Yürüme Analizinin Ortopedik Uygulamalarý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yürüme Analizinin Ortopedik Uygulamalarý"

Transkript

1 Yürüme Analizinin Ortopedik Uygulamalarý Ulunay Kanatlý*, Haluk Yetkin**,Murat Songür***,Ali Öztürk****, Selçuk Bölükbaþý** Günümüzdeki teknolojik geliþimle, kas iskelet sistemindeki araþtýrma ve klinik uygulamada taný, tedavi planlamasý ve tedavinin sonucunu ölçme ve izleme amacýyla yürüme analizlerinin kullanýlmasý giderek yaygýnlaþmaktadýr. Özellikle, nöromusküler hastalýklarda görülen kas iskelet sistemi sorunlarýnýn taný ve tedavisinde, yürüme analizi önemli bir yer tutmaktadýr. Çocukluk çaðý nöromusküler hastalýklar, serebral palsi (SP) ve kas iskelet sistemi sorunlarýnýn taný ve tedavi planlamasýnda kullanýlan yürüme analizi konusunda otör olan James R Gage'in dediði gibi; SP ile uðraþmak eskiden bir sanat dalý iken yürüme analizlerinin kullanýmý ile birlikte bir bilim dalý haline gelmiþtir. (12,13) Bunun ileride birçok kas iskelet sistemi hastalýklarýnýn tedavisinde de geçerli olacaðý düþünülmektedir. Yürüme analizinin klinik kullanýmý dýþýnda kinetik ve kinematik ölçümler yapýp, bunlara basýnç ölçümlerini de ekleyerek birçok eklem içi biyomekanik çalýþma yapýlmaktadýr. Özellikle, alt ekstremitede, diz, kalça, ayak bileði eklemleri biyomekaniði ve bu eklemlere uygulanan rekonstrüksiyonlarýn mekaniði konusunda yürüme analizi teknikleri kullanýlarak yapýlan çalýþmalar giderek artmaktadýr. Osteoartrit ve instabilite baþta olmak üzere eklem bütünlüðünü bozan hastalýklarda, eklem biyomekaniðinin klinik veya araþtýrma amaçlý deðerlendirilmesinde yürüme analizi kullanýlmakta ve bu konuda önemli kapýlar açýlmaktadýr. Bu derlemede yürümenin evreleri, yürüme analizi yöntemleri, osteoartrit, eklem travmalarýnýn etkilerinin yürüme analizleri ile deðerlendirilmesinden ve bunlarýn olasý ortopedik kullanýmýndan bahsedilecektir. Günümüzde yürüme analizinin klinik amaçla en yaygýn kullaným alaný olan serebral palsideki kullanýmý irdelenmekle birlikte, özellikle * Doç. Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D., Ankara ** Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D., Ankara *** Asit. Dr., Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji A.D., Ankara **** Uzm. Dr., S. B. Sungurlu Devlet Hastanesi, Ortopedi ve Travmatoloji, Çorum ayak hastalýklarýnýn deðerlendirilmesi ve ölçümünde kullanýlan, yürüme analizinin bir komponenti olan ve klinikte ve araþtýrmalarda kullanýmý giderek artan pedobarografiden de söz edilecektir. Yürümenin Tanýmý Bir yerden bir yere hareket etmek amacýyla, en az biri her zaman yer ile temas halinde olacak þekilde, destek ve ilerlemek için iki bacaðýn birlikte kullanýlmasýna yürüme denir. (1,3) Yürüme sýrasýnda gözlenen normal dýþý bir eðilimin sayýsal verilerle belirlenebilmesi için, öncelikle normal yürüyüþ parametrelerinin tanýmlanmasý gerekmektedir. Bu taným yapýlýrken cinsiyete, yaþa ve vücut yapýsýna göre bir sýnýflamanýn yapýlmasý kaçýnýlmazdýr. Örneðin, yaþlý bir insanýn yürüyüþ analizinden elde edilen parametrelerin genç bireylerdekilerle ayný olmasý beklenmemelidir. (3,5,12,13) 1. Yürüme Döngüsü Yürüme, sürekli kendini tekrar eden hareketlerden oluþur. Bu hareketler topluluðu, bir yürüyüþ döngüsü (gait cycle) olarak tanýmlanýr. (3) Aslýnda yürüme, beyinde baþlar. Bu nedenle yürüme sorunlarýnda deðerlendirme, beyinden medulla spinalise, oradan da kas ve eklemlere doðru olmalýdýr. Yürüme döngüsü iki fazdan oluþur. Bunlar duruþ ve salýným fazlarýdýr. a. Duruþ Fazý: Tüm yürüme döngüsünün %60'ýný oluþturur ve beþ birimden oluþur. Bunlar; ilk temas (ÝT), yüklenmeye cevap (YC) (loading response), orta duruþ fazý (ODF), terminal duruþ (TD), salýným öncesi (SÖ) alt birimlerdir. ÝT ve SÖ esnasýnda her iki ekstremite de, yerle temas halindedir ki, buna çift destek adý verilir (Þekil 1). b. Salýným Fazý: Bu faz, SÖ ile birlikte yürümenin ilerleme safhasýný oluþturur. Salýným fazý üç birimden oluþur. Bunlar, ilk salýným (ÝS), orta salýným (OS), terminal salýným (TS) olarak sýralanabilir. (Þekil 1). Yürüme analizi sýrasýnda önemli bazý terimler 2006 Cilt: 5 Sayý: 1-2 TOTBÝD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði) Dergisi 53

