KISIM 1. Ça da letme Ortam 1. Ça da letmelerde Güncel Konular 2. Bölüm 1. Bugünün Eti i Çevresi ve li kili Sosyal Sorunlar 34.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KISIM 1. Ça da letme Ortam 1. Ça da letmelerde Güncel Konular 2. Bölüm 1. Bugünün Eti i Çevresi ve li kili Sosyal Sorunlar 34."

Transkript

1 Çeviri Editörünün Ön Sözü xix KISIM 1 Ça da letme Ortam 1 Bölüm 1 Snuggie: Rekor ampiyonu Battaniyenin Yükseli i Video Oyunu Sava lar n n Galibi Nintendo Sosyal A Google Buzz Bir Fiyasko mu? Exelon, Nükleer Üzerine Bahisler SEC in Gözetim hmali Ça da letmelerde Güncel Konular 2 letme Nedir? 5 Kâr Amac Gütmeyen Organizasyonlar 5 Üretim Faktörleri 7 Özel Giri im Sistemi 9 Özel Giri im Sisteminde Temel Haklar 10, Giri imcilik Alternatifi 11 letme Tarihinde Alt Dönem 13 Sömürge Dönemi 13, Sanayi Devrimi 13, Endüstriyel Giri imciler Dönemi 14, Üretim Ça 14, Pazarlama Ça 15, li ki Ça 15, Teknoloji ile li kilerin Yönetimi 16, Stratejik Birlikleri 16, Ye il Avantaj 17 Bugünün letmelerinde Gücü 20 Gücünde De i iklikler Yüzy l n Yöneticisi 23 Vizyonun Önemi 23, Ele tirel Dü ünme ve Yarat c l n Önemi 23, De i imi Yönetme Yetene i 24 Bir irketi Be enilir K lan Nedir? 25 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 25 Ö renme Amaçlar n n Özeti 27, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 28, Tekrar Sorular 28, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 29, Web Ödevleri 29 Örnek Olay 1.1 Herman Miller in Gelecek Üzerine Tasar mlar 30 Örnek Olay 1.2 Kayak.com 31 Örnek Olay 1.3 Taze Kavrulmu Kahve Sat c lar n n Cezvedeki Yeni letmesi 32 Bölüm 2 Entropy Surfboards Firmas Çevreyi Önemsiyor Yerinde Etik Ç kmazlarla Nas l Ba a Ç k l r? Bugünün Eti i Çevresi ve li kili Sosyal Sorunlar 34 Etik ve Toplumsal Sorunlara lgi 36 Ça da Etik Çevre 38 Fark Bireyler Yarat r 40, Bireysel Eti in Geli imi 40, ile lgili Etik kilemler 41 v

2 Starbucks Yeni Ma aza Tasar m Stratejisini Aç klad Reçeteli laçlar n Reklamlar Tüketiciler çin Yararl m d r, Yoksa Zararl m d r? SG Blocks Geri Dönü ümlü Evler n a Ediyor letmeler Sa l k Hizmetlerinin Yüksek Maliyetleriyle Sava yor Organizasyonlar Etik Davran Nas l ekillendirebilir? 44 Etik Fark ndal k 45, Etik E itim 45, Etik Eylem 46, Etik Liderlik 47 Toplumu Memnun Edecek ekilde Sorumluluk Sergilemek 47 Halka Kar Sorumluluklar 49, Mü terilere Kar Sorumluluklar 55, Çal anlara Kar Sorumluluklar 57, Yat r mc lara ve Finansal Topluluklara Kar Sorumluluklar 63 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 64 Ö renme Amaçlar n n Özeti 64, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 65, Tekrar Sorular 65, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 66, Web Ödevleri 66 Örnek Olay 2.1 Amaca Yönelik Pazarlama Bir Gününü Ver, Disney Gününü Kazan 67 Örnek Olay 2.2 Denizde ve Limanda Daha Çevreci Nakliyat 68 Örnek Olay 2.3 Seventh Generation: Kâ t ve Plasti in Ötesinde 69 Bölüm 3 Obamanomiler: Ekonomiyi Canland ran Te vik Petrol Fiyatlar nda Talep, Arz ve Yön De i tirmeler Alternatif Enerji Geli imi Yeni Alanlar Yaratabilir mi? Mikrokrediler Kad n Giri imcileri Desteklemekte Enerji Y ld z na Vergi ndirimi Uluslararas Yolculuk çin puçlar Bölüm 4 Lululemon Athletica Küresel Etki Alan n Büyütüyor Son Y llar n En Zorluklarla Dolu Ekonomisi 70 Mikroiktisat: Talep ve Arz Güçleri 73 Talebi Belirleyen Faktörler 73, Arz Belirleyen Faktörler 76, Talep ve Arz n Etkile imi 77 Makroiktisat: Tüm Ekonomiye li kin Konular 78 Kapitalizm: Özel Te ebbüs Sistemi ve Rekabet 79, Planl Ekonomiler: Sosyalizm ve Komünizm 82, Karma Piyasa Ekonomileri 83 ktisadi Performans n De erlendirilmesi 83 Konjonktür Dalgalanmalar n n Düzenlenmesi 84, Verimlilik ve Ülkenin Gayri Safi Yurt çi Has las 86, Fiyat Seviyesindeki De i iklikler 88 Ekonominin Performans n n Yönetimi 91 Para Politikas 91, Maliye Politikas Yüzy l n Küresel Ekonomik Zorluklar 94 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 96 Ö renme Amaçlar n n Özeti 96, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 98, Tekrar Sorular 98, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 99, Web Ödevleri 100 Örnek Olay 3.1 ktisadi Bir Talih Ku u: Rüzgâr Enerjisinin Yükseli i 100 Örnek Olay 3.2 Müzik ve Para: Sanatç lar Üzerinde Müzik irketlerinin Hâkimiyetinin Azal 101 Örnek Olay 3.3 Secret Acres: Çizgi Roman Sat Ciddi Bir tir 102 Uluslararas letmecilik ve Pazarlama 104 Ülkelerin Ticaret Yapma Sebepleri 107 Üretim Faktörlerinin Uluslararas Kaynaklar 107, Uluslararas Pazar n Boyutu 107, Mutlak ve Kar la t rmal Üstünlük 109 vi

