SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010"

Transkript

1 TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 ISSN TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

2 TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

3 2010 SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey İstatistiki veri ve bilgi istekleri için Bilgi Dağıtım Grubu For statistical data and information requests Data Dissemination Group Tel: + (312) Faks-Fax: + (312) Yayın istekleri için Döner Sermaye İşletmesi For publication order Revolving Fund Management Tel: + (312) Faks-Fax: + (312) Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Sağlık ve İş Güvenliği İstatistikleri Takımı For questions about contents of the publication Health and Work Safety Statistics Team Tel: + (312) Faks-Fax: + (312) İnternet E-posta Internet Yayın No Publication Number 3654 Türkiye İstatistik Kurumu Turkish Statistical Institute Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Turkish Statistical Institute reserves all the rights of this publication. Unauthorised duplication or distribution of this publication is prohibited under Law No: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Turkish Statistical Institute, Printing Division, Ankara Tel: * Faks-Fax: Şubat 2012 February 2012 MTB: Adet-Copies ISBN

4 Foreword Önsöz ÖNSÖZ Halk sa lı ı istatistiklerinin e itici, koruyucu ve tedavi edici çalı malara dayandı ı bir gerçektir. Bu hizmetlerin yerine getirilmesi, yurdun sa lık durumunun ve seviyesinin bilinmesiyle yakından ilgilidir. Sa lık sorunlarına pratik çözüm yollarının bulunması, en azından toplumda sa lık olaylarını temsil edebilecek seviyede tam ve güvenilir istatistiki verilerin derlenmesi ve bunların bilimsel anlamda de erlendirilmesi ko uluna ba lıdır. Sa lık Ara tırması sa lık alanında idari kayıtlar yoluyla derlenemeyen bir çok göstergenin üretilmesi ve bu konuda karar alıcılara ve ara tırmacılara veri kayna ı olu turmak amacıyla uygulanmı tır. Be yıldan daha uzun bir süredir Avrupa Birli i statistik Ofisi tarafından Avrupa Birli i ne üye ve aday ülkelerde Sa lık Ara tırması nı uygulayabilmek için model hazırlama çalı maları sürdürülmü ve bu konuda hazırlanan düzenleme, Avrupa Parlamentosu ve Konsey de Avrupa Birli i düzeyinde sa lık ara tırması verilerini de içerecek ekilde Halk Sa lı ı statistikleri alanında kar ıla tırılabilir veri elde edilmesini tüm üye ülkeler için zorunlu hale getirmi tir. Ara tırmaya, Avrupa Birli i statistik Ofisi tarafından üye ve aday ülkelere önerilen modüllerin yanı sıra ulusal ihtiyaçları da kar ılamak amacıyla bölümler eklenmi tir. Ara tırma da, 0-6 ve 7-14 ya gruplarındaki çocukların anket tarihinden önceki 6 ay süresince geçirdikleri hastalık ve kazalara ait bilgiler ile bu rahatsızlık için ne tür hizmet aldıklarına dair verilere ula ılmı tır. 15 ve daha yukarı ya taki bireyler için genel sa lık durumu, kronik hastalıklar, günlük aktivitelerini yürütmede fonksiyonel yeterlilik, ki isel bakım, sa lık hizmetleri kullanımı, ilaç kullanımı, yapılan a ılar ve ölçümler ile boy ve kilo de erleri gibi bilgiler derlenmi tir. Ara tırmanın sonuçları Türkiye, kent ve kır ayrımında kullanıcıya sunulmaktadır. Yayının karar alıcılara, ara tırmacılara ve tüm kullanıcılara yararlı olaca ı inancı ile bilgileri veren hanehalklarına, ara tırmanın özellikle anket formunun geli tirilmesi sırasında de erli katkılarını ve desteklerini esirgemeyen üniversitelerin ö retim üyeleri ile ilgili kurum ve kurulu lara, özverili çalı malarından dolayı Türkiye statistik Kurumu çalı anlarına te ekkürlerimi sunarım. FOREWORD It is real that public health statistics based on instructive, preventive and curative studies. The fulfillment of these services is intimately related with health status of country and level of supplying of health care services. Finding of the practical solutions is connected to gather accurate and confidential statistical data that representing health situations in community level and also evaluation this data as scientific. Health survey was realized with the aim of providing indicators in health area not obtaining by administrative registration system and also constitute data source for the decision-makers and researchers. More than five years European Community Statistical Office has been preparing a model to apply Health Interview Survey in all member states and candidate countries and regulation that accepted in the European Parliament and the Council makes it mandatory for all member states and candidate countries to provide EU comparable Public Health Statistics. In the survey, all questions were applied covered in the modules that recommended by European Community Statistical Office and also for national requirements some questions were added to the survey. With the survey, the data was obtained with the diseases and accidents in the past 6 months before the survey date for the children in 0-6 and 7-14 age groups and kind of health care services that taken for these discomforts. The information was derived related with general heath status, chronic diseases, functional abilities in carrying out daily activities, personal care, using of health care services, using of medicines, vaccinations and height and weight values for the individuals in 15 years and old age group. Results of the survey are presented to the users in Turkey total, urban and rural discrimination. With the idea of that this publication will be beneficial for decision-makers, researchers and all other users, I would like to express my special thanks to households providing information, members of the universities, all related institutions who gave valuable contribution and support given in the improvement of the questionnaire and also Turkish Statistical Institute s staff for their selfsacrificing for this survey. Birol AYDEM R Ba kan President Birol AYDEMİR Başkan President III

5 Contents İçindekiler Ç NDEK LER Sayfa Page CONTENTS Önsöz III Foreword çindekiler V Contents Simge ve Kısaltmalar XII Symbols and Abbreviations Açıklama XIII Explanation I. Sosyal Güvence Durumu I. Social Security Status Grafik 1.1 Bireylerin tedavi masraflarının kar ılanma durumunun cinsiyete göre da ılımı, 2010 Tablo 1.1 Bireylerin tedavi masraflarının kar ılanma durumunun cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 Graphic Breakdown of type of payment of health care costs by sex, 2010 Table Breakdown of type of payment of health care costs by sex and residence, 2010 II. Bebeklik, Çocukluk ve Adölesan Dönemi Tablo 2.1 Son 1 ay içinde sa lık kurumuna giden çocuklardan tarama programından geçenlerin cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 [0-6 ya grubundaki çocuklar] 2.2 Çocuklarda görülen sa lık sorunlarının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 [0-6 ya grubundaki çocuklar] 2.3 Çocukların son 6 ay içinde geçirdi i hastalıkların cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 [0-6 ya grubundaki çocuklar] 2.4 Çocukların son 6 ay içinde geçirdi i hastalık/sa lık sorunlarının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 [7-14 ya grubundaki çocuklar] II. Infanthood, Childhood and Adolescent Table Percentage of children receiving any screening program during the visitation a health institution in the past 1 month by sex and residence, 2010 [Children in 0-6 age group] Percentage of discomforts apparent in children by sex and residence, 2010 [Children in 0-6 age group] Percentage of children who were exposed to diseases in the past 6 months by sex and residence, 2010 [Children in 0-6 age group] Percentage of children who were exposed to diseases/health conditions in the past 6 months by sex and residence, 2010 [Children in 7-14 age group] V

