Planlama Yaz l m art k Türkçe!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Planlama Yaz l m art k Türkçe!"

Transkript

1 o7 Phoenix Contact Müflteri Dergisi May s Erdo an ve Merkel Hannover Messe 2007 fuar Phoenix Contact stand nda 05 Xplore Xplore Otomasyon Proje Yar flmas 06 Clip Project Planlama Yaz l m art k Türkçe! 08 Kargo zleme Otomasyonu Sayg Denizcilik ve Elektrik Ltd. 09 Bor Fabrikas Otomasyon Sistemi Miyay Otomasyon ve Proses Ltd. 10 Yeni ürünler ILC 150 ETH kontrolör Trio serisi güç kaynaklar Bluetooth ile Ethernet ba lant lar

2 02 Baflyaz o7 Baflyaz 02 S rr Kardefl Güncel 03 Hannover 2007 Türkiye ve Almanya Baflbakanlar Phoenix Contact stand nda Phoenix Contact Türkiye Genel Müdürü S rr Kardefl 04 Geleneksel Almanya Gezimiz Bad Pyrmont Fabrikas ile Blomberg Genel Merkezini ziyaret ettik 05 Xplore Otomasyon Proje Yar flmas Sayg de er Dostlar m z, Phoenix Contact olarak 20 y ld r Türkiye endüstrisine hizmet vermekteyiz. Bu uzun süre içinde çok say da de iflik ürünleri, çözümleri sizlere sunduk. Bunu yaparken sizlerin rekabet gücünüzü artt rmaya ve sizin de müflterilerinize daha iyi çözümler sunman za katk da bulunmak istedik. Bugüne kadar da bu amac m z, gönlümüzden geçen düzeyde olmasa da, sizleri tatmin edebilece imiz bir noktaya ç karmay baflard m z kan s nday z. Bunu da sizlerin yönlendirmesi ve iflbirli i ile baflard k; katk lar n z için içtenlikle teflekkür ederiz. Ama günümüz ifl dünyas art k bunun ötesine geçmemizi söylüyor; sizlere tatmin duygusunun ötesinde daha fazla mutluluk verecek de erler sunmam z öngörüyor. Okumakta oldu unuz dergimiz UPDATE, iflte bu ekstra de eri sizlere sunmak için yay nlamaya bafllad m z yeni iletiflim arac m z. Amac m z dergi yay nlamak de il; size ihtiyac n z olan bilgileri ulaflt rarak sat n alma ve tedarik faaliyetlerinizi yönlendirmek, yapmakta oldu unuz hem sizin, hem ülkemiz için önemli olan teknoloji yat r mlar n z n etkinli ini artt rmaya katk da bulunmak. UPDATE arac l ile size objektif bilgiler sunmay ve iliflkimizi daha ileriye tafl may, küresel olarak sayg n bir yeri olan kaliteli, yenilikçi Phoenix Contact ürünlerinin Türk kullan c lar taraf ndan baflar ile uygulanan projelerinden örneklemeler sunmay, Türkiye'deki etkin teknik ve lojistik hizmetlerimizi tan tmay arzuluyoruz. Ürünlerin gelip geçici, ama iliflkilerimizin kal c oldu una inan yoruz. Bu derginin oluflturulmas nda bizden desteklerini eksik etmeyen dan flmanlar m z Dr. Müh. Halefflan Sümen'e, Sn. Angela Josephs'e, Dr. Freiea Brüning'e ve Sn. Lilette de Toledo'ya Phoenix Contact Türkiye ekibi olarak teflekkür ederiz. Misyonumuz UPDATE'in sadece bizden size, tek yönlü bir bilgi ak fl sa layan yay n durumunda kalmas de il, Phoenix Contact Türkiye camias n n ortak iletiflim platformu haline de gelmesi. fiirketinizi bizimle UPDATE etmek istedi iniz takdirde Eylül ay nda yine birlikte olaca z Sayg lar m zla, Seminer Program m z Kapak Konusu 06 Clip Project Planlama Yaz l m art k Türkçe! Uygulama 08 Kargo zleme Otomasyonunda Sayg Denizcilik ve Elektrik Ltd. 09 K rka Bor Fabrikas Otomasyon Sistemi Miyay Otomasyon ve Proses Ltd. Yeni Ürünler 10 ILC 150 ETH kontrolör Trio serisi güç kaynaklar Bluetooth ile Ethernet Ba lant s Söylefli 11 YTÜ Elk. Müh. Dekan Prof. Dr. Galip Cansever Phoenix Contact Otomasyon Laboratuar n n üniversite için önemini vurgulad 14 Phoenix Contact Almanya Bas n ve Halkla liflkiler Direktörü A.Josephs, Update Türkiye de yerel içeri in ön planda olaca n belirtti Tarihçe y ll k inovasyon öykümüz Okuyucu Formu 15 Ek bilgi talepleriniz için

3 o7 Güncel 03 Hannover Messe 2007 Türkiye ve Almanya Baflbakanlar Phoenix Contact stand nda T.C. Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Federal Almanya fianflölyesi Dr. Angela Merkel, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan, Federal Almanya E itim ve Araflt rma Bakan Dr. Anette Schavan, Phoenix Contact Baflkan Klaus Eisert, Baflkan Yard mc s Frank Stührenberg, Türkiye Genel Md. S rr Kardefl Phoenix Contact, 2007 y l nda ülkemizin ''ortak ülke'' olarak kat ld Hannover Endüstri 2007 fuar nda en büyük üçüncü stand alan ile önde gelen kat l mc lar aras nda yer ald. 60. y l n kutlayan fuara 54 y ld r aral ks z kat lan Phoenix Contact, dört ayr salonda çeflitli uygulamalar öne ç kartt standlar ve yenilikleri ile fuarda dikkat çeken firmalar n bafl nda yer ald. Özellikle 17nci salonda Phoenix Contact çat s alt nda çeflitli firmalar n kat ld uygulamal otomasyon stand, kat l mc lar n büyük ilgisini çekti. Türkiye'den de 50 kiflilik misafir grubu ile fuara kat lan firman n ana stand n ziyaret eden Türk ve Alman hükümetlerinin ileri gelenleri, hem firman n ürünleri hakk nda bilgi ald lar, hem de yenilikleri ilgi ile izlediler. Türkiye Cumhuriyeti Baflbakan Recep Tayyip Erdo an, Federal Almanya fianflölyesi Dr. Angela Merkel, Sanayi ve Ticaret Bakan Ali Coflkun, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, Devlet Bakan ve Baflmüzakereci Ali Babacan, Federal Almanya E itim ve Araflt rma Bakan Dr. Anette Schavan' stand ziyaretlerinde Phoenix Contact Baflkan Klaus Eisert ile birlikte Global Sat fl'tan sorumlu Baflkan Yard mc s Frank Stührenberg ve Türkiye Genel Müdürü S rr Kardefl karfl lad lar.

