KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: Fax: Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras n garanti kart nda belirlenmifl yerlere ve afla da verilen yerlere kaydedin. Bilgi veya servis için sat c n za baflvurdu unuzda bu model ve seri numaralar n kullan n. Model Seri Numaras KL MA GESMS-11 thalatç Firma ENKAY ELEKTRON K SAN. T C. LTD. fit. Adres : Alemda Cad. Site yolu No: Ümraniye/ stanbul Tel : Fax : Üretici Firma TCL Air Conditioner (Zhon Shan) Co.,Ltd Nantou Main Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong.PRC. Tel: Fax: Web:tclac.com. Üretici Firma Standart Onaylar ve lgili Kurulufllar CE/89-336EEC direktif uygunlu u (EMC) Kurulufl: GTI HEA - Guangzhou Testing&Inspection Institute for Household Electrical Appli ances / CE/73-23EEC derektif uygunlu u (LVD) Kurulufl: GTI HEA - Guangzhou Testing&Inspection Institute for Household Electrical Appli ances / CB Sertifikasyonu Kurulufl: CQC. Quality Certification Center (IECEE member) No:15 Fangcaodi Xijie Chaoyang District, P.R.C. / Fax: CE/73-23EEC direktif uygunlu u (LVD) Kurulufl: BTIHEA Beijing testing & Inspection for Household Electric Appliances No:29 Xiaxiejie, xuanwu district, Beijing, P.R.C. Tel: Fax CE/89-336EEC direktif uygunlu u (EMC) Kurulufl: BTIHEA Beijing testing & Inspection for Household Electric Appliances No:29 Xiaxiejie, xuanwu district, Beijing, P.R.C. Tel: Fax KULLANIM KILAVUZU SANAY BAKANLI I NCA TESP T ED LEN EKONOM K ÖMÜR 10 YILDIR. Ürün yenileme ve gelifltirme amaçl olarak üretici ve ithalatç firma ürünlerde de ifliklik yapma hakk n ve mizanpaj hatalar na karfl sorumlu olmama hakk n sakl tutar.

2 Güvenlik Önlemleri...1 Parçalar n Adlar...2 Uzaktan kumanda...4 Kullan m talimatlar...6 Bak m...8 Koruma...9 Servis ça rma öncesi kontroller...10 Montaj Talimatlar...11 Kullan m öncesi haz rl k Klimay kullanmadan önce, afla daki maddeleri kontrol etti inizden ve ayarlad n zdan emin olun. Uzaktan kumanda ön ayarlanmas Ç NDEK LER Uzaktan kumanda üretici taraf ndan Sadece So utma Tipi veya S cak-so uk tipi Klima için ön ayarlanmam flt r. Uzaktan kumandaya her pil tak fl n zda veya çal flt rd n zda, uzaktan kumandan n LCD ekran ndaki "Heat" S cak veya "Cool" So uk yaz s n n önünde ok iflareti yan p sönecektir. Kullan c afla daki talimatlar takip ederek, kliman n tipine göre uzaktan kumanday ön ayarlayabilir: Ok iflareti yan p söndü ünde ve "Heat" s cak konumunu gösterdi i zaman her hangi bir tufla bast n zda s cak-so uk ayarlan r. Ok iflareti yan p söndü ünde ve "Cool" so uk konumunu gösterdi i zaman her hangi bir tufla bast n zda Sadece So utma konumu ayarlan r. 10 saniye içinde her hangi bir tufla basmazsan z, uzaktan kumanda otomatik olarak S cak- So uk konumuna ayarlan r. Not: Sat n ald n z klima Sadece So utma tipi ise, uzaktan kumandan z S cak-so uk konumuna ayarlaman z her hangi bir sorun yaratmaz. Ancak ald n z klima S cak-so uk tipi ise ve uzaktan kumandan z Sadece So utma konumuna ayarlarsan z, uzaktan kumanday kullanarak Is tma ifllemini ayarlayamazs n z. Hava Borular n n Boflalt lmas : (1). 2 yollu ve 3-yollu valflerin kapaklar n gevfletin ve sökün. (Gaz ve likit Servis vanalar ) (2). Servis valfinin kapa n gevfletin ve sökün. (3). Servis valfine vakum pompas esnek hortumunu ba lay n. (4). 10 mm Hg vakuma ulafl ncaya kadar, vakum pompas n dakika kadar çal flt r n. (5). Vakum pompas hala çal fl rken, vakum pompas manifoldu üzerindeki düflük bas nç dü mesini kapat n. Sonra vakum pompas n durdurun. (6). 2 yollu valfi çeyrek tur (1/4) aç n ve 10 saniye sonra kapat n. S v sabun veya bir elektronik kaçak detektörü kullanarak bütün ba lant lar n s k l n kontrol edin. (7). 2 ve 3 yollu valflerin gövdelerini iyice çevirin. Vakum pompas esnek hortumunu ay r n. (8). Bütün valf kapaklar n tak n ve s k n. NOT: Montaj talimatlar Klimay monte etmeden ve kullanmadan önce lütfen bu k lavuzu okuyun. So utucu ak flkan sistemine havan n girmesine izin vermeyin veya klimay tafl rken so utucu ak flkan d fl üniteye toplay n yada boflalt n. (Tafl ma esnas nda sorun olabilecek gazlar için). Montaj ifllemini tamamlad ktan sonra bir test çal flmas yap n ve çal flma ayr nt lar n kaydedin. 7K, 9K, 12K modelinin iç ünite kontrolöründen kullan lan sigorta, 3.15A, T, 250V de erli 50T dir. 18K, 22K, 24K modelleri için 3.15A, T, 250V bir sigorta kullan n. Bütün ünitenin sigortas kullan c taraf ndan maksimum güç giriflindeki ak ma göre temin edilmelidir veya bunun yerine, baflka bir afl r ak m koruyucu devresi kullan lmal d r. Gerekti i durumlarda ay rmak için fifle, cihaz n montaj nda sonra bile eriflilebilmelidir. E er bu mümkün de ilse, montaj iflleminden sonra eriflilebilir bir konuma, en az 3 mm kontak aral kl bir çift kutuplu flalter ba lay n. RESTART Otomatik yeniden bafllatma ayarlar Klimalar n z elektrik kesilmelerinde ayarlad n z konumdan yeniden otomatik çal flacak flekilde teknolojiye sahiptir. Bu özellik kullan c ya göre tercih edilmekte oldu undan üretici taraf ndan klimalar otomatik olarak çal flmayaçak flekilde ayarlanm flt r. Otomatik yeniden çal flma fonksiyonu gerekti inde aktif hale getirmek için afla daki ifllemleri s ras ile yap n z. 1) Kliman n kapal oldu undan emin olun. 2) deki Acil çal flt rma dü mesini (ON/OFF-AÇMA/KAPATMA) bas l tutarak klimay aç n. 3) K sa sinyal sesleri (B P sesi) duyuncaya kadar acil çal flt rma dü mesini 10 saniyeden fazla bas l tutun. Bu ifllemler sonras otomatik yeniden bafllatma fonksiyonu aktif hale gelecektir. E er otomatik yeniden bafllatma fonksiyonunu tekrar iptal etmek isterseniz, k sa sinyal sesleri duyuncaya kadar yukar daki ifllemi tekrarlay n z. 17