6 İçindekiler Contents Sayfa Page III. Genel Sa lık Durumu Grafik 3.1 Bireylerin genel sa lık durumunun cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 6 ay içinde sa lık problemi nedeniyle günlük ya am faaliyetlerindeki kısıtlanma durumunun cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Gözlük veya kontakt lens kullanıyor olsa dahi görme sorunu olanların cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Gözlük veya kontakt lens kullanıyor olsa dahi görme sorunu olanların cinsiyet ve ya grubuna göre da ılımı, Gözlük veya kontakt lens kullanıyor olsa dahi görme sorunu olanların ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, itme cihazı kullanıyor olsa dahi duyma sorunu olanların cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, itme cihazı kullanıyor olsa dahi duyma sorunu olanların ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 [55 ya ] 3.8 itme cihazı kullanıyor olsa dahi duyma sorunu olanların cinsiyet ve ya grubuna göre da ılımı, 2010 [55 ya ] 3.9 Herhangi bir yardım almadan ya da yardımcı bir araç kullanmadan yürüyemeyenlerin cinsiyet ve ya grubuna göre da ılımı, Herhangi bir yardım almadan ya da yardımcı bir araç kullanmadan merdiven inip çıkamayanların cinsiyet ve ya grubuna göre da ılımı, Herhangi bir yardım almadan ya da yardımcı bir araç kullanmadan e ilemeyenler/diz çökemeyenlerin cinsiyet ve ya grubuna göre da ılımı, 2010 III. General Health Status Graphic Percentage of individuals' general health status by sex and residence, Percentage of individuals' limitations in daily activities because of a health problem in the past 6 months by sex and residence, Percentage of individuals having vision problem even wearing glasses or contact lenses by sex and residence, Percentage of individuals having vision problem even wearing glasses or contact lenses by sex and age groups, Percentage of individuals having vision problem even wearing glasses or contact lenses by age groups and residence, Percentage of individuals having hearing problem even wearing a hearing aid by sex and residence, Percentage of individuals having hearing problem even wearing a hearing aid by age groups and residence, 2010 [55 age] Percentage of individuals having hearing problem even wearing a hearing aid by sex and age groups, 2010 [55 age] Percentage of individuals not able to walk without any aid or assistance by sex and age groups, Percentage of individuals not able to walk up and down a flight of stairs without any aid or assistance by sex and age groups, Percentage of individuals not able to bend/kneel down without any aid or assistance by sex and age groups, 2010 VI

7 Contents İçindekiler Sayfa Page 3.12 Herhangi bir destek ya da yardım almadan, ta ıyamayanların cinsiyet ve ya grubuna göre da ılımı, Ki isel bakım faaliyetlerini gerçekle tirirken zorluk çekenlerin cinsiyete göre da ılımı, Haneye ili kin faaliyetleri tek ba ına gerçekle tirirken zorlukla kar ıla anların cinsiyete göre da ılımı, 2010 Tablo 3.1 Bireylerin genel sa lık durumunun cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 6 ay içinde sa lık problemi nedeniyle günlük ya am faaliyetlerindeki kısıtlanma durumunun cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 6 ay içinde sa lık problemi nedeniyle günlük ya am faaliyetleri ciddi ölçüde kısıtlananlar ve kısıtlanan fakat ciddi ölçüde kısıtlanmayanların cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Hastalık/sa lık sorunu ya adıklarını belirten bireylerin cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Hekim tarafından te his edilen hastalık/sa lık sorunlarının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Gözlük veya kontakt lens kullananların cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Gözlük veya kontakt lens kullananların cinsiyet ve ya grubuna göre da ılımı, Gözlük veya kontakt lens kullanıyor olsa dahi görme sorunu olanların cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Percentage of individuals not able to carry without any aid or assistance by sex and age groups, Percentage of individuals having difficulty in performing personal care by sex, Percentage of individuals having difficulty doing any of household activities by himself/herself by sex, 2010 Table Percentage of individuals' general health status by sex, age groups and residence, Percentage of individuals' limitations in daily activities because of a health problem in the past 6 months by sex and residence, Percentage of severely limited and limited but not severely limited individuals in daily activities because of a health problem in the past 6 months by sex, age groups and residence, The percentage of diseases/health problems declared by individuals by sex and residence, The percentage of diseases/health problems diagnosed by a medical doctor by sex and residence, Percentage of individuals wearing glasses or contact lenses by sex and residence, Percentage of individuals wearing glasses or contact lenses by sex and age groups, Percentage of individuals having vision problem even wearing glasses or contact lenses by sex, age groups and residence, 2010 VII

8 İçindekiler Contents Sayfa Page 3.9 itme cihaz kullananlar n cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da l m, itme cihaz kullan yor olsa dahi duyma sorunu olanlar n cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da l m, Herhangi bir yard m almadan ya da yard mc bir araç kullanmadan yürüyemeyenler, merdiven inip ç kamayanlar veya e ilemeyenler/diz çökemeyenlerin cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da l m, Herhangi bir destek ya da yard m almadan, ta yamayanlar ve kavrayamayanlar n cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da l m, Elma gibi sert bir g day s rarak yiyemeyenlerin cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da l m, Ki isel bak m faaliyetlerini gerçekle tirirken zorluk çekenlerin cinsiyet ve yerle im yerine göre da l m, Ki isel bak m faaliyetlerini gerçekle tirirken zorluk çekenlerin cinsiyet ve ya grubuna göre da l m, 2010 [55 ya ] 3.16 Haneye ili kin faaliyetleri tek ba na gerçekle tirirken zorlukla kar la anlar n cinsiyet ve yerle im yerine göre da l m, A r ev i leri faaliyetini gerçekle tirenlerin ya grubu ve zorlukla kar la ma durumuna göre da l m, Bireylerin son 4 hafta içerisinde bedensel a r veya fiziksel rahats zl k hissetme durumunun cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da l m, Son 4 hafta içerisinde bireylerin kendi ruhsal durumlar n tan mlamalar n n cinsiyet, yerle im yeri ve hissetme durumuna göre da l m, Percentage of individuals wearing a hearing aid by sex, age groups and residence, Percentage of individuals having hearing problem even wearing a hearing aid by sex, age groups and residence, Percentage of individuals not able to walk, walk up and down a flight of stairs or bend and kneel down without any aid or assistance by sex, age groups and residence, Percentage of individuals not able to carry and grasp or handle without any aid or assistance by sex, age groups and residence, Percentage of individuals not able to bite and chew on hard foods such as a firm apple by sex, age groups and residence, Percentage of individuals having difficulty in performing personal care by sex and residence, Percentage of individuals having difficulty in performing personal care by sex and age groups, 2010 [55 age] Percentage of individuals having difficulty doing any of household activities by himself/herself by sex and age groups, Percentage of individuals performing occasional heavy housework by sex and having difficulty, Percentage of individuals that felt physical pain or physical discomfort during the past four weeks by sex, age groups and residence, Percentage of individuals according to description of psychological feelings' during the past 4 weeks by sex, residence and feelings level, 2010 VIII

9 Contents İçindekiler Sayfa Page IV. Sa lık Hizmetleri ve Sa lı ı Belirleyici IV. Health Care Services and Indicators Göstergeler Describing Health Grafik 4.1 Son 12 ay içerisinde uzman hekimden sa lık hizmeti alma ihtiyacı hissetti i halde bu hizmetten yararlanamayanların cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 12 ay içerisinde bir doktor tarafından yataklı ya da günübirlik tedavi hizmeti önerilmesine ra men bu hizmeti almayanların cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 Graphic Percentage of not consulting a specialist even needed to consult a specialist but did not during the past 12 months by sex and residence, Percentage of individuals not receiving health care service despite treatment recommended by doctor, either as an inpatient or a day patient within the past 12 months by sex and residence, 2010 Tablo 4.1 Pratisyen hekim/aile hekimi, uzman hekim ve di hekiminden hizmet alanların cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Pratisyen hekim veya aile hekiminden hizmet alanların cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Pratisyen hekim veya aile hekiminden 12 aydan kısa süre önce hizmet alanların cinsiyet, e itim durumu ve yerle im yerine göre da ılımı, Uzman hekimden hizmet alanların cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Uzman hekimden 12 aydan kısa süre önce hizmet alanların cinsiyet, e itim durumu ve yerle im yerine göre da ılımı, Di hekiminden hizmet alanların cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Di hekiminden 12 aydan kısa süre önce hizmet alanların cinsiyet, e itim durumu ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 Table Percentage of individuals receiving health care service from general practitioner/family doctor, specialist and dentist by sex and residence, Percentage of individuals receiving health care service from general practitioner or family doctor by sex, age groups and residence, Percentage of individuals receiving health care service from general practitioner or family doctor in less than 12 months ago period by sex, education level and residence, Percentage of individuals receiving health care service from specialist by sex, age groups and residence, Percentage of individuals receiving health care service from specialist in less than 12 months ago period by sex, education level and residence, Percentage of individuals receiving health care service from dentist by sex, age groups and residence, Percentage of individuals receiving health care service from dentist in less than 12 months ago period by sex, education level and residence, 2010 IX

