Avrupa daki kriz, bizi de etkiler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa daki kriz, bizi de etkiler"

Transkript

1 BEDÝÜZZAMAN: BEN DÝNDAR BÝR CUMHURÝYETÇÝYÝM GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Said Nursî, cumhuriyet karþýtlýðý suçlamasýyla da yargýlandýðý Eskiþehir Mahkemesinde kendisini dindar cumhuriyetçi olarak niteleyip, bunu Ýslâmî kaynaklarla açýklayan bir insan. KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 11 DE Her gün 5 milyon ekmek çöpe atýlýyor Ha be ri say fa 3 te YIL: 42 SA YI: AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11 ARALIK 2011 PAZAR / 75 Kr ni as ya.com.tr Avrupa daki kriz, AB deki kriz, bizi zengin kýlar mý? Faruk Çakýr ýn yazýsý 8 de bizi de etkiler SA NA YÝ CÝ VE ÝÞ A DAM LA RI, AV RU PA BÝR LÝ ÐÝ ÜL KE LE RÝN DE YA ÞA NAN MA LÎ KRÝ ZÝN TÜR KÝ YE YÝ DE DOÐ RU - DAN ET KÝ LE ME SÝN DEN EN DÝ ÞE DU YU - YOR LAR. MALÝYE BAKANI MEHMET ÞÝMÞEK: AB Zirvesinde bazý olumlu adýmlar atýldý uma li ye Ba ka ný Meh met Þim þek, AB Li der ler Zir ve sin de en a zýn dan yan gý ný kon trol al tý na al ma an la mýn da bir ta kým a dým lar a týl dý ðý ný be lir te rek, Fa kat bu a dým la ra i liþ kin be lir siz lik ler de vam e di yor. Yüz de 100 so run çö zül dü de mek i çin er ken þek lin de ko nuþ tu. Ha be ri say fa 6 da BAÞBAKAN YARDIMCISI BÜLENT ARINÇ: AB olmazsa olmazýmýz deðil ubaþ ba kan Yar dým cý sý A rýnç, Tür ki ye-ab i liþ ki le ri ne a it yo ru mun da, AB ye ka týl mak is te ði mizin al tý ný çi ze rek, Ö nü mü ze pek çok en gel çý ký yor, ama biz bi ze dü þen gö rev le ri yap mak i çin gay ret e di yo ruz. Ancak, Tür ki ye se çe nek o la rak sa de ce AB ye yö nel miþ bir ül ke de ðil de di. Ha be ri 7 de Dýþ ticaretimizin yüzde 60'ýný gerçekleþtirdiðimiz AB'ye dahil ülkelerin yaþadýðý malî krizin, iç piyasalarý da etkilemesinden korkuluyor. Sanayici ve iþ adamlarý hükümeti acil tedbir alma konusunda uyarýyor. TÝCARETÝMÝZÝN YÜZDE 60'I AB ÜLKELERÝ ÝLE... u Koç Hol ding Þe ref Baþ ka ný Rah mi Koç, Av ru pa'da ki e ko no mik kri zin Tür ki ye'yi et ki le ye ce ði ni söy le di. Tür ki ye'nin ti ca re ti nin yüz de 60'ý nýn, Av ru pa Bir li ði ül ke le rin den ol du ðu na i þa ret e den Koç, ''On la rýn ge tir di ði ya vaþ lat ma, sý kýn tý, he pi mi zi et ki le ye cek tir. Çok dik kat li ol ma mýz lâ zým'' di ye ko nuþ tu. DEVLET BAKANI ALÝ BABACAN: Atatürk ü tüm dünyaya tanýtacaðýz ue ko no mi den So rum lu Dev let Ba ka ný A li Ba ba can, Der sim in ve M. Ke mal in ka mu o yun da tar tý þýl dý ðý bir dö nem de, A ta türk ün ve e ser le ri nin tüm dün ya ya ta ný týl ma sý i çin A ta türk A raþ týr ma Mer ke zi nin ya yýn la rýn dan se çi len 16 e se rin fark lý dil le re ter cü me si pro je si ne baþ la na cak týr de me si tu haf kar þý lan dý. Ha be ri say fa 7 de DOLMABAHÇE DEKÝ ÇALIÞMA OFÝSÝNE GELDÝ Erdoðan mesai ye baþladý H a b e r i s a y f a 7 d e DEVÝR BÝZÝ TEÐET GEÇECEK, DEME DEVRÝ DEÐÝL u Hü kü me tin de ge rek li ted bir le ri al ma sý ný is te yen Koç, "Ka rar la rý ha di se le rin ar ka sýn dan de ðil ö nü ne ge çe rek al ma sý lâ zým. Bu de vir bi zi te ðet geç ti dev ri de ðil dir'' di ye ko nuþ tu. Ö te yan dan, Ý SO Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ta nýl Kü çük, ''Be lir siz lik ler var. 2012'nin iç ve dýþ ta le bin za yýf la dý ðý bir yýl ol ma sý muh te mel gö rü nü yor'' de di. Ha be ri 6 da DEVLET DAÝRELERÝ MAHKEME GÝBÝ / 6 DA Not: Bugün saat te Sirkeci Tren Garýnda Dergi Fuarý nda Yeni Asya Standý na bekliyorum. Meclis, Cumhurbaþkaný Gül'den dönen þike yasasýný aynen kabul etti. PARTÝLER ANLAÞTI, GÜL E AYNEN ÝADE EDÝLDÝ Þike Kanunu için sabahladýlar uhiç bir ko nu da bi ra ra ya ge le me yen par ti ler, Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül ta ra fýn dan bir kez da ha gö rü þül mek ü ze re TBMM ye i a de e di len þi ke ce za la rýn da in di rim ön gö ren Ka nun u, TBMM Ge nel Ku ru lun da önceki gece sa ba ha kar þý ya pý lan oy la ma da ay nen ka bul et ti. Ha be ri Spor da ÞAPKAYA KARÞI ÇIKTIÐI ÝÇÝN ÝDAM EDÝLEN Ýs ki lip li A týf Ho ca nýn ký zý na ö le ne ka dar ta kip u Tek par ti dö ne min de þap ka in ký lâ bý na mu ha le fet et ti ði ge rek çe siy le i dam e di len Ýs ki lip li Meh met A týf Ho ca nýn ký zý Ay þe Me la hat Kol dan ýn ba ba sý nýn i da mýn dan son ra yýl lar ca ta kip e dil di ði be lir til di. Ha be ri say fa 7 de Mev lâ nâ aþ ký i le Müs lü man ol du u Mev lâ nâ nýn e ser le ri sa ye sin de a i le siy le bir lik te Müs lü man lý ðý se çen A me ri ka lý psi ko log Ga mard, Ýs lâ mýn hak din ol du ðu na ka rar ver dim. Hu zu ru, aþ ký, Ýs lâm da bul dum de di. Ha be ri say fa 3 te MOBESE, suçlularýn korkulu rüyasý usakarya da 90 farklý noktaya kurulan kameralardan oluþan MOBESE sisteminin þehirdeki suç oranýnýný yüzde 35 oranýnda düþürdüðü belirtildi. Ha be ri say fa 12 de 12 bin Kur ân Kursu var u3 Kâbe gülsuyu ile yýkandý u5 Cübbeli Ahmet Hoca tutuklandý u6 Azra bebeðe Teksas tan hediye u12 ISSN

2 2 11 ARALIK 2011 PAZAR Y LÂHÝKA Doðruluk Ýslâmiyetin üssü'l-esasýdýr Sýdk ve doðruluk Ýslâmiyetin hayat-ý içtimâiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Riyakârlýk, fiilî bir nevî yalancýlýktýr. Dalkavukluk ve tasannu, alçakça bir yalancýlýktýr. ü tün ha ya tým da ki tah ki kâ tým la ve ha yat-ý B iç ti mâ i ye nin çal ka ma sýy la, hü lâ sa ve züb de si ba na kat î bil dir miþ ki: Sýdk, Ýs lâ mi yet in üs sü l-e sa sý dýr ve ul vî se ci ye le ri nin ra bý ta sý dýr ve his si yât-ý ul vi ye si nin mi za cý dýr. Öy ley se, ha yat-ý iç ti mâ i ye mi zin e sa sý o lan sýd ký, doð ru lu ðu i çi miz de ih yâ e dip o nun la mâ ne vî has ta lýk la rý mý zý te dâ vi et me li yiz. E vet sýdk ve doð ru luk Ýs lâ mi ye tin ha yat-ý iç ti mâ i ye sin de uk de-i ha ya ti ye si dir. Ri ya kâr lýk, fi i lî bir ne vî ya lan cý lýk týr. Dal ka vuk luk ve ta san nu, al çak ça bir ya lan cý lýk týr. Ni fak ve mü na fýk lýk, mu zýr bir ya lan cý lýk týr. Ya lan cý lýk i se, Sâ ni-i Zül ce lâl in kud re ti ne if ti râ et mek tir. Kü für, bü tün en vâ ýy la kizb dir, ya lan cý lýk týr. Ý man sýdk týr, doð ru luk tur. Bu sýr ra bi na en, kizb ve sýd kýn or ta sýn da had siz bir me sa fe var; Þark ve Garp ka dar bir bi rin den u zak ol mak lâ zým ge li yor. Nar ve nur gi bi bir bi ri ne gir me mek lâ zým. Hal bu ki, gad dar si ya set ve zâ lim pro pa gan da bir bi ri ne ka rýþ týr mýþ, be þe rin ke mâ lâ tý ný da ka rýþ týr mýþ. Bu sýdk ve kizb, kü für ve i man ka dar bir bi rin den u zak. Asr-ý Sa a det te sýdk va sý ta sýy la Mu ham med A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn â lâ-yý il liy yî ne çýk ma sý ve o sýdk a nah ta rýy la ha ka ik-i i ma ni ye ve ha ka ik-i kâ i nat ha zi ne si a çýl ma sý sýr rýy la, iç ti mâ i yât-ý be þe ri ye çar þý sýn da sýdk en re vaç lý bir mal ve sa týn a lý na cak en kýy met li bir me tâ hük mü ne geç miþ. Ve kizb va sý ta sýy la Mü sey li me-i Kez zab ýn em sâ li, es fel-i sâ fi li ne su kut et miþ. Ve kizb o za man da küf ri yât ve hu ra fa týn a nah ta rý ol du ðu nu o in ký lâb-ý a zîm gös ter di ðin den, kâ i nat çar þý sýn da en fe na, en pis bir mal o lup, o ma lý sa týn al mak de ðil, her kes nef ret et me si hük mü ne ge çen kizb ve ya la na, el bet te o in ký lâb-ý a zî min saff-ý ev ve li o lan ve fýt rat la rýn da en re vaç lý ve me dâr-ý if ti har þey le ri al mak ve en kýy met li ve re vaç lý mal la ra müþ te ri ol mak fýt ra týn da bu lu nan Sa ha be ler, el bet te, þüp he siz bi le rek el le ri ni ya la na u zat maz lar. Kizb i le ken di le ri ni mü lev ves et mez ler. Mü sey li me-i Kez zab a ken di le ri ni ben ze te mez ler. Bel ki, bü tün kuv vet le riy le ve meyl-i fýt rî le riy le en re vaç lý mal ve en kýy met tar me tâ ve ha ki kat le rin a nah ta rý, Mu ham med A ley his sa lâ tü Ves se lâ mýn â lâ-yý il liy yî ne çýk ma sý nýn ba sa ma ðý o lan sýdk ve doð ru lu ða müþ te ri o lup, müm kün ol du ðu ka dar sýdk tan ay rýl ma ma ya ça lýþ týk la rýn dan, ilm-i ha dis çe ve u le ma-i þe ri at i çin de bir ka i de-i mu kar re re o lan, Sa ha be ler da i ma doð ru söy ler ler. On lar da ki ri va yet, tez ki ye ye muh taç de ðil. Pey gam ber den (a ley his sa lâ tü ves se lâm) ri va yet et tik le ri ha dis ler, bü tün sa hih tir di ye, ehl-i þe ri at ve ehl-i ha di sin it ti fa ký na kat î hüc cet, bu mez kûr ha ki kat tir. Ýþ te, Asr-ý Sa a det te ki in ký lâb-ý a zîm, sýdk i le kizb, i man i le kü für ka dar bir bi rin den u zak i ken, za man geç tik çe, ge le ge le bir bi ri ne ya kýn laþ tý. Ve si ya set pro pa gan da sý ba zan ya la na zi ya de re vaç ver di. Fe na lýk ve ya lan cý lýk bir de re ce mey dan al dý. Ýþ te bu ha ki kat i çin dir ki, Sa ha be le re kim se ye ti þe mez. Yir mi Ye din ci Sö zün Zey li o lan Sa ha be ler hak kýn da ki ri sâ le ye ha va le e dip ký sa ke si yo ruz. Ey bu Ca mi-i E me vi de ki kar deþ le rim! Ve kýrk-el li se ne son ra â lem-i Ýs lâm mes cid-i ke bi rin de ki dört yüz mil yon ehl-i i man o lan ih va ný mýz! Ne cat yal nýz sýdk la, doð ru luk la o lur. Ur ve tü l-vus ka sýdk týr. Ya ni, en muh kem ve o nun la bað la na cak zin cir, doð ru luk tur. Am ma mas la hat i çin kizb i se, za man o nu nes het miþ. Mas la hat ve za ru ret i çin ba zý â lim mu vak kat fet vâ sý ver miþ ler. Bu za man da o fet vâ ve ril mez. Çün kü, o ka dar su-i is ti mal e dil miþ ki, yüz za ra rý i çin de bir men fa a ti o la bi lir. O nun i çin hü küm mas la ha ta bi na e dil mez. Me se lâ se fer de na ma zý kas ret me nin se be bi, me þak kat tir. Fa kat il let o la maz. Çün kü mu ay yen bir had di yok; su-i is ti ma le dü þe bi lir. Bel ki il let, yal nýz se fer o la bi lir. Ay nen öy le de, mas la hat da hi ya lan söy le me ye il let o la maz. Çün kü mu ay yen bir had di yok; su-i is ti ma le mü sa it bir ba tak lýk týr. Hükm-ü fet vâ o na bi na e dil mez. Öy ley se Ya doðru, ya sükût. Ya ni, yol i ki dir, üç de ðil dir. Ya doð ru, ya ya lan, ya sü kût de ðil dir. Ýþ te þim di be þe rin or ta da ki deh þet li ya lan cý lý ðýy la ve tez vi rat la rýy la em ni yet-i u mu mi ye nin ve rû-yi ze min â sâ yiþ le ri nin zîr ü ze ber ol ma sý, kizb le ve mas la ha týn su-i is ti mâ liy le ol ma sýn dan, el bet te o ü çün cü yo lu ka pat ma ya be þer mec bur e di yor ve kat î e mir ve ri yor. Yok sa, bu ya rým a sýr da gör dük le ri u mu mî harp ler ve deh þet li in ký lâp lar ve su kut lar ve tah ri bat lar, baþ la rý na bir ký ya me ti ko pa ra cak. E vet, her söy le di ðin doð ru ol ma lý; fa kat her doð ru yu söy le mek doð ru de ðil. Ba zan za rar ver se sü kût et mek... Yok sa ya la na hiç fet va yok. Her söy le di ðin hak ol ma lý; fa kat her hak ký söy le me ye se nin hak kýn yok. Çün kü hâ lis ol maz sa su-i te sir e der, hak, hak sýz lýk ta sarf o lur. Es ki Sa id Dö ne mi E ser le ri, Hut be-i Þa mi ye, Üçüncü Kelime, s. 344 ÞÝ ÝR LER LE ES MÂ- Ý HÜS NÂ ÞER HÝ El-Bâtýn Rabbimiz gizlidir ancak her þeyi takdîr eder Zâtýný gözler göremez âlemi tenvîr eder O yüce mâhiyetini kavramaz hiçbir akýl Yine tavsîf eyleyemez gücü hayal ne de dil Gözler O na yetiþemez hâkimidir her þeyin Cümle ahvâlden haberdâr yüce Rabbü l Âlemin O nun ilminin yanýnda gizli bir sýr kalamaz Kudretine göre çokla farký yoktur hem de az Kâinatý kuþatan bütün isimlerdir O nun Canlý cansýz zikr eder celâline eðer boyun Yaratýðýn dýþý kadar hem san'atlý bâtýný Eyleyen tanzîmini arzu eder taâtýný Varlýðýný görmek isteyenedir O aþikâr Bir de kalb gözüyle sezmek kul için verimli kâr Zâtýný bulduran izler uyarýr güçsüzleri O hakîkatler diriltir gâfil ü gözsüzleri Yer ve gök bütün avâlim canlý birer þâhidi Gizli açýk nice varlýk gösterir O Vâhidi Þiddet-i zuhûr gereði Zât-ý Akdes gizlidir Sýrr-ý imtihan için O Zât-ý Muhdis gizlidir Zâtý hakkýnda fikir yürüten akýllar durur Parçalanýr hassalarý bulamazlar pek de nûr Hem mükellef deðiliz Zâtýný tefekkür ile Eser-i ihsânýný görmek kula artar bile Hiç bir ke der de... Ge lip ge çi ci ba sit ne þe ler de Söz ko nu su in san sa, o nun ya þa dýk la rýy sa e ðer... Her þey böy le dir. Her þey bir de fa dýr. Bi ri cik tir. Sa de ce o na has týr. Ýþ te in san bu nun i çin ö zel dir. Kâ i na týn göz be be ði dir. Ku su ru nu af fet tir mek i çin ne ya par sa yap sýn, ye ter ki bu iç ten ol sun; yap tý ðý tev be ka bul gö rür, bel ki af fe di lir. Su suz luk tan kav ru lan ül ke ler var. Doð ru dur. Hal bu ki bu gün dün ya nýn en ýs sýz ya ný, en ço rak ül ke si, ken di ru hu muz dur. Ýn san ru hu su suz luk tan ö lü yor. Sev gi siz lik, me rak sýz lýk, il gi siz lik de ca ba sý. Yok sul luk i çi miz de. Yan gýn yü re ði miz de. Ýn san, il gi ve sev gi ye su suz, þef ka te aç týr. Ýn san ki Al lah a su ve ha va ka dar muh taç týr. *** Ge çen gün bir ar ka daþ la ko nu þur ken ço cuk lu ðu mu zun ma sal ta dýn da ki gün le ri ni tek rar ya þa dým an lat týk la rýn da. Kü çük ken de di, Rab bi me du â et tim. De niz le rin, göl le rin ta ma men ko la ol ma sý i çin. Son ra, Na sýl yý ka na ca ðým? de dim. Vý cýk vý cýk o la cak her ta ra fým. Kö pük kö pük o la cak. di ye bu is te ðim den vaz geç tim. Son ra ay ran ol sun di ye duâ e de yim de dim. Dü þün düm, on dan da vaz geç tim. En i yi si, bu ha liy le kal ma lýy dý. O la nýn mev cut lar i çin de en i yi si ol du ðu nu an la mak i çin, ak si ni dü þün mek ye ter li dir ba zen. Bi zim ar ka daþ da ma þal lah, bu nu da ha kü çük yaþ lar da de ne miþ. Ço cuk lu ðu muz dan kal ma böy le ni ce u nu tul maz a ný la rý mýz var dýr. Kur tul mak is te me yiz on lar dan. On lar biz den ay rý ya þa maz. At, hýz lý ko þar, a ma ken di kuy ru ðun dan ka ça maz. Bu ders ba na ye ter. Hay di ey val lah de yip, ar ka da þý ma te þek kür e dip o ra dan ay rýl dým. Yol da be ni bir sür priz bek li yor du. Da ha dü ne ka dar yem ye þil o lan yap rak la rý son gün ler de sa rar ma ya baþ la yan e rik a ða cý mýn ke si le ce ði ni duy dum. Te lâþ lan dým bir den. Yap ma yýn de dim. Bu a ða cýn dal la rýn da kuþ lar var. Ev dir, ba rý nak týr bir çok ku þa, kum ru ya, kar ga ya ve da hi ke di ye. Ý nan maz sý nýz, a ma bir gün en uç dal la rýn üs tün de pu su ya yat mýþ gör düm o nu. E e e, her kes rý zýk pe þin de. Tür lü dil ler dök tüm. So nun da du âm ka bul ol du. Ve çok þü kür a ða cý mý zý ke sil mek ten kur tar dýk. Yap rak la rý na ne ol du? Ner de ler? Saç la rýn ni ye böy le ta ru mar? di ye ko nuþ tum o gün yi ne a ða cým la. A ða cým, gü zel a ða cým Sen her mev sim bir baþ ka gü zel sin. Bu gün de öy le sin. Yap rak la rýn, mey ve le rin dö kül müþ; al dýr ma! Sen den gi den, sa na ge lir. Mey ve ler, yap rak lar sen den u za ða düþ mez. Top ra ða ka rý þýr; yi ne sa na ge lir. Sen bu ha lin le de gü zel sin. Sen her mev sim bir baþ ka gü zel sin. Ki min gü ze li sin bir bil se ler, se ni kes me ye ký ya maz hoy rat el ler. Sen de ki gü zel lik hep O'n dan. Gü zel ler gü ze lin den. Bu gü zel lik, O'n dan ge li yor gü ze lim. Gü ze lin ay na sý çir kin ol maz. Gü ze lin ay na sý da gü zel dir. Sen de ki gü zel lik Rab bim den dir. O nun i çin gü zel sin gü ze lim. Böy le bil sin bu nu her kes. Hay di ba na ey val lah gü ze lim... *** Ý çim de bir se vinç, kat kat kim bi lir kaç se vinç... Hiç bir se vinç di ðe ri ne ben ze mez. Ý çi mi hiç, a ma hiç ü þüt me yen yað mur lu gün de, ya þa dý ðým bu ka çýn cý gü zel lik? Yü - re ði mi zin a te þi so ðu ma dýy sa e ðer, fark e di le cek çok gü zel lik ler var. Se ve lim her gü ze li, O' dan bir mek tup, O'n dan bir e ser dir di ye rek. Al lah a ha ki kat ten yo la çýk mak, me þak kat; Al lah tan yo la çý kýp va rý lan þey, ha ki kat - Ne cip Fa zýl Ký sa kü rek HA SAN ÞEN (Sa ba hî - Trab zon) Kalp gözü akýl gözüyle isteyen O na varýr Perdeli künhünü idrâk bile hem âciz kalýr Mâhiyetini ihâta kul için mümkün deðil Bâtýn ü Zâhir O dur bil hem de edeple eðil Ýsm-i muazzâm ne güzel eylemiþ tanzîmini Dýþýný tanzîm eden O iyi bilir içini Âkýl olan kim riyâdan kulluðunu perdeler Rabbimiz her iþte ihlâsý sever gayrý eler Bâtýný teþhîr eder varlýklarýn iç yüzleri Kalb nazargâh-ý Ýlâhî hem de muhabbet yeri Ýþte âhiret saâdetini kazanmaya bak Hem neticesiz verimsiz olacak iþi býrak Ha ki ka tin ha ki ka ti ni ders ve ren, var lýk nu ru nun ken di si ne, Kâ i na týn E fen di si ne sa lat-u se lâm ol sun. Bir fi kir, mey ve gi bi ol gun laþ ma dan ya zý ya düþ mü yor ve dö nüþ mü yor. Ýl ha mýn vak ti ge lip ka pý yý çal ma dan i çeri de ki gü zel lik de söz o lup du dak tan, cüm le o lup ka lem den ya zý ya dö kül mü yor. Kan da mar lar da bir den don mak ü ze rey ken bir ü mit rüz gâ rý, bir þevk mel te mi e si ve ri yor i çi niz den. Ýn ci gi bi ha zi ne ler dö kü lü yor a ni den di li niz den. Du dak lar ka pa lý dýr o vakit. Kal bi miz ko nu þur; biz de din le riz... Ya zý la cak da ha ni ce a ný lar var. Yol cu lu ðu nu ta mam la yan bir mi sa fir gi bi peþ pe þe ge li yor hep si. Ve kâ ðý da kýr mý zý nok ta lar ha lin de, ka le mi min ren giy le kal bi min ren gi bir le þip dü þü yor bir bir. Böy le sa yý sýz gü zel lik ler var ken ve bun lar ya þan ma sý ge re kir ken, gün ler bo þu bo þu na geç me me li. Bu gün ler de ka fa lar çok ka rý þýk. Be yin ler de kül ren gi dü þün ce ler ha kim. Fi kir ler, sis ler i çin de ler. Bü yük kü çük fark et mi yor. Ni me tin kad ri kýy me ti bi lin mi yor. Þü kür tu tul ma sý ya þý yo ruz. Her þey bi ze nor mal ge li yor sa e ðer, ha ya tý mýz da bir þey ler a nor mal gi di yor de mek tir. On dan bu i çi miz de ki bu dal ga lý de niz. Ka bar ma lar, kal kýþ ma lar on dan her yer de. Taþ ma lar, coþ ma lar on dan bel ki de. Su lar da ba lýk yok. Tim sah do la þý yor ar týk. Ca na var lar di ya rý na dö nü yor dün ya mýz. Te kin de ðil dört bir ya ný mýz. Dur di ye cek bi ri çý ka na ka dar bu hal sü re cek. San ki bir mas ke li ba lo da yýz. Ger çek yü zü sak lý in san la rýn. Gün lük ha yat sý ra dan ve ö nem siz san ki. Gün ler öy le si ne bir bi ri nin ay ný ki, ha ya tý mýz dan bah set me ye bi le deð mez. Yü zü müz ký zar ma dan an lat mak zor, ger çek ten zor. Ýn sa ný ha ya ta ça ðý ran, ha yat ta tu tan, bes le yi ci, do yu ru cu me rak lar kal ma dý ar týk. Ko nu lar bit ti. Di zi ler, film ler bir bi ri nin ay ný. Oy na nan rol ler hep ten öy le. Rü ya i çin de rü ya, kaç kat lý sah te bir dün ya... Ri ya i çin de ri ya... Ha ki kat ten na si bi ni al mýþ, bir tek ka re yok bun lar da. Ne re de o gü zel gün le ri miz? Ne re de o gü zel se vinç le ri miz? Se vinç le ri miz ki, kar ta ne si ka dar be yaz ve te miz di. Hiç bi ri di ðe ri ne ben ze mez di. Her þey hýz la de ði þi yor. Þaþ kýn lýk kol ge zi yor. Köy ler þe hir le þi yor. Top rak a za lý yor. Top rak ko ku su kal ma dý... Yað mur son ra sý o mis gi bi ko kan top rak ko ku su yok ar týk... Her yer bir bi ri ne ben ze me ye baþ la dý. Ü zü lü yo rum. Yem ye þil tar la la rýn ya nýn dan ge çer ken, Kaç gü nü kal dý a ca ba bu ra la rýn? Bu ta ze li ði, bu ye þil li ði þim di lik ko ru yan bu tar la la rýn kaç gün kal dý a ca ba? Han gi aç göz lü bi ri bu ra la ra ka dar ge lip de be ton la dol du ra cak? di ye kor ku yo rum, ü zü lü yo rum. Ö nün den her geç ti ðim de ve hâ lâ ye þil gör dü ðüm de Çok þü kür, bu se ne yi de kur tar dýk. di ye se vi ni yo rum. Ho me ros a gö re zey tin a ða cý Yu na nis tan da on bin yýl dýr var mýþ. Bir gün E ge ký yý la rý ný ge zer ken yo ru lup göl ge si ne o tu ran Ho me ros a: Her ke se a i tim ve kim se nin de ði lim. Sen gel me den ön ce yi ne bu ra day dým. Sen git tik ten son ra da yi ne bu ra da o la ca ðým. söz le ri ni fý sýl dar. Et týr nak tan ay rýl maz. Et le týr nak a ra sý na gi ril mez, doð ru. Et le týr nak na sýl sa, biz de top rak la, a ðaç la öy ley dik. Ne ol du þim di? Ne ol du o gü ze lim be ra ber li ði mi ze? Ya dýr ga ný yor bir a ða cý sev me miz, hat ta o nu ko ru ma mýz bi le... Kýy ma ya baþ la dýk di lim di lim. Par sel par sel kýy ma ya baþ la dýk ca ným top rak la ra. Yer mi yok? Çok Ký yým, en ya ký nýn dan baþ lar. Ko lay dýr çün kü. Son ra or man la ra da lar. Ke si le cek bir a ða cýn ya sý ný tu tan, bir biz mi kal dýk bu dün ya da? Oy sa bir a ða cý kur tar ma ya sev da lý bir yü rek, bir in sa ný da kur tar ma ya ça lý þa bi lir. Þim di o lan lar, ya rýn o - Gereðini yapmaya gücü yettiði halde öfkesini yutankimsenin kalbini Allah güven ve îmanla doldurur. Câ mi ü s-sa ðîr, No: 3746 / Ha di s-i Þe rif Me â li Hiçbir sevinç diðerine benzemez SE LÝM GÜN DÜ ZALP se lim gun du ma il.com la cak la rýn i þa re ti ni de ta þý yor. A ðaç lar la, kuþ lar la ko nuþ ma dan in san lar la ko nuþ mak zor. Ýn san lar a ra sýn da ru hî bir bir lik var. Ya ra tan kur muþ bu ba ðý. He pi mi zi in san lýk a i le si nin in ce ip ler le, a ma kop ma yan bað lar la bir bi ri ne bað lan mýþ fert le ri yiz. Bir te le do ku nun ca, her tel tit ri yor. Bir ye re de ðin ce hep si bir den ü zü lü yor. Ya da bi ri ne þe le nin ce, her ke sin yü zü bir den gü lü yor. O çað rý ner dey se ge ri gel sin. Gel sin ve dön sün ar týk bü tün ih ti þa mýy la. Sev gi li a ðaç la rým A ðaç lar in san la rýn kar deþ le ri, Mü min kar deþ le ri dir. Kâ i nat kar de þi yiz. Bir bi ri mi zin har cý yýz, tuð la sý yýz. Bir bü yük a i le nin par ça sý yýz. Ne o lur, bi zi a yýr ma yýn, ay rýl ma ya lým. Ne o lur, tu tuþ sun yi ne o nu en yü ce de ðer ler i çin yü re ði miz. Sev giy le hop hop et sin ve at sýn kal bi miz. Der di ni an lat sýn bi ze. Ý çi ni bir bir dök sün. Bir a ðaç di le ge lip ses len sin: Siz ler ne þe ker in san lar dý nýz. Bi ze ba kýp se vinç ler i çin de yü zer di niz. Ey in san lar, yok luk, fa kir lik, sý kýn tý, dert, ke der, ne o lur sa ol sun, výz ge lir di si ze. Þim di her þe yi u nut tu nuz. Bi zi de A ma bi lin ki, biz gi der sek, kuþ lar da gi de cek, bu lut lar da Mey ve ler, su lar da O na gö re Biz git tik mi, çok þey ler gi de cek dün ya dan. Biz si ze Rab bi mi zi ha týr la tan â yet le riz. Al lah tan si ze gön de ri len mek tup la rýz. Kop ma ya lým bir bi ri miz den. Biz ler si zin ru hu nu zun e vi yiz. Biz ler hep be ra ber kâ i nat kar deþ le ri yiz.... De mek her bir a ðaç Bis mil lâh der; ha zî - ne-i rah met mey ve le rin den el le ri ni dol du ru - yor, biz le re tab la cý lýk e di yor. (Söz ler, 12) *** Dost, dos tun e ðer len miþ a tý dýr. Hay di ka ça lým hep be ra ber, bir a týn ter ki sin de ka ça lým. Sa yý ö nem li de ðil. Ta þýr bu kü hey lan he pi mi zi, ta þýr. Bu yaþ lý ký t'a, bu yaþ lý a na ta þýr he pi mi zi. Bu ra sý, he pi mi ze ye ter. Baþ ka bir di ya ra ka ça lým de dim am ma baþ ka di yar yok ki... Ne ya pa ca ðýz o za man? Bir kâ bus tan u ya na ca ðýz. Baþ ka ça re var mý? Ya ce hen ne mî a zap lar i çin de u yu ya ca ðýz ya da u ya na ca ðýz, sa hip çý ka ca ðýz ya þa dý ðý mýz me kân la ra, top rak la ra, a ðaç la ra. Ye ni bir dün ya ku ra ca ðýz. Tek sa týr lýk, bi ri cik ka nu nu o lan, de ðiþ me yen tek mad de si o lan, bir tek o nu ka bul e de ce ðiz. Bu dün ya Al lah ýn dün ya sý i se ve biz de mi sa fi ri i sek, o cüm le yi bul ma lý yýz. Ne re dey se, kim dey se ge tir sin he men. Va kit dar. Va kit bit ti gi di yor... Se vin ci mi zi pay laþ mak i çin ço ðal ta lým. Ve ril dik çe ar tar, pay laþ týk ça ço ða lýr bi zim se vin ci miz. Biz, bir el de beþ par mak gi bi yiz. Beþ par ma ðýn han gi si ni kes sen, ay ný a cý yý du yar, his se de riz. Biz bi riz. He pi miz le hep be ra be riz. Biz bi riz. So luk lan sýn þöy le dün ya mýz, bir ne fes al sýn. Ha ya ta ye ni den mer ha ba de sin. Ve söy le ye ce ði sö zü var. Da ha bit me di. Se vinç ya ký þý yor bu dün ya nýn in sa ný na. Bi raz da hü zün... Se vin ci ke de rin den da ha faz la ol sun in þal lah. Hiç bir se vinç di ðe ri ne ben ze mez. Kal bi niz i man la, ru hu nuz, sü rur ve se vinç le dol sun in þal lah. Sa lât-u se lâm i le

3 Y HABER 11 ARALIK 2011 PAZAR 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ 5 mil yon ek mek çö pe a tý lý yor TÜR KÝ YE Fý rýn cý lar Fe de ras yo nu Baþ ka ný Ha lil Ýb ra him Bal cý, Tür ki ye de gün de 5 mil yon a det ek me ðin is raf e dil di ði ni söy le di. Bal cý, Gý da Ta rým ve Hay van cý lýk Ba kan lý ðýn ca ek mek is ra fý nýn ön len me si ne yö ne lik o la rak yü rü tü len ça lýþ ma lar kap sa mýn da ek mek is ra fý nýn be lir li bir bo yu ta in di ril di ði ni i fa de et ti. Ek mek is - ra fý nýn da ha dü þük bo yut la ra çe kil me si ge rek ti ði ni an la tan Bal cý, Ül ke miz de gün lük o la rak ü re ti len 82 mil yon ek me ðin 77 mil yon a de ti tü ke ti li yor. Her gün 5 mil yon a det ek mek is raf e di li yor. Va tan daþ la rý mý zýn bun dan son ra da ha da du yar lý ol ma la rý lâ zým. Bu ko nu da ba kan lýk ça lýþ ma la rý ný sür dü rü yor. Fe de ras - yo nu muz da ge rek li kat ký yý su nu yor. Bu gün So ma li de ki in san lar aç lýk tan ö lür - ken, a fet böl ge le rin de ek mek le il gi li sý kýn tý ya þa nýr ken, va tan daþ la rý mýz ek mek tü ke ti min de da ha du yar lý ol ma la rý ge re ki yor de di. Ba kan lý ðýn ek mek is ra fý nýn ön len me si ne yö ne lik o la rak ha zýr la dý ðý yö net me li ðin ya kýn bir za man da ya yým - la na ca ðý ný dü þün dü ðü nü kay de den Bal cý, yö net me lik le ek me ðin gra ma jý nýn ye - ni den dü zen le ne ce ði ni dü þün dü ðü nü söy le di. Sa kar ya / a a Hak din ol du ðu na ka rar ver dim MEV LE VÎ Þey hi Þe fik Can ýn ya nýn da ye tiþ - ti ði ni ak ta ran Ga mard, Mev lâ nâ nýn to ru - nu ve Mev le vî le rin ma ne vî li de ri Fa ruk Hem dem Çe le bi den i ca zet a la rak Mev le vî ol du ðu nu be lirt ti. E þi ve ký zý nýn da Müs lü - man lý ðý seç ti ði ni bil di ren Ga mard, söz le ri ne þöy le de vam et ti: Müs lü man ol ma dan ön - ce Ýs lâm ý ve Mev lâ nâ yý i yi ce ta ný dým. Da - ha son ra hak din ol du ðu na ka rar ver - dim. Hu zu ru, aþ ký, Ýs lâm da bul dum. Ay rý ca Mes ne vî yi Fars ça o ku yun ca, bu na gir me mek müm kün de ðil. Bu sebep le en gü zel ki ta bý mý da Mev lâ nâ hak kýn da yaz dým. Mev lâ nâ nýn ha ya ta ba ký þý, viz yon da gör dü ðü müz her tür var - lý ðýn sa de ce bi yo lo jik ya pý sý ný de ðil, ma ne - vî ya pý sý ný keþ fet mek tir. Mev lâ nâ, her þe ye aþk de mek tir. Din de aþk týr. Al lah aþ ký dýr. Ne ta ra fa dö ner se niz dö nü nüz, Al lah ýn hu zu run da sý nýz. Mev lâ nâ nýn dört lük le ri - ni 20 yýl da Ýn gi liz ce ye çe vir di ði ni, ru ba i le ri o ri ji nal hal le riy le bir ki tap ta top la dýk la rý ný ak ta ran Ga mard, Mev lâ nâ nýn doð ru an la þýl ma sý ný sað la ya ma ya ça - lýþ týk la rý ný kay det ti. NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 16 Muharrem 1433 Ru mî: 28 T. Sani 1427 Depremde hasar gören hastanenin yýkýmýna baþlandý VAN DA meydana gelen 7,2 ve 5,6 büyüklüðündeki depremlerde aðýr hasar gören Van Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesinin yýkýmýna baþlandý. Ýpekyolu Caddesi ndeki söz konusu hastanenin yýkýmý için iþ makineleriyle bölgeye gelen görevliler, binadaki bazý malzemeleri dýþarý çýkardý. Daha sonra polis aracý ve ambulanstan binanýn içinde kimsenin kalmamasý için uyarý anonslarý yapýldý. Binanýn çevresine güvenlik þeridi çekilmesinin ardýndan görevliler, iþ makineleriyle yýkým çalýþmalarýna baþladý. Vatandaþlarýn meraklý bakýþlarý arasýnda yýkýlan binanýn bazý bölümlerinin kum þeklinde dökülmesi dikkat çekti. Saðlýk Müdürü Orhan Çetinkaya, Van Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesinin yýkýlmasýndan sonra Van merkezde bulunan eski eðitim ve araþtýrma hastanesi ve Saðlýk Müdürlüðü binalarýnýn da en kýsa sürede yýkýlacaðýný söyledi. Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa 12 bin Kur ân Kursu var Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý DÝYANET Ýþleri Baþkanlýðý Eðitim Hizmetleri Genel Müdürü Prof. Dr. Ali Erbaþ Bugün ülkemizde 12 bini aþkýn Kur'ân kursu ve bunlarýn yüzde 92 sini kýz Kur'ân kurslarý oluþturuyor dedi. Erbaþ, Amasya Müftülüðü ve hayýrsever vatandaþlarýn destekleriyle yapýmý tamamlanan 120 öðrenci kapasiteli Helvacý Kýz Kur'ân Kursu nun açýlýþ törenine katýldý. Türkiye de yýllardýr kýz çocuklarý ve kadýnlarýn eðitiminin ihmal edildiðini savunan Erbaþ, Bizler yýllardan beri kýz çocuklarýmýzýn, kadýnlarýmýzýn eðitimini ihmal ettik. Din eðitimini de ihmal ettik. Ancak günümüzde kýz çocuklarýnýn ve kadýnlarýn eðitimi ön planda tutuluyor. Bugün Türkiye de 12 bini aþkýn Kur ân kursu var ve bunlarýn yüzde 92 sini kýz Kur ân kurslarý oluþturuyor. Ýmam hatip liselerimizin yüzde i kýzlarýmýzdan oluþuyor. Ýlahiyat fakültelerimizin yine ayný þekilde yüzdü i kýzlarýmýzdan oluþuyor. Bu mutluluk verici bir durum. Konuþmalar sonrasýnda kurs binasýnýn açýlýþ kurdelesi kesildi. Ardýndan katýlýmcýlara aþure ve semaverlerde piþirilen çay ikramýnda bulunuldu. Törene, Amasya Ýl Müftüsü Ýsmail Ýpek, Düzce Müftüsü Selami Emen, Kayseri Müftüsü Ali Maraþlýgil ile diðer dâvetliler katýldý. Amasya / aa Mev lâ nâ aþ ký i le Müs lü man ol du MEVLÂNÂ'NIN ESERLERÝ SAYESÝNDE AÝLESÝYLE BÝRLÝKTE MÜSLÜMANLIÐI SEÇEN AMERÝKALI PSÝKOLOG GAMARD, "ÝSLÂMIN HAK DÝN OLDUÐUNA KARAR VERDÝM. HUZURU, AÞKI, ÝSLÂM'DA BULDUM" DEDÝ. MEVLÂNÂ'NIN e ser le ri sa ye sin de, a i le siy le bir lik te Ýs lâm ý se çen A me ri ka lý psi ko log Ga mard, Mev lâ nâ hak kýn da ki tap yaz dý ve dört lük le ri ni Ýn gi liz ce ye çe vir di. O luþ tur du ðu si te de Mev le vî lik le il gi li ça lýþ ma la rý ný ya yým la yan ve Mev lâ nâ hak kýn da kon fe rans lar ve ren Ga mard, 30 yýl bo yun ca se ma yap tý. Dr. Ýb ra him Ga mard, Ca li for ni a e ya le ti ne zi ya re te ge len Müs lü man bir grup va sý ta sýy la fi kir le ri ve ki tap la rýy la ta nýþ tý ðý Mev lâ nâ yý, o ta rih ten i ti ba ren a raþ týr ma ya baþ la dý ðý ný be lirt ti. Mis ti sizm le, 1966 yý lýn dan i ti ba ren yo ðun bir þe kil de il gi len di ði ni, 1971 de mu ta sav výf lar la ta nýþ tý ðý ný ak ta ran Ga mard, þöy le ko nuþ tu: Mev lâ nâ ve e ser le ri ni 1975 yý lýn - da o ku ma ya baþ la dým yý lýn da, Los An ge les ta bir su fi gru bun day ken, Kon ya dan bir Mev le vî nin bi zi zi ya ret e de ce ði ni öð ren dim. Bu zi ya ret ön ce sin de Mes ne vî Ter cü me si ni ve Þer hi ni o ku dum ve ta sav vuf e ser le ri nin en bü yü ðü ol du ðu na i nan dým. 1 yýl son ra Kon ya dan, 71 ya þýn da ki Mev le vî Sü ley man De de E fen di gel di. Be ni ve bir kaç ar ka da þý mý se ma ya baþ la ta rak, u sul ve a da bý ný öð ret ti. Ben ken dim se ma yap ma yý is te dim. Çok et ki len dim. Da ha son ra Los An ge les ta bir spor sa lo nun da, ken di le riy le se ma meþk et tik. Bu o lay dan son ra 1977 de e þim le bir lik te Kon ya ya git tik. O ra da De de nin e vi ni ve Mev lâ - nâ nýn kab ri ni zi ya ret et tik. Ma ne vî o la rak çok gü zel þey ler ya þa dýk. Bu zi ya ret ten çok et ki len di ði ni, Mev lâ nâ nýn Mes ne vî e se ri ni o ku ya bil mek i çin Fars ça öð ren me ye baþ la dý ðý ný be lir ten Ga mard, Fars ça öð ren dik ten son ra Mev lâ nâ nýn e ser le ri i le Mev lâ nâ hak kýn da ya zý lan bü tün e ser le ri o ku du ðu nu söy le di. Ga mard, var o lan bü tün din ler le il gi li a raþ týr ma lar yap tý ðý ný, bil gi sa hi bi ol du ðu nu di le ge tir di. Ya þa dý ðý bu o lay lar dan son ra 1984 yý lýn da Ýs lâm di ni ni seç ti ði ni ve 1999 yý lýn da Hac gö re vi ni ye ri ne ge tir di ði ni be lir ten Ga mard, Müs lü man ol ma dan ön ce is mi nin Wil li am ol du ðu nu kay det ti. Ýs tan bul / a a

