Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""
  • Su Kaş
  • 1 yıl önce
  • İzleme sayısı:

Transkript

1 CAPACITOR ÜRÜN KATALO U / PRODUCT CATALOGUE

2 GÜÇ KAPAS TÖRLER POWER CAPACITORS fiekil -1- Figure kv tan kv a 1/3 Faz 50 Hz / 60Hz Yüksek Gerilim Kondansatörleri Single/Tree Phase High Voltage Capacitors 50 Hz/60 Hz From 2.4 kv to kv Maksimum gerilimi kv Maksimum ç k fl gücü 750 kvar (Tek Faz) Tüm Polipropilen (APP) filmi dielektrik Afl r düflük kay p 170 kvar a (B.I.L) kadar dahili ya da harici uygulamalar Üstün elektriksel performans Gelifltirilmifl tank k r lma karakteristi i Shreem- Tüm Film Kondansatörleri (fiekil - 1), IEC & IS standartlar nda gereken ihtiyaçlar karfl layacak flekilde tasarlanm fl, test edilmifl ve imal edilmifltir. kva bafl na düflük ücret bu kondansatörleri basit yapmakta, elektrik güç sistemlerindeki reaktif güçte ekonomik kaynak ise; Güç Faktörünü gelifltirmek Hat kay plar n azaltmak Gerilim kay plar n azaltmak içindir. Maximum voltage kv Maximum output 750 kvar (single phase) All Polypropylen (APP) film electric Ultra Low Losses Indoor or outdoor application upto 170 kv BIL Superior electrical performance Improved tank rupture characteristics Shreem - All film capacitors (fig -1) features the lasted designed, manufactured and tested to meet or exceed the requirements of applicale IEC & IS standard. Their low cost per kvar makes these capacitors a simple, economical source of reactive power on electric pover system for, Improving power factor Reducing line losses Decreasing voltage drop Güç kondansatörleri ayr ayr kurulabilece i gibi fabrikasyon olarak ta kurulabilir, anahtarlamal ya da anahtarlamas z olarak Direk tipi bank fialt tipi bank Cubicle tip Power capacitors can be installed singly or in factoryassembled, switched or unswitched banks in Pole mounting rack Open substation bank Pad mounted bank Tek buflingli kapasitör üniteleri. Single bushing capacitor unit. EFT Sigorta, Kapasitör, Bank kurulum flekli Capacitor unit with (EPI) external fuses application