10 İçindekiler Contents Sayfa Page 4.8 Bireylerin di lerini fırçalama sıklı ının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 12 ay içerisinde uzman hekimden sa lık hizmeti alma ihtiyacı hissetti i halde bu hizmetten yararlanamayanların hizmetten yararlanamama temel nedenlerinin cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 12 ay içerisinde hastanede en az bir gece yataklı tedavi hizmeti alanların cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 12 ay içerisinde hastanede en az bir gece yataklı tedavi hizmeti alanların cinsiyet, e itim durumu ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 12 ay içerisinde hastanede günübirlik tedavi hizmeti alanların cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 12 ay içerisinde hastanede günübirlik tedavi hizmeti alanların cinsiyet, e itim durumu ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 12 ay içerisinde bir doktor tarafından yataklı ya da günübirlik tedavi hizmeti önerilmesine ra men bu hizmeti almayanların hizmeti almama temel nedenlerinin cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 2 hafta içerisinde hekim tarafından önerilen veya reçete edilerek ilaç kullananların toplam nüfus içinde hastalık, cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 2 hafta içerisinde hekim tarafından önerilen veya reçete edilerek kullanılan ilaçların hastalık, cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Brushing teeth percentages of the individuals by sex and residence, Percentage of main reasons not consulting a specialist even needed to consult a specialist but did not during the past 12 months by sex and residence, Percentage of individuals being in hospital as an inpatient, that is overnight or longer during the past 12 months by sex, age groups and residence, Percentage of individuals being in hospital as an inpatient, that is overnight or longer during the past 12 months by sex, education level and residence, Percentage of individuals admitting to hospital as a day patient, during the past 12 months by sex, age groups and residence, Percentage of individuals admitting to hospital as a day patient, during the past 12 months by sex, education level and residence, Percentage of main reasons not receiving health care service even needed to be hospitalised following a recommendation from a doctor, either as an inpatient or a day patient but did not during the past 12 months by sex and residence, Percentage of individuals in total population using any medicines that were prescribed or recommended by a doctor during the past two weeks by diseases, sex and residence, Percentage of medicines that were prescribed or recommended by a doctor during the past two weeks by diseases, sex and residence, Son 12 ay içerisinde tansiyon, kolesterol veya kan ekeri ölçümü yaptıran bireylerin cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Percentage of individuals made blood pressure, blood cholesterol or blood sugar during the past 12 months by sex and residence, 2010 X

11 Contents İçindekiler Sayfa Page 4.18 Bireylerin grip a ısı olma durumlarının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Bireylerin dı kı (gaita) ile ilgili parazit testi yaptırma durumlarının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Prostat muayenesi olanların ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Mammografi çektirenlerin ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Smear (rahim a zı sürüntü testi) yaptıranların yerle im yerine göre da ılımı, Sa lık kurumlarından memnuniyet durumunun cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı,2010 [15 ya ] 4.24 Sa lık personelinden memnuniyet durumunun cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı,2010 [15 ya ] 4.25 Halen tütün mamulü kullananların ilk kez tütün mamulü kullanma ya larının cinsiyete göre da ılımı, Bireylerin tütün mamulü kullanma durumunun cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Bireylerin tütün mamulü kullanma durumunun cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Bireylerin ev içerisinde tütün dumanına maruz kalma durumunun cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Bireylerin tütün mamulü kullanmaya ba lamadaki nedenlerinin cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılım, Halen alkol kullananların ilk kez alkol kullanma ya larının cinsiyete göre da ılımı, Vaccination against flu of individuals by sex and residence, Percentage of individuals who had parasite test realted with faeces by sex and residence, Percentage of individuals received prostat examination by age groups and residence, Percentage of individuals having a mammography by age groups and residence, Percentage of individuals having a cervical smear test by age groups and residence, Percentage of satisfied level from health institutions by sex and residence, Percentage of satisfied level from health personnel by sex and residence, Percentage distribution of current tobacco smokers by age at first use of tobacco products and sex, The status of smoking tobacco products percentages of individuals by sex and residence, The status of smoking tobacco products percentages of individuals by sex, age groups and residence, Exposure to tobacco smoke indoors at home of individuals by sex, age groups and residence, The reasons behind that made individuals start to smoke any tobacco product by sex and residence, Percentage distribution of current alcoholic drink consumers by age at first use of alcoholic drink and sex, 2010 XI

12 Simge ve Kısaltmalar Symbols and Abbreviations Sayfa Page 4.31 Bireylerin alkol kullanma durumunun cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Bireylerin alkol kullanma durumunun cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Bireylerin alkol kullanmaya ba lamadaki nedenlerinin cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Bireylerin vücut kitle indeksinin cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Ya gruplarına göre boy ve kilo ortalamaları, The status of alcohol consumption percentages of individuals by sex and residence, The status of consuming alcoholic drinks percentages of individuals by sex, age groups and residence, The reasons behind that made individuals start consuming alcoholic drinks by sex and residence, Body mass index distribution of individuals by sex and residence, Average heights and weights by age groups, Bireylerin meyve tüketme sıklı ının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Bireylerin sebze ya da salata tüketme sıklı ının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Fruit consumption percentages of the individuals by sex and residence, Vegetables and salad consumption percentages of the individuals by sex and residence, Bireylerin meyve ya da sebze suyu tüketme sıklı ının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 Ek Fruit or vegetables juice consumption percentages of the individuals by sex and residence, 2010 Appendix lgili bilgilere ula mak için To reach the related information... Simge ve Kısaltmalar Symbols and Abbreviations Bilgi elde edilmemi tir Bilgi yoktur - Data not avaliable Denotes magnitute nil Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ADNKS ABPRS Address Based Population Registry System Ulusal Adres Veri Tabanı UAVT NAD National Address Database Vücut Kitle ndeksi VK BMI Body Mass Index Sosyal Sigortalar Kurumu SSK SII Social Insurance Institution Emekli Sandı ı GERF Government Employees Retired Fund Ana Çocuk Sa lı ı ve Aile Planlaması AÇS/AP MCH/FP Mother Child Health and Family Planning NOT: Bazı tablo ve grafiklerdeki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermemektedir. NOTE: Total numbers in some tables and graphics are not exact because of the rounding of the numbers. XII