4 04 Güncel o7 Geleneksel Almanya Gezimiz Bad Pyrmont Elektronik fabrikas n n önünde Konuklar m za 2007 y l n n inovasyonu olan, saatte onbin adet klemens etiketi yazma kapasiteli, UV teknolojili Bluemark cihaz tan t ld Bölge Sat fl Yöneticisi Dieter Franzmeier Genel Merkezde konuklar m za firma hakk nda bilgi verdi Her y l düzenli bir flekilde gerçeklefltirdi imiz Almanya gezimizin bu y lki duraklar, Hannover Messe fuar, Bad Pyrmont daki fabrikam z ve Blomberg deki Genel Merkezimiz oldu. Blomberg Genel Merkezi önünde

5 o7 Güncel 05 Genç dahiler bu yar flma tam size göre! 2005 y l Xplore yar flmas nda üçüncü olan YTÜ Ekibi, kendilerini kutlayan Phoenix Contact Türkiye çal flanlar ve ödüle lay k görülen Depo Robotu Phoenix Contact firmas n n bu y l dördüncüsünü düzenledi i uluslararas XPLORE proje yar flmas na üniversiteler, meslek yüksek okullar, teknik liseler ve araflt rma enstitülerinden e itmenler ile ö renciler kat labiliyor. üzerinden projelerin yaz l tan m, teknik çizimler ve görsel destekler kullanarak baflvuru yap labiliyor. Yar flman n amaçlar, uluslararas bir platformda genç yeteneklerin keflfedilmesi, gelece in mühendislerine yeni aç l mlar sa lanmas, e itim kurumlar yla sinerji yarat lmas ve üniversite-sanayi iflbirli inin güçlendirilmesi; böylece otomasyonun ekonomi üzerindeki katk lar na kamu dikkatinin yo unlaflmas na arac olmak, ilk 100'e giren projelere maddi deste in yan s ra dereceye giren kurumlar ile iflbirli i sonucunda sanayinin ülke e itimine do rudan ve karfl l ks z destek olmak fleklinde s ralanabilir. Yar flmaya afla daki katagorilerde baflvuru yap labilir. o E itim: Otomasyonun e itimdeki yeri o Bina otomasyonu: Her yönüyle bina otomasyonu o Çevre: Çevreyi korumak için yeni fikirler o Fabrika otomasyonu: Klasik endüstriyel otomasyon o A teknolojisi: Internet, Intranet, TCP/IP o Genel: Hobilere yönelik projeler ki y l önce Y ld z Teknik Üniversitesinin Depo Robotu projesiyle fabrika otomasyonu kategorisinde 3. oldu u yar flmaya ilgi giderek art yor. xplore xplore Otomasyon Proje Yar flmas katk lar yla Konu 01: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

6 06 Kapak Konusu o7 Optimum Planlama ile Maksimum Kazanç; Clip Project Planlama Yaz l m art k Türkçe! Elektrik panosu maliyetleri do ru planlama araçlar n kullanarak önemli ölçüde azalt labilir. Phoenix Contact' n Clip Project planlama yaz l m bu konuda büyük avantajlar sunmaktad r (fiekil 1). Program tasar mc lara, klemens, elektrik arabirim ekipmanlar, otomasyon teknolojileri ve ani afl r gerilim koruma cihazlar gibi elektrik panosunda ihtiyaç duyulan her türlü komponenti düzgün flekilde planlama ve entegre etme olana sunar. Clip Project yaz l m kurulu planlama sistemine, dolay s yla mevcut süreç zincirine kolay ve etkin flekilde entegre olur. Kullan c lar yaz l m n avantajlar ndan hiçbir uyarlama yapmadan yararlanabilirler. Planlamadan üretime giden süreçteki veri ak fl nda önemli ölçüde tasarruf sa lanabilir. Bunun için yaz l m ile Eplan 5, Eplan 21, Elcad, E3 ve Ruplan gibi mühendislik sistemleri aras nda iki yönlü veri ak fl gereklidir. Pano içi mekanik konfigürasyon 3D ve 2D yap s nda elde edilebilir ve bu sistemlerin hepsinde kullan labilir. STEP, 3D DWG, DWG ve DXF yap lar desteklenmektedir. Clip Project Planlama Yaz l m fiekil 1. Clip Project ile zaman kazan n! Planlama verilerini do rudan yaz c ya veya plotter a aktarabilirsiniz; etiket basmak için ara program kullanman za gerek kalmaz. Gerekli Planlama Verisi Tasar mc lar iyi bir planlama yapmak için etkin bir CAE sisteminin yan nda standartlaflt r lm fl ürün veri yap lar veya CAE sistemleri için özel olarak tasarlanm fl yap lara ihtiyaç duyarlar. ECAD komponent standard bu tür yap lar tan mlar. Kontak say s, ak m ve gerilim, fiziksel ölçüler gibi veriler kullan c ya optimum komponentin seçiminde yard mc olur. Devre flemas ndaki teknik veriler yard m yla, bu komponentler ço unlukla manüel olarak seçilir. Bunu belirli bir katalogda yer alan komponentlerin karmafl k arama süreci takip eder. Ayr ca her biri farkl üreticilerden temin edilen besleme terminalleri, röle tabanlar, köprüler ve etiketleme malzemeleri gibi aksesuarlar n seçimi çok zaman al r. E er bu kalemler proje malzeme listesinde yer almazsa, sorun üretim bafllayana kadar fark edilmeyebilir ve bu noktadan sonra üretim terminlerine uyulmas zorlafl r. Baz durumlarda üreticiye ayr olarak ATEX veya CUL onaylar ile ilgili detaylar n sorulmas gerekebilir. Di er deyiflle optimum planlama için tek bafl na ürün verilerinin bilinmesi yeterli de ildir. Bunun yan nda, cihazlar n mekanik konfigürasyonu veya elektrik panolar ço unlukla gelifltirme süresi kadar önceki bir aflamada haz rlan r ve dokümante edilir. Kompak cihazlara yönelik talep artt kça mekanik dayan m testlerinin en erken aflamada gerçeklefltirilmesi önem kazanmaktad r. Sonuçta 3D mekanik sistemler pano ve cihaz tasar m nda önem kazanmaktad r. H zl bir ifl ak fl sa lamak için bu 3D veriler planlama ve tasar m mühendislerince de eriflilebilir olmal d r.

