T, Tilgmann C, et al. Binding of levosimendan, a calcium sensitizer, to cardiac troponin C. J Biol Chem 2001;276: Hasenfuss G, Pieske B, Castell M, Kretschmann B, Maier LS, Just H. Influence of the novel inotropic agent levosimendan on isometric tension and calcium cycling in failing human myocardium. Circulation 1998; 98: Bowman P, Haikala H, Paul RJ. Levosimendan, a calcium sensitizer in cardiac muscle, induces relaxation in coronary smooth muscle through calcium desensitization. J Pharmacol Exp Ther 1999;288: Kaheinen P, Pollesello P, Levijoki J, Haikala H. Levosimendan increases diastolic coronary flow in isolated guinea-pig heart by opening ATP-sensitive potassium channels. J Cardiovasc Pharmacol 2001; 37: Haikala H, Kaheinen P, Levijoki J, Linden IB. The role of camp- and cgmp-dependent protein kinases in the cardiac actions of the new calcium sensitizer, levosimendan. Cardiovasc Res 1997;34: Jamali IN, Kersten JR, Pagel PS, Hettrick DA, Warltier DC. Intracoronary levosimendan enhances contractile function of stunned myocardium. Anesth Analg 1997; 85: Lubsen J, Just H, Hjalmarsson AC, La Framboise D, Remme WJ, Heinrich-Nols J, et al. Effect of pimobendan on exercise capacity in patients with heart failure: main results from the Pimobendan in Congestive Heart Failure (PICO) trial. Heart 1996;76: Kivikko M, Antila S, Eha J, Lehtonen L, Pentikainen PJ. Pharmacokinetics of levosimendan and its metabolites during and after a 24-hour continuous infusion in patients with severe heart failure. Int J Clin Pharmacol Ther 2002;40: Antila S, Honkanen T, Lehtonen L, Neuvonen PJ. The CYP3A4 inhibitor intraconazole does not affect the pharmacokinetics of a new calcium-sensitizing drug levosimendan. Int J Clin Pharmacol Ther 1998; 36: Antila S, Jarvinen A, Honkanen T, Lehtonen L. Pharmacokinetic and pharmacodynamic interactions between the novel calcium sensitiser levosimendan and warfarin. Eur J Clin Pharmacol 2000;56: Lehtonen L, Sundberg S. The contractility enhancing effect of the calcium sensitiser levosimendan is not attenuated by carvedilol in healthy subjects. Eur J Clin Pharmacol 2002;58: Slawsky MT, Colucci WS, Gottlieb SS, Greenberg BH, Haeusslein E, Hare J, et al. Acute hemodynamic and clinical effects of levosimendan in patients with severe heart failure. Study Investigators. Circulation 2000; 102: Nieminen MS, Akkila J, Hasenfuss G, Kleber FX, Lehtonen LA, Mitrovic V, et al. Hemodynamic and neurohumoral effects of continuous infusion of levosimendan in patients with congestive heart failure. J Am Coll Cardiol 2000;36: Follath F, Cleland JG, Just H, Papp JG, Scholz H, Peuhkurinen K, et al. Efficacy and safety of intravenous levosimendan compared with dobutamine in severe low-output heart failure (the LIDO study): a randomised double-blind trial. Lancet 2002;360: Thackray S, Easthaugh J, Freemantle N, Cleland JG. The effectiveness and relative effectiveness of intravenous inotropic drugs acting through the adrenergic pathway in patients with heart failure-a meta-regres-