13 Explanation Açıklama AÇIKLAMA EXPLANATION 1. Giri Sa lık Ara tırması ile bebek, çocuk ve yeti kinlerin sa lık durumunun yanı sıra 15 ve daha yukarı ya taki bireylerin sa lık hizmetinden faydalanma durumları ve memnuniyet düzeyleri, günlük aktivitelerini gerçekle tirirken ya adıkları zorlukların derecesi ile sigara ve alkol kullanma alı kanlıkları ba ta olmak üzere sa lık alanındaki birçok gösterge elde edilmektedir. Ara tırma nın öncesinde Avrupa Birli i tarafından sadece 15 ya ve daha yukarısı için önerilen modüllerin Türkçe ye çevirisi yapılmı tır. 2. Amaç 2010 Sa lık Ara tırması ile bireylerin genel sa lık profilinin ortaya çıkarılması ve ülkelerin geli mi lik düzeylerini gösteren kalkınma göstergeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan sa lık göstergesine yönelik bilgilerin elde edilmesi ile mevcut yapıdaki bilgi açı ının kapatılması amaçlanmı tır. Ara tırma, hem uluslararası kar ıla tırmalara imkan veren hem de ulusal ihtiyaçlara ı ık tutan bir ara tırma olma özelli ini ta ımaktadır. 3. Kapsam 3.1 Co rafi Kapsam Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan tüm yerle im yerleri örnek seçimi için kapsama dahil edilmi tir. 3.2 Kapsanan Kitle Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan hanelerde ya ayan ve son bir yıl içinde sa lık hizmeti almı tüm fertler kapsanmı tır. Ara tırmada toplam nüfusun yakla ık %2 sini olu turan kurumsal nüfus kapsam dı ı bırakılmı tır (Kurumsal nüfus; okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastane ve hapishanede bulunanlar ile kı la ve ordu evlerinde ikamet eden nüfusu içermektedir). 1. Introduction Health Survey derives many indicators on health including health conditions of infants, children and adults and also the utilization of health services, satisfaction levels from these services, difficulties faced during daily activities and cigarette and alcohol using habits for individuals 15 years old and over. Before the survey implementation, the modules recommended by Eurostat for the 15 years and older age group translated to the Turkish. 2. Purpose The aim of the 2010 Health Survey is to introduce the health profile of individuals and to get information about health indicators which constitutes a big part of the development indicators that shows the degree of development of the countries and also to close the lack of information in current system. This survey has the specialty that held out to reflect the country in general and being comparable internationally. 3. Coverage 3.1 Geographical Coverage All settlements in the territory of Republic of Turkey were covered in sample selection. 3.2 Population Covered All the individuals living in Turkey and who received health service in the previous year were covered. In the survey, institutional population which consists of 2% of the total population were not included in the coverage (institutional population includes the population living in; schools, residents of dormitories, hotels, kinder-gardens, rest homes for elderly persons, special hospitals, military barracks and recreation quarters for officers). XIII

14 Açıklama Explanation 4. Yöntem 4. Methodology 4.1 Tahmin Düzeyi ve Örneklem Hacmi Ara tırmanın örneklem büyüklü ü Türkiye toplam, kent ve kır bazında tahminler üretecek ekilde hesaplanmı tır. Tasarım gere i toplam örneklem hacmi hane olarak belirlenmi tir. 4.1 Estimation Level and Sample Size The survey is designed in order to produce estimators for total of Turkey, urban and rural. Thus, the total sample size necessary was found to be households. Örnekleme Yöntemi Tabakalı iki a amalı küme örneklemesi yöntemi kullanılmı tır. Dı sal tabakalama kriteri olarak kırkent ayrımı kullanılmı tır. Birinci a ama örnekleme birimi ortalama 100 hanehalkından olu mu bloklar, ikinci a ama örnekleme birimi ise her bloktan sistematik olarak seçilen hanehalklarıdır. Adres Çerçevesi Ara tırmanın örneklem çalı masında kullanılan çerçeve 2007 yılında tamamlanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) ne altlık olu turan Ulusal Adres Veri Tabanı dır (UAVT). Adres çerçevesi, UAVT den 2010 yılı Mart ayında alınarak olu turulmu tur. Nüfusu 133 ün altında olan yerle im yerleri, yeterli örnek hane sayısına ula ılamayaca ı dü ünüldü ünden kapsam dı ı bırakılmı tır. Tabakalama Kriteri Nüfusu ve daha az olan yerle im yerleri Kır, ve daha fazla olanlar Kent olarak tanımlanmı tır. Sampling Method Strata and two phase cluster samling method was used. For external stratification rural urban difference was used. First phase sampling unit were blocks consisting of an average of 100 households and second phase sampling unit were households selected systematically from each block. Address Frame The frame used in the sampling of the survey was the ''National Address Database'' (NADB) which constitutes a base for ''Address Based Registry System'' (ABRS) which was completed in (Adress frame was composed from NADB in March, 2010). Settlements with population less than 133 were not included in the frame because it was considered that adequate number of sample households wouldn't be reached. Stratification Criterion Settlements with population and below defined as rural, settlements with population and over defined as urban. Örneklem Da ılımı Kent yerle im yerlerinde; örnek seçilen 356 bloktan toplam 5696 hane seçilmi tir (her bloktan 15 hane). Seçilen hanelerden 4682 si ile anket tamamlanmı tır. Kır yerle im yerlerinde ise; örnek seçilen 219 bloktan toplam hane seçilmi tir (her bloktan 10 hane). Seçilen hanelerden 1869 u ile anket tamamlanmı tır. Sampling Distribution In urban settlements; 5696 households were selected from 356 blocks which were previouslu selected (15 households in each block). In 4682 of these households the questionnaire was completed. In rural settlements; 2190 households were selected from 219 blocks which were previously selected (10 households from each block). In 1869 of these households the questionnaire was completed. XIV

15 Explanation Açıklama A ırlıklandırma Örnekleme sonucu elde edilen veri setinden kitleyi temsil edecek de erlere ula abilmek için a ırlıklandırma i lemi gerçekle tirilmi tir. lk olarak, her örnek cevaplayıcı için nihai seçim olasılıkları ile ters orantılı olan temel a ırlıklar hesaplanmı tır. Bu a amada küme seçim olasılıkları, hane seçim olasılıkları hesaplanmı ve bu olasılıklar kullanılarak hane ve fert bazında temel a ırlıklar bulunmu tur. A ırlıklandırmanın ikinci a amasında, cevapsızlıktan dolayı örnek hacmindeki kaybı kar ılamak üzere temel a ırlıklar düzeltilmi tir. A ırlıklandırmanın son a amasında ise, projekte nüfus oranlarını kullanan Integrated Calibrasyon yöntemi ile iterasyonlar yapılarak nihai düzeltme katsayısı yardımıyla tahmin edilmesi gereken projekte nüfusa (kurumsal nüfus hariç) ve Türkiye genelindeki tüm hanehalkı sayısına ula ılmı tır. 5. Tanım ve Kavramlar Hanehalkı: Aralarında akrabalık ba ı bulunsun ya da bulunmasın aynı konutta veya konutlarda, aynı konutun bir bölümünde ya ayan, kazanç ve masraflarını ayırmayan, hanehalkı hizmet ve yönetimine katılan bir veya birden fazla ki iden olu an topluluktur. Vücut Kitle ndeksi (VK ): Vücut kitle indeksi, vücut a ırlı ının (kg), boy uzunlu unun metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplanır. Dü ük Kilolu : VK < 18,50 Normal Kilolu : 18,50 VK < 25,00 Fazla Kilolu : 25,00 VK < 30,00 Obez : VK 30,00 Weighting Weighting procedures were carried out to obtain parameters from the data set resulting from sampling so as to represent the universe. Firstly, base weights which are inversely proportional to the overall selection probabilities were calculated for each sample respondent. In this stage, it was calculated probabilities of selection of clusters, selection of households and then base weights were calculated by using these probabilities based on household and individual. In the second stage of weighting, base weights were adjusted to compensate the losses in the sample outcome due to non response. In the final stage the weights are calibrated to the projected population distributions, using integrated calibration ratio method. The calibration is iterated and trimmed until any relative changes in the weights are within a pre-specified range. The final weights are then inflated by an overall inflation factor. 5. Definition and Concepts Household: The group consisting of one or more people, whether they are related or not, living in the same housing, sharing their earnings and expenditures and participating in household management and services. Body Mass Index (BMI): Body mass index is calculated by dividing weight (kg) by the square of height in meters. Underweight: BMI < 18,50 Normal Weight: 18,50 BMI < 25,00 Overweight: 25,00 BMI < 30,00 Obese: BMI 30,00 XV