2 Yürüme Analizinin Ortopedik Uygulamalarý Þekil 1. Yürüme döngüsü. Duruþ fazýnýn beþ bölümü ve salýným fazýnýn üç bölümü görülmektedir. kullanýlmaktadýr. Bu terimler: Adým; bir ayaðýn yerle temas halinde iken diðer ayaðýn yerle temasa geçme eylemi. Adým uzunluðu; Bir adýmda kat edilen mesafe. Adým geniþliði; Her iki ayaðýn topuklarýnýn, yere deðdikleri noktalar arasýnda yürüyüþ yönüne dik olarak ölçülen uzaklýk. Stride (çift adým); iki adým Stride süresi; tek stride için geçen süredir. Stride uzunluðu; tek stride içerisinde kat edilen mesafe. Kadans; birim zamanda atýlan adým sayýsý (adým / zaman). Hýz; birim sürede kat edilen mesafe (uzaklýk/zaman). Bunlarýn yanýnda, yürüme analiz sonuçlarýnýn takip edilebilmesi için alt ekstremite eklem hareket düzenlerinin de bilinmesi gerekmektedir. Örneðin ayak bileði, bir yürüme döngüsünde, biri orta duruþ fazýnýn geç döneminde, diðeri ise salýným fazýnýn terminal salýným bölümünde olmak üzere iki kez dorsifleksiyon yapmaktadýr. Bu duruma bimodal hareket adý verilir. Bimodal hareket yapan bir diðer eklem ise diz eklemidir. Diz eklemi de, orta duruþ fazýnda ve orta salýným fazýnda iki kez fleksiyon yapmaktadýr. Kalça eklemi ise, terminal salýným fazýnda fleksiyon yapmaktadýr. Bu nedenle unimodal bir harekete sahiptir. (2,8,11,3) 2. Yürüme Analizi Teknikleri: Gözleme dayalý: Video eklenirse daha güçlü bir yöntem haline gelir. Belirgin yürüme anomalilerini ortaya koyabilir. Ancak sonuçlarý subjektiftir, hafif anomalileri ortaya koyamaz. (25) Adým analizi. Zaman ve mesafe ile ilgili kantitatif deðerler elde edilir. Kolay ve hýzlý uygulanýr ve az yer kaplar, ancak açýsal kinetik ve kinematik analize izin vermez. Ölçüm için hastanýn tam bir salýným fazý (ayak yerden kalkarak) yapmasý gerekmektedir. Açýsal kinematik analiz: Objektif ve kantitatif veriler elde edilmesine olanak saðlar. Eklem açýsal hareketlerini gösterir. Teknik olarak eðitimli personele ve geniþ bir alana ihtiyaç duyulmaktadýr. Ayrýca kýsýtlý taþýnabilme özelliðine sahiptir. Kuvvet levhasý ve basýnç levhasý analizleri: Eksternal kuvvetler ölçülür. Ters dinamik analizlere izin vererek duruþ fazýnda yük daðýlýmý ile ilgili bilgi verir. Tek baþlarýna sýnýrlý kullanýma sahiptir. Sabit kurulum gerektirir, eðitimli personele ihtiyaç duyulur. (4,29) Elektromyografik (EMG) analizler: Kas fonksiyonu ve motor performans hakkýnda bilgi verir. Kinetik ve kinematik parametrelerin birlikte yorumlanabilmesini saðlar. Eðitimli elemana ihtiyaç vardýr. Ýnvaziv bir iþlemdir. Videofloroskopik analizler: Kemik ve implantlarýn direkt olarak gözlenmesini saðlar, eksternal iþaretlere ihtiyaç duyulmaz. Teknik açýdan eðitimli elemanlara ihtiyaç duyulur. Günümüzde modern analizler, hareket analiz laboratuvarlarýnda gerçekleþtirilmektedir. Bu laboratuvarlarda, yukarýda bahsedilen yöntemlerin hemen tümü kullanýlmaktadýr. Hasta veya denek önce gözlemlenir ve kabaca yürüme sorunu belirlenir. Ardýndan fizik muayene ile eklem hareket geniþlikleri, eklem ve kas kontraktürleri, kas kuvvet ve tonuslarý, kemik deformite ve nörolojik durum deðerlendirilir. Ardýndan modern teknikler kullanýlarak yürüme parametreleri kantitatif olarak ölçülür. Bu labaratuvarlarda bulunan primer ölçüm sistemleri þunlardýr; (26) a. Hareket Verisi Yakalayýcýlar: Bu cihazlar ile hastanýn cildine yerleþtirilen pasif yansýtýcý iþaretler, özel video kameralar tarafýndan (genellikle 6-12 adet) üç boyutlu olarak görüntülenir ve bir bilgisayar tarafýndan bir araya getirilerek vücudun segmentlerinin açýsal deðiþimleri ortaya çýkartýlýr. Bu yönteme genel olarak "kinematik" adý verilir. Ayrýca iþaretlerin iþlenmesi ile, yürüme hýzý, adým uzunluðu, iki adým uzunluðu ve kadans hakkýnda bilgi elde edilmektedir. (8) 54 TOTBÝD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði) Dergisi 2006 Cilt: 5 Sayý: 1-2

3 b. Yer Kuvveti Ölçümü (kuvvet levhalarý): Zemin ile ayak arasýndaki "yer reaksiyon kuvvetini" ölçen kuvvet levhalarý (force plate) sayesinde gerçekleþtirilir. Ölçülen kuvvet "basýnç merkezi" olarak adlandýrýlýr. Newton'un hareket kanunlarý kullanýlarak, hareket veri yakalayýcýsýndan alýnan verilerden (kinematik) eklem reaksiyonlarý (kinetik) hesaplanýr. Bu yönteme "ters dinamik" adý verilmektedir. (27,28) c. EMG: Cilde veya kas içine yerleþtirilen elektrodlar, yürüme sýrasýndaki kas aksiyon potansiyelini ölçmektedirler. Bu yönteme dinamik EMG adý verilir. Bu veriler kinetik ve kinematik verilerle birleþtirilerek hastanýn nöromusküler durumu hakkýnda bilgi elde edilir. (29) Bir hareket analizi labaratuvarýnda, bu standart donanýmlarýn dýþýnda metabolik enerji ölçüm sistemleri ve pedobarografi de bulunabilmektedir. Ancak, bu yöntemlerin klinik kullanýmlarý, halen yeteri kadar yaygýnlaþmamýþtýr. (1,3,4,8,11) 3. Normal Eklem Yüklenmeleri; Kas iskelet sistemi hareketi, dýþ ve iç kuvvetlerin dengesine baðlýdýr. Dýþ kuvvetler, yer çekimi, atalet, yer tepki kuvveti olarak sayýlabilirken, iç kuvvetler ise, kas kontraksiyonu (motor), yumuþak dokularýn pasif olarak gerilmesi ve eklemlerde oluþan kemik temas olarak sýralanabilir. Yürüme analizi yöntemleri kullanýlarak ölçülen dýþ kuvvetler, bir eklemdeki fleksör ve ekstansörlerinin aktivitesi hakkýnda bilgi vermektedir. (2,3) Diz çevresi yüklenmeleri: Diz ekleminde duruþ fazý sýrasýnda üç fazlý bir yüklenme olur. Maksimum yüklenme, yürüme hýzýna baðlý olarak vücut aðýrlýðýnýn 4-7 katý kadardýr. Ayrýca diz medial ve lateral kompartmanlarý asimetrik olarak yüklenmektedir. Yükün %70'i medial kompartmandan geçmektedir. Bunun nedeni, yürüme sýrasýnda oluþan addüksiyon momentidir. Bu nedenle diz patolojilerinin araþtýrmalarýnda addüksiyon momenti sýklýkla kullanýlmaktadýr. Kalça eklemi yüklenmeleri: Duruþ fazý sýrasýnda iki kez zirve yapmaktadýr. Yapýlan in-vivo transdüser çalýþmasýnda, yaklaþýk olarak vücut aðýrlýðýnýn 2-5 katý maksimum yüklenme tespit edilmiþtir. Bu çalýþmalar sonucunda bir duruþ fazýnda, iki kez yüksek basýnç oluþtuðu tespit edilmiþtir. Bu döngü nedeniyle döngüsel eklem yüklenme çalýþmalarýnda, her adýmda iki kez yüklenme hesaplanmasý gerektiði gerçeði ortaya çýkmaktadýr. 4. Yürüme Analizinin Ortopedide Kullanýmý: Yürüme analizi bugün için, klinik kullanýmý olan yardýmcý bir araç olarak görülmektedir. Yürüme analizi nadiren bir hastalýðýn tanýsýnda kullanýlmaktadýr. Bir nöromusküler ve kas-iskelet sistemi hastalýðýnýn evresi, bileþenleri ve hareket üzerine olan etkisini belirleme amacýyla kullanýlmaktadýr. (11) Saðladýðý kantitatif veriler sayesinde tedaviyi planlamada ve sonuçlarýn takibinde önemlidir. Günümüzde daha çok nöromusküler hastalýklarýn tedavi planlamasý ve takibinde kullanýlmakla birlikte bu bölümde, ortopedideki kullaným alanlarý özetlenecektir. i. Osteoartrit; Hastalar, aðrý, instabilite, nöromusküler hastalýk ve kas güçsüzlüðüne baðlý olarak yürüme paternlerini deðiþtirirler ve mevcut durumlarýna uygun bir þekilde adapte ederler. Kalça osteoartriti; kalça osteoartritli hastalar, aðrý ve fleksiyon kontraktürü nedeniyle yürümelerini deðiþtirirler. Hareket geniþliði kýsýtlandýðýndan normalde duruþ fazý sýrasýnda beklenen maksimum ekstansiyon, ya olmaz veya tersine döner. Bu durumu telafi etmek için hasta, lumbar lordozunu artýrýr veya pelvise fleksiyon verebilir. (8,30) Ayak bileði osteoartriti ve yürüme analizi konusunda yapýlan tek çalýþmada Khazzam ve arkadaþlarý, osteoartritli hastalar ile normal kiþileri karþýlaþtýrdýðýnda, osteoartritli hastalarýn duruþ fazýnda uzama, adým uzunluðunda kýsalma, kadansta azalma ve yürüme hýzýnýn normalin %66,96'sý olduðunu tespit etmiþlerdir. (17) ii. Ýnstabilite Diz instabilitelerinde ortaya çýkan yürüme paterni, video hareket analizi ve yüzey EMG yöntemleri kullanýlarak deðerlendirilebilir. Kuadriseps kas fonksiyonu ile fleksiyon ve ekstansiyon momentlerinin deðerlendirilmesi mümkün olmakla birlikte klinik kullanýmý oldukça kýsýtlýdýr. (6) iii. Eklem Rekonstrüksiyonlarý: Kalça artroplastisi; Ters dinamik yöntemi kullanýlarak kalça eklemine binen yük hesaplanabilmektedir. Son zamanlarda ise, Newton kanunlarý kullanýlarak yapýlan çalýþmalarda gerçek vertikal eklem yüklemesinin hesaplanamayacaðý, buna 2006 Cilt: 5 Sayý: 1-2 TOTBÝD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði) Dergisi 55