9 56 Türk Kardiyol Dern Arfl sion analysis. Eur J Heart Fail 2002;4: Moiseyev VS, Poder P, Andrejevs N, Ruda MY, Golikov AP, Lazebnik LB, et al. Safety and efficacy of a novel calcium sensitizer, levosimendan, in patients with left ventricular failure due to an acute myocardial infarction. A randomized, placebo-controlled, double-blind study (RUSSLAN). Eur Heart J 2002;23: Zairis MN, Apostalatos C, Anastassiadis F, Kouris N, Grassos H, Sifaki M, et al. Comparison of the effect of levosimendan, or dobutamine or plasebo in chronic low output decompansated heart failure. CAlcium Sensitizer or Inotrope or NOne in Low-Output Heart Failure (CASINO) study. In: Program and abstracts of the European Society of Cardiology, Heart Failure Update 2004; June 12-15, 2004; Wroclaw, Poland. Abstract Packer M. REVIVE II: Multicenter placebo-controlled trial of levosimendan on clinical status in acutely decompensated heart failure. In: Program and abstracts from the American Heart Association Scientific Sessions 2005; November 13-16, 2005; Dallas, Texas. Late Breaking Clinical Trials II. 36. Mebazaa A. The SURVIVE-W Trial: Comparison of dobutamine and levosimendan on survival in acute decompensated heart failure. In: Program and abstracts from the American Heart Association Scientific Sessions 2005; November 13-16, 2005; Dallas, Texas. Late Breaking Clinical Trials IV. 37. Aras D, Topalo lu S, Cihan G, Deveci B, Özeke Ö, Maden O ve ark. Akut dekompanze kalp yetersizli inde levosimendan tedavisinin semptomlar üzerine etkinli inin ve güvenilirli inin de erlendirilmesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2006;26: Nieminen MS, Bohm M, Cowie MR, Drexler H, Filippatos GS, Jondeau G, et al. Executive summary of the guidelines on the diagnosis and treatment of acute heart failure: the Task Force on Acute Heart Failure of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2005; 26: Lilleberg J, Nieminen MS, Akkila J, Heikkila L, Kuitunen A, Lehtonen L, et al. Effects of a new calcium sensitizer, levosimendan, on haemodynamics, coronary blood flow and myocardial substrate utilization early after coronary artery bypass grafting. Eur Heart J 1998; 19: Swedish Medical Pruducts Agency [homepage on the Internet]. Simdax (levosimendan): summary of the product characteristics. Available from: lakemedelsverket.se/upload/spc_pil/pdf/enhumspc/simdax%20conc%20f%20sol%20f%20inf%20en G.pdf. 41. Follath F, Franco F, Cardoso JS. European experience on the practical use of levosimendan in patients with acute heart failure syndromes. Am J Cardiol 2005; 96:80G-5G. 42. Figgitt DP, Gillies PS, Goa KL. Levosimendan. Drugs 2001;61: Singh BN, Lilleberg J, Sandell EP, Ylonen V, Lehtonen L, Toivonen L. Effects of levosimendan on cardiac arrhythmia: electrophysiologic and ambulatory electrocardiographic findings in phase II and phase III clinical studies in cardiac failure. Am J Cardiol 1999;83:16(I)-20(I).

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri

Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri 116 Orijinal Araştırma Original Investigation Koroner baypas geçiren olgularda faz II kardiyak rehabilitasyon program n n etkileri The effects of phase II cardiac rehabilitation programme on patients undergone

Detaylı

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu

Akut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu European Heart Journal (2008) 29, 2276-2315 doi:10.1093/eurheartj/ehn310 ESC KLVUZLR kut Pulmoner Embolide Tan ve Tedavi K lavuzu vrupa Kardiyoloji Derne i (ESC) kut Pulmoner Emboli Tan ve Tedavisi Görev

Detaylı

Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar

Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar 29 Çok kesitli bilgisayarl tomografi koroner anjiyografi: Genel ilkeler, teknik ve klinik uygulamalar Multislice computerized tomography coronary angiography: general principles, technique and clinical

Detaylı

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl

Derleme. E itim. Endoüroloji Bülteni 1. Girifl Derleme E itim Laparoskopik Üroloji E itimi Ülkemizde endoüroloji e itiminin üroloji asistanlar ve genç uzmanlar taraf ndan de erlendirilmesi ve standart e itim sistemine geçme aflamas nda yurtd fl ndaki

Detaylı

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli?

Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Perinatoloji Dergisi 2011;19(3):123-129 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20110193005 doi:10.2399/prn.11.0193005 Gestasyonel Diyabet Emzirme Sonuçlar çin Ne Kadar Önemli? Güler Üstün 1, Merlinda Alufl

Detaylı

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 53-58. Prof. Dr.

