M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr"

Transkript

1 M-2060 RDS FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi Kullanma Kilavuzu

2 GüvenlikBilgisi Uyarýlar Yalnýzca12-voltDCnegatif-topraklýelektriksistemikullanýnýz. Baðlamavemontajetmesýrasýnda,aracýnnegatifbatarya baðlamayýnýz. terminalini Sigortadeðiþtirilirken, uygunamperdeðerinikullanýnýz. Yüksekamperdeðeriolansigortanýnkullanýmý,ciddi yolaçabilir. hasarlara Üniteyisökmeyeçalýþmayýnýz.Optikkýsýmdakilazergözünüzezarar verebilir. Üniteiçerisineherhangiyabancýbinesneningirmesine izinvermeyiniz.bucihazazararverebilir. Araçparkdurumundaiken,uzunsüresýcaðamaruzkalmýþise, üniteyiçalýþtýrmadanönce,aracýnsýcaklýðýnýdengeleyiniz. Çevredekiseslerideduyabilmekiçinsesseviyesinialçakseviyede tutunuz. CDNotlarý KirliveyatozluCDkullanmaksesiniyiçýkmamasýnanedenolabilir. CD'leriþekildekigibitutunuz. CD'ninetiketsizyüzünedokunmayýnýz. CD'ninherhangibiryerineetiket,kaðýtvb.gibi þeyleryapýþtýrmayýnýz. CD'lerinizidirektgüneþýþýðýnaveyaaþýrýsýcaðamaruzbýrakmayýnýz. KirliCD'lerinyüzeylerinitemizbirbezlemerkezdendýþadoðrusiliniz. Aslabenzinveyaalkolgibiçözücümaddelerkullanmayýnýz. Bucihaz3-inçik(8cm)CD'leriçalamaz. Cihazaasla3inçlikbirCDiçerenCDadaptörüveyadüzensiz þekildebircdtakmayýnýz.cihazcd'yidýþarýçýkaramayabilirsonuç olarakcihazkullanýlamaz. ÇalýþtýrmadanÖnce Araçkullanýmýesnasýnda,sesseviyesiniçokfazlaartýrmayýnýz.Sakýncalý durumda,arabayýdurdurunuz Ýçindekiler GüvenlikBilgisi...2 PanelKontrolü... 3 Diðer Fonksiyonlar...4 KumandaKontrolü...5 Tuþlar MP3Tanýtýmý...7 Mp3Oynatma Mp3KarakterAramasý...9 RDS(RADYOBÝLGÝSÝSTEMÝ)...10 RDS MenüFonksiyonu ElektrikselBaðlantýlar Kurulum Anti-TheftSistem...18 PratikÇözümler...19 TeknikÖzellikler...20 Uyarý Cihazýkendikendinizetamiretmeyiniz,cihazý sökmeyiniz.tamirgerektiðizamanservise baþvurunuz. * Buüniteaynýzamanda,CD-Roryada CD-RW,MP3oynatabilir. 2

3 Panel Kontrolü Açma/Kapatma :Üniteyi açmak ve kapatmak için tuþuna basýnýz. 1. Açma/kapatma 2. Ses seviyesi ayarýný kontrol etmek için çeviriniz. Seçmek için bir ya da daha fazla basýnýz. VOLUME/BASS/ TREBLE/BALANCE/FADER seviyelerini ayarlamak için çeviriniz. Menü fonksiyonu için 2 saniyeden fazla basýnýz. MP3 parçasý/dosyasý/karakter aramasý 3. Uzaktan kumanda sensörü 4. Panel açma 5. Radyo ayarý Parçalararama 6. Radyo Disk oynatma (Disk takýlý iken) 7. Mute (Sessiz modu) 8. Görüntü geçiþi Panel açma 9. Tuþ 1: Oynatma/bekletmefonksiyonuiçinbasýnýz. Oynatmayý diskin ilk parçasýndan baþlatmak istiyorsanýz, 2 saniyeden fazla basýnýz. 10. Tuþ 2: Tanýtým oynatma (10 sn) 11. Tuþ 3: Parça tekrar oynatma 12. Tuþ 4: Parça karýþýk oynatma 13. Tuþ 5: Mp3 parçasý -10 aþaðý 14. Tuþ 6: MP3 parçasý +10 yukarý 15. Band geçiþi: Fm1 FM2 FM3 AM1 Am2 Tuþ 1-6 : Radyo istasyonlarý kayýtlarý Kayýtlý bir istasyonu dinlemek için basýnýz. Ýstasyonu kaydetmek için 2 saniyeden fazla basýnýz. 16. AMS Radyo otomatik kayýt Radyo kayýt tarama MP3 parçasý/dosyasý/karakter aramasý 17. Program tipi 17. Trafik Anons Kimliði 17. Alternatif frekans listesi 3

4 Diðer Fonksiyonlar Paneli açmak için tuþuna, diski çýkarmak için tuþuna basýnýz. UzaktanKumandanýnPilleriniDeðiþtirme Uzaktankumandauygunmenzildegereklifonksiyonlarýný yerinegetiremiyorsapiliyenibirlityumpililedeðiþtirin.pil kutuplarýnýndoðruyöndeyerleþtirildiðindeneminolunuz. 1.Piltutacaðýnýaçmakýsmýnýiterekdýþarýçýkartýn. 1. Diskiçýkarma 2. Resetdeliði Not:SaatayarlarýnývekayýtlýistasyonlarýsilmekiçinRESETtuþunabasýnýz. 3. Yuva,disktakma. 4. Paneldurumsimgesi. Panel aþaðý doðru döndüðünde yanacak, çýkarýldýðýnda sönecektir. Uyarý: Piliçocuklarýnulaþamayacaðýyerlerdemuhafazaediniz,eðer çocuðunuzyanlýþlýklapiliyutarsahemenbirdoktorabaþvurunuz. Piliþarjetmeyin,kýsadevreyapmayýn,içiniaçmayýn,ýsýtmayýnveya ateþeatmayýn.piliherhangibirmetalmalzemeyedokundurmayýn veaynýyerlerdemuhafazaetmeyin.buolaypilinýsýnmasýna bozulmasýnaveyakývýlcýmçýkarmasýnasebepolabilir.piliçöpe atarkenveyasaklarkenbirbantlasararakyalýtýnýzaksihalde metalcisimleredeðerekýsýnabilir,patlayabilirveyayangýnçýkarabilir. 2.Düðmetipipili(+)iþaretlikýsmýüstegelecekþekilde yerleþtirin.piltutacaðýnýkumandanýniçinedoðruyerleþtiriniz. (CR 2025) 4

5 KumandaKontrolü Açma : Üniteyi açmak için kumandadan herhangi bir tuþa basýnýz. 1. Açma/kapatma 2. Sessiz 3. Volume 4. Vol/Bas/Tre/Bal/Fad'ýseçmekiçinbasýnýz seviyesiniayarlamakiçinsesdüðmesinkullanýnýz Menüyegirmekiçintuþaikisaniye basýnýz. MP3þarký/dosya/karakterarama 5. TrafikDuyuruKimlikleri 6. REG Açýk/Kapalý AlternatifFrekans 7. Tuþ1:Oynatma/bekletmefonksiyonu Oynatmayýdiskinenbaþýndan b aþlatmakistersenizbu tuþa2saniden fazla bas ý l ý tutunuz. Tuþ 2: Tanýtým oynatmasý (10 sn) Tuþ 3: Tekrar oynatma Tuþ 4: Karýþýk oynatma Tuþ 5: Mp3 parçasý -10 aþaðý Tuþ 6: MP3 parçasý +10 yukarý 1-6 Tuþ: Radyo istasyon kaydý Kayýtlýradyoistasyonlarýný dinlemekiçin2saniyedenfazla basýlýtutunuz. 8. Radyo Disk oynatma (Disk takýlý iken) 9. Radyo ayarý Parçalararasýndahýzlýarama/önceki ya da sonraki parçaya geçiþ MUTE SEL MENU 1 / TOP VOL TA AF/REG PTY 2 INT 5 3 RPT 6 SRC AMS SEARCH BAND RDM 10. AMS Radyootomatikkayýt Radyokayýttaramasý MP3þark/dosya/karakterarama 11. Band switch: FM1 FM2 FM3 MW1 MW2 12. Program tipi 13. Ekran tuþu DISP

