SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010"

Transkript

1 TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 ISSN TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

2 TÜİK SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey 2010 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute

3 2010 SAĞLIK ARAŞTIRMASI Health Survey İstatistiki veri ve bilgi istekleri için Bilgi Dağıtım Grubu For statistical data and information requests Data Dissemination Group Tel: + (312) Faks-Fax: + (312) Yayın istekleri için Döner Sermaye İşletmesi For publication order Revolving Fund Management Tel: + (312) Faks-Fax: + (312) Yayın içeriğine yönelik sorularınız için Sağlık ve İş Güvenliği İstatistikleri Takımı For questions about contents of the publication Health and Work Safety Statistics Team Tel: + (312) Faks-Fax: + (312) İnternet E-posta Internet Yayın No Publication Number 3654 Türkiye İstatistik Kurumu Turkish Statistical Institute Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No: Çankaya-ANKARA / TÜRKİYE Bu yayının 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa göre her hakkı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına aittir. Gerçek veya tüzel kişiler tarafından izinsiz çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Turkish Statistical Institute reserves all the rights of this publication. Unauthorised duplication or distribution of this publication is prohibited under Law No: Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara Turkish Statistical Institute, Printing Division, Ankara Tel: * Faks-Fax: Şubat 2012 February 2012 MTB: Adet-Copies ISBN

4 Foreword Önsöz ÖNSÖZ Halk sa lı ı istatistiklerinin e itici, koruyucu ve tedavi edici çalı malara dayandı ı bir gerçektir. Bu hizmetlerin yerine getirilmesi, yurdun sa lık durumunun ve seviyesinin bilinmesiyle yakından ilgilidir. Sa lık sorunlarına pratik çözüm yollarının bulunması, en azından toplumda sa lık olaylarını temsil edebilecek seviyede tam ve güvenilir istatistiki verilerin derlenmesi ve bunların bilimsel anlamda de erlendirilmesi ko uluna ba lıdır. Sa lık Ara tırması sa lık alanında idari kayıtlar yoluyla derlenemeyen bir çok göstergenin üretilmesi ve bu konuda karar alıcılara ve ara tırmacılara veri kayna ı olu turmak amacıyla uygulanmı tır. Be yıldan daha uzun bir süredir Avrupa Birli i statistik Ofisi tarafından Avrupa Birli i ne üye ve aday ülkelerde Sa lık Ara tırması nı uygulayabilmek için model hazırlama çalı maları sürdürülmü ve bu konuda hazırlanan düzenleme, Avrupa Parlamentosu ve Konsey de Avrupa Birli i düzeyinde sa lık ara tırması verilerini de içerecek ekilde Halk Sa lı ı statistikleri alanında kar ıla tırılabilir veri elde edilmesini tüm üye ülkeler için zorunlu hale getirmi tir. Ara tırmaya, Avrupa Birli i statistik Ofisi tarafından üye ve aday ülkelere önerilen modüllerin yanı sıra ulusal ihtiyaçları da kar ılamak amacıyla bölümler eklenmi tir. Ara tırma da, 0-6 ve 7-14 ya gruplarındaki çocukların anket tarihinden önceki 6 ay süresince geçirdikleri hastalık ve kazalara ait bilgiler ile bu rahatsızlık için ne tür hizmet aldıklarına dair verilere ula ılmı tır. 15 ve daha yukarı ya taki bireyler için genel sa lık durumu, kronik hastalıklar, günlük aktivitelerini yürütmede fonksiyonel yeterlilik, ki isel bakım, sa lık hizmetleri kullanımı, ilaç kullanımı, yapılan a ılar ve ölçümler ile boy ve kilo de erleri gibi bilgiler derlenmi tir. Ara tırmanın sonuçları Türkiye, kent ve kır ayrımında kullanıcıya sunulmaktadır. Yayının karar alıcılara, ara tırmacılara ve tüm kullanıcılara yararlı olaca ı inancı ile bilgileri veren hanehalklarına, ara tırmanın özellikle anket formunun geli tirilmesi sırasında de erli katkılarını ve desteklerini esirgemeyen üniversitelerin ö retim üyeleri ile ilgili kurum ve kurulu lara, özverili çalı malarından dolayı Türkiye statistik Kurumu çalı anlarına te ekkürlerimi sunarım. FOREWORD It is real that public health statistics based on instructive, preventive and curative studies. The fulfillment of these services is intimately related with health status of country and level of supplying of health care services. Finding of the practical solutions is connected to gather accurate and confidential statistical data that representing health situations in community level and also evaluation this data as scientific. Health survey was realized with the aim of providing indicators in health area not obtaining by administrative registration system and also constitute data source for the decision-makers and researchers. More than five years European Community Statistical Office has been preparing a model to apply Health Interview Survey in all member states and candidate countries and regulation that accepted in the European Parliament and the Council makes it mandatory for all member states and candidate countries to provide EU comparable Public Health Statistics. In the survey, all questions were applied covered in the modules that recommended by European Community Statistical Office and also for national requirements some questions were added to the survey. With the survey, the data was obtained with the diseases and accidents in the past 6 months before the survey date for the children in 0-6 and 7-14 age groups and kind of health care services that taken for these discomforts. The information was derived related with general heath status, chronic diseases, functional abilities in carrying out daily activities, personal care, using of health care services, using of medicines, vaccinations and height and weight values for the individuals in 15 years and old age group. Results of the survey are presented to the users in Turkey total, urban and rural discrimination. With the idea of that this publication will be beneficial for decision-makers, researchers and all other users, I would like to express my special thanks to households providing information, members of the universities, all related institutions who gave valuable contribution and support given in the improvement of the questionnaire and also Turkish Statistical Institute s staff for their selfsacrificing for this survey. Birol AYDEM R Ba kan President Birol AYDEMİR Başkan President III