.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri. Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 53-58. Prof. Dr. .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri KARD YOLOJ GÜNDEM Sempozyum Dizisi No: 64 Nisan 2008; s. 53-58 Bozulmufl Açl k Glikozu ve/veya Glikoz Tolerans n n Tedavisi Prof. Dr. Hüsniye

Detaylı

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu

Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Araflt rmalar/researches F. Yurtsever, A. Esen-Danaci, F. Taneli, Ö. Günay, B. Veznedaro lu Atipik Antipsikotik Kullanan Hastalarda Ailede Diyabet Öyküsü Olmas n n Glikoz Metabolizmas Üzerine Olan Etkisi

Detaylı

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi

Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi ÖZGÜN MAKALE & Hastal klar Dergisi Journal of Diseases of the Colon and Rectum Farkl Kolon Temizli i Rejimlerinin Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Baflar s Üzerine Etkisi The Effect of Different

Detaylı

Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE. Key words: Cluster headache, diagnosis, treatment.

Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE. Key words: Cluster headache, diagnosis, treatment. Türk Aile Hek Derg 2006; 10(3): 117-122 Derleme Review Küme Bafl A r s CLUSTER HEADACHE smet M. Melek 1, Esra Okuyucu 1, Taflk n Duman 2 Özet Küme bafl a r s birkaç hafta boyunca; her gün ya da günde birkaç

Detaylı

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal

Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Stem Hücre Naklinden Sonra Görülen Graft-versus-Host Hastal Emin KANSU Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi ve Onkoloji Enstitüsü, Hematopoietik Stem Hücre Transplantasyonu Ünitesi I. G R fi VE TANIMLAR

Detaylı

Hastane İnfeksiyonları

Hastane İnfeksiyonları ISSN 1301-3912 Turkish Journal of Hospital Infections Hastane İnfeksiyonları Dergisi Y l : 2008 Cilt : 12 Ek : 1 TÜRK HASTANE ÝNFEKSÝYONLARI ve KONTROLÜ DERNEÐÝ 2000 TÜRK HASTANE İNFEKSİYONLARI ve KONTROLÜ

Detaylı

Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler

Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler Türk Aile Hek Derg 2008; 12(1): 31-38 www.turkailehekderg.org Review doi:10.2399/tahd.08.031 Bedensel belirtilerin klinik de erlendiriminde önemli bir ayr nt : Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler An

Detaylı

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar

Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar 66 Derleme / Review Bafl Dönmesi ve Anksiyete liflkisi: Yeni Klinik Sendromlar Relationship Between Dizziness and Anxiety: New Clinical Syndromes Elif ONUR, Tunç ALKIN Dokuz Eylül Üniversitesi T p Fakültesi

Detaylı

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu

Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu - - Konu Alan Bilgisinin Pedagojik Alan Bilgisi Üzerine Etkisi: Maddenin Fiziksel Hâllerinin Ö retilmesi Durumu Mustafa ÖZDEN* Özet Bu araflt rman n amac, konu alan bilgisinin miktar n n ve niteli inin

Detaylı

Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli

Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli Araflt rmalar/researches L. Befliro lu, F. U uz, M. Sa lam, M. Y. A argün, R. Aflk n, A. S. Çilli Otojen ve Reaktif Obsesyonlara Sahip Obsesif Kompulsif Hastalarda Psikofarmakolojik Tedaviye Yan t Lütfullah

Detaylı

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas

Depresif belirtiler flizofreninin seyrinde yayg n olarak. lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Olgu Sunumlar /Case reports lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas lk Atak fiizofrenide Depresif Belirtiler: Alt Ayl k zleme Çal flmas Dr. Özcan Uzun, Dr. Nihat Zincir, Dr.

Detaylı

ÇOCUKLARDA Ö REN LM fi ÇARES ZL K ÜZER NE B R GÖZDEN GEÇ RME

ÇOCUKLARDA Ö REN LM fi ÇARES ZL K ÜZER NE B R GÖZDEN GEÇ RME ÇOCUKLARDA Ö REN LM fi ÇARES ZL K ÜZER NE B R GÖZDEN GEÇ RME Birim Günay KILIÇ*, Nursen ORAL** ÖZET Amaç: Ö renilmifl çaresizlik kuram na göre davran fl ile sonucu aras nda ba lant olmad n n ö renilmesine

Detaylı

GEBEL N GÖZ VE GÖRME FONKS YONLARI ÜZER NE ETK S

GEBEL N GÖZ VE GÖRME FONKS YONLARI ÜZER NE ETK S DERLEME (Review) GEBEL N GÖZ VE GÖRME FONKS YONLARI ÜZER NE ETK S Emine Malkoç fien, Melike BALIKO LU Ulucanlar Göz E itim ve Araflt rma Hastanesi, 1. Göz Klini i, Ankara ÖZET Gebelikte gözde meydana gelen