7 o7 Kapak Konusu 07 Optimum planlama yaz l m, tüm gerekli elektrik ve mekanik ürün verilerinin yan nda zaman tasarrufu sa layan otomatikleflmifl bir proje planlamas için hayati önem tafl yan her türlü mant ksal bilgiyi içermelidir. Örne in röle söz konusuysa, kontak yüzeyi, ak m ve gerilimin yan nda uygun taban da seçilmelidir. Bu tip ürün bilgileri genellikle üreticiye özeldir. Clip Project Planlama Yaz l m Phoenix Contact, elektrik pano ve saha komponentleri üreticisi olarak, gerekli tüm bilgileri otomatik olarak veren bir planlama yaz l m sunmaktad r. Clip Project yaz l m, proje verilerini do rudan Eplan gibi elektrik mühendisli i yaz l mlar ndan al r ve uygun ürünleri seçer (fiekil 2). Bu süreç içinde, soketler, köprüler, ay rma plakalar ve hatta etiketleme malzemeleri gibi gerekli her tür aksesuar, tasar mc n n müdahalesine gerek olmadan otomatik olarak seçilen ürüne eklenir. stenirse bu aflamada sadece müflterinin tercih etti i malzemeler dikkate al n r. Aksesuarlarla ilgili olarak, baz ürün gruplar n n kullan m maliyetleri daha da düflürebilir. Örne in yaz l m içine dahil edilen Clipline Complete klemens sistemi, vidal, yayl, spiral yayl ve h zl ba lant teknolojilerini, ayn aksesuarlar seçerek kombine eder. Bu da malzeme çeflitlili ini ve stok maliyetlerini azalt r. Proje planlamas ndan sonra Clip Project, Eplan CAE sisteminin malzeme listesini günceller ve eksik malzemeleri ilave eder. Eplan'dan import ifllemi gerçekleflirken, program iletken kesitleri, köprü bilgileri, potansiyel izolasyonlar ve etiketleme verilerini otomatik olarak de erlendirir. Klemensler, röleler, güç kaynaklar veya soketler ifllevlerine göre konumland r l rlar. Program ayr ca dar montaj mesafelerini dikkate alarak çok katl klemens önerebilir. Kullan c n n tekrarlanan tüm manüel ifllemleri otomatik olarak gerçeklefltirilebilir. Yaz l m, klemensler, ani afl r gerilim koruma cihazlar, PLC röleler, optokuplörler ve fieldbus modülleri gibi tüm elektrik panosu komponentlerinin h zl planlamas n gerçeklefltirir. Kullan c veritaban na ürün ekleyebilir. Yapmas gereken tek fley geometrik verileri, ürün numaras ve tipi belirtmektir. Internet üzerinden sa lanan ücretsiz hizmet sayesinde hem yaz l m hem de ürün bilgileri sürekli güncel kal r. fiekil 2. Yaz l m ECAD proje verilerini ürünlere dönüfltürür. Güncellemeler kullan c ya otomatik olarak bildirilir. Veriler yaln z Eplan'dan de il, Elcad, Ruplan veya E3 gibi di er planlama yaz l mlar ndan da XML arayüzü üzerinden aktar labilir. Clip Project, zaman kazanc sa lamak amac yla elektrik ve mekanik mühendislik tasar mlar n birlefltirir. Bu nedenle tüm proje DXF, DWG veya DXB gibi export edilebilen yap larda görüntülenir. Bu veriler tüm üniversal sistemlerde kullan labilir. Ayr ca proje 3D yap s nda export edilebilir. Bu flekilde mekanik dayan m testleri h zl bir flekilde yap labilir. Tüm süreç zincirine bak ld nda planlama verilerine üretimde de ihtiyaç duyulur. Veriler tasar m bölümünde bir kez yarat ld nda üretime kadar tüm birimlerce kullan labilir. Sonuç Clip Project planlama yaz l m planlamac lar, mühendisler ve tasar m bölümlerine önemli ölçüde zaman kazanc sa larken, yüksek seviyede dokümantasyon kalitesini de beraberinde getirir. Konu 02: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

8 08 Uygulama o7 Sayg Denizcilik ve Elk. Ltd. fiti. Kurucu Md. Sn. Behçet Sayg, Halefflan Sümen ile Sayg Denizcilik ve Elektrik Ltd. fiti. gemi elektrik sistemlerinin tasar m, montaj, devreye al nmas konular nda faaliyet gösteriyor. Buna ek olarak çal flmakta olan gemilerin bak m ve onar m yla da ilgileniyor. fiirket bütün bunlar Phoenix Contact' n otomasyon ürün ve çözüm gam n kullanarak gerçeklefltiriyor. fiirketin kurucu müdürü Sn. Behçet Sayg gemicilik sektöründe gerek duyulan baz çözümleri rekabetçi düzeyde yapabileceklerine inand için bu ifle girdiklerini ve 30 y ldan bu yana baflar yla çal flmakta olduklar n ifade ediyor. Sayg Denizcilik firmas Ar-Ge, atölye, depo ve ofislerden oluflan bir yap ya sahip. Ar-Ge bölümü Phoenix Contact'tan ald klar komponentlerle kargo monitoring sistemleri kuruyor. Bu sistemler gemilerin tanklar na ald klar yak tlar n, tafl d klar ürünlerin emniyetli biçimde yüklenmesinde kullan l yorlar. Sorunlar olufltu unda sistem derhal alarm veriyor ve tafl ma s ras nda meydana gelebilecek hasarlar n önüne geçilmesini sa l yor. Kargo monitoring sistemleri her gemi için özel yap l yor ve kullan lmadan önce yetkili mercilerden onay al nmas gerekiyor. Kargo zleme Otomasyonunda Sayg Denizcilik ve Elektrik Ltd. Liderli i Behçet bey yurtd fl ndan $'a mal edilen sistemlerin kendileri taraf ndan $'a sat ld n ve arada kalite fark bulunmad n belirtiyor. Behçet Bey Neden Phoenix Contact' n otomasyon sistemlerini seçtiniz? sorumuza flu yan t veriyor: Bir kere Phoenix Contact küresel dev bir marka. Gemi müflterileri için sat n alma kriterlerinden biri de bizim yapt m z sistemler; Phoenix Contact ürünleri kullan c lara aç k denizde güven veriyor. fiu anda dört römorkör yap yoruz, iki adedi flimdiden sat ld. Armatörler atölyemizi gezdiler, bizleri tan d lar, çal flma tarz m z görüp be endiler ve al m ifllemini hemen sonuçland rd lar. Phoenix Contact ile çal flmam z n bir baflka nedeni de bizleri sürekli e itmeleri, teknik destek vermek konusunda çok h zl ve iyi olmalar... Bir sorunla karfl lafl nca hemen haber veriyoruz, o anda sorun bizim olmaktan ç k yor. Phoenix Contact elemanlar gerekti inde tulumlar m z giyip bizim elemanlar m z gibi çal fl yorlar. Bu iflbirli inden çok memnunuz Konu 03: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Kargo monitoring sistemi kontrol panosu örne i