3 Japon Kültürünü Anlamak çin puçlar ktisadi Bask Alt nda Waterford Wedgwood irketinin Çökü ü Adil Ticaret Ne Kadar Adildir? IBM Akan Suyun Korunmas na Yard m Etmekte Toyota n n Geri Ça rma S k nt lar Ülkeler Aras ndaki Ticaretin Ölçümü 110 ABD nin Belli Ba l hracat ve thalat 110, Döviz Kuru Oranlar 111 Uluslararas Ticaretin Önündeki Engeller 113 Sosyal ve Kültürel Farkl l klar 113, ktisadi Farkl l klar 115, Siyasal ve Yasal Farkl l klar 116, Ticaret K s tlama Türleri 120 Uluslararas Ticaret Engellerinin Azalt lmas 121 Uluslararas Ticareti Destekleyen Örgütler 122, Uluslararas ktisadi Topluluklar 123, NAFTA 123, CAFTA-DR 124, Avrupa Birli i 125 Küreselle me Yolculu u 125 Kat l m Dereceleri 126, Çok Uluslu irketten Küresel letmeye 131 Uluslararas letme Stratejisi Geli tirme 131 Küresel letme Stratejileri 132, Çoklu Yerel letme Stratejisi 132 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 133 Ö renme Amaçlar n n Özeti 133, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 135, Tekrar Sorular 135, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 136, Web Ödevleri 136 Örnek Olay 4.1 Google ve Facebook Hindistan n Sosyal ebeke Sava lar nda Kar Kar ya 137 Örnek Olay 4.2 Yurt D Piyasalardaki McDonald s Hizmetleri 137 Örnek Olay 4.3 Smart Design: Hayat Ayr nt larda Gizlidir 138 K s m 1 Greensburg, KS: Daha yi Bir ehir Olmak çin Yeni Yöntemler 140 K s m 1: Küresel letme ve Ekonomik Kariyerinize Ba larken 141 KISIM 2 Küresel Ortamda irketler Nas l Faaliyete Ba lar ve Ayakta Kal r? 143 Bölüm 5 Nokia: A açlardan Telekomünikasyona Green Mama: Büyük Mesajl Küçük letme Arama Sürecinizde Sosyal A Nas l Kullan l r? Ça da letmelerin Yap land r lmas 144 Birçok letme Küçük letmedir 146 Küçük letme Nedir? 147, Özgün Küçük letme Te ebbüsleri 147 Küçük letmelerin Ekonomiye Katk lar 149 stihdam n Yarat lmas 150, Yeni Sektörlerin Yarat lmas 150, Yenilik 151 Küçük letmeler Neden Ba ar s z Olur? 152 Yönetim Hatalar /Yönetsel Kusurlar 153, Yetersiz Finansman 153, Devlet Düzenlemeleri 154 Plan : Ba ar n n Temeli 155 vii

4 yi Karma ya da Kötü Karma Turning Technologies leri Teknolojik ler Yarat yor Bir Küçük Franchise Büyük Bir Fikir Üretir Küçük letmelere Destek 157 Küçük letmeler daresi 157, Küçük letmeler çin Yerel Destek 159, Özel Yat r mc lar 160, Kad n ve Az nl klar çin Küçük letme Olanaklar 160 Franchising 162 Franchising Sektörü 163, Franchising Anla malar 163, Franchisingin Faydalar ve Sorunlar 164 Özel letme Sahiplik Türleri 166 ah s irketleri 166, Ortakl klar 167, irketler 168, Çal an Sermayeli irketler 169, Aile letmeleri 169, Kâr Amac Gütmeyen irketler 170 letmelerin Kamu ve Ortak Mülkiyetlili i 171 Kamu/Devlet Mülkiyetlili i 171, Ortak/Kolektif Mülkiyet 171 irketlerin Örgütlenmesi 172 irket Türleri 172, letmeler Nerede ve Nas l Kurulur? 172, Kurumsal Yönetim 173 letmelerin Güçlerini Birle tirmesi 174 Birle meler ve Sat n Almalar (M&A) 174, Ortak Giri imler: Özel Ortakl klar 175 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 175 Ö renme Amaçlar n n Özeti 176, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 178, Tekrar Sorular 178, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 178, Web Ödevleri 179 Örnek Olay 5.1 Gazi Robbie Doughty Bir Sahibi Olarak kinci Bir Hayat Buluyor 179 Örnek Olay 5.2 Birli i Mobilya Ma azalar n n Rekabet Etmesine Yard m Ediyor 180 Örnek Olay 5.3 Seventh Generation Tüketim Mallar yla Temizlenmekte 181 Bölüm 6 Revolution Foods Çocuklara Lezzetli Ö le Yemekleri Sunuyor E-Posta, Yaz l Mesaj veya Sosyal Payla m Güncellemeleriyle leti im Kurmak: Aceleye Getirmeyin Marc Ecko nun Keskin Hatl Tasar mlar Evde Kurulan letmelerin Yükseli i Giri imciler ve Etik: yi letmecilik Rekabetçi Bir Ekonomide Giri imcilerin Rolü 182 Giri imci Kimdir? 184 Giri imci Kategorileri 185 Kariyer Yolu Olarak Giri imcili i Seçmenin Sebepleri 186 Kendinizin Patronu Olmak 187, Finansal Ba ar 188, Güvenli i 188, Hayat Kalitesi 189 Giri imcinin Çevresi 189 Küreselle me 190, E itim 192, Bili im Teknolojisi 192, Demografik ve Ekonomik Trendler 193 Giri imcilerin Özellikleri 194 Vizyon 194, Yüksek Enerji Düzeyi 195, Ba arma htiyac 195, Kendine Güven ve yimserlik 195, Ba ar s zl a Tolerans 196, Yarat c l k 196, Belirsizliklere Kar Tolerans 198, ç Kontrol Oda 198 Yeni Bir Giri im Ba latmak 199 Bir Fikri Seçmek 199, Plan Olu turmak 202, Finansman Temini 203, Yeni letmeler çin Hükümet Deste i 205 viii

5 Adam Lowry ve Eric Ryan: Ç lg nl klar çin Bir Yöntem Var ç Giri imcilik 205 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 206 Ö renme Amaçlar n n Özeti 206, Bilmeniz Gereken letmecilik Terimleri 208, Tekrar Sorular 208, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 208, Web Ödevleri 208 Örnek Olay 6.1 Giri imciler New Orleans n Canlanmas na Yard mc Oluyor 209 Örnek Olay 6.2 Sosyal Giri imciler Kamu Yarar çin letme Yönetiyorlar 210 Örnek Olay 6.3 Comet Kaykaylar : Pürüzsüz Bir Bini 210 K s m 2 Greensburg, KS: Greensburg: Ba lamak çin Mükemmel Bir Yer 212 K s m 2: Giri imci Kariyerinize Ba larken 213 KISIM 3 Yöneticiler Ça da letmenin Anahtar Bir Unsuru 215 Bölüm 7 Indra Nooyi: PepsiCo nun Üst Yönetimi Google Yaln z Kal r: Etik ve letme Ba da mad Zaman Johnson & Johnson: Dünyay Korumak Jeff Immelt GE yi Yeni Bir Yöne Çevirmeye Çal r Xerox Kendisinin Yeni Bir maj n Yarat r Çok Ku akl Bir Gücünü Yönetme Bir letmede Yönetsel Hiyerar i Nas l ler? 216 Yönetim Nedir? 218 Yönetim Hiyerar isi 218, Yönetsel Ba ar çin Gerekli Beceriler 220, Yönetsel Fonksiyonlar 221 Firma çin Vizyon ve Etik Standartlar Belirleme 222 Planlaman n Önemi 224 Planlama Türleri 225, Farkl Örgütsel Kademelerde Planlama 226 Stratejik Planlama Süreci 227 Örgüt Misyonunu Tan mlama 227, Rekabetçi Pozisyonunuzu De erlendirme 228, Örgütün Hedeflerini Olu turma 230, Rekabetçi Farkl la ma çin Stratejiler Olu turma 230, Stratejiyi Uygulama 231, Stratejik Planlar De erlendirme ve Uyarlama 231 Karar Vericiler Olarak Yöneticiler 231 Programlanm ve Programlanmam Kararlar 231, Yöneticiler Nas l Karar Verirler? 232 Lider Olarak Yöneticiler 233 Liderlik Türleri 234, Hangi Liderlik Türü En yisidir? 235 Örgüt Kültürü 235 Örgüt Yap lar 236 Bölümlere Ay rma 238, Yetkilendirme 240, Örgüt Yap s n n Türleri 241 ix

