KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KL MA GESMS-11 KULLANIM KILAVUZU"

Transkript

1 ENKAY ELEKTRON K MERKEZ SERV S Alemda Cad. Site yolu No: 10 Ümraniye / STANBUL Tel: Fax: Bilginiz için : Cihaz n arka taraf ndaki seri numaras n garanti kart nda belirlenmifl yerlere ve afla da verilen yerlere kaydedin. Bilgi veya servis için sat c n za baflvurdu unuzda bu model ve seri numaralar n kullan n. Model Seri Numaras KL MA GESMS-11 thalatç Firma ENKAY ELEKTRON K SAN. T C. LTD. fit. Adres : Alemda Cad. Site yolu No: Ümraniye/ stanbul Tel : Fax : Üretici Firma TCL Air Conditioner (Zhon Shan) Co.,Ltd Nantou Main Road, Nantou, Zhongshan, Guangdong.PRC. Tel: Fax: Web:tclac.com. Üretici Firma Standart Onaylar ve lgili Kurulufllar CE/89-336EEC direktif uygunlu u (EMC) Kurulufl: GTI HEA - Guangzhou Testing&Inspection Institute for Household Electrical Appli ances / CE/73-23EEC derektif uygunlu u (LVD) Kurulufl: GTI HEA - Guangzhou Testing&Inspection Institute for Household Electrical Appli ances / CB Sertifikasyonu Kurulufl: CQC. Quality Certification Center (IECEE member) No:15 Fangcaodi Xijie Chaoyang District, P.R.C. / Fax: CE/73-23EEC direktif uygunlu u (LVD) Kurulufl: BTIHEA Beijing testing & Inspection for Household Electric Appliances No:29 Xiaxiejie, xuanwu district, Beijing, P.R.C. Tel: Fax CE/89-336EEC direktif uygunlu u (EMC) Kurulufl: BTIHEA Beijing testing & Inspection for Household Electric Appliances No:29 Xiaxiejie, xuanwu district, Beijing, P.R.C. Tel: Fax KULLANIM KILAVUZU SANAY BAKANLI I NCA TESP T ED LEN EKONOM K ÖMÜR 10 YILDIR. Ürün yenileme ve gelifltirme amaçl olarak üretici ve ithalatç firma ürünlerde de ifliklik yapma hakk n ve mizanpaj hatalar na karfl sorumlu olmama hakk n sakl tutar.

2 Güvenlik Önlemleri...1 Parçalar n Adlar...2 Uzaktan kumanda...4 Kullan m talimatlar...6 Bak m...8 Koruma...9 Servis ça rma öncesi kontroller...10 Montaj Talimatlar...11 Kullan m öncesi haz rl k Klimay kullanmadan önce, afla daki maddeleri kontrol etti inizden ve ayarlad n zdan emin olun. Uzaktan kumanda ön ayarlanmas Ç NDEK LER Uzaktan kumanda üretici taraf ndan Sadece So utma Tipi veya S cak-so uk tipi Klima için ön ayarlanmam flt r. Uzaktan kumandaya her pil tak fl n zda veya çal flt rd n zda, uzaktan kumandan n LCD ekran ndaki "Heat" S cak veya "Cool" So uk yaz s n n önünde ok iflareti yan p sönecektir. Kullan c afla daki talimatlar takip ederek, kliman n tipine göre uzaktan kumanday ön ayarlayabilir: Ok iflareti yan p söndü ünde ve "Heat" s cak konumunu gösterdi i zaman her hangi bir tufla bast n zda s cak-so uk ayarlan r. Ok iflareti yan p söndü ünde ve "Cool" so uk konumunu gösterdi i zaman her hangi bir tufla bast n zda Sadece So utma konumu ayarlan r. 10 saniye içinde her hangi bir tufla basmazsan z, uzaktan kumanda otomatik olarak S cak- So uk konumuna ayarlan r. Not: Sat n ald n z klima Sadece So utma tipi ise, uzaktan kumandan z S cak-so uk konumuna ayarlaman z her hangi bir sorun yaratmaz. Ancak ald n z klima S cak-so uk tipi ise ve uzaktan kumandan z Sadece So utma konumuna ayarlarsan z, uzaktan kumanday kullanarak Is tma ifllemini ayarlayamazs n z. Hava Borular n n Boflalt lmas : (1). 2 yollu ve 3-yollu valflerin kapaklar n gevfletin ve sökün. (Gaz ve likit Servis vanalar ) (2). Servis valfinin kapa n gevfletin ve sökün. (3). Servis valfine vakum pompas esnek hortumunu ba lay n. (4). 10 mm Hg vakuma ulafl ncaya kadar, vakum pompas n dakika kadar çal flt r n. (5). Vakum pompas hala çal fl rken, vakum pompas manifoldu üzerindeki düflük bas nç dü mesini kapat n. Sonra vakum pompas n durdurun. (6). 2 yollu valfi çeyrek tur (1/4) aç n ve 10 saniye sonra kapat n. S v sabun veya bir elektronik kaçak detektörü kullanarak bütün ba lant lar n s k l n kontrol edin. (7). 2 ve 3 yollu valflerin gövdelerini iyice çevirin. Vakum pompas esnek hortumunu ay r n. (8). Bütün valf kapaklar n tak n ve s k n. NOT: Montaj talimatlar Klimay monte etmeden ve kullanmadan önce lütfen bu k lavuzu okuyun. So utucu ak flkan sistemine havan n girmesine izin vermeyin veya klimay tafl rken so utucu ak flkan d fl üniteye toplay n yada boflalt n. (Tafl ma esnas nda sorun olabilecek gazlar için). Montaj ifllemini tamamlad ktan sonra bir test çal flmas yap n ve çal flma ayr nt lar n kaydedin. 7K, 9K, 12K modelinin iç ünite kontrolöründen kullan lan sigorta, 3.15A, T, 250V de erli 50T dir. 18K, 22K, 24K modelleri için 3.15A, T, 250V bir sigorta kullan n. Bütün ünitenin sigortas kullan c taraf ndan maksimum güç giriflindeki ak ma göre temin edilmelidir veya bunun yerine, baflka bir afl r ak m koruyucu devresi kullan lmal d r. Gerekti i durumlarda ay rmak için fifle, cihaz n montaj nda sonra bile eriflilebilmelidir. E er bu mümkün de ilse, montaj iflleminden sonra eriflilebilir bir konuma, en az 3 mm kontak aral kl bir çift kutuplu flalter ba lay n. RESTART Otomatik yeniden bafllatma ayarlar Klimalar n z elektrik kesilmelerinde ayarlad n z konumdan yeniden otomatik çal flacak flekilde teknolojiye sahiptir. Bu özellik kullan c ya göre tercih edilmekte oldu undan üretici taraf ndan klimalar otomatik olarak çal flmayaçak flekilde ayarlanm flt r. Otomatik yeniden çal flma fonksiyonu gerekti inde aktif hale getirmek için afla daki ifllemleri s ras ile yap n z. 1) Kliman n kapal oldu undan emin olun. 2) deki Acil çal flt rma dü mesini (ON/OFF-AÇMA/KAPATMA) bas l tutarak klimay aç n. 3) K sa sinyal sesleri (B P sesi) duyuncaya kadar acil çal flt rma dü mesini 10 saniyeden fazla bas l tutun. Bu ifllemler sonras otomatik yeniden bafllatma fonksiyonu aktif hale gelecektir. E er otomatik yeniden bafllatma fonksiyonunu tekrar iptal etmek isterseniz, k sa sinyal sesleri duyuncaya kadar yukar daki ifllemi tekrarlay n z. 17