4 4 11 ARALIK 2011 PAZAR Y KÜLTÜR SANAT Modern toplum olmanýn YÖNETMEN YAVUZ TURGUL bedelini ödüyoruz FÝLM ARASI SÝNEMA DERGÝSÝ NE KONUÞAN ÜNLÜ YÖNETMEN YAVUZ TURGUL CUM- HURÝYET KUÞAÐININ KENDÝNÝ BEÐENMEME, KENDÝNÝ KÜÇÜK GÖRME HALÝ VAR DEDÝ. Film Arasý Dergisi, Aralýk sayýsýnda Yavuz Turgul'un hayata ve sinemaya dair görüþlerini aldý. FÝLM A ra sý Der gi si, A ra lýk sa yý sýn da Türk Si ne ma sý nýn u nu tul maz film le ri ne im za a tan ün lü yö net men Ya vuz Tur gul u a ðýr la dý. Si ne ma sýn dan ha ya ta ba ký þý na, Mo der nizm den ye ni Türk si ne ma sý nýn kim lik a ra yý þý na ka dar bir çok ko nu da ki gö rüþ le ri ni Film A ra sý yla pay la þan Tur gul, çar pý cý a çýk la ma lar yap tý. Film le rin de in sa nýn hayatýn da ki zýt lýk lar ve ça týþ ma la rý ko nu e din di ði ni söy le yen Ya vuz Tur gul, i de o lo jik ba kýþ a çý sý nýn sebep ol du ðu so nuç lar i çin þun la rý söy le di: Sen di ka, Ma den, De mir yo lu fi lan gi bi film ler de var dý 70 dö ne min de. Po li si ye film le rin i çi ne bi le hal kým i çin gi bi, bir ta kým dev rim ci söy lem ler gi rer di. Þöy le kö tü bir ka de ri var o nun; O dü þün ce ler, fi kir ler de ðe ri ni yi tir di ði za man, film ler de ol du ðu gi bi te da vül den kal ký yor. MO DER NÝZM BÝ ZE BE DEL Ö DE TÝ YOR Mo der niz min da yat tý ðý mo dern top lum o la bil me he ves le ri nin ge tir miþ ol du ðu be del ler var. Cum - hu ri yet ku þa ðý nýn, bes len me kay nak la rý ko nu sun - da dert ler var. Da ha zi ya de genç si ne ma cý la rýn ü - ze rin de dur ma sý ge re ken bir þey. Mo der niz min si - ze ge tir miþ ol du ðu çok gü zel se çe nek ler var. Çok gü zel ev ler, dört çe ker a ra ba lar, tek ne ler var. Bit - mi yor bir tür lü. Her ge len þey den son ra ye ni bir þey is ti yor su nuz. A lýþ ve riþ mer kez le rin den i çe ri gir di ði niz za man göz le ri niz dö nü yor. Sa at çi ler, mü cev her ler, ye mek ler. Bu ra da sa na su nul muþ o lan ha ya týn ge rek le ri, se ni öy le si ne e sir a lý yor ki, da ya ný la bi lir bir þey mi bu? Bu is tek le ri kö rük le - yen mu az zam bir rek lâm dün ya sý her ta ra fý mý zý çe vir miþ. Te le viz yon da rek lâm, si ne ma da rek lâm, ga ze te de rek lâm, hep al di yor bi ze, al. O za man ya pa cak bir þey kal mý yor, gi dip a la ca ðýz. KENDÝNÝ REDDEDERSEN SIÐINMACI OLUR FRANSIZ SÝNEMASINA GÝDERSÝN Bir film yapýyorsun, önce dýþarýya yolluyorsun. Orada festivallerde ilgi görmesini çok istiyorsun. Fakat þöyle bir açmazýn içine düþüyorsun; özellikle yarýþmalý yerlerde, çoðunlukla Batýlý olan eleþtirmenlerin, sinema yazarlarýnýn oluþturduðu jürilerin o dünyaya dair belli tasavvurlarý var. Sen onun içine girmek zorundasýn onay almak istiyorsan. Onlarýn onay mekanizmasý ise senin kendi kültürünün, kendi insanýnýn tarzýna aykýrý. Böylece bir kopuþ oluyor. Bütün bunlarý yýkabilmek için de kendi kültürünle, dünyanla, davranýþýnla, kendine dair her þeyi çözümleyebilme çabasýnýn içine girmen lâzým. Cumhuriyet kuþaðýnýn içinde kendi kendimizi beðenmeme, kendimizi küçük görme hali var. Reddettiðin takdirde sýðýnmacý olup Fransýz sinemasýna gidersin, Tarkovski ye gidersin. Kültür Sanat Servisi M. Âkif Ersoy'u "Anlýyoruz" adlý faaliyette Mehmet Âkif'in hayatýndan kesitler sahnelendi. Dedelerimizi üçlersek yolumuz aydýnlýk olacak TUZ LA Kay ma kam lý ðý, Tuz la Be le di ye si, Ýl çe Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü ve Ýs tan bul A na do lu E ði tim ci ler Der ne ði iþ bir li ði i le dü zen le nen Meh met  kif Er soy u AN(L)I YO RUZ ad lý faaliyetlerin, Türk Sa nat Mü zi ði sa nat çý sý Er tuð rul Er ki þi nin Sa fa hat al bü mün den ses len dir di ði e ser ler le so na er di. Kon fe rans, þi ir din le ti si, ti yat ro, skeç ler, si ne viz yon gös te ri si ve ser gi le rin yer al dý ðý faaliyet le re, 3 gün de 7 bin i aþ kýn mi sa fir zi ya ret et ti Meh met  kif Yý lý kap sa mýn da, Meh met  kif Er soy u An(L)ý yo ruz baþ lý ðý i le dü zen le nen faaliyet ler Ýd ris Gül lü ce Kül tür Mer ke zin de ger çek leþ ti. Ya zar Veh bi Vak ka soð lu nun a çý lýþ kon fe ran sý i le baþ la yan faaliyetler de Ah met Ye nil mez in sah ne le di ði Sa fa hat Ti yat ro su, Ney din le ti le ri, Meh met  kif Er soy un ha ya tý ve mü ca de le si ni an la tan si ne viz yon ve Tuz la lý öð ren ci le rin sah ne le dik le ri, Mil lî Þa i ri mi zin ha ya týn dan ke sit ler ak ta ran ký sa o yun lar yer al dý. AH LÂK VE KA RAK TE RÝN ZÝR VE SÝ Mil lî Þa i ri miz Meh met  kif Er soy un ha ya tý ný ve ki þi li ði ni an la tan bir kon fe rans ve ren ya zar Veh bi Vak ka soð lu, Meh met  kif i an ma ya de ðil, an la ma ya ve ken di mi ze ör nek al ma ya ih ti ya cý mýz var þek lin de ko nuþ tu. Vak ka soð lu, Mil lî Þa i ri mi zi Meh met  kif Er soy u, Ah lâk ve ka rak te rin zir ve si o la rak ta ným la dý. Ben þa i ri mi ze  kif ve ya  kif Bey di ye mi yo rum.  kif De de de me yi ter cih e di yo rum di yen Ya zar Veh bi Vak ka soð lu O, bi zim de de miz dir.  kif De de, a nýl ma ya ih ti ya cý o lan bir in san de ðil dir. Ah lâk ve ka rak ter ba ký mýn dan zir ve de ya þa mýþ ör nek bir in san o la rak ya þa dý ve git ti. Ö bür ta raf ta mü kâ fa tý ný el bet te gö rü yor dur. An cak bi zim onu an la ma ya ve ken di mi ze ör nek al ma ya ih ti ya cý mýz var. Genç le re ses le ni yo rum:  kif De de yi ör nek al sa nýz, de de le ri ni zi üç le se niz yo lu nuz ay dýn lýk o la cak týr de di. Kül tür Sa nat ser vi si Tarým ve Ýnsan konulu fotoðraf sergisi GIDA Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen Tarým ve Ýnsan konulu fotoðraf yarýþmalarýnda ödül alan fotoðraflar Erzurum Resim Heykel Müzesi ve Galeri Salonu nda ziyarete açýldý. Erzurum Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, Tarým ve Ýnsan konulu fotoðraf sergisi açtý. Sergide Bakanlýkça düzenlenen Tarým ve Ýnsan konulu yarýþmada ödül alan ve sergilenmeye lâyýk görülen renkli ve siyah beyaz 46 fotoðraf yer aldý. Serginin açýlýþ kurdelesini Vali Yardýmcýsý Alper Tanrýsever ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mustafa Altun birlikte kesti. Ýl Müdürü Altun, tarým ve insan iliþkisinin çok eski dayandýðýný söyledi. Altun, aralarýnda profesyonel ve amatör fotoðrafçýlarýn eserlerinin yer aldýðý sergide Türkiye nin çeþitli bölgelerinde çekilmiþ olan insan ve tarým temalý ödüllü fotoðraflarýn yer aldýðýný, serginin Erzurum dan sonra Kars ta da sergileneceðini kaydetti. Erzurum / cihan BULMACA 1 Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Bü yük tes te re si ne ði. 2. Ka vun, kar puz, por ta kal vb. þey le rin i ri si ni seç mek, a yýr mak. - Ý çi do lu o lan ve dý þý kap la ma ol ma yan, ma sif. 3. Ýs tan bul'da bir semt. - Bir er kek a dý. 4. Sý nýr a þan bir a kar su yu muz. - Bir be sin mad de si. - Avuç içi. 5. Sý cak ve ya so ðuk ha va üf le yen bir a let le sa çý ku ru tup bi çim ve re rek ta ra ma. - Ý yi ce ya na rak a teþ du ru mu na gel miþ kö mür ve ya o dun par ça sý. - Rüt be siz as ker. 6. Sö zün de du ran. - Kü çük top rak küp, gü veç. - Bil gi sa yar da ye rel að. 7. Yay gýn göz ren gi. - Kah ve ka vur ma ya ya ra yan ký sa sap lý top rak kap. 8. Ö len le rin ký lýn ma mýþ na maz la rý ve tu tul ma mýþ o ruç la rý i çin ve ri len sa da ka. - Ev len mek te o lan bir er ke ðe, ev len me tö re ni sý ra sýn da ve ri len ad. 9. Kul lan dý ðý mýz al fa be de on be þin ci har fin o ku nu þu. - Bir ha týr la ma ni da sý. - Sý ðýr, hin di vb. e tin den ya pý lan, ge nel lik le di lim le ne rek so ðuk ye nen bir yi ye cek. 10. Yar dým ve yar dým cý lýk la il gi li. - Pe li kan gil ler den, pem be ye ça lan be yaz tüy lü, ka nat la rý gri renk li, alt ga ga sýn da de ri den bir ke se si o lan i ri kuþ, ka þýk çý ku þu. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ke sin ti siz, a ra ver me den. 2. Ko nu nun i yi ce an la þýl ma sý i çin cüm le a ra sý na a lý nan a çýk la yý cý söz cük, ya da söz ö be ði. - Þa pa ki mi yö re le ri miz de ve ri len i sim. 3. Dil me i þi ya pýl mak. 4. E le mek ten e mir. - Tek ke e de bi ya týn da din ve ah lâk i le il gi li ko nu lar da ö zel ez gi ler le söy le nen ko þuk. 5. Al lah'ýn nur dan ya rat tý ðý cin si ye ti ol ma yan var lýk. - Ye se vi tek ke sin de þeyh. 6. A mip, ak yu var ve ba zý bak te ri ler de hüc re bö lün me si yo luy la o lan ço ðal ma. 7. Gam (I I) di zi sin de do i le mi a ra sýn da ki ses. - Ta bak lan mýþ cey lan de ri si. - Sin di ri le bi lir e - ner ji. 8. Kur'ân'da ilk e mir. - Ki mi yö re le ri miz de mer di ven ba sa ma ðý. 9. Ka bur ga ke mi ði. - Ýl de bu lu nan en bü yük mül ki a mir. 10. Bir þe yin ya pýl ma sý ný ve ya ge ti ril me si ni, bu iþ ler le uð ra þan bi ri ne söy le mek, si pa riþ et mek. 11. Kar þý kar þý ya. - Bi ri si ni bir va zi fe yi yap mak ü ze re gö rev len dir me. 12. Dün ya ca ün lü bir mi ma rý mýz BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI D E N Ý Z A L A S I E A Ý K Ý L E M E K S R A K V E Z A R E T T Y A K A A N A M A L M R A K Ý B N E M M F A T O Z R B E Y K Ý R E M Ý T Z N E Ý S T Y A T A L A K Y T E E L E M R K A T A R N S S A Ý A S A K Ý R T V E A R M K E S A F E T L R Fuarýn açýlýþ kurdelesini en genç dergi editörü ve en tecrübeli dergici birlikte kesti. Dergiler okurlarýyla buluþtu TÜR KÝ YE Der gi E di tör le ri ve Ya yýn Yö net men le ri Bir li ði (TÜR - DEB) ta ra fýn dan or ga ni ze e di len Tür ki ye Der gi Gün le ri dü zen le nen bir me ra sim le dün a çýl dý. A çý lýþ ta ko nu þan TÜR DEB Baþ ka ný Sü ley man Ka ra kaþ, der gi fu ra rý nýn i kin ci si ni ger çek leþ tir me nin, der gi le ri o kur la bu luþ tur ma nýn bü yük mut lu lu ðu nu ya þa dýk la rý ný i fa de et ti. Bu fu a rýn bir an lam da ya yýn cý lýk dün ya sýn da der gi le rin de var ol du ðu na dik kat çek mek a ma cýy la ger çek leþ ti ði ni i fa de e den Ka ra taþ, üç yýl dýr bi ra ra ya ge len der gi e di tör le ri nin ta nýþ ma, kay naþ ma ve is ti þa re le ri nin so nu cu ol du ðu nu vur gu la dý. Aç lýþ ta ko nu þan Ya zar Bes ta mi Yaz gan da der gi ci li ðin bü yük mü ca de le ge rek ti ren bir a lan ol du ðu nu sö ye le ye rek, der gi e di tör le ri nin bu mü ca de le yi bil di ren kah ra man lar o la rak ni te len dir di. Ya pý lan ko nuþ ma la rýn ar dýn dan Sir ke ci Ga rý Mü dü rü Tay fur Ak bu lut, en kü çük der gi e di tö rü ha yal tre ni der gi si e di tö rü Fat ma Kor kut ve en ký dem li der gi ci o la rak Ye þi lay Der gi si im ti yaz sa hi bi Mu har rem Bal cý, fu a rýn a çý lýþ kur de le si ni kes ti. Ha ber le rin, söy le þi le rin ve der gi ci lik mer kez li faaliyet le rin o la ca ðý Tür ki ye Der gi Gün le ri 14 A ra lýk Çar þam ba ak þa mý so na e re cek. Ýs tan bul / Na ge han Bay ram Türkiye Dergi Günleri'ne Yeni Asya Dergi Grubu da dört dergisiyle birlikte katýldý. Sa fa hat hâ fý zý Ö mer Çam a ný lý yor VEFATININ 9. Yý lýn da Sa fa hat Ha fý zý Ö mer Çam ý ö zel bir prog ram i le a ný lý yor. Ha ya tý bo yun ca sa yý sýz ta le be ye - tiþ ti ren Ö mer Çam Ho ca, Ý çiþ le ri Ba ka ný Ýd ris Na im Þa hin in de ka tý la ca ðý prog ram da a ný la - cak. Sul tan bey li Be le di ye si nin dü zen le ye ce ði, Prof. Dr. Bay - rak tar Bay rak lý, Prof. Dr. Hüs rev Su ba þý, Prof. Dr. Mah mut Çam - di bi ve Ya vuz Bü lent Ba ki ler in ko nuþ ma cý o la rak ka tý la cak. Kül tür Sa nat Ser vi si

5 DÜN YA 5 Y 11 ARALIK 2011 PAZAR DOSYA NO: 2011/432 TAL. Örnek No: 27* Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri: 1- Te kir dað Mer kez Ya vuz Mah. (Al tý no va Mah.) Ah met A yýk Sk. No:10 K.4 D:5 ad re - sin de, ta pu nun Saz lý de re mev ki i 1285 a da, 35 par sel no sun da ka yýt lý 114 m 2 yü zöl çüm lü ta - þýn maz ü ze ri ne be to nar me kar kas tar zýn da ze min+4 nor mal kat lý o la rak in þa a e dil miþ a - part ma nýn 4. nor mal kat ta 2/10 ar sa pay lý (5) no lu ba ðým sýz bö lüm o lan mes ken dir. Ta þýn maz ü ze rin de ki borç lu his se si tam dýr. 4.kat (5) no lu mes ke nin bü rüt yü zöl çü - mü 100 m 2 o lup, 2 o da, 1 sa lon, mut fak, ban yo, tu va let ve hol den o luþ mak ta dýr. Sa lon ve o da la rýn yer dö þe me le ri ah þap la mi nant par ke, ýs lak ha cim ler se ra mik yer dö þe me li - dir. Ýç ka pý lar ah þap, pen ce re ler p.v.c. plas tik doð ra ma lý dýr. Du var lar plas tik ba da na lý dýr. I sýn ma so ba lý o lup yýp ranma payý % 10 mertebesindedir. Asansör yoktur. Taþýnmazýn bu haliyle alým satým deðeri ,00.-TL dir. Satýþ saati: arasý ÝMAR DURUMU: Tekirdað Merkez Yavuz Mah. (Altýnova Mah.) 1285 ada 35 parsel imar planýnda bitiþik nizam (B-3) 3 kata imarlýdýr. Eski imar durumu 5 katlýdýr. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Satýþ 20/01/2012 günü saat: arasýnda TE KÝR DAÐ 1. ÝC RA MÜ DÜR LÜ - ÐÜN DE a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý - ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tý i le 30/01/2012 gü nü sa at : arasýnda TEKÝRDAÐ 1. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDE ikinci artýrmaya çýkarýlacaktýr. Bu artýrmada da tahmin edilen deðerin % 40'ýný, rüçhanlý alacaklýlarýn alacaðýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. 2- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len de ðe rin % 20'si o ra nýn da pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar ban ka te mi nat mek tu bu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le - dir, a lý cý is te di ðin de (10) gü nü geç me mek ü ze re sü re ve ri le bi lir, dam ga ver gi si, ta pu harç ve mas raf la rý a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö - de nir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný ö - zel lik le fa iz ve gi der le re da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le (15) gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr; ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Sa týþ be de li he men ve ya ve ri len müh let i çin de ö den mez se Ýc ra ve Ýf las Ka nu nu - nun 133'ün cü mad de si ge re ðin ce i ha le fes he di lir. Ý ki i ha le a ra sýn da ki fark tan ve % 10 fa iz den a lý cý ve ke fil le ri me sul tu tu la cak ve hiç bir hük me ha cet kal ma dan ken di le rin - den tah sil e di le cek tir. 5- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/432 TAL. sa yý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü - dür lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. 18/11/2011 (Ý ÝK m.126) (*) Ýl gi li ler ta bi ri ne ir ti fak hak ký sa hip le ri de da hil dir. *: Bu ör nek, bu Yö net me lik ten ön ce ki uy gu la ma da kul la ný lan Ör nek 64'e kar þý lýk gel - mek te dir. (*) Teb lið ya pý la ma yan il gi li le re Ý ÝK.'nun 126 ve 127. mad de le ri ne gö re i la nen teb lið o lu nur. B: T.C. TEKÝRDAÐ 1.ÝCRA DAÝRESÝ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) GEÇMÝÞ OLSUN Çok muhterem aðabeyimiz Ýsmail Özdemir'in baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Servet Bilgin, Erdal Þenal GEÇMÝÞ OLSUN Gazetemiz Genel Yayýn Müdürü ve baþyazarý Kâzým Güleçyüz'ün baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Kastamonu Yeni Asya Okuyucularý HABERLER Kâ be, gül su yu ve zem zem i le yý kan dý n HER yýl mil yon lar ca Müs lü ma nýn hac ve um re i çin zi ya ret et ti ði Kâ be, gül su yu ve zem zem le yý - kan dý. Yýl i çin de Hic rî tak vim le Mu har rem ve Þa ban ay la rýn da yý ka nan Kâ be nin yi ne Hic rî tak - vim le yý lýn ilk yý ka ma sý, Su u di A ra bis tan Kra lý Ab dul lah a ve kâ le ten Mek ke Va li si Prens Ha lid Al Fay sal bin Ab du la ziz ta ra fýn dan ya pýl dý. Kâ be i çi ve dý þý nýn yý kan ma me ra si mi ne Ýs lâm Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý (Ý ÝT) Ge nel Sek re te ri Ek me led din Ýh sa - noð lu, Su u di A ra bis tan da bu lu nan ya ban cý mis - yon þef le ri, bü yü kel çi ler, Mek ke Be le di ye Baþ ka ný Dr. O sa ma bin Fadl Al Bar da ka týl dý. Cid de / a a Ö len le rin sa yý sý 44 e yük sel di n SU RÝ YE DE bir çok kent te Cu ma na ma zýn dan son ra çý kan gös te ri ler de gü ven lik güç le ri nin mü - da ha le si so nu cun da ö len le rin sa yý sý nýn 44 e yük - sel di ði bil di ril di. Su ri ye Dev rim Kon se yi, gös te ri - ler de gü ven lik güç le ri nin a teþ aç ma sý so nu cun da ço ðun lu ðu Hu mus þehrin de ol mak ü ze re a ra la - rýn da bir ço cu ðun da bu lun du ðu top lam 44 ki þi - nin öl dü ðü, on lar ca ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný be lirt - ti. Ba zý þehir ler de o pe ras yon lar ne de niy le e lek trik ve te le fon bað lan tý sý nýn ke sil di ði ni kay de den ye rel ak ti vist ler, o pe ras yon lar da çok sa yý da ki þi nin tu - tuk lan dý ðý ný i fa de et ti. Ül ke nin or ta ke sim le rin de yer a lan Hu mus þehrin de or du bir lik le riy le ay rý - lýk çý as ker ler a ra sýn da þid det li ça týþ ma la rýn mey - da na gel di ði ni be lir ten ak ti vist ler, þehirde ki ba zý has ta ha ne ler de ya ra lý la rý te da vi e de cek i lâç la rýn bu lun ma dý ðý ný da di le ge tir di. An ka ra / a a U çak o ku lun üs tü ne düþ tü: 13 ö lü n FÝ LÝ PÝN LER ÝN baþ þehri Ma ni la ya ký nýn da ki bir o ku la ha fif bir u ça ðýn düþ me si so nu cu 3 ü ço cuk 13 ki þi öl dü. Fi li pin ler in baþþehri Ma ni la ya kýn la - rýn da, kal ký þýn dan ký sa bir sü re son ra a cil i niþ iz ni is te yen kü çük bir u çak, o kul bi na sý nýn ü ze ri ne düþ tü. Ka za nýn ar dýn dan o kul bi na sýy la bir lik te çev re de ki ge ce kon du ev ler de de yan gýn çýk tý. Fi li - pin li yet ki li ler, o lay da 3 ü ço cuk ol mak ü ze re en az 13 ki þi nin öldüðü nü bil dir di. Ý ki mo tor lu ve 4 kol tuk lu u çak ta 3 ki þi nin ol du ðu ak ta rý lýr ken, u - çak ta ki her ke sin öl dü ðü be lir til di. Po lis yet ki li si En ri qu e Sy, þim di ye ka dar en kaz dan 13 ce se de u - laþ týk la rý bil gi si ni ver di. Haf ta so nu ol ma sý dolayýsýyla F. Ser ra no Ýl ko ku lu nda bu gün öð re - tim ya pýl mý yor du. Üç kat lý o ku lun bir kýs mý nýn i - se ta ma men kul la nýl maz ha le gel di ði bil di ril di. Bu a ra da ka za nýn ar dýn dan o kul bi na sýy la bir lik te çev re de ki ge ce kon du ev ler de de yan gýn çýk tý. Yet ki li ler yan gýn so nu cu on lar ca ba ra ka e vin ta - ma men yan dý ðý ný ve yüz ler ce ki þi nin de ev siz kal - dý ðý ný i fa de e di yor. Ma ni la / a a Gü ney Af ri ka da fe ci ka za: 28 ö lü n GÜ NEY Af ri ka nýn Fre e Sta te e ya le tin de bu sa bah mey da na ge len ka za da, a ra la rýn da çok sa - yý da ço cuk ve be be ðin de ol du ðu 28 ki þi vefat et ti. 37 ki þi yi ta þý yan mi nü büs i le bir kam yo nun ka fa ka fa ya çar pýþ tý ðý ka za da 8 ki þi de a ðýr ya ra - lan dý. Ya ra lý lar dan 2 si nin ha ya tî teh li ke le ri nin sür dü ðü kay de dil di. Gü ney Af ri ka da sýk gö rü - len ka za la rýn en bü yük se be bi al kol lü o la rak a - raç kul la nýl ma sý. Jo han nes burg / a a Pa kis tan ABD yi kýz dý ra cak PA KÝS TAN Ta li ba ný nýn Ba cur frak si yo nu ko mu ta ný ve Pa kis tan Ta li ba ný nýn i ki nu ma ra lý is mi o lan Muv li Fa - kir Mu ham med, Pa kis tan hü kü me tiy le ba rýþ gö rüþ me - le rin de bu lun duk la rý ný doð ru la dý. Mu ham med, Re u ters ha ber a jan sý na yap tý ðý a çýk la ma da, Gö rüþ me le ri miz doð ru yön de i ler li yor. E ðer gö rüþ me ler ba þa rý lý o lur sa ön ce Ba cur u, da ha son ray sa Svat, Muh mand, O rak zai ve Gü ney Ve zi ris tan a þi ret böl ge si ni i çi ne a lan bir an laþ ma im za la ma ya mu vaf fak o lu ruz di ye ko nuþ tu. Pa kis tan hü kü me ti nin ör güt ü ye si 145 mi li ta ný bir i yi ni - yet jes ti o la rak ser best bý rak ma sý ü ze ri ne a teþ kes sö zü ver - dik le ri ni be lir ten Mu ham med, Pa kis tan ve Af ga nis tan ýn, ya ban cý iþ gal le ri ne kar þý bir lik ol ma sý ge rek ti ði ni kay det ti. Pa kis tan ýn Af ga nis tan sý ný rý bo yun ca u za nan Peþ tun böl ge - si nin ku zey do ðu u cun da yer a lan Ba cur da ki Ta li ban frak si - yo nu nun ko mu ta ný o lan Mah mud, El Ka i de te rör ör gü tü ne ya kýn bir i sim o la rak bi li ni yor. PA KÝS TAN A ÇIK LA MA YAP MA DI Ey lül a yýn da yap tý ðý bir a çýk la may la ba rý þa bir þans ta ný ma ve Pa kis tan lý mi li tan lar la gö rüþ me sö zü ver di ði bi li nen Pa kis tan hü kü me tin den i se he nüz ko nu ya i liþ - kin bir a çýk la ma gel me di. ABD GÖ RÜÞ ME LE RE SI CAK BAK MI YOR ABD nin, mil yar lar ca do lar yar dým yap tý ðý Pa kis tan i le ABD li yet ki li ler ce te rö rist bir ör güt o la rak ta ným la nan, da ha çok Pa kis tan Ta li ba ný a dýy la ta ný nan Teh rik-i Ta li - ban Pa kis tan ad lý ör güt a ra sýn da ba rýþ gö rüþ me le ri ya - pýl ma sý na sý cak bak ma dý ðý bi li ni yor. Pe þa ver / a a PU TÝN E KAR ÞI BÜ YÜK GÖS TE RÝ RUS YA NIN baþ þehri Mos ko va da haf ta so nun da ya pý lan Du ma se çim le rin de yüz de 49,3 oy a lan Bir le þik Rus ya nýn hi le yap tý ðý ge rek çe si i le 10 bin ler ce gös te ri ci mey dan la ra in di. Krem lin in he men kar - þý sýn da Bo lot na ya Mey da ný nda top la nan yak la þýk 20 bin ki þi Rus ya Baþ ba ka ný Vla - di mir Pu tin in gö rev den ay rýl ma sý ný is te - di. Gös te ri ci le rin ilk o la rak ta lep et tik le ri Dev rim Mey da ný nda gös te ri ye i zin çýk - ma ma sý na rað men gös te ri ci ler bu mey - dan da da top lan dý. Gös te ri ler de Krem lin kar þý tý Ö te ki Rus ya ha re ke tin den mu - ha lif li der ler ko nuþ ma yap tý. Rus ya nýn u - zak do ðu su Vla di vos tok da baþ la yan gös - te ri ler kü çük çap lý mi ting ler þek lin de ül - ke nin en ba tý sý Ka li nin grad þehri ne ka dar ya yýl mýþ du rum da. Rus ba sý nýn da yer a - lan ha ber le re gö re Si bir ya, U lan U de, Çi - ta, Ha ba rovsk ve Bar na ul da da gös te ri ler de vam e di yor. Pro tes to ey lem le ri Rus ya Baþ ba ka ný Pu tin in 2000 de gö re ve gel - me si nin ar dýn dan ger çek le þen en bü yük gös te ri o la rak de ðer len di ri li yor. Rus ya Dev let Baþ ka ný Dmit ri Med ve dev ih lâl le - rin a raþ tý rýl ma sý ný is ter ken, in ter net te ya - yý lan bir ký sým gö rün tü le rin i se pro vo - kas yon he def li ol du ðu nu sa vu nu yor. Av ru pa Gü ven lik ve Ýþ bir li ði Teþ ki lâ tý ve ABD Dý þiþ le ri Ba ka ný Hil lary Clin - ton dan se çim ler de hi le ol du ðu i le il gi li e - leþ ti ri ler gel miþ ti. Pu tin, Clin ton ýn e leþ ti - ri si ni gös te ri ci le re bir sin yal o la rak de ðer - len dir di ve Rus ya nýn i çiþ le ri ne ka rýþ mak - la ABD yi suç la dý. Di ðer ta raf tan haf ta ba þýn dan bu ya na de vam e den gös te ri ler ne de ni i le bor sa 7 pu an ka yýp ya þar ken, do lar da 31,45 rub le se vi ye si ne çýk tý. Ci - tig ro up uz man la rýn dan An drey Kuz net - sov a gö re pi ya sa lar ilk kez si ya sî ge liþ me - le ri risk o la rak al gý la dý. KO MÜ NÝST PAR TÝ SE ÇÝM SO NUÇ LA RI NI TA NI MA DI ÐI NI A ÇIK LA DI Rus ya Mer kez Se çim Ku ru lu ön ce ki ak þam ü ze ri res mi se çim so nuç la rý ný a - çýk la dý. Rus ya Baþ ba ka ný Pu tin in li der li - ði ni yap tý ðý Bir le þik Rus ya yüz de 49,39 oy a la rak 450 san dal ye nin bu lun du ðu Du - ma da mil let ve ki li sa yý sý ný 315 den 238 e dü þür dü. Ko mü nist Par ti yüz de 19,19 oy la 92 san dal ye, A da let li Rus ya yüz de 13,22 oy la 64 san dal ye ve Li be ral De - mok rat Par ti de yüz de 11,65 oy la 56 san - dal ye ka zan dý. Mu ha le fet par ti le ri 6. dö - nem par la men to da bir ön ce ki par la men - to ya gö re 77 kol tuk ik ti dar par ti sin den kap tý. Mu ha lif gös te ri le re ka týl ma yan Ko - mü nist Par ti se çim so nuç la rý ný baþ kent Mos ko va ve St. Pe ters burg da hil bir çok kent te ta ný ma dýk la rý ný a çýk la dý. Par ti in - ter net say fa sýn dan ya pý lan du yu ru da, Ku zey Kaf kas ya böl ge si ve Rus ya nýn bir çok böl ge sin de ih lâl ler ol du ðu nu sa vu - nan a na mu ha le fet par ti si, Du ma se çim - le ri nin ah la ki ve si ya si a çý dan meþ ru ol - ma dý ðý ný dü þü nü yo ruz u ya rý sý yap tý. Yüz de 3,4 oy a la rak par la men to dý þýn da ka lan Yab lo ko da 4 A ra lýk Du ma se çim so nuç la rý ný ta ný ma dýk la rý ný i lân et ti. Bu - na kar þýn Rus ya Mer kez Se çim Ko mis yo - nu Baþ kan Yar dým cý sý Le o nid Iv lev, dü - zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, par la men - to se çi mi ne 65 mil yon 774 bin 462 seç - me nin ka týl dý ðý ný ve ka tý lý mýn yüz de 60,12 ol du ðu nu kay det ti. Iv lev, hal kýn i - ra de si nin yüz de 95 i nin par la men to ya yan sý dý ðý ný söy le di. Mos ko va / ci han / a a Rus ya da en bü yük so run yol suz luk RUS YA Dev let Baþ ka ný Di mit riy Med ve dev in en ö - nem li ön ce li ði ol du ðu nu söy le di ði yol suz luk la mü ca - de le kap sa mýn da her ay or ta la ma bin da va nýn a çýl dý - ðý be lir ti lir ken, söz ko nu su ra kam ül ke de ki yol suz luk bo yu tu nun va ha me ti ni or ta ya ko yu yor. Rus ya So - ruþ tur ma Ko mi te si Söz cü sü Vla di mir Mar kin, U lus - la ra ra sý Yol suz luk la Mü ca de le gü nü ne de niy le yap tý - ðý a çýk la ma da, A lý nan ön lem le rin et ki li ol du ðu son yýl lar da yol suz luk da va la rýn da ya ka la nan la rýn art ma - sýy la gö rü lü yor di ye ko nuþ tu. Yol suz luk la mü ca de le ko nu sun da ki o lum lu sey rin 2011 yý lýn da da de vam et ti ði ni i fa de e den Mar kin, 2008 yý lýn da 10 bin den faz la so ruþ tur ma baþ la tý lýr ken, bu yý lýn sa de ce ilk 9 a yýn da 11 bi nin ü ze rin de yol suz luk so ruþ tur ma sý a çýl - dý de di. So ruþ tur ma nýn et kin li ði nin de ö nem li öl çü - de art tý ðý ný i fa de e den Mar kin, 2008 yý lýn da a çý lan so ruþ tur ma lar dan 4 bin 500 ü mah ke me ye ta þý nýr - ken, bu yý lýn ilk 9 a yýn da baþ la tý lan 11 bin so ruþ tur - ma dan 3 bin 859 u mah ke me ye sevk e dil di. Yýl so - nu na ka dar bu ra ka mýn 5 bi ne u la þa ca ðý ný tah min e - di yo rum di ye ko nuþ tu. Mos ko va / a a BM: E sed göz lem ci le re i zin ver me li BM Ýn san Hak la rý Yük sek Tem sil ci si Na vi Pil lay, Su ri ye Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn ül ke ye ba - ðým sýz in san hak la rý göz lem ci le ri nin gi ri þi ne i zin ver me si ge rek ti ði ni söy le di. Pil lay, 10 A ra lýk Ýn - san Hak la rý Gü nü do la yý sýy la gel di ði New York ta dü zen le di ði ba sýn top lan tý sýn da, a ðýr lýk lý o la rak Su ri ye ko nu sun da ken di si ne so ru lan so ru la ra ce vap ver di. Pil lay, E kim a yýn da Gü ven lik Kon se - yi ne ver di ði bri fing te Su ri ye de ki o lay lar da ha - yat la rý ný kay be den le rin sa yý sýn 2 bin ci va rýn da ol - du ðu nu, þim di i se 4 bi nin ü ze ri ne çýk tý ðý ný be lir - te rek Bi zim gö re vi miz al dý ðý mýz bil gi ler doð rul - tu sun da Kon sey i u yar mak, ken di ba þý mý za Kon sey in Su ri ye ko nu sun da top lan ma sý ta le - bin de bu lu na ma yýz, bu na Kon sey e ü ye dev let - le rin ka rar ver me si ge re kir de di. Su ri ye de ki ih - ti la fýn ül ke de iç sa va þýn doð ma sý na ne den o la bi - le ce ði ni de be lir ten tem sil ci, Su ri ye de bin ka dar gü ven lik gö rev li si nin de öl müþ ol du ðu nu tah - min et tik le ri ni söy le di. Pil lay, Bu yüz den her ke - si a lar ma ge çir mek is ti yo rum, Su ri ye de ki du - rum si vil sa va þa dö nü þe bi lir de di. Pil lay, E sad ýn BM nin gü ve ni lir ol ma dý ðý na yö ne lik a çýk la ma la - rý na da ce vap ve re rek hem BM Ýn san Hak la rý Kon se yi o la rak ken di le ri nin hem de BM Ýn san Hak la rý Kon se yi ta ra fýn dan Su ri ye de ki in san hak la rý ih lal le ri ni a raþ týr mak ü ze re ku ru lan Su ri - ye Ba ðým sýz U lus la ra ra sý So ruþ tur ma Ko mis yo - nu nun ra po ru nun son de re ce gü ve ni lir bil gi le re da yan dý ðý ný be lirt ti. Pil lay, Gü ven lik Kon se yi ne haf ta ya Su ri ye i le il gi li bri fing ve re cek. E sed den ABD te le viz yo nu na a ðýr suç la ma SU RÝ YE Dý þiþ le ri Ba kan lý ðý Söz cü sü Ci had Mak - di si, Dev let Baþ ka ný Beþ þar E sad ýn A me ri kan ABC te le viz yo nu na ver di ði mü lâ ka týn tah rif e dil - di ði ni ve hak kýy la ya yýn lan ma dý ðý ný söy le di. Dý - þiþ le ri Ba kan lý ðý nda dü zen le di ði ba sýn top lan tý - sýn da, Mak si di, mü lâ ka týn ba zý ký sým la rý nýn de - ðiþ ti ril di ði ni, ba zý ký sým la rý nýn da ek sik ve ril di ði ni be lirt ti. Mak di si, E sad ýn, so rum lu luk ben de de - ðil þek lin de med ya da yer a lan i fa de le ri nin yan - lýþ ol du ðu nu, E sad ýn gü ven lik güç le riy le il gi li o - la rak, bun lar be nim de ðil dev le tin kuv vet le ri, ben dev let baþ ka ný yým, a na ya sal bir du rum var, ha ta lar e vet ya pýl dý an cak bu ha ta lar la il gi li he - sa býn so ru la ca ðý i fa de le ri ni kul lan dý ðý ný vur gu - la dý. Söz cü, rö por taj sý ra sýn da, E sad ýn so ru la rý a - çýk þe kil de ce vap la dý ðý ný an cak te le viz yon ka na lý - nýn bu ce vap la rý ge nel de e vet-ha yýr þek lin de ver - di ði ni, bu nun da E sad ýn ko nuþ ma la rý nýn yan lýþ an la þýl ma sý na se bep ol du ðu nu vur gu la dý. Mak - di si, E sad ýn, böy le bir em ri an cak de li ler ve re bi - lir þek lin de ya yýn la nan söz le riy le il gi li, Dev let Baþ ka ný E sad bu ra da, or du la rý ný Af ga nis tan a ve I rak a gön der mek de li ce dir. I rak ta 6 bin ki þi öl dü söz le ri ni kul lan dý. An cak te le viz yon ka na lý bu kýs mý tah rif e dil miþ þek lin de ver di de di. Rö - por taj da E sad ýn, ken di le ri ne Bir leþ miþ Mil let - ler de Su ri ye de in san lýk su çu iþ len di ði ne da ir her han gi bir bel ge gel me di ði ni söy le di ði ni ak ta - ran Mak di si, ba sýn men sup la rý na, mü la ka týn o ri - ji nal ha liy le, te le viz yon da ya yýn la nan þek lin den o lu þan bir vi de o iz let ti. Þam / a a PAKÝSTAN TALÝBANI ÝLE PAKÝSTAN ARASINDA BARIÞ GÖRÜÞMELERÝNÝN BAÞLADIÐI BÝLDÝRÝLÝRKEN, ABD, ÝLÝÞKÝLERÝ KOPMA NOKTASINA GELEN PAKÝSTAN'IN TALÝBAN'LA GÖRÜÞMESÝNE SICAK BAKMIYOR.