5 Contents İçindekiler Ç NDEK LER Sayfa Page CONTENTS Önsöz III Foreword çindekiler V Contents Simge ve Kısaltmalar XII Symbols and Abbreviations Açıklama XIII Explanation I. Sosyal Güvence Durumu I. Social Security Status Grafik 1.1 Bireylerin tedavi masraflarının kar ılanma durumunun cinsiyete göre da ılımı, 2010 Tablo 1.1 Bireylerin tedavi masraflarının kar ılanma durumunun cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 Graphic Breakdown of type of payment of health care costs by sex, 2010 Table Breakdown of type of payment of health care costs by sex and residence, 2010 II. Bebeklik, Çocukluk ve Adölesan Dönemi Tablo 2.1 Son 1 ay içinde sa lık kurumuna giden çocuklardan tarama programından geçenlerin cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 [0-6 ya grubundaki çocuklar] 2.2 Çocuklarda görülen sa lık sorunlarının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 [0-6 ya grubundaki çocuklar] 2.3 Çocukların son 6 ay içinde geçirdi i hastalıkların cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 [0-6 ya grubundaki çocuklar] 2.4 Çocukların son 6 ay içinde geçirdi i hastalık/sa lık sorunlarının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 [7-14 ya grubundaki çocuklar] II. Infanthood, Childhood and Adolescent Table Percentage of children receiving any screening program during the visitation a health institution in the past 1 month by sex and residence, 2010 [Children in 0-6 age group] Percentage of discomforts apparent in children by sex and residence, 2010 [Children in 0-6 age group] Percentage of children who were exposed to diseases in the past 6 months by sex and residence, 2010 [Children in 0-6 age group] Percentage of children who were exposed to diseases/health conditions in the past 6 months by sex and residence, 2010 [Children in 7-14 age group] V

6 İçindekiler Contents Sayfa Page III. Genel Sa lık Durumu Grafik 3.1 Bireylerin genel sa lık durumunun cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 6 ay içinde sa lık problemi nedeniyle günlük ya am faaliyetlerindeki kısıtlanma durumunun cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Gözlük veya kontakt lens kullanıyor olsa dahi görme sorunu olanların cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Gözlük veya kontakt lens kullanıyor olsa dahi görme sorunu olanların cinsiyet ve ya grubuna göre da ılımı, Gözlük veya kontakt lens kullanıyor olsa dahi görme sorunu olanların ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, itme cihazı kullanıyor olsa dahi duyma sorunu olanların cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, itme cihazı kullanıyor olsa dahi duyma sorunu olanların ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 [55 ya ] 3.8 itme cihazı kullanıyor olsa dahi duyma sorunu olanların cinsiyet ve ya grubuna göre da ılımı, 2010 [55 ya ] 3.9 Herhangi bir yardım almadan ya da yardımcı bir araç kullanmadan yürüyemeyenlerin cinsiyet ve ya grubuna göre da ılımı, Herhangi bir yardım almadan ya da yardımcı bir araç kullanmadan merdiven inip çıkamayanların cinsiyet ve ya grubuna göre da ılımı, Herhangi bir yardım almadan ya da yardımcı bir araç kullanmadan e ilemeyenler/diz çökemeyenlerin cinsiyet ve ya grubuna göre da ılımı, 2010 III. General Health Status Graphic Percentage of individuals' general health status by sex and residence, Percentage of individuals' limitations in daily activities because of a health problem in the past 6 months by sex and residence, Percentage of individuals having vision problem even wearing glasses or contact lenses by sex and residence, Percentage of individuals having vision problem even wearing glasses or contact lenses by sex and age groups, Percentage of individuals having vision problem even wearing glasses or contact lenses by age groups and residence, Percentage of individuals having hearing problem even wearing a hearing aid by sex and residence, Percentage of individuals having hearing problem even wearing a hearing aid by age groups and residence, 2010 [55 age] Percentage of individuals having hearing problem even wearing a hearing aid by sex and age groups, 2010 [55 age] Percentage of individuals not able to walk without any aid or assistance by sex and age groups, Percentage of individuals not able to walk up and down a flight of stairs without any aid or assistance by sex and age groups, Percentage of individuals not able to bend/kneel down without any aid or assistance by sex and age groups, 2010 VI