6 Tuþlar Disk Yükleme ve Çýkarma Yükleme: Ön paneldeki tuþuna basýnýz. Diski takýnýz. Çýkarma: Paneli aþaðý doðru çevirmek için tuþuna basýnýz. Diski çýkarmak için tuþuna basýnýz. Radyo:Radyoayarýiçin beþ sn den az basýnýz. Ýstasyonlarýotomatikaramakiçin beþ sn den fazla basýnýz. Disk oynatmada,öncekiyadasonraki parçayaatlamakileri/geri tuþlarýna basýnýz. Parçaaramadabutuþlarý0.5saniyebasýlýtutunuz. AMS : OtomatikKayýtHafýzasý Kayýtlýkanallarý1-6taramakiçinAMSdüðmesinehýzlýcabasýnýz,herbiri5snçalar.Tuþa2saniyeden Dahauzunsürebasarsanýzengüçlüçekenkanallarotomatikolarak 1-6arasýndakihafýzayakaydedilir. Saat Ayarý DISPtuþunabasýnýz,saatgörünecektir.Tekrar2saniyedenfazlabastýðýnýzzaman saatyanýp,sönecektir.saatiayarlamakiçinayardüðmesinisaatyönündeçeviriniz. Dakikayýayarlamakiçinisetersyöndeçeviriniz. 6

7 MP3 Tanýtýmý "MP3"teknolojisi(MPEGaudiolayer3)audioCD'lerinindijitalverileriniseskalitesinikoruyarakönemliölçüdeküçültür. BuürünCD-ROM,CD-RdisklerdekiMP3dosyalarýdinlemenizeolanaktanýr. CihazISO9660uyumluformattayazýlmýþMP3dosyalarýnýokuyabilir. BununyanýndapaketyazmaþeklindeyazýlanMP3dosyalarýnýokuyamaz. Cihaz,uzantýsý.mp3 denfarklýolanmp3dosyalarýnýokuyamaz. MP3dosyasýolmadýðýhalde.mp3 uzantýlýbirdosyayýçalmayaçalýþýrsanýzbazýseslerduyabilirisiniz. BukýlavuzdakullanýlanPCterminolojisindeki "MP3dosyasý"ve"dizin"ayrýca "track"ve"album"kelimelerinesýraylabakýnýz. Ýçerilen maksimum alt dizin sayýsý 8, ltdizinsayýsý8,diskbaþýnamaksimummp3dosyasayýsý1000 dir. Cihazmaksimumsayýdanfazlaolanparçalarýçalamayabilir. Cihaz parçalarý sýrasýyla oynatmayabilir. Ses ve Mp3 dosyalarýný birlikte içeren disklerde öncelikli olarak ses dosyalarý daha sonra Mp3 dosyalarý oynatýlýr. Cihaz MPEG1audiolayer3 üdeiçerenbütünmpegbitoranýnýdestekler.sadecempegbitoraný8kbpsve freeformatformpeg2audiolayer3 dosyalarýný desteklemez. Oynatýlan disk 8kbps ya da VBR* ise, kalan oynatma süresi ekranda görülmez ve tanýtým oynatmasý fonksiyonu düzgün çalýþmayabilir. VBR(VariableBitRate) MP3Dosyalarýeldeetme Müzikdosyalarýný,bilgisayarýnýzdanCd yeyükleyerek MP3dosyalarýiçerenkendiCD-R'lerinizioluþturma,bucihazlabirliktekullanabilirsiniz. YüksekkalitedemüzikkeyfiniyaþayabilmeniziçinMP3dosyalarýný44.1kHzörneklemefrekansýve128kbpssýkýþtýrmaoranýnda çeviriniz. BirCD'ye1000 denfazlaþarkýyüklemeyiniz. ISO9660 uyumluformatlariçinenüstdizindahilaltdizinsayýsýenfazla8olmalýdýr. SadecesonlandýrýlmýþCD-Rdisklerinoynatýlmasýmümkündür. YazdýðýnýzMP3CD-R'sinindatadiskiformatýndaolduðundaneminolun,audioformatolmasýn. MP3dosyalarýnýzýyazdýðýnýzCD'yeMP3denfarklýdosyalarýnkonmasýtavsiyeedilmez.AksitakdirdeMP3müziklerininçalmaya baþlamasýuzunsürer. BazýdüþükkaliteliCD-Rmedyalarlayazmaiþlemidüzgünolmayabilir.BunedenleyüksekkaliteliCD-Rmedyalarkullanmanýzý tavsiyeederiz. CihazID3tagversiyon1.X destekler.16karakterekadarekrandaþarký,albümveartistadýgösterilebilir. Ünite parçalarý sizin diske yazdýðýnýz sýraya göre okumayabilir. 7

8 MP 3 OYNATMA DisktenMp3müzikoynatýlýrken, dizin/dosyaadýveid3tag(þarkýadý,albümveartisitadý)lcd ekrandankayarakgeçer.(id3bilgilerinigörmekiçinbandtuþunabasýnýz.) Geçensüreveparçanumarasý Dosyaadývenumarasý dosyaadývenumarasý Þarkýadý albümadý artistadý MP3 Parçasý Arama MP3 Dosyasý Arama TRACKSCH modunagirmekiçinams'yebasýn. SEL tuþuna basýnlcd'de 001 gözükecektir. Seçmekistediðinizparçanýnnumarasý100dendahaaþaðýdaise sesdüðmesiniçevirerek ilkhaneyiseçinseldüðmesinetekrarbasýn sonrasesdüðmesiniçevirinveparçanýnonluk hanesiniayarlayýn.þarkýyý çalmakiçinsel tuþuna0.5saniyedendahauzunsürebasýlýtutun. Ýstediðinizþarkýnýnnumarasý100'denbüyükse,sesdüðmesiilesýrasýylabirler,onlarveyüzler hanesiniseçinsesdüðmesiniçevirerekistediðinizþarkýnýnnumarasýnýgirin.þarkýyýoynatmak için SEL tuþuna tekrar basýnýz. Girdiðinizparçanumarasýmaksimumparçasayýsýndanfazlaise,en sonuncu parça oynatýlacaktýr. "FILESCH"modunagirmekiçinAMSdüðmesineikidefabasýnýz. GirmekiçinSELdüðmesinebasýn,klasörseçmekiçindüðmeyiçevirin. BuklasördekiilkþarkýyýçalmakiçinSELdüðmesine0.5sndendahafazlasürebasýnýz.Ýstediðiniz birþarkýyýçalmakiçinseldüðmesinebasýnvedüðmeyiçevirin,düðmeyetekrarbasarakparçayýçalýn. 8

9 MP3 Karakter Aramasý CHARSCH modunuseçmekiçinamstuþuna3kezbasýnýz. SELtuþunabastýðýnýzda A simgesigörülecektir. Butuþa,0.5saniyedenfazlabastýðýnýzzaman,Aharfiilebaþlayanparçaoynatýlacaktýr. Eðerfarklýharflerlebaþlayanbirparçaseçmekisterseniz,kontroltuþunuçevirinizveistediðiniz harfegeldiðinizzamanonaylamakiçin SEL tuþunabasýnýz. Seçeceðinizparçanýndiðerharfiiçinaynýiþlemitekrarlayýnýz. SELtuþuna0,5saniyedenfazlabasýnýzveparçayýoynatmayabaþlayýnýz. Örneðin:"ECHO"nunaramasý 9

10 RDS(RadyoBilgiSistemi) RDSservishizmetibölgeleregöredeðiþiklikgösterebilir.EðerbölgenizdeRDSservisiyoksaaþaðýdakiservisözellilerikullanýlamaz. RDSTemelleri AF(AlternatifFrekansListesi)YayýnFrekanslarýnýndüþükolduðubölgelerdebenzerprogramlarotomatikolaraklistelenirvedinlemeniz içindahagüçlüolanlarayarlanýr PS(ProgramServisÝsmi)Radyofrekanslarýnýnyerineradyolarýnisimleriekranagelir. AFModu:AFfonksiyonuna2saniyedenfazlabasarsanýzAFmoduaçýlýrveyakapanýr. AFon:AFfonksiyonuaktiftir. AFoff:AFfonksiyonukapalýdýr. Hatýrlatma:LCD'ekiAFgöstergesiRDSbilgisialýnanakadaryanýpsöner.Bölgenizde RDSservisiyoksaAFmodunukapatýnýz. REGModu:AFdüðmesine1sndenfazlabasýlarakREGmoduonveyaoffyapýlabilir. REGon:AFfonksiyonubölgeselkodlaragöreçalýþýrvesadecebulunduðuzbölgedeki istasyonlarotomatikolarakayarlanýr. REGoff:AFfonksiyonubölgekodlarýnabakmazvediðerbölgelerdekiistasyonlarda otomatikolarakayarlanýr. CT Servisi Bir RDS istasyonu alýndýðý zaman, CT servisi otomatik olarak zamaný ayarlayacaktýr. CT servisinin olmadýðý bölgelerse NO CT uyarýsý ekrana gelecektir. 10