6 6 11 ARALIK 2011 PAZAR HABER Y Dev let da i re le ri mah ke me gi bi ca ni as ya.com.tr AB de ki kriz, bi zi zen gin ký lar mý? Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði ü ye li ði yo lun da ki ça lýþ ma la rý i yi ce ya vaþ la mýþ du rum da. Bi zim le ay ný ta rih ler de AB i le ü ye lik mü za ke re le ri ne baþ la yan Hýr va tis tan, mü za ke re le ri ta mam la yýp ü ye lik an laþ ma sý ný im za lar ken, Tür ki ye-ab mü na se bet le ri nin na sýl i ler le ye ce ði i se be lir siz. Ye ri gel di ði i çin tek rar la mak ta fay da var: Av ru pa Bir li ði nin or ta ya koy du ðu e ko no mik ve si ya sî he def le re u laþ mak Tür ki ye nin de men fa a ti ne dir. Ek sik le ri ve ha ta la rý ol mak la bir lik te o he def te; da ha faz la hak, da ha faz la hu kuk ve da ha faz la a da let var dýr. Tür ki ye nin Av ru pa Bir li ði ne ü ye ol ma ka ra rý bir dev let ka ra rý o la rak i lan e dil miþ ve o he de fe u laþ mak i çin de ça lýþ ma lar ya pýl mýþ týr. An cak bu ça lýþ ma la rýn i ki i le ri, bir ge ri þek lin de ol du ðu söy le ne bi lir. AB ye ü ye ol mak is te yen baþ ka ül ke le rin bir i ki yýl da yap tý ðý, ya pa bil di ði de ði þik lik le ri ve ka rar lý lý ðý ma a sef biz on yýl da, yir mi yýl da or ta ya ko ya ma mý þýz. Za man ol muþ hýz la i ler le mi þiz, za man ol muþ A ca ba? di ye rek ye ri miz de say mý þýz. Ta biî ki bu bo ca ma nýn fa tu ra sý ný da bü tün bir mil let o la rak ö de dik ve ö de me ye de vam e di yo ruz. Tür ki ye nin AB ü ye si ol ma sý nýn ö nün de ki en gel le rin ba þýn da, ve sa yet sis te mi an la yý þý ge li yor. Sis te min te me lin de ki bu an la yýþ de ðiþ me di ði sü re ce AB ye ü ye ol ma mýz müm kün de ðil. Tür ki ye yi i da re e den ler de ne hik met se bu ve sa yet çi sis te mi de ðiþ tir me yi her er te li yor ya da ö te li yor. Dü nün ko mü nist ül ke le ri ký sa sü re de AB ü ye si o la bi lir ken, Tür ki ye nin bu nu ba þa ra ma ma sý baþ ka na sýl i zah e di le bi lir ki? Ül ke mi zin kü çük de ðil, bü yük bir ül ke ol du ðu, bu se bep le AB ye ü ye lik gö rüþ me le ri u za mýþ ol du ðu söy le ne bi lir. Fa kat te mel prob lem bu de ðil dir. Bir yan lýþ yak la þým da, AB ül ke le ri nin mad dî sý kýn tý ya düþ me si ne se vin me miz... Ma lûm, baþ ta kom þu muz Yu na nis tan ol mak ü ze re çok sa yý da AB ü ye si (Ý tal ya gi bi) cid dî kri ze gir miþ du rum da. Top lu lu ðun di ðer ü ye le ri bu sý kýn tý yý aþ mak i çin ça lý þý yor, a ma kriz he nüz a þý la bil miþ de ðil. Tür ki ye yi i da re e den ler de Ba kýn, AB kriz de. Biz çok ra hat du rum da yýz. O hal de AB ye ü ye ol mak i çin gay ret sar fet me ye ge rek yok de me se ler de bu mâ nâ la rý i ma et me ye baþ la dý lar. AB ü ye si ül ke le rin kriz de ol du ðu doð ru, a ma bu bi zim zen gin ol du ðu muz an la mý na gel mez. Þu nu u nut ma ya lým ki on la rýn kriz ha li bi zim sað lam ha li miz den kö tü de ðil. Hem, on la rýn kriz de ol ma sý do lay lý o la rak bi zi de kri ze sü rük le mez mi? Dün ya ar týk bir köy ha li ne gel di ði ne gö re, kom þu la rý mý zýn kriz de ol ma sý na na sýl se vi ni riz? On lar kri ze gi rip da ha az tü ket me ye baþ la dý ðýn da bi zim ü re ti ci le ri miz de sý kýn tý ya gir mez mi? On lar fa kir leþ tik çe biz zen gin le þe bi lir mi yiz? Þu nu da u nut ma mak lâ zým ki, Tür ki ye sa de ce mad dî re fah dü þün ce siy le AB ü ye li ði ni is te me me li. AB ü ye li ði, mad dî re fa hýn ya ný sý ra ve bel ki de da ha ön ce lik li o la rak sos yal ve si ya sî re fah i çin ta lep e dil me li. Oh, AB ba tý yor, AB da ðý lý yor, bun dan son ra ü ye ol ma mýz i çin on lar bi ze yal va ra cak an la yý þý þýk de ðil... He de fi miz; bü tün in sa nlý ðýn bas ký lar dan, zu lüm ler den ve da yat ma lar dan kur tul ma sý ol ma lý dýr. Baþ ka la rý nýn fa kir li ði ü ze rin de yük se len bir zen gin lik, ka lý cý ol maz. Tür ki ye, baþ ka la rý is ti yor di ye de ðil; bu ül ke de ya þa yan lar da ha i yi le re lâ yýk týr dü þün ce siy le AB ü ye li ði he de fin de ýs rar cý ol ma lý. An ka ra kri ter le ri i le yol la rýn bit me di ði ni ha týr la tý rýz... TEBRÝK Muhterem kardeþimiz Muhsin Demir'in kýzý Merve ile izdivaçlarýný tebrik eder. Genç çifte Cenâb-ý Allah'tan iki cihan saadeti dileriz. Bilâl'in Nurettin Öðüt, Yasin Öðüt, Ersin Öðüt Körfez / KOCAELÝ GEÇMÝÞ OLSUN Muhterem kardeþimiz Ýsmail Özdemir'in baþarýlý bir ameliyat geçirdiðini öðrendik. Geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Hak'tan acil þifalar dileriz. Düzce Yeni Asya Okuyucularý MEV CUT ya sa la rýn, ka mu ku rum la rý na mah ke me ka ra rý gi bi ki þi ve ku ru luþ lar a ley hi ne hü küm ver me yet ki si ta ný ma sý va tan daþ la rý mað dur e di yor. Mah ke me ka ra rý ol mak sý zýn hiç kim se den pa ra tah si la tý ya pý la ma ya ca ðý ný be lir ten hu kuk çu lar, bu na rað men hak kýn da mah ke me ka ra rý ol ma ma sý na rað men in san la ra ic ra iþ lem le ri ya pýl dý ðý na dik kat çek ti. Sam sun Ba ro su a vu kat la rýn dan Þe no cak Hu kuk Bü ro su sa hi bi A vu kat F. Cem Þe no cak, Tür ki ye de ka mu ku rum la rý nýn tek yan lý i ra de le ri i le ki þi ve ku ru luþ lar ü ze rin de al dýk la rý ka rar la rýn pek ço ðu mah ke me ler ta ra fýn dan ip tal e dil mek te dir. Bu du rum, ka mu ku rum la rý nýn tek yan lý i ra de le ri i le al dýk la rý pek çok ka rar da ob jek tif o la ma dýk la rý ný ve hu ku ka uy gun ha re ket e de me dik le ri ni gös ter mek te dir de di. Ka mu ku rum la rý nýn mah ke me ler KOÇ HOLDÝNG ÞEREF BAÞKANI RAHMÝ KOÇ, AVRUPA'DAKÝ EKONOMÝK KRÝZÝN TÜRKÝYE'YÝ ETKÝLEYECEÐÝNÝ BELÝRTEREK, BU DEVRÝN "BÝZÝ TEÐET GEÇTÝ" DEVRÝ OLMADIÐINI SÖYLEDÝ. KOÇ Hol ding Þe ref Baþ ka ný Rah mi Koç, Av ru pa da ki e ko no mik kri zin Tür ki ye yi et ki le ye ce ði ni be lir te rek, Bu de vir bi zi te ðet geç ti dev ri de ðil dir de di. An tal ya nýn Be lek Tu rizm Bel de si nde Pro fes yo nel O tel Yö ne ti ci le ri Der ne ði nin (POYD) dü zen le di ði ge le nek sel ay lýk ye mek li top lan tý ya ka tý lan Rah mi Koç, da vet li le rin so ru la rý ný ce vap la dý. Koç, 50 ya þýn da ol say dý nýz ne ya par dý nýz? so ru su ü ze ri ne, 32 yýl ön ce 50 ya þýn da ol du ðu nu ve o dö nem ler de Tür ki ye de 1980 ih ti la li ya þan dý ðý ný, iþ le ri ni ka pa lý e ko no mi de yü rüt tük le ri ni vur gu la dý. Bu gün i se þart la rýn bam baþ ka ol du ðu nu di le ge ti ren Koç, Tür ki ye nin dün ya i le ö zel lik le de gir se de gir me se de AB i le en teg re ol du ðu nu kay det ti. Se ne le rin su gi bi geç ti ði ni di le ge ti ren Koç, Her se ne in sa nýn ü ze ri ne bir yük da ha ge ti ri yor. Sað lýk de mok ra si gi bi dir. El den git me yin ce kýy me ti ni bi lin mez. Sa yýn Baþ ba ka na öy le bir mek tup yaz dým ve A man dik kat et de dim, sað lýk çok ö nem li dir di ye ko nuþ tu. BU DEVÝR BÝZÝ TEÐET GEÇTÝ, DEVRÝ DEÐÝLDÝR Dün ya da de ði þen þart la ra a yak uy du rul maz sa ba þa rý lý o lu na ma ya ca ðý ný be lir ten Koç, Tür ki ye nin, iþ a le mi nin ve ki þi le rin bu de ði þi me a yak uy dur mak zo run da ol duk la rý ný di le ge tir di. Koç, Ü mit e di yo ruz ki ö nü müz de ki dö nem de þart lar çok da ha ka tý ve de ðiþ ken o la cak týr. Bil mi yo ruz bu gün Av ru pa Top lu lu ðu ne ka rar a la cak týr. Bu Tür ki ye ye, is te sek de is te me sek de bi ze te sir e de cek tir de di. Tür ki ye nin ti ca re ti nin yüz de 60 ý nýn, Koç Top lu lu ðu nun i se yüz de 55 i nin Av ru pa Bir li ði ül ke le rin den ol du ðu na i þa ret e den Koç, On la rýn ge tir di ði ya vaþ lat ma, sý kýn tý, he pi mi zi et ki le ye cek tir. Çok dik kat li ol ma mýz la zým. Hü kü me ti mi zin de ge rek li ted bir le ri, ka rar la rý ha di se le rin ar ka sýn dan de ðil ö nü ne ge çe rek al ma sý la zým. Bu de vir bi zi te ðet geç ti dev ri de ðil dir di ye ko nuþ tu. Ön ce ki kriz de Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan ýn hak lý çýk tý ðý ný ve kri zin Tür ki ye ye te ðet geç ti ði ni be lir ten Koç, O za man Tür ki ye de ki ban ka la rýn A me ri ka da ki gi bi ki min e li ki min ce bin de, ne ol du ðu bel li ol ma yan ban ka lar ol ma dý ðý ný ve öz var lýk la rý ný ya pý lan dýr dý ðý ný i fa de et ti. Koç, A ma bu gün kü dö nem o gün kü dö nem de ðil de di. An tal ya gi bi ha re ket et ti ði ni di le ge ti ren A vu kat Þe no cak, bu çar pýk lý ðýn da mev cut ya sa lar dan kay nak lan dý ðý ný be lirt ti. A vu kat Þe no cak, þun la rý kay det ti: Ör ne ðin Sos yal Gü ven lik Ku rum la rý, tek yan lý i ra de le ri i le her han gi bir iþ ve ren hak kýn da pi rim ta hak kuk et ti re bil mek te, i da ri pa ra ce za sý ve re bil mek te, ec za cý lar da ol du ðu gi bi i laç sa tým söz leþ me le ri ni 2 yýl sü re i le ip tal e de bil mek te ya da a la cak ta hak kuk et ti re bil mek te dir. Yi ne ver gi da i re le ri de mü kel lef ler hak kýn da tek yan lý i ra de i le i da ri pa ra ce za sý, ver gi ce za sý ya da ver gi a la ca ðý ta hak kuk et ti re bil mek te dir. Bu gi bi du rum lar da hak la rýn da ka mu bor cu ta hak kuk et ti ri len ki þi ve ku ru luþ lar bu ka mu borç la rý nýn ip ta li i çin dâ vâ a ça bil mek te dir ler. An cak dâ vâ la rýn a çýl ma sý ka mu borç la rý nýn tah si li ni en gel le me mek te dir. Tah si la týn dur ma sý i çin mah ke me ler ta ra - fýn dan ted bir ka ra rý ve ril me si ge rek mek te dir. Mah ke me le rin ted bir ka ra rý ver me me le ri ha lin de, hak la rýn da ka mu bor cu ta hak kuk et ti ril miþ o lan ki þi ve ku ru luþ lar da va de vam e der ken da va ko nu su yap týk la rý ka mu borç la rý ný ö de mek zo run da kal mak ta dýr lar. Bu uy gu la ma la rýn ö zel lik le ti ca ret a la nýn da fa a li yet te bu lu nan ki þi ve ku ru luþ la rý can la rýn dan bez dir di ði ni vur gu la yan Þe no cak, An cak top lu mu muz da ki ka mu ku rum la rý na o lan say gý, bu mem nu ni yet siz lik le rin þid det li bir þe kil de dý þa vu rul ma sý ný en gel le mek te dir. E sa sýn da ka mu ku rum la rý ta ra fýn dan ta hak kuk et ti ril miþ o lan ka mu borç la rý nýn ip ta li i çin da va a çýl ma sý, ta hak kuk et ti ril miþ o lan ka mu borç la rý nýn tah si li ni doð ru dan dur dur ma lý dýr. Ka mu borç la rý, an cak Mah ke me ta ra fýn dan ka mu ku rum la rý nýn hak lý bu lun ma la rý ha lin - Av ru pa da ki kriz bi zi et ki ler MALÝYE Ba ka ný Meh met Þim þek, AB Li der ler Zir ve sin de yan gý ný kon trol al tý na al ma an la mýn da bir ta kým a dým lar a týl dý ðý ný, an cak bu a dým la ra i liþ kin be lir siz lik le rin de vam et ti ði ni be lirt ti. Þim þek, Ýs tan bul Ýk ti sat çý lar Der ne ði, Tür ki ye Ka tý lým Ban ka la rý Bir li ði ve Sa ba hat tin Za im Ü ni ver si te si iþ bir li ðiy le dü zen le nen fa iz siz ban ka cý lýk ve gü nü müz uy gu la ma la rý ko nu lu Sa ba hat tin Za im Ýs lâm ve E ko no mi Sem poz yu mu nda bir ko nuþ ma yap tý. Ö zel lik le Av ro Böl ge sin de de rin le þen ka mu borç kri zi nin et ki siy le kü re sel e ko no mi de tek rar be lir siz lik le rin art tý ðý bir dö ne me gi ril di ði nin al tý ný çi zen Þim - KOÇ Hol ding Þe ref Baþ ka ný Rah mi Koç 2012 de iç ve dýþ ta lep da ra la cak ÝS TAN BUL Sa na yi O da sý (Ý SO) Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Ta nýl Kü çük, 2012 yi bü yü me de o lum lu bir tab loy la ka pat týk la rý ný be lir te rek, 2012 ye yö ne lik be lir siz lik ler var nin iç ve dýþ ta le bin za yýf la dý ðý bir yýl ol ma - sý muh te mel gö rü nü yor de di. Kü çük, Kon ya Sa na yi O da sý (KSO) ve Ý - SO nun Kon ya da dü zen le nen Or tak Mec lis Top lan tý sý nda yap tý ðý ko - nuþ ma da, dün ya e ko no mi si nin 2008 den bu ya na kü re sel kri zin göl ge - sin de ol du ðu nu be lirt ti. Kü çük, þun la rý kay det ti: Zor ge çen 2008 ve 2009 un ar dýn dan, 2010 bir to par lan ma yý lý ol muþ tu. An cak, 2011 in i kin - ci ya rý sýn dan i ti ba ren, kü re sel e ko no mi de ye ni den so ru i þa ret le ri nin be - lir di ði bir dö ne me gi ril di. Dý þa rý da du rum böy ley ken Tür ki ye 2010 da dün ya nýn en hýz lý bü yü yen ül ke le rin den bi ri ol du. Bü yü me de ki i yi gi diþ, 2011 de de vam et ti. Son o la rak dün a çýk la nan ve ri le re gö re E kim a yýn da sa na yi ü re ti mi yüz de 7,3 art tý. Bu du rum da yýl so nu i çin ön gö rü len yüz - de 7,5 luk bü yü me nin ger çek leþ me o la sý lý ðý da ha da kuv vet len di i bü yü me de o lum lu bir tab lo i le ka pa týr ken, 2012 ye yö ne lik be lir siz lik ler var nin iç ve dýþ ta le bin za yýf la dý ðý bir yýl ol ma sý muh te mel gö rü - nü yor. Tür ki ye nin en bü yük ih ra cat pa za rý o lan Av ru pa da cid di so - run lar ol du ðu nu dik ka ti çe ken Kü çük, ya þa nan so run la rýn bir dö nem da ha de vam e - de ce ði ni tah min et tik le ri ni vur gu la dý. Kü çük, ta le bin ya vaþ la ma sý nýn ka çý nýl maz o la rak ü re ti mi de et ki le ye - ce ði ni, fa iz o ran la rý nýn art - ma e ði li mi ne gir me si nin ve kur lar da ki yu ka rý doð ru ha re - ke tin de vam et me si nin ü re - tim a çý sýn dan risk ol du - ðu nu bil dir di. Kon - ya / a a Þim þek: Kri ze kar þý a dým lar a týl dý þek, þöy le de vam et ti: Son ya pý lan zir ve de ö nem li a dým lar a týl dý. Ö zel lik le bu tür den bir kri zin Av ro Böl ge sin de bir da ha ya þan ma ma sý na yö ne lik ö nem li bir ta kým ka rar lar ve ril di. Bu ka rar la ra i liþ kin be lir siz lik ler de vam e di yor. Bun dan son ra he men he men Av ro Böl ge sin de ki ve ya AB ü ye si ül ke le rin, en a zýn dan Ýn gil te re nin i ti ra zý var a ma, ü ye ül ke le rin ken di a na ya sa la rý na çok güç lü bir ta kým ma lî ku ral la rý derc e de ce ði ne i liþ kin ge nel bir kon sen süs, bir fi kir var. Bu, ö nem li bir a dým. Bir da ha bu an lam da bu tür den bir kri zin ya þan ma ma sý i çin ku rum sal alt ya pý nýn ye ni den dü zen len me si ö - nem li. Bu na ek o la rak, yan gý ný kon trol al tý na al ma ya yö ne lik fon la rý ar týr ma ko nu sun da bir a dým var. Muh te me len IMF ü ze rin den ye ni bir kay nak kul la ný mý, ka lý cý ve da i mi bir kur tar ma fo nu nun da ha er ken þe kil de dev re ye so kul ma sý gi bi hu sus lar ö nem li. Ö zü i ti ba riy le bu, ye ni re form lar ge rek ti re cek. En a zýn dan yan gý ný kon trol al tý na al ma an la mýn da bir ta kým a dým lar a týl dý. Fa kat bu a dým la ra i liþ kin be lir siz lik ler de vam e di yor. Yüz de 100 so run çö zül dü de mek i çin er ken. Öy le gö rü nü yor ki Ýn gil te re dý þýn da di ðer ü ye ler hem fi kir. O a çý dan o lum lu bir ge liþ me. Ýs tan bul / a a de tah sil e di le bil me li dir. Þa yet ta hak kuk et ti ril miþ o lan ka mu bor cu nun ip ta li i çin be lir li bir sü re i çin de dâ vâ a çýl maz i se ka mu bor cu nun var lý ðý ke sin leþ me li ve bu a þa ma dan son ra tah sil e di le bil me li dir di ye ko nuþ tu. Uy gu la ma da pek çok ki þi ve ku ru luþ da va aç týk la rýn da ka mu borç la rý nýn tah si li ni ön le mek i çin ted bir ka ra rý a la ma mak ta ve da va de vam e der ken hak la rýn da ta hak kuk et ti ril miþ o lan ka mu borç la rý ný ö de mek te dir ler. di yen Þe no cak, da va ko nu su ya pan la rýn da va de vam e der ken ö de dik le ri bu ka mu bor cu nun mah ke me ka ra rý i le ip tal e dil me si ha lin de, ö de miþ ol duk la rý pa ra yý ge ri al dýk la rý nýn al tý ný çiz di. Þe no cak, ka mu ku rum la rý nýn uy gu la ma la rý nýn dur du ru la ma ma sý ne ti ce sin de hac ze ma ruz ka lan ku ru luþ la rýn if las et me le ri ne yol aç tý ðý ný kay det ti. Sam sun / ci han Cüb be li tutuklandý nka MU O YUN DA Ka ra güm rük çe te si o la rak bi li nen suç ör gü tü ne yö ne lik so ruþ tur ma kap sa mýn da tu tuk la ma ta le biy le mah ke me ye sevk e di len Cüb be li Ah met Ho ca lâ kap lý Ah met Mah mut Ün lü tu tuk lan dý. Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye sin de sav cý lýk ça sor gu lan ma sý nýn ar dýn dan 6 þüp he liy le bir lik te tu tuk la ma ta le biy le Ýs tan bul Nö bet çi 10. A ðýr Ce za Mah ke me si ne sevk e di len Ah met Mah mut Ün lü nün, mah ke me ye çýk ma dan ön ce þe ke ri nin yük sel di ði ge rek çe siy le am bu lans la Þiþ li Et fal E ði tim ve A raþ týr ma Has ta ne si ne kal dý rýl dý. Has ta ne de þe ke ri kon trol al tý na a lý nan ve EKG si çe ki len Ün lü, te ker lek li san dal yey le has ta ne den çý kar tý la rak, am bu lans la Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye si ne ge ti ri len Ün lü, ha kim ve sav cý la rýn kul lan dý ðý bö lüm den bi na ya a lýn dý. Ha kim kar þý sý na çý kar tý lan Ün lü nün, mah ke me de ki iþ lem le rin ar dýn dan tu tuk lan ma sý na ka rar ve ril di. Ýs tan bul / a a Af yonkarahisar beþik gibi nafyonkarahýsar DA, mer kez üs sü Si nan pa þa il çe si ne bað lý Baþ kim se Kö yü o lan ve en þid det li si 4,4 bü yük lü ðün de o lan 4 dep rem mey da na gel di. Bo ða zi çi Ü ni ver si te si Kan dil li Ra sat ha ne si ve Dep rem A raþ týr ma Ens ti tü sü nün den a lý nan bil gi ye gö re, sa at da mer kez üs sü il çe de ki Baþ kim se Kö yü o lan 2,5 bü yük lü ðün de ki ilk dep rem mey da na gel di. Ýlk dep re min ar dýn dan ay ný böl ge de sa at te 4,4 bü yük lü ðün de bir dep rem da ha kay de dil di. Bu dep rem le rin ar dýn dan mer kez üs sü yi ne Baþ kim se Kö yü o lan 2,8 ve 3,8 bü yük lü ðün de i ki dep rem ol du. Ö te yan dan, il çe ye bað lý Dü za ðaç bel de sin de de 2,4 ve 2,7 bü yük lü ðün de de i ki dep rem mey da na gel di. Þe hir mer ke zi ve böl ge ye ya kýn il çe ler de de his se di len dep rem ler de can ve mal kay bý nýn ol ma dý ðý bil di ril di. Af yon ka ra hi sar / a a Da yak çý po lis lere ceza nýzmýr Em ni yet Mü dür lü ðü, hak kýn da iþ lem ya pýl mak ü ze re po lis mer ke zi ne gö tü rü len ka dý ný darp e den ve ka ra kol da ki gü ven lik ka me ra sý gö rün tü le ri ba sý na yan sý yan 2 po lis me mu ru nun gö rev den u zak laþ tý rýl dý ðý ný bil dir di. Ka ra bað lar Po lis Mer ke zi nde Fev zi ye C nin da yak ye di ði gü ven lik ka me ra gö rün tü le ri nin ba sý na yan sý ma sý nýn ar dýn dan Ýz mir Em ni yet Mü dür lü ðü nden ya zý lý a çýk la ma ya pýl dý. A çýk la ma da, þu i fa de ler yer al dý: O la ya ka rý þan po lis me mur la rý 9 A ra lýk 2011 ta ri hi i ti ba riy le gö rev den u zak laþ tý rýl mýþ týr. Ko nu i le il gi li o la rak Ý çiþ le ri Ba kan lý ðýn dan mü fet tiþ ta le bin de bu lu nul muþ tur. Ýz mir / a a Ho pa sa nýk la rý ce za e vin den çýk tý nankara DAKÝ Ho pa o lay la rý ný pro tes to son ra sý tu tuk la nan ve ön ce ki gün tah li ye le ri ne ka rar ve ri len 22 ki þi, ce za e vin den çýk tý. An ka ra 11. A ðýr Ce za Mah ke me si nin, Ho pa pro tes to sun da tu tuk la nan 22 ki þi hak kýn da ver di ði tah li ye ka ra rý son ra, genç le rin a i le le ri ve ar ka daþ la rý Sin can da ki ce za e vi nin ö nün de top lan dý. Grup, tu tuk lu la rýn ser best bý rak ma iþ lem le ri ta mam la nýn ca ya ka dar ce za e vi ö nün de þar ký söy le di, ha lay çek ti. Ýþ lem le ri bi ten tu tuk lu lar grup lar ha lin de ce za e vi ka pý sý nýn ö nün de bek le yen le rin ya ný na ge ti ril di. Da vul zur nay la kar þý la nan ser best ka lan lar, ken di le ri ni bek le yen ler le tek tek ku cak laþ tý. Bek le yen ler den ba zý la rý ar ka daþ la rý ný yaþ pas tay la kar þý la dý. An ka ra / a a Dev rim ci Ka rar gâh a 14 tu tuk la ma nýstanbul DA te rör ör gü tü Dev rim ci Ka rar gâh a yö ne lik dü zen le nen o pe ras yon kap sa mýn da gö zal tý na a lý na rak ad li ye ye çý ka rý lan 19 ki þi den 14 ü tu tuk lan dý. Be þik taþ ta ki Ýs tan bul Ad li ye sin de, so ruþ tur ma yý yü rü ten ö zel yet ki li Ýs tan bul Cum hu ri yet Sav cý sý Ýs ma il Tan do ðan ta ra fýn dan i fa de le ri nin a lýn ma sý nýn ar dýn dan tu tuk lan ma la rý is te miy le Ýs tan bul Nö bet çi 10. A ðýr Ce za Mah ke me si ne sevk e di len 19 ki þi nin sor gu la rý ta mam lan dý. Nö bet çi ha kim lik, bu ki þi ler den 14 ü nün te rör ör gü tü ü ye si ol mak su çun dan tu tuk lan ma sý na ka rar ve rir ken, 5 ki þi yi de ser best bý rak tý. Ýs tan bul / a a