9 o7 Uygulama 09 K rka Bor Fabrikas Otomasyon Sistemi Miyay'dan Miyay Proses Ltd. fiti. Müdürü Sn. Mehmet fl Eti Maden flletmeleri Genel Müdürlü ü, K rka Bor flletme Müdürlü ü bünyesindeki 2. Bor fabrikas n n otomasyon sistemi Phoenix Contact' n Sistem Entegratör Partneri Miyay Elektronik Makina Otomasyon ve Proses Ltd. fiti. taraf ndan geçti imiz y l n sonunda komple yenilendi. 24 saat ve 3 vardiya çal flan tesisin kontrol sistemi tam yedeklemeli biçimde tasarlanm fl ve devreye al nm flt r. Tesis tamamen PHOENIX CONTACT ürünleri (arayüzleriortam protokol ve çeviricileri ve PLC ve SCADA yaz l mlar ) kullan larak yap lm flt r. Kontrölör olarak iki adet ILC 390 PN CPU kullan lm flt r. Bu ürünlerle yedekleme geçifl zaman 250 ms'ye kadar düflürülmüfltür. Tesiste 70'e yak n PID ve PI uygulamas mevcut olup, tüm parametreleri SCADA sisteminden ayarlanabilmektedir. Yaz l mlar Phoenix Contact PCWorx 5.0 ve VISU + programlar yla gelifltirilmifltir. Miyay Proses Ltd. fiti. Müdürü Say n Mehmet fl projeye iliflkin flu aç klamalar yapm flt r: Kurulan kontrol sisteminin beslemesinde, paralel yedeklemeli iki adet UPS ve UPS'lerin giriflindeki gerilim regülatörleri ile MCC1, MCC2 panolar girifllerine TRABTECH Afl r Gerilim Koruma modülleri ba lanm flt r. flletmede eski DCS'e seri ba l olan mevcut manuel pano yeni kurulan sistemle paralel ba l duruma getirilmifltir. Bu ifllem yap l rken; stratejik öneme haiz bor fabrikas nda üretimin aksamamas için idare bize fabrikay on gün durdurma izni verdi i halde Miyay çal flanlar ola anüstü gayret göstererek fabrikay sadece bir vardiya durdurmufltur. Projede iflverenin deyimiyle s f r hatal bir ifl yap lm flt r. Bizim kurdu umuz sistemde manuel panoya gerek bulunmamas na karfl n, iflverenin iste i üzerine manuel panodan ve kontrol sisteminden giden/gelen tüm sinyaller ak m çoklay c lar ile ikiye bölünerek manuel panoya ve yeni kurulan sisteme da t ld. Sistemde, kontrolörün operasyon durumu, sunucular n durumu, haberleflme modülü ve hatlar n n durumu, sisteme ba l I/O'lar n durumu, sisteme ba l istasyonlar n durumu sürekli test edilmekte olup; üretim, sistem bilgileri ve ar za durumlar izlenmekte ve ilgili raporlar otomatik olarak üretilmektedir. Phoenix Contact Türkiye olarak böylesine kapsaml ve önemli bir modernizasyonu gerçeklefltiren Miyay Proses Ltd. ekibini kutluyor, baflar lar n n devam n diliyoruz. Konu 04: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

10 10 Yeni Ürünler o7 ILC 150 ETH kontrolör Yeni ILC 150 ETH kontrolör Ethernet entegre edilmifl kompakt PLC' dir. Inline kontrolör ailesinin bu en yeni eleman, PC WorX yaz l m ile konfigüre edilir ve programlan r. PC WorX ile 5 standart dilde programlama yapmak mümkündür. Yeni Entegre edilmifl iki portlu switch ile Ethernet ve TCP/IP tabanl iletiflim sa lanm flt r. TCP/IP fonksiyon bloklar ile Ethernet destekli tüm Inline serisi kontrolörler ile veri al fl verifli yapabilir. AX OPC Server kullan larak her türlü Scada programlar ile Ethernet üzerinden h zl ve kolay ba lant yapmak mümkündür. Üzerine entegre 8DI ve 4DO yan s ra 63 modüle kadar geniflleyebilen ILC 150 ETH ile da t lm fl kontrol noktalar oluflturulabilir. 128 kbyte programlama haf zas ve 2.1ms den daha az bir sürede 1 K komutu iflleme kapasitesine sahip olan ILC 150 ETH kendi s n f nda en düflük fiyat/performans oran na sahiptir. Inline kontrol ailesinin yeni üyesi ile her türlü makine kontrolünü yapabilir, Ethernet üzerinden operatör panellerine ulaflabilir ve da t lm fl düflük maliyetli kontrol noktalar oluflturabilirsiniz. Konu 05: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Trio serisi güç kaynaklar Yeni Trio Güç Kaynaklar yüksek kalite cihazlar basit fonkisyonlar ile sunmaktad r. Seri üretimde kullan lmak üzere tasarlanan Trio serisi; 1kW'a kadar güçleri tek-faz ve üç-fazl olarak DIN raya monte ince dizayn ile sunmaktad r. Yüksek kaliteli komponentleri sayesinde 300V AC'ye kadar girifl voltaj n desteklemektedir ve 500,000 saat MTBF de eri ile yüksek operasyonel güvenirlilik sa lamaktad r. Tüm Trio serisi güç kaynaklar Üniversal giriflleri sayesinde V AC veya 3x V AC ile beslenebilmektedir. 24V DC ç k fl voltaj ile 2.5, 5, 10, 20 ve 40 A ç k fl ak mlar 55 C ortam s cakl na kadar limitsiz olarak kullan labilmektedir. Bu sayede güç kayna n n belirtilen ak m de eri yüksek ortam s cakl klar nda dahi güvenli olarak kullan labilmektedir ile 29.5 V aras na ayarlanabilir regüle ç k fl sayesinde aküler flarj edilebilir veya gerilim düflümü kompanze edilebilir. Yüksek performans veya yedekleme amaçl paralel çal flt r labilirler. Tüm çal flma durumlar ve alarmlar cihaz üzerindeki LED'ler ile izlenebilir. Üçüncü eksi (-) terminal ile köprüleme daha kolay hale getirilmifltir. Konu 06: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Bluetooth ile Ethernet Komponentlerinin Ba lant s Factory Line FL Bluetooth AP modülü, Ethernet portlu otomasyon komponetlerinin kablosuz ba lant s n sa lar. Profinet gibi hem IP hem de Layer 2 Ethernet protokolleri transfer edilebilir, çünkü veri iletimi fleffaf olarak gerçekleflmektedir. Kablosuz iletim teknolojisi olarak, zor endüstriyel ortamlarda dahi kararl ve güvenilir haberleflme imkan sunan Bluetooth standard kullan lmaktad r. Ayr ca çok say da kablosuz ba lant lokal olarak anahtarlanabilir. Bir arada olan özel fonksiyonlar IEEE b/g WLAN sistemlerinin uyumlu flekilde kurulumuna imkan verir. Modül farkl çal flma modlar n desteklemektedir. Komponent, yedi kat l mc ya kadar eriflim noktas için Ethernet Client adaptörü veya seri Bluetooth COM sunucu olarak görevlendirilebilir. Veri h z endüstriyel binalarda 50 ila 100 m, aç k hava uygulamalar nda 200 m menzil için 400 Kbps'dir. Auto konfigürasyon özelli i ile komponentin bafllang ç ayarlar n yapmak oldukça kolayd r. Bireysel ayarlamalar entegre Web arayüzü üzerinden gerçeklefltirilebilir. ki FL Bluetooth AP modülü sayesinde iki Ethernet kat l mc s aras nda ilave konfigürasyon gerekmeden flifreli bir ba lant kurulabilir. Konu 07: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

