M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "M-2060 RDS. Kullanma Kilavuzu. FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi. www.goldmaster.com.tr"

Transkript

1 M-2060 RDS FM/AM Radyolu CD/MP3 Çalar Oto Teybi Kullanma Kilavuzu

2 GüvenlikBilgisi Uyarýlar Yalnýzca12-voltDCnegatif-topraklýelektriksistemikullanýnýz. Baðlamavemontajetmesýrasýnda,aracýnnegatifbatarya baðlamayýnýz. terminalini Sigortadeðiþtirilirken, uygunamperdeðerinikullanýnýz. Yüksekamperdeðeriolansigortanýnkullanýmý,ciddi yolaçabilir. hasarlara Üniteyisökmeyeçalýþmayýnýz.Optikkýsýmdakilazergözünüzezarar verebilir. Üniteiçerisineherhangiyabancýbinesneningirmesine izinvermeyiniz.bucihazazararverebilir. Araçparkdurumundaiken,uzunsüresýcaðamaruzkalmýþise, üniteyiçalýþtýrmadanönce,aracýnsýcaklýðýnýdengeleyiniz. Çevredekiseslerideduyabilmekiçinsesseviyesinialçakseviyede tutunuz. CDNotlarý KirliveyatozluCDkullanmaksesiniyiçýkmamasýnanedenolabilir. CD'leriþekildekigibitutunuz. CD'ninetiketsizyüzünedokunmayýnýz. CD'ninherhangibiryerineetiket,kaðýtvb.gibi þeyleryapýþtýrmayýnýz. CD'lerinizidirektgüneþýþýðýnaveyaaþýrýsýcaðamaruzbýrakmayýnýz. KirliCD'lerinyüzeylerinitemizbirbezlemerkezdendýþadoðrusiliniz. Aslabenzinveyaalkolgibiçözücümaddelerkullanmayýnýz. Bucihaz3-inçik(8cm)CD'leriçalamaz. Cihazaasla3inçlikbirCDiçerenCDadaptörüveyadüzensiz þekildebircdtakmayýnýz.cihazcd'yidýþarýçýkaramayabilirsonuç olarakcihazkullanýlamaz. ÇalýþtýrmadanÖnce Araçkullanýmýesnasýnda,sesseviyesiniçokfazlaartýrmayýnýz.Sakýncalý durumda,arabayýdurdurunuz Ýçindekiler GüvenlikBilgisi...2 PanelKontrolü... 3 Diðer Fonksiyonlar...4 KumandaKontrolü...5 Tuþlar MP3Tanýtýmý...7 Mp3Oynatma Mp3KarakterAramasý...9 RDS(RADYOBÝLGÝSÝSTEMÝ)...10 RDS MenüFonksiyonu ElektrikselBaðlantýlar Kurulum Anti-TheftSistem...18 PratikÇözümler...19 TeknikÖzellikler...20 Uyarý Cihazýkendikendinizetamiretmeyiniz,cihazý sökmeyiniz.tamirgerektiðizamanservise baþvurunuz. * Buüniteaynýzamanda,CD-Roryada CD-RW,MP3oynatabilir. 2

3 Panel Kontrolü Açma/Kapatma :Üniteyi açmak ve kapatmak için tuþuna basýnýz. 1. Açma/kapatma 2. Ses seviyesi ayarýný kontrol etmek için çeviriniz. Seçmek için bir ya da daha fazla basýnýz. VOLUME/BASS/ TREBLE/BALANCE/FADER seviyelerini ayarlamak için çeviriniz. Menü fonksiyonu için 2 saniyeden fazla basýnýz. MP3 parçasý/dosyasý/karakter aramasý 3. Uzaktan kumanda sensörü 4. Panel açma 5. Radyo ayarý Parçalararama 6. Radyo Disk oynatma (Disk takýlý iken) 7. Mute (Sessiz modu) 8. Görüntü geçiþi Panel açma 9. Tuþ 1: Oynatma/bekletmefonksiyonuiçinbasýnýz. Oynatmayý diskin ilk parçasýndan baþlatmak istiyorsanýz, 2 saniyeden fazla basýnýz. 10. Tuþ 2: Tanýtým oynatma (10 sn) 11. Tuþ 3: Parça tekrar oynatma 12. Tuþ 4: Parça karýþýk oynatma 13. Tuþ 5: Mp3 parçasý -10 aþaðý 14. Tuþ 6: MP3 parçasý +10 yukarý 15. Band geçiþi: Fm1 FM2 FM3 AM1 Am2 Tuþ 1-6 : Radyo istasyonlarý kayýtlarý Kayýtlý bir istasyonu dinlemek için basýnýz. Ýstasyonu kaydetmek için 2 saniyeden fazla basýnýz. 16. AMS Radyo otomatik kayýt Radyo kayýt tarama MP3 parçasý/dosyasý/karakter aramasý 17. Program tipi 17. Trafik Anons Kimliði 17. Alternatif frekans listesi 3

