KISIM 1. Ça da letme Ortam 1. Ça da letmelerde Güncel Konular 2. Bölüm 1. Bugünün Eti i Çevresi ve li kili Sosyal Sorunlar 34.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISIM 1. Ça da letme Ortam 1. Ça da letmelerde Güncel Konular 2. Bölüm 1. Bugünün Eti i Çevresi ve li kili Sosyal Sorunlar 34."

Transkript

1 Çeviri Editörünün Ön Sözü xix KISIM 1 Ça da letme Ortam 1 Bölüm 1 Snuggie: Rekor ampiyonu Battaniyenin Yükseli i Video Oyunu Sava lar n n Galibi Nintendo Sosyal A Google Buzz Bir Fiyasko mu? Exelon, Nükleer Üzerine Bahisler SEC in Gözetim hmali Ça da letmelerde Güncel Konular 2 letme Nedir? 5 Kâr Amac Gütmeyen Organizasyonlar 5 Üretim Faktörleri 7 Özel Giri im Sistemi 9 Özel Giri im Sisteminde Temel Haklar 10, Giri imcilik Alternatifi 11 letme Tarihinde Alt Dönem 13 Sömürge Dönemi 13, Sanayi Devrimi 13, Endüstriyel Giri imciler Dönemi 14, Üretim Ça 14, Pazarlama Ça 15, li ki Ça 15, Teknoloji ile li kilerin Yönetimi 16, Stratejik Birlikleri 16, Ye il Avantaj 17 Bugünün letmelerinde Gücü 20 Gücünde De i iklikler Yüzy l n Yöneticisi 23 Vizyonun Önemi 23, Ele tirel Dü ünme ve Yarat c l n Önemi 23, De i imi Yönetme Yetene i 24 Bir irketi Be enilir K lan Nedir? 25 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 25 Ö renme Amaçlar n n Özeti 27, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 28, Tekrar Sorular 28, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 29, Web Ödevleri 29 Örnek Olay 1.1 Herman Miller in Gelecek Üzerine Tasar mlar 30 Örnek Olay 1.2 Kayak.com 31 Örnek Olay 1.3 Taze Kavrulmu Kahve Sat c lar n n Cezvedeki Yeni letmesi 32 Bölüm 2 Entropy Surfboards Firmas Çevreyi Önemsiyor Yerinde Etik Ç kmazlarla Nas l Ba a Ç k l r? Bugünün Eti i Çevresi ve li kili Sosyal Sorunlar 34 Etik ve Toplumsal Sorunlara lgi 36 Ça da Etik Çevre 38 Fark Bireyler Yarat r 40, Bireysel Eti in Geli imi 40, ile lgili Etik kilemler 41 v

2 Starbucks Yeni Ma aza Tasar m Stratejisini Aç klad Reçeteli laçlar n Reklamlar Tüketiciler çin Yararl m d r, Yoksa Zararl m d r? SG Blocks Geri Dönü ümlü Evler n a Ediyor letmeler Sa l k Hizmetlerinin Yüksek Maliyetleriyle Sava yor Organizasyonlar Etik Davran Nas l ekillendirebilir? 44 Etik Fark ndal k 45, Etik E itim 45, Etik Eylem 46, Etik Liderlik 47 Toplumu Memnun Edecek ekilde Sorumluluk Sergilemek 47 Halka Kar Sorumluluklar 49, Mü terilere Kar Sorumluluklar 55, Çal anlara Kar Sorumluluklar 57, Yat r mc lara ve Finansal Topluluklara Kar Sorumluluklar 63 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 64 Ö renme Amaçlar n n Özeti 64, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 65, Tekrar Sorular 65, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 66, Web Ödevleri 66 Örnek Olay 2.1 Amaca Yönelik Pazarlama Bir Gününü Ver, Disney Gününü Kazan 67 Örnek Olay 2.2 Denizde ve Limanda Daha Çevreci Nakliyat 68 Örnek Olay 2.3 Seventh Generation: Kâ t ve Plasti in Ötesinde 69 Bölüm 3 Obamanomiler: Ekonomiyi Canland ran Te vik Petrol Fiyatlar nda Talep, Arz ve Yön De i tirmeler Alternatif Enerji Geli imi Yeni Alanlar Yaratabilir mi? Mikrokrediler Kad n Giri imcileri Desteklemekte Enerji Y ld z na Vergi ndirimi Uluslararas Yolculuk çin puçlar Bölüm 4 Lululemon Athletica Küresel Etki Alan n Büyütüyor Son Y llar n En Zorluklarla Dolu Ekonomisi 70 Mikroiktisat: Talep ve Arz Güçleri 73 Talebi Belirleyen Faktörler 73, Arz Belirleyen Faktörler 76, Talep ve Arz n Etkile imi 77 Makroiktisat: Tüm Ekonomiye li kin Konular 78 Kapitalizm: Özel Te ebbüs Sistemi ve Rekabet 79, Planl Ekonomiler: Sosyalizm ve Komünizm 82, Karma Piyasa Ekonomileri 83 ktisadi Performans n De erlendirilmesi 83 Konjonktür Dalgalanmalar n n Düzenlenmesi 84, Verimlilik ve Ülkenin Gayri Safi Yurt çi Has las 86, Fiyat Seviyesindeki De i iklikler 88 Ekonominin Performans n n Yönetimi 91 Para Politikas 91, Maliye Politikas Yüzy l n Küresel Ekonomik Zorluklar 94 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 96 Ö renme Amaçlar n n Özeti 96, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 98, Tekrar Sorular 98, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 99, Web Ödevleri 100 Örnek Olay 3.1 ktisadi Bir Talih Ku u: Rüzgâr Enerjisinin Yükseli i 100 Örnek Olay 3.2 Müzik ve Para: Sanatç lar Üzerinde Müzik irketlerinin Hâkimiyetinin Azal 101 Örnek Olay 3.3 Secret Acres: Çizgi Roman Sat Ciddi Bir tir 102 Uluslararas letmecilik ve Pazarlama 104 Ülkelerin Ticaret Yapma Sebepleri 107 Üretim Faktörlerinin Uluslararas Kaynaklar 107, Uluslararas Pazar n Boyutu 107, Mutlak ve Kar la t rmal Üstünlük 109 vi