3 Montaj talimatlar D fl ünite montaj 1. Drenaj Kanal n ve Drenaj Hortumunu Tak n (sadece s cak-so uk modeli için) Klima s tma konumunda çal fl rken, d fl ünitedeki su damlalar tahliye edilir. Çevreyi korumak için, bu ulanan suyu yönlendirmek üzere bir drenaj kanal ve drenaj hortumu tak n. Drenaj kanal n ve kauçuk rondelay d fl ünitenin flasisine tak n ve flekilde gösterildi i gibi drenaj hortumunu kanala ba lay n. Drenaj kanal 2. D fl Üniteyi Monte Edin ve Sabitleyin D fl üniteyi düz ve sa lam bir zeminde c vata ve somunlarla iyice sabitleyin. Duvara veya tavana monte edildi inde, fliddetli titreflimden veya rüzgardan dolay sallanmas n önlemek için destek parças n iyice sabitledi inizden emin olun. Titreflimi almas için d fl ünite ayaklar na titreflim lasti i koyman z tavsiye ediler. 3. D fl Ünite Boru Ba lant s 2 -yollu ve 3-yollu valfin valf kapaklar n sökün. (Gaz ve likit servis vanalar ) Borular 2 -yollu ve 3-yollu valflere ayr ayr ba lay n ve s k n. Rondela Drenaj hortumu (kullan c taraf ndan haz rlan r) Güvenlik önlemleri Bu Kullan m ve Bak m K lavuzundaki simgelerin anlamlar : Yap lmad ndan emin olun. Cihaz naza has bir özelliktir. Bu duruma dikkat edin. De er plakas nda belirtilene uygun bir elektrik beslemesini kullan n. Aksi takdirde, ciddi hasarlar ve tehlikeler meydana gelebilir veya yang n ç kabilir. Elektrik kablosu hasar görürse, tehlikelerden kaç nmak için kablo üretici, servis merkezi veya yetkili bir elektrik teknisyeni...vs. taraf ndan de ifltirilmelidir. Elektrik beslemesi devre kesicisini veya fiflini tozdan uzak tutun. Yetersiz temastan dolay elektrik çarpmas veya yang n meydana gelebilece inden dolay elektrik kablolar n n tam ve eksiksiz olarak do ru flekilde ba land ndan emin olun. Bu talimatlar takip etti inizden emin olun. Topraklama gereklidir. Uyar : Yanl fl kullan m ölüm ve yaralanma gibi ciddi tehlikelere neden olabilir. Klimay kapatmak için elektrik beslemesi devre kesicisini kullanmay n veya fifli çekmeyin. K v lc mlardan vs. dolay bu durum, yang na sebep olabilir. Hava alma So utma çevriminde kalan nemli hava, kompresörde ar zalara neden olabilir. ç ve d fl üniteleri ba lad ktan sonra, afla da gösterildi i gibi bir vakum pompas kullanarak so utma çevrimindeki havay ve nemi al n. Kopma sonucu hasara, elektrik çarpmas na ve yang na sebep olaca ndan dolay elektrik kablosunu dü üm yapmay n, çekmeyin veya ezmeyin. Kesinlikle cihaza çubuk veya benzeri cisimler sokmay n. Fan yüksek h zda döndü ü zaman bu, yaralanmaya neden olabilir. å Uzun süre so uk havaya maruz kalma zararl d r. Havan n odan n her taraf na dolafl - m n n sa lanmas n tavsiye ederiz. Vakum pompas Ar za meydana gelirse, fifli prizden çekmeden önce uzaktan kumanda ile klimay kapat n. Kliman n tamirini kendiniz yapmay n. Yanl fl tamir elektrik çarpmas na vs. sebep olabilir. Kliman z n mümkün oldu unca ocak ve soba gibi s üreten kaynaklardan uza a montaj edilmesi gereklidir. Buna dikkat ederek bu kliman n üfledi i havan n bu s kaynaklar m ulaflmas n önleyin. Bu her iki cihazlar n verimlili ini düflürür ve teknik çal flma flartlar n etkileyerek ar zalara sebep olabilir. So utucu ak flkan n ak fl yönü 2 yollu valf 3 yollu valf flemas 3- yollu valf Servis deli i (7) Valfi açmak için iyice çevirin (6) Çeyrek tur (1/4) aç n (7) Valfi açmak için iyice çevirin valf kapa (1) Çevirin ye ba lay n aç k konumu mil Islak ellerle çal flt rma dü melerine dokunmay n. D fl ünitenin üzerine her hangi bir cisim koymay n. Cihaz n elektrik besleme hatt n n çekilmesi ve bu hatt n topraklanmas yerel kurulufllar taraf ndan yetkilendirilmifl bir elektrik teknisyeni..vs. taraf ndan yap lmas gerekmekte olup bu ifllem tamam ile kullan c n n sorumlulu undad r. (1) Çevirin (8) S k n (2) Çevirin (8) S k n Valf kapa (8) S k n D fl üniteye ba lay n Valf göbe i Not: Çevreyi korumak için, so utucu ak flkan do rudan havaya kar flt rmaman z tavsiye edilir. 16 i ne Servis deli i kapa NOTLAR: 1- Üretici ve ithalatç firma gelifltirme ve yenilemelerden dolay, yukar daki önlemlerde ve uyanlarda ve ürünlerde gerekli de ifliklikleri haber vermeksizin de ifltirme hakk m sakl tutar. 2- Klimalar n z oyuncak de ildir bu nedenle mutlaka çocuklardan uzak tutunuz. 3- Klimalar n z n montaj ve tamir-bak m ifllemleri mutlaka yetkili servis taraf ndan yap lmal d r. Yetkili servis harici yap lan ifllemlerden dolay olas ar zalar kesinlikle garanti haricidir. 4- Klimalar n z n ortam kirlili ine ve çal flma süresine ba l olarak ekipmanlar n n bak m n n yap lmas ve filtrelerinin temizlenmesi ve/veya de ifltirilmesi (Temizlenemeyen sarf filtreleri) ifllemlerinin periyodik olarak (Tavsiye edilen periyot 6 ay yada y lda bir) yapt r lmas tavsiye edilmektedir. Bu ifllem garanti harici kullan c sorumlulu unda olup mutlaka yetkili servisler taraf ndan yap lmal d r. Klimalar n z n bak m yap lmaks z n kullan lmas halinde verimlili i düfler ve olas ar zalara sebep olabilir. Bu tip tespit edilecek olas ar zalar garanti haricidir. 1