11 RDS Trafik Anonsu BazýRDSFMistasyonlarýperiyodikolaraktrafikbilgisiverirler.TP(TrafikProgramKimliði) Trafikbilgisininyayýný. TA(TrafikDuyurusu Kimliði)Trafiktekiradyoduyurularý. TAModu:TA fonksiyonuaçmak/kapatmakiçinta'yabasýnýz.tamoduaçýldýðýnda, TA göstergesiyanýpsönecektir.trafikduyurusualýndýðýndatagöstergesigözükecektir. Teypotomatikolarakradyomodunageçecektir(þuankimodabakmaksýzýn)veTAsesseviyesindetrafikduyuruyayýna baþlayacaktýr.trafikanonsubittiktensonra,öncekimodaonunsesseviyesinedönecektir. TA açýldýðýnda,seek,scan,amsfonksiyonu(anonsalmavekaydetme)sadecetrafikprogram(tp)kodualýndýðýndayapýlabilecektir. EON EONbilgisialýndýðýnda,EONgöstergesiyanarveTAveAFfonksiyonlarý þu þekildeartar. TA:Trafikbilgisioandakiistasyondanveyabaþkabiraðdakiistasyondanalýr. AF:KayýtlýRDSkanallarýnýnfrekanslistesiEONbilgisiilegüncellenir.EON,radyonunRDSbilgilerinintamkapasiteyle kullanýlmasýnýsaðlar. EONsürekliolarakkayýtlýAFkanallistesinigünceller.Bunaþuandaayarlanmýþolankanallardadahildir. Eðerbulunduðunuzbölgedekibiristasyonuayarlarsanýz,dahasonraaynýistasyonubaþkafrekanstadaalabilirsiniz veyabenzeryayýnlaryapandiðeristasyonlarý.ayrýcaeonbölgedekitpistasyonlarýnýnbilgilerinidahýzlýeriþimiçinsaklar. 11

12 RDS PTY (Program Tipi) RDSFMistasyonlarýprogramtipitanýmlamasinyalisaðlar. Ör:haberler,rock,bilgi,spor,vs PTYModu:ProgramtipibilgisinialmakiçinPTY'yebasýnýz.ÖncekiPTYtipigörüntülenir ve 2 sn herhangi bir tuþa basýlmazsa aramaya baþlanýr. UyguntiptebirprogramyoksaNOPTY mesajýgörünürvecihaznormalmodunadöner. v KayýtlýPTYTipleri:MÜZÝKtipinegirmekiçinPTY'yebirkerebasýnveyaikincikezbasýnveKONUÞMAtipinegirin.1-6numaralarýný kullanarakistediðinizprogramtipiniseçin. AF PTY PTY Tipi Kaydetme Müzik tipine girmek için PTY bir kez, konuþma tipine girmek için iki kez basýnýz. Ýstenilen program tipini seçmek için fonksiyonlarýný kullanýnýz. PRESET NO MUSIC TYPE POP ROCK EASY LIGHT M M M M CLASSICS OTHER JAZZ M M COUNTRY NATIONAL M OLDIES FOLK M M SPEECH TYPE NEWS AFFAIRS INFO SPORT EDUCATE DRAMA CULTLURE SCIENCE VARIED WEATHER FINANCE CHILDREN SOCIAL RELIGION PHONE IN TRAVEL LEISURE DOCUMENT 12

13 Menü Fonksiyonu Menümodunagirmekiçinayardüðmesine2saniyebasýlýtutunuz,herbirbasýþýnýzdamodlaraþaðýdakigibideðiþecektir: TA mode MASK mode DSP mode LOUD ON/OFF ESP mode MULT ON/OFF LOCAL/DX mode STEREO/ MONO mode VOL mode SEEK1/2 mode BEEP ON/OFF mode (Yalnýz tuner modu) (Yalnýz FM modu) (Yalnýz tuner modu) TAALARMveyaTASEEKmodunuseçmekiçinsesdüðmesini çeviriniz.ta(trafikduyurularý)açýldýðýndabelirlibirsüreherhangi birtrafikprogramýtanýmlamakodualýnamazsa,ekrandanota/tp görüntülenirvetaalarmveyataseekdenbiriaktifedilir. TA ALARM modu : Alarm açýk. TA SEEK modu: TA SEEK otomatik olarak aktif. Seskontroldüðmesiniçevirerek MASKDPIyada MASKALLkýsmýnýseçiniz.Bazýdurumlarda,AF fonksiyonu, parazitlenmelerinetkisindeolabilir. Örnekler,RDSbilgisi olmayangüçlüalansinyalleridirbusebeple,ünitenin parazitlenmeyiönlemesiiçin,ikiyoluvardýr. MASKDPImodu:Yalnýzca,kimliðigizlenmiþprogramlara sahipolanaf. MASKALLmodu: FarklýkimlikliprogramlarashipolanAFveyüksekalan kuvvetligizlenmiþnordssinyalleri. POP ROCK CLASSIC FLAT DSP OFF - DSP modu: DSPsesefektlerinikontrolkoluileseçiniz: - LOUD modu: Sesgürlüðünüaçmak/kapatmakiçinkontroldüðmesinikullanýnýz. - ESP modu: - ESP12s:CD-ESPzamaný12sn,MP3-ESP z a maný>100sn. -ESP45s:CD-ESPzamaný45sn,MP3-ESP z a maný>100sn. - MULT ON/OFF modu: MultiSessionAçma/Kapatma. ( MultisessionOFF:KarýþýkCD,bir s e ssioncd;multisessionon:karýþýk,extra,multisessioncd ). 13

14 Menü Fonksiyonu - SEEK 1 / 2 modu: Radyoaramamodlarýndan1veya2'yiseçmekiçin kontrol düðmesini çeviriniz SEEK 1: Ýstasyonaramayeniistasyonbulunduðundadurur. SEEK 2: Ýstasyonararma ve tuþlarýnaduracaktýrve yenikanalalýnacaktýr. - STEREO/MONO modu: KontroldüðmesiyleFMstereoveyamonoyuseçiniz. - LOCAL/DX modu: Tunerhassasiyetinikontroldüðmesiylelokalveyauzak ola r a k ayarlayýnýz. Son Ses Seviyesi/Ayar Modu VOL LAST (Son ses seviyesini) seçmek için kontrol düðmesini basýnýz, cihazý açtýðýnýz zaman son ses seviyesinde kalacaktýr. VOL ADJ (Ses seviyesi ayarý) seçmek için kontrol düðmesini çeviriniz, daha sonra açýlýþ ses seviyesini düðmeyi çevirerek ayarlayýnýz. 14

15 Elektriksel Baðlantýlar Baðlantý Diyagramý Aux-in(Black) Anten Subwoofer çýkýþý (Yeþil) Fuse 15A For CD Changer(optional) Konnektör Arka Line-out (Gri) R(Kýrmýzý) L(Beyaz) ISO Konnektör Mor mor/ Siyah çizgi Gri Gri/ Siyah Çizgili Beyaz/ Siyah Çizgili Beyaz Sarý Siyah Mavi Kýrmýzý Yeþil/ Siyah Çizgili Yeþil Araba aküsüne(+) +12V DC (Doðru akým) Toprak Ucu Motor/ Elektrikli anten röle ucu Amplifikatör röle kontrol ucu Kontak anahtarý +12V D C (Açýkken) Sol Hoparlör Arka Sað Hoparlör (Ön) Sað Hoparlör Sol Hoparlör (Ön) (Arka) 15