7 HA BER 7 11 ARALIK 2011 PAZAR Y AB ye kim ü ye ol mak is ter? AB i le ka tý lým or tak lý ðý mü za ke re le ri nin baþ la ma - sý nýn 6. yý lýn da bir ar pa bo yu yol a lý na ma dý ðý or - ta da. Dört yýl ön ce mü za ke re le re baþ la yan ül ke - ler bi le AB ye tam ü ye o lur ken, Tür ki ye 33 fa sýl dan an - cak bir fas lý ka pa ta bil di. AB i le il gi li bir ba kan lýk ku rul du, an cak i liþ ki le rin dur ma nok ta sý na gel me si hü kü me tin AB ye ba ký þý ný gös te ri yor. Za man za man rest leþ me ler o lur ken, AB ü - ye yap maz sa biz de An ka ra kri ter le ri i le yo la de vam e - de riz de nil me si de bu nun bir gös ter ge si. AKP Grup Baþ kan ve ki li Nu ret tin Ca nik li nin, A çýk söy le mek ge re kir se þu an AB nin bi ze fay da sýn dan çok za ra rý o la ca ðý ný dü þü nü yo rum. AB nin ken di i çin de bü yük so run la rý var, o va go na bi ner sek ge ri ye doð ru gi de riz Be nim þah sî gö rü þüm hem e ko no mi de, hem dýþ po li ti ka da a yak ba ðý ol mak tan ö te hiç bir kat ký sað - la maz söz le ri AKP nin AB po li ti ka sý ný çok i yi or ta ya koy muþ tu. Bu ba ký þý da ha da net or ta ya ko yan a çýk la ma i se, Baþ ba kan Yar dým cý sý A li Ba ba can ýn AB nin çök tü ðü ka dar hýz lý çö ken bir ku lü be kim ü ye ol mak is ter? söz - le ri i le or ta ya çýk tý. Bü tün bu söz ler or ta da du rur ken Dý þiþ le ri Ba kan lý - ðý nýn AB ka rar lý lý ðý mýz sü rü yor a çýk la ma sý nýn bir de - ðe ri ve an la mý kal mý yor. AB-Tür ki ye i liþ ki le ri nin bir ar pa bo yu yol kat e de - me me si nin se be bi bu i fa de ler le de or ta ya çý ký yor. * * * KÝM A YAK SÜ RÜR SE Der sim tar týþ ma la rý, þi ke ka nu nu der ken ye ni a na ya - sa ko nu su pek tar tý þý la mý yor, ko nu þu la mý yor. Sa de ce Mec lis Baþ ka ný Ce mil Çi çek in pa nel ya da bir a çý lýþ ta ko nuy la il gi li yap tý ðý ko nuþ ma lar i le gün de me ge li yor. Çi çek in geç ti ði miz gün ler de yap tý ðý bir a çýk la ma çar pý cýy dý. E ðer bu a na ya sa ye ni den ya pýl maz sa Tür ki ye de re jim bu na lý mý çý kar di yor Çi çek. An - cak par ti ler den bu ko nu da pek ses çýk mý yor. Si vil top lum ku ru luþ la rý da az da ol sa tek lif le ri ni, dü þün - ce le ri ni Mec lis e gö tü re rek ça lýþ ma la ra kat ký sað la - ma ya ça lý þý yor lar. Bü tün bu ger çek ler ve ye ni a na ya sa ko nu sun da her par ti nin ken din ce kýr mý zý çiz gi le ri ol du ðu za - man za man di le ge ti ril di ðin de Star ga ze te sin den Ah met Ke keç in þu sö zü nün hak lý lý ðý or ta ya çý ký yor. Ke keç, par ti ler a na ya sa ko nu sun da ça mu ra ya ta - cak lar di ye rek se bep le ri ni de a çýk la dý. Biz de þu ta - bi ri kul la na lým. Han gi par ti bu ko nu da a yak di re tir - se bi lin ki, mil let ten ce va bý ný a la cak týr. * * * BÝ BE RON Baþ ba kan ýn ra hat sýz lý ðý se be biy le AKP gru bu i ki haf - ta dýr top la na maz ken, mu ha le fet par ti le ri grup top lan - tý la rýn da hü kü me ti e leþ ti ri bom bar dý ma ný na tu tu yor - lar. Bu haf ta MHP grup top lan tý sýn da Dev let Bah çe li de AKP hü kü me ti ni to pa tu tar ken çok il ginç bir ben - zet me de bu lun du. Bah çe li, AKP Hü kü me ti de vam lý tý pýþ lan mak ta, sýr - tý sý vaz lan mak ta ve kü re sel çev re le rin bi be ro nuy la bes - len mek te dir di ye ko nuþ tu. Bah çe li nin bu i fa de si ne hü kü met ka na dýn dan bir ce vap gel mez ken ba ka lým Er do ðan i yi le þip iþ ba þý ya pýn ca bu bi be ron ben zet me si - ne ne di ye cek. * * * BEN CE HAL KIN DE ÐÝL, SÝ ZÝN TER CÝ HÝ NÝZ Dün ya En gel li ler Gü nü do la yý sýy la en gel li le rin so - run la rý na yýl da bir kez de ol sa dik kat çe kil di. En gel li le - rin kar þý laþ týk la rý so run la ra çö züm yol la rý a ran dý. Gün do la yý sýy la CHP Ge nel Mer ke zi nde de bir top lan tý ya pýl dý. Ge nel Baþ kan Ký lýç da roð lu en gel li - le ri din le di ve ken di fi kir le ri ni söy le di. Bir en gel li va - tan daþ, O ka dar mes lek var ken ne den ge nel baþ - kan lý ðý seç ti niz? so ru su ka tý lým cý la rý gü lüm se tir ken, ge nel baþ ka ný bir kaç da ki ka lý ðý na da ol sa dü þün dür - dü. Son ra sýn da, Bu hal kýn ter ci hi de di. Bu nun ü ze - ri ne de en gel li va tan daþ ka tý lým cý la rý gü lüm set ti, an - cak ders ni te li ðin de bir söz sarf et ti. Ben ce bu hal - kýn de ðil, si zin ter ci hi niz As lýn da bu þah sýn söz le ri ol duk ça ö nem li ve dik ka te de ðer. Zi ra büs bü tün bir par ti i çi de mok ra si so ru nu - na par mak ba sý yor. Tür ki ye de de mok ra tik leþ me nin bi rin ci ku ra lý par ti i çin de de de mok ra tik me ka niz ma la - rý iþ let mek tir. Ya ni ge nel baþ kan se çi min den, mil let ve - ki li a day la rý nýn be lir len me si ne ka dar bir çok sü reç te mil le tin ya ni par ti ta ba ný nýn re yi nin ge çer li ol ma sý i çin ge rek li me ka niz ma la rý iþ let mek ge re ki yor. En gel li va - tan da þý mý zýn bu söz le ri bu mâ nâ la rý ha týr lat ma sý ba ký - mýn dan biz ce ol duk ça ma ni dar dýr. * * * Ö NEM LÝ BÝR NOT Van-Er ciþ dep re min den son ra ya ra lar tam o la - rak sa rý la maz ken, Van dan ge len dep rem ze de ler þeh rin tam bir ha ya let þe hir ha li ne gel di ði ni söy - lü yor lar. Þe hir de ya þa yan la rýn bü yük bir bö lü mü baþ ka þe hir ler de bu lu nan dev let ku rum la rý nýn mi sa fir - ha ne le ri ne, ak ra ba la rý nýn yan la rý na git ti ler. Dep rem ze de o ku yu cu la rý mýz dan bi ri si nin bir ta le bi ol du. Biz de bu nu bir gö rev o la rak bu ra da ak ta ra lým. Mer sin e a i le si i le bir lik te yer le þen Gül sün Ön gel Töm - rük, baþ ta Ri sâ le-i Nur Kül li ya tý ol mak ü ze re, Kur ân-ý Ke rim, Cev þen, Tes bi hat ve Ye ni As ya Neþ ri yat ýn ki - tap la rýn dan ta lep e di yor. Ad res: Ye þil yurt Fla min go 8/Ü Si te si Hat: 10 MER SÝN Ki tap gön de re bi le cek o ku yu cu la rý mý za du yu ru lur Ka mu o yun da þi ke ya sa sý o la rak bi li nen spor da þi ke ve teþ vik pri mi suç la rý na ce - za la rý dü þü ren ka nu nun Cum hur baþ ka - ný ta ra fýn dan ve to e dil me si nin ar dýn dan ik ti - dar par ti si ni oy la rýy la ay nen i a de e dil me si sü - re cin de ki tar týþ ma lar, be ra be rin de bir di zi is - tif ham ge tir mek te. Ön ce lik le ve to dan son ra Baþ ba kan Yar - dým cý sý A rýnç ýn, Cum hur baþ ka ný hak lý, ka - mu o yu nun bu ko nu da ki bas ký sýn dan son ra sa ný yo rum ki hiç bir mil let ve ki li bu ya sa yý Mec lis ten ar týk ge tir me ye ce sâ ret e de mez çý ký þýn dan ve AKP li Þa mil Tay yar ýn, ka nu nu re fe ran du ma gö tür me yi ö ne rip, E ðer re fe - ran dum dan ge çer se, ben geç ti ði gün is ti fa ya ha zý rým de yip, E ðer bu ka nun çý kar sa, AKP i çin Ha bur gi bi bir ký rýl ma o lur tep ki si ne rað - men, ik ti dar par ti si nin grup baþ kan ve kil le ri - nin ak si a çýk la ma la rýy la çe liþ me si, is tif ham la ra se be bi yet ver dir di. Ve to i çin, Tak dir Cum hur baþ ka nýn dýr, yet ki si ni kul lan mýþ týr di yen AKP Grup Baþ - ken ve ki li Ca nik li nin, Di ðer par ti ler le var dý ðý - mýz mu tâ ba ka týn ö zün de her han gi bir de ði - þik lik söz ko nu su de ðil; im za la rý mý zýn ar ka sýn - da yýz, ya sa yý ay nen i â de e de ce ðiz de meç le - riy le baþ la yan sü reç te, AKP de çat lak ol du ðu man þet le ri a týl dý. Bil has sa, ya sa nýn ay nen i a de si tâ li ma tý nýn biz zat Baþ ba kan ta ra fýn dan ve ril di ði ha ber le ri - nin ar dýn dan, ne ler o lu yor? so ru la rý so rul du. Her ne ka dar da ha son ra, baþ ta a çýk ça i ti raz e den A rýnç la a ra la rýn da bir ba ka nýn da bu - lun du ðu mil let ve kil le ri, Ço ðun lu ðun ka ra rý - na u ya rýz söz le riy le, gö rüþ ay rý lý ðý nýn üs tü - nün ör tül dü ðü me sa jý ný ver se ler de, þi ke ya - sa sý nýn bir gö rün tü den i bâ ret ol du ðu, ar ka plâ nýn da baþ ka si ya sî he sap la rýn ol du ðu yo - rum la rý ya pýl dý. Ve þi ke ya sa sý ü ze rin den ö zel lik le cum - hur baþ kan lý ðý se çi miy le Er do ðan son ra sý he - sap laþ ma la rýn yü rü tül dü ðü be lir til di SÝ YA SÎ DÝ ZAYN MA NÝ VE LA SI Ön ce lik le Gül ün gö rev sü re si nin i liþ kin bir di zi be lir siz lik var. Zi ra cum hur baþ ka ný ný hal - kýn seç me si ni ön gö ren a na ya sa de ði þik li ði, 31 Ma yýs 2007 de ka bul e di len ya sa, 30 E kim 2007 de re fe ran dum da yü rür lü ðe gir miþ. Bu a ra da 22 Tem muz se çim le rin den son ra 28 A ðus tos 2007 de A na ya sa nýn es ki hük - müy le- Mec lis ta ra fýn dan se çi len Gül ün gö - rev sü re si nin beþ yýl mý yok sa ye di yýl mý o la - ca ðý he nüz be lir len miþ de ðil. Beþ yýl ol sa A ðus tos 2012 de, ye di yýl ol sa A - ðus tos 2014 te cum hur baþ ka ný se çi mi ya pý la - ca ðý na gö re, ko nu nun A na ya sal yet ki li si ve so - rum lu su Yük sek Se çim Ku ru lu nun ko nu dan ka çýn ma sý, her de fa sýn da so ru la rý ce vap sýz bý - rak ma sý ve Mec lis Baþ ka ný da hil kim se nin net bir ta rih ko ya ma ma sý mu am ma sý, me se le nin di ðer bo yut la rý ný gün de me ge ti ri yor. Bel li ki mu ha le fe tin cum hur baþ ka ný nýn sü - re ci beþ yýl gö rü þü ne kar þý, yay gýn o la rak ye - di yýl ý sa vu nan ik ti dar par ti sin de he nüz bir ka ra ra va rýl mýþ de ðil. Ve ya va rý lan ka rar, he - nüz ik ti dar par ti sin ce a çýk la na cak ol gun lu ða gel miþ de ðil. Bü tün bun lar, An ka ra ku lis le rin de çok ça ko nu þu lan, AKP nin i çin de bu hu sus ta ki stra te ji si ni he nüz be lir le ye me di ði, ge le cek si - ya sî di zay ný çer çe ve sin de biz zat, bu dö nem - den son ra cum hur baþ ka ný ol ma yý is te di ði ar - týk sak lan ma yan Baþ ba kan Er do ðan ta ra fýn - dan bek le til di ði söy len ti le ri ni hak lý ký lý yor. Gül ün 5+5 le ye ni den mi a day o la ca ðý ya da ye di yýl son ra sýn da Pu tin-med ve dev mo de - li yle ön ce par ti nin ba þý na ge çip baþ ba kan lý ða ge ti ri le ce ði, ya hut A rýnç gi bi bir is min par ti yi dev ra la ca ðý tah min le ri gýr la gi di yor. Büt çe den son ra Tür ki ye nin gün de mi ne cum hur baþ kan lý ðý se çi mi çer çe ve sin de cum hur baþ ka ný nýn gö rev sü re si nin gün de me gel me si ön ce si, ko nu nun si ya sî di zay nýn ö - nem li bir ma ni ve la sý ha li ne gel di ði id di a la rý, gün geç tik çe kuv vet ka za ný yor BÝR DÝ ZÝ SO RU Ý ÞÂ RE TÝ Tar týþ ma la rýn a re na sýn da, Van-Er ciþ dep re - min de ki ba þa rý sýz lý ðý ve ko or di nas yon ek sik li - ði ni ört mek i çin, Der sim me se le si ni or ta ya a tan si ya sî ik ti da rýn, mu ha le fe tin Der sim a - raþ tý rýl sýn ö ner ge si ni red det mek le sý ký þýp çýk - ma sý ü ze ri ne, bu kez Der sim in üs tü nü ört - mek i çin þi ke ya sa sý ný sun î bir tar týþ ma ve mü nâ ka þa ko nu su o la rak gün de me ge ti rip, ka mu o yu nun na za rý ný sap týr dý ðý tah li li, þim di - ye ka dar o lup bi ten le re ba kýl dý ðýn da, ya ba na a týl ma ya cak bir tes bit. Hiç bel li ol maz; þi ke tar týþ ma sý ndan son - ra, e ko no mi de kriz be lir ti le ri nin a çý ða çýk ma - sý na kar þý, bu kez cum hur baþ ka ný se çi mi ve sü re si or ta ya a tý lýp, gün dem iþ gal e di le bi lir. E - ko no mi de ki vâ him gi di þâ týn üs tü nü ör mek i - çin Bu a ra da, ik ti dar la öz deþ le þen çev re ler den, AKP nin þi ke ya sa sý ný ay nen i a de et mek le a ya ðý na kur þun sýk tý ðý ve ken di ni bað la dý ðý, suç ve ce za den ge si ni boz du ðu e leþ ti ri le ri dik kat çe ki ci. De niz Fe ne ri tu tuk lu la rý nýn bir kaç ay i çin de sav cý la rý nýn de ðiþ ti ri le rek ser best bý ra kýl ma la - rýn da ol du ðu gi bi, ya rýn ö bür gün sa nýk la rý nýn i ki- üç yýl dýr sa nýk la rý nýn tu tuk lu ol duk la rý dâ - vâ lar da hü kû me tin ce za in di ri mi bas ký sýy la kar þý kar þý ya ge le ce ði be lir ti li yor. Hat ta þi ke ya sa sý ar ka sýn da dö nen de rin plan nýn Er ge ne kon ve Bal yoz cu la ra bir tü nel aç mak ol du ðu be lir ti li yor. Ni te kim, tu tuk lu luk sü re si nin ce za lan dýr - ma ya dö nüþ tü ðü nü Cum hur baþ ka nýn dan si - ya se te ka dar her ke sin ka bul et ti ði ve ti re de, da rý sý u zun tu tuk lu lu ðun ba þý na ta lep le riy le fut bol suç la rýn da ki in di ri min di ðer suç lar i - çin de e sir gen me me si is tek le ri baþ la dý bi le Ký sa ca sý, tar týþ ma lý þi ke ya sa sý tar týþ - ma lar la Mec lis ten geç ti; lâ kin ar ka sýn da bir sü rü so ru i þâ re ti bý rak tý; þim di ar ka plâ ný tar tý þý lý yor cev ni as ya.com.tr Þike yasasý nýn arka plâný mka ni as ya.com.tr Baþ ba kan me sa i ye baþ la dý nbaþ BA KAN Re cep Tay yip Er do ðan, Dol - ma bah çe de ki Baþ ba kan lýk Ça lýþ ma O fi - si nden ay rýl dý. Er do ðan, sin di rim sis te mi a - me li ya tý nýn ar dýn dan dün ilk kez sa at te Üs kü dar Ký sýk lý da ki ko nu tun dan çý ka rak, Dol ma bah çe de ki Baþ ba kan lýk Ça lýþ ma O fi - si ne gel di. Bu ra da yak la þýk 1,5 sa at ka lan Er - do ðan tek rar e vi ne dön dü. Ký zý Sü mey ye Er - do ðan da Baþ ba ka na eþ lik et ti. Ýs tan bul / a a On ba þý cin net ge tir di: 2 þe hit nha TAY Va li li ði, Yay la da ðý nda bir on ba þý nýn, he nüz be lir le ne me yen se bep le as teð men ve üst ça vu þu tü fek le vu ra rak öl dür dü ðü nü bil dir - di. Va li lik ten ya pý lan ya zý lý a çýk la ma da, þun lar kay de dil di: Ge ce sa at su la rýn da i li miz Yay la da ðý il çe si 3. Hu dut Ta bu ru na bað lý Ký - zýl çat Hu dut Ka ra ko lun da, he nüz an la þý la ma - yan ne den ler le Pi ya de On ba þý A.A, G3 pi ya de tü fe ði i le a teþ e de rek Pi ya de As teð men Meh - met So yu er i le Pi ya de Ký dem li Üst ça vuþ Öz - kan Kur toð lu nu ya ra la mýþ týr. Ya ra lý lar am bu - lans la An tak ya Dev let Has ta ne si ne gö tü rü lür - ken yol da ha yat la rý ný kay bet miþ ler dir. O la ya ne den o lan pi ya de on ba þý, si la hý i le bir lik te ya - ka la na rak gö ze tim al tý na a lýn mýþ týr. O lay la il - gi li o la rak as ke ri sav cý lýk ça ad li ve i da ri so ruþ - tur ma de vam et mek te dir. Ha tay / a a Ne þe Dü zel be ra at et ti nta RAF Ga ze te si nde Pa zar te si Ko nuþ ma la - rý baþ lý ðýy la ya yým la nan rö por taj la rýn dan i ki si se be biy le yar gý la nan ga ze te ci Ne þe Dü zel Ýs tan - bul 11. A ðýr Ce za Mah ke me si nde gö rü len da - va nýn 6. cel se sin de, be ra at et ti. Dü zel le bir lik te ay ný da va da yar gý la nan ve hak la rýn da bir yýl dan üç yý la ka dar ha pis ce za sý is te nen ga ze te nin so - rum lu mü dü rü Ad nan De mir de be ra at et ti. Dü zel ve De mir, 11 Ka sým 2010 dan be ri PKK nýn Av ru pa Söz cü sü Zü be yir Ay dar ve es - ki De mok ra si Par ti si (DEP) Mil let ve ki li Rem zi Kar tal i le ya pý lan söy le þi ler se be biy le Ba sýn yo - luy la te rör ör gü tü a çýk la ma sý ya yým la mak tan Te rör le Mü ca de le Ka nu nu nun (TMK) 6. mad de sin den yar gý la ný yor lar dý. Ýs tan bul / bi a Gür cis tan a kim lik le ge çiþ baþ la dý ntür KÝYE i le Gür cis tan a ra sýn da ki sý nýr ge - çiþ le ri, pa sa por ta ge rek kal ma dan kim lik le ger çek leþ ti ril me ye baþ lan dý. Tür ki ye ve Gür - cis tan a ra sýn da ki 1996 ta rih li güm rük ge çiþ nok ta la rý an laþ ma sý na ek le nen ve 31 Ma yýs 2011 de i ki ül ke dip lo mat la rý ta ra fýn dan im - za la nan ek pro to kol le bir lik te i ki ül ke a ra sýn - da ki ge çiþ ler de ar týk pa sa port kul la nýl ma ya - cak. Tek nik alt ya pý nýn ta mam lan ma sýy la bir - lik te, 31 Ma yýs ta sem bo lik baþ la tý lan kim lik le ge çiþ sü re ci, ge ce ya rý sý den i ti ba ren baþ la týl dý. Bun dan böy le Tür ki ye Cum hu ri - ye ti ve Gür cis tan va tan daþ la rý, ka ra sý nýr ka - pý la rýn dan kim lik kart la rýy la ge çiþ ya pa bi li - yor.ek pro to ko lün im za lan dý ðý 31 Ma yýs ta Baþ ba kan Re cep Tay yip Er do ðan i le Gür cis - tan Cum hur baþ ka ný Mi ha il Sa a kaþ vi li, güm - rük nok ta sý na ge le rek kim lik kart la rý ný gö rev - li le re gös ter miþ, Gür cis tan ta ra fýn dan Tür ki - ye ta ra fý na gi riþ yap mýþ lar dý. Ho pa / a a TEK par ti dö ne min de þap ka in ký lâ bý na mu - ha le fet et ti ði ge rek çe siy le i dam e di len Ýs ki - lip li Meh met A týf Ho ca nýn ký zý Ay þe Me - le hat Kol dan ýn ba ba sý nýn i da mýn dan son ra yýl lar ca ta kip e dil di ði be lir til di. Ýs ki lip li A týf Ho ca nýn to ru nu Ah met Fa ruk Ý mal, yap - tý ðý a çýk la ma da A týf Ho ca nýn e þi ve ký zý nýn i dam dan son ra Ýs tan bul La le li de sü rek li po lis bas ký sý na ma ruz kal dý ðý ný, ka pý la rýn - da her za man nö bet çi bek le til di ði ni söy le - di. Ka pý da nö bet çi ol ma sý na rað men A týf Ho ca nýn e þi ve ký zý nýn o tur du ðu e vin sü - rek li taþ lan dý ðý ný söy le yen Ý mal, Ben bu o - lay la rý ký zýn dan duy dum on lar da da ha faz la Ýs tan bul da du ra ma mýþ lar. A týf Ho - ca nýn e þi Za hi de Kol dan, ký zý na ben ar týk Ýs tan bul a git me ye ce ðim sen de ka ra rý ný ver de miþ. Za hi de ha ným bir sü re son ra köy de ve fat et miþ me za rý hâ lâ köy de dir. Yan lýz ka lan ký zý Me la hat ha ný mýn i se çek - tik le ri da ha ü zü cü dür. An ne si nin ve fa týn da son ra bir sü re Ýs tan bul da kal mýþ da ha son - ra tüm Tür ki ye yi se fil bir þe kil de gez miþ - tir de di. Me la hat Ha ným ýn bir kez ev len - di ði ni ve e þi nin ký sa sü re de ve fat et ti ði ni be lir ten Ý mal, ü ze rin de ki dö ne min dev let bas ký sý ve ü zün tü le ri i çin de ak li prop lem ler ya þa dý ðý ný di le ge tir di ylýn da Di ya net ta ra fýn dan Ay þe Me le hat Kol dan a ma aþ bað lan dý ðý ný o ma aþ i le ge çi mi ni sað la dý ðý ný ak ta ran Ý mal, Bir dö nem ak li so run lar ya - þa dý. Dü þü nün ki 14 ya þýn da bir kýz ba ba sý - ný ev den a lý yor lar ve bir da ha gö re mi yor ö - lü mü nü da hi mek tup la öð re ni yor. Me za rý - nýn ye ri ni bi le bil mi yor. Kim ol sa ak lý ný yi ti - rir di di ye ko nuþ tu. Ço rum / ci han BAÞ BA KAN Yar dým cý sý A li Ba ba can, A - ta türk ün ve e ser le ri nin tüm dün ya ya ta ný týl ma sý i çin A ta türk A raþ týr ma Mer - ke zi nin ya yýn la rýn dan se çi len 16 e se rin fark lý dil le re ter cü me si pro je si ne baþ la - na ca ðý ný söy le di. Ba ba can, TBMM Ge nel Ku ru lun da, RTÜK, Ba sýn Ya yýn ve En for mas yon Ge - nel Mü dür lü ðü, Va kýf lar Ge nel Mü dür lü - ðü, A ta türk Kül tür, Dil ve Ta rih Yük sek Ku ru mu, A ta türk A raþ týr ma Mer ke zi, A - ta türk Kül tür Mer ke zi, Türk Dil Ku ru mu ve Türk Ta rih Ku ru mu nun 2012 yý lý büt - çe le ri ü ze rin de e leþ ti ri le re Hü kü met a dý na ce vap ver di. A li Ba ba can, rad yo ve te le viz - yon ya yýn la rý nýn dü zen len me si ve de net - len me si gö re vi ni ye ri ne ge ti ren RTÜK i çin 2011 in bir mi lat ol du ðu nu söy le di. Ba ba - can he def le ri nin, tes bit, tes cil ve pro je si ya pýl ma mýþ hiç bir va kýf e se ri nin kal ma - ma sý, kö tü du rum da bir tek va kýf e se ri nin da hi bý ra kýl ma ma sý ol du ðu nu be lir te rek, Bu nun i çin 2003 ten bu ya na tam 3 bin 600 e se rin pro je ve o na rý mý ta mam lan - mýþ týr. Ö nü müz de ki dö nem de de es ki e - ser le ri mi zin pro je ve o na rým la rý nýn ya pýl - ma sý na de vam e di le cek tir de di. A ta türk A raþ týr ma Mer ke zi nin, 2011 de 9 a raþ týr - ma pro je si yü rüt tü ðü nü, bi ri nin ta mam - lan dý ðý ný, 8 i nin de vam et ti ði ni an la tan Ba - ba can, Ga zi Mus ta fa Ke mal A ta türk ün ve e ser le ri nin tüm dün ya ya ta ný týl ma sý i - çin mer ke zin ya yýn la rýn dan se çi len 16 e se - rin fark lý dil le re ter cü me si pro je si ne baþ la - na cak týr. A ta türk An sik lo pe di si ça lýþ ma la - rý ta mam lan mak ü ze re o lup, 2012 yý lý i çe - ri sin de ba sý mý ger çek leþ ti ri le cek tir de di. Ba ba can, mil li mü ca de le ve A ta türk hak - kýn da yurt dý þýn dan sað la nan bel ge le rin ter cü me ve tas nif iþ lem le ri nin ya pý la ca ðý - ný, ü ni ver si te ler de o ku tu lan A ta türk Ýl ke - le ri ve Ýn ký lap Ta ri hi der si i çin ha zýr la nan ders ki ta bý nýn ya yýn lan ma sý nýn ger çek leþ - ti ri le ce ði ni bil dir di. Ba ba can, ders i çin ha - zýr la nan or tak pay la þým a la ný pro je si nin ta mam lan dý ðý ný, Ýn ký lap Ta ri hi öð ren ci le - ri, o kut man la rý ve di ðer il gi li le rin ya ra rý na su nu la ca ðý ný an lat tý. An ka ra / a a A rýnç: AB olmazsa olmazýmýz deðil BAÞ BA KAN Yar dým cý sý Bü lent A - rýnç, Ba li De mok ra si Fo ru mu i çin gel di ði En do nez ya da, bu ül ke nin med ya pat ron la rý ve yö ne ti ci le riy - le kah val tý da bi ra ra ya gel di. Tür ki - ye-ab i liþ ki le ri nin ne du rum da ol - du ðu nun so rul ma sý ü ze ri ne A - rýnç, þun la rý söy le di: Tür ki ye AB ye ka týl mak is ti yor. Bu çok es ki bir ko nu. Ö nü mü ze pek çok en gel çý ký yor ve ya çý ka rý yor lar. Biz bi ze dü þen gö rev le ri yap mak i çin gay - ret e di yo ruz. A ma Tür ki ye se çe - nek o la rak sa de ce AB ye yö nel miþ bir ül ke de ðil. Bir ta raf tan AB, di - ðer ta raf tan ABD var. Tür ki ye ABD i le mo del or tak lýk i çin de. Bir ta raf tan As ya, di ðer ta raf tan Af ri - ka i le i liþ ki ler i çin de yiz. Af ri ka da son dö nem de 30 bü yü kel çi lik aç - týk. Tek o dak lý dýþ po li ti ka ol maz. O geç miþ tey di. Biz Tür ki ye nin gü cü nü ka li te si ni ve dün ya ya o - lan kat ký sý ný ta nýt mak is ti yo ruz. AB, bi zim i çin ol maz sa ol maz de ðil. Biz AB i le bir dis ko da ta ný - þa rak, an la þa rak, se ve rek bir lik te - li ði or ta ya koy ma dýk te ki be yan dan bu ya na de vam e den bir sü reç bu.tür ki ye bu is tik ra rý 50 yýl son ra bul du. Tür ki ye, AB nin is te di ði re form la rý yap tý. Biz AB yi bir de mok ra si stan dar - dý ný ya ka la mak i çin dü þün dük. A ma þim di ye ni si vil a na ya sa ya - pý yo ruz. Tür ki ye son dö nem de si vil-as ker i liþ ki le ri ba ký mýn dan da en i de al nok ta ya gel di. Þim di AB ye, bi zi no lur a lýn nok ta sýn - da de ði liz. On lar ön ce düþ tük le ri e ko no mik kriz den na sýl kur tu la - cak la rý ný dü þün sün ler. AB ko nu - sun da ka ra rý hal ký mý zýn ver me si ni is te ye ce ðiz. Ca kar ta / a a Ýs ki lip li A týf Ho ca nýn ký zý ný ö le ne ka dar ta kip et miþ ler AKP, M. Kemal'i dünyaya tanýtacak Tar týþ ma lý þi ke ya - sa sý tar týþ ma lar la Mec lis ten geç ti; lâ - kin ar ka sýn da bir sü - rü so ru i þâ re ti bý rak - tý; þim di ar ka plâ - ný tar tý þý lý yor

8 11 ARALIK 2011 PAZAR 8 Ý LAN Y E SAS NO: 2011/37 E sas. Mah ke me mi zin Va si yet na me nin o kun ma sý dos ya sýn dan Mu ris Ýs tan bul i li, Be yoð lu il çe si, Ke çe ci pi ri Ma hal le si, Cilt No: 24, Ha ne No: 1020 nü fu su na ka yýt lý. A nas tas ve Af - ro di ti'den ol ma, 08/07/1923 do ðum lu, T.C Kim lik no lu KÝR YA KÝ ÇA DÜ ZO - VA CIK'ýn ya sal va ris le rin den kar de þi T.C Kim lik no lu SO FÝ YA DÜ ZO VA CIK'a u la þý la ma dý ðýn dan i la nýn teb li ðe ka rar ve ril miþ du ruþ ma sý 29/12/2011 gü nü sa at 09:25'e bý ra kýl mýþ o lup, Mu ris'in Ýs tan bul i li, Be yoð lu il çe si, 8. No ter li ði'nin 08/10/1986 Ta rih no lu va - si yet na me sin de ö zet le; ö lü müy le te re ke sin de çý ka cak mal var lý ðý nýn ta ma mý ný 01/08/1932 Ýs tan bul do ðum lu, HÝ RÝS TO ký zý SO TÝ RA DÜ ZO VA CIK'a va si yet et ti ði ni be - lirt miþ tir. Ý la nen teb lið o lu nur. B: T. C. ADALAR SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN tarihleri arasýnda Manisa Sosyal Güvenlik Ýl Müdürlüðü 5. Kat Ýcra Satýþ Servisinde yapýlacak olan 4000 Ton kömür ihalesi Tarihinde Yeni Asya Gazetesinde 1. ve 2. satýþ tarihleri sehven olarak ilan edilmiþ ise de esasa müessir olmayan maddi hatanýn olarak düzeltmesi yapýlmýþtýr ilan olunur. B: DÜZELTME ÝLANIDIR Dosya No: 2011/302 TAL Örnek No: Tapu Kaydý: Kastamonu Ýli Seydiler Ýlçesi Yaðlar Mah. Harmanarkasý mevkii 65 parsel 1 cilt nolu 65 sayfa nolu ,00 m 2 arsa vasýflý taþýnmazýn tamamý Hali Hazýr Durumu : Ta þýn ma zýn top rak ya pý sý kil li týn lý ve or ta bün ye li ya pý da dýr. Ma ki ne li ta rý ma uy gun - dur. Top rak de rin li ði ve su tut ma ka pa si te si ba ký mýn dan uy gun, taþ lý lýk ve tuz lu luk so ru - nu yok tur. Ku ru ta rým ö zel li ði ta þý mak ta dýr. Ta ban su yu ve taþ kýn teh li ke le ri yok tur. Ta þýn - maz ü ze rin de yö re ye a it her çe þit ü rün ye tiþ ti re bil me o la na ðý na sa hip tir.. U la þým du ru mu ve u zak lý ðý a çý sýn dan mev cut Pa zar o la nak la rýn dan ya rar la na bil me o la na ðý var dýr. Par sel sü rü lü o lup ku zey ve di ðer yön le ri tar la i le çev ri li dir. Tam his se si borç lu a dý na ka yýt lý dýr. Ýmar Durumu : Seydiler Belediyesinden alýnan cevabi yazýlarda taþýnmazýn Belediye imar planý dýþýnda olduðu bildirilmiþtir. Muhammen Bedeli : ,00 TL Satýþ Saati : 14:00-14:10 Arasý Satýþ Þartlarý : 1-Satýþ gü nü yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da DEV RE KA NÝ HÜ KÜ MET KO NA ÐI O TO PAR KI ad re sin de a çýk ar týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len de ðe rin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý top la mý ný ve sa týþ ve pay laþ týr ma gi der le ri ni geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be de lle a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak þar tiy le gü nü DEV RE KA NÝ HÜ KÜ MET KO NA ÐI O TO PAR KI ad re sin de yu ka rý da be lir ti len sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka - rý la cak týr. Bu ar týr ma da da rüç han lý a la cak lý la rýn a la ca ðý ný ve sa týþ gi der le ri ni geç me si þar týy la en çok ar tý ra na i ha le o lu nur. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di - len kýy me ti nin % 40 ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý - ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin %20'si nispetinde Türk Li - ra sý pe þin pa ra ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri - le bi lir. Ta pu a lým har cý, dam ga ver gi si i le K.D.V. a lý cý ya a it tir. Bi rik miþ ver gi ler ve tel la li - ye üc re ti sa týþ be de lin den ö de nir. 3- Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu ta þýn maz ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i - re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ - týr ma dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Ýhale ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re ti i le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartna me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup gi - de ri ve ril di ði tak dir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6- Satýþa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü ðü - mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. Ýþ bu ilan tebligat yapýlamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. 14/11/2011 (ÝÝK m.126) B: T. C. DEVREKANÝ ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2011/21 SATIÞ. Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün adedi, cinsi, evsafý, kýymeti ve önemli nitelikleri: 1-Tekirdað ili, Saray ilçesi, Küçükyoncalý köyü, Derindere mevkii, 1929 parsel, tarla vasfýndadýr. Taþýnmazýn toprak yapýsý kumlu týnlý toprak yapýsýndadýr. Eðim yönünden tarýmsal mekanizasyona uygundur. Dosyasýnda mevcut bilgiler doðrultusunda taþýnmazýn yüzölçümü 2500 m 2 'dir.taþýnmazýn rayiç deðeri ,00 TL'dir. Taþýnmazýn satýþ günü SAAT VE GÜNÜ saatlerinde açýk artýrma suretiyle satýþa çýkarýlacaktýr. 2- Tekirdað ili, Saray ilçesi, Küçükyoncalý köyü, Gürgenlik mevkii, 1767 parsel tarla vasfýndadýr. Taþýnmazýn toprak yapýsý kumlu týnlý toprak yapýsýndadýr. Eðim yönünden tarýmsal mekanizasyona uygundur. Dosyasýnda mevcut bilgiler doðrultusunda taþýnmazýn yüzölçümü ,00 m 2 'dir.taþýnmazýn rayiç deðeri ,00 TL'dir. Taþýnmazýn satýþ günü SAAT VE GÜNÜ saatlerinde açýk artýrma suretiyle satýþa çýkarýlacaktýr. 3- Tekirdað ili, Saray ilçesi, Küçükyoncalý köyü, Keçikýþlasý mevkii, 1906 parsel tarla vasfýndadýr. Taþýnmazýn toprak yapýsý kumlu týnlý toprak yapýsýndadýr. Eðim yönünden tarýmsal mekanizasyona uygundur. Dosyasýnda mevcut bilgiler doðrultusunda taþýnmazýn yüzölçümü 5.300,00 m 2 'dir.taþýnmazýn rayiç deðeri ,00 TL'dir. Taþýnmazýn satýþ günü SAAT VE GÜNÜ saatlerinde açýk artýrma suretiyle satýþa çýkarýlacaktýr. 4- Tekirdað ili, Saray ilçesi, Küçükyoncalý köyü, Gürgenlik mevkii, 1763 parsel tarla vasfýndadýr. Taþýnmazýn toprak yapýsý kumlu týnlý toprak yapýsýndadýr. Eðim yönünden tarýmsal mekanizasyona uygundur. Dosyasýnda mevcut bilgiler doðrultusunda taþýnmazýn yüzölçümü ,00 m 2 'dir.taþýnmazýn rayiç deðeri ,00 TL'dir. Taþýnmazýn satýþ günü SAAT VE GÜNÜ saatlerinde açýk artýrma suretiyle satýþa çýkarýlacaktýr. 5- Tekirdað ili, Saray ilçesi, Küçükyoncalý köyü, Gürgenlik mevkii, 1787 parsel tarla vasfýndadýr. Taþýnmazýn toprak yapýsý kumlu týnlý toprak yapýsýndadýr. Eðim yönünden tarýmsal mekanizasyona uygundur. Dosyasýnda mevcut bilgiler doðrultusunda taþýnmazýn yüzölçümü 3.875,00 m 2 'dir.taþýnmazýn rayiç deðeri ,00 TL'dir. Taþýnmazýn satýþ günü SAAT VE GÜNÜ O saatlerinde açýk artýrma suretiyle satýþa çýkarýlacaktýr. 6- Tekirdað ili, Saray ilçesi, Küçükyoncalý köyü, Vilayet kýþlasý mevkii, 138 parsel tarla vasfýndadýr. Taþýnmazýn toprak yapýsý kumlu týnlý tekstürel yapýdadýr. Eðim yönünden tarýmsal mekanizasyona uygundur. Dosyasýnda mevcut bilgiler doðrultusunda taþýnmazýn yüzölçümü 3.700,00 m 2 'dir. Taþýnmazýn rayiç deðeri ,00 TL'dir. Taþýnmazýn satýþ günü SAAT VE GÜNÜ saatlerinde açýk artýrma suretiyle satýþa çýkarýlacaktýr. ÝMAR DURUMU: Tekirdað Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Müdürlüðünün 6044 yazýlarýnda Tekirdað ili, Saray ilçesi, Küçükyoncalý köyü hudutlarý içinde 138,1763,1767,1787,1906 ve 1929 no'lu par sel ler de ka yýt lý ta þýn maz la ra a it i da re miz ce ya pý l - mýþ her han gi bir i mar pla ný ve ya plan la ma ka ra rý bu lun ma mak ta dýr de nil mek te dir. SATIÞ ÞARTLARI: 1- Birinci satýþ gün saat 'dan 11.25'a kadar Saray Ýcra Müdürlüðü'nde açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr, bu artýrmada tahmin edilen kýymetin % 60'ný ve rüçhanlý alacaklýlar varsa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar týy la i - ha le o lu nur, böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la gü nü ay ný yer ve sa at ler de i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr, bu ar týr - ma da bu mik tar el de e di le me miþ se, gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal - mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di lir, þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di ne kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is - te ye nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr, böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen kýymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanýn teminat mektubunu vermeleri lazýmdýr, satýþ peþin para iledir, alýcý istediðinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, tellaliye, damga resmi, k.d.v.ile tapu harç masraflarý alýcýya aittir,birikmiþ vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la, di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr, ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr 4- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr, i ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý la - cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin 2011/21 sa týþ sa yý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (*) ÝL GÝ LÝ LER TA BÝ RÝ NE ÝR TÝ FAK HAK KI SA HÝP LE RÝ DE DA HÝL DÝR. ÝÞ BU SA TIÞ Ý LA NI TA PU KAY DIN DA AD VE AD RES LE RÝ GE ÇÝP DE TEB LÝÐ E DÝ LE ME - YEN ÝL GÝ LÝ LE RE TEB LÝÐ YE RÝ NE KA ÝM OL MAK Ü ZE RE Ý LAN O LU NUR. B: T.C. SARAY ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKUL AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Dosya No: 2011/1098 Esas. Örnek No: 27 ÝSTANBUL 10. (TAÞINMAZ SATIÞ) ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ'NDEN Borç lu ya a it ve bir borç tan do la yý i po tek li bu lu nan ve a þa ðý da ta pu kay dýn da cin si, ev sa fý, kýy me ti i le ö nem li ö zel lik le ri i le sa týþ þart la rý be lir ti len; Ýs tan bul i li, E yüp il çe si, Si lah ta ra ða ma hal le si 764 a da 4 par sel sa yý lý 186,10 m 2 mik tar lý kat ir ti fak lý ar sa va sýf lý ta þýn maz da 1. bod rum kat ta 7/50 ar sa pay lý 2 ba ðým sýz bö lüm no lu da i re nin ta ma mý, Ýs - tan bul 10. Ýc ra Mü dür lü ðü ka le min de a çýk art týr ma su re tiy le sa tý la rak pa ra ya çevrile cek tir. 1-ÝÝK 127. MD GÖRE SATIÞ ÝLANININ TEBLÝÐÝ; Adres le ri ta pu da ka yýt lý ol ma yan (Müb - rez ta pu kay dýn da be lir ti len) a la ka dar la ra ta kip borç lu la rý na gön de ri len teb li gat la rýn teb lið im - kân sýz lý ðý ha lin de iþ bu sa týþ i la ný teb lið ye ri ne ka im ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 2-ÝMAR DURUMU Eyüp Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüðünün tarih ve 2302 sayýlý yazýsýnda; Eyüp ilçesi, Silahtaraða Mahallesi 764 ada, 4 parselin tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Alibeyköy Uygulama Ýmar Planýnda blok nizam, h:9.50 m ( 3 kat) irtifaklý, Taks:0.43 yapýlanmalý KONUT alanýnda kaldýðý bildirilmiþtir. 3- TAÞINMAZIN HALÝ HAZÝR DURUMU ve EVSAFI; Ýstanbul ili, Silahtaraða Mahallesi, Yeniyol sokak üzerinde 55 kapý numarasý alan 764 ada, 4 parsel de mahallen yapýlan incelemede; 186,10 m 2 alanlý parsel üzerinde 2 bodrum kat + zemin kat + 2 normal kattan oluþan betonarme karkas tarzda inþaa edilmiþ, YÝÐÝT APARTMANI adý ile bilinen binasýnýn bulunduðu görülmüþtür. Yapýnýn dýþ cephesi bodrum ve zemin kat seviyesinde seramik kaplamalý üzeri btb kaplýdýr. Yapýnýn tamamý mesken amaçlý olup Sokak üzerinden çelik cümle kapýsýndan girilen binada katlar arasý ulaþým mermer basamaklý merdivenle saðlanmaktadýr. Yapýnýn 1. bodrum katýnda yer alan 2 baðýmsýz bölüm nolu dairede halen borçlu ailesinin ikamet ettiði görülmüþtür. 1.bodrum kat 7/50 arsa paylý 2 b.b. Nolu daire: Salon ( balkonlu ) 2 oda - mutfak- banyo -koridor piyeslerinden oluþan dairede iç cephe duvarlarý sývalý ve badanalý, salon ve oda zeminleri laminat ýslak hacimlerde seramik kaplamalýdýr. Mutfakta tezgah altý ve üstü ahþap dolaplarý yer alýrken, pencereleri ýsýcamlý pvc doðramalý, önünde demir korkuluklarý mevcuttur. Ýç piyeslerde Amerikan panel kapýlarý mevcut olup cümle kapýsý çeliktir. Banyo duvarý tavana kadar seramik kaplý içinde kabinli duþ teknesi, klozet takýmý ve lavabosu mevcuttur. Yaklaþýk 70 m 2 alanlý dairede kat kaloriferi elektrik ve su tesisatý mevcuttur. 3-4 yaþlarýnda olduðu anlaþýlan bina 3. sýnýf yapý grubuna girmektedir. 4-TAKDÝR EDÝLEN DEÐER : ,00.-TL (Seksenbin.-TL) 5- SATIÞ ÞARTLARI: Yukarýda açýk tapu kaydý, imar ve halihazýr durumu ve kýymeti belirtilen taþýnmazýn; ÝHALENÝN YAPILACAÐI YER, GÜN ve SAAT : 1. Satýþ Ýstanbul 10. Ýcra Müdürlüðünde 23 Ocak 2012 Pazartesi günü saat 11:30'dan 11:40 saatleri arasýnda 2. Satýþ Ýstanbul 10. Ýcra Müdürlüðünde 02 Þubat 2012 Perþembe günü saat 11:30'dan 11:40 saatleri arasýnda SATIÞ ÞARTLARI a- Bi rin ci sa týþ yu ka rý da ta yin e di len gün, yer ve sa at le ri a ra sýn da a çýk ar týr ma su re - tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin %60'ýný ve rüç han lý lar var sa a - la cak la rý top la mý ný ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le en çok ar tý ra na i ha le o lu na - cak týr. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak kay dý i le, yu ka rý da ya zý lý yer, gün ve sa at ler de i kin ci art týr ma ya çý ka rý la cak týr. Bu art týr ma da rüç - han lý a la cak la rýn a la cak la rý ný tah min e di len kýy me tin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye - nin a la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak lý la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka pa - ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý geç me si la zým dýr. b- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin tah min e di len kýy me tin ve a la ca ða mah su ben iþ ti - rak e de cek le rin ken din den ön ce ki sý ra da bu lu nan a la cak lý la rýn a la ca ðý nýn, (mu ham men de ðe rin %20'siy le sý nýr lý o la rak) % 20'si nis pe tin de pey ak çe si (Ya ban cý pa ra ku run da gün lük de ði þim ler ol ma sý ve 508 SK'un 1. mad de si ne gö re "dö viz te mi nat o la rak ka bul e di le me ye ce ðin den na kit Türk pa ra sý a lý na cak týr) ve ya bu mik tar ka dar Mil li bir ban ka - nýn ÞARTSIZ- SÜRESÝZ ve KESÝN TEMÝNAT MEKTUBU'nu vermeleri lazýmdýr. c- Sa týþ pe þin pa ra i le ya pý la cak týr. A lý cý ya ta lep e der se 10 gü nü geç me mek ü ze re me - hil ve ri le bi lir. Ý ha le ye i ti raz va ki ol ma sý ha lin de da hi, (a la ca ðý na te ka bül e den sa týþ be de - li ni müþ te ri sý fa týy la ö de mek te im ti na su re tiy le a la cak lý ya i ha le ya pýl ma mýþ ol ma sý þar tý i le) sa týþ be de li nak ten ic ra vez ne si ne ya tý rýlýr. (md. 134/4) Tel la li ye res mi, Ý ha le pu lu, ta pu harç ve mas raf la rý i le KDV, (150 m 2 'ye ka dar o lan net mes ken ler de % 1, mes ken ol - ma sý na rað men iþ ye ri o la rak kul la nýl mýþ da i re ler de, met ruk du rum da o lan bi na lar da, tar la bi na han o tel ve ar sa lar da % 18 o la rak KDV müþ te ri den tah sil e di lir) tah li ye ve tem sil gi der le ri ön ce lik le müþ te ri ta ra fýn dan ö de nir. Bi rik miþ Em lak ver gi si ce za la rý ve fe ri le ri i le tel la li ye ve ta pu sa tým har cý sa týþ be de lin den müþ te ri ye i a de e di lir. d- Ýha le ye iþ ti rak e den le rin ic ra sa týþ dos ya sý, ta pu kay dý, þart na me, i lan ve teb li gat - la rý in ce le mek su re tiy le i ha le ye ka týl dý ðý ný ka bul et ti ði, Sa tý la cak ta þýn ma zýn Ta pu kay - dýn da var sa; ta þýn ma zýn bü tün le yi ci par ça la rý nýn (MK md. 684, 862), ta þýn ma zýn ek len - ti le ri nin (MK md. 686, 862), hu ku ki se me re le ri nin (MK md. 879). ta þýn ma zýn bir leþ ti ril - me si du ru mu nun (MK md. 859) Ý ÝK 128. md. Gö re Ta þýn ma zý mü kel le fi yet le ri nin (Ýn ti fa hak ký MK md. 794 o tur ma hak ký MK md. 823 üst hak ký MK md. 834 kay nak hak ký MK md. 837, ir ti fak hak larý MK md. 838, Kay di ha yat la ö lün ce ye ka dar bak ma ak di BK md. 507)... mü kel le fi yet le ri na za ra al dý ðý ka bul e di lir. e- Uy gu la ma da re hin be de li nin ö de me sin de ve a la ca ða mah su ben sa týþ ta Ý ÝK md. Em re di ci hük mü ne rað men sý ra cet ve li dü zen len me mek te ol du ðun dan; ta þýn maz ü ze rin de ha ciz i po tek sa týþ va a di ve sa ir hak la rý o lan il gi li le rin i ha le yi ta kip e - de rek sa týþ ta ri hin den i ti ba ren ye di gün i çin de, Ý ÝK md. 100, 151 ve sa yý lý S.S. Ku ru mu K. Md Bað Kur K ya sa sý md sa yý lý KDV Ka nu nun 55. Am me A - la ca ðý nýn Tah si li Hak kýn da ki Ka nun md. 21 K 766, 789, 777/2, 796/1, Ý ÝK 83/c-2, 100, 142/1, 151, mad de le ri ne gö re sý ra ve a la ca ðýn as lý na yö ne lik þi ka yet ve i ti raz da va hak la - rý ný kul lan ma la rý ve ic ra dos ya sý na da va aç týk la rý na da ir der ke nar ib raz et me le ri ge re kir. f- Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me - le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si cil i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma dan ha riç bý ra ký lýr. g- Ýha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca sa týþ be de li ni ya týr ma sý i çin ve ri len 10 gün so - nun dan i ti ba ren te me rr üt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak lar dýr. Ý ha le far ký ve te - mer rüt fa iz ve ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak bu fark var - sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. h- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için Ýcra Dairesinde açýk olup, tebligat pul masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir nüshasý gönderilebilir. i- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin þart na me yi gör müþ, i çe ri ði ni ve þart la rý ný ka bul et miþ sa - yý la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sý i le Mü dür - lü ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur. j- Sa týþ i la ný il gi li le rin ta pu kay dýn da ya zý lý ad res le ri ne teb li ðe gön de ril miþ ad res te teb li gat ya pý lan ma sý ha lin de ve ya ad res le ri bi lin me yen ler i çin de iþ bu sa týþ i la ný nýn Ý - LA NEN TEB LÝ GAT ye ri ne ka im o la ca ðý i lan o lu nur. (Ad re si ta pu da ka yýt lý ol ma yan a la - ka dar lar i çin ay rý ca ad res tah ki ki ya pýl ma ya cak týr.) (Ý ÝK.126) B: T.C. ÝSTANBUL 10. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI) DOSYA NO: 2011/2501 Tal. Satýlmasýna Karar verilen Taþýnmazýn Cinsi ve özellikleri : TAPU KAYDI : Ýs tan bul Ý li, Bü yük çek me ce Ýl çe si, Ka mi lo ba Kö yü, A yaz ma mev ki i, 302 a da, 10 par sel sa yý lý, 300,95 m 2 yü zöl çüm lü, a na ta þýn maz ni te li ði dub leks mes ken ve ar sa sý o lan ta þýn maz NÝTELÝKLERÝ : Satýþa konu taþýnmaz Ýstanbul, Büyükçekmece Ýlçesi, Kamiloba Mah. Ýstiklal cad. Tapunun 302 ada, 10 parsel numarasýnda kayýtlý ve Ýstiklal Caddesinden 4 dýþ kapý numarasý alan 300,95 m 2 miktarlý dubleks mesken ve arsasý vasýflý taþýnmazýn tamamý niteliðindedir. Taþýnmaz Kamiloba Mah. E-5 karayolundan ayrýlan Ýstiklal caddesi üzerinde E-5 karayoluna takribi 200 m., sa hi le tak ri bi 400 m. me sa fe de yer a lan ve 300,95 m 2 mik tar lý ar sa ü ze rin de yer a lan dub leks mes ken; ze min kat + 1 nor mal kat tan mü te þek kil, B.A.K tarz da, i kiz ni zam da in þa e dil miþ o lup, ze min de 65 m 2 o tu rum a lan ýna sa hip, 1. nor mal ka tý, ka pa lý çýk ma a lan la rý i la ve si i le bir lik te 90 m 2 a lan lý ol mak ü ze re 155 m 2 a la na sa hip, ze min ka týn da yol cep he sin de bal kon i le bah çe cep he sin de a çýk te ras ma hal le ri mev cut, da i re pen ce re le ri PVC ve ý sý cam lý, ze min ka tý de mir kor ku luk lu, çe lik ka pý lý, bi na dýþ cep he si PVC Sý dýng kap la ma o lup, ta þýn maz da hi lin de e lek trik sýh hi te si sat lar ik mal e dil miþ du rum da, par sel çev re si bah çe du va rý ve de mir kor ku luk i le i ha ta e dil miþ du rum da, bahçe tan zi mi ve pey za jý ta mam lan mýþ ve is kan e di lir du rum da dýr. Sa tý þa ko nu ta þýn ma zýn bu lun du ðu ko num i ti ba riy le alt ve üst ya pý sý ta mam lan mýþ, her tür lü Be le di ye ve sos yal im kan lar dan is ti fa de e de cek ko num da ci va rýn ta lep gö ren ko nut a la nýn da yer al mak ta dýr. ÝMAR DURUMU : Bü yük çek me ce Be le di ye Baþ kan lý ðý Ý mar ve Þe hir ci lik Mü dür lü ðü nün 10/05/2011 ta rih, sa yý lý i mar du ru mu ya zýsýna gö re Bü yük çek me ce Ýl çe si, Ka mi lo ba Mah. 302 a da, 10 par sel sa yýlý ta þýn maz ; ta rih 33 sa yý lý 1/1000 öl çek li Ka mi lo ba Ma hal le si uy gu la ma i mar pla nýn da ti ca ret a la nýn da kal mak ta o lup, TAKS: 0.30, KAKS :0.90 blok 3 kat ( H: 9.50) Ý mar þart la rý mev cut tur de nil miþ tir. KIYMETÝ : ,00 TL Birinci Satýþ günü: 20/01/ Saatleri arasýnda Ýkinci Satýþ günü : 30/01/ Saatleri arasýnda Büyükçekmece 2. Ýcra Müdürlüðü Adresinde 1)- Açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr; Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60'ý ný ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tý i le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal mak þar týy la Yu ka rý da ya zý lý yer ve sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak týr. Ý kin ci ar - týr ma nýn res mi ta ti le rast la ma sý ha lin de ta ti lin bi ti mi ni iz le yen ilk iþ gü nü ay ný yer de ve ay ný sa at ler a ra sýn da i kin ci ar týr ma ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le - me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be - de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a la ca ðý na rüç han lý o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe cek tir. 2)- Ar týr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, tah min e di len kýy me tin % 20'si nis pe tin de na kit ve ya bu mik tar ka dar bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir, a lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. Sa týþ tan Mü te - vel lit Bin de 4,95 i ha le dam ga res mi, % 18 KDV i le 1/2 ta pu harç ve mas raf la rý A lý cý ya, 100,00 TL i çin Yüz de 2 a þan ký sým i çin Yüz de 1 Tel la li ye res mi sa tý cý (borç lu ya) a it o la - cak týr. Bi rik miþ ver gi ler sa týþ be de lin den ö de nir. 3)- Ý po tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rýný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak tir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay - laþ týr ma dan ha riç bý ra ký la cak lar dýr. 4)- Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak - lar dýr. Ý ha le far ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o - lu na cak, bu fark, var sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5)- Þart na me, i lan ta ri hin den i ti ba ren her ke sin gö re bil me si i çin da i re de a çýk o lup mas ra fý ve ril di ði tak tir de is te yen a lý cý ya bir ör ne ði gön de ri le bi lir. 6)- Sa tý þa iþ ti rak e den le rin Þart na me yi gör müþ ve mün de re ca tý ný ka bul et miþ sa yý - la cak la rý, baþ ka ca bil gi al mak is te yen le rin yu ka rý da ya zý lý dos ya nu ma ra sýy la Mü dür lü - ðü mü ze baþ vur ma la rý i lan o lu nur (Ýc. Ýfl. K. 126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. Yönetmelik Örnek No: 27 Adlarýna tebligat yapýlamayan ilgililere gazete ilaný tebligat yerine geçerlidir. B: BÜYÜKÇEKMECE 2.ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜNDEN (TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI) Sayý : 2010/326 Esas. 02/12/2011 Satýlmasýna karar verilen gayrimenkulün cinsi, kýymeti, adedi, evsafý : 1 NOLU TAÞINMAZ Tapu Kaydý : Ay dýn i li Ye ni pa zar il çe si Çav dar Kö yü Ak ba ba Mev ki i, 104 a da 134 par sel'de ka yýt lý ,55 m 2 yü zöl çüm lü zey tin lik va sýf lý tam his se li ta þýn maz. Mu ham - men be de li ,90 TL 'dir. Halihazýr Durumu: Taþýnmazýn %70'lik bölümü yaþlarýnda zeytin aðaçlarý ile kaplý olup, üzerinde oldukça fazla kaya ve taþ bulunmaktadýr. Taþýnmazýn sahip olduðu batýdan doðuya yükselen yaklaþýk % luk bir eðim çalýþma koþullarýný zorlaþtýran ve erezyon tehlikesi taþýr. Sulanabilen arazi deðildir, su ihtiyacýnýn doðal yollardan karþýlar. Arazinin kuzeyi yol, doðu, batý ve güneyi baþka þahýslara ait zeytinlikler ile çevrilidir, Çavdar Köyü Avcýali mahallesine 2 km, Çavdar-Paþaköy ham yoluna 250 m. uzaklýktadýr. Satýþ Yer,Gün ve Saati : Hükümet Konaðý önünde 1. Satýþ 17/01/2012 Saat : Satýþ 27/01/2012 Saat : NOLU TAÞINMAZ Tapu Kaydý : Aydýn ili Yenipazar Ýlçesi Çamköy Mevkii 163 ada 15 parselde kayýtlý ,72 m 2 yüzölçümlü zeytinlik vasýflý tam hisseli taþýnmaz. Muhammen bedeli ,90 TL dir. Halihazýr Durumu: Taþýnmazýn toprak yapýsý iþlemeli tarýma uygun, kumlu týnlý yapýdadýr. Yaklaþýlýk % 80'i yaþlý zeytin aðaçlarýyla kaplý, batýdan doðuya % 10-15'lik bir eðime sahiptir. Sulanabilen arazi deðildir, su ihtiyacý doðal yollardan karþýlanmaktadýr. Taþýnmaz asfalt yola 200 m. uzaklýkta olup, kuzeyi kýsmen yol ve zeytinlik, doðu, batý ve güneyi þahýslara ait zeytinlikle çevrilidir. Satýþ Yer, Gün ve Saati : Hükümet Konaðý önünde 1. Satýþ 17/01/2012 Saat : Satýþ 27/01/2012 Saat : SATIÞ ÞARTLARI 1- Birinci satýþ 17/01/2012 günü saat sa at le ri a ra sýn da, 2. sa týþ 27/01/2012 gü nü ay ný sa at ler de Hü kü met Ko na ðý ö nün de a çýk art týr ma su re tiy le ya pý la cak týr. Bu ar týr ma da tah min e di len kýy me tin % 60 ni ve rüç han lý a la cak lý lar var sa a la cak la rý mec mu u nu ve sa týþ mas raf la rý ný geç mek þar tiy le i ha le o lu nur. Böy le bir be del le a lý cý çýk maz sa en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü ba ki kal - mak þar tiy le 1. ve 2. ta þýn maz lar yu ka rý da be lir til di ði ay ný yer ve sa at te i kin ci ar týr ma ya çý ka rý la cak - týr. Bu ar týr ma da da bu mik tar el de e di le me miþ se gay ri men kul en çok ar tý ra nýn ta ah hü dü sak lý kal mak ü ze re ar týr ma i la nýn da gös te ri len müd det so nun da en çok ar tý ra na i ha le e di le cek tir. Þu ka dar ki, ar týr ma be de li nin ma lýn tah min e di len kýy me ti nin % 40'ý ný bul ma sý ve sa týþ is te ye nin a - la ca ðý na rüç ha ný o lan a la cak la rýn top la mýn dan faz la ol ma sý ve bun dan baþ ka, pa ra ya çe vir me ve pay laþ týr ma mas raf la rý ný geç me si la zým dýr. Böy le faz la be del le a lý cý çýk maz sa sa týþ ta le bi dü þe - cek tir. 2-Artýr ma ya iþ ti rak e de cek le rin, her bir ta þýn maz i çin ay rý ay rý tah min e di len kýy me tin % 20 si nis pe tin de pey ak çe si ve ya bu mik tar ka dar mil li bir ban ka nýn te mi nat mek tu bu nu ver me le ri la zým dýr. Sa týþ pe þin pa ra i le dir. A lý cý is te di ðin de 10 gü nü geç me mek ü ze re me hil ve ri le bi lir. % 18 o ranýn da kat ma de ðer ver gi si, bin de 4,95 i ha le dam ga ver gi si, ta pu har cý nýn ya rý sý sa týn a la na a it o la cak týr. Bi rik miþ em lak ver gi borç la rý ve tel la li ye res mi sa týþ be de lin den ö de nir. Tah li ye ve tes lim gi der le ri i ha le a lý cý sý na a it tir. 3- Ýpo tek sa hi bi a la cak lý lar la di ðer il gi li le rin (*) bu gay ri men kul ü ze rin de ki hak la rý ný hu - su siy le fa iz ve mas ra fa da ir o lan id di a la rý ný da ya na ðý bel ge ler i le on beþ gün i çin de da i re - mi ze bil dir me le ri la zým dýr. Ak si tak dir de hak la rý ta pu si ci li i le sa bit ol ma dýk ça pay laþ ma - dan ha riç bý ra ký la cak týr. 4- Gay ri men kul ken di si ne i ha le o lu nan kim se müd de tin de pa ra yý ver mez se, i ha le ka ra - rý fesh o lu na rak, ken di sin den ev vel en yük sek tek lif te bu lu nan kim i se arz et miþ ol du ðu be - del le al ma ya ra zý o lur sa o na, ra zý ol maz ve ya bu lun maz sa he men art týr ma ya çý ka rý lýr. Bu art - týr ma il gi li le re teb lið e dil me yip, yal nýz ca sa týþ tan en az ye di gün ön ce ya pý la cak i lan la ye ti ni lir. Bu art týr ma da tek li fin Ý ÝK 129. mad de de ki hü küm le re uy ma sý þar týy la ta þýn maz en çok art tý - ra na i ha le e di lir. Ý ha le ye ka tý lýp da ha son ra i ha le be de li ni ya týr ma mak su re tiy le i ha le nin fes hi - ne se bep o lan tüm a lý cý lar ve ke fil le ri tek lif et tik le ri be del i le son i ha le be de li a ra sýn da ki fark - tan ve di ðer za rar lar dan ve ay rý ca te mer rüt fa i zin den mü te sel si len me sul o la cak týr. Ý ha le far - ký ve te mer rüt fa i zi ay rý ca hük me ha cet kal mak sý zýn Da i re miz ce tah sil o lu na cak, bu fark, var - sa ön ce lik le te mi nat be de lin den a lý na cak týr. 5- Taþýnmazý sa týn a lan lar, i ha le ye a la ca ðý na mah su ben iþ ti rak et me miþ ol mak kay dýy - la, i ha le nin fes hi ta lep e dil miþ ol sa bi le, sa týþ be de li ni der hal ve ya Ý ÝK 130. mad de ye gö re ve ri len sü re i çin de nak den ö de mek zo run dadýr. 6- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup masrafý verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 7- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasý ile Müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 02/12/2011 (Ýc. Ýf. K.126) (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir. B: T. C. YENÝPAZAR (AYDIN) ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ (GAYRÝMENKULUN AÇIK ARTTIRMA ÝLANI)

