Planlama Yaz l m art k Türkçe!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Planlama Yaz l m art k Türkçe!"

Transkript

1 o7 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s Erdo an ve Merkel Hannover Messe 2007 fuar Phoenix Contact stand nda 05 Xplore Xplore Otomasyon Proje Yar flmas 06 Clip Project Planlama Yaz l m art k Türkçe! 08 Kargo zleme Otomasyonu Sayg Denizcilik ve Elektrik Ltd. 09 Bor Fabrikas Otomasyon Sistemi Miyay Otomasyon ve Proses Ltd. 10 Yeni ürünler ILC 150 ETH kontrolör Trio serisi güç kaynaklar Bluetooth ile Ethernet ba lant lar

2 02 Baflyaz o7 Baflyaz 02 S rr Kardefl Güncel 03 Hannover 2007 Türkiye ve Almanya Baflbakanlar Phoenix Contact stand nda Phoenix Contact Türkiye Genel Müdürü S rr Kardefl 04 Geleneksel Almanya Gezimiz Bad Pyrmont Fabrikas ile Blomberg Genel Merkezini ziyaret ettik 05 Xplore Otomasyon Proje Yar flmas Sayg de er Dostlar m z, Phoenix Contact olarak 20 y ld r Türkiye endüstrisine hizmet vermekteyiz. Bu uzun süre içinde çok say da de iflik ürünleri, çözümleri sizlere sunduk. Bunu yaparken sizlerin rekabet gücünüzü artt rmaya ve sizin de müflterilerinize daha iyi çözümler sunman za katk da bulunmak istedik. Bugüne kadar da bu amac m z, gönlümüzden geçen düzeyde olmasa da, sizleri tatmin edebilece imiz bir noktaya ç karmay baflard m z kan s nday z. Bunu da sizlerin yönlendirmesi ve iflbirli i ile baflard k; katk lar n z için içtenlikle teflekkür ederiz. Ama günümüz ifl dünyas art k bunun ötesine geçmemizi söylüyor; sizlere tatmin duygusunun ötesinde daha fazla mutluluk verecek de erler sunmam z öngörüyor. Okumakta oldu unuz dergimiz UPDATE, iflte bu ekstra de eri sizlere sunmak için yay nlamaya bafllad m z yeni iletiflim arac m z. Amac m z dergi yay nlamak de il; size ihtiyac n z olan bilgileri ulaflt rarak sat n alma ve tedarik faaliyetlerinizi yönlendirmek, yapmakta oldu unuz hem sizin, hem ülkemiz için önemli olan teknoloji yat r mlar n z n etkinli ini artt rmaya katk da bulunmak. UPDATE arac l ile size objektif bilgiler sunmay ve iliflkimizi daha ileriye tafl may, küresel olarak sayg n bir yeri olan kaliteli, yenilikçi Phoenix Contact ürünlerinin Türk kullan c lar taraf ndan baflar ile uygulanan projelerinden örneklemeler sunmay, Türkiye'deki etkin teknik ve lojistik hizmetlerimizi tan tmay arzuluyoruz. Ürünlerin gelip geçici, ama iliflkilerimizin kal c oldu una inan yoruz. Bu derginin oluflturulmas nda bizden desteklerini eksik etmeyen dan flmanlar m z Dr. Müh. Halefflan Sümen'e, Sn. Angela Josephs'e, Dr. Freiea Brüning'e ve Sn. Lilette de Toledo'ya Phoenix Contact Türkiye ekibi olarak teflekkür ederiz. Misyonumuz UPDATE'in sadece bizden size, tek yönlü bir bilgi ak fl sa layan yay n durumunda kalmas de il, Phoenix Contact Türkiye camias n n ortak iletiflim platformu haline de gelmesi. fiirketinizi bizimle UPDATE etmek istedi iniz takdirde Eylül ay nda yine birlikte olaca z Sayg lar m zla, Seminer Program m z Kapak Konusu 06 Clip Project Planlama Yaz l m art k Türkçe! Uygulama 08 Kargo zleme Otomasyonunda Sayg Denizcilik ve Elektrik Ltd. 09 K rka Bor Fabrikas Otomasyon Sistemi Miyay Otomasyon ve Proses Ltd. Yeni Ürünler 10 ILC 150 ETH kontrolör Trio serisi güç kaynaklar Bluetooth ile Ethernet Ba lant s Söylefli 11 YTÜ Elk. Müh. Dekan Prof. Dr. Galip Cansever Phoenix Contact Otomasyon Laboratuar n n üniversite için önemini vurgulad 14 Phoenix Contact Almanya Bas n ve Halkla liflkiler Direktörü A.Josephs, Update Türkiye de yerel içeri in ön planda olaca n belirtti Tarihçe y ll k inovasyon öykümüz Okuyucu Formu 15 Ek bilgi talepleriniz için

3 o7 Güncel 03 Hannover Messe 2007 Türkiye ve Almanya Baflbakanlar Phoenix Contact stand nda T.C. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Federal Almanya fianflölyesi Dr. Angela Merkel, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan, Federal Almanya E itim ve Araflt rma Bakan Dr. Anette Schavan, Phoenix Contact Baflkan Klaus Eisert, Baflkan Yard mc s Frank Stührenberg, Türkiye Genel Md. S rr Kardefl Phoenix Contact, 2007 y l nda ülkemizin ''ortak ülke'' olarak kat ld Hannover Endüstri 2007 fuar nda en büyük üçüncü stand alan ile önde gelen kat l mc lar aras nda yer ald. 60. y l n kutlayan fuara 54 y ld r aral ks z kat lan Phoenix Contact, dört ayr salonda çeflitli uygulamalar öne ç kartt standlar ve yenilikleri ile fuarda dikkat çeken firmalar n bafl nda yer ald. Özellikle 17nci salonda Phoenix Contact çat s alt nda çeflitli firmalar n kat ld uygulamal otomasyon stand, kat l mc lar n büyük ilgisini çekti. Türkiye'den de 50 kiflilik misafir grubu ile fuara kat lan firman n ana stand n ziyaret eden Türk ve Alman hükümetlerinin ileri gelenleri, hem firman n ürünleri hakk nda bilgi ald lar, hem de yenilikleri ilgi ile izlediler. Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Federal Almanya fianflölyesi Dr. Angela Merkel, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan, Federal Almanya E itim ve Araflt rma Bakan Dr. Anette Schavan' stand ziyaretlerinde Phoenix Contact Baflkan Klaus Eisert ile birlikte Global Sat fl'tan sorumlu Baflkan Yard mc s Frank Stührenberg ve Türkiye Genel Müdürü S rr Kardefl karfl lad lar.