7 Contents İçindekiler Sayfa Page 3.12 Herhangi bir destek ya da yardım almadan, ta ıyamayanların cinsiyet ve ya grubuna göre da ılımı, Ki isel bakım faaliyetlerini gerçekle tirirken zorluk çekenlerin cinsiyete göre da ılımı, Haneye ili kin faaliyetleri tek ba ına gerçekle tirirken zorlukla kar ıla anların cinsiyete göre da ılımı, 2010 Tablo 3.1 Bireylerin genel sa lık durumunun cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 6 ay içinde sa lık problemi nedeniyle günlük ya am faaliyetlerindeki kısıtlanma durumunun cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 6 ay içinde sa lık problemi nedeniyle günlük ya am faaliyetleri ciddi ölçüde kısıtlananlar ve kısıtlanan fakat ciddi ölçüde kısıtlanmayanların cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Hastalık/sa lık sorunu ya adıklarını belirten bireylerin cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Hekim tarafından te his edilen hastalık/sa lık sorunlarının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Gözlük veya kontakt lens kullananların cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Gözlük veya kontakt lens kullananların cinsiyet ve ya grubuna göre da ılımı, Gözlük veya kontakt lens kullanıyor olsa dahi görme sorunu olanların cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Percentage of individuals not able to carry without any aid or assistance by sex and age groups, Percentage of individuals having difficulty in performing personal care by sex, Percentage of individuals having difficulty doing any of household activities by himself/herself by sex, 2010 Table Percentage of individuals' general health status by sex, age groups and residence, Percentage of individuals' limitations in daily activities because of a health problem in the past 6 months by sex and residence, Percentage of severely limited and limited but not severely limited individuals in daily activities because of a health problem in the past 6 months by sex, age groups and residence, The percentage of diseases/health problems declared by individuals by sex and residence, The percentage of diseases/health problems diagnosed by a medical doctor by sex and residence, Percentage of individuals wearing glasses or contact lenses by sex and residence, Percentage of individuals wearing glasses or contact lenses by sex and age groups, Percentage of individuals having vision problem even wearing glasses or contact lenses by sex, age groups and residence, 2010 VII