4 Diðer Fonksiyonlar Paneli açmak için tuþuna, diski çýkarmak için tuþuna basýnýz. UzaktanKumandanýnPilleriniDeðiþtirme Uzaktankumandauygunmenzildegereklifonksiyonlarýný yerinegetiremiyorsapiliyenibirlityumpililedeðiþtirin.pil kutuplarýnýndoðruyöndeyerleþtirildiðindeneminolunuz. 1.Piltutacaðýnýaçmakýsmýnýiterekdýþarýçýkartýn. 1. Diskiçýkarma 2. Resetdeliði Not:SaatayarlarýnývekayýtlýistasyonlarýsilmekiçinRESETtuþunabasýnýz. 3. Yuva,disktakma. 4. Paneldurumsimgesi. Panel aþaðý doðru döndüðünde yanacak, çýkarýldýðýnda sönecektir. Uyarý: Piliçocuklarýnulaþamayacaðýyerlerdemuhafazaediniz,eðer çocuðunuzyanlýþlýklapiliyutarsahemenbirdoktorabaþvurunuz. Piliþarjetmeyin,kýsadevreyapmayýn,içiniaçmayýn,ýsýtmayýnveya ateþeatmayýn.piliherhangibirmetalmalzemeyedokundurmayýn veaynýyerlerdemuhafazaetmeyin.buolaypilinýsýnmasýna bozulmasýnaveyakývýlcýmçýkarmasýnasebepolabilir.piliçöpe atarkenveyasaklarkenbirbantlasararakyalýtýnýzaksihalde metalcisimleredeðerekýsýnabilir,patlayabilirveyayangýnçýkarabilir. 2.Düðmetipipili(+)iþaretlikýsmýüstegelecekþekilde yerleþtirin.piltutacaðýnýkumandanýniçinedoðruyerleþtiriniz. (CR 2025) 4

5 KumandaKontrolü Açma : Üniteyi açmak için kumandadan herhangi bir tuþa basýnýz. 1. Açma/kapatma 2. Sessiz 3. Volume 4. Vol/Bas/Tre/Bal/Fad'ýseçmekiçinbasýnýz seviyesiniayarlamakiçinsesdüðmesinkullanýnýz Menüyegirmekiçintuþaikisaniye basýnýz. MP3þarký/dosya/karakterarama 5. TrafikDuyuruKimlikleri 6. REG Açýk/Kapalý AlternatifFrekans 7. Tuþ1:Oynatma/bekletmefonksiyonu Oynatmayýdiskinenbaþýndan b aþlatmakistersenizbu tuþa2saniden fazla bas ý l ý tutunuz. Tuþ 2: Tanýtým oynatmasý (10 sn) Tuþ 3: Tekrar oynatma Tuþ 4: Karýþýk oynatma Tuþ 5: Mp3 parçasý -10 aþaðý Tuþ 6: MP3 parçasý +10 yukarý 1-6 Tuþ: Radyo istasyon kaydý Kayýtlýradyoistasyonlarýný dinlemekiçin2saniyedenfazla basýlýtutunuz. 8. Radyo Disk oynatma (Disk takýlý iken) 9. Radyo ayarý Parçalararasýndahýzlýarama/önceki ya da sonraki parçaya geçiþ MUTE SEL MENU 1 / TOP VOL TA AF/REG PTY 2 INT 5 3 RPT 6 SRC AMS SEARCH BAND RDM 10. AMS Radyootomatikkayýt Radyokayýttaramasý MP3þark/dosya/karakterarama 11. Band switch: FM1 FM2 FM3 MW1 MW2 12. Program tipi 13. Ekran tuþu DISP

6 Tuþlar Disk Yükleme ve Çýkarma Yükleme: Ön paneldeki tuþuna basýnýz. Diski takýnýz. Çýkarma: Paneli aþaðý doðru çevirmek için tuþuna basýnýz. Diski çýkarmak için tuþuna basýnýz. Radyo:Radyoayarýiçin beþ sn den az basýnýz. Ýstasyonlarýotomatikaramakiçin beþ sn den fazla basýnýz. Disk oynatmada,öncekiyadasonraki parçayaatlamakileri/geri tuþlarýna basýnýz. Parçaaramadabutuþlarý0.5saniyebasýlýtutunuz. AMS : OtomatikKayýtHafýzasý Kayýtlýkanallarý1-6taramakiçinAMSdüðmesinehýzlýcabasýnýz,herbiri5snçalar.Tuþa2saniyeden Dahauzunsürebasarsanýzengüçlüçekenkanallarotomatikolarak 1-6arasýndakihafýzayakaydedilir. Saat Ayarý DISPtuþunabasýnýz,saatgörünecektir.Tekrar2saniyedenfazlabastýðýnýzzaman saatyanýp,sönecektir.saatiayarlamakiçinayardüðmesinisaatyönündeçeviriniz. Dakikayýayarlamakiçinisetersyöndeçeviriniz. 6