16 Social Security Status Sosyal Güvence Durumu 1.1 Bireylerin tedavi masraflarının kar ılanma durumunun cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 Breakdown of type of payment of health care costs by sex and residence, 2010 (%) Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Total Male Female Total Male Female Total Male Female Çalı ılan devlet kurulu u (aktif memur için) Public institution (actively working) 6,9 7,7 6,1 7,8 8,7 7,0 4,8 5,4 4,2 Emekli Sandı ı (Emekli devlet memuru) GERF (retired civil cervant) 7,6 7,2 8,0 8,8 8,2 9,5 4,8 4,9 4,7 SSK- SII 42,6 41,7 43,5 49,9 48,6 51,2 26,4 25,7 27,0 Ba -Kur - Ba -Kur 14,1 13,9 14,4 11,5 11,3 11,7 20,1 19,8 20,4 Ye il kart- Green card 16,3 15,6 17,0 10,2 9,7 10,7 30,0 29,2 30,8 Kendisi kar ılıyor By himself/herself 10,2 11,7 8,8 9,5 11,1 7,8 11,9 13,0 10,9 Di er-other (1) 3,1 3,2 3,0 3,4 3,5 3,2 2,4 2,5 2,4 (1) Özel sa lık sigortası ve özel sandık ile ilgili veriler di er içerisinde kapsanmı tır. (1) Data related with private health insurance and private fund are included in other Bireylerin tedavi masraflarının kar ılanma durumunun cinsiyete göre da ılımı, 2010 Breakdown of type of payment of health care costs by sex, 2010 [Türkiye - Turkey] 50 (%) Çalı ılan devlet 45 41,7 43,5 kurulu u-public institution (actively working) 40 Emekli Sandı ı (Emekli 35 devlet memuru) - GERF SSK- SII ,7 17,0 15,6 13,9 14,4 11,7 7,2 8,0 8,8 6,1 3,2 3,0 Ba -Kur - Ba -Kur Ye il kart - Green card 0 Erkek - Male Kadın - Female Kendisi kar ılıyor - By himself/herself Di er - Others 2010 yılı içerisinde ikincisi gerçekle tirilen Sa lık Ara tırması ndan elde edilen bilgilere göre bireylerin tedavi masraflarının kar ılanma durumu incelendi inde ilk üç sırayı Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Ye il kart ve Ba -Kur un aldı ı gözlenmi tir. Oranlar kent-kır ayrımında incelendi inde kentsel yerlerde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) %49,9 ile ilk sırayı alırken, kırsal alanlarda ye il kart %30,0 ile ilk sırada yer almaktadır. When examined the payments of individuals health care costs, it is seen that Social Insurance Institution (SII), green card and Ba -Kur have the highest three values orderly to the results that obtained from Health Survey that was repeated in When the percentages analysed by urban-rural level; it is seen that Social Insurance Institution (SII) is taken the first place in urban areas with 49,9% and in rural areas green card has the highest value with 30,0%. 1

17 Bebeklik, Çocukluk ve Adölesan Dönemi nfanthood, Childhood and Adolescent 2.1 Son 1 ay içinde sa lık kurumuna giden çocuklardan tarama programından geçenlerin cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 Percentage of children receiving any screening program during the visitation a health institution in the past 1 month by sex and residence, 2010 [0-6 ya grubundaki çocuklar - Children in 0-6 age group] (%) Tarama programı Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Screening program Total Male Female Total Male Female Total Male Female Topuk kanı - Heel blood 90,2 90,7 89,7 93,5 93,8 93,1 83,4 83,8 83,0 Hipotroidi/Zeka gerili i Hypothyroidis/Mental retardation 69,5 69,8 69,1 75,0 75,6 74,4 57,9 56,9 58,8 Yeni do an i itme taraması New-born hearing screening program 58,4 58,3 58,5 64,1 64,4 63,8 46,4 44,7 48,1 2.2 Çocuklarda görülen sa lık sorunlarının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 Percentage of discomforts apparent in children by sex and residence, 2010 [0-6 ya grubundaki çocuklar - Children in 0-6 age group] (%) Rahatsızlıklar Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Discomforts Total Male Female Total Male Female Total Male Female itme kaybı-hearing loss 4,8 4,7 5,0 5,2 5,3 5,0 4,2 3,3 4,9 Görme kaybı-visual loss 1,3 1,5 1,2 1,7 1,6 1,7 0,6 1,1 0,2 Konu ma gecikmesi, konu ma bozuklu u-speech delay and speech defect 4,4 6,0 2,7 4,4 5,9 2,9 4,3 6,4 2,4 Dikkat eksikli i, hiperaktivite bozuklu u- Attention deficit hyperactivity disorder 1,4 1,7 1,1 1,5 1,8 1,2 1,2 1,6 0,9 Davranı -uyum problemleri Behavioral-adjustment problems 1,5 1,1 2,0 1,4 1,2 1,6 1,8 1,0 2,5 Di er-other (1) 2,0 2,3 1,8 1,6 1,6 1,6 2,9 3,7 2,2 (1) Zihinsel gecikme / zeka gerili i, ö renme güçlü ü, serebral palsi, otizm ve do u tan kalça çıkıklı ı di er içerisinde kapsanmı tır. (1) Mental retardation, learning disabilities, cerebral palsy, autism and congenital dislocation of the hip are included in other. 2

18 Infanthood, Childhood and Adolescent Bebeklik, Çocukluk ve Adölesan Dönemi 2.3 Çocukların son 6 ay içinde geçirdi i hastalıkların cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 Percentage of children who were exposed to diseases in the past 6 months by sex and residence, 2010 [0-6 ya grubundaki çocuklar - Children in 0-6 age group] (%) Hastalık Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Diseases Total Male Female Total Male Female Total Male Female Üst solunum yolu enfeksiyonu (Tonsilit, orta kulak iltihabı, farenjit vb.) Upper respiratory tract infection (Tonsillitis, middle ear infections, pharyngitis, etc.) 31,6 32,2 31,0 32,6 33,0 32,1 29,6 30,4 28,8 shal Diarrhea 25,5 27,1 23,9 25,9 26,5 25,3 24,7 28,6 21,1 Bula ıcı hastalıklar (Suçiçe i, kabakulak vb.) Communicable diseases (Varicella, mumps etc.) 9,6 10,0 9,3 8,7 8,6 8,8 11,6 13,0 10,4 Kansızlık (Demir eksikli i anemisi vb.) Anemia (iron deficiency anemia, etc.) 9,4 9,6 9,1 9,1 9,1 9,0 10,0 10,9 9,2 A ız ve di sa lı ı sorunları Oral and dental health problems 7,8 8,2 7,4 7,9 7,5 8,3 7,7 9,8 5,7 Alt solunum yolu enfeksiyonu (Zatürre vb.) Lower respiratory tract infection (Pneumonia, etc.) 7,6 8,6 6,6 7,2 7,3 7,1 8,4 11,5 5,6 drar yolu enfeksiyonu Urinary tract infection 5,9 4,6 7,1 5,8 4,7 6,9 6,1 4,5 7,5 Di er (1) Other (1) 3,4 3,2 3,6 3,7 3,2 4,2 2,7 3,1 2,4 Cilt hastalıkları Skin diseases 3,0 3,2 2,7 2,7 2,8 2,6 3,6 4,2 3,0 D vitamini eksikli ine ba lı kemik bozuklukları (ra itizm) Bone deformities caused by vitamin D lack (rickets) 2,0 2,0 2,1 1,9 1,9 1,9 2,2 2,1 2,4 (1) Kalp hastalı ı (Kalp romatizması, konjenital kalp hastalı ı vb.), diyabet ( eker hastalı ı) ve kanser di er içerisinde kapsanmı tır. (1) Heart disease (cardiac rheumatism, congenital heart disease etc.), diabetes and cancer are included in other.