4 Parçalar n Adlar Montaj talimatlar D fl ünite Hava girifli Ön panel Acil çal flt rma paneli Gösterge paneli Hava ç k fl Dikey hava yönlendirme kanattan Yatay hava yönlendirme kanattan Statik filtre (iste e ba l ) Aktif karbon filtre (îste e ba l ) Hava temizleme toz filtresi Uzaktan kumanda Hava girifli 4. Kablolar n Ba lanmas ç Ünite D fl ünite ba lant s na göre, kablolar kontrol kart ndaki terminallere tek tek ba layarak elektrik ba lant kablosunu iç üniteye ba lay n. Not: Baz modeller için, iç ünite terminaline ba lant yapmak için kabinin sökülmesi gerekir. D fl ünite 1). Viday gevfleterek d fl ünitenin servis kapa n sökün. Afla da gösterildi i gibi, kablolar kontrol kart ndaki terminallere tek tek ba lay n. 2). Elektrik ba lant kablosunu bir kablo kelepçesi ile kontrol kart na sabitleyin. 3). Viday kullanarak servis kapa n tekrar eski yerine tak n. 4) 24K modeli için, elektrik beslemesi ile d fl ünite aras nda uygun bir devre kesici kullan n. Bütün besleme hatlar - n tamamen ay ran bir ay rma devresi tak lmal d r. Dikkat : 1. Özellikle klima için, ayr bir elektrik devresi kulland n zdan emin olun. Kablo ba lant yöntemi için, servis kapa n n iç taraf na yap flt r lm fl devre flemas na bak n. 2. Kablo kal nl n n, elektrik beslemesi teknik özellikleri k sm nda belirtildi i gibi oldu undan emin olun. (Afla daki kablo özellikleri tablosuna bak n) 3. Kablolar kontrol edin ve ba lad ktan sonra iyice sabitlendiklerinden emin olun. 4. Islak veya rutubetli yerlerde, bir topraklama kaça devre kesicisi (kaçak ak m rölesi) takt n zdan emin olun. Kablo Özellikleri D fl ünite Ön panel Terminal (iç taraf) fiasi Kabin Servis kapa Terminal (iç taraf) Tahliye hortumu Not: SO UTMA veya NEM ALMA ifllemi s ras nda meydana gelen yo uflma suyunun tahliye edilmesini sa lar. Ara ba lant boru ve elektrik kablolar Hava ç k fl 2 Bu kullan m k lavuzundaki flekiller, standart bir modelin d fl görünümü esasl d r. Sonuç olarak, kliman z n görünümü burada gösterilenden farkl olabilir. Not: Yukar daki kablolar n tipleri HAR veya SAA taraf ndan onayl olarak ilgili standartlara göre verilmifl olup, bulundu unuz ülke standartlar na uygun kablo kullan lmas gerekmektedir. 15