16 Elektriksel Baðlantýlar ISO Konnektör Kullanýmý 1. Eðer aracýnýz ISO konnektöre sahipise, baðlantýyý þekildeki gibi yapýnýz. 2. ISO konnektör olmadan baðlantý yapmak için, baðlantý yapmadan önce araçtaki baðlantýlarý kontrol ediniz. Yanlýþ bir baðlantý üniteye zarar verebilir. Konnektörü kesiniz, güç kablosunun renkli ucunu araç aküsüne baðlayýnýz.tabloda hoparlör ve güç kablosu baðlantýsý için renkler verilmiþtir PIN KonnektörA Fonksiyon KonnektörB 1 Arkasað(+)-Mor 2 Arkasað(-)-Mor/SiyahÇizgili 3 Önsaðt(+)-Gri 4 ACC+/kýrmýzý Önsað(-)-Gri/Siyahçizgili 5 Otomatikanten/mavi Önsol(+)-Beyaz 6 Önsol(-)-Beyaz/Siyahçizgili 7 Batarya12V(+)/sarý Arkasol(+)-Yeþil 8 Toprak/siyah Arkasol(-)-Yeþil/Siyahçizgili 16

17 Kurulum Kurulum Prosedürü Öncelikleelektrikselbaðlantýlarýnýtamamlayýnýz. vesonradoðruluðunukontrolediniz. Reset Düðmesinebasýnvepaneliaþaðýdoðruindirin.Cihazýnfabrika ayarlarýnadönmesiiçinsivribircisimleresetdüðmesinebasýnýz. Not:RESETdüðmesinebasmaksaatvekayýtlýistasyonlarýn silinmesinesebepolacaktýr. Önemli: Kurulumdanöncebuikividayýsökünüz.Aksi takdirde,cd/mp3playerçalýþmayacaktýr. Plastik band Kuruluma Baþlama 183mm Bucihazyukarýdakiölçülerdeherhangibirkýzaða takýlabilir. 183mm(W)x52mm(H)þekliaþaðýdadýr. Cihazýnsýðmasýiçinkýzak4.75mm-5.56mmaralýðýndaki kalýnlýktaolmalýdýr. 52mm 1.Montajvidasýnýyarýmkýzaðatakýnvebaðlantýdemirini birtornavidailebükün.kilitkolununmontajvidasýný sýkýþtýrýldýðýndanemin olunuz. (Cihazýndýþarýçýkmamasýiçin). Kilit kolu (?) 2.Cihazýnarkasýnýgüvenliðealýnýz. Montajvidasýnývegüçkonnektörünü taktýktansonracihazýnarkasýnaverilen astikyastýðýtakarakyerineyerleþtiriniz. 3.Saççerçeveyiyerleþtiriniz. 17

18 Anti-Theft Sistem Buteypçýkarýlabilirönpanelesahiptir. Önpaneliyanýnýzaalýpgidebilirsiniz,hýrsýzlarönpaneliolmayanteybi çalmakistemediðiiçinteybinizinçalýnmariskiazalýr. Paneli Çýkarma 1.CihazýkapatmakiçinPWRdüðmesinebasýnýz. 2.Paneliaþaðýindirmekiçin tuþunabasýnýz. 3.Ayrýlabilirpaneliçýkartýnýz. 4.Kapaðýaçmakiçinkutuüzerindekituþabasýnýzvepanelikutuya yerleþtiriniz. Çekiniz Çekiniz Paneli Takma 1.Paneliyüzüsizegelecekþekildetutunvepanelinsaðköþesini bastýrarakyerleþtiriniz. 2.Panelkilitlenenekadarsolköþesinidebastýrýnýz. Takýnýz Üniteyi Çýkarma 1.Önpaneliveçerçeveyiçýkarýnýz. 2 T demirlerinicihazýnönündekideliklerekilitlenenekadartakýnýz. 3.Cihazýdýþarýdoðruçekipçýkartýnýz. 18

19 PratikÇözümler Birþeylerinyanlýþgittiðindenþüpheleniyorsanýz,hemencihazýkapatýnýz.Cihazýolaðandýþýdurumlardaçalýþtýrmayýnýz, meselasesinçýkmamasýveyadumanvekötükokuluyayýlmasýdurumundayangýnçýkabilirveyaelektrikarklarýoluþabilir. Hemencihazýkapatýnvecihazýaldýðýnýzyeriarayýn.Cihazýkendiniztamiretmeyeçalýþmayýnçünkübutehlikeliolabilir. Genel Açýlmýyorveyasesyok. Arabanýnmotoruçalýþtýrýlmamýþ.Arabanýzýçalýþtýrýnveyakontaðý açýn.kablolardoðrubaðlanmamýþ.baðlantýlarýkontroledin. Sigortayanmýþ.Sigortayýdeðiþtirin.Sesikontroledinmuteaçýk olabilir.yukarýdakiçözümleryardýmedemiyorsa,resetdüðmesine basýnýz. Disk CDtakýlýfakatsesyok. CDters(altüst)takýlmýþolabilir. CD'yietiketiüstegelecekþekildedoðruyöndetakýnýz. CDkirliveyazarargörmüþ.CD'yitemizleyinveyabaþkabir CDiledeðiþtiriniz. CDsesikesintili,sestonudüþükkalitedegeliyor. CDkirliveyazarargörmüþ.CD'yitemizleyinveyabaþkabir CDiledeðiþtiriniz. Sarsýntýlardaseskesiliyor. Montajaçýsý30o'denfazla. Montajaçýsýný30odenazolacakþekildeayarlayýnýz. Dengesizmontaj. Cihazýmontajparçalarýilegüvenlibirþekildemonteediniz. Radyo Ýstasyonlardagürültü. Ýstasyonlarçokuzakveyasinyalzayýf. Dahayükseksinyalseviyesinesahipistasyonlarýseçin. Kayýtlýistasyonlarkaybolmuþ. Bataryakablosudoðrubaðlanmamýþ. Bataryakablosunuterminalebaðlayýn.Süreklienerjiolacaktýr. HataEkranýMesajlarý EkrandaNOFILEuyarýsývarsa: CDyokyadaCd demp3dosyasýyok. ERR-7:Diskterstakýlmýþ. ERR-10:Kurtarma hatasý,diskikontrolediniz. ERR-11:MP3hatasý ERR-3yadaERR-4: Diskmekanizmahatasý: Tuþunabasarakdiskiçýkarýnýz,eðer budurumdadiskçýkmazsa,önceresettuþuna,dahasonrabutuþa basýnýz. 19

20 Teknik Özellikler Genel Güç Kaynaðý: Maksimum güç çýkýþý: Uygun hoparlör empedansý: Uygun hoparlör gücü: Pre-Amp çýkýþ voltajý: Sigorta: Boyutlar(WxHxD): Aðýrlýk: Sub-out: FM Stereo Radyo Frekans aralýðý: Hassasiyet: Frekans tepkisi: Stereo ayýrma: Görüntü tepki oraný: IF tepki oraný: Sinyal/gürültü oraný: 12V DC(11V-16V)Test voltajý 14.4V, negatif toprak 45Wx4 kanal 4-8 ohm 20 Wx4 kanal 2.0V (CD oynatma modu: 1KHz, 0 db,10 KÙ yük) 15A 178x50x166mm 1.7kg 2.0V MHZ (Europe) MHz (America) 8 dbì 30 Hz-15KHz 30dB(1KHz) 50dB 70dB 55dB AM(MW) Radyo Frekans oraný: Hassasiyet(S/N=20dB): Disk oynatma KH z (Europe) KH z (America) 30 dbì Sistem: Disc digital audio system Frekans tepkisi: 20 Hz - 20KHz Sinyal/gürültü oraný: >86 db Toplam harmonik bozulma: 0.20%(1 KHz) den daha az Kanal ayýrma: >60 db EEE Yönetmeliðine Uygundur. PCB madde (Poliklorlu bifenil) içermez. Cihazýn kullaným ömrü 10 yýldýr. Firma Bilgileri AYYILDIZ ELEKTRÝKLÝ EV EÞYALARI ÝMALAT VE PAZARLAMA A.Þ. Adres: Halkalý cad. No: 228 Sefaköy-Ýstanbul-Türkiye Fax: Web: Not: Tasarým ve teknik özellikler haber verilmeksizin deðiþtirilebilir. 20

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt)

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) www.vdo.com TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt)

CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt) www.vdo.com CD7326U-OR RDS / CD / MP3-USB TUNER CD ÇALAR (24 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri ÖNLEMLER Sadece 24 volt DC eksi topraklı elektrik sisteminde kullanın. Cihazı

Detaylı

TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V

TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V www.vdo.com TR723UB-BU RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 24V KULLANICI KILAVUZU VDO_TR723UB-BU_TU.indd 1 29/04/15 12:19 Güvenlik Bilgileri n Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz,

Detaylı

TR722U-BU RADIO / USB MP3 / WMA 24V

TR722U-BU RADIO / USB MP3 / WMA 24V www.vdo.com TR722U-BU RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU VDO_TR722U-BU_TU.indd 1 29/04/15 12:19 Güvenlik Bilgileri n Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, lütfen işletmeye

Detaylı

MP3-3080 BLUE. FM/AM Radyolu MP3/WMA/CD/CD-R/CD-RW Çalar Oto Teybi Kullanım Kılavuzu. www.goldmaster.com.tr

MP3-3080 BLUE. FM/AM Radyolu MP3/WMA/CD/CD-R/CD-RW Çalar Oto Teybi Kullanım Kılavuzu. www.goldmaster.com.tr MP3-3080 BLUE FM/AM Radyolu MP3/WMA/CD/CD-R/CD-RW Çalar Oto Teybi Kullanım Kılavuzu www.goldmaster.com.tr Güvenlik Bilgisi UYARI: Cihazı kendi kendinize tamir etmeyiniz ve cihazı sökmeyiniz. Tamir gerektiği

Detaylı

GoldMaster. Kullanma Kýlavuzu D-8030 USB. USB/SD Çalar FM Radyolu Oto Teybi.

GoldMaster. Kullanma Kýlavuzu D-8030 USB. USB/SD Çalar FM Radyolu Oto Teybi. SEL GoldMaster www.goldmaster.com.tr D-8030 USB USB/SD Çalar FM Radyolu Oto Teybi REL BAND VOL+ MUTE AMS SRC VOL- AUX IR Not: Cihazýnýzý kullanmaya baþlamadan önce lütfen kullanma kýlavuzunu dikkatlice

Detaylı

DVD-5070 RDS DVD/VCD/CD/MP3 Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi

DVD-5070 RDS DVD/VCD/CD/MP3 Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi DVD-5070 RDS DVD/VCD/CD/MP3 Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullanma Kılavuzu www.goldmaster.com.tr Güvenlik Bilgileri UYARI Elektrik şoklarından korunmak için bu ürünü yağmurlu ve nemli ortamlarda bulundurmayınız.

Detaylı

DVD-5080 USB. Kullanma Kılavuzu. DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

DVD-5080 USB. Kullanma Kılavuzu. DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr DVD-5080 USB DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullanma Kılavuzu www.goldmaster.com.tr Güvenlik Bilgileri İçindekiler UYARI Elektrik şoklarından korunmak için bu ürünü yağmurlu

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger m type Bu kullanma kılavuzu Charger M Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ

KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ KULLANMA KILAVUZU MP3 ÇALAR/USB/SD/MMC/ AUX GİRİŞİ Montaj..02 Ek Bilgi 05 Genel kullanım 07 Radyo kullanımı...10 USB/SD kullanımı....11 Uzaktan kumanda..12 Özellikler.14 Uyarılar Sürücünün normal sürüş

Detaylı

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05

5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 5.1 MULTIMEDYA HOPARLÖR SİSTEMİ JSM-05 KULLANMA KILAVUZU ÖZELLİKLER Ses gücü : 8W 5 + 25W(RMS) Sürücü birimler :3 5 dolu saha manyetik olarak koruma + 5.25 subwoofer Frekans alımı : Satellites: 120Hz

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. charger x type Bu kullanma kılavuzu Charger X Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

CD-4030 USB. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

CD-4030 USB. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr CD-4030 USB FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için

Detaylı

CD716U-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V

CD716U-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V www.vdo.com CD716U-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V KULLANICI KILAVUZU VDO_CD716U-BU_TU.indd 1 29/04/15 12:19 Güvenlik Bilgileri n Güvenlik Bilgileri ii ÖNLEMLER Sadece 12-volt DC negatif topraklı elektrik

Detaylı

CD-3090 USB. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

CD-3090 USB. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr CD-3090 USB FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için

Detaylı

CD7416U-OR CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V KULLANICI KILAVUZU

CD7416U-OR CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V KULLANICI KILAVUZU CD7416U-OR CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V KULLANICI KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Önlemler Sadece12-volt DC negatif topraklı elektrik sistemi kullanın. Üniteyi monte ederken ve bağlantısını yaparken araç aküsünün

Detaylı

Hızlı kullanım kılavuzu

Hızlı kullanım kılavuzu LX7500R Sağlanan Aksesuarlar Hızlı kullanım kılavuzu 1 1 1 1 Türkçe 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD kayıt sisteminiz ile birlikte aşağıdaki aksesuarlar teslim edilir: 1 2 ön, 1 merkez ve 2 arka hoparlör

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için

Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için charger s type Bu kullanma kılavuzu Charger S Type model Oto Radyo Medya oynatıcı için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

DVD-5090 USB BLUE. Kullanım Kılavuzu. MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr

DVD-5090 USB BLUE. Kullanım Kılavuzu. MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr DVD-5090 USB BLUE FM/AM Radyolu DVD/VCD/CD/ MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullanım Kılavuzu www.goldmaster.com.tr Güvenlik Bilgisi UYARI Cihazı kendi kendinize tamir etmeyiniz, cihazı sökmeyiniz.

Detaylı

KURULUM ÖNLEMLER. DIN, ÖN MONTAJ (Metod A) Cihazın montajı 1. Ön panel

KURULUM ÖNLEMLER. DIN, ÖN MONTAJ (Metod A) Cihazın montajı 1. Ön panel 01 KURULUM ÖNLEMLER Montaj yerini sürücünün normal sürüş fonksiyonunu etkilemeyecek biçimde seçiniz. Ünitenin kurulumunu tamamlamadan önce kabloları geçici olarak bağlayarak bütün bağlantıların uygun şekilde

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. 1 Baðlantý 2 3. Kurulum. Kullaným Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 Baðlantý 2 3 Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD440 Baz istasyon VEYA CD440/CD445 El cihazý CD445 Baz istasyon Baz istasyon besleme ünitesi Telefon kablosu

Detaylı

yangýn alarm sistemleri TFP 802 TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 2 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ TEK AKÜ ÝLE KULLANIM 124 USD TFP 804 134 USD TFP 808 160 USD 4 BÖLGELÝ KONVANSÝYONEL YANGIN ALARM PANELÝ

Detaylı

CDD728UB-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA / DAB / DAB+ / DMB / Bluetooth 24V

CDD728UB-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA / DAB / DAB+ / DMB / Bluetooth 24V www.vdo.com CDD728UB-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA / DAB / DAB+ / DMB / Bluetooth 24V KULLANICI KILAVUZU VDO_CDD728UB-BU_TU.indd 1 29/04/15 12:19 Güvenlik Bilgileri n Güvenlik Bilgileri ii ÖNLEMLER Sadece

Detaylı

CDD7418UB-OR CD RADIO / USB MP3 / WMA / DAB+ / DMB / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU

CDD7418UB-OR CD RADIO / USB MP3 / WMA / DAB+ / DMB / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU CDD7418UB-OR CD RADIO / USB MP3 / WMA / DAB+ / DMB / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Önlemler Sadece12-volt DC negatif topraklı elektrik sistemi kullanın. Üniteyi monte ederken ve bağlantısını

Detaylı

X-107 KULLANMA KILAVUZU

X-107 KULLANMA KILAVUZU X-107 KULLANMA KILAVUZU Ekran ölçüsü 7inç Çözünürlülük 480 X ( RGB) X 234 Parlaklık 350cd/m2 Kontrast 300 : 1 Görüntü açısı ( L/R / T / B) : 60/ 60/40/60 Güç kaynağı 8~17V ( tipik DV 12V) Güç sarfiyatı

Detaylı

www.goldmaster.com.tr D-8050 USB DVD/VCD/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC ÇALAR, FM/MW RADYOLU OTO TEYBÝ Kullanma Kýlavuzu

www.goldmaster.com.tr D-8050 USB DVD/VCD/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC ÇALAR, FM/MW RADYOLU OTO TEYBÝ Kullanma Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr D-8050 USB DVD/VCD/CD/MP3/WMA/USB/SD/MMC ÇALAR, FM/MW RADYOLU OTO TEYBÝ Kullanma Kýlavuzu OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih

Detaylı

FADER (ses geçiþ) ayarý... 11 LOUD (gürültü azaltýmý) ayarý... 11

FADER (ses geçiþ) ayarý... 11 LOUD (gürültü azaltýmý) ayarý... 11 Radio FUN_TR.qxp 16.07.2007 14:04 Page 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Tavsiye... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve Bakým... 3 - Kompakt Disk (CD)... 4 Teknik bilgiler... 5 KISA...