4 04 Güncel o7 Geleneksel Almanya Gezimiz Bad Pyrmont Elektronik fabrikas n n önünde Konuklar m za 2007 y l n n inovasyonu olan, saatte onbin adet klemens etiketi yazma kapasiteli, UV teknolojili Bluemark cihaz tan t ld Bölge Sat fl Yöneticisi Dieter Franzmeier Genel Merkezde konuklar m za firma hakk nda bilgi verdi Her y l düzenli bir flekilde gerçeklefltirdi imiz Almanya gezimizin bu y lki duraklar, Hannover Messe fuar, Bad Pyrmont daki fabrikam z ve Blomberg deki Genel Merkezimiz oldu. Blomberg Genel Merkezi önünde

5 o7 Güncel 05 Genç dahiler bu yar flma tam size göre! 2005 y l Xplore yar flmas nda üçüncü olan YTÜ Ekibi, kendilerini kutlayan Phoenix Contact Türkiye çal flanlar ve ödüle lay k görülen Depo Robotu Phoenix Contact firmas n n bu y l dördüncüsünü düzenledi i uluslararas XPLORE proje yar flmas na üniversiteler, meslek yüksek okullar, teknik liseler ve araflt rma enstitülerinden e itmenler ile ö renciler kat labiliyor. üzerinden projelerin yaz l tan m, teknik çizimler ve görsel destekler kullanarak baflvuru yap labiliyor. Yar flman n amaçlar, uluslararas bir platformda genç yeteneklerin keflfedilmesi, gelece in mühendislerine yeni aç l mlar sa lanmas, e itim kurumlar yla sinerji yarat lmas ve üniversite-sanayi iflbirli inin güçlendirilmesi; böylece otomasyonun ekonomi üzerindeki katk lar na kamu dikkatinin yo unlaflmas na arac olmak, ilk 100'e giren projelere maddi deste in yan s ra dereceye giren kurumlar ile iflbirli i sonucunda sanayinin ülke e itimine do rudan ve karfl l ks z destek olmak fleklinde s ralanabilir. Yar flmaya afla daki katagorilerde baflvuru yap labilir. o E itim: Otomasyonun e itimdeki yeri o Bina otomasyonu: Her yönüyle bina otomasyonu o Çevre: Çevreyi korumak için yeni fikirler o Fabrika otomasyonu: Klasik endüstriyel otomasyon o A teknolojisi: Internet, Intranet, TCP/IP o Genel: Hobilere yönelik projeler ki y l önce Y ld z Teknik Üniversitesinin Depo Robotu projesiyle fabrika otomasyonu kategorisinde 3. oldu u yar flmaya ilgi giderek art yor. xplore xplore Otomasyon Proje Yar flmas katk lar yla Konu 01: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

6 06 Kapak Konusu o7 Optimum Planlama ile Maksimum Kazanç; Clip Project Planlama Yaz l m art k Türkçe! Elektrik panosu maliyetleri do ru planlama araçlar n kullanarak önemli ölçüde azalt labilir. Phoenix Contact' n Clip Project planlama yaz l m bu konuda büyük avantajlar sunmaktad r (fiekil 1). Program tasar mc lara, klemens, elektrik arabirim ekipmanlar, otomasyon teknolojileri ve ani afl r gerilim koruma cihazlar gibi elektrik panosunda ihtiyaç duyulan her türlü komponenti düzgün flekilde planlama ve entegre etme olana sunar. Clip Project yaz l m kurulu planlama sistemine, dolay s yla mevcut süreç zincirine kolay ve etkin flekilde entegre olur. Kullan c lar yaz l m n avantajlar ndan hiçbir uyarlama yapmadan yararlanabilirler. Planlamadan üretime giden süreçteki veri ak fl nda önemli ölçüde tasarruf sa lanabilir. Bunun için yaz l m ile Eplan 5, Eplan 21, Elcad, E3 ve Ruplan gibi mühendislik sistemleri aras nda iki yönlü veri ak fl gereklidir. Pano içi mekanik konfigürasyon 3D ve 2D yap s nda elde edilebilir ve bu sistemlerin hepsinde kullan labilir. STEP, 3D DWG, DWG ve DXF yap lar desteklenmektedir. Clip Project Planlama Yaz l m fiekil 1. Clip Project ile zaman kazan n! Planlama verilerini do rudan yaz c ya veya plotter a aktarabilirsiniz; etiket basmak için ara program kullanman za gerek kalmaz. Gerekli Planlama Verisi Tasar mc lar iyi bir planlama yapmak için etkin bir CAE sisteminin yan nda standartlaflt r lm fl ürün veri yap lar veya CAE sistemleri için özel olarak tasarlanm fl yap lara ihtiyaç duyarlar. ECAD komponent standard bu tür yap lar tan mlar. Kontak say s, ak m ve gerilim, fiziksel ölçüler gibi veriler kullan c ya optimum komponentin seçiminde yard mc olur. Devre flemas ndaki teknik veriler yard m yla, bu komponentler ço unlukla manüel olarak seçilir. Bunu belirli bir katalogda yer alan komponentlerin karmafl k arama süreci takip eder. Ayr ca her biri farkl üreticilerden temin edilen besleme terminalleri, röle tabanlar, köprüler ve etiketleme malzemeleri gibi aksesuarlar n seçimi çok zaman al r. E er bu kalemler proje malzeme listesinde yer almazsa, sorun üretim bafllayana kadar fark edilmeyebilir ve bu noktadan sonra üretim terminlerine uyulmas zorlafl r. Baz durumlarda üreticiye ayr olarak ATEX veya CUL onaylar ile ilgili detaylar n sorulmas gerekebilir. Di er deyiflle optimum planlama için tek bafl na ürün verilerinin bilinmesi yeterli de ildir. Bunun yan nda, cihazlar n mekanik konfigürasyonu veya elektrik panolar ço unlukla gelifltirme süresi kadar önceki bir aflamada haz rlan r ve dokümante edilir. Kompak cihazlara yönelik talep artt kça mekanik dayan m testlerinin en erken aflamada gerçeklefltirilmesi önem kazanmaktad r. Sonuçta 3D mekanik sistemler pano ve cihaz tasar m nda önem kazanmaktad r. H zl bir ifl ak fl sa lamak için bu 3D veriler planlama ve tasar m mühendislerince de eriflilebilir olmal d r.