19 Bebeklik, Çocukluk ve Adölesan Dönemi nfanthood, Childhood and Adolescent 2.4 Çocukların son 6 ay içinde geçirdi i hastalık/sa lık sorunlarının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 Percentage of children who were exposed to diseases/health conditions in the past 6 months by sex and residence, 2010 [7-14 ya grubundaki çocuklar - Children in 7-14 age group] (%) Hastalık/Sa lık sorunu Diseases/Health conditions Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Total Male Female Total Male Female Total Male Female A ız ve di sa lı ı sorunları Oral and dental health problems 23,9 24,2 23,7 24,5 24,2 24,8 22,9 24,1 21,5 Enfeksiyöz hastalıklar Infectious diseases 14,2 14,0 14,3 14,5 14,1 14,9 13,5 13,7 13,2 Göz ile ilgili sorunlar Visual problems 13,3 12,1 14,6 14,6 13,5 15,8 10,7 9,5 12,0 Cilt hastalıkları Skin diseases 5,6 5,5 5,8 5,4 5,4 5,5 6,1 5,8 6,4 Beslenme ile ili kili hastalıklar Diseases related with nutrition 4,7 5,4 3,9 5,2 6,2 4,3 3,6 4,0 3,1 itme ile ilgili sorunlar Hearing problems 3,0 2,8 3,1 3,0 3,0 3,0 2,9 2,4 3,4 Di er (1) Other (1) 2,5 2,4 2,7 3,0 2,7 3,4 1,5 1,8 1,2 Kas iskelet sistemi hastalıkları Musculoskeletal system diseases 2,2 2,6 1,8 2,2 2,4 1,9 2,3 3,0 1,5 Ruh sa lı ı sorunları Mental health problems 1,9 1,8 2,0 2,1 2,4 1,9 1,3 0,6 2,2 (1) stismar ve iddet vakalarına ba lı sa lık sorunları ile sigara kullanımına ba lı sa lık sorunları di er içerisinde kapsanmı tır. (1) Abuse and violence events related health problems and cigarette smoking related health problems are included in other.

20 General Health Status Genel Sağlık Durumu 3.1 Bireylerin genel sa lık durumunun cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 Percentage of individuals' general health status by sex, age groups and residence, 2010 [15 ya - age] (%) Ya grubu/sa lık durumu Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Age groups/health status Total Male Female Total Male Female Total Male Female Toplam - Total Çok iyi/ yi-very good/good 65,0 73,5 56,7 68,3 76,7 60,1 57,2 66,1 49,1 Kötü/Çok kötü-bad/very bad 10,0 6,7 13,1 8,5 5,8 11,2 13,2 8,9 17, Çok iyi/ yi-very good/good 84,9 87,1 82,9 84,8 86,8 82,7 85,3 87,9 83,3 Kötü/Çok kötü-bad/very bad 2,5 2,5 2,5 2,6 2,8 2,5 2,1 1,8 2, Çok iyi/ yi-very good/good 80,5 85,8 75,3 82,1 87,0 77,2 76,2 82,5 69,7 Kötü/Çok kötü-bad/very bad 3,6 2,4 4,9 3,1 2,2 4,0 5,2 3,0 7, Çok iyi/ yi-very good/good 65,2 75,5 54,8 69,0 78,5 59,2 55,6 67,8 43,8 Kötü/Çok kötü-bad/very bad 7,8 5,1 10,5 7,2 4,6 9,8 9,4 6,5 12, Çok iyi/ yi-very good/good 53,8 67,5 40,0 56,8 70,9 43,2 47,0 60,3 32,5 Kötü/Çok kötü-bad/very bad 10,0 6,6 13,4 9,4 6,9 11,8 11,4 5,8 17, Çok iyi/ yi-very good/good 40,1 52,6 28,3 42,5 55,6 29,4 35,7 46,6 26,5 Kötü/Çok kötü-bad/very bad 19,9 12,7 26,6 18,6 11,4 25,9 22,1 15,3 27, Çok iyi/ yi-very good/good 28,6 43,1 17,8 30,0 46,7 18,5 26,7 39,0 16,8 Kötü/Çok kötü-bad/very bad 31,9 21,5 39,6 30,5 20,4 37,5 33,8 22,9 42,6 75+ Çok iyi/ yi-very good/good 17,5 22,3 13,5 18,3 20,1 16,8 16,7 24,2 10,0 Kötü/Çok kötü-bad/very bad 44,3 35,1 51,9 42,0 32,7 49,1 46,7 37,3 55,0

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2012

SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2012 TÜRKİYE İSTATİSTİK

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol

KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol KULLANILAN MADDE TÜRÜNE GÖRE BAĞIMLILIK PROFİLİ DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR MU? Kültegin Ögel, Figen Karadağ, Cüneyt Evren, Defne Tamar Gürol 1 Acibadem University Medical Faculty 2 Maltepe University Medical

Detaylı

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN

KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ. Dr. Levent ŞAHİN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ KLİNİĞİ KANSER HASTALARINDA ANKSİYETE VE DEPRESYON BELİRTİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ UZMANLIK TEZİ

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuç: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT The Evaluation of Mental Workload in Nurses Objective: Method: Findings: Conclusion: ÖZET Amaç: Yapılan bu çalışma ile Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Eğitim Hastanesinde görevli hemşirelerin zihinsel iş yüklerinin değerlendirilmesi ve zihinsel iş yükünün hemşirelerin sosyo-kültürel özelliklerine

Detaylı

GRAFİK LİSTESİ List of Graphics

GRAFİK LİSTESİ List of Graphics GRAFİK LİSTESİ List of Graphics Grafik Sayfa Page Graphic 1.1 Ya grubuna göre özürlü nüfus oranı 7 1.1 The proportion of disabled population by age group 1.2 Ya grubuna göre süre en hastalı a sahip olan

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2.

$5$ù7,50$ (%(/ø. gö5(1&ø/(5ø1ø1 *g5(9 7$1,0/$5, 9( <(7(5/ø/ø. $/$1/$5,1$ *g5(.(1'ø/(5ø1ø '(ö(5/(1'ø50(/(5ø g]hq (VUD.$5$0$1 + O\D 2. ÖZET Amaç: Bu araştırma, Sağlık Yüksekokulları Ebelik Bölümü son sınıf öğrencilerinin, ebelerin Sağlık Bakanlığı görev tanımları ve Uluslararası Ebeler Konfederasyonu yeterlilik alanlarına göre kendilerini

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN

TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe]. ofsport Sciences 2004 1 15 (3J 125-136 TÜRKiYE'DEKi ÖZEL SAGLIK VE SPOR MERKEZLERiNDE ÇALIŞAN PERSONELiN ış TATMiN SEViYELERi Ünal KARlı, Settar KOÇAK Ortadoğu Teknik

Detaylı

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi

Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Özgün Araştırma / Original Investigation Postmenopozal Kadınlarda Vücut Kitle İndeksinin Kemik Mineral Yoğunluğuna Etkisi Effect of Body Mass Index on the Determination of Bone Mineral Density in Postmenopausal

Detaylı

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik

Dairesel grafik (veya dilimli pie chart circle graph diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:pie chart), istatistik DAİRESEL GRAFİK Dairesel grafik (veya dilimli diyagram, sektor grafiği) (İngilizce:"pie chart"), istatistik biliminde betimsel istatistik alanında kategorik (ya sırasal ölçekli ya da isimsel ölçekli) verileri

Detaylı

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT

THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT THE IMPACT OF AUTONOMOUS LEARNING ON GRADUATE STUDENTS PROFICIENCY LEVEL IN FOREIGN LANGUAGE LEARNING ABSTRACT The purpose of the study is to investigate the impact of autonomous learning on graduate students

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1,

ÖZET ve niteliktedir. rme. saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt. 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Mehmet Dokur 2, Nurhan Bayraktar 1, 1, Ebru Öztürk Çopur 3, 4 1 2 3 4 ÖZET 01.01-31.12.2013 ve 01.01- niteliktedir. - rme saatlerinin ilk saatlerinde, üretim hatt indeyiz. Anahtar Kelimeler: AN EVALUATION

Detaylı

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI.

WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS. Lect. Yasin ORTAKCI. WEEK 11 CME323 NUMERIC ANALYSIS Lect. Yasin ORTAKCI yasinortakci@karabuk.edu.tr 2 INTERPOLATION Introduction A census of the population of the United States is taken every 10 years. The following table

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

GELİR ve YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI Income and Living Conditions Survey 2010

GELİR ve YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI Income and Living Conditions Survey 2010 TÜİK GELİR ve YAŞAM KOŞULLARI ARAŞTIRMASI Income and Living Conditions Survey 2010 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 20 40 60 80 100 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK GELİR ve

Detaylı

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi

AKTS Başvurumuz. Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi AKTS Başvurumuz Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirmesi Bologna Süreci Uzmanlarının Değerlendirme Sistemi Her bir bölüm için verilen skorlar Kabul edilebilir: 3 Çok iyi : 4 Örnek çalışma : 5 Part 1.