Detaylı

Kurulum... 02 Ek bilgiler... 04 Genel işlemler... 05 Radyonun çalıştırılması... 09 USB/SD işlemleri... 10 Uzaktan kumanda tuş düzeni...

Kurulum... 02 Ek bilgiler... 04 Genel işlemler... 05 Radyonun çalıştırılması... 09 USB/SD işlemleri... 10 Uzaktan kumanda tuş düzeni... Kurulum... 02 Ek bilgiler... 04 Genel işlemler... 05 Radyonun çalıştırılması... 09 USB/SD işlemleri... 10 Uzaktan kumanda tuş düzeni... 11 Özellikler... 13 01 KURULUM ÖNLEMLER Montaj yerini sürücünün normal

Detaylı

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3.

Hoþ geldiniz. Çabuk baþlama kýlavuzu. philips. Baðlantý. Kurulum. Kullaným 2. 3. Hoþ geldiniz Çabuk baþlama kýlavuzu 1 2 3 Baðlantý Kurulum Kullaným philips + Teslimat kapsamý CD640 Baz istasyon VEYA - Connect Install Enjoy CD640/CD645 El cihazý CD645 Baz istasyon Baz istasyon besleme

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. falcon serisi Bu kullanma kılavuzu Falcon Serisi E Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. Önsöz

Detaylı

FADER (ön/arka hoparlörler arasýndaki balans) ayarý... 14 LOUDNESS fonksiyonu... 14 Telefon baðlantýlarý... 14

FADER (ön/arka hoparlörler arasýndaki balans) ayarý... 14 LOUDNESS fonksiyonu... 14 Telefon baðlantýlarý... 14 603.46.849 Radio 198 BRAVO-TR.qxp 07.02.2008 15:54 Page 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým... 4 - Kompakt Disk (CD)...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual

Kullanım Kılavuzu Instruction Manual Kullanım Kılavuzu Instruction Manual KART YUVASI Değerli Müºterimiz, Bluelight ı tercih ettiğiniz için teºekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz değerli müºterilerimizin hayatını kolaylaºtırmak için özel

Detaylı

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI

UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI KULLANMA KILAVUZU (v-1.0) UIC-20 sistek 1 2 UIC-20-P ÖLÇÜ VE KONTROL CÝHAZI Sistek Elektronik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ltd. Þti. Ývedik OSB. 1354.Cad (eski 21.Cad.) No:98 06680 Ostim/ANKARA Tel: (312)394

Detaylı

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir.

DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar gösterebilir. falcon h type Bu kullanma kılavuzunu Falcon H Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon m type Bu kullanma kılavuzunu Falcon M Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur

Çok Kanallı AV Alıcısı. Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur Çok Kanallı AV Alıcısı STR-DN1020 Buradan başlayın Merhaba, bu belge Hızlı Kurulum Kılavuzunuzdur 1 Hoparlörlerin ayarlanması 2 TV'nizin ve diğer cihazların bağlanması 3 Diğer bağlantılar 4 Hoparlörlerin

Detaylı

TR7422U-OR RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU

TR7422U-OR RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU TR7422U-OR RADIO / USB MP3 / WMA 24V KULLANICI KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Özellikler İçindekiler 2 Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, lütfen işletmeye başlamadan önce kılavuzu dikkatli bir

Detaylı

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu SD-2025 USB USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Önlemleri Öncelikle bu ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.

Detaylı

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0

VESTEL KULLANIM KILAVUZU. DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123. www.vestel.com.tr X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 X1 土 耳 其 文 说 明 书 X1-G02-0 VESTEL DANIŞMA MERKEZi: 444 4 123 www.vestel.com.tr idock AERO / X -1 ipod UYUMLU HOPARLÖR KULLANIM KILAVUZU Cihazınızın Sanayi Bakanlığı tarafından tespit ve ilan edilen kullanım

Detaylı

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz.

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz. D-8099 USB OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü en uygun þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzu okuyunuz.

Detaylı

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir.

Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. farklılıklar gösterebilir. falcon b type Bu kullanma kılavuzu Falcon B Type için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış farklılıklar gösterebilir. olup, ürün içerisindeki kılavuz ile Önsöz Değerli

Detaylı

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI

KULLANIM KLAVUZU EFE KULUÇKA MAKINELERI KULLANMA TALIMATI Ambalaj içinde bulunanlar: Köpük korumasý Kuluçka makinesi Güç kablosu Talimat kitapçýðý Açýklama: 1. Ýlk önce makineyi test ediniz. 2. Sýcaklýk ayarýný yapýnýz. 3. Sýcaklýk alarm parametre ayarlarý (AL

Detaylı

DÝJÝTAL VÝDEO KAYIT VE TRANSFER SÝSTEMLERÝ TEKNOLOJÝ / KALÝTE / PERFORMANS BLW-406NTC-S 6 Kanal Video, 4 Kanal Ses Giriþi Real-Time ve Hýzý (400 fps) Her bir kamera için farklý ayarlanabilir kayýt hýzý,

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CTT 200 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU

PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU PRESTIGIO GEOVISION 150/450 KULLANMA KILAVUZU Prestigio GeoVision 150 Kontrollerin yerleşimi 1. Açma/kapama düğmesi 2. SD Kart Yuvası 3. Dokunma Paneli 4. Menü Butonu 5. Işıklı Gösterge (Şarj olurken kırmızı

Detaylı

INSTRUCTIONS. Panel Function

INSTRUCTIONS. Panel Function Panel Function 1. PWR/MOD (power & mode switch) After the unit gets connected to the power supply, short press the button to turn the unit on, long press it to turn the unit off. When the power is on,

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D410 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230426

Kullanım kılavuzunuz PIONEER PRS-D410 http://tr.yourpdfguides.com/dref/1230426 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya PIONEER PRS-D410 için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki PIONEER PRS-D410 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-754 Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör Özellikler USA-414 Güç çıkış oranı @ 4 ohm 60 W x 4 @ 2 ohm 120 W x 4 @ 1 ohm ----- Köprülü @ 4 ohm 240 W x 2 Tepki frekansı 10 Hz ~ 50 Khz

Detaylı

GENEL ÝÇERÝK FM STEREO RADYO MW STEREO RADYO

GENEL ÝÇERÝK FM STEREO RADYO MW STEREO RADYO D-805 USB MP3/WMA/ UYARILAR TEKNÝK ÖZELLÝKLER ÝÇERÝK UYARILAR... TEKNÝK ÖZELLÝKLER... ÖN PANEL... KUMANDA...3 MP4/5 ÇALIÞMASI...5 KURULUM...6 PRATÝK ÇÖZÜMLER...7 UYARILAR - Volt DC negatif topraklý sistemi

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör

KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414. Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör KULLANIM KILAVUZU JAMESON USA-414 Çok Güçlü Mosfet Amplifikatör Özellikler USA-414 Güç çıkış oranı @ 4 ohm 60 W x 4 @ 2 ohm 120 W x 4 @ 1 ohm ----- Köprülü @ 4 ohm 240 W x 2 Tepki frekansı 10 Hz ~ 50 Khz

Detaylı

TANITIM... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5. KISA TANITIM... 6 Direksiyon üzerindeki kontroller... 9 Genel özellikler...

TANITIM... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5. KISA TANITIM... 6 Direksiyon üzerindeki kontroller... 9 Genel özellikler... 603_95_239_Radio Doblo_TR_1ed 9.12.2010 11:05 Page 1 İÇİNDEKİLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5... 6 Direksiyon üzerindeki kontroller... 9 Genel özellikler... 10 FONKSÝYON... 12 Ses

Detaylı

Bu kullanma kılavuzunu Falcon Y Type model FM Transmitter için geçerlidir.