3 Japon Kültürünü Anlamak çin puçlar ktisadi Bask Alt nda Waterford Wedgwood irketinin Çökü ü Adil Ticaret Ne Kadar Adildir? IBM Akan Suyun Korunmas na Yard m Etmekte Toyota n n Geri Ça rma S k nt lar Ülkeler Aras ndaki Ticaretin Ölçümü 110 ABD nin Belli Ba l hracat ve thalat 110, Döviz Kuru Oranlar 111 Uluslararas Ticaretin Önündeki Engeller 113 Sosyal ve Kültürel Farkl l klar 113, ktisadi Farkl l klar 115, Siyasal ve Yasal Farkl l klar 116, Ticaret K s tlama Türleri 120 Uluslararas Ticaret Engellerinin Azalt lmas 121 Uluslararas Ticareti Destekleyen Örgütler 122, Uluslararas ktisadi Topluluklar 123, NAFTA 123, CAFTA-DR 124, Avrupa Birli i 125 Küreselle me Yolculu u 125 Kat l m Dereceleri 126, Çok Uluslu irketten Küresel letmeye 131 Uluslararas letme Stratejisi Geli tirme 131 Küresel letme Stratejileri 132, Çoklu Yerel letme Stratejisi 132 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 133 Ö renme Amaçlar n n Özeti 133, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 135, Tekrar Sorular 135, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 136, Web Ödevleri 136 Örnek Olay 4.1 Google ve Facebook Hindistan n Sosyal ebeke Sava lar nda Kar Kar ya 137 Örnek Olay 4.2 Yurt D Piyasalardaki McDonald s Hizmetleri 137 Örnek Olay 4.3 Smart Design: Hayat Ayr nt larda Gizlidir 138 K s m 1 Greensburg, KS: Daha yi Bir ehir Olmak çin Yeni Yöntemler 140 K s m 1: Küresel letme ve Ekonomik Kariyerinize Ba larken 141 KISIM 2 Küresel Ortamda irketler Nas l Faaliyete Ba lar ve Ayakta Kal r? 143 Bölüm 5 Nokia: A açlardan Telekomünikasyona Green Mama: Büyük Mesajl Küçük letme Arama Sürecinizde Sosyal A Nas l Kullan l r? Ça da letmelerin Yap land r lmas 144 Birçok letme Küçük letmedir 146 Küçük letme Nedir? 147, Özgün Küçük letme Te ebbüsleri 147 Küçük letmelerin Ekonomiye Katk lar 149 stihdam n Yarat lmas 150, Yeni Sektörlerin Yarat lmas 150, Yenilik 151 Küçük letmeler Neden Ba ar s z Olur? 152 Yönetim Hatalar /Yönetsel Kusurlar 153, Yetersiz Finansman 153, Devlet Düzenlemeleri 154 Plan : Ba ar n n Temeli 155 vii

4 yi Karma ya da Kötü Karma Turning Technologies leri Teknolojik ler Yarat yor Bir Küçük Franchise Büyük Bir Fikir Üretir Küçük letmelere Destek 157 Küçük letmeler daresi 157, Küçük letmeler çin Yerel Destek 159, Özel Yat r mc lar 160, Kad n ve Az nl klar çin Küçük letme Olanaklar 160 Franchising 162 Franchising Sektörü 163, Franchising Anla malar 163, Franchisingin Faydalar ve Sorunlar 164 Özel letme Sahiplik Türleri 166 ah s irketleri 166, Ortakl klar 167, irketler 168, Çal an Sermayeli irketler 169, Aile letmeleri 169, Kâr Amac Gütmeyen irketler 170 letmelerin Kamu ve Ortak Mülkiyetlili i 171 Kamu/Devlet Mülkiyetlili i 171, Ortak/Kolektif Mülkiyet 171 irketlerin Örgütlenmesi 172 irket Türleri 172, letmeler Nerede ve Nas l Kurulur? 172, Kurumsal Yönetim 173 letmelerin Güçlerini Birle tirmesi 174 Birle meler ve Sat n Almalar (M&A) 174, Ortak Giri imler: Özel Ortakl klar 175 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 175 Ö renme Amaçlar n n Özeti 176, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 178, Tekrar Sorular 178, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 178, Web Ödevleri 179 Örnek Olay 5.1 Gazi Robbie Doughty Bir Sahibi Olarak kinci Bir Hayat Buluyor 179 Örnek Olay 5.2 Birli i Mobilya Ma azalar n n Rekabet Etmesine Yard m Ediyor 180 Örnek Olay 5.3 Seventh Generation Tüketim Mallar yla Temizlenmekte 181 Bölüm 6 Revolution Foods Çocuklara Lezzetli Ö le Yemekleri Sunuyor E-Posta, Yaz l Mesaj veya Sosyal Payla m Güncellemeleriyle leti im Kurmak: Aceleye Getirmeyin Marc Ecko nun Keskin Hatl Tasar mlar Evde Kurulan letmelerin Yükseli i Giri imciler ve Etik: yi letmecilik Rekabetçi Bir Ekonomide Giri imcilerin Rolü 182 Giri imci Kimdir? 184 Giri imci Kategorileri 185 Kariyer Yolu Olarak Giri imcili i Seçmenin Sebepleri 186 Kendinizin Patronu Olmak 187, Finansal Ba ar 188, Güvenli i 188, Hayat Kalitesi 189 Giri imcinin Çevresi 189 Küreselle me 190, E itim 192, Bili im Teknolojisi 192, Demografik ve Ekonomik Trendler 193 Giri imcilerin Özellikleri 194 Vizyon 194, Yüksek Enerji Düzeyi 195, Ba arma htiyac 195, Kendine Güven ve yimserlik 195, Ba ar s zl a Tolerans 196, Yarat c l k 196, Belirsizliklere Kar Tolerans 198, ç Kontrol Oda 198 Yeni Bir Giri im Ba latmak 199 Bir Fikri Seçmek 199, Plan Olu turmak 202, Finansman Temini 203, Yeni letmeler çin Hükümet Deste i 205 viii