4 Yürüme Analizinin Ortopedik Uygulamalarý neden olarak dengeyi saðlamak için birlikte çalýþan ve birbirlerini nötralize eden agonist ve antagonist kaslarýn kontraksiyonlarýnýn gerçek vertikal yüklenmenin hesaplanmasýný engelleyeceði öne sürülmektedir. Kalça kýrýðý sonrasý endoprotez uygulanmýþ bir hastada 14 transdüser yerleþtirilerek yapýlan bir çalýþmada, ters dinamikle elde edilen asetabulum yüklenmesinden çok daha fazla basýnç oluþtuðu tespit edilmiþtir. Bu durum, kas kontraksiyonuna, özellikle de abdüktör kas kuvvetlerinin asetabulum üzerindeki etkisine baðlanmýþtýr. Yavaþ yürüme sýrasýnda binen yük, kas kontraksiyonu daha fazla olduðundan hýzlý yürümede meydana gelenden yüksek bulunmuþtur. Osteoartrit nedeniyle yürüme hýzýný azaltan hastalarda eklem basýncýnýn daha yüksek olmasý, bir paradoks oluþturmaktadýr. (6,31,32) Karþý ele alýnan baston, gluteus medius aktivitesinde %45 azaltma yaparak asetabuluma binen yükü %40 azaltmaktadýr. Ayrýca kullanýlan baston, yer temas kuvvetini de azaltarak binen yükün azalmasýna katkýda bulunmaktadýr. Bu nedenle, yavaþ yürümek zorunda olanlarda, karþý ele verilen baston eklem basýnçlarýný azaltmada önemlidir. (6) Diz artroplastisi; Bir tarafýna arka çapraz baðý koruyan, diðer tarafýna ise arka çapraz baðý feda eden total diz eklem protezi uygulanan hastalar üzerinde yapýlan yürüme analizi çalýþmasýnda iki protez arasýnda diz hareket, moment, kas aktivitesi açýsýndan fark bulunmamýþtýr. Her iki tasarýmýn da yürüme ve merdiven çýkma yönünden baþarýlý olduklarý gözlenmiþtir. (33) Videofloroskopik çalýþmada ise PÇB koruyan ve feda eden sistemler karþýlaþtýrýldýðýnda, kondiler liftoff'un her iki tasarýmda da olduðu gösterilmiþ ve bu durum, daha çok abdüksiyon-addüksiyon momentlerine baðlanmýþtýr. (34) Yapýlan videofloroskopik yürüme analizlerinde, lift-off'la birlikte screw home hareketi de izlenmiþ, bu nedenle de, rotasyonlu platformu olan protezlerin daha dayanýklý olabileceði bildirilmektedir.(6) Saari ve arkadaþlarýnýn yaptýklarý çalýþmalarda ise, total diz protezi uygulanmýþ hastalarda implant tasarýmýndan baðýmsýz olarak yürüme analizi kullanarak, hastalar merdiven inerken ve çýkarken diz ve kalça ekstansiyonunda azalmanýn varlýðýný tespit etmiþlerdir.(18,19) Bir diðer yürüme analizi çalýþmasýnda ise, patellasý deðiþtirilen ve deðiþtirilmeyen total diz protezi uygulanmýþ hastalarda yürüme paterni açýsýndan bir fark tespit edilememiþtir. (15) iv. Serebral Palsi ve Yürüme Analizi: Serebral palsi hastalarýnda, özellikle pediatrik yaþ grubunda deformiteyi önlemek ve mobilizasyonu artýrma amacýyla çeþitli ilaçlar, cerrahi dýþý tedaviler, ortezler ve destek cihazlarý, ortopedik ve nöroþirürjik ameliyatlar uygulanmaktadýr. (28,11) Serebral palsi, yürüme analizinin dinamik patolojinin tespitinde ve tedavi planlamasýnda bugün için en sýk kullanýlan hastalýk grubudur. Yürüme analizi öncesi, SP'li çocuklarda ameliyatlar, basamaklý olarak ayrý seanslarda yapýlmaktaydý. Mercer Rang, bu durumu "doðum günü ameliyatlarý" olarak adlandýrmaktadýr. Buna göre çocuk ameliyat olur, sonraki bir yýlý rehabilitasyonla geçirir ve ardýndan tekrar ameliyat olur ve bu durum böylece sürüp gider. (14) Yürüme analizi, yürüme sorunun tümünü ortaya koyduðundan, tek cerrahi seansta alt ekstremitedeki tüm sorunlar giderilebilmektedir. En sýk uygulanan kas-tendon uzatma giriþimlerinin belirlenmesinde ve sonucunun izlenmesinde, yürüme analizi kullanýmý oldukça yol göstericidir. (10) Yürüme analizi ile birlikte spastisite tespit edilen kaslara botilinum toksini uygulanmasý sonrasý yapýlan kontrol yürüme analizi ile uygulanacak ameliyatýn etkinliði ortaya konulabilir. Yürüme analizi ile patolojik eklemin dýþýndaki diðer eklemler de deðerlendirilerek yapýlacak giriþimin potansiyel sonuçlarý da önceden öngörülebilir. (7) Yapýlan bir çalýþmada yürüme analizinin SP'de cerrahi gereksinimini %20 azalttýðý ortaya konulmuþtur. DeLuca ve arkadaþlarý yaptýklarý bir çalýþmada, yürüme analizinin klasik yöntemler kullanýlarak konulan cerrahi endikasyonu, serebral palside %52 oranýnda deðiþtirdiðini bulmuþlardýr. (11) Kay ve arkadaþlarý ise endikasyon deðiþtirme oranýný %89 olarak bildirmiþlerdir. (12) Yürüme analizi ve botilinum toksininin birlikte kullanýmýnýn, cerrahi uygulama yaþýný geciktirdiði ve ameliyat gereksinimini %40'lara varan oranda azalttýðý gösterilmiþtir. (7) v. Pedobarografinin Ortopedik Kullanýmý: Yürüme analizinin bir tamamlayýcýsý olarak plantar basýnç ölçümü (pedobarografi), yürüme esnasýnda yer tepki kuvvetinin (ground reaction force) oldukça hassas bir þekilde ve noktasal olarak ölçülmesine olanak saðlar. Yere temas eden ayaðýn dinamik olarak ve objektif kriterler dahilinde oluþturduðu basýncýn karþýlaþtýrýlmasýný ve deðer- 56 TOTBÝD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði) Dergisi 2006 Cilt: 5 Sayý: 1-2