3 Montaj talimatlar D fl ünite montaj 1. Drenaj Kanal n ve Drenaj Hortumunu Tak n (sadece s cak-so uk modeli için) Klima s tma konumunda çal fl rken, d fl ünitedeki su damlalar tahliye edilir. Çevreyi korumak için, bu ulanan suyu yönlendirmek üzere bir drenaj kanal ve drenaj hortumu tak n. Drenaj kanal n ve kauçuk rondelay d fl ünitenin flasisine tak n ve flekilde gösterildi i gibi drenaj hortumunu kanala ba lay n. Drenaj kanal 2. D fl Üniteyi Monte Edin ve Sabitleyin D fl üniteyi düz ve sa lam bir zeminde c vata ve somunlarla iyice sabitleyin. Duvara veya tavana monte edildi inde, fliddetli titreflimden veya rüzgardan dolay sallanmas n önlemek için destek parças n iyice sabitledi inizden emin olun. Titreflimi almas için d fl ünite ayaklar na titreflim lasti i koyman z tavsiye ediler. 3. D fl Ünite Boru Ba lant s 2 -yollu ve 3-yollu valfin valf kapaklar n sökün. (Gaz ve likit servis vanalar ) Borular 2 -yollu ve 3-yollu valflere ayr ayr ba lay n ve s k n. Rondela Drenaj hortumu (kullan c taraf ndan haz rlan r) Güvenlik önlemleri Bu Kullan m ve Bak m K lavuzundaki simgelerin anlamlar : Yap lmad ndan emin olun. Cihaz naza has bir özelliktir. Bu duruma dikkat edin. De er plakas nda belirtilene uygun bir elektrik beslemesini kullan n. Aksi takdirde, ciddi hasarlar ve tehlikeler meydana gelebilir veya yang n ç kabilir. Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikelerden kaç nmak için kablo üretici, servis merkezi veya yetkili bir elektrik teknisyeni...vs. taraf ndan de ifltirilmelidir. Elektrik beslemesi devre kesicisini veya fiflini tozdan uzak tutun. Yetersiz temastan dolay elektrik çarpmas veya yang n meydana gelebilece inden dolay elektrik kablolar n n tam ve eksiksiz olarak do ru flekilde ba land ndan emin olun. Bu talimatlar takip etti inizden emin olun. Topraklama gereklidir. Uyar : Yanl fl kullan m ölüm ve yaralanma gibi ciddi tehlikelere neden olabilir. Klimay kapatmak için elektrik beslemesi devre kesicisini kullanmay n veya fifli çekmeyin. K v lc mlardan vs. dolay bu durum, yang na sebep olabilir. Hava alma So utma çevriminde kalan nemli hava, kompresörde ar zalara neden olabilir. ç ve d fl üniteleri ba lad ktan sonra, afla da gösterildi i gibi bir vakum pompas kullanarak so utma çevrimindeki havay ve nemi al n. Kopma sonucu hasara, elektrik çarpmas na ve yang na sebep olaca ndan dolay elektrik kablosunu dü üm yapmay n, çekmeyin veya ezmeyin. Kesinlikle cihaza çubuk veya benzeri cisimler sokmay n. Fan yüksek h zda döndü ü zaman bu, yaralanmaya neden olabilir. å Uzun süre so uk havaya maruz kalma zararl d r. Havan n odan n her taraf na dolafl - m n n sa lanmas n tavsiye ederiz. Vakum pompas Ar za meydana gelirse, fifli prizden çekmeden önce uzaktan kumanda ile klimay kapat n. Kliman n tamirini kendiniz yapmay n. Yanl fl tamir elektrik çarpmas na vs. sebep olabilir. Kliman z n mümkün oldu unca ocak ve soba gibi s üreten kaynaklardan uza a montaj edilmesi gereklidir. Buna dikkat ederek bu kliman n üfledi i havan n bu s kaynaklar m ulaflmas n önleyin. Bu her iki cihazlar n verimlili ini düflürür ve teknik çal flma flartlar n etkileyerek ar zalara sebep olabilir. So utucu ak flkan n ak fl yönü 2 yollu valf 3 yollu valf flemas 3- yollu valf Servis deli i (7) Valfi açmak için iyice çevirin (6) Çeyrek tur (1/4) aç n (7) Valfi açmak için iyice çevirin valf kapa (1) Çevirin ye ba lay n aç k konumu mil Islak ellerle çal flt rma dü melerine dokunmay n. D fl ünitenin üzerine her hangi bir cisim koymay n. Cihaz n elektrik besleme hatt n n çekilmesi ve bu hatt n topraklanmas yerel kurulufllar taraf ndan yetkilendirilmifl bir elektrik teknisyeni..vs. taraf ndan yap lmas gerekmekte olup bu ifllem tamam ile kullan c n n sorumlulu undad r. (1) Çevirin (8) S k n (2) Çevirin (8) S k n Valf kapa (8) S k n D fl üniteye ba lay n Valf göbe i Not: Çevreyi korumak için, so utucu ak flkan do rudan havaya kar flt rmaman z tavsiye edilir. 16 i ne Servis deli i kapa NOTLAR: 1- Üretici ve ithalatç firma gelifltirme ve yenilemelerden dolay, yukar daki önlemlerde ve uyanlarda ve ürünlerde gerekli de ifliklikleri haber vermeksizin de ifltirme hakk m sakl tutar. 2- Klimalar n z oyuncak de ildir bu nedenle mutlaka çocuklardan uzak tutunuz. 3- Klimalar n z n montaj ve tamir-bak m ifllemleri mutlaka yetkili servis taraf ndan yap lmal d r. Yetkili servis harici yap lan ifllemlerden dolay olas ar zalar kesinlikle garanti haricidir. 4- Klimalar n z n ortam kirlili ine ve çal flma süresine ba l olarak ekipmanlar n n bak m n n yap lmas ve filtrelerinin temizlenmesi ve/veya de ifltirilmesi (Temizlenemeyen sarf filtreleri) ifllemlerinin periyodik olarak (Tavsiye edilen periyot 6 ay yada y lda bir) yapt r lmas tavsiye edilmektedir. Bu ifllem garanti harici kullan c sorumlulu unda olup mutlaka yetkili servisler taraf ndan yap lmal d r. Klimalar n z n bak m yap lmaks z n kullan lmas halinde verimlili i düfler ve olas ar zalara sebep olabilir. Bu tip tespit edilecek olas ar zalar garanti haricidir. 1

4 Parçalar n Adlar Montaj talimatlar D fl ünite Hava girifli Ön panel Acil çal flt rma paneli Gösterge paneli Hava ç k fl Dikey hava yönlendirme kanattan Yatay hava yönlendirme kanattan Statik filtre (iste e ba l ) Aktif karbon filtre (îste e ba l ) Hava temizleme toz filtresi Uzaktan kumanda Hava girifli 4. Kablolar n Ba lanmas ç Ünite D fl ünite ba lant s na göre, kablolar kontrol kart ndaki terminallere tek tek ba layarak elektrik ba lant kablosunu iç üniteye ba lay n. Not: Baz modeller için, iç ünite terminaline ba lant yapmak için kabinin sökülmesi gerekir. D fl ünite 1). Viday gevfleterek d fl ünitenin servis kapa n sökün. Afla da gösterildi i gibi, kablolar kontrol kart ndaki terminallere tek tek ba lay n. 2). Elektrik ba lant kablosunu bir kablo kelepçesi ile kontrol kart na sabitleyin. 3). Viday kullanarak servis kapa n tekrar eski yerine tak n. 4) 24K modeli için, elektrik beslemesi ile d fl ünite aras nda uygun bir devre kesici kullan n. Bütün besleme hatlar - n tamamen ay ran bir ay rma devresi tak lmal d r. Dikkat : 1. Özellikle klima için, ayr bir elektrik devresi kulland n zdan emin olun. Kablo ba lant yöntemi için, servis kapa n n iç taraf na yap flt r lm fl devre flemas na bak n. 2. Kablo kal nl n n, elektrik beslemesi teknik özellikleri k sm nda belirtildi i gibi oldu undan emin olun. (Afla daki kablo özellikleri tablosuna bak n) 3. Kablolar kontrol edin ve ba lad ktan sonra iyice sabitlendiklerinden emin olun. 4. Islak veya rutubetli yerlerde, bir topraklama kaça devre kesicisi (kaçak ak m rölesi) takt n zdan emin olun. Kablo Özellikleri D fl ünite Ön panel Terminal (iç taraf) fiasi Kabin Servis kapa Terminal (iç taraf) Tahliye hortumu Not: SO UTMA veya NEM ALMA ifllemi s ras nda meydana gelen yo uflma suyunun tahliye edilmesini sa lar. Ara ba lant boru ve elektrik kablolar Hava ç k fl 2 Bu kullan m k lavuzundaki flekiller, standart bir modelin d fl görünümü esasl d r. Sonuç olarak, kliman z n görünümü burada gösterilenden farkl olabilir. Not: Yukar daki kablolar n tipleri HAR veya SAA taraf ndan onayl olarak ilgili standartlara göre verilmifl olup, bulundu unuz ülke standartlar na uygun kablo kullan lmas gerekmektedir. 15