5 Adam Lowry ve Eric Ryan: Ç lg nl klar çin Bir Yöntem Var ç Giri imcilik 205 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 206 Ö renme Amaçlar n n Özeti 206, Bilmeniz Gereken letmecilik Terimleri 208, Tekrar Sorular 208, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 208, Web Ödevleri 208 Örnek Olay 6.1 Giri imciler New Orleans n Canlanmas na Yard mc Oluyor 209 Örnek Olay 6.2 Sosyal Giri imciler Kamu Yarar çin letme Yönetiyorlar 210 Örnek Olay 6.3 Comet Kaykaylar : Pürüzsüz Bir Bini 210 K s m 2 Greensburg, KS: Greensburg: Ba lamak çin Mükemmel Bir Yer 212 K s m 2: Giri imci Kariyerinize Ba larken 213 KISIM 3 Yöneticiler Ça da letmenin Anahtar Bir Unsuru 215 Bölüm 7 Indra Nooyi: PepsiCo nun Üst Yönetimi Google Yaln z Kal r: Etik ve letme Ba da mad Zaman Johnson & Johnson: Dünyay Korumak Jeff Immelt GE yi Yeni Bir Yöne Çevirmeye Çal r Xerox Kendisinin Yeni Bir maj n Yarat r Çok Ku akl Bir Gücünü Yönetme Bir letmede Yönetsel Hiyerar i Nas l ler? 216 Yönetim Nedir? 218 Yönetim Hiyerar isi 218, Yönetsel Ba ar çin Gerekli Beceriler 220, Yönetsel Fonksiyonlar 221 Firma çin Vizyon ve Etik Standartlar Belirleme 222 Planlaman n Önemi 224 Planlama Türleri 225, Farkl Örgütsel Kademelerde Planlama 226 Stratejik Planlama Süreci 227 Örgüt Misyonunu Tan mlama 227, Rekabetçi Pozisyonunuzu De erlendirme 228, Örgütün Hedeflerini Olu turma 230, Rekabetçi Farkl la ma çin Stratejiler Olu turma 230, Stratejiyi Uygulama 231, Stratejik Planlar De erlendirme ve Uyarlama 231 Karar Vericiler Olarak Yöneticiler 231 Programlanm ve Programlanmam Kararlar 231, Yöneticiler Nas l Karar Verirler? 232 Lider Olarak Yöneticiler 233 Liderlik Türleri 234, Hangi Liderlik Türü En yisidir? 235 Örgüt Kültürü 235 Örgüt Yap lar 236 Bölümlere Ay rma 238, Yetkilendirme 240, Örgüt Yap s n n Türleri 241 ix

6 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 244 Ö renme Amaçlar n n Özeti 244, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 246, Tekrar Sorular 246, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 247, Web Ödevleri 247 Örnek Olay 7.1 Ford Finansal Batakl ktan Ç k yor 248 Örnek Olay 7.2 Live Nation Rock Yap yor 249 Örnek Olay 7.3 Dan Formosa: Smart Design n Önünde 250 Bölüm 8 NetApp Güven ve Basitli e Dayan r Yönetici Ücretlerinde yi, Kötü ve Çirkin Ücretli Hastal k zni Yasalarla art Ko ulmal m? Maa Art AOL un Çal anlar Gönüllü Olarak Ç kmazlar çi Sendikalar ve Ye il n aat nsanlar n Motivasyonu ve Çal ma li kileri 252 nsan Kaynaklar : nsanlar n Arkas ndaki nsanlar 254 Çal an Bulma ve Seçme 255 Nitelikli Adaylar Bulma 255, Çal anlar Seçme ve e Alma 256 e Al t rma, E itim ve Ölçme-De erlendirme 257 E itim Programlar 257, Performans De erleme 259 Ücretleme 260 Çal an Yan Ödemeleri 261, Esnek Yan Ödemeler 263, Esnek Çal ma 264 Çal an ten Ç karma 265 Gönüllü ve Gönülsüz Personel Devri 265, Küçülme 265, D Kaynaklardan Yararlanma 267 Çal anlar n Motivasyonu 268 Maslow un htiyaçlar Hiyerar isi Teorisi 268, Herzberg in Çift Faktörlü Motivasyon Modeli 269, Bekleyi Teorisi ve E itlik Teorisi 270, Amaç-Yol Teorisi ve Amaçlara Göre Yönetim 270, Tasar m ve Motivasyon 272, Yöneticilerin Tutumlar ve Motivasyon 272 Gücü Yönetim li kileri 273 çi Sendikalar n n Geli mesi 273, Yasal Gücü Düzenlemeleri 274, Toplu Pazarl k Süreci 274, Gücü-Yönetim Uyu mazl klar n Çözme 274, Sendikalar n ve Yönetimin Rekabetçi Taktikleri 275, çi Sendikalar n n Gelece i 276 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 277 Ö renme Amaçlar n n Özeti 278, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 279, Tekrar Sorular 280, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 280, Web Ödevleri 280 Örnek Olay 8.1 Google nsan Kaynaklar Yönetimini Dönü türür 281 Örnek Olay 8.2 Grevler: Kim Kazan r, Kim Kaybeder? 282 Örnek Olay 8.3 Seventh Generation irket Sahipli ini Desteklemektedir 282 x