7 MP3 Tanýtýmý "MP3"teknolojisi(MPEGaudiolayer3)audioCD'lerinindijitalverileriniseskalitesinikoruyarakönemliölçüdeküçültür. BuürünCD-ROM,CD-RdisklerdekiMP3dosyalarýdinlemenizeolanaktanýr. CihazISO9660uyumluformattayazýlmýþMP3dosyalarýnýokuyabilir. BununyanýndapaketyazmaþeklindeyazýlanMP3dosyalarýnýokuyamaz. Cihaz,uzantýsý.mp3 denfarklýolanmp3dosyalarýnýokuyamaz. MP3dosyasýolmadýðýhalde.mp3 uzantýlýbirdosyayýçalmayaçalýþýrsanýzbazýseslerduyabilirisiniz. BukýlavuzdakullanýlanPCterminolojisindeki "MP3dosyasý"ve"dizin"ayrýca "track"ve"album"kelimelerinesýraylabakýnýz. Ýçerilen maksimum alt dizin sayýsý 8, ltdizinsayýsý8,diskbaþýnamaksimummp3dosyasayýsý1000 dir. Cihazmaksimumsayýdanfazlaolanparçalarýçalamayabilir. Cihaz parçalarý sýrasýyla oynatmayabilir. Ses ve Mp3 dosyalarýný birlikte içeren disklerde öncelikli olarak ses dosyalarý daha sonra Mp3 dosyalarý oynatýlýr. Cihaz MPEG1audiolayer3 üdeiçerenbütünmpegbitoranýnýdestekler.sadecempegbitoraný8kbpsve freeformatformpeg2audiolayer3 dosyalarýný desteklemez. Oynatýlan disk 8kbps ya da VBR* ise, kalan oynatma süresi ekranda görülmez ve tanýtým oynatmasý fonksiyonu düzgün çalýþmayabilir. VBR(VariableBitRate) MP3Dosyalarýeldeetme Müzikdosyalarýný,bilgisayarýnýzdanCd yeyükleyerek MP3dosyalarýiçerenkendiCD-R'lerinizioluþturma,bucihazlabirliktekullanabilirsiniz. YüksekkalitedemüzikkeyfiniyaþayabilmeniziçinMP3dosyalarýný44.1kHzörneklemefrekansýve128kbpssýkýþtýrmaoranýnda çeviriniz. BirCD'ye1000 denfazlaþarkýyüklemeyiniz. ISO9660 uyumluformatlariçinenüstdizindahilaltdizinsayýsýenfazla8olmalýdýr. SadecesonlandýrýlmýþCD-Rdisklerinoynatýlmasýmümkündür. YazdýðýnýzMP3CD-R'sinindatadiskiformatýndaolduðundaneminolun,audioformatolmasýn. MP3dosyalarýnýzýyazdýðýnýzCD'yeMP3denfarklýdosyalarýnkonmasýtavsiyeedilmez.AksitakdirdeMP3müziklerininçalmaya baþlamasýuzunsürer. BazýdüþükkaliteliCD-Rmedyalarlayazmaiþlemidüzgünolmayabilir.BunedenleyüksekkaliteliCD-Rmedyalarkullanmanýzý tavsiyeederiz. CihazID3tagversiyon1.X destekler.16karakterekadarekrandaþarký,albümveartistadýgösterilebilir. Ünite parçalarý sizin diske yazdýðýnýz sýraya göre okumayabilir. 7

8 MP 3 OYNATMA DisktenMp3müzikoynatýlýrken, dizin/dosyaadýveid3tag(þarkýadý,albümveartisitadý)lcd ekrandankayarakgeçer.(id3bilgilerinigörmekiçinbandtuþunabasýnýz.) Geçensüreveparçanumarasý Dosyaadývenumarasý dosyaadývenumarasý Þarkýadý albümadý artistadý MP3 Parçasý Arama MP3 Dosyasý Arama TRACKSCH modunagirmekiçinams'yebasýn. SEL tuþuna basýnlcd'de 001 gözükecektir. Seçmekistediðinizparçanýnnumarasý100dendahaaþaðýdaise sesdüðmesiniçevirerek ilkhaneyiseçinseldüðmesinetekrarbasýn sonrasesdüðmesiniçevirinveparçanýnonluk hanesiniayarlayýn.þarkýyý çalmakiçinsel tuþuna0.5saniyedendahauzunsürebasýlýtutun. Ýstediðinizþarkýnýnnumarasý100'denbüyükse,sesdüðmesiilesýrasýylabirler,onlarveyüzler hanesiniseçinsesdüðmesiniçevirerekistediðinizþarkýnýnnumarasýnýgirin.þarkýyýoynatmak için SEL tuþuna tekrar basýnýz. Girdiðinizparçanumarasýmaksimumparçasayýsýndanfazlaise,en sonuncu parça oynatýlacaktýr. "FILESCH"modunagirmekiçinAMSdüðmesineikidefabasýnýz. GirmekiçinSELdüðmesinebasýn,klasörseçmekiçindüðmeyiçevirin. BuklasördekiilkþarkýyýçalmakiçinSELdüðmesine0.5sndendahafazlasürebasýnýz.Ýstediðiniz birþarkýyýçalmakiçinseldüðmesinebasýnvedüðmeyiçevirin,düðmeyetekrarbasarakparçayýçalýn. 8

9 MP3 Karakter Aramasý CHARSCH modunuseçmekiçinamstuþuna3kezbasýnýz. SELtuþunabastýðýnýzda A simgesigörülecektir. Butuþa,0.5saniyedenfazlabastýðýnýzzaman,Aharfiilebaþlayanparçaoynatýlacaktýr. Eðerfarklýharflerlebaþlayanbirparçaseçmekisterseniz,kontroltuþunuçevirinizveistediðiniz harfegeldiðinizzamanonaylamakiçin SEL tuþunabasýnýz. Seçeceðinizparçanýndiðerharfiiçinaynýiþlemitekrarlayýnýz. SELtuþuna0,5saniyedenfazlabasýnýzveparçayýoynatmayabaþlayýnýz. Örneðin:"ECHO"nunaramasý 9