5 Montaj talimatlar Parçalar n Adlar NOT Çal flma ve Gösterge Boru Ba lant lar n n Is Yal t m : Boru ba lant lar n s yal t m malzemesi ile sard ktan sonra bir vinil bantla sar n z. "SLEEP" Uyku konumu LED Uyku konumu ayarland - nda yanar. Sinyal al c s Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri al r. vinil bantla sar lm fl Termal yal t m Borular n Is Yal t m : a. Drenaj hortumunu borular n alt na yerlefltirin. b. Yal t m malzemesi 6mm den daha kal n polietilen köpük kullan labilir. Elektrik kablosu Genifl boru Is yal t m malzemesi POWER" Haz r ikaz LED Kliman za elektrik geldi- inde yanar, çal flmaya haz r oldu unu gösterir. "TIMER" Zaman Ayarl çal flma LEDÎ Kliman z zaman ayarl olarak çal flmaya programland zaman yanar. "RUN" Çal flma ikaz LED Çal flma s ras nda yanar. Kolay tahliye için, drenaj hortumu afla meyilli olmal d r. Drenaj hortumunu, bükülecek veya s k flt r lacak flekilde uzatmay n. Hortumun ucunu suyun tahliye olaca flekilde aç k b rak n. Drenaj hortumuna bir uzatma hortumu ba lan rsa, iç üniteden geçen k s mlar n s yal t m malzemesi ile yal t n. Boru sa a do ru uzat ld nda, boru, elektrik kablosu ve drenaj hortumu s dan yal tarak ve bir boru tespit parças ile cihaz n arkas na sabitlenebilir. Sinyal kablosu (s cak/so uk modeli için) Drenaj hortumu (kullan c taraf ndan haz rlan r) Buraya yerlefltirin Dar boru Defrost kablosu (s cak/so uk modeli için) TOWERW Haz r ikaz GÖSTERGES Kliman za elektrik geldi- inde yanar, çal flmaya haz r oldu unu gösterir. "SLEEP" Uyku konumu GÖTERGES Yukar daki çal flma flemas haritas E, F, G, H, J, K, M, N serileri için uygundur. Sinyal al c s Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri al r. "RUN" Çal flma ikaz GÖSTERGES Çal flma s ras nda yanar. "SLEEP" Uyku konumu GÖTERGES Uyku konumu ayarland - nda yanar. drenaj hortumu Genifl boru dar boru drenaj hortumu Genifl boru dar boru Uyku konumu ayarland - nda yanar. "TIMER" Zaman Ayarl çal flma GÖSTERGES Kliman z zaman ayarl olarak çal flmaya programland zaman yanar. TOWERW Haz r ikaz GÖSTERGES Kliman za elektrik geldi- inde yanar, çal flmaya haz r oldu unu gösterir. Taban Boru tespit parças Taban Taban Boru tespit parças Yukar daki çal flma flemas haritas L, R- serileri için uygundur Yukar daki çal flma flemas haritas Q serileri için uygundur A. Boru tespit parças n yuvaya yerlefltirin. B. Boru tespit parças n tabana do ru bast r n. Boru Ba lant s : a. ki anahtar kullanarak iç ünite borular n ba lay n. Borular n, konnektörlerin ve havflal somunlar n deforme olmas n ve hasar görmesini önlemek için, afla daki gösterilen s kma torklar na çok dikkat edin. b. lk önce elle s k n, ard ndan anahtar kullan n. Acil çal flt rma dü mesi Uzaktan kumanda ar zal oldu unda, kliman n çal flt r lmas için kullan l r. Bu çal flma biçimi N, R, L, M, Q, serileri için uygundur. Acil çal flt rma dü mesi Uzaktan kumanda ar zal oldu unda, kliman n çal flt r lmas için kullan l r. Bu çal flma biçimi E, F, G, H, J, K, serileri için uygundur. AÇMA/KAPATMA Model Boru ebat S v Taraf (φ 6 veya 1/4 inç) S v Taraf (φ 10 veya 3/8 inç) Gaz Taraf (φ 10 veya 3/8 inç) Gaz Taraf (φ 12 veya 1/2 inç) Gaz Taraf (φ 16 veya 5/8 inç) Tork Somun geniflli i T3 iklim tipi modellerin 18K ve 24K S v Taraf φ6 dir (veya 1/4 inç). Aç klamalar: Uzaktan kumanda çal flmad nda, iç ünite panelini açt n zda ve acil çal flt rma dü mesini göreceksiniz. Yukar daki flekle bak n. 50, 70 serilerinin acil çal flt rma dü mesi sa üst taraftad r; buradaki ON/OFF AÇMA/KAPATMA dü mesine bas n. "RESTART" Otomatik yeniden bafllatma ayarlar Klimalar n z elektrik kesilmelerinde ayarlad n z konumdan yeniden otomatik çal flacak flekilde teknolojiye sahiptir. Bu özellik kullan c ya göre tercih edilmekte oldu undan üretici taraf ndan klimalar otomatik olarak çal flmayacak flekilde ayarlanm flt r. Otomatik yemden çal flma fonksiyonu gerekti inde aktif hale getirmek için afla daki ifllemleri s ras ile yap n z. 1- Kliman n kapal oldu undan emin olun. 2- deki adi çal flt rma dü mesini (ON/OFF - AÇMA/KAPAMA) bas l tutarak klimay aç n. 3- K sa sinyal sesleri (BÎP sesi) duyuncaya kadar acil çal flt rma dü mesini 10 saniyeden fazla bas l tütün. Bu ifllemler sonras otomatik yeniden bafllatma fonksiyonu aktif hale gelecektir. E er otomatik yemden bafllatma fonksiyonunu tekrar iptal etmek isterseniz, k sa sinyal seslerim duyuncaya kadar yukar daki ifllemleri tekrarlay n z. 14 Dü melerin ve göstergelerin flekilleri ve konumlar modelden modele göre farkl l k gösterebilir ancak, ifllevleri ayn d r. E er çal flma flemas haritas ile gerçek kullan m aras nda farkl l klar varsa, gerçek kullan m esas al n. 3

6 Uzaktan kumanda Montaj talimatlar Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda sisteme sinyal gönderir. AÇMA/KAPATMA dü mesi Çal flmay bafllatmak ve durdurmak için kullan l r. Ayarlama göstergesi letim göstergesi saat ayar göstergesi S cakl k ayar göstergesi ZAMAN AYAR dü mesi ZAMAN AYAR ifllemini seçmek için kullan l r. YUKARI tuflu S cakl k ve zaman ayar n artt rmak için kullan l r. Ayarl s cakl k göstergesi (Feel modu s ras nda) Sinyal iletim penceresi sisteme sinyal gönderir. nin tak lmas 1. Montaj Plakas n n Tak lmas D fl ünitenin yerine ve borunun yönüne göre, montaj plakas için bir yer seçin. Montaj plakas n n su terazisi veya flakül ile yatay konumunu (gönyesini) ayarlay n. Plakay sabitlemek için duvarda 32mm derinlikte delikler aç n. Deli e plastik dübeller yerlefltirin ve montaj plakas n sac vidalar yla sabitleyin. Montaj plakas n n düzgün bir flekilde sabitlenip sabitlenmedi ini kontrol edin. Ard ndan, bak r boru ba lant lar için bir delik aç n. Hatt buraya ba lay n. Hat buradan afla iner Montaj plakas AfiA I tuflu S cakl k ve zaman ayar n art rmak için kullan l r. UYKU konumu dü mesi Uyku konumu ifllemini ayarlamak veya iptal etmek için kullan l r. SALINIM kontrol dü mesi Hava üfleme yönünü ayarlamak için kullan l r. FAN HIZI kontrol dü mesi fan motoru h z n seçmek için kullan l r. Otomatik, Yüksek, Normal ve Düflük. MOD AYAR KONUMLARI dü mesi Çal flma konumunu seçmek için kullan l r: Fee -otomatik hissetme, So utma, Nem Alma, Fan ve Is tma (sadece S cak-so uk modeli için). Feel konumu, oda s cakl na göre otomatik olarak SO UTMA, NEM ALMA, FAN, ISIT- MA gibi çal flma konumlar n seçebilir Kliman z üreticide ilk çal flt rmada Feel-otomatik hissetme konumunda ayarlanm fl olup istedi iniz konuma ayarlayabilirsiniz. 3. ç Ünite Borusunun Tak lmas Borular (s v ve gaz borusu) ve kablolar d fl taraftan duvar deli inden geçirerek veya iç ünite boru ve kablo ba lant s tamamland ktan sonra iç taraftan geçirerek d fl üniteye ba lay n. Borunun yönüne göre hangi ç k fl parças n kesip kesmeyece inizi belirleyin (afla daki gösterildi i gibi) Boru yönü fiakül Tespit delikleri Not: Montaj plakas n n flekli yukar dakinden farkl olabilir ancak, montaj yöntemi benzerdir. 2. Bak r boru ba lant hatt Duvar deli i manflonu (sert polietilen boru kullan labilir ve temi- Montaj plakas n n yerine göre, boru deli i için bir yer seçin. ni kullan c sorumlulu undad r.) Duvarda bir delik aç n. Delik, d fla do ru hafif afla meyilli olmal d r. stenilirse duvar tertipli ve temiz tutmak için duvardaki deli e bir manflon takabilirsiniz. 5mm (afla do ru meyilli) D fl ünite Not: Yukar da gösterilen uzaktan kumanda sadece bilgi içindir; lütfen gerçe ini esas al n. Uzaktan kumandaya piller tak ld nda, bütün sinyaller 2 saniye kadar ekranda görünecek ve ard ndan s ra ile SO UTMA ve ISITMA sinyalleri yan p sönecektir. Sadece so utma tipi klimalar için, so utma sinyali yan p sönerken her hangi bir tufla bast n zda ve uzaktan kumanda sadece so utma konumuna ayarlanacakt r. So utma ve s tma tipi klimalar için, s tma sinyali yan p sönerken her hangi bir tufla bast n zda ve uzaktan kumanda so utma ve s tma konumuna ayarlanacakt r. 10 saniye içinde her hangi bir tufla basmazsan z, uzaktan kumanda otomatik olarak so utma ve s tma konumuna ayarlanacakt r. Sadece so utma tipi klimalar, so utma ve s tma fonksiyonlu uzaktan kumandalar kullanabilirler ancak, s tma fonksiyonlar yoktur. Klima çal flmad halde, yapt n z ayar ve seçti iniz konumlara ba l olarak uzaktan kumandada baz göstergeler görünecektir. Oyuk boyunca ç k fl parças n kesin. oyuk Ç k fl parças Not: Boruyu 1, 2 veya 4 No lu yönlere göre takarken, iç ünite taban ndan ilgili ç k fl parças n testere ile kesin. Boruyu gerekti i gibi ba lad ktan sonra, drenaj hortumunu tak n ve ard ndan elektrik kablolar n ba lay n. Ba lant dan sonra, borular, kablolar ve drenaj hortumunu birlikte bir s yal t m materyali ile sar n. Not: Her konum ve ifllevi, sonraki sayfalarda ayr nt l olarak aç klanacakt r. 4 13