8 İçindekiler Contents Sayfa Page 3.9 itme cihaz kullananlar n cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da l m, itme cihaz kullan yor olsa dahi duyma sorunu olanlar n cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da l m, Herhangi bir yard m almadan ya da yard mc bir araç kullanmadan yürüyemeyenler, merdiven inip ç kamayanlar veya e ilemeyenler/diz çökemeyenlerin cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da l m, Herhangi bir destek ya da yard m almadan, ta yamayanlar ve kavrayamayanlar n cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da l m, Elma gibi sert bir g day s rarak yiyemeyenlerin cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da l m, Ki isel bak m faaliyetlerini gerçekle tirirken zorluk çekenlerin cinsiyet ve yerle im yerine göre da l m, Ki isel bak m faaliyetlerini gerçekle tirirken zorluk çekenlerin cinsiyet ve ya grubuna göre da l m, 2010 [55 ya ] 3.16 Haneye ili kin faaliyetleri tek ba na gerçekle tirirken zorlukla kar la anlar n cinsiyet ve yerle im yerine göre da l m, A r ev i leri faaliyetini gerçekle tirenlerin ya grubu ve zorlukla kar la ma durumuna göre da l m, Bireylerin son 4 hafta içerisinde bedensel a r veya fiziksel rahats zl k hissetme durumunun cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da l m, Son 4 hafta içerisinde bireylerin kendi ruhsal durumlar n tan mlamalar n n cinsiyet, yerle im yeri ve hissetme durumuna göre da l m, Percentage of individuals wearing a hearing aid by sex, age groups and residence, Percentage of individuals having hearing problem even wearing a hearing aid by sex, age groups and residence, Percentage of individuals not able to walk, walk up and down a flight of stairs or bend and kneel down without any aid or assistance by sex, age groups and residence, Percentage of individuals not able to carry and grasp or handle without any aid or assistance by sex, age groups and residence, Percentage of individuals not able to bite and chew on hard foods such as a firm apple by sex, age groups and residence, Percentage of individuals having difficulty in performing personal care by sex and residence, Percentage of individuals having difficulty in performing personal care by sex and age groups, 2010 [55 age] Percentage of individuals having difficulty doing any of household activities by himself/herself by sex and age groups, Percentage of individuals performing occasional heavy housework by sex and having difficulty, Percentage of individuals that felt physical pain or physical discomfort during the past four weeks by sex, age groups and residence, Percentage of individuals according to description of psychological feelings' during the past 4 weeks by sex, residence and feelings level, 2010 VIII

9 Contents İçindekiler Sayfa Page IV. Sa lık Hizmetleri ve Sa lı ı Belirleyici IV. Health Care Services and Indicators Göstergeler Describing Health Grafik 4.1 Son 12 ay içerisinde uzman hekimden sa lık hizmeti alma ihtiyacı hissetti i halde bu hizmetten yararlanamayanların cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 12 ay içerisinde bir doktor tarafından yataklı ya da günübirlik tedavi hizmeti önerilmesine ra men bu hizmeti almayanların cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 Graphic Percentage of not consulting a specialist even needed to consult a specialist but did not during the past 12 months by sex and residence, Percentage of individuals not receiving health care service despite treatment recommended by doctor, either as an inpatient or a day patient within the past 12 months by sex and residence, 2010 Tablo 4.1 Pratisyen hekim/aile hekimi, uzman hekim ve di hekiminden hizmet alanların cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Pratisyen hekim veya aile hekiminden hizmet alanların cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Pratisyen hekim veya aile hekiminden 12 aydan kısa süre önce hizmet alanların cinsiyet, e itim durumu ve yerle im yerine göre da ılımı, Uzman hekimden hizmet alanların cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Uzman hekimden 12 aydan kısa süre önce hizmet alanların cinsiyet, e itim durumu ve yerle im yerine göre da ılımı, Di hekiminden hizmet alanların cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Di hekiminden 12 aydan kısa süre önce hizmet alanların cinsiyet, e itim durumu ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 Table Percentage of individuals receiving health care service from general practitioner/family doctor, specialist and dentist by sex and residence, Percentage of individuals receiving health care service from general practitioner or family doctor by sex, age groups and residence, Percentage of individuals receiving health care service from general practitioner or family doctor in less than 12 months ago period by sex, education level and residence, Percentage of individuals receiving health care service from specialist by sex, age groups and residence, Percentage of individuals receiving health care service from specialist in less than 12 months ago period by sex, education level and residence, Percentage of individuals receiving health care service from dentist by sex, age groups and residence, Percentage of individuals receiving health care service from dentist in less than 12 months ago period by sex, education level and residence, 2010 IX