3 Kapasitor Uygulamalar Capacitor Application Kondansatör uygulamalar güç sistemleri de erlendirmelerini belirlemeye ihtiyaç duyar. kvar gereksinimleri En uygun yer Gerekli koruma Genellikle kondansatörlerin kurulumu Trafolarda: Sistem VAr ihtiyac n en etkili biçimde sa lamak Yükleme merkezinde ya da yak nlar nda : En uygun VAr gücünü ve gerilim düzeltmesi sa lamak Hatt n sonunda : Maksimum voltaj düzeltmesini gerçeklefltirmek için kurulurlar. Capacitor application requires an evaluation of the power system to determine. The kvar needs The most effective location The necessary protection In general capacitors are installed At the substation: To supply the system VAr needs most effectively At the or near, the load center: To obtain the optimum VAr supply and voltage correction. At the end of the line: To achieve maximum voltage correction. Tasar m Ratings Shreem kondansatörleri -40C ile +55C çevre s cakl aral nda çal flt r lmak için sürekli kvar, gerilim ve frekans olarak de erlendirilmifltir. Anma gerilim ve frekans nda anma kvar de erinin alt na düflmeden üretilmesi için dizayn edilmifl, IEC standartlar na uygun dielektrik testine tabi tutulmufltur. Kondansatörler %135 kvar anma de erinde afla daki çal flma koflullar alt nda güvenle çal flacakt r. Anma frekans nda afl r voltajdan kaynaklanan kvar de Güç frekans gerilimine harmonik gerilim bindirerek eklenen kvar de malat tolerans için verilen kvar te. Kondansatörün tavsiye edilen maksimum çal flma gerilimi, anma geriliminin % 110 u kadard r, Shreem kondansatörleri emniyet faktörü anl k voltaj anahtarlama /yük dalgalanmas n n zarar d fl nda bir toleransa izin verir. Kondansatör anma frekans 50 / 60 Hz olan, kvar ç k fl de iflikleri anl k frekans de eri için do rudan uygulanabilir oranda frekans gibidir. Kondansatörler uygun olan di er frekans aral klar nda da çal flma yapabilmek için tasarlanm flt r. SHREEM Capacitors are rated in continuous kvar, voltage and frequency for operating within the -40 to +55 C ambient temperature range. Designed to produce not less than rated kvar at rated voltage and frequency, there are subjected to all applicable IEC/IS standard dielectric tests. Capacitors will operate safely at 135% of kvar rating under following operating conditions. kvar caused by excess voltage at rated frequency kvar added by the harmonic voltage superimposed on the power frequency voltage. kvar attributable to manufacturing tolerance. The maximum recommended working voltage of capacitor is 110% of rated voltage, Shreem capacitors include a safety factor that permits them to tolerate without damage momentary over voltages caused due to switching-load fluctuation. Capacitor-rated frequency is 50/60 Hz, kvar output varies directly as the ratio applied frequency to rated frequency. Capacitors designed to operate at other frequencies are also available. Kondansatör Bank Boyutland rma Kapasitif kvar güç faktörünü iyilefltirmek için tabloda verilen yük de erlerine ihtiyaç duyar. Bununla birlikte, birçok durumda kondansatör bank de erlendirmesi sistemdeki anl k gerilim, sistemim afl r gerilimi, sistemdeki harmonikler, seri reaktör de erleri vb. incelendikten sonra dikkatlice seçilmelidir. Kondansatör bank ndaki boyutland rma düzeltmesinin yan nda, Devre kesici, Seri reaktör, Koruma röleleri vb gibi ilgili malzemenin do ru seçilmesine de ba l d r. Bilhassa, kondansatör kurulumunun rezonans nedeniyle kullan c n n sisteminde tehlikeli yüklemeye sebep olmamas n n kontrolü temel esast r. Tablo1 gerekli kapasitor gücün Q (kvar) hesaplanmas için kullan l r ve yükteki P (kw) güç faktörünün iyilefltirilmesine ihtiyaç duyar. Q =kxp Örnek: Yük gücü P=1500 kw iken güç faktörünü 0.8 den 0.98 e yükseltecek kondansatör gücü nedir? Tablodan k=0.55 d r ve bu nedenle Q =0.55x1500=825 kvar olur. Capacitor Bank-Sizing A capacitive kvar required for improvement of power factor at a given load can be made from the nomogram in table-1. However, in most cases the capacitor bank rating has to be carefully selected after due consideration of rated voltage of the system, system over-voltages, hamonics in the system, rating of series recator if any, etc. Besides the correct sizing of the capacitor bank, the reliability also depends on right selection of associated equipment such as the circuit breaker, series reactor, protective relays, etc. Above all, it is essential to check that the capacitor installation will not cause dangerous stress to the user s system due to resonance. Table 1 is used for calculating the necessary capacitor power rating Q (kvar), required to improve the power factor of a load P (kw). Example: What is the capacitor power rating required to increase the power factor of an intallation from 0.8 to 0.98 if the load P is 1500 kw? From the monogram K=0.55 and hence Q=0.55x1500=825 kvar Tablo -1 Table -1

4 Yap özellikleri Construction Features Düflük viskoziteli PCB içermeyen (Non-PCB) özel kapasitör ya ile afl nmaya u ramadan emdirilmesi. Kondansatörler dahili ya da harici sigortalar taraf ndan korunur. (fiekil-2) Yumuflak yada paslanmaz çelik tank n a r afl nd r c atmosfere dayanmas için poliüretan aç k gri renk ile boyan r. Islak yöntem porselen buflingler yüksek güç, dayan m ve hava s zd rmazl için kapasitif tanka özel bir kaplama ile kaplan r. Dahili boflalma dirençleri kondansatör ba lant s kesildikten sonra 5 dakika (300 sn.) den daha k sa sürede terminal gerilimini 50 volt ya da daha alt na düflürebilmektedir. Kapasitör uniteleri üzerinde IEC normuna uygun Alüminyum etiket ve bu etikette de ünite hakk nda genel özellikler mevcuttur. Impregnated by-pcb bio-degradable low viscosity capacitor oil Capacitors are protected by internal elements fuses or by external unit fuses (fig. 2) Mild or stainless steel tank with polyurethane light gray paint finish for resistant to severely corrosive atmospheres. Wet process-porcelain bushing glazed for high strength and durability and hermetically sealed to the capacitor tank Internal discharge resistors that reduce terminal voltage at 50 volts or less within five minutes after capacitor has been disconnected. Aluminum nameplate containing required IEC data. A. Dahili sigortal kapasitör B. Harici sigortal kapasitör fiekil -2- Dahili ve Harici sigortal kapasitör ünitelerin yap s Figur -2- Internal and external fuses type capacitor design fialt tipi kapasitör bank yandan görünüm. Side view open substation capacitor bank. fialt tipi kapasitör bank önden görünüm. Front view open substation capacitor bank.