7 Montaj talimatlar Uzaktan kumanda Kablolar n Ba lanmas Ön panel Uzaktan kumanda ile d fl üniteler aras ndaki kablo ba lant s : Pillerin Tak lmas 1) D fl ünitedeki PCB kapa n sökün; 2) Kablolar iç ünite terminallerine ba larken, üç üniteye tak lan kablo ba lant flemas na bak n. 3) PCB kapa n tekrar tak n. B taraf n n d flar bakt ndan emin olun. KAPAK A taraf (ba lant dan önce) Terminal (iç taraf) KAPAK B taraf (ba lant dan sonra) Pil bölmesi kapa n ok yönünde iterek aç n. (+) ve (-) kutuplar n n do ru oldu undan emin olarak yeni pilleri tak n. Kapa tekrar kayd rarak yerine tak n. Kapa kayd rarak ç kar n. Kapa yukar do ru ok yönünde kayd r n. En iyi yeri seçin ç Ünite Montaj Yeri Hava ç k fl yak n nda engellerin olmad ve havan n odan n her köflesine kolayca üflenece i bir yer seçin. Boru ve duvar deli inin kolayca hizalanaca bir yer seçin. Kablo ba lant flemas na uygun olarak klima ile tavan ve duvar aras nda yeterince boflluk b rak n. Hava filtresinin kolayca sökülebilece i bir yer seçin. Klimay ve uzaktan kumanday televizyondan, radyodan vs. en az 1 metre uzak tutun. Klimay mümkün oldu u kadar floresan lambalardan uzak tutun. Havan n emilmesini engelleyebilecek her hangi bir cismi hava giriflinin yak n na yerlefltirmeyin. Cihaz n a rl n tafl yabilecek çal flma gürültüsünü ve titreflimi art rmayacak bir yer seçin. Yükseklik 5 m den az olmal d r Kabin Montaj fiemas Boru uzunlu u maksimum 15 metredir. D fl ünite Not: 2 adet LR03 AAA (1.5 volt) tipi pil kullan n. fiarjl piller kullanmay n. Ekran silik göründü- ünde, pilleri ayn tipte yeni pillerle de ifltirin. Uzaktan Kumandan n Muhafaza ve Kullan m puçlar Uzaktan kumanda, bir tutucu yard m yla duvara monte edilerek muhafaza edilebilir. Not: Uzaktan kumanda tutucusu iste e ba l bir parçad r. Uzaktan kumanda tutucusu Pilleri de ifltirin. Kapa tak n. ± ve iflaretlerine dikkat edin. D fl Ünite Montaj Yeri Montaj için uygun ve havaland rmas iyi olan bir yer seçin; yan c gaz kaçaklar n n oldu u yerlerden kaç n n. Duvarla aralar nda yeterince boflluk b rak n. D fl üniteyi ya l kirden, vulkanize gaz ç k fl ndan veya tuz oran çok yüksek sahillerden uzak tutun. Çamurlu su riskinin oldu u yol kenarlar na monte etmekten kaç n n. Çal flma gürültüsünü art rmayacak sabit bir taban seçin. Hava ç k fl n n engellenmeyece i bir yer seçin. D fl ünite Boru uzunlu u maksimum 15 metredir. Yükseklik 5 m den az olmal d r Kullan m Klimay çal flt rmak için, uzaktan kumanday sinyal al c s na do ru yönlendirin. nin sinyal al c s na yönlendirildi inde, uzaktan kumanda klimay yaklafl k 7 m mesafeden çal flt racakt r. Daha uzak mesafelerde sinyal gönderim ve al m nda problem olabilir. Sinyal al c s 12 D fl ünite iç ünite seviyesinden yüksekte bir noktaya yerlefltiriliyorsa bak r borularda 3-6 m de bir ya kapan yapman z gerekmektedir. 5

8 Kullan m talimatlar Montaj talimatlar FEEL otomatik hissetme konumu Montaj flemas Çal flman n bafllang c nda oda s cakl na ba l olarak çal flma konumunu otomatik olarak seçerek çal fl r (ISITMA, NEM ALMA, FAN, SO UTMA). Duvara olan mesafe 50mm nin üzerinde olmal d r. Tavana olan mesafe 50 mm nin üzerinde olmal d r. Uzaktan kumandan z klimaya do ru tutarak, Açma tufluna bas n, cihaz sinyal ald nda, iç ünitenin ÇALIfiMA göstergesi yanar. Duvara olan mesafe 50mm nin üzerinde olmal d r. Cihaz FEEL konumunda olmad nda. FEEL konumunun seçilmesi Zemine olan mesafe 2.500mm nin üzerinde olmal d r. MODE (konum) seçme tufluna bas n. MODE tuflunu FEEL konumuna al n. Çal flma modu s cakl ç ortam s cakl Çal flma konumu Ayarl s cakl k 20 C den düflük ISITMA (SICAK-SO UK T P Ç N) FAN (SADECE SO UTMA T P Ç N) 20 C-26 C 26 C den yüksek NEM ALMA SO UTMA FEEL konumunda bile hava s cakl k ayarlamas yap labilir. veya tuflu ile 6 seviye ayarlama mümkündür. Duvar ile hava girifli aras ndaki mesafe 250mm nin üzerinde olmal d r. Duvar ile hava girifli aras ndaki mesafe 250mm nin üzerinde olmal d r. S cakl n ayarlanmas veya tufluna bas n. tufluna bas ld nda, s cakl k 1 C artacakt r. S cakl k 2 C artt ktan sonra, gösterge de iflmeyecektir. tufluna bas ld nda, s cakl k 1 C düflecektir. S cakl k 2 C düfltükten sonra, gösterge de iflmeyecektir. NOT Klima çal fl rken konum de ifltirildi inde, kliman zdaki üstün teknolojik koruma sistemlerine ba l olarak bir gecikme olacakt r. Bu esnada, hava üflenmeyebilir. Daha sonra, sadece ON/ OFF (AÇMA/KAPATMA) tufluna bas larak OTOMA- T K konumu çal flt r labilir. FEEL konumundan memnun de ilseniz, ISITMA, NEM ALMA veya SO UTMA konumuna geçin. NOT Duvar ile hava ç k fl aras ndaki mesafe 500mm nin üzerinde olmal d r. Yukar daki flekil, sadece cihaz n basit bir sunumudur. Sat n ald n z kliman n d fl görünümü farkl olabilir. Cihaz n elektrik besleme hatt n n çekilmesi ve bu hatt n topraklanmas ulusal kurulufllar taraf ndan yetkilendirilmifl bir elektrik teknisyeni..vs. taraf ndan yap lmas gerekmekte olup bu ifllem tamam ile kullan c n n sorumlulu- undad r. Elektrik hatt ndan kaynaklanabilecek ar zalar kesinlikle garanti haricidir. Çok. önemli; Montaj ifllemleri mutlaka yetkili servis taraf ndan yap lmal d r. Yetkili servis harici yap lan ifllemlerden dolay olas ar zalar kesinlikle garanti haricidir. (Yetkili servis ve garanti bilgileri için bu kitab n arka sayfas ndaki servis bilgilerine ve garanti belgesi bilgilerine müracaat edebilirsiniz.) 250mm den fazla 6 11