7 Bölüm 9 IDEO nun Yenilikçi Tasar m Tak mlar Çal an Yetkilendirme: Evet ya da Hay r Nugget Market Çal anlar : Alt n n Gücü United n Temizlik Tak mlar Mü teri Tatminini Art rd Dinleme Becerilerinizi Geli tirin Clorox Temiz Tutar Do al Olarak Tak m Çal mas ve leti im Yoluyla Çal anlar Güçlendirme 284 Çal anlar Güçlendirme 286 Bilgiyi ve Karar Verme Yetkisini Payla ma 286, Performansa Göre Ödüllendirme 288 Tak mlar 290 Tak m Özellikleri 292 Tak m Büyüklü ü 292, Tak m Düzeyi ve Tak m Çe itlili i 292, Tak m Geli tirmenin A amalar 293 Tak m Ba l l ve Normlar 294 Tak mlarda Çat ma 295 Etkili leti imin Önemi 296 leti im Süreci 296 Temel leti im Tarzlar 298 Sözlü leti im 298, Yaz l leti im 300, Formel leti im 300, nformel leti im 302, Sözlü Olmayan leti im 303 D sal leti im ve Kriz Yönetimi 304 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 306 Ö renme Amaçlar n n Özeti 306, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 308, Tekrar Sorular 309, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 309, Web Ödevleri 309 Örnek Olay 9.1 SeaWorld Bir Halkla li kiler Kriziyle Kar Kar ya Kal r 310 Örnek Olay 9.2 Interaction Associates Tak m Çal ma Uzmanl n Olu turur 311 Örnek Olay 9.3 Kimpton Otelleri: Bizim Çal anlar m z Markam zd r 312 Bölüm 10 Dünya Kupas Jabulani nin Keyfini Ç kar yor Do al Gaz çin Sondaj Temiz Alternatifler NRG Model Enerji Etkinli i Goodyear Tire & Genencor: Güzel Bir Birli i Toplant lar n n Ço unu Gerçekle tirme Ça da letmecili in lemsel ve Üretim Boyutlar 314 Üretimin Stratejik Önemi 317 Y n Üretim 318, Esnek Üretim 318, Mü teri Yönelimli Üretim 319 Üretim Süreçleri 319 Teknoloji ve Üretim Süreci 320 Ye il Üretim Süreçleri 320, Robotlar 321, Bilgisayar Destekli Tasar m ve Üretim 322, Esnek Üretim Sistemleri 322, Bilgisayarla Bütünle ik Üretim 323 Kurulu Yeri Karar 323 Üretim Yöneticilerinin Görevi 326 Üretim Sürecinin Planlanmas 327, Tesis Yerle im Düzeninin Belirlenmesi 327, Üretim Plan n n Uygulanmas 329 xi

8 Çin de Üretilen Multivitaminler: S k Kalite Kontrolleri Gerekli midir? Üretim Sürecini Kontrol Etme 333 Üretim Planlama 333, Rotalama 334, Çizelgeleme 334, Görev Da t m 335, zleme 336 Kalitenin Önemi 336 Kalite Kontrol 337, ISO Standartlar 338 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 339 Ö renme Amaçlar n n Özeti 340, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 341, Tekrar Sorular 341, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 342, Web Ödevleri 342 Örnek Olay 10.1 Zara: Canl Üretim H zl Moda Anlam na Gelir 343 Örnek Olay 10.2 Zappos: Mü teri Hizmetleri Taraf ndan Nas l Geri Çevrilmezsiniz? 344 Örnek Olay 10.3 Kimpton Otelleri Ye il Giri imleri Hayata Geçirdi 344 K s m 3 Greensburg, KS: Çok Yak n Denetleme çin Zaman Yok 346 K s m 3: Yönetim Kariyerinize Ba larken 347 KISIM 4 Pazarlaman n Temel lkeleri 349 Bölüm 11 PetSmart Köpekleri mart r Moosejaw Da c l k Cep Telefonu Pazar nda Çe me Suyu Projesi Ücretsiz Kredi Raporu Ücretsiz Olmad nda... Pollo Campero ve Wal- Mart Hispanic Tatlara Hizmet Ediyor Öfkeli Mü teri ile leti im Pazarlama Stratejilerine Giri 350 Pazarlama Nedir? 352 Pazarlama Nas l Fayda Yarat r? 354 Pazarlama Kavram n n Geli imi 355 Pazarlama Anlay n n Önemi 355 Kâr Amac Gütmeyen ve Geleneksel Olmayan Pazarlama 356 Kâr Amac Gütmeyen Pazarlama 356, Geleneksel Olmayan Pazarlama 357 Pazarlama Stratejisi Geli tirme 360 Hedef Pazar n Seçimi 361, Uluslararas Pazarlarda Pazarlama Karmas n n Geli tirilmesi 363 Pazarlama Ara t rmas 364 Pazarlama Ara t rmas Verilerinin Toplanmas 364, Pazarlama Ara t rmas Verilerinin Kullan m 365, Veri Madencili i 365 Pazar Bölümleme 366 Pazar Bölümlemesinin leyi i 367, Tüketim Pazarlar nda Bölümleme 367, Endüstriyel Pazar Bölümlemesi 373 xii