10 İçindekiler Contents Sayfa Page 4.8 Bireylerin di lerini fırçalama sıklı ının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 12 ay içerisinde uzman hekimden sa lık hizmeti alma ihtiyacı hissetti i halde bu hizmetten yararlanamayanların hizmetten yararlanamama temel nedenlerinin cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 12 ay içerisinde hastanede en az bir gece yataklı tedavi hizmeti alanların cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 12 ay içerisinde hastanede en az bir gece yataklı tedavi hizmeti alanların cinsiyet, e itim durumu ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 12 ay içerisinde hastanede günübirlik tedavi hizmeti alanların cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 12 ay içerisinde hastanede günübirlik tedavi hizmeti alanların cinsiyet, e itim durumu ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 12 ay içerisinde bir doktor tarafından yataklı ya da günübirlik tedavi hizmeti önerilmesine ra men bu hizmeti almayanların hizmeti almama temel nedenlerinin cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 2 hafta içerisinde hekim tarafından önerilen veya reçete edilerek ilaç kullananların toplam nüfus içinde hastalık, cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Son 2 hafta içerisinde hekim tarafından önerilen veya reçete edilerek kullanılan ilaçların hastalık, cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Brushing teeth percentages of the individuals by sex and residence, Percentage of main reasons not consulting a specialist even needed to consult a specialist but did not during the past 12 months by sex and residence, Percentage of individuals being in hospital as an inpatient, that is overnight or longer during the past 12 months by sex, age groups and residence, Percentage of individuals being in hospital as an inpatient, that is overnight or longer during the past 12 months by sex, education level and residence, Percentage of individuals admitting to hospital as a day patient, during the past 12 months by sex, age groups and residence, Percentage of individuals admitting to hospital as a day patient, during the past 12 months by sex, education level and residence, Percentage of main reasons not receiving health care service even needed to be hospitalised following a recommendation from a doctor, either as an inpatient or a day patient but did not during the past 12 months by sex and residence, Percentage of individuals in total population using any medicines that were prescribed or recommended by a doctor during the past two weeks by diseases, sex and residence, Percentage of medicines that were prescribed or recommended by a doctor during the past two weeks by diseases, sex and residence, Son 12 ay içerisinde tansiyon, kolesterol veya kan ekeri ölçümü yaptıran bireylerin cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Percentage of individuals made blood pressure, blood cholesterol or blood sugar during the past 12 months by sex and residence, 2010 X

11 Contents İçindekiler Sayfa Page 4.18 Bireylerin grip a ısı olma durumlarının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Bireylerin dı kı (gaita) ile ilgili parazit testi yaptırma durumlarının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Prostat muayenesi olanların ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Mammografi çektirenlerin ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Smear (rahim a zı sürüntü testi) yaptıranların yerle im yerine göre da ılımı, Sa lık kurumlarından memnuniyet durumunun cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı,2010 [15 ya ] 4.24 Sa lık personelinden memnuniyet durumunun cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı,2010 [15 ya ] 4.25 Halen tütün mamulü kullananların ilk kez tütün mamulü kullanma ya larının cinsiyete göre da ılımı, Bireylerin tütün mamulü kullanma durumunun cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Bireylerin tütün mamulü kullanma durumunun cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Bireylerin ev içerisinde tütün dumanına maruz kalma durumunun cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Bireylerin tütün mamulü kullanmaya ba lamadaki nedenlerinin cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılım, Halen alkol kullananların ilk kez alkol kullanma ya larının cinsiyete göre da ılımı, Vaccination against flu of individuals by sex and residence, Percentage of individuals who had parasite test realted with faeces by sex and residence, Percentage of individuals received prostat examination by age groups and residence, Percentage of individuals having a mammography by age groups and residence, Percentage of individuals having a cervical smear test by age groups and residence, Percentage of satisfied level from health institutions by sex and residence, Percentage of satisfied level from health personnel by sex and residence, Percentage distribution of current tobacco smokers by age at first use of tobacco products and sex, The status of smoking tobacco products percentages of individuals by sex and residence, The status of smoking tobacco products percentages of individuals by sex, age groups and residence, Exposure to tobacco smoke indoors at home of individuals by sex, age groups and residence, The reasons behind that made individuals start to smoke any tobacco product by sex and residence, Percentage distribution of current alcoholic drink consumers by age at first use of alcoholic drink and sex, 2010 XI