5 Montaj talimatlar Parçalar n Adlar NOT Çal flma ve Gösterge Boru Ba lant lar n n Is Yal t m : Boru ba lant lar n s yal t m malzemesi ile sard ktan sonra bir vinil bantla sar n z. "SLEEP" Uyku konumu LED Uyku konumu ayarland - nda yanar. Sinyal al c s Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri al r. vinil bantla sar lm fl Termal yal t m Borular n Is Yal t m : a. Drenaj hortumunu borular n alt na yerlefltirin. b. Yal t m malzemesi 6mm den daha kal n polietilen köpük kullan labilir. Elektrik kablosu Genifl boru Is yal t m malzemesi POWER" Haz r ikaz LED Kliman za elektrik geldi- inde yanar, çal flmaya haz r oldu unu gösterir. "TIMER" Zaman Ayarl çal flma LEDÎ Kliman z zaman ayarl olarak çal flmaya programland zaman yanar. "RUN" Çal flma ikaz LED Çal flma s ras nda yanar. Kolay tahliye için, drenaj hortumu afla meyilli olmal d r. Drenaj hortumunu, bükülecek veya s k flt r lacak flekilde uzatmay n. Hortumun ucunu suyun tahliye olaca flekilde aç k b rak n. Drenaj hortumuna bir uzatma hortumu ba lan rsa, iç üniteden geçen k s mlar n s yal t m malzemesi ile yal t n. Boru sa a do ru uzat ld nda, boru, elektrik kablosu ve drenaj hortumu s dan yal tarak ve bir boru tespit parças ile cihaz n arkas na sabitlenebilir. Sinyal kablosu (s cak/so uk modeli için) Drenaj hortumu (kullan c taraf ndan haz rlan r) Buraya yerlefltirin Dar boru Defrost kablosu (s cak/so uk modeli için) TOWERW Haz r ikaz GÖSTERGES Kliman za elektrik geldi- inde yanar, çal flmaya haz r oldu unu gösterir. "SLEEP" Uyku konumu GÖTERGES Yukar daki çal flma flemas haritas E, F, G, H, J, K, M, N serileri için uygundur. Sinyal al c s Uzaktan kumandadan gelen sinyalleri al r. "RUN" Çal flma ikaz GÖSTERGES Çal flma s ras nda yanar. "SLEEP" Uyku konumu GÖTERGES Uyku konumu ayarland - nda yanar. drenaj hortumu Genifl boru dar boru drenaj hortumu Genifl boru dar boru Uyku konumu ayarland - nda yanar. "TIMER" Zaman Ayarl çal flma GÖSTERGES Kliman z zaman ayarl olarak çal flmaya programland zaman yanar. TOWERW Haz r ikaz GÖSTERGES Kliman za elektrik geldi- inde yanar, çal flmaya haz r oldu unu gösterir. Taban Boru tespit parças Taban Taban Boru tespit parças Yukar daki çal flma flemas haritas L, R- serileri için uygundur Yukar daki çal flma flemas haritas Q serileri için uygundur A. Boru tespit parças n yuvaya yerlefltirin. B. Boru tespit parças n tabana do ru bast r n. Boru Ba lant s : a. ki anahtar kullanarak iç ünite borular n ba lay n. Borular n, konnektörlerin ve havflal somunlar n deforme olmas n ve hasar görmesini önlemek için, afla daki gösterilen s kma torklar na çok dikkat edin. b. lk önce elle s k n, ard ndan anahtar kullan n. Acil çal flt rma dü mesi Uzaktan kumanda ar zal oldu unda, kliman n çal flt r lmas için kullan l r. Bu çal flma biçimi N, R, L, M, Q, serileri için uygundur. Acil çal flt rma dü mesi Uzaktan kumanda ar zal oldu unda, kliman n çal flt r lmas için kullan l r. Bu çal flma biçimi E, F, G, H, J, K, serileri için uygundur. AÇMA/KAPATMA Model Boru ebat S v Taraf (φ 6 veya 1/4 inç) S v Taraf (φ 10 veya 3/8 inç) Gaz Taraf (φ 10 veya 3/8 inç) Gaz Taraf (φ 12 veya 1/2 inç) Gaz Taraf (φ 16 veya 5/8 inç) Tork Somun geniflli i T3 iklim tipi modellerin 18K ve 24K S v Taraf φ6 dir (veya 1/4 inç). Aç klamalar: Uzaktan kumanda çal flmad nda, iç ünite panelini açt n zda ve acil çal flt rma dü mesini göreceksiniz. Yukar daki flekle bak n. 50, 70 serilerinin acil çal flt rma dü mesi sa üst taraftad r; buradaki ON/OFF AÇMA/KAPATMA dü mesine bas n. "RESTART" Otomatik yeniden bafllatma ayarlar Klimalar n z elektrik kesilmelerinde ayarlad n z konumdan yeniden otomatik çal flacak flekilde teknolojiye sahiptir. Bu özellik kullan c ya göre tercih edilmekte oldu undan üretici taraf ndan klimalar otomatik olarak çal flmayacak flekilde ayarlanm flt r. Otomatik yemden çal flma fonksiyonu gerekti inde aktif hale getirmek için afla daki ifllemleri s ras ile yap n z. 1- Kliman n kapal oldu undan emin olun. 2- deki adi çal flt rma dü mesini (ON/OFF - AÇMA/KAPAMA) bas l tutarak klimay aç n. 3- K sa sinyal sesleri (BÎP sesi) duyuncaya kadar acil çal flt rma dü mesini 10 saniyeden fazla bas l tütün. Bu ifllemler sonras otomatik yeniden bafllatma fonksiyonu aktif hale gelecektir. E er otomatik yemden bafllatma fonksiyonunu tekrar iptal etmek isterseniz, k sa sinyal seslerim duyuncaya kadar yukar daki ifllemleri tekrarlay n z. 14 Dü melerin ve göstergelerin flekilleri ve konumlar modelden modele göre farkl l k gösterebilir ancak, ifllevleri ayn d r. E er çal flma flemas haritas ile gerçek kullan m aras nda farkl l klar varsa, gerçek kullan m esas al n. 3