9 Tüketici Davran lar 374 Tüketici Davran n Belirleyen Faktörler 374, Endüstriyel Sat n Alma Davran n Belirleyen Faktörler 374, Tüketici Davran Sürecinin A amalar 375 li kisel Pazarlama 375 li ki Pazarlamas n n Yararlar 376, Mü teri li kilerini Güçlendiren Araçlar 377 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 378 Ö renme Amaçlar n n Özetleri 379, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 380, Tekrar Sorular 381, Proje ve Tak m Çal mas Uygulamalar 381, Web Ödevleri 382 Örnek Olay 11.1 Ye il Pazarlama: Mü teri, letme ve Dünya çin Daha yiye 382 Örnek Olay 11.2 Pazarlama Hatalar : Johnson & Johnson ve Risperdal 383 Örnek Olay 11.3 Zipcar ve UNH: Mü teri Yönlü Pazarlama 384 Bölüm 12 Mal ve Hizmetlerin Üretimi ve Da t m 386 Buckle Perakende Pazar nda Parl yor Chattem Eski Markalara Hayat Veriyor SunChips Daha Ye il Ambalaj Piyasaya Sürüyor Testa Ye il Satar ve n a Eder Al veri Merkezlerindeki Ergenler: letme çin yi ya da Kötü mü? Kendi Sosyal Medya Tarz na Bakma Ürün Stratejisi 388 Mal ve Hizmetlerin S n fland r lmas 389, Tüketici Mallar ve Hizmetlerinin S n fland r lmas 389, Pazarlama Stratejisi Uygulamalar 391, Ürün Hatt ve Ürün Karmas 391 Ürün Ya am Seyri 392 Ürün Ya am Seyri A amalar 392, Ürün Ya am Seyrinin Pazarlama Stratejisi Uygulamalar 394, Yeni Ürün Geli tirme A amalar 395 Ürün Kimli i Olu turma 397 Etkili Bir Marka smi Seçimi 397, Marka Kategorileri 398, Marka Ba l l ve Marka Sermayesi 398, Ambalajlama ve Etiketleme 400 Da t m Stratejisi 402 Da t m Kanallar 402 Toptanc l k 406 Üretici Sahipli indeki Toptanc Arac lar 406, Ba ms z Toptanc Arac lar 406, Perakendeci Kooperatifleri ve Sat Ofisleri 407 Perakendecilik 407 Ma azas z Perakendeciler 408, Ma aza Perakendecileri 409, Perakendeciler Nas l Rekabet Eder? 410 Da t m Kanal Kararlar ve Lojistik 413 Da t m Kanallar Seçimi 414, Da t m Yo unlu u Seçimi 415, Lojistik ve Fiziksel Da t m 416 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 419 Ö renme Amaçlar n n Özeti 419, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 421, Tekrar Sorular 421, Proje ve Tak m Çal mas Uygulamalar 422, Web Ödevleri 422 xiii

10 Örnek Olay 12.1 Millennials Pazar na Lüks Markalar 423 Örnek Olay 12.2 Televizyon ve nternetin Yak nla mas 424 Örnek Olay 12.3 Secret Acres: Mesaj Yay mlamak 425 Bölüm 13 E*Trade in Konu an Bebe i Heritage Oaks: Ba ar y Umut Et Plastik Al veri Çantas çin Ne Kadar Ödeme Yapmak stersiniz? Ekonominin Durgun Oldu u Dönemlerde Nas l Müzakere Yap l r? Ücretsiz E-Kitaplar: letme çin yi mi Kötü mü? Fiyat ndirimi Nokia n n Pazar Üstünlü ünü Tekrar Kazanmas na Yard m Edecek mi? Ürün ve Hizmetlerde Tutundurma ve Fiyatland rma 426 Bütünle ik Pazarlama leti imi 429 Tutundurma Karmas 430, Tutundurma Stratejisinin Amaçlar 431, Tutundurma Planlamas 432 Reklam 434 Reklam Türleri 434, Reklam ve Ürün Ya am Dönemi 435, Reklam Medyas 436 Sat Geli tirme 441 Tüketicilere Yönelik Sat Geli tirme 441, Arac lara Yönelik Sat Geli tirme 443, Ki isel Sat 444 tme ve Çekme Stratejileri 449 Pazarlama Karmas nda Fiyatlama Hedefleri 449 Kârl l k Hedefleri 450, Sat Hacmi Hedefleri 450, Rekabete Yönelik Fiyatlama 450, Prestij Hedefleri 451 Fiyatlama Stratejileri 452 Uygulamada Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi 452, Ba aba Noktas Analizi 452, Alternatif Fiyatlama Stratejileri 454 Tüketicilerin Fiyat Alg lamalar 455 Fiyat Kalite li kileri 456, Küsuratl Fiyatlama 456 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 456 Ö renme Amaçlar n n Özeti 457, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 458, Tekrar Sorular 458, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 459, Web Ödevleri 459 Örnek Olay 13.1 Dolar Ma azalar yla ndirim Ma azalar Rekabeti 459 Örnek Olay 13.2 Genç Kitleye Yönelik Pazarlama 460 Örnek Olay 13.3 Pet Airways Evcil Hayvanlar n z Sevgiyle Ta yor 461 K s m 4 Greensburg, KS: Ye il Dü ünün, Ye il Ya ay n, Ye ili Koruyun 462 K s m 4: Pazarlama Kariyerinize Ba larken 463 xiv