Bu kullanma kılavuzunu Falcon Y Type model FM Transmitter için geçerlidir. falcon y type Bu kullanma kılavuzunu Falcon Y Type model FM Transmitter için geçerlidir. DİKKAT: Bu kullanma kılavuzu sadece web sitesi için hazırlanmış olup, ürün içerisindeki kılavuz ile farklılıklar

Detaylı

Kullanım kılavuzu. Her zaman yardıma hazırız CE233. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:

Kullanım kılavuzu. Her zaman yardıma hazırız CE233. Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: Her zaman yardıma hazırız Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin: www.philips.com/support Sorularınız mı var? Philips e Ulaşın CE233 Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Güvenlik 2 2 Araç

Detaylı

Radio CD MP3 WMA. Buenos Aires 200 7 649 026 110 Stockholm 100 7 649 020 110

Radio CD MP3 WMA. Buenos Aires 200 7 649 026 110 Stockholm 100 7 649 020 110 www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Buenos Aires 200 7 649 026 110 Stockholm 100 7 649 020 110 Kullanım ve kurulum kılavuzu Kumanda elemanları 12 3 4 5 6 7 8? > = < ; : 9 1 düğmesi Çıkartılabilir kumanda

Detaylı

TR7412UB-OR RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU

TR7412UB-OR RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU TR7412UB-OR RADIO / USB MP3 / WMA / Bluetooth 12V KULLANICI KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz, lütfen işletmeye başlamadan önce kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun

Detaylı

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual)

Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) Dünyakutu Kullaným Kýlavuzu (Manual) 1.Ýçindekiler Ýçindekiler 1- Ýçindekiler 2- Diagram 3a- Aksesuarlar 3b- Parça ve Aksesuarlarýn Yer ve Fonksiyonlarý 4a- Dünyakutu Kurulum 4b- Dünyakutu TV Baðlantýsý

Detaylı

Telefonun haz rda tutulmas... 19 Hýrsýzlýða karþý koruma... 20. TANITIM... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5

Telefonun haz rda tutulmas... 19 Hýrsýzlýða karþý koruma... 20. TANITIM... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5 603_97_924_500_presa GB_1ed 15.05.2012 14:20 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 Teknik bilgiler... 5... 6 Direksiyon üzerindeki kumandalar... 9 Genel özellikler... 10 FONKSÝYON... 12 Ses

Detaylı

WAE Music uygulamasını indirin

WAE Music uygulamasını indirin TÜRKÇE 3 1. Açma/Kapama düğmesi 2. FM/Bluetooth modu 3. 4. 3+4. 5. Pil göstergesi 6. FM/Bluetooth göstergesi 7. USB Girişi 8. Giriş Hattı 9. Koruyucu kapak 10. ¼" montaj için vida deliği 11. Bilek askısı

Detaylı

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz.

Güvenlik Uyarýlarý. Elektrik kaçaðý ve yangýný önlemek için bu cihazý, amplifikatörü ve hoparlörleri nemden ve sudan uzak tutunuz. SD-8010 USB OK MUTE OK MUTE OK OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü en uygun þekilde kullanmak için lütfen kýlavuzu okuyunuz.

Detaylı

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007

ADX-6007 ADX-7007 ADX-9007 Cihazýn T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin Korunmasý ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüðü nce tespit ve ilan edilen kullaným ömrü (cihazýn fonksiyonlarýný yerine getirebilmesi için gerekli yedek

Detaylı

GENEL MÜZİK YAYIN VE ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL MÜZİK YAYIN VE ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ GENEL MÜZİK YAYIN VE ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ A. GENEL : A.1. A.2. A.3. A.4. A.5. Sistem EN54-16 ve EN 60849 / IEC 60849 standartlarına tam olarak uymalıdır. Sistemi oluşturan tüm ekipmanlar ( CD,

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý

Ortak Anten Daðýtým Santrallarý Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA Serisi Ortak Anten Daðýtým Santrallarý MA 302 2 MA 303 3 MA 404 4 MA 465 5 Blok Diyagramlar 6 Örnek Uygulamalar 7 MA 302 2 Giriþli 2 Tanýtým MA302 Serisi Ortak Anten

Detaylı

Araç TV Radyo BTV-7400

Araç TV Radyo BTV-7400 Araç TV Radyo BTV-7400 KURULUM ÖNLEMLER Montaj yerini sürücünün normal sürüş fonksiyonunu etkilemeyecek biçimde dikkatlice seçiniz. Üniteyi, direkt güneş ışığı veya kaloriferden sıcak hava ile yüksek ısıya

Detaylı

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ

Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ Tense Elektrik Elektronik Sanayi ENERJI ANALIZÖRÜ x16 LCD ekran faz gerilim ve faz ak m trafolu. Kullan m kolay Türkçe menü. Her faza ait ve toplam aktif(p, P) güçleri gösterir. Her faza ait ve toplam

Detaylı

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU

GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU GNT604 R1 R2 COM F1 F2 F3 Exit Flowmeter&Controller GNT604 PULSE GÝRÝÞLÝ DEBÝ ÖLÇÜM KONTROL CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU Ýçindekiler Cihazý kullanmadan önce kullanma kýlavuzunu mutlaka okuyunuz! Kullanma kýlavuzundaki

Detaylı

Loudness (gürültü azaltýmý) ayarý... 13 Hýrsýzlýða karþý koruma... 13

Loudness (gürültü azaltýmý) ayarý... 13 Hýrsýzlýða karþý koruma... 13 603.46.922 Radio Ducato_TR.qxp 05.12.2006 15:57 Page 1 Ý Ç Ý N D E K Ý L E R... 3 Tavsiye... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve Bakým... 4 - Kompakt Disk (CD)... 4 Teknik

Detaylı

LBB 442x/xx Güç Amplifikatörleri

LBB 442x/xx Güç Amplifikatörleri İletişim Sistemleri LBB 442x/xx Güç Amplifikatörleri LBB 442x/xx Güç Amplifikatörleri www.boschsecrity.com/tr, 2, 4 veya 8 ses çıkışı (00 / 70 / 50 V çıkış seçimi) Her amplifikatör kanalı için ses işleme

Detaylı

JS-8915 KULLANMA KILAVUZU

JS-8915 KULLANMA KILAVUZU JS-8915 KULLANMA KILAVUZU Montaj üzerine notlar Cihaz sadece 14.4V DC negatif topraklama kullanım sistemi için tasarlanmıştır. Cihazı monte etmeden önce, aracınızın 14.4V DC negatif topraklama elektrik

Detaylı

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ

ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV SERÝSÝ AÞIRI VE DÜÞÜK GERÝLÝM RÖLELERÝ ROUV Serisi aþýrý e düþük gerilim röleleri ORTA GERÝLÝM e YÜKSEK GERÝLÝM elektrik þebekelerinde kullanýlmak üzere tasarlanmýþtýr. Micro controller teknolojisi

Detaylı

Brain Q RSC/2 Termostat

Brain Q RSC/2 Termostat Brain Q RSC/2 Termostat Kullaným Kýlavuzu . Kod No: A.2.3.15 Kitap Baský Tarihi: 071206 Revizyon No: 071206 Brain Q RSC/2 Termostat 06 Kullaným Kýlavuzu . Ýçindekiler Kontrol Seviyesi Gösterge ve Çalýþtýrma

Detaylı

GoldMaster. www.goldmaster.com.tr PD-760. GoldMaster. Portable DVD Oynatici. Kullanma Kilavuzu

GoldMaster. www.goldmaster.com.tr PD-760. GoldMaster. Portable DVD Oynatici. Kullanma Kilavuzu GoldMaster www.goldmaster.com.tr PD-760 GoldMaster Portable DVD Oynatici Kullanma Kilavuzu Ýçindekiler Tanýtým Güvenlik Önlemleri Temel Özellikler Cihaz görünümü Uzaktan Kumanda Uzaktan Kumanda Kullanýmý

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-4

Nokia Mini Hoparlör MD-4 Nokia Mini Hoparlör MD-4 9252824/2 TÜRKÇE Bu küçük stereo hoparlörler Nokia telefonunuzda veya ses cihazinizda müzik veya radyo dinlediðinizde yüksek ses kalitesi saðlar. Hoparlörlerin 3.5-mm'lik stereo

Detaylı

İÇİNDEKİLER Güvenlik Paket içeriği Telsiz Şeması Telsiz şeması açıklamaları Bataryanın takılması Antenin takılması Cihazın şarj edilmesi Temel işlemler Göstergeler ve anlamları Temizlik ve Bakım Uyarılar

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV5 2013 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek performanslı

Detaylı

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1

Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 Nokia Mini Hoparlör MD-8 9209481/1 7 2008 Nokia. Tüm haklarý saklýdýr. Nokia, Nokia Connecting people ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation ýn ticari markalarý veya tescilli ticari markalarýdýr.