11 o7 Söylefli 11 Müfredat m z n oda Phoenix Contact Laboratuar YTÜ Elektrik Elektronik Mühendisli i Fakültesi Dekan Prof. Dr. Galip Cansever ile söylefli Laboratuardan ayn zamanda IP protokolleri üzerinden d flar daki PLC'ler de programlanabilmekte ve gerekli kontroller yap labilmektedir. Laboratuardaki deney masalar özel olarak ergonomik biçimde imal edilmifltir. YTÜ Elk. Müh. Fak. Dekan Prof. Dr. Galip Cansever Y ld z Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Otomasyon Laboratuar Phoenix Contact' n katk lar yla kuruldu. Otomasyon laboratuar nda 20 adedi ö renci ve 1 adedi ö retim üyesine ait olmak üzere toplam 21 PLC deney seti ve 21 adet LCD monitörlü bilgisayar bulunmaktad r. Tüm bilgisayarlar bir a üzerinden birbirlerine ba l bulunmakta. Ö retim üyesi gerekti inde kendi ekran na ö renci ekran n getirebilmekte ve barkovizyon üzerinden bütün ö rencilere aktarabilmektedir. Fakülte dekan Say n Prof. Dr. Galip Cansever laboratuar hakk nda flu aç klamalarda bulunuyor: Bu laboratuardan lisans ö rencileri, lisans üstü ö rencileri, proje ve bitirme tezi yapan ö renciler, bilimsel çal flma yapacak olan üniversitemiz çal flanlar, endüstri ve Ar-Ge projeleri yürütmekte olan yine üniversitemiz çal flanlar ve d flar dan kurs almak isteyen çok say da kifli yararlanmaktad r. Laboratuar kullananlar istedikleri her cihaz bulabilmekte ve çok iyi bir izlenimle ayr lmaktad rlar. Ö retim elemanlar m z böylesi bir laboratuarda e itim vermenin heyecan n yaflamakta ve e itim alanlar da adeta büyülenmifl olarak ayr lmaktad rlar. Her geçen gün laboratuar n kullan m oran art fl göstermektedir. Yap lan anlaflmalar gere ince Phoenix Contact yeni ç kan ürün yelpazesini de düzenli biçimde laboratuara getirecek ve ilgili e itimleri ö retim üye ve yard mc lar na verecektir. Bütün bunlara ek olarak Phoenix Contact nezdinde kurulan üniversiteler a na bu y l Y ld z Teknik Üniversitesi de dahil olacak ve global çal flmalara kat lma olana bulacakt r. Phoenix Contact Türkiye'deki e itim yat r mlar na devam edecek olup, bundan sonraki YTÜ laboratuar n n içeri ini Motion Control olarak saptam fl ve tedarik için gerekli haz rl klara bafllam fl bulunmaktad r. Konu 08: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z.

12 12 Tarihçe o7 Phoenix Contact: Raya monte edilen ilk seramik modüler klemensin icat edilmesi. Yeni nesil Phönix klemens serileri Selekta, Rekord, Kompensa. Soket röleli ray klemensleri Bask l devreye geçifl: sabit ve fifl-soketli bask l devre klemensleri Essen daki iki katl kiral k binan n alt kat ofis, üst kat montaj atelyesi olarak kullan lmaktad r. Blomberg'deki ilk üretim binalar infla edilirken. sveç, Kuzey Amerika, sviçre ve Türkiye gibi ülkelerde ilk ofislerin kurulmas. Elektrikli araçlar n kullan m n n artt 1920'li y llar n bafl nda Hugo Knümann isimli bir ifladam, Essen flehrindeki tramvay hatlar için ba lant imal eden bir firma kurar. Modüler klemens 1928 de Rheinland Westphalen Elektrik ve Hugo Knümann firmas n n yak n iflbirli i neticesinde imal edilir. Art k Phönix Elektrik firmas olarak adland r lan firma yo un olarak bu klemensin gelifltirilmesi, depolanmas ve sat fl ile ilgilenmektedir. Ellili y llardan itibaren modüler klemensler elektrik da t m firmalar n n ihtiyaçlar n n yan s ra, makine ve sistem kontrol firmalar n n ihtiyaçlar na cevap verecek flekilde özel olarak gelifltirilmeye bafllan r. Altm fll y llarda firman n genel merkezi Essen'dan Blomberg'e tafl n r. Yetmiflli y llarda firma '' bak r ve fikirler!'' slogan ile bu yüksek kaliteli elektroteknik ürünün pazar konumunu yükseltmeyi hedeflemektedir.