7 o7 Kapak Konusu 07 Optimum planlama yaz l m, tüm gerekli elektrik ve mekanik ürün verilerinin yan nda zaman tasarrufu sa layan otomatikleflmifl bir proje planlamas için hayati önem tafl yan her türlü mant ksal bilgiyi içermelidir. Örne in röle söz konusuysa, kontak yüzeyi, ak m ve gerilimin yan nda uygun taban da seçilmelidir. Bu tip ürün bilgileri genellikle üreticiye özeldir. Clip Project Planlama Yaz l m Phoenix Contact, elektrik pano ve saha komponentleri üreticisi olarak, gerekli tüm bilgileri otomatik olarak veren bir planlama yaz l m sunmaktad r. Clip Project yaz l m, proje verilerini do rudan Eplan gibi elektrik mühendisli i yaz l mlar ndan al r ve uygun ürünleri seçer (fiekil 2). Bu süreç içinde, soketler, köprüler, ay rma plakalar ve hatta etiketleme malzemeleri gibi gerekli her tür aksesuar, tasar mc n n müdahalesine gerek olmadan otomatik olarak seçilen ürüne eklenir. stenirse bu aflamada sadece müflterinin tercih etti i malzemeler dikkate al n r. Aksesuarlarla ilgili olarak, baz ürün gruplar n n kullan m maliyetleri daha da düflürebilir. Örne in yaz l m içine dahil edilen Clipline Complete klemens sistemi, vidal, yayl, spiral yayl ve h zl ba lant teknolojilerini, ayn aksesuarlar seçerek kombine eder. Bu da malzeme çeflitlili ini ve stok maliyetlerini azalt r. Proje planlamas ndan sonra Clip Project, Eplan CAE sisteminin malzeme listesini günceller ve eksik malzemeleri ilave eder. Eplan'dan import ifllemi gerçekleflirken, program iletken kesitleri, köprü bilgileri, potansiyel izolasyonlar ve etiketleme verilerini otomatik olarak de erlendirir. Klemensler, röleler, güç kaynaklar veya soketler ifllevlerine göre konumland r l rlar. Program ayr ca dar montaj mesafelerini dikkate alarak çok katl klemens önerebilir. Kullan c n n tekrarlanan tüm manüel ifllemleri otomatik olarak gerçeklefltirilebilir. Yaz l m, klemensler, ani afl r gerilim koruma cihazlar, PLC röleler, optokuplörler ve fieldbus modülleri gibi tüm elektrik panosu komponentlerinin h zl planlamas n gerçeklefltirir. Kullan c veritaban na ürün ekleyebilir. Yapmas gereken tek fley geometrik verileri, ürün numaras ve tipi belirtmektir. Internet üzerinden sa lanan ücretsiz hizmet sayesinde hem yaz l m hem de ürün bilgileri sürekli güncel kal r. fiekil 2. Yaz l m ECAD proje verilerini ürünlere dönüfltürür. Güncellemeler kullan c ya otomatik olarak bildirilir. Veriler yaln z Eplan'dan de il, Elcad, Ruplan veya E3 gibi di er planlama yaz l mlar ndan da XML arayüzü üzerinden aktar labilir. Clip Project, zaman kazanc sa lamak amac yla elektrik ve mekanik mühendislik tasar mlar n birlefltirir. Bu nedenle tüm proje DXF, DWG veya DXB gibi export edilebilen yap larda görüntülenir. Bu veriler tüm üniversal sistemlerde kullan labilir. Ayr ca proje 3D yap s nda export edilebilir. Bu flekilde mekanik dayan m testleri h zl bir flekilde yap labilir. Tüm süreç zincirine bak ld nda planlama verilerine üretimde de ihtiyaç duyulur. Veriler tasar m bölümünde bir kez yarat ld nda üretime kadar tüm birimlerce kullan labilir. Sonuç Clip Project planlama yaz l m planlamac lar, mühendisler ve tasar m bölümlerine önemli ölçüde zaman kazanc sa larken, yüksek seviyede dokümantasyon kalitesini de beraberinde getirir. Konu 02: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