9 Y 11 ARALIK 2011 PAZAR MEDYA POLÝTÝK 9 AB gerçek birlik oluyor (...) Dal ga la nan pi ya sa la rýn da gös ter di ði gi bi dün ya gün de min de i se sa de ce ve sa de ce AB Zir ve si var dý. 10 sa at sü ren kri tik zir ve nin ilk gü nün de AB li der le ri Ýn gil te re yi dev re dý þý bý ra ka rak sý ký büt çe ku ral la rý ü ze rin de an laþ mýþ gö zük mek te... Ar týk u lu sal büt çe le ri Brük sel o nay la ya cak. Bu, u lus-dev le ti aþ ma ko nu sun da bir dev rim... An laþ ma, E u ro Böl ge si ü ye si 17 ül ke yi kap sa ya cak. Ba zý ma li ku ral lar dan mu af tu tul mak is te nen Ýn gil te re i se dý þa rý da ka la cak. Kri tik zir ve bu gün de de vam e di yor... «««Ýh ra ca týn da ki yük sek tek no lo ji li ü rün le rin pa yý an cak yüz de 3 o lan Tür ki ye si ya se ti ne ba ký lýr sa AB ba tý yor... A ca ba öy le mi? A ta türk ban ka cý mýy dý? BU baþ lý ðý on gün ön ce at mýþ tým, þim di mü ker rer iþ yap ma mýn ne de ni var, u nut kan lýk tan ya da tem bel lik ten de ðil. A ta türk ün sa hip ol du ðu Ýþ Ban ka sý ku ru cu his se le ri ni CHP ye bý rak mýþ ol ma sýy dý me se le... Ni çin bu his se le re bu ka dar ya pý þý yor lar dý? Ül ke mi zin ön de ge len Ke ma list le rin den Pro fe sör Ah met Mum cu bu so ru mu za çok þaþ mýþ, a çýk la ma gön der miþ, (...) Pro fe sör Mum cu, söz ko nu su his se le rin ge lir le ri nin (ya ni te met tü nün) Türk Ta rih Ku ru mu i le Türk Dil Ku ru mu a ra sýn da pay laþ tý rýl dý ðý ný ha týr la tý yor. Par ti nin e li ne beþ ku ruþ geç mi yor. CHP, bu his se le rin yal nýz ca e ma net çi si ko nu mun da. Pe ki de, A ta türk ni çin bu his se le ri doð ru dan TTK i le TDK ya bý rak ma mýþ da, böy le do lam baç lý bir yol seç miþ? 1938 yý lýn da tek par tiy le dev let eþ de ðer ol du ðu, ay ný an la ma gel di ði i çin mi a ca ba? Ha dev le te, ha par ti ye, ay ný þey... Pek bir ba ðým sýz ol duk la rý bi ze ýs rar la söy le nen bu ku rum lar la tek par ti a ra sýn da sar sýl maz bað lar kur mak i çin ol ma sýn sa kýn? Gü nün bi rin de baþ ka par ti ler de do ða bi le ce ði ni ve bu me se le nin tar týþ ma ko nu su (ve de tat sýz lýk ko nu su) ya pý la ca ðý ný dü þün me miþ... Öy le ya, alt ta ra fý bir par ti nin ge nel baþ ka ný, mi ra sý ný, ço cu ðu ol ma dý ðý i çin, par ti si ne bý ra ký yor, o na ba kar sa nýz... Me se le bu ka dar ba sit mi? Pe ki, þim di CHP bu his se le ri ni çin ger çek sa hip le ri ne dev ret mi yor da te met tü ta þe ron lu ðu gö re vi ni sür dü rü yor? A ta türk ün a ziz ha tý ra sý na say gý dan mý? Yok sa, 7 ye 4 i le a zýn lýk ta kal sa bi le ban ka nýn ge nel ku ru lun da kol tuk sa hi bi ol mak ho þu na git ti ði i çin mi? Ka rar lar da be lir le yi ci ço ðun lu ðu yok, ta mam da, ban ka nýn ve re ce ði kre di ler de fa lan hiç mi et ki le me gü cü yok? Sol cu ol du ðu nu ýs rar la söy le yen par ti, na sýl o lu yor da fi nans-ka pi tal saf la rýn da ak tif rol oy na ya bi li yor? Siz ço cuk mu kan dý rý yor su nuz? U ka la lýk et me si ni bi li yor su nuz a ma bu te mel so ru la ra ce vap ve re mi yor su nuz. O so ru la rýn ba zý la rý da þun lar: Bir ban ka nýn or ta ðý ol mak kos ko ca Bü yük Ön der e ya ký þýr mý? Bu na ce vap ve rin, son ra çift lik ku rup bi ra ve ay ran ü ret mek, üs te lik Bo mon ti Fab ri ka sý yla ký ya sýy la re ka be te gi riþ mek ve so nun da da if las nok ta sý na gel mek ya ký þýr mý so ru su na da ge li riz. Bu pa ra nýn Hint li Müs lü man lar dan (ya ni bu gün kü Pa kis tan lý lar dan) gel di ði bi li nir, kur tu luþ sa va þý mýz da kul la nýl mak ü ze re. Ni çin top tü fek a lýn ma mýþ da bir ke na ra ko nu lup sak lan mýþ? Le nin in gön der di ði al týn lar Fran sa dan top al ma ya yet ti ði, ay rý ca mas ra fa ge rek gö rül me di ði i çin mi? Bun la ra ce vap ve rin, son ra i le ri de, gü nün bi rin de, A ta türk fi i len par ti baþ ka ný ol mak la yan lýþ mý yap tý, par ti le rüs tü kal say dý da ha doð ru ol maz mýy dý so ru su na da bel ki ge lir si niz. Gel mez si niz. Kel lim kel lim la yen fa! En gin Ar dýç, Sa bah, 10 A ra lýk 2011 Kriz za af la rý or ta ya çý kar dý ðý i çin AB nin de za af la rý ný ser gi le yi ver di... Tek bir Mer kez Ban ka sý o lan AB ü ye si ül ke le rin fark lý ma li ye po li ti ka la rý ve fark lý büt çe le ri var dý... Þim di bu, Al man ya nýn bas týr ma sýy la bi ti yor... Tek pa ra po li ti ka sý, tek ma li ye po li ti ka sý... Tek Mer kez Ban ka sý, tek büt çe... Es ki si, u lus-üs tü bir bir lik an la yý þýy la te mel den çe li þi yor du, þim di dü ze le cek... Ay rý ca... Kü re sel kriz, u lus-dev let man tý ðýy la ha re ket e den a ma u lus-üs tü bir bir lik ü ye si o lan ül ke le rin çe liþ ki le ri ni de gi der mek te... «««Za ten borç kri zi de es ki i le ye ni an la yýþ a ra sýn da ki u yum suz luk nok ta sýn da pat lak ver di. doðru gidildiði için AB için endiþeli deðilim, tam tersine gerçek bir birliðe mutluyum... Tek Mer kez Ban ka sý var i se o ra da si ya set ken di key fi doð rul tu sun da rast ge le pa ra da ðý ta maz... E u ro Böl ge si nde de da ðý ta mý yor... A ma si ya set borç la na rak bu nu aþ mak is te di. Þim di bu da bi te cek... Pi ya sa ku ral la rý dý þýn da key fi pa ra da ðýt ma a lýþ kan lý ðý fi i - BA TI LI güç le rin Or ta do ðu ü ze rin de ki je os tra te jik ve je o po li tik stra te ji le ri gö rü nür de bir bi ri ne çe li þik, a ma ö zün de pa ra lel sü reç ler o la rak iþ le me ye de vam e di yor. A rap halk is yan la rý ný kon trol al tý na a lýp de mok ra tik leþ me o pe ras yo nuy la ken di çý kar la rý doð rul tu su na çe vir me tak tik le ri sür dü ren Ba tý lý ak tör ler, bir yan dan da Tür ki ye de ki Fü ze Ra dar Sis te mi ku ru lu muy la gün cel len miþ NA TO sa vaþ kon sep ti ni, Rus ya ve Ý ran ýn bur nu na da ya mýþ ol du lar. Tür ki ye i se hem ABD nin Re a gan dö ne min den kal mýþ es ki/ye ni NA TO gü ven lik kon sep ti Fü ze Sa vun ma Sis te mi ni Ma lat ya Kü re cik e yer leþ ti re rek ken di ni NA TO nun ön cep he si ha li ne ge ti ri yor hem de ABD li si ya si ler ve med ya pro pa gan da sýy la böl ge sel de mok ra si ak tö rü o la rak Su ri ye nin Tür ki ye nin iç me se le si ol du ðu teþ hi siy le yap tý rým ve da yat ma la rýn ba þý ný çe ken ön cü ül ke o lu yor. Ve Tür ki ye nin bir yýl ön ce kom þu la rýy la o lan po zis yo nu nun ye rin de yel ler e ser ken, bu gün kom þu la rý na ko nuþ lan mýþ fü ze çem be ri nin men zi lin de bir ül ke ol du ðu ger çe ði Su ri ye ye yö ne lik ta výr la rý ka dar tar tý þýl mý yor. Kom þu la rý mýz la ya kýn-sý cak dö nem ye ri ni len so na e ri yor... Yu na nis tan ve Ý tal ya da tek nok rat la rýn ik ti da ra gel me si sa de ce te sa düf de ðil... «««Kriz, AB yi ger çek bir u lus-üs tü bir lik ol ma ya zor la mak ta... Ni te kim, bun dan böy le u lu sal büt çe le rin ön ce Brük sel e git me ku ra lý bu nun en güç ve ö nem li vi ra jýy dý, þim di o vi raj dö nül dü. U lus-dev let bi raz da ha ge ri de kal mak ta... AB i çin en di þe li de ði lim, tam ter si ne ger çek bir bir li ðe doð ru gi dil di ði i çin mut lu yum... A ma ka ra kol da dö vü len ka dýn, þi ke ci li ðin yük se li þi ve ih ra ca tý mýz da ki yük sek tek no lo ji li ü rün le rin pa yý nýn yüz de 3 ol ma sý na ak lým fe na ta ký lý yor... Meh met Al tan, Star, 10 A ra lýk 2011 Fü ze le rin so ðuk lu ðu... Pavel Constantin / Romanya fü ze le rin so ðuk lu ðu na bý rak mýþ gö rü nü yor... Çün kü Kü re cik te ki NA TO/ABD as ke ri stra te ji si nin fü ze ra dar sis te mi nin bir kuþ sa var ol ma dý ðý Ý ran, Rus ya ve Su ri ye ye yö ne lik ol du ðu baþ tan be ri bel liy di. Ni te kim Rus ya Dev let Baþ ka ný Med ve dev, ra dar sis te mi ni teh dit o la rak gör dük le ri ni, Ka li nin grad da ki fü ze ra dar is tas yo nu a çý lý þýn da be lir te rek ge rek li ön lem le ri a la cak la rý ný ve ABD fü ze sa vun ma kal ka nýn dan çe kil mez se Biz de Start An laþ ma sý ve nük le er si lah sýz lan ma sü re cin den çe ki li riz de miþ ti. Ve men zi li 2 bin ki lo met re ye va ran Ýs ken der-e fü ze le ri nin Ka ra de niz ký yý sýn da bu lu nan Kras no dar böl ge si ne yer leþ ti ri le ce ði ve bu fü ze le rin Kü re cik te ki ra dar la rý im ha gü cü ne sa hip ka pa si te de ol du ðu nu Rus ba sý ný yaz dý. Be la rus ta ki Ýs ken der fü ze le ri de Ro man ya da ki NA TO kal ka ný he def a la cak tý. Ý ran Ha va-u zay Kuv vet le ri Ko mu ta ný i se Ý ran a kar þý bir sal dý rý o lur sa ilk a dým o la rak Tür ki ye de ki fü ze kal kan sis tem le ri ni vu ra ca ðýz çün kü bu sis tem NA TO ör tü sü al týn da ABD nin Ýs ra il i ko ru ma sý i çin ku rul du de miþ ti. Ve ge çen haf ta da Ýs ra il Cum hur baþ ka ný Si - GÜR SEL Te kin in an ne si ni top ra ða ve rir ken dök tü ðü göz yaþ la rý nýn fo toð ra fý var dý ge çen ler de bi rin ci say fa da... Da ha ön ce de Baþ ba kan Er do ðan ýn an ne si ni u ður lar ken hýç ký ra hýç ký ra að la yý þý na ta nýk lýk et miþ tik. En ya lýn, en ya lan sýz ha li miz, mu sal la ta þý ba þýn da ki dir bel ki de... E ce li gör dü mü fre ne ba sar ha yat... Ö lüm kar þý sýn da hiç le þi riz. Gi yin di ði miz tüm sý fat lar dan a za de yiz. O ra da Baþ ba kan ya da Ge nel Baþ kan yar dým cý sý de ði liz. Ev lat hü vi ye tin de e þit le ni riz. Var sa ö lü mün bir de mok rat ya ný, bi zi, bir sü re li ði ne de ol sa, ün van la rý mýz dan soy ma sý... Bir göz ya þý dam la sýn da, bir ta zi ye sof ra sýn da bu luþ tur ma sý... «««Varsa ölümün bir demokrat yaný, bizi, bir süreliðine de olsa, ünvanlarýmýzdan soymasý... Raytheon ve Lockheed Martin Türkiye, büyük ihtimalle NATO kalkanýyla uyumlu ABD li ortaklýðýnýn ürettiði 7.8 milyar dolarlýk 72 Patriot füze ve 13 batarya satýn alacak... Var sa ö lü mün ba rýþ çý bir ya ný, küs kün le ri ba rýþ týr ma sý... Ga rip bel ki, a ma bu ül ke ye ge çi ci de ol sa bir sulh ha va sý, an cak Az ra il sa ye sin de ge le bi li yor. Ben bu nu bü yük þe hir ler de sa de ce me zar lýk la rýn ye þil a lan o la rak kal ma sý na ben ze ti yo rum. E ce lin ye þert ti ði þe hir ler gi bi, ö lüm de yu mu þu yor yü rek ler; kan lý bý çak lý ha sým lar, ve fat kar þý sýn da ba þý ný e ðip ta zi ye kuy ru ðu na gi ri yor. Em ri hak ya pý yor ha ya týn ya pa ma dý ðý ný... Ba rýþ tý rý yor kan da va lý la rý... Vic da ný e þe li yor, kin dar lý ðý tör pü lü yor; en a zýn dan bir sü re - mon Pe res, Ý ran ýn nük le er prog ra mýy la il gi li as ke ri çö zü mün çok yak laþ tý ðý ný ve dün ya da ki is tih ba rat teþ ki lat la rý nýn ar týk ge ri sa yým i çin sa at le ri ne bak tý ðý ný i lan et ti. Bu nun ü ze ri ne Ý ran dan ce vap ge cik me di ve Ý ran lý di ni li der Ha ma ney in as ke ri da nýþ ma ný Sa fe vi böl ge de o lup bi ten le ri, NA TO- Ýs ra il or tak tat bi kat la rý ný ve A me ri kan sa vaþ ge mi le ri nin ha re ket le ri ni da hil iz le dik le ri ni ve böy le bir sal dý rý da ABD ve Ýs ra il he def le ri ne þim di ye ka dar gö rül me miþ bir mi sil le mey le kar þý lýk ve re cek le ri söz le riy le kar þý lýk ver di... Ýn gi liz ba sý nýn da çý kan ha ber ler de Ha ma ney in sa va þa ha zýr o lun ta li ma tý ver di ði ni du yur du. Do la yý sýy la Tür ki ye nin Kü re cik te ki ABD ko mu ta sýn da ki /NA TO Fü ze Kal ka ný kom þu la rý nýn ba lis tik fü ze le ri nin he def le ri nin Ö lüm her ke si e þit ký lý yor li ði ne a teþ kes sað lý yor. «««Tam bir yýl ön ce bu gün, o a cý yý ben de ya þa dým; bir yýl ön ce bu gün, ba ba mýn mu sal la ta þý ba þýn da, ay ný ders le ri ben de al dým. Bir a cý nýn kaç küs lü ðü bi ti re bil di ði ne, kaç es ki dost la yol la rý mý ye ni den bir leþ ti re bil di ði ne, fik ri ya tý mý pay laþ ma yan kaç ki þi nin his si ya tý mý pay la þa bil di ði ne þaþ tým. Ö lüm le ge len ba rý þý da i mi kýl ma ya ça lýþ tým. Bir yan dan da, ge çen o bir yýl da, ka vuþ ma ü mi di ol ma yan bir sev da yý tat tým. Mad di var lý ðý ol ma yan bir ha ya li sev me nin an la mý ný... Has re tin bu ruk ta dý ný... O gün den son ra da ay ný kor han gi e vi yak sa ku lak ka bart tým. Var sa ö lü mün bir hay rý, em pa ti yi ar týr ma sý... Ar týk bi li yo rum ki, ce na ze ba þýn da a ký tý lan göz ya þý, o gün den son ra, sa lon da boþ kal mýþ bir kol tuk ta, ar þiv den çý ký ve ren bir es ki mek tup ta, rad yo dan yük se len bir boz lak ta ya da sof ra da ki dol du rul ma mýþ ka deh te ye ni den dö kül me yi bek ler. Ba þýn der de gir di ðin de Keþ ke ya ným da ol say dý de dir tir. Çok se vin di ðin de Keþ ke o da gö re bil sey di di ye di le ge lir. Ka fe sin de sus kun bir ka nar ya, o ya sý e le ve rir. «««Tem yi zi ol ma yan bir da va bu... (...) ö lü mün bir a dil ya ný, ni ha yet te her ke sin ba þý na gel me si...(...) E ðer gi de ni do ya sý ya se ve bil diy se niz, Bu gü nü de gör düm þü kür de dir te bil diy se niz, gö zü nün ar ka da kal ma dý ðý ný, hu zur i çin de ka pan dý ðý ný his se der si niz. O boþ lu ðu dol du ra ma ya cak te sel li ler bel ki... A ma hiç yok tan i yi... Can Dün dar, Mil li yet, 10 A ra lýk 2011 ba þý na yer le þi ver miþ ti. Ay rý ca böl ge de ki bu mi li ter kamp laþ ma hat tý ye ni so ðuk sa vaþ di li ve tem sil le ri ni ü re tir ken yo ðun bir si lah lan ma ya rý þý ný da i þa ret e di yor du... AK ÞAM Ga ze te si nden Hak ký Kur ban ýn ha be rin de muh te mel bir sal dý rý da, sa vun ma fü ze le ri Tür ki ye dý þýn dan fýr la tý la ca ðýn dan do ðu böl ge le ri sa vun ma kal ka ný dý þýn da ka lý yor du. Ve Tür ki ye, bü yük ih ti mal le NA TO kal ka nýy la u yum lu ABD li Rayt he on ve Lock he ed Mar tin or tak lý ðý nýn ü ret ti ði 7.8 mil yar do lar lýk 72 Pat ri ot fü ze ve 13 ba tar ya sa týn a la cak tý... So nuç o la rak ABD sa vaþ en düs tri si NA - TO ül ke le ri ne 100 mil ya rýn çok üs tü ne çý kan Fü ze Kal kan Sis te mi ve ra dar sis tem le ri ne Pat ri ot fü ze tak vi ye siy le bü yük sa týþ lar yap mak tay dý... Ve ar týk ya kýn geç mi þin be lir siz düþ man te rö rist ör güt le rin ye ri ne Rus ya, Ý ran, Çin, K. Ko re gi bi dev let teh dit le ri al mýþ al gý sý ha kim di ve si lah lan ma ya rý þýn da ki dün ya da bu si lah la rýn da ya kýn za man da kul la nýl ma sý stok la rý e rit mek a dý na zo run luy du... Ni hal Ke ma loð lu, Ak þam, 10 A ra lýk 2011 GEÇMÝÞ OLSUN Deðerli kardeþimiz; Mustafa Biçer baþarýlý bir ameliyat geçirmiþtir. Kendisine ve ailesine geçmiþ olsun der, Cenâb-ý Allah'tan acil þifalar dileriz. Adýyaman Yeni Asya Okuyucularý ZAYÝ nsüleyman Demirel Üniversitesine ait Öðrenci Kimliðimi kaybettim. Hükümsüzdür. Ýsa Ok / Ankara n34 TDK 37 Plâkalý Ticarî Taksi Aracýmda Bulunan Fiþ Sayfasý Kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. ngaziosmanpaþa Üniversitesi SYM Okulu Ebelik bölümünden aldýðým geçici Mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. Nazmiye (Alkaya) Özsoy GEÇMÝÞ OLSUN Arkadaþýmýz Necati Kurt'un kalp krizi geçirdiðini ve tedavisinin devam ettiðini öðrendik. Kendisine ve yakýnlarýna geçmiþ olsun der, Allah'dan (cc) acil þifalar dileriz. Y TAZÝYE Çelikhan ilçemizin eþrafýndan, kardeþlerimiz; Ýbrahim, Mehmet Kaygusuz'un amcasý ve M. Ali Kaygusuz'un babasý Mehmet Kaygusuz ile Adýyaman merkezinden muhterem Nur Talebesi, Mustafa ve Eser Köþker'in babasý H. Yusuf Köþker Hakkýn rahmetine kavuþmuþtur. Deðerli kardeþlerimize baþsaðlýðý diler, Merhumlara Cenâb-ý Allah'tan af ve maðfiret diler, taziyetlerimizi sunarýz. Adýyaman Yeni Asya Okuyucularý

10 10 11 ARALIK 2011 PAZAR SPOR Y ÞÝKE YASASI AYNEN GEÇTÝ CUMHURBAÞKANI Ab dul lah Gül ta ra fýn dan bir kez da ha gö rü þül - mek ü ze re TBMM'ye i a de e di len þi ke ce za la rýn da in di rim ön gö ren Ka nun, TBMM Ge nel Ku ru lun da ay nen ka bul e dil di. Ya pý lan a çýk oy la ma so nu cu Spor da Þid det ve Dü zen siz li ðin Ön len me si ne Da ir Ka nun da De ði þik lik Ya pýl ma sý Hak kýn da Ka nun, 6 ret ve 1 çe - kim ser o ya kar þýn, 284 oy la Ge nel Ku rul dan geç ti. Ka nu na gö re, bir spor kar þý laþ ma sý nýn so nu cu nu et - ki le mek i çin bir baþ ka sý na ka zanç ve ya baþ ka men fa at sað la yan ki þi ye ve ri len ha pis ce za sý in di ri li yor. Bu ki þi le re ve ri len ha pis ce za sýn da 12 yý la ka dar o lan üst sý nýr 3 yýl, 5 yýl o lan alt sý nýr da 1 yýl o la rak uy gu la - na cak. Su çu, fe de ras yon ve ya spor ku lüp le ri i le spor a la nýn da fa a li yet gös te ren tü zel ki þi le rin ge nel ku rul ve yö ne tim ku ru lu baþ kan ve ya ü - ye le ri; tek nik, i da ri yö ne ti ci le ri, ku - lüp le rin, spor cu la rýn me na jer ve ya tem sil ci li ði ni ya pan ki þi ler iþ ler se ce za ya rý o ra nýn da ar tý rý la cak. CEZA ERTELENMEYECEK Þi ke ve teþ vik pri mi kap sa mý na gi ren suç lar la il gi li o la rak, hük mün a çýk lan ma sý nýn ge ri bý ra kýl ma sý ka - ra rý ve ri le me ye cek, ve ri len ha pis ce za sý se çe nek yap tý rým la ra çev ri - le me ye cek ve er te le ne me ye cek. Bu suç la rýn, de ði þik za man lar da bir - den faz la iþ len me si ha lin de, bun - lar dan en a ðýr ce za yý ge rek ti ren fi - il den do la yý ve ri le cek ce za, 4'te 1'den 4'te 3'ü ne ka dar ar tý rý la rak tek ce za o la rak uy gu la na cak. Bu suç lar dan ce za ya mah kum o lan ki - þi; ay rý ca TCK'nýn 53. mad de si hü - küm le ri ne gö re, spor ku lüp le ri ve fe de ras yon la rýn, bün ye sin de spor - tif fa a li yet ler ya pý lan tü zel ki þi le rin yö ne tim ve de ne tim or gan la rýn da gö rev ya pa ma ya cak. Böy le ce, spor fe de ras yon la rý ve ku lüp le ri nin baþ - kan ve ü ye le ri nin, so ruþ tur ma so - nu cun da a çý la cak da va da be ra at Cumhurbaþkaný Abdullah Gül TBMM Ge nel Ku ru lun - da, Cum hur baþ ka ný Gül ta ra fýn dan bir kez da ha gö rü þül mek ü ze - re TBMM'ye i a de e di len þi ke ce za la rýn da in di - rim ön gö ren Ka nun, ay nen ka bul e dil di. Ka - nu na gö re, bir spor kar - þý laþ ma sý nýn so nu cu nu et ki le mek i çin bi ri ne ka zanç ve ya baþ ka men fa at sað la yan ki þi - ye ve ri len ha pis ce za sý - nýn üst sý ný rý 12 yýl dan 3 yý la dü þü rü le cek. et me le ri ha lin de, yar gý yö nün den gö rev le ri ne de vam et me le ri nin ö - nün de bir en gel kal ma ya cak. PATLAYICI MADDE SOKANLAR Spor a lan la rý na ya sak mad de so - kul ma sý ve mü sa ba ka dü ze ni nin bo zul ma sý na i liþ kin ce za lar da in di - ri li yor. Bu na gö re, bu lun du rul ma sý suç o luþ tur ma mak la be ra ber ya sak kap sa mý na gi ren a let ve ya mad de le - ri spor a lan la rý na so kan ki þi ye 3 ay - dan 1 yý la ka dar ve ri len ha pis ce za sý, 1 yý la ka dar ha pis þek lin de uy gu la - na cak. Spor a lan la rý na, bu lun du rul - ma sý ya sak ol ma mak la be ra ber ke - si ci, e zi ci, be re le yi ci, de li ci a let ler i le pat la yý cý, par la yý cý, ya ný cý, ya ký cý mad de le ri se yir ci le re sað la mak a - ma cýy la spor a la ný na so kan, spor a - la nýn da se yir ci le re sað la yan ki þi 2 yýl dan 5 yý la ka dar ha pis ye ri ne, 6 ay dan 2 yý la ka dar ha pis ce za sý a la - cak. Bu a let ve ya mad de le ri spor a - la nýn da kul la nan ki þi, bu su ret le mü sa ba ka dü ze ni nin bo zul ma sý ha - lin de, fi i li da ha a ðýr ce za yý ge rek ti - ren baþ ka bir suç o luþ tur ma dý ðý tak dir de, 1 yýl dan 3 yý la ka dar ha pis ce za sý ye ri ne, 3 ay dan 1 yý la ka dar ha pis ce za sý na çarp tý rý la cak. HAKARET ÝÇEREN TEZAHÜRAT Ka nun, ha ka ret i çe ren te za hü - rat ta bu lu nan la ra da ha pis ce za sý in di ri mi ge ti ri yor; ha pis ce za sý nýn üst sý ný rý 2 yýl dan 1 yý la dü þü rü lü - yor. Spor a lan la rýn da ve ya çev re - sin de, top lum ke sim le ri ni din, dil, ýrk, et nik kö ken, cin si yet, mez hep far ký gö ze te rek ha ka ret o luþ tu ran söz ve dav ra nýþ lar da bu lu nan ki þi, fi i li da ha a ðýr ce za yý ge rek ti ren baþ - ka bir suç iþ le mez se 6 ay dan 2 yý la ka dar ha pis ce za sý ye ri ne, 3 ay dan 1 yý la ka dar ha pis ce za sý a la cak. Spor kar þý laþ ma la rý na se yir ci o la rak ka - týl mak tan ya sak la nan ki þi, bi le ti ol - ma dan spor a lan la rý na gi rer se ha - pis ce za sý na de ðil, ad li pa ra ce za sý - na çarp tý rý la cak. Ad li pa ra ce za sý da 50 gün den az o la ma ya cak. YASAK YERLERE GÝRENLER Yet ki siz o la rak mü sa ba ka a la - ný na, so yun ma o da la rý na, ko ri - dor la rý na, spor cu çý kýþ tü nel le ri - ne gi ren ki þi ye ve ri len ce za da in - di ri li yor. Mev cut dü zen le me de 3 ay dan 1 yý la ka dar ha pis ce za sý ve ri lir ken, bu ce za 20 gün den az ol ma mak ü ze re ad li pa ra ce za sý - na dö nüþ tü rü lü yor. Fe ner bah çe Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým'ýn 54 i le 147 yýl a ra sýn da ha pis ce za sý na çarp tý rýl ma sý ön gö rül dü. FUTBOLDA þi ke id di a la rý na i liþ kin ha zýr la nan id di a na me de, þüp he li Gi re suns por Ku lü bü Baþ ka ný Ol - gun Pe ker'in yet ki siz bir þe kil de fut bol cu me na jer li ði ya pa rak u sul - süz ka zanç sað la dý ðý ve bu ka zan cý ör güt sel fa a li yet ler de kul lan dý ðý, ba zý spor ku lüp le ri nin de bu du ru - ma göz yu ma rak, o nun la bir lik te ha re ket et tik le ri ve söz leþ me ler yap týk la rý nýn tes pit e dil di ði kay de - dil di. Ö zel yet ki li Ýs tan bul 16. A ðýr Ce za Mah ke me si ta ra fýn dan ka bul e di len 401 say fa lýk id di a na me de, me na jer lik yap ma yet ki si bu lun - ma yan Ref leks Me na jer lik i sim li þir ke tin u sul süz ya pý lan iþ lem ler kar þý lý ðýn da yük lü mik tar lar da fa - tu ra lar dü zen le di ði ve mev cut bu fa tu ra lar dan an la þý la ca ðý ü ze re bu fa a li yet le ri yü rü ten þüp he li Ol gun Pe ker'in, çe þit li ku lüp le re yet ki si ol ma ma sý na rað men me na jer lik fa a li ye ti yü rü te rek hiz met be de li al týn da fa tu ra ke sip ka zanç el de et - ti ði i fa de e dil di. Ýd di a na me de, fut bol cu Gök de - niz Ka ra de niz'in Fe ner bah çe ta ký - mýn da hiç oy na ma ma sý na rað - men Fe ner bah çe Ku lü bü ta ra fýn - dan Ol gun Pe ker'e, im za la nan bir Ýddianamenin bir numaralý sanýðý olan Giresunspor Baþkaný Olgun Peker'e 73 i le 150 yýl ceza isteniyor. söz leþ mey le bað lan tý lý o la rak Gök de niz Ka ra de niz trans fe ri kar þý lý ðýn da 100 bin do lar ö de me ya pýl dý ðý nýn tes pit e dil di ði kay de - dil di. Þüp he li A ziz Yýl dý rým ta ra - fýn dan Pe ker'e, san ki trans fer ça - lýþ ma la rýn da har can mýþ gi bi gös - te ri le rek pa ra ak ta rýl dý ðý nýn de - ðer len di ril di ði i fa de e dil di. Ýd di a - na me de, Ol gun Pe ker'in 73 i le 150 yýl, Fe ner bah çe Spor Ku lü bü Baþ ka ný A ziz Yýl dý rým'ýn da 54 i le 147 yýl a ra sýn da ha pis ce za sý na çarp tý rýl ma sý ön gö rül dü. Fe ner bah çe Ku lü bü As baþ ka ný Þe kip Mos tu roð lu'nun 55 yý la ka - dar hap si is te nen id di a na me de, Em ma nu el E me ni ke i le Gök çek Ve der son'un da a ra la rýn da bu lun - du ðu 13 fut bol cu nun da 5 i le 30 yýl a ra sýn da de ði þen ha pis ce za la - rý na çarp tý rýl ma sý ta lep e dil di. Ýd - di a na me de, Be þik taþ Jim nas tik Ku lü bü yö ne ti ci si Ser dal A da - lý'nýn 7,5 i le 18 yýl a ra sýn da, tek nik di rek tö rü Tay fur Ha vut çu'nun da 5 i le 12 yýl a ra sýn da ha pis ce za sý na çap tý rýl ma sý ön gö rül dü. Ýd di a na - me de, di ðer sa nýk la rýn da 1 i le 126 yýl a ra sýn da de ði þen ha pis ce za la - rý na çarp tý rýl ma la rý ta lep e dil di Ýd di a na me de, þüp he li A ziz Yýl - dý rým'ýn Ol gun Pe ker i le ir ti bat ha lin de ol ma sý na rað men suç ör - gü tü bün ye sin de yer al ma dý ðý, et - ra fý na top la dý ðý þa hýs lar la bir lik te, ken di li der li ðin de fark lý bir ya pý - lan ma i çe ri si ne gir di ði be lir til di Þi ke fa a li yet le ri nin yü rü tül me sin - de pa ra da ðý tý mý nýn Yýl dý rým'ýn ta li ma týy la Fe ner bah çe Ku lü bü Ma li Ýþ ler Mü dü rü Ta mer Yel ko - van a ra cý lý ðýy la sað lan dý ðý, Ýl han Ek þi oð lu ve Þe kip Mos tu roð lu'na þi ke pa ra sý nýn Yel ko van ta ra fýn - dan ak ta rýl dý ðý id di a e dild.i 55 yý la ka dar hap si istenen Fe ner bah çe Ku lü bü As baþ ka ný avukat Þe kip Mos tu roð lu þikeye karýþmakla suçlanýyor. Gökdeniz Karadeniz F.Bahçe'ye HAYALÝ TRANSFER EDÝLDÝ Þike iddianamesinde Gök de niz Ka ra de niz'in Fe - ner bah çe ta ký mýn da hiç oy na ma ma sý na rað men Fe ner bah çe Ku lü bü ta ra fýn dan Ol gun Pe ker'e, im za la nan bir söz leþ mey le bað lan tý lý o la rak Gök - de niz'in trans fe ri kar þý lý ðýn da 100 bin do lar ö de - me ya pýl dý ðý nýn tes pit e dil diði kaydedildi. Ýd di a na me de, Fe ner bah çe li yö - ne ti ci A li Ký rat lý ta ra fýn dan fut bol - cu Ser can Yýl dý rým'a, 17 Ni san 2011'de ki Trab zons por-bur sas - por ma çýn da i yi oy na ma sý kar þý lý - ðýn da Fe ner bah çe'ye trans fer ol - ma sý yö nün de tek lif ya pýl dý ðý ve fut bol cu nun da bu tek li fi ka bul et - ti ði be lir til di. Ýs tan bul'da 1 Ma yýs 2011'de ya pý lan Ýs tan bul Bü yük þe - hir Be le di yes por-fe ner bah çe ma - çý nýn FB le hi ne so nuç lan ma sý a - ma cýy la u la þý lan fut bol cu Ýb ra him A kýn'ýn 100 bin Av ro kar þý lý ðýn da þi ke yap ma yý ka bul et ti ði ve dö ne - min Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di - yes por Ku lü bü Baþ ka ný Gök sel Gü müþ dað'ýn da fut bol cu la ra ya - pý lan þi ke tek li fi ni bi le rek ey le me göz yum du ðu kay de dil di. Ýd di a na me de, A ziz Yýl dý rým'ýn ta li ma týy la Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por lu fut bol cu lar Ýb ra - him A kýn ve Ýs ken der A lýn i le Trab zons por-ýs tan bul Bü yük þe - hir Be le di yes por mü sa ba ka sý ön - ce sin de teþ vik pri mi ko nu sun da an laþ ma ya pýl dý ðý, an cak ma çýn Trab zons por'un ga li bi ye tiy le ne ti - ce len me si ne de niy le fut bol cu la ra pri min ö den me di ði be lir til di. KARADENÝZ'DE DEV DERBÝ: TRABZON-GALATASARAY TRABZONSPOR i le Ga la ta - sa ray bu gün ya pa cak la rý maç la bir lik te 110. kez kar þý kar þý ya ge le cek. Av ni A ker Sta dý'nda sa at 19.00'da baþ - la ya cak kar þý laþ ma yý Kud - du si Müf tü oð lu yö ne te cek. Ý ki e kip a ra sýn da, Trab zons - por'un li ge yük sel di ði se zo nun da baþ la yan ve bu gü ne dek ya pý lan 109 kar þý laþ ma nýn 49'u nu Ga la - ta sa ray, 36'sý ný Trab zons - por ka za nýr ken, 24 kar þý laþ - ma da i se ta raf lar bir bir le ri - ne üs tün lük sað la ya ma dý. Lig, Tür ki ye Ku pa sý, Cum - hur baþ kan lý ðý Ku pa sý, Baþ - ba kan lýk Ku pa sý, TSYD Ku - pa sý ve ö zel maç lar ol mak ü ze re ge ri de ka lan top lam 109 kar þý laþ ma da Ga la ta sa - ray 140, Trab zons por i se 120 kez gol se vin ci ya þa dý. Lig de son 3 maç ta ga lip ge - le me yen ve haf ta i çin de de Fran sa'nýn Lil le ta ký mýy la gol süz be ra be re ka la rak U - E FA Av ru pa Þam pi yon lar Li gi'ne ve da e den bor doma vi li ler, ya rýn ki zor lu ma çý ka za na rak hem mo ral bul - mak, hem de çý ký þa geç mek is ti yor. Fe ner bah çe'yi ye ne - rek li der lik kol tu ðu na yük - se len Ga la ta sa ray i se Trab - zons por i le dep las man da oy na ya ca ðý maç tan ga li bi - yet le ay rý la rak un va ný ný ko - ru ma yý he def li yor. Burak: Trabzon'un gol silâhý. Elmander: Terim'in kozu. BEÞÝKTAÞ KABUSU BELEDÝYE ÖNÜNDE SÜPER Lig'de oy na dý ðý son 3 ma çý da ka za nan Be þik taþ, bu gün ya pa ca ðý Ýs tan bul Bü yük þe hir Be le di yes por ma çýn da ga li bi yet se ri si ni sür dür - me yi a maç lý yor. Lig'de sý ra sýy la Trab zons por, Or dus por ve Ma ni sas por'u mað lup et me yi ba þa - ran si yah-be yaz lý lar, ya rýn ki kar þý laþ ma da da ga lip gel me si du ru mun da bu se zon ilk kez lig de 4 maç üst üs te ka zan mýþ o la cak. Bu 3 ma çýn a ra sýn da U E FA Av ru pa Li gi'nde Mac ca bi Tel A viv'i de mað lup e den si yah-be yaz lý lar, Ýs tan bul Bü yük þe - hir Be le di yes por'u yen me si ha lin de res mi maç - lar da ki ga li bi yet se ri si ni i se 5'e çý ka ra cak.27 pu an - lý si yah-be yaz lý la rýn ga lip gel me si, 28'er pu an lý Ga la ta sa ray ve Fe ner bah çe'nin i se Trab zon ve Bur sa dep las man la rýn da pu an kay bet me si du ru - mun da Be þik taþ'ýn 15. haf ta so nun da li der li ðe yük sel me þan sý da bu lu nu yor. Be þik taþ i le Ýs tan - bul Bü yük þe hir Be le di yes por a ra sýn da ki kar þý laþ - ma bu gün sa at 16.00'da Fi ya pý Ý nö nü Sta dý'nda oy na na cak. Maçý Hü se yin Gö çek yönetecek.