10 RDS(RadyoBilgiSistemi) RDSservishizmetibölgeleregöredeðiþiklikgösterebilir.EðerbölgenizdeRDSservisiyoksaaþaðýdakiservisözellilerikullanýlamaz. RDSTemelleri AF(AlternatifFrekansListesi)YayýnFrekanslarýnýndüþükolduðubölgelerdebenzerprogramlarotomatikolaraklistelenirvedinlemeniz içindahagüçlüolanlarayarlanýr PS(ProgramServisÝsmi)Radyofrekanslarýnýnyerineradyolarýnisimleriekranagelir. AFModu:AFfonksiyonuna2saniyedenfazlabasarsanýzAFmoduaçýlýrveyakapanýr. AFon:AFfonksiyonuaktiftir. AFoff:AFfonksiyonukapalýdýr. Hatýrlatma:LCD'ekiAFgöstergesiRDSbilgisialýnanakadaryanýpsöner.Bölgenizde RDSservisiyoksaAFmodunukapatýnýz. REGModu:AFdüðmesine1sndenfazlabasýlarakREGmoduonveyaoffyapýlabilir. REGon:AFfonksiyonubölgeselkodlaragöreçalýþýrvesadecebulunduðuzbölgedeki istasyonlarotomatikolarakayarlanýr. REGoff:AFfonksiyonubölgekodlarýnabakmazvediðerbölgelerdekiistasyonlarda otomatikolarakayarlanýr. CT Servisi Bir RDS istasyonu alýndýðý zaman, CT servisi otomatik olarak zamaný ayarlayacaktýr. CT servisinin olmadýðý bölgelerse NO CT uyarýsý ekrana gelecektir. 10

11 RDS Trafik Anonsu BazýRDSFMistasyonlarýperiyodikolaraktrafikbilgisiverirler.TP(TrafikProgramKimliði) Trafikbilgisininyayýný. TA(TrafikDuyurusu Kimliði)Trafiktekiradyoduyurularý. TAModu:TA fonksiyonuaçmak/kapatmakiçinta'yabasýnýz.tamoduaçýldýðýnda, TA göstergesiyanýpsönecektir.trafikduyurusualýndýðýndatagöstergesigözükecektir. Teypotomatikolarakradyomodunageçecektir(þuankimodabakmaksýzýn)veTAsesseviyesindetrafikduyuruyayýna baþlayacaktýr.trafikanonsubittiktensonra,öncekimodaonunsesseviyesinedönecektir. TA açýldýðýnda,seek,scan,amsfonksiyonu(anonsalmavekaydetme)sadecetrafikprogram(tp)kodualýndýðýndayapýlabilecektir. EON EONbilgisialýndýðýnda,EONgöstergesiyanarveTAveAFfonksiyonlarý þu þekildeartar. TA:Trafikbilgisioandakiistasyondanveyabaþkabiraðdakiistasyondanalýr. AF:KayýtlýRDSkanallarýnýnfrekanslistesiEONbilgisiilegüncellenir.EON,radyonunRDSbilgilerinintamkapasiteyle kullanýlmasýnýsaðlar. EONsürekliolarakkayýtlýAFkanallistesinigünceller.Bunaþuandaayarlanmýþolankanallardadahildir. Eðerbulunduðunuzbölgedekibiristasyonuayarlarsanýz,dahasonraaynýistasyonubaþkafrekanstadaalabilirsiniz veyabenzeryayýnlaryapandiðeristasyonlarý.ayrýcaeonbölgedekitpistasyonlarýnýnbilgilerinidahýzlýeriþimiçinsaklar. 11

12 RDS PTY (Program Tipi) RDSFMistasyonlarýprogramtipitanýmlamasinyalisaðlar. Ör:haberler,rock,bilgi,spor,vs PTYModu:ProgramtipibilgisinialmakiçinPTY'yebasýnýz.ÖncekiPTYtipigörüntülenir ve 2 sn herhangi bir tuþa basýlmazsa aramaya baþlanýr. UyguntiptebirprogramyoksaNOPTY mesajýgörünürvecihaznormalmodunadöner. v KayýtlýPTYTipleri:MÜZÝKtipinegirmekiçinPTY'yebirkerebasýnveyaikincikezbasýnveKONUÞMAtipinegirin.1-6numaralarýný kullanarakistediðinizprogramtipiniseçin. AF PTY PTY Tipi Kaydetme Müzik tipine girmek için PTY bir kez, konuþma tipine girmek için iki kez basýnýz. Ýstenilen program tipini seçmek için fonksiyonlarýný kullanýnýz. PRESET NO MUSIC TYPE POP ROCK EASY LIGHT M M M M CLASSICS OTHER JAZZ M M COUNTRY NATIONAL M OLDIES FOLK M M SPEECH TYPE NEWS AFFAIRS INFO SPORT EDUCATE DRAMA CULTLURE SCIENCE VARIED WEATHER FINANCE CHILDREN SOCIAL RELIGION PHONE IN TRAVEL LEISURE DOCUMENT 12