5 Þekil 2: 1999 yýlýnda dört yaþýnda pes planus tanýsý konulan erkek çocuðunun 2003 yýlýnda medial arkýnýn tedavi uygulanmadan geliþimi izlenmektedir. Þekil 3: 28 yaþýnda inflamatuar artrit tanýsý almýþ erkek hastada sol tibialis posterior tendon yetmezliði olan hastanýn sol (a), sað normal (b) ve tendon transferi sonrasý arkýn altýncý ayda tekrar oluþtuðu izleniyor (c). lendirilmesini saðlar. Klinikte sýklýkla, ayak mekaniðinin bozulduðu ve buna baðlý ayak tabanýnda ortaya çýkan patolojilerin deðerlendirilmesi için kulanýlmaktadýr. Ek olarak alt ekstremitenin aksiyel dizilimini etkileyen hastalýklarýn taný, tedavi, ve takiplerinde de plantar basýnç analizinin yeri vardýr. Örneðin, birinci metatars altýnda basýnç artýþý olan bir diyabetik ayak hastasýnda, bu basýnç artýþýnýn varlýðý, ülser geliþmeden önce pedobarografi kullanýlarak tespit edilerek önlem alýnabilir. Her ne kadar diyabetik ayakta belli bir basýnç seviyesinin ülser geliþiminde tek baþýna etkili olmadýðý gösterilmiþse de yüksek basýnç bölgesinin bilinmesi önlem alma açýsýndan oldukça önemlidir. (4,20) Pedobarografinin kullanýldýðý hastalýklar arasýnda, pes planus, pes cavus, ayaðýn doðmalýk þekil bozukluklarý, diyabetik ayak, alt ekstremite dizilim bozukluklarý sayýlabilir. Normal ayak mekaniðini araþtýrma amacýyla da pedobarografi yaygýn olarak kullanýlmaktadýr. (16,22,23,24) Örneðin, ayak ön kýsmýnýn basýnç daðýlýmýnýn belirlenmesi amacýyla çeþitli araþtýrmalar yapýlmýþ ve uzun yýllar ayaðýn temas noktalarýnýn topuk, birinci ve beþinci parmaklar olarak kabul edilen Kapandji görüþü pedobarografi sayesinde çürütülmüþ, iki ve üçüncü metatars baþlarýnýn daha fazla yük taþýdýðý gösterilmiþtir. (22) Esnek pes planus'lu hastalarýn takibinde (þekil 2), kazanýlmýþ pes planuslu hastanýn tendon transferi öncesi ve sonrasýnýn gösterilmesinde (þekil 3) veya artrodez uygulanan bir hastanýn, yürüme döngüsünün duruþ fazýndaki deðiþiklikleri (þekil 4) izlenebilmektedir. Ayakkabý içine yerleþtirilen sensörler kullanýlarak, ayaðýn ayakkabý içindeki durumu veya verilen ortezin etkisi gözlemlenebilir (þekil 5). Þekil 4: Charcot-Marrie-Tooth hastalýðý teþhisi olan 46 yaþýnda bayan hastanýn üçlü artrodez uygulanmadan önceki pedobarografisi (a), ameliyat sonrasý 5. ay (b) ve 1. yýldaki (c) basýnç daðýlýmlarý izlenmektedir. Ameliyat öncesi, ayaðýn ortasý ve lateraline basarak yürüyen hastada normale yakýn bir yürüyüþ paterninin 1. yýlda geliþtiði görülmektedir. Þekil 5: Ayakkabý içi plantar basýnç daðýlýmý ölçümü. Pes planusu olan hastanýn günlük ayakkabý içerisinde medial arkýn çökmüþ olduðu ancak topuk kabý sonrasý arkýn oluþtuðu izleniyor. 5. Yürüme Analizinin Sýnýrlarý: Günümüzde yürüme analizinin de kendi içerisinde bazý sýnýrlarý ve kýsýtlamalarý vardýr. Özet olarak: Yürüme analiz laboratuarlarý yaygýn deðildir. Günlük yaþam aktivitesi sýrasýnda yapýlmadýðýndan, esas yürüme performansý yansýtýlamamaktadýr. Fonksiyonel açýdan yürüme sýrasýnda birçok deðiþken olduðu bilinmektedir. Bu deðiþkenler de, adýmdan adýma, saatten saate, günden güne hatta aydan aya deðiþkenlik gösterebilir. Ayrýca yürüme analizini yapan klinisyene ve enstitüye göre de ölçümler farklýlýk gösterebilmektedir. (13) Ölçümler uzun sürmektedir. Halen standart bir yöntem yoktur. Bu nedenle 2006 Cilt: 5 Sayý: 1-2 TOTBÝD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði) Dergisi 57

6 Yürüme Analizinin Ortopedik Uygulamalarý farklý sonuçlar elde edilebilmektedir. Örneðin, kalça merkezinin yüzey iþaretleyici ile iþaretlenmesi sýrasýnda 30mm yer deðiþtirmesi diz ve kalça açýlarýnda ve momentinde %25 farklýlýða neden olabilir. (21) Bu konuda eðitim görmüþ bir ekip tarafýndan uygulanýr. Bu nedenle pahalý bir iþlemdir. Elde edilen veriler uzun, karmaþýk, çoðu klinisyenin alýþýk olmadýðý þekildedir. Amerika Birleþik Devletlerinde yürüme analizi bir klinik test olarak deðil, bir araþtýrma yöntemi olarak görülmektedir. (13) 6. Yürüme Analizinin Geleceði: Gelecekte yürüme analizinin, klinik kullanýma daha yaygýn olarak gireceði tahmin edilmektedir. Bu geliþim, veri toplama sistemlerinin daha pratik hale getirilmesiyle ve daha da önemlisi, elde edilen kinetik ve kinematik verilerin iþlenmesi için bilgisayar sistemlerinin geliþtirilmesi ile olacaktýr. Ýnternet ortamýnda hareket analiz laboratuarlarýnýn ortak çalýþmasý, standart ölçüm yöntemlerinin belirlenmesi verileri daha standart hale getirecektir. (11) Verilerin yorumunun zor olmasý ve herkes tarafýndan daha anlaþýlýr ve kullanýlabilir olabilmesi için verileri otomatik olarak analiz edip klinik taný ve tedavi önerisi verebilecek bir yazýlým üzerinde çalýþýlmaktadýr. (16) Verilerin eðlence sektöründe kullanýlan 3 boyutlu animasyonlar halinde sunulmasý ve bunun sanal gerçeklik ortamýnda deðerlendirilmesi tedavi etkinliðini daha görsel bir hale sokacaktýr. (11) Yürüme analizi ölçümlerinin standart hale gelmesi, hýzlý, yaygýn ve kolay yorumlanabilir olmasý, gelecekte hareket sisteminde uygulayacaðýmýz tedavi yöntemlerini daha bilimsel hale getireceði kesindir. Yazýþma Adresi: Dr. Ulunay Kanatlý Gazi Üniversitesi Týp Fakültesi, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalý, Beþevler - Ankara. e-posta: Kaynaklar 1. Güler HC: Yürüyüþ Analizi: Temel kavramlar ve uygulama. Fiziksel Týp ve Rehabilitasyon. Beyazova M, Gökçe-Kutsal Y Güneþ Kitabevi. Ankara, 2000: , Perry J. Gait analysis; Normal and pathological function. Slack Company NJ, Barr AE: Biomechanics and Gait. In: Orthopaedic Knowledge Update 7, Hurkmans H.L.P. ve ark. Techniques for measuring weight bearing during standing and walking, Clinical Biomechanics 2003, 18: Biomechanics and Gait. Orthopaedic Knowledge Update , Minns R.J. The role of gait analysis in the management of the knee. The Knee , Molenaers G ve ark. The Effects of Quantitative Gait Assessment and Botulinum Toxin A on Musculoskeletal Surgery in Children with Cerebral Palsy. JBJS 2006, 1(88- A)1: Chambers H.G. ve ark. A Practical Guide to Gait Analysis. J Am Acad Orthop Surg 2002,10: Gage JR. Gait analysis in Cerebral Palsy Gage JR, Novacheck TF: An update on treatment of gait problems in cerebral palsy. J Pediatr Orthop B 2001, 10:265-74, 11. DeLuca PA, Davis RB et al: Alternations in surgical decision making in patients with cerebral palsy based on threedimensional gait analysis. J Ped Orthop 1997, 17: Kay RM Dennis S.. et al: The effect of preoperative gait analysis on orthopaedics decsion making. Clinical Orthopaedics and Related Research 2000, 372: Simon SR: Quantification of human motion: gait analysisbenefits and limitations to its application to clinical problems. J Biomechanics : Rang M: The Art and Practice of Children's Orthopaedics: Neuromuscular Disorders 1998, Smith AJ, Lloyd DG, Wood DJ: A kinematic and kinetic analysis of walking after total kne arthroplasty with and without patellar resurfacing. Clin Biomech 2006, 21: Kanatli U, Yetkin H, Yalçýn N: The relationship between accessory navicular and medial longitudinal arch: Evaluation with a plantar pressure distribution system. Foot Ankle Int 2003, June: 24 (6): Khazzam M, Long JT, Marks RM, Harris GE: Preoperative gait characterization of patients with ankle arthrosis. Gait Posture Saari T, Tranberg R, Zugner R, Uvehammer J, Karrholm J: Changed gait pattern in patients with total knee arthroplasty but minimal influence of tibial insert design: gait analysis during level walking in 39 TKR patients and 18 healthy controls. Acta Orthop 2005, 76: Saari T, Tranberg R, Zugner R, Uvehammer J, Karrholm J: Tota Knee replacement influences both knee and hip joit kinematics during stair climbing. Int Orthop 2004, 28: Armstrong DG, Peters EJ, Athanasiou KA, Lavery LA: Is there a critical level of plantar foot pressure to identify patients at risk for neuropathic foot ulceration?. J Foot Ankle Surg 1998, 37: Stagni R, Leardini A et al : Effects of Hip joint centre mislocation on gait analysis results. J Biomechanics 2000, 33: Kanatli U, Yetkin H, Bolukbasi S Evaluation of the Transverse Metatarsal Arch of the Foot with Gait Analysis: Arch Orthop Trauma Surg 2003, May; 123 (4): Morag E, Cavanach PR: Structural and Functional Predictors of Regional Peak Pressures Under the Foot During Walking. 58 TOTBÝD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði) Dergisi 2006 Cilt: 5 Sayý: 1-2