13 o7 84 y ll k inovasyon öykümüz Tarihçe 13 Phoenix Contact Türkiye ekibi Afl r Gerilim korumas n n arabirim ile bütünleflmesi Interbus otomasyonda devrim bafllatt. Sensörden kontrölere çapraz aç k sistem. Yenilikçi ürünler, esneklik, kullan m kolayl, yer tasarrufu ve modern teknoloji: Clipline Complete, Speedcon, Flashtrab Compact, Mini Analog ve Factory Line Bad Pyrmont'da Phoenix Contact Elektronik firmas n n faaliyete geçmesi. Türkiye Genel Merkezimizi Gümrük Sokak 14, Karaköy'e tafl d k. Yeni Türkiye Genel Merkezimiz Han mseti Sokak 34, B. Çaml ca. 1983'de Ünal Kardefl Afi taraf ndan Türkiye'de temsil edilmeye bafllanan firma, 1986'da Türkiye'de kendi ad alt nda faaliyete geçer. Seksenli y llarda firma slogan da de iflikli e u rar: '' Arabirimde Yenilikler''. 1990'l y llarda büyüme devam eder: Bad Pyrmont Elektronik fabrikas n n aç lmas, Uzakdo u'da imalat n bafllamas, Test- Laboratuar n n aç lmas ve 1998'de kutlan lan 75.y l. Yeni milenyum ve yeni yönetim ile ürün yelpazesi genifller, büyüme ivmelenerek artar. Dünyadaki h zl de iflime uyum sa layan firma slogan n da art k '' lham veren yenilikler'' olarak de ifltirir. Phoenix Contact Türkiye, daha iyi hizmet vermek amac ile 2006 y l nda Karaköy'den B.Çaml ca'ya tafl n r. Gelecekte de Phoenix Contact, 23 ildeki 45 bayisi ile müflterileri için hep daha iyisini üretmeye devam edecektir.

14 14 Söylefli o7 UPDATE'in içeri i; kapaktan duyurulan özel konu, teknolojik makaleler, uygulama örnekleri, söylefliler, yeni ürünler ve flirkete iliflkin k sa haberlerden oluflmaktad r. Ek olarak okurlardan gelen sorulara ve geri beslemelere de yer verilmektedir. UPDATE dergisinin di er ülkelerdeki baflar s n Türkiye'de de göstermesi neye ba l d r? Update Türkiye de yerel içerik ön planda olacak Phoenix Contact Almanya Bas n & Halkla liflkiler Direktörü Angela Josephs ile söylefli UPDATE Türkiye yi okurlara tan tman z rica ediyoruz. Tarihçesi, yap s, amac nelerdir? Angela Josephs: UPDATE Phoenix Contact' n müflteri dergisidir y l nda Halkla liflkiler departman m z taraf ndan sat fl ve pazarlama fonksiyonunu desteklemek düflüncesiyle üç amac gerçeklefltirmek için yarat lm flt r. Bunlar; 1. müflterilerimizi ve potansiyel müflterilerimizi yeni ürünlerimiz ve promosyonlar m z hakk nda bilgilendirmek, 2. baflar l uygulama öyküleri sunarak hem ürünlerimizi, hem de firmam z n mühendislik birikimini tan tmak ve ihtiyaç sahiplerine uygulama çözümlerine iliflkin do ru örnekler sunmak, 3. önemli flirket haberlerini duyurmakt r. Phoenix Contact yapt inovasyonlar, yüksek performans/fiyat oranl ürünleri, kullan c lara yerinde verdi i güvenilir ve do ru zamanl hizmetleriyle dünya klas nda, teknoloji önderi bir firmad r. UPDATE bu gerçe in daha iyi bilinmesine ve yay lmas na katk da bulunmaktad r. UPDATE bugün Brezilya, Çin, Danimarka, Finlandiya, ngiltere, Macaristan, spanya, talya, Hollanda ve Rusya, Almanya ve sviçre olmak üzere toplam 12 ülkede düzenli biçimde yay mlanmaktad r. Türkiye'nin 13. ülke olmas ndan mutluluk duymaktay z. Angela Josephs: Baflar içsel ve d flsal etmenlere ba l d r. D flsal etmenle bafllarsak, bu Türk müflterilerin düzenli yay nlanan ve önemli bir bilgi kayna olan UPDATE'i ne kadar benimseyeceklerine ba l d r. Baz ülkelerdeki müflterilerimiz bas l dergi yerine Internet üzerinden iletilen enformasyonu ye lemektedirler. Buralarda UPDATE'in bas m yap lmamaktad r. Almanya'da ise bas l ve sanal dergi birbirlerini tamamlayan konumdad rlar. Baflar için içsel olarak tan mlad m z faktörlerin bafl nda süreklilik gelmektedir. Saman alevi gibi parlayan bir dergi ç karmak de il, süreklili i ve istikrar yakalamak önemlidir. Ayn derecede önemli olan di er faktör yüksek içerik kalitesidir. Konular n bütünselli inden ödün vermeden yeterli detay düzeyine inebilmek gerekmektedir. Bütün bunlar n yan nda görsellik de büyük önem tafl maktad r. Özellikle uygulama örneklerinde foto raf kalitesi okunma oranlar n etkilemektedir. Bu faktörler hep birlikte baflar y getirmektedir. UPDATE Türkiye okurlar na mesaj n z nedir? Angela Josephs: UPDATE in ilham veren bilgi dolu dünyas na hofl geldiniz. Phoenix Contact olarak kendimizi global düflünüp lokal hareket etme ilkesine adad k. Bu do rultuda Türkiye pazar ile uyumlu bir dergi yay nlamay hedefledik. UPDATE Türkiye içinde Almanya merkezimizden ve di er ülkelerden de haberler olacak ama as l vurgu yerel içerik olacakt r. Türk endüstrisini, Phoenix Contact' n müflterilerini Türkiye'de nas l destekledi ini, onlara nas l ileri ürünler, bütünleflik çözümler, h zl servis, güvenilir destek sundu unu görmeye davet ediyoruz. Türkiye ekonomik ve endüstriyel boyutlarda h zla büyüyen dinamik bir ülke ve biz de Phoenix Contact ailesi olarak dostumuz Türkiye'yi sayg yla selaml yoruz.