5 Kapasitör Banklar n n Ambalajlanmas ve Depolanmas Capacitor Banks Packing and Storage Banklar ahflap sand klar içerisinde istenilen depolarda muhafaza edilecek flekilde ambalajlan r. fiekil -3 deki mödüler haldeki banklar depolanacaklar yerlerde üst üste istiflenebilece inden daha az yer kaplar. Banks packing is done which is storage in wooden case. Modular banks can be placed overlap for this reason it takes less space, shown as figure-3 fiekil -3- Kapasitör banklar depolamas. Figure -3- Capacitor bank storage. fiönt kapasitör ölçü-kumanda ve koruma panolar TEDAfi - MYD flartnamesine göre yap lmaktad r. Kumanda panolar DM ve M lerde kullan lan flönt kapasitörleri otomatik (reaktif röle ile) ve manuel olarak devreye almaktad r. Pano üzerinde Afl r Ak m Rölesi, Dengesiz Ak m Rölesi ve Gerilim Röleleri mevcuttur. El ve otomatik konumda iken kapasitörün deflarj süresi dolmadan devreye vermeyecek flekilde tasarlanm flt r. Shunt capacitor measures-control and protection panels is done according to TEDAfi-MYD specification. Control panels take shunt capacitor into the circuit automatically which is used DM and IM. There are over current relay, unbalanced current relay and voltage relay on the panels. It is designed not to given operating before capacitor discharge time is over when manual and automatic position. O.G. fiönt Kapasitör Kumanda Panolar High voltage shunt capacitor control panel

6

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde...

MST [Microelettrica Scientifica Turkey] insanın olduğu her yerde... MST [Microelettrica Scientifica Turkey] wherever human being is... insanın olduğu her yerde... Microelettrica New Jersey - USA MS Resistances Chamond - France Microelettrica Milano - Italy Comet Fans Milano

Detaylı

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS

DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS DAĞITIM VE GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ DISTRIBUTION AND POWER TRANSFORMERS Firma ELTAŞ A.Ş. Ahmet Güre tarafından 7 Ocak 1981 de kurulmuştur. Ahmet Güre bugünkü yönetim kurulu başkanıdır. Bir aile şirketi olan

Detaylı

Raylı Sistemler Katalog 2011

Raylı Sistemler Katalog 2011 Raylı Sistemler Katalog 2011 çindekiler Railway Substations Sheet Steel & Concrete Kiosk Switchgears Transformers Inductive&Capacitive Compensation Rectifiers Disconnecting Cubicles Negative Panels Over

Detaylı

Ürün Katalo u Product Catalog

Ürün Katalo u Product Catalog Ürün Katalo u Product Catalog Kurum Profili Company Profile KLEMSAN ELEKTRİK ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş., KLEMSAN ELECTRIC ELECTRONICS INC. was established in 1974. KLEMSAN has a wide product portfolio,

Detaylı

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI

PLAST K ENJEKS YON MAK NASI www.tspmakina.com PLAST K ENJEKS YON MAK NASI Plastic Injection Molding Machine TSP V-PS SER S / TSP V-PS SERIES Hidrolik - Elektrik Servo Serisi / Hydraulic - Electric Servo Series GÜCÜMÜZ, TECRÜBEM

Detaylı

Icindekiler. Bölüm 1 Uyarilar...4. Genel Tanimlar. Spesifikasyonlar. Kurulum. Bölüm 8. Güç Devreleri. Kontrol Devreleri. Programlama & Isletim