7 J Biomechanics 1999, 32: Orlin MN, McPoil TG: Plantar pressure assessment. Phys Ther 80: , Trost J: Physical Assessment and Observational Gait Analysis. In The Treatment of Gait Problems in Cerebral Palsy. Ed Gage JR, Mc Keith Press, Suffolk, UK, 2004, pp Davis RB: The Motion Analysis Laboratory. In The Treatment of Gait Problems in Cerebral Palsy. Ed Gage JR, Mc Keith Press, Suffolk, UK, 2004, pp Schwartz M: Kinematics of Normal Gait. In The Treatment of Gait Problems in Cerebral Palsy. Ed Gage JR, Mc Keith Press, Suffolk, UK, 2004, pp Davis RB, Ounpuu S: Kinetics of Normal Gait. In The Treatment of Gait Problems in Cerebral Palsy. Ed Gage JR, Mc Keith Press, Suffolk, UK, 2004, pp Chambers HG, Rose J: Dynamic Electromyelography. In The Treatment of Gait Problems in Cerebral Palsy. Ed Gage JR, Mc Keith Press, Suffolk, UK, 2004, pp Bermann G, Graichen F, Rohlmann A, Linke H : Hip Joint Forces During Load Carrying. Clin Orthop 1997, 33: Krebs DE, Robbins CE, Lavine L, Mann RW: Hip biomechanics during gait. J Orthop Sports Phys Ther 1998, 28: Park S, Krebs DE, Mann RW: Hip muscle co-contraction: Evidence from concurrent in vivo pressure measurement and force estimation. Gait Posture 1999, 10: Balanos AA, Colizza WA, McCann PD, et al : A comparison of isokinetic strength testing and gait analysis in patients with posterior cruciate-retaining and substituting knee arthroplasties. J Arthroplasty 1998, 13: Stiehl JB, Dennis DA, Kormistek RD, Crane HS: In vivo determination of condylar lift-off and screw-home in a mobile-bearing total knee arthroplasty. J Arthroplasty 1999, 14: Cilt: 5 Sayý: 1-2 TOTBÝD (Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliði Derneði) Dergisi 59

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen

Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen 9 Prof. Dr. Selçuk BÖLÜKBAÞI Yaþlanma ile birlikte deri ve saçlarda görülen deðiþiklikler gibi vücut duruþunda ve yürüyüþünde de deðiþiklikler meydana gelir. Kas-iskelet sistemi vücudun destek ve temelidir.

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 YÜRÜME ANALİZİ 2 YÜRÜME ANALİZİ Yürüyüş : Yer çekim merkezinin öne doğru yer değiştirmesi ile birlikte gövdenin ekstremitelerinin ritmik alternatif hareketleri olarak

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Alt Ekstremite Deformite Analizi (II) Oblik Plan ve Translasyon Deformiteleri

Alt Ekstremite Deformite Analizi (II) Oblik Plan ve Translasyon Deformiteleri Alt Ekstremite Deformite Analizi (II) Oblik Plan ve Translasyon Deformiteleri Mehmet Çakmak*, Korhan Özkan** Bu derginin bir önceki sayýsýnda yayýnlanan, alt ekstremite deformite analizi makalesine kaldýðýmýz

Detaylı

Toplantý ve Kongre Takvimi

Toplantý ve Kongre Takvimi Toplantý ve Kongre Takvimi TOTBÝD - TOTEK Temel Bilimler ve Araþtýrma Kýþ Okulu 03-06 Þubat 2005, Isparta 2005 Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons 23-27 Þubat 2005, Washington,

Detaylı

Yürüme analizi; yürüme problemlerinin değerlendirilmesinde

Yürüme analizi; yürüme problemlerinin değerlendirilmesinde TOTBİD Dergisi Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği TOTBİD Dergisi 2014; 13:331 336 doi: 10.14292/totbid.dergisi.2014.37 DERLEME Görsel yürüme analizi Visual assessment of gait Sebahat Aydil 1,

Detaylı

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana

Ballorex Venturi. Çift Regülatörlü Vana Ballorex Venturi Çift Regülatörlü Vana Isýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý Precision made easy Ballorex Venturi ýsýtma ve soðutma sistemlerini balanslamasýný saðlayan olan yeni jenerasyon çift

Detaylı

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi,

Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, 5 Prof. Dr. Semih KESKÝL Larson'un 1960'larda veciz olarak belirttiði gibi, yaþlýlarýn acil hastalýklarý diye bir durum yoktur. Bizimde burada söz konusu edeceðimiz yaþlýlar arasýndaki acil týbbi durumlardýr.

Detaylı

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus

DÖNEM V - C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı 1. Hafta 09/09/2015. ÇARŞAMBA Doğuştan çarpık ayak. Kongenital Pes Ekuinovarus DÖNEM V C. GRUBU Ortopedi ve Travmatoloji Stajı Ders Programı. Hafta 08.0 09: 09:0 0: 0.0. :0. :00 :. 6.00 6. 7.00 07/09/0 Bel ve Boyun Ağrıları Neck and Back Pain BORD(Bornova A blok. Kat Osteokondrozlar

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

Aile Hekimliðinde Genogram

Aile Hekimliðinde Genogram Aile Hekimliðinde Genogram Prof. Dr. Ýsmail Hamdi KARA, Düzce Üniversitesi Týp Fakültesi Aile Hekimliði AD, Düzce Aile Hekimliði Dersleri - 02.06.2010 15:30 1 I. Tanýmlar Hastalarý yalnýz bir birey olarak

Detaylı

Yürüyüşün Kinetik ve Kinematiği

Yürüyüşün Kinetik ve Kinematiği Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi, Cilt 14, Sayı 2, 2015 Yürüyüşün Kinetik ve Kinematiği Prof.Dr. Serap Alsancak Ankara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Fatih Caddesi, 197/A, Keçiören,

Detaylı

Çocuklarda Pes Planus Tanýmý, Doðal Seyri ve Tedavi Seçenekleri

Çocuklarda Pes Planus Tanýmý, Doðal Seyri ve Tedavi Seçenekleri Çocuklarda Pes Planus Tanýmý, Doðal Seyri ve Tedavi Seçenekleri Hakan Þenaran* Pes planus, ayaðýn medial longitudinal arkýnda yük verme sýrasýnda düzleþme olarak tanýmlanan ve ortopedi pratiðinde çok sýk

Detaylı

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir

Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Fibromiyalji hasta görüntüleri Aðrý tanýsý klinik olarak, DITI ile konulabilir Aðrýyý görüntüleme ve patolojisini tanýmlamada baþarýlý yöntemdir. Aðrý kaynaðýnýn vücudun neresinde olduðunu gösterebilir.