8 08 Uygulama o7 Sayg Denizcilik ve Elk. Ltd. fiti. Kurucu Md. Sn. Behçet Sayg, Halefflan Sümen ile Sayg Denizcilik ve Elektrik Ltd. fiti. gemi elektrik sistemlerinin tasar m, montaj, devreye al nmas konular nda faaliyet gösteriyor. Buna ek olarak çal flmakta olan gemilerin bak m ve onar m yla da ilgileniyor. fiirket bütün bunlar Phoenix Contact' n otomasyon ürün ve çözüm gam n kullanarak gerçeklefltiriyor. fiirketin kurucu müdürü Sn. Behçet Sayg gemicilik sektöründe gerek duyulan baz çözümleri rekabetçi düzeyde yapabileceklerine inand için bu ifle girdiklerini ve 30 y ldan bu yana baflar yla çal flmakta olduklar n ifade ediyor. Sayg Denizcilik firmas Ar-Ge, atölye, depo ve ofislerden oluflan bir yap ya sahip. Ar-Ge bölümü Phoenix Contact'tan ald klar komponentlerle kargo monitoring sistemleri kuruyor. Bu sistemler gemilerin tanklar na ald klar yak tlar n, tafl d klar ürünlerin emniyetli biçimde yüklenmesinde kullan l yorlar. Sorunlar olufltu unda sistem derhal alarm veriyor ve tafl ma s ras nda meydana gelebilecek hasarlar n önüne geçilmesini sa l yor. Kargo monitoring sistemleri her gemi için özel yap l yor ve kullan lmadan önce yetkili mercilerden onay al nmas gerekiyor. Kargo zleme Otomasyonunda Sayg Denizcilik ve Elektrik Ltd. Liderli i Behçet bey yurtd fl ndan $'a mal edilen sistemlerin kendileri taraf ndan $'a sat ld n ve arada kalite fark bulunmad n belirtiyor. Behçet Bey Neden Phoenix Contact' n otomasyon sistemlerini seçtiniz? sorumuza flu yan t veriyor: Bir kere Phoenix Contact küresel dev bir marka. Gemi müflterileri için sat n alma kriterlerinden biri de bizim yapt m z sistemler; Phoenix Contact ürünleri kullan c lara aç k denizde güven veriyor. fiu anda dört römorkör yap yoruz, iki adedi flimdiden sat ld. Armatörler atölyemizi gezdiler, bizleri tan d lar, çal flma tarz m z görüp be endiler ve al m ifllemini hemen sonuçland rd lar. Phoenix Contact ile çal flmam z n bir baflka nedeni de bizleri sürekli e itmeleri, teknik destek vermek konusunda çok h zl ve iyi olmalar... Bir sorunla karfl lafl nca hemen haber veriyoruz, o anda sorun bizim olmaktan ç k yor. Phoenix Contact elemanlar gerekti inde tulumlar m z giyip bizim elemanlar m z gibi çal fl yorlar. Bu iflbirli inden çok memnunuz Konu 03: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Kargo monitoring sistemi kontrol panosu örne i

9 o7 Uygulama 09 K rka Bor Fabrikas Otomasyon Sistemi Miyay'dan Miyay Proses Ltd. fiti. Müdürü Sn. Mehmet fl Eti Maden flletmeleri Genel Müdürlü ü, K rka Bor flletme Müdürlü ü bünyesindeki 2. Bor fabrikas n n otomasyon sistemi Phoenix Contact' n Sistem Entegratör Partneri Miyay Elektronik Makina Otomasyon ve Proses Ltd. fiti. taraf ndan geçti imiz y l n sonunda komple yenilendi. 24 saat ve 3 vardiya çal flan tesisin kontrol sistemi tam yedeklemeli biçimde tasarlanm fl ve devreye al nm flt r. Tesis tamamen PHOENIX CONTACT ürünleri (arayüzleriortam protokol ve çeviricileri ve PLC ve SCADA yaz l mlar ) kullan larak yap lm flt r. Kontrölör olarak iki adet ILC 390 PN CPU kullan lm flt r. Bu ürünlerle yedekleme geçifl zaman 250 ms'ye kadar düflürülmüfltür. Tesiste 70'e yak n PID ve PI uygulamas mevcut olup, tüm parametreleri SCADA sisteminden ayarlanabilmektedir. Yaz l mlar Phoenix Contact PCWorx 5.0 ve VISU + programlar yla gelifltirilmifltir. Miyay Proses Ltd. fiti. Müdürü Say n Mehmet fl projeye iliflkin flu aç klamalar yapm flt r: Kurulan kontrol sisteminin beslemesinde, paralel yedeklemeli iki adet UPS ve UPS'lerin giriflindeki gerilim regülatörleri ile MCC1, MCC2 panolar girifllerine TRABTECH Afl r Gerilim Koruma modülleri ba lanm flt r. flletmede eski DCS'e seri ba l olan mevcut manuel pano yeni kurulan sistemle paralel ba l duruma getirilmifltir. Bu ifllem yap l rken; stratejik öneme haiz bor fabrikas nda üretimin aksamamas için idare bize fabrikay on gün durdurma izni verdi i halde Miyay çal flanlar ola anüstü gayret göstererek fabrikay sadece bir vardiya durdurmufltur. Projede iflverenin deyimiyle s f r hatal bir ifl yap lm flt r. Bizim kurdu umuz sistemde manuel panoya gerek bulunmamas na karfl n, iflverenin iste i üzerine manuel panodan ve kontrol sisteminden giden/gelen tüm sinyaller ak m çoklay c lar ile ikiye bölünerek manuel panoya ve yeni kurulan sisteme da t ld. Sistemde, kontrolörün operasyon durumu, sunucular n durumu, haberleflme modülü ve hatlar n n durumu, sisteme ba l I/O'lar n durumu, sisteme ba l istasyonlar n durumu sürekli test edilmekte olup; üretim, sistem bilgileri ve ar za durumlar izlenmekte ve ilgili raporlar otomatik olarak üretilmektedir. Phoenix Contact Türkiye olarak böylesine kapsaml ve önemli bir modernizasyonu gerçeklefltiren Miyay Proses Ltd. ekibini kutluyor, baflar lar n n devam n diliyoruz. Konu 04: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