6 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 244 Ö renme Amaçlar n n Özeti 244, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 246, Tekrar Sorular 246, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 247, Web Ödevleri 247 Örnek Olay 7.1 Ford Finansal Batakl ktan Ç k yor 248 Örnek Olay 7.2 Live Nation Rock Yap yor 249 Örnek Olay 7.3 Dan Formosa: Smart Design n Önünde 250 Bölüm 8 NetApp Güven ve Basitli e Dayan r Yönetici Ücretlerinde yi, Kötü ve Çirkin Ücretli Hastal k zni Yasalarla art Ko ulmal m? Maa Art AOL un Çal anlar Gönüllü Olarak Ç kmazlar çi Sendikalar ve Ye il n aat nsanlar n Motivasyonu ve Çal ma li kileri 252 nsan Kaynaklar : nsanlar n Arkas ndaki nsanlar 254 Çal an Bulma ve Seçme 255 Nitelikli Adaylar Bulma 255, Çal anlar Seçme ve e Alma 256 e Al t rma, E itim ve Ölçme-De erlendirme 257 E itim Programlar 257, Performans De erleme 259 Ücretleme 260 Çal an Yan Ödemeleri 261, Esnek Yan Ödemeler 263, Esnek Çal ma 264 Çal an ten Ç karma 265 Gönüllü ve Gönülsüz Personel Devri 265, Küçülme 265, D Kaynaklardan Yararlanma 267 Çal anlar n Motivasyonu 268 Maslow un htiyaçlar Hiyerar isi Teorisi 268, Herzberg in Çift Faktörlü Motivasyon Modeli 269, Bekleyi Teorisi ve E itlik Teorisi 270, Amaç-Yol Teorisi ve Amaçlara Göre Yönetim 270, Tasar m ve Motivasyon 272, Yöneticilerin Tutumlar ve Motivasyon 272 Gücü Yönetim li kileri 273 çi Sendikalar n n Geli mesi 273, Yasal Gücü Düzenlemeleri 274, Toplu Pazarl k Süreci 274, Gücü-Yönetim Uyu mazl klar n Çözme 274, Sendikalar n ve Yönetimin Rekabetçi Taktikleri 275, çi Sendikalar n n Gelece i 276 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 277 Ö renme Amaçlar n n Özeti 278, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 279, Tekrar Sorular 280, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 280, Web Ödevleri 280 Örnek Olay 8.1 Google nsan Kaynaklar Yönetimini Dönü türür 281 Örnek Olay 8.2 Grevler: Kim Kazan r, Kim Kaybeder? 282 Örnek Olay 8.3 Seventh Generation irket Sahipli ini Desteklemektedir 282 x

7 Bölüm 9 IDEO nun Yenilikçi Tasar m Tak mlar Çal an Yetkilendirme: Evet ya da Hay r Nugget Market Çal anlar : Alt n n Gücü United n Temizlik Tak mlar Mü teri Tatminini Art rd Dinleme Becerilerinizi Geli tirin Clorox Temiz Tutar Do al Olarak Tak m Çal mas ve leti im Yoluyla Çal anlar Güçlendirme 284 Çal anlar Güçlendirme 286 Bilgiyi ve Karar Verme Yetkisini Payla ma 286, Performansa Göre Ödüllendirme 288 Tak mlar 290 Tak m Özellikleri 292 Tak m Büyüklü ü 292, Tak m Düzeyi ve Tak m Çe itlili i 292, Tak m Geli tirmenin A amalar 293 Tak m Ba l l ve Normlar 294 Tak mlarda Çat ma 295 Etkili leti imin Önemi 296 leti im Süreci 296 Temel leti im Tarzlar 298 Sözlü leti im 298, Yaz l leti im 300, Formel leti im 300, nformel leti im 302, Sözlü Olmayan leti im 303 D sal leti im ve Kriz Yönetimi 304 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 306 Ö renme Amaçlar n n Özeti 306, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 308, Tekrar Sorular 309, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 309, Web Ödevleri 309 Örnek Olay 9.1 SeaWorld Bir Halkla li kiler Kriziyle Kar Kar ya Kal r 310 Örnek Olay 9.2 Interaction Associates Tak m Çal ma Uzmanl n Olu turur 311 Örnek Olay 9.3 Kimpton Otelleri: Bizim Çal anlar m z Markam zd r 312 Bölüm 10 Dünya Kupas Jabulani nin Keyfini Ç kar yor Do al Gaz çin Sondaj Temiz Alternatifler NRG Model Enerji Etkinli i Goodyear Tire & Genencor: Güzel Bir Birli i Toplant lar n n Ço unu Gerçekle tirme Ça da letmecili in lemsel ve Üretim Boyutlar 314 Üretimin Stratejik Önemi 317 Y n Üretim 318, Esnek Üretim 318, Mü teri Yönelimli Üretim 319 Üretim Süreçleri 319 Teknoloji ve Üretim Süreci 320 Ye il Üretim Süreçleri 320, Robotlar 321, Bilgisayar Destekli Tasar m ve Üretim 322, Esnek Üretim Sistemleri 322, Bilgisayarla Bütünle ik Üretim 323 Kurulu Yeri Karar 323 Üretim Yöneticilerinin Görevi 326 Üretim Sürecinin Planlanmas 327, Tesis Yerle im Düzeninin Belirlenmesi 327, Üretim Plan n n Uygulanmas 329 xi

8 Çin de Üretilen Multivitaminler: S k Kalite Kontrolleri Gerekli midir? Üretim Sürecini Kontrol Etme 333 Üretim Planlama 333, Rotalama 334, Çizelgeleme 334, Görev Da t m 335, zleme 336 Kalitenin Önemi 336 Kalite Kontrol 337, ISO Standartlar 338 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 339 Ö renme Amaçlar n n Özeti 340, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 341, Tekrar Sorular 341, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 342, Web Ödevleri 342 Örnek Olay 10.1 Zara: Canl Üretim H zl Moda Anlam na Gelir 343 Örnek Olay 10.2 Zappos: Mü teri Hizmetleri Taraf ndan Nas l Geri Çevrilmezsiniz? 344 Örnek Olay 10.3 Kimpton Otelleri Ye il Giri imleri Hayata Geçirdi 344 K s m 3 Greensburg, KS: Çok Yak n Denetleme çin Zaman Yok 346 K s m 3: Yönetim Kariyerinize Ba larken 347 KISIM 4 Pazarlaman n Temel lkeleri 349 Bölüm 11 PetSmart Köpekleri mart r Moosejaw Da c l k Cep Telefonu Pazar nda Çe me Suyu Projesi Ücretsiz Kredi Raporu Ücretsiz Olmad nda... Pollo Campero ve Wal- Mart Hispanic Tatlara Hizmet Ediyor Öfkeli Mü teri ile leti im Pazarlama Stratejilerine Giri 350 Pazarlama Nedir? 352 Pazarlama Nas l Fayda Yarat r? 354 Pazarlama Kavram n n Geli imi 355 Pazarlama Anlay n n Önemi 355 Kâr Amac Gütmeyen ve Geleneksel Olmayan Pazarlama 356 Kâr Amac Gütmeyen Pazarlama 356, Geleneksel Olmayan Pazarlama 357 Pazarlama Stratejisi Geli tirme 360 Hedef Pazar n Seçimi 361, Uluslararas Pazarlarda Pazarlama Karmas n n Geli tirilmesi 363 Pazarlama Ara t rmas 364 Pazarlama Ara t rmas Verilerinin Toplanmas 364, Pazarlama Ara t rmas Verilerinin Kullan m 365, Veri Madencili i 365 Pazar Bölümleme 366 Pazar Bölümlemesinin leyi i 367, Tüketim Pazarlar nda Bölümleme 367, Endüstriyel Pazar Bölümlemesi 373 xii