13 Menü Fonksiyonu Menümodunagirmekiçinayardüðmesine2saniyebasýlýtutunuz,herbirbasýþýnýzdamodlaraþaðýdakigibideðiþecektir: TA mode MASK mode DSP mode LOUD ON/OFF ESP mode MULT ON/OFF LOCAL/DX mode STEREO/ MONO mode VOL mode SEEK1/2 mode BEEP ON/OFF mode (Yalnýz tuner modu) (Yalnýz FM modu) (Yalnýz tuner modu) TAALARMveyaTASEEKmodunuseçmekiçinsesdüðmesini çeviriniz.ta(trafikduyurularý)açýldýðýndabelirlibirsüreherhangi birtrafikprogramýtanýmlamakodualýnamazsa,ekrandanota/tp görüntülenirvetaalarmveyataseekdenbiriaktifedilir. TA ALARM modu : Alarm açýk. TA SEEK modu: TA SEEK otomatik olarak aktif. Seskontroldüðmesiniçevirerek MASKDPIyada MASKALLkýsmýnýseçiniz.Bazýdurumlarda,AF fonksiyonu, parazitlenmelerinetkisindeolabilir. Örnekler,RDSbilgisi olmayangüçlüalansinyalleridirbusebeple,ünitenin parazitlenmeyiönlemesiiçin,ikiyoluvardýr. MASKDPImodu:Yalnýzca,kimliðigizlenmiþprogramlara sahipolanaf. MASKALLmodu: FarklýkimlikliprogramlarashipolanAFveyüksekalan kuvvetligizlenmiþnordssinyalleri. POP ROCK CLASSIC FLAT DSP OFF - DSP modu: DSPsesefektlerinikontrolkoluileseçiniz: - LOUD modu: Sesgürlüðünüaçmak/kapatmakiçinkontroldüðmesinikullanýnýz. - ESP modu: - ESP12s:CD-ESPzamaný12sn,MP3-ESP z a maný>100sn. -ESP45s:CD-ESPzamaný45sn,MP3-ESP z a maný>100sn. - MULT ON/OFF modu: MultiSessionAçma/Kapatma. ( MultisessionOFF:KarýþýkCD,bir s e ssioncd;multisessionon:karýþýk,extra,multisessioncd ). 13

14 Menü Fonksiyonu - SEEK 1 / 2 modu: Radyoaramamodlarýndan1veya2'yiseçmekiçin kontrol düðmesini çeviriniz SEEK 1: Ýstasyonaramayeniistasyonbulunduðundadurur. SEEK 2: Ýstasyonararma ve tuþlarýnaduracaktýrve yenikanalalýnacaktýr. - STEREO/MONO modu: KontroldüðmesiyleFMstereoveyamonoyuseçiniz. - LOCAL/DX modu: Tunerhassasiyetinikontroldüðmesiylelokalveyauzak ola r a k ayarlayýnýz. Son Ses Seviyesi/Ayar Modu VOL LAST (Son ses seviyesini) seçmek için kontrol düðmesini basýnýz, cihazý açtýðýnýz zaman son ses seviyesinde kalacaktýr. VOL ADJ (Ses seviyesi ayarý) seçmek için kontrol düðmesini çeviriniz, daha sonra açýlýþ ses seviyesini düðmeyi çevirerek ayarlayýnýz. 14

15 Elektriksel Baðlantýlar Baðlantý Diyagramý Aux-in(Black) Anten Subwoofer çýkýþý (Yeþil) Fuse 15A For CD Changer(optional) Konnektör Arka Line-out (Gri) R(Kýrmýzý) L(Beyaz) ISO Konnektör Mor mor/ Siyah çizgi Gri Gri/ Siyah Çizgili Beyaz/ Siyah Çizgili Beyaz Sarý Siyah Mavi Kýrmýzý Yeþil/ Siyah Çizgili Yeþil Araba aküsüne(+) +12V DC (Doðru akým) Toprak Ucu Motor/ Elektrikli anten röle ucu Amplifikatör röle kontrol ucu Kontak anahtarý +12V D C (Açýkken) Sol Hoparlör Arka Sað Hoparlör (Ön) Sað Hoparlör Sol Hoparlör (Ön) (Arka) 15

16 Elektriksel Baðlantýlar ISO Konnektör Kullanýmý 1. Eðer aracýnýz ISO konnektöre sahipise, baðlantýyý þekildeki gibi yapýnýz. 2. ISO konnektör olmadan baðlantý yapmak için, baðlantý yapmadan önce araçtaki baðlantýlarý kontrol ediniz. Yanlýþ bir baðlantý üniteye zarar verebilir. Konnektörü kesiniz, güç kablosunun renkli ucunu araç aküsüne baðlayýnýz.tabloda hoparlör ve güç kablosu baðlantýsý için renkler verilmiþtir PIN KonnektörA Fonksiyon KonnektörB 1 Arkasað(+)-Mor 2 Arkasað(-)-Mor/SiyahÇizgili 3 Önsaðt(+)-Gri 4 ACC+/kýrmýzý Önsað(-)-Gri/Siyahçizgili 5 Otomatikanten/mavi Önsol(+)-Beyaz 6 Önsol(-)-Beyaz/Siyahçizgili 7 Batarya12V(+)/sarý Arkasol(+)-Yeþil 8 Toprak/siyah Arkasol(-)-Yeþil/Siyahçizgili 16