11 Y 11 ARALIK 2011 PAZAR DÝZÝ 11 MÝLLÎ gün le re rast la yan Cu ma hut be le rin de, hat tâ kan dil ge ce le rin de min ber ve kür sü ler de o kut tu ru - lan hut be ve du â me tin le rin de me ta zo ri M. Ke - mal e du â et tir me da yat ma sý de vam e de dur sun. Ve her han gi bir ca mi de ka za ra A ta türk a dý zik re dil me yin ce, med ya nýn jur nal ci ref leks le ri ha - re ke te ge çi ri le rek ya man þet ten ya da ö zel o la rak bu iþ le re tah sis li ça lý þan kö þe ler den bu cü rüm ü iþ le yen ho ca la rý ih bar me ka niz ma sý a man sýz þe - kil de iþ le ti le gel sin... M. Ke mal in di ne ba ký þýy la il gi li o la rak ö te den be ri bi li nen, a ma mak sat lý o la rak giz le nip ört bas e di len ve da ha sý tam ter si bir i maj mey da na ge - tir mek i çin ak si yön de pro pa gan da lar ya pý lan bil gi le ri te yid e der ni te lik te ye ni ye ni bel ge ler K ZIM GÜ LEÇ YÜZ 4 ÝN KI LÂP KU SUR LA RI B e di üz za man, tek par ti dev ri nin son la rý na doð ru, vak tiy le Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý da yap mýþ o lan CHP Ge nel Sek re te ri Hil mi U ran a yaz dý ðý mek tup ta me de ni yet he sa bý na mu kad de sa tý çið ne yen u sul le ri mu ha fa za ve üçdört þah sýn in ký lâp na mýn da yap týk la rý ic ra a tý e sas tut ma tav rýn dan ar týk vaz ge çil me si ve in ký lâp la rýn ic ba rýy la ya pý lan tah ri bat la rýn bil has sa an a ne-i di ni ye hak kýn da ta mi ri ne ça lý þýl ma sý ge re ði ni i kaz e di yor du (E mir dað Lâ hi ka sý, s. 377). Tah ri ba týn ba zý ör nek le ri, Af yon mah ke me si ne su nu lan bi lir ki þi ra po run da þöy le sý ra la ný yor: Tek ke, za vi ye ve med re se le rin ka pa týl ma sý; Ýs lâ mi yet ye ri ne mil li yet e sas la rý nýn ko nul ma sý; te set tü rün kal dý rýl ma sý; þap ka gi yil me si; La tin harf le ri nin Kur ân harf le ri ye ri ne ceb ren ka bu lü; Türk çe e zan ve ka met o kun ma sý; mek tep ler de din ders le ri nin kal dý rýl ma sý... (Þu â lar, s. 673) Sa id Nur sî, tek ke, za vi ye ve med re se le rin ka pa týl ma sý ye ri ne, mek tep ler le or tak bir müf re dat çer çe ve sin de ýs lâ hý ný ön gö rü yor du. Tev hid-i ted ri sa tý bu an lam da gün de me ge ti ren de o i di. A ma öð re tim bir li ði ta ma men yan lýþ bir la ik te me le o tur tu lur ken, ka pa týl dý ðý zan ne di len tek ke, za vi ye ve med re se ler i se, bü yük öl çü de es ki a rý za la rýy la be ra ber ye ral tý na i til miþ ol du. Hâ lâ bu du ru mun sý kýn tý la rý ný ya þa mak ta yýz. Din yok, mil li yet var slo ga nýy la, Ýs lâ mýn ye ri ne mil li yet çi li ðin i ka me e dil mek is ten me si de, mâ lûm et nik ge ri li me ve bu ra dan bes le nen te rör be lâ sý na yol aç tý. Te set tü rün he def a lýn ma sý i se hem top lum sal bir hu zur suz lu ða se be bi yet ver di, hem de yoz laþ ma yý be ra be rin de ge tir di. (Ni te kim 30 lu yýl la rý hort lat ma he ve siy le baþ la tý lan 28 Þu bat sü re ci nin þid det len dir di ði te set tür ya sa ðý, yol aç tý ðý bi lu mum o lum suz so nuç lar la or ta da...) As lý na ba ký lýr sa, Be di üz za man ýn tah ri ba tý ta mir çað rý sý, çok par ti li de mok ra si ye ge çil me siy le bir lik te ted ri cen mâ kes bul ma ya baþ la dý. Me se lâ Türk çe e zan ve ka met uy gu la ma sý kal dý rýl dý. Mek tep ler de din ders le ri tek rar ko nul du. Ýlk baþ lar da, uð ru na ba zý in san la rýn da ra ðaç la rýn da sal lan dý rýl dý ðý þap ka dev ri mi i yi ce tav sa dý. Bey, pa þa gi bi ün van la rý kul lan ma ya sa ðý tü müy le te da vül den kalk tý. Ra kam ve harf de ði þik li ði yer leþ ti, a ma vak tiy le Kur ân harf le ri ne uy gu la nan þid det li ya sak da ge ri ler de kal dý. Top lum res mî ve ya di nî ni kâh i ki le mi ya þa ma dý. Çün kü ni kâh i çin di nin a ra dý ðý eþ le rin rý za sý, þa hit ve i lân þart la rý res mî pro se dür de de kar þý la ný yor. Bu na mu ka bil, mi ras ve ta ad düd-i zev cat gi bi ko nu lar da po zi tif hu kuk di nin ge tir di ði dü zen le me den ay rý lan ko nu mu nu sür dü rü yor, a ma uy gu la ma da han gi si a ðýr ba sý yor? Ger çek þu ki, te pe den in me yön tem ler le yü rür lü ðe ko nu lan top lum mü hen dis li ði pro je le ri hiç bir za man ba þa rý lý o la mý yor. Ka lý cý ne ti ce ler or ta ya ko ya mý yor. Ve da yat ma lar ters te pi yor. Yol aç týk la rý ça týþ ma, ge ri lim ve trav ma lar i se top lum bün ye sin de de rin ha sar lar o luþ tu ru yor. Sa id Nur sî, in ký lâp ku sur la rý nýn dü zel til me si ve tah ri ba týn ta mi ri çað rý sýy la, bu ha sar la rý gi der me, ya ra la rý sa rýp te da vi et me ve top lu mu tek rar sað lý ðý na ka vuþ tur ma ça re si ni gös te ri yor. Ýn ký lâp lar i çin ilk o la rak Men de res in yap tý ðý hal ka mal o lan lar-ol ma yan lar tas ni fi, bu çað rý ya ku lak ve ren bir sað du yu yu ses len di ri yor. Ve Tür ki ye bu sað du yu nun ge re ði ni bek li yor. SA ÝD NUR SÎ DÝN DAR CUM HU RÝ YET ÇÝ Mâ lûm çev re ler ce Be di üz za man ve ta le be le ri ne ö te den be ri yö nel ti len kli þe leþ miþ ba yat it ham lar bir kaç mad de de yo ðun la þý yor. Bun lar A ta türk ve cum hu ri yet düþ man lý ðý, la - Kur ân ve M. Ke mal or ta ya çý ký yor. Bun lar dan bi ri, yýl la rýn da ül ke si ni An ka - ra da tem sil e den ABD Bü yü kel çi si Char les H. Sher - rill in, A ta türk le din ko nu sun da yap tý ðý ö zel soh bet - le il gi li iz le nim le ri ni ya zýp Was hing ton a gön der di ði ra por. (Mu se vî ya zar Rý fat N. Ba li nin ter cü me e dip Top lum sal Ta rih der gi sin de ya yýn la dý ðý ra po run tam met ni ta rih li Ra di kal ga ze te sin den ik ti ba sen, er te si gün Ye ni As ya da çýk tý.) Bu gö rüþ me de Bü yü kel çi ye ruh ban sý ný fý o la - rak ni te le di ði; þey hü lis lâ mý, med re se le ri, þer î Hür Adam filminden bir sahne Bediüzzaman: Ben dindar bir cumhuriyetçiyim SAÝD NURSÎ, CUMHURÝYET KARÞITLIÐI SUÇLAMASIYLA DA YARGILANDIÐI ESKÝÞEHÝR MAHKEMESÝNDE KENDÝSÝNÝ "DÝNDAR CUMHURÝYETÇÝ" OLARAK NÝTELEYÝP, BUNU ÝSLÂMÎ KAYNAKLARLA AÇIKLAYAN BÝR ÝNSAN. ik lik ve dev rim kar þýt lý ðý o la rak ö zet le ne bi lir. Ta ri kat çý lýk, Kürt çü lük, bö lü cü lük gi bi di ðer ba zý it ham lar da var, a ma i þin e sa sý bu ö zet te. Ta bi î, me se le yi böy le þab lon la ra o tur ta rak, þap la þe ke ri ka rýþ tý ran; sap týr ma, çar pýt ma ve de ma go ji ler le so nuç al ma ya ça lý þan if ti ra cý linç tav rý, Be di üz za man ýn hu kuk ve man týk te me li ne da ya lý güç lü mü da fa a la rýy la püs kür tül müþ. Sa id Nur sî, sað lam du ru þun dan hiç bir ta viz ver mek si zin if ti ra la rý çü rüt müþ ve tek par ti dik ta sý dö ne min de i da mý ta li ma týy la yar gý lan dý ðý mah ke me ler den be ra at ka rar la rý a la rak çýk mýþ. O nun i çin, o þart lar da bi le so nuç a lý na ma yan a sýl sýz suç la ma la rý 21. yüz yýl Tür ki ye sin de gün de me ge tir mek, sa hip le ri ni gü lünç ve za val lý du ru ma dü þür mek ten baþ ka bir ne ti ce ver mez. An cak pa pa ðan gi bi ay ný þey le ri tek rar la yýp du ran mâ lûm gü ru hun ez be ri ni bo zup me se le le ri vu zu ha ka vuþ tur mak i çin, ba zý þey le ri fark lý bir yak la þým la tek rar yo rum la mak ta fay da var. Bun lar dan bi ri A ta türk le cum hu ri ye ti öz deþ leþ ti rip, bu nun ü ze ri ne bi na e di len de ma go ji ler. Oy sa, týp ký A ta türk mil li yet çi li ði ta bi ri gi bi, A ta türk cum hu ri ye ti i fa de si de yan lýþ. Bu tür kav ram lar ki þi le re en deks le ne rek ta ným la na maz; böy le ta ným lar hu ku ken de ge çer li ol maz. Ve Sa id Nur sî, cum hu ri yet kar þýt lý ðý suç la ma sýy la da yar gý lan dý ðý Es ki þe hir Mah ke me sin de ken di si ni din dar cum hu ri yet çi o la rak ni te le yip, bu nu Ýs lâ mî kay nak lar la a çýk la yan bir in san. Ken di i fa de le rin den o ku ya lým: O ra da (Es ki þe hir mah ke me sin de) ben den sor du lar ki: Cum hu ri yet hak kýn da fik rin ne - mah ke me le ri, ka dý la rý ve der viþ le ri i çe ren ya pý yý lað vet me ka ra rý ný a çýk la yan M. Ke mal, Türk çe Kur ân ýs ra rý ný Türk hal ký u zun za man dan be ri ez ber den o ku du ðu ba zý A rap ça duâ la rýn ger çek mâ nâ sý ný an la dý ðý za man tik si ne cek id di a sý na da yan dý rý yor. Ve i man göz lü ðüy le o kun du ðun da di ðer sû re ve â yet ler gi bi bir çok hik met li mâ nâ, me saj ve þif re ler i çer di ði gö rü le cek o lan Teb bet Sû re si ni bu id di a sý na ör nek gös te ri yor. Bü yü kel çi i se A ta türk ün Türk çe Kur ân ý teþ - dir? Ben de de dim: Yaþ lý mah ke me re i sin den baþ ka da ha siz dün ya ya gel me den ben din dar bir cum hu ri yet çi ol du ðu mu e li niz de ki ta rih çe-i ha ya tým is pat e der. Hu lâ sa sý þu dur ki: O za man þim di ki gi bi, hâ lî bir tür be kub be sin de in zi va da i dim. Ba na çor ba ge li yor du. Ben de ta ne le ri ni ka rýn ca la ra ve ri yor dum. Ek me ði mi o nun su yu i le yer dim. Ben den sor du lar, ben de dim: Bu ka rýn ca ve a rý mil let le ri cum hu ri yet çi dir ler. cum hu ri yet per ver lik le ri ne hür me ten, ta ne le ri ka rýn ca la ra ve ri yo rum. Son ra de di ler: Sen se lef-i sa li hî ne mu ha le fet e di yor sun. Ce va ben di yor dum: Hu le fe-i Ra þi dîn (Dört Ha li fe) hem ha li fe, hem re is-i cum hur i di ler. Sýd dîk-ý Ek ber (r.a.) A þe re-i Mü beþ þe re ye (ha yat ta i ken Cen net le müj de le nen on Sa ha be ye) ve Sa ha be-i Ki ra ma el bet te re is-i cum hur hük mün de i di. Fa kat mâ nâ sýz i sim ve re sim de ðil, bel ki ha ki kat-i a da le ti ve hür ri yet-i þer i ye yi ta þý yan mâ nâ-yý din dar cum hu ri ye tin re is le ri i di ler. (Þu â lar, s ) Sa id Nur sî nin M. Ke mal in ic ra at la rý kar þý sýn da ki tav rý da bel li. Bu nu sak la ma ya da, ter si ni id di a e dip Sa id Nur sî nin A ta türk le ih ti lâ fý yok tu, bir lik te ça lýþ tý lar di ye rek ger çe ði çar pýt ma ya da ge rek yok. An cak Be di üz za man ýn o ri ji nal ve fark lý yö - vik te ki bu ýs rar lý tav rý ný Kur ân ý Türk ler a ra sýn da göz den dü þür me ni ye ti ne bað lý yor. Bu iz le ni min, Mil lî Mü ca de le ku man dan la rýn dan Kâ zým Ka ra be kir in M. Ke mal den nak let ti ði söz ler le ör tüþ tü ðü ve o nu ta mam la dý ðý son de re ce a çýk. Bü tün bun la rý üst üs te koy du ðu muz za man or - ta ya çý kan por tre son de re ce a çýk ve net. Ha lil Berk tay ýn Din dar de ðil di, ca mi de na - maz kýl dý ðý na da rast la mý yo ruz; Do ðu Pe rin - çek in Do ða nýn üs tün de hiç bir var lýk ta ný mý yor - du; Er do ðan Ay dýn ýn A te ist ol du ðu nu dü þü - nü yo rum, Ay þe Hür ün Di ni mo dern leþ me nin en bü yük en ge li o la rak gö rü yor du söz le riy le yap týk la rý M. Ke mal ta rif le ri de (Ra di kal, ) bu port re yi ta ným lý yor. nü, mü ca de le si ni fi kir ze mi nin de, si vil plat form da ve ba rýþ çý yön tem ler le ver me si. Ni te kim Þeyh Sa id in Bi ze ka týl tek li fi ni red det me si bun dan. Be di üz za man ýn bu red ce va bý ný ve rir ken gös ter di ði ge rek çe ler, Din el den gi di yor ge rek çe siy le çý ka rý lan is yan la rýn ye ni re ji mi da ha da ra di kal leþ ti rip kes kin leþ tir di ði ni, böy le ce mâ kul ve mu te dil bir den ge çiz gi sin de bu luþ ma ih ti ma li ne im kân ver me di ði ni i ma e di yor. A ma ken di si ha ya tý bo yun ca bu çiz gi nin ya ka lan ma sý i çin sa mi mî gay ret le ri ni sür dü rü yor. Ne den Sa lâ had din Ey yû bî? Sa id Nur sî, M. Ke mal e Na pol yon u de ðil, o nu ör nek al de di ði Ýs lâm kah ra ma ný, Ku düs fa ti hi Sa lâ had din Ey yû bî yi e ser le ri nin fark lý yer le rin de de sýk sýk tak dir le zik re der. Ýs tik lâl þa i ri  kif in de Ça nak ka le þe hit le ri þi i - rin de Þar kýn sev gi li sul ta ný o la rak an dý ðý bu bü - yük in sa ný ne ya zýk ki ye te rin ce ta ný mý yo ruz. Oy sa o nun þah si ye tin de bü tün ne sil le rin ör - nek al ma sý ge re ken çok gü zel has let ler mev cut. Be di üz za man ýn it ti had-ý Ýs lâm da ki se lef le ri a ra sýn da say dý ðý Na mýk Ke mal in Sa lâ had din Ey - yû bî i çin yaz dý ðý bi yog ra fi den ba zý ör nek ler: * Bun dan 700 se ne ev vel vü cu da gel di. Ve zu - hu ru, Ýs lâm ah lâ ký nýn bo zul ma sý ci he tiy le zu lüm a te þi nin As ya yý ha rap et ti ði za man la ra te sa düf et ti. Bu nun la be ra ber, ha re ke ti o de re ce ha kî ma - ne ve a da let per ve ra ne dir ki, bu gün kü za man da, hat tâ bun dan 700 se ne son ra ye ni den ha ya ta ge le rek bir hü kü me tin ba þý na geç miþ ol sa, yi ne vak ti nin en bü yük pa di þah la rýn dan bi ri o la bi lir. * Çün kü hü kü me tin a sýl ga ye si ni müd rik ol du ðu gi bi, gö rev i fa sý ný in san lýk ge rek le ri - nin en ön ce lik li si o la rak bil di ðin den, tam bir mü ca he de i le nef sâ nî ar zu la rý nýn ta ma mý na ga le be e de rek, sal ta nat tah týn da bir mü ces - sem a da let ke sil miþ ti. * Ma kam ve ik ba lin ge rek le rin den sa yý lan gu - rur ve ki bir den o de re ce nef si ni tec rit et miþ ti ki, hiç bir tav rýn da, hat tâ el bi se sin de bi le, a da let bay ra ðý al týn da hi ma ye si ne sý ðý nan fert ler den fark o lun maz; ki bar lýk ve va ka rý i le müþ fik mu a - me le le ri ne ba ký lýn ca, te ba a sý a ra sýn da ki bir sul - tan de ðil, ak ra ba sý i çin de ki bir a i le re i si sa ný lýr dý. * Him me ti ni en zi ya de af ve mer ha me te sarf et ti ði i çin, en bü yük teh li ke ler i çin de ve en mü - him ha di se ler le uð raþ tý ðý za man lar da yi ne maz - lum la rýn fer ya dý na ye tiþ mek ten u zak kal ma dý. * Ak kâ ku þat ma sýn da bir gün harp ha zýr lýk la rý i le çok meþ gul ken ça dý rý nýn ka pý sýn da yar dým is - te yen bir ka dý nýn, on dan al dý ðý Ya rýn gel sin, i þi ni gö rü rüz ce va bý ü ze ri ne, Ma dem Al lah ýn kul la - rý ný ya rý na sa lar sýn, ni çin ü ze ri miz de sul tan lýk id - di a e di yor sun ve mem le ket fet hiy le uð ra þý yor - sun? di ye fer yat et ti ði ni i þi tin ce, der hal harp ted bir le ri ne a ra ve rip ça dý rýn dan çý ka rak o maz lû - me ka dý nýn i þi ni gör dü ve hak ký ný ver di. * Bir se bep ten do la yý ken di si ni þe ri at mah ke - me si ne da vet e den bir Er me ni i le yan ya na a yak - ta du ra rak mu ha ke me o lun duk tan ve dâ vâ sý ný ka zan dýk tan son ra Al lah ýn e mir le ri ne i ta a ti me gös ter di ðin gü ve nin mü kâ fa tý dýr di ye rek has - mý na bir çok ik ram ve ih san lar da bu lun du. (Mü - nâ za rât ta ki Me dar-ý fah ri niz o lan Sa lâ had din Ey yû bî nin mis kin bir Hý ris ti yan i le mü ra fa a sý i - fa de siy le kast e di len o lay bu ol sa ge rek.) * Ýs lâm dan o lan ra kip le ri þöy le dur sun; an laþ - ma la rýn bo zul ma sý ný ve ci be sa yan ve el le ri ne ge - çir dik le ri Müs lü man la rýn i da mý ný bü yük se vap hük mün de tu tan Haç lý la ra kar þý mi sil le me ve in - ti kam gi bi mu a me le le re te nez zül et me yip, has - ma ne ha re ket le rin de da hi þe ri at-ý Mu ham me di - ye nin (a.s.m.) adl ü ih sa nýn dan as la ay rýl ma dý. * Mül kü nün ge lir le ri dý þýn da Fâ tý mi ye hi lâ fe ti, A ta bey sal ta na tý ve Ku düs hü kü me ti gi bi üç bü - yük dev le tin bir kaç a sýr dýr ça lý þa ça lý þa bi rik tir dik - le ri ha zi ne le re ma lik ol du ðu hal de, bü tün öm - rün de as ker ce ge çi ne rek, za ru rî ih ti yaç lar ve harp â let le rin den baþ ka bir þe ye pa ra har ca ma mýþ ken, ve fat et ti ðin de bir al týn i le bir gü müþ sik ke den baþ ka bir þey bý rak ma dý. Hat tâ Ak kâ nýn im da dý - na gel di ði za man on bin a ta ma lik ol du ðu hal de, faz la cö mert li ði ne ti ce sin de, a ra sý bir ay ge çer geç mez bi ne cek hay van bu la ma dý. * As ker li ðe ge lin ce, Sa lâ had din, if ti har ve si le si o lan ba þa rý la rýn da in san kud re ti sý nýr la rý nýn en son nok ta sý na ka dar va ran kah ra man lar dan dýr. E vet, ha ya tý bir çok si ne ma fil mi ne de ko nu o - lan Ey yû bî nin say mak la bit me yen ve ör nek a lýn - ma sý ge re ken yük sek se ci ye ve has let le rin den ba zý la rý bun lar. De va mý, Na mýk Ke mal in ka le me al dý ðý söz ko nu su ki tap çýk ta. (Bil ve si le, N. Ke - mal in e ser le ri nin tek rar neþ ri nin bü yük bir hiz - met o la ca ðý i nan cý mý zý be lir te lim.) { YARIN: KURTULUÞ SAVAÞI EZAN TÜRKÇE OKUNSUN DÝYE MÝ YAPILDI? {

12 MO BE SE, suç lu la rýn kor ku lu rü ya sý SA KAR YA DA 90 fark lý nok ta ya ku ru lan ka me ra lar dan o lu þan Mo bil E lek tro nik Sis tem En teg ras yo nu (MO BE SE) sis te mi nin þehirde ki suç o ra ný ný ný yüz de 35 o ra nýn da dü þür dü ðü be lir til di. Sa kar ya Va li li ði nin gi ri þi miy le yak la þýk i ki yýl ön ce þehrin gi riþ ve çý kýþ nok ta la rý i le in san ve a raç tra fi ði nin yo ðun ol du ðu nok ta la ra ku ru lan ka me ra lar, Sa kar ya Em ni yet Mü dür lü ðü bün ye sin de ku ru lan Kent Gü ven lik Yö ne tim Sis te mi Mer ke zi nde gö rev li per so nel ta ra fýn dan 24 sa at sü rey le ta kip e di li yor. MO BE SE sis te mi nin þehir nü fu sun da ki ar tý þa rað men, suç o - ra ný ný yüz de 35 o ra nýn da dü þür dü ðü be lir til di. Sakarya / aa Ü MÝT VÂR O LU NUZ: ÞU ÝS TÝK BAL ÝN KI LÂ BI Ý ÇÝN DE EN YÜK SEK GÜR SA DÂ ÝS LÂMIN SA DÂ SI O LA CAK TIR Y11 ARALIK 2011 PAZAR HABERLER Bigadiç'te erkeklere yönelik tek kurs. Azra bebeðe Teksas tan hediye VAN'DAKÝ DEPREMÝN SEMBOL ÝSMÝ AZRA BEBEÐE, AMERÝKA'NIN TEKSAS EYALETÝNDEN ÝÇERÝSÝNDE KIÞLIK KAZAK VE BENZERÝ ÇOCUK GÝYSÝLERÝ ÝLE ÇORAPLAR BULUNAN HEDÝYE PAKETÝ GELDÝ. VAN DA KÝ 7,2 lik dep re me da ha 14 gün lük ken ya ka la nan ve en kaz al týn - dan 2 gün son ra çý ka rý lan Az ra be - be ðe, A me ri ka nýn Tek sas e ya le tin - den he di ye pa ke ti gel di. Dep re min sim ge si ha li ne ge len Az ra be be ðin en kaz al týn dan ya lýn a yak çý ka rý lý þý - ný The Dal las Mor ning News ga - ze te si nin man þet ten du yur du ðu ha - be ri o ku ya rak öð re nen A me ri ka nýn Tek sas e ya le ti, Gre en vil le þeh rin de o tu ran We al ters Co o per ad lý ka dýn, ö zel lik le Az ra be be ðin kur ta rý lý þý sý - ra sýn da çe ki len ya lýn a yak fo toð ra fýn - dan et ki le ne rek 5 çift ço rap i le el ör - gü ka zak, 2 be bek ta ký mýn dan o lu - þan he di ye pa ke ti ni, ad re si ni da hi bil me di ði Az ra be be ðe pos ta la dý. Bu he di ye pa ke ti nin i çe ri si ne, duy gu la - rý ný ka le me al dý ðý ve ü ze rin de çi çek res mi bu lu nan kart pos ta lý da i liþ ti ren Co o per, bu yar dým se ver dav ra ný þýy la Ka ra du man a i le si ni duy gu lan dýr dý. Kart pos tal da ken di sin den ve a i le sin - den bah se de rek 3 to ru nu ol du ðu nu an la tan Co o per, Az ra be be ðe ve an - ne si ne de i yi di lek ler de bu lun du. Az - KKTC nin nü fu su 294 bin 906 n KU ZEY Kýb rýs Türk Cum hu ri ye ti nde (KKTC) 4 A ra lýk ta ya pý lan Ge nel Nü fus ve Ko nut Sa yý - mý nýn ge çi ci so nuç la rý na gö re, KKTC nin nü fu su - nun 294 bin 906 ol du ðu a - çýk lan dý. KKTC Baþ ba kan Ýr sen Kü çük, nü fus ve ko - nut sa yý mý ge çi ci so nuç la - rý ný yap tý ðý ya zý lý a çýk la - may la du yur du. A çýk la ma - ya gö re, KKTC nin de-fac - to nü fu su, bir ön ce ki nü fus sa yý mý nýn ya pýl dý ðý 30 Ni - san 2006 dan bu ya na yüz de 11.2 o ra nýn da ar - ta rak 294 bin 906 ya u - laþ tý. Ge çi ci so nuç la ra gö re Lef ko þa 98 bin 739; Ga zi ma ðu sa 69 bin 273; Gir ne 72 bin 284; Gü zel - yurt 31 bin 254 ve Ýs ke le de 23 bin 356 nü fu sa sa - hip. Baþ ba kan Kü çük, BM göz lem ci le ri nin de - net le di ði 4 A ra lýk gü nü, so ka ða çýk ma ya sa ðý da uy gu la na rak ya pý lan sa - yým dan son ra, halk tan ge len bil di rim ler le 900 ki þi nin da ha sa yý ma da hil e dil di ði ni, þef faf lýk ve a - çýk lýk ge re ði ilk ve ri le ri ka mu o yuy la pay laþ týk la - rý ný kay det ti. Lefkoþa / aa Ye ni Twit ter Fa ce bo ok a mey dan o ku yor n EN bü yük i kin ci sos yal pay la þým a ðý Twit ter, sil - baþ tan ta sar la dý ðý si te ye Fa ce bo ok tar zý say fa ö - zel li ði ek le di. Bütün dün - ya da 380 mil yon dan faz - la kul la ný cý sý o lan sos yal pay la þým a ðý Twit ter ýn a na say fa gö rü nü müy le i - OS ve An dro id uy gu la - ma la rý ye ni len di. Ye ni ta - sa rým da Fa ce bo ok a ben - zer ba zý ö zel lik ler dik kat çe ker ken, u zun sü re dir rek lâm yer leþ tir me si ni na sýl ya pa ca ðý ný dü þü nen fir ma nýn da so ru na bir çö züm bul du ðu da gö ze çar pý yor. Tech no-labs in ak tar dý ðý ha be re gö re ye - ni ta sa rým la bir lik te si te - nin gö rü nü mü ar týk üç a na bö lü me ay rý lý yor. Wealters Cooper adlý kadýn 5 çift çorap ile el örgü kazak, 2 bebek takýmý gönderdi. ra be be ðin kur ta rýl dý ðý gü nün a ka - bin de 26 E kim de kart pos ta lý ve he - di ye pa ke ti ni gön de ren Co o per, duy gu la rý ný yan sýt tý ðý kart pos tal da, Az ra nýn o gün ler de en kaz al týn da o - lan ba ba sý Si nan Ka ra du man ýn da kur ta rýl ma sý te men ni sin de bu lun du. Tür ki ye de dep rem; en kaz or ta sýn - da se vinç an la mýn da ki baþ lý ðýy la Az ra nýn kur tu lu þu nu man þet ten du yu ran ga ze te nin bir nüs ha sý ný da Ka ra du man a i le si ne gön de ren Co o - per, bu dav ra ný þýy la dep rem ve ben - ze ri a fet ler de in san la rýn tek yü rek o - la bil di ði göz ler ö nü ne ser di. FE LÂ KET LER DE ÝN SAN LIK ÖN PLA NA ÇI KI YOR Ka ra du man a i le si, Tek sas tan ge len bu an lam lý he di ye ler ve mek tup kar - þý sýn da þaþ kýn lý ðý ný giz le me ye me di. De de Ah met Ka ra du man, duy gu la rý - ný þöy le di le ge tir di: Bu he di ye ler bi - ze çok ay rý bir mut lu luk ver di. E kim a yý nýn 26 sýn da Tek sas Gre en vil - le den pos ta ya ve ril miþ. Ha ki ka ten dün ya nýn ö bür u cun da da ol sa de - mek ki ba zý ki þi ler et ki le ni yor. Çok duy gu sal bir not da yaz mýþ. Ý çi ne ö - zel lik le çýp lak a yak la gör dü ðü i çin 5 çift ço rap koy muþ, ço rap la ra ha ki ka - ten a ðýr lýk ver miþ, 2 ta kým ço cuk el - bi se si ve bir ta ne de el ör me si ka zak gön der miþ. Ha ki ka ten bu bi zi çok duy gu lan dýr dý, ha tý ra sý ný sak la ya ca - ðýz. Bu nu kay bet mi yo rum, ö zel lik le o gün o ra da çý kan ga ze te ha be ri ni de, bu gön der di ði giy si le ri de sak la ya ca - ðým. Gön de ren ha ný me fen di nin de Ýn gil te re de 3 to ru nu var mýþ, bu ra da bir ad re si var, in þal lah o nun la da bir yol la ir ti bat ku ra rak ha ber le þi riz, te - þek kür le ri mi zi i le ti riz. Ý le ri de de Az - ra ya bir a ný o la rak, ha tý ra o la rak ka lýr. Bi zi ha ki ka ten çok et ki le di, duy gu lan - dýr dý. De mek ki dil, din, ýrk far ký gö - zet mek si zin bu tip fe lâ ket ler de ha ki - ka ten in san lýk ön pla na çý ký yor. De de Ka ra du man, bir sü re ön ce de Es ki þe - hir den bir ki þi nin de, ad res le ri ni u zun uð raþ lar so nu cu bu la rak Az ra ya el ya - pý mý o yun cak bir be bek i le ka zak gön der di ði ni i fa de et ti. Sivas / aa POSTA ADRESÝ: DEPREMDE KURTARILAN BEBEK CO O PER ÝN ad re si bil me di ði i çin he di ye pa ke ti ni Baby Az ra Ka ra du man (Be bek Az ra Ka ra du man), E art hqu a ke Res cu e Baby (Dep rem de kur ta rý lan be bek) ve E - as tern Pro vin ce Tur key "Tür ki ye nin Do ðu Ý li no tuy la Tür ki ye ye gön der di ði ni an la - tan Ka ra du man, bu pa ke tin ve mek tu bun ken di le ri ne gön de ril di ði ta rih ten yak la þýk 1,5 ay son ra u laþ tý ðý ný be lir te rek, Bu mek - tup ve pa ket bir ay ön ce Er ciþ e gel miþ, o - ra dan be nim te le fon nu ma ra ma u la þa rak a ra dý lar ve Si vas ta ki a çýk ad re si mi is te di - ler, Si vas a 2 gün ön ce gel di de di. EVDE IÞIKLARI GECE KAPATMIYORUZ AZ RA NIN sað lýk du ru mu nun i yi ol du ðu nu be lir ten Ka ra du man, 2 gün en kaz al týn da ka lan ge li ni Se mi ha ve e þi Gül sa de Ka ra du - man ýn bu du ru mun et ki sin den he nüz kur - tu la ma dý ðý ný an la ta rak, ev de ge ce le ri de ý - þýk la rý hiç ka pat ma dýk la rý ný söy le di. Bi ga diç te a çý lan Kur ân kur su na yo ðun il gi n BA LIKE SÝR ÝN Bi ga diç il çe sin de ye tiþ kin le - re yö ne lik a çý lan Kur ân kur su na va tan daþ lar yo ðun il gi gös ter di. Çe þit li yaþ lar dan 28 ki þi - nin ka týl dý ðý kurs, haf ta da beþ gün de vam e di - yor. Hav va Ha tun Ca mii bah çe sin de ki bi na da ge çen ay baþ la yan kurs, Ha zi ran' da so na e re - cek. Bu nun il çe de er kek le re yö ne lik tek Kur ân kur su ol du ðu nu be lir ten öð ret men Re sul Sa rýl, Si zin en ha yýr lý nýz, Kur ân ý Ke - rîm i öð re nen ve öð re te ni niz dir. ha dis i þe rî - fi nin ý þý ðý al týn da ça lýþ týk la rý ný söy le di. Kur si - yer le re ay rý ca na maz da o ku nan du â ve sû re - ler le an lam la rý nýn da öð re til di ði ni be lir ten Sa - rýl, Ýn san is ter se ya þý ne o lur sa ol sun Kur ân o ku ma yý öð re ne bi lir. Bu nun en can lý ör ne ði, iþ te bu kurs ta ger çek le þi yor. Kut sal ki ta bý mýz Kur ân ý öð ren mek ve o ku mak çok ha yýr lý bir iþ tir. O ku yan hem se vap ka za ný yor hem de i - ba det et miþ o lu yor de di. Balýkesir / cihan Biriþik, bulduðu 3 bin 560 lirayý polise teslim etti. Bul du ðu 1 yýl lýk ma a þý ka dar pa ra yý po li se tes lim et ti n ÞAN LI UR FA DA bir iþ ye rin de ay lýk 400 li ra - ya te miz lik çi o la rak ça lý þan Hü se yin Bi ri þik yol da bul du ðu pa ra yý ka ra ko la gö tü rüp tes lim et ti. Ak þam sa at le rin de iþ ten çý ka rak e vi ne gi - den Hü se yin Bi ri þik, Te pe Ma hal le si, Te pe So kak, A ba mor Ca mii ya nýn da 3 bin 560 li ra pa ra bul du. Pa ra yý yer de gö ren Bi ri þik, bir sü re ca mi ya ký nýn da pa ra nýn sa hi bi ni a ra dý. Pa ra - nýn sa hi bi ni bu la ma yan Bi ri þik, bu ra dan yak - la þýk 1 ki lo met re u zak lýk ta ki E yü bi ye 50. yýl Po lis mer ke zi ne git ti. Bul du ðu 3 bin 560 li ra pa ra yý yet ki li le re tes lim e den Bi ri þik, in san lý ðýn ge re ði ni yap tý ðý ný i fa de et ti. san li ur fa.com Genç giriþimci Fatih Koçak, Isýnmatik'i tanýttý. Her kes so ba sý ný ce bin de ta þý ya bi le cek n SO ÐUK kýþ ay la rýn da bir tür lü ý sý na ma yan - lar i çin ü re ti len cep so ba sý ar týk Tür ki ye pa za - rýn da. I sýn ma tik a dýy la pi ya sa ya sü rü len ü rün 8 sa a te ka dar mak si mum ý sý ve ri yor. Genç gi - ri þim ci Fa tih Ko çak ýn sa hi bi ol du ðu E lis Pro - mos yon ta ra fýn dan pa za ra su nu lan ü rün, fut - bol ma çý ta raf tar la rý, kýþ spor la rý me rak lý la rý, gü ven lik güç le ri, sýk se ya hat e den ça lý þan lar ve sa ha or ga ni zas yon la rýn da ça lý þan lar ta ra - fýn dan bü yük il gi gö rü yor. Ý çe ri sin de ki ö zel ka rý þým sa ye sin de 5 da ki ka da ak tif ha le ge len ü rün kü çük e bat la rý sa ye sin de cep te ve ya cüz dan da ta þý na bi li yor. Ýlk e tap ta 2 bin a det cep so ba sý ný dep rem böl ge si ne ba ðýþ la ya cak - la rý ný an la tan Ko çak, Cep so ba sý sa ye sin de ý - sýn ma yan bel, sýrt, o muz gi bi böl ge ler ý sý tý la bi - lir. Ýn san sað lý ðý a çý sýn dan hiç bir za ra rý ol ma - yan I sýn ma tik, i çin ge rek li sað lýk ser ti fi ka la rý ný al dýk di ye ko nuþ tu. Ýs tan bul / Ye ni As ya Muh tar öl me den me za rý ný ha zýr la dý n GÝRE SUN DA bir köy muh ta rý nýn 37 yýl ön ce ha zýr lat tý ðý me za rý il gi çe ki yor. Muh ta - rýn, 37 yýl ön ce ha zýr lat tý ðý me zar ta þýn da, do - ðum ta ri hi i ba re si bu lu nur ken, ö lüm ta ri hi kýs mýn da i se 19.. ya zý yor. Pi ra ziz il çe si nin Nef si pi ra ziz Kö yü muh tar lý ðý ný ya pan Ýz zet Ay dýn, e þi Fat ma Ay dýn ýn 1974 yý lýn da öl - me si ü ze ri ne, 37 yýl ön ce ölen e þi nin me za rý - nýn ya ný na ken di me za rý ný ha zýr lat tý. 37 yýl dýr a çýk bu lu nan me zar gö ren le rin bü yük il gi si ni çe ki yor. Muh tar Ay dýn ýn me zar ta þýn da, Þu dün ya fa ni dir fa ni, Ge len ler git ti ler ha ni, Ký - yýl ma yan tat lý ca ný, A lan dün ya de ðil mi sin? ya zý sý dik kat çe ki yor. Giresun / cihan