9 Servis ça rmadan önce yap lacak kontroller Kullan m talimatlar Afla daki durumlar her zaman bir ar za olmayabilir. Servis ça rmadan önce klimay kontrol edin. TIMER Zaman ayarl çal flt rma Klima çal flm yor. Sorun Kontrol Fiflin düzgün tak l p tak lmad n veya kliman za elektrik gelip gelmedi ini kontrol edin. Uzaktan kumanda pillerinin bitmedi inden emin olun. Koruyucu devrenin cihaz korumak için çal fl p çal flmad - n kontrol edin. Koruyucu devrenin iptal olmad n ve sigortan n atmad - n kontrol edin. Sabah evden ç k p akflam döndü ünüzde, konforlu bir oda s cakl yla karfl laflmak için TIMER tuflu ile kliman z zaman ayarl çal flt rabilirsiniz. Rahat uyumak için, geceleri kapanma zamanlay c s n da ayarlayabilirsiniz. So utma veya s tma yap lm yor. Etkisiz kontrol Kliman n hava girifl ve ç k fllar engellenmifl mi? S cakl k ayar do ru yap ld m? Hava filtresi kirli mi? Güçlü parazit (afl r statik elektrik boflalmadan, elektrik beslemesi voltaj anormalliklerinden dolay ) varsa, çal flma s ras nda sorunlar meydana gelecektir. Bu s rada, elektrik fiflini ç kar p 2-3 dakika sonra yeniden tak n. Uzaktan kumandan n pillerinin kontrol edin. Uzaktan kumanda kapal iken, TIMER tufluna basarak açma zamanlay c s n ayarlay n ve ayarlamay iptal etmek için bu tufla tekrar bas n. ZAMAN AYARI AÇMA/KAPAMA Saati ayarlamak için YUKARI ve AfiA I tufluna bas n. Zaman ayar 30 dakikad r. Uzaktan kumanda aç kken, TI- MER tufluna basarak kapanma zamanlay c s n ayarlay n ve ayarlamay iptal etmek için bu tufla tekrar bas n. Klima hemen çal flm yor. Çal flma s ras nda konumun de ifltirilmesi, 3 dakikal k gecikmeye sebep olacakt r. Garip bir koku. Varsa at k su drenaj hatt n n ba land mevcut pis su at k hatt ndan kaynaklanabilir. Bu koku kliman n içine emilmifl sigara, mobilya vs. gibi di- er bir kaynaktan kaynaklan yor olabilir. Kliman zdaki periyodik olarak de ifltirilmesi gerekli filtreleri varsa de ifltiriniz. Not; Zamanlay c y ayarlad ktan sonra, iç ünitenin ZAMANLAYICI GÖSTER- GES lambas n n yan p yanmad n kontrol edin. Su ak fl sesi. Bu, klima içindeki so utucu ak flkan n ak fl sesidir; bir sorun de ildir. Is tma konumunda defrost sesi olabilir; bir sorun de ildir. Klimadan çat rdama sesi geliyor. Bu, s de ifliminden dolay ön panelin genleflmesinden veya büzülmesinden kaynaklanmaktad r; bir sorun de ildir. Ç k fltan bu u üfleniyor. SO UTMA veya NEM ALMA ifllemi s ras nda iç üniteden üflenilen so uk havadan dolay oda havas çok so udu- undan bu u görünebilir. Kompresör göstergesi (k rm z ) sürekli yan yor ve iç ünite fan duruyor. Klima s tma konumundan defrost konumuna geçiyor. Gösterge lambas 10 dakika içinde sönecek ve klima s tma konumuna dönecektir. 10 7

10 Bak m Koruma Çal flma koflullar Gürültü kirlili i Ön panelin bak m Hava filtresi bak m Koruyucu devre afla da belirtilen durumlarda devreye girerek cihaz durdurabilir. Daha sessiz çal flmas için, klimay a rl n tafl - yabilece i bir yere yerlefltirin. Fifli prizden çekin Fifli prizden çekmeden önce, klimay kapat n. Ön paneli ç karmak için a konumundan tutun ve d flar do ru çekin. Yaklafl k 100 saatlik kullan mdan sonra hava filtresini temizlemek gerekir. Afla daki gibi temizleyin: Klimay durdurun ve hava filtresini ç kar n. D fl ortam hava s cakl 24 C nin üstünde ISITMA D fl ortam hava s cakl -7 C nin alt nda Oda s cakl 27 C nin üstünde D fl ortam hava s cakl 43 C nin üstünde SO UTMA Oda s cakl 21 C nin alt nda NEM ALMA Oda s cakl 18 C nin alt nda * Tropikal (T3) klim modellerinde, s cakl k noktas 43 C yerine 52 C dir. Ba l nem %80 nin üzerinde iken, klima uzun bir süre kap veya pencere aç k bir flekilde SO UTMA ya da NEM ALMA konumunda çal flt r l rsa, ç k fltan su damlayabilir. Ba l nem %80 nin üzerinde iken, klima uzun bir süre kap veya pencere aç k bir flekilde SO UTMA ya da NEM ALMA konumunda çal flt r l rsa, ç k fltan su damlayabilir. D fl üniteyi, üflenilen havan n ve çal flma gürültüsünün komflular rahats z etmeyece i bir yere yerlefltirin. Gürültü seviyesinin artmas na neden olaca ndan dolay d fl ünite hava ç k fl n n önüne her hangi bir engel koymay n. Yumuflak ve kuru bir bezle silin. Klima çok kirli ise, temizlemek için l k su kullan n (40 C den düflük). Temizlemek için yumuflak ve kuru bir bez kullan n. Kesinlikle klimay temizlemek için benzin veya parlatma tozu gibi uçucu maddeler kullanmay n. Kesinlikle iç ünitenin üzerine su püskürtmeyin. Tehlikelidir! Elektrik çarpabilir! Ön paneli tak n ve kapat n. b konumunu afla do ru bast rarak ön paneli tak n ve kapat n. 1. Ön paneli aç n. 2. Filtrenin kolunu yavaflça ön taraftan bast r n. 3. Kolu tutun ve filtreyi kayd rarak ç kar n. Filtreyi temizleyin ve tekrar tak n. E er filtre çok kirli ise, l k su ve deterjan solüsyonu ile y kay n. Y kad ktan sonra, gölgede iyice kurumas n sa lay n. Ön paneli tekrar kapat n. Klima, afl r tozlu ortamlarda kullan ld nda, hava filtresini her iki haftada bir temizleyin. Koruyucu devrenin özelli i Koruyucu devre afla daki gibi çal flacakt r. Çal flma durduktan sonra ünitenin yeniden çal flt r lmas veya çal flma s ras nda konumun de ifltirilmesi için 3 dakika beklemeniz gerekir. Yani son yapt n z ayar 3dk. sonra devreye girecektir. Fifl tak ld ktan ve cihaz aç ld ktan sonra, çal flmaya bafllamas 20 saniye alabilir. Bütün ifllemler durdurulmuflsa, tekrar bafllatmak için ON / OFF tufluna bir daha bas n. ptal edilmiflse, yeniden ayarlanmal d r. ISITMA konumunun özellikleri Kontrol Uzun süre kulland ktan sonra, klimada afla daki kontroller yap lmal d r. Elektrik besleme kablosunda ve fiflinde afl r s nma veya yanma kokusu. Anormal çal flma sesi veya gürültüsü. D fl üniteden su s z nt s. Metal kabinin elektriklenmesi. Yukar daki durumlarda klimay durdurun. Yukar daki durumlar meydana gelmezse bile, her y lyetkili bir servise detayl bir kontrol ve bak m yapt r lmas n tavsiye ederiz. Bu ifllemler garanti d fl ve ücretlidir. Ön s tma ISITMA ifllemi bafllang c nda, iç üniteden 2-5 dakika sonra hava üflenmeye bafllar. Böylece bafllang çta size rahats z edecek so uk hava üflenmesi önlenir. Is tma sonras ISITMA ifllemi sonunda, iç üniteden 2-5 dakika kadar hava üflenmeye devam eder. Böylece kliman z n içindeki sistemi dengelemesi sa lan r. Defrost ISITMA ifllemi s ras nda klima, etkinli i art rmak için otomatik olarak defrost (buz çözme) ifllemi yapacakt r. Bu ifllem genellikle 2-10 dakika sürer. Defrost ifllemi s ras nda, fan durur. Defrost iflleminden sonra, klima otomatik olarak ISITMA konumuna döner. Bu ifllem ön s tmada anlat ld gibi rahats z edici so uk hava üflemesini önler Not: Sadece so utma tipi modellerde s tma konumu yoktur. 8 9