17 Kurulum Kurulum Prosedürü Öncelikleelektrikselbaðlantýlarýnýtamamlayýnýz. vesonradoðruluðunukontrolediniz. Reset Düðmesinebasýnvepaneliaþaðýdoðruindirin.Cihazýnfabrika ayarlarýnadönmesiiçinsivribircisimleresetdüðmesinebasýnýz. Not:RESETdüðmesinebasmaksaatvekayýtlýistasyonlarýn silinmesinesebepolacaktýr. Önemli: Kurulumdanöncebuikividayýsökünüz.Aksi takdirde,cd/mp3playerçalýþmayacaktýr. Plastik band Kuruluma Baþlama 183mm Bucihazyukarýdakiölçülerdeherhangibirkýzaða takýlabilir. 183mm(W)x52mm(H)þekliaþaðýdadýr. Cihazýnsýðmasýiçinkýzak4.75mm-5.56mmaralýðýndaki kalýnlýktaolmalýdýr. 52mm 1.Montajvidasýnýyarýmkýzaðatakýnvebaðlantýdemirini birtornavidailebükün.kilitkolununmontajvidasýný sýkýþtýrýldýðýndanemin olunuz. (Cihazýndýþarýçýkmamasýiçin). Kilit kolu (?) 2.Cihazýnarkasýnýgüvenliðealýnýz. Montajvidasýnývegüçkonnektörünü taktýktansonracihazýnarkasýnaverilen astikyastýðýtakarakyerineyerleþtiriniz. 3.Saççerçeveyiyerleþtiriniz. 17

18 Anti-Theft Sistem Buteypçýkarýlabilirönpanelesahiptir. Önpaneliyanýnýzaalýpgidebilirsiniz,hýrsýzlarönpaneliolmayanteybi çalmakistemediðiiçinteybinizinçalýnmariskiazalýr. Paneli Çýkarma 1.CihazýkapatmakiçinPWRdüðmesinebasýnýz. 2.Paneliaþaðýindirmekiçin tuþunabasýnýz. 3.Ayrýlabilirpaneliçýkartýnýz. 4.Kapaðýaçmakiçinkutuüzerindekituþabasýnýzvepanelikutuya yerleþtiriniz. Çekiniz Çekiniz Paneli Takma 1.Paneliyüzüsizegelecekþekildetutunvepanelinsaðköþesini bastýrarakyerleþtiriniz. 2.Panelkilitlenenekadarsolköþesinidebastýrýnýz. Takýnýz Üniteyi Çýkarma 1.Önpaneliveçerçeveyiçýkarýnýz. 2 T demirlerinicihazýnönündekideliklerekilitlenenekadartakýnýz. 3.Cihazýdýþarýdoðruçekipçýkartýnýz. 18

19 PratikÇözümler Birþeylerinyanlýþgittiðindenþüpheleniyorsanýz,hemencihazýkapatýnýz.Cihazýolaðandýþýdurumlardaçalýþtýrmayýnýz, meselasesinçýkmamasýveyadumanvekötükokuluyayýlmasýdurumundayangýnçýkabilirveyaelektrikarklarýoluþabilir. Hemencihazýkapatýnvecihazýaldýðýnýzyeriarayýn.Cihazýkendiniztamiretmeyeçalýþmayýnçünkübutehlikeliolabilir. Genel Açýlmýyorveyasesyok. Arabanýnmotoruçalýþtýrýlmamýþ.Arabanýzýçalýþtýrýnveyakontaðý açýn.kablolardoðrubaðlanmamýþ.baðlantýlarýkontroledin. Sigortayanmýþ.Sigortayýdeðiþtirin.Sesikontroledinmuteaçýk olabilir.yukarýdakiçözümleryardýmedemiyorsa,resetdüðmesine basýnýz. Disk CDtakýlýfakatsesyok. CDters(altüst)takýlmýþolabilir. CD'yietiketiüstegelecekþekildedoðruyöndetakýnýz. CDkirliveyazarargörmüþ.CD'yitemizleyinveyabaþkabir CDiledeðiþtiriniz. CDsesikesintili,sestonudüþükkalitedegeliyor. CDkirliveyazarargörmüþ.CD'yitemizleyinveyabaþkabir CDiledeðiþtiriniz. Sarsýntýlardaseskesiliyor. Montajaçýsý30o'denfazla. Montajaçýsýný30odenazolacakþekildeayarlayýnýz. Dengesizmontaj. Cihazýmontajparçalarýilegüvenlibirþekildemonteediniz. Radyo Ýstasyonlardagürültü. Ýstasyonlarçokuzakveyasinyalzayýf. Dahayükseksinyalseviyesinesahipistasyonlarýseçin. Kayýtlýistasyonlarkaybolmuþ. Bataryakablosudoðrubaðlanmamýþ. Bataryakablosunuterminalebaðlayýn.Süreklienerjiolacaktýr. HataEkranýMesajlarý EkrandaNOFILEuyarýsývarsa: CDyokyadaCd demp3dosyasýyok. ERR-7:Diskterstakýlmýþ. ERR-10:Kurtarma hatasý,diskikontrolediniz. ERR-11:MP3hatasý ERR-3yadaERR-4: Diskmekanizmahatasý: Tuþunabasarakdiskiçýkarýnýz,eðer budurumdadiskçýkmazsa,önceresettuþuna,dahasonrabutuþa basýnýz. 19