15 o7 Güncel Seminer Program m z çerik sim Süre Tarih Yer Ücret PLC Temel Seviye AX-PLC01 2 gün Ekim stanbul 300 YTL Scada Temel Seviye AX-VISU01 2 gün Ekim stanbul 300 YTL Endüstriyel Ethernet (Profinet) AX-ETH01 2 Saat 27-Haziran stanbul - Endüstriyel Ethernet (Profinet) AX-ETH03 2 Saat 28-Eylül zmir Arabirim Genel IF-BASICS 3 saat 29- Haziran stanbul Arabirim Genel IF-BASICS 3 saat 14-Eylül zmir Y ld r m ve Afl r Gerilime Karfl Koruma TT-BASICS 2 saat 12-Eylül stanbul Y ld r m ve Afl r Gerilime Karfl Koruma TT-BASICS 2 saat 19-Eylül Ankara Clip Project Proje ve Planlama Yaz l m CL-CLIP 3 saat 14-Eylül stanbul Clip Project Proje ve Planlama Yaz l m CL-CLIP 3 saat 21-Eylül Ankara Clip Project Proje ve Planlama Yaz l m CL-CLIP 3 saat 28-Eylül zmir Konu 09: Bu konu ile ilgileniyorsan z, lütfen okuyucu formunda iflaretleyip taraf m za fakslay n z. Seminer baflvurular n z ve görüflleriniz için: Sn. Didem Y lmaz Redaksiyon Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. fiti. Yaz flleri: Alper Özdemir / Pazarlama Müdürü Tel: , Faks: E-posta: Copyright: PHOENIX CONTACT 2007 UPDATE Türkiye nin tüm haklar mahfuzdur. Genel Yay n Dan flman : Dr. Halefflan Sümen Tasar m: Mia Tan t m Ltd. Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. fiti. stanbul Genel Merkez: Bulgurlu Mah. Hanım Seti Sok. No: B. Çamlıca - Üsküdar stanbul/türkiye Tel : Fax: Okuyucu Formu o7 Daha fazla bilgi edinmek istedi iniz konular iflaretleyip, taraf m za fakslay n z Ad / Soyad fiirket Adres Telefon / Faks e-posta

16 Verimli bir platform için......automationworx e GÜVEN N Esnek ve açık otomasyon platformudur. En kolay ve akılcı cihaz entegrasyonu sa lar. ProfiNet ve Interbus ile her ölçekte uygulamalar için çözümler sunar. Daha fazla bilgi için Tel: veya

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar

D fl güzel, içi kaliteli OBO WDK Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar D fl güzel, içi kaliteli OBO Kablo Döfleme Kanallar, her zaman, her yere uyar OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri Her ölçüde çekici Kablo Döfleme Kanal YEN Gelifltirilmifl ürün kalitesi VDE Belgeli

Detaylı

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi

konacak bir veya daha fazla tek hat sayfas üzerinden sistemin daha kolay ve anlafl l r olarak izlenmesi kwh ve/veya kvar) 2- Enerji kalitesi / devaml l izleme ve kontrol otomasyonu a. Enerji izleme ve kontrol b. Kontrol Otomasyonu / yük atma otomasyonu Not: Tüm bunlar n yan nda, makine otomasyonu, proses

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI

BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI BCN 12..48V 15..50A MİKROİŞLEMCİLİ AKÜ ŞARJ CİHAZI TANITIM DOSYASI *Bu dokümanda verilen resim,çizim ve diğer teknik bilgiler cihazların temel ortak özellikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu

Yorka Yazılım Dokuma Otomasyonu Projesi. KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu KONU : Dokuma Üretim Takibi ve Otomasyonu GENEL TANIMLAMA: Projenin amacı, gerçek zamanlı üretim bilgisi sağlamak için fabrika bünyesinde hali hazırda çalışmakta olan muhtelif marka ve özellikte dokuma

Detaylı

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM

X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM X. BÖLÜM AYDINLATMA OTOMASYON S STEM 10.1. AYDINLATMA YÖNET M Yap lan araflt rmalar, bir otomasyon sisteminin tam anlam ile uygulanmas ve teknik elemanlar n programl bak mlarda ald önlemler sonucunda y

Detaylı

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler...

Profesyonel, verimli, yenilikçi sistemler... ARKE Otomasyon Bil. Mak. San. ve Tic. Ltd. Şti. Atilla KARAÇAY Ramazan EKİN Proje & Yazılım 0.533 430 19 45 Üretim & Satış 0.533 223 13 46 atilla.karacay@arkeotomasyon.com ramazan.ekin@arkeotomasyon.com

Detaylı

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU

ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ABKR ABK 1036 GALVANİZ SİLO ISI KONTROLÖRÜ KULLANMA KILAVUZU ÖNSÖZ 1989 yılında Bandırma'da 150m2 alanda kuruldu. 2 mühendis ve 2 elektrik teknisyeni ile yem fabrikaları elektrik panoları ve kablo tesisatları

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

K EEE Yönetmeli ine Uygundur.

K EEE Yönetmeli ine Uygundur. K-8020 Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Blender n z n normalin d

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Aydınlatma kontrolü için çözüm

Aydınlatma kontrolü için çözüm Aydınlatma kontrolü için çözüm Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti. Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018 +90 216 481 0300 06.10.2016

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven

Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven Prisma Plus AG Panolar Teknolojiyle gelen kalite ve güven P Sistem dikili tip panolar Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@tr.schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products

yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products yap elemanlar Hayal gücünüz flekilleniyor products Ravboard Dow Chemical firmas n n ekstrüde polistren sert köpük markas Styrofoam dan üretilmifltir. yap elemanlar Styrofoam un her iki yüzeyi cam elyaf

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch

USB KVM Switch. Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch. Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch USB KVM Switch Ses özellikli ve 2 portlu USB KVM switch Ses özellikli ve 4 portlu USB KVM switch Kullanma Kılavuzu DS-11403 (2 Portlu) DS-12402 (4 Portlu) 1 NOT Bu cihaz FCC kurallarının 15. Bölümü uyarınca,

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z

B LG SAYAR DENET ML KONTROL KAPAS TEM Z Sistem bir merkezde tek merkezi bilgisayar üzerinden kontrol edilebildi i gibi, karmafl k kontrol ifllemleri için birden fazla Elimko Endüstriyel Bilgisayar ile Da t lm fl Kontrol (Distributed Control)

Detaylı

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014

Basın Bülteni. Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası BD235 23.06.2014 Marmaray Projesinde Rota Teknik İmzası Bosch Rexroth ana bayisi Rota Teknik A.Ş. ile Japon TAISEI ve ANEL firmasının ortak olarak geliştirdiği Marmaray Tünel Havalandırma Elektropnömatik Kontrol Sistemi

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618

DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ X-618 DİJİTAL GENEL ANONS VE SESLİ ALARM SİSTEMİ Güçlü Anonslar ile Honeywell, kapanış saatleri gibi günlük bilgilerin yanında reklam ya da adresli çağrılar gibi hedefe yönelik anonsları destekleyen yeni bir

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR

ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR ZENTIVA YA BAKIŞ İÇİNDE NE OLDUĞU ÖNEMLİDİR Zentiva ya bakış Merkezi Avrupa nın kalbinde bulunan Zentiva, halen 32 pazarda faaliyet göstermekte ve hizmet verdiği hedef popülasyon 800 milyona yaklaşmaktadır.