6 Uzaktan kumanda Montaj talimatlar Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda sisteme sinyal gönderir. AÇMA/KAPATMA dü mesi Çal flmay bafllatmak ve durdurmak için kullan l r. Ayarlama göstergesi letim göstergesi saat ayar göstergesi S cakl k ayar göstergesi ZAMAN AYAR dü mesi ZAMAN AYAR ifllemini seçmek için kullan l r. YUKARI tuflu S cakl k ve zaman ayar n artt rmak için kullan l r. Ayarl s cakl k göstergesi (Feel modu s ras nda) Sinyal iletim penceresi sisteme sinyal gönderir. nin tak lmas 1. Montaj Plakas n n Tak lmas D fl ünitenin yerine ve borunun yönüne göre, montaj plakas için bir yer seçin. Montaj plakas n n su terazisi veya flakül ile yatay konumunu (gönyesini) ayarlay n. Plakay sabitlemek için duvarda 32mm derinlikte delikler aç n. Deli e plastik dübeller yerlefltirin ve montaj plakas n sac vidalar yla sabitleyin. Montaj plakas n n düzgün bir flekilde sabitlenip sabitlenmedi ini kontrol edin. Ard ndan, bak r boru ba lant lar için bir delik aç n. Hatt buraya ba lay n. Hat buradan afla iner Montaj plakas AfiA I tuflu S cakl k ve zaman ayar n art rmak için kullan l r. UYKU konumu dü mesi Uyku konumu ifllemini ayarlamak veya iptal etmek için kullan l r. SALINIM kontrol dü mesi Hava üfleme yönünü ayarlamak için kullan l r. FAN HIZI kontrol dü mesi fan motoru h z n seçmek için kullan l r. Otomatik, Yüksek, Normal ve Düflük. MOD AYAR KONUMLARI dü mesi Çal flma konumunu seçmek için kullan l r: Fee -otomatik hissetme, So utma, Nem Alma, Fan ve Is tma (sadece S cak-so uk modeli için). Feel konumu, oda s cakl na göre otomatik olarak SO UTMA, NEM ALMA, FAN, ISIT- MA gibi çal flma konumlar n seçebilir Kliman z üreticide ilk çal flt rmada Feel-otomatik hissetme konumunda ayarlanm fl olup istedi iniz konuma ayarlayabilirsiniz. 3. ç Ünite Borusunun Tak lmas Borular (s v ve gaz borusu) ve kablolar d fl taraftan duvar deli inden geçirerek veya iç ünite boru ve kablo ba lant s tamamland ktan sonra iç taraftan geçirerek d fl üniteye ba lay n. Borunun yönüne göre hangi ç k fl parças n kesip kesmeyece inizi belirleyin (afla daki gösterildi i gibi) Boru yönü fiakül Tespit delikleri Not: Montaj plakas n n flekli yukar dakinden farkl olabilir ancak, montaj yöntemi benzerdir. 2. Bak r boru ba lant hatt Duvar deli i manflonu (sert polietilen boru kullan labilir ve temi- Montaj plakas n n yerine göre, boru deli i için bir yer seçin. ni kullan c sorumlulu undad r.) Duvarda bir delik aç n. Delik, d fla do ru hafif afla meyilli olmal d r. stenilirse duvar tertipli ve temiz tutmak için duvardaki deli e bir manflon takabilirsiniz. 5mm (afla do ru meyilli) D fl ünite Not: Yukar da gösterilen uzaktan kumanda sadece bilgi içindir; lütfen gerçe ini esas al n. Uzaktan kumandaya piller tak ld nda, bütün sinyaller 2 saniye kadar ekranda görünecek ve ard ndan s ra ile SO UTMA ve ISITMA sinyalleri yan p sönecektir. Sadece so utma tipi klimalar için, so utma sinyali yan p sönerken her hangi bir tufla bast n zda ve uzaktan kumanda sadece so utma konumuna ayarlanacakt r. So utma ve s tma tipi klimalar için, s tma sinyali yan p sönerken her hangi bir tufla bast n zda ve uzaktan kumanda so utma ve s tma konumuna ayarlanacakt r. 10 saniye içinde her hangi bir tufla basmazsan z, uzaktan kumanda otomatik olarak so utma ve s tma konumuna ayarlanacakt r. Sadece so utma tipi klimalar, so utma ve s tma fonksiyonlu uzaktan kumandalar kullanabilirler ancak, s tma fonksiyonlar yoktur. Klima çal flmad halde, yapt n z ayar ve seçti iniz konumlara ba l olarak uzaktan kumandada baz göstergeler görünecektir. Oyuk boyunca ç k fl parças n kesin. oyuk Ç k fl parças Not: Boruyu 1, 2 veya 4 No lu yönlere göre takarken, iç ünite taban ndan ilgili ç k fl parças n testere ile kesin. Boruyu gerekti i gibi ba lad ktan sonra, drenaj hortumunu tak n ve ard ndan elektrik kablolar n ba lay n. Ba lant dan sonra, borular, kablolar ve drenaj hortumunu birlikte bir s yal t m materyali ile sar n. Not: Her konum ve ifllevi, sonraki sayfalarda ayr nt l olarak aç klanacakt r. 4 13

7 Montaj talimatlar Uzaktan kumanda Kablolar n Ba lanmas Ön panel Uzaktan kumanda ile d fl üniteler aras ndaki kablo ba lant s : Pillerin Tak lmas 1) D fl ünitedeki PCB kapa n sökün; 2) Kablolar iç ünite terminallerine ba larken, üç üniteye tak lan kablo ba lant flemas na bak n. 3) PCB kapa n tekrar tak n. B taraf n n d flar bakt ndan emin olun. KAPAK A taraf (ba lant dan önce) Terminal (iç taraf) KAPAK B taraf (ba lant dan sonra) Pil bölmesi kapa n ok yönünde iterek aç n. (+) ve (-) kutuplar n n do ru oldu undan emin olarak yeni pilleri tak n. Kapa tekrar kayd rarak yerine tak n. Kapa kayd rarak ç kar n. Kapa yukar do ru ok yönünde kayd r n. En iyi yeri seçin ç Ünite Montaj Yeri Hava ç k fl yak n nda engellerin olmad ve havan n odan n her köflesine kolayca üflenece i bir yer seçin. Boru ve duvar deli inin kolayca hizalanaca bir yer seçin. Kablo ba lant flemas na uygun olarak klima ile tavan ve duvar aras nda yeterince boflluk b rak n. Hava filtresinin kolayca sökülebilece i bir yer seçin. Klimay ve uzaktan kumanday televizyondan, radyodan vs. en az 1 metre uzak tutun. Klimay mümkün oldu u kadar floresan lambalardan uzak tutun. Havan n emilmesini engelleyebilecek her hangi bir cismi hava giriflinin yak n na yerlefltirmeyin. Cihaz n a rl n tafl yabilecek çal flma gürültüsünü ve titreflimi art rmayacak bir yer seçin. Yükseklik 5 m den az olmal d r Kabin Montaj fiemas Boru uzunlu u maksimum 15 metredir. D fl ünite Not: 2 adet LR03 AAA (1.5 volt) tipi pil kullan n. fiarjl piller kullanmay n. Ekran silik göründü- ünde, pilleri ayn tipte yeni pillerle de ifltirin. Uzaktan Kumandan n Muhafaza ve Kullan m puçlar Uzaktan kumanda, bir tutucu yard m yla duvara monte edilerek muhafaza edilebilir. Not: Uzaktan kumanda tutucusu iste e ba l bir parçad r. Uzaktan kumanda tutucusu Pilleri de ifltirin. Kapa tak n. ± ve iflaretlerine dikkat edin. D fl Ünite Montaj Yeri Montaj için uygun ve havaland rmas iyi olan bir yer seçin; yan c gaz kaçaklar n n oldu u yerlerden kaç n n. Duvarla aralar nda yeterince boflluk b rak n. D fl üniteyi ya l kirden, vulkanize gaz ç k fl ndan veya tuz oran çok yüksek sahillerden uzak tutun. Çamurlu su riskinin oldu u yol kenarlar na monte etmekten kaç n n. Çal flma gürültüsünü art rmayacak sabit bir taban seçin. Hava ç k fl n n engellenmeyece i bir yer seçin. D fl ünite Boru uzunlu u maksimum 15 metredir. Yükseklik 5 m den az olmal d r Kullan m Klimay çal flt rmak için, uzaktan kumanday sinyal al c s na do ru yönlendirin. nin sinyal al c s na yönlendirildi inde, uzaktan kumanda klimay yaklafl k 7 m mesafeden çal flt racakt r. Daha uzak mesafelerde sinyal gönderim ve al m nda problem olabilir. Sinyal al c s 12 D fl ünite iç ünite seviyesinden yüksekte bir noktaya yerlefltiriliyorsa bak r borularda 3-6 m de bir ya kapan yapman z gerekmektedir. 5