10 10 Yeni Ürünler o7 ILC 150 ETH kontrolör Yeni ILC 150 ETH kontrolör Ethernet entegre edilmifl kompakt PLC' dir. Inline kontrolör ailesinin bu en yeni eleman, PC WorX yaz l m ile konfigüre edilir ve programlan r. PC WorX ile 5 standart dilde programlama yapmak mümkündür. Yeni Entegre edilmifl iki portlu switch ile Ethernet ve TCP/IP tabanl iletiflim sa lanm flt r. TCP/IP fonksiyon bloklar ile Ethernet destekli tüm Inline serisi kontrolörler ile veri al fl verifli yapabilir. AX OPC Server kullan larak her türlü Scada programlar ile Ethernet üzerinden h zl ve kolay ba lant yapmak mümkündür. Üzerine entegre 8DI ve 4DO yan s ra 63 modüle kadar geniflleyebilen ILC 150 ETH ile da t lm fl kontrol noktalar oluflturulabilir. 128 kbyte programlama haf zas ve 2.1ms den daha az bir sürede 1 K komutu iflleme kapasitesine sahip olan ILC 150 ETH kendi s n f nda en düflük fiyat/performans oran na sahiptir. Inline kontrol ailesinin yeni üyesi ile her türlü makine kontrolünü yapabilir, Ethernet üzerinden operatör panellerine ulaflabilir ve da t lm fl düflük maliyetli kontrol noktalar oluflturabilirsiniz. Konu 05: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Trio serisi güç kaynaklar Yeni Trio Güç Kaynaklar yüksek kalite cihazlar basit fonkisyonlar ile sunmaktad r. Seri üretimde kullan lmak üzere tasarlanan Trio serisi; 1kW'a kadar güçleri tek-faz ve üç-fazl olarak DIN raya monte ince dizayn ile sunmaktad r. Yüksek kaliteli komponentleri sayesinde 300V AC'ye kadar girifl voltaj n desteklemektedir ve 500,000 saat MTBF de eri ile yüksek operasyonel güvenirlilik sa lamaktad r. Tüm Trio serisi güç kaynaklar Üniversal giriflleri sayesinde V AC veya 3x V AC ile beslenebilmektedir. 24V DC ç k fl voltaj ile 2.5, 5, 10, 20 ve 40 A ç k fl ak mlar 55 C ortam s cakl na kadar limitsiz olarak kullan labilmektedir. Bu sayede güç kayna n n belirtilen ak m de eri yüksek ortam s cakl klar nda dahi güvenli olarak kullan labilmektedir ile 29.5 V aras na ayarlanabilir regüle ç k fl sayesinde aküler flarj edilebilir veya gerilim düflümü kompanze edilebilir. Yüksek performans veya yedekleme amaçl paralel çal flt r labilirler. Tüm çal flma durumlar ve alarmlar cihaz üzerindeki LED'ler ile izlenebilir. Üçüncü eksi (-) terminal ile köprüleme daha kolay hale getirilmifltir. Konu 06: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Bluetooth ile Ethernet Komponentlerinin Ba lant s Factory Line FL Bluetooth AP modülü, Ethernet portlu otomasyon komponetlerinin kablosuz ba lant s n sa lar. Profinet gibi hem IP hem de Layer 2 Ethernet protokolleri transfer edilebilir, çünkü veri iletimi fleffaf olarak gerçekleflmektedir. Kablosuz iletim teknolojisi olarak, zor endüstriyel ortamlarda dahi kararl ve güvenilir haberleflme imkan sunan Bluetooth standard kullan lmaktad r. Ayr ca çok say da kablosuz ba lant lokal olarak anahtarlanabilir. Bir arada olan özel fonksiyonlar IEEE b/g WLAN sistemlerinin uyumlu flekilde kurulumuna imkan verir. Modül farkl çal flma modlar n desteklemektedir. Komponent, yedi kat l mc ya kadar eriflim noktas için Ethernet Client adaptörü veya seri Bluetooth COM sunucu olarak görevlendirilebilir. Veri h z endüstriyel binalarda 50 ila 100 m, aç k hava uygulamalar nda 200 m menzil için 400 Kbps'dir. Auto konfigürasyon özelli i ile komponentin bafllang ç ayarlar n yapmak oldukça kolayd r. Bireysel ayarlamalar entegre Web arayüzü üzerinden gerçeklefltirilebilir. ki FL Bluetooth AP modülü sayesinde iki Ethernet kat l mc s aras nda ilave konfigürasyon gerekmeden flifreli bir ba lant kurulabilir. Konu 07: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

11 o7 Söylefli 11 Müfredat m z n oda Phoenix Contact Laboratuar YTÜ Elektrik Elektronik Mühendisli i Fakültesi Dekan Prof. Dr. Galip Cansever ile söylefli Laboratuardan ayn zamanda IP protokolleri üzerinden d flar daki PLC'ler de programlanabilmekte ve gerekli kontroller yap labilmektedir. Laboratuardaki deney masalar özel olarak ergonomik biçimde imal edilmifltir. YTÜ Elk. Müh. Fak. Dekan Prof. Dr. Galip Cansever Y ld z Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Otomasyon Laboratuar Phoenix Contact' n katk lar yla kuruldu. Otomasyon laboratuar nda 20 adedi ö renci ve 1 adedi ö retim üyesine ait olmak üzere toplam 21 PLC deney seti ve 21 adet LCD monitörlü bilgisayar bulunmaktad r. Tüm bilgisayarlar bir a üzerinden birbirlerine ba l bulunmakta. Ö retim üyesi gerekti inde kendi ekran na ö renci ekran n getirebilmekte ve barkovizyon üzerinden bütün ö rencilere aktarabilmektedir. Fakülte dekan Say n Prof. Dr. Galip Cansever laboratuar hakk nda flu aç klamalarda bulunuyor: Bu laboratuardan lisans ö rencileri, lisans üstü ö rencileri, proje ve bitirme tezi yapan ö renciler, bilimsel çal flma yapacak olan üniversitemiz çal flanlar, endüstri ve Ar-Ge projeleri yürütmekte olan yine üniversitemiz çal flanlar ve d flar dan kurs almak isteyen çok say da kifli yararlanmaktad r. Laboratuar kullananlar istedikleri her cihaz bulabilmekte ve çok iyi bir izlenimle ayr lmaktad rlar. Ö retim elemanlar m z böylesi bir laboratuarda e itim vermenin heyecan n yaflamakta ve e itim alanlar da adeta büyülenmifl olarak ayr lmaktad rlar. Her geçen gün laboratuar n kullan m oran art fl göstermektedir. Yap lan anlaflmalar gere ince Phoenix Contact yeni ç kan ürün yelpazesini de düzenli biçimde laboratuara getirecek ve ilgili e itimleri ö retim üye ve yard mc lar na verecektir. Bütün bunlara ek olarak Phoenix Contact nezdinde kurulan üniversiteler a na bu y l Y ld z Teknik Üniversitesi de dahil olacak ve global çal flmalara kat lma olana bulacakt r. Phoenix Contact Türkiye'deki e itim yat r mlar na devam edecek olup, bundan sonraki YTÜ laboratuar n n içeri ini Motion Control olarak saptam fl ve tedarik için gerekli haz rl klara bafllam fl bulunmaktad r. Konu 08: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