12 Simge ve Kısaltmalar Symbols and Abbreviations Sayfa Page 4.31 Bireylerin alkol kullanma durumunun cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Bireylerin alkol kullanma durumunun cinsiyet, ya grubu ve yerle im yerine göre da ılımı, Bireylerin alkol kullanmaya ba lamadaki nedenlerinin cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Bireylerin vücut kitle indeksinin cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Ya gruplarına göre boy ve kilo ortalamaları, The status of alcohol consumption percentages of individuals by sex and residence, The status of consuming alcoholic drinks percentages of individuals by sex, age groups and residence, The reasons behind that made individuals start consuming alcoholic drinks by sex and residence, Body mass index distribution of individuals by sex and residence, Average heights and weights by age groups, Bireylerin meyve tüketme sıklı ının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Bireylerin sebze ya da salata tüketme sıklı ının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, Fruit consumption percentages of the individuals by sex and residence, Vegetables and salad consumption percentages of the individuals by sex and residence, Bireylerin meyve ya da sebze suyu tüketme sıklı ının cinsiyet ve yerle im yerine göre da ılımı, 2010 Ek Fruit or vegetables juice consumption percentages of the individuals by sex and residence, 2010 Appendix lgili bilgilere ula mak için To reach the related information... Simge ve Kısaltmalar Symbols and Abbreviations Bilgi elde edilmemi tir Bilgi yoktur - Data not avaliable Denotes magnitute nil Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ADNKS ABPRS Address Based Population Registry System Ulusal Adres Veri Tabanı UAVT NAD National Address Database Vücut Kitle ndeksi VK BMI Body Mass Index Sosyal Sigortalar Kurumu SSK SII Social Insurance Institution Emekli Sandı ı GERF Government Employees Retired Fund Ana Çocuk Sa lı ı ve Aile Planlaması AÇS/AP MCH/FP Mother Child Health and Family Planning NOT: Bazı tablo ve grafiklerdeki rakamlar yuvarlamadan dolayı toplamı vermemektedir. NOTE: Total numbers in some tables and graphics are not exact because of the rounding of the numbers. XII

13 Explanation Açıklama AÇIKLAMA EXPLANATION 1. Giri Sa lık Ara tırması ile bebek, çocuk ve yeti kinlerin sa lık durumunun yanı sıra 15 ve daha yukarı ya taki bireylerin sa lık hizmetinden faydalanma durumları ve memnuniyet düzeyleri, günlük aktivitelerini gerçekle tirirken ya adıkları zorlukların derecesi ile sigara ve alkol kullanma alı kanlıkları ba ta olmak üzere sa lık alanındaki birçok gösterge elde edilmektedir. Ara tırma nın öncesinde Avrupa Birli i tarafından sadece 15 ya ve daha yukarısı için önerilen modüllerin Türkçe ye çevirisi yapılmı tır. 2. Amaç 2010 Sa lık Ara tırması ile bireylerin genel sa lık profilinin ortaya çıkarılması ve ülkelerin geli mi lik düzeylerini gösteren kalkınma göstergeleri içerisinde önemli bir paya sahip olan sa lık göstergesine yönelik bilgilerin elde edilmesi ile mevcut yapıdaki bilgi açı ının kapatılması amaçlanmı tır. Ara tırma, hem uluslararası kar ıla tırmalara imkan veren hem de ulusal ihtiyaçlara ı ık tutan bir ara tırma olma özelli ini ta ımaktadır. 3. Kapsam 3.1 Co rafi Kapsam Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde bulunan tüm yerle im yerleri örnek seçimi için kapsama dahil edilmi tir. 3.2 Kapsanan Kitle Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan hanelerde ya ayan ve son bir yıl içinde sa lık hizmeti almı tüm fertler kapsanmı tır. Ara tırmada toplam nüfusun yakla ık %2 sini olu turan kurumsal nüfus kapsam dı ı bırakılmı tır (Kurumsal nüfus; okul, yurt, otel, çocuk yuvası, huzurevi, hastane ve hapishanede bulunanlar ile kı la ve ordu evlerinde ikamet eden nüfusu içermektedir). 1. Introduction Health Survey derives many indicators on health including health conditions of infants, children and adults and also the utilization of health services, satisfaction levels from these services, difficulties faced during daily activities and cigarette and alcohol using habits for individuals 15 years old and over. Before the survey implementation, the modules recommended by Eurostat for the 15 years and older age group translated to the Turkish. 2. Purpose The aim of the 2010 Health Survey is to introduce the health profile of individuals and to get information about health indicators which constitutes a big part of the development indicators that shows the degree of development of the countries and also to close the lack of information in current system. This survey has the specialty that held out to reflect the country in general and being comparable internationally. 3. Coverage 3.1 Geographical Coverage All settlements in the territory of Republic of Turkey were covered in sample selection. 3.2 Population Covered All the individuals living in Turkey and who received health service in the previous year were covered. In the survey, institutional population which consists of 2% of the total population were not included in the coverage (institutional population includes the population living in; schools, residents of dormitories, hotels, kinder-gardens, rest homes for elderly persons, special hospitals, military barracks and recreation quarters for officers). XIII

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013

İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 İSTATİSTİKLERLE TÜRKİYE Turkey in Statistics 2013 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute MTB: 2014-374-10 Adet-Copies Foreword Önsöz ÖNSÖZ FOREWORD Toplumun pek çok alan na yönelik resmi

Detaylı

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews.