Detaylı

Özgün Araştırma Original Investigation

Özgün Araştırma Original Investigation 154 Özgün Araştırma Original Investigation Antrasiklin ile tedavi edilen yaşayan asemptomatik çocuklarda uzun dönemde gelişebilecek kardiyotoksisitenin erken tanısında dobutamin stres ekokardiyografinin

Detaylı

Kronik Hepatit B ve Delta

Kronik Hepatit B ve Delta Tıp Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Hepato-Bilier Sistem ve Pankreas Hastal klar Sempozyum Dizisi No: 28 Ocak 2002; s. 67-78 Sürekli İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp

Detaylı

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA)

ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) ENFEKS YON GÖSTERGES OLARAK AKUT FAZ REAKTANLARI: C-REAKT F PROTE N (CRP) VE SERUM AM LO D A (SAA) Ayfle BATIREL 1, Serap GENÇER 1, Serdar ÖZER 1 AKUT FAZ YANITI Akut faz yan t (AFY) doku hasar, enfeksiyon

Detaylı

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY

Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S. EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Nd:YAG LAZER UYGULANMASININ OSTEOBLAST HÜCRE AKT V TES ÜZER NE ETK S EFFECTS OF Nd:YAG LASER IRRADIATION ON OSTEOBLAST CELLULAR ACT V TY Hacer DEN Z ARISU* Emin TÜRKÖZ Oya BALA ÖZET Amaç: Bu çal flman

Detaylı

ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S

ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S KL N K ÇALIfiMA ANESTEZ UYGULANACAK ÇOCUK HASTALARIN EBEVEYNLER N N ANKS YETELER ÜZER NE MÜZ N ETK S. Ayd n ERDEN, A. Gülsün PAMUK, O uzhan ARUN, Seda B. AKINCI, Özkan ÖNAL, Ülkü AYPAR Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI

DIfi KULAK YOLU VE ORTA KULAK LT HAPLARI Eğitimi Etkinlikleri.Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Solunum Yolu Enfeksiyonlar Sempozyumu 21 Ocak 2000, stanbul, s. 19-35 Sürekli Tıp İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli

Detaylı

T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt r lmas

T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt r lmas TRAKYA ÜN V TIP FAK DERG 2005;22(3):142-153 E T M ARAfiTIRMASI T p Ö rencilerinde Alkol Kullan m n Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesinde Yapay Sinir A lar ile Lojistik Regresyon Analizi nin Karfl laflt

Detaylı

EVDE YAfiAYAN 65 YAfi VE ÜZER B REYLER N GÜNLÜK YAfiAM AKT V TELER NDEK BA IMLILIK DURUMU LE EV KAZALARI ARASINDAK L fik N N NCELENMES *

EVDE YAfiAYAN 65 YAfi VE ÜZER B REYLER N GÜNLÜK YAfiAM AKT V TELER NDEK BA IMLILIK DURUMU LE EV KAZALARI ARASINDAK L fik N N NCELENMES * Turkish Journal of Geriatrics 2006; 9 (2): 85-93 ARAfiTIRMA EVDE YAfiAYAN 65 YAfi VE ÜZER B REYLER N GÜNLÜK YAfiAM AKT V TELER NDEK BA IMLILIK DURUMU LE EV KAZALARI ARASINDAK L fik N N NCELENMES * Muazzez

Detaylı

Burcu Çakaloz, Aynur Pekcanlar Akay, Ece Böber

Burcu Çakaloz, Aynur Pekcanlar Akay, Ece Böber Araflt rmalar/researches Dikkat eksikli i hiperaktivite bozuklu u ve efllik eden karfl t olma karfl gelme bozuklu u olan prepubertal erkek çocuklarda plazma kortizol düzeylerinin de erlendirilmesi Dikkat

Detaylı

www.turkailehekderg.org Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Summary

www.turkailehekderg.org Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Summary Türk Aile Hek Derg 2009; 13(4): 181-186 www.turkailehekderg.org Araflt rma Research Article doi:10.2399/tahd.09.181 Van ilinde çocukluk ça afl lar na devams zl k nedenleri: Tan mlay c bir çal flma Reasons

Detaylı