12 12 Tarihçe o7 Phoenix Contact: Raya monte edilen ilk seramik modüler klemensin icat edilmesi. Yeni nesil Phönix klemens serileri Selekta, Rekord, Kompensa. Soket röleli ray klemensleri Bask l devreye geçifl: sabit ve fifl-soketli bask l devre klemensleri Essen daki iki katl kiral k binan n alt kat ofis, üst kat montaj atelyesi olarak kullan lmaktad r. Blomberg'deki ilk üretim binalar infla edilirken. sveç, Kuzey Amerika, sviçre ve Türkiye gibi ülkelerde ilk ofislerin kurulmas. Elektrikli araçlar n kullan m n n artt 1920'li y llar n bafl nda Hugo Knümann isimli bir ifladam, Essen flehrindeki tramvay hatlar için ba lant imal eden bir firma kurar. Modüler klemens 1928 de Rheinland Westphalen Elektrik ve Hugo Knümann firmas n n yak n iflbirli i neticesinde imal edilir. Art k Phönix Elektrik firmas olarak adland r lan firma yo un olarak bu klemensin gelifltirilmesi, depolanmas ve sat fl ile ilgilenmektedir. Ellili y llardan itibaren modüler klemensler elektrik da t m firmalar n n ihtiyaçlar n n yan s ra, makine ve sistem kontrol firmalar n n ihtiyaçlar na cevap verecek flekilde özel olarak gelifltirilmeye bafllan r. Altm fll y llarda firman n genel merkezi Essen'dan Blomberg'e tafl n r. Yetmiflli y llarda firma '' bak r ve fikirler!'' slogan ile bu yüksek kaliteli elektroteknik ürünün pazar konumunu yükseltmeyi hedeflemektedir.

13 o7 84 y ll k inovasyon öykümüz Tarihçe 13 Phoenix Contact Türkiye ekibi Afl r Gerilim korumas n n arabirim ile bütünleflmesi Interbus otomasyonda devrim bafllatt. Sensörden kontrölere çapraz aç k sistem. Yenilikçi ürünler, esneklik, kullan m kolayl, yer tasarrufu ve modern teknoloji: Clipline Complete, Speedcon, Flashtrab Compact, Mini Analog ve Factory Line Bad Pyrmont'da Phoenix Contact Elektronik firmas n n faaliyete geçmesi. Türkiye Genel Merkezimizi Gümrük Sokak 14, Karaköy'e tafl d k. Yeni Türkiye Genel Merkezimiz Han mseti Sokak 34, B. Çaml ca. 1983'de Ünal Kardefl Afi taraf ndan Türkiye'de temsil edilmeye bafllanan firma, 1986'da Türkiye'de kendi ad alt nda faaliyete geçer. Seksenli y llarda firma slogan da de iflikli e u rar: '' Arabirimde Yenilikler''. 1990'l y llarda büyüme devam eder: Bad Pyrmont Elektronik fabrikas n n aç lmas, Uzakdo u'da imalat n bafllamas, Test- Laboratuar n n aç lmas ve 1998'de kutlan lan 75.y l. Yeni milenyum ve yeni yönetim ile ürün yelpazesi genifller, büyüme ivmelenerek artar. Dünyadaki h zl de iflime uyum sa layan firma slogan n da art k '' lham veren yenilikler'' olarak de ifltirir. Phoenix Contact Türkiye, daha iyi hizmet vermek amac ile 2006 y l nda Karaköy'den B.Çaml ca'ya tafl n r. Gelecekte de Phoenix Contact, 23 ildeki 45 bayisi ile müflterileri için hep daha iyisini üretmeye devam edecektir.

