ÜRÜN ĠHTĠSAS BORSACILIĞI SĠSTEMĠNDE LĠSANSLI DEPOCULUĞUN ROLÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜRÜN ĠHTĠSAS BORSACILIĞI SĠSTEMĠNDE LĠSANSLI DEPOCULUĞUN ROLÜ"

Transkript

1 ÜRÜN ĠHTĠSAS BORSACILIĞI SĠSTEMĠNDE LĠSANSLI DEPOCULUĞUN ROLÜ Dr. Gürbüz MIZRAK Ürün Borsalarını Geliştirme Projesi İkinci Dilimi (Ticari Kuruluşların Geliştirilmesi Ve Piyasa Gözetim Kapasitesinin Artırılması) Türkiye Koordinatörü Ocak ANKARA

2 ĠÇĠNDEKĠLER ÜRÜN ĠHTĠSAS BORSACILIĞI... 2 Spot iģlem (Salon SatıĢı)... 2 Ürünün Lisanslı Depoya Kabulü ve Ürün Senedi Verilmesi... 3 Alivre ĠĢlem... 4 Tarafların Haklarını Koruma... 4 PaydaĢlar Ġçin Beklenen Faydalar... 5 LĠSANSLI DEPOCULUK... 7 Lisanslı Depoculuk Anonim ġirketinin KuruluĢu... 7 Lisans (Faaliyet Ġzni) Alımı... 8 Lisanslı Depoculuk Faaliyetleri Ürünü Depolamaya Hazır Hale Getirme Tartım, Numune Alımı, Analiz ve Sınıflandırma Ürünün Depolanması Ürünün Sigortalanması Ürünün Muhafazası Ürün Senedi Ürünün Teslimi Ürünlerin Lisanslı Depoya Geçici Olarak Kabulü Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu ve Zararların KarĢılanması Lisanslı Depoların Takip ve Denetimi Lisanslı Depoculukta Yasaklar, Hukukî ve Cezaî Sorumluluklar Ülkemizde Lisanslı Depoculukla Ġlgili Uygulamalar DEĞERLENDĠRME KAYNAKLAR

3 ÜRÜN ĠHTĠSAS BORSACILIĞI SĠSTEMĠNDE LĠSANSLI DEPOCULUĞUN ROLÜ Dr. Gürbüz Mızrak ÜRÜN İHTİSAS BORSACILIĞI Ülkemizde tarım ürünlerinin serbest rekabet Ģartlarında, geniģ katılımla alınıp satılmaları ve fiyatlarının arz/talebe göre oluģturulması amaçlarıyla ticaret borsaları kurulmuģtur. Ancak bu ürünlerin ticareti büyük ölçüde münferit numuneler üzerinden ikili pazarlıklar suretiyle yapılmakta, sınırlı bir bölümü borsa ortamında alınıp satılmaktadır. Kendini geliģtiren bazı ticaret borsalarımız hariç; çoğunluğu yakın çevreleri dıģındaki üretici, tüccar ve sanayicilere yeterli hizmet verememekte; hatta bir kısmı tescil büroları olmaktan öteye gidememektedir. Beklentilere cevap verebilmeleri için, ticaret borsalarımızın kotasyonlarındaki ürünlerde ihtisaslaģmaları, ürün ihtisas borsalarına dönüģümlerini gerçekleģtirmeleri gerekmektedir. Dünyada baģarılı hizmet veren borsalar, ihtiyaçlara cevap verecek yapıda ve ihtisas borsaları olarak kurulmuģlar, dinamik bir yapı içinde geliģmelerini sürdürmektedirler. Ülkemizde de mevcut ticaret borsalarının modernizasyonu ve iyileģtirmesi için çalıģmalar baģlatılmıģ bu çerçevede mülga Sanayi ve Ticaret Bakanlığının lokomotifliğinde Ürün Borsalarını GeliĢtirme Projesi yürürlüğe konmuģtur. Yapılan çalıģmalar sonucu Türkiye Ģartlarında çalıģabilecek bir ürün ihtisas borsası modeli ortaya konmuģ, bu alanda genel mevzuat çıkarılmıģ, önemli ürünlerde (tahıllarda, baklagillerde, yağlı tohumlarda, pamukta ve fındıkta) de yönetmelikler tamamlanmıģtır. Proje kapsamına alınan bir kısım borsalar ile bunları örnek alanlar, belli hizmetler açısından kendilerini geliģtirmiģler, ancak tam anlamıyla yeterli konuma gelememiģlerdir. Yürürlüğe konan yeni mevzuata göre ürün ihtisas borsalarının görevleri; kotasyonlarındaki ürünlerin arz ve talebini (alıcıları ve satıcıları) buluģturmak, alım satımlarına aracılık etmek, yürürlükteki kalite standartlarına göre tasnif edilmiģ ürünlerin, bunları temsilen çıkarılan ürün senetlerinin ve alivre sözleģmelerin ticaretini yürütmektir. Bu hizmetleri yapmak için ürün ihtisas borsaları; (1) ürünlerin tescili ve (2) tartımı, (3) bunlardan numune alma ve kalitesini belirleme, (4) spot iģlem (salon satıģı), (5) bilgi iģlem, (6) ürün/elektronik-ürün senedi oluģturma ve ticareti, (7) alivre iģlemler ve takas merkezi ile (8) ürün depolama alt yapılarına ihtiyaç duymaktadırlar. Ülkemizdeki ticaret borsalarının önemli bir kısmı tescil iģlemi dıģındaki görevleri yürütecek alt yapıdan yoksundur. Kendilerini geliģtiren bazı borsalarımız ise yalnızca ilk beģ hizmeti verilebilmektedir. Bir son geliģme olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ortak giriģimi ile TMO-TOBB Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim ġirketi faaliyet geçirilmiģ, bu Ģirket ve Polatlı Ticaret Borsası nın ortak faaliyeti olarak ürün senedi oluģturma ve ticareti uygulamaları baģlatılmıģtır. Netice olarak mevcut ticaret borsalarımız, ihtisas borsacılığının gereği olan faaliyetleri yürütebilmeleri için sistem, personel istihdamı ve alt yapı bakımlarından önemli ölçüde geliģtirilmeye ihtiyaç duymaktadırlar. Ürün Ġhtisas Borsaları projesi ile oluģturulan modelde önerilen uygulamalar aģağıda özetlendiği gibidir: Spot iģlem (Salon SatıĢı) Üretici; ürününü, ürün ihtisas borsasına veya bir ajans borsasına getirir; ürün tartılır ve kalitesi belirlenir, ürünün kalitesi ve miktarı ile ilgili bilgiler borsanın satıģ salonundaki ekrana yansıtılır, 2

4 Şekil 1: Ürün ihtisas borsaları sisteminde spot ve ürün senedi işlemleri (ÜİB: Ürün ihtisas borsası). satıģ salonundaki borsa üyeleri veya temsilcileri (alıcılar) açık artırmayla ürüne fiyat verirler, üretici, isterse ürününü satmaya karar verir, satıģ borsada tescil edilir ve üretici ürünü teslim edip parasını alır (Şekil 1). Ürünün Lisanslı Depoya Kabulü ve Ürün Senedi Verilmesi Üretici; ürününü, ürün ihtisas borsası veya bir ajans borsasıyla anlaģmalı bir lisanslı depoya getirir. Ürünün her partisi tartılıp analiz için temsili numune alınır. Tartım makbuzunun birer kopyası üreticiye verilir. Yetkili laboratuarda yapılan analizden sonra bir Derecelendirme Sertifikası verilir. Ürün, lisanslı depoya alınır ve sigortalanır. Tartım makbuzu ve derecelendirme sertifikasındaki veriler, lisanslı depo ve Elektronik Kayıt KuruluĢu (EKK) veri tabanlarına girilir. Lisanslı depo, teslim aldığı ürünün her partisi için bir elektronik ürün senedi (EÜS) oluģturur. Bu senetler, EKK veri tabanına kopyalanıp borsaca tescil edilirler. EKK; güvenli elektronik ürün senetlerini oluģturacak yazılımı sağlama, kendisinden temin edilen ara yüz aracılığı ile anlaģmalı olduğu lisanslı depo tarafından oluģturulmuģ elektronik ürün senetlerini ve bunlara bağlı hak, yükümlülükler ve iģlemleri ilgili taraflar itibariyle kaydan izler. EÜS; ürünün miktarı ve kalite özellikleri, tartan ve temsili numune alan kurum, depolayan lisanslı depo, tescil kurumu, sigorta, ürün senedi hamisi ve rehin durumu ile ilgili bilgileri ihtiva eder. 3

5 Ürün senedi sahibi; ya EÜS yi rehin koyarak bankadan kredi temin eder, ya da EÜS nin borsada satılmasını talep eder. SatıĢ gerçekleģip EÜS nin transferi ve bilgilendirme iģlemleri yapıldıktan sonra, ürün sahibine parası ödenir (E-ticaret). EÜS yi satın alan ürünün yeni sahibidir (Şekil 1 ve Şekil 2). Şekil 2: Ürün ihtisas borsaları sisteminde elektronik ticaret (ÜİB: Ürün ihtisas borsası). Alivre ĠĢlem Geleceğe yönelik (alivre) sözleģme, satıcının belli miktar ve kalitede bir ürünü ileri bir tarihte, baģtan anlaģılan Ģartlar üzerinden alıcıya teslim etmesini öngören sözleģmelerdir. SözleĢmenin Ģartları (ürünün fiyatı, miktarı ve kalitesi ile teslim zamanı ve yeri) ilgili mevzuata göre belirlenmektedir. Alıcı ile satıcı, borsa görevlisinin gözetimi altında, takas merkezinde buluģturulup Alivre sözleģmesi hazırlanır. Bu çerçevede; alıcı ve satıcının durumları ve belgeleri borsa görevlisi tarafından incelenir, sözleģme; alıcı, satıcı ve borsa görevlisi tarafından imzalandıktan sonra borsada tescili yapılır. Tarafların Haklarını Koruma Ürün ihtisas borsasında yapılan iģlemlerde tarafların haklarının korunması amacıyla aģağıdaki tedbirler alınır: Alım satım iģlemleri borsasının veya yetki verdiği ajansların gözetim, denetim ve güvencesinde yapılır. Ürünün kalite sınıfını belirleme, borsanın onay verdiği tarafsız ve yeterli donanımlı laboratuarlar tarafından, yine borsanın önerdiği standartlara ve yöntemlere göre belirlenir. Ürünler; sağlam, güvenli ve yüksek kaliteli lisanslı depolarda kaliteleri muhafaza edilerek ve kalite sınıflarına göre ayrı ayrı depolanır. Bu depolar; 4

6 yeterli alt yapı, donanım ve ehliyetli personele sahip olup, Gümrük ve Ticaret Bakanlığından lisanslı, periyodik ve ani kontrollerle denetlenen, banka teminatına sahip, müģtemilatları ve içindeki ürünler ile sigortalamıģtırlar. Ürün senetleri EKK nın sağlayacağı güvenli ortamda emniyetli olarak alınıp satılır ve rehin olarak kullanılarak karģılığında bankalardan kredi alınabilirler. Sistemin istismarının, dürüst olmayan davranıģların ve sahtekârlıkların önlenmesine yönelik etkili cezalar, Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuğu Kanunu, ilgili kanunlar ve yönetmelikler ile ürün ihtisas borsası yönetmeliklerinde kayıt altına alınmıģtır. Ürün ihtisas borsası iģlemleri ve lisanslı depoculuk uygulamaları ile bunlara ait mali iģlemlerde Ģeffaflık prensibi uygulanır: Hizmetler için alınan ücretlere ait tarifeler üniform, halka açık ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığından onaylıdır. Ürün tesliminde uygulanan pirimler ve iskantolar açık ve üniformdurlar. Sistemde ürün sahiplerinin hakları; lisanslı depo teminatı, ürün sigortası ve tazmin fonu gibi yollarla korumaya alınır: Lisanslı depolar, her bir ton depolama kapasiteleri için ilgili mevzuatta verilen rayice göre banka teminat mektubu veya değiģtirilemeyen banka garantisi verirler. Lisanslı depoya kabul edilen ürünler sigortalanır. Ürün sahibinin zararlarının, banka teminatı ve sigortadan karģılanamayan kısmı en kısa sürede tazmin fonundan ödenir. PaydaĢlar Ġçin Beklenen Faydalar Ürün ihtisas borsacılığı; hükümet, üreticiler, borsalar, tüccarlar, lisanslı depocular, elektronik kayıt kuruluģları, sanayiciler, bankalar ve sigorta Ģirketleri tarafından oluģan paydaģ grubunu ilgilendirmektedir. Temel ve paydaģlar açısından beklenen faydaları aģağıda özetlenmiģtir: Temel faydalar olarak; üreticilerin ürettikleri ürünlerin pazarlama kanallarının geniģletilmesi, kullanıcı ve tüketicilerin kaliteli ve serbest koģullarda oluģan piyasa fiyatlarından ürün bulmalarının sağlanması, piyasa akıģkanlığı çerçevesinde piyasaya özel sektörün ilgi ve katılımının artırılması, ürünlerin arz ve talebinin dengelenmesi beklenmektedir. Üreticiler: Fiyatların düģük olduğu dönemde (hasat döneminde) mahsulünü satmak zorunda kalmazlar. Mahsullerini, güvenli bir depoda (lisanslı depoda) muhafaza edebilirler. Borç para almada kullanabilecekleri, ciro edilebilir ve satılabilir ürün senetlerine sahip olurlar. mahsulünü fiyatların yükseldiği dönemde satıp daha fazla gelire sahip olabilirler. 5

7 Borsalar: Ticarette güveni daha iyi sağlarlar. Alıcı ve satıcıyı büyük ölçüde bir araya getirebilirler. ĠĢlem hacimlerini artırıp ve ticareti geliģtirler. Lisanslı depocular: Yeni gelir kaynaklarına sahip olup istihdama yardımcı olurlar. Talep edilen ürünleri kolayca temin edebilirler. Tarımın ilgili oldukları diğer alanlarında yeni müģterilere sahip olabilirler. Devlete ait stokları depolayabilirler. Elektronik Kayıt KuruluĢu: Yeni gelir kaynaklarına sahip olur. Elektronik ticaretin güven ortamı içinde yapılmasını sağlar. Hükümet açısından: Ürünlerin depolanması ve pazarlanması için güvenli Ģartlar sağlanır; bu suretle daha güçlü bir ekonomiye sahip olunur. Düzenli bir pazarlama sitemi sağlanır. Ürün kalitesi ülke çapında garanti edilir. Ürün senedi sistemi, özel sektör imkânları ile depolanan devlete ait rezervlere de uygulanabilir. Ürün senedi sistemi; devlete, depoladığı ürününü özel sektör imkânları ile satma ve nakil imkânı sağlar. Herhangi bir felaket durumunda ülke genelinde devlete ait depolanmıģ tüm rezervlerin muhafazası sağlanmıģ olur. Sanayiciler: Daha kaliteli ve daha çok ürüne kolayca ulaģabilirler. DepolanmıĢ ürüne ait senedi satın almak suretiyle bu ürünü talep edebilirler. Lisanslı depo imkânlarından yararlanabilirler. Bankacı ve kredi kuruluģları: DüĢük bir riskle yeni bir gelir kaynağına sahip olurlar. MüĢteri sayılarını artırırlar. Güvenli Ģartlarda (lisanslı ve sigortalanmıģ depolarda) muhafaza edilen; teminat, sigorta ve tazminat fonu ile garanti altına alınan ürünlere kredi verirler. Gerektiğinde, rehin koydukları ürün senedini kısa sürede paraya dönüģtürebilirler. Likiditeleri artar. Sigortacılar: DüĢük bir riskle yeni bir gelir kaynağına sahip olurlar MüĢteri sayılarını artırırlar. Güvenli Ģartlarda depolanmıģ, teminat ve tazminat fonu ile garanti altına alınan ürünleri sigortalarlar. Ürünün zarar görmeyen kısımlarını kısa sürede paraya dönüģtürebilirler. Yukarıdaki özet bilgiden de anlaģılacağı üzere lisanslı depoculuk, ürün ihtisas borsacılığı sisteminde çok önemli bir halkadır. Bu sistem çerçevesinde ticareti yapılan tarımsal ürünün miktarı ve kalitesinin belirlenmesi, güvenli bir ortamda muhafazası, senedinin mudisine temini ve istenen zamanda sahibine teslimi görevlerini ifa ederler. 6

8 LİSANSLI DEPOCULUK Ürün ihtisas borsacılığı (ÜĠB) sisteminde lisanslı depolar; teslim edilen ürünleri iģletmelerine kabul etmek, gerekiyorsa depolamaya uygun hale getirmek (temizlemek, kurutmak, v.b.), kalite ve miktarını belirlemek, sigortalamak ve uygun Ģartlarda depolamaktan; iģletmelerine kabul ettikleri ürünün karģılığı olarak, sahibine borsada alınıp satılabilecek ve rehin konularak banka kredisi alınabilecek bir ürün senedi vermekten ve istek halinde sahibine ürünü zaman geçirmeden teslim etmekten sorumlu kuruluģlardır. Lisanslı depolar; 10/2/2005 tarihinde kabul edilen 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu ve buna bağlı olarak 8/10/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliği, Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliği ile 2/8/2006 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Fındık Lisanslı Depo Yönetmeliği esaslarına göre kurulur ve çalıģtırılırlar. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ihtiyaç duyulan diğer ürün ve ürün grupları için yeni yönetmelikler hazırlamada yetkilidir. Lisanslı depoculuğun teģviki amacıyla, depolarındaki ürünleri temsil eden senetlerin alınıp satılmasından elde edilen tüm kazançların 2014 yılı sonuna kadar kurumlar ve gelir vergilerinden muaf olup, bunların alım-satımında KDV istisnası ve damga vergisi alınmamaktadır. Ayrıca, lisanslı depoculuk yatırımları destekleme programlarına dahil edilmiģtir. Lisanslı Depoculuk Anonim ġirketinin KuruluĢu Lisanslı depo iģletmesinin kuruluģu Gümrük ve Ticaret Bakanlığının iznine tabidir. Lisanslı depo iģletmesinin kuruluģuna izin verilebilmesi için; a) baģvuru dilekçesi, b) baģvuru sahiplerine ait iletiģim bilgileri ile varsa tesis ve depolarının adresi, c) lisanslı depo iģletmesinin faaliyet konuları, depolanacak ürünler ve öngörülen depo kapasitesi, d) ekonomik ihtiyaç ve etkinlik Ģartlarının uygun olması, e) depolanacak ürüne iliģkin piyasa yapısının, mevcut bir lisanslı depodan ayrı olarak depo kurulmasını gerektirecek nitelik ve düzeyde olması, f) anonim Ģirket Ģeklinde ana sözleģmesinin hazırlanması ve Türk Ticaret Kanununda öngörülen anonim Ģirket kuruluģ iģlemlerinin tamamlanması, g) bir milyon YTL den az olmamak üzere depolama kapasitesine göre ilgili yönetmelikte belirlenen tutarda ödenmiģ sermayeye sahip olması ve h) pay senetlerinin tamamının nama yazılı olması gerekir. Bakanlık, ana sözleģmeyi matbu olarak düzenleyebilir ya da asgari unsurlarını belirleyebilir ve ihtiyaç gördüğü formların doldurulması ve sunulmasını isteyebilir. KuruluĢ baģvurusu; (a), (b) ve (c) bentlerinde gösterilen belge ve istenen formlar ile hazırlanacak ana sözleģmeyle birlikte Bakanlığa yapılır. Bakanlık bu baģvuruyu, (d) ve (e) bendindeki koģullar bakımından inceler ve değerlendirmeye tabi tutar. Bakanlığın baģvuruyu kabul edip uygun görüģ vermesi durumunda, baģvuru sahibince (f), (g) ve (h) bentlerinde aranılan diğer belgeler ile ilgili yönetmeliğe göre lisanslı depo iģletmesi kurucuları, ortakları, yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerinin uygunluğunu ve yeterli ödenmiģ sermayeye sahip olunduğunu belgeleyen diğer evrakları tamamlanarak Bakanlığa sunulur. Bakanlık öncelikle, kuruluģ baģvurusu için sunulan belgelerin tam ve yeterli olup olmadığının tespitini yapar, varsa eksikliklerin giderilmesini talep eder. Bilgi ve belgelerde, ilgili mevzuat çerçevesinde bir eksiklik ya da aykırılık olmaması halinde, Bakanlıkça Ģirketin ana sözleģmesi onaylanır ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde Ģirketin kuruluģ iģlemleri 7

9 tamamlanır. KuruluĢu gerçekleģen lisanslı depo iģletmesi, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan olunur. Lisans (Faaliyet Ġzni) Alımı KuruluĢ izni alan Ģirkete, ancak ilgili mevzuatın öngördüğü lisans Ģartlarını taģıdığının tespiti halinde, faaliyet izni verilir. Lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunmak için Gümrük ve Ticaret Bakanlığından depoculuk lisansı alınması zorunludur. Bakanlıktan lisans alınmadan lisanslı depoculuk faaliyetinde bulunulamaz; lisanslı depo iģletmesi izlenimini verecek hiçbir isim, unvan, iģaret ve benzerleri kullanılamaz. KuruluĢuna izin verilen lisanslı depoculuk Ģirketinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmesini takiben en geç bir yıl içinde, faaliyet izni alması Ģarttır. Bu süre gerektiğinde Bakanlık tarafından en fazla bir yıl daha uzatılabilir. Söz konusu süre içinde Bakanlığa baģvurmayan veya baģvurusu uygun görülmeyen kuruluģun faaliyet izni alma hakkı düģer. Bu durumda Ģirketin, en geç üç ay içinde ana sözleģmelerindeki ticaret unvanı, amaç ve faaliyet konularını değiģtirmesi veya tasfiyeye girmesi zorunludur. Ġlgili mevzuata göre hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar lisanslı depoculuğu yapacak iģletmelerin sahip olmaları gereken asgari nitelikler aģağıda verilmiģtir: Bakanlıkça hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar depoculuğu lisansı verilirken aģağıdaki koģullar ve belgeler aranır: a) Yukarıda öngörülen süre içinde, bir baģvuru dilekçesi veya formuyla faaliyet izni baģvurusunun yapılmıģ olması. b) ġirkete kuruluģ izni verilirken aranılan Ģartların kaybedilmemiģ olması, değiģiklikler varsa bunların yazılı olarak bildirilmesi. c) Lisans kapsamında baģvurulan depoların tabanlarının, ürüne yabancı madde karıģmasını ve kirlenmeyi önleyecek ve rutubeti geçirmeyecek, iç ve dıģ yüzeylerinin varsa duvarları ile çatısının ürünü her türlü hava etkisinden koruyacak Ģekil ve nitelikte olması, kapalı depo olması, ürünün depolara aktarılması ya da depodan tahliyesi amacıyla ihtiyaç duyulan nakil ve diğer araç ve gereçlerin rahatça çalıģabileceği geniģlikte boģ alanların bulunması, toplam kapalı ürün depolama kapasitesinin asgari ton, müstakil her bir ünitenin ya da Ģubenin kapalı depo kapasitesinin asgari ton ürün kapasitesine haiz olması, çeģitli grup, sınıf ve derecelerdeki hububatın karıģmasını, niteliklerinin bozulmasını, fazla basınç altında bulunmasını önleyecek önlemlerin alınmasına elveriģli büyüklükte ve nitelikte olması, yeterli havalandırma sistemine sahip olması, yeterli yangın söndürme sistemine sahip bulunması, özel muhafazalı ve toza karģı korumalı elektrik sistemine sahip bulunması, toz emme sistemine sahip olması, ayrıca toz toplama riski olan nakil ve aktarma ekipmanlarında da bu sistemin bulunması, depolama hizmetleri ve ihtiyaç duyulan diğer yan hizmetleri yerine getirebilecek uygun ve yeterli alet, ekipman ve cihazlarla donatılması, depoda ihtiyaç duyulan teknik donanım ile bunları kullanacak yeterli ve nitelikli personel istihdamının sağlanması, Ġhtiyaç duyulması halinde; depolanmak üzere getirilen ürünün niteliğine göre Ģartlandırma, eleme, kurutma, yabancı maddelerden ayıklama ve benzeri hizmetlerin sağlanabilmesi amacıyla lisanslı depo bünyesinde veya yakın civarında, uygun kapasite ve tipte makine, cihaz, ünite ve tesislerinin bulunması ya da lisanslı depo iģletmesinin bu hizmeti, baģka iģletmelerle anlaģma yaparak sağlaması ve depolanmak istenen ürünü depolarına nakledecek gerekli altyapı ve nakil sistemini 8

10 kurması, anlaģmalı olduğu bu tür iģletmeleri depoda kolayca görünebilecek Ģekilde teģhir etmesi gerekir. d) Ürünlerin depolanacağı lisanslı depo, lisanslı depo içindeki üniteler, üniteler içindeki dökme ürün bölümleri, ürün tankları ve ambalajlanmıģ/çuvallanmıģ ürün bölmeleri ve diğer bölümler, üzerlerinden çıkmayacak ve her numaranın kapsadığı alanı gösterecek Ģekilde numaralandırılması; dökme ürün depo ve tankları, üst kısımlarındaki açıklıkta ve ayrıca alttaki çıkıģ vanalarının üzerinde ya da yanında kolayca görülecek biçimde numaralanması. e) 11/1/1989 tarihli ve 3516 sayılı Ölçüler ve Ayarlar Kanunu ve ona dayanılarak çıkarılan Yönetmeliklere uygun olarak, her lisanslı depoda, depoya giren ve çıkan hububatın tartımının yapılabilmesi amacıyla yeterli tartım aleti, cihaz ve kantarlar bulunması. f) Ürün senetlerinin güven içinde ticaretinin ve takibinin yapılabilmesini için lisanslı depo iģletmesi ile borsa arasında sözleģme yapılması; sözleģmede; ürün senetlerinin borsaya kota ettirilmesi, hareketlerinin kontrol ve takibi, teyidi, iptali, bilgi akıģının düzenli olarak sağlanması, lisanslı depodaki ürünlerin gerektiğinde Bakanlık ve borsaca incelenmesi ve kontrolü ile aralarındaki bilgi iletiģim sistemi ve diğer hususlar düzenlenmesi, bu iģlemler için gerekli bilgi iģlem alt yapısını oluģturulması, g) Lisans için baģvuran Ģirketin kuruluģunun yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, Ģirketin Ticaret Sicil Memurluğunca onaylı değiģiklikleri de içeren ana sözleģmesi ve vergi levhası suretleri. h) Lisanslı depo iģletmesi ve depolarının varsa Ģubelerinin yerleģim planı. i) Lisanslı depo iģleticisinin bina ve tesislerinin kira sözleģmesi veya tapu senedinin onaylı sureti. j) Lisanslı depo iģletmesinin tamamından sorumlu yöneticisi veya müdürünün, bölüm sorumlularının, varsa Ģube sorumlularının isimleri, ikamet adresi, diploma ve nüfus cüzdanı fotokopisi. k) Personelin unvan, görev ve sorumlulukları ile iģ tanımlarını da gösterir personel ve organizasyon Ģeması. l) Lisanslı depoya giren ve çıkan tüm ürünlerin kayıtları ile ürün senedi defterini ve kanunen tutmakla yükümlü olduğu diğer defter ve kayıt yükümlülüğünün -mümkün olduğunca yedekleme, yangından etkilenmeyen bir kasada muhafaza etme gibi koruyucu önlemlerin alınması da dâhil- yerine getirilmiģ olması. m) Lisanslı depolarda kullanılacak cihaz, alet ve ekipmanların marka, model, üretim yılı ve kullanım talimatları. n) Bakanlıkça, depo kapasitesindeki ürün rayiç bedelinin %15 inden az olmamak üzere, belirlenen lisanslı depo teminat yükümlülüğünün yerine getirilmiģ olması. o) Ġlgili yönetmelik gereğince sigorta yükümlülüğünün yerine getirildiğine dair sigorta poliçeleri. p) Bir milyon YTL den az olmamak üzere, ilgili yönetmelikte lisanslı depo kapasitesine göre belirlenen tutarda ödenmiģ sermaye Ģartının yerine getirilmiģ ve istenilen mali tablo ve raporlar. r) Faaliyetleriyle ilgili muhasebe kayıt, bilgi ve belge sistemi ile düzenli iģ akıģı ve haberleģmeyi sağlayacak yeterli bir altyapı kurulmuģ, teknik donanım ile iç kontrol sisteminin oluģturulmuģ olması. s) Lisanslı depo iģletmelerinin faaliyet ve ihtiyaçlarına uygun olarak, yeterli sayıda ziraat mühendisi, gıda mühendisi, kimya mühendisi, kimyager, biyolog veya üniversitelerin tarım ürünlerinin muhafazası ya da depolanmasıyla ilgili program uygulayan yüksek okul mezunu gibi konusunda lisans veya ön lisans yapmıģ ya da depolama, gıda, laboratuar ve kimya konularındaki liselerden diploma almıģ veya Bakanlıkça kabul edilen ilgili bakanlık ya da diğer kamu veya özel kuruluģlarca düzenlenen kursa, belli bir sertifika programına veya eğitime tabi tutularak, lisanslı depo iģletmesinin iģ ve faaliyetlerine iliģkin bir sertifikaya hak kazanmıģ, lisanslı personel, teknik personel ile diğer idari ve yardımcı personel istihdamının sağlanması. t) Ġlgili Kanun ve bu Yönetmelikte öngörülen veya lisanslı depo iģletmesinin niteliğine göre Bakanlıkça gerekli görülen diğer bilgi ve belgeler. 9

11 Bakanlık depolanacak ürünün sağlıklı muhafazasına yönelik olarak gerekli gördüğü diğer depo niteliklerini de, lisans koģulu olarak arayabilir veya uygulamaya koyabilir; ayrıca lisans baģvuru ve iģlemlerinde, ihtiyaç gördüğü formların doldurulması ve sunulmasını isteyebilir. ĠĢletme sahipleri, yukarıda verilen belgeler ile Bakanlık tarafından istenen diğer Ģartları belgeleyen evrakları tamamlar ve lisans baģvurusunu yapar. Lisans verilirken aranılan bilgi ve belgeler zaman içinde güncellenebilir veya değiģtirilebilir. Lisansın verilebilmesi için; Bakanlık öncelikle, istenen belgelerin tam ve yeterli olup olmadığının tespitini yapar, varsa eksikliklerin giderilmesini talep eder. Lisanslı depo iģleticisi olmak için baģvuranın lisans kapsamındaki depo ve tesisleri, mevzuat hükümleri ile teknik yeterlilik bakımından oluģturulan bir Komisyona veya Bakanlığın uygun göreceği baģka bir kuruluģa yerinde incelettirilir. Ġnceleme sonucu gerekçeleriyle birlikte bir rapora bağlanarak Bakanlığa sunulur. Raporda lisans alması uygun görülenlere Bakanlıkça lisans verilir. Lisans bedeli, lisans verilmeden önce baģvuru sahiplerince ödenir. Bakanlık düzenlenen raporu yetersiz bulursa ya da ihtiyaç duyarsa, lisans verilmeden önce konuyla ilgili ek ya da yeni bir inceleme yapılmasına da karar verebilir. KuruluĢ izni ve lisans alınmasına iliģkin olarak öngörülen Ģartlardan herhangi birinin kaybedilmesi üzerine, Bakanlıkça verilecek süre içerisinde söz konusu Ģartların sağlanmaması halinde, lisanslı depoların lisansları askıya alınır, faaliyetleri geçici olarak durdurulur veya lisansları iptal edilir. Lisansın Bakanlıkça askıya alınması, iptal edilmesi veya lisans süresinin dolması durumunda lisans, Bakanlığa geri verilir. Askı süresi içinde iptal edilmeyen lisans, depo iģleticisine iade edilir. Bakanlığın askıya alma, geri verme veya iptale iliģkin iģlemleriyle ilgili kararları Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân ettirilir. Lisanslı depo iģletmesi aynı zamanda yetkili sınıflandırıcılık faaliyetinde de bulunmak isterse, yetkili sınıflandırıcı lisansı depoculuk lisansından ayrı olarak düzenlenir. Lisanslı Depoculuk Faaliyetleri Lisanslı depoya kabul edilen ürünlerde sırasıyla gerekiyorsa depolamaya uygun hale getirme (temizlemek, kurutmak, sınıflama v.b.) iģlemleri yapılır, numune alınır, tartım yapılır, yetkili sınıflandırıcı lisansına sahip lisanslı depo iģletmesinde analiz ve sınıflandırma iģlemleri yapılır, yetkili sınıflandırıcılık faaliyetinde bulunmayan ya da bulunsa bile ihtiyaç duyan lisanslı depo iģletmelerinde ise analiz, sınıflandırma ve belgelendirme iģlemleri sözleģme yapılmıģ yetkili sınıflandırıcılar tarafından yapılır, kalite sınıfına ve depolamaya uygun bir ünitede depolama yapılır, ürünün karģılığı olarak, sahibine borsada alınıp satılabilecek ve rehin konularak banka kredisi alınabilecek bir ürün senedi temin edilir ve istek halinde sahibine ürün zaman geçirmeden teslim edilir. Lisanslı depo iģletmesi, depoculuk ana faaliyeti yanında, lisanslı depo Ģirketinin ana sözleģmesinde gösterilmek ve Bakanlıkça uygun görülmek kaydıyla, ilgili mevzuata uygun Ģekilde bu ürünlere dayalı ya da iliģkili ticaret, antrepoculuk, taģıma ve nakliye, sigorta, sanayi tesisi kurma, iģleme, kurutma, ayıklama ve benzeri diğer konularda da faaliyet gösterebilir. Ürünü Depolamaya Hazır Hale Getirme Gerekli ve uygun araç, cihaz ve makinelerle donatılmıģ lisanslı depo iģleticisi, depolanmaya ve standartlara uygun olmayan ya da depolandığında lisanslı depodaki diğer ürünleri olumsuz etkileyebilecek ürünleri, ürün sahibinin talebi üzerine ve ücreti karģılığında, depolanmaya ve standartlara uygun hale getirmek üzere, ürünün niteliğine göre ihtiyaç duyulan temizleme, yabancı maddelerden ayıklama, eleme, kurutma, Ģartlandırma ve 10

12 benzeri iģlemlere tabi tutar. Depolanmaya ve standartlara uygun hale getirilen ürün, tür, sınıf ve standartlarına uygun diğer ürünlerle depolanabilir. Depolama Ģartları uygun olmayan ürünler, lisanslı depolara alınmaz ve diğer ürünlerle karıģtırılmaz. Ancak bunlar için ayrılmıģ farklı bölüm, konteynır veya özel alanlara konulabilir. Tartım, Numune Alımı, Analiz ve Sınıflandırma Tüm ürünler, depoya kabul ve sahiplerine teslim edilirken tartılırlar. Ambalajlı ürünlerde her parti, ayrı ayrı tartılır. Lisanslı depoda depolanacak veya depolanmıģ ürünün tartılması ve tartım makbuzuyla belgelendirilmesi, lisanslı depo iģletmesinde istihdam edilen lisanslı tartıcılar tarafından yapılır. Lisanslı tartıcılar, lisanslı depoya depolanacak veya depolanmıģ ürünleri istem üzerine en kısa sürede, ayrımcılık yapmadan doğru olarak tartmak ve belgelendirmekle görevli ve yetkilidirler. Tartım sonuçları tartım makbuzuna iģlenir. Bir tartım makbuzu, asgari aģağıdaki bilgileri içerecektir: a) "Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununu Ürün Tartım Makbuzu" baģlığı. b) Tarih ve seri numarası. c) Belgenin kaçıncı nüsha olduğu ve "ciro edilemez" ibaresi. d) Tartımı yapılan ürünün cinsi. e) Hububatın depolandığı ya da depolanacağı lisanslı depo iģletmesinin ticaret unvanı ve bulunduğu yer. f) Ürün sahibinin ismi ve adresi. g) Hububatın lisanslı depoya; giriģinde veya çıkıģında tartıldığını gösteren ibare. h) Hububatın brüt ve net ağırlığı. i) Tartımın, ilgili mevzuat hükümlerine uygun yapıldığını belirten ibare ve tartıcının imzası. Eğer lisanslı tartıcı, ürünün normal veya tahminen beklenen ağırlığından ciddi farklı bir ağırlıkla ya da ürünün ağırlığını etkileyen bir durum veya maddeyle karģılaģırsa, bu durumu ve bunun tahminen ne kadar olabileceğini, tartım makbuzuna not olarak yazar. Lisanslı depoda tam elektronik tartı aletinin bulunması zorunlu olup, tartı kartelâlarının yukarıdaki bilgilerin tümünü içermesi ve baģlığının "Ürün Tartım Makbuzu" Ģeklinde düzenlenmesi kaydıyla, ayrıca bir tartım makbuzu düzenlenmez. Lisanslı depo iģletmesinde depolanacak ürün; 8/10/2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayınlanan Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik in numune almaya iliģkin maddesine, bu maddelerde düzenleme olmayan konularda da, ilgili standartlara göre numune alınmak, analiz ve sınıflandırması yapılmak suretiyle depolanır. Görevli tarafından numune alma araç ve cihazlarıyla elle veya otomatik olarak alınan numuneler, bir ambalajda ya da pakette veya doğrudan ilgili yetkili sınıflandırıcı tesisine ulaģtırılır. Numune paket veya ambalajının dıģ etkilerden korunacak, numunenin temsil nitelik ve özelliğini muhafaza edecek Ģekilde tasarlanması ve numunenin etiketlenmesi gerekir. Lisanslı depo iģletmeleri ile bunların personeli, yetkili sınıflandırıcının gözetim ve sorumluluğunda numune iģlemlerinde görev yapabilirler. Numune alınması ve gönderilmesi iģlemlerine, istemeleri halinde ürün sahibi ile lisanslı depo iģleticisi veya bunların temsilcileri nezaret edebilir. Tarımsal ürünlerin analiz edilmesi, sınıf ve standardının belirlenmesi; Bakanlık, ilgili borsalar, kuruluģlar ve sektör tarafından kabul edilmiģ ve lisanslı depolara tevdi edilecek ürünler için zorunlu uygulamaya konmuģ ürün standartlarına göre, yetkili sınıflandırıcılar tarafından yapılır. Bu çerçevede, yetkili sınıflandırıcı lisansına sahip lisanslı depo iģletmesinde analiz ve sınıflandırma iģlemleri yapılır. Yetkili sınıflandırıcılık faaliyetinde bulunmayan ya da bulunsa bile ihtiyaç duyan lisanslı depo iģletmelerinde ise analiz, sınıflandırma ve belgelendirme iģlemleri sözleģme yapılmıģ yetkili sınıflandırıcılar tarafından yapılır. 11

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK Sektörel AraĢtırmalar Serisi - 3 TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK ARAŞTIRMA RAPORU Hazırlayan: Muhammed RaĢid ÜNAL Uzman T.C. Fırat Kalkınma Ajansı Temmuz 2011, Malatya 1 Bu raporun her türlü yayın hakkı

Detaylı

HUBUBAT, BAKLAGĐLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ. 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

HUBUBAT, BAKLAGĐLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ. 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. HUBUBAT, BAKLAGĐLLER VE YAĞLI TOHUMLAR LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ 08.10.2005 tarihli ve 25960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Değişiklik: 26.09.2007 tarih ve 26655 sayılı Resmi Gazetede BĐRĐNCĐ BÖLÜM

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ VE ETKİLERİ

TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ VE ETKİLERİ T.C. SAMSUN VALİLİĞİ Tarım İl Müdürlüğü TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK SİSTEMİ VE ETKİLERİ Burhan HEKİMOĞLU Ziraat Mühendisi Mustafa ALTINDEĞER Ziraat Mühendisi Samsun / 2006 1 1. Giriş Ülkemizde, bugüne

Detaylı

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik. NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik. NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelik BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; tarım ürünleri lisanslı

Detaylı

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU

KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU KURU KAYISI LİSANSLI DEPOCULUK İŞLETMESİ FİZİBİLİTE RAPORU ii Bu raporun yayın ve çalışma kapsamında elde edilecek her türlü yazılı ve görsel materyal ile verilere ilişkin bütün hakları Fırat Kalkınma

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU

LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU LİSANSLI DEPOCULUK TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU İÇİNDEKİLER TABLOLAR... 4 GİRİŞ... 5 1. YÖNETİCİ ÖZETİ... 6 1.1. Projenin Gerekçesi... 6 1.2. Proje Hakkında Özet Bilgiler... 6 1.2.1.Projenin Adı:... 6 1.2.2.

Detaylı

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ BORSA İSTANBUL ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Amaç ve Konu MADDE 1 KuruluĢ MADDE 2 ġirketin unvanı MADDE 3 Amaç ve konu MADDE 4 ġirketin merkezi MADDE 5 ġirketin süresi

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE BĠREYSEL EMEKLĠLĠK SĠGORTASI 343FBS051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu,

ç) BaĢvuru: Tebliğ kapsamında bireysel sulama makine ve ekipman alımları için gerçek ve tüzel kiģiler tarafından yapılan baģvuruyu, A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü

T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü T.C. TARIM VE KÖYĠġLERĠ BAKANLIĞI TeĢkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI ÇERÇEVESĠNDE MAKĠNE VE EKĠPMAN ALIMLARININ DESTEKLENMESĠ PROGRAMI (Tebliğ

Detaylı

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013

LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 LİSANSLI DEPOCULUK FİZİBİLİTE RAPORU 24.10.2013 1 ÖNSÖZ Bu rapor Ünye Ticaret Borsası ile Öztaş Fındık Sanayi Mühendislik İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi arasında yapılan görüşmeler sonucunda Borsamız

Detaylı

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2015/13) Uygulama Rehberi A. TANIMLAR 1. Bu Uygulama Rehberinde geçen; a) Ayni Katkı: BaĢvurusu yapılan yatırımın tamamının gerçekleģtirilmesi için hibeye esas mal alım tutarı dıģında tamamı yatırımcı tarafından karģılanan/karģılanacak

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması

T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü. Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması T.C. SOSYAL GÜVENLĠK KURUMU BAġKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 82200845/788 02/07/2013 Konu : Tarımsal Kesinti Uygulaması GENELGE 2013-27 1- Genel Açıklamalar Bilindiği üzere, 5510 sayılı

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1 TEKLĠF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye

Detaylı

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER

KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER KAMU ĠHALE GENEL TEBLĠĞĠ ĠÇĠNDEKĠLER BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1- Amaç ve Kapsam Madde 2- Dayanak Ġkinci Bölüm 4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanunu Madde 3-4734

Detaylı

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Resmî Gazete. Sayı : 28339 KANUN. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU. Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 30 Haziran 2012 CUMARTESĠ Amaç Resmî Gazete Sayı : 28339 KANUN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KANUNU Kanun No. 6331 Kabul Tarihi: 20/6/2012 BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı;

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY

1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı. Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY 1.Bölüm Sermaye Piyasası Mevzuatı Yrd. Doç. Dr. Mine AKSOY Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aģağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Sermaye piyasalarına iliģkin ilgili temel kavramları

Detaylı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı

Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Hizmet Alımı için Ġhale Ġlanı Okan Üniversitesi, Ġstanbul Kalkınma Ajansı Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu Satın Alma Rehberi 1. EKLER LİSTESİ (MAL ALIM İHALESİ) SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI T.C. A D A L E T B A K A N L I Ğ I EĞĠTĠM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Y A R G I M E V Z U A T I B Ü L T E N Ġ Bültenin Kapsadığı Tarihler 01-15 Temmuz 2013 Yayımlandığı Tarih 15 Temmuz2013 Sayı 2013-13 ĠÇĠNDEKĠLER

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 3 Teklif Dosyası ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI Bulsan Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılı Tarıma Dayalı Sanayinin

Detaylı

FĠNANSBANK A.ġ. GT-30 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

FĠNANSBANK A.ġ. GT-30 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ FĠNANSBANK A.ġ. GT-30 A TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak ve bu

Detaylı

KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında.

KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında. 18.03.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/45 KONU: 12.Mart 2014 Tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetmeliği hakkında.

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU. Mal Alımı için ihale ilanı ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Emin Müteahhitlik ĠnĢ. Nak.Taah.Madencilik Gıda Teks.Tur.San.Ve Tic.Ltd. ġirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBĠ Mali Destek Programı

Detaylı

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU

ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU SR Ek 1 - Ilanli Usul Için Standart Gazete Ilani Formu ĠLANLI USUL ĠÇĠN STANDART GAZETE ĠLANI FORMU Mal Alımı için ihale ilanı Tağaç Ağaç Sanayi Ticaret Anonim ġirketi, Dicle Kalkınma Ajansı KOBĠ Mali

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ

A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ A.B.D. HAZĠNE BONOSU DOLAR B TĠPĠ BORSA YATIRIM FONU ĠÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUġ AMACI: 1.1 FĠNANSBANK A.ġ tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine dayanılarak kurulan

Detaylı

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı AnlaĢması Ġmzalanmasına ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından Resmi Gazete Tarihi:

Detaylı