9 Tüketici Davran lar 374 Tüketici Davran n Belirleyen Faktörler 374, Endüstriyel Sat n Alma Davran n Belirleyen Faktörler 374, Tüketici Davran Sürecinin A amalar 375 li kisel Pazarlama 375 li ki Pazarlamas n n Yararlar 376, Mü teri li kilerini Güçlendiren Araçlar 377 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 378 Ö renme Amaçlar n n Özetleri 379, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 380, Tekrar Sorular 381, Proje ve Tak m Çal mas Uygulamalar 381, Web Ödevleri 382 Örnek Olay 11.1 Ye il Pazarlama: Mü teri, letme ve Dünya çin Daha yiye 382 Örnek Olay 11.2 Pazarlama Hatalar : Johnson & Johnson ve Risperdal 383 Örnek Olay 11.3 Zipcar ve UNH: Mü teri Yönlü Pazarlama 384 Bölüm 12 Mal ve Hizmetlerin Üretimi ve Da t m 386 Buckle Perakende Pazar nda Parl yor Chattem Eski Markalara Hayat Veriyor SunChips Daha Ye il Ambalaj Piyasaya Sürüyor Testa Ye il Satar ve n a Eder Al veri Merkezlerindeki Ergenler: letme çin yi ya da Kötü mü? Kendi Sosyal Medya Tarz na Bakma Ürün Stratejisi 388 Mal ve Hizmetlerin S n fland r lmas 389, Tüketici Mallar ve Hizmetlerinin S n fland r lmas 389, Pazarlama Stratejisi Uygulamalar 391, Ürün Hatt ve Ürün Karmas 391 Ürün Ya am Seyri 392 Ürün Ya am Seyri A amalar 392, Ürün Ya am Seyrinin Pazarlama Stratejisi Uygulamalar 394, Yeni Ürün Geli tirme A amalar 395 Ürün Kimli i Olu turma 397 Etkili Bir Marka smi Seçimi 397, Marka Kategorileri 398, Marka Ba l l ve Marka Sermayesi 398, Ambalajlama ve Etiketleme 400 Da t m Stratejisi 402 Da t m Kanallar 402 Toptanc l k 406 Üretici Sahipli indeki Toptanc Arac lar 406, Ba ms z Toptanc Arac lar 406, Perakendeci Kooperatifleri ve Sat Ofisleri 407 Perakendecilik 407 Ma azas z Perakendeciler 408, Ma aza Perakendecileri 409, Perakendeciler Nas l Rekabet Eder? 410 Da t m Kanal Kararlar ve Lojistik 413 Da t m Kanallar Seçimi 414, Da t m Yo unlu u Seçimi 415, Lojistik ve Fiziksel Da t m 416 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 419 Ö renme Amaçlar n n Özeti 419, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 421, Tekrar Sorular 421, Proje ve Tak m Çal mas Uygulamalar 422, Web Ödevleri 422 xiii

10 Örnek Olay 12.1 Millennials Pazar na Lüks Markalar 423 Örnek Olay 12.2 Televizyon ve nternetin Yak nla mas 424 Örnek Olay 12.3 Secret Acres: Mesaj Yay mlamak 425 Bölüm 13 E*Trade in Konu an Bebe i Heritage Oaks: Ba ar y Umut Et Plastik Al veri Çantas çin Ne Kadar Ödeme Yapmak stersiniz? Ekonominin Durgun Oldu u Dönemlerde Nas l Müzakere Yap l r? Ücretsiz E-Kitaplar: letme çin yi mi Kötü mü? Fiyat ndirimi Nokia n n Pazar Üstünlü ünü Tekrar Kazanmas na Yard m Edecek mi? Ürün ve Hizmetlerde Tutundurma ve Fiyatland rma 426 Bütünle ik Pazarlama leti imi 429 Tutundurma Karmas 430, Tutundurma Stratejisinin Amaçlar 431, Tutundurma Planlamas 432 Reklam 434 Reklam Türleri 434, Reklam ve Ürün Ya am Dönemi 435, Reklam Medyas 436 Sat Geli tirme 441 Tüketicilere Yönelik Sat Geli tirme 441, Arac lara Yönelik Sat Geli tirme 443, Ki isel Sat 444 tme ve Çekme Stratejileri 449 Pazarlama Karmas nda Fiyatlama Hedefleri 449 Kârl l k Hedefleri 450, Sat Hacmi Hedefleri 450, Rekabete Yönelik Fiyatlama 450, Prestij Hedefleri 451 Fiyatlama Stratejileri 452 Uygulamada Fiyat Düzeyinin Belirlenmesi 452, Ba aba Noktas Analizi 452, Alternatif Fiyatlama Stratejileri 454 Tüketicilerin Fiyat Alg lamalar 455 Fiyat Kalite li kileri 456, Küsuratl Fiyatlama 456 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 456 Ö renme Amaçlar n n Özeti 457, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 458, Tekrar Sorular 458, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 459, Web Ödevleri 459 Örnek Olay 13.1 Dolar Ma azalar yla ndirim Ma azalar Rekabeti 459 Örnek Olay 13.2 Genç Kitleye Yönelik Pazarlama 460 Örnek Olay 13.3 Pet Airways Evcil Hayvanlar n z Sevgiyle Ta yor 461 K s m 4 Greensburg, KS: Ye il Dü ünün, Ye il Ya ay n, Ye ili Koruyun 462 K s m 4: Pazarlama Kariyerinize Ba larken 463 xiv

11 KISIM 5 Teknoloji, Bilgi ve Muhasebe Araçlar n Kullanma 465 Bölüm 14 BlackBerry Storm iphone u Al r Wyndham Hotels ve Resorts Veritaban n n hlali Kablosuz Cihazlarla Sayg l leti imler Bulut Bili im Ayn Zamanda Ye il Bili im Olabilir mi? verenler Çal anlar n nternet Kullan m n zlemeli mi? Cisco Sistemleri Bulut Güvenli ini Ba ard Bilgi Teknolojileri Yönetimi 466 Veri, Bilgi ve Bilgi Sistemleri 468 Bilgi Sistemlerinin Bile enleri ve Türleri 469 Veritabanlar 470, Bilgi Sistemleri Türleri 471 Bilgisayar Donan m ve Yaz l m 473 Bilgisayar Donan m Türleri 473, Bilgisayar Yaz l m 475 Bilgisayar A lar 476 Yerel Alan A lar ve Geni Alan A lar 476, Kablosuz Yerel A lar 477, Intranetler 478, Sanal Özel A lar 478, VoIP 479 Bilgi Sistemlerini Etkileyen Güvenlik ve Etik Sorunlar 479 E-Suç 480, Bilgisayar Virüsleri, Solucanlar, Truva Atlar ve Casus Yaz l mlar 481, Bilgi Sistemleri ve Etik 482 Afet Kurtarmas ve Yedekleme 483 Bilgi Sistemleri E ilimleri 484 Da t lm Gücü 484, Uygulama Servis Sa lay c lar 485, Talep Üzerine, Bulut ve Grid Bili im 485 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 486 Ö renme Amaçlar n n Özeti 487, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 488, Tekrar Sorular 489, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 489, Web Ödevleri 489 Örnek Olay 14.1 HP Yabanc Yank s 490 Örnek Olay 14.2 Kaspersky Lab Bilgisayar Hatalar n Yok Etti 491 Örnek Olay 14.3 Zipcar: Teknoloji i Körükler 492 K s m 5 Greensburg, KS: Köpek Dizüstü Bilgisayar m Yedi 494 K s m 5: Bilgi Teknolojileri ve Muhasebe Kariyerinize Ba larken 495 xv