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Servis ve Montaj K lavuzu

Servis ve Montaj K lavuzu Servis ve Montaj K lavuzu Split Klima Model numaralar : GE AIR 116 GE AIR 121 Sistem fiemas So utma & s tma sisteminin devre flemas Evaporatör Çapraz ak fll fan Çek valf Ana k lcal boru Filtre Eksenel

Detaylı

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu

NEM ALMA C HAZI. Kullan m K lavuzu NEM ALMA C HAZI Kullan m K lavuzu Afla daki durumlarda nem alma cihaz nda her hangi bir sorun yoktur Ç NDEK LER Durum Nedeni Çal flma arada bir duruyor Cihaz defrost ifllemi yapmaktad r (bkz. sayfa 5).

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309020 Nr. 18 100.3001/0604 çindekiler

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu

Türkçe PG191. LCD Monitör. H zl Bafllatma K lavuzu PG191 LCD Monitör H zl Bafllatma K lavuzu Güvenlik Bilgisi Monitörü ayarlamadan önce, paket ile birlikte gönderilen tüm belgeleri dikkatlice okuyunuz. Yang n veya elektrik çarpmas riskini önlemek için,

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero MemoTec-868 Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! MemoTec-868 elero elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! 309063 Nr. 18 100.4401/0604 çindekiler

Detaylı

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU

VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET. HT Cube 9 KULLANIM KILAVUZU VESTEL EV S NEMA HOPARLÖR SET HT Cube 9 thalatç Firma: VESTEL Dayan kl Tüketim Mallar Pazarlama A.fi. Merkez: Zorlu Plaza Avc lar 34310 stanbul Tel: (212) 456 22 00 Faks: (212) 422 02 03 www.vestel.com.tr

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI

HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI HAVA SU ISI POPASI KULLANMA KILAVUZU ISI POMPASI KONTROL TAL MATLARI I. ÖZET Is pompas hava kayna ndan ald enerjiiyi, tek veya çift kompresörlü ( monofaze & trifaze ) termodinamik çevrim ile do rudan kullan

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU

KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU KLİMA UZAKTAN KUMANDA KULLANIM KLAVUZU Ürünümüzü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen cihazı çalıştırmadan önce bu kullanım klavuzunu dikkatlice okuyunuz. İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda tanıtımı

Detaylı

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance

MD8562/8562D. 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance MD8562/8562D 2MP. Vandal-proof. Mobile Surveillance Kurulum Öncesi Uyarılar Ağ Kamerasından duman çıktığı görülür veya normal olmayan bir koku duyulursa Ağ Kamerasının elektrik bağlantısını kesin. Çalıştırma

Detaylı

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu

4P359542-2G. Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü <BRP069A42> Montaj Kılavuzu 4P359542-2G Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Montaj Kılavuzu Kablosuz LAN Bağlantı Adaptörü Kurulum Kılavuzu Ana sayfa: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Özellikler, ayar

Detaylı

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI

Split Klima. Kullan m K lavuzu. Modeller: » GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI Split Klima Kullan m K lavuzu Modeller:» GXS09HT2WI» GXS12HT2WI» GXS18HT2WI» GXS24HT2WI AEG-Electrolux içindekiler çindekiler 1. Güvenlik Önlemleri...2 2. Uzaktan kumandan n kullan m...5 3. Parçalar n

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! VarioTec-868 JA VarioTec-868 RM elero Kullan m k lavuzu Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elpa elektrik pancur tic. Postane Mah.G46.Sok. Tellikent 20, Pk. 40 81700 Tuzla elpa@bilgeonline.com www.elero.com.tr

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız!

elero VarioTec Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! VarioTec elero Kullanım talimatı Lütfen kullanım talimatını saklayınız! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 çindekiler

Detaylı

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat

T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat T8400C, T8401C Standart Elektronik Termostat ÖZELLİKLER ÜRÜN SPEFİKASYONU UYGULAMA T8400C, T8401C standart termostatları ile 24V AC ısıtma-soğutma sistemlerinin tek-kademe kontrolu sağlanır. Isıtma-soğutma

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP COOL ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU KULLANIM KILAVUZU SES AYAR TUfiU ARAMA TUfiU MP3 YUVASI ODAK DÜ MES PROJEKTÖR Ön taraf Sa taraf AYARLAMA TUfiU FREKANS AYAR TUfiU

Detaylı

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler

SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler SM6-36 DM1-A ve DM1-D hücreler Kullan m k lavuzu Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr markas d r içindekiler Genel tan t m DM1-A kesicili hücre

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER... ÖZELL KLER VE filevler... PARÇA S MLER... 3 HAZIRLIK... 5 ÇALIfiTIRMA... 6 ZAMANLAYICININ KULLANILMASI... 8 UYKU ZAMANLAYICISININ KULLANILMASI... 9 HAVA AKIfi YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

GE Buzdolab. Kullan m ve Bak m K lavuzu

GE Buzdolab. Kullan m ve Bak m K lavuzu Kullan m ve Bak m K lavuzu GE Buzdolab Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras n garanti kart nda belirlenmifl yerlere ve afla da verilen yerlere kaydedin. Bilgi veya servis için sat c n

Detaylı

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A

Klimaanlage Klima Cihazı. Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 145. 12/2009 Ident Nr. 11114722A Klimaanlage Klima Cihazı Einbauanleitung Kurulum Talimatı CC 45 2/2009 Ident Nr. 4722A Lejant Kompresör 2 Kontrol Paneli 3 Tavan üstü klima cihazı Montaj için özel alet - Matkap 0 50 mm - Sac kesme aleti

Detaylı

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu

testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu testo 316-3 : Soğutma sistemleri için kaçak dedektörü Kullanım kılavuzu 2 1 İçindekiler 1 İçindekiler...3 2 Güvenlik ve çevre...4 2.1. Doküman hakkında...4 2.2. Güvenliği sağlama...4 2.3. Çevreyi koruma...5

Detaylı

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm

LARA KOMPAKT S STEM. MONTAJ AfiAMALARI. 155x120 cm LARA KOMPAKT S STEM 155x120 cm Ebat (cm) Yükseklik (cm) A rl k (kg) : 155x120 cm : 220 : 150 kg Dikkat Edilecek Noktalar: Kompakt Sistemler in garanti kapsam nda olabilmesi için montajlar n n VitrA-Artema

Detaylı

TAL MATLAR SALON T P SPL T KL MA. Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r.