8 Kullan m talimatlar Montaj talimatlar FEEL otomatik hissetme konumu Montaj flemas Çal flman n bafllang c nda oda s cakl na ba l olarak çal flma konumunu otomatik olarak seçerek çal fl r (ISITMA, NEM ALMA, FAN, SO UTMA). Duvara olan mesafe 50mm nin üzerinde olmal d r. Tavana olan mesafe 50 mm nin üzerinde olmal d r. Uzaktan kumandan z klimaya do ru tutarak, Açma tufluna bas n, cihaz sinyal ald nda, iç ünitenin ÇALIfiMA göstergesi yanar. Duvara olan mesafe 50mm nin üzerinde olmal d r. Cihaz FEEL konumunda olmad nda. FEEL konumunun seçilmesi Zemine olan mesafe 2.500mm nin üzerinde olmal d r. MODE (konum) seçme tufluna bas n. MODE tuflunu FEEL konumuna al n. Çal flma modu s cakl ç ortam s cakl Çal flma konumu Ayarl s cakl k 20 C den düflük ISITMA (SICAK-SO UK T P Ç N) FAN (SADECE SO UTMA T P Ç N) 20 C-26 C 26 C den yüksek NEM ALMA SO UTMA FEEL konumunda bile hava s cakl k ayarlamas yap labilir. veya tuflu ile 6 seviye ayarlama mümkündür. Duvar ile hava girifli aras ndaki mesafe 250mm nin üzerinde olmal d r. Duvar ile hava girifli aras ndaki mesafe 250mm nin üzerinde olmal d r. S cakl n ayarlanmas veya tufluna bas n. tufluna bas ld nda, s cakl k 1 C artacakt r. S cakl k 2 C artt ktan sonra, gösterge de iflmeyecektir. tufluna bas ld nda, s cakl k 1 C düflecektir. S cakl k 2 C düfltükten sonra, gösterge de iflmeyecektir. NOT Klima çal fl rken konum de ifltirildi inde, kliman zdaki üstün teknolojik koruma sistemlerine ba l olarak bir gecikme olacakt r. Bu esnada, hava üflenmeyebilir. Daha sonra, sadece ON/ OFF (AÇMA/KAPATMA) tufluna bas larak OTOMA- T K konumu çal flt r labilir. FEEL konumundan memnun de ilseniz, ISITMA, NEM ALMA veya SO UTMA konumuna geçin. NOT Duvar ile hava ç k fl aras ndaki mesafe 500mm nin üzerinde olmal d r. Yukar daki flekil, sadece cihaz n basit bir sunumudur. Sat n ald n z kliman n d fl görünümü farkl olabilir. Cihaz n elektrik besleme hatt n n çekilmesi ve bu hatt n topraklanmas ulusal kurulufllar taraf ndan yetkilendirilmifl bir elektrik teknisyeni..vs. taraf ndan yap lmas gerekmekte olup bu ifllem tamam ile kullan c n n sorumlulu- undad r. Elektrik hatt ndan kaynaklanabilecek ar zalar kesinlikle garanti haricidir. Çok. önemli; Montaj ifllemleri mutlaka yetkili servis taraf ndan yap lmal d r. Yetkili servis harici yap lan ifllemlerden dolay olas ar zalar kesinlikle garanti haricidir. (Yetkili servis ve garanti bilgileri için bu kitab n arka sayfas ndaki servis bilgilerine ve garanti belgesi bilgilerine müracaat edebilirsiniz.) 250mm den fazla 6 11

9 Servis ça rmadan önce yap lacak kontroller Kullan m talimatlar Afla daki durumlar her zaman bir ar za olmayabilir. Servis ça rmadan önce klimay kontrol edin. TIMER Zaman ayarl çal flt rma Klima çal flm yor. Sorun Kontrol Fiflin düzgün tak l p tak lmad n veya kliman za elektrik gelip gelmedi ini kontrol edin. Uzaktan kumanda pillerinin bitmedi inden emin olun. Koruyucu devrenin cihaz korumak için çal fl p çal flmad - n kontrol edin. Koruyucu devrenin iptal olmad n ve sigortan n atmad - n kontrol edin. Sabah evden ç k p akflam döndü ünüzde, konforlu bir oda s cakl yla karfl laflmak için TIMER tuflu ile kliman z zaman ayarl çal flt rabilirsiniz. Rahat uyumak için, geceleri kapanma zamanlay c s n da ayarlayabilirsiniz. So utma veya s tma yap lm yor. Etkisiz kontrol Kliman n hava girifl ve ç k fllar engellenmifl mi? S cakl k ayar do ru yap ld m? Hava filtresi kirli mi? Güçlü parazit (afl r statik elektrik boflalmadan, elektrik beslemesi voltaj anormalliklerinden dolay ) varsa, çal flma s ras nda sorunlar meydana gelecektir. Bu s rada, elektrik fiflini ç kar p 2-3 dakika sonra yeniden tak n. Uzaktan kumandan n pillerinin kontrol edin. Uzaktan kumanda kapal iken, TIMER tufluna basarak açma zamanlay c s n ayarlay n ve ayarlamay iptal etmek için bu tufla tekrar bas n. ZAMAN AYARI AÇMA/KAPAMA Saati ayarlamak için YUKARI ve AfiA I tufluna bas n. Zaman ayar 30 dakikad r. Uzaktan kumanda aç kken, TI- MER tufluna basarak kapanma zamanlay c s n ayarlay n ve ayarlamay iptal etmek için bu tufla tekrar bas n. Klima hemen çal flm yor. Çal flma s ras nda konumun de ifltirilmesi, 3 dakikal k gecikmeye sebep olacakt r. Garip bir koku. Varsa at k su drenaj hatt n n ba land mevcut pis su at k hatt ndan kaynaklanabilir. Bu koku kliman n içine emilmifl sigara, mobilya vs. gibi di- er bir kaynaktan kaynaklan yor olabilir. Kliman zdaki periyodik olarak de ifltirilmesi gerekli filtreleri varsa de ifltiriniz. Not; Zamanlay c y ayarlad ktan sonra, iç ünitenin ZAMANLAYICI GÖSTER- GES lambas n n yan p yanmad n kontrol edin. Su ak fl sesi. Bu, klima içindeki so utucu ak flkan n ak fl sesidir; bir sorun de ildir. Is tma konumunda defrost sesi olabilir; bir sorun de ildir. Klimadan çat rdama sesi geliyor. Bu, s de ifliminden dolay ön panelin genleflmesinden veya büzülmesinden kaynaklanmaktad r; bir sorun de ildir. Ç k fltan bu u üfleniyor. SO UTMA veya NEM ALMA ifllemi s ras nda iç üniteden üflenilen so uk havadan dolay oda havas çok so udu- undan bu u görünebilir. Kompresör göstergesi (k rm z ) sürekli yan yor ve iç ünite fan duruyor. Klima s tma konumundan defrost konumuna geçiyor. Gösterge lambas 10 dakika içinde sönecek ve klima s tma konumuna dönecektir. 10 7