12 KISIM 6 Finansal Uygulamalar 497 Bölüm 15 Muhasebe ve Finans Bilgilerinin Kullan m 498 Piyasaya Göre Muhasebele tirme: Zarar Kim Kar layacak? Adli Muhasebeciler: Hilekârlara Kar Yurt D nda Yolsuzlukla Mücadele Kanunu na Uyumluluk çin Tüyolar Deloitte irketi Kendini ve Di erlerini Sürdürülebilirlik Konusunda E itmektedir Gizli Tan klar Ödüllendirilmeli mi? Muhasebecilik Vietnam da Önem Kazan yor Muhasebe Bilgilerinin Kullan c lar 500 Muhasebeyi çeren letme Faaliyetleri 501 Muhasebe Uzmanlar 502 Serbest Muhasebeciler 502, Yönetim Muhasebecileri 503, Kamu Muhasebecileri ve Kâr Amac Olmayan Muhasebeciler 504 Muhasebe Sisteminin Temelleri 504 Muhasebe Döngüsü 506 Muhasebe Denkli i 507, Bilgisayarlar n ve nternetin Muhasebe lemleri Üzerindeki Etkisi 508 Finansal Tablolar 510 Bilanço 511, Gelir Tablosu 512, Öz Sermaye Tablosu 514, Nakit Ak m Tablosu 515 Finansal Oran Analizi 517 Likidite Oranlar 518, Faaliyet Oranlar 519, Kârl l k Oranlar 520, Mali Yap Oranlar 520 Bütçeleme 521 Uluslararas Muhasebe 523 Döviz Kurlar 524, Uluslararas Muhasebe Standartlar 524 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 525 Ö renme Amaçlar n n Özeti 525, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 527, Tekrar Sorular 528, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 528, Web Ödevleri 528 Örnek Olay 15.1 Intacct Hizmet Olarak Muhasebe Program Sa lamaktad r 529 Örnek Olay 15.2 BDO Seidman: 20. Yüzy l ve Sonras ndaki Büyüme 530 Örnek Olay 15.3 Pet Airways Örnek Bir Yeri 531 Bölüm 16 Günümüzün Finansal Piyasalar ve Kurumlar 532 Citigroup Finansal Süpermarketi Tasfiye Ediyor Finansal Sistemi Anlamak 534 Menkul K ymetlerin Türleri 536 Para Piyasas Araçlar 536, Tahviller 537, Hisse Senedi 539 xvi

13 TD Bankas : Logomuz Kadar Ye il Citigroup Primerica irketini Kurdu Haberler Dünya Borsalar n Nas l Yükseltir ve Dü ürür Kredileriniz Geri Ça r ld nda Ne Yapmal s n z? Wall Street Kendisini Regüle Edebilir mi? Finansal Piyasalar 541 Borsalar (Hisse Senedi Pazarlar n ) Anlamak 543 New York Menkul K ymetler Borsas 543, Nasdaq Hisse Senetleri Borsas 544, Di er ABD Hisse Senedi Piyasalar 545, Yabanc Hisse Senedi Piyasalar 545, Elektronik leti im A lar (E A) ve Borsalar n Gelece i 545, Borsalara Yat r mc Kat l m 546 Finansal Kurumlar 546 Ticari Bankalar 547, Tasarruf Bankalar ve Kredi Birlikleri 549, Mevduat Toplamayan Finansal Kurumlar 550, Menkul K ymet Yat r m Fonlar 551 Amerikan Merkez Bankas n n Rolü 551 Federal Rezerv Sisteminin Organizasyonu 551, Çek Takas ve Fed 552, Para Politikas 552 Finansal Sistemin Düzenlenmesi 555 Bankac l k Düzenlemesi 555, Finansal Piyasalardaki Hükümet Düzenlemeleri 555, Endüstri Öz Düzenleme 557 Finansal Sistem: Küresel Bak 557 Di er Bölüm Hakk nda Bilgiler 559 Ö renme Amaçlar n n Özeti 559, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 561, Tekrar Sorular 561, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 562, Web Ödevleri 562 Örnek Olay 16.1 Vanguard: Yat r mc larla Önde Ko an 563 Örnek Olay 16.2 Kredi Birlikleri Finansal Krizde Bir Umut I Buldu 564 Örnek Olay 16.3 New Harvest Kahveleri Adil Ticareti Gözetiyor 565 Bölüm 17 Intel Çiplerini Piyasaya Sürüyor UPS: Riski ve Kazanc Dengelemek Varl klar Yönetme Yollar Yönetici Ücretleri: Hissedarlar cra Kurulu Ba kanlar n n Ücretlerine Karar Vermeli mi? Intel Amerikan Teknolojisine Yat r m Yap yor irketlerin Finansal Kaynaklar n n Yönetimi 566 Finansal Yöneticinin Rolü 568 Finansal Planlama 571 Varl klar n Yönetimi 572 Dönen Varl klar 573, Sermaye Yat r m Analizi 574, Uluslararas Varl klar n Yönetimi 575 Fon Kaynaklar ve Sermaye Yap s 576 Kald raç ve Sermaye Yap s Kararlar 576, K sa Vadeli ve Uzun Vadeli Fonlar n Karmas 578, Kâr Pay Politikas 578 K sa Vadeli Finansman Seçenekleri 579 Ticari Kredi 579, K sa Vadeli Krediler 580, Finansman Bonosu 581 Uzun Vadeli Finansman Kaynaklar 581 Hisse ve Tahvillerin Halka Sat 581, Özel Plasmanlar 582, Risk Sermayedarlar 582, Özel Sermaye Fonlar 582, Riskten Korunma Fonlar 585 xvii

14 TPG En Revaçta leri Ar yor Birle meler, Sat n Almalar, Hisselerin Ele Geçirilmesi ve Tasfiyeler 585 Ö renme Amaçlar n n Özeti 587, Bilmeniz Gereken letme Terimleri 589, Tekrar Sorular 589, Projeler ve Tak m Çal mas Uygulamalar 590, Web Ödevleri 590 Örnek Olay 17.1 ConocoPhillips Ana Yap s na Geri Dönmek çin Tasfiye Ediliyor 590 Örnek Olay 17.2 Koruma Fonu Yöneticisi Rekor Maa Çeki Kazand 591 Örnek Olay 17.3 Comet Skateboards Üçlü Kâr Hanesini Kullan yor 592 K s m 6 Greensburg, KS: Çok Fazla Yap lmas Gereken, Çok Az Nakit 594 K s m 6: Finans Kariyerinize Ba larken 595 Greensburg, KS: Kurtulman n Zorlu Yolu 597 Greensburg, KS: S rada Ne Var? 598 SÖZLÜK 599 D P NOTLAR 607 S M D Z N 625 KONU D Z N 637 ULUSLARARASI D Z N 649 xviii

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA

BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM KAR AMACI GÜTMEYEN ORGANİZASYONLAR VE PAZARLAMA Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar: Kavramsal Bir Bakış... 3 Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar ve Kavramlaştırma... 3 Kar Amacı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... v TABLOLAR LİSTESİ... xiv ŞEKİLLER LİSTESİ... xv KISALTMALAR... xvi GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL AÇIDAN İŞSİZLİK, YOKSULLUK VE İSTİHDAMI ARTIRMAYA YÖNELİK POLİTİKALAR I. İŞSİZLİK...