20 Teknik Özellikler Genel Güç Kaynaðý: Maksimum güç çýkýþý: Uygun hoparlör empedansý: Uygun hoparlör gücü: Pre-Amp çýkýþ voltajý: Sigorta: Boyutlar(WxHxD): Aðýrlýk: Sub-out: FM Stereo Radyo Frekans aralýðý: Hassasiyet: Frekans tepkisi: Stereo ayýrma: Görüntü tepki oraný: IF tepki oraný: Sinyal/gürültü oraný: 12V DC(11V-16V)Test voltajý 14.4V, negatif toprak 45Wx4 kanal 4-8 ohm 20 Wx4 kanal 2.0V (CD oynatma modu: 1KHz, 0 db,10 KÙ yük) 15A 178x50x166mm 1.7kg 2.0V MHZ (Europe) MHz (America) 8 dbì 30 Hz-15KHz 30dB(1KHz) 50dB 70dB 55dB AM(MW) Radyo Frekans oraný: Hassasiyet(S/N=20dB): Disk oynatma KH z (Europe) KH z (America) 30 dbì Sistem: Disc digital audio system Frekans tepkisi: 20 Hz - 20KHz Sinyal/gürültü oraný: >86 db Toplam harmonik bozulma: 0.20%(1 KHz) den daha az Kanal ayýrma: >60 db EEE Yönetmeliðine Uygundur. PCB madde (Poliklorlu bifenil) içermez. Cihazýn kullaným ömrü 10 yýldýr. Firma Bilgileri AYYILDIZ ELEKTRÝKLÝ EV EÞYALARI ÝMALAT VE PAZARLAMA A.Þ. Adres: Halkalý cad. No: 228 Sefaköy-Ýstanbul-Türkiye Fax: Web: Not: Tasarým ve teknik özellikler haber verilmeksizin deðiþtirilebilir. 20

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu

D-6030 USB. 2 DIN 6.2 Touch Panel. TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp. Kullanma Kýlavuzu D-6030 USB 2 DIN 6.2 Touch Panel TV/DVD/VCD/CD/MP3/MP4/USB/SD/MMC Çalar Radyo Oto Teyp Kullanma Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK MUTE MUTE MUTE Güvenlik Uyarýlarý 1 Güvenlik Uyarýlarý Ýçindekiler Güvenlik

Detaylı

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr

M-2020 RDS. FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu. www.goldmaster.com.tr M-00 RDS FM/AM Radyolu, CD/MP3/USB/SD/MMC Çalar Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu www.goldmaster.com.tr GÜVENLÝK BÝLGÝSÝ Bu ürünü tercih ettiðiniz için teþekkür ederiz. Ürünü uygun þekilde kullanmak için lütfen

Detaylı

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu

SD-2025 USB. USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi. Kullaným Kýlavuzu SD-2025 USB USB/SD/MMC Oynatýcý FM/AM Radyolu Oto Teybi Kullaným Kýlavuzu OK OK MUTE MUTE OK OK OK OK OK MUTE MUTE MUTE MUTE Güvenlik Önlemleri Öncelikle bu ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz.

Detaylı

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m

604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI. A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 1 CD ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m CD VE MP3 ÇALARLÝ SES SISTEMI A0E0001m 604.31.398 Radio Alfa 159 TR.qxp 07.02.2007 18:29 Page 2 604.31.398 Radio

Detaylı

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1

603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 603_83_606 Radio Fiorino GB_10.08:603.xx.xxx Radio MiniCARGO GB 22.10.2008 12:03 Sayfa 1 ÝÇÝNDEKÝLER... 3 Faydalý Tavsiyeler... 3 - Yol güvenliði... 3 - Radyo yayýnlarýnýn alýnmasý... 3 - Koruma ve bakým...

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt)

TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) www.vdo.com TR7311U-OR RDS / MP3-USB TUNER (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU Güvenlik Bilgileri Güvenlik Bilgileri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Cihazı kullanmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice

Detaylı

CD716U-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V

CD716U-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V www.vdo.com CD716U-BU CD RADIO / USB MP3 / WMA 12V KULLANICI KILAVUZU VDO_CD716U-BU_TU.indd 1 29/04/15 12:19 Güvenlik Bilgileri n Güvenlik Bilgileri ii ÖNLEMLER Sadece 12-volt DC negatif topraklı elektrik

Detaylı

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt)

CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) www.vdo.de CD9303UB-CV RDS / MP3-CD / USB / AUX TUNER BLUETOOTH VE CD ÇALAR (12 Volt) KULLANIM KILAVUZU 3. Cihazı çalıştırmadan önce lütfen bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra kullanmak üzere muhafaza

Detaylı

Kullanım ve kurulum kılavuzu

Kullanım ve kurulum kılavuzu www.blaupunkt.com Radio CD MP3 WMA Milano MP28 7 648 493 110 Monte Carlo MP28 7 648 483 110 San Remo MP28 7 648 491 110 Kullanım ve kurulum kılavuzu Milano/Monte Carlo MP28 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 16 15

Detaylı

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz.