Icindekiler. Bölüm 1 Uyarilar...4. Genel Tanimlar. Spesifikasyonlar. Kurulum. Bölüm 8. Güç Devreleri. Kontrol Devreleri. Programlama & Isletim Icindekiler Bölüm 1 Uyarilar...4 Bölüm 2 Bölüm 3 Bölüm 4 Bölüm 5 Bölüm 6 Bölüm 7 Bölüm 8 Genel Tanimlar 2.1 Kisaca... 5 2.2 Özellikler Listesi... 5 2.3 Parça Numarasi Formati... 5 Spesifikasyonlar 3.1

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ. www.neoenerji.com

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ. www.neoenerji.com Enerji, her zaman, her yerde ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA

GÜÇ KONDANSATÖRLER GÜÇ KONDANSA C Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FECSAKP1 (Trifaze V) 0 kvar - 0 kvar K Serisi Alçak Gerilim Güç Kondansatörleri FEK-13 (Trifaze V) kvar... kvar Ç NDEK LER Güç Faktörü Düzeltme etotları KP Teknolojisinin

Detaylı

TEST. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.ş. Member of

TEST. Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.ş. Member of Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.ş. TEST Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. ve Tic. A.Ş. Saray Mah. Atom Cad. No: 17 Saray - Kazan / ANKARA T : +90 (312) 815 48

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Enerji, her zaman, her yerde Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU

DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500X500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 BULAŞIK YIKAMA MAKİNESİ (500500 BASKET) KULLANMA VE BAKIM KILAVUZU DW-1000 DISHWASHER (500500 BASKET) INSTRUCTION AND MAINTENANCE MANUAL 2012 TLM 020 0046 ED. NO: 1 1 D w P: Güç girişi (power input)

Detaylı

EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel

EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4 070 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4-070CC, EOP4-070CE Kurulum Talimatları 1.0 Kurulum Hakkında Genel Bilgiler 1.1 Çevre Şartları Kullanıldığı Yerler Ulusal Elektrik Üreticileri

Detaylı

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD.

Ürün Katalo u. Product Catalogue. Ürün Katalo u / Product Catalogue. www.tek-galvaniz.com.tr. TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. www.tek-galvaniz.com.tr Ürün Katalo u / Product Catalogue Ürün Katalo u Product Catalogue TEK-GALVAN Z VE BOYA SAN. T C. TH. HR. LTD. fit Atatürk Cad. No: 158 Yaz bafl - Torbal / ZM R Tel: +90 232 853

Detaylı

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual

Dematic Steel. Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Dematic Steel Otomatik Çay Demleme Makinesi - Kullanma K lavuzu Automatic Teamaker Machine - Instruction Manual Uzun y llar sorunsuz çal flmas için tasarlanan ve üretilen Fakir Dematic Steel Otomatik Çay

Detaylı

KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICILAR DUCT TYPE ELECTRICAL HEATERS

KANAL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITICILAR DUCT TYPE ELECTRICAL HEATERS KNL TİPİ ELEKTRİKLİ ISITIILR DUT TYPE ELETRIL HETERS 58 VENO kanal tipi elektrikli ısıtıcılar, klima sisteminde son ısıtıcı olarak veya taze hava sistemlerinde dış havayı ısıtmak için kullanılırlar. yrıca

Detaylı

EOP5 104 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel

EOP5 104 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP5 104 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP5-104AT,EOP5-104AT-DP, EOP5-104AT-CAN, Kurulum Talimatları EOP5-104AT- MPI 1.0 Kurulum Hakkında Genel Bilgiler 1.1 Çevre Şartları Kullanıldığı

Detaylı

EOP4 043 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel

EOP4 043 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4 043 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4-043AT, EOP4-043BT Kurulum Talimatları 1.0 Kurulum Hakkında Genel Bilgiler 1.1 Çevre Şartları Kullanıldığı Yerler Ulusal Elektrik Cihaz Üreticileri

Detaylı

EOP4 057 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel

EOP4 057 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4 057 Serisi Human Machine Interface Operatör Panel EOP4-057AL, EOP4-057ALE, EOP4-057AC, EOP4-057ACE, EOP4-057AT, EOP4-057ATE Kurulum Talimatları 1.0 Kurulum Hakkında Genel Bilgiler 1.1 Çevre Şartları

Detaylı

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr

K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU. www.kemsan.com.tr K ESİN TİSİZ GÜCÜN K AY NAĞ I ÜRÜN KATALOĞU www.kemsan.com.tr 1 www.kemsan.com.tr 3 Kemsan KPR Model Redresörler, Enerji santrallerinde İnverterlerin beslenmesi, Yenilenebilir enerji sistemleri ve birçok

Detaylı

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı...