Detaylı

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz

ÖNSÖZ. beni motive eden tez danışmanım sayın Doç. Dr. Zehra Özçınar a sonsuz i ÖNSÖZ Bu çalışma uzun ve zor, ancak bir o kadar da kazançlı bir sürecin ürünüdür. Öncelikle; bilgi ve deneyimleri ile bu süreçte bana yol gösteren, anlayışlı tutumuyla beni motive eden tez danışmanım

Detaylı

ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010

ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems and Expectations of Disabled People 2010 TÜİK ÖZÜRLÜLERİN SORUN ve BEKLENTİLERİ ARAŞTIRMASI Survey on Problems Expectations of Disabled People 2010 T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Republic of Turkey Ministry of Family Social Policies

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir.

daha çok göz önünde bulundurulabilir. Öğrencilerin dile karşı daha olumlu bir tutum geliştirmeleri ve daha homojen gruplar ile dersler yürütülebilir. ÖZET Üniversite Öğrencilerinin Yabancı Dil Seviyelerinin ve Yabancı Dil Eğitim Programına Karşı Tutumlarının İncelenmesi (Aksaray Üniversitesi Örneği) Çağan YILDIRAN Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi

Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Okul Öncesi (5-6 Yaş) Cimnastik Çalışmasının Esneklik, Denge Ve Koordinasyon Üzerine Etkisi Kadir KOYUNCUOĞLU, Onsekiz Mart Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu, Çanakkale, Türkiye. koyuncuoglu45@gmail.com

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

Güneydoğu Havacılık İşletmesi A.Ş. Safety Performance Indicators (SPI)

Güneydoğu Havacılık İşletmesi A.Ş. Safety Performance Indicators (SPI) Güneydoğu Havacılık İşletmesi A.Ş Safety Performance Indicators (SPI) NO DEPT. INDICATOR MEASUREMENT METHOD DATA SOURCE 1 OPS Diversion 2 OPS Airmiss 3 OPS 4 OPS Exceeding duty times of flight crew Exceeding

Detaylı

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4

YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 200001212010 YABANCI DİL I Zorunlu 1 1 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı After attending the Foreign Language I, students will

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları

Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Tablo 2- Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Okullaşma Oranları Öğretim Yılı Educational Year Okullaşma Oranı Schooling Ratio Yaş - Age Okul Öncesi Pre Primary Education İlkokul Primary School Ortaokul

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4

Yarışma Sınavı A ) 60 B ) 80 C ) 90 D ) 110 E ) 120. A ) 4(x + 2) B ) 2(x + 4) C ) 2 + ( x + 4) D ) 2 x + 4 E ) x + 4 1 4 The price of a book is first raised by 20 TL, and then by another 30 TL. In both cases, the rate of increment is the same. What is the final price of the book? 60 80 90 110 120 2 3 5 Tim ate four more

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ Sayfa 1 Gözden Geçirme Notları 2006 Yılı Çocuk İşgücü İstatistikleri İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından periyodik olarak gerçekleştirilmekte olan Hanehalkı İşgücü Anketine, modüler bir uygulama olarak

Detaylı

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9

Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 Grade 8 / SBS PRACTICE TEST Test Number 9 SBS PRACTICE TEST 9 1.-5. sorularda konuşma balonlarında boş bırakılan yerlere uygun düşen sözcük ya da ifadeyi bulunuz. 3. We can t go out today it s raining

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6.

Proceedings/Bildiriler Kitabı I. G G. kurumlardan ve devletten hizmet beklentileri de. 20-21 September /Eylül 2013 Ankara / TURKEY 111 6. ,, and Elif Kartal Özet Yeni teknolojiler her geçen gün organizasyonlara el. Bugün, elektronik imza (e-imza) e-imza kullanan e- ; e-imza e- im olabilmektir. Bu kapsamda, -imza konulu bir anket Ankete toplamda

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Nüfus Population TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI, 2004 TURKEY S STATISTICAL YEARBOOK, 2004 23. Sayfa Page. Açıklama 24 Explanation

Nüfus Population TÜRKİYE İSTATİSTİK YILLIĞI, 2004 TURKEY S STATISTICAL YEARBOOK, 2004 23. Sayfa Page. Açıklama 24 Explanation Population 3 Sayfa Page Açıklama 24 Explanation 3.1, yıllık nüfus artı hızı, il, ilçe, bucak, köy sayısı ve nüfus yo unlu u 27 3.1 Population, annual growth rate of population, number of provinces, districts,

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m, MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzalan bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlanmız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KKTC YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 14-17 YAŞ ARASINDAKİ GENÇLERİN FİZİKSEL UYGUNLUKLARININ VE GÜNLÜK AKTİVİTE DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Coşkun ULUSOY BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROGRAMI

Detaylı

HANEHALKI BÜTÇE ARAŞTIRMASI Tüketim Harcamaları

HANEHALKI BÜTÇE ARAŞTIRMASI Tüketim Harcamaları HANEHALKI BÜTÇE ARAŞTIRMASI Tüketim Harcamaları Household Budget Survey Consumption Expenditures TÜİK 9 ISSN 136-31 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK HANEHALKI BÜTÇE ARAŞTIRMASI

Detaylı

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011

HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011 TÜİK HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour Force Statistics 2011 ISSN 0259-5036 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜİK HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ Household Labour

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

ANKET 2- Personel(Staff)

ANKET 2- Personel(Staff) 1 Hükümlü/Tutuklu Kadınlar için Eğitim Arayışı ( Finding Education for Female Inmates ) ANKET 2- Personel(Staff) Araştırmacı(Reseacher): İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Tarih(Date): Ülke(Country):TÜRKİYE

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE YAŞLI POPULASYONUN MEDİKO-SOSYAL SORUNLARI*

ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE YAŞLI POPULASYONUN MEDİKO-SOSYAL SORUNLARI* ERZURUM İLİ PASİNLER İLÇESİNDE YAŞLI POPULASYONUN MEDİKO-SOSYAL SORUNLARI* MEDICO-SOCIAL PROBLEMS OF THE ELDERLY POPULATION IN PASINLER TOWN OF ERZURUM PROVINCE Yıldırım TUFAN, Asuman GÜRAKSIN, Tacettin

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor

Helping you to live more independently. Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme. Daha bagimsiz yasamak için size yardim ediyor The Supporting People Logo Insanlari ve bagimsiz yasami destekleme The Supporting People Door in Watermark The Supporting People Introduction Helping you to live more independently Daha bagimsiz yasamak

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS

ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS ÇEVRESEL TEST HİZMETLERİ 2.ENVIRONMENTAL TESTS Çevresel testler askeri ve sivil amaçlı kullanılan alt sistem ve sistemlerin ömür devirleri boyunca karşı karşıya kalabilecekleri doğal çevre şartlarına dirençlerini

Detaylı

Bursa. Anket Sonuçları

Bursa. Anket Sonuçları Bursa Anket Sonuçları Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan BERKEM, Yabancı Çalışma Grubu (Foreigners Working Group)

Detaylı

Türkiye de Aile Hekimliği Geçiş Dönemi Eğitimleri; Çocuk Sağlığı ve Gelişiminin İzlenmesi

Türkiye de Aile Hekimliği Geçiş Dönemi Eğitimleri; Çocuk Sağlığı ve Gelişiminin İzlenmesi Türkiye de Aile Hekimliği Geçiş Dönemi Eğitimleri; Çocuk Sağlığı ve Gelişiminin İzlenmesi Dr. F. Serdar GÜREL 2. Aşama Koordinatörü Prof. Dr. Süleyman Görpelioğlu Genel Koordinatör Prof. Dr. Füsun Ersoy