TAL MATLAR SALON T P SPL T KL MA. Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r. GARANT 2 YIL SALON T P SPL T KL MA TAL MATLAR Afla daki hususlara dikkat edin: h Montaj ifllemi Vestel Yetkili Servisi taraf ndan yap lmal d r. h Kliman n güvenli, düzgün ve etkili kullan lmas için, bu

Detaylı

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ

HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ HEALTFIT MİNİ KONDİSYON BİSİKLETİ 1 A. Önemli Güvenlik Uyarıları ve Kullanım Önerileri Mini Kondisyon Bisikletinizi kullanmadan önce bu kılavuzdaki bütün talimatları okuyunuz. Kullanım öncesi bütün uyarı

Detaylı

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282

105 mm. 59 mm. 115 mm. 570 gr -> 17282 -> 17282 L1 L2 B1 B2 115 mm 59 mm 105 mm 570 gr C1 -> 17282 C2 -> 17282 9 A 2a 4 1a 2b 5 7 3 1b 6 8 D1 D2 2m E1 E2 Δ1 = X1 - Y1 Δ2 = X2 - Y2 Δ3 = X3 - Y3 E3 1 mm D3 F1 2m F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 TR Kullanma

Detaylı

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu

VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu VSG 1200_v2 Kurulum ve Kullanım Kılavuzu 1 Kurulum Seçenekleri Aşağıdaki kısım farklı kurulum seçeneklerini tanımlamktadır. Not: Kurulum sırasında kurulum deliklerini kapatmayınız ve VSG nin ön ve arka

Detaylı

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU

TOZ KAPANI TR 8600. Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız Multi Cyclone Elektrikli Süpürge KULLANIM KILAVUZU Sayın FANTOM dostu; Modern tesislerde üretilmiș ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmiș TOZ KAPANI TR 8600 Torbasız

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu

CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu CWC-MB Ocean Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz.

CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. CWJ-01U Jumbo Yürüteç Kullanım Kılavuzu Ürünü monte etmeden ve kullanmaya başlamadan önce tüm kullanım kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. İleride referans olması için kullanım kılavuzunu saklayınız.

Detaylı

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

- TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU - TESTO 417 - Hava Hızı ve Debisi Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU 1 1. Ürün Açıklaması Testo 417 Testo 416 Pervane Prob Ekran Kontrol tuşları Pil kompartmanı Servis kompartmanı Cihazı açma /

Detaylı

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5

HAMARAT P1500 KULLANMA KILAVUZU KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 HAMARAT P1500 KURU T P ELEKTR K SÜPÜRGES T P P 5 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan HAMARAT P 1500 Kuru Tip Elektrik Süpürgemizi

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 FS BAYMAK - 48 FS DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

VESTEL NST-48 SALON TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU 2 YIL

VESTEL NST-48 SALON TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU 2 YIL VESTEL NST-48 SALON TİPİ KLİMA KULLANIM KILAVUZU 2 YIL Ç NDEK LER çindekiler...1 Klimalar n özellikleri...2 Güvenlik Önlemleri...3 Parçalar n adlar...5 Kliman n çal flmas...8 Uygun kullan m rehberi...13

Detaylı

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU SALON T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 24 CHF BAYMAK - 41 CHF DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için teflekkür ederiz. Cihaz n z n uzun y llar verimli çal flmas

Detaylı

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1.

1 Semboller. 3 Kurallara Uygun Kullanım. 4 Önceden Görülebilen Hatalı Kullanım Şekli. 2 Emniyet ve Tehlikeler. 1.1 İkaz Bilgileri. 1. A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Semboller 1.1 İkaz Bilgileri İkaz bilgileri, tehlikenin niteliğine bağlı olarak aşağıda belirtilen terimlerle ifade edilmektedir: Dikkat,

Detaylı

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5

Ç NDEK LER. ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2. GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 Ç NDEK LER ÇEVRE UYARISI Çevre uyar s...2 GÜVENL K ÖNLEMLER Uyar...3 Dikkat...4 Klimay çal flt rmadan önce...5 KULLANIM TAL MATLARI Ürüne genel bak fl...6 Cihaz n kontrol paneli...7 Hava üfleme yönü kontrolü...10

Detaylı

Morphosis Opalia Wood Nova Aquasoul Extra

Morphosis Opalia Wood Nova Aquasoul Extra Morphosis Opalia Wood Nova quasoul Extra Batarya gruplar Kurma k lavuzu ÖZENLE SKLYINIZ JCUZZI MORPHOSIS DESIGNER COLLECTION a B lpha Gamma B D C b D C Sigma D B C B OpaliaWood D C c 3 d e D B C Nova

Detaylı

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE LAVATRICI INTEGRABILI ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR BUILT-IN WASHING MACHINES MONTAGEANLEITUNG FÜR EINBAUBAREWASCHMASCHINEN INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES LAVE-LINGE INTÉGRABLES

Detaylı

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF

Uzaktan kumanda -H1. Uzaktan kumanda. MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. 10 MODE CLOCK TIMER ON TIMER OFF 1 2 3 4 6 7 8 9 10 Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda -H1 Uzaktantan kumanda s steme s nyal ver r. AÇMA/KAPAMA DÜĞMESİ MOD DÜĞMESİ Çalışma modunu seçmek ç n. FAN DÜĞMESİ Fan hız ayarı. ODA SICAKLIK AYAR DÜĞMELERİ

Detaylı

Tente Motoru SunTop-868

Tente Motoru SunTop-868 TR Tente Motoru SunTop-868 Montaj talimat n saklay n! Motoru monte ettikten sonra bu montaj talimat n elektrik tesisatç s n n faydalanabilmesi için kabloya tespit edin. Profil borular na montaj X A Motoru

Detaylı

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT!

Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER. Tu-1 TEHL KE! D KKAT! Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNEMLER...Tu- ÖZELL KLER VE filevler...tu-2 PARÇA ADLARI...Tu-3 HAZIRLIK...Tu-4 ÇALIfiTIRMA...Tu-5 ZAMANLAYICI filem...tu-7 UYKU ZAMANLAYICISI filem...tu-8 HAVA DOLAfiIMI YÖNÜNÜN AYARLANMASI...

Detaylı

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU

testo AG Endüstriyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU testo 511 testo AG Endüsiyel Amaçlı Ölçü ve Kontol Cihazları testo 511 Basınç Ölçüm Cihazı TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 2 testo kısa kullanım kılavuzu 511 testo kısa kullanım kılavuzu 511 1. Koruma kapağı:

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X

KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 126 X 136 X 137 X KULLANMA KILAVUZU CAM SERAMIK OCAKLAR 16 X 136 X 137 X CAM SERAM K ANKASTRE OCAK (PR 58 B-16 X Ç N )! KURULUM Tüm kurulum ifllemleri (elektrik ba lant lar ) yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun olarak

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2

Üretici A.Ş. 177. Sok. No: 2 Üretici GD Midea Air-Conditioning Equipment Co., Ltd. Midea Industrial City, Beijiao, 528311 Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.C 177. Sok. No: 2 A.Ş PARÇALARIN TANIMLANMASI Güvenliğiniz için UYARI Bu cihazın

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer

Kullanım Kılavuzu Toprak PH Metre Ölçer Toprak PH Metre Ölçer PH- 220S 17.02.2016 İçindekiler 1 Önsöz... 3 2 Güvenlik Bilgileri...3 3 Özellikler...3 4 Sistem Açıklaması...3 5 Geri Dönüşüm...3 6 İletişim...3 2 1 Önsöz PCE Teknik Cihazları ndan

Detaylı

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA

TEMİZ SU DALGIÇ POMPA TEMİZ SU DALGIÇ POMPA MODEL RTM860 TANITMA VE KULLANIM KILAVUZU 1 CİHAZIN ÜNİTELERİ HORTUM BAĞLANTISI POMPA EMİŞ TABANI ELEKTRİK KABLOSU ÇALIŞTIRMA ANAHTARI Teknik Özellikler Ana voltaj 230 V Frekans 50

Detaylı

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

OPERATION MANUAL. SYSTEM Inverter Air Conditioners FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 OPERATION MANUAL SYSTEM Inverter Air Conditioners English Deutsch MODELS Wall-mounted type FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Français Español Italiano ÅëëçíéêÜ

Detaylı

SERV S KILAVUZU Orijinal bask : Nisan, 2005 Revizyon: Temmuz, 2005

SERV S KILAVUZU Orijinal bask : Nisan, 2005 Revizyon: Temmuz, 2005 SERV S KILAVUZU Orijinal bask : Nisan, 2005 Revizyon: Temmuz, 2005 Ç NDEK LER Bölüm 1 Kapaklar n sökülmesi...1-8 Bölüm 2 Test modu...9-11 Bölüm 3 Kumafl difllisi yüksekli inin ayarlanmas...12 Bölüm 4

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016

Hızlı Başlangıç Rehberi. Türkçe VTE-1016 Hızlı Başlangıç Rehberi Türkçe VTE-1016 7025693 1 Artık başlayabiliriz! Kontrol cihazınızı PlayStation TV sisteminize bağlama PS TV sisteminizle birlikte DUALSHOCK 3 veya DUALSHOCK 4 kablosuz kontrol cihazınızı

Detaylı

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6.