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Motor kademeleri ile otomasyon seviyeleri arasýnda akýllý baðlantý Akýllý Baðlantý Siemens tarafýndan geliþtirilen SIMOCODE-DP iþlemcilerin prozeslerinin hatasýz çalýþmasýný saðlamak için gerekli tüm temel

Detaylı

Modüler Proses Sistemleri

Modüler Proses Sistemleri Ürünler ve Hizmetlerimiz 2011 Modüler Proses Makineleri Modüler Proses Sistemleri Proses Ekipmanlarý Süt alým tanklarý Süt alým degazörleri Akýþ transfer paneli Vana tarlasý Özel adaptör Tesisat malzemeleri

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir.

Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir den fazla patojen bulaþabilir. Rapor edilen iðne batma yaralanmalarýnýn %56 sý güvenlikli ürünler kullanýlarak önlenebilir. 7 20 den fazla patojen bulaþabilir. 8 En büyük tehlike Hepatit B, Hepatit C ve HIV dir. Yaralananlarýn %40 ý

Detaylı

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım

Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım ENDO KURS 2011 Diyabetik Ayak Cerrahi Yaklaşım Dr. Ulunay Kanatlı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Diyabetik Ayak Multidisipliner yaklaşım gerektirir Endokrinoloji, Enfeksiyon

Detaylı

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi

Anatomi. Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri. Anatomi. Anatomi. Ardayak dizilim grafisi (Saltzman grafisi) Uzun aksiyel grafi Ayak Bileği Çevresi Deformitelerinde Tedavi Alternatifleri Dr. Önder Kılıçoğlu İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD Tibia ve talus eklem yüzleri paralel Medial ve lateral

Detaylı

AYAK AĞRISI VE PEDOBAROMETRİK DEĞERLENDİRME

AYAK AĞRISI VE PEDOBAROMETRİK DEĞERLENDİRME AYAK AĞRISI VE PEDOBAROMETRİK DEĞERLENDİRME Ayak Basınç Ölçümü Değerlendirmesi Kişiye Özel Tabanlık Verilmesi Prof. Dr. Lale CERRAHOĞLU Ayak Sağlığı Ünitesi-Pedobarometri Laboratuvarı Sorumlusu Tedaviye

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Farklı yaş gruplarında üç boyutlu yürüme analizi normalizasyon verileri oluşturmak gerekli midir?

Farklı yaş gruplarında üç boyutlu yürüme analizi normalizasyon verileri oluşturmak gerekli midir? Çalışma - Araştırma / Original Article Turk J Phys Med Rehab 2016;62(x):i-viii DOI: 10.5606/tftrd.2016.39018 Telif Hakkı 2016 Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği - Makale metnine www.ftrdergisi.com

Detaylı

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman

PID Kontrol Formu. Oransal Bant. Proses Deðeri Zaman PID Kontrol Formu PID kontrol formu endüstride sýkça kullanýlan bir proses kontrol yöntemidir. PID kontrol algoritmasýnýn çalýþma fonksiyonu, kontrol edilen prosesten belirli aralýklarla geri besleme almak

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

Alt Ekstremite Deformite Analizi (I)

Alt Ekstremite Deformite Analizi (I) Alt Ekstremite Deformite Analizi (I) Alt Ekstremite Deformite Analizi (I) Mehmet Çakmak*, Korhan Özkan** Alt ekstremite deformite analizi 5 alt grupta incelenir. Bunlar: A.Frontal plan deformiteleri B.Frontal

Detaylı

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ

YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ YÜKSEK TİBİAL OSTEOTOMİ Doç. Dr. Tahsin BEYZADEOĞLU Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. Yüksek Tibial Osteotomi AMAÇ Mekanik yükü, hastalıklı bölgeden, daha sağlıklı bölgeye

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

AYAK BILEĞI ORTEZLERI

AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAK BILEĞI ORTEZLERI AYAKBILEĞI ANATOMISI AYAKBILEĞI ANATOMISI Kaslar: Gastrocnemius ve Soleus: Ayakileği plantar fleksiyonu Tibialis posterior: Plantar fleksiyon ve inversiyon Peroneus longus ve brevis:

Detaylı

İliotibial Bant Sendromu

İliotibial Bant Sendromu İliotibial Bant Sendromu Doç. Dr.Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Snapping Hip Kalça hareketlerinde ağrılı veya ağrısız atlama hissi, ses duyma

Detaylı

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy

Ballorex Dynamic. Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý. Precision made easy Ballorex Dynamic Basýnç Baðýmsýz Kontrol Vanasý Precision made easy Dinamik balanslama ile toplam debi kontrolü Precision made easy Ballorex Dynamic yeni nesil basýnçtan baðýmsýz balans ve kontrol vanasýdýr.

Detaylı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Total Kalça Protezi. Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Total Kalça Protezi Prof. Dr. Önder Yazıcıoğlu İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Koksartroz Primer Önceden geçirildiği bilinen bir hastalık yok Genelde yaşlanmaya bağlı Eklemde

Detaylı

Patolojik yürüyüş ve özellikleri (uygulama ve beyin fırtınası) 5. hafta. Prof.Dr. Serap Alsancak Ankara Üniversitesi

Patolojik yürüyüş ve özellikleri (uygulama ve beyin fırtınası) 5. hafta. Prof.Dr. Serap Alsancak Ankara Üniversitesi Patolojik yürüyüş ve özellikleri (uygulama ve beyin fırtınası) 5. hafta Prof.Dr. Serap Alsancak Ankara Üniversitesi Gövde lateral fleksiyonu yürüyüşü (Trendelenburg gait) Kalça abduktör kas zayıflığı Kalça

Detaylı

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler

3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler 3AH Vakum Devre-Kesicileri: Uygun Çözümler Beþ tipin saðladýðý üç büyük avantaj: Uyumlu, güçlü, ekonomik Devre-kesicileri günümüzde, trafolarýn, enerji nakil hatlarýnýn, kablolarýn, kondansatörlerin, reaktör

Detaylı

29 Ekim 2015, Perşembe

29 Ekim 2015, Perşembe 1 TÜRKÇE KONUŞULAN ÜLKELER KONGRESİ KONUK ÜLKE; KAZAKİSTAN 08:00-09:15 AÇILIŞ 08:00-08:12 Neden Türkçe? MN Doral(Tr) 08:12-08:24 Türkçesi konuşulan ülkeler Ö. Aydıngöz(Tr) 08:24-08:36 Birlikteliğimiz V.