14 14 Söylefli o7 UPDATE'in içeri i; kapaktan duyurulan özel konu, teknolojik makaleler, uygulama örnekleri, söylefliler, yeni ürünler ve flirkete iliflkin k sa haberlerden oluflmaktad r. Ek olarak okurlardan gelen sorulara ve geri beslemelere de yer verilmektedir. UPDATE dergisinin di er ülkelerdeki baflar s n Türkiye'de de göstermesi neye ba l d r? Update Türkiye de yerel içerik ön planda olacak Phoenix Contact Almanya Bas n & Halkla liflkiler Direktörü Angela Josephs ile söylefli UPDATE Türkiye yi okurlara tan tman z rica ediyoruz. Tarihçesi, yap s, amac nelerdir? Angela Josephs: UPDATE Phoenix Contact' n müflteri dergisidir y l nda Halkla liflkiler departman m z taraf ndan sat fl ve pazarlama fonksiyonunu desteklemek düflüncesiyle üç amac gerçeklefltirmek için yarat lm flt r. Bunlar; 1. müflterilerimizi ve potansiyel müflterilerimizi yeni ürünlerimiz ve promosyonlar m z hakk nda bilgilendirmek, 2. baflar l uygulama öyküleri sunarak hem ürünlerimizi, hem de firmam z n mühendislik birikimini tan tmak ve ihtiyaç sahiplerine uygulama çözümlerine iliflkin do ru örnekler sunmak, 3. önemli flirket haberlerini duyurmakt r. Phoenix Contact yapt inovasyonlar, yüksek performans/fiyat oranl ürünleri, kullan c lara yerinde verdi i güvenilir ve do ru zamanl hizmetleriyle dünya klas nda, teknoloji önderi bir firmad r. UPDATE bu gerçe in daha iyi bilinmesine ve yay lmas na katk da bulunmaktad r. UPDATE bugün Brezilya, Çin, Danimarka, Finlandiya, ngiltere, Macaristan, spanya, talya, Hollanda ve Rusya, Almanya ve sviçre olmak üzere toplam 12 ülkede düzenli biçimde yay mlanmaktad r. Türkiye'nin 13. ülke olmas ndan mutluluk duymaktay z. Angela Josephs: Baflar içsel ve d flsal etmenlere ba l d r. D flsal etmenle bafllarsak, bu Türk müflterilerin düzenli yay nlanan ve önemli bir bilgi kayna olan UPDATE'i ne kadar benimseyeceklerine ba l d r. Baz ülkelerdeki müflterilerimiz bas l dergi yerine Internet üzerinden iletilen enformasyonu ye lemektedirler. Buralarda UPDATE'in bas m yap lmamaktad r. Almanya'da ise bas l ve sanal dergi birbirlerini tamamlayan konumdad rlar. Baflar için içsel olarak tan mlad m z faktörlerin bafl nda süreklilik gelmektedir. Saman alevi gibi parlayan bir dergi ç karmak de il, süreklili i ve istikrar yakalamak önemlidir. Ayn derecede önemli olan di er faktör yüksek içerik kalitesidir. Konular n bütünselli inden ödün vermeden yeterli detay düzeyine inebilmek gerekmektedir. Bütün bunlar n yan nda görsellik de büyük önem tafl maktad r. Özellikle uygulama örneklerinde foto raf kalitesi okunma oranlar n etkilemektedir. Bu faktörler hep birlikte baflar y getirmektedir. UPDATE Türkiye okurlar na mesaj n z nedir? Angela Josephs: UPDATE in ilham veren bilgi dolu dünyas na hofl geldiniz. Phoenix Contact olarak kendimizi global düflünüp lokal hareket etme ilkesine adad k. Bu do rultuda Türkiye pazar ile uyumlu bir dergi yay nlamay hedefledik. UPDATE Türkiye içinde Almanya merkezimizden ve di er ülkelerden de haberler olacak ama as l vurgu yerel içerik olacakt r. Türk endüstrisini, Phoenix Contact' n müflterilerini Türkiye'de nas l destekledi ini, onlara nas l ileri ürünler, bütünleflik çözümler, h zl servis, güvenilir destek sundu unu görmeye davet ediyoruz. Türkiye ekonomik ve endüstriyel boyutlarda h zla büyüyen dinamik bir ülke ve biz de Phoenix Contact ailesi olarak dostumuz Türkiye'yi sayg yla selaml yoruz.

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n

Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa. Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas l sat fl yapacaks n çindekiler 8 Kapak Kablosuz çal flmaya haz r m s n z? 4 Halefflan Sümen Proses endüstrisi krizi bofla geçirmek istemiyorsa 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Bütün sat fl kanallar n kapat rsan nas

Detaylı

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU

ENDÜSTR YEL ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL TASARIM KILAVUZU ENDÜSTR YEL 2 ENDÜSTR YEL TASARIM: NE, N Ç N VE NASIL? ENDÜSTR YEL TASARIM PROJE SÜREC AfiAMALARI ENDÜSTR YEL TASARIM B LG KAYNAKLARI stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji

Detaylı

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24

Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 EYLÜL 2009 YIL 3 SAYI 18 Otomasyon Özel Bölümü Sayfa : 15-24 Profibus DP Gateway Katalog Tanıtım Özel Bölümü Sayfa : 30-34 Sinyal Dönü türücüler Safety PLC Active GPRS I/O adresinde 28817 giriniz. adresinde

Detaylı

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim

Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l Aral k 2007 www.siemens.com.tr Dijital fabrikalarda kifliye özel üretim Türkiye nin de dijital fabrikalar olacak Siemens Otomasyon ve Kontrol

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

s n rs z özgürlük business on demand

s n rs z özgürlük business on demand Eylül 2003 s n rs z özgürlük business on demand KURUMSAL www.ibm.com/tr Dönüflümün Yol Haritas Çizildi IBM, gelifltirdi i Linux platformlar n önce kendi kurumsal ortam nda deniyor BU SAYIDA Önce biz tad

Detaylı

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim

Bilgi teknolojileriyle yakalanan verimlilik. Kazand ran ortakl k. S n rs z eriflim Gelecek& Trendler Yenilikçilik ve gelecek araflt rmalar dergisi l May s 2008 www.siemens.com.tr Kazand ran ortakl k fl-it stratejik ortakl kavram, ifl ve bilgi teknolojileri stratejilerini ayn platforma

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 19857 giriniz. adresinde 19857 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri dünyas dergisi, her geçen ay büyüyen içeri i ile siz de erli okurlar m z n be enisini kazanmaya devam ediyor. fiu an okumakta