4 Cihaz n Park Edilmesi > 7. 5 Bak m ve Temizlik > Tüketici Hizmetleri > 10. Güvenlik Uyar lar > 2 > 3 >4-6. Elektrikli Süpürge Kullanma K lavuzu BKS 2520 Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342

Kullanım kılavuzunuz LG ARNU48GTMC2 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3945342 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki LG ARNU48GTMC2 tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını

Detaylı

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için

ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN. AC adaptörü için Türkçe ÖNLEMLER DEVAM ETMEDEN ÖNCE LÜTFEN DİKKATLE OKUYUN AC adaptörü için UYARI Bu AC adaptörü yalnızca Yamaha cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Başka bir amaçla kullanmayın. Yalnızca iç

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER

CER1000-A GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER GEÇİŞ KONTROL ÜRÜNLERİ KULLANIM KILAVUZU CER1000-A BAĞIMSIZ DENETLEYİCİ GEÇİŞ KONTROL BİRİMİ İÇİNDEKİLER 1. BAKIM ONARIM 2. KUTU İÇERİĞİ 3. EKLENEBİLEN EKİPMANLAR 4. ÜRÜN TANIMI 5. TEKNIK ÖZELLİKLER 6.

Detaylı

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda

RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda RTX6_LRN Kod öğrenmeli Uzaktan kumanda delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel:026-348 65 2 Genel amaçlı, 6 Röle çıkışlı toggle (buton tip) geçici hafızalı (momentary) ve latch olarak çalışabilen alıcı,verici

Detaylı

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok. No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Dersan Sanayi Sitesi S8 Blok No. 174 Posta Kod : 34670 Basaksehir - İST. / TÜRKİYE Tel. : +90 (212) 671 18 30 (pbx) Faks : +90 (212) 549 18 13 www.enerjielektrikcihazlari.com

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

QT-U601 Kullan m K lavuzu

QT-U601 Kullan m K lavuzu QT-U601 Kullan m K lavuzu Instruction Manual 01 De erli Müflterimiz, Bluelight ı tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Ürünlerimiz tamamen siz de erli müflterilerimizin hayatını kolaylafltırmak için

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Lütfen önce bu k lavuzu okuyun! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrolünden geçirilmifl olan ürününüzün size en iyi verimi sunmas n istiyoruz. Bunun için, bu k lavuzun

Detaylı

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE

SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE SVC 3440 ELEKTR KL SÜPÜRGE for Turkey KULLANIM KILAVUZU KÜÇÜKLER BÜYÜK filer BAfiARIR De erli Müflterimiz, Ürün seçiminizde S NBO'yu tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Uzun ve verimli bir kullan m

Detaylı

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde)

Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Uzaktan Kumanda (Yalnızca Belirli Modellerde) Kullanıcı Kılavuzu Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD'de tescilli ticari

Detaylı

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti.

AYKUT. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI. Kullan m K lavuzu. Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. UZAKTAN KUMANDALI SO UTUCU/ISITICI/NEM ALMA C HAZI/ YONLAfiTIRICI Kullan m K lavuzu thalatç Firma Aykut D fl Tic. Ltd. fiti. Adres: Levent Cad. No:46/2 1.Levent/istanbul Tel: (+90212) 324 05 55 Fax: (+90212)

Detaylı

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI

BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI BLUETOOTH HOPARLÖRLÜ KEYİFLİ ORTAM LED LAMBASI Kılavuz 33040 33040'ı kullanırken aşağıdaki kurallaraa dikkat ettiğinizde en emin olun 1. 33040'ın alt kısmında bulunan güç düğmesini açın 2. 3 fonksiyon

Detaylı

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu

Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu Goldenmotor Çevrim Kitleri Kullanma Kılavuzu İçindekiler 1. Giriş 2. Kurulum 2.1. Bağlantı Şeması 2.2. Gidon Elemanlarının Montajı 2.3. Magicpie4 Arka Teker Montajı 2.4. Smartpie4 Ön Teker Montajı 2.5.

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20

Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 Konvörlü folyo makinesi : FOLYOHSTFOIL.500.20 ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ : HİSTORY LTD STİ. AYAZ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR SAN. VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. Www.ayazshop.com bilgi@ayazshop.com Tel: +90 212 6909894 avcılar

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

KOMPAKT DUfi ÜN TELER

KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER KOMPAKT DUfi ÜN TELER GENEL GÖRÜNÜfiÜ Dufl Teknesi nin modeline ba l olarak yukar daki görünüm, de iflmekle birlikte parçalar yap itibariyle ayn d r. 1- Dufl teknesi (modele göre

Detaylı

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ

HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ HEAVY DUTY CLIP-IN TAVAN MONTAJ TALİMATNAMESİ I. Clip-In Sistem Profil ve Aksesuarları I. Montaj Öncesi ve Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 1. Uygulama yapılacak mekanın boş ve temiz olması gereklidir.

Detaylı

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W

hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W HP2500W HP1000W hp ocak kullanma kılavuzu HP1500W İÇİNDEKİLER Güvenlik Tedbirleri... 4,5,6 Elektrikli Ocağın Hotplate kullanımı... 7 Önemli Uyarılar... 8,9 Sorunlar ve Çözüm Önerileri... 10 Bakım ve Temizlik...

Detaylı

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık "L1", "L2" ve "L3" olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir

Üç-fazlı 480 volt AC güç, normalde-açık L1, L2 ve L3 olarak etiketlenmiş vida bağlantı uçları yoluyla kontaktörün tepesinde kontak hale gelir Kontaktörler Röle kontakları üzerinden büyük bir miktar elektrik gücü anahtarlamak için kullanıldığında kontaktör terimi ile adlandırılır.. Kontaktörler tipik olarak çoklu kontaklara sahiptir ve kontakları

Detaylı

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI

UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI UZ 964 SerVac KULLANIM TALİMATI CE 822 9311 000 Edisyon 9905 NA1 İÇİNDEKİLER İngilizce 6-7 Elektrik bağlantıları, sadece İngiltere için 8-9 ÖNEMLİ EMNİYET KURALLARI Bu elektrikli süpürge ticari amaçlı

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Register your product and get support at www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome AE1530 TR Kullanım kılavuzu İçindekiler 1 Cep Radyonuz 4 2 Önemli 5 Güvenlik 5 Bildirim 7 3 Ana menü hakkında genel bilgiler 9 4 Başlarken

Detaylı

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu

ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu ON / OFF Salon Tipi Klima Kullanma, Kurulum ve Kumanda Kılavuzu MODEL: GVA48AH-M3NNA5B/I GVA48AH-M3NNA5B/O Ürünümüzü seçtiğiniz için teșekkür ederiz. Doğru kullanım için Kullanma Kılavuzunu dikkatlice

Detaylı

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP

CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP CLOCK RADIO SONOCLOCK 930 IP SONOCLOCK 935 IP TR İÇİNDEKİLER ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 KURULUM VE GÜVENLİK

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu

KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu KABLOLU KUMANDA Kullanıcı Kılavuzu 6 720 868 66 (2016/11) TR Klimamızı satın aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızı kullanmadan önce lütfen bu kullanıcı kılavuzunu dikkatlice okuyun. Kablolu Kumandanın

Detaylı

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001

Sensero-868 AC/Sensero-868 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 TR Sensero-88 AC/Sensero-88 AC Plus No. 28 890.0001/28 900.0001 Cihaz n alt k sm Karanl k potansiyometresi Ifl k potansiyometresi Ya mur potansiyometresi Genel 4 2 Off 8 10 12 14 4 2 Off 8 10 12 14 Rüzgar

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation

Installation instructions, accessories. Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sayfa 1 / 67. Volvo Car Corporation Installation instructions, accessories Talimat No 31373899 Sürüm 1.0 Parça No. 31373890 Park yardımı, pilot (R-design) Volvo Car Corporation Park yardımı, pilot (R-design)- 31373899 - V1.0 Sayfa 1 / 67

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr R410A çevreci gaz Inverter klimalar kullandıkları R410A gazı sayesinde çevreye duyarlıdır. Inverter Multi Sistem Klimaları Arçelik Inverter Multi Sistem Klimaları her bir odada

Detaylı