50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... 50 yılı aşkın, başarı ve memnuniyetle dolu hikayemiz; 1960 yılında kaynak makinası imalatı ile başladı... www.aydintrafo.com.tr Aydın Trafo nun 1960 ta kaynak makinesi imalatı ile başlayan iş hayatı 1977

Detaylı

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System

Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2009 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 2 Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System 3 ndeks Index Hava Kanal Ba lant Sistemleri Air Duct Connection System Sayfa/Page

Detaylı

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu

2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge. User Manual Kullan m K lavuzu 2150 Watt Steam-Vacuum Cleaner Buharl Süpürge User Manual Kullan m K lavuzu Dear Customer, Please read and comply with these instructions prior to the initial operation of your appliance. Retain these

Detaylı

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29

Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating Instructions, page 29 ModulA GREEN 40-10 220, 40-12 250, 40-18 250, 50-6 240, 50-12 270, 50-18 270 65-8 270, 65-12 340, 65-15 340, 80-8 360, 80-12 360, 100-12 450 Montaj ve Kullanım Kılavuzu, sayfa 4 Installation and Operating

Detaylı

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric

Varlogic NR6, NR12. Güç faktörü kontrol rölesi. Kullan m K lavuzu. Schneider Electric Varlogic NR6, NR12 Güç faktörü kontrol rölesi Kullan m K lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Varlogic NR6

Detaylı

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11

MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 EN Manual instructions for use TR Kullanım talimatları kılavuzu. MINICOMIST 7 MINICOMIST 11 ORIGINAL INSTRUCTIONS ARE (IT) ORİJİNAL KULLANIM KILAVUZU (IT) Before starting to use the burner, read the chapter

Detaylı

LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE

LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE LP BAYRAKLI TİP SEVİYE GÖSTERGESİ MANUELİ PADDLE TYPE LEVEL INDICATOR CATALOGUE Döküman Kodu: OZB. M.SCS Revizyon Tarihi: 01.10.2013 Yürürlük Tarihi: 2009 Revizyon No: 04 OZB.M.LP.04-01/10/2013 1 BU BELGEDE

Detaylı

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016

Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Energy, Industry & Transportation Enerji, Endüstri ve Ulaşım 2015 / 2016 Enerji Endüstri Bina Güneş Enerjisi Ulaşım Hastane Used in the products that are a step further than their counterparts Represents

Detaylı

MODULAR ENCLOSURES CATALOG MODÜLER PANOLAR KATALOĞU 2015

MODULAR ENCLOSURES CATALOG MODÜLER PANOLAR KATALOĞU 2015 MODULAR ENCLOSURES CATALOG MODÜLER PANOLAR KATALOĞU 2015 Exploring the future PREMIUM-X A/4 - A/110 A SEGREGATION B/2 - B/26 B DISTRIBUTION C/2 - C/64 C PREMIUM-XW D/2 - D/16 D PREMOD & PREMOD-S E/2 -

Detaylı

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ

ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ ŞEBEKEDEN BAĞIMSIZ YEDEKLEME VE ADA SİSTEMLERİ Enerji, her zaman, her yerde Şebekeden bağımsız İşlevsel bir elektrik şebekesinin varlığı her zaman göründüğü kadar bariz değildir. Güvenilmez bir şebekenin

Detaylı

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.

POLAT GROUP REDÜKTÖR SANAYİ ve TİCARET A.Ş. SONSUZ DİŞLİLİ REDÜKTÖRLER MOTORLU - MOTORSUZ KULLANIM ve AKIM TALİMATI Maintenance and Operational Instructions for Worm Gear Reducers and Geared Motors Series TR ENG PMRV - PRV PMRV - PMRV PC - PMRV

Detaylı