Detaylı

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ *

KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE GÖRE ÝNCELENMESÝ * Abant Ýzzet Baysal Üniversitesi Eðitim Fakültesi Dergisi Cilt: 8, Sayý: 1, Yýl: 8, Haziran 2008 KAMU PERSONELÝ SEÇME SINAVI PUANLARI ÝLE LÝSANS DÝPLOMA NOTU ARASINDAKÝ ÝLÝÞKÝLERÝN ÇEÞÝTLÝ DEÐÝÞKENLERE

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

BÜYÜK SPOR MÜSABAKALARıNA KATILACAK AKDENiz OYUNLARı DENEYiMi. TAKıMLARıN SAGLIK ORGANIZASYONU:

BÜYÜK SPOR MÜSABAKALARıNA KATILACAK AKDENiz OYUNLARı DENEYiMi. TAKıMLARıN SAGLIK ORGANIZASYONU: Spor Bilimleri Dergisi Hacettepe 1. ofsport Sciences 2003,14 (4),185-193 Rapor BÜYÜK SPOR MÜSABAKALARıNA KATILACAK TAKıMLARıN SAGLIK ORGANIZASYONU: 1997 AKDENiz OYUNLARı DENEYiMi 5edat Tolga AYDOG*, Emin

Detaylı

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1.

PRELIMINARY REPORT. 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1. PRELIMINARY REPORT 19/09/2012 KAHRAMANMARAŞ PAZARCIK EARTHQUAKE (SOUTHEAST TURKEY) Ml=5.1 www.deprem.gov.tr www.afad.gov.tr REPUBLIC OF TUKEY MANAGEMENT PRESIDENCY An earthquake with magnitude Ml=5.1 occurred

Detaylı

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü

a, ı ı o, u u e, i i ö, ü ü Possessive Endings In English, the possession of an object is described by adding an s at the end of the possessor word separated by an apostrophe. If we are talking about a pen belonging to Hakan we would

Detaylı

SOZIALE SICHERHEIT IN DER TÜRKEI

SOZIALE SICHERHEIT IN DER TÜRKEI MAX PLANCK INSTITUTE FOR SOCIAL LAW AND SOCIAL POLICY Social Law Reports Alpay Hekimler SOZIALE SICHERHEIT IN DER TÜRKEI Statistikanhang zum Grundlagenbericht Stand 2015 No. 4/2016 Cite as: Social Law

Detaylı

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr

PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE. Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara. www.rec.org.tr PROJE FİŞLERİNDE BÜTÇE Rıfat Ünal Sayman 15 Ocak 2010 Ankara Standart Proje Fişi Bölümleri 1. Temel Bilgiler (Basic information) 2. Genel Hedef ve Projenin Amacı (Overall Objective and Project Purpose)

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 00 997 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY T.C. BAŞBAKANLIK ÖZÜRLÜLER

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği-

BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı BAYAN DİN GÖREVLİSİNİN İMAJI VE MESLEĞİNİ TEMSİL GÜCÜ -Çorum Örneği- Lütfiye HACIİSMAİLOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE YAŞLILAR Elderly Statistics

İSTATİSTİKLERLE YAŞLILAR Elderly Statistics TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE YAŞLILAR Elderly Statistics 2014 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE YAŞLILAR Elderly

Detaylı

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk

Gelir Dağılımı ve Yoksulluk 19 Decembre 2014 Gini-coefficient of inequality: This is the most commonly used measure of inequality. The coefficient varies between 0, which reflects complete equality and 1, which indicates complete

Detaylı

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye

Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar. bir sağlık sorunu. Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye Nadir Hastalıklar-Yetim ilaçlar bir sağlık sorunu Uğur Özbek İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü (DETAE) Orphanet-Türkiye NADİR HASTALIK Prevalansı 1/2000 den az olan hastalıklar NADİR

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ ' m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA ECHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Türkiye yi Anlama Kılavuzu

Türkiye yi Anlama Kılavuzu Türkiye yi Anlama Kılavuzu Doç. Dr. Halil Nalçaoğlu İstanbul Bilgi Üniversitesi Medya ve İletişim Sistemleri Bl. / Y. Lis Prog. http://mis.bilgi.edu.tr hnalcaoglu@bilgi.edu.tr 1 Research Design Life Trends

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Bilişim Teknolojileri Alanı THE INFORMATION TECHNOLOGIES DEPARTMENT Mesleki ortaöğretim kurumlarında eğitim verilen alanlardan birisidir.

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ

FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ FETAL HAYATTAN ÇOCUKLUĞA ĠLK 1000 GÜNDE BESLENME VE AĠLE HEKĠMLĠĞĠ SĠSTEMĠNDE HEMŞĠRENĠN ROLÜ Yrd.Doç.Dr. Gülten KOÇ Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Doğum-Kadın Hastalıkları Hemşireliği Anabilim

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

Cases in the Turkish Language

Cases in the Turkish Language Fluentinturkish.com Cases in the Turkish Language Grammar Cases Postpositions, circumpositions and prepositions are the words or morphemes that express location to some kind of reference. They are all

Detaylı

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006)

THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) THE ASSOCIATION OF ACTIVE PUBLIC EMPLOYEES 2006-2011 (2006) Country : Turkey Province : KÜTAHYA Name Of The Organisation : TAMDER Tüm Aktif Memurlar Derneği (The Association of Active Officers) Address

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İLE İLGİLİ DURUM TESPİTİ

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KONTENJAN ANABİLİM DALLARI TEZLİ YÜKSEK LİSANS TEZSİZ YÜKSEK LİSANS DOKTORA ALES Puan Türü ÖZEL KOŞULLAR YABANCI YABANCI BİLGİSAYAR VE

Detaylı

ORGANIC FARMING IN TURKEY

ORGANIC FARMING IN TURKEY Republic of Turkey Ministry of Food Agriculture and Livestock General Directorate of Plant Production ORGANIC FARMING IN TURKEY By Vildan KARAARSLAN Head of Department Agronomist and Food Science Expert

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS Y.DİL III.(İNG.) DKB263 3 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Yüz Yüze / Seçmeli Dersin Koordinatörü

Detaylı

İSTATİSTİKLERLE ÇOCUK Statistics on Child 2014

İSTATİSTİKLERLE ÇOCUK Statistics on Child 2014 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE ÇOCUK Statistics on Child 2014 ISSN 1307-2056 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU İSTATİSTİKLERLE ÇOCUK Statistics

Detaylı

Dünya Bankası İşletme Araştırması. Örneklem Yönetimi

Dünya Bankası İşletme Araştırması. Örneklem Yönetimi Dünya Bankası İşletme Araştırması Örneklem Yönetimi Istanbul Türkiye, 27-30 Temmuz, 2015 UYGULAMADA ÖRNEKLEM TASARIMI Araştırmanın temsiliyeti için önemlidir. Fakat, bazı pratikle ilgili konular var Dünya

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI. I. YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİEĞİTİM FAKÜLTESİ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI 2013 2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS PROGRAMI ÖĞRETİM PLANI 0801101 Temel Matematik I 2+0 General Mathematics I 6 0801102 Genel

Detaylı

Draft CMB Legislation Prospectus Directive

Draft CMB Legislation Prospectus Directive Draft CMB Legislation Prospectus Directive Ayşegül Ekşit, SPK / CMB 1 Kapsam İzahname Konulu Taslaklar İzahname Yayınlama Zorunluluğu ve Muafiyetler İzahnamenin Onay Süreci İzahname Standartları İzahnamenin

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI

TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TÜRKİYE ÖZÜRLÜLER ARAŞTIRMASI TURKEY DISABILITY SURVEY 2002 STATE INSTITUTE OF STATISTICS PRIME MINISTRY REPUBLIC OF TURKEY TURKISH PRIME MINISTRY PRESIDENCY OF ADMINISTRATION ON DISABLE PEOPLE Bu yayının

Detaylı