11 KISIM 5 Teknoloji, Bilgi ve Muhasebe Araçlar n Kullanma 465 Bölüm 14 BlackBerry Storm iphone u Al r Wyndham Hotels ve Resorts Veritaban n n hlali Kablosuz Cihazlarla Sayg l leti imler Bulut Bili im Ayn Zamanda Ye il Bili im Olabilir mi? verenler Çal anlar n nternet Kullan m n zlemeli mi? Cisco Sistemleri Bulut Güvenli ini Ba ard Bilgi Teknolojileri Yönetimi 466 Veri, Bilgi ve Bilgi Sistemleri 468 Bilgi Sistemlerinin Bile enleri ve Türleri 469 Veritabanlar 470, Bilgi Sistemleri Türleri 471 Bilgisayar Donan m ve Yaz l m 473 Bilgisayar Donan m Türleri 473, Bilgisayar Yaz l m 475 Bilgisayar A lar 476 Yerel Alan A lar ve Geni Alan A lar 476, Kablosuz Yerel A lar 477, Intranetler 478, Sanal Özel A lar 478, VoIP 479 Bilgi Sistemlerini Etkileyen Güvenlik ve Etik Sorunlar 479 E-Suç 480, Bilgisayar Virüsleri, Solucanlar, Truva Atlar ve Casus Yaz l mlar 481, Bilgi Sistemleri ve Etik 482 Afet Kurtarmas ve Yedekleme 483 Bilgi Sistemleri E ilimleri 484 Da t lm Gücü 484, Uygulama Servis Sa lay c lar 485, Talep Üzerine, Bulut ve Grid Bili im 485 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 486 Ö renme Amaçlar n n Özeti 487, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 488, Tekrar Sorular 489, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 489, Web Ödevleri 489 Örnek Olay 14.1 HP Yabanc Yank s 490 Örnek Olay 14.2 Kaspersky Lab Bilgisayar Hatalar n Yok Etti 491 Örnek Olay 14.3 Zipcar: Teknoloji i Körükler 492 K s m 5 Greensburg, KS: Köpek Dizüstü Bilgisayar m Yedi 494 K s m 5: Bilgi Teknolojileri ve Muhasebe Kariyerinize Ba larken 495 xv

12 KISIM 6 Finansal Uygulamalar 497 Bölüm 15 Muhasebe ve Finans Bilgilerinin Kullan m 498 Piyasaya Göre Muhasebele tirme: Zarar Kim Kar layacak? Adli Muhasebeciler: Hilekârlara Kar Yurt D nda Yolsuzlukla Mücadele Kanunu na Uyumluluk çin Tüyolar Deloitte irketi Kendini ve Di erlerini Sürdürülebilirlik Konusunda E itmektedir Gizli Tan klar Ödüllendirilmeli mi? Muhasebecilik Vietnam da Önem Kazan yor Muhasebe Bilgilerinin Kullan c lar 500 Muhasebeyi çeren letme Faaliyetleri 501 Muhasebe Uzmanlar 502 Serbest Muhasebeciler 502, Yönetim Muhasebecileri 503, Kamu Muhasebecileri ve Kâr Amac Olmayan Muhasebeciler 504 Muhasebe Sisteminin Temelleri 504 Muhasebe Döngüsü 506 Muhasebe Denkli i 507, Bilgisayarlar n ve nternetin Muhasebe lemleri Üzerindeki Etkisi 508 Finansal Tablolar 510 Bilanço 511, Gelir Tablosu 512, Öz Sermaye Tablosu 514, Nakit Ak m Tablosu 515 Finansal Oran Analizi 517 Likidite Oranlar 518, Faaliyet Oranlar 519, Kârl l k Oranlar 520, Mali Yap Oranlar 520 Bütçeleme 521 Uluslararas Muhasebe 523 Döviz Kurlar 524, Uluslararas Muhasebe Standartlar 524 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 525 Ö renme Amaçlar n n Özeti 525, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 527, Tekrar Sorular 528, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 528, Web Ödevleri 528 Örnek Olay 15.1 Intacct Hizmet Olarak Muhasebe Program Sa lamaktad r 529 Örnek Olay 15.2 BDO Seidman: 20. Yüzy l ve Sonras ndaki Büyüme 530 Örnek Olay 15.3 Pet Airways Örnek Bir Yeri 531 Bölüm 16 Günümüzün Finansal Piyasalar ve Kurumlar 532 Citigroup Finansal Süpermarketi Tasfiye Ediyor Finansal Sistemi Anlamak 534 Menkul K ymetlerin Türleri 536 Para Piyasas Araçlar 536, Tahviller 537, Hisse Senedi 539 xvi