13 8 11 ARALIK 2011 PAZAR 11 ARALIK 2011 PAZAR l SAYI: 38 YENÝ ASYA GAZETESÝ NÝN ÜCRETSÝZ ÝLAVESÝDÝR Ýþ te ger çek genç ye te nek ler bun lar! Ýn san hak la rý POZÝTÝF PENCERE SEBAHATTÝN YAÞAR sya ho o.com OKULUMUZDA ÖÐRENCÝLERÝN VE EÐÝTÝMCÝLERÝN NAMAZ KILABÝLECEKLERÝ YERLERÝ YOKTU, YANÝ HERKES BÝR ÞEKÝLDE ODASINI KÝLÝTLEYEREK VEYA BÝRAZ UZAKTAKÝ CAMÝYE GÝDEREK NAMAZLARINI KILIYORLARDI. BU ÖÐRENCÝLER ÝÇÝN DAHA ZOR OLUYORDU. AMA KEREM'ÝN OKULDAN TOPLADIÐI ÝMZA VE KONUYU CÝDDÝYETLE GÜNDEME GETÝRMESÝ SONUCU, KAYMAKAMLIÐIN KATKILARI, ÝÞ ADAMLARININ DESTEKLERÝ VE BÝZÝM DE YER TEMÝN ETMEMÝZ VESÝLESÝYLE ÞÝMDÝ ÇOK GÜZEL, TEMÝZ VE PIRIL PIRIL BÝR MESCÝDÝMÝZ VAR. Y e te nek de yin ce, de ði þik ye te nek ya rýþ ma la rý ak lý ný za gel me sin. Ol ma dýk þey ler, ak la zi yan dav ra nýþ lar, a kýl dý þý ha re ket ler ya pa rak, ken din den ge çen, yap tý ðý ha re ke tin ken di ne de baþ ka sý na da bir fay da sý ol ma yan ör nek ler, ne a cý ki, ka bi li yet ve e ner ji is ra fýn dan baþ ka bir þey de ðil dir. Oy sa genç ler de ki bu po zi tif e ner ji nin da ha fay da lý a lan lar da kul la nýl ma sý i çin yön len di ril me si ne ka dar ö nem li bir ih ti yaç týr. Genç le rin ya rýn la rýn dün ya sýn da da ha ya pý cý, da ha o lum lu, da ha ka lý cý ve fay da lý a dým lar a ta bil me le ri i çin, on la rýn zi hin dün ya la rý na bu çer çe ve de to hum lar at mak ge re ke cek tir. Genç te po zi tif e ner ji de var, ne ga tif e ner ji de. Han gi si ne il gi gös te ri lir, ba kým ya pý lýr sa, el bet te o ge li þe cek tir. Ya ni bu ko nu da da arz-ta lep me se le si ge çer li. Man þet ler de biz zat i sim le riy le yer al ma sý ge re ken ve baþ ta cý e dil me si ge re ken ö zel lik le ri o lan genç le ri miz var sa bil gi miz ol sun çað rý sý ka bul gör dü. Bu ka dar o lum lu, po zi tif, müs bet hu su si yet le ri o lan genç le ri miz ol du ðun dan doð ru su if ti har et tim. Ýn san la rýn i yi lik le ri ne yo ðun la þýl dý ðýn da i yi lik le ri, kö tü lük le ri ne yo ðun la þýl dý ðýn da kö tü lük le ri ar tar. sö zü nü, bir kez da ha an la ma ça ba sý i çe ri si ne gir dim. Ya ni in san la rý hep o lum suz ö zel lik le ri ni gün de me ge ti re rek, o o lum suz o lan ö zel li ði, kim li ði nin, ki þi li ði nin bir par ça sý ha li ne ge ti ri yo ruz. Bu as lýn da e ði tim de en çok ýs ka la nan bir ger çek tir. Ev de, o kul da, iþ ha ya týn da ço cuk la ra, genç le re dö nük ya pý lan tel kin ler, na si hat ler, teh dit ler hep o lum suz luk la rý yok et me ye dö nük, a ma o lum suz bir tu tum dur. Oy sa ço cuk la ra, genç le re bir cüm le yi ne ka dar çok te lâf fuz e der sek, o cüm le nin muh te va sý on la rýn zi hin dün ya la rý na a de ta ka zýn mýþ ol mak ta dýr. Kö tü o lan da, bu nu, gü ya i yi lik ol sun di ye ve ya bir kö tü lü ðü or ta dan kal dý ra lým di ye ya pý yo ruz. As lýn da ya pa lým der ken, yý ký yo ruz. O za man bir söy lem de ði þik li ði ne git mek ge re ki yor. Na si hat po zis yo nun da ki in san la rýn, va iz ler, e ði tim ci ler, dok tor lar, us ta ba þý lar, i da re ci ler, ya þý bü yük ler vb. be ra ber ça lýþ týk la rý in san la rýn o lum suz ö zel lik le rin den zi ya de, o lum lu ö zel lik le ri ne vur gu yap sa lar bel ki o o lum suz ö zel lik bir da ha iþ len me mek ü ze re terk e di le cek. Bir yük se ko kul i da re ci si nin bu na ben zer bir uy gu la ma sý na þa hit ol mam be ni çok et ki le di. Mü dür bey, ka pý sý ný ça lýp i çe ri ye gi ren genç öð ren ci yi, o tur du ðu ma kam dan a ya ða kal ka rak, gü ler bir yüz i fa de siy le, ol duk ça di na mik bir þe kil de, sev gi do lu i fa de ler le, o nun la to ka la þýp ö pe rek þu cüm le le ri kur du: Sev gi li Ke rem hoþ gel din. Bu yur, vak tin var sa bi raz o tur ba ka lým. An lat ba ka lým na sýl geç ti ta til, ne ler yap týn? (Ke rem bi raz, gös te ri len þef kat li say gý kar þý sýn da mah cup da o la rak ko nuþ tuk tan son ra, ho ca bi ze bir kaç cüm le i le Ke rem den bah set mek is te di.) E fen dim si ze bi raz Ke rem den bah se de yim. Böy le þey ler bi li yo rum in sa nýn yü zü ne kar þý söy len mez, a ma Ke rem bu a ðýr lý ðý kal dý ra cak ol gun luk ta. Ke rem, bi zim o ku lu mu zun me dar-ý if ti har öð ren ci si dir. Ken di sin den bi zim öð ren di ði miz çok þey ol du. Hat ta pek çok yan lýþ lar dan o nun i ka zý ve si le siy le dön dük. Yi ne o nun bi zi i kaz et me si nin so nu cu pek çok o lum lu a dým lar at týk. Ger çek ten ken di si ne çok þey borç lu yuz. Þu kü çük o kul kü tüp ha ne miz Ke rem in tek lif le ri so nu cu ger çek leþ ti. Yi ne o ku lu mu zun ga ze te o ku ma o da sý, Ke rem in tek lif le ri ve bi ze spon sor bul ma sý so nu cu dur. Yi ne o ku lu muz da öð ren ci le rin ve e ði tim ci le rin na maz ký la bi le cek le ri yer le ri yok tu, ya ni her kes bir þe kil de o da sý ný ki lit le ye rek ve ya bi raz u zak ta ki ca mi ye gi de rek na maz la rý ný ký lý yor lar dý. Bu öð ren ci ler i çin da ha zor o lu yor du. A ma Ke rem in o kul dan top la dý ðý im za ve ko nu yu cid di yet le gün de me ge tir me si so nu cu, kay ma kam lý ðýn kat ký la rý, iþ a dam la rý nýn des tek le ri ve bi zim de yer te min et me miz ve si le siy le þim di çok gü zel, te miz ve pý rýl pý rýl bir mes ci di miz var. As lýn da Ke rem in da ha sa ya bi le ce ðim pek çok ö zel li ði var. A ma gö rü yo rum ki, Ke rem bun la rýn ko nu þul ma sýn dan ra hat sýz. Bi ze, i da re o la rak pek çok ko nu lar da o lum lu kat ký la rý ol du ðu gi bi, o ku lu mu za da ar ka daþ la rý na da çok sað lýk lý, dü þün ce ü rü nü, ö nem li kat ký la rý ol mak ta dýr. Bir kü çük ör nek ver mek ge re kir se, ge çen dö nem, e ko no mik du ru mu hiç i yi ol ma yan i ki sý nýf ar ka da þý ný, ba ba sý nýn ar ka da þý bir iþ a da mý na du ru mu an la ta rak, dö nem bo yun ca ken di le ri ne ye te cek ka dar burs al ma la rý ný te min et ti. Biz, Ke rem gi bi bir öð ren ci miz ol du ðu i çin çok mut lu yuz. E vet, ko nu nun da ha de ta yý var, a ma ben gir mi yo rum. A ma þu ka da rý ný da söy le me li yim ki, Ke rem o da dan git tik ten son ra, bi ze i let miþ ol du ðu bir kaç de tay çok il ginç ti. As lýn da Ke rem ka bý na sýð maz bir genç miþ. O kul la il gi li, ar ka daþ la rý i le il gi li ba zý ha ta la rý da ol muþ. A ma mü dür be yin ö zel il gi si ve ö zel i le ti þim tek ni ði sa ye sin de on lar da terk e dil miþ. Me se lâ bun lar dan bi ri si o la rak, bü tün öð ren ci le rin bu lun du ðu plat form lar da, ar ka da þý na burs bul ma sý dav ra ný þýn dan do la yý, Sý cak bir ar ka daþ lýk ör ne ði o la rak plâ ket ve ril miþ. Bu plâ ket ten son ra Ke rem in dav ra nýþ la rýn da da ha bir i yi leþ me gö rül müþ. On dan son ra da bu o lum lu dav ra ný þý ön ce le me a dým la rý na de vam et miþ. Bu ka da rý bi le ne yap ma mýz ge rek ti ði ne da ir çok de rin bil gi ve ri yor. Ben bu nu þöy le an lý yo rum. Ya ni bu öð ren ci, mü dü rü ta ra fýn dan bu ka dar ö nem sen miþ se, di ðer e ði tim ci ler ve mi sa fir ler ya nýn da ö vül müþ se, bu öð ren ci nin ken di ni kö tü du rum ve tu tum lar dan çek me me si müm kün de ðil dir. De mek ki, ne le rin ol ma sý ný is ti yor sak, da ha çok on lar ü ze rin de ko nuþ mak ve gün dem o luþ tur mak da ha sað lýk lý dýr. Ýþ le ne bil se ve uy gun dav ra nýþ lar ge liþ ti ri le bil se, kim bi lir genç le ri miz den da ha ne muh te þem fi kir ler ve uy gu la ma lar ge le cek. Bü tün me se le bi zim yak la þým la rý mýz da. Ya ni iþ te pa ro la; Ya ra maz öð ren ci yok tur, ne i þe ya ra dý ðý ný bil me yen e ði tim ci var dýr. ANADOLU NUN SÝNESÝ RAÞÝT YÜCEL Ýn sa nýn in san o la rak ya ra týl ma sý baþ lý ba þý na bir ni met tir. Kýy me ti bü yük tür. Ve bu de ðe ri i le ken di si ni â le me ta ný týr. Týp ký an ti ka cý lar gi bi. Ýn sa ný a mel ve i man ci he ti i le tar tan lar o na fi yat bi çe mez. A ma kü für o nis be ti kat e der. El mas i ken, kö mür du ru mu na dü þü rür. Ve in sa nýn hak la rý var dýr. Da ha o dün ya ya gel me den ve ril miþ tir ken di si ne. Ý nan ma ve ya i nan ma ma hak ký... Seç me hak ký, Se çil me hak ký, Ser best ha re ket et me hak la rý var dýr. A ma, o in sa nýn bu hak la rý ný gas b e den za lim ler tü re miþ tir. O nun hak la rý ný hi çe sa yan, Baþ ka la rý nýn hak la rý ný ü ze ri ne ge çi ren, Ken di ne dün ya yý cen ne t, Baþ ka la rý na ce hen nem e den ler var dýr. Ýn san hak la rý hep a ra nýr ve hür ya þa ma ar zu la rý is ten miþ tir. Ve in san bu i ki lem ler i çin de bi ça re leþ miþ tir. Bu nun çe þit li yo rum la rý ya pýl mýþ týr. Hak la rýn ne re den baþ la yýp, ne re le re ka dar gi de ce ði... U zun tar týþ ma la ra se bep ol muþ tur. Bu nun öl çü le ri ni Pey gam ber ler söy le miþ tir. Da ha doð ru su söy let ti ril miþ tir. A. Ca mus bu nu þöy le va sýf lan dýr mýþ: Ýn san ne i se, o ol ma yý red de den tek var lýk týr A ta sö zün de i se: Ýn san taþ tan pek, gül den na zik tir. W. E. Chan ning i se þöy le yo rum la mýþ in sa ný: E ðer o ku ma sý ný bi lir sen, her in sa nýn bir ki tap ol du ðu nu gö rür sün. Bu na Ý mam-ý Ma lik þu nu ek ler: Ýn sa ný, an cak yap tý ðý i yi a mel ler yü cel tir. Bu mi sal le ri ço ðal mak müm kün dür. En çar pý cý ger çe ði Be di üz za man Haz ret le ri söy ler: Hür ri yet o dur ki; ne nef si ne, ne de gay riye za ra rý do kun ma sýn. Ýn san ken di si ne za rar ver me ye hak ký ol ma dý ðý gi bi, baþ ka la rý na da za rar ver me ye hak ký yok tur. Ýn san hak la rý be yan na me sin de a sýr lar ön ce Pey gam be ri miz (asm) Ve da Hut be sin de a de ta bu hak la rýn en gü zel pren sip le ri ni di le ge tir miþ tir. Þim di ya þa dý ðý mýz dün ya da i se bu hak la rýn a cý ne ti ce le ri ni gö rü yo ruz. Ýn sa ný in sâ ni ye tin den u tan dý ran ni ce ha di se ler ya þa ný yor. A i le hak la rý, Eþ le rin bi rbi ri ne kar þý hak la rý, Kom þu la rýn hak la rý, Ak ra ba lýk hak la rý... Sa ya ma ya ca ðý mýz hak la rýn ih lâl le ri ni gö rü yo ruz. Bu in sa nýn yüreðini parçalýyor, Ve ya göz le rin den yaþ la rý a ký tý yor.

14 2 11 ARALIK 2011 PAZAR 11 ARALIK 2011 PAZAR 7 FOTOÐRAF: SALÝHA SULTAN Si Ben ki mim? SERDAR AKTAÞ ser dar.ak ma il.com ÖZNUR ÞAHÝN Sa bah yol da yü rür ken tek ba þý ma. Ba ba sý nýn e li ni sým sý ký tut muþ o - ku la gi den, ör gü lü saç lý kü çük bir kýz gör düm. O an i çi min yan dý ðý ný ve yü re ði mi ko ca man bir öz le min kap - la dý ðý ný fark et tim. Öz lem Ço cuk lu - ðu mun öz le mi An ne min saç la rý mý ör me si ni öz le dim, sev mez dim o za - man lar. Ba ba mýn e li ne u za nýr dým tut - mak i çin Kü çük el le rim le kav ra ya - maz dým ba ba mýn u zat tý ðý el le ri ni En kü çük par ma ðý ný u za týr dý tu ta bil mem i çin Ýþ te o za man ba ba mý his se der - dim. Sa de ce o nu dü þü nür düm. Ba bam ze; a ciz in sa nýn kor ku ve ü mit a ra sýn da gi dip ge len has sas kal bi ni a zap a te þiy le dað la yan, o nun ku run tu lu ak lý na a kýl al maz so ru lar sor du ran, na - zik ve ký rýl gan duy gu la rý ný ren ci - de e den ve deh þe te sa lan, vü cu - dun da ki in ce da mar la rýn da ce - ve lân e den ka ný ný çe ken, að la - mak tan þi þen göz le ri ne her son - ba har da sa ra rýp ye re dü þen yap - rak lar mi sâ li top ra ða dü þen can - la rý gös te ren, her an kö tü bir ha - be ri in ti zar e den ku lak la rý ný in - san la rýn fer yat ve fi gan la rýy la çýn la tan dün ya sey ran gâ hýn dan ses le ni yo rum. Ýn sa nýz, bel ki de þu ko ca kâ i - na týn en ga rip ve za val lý var lý ðý - yýz. Deh þet de ni zi nin or ta sýn da tek ba þý mý za bir tah ta par ça sý na tu tun mu þuz da yü zü yo ruz. Tek ba þý mý za di yo rum, çün kü her kes bir bi ri ni gö rü yor, lâ kin yar dým e de mi yor, her kes bir bi ri nin çýð lý - ðý na a þi na, a ma bir o ka dar da bi gâ ne. Bi ri si ni dal ga lar mý yu tar, di ðer bi ri si ni de niz ca na va rý mý par ça lar, ya hut gök ten bi ri si nin ba þý na yýl dý rým mý dü þer bi le mi - yo rum. Her kes ken di si nin der di - ne düþ müþ, de be le nip du ru yor. Be nim i se ken di me bi le pek fay - dam yok, ça re siz ce su su yo rum. Bu hi kâ ye ne za man baþ la dý, na sýl düþ tüm bu ka ran lýk lý de ni - ze ha týr la mý yo rum. Sö nük ak lý - ma peþ pe þe müþ kül so ru lar ta ký - lý yor: Ben ki mim, ne re den ge li - yo rum, ne re ye gi di yo rum? Ce - vap ve re mi yo rum. A ca ba bu de - ni ze dü þer ken ka fa mý bir yer le re mi çarp tým, ge çi ci bir ha fý za kay bý mý ya þa dým bi le mi yo rum. A ma e mi nim ki di ðer le ri nin ak - lý ný da bu so ru lar kur ca lý yor, so - run be nim ha fý zam da de ðil miþ an lý yo rum. Bel ki ben den da ha ze kî, da ha fe ra set li bi ri si çý kar da, bu so ru la rý ma ik na e di ci ce - vap lar ve rir di ye dü þü nü yo rum. Ým dat! di ye ba ðý rý yo rum, hay - ya ným da ve ben gü ven de yim. Hiç bir þey ve hiç kim se ba na za rar ve re mez der dim. Ben hep bu a da mýn ya nýn da o la ca ðým ve kü çü cük el le rim le ba ba - mýn el le ri ni hiç bý rak ma ya ca ðým. Sa bah o ba ba ký zý gör mem le bü tün bun lar geç ti ak lým dan. Bir den ir kil dim ký rý yo rum dört bir ya na, a ma ses ve ren yok, bek li yo rum. Bu ça re siz ce bek le yiþ be ni bi - tir di, me câ lim kal ma dý, þu u ru - mu kay bet mek ü ze re yim. Zi ra su yun don du ru cu so ðu ðu i lik le - ri me ka dar iþ le di, þim di den a - yak la rý mý his set mi yo rum de sem ye ri dir. Ye is ve kor ku la rým i çi mi ke mi ri yor, fer ya dým ar týk ay yu ka çý ký yor. Kâ i nat tan Hâ lýk ý ný so - ran sey yah gi bi  ye tü l-küb - râ mý bek li yo rum. Der ken ha yal me yal u zak tan bir ý þýk gö rü nü - yor. Ka ran lýk la rý de le rek be nim gö zü me ka dar ge len bir nur. Bu nur a ca ba; yo lu nu þa þýr mýþ la ra sý rat-ý müs ta kî mi gös te ren bir de niz fe ne rin den mi, yok sa deh - þet li gir dap lar da bo ðul mak ü ze - re o lan bî ça re le re can si mi ti at - mak i çin yar dý ma ge len bir hik - met ge mi sin den mi ge li yor? Bel - ki i ki si nin de ý þý ðý dýr, öy le zan - ne di yo rum. So ru lar ar týk es ki si ka dar kor ku tu cu de ðil, bu de fa hay re tim den so ru yo rum. I þýk git tik çe yak la þý yor, yak la - þý yor ve se ra pa nur kap lý yor her ya ný, ay nel ya kîn gö rü yo rum. Ge ce de O nun, de niz de O nun, ba lýk da O nun bi li yo rum. Her þey ba na â þi nâ ve her þey bi ze mu sah har ký lýn mýþ, de mek yal - nýz de ði lim se vi ni yo rum. Kâ i nat i ha ta et ti ði her nes ne i le bir lik te O nu zik re di yor, bir li ði ni hay ký - rý yor du yu yo rum. Ve a de ta Ýs ra - fil mi sâl kul luk ta yü ce bir ma ka - ma o tur muþ a ca ip bir ya ra týk gi - bi Al lah ým, hay re ti mi art týr di ye yal va rý yo rum. Böy le ce ru - hu mun kor ku, te lâþ, hü zün, ye is ve ýz tý rap la rý i man nu ruy la ye ri - ni te sel li, sü kû net, ne þe, ü mit ve key fe bý rak tý, ra ha ta e ri yo rum. Ku su ru ma bak ma yýn has bi ha - li mi ze de vam et mek ar zu e der - dim, lâ kin bu ra da ni ha yet ver - mek zo run da yým. Ne den mi, de - dim ya de ni zin or ta sýn da yým di - ye, ko nuþ tuk ça su yu tu yo rum. B e n b ü y ü m ü þ t ü m a r t ý k ve el le ri me bak tým. Ba ba mýn el le ri yok - tu el le rim de ve da ha sý el le rim mi ni cik de ðil di þim di. O a dam ya ným da yok tu, ar týk yal nýz dým ve ben ar týk ba ba mýn kü çük ký zý de ðil dim. Bu dü þün ce ler le göz le rim den sü zü len yaþ la rý si len de yok tu. Ben Ben bü yü müþ tüm ar týk Nur lu yol Doy ma dýn mý, þu dün ya ya að lar sýn? Nef se a it her ne var sa kýr ar týk, Fa ni þe ye ne den gön lü bað lar sýn? Az gýn nef si, tut mak i çin, dur ar týk. Bu ci han da her ne var sa ko nu þur, Dar-ý be ka var di ye rek ya rý þýr, Vü cut dü þer, top rak i le bu lu þur, Me zar lar da yat mak i çin dar ar týk. Fa ni ha yat be ka bul sa ol maz mý? Ýn san o lan hiç feh mi ni yor maz mý? Lez zet le ri; bu yol dan da bul maz mý? Ka rar ver de, bil gi i çin sor ar týk. Mev lâ nâ Bir san du ka nýn i çin de Üs tü ne ör tü lü bir bez Fel se fe si, cö mert li ði i le ya þa mýþ Bü tün dün ya in san la rý nýn di lin den düþ me yen Hak a þý ðý, Se ni ta ný yýn ca bü tün var lý ðým la ya þa dým Ken dim den geç tim sýy rýl dým dün ya dan Hu zu ra ka vuþ tum vaz geç tim ha yat tan Kö kü müz bir di dü þün ce ler fark lý Ne o lur san ol gel de din Fark lý renk le ri bir a ra ya ge tir din. Ol gun, i lim, ir fan sa hi biy din Hi da ye te u laþ týr dýn  þýk týn aþ ký öð ret tin Yü re ði miz de ki le ri di le ge tir din ko nuþ tur dun Her sö zün le zin cir o luþ tur dun A na do lu ya yer leþ tin Rû mî di ye a nýl dýn Di van-ý Ke bîr de ça ðýr dýn i yi li ðe gü zel li ðe Hik met o lup yað dýr dýn e þit li ði ni Hu zur se nin a dýn Fel se fen i le yol la ra dü þür dün Ah lâ kýn i le ma ne vi ya ta ça ðýr dýn Ken di mi bul dum ta sav vuf dün yan da Ey sev gi li! Ne fis sa va þýn da se nin le piþ tim Se nin le yan dým Þeb-i a ru su ya þa dým Bay gýn göz le rim le bir e lim hak ta bir e lim halk ta A yak la rý mý yer den ke sen Se nin yo lun aþk yo lu Hoþ gö rü, sev gi, mer ha me tin sem bo lü. Dil den düþ me yen þar ký mi sâ li Ye di ö ðü dün bir leþ tir di bi zi Ma na ö zün de aþ kýn la yan dým Hiç sön me ye cek kül ol ma ya cak bir a teþ mi sa li Ka ran lýk tan ay dýn lý ða u laþ tým Ha ki ka tin su la rýn da do laþ tým Ya ra da na var dým. KÜB RA MO ÇA Ma dem öy le öð ren me yi is ter sin, Nur lu Nur dan, is te sa na öð ret sin, Ger çek il mi bul san ka bul e der sin, Der sa ne ler se nin i çin yer ar týk. U mut do ðar ya nan kal bin uf kun da, Ar týk ak lýn; o lan la rýn far kýn da, Þe hâ det ler müs bet o lur hak kýn da, Nur a gark ol, dal mak i çin gir ar týk. BED RÝ TA HÝR A DAK LI Âdem Kin bü yü tü yo rum i çim de kin Kalp du var la rým çok tan dýr bit kin Se nin de ta ham mü lün yok O la bi le ce ði ni bek le me den git tin Ha yat a dem-â lud hal de þu an Za man; e li min al týn da yor gun ca du ran Ü mi din yel ke ni kül ol ma da þim di Sa vu ran rüz gâr ýn gel di ði ne i nan Ne ya pa bi li rim? Bir çý kýþ ka pý sý... Yok lu ða sü rük le ni þin san cý sý Ça re siz lik ka pa nýn da ka rýn að rý sý Genç lik! Ba þý ma be lâ ol ma dan git Na sýl? Ne den? Ým kân sýz! Saç ma! Bu top ra ðýn ye tiþ tir di ði en kö tü sap ma Va ro lan po tan si ye le bak ma yýp da Sü rün boþ gör dü ðün du var lar a ra sýn da Ü mi dim bes le di ðim ki nim ol ma sýn So nun da kalp siz bir ha yat doð ma sýn A çýl sýn is ti da dým, ge niþ len sin Ze min de neþv ü ne ma ya en gel ta ný ma sýn Gö zü mün ö nün de að la yan za man Genç li ðin ha ra bi ye tiy le kay bo lan Öy le pe ri þan ge çi yor ki va kit Ha di yar dým e de me me nin a cý sý na da yan Har ca ma ya e ner ji mi ha re ket is ti yo rum Ha ka re ti du yun ca diþ bi li yo rum Yol yor dam a rar ken rý za du yu yo rum Kal bi mi ha yat tar ký la cak san gel. DES TAN ÞAH LAN

15 6 11 ARALIK 2011 PAZAR 11 ARALIK 2011 PAZAR 3 Ta rih, ya zý nýn bu lun ma sýy la mý baþ la dý? MELEKÛT SENFONÝ ELÝF RUHEFZÂ ALTUNER cef fel ka ma il.com Çý rak lýk not la rý: Ý ki ku yu a ra sýn da Res me ba kýp ba kýp dur dum. Ý ki ku yu. Ýn sa nýn müt hiþ i ki ku yu su. Fe nâ ve be ka: Çýr pý nýp du ru yo rum. Da i ma: Gel git. Ba zen ku yu, ba zen se yi ne ku yu. Bu var lýk sa ha sýn da en çok u nut tu ðum þey, za il o lu þu mun ha ki ka ti. Bir tür lü bi ti re mi yo rum þu bah si. Di li me pe le senk, lâ kin ak lý ma ga rip: Yâ Bâ ki en te l-bâ ki.. U nu tu yo rum. So kak lar dan ge çi yo rum sað da sol da bir i ki me zar. Çar þý lar dan ge çi yo rum ke fen sa tý lan. Ge lip ge çi yor kay bo lu yor as lýn da her þey. Ne den se u nu tu yo rum, a ma. Top rak ko ku yor gök. Ö lüm ta þý yor kal dý rým lar in san kal bin den. Ne var sa ya ný yor e li mi deð di ðim. Gi di yor her kes/her þey bir bir. At tar de miþ ti ki: Ze val bu lan þe yin aþ ký kâ mil le ri býk tý rýp u san dý rýr.. 1 Çâ re yi bi li yor dum câ mi de miþ ti: Bi ri is te, bi ri söy le, bi ri ça ðýr.. 2 E vet bu iþ pel tek leþ ti ak lý mýn ak sa nýn da. Kal bim se dü þüp bir da ha düþ tü, bi raz kal ka rak to par la na rak, fa kat to pal la ya rak hep ay ný ku yu ya. Yo ru lu yor dum. U sa ný yor mu yum bil mi yo rum hep ay ný me se le de að la mak tan. Âh At tar.. Ben hâ lâ ham hâl de yim, kâ mil de ði lim. Öy le yim ki, fi zâr ol du ðum hâl de dön me me de yim.. Âh Câ mi! Bi ri ça ðýr-a-ma dým, Bi ri ko nuþ-a-ma dým.. Di lim yan dý, i lim yý kýl dý.. Vi râ ne yim, di lim de zehr! Âh Be dî.. Â yi ne-i Sa med o lan kalb i dol dur dum fe nâ i le, el le rim tit ri yor, yet mi yor dün yâ öy le ya da böy le. Bir, i ki, üç.. ye di se kiz.. ve sâ ir.. De ne dim de ne dim yýl ma dým e vet. Par mak la rý ma in ce bir að rý gir di, a ma.. Ý ki har fi bir bi riy le ka rýþ tý rýp peþ le ri ne bir e lif nok ta la ya cak tým. Çok uð raþ tým. Ne zor muþ þu üç harf.. Ba þým dön me ye baþ la dý. Bir þey ler ka rý þý yor, ay rý þý yor, göz le gö rün me ye cek ka dar de ði þi yor, an la ya mý yor dum. Hep si tam o la rak þuy du: Be Kaf E lif. Be ka vi si ni kay bet me me liy di. Ka lýn lýk ve in ce li ði ni i yi a yar la ma lýy dým. Hat tat de ðil dim, hat da bil mi yor dum doð ru su, fa kat harf le re a þi nay dým az bi raz. Nak kaþ da de ðil dim i - þin kö tü sü. Nok ta koy dum, a ma ziy net ve re me dim. E lif de dim, a ma çi ze me dim, Sýd dîk de ðil dim. Fe nâ nýn nûn-u ha zî ni ni ko lay la çý kar mýþ tým rû hu mun han çe re sin den, e lif öy le ce u zun in ce bir yol gi bi yü rü müþ tü nun un ar dýn dan. Fe i se ev ve li me u zan mýþ tý, da ha sý be nim i çin e ze lî bir me se le: Fe nâ.. An la ta mý yo rum. Ka fam ka rý þýk ve par mak la rým að rý yor. Di yo rum ya çok zor, çok zor du. Fe nâ nýn nok ta sý, be ka nýn a zý ðý o la cak tý. Ben se an la mý yor dum bu o lan la rý. Dö nüp dö nüp top la ný yor du her þey. Nok ta lar bir bi ri ne ka rýþ tý. Da ha son ra de fa lar ca de ne dim. Be nin ka vi si tut mu yor du kaf ýn di lin den, ka fa el ver mi yor du e lif. Ka lem le de fa lar ca i yi be ka çý kar ma yan harf ler çi zip dur dum bir bi ri ar dý na i li þen. Ol mu yor du, be ka ne zor du. Böy le si de cef fel ka lem di bu nun, iþ bu ha ya tým da çi ze me di ðim ya za ma dý ðým be ka yý bir çi zim ka le miy le da hi kâ ðý da dö ke me dim. Ba sit bir þey mi bu, el le rim den ke fen gö ðü ne3 dö kül me yen be ka? Par mak la rý mýn in cel me ye baþ la dý ðý ný his set tim ke der den. Mü rek kep ka dar a kýþ kan ve yor gun bir þey di bu el le rim de bi ri ken. Be, kaf, e lif: Bu zor luk ta es ki ye cek tim. U nut tum O nu. U nut mu þum ki böy le ak saknok san-nâ kýs. E vet bir ke re da ha.. Kö tü de ol sa bi tir mek is ti yo rum bu i þi. Be ye tek rar el a tý yo rum, bil mi yo rum bu ka çýn cý kâ ðýt ol du.. Ça lýþ ma ma sa ma ge len her kes Bu çiz di ðin ne? di ye so ru yor, son ra dö nüp da ha bit me di mi? der ce si ne ba ký yor. E vet bit me di be nim bu ba his le a lâ kam hâ lâ bit me di. Ol mu yor ya pa mý yo rum. Kaf ýn ke de ri be ni mah ve di yor. Yük se len bir þey bu an la mý yo rum. Bu bah si dün ya ha ya tým da bi ti re me ye ce ðim bi li yo rum... Fe nâ el le ri me ya kýn; be ka u za ðým da zor ve i þin müþ kü lü, sev gi li ler den ay rýl mak lar dan ev vel bi lin mi yor bu. Bu ra sý dün ya ve bu ba his bit me ye cek. Dip not lar: 1- Fe ri did dun At tar Man tý kut tayr Söz den Mev lâ nâ Ca mi den ik ti bas. 3- Kâ ðýt. ZEYNEP ÇAKIR zey nep ca ma il.com Der sim; ya kýn ta ri hi miz de sis ler al týn da ka lan bir çok ha di se nin ay dýn la týl ma sý nýn lo ko mo ti fi o la cak gi bi gö rü nü yor. Bu, ta ri he ob jek tif bir bi lim ol ma hak ký nýn i a de-i i ti ba rý a çý sýn dan i yi bir þey dir. Çün kü þah sî yo rum lar la ha va da ka lan, ya za nýn ve an la ta nýn i de o lo ji si ne gö re de ðiþ ken lik gös te ren, mu ha ta bý ný sa de ce ken di si nin an lat tý ðý ný doð ru bil me ye mec bur e den ve bu ha liy le zih nin de bit mek bil me yen so ru i þa ret le ri ve a lý na ma yan ce vap lar dan ö tü rü gö nül de bir uk de bý ra kan bir ta rih an la yý þý nýn il mî a raþ týr ma me tod la rýn dan çok u zak düþ tü ðü a þi kâr bir þey dir. Ki þi sel ta ri hi mi ze yýl ya kýn lýk ta ki bir me sa fe de o lan ta ri hi bi ze bu ka dar u la þý la maz ký lan þey i se, Os man lý nýn yý ký lýþ sü re cin den, çok par ti li ha ya ta ge çiþ sü re ci ni kap sa yan bu ký sa za man di li mi nin, tek ta raf lý an la tý mýn dan kay nak la nan zul met per de si nin ka lýn lý ðý ol sa ge rek tir. Tek ta raf lý lý ðýn zo run lu so nu cu i se o ku yu cu nun i kin ci bir an la tý ma yön len di ril me si dir. Res mi ta rih ka bul et me se de dev rin þa hit le rin den ge len ve ne sil den ne si le ak ta rý lan söz lü ta rih an la tým la rý, dev rin i le ri ge len þah si yet le ri nin son ra dan ya yýn la nan ha tý rat la rý ya da res mi an la tý mýn sa týr a ra la rýn da ki boþ luk la rýn i zi ni sü re rek u la þý lan ger çek ler mev cut o la nýn kar þý sýn da de va sa bir bil gi yý ðý ný o la rak du rur. Ha in ler, dýþ la nan lar, re jim a leyh tar la rý, za fer ler he zi met ler bu i kin ci sin de bam baþ ka bir vec he ye dö nü þür. Me se la, Sevr Ant laþ ma sý nýn im za lan ma yan bir ant laþ ma ol du ðu ya ni pro je den i ba ret kal dý ðý ve do la yý sýy la Sevr i im za la yan ha in ler gi bi bir ö ner me nin or ta ya çýk ma sý nýn im kân sýz lý ðý ný al ter na tif bir bil gi ol ma sa da ders ki tap la rý nýn sa týr a ra la rýn dan o ku mak müm kün dür. An cak me se la; Me ne men O la yý nýn ya da Þeyh Sa it Ýs ya ný nýn per de ar ka sý ve hat ta ka ti li öl dü rül se bi le A li Þük rü Bey ci na ye ti nin iç yü zü nün ay dýn la týl ma sý is te ði hep bir i kin ci ta rih an la tý mý nýn i zah la rý na muh taç týr ve bu gü ne ka dar da öy le o la gel miþ tir. Bu i ki li ðin or ta dan kalk ma sý i çin ya pý la cak þey, ta ri hin bel ge o la rak ka bul et me di ði ha tý rat sa hip le ri nin se si ne ku lak ver me si ve mev cut bel ge ler le mu ka ye se li ye ni ve ü çün cü bir ta rih an la tý mý nýn or ta ya çýk ma sý ge rek li dir. Çan ka ya da a lý nan ka rar la rýn iç yü zü nü La ti fe Ha ným dan da ha i yi kim bi le bi lir ve ha ke za Fik ri ye Ha ným ýn ö lü mü nün ci na yet mi in ti har mý ol du ðu so ru su nun tat min kâr ce va bý o ra da ya zý lý de ðil mi dir? Ta rih an la tý mýn da ki bu i ki lik sa de ce ya kýn ta ri hi mi ze mün ha sýr bir þey ol sa yi ne i yi. Ta ri hin biz den çok u zak o lan za man di li mi nin ders ki tap la rýn da ki kla sik ta bi riy le; Ta rih Ön ce si Dö nem ler, Ta rih Çað la rý ve Ýlk çað Me de ni yet le ri nin an la tý mýn da da tek ta raf lý bir me tod uy gu la nýr. Se ma vî an la tým dan sar fý na zar e dil miþ, in sa nýn te kâ mü lü nü, ya ni ev ri mi sa vu nan Dar win Te o ri si ne da yan dý rýl mýþ a lil ve ký sýr bir an la tým la kar þý kar þý ya ka lý rýz. Ya ra dý lýþ ger çe ði ni es ge çen bu an la tým da vah þi bir hay van gi bi o lan in san ön ce ta þý yont muþ, son ra ci la la mýþ, a te þi bu lun ca top rak tan kap lar yap ma ya baþ la mýþ ve son ra ma den le ri keþ fet miþ kur gu sun da; te kâ mü lün þa hi ka sý i se Sü mer le rin ya zý yý bul ma sý na ve ri lir ve ta rih çað la rý o nun la baþ la tý lýr. Bu an la tý mýn ta rih o ku yu cu sun da na sýl bir i ki li dü þün me sis te mi ni ge liþ tir di ði ni i se bi re bir ya þan mýþ bir hi kâ ye i le an lat ma ya ça lý þa yým: Bu gün ler de tam da bu ko nu lar dan ya zý lý sý o lan ký zým yar dým is te ðiy le i çe ri den ses le ni yor; Ta rih Sü mer le rin ya zý yý i ca dýy la baþ la dý de ðil mi an ne? E vet di yo rum. Ar ka dan bir i ti raz ge li yor; A ma an ne ilk in san ve ilk pey gam ber Hz. A dem e ta lim-i es ma ve ril di ði ne (eþ ya nýn ma hi ye ti ta ný týl dý ðý na) ve ya sak la rý ve e mir le ri i çe ren on say fa lýk su huf gön de ril di ði ne gö re ya zý ilk in san la ve ta rih te yi ne o nun la baþ la ma mýþ mý dýr? O hal de ta rih ön ce si dö nem ler di ye bir dö ne min ol ma ma sý ge re kir. Bu na da ka çý nýl maz ve tas di kî bir bi çim de ve ri len ce vap yi ne e vet tir, a ma ma lu mu nuz ya zý lý da gel me si muh te mel o lan bu so ru ya ve re ce ði ce vap ta bii ki bi rin ci si o la cak týr. Ýlk çað uy gar lýk la rý i çin de bü yük me de ni yet kur muþ ka vim le rin i nanç la rý, yö ne tim þe kil le ri, ti ca rî fa a li yet le ri, uy gar lýk la rý na a it ö nem li ka lýn tý lar var sa bel ge le ri on la rýn yet me di ði yer de ef sa ne ler ve des tan lar ya da ba tý di lin ce mi to lo ji yar dý mýy la an la tý lýr da tam da bu çað la rýn i çin de ya þa mýþ o lan pey gam ber le rin, ka vim le ri i le na sýl bir i liþ ki kur du ðun dan bir sa týr bi le bah se dil mez. Ýs tis nai o la rak Ýb ra ni Me de ni ye ti nin ku ru cu su ve kra lý Hz. Da vud (a.s) ve Hz. Sü ley man dan (a.s) pey gam ber lik le ri ne vur gu ya pýl ma - dan, ö zel lik le Ro ma Ým pa ra tor lu ðun da si ya sî çal kan tý la ra ve ni ha ye tin de i ki ye ay rýl ma sý na se be bi yet ver di ði i çin Hý ris ti yan lý ðýn do ðu þu ve ya yýl ma sý baþ lý ðýy la Hz. Ý sa ya bir neb ze yer ve ril miþ ol ma sý dýr. Fa kat me se la; Mý sýr Me de ni ye ti de ni lin ce fi ra vun la rý ve me zar la rý o lan pi ra mit le ri he men ak la ge tir se niz de, Mu sa nýn (a.s) mü ca de le et ti ði Fi ra vun un han gi si ol du ðu nun bil gi si ni bu ta rih an la tý mýn da bu la maz sý nýz. Ba lýk mu ci ze si i le ta ný dý ðý mýz Yu nus (a.s) va ta ný ilk çað Me zo po tam ya Me de ni ye ti nin bir par ça sý o lan A sur un baþ ken ti Ni no va dýr. Kav mi ne kü sen þeh ri ni terk e den ne bi nin se ren ca mýn dan ti ca rî fa a li yet le ri ni bi le kil tab let le re ge çi ren ve A na do lu ya ya zý yý ge ti ren ka vim o la rak bi li nen A sur i le ri ge len le ri bir sa týr cýk ta ol sa bah set miþ ler mi dir? Bu da bir mu am ma dýr. He le he le Nem rut la o lan mü ca de le si ve a te þe a týl ma ha di se si nin bin ler ce þa hi di o lan Ýb ra him Pey gam be rin Ba bil in as ma bah çe le ri ka dar da þöh re ti ve hük mü yok mu dur? Kur ân da Ah se nü l- Ka sas o la rak ge çen ve ne sil den ne si le söz lü an la tým lar la be þe ri yet ha fý za sý ný süs le yen, ya zý ya geç ti ðin de i se þa ir le rin e dip le rin mü rek kep le ri ni tü ke ten Hz. Yu suf un (a.s) ha ya tý na bu ta rih ne den kör ve sa ðýr dav ra nýr? Bu uy gar lýk la rýn yý kýl ma sý i le Kur ân da bah si ge çen ka vim le rin a ki be ti ay ný za man di li min de ol ma sý na rað men ne den bir bi rin den ay rý gi der ler ve ne den ya zý lý bel ge yi ta ri hin bi lim sel li ði nin ön þar tý o la rak ka bul e den ta rih ya zý mýn da se ma vi ki tap la rýn yol gös ter me si ne baþ vu rul maz? Kral Mi das ýn ku lak la rý ný ya zan ta ri hin, Sa lih pey gam be rin de ve sin den hiç mi ha be ri yok tur? Bü tün bu so ru la rýn ce va bý as lýn da ya zý nýn ba þýn da dýr. Ya kýn ta ri hin ü ze rin de ki kül le rin kalk ma sý u zak ta ri hin se ma vi an la yýþ tan ko puk an la tý mý nýn de ðiþ me siy le ya kýn dan i lin ti li dir. Zi ra ya kýn ta ri hin üs tü nü zul met per de siy le ör ten el i le, u zak ta ri hi mil li ta rih an la yý þýy la ya zan el ay ný el, ka lem ay ný ka lem dir. Ve Der sim ez ber le rin bo zul ma sý, i ki li ðin kalk ma sý, so ru la rýn ce vap la rý nýn sað lam ze mi ne o tur tul ma sýn da bir mi lat, bir sem bol o la cak týr

16 4 11 ARALIK 2011 PAZAR 11 ARALIK 2011 PAZAR 5 ARZU KONAN Ýs lâ mýn harp dâ hî si, Al lah ýn ký lý cý: Ha lid b. Ve lid (ra) An ne ko ku su sin miþ bir hiz met... Mek ke ku man da ný ol du ðun da bir gün Hz. Mu ham med (asm) ve Müs lü man la rý bir te pe nin ar dýn da or ta yer de na maz da gö rür Hz. Ha lid (ra). On la ra hü cum et me nin tam za ma ný dýr di ye dü þü nür. Lâ kin bir þey o nu tut mak ta dýr. Bu dü þün ce si ni em re dö ke mez. Bir çok de fa sal dýr ma ni ye ti güt se de bu hep ma ne vî bir güç le en gel len miþ tir. Hz. Ha lid (ra) bu na þa þýr mak ta dýr. Bu dü þün ce ler i çin dey ken bir gün Re sû lul lah (asm) um re i çin Mek ke ye ge lir. Ha lid bin Ve lid, Re su lûl lah (asm) i le kar þý laþ ma mak i çin giz le nir. Ha lid in Müs lü man o lan bir kar de þi var dýr ve o da Re su lûl lah (asm) i le be ra ber gel miþ tir. Kar de þi o nu a ra yýp bu la ma yýn ca þu mek tu bu bý rak mýþ týr... Bis mil la hir rah ma nir ra him, Bu ka dar a kýl lý ol du ðun hal de Ýs lâm a gir mek ten kaç man ka dar a ca yip bir þey gör me dim. Ýs lâ mi yet gi bi bir din den kim u zak ka la bi lir? Re sû lul lah (asm) ba na se ni sor du ve Ha lid ne re de? de di. Al lah o nu ge ti rir de dim. O nun gi bi ler Ýs lâm a u zak ka la bi lir mi? Mü ca de le ve gay re ti ni Müs lü man lar i çin kul lan say dý MERVE ÝRÝYARI Os man lý ca; Fars ça ve A rap ça i le sen tez le nen bir dil dir. Al fa be si ilk ba kýþ ta ka rý þýk ve A rap ça di li ne ben zer gel mek te dir. A ma o kun ma ya baþ lan dý ðý za man an la dý ðý ný zý fark e der si niz. Lâ tin harf le ri ne geç me den ön ce kim li ði dün ya dil le ri a ra sýn da i di. Bir gün de bir çok þe yin de ðiþ ti ði gi bi Os man lý ca da bel ge ve mek tup la ra hap se di lir bir du rum al dý ma a le sef. Os man lý ca da A rap harf le rin den fark lý üç Fars ça harf bu lun mak ta i di. Pe, çe ve je harf le ri. Bu harf ler den je har fi de al fa be miz de mev cut ol ma sý na rað men, ð har fi gi bi çok bir iþ le vi ol ma yan bir harf. Bu gün Os man lý Dev le ti ne du yu lan il gi, Os man lý ca nýn da ö ne mi ni art týr mýþ du rum da dýr. Ne var ki, gü nü müz de el le gös te ri len ki þi ler an cak Os man lý ca yý çok i yi bir þe kil de o ku ya bi li yor. Ta ri hi miz den u zak laþ tý rý lýr i ken, as lýn da a na di li miz den de bir hay li u zak laþ mý þýz. Ü ni ver si te de Türk Di li ve E de bi ya tý ve Ta rih bö lüm le ri dý þýn da pek de bir il gi gör me mek te dir. As lýn da Os man lý ca ke li me le re Ri sâ le-i Nur e ser le riy le bir ku lak a þi na lý ðý mýz var. Bu da bi zim ar tý bir de ðe re sa hip ol du ðu mu zu gös te ri yor. Dil, bi zim en bü yük i le ti þim a ra cý mýz. Es ki - o nun i çin da ha i yi o lur du de di. Kar de þim, ça buk u laþ, fýr sat la rý ka çýr ma! Hz. Ha lid in (ra) Ýs lâm a o lan a lâ ka sý bu mek tup la da ha da ar tar. Hu su sen Re su lul lah ýn (asm) o nu sor ma sý çok se vin dir miþ tir. Rü ya lar gö rür ve Re sû lul lah ýn (asm) ya ný na git me ye ka rar ve rir. Yo la çý kar Hz. Ha lid (ra). Yol da Hz. Os man bin Tal ha ve Amr bin Âs i le kar þý la þýr. On la ra Müs lü man ol mak is te ði ni an la týr ve yo la bir lik te de vam e der ler... On la rý, kar de þi Ve lid bin Ve lid kar þý la yýp Re sû lul lah ýn (asm) ya ný na gö tü rür. O es na da Pey gam be ri miz (asm) sa ha bi le re þun la rý söy le mek te dir: Mek ke, ci ðer pa re le ri ni ku ca ðý mý za at tý. E vet ya kýn za ma na ka dar Müs lü man la ra kar þý çar pý þan bu ba ha dýr lar ar týk Hakk a tes lim o lup Ýs lâm düþ man la rý na kar þý sa va þa cak lar dý. Sev gi li ler sev gi li si Pey gam be ri miz (asm), þef kat li ne bî Hz. Mu ham med (asm) on la rý te bes süm le kar þý la dý. Ön ce Hz. Ha lid (ra) se lâm ver di ve Ke li me-i Þe ha det ge tir di. Göz ler Re sûl dey di (asm). Re su lûl lah (asm) Ha lid e; Se ni hi da ye te er di ren Al lah a hamd ol sun! Sen den in san la rýn A rap ça, Fars ça ve Os man lý ca bil dik le ri ni var sa yar sak, bu gün dil ko nu sun da ki ek si ði miz da ha da a çý ða çýk mak ta dýr. Bir dil bir li san, bir li san bir in san ve Ba na bir harf öð re te nin kýrk yýl kö le si o lu rum söz le rin den yo la çý ka cak o lur sak; as lýn da Ýs lâm e ði ti me ve kül tü re ge liþ me ye çok a çýk bir din dir. a kýl lý bi ri sin. Al lah tan sa na ha yýr lý hiz met ler yap týr ma sý ný ni yaz e de rim... de di. Ha lid bin Ve lid (ra) i se gü nah la rýn dan mah çup, gü nah la rý nýn af fý i çin du â ta lep et mek tey di. Hz. Ha lid (ra) ba þa rý lý bir ku man dan, sa vaþ tak tik le ri ni i yi bi len bi riy di. Bu se bep le Pey gam be ri miz (asm) o nun gü cü nün Ýs lâm yo lun da kul la nýl ma sý ný ar zu lu yor du. E vet, Ha lid ar týk kuv ve ti ni Al lah yo lun da düþ man la ra kar þý kul la na cak tý. Ýlk ka týl dý ðý ci had Mu te Sa va þý ol du. Or du ya Zeyd bin Ha ri se (ra) ku man da e de cek ti. Þe hit ol ma sý du ru mun da Ca fer bin E bi Ta lib, o da þe hit o lur sa Ab dul lah bin Re vâ ha ku man dan o la cak tý. Hz. Ha lid (ra) i se bir ne fer o la rak ka týl dý. Sa vaþ baþ la dý... Bu üç gü zel sa ha bi þe hit ol du. San cak Hz. Ha lid e (ra) ve ril di, ku man dan se çil di. O sý ra da Ce nâb-ý Hak za man ve me kân per de le ri ni kal dýr dý. Re su lul lah (asm) o lan la rý gör dü ve Ha lid e du â et ti. Or du to par lan ma ya baþ la dý. Ka rar gâh o luþ tu rul du, plan lar ya pýl dý ve sa ba hý bek le di ler. Sa bah sal dý rý ya geç ti ler ve Se ya hat na me de Ev li ya Çe le bi di lin ö ne min den bah se der ken, Bir ki þi nin çev re si i le i le ti þim de o la bil me si i çin en az yüz kýrk dil bil me si ge re kir! di ye bir ta bir var dýr. Bu bað lam da dil bi zim i çin ko nuþ ma ve i le ti þim de en bü yük yar dým cý mýz dýr. Her dil öð re nil me yi bek le yen bir ha zi ne dir. Biz genç le re dü þen gö rev, ha - Rum lar ye nil gi ye uð ra týl dý. Hz. Ha lid in ku man dan lý ðýy la za fer ka za nýl dý. Bun dan son ra Hz. Ha lid (ra) sey ful lah ya ni Al lah ýn ký lý cý lâ ka býy la a nýl dý. Bir çok sa vaþ ta bu lun du. Pey gam be ri miz den (asm) ge len her þe yi mü ba rek bi le rek, on dan þe ref du yar ve bir il ti fat ve si le si sa yar dý. Ni te kim Pey gam be ri mi zin (asm) mü ba rek saç ve sa ka lýn dan dö kü len kýl la rý top lar, on la rý ya nýn dan a yýr maz dý. Hz. Ha lid in (ra) dün ya da en lez zet al dý ðý tek þey Al lah ve Re sûl ü yo lun da ci had et mek ti. Bü tün öm rü at üs tün de, ci had mey dan la rýn da geç ti. Vü cu dun da ya ra al ma yan yer kal ma dý ðý hal de þe hit li ðin na sip ol ma ma sý na çok ü zü lü yor du. Hic re tin 21. yý lýn da ve fat e der ken bir yan dan að lý yor ve þöy le di yor du: Þu ka dar sa vaþ ta bu lun dum. Vü cu dum da ký lýç, mýz rak, ok ya ra sý bu lun ma yan bir tek ka rýþ yer yok tur. Fa kat gö rü yor su nuz ki, de ve ler gi bi ya ta ðým da ö lü yo rum. Kor kak lar dün ya da ra hat yü zü gör me sin! Rah me tul la hi a leyh Kay nak: Sa ha bi ler An sik lo pe di si Dil in san la rýn bu luþ ma nok ta sý dýr zi ne le re u laþ mak týr. (Ge çen gün Ft-Is land (Ko re li þar ký cý gru bu) ba te ris ti nin ba te ri sin de ki Ýs tan bul ya zý la rý çok dik ka ti mi çek ti. Çok u zak ta biz le ri se ven gay ri müs lim bir çok in san var ken, bi zim gö re vi miz Ýs lâm ý on la ra ta nýt týr mak týr di ye dü þü nü yo rum. Bu da dil i le o la cak bir þey dir.) NAZLI SERTBAKAN ma il.com Kü çük lü ðü müz den bu ya na sü re gel miþ huy la rý mýz var dýr ba zý la rý mý zýn Bir i þi bi ri le ri ne da nýþ ma dan, on la rýn fik ri ni al ma dan ya pa ma yýz. Bu ra da kas te di len bir þey le ri yap mak i çin bi ri le riy le gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lun mak, a kýl da nýþ mak, ba zen de yar dým al mak týr e sa sen. Ve bu a kýl da nýþ týk la rý mýz; ge nel de ve re ce ði ka rar la rýn bi zi doð ru o la na gö tür me si ni bek le di ði miz ki þi ler dir. He le de a maç yar dým al mak sa; ge nel de bü yük le ri miz dir bu baþ vu ru lan i sim ler. Bü yük le ri miz ge nel le me si nin i çin de öy le bir i sim var dýr ki; doð du ðu muz an dan i ti ba ren ne yi ye ce ði mi zi, ne gi ye ce ði mi zi, ne re de ya þa ya ca ðý mý zý, na sýl þart lar da ken di mi zi ko ru ya bi le ce ði mi zi ve da ha ak la gel me yen pek çok þe yi o na hem li sân-ý ha li miz le, hem de li san-ý kâ li miz le da ný þý rýz. Ce nâb-ý Hakk ýn bi ze ver di ði en bü yük ni met ler den bi ri o lan bu a kýl ho ca la rý mý za, te ces süm et miþ me lek le ri mi ze de AN NE de riz. Ýn sa nýn ha ya týn da bel ki de en ö nem li þa hýs la rýn ba þýn da ge len me lek ler dir as lýn da on lar. Ha ya tý mý zýn her a la nýn da, yap tý ðý mýz her iþ te on la rýn im za sý var. Ce nâb-ý Hakk ýn Ra hîm is mi nin de ilk ak la ge len te cel li le rin den dir an ne ler.. As rýn â li mi Be di üz za man Sa id Nur sî Haz ret le ri nin de e ser le rin de sýk ça di le ge tir di ði an ne si ne o lan hür me ti ço ðu mu zun dik ka ti ni çek miþ tir. Hat ta Be di üz za man Ben bu sek sen se ne öm rüm de, sek sen bin zât lar dan ders al dý ðým hal de, ka sem e di yo rum ki en e sas lý ve sar sýl maz ve her va kit ba na der si ni ta ze ler gi bi, mer hum va li dem den al dý ðým tel ki nat ve ders ler dir ki, o ders ler fýt ra tým da a de ta mad dî vü cu dum da çe kir dek ler hük mün de yer leþ miþ. Sa ir ders le ri min o çe kir dek ler ü ze ri ne bi na e dil di ði ni ay nen gö rü yo rum sö züy le a kýl la rý hay ret te bý ra kan bir ger çe ði di le ge ti ri yor. Þu an bü tün dün ya da e ser le ri o ku nan, as rýn â li mi di ye her an dün ya nýn dört bir ye rin de yad e di len, e ser le ri mil yon lar ki þi yi i ma na ge ti ren bir zât, bu il min kay na ðý nýn an ne si ol du ðu nu söy lü yor. Ce nâb-ý Hakk ýn â hir za man mü ced di di o la rak in san la ra gön der di ði za týn mad dî-ma ne vî te rak kî si nin al týn da bir an ne nin im za sý var. Be di üz za man Haz ret le ri, an ne si Hiz met sev dam da en ö nem li reh be rim an ne me ve bü tün eh l-i hiz met an ne le re Nu ri ye Ha ným ýn ve fa tý ný da þöy le di le ge ti ri yor: Mer hu me va li de min ve fa týy la be nim de dün ya mýn ya rý sý ve fat et miþ ka na a tin de yim. Yi ne a kýl la ra dur gun luk ve re cek bir i fa de. Pe ki a ca ba na sýl bir an ne lik tir bu de re ce e hem mi yet li o lan? Nu ri ye Ha ným ýn bu an ne li ði Üs tad Haz ret le ri nin be bek li ðin den ay rý mad dî-ma ne vî te rak ki si ne ve si le o la cak bir an ne lik el bet. Öy le ki, Be di üz za man an ne sin den bir kez ol sun ab dest siz süt iç me miþ. O nun kar nýn da dün ya ya gel me yi bek ler ken bi le, an ne si bir an ol sun ab dest siz ya þa ma mýþ. Ve da ha ne ler ne ler Nu ri ye Ha ným ýn ger çek ten hay ran lý ða ve si le o lan pek çok has le ti var. A ma en ö nem li le rin den bi ri de ev lâ dý ný Ce nâb-ý Hakk ýn yo lun da hiz me te a da mýþ ol ma sý hiç þüp he siz. Da ha kü çü cük bir ço cuk ken baþ la yan i lim aþ ký ný her an des tek le me si, Al lah yo lun da, Kur ân hiz me tin de bir kez bi le o na en gel ol ma ma sý; ak si ne her an hâ li ve ka liy le o na des tek ol ma sý. Böy le bir an ne lik böy le bir ev lâ dý hak e di yor ol sa ge rek Nu ri ye Ha ným ýn an ne li ði ne ba kýn ca in san hay ran ol ma dan e de mi yor. Böy le bir an ne nin böy le bir ev lâ dý nýn ol ma sý her ke se ha ki ka ti doð ru la tý yor. A ma ak la bir so ru da gel mi yor de ðil el bet. Pe ki gü nü müz de böy le an ne le ri bul mak müm kün mü? Ger çek ten her an ev lât la rý mý zý Kur ân hiz me ti ne, Nur dâ vâ sý na a da yan an ne ler mi yiz, ya da o la bi le cek mi yiz? Ya da ka çý mý zýn böy le bir sev da sý var? Ce nâb-ý Hak biz ha ným lar ü ze rin de rah me ti ni en mu az zam þe kil de gös ter miþ, bun da hiç þüp he yok. Pe ki ya bu so rum lu lu ðu a lan an ne ler o la rak, va zi fe mi zi hak kýy la ye ri ne ge tir mek te mi yiz? Bu mev zu da da her za man ol du ðu gi bi ye is e li miz den tu tup, be li mi zi bü ker ken; el ham dü lil lah Nur lar im da da ko þu yor. Þüp he siz ki Ri sâ le-i Nur hiz me ti bir an ne i çin bu lun maz bir ni met o lu yor. Ger çek ten hak kýy la an ne li ði i fa e de bil mek i çin, Ce nâb-ý Hakk ýn Ra hîm is mi ne lâ yýk bir an ne lik ya pýp ha yýr lý ev lât lar, hiz met e le man la rý ye tiþ ti re bil mek i çin; çok þü kür bir i man kur tar ma dâ vâ mýz var. Za man ne ka dar deh þet li o lur sa ol sun e li miz de bir Nur var di yor Be di üz za man. Ger çek ten â hir za ma nýn deh þe tin den bi zi ko ru ya cak, ha yýr lý bi rer ev lât, ha yýr lý bi rer an ne ya pa cak bir me se le nin ha di mi ol ma yý Ce nâb-ý Hak, na sip et miþ bin ler ce þü kür. FOTOÐRAF: MUSTAFA ERDEN Biz ler ehl-i da lâ let ta ra fýn dan her an yü zer gü nah lar la dün ya ya çað rýl sak da, kur ta rý cý me lek le ri mi zin reh ber li ðin de bir i man hiz me ti miz var. Mah þer gü nü gel di ði za man Meh di-i A zam i le haþ ro lu na cak ne sil a ra sýn da ni ce an ne ve ev lât lar o lur kim bi lir... Ya Rab bi! Biz le re böy le bir ni me ti de ðer len dir me yi, as rýn â li mi ni ye tiþ ti ren bir an ne yi ör nek a lan va li de ler o la bil me yi, o va li de le rin ko ku su sin miþ ev lât lar o lup an ne le ri miz le, me lek le ri miz le hiz met e de bil me yi na sip et Kü çük bir not: Kü çük lü ðü müz den be ri bi zi hiç býk ma dan hiz me te teþ vik e den, her an hâ liy le ve ka liy le ba na ve kar deþ le ri me ör nek o lan, öð ren di ði ha ki kat le ri biz ler le pay laþ ma yý hiç bir za man ih mal et me yen, ehl-i dün ya meþ ga le le ri i çin de bi zi hep i man kur tar ma dâ vâ mý za yö nel ten bir ta ne cik an ne min ö nü müz de ki gün ler de do ðum gü nü. Mad de ten ya nýn da o la ma sam da þahs-ý ma ne vî bi zi ne re de o lur sak o la lým kal ben bu luþ tu ru yor el ham dü lil lah. An ne me ve hiz met yo lun da ev lât la rý na ör nek o lan bü tün an ne le re Rab bim ni ce ö mür ler ver sin. Bi zim bu dâ vâ mý za ve si le ol du ðu nuz i çin si zin gi bi an ne le ri miz den Rab bim da im ra zý ol sun Ves se lâm..

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR

BALYOZ DÂVÂSI BAÞLIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý VEFAT YILDÖNÜMÜNDE MUHAMMED HAMÝDULLAH ANILIYOR Ha be ri say fa 10 da MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐININ ARAÞTIRMASI ÖÐRETMENLERÝN KÝTAP OKUMAK ÝÇÝN ZAMANLARI YOKMUÞ Ha be ri say fa 3 te YGER

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn

DÝN EÐÝTÝMÝ ilkokul 1 de. baþlasýn ISPARTA MEVLÝDÝ BUGÜN YAZISI ELÝF SAYFALARINDA Mustafa Sungur için duaya devam Çar þam ba gü nü Ýs tan bul Fa tih Ü ni ver si te si A raþ týr - ma Has ta ne si ne kal dý rý lan, Be di üz za man Sa id Nur

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI?

KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.045 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KEMALÝZMDEN GERÝYE NE KALDI? ARAÞTIRMACI DOÐAN GÜRPINAR: KEMALÝZMDEN

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM

30 YIL DAHA KAYBETMEYELÝM BOSNA NIN MEHMET ÂKÝF Ý CEMALETTÝN LATÝÇ: Ýlhamýmý Bediüzzaman dan alýyorum uuluslararasý Þiir Festivali nin þeref misafiri olarak Türkiye ye gelen Bosna millî þairi Cemalettin Latiç, Bediüzzaman Said

Detaylı

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Ha be ri say fa 4 de AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 5 MART 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SiyahMaviKýrmýzýSarý FRANSA DA BAÞÖRTÜSÜ TARTIÞMASI ufransa Eðitim Bakaný Luc Chatel, okul dýþý faaliyetlerde, çocuklarýna refakat eden annelerin baþörtü takmasýna karþý çýktý. Ha be ri sayfa 7 de KUMARA

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin

lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan lgalip Gigin SiyahMaviKýrmýzýSarý Vatan sathýný mektep yapma idealine katký yapan kalemler. lýbrahim Hakký Konyalý lmahir Ýz lmünevver Ayaþlý lhüseyin DemirellYavuz Bahadýroðlu lprof. Dr. Yunus Vehbi Yavuz lvehip Sinan

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Papazlar Haþir Risalesinden ders okuyorlar Rot ter dam Ýs lam Ü ni ver si te sin de ki bir he yet ta ra fýn dan Fle menk çe ye de çev ri len Ha

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Bu yasak Rusya da bile yok

Bu yasak Rusya da bile yok M I Ü Ü H Ç C V. F : B ÜZ Z M M Z M MÐ ÛP me ri ka lý a rih çi Find ley, Ba ý ma er ya liz mi ni a raþ ý ran bir dok o ra öð ren ci si nin i sa le-i ur ül li ya ýný baþ an so na i - ki ke re o ku du ðu

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz

Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz GER ÇEK TEN H BER VE RiR Bekleyiniz... IL: 43 S I: 15.144 S NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbeciler yargýlanýrken anayasalarý ile yönetilemeyiz 100 LÂ 600

Detaylı

Krizden ancak reformla çýkýlýr

Krizden ancak reformla çýkýlýr SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y l 11 Eylül ve Risale-i Nurl Çatýþma deðil, barýþ l Manevî cihad l Müsbet hareket ve güvenlik l Model ülke ancak Bediüzzaman modeliyle olur ldinsizlik ve

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez

O maddeler deðiþmezse hiç birþey deðiþmez SiyahMaviKýrmýzýSarý KADDAFÝ, ÇIKIÞ A RIYOR Ha be ri sayfa 7 de ANKARA FERÝBOTU ÝLÂÇ GÖTÜRDÜ, YARALI GETÝRÝYOR Ha be ri sayfa 7 de Yaklaþýk 15 bin kiþinin gýda, temiz su ve barýnma ihtiyacý þimdilik karþýlanýrken,

Detaylı

Deprem de korku da sürüyor

Deprem de korku da sürüyor ÝSLÂM DÝNÝNÝN GÜZELLÝKLERÝNDEN ÇOK ETKÝLENDÝM u Ro men Ne del ca Cla u di a Cri ne la 16 yýl ev li kal - dý ðý e þi nin ve fa týn dan son ra Müs lü man ol du. Mü ni re is mi ni a lan Ne del ca, Ýs te dim,

Detaylı

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN

MÜSLÜMANLAR BU TUZAÐA DÜÞMESÝN K A N A A N A R A UZMANLAR ANNE VE BABALARI UARDI ANLIÞ ÇANTA SEÇÝMÝ OMURGA EÐRÝLÝÐÝ SEBEBÝ ALKOLÝZM Her kötülüðün anasý olan alkol baðýmlýlýðýnýn insaný ve toplumu nasýl tahrip ettiðini Ebru Olur sordu,

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 16 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr www.ye ni as ya.com. KMLZMN TK NGL: RSÂL- NUR GR ÇK TN H BR V RiR Y KÂZIM GÜLÇYÜZ ÜN DZ YZISI SY F 11 D YIL: 42 S YI: 15.021 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 16 RLIK 2011 CUM/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kanlý

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR n OMÝÇÝ ÂLMÝN KÞFÝ n OM ÝÇÝ ÂLMD NLR VR? n CRN'D YPILN ÇLIÞMLR HÝGGS BOZONU NRI PRÇCIÐI MI? Hakan Yalman ýn yazý dizisi YKIND YNÝ SY D YGR ÇK N H BR V RiR Çocuðum hata yapmaz demeyin u13 YIL: 43 S YI:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Bediüzzaman mevlidine BÇG takibi KATILAN VE TELGRAF GÖNDEREN, FÝÞLENMÝÞ u 28 Þubat sürecinde kurulan Batý Çalýþma Grubunun (BÇG), Ye ni As ya ta ra fýn dan An ka ra Ko ca te pe Ca mi in de o ku tu lan

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BDUH USF S DI Fransýz fubolcu üslüman oldu UZYD SBU/n16 da u Bir le þik rap mir lik le ri ne bað lý Þar jah mir li ði nde ki el- i had al ba fu bol a ký mýn da for ma gi yen Fran sýz fu bol cu Gre gory

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI

9 ÞEMDÝNLÝ ESNAFI KEPENK AÇMADI GÜNDE TEK ÖĞÜN YEMEK YÝYORLAR Orta Afrika nýn yetimleri yardým bekliyor ndün ya nýn en fa kir ül ke le rin den Or ta Af ri ka Cum - hur iye tinde ye tim ha ne ler de ki ço cuk lar yok luk se be - biy le

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede

Ýsrail le askerî iþbirliði yine devrede ERMENÝ MESELESÝNDE DE BEDÝÜZZAMAN I DÝNLEYÝN ubediüzzaman ýn Ermeni meselesinde de son derece çarpýcý ve dikkat çekici tesbit ve deðerlendirmeleri var. Bunlarýn Türkiye ve dünya kamuoyu ile paylaþýlmasý

Detaylı

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE

FÜZE KALKANI TÜRKÝYE YE urs a Bediüzzaman mevlidi/5 Posa kuularý geri dönüyor / 6 D 11 bin çocuk evlâ edinildi/13 Gemi aýklarý asfal olacak / 6 D OLD IÞ V ÇUUOV D ÞD PU BYI ZI HB YF 11 D GÇ HB Vi Y YIL: 42 YI: 14.917 Y I BHII

Detaylı

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü

Risale-i Nur materyalizmi çürüttü SiyahMaviKýrmýzýSarý lbdüzzm I MCLS OKU 10 MDDLK BYMS lsd URSÎ-M. KML RIÞMSII BLGLR lflml GÜDM GL V RIÞIL KOULRD MMLYICI V YDILICI BLGLR l MZ KILMY HDR SÖZÜ SIL LÞILMLI? Y GRÇK HBR VRiR BUGÜ Y SY L BRLK

Detaylı

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil

Risale-i Nur dan bahsetmek suç deðil Sa id Nur sî, M. Ke mal ve ic ra a tý i çin ne ler söy le di, ne ler yaz dý? K â z ý m G ü l e ç y ü z ü n k a l e m i n d e n 13. sayfada GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.013 AS YA NIN BAH

Detaylı

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ

28 ÞUBAT MÝLYONLARI MAÐDUR ETTÝ G Ç H B V i lk kupon 16 isan Pazartesi GZMZ B... I: 43 I: 15.141 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 14 2012 CUM/ 75 r www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUB MI MÐDU ÇMÜ ÖÜ PF. D. D Ç: 28 ÞUB B DBD. MC MÐDUU VDI. IFD

Detaylı

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ

GENELKURMAY ERGENEKON U ÖRTBAS ETMÝÞ dan G ÇK H B V i I: 42 I: 15.044 I BH I I MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI 8 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.r GKUM GKO U ÖB MÞ KC GKO DÂVÂI BK MHKM GKUM D GKO DI G B PI V DDI G OUÞUM ÇIP ÇMDIÐII ODU; ÇMDIK

Detaylı

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA

BÜYÜKÞEHÝR KAR ALTINDA KIÞ OTSID BH uurdun birçok bölgesinde yoðun kar yaðýþý yollarý kapatýrken, ersin in ydýncýk ilçesinde badem aðaçlarý çiçek açtý. n16 da G ÇK T H B V i BÞOÐLU DULL UÐULDI nha be ri say fa 8 de IL: 42 S

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 27 KASIM 2011 PAZAR/ 75 Kr. VALÝLÝÐÝN ZAPTI, 56 YIL SONRA YENÝDEN GÜNDEMDE u 9 I ÇD BÜÜ OU ÖCS Ð SS UUC V POGCISI UÐU CBO SOUIIZI CVPDIDI: Çinli üslümanlardan okul öncesi eðiim aaðý ÇOCUIIZI V, VZO ÞI BÇD uçin in en büyük üslüman gruplarýndan olan Çinli üslümanlar ülkenin kuzeybaýsýndaki

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN H BER VE RiR YIL: 43 S YI: 15.110 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 14 MRT 2012 ÇRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr CHP L L TOPUZ: ORNTISIZ CEZ UYGULNDI Þap ka i dam la rý

Detaylı

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI

REÇETE O NUN ONUN ÖRNEK HAYATI Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber fendimizin (asm) doðum günü olan evlid Kandilinin; milletimiz, slâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Haktan niyaz ederiz. Ri sa le-i

Detaylı

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir

Darbelerin izi demokratik anayasa ile silinir DP LÝDERÝ GÜLTEKÝN USAL ENÝ ASA A KONUÞTU EÐÝTÝM-BÝR-SEN: ÝSLÂM ÜLKELERÝLE KARDEÞLÝK HUKUKUMUZ VAR Eðitimde dayatmalar artýk bitsin FATÝH KARAGÖZ ÜN HABERÝ SAFA 6 DA n M. LATÝF SALÝHOÐLU NUN RÖPORTAJI

Detaylı

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn

Baþbuð tutuklandý, Uludere unutulmasýn dan azar Ahmet Taþgetiren: eni Asya nýn hizmetini kutluyorum GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 13 TE IL: 42 SA I: 15.043 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaat parti deðildir Medya, bürokrasi, polis, asker ve yargý zeminlerinde cereyan eden cemaat eksenli yandaþlýk-karþýtlýk

Detaylı

Ýþgale hayýr barýþa evet

Ýþgale hayýr barýþa evet Baþörtüsü her yerde serbest olmalý ER KÝ LET: KÜ ÇÜK BÝR FA NA TÝK A ZIN LIK HÂ LÂ BU LUN MAK LA BÝR LÝK TE, BEN CE, BA ÞÖR TÜ LÜ KA - DIN LAR AR TIK TÜM TOP LUM SAL A LAN LA RIN DO ÐAL BÝR PAR ÇA SI O

Detaylı

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK

BÝRLÝK YOKSA HUZUR DA YOK DP LÝDRÝ GÜLTKÝN USL NÝ S KONUÞTU GP, insanýmýza VRDÝÐÝÝZ deðerin bir ifadesi BÞÖRTÜLÜ HOSTSLR ÝÞBÞIND ýsýr Hava ollarý (GPTIR) nýn uçaklarda çalýþan hosteslerin baþörtüsü takmasýna izin verdiði bildirildi.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2012 PAZAR/ 75 Kr AYDINLATILSIN KÝKTÜÝSTÝMÝZ ÝBHÝM ÖZDBK IN ÇÝZGÝLÝYL 2011 u11 D G ÇK TN H B V i Y LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 42 S YI: 15.037 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V T V ÞÛ Â DI 1 OCK 2012 PZ/ 75 Kr www.ye ni

Detaylı

YAÞ, istiþarî kurul olmalý

YAÞ, istiþarî kurul olmalý SANATÇI MURAT KEKÝLLÝ: ORUÇ BÝZÝ ÖZGÜRLEÞTÝRÝYOR HA BE RÝ SAY FA u15 TE ALMAN PEDAGOG LACHNÝT GEB CASTOR: RAMAZAN ARINMA AYI HA BE RÝ SAY FA u9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.244 AS YA

Detaylı

Asker okuldan da çekilsin

Asker okuldan da çekilsin CRN deneyi torunlarýmýza yarayacak ÜRTLN TKNOLOJ TORUNLRIMIZ DH BR HT SÐLCK ukaliforniya Üniversitesi Fizik Bölümünden Doç. Dr. Gökhan Ünel, CRN deneyinde Higgs parçacýðý nýn izine rastlanmasýnýn gelecek

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Darbeci paþalar kadar, MAÞALAR DA SUÇLU Eðitim-Bir-Sen Genel Ba sýn Ya yýn Sek re te ri A li Yal çýn, an ti de mok ra tik mü da ha le ler ne de - niy le Tür ki ye'de de mok ra si nin ya kýn ta ri hi nin

Detaylı

Ýleri demokrasi böyle mi olur?

Ýleri demokrasi böyle mi olur? Büün sýkýnýlar, hizmee daha çok sarýlarak nâzim GÜÇYÜZ Ü aþýlýryzi DZ YF 11 D Çocuklarýnýzý þu üç hasle üzere erbiye ediniz: Peygamberinizin sevgisi, onun hl-i Beyinin sevgisi ve ur ân okumak. (Hadis-i

Detaylı

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý

Kýzým baþörtülü okusun dedi, ceza aldý ÜP UN CM'ND ZÇ HI ÜPZ u6 DN N NG DVNIN MJI u6 G Ç N H B V i NIN BH I NIN MF HI, MÞ V V ÞÛ Â DI I: 43 I: 15.169 12 MI 2012 CUM/ 75 r ÞN UNI FVD BUUÞUO n H a b e r i s a y f a 4 e www.ye ni as ya.com.r ýzým

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Eðitimde militarizm devam ediyor REFORMLAR YÜRÜMÜYOR u E ði tim-bir-sen Ge nel Baþ ka ný Ah met Gün doð du, e ði tim sis te min de müf re dat, ka de me li e ði tim, din e ði ti mi se çe nek le ri nin ar

Detaylı

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ

ATATÜRKÇÜLÜK ADINA BAÞLAR AÇTIRILMAK ÝSTENDÝ IL: 43 S I: 15.094 S I BH TI I ÝF T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 27 ÞUBT 2012 PZRTESÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr EÞÝ BÞÖRTÜLÜ OLDUÐU GEREÇESÝLE ORDUD ÝHRÇ EDÝLE STSUB OUÞTU TTÜRÇÜLÜ DI BÞLR ÇTIRIL ÝSTEDÝ

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr

HABERÝ SAYFA 15 TE. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 ARALIK 2011 CUMA/ 75 Kr Yeni kampanyamýz heyecan oluþturdu Gazetemiz bone ve Daðýtým Koordinatörü dem zat, 13 Ocak ta kupon neþrini baþ la - ta ca ðý mýz Hayatüs-Sahabe kampanyasý ile ilgili yapýlan çalýþmalarý anlattý. HBERÝ

Detaylı