Detaylı

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVRE KORUMA KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇEVRE KORUMA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK Çevre neden bu kadar önemli? Sera etkisi artıyor Doğal kaynaklar bitiyor Maliyetler yükseliyor Gelir eşitsizliği uçurumu büyüyor 2002 yılında Johannesburg da

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. KISIM 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6

İÇİNDEKİLER I. KISIM 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6 İşletme Sermayesi Yönetimi v İÇİNDEKİLER I. KISIM I. İŞLETME SERMAYESİNİN TANITIMI... 3 1. İŞLETME SERMAYESİNİN TANIMI... 5 2. İŞLETME SERMAYESİNİN FİNANSAL YÖNETİMDEKİ YERİ... 6 3. İŞLETME SERMAYESİ YÖNETİMİNİN

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1

İÇİNDEKİLER. Giriş... 1 İÇİNDEKİLER Giriş... 1 Bölüm 1: İŞLETME KAVRAMI... 3 1.1 Ekonomik Sistem... 3 1.2 Üretim Ögeleri... 4 1.3 Gereksinme ve İstekler... 5 1.3.1 Talep... 6 1.3.2 Mal ve Hizmet... 7 1.3.3 Tüketim ve Tüketici...

Detaylı

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. )

VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) (ESKİ UNVANI İLE VAKIF B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ) 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN

Detaylı

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r.

1.Proje nedir? Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Proje Döngüsü 1 1.Proje nedir? 1 Tan m Proje benzersiz bir ürünü ya da hizmeti ortaya koyabilmek için gösterilen s n rl süreli / geçici bir u ra t r. Projenin s n rl bir süre içerisinde ve s n rl para

Detaylı

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE)

KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ. BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) KELEBEK MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BİLANÇO (TL) Bağımsız Denetim'den (XI-29 KONSOLİDE) Geçmemiş Geçmemiş Dipnot Referansları 30.09.2009 31.12.2008 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 27,180,536 28,730,807

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR

Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR Kurumsal Sosyal Sorumluluk CSR Yönetici adayı: Fotokopiciye para kaptırmayan kişi Anadolu Üniversitesi Plan 1) Kurumsal Sosyal Sorumluluk 2) Neden Kurumsal Sosyal Sorumluluk? 3) AB KSS Standartları, SA8000

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU İÇİNDEKİLER Birinci Bölüm PARANIN ZAMAN DEĞERİ VE İŞLETMELERDE FİNANS FONKSİYONU I. PARANIN ZAMAN DEĞERİ... 1 A. FAİZ KAVRAMI... 2 1. Basit Faiz... 3 2. Bileşik Faiz... 4 3. Efektif Yıllık Faiz Oranı (EYFO)...

Detaylı

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi

Murahhas Aza. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetimden Sorumlu Komite Üyesi. Denetleme Kurulu Üyesi Sayfa No.1 1. Raporun Dönemi 01.01.2009 31.12.2009 2. Ortaklığın Ünvanı Makina Takım Endüstrisi A.Ş. 3. Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyeleri Türk Ticaret Kanunu ve ilgili düzenlemeler gereğince Şirketimiz

Detaylı

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA

Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş. Merkez Adresi : Turan Güneş Bulvarı İlkbahar Mah.606.Sok. No : 12 Çankaya / ANKARA YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARETANONİM ŞİRKETİ 01.01.2015 31.12.2015 DÖNEMİ YILLIK FALİYET RAPORU 1- GENEL BİLGİLER Raporun Ait Olduğu Dönem: 01.01.2015 31.12.2015 Ticaret Unvanı: YAYLA ENERJİ

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe.

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4. Ön Koşul Dersleri. Dersin Dili. Türkçe. DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Kredi AKTS Saat BORÇLAR HUKUKU 0102311 3 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri YOK Dersin Dili Dersin Seviyesi Türkçe Lisans Dersin Türü Dersin Koordinatörü Dersi Verenler Zorunlu

Detaylı

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ

GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2012 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız İnceleme'den Denetim'den Dipnot Geçmiş Geçmiş Referansları 30.06.2012 31.12.2011 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 47,694,745 54,518,989 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI VE ÇALI MA L K LER TEZL

NSAN KAYNAKLARI VE ÇALI MA L K LER TEZL NSAN KAYNAKLARI VE ÇALI MA L K LER TEZL 1. Yar y l Dersin Kodu Seçmeli Dersler Dersin Ad Kredi Teori Uygu lama Sosyal Bilimlerde Ara t rma Yöntemleri 3 3 0 nsan Kaynaklar Planlamas 3 3 0 Küreselle me ve

Detaylı

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler

viii Genel İşletme İlkeler ve İşlevler viii İçindekiler ix İçindekiler x Birinci Bölüm: İşletmecilik Eğitimi Prof. Dr. Sevgi Ayşe Öztürk Giriş...4 İşletmecilik Eğitiminin Temel Özellikleri...4 İşletmecilik Eğitimi Alanlar İçin Kariyer Seçenekleri...5

Detaylı

Örneğin, salepi herhangi bir kuzey ülkesinde pazarlamayı düşünebilirsiniz.

Örneğin, salepi herhangi bir kuzey ülkesinde pazarlamayı düşünebilirsiniz. Hasmet Gokirmak MBA508 Uluslararası Ticaret Dönem Projesi Süleyman Şah Üniversitesi, Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bahar 2016 Hasmet Gokirmak 20 Şubat 2016 Bir ülke seçin ve Türkiye de üretilen fakat hedef

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Yasin ÇOBAN İŞLETME İKTİSADI

Yasin ÇOBAN İŞLETME İKTİSADI Yasin ÇOBAN İŞLETME İKTİSADI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ BÖLÜM İŞLETME İKTİSADI 1. İŞLETME İKTİSADININ TANIMI... 1 2. İŞLETME İKTİSADININ TARİHİ... 1 3. İŞLETME İKTİSADININ KONUSU... 1 4. İŞLETME İKTİSADININ

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor

VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ. Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor VAKA ANALİZİ İNCELEMESİ Hepsiburada, Kişiselleştirilmiş ve Hedefe Yönelik Pazarlamayı Optimize Etmek İçin Büyük Veriler Kullanıyor ŞİRKET hepsiburada WEB SİTESİ www.hepsiburada.com Müşteri 1998 yılında

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii. 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. Bölüm EKONOMİK GÖSTERGE ANALİZİ A. MİKROEKONOMİK GÖSTERGELER... 2 1. Ekonomik Sistemler... 2 1.1. Kapitalist Sistem... 2 1.2. Sosyalist Sistem... 3 1.3. Karma Ekonomik Sistem...

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz

Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz Vaka Çalışması: «Boğaziçi Üniversitesi Girişimcilik Projesi HayalEt» ve Hedeflerimiz İçerik HayalEt Projesi Tanıtımı Neler yaptık? Üniversiteler girişimciliğe nasıl destek olabilir? BuHayalEt, üniversitenin

Detaylı

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008

TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI. Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Toplantısı DEVLET YARDIMLARI Abdulgani GÜNGÖRDÜ Rekabet Uzmanı 24.10.2008 Rekabet Politikası Teşebbüslere uygulanan anti-tröst kurallar Devlet yardımlarının kontrolüne ilişkin

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası

Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim. Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu Sermayeli İşletmelerde İyi Yönetişim Mediha Ağar Dünya Bankası, Kıdemli Ekonomist Dünya Bankası Kamu işletmeleri gelişmiş e gelişmekte olan ülkelerde ekonomik açıdan önemli aktörlerdir Global olarak

Detaylı

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu uygulama

Detaylı

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR

KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR KADININ STATÜSÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarımda Kadınların Finansmana Erişimi Esra ÇADIR Sektörlere Göre Dağılım 60 %52 50 %39 %46 Tarım 40 Sanayi 30 % 14 %19 %21 İnşaat 20 %8 10 % 1 Hizmetler 0 KADIN ERKEK 2

Detaylı

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I

B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I B E Y K E N T Ü N İ V E R S İ T E S İ S O S Y A L B İ L İ M L E R E N S T İ T Ü S Ü İ Ş L E T M E Y Ö N E T İ M İ D O K T O R A P R O G R A M I İLİŞKİSEL PAZARLAMA 31 MAYIS 2014 K O R A Y K A R A M A N

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 9 ÖNSÖZ 11 GİRİŞ 13 I. KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TARİHSEL SÜREÇ 15 1. Toplam Kalite Yönetimi'nin Tarihçesi 15 2. TKY Nedir? 17 3. Toplam Kalite Yönetimi ile İlgili Yanlış Düşünceler 19 4.

Detaylı

01.Şub.14 02.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 10:00-18:00. 22:00 15.Şub.14 16.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 09:00-16:00

01.Şub.14 02.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 10:00-18:00. 22:00 15.Şub.14 16.Şub.14 2 Gün Cumartesi - Pazar 09:00-16:00 OCAK 2014 EĞİTİM TAKVİMİ Dönem Sonu Kapanış İşlemleri ve 11.Oca.14 12.Oca.14 2 Gün Cumartesi - Pazar Muhasebesel Kurum Kültürü ve Kurumiçi İletişim 11.Oca.14 12.Oca.14 2 Gün Cumartesi - Pazar Kişisel Planlama,

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100, Haziran da %11,28 lik düşerek 76.295 den kapandı. Aynı dönemde Bankacılık endeksi %15,41, Sanayi endeksi

Detaylı

Transfer Fiyatland rmas Uygulamas

Transfer Fiyatland rmas Uygulamas Transfer Fiyatland rmas Uygulamas Holding ve Grup çi Hizmet Masraflar n n Da Transfer Fiyatland rmas t m nda 10 Nisan 2008 Grup çi Hizmetlerin Tan m ve Kapsam Holding veya Grup irketlerinden al nan hizmetler;

Detaylı

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318

Yabancı para çevrim farkları Diğer kazanç ve kayıplar 5,318 5,318 Özsermaye Değişim Tablosu Özsermaye Değişim Tablosu Finansal Tablo Türü Raporlama Birimi Konsolide Olmayan TL Ödenmiş Sermaye Dipnot:27 Sermaye Düzeltmesi Farkları Dipnot:27 Hisse Senedi İhraç Primi Dipnot:27

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Contents I. KISIM İŞLETMECİLİK İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1.Bölüm: TEMEL İŞLETMECİLİK KAVRAM VE TANIMLARI... 2 Giriş... 3 1.1. Temel Kavramlar ve Tanımlar... 3 1.2. İnsan İhtiyaçları... 8 1.3.

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

1: ÖRGÜTLERDE PERFORMANS DEĞERLEMESİ...

1: ÖRGÜTLERDE PERFORMANS DEĞERLEMESİ... İÇİNDEKİLER Bölüm 1: ÖRGÜTLERDE PERFORMANS DEĞERLEMESİ... 2 1.1. Performans Değerleme ve İlişkili Kavramlar... 2 1.1.1. Performans... 3 1.1.2. Etkinlik... 3 1.1.3. Verimlilik... 4 1.1.4. Bireysel Performans...

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Fiba Emeklilik ve Hayat A.Ş. Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015 30.06.2015 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi

MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço. Bilanço. Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi MERT GIDA GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / MRTGG, 2012/Yıllık [] 15.03.2013 Bilanço Bilanço Finansal Tablo Türü Dönem Raporlama Birimi V A R L I K L A R DÖNEN VARLIKLAR Nakit ve Benzerleri Finansal Yatırımlar

Detaylı

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.

KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. KAYNAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 01.01.2013 31.12.2013 Dönemi Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER I-ŞİRKET TANITIMI II- FİNANSAL KİRALAMA SEKTÖRÜ VE SEKTÖRDE KAYNAK LEASİNG III- İDARİ FAALİYETLER IV- KAR DAĞITIM

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii 1. BÖLÜM İLETİŞİM VE PAZARLAMA İLETİŞİMİ İletişim Kavramı ve Önemli Konular... 1 İletişim Kavramı... 1 İletişim Kavramı İçindeki Unsurlar... 2 İletişim Süreci Modeli... 3 Pazarlama

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ

(ESKİ ŞEKİL) İÇTÜZÜĞÜ (ESKİ ŞEKİL) DENİZBANK A.Ş. A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FONU İÇTÜZÜĞÜ MADDE 1- FONUN KURULUŞ AMACI: 1.1. DENİZBANK A.Ş. tarafından 3794 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu nun

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 02/05/2013 YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER 31/12/2015

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK ULUSLARARASI PORTFÖY YÖNETİMİ 1.1. Uluslararası Portföy ve Yönetimi Kavramları... 1 1.2.Uluslararası Portföy Çeşitlendirmesi ve Etkileyen Faktörler... 3 1.2.1. Yatırımcının

Detaylı

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA

1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA 1. BÖLÜM: SOSYAL MEDYA Bu bölümde sosyal medya kavramı, gelişimi, özellikleri ve sosyal medya araçları ele alınarak geleneksel medya ve sosyal medya arasındaki farklar incelenmiştir. Ayrıca bu bölümde,

Detaylı

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU

EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş 01.01.2015-31.12.2015 DÖNEMİNE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU 1 EURO MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş NE AİT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU A-TANITICI BİLGİLER: Euro Menkul

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Pazarlama Yönetimi. MAN503T Güz 1 3 3 7. Dersin Dili.

DERS PROFİLİ. Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem. Stratejik Pazarlama Yönetimi. MAN503T Güz 1 3 3 7. Dersin Dili. DERS PROFİLİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Dönem Kuram+PÇ+Lab (saat/hafta) Kredi AKTS Stratejik Pazarlama Yönetimi MAN503T Güz 1 3 3 7 Ön Koşul - Dersin Dili Ders Tipi Dersin Okutmanı Dersin Asistanı Dersin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN

Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Yrd. Doç. Dr. Emre HORASAN Finansal Sistem; fonun arz ve talebini dengeleyen ve fonları zaman, miktar, vade ve kişiler bazında kullanılabilir hale getiren bir sistemdir. Finansal Sistemin görevleri: Malların,

Detaylı

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar

Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Sürdürülebilir sosyal güvenli in önündeki zorluklar Konular Geçmi ten önemli trendler Esneklik ve esnek güvence Bireyselcilik ve azalan dayan ma Silikle en toplum 2 Toplumsal: Daha az evlilik Daha fazla

Detaylı

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap

Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Allianz Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi Gelir Amaçlı Uluslararası Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 31 Aralık 2012 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Yatırım Performansı Konusunda Kamuya Açıklanan