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr:

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr: 001-022 BRAVO GB.qxp 12.02.2008 16:37 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih ettiðiniz için teþekkür eder, Fiat Bravo yu seçtiðiniz için sizi tebrik ederiz. Bu kitabý, yeni Fiat Bravo nuzun tüm özelliklerini

Detaylı

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý.

þahsi güvenlik; aracýn korunmasý; çevrenin korunmasý. 001-036 Ducato TR.qxd 18.10.2006 10:29 Page 1 Deðerli Müþterimiz, FIAT'ý tercih edip, Fiat Ducato'yu seçtiðiniz için tebrik ederiz.. Bu kitabý, yeni Fiat Ducato nuzun tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310

Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Radyo / CD / MP3 / MMC Los Angeles MP72 7 641 804 310 Toronto MP73 7 643 812 310 Kullanma ve Montaj k lavuzu http://www.blaupunkt.com 2 Lütfen aç n z 1 2 3 4 5 6 12 11 10 9 8 7 13 3 KULLANIM ELEMANLARI

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it:001-031 LINEA 1ed it 24.11.2010 13:51 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza

Detaylı

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr

Ýliþikte sunulan Servis Rehberinde Fiat ýn servis listesi, Garanti kitapçýðýnda ise garanti þartlarý ve ilave hizmetler yer almaktadýr 001-031 LINEA 1ed it.qxp 21.04.2007 10:48 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Fiat ý tercih edip, Fiat Linea yý seçtiðiniz için size teþekkür ederiz. Bu kitabý aracýnýzýn tüm özelliklerini tanýmanýza ve onu mümkün

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

INSTRUCTIONS. Panel Function

INSTRUCTIONS. Panel Function Panel Function 1. PWR/MOD (power & mode switch) After the unit gets connected to the power supply, short press the button to turn the unit on, long press it to turn the unit off. When the power is on,

Detaylı

Kullanım Kılavuzu X-9000N

Kullanım Kılavuzu X-9000N Kullanım Kılavuzu X-9000N DVD/VCD/CD/MP3/MP4/SD/USB PLAYER FM/MW TUNER TV, GPS & Bluetooth Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Lütfen bu işletim talimatlarını tümüyle okuyun,

Detaylı

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu

www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu www.blaupunkt.com Car Radio CD MP3 Hamburg MP57 7 647 633 310 Kullanım ve montaj kılavuzu İçerik İçerik Bu kullanım kılavuzu ile ilgili...5 Kullanılan semboller...5 Kullanım alanı...5 Uygunluk açıklaması...5

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE Kolay Kullaným Kýlavuzu Özellikler V/F veya vektör kontrol Yüksek baþlangýç torku 8 kademeli hýz ayarý PNP/NPN dijital giriþ PID fonksiyonu Kopyalama ünitesi Built-in EMC filtre

Detaylı

TÜRKÇE TR-0 MİKRO KOMPONENT SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU. Aksesuarlar. Ses seviyesi kontrolü. Özel not

TÜRKÇE TR-0 MİKRO KOMPONENT SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU. Aksesuarlar. Ses seviyesi kontrolü. Özel not VOL VOL VOL VOL XL-E12 TÜRKÇE MODEL XL-E12H MİKRO KOMPONENT SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Bu SHARP ürününü aldığınız için teşekkür ederiz. Bu üründen en iyi performansı alabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatle

Detaylı

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý

BSS Yönetim ve Program Yazýlýmý Bentel Alarm Sistemleri Alarm Sistemleri En iyi özelliklerin muhteþem birleþimi KYO jenerasyonu kontrol panellerini eþsiz kýlar. Kontrol panellerinin dizaynýný oluþturan bu geliþmiþ konsept dikkatli araþtýrma

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý

Kullaným Kýlavuzu HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ. CPAP Solunum Terapi Cihazý Kullaným Kýlavuzu >> HOFFRICHTER RAHAT NEFES ALMAK ÝÇÝN TEKNOLOJÝ CPAP Solunum Terapi Cihazý >> Bilgi Seri numarasý HOFFRICHTER GmbH Firmasý daha sonra takip edebilmek için bütün sistemlerini ve cihazlarýný

Detaylı

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu

Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu Nokia 500 Araç Navigasyon Sistemi Kullaným Kýlavuzu 9206144 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ Ýþbu belgede, NOKIA CORPORATION, bu PD-14 ürününün önem taþýyan gereksinimlerle ve 1999/5/EC Yönetmeliðinin ilgili

Detaylı

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ

CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ CARNIVAL_K.E.K.qxp 14.08.2006 12:42 Page i KIA ÞÝRKETÝ Artýk bir Kia sahibisiniz, muhtemelen çevrenizdekilerin aracýnýz ve þirketi hakkýnda "Kia nedir?", "Kia kimdir?", "'Kia' ne anlama gelir?" gibi sorularýyla

Detaylı

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1

001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 001-056 Alfa GT_TR_TT.qxd 31.08.2005 13:09 Page 1 Deðerli Müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa GT, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyeti

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı