Sirküler Rapor /38-1 BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V-101.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sirküler Rapor 23.01.2014/38-1 BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V-101."

Transkript

1 Sirküler Rapor /38-1 BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V-101.1) YAYIMLANDI ÖZET : Tebliğde, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu nun 101 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. 21 Ocak 2014 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V ) nde, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunan hallerde veya bu fiillerin işlendiğinin tespit edilmesi halinde gerekli tedbirlerin alınarak piyasanın etkin ve sağlıklı işleyişinin temin edilmesi amaçlanmıştır. Tebliğde, Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından işletilen ve/veya yönetilen, alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerleri, Brüt takas: Aynı gün içinde, bir yatırımcı tarafından veya bir sermaye piyasası aracında gerçekleştirilen tüm alış ve satış işlemlerine ilişkin takas yükümlülüklerinin netleştirmeye tabi tutulmaksızın takas gününde ayrı ayrı yerine getirilmesi, Depo şartı: Bir sermaye piyasası aracına ilişkin alım veya satım emri verildiğinde, emir konusu işleme ilişkin nakit veya sermaye piyasası aracının, yatırımcının emri verdiği yatırım kuruluşu nezdindeki hesaplarında bulunuyor olması veya emrin verildiği anda yatırım kuruluşuna peşinen tevdi edilmesi ve takas yükümlülüğü yerine getirilinceye kadar söz konusu nakit ya da sermaye piyasası aracının bu hesaplarda tutulması zorunluluğu, Geçici işlem yapma yasağı: 6 aydan 2 yıla kadar olan işlem yapma yasağı, İşlem yapma yasağı: Bu Tebliğin İkinci Bölümünde düzenlenen yasak, Piyasa bazında pozisyon limiti: Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında aynı dayanak varlığa bağlı tüm sözleşmeler için piyasadaki açık pozisyon toplamının karşılık gelebileceği azami dayanak varlık sayısı, Sürekli işlem yapma yasağı: 5 yıllık işlem yapma yasağı,

2 Sirküler Rapor /38-2 Yatırımcı bazında pozisyon limiti: Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında aynı dayanak varlığa bağlı tüm sözleşmeler için bir yatırımcının tüm hesaplarında alınabilecek aynı yönlü pozisyonların sayısını veya bunlara karşılık gelebilecek azami dayanak varlık sayısı olarak tanımlanmıştır. Tebliğde, Sermaye Piyasası Kurulunca yapılan incelemelerde, haklarında makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında, incelemenin sonuçlanması beklenmeksizin Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebileceği, Sermaye Piyasası Kanunu nun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiilleri işlemesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulunca haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen gerçek veya tüzel kişilerin yetkilileri ile hesapları suça konu fiillerde kullanılan tüzel kişiler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebileceği, Haklarında işlem yapma yasağı kararı verilen kişilerin, incelemeye konu fiilleri başka kişiler adına açılmış hesaplar üzerinden gerçekleştirmeleri halinde, hesapları kullanılan kişiler hakkında da Sermaye Piyasası Kurulu tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebileceği belirtilmiştir. Geçici işlem yapma yasağı, Makul şüphe ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından işlem yapma yasağı kararı verilmesi durumunda geçici işlem yapma yasağı süresi 6 ay olarak uygulanacaktır (Ancak Kurul bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkili kılınmıştır). Sermaye Piyasası Kanunu nun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiilleri işlemesi nedeniyle Kanunun 115 inci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi durumunda ilgili kişiler hakkında geçici işlem yapma yasağı süresi 2 yıl olarak uygulanacaktır.(bu kapsamda işlem yasağı süresinin hesaplanmasında aynı fiil ile ilgili olarak makul şüphe kapsamında işlem yasaklı olarak kalınan süre 2 yıllık süreden indirilecektir.) Sürekli işlem yapma yasağı Makul şüphe veya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi durumunda veyahut incelemeye konu fiilleri başka kişiler adına açılmış hesaplar üzerinden gerçekleştirmeleri suretiyle Sermaye Piyasası Kanunu nun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiilleri işlemesi nedeniyle Sermaye Piyasası Kanunu nun 115 inci maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi durumunda kişi hakkında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 5 yıllık sürekli işlem yapma yasağı kararı verilebilecektir.

3 Sirküler Rapor /38-3 Haklarında Kurul kararıyla işlem yapma yasağı getirilen gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri, işlem yapma yasağının geçerli olduğu süre boyunca borsalarda işlem gören ve aşağıda sayılan sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapamayacaklar ve bu araçlara ilişkin emir iletemeyeceklerdir: Paylar, Borsa yatırım fonu katılma payları, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere vadeli işlem sözleşmeleri, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere opsiyon sözleşmeleri, Varantlar, Dayanak varlığı borsa endeksi veya borsada işlem gören paylar olan sertifikalar, Borsalarda işlem gören ve Kurulca belirlenecek diğer sermaye piyasası araçları Haklarında Kurulca Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerine aykırı fiiller nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasına karar verilerek işlem yapma yasağı getirilen kişilerin sahip oldukları sermaye piyasası lisansları, işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilecektir. Lisansları bu Tebliğ kapsamında iptal edilen kişiler iptal süresi boyunca yapılacak hiçbir lisanslama sınavına katılamayacaklardır. Tebliğ yayımlandıktan 3 ay sonra (21/4/2014) yürürlüğe girecektir. BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V-101.1), Sirkülerimize ek olarak verilmiştir. Saygılarımızla

4 Sirküler Rapor / Ocak 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: BİLGİ SUİSTİMALİ VE PİYASA DOLANDIRICILIĞI İNCELEMELERİNDE UYGULANACAK TEDBİRLER TEBLİĞİ (V-101.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makul şüphe bulunan hallerde veya bu fiillerin işlendiğinin tespit edilmesi halinde gerekli tedbirlerin alınarak piyasanın etkin ve sağlıklı işleyişinin temin edilmesidir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Tebliğin kapsamını; Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasında sayılan tedbirlerin uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar oluşturmaktadır. Dayanak MADDE 3 (1) Bu Tebliğ, Kanunun 101 inci maddesinin birinci fıkrasına dayanılarak düzenlenmiştir. Tanımlar ve kısaltmalar MADDE 4 (1) Bu Tebliğde geçen; a) Borsa: Anonim şirket şeklinde kurulan, sermaye piyasası araçları, kambiyo ve kıymetli madenler ile kıymetli taşların ve Kurulca uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve kıymetlerin serbest rekabet şartları altında kolay ve güvenli bir şekilde alınıp satılabilmesini sağlamak ve oluşan fiyatları tespit ve ilan etmek üzere kendisi veya piyasa işleticisi tarafından işletilen ve/veya yönetilen, alım satım emirlerini sonuçlandıracak şekilde bir araya getiren veya bu emirlerin bir araya gelmesini kolaylaştıran, Kanuna uygun olarak yetkilendirilen ve düzenli faaliyet gösteren sistemleri ve pazar yerlerini, b) Brüt takas: Aynı gün içinde, bir yatırımcı tarafından veya bir sermaye piyasası aracında gerçekleştirilen tüm alış ve satış işlemlerine ilişkin takas yükümlülüklerinin netleştirmeye tabi tutulmaksızın takas gününde ayrı ayrı yerine getirilmesini, c) Depo şartı: Bir sermaye piyasası aracına ilişkin alım veya satım emri verildiğinde, emir konusu işleme ilişkin nakit veya sermaye piyasası aracının, yatırımcının emri verdiği yatırım kuruluşu nezdindeki hesaplarında bulunuyor olması veya emrin verildiği anda yatırım kuruluşuna peşinen tevdi edilmesi ve takas yükümlülüğü yerine getirilinceye kadar söz konusu nakit ya da sermaye piyasası aracının bu hesaplarda tutulması zorunluluğunu, ç) Geçici işlem yapma yasağı: 6 aydan 2 yıla kadar olan işlem yapma yasağını, d) Kanun: 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,

5 Sirküler Rapor /38-5 e) Kamuyu Aydınlatma Platformu: Mevzuat uyarınca kamuya açıklanması gerekli olan bilgilerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemi, f) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu, g) Makul şüphe: Sermaye piyasalarında; işlem gerçekleştiren kişilerin veya onlarla birlikte hareket edenlerin işlem kalıpları ve hesaplarında gerçekleştirilen transferler, sermaye piyasası araçlarının geçmiş dönem fiyat miktar analizleri, fiili dolaşım oranları, sermaye piyasası araçları ile ilgili haber ve açıklamalar, ihbar veya şikâyetler ile bunlarıdestekleyen emareler dikkate alınarak yapılan incelemeler sonucunda Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair oluşan şüpheyi, ğ) MKK: Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketini, h) İşlem yapma yasağı: Bu Tebliğin İkinci Bölümünde düzenlenen yasağı, ı) Piyasa bazında pozisyon limiti: Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında aynı dayanak varlığa bağlı tüm sözleşmeler için piyasadaki açık pozisyon toplamının karşılık gelebileceği azami dayanak varlık sayısını, i) Sürekli işlem yapma yasağı: 5 yıllık işlem yapma yasağını, j) Yatırımcı bazında pozisyon limiti: Vadeli işlem ve opsiyon piyasalarında aynı dayanak varlığa bağlı tüm sözleşmeler için bir yatırımcının tüm hesaplarında alınabilecek aynı yönlü pozisyonların sayısını veya bunlara karşılık gelebilecek azami dayanak varlık sayısını ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM İşlem Yapma Yasağı İşlem yapma yasağı tedbirinin uygulanacağı haller MADDE 5 (1) Kurulca yapılan incelemelerde, haklarında makul şüphe bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri hakkında, incelemenin sonuçlanması beklenmeksizin Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilir. (2) Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiilleri işlemesi nedeniyle Kurulca haklarında Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen gerçek veya tüzel kişilerin yetkilileri ile hesapları suça konu fiillerde kullanılan tüzel kişiler hakkında Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilir. (3) Haklarında işlem yapma yasağı kararı verilen kişilerin, incelemeye konu fiilleri başka kişiler adına açılmışhesaplar üzerinden gerçekleştirmeleri halinde, hesapları kullanılan kişiler hakkında da Kurul tarafından borsalarda işlem yapma yasağı kararı verilebilir. Geçici işlem yapma yasağı MADDE 6 (1) Makul şüphe ile Kurul tarafından işlem yapma yasağı kararı verilmesi durumunda geçici işlem yapma yasağı süresi 6 ay olarak uygulanır. Ancak Kurul bu süreyi 6 ay daha uzatmaya yetkilidir. (2) Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiilleri işlemesi nedeniyle Kanunun 115 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi durumunda ilgili kişiler hakkında geçici işlem yapma yasağı süresi 2 yıl olarak uygulanır.

6 Sirküler Rapor /38-6 (3) İkinci fıkra kapsamında işlem yasağı süresinin hesaplanmasında aynı fiil ile ilgili olarak birinci fıkra kapsamında işlem yasaklı olarak kalınan süre 2 yıllık süreden indirilir. Sürekli işlem yapma yasağı MADDE 7 (1) 6 ncı maddenin birinci veya ikinci fıkrası veyahut bu madde kapsamında hakkında işlem yapma yasağı uygulanan kişinin işlem yapma yasağı süresinde başka kişilerin hesaplarını kullanarak Kanunun 106 ncıve 107 nci maddelerinde sayılan fiilleri işlemesi nedeniyle Kanunun 115 inci maddesi uyarınca Kurul tarafından Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmesi durumunda kişi hakkında Kurul tarafından 5 yıllık sürekli işlem yapma yasağı kararı verilebilir. İşlem yapma yasağının sona ermesi MADDE 8 (1) İşlem yapma yasağı süresinin tamamlanmasını müteakip, ilgili kişi hakkındaki işlem yapma yasağı başka bir işleme gerek kalmaksızın kalkar. (2) İşlem yapma yasağı süresi tamamlanmadan önce, Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiillerden dolayı hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verilen kişilerin işlem yapma yasağı; a) Savcılık tarafından takipsizlik kararı verilmesi halinde, varsa söz konusu karara ilişkin itirazın Ağır Ceza Mahkemesince reddedilmesine ilişkin kararın, b) Mahkeme tarafından verilen beraat kararının Kurula tebliğinin ardından Kurul tarafından kaldırılır. (3) Makul şüphe nedeniyle hakkında işlem yapma yasağı kararı verilen kişilere ilişkin olarak yapılan denetimçalışmaları neticesinde, suç duyurusunda bulunulmasını gerektirir bir durumun bulunmadığı sonucuna varılması halinde, söz konusu işlem yapma yasağı Kurul tarafından kaldırılır. İşlem yapma yasağı kapsamındaki sermaye piyasası araçları MADDE 9 (1) Haklarında Kurul kararıyla işlem yapma yasağı getirilen gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri, işlem yapma yasağının geçerli olduğu süre boyunca borsalarda işlem gören ve aşağıda sayılan sermaye piyasası araçlarının alım satımını yapamazlar ve bu araçlara ilişkin emir iletemezler: a) Paylar, b) Borsa yatırım fonu katılma payları, c) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere vadeli işlem sözleşmeleri, ç) 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere opsiyon sözleşmeleri, d) Varantlar, e) Dayanak varlığı borsa endeksi veya borsada işlem gören paylar olan sertifikalar, f) Borsalarda işlem gören ve Kurulca belirlenecek diğer sermaye piyasası araçları. (2) Kurul, gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkililerine getirilecek işlem yapma yasağının kapsamınıbelirli sermaye piyasası araçlarına yönelik olarak sınırlamaya yetkilidir.

7 Sirküler Rapor /38-7 İşlem yapma yasağı tedbiri kapsamı dışında kalan sermaye piyasası araçları ve durumlar MADDE 10 (1) Hakkında Kurulca işlem yapma yasağı kararı verilen kişiler işlem yapma yasağı süresi boyunca aşağıda sayılan sermaye piyasası araçlarında işlem yapabilirler. a) Yatırım fonu katılma payları, b) Dövize, emtiaya veya kıymetli madene dayalı vadeli işlem veya opsiyon sözleşmeleri, c) Borçlanma araçları. (2) Hakkında Kurulca işlem yapma yasağı kararı verilen kişiler işlem yapma yasağı süresi boyunca aşağıda sayılan durumlarda işlem yapabilirler. a) İşlem yapma yasaklısı kişi tarafından alım öncesinde Kurula yazılı bildirim yapılması kaydıyla, Borsa Toptan Satışlar Pazarında yapılan alım işlemleri, b) Borsa dışında gerçekleştirilen alım veya satım işlemleri, c) İşlem yapma yasaklısının halka açık tüzel kişi olması halinde, sermaye artırım işlemleriyle sınırlı olarak, artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilen payların borsalarda gerçekleştirilen satış işlemleri, ç) İşlem yapma yasaklısı kişinin yazılı onayı olması kaydı ile bedelli sermaye artırımı sürecinde yeni pay alım hakkının kullanılması suretiyle gerçekleştirilen pay alım işlemleri, d) Bedelsiz sermaye artırımı sonucunda pay edinilmesi. Vekâlet ve müşterek hesap ilişkisi MADDE 11 (1) Haklarında işlem yapma yasağı kararı verilen kişiler vekil sıfatıyla ya da vekil aracılığıyla dahi borsalarda işlem yapamazlar. (2) Müşterek hesaplarda ortaklardan biri hakkında işlem yapma yasağı kararı verilmesi durumunda, diğer hesap sahipleri de söz konusu müşterek hesaplar üzerinden işlem gerçekleştiremez. (3) Müşterek hesaplarda, hesap sahiplerinden biri hakkında işlem yapma yasağı kararı verilmesi durumunda, müşterek hesap açılmasının Kurul düzenlemelerini dolanma amacı taşımaması şartıyla haklarında işlem yapma yasağıkararı verilmemiş olan müşterek hesap sahipleri, müşterek hesapta yer alan sermaye piyasası araçlarını payları oranında başka bir hesaba aktararak müşterek hesapta yer alan sermaye piyasası araçlarında işlem yapabilirler. İşlem yapma yasağı tedbirine aykırı davrananlar hakkında uygulanacak işlemler MADDE 12 (1) Yatırım kuruluşları ile yatırım kuruluşu çalışanları, yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri işlem yapma yasaklısı olan kişilerin, işlem yapma yasaklısı oldukları dönemde, kendilerinin veya başkalarının hesaplarını kullanarak alım veya satım işlemi gerçekleştirmelerine ya da emir iletmelerine imkân veremez, göz yumamaz veya işlem yapmalarını kolaylaştıramaz. (2) Hesap sahipleri hesaplarını işlem yapma yasaklısı kişilere kullandıramaz.

8 Sirküler Rapor /38-8 MKK tarafından yapılacak işlemler MADDE 13 (1) Kurul tarafından işlem yapma yasağı kararlarının MKK'ya tebliği ile birlikte MKK tarafından, haklarında işlem yapma yasağı kararı bulunan kişilere ait hesaplara işlem yapma yasağı kaydı işlenir. Bu kişilere ait ve/veya işlem yapma yasağına ilişkin Kurul kararı kamuya duyurulduğu anda, henüz gerçekleşmemiş olsa bile, borsalardaki emir kabul esaslarına göre borsalara intikal ettirilmiş bulunan alım emirleri sonucu yasaklının MKKnezdindeki hesabına intikal eden/mülkiyetine geçen: a) İncelemeye konu edilmiş paylar, takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen yasaklı paylar statüsünde izlenir. b) İncelemeye konu edilmiş varantlar takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen yasaklı varantlarstatüsünde izlenir. c) Dayanak göstergeye dayalı varantlar hariç olmak üzere, işlem yapma yasağına neden olan işlemlerin varantpiyasasında gerçekleştirilmesi durumunda söz konusu varanta dayanak olan paylar da takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen yasaklı paylar statüsünde izlenir. ç) İşlem yapma yasağına neden olan işlemlerin pay piyasasında olması durumunda; incelemeye konu edilmişpayların dayanak teşkil ettiği varantlar takas işlemlerine konu edilmelerinin önlenmesini teminen yasaklı varantlarstatüsünde izlenir. d) İşlem yapma yasağına neden olan işlemlerin pay piyasasında olması durumunda incelemeye konu edilmişpaylar, varantın dayanak endeksi içinde yer alsa dahi söz konusu varant yasaklı varantlar statüsünde izlenmez. e) İncelemeye konu edilmiş paylar dışındaki paylar borsada işlem görmeyen paylar statüsünde izlenir. f) İncelemeye konu edilmiş varantlar dışındaki varantların statüsünde Kurul tarafından işlem yapma yasağıkararı verildiği tarihten itibaren 20 iş günü sonuna kadar herhangi bir değişiklik yapılmaz. g) Kurul tarafından işlem yapma yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 20 iş günü içerisinde tasfiye edilmeyen incelemeye konu edilmemiş varantlar ve borsada işlem görmeyen paylar, yasaklı statüsüne alınır. ğ) Hakkında işlem yapma yasağı kararı bulunan şahsın MKK nezdindeki hesaplarında bulunan ve işlem yapma yasağı süresi sona ermeden vadesi dolan varantların vade sonunda tasfiyesi sağlanır. h) Borsada işlem gören sertifikalar hakkında da bu maddenin varantlarla ilgili olan bentlerindeki hükümler uygulanır. ı) İncelemeye konu edilmiş borsa yatırım fonu katılma payları, yasaklı paylar statüsünde izlenir. i) Kurul tarafından işlem yapma yasağı kararı verildiği tarihten itibaren 20 iş günü içerisinde tasfiye edilmeyen incelemeye konu edilmemiş borsa yatırım fonu katılma payları, yasaklı statüsüne alınır. (2) İncelemeye konu olan paylar, varantlar, sertifikalar, borsa yatırım fonu katılma payları ve diğer sermaye piyasası araçları yasaklı statüsüne alındıktan sonra işlem yapma

9 Sirküler Rapor /38-9 yasağı süresince borsalarda alım veya satıma konu edilemezler. Söz konusu hususlara ilişkin açıklamalar MKK tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla duyurulur. (3) İşlem yapma yasağının getirildiği tarihten sonra, birinci fıkrada sayılan haller dışında, yasaklının MKKnezdindeki hesabına intikal eden/mülkiyetine geçen sermaye piyasası araçlarının kıymet kodları farklılaştırılmaz. (4) İşlem yapma yasağına ilişkin Kurul kararının kamuya duyurulmasından önce, ilgili kişilerin gerçekleştirmişolduğu veya borsalardaki emir kabul esaslarına göre borsalara intikal ettirmiş oldukları alım veya satım emirleri sonucunda gerçekleşen işlemlere ilişkin takas yükümlülüklerinin ve İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindekiödünç pay piyasası yükümlülüklerinin yerine getirilmesine izin verilir. Söz konusu nitelikteki işlemlerin takas yükümlülüklerinin yerine getirilmesine yönelik olarak MKK tarafından gerekli kıymet tanım değişiklikleri yapılır. Kıymet tanımı değiştirilen payların ve yasağa konu diğer sermaye piyasası araçlarının yatırım kuruluşlarınca virman ve işleme aracılık eden yatırım kuruluşunca takas kurumu nezdindeki hesaplar arası aktarımına izin verilir. (5) Kıymet kodları farklılaştırılan sermaye piyasası araçlarının her bir şirkete ait pay bazındaki kıymet kodu venominal tutar bilgileri MKK tarafından tespit edilerek Kurula bildirilir. Yasaklı sermaye piyasası araçları ile borsalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarının satışı MADDE 14 (1) Yasaklı statüdeki sermaye piyasası araçları, 15 inci maddede belirtilen istisna dışında işlem yapma yasağı süresince hiçbir gerekçeyle borsalarda satılamaz. (2) Yasaklı statüde izlenen paylar, işlem yapma yasağı süresinin dolması ile birlikte re sen borsada işlem görmeyen paylar statüsüne dönüşür. Yasaklı statüde izlenen varantlar, sertifikalar ve borsa yatırım fonları borsada işlem gören statüye dönüşür. (3) Borsada işlem görmeyen paylar statüsünde izlenen payların satışı 22/6/2013 tarihli ve sayılı ResmîGazete de yayımlanan Pay Tebliğinin (VII ) 15 inci maddesi hükümleri kapsamında gerçekleştirilir. Hakkında işlem yapma yasağı kararı verilen kişinin yatırım kuruluşlarına olan kredi borcunun kapatılması MADDE 15 (1) Kurul tarafından verilen işlem yapma yasağı kararının tebliği ile birlikte MKK, yatırım kuruluşlarına yapacağı bildirim sırasında, haklarında işlem yapma yasağı getirilen kişilere yasağın getirildiğinin ilan veya tebliğ edildiği tarih itibarıyla kullandırılmış bulunan sermaye piyasası aracı işlemleri ile ilgili kredi tutarlarına ve bu kredilerin teminatı olarak yatırım kuruluşları nezdinde tutulan ilgili kişilere ait sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgileri Kurula gönderilmek üzere kendisine iletilmesini talep eder. (2) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kullandırdıkları kredilerin teminatı olan sermaye piyasası araçlarınısatarak kredi borcunu kapatmak isteyen yatırım kuruluşları MKK ya yapılacak bildirimle birlikte ekte yer alan taahhütnameyi (Ek-1), yatırım kuruluşu imza sirkülerini ve taahhütnamede verilen bildirimlerini destekleyici belge ve kayıtları gönderirler.

10 Sirküler Rapor /38-10 (3) Yatırım kuruluşları, kendilerine sermaye piyasası aracı işlemleri ile ilgili nakit kredi borcu olan müşterilerine ait sermaye piyasası araçlarını Kurul Karar tarihinden itibaren 20 iş günü içinde satabilirler. Söz konusu satış işlemi, bir müşteriye verilebilecek en yüksek kredi tutarını aşmamak kaydı ile işlem yapma yasaklısı kişinin borcu ile sınırlıdır. (4) Üçüncü fıkrada belirtilen süre, borsalarda yapılacak satışlarda fiyatlarda ciddi dalgalanma ve düşüşihtimalinin bulunması durumunda, ilgili yatırım kuruluşunun talebi de dikkate alınarak Kurulca uzatılabilir. (5) Yatırım kuruluşlarının bu madde uyarınca yapacakları satış işlemleri Pay Tebliğinin (VII-128.1) 15 inci maddesi kapsamında gerçekleştirilir. (6) Satış işlemlerine öncelikle incelemeye konu edilmemiş sermaye piyasası araçlarından başlanır, söz konusu sermaye piyasası araçlarının satışından elde edilen tutarın kredi borcunu karşılamaması durumunda incelemeye konu sermaye piyasası araçlarının satışına geçilir. (7) Satışı gerçekleştirilecek sermaye piyasası araçlarının borsalarda satılabilir duruma getirilmesinde yatırım kuruluşlarınca MKK ya gönderilen taahhütnameler dikkate alınır. (8) Haklarında işlem yapma yasağı kararı alınmış kişilerin takas süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemelerinden kaynaklanan temerrüt ve takas borçlarının kapatılması da kredi borçlarının kapatılması ile aynı usule tabidir. Temerrüt borçlarının kapatılmasına yönelik yatırım kuruluşlarınca sermaye piyasası aracı satışı yapılmak istenmesi halinde de yukarıda belirtilen taahhütnamenin belirtilen sürede MKK ya gönderilmesi gerekir. (9) Sermaye piyasası mevzuatı kapsamı dışında kullandırılan kredilerin teminatı olarak alınan sermaye piyasasıaraçları, ancak işlem yasağı kararı verildiği anda MKK kayıtlarına göre rehinli kıymetler arasında olması koşuluyla bu madde kapsamında borsalarda satılabilir. Bu fıkra kapsamında yapılacak satışlarda da ekte yer alan taahhütname (Ek-1), imza sirküleri ve taahhütnamede verilen bildirimleri destekleyici belge ve kayıtlar MKK'ya gönderilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin hususlar MADDE 16 (1) Haklarında işlem yapma yasağı kararı verilmiş kişiler, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem yapma yasağı getirilme tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde sadece mevcut açık pozisyonlarını kapatma işlemlerini yapabilirler. (2) Hakkında işlem yapma yasağı kararı verilmiş kişilerin Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki açık pozisyonlarından, 20 iş günlük süre sona ermeden vadesi dolanların vade sonunda merkezi takas kuruluşları tarafındanre sen tasfiyesi sağlanır. (3) Haklarında işlem yapma yasağı kararı verilmiş kişilerin Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki nakit uzlaşıgerektiren pozisyonların işlem yapma yasağı getirilme tarihinden itibaren 20 iş günü içerisinde kapatılmaması halinde açık olan pozisyonların merkezi takas kuruluşları tarafından tasfiyesi sağlanır. (4) Haklarında işlem yapma yasağı kararı verilen kişilerin fiziki teslimatlı Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında ilgili sözleşmelere ilişkin teslimat

11 Sirküler Rapor /38-11 yükümlülüklerini yerine getirmek durumunda kalmaları halinde borsalarda alım gerçekleştirmelerine Kurulca izin verilebilir. Sermaye piyasası lisanslarına sahip kişiler hakkında işlem yapma yasağı getirilmesi MADDE 17 (1) Haklarında Kurulca Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerine aykırı fiiller nedeniyle suçduyurusunda bulunulmasına karar verilerek işlem yapma yasağı getirilen kişilerin sahip oldukları sermaye piyasasılisansları, işlem yapma yasağı süresi boyunca iptal edilir. (2) Lisansları bu Tebliğ kapsamında iptal edilen kişiler iptal süresi boyunca yapılacak hiçbir lisanslama sınavına katılamaz. (3) Lisansları iptal olunan kişilerin kimlik bilgilerini ve lisans iptal sürelerini Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. takip eder. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Diğer Tedbirler Diğer tedbirler MADDE 18 (1) Kurulca yapılan incelemelerde, Kanunun 106 ncı ve 107 nci maddelerinde sayılan fiillerin işlendiğine dair makûl şüphe bulunduğunun tespit edilmesi halinde, ilgili gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri ve ilgili sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak; a) Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında brüt takas uygulamasına geçilmesine, b) Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında kredili alım, açığa satış, ödünç alma ve verme işlemlerine ilişkin sınırlamalar getirilmesine, c) Yatırımcı ve/veya piyasa bazında işlem veya pozisyon limiti getirilmesine, ç) Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı bazında teminat yükümlülüğü getirilmesine veya mevcut yükümlülüklerinin değiştirilmesine, d) Yatırımcılara ve/veya sermaye piyasası aracı bazında önceden depo şartı getirilmesine, e) Sermaye piyasası araçlarının işlem sıralarının geçici olarak durdurulmasına, f) Piyasa verilerinin dağıtım kapsamının sınırlanmasına, g) Sermaye piyasası araçlarının farklı pazar veya piyasalarda işlem görmesi veya bunlar için farklı işlem esaslarının belirlenmesine, ğ) Yatırımcı, yatırım kuruluşu ve/veya sermaye piyasası aracı bazında emir iletim kanallarının kısıtlanmasına, Kurul tarafından karar verilebilir. (2) Kurul tarafından alınan tedbir kapsamına giren sermaye piyasası araçları, ilgili kişilerin ad-soyad veya unvan bilgileri ile tedbirin uygulanma süresinin ilgili borsalara bildirilerek Kamuyu Aydınlatma Platformu nda duyurulmasısağlanır. (3) Kurul gerekli gördüğü durumlarda piyasanın etkin ve sağlıklı işleyişini teminen yukarıda sayılanlar dışında tedbirler almaya yetkilidir. (4) Bu madde kapsamında belirtilen tedbirlerin alınması Kanuna aykırılık nedeniyle inceleme yapılmasına engel teşkil etmez.

12 Sirküler Rapor /38-12 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Diğer Hükümler Yürürlük MADDE 19 (1) Bu Tebliğ yayımlandıktan 3 ay sonra yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Kurul yürütür. TAAHHÜTNAME EK-1 Sayı:. / /.. Sermaye Piyasası Kurulu nun sayı ve.. tarihli kararı uyarınca yatırım kuruluşumuz nezdinde. hesap numaralı müşterimiz hakkında işlem yapma yasağı getirildiği anlaşılmıştır. Bu kapsamda söz konusu müşterimizin Kurumumuza kredi borçları ve takas süresi içinde yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklanan temerrüt borcu dolayısıyla aşağıda kodları ve miktarları belirtilen sermaye piyasası araçlarının borsalarda satışının yapılması amacıyla MKK ya gerekli işlemlerin başlatılması amacıyla başvurulmuştur. Kredi borcuna ilişkin bilgiler ve dönüşüm talebinde bulunulan sermaye piyasası araçlarına ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. A- Kredi Borcu Tutarı: B- Temerrüt Borcu Tutarı: C- Satılması Talep Edilen Sermaye Piyasası Araçları: Ç- İncelemeye Konu Olmamış Sermaye Piyasası Araçları: Hesap,Alt Hesap, ISIN Kod, Ek Tanım,Bakiye D- İncelemeye Konu Sermaye Piyasası Araçları: Hesap,Alt Hesap, ISIN Kod, Ek Tanım,Bakiye Yukarıda satışı için sermaye piyasası aracı dönüşümü talebinde bulunulan sermaye piyasası araçları ilgili şahsın kredi borçlarının ve temerrüt borçlarının kapatılması amacıyla satılacaktır. Söz konusu şahsa kullandırılan kredi, Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (Seri: V No: 65) hükümlerine uygun olarak kullandırılmıştır. Kredi alacağının tahsili amacıyla, borsalarda işlem görmeyen sermaye piyasası araçlarına çevrilecek yasaklı sermaye piyasası araçlarının kredi alacağını aşan kısmı, tekrar yasaklı sermaye piyasası araçlarına çevrilmelerini teminen, yasaklı yatırımcı hesabında tutulacak olup, başka bir

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) 22 Haziran 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28685 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: PAY TEBLİĞİ (VII-128.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, paylar

Detaylı

VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ

VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ VII-128.1 PAY TEBLĠĞĠ (VII-128.1) (22/6/2013 tarihli ve 28685 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģtır.) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, paylar ile pay

Detaylı

VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM

VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM 10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: VARANTLAR VE YATIRIM KURULUŞU SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.3) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 YATIRIM HİZMETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-37.1) (11/7/2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanım

Detaylı

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Ekim 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29150 YÖNETMELİK Sermaye Piyasası Kurulundan: BORSA İSTANBUL A.Ş. BORSACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1

Detaylı

TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1

TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.

TEBLİĞ. Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37. 11 Temmuz 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28704 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI. BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler 16.04.2013 YATIRIM HĠZMETLERĠ VE FAALĠYETLERĠ ĠLE YAN HĠZMETLERE ĠLĠġKĠN ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ TASLAĞI BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5

Borsa işlemlerinin açık, düzenli ve dürüst şekilde gerçekleşmesine aykırı mahiyetteki fiiller yüzde 50'si yüzde 25 yüzde 25 1/5 BİST'TE BORSA İŞLEMLERİNİN AÇIK, DÜZENLİ VE DÜRÜST BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞMESİNE AYKIRI EMİR VE İŞLEMLER İLE BU NİTELİKTEKİ EMİRLERİ VEREN VEYA İŞLEMLERİ YAPAN YATIRIMCILARA UYGULANACAK TEDBİRLER HAKKINDA

Detaylı

TAKAS, SAKLAMA VE OPERASYON İŞLEMLERİ

TAKAS, SAKLAMA VE OPERASYON İŞLEMLERİ Lisanslama Sınavları Çalışma Kitapları TAKAS, SAKLAMA VE OPERASYON İŞLEMLERİ Ders Kodu: 1012 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 1 Sınavı Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 2 Sınavı Sermaye Piyasası Faaliyetleri

Detaylı

23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ

23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ 23 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28891 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, yatırımcıların

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. BORSA İSTANBUL A.Ş. PAY PİYASASI VE GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI TAKAS VE TEMİNAT YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar PAYLARIN ĠHRACINA ĠLĠġKĠN ESASLAR TEBLĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların sermaye artırımı yoluyla paylarının ihracına, mevcut paylarının

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 19 Ekim 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 17 Ekim 2014 69471265-305-9397

Detaylı

3 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28871 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

3 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28871 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, 3 Ocak 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28871 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, halka

Detaylı

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 19 Temmuz 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28712 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK BORSALAR VE PİYASA İŞLETİCİLERİNİN KURULUŞ, FAALİYET, ÇALIŞMA VE DENETİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

TEBLİĞ. MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 48 inci ve 49 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 29 Ağustos 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28750 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III 48.2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)

III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1) III-52.1 YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğ ile yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet

Detaylı

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ TASLAĞI (III-48.2) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esasları düzenlemektir.

TEBLİĞ. MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı girişim sermayesi yatırım fonlarına ilişkin esasları düzenlemektir. 2 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28870 Sermaye Piyasası Kurulundan: TEBLİĞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.4) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve

Detaylı

KANUN SERMAYE PİYASASI KANUNU. Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

KANUN SERMAYE PİYASASI KANUNU. Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 KANUN SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

TAKAS VE OPERASYON İŞLEMLERİ

TAKAS VE OPERASYON İŞLEMLERİ TAKAS VE OPERASYON İŞLEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Kılavuzu EKİM 2012 i Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () SPK Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI NDA YÜRÜTECEĞİ MERKEZİ KARŞI TARAF HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN TAKAS ESASLARI PROSEDÜRÜ (07.01.2014 tarih

Detaylı

EMEKLILIK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALIYETLERINE İLIŞKIN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK

EMEKLILIK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALIYETLERINE İLIŞKIN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK Resmi Gazete: 28.02.2002 Sayı : 24681 EMEKLILIK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALIYETLERINE İLIŞKIN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012

Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun No. 6362 Kabul Tarihi: 6/12/2012 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; sermaye piyasasının güvenilir, şeffaf,

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KANUNU

SERMAYE PİYASASI KANUNU 11845 SERMAYE PİYASASI KANUNU Kanun Numarası : 6362 Kabul Tarihi : 6/12/2012 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 30/12/2012 Sayı : 28513 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 53 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Detaylı

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR SERMAYE PİYASASI MEVZUATI, İLGİLİ MEVZUAT, ve ETİK KURALLAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi OCAK 2010 1 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından

Detaylı

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ TASLAĞI BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası

Detaylı

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.

OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile arasında akdedilmiş olan SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI ALIM / SATIM VE ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ (GERÇEK KİŞİ) / / 20 Versiyon: 1013 SÖZLEŞME İÇERİĞİ: Sayfa No I- Risk Bildirimleri

Detaylı