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri

Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri Teknik sistem kataloğu Taşıyıcı kol sistemleri 2 Makinaya farklı bakış açıları sayesinde uzun veya kısa boylu operatör oturarak ya da ayakta çalışabilir - Rittal taşıyıcı kol sistemleriyle izleme ve kumanda

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri

TANITIM. E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-KAB N D SER S TANITIM E-Kabin D Serisi Elektrik Kabinleri E-Kabin D Serisi elektrik kabinleri genel amaçl olarak, dahili uygulamalarda kullan lmak üzere tasarlanm flt r. Sade tasar mlar farkl uygulamalar

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER

OTAM AYLIK BÜLTEN İÇİNDEKİLER SAYI 51 ARALIK 2013 OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME A.Ş. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ VAKFI OTOMOTİV SANAYİİ DERNEĞİ TAŞIT ARAÇLARI YAN SANAYİCİLERİ DERNEĞİ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILAR

Detaylı

İspanya'da Zuera II güneş parkındaki izleme sistemi uzun süreli verimi garantilemektedir.

İspanya'da Zuera II güneş parkındaki izleme sistemi uzun süreli verimi garantilemektedir. İspanya'da Zuera II güneş parkındaki izleme sistemi uzun süreli verimi garantilemektedir. Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti. Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER

ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER ANALOG LABORATUARI İÇİN BAZI GEREKLİ BİLGİLER Şekil-1: BREADBOARD Yukarıda, deneylerde kullandığımız breadboard un şekli görünmektedir. Bu board üzerinde harflerle isimlendirilen satırlar ve numaralarla

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar

Kolayca bağlanın %100. Acti 9: Daha fazla verimlilik. Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar Kolayca bağlanın Acti 9 haberleşme sistemi, size ve müşterilerinize tam kontrol olanağını sağlar %100 Schneider Electric e özel Acti 9: Daha fazla verimlilik Artık tesisimizdeki her katta, üretim alanında,

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim?

Tek bir Satınalma Hesabı ile birden fazla iş ortağı ile çalışabilir miyim? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi nedir? Microsoft Ürün ve Hizmet Sözleşmesi (MPSA), daha fazla esneklik ve kolaylaştırılmış self servis araçlar sağlayan basitleştirilmiş bir sözleşmedir. MPSA, Microsoft

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

PILZ EMNİYET OTOMASYON EĞİTİMLERİ

PILZ EMNİYET OTOMASYON EĞİTİMLERİ PILZ EMNİYET OTOMASYON EĞİTİMLERİ Emniyet otomasyonu konusunda dünya lideri olan Pilz, 2010 yılında da eğitimlerine önceki yıllardan daha yoğun bir programla devam ediyor. Katılımcılar, emniyet otomasyonu

Detaylı

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar

Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Daha fazla seçenek için daha iyi motorlar Kollmorgen, Universal Robots'un daha hafif ve daha güçlü olmasını sağlıyor Altı eksenli robotlar; örneğin, işleme ve üretim tesislerinde kullanılmaktadır. Bu robotlar,

Detaylı

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika

standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika standartlar Standartlar ve Sertifikalar sertifika Standartlar ve Sertifikalar.1. Genel Önceki bölümlerde paslanmaz çeliklere ait pek çok özellikler, standartlar ve karfl l klar hakk nda baz bilgiler verilmiflti.

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman

F İ R M a. Herşey Bir Kaynaktan. Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman F İ R M a Düz profillerin ve baraların işlenmesinde uzman EHRT ürün yelpazesi, busbarların komple işlemlerini (kesme, zımbalama ve büküm) içerir. Çalıştığımız firmalar genellikle elektrik endüstrisine

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Warendorf atıksu arıtma tesisinde proses görüntüleme ve durum bazlı bakım

Warendorf atıksu arıtma tesisinde proses görüntüleme ve durum bazlı bakım Warendorf atıksu arıtma tesisinde proses görüntüleme ve durum bazlı bakım Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti. Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018

Detaylı

CrossPower. Akıllı enerji yönetim sistemi. www.pfisterer.com

CrossPower. Akıllı enerji yönetim sistemi. www.pfisterer.com CrossPower Akıllı enerji yönetim sistemi www.pfisterer.com 2 CrossPower CrossPower: Çevre Dostu Enerji daha iyi bir gelecek Elektrik, medeniyetten uzak ve ulaşılması zor bölgelerde kolay bulunamamaktadır.

Detaylı

çindekiler Kombinasyon kutular

çindekiler Kombinasyon kutular çindekiler...72 Sunum...72 Bofl kombinasyon kutular...74 Montajl kombinasyon kutular...75 220x300 montajl kombinasyon kutular...75 130x220 montajl kombinasyon kutular...78 90x180 montajl kombinasyon kutular...80

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P. TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK ELEKTR KL AN SU ISITICI BANYO T P / MUTFAK T P TS 6844 / EN 60335-2 - 35 e UYGUN ÜRET LM fit R. MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0211 - Rev.02-17/06/2008 ELEKTR KL AN SU ISITICI GARANT

Detaylı

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar

Bilyal Rulmanlar Eksenel Rulmanlar Makaral Rulmanlar. neli Rulmanlar Fener Mili Rulmanlar Kam Makaralar Mert Rulman San. Ve Tic. Ltd. fiti. 2. Nesil taraf ndan idare edilen konusunda uzman ve deneyimli bir aile flirketidir. 32. Senesini geride b rak rken ça n ve piyasan n gereksinimlerini önceden görüp ona

Detaylı