From the editors. Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. From the editors Dear Readers... In this issue of the Journal, you will find three original articles, and two reviews. The first article is about the knowledge that mothers with children aged 0-6 years

Detaylı

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 751 Farklı Engel Grubundan Engelli Kardeşe Sahip Çocukların Kardeş İlişkileri ile Kardeşlerini Kabullenmeleri

Detaylı

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance

Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance Consultation on a draft Global action plan to address antimicrobial resistance The questionnaire is divided into four sections. The questions are broadly framed and intended to give you the opportunity

Detaylı

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS

A STUDY ON THE SCHOOL READINESS OF FIRST GRADERS FROM DIFFERENT SOCIO-ECONOMIC LEVELS Hacettepe Üniversitesi E itim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 40: 86-97 [0] FARKLI SOSYOEKONOM K DÜZEYDEK LKÖ RET M B NC SINIF RENC LER N OKULA HAZIR BULUNU LUKLARININ NCELENMES A STUDY

Detaylı

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE )

YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) YEREL YÖNET MLER N YAPTIRDI I SPOR PARKLARIYLA LG SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER ( MERS N ÖRNE ) THE PROBLEMS AND RESOLUTION ADVISORY RELATED THE SPORTS PARKS BUILT BY THE LOCAL GOVERMENT (MERSIN EXAMPLE)

Detaylı

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları

Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Çalışan El Kitabı ve İş Etiği Kuralları Employee Handbook and Rules of Business Ethics Şubat 2012 Rev: 01 İçindekiler 1 Kurumsal Değerlerimiz 5 Kurumsal Misyonumuz Kurumsal Vizyonumuz Görevimiz 7 Performans

Detaylı

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts

iser 2015 World Conference on Education Book of Abstracts iser 2015 World Conference on Education A framework and research agenda for 21st century education Istanbul Yeditepe University, Turkey Book of Abstracts iser 2015 is sponsored by iser 2015 World Conference

Detaylı

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations

2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations OCTOBER 2012 ISSUE 47 / EKİM 2012 SAYI 47 2012 yıl sonu beklentileri 2012 year - end expectations İÇİNDEKİLER INDEX 2012 YILI SONU BEKLENTİLERİ 2012 YEAR - END EXPECTATIONS ING BANK, PINAR ABAY: BÜYÜMENİN

Detaylı

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management

DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management DAC Evaluation Network Glossary of Key Terms in Evaluation and Results Based Management "Değerlendirme" ve "Sonuç Odaklı Yönetim"de Anahtar Terimler Sözlüğü 2 The Network on Development Evaluation is a

Detaylı

An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey

An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey Eurasian Journal of Educational Research, Issue 38, Winter 2010, 19-36 An Analysis of the Presentation of Women in 100 Basic Literary Works in Turkey Canan Aslan Suggested Citation: Aslan, C. (2010). An

Detaylı

Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formunun (BÇSÖ-KF) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması *

Başa Çıkma Stilleri Ölçeği Kısa Formunun (BÇSÖ-KF) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 81-96 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri *

Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili Görüşleri * Sakarya University Journal of Education, 2/3 (Aralık /December 2012) ss. 49-67. Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Paylaşım Sitelerini Kullanma Amaçları ve Bu Sitelerin Eğitimlerinde Kullanılması ile İlgili

Detaylı

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili?

Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Türk Aile Hek Derg 2015;19 (2): 54-62 TAHUD 2015 Research Article doi: 10.15511/tahd.15.02054 Kronik bel ağrısı olan hastalara aile hekimliği yaklaşımı: Ne kadar etkili? Family medicine approach to the

Detaylı

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools

Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Eurasian Journal of Educational Research, Issue 53, Fall 2013, 1-20 Education Supervisors Views on the New Curriculum and Its Implementation in Primary Schools Suggested Citation: Semiha ŞAHİN Şahin, S.

Detaylı

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU

SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ PROJESİ ARAŞTIRMA SONUÇ RAPORU Baskı: Özel Ofset Grafik

Detaylı

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION

AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION AN ASSESSMENT OF HIGH SCHOOL BIOLOGY CURRICULUM IMPLEMENTATION A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY EBRU ÖZTÜRK IN PARTIAL FULFILLMENT OF

Detaylı

Standard Eurobarometer EUROBAROMETER 71 AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMUOYU BAHAR 2009. Bu rapor Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği için hazırlanmıştır.