10 Bak m Koruma Çal flma koflullar Gürültü kirlili i Ön panelin bak m Hava filtresi bak m Koruyucu devre afla da belirtilen durumlarda devreye girerek cihaz durdurabilir. Daha sessiz çal flmas için, klimay a rl n tafl - yabilece i bir yere yerlefltirin. Fifli prizden çekin Fifli prizden çekmeden önce, klimay kapat n. Ön paneli ç karmak için a konumundan tutun ve d flar do ru çekin. Yaklafl k 100 saatlik kullan mdan sonra hava filtresini temizlemek gerekir. Afla daki gibi temizleyin: Klimay durdurun ve hava filtresini ç kar n. D fl ortam hava s cakl 24 C nin üstünde ISITMA D fl ortam hava s cakl -7 C nin alt nda Oda s cakl 27 C nin üstünde D fl ortam hava s cakl 43 C nin üstünde SO UTMA Oda s cakl 21 C nin alt nda NEM ALMA Oda s cakl 18 C nin alt nda * Tropikal (T3) klim modellerinde, s cakl k noktas 43 C yerine 52 C dir. Ba l nem %80 nin üzerinde iken, klima uzun bir süre kap veya pencere aç k bir flekilde SO UTMA ya da NEM ALMA konumunda çal flt r l rsa, ç k fltan su damlayabilir. Ba l nem %80 nin üzerinde iken, klima uzun bir süre kap veya pencere aç k bir flekilde SO UTMA ya da NEM ALMA konumunda çal flt r l rsa, ç k fltan su damlayabilir. D fl üniteyi, üflenilen havan n ve çal flma gürültüsünün komflular rahats z etmeyece i bir yere yerlefltirin. Gürültü seviyesinin artmas na neden olaca ndan dolay d fl ünite hava ç k fl n n önüne her hangi bir engel koymay n. Yumuflak ve kuru bir bezle silin. Klima çok kirli ise, temizlemek için l k su kullan n (40 C den düflük). Temizlemek için yumuflak ve kuru bir bez kullan n. Kesinlikle klimay temizlemek için benzin veya parlatma tozu gibi uçucu maddeler kullanmay n. Kesinlikle iç ünitenin üzerine su püskürtmeyin. Tehlikelidir! Elektrik çarpabilir! Ön paneli tak n ve kapat n. b konumunu afla do ru bast rarak ön paneli tak n ve kapat n. 1. Ön paneli aç n. 2. Filtrenin kolunu yavaflça ön taraftan bast r n. 3. Kolu tutun ve filtreyi kayd rarak ç kar n. Filtreyi temizleyin ve tekrar tak n. E er filtre çok kirli ise, l k su ve deterjan solüsyonu ile y kay n. Y kad ktan sonra, gölgede iyice kurumas n sa lay n. Ön paneli tekrar kapat n. Klima, afl r tozlu ortamlarda kullan ld nda, hava filtresini her iki haftada bir temizleyin. Koruyucu devrenin özelli i Koruyucu devre afla daki gibi çal flacakt r. Çal flma durduktan sonra ünitenin yeniden çal flt r lmas veya çal flma s ras nda konumun de ifltirilmesi için 3 dakika beklemeniz gerekir. Yani son yapt n z ayar 3dk. sonra devreye girecektir. Fifl tak ld ktan ve cihaz aç ld ktan sonra, çal flmaya bafllamas 20 saniye alabilir. Bütün ifllemler durdurulmuflsa, tekrar bafllatmak için ON / OFF tufluna bir daha bas n. ptal edilmiflse, yeniden ayarlanmal d r. ISITMA konumunun özellikleri Kontrol Uzun süre kulland ktan sonra, klimada afla daki kontroller yap lmal d r. Elektrik besleme kablosunda ve fiflinde afl r s nma veya yanma kokusu. Anormal çal flma sesi veya gürültüsü. D fl üniteden su s z nt s. Metal kabinin elektriklenmesi. Yukar daki durumlarda klimay durdurun. Yukar daki durumlar meydana gelmezse bile, her y lyetkili bir servise detayl bir kontrol ve bak m yapt r lmas n tavsiye ederiz. Bu ifllemler garanti d fl ve ücretlidir. Ön s tma ISITMA ifllemi bafllang c nda, iç üniteden 2-5 dakika sonra hava üflenmeye bafllar. Böylece bafllang çta size rahats z edecek so uk hava üflenmesi önlenir. Is tma sonras ISITMA ifllemi sonunda, iç üniteden 2-5 dakika kadar hava üflenmeye devam eder. Böylece kliman z n içindeki sistemi dengelemesi sa lan r. Defrost ISITMA ifllemi s ras nda klima, etkinli i art rmak için otomatik olarak defrost (buz çözme) ifllemi yapacakt r. Bu ifllem genellikle 2-10 dakika sürer. Defrost ifllemi s ras nda, fan durur. Defrost iflleminden sonra, klima otomatik olarak ISITMA konumuna döner. Bu ifllem ön s tmada anlat ld gibi rahats z edici so uk hava üflemesini önler Not: Sadece so utma tipi modellerde s tma konumu yoktur. 8 9