13 TD Bankas : Logomuz Kadar Ye il Citigroup Primerica irketini Kurdu Haberler Dünya Borsalar n Nas l Yükseltir ve Dü ürür Kredileriniz Geri Ça r ld nda Ne Yapmal s n z? Wall Street Kendisini Regüle Edebilir mi? Finansal Piyasalar 541 Borsalar (Hisse Senedi Pazarlar n ) Anlamak 543 New York Menkul K ymetler Borsas 543, Nasdaq Hisse Senetleri Borsas 544, Di er ABD Hisse Senedi Piyasalar 545, Yabanc Hisse Senedi Piyasalar 545, Elektronik leti im A lar (E A) ve Borsalar n Gelece i 545, Borsalara Yat r mc Kat l m 546 Finansal Kurumlar 546 Ticari Bankalar 547, Tasarruf Bankalar ve Kredi Birlikleri 549, Mevduat Toplamayan Finansal Kurumlar 550, Menkul K ymet Yat r m Fonlar 551 Amerikan Merkez Bankas n n Rolü 551 Federal Rezerv Sisteminin Organizasyonu 551, Çek Takas ve Fed 552, Para Politikas 552 Finansal Sistemin Düzenlenmesi 555 Bankac l k Düzenlemesi 555, Finansal Piyasalardaki Hükümet Düzenlemeleri 555, Endüstri Öz Düzenleme 557 Finansal Sistem: Küresel Bak 557 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 559 Ö renme Amaçlar n n Özeti 559, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 561, Tekrar Sorular 561, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 562, Web Ödevleri 562 Örnek Olay 16.1 Vanguard: Yat r mc larla Önde Ko an 563 Örnek Olay 16.2 Kredi Birlikleri Finansal Krizde Bir Umut I Buldu 564 Örnek Olay 16.3 New Harvest Kahveleri Adil Ticareti Gözetiyor 565 Bölüm 17 Intel Çiplerini Piyasaya Sürüyor UPS: Riski ve Kazanc Dengelemek Varl klar Yönetme Yollar Yönetici Ücretleri: Hissedarlar cra Kurulu Ba kanlar n n Ücretlerine Karar Vermeli mi? Intel Amerikan Teknolojisine Yat r m Yap yor irketlerin Finansal Kaynaklar n n Yönetimi 566 Finansal Yöneticinin Rolü 568 Finansal Planlama 571 Varl klar n Yönetimi 572 Dönen Varl klar 573, Sermaye Yat r m Analizi 574, Uluslararas Varl klar n Yönetimi 575 Fon Kaynaklar ve Sermaye Yap s 576 Kald raç ve Sermaye Yap s Kararlar 576, K sa Vadeli ve Uzun Vadeli Fonlar n Karmas 578, Kâr Pay Politikas 578 K sa Vadeli Finansman Seçenekleri 579 Ticari Kredi 579, K sa Vadeli Krediler 580, Finansman Bonosu 581 Uzun Vadeli Finansman Kaynaklar 581 Hisse ve Tahvillerin Halka Sat 581, Özel Plasmanlar 582, Risk Sermayedarlar 582, Özel Sermaye Fonlar 582, Riskten Korunma Fonlar 585 xvii

14 TPG En Revaçta leri Ar yor Birle meler, Sat n Almalar, Hisselerin Ele Geçirilmesi ve Tasfiyeler 585 Ö renme Amaçlar n n Özeti 587, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 589, Tekrar Sorular 589, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 590, Web Ödevleri 590 Örnek Olay 17.1 ConocoPhillips Ana Yap s na Geri Dönmek çin Tasfiye Ediliyor 590 Örnek Olay 17.2 Koruma Fonu Yöneticisi Rekor Maa Çeki Kazand 591 Örnek Olay 17.3 Comet Skateboards Üçlü Kâr Hanesini Kullan yor 592 K s m 6 Greensburg, KS: Çok Fazla Yap lmas Gereken, Çok Az Nakit 594 K s m 6: Finans Kariyerinize Ba larken 595 Greensburg, KS: Kurtulman n Zorlu Yolu 597 Greensburg, KS: S rada Ne Var? 598 SÖZLÜK 599 D P NOTLAR 607 S M D Z N 625 KONU D Z N 637 ULUSLARARASI D Z N 649 xviii

Türkiye Kalk nma Bankas Yay

Türkiye Kalk nma Bankas Yay TÜRK YE KALKINMA BANKASI A.. Türkiye Kalk nma Bankas Yay EK M ARALIK 2008 Say : 50 Ad na Sahibi Abdullah ÇEL K Yönetim Kurulu Ba kan ve Genel Müdür Yaz leri Sorumlusu Ertan NAN itim ve Halkla li kiler

Detaylı

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir.

2005 Faaliyet Raporu. Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. 2005 Faaliyet Raporu Türkiye yeterli kaynaklara, bankam z gerekli finansal araçlara sahiptir. çindekiler Sunu 1. Finansal Göstergeler, Özet Finansal Oranlar 2. MNG Bank n Rating leri 2. Sermaye Yap s ve

Detaylı

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor

Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Ç NDEK LER Mütevelli Heyet Ba kan n n Mesaj...2 Rektörün Mesaj...3 stanbul Geli im Üniversitesi...4 Misyon-Vizyon...5 Fakülteler...6 Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu...29 Sa l k Bilimleri Yüksekokulu...34

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2014 MALİ

Detaylı

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU

DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU DO AN RKETLER GRUBU HOLD NG A.. 2009 FAAL YET RAPORU Do an irketler Grubu Holding A.. 1 2009 Faaliyet Raporu Ç NDEK LER: Vizyon ve Misyon...03 Kurum Profili...04 Yönetim Kurulu Ba kan Mesaj...06 Yönetim

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

BMC taraf ndan yap lan 37 adet

BMC taraf ndan yap lan 37 adet ORGAN ZE SANAY GAZETES N SAN 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Giri imcilik, yöneticilik ve teknisyenlik 18 de Veli SARITOPRAK Giri imcilik ve Yöneticilik 7 de e k ÇALI KAN Ka Yapay m Derken Göz Ç karmak 8 de

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK:

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: 66 NSAN KAYNAKLARI YÖNET BOYUTUYLA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK: (B R ALAN ARA TIRMASI) ÖZET Tekin AKGEY K Kavram olarak kurumsal sosyal sorumluluk, i letmenin toplumdaki çe itli rollerini sorumlu ve sürdürülebilir

Detaylı

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA

LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA LETMELERDE SOSYAL SORUMLULUK STRATEJ LER : ÇANAKKALE L NDE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Ali HALICI Ba kent Üniversitesi, Uygulamal