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009

Dipnot Referansları 30.09.2010 31.12.2009 BĠLANÇO (TL) İncelemeden GeçmemiĢ Bağımsız Denetim'den GeçmiĢ Dipnot Referansları 31.12.29 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 129.576.238 66.38.879 Nakit ve Nakit Benzerleri 6 63.42.113 1.576.488 Finansal Yatırımlar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU

SERMAYE PİYASASI KURULU SERMAYE PİYASASI KURULU 2010/20 HAFTALIK BÜLTEN 10/05/2010 14/05/2010 A. 04.01.2010 14.05.2010 TARĠHLERĠ ARASINDA KAYDA ALMA KARARI VERĠLEN ĠHRAÇ TALEPLERĠ: Tablo: 1 Talep Edilen Kurul Kaydına Alınan ĠHRAÇ

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 14 SUNUŞ 16 BİR SEÇİM YAPMA BİLİMİ OLARAK EKONOMİ VE VERİMLİLİK İLKESİ 19 BÖLÜM 1 VERİMLİLİK-KAVRAMSAL ÇERÇEVE Soru 1 Verimlilik nedir? 25 Soru 2: Verimlilikle ilişkili kavramlar nelerdir?

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER v xiv xv xvi

İÇİNDEKİLER v xiv xv xvi İÇİNDEKİLER Sunuş W Önsöz v ŞEKİLLER LİSTESİ xiv TABLOLAR LİSTESİ xv KISALTMALAR xvi Giriş 1 BİRİNCİ BÖLÜM KARA PARA AKLAMAYA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1.1. Kara Para Aklama 5 1.1.1. Viyana Konvansiyonuna

Detaylı

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi

Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Beşinci İzmir İktisat Kongresi Meriç Uluşahin Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkan Vekili Beşinci İzmir İktisat Kongresi Finansal Sektörün Sürdürülebilir Büyümedeki Rolü ve Türkiye nin Bölgesel Merkez Olma Potansiyeli 1 Kasım

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR

1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR BÜYÜME AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 1 OCAK - 30 HAZİRAN 2015 HESAP DÖNEMİNE AİT YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR 1 ALLİANZ HAYAT VE EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ

Detaylı

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları

MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi Hüküm ve Koşulları 1 Şubat 2016 tarihinde düzenlendi Sayfa 1 / 5 Bu belgede MY16 Bulut PBX Benimseme Teklifi'nin ("Teklif"), hem Microsoft Corporation ( Microsoft ) hem de katılımcı müşteri ( Müşteri ) için uygunluk gereksinimleri

Detaylı

Rakamların. Ötesinde. Yönetim Danışmanlığı Kurumsal Finansman Muhasebe ve Mali İşler

Rakamların. Ötesinde. Yönetim Danışmanlığı Kurumsal Finansman Muhasebe ve Mali İşler Rakamların Ötesinde Yönetim Danışmanlığı Kurumsal Finansman Muhasebe ve Mali İşler Cerebra Hakkında Cerebra Türkiye de geniş bir endüstri yelpazesinde yönetim danışmanlığı, kurumsal finansman, muhasebe

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BİST-100 endeksi, Ekim ayı içerisinde %4,2 artarak ayı 77.620 seviyesinden kapattı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık endeksi %4,1

Detaylı

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.

Hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Değerli konuklar, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK) çalışmaları kapsamında düzenlediğimiz Kurumsal Yönetim konulu toplantımıza hepiniz hoş geldiniz. 11 Aralık 2001 tarihli Bakanlar

Detaylı

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ)

MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) MUHASEBE VE DENETİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) 8.2. Ders İçerikleri 8.2.1. Zorunlu Dersler MLY 101 Denetim Ticari faaliyetler ile ilgili olayların önceden saptanmış ölçütlere uygunluk derecesini araştırmak

Detaylı

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BBH - Groupama Emeklilik Gruplara Yönelik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST 100 endeksi, Nisan ayı içerisinde %0,2 lik artış göstererek 86.046 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde

Detaylı

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu

MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 01.01.2015 31.03.2015 Hesap Dönemine ait Faaliyet Raporu 1-GENEL BİLGİLER: a) Hesap Dönemi :01.01.2015-31.03.2015 b) Şirketin Ticaret Unvanı :MAGNA CAPITAL PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı

Kurumsallaşma Koçluğu Programı www.pwc.com.tr Kurumsallaşma Koçluğu Programı PwC Aile Şirketi Hizmetlerimiz Aile şirketlerinin gündemlerinden Yöneticiler neler söylüyorlar? Çalışmalarımız standardize olmaktan çok uzak, işler şirket

Detaylı

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği

2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı. 5. KOBİGEL Kobi Gelişim Destek Programı. 8. Kredi Faiz Desteği KOSGEB DESTEKLERİ 1. Tematik Proje Destek Programı 2. İşbirliği-Güç birliği Destek Programı 3. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 4. Genel Destek Programı 5. KOBİGEL Kobi Gelişim

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI

MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI MUHASEBE, DENETİM VE DANIŞMANLIK İŞLETMELERİ İÇİN İŞYERİ, HİZMET VE KALİTE GÜVENCE İLKE VE ESASLARI HAKKINDA MECBURİ MESLEK KARARI R.G. Tarihi : 13 Aralık 2013 R.G. Sayısı : 28850 TÜRMOB Türkiye Serbest

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ ŞEKİLLER LİSTESİ KISALTMALAR GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERİN GELİŞİM SÜRECİ VE KONUYA İLİŞKİN DÜZENLEMELER I. TÜRKİYE'DE İŞTİRAKLERE İLİŞKİN

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye.

RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI. Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA. www.mggroupturkiye. RESMİ ÇÖZÜM ORTAĞI Resmi Çözüm Ortağı MG GROUP İSTANBUL/ÜSKÜDAR HATAY/İSKENDERUN ADANA/SEYHAN MUĞLA/BODRUM HATAY/ANTAKYA www.mggroupturkiye.com MG GROUP KİMDİR? HAKKIMIZDA MG GROUP Olarak; Gerek iş ahlakımız

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN SORUNLARI VE GELECEĞİ BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU YENİ MEVDUAT SİGORTA SİSTEMİ ÖNERİSİ BANKA BİRLEŞME VE DEVİRLERİ Dr. Mehmet GÜNAL Ankara, Haziran 2001 ÖNSÖZ Türkiye

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii. Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR. Yrd. Doç. Dr. İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Şekiller Listesi... xvi Tablolar Listesi... xvii Birinci Bölüm İŞLETMECİLİKTE TEMEL KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Onur KÖPRÜLÜ Giriş... 1 1.1. Güdü, İhtiyaçlar ve Maslow un İhtiyaçlar

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey

ZA4728. Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey ZA4728 Flash Eurobarometer 196 (Observatory) Country Specific Questionnaire Turkey Section 1: Genel Özellikler Q1. İşletmenizi nasıl tanımlarsanız? SADECE BİR CEVAP - bağımsız bir işletme olarak mı...1

Detaylı

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers)

Bölüm 11. Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ. (Mergers) Bölüm 11 Yönetim Stratejilerinin Uygulanmasında Kullanılan Teknikler İŞLETME BİRLEŞMELERİ (Mergers) İki veya daha fazla sayıda bağımsız işletmenin, eski kimlik ve tüzel kişiliklerini sona erdirerek, sahip

Detaylı