Detaylı

Register your product and get support at CSP6910 CSP610/CSP611. TR Kullanım kılavuzu

Register your product and get support at  CSP6910 CSP610/CSP611. TR Kullanım kılavuzu Register your product and get support at www.philips.com/welcome CSP410 CSP510 CSP610/CSP611 CSP6910 Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Bildirim 4 2 Araç stereo hoparlörleriniz 5 Giriş

Detaylı

NAVİGASYON VE SES SİSTEMİ - TÜRKÇE -

NAVİGASYON VE SES SİSTEMİ - TÜRKÇE - - TÜRKÇE - www.fiatnavigation.com www.daiichi.com.tr Not: Lütfen bu kılavuzu iyice okuyun ve cihazı kullanmadan önce referans olarak saklayın. Güvenli bir sürüş için, sürüş esnasında ekrana sürekli bakmayın.

Detaylı

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý

Dekoratif Tip Fan Coil Cihazlarý Fan cil cihazlarý Dekratif Tip Fan Cil Cihazlarý Mdel: GFC-T 200 300 400 500 600 380 540 800 900 1100 Hava Debisi (m³/h) 290 430 590 665 850 220 320 435 480 640 2150 3180 4320 4970 5820 1914 2767 3715

Detaylı

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz

Güç açık/kapalı AUX IN. Bluetooth 4.0. kontrol etmek. onu. Sesli Kılavuz Aura LED Bluetooth Hoparlör Kullanıcı kılavuzuu 33049 Değerli Müşterimiz, Ednet hoparlörlerini satın aldığınızz için teşekkür ederiz. Sorunsuz bir kullanım için hoparlörü kullanmaya başlamadan önce lütfen

Detaylı

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR

Nokia N76-1. Baþlangýç. 9254332, 2. Baskı TR Nokia N76-1 Baþlangýç 9254332, 2. Baskı TR Tuþlar ve parçalar (kapak ve kapak açýk) Bundan sonra Nokia N76 olarak anýlacaktýr. 1 Sað kapak tuþu 2 Orta tuþ 3 Sol kapak tuþu 4 Daha düþük çözünürlüklü ikincil

Detaylı

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4

Deniz Elektronik Laboratuvarı www.denizelektronik.com Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4 STEREO FM VERİCİ delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:0216-348 65 21 D7220_RV4 7-2008-5-2010-2-2011 REV4 PC üzerinden frekans ve kişisel bilgi kaydı. RS232 ve RDS sistem girişli.stereo-mono seçme özellikli,yüksek

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU MONTAJ. Modeller: MASSIVE OTO SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU MONTAJ. Modeller: MASSIVE OTO SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Modeller: MS-4075 // 4CH 1800W Max Güç Yüksek Performans Klas-AB Amplifikatör MS-MD840 // 4 CH 2400W Max Güç Yüksek Performans Klas-D Amplifikatör MS-D5100.5 // 5CH 4200W Max Güç Yüksek

Detaylı

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt)

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) www.vdo.de CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU 3. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ

KULLANMA KILAVUZU KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ. CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) ORIENT ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ SATICI FÝRMA KABLOSUZ MÝKROFON SÝSTEMÝ CT 201 VHF ( Mikrofon Vericisi ) KULLANMA KILAVUZU YETKÝLÝ SERVÝS ORIENT Oriental Elektronik San. ve Tic. Ltd. Þti. Kablosuz Ýletiþim Sistemleri Refik Belendir sokak

Detaylı

INSTRUCTIONS 14.TV fonksiyonu Analog TV uygulaması analog Tv ye girmek için multimedya anabirimdeki TV ikonuna dokunun. Istasyon tarama otomatik tarama düşük frekanstan yüksek frekansa geçmek için basın,

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU W-701

KULLANIM KILAVUZU W-701 www.osawa.com.tr KULLANIM KILAVUZU W-70 Bu kullanım kılavuzu W-70 için geçerlidir. Osawa Tüm hakları saklıdır. Osawa logosu EFOR DAY TUK LTD ye aittir.diğer tüm logo ve markalar sahiplerine aittir. Yazım

Detaylı

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB

P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB P 27 I P 27 B P 27 S P 32 I P 32 B P 31 IMB PCB içermez 3-4 5-8 9 10 13 Rev. 05.02.08 Davlumbazýnýzýn Davlumbazýnýzýn davlumbazýnýzý davlumbazýnýzý Davlumbazýnýz Davlumbazýnýzýn bükülme Davlumbazýnýzý

Detaylı

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkürler. Cihazınızı doğru olarak kullanmak için lütfen bu kılavuzu okuyunuz ve muhafaza ediniz.

Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkürler. Cihazınızı doğru olarak kullanmak için lütfen bu kılavuzu okuyunuz ve muhafaza ediniz. Güvenlik Önlemleri Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkürler. Cihazınızı doğru olarak kullanmak için lütfen bu kılavuzu okuyunuz ve muhafaza ediniz. 1. Cihazınızı yalnız negatif topraklamalı 12 volt

Detaylı

Başkan Ünitesi (gömme tip) Delege Ünitesi (gömme tip)

Başkan Ünitesi (gömme tip) Delege Ünitesi (gömme tip) RX-300 Dijital Konferans Sistemi Merkez Ünite Başkan Ünitesi Delege Ünitesi Başkan Ünitesi (gömme tip) Delege Ünitesi (gömme tip) : RX-M300 : RX-C300 : RX-D300 : RX-C550-30 : RX-D550-30 1. Sistem Öns nsöz

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome CMP100 Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Önemli 4 Güvenlik 4 Bildirim 4 2 Araç içi güç amplifikatörünüz 5 Giriş 5 Kutuda neler var 5 Ana

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons

SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons SAĞLIK BAKANLIĞI ANONS SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 2.12.1 KONU Tesiste kurulması planlanan Anons sistemi; acil anons, genel anons ve bölgesel anons fonksiyonlarını aşağıda tanımlandığı şekilde gerçekleştirebilir

Detaylı

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU

HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU HD-33000 PVR KULLANMA KILAVUZU Cihaza USB den yazýlým yükleme sýrasýnda elektriði kesinlikle kapatmayýnýz. Kayýt Ýþlemleri Ýçin 3GB Üzeri Kapasitede USB Disk Kullanýnýz 3 GENEL ÖZELLÝKLER USB ile yazýlým

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-MD1001.1 MASSIVE OTO SİSTEMİ

KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-MD1001.1 MASSIVE OTO SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU AMPLİFİKATÖR MS-MD1001.1 1CH 1000W Max Güç Yüksek Performans Klas-D Amplifikatör MASSIVE OTO SİSTEMİ TEBRİKLER Tebrikler! En iyi oto amplifikatörü olan MASSIVE MS Serisi Amplifikatör

Detaylı

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler.

İçindekiler. Giriş. Uyarı. İkaz. Ana Ünite Açıklaması. Uzaktan Kumanda. OSD temel ayarı. USB Özellikleri. Teknik Özellikler. MODEL NO: LE22N6FV İçindekiler Giriş Uyarı İkaz Ana Ünite Açıklaması Uzaktan Kumanda OSD temel ayarı USB Özellikleri Teknik Özellikler Arıza Giderme 1 LED Uyarı İKAZ ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİ AÇMAYIN İKAZ:

Detaylı

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü

Atlantis IMPERATOR. Kullanim Kilavuzu. Metal Dedektörü Atlantis IMPERATOR Kullanim Kilavuzu Metal Dedektörü Dedektörü Tanýma ON-OFF Açýk-Kapalý Kulaklýk giriþi Tüm Metal Arama ve Toprak Sýfýrlama Atlantis IMPERATOR AUTO Duyarlýlýk, Hassasiyet Toprak Ayarý

Detaylı