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti Filtre Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip proses filtreleri ile, siklonlar, seperatörler çalýþma koþullarýna göre anti nem,anti statik seçenekleri, 1-200m2 temizleme alaný ve

Detaylı

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi

Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi 1 Özet Týp Fakültesi öðrencilerinin Anatomi dersi sýnavlarýndaki sistemlere göre baþarý düzeylerinin deðerlendirilmesi Mehmet Ali MALAS, Osman SULAK, Bahadýr ÜNGÖR, Esra ÇETÝN, Soner ALBAY Süleyman Demirel

Detaylı

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde

Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde 7 Prof. Dr. Ali KUTSAL Kan vücutta damarlar içerisinde dolaþýr.akciðerlerde temizlenen kan kalbin sol tarafýna gelir ve buradan kalbin kasýlmasý ile atardamar sistemine geçer.kapiller adý verilen ve doku

Detaylı

Hareketli polietilen insertli ve sabit polietilen insertli Diz protezi uyguladýðýmýz hastalarýn orta dönem sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi

Hareketli polietilen insertli ve sabit polietilen insertli Diz protezi uyguladýðýmýz hastalarýn orta dönem sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi ARAÞTIRMA 1 Hareketli polietilen insertli ve sabit polietilen insertli Diz protezi uyguladýðýmýz hastalarýn orta dönem sonuçlarýnýn deðerlendirilmesi Tolga Atay, Osman Gazi Aksoy, Nevres Hürriyet Aydoðan

Detaylı

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir.

Teknik Bilgiler 00. Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24 eþit alana bölünmelidir. Teknik Bilgiler 00 Armatür dizlimi ve ýþýk yayýlýmý (ofis üzt görünüþ) : Örnek ofis aydýnlatmasý 3-boyutlu modeli Tablo 1 : Lamba Akýsý : 1x1200 lm Downlight Spot Sayýsý: 24 Adet bulundu. Ofis alaný 24

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1 Staj Amaç ve Hedefleri: 1.Tıp Öğrencisi ortopedik bir hastaya yaklaşımını bilmeli ve tanı koyabilmeli. 2. Tıp Öğrencisi

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI 1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI Staj Amaç ve Hedefleri: 1.Tıp Öğrencisi ortopedik bir hastaya yaklaşımını bilmeli ve tanı koyabilmeli. 2. Tıp Öğrencisi

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 2 Ayağın en temel fonksiyonu stabilitenin sağlanması ve devam ettirilmesidir. Ayağın stabilite ve denge fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için çeşitli düzlemlerde

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Salon 1 Alt dal KULLANILAN RENK VE SEMBOL

Detaylı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Plato Tibia ve ÖĞRENCİ DERS NOTLARI. Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia ve Patella Kırıkları ÖĞRENCİ DERS NOTLARI Prof.Dr.Mehmet.Mehmet Rıfat R ERGİNER İ.Ü.Cerrahpaşa a Tıp T p Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Plato Tibia Kırıkları İnsidans Bütün

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý

1. Nüfusun Yaþ Gruplarýna Daðýlýmý Köylerden (kýrsal kesimden) ve iþ olanaklarýnýn çok sýnýrlý olduðu kentlerden yapýlan göçler iþ olanaklarýnýn fazla olduðu kentlere olur. Ýstanbul, Kocaeli, Ýzmir, Eskiþehir, Adana gibi iþ olanaklarýnýn

Detaylı

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.

Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik. Girne Mah. Küçükyalý Ýþ Merkezi B Blok No:15 34844 Maltepe/Ýstanbul [t] +90 216 518 99 99 pbx [f] +90 216 519 89 99 [e] info@ozenelektronik.com www.ozenelektronik.com.tr mobydic 5000 Benzinli+LPG Egzoz

Detaylı

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1

Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 Nokia Araç Kiti CK-100 9210124/1 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi

her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi her zaman bir adým öndesiniz Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi Sistem Genel Özellikleri TRANSPARK Kameralý Otopark Yeri Hatýrlatma ve Yönlendirme Sistemi; Dünyanýn en modern ve karlý

Detaylı

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR

Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Metapan Metal Panel DOGRUSAL TAVANLAR Asma tavan çözümleri arasýnda fonksiyonel ve esnek bir alternatif olarak yer alan lineer tavan, hem iç mekan hem de dýþ mekan kullanýmýna uygun özellikleriyle, uzun

Detaylı

Ayak ayakbileğinin Dinamik Biomekaniği

Ayak ayakbileğinin Dinamik Biomekaniği Ayak ayakbileğinin Dinamik Biomekaniği Yapısal ayak deformiteleri; Arka ayak; calcaneal/subtalar varus ayakbileği ekleminde ekin Pesplanovalgus Pescavus Ön ayak; Ön ayakta varus Ön ayakta ekin Hallux valgus

Detaylı

LAMINAR FLOW PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA DIN 1946 KISIM 4 (Klima Sistemlerinin Vazifeleri) Havadaki mikrop seviyesinin sýnýrlandýrlasý Odalar arasýndaki gerekli hava akýmýnýn saðlanmasý Havadaki narkoz gazlarýnýn

Detaylı

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý.

Kalite Güvence Sistemi Belgesi.... Sulamada dünya markasý. Kalite Güvence Sistemi Belgesi... Sulamada dünya markasý. Borular Sulama Borularý & Spagetti Borular Aþýndýrýcý sývýlara karþý yüksek derecede dayanýklýdýr. Güneþin UV ýþýnlarýna karþý dayanýklý ve esnektir.

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Mad Q Kullaným Kýlavuzu

Mad Q Kullaným Kýlavuzu Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.14 Kitap Baský Tarihi: 281206 Revizyon No: 281206 Mad Q Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Gösterge ve Çalýþtýrma Cihazlarý Kontrol Ünitesi... 5 Kontrol Seviyesi Çalýþtýrma

Detaylı

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP

OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP OTOMATÝK BETON BLOK ÜRETÝM TESÝSÝ NHP 520 Profesyonellik detaylarda gizli... Kolay ve pratik kalýp deðiþimi için tasarlanmýþ açýlýr makina gövdesi, kalýp deðiþtirme için gereken zamaný kýsaltmaktadýr.

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon

Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon ARAÞTIRMA Manyetik Rezonans ve Bilgisayarlý Tomografi Öncesi Hastalarda Anksiyete ve Depresyon Gülten Karadeniz 1, Serdar Tarhan 2, Emre Yanýkkerem 3, Özden Dedeli 3, Erkan Kahraman 4 1 Yrd.Doç.Dr., 3

Detaylı

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere)

Montaj. Duvara montaj. Tavana montaj. U Plakalý (cam pencere) Açýsal Plakalý Civatalý (cam pencere) Genel Özellikler Hava perdeleri yüksek debili ve ince formlu hava akýmý saðlamak amacýyla üretilmiþlerdir. Kullanýlýþ amacý birbirinden farklý sýcaklýk deðerlerine sahip iki ortamý hareket serbestisi saðlayacak

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK

KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK KİNEZYOLOJİ ÖĞR.GÖR. CİHAN CİCİK 1 EKLEM 2 EKLEM Vücudumuza stresle en çok karşı karşıya kalan yapılardan biri eklemdir. Kas fonksiyonundan kaynaklanan gerilim ve gravitasyonel reaksiyonlardan kaynaklanan

Detaylı

ARAÞTIRMA 1. H. Yener Erken*, Davud Yasmin*, Halil Burç**, Ýbrahim Akmaz*, Ahmet Kýral*.

ARAÞTIRMA 1. H. Yener Erken*, Davud Yasmin*, Halil Burç**, Ýbrahim Akmaz*, Ahmet Kýral*. ARAÞTIRMA 1 Serebral palsi ye baðlý ayak varus deformitelerinde kombine tibialis anterior tendonu split transferi ve tibialis posterior tendonu nun intramusküler uzatýlmasý sonuçlarý H. Yener Erken*, Davud

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015

25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 TOTBİD 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 27 Ekim 1 Kasım 2015 Titanic Kongre Merkezi Belek / Antalya PROGRAM ANAHATLARI 27 Ekim 2015, Salı Saat Akif Şakir Şakar Salonu KULLANILAN RENK VE

Detaylı

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI?

SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? SINIRLI YÜZEY DEĞİŞTİRME BAŞARILI MI? Doç. Dr. Tahsin Beyzadeoğlu Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji AD. tbeyzade@superonline.com Diz Osteoartriti Kıkırdak Lezyonları A la Carte

Detaylı

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX.

Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Bütün talepleri karþýlýyacak en optimal ürünler: Seramik döþemesi için ARDEX. Sorunlar yok: Sadece çözümler var! Yüksek kalitedeki özel-yapý malzemeleri ile ilgili ARDEX ilk adresinizdir. Ürün yelpazesi

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ

GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ GONARTROZ UZM.FZT.NAZMİ ŞEKERCİ Gonartroz, diz ekleminde progresif olarak ortaya çıkan kıkırdak yıkımı, osteofit oluşumu ve subkondral skleroz ile karakterize noninflamatuvar, kronik, dejeneretif bir hastalıktır.

Detaylı

Çalışma - Araştırma / Original Article

Çalışma - Araştırma / Original Article Çalışma - Araştırma / Original Article Turk J Phys Med Rehab 07;6(x):i-vii DOI: 0.5606/tftrd.07.0096 Telif Hakkı 07 Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği - Makale metnine www.ftrdergisi.com web

Detaylı

Tibia Deformiteleri. Mehmet Çakmak,* Kerem Bilsel** 1-Distal Tibia Deformiteleri. A-Frontal Planda Distal Tibia Deformiteleri

Tibia Deformiteleri. Mehmet Çakmak,* Kerem Bilsel** 1-Distal Tibia Deformiteleri. A-Frontal Planda Distal Tibia Deformiteleri Tibia Deformiteleri Tibia Deformiteleri Mehmet Çakmak,* Kerem Bilsel** Tibia'nýn proksimal metafizer ve epifizer bölgesindeki deformiteler diz eklemi ile yakýn iliþkilidirler. Ayný þekilde tibianýn distal

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç

PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç PES PLANUS (Düz Tabanlık) Doç. Dr.Gökhan Meriç Ayağın Özellikleri Ayağın diğer uzuvlardan farklı üç özelliği vardır. Yer ile teması sağlayan tek bölge olması Tüm vücut ağırlığını taşıması Sert bir kalıp

Detaylı

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin

Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin Saðlýklý Bir Diþeti Nasýl Olmalýdýr? Saðlýklý diþeti, çoðunlukla açýk pembe renkli, sert kývamlý, mat, yüzeyi portakal kabuðu görünümünde ve diþlerin arasý býçak sýrtý gibi sonlanan özelliklere sahiptir.

Detaylı

Serebral palsili çocuklarda çok seviyeli ortopedik cerrahi tedavinin sonuçları

Serebral palsili çocuklarda çok seviyeli ortopedik cerrahi tedavinin sonuçları Eklem Hastalıkları ve Cerrahisi Joint Diseases and Related Surgery Çalışma - Araştırma / Original Article 2011;22(2):69-74 Serebral palsili çocuklarda çok seviyeli ortopedik cerrahi tedavinin sonuçları

Detaylı

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ

OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ com Hakkýmýzda Firma Hakkýnda Otomasyon sektörünün önde gelen firmalarýndan olan ECM ENDÜSTRÝYEL OTOMATÝK KAPI SÝSTEMLERÝ, kurulduðu tarihten bu yana uzmanlaþtýðý her alanda, ülkemizde

Detaylı

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy

Ballorex Vario. Çift Regülatörlü Vana. Precision made easy Ballorex Vario Çift Regülatörlü Vana Precision made easy Isýtma ve soðutma sistemlerinde etkili balanslama Precision made easy Ballorex Vario, ýsýtma ve soðutma sistemlerinin balanslanmasý için kullanýlan

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 121206 Revizyon No: 121206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

YAYILI YÜKLEME ETKİSİNDEKİ ÜÇ BOYUTLU İNSAN KALÇA EKLEMİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ

YAYILI YÜKLEME ETKİSİNDEKİ ÜÇ BOYUTLU İNSAN KALÇA EKLEMİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ YAYILI YÜKLEME ETKİSİNDEKİ ÜÇ BOYUTLU İNSAN KALÇA EKLEMİNİN SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE İNCELENMESİ MEHMET EMİN ÇETİN *, HASAN SOFUOĞLU * *) Karadeniz Teknik Üniversitesi, Makina Müh. Böl., Trabzon ÖZET

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri

Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Türkiye de Mezuniyet Öncesi ve/veya Sonrasý Psikiyatri Eðitimi ve Hizmeti Veren Kurumlarýn Özellikleri Orhan DOÐAN* ÖZET Bu çalýþmada mezuniyet öncesi ve/veya sonrasý psikiyatri eðitimi ve hizmeti veren

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ

İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ İNSAN ANATOMİSİ ve KİNESYOLOJİ Alt Ekstremite Kasları Antrenörlük Eğitimi Bölümü -2013 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi 9. hafta Kalça eklemini önden kat eden kaslar M. iliopsoas, m. quadriceps femoris,

Detaylı

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1

Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 9255408/1 Nokia Ses Denetleyicisi AD-43 2 1 3 4 5 6 7 8 10 9 11 9255408/1 Üzerinde çarpý iþareti bulunan çöp kutusu, Avrupa Birliði dahilinde olan ürünün kullaným süresi sona erdiðinde ayrý bir atýk grubuna dahil

Detaylı

Toplantı ve Kongre Takvimi

Toplantı ve Kongre Takvimi Toplantı ve Kongre Takvimi 7 th Congress of the Turkish Society of Sports Traumatology, Arthroscopy and Knee Surgery Combined with the 3 rd Congress of the Asia Pacific Knee Society 1-4 Kasım 2004, Ankara

Detaylı

Türkiye: Gelecek Nesiller için Fýrsatlarýn Çoðaltýlmasý 11. Çocuk Geliþimi ve Çocuklarýn Karþýlaþtýðý Riskler Eþitsizliðin nesiller arasý geçiþinin bugün Türkiye nin en genç neslini ciddi ölçüde etkilediði

Detaylı

Araþtýrma Hazýrlayan: Ebru Kocamanlar Araþtýrma Uzman Yardýmcýsý Gýda Ürünlerinde Ambalajýn Satýn Alma Davranýþýna Etkisi Dünya Ambalaj Örgütü nün açýklamalarýna göre dünyada ambalaj kullanýmýnýn %30 unu

Detaylı

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi

FBE Kelebek Tip Dairesel Yangýn Damperi Taným tipi yangýn damperleri, ateþ ve dumanýn diðer bölümlere yayýlmasýný engellemek için havalandýrma sistemlerindeki dairesel kanallarda kullanýlmak üzere tasarlanmýþlardýr. Özellikler Ateþe dayaným

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

HPL Laminar Akýþ Ünitesi

HPL Laminar Akýþ Ünitesi HPL Laminar Akýþ Ünitesi H P L Lam i na r Aký þ Ünitesi Taným Ameliyathane tipi Laminar Akýþ Üniteleri, ameliyathane masasý ve üstünde istenen laminar akýþý saðlamak ve bu laminar akýþ sayesinde bulunduklarý

Detaylı

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I

DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I YGS-LYS GEOMETRÝ Konu Anlatýmý DOÐRUNUN ANALÝTÝÐÝ - I ANALÝTÝK DÜZLEM Baþlangýç noktasýnda birbirine dik olan iki sayý doðrusunun oluþturduðu sisteme dik koordinat sistemi, bu doðrularýn belirttiði düzleme

Detaylı

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi

Postür Analizi. Prof. Dr. Reyhan Çeliker. Acıbadem Maslak Hastanesi Postür Analizi Prof. Dr. Reyhan Çeliker Acıbadem Maslak Hastanesi Postür nedir? Postür l Vücut kısımlarının pozisyonu veya dizilimidir. l STATİK: Oturma, ayakta durma ve yatma sırasındaki postür l DİNAMİK:

Detaylı