Detaylı

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI

ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI ALTERNAT F TUR ZM ÇE D OLARAK KAPADOKYA BÖLGES NDE KONGRE TUR ZM N GEL T RME OLANAKLARI Nur ERSUN * Kahraman ARSLAN ** ÖZ Bu çal mada; Kapadokya Bölgesinin kongre turizmi destinasyonu olarak geli tirilebilmesi

Detaylı

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ

TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Yayın No: 2885 TÜRKİYE DE ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARININ ANALİZİ Uzmanlık Tezi Yusuf Ziya TÜRK YILLIK PROGRAMLAR VE KONJONKTÜR DEĞERLENDİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Nisan 2014 ISBN 978-605-4667-81-9 Bu tez Müsteşar

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ. 2012 YILI Performans Programı T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ 2012 YILI Performans Programı Dünyada her ey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için, medeniyet için, en hakiki mür it

Detaylı

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007

50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i. Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 50. Yılında Türkiye Bankalar Birli i 50. Y l nda Türkiye Bankalar Birli i ve Türkiye de Bankac l k Sistemi 1958-2007 Türkiye de Bankacılık Sistemi 1958-2007 Yay n No: 262 Haz rlayanlar Yorum ve De erlendirmeler

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI

PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU PERFORMANS PROGRAMI 2012 MALİ YILI Yayın içeriğine yönelik sorularınız

Detaylı

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN.

Bu y l 9`uncusu düzenlenen Perakende. Tasar m n oda KOB ler olacak ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1. Abdullah ÇÖRTÜ. efik ÇALI KAN. ORGAN ZE SANAY GAZETES KASIM 2009 1 Abdullah ÇÖRTÜ 2009 Y l Nobel Ödülü ve Ostim 5 de efik ÇALI KAN Dolar, Avro ve Alt n 8 de Arzu AKAY Sahaday z 6 da Atilla ÇINAR Teknik resim art k neredeyse her ey 16

Detaylı

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU

KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU KURUMSA YÖNET M LKELER NE UYUM RAPORU BÖLÜM I KURUMSAL YÖNET M LKELER NE UYUM BEYANI Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret A.. (Menderes Tekstil veya irket), 31 Aral k 2014 tarihinde sona eren faaliyet döneminde

Detaylı

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR?

TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? TEMMUZ 2012 TÜRKİYE NASIL TASARRUF EDİYOR? T ürkiye art k daha az tasarruf ediyor. Bunu hem uzmanlar vurguluyor, hem rakamlar do ruluyor. Yurtiçi tasarruf oranlar 20 y l önce yüzde 25 lerdeyken bugün

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu)

2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý. (TBMM Genel Kurulu) 2011 Yýlý Bütçe Sunuþ Konuþmasý (TBMM Genel Kurulu) 13 Aralýk 2010 T.C. 2011 YILI T I (TBMM Genel Kurulu) Me e M K Maliye Bakan 13 ral k 2010 1 2 ay n Ba kan e erli Mille ekilleri 15 Ekim 2010 tarihinde

Detaylı

AVRUPA KOMISYONU Brüksel, 9.11.2010 COM(2010) 660 KOM SYON TARAFINDAN AVRUPA PARLAMENTOSU NA VE KONSEY E SUNULAN B LD R M Geni leme Stratejisi ve Ba l ca Zorluklar 2010-2011 {SEC(2010) 1326} {SEC(2010)

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ

T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ T.C. MALİYE BAKANLIĞI 2010 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ EKİM 2009, ANKARA İÇİNDEKİLER Sayfa BÖLÜM I GENEL EKONOMİK DURUM... 1 BÖLÜM II BÜTÇE PERFORMANSI... 17 BÖLÜM III ORTA VADELİ MALİ PLAN... 45 BÖLÜM IV 2010

Detaylı

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM

Teorik Uygulama Kredi Saat GENEL TOPLAM SOSYAL B LG LER Ö RETMENL I. YARIYIL II. YARIYIL L SANS PROGRAMI DERS N ADI T U K DERS N ADI T U K A Sosyal Bilgilerin Temelleri 2 0 2 A Genel Fiziki Co rafya 4 0 4 A Sosyal Psikoloji 2 0 2 A Eskiça Tarihi

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

I- GENEL B LG LER A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Belediyenin Yetki, Görev ve Sorumluluklar Ülkemizde Belediyelerin görev ve fonksiyonlar 5393 Say l Belediye Kanunu nda belirlenmi tir. Söz konusu kanuna

Detaylı

KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA. Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull

KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA. Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA KATEGOR YÖNET M ve PERAKENDE PAZARLAMA Doç. Dr. Erdo an TA KIN Haliç Üniversitesi letme Fakültesi, F nd kzade-istanbull

Detaylı

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER

MARKALAfiMA KILAVUZU. TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER MARKALAfiMA 12 KILAVUZU TEMEL KAVRAMLAR MARKA YÖNET M PAZARLAMA YÖNET M MARKA TEfiV KLER stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Markalaflma K lavuzu stanbul Sanayi Odas Kalite

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI YILLIK EKONOMİK RAPOR 2008 Yıllık Ekonomik Rapor, Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı internet sitesinde (http://www.sgb.gov.tr) yer almaktadır. İÇİNDEKİLER I- 2009 YILI

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

Türk liras n n de eri gurur veriyor

Türk liras n n de eri gurur veriyor ORGAN ZE SANAY GAZETES MAYIS 2011 1 M. Tamer MÜFTÜO LU Yurdumuzdan Giri imcilik, Yöneticilik ve Teknisyenlik Örnekleri 20 de Emin AKÇAO LU Yurt d nda firma avlamal e k ÇALI KAN Finansal istikrar ne demek?

Detaylı