Detaylı

S.T. Otomasyon fiubat 2009

S.T. Otomasyon fiubat 2009 2 3 çindekiler 12 Kapak Makina Otomasyonu: Mekanikten mekatroni e 56 Pazarlama Güçlü bir iliflki a için önce insanlar n güvenini kazan n! 6 Halefflan Sümen Otomasyonun yeni tan m 8 Endüstride letiflim

Detaylı

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var

4 Halefflan Sümen Gelecek 30 y lda elektrik. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Pano sektöründe yap lacak çok ifl var 1 çindekiler 10 Pano 96 Kapak Dosya Kesintisiz Güç kaynaklar (KGK) Reklam ndeksi AÇIKEL KLEMENS...56 AFB ENERJ...85-87 ALMER ELEKTR K...5 APK MÜHEND SL K...79 ARÇEL K...Arka Kapak çi ARTRON C...105 AYDEM...Arka

Detaylı

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38

Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 Endüstriyel Elektrik & Elektronik Özel Bölümü Sayfa: 32-38 adresinde 28820 giriniz. adresinde 30670 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Aral k 2009 say m z ile bir kere daha sizlere

Detaylı

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand

Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand May s 2003 Rekabet yar fl n Linux kazan yor business on demand BU SAYIDA Bu penguen çok güçlü Yar fla önde bafllay n e-business on demand fiebeke ifl bafl nda Grid computing Yukar, daha yukar 32-bitten

Detaylı

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün ifl ahlak ve dürüst çal flma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm iliflkilerimizde adilane, karfl l kl yarar sa lamak amac yla, iyi niyet ve anlay flla davranmak, yasalara ve ahlak kurallar na daima

Detaylı

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19

ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Aral k 2007 Say : 19 l STANBUL l ADANA l ANKARA l ANTALYA l BURSA l DEN ZL l D YARBAKIR l ERZURUM l GAZ ANTEP l ZM R l ZM T l KAYSER l MERS N l SAMSUN l TEK RDA

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor

e-ifl: yepyeni bir strateji Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor workcube Workcube E-Business Systems yönetim ve teknoloji tan t m bülteni 2007 / 2. çeyrek www.workcube.com Dünyan n bütün KOB leri birleflin Datateknik Workcube kullan yor Teknolojiniz do ru ve güçlü

Detaylı

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da!

TURCommunique. TURCom Teknoloji ile N CE MUTLU YILLARA! BURGER KING de TURCom a Güvendi TURCom Teknoloji fiimdi de Libya da! ISSN 1303-0744 / 3 ayda bir yay nlan r / Ocak 2010 TURCommunique STANBUL ADANA ANKARA ANTALYA BURSA DEN ZL D YARBAKIR ERZURUM GAZ ANTEP ZM R ZM T KAYSER MERS N SAMSUN TEK RDA TRABZON KAZAK STAN AZERBAYCAN

Detaylı

17-20 Mart 2011 2. Hall D160

17-20 Mart 2011 2. Hall D160 17-20 Mart 2011 2. Hall D160 ED TÖR Pratik bir yol Günümüzde art k sadece canl lar duyma, görme, hissetme ve koklama duyular na sahip de il. Özellikle son y llarda üretilmifl bir otomobil kulland n zda

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan

Renault LATITUDE. Renault Latitude - VW Yeni Tiguan TÜM OTO K RALAMA KURULUfiLARI DERNE YAYIN ORGANI Say : 55 Mart 2011 Renault LATITUDE Renault Genel Müdür Yard mc s (Ticari) Guillaume Sicard: Öncelikli Hedefimiz Ticari Performans ve Sat fllar Art rmak

Detaylı

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur.

Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Üstün iş ahlakı ve dürüst çalışma ilkelerine uymak düsturumuzdur. Tüm ilişkilerimizde adilane, karşılıklı yarar sağlamak amacıyla, iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına daima

Detaylı

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER

YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER YEN L KÇ L K VE AR-GE DESTEKLER 10 TEKNOLOJ YEN L KÇ L K, AR-GE TEKNOLOJ YÖNET M, TEKNOLOJ GEL fit RME TEMEL KAVRAMLAR DESTEKLER: HANG KURUMLAR HANG DESTEKLER NASIL SA LIYOR? stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez!

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! çindekiler 8 Kapak Geri dönüflüm 4 Halefflan Sümen Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! Röportaj 26 SKF vibrasyon

Detaylı

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat)

Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Ç NDEK LER Baflkan n Mesaj TUYAD Tan t m TUYAD Deklerasyon TUYAD dan Sosyal Sorumluluk Projesi Karasal Dijital Yay n lker ÖZGENC L (Alpsat) Dr. Özkan DALBAY (Türksat) Nihat OKTAY (Türksat) Orhan ULUBEY

Detaylı

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009

S.T. Robotik-Mekatronik Nisan 2009 2 3 çindekiler 10 Kapak Robot yat r m ama nas l? 38 Pazarlama E er bir kategoride ilk s ray kapamad ysan, ilk olabilece in yeni bir kategori yarat! Reklam ndeksi AKIfiKAN OTOMASYON...Ön Kapak çi AUTONICS...2

Detaylı

Bina Otomasyon Sistemleri

Bina Otomasyon Sistemleri Bina Otomasyon Sistemleri Levent Çimen; Mak. Müh. ÖZET Günümüz Bina Otomasyon Sistemleri mevcut iklimlendirme ekipmanlar n kullanarak konfor düzeyini art rman n yan s ra enerji giderlerlerini de azalt

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad

T eknoloji sa olsun! Bütün felaket haberlerini an nda ö renebilen insano lu yaflad novasyonda 15 y l yönetimden B L fi M KULVARINDA 15 KES NT S Z YIL! TURCom letiflim Sis. San. ve Tic. A.fi. Ad na Sahibi ve Sorumlusu Yaz flleri Müdürü Bayram Ali KAYHAN Genel Yay n Yönetmeni Ayça Ç. KAYIfi

Detaylı