Standard Eurobarometer EUROBAROMETER 71 AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMUOYU BAHAR 2009. Bu rapor Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği için hazırlanmıştır. Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 71 AVRUPA BİRLİĞİNDE KAMUOYU BAHAR 2009 Standard Eurobarometer 71 /Bahar 2009 TNS Opinion & Social ULUSAL RAPOR KIBRIS KIBRIS TÜRK TOPLUMU Bu araştırma

Detaylı

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter

Autumn/Winter 2013 Sonbahar/Kış 2013 Newsletter NEWS FROM THE REAL ESTATE MARKETS GAYRİMENKUL PİYASALARınDAN HABERLER Autumn/Winter 213 Sonbahar/Kış 213 Newsletter BU SAYIDA / IN THIS ISSUE -- 213 Yılı 4. Çeyreğinde Gayrimenkul Piyasasına Genel Bakış

Detaylı

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar

Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Educational Administration: Theory and Practice 2007, Issue, 51, pp: 395-420 Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2007, Sayı,51, ss: 395-420 Türkiye de Eğitim Yönetimi Bilgi Sistemleri ve Uygulamada Karşılaşılan

Detaylı

THE EXPERIENCES OF TWO GENERATIONS OF WOMEN IN POVERTY: A CASE STUDY IN ÇANDARLI, ALTINDAĞ IN ANKARA

THE EXPERIENCES OF TWO GENERATIONS OF WOMEN IN POVERTY: A CASE STUDY IN ÇANDARLI, ALTINDAĞ IN ANKARA THE EXPERIENCES OF TWO GENERATIONS OF WOMEN IN POVERTY: A CASE STUDY IN ÇANDARLI, ALTINDAĞ IN ANKARA A THESIS SUBMITTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES OF MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY BY

Detaylı

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums

T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C MINISTRY OF CULTURE AND TOURISM The General Directorate for Cultural Heritage and Museums T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Subject: Excavations and Surveys,

Detaylı

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK

SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ayşe UÇAK 1 SAĞLIK PERSONELİNİN MARUZ KALDIĞI İŞ KAZALARI VE GERİ BİLDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Ayşe UÇAK CERRAHİ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hamit Selim

Detaylı

CSR Principles in International Business The development and publishing of this booklet was made possible through the financial contribution of the Human Rights Funds of the Consulate- General of the Kingdom

Detaylı

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed.

Review. Nasıl pilot oldular? How do I become a pilot? Boeing Raporu; 1 milyon pilot ihtiyacı olacak! 1 million pilots predicted to be needed. IFTE İstanbul Havacılık Eğitim Fuarı nın resmi dergisi ve kataloğudur. / IFTE Istanbul Flight Training Exhibition official magazine. www.ifteistanbul.com Review Ekim / October 2014 www. ifteistanbul.com

Detaylı

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES

BEDEN E VE SPOR YÜKSEKOKULU Ö RENC LER N BENL K SAYGILARININ YA, C NS YET VE SPOR YAPMA DURUMLARINA GÖRE NCELENMES Uluslararas Multidisipliner Akademik Ara rmalar Dergisi / Ocak- ubat-mart-nisan Cilt: 2 Say :1 Journal of International Multidisciplinary Academic Researches / January-February-March-April Volume: 2 Issue:

Detaylı

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi

Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2013, 4 (39), 82-94 Lise Son Sınıf Öğrencilerinin Sınav Kaygısını Yordayan Değişkenlerin İncelenmesi Examining Predictors of Test Anxiety Levels among 12 th

Detaylı

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (H. U. Journal of Education) 29(2), 215-227 [Nisan 2014] Örnek Olay Yönteminin Öğretmen Adaylarının Kimya Laboratuvarı Dersine Karşı Endişelerine Etkisi

Detaylı

Sosyal Bilgisi Testinde Çok Boyutluluk Analizi

Sosyal Bilgisi Testinde Çok Boyutluluk Analizi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 12(1) Kış/Winter 375-385 2012 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

2023'E NE KADAR YAKINIZ?

2023'E NE KADAR YAKINIZ? YILYEAR: 15 SAYIISSUE: 74 KASIMNOVEMBER- ARALIKDECEMBER 2013 İhracata dayalı büyümeye ağırlık vermemiz gerekiyor We need to focus on growth by exports Mehmet BÜYÜKEKŞİ TİM Yönetim Kurulu Başkanı TIM President

Detaylı