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU

S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU S1629 - S1635 6 4 1 : BRUGSANVISNING OPERATING MANUAL GEBRUIKSAANWIJZING INSUKCJA OBSŁUGI KULLANIM KILAVUZU 2 20 38 56 74 Say n Bay/Bayan, Kliman z hay rl olsun. Talimatlar do rultusunda kullan ld takdirde

Detaylı

BK 9621 NE BK 9621 NE SP

BK 9621 NE BK 9621 NE SP No-Frost BK 9620 NE BK 9621 NE BK 9621 NE SP Lütfen önce bu k lavuzu okuyunuz! De erli Müflterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol ifllemlerinden geçirilmifl olan ürününüzün size en

Detaylı

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER

PCA-RP/ PEAD-RP/PLA-RP/PSA-RP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MODELLER PCARP/ PEARP/PLARP/PSARP KULLANMA KILAVUZLARI Ç ÜN TE MOELLER PCARPA(#)(2) PCARP60A(#)(2) PCARP7A(#)(2) PCARP00A(#)(2) PCARP25A(#)(2) PCARP40A(#)(2) PCARPKA PCARP60KA PCARP7KA PCARP00KA PCARP25KA PCARP40KA

Detaylı

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu

NUVOLA COMFORT HT. Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi. Montaj ve Kullanma K lavuzu NUVOLA COMFORT HT Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

LANCER Kullanma El Kitab

LANCER Kullanma El Kitab LANCER Kullanma El Kitab MITSUBISHI MOTOR SALES EUROPE B.V. 1119 MB Schiphol -Rijk 2130 KC, Hoofddrop The Netherlands Tel: k(+31) 20-446 82 60 Faks: (+31) 20-446 81 15 TEM O T O M O T V K s kl Cad. fiehit

Detaylı

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU itallboy L HOPARLÖR SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU Ç NDEK LER Özellikler...1 Güvenlik Önlemleri...2 Cihaz n görünümü...5 Uzaktan kumanda...7 Ba lant...8 Kullan m...10 Uzaktan kumanda ile ilgili notlar...15

Detaylı

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT

VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU 2 YIL GARANT VESTEL MW 20- S KULLANIM KILAVUZU GARANT 2 YIL AfiIRI M KRODALGA FIRIN ENERJ S NE MARUZ KALMAYI ÖNLEME LE LG L ÖNLEMLER (a) Tehlikeli mikrodalga enerjisine maruz kalma tehlikesi oldu undan, bu f r n kapa

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER

VESTEL 7500. DVD-DivX PLAYER VESTEL 7500 DVD-DivX PLAYER Ç NDEK LER GÜVENL K ÖNLEMLER ------------------------------------------------------------------------------------01-02 ÖNEML GÜVENL K TAL MATLARI --------------------------------------------------------------------------03

Detaylı

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE MASTER Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş.

ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. GENEL DİSTRİBÜTÖR TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. 254-260 Ducato TR_düzenleme-2:254-260 Ducato TR_düzenleme.qxd 17.06.2008 18:39 Sayfa 261 ÜRETİCİ FİRMA TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. Büyükdere Cad. No:145, Tofaş Han Zincirlikuyu - İSTANBUL Tel: 212.275

Detaylı

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi

eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi eco 240 i eco 240 Fi eco 280 i eco 280 Fi Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Yeni kombinizin, Siz de erli tüketicimizin tüm s nma ve s cak

Detaylı

Elektrikli Termosifonlar

Elektrikli Termosifonlar KULLANIM KILAVUZU Elektrikli Termosifonlar TERMOS FON SHAPE PREMIUM SHAPE ECO SHAPE ECO SLIM serisi tüm modelleri kapsar. GENEL UYARILAR 1. Bu el kitab cihaz n z n önemli ve ayr lmaz bir parças d r. Baflka

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik Özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU. Çal flt rma Bak m Teknik özellikler TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU Çal flt rma Bak m Teknik özellikler Bu Tan tma ve Kullanma K lavuzu içinde yer alan bütün bilgiler, yay n tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yürütülmekte olan

Detaylı

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta,

Alfa 147 Alfa 147 Alfa 147 Bu kitapta, De erli Müflterimiz, Alfa Romeo yu seçti iniz için teflekkür ederiz. Alfa 147 niz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüfl memnuniyetini sa lamak üzere dizayn edilmifltir. Bu

Detaylı

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl)

Bakım. İlk. Her. Yapılacak işlemler. Ö e. 500 saat (5 yıl) 20 saat (3 ay) 300 saat (3 yıl) 100 saat (1 yıl) Bakım Ö e Yapılacak işlemler İlk 20 saat (3 ay) 100 saat (1 yıl) Her 300 saat (3 yıl) 500 saat (5 yıl) Yak t filtresi (sökülebilir) Yak t hatt (Yüksek bas nç) Yak t hatt (Alçak bas nç) Yak t pompas Kontrol

Detaylı

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2

0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 0-Jazz.qxp 10/5/09 10:35 AM Page 2 Bu kullan m k lavuzu arac n z n kal c bir parças olarak düflünülmeli ve arac n z sat ld nda, yeni araç sahibine araç ile birlikte teslim edilmelidir. Bu kullan m k lavuzu

Detaylı

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz

00 5/14/09 5:41 PM Page a. Önsöz 00 5/14/09 5:41 PM Page a Önsöz Dünya çap ndaki Daihatsu kullan c lar ailesine kat ld n z için sizi tebrik ediyoruz. Bilindi i üzere, bir arac n performans ve dayan kl l büyük ölçüde arac n bak m n n nas

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı